P. 1
வரலாற்று நாயகர்கள்-பாகம்1

வரலாற்று நாயகர்கள்-பாகம்1

|Views: 398|Likes:
Published by ராஜா MVS
Senthil Raja MV
Senthil Raja MV

More info:

Published by: ராஜா MVS on Sep 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

2

3
வரலாறற நாயகரகள()


45
வரலாறற நாயகரகள,
(http://urssimbu.blogspot.com/)


.

,

,


,


96.8

, 96.8
,.6

7
வரலாறற நாயகரகள


1. 9
2. 15
3. 20
4. 28
5. 33
6. 39
7. 44
8. 49
9. 55
10. 61
11. 65
12. 69
13. 74
14. 79
15. 86
16. 91
17. 98
18. 104
19. 109
20. 116
21. 123
22. 128
23. 135
24. 141
25. 147


89
வரலாறற நாயகரகள


Genius is 1% Inspiration and 99% perspiration
அதளயத நதநட஧ம ஋ன஧த 1 வழககளட ஊககம 99
வழககளட வனர௅ய ஋ன஫ பகழ௃஧ற஫ ௃஧ளன௃நளழ௅ன
௄களவப஧டடரபபரகள. ஥ளம ௃தரநத௃களள஭ இரப஧யர
௄யற னளரநல஬ அநத ௃஧ளன௃நளழ௅ன கறனயரம
யளழநத களடடனயரநள஦ ஈட இனற஫
கணடபடப஧ள஭ர தளநஸ ஆலயள ஋டசன.

ஏர ஌௅ம அ௃நரகக கடம஧ததல 1847 ஆம ஆணட பபபயர
- ௄தத ப஫நதளர ஋டசன. ஧ளளயல அயர நநதநளக
இரநததளல ஧டப ஌஫வல௅஬. ஆ஦ளல இனற௅கய௄஬௄ன
஋௅தப ஧ளரததளலம ஌ன? ஋ப஧ட? ஋னற ௄களவ ௄கட஧௄தளட
ஆபளயச ௃சயத ஧ளரககம தறதறபப அயரடம இரநதத.

எரம௅஫ ௄களழ அ௅டகளதத கஞச
௃஧ளறப஧௅த ஧ளரதத தளனம மட௅டகள
௄நல அநரநத கஞச ப஫ககநள? ஋னற
மனனற ஧ளரததரகக஫ளர ஋டசன.
஥நகக ஥௅கப஧ளக இரகக஬ளம. ஆ஦ளல
பஞச யனத௄஬௄ன ௄களவ ௄கடகம
அயரன ௃சனல஧ளடகளதளன
பறகள஬ததல ஧ல௄யற
கணடபடபபக௅஭ நகழதத அயரகக
உதவனத.

ஆபம஧தத௄஬௄ன ஋டசன ஧ளள௅னவடட ௃யள௄னறனதளல
அயர இபயல யணடயல ௃சயதததளள வறகம ௄ய௅஬
஧ளரககத ௃தளடஙக஦ளர. அஙகமகட அயர எர
பயல௃஧டடயல எர சற அசச இனநதபத௅த ௅யதத தள௄஦
௃சயதததளளக௅஭ தனளரககத ௃தளடஙக஦ளர. ௄நலம இபயல
யணடயன எர சறன ஆபளயச கடத௅த
1.


10
உரயளகக ௄஥பம க௅டககம௄஧ள௃தல஬ளம ௃யவ௄யற
ஆபளயசக௅஭ ௃சயத ஧ளரப஧ளர.

எரம௅஫ இபயல கலஙக
நன஫௄஧ளத அயபத ஆயவ
கடததல இரநத ஧ளஸ஧பஸ க௄ம
௃களடட இபயல௃஧டட
தபபடததக௃களணடத.
ஆததபந௅டநத இபயல அதகளர
஋டசனன அசச இனநதபத௅தயம,
ஆயவகடப ௃஧ளரடக௅஭யம வச
஋றநத௄தளட, ஋டசனன கன஦ததல
தன ஧஬ம ௃களணட நடடம ஏஙக
அ௅஫நதளர. அநத அடயன
தளககததளல ஋டசனகக யளழ஥ளள
மழயதம எர஧ககம களத௄க஭ளநல ௄஧ள஦த ஋ன஧த
யப஬ளறற உண௅ந.

அநத அதகளரனளல ஋டசனன உடலல நடடமதளன களனம
வ௅஭வகக மடநத௄த தவப, அயரன உள஭த௅தயம
௅யபளககனத௅தயம தளகட அ௅சகக மடனவல௅஬. அநத
வ஧தத நகழநத அ௄த இபயல ந௅஬னததல எர சறயன
தணடயள஭ததல வ௅஭னளடக ௃களணடரநதளன. அய௅஦
௄஥ளகக எர பயலயணட வ௅பய௅தககணட ஋டசன தளன
௅கயலரநத ௃சயதததளளக௅஭ தகக ஋றநதவடட
ஏடப௄஧ளய தகநத ௄஥பததல அநத சறய௅஦க
களப஧ளறற஦ளர.

அநத பயல ந௅஬னததன த௅஬௅ந அதகளரனள஦
அசசறயனன தந௅த நகழநத௄஧ளய ஋டசனகக ஥னற
௃சளன஦௄தளட அயரகக தநத அனபபம ம௅஫௅ன கறறக
௃களடததளர. அத௅஦ வ௅பயளக கறறக௃களணட ஋டசன
தநத அனபபம ௄ய௅஬கக நளற஦ளர. அநத ௄ய௅஬யல

11
வரலாறற நாயகரகள
௄சரநதப஫கதளன அயர எவ௃யளர கணடபடப஧ளக நகழதத
௃தளடஙக஦ளர.

உதளபணததறக இபவ ௄஥பஙகளல இபயல அதகளரகள
எவ௃யளர நண ௄஥பமம சமக௅ை அனப஧ ௄யணடன
அயசனம இரநதத. அத௅஦ ஌ன தளனனகக
நனநளகககடளத ஋னற சநததத ஋டசன அநத ம௅஫௅ன
கணடபடததளர. பன஦ர எர ம௅஫ பயல ந௅஬னததல
இரநத௄஧ளத அஙக ஋லத௃தளல௅஬ அதகநளய இரப஧௅த
஧ளரததளர. உட௄஦ ஋லக௅஭ ௃சனலமகக ௃சயயம கரவ௅ன
கணடபடததளர. இப஧ட ஧ளர௅யயல ஧டட
பபசச௅஦களக௃கல஬ளம அயர தரவ களணத ௃தளடஙக஦ளர.

1876-ல அயர ௃நட௄஦ள
஧ளரககல பகழ௃஧ற஫ த஦த
ஆபளயச கடத௅த
அ௅நததளர. அநத
ஆபளயச கடததலதளன
உ஬கம ௄஧ளறறம ஧஬
கணடபடபபக௅஭ அயர
நகழதத஦ளர.
அ௃஬கறளணடர கபகம௃஧ல
உரயளககன ௃தள௅஬௄஧ச௅ன களயர டபளனஸமடடர ஋ன஫
஧ளகத௅த கணடபடததன ம஬ம ஋டசனதளன ௃சம௅நப
஧டதத஦ளர. அதனப஫க ஃ௄஧ள௄஦ளகபளப ஋ன஫ கபல ஧தவ
கரவ௅ன கணடபடதத அறவனல உ஬௅க௄ன வனபபல
ஆழதத஦ளர ஋டசன.

஋டசனன கணடபடபகள௄஬௄ன ஃ௄஧ள௄஦ளகபளபதளன ஆக
பபசததப௃஧ற஫தளக கரதப஧டக஫த. எலககள஦ சளத஦த௅த
உரயளககனப஫க அயபத கயம எளயன ஧ககம
தரமபனத. மன வ஭ககக௅஭ப ஧றற ஆபளனத
௃தளடஙக஦ளர எ௄ப மன஦௅஬யல ஧஬ வ஭ககக௅஭ எளபச

12
௃சயன மடயநள? ஋஦ ஋டசன சநதததளர. நசசனம மடனளத
஋னற அடததக கற சநகள஬ வஞைளனகள.

ஆ஦ளல மடனளத ஋ன஫ ௃சளல௅஬௄ன த஦த
அகபளதயலரநத அகறறயரநத ஋டசனகக அத
தரகககடன சயள஬ளக௄ய஧டடத. அயரம அயபத 50
உதவனள஭ரகளம ஧ணயல இ஫ஙக஦ர. ஋டசனகக
௄த௅யப஧டடத மனசகதயன தளககத௅த தளஙககடன அ௄த
௄஥பததல சற஫஭வ க௅஫யளக உள஭ எளரம எர ௃஧ளரள
அதளயத வ஭கககளன உட஧கதயல உள஭ ஃப஭௃நணட.
஧ல௄யற கனநஙக௅஭ ௃களணட கடடதடட 1500
௄சளத௅஦க௅஭ ௃சயத஧ளரததளர ஋டசன.

அதனம஬ம மன
வ஭ககக௅஭ப஧றற என஫ல஬
இபணடல஬ சநளர மயளயபம
௄களட஧ளடக௅஭ யகததளர.
அயறறள எ௄ப எர
௄களட஧ளடதளன அயர ௄தடன
வ௅ட௅னத தபககடனளதளக
இரநதத. எர நல௅மயல களர஧ன
௄சரதத ஍நத நண௄஥பம தயல
சடகளடட பன஦ர களப௅யததளர.
அநத களர஧ன இ௅ம௅ன களறற
அ௅டப஧டட எர கணணளடககள
௅யதத அதனள மனசளபம ஧ளயசச ஧ளரப஧ததளன ஋டசனன
௄஥ளககம.

அநத களர஧ன இ௅ம மகவம ௃நலலனதளக இரநததளல
஧஬ம௅஫ எடநத௄஧ள஦த. ஆ஦ளல எடனவல௅஬ ஋டசனன
தன஦மபக௅க. ஧஬ம௅஫ மனனற க௅டசனளக அநத களர஧ன
இ௅ம௅ன எடனளநல கணணளடககள ௅யதத மன வ௅ச௅ன
அழதத஦ளர. மன வ஭கக ஋றநதத. சநகள஬

13
வரலாறற நாயகரகள
வஞைளனகளன கறற சரநதத. ஋டசனன அதத த஫௅ந
உ஬ககக பரநதத.

ந஫கக மனஒள கடைதத
அநத ல஭ய஺றற சமபபமகக
ந஺ள 1879 ஆம ஆணட
அகடை஺பர 21 ஆம ந஺ள.
அதனப஫க ௅ட௄஦ள௄நள,
஧ல௄யற அ஭ககம கரவகள,
சனநள ௄கநபளவன
மன௄஦ளடனள஦
௃க௄஦ளட௄டளகபளப, ஋கஸ௄ப
஧டஙக௅஭ ஧ளரகக உதவம
கரவகள ஋஦ அயபத
கணடபடபபகள ௃தளயவனற
௃தளடரநத஦. 1931 ஆம ஆணட
அக௄டள஧ர 18 ந௄தத 86 ஆயத
யனதல அயபத உயர பரநதத, அதய௅ப ஆபளயசசயம
கணடபடபப௄ந அயபத உயர மசசளக இரநத஦.


?? 1300

.

.

஋ணண஬டஙகள கணடபடபபக௅஭ ௃சயத தளநஸ ஆலயள
஋டசனன தளபக நநதபம ஋ன஦ ௃தரயநள? அத௅஦ அய௄ப
எர ம௅஫ கற஦ளர இவயளற:


14
அநத உனரன ஥ல஬ ௄஥ளககததன அ஭வடமடனளத
஧஬னக௅஭ இனற ஥ளம அன஧வததக ௃களணடரகக௄஫ளம.
நஙகள அநத மன வ௅ச௅ன அழததம௄஧ளத உஙக௅஭
சறறயள஭ இர௅஭ ௄஧ளககயதம எள௅ன தரயதம அனற
஋டசன சநதன வனர௅யதளன.

1
99

.


15
வரலாறற நாயகரகள


நனத யளழக௅க௅ன ௃சம௅நப஧டததயதலம, நனத
஥ளகரகத௅த யழ௃நளழயதலம தததயைளனகளன ஧ஙக
அ஭ப஧றனத. யப஬ளறறன ஧ல௄யற கள஬கடடஙகளல ஧஬
தததயைளனகள உதததரககன஫஦ர. உ஬கன சநத௅஦௅ன
஧ல௄யற யழகளல ௃சம௅நப஧டததயரககன஫஦ர.
அயரகளள த௅஬னளனயர தததயைளனகளன தந௅த ஋னற
௄஧ளற஫ப஧ட஧யரம, க௄பககததன பக௅ம உ஬௃கல஬ளம
஧பயச௃சயதயரநள஦ சளகபடஸ. எர சளதளபண கடம஧ததல
க.ம.469 ஆம ஆணட ப஫நதளர சளகபடஸ. ஌ழ௅நயலதளன
ப஫நதளர யற௅நயலதளன யளழநதளர. இ஭யனதல பளணய
வபபளக இரநத ஌௃தனறுககளக ஧஬ ௄஧ளரகளல
஧ங௃கடததளர.

சளகபடஸ யளழக௅க௅னப஧றற அதகநளக
சநதததளர, ஋௅தய௄ந வததனளசநளகவம
சநதததளர அயபத சநத௅஦கள அநத
கள஬கடடததல உண௅ந ஋஦
஥ம஧ப஧டட௅யகளன
அஸதயளபஙக௅஭௄ன ஆடடம
களணச௃சயத஦. யளழவன உண௅நக௅஭
கணடறன ௄யணடம ஋ன஫ அதத தளகம
சளகபடறுகக இரநதத. தளன அறநத
உண௅நக௅஭ நககளகக ௃சளல஬ அயர ௅கனளணட
உதத௄ன அ஬ளதனள஦த அறபதநள஦த. அயர க௄பககததன
஧கல௃஧ளழதல ௅கயல வ஭க௄கததக௃களணட கடடமள஭
இடததல ஋௅த௄னள கனநத ௄தடயத௄஧ளல ஥டப஧ளர.
௄யடக௅க ஧ளரகக அஙக கடடம கடம. ஋ன஦ ௄தடகறரகள
஋னற ஋யபளயத ௄கடகம௄஧ளத நனதரக௅஭த ௄தடக௄஫ன
஋னற ஧தல கறயளர. நககள பரனளத வழககம௄஧ளத
அயரகளடம வ஭ககப௄஧ச தன கரததகக௅஭ அயரக஭த
ந஦ஙகளல வ௅தப஧ளர.
2.


16

சளகபடஸ யளழநத
கள஬கடடம கறஸதயம,
இஸ஬ளம, ௃஧஭ததம,
சநணம, சககனம, ௄஧ளன஫
நதஙகள ௄தளன஫ளத கள஬ம.
அ௄஧ளத ஌௃தனஸ நககள
ந஬௅யயம, சரன௅஦யம,
இதகளச ஥ளனகரக௅஭யம
கடவ஭ளக யழ஧டட
யநத஦ர. அத௅஦ ஋தரதத
தணநத ௄களவ ௄கடடளர
சளகபடஸ. தணநத ௄களவ
௄கடடயரக௅஭ ஋ளள
஥௅கனளடயதம, அயரகள
஧ணநத ௄஧ளக ௄யணடம
஋னற தனபறதத யறபறததயதமதளன யப஬ளற மழயதம
களணப஧டம உண௅ந. ௄களவ ௄கடக ௄கடக சளகபடஸன
஋தரகளன ஋ணணக௅கயம அதகரததக௃களண௄ட ௄஧ள஦த.
சளகபடஸன அறவபபரய ௄஧சசளல பபடச ௃யடகக஬ளம ஋஦
அஞச஦ர ஆடசனள஭ரகள. சமதளனத௅த சரதரதத
ந௅஦ததயர மத க௄பகக இ௅஭னரகளடம தய஫ள஦
கரததகக௅஭ ஧பபபக஫ளர ஋னற கற஫சசளடட சநததப஧டடத.
கற஫சசளடடக௅஭ ஆணததபநளகவம அறவபபரயநளகவம
நறததளலம த஦த 70 ஆயத யனதல கற஫யளள கணடல
நறததப஧டடளர சளகபடஸ.

஋ன௅஦ நதநன஫ததனமன நறததன ஋ன ஋தரக௅஭ ஥ளன
கறககவசளப௅ண ௃சயனவரம஧வல௅஬. ஋னன௅டன
உண௅நனள஦ ஋தரகள அநதயம, அறவன௅நயமதளன. ஥ளன
கல௅஬யம, நண௅ணயம கடவள ஋னற எபபக௃களள஭
நறகக௄஫ன. ஥ளன கலலககம நணணககநல஬ எர
௃஧ணணககதளன ப஫ந௄தன. கடவ௅஭ப஧றற ஆபளயச

17
வரலாறற நாயகரகள
௃சயயத ஥ளததகம ஋ன஫ளல கடவ௅஭ எபபக௃களள஭ ஋ங௄க
நறததவடயளரக௄஭ள ஋னற ஧னப஧டயத அ௅தவட
஥ளததகம. நஙகள ஋ன௅஦ நனனதத ௃யள௄ன
அனபப஦ளலம ஋ன உயரள஭ய௅ப தரககயளதத௅தத
௃தளடர௄யன. உண௅நயல ஋஦கக அறவல௅஬
நற஫யரகளககம இல௅஬. நற஫யரகள அ௅த உணபவல௅஬
஥ளன ஋஦த அறவ஦த௅த உணரந௄தன அவய஭வதளன
௄யறற௅ந. ஥ளன நபணததறக அஞசவல௅஬. அநதககதளன
அஞசக௄஫ன. ஋஦ககம உஙகளககம ௃஧ளதயள஦ கடவள
௃஧னபளல நத ௄கடக௄஫ன. இவயளற நதநன஫ததல ௄஧ச஦ளர
சளகபடஸ.

சளகபடறுகக நபணநள, நனனப஧ள ஋னற
மடவ ௃சயன 501 ஥஧ரகள ௃களணட
நதககழ யளககளதத஦ர அதல 220 ௄஧ர
நனனபபககம மத 281 ௄஧ரகள
நபணததறகம யளககளதத஦ர. நபண
தணட௅஦ உறதனள஦த. ஆ஦ளல
அப௄஧ளதகட க஬ஙகவல௅஬ சளகபடஸ
஌௃஦னல நபணத௅தப஧றற அய௄ப
எரம௅஫ இவயளற கறயரநதளர “஫஭ணததைப பறற
கலதயபபடாதை! ந இரககமலத஭ ஫஭ணம ல஭பதபாலதலதய
அத ஋னனவலனற உனகக வைர஬ாத! அத லநைதபாத நத஬
இரககபதபாலதலதய! பமக ஌ன கலதய?” . சளகபடறுகக
வரம ௃களடததக ௃களல஬ மடவ ௃சயனப஧டடத. அப௄஧ளத
஌௃தனஸல வமளககள஬நளக இரநததளல அயபத நபணம
மனற யளபஙகளகக தளளப௄஧ளடப஧டடத. களலகளல
சஙகலனளல கடடப஧டட சளகபடஸ ச௅஫யல
அ௅டககப஧டடளர.18
சளகபட௅ற ஋ப஧டனளயத வடவததவட ௄யணட௃நனற
஋னற தணநத சளகபடஸ ஥ண஧ரம, நளணயரநள஦ கரட௄டள
ச௅஫ககள பகநதளர.
தபப ஏடவட஬ளம
஋஦ சளகபட௅ற
௃கஞச஦ளர. அதறக
சளகபடஸ
“஋ன஦ர௅ந
கரட௄டள ஥ளன
நத௅ன ௄஥சததயன,
௄஥ர௅நனள஦யன
஋ன஫ ஥ற௃஧ன௄பளட
இ஫நதவடக௄஫ன
஋யரம கய௅஬ப஧ட
௄யணடளம ஋ன உட௅஬ ஋ரப஧தள, ப௅தப஧தள ஋ன஫
கமப஧மம ௄யணடளம இ஫நதப஫க உடலல ஥ளன ஌த? அத
௃யறம உணரயற஫ சட஬மதளன அ௅த ஋ப஧ட ௃சயதளல
஋ன஦” க.ம.399 ஆம ஆணட சளகபடஸன நபணம
கறககப஧டட ஥ளள யநத௄஧ளத எர வரக௄களப௅஧௅ன
சளகபடறுகக ௃களடதத ச௅஫ அதகளர அறவத ௃தளவடன
இரககம தஙகளகக வரம ௃களடகக ௄யணடம ஋ன஫
ந௅஦ப௄஧ ஋ன௅஦ யரததக஫த ஋னற கறவடட மகத௅தத
தரபபக௃களணட அழதளர. பன஦௅கயடன
வரக௄களப௅஧௅னப ௃஧றற நற௃நளழ ௃சளல஬ளநல
வரத௅த அரநத உயர த஫நதளர சளகபடஸ.


யளழ஥ளள மழயதம ௄களவ ௄கடட சளகபடஸ த஦த
நபணத௅தப஧றற எர ௄களவகட ௄கடகவல௅஬ ஋ன஧த
ஆசசரனநளக உள஭த. சளகபடஸன இறத ஊரய஬ததல
௄஧சன அயபத நளணயரம க௄பககம தநத இன௃஦ளர தததய
௄ந௅தயநள஦ ப௄஭ட௄டள இவயளற கற஦ளர: “஌௃தனஸ ஥கப
஥ண஧ரக௄஭! எர ஥ல஬ய௅ப நள௃஧ரம அறை௅ப வண஧ழ

19
வரலாறற நாயகரகள
சநதத ௃களனறவடட க௅஫ நதப஧௅டநத ஥ளட ஋ன஫ தபளத
஧ழச௃சளல௅஬ ஌௃தனஸ சநககப ௄஧ளக஫த.” சளகபடஸன
உயர பரநத ச஬ ஥ளடகளல௄஬௄ன த஦த தய௅஫ உணரநதத
஌௃தனஸ. சளகபடஸனமத ஧ழ சநததனயரகளல ச஬
ப஫க கற஫ உணரயளல தககலடட ௃களன஫தளக யப஬ளற
கறக஫த.

“உன௅஦௄ன ந அறயளய” ஋ன஧த சளகபடஸன பகழ௃஧ற஫
யளசகம. ஋௅தயம அப஧ட௄ன ஥மபவடள௄த ஌ன? ஋தறக?
஋னற ௄களவ ௄கள ஋ன஫ சநத௅஦தளன சளகபடஸ இநத
உ஬கறக வடடச௃சன஫ நள௃஧ரம ௃சளதத. “஌ன ஋ன஫
௄களவ இஙக ௄கடகளநல யளழக௅க இல௅஬” கவைர
யளலயன இநத ஧ளடல யரக௅஭ 2500 ஆணடகளகக
மன஦௄ப யளழநத களடடனயர சளகபடஸ. ஆயபததல
எரயன ஋ன஫ ஧டததல அநத ஧ளடலயர இடம௃஧றறரநதத.
ச௅஭ககளநல ஌ன? ஋தறக? ஋ன஫ ௄களவ ௄கடடதளல
சளகபட௅ற ஆயபததல அல஬ ஆயபம ௄களடயல எரயபளக
இனற நதகக஫த உ஬கம.?
.
. ? ?

.
.

20


காகதகச சமகனதய நநையாயா
நனமன கர஬நமம தைானறதைத஬ நநையாயா

நலயதைார வ வெயத அதை
நயஙவகட பழதயல ஋றலதணதடா

வநரஙகன வபாரள தகபட தலணடம
஫னதல உறத தலணடம

லடட கர஬ வழயல கணணம஫ா
லானக கரதணக வகாள

இநத அமகன யரகள ஋ல஬ளயறறகக௄ந ஏர எறற௅நயணட
அ௅ய அ௅஦தத௄ந எ௄ப ௄஧஦ளவல இரநத உதரநத
யரகள யபகவ ஋னற அ௅மககப஧டட எர கவைபளல
யடககப஧டட கவ௅தகள, சனநளப ஧ளடலக஭ளக யநததளல
அ௅ய ௃஧ரம பகழப ௃஧ற஫஦. ஆ஦ளல சனநள ஥நககக
களடடளத இனனம ஧஬ அரன கவ௅தக௅஭ தமழ உ஬ககக
தநதரகக஫ளர அநத அநபகவ அயரதளன ம௅சக கவைன
஋னறம மணடளச கவைன ஋னறம தமழ இ஬ககனம உ஬கம
௄஧ளறறம நகளகவ ஧ளபதனளர.

அயரகக கவ௅த ஋ன஫ யள஦ம யசப஧டட
க௅த௅னத ௃தரநத௃களள௄யளம 1882 ஆம
ஆணட டசம஧ர 11ந௄தத தமழ஥ளடடன
தர௃஥ல௄யல நளயடடததலள஭ ஋டடனபபம
஋னனம ஊர சன஦சசளம அயனரககம
இ஬ககம அமநளளககம நக஦ளகப ப஫நதளர ஧ளபதனளர
அயரகக ௃஧ற௄஫ளர இடட இனற௃஧னர சபபநணனன
சப௅஧னள ஋஦ அய௅ப ௃சல஬நளக அ௅மதத஦ர
சப௅஧னளவகக 5 யனதள஦௄஧ளத அயபத தளனளர இ஫நத
3.


21
வரலாறற நாயகரகள
௄஧ள஦ளர 2 ஆணடகள கழதத தந௅தனளர நறநணம ௃சயத
௃களணடளர சற யனதலரந௄த சப௅஧னளவகக ௃நளழ மத
ச஫நத ஧றறம ப஬௅நயம இரநதத.

7 யனத௄஬௄ன அயர கவ௅தகள ஋ழதத ௃தளடஙக஦ளர
அயரகக 11 யனதள஦௄஧ளத அயபத கவ ஧ளடம
ஆற஫௅஬யம ப஬௅ந௅னயம வனநத ஧ளபளடட அயரகக
஧ளபத ஋ன஫ ஧டடத௅த யமஙக஦ளர ஋டடனபப நன஦ர
அனறலரநத அயர ௃஧னர சபபநணன ஧ளபத ஋ன஫ள஦த
஧ளபத தமழம கவ௅தயநளக தமழ஬கல சஞசரததக
௃களணடரகக அயபத தந௅த௄னள த஦த நகன
௃தளழலநட஧த த௅஫யல ௄தரசசப ௃஧஫ ௄யணடம ஋஦
வரமப அய௅ப தமழப஧ளளயல ௄சரககளநல ஆஙக஬மம
கணதமம ஧யலயதறகளக தர௃஥ல௄யலகக அனபப
௅யததளர.

அஙக ௃சனற கலவ ஧யன஫
஧ளபத ஧டததக
௃களணடரநத௄஧ள௄த ௃சல஬மநளள
஋ன஫ ௃஧ண௅ண தரநணம
௃சயத ௅யததளர தந௅த. ஆ஦ளல
பன஦ளளல இத ௄஧ளன஫ ஧ளலன
வயளகத௅த யன௅நனளக
கணடததளர ஧ளபத. "஧ள஬ரநதம
நம௅஬னர தம௅ந௄ன ௄கள஬நளக நணதத௅டக கடடம
இப஧ளதகரகள இனனம ஆயபளநளணட அட௅நக஭ளக
இரநத அழயர" ஋னற சபததளர. ஥ல஬ ந௅஬யல இரநத
஧ளபதயன தந௅த ஋டடனபபததல ஧ரதத அப௅ய ஆ௅஬
நறய வரமப஦ளர. அநத ஆ௅஬ககளக ௃யள஥ளடடலரநத
கப஧லகளல யநத௃களணடரநத இனநதபஙகளம உதரப
஧ளகஙகளம கடலல மழக௄ய அயரகக ௃஧ரம இமபப
஌ற஧டடத.


22
அநதக கய௅஬யலரநத ம஭
மடனளநல ௄஥ளயயளயப ஧டட
அயர இ஫நத ௄஧ள஦ளர.
அப௄஧ளத ஧ளபதகக யனத 16
தளன தந௅தயன
ந௅஫வறகப ப஫க ஧ளபதயன
கடம஧ததல யற௅ந யநத
௄சரநதத. ப஫க களசககச
௃சனற அ஬கள஧ளத
஧லக௅஬க கமகததல ௄சரநத
சநஸகரதத௅தயம
இநத௅னயம கற஫ளர.
சநஸகரத ௃நளழயல மதல
யகபபல ௄தற஦ளர.
ஆஙக஬க கவைரக஭ள஦
௃ரலல, ௅஧பன
௄஧ளன௄஫ளரன கவ௅தகளல
அயரகக அதக ஈட஧ளட
஌ற஧டடத. அதனகளபணநளக அயர பன஦ளளல
௃ரலலதளசன ஋ன஫ ப௅஦ப௃஧னரல கடட௅பகள
஋ழதயரகக஫ளர.

இநத, சநஸகரதம தவரதத ஆஙக஬ம, ௃஧ஙகளல, லச
௄஧ளன஫ ௃நளழகளலம ப஬௅நப ௃஧றறரநதளர ஧ளபத.
அதத௅஦ ௃நளழகளல ப஬௅நப ௃஧றறரநததளலதளன
“஬஺஫றநத ம஫஺ழகளடய தமழம஫஺ழ டப஺ல இனத஺லத
஋ஙகம க஺ட஺ம” ஋னற தணநத ம஺னன஺ர ஧ளபத.
தணடள௅ந௅ன அ஫௄ய ௃யறததயர ஧ளபத. அதறக
தன௅஦௄ன மன உதளபணநளககக௃களணடளர. தணடள௅ந
஋னம ௃களட௅நகக ஆ஭ள௄஦ளரடம அனப ௃சலததன௄தளட
அயரகளகக இல஬ளதத த஦கக ௄யணடனதல௅஬ ஋னற
கற தளன அணநதரநத ப ந௅஬ அறத௃தறநதளர.


23
வரலாறற நாயகரகள
஥ளனக ஆணடகள களசயல இரநதவடட தரமபன ஧ளபத
஋டடனபப நன஦ரன அ௅மப௅஧ ஌றற அபச௅யக கவைபளக
஧ணனளறற஦ளர. 1903 ஆம ஆணட 21 ஆயத யனதல அயபத
஋ழததககள மதனமதலல அசசல யநத஦. அதறக அடதத
ஆணட நத௅ப ௄சத஧தப ஧ளளயல தமமளசரனபளகப
஧ணனளறற஦ளர. அதன பன஦ர ச௄தசமததபன
஧ததரக௅கயன த௅ண ஆசரனபளக ௃஧ளறப௄஧ற஫ளர. 1905
ஆம ஆணட சதநதப ௄யட௅கக களபணநளக அபசனலல
பப௄யசககத ௃தளடஙக஦ளர ஧ளபத.


கப஧௄஬ளடடனத தமமன ய.உ.சயடன
அயரகக ௃஥ரஙகன ௃தளடரப ஌ற஧டடத.
ச௄களதர ந௄யததள௅ய சநதததப ஧ளபத
அய௅ப௄ன த஦த ைள஦ கரயளக ஌றறக
௃களணடளர. 1907 ஆணடல இநதனள ஋ன஫
யளப ஌ட௅டயம, ஧ள஬஧ளபதம ஋ன஫
ஆஙக஬ இத௅மயம ௃஧ளறப௄஧றற
஥டதத஦ளர. அப௄஧ளத ஧ளபதயன கய஦ம
இநதன சதநதப ௄஧ளபளடடததன ஧ககம
தரமபனத. சதநதபத௅த யலயறததம
கடட௅பக௅஭யம த௅஬னஙகஙக௅஭யம
பபசரததளர, ய.உ.சகக வதககப஧டட
இபட௅ட ஆயள தணட௅஦௅ன கட௅நனளக கணடதத
கடட௅பகள ஋ழத஦ளர.

பரடடஷ ஆடசனள஭ரன கய஦ம ஧ளபத ஧ககம தரமபனத.
஧ளபத௅ன ௅கத ௃சயன ம௅஦நத஦ர. அத௅஦னறநத ஧ளபத
தன ஥ண஧ரகளன யறபறததலன ௄஧ரல ஃப௃பஞச ஥ளடடன
ஆதககததன கழரநத ஧ளணடச௄சரயல ச஬கள஬ம
த௅஬ந௅஫யளக யளழநதளர. அவயளற யளழநத௄஧ளததளன
கணணன ஧ளடட, கயல஧ளடட, ஧ளஞசளல ச஧தம ௄஧ளன஫
பகழ௃஧ற஫ அநபக கவ௅தக கவ௅தக௅஭ ஋ழத஦ளர.

24
அ௄தளட 1912 ஆம ஆணட ஧கயத க௅த௅ன தமழல ௃நளழப
௃஧னரதத ௃யளயடடளர. ஧ளபத ஧ளணடச௄சரயல
இரநதயள௄஫ அயர இநதனள ஧ததரக௅கயன ம஬ம
௃தளடரநத சதநதப ௄யட௅க௅னத தணடவடம கடட௅ப௅ன
஋ழத஦ளர.

஧ளபதயன கபலகக தமழ஥ளடடல
஧஬தத ஆதபவ ௃஧ரகய௅தக
கணட பரடடஷ ஆடச இநதனள
஧ததரக௅ககக த௅ட வதததத.
1918 ஆம ஆணட
஧ளணடச௄சரயல இரநத
௃யள௄னறன ஧ளபத, தமழ஥ளடட
஋ல௅஬யல பரடடஷ
௄஧ளலசளபளல ௅கத ௃சயனப ஧டட
34 ஥ளடகள களயலல ௅யககப஧டட
ப஫க வடவககப஧டடளர.
வடத௅஬னள஦தம க௅டனம ஋னம
ஊரல கட௄னர஦ளர ஧ளபத, அஙக
யற௅நயல யளடன அயர த஦த
சபநத௅த வயரதத ஋டடனபப நன஦ரகக கடதம ஋ழத஦ளர.
ஆ஦ளல ஧ளபதகக ஋நத உதவயம க௅டகக வல௅஬.

஧ளபதயன ந௅஦வ ௃சல஬மநளள வடடன யற௅ந
௃தரனளநல கணய௅பப ஧பளநரததளர. அதத௅கன ந௅஦வ
யளயதததளலதளன கடம஧ கய௅஬௄ன இல஬ளநல
தமழப஧ணயலம ௃஧ளதயளழவலம ஈட஧ட மடநதத
஧ளபதனளல. யற௅நயல கட ஧ளபதயடம தனநள஦மம
௃சரககம இரநதத. ௃஧ளதயளக ௃களடககன஫ ௅க ௄ந௄஬யம
யளஙககன஫ ௅க க௄மயம இரககம. ஆ஦ளல அநத
இ஬ககணத௅தயம நளறற஦ளர ஧ளபத . எரம௅஫ அயரன
஧ணககளப ஥ண஧ர தடடல ஧ணமம ஧டடள௅டயம ௅யதத
஧ளபதயடம நடட஦ளர. “தடடை உ஫த டகயடயட஬

25
வரலாறற நாயகரகள
டலததரம” ஋னற கமபபநளய ௃சளன஦஧ட தநத ௅கக஭ளல
அயற௅஫ ஋டததக௃களணடளபளம ஧ளபத.

கவபளஜன ஋ன஧தளல
அதத௅஦ மடகக ஋னற
கறக஫த எர கறபப.
நனதரகளகக நடடநல஬
஋ல஬ள உயரகளககம யயற
ந௅஫ன ௄யணடம ஋஦
வரமபனயர ஧ளபத. அத஦ளல
வடடல ௃சல஬மநளள
௅யததரநத ௃களஞசம
அரச௅னயம களகஙகளகக யளர இ௅஫தத வடட நதனம
உணண உணவ இல஬ளநல அயர ஧ச௄னளட இரநத
஥ளடகளம உணட. “களக௅கக கரவ ஋ஙகள ஜளத” ஋னற
஧ளடனயபளயற௄஫ அயர. எரசநனம ஥ண஧ர எரயர தநகக
அளதத ஧டடள௅ட௅ன யழயல ௄ந஬ள௅டயனற
அயதப஧டட ஏர ஌௅மகக ௄஧ளரதத நகழநதளர ஧ளபத.

இப஧ட தளம யற௅நயல யளடன௄஧ளத கட நற஫யரகளகக
யளர யமஙக஦ளர. அநத நகளகவ ஆ஦ளல அயபத
யளழக௅கயல யற௅ந௅னத தநத இனற௅க அயபத
ஆயளலம தளபள஭ம களடட நறததவடடத. 1921 ஆம
ஆணட ஜூ௅஬ நளதம தளன யமககநளக ௃சலலம
தரயலலக௄கன ஧ளரததசளபத ௄களவலகக ௃சன஫ளர ஧ளபத.
஋தர஧ளபளவதநளக அநத ௄களவல னள௅஦ அய௅ப தகக
஋றநதத. அத஦ளல ஧஬தத களனமறற ௄஥ளயயளயப ஧டடளர.
சறத ஥ளடகளல யயறறக கடபப ௄஥ளனளல அயதயறற அ௄த
ஆணட ௃சபடம஧ர 11 ந௄தத த஦த 39 ஆயத யனதல
கள஬நள஦ளர ஧ளபத.

இ஭ம யனத௄஬௄ன அயர நளணடத அய஬ம ஋ன஫ளல, அ௅த
வட இனனம எர ௄சளகநள஦ நகழ௅ய கவபளஜன க௅த

26
஋ன஫ த஦த நலல கறபபடகன஫ளர கவைர ௅யபமதத.
஧ளபதயன இறத ஊரய஬ததல மகச ச஬௄ப
க஬நத௃களணட஦ர. அத௅஦ப கறபபடம௄஧ளத:

இறத ஊரலயததன ஋ணணகடக இரபதககம
கடமல஺க இரநதத஺ம. டத஺றரகடர, ஫க஺ கவஞனகக
஫ர஬஺டத ப஺ரததட஭஺ அலன உைமபல ம஫஺யதத ஈககளன
஋ணணகடகயல கை ஆடகள இலடயட஬!

தமழ ஧ளபதகக க௅டதத யபம,
஧ளபத தமழகக க௅டதத
யபம. ஧ளபத
கமந௅தகளககளக ஧ளட஦ளர.
௃஧ணகளன
மன௄஦ற஫ததறகளக ஧ளட஦ளர.
அறனள௅ந நஙகவம ஜளத
௃யற௅ன சளடவம ஥ளட
வடத௅஬ப ௃஧஫வம ஧ளட஦ளர.
அநதத தரககததரசயன ஧஬
க஦வகள ஧லதத஦. அயர
இனனம அதகம கள஬ம
யளழநதரநதளல, தமழ
இனனம ய஭ம ௃஧றறரககம
தமமனம ய஭ம
௃஧றறரப஧ளன. நனத ௄஥னமம
௃஧ண மன௄஦ற஫மம ஜளத எழபபம சநததயமம யற௅ந
எழபபமதளன ஧ளபதயன யளழக௅கக க஦வக஭ளய஦. அநதக
க஦வகள ௃நயப஧டம ஋ன஫ தன஦மபக௅க௅ன அயர
஋ப௄஧ளத௄ந இமநததல௅஬.

