PERKAITAN ANTARA DATA UJIAN PENUSUKAN PIAWAI DENGAN KEKUATAN TANAH

AHMADUL HADI BIN MOHAMMAD

Tesis ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam

Fakulti Kejuruteraan Awam Universiti Teknologi Malaysia

MAC 2005

EMPIRICAL CORRELATION FOR STRENGTH PARAMETER BASED ON STANDARD PENETRATION TEST AHMADUL HADI BIN MOHAMMAD A thesis submitted in fulfillment of the requirement for the award of the Bachelor Degree in Civil Engineering Faculty of Civil Engineering Universiti Teknologi Malaysia MARCH 2005 .

.

Terima kasih atas sokongan penuh kalian. papa dan adik-beradikku kak long. Ijam. Buat sahabatku Mohd Badri. terima kasih kerana bantuan dan dorongan yang diberikan.iii Teristimewa untuk mama. Shikin. Ain. .

Tanpa sokongan mereka.iv PENGHARGAAN Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. dan adik-adik tersayang. Ribuan terima kasih tak terhingga kepada pihak IKRAM Selatan khasnya kepada Pengurus IKRAM (Penyiasatan Tapak) iaitu Hj. bantuan. bimbingan. . Idea. selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad S. Penghargaan juga ditujukan kepada semua pihak yang terlibat. Redzuan. Sazali Yaacob dan Eksuklutif Kanan Makmal iaitu Puan Maimunah Binti Hj Zainal Abidin kerana sedia memberi kerjasama dalam menyiapkan projek ini. staf pejabat akademik dan pusat sumber Fakulti Kejuruteraan Awam yang terlibat secara langsung atau tidak dalam menjayakan tesis saya. tidak mungkin saya akan berada di tahap yang dicapai sekarang. Mohd Badri Bin Mohd Ali kerana telah banyak memberikan dorongan.A. nasihat dan tunjuk ajar yang diberikan telah banyak membantu di sepanjang tempoh pelaksanaan projek tahun akhir ini. Tidak dilupakan juga kepada rakan-rakan seperjuangan Hafifi. Penghargaan juga ditujukan untuk sahabat saya. Terima kasih semua. kakak-kakak. nasihat dan memahami situasi saya sepanjang menyiapkan projek akhir ini. papa Mohammad Abdul Rahman. Seribu penghargaan juga ditujukan kepada pensyarah-pensyarah yang telah banyak membantu. Jutaan terima kasih juga ditujukan kepada ahli-ahli keluarga saya iaitu mama Zainun Salleh. Fairuz dan Zamry yang banyak membantu . Hisham. Ayu. Sekalung terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Alhamdulillah kerana dengan izin dan petunjukNya saya telah berjaya menyiapkan kajian dan laporan ini. Aishah.W. Nurly Gofar selaku penyelia Projek Sarjana Muda saya.

Perkaitan yang dihasilkan ini dibandingkan dengan perkaitan yang telah wujud iaitu perkaitan daripada Sowers (1979) dan Schmertmann (1976). Keputusan daripada SPT ini ditunjukkan melalui nilai N untuk bilangan hentaman untuk penusukan sedalam 300 mm. penyiasatan tapak adalah satu tahap yang amat penting sekali dalam merekabentuk struktur bangunan. Daripada perkaitan ini. Salah satu masalah dalam penyiasatan tapak ialah untuk mendapatkan sampel yang tidak terganggu sepenuhnya. Perkaitan antara nilai N-SPT dan kekuatan riceh yang digunakan sekarang adalah berdasarkan tanah daripada negara lain yang berbeza dari segi geografi.v ABSTRAK Di dalam bidang kejuruteraan awam. Nilai N ini akan dihubungkaitkan dengan kekuatan riceh yang diperolehi daripada ujian makmal. menunjukkan bahawa terdapat perbezaan antara perkaitan yang dihasilkan dengan perkaitan yang telah wujud disebabkan perbezaan keadaan setempat. satu perkaitan dihasilkan antara nilai N-SPT dan kekuatan riceh tanah berdasarkan data yang diperolehi daripada beberapa tempat di Johor. Perkaitan ini ditunjukkan melalui graf dan persamaan. Sampel yang terganggu akan memberi kesan pada keputusan ujian makmal. Melalui perkaitan ini. Ujian Penusukan Piawai (SPT) merupakan salah daripada kaedah penyiasatan tapak yang popular di Malaysia dan dilakukan di dalam lubang jara. . Penyiasatan tapak adalah aktiviti yang terawal yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran keadaan tempat yang dicadangkan untuk pembinaan. jurutera dapat menjimatkan masa dan kos dalam merekabentuk penapak kerana dapat mengganggar nilai kekuatan riceh tanah. Di dalam projek sarjana muda ini.

One of the problems in soil investigation is to obtain a completely undisturbed sample. . the engineers can assume the value of the shear strength based on the SPT data.vi ABSTRACT In civil engineering field. the correlation propose is different from the existing correlation due the different local condition. cost and manpower. Correlation between SPT and shear strength using now are based on soil from other country with different geography. Thus. The soil investigation is the earliest activity done to estimate the soil condition on the construction site. The correlation is presented in graph and equation mode. From this correlation. soil investigation is the most important stage in the design of any structure. Based on the comparison. Parameter of the soil normally obtained by laboratory tests on undisturbed sample. SPT is conducted inside a borehole. In situ test is a part of soil investigation to obtain soil parameter directly from the site. The result of SPT is presented as N value or the number of blows required for 300 mm penetrate into the soil. The purpose of this research is to find correlation between SPT and the shear strength of soil based on data collected in Johor area and compare the propose correlation with correlation by Sowers (1979) and Schmertmann (1976). One of the most popular methods of in situ test soil investigation in Malaysia is Standard Penetration Test (SPT). Sample disturbance may affect the laboratory test results. it is hope that the correlation will save time. The value of N can be correlated to the shear strength.

vii KANDUNGAN BAB PERKARA MUKA SURAT JUDUL PENGAKUAN DEDIKASI PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SIMBOL SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xi xii xiv xv 1 PENDAHULUAN 1.2 1.2 Pengenalan Ujian Tapak 2.1 2.1 1.2.1 Pengenalan 4 6 6 6 .3 1.1 Ujian Penusukan Piawai 2.4 Pengenalan Objektif Kajian Kepentingan Kajian Skop Kajian 1 2 2 3 2 KAJIAN LITERATUR 2.2.1.

3.2 Ujian Kandungan Lembapan 2.2 Hubungkait Nilai N-SPT dengan Kekuatan Mampatan Tak Terkurung 2.5 Ujian Ketumpatan Kering 2.5.3 Ujian Makmal 2.2 Ujian Proba JKR 2.5.2 Ujian Penentuan Parameter Geoteknik 2. 2.1.4 Ujian Graviti Tentu 2.1 Pengenalan 2.3.4 Ujian Pengukuhan 2.3.4 Hubungkait Antara Rintangan Penusukan Piawai dengan Kekuatan Riceh 27 26 25 25 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19 22 23 23 24 13 13 14 8 .3 Ujian Tiga Paksi 2.3.3 Hubungkait antara Rintangan Penusukan Piawai Dengan Tegasan Normal Berkesan 2.3 Kelebihan Dan Kelemahan Proba JKR 2.2.2.2 Ujian Mampatan Tak Terkurung 2.3.2.3.2 Hubungan Keupayaan Galas Dengan Rintangan Proba JKR 2.3.3.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nilai SPT 2.1.2.3.2.1 Ujian Agihan Saiz Zarah 2.2.5 Masalah Dengan Sampel Ujian Makmal Hubungkait Hasil Penusukan SPT Dengan Parameter-Parameter Geoteknik Tanah.2.2.3.2.1.5.2.2.3 Ujian Had Atterberg 2.1.2.2.3.1 Ujian Ricih Terus 2.1 Ujian Penentuan Ciri-Ciri Indeks Tanah 2.1 Hubungkait Nilai N-SPT dengan Ketumpatan Nisbi 2.5.4 2.5 Ujian Kebolehtelapan 2.3.1.viii 2.

3.1 3.1 3.3 Pengenalan Kajian Kes Analisis Data 4.4 Perbincangan 35 35 38 40 42 44 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5.2 Perbandingan Perkaitan 4.4 Pengiraan Nilai SPT Klasifikasi Tanah Pengiraan Kekuatan Riceh 30 30 31 32 32 33 34 Analisis Data 4 KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 4.2 3.3.ix 2.1 Pembentukan Perkaitan 4.2 4.2 3.3 Pengenalan Pengumpulan Data Penyiasatan Tapak Pengambilan dan Pemilihan Data 3.5 Hubungkait antara Rintangan Penusukan Piawai Dengan Pekali Kebolehmampatan Isipadu 29 3 METHODOLOGI KAJIAN 3.5.3.3.3.3 3.2 Kesimpulan Cadangan 45 46 .1 5.1 4.

x RUJUKAN 47 LAMPIRAN Lampiran A Lampiran B Lampiran C 49 51 53 .

xi SENARAI JADUAL NO.3 Ketumpatan Nisbi Pasir Perhubungan Ketumpatan Nisbi Dan Nilai N Bagi Pasir 11 25 4.1 Faktor Pembetulan Panjang Rod Dan Diamter Lubang Jara 10 2.3 Nama Projek-Projek Yang Terlibat dalam Kajian Contoh Data Yang Diperolehi Daripada IKRAM Contoh Data Yang Telah Siap Dikira Nilai Kekuatan Riceh 35 35 36 4.4 Data-Data Yang Telah Dikira Kekuatan Riceh 37 .2 2.2 4.1 4. JADUAL TAJUK MUKA SURAT 2.

10 Peralatan Ujian Ricih Terus Radas Ujian Mampatan Tak Terkurung Radas Ujian Tiga Paksi Sistem Tegasan Dalam Ujian Tiga Paksi Radas Ujian Pengukuhan Hubungan Rintangan Rintangan Penusukan Dengan Kekuatan Mampatan Tak Terkurung 18 19 20 20 22 26 2.xii SENARAI RAJAH NO.3 2.2 2. 7 8 12 14 2. RAJAH TAJUK MUKA SURAT 2.7 2. 1979) 28 . Penunjuk Proba JKR Dan Penunjuk Proba Mackintosh.6 2.9 2.8 2.1 2.11 Hubungan Rintangan Penusukan Piawai Dengan Tegasan Normal Berkesan 27 2.4 Pensample Pisah Contoh-Contoh Tukul Yang Digunakan Dalam SPT Pembetulan Nilai-Nilai Rintangan Penusukan Piawai Susunan Proba JKR.5 2.12 Hubungan Rintangan Penusukan Piawai Dengan Kekuatan Ricih (Sowers.

2 4.3 Perbandingan Perkaitan Yang Diperolehi Dengan Yang Dikeluarkan Oleh Schmertmann (1976) 41 4.1 Carta Aliran Proses Yang Dibuat Untuk Kajian Unit Berat Dalam Tanah Perkaitan Antara Nilai SPT Dan Kekuatan Riceh Daripada Data Yang Diperolehi 31 33 39 4.13 Hubungan Rintangan Penusukan Piawai Dengan Kekuatan Ricih (Schmertmann. 1976) 29 3.1 3.4 Perbandingan Perkaitan Yang Diperolehi Dengan Yang Dikeluarkan Oleh Sowers (1979) 42 .2 Perkaitan Daripada Data Yang Diperolehi Berdasarkan Klasifikasi Tanah CH 40 4.xiii 2.

xiv SENARAI SIMBOL c CN Cob Cr Dr Em e h h1 h2 LL mv N N’ N60 PI PL qu SG u τ σ γ γtepu γw φ - Parameter Kekuatan Faktor Pembetulan Faktor Pembetulan Diameter Lubang Jara Faktor Pembetulan Panjang Rod Ketumpatan Relatif Kecekapan Tukul Nisbah Lompang Kedalaman Purata Kedalaman daripada aras tanah hingga ke aras permukaan air bumi. Kedalaman Tertentu. Had Cecair Pekali Kebolehmampatan Isipadu Nilai SPT Nilai Pembetulan SPT Nilai N-SPT pada 60 peratus nisbah tenaga rod piawai Indek Plastik Had Plastik Kekuatan Mampatan Tak Terkurung Berat Tentu Tekanan Air Liang Kekuatan Riceh Tanah Tegasan Normal Ketumpatan Bandingan Berat Unit Tepu Berat Unit Air Sudut Geseran Dalam .

xv SENARAI LAMPIRAN LAMPIRAN TAJUK MUKA SURAT A Data-data penyiasatan tapak daripada IKRAM 49 B Data-Data Yang Telah Dikira Nilai Kekuatan Riceh Dan Tinggi Purata 51 C Contoh Log Lubang Jara Dan Keputusan Makmal 53 .

BAB 1 PENDAHULUAN 1. Ia adalah salah satu cara untuk memberi garisan panduan dalam menilai kesesuaian dan ciri-ciri tapak untuk kerja-kerja yang dicadangkan. ekonomik. kerja penyiasatan tapak dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu ujian di makmal dan ujian di tapak. Kedua-dua ujian mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing dan amatlah penting untuk menentukan jenis ujian yang perlu dijalankan di tapak berkenaan untuk memastikan maklumat yang sewajarnya diperolehi dengan kos yang ekonomik. Secara umumnya. Ujian di tapak dijalankan di tapak manakala ujian makmal pula. kaedah pembinaan (method statement) yang baik dan ciri-ciri keselamatan yang perlu ditimbangkan. sampel daripada tapak akan dibawa ke makmal untuk diuji. kita akan dapat merumuskan strata tanah dan sub permukaan di tapak tersebut. Daripada penyiasatan tapak. . jurutera akan dapat menyediakan rekabentuk yang sesuai.1 Pengenalan Penyiasatan tapak adalah memainkan peranan yang penting dalam perancangan pembinaan. Daripada maklumat penyiasatan tapak juga akan menyediakan jurutera tersebut untuk menghadapi masalah-masalah semasa pembinaan. sifat-sifat dan juga kekuatan tanah di situ. Berpandukan maklumat yang diperolehi daripada penyiasatan tapak ini.

1.2 Objektif kajian Kajian ini akan bertumpu kepada membentuk perkaitan melalui ujian tapak dan ujian makmal. Daripada kajian ini dapat diketahui samada perkaitan yang sedia ada sesuai digunakan untuk jenis tanah di Malaysia atau tidak sesuai.3 Kepentingan kajian Kajian ini akan membantu jurutera mengetahui maklumat parameter tanah daripada perkaitan yang dibentuk daripada SPT dan kekuatan riceh yang diperolehi daripada ujian tiga paksi.2 Perkaitan parameter tanah di Malaysia masih kurang diberi perhatian dan kebanyakan jurutera merekabentuk asas menggunakan perkaitan yang dibuat oleh negara-negara barat. Objektif kajian ini adalah: 1) Untuk mengetahui ujian-ujian penyiasatan tapak yang digunakan di Malaysia 2) Untuk mengetahui perkaitan-perkaitan bagi ujian penusukan piawai (SPT) yang telah digunakan secara meluas 3) Untuk membentuk perkaitan antara ujian penusukan piawai (SPT) dan kekuatan riceh daripada sampel tanah di sekitar Johor dan dibandingkan dengan perkaitan yang telah ada. Perkaitan yang dibentuk berdasarkan tanah di Malaysia ini akan memberikan keyakinan kepada jurutera untuk merekabentuk asas yang selamat. Perkaitan parameter tanah yang dikeluarkan oleh negara-negara barat ini adalah berdasarkan jenis tanah di negara tersebut. Oleh itu amatlah penting untuk mengetahui samada perkaitan parameter tanah yang terdapat di Malaysia berbeza atau tidak daripada perkaitan parameter yang dikeluarkan oleh negara-negara barat supaya tidak menimbulkan masalah dalam merekabentuk penapak. 1. menjimatkan masa dan ekonomik. .

4 Skop kajian Skop kajian akan merangkumi perkara-perkara berikut: 1) Penerangan mengenai beberapa kaedah ujian tapak dan ujian makmal untuk mendapatkan kekuatan tanah. 3) Perkaitan tertumpu kepada kekuatan tanah. 2) Membentuk perkaitan daripada sampel tanah di sekitar Johor.3 1. .

1 Pengenalan Setiap tapak yang dicadangkan bagi membina sesebuah struktur adalah berbeza antara satu sama lain disebabkan kemungkinan wujud perbezaan sifat-sifat kandungan tanah dan subpermukaannya. Penyiasatan tapak bagi projek kejuruteraan adalah meliputi kerja-kerja pemeriksaan tapak. lubang jaraan. Objektif penyiasatan tapak adalah: a) Penilaian Umum Kesesuaian Tapak Maklumat-maklumat tanah dan persekitaran yang lengkap dapat menentukan kesesuaian sesuatu projek itu dibina di atas tapak yang dirancang. . ekonomi dan selamat Berdasarkan maklumat-maklumat yang diperolehi di tapak. tegasan galas tanah dapat ditentukan.BAB 2 KAJIAN LITERATUR 2. ujian-ujian di situ dan pengambilan sampel bagi tujuan ujikaji makmal mekanik tanah. b) Membantu menyediakan reka bentuk yang lengkap. rekabentuk penapak dan cerucuk yang bersesuaian jenisnya dapat dipilih berdasarkan kepada jumlah beban struktur yang bakal ditanggung oleh tapak itu. Perbezaan tetap wujud walaupun mempunyai beberapa persamaan dalam lain-lain aspek. Melalui nilai tegasan galas ini. daripada ujian di situ dan ujian-ujian di makmal. Oleh itu penyiasatan tapak perlu dijalankan untuk mendapatkan data-data geoteknik yang tepat.

5 c) Membantu pembinaan berjalan lancar. Ini bertujuan bagi mengatasi masalah yang mungkin berlaku akibat daripada tanah atau keadaan persekitaran ketika pembinaan sedang dijalankan. Langkah-langkah berjaga dapat diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

Maklumat-maklumat yang diperolehi daripada penyiasatan tapak ini akan digunakan untuk menilai keupayaan galas tanah di mana nilai ini akan digunakan untuk merekabentuk tapak dan jenis cerucuk yang sesuai digunakan. Selain itu, maklumat-maklumat ini juga akan digunakan untuk penyediaan anggaran kos pembinaan, penyediaan tender dokumen supaya pihak pelanggan dapat membuat keputusan yang tepat dalam aspek pembinaan dan penyenggaraan. Penyiasatan tapak juga bertujuan mengelakkan sebarang kesulitan semasa kerja-kerja pembinaan.

Penyiasatan tapak dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu prapenyiasatan dan penyiasatan lanjutan sepenuhnya. Pra-penyiasatan adalah

penyiasatan yang dijalankan pada permukaan tanah dan merupakan satu penilaian tapak secara umum. Di antara maklumat yang akan diperhatikan ialah maklumatmaklumat geologi permukaan kawasan tapak seperti sistem saliran, topografi, kawasan hutan ataupun kawasan paya. Maklumat-maklumat ini dapat diperolehi daripada peta topografi dan pengalaman setempat seperti aras banjir dan sebagainya.

Manakala penyiasatan lanjutan pula melibatkan kerja-kerja lubang jaraan, pengambilan sampel tanah atau batuan samada terganggu atau tidak terganggu bagi tujuan ujian di makmal dan ujian di situ.

Ujian di situ adalah ujian yang dijalankan terus di tapak bina untuk mendapatkan maklumat goeteknik di situ. Ujian ini mempunyai pelbagai alat yang mengikut parameter geoteknik yang ingin diperolehi. Diantara ujian di situ yang digunakan di Malaysia ialah Ujian Penusukan Piawai (SPT), Ujian Penusukan Kon (CPT), Ujian Ricih Bilah, Ujian Plat Galas dan Ujian Proba JKR.