஥நககமகட அநத வத ௃஧ளரநதம. ஥ளம வரமபம இ஬க௅க
௄஥ளகக தன஦மபக௅க௄னளட ஧னணததளல ஥ளம வரமபம

27
வரலாறற நாயகரகள
யள஦ம ஥நககம யசப஧டம ஋ன஧ததளன ஧ளபதயன 39
ஆணடகள஬ யளழக௅க ஥நகக ௃சளலலம மககன ஧ளடம..!!
28


஥ளம ௄஥ளயயளயப஧டடளல உட௄஦ நரததய௅பப ஧ளரதத
ஆணட஧னளடக ஋஦ப஧டம கரமக௃களலல நரந௅த
உட௃களணட கணந௅டக௄஫ளம. ஆ஦ளல சநளர 60
ஆணடகளகக மனபய௅ப ஆணட஧னளடக நரநதகள
இல௅஬ ஋ன஧த உஙகளகக ௃தரயநள? மத஬ளம
உ஬கப௄஧ளரல களனந௅டநத கடடதடட ஌ழ மலலனன
வபரகள சரனள஦ ௄஥ளயக௃களலல நரநத இல஬ளததளல
நடநத௄஧ள஦ளரகள ஋ன஧த யப஬ளறற உண௅ந. ஥ளம
௃தரநத௃களள஭வரககம நரததய௄ந௅த ௃களஞசம
மன஦தளக௄ய ப஫நதரநதளல அநத ஌ழ மலலனன
வபரகளன உயரகள களப஧ளற஫ப ஧டடரகககடம. அயர ௄யற
னளரநல஬ ௃஧னசலன ஋ன஫ அறபத நரந௅த உ஬கறக
தநததன ம஬ம நரததய உ஬கன த௅஬௃னழத௅த௄ன நளறற
அ௅நதத அ௃஬கறளணடர ப௃஭மங.

1881 ஆம ஆணட ஆகஸட 6
ந௄தத ஸகளட஬நதல
஬ளகஃபல ஋னம ஥கரல ஏர
஋ளன வயசளன கடம஧ததல
ப஫நதளர அ௃஬கறளணடர
ப௃஭மங. அயர வயசளனததல
ஈட஧டயளர ஋஦ கடம஧தத஦ர
஋தர஧ளரதத஦ர. ஆ஦ளல
ப௃஭மங வயசளனததலம
ஈட஧டளநல ஧டப௅஧யம
௄நற௃களள஭ளநல ஏர
நறய஦ததல சநளர 4
ஆணடகள ஋ழததபளக ஧ண
பரநதளர. தநத 20 ஆயத
4.

29
வரலாறற நாயகரகள
யனதல அயரகக ௃களஞசம ஧ணம ௄சரநததளல ஬ணடனல
௃சயன ௄நர நரததய ஧ளளயல ௄சரநத நரததயம
஧யன஫ளர.

௅ட஧ளயட களயசசலகக நரநத
கணடபடதத சர ஆமபளத ஋டயரட
௅பட ஋ன஧யரதளன ப௃஭மஙகறக
௄஧பளசரனபளக இரநதளர. 1906 ஆம
ஆணட நரததயததல ச஫பப
௄தரசச௃஧றற அநத
௄஧பளபசரனரட௄ந உதவனள஭பளக
௄சரநதளர ப௃஭மங. த஦த
௄஧பளசரன௅பப௄஧ள஬௄ய தளனம
நனத க஬ததறக உதவம ஌தளயத
எர நரந௅த கணடபடகக
௄யணடம ஋ன஫ க஦வ அயரடம
இரநதத. ஧ளகடரனள கரமக௅஭ப஧றற
ஆபளனத௃தளடஙக஦ளர. மதல உ஬கப௄஧ளரல அயர இபளணய
நரததய கழவல எர ௄கபட஦ளக இரநத௄஧ளத சரனள஦
நரநத இல஬ளநல நடநத௄஧ள஦ ௄஧ளர வபரகளன ந௅஬
அய௅ப சநதகக ௅யததத.

அநதககள஬ கடடததல களர஧ளலக அம஬நதளன
கரமக௃களலலனளக ஧னன஧டததப஧டட யநதத. ஆ஦ளல
அநத அம஬ம கரமக௅஭ ௃களலலம அ௄த
௄ய௅஭யல இபததததல உள஭ ௃யள௅஭
அணகக௅஭யம ச஬ சநனம
அழததவடக஫த. மத஬ளம உ஬கப௄஧ளரல
சநளர 7 மலலனன வபரகள களனம஧டட
இ஫நத஦ர. அதனப஫கதளன களர஧ளலக
அம஬ம சரனள஦ நரநத அல஬ ஋ன஧௅த
ப௃஭மஙகம அயபத ௄஧பளசரனரம
உ஬ககக அறவதத஦ர. அ௄தளட நனறவடடளல ௄஧ளதநள?

30
சரனள஦ நரந௅த கணடபடகக ௄யணடளநள? உ஬க௄஧ளர
மடநத ௅க௄னளட மணடம தன ஆபளயசசககடததறக
தரமப஦ளர ப௃஭மங. கரமக௅஭ ௃களலலம நரநத
௄யணட௃நன஫ளல மதலல கரமகளன தன௅நக௅஭஧றற
௃தரநத௃களள஭ ௄யணடநல஬யள?

஋஦௄ய த஦கக கரம
௃தளற஫ககடம ஋ன஫
அசசம ௃களஞசமகட
இல஬ளநல ஧஬ய௅க
கரமக௅஭ ய஭ரதத
அயறறன மத ௄சளத௅஦
௃சயதளர ப௃஭மங. 1928
ஆம ஆணட ஬ணடனல
இ௅஬யதர கள஬ததல
அநத சம஧யம நகழநதத.
இபணடயளபம வடம௅஫ககளக ௃சனறரநதளர ப௃஭மங.
வடம௅஫கக ௃சலலம மன அயர ஏர ஆயவககட யடடல
ஸ௃டஃ௅஧௄஬ள களககஸ ஋ன஫ கரம௅ன ௄சமதத
௅யததவடட ௃சன஫ளர. அநத கரமதளன ந௄நளனனள மதல
஧ல௄யற ௄஥ளயக௅஭ ஌ற஧டததம கரம. இபணட யளபம
வடம௅஫ கழதத யநத ஧ளரதத௄஧ளத அநத யடடல பச஦ம
பததரப஧௅த ஧ளரததளர. பதககணணளட ௅யதத ஧ளரதத௄஧ளத
அநத பச஦ம ஧டரநதரநத இடஙகளல கரமகள
௃களல஬ப஧டடரப஧௅த அயர கணடறநதளர. உட௄஦ எர
மககனநள஦ ௃஧ளர௅஭ கணடபடததவடட உணரவ
அயரகக ஌ற஧டடத.

அநத பஞசள஦ம ௃஧னசலனம ஋ன஫ எரவத கள஭ளன
஋ன஧த அயரகக பரநதத. அநதக கள஭ள௅஦க ௃களணட
஧ல௄யற ஆபளயசசகள ௃சயதளர. அதன வ௅஭யளக ஥நகக
க௅டதத அரநரநததளன ௃஧னசலன. நனத இ஦ததறக
உயரகளககம நளநரந௅த தநத ப௃஭மங௅க உ஬கம

31
வரலாறற நாயகரகள
அப௄஧ளத ஧ளபளடடவல௅஬. இரபபனம ௃஧னசலன அர௅ந
உ஬கம மழயதம
஧பவனத. இபணடளம
உ஬கப௄஧ளரன௄஧ளத
அதக அ஭வல
௃஧னசலன உற஧தத
௃சயனப஧டட களனந௅டநத
௄஧ளர வபரகளகக
஧னன஧டததப஧டடத.
அதன ஧ன஦ளக மலலனன கணககள஦ உயரகள
களககப஧டட஦. ௄஥ளய ௃தளறற அ஧ளனம ஌ற஧ட௄ந ஋னற
அதய௅ப அற௅ய சகச௅ச ௃சயன தனஙகன நரததய
உ஬கம ௃஧னசலன யபவகக ப஫க ௅தரனநளக அற௅ய
சகச௅சக௅஭ ௄நற௃களணடத.

அதய௅ப தரககப஧டளத மடனளத௅ய ஋னற கரதப஧டட
௄஥ளயகளகக தட௃பனற சகச௅ச அளகக மடயம ஋ன஧௅த
உ஬கம கணட௃களணடத. ௃஧னசலனககப ப஫க
஋தத௅஦௄னள ௄யறவத ஆணட஧னளடக நரநதகள உற஧தத
௃சயனப஧டட஦. ஆ஦ளல அ௅ய அ௅஦ததககம
அஸதயளபம ௄஧ளடட தநதத ௃஧னசலனதளன. ௃஧னசலன
஋ன஫ நளநரந௅த தநத ப௃஭மங அத஦ளல ஋நத ௃஧ளரளனல
஬ள஧மம அ௅டனவல௅஬.
அநத நரநதகக
களபபர௅ந ௃஧஫ச௃சளலல
஋தத௅஦௄னள ஥ண஧ரகள
யறபறததயம அ௅த
அயர ௃சயனவல௅஬
௃சயதரநதளல அயர
௄களடஸயபபளகயரப஧ளர.
இரநதளலம அநத

32
உயரகளககம கணடபடபபககளக 1945 ஆம ஆணட
நரததயததககள஦ ௄஥ள஧ல ஧ர௅ச தநத த஦த ஥னற௅ன
௃தரவததக௃களணடத உ஬கம.


எர நனதனன வடளமனறசனளல கடநத எர நற஫ளணடல
நடடம ஋ணண஬டஙகள
உயரகள களப஧ளற஫ப
஧டடரககன஫஦. இனனம
஋தத௅஦௄னள உயரகள
களப஧ளற஫ப஧டப
௄஧ளகன஫஦. உயர வ௅஬
நதகக மடனளதத ஋ன஫ளல
அநத உய௅ப களககம
஋நத கணடபடபபம
அ௅தவட வ௅஬ நதகக மடனளதத அல஬யள? அநத
வ௅஬நதகக மடனளத நரந௅த உ஬ககக தநத ப௃஭மங 1955
ஆம ஆணட நளரச 11ந௄தத ஬ணடனல கள஬நள஦ளர.
அடததம௅஫ நஙகள ஆணட஧னளடக நரந௅த
உட௃களளளம௄஧ளத ப௃஭மஙகறக ஥னற ௃சளலலஙகள.
அயர ௃஧ளரள சம஧ளதப஧தறகளக அநத கணடபடப௅஧
நகழததவல௅஬.

உணட஫யல ஫னகயததறக ப஬னளர ஒர மப஺ரடர
த஭டலணடம ஋னபதத஺ன அல஭த டந஺கக஫஺க
இரநதத.டந஺ககம உ஬ர஬த஺க
இரநதத஺ல பமரமஙகறக மபனசலனம அதன஺ல
ல஺னமம லபபடைத. உஙகள ல஺ழகடகயலம
஋ணமம டந஺ககம உ஬ர஬த஺க இரநத஺ல ல஺னம
லபபை஺஫ய஺ டப஺கம..!!

33
வரலாறற நாயகரகள


எவ௃யளர ௄தசததலம எவ௃யளர த௅஫ககம உனரன வரத
அல஬த அஙககளபம ஋னற எனற இரககம. ௄தசததறக
௄தசம அத நளற஧டம. ஆ஦ளல எடட௃நளதத உ஬ககக௄ந ஏர
உனரன வரத அல஬த அஙககளபம ௃஧ளரநத௃நன஫ளல அத
௄஥ள஧ல ஧ரசளகததளன இரகக மடயம. ௄஥ள஧ல ஧ரச
எனறதளன ௄தச ௃நளழ ஋ல௅஬க௅஭ கடநத ஆற
௃யவ௄யற த௅஫களல ச஫நத ஧ஙகளபப௅஦ ௃சயதயரக௅஭
ஆணட௄தளறம கவபவகக஫த. ௄஥ள஧ல ஧ர௅ச மஞசம
அ஭வகக ௄யற ஋நத ஧ரசம க௅டனளத ஋னற
௃சளலலந஭வகக கடநத 100 ஆணடகளல அத
ந௅஬௃஧றறரகக஫த.

இனற ஧஬௅ப ஆகக யழயல சநதகக தணடம அநத
௄஥ள஧ல ஧ரச உரயள஦தறக ஏர அழவசகத களபணநளக
இரநதத ஋ன஧த உஙகளகக ௃தரயநள? அழவசகத௅ன
உரயளகக அத஦ளல ந஦ம ௃஥ளநத௄஧ள஦ எர
வஞைளன த஦கக ஌ற஧டப௄஧ளகம க஭ஙகத௅த
த௅டததக௃களள஭ உரயளககனததளன ௄஥ள஧ல ஧ரச. அநத
அழவசகத ௅ட஦௅நட ஋஦ப஧டம ௃யடநரநத, அநத
வஞைளன ஆலஃப௃பட ௄஥ள஧ல.

1833 ஆம ஆணட அக௄டள஧ர 21 ந௄தத
ஸவடன த௅஬஥கர ஸடளக௃களமல
ப஫நதளர ஆலஃப௃பட ௄஥ள஧ல,
௄஥ள஧லன தந௅த ௄நனயல ௄஥ள஧ல
எர பகழ௃஧ற஫ ௃஧ளறனள஭பளகவம
கணடபடப஧ள஭பளகவம இரநதயர
கடடடஙகள ஧ள஬ஙகள கடடயதலம
௃யவ௄யற யழக௅஭ கறக௅஭
௃யடதத உ௅டப஧தலம அயர
யல஬யர. ஆ஦ளல ஆல஧ரட ௄஥ள஧ல
5.


34
ப஫நத சநனம தந௅தயன நறய஦ம ௃஥ளடததப௄஧ள஦த.
பன஦ர பஷனளவகக ௃சனற ௃தளழல ௃சயத ஧ணம ௄சரததளர
தந௅த, த஦த கடம஧த௅தயம அஙக அ௅மததக௃களணடளர.
த஦த ஥ளனக பள௅஭களககம ச஫நத கலவ க௅டகக
௄யணட௃நன஧தறகளக அயரகளகக தனனளக ஧ளடஙகள
௃சளலலக௃களடகக ஌ற஧ளட ௃சயதளர.

ஆலஃப௃பட ௄஥ள஧லகக 17 யனதள஦௄஧ளத ஸவடஸ, பஷனன,
ப௃பஞச, ௃ஜரநன நறறம ஆஙக஬ததல ஋ழத ஧டகக
௃தரயம. ௄஥ள஧௅஬ ௄யதயனல ௃஧ளறனள஭பளக ஆகக
௄யணடம ஋஦ வரமபன
தந௅த, அய௅ப
௄நல஧டபபககளக ஧ளரஸகக
அனபப ௅யததளர ஧ளரஸல
௄஥ள஧லடன ஧டதத
அஸடபளன௄னள ஸபபள௄பள
஋ன஫ இததளலனர ௅஥ட௄பள
களசரன ஋ன஫
பசளன஦த௅த
கணடபடததரநதளர. அத
௃யடககம தன௅ந
௃களணடதளலம
ஆ஧ததள஦த ஋ன஧தளலம அ௅த அப஧ட௄ன வடடவடடளர.
ஆ஦ளல ௄஥ள஧ல அ௅தப஧றற ௄நலம ஆபளன வரமப஦ளர.
஧டபப மடநத பஷனள தரமபனதம தன தந௅தயடன
இ௅ணநத ஋ப஧ட ௅஥ட௄பள களசர௅஦ கடடநள஦ த௅஫கக
஧னன஧டதத஬ளம ஋஦ ஆபளனத ௃தளடஙக஦ளர.


க௅பனனன ௄஧ளர களபணநளக அயரக஭த ௃தளழல மணடம
௃஥ளடததப௄஧ள஦த ஋஦௄ய அயரகள மணடம ஸவடனகக
தரமப஦ர. ஸவடன யநத ப஫க ௅஥ட௄பள களசர௅஦ ௃யட
நரநதளக உரயளககயதல ஆபளயசச ௃சயதளர ௄஥ள஧ல. அத

35
வரலாறற நாயகரகள
அ஧ளனநள஦ ௃஧ளரள ஋னற
௃தரநதம அத௅஦
஧ளதகளப஧ள஦தளக ஆகக஦ளல
஥ல஬ களரனஙகளககளக
஧னன஧டதத மடயம ஋னற
஥மப஦ளர. ஆ஦ளல அதறக அயர
௃சலததன வ௅஬ அதகநளக
இரநதத. அயபத ௄சளத௅஦களன
௃஧ளத ச஬ம௅஫ ஧னஙகப
௃யடபபகள ஌ற஧டட அயபத
௃தளழறசள௅஬கள த௅பநடடநளய஦. ஧ணனள஭ரகள ச஬ர
உயபமநத஦ர. அயரகளள எரயர ௄஥ள஧லன இ௅஭ன
ச௄களதபர இமல. உயர ஧லகக ப஫கம ஆபளயசசக௅஭
௃தளடரநதளர ௄஥ள஧ல. ஆ஦ளல ஸவடன அபசளஙகம அதறக
த௅ட வதததத.

ந஦ம த஭பளத ௄஥ள஧ல ௅஥ட௄பள
களசரனடன ஧ல௄யற
௃஧ளரடக௅஭ க஬நத ௄சளத௅஦
௃சயத ஧ளரததளர. கறலகள ஋ன஫
எர ய௅க களநணணடன ௄சரதத
ப௅சநதளல ஧ளதகளப஧ள஦
௃யடநரநத க௅டககம ஋ன஧த௅஦
கணடபடததளர. அநத த஦த
கணடபடபபகக ௅ட஦௅நட ஋னற
௃஧னரடடளர. ௅ட஦௅நட
கணடபடககப஧டட ஆணட 1866.
க௄பகக ௃நளழயல ௅ட஦௅நட
஋ன஫ளல சகத ஋னற ௃஧ளரள. அயபத அநத கணடபடபப
஧஬ ௃தளழலகளகக யபபபபசளதநளக அ௅நநதத.
உதளபணததறக களட ௄நடக௅஭ அழககவம, ந஬த௅த
சநப஧டததவம, ந௅஬க௅஭ க௅டநத ஧ள௅தகள அ௅நககவம,
஧௅மன கடடடஙக௅஭ ச஬ நமடஙகல தகரககவம மடநதத.

36


ஆலபஸ ந௅஬௅ன க௅டநத ௃சயனட கடளட க௅கப஧ள௅த
அ௅நகக ௄஥ள஧லன ௅ட஦௅நடதளன ௄஧ரதவ பரநதத.
அயபத கணடபடபபகக அ௄நளக யப௄யறப க௅டதததளல
இர஧தககம ௄நற஧டட ஥ளடகளல அயர 90 ௅ட஦௅நட
௃தளழறசள௅஬க௅஭ உரயளகக஦ளர ௃஧ரந஭வல ௃சலயம
௄சபத௃தளடஙகனத. ஆ஦ளல ஆககசகதனளக தளன
உரயளககன௅த அழவசகதனளக ச஬ர ஧னன஧டததத
௃தளடஙகன௅த கணட ந஦ம ஧௅தததளர ௄஥ள஧ல. 1888 ஆம
ஆணட ௄஥ள஧லன ச௄களதபர லடவக கள஬நள஦ளர. ஆ஦ளல
௄஥ள஧லதளன இ஫நதவடடளர ஋஦ ந௅஦தத ஧ததர௅ககள
அழவசகத௅ன உரயளகக
௄களடஸயபபள஦ ஆலஃப௃பட ௄஥ள஧ல கள஬நள஦ளர ஋னற
௃சயத ௃யளயடட஦. அத௅஦ ஧டதத அதரநத ௄஧ள஦
௄஥ள஧ல த஦த உண௅நனள஦ நபணததககபன உ஬கம
தன௅஦ ஧ழககப௄஧ளக஫த ஋னற க஬ஙக஦ளர.

அநத க஭ஙகத௅த அகற஫ எ௄ப
யழ த஦த ௃சலயத௅த ஋ல஬ளம
உ஬க ஥ன௅நககளகவம நனக஬
௄நன௅நககளகவம
஧ளட஧ட஧யரகளகக ஧ரசளக
யமஙகயததளன ஋னற மடவ
௃சயதளர. உ஬கம மழயதலம
இரநத 90 ககம ௄நற஧டட
௅ட஦௅நட
௃தளழறசள௅஬களலரநதம,
பஷனளவல ஋ண௃ணய கணற
அபவரததயலரநதம க௅டதத
௃஧ரம ௃சலயத௅தக ௃களணட
ஏர அ஫ககடட௅஭௅ன
நறவ஦ளர. 1890 ஆம ஆணட தளன ஋ழதன உயலல 9

37
வரலாறற நாயகரகள
மலலனன டள஬௅ப ௄஥ள஧ல அ஫ககடட௅஭கக ஋ழத
௅யததளர. அநதத௃தள௅கயலரநத க௅டககம
யடட௅னக௃களணட ஆணட௄தளறம 5 ௃யவ௄யற மகசச஫நத
நனக஬ ௄ச௅ய ஆறற௄யளரகக ஧ரச யமஙக மடவ
௃சயதளர. இறதய௅ப தரநணம ௃சயத௃களள஭ளநல
யளழநத ஆலஃப௃பட ௄஥ள஧ல 1896 ஆம ஆணட டசம஧ர 10
ந௄தத த஦த 63 ஆயத யனதல இததளலயல கள஬நள஦ளர.


ஆலஃப௃பட ௄஥ள஧ல ந௅஫நத ஍நத
ஆணடகளககபப஫க அதளயத 1901 ஆம
ஆணட மதல அயர வரப஧ப஧ட௄ன
௄஥ள஧ல ஧ரசகள யமஙகப஧ட ௃தளடஙக஦.
஍நத த௅஫களகக ௃களடககப஧டட யநத
௄஥ள஧ல ஧ரச 1969 ஆணடலரநத
௃஧ளர஭ளதளபம ஋ன஫ பதன பர௅யயம
௄சரததக௃களணடத. இனறய௅ப 770 ௄஧ர
௄஥ள஧ல ஧ர௅ச ௃யனறரககன஫஦ர.
ைனதன அழவெகதத஬ கணடபடதை தநாபல ஋னறலயா஫ல
அறலாளகதர கவ஭வககம தநாபல ஋னற உயகம
நதனவல தலததரகக தலணடம ஋ன
வரமபனார ஆலஃபவ஭ட தநாபல. அல஭த ஋ணணம
வணதபாகவலதய


ஆணடடத஺றம டந஺பல பரசன மப஬ர உசரககபபடம
டப஺டதலய஺ம அநத உனனத ஫னதடனதத஺ன உயகம
நடனவ கறகமத. உண௅நயல அயர அழவசகத௅ன
கணடபடககவல௅஬.ஆககசகதனளக ௄஥ள஧ல
கணடபடதத௅த உ஬கமதளன அழவசகதகக ஧னன஧டததனத
இனறம ஧னன஧டததக஫த. இரபபனம ௅ட஦௅நட௅ட
கணடபடதததலம பன஦ர ௄஥ள஧ல ஧ர௅ச அறமகம
௃சயததலம ஆலஃப௃பட ௄஥ள஧லன ௄஥ளககமம சநத௅஦யம

38
உனரனதளக இரநத஦. அத஦ளலதளன இனறம அயபத ௃஧னர
யள஦ம ய௅ப உனரநத நறக஫த.

ஆலஃபம஭ட டந஺பலகக லபபடை ல஺னம ந஫ககம
லபபடம, ந஫த டந஺ககமம சநதடனயம உ஬ர஬த஺க
இரநத஺ல..!!


39
வரலாறற நாயகரகள


1945 ஆம ஆணட ஆகஸட 6 ந௄தத உ஬க யப஬ளறறல எர
கரபப த஦ம. அனற அ௃நரகக ௄஧ளர வநள஦ம எனற
ஜப஧ளனல அணகணட வச சன஦ள பன஦ளநள஦த
ஹ௄பளஸநள, மன௄஫ ஥ளடகளககள இன௃஦ளர
அணகண௅டத தளஙக சககல சகக஬ளக கழநதத ஥ளகசளக.
ஆயபம ஆயபம அப஧ளவ உயரகள ஧லனள஦ அநத
௃சயத௄கடட ஥ளள மழயதம ௅ககளல மகத௅த
ப௅தததக௃களணட வமம வமம அழதத ஏர உள஭ம.
களபணம அநத ஜயன கணடபடதத ௃சளன஦ சளரபனல
௄களட஧ளடதளன அணகணட உற஧ததனளயதறக
அடப஧௅டனளக இரநதத.

அறவனல கணடபடபபகள
஥ன௅நககளக௄ய ஧னன஧ட ௄யணடம ஋஦
஥மபன அயரதளன 20 ஆம நற஫ளணடன
தனனகபற஫ வஞைளன ஆல஧ரட
஍னஸடன. 1879 ஆம ஆணட நளரச 14
ந௄தத ௃ஜரநனயல எர யத
கடம஧தததல ப஫நதளர ஍னஸடன அயர
ப஫பப௄஬௄ன ஏர ௄ந௅த இல௅஬
உண௅நயல மனற யனத ய௅ப
௄஧சளநல இரநததளல அயரகக கறகம
க௅஫஧ளட இரகக௄நள ஋னற ௃஧ற௄஫ளர அஞச஦ர.
யகபபலம சபளசர நளணயபளகததளன இரநதளர.
஍னஸடனகக அறவனல மத ஆரயம ப஫நத௄஧ளத யனத
. எரம௅஫ அயரகக களம஧ஸ ஋஦ப஧டம த௅சகளடட
கரவ௅ன ஧ரசளக தநதளர அயபத தந௅த. அதனள இரநத
களநதம அய௅ப அறவனல உ஬௅க ௄஥ளகக ஈரததத.

஧ளளயல ௃சளநதநளக௄ய களலக஭ஸ ஋ன஫ கணத க௅஫
கறற௃களணடளர ஍னஸடன. பன஦ர சந௄தகஙக௅஭ ௄கடக
6.

40
௃தளடஙக஦ளர. அயபத ௄களவகளகக ஧தல தப மடனளந
ஆசரனர த௅கதததளகவம அடதத ஋ன஦ ௄கடகப௄஧ளக஫ளர
஋஦ அஞசனதளகவம எர யப஬ளறறக கறபப கறக஫த. சற
யனத௄஬யரநத யளரத௅தக஭ளலம ௃சளறக஭ளலம
சநதப஧௅தக களடடலம ஧டஙக஭ளகவம களடசக஭ளகவம
சநதப஧ளர ஍னஸ௅டன. அயரகக யனலன யளசப஧தலம
அதக ஆரயம இரநதத. இ௅ச௄ந௅த ௄நளசளரடடன தவப
பசகபளக இரநத அயரகக ௄ந௅டகளல கச௄சர ௃சயயம
அ஭வகக த஫௅ந இரநதத.

஍னஸடனகக 15 யனதள஦௄஧ளத
இததளலயல ம஬ளன ஥கரகக
கட௄னற஦ர. அஙக அயபத
தந௅த யரததகததல
௃஥ளடதத௄஧ள஦தம
சவடசர஬ளநதகக ௃சன஫ளர
஍னஸடன. பகழ௃஧ற஫ சவஸ
௃஧டபல ஧ளல௃டகனக
ந௅மவத௄தரவல அயர ௄தளலவ
அ௅டநதளர. ஆ஦ளல அடதத
ஆணட ஍னஸட௅஦
௄சரதத௃களணடத அநத ஧லத௅஫ ௃தளழறகலலர.
அதலரநத ௄தரசச ௃஧ற஫தம சவஸ கடயர௅ந ௃஧ற஫ளர
஍னஸடன. அயரகக க௅டதத மதல ௄ய௅஬
வஞைளனகளன கணடபடபபக௅஭ ஧தவ ௃சயத ஆபளயயத.
அநத ௄ய௅஬யல அதக ஏயவ ௄஥பம இரநததளல அயர
௃சளநதநளக ஧஬ ஆபளயசசக௅஭ ௃சயன உதவனளக இரநதத.
ஆயவககடட௅பக௅஭யம அயர ஋ழத ௃தளடஙக஦ளர.

1905 ஆம ஆணட றூரக ஧லக௅஬கமகததல ஍னஸடனகக
ம௅஦யர ஧டடம க௅டததத. கணணகக ப஬ப஧டளத
அண௅யப ஧றறயம ஧பநத வரநத கடககம ஆகளனத௅தப
஧றறயம ஆபளயநத ஍னஸடன, தனர ஆப ர௄஬டடவடட

41
வரலாறற நாயகரகள
஋ன஫ ௄களட஧ளட௅ட ௃யளயடடளர. அததளன சளரபனல
௄களட஧ளட. அநத ௄களட஧ளட ம஬ம அயர உ஬ககக தநத
பகழ௃஧ற஫ கணத இனறபனல யளயப஧ளடதளன: E = MC
2


வஞைள஦ உ஬கததற௄க இநத
யளயப஧ளடதளன அடப஧௅ட
நநதபநளக கரதப஧டக஫த. இநத
கணடபடப௅஧ ௃சயத௄஧ளத
஍னஸடனகக யனத 26 தளன.

1921 ஆம ஆணட ஍னஸடனகக இனறபனலககள஦ ௄஥ள஧ல
஧ரச யமஙக வரமபனத ௄஥ள஧ல கழ. ஆ஦ளல சளரபனல
௄களட஧ளட கறதத அப௄஧ளத வஞைளனகள௅ட௄ன கரதத
௄யற஧ளட ந஬வனதளல அதறகளக அல஬ளநல ஃ௄஧ளட௄டள
஋௃஬கடரக ஋ஃ௃஧கட ஋ன஫ கணடபடபபககளக அயரகக
௄஥ள஧ல ஧ரச யமஙக஧டடத. மத஬ளம உ஬கப௄஧ளரல ௃ஜரநன
க஬நத௃களணடதறக ௃யளப஧௅டனளக கணட஦ம
௃தரவததளர ஍னஸடன. பன஦ர ௃ஜரநனயல ஹட஬ர
ஆடசகக யநத௄஧ளத யதரகளகக ஋தபள஦ ஥டயடக௅ககள
யரம ஋னற உணரநத அயர அ௃நரககளவகக
கட௃஧னரநதளர.

1939 ஆம ஆணட ௄யற ச஬
இனறபனல யலல஥ரகளடன
௄சரநத அ௃நரககள அத஧ர
ரஸ௃யலடகக எர கடதம
஋ழத஦ளர ஍னஸடன. அப௄஧ளத
ஹட஬ரன ஆடசயல இரநத
௃ஜரநனகக அணகண௅ட
தனளரககம யல஬௅ந
இரப஧தளகவம ௃யக வ௅பவல
அணகணட தனளரகககடம
஋னறம கடதததல

42
஋சசரததரநதளர ஍னஸடன. ஆ஦ளல கணற ௃யடட பதம
க஭மபன க௅தனளயறற. ௃ஜரநன அணகணட ௃சயய௅த
அ௃நரககள தடதத நறததம ஋னற ஥மப஦ளர ஍னஸடன.
ஆ஦ளல ரஸ௃யலட நரயளக௄நள ஍னஸடனகக ௃தரனளந௄஬
௃சளநதநளக அணகணட தனளரககம மனறசயல இ஫ஙகனத.

அதனவ௅஭வதளன ஆற ஆணடகளகக
ப஫க உ஬க யப஬ளற௅஫ எரக஦ம
இரடடடபப ௃சயத ஥ளகசளக ஹ௄பளஸநள
சம஧யம. E=Mc
2
஋ன஫ நநதபமதளன
அணகணடன அடப஧௅டனளக அ௅நநதத.
அநத தவபப இ஫பப ய௅ப ஍னஸட௅஦
உறததயரககம. ஆ஦ளல அநத எர
கரபப பளள௅னத தவரதத ஍னஸடனன
௄களட஧ளடடளல ஧஬ ஥ன௅நக௅஭
௃஧றறரகக஫த இநத உ஬கம. உண௅நயல
சர ஍சக நயடடனன கணடபடபபகள ௅஧பளன ஧௅மன
஌ற஧ளட ஋ன஫ளல, ஍னஸடனன சளரபனல ௄களட஧ளடகள
௅஧பளன பதன ஌ற஧ளட ஋஦ எர எபபட கறக஫த.

தஙகள இ஦ததயர ஋ன஫ ௃஧ர௅நப஧டட இஸ௄பல தஙகள
஥ளடடக௄க அத஧பளகம஧ட ஍னஸடனகக அ௅மபப வடததத.
஥ளன அபசனலகக ஬ளனககல஬ளதயன ஋னற ௃சளலல அநத
஧தவ௅ன ஌றக நறததவடடளர ஍னஸடன. சவடசர஬ளநதல
஧டககம௄஧ளத ம஬யள ஋ன஫ ௃஧ண௅ண களதலதத நணநதளர.
இர கமந௅தகளகக தந௅தனள஦ளர. பன஦ர நணமறவ
஌ற஧ட௄ய ஋லறள ஋ன஫ உ஫வ ௃஧ண௅ண நணநத
௃களணடளர. ஋லறள சறத கள஬தத௄஬௄ன இ஫நதவட சநளர 20
ஆணடகள தனத௄த யளழநதளர ஍னஸடன.

அணகணட தனளரப஧தறக ஍னஸடனன சளரபனல
௄களட஧ளடதளன ஋ன஫ளலம யததஙக௅஭ அ஫௄ய ௃யறததயர
஍னஸடன. உ஬க அ௅நதககளக கபல ௃களடதத அயர 1955

43
வரலாறற நாயகரகள
ஆம ஆணட ஌பபல 18 ந௄தத
த஦த 76 ஆயத யனதல
கள஬நள஦ளர. ஥வ஦ அறவனல
஍னஸடனகக மகப௃஧ரன
஥னறககடன ஧டடரகக஫த.
஋௅தய௄ந ஆமநளக
சநதககககடனயர அயர.
எரம௅஫ உஙகளகக இனனம ஋௅த கணடபடப஧தல
ஆரயம ஋஦ ஥ண஧ர எரயர ௄கடக கடவள இநத உ஬௅க
஋ப஧ட ஧௅டததளன ஋னற எர஥ளள ஥ளன
கணடபடததவட௄யணடம ஋னற கற஦ளபளம ஍னஸடன.


,
.


.

44


இபணட உ஬கப ௄஧ளரக௅஭ சநததத வட௄டளம, மன஫ளயத
஋ப௄஧ளத யர௄நள ஋ன஫ அசசததல
யளழநத௃களணடரகக௄஫ளம. இநதத தரணதத஬ ஥நகக
அதகம ௄த௅யப஧டயத ஧ண௄நள, ௃தளழலநட஧௄நள,
இபளணய ஧஬௄நள, வஞைள஦ அற௄யள அல஬. அனபம
௄஥சமம, ஧ளசமம கர௅ணயமதளன. அதத௅஦ககம எடட
௃நளதத இ஬ககணநளய யளழநதயர இனறம ௄களடககணககள஦
உள஭ஙகளல யளழநத௃களணடரப஧யர அன௅஦ ௃தபசள.

1910 ஆம ஆணட ஆகஸட 27 ந௄தத
ய௄களஸ஬ளவனளவல அக௄஦ஸ
௄களனசலள ௄஧ளஜகஸலய (Agnes Gonxha
Bojaxhiu) ஋ன஫ கமந௅த ப஫நதத.
பறகள஬ததல அனபன மகயரனளக
அநத கமந௅த வ஭ஙகம ஋ன஧த அதன
௃஧ற௄஫ளரகக அப௄஧ளத ௃தரனளத.
௄பளநன கத௄தளலகக ௄தய஬ளனததல
கனனனளஸதர ஆ஦ ப஫க அயர
ச௄களதர ௃தபசள ஋னற ௃஧னர நளறறக௃களணடளர. 1929 ஆம
ஆணட ஜ஦யர 6 ந௄தத த஦த 19 ஆயத யனதல
கலகததளவல கள஬ட ௅யததளர அன௅஦ ௃தபசள.

அடதத 68 ஆணடகள அநத அன௅஦யன கர௅ண
ந௅மயல ஥௅஦யம ஧ளககனத௅தப ௃஧ற஫த இநதன நண.
சநளர 17 ஆணடகள ௃஬ளபடடள கனனநளரகளன கழவல
௄சரநத ஆசரனபளக ஧ணனளறறன௄஧ளத கலகததளவன
௃஥ரககநள஦ ௃தரககளல யளழந௄தளரன ந௅஬௅னயம
ஆதபவனற நளண௄டளரன ந௅஬௅நயம அன௅஦யன
ந஦௅த பழநத஦. 1946 ஆம ஆணட ௃சபடம஧ர 10 ந௄தத
ஏயவககளக இநதனளவன ரஜலங ஥கரகக இபயல
஧னணம ௄நற௃களணடரநத௄஧ளததளன அயபத
7.

45
வரலாறற நாயகரகள
யளழக௅க௅னயம ஧ல஬ளயபககணககள஦ ஆதபயற௄஫ளரன
யளழக௅க௅னயம நளறறன௅நககப ௄஧ளகம எர ௃தயவக
அ௅மப௅஧ அயர உணரநதளர.

஥லந௄தளரககம ௄஥ளனளளககம
உதய கடவளடமரநத யநத
அ௅மப஧ளக அத௅஦
஌றறக௃களணட ௃஬ளபடடள
கனனநளரகளன கழவலரநத
அயர வ஬க஦ளர. கலகததளவல
மக ஌ழ௅நனள஦ ௄சரகளல
என஫ள஦ ௄நளடடஜல ௄சரகக 1948
ஆம ஆணட டசம஧ர 21 ஆம ஥ளள
யநத ௄சரநதளர. அப௄஧ளத அயரடம இரநத௃தல஬ளம ௃யறம
5 ர஧ளயம ந஦ ந௅஫ன அனபதளன. கட௅நனள஦ ஌ழ௅நயல
இரநத அநத ஌௅மகள நததயல தநத அ஫ப஧ண௅னத
௃தளடஙகன அன௅஦ ௃தபசள 1950ல Missionaries of Charity ஋ன஫
அ௅நப௅஧ உரயளகக஦ளர.