6 Ujian makmal pula adalah ujian yang dijalankan di makmal dengan menggunakan sampel yang diperolehi daripada tapak melalui pensampelan. Ujian makmal yang sering digunakan di Malaysia ialah ujian tiga paksi, ujian ricih terus, ujian terkukuh tak tersalir dan ujian ricih bilah.

2.2

Ujian Tapak

Ujian tapak adalah ujian penyiasatan tapak yang dijalankan di tapak. Ujian tapak boleh digunakan untuk menentukan parameter kekuatan tanah. Data yang diperolehi melalui ujian ini adalah lebih tepat kerana tanah diuji terus di tempat tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kaedah ujian tapak termasuklah:

a. b. c.

Ciri-ciri tapak dan tanah Bekalan peralatan Kos

Antara ujian-ujian tapak yang lazim dijalankan di Malaysia ialah ujian penusukan piawai (SPT), ujian ricih bilah, ujian penusukan kon (CPT), proba Mackintosh, ujian galas plat dan dilatometer (DMT). Namun demikian ujian tapak yang akan disentuh di sini ialah ujian penusukan piawai dan proba Mackintosh.

2.2.1

Ujian Penusukan Piawai (SPT)

2.2.1.1 Pengenalan

Ujian yang biasa digunakan mengukur rintangan penusukan pensample piawai dalam lubang jara. Ia adalah satu cara yang cepat untuk mendapatkan maklumat parameter tanah. Ujian Penusukan Piawai (SPT) digunakan secara meluas kerana;

7 a) Peralatannya mudah diselenggarakan. b) Prosidur penggunaannya senang dijalankan dan boleh menjalankan ujian berulang kali c) Sesuai untuk semua jenis tanah dan batuan lemah d) Sesuai digunakan bagi lapisan atas dan lapisan di bawah aras air bumi.

Menurut piawaian BS 1377: 1990: Part 9, Ujian Penusukan Piawai menggunakan pensampel pisah berukuran 50 mm diameter luar dan berukuran 35 mm diameter dalam dan 650 mm panjang seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.1 akan disambung dengan penghujung rod pengerudi. Pensample pisah akan dipacu masuk ke dalam tanah dengan menggunakan tukul seberat 65 kg dan akan dijatuh bebas pada ketinggian 0.76 m ke atas rod pengerudi. Rajah 2.2 menunjukkan contohcontoh tukulyang digunakan dalam SPT. Bilangan hentaman dikira untuk setiap 0.15 m sehingga mencapai 0.45 m. Penusukan akan dihentikan sekiranya bilangan hentaman melebihi 50 kali untuk keseluruhan jarak 0.15 m dan direkodkan baki jarak yang masih belum menusuk masuk ke dalam tanah.

Rajah 2.1:

Pensample Pisah (Split-barrel sampler)

oleh itu nilai N yang diperolehi perlu dibetulkan untuk pasir yang halus atau berkelodak.8 Rajah 2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nilai N Dalam penggunaan ujian penusukan piawai. tekanan air positif mungkin dihasilkan dalam .2: Contoh-contoh tukul yang digunakan dalam SPT 2. terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi nilai N yang diperolehi. pembetulan hendaklah dibuat supaya penilaian sebenar tanah dapat diketahui. Oleh itu.2. sangat halus atau berkelodak yang terendam. Terzaghi dan Peck (1948) mencadangkan bagi pasir longgar. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai N-SPT ialah: (a) Faktor Rendaman Kedudukan aras air dalam pasir halus adalah kritikal bagi tujuan rekabentuk.1.

(b) Faktor cara ujian dijalankan Skempton telah merumuskan bukti terhadap kesan cara ujian ke atas nilai rintangan penusukan piawai. Tekanan air liang positif ini boleh mengurangkan rintangan ricih tanah tersebut dan ini akan mengurangkan nilai N.9 tanah semasa Ujian Penusukan Piawai (SPT) sedang dijalankan disebabkan oleh beban dinamik dan ketelapan rendah dalam tanah itu. nilai hentaman N yang diukur lebih besar daripada 15. Tenaga yang dihantar kepada pensampel sahaja yang diambilkira dan nisbah tenaga ini dirujuk sebagai nisbah tenaga rod. haruslah dibetulkan untuk rintangan bertambah disebabkan oleh lebihan tekanan air liang negatif yang berlaku semasa pemacuan dan tidak berupaya melesap serta merta. tidak perlu melakukan pembetulan di atas. Sekiranya. Terdapat perbezaan nisbah tenaga rod mengikut beberapa negara di antara 45 peratus hingga 78 peratus. air perlulah ditambah ke dalam lubang jara untuk mengekalkan aras air dan seterusnya mengimbang lebihan tekanan air liang negatif. Telah disyorkan supaya 60 peratus diambil sebagai nisbah tenaga rod piawai dan kesemua . Ujian Penusukan Piawai (SPT) mungkin akan menghasilkan tekanan air liang negatif yang akan meninggikan rintangan penembusan dan seterusnya meninggikan nilai N. nilai pembetulan diberi dengan N’ = 15 + ½ (N-15) untuk nilai N > 15 dengan N ialah nilai di tapak N’ ialah nilai pembetulan Untuk nilai N yang kurang daripada 15. Manakala untuk pasir yang padat. Nilai N hendaklah dibetulkan untuk mengambil kira kaedah yang berlainan dalam melepaskan tukul. sangat halus atau berkelodak dan terendam. untuk pasir yang sangat halus atau pasir berkelodak. Untuk mengatasinya. jenis anvil dan panjang sebenar rod penggerudi.

10 nilai N yang diperolehi di tapak di normalkan dengan menggunakan kadar mudah daripada nisbah tenaga kepada piawaian ini untuk rod penggerudi yang berukuran lebih 10 meter panjang.15 Diameter lubang jara (mm) .05 1.05 untuk ukuran 150 mm diameter dan 1.45 untuk “doughnut hammer”) Cob = faktor pembetulan diameter lubang jara Cr = faktor pembetulan panjang rod N = nilai Ujian Penusukan Piawai (SPT) di tapak Jadual 2.1 : Faktor pembetulan panjang rod dan diameter lubang jara Panjang Rod (m) >10 6-10 4-6 3-4 65-115 150 200 Faktor Pembetulan 1.6 untuk “safety hammer” dan 0. Sekiranya rod penggerudi mempunyai ukuran kurang daripada 10 m panjang.67 EmCbCrN Em = kecekapan tukul ( 0.0 1.15 untuk 200 mm diameter.0 0. dicadangkan 0.85 0. N60 = 1.75 diambil sebagai faktor pembetulan.75 1. Garis pusat lubang jara juga berpengaruh bagi nilai N yang didapati di mana nilai N yang didapati adalah lebih rendah bagi lubang jara yang berukuran 150 mm diameter dan 200 mm diameter berbanding dengan lubang jara yang berdiameter lebih kecil seperti 155 mm diameter. Faktor pembetulan adalah 1.95 0.

Rintangan penusukan piawai tidak hanya bergantung kepada ketumpatan nisbi tetapi juga kepada tegasan-tegasan berkesan pada kedalaman di tempat pengukuran. Kajian tersebut disambung oleh Gibbs dan Holtz untuk ketumpatan relatif dan nilai bilangan hentaman. pasir yang mempunyai ketumpatan nisbi yang sama memberikan nilai N yang berlainan pada kedalaman yang berbeza. Gibbs dan Holtz (1957) telah memperkenalkan hubungan antara nilai N yang diukur dan faktor CN sebagai: N1 = CN N Dimana nilai N yang dibetulkan adalah N1 dari Rajah 2.2 : Ketumpatan nisbi pasir Nilai N 0-4 4-10 10-30 30-50 >50 Pengelasan Sangat Longgar Longgar Sederhana tumpat Tumpat Sangat tumpat Dr (%) 0-15 15-35 35-65 65-85 85-100 (N1)60 0-3 3-8 8-25 42-58 42-58 . Oleh itu.11 (c) Faktor Ketumpatan Nisbi Pasir Terzaghi dan Peck telah menyatakan terdapat hubungan antara ketumpatan nisbi pasir dan rintangan penusukan piawai. CN dan tekanan tanggungan atas berkesan Jadual 2. Untuk itu.3 menunjukkan hubungan antara faktor pembetulan.

darjah pengukuhan dan masa dimana pasir telah menjalani pengukuhan yang merujuk kepada kesan umur.3: Pembetulan nilai-nilai rintangan penusukan piawai (d) Faktor Penggredan Dan Bentuk Zarah-Zarah Rintangan penusukan piawai juga dipengaruhi oleh penggredan dan bentuk zarah-zarah. Nilai N ini akan bertambah dengan bertambahnya saiz zarah. nisbah pengukuhan dan umur. .12 Rajah 2.

ianya berskru di bahagian bawah di hujung batang besi. iaitu proba JKR menggunakan penunjuk kon yang mempunyai sudut bukaan 30 darjah.2.2.13 2. manakala Proba Mackintosh mempunyai penunjuk kon bersudut bukaan 60 darjah. Proba JKR dan proba mempunyai perbezaan dari segi penunjuk yang digunakan.0 kg akan dilepas jatuh bebas dari ketinggian 280 mm mengikut sepanjang rod besi. satu tukul seberat 5.2 Ujian Proba JKR 2. Batang-batang besi yang digunakan ini bergaris pusat 22 mm.2. Proba JKR direkabentuk sebagaimana yang disyorkan untuk ujian statik dan dinamik penetrometer oleh European Group Subcommitte (1968).1 Pengenalan Proba Mackintosh atau proba JKR adalah satu kaedah yang telah diperkenalkan untuk penyiasatan tanah di peringkat awal. Semasa ujian. Bagi sesuatu projek pembinaan bangunan. Pada amnya ia adalah sejenis alat jangka kun dinamik ringan. Ianya adalah satu kaedah yang paling murah dan sering digunapakai untuk tujuan penyiasatan tapak. Walaupun penggunaannya agak terbatas. Proba JKR juga direkabentuk agar ianya dapat dikilangkan secara tempatan. seperti dari segi tenaga hentakannya yang terhad. mudah. Ujian proba ini akan . proba JKR atau proba Mackintosh biasanya dilakukan terlebih dahulu. dan kosnya yang jauh lebih murah daripada ujian-ujian tapak yang lain. Bilangan hentakkan yang diperlukan untuk menembusi kedalaman 300 mm dicatatkan dan digunakan sebagai petanda kekonsistenan tanah jelekit dan kepadatan tanah berbutir. keupayaan galas tanah dapat diketahui untuk merekabentuk asas cetek sahaja. namun ianya masih dapat memberikan maklumat secara cepat. Sebelum tahun 1972 ianya digunakan sebagai alat siasatan untuk kerja perlombongan tetapi telah diubahsuai oleh jurutera-jurutera untuk digunakan sebagai proba pemeruman. dimana rod besi ini dijadikan garis panduan untuk tukul dijatuhkan. Dari segi keputusan yang akan diperolehi dari ujian proba JKR ini. Penunjuk tersebut adalah ‘cased harden steel pointer’ bergaris pusat 25 mm.

2.14 diteruskan sehingga mencapai 400 hentakkan per 300 mm atau kesemua 15 m rod besi telah digunakan. keupayaan galas sesuatu tanah sepenuhnya boleh menanggung tekanan sebanyak 100 kN/m2 jika keputusan ujian ini menunjukkan melebihi 40 hentakkan untuk 300 mm tempatan.2. Rajah 2. Rajah 2. Anggaran keupayaan galas tanah boleh dibuat melalui keputusan yang ditunjukkan oleh ujian tersebut. . menunjukkan susunan proba JKR dan proba Mackintosh.2 Hubungan Keupayaan Galas Dengan Rintangan Proba JKR Secara umumnya. 2.4: Susunan umum proba JKR (a). penunjuk proba JKR (b) dan penunjuk proba Mackintosh (c).4.

15 2. dinding lubang yang terbentuk akan gagal dan jatuh akibat geseran-geseran batang besi akan dikira sekali dengan geseran hujung dan ini akan memberikan bacaan yang tidak betul melainkan jika ianya ditafsirkan oleh jutera yang berpengalaman. . Apabila proba dipacu ke dalam tanah.2. Oleh itu ia tidak berkemampuan untuk menembusi lapisan-lapisan keras yang tebalnya melebihi 300 mm dan lebih merumitkan lagi jika di bawah terdapat lapisan lembut.3 Kelebihan Dan Kelemahan Proba JKR Alat proba JKR adalah ringan dan senang dikendalikan oleh sekumpulan orang yang terdiri daripada seorang juruteknik dan dua orang buruh yang tidak memerlukan kemahiran. Kos pengendalian dan peralatannya juga adalah rendah.2. Kelemahan proba JKR ini ialah tenaga hentamannya yang terhad.

pengukuhan dan kebolehtelapan. ujian makmal ke atas sampel tanah boleh dikategorikan kepada dua kumpulan. Sampel dari tapak akan dibawa ke makmal untuk diuji.16 2. ujian had cecair dan had plastik. Di antara ujian-ujian pengelasan makmal ialah ujian kandungan lembapan.1 Ujian Agihan Saiz Zarah Ujian ini dijalankan untuk mengetahui saiz zarah tanah melalui kaedah ayakan berdasarkan piawaian BS 1377: 1975 (Methods of Test for Soils for Civil Engineering Purpose). ricih terus. ujian ricih bilah.3. Kumpulan yang pertama akan memberikan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan ciri-ciri indeks tanah. Secara umumnya. Ujian penentuan ciri-ciri indeks tanah akan memberikan maklumat mengenai kandungan dan jenis tanah yang dikaji. ujian graviti tentu dan ketumpatan kering.1 Ujian Penentuan Ciri-Ciri Indeks Tanah 2.3. ujian kotak ricih.1.3 Ujian Makmal Ujian makmal adalah ujian yang dijalankan di dalam makmal. Ujian yang sering dijalankan di Malaysia ialah ujian mampatan tiga paksi. . ujian pengukuhan tiga paksi dan ujian pekali kebolehtelapan. Manakala kumpulan kedua pula merangkumi ujian-ujian yang memberikan maklumat tentang parameter geoteknik yang sangat penting di dalam analisis dan rekabentuk struktur geoteknik. 2. Ujian penentuan parameter geoteknik tanah dibuat untuk mendapatkan nilai parameter tanah seperti kekuatan ricih mampatan. ujian pemadatan serta analisis agihan saiz zarah.

3 Ujian Had Atterberg Ujian ini dijalankan untuk mengetahui empat keadaan tanah iaitu pepejal.1. 2.2 Ujian Kandungan Lembapan Ujian ini dijalankan untuk mengetahui kandungan lembapan tanah berdasarkan piawaian BS 1377: 1990: Part 2 (Classification Test).1. Pertambahan kandungan lembapan di dalam tanah biasanya akan melemahkan ikatan di antara struktur partikelnya. cacair dan plastik berdasarkan piawaian BS 1377: 1990: Part 2 (Classification Test). separa pepejal. Ujian ini penting kerana melalui ujian ini.3.4 Ujian Graviti Tentu Ujian ini perlu dijalankan untuk menentukan nisbah lompang dan juga menganalisis keputusan agihan saiz zarah kelodak dan tanah liat berdasarkan piawaian BS 1377: 1990: Part2 (Classification Test) 2.1.3. tingkah laku tanah akan dapat diramalkan.3.17 2.5 Ujian Ketumpatan Kering Ujian ini dijalankan untuk mengetahui ketumpatan kering tanah yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kejuruteraan seperti penentuan berat tanah berdasarkan piawaian BS 1377: 1990: Part2 (Classification Test) .3. 2.1.

Ujian ini berguna ke atas tanah berbutiran dan boleh dilakukan ke atas sampel terganggu ataupun sampel tak terganggu.3.3.2 Ujian Mampatan Tak Terkurung Ujian ini juga sesuai dijalankan ke atas sampel tanah liat tepu yang diperolehi di tapak tetapi ianya tidak boleh digunakan untuk menganalisis keadaan terkurung tanah.2 Ujian Penentuan Parameter Geoteknik 2. tanah akan dipaksa untuk mericih di sepanjang satah ricih yang telah ditentukan dan kawalan pengaliran adalah sedikit.3. Jika sampel diricihkan dengan perlahan. ia akan membenarkan penyaliran dan parameter kekuatan berkesan c’ dan φ’ boleh diperolehi.5: Peralatan Ujian Ricih Terus 2. Keburukan ujian ini ialah keadaan penyaliran yang tidak boleh dikawal menyebabkan tekanan tidak dapat diukur. Ujian ini dijalankan berdasarkan piawaian BS 1377: 1990: Part 7.1 Ujian Ricih Terus Ujian riceh terus dijalankan untuk mendapatkan nilai kekuatan riceh berdasarkan piawaian BS 1377: 1990: Part 7 (Shear Strength Tests). . Di dalam kotak ricih terus. Rajah 2.2.18 2.2.

3 Ujian Tiga Paksi Ujian ini merupakan ujian kekuatan ricih yang luas penggunaanya dan sesuai untuk semua jenis tanah. Kelebihan ujian ini ialah keadaan penyalirannya boleh dikawal dan membolehkan tanah tepu dengan pekali kebolehtelapan rendah dikukuhkan jika diperlukan sebagai sebahagian langkah ujian. ukuran tekanan air liang boleh dibuat.6: Radas untuk ujian Mampatan Tak Terkurung 2. .3.19 Rajah 2. Ujian ini dibuat berdasarkan piawaian BS 1377: 1990: Part 8.2.

7: Radas Ujian Tiga Paksi Sampel akan dibentuk dengan bentuk selinder dan mempunyai nisbah panjang kepada garis pusat 2:1 dan dikenakan tegasan di bawah keadaan simetri paksian seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 2.8: Sistem tegasan di dalam ujian tiga paksi (Craig.8 Rajah 2.20 Rajah 2. 1993) .

3. Pengukuran tekanan air liang boleh dibuat semasa peringkat tak bersalir ujian itu. contoh dikenakan tekanan sel tertentu dan kemudian perbezaan tekanan utama dikenakan secepat mungkin tanpa penyaliran pada sebarang peringkat ujian tersebut. b. Bersalir (CD) Penyaliran di dalam sampel dibenarkan di bawah tekanan sel tertentu sehingga pengukuhan sempurna. Di dalam keadaan ini. Saluran kertas turas yang bersentuh dengan bahagian hujung cakera poros kadang -kala diletakkan di sekeliling ukurlilit sampel. Terkukuh – Tak Tersalir (CU) Penyaliran di dalam sampel dibenarkan di bawah tekanan sel tertentu sehingga mencapai pengukuhan sempurna. Tiga jenis ujian tersebut ialah : a.Tak Tersalir (UU) Di dalam ujikaji ini. pengukuhan berlaku di bawah penambahan tegasan normal jumlah ke hujung dan permukaan ukurlilit yang sama kepada sampel. c. kemudian perbezaan tekanan utama dikenakan tanpa membenarkan penyaliran. Datum bagi tekanan air liang lebihan ialah tekanan atmosfera dengan menganggap aras air di dalam buret searas dengan titik tengah sampel. Tak Terkukuh. 2. Penyaliran yang berlaku di dalam aliran air yang dikumpul di dalam buret membolehkan isipadu air yang keluar daripada sampel diukur.21 Di dalam ujian tiga paksi ini. terikan sisi semasa pengukuhan di dalam sampel bukanlah sifar.2. penyaliran masih dibenarkan semasa .1 Jenis-Jenis Ujian Tiga Paksi Terdapat 3 jenis ujian yang sama yang menggunakan radas tiga paksi.3. Pelepasan tekanan air liang lebihan berlaku disebabkan penyaliran melalui cakera poros di bawah atau di atas sampel.