1952ல Nirmal Hriday ஋ன஫
இல஬த௅த த஫நதளர. அநத
இல஬மதளன
஧ல஬ளயபககணககள௄஦ளர
கக அயரகளன க௅டச
கள஬ததல கர௅ண
இல஬நளக ௃சனல஧டடத.
கலகததளவன ௃தரககளல
இரநத உயர ஊச஬ளடன
ந௅஬யல களப஧ளற஫ப஧டட சநளர 42 ஆயபம ஆணகள,
௃஧ணகள, சறயரகள அநத இல஬ததகக ௃களணட
யபப஧டட஦ர. சக நனதரக஭ள௄஬௄ன ப஫ககணககப஧டட அநத
ஆதநளககளகக அதத அ௅நத௅ன தநதத அன௅஦யன
இல஬ம. சநளர 19 ஆயபம ௄஧ர ஆதபவனற நடநத

46
௄஧ளயரப஧ர. ஆ஦ளல அநத இல஬ததறக ௃களணடயபப஧டட
அயரகள இறத நமடஙகளல அன௅஦யன அபய௅ணபபல
அன௅஧ உணரநத நகழசசயடன நபணத௅த தழவ஦ர.

எரம௅஫ ஌௅மகளகக உதய அன௅஦ ௃தபசள எர
௃சலயநதரடம ௅க௄னநத நன஫௄஧ளத அநத ௃சலயநதர
அன௅஦யன ௅கயல களர உமழநதளர. அப௄஧ளத அன௅஦
஋ன஦ ௃சளன஦ளர ௃தரயநள ௅கககள வழநத ஋சச௅஬
௅கககள௄஭௄ன மடக ௃களணட இநத ஋சசல ஋஦கக ௄஧ளதம
஋ன ஌௅மகளகக ஌தளயத ௃களடஙகள ஋ன஫ளர.
தககமககளடப௄஧ள஦ அநத ௃சலயநதர அன௅஦யன
களலகளல வழநத கதற அழத யளர யமஙக஦ளர.


1953ல ஏர அ஥ள௅த
இல஬த௅தயம, 1957ல
௃தளழ௄஥ளனளளகளககள஦
இல஬த௅தயம ௃தளடஙக
தநத ஧ண௅ன
அக஬ப஧டதத஦ளர
அன௅஦ ௃தபசள. ஧஬ர
அற௃யறதத
எதஙகம௄஧ளத
அன௅஦யம அயபத ச௄களதரகளம ௃தளழ௄஥ளனளளகளன
பணஙகளககம உளகளனஙகளககம நரநதடட஦ர.
அயரகளகக அனப ஋னம வரநதடட஦ர. ஆபம஧ததல 12
கனனநளரகளடன ௃தளடஙகன அயபத Missionaries of Charity அ௅நபப
தற௃஧ளழத 500ககம ௄நற஧டட ந௅஬னஙக஭ளக வரய௅டநத
132 ஥ளடகளல இனஙக யரகன஫஦. த஦த ஧ணகக வ஭ம஧பம
௄தடளத அன௅஦ ௃தபசள௅ய ௄஥ளகக வரதகளம
஧டடஙகளம ஧௅ட௃னடதத஦.
1979ல அ௅நதககள஦ “டந஺பல பரச”, 1980 ல இநதனளவன

47
வரலாறற நாயகரகள
“ப஺஭த ஭தன஺” வரத, 1985ல அ௃நரகக அத஧ரன சதநதப
஧தககம.

அன௃஧ன஫ ந௅மயல இநத அக஬த௅த ஥௅஦ன ௅யதத
அநத உன஦த அன௅஦யன உயர மசச 1997 ஆம ஆணட
௃சபடம஧ர 5 ந௄தத அயபத 87 ஆயத யனதல நன஫௄஧ளத
஋தறகம க஬ஙகளத கணகளம கசநத஦. தளம யளழநத௄஧ளத
அயரடம இரநத ௃சளத௃தல஬ளம 3 ௃யள௅஭ச௄ச௅஬களம
எர சல௅யயம எர ௃ஜ஧ நள௅஬யமதளன. ஆ஦ளல
வ௅஬நதப஧ற஫ அன௅஧ நடடம அயர அமத சபபனளக
அளள அளள யமஙக஦ளர. அத஦ளலதளன எர கவைர
அய௅ப

஺ககடைட஬஺஭ச நததககம
஺஫஭ம வச஬ ப஫஭ம

஋னற யரணததளர.
அனபறக அன௅஦
௃தபசள ஋ன஫ பதன
இ஬ககணத௅த இனற
இவவ஬கம கறறக
௃களணடரகக஫த.
அன௅஦ ௃தபசள
௄஧ளன஫யரக௅஭
஋ணணததளன “நலய஺ர
ஒரலர உரடமல அலரமப஺ரடட ஋லய஺ரககம மபயயம
஫டற” ஋ன஫ ஧ளட௅஬ அவ௅யனளர ஋ழதயரகக ௄யணடம.

஥ளம அன௅஦ ௃தபசள ௄஧ளல யலககம ய௅ப ௃களடகக
௄யணடனதல௅஬ ஥நத உய௅ப உரகக ஌௅மகளடமம
ஆதபயற௄஫ளரகளடமம அனப ௃சலதத ௄யணடனதல௅஬.
஥நகக ௄யணடனயரகளடமம, அரகலரப஧யரகளடமம

48
உண௅நனள஦ அனப ௃சலதத஦ள௄஬ ௄஧ளதம ஥நககம அநத
அன௃஧ன஫ யள஦ம யசப஧டம.

49
வரலாறற நாயகரகள


஥ளம எர பபசச௅஦௅ன தரததவடடள௄஬ள அல஬த ௃஥ட஥ளள
௄தடக௃களணடரநத வ௅ட௅ன கணடபடதத வடடள௄஬ள
ஆ஦நதந௅டயதம தளள கததத நகழசச௅ன ௃தரவப஧தம
இனற௅க. ஌றக஦௄ய தரகக஧டட பபசச௅஦க௅஭ அல஬த
கணடபடககப஧டட வ௅டக௅஭ மணடம
கணடபடப஧த௄஬௄ன அவய஭வ நகழசச இரகக௃நன஫ளல,
உ஬கம இதய௅ப கணடபளத பதன கணடபடபபக௅஭
வஞைளனகள கணடறயம௄஧ளத அயரகளன ந஦ந௅஬
஋நத஭வகக நகழசச கடலல மழகயரககம ஥ளம
அயரக஭த ந஦ந௅஬யல இரநதள௃஬ளழன, அநத
உணரவக௅஭ யளரத௅தகளல யரணப஧த சபநம.

எர கணடபடப௅஧ நகழததம௄஧ளத
எர வஞைளன ஋வய஭வ ஆ஦நதம
அ௅டக஫ளன ஋ன஧௅த ஧டம படதத
களடட யப஬ளறறல எர சயளபசனநள஦
சம஧யம உணட. சநளர 2200
ஆணடகளகக மன ஥௅ட௃஧ற஫
சம஧யம அத. எர கறபபடட
பபசச௅஦௅ன஧றற ஋நத ௄஥பமம
சநதததக௃களணட
ரநதளர அநத
வஞைளன. சநத௅஦௄னளட எரம௅஫
களததக௃களணடரநத௄஧ளத அயர ௄தடன
வ௅ட க௅டததத. ஆ஦நதப ௃஧ரககல
அயர ஋ன஦ ௃சயதளர ௃தரயநள? தளம
ஆ௅டயனற இரகக௄஫ளம ஋ன஧௅தயம
ந஫நத களததக ௃களணடரநத அ௄த
ந௅஬யல க௄பககதத ௃தரககளல ‘ய௄பககள, ய௄பககள’ ஋னற
நகழசச கசசலடட ஏட஦ளர. ய௄பககள ஋ன஫ளல க௄பகக
௃நளழயல கணடபடததவட௄டன ஋னற ௃஧ளரள.
8.

50


ைள஦ம நள஦த௅தவட ௃஧ரனத ஋னற ஥மப அவயளற ப஫நத
௄நனனளக ஏடன அயரதளன, ௃஧ளரளகளன Density அதளயத
அடரதத ஧றறயம, ௃஥மப௄களல தததயத௅தயம அறநத
௃சளன஦ க௄பகக வஞைளன ஆரககமடஸ. க௄பககததன
சசல ஋ன஫ ஧கதயல சபகஸ ஥கரல க. 287 ஆம ஆணட
ப஫நதளர ஆரககமடஸ. அயபத தந௅த எர
ஆபளயசசனள஭ர. கடம஧ம ௃சலய ௃சழபபல இரநதத. தன
நகன ஥னக கலவகறற தன௅஦ப௄஧ள஬௄ய
ஆபளயசசனள஭஦ளக ௄யணடம ஋஦ வரமபன தந௅த,
ஆரககமட௅ற கலவ ஧ய஬ ஋கபதகக அனபப ௅யததளர.


ஆரககமடறும ஥னக கலவ ஧யனற
தளன ப஫நத சபகஸ ஥கரகக
தரமப஦ளர. இபணடளம ௃லய௄பள ஋ன஫
நன஦ன அப௄஧ளத சபக௅ற ஆணட
யநதளன. த஦கக எர தஙக கரடம
௃சயத ௃களள஭ வரமபன அநத
நன஦ன ந௅஫ன தஙகத௅த அளதத
஥ல஬ கரடம ௃சயத தரநளற தன
௃஧ளற௃களல஬௅ப ஧ணததளர. கரடம
யநததம தளன ௃களடதத தஙகததகக
நகபளக அத இரநத௅த கணட நகழநதளர நன஦ர.
இரபபனம கரடததல க஬ப஧டம ஌௄தனம
௃சயன஧டடரககநள? ஋஦ சந௄தகம நன஦ரகக
஋ழநதத. இநத பபசச௅஦௅ன ஆரககமடஸடம ௃சளன஦ளர.
இ௅தப஧றற ஆரககமடஸ ஧஬ ஥ளள சநததத ௃களணடரநத
௄஧ளததளன அநத களன஬௅஫ சம஧யம நகழநதத.

தணணரத௃தளடடயல களப஧தறகளக அயர இ஫ஙகன௄஧ளத
௃தளடட ந௅஫ன இரநத தணணரல எர ஧கத ௃யளயல

51
வரலாறற நாயகரகள
யழநதத. அத ஋ப௄஧ளத௄ந நகழம
எனறதளன ஋ன஫ளலம நன஦ரன
க஬ப஧ட பபசச௅஦ககள஦ தர௅ய
அநத ௃஥ளடயல கணடளர
ஆரககமடஸ. அத஦ளலதளன
ஆரககமடஸ ஆ௅டயனற
ய௄பககள ஋னற கதத௃களணட
ஏட஦ளர. உறசளகம தனநததம
நன஦ரடம இரநத கரடத௅த
யபய௅மதத அதன ஋௅ட௅ன
அ஭நத ஧ளரததளர. பன஦ர அ௄த
஋௅ட அ஭வகக சததநள஦
தஙகத௅தயம ௃யளள௅னயம யபய௅மததளர. சததநள஦
தஙகம ஋வய஭வ தணணர ௃யள௄னறறக஫த ஋ன஧௅த அறன
எர ஧ளததபததல தணண௅ப நபபப அதல தஙகத௅த ௄஧ளடட
௃யள௄னறம நரன அ஭௅ய கணக௃கடதத ௃களணடளர.

அ௄த௄஧ள஬ சததநள஦ ௃யளள
௃யள௄னறறம அ஭௅யயம
கணக௃கடததக௃களணடளர.
க௅டசனளக கரடத௅த
தணணரல ௄஧ளடட ஋வய஭வ
தணணர ௃யளனளக஫த ஋னற
஧ளரததளர அத சதத தஙகததல
௃சயனப஧டடரநதளல சதத தஙகம
௃யள௄னறறன அ௄த அ஭வ
ந௅பததளன கரடமம
௃யள௄னறறரகக ௄யணடம.
ஆ஦ளல அத சதத தஙகமம சதத ௃யளளயம ௃யள௄னறறன
நரன அ஭வகளகக இ௅ட஧டட அ஭வ தணண௅ப
௃யள௄னறறனத. அதன ம஬ம கரடததல ௃஧ளற௃களல஬ர
க஬ப஧டம ௃சயதரகக஫ளர ஋ன஧௅த நன஦ரகக நரபததளர
ஆரககமடஸ. அநத கணடபடபபன அடப஧௅டயல அயர

52
஋ழத ௃யளயடட On Blotting Bodies ஋ன஫ பததகம இன௅஫ன
஥வ஦ இனறபனலகக அடப஧௅டனளக வ஭ஙகக஫த.

ஆரககமடஸ கணதததல மகசச஫நத
வ஭ஙகன௄தளட யள஦ சளஸதபததலம,
இனநதப நட஧ஙகளலம,
௃஧ளறயனலலம தனனகபறற
வ஭ஙக஦ளர. அயபத நதநட஧த௅த
கணட ௄பளநளனன சளமபளஜன௄ந
ந௅஬தத எர சம஧யம உணட.
எரம௅஫ ௄பளநளனன கடற஧௅ட
சபகஸ ஥க௅ப மறற௅கயடடத.
சபகஸ ஥க௅ப ௄஥ளகக ௃஥ரஙகன௄஧ளத
சநளர 500 அட உனப கனறன மதரநத
கணக௅஭ கச ௅யககம எள வசக௃களணடரநதத.
௄பளநளனன கடற஧௅ட வபரகளகக அத ஋ன஦௃யனற
பரனவல௅஬. கடட ௃஥ரஙக ௃஥ரஙக எளயன தக தகபப
அதகரததத. அப௄஧ளததளன க௄பககரகளகக ஧஬நளக
ஆரககமடஸ ஋ன஫ ௄ந௅த இரப஧த ௄பளநளனன கடற஧௅டத
த஭஧த நளரகஸ க௄஭டனஸ நளஸல஬ஸகக ந௅஦வகக
யநதத.

஌௄தள நகமப௄஧ளக஫த ஋னற சதளரப஧தறகள ஧ளயநபக
கப஧லகளன ஧டதளககள தப஧றற ஋றநத஦. ச஬
நமடஙகளககள ௃஧ரம஧ள஬ளந கப஧லகள தகக௅பனளக
஥ளசநளய஦. அப௄஧ளததளன ௄பளநளனனரகளகக பரநதத
ஆரககமடஸ பபநளணடநள஦ ந௅஬ககணணளடக௅஭
கனறன மத நறவ அதல சரன எளய௅஦ கவதத
அத௅஦ ௄஧ளரககப஧லகள மத ஧ளயசச சளகசம
பரநதரகக஫ளர ஋ன஧த. இப஧ட ஧஬ ௄஧ளரககளபப
சளத஦ஙக௅஭யம உததக௅஭யம உரயளகக பகழ ௃஧ற஫ளர
ஆரககமடஸ. அயரமத ௃஧ரம நரனள௅த ௅யததரநத
௄பளநளனனத த஭஧த நளஸல஬ஸ ஋நத சழந௅஬யலம

53
வரலாறற நாயகரகள
஧௅ட௃னடபப ௃யறற அளததளலம சபகஸல ஋ய௅பக
௃களன஫ளலம ஆரககமடஸகக நடடம ஋நத ஆ஧ததம
௄஥பககடளத ஋னற கடட௅஭யடடரநதளர.

ஆரககமடஸ கடல
தளககதலரநத சபக௅ற
களப஧ளறறன மனற ஆணடகளல
௄பளநளனனரகள மணடம
஧௅ட௃னடதத஦ர. அப௄஧ளத
த஦த 75 ஆயத யனதல
கடறக௅ப நணற஧பபபல அநரநத
யடடஙக௅஭யம
௄களணஙக௅஭யம ய௅பநத ஆபளயசச ௃சயத
௃களணடரநதளர ஆரககமடஸ. அய௅ப னள௃பனற அறனளத,
அயரன ௃஧ர௅ந ௃தரனளத எர ௄பளநளனன வபன
ஆரககமடஸன ௃஥ஞசல யள௅஭ ஧ளயசச஦ளன. அநத
க௄பகக சகளபதம சரநதத.

Catapult ஋஦ப஧டம கயணகல ஋றநத வ௄பளத ஧௅டக௅஭
தளககயத ௄஧ளன஫ ஧ல௄யற ௄஧ளரககரவக௅஭
உரயளககனயர ஆரககமடஸ. அயர உரயளககன ஧஬
சளத஦ஙகள ஥வ஦ உததக௄஭ளடம யடய௅நபபக௄஭ளடம
இனறம ஧னன஧டததப஧டகன஫஦. ௄நலம Lever ஋஦ப஧டம
௃஥மப௄களல ம஬ம ஋ப஧டப஧டட ஧ள௅யயம தகக மடயம
஋னற அயர ௃சயத களடட஦ளர. Lever, Pully(கபப) ஋ன஫
அ௅நபபக௅஭ உரயளகக எர கப஧லல ஌பள஭நள஦
௃஧ளரடக௅஭ ஌றற ௄யற ஋யபத த௅ணயம நறறம
இனநதபததன த௅ணயம இனற தளன எரயபளக௄ய அநத
கப஧௅஬௄ன ஥கபச ௃சயத களடட஦ளர.

எரம௅஫ சபகஸன நன஦ர ஆரககமடஸடம உஙக஭ளல
௃சயன மடனளதத ஋னற ஋தவ௄ந இல௅஬னள ஋னற ௄கடக
அதறக அயர:

54

நான நறபைறக உயகததறக வலளத஬ ஒர இடம அத஫தத
வகாடஙகள. அஙக நனற நான இநை உயகததைத஬
அதெததக காடடகதமன...
஋னற ஧தல ௃சளன஦ளபளம.
஋வய஭வ ௅தரனம, ஋வய஭வ
தன஦மபக௅க, சந௄தகததறக
இடமனற ஆரககமடஸன
சயளசகளற஫ளக இரநதத
தன஦மபக௅கதளன.
அத஦ளலதளன ந௅஬௅ன கட
அ௅சகக மடயம ஋னற அயர
஥மப஦ளர.


,

.
,
.

55
வரலாறற நாயகரகள


1893 ஆம ஆணட ௃சபடம஧ர 11 ந௄தத இடம
அ௃நரககளவன சககள௄கள நளந஬ம. உ஬க ஆனமக
நள஥ளடடல க஬நத௃களளயதறகளக ஧ல௄யற ஥ளடகளலரநத
஧஬ சநனஙக௅஭ ௄சரநத ௄஧சசள஭ரகள கடயரநத஦ர.
மடககளக உ௅டனணநத ௄நறகததன நத ௄஧ளதகரகள ௄஬டஸ
& ௃ஜணடல௄நன ஋னற ௃தளடஙக தஙகள ௃சளற௃஧ளழ௅ய
ஆறற஦ர.

இநதனளவன சளர஧ளக எரயர அநத
நள஥ளடடல க஬நத௃களணடரநதளர.
அயபத ம௅஫ யநததம ௄஧சயதறக
௄ந௅ட ஌ற஦ளர. த஦கக மன
௄஧சனயரகள ௄஧ள஬ மடககள஦ ௄களட
சட உ௅டக௅஭ப௄஧ளல அல஬ளநல
களவ உ௅டயம த௅஬ப஧ளகயம
அணநதரநத அய௅ப ஧ளரததவடன
அபஙகததல ௄஬சள஦ ச஬ச஬பபம
சரபபம ஧பவனத. ச஬ர ௄கலயடன ஧ளரதத஦ர. ௄யற ச஬ர
இயர ஋ன஦ ௄஧சப ௄஧ளக஫ளர ஋னற ௃களடடளவ வடட஦ர.
இனனம ச஬ர ஧ககததல இரநதயரடம ௄஧சத ௃தளடஙக஦ர.

அநத அ஬டசனத௅த௃னல஬ளம ௃஧ளரட஧டததளநல
அ௅நதனளக சறத ௄஥பம அ௅஦ய௅பயம ஧ளரதத ப஫க
ச௄களதப ச௄களதரக௄஭ ஋னற த஦த ௃சளற௃஧ளழ௅ய
௃தளடஙக஦ளர அயர. கடடதத஦௅ப அவயளற அ௅மதத
வததத௄஬௄ன அபஙகததல உள஭ அ௅஦யரன கய஦மம
அயரமத தரமபனத சறத நவ஦ம களதத ப஫க த஦த
௄஧ச௅ச ௃தளடரநதளர. அயர ௄஧ச மடதத௄஧ளத அபஙகம
வனப௄஧ளட ௅கதடட அயரகக நரனள௅த ௃சயததத. அயபத
9.

56
ஆ௅டயலரநத வததனளசத௅த ந஫நத அயரன
௄஧சசலரநத உனரநத கரததகக௅஭ ந௅஦தத நகழநதத.

இநதனள, இநதநதம ஆகன௅ய ஧றறன வழபபணர௅ய
஌ற஧டததம கரததகக௅஭ அநத அநநன ௄ந௅டயல
அமகளக மமஙக ௄நறகததன உ஬கல நரனள௅த௅னப ௃஧ற஫
அநத யப஬ளறற ஥ளனகரதளன சயளம வ௄யகள஦நதர. ௃சலய
௃சழபபல ப஫நதம, த஫யபம பணட ஥வ஦ இநதனளவகக
஥லயழகளடடன அநத அரன நளநனதரன க௅த௅ன
௃தரநத௃களள௄யளம.

1863 ஆம ஆணட ஜ஦யர 12ந௄தத கலகததளவல பகழ௃஧ற஫
டளரடள கடம஧ததல உதததளர ஥௄பநதப ஥ளதர. அததளன
வ௄யகள஦நதரன இனற௃஧னர.
தந௅த வஸய஥ளதர, தளனளர
பய௄஦ஸயர ௄தவ
௃சலயநதரக஭ளகவம அ௄த
௄஥பததல நககளன நரனள௅த
௃஧ற஫யரக஭ளகவம இரநத஦ர.
ஆஙக஬ம நறறம ௃஧ரஸன
௃நளழகளல ப஬௅நப
௃஧றறரநத தந௅த கலகளததள
உனரநதநன஫ததல
யமககறைபளக ஧ணனளறற஦ளர.
மகவம கர௅ண உள஭ம
஧௅டததயர அயர. தளய
பய௄஦ஸயர ௄தவ பளநளனணததலம நகள஧ளபததலம ப஬௅நப
௃஧றறரநதளர.

த஦சர ஥௄பநதப ஥ளதரகக அயர பளநளனண, நகள஧ளபதக
க௅தக௅஭ ௃சளலயளர பளநர கதள஧ளததரன மத நரனள௅த
௄தளனற பளந௅ப யணஙக ௃தளடஙக஦ளர ஥௄பநதப ஥ளதர.
௄஧ளகப ௄஧ளக தனள஦ததல மழக ௃தளடஙக஦ளர. ச஬

57
வரலாறற நாயகரகள
௄஥பஙகளல உ஫வ஦ரகள அயபத உட௅஬ கலகக அய௅ப
சன ந௅஦வகக ௃களணட யப௄யணடயரநதத.
சறயனத௄஬யரநத ஋ல஬ளயற௅஫யம ஆபளயநத அறயம
கணம அயரகக இரநதத. பன஦ளளல அயர பளநகரஷண
஧பநலமசரடம சடபளக ௄சரநதளர.

நற஫ சடரகளலரநத ௄யற஧டட
வ௄யகமககயபளக தகழநததளல
஥௄பநதப ஥ளதரகக வ௄யகள஦நதர
஋ன஫ ௃஧ன௅ப சடட஦ளர
பளநகரஷண ஧பநலமசர.
அனறலரநத அநத ௃஧னர௄஬௄ன
அ௅மககப஧டடளர. ௄னளகளச஦த௅த
மழ௅நனளக கறற
௄யதளநதஙக௅஭ கறபகக
௃தளடஙக஦ளர வ௄யகள஦நதர.
களச, ஬க௄஦ள, ஆகபள,
பரநதளய஦ம, ரஷ௄கஸ ஋஦
இநதனளவன ஋ல஬ள ஧கதககம னளதத௅ப ௄நற௃களணடளர.
சநளர 14 ஆணடகள ஧சக௃களட௅ந௅ன உணரநத அடதத
௄ய௅஭ ஋ன஦ சளபபடயத ஋ஙக உ஫ஙகயத ஋஦ ௃தரனளநல
கட௅நனள஦ த஫வ யளழக௅க௅ன ௄நற௃களணடளர.


அயர இபள௄நஸயபததகக
னளதத௅ப
௄நற௃களணட௄஧ளத
இபளந஥ளதபபததன
நன஦பளக இரநத ஧ளஸகப
௄சத஧த௅ன சநதககம
யளயபப க௅டததத.
௃சளற௃஧ளழயளறறயதல
யல஬யபள஦ அயரகக

58
சககள௄களவல ஥௅ட௃஧஫ இரநத உ஬க ஆனமக நள஥ளடடல
க஬நத௃களளளநளற அ௅மபப யநதரநதத.
வ௄யகள஦நதரன வ௄யகத௅த உணரநதரநத நன஦ர அநத
நள஥ளடடல ௄஧ச தம௅நவட வ௄யகள஦நத௄ப ச஫நதயர ஋஦
மடவ ௃சயதளர. அயபத ௄யணட௄கள௅஭ ஌றற சககள௄கள
௃சன஫௄஧ளததளன அநத பகழ௃஧ற஫ ௃சளற௃஧ளழ௅ய
ஆறற஦ளர வ௄யகள஦நதர.

௃சபடம஧ர 11 ந௄ததகக ப஫க ௄நலம
மனற ஥ளடகள அயபத
௃சளற௃஧ளழவகளல நனஙக஦ர
௄நறகததனரகள. அ஭வகக மறன
நதப஧றற, மடதத஦நள஦ ஧கத
இயறறலரநத ௄தளனறன நத
௃யறனளல உ஬கம யனம௅஫யலம
பததகக஭ரயலம மதகக஫த. அத஦ளல
஥ளகரகம அழநத ஋தத௅஦௄னள
சமதளனஙகள ஥மபக௅க
இமநதவடட஦ ஋னற மமஙக஦ளர வ௄யகள஦நதர. அயபத
௄஧ச௅சயம அதசயதத எர ௃஧ண வ௄யகள஦நதர ௃சன஫
இட௃நல஬ளம பன ௃தளடரநதளர. அய௅ப தன௅நயல
சநதகக ௄யணடம ஋னற ஋வய஭௄யள மனன஫ளர.

அ௄னளயள, ௃சனலய, ௃டடபளயட, ஧ளஸடன, ௄கமபரடஜ,
யளஷஙடன, நய னளரக ஆகன இடஙகளல
வ௄யகள஦நதரகக ௄஧ச அ௅மபப யநதத. அயரம ௃சனற
௄஧ச஦ளர. அநத இடஙகள௃஭ல஬ளம அநத ௃஧ண
பன௃தளடரநதளர. க௅டசனளக அய௅ப சநதககம யளயபப
க௅டததத.

அ௃நரகக இ௅஭ைரகள ஧஬ர ஋ன அமகல நனஙக ஋ன௅஦
சறறக஫ளரகள. ஆ஦ளல ஥ளன உஙகள அறவல நனஙக
உஙக௅஭ச சறற யரக௄஫ன. ஋னன௅டன அமகம

59
வரலாறற நாயகரகள
உஙகள௅டன அறவம ௄சரநதளல ஥ன஫ளக இரகக௄ந ஥ளம
தரநணம ௃சயத௃களணடளல ஋ன அம௄களடம உஙகள
அற௄யளடம கமந௅த ப஫ககம ஋னற கற஦ளர அநத 20
யனதப ௃஧ண. அப௄஧ளததளன 30 யன௅தத ௃தளடடரநத
வ௄யகள஦நதர ஋ன஦ ஧தல ௃சளன஦ளர ௃தரயநள??

ைாத஬ ஋னகக ல஬த 30 உஙகளகக 20 இரககம நாம
தர஫ணம வெயத ந஫கக பமககம கறநதை அறவமககைாக
இரககவ஫னபைறக உதை஭லாைம
இலதய. அைறக பதயாக நஙகள
஋னதனத஬ ஫கனாக ஌றறக
வகாளரயாத஫ ஋னமார. அநை
பததய தகடட ஸைமபதததபானார
அநைப வபண. அபபட காணகனம
வபணகதரவ஬லயாம ைா஬ாக கரத஬லர வதலகானநைர.
சககாதகா வொறவபாழவகதர மடததவகாணட உயகன
பலதலற பகதகளககம வெனற வடட 1897 ஆம ஆணட
஭ாத஫ஸல஭ம தரமபனார வதலகானநைர.

உ஬கம மழயதம இநதனளவன ச஫ப௅஧யம, இநதநதததன
கறக௅஭யம மமஙக யநத வ௄யகள஦நதர 1902 ஆம ஆணட
ஜூ௅஬ 4 ந௄தத தநத 39 யனதல கள஬நள஦ளர.
கனனனளகநரயல வ௄யகள஦நதர தனள஦ம ௃சயத இடம
“வ௄யகள஦நதர ஧ள௅஫” ஋னற அ௅மககப஧டக஫த.
கமககததன, ௄நறகததன க஬ளசசளபஙகள ஧றறன ஆமநள஦
அறவ, ஆனமக ைள஦ம, ௄஧சசளற஫ல இ௅யதளன
வ௄யகள஦நதரன அ௅டனள஭ஙகள. இநதனளவல நடடநல஬
௄நறகலம ந஬வன யற௅ந௅ன கணட ந஦ம ஧௅தததயர.

இநதனளவன ச஫பப, மடதத஦ததன எழபப, ஧கததறவன
மககனததயம, கலவயன அயசனம, ஌ழ௅நயன ௃களட௅ந
஋஦ ஧ல௄யற ௃஧ளரள ஧றற ஋ணண஬டஙகள
௃சளற௃஧ளழவக௅஭ அயர நகழததயரகக஫ளர. 1897 ஆம

60
ஆணடல இபளநகரஷண மரன ஋ன஫ அ௅நப௅஧யம
உரயளகக஦ளர.

஋நதவதநள஦ பபசச௅஦க௅஭யம சநதககம யல௅ந
உஙகளகக உணடள?
உஙகள
அனபககரனயரகள
஋தரததளலம உஙகள
இ஬ககக௅஭ அ௅டயம
வடளமனறச உணடள?
தன஦மபக௅க
இரநதளலதளன நஙகள
சதநதபநளக இரகக மடயம. உட௅஬ தடநளக ௅யததரகக
௄யணடம. அ௄தளட கற஧தன ம஬மம தனள஦ததன ம஬மம
நஙகள ௃யறறன௅டன஬ளம ஋னக஫ளர வ௄யகள஦நதர.


39 ஆணடகடர ல஺ழநத஺லம அலர ஓர உத஺஭
ல஺ழகடகட஬ ல஺ழநதவடட மனறரககம஺ர. அலர
கற஬தடப஺ல உைல லலட஫, ஫ன லலட஫, வை஺ ம஬றச,
தனனமபகடக, மத஺ைரகலவ ஆக஬லறடம ந஺ம
கடைபடதத஺ல ந஫கக நச஬ம அநத ல஺னம லபபடம.

61
வரலாறற நாயகரகள


கடநத இர நற஫ளணடகளல உ஬க௄஬௄ன அதகம ஧஬ம
யளயநத ஥஧ர னள௃பனற ௄கடடளல ௃஧ரம஧ள௄஬ள௄஦ளர
அநதநத கள஬கடடததன அ௃நரகக அத஧ரக௅஭
கறபபடயர. பளணய ஧஬மம, ௃஧ளரளனல ய஭மம
அ௃நரகக அத஧ரகளகக அப஧ட எர தகத௅ன
தநதரககன஫஦. உ஬கம இதய௅ப கணடரககம 43
அ௃நரகக அத஧ரகளம ௃யவ௄யற வதஙகளல தஙகள
மதத௅ப௅ன ஧தததரநதளலம அயரகளள எர ச஬ரதளன
உ஬ககக ௄த௅யப஧டட மககன நளற஫ஙக௅஭ ௃களணட
யநத஦ர. நனக஬ததகக நக௅ந௅னத ௄தடதநத஦ர.
அயரகளள த௅஬னள஦யர ஆபபகளம லஙகன.

1809 ஆம ஆணட பபபயர 12 ந௄தத
௃கணடககயல ஏர ஌௅ம
கடம஧ததல ப஫நதளர லஙகன. அயபத
தந௅த தளநஸ லஙகன எர தசசர.
தளனளர ௄஥னஸ ஆபபகளம லஙகனகக
9 யனத இரககம௄஧ளத கள஬நள஦ளர,
கடம஧ ஌ழ௅ந களபணநளக லஙக஦ளல
சரனளக ஧டகக மடனவல௅஬. அயர
நல ஆலனஸல யசதத௄஧ளத
அட௅நகள ஋ன஫ ௃஧னரல கரபப஦ததயரகள
வறகப஧டய௅தயம இரமபகமபக஭ளல
கடடப஧டடரப஧௅தயம சளட௅டனளல அடககப஧டய௅தயம
எடட௃நளததநளக ௃களட௅ந ஧டததப஧டய௅தயம கணடளர.
அப௄஧ளத அயரகக யனத 15 தளன.

அநதககண௄ந அட௅நதத஦த௅த ஋ப஧டனளயத எழகக
௄யணடம ஋னற மடவ ௃சயதளர. த஦த 22 ஆயத யனதல ஏர
அலய஬கததல கநளஸதளயளக ௄ய௅஬கக ௄சரநதளர. பன஦ர
கடனகக எர க௅ட௅ன யளஙக வனள஧ளபததல
10.

62
௄தளறறப௄஧ள஦ளர, அடதத த஧ளலகளபளர ஆ஦ளர. அதனப஫க
அயர தளநளக௄ய ஧டதத யமககறைர ஆ஦ளர. 1834 ஆம
ஆணட தநத 25 ஆயத யனதல இல௄஦ளய நளந஬
சடடநன஫ ஧தவகக ௄஧ளடடயடட ௃யறறப௃஧ற஫ளர. 1833 ல
ஆணட ரட௃஬ஸ ஋ன஫ ௃஧ண௅ண களதலதத நணநத
௃களணடளர. ஆ஦ளல இபண௄ட ஆணடகளல ஆணட
௄஥ளயயளய஧டட இ஫நதளர.

7 ஆணடகள கழதத லஙகன
நறநணம ௃சயத௃களணடளர. 1834
ஆம ஆணடலரநத 8 ஆணடகள
இல௄஦ளய சடடநன஫ததன
உறபப஦பளக இரநதளர லஙகன.
அதனப஫க அபசன௅஬வடட வ஬க
5 ஆணடகள அயர தனனளர
த௅஫யல யமககறைபளக
஧ணனளறற஦ளர. 1854 ல லஙக௅஦
அபசனல மணடம அ௅மததத.
கடப஧மககம, ப௅கப ஧மககம ஋தவம
இல஬ளத லஙகன அபசனலல கட௅நனளக உ௅மததளர.

1859 ஆம ஆணட, நஙகள ஌ன அ௃நரகக அத஧ர ஧தவகக
௄஧ளடடயடககடளத? ஋஦ ஥ண஧ர எரயர ௄கடட௄஧ளத, அநத
தகத ஋஦கக க௅டனளத ஋னற ஧ணயளக ஧தல கற஦ளபளம
லஙகன. ஆ஦ளல அப஧ட கறனயர அதறக அடதத ஆண௄ட
அ௃நரககளவன 16 ஆயத அத஧பளக ௄தரந௃தடககப஧டடளர.
15 யனதல தளம ஋டதத தரநள஦த௅த ந௅஫௄யறறம தரணம
யநதவடடதளக அப௄஧ளத அயர ஋ணணயரகககடம.
஌௃஦னல ஧தவ௄னற஫ இபண௄ட ஆணடகளல அதளயத 1862
ல அயர அடதத ஆணட ஜ஦யர மதல ௄ததயலரநத
அ௅஦தத அட௅நகளம வடவககப஧டயர. அதனபன
அ௃நரககளவல அட௅நதத஦ம இரககககடளத ஋னற
பபகட஦ம ௃சயதளர.

63
வரலாறற நாயகரகள

அ௃நரககளவன ௃தறக நளந஬ஙகள
வயசளனத௅த ஥மப இரநததளல
௃஧ளரளனல ய஭ரசசகக அட௅நகள
௄த௅ய ஋னற அடமபடதத஦. ௄நறக
நளந஬ஙக௄஭ள ௃தளழலனல ஧கதக஭ளக
இரநதத஦ளல தஙகளகக அட௅நகள
௄த௅ய இல௅஬ ஋னற கரத஦ர. இ௅ய
இபணடககம களபணநளக இரநத
கரதத ௄யற஧ளட, உள஥ளடட க஬கநளக
௃யடதத஦. அட௅நதத௅஬௅ன அறத௃தறனவம,
அ௃நரககள௅ய எனற஧டததவம ௄஧ளர அயசனம ஋னற
தணநதளர.

4 ஆணடகள நடதத உள஥ளடடப௄஧ளரல ௃தனநளந஬ஙகள
௄தளறகடககப஧டட஦. லஙகனன உனரன சநத௅஦கக ௃யறற
க௅டததத. ஜ஦யர 1865ல அ௃நரககளவல அட௅நதத஦த௅த
எடட௃நளததநளக எழகக ௄யணடம ஋ன஫ தரநள஦ம
அ௃நரகக நகக஭௅யயல மனறல இபணட ஧ஙக
௃஧ரம஧ளன௅நயடன ந௅஫௄யற஫ப஧டடத. அ௄த ஆணட
இபணடளயத ம௅஫னளக அ௃நரகக அத஧தபளக
௄தரவ௃஧ற஫ளர லஙகன. இபணடளயத ம௅஫யம மழ௅நனளக
லஙகன அத஧பளக இரநதரநதளல அ௃நரககள ௄நலம
அ௅நத௃஧றறரககம. உ஬கம ௄நலம உயவ கணடரககம.

ஆ஦ளல யப஬ளறறன
௄஥ளககம ௄ய஫ளக இரநதத.
இபணடளயத ம௅஫
அத஧பளக
௄தரந௃தடககப஧டட அ௄த
ஆணட அதளயத 1865
ஆம ஆணட ஆகஸட 14
ந௄தத ௃஧ரன

64
௃யளள௅ம௅நனனற த஦த ந௅஦வயடன அயர
அ௃நரககன கறன ஋ன஫ ஥ளடகம ஧ளரகக ௃சனறரநதளர
லஙகன. அயர ஥ளடகத௅த பசதத௃களணடரநத௄஧ளத ஜளன
வலஸ பத ஋ன஫ எர ஥டகன அத஧ர லஙக௅஦ கற ௅யதத
சடடளன நற஥ளள கள௅஬ லஙகனன உயர பரநதத.
அப௄஧ளத அயரகக யனத 56 தளன.