4 Ujian Pengukuhan Di dalam ujian ini. Penyaliran yang berlaku di dalam ujian ini adalah dari atas ke bawah. perubahan isipadu tanah diukur sebagai beban statik yang menyebabkan air mengalir keluar daripada sampel. Ujian ini dilakukan berdasarkan piawaian BS 1377: 1990: Part8 (Shear Strength Tests). Sejarah tegasan serta anggapan ringkas perlu diambilkira di dalam ujian ini.3.9 : Radas Ujian Pengukuhan .22 perbezaan tekanan utama dikenakan dengan tekanan yang cukup perlahan untuk memastikan tekanan air liang lebihan dikekalkan pada nilai sifar. 2.2. Rajah 2.

Permeability and Durability Tests) 2.2. Ini bertujuan untuk mengelakkan terdedah daripada udara. di samping menubuhkan penyaliran air yang berpotensi masuk ke dalam pengorekan dan cofferdams serta masalah yang melibatkan penurunan aras air bumi. Sampel tak terganggu diperlukan untuk mengetahui kekuatan ricih dan pengukuhan melalui ujian makmal. Ujian turus menurun sesuai untuk menguji tanah yang mempunyai kebolehtelapan rendah manakala ujian turus tetap pula boleh digunakan untuk menguji tanah yang mempunyai kadar kebolehtelapan tinggi. Sampel ini digunakan untuk ujian pengelasan tanah.4 Masalah Dengan Sampel Ujian Makmal Sampel tanah untuk ujian makmal terbahagi kepada 2 iaitu yang terganggu dan yang tidak terganggu. air dan cahaya matahari.23 2. pengelasan pandang dan ujian pemadatan. Sampel tak terganggu diperolehi melalui lubang jara. Beberapa contoh jenis tiub pensampel adalah seperti Pensampel Pacuan Terbuka. Pensampel Tong Pisah dan Pensampel Omboh Pegun. Sampel terganggu pula ialah sampel yang mempunyai agihan saiz zarahzarah yang sama seperti tanah di situ tetapi struktur tanah telah rosak atau telah musnah sama sekali. .3. Pensampel Berdinding nipis.5 Ujian Kebolehtelapan Kebolehtelapan adalah penting di dalam menentukan alahan akuifer keupayaan air. Tiub sampel akan ditolak masuk ke dalam tanah dan dikeluarkan dari tanah kemudian ditutup bahagian hujungnya dengan lapisan lilin setebal 25 mm. Dua jenis ujian boleh dilakukan bagi menentukan kadar kebolehtelapan iaitu ujian turus tetap dan ujian turus menurun. Sampel ini diperolehi melalui tiub sampel yang dipasang di dalam lubang jara dan gerimit. Ujian ini dijalankan berdasarkan piawaian BS 1377: 1990: Part 4 (Compressibility.

perubahan kimia. Pelbagai faktor telah dikenal pasti yang akan memberikan gangguan kepada sampel tak terganggu. sampel tanah yang digunakan adalah seperti keadaan sebenar di tapak kerana ujian tapak akan menguji tanah secara terus di tapak. Sekiranya ujian tapak dijalankan. namun begitu sampel yang berkualiti tinggi boleh diperolehi melalui beberapa teknik yang dapat meminimumkan gangguan pada sampel tak terganggu. Masalah untuk mendapatkan maklumat ciri-ciri tanah berdasarkan sampel tak terganggu ini boleh diatasi sekiranya ujian tersebut ditukarkan kepada ujian tapak. Salah satu kaedah ujian tapak adalah ujian penusukan piawai atau SPT. Namun begitu terdapat masalah di dalam mendapatkan sampel tak terganggu sepenuhnya. untuk mendapatkan sampel tak terganggu sepenuhnya adalah sesuatu yang mustahil.5 Hubungkait Hasil Penusukan SPT Dengan Parameter-Parameter Geoteknik Tanah. Melalui Ujian Penusukan Piawai (SPT). ketekalan tanah dapat diketahui dan boleh dikelaskan ke dalam beberapa kategori dari sangat longgar sehingga ke . perubahan dalam kandungan air dan nisbah lompang. dan penggabungan dan pengasingan juzuk-juzuk tanah. Ujian secara terus ini dapat mengelakkan sebarang perubahan pada sampel tanah. Dengan itu. Menurut Hvorslev (1949) faktor-faktor yang mengganggu sampel sewaktu proses persampelan dan ujian di makmal ialah perubahan dalam tekanan. gangguan terhadap struktur tanah. Melalui ujian ini. agak sukar mendapatkan sampel yang serupa seperti di tapak. parameter-parameter tanah yang sebenar seperti kekuatan tanah. kita dapat mengetahui ciri-ciri tanah berdasarkan perkaitan yang telah wujud. 2. ketumpatan tanah.24 Ujian makmal mungkin merupakan pilihan yang baik kerana ia dapat memberikan maklumat yang mendalam mengenai ciri-ciri tanah jika dibandingkan dengan ujian di tapak. Menurut kajian Brand & Brenner (1981).

.2 Hubungkait Nilai N dengan Kekuatan Mampatan Tak Terkurung Hubungan ini dikeluarkan oleh Sowers dengan mengkaitkan perkaitan antara nilai SPT dan kekuatan mampatan tak terkurung berdasarkan pengelasan tanah.65-0. DR oleh Gibbs dan Holtz (1957).3 menunjukkan hubungkait antara nilai N dengan ketumpatan nisbi. 2.65 0.15 0.85 0.15-0. Jadual 2.85-1.0 S.3 : Perhubungan ketumpatan nisbi dan nilai N bagi pasir.P.1 Hubungkait Nilai N dengan Ketumpatan Nisbi Jadual 2.35-0.5.25 sangat padat bagi tanah tidak berjelekit dan sangat lembut sehingga ke keras bagi tanah berjelekit.T (N) <4 4-10 10-30 30-50 > 50 2.35 0. Sowers juga membandingkan perkaitan ini dengan perkaitan yang diperolehi oleh Terzaghi dan Peck.5. Menurut Gibbs dan Holtz (1957) Kepadatan Sangat longgar Longgar Sederhana padat Padat Sangat padat Ketumpatan nisbi < 0.

10 : Hubungan rintangan penusukan dengan kekuatan mampatan tak terkurung 2. 1957) Hubungkait ini dikeluarkan oleh Gibbs dan Holtz pada tahun 1957. Perkaitan ini adalah antara nilai N SPT dan tegasan normal berkesan dan ketumpatan nisbi Dr.26 Rajah 2. .3 Hubungkait Antara Rintangan Penusukan Piawai Dengan Tegasan Normal Berkesan ( Gibbs And Holtz. Hubungkait adalah seperti di sebelah.5.

27 Rajah 2. (a) Persamaan Oleh Stroud & Butler Nilai kekuatan ricih dapat diketahui melalui persamaan yang dikeluarkan oleh Stroud & Butler pada tahun 1975 :Persamaan ini melibatkan nilai N SPT dan peratus keplastikan.11 : Hubungan rintangan penusukan piawai dengan tegasan normal berkesan yang dikeluarkan oleh Gibbs dan Holtz pada tahun 1957.4 Hubungkait antara Rintangan Penusukan Piawai dengan Kekuatan Ricih. Persamaan tersebut ialah: Su = f1 xN (kN/m2) 100 . 2.5.

6 (b) Perkaitan Nilai SPT dan Kekuatan Riceh Oleh Sowers (1979) Perkaitan ini dikeluarkan oleh Sowers pada tahun1979 dengan digabungkan dengan perkaitan oleh Terzaghi dan Peck.28 Dengan N = bilangan hentaman SPT Untuk IP = 25%.12 : Hubungan rintangan penusukan piawai dengan kekuatan ricih (after Terzaghi and Peak. Rajah 2.1979) . 1967 and Sowers. Perkaitan ini menggunakan klasifikasi tanah Unified Soil Classification System (USCS). Perkaitan tersebut ditunjukkan dalam Rajah 2.12. f1 = 484 f1 = 878. IP = 9%.

Perkaitan ini dikeluarkan oleh Schmertmann pada tahun1976. Rajah 2. 1976) 2. Di dalam perkaitan ini.13 : Hubungan rintangan penusukan piawai dengan kekuatan ricih (after Schmertmann.5.5 Hubungkait Antara Rintangan Penusukan Piawai Dengan Pekali Kebolehmampatan Isipadu Hubungkait ini dapat ditunjukkan melalui persamaan yang dikeluarkan oleh Schmertmann pada tahun 1970: 1 (cm2/kg) 7.6 xN mv = .29 (c) Perkaitan Antara Nilai SPT Dan Kekuatan Riceh Oleh Schmertmann. Perkaitan ini membahagikan jenis tanah mengikut keplastikannya. turut digabungkan perkaitan untuk tanah jenis Chicago Clay dan Houston Clays.

pengumpulan maklumat telah dilakukan untuk mendapatkan maklumat mengenai kajian.1. 3.1 Pengenalan Sebelum kajian ini dapat dijalankan. Bhd dan syarikat Perunding ZMS Sdn. syarikat Soil & Foundations Sdn.2 Pengumpulan Data Penyiasatan Tapak Mengumpulkan data daripada ujian tapak dan ujian makmal melalui ujian yang telah dilakukan oleh syarikat yang menjalankan kerja penyiasatan tapak.BAB 3 METHODOLOGI 3. . tesis dan jurnal kajian lepas dan temubual dengan mereka yang terlibat di dalam bidang penyiasatan tapak seperti IKRAM. Data diperolehi daripada syarikat IKRAM Selatan berdasarkan beberapa projek yang dijalankan di sekitar Johor. Data yang dikumpulkan adalah nilai SPT dan ujian tiga paksi untuk kelas-kelas tanah tersebut. Maklumat yang diperolehi adalah melalui buku teks. Bhd. Keseluruhan proses yang digunakan untuk menjalankan kajian ini telah diringkaskan melalui carta aliran yang ditunjukkan dalam Rajah 3.

data had cecair.31 Mula Kajian Literatur Pengumpulan Data Nilai SPT Klasifikasi Kekuatan Riceh Mendapatkan Perkaitan Yang Telah Wujud Membina Perkaitan Analisis dan Perbincangan Keputusan Tamat Rajah 3. indek plastik dan keputusan ayakan diperlukan untuk mengelaskan tanah tersebut.1 Carta aliran proses yang dibuat untuk kajian 3. had plastik. data yang diperlukan ialah nilai SPT dan keputusan ujian tiga paksi yang bertujuan untuk mendapatkan nilai riceh tanah tersebut. Data yang diperolehi akan disemak . Selain daripada itu.3 Pengambilan dan Pemilihan Data Untuk kajian ini.

Tanah dikelaskan menggunakan sistem ini kerana hubungkait kajian tanah yang akan dibandingkan iaitu perkaitan pada Rajah 2. maklumat seperti peratus ayakan. Contohnya: Kedalaman (m) 6.20 7.2 Klasifikasi Tanah Data yang diperolehi daripada penyiasatan tapak akan dikelaskan mengikut Sistem Pengelasan Tanah Seragam (Unified Soil Classification System) atau USCS yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat. 3.12 dan Rajah 2.45 6. Untuk pengelasan tanah menggunakan sistem ini. had plastik dan indek keplastikan diperlukan. had cecair.13 menggunakan sistem ini.00-6.1 Pengiraan Nilai SPT Ketika sampel tidak terganggu diambil.5 ambil nilai SPT sebagai 10 /300mm.95 Nilai SPT 8 11 Jenis sampel Terganggu Tak terganggu Terganggu Nilai anggaran SPT untuk kedalaman 6. .50-7. ujian SPT tidak dijalankan oleh itu tiada nilai SPT untuk kedalaman pada sampel tidak terganggu tersebut.50-7.3. 3.20 ialah: (8 + 11) / 2 = 9. Nilai SPT dipuratakan berdasarkan nilai SPT pada kedalaman sebelum dan pada kedalaman selepasnya bagi mengganggarkan nilai SPT untuk sampel tidak terganggu.50-7.32 dan kesemua data tersebut hendaklah mengandungi maklumat-maklumat seperti yang dinyatakan.3.

nilai parameter kekuatan riceh c dan φ daripada ujian tiga paksi diperlukan berdasarkan formula Coulomb berikut: τ σ’ = c + σ’ tan φ di mana : = tegasan normal berkesan Tegasan normal berkesan σ’. = kedalaman daripada permukaan aras air bumi hingga ke kedalaman tertentu.2 : Unit berat dalam tanah σ’ γ γtepu γw h1 h2 = γh1 + (γtepu .3.3 Pengiraan Kekuatan Riceh Untuk mendapatkan nilai kekuatan riceh τ.8 kN/m3 kedalaman daripada aras tanah hingga ke aras permukaan air bumi. . berdasarkan gambarajah di bawah: γ γtepu h1 Permukaan atas tanah Aras air tanah h2 Rajah 3.33 3.γw) h2 di mana : = = = = ketumpatan bandingan berat unit tepu berat unit air = 9.

dikira untuk mendapatkan nilai tegasan normal σ.34 Berat tentu γ. diperoleh daripada persamaan : γ = Gs(1 + w) × γw (1 + e) di mana: Gs w e γw berat tentu kandungan air nisbah lompang berat unit air.4 Analisis Data Maklumat yang diperolehi daripada laporan penyiasatan tapak akan diambil dan pengiraan akan dibuat. Setelah selesai klasifikasi tanah dibuat. Jadual telah dibina menggunakan perisian Microsoft Excel. Segala maklumat yang diperlukan akan dimasukkan ke dalam jadual untuk memudahkan maklumat disemak. Terlebih dahulu kedalaman purata h. Jadual ini dapat dilihat pada bahagian Lampiran.13.13 yang dipilih untuk dianalisis.8 kN/m3 nilai untuk berat tentu Gs. Graf SPT melawan kekuatan riceh akan dibina menggunakan Microsoft Excel berdasarkan klasifikasi tanah yang sama. dan nisbah lompang e.12 dan Rajah 2. barulah kekuatan riceh τ. 3. Selepas itu. . dikira berdasarkan rumus yang telah ditunjukkan sebelum ini. iaitu 9. Perbincangan dibuat berdasarkan graf tersebut. Hanya klasifikasi tanah seperti yang terdapat dalam Rajah 2. ia akan dibandingkan dengan graf pada Rajah 2. diperolehi daripada laporan penyiasatan tapak.12 dan Rajah 2. klasifikasi tanah akan dibuat mengikut sistem pengelasan USCS. Setelah itu. data-data tersebut akan dipecahkan megikut klasifikasi tanah yang sama. kandungan air w. Melalui graf yang telah dibina ini.

Kedua-dua perkaitan ini juga menunjukkan perkaitan yang diperolehi oleh Terzaghi dan Peck.BAB 4 KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN 4. Perkaitan-perkaitan ini diambil kerana klasifikasi tanah yang dikaji adalah sama dengan perkaitan tersebut.12 dan Schertmann (1976) pada Rajah 2. Keputusan ini juga akan dibandingkan dengan perkaitan kajian yang terdahulu.2 Kajian Kes Jadual 4. Dapat diketahui bahawa dalam kajian ini.2. Jadual 4. contoh data ditunjukkan dalam Jadual 4. .3 menunjukkan data yang telah siap dikira nilai purata SPT dan juga nilai kekuatan riceh tanah. hanya melibatkan tanah yang dikelaskan sebagai tanah liat tak organik dengan keplastikan tinggi (CH) dan kelodak tak organik dengan keplastikan tinggi (MH).1 menunujukkan nama projek-projek yang diambil untuk mendapatkan data yang diperlukan. Terdapat 2 perkaitan yang digunakan untuk menganalisis data iaitu perkaitan SPT dan kekuatan riceh yang dibuat oleh Sower (1979) pada Rajah 2. 4.1 Pengenalan Dalam bab ini akan dinyatakan hasil keputusan yang diperolehi ditunjukkan melalui graf. Keseluruhan data dapat dilihat pada bahagian Lampiran A dan Lampiran B.13. Data yang digunakan di dalam kajian ini diperolehi daripada syarikat IKRAM Selatan.

86 0. Borehole BH1 BH2 BH3 BH4 No. Ara.65 2.65 2. SPT 8 7 6 8 Triaxial (UU) c φ 16 2 23 2 20 2 21 3 LL % 69 62 57 60 PL % 41 42 41 39 PI % 41 20 16 21 SG 2.70 3.20 6. Tanjung Kupang. Johor.00-11. Johor.1 : Nama projek yang terlibat dalam kajian Kes A Nama Projek Klasifikasi Tanah Cadangan Membina 2 Blok Enam Belas Unit Rumah Guru Kelas F Berkaitan Di Sekolah Kebangsaan FELCRA CH dan MH Sg. B C D Cadangan Membina Kompleks Pengkalan Marin Kastam Sg. CH dan MH CH dan MH Cadangan Membina Rumah Keluarga Pelbagai Kelas Dan Berkaitan Untuk Pegawai Dan Anggota Tentera Darat MH sahaja Di Kem PULADA.50-4. Johor.87 0. Daerah Kota Tinggi. Sampel UD2 UD2 UD2 UD1 Kedalaman (meter) 6.92 gravel % 14 0 1 24 sand % 20 29 35 29 silt % 63 71 64 47 clay % .92 0.50-7. Jadual 4.36 Jadual 4.50-7. Kota Tinggi.65 MC % 40 44 39 27 e 0. Gelang Patah.2 : Contoh data yang diperolehi daripada IKRAM Nama Projek A A A A No.20 11. Kota Tinggi. Pulai.65 2.20 Purata No. Cadangan Membina Jalan Dan Jambatan Dari Tanjung Sedili Ke Sedili Besar. Johor.

68 27.85 11.547 19.00-11.3 : Contoh data yang telah dikira nilai kekuatan riceh Nama Projek A A A A No.50-7.178 σ (kN/m2) 133.801 17.14 τ (kN/m2) 20.20 11.99 213.85 6.39 66.50-4. Sampel UD2 UD2 UD2 UD1 Kedalaman (meter) 6.50-7.998 18.37 Jadual 4.46 24.70 3.35 3.20 6.85 Purata SPT(N) 8 7 6 8 Triaxial (UU) c φ 16 2 23 2 20 2 21 3 USCS CH MH MH MH γ (kN/mm3) 19.47 .90 136.20 Kedalaman Purata (meter) 6.79 27. Borehole BH1 BH2 BH3 BH4 No.

19 12.67 50.45 11.93 .18 14.83 12.68 27.75 4.38 9.75 7.79 27. Data yang diperolehi daripada SPT akan digandingkan dengan kekuatan riceh pada setiap kedalaman yang sama dan dimasukkan ke dalam jadual seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4. SPT (N) 8 7 6 8 29 6 2 0 2 4 2 0 8 5 6 7 0 0 5 7 7 τ (kN/m2) 20. Borehole BH1 BH2 BH3 BH4 BH2 BH2 BH3 BH3 BH4 BH4 BH5 BH5 BH2 BH2 BH2 BH3 BH3 BH3 BH5 BH5 BH5 No.47 10.25 Klasifikasi (USCS) CH MH MH MH MH CH CH CH MH CH MH MH CH CH CH MH CH CH MH MH CH Purata No.52 13.38 9.25 6.88 2. Sampel UD2 UD2 UD2 UD1 UD1 UD2 UD1 UD2 UD1 UD2 UD1 UD2 UD1 UD2 UD3 UD1 UD2 UD3 UD1 UD2 UD3 Kedalaman Purata (meter) 6. Jadual 4.41 12.75 3.4 : Data-data yang telah dikira kekuatan riceh Kes Projek A A A A B B B B B B B B C C C C C C C C C No.85 11. Analisis Data Seperti diterangkan dalam Bab 3.38 4.38 2.85 6.4.35 3.76 13.75 10.38 4.85 3.25 9.77 8.19 8.79 11.38 2. data yang diperolehi daripada setiap projek akan dipilih berdasarkan kedalaman sampel dan jenis tanah.38 6.38 10.75 49.46 24.3 .90 15.25 13.02 14.75 9.32 24.60 13.