நனக஬ ஥ளகரகததறக மபண஧ளடள஦
அட௅நதத௅஬௅ன அகறறயதல ஆபபகளம
லஙகன ஋ன஫ தன எர நனதனன ஧ஙக
அ஭வட மடனளதத. ஋ல௄஬ளரம
௃சயக஫ளரகள ஥ளமம ௃சயதவடட
௄஧ள௄யளம அல஬த கணட௃களள஭ளநல
இரப௄஧ளம ஋னற லஙகன ந௅஦ததரநதளல
அயர சரததபததல இடம படததரகக
மடனளத. கரபப஦ததயரகக
சதநதபத௅தயம சன நரனள௅தயம ௃஧றற தநதரகக
மடனளத. இனற அ௃நரககள எர சதநதப ௄தசம ஋ன஫ளல
அதறக அடதத஭மடடயர ஆபபகளம லஙகன.


ந஺ம ல஺ழம உயகல நம஫஺ளம ஫஺றமஙகடர மக஺ணட
ல஭ மடயம. அதறக டதடலபபடலமதலய஺ம சநதடனயல
மதளவம ம஬லல தணவமத஺ன. இடல இ஭ணடம
இரநத஺ல ஆப஭க஺ம லஙகடனபடப஺யடல ந஫ககம அநத
ல஺னம லபபடம.

65
வரலாறற நாயகரகள


உ஬க தததயஙகளக௃கல஬ளம மன௄஦ளடனள஦த க௄பகக
தததயம அத௅஦ மதலல உ஬ககக தநதயர சளகபடஸ
அய௅ப ௃தளடரநத இரயர தததய உ஬கறக நள௃஧ரம
஧ஙகளப௅஧ ௃சயதரககன஫஦ர. எரயர சளகபடஸன
நளணயர ப௄஭ட௄டள, நற஫யர ப௄஭ட௄டளவன நளணயர
அரஸடளடல. இநத மய௅பயமதளன க௄பகக தததய உ஬கன
மமமரததகள ஋னற யரணகக஫த யப஬ளற.

க.ம 384 ஆம ஆணட க௄பககததன ஸடஹபள ஋ன஫ ஥கரல
ப஫நதயர அரஸடளடல அயபத தந௅தயம ஥னக ௄தரநத
நரததயரநள஦ நக௄கள நளககஸ நளஸ௄டளனனளவன
நன஦ன பலபஸகக அபச நரததயபளக ௃சனல஧டடயர.
அநத ௃தளடரப அரஸடளடலன யளழக௅கயல ௃஧ரம
஧ஙகளறறனத. த஦த தந௅தயடமரநத உயரனல சம஧நத஧டட
வசனஙக௅஭ கறற௃களணட அரஸடளடல த஦த 17 ஆயத
யனதல ப௄஭ட௄டள அகளடமயல ௄சரநதளர.

சநளர 20 ஆணடகள ப௄஭ட௄டளவடம
஧ளடம கற஫ அரஸடளடல கர௅ய
மஞசம நளணய஦ளக இரநதளர. அயபத
அறவககர௅ந௅ன ஧ளரதத வனநத
ப௄஭ட௄டள அரஸடளட௅஬ த஦த
஧ளளயன அறவக஭ஞசனம ஋னற
௄஧ளறற நகழநதளர. அரஸடளடலன
அறவதத஫௅஦ அறநத நளஸ௄டளனனள
நன஦ன பலபஸ த஦த நகனகக
ஆசரனபளக யரம஧ட அ௅மபப வடததளர. அநத நகன ௄யற
னளரநல஬. ௅கப஧றறயதறக இன ௄தசஙக௄஭ இல௅஬௄ன
஋஦ க஬ஙக஦ளன ஋஦ யப஬ளற யரணககம நளவபன
அ௃஬கறளணடரதளன.

11.

66
அ௃஬கறளணடரம ௄யற ச஬
மககன பபமகரகளன
பள௅஭களம அரஸடளடலடம
யளழக௅கப஧ளடஙக௅஭
கறற௃களணட஦ர. நளவபன
அ௃஬கறளணடர எவ௃யளர
௄தசநளக ௅கப஧றறன௄஧ளத
அயறறன நன஦ரக௅஭யம வபரக௅஭யம ஥லம௅஫யல
஥டததனதறக அரஸடளடலன ௄஧ளத௅஦கள மககன
களபணநளகம.

நன஦ன பலபஸன ந௅஫வறக ப஫க அ௃஬கறளணடர
அரன ஌ரனதம ஌௃தனறுகக தரமபன அரஸடளடல
அஙக த஦த ௃சளநத ஧ளள௅ன நறவ஦ளர. அப௄஧ளத
அயரகக யனத 50. தததயஙக௅஭ ௄஧ளததத அநத ஧ளள
௅஬ஸனம அகளடம ஋னற அ௅மககப஧டடத. தன
யளழ஥ளளல கடடதடட 400 பததகஙகள ஋ழத஦ளர ஋னற
யப஬ளற கறக஫த. ஆ஦ளல அயறறல ௃஧ரம஧ள஬஦யற௅஫
஧டதத நகழம ஧ளககனம ஥நகக இல௅஬.

அரஸடளடல வடட௅யககளத த௅஫௄ன
இல௅஬ ஋னற ௃சளலலந஭வகக வ஬ஙகனல,
தளயபவனல, ௃஧஭தகம, அபசனல ,
௃஧ளரளனல, கவ௅த, தததயம ஋஦ ஧ல௄யற
த௅஫களல சநதததளர. அநத த௅஫கள
அதய௅ப கணடபளத பதன கரததகக௅஭யம
சததளநதஙக௅஭யம அறமக஧டதத஦ளர.

அரஸடளட௅஬ சநத௅஦னள஭ர, அறவஜவ, வஞைளன
஋ன௃஫ல஬ளம உ஬கம ௄஧ளறறனத. ௄நறகததன ஥ளகரகததன
தந௅த ஋னற யரணகக஫த யப஬ளற. நளவபன
அ௃஬கறளணடர இ஫நததம அரஸடளடல மத சந௄தகம
௃களள஭ ௃தளடஙக஦ர க௄பகக நககள. சளகபடஸகக ௄஥ரநத

67
வரலாறற நாயகரகள
கத௄ன த஦ககம ஌ற஧டம ஋னற அஞசன அரஸடளடல,
஌௃தன௅ற வடட ௃யள௄னற ஜளலஸஸ ஋ன஫ இடததல
தஞசம பகநதளர. சநளர ஏபளணட கழதத அங௄க௄ன அயர
யயறறக௄கள஭ளற களபணநளக க.ம 322 ஆம ஆணட தநத
62 ஆம யனதல கள஬நள஦ளர.

“தன நனதரகள அசசதத஦ளல அடஙக ஥டகக஫ளரகள, ஥ல஬
நனதரகள அனப஦ளல அடஙக ஥டகக஫ளரகள”

“எரயனடம அசசம௃களணடளல அயனடம அனப௃களள஭
மடனளத”

“கடவ௅஭ப௄஧ள஬ ப஫ர கற஫ஙக௅஭ ஧஬ம௅஫ நனனகக ஧மக
௄யணடம”

இ௅ய அரஸடளடல ஋ன஫
தததய௄ந௅தயன ச஬ சநத௅஦கள,
அரஸடளடல யளழநத 2000
ஆணடகளகக௄நல ஏட
ந௅஫நதரநதளலம அநத
தததய௄ந௅தயன சநத௅஦கள
இன௅஫ன ஥வ஦ உ஬ககககம
௃஧ளரநதய஦யளக உள஭஦. தன
யளழக௅க மழய௅தயம கற஧தலம கறபப஧தலம
௃ச஬வடடளர அநத தததய௄ந௅த.

அரஸை஺டல டப஺னமலரகள ல஭ய஺றறல
அபரல஫஺கதத஺ன உதககனமனர. அதன஺ல அலரகக
அநத தததலம ஋னம ல஺னம லபபடைதல
ஆசர஬மலடயத஺ன. ஆன஺ல அபபடபடை ஫஺ட஫டதகை
ல஺ழந஺ள மழலதம த஺ன கறபடத டகவைவலடய.


68
அரஸை஺டடயடப஺ய ந஺மம ல஺ழந஺ள கலவட஬ நம
த஺஭க ஫நத஭஫஺க ஆககமக஺ணை஺ல ந஫ககம அநத
ல஺னம லபபடடத஺ன ஆக டலணடம.

69
வரலாறற நாயகரகள


இநத உ஬கம உயன ௄யணடநள஦ளல அதல அனப ௃சழகக
௄யணடம. உ஬ககக அன௅஧ப ௄஧ளததத ஧஬ நகளனகளன
௃஧னரக௅஭ யப஬ளற அன௄஧ளடம நரனள௅த௄னளடம இனறம
சநநத நறக஫த. அநத நகளனகளல எரய௅ப சநதப௄஧ளம.
அயர யளழநத யளழக௅க௅ன சநதப௄஧ளம.

௃சலய ௃சழபபல ப஫நத உ஬க ஧ற௅஫ த஫நத ௄஧ளதலம
நபததடயல ைள஦ம ௃஧றற அன௅஧ ௄஧ளதககம உ஬கன
நள௃஧ரம சநனஙகளல என஫ள஦ ௃஧஭தத சநனத௅த நறவன
௃க஭நத பததரன ப஫நத த஦மதளன வசளக த஦ம. இன௅஫ன
௄஥஧ள஭ ஋ல௅஬ககள இரககம லமபன ஋னம ஊரல க.ம
563 ஆம ஆணட, அதளயத சநளர 2500 ஆணடகளகக மனப
ப஫நதளர சததளரததர. அயர ப஫நதத ௄ந நளதததன
௃஧஭ரணம த஦ம. அயபத தந௅த கப஬யஸத ஋ன஫ ஥கரன
நன஦஦ளக இரநதயர. சததளரததர ப஫நத ஌மளயத ஥ளளல
அயபத தளனளர நகளநனள இ஫நத ௄஧ள஦ளர. நகளநனளவன
ச௄களதரனள஦ நகள கஜ஧த சததளரதத௅ப ய஭ரத௃தடததளர.


தன நகன உ஬௅க ஆளம
நன஦஦ளக ௄யணடம ஋னற
வரமப஦ளர தந௅த. ஆ஦ளல எர
௄஥ளனளள, எர மதனயர,
நபணமற஫யர, எர த஫வ
ஆக௄னள௅ப ஧ளரகக ௄஥ரநதளல
சததளரததர த஫ய஫ம பணடவடயளர
஋னற ௄சளதடரகள கணதத
௃சளல஬௄ய சததளரதத௅ப
அபணந௅஦௅னவடட
௃யள௄ன஫ளயணணம ய஭ரககத
௃தளடஙக஦ளர தந௅த. ஧஬
12.

70
ஆணடகள ௃யள உ஬கம ௃தரனளநல ஋ல஬ள
சக௄஧ளகஙக௅஭யம அன஧வதத அபணந௅஦ய௄஬௄ன
நகழசசனளக ய஭ரநதளர சததளரததர. உ஬கததன தன஧ஙகள
அயர கணகளல ஧டளதயளற அயர ஧ளதகளதத
ய஭ரககப஧டடளர. 16 யனத௄஬௄ன உ஫வப ௃஧ணணள஦
ன௄சளதளபளவடன சததளரததரகக தரநணம ஥டநதத. இல஬஫
யளழவலம நகழசசனளக ஈட஧டட அயரகக பளக஬ன ஋ன஫
கமந௅தயம ப஫நதத.

அதன பன஦ர கணககப஧டடத௄஧ள஬௄ய எர மதனயர, எர
௄஥ளனளள, நபணமற஫யர, எர த஫வ ஆக௄னள௅ப ஧ளரககம
ந௅஬ சததளரததரகக ஌ற஧டடத. அயற௅஫ கணட ந஦ம
௄யத௅஦ப஧டட சததளரததர உ஬கன பணகளககம,
பபசச௅஦களககம ஋ன஦ களபணம ஋னற ஆழநத
சநதககத ௃தளடஙக஦ளர. த஫ய஫ம பணட உண௅ந௅ன உணப
வரமபன அயர த஦த 29 ஆயத யனதல எர஥ளள இபவல
ந௅஦வ௅னயம நக௅஦யம வடடவடட ஋யரககம
௃சளல஬ளநல அபணந௅஦௅னவடட ௃யள௄னற஦ளர. களவ
உ௅ட அணநத களடடல அ௅஬நத தரநத அயர ச஬
மனயரகளடம ஧ளடம கறகச
௃சன஫ளர. தஙகள உட௅஬
யரதத கட௅நனள஦ தயம
பரநதளல நடட௄ந ைள஦ம
௃஧஫஬ளம ஋னற ஋ல஬ள
மனயரகள௄ந கற஦ர.
அத௅஦ ௄கடட ஧஬ ஆணடகள
தன உட௅஬ யரததக
௃களணடளர சததளரததர.

உண௅ய ஧டப஧டனளக க௅஫ததக௃களணட க௅டசயல எர
஥ளளகக எர ஧ரக௅க ௄சளற நடட௄ந உணணந஭வகக
யநதளர, உடல ஋லமபம ௄தளலநள஦த. ஆ஦ளல அத௄஧ளன஫
கடநத஫யளல உடல ௄சளரநத ம௅஭யம ௄சளரய௅டயதளல

71
வரலாறற நாயகரகள
உண௅ந௅ன அறன அதயல஬ யழ ஋னற உணரநதளர.
மணடம உணவ உணணத௃தளடஙக஦ளர அயர யமககநளக
உணவ உணணத௃தளடஙக௅தப ஧ளரதத அயபத ஍நத
சடரகள அயர௄நல ஥மபக௅க இமநத அய௅பவடட
வ஬க஦ர. ஆ஦ளல தளன௄தடன உண௅நக௅஭ கணடறன
தன௅நயல கடமசநத௅஦யல நணட ௄஥பஙக௅஭ ௃ச஬வடத
௃தளடஙக஦ளர சததளரததர.

எர஥ளள எர ௃஧ரன அதத
நபததடயல ஆழநத
தனள஦ததல இரநத௄஧ளத
தளன ௄தடன ௄களவகளகக
வ௅ட க௅டததவடடதளக
உணரநதளர சததளரததர.
அவயளற ைள஦ம
௃஧ற஫௄஧ளத அயரகக
யனத 35. அதறக ப஫கதளன
அயர பததர ஋னற
அ௅மககப஧டடளர. அயர ைள஦ம ௃஧ற஫ இடம பலளரல
௄஧ளத௅லனள(பதத கனள) ஋னற அ௅மககப஧டக஫த. அடதத
45 ஆணடகள யட இநதனள மழயதம ஧னணம ௃சயத தளன
உணரநத உண௅நக௅஭ ௄஧ளதததளர பததர. அயபத
௄஧ளத௅஦க௅஭ ஥ளனக உனர உண௅நகள ஋னற
அ௅மககன஫஦ர ௃஧஭ததரகள.
 மத஬ளயத உண௅ந நனத யளழக௅க இனல஧ளக௄ய
தன஧ம ந௅஫நதத.
 இபணடளயத உண௅ந அநத தன஧ததறக களபணம
தன஦஬மம, ஆ௅சயம.
 மன஫ளயத உண௅ந நனத஦ளல தன஦஬த௅தயம
ஆ௅ச௅னயம அடகக மடயம.
 ஥ளனகளயத உண௅ந நனதன தன஦஬ம, ஆ௅ச
ஆகனயறறலரநத தபபகக ஋டட ய௅க ஧ள௅த உணட.

72
௄஥ர௅நனள஦ கரதத, ௄஥ர௅நனள஦ ஋ணணம, ௄஥ர௅நனள஦
௄஧சச, ௄஥ர௅நனள஦ ௃சனல, ௄஥ர௅நனள஦ யளழக௅க,
௄஥ர௅நனள஦ மனறச, ௄஥ர௅நனள஦ சததம, ௄஥ர௅நனள஦
தனள஦ம ஆகன௅ய௄ன அநத ஋டடப஧ள௅தக஭ளகம.


பததர த஦த மதல ௄஧ளத௅஦௅ன யபணளசகக அரகல
உள஭ சளப஥ளத ஋ன஫ ஧கதயல நகழதத஦ளர. அயபத
௄஧ளத௅஦கள அயர யளழநத கள஬ததலம ஋ழதப஧டவல௅஬.
அயர ந௅஫நத ஧஬ நற஫ளணடகள ய௅பயம
஋ழதப஧டவல௅஬. பதத நதததல ச஬ க௅஭கள ஌ற஧டடதறக
அத மககன களபணம. தற௄஧ளத ௃஧஭தத நதததல இபணட
மககன பரவகள உணட எனற ௄தப஧தள பரவ, அத
௃தனகமகக ஆசனளவல த௅மத௄தளஙகனத. நற௃஫ளனற
நகளனள஦ம இநத பரவ த௃஧த, ச஦ள, யட ஆசனள
ஆகனயறறல ௃சழத௄தளஙகனத.

ஆ௅ச௄ன தன஧ததறக களபணம,
அறனள௅நயம சளதபபரவகள௄ந
தன஧ம அ௅஦ததறகம களபணம
஋ன஧ததளன பததரன அடப஧௅ட
௄஧ளத௅஦. ஧ண஧ளல எர நனதன
நதபபடப஧ட ௄யணட௄ந அனற,
ப஫ப஧ளல அல஬. ப஫ககம௄஧ள௄த
஋யரம உனரநதயன தளழநதயன
஋னற ப஫ப஧தல௅஬. அய஦யன
௃சய௅கனள஬௄ன அத
நரணயககப஧ட ௄யணடம ஋஦ பததர
யலயறதத஦ளர. கடடதடட 80
ஆணடகள யளழநத ஧஬ அறன ௄஧ளத௅஦க௅஭ தநத பததர
க.ம 483 ஆம ஆணட உததபபபப௄தசததல உள஭ கஸ ஥கர
஋ன஫ இடததல கள஬நள஦ளர.


73
வரலாறற நாயகரகள
பததர ப஫நதத, ைள஦ம அ௅டநதத, இவவ஬க யளழ௅ய
நததத அ௅஦தத௄ந எ௄ப த஦ததலதளன. அதளயத ௄ந
நளதததன ௃஧஭ரணம த஦ததலதளன ஋னற யப஬ளறறக
கறபபகள கறகன஫஦. அத஦ளலதளன வசளக த஦த௅த
௃஧஭ததரகள ச஫ப஧ளக ௃களணடளடகன஫஦ர.

஋லய஺ ஫தஙகளம, ஫஬ஙகளம பததம ம஺னன
அனடபதத஺ன டப஺தககனமன. அனப ஋னபடத
மதயல஫஺னத ஋னபடத மணடம மணடம
லலயறததகனமன. இனடம஬ அல஭ உயகல அனப
மலதத ஫மல஺டத஺ரககம, அனடப டப஺றற
லரரபடப஺ரககம ல஺னம லபபடம ஋னபதத஺ன ஋லய஺
஫தஙகளம கறம அடபபடை உணட஫஬஺க இரககம.
஋னடல ந஺மம ஋லய஺ உயரகளைமம மத஺ைரநத அனப
மலதத ந஺ம வரமபம ல஺னதடத லபபடததடல஺ம.

74


஥நத யளழக௅கயல எர ௃஧ளரள ஋வய஭வ அததனளயசனம
஋னற ௃தரநத௃களள஭ ௄யணட௃நன஫ளல அநத ௃஧ளரள
இல஬ளத உ஬கத௅த ஥ளம கற஧௅஦ ௃சயத ஧ளரததளல ௄஧ளதம.
உதளபணததறக ௃தள௅஬௄஧ச இல஬ளத உ஬௅க உஙக஭ளல
கற஧௅஦ ௃சயத ஧ளரகக மடக஫தள!! எவ௃யளர இல஬ததலம
எவ௃யளர அலய஬க ௄ந௅சயலம அதன
கணடபடப஧ள஭ரன ந௅஦வசசன஦நளக வறறரககன஫஦
௃தள௅஬௄஧சகள. அநத உன஦த கரவ௅ன உ஬ககக தநதயர
அ௃஬கறளணடர கபலளம ௃஧ல.

1847 ஆம ஆணட நளரச 3ந௄தத
ஸகளட஬ளநதன ஋டன௃஧ரக
஥கரல ப஫நதளர
அ௃஬கறளணடர கபலளம
௃஧ல. சறயனதலரந௄த
கபலளம ௃஧ல கலவயல அதக
ஆரயம களடட஦ளர. கலவ௅ன
மடததப஫க அயர களத
௄க஭ள௄தளரககம, யளய ௄஧ச
மடனள௄தளரககம கறபப஧தல
அதக கயம ௃சலதத஦ளர.
1870ல க஦டளவககச ௃சன஫ ௃஧ல அஙகம களத
௄க஭ள௄தளரககம, ௄஧ச மடனள௄தளரககம கறபததளர. பன஦ர
அ௃நரககளவகக கட ௃஧னரநத ௃஧ல அஙக களத
௄க஭ள௄தளரககளக ச஫பபப஧ளள என௅஫ நறவ஦ளர. 1873ல
஧ளஸடன ஧லக௅஬க கமகததல ௃஧லலகக ௄஧பளசரனர தகத
க௅டததத. அறவனல ஆபளயசசகளல ஆரயம
௃களணடரநத ௃஧ல த஦த ஏயவ ௄஥பஙகளல ஌தளயத
௄சளத௅஦ ௃சயத௃களண௄ட இரப஧ளர. களத
௄க஭ள௄தளரககம, யளய ௄஧ச மடனள௄தளரககம ந௅஫ன
௃சயன ௄யணடம ஋ன஫ அயபத உநததலதளன ௃தள௅஬௄஧ச
13.

75
வரலாறற நாயகரகள
஋ன஫ உன஦த கரவ௅ன கணடபடகக அயரகக
உறத௅ணனளக இரநதரகக஫த.


எரயர ௄஧சய௅த மனசகத ம஬ம இன௃஦ளர இடததகக
௃களணட ௃சல஬ மடயநள ஋னற ஆபளனத ௃தளடஙக஦ளர.
த஦த உதவனள஭ர யளடசன ஋ன஧யரடன ௄சரநத ௃஧ல
௄சளத௅஦களல ஈட஧டடளர. ௃஧ல வடடன ௄நல அ௅஫யலம
யளடசன கழ அ௅஫யலம இரநத ௃களணட கமபயழ எரயர
இன௃஦ளரயரடன ௄஧ச மடயநள ஋னற ஧ல௄யற
ம௅஫களல ௄சளத௅஦க௅஭ ௃சயத ஧ளரதத஦ர. அயரக஭த
மனறசகள இபவம ஧கலம ஋னற ஥ளள கணககல
௃தளடரநத஦. 1876 ஆம ஆணட நளரச 10ந௄தத நதன௄ய௅஭
கழ அ௅஫யலரநத யளடசன களதல கரவ௅ன
௅யததக௃களணட ௄கடடக௃களணட இரநதளர. தட௃பனற
அநத கரவயலரநத கபல ௄கடகத ௃தளடஙகனத. ௃஧லலன
கபலதளன “தர.யளடசன தனவ௃சயத
இஙக யளரஙகள ஥ளன உஙக௅஭ப
஧ளரகக ௄யணடம” யளடச஦ளல ௃஧ல
௄஧சன௅த ௃தளயளகக ௄கடக
மடநதத. வனப௅஧ அடகக மடனளத
யளடசன கரவ௅ன க௄ம
௄஧ளடடவடட எர ஧ளளச
சறய௅஦ப௄஧ளல தளளககததத
௄நல நளடகக ஏட ௃஧லலடம
வசனத௅த ௃சளன஦ளர. ௃஧லலன
க஦வ ஥஦யள஦த.


அ௄த ஆணட ௃஧஬ஃடளலபனளவல ஥௅ட௃஧ற஫ எர
கணகளடசயல த஦த கணடபடப௅஧ களடசகக
௅யததரநதளர ௃஧ல. ௃஧ரம஧ள௄஬ள௄஦ளர அத௅஦
அவய஭யளக கணட௃களள஭வல௅஬. ஆ஦ளல ப௄பசலன

76
நன஦ர டளன ௃஧ணட௄பள கரவ௅ன களதல ௅யதத
௄சளதததளர. நறம௅஦யல ௃஧ல “To be or not To be" ஋ன஫
௄ரகஸபனரன யரக௅஭ யளசததளர. அத௅஦ ௃தளயளக
௄கடட அதசயதத நன஦ர "My God its Beats" ஋னற ஥ம஧
மடனளநல கற஦ளர. அதனப஫க அநத கணகளடசயல
௃஧லலன கணடபடபப ஧஬ரன கயணத௅த ஈரததத. அ௄த
கள஬கடடததல ௄யற ச஬ரம தளஙகளதளன ௃தள௅஬௄஧ச௅ன
கணடபடதததளக கறக௃களணட஦ர. அத஦ளல ௃஧ல
஧஬ம௅஫ நதநன஫ததறக ௃சல஬ ௄யணடனதளயறற.
எவ௃யளர யமககலம ௃஧லலக௄க ௃யறற
க௅டததத. அ௃஬கறளணடர கபலளம ௃஧லதளன
௃தள௅஬௄஧ச௅னக கணடபடததளர ஋ன஧த
உறத஧டததப஧டடத.

அதன பன஦ர ௃஧ல ௄யற ச஬ கணடபடபபக௅஭யம
நகழதத஦ளர. ஆ஦ளல ௃தள௅஬௄஧சதளன அயபத ௃஧னர
௃சளலலம கணடபடப஧ளக
இரநதத. 1920ல தளன ப஫நத
஋டன௃஧ரக ஥கரகக
யநத௄஧ளத அநத ஥கபம
௃஧ல௅஬ கவபவததத.
இபணட ஆணடகள கழதத
1922 ஆம ஆணட ஆகஸட
2ந௄தத த஦த 75 ஆயத
யனதல ௃஧ல க஦டளவல
கள஬நள஦ளர. அயர
ந௅஫யளகததளன இ஫நதரகக
௄யணடம. ஌௃஦னல அயபத
க௅டசக கள஬ததல அயபத
கணடபடப஧ள஦ ௃தள௅஬௄஧ச
உ஬கம மழயதம, ஧டடத௃தளடடகள௃஬ல஬ளம
஧னன஧டததப஧டட௅த களணம யளயபப அயரகக க௅டததத.
ஆ஦ளல தளன கணடபடதத ௃தள௅஬௄஧ச௅ன அய௄ப

77
வரலாறற நாயகரகள
௃யறததததளன ஆசசரனநள஦ ௃சயத. ஆம! ௃஧லலன
இறதக கள஬ஙகளல கபளநதத வடடல அயர ௄சளத௅஦களல
ஈட஧டட௄஧ளத ௃தள௅஬௄஧ச௅ன ௃தளல௅஬னளகக கரத அ௅த
௃சனல஧டளநல ஆககனதளக எர யப஬ளறறக கறபப
கறக஫த.அ௃஬கறளணடர கபலளம
௃஧ல௅஬ மகச ச஫நத நனதபளக
யரணககன஫஦ர யப஬ளறற
ஆசரனரகள. உதவ
௄த௅யப஧ட௄டளரகக ஋ப௄஧ளத௄ந
நறககளநல தன஦ளல இனன஫
உதவக௅஭ச ௃சயதளர. களத
௄க஭ள௄தளர நறறம ௄஧ச
மடனள௄தளர ஥஬னல அயர அதக
அகக௅஫க களடட஦ளர. இனனம
எர ஆசசரனநள஦ வசனம
஋ன஦௃யன஫ளல ௃஧ல ௄஥஧ல
ல஧ரட ஋ன஫ களத ௄க஭ளத
௃஧ண௅ண வரமப தரநணம
௃சயத ௃களணடளர. ௃தள௅஬௄஧சயன தந௅த கபலளம ௃஧ல
இ஫நத௄஧ளத யட அ௃நரககள மழயதம அயரகக
வததனளசநள஦ ம௅஫யல அஞசல ௃சலதத஦ர. ௃஧லலன
இறதச சடஙகன௄஧ளத யட அ௃நரககளவல இரநத
அ௅஦தத ௃தள௅஬௄஧சக௅஭யம ச஬ நமடஙகளகக
஧னன஧டததளநல தஙகள நரனள௅த௅னச ௃சலதத஦ர
அ௃நரககரகள.

௃தள௅஬௄஧ச௅ன ஥நகக தநததன ம஬ம உ஬௅க எர
கககபளநநளக சரககன ௃஧ர௅ந அ௃஬கறளணடர
கபலளம௃஧ல௅஬௄னச ௄சரம. உ஬கன மகச ச஫நத

78
கணடபடபபகள ஋னற எர ஧டடனல ௄஧ளடடளல அதல
௃தள௅஬௄஧சககம நசசனம இடம உணட...

79
வரலாறற நாயகரகள


஥ளம வரமபம இ஬க௅க அ௅டயதறக உடல யல௅ந௅ன
வட ந஦யல௅நதளன மககனம ஋னற யளழநதகளடடன
யப஬ளறற நளநதரகள ஧஬ர. உ஬கததன உதளச஦
௄஧சசகக௅஭யம ஌஭஦ சரபபக௅஭யம, ௄கல
கணடலக௅஭யம தளணட எரயன சளத௅஦ ஧௅டகக
௄யணட௃நன஫ளல அதறக உடல யல௅ந நடடம ௄஧ளதளத.
இரமப ௄஧ளன஫ ந஦ யல௅நயம ௄யணடம.

஥ளம ௃தரநத௃களள஭வரககம யப஬ளறற ஥ளனகரகக
அப஧டப஧டட ந஦ யல௅ந இரநதத. இல௅஬௃னன஫ளல
ப஫நத௄஧ள௄த ஆ௄பளககனமனற எழஙகளக ஧ளளககககட
௃சல஬ளநல, கணடர கம஧லகளல ௄சரநத ஋ங௃கல஬ளம
சண௅ட ஥டகக௄நள அங௃கல஬ளம சண௅டயல ஈட஧டட ஏர
இ௅஭ைனகக தறகளபப க௅஬யல சளத௅஦ ௃சயன ௄யணடம
஋ன஫ க஦வம, எர ச஫நத ஥டக஦ளக யப௄யணடம ஋ன஫
ஆ௅சயம உதததரககளத. ஧஬ இன஦லக௅஭ கடநத த஦த
க஦வக௅஭ ஥஦யளககவம மடநதரககளத.

1959ஆம ஆணட
சபளசரககம க௅஫யள஦
உனபத௄தளடம, எலலனள஦
௄தகத௄தளடம அ௃நரகக
நணணல யநத஫ஙக஦ளன
அநத 18 யனத
இ௅஭ைன. அப௄஧ளத
ஜளன ௄யயங, ௄ஜமஸ டன,
சளரலஸ அட஬ஸ ௄஧ளன஫
஥டகரகள பகழன
உசசயல இரநத஦ர. ஆ஦ளல ஧ளரப஧தறக சளதளபணநளக
இரநத அநத இ௅஭ைன ஋ன஦ ௃சளன஦ளன ௃தரயநள?
அநத ஆக ரன கதள஥ளனகரகளக௃கல஬ளம இன ஥ளனதளன
14.

80
நளறற ஋஦ தணநத ௃சளன஦ளன. அப௄஧ளத அ௃நரககரகள
நடடநல஬ அநத இ௅஭ைனன சமகமகட அய௅஦
஌஭஦நளக ஧ளரததத. ஆ஦ளல ஌஭஦ஙக௅஭
஌ணப஧டக஭ளகக அடதத 14 ஆணடகளல ௃யறறக௃களட
஥ளடட சனநள ஋ன஫ யளக஦ததன ம஬ம தறகளபபகக௅஬கக
உ஬க஬ளவன அஙககளபம ௃஧றறததநதளர அநத
தறகளபபகக௅஬ யலல஥ர த௅பப஧ட ஥டகர. அயபத ௃஧னர
பரஸ ல.


1940 ஆம ஆணட ஥யம஧ர 27
ந௄தத அ௃நரககளவன சளன
பபளனசஸ௄கள நளந஬ததல
ப஫நதளர பரஸ ல. ப஫நத௄஧ளத
அயரகக இடப஧டட ௃஧னர ல
ஜுன௄஧ன' அயபத தந௅த ல
௄களயன எர ச஦ர, தளனளர
க௄பஸ ஍௄பளபபனர. சறயனதல
லளஙகளஙகல யளழநதத பரஸ
லயன கடம஧ம. அங௄க
௃஧ரம஧ள஬ள஦ சறயரகள
௃தரககளலதளன ௃஧ளழ௅தக
கழப஧ளரகள. அப஧ட ந௅஫ன ௄஥பத௅தக கழதத பரஸ லகக
சண௅ட ௄஧ளடயதல இரநத ஆரயம ஧டபபல இல௅஬.
௄நலம சநளர 20 ச஦ப஧டஙகளல கமந௅த ஥டசததபநளக
௄தளனறம யளயபப பரஸ லகக க௅டததத. சண௅ட௅னயம
சனநள௅யயம ஋டததக௃களணட ஧ளள௅னயம
஧ளடஙக௅஭யம எதகக஦ளர பரஸ ல.

இனற௅கனளக௄ய ஥ன஫ளக சண௅ட௄஧ளடம த஫௅ந அயரகக
இரநததளல எர கம஧லகக த௅஬ய஦ளகவம இரநதளர. பரஸ
லயன தந௅த௄னள ஥னக ஧டதத ௃தளழலத௅஫யல ஈட஧ட
௄யணடம ஋஦ வரமப஦ளர ஆ஦ளல சண௅ட௄஧ளடட

81
வரலாறற நாயகரகள
஋ல௄஬ள௅பயம ௃யறறக௃களள஭ ௄யணடம ஋ன஧த௄஬௄ன
கறனளக இரநதளர பரஸ ல. ச஬ம௅஫ ௃஧ரன கணடரகளடம
௄நளத ௄தளலவயம கணடரகக஫ளர. அப௄஧ளததளன எர ஥ல஬
தறகளபபகக௅஬௅ன கறறக௃களள஭ ௄யணடம ஋ன஫ ஆரயம
அயரகக ஋ழநதத. தன தந௅தயட௄ந கஙப ஋ன஫
஧ளபம஧ரன ச஦ தறகளபபகக௅஬௅னக கறறக௃களணடளர.
அடககட அடதடகளல ஈட஧டடதளல பரஸ லயன
௃களடடத௅தப ௃஧ளறததக௃களள஭ மடனளத ௃஧ற௄஫ளர
அயரடம 100 டள஬௅பக ௃களடதத அ௃நரககளவல ௄஧ளய
஋ப஧டனளயத ப௅மததக௃களள ஋னற கப஧௄஬றறவடட஦ர.

அப௄஧ளததளன 18 யனத
இ௅஭ை஦ளக அ௃நரககள
யநத ௄சரநதளர பரஸ ல.
சனளடடலல இரநத எர
஥ண஧ரன ச஦ உணயக
வடதயல தஙகக௃களணட
தறகளபபக க௅஬௅ன
கறறக௃களடகக
௃தளடஙக஦ளர. அநத
வடதயல ௄ய௅஬யம ஧ளரததளர. அயபத ஋ணணம, ௃சனல
஋ல஬ளம கஙப ஋ன஫ தறகளபபகக௅஬௅னப ஧றற௄ன இரநதத.
௄நறகததன நலயததம, ஜ௄டள, கபளத௄த, கததசசண௅ட
ஆகனயற௅஫யம கறறக௃களணட ச஬ பதன஧ளண
அ௅சவக௅஭யம ௄சரதத அயர ௃சளநதநளக எர
தறகளபபகக௅஬௅ன உரயளகக஦ளர. அதறக ஜடகன௄டள
஋னற ௃஧னரடடளர. அயரடம தறகளபபகக௅஬௅ன
கறறக௃களள஭ யநத லணடள ஋ன஫ ௃஧ண௅ண நணநத
௃களணடளர பரஸ ல. 20 ஧டஙகளல கமந௅த ஥டசததபநளக
஥டததரநத பரஸ லகக லளலவடடல கதள஥ளனக஦ளக ஥டகக
௄யணடம ஋ன஫ ஆ௅சயம இரநதத. ஆ஦ளல லளலவட
அய௅ப ஌௃஫டததம ஧ளரககவல௅஬. ௄சளரநத௄஧ள஦ பரஸ ல
லளஙகளங தரமப஦ளர.

82

த பக ஧ளஸ ஸட ஆஃப ஃபயர ஋ன஫ இபணட
஧டஙகளல பரஸ ல ஥டததளர
அதல அயர ஧ம஧பம௄஧ளல சமனற
சமனற களடடன வத௅தகளம,
சளகசஙகளம ஆசன சனநள
பரனரக௅஭ அசதத஦. ஆ஦ளல
ஆசனள௅ய அசததன
அநதப஧டஙகள லளலவடடன
க௅டககண ஧ளர௅ய௅னககட
௃஧஫ததயற஦. அ௅தப஧றற
கய௅஬ப஧டளத பரஸ ல 1972 ஆம
ஆணடல “த ரடடன ஆப த
டபளகன” ஋ன஫ ஧டத௅த
௃சளநதநளக தனளரததளர.
சனநளவன நநதபஙக௅஭ ஏப஭வகக பரநத௃களணடரநத
பரஸ ல த௅பகக௅த௅னத தள௄஦ ஋ழத த௅பப஧டத௅த
இனககவம ௃சயதளர. ௃஧ளதயளக சண௅டககளடசகளல
ஸடணட ஥டகரக௅஭ ௅யதததளன ஧டம ஋டப஧த யமககம
ஆ஦ளல பரஸ ல௄னள ௄கநபள வத௅தகள இல஬ளநல
அத௄யகநளக அ௄த௄஥பததல ததர஧நளக சண௅டப
௄஧ளடககடன த஫௅நசளல ஋ன஧௅த அநதப஧டம
அ௃நரககரகளகக உணரததனத.


அதய௅ப ஆசன இ௅஭ைரகள
நடடம பரஸ லயன வசறக஭ளக
இரநத஦ர. “த ரடடன ஆஃப த
டபளகன” ஧டததறக ப஫க அ௃நரகக
இ௅஭ைரகளம பரஸ லயன
௃யறதத஦நள஦ வசறக஭ளய஦ர.
அநதப஧டம தநத ௃யறறககளபபல
“௄கம ஆப ௃டத” ஋ன஫ த஦த

83
வரலாறற நாயகரகள
அடததப ஧டததககள஦ ௄ய௅஬௅ன ஆபமபததளர பரஸ ல.
அயபத பப஧஬த௅தயம யசகபத௅தயம உணரநத௃களணட
லளலவட தனளரப஧ள஭ரகள ஏ௄டளட யநத தஙகளககளக ஧டம
஋டகக ௄யணடநளற பரஸ ல௅னக ௄கடடக௃களணட஦ர.
லளலவடடல ஥டகக ௄யணட௃நன஧௅த த஦த யளழ஥ளள
஬டசனநளக ௃களணடயபளயற௄஫ அயர. உட௄஦ த஦த ௃சளநத
஧டத௅த தளளப௄஧ளடடவடட லளலவடடககளக “஋னடர த
டபளகன” ஋ன஫ ஧டத௅த ஋டககத ௃தளடஙக஦ளர. அசப
௄யகததல ஥௅ட௃஧ற஫ ஧டபபடபப, ர ௃பககளரடங, ஋டடடங
௄ய௅஬கள அ௅஦ததம இபண௄ட நளதஙகளல
மடய௅டநத஦.

“஋னடர த டபளகன” ஋ன஫ ஧டம
த௅பகக யப மன௄஫ யளபஙகள
இரநத௄஧ளத ஋தர஧ளபத எர
அசம஧ளவதம நகழநதத. 1973
ஆம ஆணட ஜ௅஬ 20 ந௄தத
தன ந௅஦வ லணடளவடம
வ௅ட௃஧றறக௃களணட
மடககப஧டளநல இரநத த஦த
௃சளநதப஧டநள஦ “௄கம ஆப ௃டத” ஋ன஫
த௅பப஧டத௅தப஧றற வயளதகக ௃யளயல ௃சன஫ளர பரஸ
ல. அனற இப௄ய நரநநள஦ ம௅஫யல இ஫நத௄஧ள஦ளர பரஸ
ல. அப௄஧ளத அயரகக யனத 33 தளன. அயர இ஫நதத
௃஧டட டங ௄஧ ஋ன஫ எர ஥ட௅கயன வடடல அத஦ளல
பரஸ லயன நபணம கறதத ஧஬ யதநதகள ஋ழநத஦.
எரம௅஫ ஧டபபடபபல ஌ற஧டட சண௅டககளடசயன ௄஧ளத
த௅஬யல வழநத அடனளல ம௅஭ வஙக இ஫நத௄஧ள஦ளர
஋னற நரததயரகள கற஦ர. உண௅ந௅னக கணடபடகக
லளஙகளங அபசளஙகம எர வசளப௅ணக கழ௅ய நனமததத.
ஆ஦ளல இனறய௅ப பரஸ ல இ஫நததறகள஦ உண௅நனள஦
களபணம ௃தரனவ௅஬.


84
பரஸ லயன நபணததறக ப஫க ௃யளயநத “஋னடர த
டபளகன” ஧டம சக௅கப௄஧ளட
௄஧ளடட 200 மலலனன டள஬ர
யச௅஬ அளளககவததத.
உ஬௃கஙகம ஧஬ இ௅஭ைரகள
கபளத௄த ௅஧ததனநள஦ளரகள. ம௅஭
மடகககள௃஬ல஬ளம கபளத௄த
஧ளளகள ௃தளடஙகப஧டட஦.
இவயளற உ஬க இ௅஭ைரகளன
கய஦த௅த தன எர நனத஦ளக
தறகளபபகக௅஬ப ஧ககம தரபபன
௃஧ர௅ந பரஸ ல௅ன௄ன ௄சரம.
யப஬ளறறன ஋நத கள஬
கடடத௅தயமவட ஋ழ஧தகளலதளன மக அதகநள஦
இ௅஭ைரகள தறகளபபகக௅஬ ஧ளளகளல ௄சரநத
஧யன஫஦ர ஋ன஫ உண௅ந௄ன அதறக சளனற. தன க஦௅ய
஥஦யளகக அனபளத ஧ளட஧டடயர பரஸ ல. உடலதளன த஦த
ம஬த஦ம ஋னற ஥மபன அயர அ௅த எர ௄களவ஬ளக௄ய
யழ஧டடளர. த஦சர ஏடயத, ஋௅ட தககயத ஋னற த஦த
உட௅஬ யலப஧டததக ௃களணட௄தளட ௅யடடமனகள,
ஜன௃சங, பளனல ௃ஜலல ௄஧ளன஫யற௅஫யம உட௃களணட
உட௅஬ தடநளக ௅யததக௃களணடளர.


அகள஬ நபணம அயபத
ஆய௅஭ க௅஫ககளநல
இரநதரநதளல
சனநளவலம,
தறகளபபகக௅஬யலம
இனனம மகப௃஧ரன
௃யறறக௅஭
கவததரப஧ளர பரஸ ல. 33
ஆணடக௄஭ யளழநதளலம

85
வரலாறற நாயகரகள
ஏர அரததமள஭ யளழ௅க௅ன யளழநதரகக஫ளர. கணடர
கம஧லல இரநதளலம, எழஙகளக ஧டககளவடடளலம தளன
௄தரந௃தடதத த௅஫யல அயர ௃சலததன மழ கய஦மம
களடடன ஆரயமம ௃களடடன உ௅மபபம சநதன
வனர௅யயமதளன பரஸ லகக அநத இ஭ம யனத௄஬௄ன
யள஦த௅த யசப஧டதத஦.

ந஺ம ஋நதத தடமட஬ டதரநமதடககடம஺ம ஋னபத
மகக஬஫லய. டதரநமதடதத பமக அநத தடமயல மழ
கலனம, ஆரலம, உடறபப, வ஬ரடல, வை஺ ம஬றச
ஆக஬லறடம மலததகடம஺஫஺ ஋னபதத஺ன மகக஬ம.
இவல஺ற ஈடபடததக மக஺ணை஺ல ந஫ககம ஋நத ல஺னம
லபபை஺஫ய஺ டப஺கம!!!

86


யளழக௅கயல ௃யறற௃஧஫ ஧஬ யழகள உணட. இதய௅ப
஋டடப஧டளத ஏர இ஬க௅க தரநளனதத நற஫யரகள அநத
இ஬க௅க அ௅டயமன ஥ளம அநத இ஬க௅க அ௅டயத அநத
யழகளல எனற. ஋௅தய௄ந மதலல சளதப஧யரகளககதளன
யப஬ளறம மதல நரனள௅த தரக஫த. பதன இ஬ககக௅஭
அ௅டயத ஋ன஧த வ௅஭னளடட உ஬கததறகம ௃஧ளரநதம
எனற. எர ௅நல ௃தள௅஬௅ய ஏடககடகக உஙகளகக
஋வய஭வ ௄஥பம ஆகம? சநளர 50 ஆணடகளகக மனபய௅ப
எர ௅நல ஏடடததறக '4 மனட ஃ௄஧ரனர' ஋ன஫ எர
இ஬கக இரநதத. ஥ளனக நமடததறகள எர ௅நல
௃தள௅஬௅ய ஏடககடப஧த ஋ன஧த ஧கல க஦யளக இரநத
கள஬ம அத. த஦த த஫௅நயனமத அதத ஥மபக௅க
௅யததரநதயரகளகட அத௅஦ அ௅டன மடனளத ஏர
இ஬ககளக கரத஦ர.

1954ல எரயர ஏட஦ளர, '4
மனட ஃ௄஧ரனர' ஋ன஫
௃சளற௃஫ளடர களற௄஫ளட
க௅பநதத. அயர ௃஧னர
௄பளஜர ௄஧னஸடர. 1929
ஆம ஆணட நளரச
23ந௄தத இஙக஬ளநதன
௃ல௄பள ஋ன஫ ஥கரல ப஫நதளர ௄஧னஸடர. அயர ஆபம஧
஧ளளயல ஧டககம௄஧ள௄த தடல தட ௄஧ளடடகளல அதக
ஆரயம களடட஦ளர. அயபத ௃஧ற௄஫ளர ஥டததப யரககத௅த
௄சரநதயரகள ஋ன஧தளல ஧லக௅஬ககமக ஧டபபகக
௃஧ற௄஫ளபளல உதய மடனளத ஋ன஧த ௄஧னஸடரகக பரநதத.
஋஦௄ய ஋ப஧டனளயத உ஧களபசசம஧஭ம ௃஧றற மகசச஫நத
஧லக௅஬கமகததல நரததயம ஧டகக ௄யணடம ஋ன஫
க஦௅ய சற யனதலரந௄த ய஭ரதத யநதளர.

15.

87
வரலாறற நாயகரகள

இபணடளம உ஬கப௄஧ளர ௃தளடஙகன௄஧ளத ௄஧னஸடரன
கடம஧ம இஙக஬ளநதன யப஬ளறறப பகழமகக ஧ளத ஋ன஫
஥கரகக கட ௃஧னரநதத. அஙக ௃சன஫ ப஫க த஦சர
஧ளளகக ஏடச ௃சலயளர ௄஧னஸடர. ஧ளள மடநததம
வடடகக ஏட௄ன யரயளர. ஧டபபலம அயர அதக கய஦ம
௃சலததனதளல ஆபம஧ததல சக நளணயரகளன ௃யறப௅஧
சம஧ளதததளர. ஆ஦ளல ஏடடப஧நதனததல அயரகக இரநத
த஫௅ந௅னக கணட அ௅஦யரககம அயர ௄நல ஥னநதபப
஌ற஧டடத. அயபத கடம உ௅மபப அயர க஦வ
கணட௅தப௄஧ள஬௄ய உ஬கப பகழ௃஧ற஫ ஆகஸஃ௄஧ளரட
஧லக௅஬ககமகததல நரததயம ஧டகக உ஧களபச சம஧஭த௅த
௃஧றறத தநதத. ஧லக௅஬கமகததலம அயர தடலதட
௄஧ளடடகளல ஈட஧டடளர. 1500 மடடர நறறம எர ௅நல
ஏடடததல அயர களடடன ௄யகம பரடடஷ
஧ததரக௅கனள஭ரகளன கய஦த௅த அயர ஧ககம ஈரததத.
எர ௄தச௄ந ௄஧னஸட௅ப ஥மபக௅க ஥டசததபநளக ஧ளரததத.

ஆ஦ளல கலவக௄க மதலடம
தநத ௄஧னஸடர 1948ஆம ஆணட
஬ணடன எலமபக ௄஧ளடடகளல
இஙக஬ளந௅த பபதநதககம
யளயபப க௅டததம அத௅஦
஌றறக௃களள஭ நறததளர
஋ன஫ளல ஆசசரனநளக
இரகக஫தல஬யள? அதறகள஦
களபணத௅த ௄கடடளல இனனம
ஆசசரனப஧டவரகள ௄஧னஸடர
த஦த நரததய ஧டபபல மழ கய஦ம ௃சலதத வரமபனத
மதல களபணம, இபணடளயத களபணம தன ௄தசத௅த
பபதநதககம அ஭வகக த஦கக இனனம தகத இல௅஬
஋னற அயர ந௅஦ததத. யளழக௅கயல ஥ளம இத௄஧ளன஫
஋தத௅஦ வ௅஭னளடட வபரக௅஭ சநதகக மடயம! அயர

88
அப஧ட ௃சளன஦ளலம ஆ஦ளல அடதத மன௄஫
ஆணடகளல அதளயத 1951ல எர ௅நல ஏடடததல
இஙக஬ளநதன ஆகசச஫நத வபபளக உரப௃஧ற஫ளர ௄஧னஸடர.
அடதத எலமபக ௄஧ளடடகக தளன தனளர ஋னற உணரநதளர.

ஆ஦ளல 1952 ஆம ஆணடல ௃லலசஙக எலமபக
௄஧ளடடகளல க௅டச நமட ௄஥ப நளற஫ஙக஭ளல
௄஧ளடடகளகக இ௅டயல ௄஧ளதன ஏயவ இல஬ளநல ஏட
௄யணடன ந௅஬ ஌ற஧டடத. அத஦ளல அயபளல 1500 மடடர
ஏடடததல ஥ளனகளயதளகததளன யப மடநதத. பரடடஷ
஧ததரக௅ககள அய௅ப ஋ளள ஥௅கனளட஦.
.

.


45 .

.

1954ஆம ஆணட த஫ தஙகள 6 நதைத ல஬த 25
ஆகஸஃதபாரடல நதடவபறம ஒர தபாடடயல பரடடஷ
தடலதட கறகததை ப஭தநததத ஒர த஫ல பரவல
ஓடனார தபனஸடர. உயகசொைதனத஬ தநாகக வத஭நை
அல஭த காலகள 3 நமடம 59.4 வனாடயல கடகா஭ததை

89
வரலாறற நாயகரகள
உதம஬ தலதைன. தபனஸடரகக மசச மடட஬த,
வதர஬ாடட உயகம ஒர கணம மககன த஫ல வ஭தய
தலதத மசசவட ஫மநைத. 25 ல஬தல ல஭யாறறல ைடம
பததைார ௄஧னஸடர. நானக நமடததறகள ஒர த஫ல
வைாதயவ ஓடலத ஫னை
உடலகக அபபாறபடடத
஋னபதைான அபதபாதை஬
வதர஬ாடட வ஭ரகளன
பயறறவபபாரரகளன
஋ணண஫ாக இரநைத.
ஆனால அத
ொதககககட஬ ஒனற
஋னற
நமபனார தபனஸடர.
ைனத ஫ரததல படபபன மயம உடலகறகதர கரநத கறம
அலர ஓடலதைபபறற நதம஬ ஆ஭ாயசசகள வெயைதைாட
஫டட஫லயா஫ல அறவ஬ல அடபபதடயயான பத஬ பயறச
மதமகதர லகததகவகாணடார.

஥மபக௅க௄னளட அநத ம௅஫க௅஭ ௅கனளணட ௃யறறயம
௃஧ற஫ளர. ௄஧னஸடர சளததத அடதத நளத௄ந
ஆஸத௄பலனளவன ஜளன ௄஬ணட ப ஋ன஫ வபரம ஥ளனக
நமடததறகள எர ௅நல ௃தள௅஬௅ய ஏட மடததளர.
அப௄஧ளததளன த௅ட உடலகக அல஬ உள஭ததககதளன
஋ன஧௅த உ஬கம உணரநதத. மகப௃஧ரம சளத௅஦௅ன ௃சயத
அ௄த ஆணட தடலதட ௄஧ளடடகளலரநத ஏயவ ௃஧றற
த஦த நரததய கலவ௅ன ௃தளடரநதளர ௄஧னஸடர. பன஦ர
ச஫ப஧ளக ௄தரசச ௃஧றற ஥பமபனல நரததயபள஦ளர. ஋ப஧ட
எர ௅நல சளத௅஦௅ன நகழததனரகள ஋னற எரம௅஫
அயரடம ௄கடகப஧டட௄஧ளத “உஙகளகக இரப஧௅தக
களடடலம அதகநளக ஋டததக௃களளளம
த஫௅நதளன" களபணம ஋னற கற஦ளர ௄஧னஸடர.


90
எரம௅஫ அய௅ப ஋ளள
஥௅கனளடன ஧ததரக௅ககள
“The man who ran the miracle
mile" அதளயத அதசன ௅நல
நனதன ஋னற இப௄஧ளத
஧ளபளடட஦. 1975 ஆம
ஆணட ௄஧னஸடரகக
“சர” ஧டடம யமஙக
கவபவததத பரடடஷ
அபசளஙகம. கடநத 50 ஆணடகளல ஋தத௅஦௄னள வபரகள
எர ௅நல ௃தள௅஬௅ய ஥ளனக நமடததறகள ஏட
மடததரககன஫஦ர. ஆ஦ளல அயரகள ஌றக஦௄ய
௄஧னஸடபளல ஋டட஧டட இ஬க௅கதளன ஋டடயரககன஫஦ர.
஥ளனக நமட இ஬க௅க மதனமத஬ளக மறனடதததளலதளன 50
ஆணடகள கடநதம ௄஧னஸடரன ௃஧ன௅ப ௃஧ர௅நயடன
சநநத நறக஫த யப஬ளற. எர௄ய௅஭ இன௃஦ளர வபர
மனற நமடததறகள எர ௅நல ௃தள௅஬௅ய ஏட
மடததளல ௄஧னஸடரன ௃஧னர ந஫ககப஧ட஬ளம, ஆ஦ளல
மடனளத ஋னற கரதப஧டட௅த மடயம ஋னற ௃சயத
களடடனதள௄஬௄ன மனற நமட இ஬க௅கயம ஌ன மறனடகக
மடனளத!! ஋ன஫ சநத௅஦௅ன ஧஬ வபரகளன உள஭ஙகளல
உரயளககயரகக஫ளர ௄஧னஸடர. இத என௄஫ ௄஧னஸடரன
௃யறறனளகம.

உஙகள ல஺ழவல நஙகள லகததகமக஺ளளம இயகக
஋த? ஫றமலரகளன இயககபடப஺யடல ஺த஺஭஫஺க
இரநத஺ல ல஺ழகடகயம ஺த஺஭஫஺கதத஺ன இரககம.
ஆன஺ல டபனஸைட஭படப஺ல உஙகள இயககம உ஬ரல஺க
இரநத வை஺ ம஬றசட஬஺ட வ஬ரடல சநத உடறதத஺ல
ல஺ழகடகயம உ஬ரம அதன஺ல நஙகள வரமபம
ல஺னமம லபபடம.

91
வரலாறற நாயகரகள


஥ம௅ந யழ஥டதத௄யள௅ப த௅஬யரகள ஋னக௄஫ளம ஥ளட௅ட
யழ஥டதத௄யள௅ப அபசனல த௅஬யரகள ஋னக௄஫ளம, உ஬க
அபசன௅஬ அ஬சப ஧ளரததளல ஧஬ த௅஬யரகள தஙகள
஥ளட௅ட யழ஥டததயதறகப ஧த஬ளக ௃சளநத வட௅ட நடடம
யழ஥டததக ௃களணட அய஬ம ௃தரன யரம
சன஥஬ததககளகவம ௄஧ர பகழககளகவம அபசன௅஬
அசஙகப஧டததம அத ௄஧ளன஫ த௅஬யரகளகக நததயல
அததப பததளற௄஧ளலதளன ௃஧ரம த௅஬யரகள
௄தளனறகன஫஦ர ௃஧ளத஥஬த௅த உயபளகப ௄஧ளறற தஙகள
஧ண௅ன ௃சவ௃ய஦ச ௃சயகன஫஦ர

அபசனலல ஬ஞசம, ஊமல அதகளபத
தஷனபபப௄னளகம ஆகன௅ய நலநத எர
௄தசததல இப஧டப ஧டட எர நளநனதன
இரநதரகக஫ளர ஋ன஧௄த ஆசசனரனநளக
இரகக஫த. ௃தளடககப஧ளள ய௅ப
கலவகற஫ எரயர எர நளந஬ததன
மத஬௅நசசபள஦ க௅தக
௄கடடரககறரக஭ள! அயர ஆஙக஬ம
௃தரனளநல அபசனல ஥டததனயர மததத த௅஬யரகள
அபசனலல ஧தவ யகககககடளத ஋னற எர சடடத௅த
௃களணட யநத அதறக மன உதளபணநளக த஦த
மத஬௅நசசர ஧தவ௅ன௄ன த஫நதயர.

கலவட஬ டதததன கணகடரத தமககம ஋னற கற
஧டடத ௃தளடடக௃஭ல஬ளம ஧ளளக கடஙக௅஭க கடடனயர
஌௅மப பள௅஭களம ஧ளளகக யப௄யணடம ஋ன஧தளல
பபடசககபநள஦ நதன உணவத தடடத௅த அறமகம
௃சயதயர தளன மத஬௅நசசபளக இரநத௄஧ளதம யற௅நயல
யளடன தன தளயகக ச஫பபச சல௅ககள தபளதயர,
சனநளவலதளன இத௄஧ளன஫ கதளப஧ளததபஙக௅஭ப ஧ளரகக
16.


92
மடயம ஋னற ௃சளலலந஭வகக தமறகததல நமப மட஬஺த
நலய஺டசட஬த தநத இமல஺ப பகழமபறம அநத உனனத
தடயலரன மப஬ர க஺஫஭஺ஜர. இலட஭ப டப஺னமத
தடயலரகள தமறகததல மத஺ைரநதரநத஺ல ந஫த
஫஺நயம த஭ணப டப஺றறம அரவகக உ஬ரநதரககம
஋னபத ஫றகக மட஬஺த உணட஫.

1903 ஆம ஆணட ஜூ௅஬ 15ந௄தத
தமழ஥ளடடன வரத஥கரல
கநளபசளம ஥ளடளர, சயகளம
அமநளள ஆக௄னளரகக நக஦ளக
ப஫நதளர களநபளஜர, ஌ழ௅நனள஦
கடம஧ம ஌ழ௅நயன
களபணநளகவம ஧டபப ஌஫ளத
களபணதத஦ளலம அயபளல ஆற
ஆணடகளதளன கலவகறக
மடநதத

12 ஆயத யனதல த஦த தளயநளநனன தணகக௅டயல
௄ய௅஬ப ஧ளரததளர. அப௄஧ளத இநதனள மழயதம சதநதபத த
௃களழநதவடட ஋ரநத௃களணடரநதத, அயரகக 15 யனத
ஆ஦௄஧ளத ஜளலனன யள஬ள஧ளக ஧ட௃கள௅஬ப ஧றறன ௃சயத
அயரன களதகக ஋டடனத. அ௄த ௄஥பம களநத வடதத
எதத௅மனள௅ந இனகக அ௅மப௅஧ ஌றற த஦த 16ஆயத
அயர களஙகபஸ கடசயல மழ௄஥ப உறபப஦பளக ௄சரநதளர.
அனறலரநத ஧஬ ஆணடகள
கரனம ஧தவ ஋னற ஧ளபளநல
கடசககளக கட௅நனளக உ௅மததளர.

1930ஆம ஆணட ஌பல நளதம
௄யதளபணனததல களநத அடகளன
உபப சததனளககபகததல க஬நத
௃களணடளர. அத஦ளல அயரகக 2

93
வரலாறற நாயகரகள
ஆணட ச௅஫ தணட௅஦ வதககப஧டடத. அநத மதல ச௅஫
தணட௅஦ககப ப஫க, அயர ௄நலம 5 ம௅஫ ச௅஫யளசம
அன஧வததகக஫ளர. கடடததடட 8 ஆணடகள அயர
ச௅஫யல கழததரகக஫ளர. 1940 ஆம ஆணட பபபயர நளதம
தமழ஥ளட களஙகபஸ கடசயன த௅஬யபளக
௄தரந௃தடககப஧டடளர. அநத ௃஧ளறப௅஧ அடதத 14
ஆணடகளகக யகததளர. 1952ல ஥ளடளளநன஫
உறபப஦பளகத ௄தரந௃தடககப஧டடளர. அடதத 2
ஆணடகளல ௃சன௅஦ நளந஬ததன மத஬௅நசசபள஦ளர.

மகவம தனககத௄தளடதளன அநத ௃஧ளறப௅஧ ஌றறக
௃களணடதளக யப஬ளறறக கறபபகள கறகன஫஦.
இநதனளவல ஆஙக஬ம ௃தரனளத எரயர எர நளந஬ததன
மத஬௅நசசபள஦த அத௄ய மதனம௅஫. ஆ஦ளல ஆஙக஬ம
௃தரனளநலம 6 ஆணடக௄஭ கற஫ கலவயடனம
மத஬௅நசசர ௃஧ளறப௅஧ ஌ற஫ அயரதளன, அடதத 9
ஆணடகளகக த௅஬ ச஫நத த௅஬௅நததயத௅த
தமமகததறக யமஙக஦ளர. அயபத கள஬ கடடததல
இநதனளவ௄஬௄ன மகசச஫நத ம௅஫யல நரயகககப஧டட
நளந஬ம ஋ன஫ ௃஧ர௅ந௅ன ௃஧ற஫த தமழ஥ளட .

அப஧ட அயர ஋ன஦ ௃சயதளர? அபசனலல தன௅஦
஋தரததயரக௅஭௄ன எரயர அபய௅ணதத க௅த௅ன நஙகள
௄களவப஧டடரககறரக஭ள! களநபளஜர மத஬௅நசசபள஦
உட௄஦௄ன அ௄த ஧தவகக தன௅஦ ஋தரதத ௄஧ளடடயடட ச.
சபபபநணனம, ஋ம. ஧கதயதஜ஬ம ஆகன இரய௅பயம தன
அ௅நசச௅ப௅யயல ௄சரததக௃களணட அ௅஦ய௅பயம
வனபபல ஆழதத஦ளர அயர. த஦த அ௅நசசரகளகக
௃சளன஦ அறவ௅ப ஋ன஦ ௃தரயநள “ப஭சசடனட஬
஋தரமக஺ளளஙகள அடல ஋வலரவ சற஬த஺க
இரநத஺லம ப஭ல஺யலடய அதடன தரபபதறக஺ன
லழகடரத டதடஙகள நஙகள ஌த஺லத மயத஺ல ஫ககள
நச஬ம தரபத அடைல஺ரகள ஋னபதத஺ன”

94

அயர ஥ல஬ளடசயல கலவதத௅஫யலம ௃தளழறத௅஫யலம
தமழ஥ளட தரதநள஦ ய஭ரசச கணடத. நளந஬ம மழயதம
஧஬ பதன ஧ளளக௅஭ கடட உததபவடடளர. ஧௅மன ஧ளளகள
சர ௃சயனப஧டட஦. எவ௃யளர கபளநததககம எர
௃தளடககப஧ளள, எவ௃யளர ஧ஞசளனததககம எர
உனரந௅஬ப ஧ளள, இரப஧௅த உறத ௃சயதளர.
஋ழததறவன௅ந௅ன ௄஧ளகக ௄யணடம ஋ன஧தறகளக
஧த௄஦ளபளம யகபப ய௅ப இ஬யச கடடளனக கலவ௅ன
அறமகப஧டதத஦ளர. ஌டறச சறலரகளன லயற க஺஬஺஫ல
இரகக ஫த஬ உவ லறஙகம உனனத஫஺ன தடைதடத
அறமகம மயத஺ர.

ஜளத, யகபப, ஌௅ம, ஧ணககளபன ஋ன஫ ௄஧தத௅த எழகக
வரமபன அயர ஋ல஬ளப ஧ளள பள௅஭களககம இ஬யச
சர௅ட௅ன யமஙக஦ளர. அயர ஆடசயல தமழ௃நளழகக
஥ல஬ அஙககளபம க௅டததத. ஧ளளகளலம உனரகலவ
ந௅஬னஙகளலம தம௅ம ௄஧ளத஦ ௃நளழனளககன௄தளட
அறவனல, ௃தளழலநட஧ப ஧ளடப பததகஙகளம தமழல
௃யளயபச ௃சயதளர. அபசளஙக அலய஬கஙகளகக தமழ
தடடசச இனநதபஙகள அறமகம ஆய஦. நதநன஫ஙகளலம
யமககக௅஭ தமழல ஥டதத ஊககவககப஧டடத.

அயரன ஆடசயல வயசளனம ஥ல஬ ய஭ரசச கணடத.
௅ய௅க அ௅ண, நணமததளற அ௅ண, கழ஧யளன அ௅ண,
஧பமகக஭ம சளததனர அ௅ண ஋னற ஧஬ அ௅ணககடட
தடடஙகள அசப ௄யகததல ந௅஫௄யற஫ப஧டட஦.
௃தளழறத௅஫யலம மதத௅ப ஧தததளர. ௃஥ய௄யல ஧ழபப
ந஬ககர, ௃சன௅஦ ஆயட பளணய த஭யளடத ௃தளழறசள௅஬,
௃சன௅஦ ஹநதஸதளன ௃டல பரணடரஸ ஋஦ ஧஬ ௃஧ரனத
௃தளழலகள தமமகததல உரயளய஦. அயபத நளடச௅ந
௃஧ளரநதன ஆடச௅னக கணட இநதன பபதநர ௄஥ர

95
வரலாறற நாயகரகள
இநதனளவ௄஬௄ன மகசச஫நத ம௅஫யல நரயகககப஧டம
நளந஬ம தமழ஥ளட ஋னற ஧ளபளடட஦ளர.

இப஧டப஧டட ச஫நத
஥ல஬ளடச௅ன
யமஙகனதளலதளன ௃தளடரநத
மன஫ளயத ம௅஫னளக
மத஬௅நசசபளகத
௄தரந௃தடககப஧டடளர.
இவய஭வம ௃சயத அயர
அடதத ௃சயத களரனம
அபசனலக௄க எர பதன இ஬ககணத௅த கறறத தநதத.
களஙகபஸ கடச அதன தடப௅஧யம யல௅நயம இமநத
யரயதளக உணரநத களநபளஜர ஋ல஬ள மதத களஙகபஸ
த௅஬யரகளம தஙகள அபசனல ஧தவ௅ன பளஜ஦ளநள
௃சயதவடட ஥ளடட ஥஬னககளக கடசப஧ணகளல ஈட஧ட
௄யணடம ஋ன஫ எர தடடத௅த உரயளகக பபதநர
௄஥ரவடம ஧ரநத௅ப ௃சயதளர.

இபண௄ட நளதஙகளல அநத தடடத௅த ஌றறக௃களணடத
களஙகபஸ ஧ணககழ. அநதத தடடததற௄க களநபளஜர தடடம
஋ன௄஫ ௃஧னரடப஧டடத. த஦த தடடததறக மன
உதளபணநளக இரகக 1963 ஆம ஆணட அக௄டள஧ர 3ந௄தத
த஦த மத஬௅நசசர ஧தவ௅ன பளஜ஦ளநள ௃சயதளர. அநத
அதசன த௅஬யர அய௅பத ௃தளடரநத ஬ளல ஧கதர சளஸதர,
ஜகஜயனபளம, ௃நளநபளரஜ௄தசளய, ஋ஸ௄க.஧ட௄டல ௄஧ளன஫
மததத த௅஬யரகளம ஧தவ வ஬க஦ர. அ௄த ஆணட அக஬
இநதன களஙகபஸ கடசயன த௅஬௅நப ௃஧ளறப௅஧ தநதளர
ஜயகர஬ளல ௄஥ர. அதறக அடதத ஆண௄ட ௄஥ர
இ஫நத௅தத ௃தளடரநத இநதனளவன அடதத பபதநபளக ஬ளல
஧கதர சளஸதர௅ன மன ௃நளழநதளர களநபளஜர.


96
இபண௄ட ஆணடகளல சளஸதரயம நபணத௅தத தழய
அப௄஧ளத 48 யனத நபமபயரநத ௄஥ரவன நகள
இநதபளகளநத௅ன இநதனளவன அடதத பபதநபளகக஦ளர.
களநபளஜர அநத இபணட த௅஬௅நததய நளற஫ஙக௅஭யம
அயர மக
஬ளயகநளக ௃சயத
மடதததளல
களநபளஜ௅ப
“கஙட஫ககர” ஋னற
அ௅மதத஦ர
஧ததரக௅கனள஭ரக
ளம நற஫
அபசனலயளதகளம.
இப஧ட தமழ஥ளடடல
௃நசசததகக ௃஧ளறகள஬ ஆடச௅ன தநத களநபளஜர, த஦த
க௅டச மசச ய௅ப சமகத௃தளணட௄஬௄ன கறனளக
இரநதளர. 1975 ஆம ஆணட அக௄டள஧ர 2ந௄தத த஦த 72 ம
யனதல கள஬நள஦ளர.

அதறக அடதத ஆணட அயரகக உனரன “ப஺஭த ஭தன஺”
யமஙக கவபவததத இநதன அபச. சமகத
௃தளண௅ட௄ன ௃஧ரதளக ந௅஦தததளல த஦க௃கனற எர
கடம஧த௅த அ௅நததக ௃களள஭வல௅஬ களநபளஜர. ஆம
அயர தரநண௄ந ௃சயத ௃களள஭வல௅஬. ௄நலம சற
யனத௄஬௄ன கலவ௅ன ௅கவடட௅த ந௅஦தத யரநதன
அயர தளன ச௅஫யளசம ௃சன஫ ௄஧ள௃தல஬ளம ௃களஞசம
௃களஞசநளக ஆஙக஬ நலக௅஭ யளசகக கறறக௃களணடளர.
எர நளந஬ததன மத஬௅நசசபளக இரநத ௄஧ளதம
அயர௅டன தளய வரத஥கரல அடப஧௅ட யசதகள கட
இல஬ளத வடடல யளழநதளர ஋ன஫ளல ஆசசரனநளக
இரகக஫தல஬யள!


97
வரலாறற நாயகரகள
தன கடம஧ம ஋ன஧தறகளக தன தளயககககட ஋நத
சல௅கயம யமஙகனதல௅஬ அயர. த஦க௃க஦ ௅யததரநத
௃சளததககள ஋ன஦ ௃தரயநள? ச஬ கதர ௄யடட சட௅டகளம,
ச஬ பததககளமதளன. ஧தவககரன ஧நதள அயரடம இரநத௄த
இல௅஬. ஋நத ௄஥பததலம ஋யரம அய௅ப த௅டயனற
சநதகக மடயம. ,
.
,

.

,
,


”..
.

98


நளவபன அ௃஬கறளணட௅ப இரமபப஧஫௅ய ஋னற
யரணகக஫ளர த௅பப஧ட ஧ளட஬ளசரனர ஧ள.வஜய. அநத
இரபப ஧஫௅ய௅ன ௄நலம யரணகக஫ளர இவயளற:

இ஭ததமம யததமம இலன த஺யபப஺ல
வ஭மம வடலகமம இலன ஆயதம
கமப஭மம அறகம இலன கத
஋டடததடகடரயம ஌மமடததப ப஺ரகக
டலதத கட஭ககபப஬ல
உயக லட஭பைதடத நர஬ம மயயம அரவல
உயக டதஙகடர தன ஋ஃக ப஺டதயல நசகக
டலததரநத
ஓர இரமபபபமடல
ஒட஭ ஒர அண ஆயதட஫ அப஺஬க஭஫஺னமதனம஺ல
ஒவமல஺ர அணடலயட஫ ஆயத஫஺க மக஺ணை ஫னதன
஋ததடக஬லன அநத ஫னதனத஺ன அமயகஸ஺ணைர
அமயகஸ஺ணைர (THE GREAT )

க.மகக மன 356 ஆம ஆணட ஜூ௅஬ 20 ந௄தத
நளஸ௄டளனனளவ஬ நன஦ர பலபஸகக நக஦ளக க௄பகக
நணணல உதததத அ௃஬கறளணடர ஋ன஫ வபககமந௅த.
கமந௅த ப஫நத ௄஥பம பலபஸ நன஦ன அகநகழநதளன
களபணம அ௄த ௄஥பமதளன பலபஸன பளசனள஦ கத௅ப
எலமபக வ௅஭னளடடல ௃யறற௃஧றறரநதத.
அ௃஬கறளணடர இநத உ஬௅க கடட ஆளயளன ஋னற அபச
௄சளதடரகள கணதத ௃சளன஦தம நன஦ன பலபஸன
நகழசசகக களபணம.

ப஫நததலரந௄த அ௃஬கறளணடரடம அறவககர௅நயம
அதத வபமம கட௃களணடரநத஦. அ௃஬கறளணடர
சறயனதளக இரநத௄஧ளத ஥டநத சம஧யம இத. தன தந௅த
17.

99
வரலாறற நாயகரகள
பலபஸ சலரனள ஥ளடடல ஧௅ட௃னடபப
஥டததக௃களணடரநத௄஧ளத நளச௄டளனனளவல ஧௅டவபரகள
ச஬ ௅கதக௅஭ நதநன஫ததறக அ௅மததச௃சலய௅த ஧ளரதத
அ௃஬கறளணடர நதநன஫ததறகள ந௅மநதளர. அங௄க அநத
௅கதகள பபடசயல ஈட஧டடதளக கற அயரகளகக
நபணதணட௅஦ வதககப஧டடத. இ஭யபசன
அ௃஬கறளணடர நத஧த௅னப ஧ளரதத ஥ளன ஌தளயத
௃சளல஬஬ளநள ஋னற ௄கடடளர இ஭யபசன ஋ன஧தளல
நத஧தயம இணஙக஦ளர.

அ௃஬கறளணடர ௅கதகளகக ஆளக௃களர கதத௅னக
௃களடதத சலரனளவல அபசர பலபஸ யததததல இரகக஫ளர
அநத யததததல ஧ங௃கடதத
நஙகள ௄஧ளரடடளல உஙகளகக
வடத௅஬. நபணயளயலரநத
தபபன ௅கதகள அ௃஬கறளணடர
௃சளன஦஧ட௄ன ௄஧ளரல
க஬நத௃களள஭ச ௃சன஫஦ர. உயர
வ௅஬ நதப஧ற஫த, அத௅஦
இமப஧௃தன஫ளல அத
௄தசததறகளக நடட௄ந இரகக
௄யணடம ஋னற த஦த
தரபபககள஦ களபணத௅த
வ஭கக஦ளர அ௃஬கறளணடர. நத஧தகளக௄க இநத நத௅னச
௃சளன஦௄஧ளத அ௃஬கறளணடரகக யனத ஋ன஦ ௃தரயநள?
௃யறம ஌ழதளன.

அ௃஬கறளணடரன பததககர௅ந௅ன ஧௅஫சளற஫ இன௃஦ளர
சம஧யம. யப஬ளறற௄஬௄ன மக பகழ௃஧ற஫ கத௅பயன ௃஧னர
ஃபச௄஧஬ஸ. ஋ல஬ள வத௅தக௅஭யம அறநத அநத கத௅ப
பலபஸ நன஦னடம வறகப஧டடத. அநத கத௅ப னளரகக௄ந
அடஙகளநல தடலல கதததக ௃களணடரநதத. உன஦ளல
மடனளத ௄யணடளம ஋னற நன஦ர பலபஸ ஋வய஭௄யள

100
தடததம அத௅஦ தளம அடககயதளக கற க஭ம இ஫ஙக஦ளர
அ௃஬கறளணடர. கத௅ப தன நம௅஬௄ன ஧ளரதத மபளக஫த
஋னற ச஬ ௃஥ளடகளல பரநத௃களணட அ௃஬கறளணடர
சரன௅஦ ௄஥ளகக கத௅ப௅ன தரபப஦ளர. கத௅ப௅ன
மபடச௅ன ந஫நத அ௅நதனள஦த கடயரநதயர
அ௃஬கறளணடரன பததககர௅ந௅ன கணட வனநத஦ர.

மகவம படததப௄஧ள஦தளல அநதக
கத௅ப௅ன௄ன த஦த ௃சளநதக
கத௅பனளககக ௃களணடளர
அ௃஬கறளணடர. அயபத
இறதகள஬ம ய௅ப கட௄ய
இ௅ணநதரநதத ஃபச௄஧஬ஸ.
அத஦ளலதளன யப஬ளறற௄஬௄ன ஆக
பகழ௃஧ற஫ கத௅ப ஋ன஫ ௃஧னர
அதறக க௅டததத.

உ஬கம இதய௅ப கணடரககம மகப௃஧ரன சநத௅஦ச
௃சபபகளள எரயபள஦ அரஸடளட௅஬ த஦த 13 ஆயத
யனதல ஆசரனபளக ௃஧ற஫ளர அ௃஬கறளணடர. ஋னனடம
நளணய஦ளகம தகத உ஦கக இரகக஫தள ஋னற
அரஸடளடல அ௃஬கறளணட௅ப ௄கடக அதறகம சறறம
ச௅஭ககளநல ஋஦கக ஆசனரனபளகம தகத உஙகளகக
உள஭௃தன஫ளல உஙகளகக நளணய஦ளகம தகத ஋஦ககம
உள஭த ஋னற ஧தல கற஦ளர அ௃஬கறளணடர.

எர உ஬களளம கரயம அ௃஬கறளணடரன கணகளல
௃தரய௅த கயணதத அரஸடளடல நறறககணககள஦
நணககஙக௅஭ அயரகக கறறக௃களடததளர. க.ம 336 ஆம
ஆணட நன஦ன பலபஸ ௃கள௅஬ ௃சயனப஧டட ப஫க த஦த
20 ஆயத யனதல அரன௅ண ஌ற஦ளர அ௃஬கறளணடர.
அடதத 13 ஆணடகளல தரகக, ஋கபத, பஷனள,
ஆபகளனஸதளன, ஧ளகஸதளன ஋னற ஧஬ ஥ளடக௅஭ தன

101
வரலாறற நாயகரகள
கள஬டயல ௃களணட யநதளர. அயரன க௅டச ஆணடகளல
அயபத கய஦ம இநதனளவன ஧ககம தரமபனத. இநத
சந௃யள௅ன கடநத ஧ஞசளப நன஦ன ஃ௄஧ளப௅ற
கட௅நனள஦ ௄஧ளரககபபன மறனடததளர அ௃஬கறளணடர.

பன஦ர ஃ௄஧ளபஸடம உஙக௅஭
஋வயளற ஥டதத ௄யணடம ஋னற
அ௃஬கறளணடர ௄கடக, எர
நன஦௅஦ப௄஧ளல ஥டதத ௄யணடம
஋னற ஃ௄஧ளபஸ கற஦ளர. உட௄஦
தளன ௅கப஧றறன ௄தசத௅த
அயரட௄ந எப஧௅டதத அத௅஦
நளச௄டளனனளவன ஧ளதகளபப
உட஧டட ௄தசநளக அறவததளர
஥ன௃஦ஞசம ௃களணட
அ௃஬கறளணடர. இநத கள஬
கடடததலதளன அயரன
௃யறறகளக௃கல஬ளம
உறத௅ணனளக இரநத ஃபஸ௄஧஬ஸ கத௅ப இ஫நத ௄஧ள஦த.
அநத தககததல எரயளபம உண௄ய இல஬ளநல
அ௃஬கறளணடர தயணட கடநததளக எர கறபப கறக஫த.
அதன பன஦ரம ச஬ ௃யறறக௅஭ கவததளர
அ௃஬கறளணடர.

5 ஆணடகள ௃தளடரநத ௄஧ளரடட க௅஭பபலம 12 ஆயபம
௅நலகள கடநத யநத ௄சளரவலம அடதத எர ஧ட
அட௃னடதத ௅யககநளட௄டளம ஋ன஫஦ர அ௃஬கறளணடரன
஧௅ட வபரகள. தன ஧௅டயன ஧஬௄ந த஦த ஧஬ம ஋ன஧௅த
உணரநத அ௃஬கறளணடர த஦த இ஬ககக௅஭
சரகக௃களணட ஧ளப௄஬ளன ஥கர தரமபநளற த஦த ஧௅டகக
உததபவடடளர. ஧ளப௄஬ளன தரமபன ச஬ ஥ளடகளல எர
நள௃஧ரம வரநதல க஬நத௃களணடளர அ௃஬கறளணடர.
அநத வரநத ஥டநத மன஫ளம ஥ளள அதளயத க.ம 323 ஆம

102
ஆணட ஜூன 10 ந௄தத த஦த 33 ஆயத யனதல
கள஬நள஦ளர நளவபன அ௃஬கறளணடர. வரநதல அயரகக
வரம ௅யககப஧டடத ஋னற ச஬ யதநதகள ஧பவ஦. அயர
உண௅நய௄஬௄ன வரததளலதளன நளணடளபள ஋ன஧௅த
சரததபததளல தலலனநளக க஫ மடனவல௅஬.

இநத உ஬க௄ந த஦கக ௄஧ளதளத ஋ன஫யனகக ஆ஫ட ந஬௄ந
௄஧ளதநள஦தளக இரநதத ஋னற அ௃஬கறளணட௅ப
யரணகக஫ளர கவப௄஧பபச ௅யபமதத. அ௃஬கறளணடர
௄஧பள௅சககளபன ஋ன஫ ௃஧ளர௅஭ அநத யரகள தநதளலம
஥ளம அநத நளவபனன
நற஧ககத௅தயம ஧ளரகக ௄யணடம.
அயர எடட௃நளதத உ஬௅கயம
௃யல஬ ந௅஦ததத உண௅நதளன.
ஆ஦ளல ௃யறறகள ஧஬
கவநத௄஧ளதம அ௃஬கறளணடர
அகம஧ளய௄நள ஆணய௄நள
௃களள஭வல௅஬. நள஫ளக தளன ௅கப஧றறன ௄தசஙக௅஭யம
நன஦ரக௅஭யம வபரக௅஭யம கணணனநளக ஥டதத஦ளர
஋னறதளன யப஬ளற கறக஫த.

உயக ரதத஭ததல அமயகஸ஺ணைட஭படப஺ல டலற ஒர
஫஺வ஭ன கடை஬஺த ஋னபத஺லத஺ன அலட஭
அமயகஸ஺ணைர த கம஭ட ஋னற நடனவல
டலததரககமத ல஭ய஺ற. அபபடபபடை ஫஺வ஭னகக வ஭ம
பயதடத தநதத வடலகம பகடற தநதத வ஭மம
வடலகமம ஫ அரவல அமயகஸ஺ணைரைம
இரநதத஺லத஺ன அலரகக அநத ல஺னமம லபபடைத.
இநத ந஬த ந஫ககம நச஬ம மப஺ரநதம.


அ௃஬கறளணட௅பப௄஧ளல ஥நகக வபமம வ௄யகமம
இல௅஬௃னன஫ளலம ஥ளம ஋ணணகன஫ இ஬கக௅஦ ௄஥ளகக

103
வரலாறற நாயகரகள
வடளமனறச௄னளடம கட஦ உ௅மப௄஧ளடம ௄஧ளபளட஦ளல
஥நகக இநத ௅யனமம அநத யள஦மம நசசனம யசப஧டம.

104


2003 ஆம ஆணட பபபயர மதல ௄தத ௃கள஬மபனள
வணக஬ம வணணல ச௅தநதத. இநதன சமகமம
எடட௃நளதத வண௃யள சமகமம ௄சளகததல மழகனத. 41
யனதல யள஦ததல எர ஥டசததபநளகப ௄஧ள஦ இநத஬஺வன
மதல வ஭஺ஙகடன கலபன஺ ஺வய஺டலப பறறத஺ன
மதரநதமக஺ளர இரககடம஺ம.

1961 ஆம ஆணட ஜூ௅஬ மதல
௄தத இநதனளவன லரனள஦ள
நளந஬ததலள஭ கர஦ளல ஋ன஫
சறன ஥கபததல ப஫நதளர கல஧஦ள
சளவ஬ள. ஥ளனக பள௅஭களல
அயரதளன க௅டககடட. தந௅த ஏர
யரததகர, தளய இல஬ததபச. நற஫
௃஧ண கமந௅தக௅஭ப௄஧ளல
௃஧ளம௅நக௅஭ ௅யதத
வ௅஭னளடயதறக ஧தல கல஧஦ள
வநள஦ஙக௅஭ ய௅பநதம ஏவனம
தடடக௃களணடம இரப஧ளர. சற யனத௄஬யரந௄த
வண௃யள ௃஧ளறனள஭பளக யப௄யணடம ஋ன஧ததளன
கல஧஦ளவன வரப஧நளக இரநதத.

கல஧஦ள தன கபளநதத ௃தரககளல நனற௃களணட
ஆகளனத௅த ஧ளரதத வனப஧ளர. ஆகளனததல அ௅நத௅ன
கழததக௃களணட ௄஧ளகம வநள஦ஙகளன ஧ள௅த௅ன
இ௅ந௃களடடளநல ஧ளரதத௃களணட இரப஧ளர. தன
ச௄களதபனன ௄நளடடளர ௅சககளல பன இரக௅கயல
அநரநத ஧னணககம ௄஧ள௃தல஬ளம அயபத ஧ளர௅ய
ஆகளனத௅த ௄஥ளககதளன உனரம. கர஦ளவல உள஭
தளலூர ஧ளளயல ஆபம஧ கலவ௅ன மடதத கல஧஦ள,
சணடகளரல ஧ஞசளப ௃஧ளறயனல கலலரயல வநள஦
18.

105
வரலாறற நாயகரகள
௃஧ளறயனல ஧ய஬ வரமப஦ளர. அநத த௅஫யல ஧யன஫ நற஫
அ௅஦யரம ஆணக஭ளக இரநததளல மதலல ௃஧ற௄஫ளரகள
நறதத஦ர.

ஆ஦ளல கல஧஦ளவன
஋ணணத௅த அயரக஭ளல
நளற஫ மடனவல௅஬. அநத
கலலரயல 1982 ல
இ஭ஙக௅஬ ஧டடம ௃஧ற஫ளர.
ஆகளனத௅தப ஧றற௄ன
க஦வ கணட ௃களணடரநத
அய௅ப அ௃நரககள
யப௄யற஫த. 1984 ஆம
ஆணட ௃டகசளஸ
஧லக௅஬கமகததல வண௃யள ௃஧ளறயனல த௅஫யல
மதக௅஬ப ஧டடம ௃஧ற஫ளர. ஥ளனக ஆணடகள கழதத
௃கள௄஬ளபள௄டள ஧லக௅஬ கமகததல அ௄த ௃஧ளறயனல
த௅஫யல ம௅஦யர ஧டடம ௃஧ற஫ளர. ம௅஦யர ஧டடம
௃஧ற஫ உட௄஦௄ன ஥ளசள ஋஦ப஧டம அ௃நரகக வண௃யள
ஆயவ ந௅஬னததல ௄சரநதளர. ஋ளன ௃நளழயல
வ஭ககயதறக சபநநள஦ ச஬ ஆபளயசசகளல ஈட஧டடளர.

1993 ல கல஧஦ள எர தனனளர நறய஦ததல ஆயவ
வஞைளனனளக ௄சரநதளர. அதறக
அடதத ஆண௄ட கல஧஦ளவன
வண௃யள க஦வ ஥஦யளக
௃தளடஙகனத. வண௃யள வபர,
வபளஙக௅஦ ஧யறச ௃஧஫
வணணபபததரநத சநளர மயளயபம
஥஧ரகளலரநத ஆற ௄஧ர
௄தரந௃தடககப஧டட஦ர. அயரகளள
எரயர கல஧஦ள. ஜளனறன வண௃யள
த஭ததல ஧ல௄யற உடல நரததய

106
஧ர௄சளத௅஦கள, கட௅நனள஦ ௄஥ரகளணலகள ஆகனயற௅஫
கடநத ௃யறறகபநளக ௄தரந௃தடககப஧டடளர கல஧஦ள.

1995ல ஧யறச மடநத வண௃யள
வபளஙக௅஦னளக தகத ௃஧ற஫ளர. அயபத
மதல வண௃யள ஧னணம 1997 ஆம
ஆணட ஥யம஧ர 19 ந௄தத ௃தளடஙகனத.
ஆற வபரகளடன ப௄஭ளரடளவல ௄கப
௃க஦யபல ம௅஦யலரநத வணணகக
௃சலதத஧டடத ௃கள஬மபனள வணக஬ம.
அநத வணக஬ததன இனநதப கபஙக௅஭
இனககம மககன ௃஧ளறபப கல஧஦ளவகக
தபப஧டடத. 16 ஥ளடகள வண௃யளயல
யள஦த௅தயம ஥டசததபஙக௅஭யம ஥஬ம
வசளரதத கல஧஦ள 252 தட௅ய பம௅ன சறறன௄தளட சநளர
ஆ஫௅ப மலலனன ௅நல ௃தள௅஬வ ஧னணம ௃சயதளர.
டசம஧ர ஍நதளம ஥ளள ஆற வண௃யள வபரகளம
௃யறற௄னளட பமகக தரமப஦ர. அன௅஫ன த஦ம
வண௃யளகக ௃சனற யநத மதல இநதன ௃஧ண ஋ன஫
௃஧ர௅ந௅ன ௃஧ற஫ளர கல஧஦ள.


மதல வண௃யள ஧னணத௅த மடதத ஍நத ஆணடகளல
மணடம வணணகக
௃சல஬ கல஧஦ளவகக
அ௅மபப யநதத. மதல
஧னணததல அயரக௅஭
஧ததபநளக த௅பய஫ககன
அ௄த ௃கள஬மபனள
வணக஬ததல 2003 ஆம
ஆணட ஜ஦யர 16 ந௄தத
கல஧஦ள உட஧ட ஌ழ
வபரகள வணணகக

107
வரலாறற நாயகரகள
஧ளயசசப஧டட஦ர. பபபயர மதல ௄ததய௅ப அநத ஧னணம
தடடமடப஧டடரநதத. சநளர 80 அறவனல ஆபளயசசக௅஭
அயரகள ஥டதத஦ர. அநத ஧த஦ளற ஥ளள ஧னணத௅த
மடதத௃களணட ௃யறறககபநளக த௅பய஫ஙக ஧த஦ளற
நமடஙகள இரநத௄஧ளத ௃கள஬மபனள வணக஬ம வணணல
௃யடதத சதறனத. கல஧஦ள ஋ன஫ ஥மபக௅க ப 41 யனதல
உதரநதத.

௃கள஬மபனள வண௃யள
஧னணம ௄நற௃களளளம மன
அயரடம ஥டததப஧டட
௄஧டடயல உஙகளகக
ஊககமடடனயரகள அல஬த
ஊககமடட௃களணடரப஧யரகள
னளர ஋னற அயரடம
௄கடகப஧டடத. அதறக கல஧஦ள
இவயளற கற஦ளர:

மழ஫னதைாட ஒர கார஬ததல ஈடபடம ஋லத஭ பாரதைாலம
஋னகக ஊககம ஌றபடம. உைா஭ணததறக ஋னத
உ஬ரநதயபபளள ஆசர஬ரகள ைஙகள பணத஬ அலரகள
மழ஫னதைாட வெயை வைம கறபபபதல ஋ஙகதராட அதக
தந஭ததை வெயவடட வைம, அலரகளன வபாறத஫த஬ப பறற
இபதபாத நதனதத பாரதைாலம வ஬பபாக உளரத.
இதைதைவ஭ த஫லம கணடபடபபாரரகளன கதைகளம
஋னகக ஊககம ைரம.

கல஧஦ளவன வண௃யள ௃யறறனளல இனற ஧஬ர வண௃யள
க஦வக௅஭ சநநத௃களணட இரககன஫஦ர. இததளன
கல஧஦ள இநத உ஬கததறக வடட ௃சன஫ ௃சளதத. அடககம
௃சயனககட அயபத உடல க௅டககளநல ௄஧ளயரகக஬ளம.
ஆ஦ளல அயபத ஆதநள அயரகக வரப஧நள஦ அநத
வண௃யளயலதளன உ஬ள யநத ௃களணடரகக ௄யணடம.

108
எர சளதளபண ஧ளளயல ஧டததம ஧஬ர வனககம஧ட தன
க஦வக௅஭ யளழநத களடட஦ளர கல஧஦ள. இன௅஫ன
நளணயரகளம ச஫நத கலவ௄னளட தன க஦வக௅஭ ௄஥ளகக
஧னணததளல கல஧஦ள௅யப ௄஧ளனற சளதகக மடனளதள?

யள஦த௅த க஦வ கணட கல஧஦ள
சளவ஬ள அநத யள஦த௅த௄ன
யசநளககக௃களணடதல
ஆசசரனமல௅஬. ஥ளம ஋ல௄஬ள௅பயம
வட யள஦ததறக அரகல
௃சனறவடட யநதயர கல஧஦ள.
க஦௄யளட க஬நத உ௅மபபம
மழந஦௄தளட களரனததல ஈட஧டம
஧ணபமதளன கல஧஦ள௅ய வணணகக
௃களணட ௃சன஫த. அயர ப஫நத ஥நத
இநதன நணணகக ௃஧ர௅ந
௄சரததத. கல஧஦ள சளவ஬ள௅ய
௃கௌபவககம வதநளக நயனளரக ஥கரலள஭ எர வதகக
அயபத ௃஧னர சடடப஧டடள஭த.

கனவகடர கணட அநத கனவகடர நனல஺ககலதறக
டதடல஬஺ன உடறபடப வை஺ ம஬றசட஬஺டம
மழ஫னடத஺டம மக஺ணட ம஬லபடம ஋லரககம அநத
ல஺னம லபபடடை ஆக டலணடம.

109
வரலாறற நாயகரகள


1794 ஆம ஆணட 'ஃப௃பஞச ௃பவலயசன' ஋஦ப஧டம
ப௃பஞச பபடச ஥டபபலரநத கள஬கடடம. அப௄஧ளத
ஃபபளனஸன ஆடசப ௃஧ளறபபலரநத பபடச அபசளஙகம
௃நளததம 28 ௄஧௅ப ௅கத ௃சயதத. மந௅தன
அபசளஙகத௄தளட அபசனல ௃தளடரப௅டனயரகள ஋ன஧தம,
பபடசகக ஋தபள஦யரகள ஋ன஧தம அயரகள மத
சநததப஧டட கற஫சசளடட. எ௄ப ஥ளளல அதளயத 1794 ஆம
ஆணட ௄ந நளதம 8ந௄தத அநத 28 ௄஧ரம வசளரககப஧டட
கற஫யளளகள ஋஦ தரப஧ளதத அயரகளகக நபண
தணட௅஦ வதககப஧டடத. அ௄த த஦ம அநத 28 ௄஧ரன
த௅஬யம கல௃஬டடன ஋஦ப஧டம ௃யடடக கரவனளல
தணடககப஧டடத. உ஬கல பபடச நகழநத௄஧ள௃தல஬ளம
இத௄஧ளன஫ அநனளனநள஦ நபணஙக௅஭ யப஬ளற
சநதததரகக஫த. ஆ஦ளல அன௅஫ன த஦ம நகழநத அநதச
சம஧யம யப஬ளறறல எர கரமபளளனளக அ௅நநதவடடத.
களபணம ௃களல஬ப஧டட அநத 28 ௄஧ரல உ஬கம இதய௅ப
கணடரககம மகப௃஧ரன அறவனல ௄ந௅தகளல எரயரம
இரநதளர.

நனக஬ததறக அயர ௃சயத
஧ஙகளபபறக ஆயபம
உயரக௅஭ககட ஧ரசளகத
தநதரகக஬ளம. ஆ஦ளல பபடச
஋ன஫ ௄஧ளர௅ய கணக௅஭
ந௅஫கக, அய௅ப நடடநளயத
வடவககநளற ஋ழநத
௄களரக௅கக௅஭யம நபளகரதத
அயபத உய௅ப ஧றததத பபடச
அபசளஙகம. அப஧ட 51
யனத௄஬௄ன அநனளனநளக உயர
த஫நத அநத அறவனல
19.

110
௄ந௅தயன ௃஧னர Antoine Laurent Lavoisier. ஥வ஦
'இபசளன஦வனலன தந௅த’ ஋னற அய௅ப ௄஧ளறறக஫த
யப஬ளற. 1743 ஆம ஆணட ஆகஸட 26ந௄தத ஧ளரஸல
ப஫நதளர ஬யளயஸனர. கலவயல ச஫நத வ஭ஙகன அயர
சடடதத௅஫யல ஧டடம ௃஧ற஫ளர. ஋னனம அயர சடடம
஧மகவல௅஬. ஬யளயஸனரகக ஆபளயசசகள ௃சயயத௄஬௄ன
அதக ஆரயம இரநதத. அதலம கறப஧ளக
இபசளன஦வனலல அதக ஆரயம களடட஦ளர.

1766 ஆம ஆணட ஧ளரஸன ௃தரககளல வ஭ககக௅஭ப
௃஧ளரதத ௄யணடம ஋னற ஬யளயஸனர கரதத௅பததளர.
அதறகளக அயரகக தஙகப஧தககம க௅டததத. ௃யடகணட
தள அதகளரனளக அயர ஧ணனளறறன௄஧ளத ௃யடததல
஧றறயம ஋ரயம தன௅ந ஧றறயம ந௅஫ன ஆபளயசசகள
௃சயதளர. ஏர உ௄஬ளகத௅த ஋ரததளல அதலரநத க௅டககம
சளம஧லன ஋௅ட அநத உ௄஬ளகததன ஆபம஧ ஋௅ட௅னக
களடடலம அதகநளக இரககம ஋ன஧௅த ஬யளயஸனர
௄சளத௅஦கள ம஬ம நரபததக களடட஦ளர. இ௄த௄஧ளன஫
இனனம ஧஬ மககன கணடபடபபக௅஭ அயர ௃சயதளர.
அநதக கள஬கடடததல இனறபனல, கணதம, யள஦வனல
௄஧ளன஫ அறவனல த௅஫கள கணடரநத ய஭ரசச௅ன
இபசளன஦வனல கணடரககவல௅஬, அத ௃஧ரந஭வ
பனதஙகயரநதத.

அநதக கள஬கடடததல
இபசளன஦வன஬ளர ஧ல௄யற
தனப஧டட உண௅நக௅஭க கணட
கறயரநத஦ர. அ௅ய௃னல஬ளம
சதற எரஙக௅ணககப஧டளத
உண௅நக஭ளக இரநத஦. ௄நலம
஧஬ தய஫ள஦ கரததகளம
ந஬வ஦. உதளபணததறக களறறம
தணணரம கம஧வணடஸ(compounds)

111
வரலாறற நாயகரகள
஋஦ப஧டம கடடப௃஧ளரளகள ஋ன஧த இப௄஧ளத ஥நகக
௃தரயம. ஆ஦ளல ஬யளயஸனரன யர௅ககக மன
அ௅ய Elementary Substances அதளயத தனநஙகள ஋னற
தய஫ளகக கரதப஧டடத. ௄நலம ௃஥ரபபன தன௅நப ஧றறயம
மகத தய஫ள஦ கரதத ந஬வனத. ஋ல஬ள ஋ரனககடனப
௃஧ளரளகளம 'ப௄஭ளஜஸடளன' ஋஦ப஧டம ௃஧ளர௅஭
௃யள௄னறறயதளக அககள஬ இபசளன஦வன஬ளர ஥மப஦ர.
இநத தய஫ள஦
கரததகக௅஭௃னல஬ளம
நளறற அ௅நததளர
஬யளயசனர.
'ப௄஭ளஜஸடளன' ஋னற
஋நதப௃஧ளரளம
க௅டனளத ஋ன஧௅த
மதலல ௄சளத௅஦கள ம஬ம நரபததளர. இபசளன஦க
க஬பப஦ளலதளன ௃஥ரபப ஋ரக஫த ஋ன஧௅த ஬யளயஸனர
கணட ௃சளன஦ளர.


௃஥ரபப ஋ரயதறக களறறல உள஭
பபளணயளயதளன களபணம ஋஦
஬யளயஸனர கணடறநதளர.
ஆகஸஜன, ௅஥டபஜன ஆகன
இபணட யளயககள க஬நதததளன
களறற ஋ன஧௅தயம, அ௄த௄஧ளல
ஆகஸஜனம, ௅லடபஜனம
க஬நதததளன தணணர ஋ன஧௅தயம
ஆதளபஙகளடன நரபததளர.
இ௅ய௃னல஬ளம ஥நகக இப௄஧ளத
௃தரயம உண௅நகள. ஆ஦ளல
஬யளயஸனர கணட ௃சளலலமய௅ப
அ௅ய அறனப஧டளநல இரநத஦.
பததளக கணடபடககப஧டம

112
஋த௅஦யம அறவனல உ஬கம அவய஭வ வ௅பயளக
஌றறக௃களணடதல௅஬. ஬யளயஸனரன கணடபடபபகளம
அதறக வதவ஬ககளக இல௅஬. ஬யளயஸனர த஦த
கணடபடபபக௅஭ தகநத ஆதளபஙகளடன
஋டததககளடடயம அப௄஧ளத பகழ௃஧றறரநத
இபசளன஦வன஬ளரகள அயபத கரததகக௅஭ ஌றக
நறதத஦ர. ஆ஦ளல தளன உண௅ந ஋னற ஥மபனயற௅஫
஋டததகக஫வம, தறகளககவம தனஙகவல௅஬ ஬யளயஸனர.

1789 ஆம ஆணடல ஬யளயஸனர Elements of Chemistry ஋ன஫
மகசச஫நத ஧ளட ந௅஬ ஋ழத ௃யளயடடளர. ஥வ஦
இபசளன஦வனலகக அடப஧௅டனளக வ஭ஙகம
௃களள௅கக௅஭யம, ௄களட஧ளடக௅஭யம அநத ஧ளட நலல
ஆதளபஙகளடன வ஭கக஦ளர. அத௅஦ ஧டதத இ௅஭ன
இபசளன஦வன஬ளர ஬யளயஸனரன கரததகக௅஭ ஌றக
௃தளடஙக஦ர. Elementary Substances அதளயத தனநஙகள ஋னற
தளன கரதன ௃஧ளரடகளன ஧டடன௅஬யம அநத ஧ளட நலல
இ௅ணததரநதளர. எரச஬ தயறகள நஙக஬ளக ஬யளயஸனர
கணட ௃சளன஦ ௃஧ரம஧ள஬ள஦ இபசளன஦ப௃஧ளரடகள
இன௅஫ன ஥வ஦ இபசளன஦வனலன ௃஧ளரடகளன
஧டடனலல இடம௃஧றறரககன஫஦. ஬யளயஸனர அடதத
இபளசன஦வனலககள஦ க௅஬ச௃சளல ௃தளகத௅ன ஥னக
தடடமடட உரயளகக஦ளர. அயர உரயளகக தநத அநத
க௅஬ச௃சளல ௃தளகததளன இபளசன஦வனலகக ஏர
எரஙக௅ணநத அ௅டனள஭த௅த ஌ற஧டததக ௃களடததத.

உ஬கம மழயதலம உள஭ இபளசன஦வன஬ளரகள எ௄ப
நளதரனள஦ க௅஬ச௃சளறக௅஭ ஧னன஧டதத
௃தளடஙக஦ளரகள. அத஦ளல அயரக஭ளல தஙக஭த
கணடபடபபக௅஭ எர௃யளரக௃களரயர ஧ரநளறக௃களள஭
மடநதத. இபளசனவனல த௅஫யம தரதநளக ய஭ரசசன௅டனத
௃தளடஙகனத. நற஫ த௅஫களலம த஦த ஧ஙகளப௅஧
௃சயதரகக஫ளர ஬யளயஸனர. உடலனலல அயர எர

113
வரலாறற நாயகரகள
நட஧நள஦ உண௅ந௅ன கணடபடததச ௃சளன஦ளர. ஥ளம
மசச வடம ௃சனல ஸ௄஬ள கம஧ளரன (Slow
Combustion) அதளயத ௃நதயளக ஋ரயம ௃சனலகக சநநள஦த
஋ன஧ததளன அநத உண௅ந. நனதனம வ஬ஙககளம
தளஙகள சயளசககம
பபளண யளய௅யக
௃களணட உடலககள
கரநப ௃஧ளர௅஭
஋ரப஧தன ம஬ம
சகத௅னப
௃஧றகன஫஦ ஋னற
஬யளயஸனர
கணடறநத கற஦ளர. மககனததயம யளயநத அநத
கணடபடபப உடலல இபதத ஏடடத௅த கணடபபடதத
வலலனம லளபயன கணடபபடபபகக சநநள஦த ஋னற எர
யப஬ளறறககறபப கறக஫த.

பபளனஸ மழயதம Weights & Measurements ஋஦ப஧டம ஋௅ட
நறறம அ஭வக௅஭ கணககடம
ம௅஫௅ன எரஙக௅ணககம
஧ணககழ அ௅நககப஧டட௄஧ளத
அதல ஬யளயஸனர மககன
உறபப஦பளக
௄சரததக௃களள஭ப஧டடளர. அநத
஧ணககழ சநரபபதத
அறக௅கயன
அடப஧௅டயலதளன பபளனஸல
௃நடரக அ஭வம௅஫ ஥டபபல
யநதத. சநளர இர஧த
ஆணடகள அபசளஙகதத௅஫யல
வஞைளனனளக ஧ணனளறற஦ளர
஬யளயஸனர. ௃஧ளதச௄ச௅யயலம ஈட஧டடளர. ப௃பஞச பளனல
அறவனல கமகததல மககன உறபப஦பளக இரநதளர. Firm

114
General ஋ன஫ அ௅நபபன மககன ௃஧ளறப஧ள஭ளபளக
஧ணனளறறனத௄஧ளத அநத அ௅நபப யர யசலககம
஧ணயல ஈட஧டடரநதத. அதல ஈட஧ளடதளன அயரகக
஋ந஦ளக அ௅நநதத ஋னற எர கறபப கறக஫த. பபடச
ம஬ம ஆடச௅னக ௅கப஧றறனயரகள Firm General அ௅நப௅஧ச
௄சரநதயரக௅஭ சந௄தகக கண௄ணளட ஧ளரககத ௃தளடஙக஦ர.
அநத அ௅நப௅஧ச ௄சரநத 28 ௄஧ரதளன பபடசனள஭ரக஭ளல
௅கத௃சயனப஧டட பன஦ர க௃஭டடன ம஬ம சபச௄சதம
௃சயனப஧டட஦ர.


஬யளயஸனர ஥ளடடறகம,
அறவனலககம
ஆறறயரககம
அரம஧ங௅க ஋டததககற
அய௅ப வடவககநளற
௄கடடக௃களள஭ப஧டட௄஧ள
த நத஧த ஋ன஦
௃சளன஦ளர ௃தரயநள?
இநத ஥ளடடறக ௄ந௅தகள,
வஞைளனகள ௄த௅யயல௅஬ ஋னற கற நபண
தணட௅஦௅ன உறத ௃சயதளர. அநத அ஧ததநள஦ ௃சன஬ளல
எர மகசச஫நத நள௄ந௅த௅ன இமநதத உ஬கம. அநத
௄ந௅தயன த௅஬௅ன தணடகக எர வ஦ளடதளன ஆ஦த.
ஆ஦ளல எர நற஫ளணட யநதளலம ஬யளயஸன௅பப ௄஧ளனற
இன௃஦ளர ௄ந௅த௅ன ௃஧஫ மடனளத ஋னற அயபத
஥ண஧ரம ச஫நத கணககன஬ளரநள஦ ௃஬க௃பனஞ
அப௄஧ளத கற஦ளர. உண௅நதளன யப஬ளறறன கரபபப
஧ககஙகளல எனற ஬யளயஸனர சபச௄சதம ௃சயனப஧டட
சம஧யம. பபடசனள஭ரகள அய௅பக ௃களன஫ளலம
அறவனலம, யப஬ளறம ஬யளயஸனரகக சளகள யபத௅த
தநதள஭஦. இனற Chemistry ஋஦ப஧டம இபளசன஦வன௅஬

115
வரலாறற நாயகரகள
வரமப ஧டப஧யரகள ஬யளயஸனரககதளன ஥னற ௃சளல஬
௄யணடம.

உ஬கம உள஭ய௅ப த஦த ௃஧ன௅ப ந௅஬தத நறக ௃சயத
யள஦த௅த யசப஧டததன ஬யளயஸனரகக உதவன ஧ணபகள
கடம உ௅மபபம, வடளமனறசயம, பதன஦யற௅஫
௄தடககளணம ஆரயமம, அறவனலல அ஭வடமடனளத
தளகமமதளன. இ௄த ஧ணபக௄஭ளட ஥ளமம ௃சனல஧டடளல
யள஦த௅த யசப஧டதத ஥நககம உதவம.


116


1967 ஆம ஆணட டசம஧ர 3 ந௄தத ௃தன஦ளபபரககளவன
௄கபடவன ஥கரல ஋தர஧ளபளத ௄களபவ஧தத எனற஦ளல எர
களபளல ௄நளத தள஭ப஧டட உயரகக ஊச஬ளடன ந௅஬யல
ஏர இ஭ம௃஧ண நரததயந௅஦கக ௃களணடயபப஧டடளர.
அயபத உடலல இதனம நடடமதளன தடததக௃களணடரநதத
௄யற ஋நத அ௅சவம இல௅஬. அற௅ய சகச௅ச ம஬ம
அநதப ௃஧ணணன இதனத௅த அகற஫ ௄யணடன ௃஧ளறபப
லளமலடனகக. ஆ஦ளல அநத ஥ளடடன சடடப஧ட அயர
அநதப ௃஧ண௅ண ௃தளடககட மடனளத ஌௃஦னல
லளமலடன கரப஧ர இ஦த௅தச ௄சரநதயர.

உயரககப ௄஧ளபளடக௃களணடரநத அநத இ஭ம௃஧ண
௃டனஸ டளரயளல எர ௃யள௅஭ இ஦ப௃஧ண.
௃தன஦ளபபரககளவல இ஦
எதககல உசசகடடததல இரநத
அநத சநனததல
௃யள௅஭னரகளன அற௅ய
சகச௅ச அ௅஫ககள ந௅மன௄யள
நரததயந௅஦யல
௃யள௅஭னரக௅஭ ௃தளட௄யள
அற௅ய சகச௅ச ௃சயன௄யள
கரப஧ரகளகக அனநத
நறககப஧டடத. ஆ஦ளல லளமலடனககளக நடடம
பகசனநளக த஦த கரடட சடடஙக௅஭ ம஫ மட௃யடததத
அநத நரததயந௅஦. அதறக களபணம உடல உறபபக௅஭
அற௅ய சகச௅ச ௃சயத அகறறயதல லளமலடனகக
இரநத அசளததன த஫௅நதளன.

அதநடடநல஬ அன௅஫ன த஦ம நரததய உ஬கல ஏர
யப஬ளறற ச஫பப யளயநத த஦ம. ஆம அனறதளன உ஬கன
மதல இரதன நளறற அற௅ய சகச௅ச, பகழ௃஧ற஫
20.

117
வரலாறற நாயகரகள
நரததயர கறஸடனளன ௃஧ர஦ளடன த௅஬௅நயல
஥௅ட௃஧ற஫த. ௃டனஸன இரதனத௅த லமலடன ஬ளயகநளக
அறதத ஋டகக அத௅஦ லயஸ யஸகளனஷ ஋ன஧யரகக
௃஧ளரதத஦ளர கறஸடனளன ௃஧ர஦ளட. உ஬கன மதல இரதன
நளறற அற௅ய சகச௅ச ௃யறறகபநளக ஥டநத மடநதத.

அநத யப஬ளறற ச஫பப
யளயநத அற௅ய
சகச௅சயல ௃஧னரம
பகழம கறஸடனளன
௃஧ர஦ளடககப௄஧ளக அதல
லமலடனன ஧ஙகளபப
ந௅஫ககப஧டடத,
நறககப஧டடத.
உண௅நயல ந எர
௃யள௅஭ இ஦ததயரன உட௅஬ அறகக஫ளய ஋ன஧௅த
னளரடமம ௃சளல஬ககடளத ஋னற உறத௃நளழ
யளஙகக௃களணட பன஦௄ப லளமலட௅஦ அநத அற௅ய
சகச௅ச ௃சயன அனநதததளம அநத நரததயந௅ண
நரயளகம. உ஬க ஧ததரக௅ககளன ஧ககஙகளல அநத
அற௅ய சகச௅ச சம஧நத஧டட ஧டஙகள பபசபநளய஦. அதல
ச஬ ஧டஙகளல டளகடர ௃஧ர஦ளடன பனப஫ம பன஦௅க௄னளட
நனறரநதளர லளமலடன, அயர னளர ஋னற ஋ழநத
௄களவகளகக தபபபவ ஊழனர ஋னறம, பஙகள களய஬ர
஋னறம ஧தல கற சநளளததத நரததயந௅஦ நரயளகம.

இநத சம஧யம ஥டநத ஧஬ ஆணடகளகக ப஫க டளகடர
கறஸடனளன ௃஧ர஦ளட இ஫ப஧தறக மனபதளன லளமலடன
஧றறன உண௅நகள ௃யளனளகத ௃தளடஙக஦. தன
நபணததறக மன லளமலடன ஋ன௅஦வட ச஫நத அற௅ய
சகச௅ச நபணர ஋னற ந஦ம த஫நத பகழநதளர கறஸடனளன
௃஧ர஦ளட. இதத௅஦ககம உனரந௅஬ கலவகட ஧டககளதயர

118
லளமலடன ஋ன஫ளல உஙக஭ளல ஥ம஧மடக஫தள!! இ௄தள
அயபத யளழக௅க ஧னணததன ஧தவ...

1926 ஆம ஆணட ஜூன 26
ந௄தத ௃தன஦ளபபரககளவன
லளக-௄கன ஋ன஫ ஧கதயல
மகவம ஌ழ௅நனள஦ கடம஧ததல
ப஫நதளர லளமலடன ஥ளக.
சபநப஧டட ௃தளடககப஧ளள
கலவ௅ன மடநத லளமலட௅஦
அதறக௄நல அயபத
கடம஧ததளல ஧டகக ௅யகக
மடனவல௅஬. ஋஦௄ய த஦த 14
ஆயத யனதல ௄ய௅஬ ௄தட
௄கபடவன ஥கரகக யநதளர.
௄கபடவன ஧லக௅஬ககமகம லளமலட௅஦ ௄தளடட ஊழனபளக
஧ணயல ௄சரததக௃களணடத. அடதத ஧தத ஆணடகள
அநத ஧லக௅஬கமகததன ௄தளடட ௄ய௅஬க௅஭யம
௃டனனஸ ௅நதள஦த௅தயம ஧பநளரதத யநதளர. தபபபவ
௄ய௅஬ ௃சயதளலம ஋ப௄஧ளத௄ந தய௅நனளக இரப஧ளர
லளமலடன.

1954ல ௄தளடட
௄ய௅஬௅னயம ஧ளரததக
௃களணட
஧லக௅஬கமகததன
நரததய ஆயவ கடததல
உதவநளற லளமலட௅஦
௄கடடக௃களணடளர பள஧ரட
௄களடஸ ஋ன஫
நரததயத௅஫த த௅஬யர,
மலடனம அதறக இணஙக அஙக ஆயவககளக
௅யககப஧டரநத வ஬ஙகக௅஭ ஧பளநரதத யநதளர. எரம௅஫

119
வரலாறற நாயகரகள
ஏர எடடகசவஙக௅ன அறதத ஧ர௄சளதககம௄஧ளத த஦கக
உதவநளற லளமலட௅஦ ௄கடடக௃களணடளர பள஧ரட
௄களடஸ. அப௄஧ளத லளமலடனன ௃சனல஧ளடக௅஭
கயனதத வனநத ௄களடஸ, அய௅ப த஦த உதவனள஭பளக
௄சரததக ௃களணடளர. அநத ஆயவகடததல ஋ல஬ளவதநள஦
வ஬ஙக஦ஙக௅஭யம அறதத நரததயரகளகக ஧யறச
அளககப஧டடத.

௃தளடககப஧ளள௄னளட கலவ௅ன மடததக௃களணட
லளமலடன அநத ஧ர௄சளத௅஦ககடததல கணக஭ளல
஧ளரத௄த ஧஬யற௅஫க
கறறக௃களணடளர. வ஬ஙகன
உறபபக௅஭ ஬ளயகநளக அறதத
஋டப஧தல லளமலடன
தனதத஫௅ந களடட஦ளர.
௃யகவ௅பவல நரததயதத௅஫
நளணயரகளகக ஧யறச
அளககம அ஭வகக லளமலடன
ச஫நத வ஭ஙக஦ளர. அடதத ஥ளற஧த ஆணடகளல சநளர 5000
நரததய நளணயரகளகக அயர ஧யறச அளததளர.
அயரடம ஧யறச ௃஧ற஫ நளணயரகளல ஧஬ர பன஦ளளல
நரததயத த௅஫யல ச஫நத நபணரக஭ளக உனரநத஦ர
஋ன஧த கறபபடதககத.

ஆ஦ளல அநத ஥ளற஧த ஆணடகளல லமலடனகக எர
நரததயரககள஦ ஊதன௄நள, நரனள௅த௄னள, கவப௄நள
யமஙகப஧டவல௅஬. ஧லக௅஬ககமக ஧த௄யடடல லளமலடன
எர தபபபவ ஊழனர ஋ன௄஫ கறககப஧டடரநதத. 1991 ஆம
ஆணட அயர ஧ணயலரநத ஏயவ௃஧ற஫௄஧ளத அயரகக
க௅டதத நளதளநதப ஏயவதனம 760 பளணட அதளயத 275
அ௃நரகக டள஬ரதளன. டப஭௄நளகட ஧டககளத எரயரகக
அவய஭வதளன சம஧஭ம ௃களடகக மடயம ஋ன஫த
஧லக௅஬ககமக நரயளகம. ஧஬ அற௅ய சகச௅ச

120
யலல஥ரக௅஭ உரயளககன லளமலட஦ளல த஦த ஍நத
பள௅஭க௅஭ ஧டகக ௅யகக மடனவல௅஬. எர பள௅஭௅ன
நடடம உனரந௅஬ப஧ளள கலவ ய௅ப ஧டகக ௅யததளர.
மகவம சபநநள஦ யளழக௅ககக ஧மககப஧டடயர லளமலடன.

யப஬ளறற ச஫பப யளயநத உ஬கன
மதல இரதன அற௅ய சகச௅ச
௃சயனப஧டட அன௅஫ன த஦மகட
டளகடர கறஸடனளன ௃஧ர஦ளட
஧ததரக௅ககளகக ௄஧டடனளததக
௃களணடரகக லளமலடன
அஙகரநத க஭மப த஦த ஏப௅஫
வடடறகதளன ௃சன஫ளர. அநத
வடடல அடப஧௅ட யசத௄னள,
மனசளப யசத௄னள க௅டனளத.
க௅டதத ௃சளற஧ சம஧஭ததல
௃஧ரம஧கத௅ன த஦த
ந௅஦வககம பள௅஭களககம
அனபபவடட ஋நத யசதயமனற ஋ள௅நனளக யளழநதளர
மலடன. கடவள ஧கத௃களணட அயர
஧லக௅஬ககமகததல இரநத ஥ளடகளல நதன உணவ
௄஥பததல ஧ககததலரநத இடகளடடல கடம வட
அற஫யரகளகக ௅஧ப௅஭ யளசததக களடடயதலம, நத
நறறம ௄஧ள௅தப ௃஧ளரடக௅஭ப஧றற ஋சசரப஧தலம
௃ச஬வடடளர.

ஏயவ௃஧ற஫ ப஫க ௃சளற஧ ௃சளத௄த இரநத௄஧ளதம
லளமலடன ஧௅மன ஧ஸ என௅஫ ஥டநளடம நரநதகநளக
நளறற தளன ப஫நத ஊரகக நரததய யசத௅ன ஌ற஧டததத
தநதளர. இ஦ எதககல ௃களள௅க மடவகக யநத ப஫க
டளகடர கறஸடனளன ௃஧ர஦ளட ம஬ம லளமலடனன
நரததய ஧ஙகளபப உ஬ககக ௃தரன யநதத. 2002 ஆம
ஆணட லளமலடனகக National Orders. The Order of

121
வரலாறற நாயகரகள
Mapungubwe ஋஦ப஧டம ௃தன஦ளபபரககளவன ஆக உனரன
வரத யமஙகப஧டடத. அதறக அடதத ஆணட கவபய
டளகடர ஧டடம யமஙக ச஫பபததத ௄கபடவன
஧லக௅஬ககமகம. யளழநத கள஬ம மழயதம அஙககளபம
௃஧஫ளத லளமலடன ச஫ப஧ள஦ அநத இபணட
அஙககளபஙக௅஭௃஧ற஫ இபணட ஆணடகளல அதளயத 2005
ஆம ஆணட ௄ந நளதம 29ந௄தத த஦த 78 ஆயத
யனதல இனற௅க ஋யத஦ளர.

இனற௅க மலடனகக மக
உன஦தநள஦ த஫௅ந௅ன
௃களடததரநதத. அநத த஫௅ந௅ன
நடடம வரமபன அநத ௄தசததன
௃யள௅஭ இ஦தத஦ர அயபத
௄தளலன ந஫த௅த ௃யறதத஦ர.
கரப஧ர ஋ன஫ எ௄ப களபணததறகளக
லளமலடனகக ஋ல஬ள உர௅நகளம
நறககப஧டடத. லளமலடன ஥ளககக
யள஦ம ஋ன஦ யளழக௅ககட
யசப஧டவல௅஬ ஋ன஧த உண௅நதளன.
ஆ஦ளலம அயர ௄஧ளரக௃களட
தககவல௅஬, த஦கக இ௅மககப஧டட அநனளனஙகளககளக
நதப௄஧ளபளடடம ஥டததவல௅஬, ௄தளலன ந஫த௅த
அ௅டனள஭ம களடட உ஬கம ஧ளப஧டசம களடட஦ளலம கடவள
த஦ககத தநத த஫௅ந௅ன ஧ளப஧டசமனற ப஫ர ஥஬னககளக
஧னன஧டததன எர கணததககளக௄ய லமலடன ஥ளக
௄஧ளற஫ப஧டவம நதககப஧டவம ௄யணடனயர.

ஹமலைன ந஺கயன ல஺ழகடக ல஭ய஺டம படககமடப஺த
஫நதயல நமபகடககமக஺ணை ஋நத மலளடர
இனததலரம கனககறக டப஺கவம அதனமயம
இதடப஺னம அந஬஺ஙகள இனயம மத஺ை஭ககை஺த ஋ன
஋ணணததண஬வம த஬ஙக஫஺டை஺ரகள. இத ஒனடம

122
மலைன ந஺ககக ல஺னம லபபடைதறக ஫஫஺கம.
கைவள தநத தமட஫ட஬ ச஬நயமனற பமர நயனகக஺கப
ப஬னபடததம ஋லரம ல஺னதடத லபபடததய஺ம
஋னபதத஺ன, ல஺ழமடப஺த ஫மககபபடை ஆன஺ல ஫டமநத
பனனம நடனககபபடம ஹ஺மலைன ந஺கயன ல஺ழகடக
ந஫கக ம஺லலம உணட஫஬஺கம.

123
வரலாறற நாயகரகள


஋தறகம நனஙகளத உள஭ம இ௅சகக நனஙகம ஋னற ஥ளம
௄களவப஧டடரப௄஧ளம. உ஬கததற௄க ௃஧ளதயள஦ எர ௃நளழ
஋ன஫ளல அத இ௅சனளகததளன இரகக மடயம. நனதனன
஋நத எர ந௄஦ளந௅஬ககம உகநத எர ௃நளழ இ௅ச.
அப஧டப஧டட இ௅ச௅ன ஧ளநப஦ளலகட பசகக மடயம
ஆ஦ளல எர ச஬பளலதளன அறபதநள஦ உய௄பளடடமள஭
இ௅ச௅ன உரயளகக மடயம. அநத எரச஬ரல
மககனநள஦யர தன யளழ஥ளளல இ௅ச஧ட யளழநதயரம
உ஬கறக ஆஸதரனள யமஙகன இ௅ச௃கள௅டயநள஦
இ௅ச௄ந௅த ௄நளடறளரட.

1756 ஆம ஆணட ஜ஦யர
27ந௄தத ஆஸதரனளவன
சளலஸ஧ரக ஥கரல
ப஫நதளர ௃யளலஃப௄கஙக
அநதயஸ ௄நளடறளரட (Wolfgang
Amadeus Mozart). ௄நளடறளரட ப஫வ
௄ந௅த ஋ன஧தறகள஦
அறகறகள ஆபம஧தத௄஬௄ன
௃தன஧ட ௃தளடஙக஦.
௄நளடறளரடடன தந௅த ௄஬௄஧ளலட ௄நளடறளரட எர ச஫நத
யனலன இ௅சகக௅஬ைர. ௄நளடறளரடடகக அயர இ௅ச
கறபததளர. ௄நளடறளரட இ௅சககரவ௅ன யளசகக
௃தளடஙகன௄஧ளத அயரகக யனத மனறதளன. ஥ளனகளயத
யனதல அயர இ௅ச நலக௅஭ ஧டககத ௃தளடஙக஦ளர.
஍நதளயத யனதல அய௄ப ஧ளடலக௅஭ இனறற
இ௅சன௅நககத ௃தளடஙக஦ளர. ஌ழ யனதல
௃சள஦ளடடளகக௅஭ ஋ழதத ௃தளடஙகன அயர த஦த
஋டடளயத யனதல எர சமஃ௃஧ளன௅ன ஋ழத மடததளர
஋ன஫ளல ஆசசரனநளக இரகக஫தல஬யள!!

21.

124
௄நளடறளரடடககம மனபம
பனபம ஋தத௅஦௄னள இ௅ச
௄ந௅தகள உதததரகக஫ளரகள.
ஆ஦ளல அய௅பப௄஧ள஬ அநத
சறன யனதல அயரகள
அதத௅஦ சகபஙக௅஭
௃தளடடதல௅஬. ஧தத யனதககள
அ௅஦தத இ௅சககரவக௅஭யம
யளசககக கறறக௃களணட
௄நளடறளரட௅ட இ௅ச உ஬கம
அதசனநளக ஧ளரததத. இ௅ச
வற஧ன஦ரகள ௄நளடறளரட௅ட எர தயபபதலய஦ளக
஧ளரதத஦ர. இ௅ச கச௄சரகள ஥டததத தரநளற ஧஬ ௄தசஙகள
அயரகக அ௅மபப வடதத஦. ஋஦௄ய வ௅஭னளடத தரன
௄யணடன அநத பஞசப ஧ரயததல எவ௃யளர இடநளக
஧னணம ௃சயத இ௅சக கச௄சரக௅஭ ஥டதத஦ளர
௄நளடறளரட. கடக சறததளலம களபம க௅஫னளத
஋ன஧த௄஧ளல த஦த இ௅ச௅ன ௄கடடயரக௅஭௃னல஬ளம
௃சளகக ௅யததளர ௄நளடறளரட. அ௄த ௄஥பததல அயர
இ௅சககம௄஧ளத எடட௃நளதத அ௅நத௅ன ஋தர஧ளரப஧ளர.
஋யபளயத இரம஦ள௄஬ள அல஬த தமம஦ள௄஬ளகட
அயரகக ௄கள஧ம ௃஧ளஙகயரநளம அநத஭வகக த஦த
இ௅சகக மக மககன அநதஸத௅த ௃களடததரநதளர
௄நளடறளரட.

௄நளடறளரடடகக ஧தத யனதள஦௄஧ளத அயபத
இ௅சதத஫௅஦ப஧றற ௄களவ஧டட வனட஥ளம நகளபளண
௄நளடறளரட௅ட த஦த அபணந௅஦கக அ௅மதத இ௅ச
மடடச ௃சளன஦ளர. அநத ஧தத யனத ஧ள஬கனன இ௅ச
பப஧ளகத௅த ௄கடட ௃நய ந஫நத௄஧ள஦ பளணனளர ஧ளபளடட
யளரத௅தயனற ௄நளடறளரட௅ட த஦த நடயல ௅யதத
மததமடட நகழநதளர ஋னற எர யப஬ளறறக கறபப
கறக஫த. ஧ன௃பணட யனதள஦௄஧ளத ௃ஜரநன ௃நளழயல

125
வரலாறற நாயகரகள
எர இ௅ச கச௄சர௅ன
஥டதத மடததளர
௄நளடறளரட. ஧த஦ளனக
யனதல அயர இனகக
யமஙகன librettist Lorenzo Da
Ponte ஋ன஫ ஆபபள
இ௅சககச௄சர
மடநத௄஧ளத அ௅஦யரம
஋ழநத நனற அபஙகம
அதப ௅கதடட யமஙக஦ர. அநத யனதலதளன த௄னளப஬ஸ
஋ன஫ தன ௃஧ன௅ப அநதயஸ ஋னற நளறறக௃களணடளர
௄நளடறளரட. அநதயஸ ஋ன஫ ௃஧னர அமகளக இரப஧தளக
அயர ந௅஦தத௄த அதறக களபணம. அனறலரநத
அயர ௃யளலஃப௄கஙக அநதயஸ ௄நளடறளரட ஋னற
அ௅மககப஧டடளர.

௄நளடறளரடடன இ௅சதத஫௅ந௅ன
௃நசசன சளலஸ஧ரக இ஭யபசன தன
அபணந௅஦யல இ௅சத த௅஬ய஦ளக
இரககநளற ௄நளடறளரடடகக
அ௅மபப வடததளர. அதல அயரகக
ஆரயம இல௅஬௃னன஫ளலம த஦த
தந௅தயன வரப஧ததறகளக அநத
௃஧ளறப௅஧ ஌றற என஧த ஆணடகள
அபணந௅஦யல இரநதளர. ஆ஦ளல
இ஭யபசன ௄நளடறளரட௅ட எர
௄ய௅஬னளள ௄஧ளல ஥டததனதளல த஦த 25 ஆயத யனதல
அபணந௅஦௅ன வடட ௃யள௄னற஦ளர. 26 ஆயத யனதல
௄நளடறளரட களனஸடணட ஋ன஫ ௃஧ண௅ண வரமப
தரநணம ௃சயத௃களணடளர. இ௅ச உ஬கல ௃களடகடட
஧஫நத அயபத கடம஧ யளழக௅கயல ௄சளகததறக ௄நல
௄சளகம. ௄நளடறளரட தம஧தய஦ரகக ப஫நத ஆற
கமந௅தகளல ஥ளனக கமந௅தகள ப஫நத ச஬ நண

126
௄஥பததல இ஫நத஦ர. இ௅சனளல ஋ய௅பயம நசன ௅யதத
அநத ௄ந௅த௅ன அநத நபணஙகள ௃யகயளக ஧ளததத஦.
அயபத க௅டசக கள஬ததல கடன ௃தளல௅஬னளல
அயதயற஫ளர ஋னற யப஬ளற கறதத ௅யததரகக஫த.

இ௅ச௅ன ௅கனளணட அ஭வகக
௄நளடறளரடடகக நத௅ன
த஫௅நனளக ௅கனள஭த
௃தரனவல௅஬. இ௅சயல ஏனளத
ஆபளயசச, ஏயவல஬ளத இ௅ச
நகழசசகள, பதன
இ௅சககறக௅஭ உரயளககதல
஋னற எவ௃யளர
நணததள௅னயம இ௅சககளக௄ய
௃ச஬வடடளர ௄நளடறளரட
அத஦ளல அயபத உடலந௅஬கட
஧ளதககப஧டடத. ௄஥ளயயளயப஧டட
஧டததரநத௄஧ளதகட அயபத ஧டக௅கயல ஌தளயத எர
இ௅சககரவ இரநத௃களண௄ட இரககம. கணமடன஧ட
அயர அநதக கரவக௅஭ மடடக௃களணடரப஧ளர. தன
நபணப ஧டக௅கயலகட அயர ‘௃பகயம நளஸ’ ஋ன஫
இ௅சகக௅஫ ஋ப஧ட ந௅஫வ ௃சயன ௄யணடம ஋னற த஦த
நளணயரகளகக கறக௃களணடரநதளபளம. இனற௅க௅ன௄ன
த஦த இ௅சனளல நசன ௅யதத அநத இ௅ச ௄ந௅தயன
யளழ஥ள௅஭ ௃஧ளரததநடடல இனற௅க ஧ளப஧டசநளக௄ய
஥டநத௃களணடரகக஫த.

36 யனத ந௅஫யதறக இபணட நளதஙகள இரநத௄஧ளத 1791
ஆம ஆணட டசம஧ர 5ந௄தத அயபத மசச நன஫த.
அப௄஧ளத இ௅ச உ஬கம எர கணம ஸதமபதத௄஧ள஦த.
௄நளடறளரடடன ஥லலடல ஆபளயளபமனற கபளநதத
இடகளடடல ப௅தககப஧டடத. இ௅சகக மகயர தநத அநத
௄ந௅தகக இடகளடடலகட மகயர இல௅஬. ஌௃஦னல

127
வரலாறற நாயகரகள
அநதககள஬ யமககததன஧ட
கல஬௅஫யல ௃஧னர
௃஧ளறககளந௄஬௄ன அயர அடககம
௃சயனப஧டடளர. தளன யளழநத 36
ஆணடகளல இ௅சயன ஋ல஬ளப
பரவகளலம அழனள
மதத௅பப஧தததளர ௄நளடறளரட. The
Marriage of Figaro, Don Giovanni, The Magic
Flute ஆகன மனற ஆபபள
கச௄சரகள உ஬க இ௅ச யப஬ளறறல
ஆகச ச஫நத௅யனளகக
கரதப஧டகன஫஦. அயபத இ௅சத
த஫௅ந௅ன ௃நசச அப௄஧ளத ௄஧ளப஧ளக இரநத க஭௃நனஸ,
௄நளடறளரடடகக “௅஥ட ஆப த ௄களலடனஸ஧ர” ஋ன஫
௄தயள஬னததன ௃சவயளல௄ன வர௅த யமஙக கவபவததளர.

௄நளடறளரட எர ப஫வ ௄ந௅ததள௄஦ அயரகக யள஦ம
யசப஧டடதள௄஦ ஆக ௄யணடம ஋னற நஙகள ௄கடக஬ளம.
அதல ஏப஭வகக உண௅ந இரநதளலம அவய஭வ ைள஦ம
இரநதம ௄நளடறளரட இ௅ச௅ன௄ன ஋ல஬ளயறறககம ௄ந஬ளக
௄஥சததளர. ஊண உ஫ககம ந஫நத அநத இ௅ச௅ன௄ன
சயளசததளர. அப஧டப஧டட எர மழ௅நனள஦ ஈட஧ளடதளன
அய௅ப இ௅ச உ஬கன உசசததறக ௃களணட ௃சன஫த. ப஫வ
௄ந௅த ஋ன஧௃தல஬ளம இபணடளம஧டசமதளன.

. , ,


.

128


இபணடளம உ஬கப௄஧ளர஦ளல உரத௃தரனளநல ச௅தநத௄஧ள஦
எர ௄தசம ஜப஧ளன. உ஬க஥ளடகளல அத பரநத
அடடழனஙகளகக அ௃நரககள அணகணடகள ம஬ம
஧த஬ட ௃களடதத௄஧ளத இன ஧஬ த௅஬ம௅஫களகக அநத
௄தசம த௅஬௃னடகக மடனளத ஋னறதளன உ஬கம
஋ணணனத. ஆ஦ளல ௄஧ளரல ௄தளற஫ளலம ௃஧ளர஭ளதளபததல
௄தளறக வரம஧ளத ஜப஧ளனனரகள தன஦மபக௅க௅னயம
உ௅மப௅஧யம உபநளக வ௅ததத஦ர. ஜப஧ளனன நணணல
எர ச஬ த௅஬யரகள நடடநல஬ எர ௄தச௄ந
தன஦மபக௅க௄னளட ஋ழநத நனற ௄஧ளர ம௅஦யல களடடன
௄யகத௅த ஥ளட௅ட நறசப௅நப஧தலம களடட஦ளரகள.
வ௅஭வ 30 ஆணடகளககள அ௃நரககளவகக நகபள஦
௃஧ளரளனல யல஬பசளக உர௃யடததத ஜப஧ளன.

அநத அதனசததகக வததடடயரகள
஧஬ர இரநதளலம எரயரன ௃஧ன௅ப
ஜப஧ளனன யப஬ளற நடடநல஬ உ஬க
யப஬ளறம ஋ன௃஫னறம ௄஧ளறறம. Made In
Japan ஋ன஫ யளசகத௅த தளஙக யரம ஋நத
௃஧ளர௅஭யம கண௅ண மடக௃களணட
யளஙகம அ஭வகக உ஬க நககள
஥மபக௅க ௃களணடரகக஫ளரகள ஋ன஫ளல
அதறக மழமதற களபணம அநத
௃தளழல பபமநள. அயரதளன
தபககடடப஧ளட ஋ன஫ தளபகநநதபத௅தயம SONY ஋ன஫
பகழ௃஧ற஫ நறய஦த௅தயம உ஬ககக தநத ஜப஧ளனன
௃தளழல ம௅஦யர அக௄னள ௃நளரடடள.

ச௅தநத௄஧ள஦ ஜப஧ள௅஦ சரதககவட உதவன அநத
௃தளழலபதளநகனன தனம௅஦பபடடம க௅த௅ன
௃தரநத௃களள௄யளம.
22.

129
வரலாறற நாயகரகள

1921 ஆம ஆணட ஜ஦யர 26 ந௄தத ஜப஧ளனன ௃ந௄லளனள
஥கரல கடம஧ததன மதத பள௅஭னளக ப஫நதளர ௃நளரடடள.
400 ஆணடகளகக ௄ந஬ளக சளக௄க ஋஦ப஧டம ஜப஧ளனன
நத஧ள஦ம தனளரககம ௃தளழலல ஈட஧டடரநதத அயபத
கடம஧ம. ௃நளரடடளவம அ௄த ௃தளழ௅஬ ௃சயன ௄யணடம
஋஦ வரமப஦ளர தந௅த. அத஦ளல ஧ளளயல ஧டதத௄஧ள௄த
௃நளரடடள௅ய நறய஦ கடடஙகளல க஬நத௃களள஭ச
௃சனதளர. சறயனத மத௄஬ மனனனல ௃஧ளரளக௅஭ அகக
௄யற ஆண ௄ய஫ளக கமடட மணடம ௃஧ளரததப ஧ளரப஧தல
அ஬ளத பரனம ௃நளரடடளவகக. ஧ளளயல கணதமம
இனறபனல அயரகக மக படதத ஧ளடஙக஭ளக இரநத஦.

஧ளள஧டப௅஧ மடதததம எசளககள
இடரனல ஧லக௅஬கமகததல ௄சரநத
இனறபனலல ஧டடம ௃஧ற஫ளர.
அதனப஫க ஜப஧ளனன கடற஧௅டயல
அதகளரனளக ஧ணனளறற஦ளர. அநத
சநனததல நசளர இபககள ஋ன஫
௃஧ளரளனல யலல஥ரடன ஥டப
஌ற஧டடத. இபணடளம உ஬கப௄஧ளர
மடநததம ஋ன஦ ௃சயன஬ளம ஋னற
௄னளசததளர ௃நளரடடள. 14
த௅஬ம௅஫னளக ௃சயன஧டட யநத தன
கடம஧ ௃தளழ௅஬௄ன ௃சயத சவகரனநள஦
பபசச௅஦யல஬ளத யளழக௅க௅ன அயர ௄தரந௃தடததரகக
மடயம. ஆ஦ளல ஧பம஧௅ப ௃தளழல ஋ன஫ளலம ய஭ரசசகக
இடமல஬ளத ௃தளழ௅஬ ௃சயன அயரகக வரப஧மல௅஬.
நள஫ளக உ஬கத௅த௄ன தன ஧ககமம ஜப஧ளன ஧ககமம தரம஧
௅யகக ௄யணடம ஋ன஫ ௃஥ரபப அயரககள க஦னற
௃களணடரநதத.


130
1946 ஆம ஆணட ௄ந 7 ந௄தத த஦த கடற஧௅ட ஥ண஧ர
இபககளவடன ௄சரநத ௃யறம 190 ஆயபம ௃னன அதளயத
சநளர 375 டள஬ர ம஬த஦ததல 20 ஊழனரக௅஭ ௃களணட
“௄டளகக௄னள ௃டலகமயன௄கரனஸ களரப஧௄பரன” ஋ன஫
நறய஦த௅த ௃தளடஙக஦ளர. அப௄஧ளத அயரகக யனத 25
தளன. கணடகள ௃தள௅஬ததரநத எர ஧ளம௅டநத ஧கதயளர
க௅டதளன அயரகளன ௃தளழல மகயர. மதல ஥ளளலரந௄த
௃தளழறநட஧ ஆயவலம பதன ௃஧ளரள உரயளககததலம
இபககள கய஦ம ௃சலதத, வற஧௅஦ உ஬கநனநளதல, நத,
நனதய஭ம ஆகனயறறல கய஦ம ௃சலதத஦ளர ௃நளரடடள.

அநத நறய஦ம வ௅பயளக
௄டப ௃பககளரடர ஋஦ப஧டம
மதல எலப஧தவ கரவ௅ன
உரயளககனத. ஆ஦ளல அத
மகப௃஧ரனதளக இரநததளல
அ௅த ஋யரம
யளஙகநளடடளரகள ஋ன஧த
௃நளரடடளவகக பரநதத.
௄஧ளரகக பநதன கள஬ம
஋ன஧தளல அதகம ஧ணம
௃களடதத யளஙகம ந௅஬யலம
ஜப஧ளனனரகள இல௅஬.
உட௄஦ ௃நளரடடளவன ம௅஭ ௄ய௅஬ ௃சயதத.
அ௃நரககளவன ௃஧ல ௄஬பஸ நறய஦ததடமரநத
டபளனஸசஸடரககள஦ உரநம ௃஧றற சட௅டப௅஧யல
௅யகககடன அ஭வ஬ள஦ சறனதளக யள௃஦ளல௅ன
உரயளகக஦ளர. அ௃நரககளவடமரநத ௃஧ற஫
௃தளழலநட஧த௅த ௃களணட பதன ௃஧ளர௅஭ உரயளகக
அ௃நரககரகளக௄க வற஧௅஦ ௃சயயம அநத தடடம
௅க௄நல ஧஬ன தநதத.


131
வரலாறற நாயகரகள
சட௅டப௅஧ யள௃஦ளல அ௄நளக யப௄யற௅஧ ௃஧ற஫த. அதறக
களபணம தபககடடப஧ளடகக ௃நளரடடள ௃களடதத
மககனததயமம தபககடடப஧ளடக௃கன௄஫ எர
தனதத௅஫௅ன
உரயளககனதமதளன.
௄நலம தஙகள
௃஧ளரளகளகக ஜப஧ளன
நடடநல஬ உ஬க௄ந
சந௅தனளக ௄யணடம ஋஦
வரமப஦ளர. அத஦ளல
ஊழனரகளடன ௄சரநத அ௅஦யரம ஋ளதல
௃சளல஬ககடன எர பதன ௃சளல௅஬ ௄தட அகபளதக௅஭
பபடட஦ளரகள. அப௄஧ளத அயரகளகக க௅டதத ௃சளலதளன
௄சள஦ஸ. இ஬ததன ௃நளழயல ௄சள஦ஸ ஋ன஫ளல எல ஋னற
௃஧ளரள அநத ௃சளல௅஬யம அப௄஧ளத அ௃நரககளவல பகழ
௃஧றறரநத “சளன ஧ளயஸ” ஋ன஫ இ௅சககழவன ௃஧ன௅பயம
இ௅ணதத 1958 ல நறய஦ததன ௃஧ன௅ப ௄சளன(SONY)
களரப஧௄பரன ஋னற நளறற஦ளர ௃நளரடடள.

இபணட ஆணடகள கழதத அ௃நரககளவலம நறய஦க
க௅஭௅ன ௃தளடஙக தன கடம஧ததடன அஙக
கட௃஧னரநதளர. அதனப஫க யளடக௅கனள஭ரகள
஋தர஧ளரககளத வததனளசநள஦
மனனனல ௃஧ளரடக௅஭
௃சயயதல ௃நளரடடள கய஦ம
௃சலதத஦ளர. அயபத பததளகக
சநத௅஦கள பதன
க஬ளசசளபஙக௅஭யம பதன
யளழக௅க ம௅஫க௅஭யம
உரயளகக஦. உதளபணததறக தன
பள௅஭க௄஭ளட சறற஬ள
௃சலலம௄஧ளத அயரகள ௃஧ரன
௄டப ௃பககளரடர ௃களணட

132
யரய௅த கயனததளர. அதன அ௃ச஭வகரனம அயபத
சநத௅஦௅னத தணடனத. ௄஧ளகம இடததற௃கல஬ளம
஋டததச௃சலலம஧டனளக அ஭௅ய சரகக஦ளல ஋ன஦ ஋னற
சநதததளர. அயபத சநத௅஦யல யளக௄நன உதததத.

அநத மனறசயல அயர ஈட஧டடரநத௄஧ளத அயரகக
௃஥ரககநள஦யரகள ஋ன஦ ௃சளன஦ளரகள ௃தரயநள?
எலயளஙக௅ன ஋யன களதல நளடடக௃களணட ஥டப஧ளன,
உ஬கம ௅஧ததனம ஋னற ௃சளலலம ஋஦௄ய அத
வற஧௅஦னளகளத ஋னற ஆரடம கற஦ர. ஆ஦ளல
஋தரகள஬த௅த௄ன உரயளககம ௅தரனம ௃களணட எர
நனத௅஦ ௃யறம ஆரடஙகள ஋ன஦ ௃சயதவட மடயம.

1976 ஆம ஆணட யளக௄நன சந௅தகக யநதத. உ஬கம
மழயதம இ௅஭ைரக௅஭ அத ௃களள௅஭ ௃களணடத. ப஫க
௃நளரடடளவன சளமபளஜனம அசப ௄யகததல ய஭பத
௃தளடஙகனத.
௃தள௅஬ககளடச, வட௄னள
௃பககளரடர ஋஦ ஧஬
மனனனல ௃஧ளரடக௅஭
உரயளகக உ஬ககக
அறமகம ௃சயதத
௄சளன நறய஦ம.
௃நளரடடளவன
த௅஬௅நயல 1970 ஆம ஆணடல நயனளரக ஧ஙக சந௅தயல
இடம௃஧ற஫ மதல ஜப஧ளனன நறய஦ம ஋ன஫ பக௅மப௃஧ற஫த
௄சளன. அதனப஫க ௄சளன நறய஦ம ஧ல௄யற ௃தளழலகளல
களல஧தததத. 2000 ஆணட கணக௃கடபபன஧ட
அ௃நரககரகள ௃களக௄கள-௄கள஬ள௅ய வட ௄சளன௅னததளன
தஙகளகக ஆக படதத சன஦நளக ௄தரந௃தடதத஦ர.

அ௃நரககளவல நடடநல஬ உ஬கம மழயதம SONY ஋ன஫
௃஧னர பப஧஬நள஦த. ௄஥பத௅த ௃஧ளன௄஧ளல கரத கட௅நனளக

133
வரலாறற நாயகரகள
உ௅மதத ௃நளரடடள ஋ப௄஧ளத௄ந சறசறப஧ளக இரப஧ளர.
அயரகக 60 யனதள஦௄஧ளத நரசறகக, ஸக஧ள, மககளபப
௃டனனஸ ஆகன வ௅஭னளடடக௅஭ கறறக௃களணடளர.
ஏவனத௅தயம இ௅ச௅னயம அதகம ௄஥சததளர.
௃நளரடடளவகக 72 யனதள஦௄஧ளத எர஥ளள கள௅஬
௃டனனஸ வ௅஭னளட ௃களணடரநத௄஧ளத யளதம ஌ற஧டடத
உடல஥஬ம ஧ளதககப஧டட அயர ஋ல஬ள ௃஧ளறபபகளலரநதம
வ஬க஦ளர.

௃நளரடடளவகக அடதத ௄சளன நறய஦ததன த௅஬௅ந
௃஧ளறப௅஧ ஌ற஫யர னளர ௃தரயநள? ௃நளரடடளவன நறய஦ம
மதனமதலல தனளரதத ௃யளயடட ௄டப ௃பககளரடர தபம
க௅஫யளக உள஭த ஋னற க௅஫கற கடதம ஋ழதன
௃஥ளர௄னள ஏலள ஋ன஧யர. க௅஫ கணடயரட௄ந ந௅஫ கணட
அய௅ப உட஦டனளக தன நறய஦ததல ௄சரதத ௃களணட
஧ளதகளதத ய஭ரதத பன஦ர அயரட௄ந தன த௅஬௅ந
நறய஦ ௃஧ளறப௅஧ எப஧௅டததளர ௃தள௅஬௄஥ளகக ௃களணட
௃நளரடடள.

தபமதளன நபநதபம ஋ன஧௅த
உ஬ககக உணரததன அக௄னள
௃நளரடடள 1999 ஆம ஆணட
அக௄டள஧ர 3 ந௄தத த஦த 78
ஆயத யனதல ௄டளகக௄னளவல
கள஬நள஦ளர. அயர இ஫நத௄஧ளத
஧ளகஸ சஞச௅கயல உ஬க
஧ணககளபர ஧டடனலல அயரகக
386 ஆயத இடம க௅டததத.
அப௄஧ளத அயரன ௃சளததன
நதபப 1300 மலலனன டள஬ர. ௅டம
சஞச௅க ௃யளயடட 20 ஆம
நற஫ளணடன த௅஬ச஫நத ௃தளழல ம௅஦யரன ஧டடனலல
அ௃நரககர அல஬ளத எ௄ப எரயர அக௄னள ௃நளரடடளதளன.

134

உ஬கநன ௃தளழலத௅஫கக அயர ஆறறன ஧ங௅க
அஙககரககம ய௅கயல இஙக஬ளநதன மக உனரன ஆல஧ரட
வரத, ஃபபளனஸன ஆக உனரன ௃஬௃ஜணட ஆப லள஦ர
வரத, ஜப஧ளனன நன஦ரன ஧ரஸட க஭ளஸ ஆரடர ஆகன
வரதகளம இனனம ஧஬ ஋ணண஬டஙகள வரதகளம
அய௅ப ஥ளட யநதரககன஫஦. அநத ௃தளழல பபமநளவன
க௅த௅ன மழ௅நனளக ௃தரநத௃களள஭ ௄யணடநள? Made In
Japan ஋ன஫ அயபத சனசர௅த௅ன ஧டததப஧ளரஙகள.

1966 ஆம ஆணடல அயர Never-
mind School Records ஋ன஫
இன௃஦ளர பகழ௃஧ற஫
ந௅஬யம ஋ழத஦ளர. அதல
யளழக௅கயலம ௃தளழலலம
௃யறறப௃஧஫ ஧ளளயல
யளஙகம நதப௃஧ணகள
மககனம அல஬ ஋னற
யளதடக஫ளர. அதளயத
ஆரயமதளன
஧௅டபபதத஫னககள஦
த஫வ௄களல ஋ன஧த ௃நளரடடள ஥நகக வடட ௃சனறரககம
உன஦தநள஦ ௃஧ளன௃நளழ. ஋௅தய௄ந ஆரயததடனம
஥மபக௅கயடனம ௃தள௅஬௄஥ளககடனம ௃சயததளலதளன
அக௄னள ௃நளரடடளவகக அநத யள஦ம யசப஧டடத.

ம஫஺ரடை஺டலபடப஺ய ந஺மம ஆரலம, நமபகடக,
வை஺ம஬றச, மத஺டயடந஺கக ஆக஬லறடம க஺டடன஺ல
஋நத ல஺னமம நச஬ம ந஫ககம லபபடம.

135
வரலாறற நாயகரகள


௅நக௄பளசளபட ஋னம மகப௃஧ரம நறய஦த௅தத
௄தளறறவதத உ஬க ஧ணககளபரகளல நணட ஥ளடக஭ளக
மதலடத௅தப படதத யநத, இனற ஥மம௅ட௄ன
.
௅நக௄பளசளபட நறய஦ம தயககப஧டட சரனளக இநத
யரடத௄தளட 35 யரடம மடக஫த. வண௄டளஸ 1.0
௃யளயடப஧டட ஥ளனக ஆணடகள கழதததளன வண௄டளஸ
3.0 ௃யளயடப஧டடத. இப௃஧ளழத வண௄டளஸ 7
௃யளயடப஧டட சக௅க ௄஧ளட ௄஧ளடக஫த. அததடன
இயரகள ௃யளயடட வண௄டளஸ ஋ம இ நறறம வண௄டளஸ
வஸடள நடட௄ந ௄தளலவயற஫த.

வண௄டளஸ மதல ஧தபபன ஧டம க௄மஇநத நமடம ௃தளடஙக எவ௃யளர நமடமம உஙகளகக 2600
அ௃நரகக டள஬௅பத தபப௄஧ளக஫த எர ௄தய௅த ஋னற
௅யததக ௃களள௄யளம. ஏயவல஬ளநல 24 நண ௄஥பமம
எவ௃யளர நமடமம அநத ௄தய௅த உஙகளகக 2600
அ௃நரகக டள஬௅பத தரக஫த. அதவம எர ஥ளளகக அல஬,
எர ஆணடகக அல஬, 21 ஆணடகளகக! அப௄஧ளத
உஙகளடம ஋வய஭வ ஧ணம ௄சரநதரககம?

௃களடககம ௄தய௅தக௄க ௃தரனளநல ௄஧ள஦ளலம
ஆசசரனமல௅஬. ஋தறக இ௅தச ௃சளலக௄஫ன ஋ன஫ளல
நமடததறக 2600 அ௃நரகக டள஬ர ஋ன஫ வகதததல 21
23.

136
ஆணடகள ஋வய஭வ நத ௄சர௄நள அவய஭வ நதககம
இப௄஧ள௄த ௃சளநதககளபபளக இரககம எரய௅ப அறமகம
௃சயத ௅யககததளன. ஆம உ஬கன ஆகப ௃஧ரன ஧ணககளபர
஋ன஫ ௃஧ர௅ந௅ன ௃தளடரநத 11 ஆணடக஭ளக ௃஧றற யநத
அயரதளன கணன உயகம ஋ன஫ யள஦த௅த யசப஧டததன
ஃபலடகடஸ...

1955ஆம ஆணட அக௄டள஧ர
28ந௄தத அ௃நரககளவன
சனளட௄டள ஥கரல ப஫நதளர
வலலனம ௃லனற ௄கடஸ.
அயரகக 2 ச௄களதரகள,
தந௅த யமககறைர, தளனளர
஧ளள ஆசர௅ன. ஆபம஧ததல
மகவம கசச ச஧ளயம உ௅டன
பல௄கடஸ தன௅ந௅ன அதகம வரமபயளர. ஋ப௄஧ளத௄ந
஌தளயத எர சநத௅஦யல ஈட஧டடரப஧ளர. சக யனத
நளணயரகள வ௅பவக களரக௅஭யம த௅பப஧டஙக௅஭யம
஧றற ஋ணணக௃களணடரகக பல௄கடஸ நடடம ஋ணக௅஭ப
஧றறயம அயறறன நநதபம ஧றறயம சநததத
௃களணடரப஧ளர. யளழக௅கயல ௃யறறப௃஧஫ ௄யணடம ஋ன஫
஋ணணம அயரகக சற யனத௄஬௄ன தளரவடததயஙகனத.

இபவ உணவககப பன கடம஧நளக ௄சரநத
ஃபரடஜ ஋ன஫ வ௅஭னளட௅ட ஆடயளரகள.
஋஦௄ய எவ௃யளர இபவம ௃யறறப
௃஧றய௅தப ஧றறன ந௅஦ப஧ளர பல௄கடஸ.
அயரகக 13 யனதள஦௄஧ளத அயபத
஥ண஧பள஦ ஃ஧ளல ஋஬னடன ௄சரநத
கணனககள஦ ௃நன௃஧ளரள ஋ழதக கறறக
௃களணடளர. ரஸக ஋ன஫ கணன வ௅஭னளட௅டயம
உரயளகக஦ளர, தன ஥ண஧ரடன ௄சரநத கணனயல ஧஬

137
வரலாறற நாயகரகள
நண ௄஥பம ௃ச஬வடட ௃நன௃஧ளரளல உள஭ க௅஫க௅஭க
கணடறயளர ஃபல௄கடஸ.

1973ல லளரட ஧லக௅஬க கமகததல ௄சரநதளர. அஙக
இரநத கள஬ததலதளன கணணகளகக ௃நன௃஧ளரள ஋ழதப
஧னன஧டம Basic ஋ன஫ ௃நளழ௅ன உரயளகக஦ளர. 2
ஆணடகள கழதத 1975ல தன ஥ண஧ன ஃ஧ளல ஋஬னடன
இ௅ணநத ௅நக௄பளசளஃபட ஋ன஫ நறய஦த௅த
௃தளடஙக஦ளர.

1977ல படைபபடபடப
மடககளந௄஬௄ன
லளரயர௅ட வடட
௃யள௄னற ந஫ய஦ததல
மழக கய஦ம ௃சலததத
௃தளடஙக஦ளர, இல஬க
கணணகளககத
௄த௅யனள஦
௃நன௃஧ளர௅஭
உரயளககயதல இரயரம
கய஦ம ௃சலதத஦ர, 1981ல IBM கணனகளககள஦ MS-DOS
஋ன஫ ஆ஧௄படடங சஸடம, அதளயத இனஙகத஭த௅த
அறமகம ௃சயதளர, அதன ச஫ப௅஧ ஋டததக கற நற஫
கணண தனளரப஧ள஭ரக௅஭யம MS-DOS இனஙகத஭த௅தப
஧னன஧டததநளற ஊககமடட஦ளர ஃபல௄கடஸ...

அத ஌றறக௃களள஭ப஧டட 80களல கணணகள ௃஧ரந஭வல
வற஧௅஦னளகத ௃தளடஙக஦. வற஧௅஦னளகம எவ௄யளர
கணனககம அதன இனஙகத஭ததறகள஦ ௅஬௃சனஸ
கடடணம க௅டப஧தளல ஃ௅நக௄பளசளபடடன யரநள஦ம
஥ளளகக ஥ளள உனரநத ௃களண௄ட ௄஧ளக஫த.


138
஫஺றலரம உயகல ஫஺ம஺தரபபத ஫஺றமம ஒனற ஫டடட஫
஋ன஫ ௃சளற௃஫ளடர கணன உ஬கததறகதளன மகவம
௃஧ளரநதம. அ௅த உணரநததளன ௄஧ளடட௅ன
஋தர஧ளரதததளன ஃ௅நக௄பளசளபட நறய஦மம பதன பதன
௃நன௃஧ளரளக௅஭ உரயளககக ௃களண௄ட இரகக஫த .

IBM கணனகளகக
௄஧ளடடனளக நவஸ
௃களணட இனககம
ஆபபள கணனகள
அறமகநள஦௄஧ளத அத
மகவம பப஧஬ந௅டயம
஋னற அ௅஦யரம
஋தர஧ளரதத஦ர. உ஬கன
௃நளதத கயணமம
ஆபபள ஧ககம தரமபன௄஧ளதம அசபவல௅஬ பல௄கடஸ.
அசப ௄யகததல ஃட஫கட஭஺஺பட வணடை஺ஸ ஋ன஫
இனஙகத஭த௅த அறமகம ௃சயதளர. அத இநள஬ன ௃யறறப
௃஧ற஫த.

அத நடடநல஬ளநல 90களன ௃தளடககததல பப஧஬நளகத
௃தளடஙகயரநதத இ௅ணனம. அநத இ௅ணனததல உ஬ள யப
உதவம ௃஥ட௄கபஸ ஋ன஫ ௃நன௃஧ளர௅஭த தனளரதத
வற஧௅஦ ௃சயதளர நளக ஆணடரசன ஋ன஧யர.
இ௅ணனததன ஋தரகள஬த௅த ஥னக பரநத ௃களணட
பல௄கடஸ அநத ௃நன௃஧ளர௅஭ வ௅஬கக யளஙக
வரமப஦ளர, ஆ஦ளல அ௅த வறக௄யள
ஃ௅நக௄பளசளபடடடன இ௅ணன௄யள நளக ஆணடரசன
நறகக௄ய மணடம தன நநதபத௅த நகழததக களடட஦ளர
ஃபல௄கடஸ,

௃஥ட௄கபஸகக இ௅ணனள஦ இணடர௃஥ட ஋கஸப௄஭ளபர
஋ன஫ இ௅ணனச ௃சனல௅ன உரயளகக அத௅஦ பதனக

139
வரலாறற நாயகரகள
கணனகளடன இ஬யசநளக வந௄னளகம ௃சயதளர. அத஦ளல
வ௅஬கக வறக஧டட யநத ௃஥ட௄கபஸன இ௅ணன ஆதககம
நஙகத ௃தளடஙகனத. அதநளதரனள஦ வற஧௅஦ தநதபம
ம௅஫னற஫த ஋னற ௅நக௄பளசளஃபடடன மத நதநன஫ததல
஧஬ யமகககள ௃தளடபப஧டட஦. ஆ஦ளல பல௄கட௅ற
அ௅சகக மடனவல௅஬.

஋ன஦ யநதளலம பல௄கடறுக௄க ௃யறற க௅டககம.
஌௃஦ன஫ளல பல௄கடஸன ௄஧ளடடனள஭ரகள கற ௅யப஧த
௃஧ரன ௃஧ரன நறய஦ஙக௅஭ ஆ஦ளல பல௄கடஸ கற
௅யப஧௄தள சளநளனனரக௅஭ ஋னற கறக஫த எர கறபப.

1999ல Business at the speed of
thought ஋ன஫ ந௅஬ ஋ழத஦ளர
ஃபல௄கடஸ. 25 ௃நளழகளல
௃நளழ௃஧னரககப஧டட 60
஥ளடகளல வற஧௅஦னளக஫த
அநத நல. அதறகமன அயர
஋ழதன The road a head ஋ன஫
நலம அதகநளக
வற஧௅஦னளக஫த. 2
நலகளன வற஧௅஦யலரநத
க௅டககம மழ
௃தள௅க௅னயம அ஫ நதகக யமஙகயரகக஫ளர பல௄கடஸ.
௃நலணடள ஃப௃பஞச ௄கடஸ ஋ன஧ய௅ப 1994 ஆம ஆணட
நணநத ௃களணடளர பல௄கடஸ, அயரகளகக மனற
கமந௅தகள பல௄கடறும ந௅஦வயம இ௅ணநத பல &
௃நலணடள ௄கடஸ அ஫ககடட௅஭௅ன நறவ இதய௅ப
சநளர 27 பலலனன அ௃நரகக டள஬௅ப சமக ஥஬ப ஧ணககளக
யமஙகயரககன஫஦ர.

கறப஧ளக உ஬க சகளதளபம, கலவ, ௃தளழலநட஧
ய஭ரசசகளகக அநத ஥ன௃கள௅டப ஧னன஧டததப஧டக஫த.

140
இனனம சநளர ஧தத ஆணடகள ௅நக௄பளசளஃபடடன
த௅஬௅ந ௃஧ளறபபல இரநதவடட அதனப஫க த஦த 95
சதவகத ௃சளத௅த அ஫ப஧ணகளகக ௃களடககப௄஧ளயதளக
கறயரகக஫ளர உ஬கன ஆகப ௃஧ரன ஧ணககளபபள஦
பல௄கடஸ...

஥ளமம யளழக௅கயல ஥மபக௅க௄னளடம வடளமறச௄னளடம
௄஧ளபளட஦ளல ஥நககம அநத யள஦ம யசப஧டளந஬ள ௄஧ளகம!

141
வரலாறற நாயகரகள


஬ாய஬ிடட சிரத஡ால ந஢ாய஬ிடட நதாகம ஋னதாரகள
அபதடபதாரத஡ால ஢மம஥ ஬ாய஬ிடட சிரகக ம஬பத஬ரகமப
஥மதத஬ரகளகக ச஥ம ஋னற சசாலனனாம. உனகில அ஡ிக
஥ககமப சிரகக ம஬த஡ ஢தர ஦ார ஋னற நகடடால ஒந஧ ஒம
஢தம஧த஡ான ஬஧னாற பனமணமகமடன உ஡ிரககம. அ஬ர஡ான ஈட
இம஠஦றந ஆஙகின ஢மகசசம஬ ஢டகர சாரனி சாபபின. இனற
஡ிம஧பதடஙகபில ஬சணஙகமப நகடட சிரககிநநாம. ஆணால
ஊம஥பதடஙகள ஥டடந஥ ச஬பி஬ந஡ ஒம கான கடடத஡ில
ச஥ா஫ி஦ின தம஠஦ினநி ஬சணம ஋தவம நதசா஥ல ஡ன உடல
அமசவகபாநன ஧சிகரகமப ஬஦ிற கலஙக சிரகக ம஬த஡஬ர஡ான
சாரனி சாபபின.

தலனா஦ி஧கக஠ககாண ஡ிம஧ ஧சிகரகளகக ஢மகசசம஬ ஋னம
஥மநத ஡ந஡ அந஡ ஥ாசதமம கமனஞணின ஬ாழகமக ஋வ஬பவ
நசாகம ஢ிமநந஡த ச஡ரம஥ா? நசாகத஡ிலம சிரத஡ அந஡
உனண஡ கமனஞணின கம஡ம஦த ச஡ரநதசகாளந஬ாம.


1889 ஌ப஧ல 16 நந஡஡ி னணடணில திநந஡ார சாரலஸ ஸசதனசர
சாபபின. அ஬஧த சதறநநாரகள
ந஥மட இமச கமனஞரகள. ஥ிகவம
஌ழம஥஦ாண ஢ிமன஦ில
இமந஡஬ரகள. ந஥மடக
கசநசரகபில சமதா஡ிககம
த஠தம஡ச஦லனாம கடதந஡
஡ீ ரத஡ார ஡நம஡. அ஡ன தனன ஢டகக
த஫கம மனநத ஢டண஥ாடவம தாடட
தாடவம கறதிககபதடடான சிற
஬஦த சாபபின. 5 ஬஦ந஡ ஆணநதாத
சாரனி சபபிணின ம஡ல ந஥மட
அ஧ஙநகறநம. ஡ாய
ந஢ாய஬ாயபதடட஡ால மத஦மண
ந஥மடகக ஡ளபிணார ஡நம஡. ஥ி஧ணடநதாண சாபபின ந஥மட஦ில
஌நி ஡ணககதச஡ரந஡ ஒந஧ தாடமன ஡ிமமத ஡ிமமத தாடணார.
24.

142
அ஡ணால அ஬ம஧ ந஥மட஦ினிமநத இழததசசசலலம ஢ிமனம஥
஌றதடடத.


அடதத ஡நம஡மம ஡ாமம
திரந஡ணர. கடதத கடதந஡
஡நம஡ இநநத நதாணார.
஡ா஦ாமகக அடககட உடல
஢ன஥ினநி நதாணத சாபபினம
அ஬஧த அண஠ன சிடணிமம
அ஢ாம஡ இலனத஡ில
நசரககபதடடணர. 7
஬஦஡ாணநதாத சாபபின ஒம
இமசககழ஬ில நசரநத த஠ி஦ாறநிணார. ஆணால அந஡ கழ
ஓ஧ாணடல கமனககபதடடத. அண஠ன சிடணி கபதனில ந஬மன
தாரகக சசனற ஬ிடட஡ால சின ஆணடகமப ஡ணிம஥஦ில க஫ித஡ார
சாபபின. 14 ஆ஬த ஬஦஡ில ஒம ந஥மட ஢ாடகத஡ில ஢டககம
஬ாயபப அ஬மகக கிமடத஡த. அ஡மண ஢னக
த஦னதடத஡ிகசகாணடார. தத஡ிரமககள அ஬஧த ஢டபமத தா஧ாடடண.
தினணர சாபபினம அண஠ன சிடணிமம பகழசதறந ஃசதடகாநணா
கழ஬ில நசரந஡ணர அந஡ கழ அச஥ரககாவகக சசனற ந஥மட
஢ாடகஙகமப ஢டத஡ி஦த. அ஡ில ஢டத஡ சாபபின சத஦ர
஡ிம஧மனகத஡ின க஬ணதம஡ ஈரத஡த.

1913 ஆணட 24 ஆ஬த
஬஦஡ில ' ஸநடான தினிம
ஸடடந஦ா’ ஋னந அச஥ரகக
஡ிம஧பதட ஢ிற஬ணம
சாபபினகக ஢லன
஬ாயபமத ஬஫ஙகி஦த.
சாபபின அச஥ரககாவகக
கட சத஦ரந஡ார. 'ந஥ககிங ஋
னி஬ிங’ ஋னந ஡ணத ம஡ல
஡ிம஧பதடத஡ில ஒம கமபப நகாடடம, சதர஦ ச஡ாபதிமம, ஢ீ ர
஦ாமண ஥ீமசமம, கண஠ாடமம அ஠ிநத ஢டத஡ார. தினணாபில
அதந஬ சாபபிணின அமட஦ாப஥ாணத. ஡ணத 25 ஆ஬த

143
வரலாறற நாயகரகள
஬஦஡ிநனந஦ '20 minutes of love’ ஋னந ம஡ல தடதம஡ இ஦ககிணார
சாபபின. அ஡னதிநக தன தடஙகள அ஬஧த மக஬ண஠த஡ில
உம஬ாகிண. ஡ணத ஋லனா தடஙகபிலம ஋லநனாம஧மம சிரகக
ம஬த஡ சாபபிணின ஡ிம஥஠ ஬ாழ஬ில கசபபகக ந஥ல கசபப
஌றதடடத.


1918 ஆம ஆணட 16 ஬஦த ஢டமக ந஥னநநா
செரமச கா஡னிதத ஥஠நத சகாணடார.
அடத஡ ஆணட அ஬ரகளகக திநந஡
க஫நம஡ மனநந ஢ாடகபில இநநத
நதாணத. தினணர இம஬மம ஬ி஬ாக஧தத
சசயத சகாணடணர. 1924 ல ஥ீணடம ஒம
஢டமகம஦ இ஧ணடா஬த மமந஦ாக
஡ிம஥஠ம சசயத சகாணடார. இ஧ணட
க஫நம஡கள திநந஡ாலம, அந஡ ஡ிம஥஠ம
மனற ஆணடகள஡ான ஢ீ டத஡த. அ஡ன
தினணர தானத கடாட ஋னந ஢டமகம஦
஥஠நத சகாணட அ஬ம஧மம ஬ி஬ாக஧தத சசய஡ார. இற஡ி஦ாக
உணா உணில ஋னந சதணம஠ ஥஠நதசகாணட தினணர஡ான ஌ழ
திளமபகமப சதறற ஥கிழசசி஦ாக ஬ாழந஡ார சாபபின.

சாபபிணின ம஡ல மழ ஢ீ பத ஡ிம஧பதட஥ாண ஡ி கிட 1921 ல
ச஬பி஬ந஡த. ஡ணத ஆ஧மத கான ஬ாழமகம஦ அ஡ில
சித஡ரத஡ிமந஡ார. அ஡ணால அந஡
தடம ஥ிகபசதர஦ ச஬றநி சதறற
சாபபினகக சதமம பகம஫
நசரத஡த. 1925 ல '஡ி நகாலட ஧ஷ’
஋னந அ஬஧த தடம ச஬பி஦ாகி
சாபபிணின பகம஫ ப஡ி஦
உசசததகக சகாணட சசனநத.
அந஡ தடத஡ின மனம஡ான ஢ான
஢ிமணவ கநபதட ஬ிமமபகிநநன
஋னற அ஬ந஧ ஒமமமந கநி஦ிமககிநார. அ஡ன திநக தன
பகழசதறந தடஙகமப ஡ந஡ார சாபபின. தன ஆணடகள
அச஥ரககா஬ில இமநதம அ஬ர திரடடஷ கடமரம஥ம஦ ஬ிடட

144
சகாடகக஬ிலமன. ந஥லம அ஬ர கமமணிஸடகமப ஆ஡ரபத஬ர
஋னந சநந஡கம அச஥ரககா஬ில ஢ின஬ி஦த. அந஡ சநந஡கம அ஬஧த
஬ாழகமகம஦ ஡ிமச ஡ிமபதி஦த.

1951 ல '஡ி மனம மனட’
஋னந பகழசதறந தடதம஡
஡ந஡ சாபபின அத
ச஬பி஦ாண திநக ஡ணத
஥மண஬ி திளமபகளடன
஬ிடமமநககாக இஙகினாநத
சசனநார. அந஡ சந஡ரபததம஡
த஦னதடத஡ி சாபபின இணி
஥ீணடம அச஥ரககாவகக
நம஫஦ மட஦ாத ஋னற
அநி஬ித஡த அச஥ரகக
அ஧சாஙகம. 'Los Angeles walk of
fame’ ஋னந ஢டசத஡ி஧
தடட஦னில இமநத
சாபபிணின சத஦ர
஢ீ ககபதடடத. ஆணால ஥ணம
஡ப஧ா஡ சாபபின ச஬ிடசரனாந஡ில கடந஦நி ச஡ாடரநத தடம
சசய஦ ஆ஧மதித஡ார. 1964 ஆம ஆணட ஡ணத ச஦ சரம஡ம஦
ச஬பி஦ிடடார. 1967 ல அ஬ர இ஦ககி஦ கமடசிபதடம ச஬பி஬ந஡த
1972 ஓர அ஡ிச஦ம ஢ிகழந஡த ஡ிம஧ததமந஦ில தன உனண஡
தமடபபகமப ஡ந஡஬ர ஋னதம஡மம ஥நநத ஋ந஡ ந஡சம அ஬ம஧
஡ணத ஋லமனககள ஥ீணடம நம஫஦ கடாத ஋னற
கடடமப஦ிடடந஡ா அந஡ அச஥ரகக ந஡சம 20 ஆணடகள க஫ிதத
சாபபிமண ஥ீணடம ஡ிநந஡ மககளடன ஬஧ந஬றநத.

அந஡ ஆணடல அ஬மகக அச஥ரககா஬ில அகாட஥ி ஬ிமத
஬ி஫ா஬ில ஬ாழ஢ாள சா஡மண஦ாபர ஬ிமத ஬஫ஙகி
கவ஧஬ிககபதடடத

அந஡ாட 'Los angeles walk of fame’ ஋னந ஢டசத஡ி஧ தடட஦னில இமநத
சாபபிணின சத஦ர ஥ீணடம நசரககபதடடத. 1974 ஆம ஆணட ஡ணத
இ஧ணடா஬த பத஡கதம஡ ச஬பி஦ிடடார சாபபின. அ஡றக அடத஡

145
வரலாறற நாயகரகள
ஆணட அ஬மகக சர தடடம ஬஫ஙகி கவ஧஬ித஡ார ஋னிசசதத
஧ா஠ி஦ார. 1977 ஆம ஆணட
கிநிஸ஥ஸ ஡ிணத஡னற
஡ணத 88 ஆ஬த ஬஦஡ில
கான஥ாணார சாரனி சாபபின.
அத஬ம஧ சாரனி சாபபிமண
தாரதத சிரகக ஥டடந஥
கறறக சகாணடமந஡
உனகம அனற அ஬ம஧
தாரதத ம஡ன மமந஦ாக
அழ஡த.

"உணம஥஦ாக சிரகக ந஬ணடச஥னநால உஙகள ஬னிம஦
ம஬ததகசகாணட ஢ீ ஙகள ஬ிமப஦ாட ந஬ணடம, ஬னிகக
உணம஥஦ாண ஢ி஬ா஧஠மம சர஦ாண ஊடட ஥மநதம சிரபப஡ான"

஋னற கறகிநார சாபபின. அம஡ கநி஦த
஥டட஥லன அ஡மண ஬ாழநதம காடடணார. இனற
஬ாய஬ிடட சிரகக ஢ிமணககம ஥ிலனி஦ன
க஠ககாநணார சாரனி சாபபிணின தம஫஦
தடஙகமப தாரககினநணர. இத ஒனநந அந஡
஥ாசதமம கமனஞன இந஡ உனகிறக ஬ிடட
சசனநிறகம ஥ாசதமம சசாத஡ாகம.


'இடககண ஬மஙகால ஢கக' ஋னந ஡ிமககநபின ஬ரம஦ ஢ாம
நகள஬ி தடடமபநதாம. ஒம நசாக஥ாண கடமத தினண஠ி஦ில
உ஡ித஡ாலம ஢மகசசம஬ ஋னம ஆம஡தம஡ சகாணட
தலனா஦ி஧கக஠ககாநணார நசாகஙகமப ஬ி஧டட஦டத஡஬ர சாரனி
சாபபின. கடமத தினணணி சர஦ாக இலனா஬ிடடாலம ஬ாணதம஡
஬சபதடத஡னாம ஋னதம஡ ஬ாழநத காடட஦஬ர சாரனி
சாபபின. சாரனி சாபபிமணபநதானந஬ ஢஥த கடமத தினண஠ி
஋த஬ாக இமந஡ாலம ஥ணம ஡ப஧ா஥லம ஬ிடா ம஦றசிந஦ாடம
கடம஥஦ாக உம஫த஡ால ஋ந஡ ஬ாணதம஡மம ஬சபதடத஡ மடமம
஋னதத஡ான சாரனி சாபபின ஢஥த காந஡ா஧ம சசாலலம உணம஥.


146


தன஦மபக௅க௅னயம, வடளமனறச௅னயம
உணரவபபரயநளக பன஧றறம ஋யரககம யள஦ம யசப஧ட௄ட
ஆக ௄யணடம ஋ன஫ இனற௅க வத௅ன ௃தள஭த ௃தளயளக
உணரததம ஏர அசளதபணநள஦ க௅த. 1880ஆம ஆணட
ஜூன 27ஆம ஥ளள அ௃நரககளவன அ஬஧ளநள நளகளணததல
உள஭ தஸகமபனள ஋னம சறறரல எர கமந௅த ப஫நதத.
அமகளகவம ஥ல஬ உடல ஆ௄பளககனநளகவம இரநத தஙகள
கமந௅தயன ஋தரகள஬ம எளநனநளக இரககம ஋னற ஋ல஬ள
௃஧ற௄஫ள௅பப௄஧ளல அநத ௃஧ற௄஫ளரம ஥மப஦ர, வரமப஦ர.
கமந௅தகக இபணட யனதகட நபம஧ளத தரணததல
தட௃பனற களயசசல யநதத. அத ஋ன஦ களயசசல ஋ன஧த
அப௄஧ள௅தன நரததயரகளககம ௃தரனவல௅஬. கமந௅த
இ஫நதவடம ஋னறதளன ந௅஦தத யரநத஦ர. ஆ஦ளல
௃஧னர ௃தரனளத அநத ௄஥ளய கமந௅தயன உய௅ப
஧றககவல௅஬ நள஫ளக அநத ஧சச஭ஙகமந௅தயன ஧ச௅ந
நள஫ளத உடலல இபணட ௃களடபஙக௅஭ நகழததக களடடனத.
மத஬ளயதளக அநத நம௅஬யன ௃சவகள ௃சனலமநத஦.
அடதத அநத பஞசக கமந௅தயன சன஦ஞசற வழகள
எளயமநத஦. ௄஧சககட ஧மகளத, தன ௃஧ன௅ப௄ன
௄கடடறனளத அநத பஞசப஧ரயதத௄஬௄ன கண
஧ளர௅ய௅னயம, ௃சவக௅஭யம இமநதத அநத
஧சச஭ஙகமந௅த.

அநதககமந௅த நஙக஭ளக இரநதரநதளல ஋ன஦
௃சயதரபபரகள? சநதததயள௄஫ கடட௅ப௅ன ௃தளடரநத
஧டயஙகள....

உஙகள வழக௅஭ ஥௅஦ககப௄஧ளகம இநதக க௅தயன
஥ளனகயன ௃஧னர ௃ல஬ன ௃கல஬ர. இபணட யனத நபமபம
மன௄஦ இபணட மககன ப஬னக௅஭ இமநத ௃ல஬ன
௃கல஬ர ஌ழ யனதளகம ய௅ப இரணட உ஬கல நரணட
25.

147
வரலாறற நாயகரகள
௄஧ளயரநதளர. பன஦ர ௃ல஬ன
௃கல஬ரகக நபணததய உதவ ௄த௅ய
஋னற ஥மபன ௃஧ற௄஫ளர யளஷங௃டன
௃சனற அ௃஬கறளணடர
கபகளம௃஧ல௅஬ சநததத஦ர.
௃தள௅஬௄஧ச௅னக கணடபடதத
கபகளம௃஧ல களத ௄க஭ளதரககள஦
஥஬னலம கலவயலம அதகம ஈட஧ளட
௃களணடயர ஋னற ஌றக஦௄ய இநத
௃தளகபபல ஧ளரத௄தளம.
கபகளலள௃஧ல, ஆன சலலயன ஋ன஫ ஆசர௅ன௅ன
௃ல஬ன ௃லல஬ரகக அறமகம ௃சயத ௅யததளர. அநத
ஆன சலலயனதளன கமமரடடள஦, நசபதநள஦ ௃ல஬ன
௃கல஬ர உ஬ககக எள௅னயம, எல௅னயம ௃களணட
௄சரததளர.

஧ளரககவம, ௄கடகவம மடனளத எர
சறமகக ஋ப஧ட
஋ழததகக௅஭யம, ௃சளறக௅஭யம
அறமகம ௃சயயத? ௃ல஬ன
௃லல஬ரன உள஭ங௅கயல தன
வபலக஭ளல ஋ழத ௃களஞசம
௃களஞசநளக அறமகம ௃சயதளர
ஆன, அயற௅஫ வ௅஭னளடடளக
஋ணண கறறக௃களணடளர
௃ல஬ன ௃கல஬ர. ஆ஦ளல தளன
கறறக௃களணட ஋ழததகக௅஭
அயபளல ௃஧ளரடக௄஭ளட
௃தளடரப஧டதத மடனவல௅஬. உதளபணததறக யளடடர (Water)
஋னற ௅ககளல ஋ழத களடடம௄஧ளத ௃ல஬ன ௃கல஬ரகக
஋ழததககள பரயம ஆ஦ளல அத தணணர ஋னற ௃தரனளத.
எரம௅஫ எர தணணர கமளயககக கழ ௃கல஬ரன ய஬த
௅கயல தணணர ஧டநளற ௅யதத அயபத இடத ௅கயல

148
யளடடர ஋னற ஋ழத களடட஦ளர ஆன உட௄஦ சட௃டனற
ந஬ரநதத ௃கல஬ரன மகம. மதன மத஬ளக எர ௃஧ளர௅஭த
௃தளடட அதன ௃஧ன௅ப உணரநதளர. அ௄த கதக஬ததல
த஦த ய஬த ௅க௅ன த௅பயல ௅யததளர ௃கல஬ர அத௅஦
஋ரத ஋னற இடத ௅கயல ஋ழதக களடட஦ளர ஆன எர
பதன உ஬கததல சஞசரககத ௃தளடஙக஦ளர ௃கல஬ர. ச஬
நமடஙகள௄஬௄ன சநளர மப஧த ௃சளறக௅஭க
கறறக௃களணடளர.


இப஧ட எவ௃யளர
௃஧ளர௅஭யம ௃தளடட
௃தளடட உணரநதத அநத
஋டட யனத ஧டடளமபசச.
ப஫க சறத சறதளக ஋ழத
கறறக௃களணட ௃கல஬ர
கண
஧ளர௅யனற௄஫ளரக௄கள஦
ப௃பயல ஋ழதத
ம௅஫௅ன கறறக ௃களணடளர. ஋௅தயம வ௅பயளக
கறறக௃களளளம த஫௅ந ௃கல஬ரகக இனல஧ளக௄ய
இரநதத. ஧தத யனத ந௅஫யதறக மன ஬ததன, ப௃பஞச,
௃ஜரநன, நறறம க௄பகக ௃நளழக௅஭ ப௃பயல ம௅஫யல
கறறக௃களணடளர ஋ன஫ளல ஆசசரனநளக இரகக஫தல஬யள!!
ப஫க ௃கல஬ரகக ௄஧சக கறறததப ௄ரபப஬ள ஋ன஫
ஆசர௅ன உதவ஦ளர. ஋யர ௄஧சய௅தயமதளன ௃கல஬பளல
஧ளரககவம ௄கடகவம மடனள௄த ப஫க ஋ப஧ட அயரகக
௃சளலலததரயத? நஙகள ஥மபகறரக௄஭ள இல௅஬௄னள த஦த
ஆசர௅ன ௄ரபஃப஬ள ௄஧சம௄஧ளத அயபத யளய உதடகள
நறறம ஥ளககன அ௅சவக௅஭ ௃தளடட ௃தளடட உணரநத
௃களஞசம ௃களஞசநளக ௄஧சக கறறக௃களணடளர ௃ல஬ன
௃கல஬ர. ஥ம஧மடக஫தள? கற஧௅஦ ௃சயத ஧ளரககககட
சபநநளக இரகக஫தல஬யள? தடடத தடநளற ௄஧சத

149
வரலாறற நாயகரகள
௃தளடஙகன அயர ஧஬ ஆணடகள சபந஧டட ஧யறச
௃சயதளர. க௅டசய௅ப அயபளல ௃தளயளக ௄஧ச
மடனவல௅஬ ஆ஦ளல எரம௅஫கட ந஦ம த஭பவல௅஬
௃ல஬ன ௃கல஬ர.

தனனளக ஧ளடஙக௅஭
கறறக௃களணட ௃கல஬ர
஧லக௅஬க கமகததறக ௃சல஬
வரமப஦ளர. பளடகளஃப
஧லக௅஬ககமகம மகநத
தனககததடன ௃கல஬௅ப
௄சரததக௃களணடத. ஆன
சலலய௅஦ த௅ணகக
௅யதத௃களணட ௃தளயவனற
உ௅மதத ௃கல஬ர 1904 ஆம
ஆணட இ஭ஙக௅஬ ஧டடம
௃஧ற஫ளர. த஦த கலலர
஥ளடகள௄஬௄ன 'த ஸ௄டளர ஆஃப ௅ந ௅஬ப’ ஋ன஫
த௅஬பபல த஦த சனசர௅த௅ன ஋ழத஦ளர ௃கல஬ர. தன
யளழ஥ளளல ௃நளததம 12 நலக௅஭ ஋ழதயள஭ளர. ப௃பயல
தடடசச இனநதபத௅தயம சளதபணநள஦ தடடசச
இனநதபத௅தயம ஧னன஧டதத கறறக௃களணடரநதளர.
௃கல஬ரகக கத௅பச சயளர ௃தரயம. இரயர அநரநத
இனககம ௄டணடம ௅஧௅சககள ஏடடத ௃தரயம. 1919 ஆம
ஆணட அயபத ௃கல஬ரன க௅த லளலவடடல
஧டநளககப஧டட௄஧ளத அநதப ஧டததல ஥டததம இரகக஫ளர.
இபணட ஆணடகள கழதத அ௃நரககளவல கண
஧ளர௅யனற௄஫ளர கமகம ௄தளறறவககப஧டடத. அதன
அதகளபபபரய ௄஧சசள஭ளபளக ௃கல஬ர நனமககப஧டடளர.
கறப஧ளக உடல ஊ஦மற௄஫ளரககளக ௄஧சன ௃கல஬௅பப ஧஬
஥ளடகள ௄஧ச அ௅மதத஦.150
௃ல஬ன ௃கல஬ர உதரதத ச஬ ௃஧ளன௃நளழகள:
 ஧஫கக வரமப஧ய஦ளல ஧டப மடனளத.
 நகழசசனள஦ யளழக௅க ஋ன஧த த௅டக஭ற஫ யளழக௅க
அல஬, த௅டக௅஭ ௃யறற ௃களணட யளழம யளமக௅க.
 எர கதவ மடப஧டம ௄஧ளத நற௃஫ளர கதவ த஫கக஫த.
ஆ஦ளல, ஥ளம மடப஧டட கத௅ய௄ன ஧ளரததக௃களணட
த஫ககப஧டம கத௅ய தய஫வடக௄஫ளம.

1930 ஆம ஆணட ௃தளடஙக இநதனள
உட஧ட 39 உ஬க ஥ளடகளகக ௃சனற
௄஧ச஦ளர ௃கல஬ர. ௄஧சன
இடஙகள௃஬ல஬ளம கண
஧ளர௅யனற௄஫ளரககளக நத ௄சரததளர.
1932 ஆம ஆணட ௃கல஬ரகக கவபய
டளகடர ஧டடம யமஙக ச஫பபததத
ஸகளட஬ளநதன ஬ளஸ௄கள
஧லக௅஬ககமகம. இபணடளம
உ஬கப௄஧ளரன௄஧ளத உடல
உறபபக௅஭ இமநத வபரக௅஭ சநததத ஆறதல ௃சளலல
ஊககமடட஦ளர. தன யளழ஥ளளல 12 அ௃நரகக அத஧ரக௅஭
சநததத ௄஧சயரகக஫ளர ௃கல஬ர. 1964 ஆம ஆணட
தனநனதரககள஦ அ௃நரககளவன ஆக உனரன வரதள஦
அத஧ரன சதநதப ஧தககம ௃கல஬ரகக யமஙகப஧டடத.
தன஦மபக௅கயன நற உரயளக வ஭ஙகன ௃ல஬ன ௃கல஬ர
1968 ஆம ஆணட ஜூன மதல ௄தத த஦த 87 ஆயத யனதல
கள஬நள஦ளர. உ஫ககதத௄஬௄ன ௃கல஬ரன உயர அ௅நதனளக
பரநதத. அயர பரநத 43 ஆணடகள கடநத வடட஦
஋ன஫ளலம இனறம ௃ல஬ன ௃கல஬ர அ஫ககடட௅஭ உடல
ஊ஦மற௄஫ளரகக ஧ல௄யற உதவக௅஭ ௃சயத யரக஫த.


151
வரலாறற நாயகரகள
எரம௅஫ ௃கல஬ரடம நஙகள உஙகள யளழக௅கயல ஋ன஦
சளதததரகள ஋னற ௄கடகப஧டடத அதறக ௃கல஬ர:

“இநத இரணை அட஫த஬஺ன ஋ன
ல஺ழடல கைவள ஌டத஺ ஒர
தடைதடத஺டத஺ன படைததரககம஺ர
஋னற ந஺ன நமபகடமன. அடத
஋னம஺லத ஒரந஺ள ந஺ன உரடலன.
அபடப஺த ந஺ன அதகறதத
஫கழடலன”

஋னற கற஦ளர. இனற நஙகள ௄சளரநத௄஧ளயரககறரக஭ள?
஌௄தள எர ந஦சச௅ந உஙகள ௄தளளகளல ௃஧ரம஧ளபநளக
க஦கக஫தள? தபளத ந஦ உ௅஭சசலல இரககறரக஭ள?
'௃ல஬ன ௃கல஬ர’ ஋ன஫ இபணட நநதப ௃சளறக௅஭
௃சளலலப஧ளரஙகள.

கண ஧ளர௅யயல஬ளநலம, களத ௄க஭ளநளலம ௃கல஬ர ஧டட
சபநஙக௅஭ வடயள உஙகள பபசச௅஦ ௃஧ரனத? சநதததப
஧ளரஙகள. இபணட மககன ப஬னகள இல஬ளநல ௃ல஬ன
௃கல஬பளல இவய஭வ சளதகக மடநத௃தன஫ளல ஥நகக
த௅டனளக இரப஧௅ய ஋௅ய?

,
.
, '
'

.
.

152.

.
- ()

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->