4 : Data-data yang telah dikira kekuatan riceh (sambung) C C C C C C C C C C D D D D D D BH6 BH6 BH6 BH7 BH7 BH8 BH9 BH10 BH12 BH14 BH2 BH3 BH4 BH6 BH7 BH8 UD1 UD2 UD3 UD1 UD2 UD1 UD1 UD1 UD1 UD1 MZ1 MZ1 MZ1 MZ1 MZ1 MZ1 3.85 14.25 3.65 .25 6.34 22.18 26.00 14.72 12.39 Jadual 4.59 14.83 31.75 12.98 19.50 11.00 14.50 9.77 14.25 9.50 9.25 9.52 23.21 11.25 3.25 6.67 9.25 3.10 17.21 11.25 3.25 3.00 MH MH MH CH MH MH CH MH CH MH MH MH MH MH MH MH 6 7 8 8 8 8 6 6 3 3 14 16 22 17 19 15 7.71 13.61 12.

86 SPT Rajah 4.1.1 Pembentukan Perkaitan Perkaitan daripada klasifikasi untuk kedua-dua tanah jenis MH dan CH ditunjukkan melalui graf seperti di dalam Rajah 4.35 Cu 30 SPT (hentaman/300 mm) 25 20 15 10 5 0 0 10 20 30 Kekuatan Riceh (kN/m2) 40 50 Cu = 2.3. Daripada rajah ini.1 : Perkaitan antara nilai SPT dan kekuatan riceh daripada data yang diperolehi .86 SPT 0. dapat diketahui bahawa perkaitan antara nilai kekuatan riceh dan N-SPT adalah : SPT = Atau Cu = 2.40 4.

22 SPT SPT = 0.2.2 : Perkaitan daripada data yang diperolehi berdasarkan klasifikasi tanah CH sahaja 2 .41 Satu lagi perkaitan telah bentuk berdasarkan tanah untuk jenis tanah liat tak organik keplastikan tinggi. Hasil daripada perkaitan ini dapat dilihat pada Rajah 4. CH sahaja.22 SPT 30 20 10 0 0 2 4 6 SPT (hentaman/300mm) 8 10 Rajah 4. Perkaitan yang diperolehi ialah : Cu = Atau 3.31 Cu 60 Kekuatan Riceh (kN/m ) 50 40 Cu = 3.

22 .57 SPT Cu = 6. Cu (kN/m ) 125 150 Rajah 4.25 SPT Cu = 7.3.5 SPT 10 5 0 0 25 50 75 100 2 Kekuatan Riceh.3 : Perbandingan perkaitan yang diperolehi dengan yang dikeluarkan oleh Schmertmann (1976) Cu = 3. Klasifikasi CH dan MH Klasifikasi CH SP T 30 SPT-N value (hentaman/300 mm) Cu = 2.86 SPT untuk tanah jenis CH dan MH dan Cu = 3.86 SPT 25 20 15 Cu = 3.2 Perbandingan Perkaitan Perkaitan yang telah diterbitkan iaitu Cu = 2.14 SPT Cu = 12.4.22 SPT untuk tanah jenis CH sahaja.42 4.3 dan Rajah 4. Kedua-dua bandingan ini dapat dilihat pada Rajah 4. dibandingkan dengan perkaitan yang telah ada iaitu perkaitan oleh Schmertmann (1976) dan Sowers (1979).

41 Cu = 3.4 : Perbandingan perkaitan yang diperolehi dengan yang dikeluarkan oleh Sower (1979) Perkaitan yang dibandingkan dengan perkaitan Schmertmann (1976) pada Rajah 4.4 menunjukkan bahawa kedua-dua perkaitan yang dibentuk tersebut berada dalam kawasan tanah jenis pasir bertanah liat (SC) dan pasir halus berkelodak dengan keplastikan rendah (ML).1 CH CL SC-ML N 4.22N Cu = 3N Cu = 2.8N =9 Cu Kekuatan Riceh.3 menunjukkan bahawa kedua-dua perkaitan tersebut terkeluar daripada sempadan kawasan untuk tanah dan perkaitan tersebut berada pada kedudukan tanah liat dengan keplastikan rendah. . Cu(kN/m ) 2 Cu = 400 300 200 100 0 0 10 17 .4 20 30 40 SPT-N value (Hentaman/300mm) 50 60 Rajah 4. Perkaitan yang dibandingkan dengan perkaitan oleh Sowers (1979) seperti pada Rajah 4.43 CH sahaja 500 8N MH dan CH .

80 SPT. taburan data sampel yang digunakan tidak meluas. Sepatutnya kedua-dua perkaitan ini berada pada tanah liat dengan keplastikan tinggi iaitu pada Cu = 12. Daripada perbandingan yang dibuat. menunjukkan kedua-dua perkaitan tidak berada pada kawasan yang sepatutnya. Beberapa kemungkinan yang mungkin menyebabkan hubungan persamaan antara sampel yang dikaji dan hubungan yang dikeluarkan oleh Schmertmann (1976) dan Sowers (1979) tidak sama ialah disebabkan jenis tanah yang terdapat di negara tersebut tidak sama dengan jenis tanah yang terdapat di negara Malaysia dari segi lokasi geografi dan komposisi kimia.2 dapat diketahui bahawa hubungan persamaan antara nilai SPT dan kekuatan riceh bagi tanah jenis klasifikasi CH sahaja ialah Cu = 3. menunjukkan kedua-dua perkaitan tersebut berada dalam pada kedudukan tanah liat dengan keplastikan rendah. . Boleh juga dikatakan bahawa sensitiviti tanah yang terjadi kesan daripada gangguan dalam sampel akan turut memberi kesan kepada ujian makmal. Sepatutnya kedua-dua perkaitan ini berada dalam kawasan tanah liat dengan keplastikan tinggi (CH) iaitu di antara Cu = 17. adalah di antara 10 kN/m2 dan 50 kN/m2.18 SPT dan Cu = 9. Berdasarkan perkaitan oleh Schmertmann.22 SPT.86 SPT.4 Perbincangan Berdasarkan Rajah 4. Selain itu. keduadua perkaitan tersebut berada pada kawasan tanah jenis pasir bertanah liat (SC) dan pasir halus berkelodak dengan keplastikan rendah (ML). Nilai SPT untuk sampel kajian hanya di antara 1 hingga 25 hentaman/300mm manakala untuk nilai kekuatan riceh pula.1 dapat diketahui bahawa hubungan persamaan antara nilai SPT dan kekuatan riceh untuk sampel yang dikaji untuk jenis tanah tanah liat dan kelodak yang mempunyai keplastikan tinggi ialah Cu = 2.44 4.5 SPT Manakala apabila dibandingkan dengan perkaitan oleh Sowers (1979). Keadaan iklim dan suhu kedua-dua negara ini juga tidak sama. Manakala melalui pemerhatian pada Rajah 4.

4. Hubungan di antara nilai N-SPT dan kekuatan riceh adalah berkadar linear. Adanya perkaitan di antara nilai N SPT dengan nilai kekuatan riceh untuk tanah liat dengan keplastikan tinggi (CH) dan kelodak dengan keplastikan tinggi (MH). 2. 3.22 SPT.BAB 5 KESIMPULAN DAN CADANGAN 5. Adanya perkaitan antara nilai N-SPT dengan nilai kekuatan riceh bagi tanah liat dengan keplastikan tinggi (CH) dan boleh ditunjukkan melalui persamaan Cu = 3.85 SPT. dapat dibuat kesimpulan bahawa: 1. .1 Kesimpulan Daripada kajian yang dijalankan. Nilai kekuatan riceh tanah akan bertambah apabila nilai N-SPT bertambah. Terdapat perbezaan antara tanah yang terdapat di Malaysia dan tanah yang terdapat pada negara lain disebabkan oleh faktor kedudukan geografi. komposisi kimia. Hubungan ini ditunjukkan melalui persamaan Cu = 2. iklim dan suhu setempat.

3.2 Cadangan Di bawah ini telah diberikan beberapa cadangan yang boleh dibuat sebagai rujukan dan kajian di masa hadapan. Mendapatkan sampel tanah yang mempunyai taburan nilai SPT dan kekuatan riceh yang lebih luas. 5. Perkaitan SPT dihubungkan dengan perkaitan lain seperti perkaitan SPT dengan kekuatan tidak terkukuh. Data didapati daripada berbagai tempat dan negeri di Malaysia. 2. 1. .46 5. Melakukan perkaitan dengan klasifikasi tanah jenis lain. Mendapatkan lebih banyak data untuk kajian. 4.

Standard Test Method For Unconsolidated. (1993). . Lulu Zhang. Of The Twelfth International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering.. America.. (2002). Balkema Publishers. 1989. Z. McCarthy. D.. Mandal. Rio de Janeiro. and Jianguo Zheng. G. American Standard Testing and Material (1992). and Zervogiannis. (2004).. Shear Wave Velocity In A Very Soft Clay-Measurement And Correlation.G. A. N. J. Bombay: A. American Standard Testing and Material (1992).F. America. Tang.M. D1586-84. America. Kalteziotis. British Standards Institution (1990).A. (1989). Limin. 21: 377387. New Jersey: Prentice Hall. Proc. D 2573-72. G.. D. Koukis. H. and Tsiambaos. Soil Testing In Civil Engineering. 130(5): 526-534. Method of Test for Soils for Civil Engineering Purpose. F. Empirical Correlation of Soil Parameter Based On Cone Penetration Test for Greek Soil. Reducing Uncertainty of Prediction from Empirical Correlation. Standard Test Method For Field Vane Shear Test in Cohesive Soil.(2003). N.47 SENARAI RUJUKAN American Standard Testing and Material (1992). America. 4th ed. Standard Test Method For Consolidated-Undrained Triaxial Compression Test On Cohesive Soils. Sabatakakis. Undrained Compressive Strength of Cohesive Soils in Triaxial Compression. August 13-18. (1993). Soil Mechanics. Journal of Geotechnical and Geological Engineering. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. London : Chapman and Hall.. Sabatakakis. American Standard Testing and Material (1992). D 2850-82. Wilson H. Craig. 6th ed. BS1377. N.N & Divshikar. Bouckovalas.. Anagnostopoulos. M. Essentials of Soil Mechanics and Foundations: Basic Geotechnics. R. Standard Method for Penetration Test And Split-Barrel Sampling of Soils. G. H. D4767-88.

C. Analysis of Cone Pressuremeter Tests in Sands.(1996). Geotechnical And Foundation Engineering Design And Construction.C. "Some Geotechnical Properties of Klang Clay". H. 2003.. August 4-8. Tan. B.. William Powrie (1997). (2004). 2004.... Malaysian Geotechnical Conference. Singapore. & Ng H.48 Robert W. F..T. S. S. Schnaid. London: E & FN Spon. P.. 122(8): 623-632. Y. Hunt (1984). Yu. F. Geotechnical Engineering’s Portable Handbook. Journal of Geotechnical Engineering. Day (1999). . Sheraton Subang. and Collins. London : Mc Graw Hill. March 16-18. Gue.S. T. Day (2000). I. & Lee. 12th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering. Ng. London: Mc Graw Hill. Soil Mechanics Concepts and Applications. H. Roy E. Malaysia”. S. Lee. P. Geotechnical Engineering Investigation Manual. Tan. Petaling Jaya. Y. Gue S. “Design Parameters of Klang Clay.B. (2003). London: Mc Graw Hill. Robert W.

LAMPIRAN A (Data-data penyiasatan tapak daripada IKRAM) .

Sampel UD2 UD2 UD2 UD1 UD1 UD2 UD1 UD2 UD1 UD2 UD1 UD2 UD1 UD2 UD3 UD1 UD2 UD3 UD1 UD2 UD3 UD1 UD2 UD3 UD1 Kedalaman (meter) 6.99 0 2 75 23 11 1 87 37 50 2.75 7.85 0 6 54 40 11 2 72 40 32 2.86 14 20 63 23 2 62 42 20 2.50-5.77 7 50 40 3 12 1 93 48 45 2.75 9.85 6.62 1 13 66 20 13 1 84 46 38 2.81 0 6 67 27 12 1 92 36 56 2.58 116 4.25 9.50-7.50-8.50-11.25 3.38 6.65 39 0.59 61 1.58 67 1.75 6.6 71 1.75 4.00-11.Nama Projek A A A A B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C No.00-6.25 6.00-6.63 71 1.62 73 2.56 79 2.65 32 0.03 0 2 68 30 10 1 77 35 42 2.98 3 11 62 24 20 1 79 28 51 2.50 9.85 11.55 71 1.00 9.02 1 8 66 25 10 1 169 35 135 2.75 9.00-9.12 18 22 51 9 7 3 86 44 42 2.88 2.57 66 1.25 9.00-9.63 71 2.83 0 8 69 23 9 4 88 36 52 2.87 0 29 71 20 2 57 41 16 2.38 2.65 40 0.75 10.00 3.00-2.20 3.50 6.00-3.50 13.77 3 40 44 13 7 1 116 41 75 2.75 2.00-2.75 3.92 24 29 47 9 2 97 51 46 2.50 Kedalaman purata 6.75 9.38 9.54 99 2.50 3.50-4.95 0 11 68 21 8 1 113 63 50 2.38 2.25 2.35 3.00-9.00 10.50-7.50 9. SPT 8 7 6 8 29 6 2 0 2 4 2 0 8 5 6 7 0 0 5 7 7 6 7 8 8 Triaxial LL PL PI SG MC gravel sand silt clay (UU) e % % % % % % % % C φ 16 2 69 41 41 2.85 4 33 49 14 9 2 81 34 47 2.7 3 21 68 8 12 1 90 51 39 2.00-2.34 0 2 73 25 43 2 57 28 29 2.00-6.65 27 0.77 2 39 49 10 .65 44 0.00-9.38 9.66 24 0.25 Purata No.00-6.61 83 2.82 1 13 64 22 10 3 88 41 47 2.25 13.38 4.6 75 1.53 99 2.75 4.50 6.11 1 7 70 22 45 2 64 24 40 2.6 65 1.00 7.00-3.46 0 8 52 40 10 1 73 28 45 2.00-9.20 6.16 3 17 61 19 12 1 90 33 57 2.50-14.85 5 16 64 15 13 1 78 31 47 2.70 3.00 4.20 11.50 6.85 3.58 60 1.67 27 0.92 1 35 64 21 3 60 39 21 2.00-3.38 10.25 6.75 2.75 10.56 89 2.50-5.50-11.62 69 2. Borehole BH1 BH2 BH3 BH4 BH2 BH2 BH3 BH3 BH4 BH4 BH5 BH5 BH2 BH2 BH2 BH3 BH3 BH3 BH5 BH5 BH5 BH6 BH6 BH6 BH7 No.25 6.

82 1.25 3.00-13.6 2.59 2.C C C C C C D D D D D D BH7 BH8 BH9 BH10 BH12 BH14 BH2 BH3 BH4 BH6 BH7 BH8 UD2 UD1 UD1 UD1 UD1 UD1 MZ1 MZ1 MZ1 MZ1 MZ1 MZ1 9.50-14.50 3.25 3.50 9.87 2.6 2.00-3.00 8 8 6 6 3 3 14 16 22 17 19 15 10 10 9 13 12 11 30 16 19 10 22 20 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 61 81 88 82 94 85 73 66 64 61 62 73 35 44 36 44 39 46 51 46 43 41 41 50 26 37 52 38 55 39 22 20 21 20 21 23 2.6 2.50 3.50 9.00 14.82 0.00 9.57 2.6 2.16 3.92 1.50-4.50-14.55 49 70 73 64 73 75 52 35 35 34 34 28 1.71 0.00 12.84 0.14 10 4 2 4 5 4 2 23 11 15 19 42 54 42 24 51 16 32 31 28 35 29 33 15 33 50 56 43 64 53 42 39 40 50 40 38 3 4 18 2 15 11 25 10 14 6 8 5 .50 13.00 14.00-3.50 3.00 9.77 1.00-10.00-3.25 3.25 3.00-9.56 2.50 3.58 2.50-11.50 13.25 3.27 0.00-10.59 2.50 3.00 10.00-3.58 2.93 1.75 1.50 9.50 11.75 12.58 2.

LAMPIRAN B (Data-Data Daripada IKRAM Yang Telah Dikira Nilai Kekuatan Riceh dan Tinggi Purata) .

64 258.00-3.93 7.85 3.68 27.835 15.25 6.172 17.85 6.25 9.39 66.38 9.50-8.00-11.76 92.51 91.68 35.41 12.00-6.Nama Projek A A A A B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C No.61 .77 14.321 14.00 3.19 8.90 136.00-9.646 14.75 4.50-7.708 10.243 13.08 138.26 67.99 213.770 13.38 2.670 15.75 3.28 126.75 6.79 11.00-9.00 4.32 24.38 9.998 18.59 14.18 14.45 11.01 68. Sampel UD2 UD2 UD2 UD1 UD1 UD2 UD1 UD2 UD1 UD2 UD1 UD2 UD1 UD2 UD3 UD1 UD2 UD3 UD1 UD2 UD3 UD1 UD2 UD3 UD1 Kedalaman (meter) 6.95 158.211 14.38 10.46 24.75 10.38 6.25 6.704 14.76 13.740 14.90 165.52 13.69 141.50 6.50 9.00-9.90 15. SPT 8 7 6 8 29 6 2 0 2 4 2 0 8 5 6 7 0 0 5 7 7 6 7 8 8 USCS CH MH MH MH MH CH CH CH MH CH MH MH CH CH CH MH CH CH MH MH CH MH MH MH CH γ kN/mm3 19.75 4.50-5.00-2.38 4.25 Purata No.801 17.388 14.05 33.20 τ kN/m2 20.667 14.630 14.014 17.50 13.00 9.50-11.00 7.00-2.02 14.00-6.30 91.75 49.50-4.43 34.85 11.75 2.25 13.20 11.35 3.70 3.50 Kedalaman purata 6.963 14.75 7.75 9.75 9. Borehole BH1 BH2 BH3 BH4 BH2 BH2 BH3 BH3 BH4 BH4 BH5 BH5 BH2 BH2 BH2 BH3 BH3 BH3 BH5 BH5 BH5 BH6 BH6 BH6 BH7 No.00-9.47 10.25 2.32 115.00 44.25 3.38 2.83 12.50 9.67 50.19 12.35 195.20 3.25 9.753 σ kN/m2 133.00-3.77 8.20 6.75 10.340 18.50 3.50-14.604 13.50 6.77 43.664 14.00-6.14 47.99 74.75 9.178 14.50-11.60 13.88 2.50-7.75 2.50 132.00-9.00-2.547 19.00 10.962 14.21 11.00-3.50-5.50 6.25 6.79 27.00-6.

00 14.34 52.00-10.727 14.00-9.50 9.98 19.10 17.67 9.00 14.25 3.00 12.706 14.00 8 8 6 6 3 3 14 16 22 17 19 15 MH MH CH MH CH MH MH MH MH MH MH MH 13.C C C C C C D D D D D D BH7 BH8 BH9 BH10 BH12 BH14 BH2 BH3 BH4 BH6 BH7 BH8 UD2 UD1 UD1 UD1 UD1 UD1 MZ1 MZ1 MZ1 MZ1 MZ1 MZ1 9.85 14.182 14.00 9.116 18.26 12.71 13.00 9.078 15.25 3.50 9.00-3.947 126.86 48.980 15.002 9.51 113.25 3.83 31.50-4.57 258.00-10.50 3.50 3.50-14.50-11.25 3.50 11.50 13.34 22.38 191.070 20.52 23.50 3.60 205.78 47.75 12.688 18.50 3.00 49.50 13.10 177.72 12.00-3.00-3.68 49.50 9.00 10.695 18.50-14.18 26.50 3.471 14.60 209.25 3.00-3.00-13.65 .21 11.

LAMPIRAN C (Contoh Log Lubang Jara Dan Keputusan Makmal) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful