Reducerea

costurilor prin reducerea pierderilor.
Tel.: (021) 318 26 22 / 24 • Fax: (021) 318 26 25 email: office@dieselpoint.ro • www.dieselpoint.ro

Cu noul serviciu de carduri DIESELpoint Access, reducerea pierderilor devine o joacă.
Tel.: (021) 318 26 22 / 24 • Fax: (021) 318 26 25 email: card@dieselpointaccess.ro • www.dieselpointaccess.ro

Director General

Mihai Pâl[u

De căruţa Europei
unt atât de multe statistici care plaseazã þara noastrã pe ultimele locuri în Uniunea Europeanã. ªi ºtim prea bine cã aceasta este realitatea. Dar unde se plaseazã segmentul transporturilor? România oferã o infrastructurã deficitarã, ceea ce duce la un consum de carburant crescut, o uzurã acceleratã a vehiculelor ºi dificultãþi greu de depãºit în ceea ce priveºte respectarea timpilor de odihnã pentru ºoferi. Preþul motorinei este un alt aspect îngrijorãtor, atingând un nivel comparabil cu cel din þãrile cele mai dezvoltate ale UE. Noroc cã în România salariile sunt mai mici... dar, vai, nici acest calcul nu este bun. Sfârºitul crizei pare sã se apropie, iar ºoferii (ºi nu numai ei) încep sã viseze la câºtigurile fabuloase din strãinãtate ºi, astfel, în curând, firmele româneºti s-ar putea confrunta din nou cu lipsa forþei de muncã. Toatã lumea îºi aminteºte perioada premergãtoare crizei, când puþine firme mai discutau despre ºoferi bine pregãtiþi ºi aproape toþi transportatorii cãutau pur ºi simplu ºoferi... ªi dacã tot suntem la un mini bilanþ al problemelor, trebuie sã amintim, mãcar în trecere, de legislaþie - stufoasã, schimbãtoare, interpretabilã... Nu puþini sunt cei care au semnalat faptul cã legile în România par mai degrabã sã te oblige sã îþi dovedeºti nevinovãþia. Cu alte cuvinte, toþi sunt vinovaþi, iar cei corecþi au ºansa sã dovedeascã acest lucru. În aceste condiþii, nu avem de ce sã ne mai mirãm de numãrul mare de procese, de contestarea majoritãþii proceselor verbale întocmite de organele de control. Cu toþii discutãm strict pe litera legii, ne legãm de fiecare cuvânt ºi virgulã pentru a amenda ºi respectiv contesta amenda în funcþie de partea baricadei în care ne aflãm. Sintagma „spiritul legii“ este de mult uitatã, în condiþiile în care nici nu mai existã aºa ceva. Costuri mai mari, o piaþã mai nesigurã, angajaþi nedisciplinaþi ºi slab pregãtiþi, parteneri de afaceri dificili, posibilitãþi restrânse de finanþare... Cum îºi vor crea companiile româneºti avantajul competitiv? Pare o misiune imposibilã!

Editor General

Meda Borcescu meda.borcescu@ziuacargo.ro
Director Publicitate

S

Violeta Burlacu violeta.burlacu@ziuacargo.ro Tel.: 0726.910.277
Redactor {ef

Radu Borcescu radu.borcescu@ziuacargo.ro Membru \n Juriul Interna]ional

Corespondent interna]ional Raluca Mih`ilescu raluca.mihailescu@ziuacargo.ro Redactori Magda Severin magda.severin@ziuacargo.ro Alexandru Stoian alexandru.stoian@ziuacargo.ro Secretar General de Redac]ie Cristina Tobescu cristina.tobescu@ziuacargo.ro DTP [i PRE-PRESS Top O’Rush Graphic Design Art Director Adrian Baltag Tipar executat la RH Printing Revist` editat` de ZC Trans Logistics Media Adresa redac]iei:

Bdul Timi[oara nr. 92, Sector 6, Bucure[ti Tel./fax: 021.444.00.96 Website: www.ziuacargo.ro ISSN 2069 - 069X

Este momentul în care oricine poate înþelege abandonul. Sunt motive suficiente în acest sens. ªi sã nu ne facem iluzii, odatã cu aderarea la UE, firmele din þara noastrã au întrat într-o cursã de anduranþã alãturi de companiile din celelalte þãri ale Uniunii. Nu existã odihnã cine se opreºte pierde. Iar în aceastã competiþie doar locul întâi este câºtigãtor (numai cei care reuºesc sã îºi atragã ºi pãstreze clienþii supravieþuiesc). În acest maraton, firmele româneºti au plecat cu o mânã în ghips ºi un picior scrântit ºi încearcã sã întreacã adversari bine antrenaþi ºi dotaþi cu echipamente moderne. Nu putem visa cã aceºti adversari ce vorbesc doar despre competitivitate se vor opri din cursã pentru a aºtepta concurenþii mai lenþi. Criza economicã a fãcut ca distanþele sã se atenueze, cel puþin în domeniul transporturilor, însã ieºirea din crizã ar putea fi cumplitã. Este momentul în care, deºi activitatea de zi cu zi este în continuare legatã de supravieþuire, strategia privind atingerea succesului trebuie sã fie deja bine conturatã. Greºelile nu mai sunt permise, îmbunãtãþirea continuã a activitãþii reprezintã o necesitate... Pasivitatea nu mai este o opþiune, iar dacã ne limitãm doar la a copia metodele altora nu vom face decât sã ne consolidãm poziþia „de cãruþã“. Este necesar sã îþi cunoºti concurenþa, dar pentru a câºtiga este nevoie de preluarea iniþiativei. Iar dacã existã obstacole prea mari pentru a fi depãºite de cãtre o singurã firmã, cum ar fi infrastructura sau legislaþia, trebuie apelat la patronate. Care, la rândul lor, devin mai sigure, mai puternice, mai competitive pe mãsurã ce numãrul membrilor activi creºte.
Radu BORCESCU
radu.borcescu@ziuacargo.ro

EDITORIAL
3

aprilie 2011..........................................................................................................................

................................................Consolidarea în sectorul de retail pentru FMCG 46-47 EVENIMENT În vizită la fabrica de ciocolată 48-49 LANSARE DAF la Craiova 28 TROFEU Continental HD HYBRID Anvelopa anului 2011 în Spania 29 CONCURS Măsoară-ţi cunoştinţele de logistică! (17) 50 4 .... asul din mânecă 22-24 26-27 STUDIU DE CAZ BEST PRACTICES FM Logistic .........................{TIRI ÎNTREBAREA LUNII Despre motorină 6 EVENIMENT Companiile de leasing operaţional şi-au creat propria asociaţie 30 7 INTERVIU Nimic fără un soft specializat 32-33 ACTUALITATE Noua Lege a Transporturilor? (Episodul 3) Sorin Sîrbu: OUG 109 trebuie abrogată până în decembrie 8 CONSULTANŢĂ Codul muncii aplicabil de la 30 aprilie (I) 34-35 STATISTICI 2011: parcul de transport îmbătrâneşte 10-11 EVENIMENT Patronatul Expeditorilor intră în pâine O investiţie pe termen lung 36 38-39 FOCUS Noua Cartă Albă a Transporturilor Calea către o Europă unită 12-14 LOGISTICĂ Specialişti în frig 40-41 LANSARE Mercedes-Benz Primul motor EURO VI Scania EURO VI gata să atace piaţa 16-18 20-21 PIAŢĂ Ce contează la achiziţie? 42-45 SUMAR TEST 4matic pentru toată gama MB Volkswagen Amarok............................. aprilie 2011 .................

....000 de km de drumuri judeţene 52 {TIRI EVENIMENT Transportul de persoane la răscruce SUMAR 62-63 64-67 54-55 ACTUALITATE Licenţe de traseu la cerere? 68 STATISTICI 2011: parcul licenţiat încă se „ţine“ bine 69 EVENIMENT Probleme la tichetele pentru veterani Legislaţia europeană aduce schimbări Transportul internaţional nu a scăpat de criză 70 71 72 PROIECT Eco-cartier ANL cu 10.....................................{TIRI INFRASTRUCTURĂ Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii a pornit Începe modernizarea a 10.. Pancras din Londra 58-60 HOROSCOP DE CĂLĂTORIE 15 aprilie ...................000 de locuinţe în Ghencea 56-57 EVENIMENT FORT şi-a stabilit priorităţile 73 INEDIT Gara St......15 mai 2011 74 aprilie 2011.......... 5 .................................................

FleetBoard Mapping asigurã un plus de transparenþã în privinþa poziþiei ºi statutului vehiculelor.. constructorul german de camioane a achiziþionat ºi restul de 49.. a declarat Silvano Veglia..ceea ce marcheazã un uºor declin). la 64. În acelaºi timp...300 remorci ºi semiremorci ºi era deja operatorul serviciului MAN Rental..... MAN deþinea o cotã majoritarã de 50. Urmãtorul pas va fi lansarea serviciilor MAN de închiriere ºi în Marea Britanie ºi Suedia........... Dar acestea sunt numai câteva exemple ale aplicaþiilor FleetBoard. EURO-Leasing ºi MAN Rental opereazã în Germania. realizeazã în fiecare lunã un studiu denumit Indexul European de Expediþii (European Freight Forwarding Index).... într-o varietate de condiþii de utilizare... ceea ce asigurã o aºezare perfectã în etrier...... compania de analizã a Danske Bank (Banca Danezã)... aprilie 2011 .. la jumãtatea lunii martie..... la care contribuie ºi sistemul FleetBoard.. De asemenea.. Conform Indexului. MAN îºi continuã dezvoltarea în domeniu ºi pe plan internaþional. cât ºi a aºteptãrilor participanþilor la sondaj... compania de închiriere de camioane EURO-Leasing a fost preluatã de MAN Truck&Bus AG. Pentru a facilita reparaþiile.. EURO-Leasing dispune în prezent de o flotã de 3... Aceºtia au de rãspuns la douã întrebãri principale.... performanþa ºi valoarea reprezentate în portofoliul global de frânare al Federal-Mogul..... Astfel.. Conform celor declarate de specialiºtii din cadrul MB. care este unul dintre liderii pieþei germane în domeniul închirierii de vehicule comerciale.... director pentru produse de frânare la Federal-Mogul Europa........ în orice loc ºi în orice moment. chiar dacã valoarea se situeazã sub aºteptãrile pieþei de acum câteva luni (67). Prin achiziþionarea în întregime a acestei companii.. EURO-LEASING DEVINE SUBSIDIARĂ MAN Începând cu data de 1 aprilie.200 camioane ºi 8..... {TIRI SPRINTER CU FLEETBOARD EX-WORKS Sistemul telematic MB FleetBoard este acum disponibil ca echipare originalã din fabricã pentru Sprinter. Numai expediþiile pe aerian au înregistrat o scãdere efectivã (de la 63.1% din companie... Aceastã însuºire asigurã un zgomot redus la frânare..... se poate observa cã piaþa expediþiilor maritime ºi-a revenit substanþial (de la 58 la 71).. distribuþie au arãtat cã prin intermediul unui mod economic de conducere.. la care participã mari operatori europeni din domeniul expediþiei de mãrfuri. Noul program Wagner combinã una dintre cele mai fiabile mãrci de pe piaþa mondialã cu o varietate de materiale de fricþiune ºi modele de plãcuþe eficiente ºi exclusive..... în timp ce expediþiile rutiere se caracterizeazã printr-o relativã stabilitate (de la 63 la 68). testele conduse în domeniul transportului de 6 ..9% de acþiuni. Polonia ºi Danemarca.. plãcuþele de frânã Wagner pe piaþa din România. În prezent.. consumul ºi viteza..... De la sfârºitul anului 2009. în luna martie s-a înregistrat din nou o dezvoltare pozitivã atât a situaþiei pieþei....... pentru a-ºi consolida poziþia pe acest segment de piaþã.. la 47 . valoarea indexului a crescut de la 63. o putere excelentã de oprire ºi o duratã lungã de viaþã a plãcuþelor... ºi datoritã sezonalitãþii afacerii de expediþii. DIN NOU DEZVOLTĂRI POZITIVE Danske Markets Equities. previziunile pentru urmãtoarea perioadã au îmbunãtãþit indexul preconizat de la 71 la 73.... Orientul Mijlociu ºi Africa.. Noua gamã de plãcuþe Wagner va oferi o alternativã excelentã pentru clienþii sensibili la preþ.. indicând timpii de conducere ºi de mers în gol.. FederalMogul ambaleazã fiecare produs Wagner cu accesoriile ºi echipamentele necesare unei reparaþii rapide ºi sigure.....Powered by PLĂCUŢELE DE FRÂNĂ WAGNER ÎN ROMÂNIA Compania Federal-Mogul a lansat... Pe segmente.. Plãcuþele aprobate R90 au plãcile de bazã executate la cote ºi forme foarte precise. Fiecare plãcuþã Wagner este proiectatã pentru a oferi performanþã de frânare superioarã ºi rezistenþã excelentã la încãlzire.. Înregistrãrile aratã întregul curs al cãlãtoriilor flotei.. una referitoare la volumele de mãrfuri expediate luna anterioarã ºi cea de-a doua privind estimãrile pentru urmãtoarea perioadã. care necesitã totuºi o reparaþie de înaltã calitate“..... „Nici un alt furnizor pentru OEM sau aftermarket nu poate egala calitatea.... se poate realiza o reducere a consumului de combustibil ºi a emisiilor de CO2 de pânã la 30%.... în februarie. Acum.

... din 30 în 30 de minute. „Dacã pe copia conformã a licenþei de transport nu ar mai fi trecut numãrul de înmatriculare.... efectuarea unor trasee cu maºini nelicenþiate.. Radu Constantin.. dar se va menþine sub limita de 7 lei.... aratã. însã.. pentru a nu mai avea emoþii când scot tot felul de vechituri în traseu.. atunci licenþa poate fi folositã de un alt vehicul“... nu aº mai fi obligat sã obþin o nouã copie în situaþia transcrierii dreptului de proprietate (finalizare leasing)“... „Dacã vehiculul respectiv se defecteazã sau este imobilizat..Spune-]i p`rerea! D e sp r e m o to r i n ă Cât credeţi că va mai creşte preţul litrului de motorină până la sfârşitul anului? 1.... în timp ce 47% considerã potrivit sistemul în care copia conformã are înscris numãrul de înmatriculare al maºinii... Va rãmâne constant....... Astfel... Scor strâns pentru copia conformă nepersonalizată 173 de persoane au rãspuns la întrebarea lunii martie.ro la secþiunea „Întrebarea lunii“.. Pentru nepersonalizarea copiilor conforme este ºi Dumitru Lapadat.. Aceastã copie conformã ar fi datã «din mânã în mânã»... afirmã Manuela Vlad... iar dacã invocãm ºi ne bazãm pe corectitudine din partea operatorilor de transport.......... au optat pentru o copie conformã nepersonalizatã..ªi ce rost ar mai avea copia conformã? Aceasta este o nouã «inginerie» a celor care au trasee câºtigate. „.. „Depersonalizarea copiei conforme ar presupune un haos total. 91 dintre respondenþi...... 2. BRAVO!“. Ar fi un haos total........ aratã un alt respondent...... iar pãrerile au fost împãrþite ºi numai 6 procente au despãrþit tabãra „Pro“ de „Contra“.. Nu – 47% aprilie 2011...... dar românii se inspirã din India când fac ceva pentru þarã“........... Va depãºi 6 lei... Da – 53% 2.. ºi comentarii care susþin importanþa copiilor personalizate.... apreciazã el. numai reclamaþii între transportatori.. câºtigarea unui traseu cu o maºinã ºi efectuarea «legalã» cu alta.. Va depãºi 7 lei... reprezentând 53%.... care a ales sã se semneze cu iniþialele R.. Aici pot da ca exemplu un traseu cu mai multe curse. Puteþi transmite comentariile dumneavoastrã direct pe site-ul www....... nu ne putem baza nici pe 30% dintre aceºtia“.. „Licenþele din Vest sunt aºa de cel puþin 10 ani......A... este pãrerea lui Dan Bront.. 3. Ar fi bine ca pe copia conformã a licenþei de transport sã nu mai aparã numãrul de înmatriculare al maºinii? 1.. de asemenea... Existã. 7 ÎNTREBAREA LUNII ...ziuacargo.. în funcþie de locul unde este controlul.......

. pe care vor trebui sã o îndeplineascã managerul ºi acþionarii firmei.. ci doar o rubricã de observaþii. OUG 109 privind transporturile rutiere trebuie abrogată. Gheorghe Dobre. aprilie 2011 . ca urmare a obligativităţii introducerii în legislaţia naţională a mai multor regulamente europene. responsabilitatea se duce direct cãtre managerul de transport ºi acþionari. ci ºi pe baza celei financiare. „Deschiderea ºi închiderea unei firme de transport va comporta o responsabilitate mult mai mare. unde nu se specificã însã faptul cã acolo ar trebui trecut numãrul maºinii“... când ar fi trebuit preluate regulamentele privind accesul la profesia de transportator rutier. Anca Boagiu. „Am purtat mai multe discuþii cu patronatele.... urmãrind o entitate nedefinitã. în acest context...ziuacargo. în serviciu subordonat direcþiei generale. responsabilitatea era undeva în aer. rice alte discuþii care nu au legãturã cu legislaþia europeanã nu-ºi au locul.. Nu se justificã... Aºteptãm ca organul de control sã îºi facã datoria ºi sã facã posibilã o concurenþã loialã“.... Companiile de profil vor trebui sã gândeascã un alt produs de asigurare.iulie sã fie discutat în comisia de dialog social.. De altfel. Tot în luna aprilie... în opinia sa. însã. în acest context“. În acest context.. a fost elaborat un proiect de act normativ care prevedea înfiinþarea unui Inspectorat unic de control pentru transporturile rutiere ºi care ar urma sã se afle în subordinea directã a ministrului.. Acum. Potrivit directorului DTR. El a subliniat cã.. în timp ce Compania Naþionalã de Autostrãzi ºi Drumuri Naþionale din România rãmâne în subordinea directã a ministrului de resort...... Actul normativ ar urma sã fie publicat pe site-ul MT la sfârºitul lunii mai..ro....... ne-a declarat că... ºi situaþii în care statul membru poate alege varianta pe care vrea sã meargã... directorul Direcţiei de Transport Rutier. însã. în acest moment.. atunci se retrage licenþa de transport. Ministerul Transporturilor a transmis aviz negativ documentului aflat în Camera Deputaþilor pentru cã.... O Alte asigurări. copiile conforme urmãrind perioada de valabilitate a acestora.... menþinerea cerinþei privind personalizarea copiilor conforme cu numãrul vehiculului.... Mai multe detalii despre cum ar trebui sã arate acest inspectorat puteþi gãsi pe site-ul www.. nu fusese însã adoptat.Noua Lege a Transporturilor? (episodul 3) Sorin Sîrbu: OUG 109 trebuie abrogată până în decembrie Sorin Sîrbu. operatorii vor deveni mult mai reponsabili prin intermediul condiþiei de bunã reputaþie....ro ACTUALITATE ULTIMA ORĂ Schimbări organizatorice în Ministerul Transporturilor În luna aprilie.. „Mecanismele sunt bine puse la punct. copia conformã nu are opþiunea privind numãrul de circulaþie...... iar dacã buna reputaþie este pierdutã ºi de cãtre acþionari.... transpunând reglementãrile europene în domeniu...... în acest moment. până la începutul lunii decembrie. a subliniat directorul DTR. regulamentul accesului la piaþã stipuleazã în ceea ce priveºte condiþia financiarã cã se acceptã capitalul propriu.. pentru ca în perioada iunie .... operatorul de transport trebuie sã îºi revizuiascã imediat managementul.. iar asigurarea de risc valabilã astãzi nu va mai sta în picioare pentru cã nu creeazã nici o valoare pentru operatorul de transport... manageri direct responsabili.. Pânã la închiderea ediþiei... în proiectul pregãtit de Ministerul Transporturilor.. Autoritatea Rutierã Românã ºi Registrul Auto Român. în opinia sa... care sã rãspundã cerinþelor europene“. O datã cu retragerea bunei reputaþii. menþionând. Direcþia de Transport Rutier s-ar putea transforma. ale modului de utilizare a ºoferilor sau ale stãrii tehnice a vehiculelor.... feroviar ºi maritim.. 8 .. însã.. „Pânã acum....... managerul va rãmâne fãrã reputaþie atunci când sunt constatate încãlcãri grave ale legislaþiei sociale.. copii conforme nepersonalizate În ceea ce priveºte valabilitatea licenþelor de transport. potrivit directorului DTR. copia conformã este nepersonalizatã în acest moment. este de pãrere Sorin Sîrbu.. De asemenea... privind accesul la piaþa de transport internaþional de mãrfuri ºi cel privind accesul la piaþa internaþionalã de transport cu autocarul ºi autobuzul. Radu BORCESCU radu. ne-ar fi dus într-o situaþie de infringement pe 4 decembrie. cãrora li se retrage buna reputaþie printr-un mecanism prevãzut în regulament“.... a arãtat Sorin Sîrbu. un proiect de ordonanþã care sã fie adoptat în timpul vacanþei parlamentare ºi sã înlocuiascã OUG 109.borcescu@ziuacargo.... Sorin Sîrbu a arãtat cã ele se vor emite în contiunare pe 5 ani..... care au fost coordonate pânã în prezent de secretarul de stat Eusebiu Pistru... El a adãugat cã responsabilizarea acþionaria- tului nu se va face numai pe baza legislaþiei de transport.. „În regulamentul european.. au trecut în subordinea directã a secretarului general MTI.... De altfel... . a fost publicatã în Monitorul Oficial o nouã organigramã a Ministerului Transporturilor. prin noile prevederi... precum garanþiile bancare ºi asigurãrile.... care va avea atribuþii în ceea ce priveºte transportul rutier.. cã statul membru poate apela ºi la alte mijloace.. Astfel.. existã. potrivit cãreia va fi înfiinþatã o Direcþie Generalã de Reglementãri în Transporturi.. Conform directorului DTR. Ministerul Transporturilor pregãteºte.. operatorul de transport.

.

Îngrijorãtor. la acest rezultat contribuind......... iar 75....263 3. parcul de autovehicule de transport marfã utilizat în România totalizeazã 100...090 dintre acestea fiind chiar mai vechi de 10 ani.144 1.... 1. o parte importantã este adjudecatã de intervalul 2000-2004 (35. aprilie 2011 .. 491 au ca an de fabricaþie 2011.006 187 874 284 493 421 221 25..845 1.. putem observa cã 25. Dupã anul record 2007..232 267 219 1.. 2008 a fost un an pre-crizã..217 346 586 527 396 481 238 447 522 726 311 465 216 790 777 598 255 819 644 390 445 1..198 1.106 716 2...054 914 1...641 din 2007.. Dintre acestea.... putem sã observãm în mod clar influenþa crizei economice asupra domeniului transporturilor din þara noastrã.653 710 3.606 din 2009...378 2. Fie ºi numai urmãrind aceste cifre..986 3.... evident faptul cã recuperarea nu este ºi nu va fi spectaculoasã.551 5.567 2....542 3..338 din 2008 ºi 12...........536 1.267 460 307 194 704 511 1. criza economică din ultimii ani. Mergând mai departe cu analiza..002 12. este faptul cã mai bine de jumãtate din vehiculele de transport marfã utilizate la ora actualã în România au o vechime mai mare de 6 ani..044 522 4..... L fiind.880 unitãþi).033 CC ale LTM 2......... în mod evident.178 1. parcul auto de transport marfă din ţara noastră începe.678 unitãþi.... Operatori transport mărfuri pe judeţe Judeþ AB AG AR B BC BH BN BR BT BV BZ CJ CL CS CT CV DB DJ GJ GL GR HD HR IF IL IS MH MM MS NT OT PH SB SJ SM SV TL TM TR VL VN VS TOTAL: LTM 581 1...208 579 1...139 4. întrucâtva..110 661 100....678 STATISTICI a ora actualã. 1.036 vehicule au o vechime de 5 ani sau mai micã. 25...........309 1......358 1.341 1.960 sunt din 2010..417 957 716 3.363 2. pentru ca în 2009 deja piaþa sã se prãbuºeascã.075 1. În aceastã ultimã categorie.697 2..940 2.....2011: parcul de transport îmbătrâneşte Conform statisticilor realizate de Autoritatea Rutieră Română.668 942 2...143 1. să îmbătrânească.. care s-a situat la nivelurile atinse în 2006. încet-încet.249 872 4.... 10 . În 2010...051 2.548 4. 8.....889 3...075 1..642 unitãþi sunt mai vechi de 5 ani.335 1..736 1. s-a înregistrat o creºtere a numãrului de unitãþi. totuºi.......

în total... Anul trecut...... la sfârºitul lunii martie..992 Structură parc mărfuri utilizat în funcţie de deţinere Proprietate Leasing Închiriere 68. 18.mihailescu@ziuacargo...749 6...... în primele trei luni ale anului 2011.....930 ....321 12..518 unitãþi sunt în proprietatea operatorilor.278 .310 . au intrat pe piaþa transporturilor rutiere de marfã 176 noi operatori. pânã la data de 30 martie.. Astfel...... Raluca MIHĂILESCU raluca.Volkswagen ºi 7...Roman. 11 . pânã acum.. 16......Volvo....312 . 4...Scania.228 ...672 unitãþi sunt MAN. 5.. 13.... 19..ro Vechime parc mărfuri utilizat în funcţie de anul fabricaţiei Anul Fabricaþiei 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000-2004 1995-2000 1990-1995 sub 1995 Total vehicule 491 1.678 copii conforme (CC a LTM)..DAF.. 4.641 8.518 19............. în România existau 25. iar anul acesta.921 .. iar în 2010... 735 ... Din punctul de vedere al licenþierilor. ARR subliniazã faptul cã.. Astfel.............664 Mercedes-Benz.349 4.. din totalul vehiculelor folosite pe piaþa româneascã.960 1. Alte date interesante puse la dispoziþie de cãtre Autoritatea Rutierã Românã sunt legate de structura parcului de vehicule de transport în funcþie de marca vehiculelor...Iveco..Renault..020 operatori...839 în închiriere..321 în leasing ºi 12.624 ..033 licenþe de transport marfã (LTM) ºi 100.591 35....338 12......alte mãrci.... 1.... au fost retrase în total 489 licenþe..081 6.....606 8...Din punctul de vedere al structurii parcului în funcþie de deþinere.. 18...880 13. 10... statisticile ARR indicã faptul cã 68.839 aprilie 2011.. 85..... aflãm cã.

... un document denumit „Roadmap to a Single European Transport Area ................. Gradul de dependenþã a Europei faþã de importurile de petrol este îngrijorãtor de ridicat. creeazã fonduri ºi locuri de muncã..... aprilie 2011 . o funcþionare corespunzãtoare a pieþei interne nu este posibilã.... În 2010. stimuleazã comerþul.... vor îndepãrta barierele ºi vor stimula creºterea economicã. Uniunea Europeanã a plãtit aproximativ 210 miliarde euro pentru a importa petrol. accesibilitatea geograficã ºi mobilitatea umanã........ FOCUS ocumentul conþine 40 de iniþiative concrete pentru construirea unui sistem competitiv de transport care vor creºte mobilitatea..... faptul cã transportul este fundaþia oricãrei economii ºi „inima“ lanþului de aprovizionare. În acelaºi timp... Comisia Europeanã subliniazã faptul cã este crucial ca Europa sã îºi menþinã poziþia competitivã în acest domeniu.............Noua Cartă Albă a Transporturilor Calea către o Europă unită Pe data de 28 martie 2011..................Towards a competitive and resource efficient transport system“ („Harta către o zonă singulară europeană de transport ......... Documentul recunoaºte.Către un sistem de transport competitiv şi eficient din punct de vedere al resurselor“)........... se numãrã înlãturarea autovehiculelor propulsate cu combustibili convenþionali din oraºe. Investiþiile în infrastructurã stimuleazã creºterea economicã...... prin intermediul acestui document. 12 ... Mai ales în condiþiile în care multe regiuni de pe mapamond lanseazã proiecte ambiþioase de infrastructurã..... Fãrã reþele bune de transport. Printre aceste propuneri......... Comisia Europeană a adoptat noua Cartă Albă a Transporturilor.... propunerile CE vor reduce dramatic dependenþa Europei de importurile de petrol ºi vor scãdea emisiile de carbon din transporturi cu 60% pânã în 2050........ o datã în plus. o utilizare D de 40% a combustibililor cu emisii reduse de carbon în aviaþie ºi o reducere de 40% a emisiilor din transporturile navale..

.

. Acum.. La propunerea UE.. prezintã câteva idei ºi soluþii pentru Pregãtirea Zonei Transporturilor Europene pentru Viitor.... o Anexã care prezintã cele 40 de iniþiative propuse de Comisia Europeanã pentru realizarea unui sistem eficient. promovând independenþa faþã de petrol. dedicatã în mod esenþial deschiderii pieþelor... Aceastã Cartã Albã îºi propune sã abordeze provocãrile unei schimbãri în profunzime a sistemului transporturilor. Documentul este înaintat pentru a oferi o „hartã“ cãtre organizarea pânã în Transporturile din Uniunea Europeanã depind încã de petrol ºi de produse petroliere pentru 96% din necesitãþile lor energetice.. aprilie 2011 ... contextul actual este acela de recuperare în urma celei mai severe crize economice din 1930 ºi pânã acum. o nouã Cartã Albã sublinia necesitatea administrãrii creºterii domeniului transporturilor prin asigurarea unei utilizãri mai echilibrate a modurilor de transport. în 1992. De asemenea.ro 14 ........ Fiecare sesiune de expansiune a Uniunii a fost însoþitã de o creºtere puternicã a activitãþii de transport. care continuã sã se bazeze aproape în întregime pe petrol....mihailescu@ziuacargo. Secţiuni principale Prima parte a documentului. Este disponibilã. conexiunile de transport eficiente au facilitat crearea ºi dezvoltarea pieþei interne.. Multe companii europene sunt lideri mondiali în domeniul infrastructurii. Transporturile au devenit mai curate.. de asemenea. crearea unei infrastructuri moderne ºi mobilitatea multimodalã.. începând cu numãrul din luna mai al revistei Ziua Cargo. Cea de-a doua oferã o Viziune pentru un sistem de transport sustenabil ºi competitiv...... Analiza CE aratã cã în domeniul transporturilor emisiile de astfel de gaze trebuie reduse cu cel puþin 60% (faþã de nivelul din 1990) pânã în 2050.... comunitatea internaþionalã a cãzut de acord în privinþa necesitãþii reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de serã la nivel mondial...... În acest sens...... Comisia Europeanã a publicat o Cartã Albã a unei politici comune în transporturi. 2050 a unei economii cu emisii reduse de carbon ºi este parte integrantã a iniþiativei „Eficienþei Resurselor“ lansate de cãtre Comisia Europeanã... industria dispune de peste 10 milioane de angajaþi ºi îºi adjudecã aproximativ 5% din PIB.. Conexiunea dintre piaþa internã ºi transport a fost clar recunoscutã încã de la începuturile integrãrii europene.Transporturile 5% din PIB-ul UE În afara rolului sãu de element favorizant al dezvoltãrii. pânã în 2050............ FOCUS Provocarea de a consolida o economie mai eficientã din punctul de vedere al consumului de resurse impune în mod special probleme sectorului transporturilor. logisticii. În UE. a emis cu 34% mai mult gaz cu efect de serã în 2008 comparativ cu 1990 ºi rãmâne o sursã majorã de poluare fonicã ºi a aerului. managementului de trafic ºi construcþiei de echipamente de transport. conform Comisiei Europene. iar ultima oferã Concluziile. în cadrul documentului. asistate de sisteme inteligente de management ºi informare.... în Uniunea Europeanã.. al coeziunii teritoriale ºi sociale. sunt încã multe de fãcut pentru a unifica eficient sistemele de transport din Estul ºi Vestul Europei.. Transportul continuã sã fie un element esenþial al dezvoltãrii economice... cea de-a treia prezintã Strategia (sau ce anume trebuie fãcut). sustenabil ºi unitar de transporturi....... obiectivul pentru industria transporturilor este de a scãdea emisiile cu 20% sub nivelurile anului 2008 (ceea ce înseamnã 8% peste nivelul din 1990). UE trebuie sã reducã..... comunitatea internaþionalã a cãzut de acord sã se încerce limitarea schimbãrilor climatice la 2 grade C... În acelaºi an.. care a reprezentat un simptom al dezechilibrului utilizãrii resurselor globale.. de la cea mai recentã expansiune..... dar are de înfruntat noi provocãri..... emisiile de gaze cu efect de serã cu 80-95% sub nivelurile celor din 1990........ industria transporturilor reprezintã în sine o parte importantã a economiei. introducerea.......... În acelaºi timp. Pânã în 2030... dar creºterile de volume le fac sã rãmânã o sursã majorã de poluare fonicã ºi a aerului.. Dar. politica europeanã din transporturi trebuie sã acopere aproape toatã suprafaþa continentului ºi peste 500 milioane de oameni. Vã vom prezenta aceste iniþiative... a venit vremea elaborãrii unei noi versiuni..... alãturi de elementele de Viziune ºi Strategie ale Cartei Albe 2011.. În primul rând. Dupã crizã a urmat o creºtere substanþialã a preþului petrolului ºi al altor resurse. Tratatul de la Roma a inclus politica în transporturi ca una dintre politicile comune ºi o politicã a unei reþele trans-europene a fost adãugatã tratatului de la Maastricht. (Va urma) Raluca MIHĂILESCU raluca. Conform documentului citat.. în 2001...... Peste aproape 10 ani...

.

. Interesant este faptul cã un cuplu ridicat este obþinut încã de la turaþii de 1.... La baza proiectãrii noii generaþii de motoare se aflã o nouã platformã utilizatã de Daimler Trucks pentru motoarele de camion..... cât ºi particulele...... un nou sistem de injecþie ....... Pentru a obţine rezultatele dorite....100 Nm ºi 2.. motoarele fiind produse la Detroit Diesel.. a fost lansatã sub denumirea de „Blue Efficiency Power“ ºi oferã... Dezvoltând puteri între 421 CP ºi 510 CP ºi cuplu maxim între 2...200 Nm. Standardele EURO VI presupun o reducere considerabilã a emisiilor atât în ceea ce priveºte NOx (70% reducere faþã de EURO V). Mercedes-Benz lanseazã pe piaþã primul motor EURO VI cu doi ani înainte ca aceste standarde sã intre în vigoare. Acestea au fost utilizate cu succes din 2007 pentru camioanele Freightliner (brandul Nord American al Grupului). constructorul german a combinat mai multe tehnologii . unde.. de anul trecut. De asemenea.. printre altele. în trei trepte............... 510 CP ºi 2.. oua generaþie de motoare...100 rpm.. Una dintre prioritãþile noii generaþii de motoare a fost obþinerea unei arderi curate ºi eficiente a carburantului. 476 CP ºi 2.. 449 CP ºi 2.. complet electronic......100 Nm... Practic.. aprilie 2011 ........... De precizat este faptul cã noua generaþie de motoare diferã cu peste 200 de componente faþã de propulsoarele produse în America de Nord sau pentru Japonia...500 Nm... Mercedes-Benz OM 47x. iar cuplul maxim la 1. Cele patru variante de putere sunt completate de trei versiuni ce au primit denumirea de „Top Torque“.. OM 471 este disponibil în mai multe variante de putere ºi cuplu: 421 CP ºi 2..... OM 471 va putea rãspunde diverselor cerinþe venite de pe piaþã.800 rpm.000 rpm... Noile motoare vor fi produse la fabrica din Mannheim.EGR... lucru care are efecte pozitive asupra consumului de carburant.......500 Nm.. iar costurile pentru dezvoltarea lui s-au ridicat la 1. Iar acest deziderat a fost atins prin utilizarea unui sistem common-rail flexibil....Primul motor EURO VI Mercedes-Benz OM 471 este primul motor disponibil pe piaţă ce îndeplineşte normele EURO VI.. SCR şi filtru de particule.8 l.. propulsoarele sunt utilizate ºi de Fuso în Japonia. N LANSARE Între 421 CP şi 510 CP Primul membru al noii generaþii de motoare este OM 471.... fãrã a fi luate în considerare propulsoare deja existente. este asiguratã o suplimentare a cuplului cu 200 Nm în treapta de viteze cea mai mare a unei transmisii automate...000 rpm ºi chiar sub 1... Astfel..... de asemenea.. La aceste motoare..300 Nm.. cu ºase cilindri în linie ºi o cilindree de 12.. Puterea maximã este atinsã la 1.. printre inovaþiile aduse de OM 471 se numãrã noul sistem 16 ...... Motoarele au fost proiectate de la zero..X-PULSE ºi o puternicã frânã de motor.4 miliarde euro..... sunt realizate componente pentru propulsoarele Detroit Diesel ºi motoare complete pentru Fuso.

.. Pompa de înaltã presiune produce o presiune maximã de aproximativ 900 bar. ce reprezintã un sistem common-rail îmbunãtãþit. În perioada urmãtoare.. precum ºi a cantitãþii de carburant injectate ºi a ratei de injecþie..... având un consum redus de carburant ºi emisii minime........... Creºterea presiunii variazã în funcþie de utilizarea motorului ºi se ajusteazã permanent.... ce dezvoltã o putere maximã de 400 kW la 2...... OM 471 va fi disponibil ºi în varianta EURO V..000 km.....200 2. Astfel. Astfel s-a obþinut un motor silenþios ºi cu o funcþionare linã......500 LANSARE Costuri scăzute Costul total de deþinere (TCO) este unul dintre indicatorii la care Mercedes-Benz îºi propune permanent sã obþinã rezultate cât mai bune prin vehiculele sale... s-au avut în vedere ºi costurile de mentenanþã. rata... Unitatea de control a motorului face posibil ca timpul..... iar intervalele de service pot ajunge în cazul OM 471 la 150.............100 bar...300 2.............. 17 ... în funcþie de tipul aprilie 2011.............. Versiuni MercedesBenz OM 471 Putere (CP) 421 449 476 510 Cuplu (Nm) 2... cantitatea..... iar aceastã presiune este crescutã în fiecare injector în parte pânã la 2... prin noua generaþie de motoare s-a avut în vedere în primul rând obþinerea unui consum de carburant cât mai redus........ O altã noutate adusã de OM 471 este frâna de motor în trei etape...... Astfel.300 rpm...... s-a obþinut un control precis asupra presiunii ºi timpului de injecþie.... iar construc- torul german a anunþat cã trecerea la EURO VI s-a putut realiza menþinându-se acelaºi consum de carburant ca ºi în cazul motoarelor EURO V.100 2. În acelaºi timp........de injecþie X-PULSE. numãrul ºi presiunea injecþiilor sã fie controlate pentru fiecare injector în parte..

. Radu BORCESCU radu.... în acelaºi timp. procesul de testare a fost intensificat ºi.. LANSARE vehiculului ºi condiþiile de utilizare.. în mai multe regiuni ale lumii.. iar cele trei zone de producþie lucreazã ca un sistem integrat într-un flux continuu de producþie........ se va ajunge la un singur schimb de ulei pe an..... un proces paralel a avut loc la Detroit Diesel. Producþia de serie care abia a început reprezintã o etapã preliminarã înainte de accelerarea producþiei ce va avea loc în al treilea trimestru al acestui an... modelul utilizat pentru aceste teste fiind Mercedes-Benz Actros.. Teste intensive Noul motor a fost testat în cele mai dificile condiþii.. un sistem sofisticat de lucru. pentru a îndeplini normele EURO VI..ro Mannheim. de la Cercul Polar la Africa de Sud... Teste au avut loc în Germania ºi.. în Statele Unite. În acest scop.borcescu@ziuacargo......... scurtat. cãtre clienþi... precum ºi condiþiile de drum extreme.. Germania 18 .. producþia în Mannheim va ajunge la o capacitate de peste 100. Din punct de vedere climatic..... Primele motoare ale noii generaþii Mercedes-Benz OM 47x au fost realizate în vara anului trecut. iar cele trei zone principale de producþie (turnãtorie. printre acestea numãrându-se iarna articã ºi deºertul.. asamblare) lucreazã perfect împreunã. Testele în situaþii reale au inclus utilizarea noului motor de Mannheim producţie sincronizată Pentru producþia noilor motoare a fost optimizat fiecare detaliu al procesului de fabricare.. Atunci când toate motoarele noii game vor fi introduse. au fost realizate investiþii de câteva sute de milioane de euro în fabrica de la Mannheim... A doua etapã.. este rezultatul combinãrii tehnologiei SCR..... Reprezentanþii Mercedes-Benz au afirmat faptul cã nici un alt motor nu a mai fost testat atât de intens.. cu recircularea gazelor arse (EGR) ºi filtru de particule....... aprilie 2011 .... prelucrare.. Testele în activitãþi reale au acoperit toate condiþiile de climã.... implicã pregãtirea meticuloasã a întregului personal...........000 de unitãţi pe an din noua generaþie.... testele de anduranþã depãºesc 60 de milioane de km parcurºi în poligon ºi în situaþii reale de lucru.. Aici a fost adoptat sistemul de producþie sincronizatã........ ajungându-se la un necesar de doar 50% din nivelul stocurilor menþinute înainte de implementarea sistemului. în cazul multor flote de transport internaþional..........Scãderea emisiilor poluante. în activitãþi de zi cu zi.... care a început la sfârºitul lui 2010.. Calitatea reprezintã preocuparea principalã ºi ea este atinsã printr-un personal bine pregãtit. cele mai bune utilaje posibile precum ºi o serie de metode de verificare a calitãþii............ noul motor (instalat pe vehicule) a înfruntat toate condiþiile posibile...... Astfel. Astfel. totodatã... Pânã în prezent...

.

....Scania EURO VI gata să atace piaţa Scania a anunţat......... Noile motoare sunt proiectate sã ofere aceeaºi performanþã ºi eficienþã a consumului de combustibil ca ºi omoloagele lor EURO V....... care acum au fost integrate într-un singur sistem. Acestea sunt destinate în special transportului de lungă distanţă. la sfârşitul lunii martie. Această iniţiativă este de natură să le ofere operatorilor posibilitatea de a investi în tehnologii de ultima oră în ceea ce priveşte protecţia mediului.. în acelaºi timp........... N-am precupeþit nici un efort pentru a evita penalizarea consumului pe aceste mo- LANSARE 20 ..... de asemenea. o valoare mai mare pe piaþa second-hand“.. în variantă EURO VI. cu ocazia lansãrii noilor motoare: „Suntem mândri sã punem acum la dispoziþia clienþilor noºtri aceastã remarcabilã realizare inginereascã.. geometrie turbo variabilã. lansarea motoarelor de 13 l............. de asemenea......... ceea ce înseamnã cã nivelul real al acestora este la o ºesime din nivelul EURO V. „Toatã activitatea de dezvoltare a fost realizatã în cadrul Scania....................... Un nou element în testarea emisiilor este acela al numãrãrii particu- lelor... vice-preºedinte executiv Scania pe probleme de vânzãri ºi marketing. La acestea se adaugã un motor propriu ºi propria noastrã tehnologie de management al gazelor de evacuare. consumul de combustibil la nivelul celui realizat de motorizãrile EURO V... dar se potrivesc... injecþie common-rail de înaltã presiune.... a declarat... menþinând. EURO VI reprezintã un pas drastic în reducerea nivelurilor de emisii comparativ cu EURO V............... Am combinat toate noile tehnologii pe care Scania le-a dezvoltat în ultimii ani: recircularea gazelor de eºapament.. şi altor tipuri de aplicaţii.. reducþie cataliticã selectivã ºi filtrarea particulelor.. aprilie 2011 .... Vehiculele în conformitate cu cele mai recente standarde privind emisiile dicteazã.. Vor putea astfel sã beneficieze de taxe de autostradã mai reduse ºi de alte stimulente care pot fi introduse de autoritãþi. Emisiile de noxe ºi particule se situeazã la o cincime din cele prevãzute de normele EURO V.. otoarele combinã soluþiile tehnice inovatoare pentru a reduce radical emisiile poluante.... Martin Lundstedt....... cu puteri maxime de 440 şi 480 CP. Aceste mo- M toare fac posibil pentru operatori sã treacã la nivelul urmãtor ºi sã investeascã în cele mai verzi tehnologii disponibile pe piaþã.

. inclusiv pentru transportul ADR. Un kWh corespunde energiei consumate în timpul a aproximativ 30 de secunde de rulare în cazul unei combinaþii de 40 t la vitezã de autostradã.. Operatorii vor descoperi cã economia de combustibil....... Scania VGT este combinat cu EGR pentru o rãcire într-o singurã etapã. consumul de AdBlue se situeazã la 3-4% din consumul de combustibil. Sistemul de injecþie commonrail de înaltã presiune Scania XPI este proiectat pentru presiuni de injecþie de pânã la 2.. fãcând mai uºoarã menþinerea temperaturii necesare.. pentru un plus de performanþã ºi control. în special în cazul motoarelor EURO V EGR.EURO VI Stadardele de emisii EURO VI vor intra în vigoare în Uniunea Europeanã ºi în anumite þãri învecinate de la data de 31 decembrie 2012 pentru modelele noi ºi un an mai târziu pentru toate vehiculele noi vândute... Motori- Propulsorul de bază Noile motoare EURO VI au la bazã cea mai recentã platformã modularã Scania introdusã în 2007.... este stipulat pentru certificare pentru prima datã ciclul WHDC (ciclu de sarcinã armonizat la nivel mondial).... Sistemul este monitorizat de senzori noi de temperaturã. „Amortizorul“ pentru tratarea gazelor de eºapament este o unitate compactã. Scania a dezvoltat un sistem nou electronic de dozaj al AdBlue pentru un grad mai mare de precizie....4 g/kWh (2 g/kWh pentru EURO V)..ro LANSARE Standarde armonizate la nivel mondial EURO VI reprezintã primul pas cãtre implementarea unor standarde armonizate la nivel mondial. presiunea este monitorizatã de-a lungul întregului filtru de particule pentru a estima gradul de contaminare ºi necesitatea de regenerare...00 x 1011 particule/kWh (ciclu de testare staþionar).00 x 1011 particule/kWh (ciclu de testare tranzitoriu).02/0. dar a fost echipat cu sistemul SCR..NOx: 0... Nivelurile EURO VI sunt apropiate de cele aplicabile în America de Nord (EPA 10) ºi Japonia (Post NLT) începând cu anul 2010... comparativ cu 5-6% pentru motorizãrile EURO V SCR....... în Europa.800 bar în operare normalã. pentru a optimiza consumul de combustibil.. EGR ºi turboîncãrcãtor cu geometrie variabilã (VGT). Injectoarele cu 8 gãuri asigurã pânã la trei pulsuri de injecþie pe ciclu...... Primul motor V8 pe aceastã platformã (730 CP. precum ºi sistemul de tratament al gazelor de eºapament..4 l.. 8. 21 ... America de Nord ºi Japonia.. care conþine un catalizator de oxidare ºi un filtru de particule... 3... în funcþie de ciclul de test.. Nu existã nici o cerinþã de numãrãtoare pentru EURO V... Aceste propulsoare dispun de injecþie common-rail (Scania XPI).... Catalizatorul de amoniu îndepãrteazã ºi ultimele urme de amoniu rãmase în gazele de evacuare... O soluþie inovatoare cu senzori în sistemul de amortizare asigurã un control precis al temperaturii ºi al nivelurilor NOx. cuplul noilor motoare este disponibil deja de la 1. Aceasta înseamnã 600 sau 800 miliarde particule per kWh. Aceasta din urmã are loc în mod continuu pe parcursul rulajului..03......Particule: 0.. Sunt aplicabile urmãtoarele niveluri: ....Numãrãtoare de particule: 6. Pentru camioane din Seriile G şi R Motorizãrile de 440 ºi 480 CP EURO VI vor fi disponibile pe gamele Seriilor G ºi R pentru toate tipurile de aplicaþii... a arãtat Jonas Hofstedt. În mod similar acestora din urmã. Este disponibil un întrerupãtor pentru cazul în care este necesar un ciclu staþionar de regenerare.. presiune ºi NOx. zãrile EURO VI ale Scania sunt aprobate pentru a funcþiona cu amestecuri de pânã la 8% biodiesel în motorina normalã. AdBlue este injectat într-un mixer patentat de cãtre Scania ºi se evaporã pentru a crea uree înainte de a intra în cele douã catalizatoare paralele SCR.000 rpm. .. . vor fi introduse ºi vehicule în configuraþie 8x2 ºi 8x4.01 g/kWh (0..100 rpm.. Cu EURO VI.... senior vicepreºedinte Scania pentru dezvoltarea trenului de rulare. uºurinþa în conducere ºi reacþiile motorului sunt în întregime similare cu cele ale propulsoarelor EURO V“.... Raluca MIHĂILESCU raluca.. urmate de douã catalizatoare SCR paralele ºi catalizatoare de amoniu.... Dacã filtrul începe sã se înfunde cu reziduuri.mihailescu@ziuacargo. dar reducerea numãrului de particule este undeva la 99%. Noul sistem de management al motorului.... izolatã.... Un senzor asigurã un flux de aer optim.. se realizeazã teste pentru a asigura o funcþionare pe termen lung a sistemului de post-tratare atunci când se alimenteazã cu 100% biodiesel.. Prin intermediul a doi senzori..... cu un nivel mediu de 1.. aprilie 2011.. În 2012.... Dupã cum am subliniat.. propulsoarele au fost dezvoltate pentru a corespunde precis performanþelor ºi caracteristicilor cu care s-au obiºnuit clienþii Scania. iar acest lucru va facilita coordonarea ºi dezvoltarea standardelor viitoare... acelaºi ca în cazul motorului V8 de 16.400 bar. În cazul noilor motoare..... pentru o performanþã optimã... controleazã parametrii motorului. de 1.... fiind integrat în întregime cu celelalte sisteme ale vehiculului. În prezent. ºoferul va fi atenþionat. Traseul de evaporare este extrem de scurt.. pentru EURO V).500 Nm) a fost lansat în 2010. oferind calitãþi excelente de conducere ºi abilitatea de a seta vehicule pentru rulaj la turaþii reduse...... toare...

. la alegerea locaþiei a contribuit. bineînþeles.... Dacã Viano ºi Vario au primit tracþiune integralã permanentã.. este montat ºi un diferenþial. aprilie 2011 .. Drive-test să fie.. locaþia fiind aleasã pentru cã.... pe terasa clãdirii ce a fost transformatã acum într-un shopping-mall.. Pe lângã sãrbãtoarea comunã... Shuttle... Tot la capitolul noutãþi. Viano......cu tracþiune inte- 22 . acest tip de tracþiune este permanentã...... remarcãm ºi apariþia a douã noi configuraþii de Vito.. gralã. având 8+1 locuri. prima dintre ele fiind destinatã echipelor de muncitori. în cazul modelelor Sprinter ºi Vito s-a mers pe varianta cu tracþiune integralã nepermanentã........ proaspãt lansate în toamna anului trecut... Testele au debutat cu plecarea de la hotel spre prima etapã.. totul a fost fastuos. unde cei 224 CP aleargã ca niºte armãsari sãlbatici. se poate cupla sau decupla tracþiunea integralã prin simpla apãsare a unui buton în timp ce maºina stã pe loc... dar ºi ca pasager..... cu menþiunea cã la seniorul gamei. atât la volanul acestuia........ În schimb... având 7+1 locuri. E Eveniment cu mare fast Încã de la început.. Sprinter ºi Vario. iar cea de a doua... Noutatea adusã de acest eveniment a repre- zentat-o echiparea modelelor Vito ºi Viano... dar şi o ediţie aniversară Viano. apãsând pedala de ambreiaj. ºi relieful muntos din zonã... Crew ºi Shuttle..... la Viano ºi la Vario. O adevãratã desfãtare.......... Personajele principale Vedetele evenimentului au fost modelele Vito.............. cu tracþiune integralã.. fiind destinatã transferurilor de la hotel la aeroport sau altor activitãþi similare. asemenea constructorului german care împlineste 125 de ani... conferinþa de presã desfãºurându-se la fosta pistã de încercãri a unei fabrici Fiat.... acum în varianta cu tracţiune integrală... Evenimentul a adus şi noutăţi precum Vito Shuttle şi Vito Crew.... venimentul s-a desfãºurat la Torino... ideal pentru demonstraþia ce urma sã vinã. Italia..... În cazul lui Vito ºi Sprinter... ºi în capitala Piemontului se aniverseazã 150 de ani de la unificarea Italiei. Vario. unde pielea scaunelor dar ºi modul în care acestea parcã se muleazã pe corp te face sã nu-þi doreºti sã mai cobori din ele. 4matic... Mercedes-Benz şi-a prezentat gama completă de vehicule utilitare. într-o atmosferã de sãrbãtoare.. acest traseu fiind parcurs cu „deliciosul“ Viano Avantgarde Edition 125...........4matic pentru toată gama MB TEST Pe ţinuturi muntoase...... evident .

... am lãsat Viano-ul aniversar pentru modelele cu tracþiune integralã... Pentru a ne întãri încrederea în acest sistem. iar motorul de 3. Dupã o scurtã recunoaºtere a traseului. au scos în evidenþã....0 CDI V6 de 224 CP ºi 440 Nm este cuplat la o cutie automatã.. ediţie specială Constructorul german a împlinit 125 de ani ºi acest lucru nu putea fi trecut cu vederea nici de cãtre segmentul de utilitare al companiei... încã o datã... testarea presupunea schimbarea direcþiei brusc. trebuia urcatã o pantã care avea diferite tipuri de asfalt...5 V6 pe benzinã. TEST Confortul este la el acasã.... S-au fãcut ºi plecãri de la mijlocul acelei pante pentru a pune în evidenþã sistemul Hill Assist ºi nu putem sã omitem ºi „liniuþele“ fãcute între jurnaliºtii prezenþi.. în Susa.... O altã variantã de motorizare poate fi 3. Despre consum nu aducem vorba pentru cã ºtim la ce sã ne aºteptãm de la un motor V6.. aprilie 2011... la care se adãuga stropirea cu apã a pãrþii carosabile.. Dupã ce ne-a fost prezentatã importanþa sistemului ESP Adaptive cu care sunt echipate modelele 4x4 ale acestei game.. Proba de îndemânare Locaþia aleasã este un poligon unde sunt mai multe circuite pentru testarea îndemânãrii.. în afarã de a destinde atmosfera testului. de acum „floare la ureche“ datoritã sistemului de tracţiune integralã... motoare ºi modele..... stropitã în permanenþã cu apã. 23 ... cu scaune din piele. diferenþele între diverse tipuri de tracþiuni....... dar este puþin probabil cã în Europa acest motor va avea succesul de care se bucurã deja motorizarea diesel.Viano. inserþii din lemn de nuc ºi un nivel de confort extrem de ridicat. Este vorba de oglinzile cromate ºi de jantele ale cãror dimensiuni te duc cu gândul la modelele AMG sau Brabus.. care a creat un model aniversar de Viano numit Avantgarde 125 Edition.. Odatã ajunºi la prima locaþie... calculat special pentru acest tip de vehicule.... fiind rândul acestora sã intre în lumina reflectoarelor....... iar în ceea ce priveºte partea tehnicã........... Avantgarde Edition 125 poate fi comandat în douã versiuni de lungime. spaþiul este berechet. Aici se urmãrea urcarea pantei în forþã. am trecut la treabã.. pornind de la 20 km/h cu acceleraþia cãlcatã la podea..... 19”... Etapa a doua de testare în aceastã locaþie s-a desfãºurat pe o pistã în linie dreaptã...... Acest model are câteva elemente distinctive. unde au fost modelate câteva trasee folosindu-se conuri........ iar cuvintele pentru a descrie senzaþia de lux sunt insuficiente... La partea de interior... care.. cu ajutorul acestui exerciþiu fiind încã o datã puse în evidenþã diferenþele între tracþiune 4x2 ºi 4x4 dar ºi intervenþia sistemului ESP Adaptive.............. Ca ºi dimensiuni........ discutãm de un „state of the art“.. compact ºi long.... inconfundabile.. cu ºi fãrã tracþiune integralã. la aproximativ 70 de kilometri de Torino. echiparea este una de top. În prima etapã..... încãlþate cu anvelope 245/45/19.... mai exact diferite grade de aderenþã. navigaþie. pentru a putea fi sesizate diferenþele. ne-a Urcarea în pantã.

unele mai cu lejeritate. toate modelele disponibile s-au achitat mai mult decât onorabil de sarcini. Italia Demonstraţie privind intervenţia sistemului ESP Active Echipa Mercedes – câștigãtoare a raliului Aicha des Gazelles 2011 24 .... continuând cu trecerea peste pietre.. toate maºinile fiind capabile sã facã faþã încercãrii.. cã este un producãtor top class. printr-un pârâu.. în comparaþie cu celelalte modele.... nu s-a apelat la acesta. peste buºteni. s-au transformat în drumuri desfundate.. contrariul. Ca ºi concluzie.. senzaþiile cele mai intense dar ºi mai plãcute fiind trãite în modelul Vario. de a urca ºi apoi a coborî pe altã parte muntele... Am ajuns într-o carierã din Oulme/Salbertrand... pe traseu... testarea modelelor cu tracþiune integralã.....ro Torino... s-a aflat un Unimog pregãtit de intervenþie..... Se simula balansul rulotei ºi prin intervenþia sistemului s-a demonstrat cã rulota a putut fi readusã pe trasa iniþialã.. iniþial asfaltate. dar care.... Alexandru STOIAN alexandru.. însã.. altele mai cu atenþie. dar ne-am înºelat.. urmãtorii aproximativ 10 km fiind parcurºi pe serpentine..... Din fericire. organizatorii au plusat cu o plimbare pe cãrãri de munte....... senzaþiile au fost diferite....... dar cu o lãþime a drumului ce iniþial pãrea a fi de „sens unic“.. Am început cu mersul înclinat...stoian@ziuacargo..... TEST ................ poate ºi datoritã spartanismului de care dã dovadã acesta. În fiecare maºinã....... iar ca asistenþã.. aprilie 2011 .. Mercedes-Benz arãtând încã o datã..... crescând în intensitate pe linia VitoViano-Sprinter-Vario.. apoi am avut parte de urcarea unui deal ce pornea dintr-un ac de pãr. pe parcurs.......... nu tocmai uºoare.. s-a dovedit un succes.. indiferent de tipul acesteia.. am crezut cã acesta a fost finalul testului.. iar apoi prin noroi.... Maºinile pentru aceastã etapã a testãrii au fost Viano 4matic.........momentul off-road Dupã ce s-a încheiat prima etapã a testãrii. ne-am urcat din nou în Viano Avantgarde Edition 125 ºi ne-am îndreptat cãtre locaþia aleasã pentru testarea tracþiunii integrale.. De la ieºirea de pe drumul desfundat. dacã mai era cazul. ªi dacã nici acest moment nu a fost edificator.. Aºa cum ne aºteptam.. asfaltate într-adevãr. unde am supus maºinile la diferite probe.. un tractoraº al unui localnic demonstrându-ne.Teste de îndemânare cu Sprinter 4x4 fost fãcutã o demonstraþie în care un Vito echipat cu ESP tracta o rulotã cu o vitezã de 80 km/h.... a urmat coborârea unei pante de aproximativ 50 m......

....... Stabilitate în linie dreaptã....... Astfel încât nu trebuie sã consumaþi combustibilul pentru a câºtiga un randament kilometric mai mare... ce genereazã economii de combustibil..Drive: anvelope pentru axa motrică Proiectate special pentru trafic regional.. în ceea ce priveºte durata de viaþã.pentru ca dumneavoastră să transportaţi mai mult. Cea mai bunã conservare a valorii carcasei..... ar trebui sã fie. datoritã compusului inovator pentru axa de direcþie. HDR 2 Allround .. dar servind scopuri diferite. expunere constantã la forþe laterale în curbe ºi drumuri grele... Manevrabilitate precisã....... de rezerve de tracþiune.. Sau..... Uzurã uniformã în orice condiþii de încãrcare. în plus.... adecvarea la orice condiþie meteo ºi posibilitatea de reºapare.. Mai multe cicluri de viaþã....... datoritã geometriei speciale a cãii de rulare.. atunci rutele mixte de distanþe mari ºi de trafic regional sunt capilarele . datoritã rulãrii line optimizate ºi a greutãþii reduse a anvelopei... variat şi solicitant. 25 ... în ciuda faptului cã existã tipuri specializate în funcþie de utilizãri diferite.. Uzurã uniformã în orice condiþii de încãrcare datoritã conturului optimizat..... care asigurã o distribuþie de presiune echilibratã în zona de contact cu solul. Rezistenþã la rulare redusã. acã autostrãzile sunt arterele principale.......... Consum redus de combustibil..... ca ºi anvelopele Continental pe care le vom prezenta în cele ce urmeazã. ci printr-un design de excepþie. Accelerãri ºi frânãri frecvente........ de o structurã mai rigidã ºi.. datoritã compusului inovator pentru axa de direcþie... Anvelopele de camion Continental preiau tot acest efort . datoritã conturului optimizat. Aderenþã maximã pe ud ºi uzurã minimã.... datoritã ºanþurilor de pe umeri. anvelopele Continental Truck Tires au toate o trãsãturã foarte importantã în comun vã ajutã sã economisiþi combustibil.la fel de vitale.. cel puþin.. datoritã profilelor perfecþionate ale cãii de rulare.. HSR 2 Allround-Steer: anvelope pentru axa de direcţie Duratã de viaþã maximã. datoritã carcasei foarte durabile. Gama de anvelope „R“ atinge un randament kilometric crescut nu printr-un volum mai mare.. care asigurã o distribuþie de presiune echilibratã în zona de contact cu solul.. Traficul regional este... drumuri accidentate sau degradate... Mãrimi disponibile pentru toate modelele curente de vehicule.. Aderenþã maximã pe ud ºi uzurã minimã..Continental Allround Totul pentru transportul regional Curbe strânse. aprilie 2011. ªi....... datoritã echilibrului dintre compus ºi geometria profilului. accidentate ºi degradate .... în acelaşi timp........ datoritã geometriei speciale a cãii de rulare....... manevrabilitatea.. prin proiectarea geometriei ºanþurilor menitã sã reducã mult captarea de pietre. HTR 2 Allround-Trailer: anvelope pentru axa portantă Duratã de viaþã mare..... Duratã de viaþã maximã ºi tracþiune foarte bunã...toate acestea înseamnã cã anvelopa are nevoie de D PREZENTARE o mai mare rezistenþã la uzurã...

........ cu 4 uºi ºi 5 locuri.. apãrând jantele de aliaj..... iar anul viitor este posibil sã aparã chiar ºi o cutie de viteze automatã. spre sfârºitul anului............. dar inspirã ºi putere... bara spate (care.. Amarok este oferit în versiunea de caroserie double-cab... troneazã impunãtor logo-ul Volkswagen........... atacã un segment nou de clienþi.. TEST marok este deþinãtorul titlului de International Pick-Up of the Year 2011. iar din lateral maºina dã impresia de masivitate.. aspectul exterior poate fi uºor schimbat...Volkswagen Amarok.. iar faptul cã este câºtigãtorul acestei distincþii vine sã întãreascã ideea cã acest model concureazã serios pentru supremaþie. Este probabil cel mai arãtos exemplar din clasa sa în materie de interior. fãcând astfel mai uºoarã încãrcarea benei prin coborârea oblonului la 180 de grade). proiectoarele de ceaþã...... fiind un pick-up pregătit să se ia la trântă cu modelele asiatice şi americane care şi-au împărţit piaţa până acum...... urmând ca... sã fie introdusã ºi o versiune single-cab. Noul Volkswagen Amarok este cea mai recentă creaţie a inginerilor germani.. aprilie 2011 .... geamurile fumurii............ În funcþie de nivelul de echipare ales. Partea frontalã a maºinii se încadreazã în noua linie a constructorului german. producãtorul german îºi îmbogãþeºte gama de produse ºi. ceasurile sunt uºor de citit. computerul de bord afiºeazã toate informaþiile necesare. mai exact pe oblon.... totodatã......... ba chiar ºi con- 26 . lipseºte.. momentan fiind disponibilã doar transmisia manualã în 6 trepte.... Pe partea din spate... Interiorul La partea de interior. A Primul pick-up european Prin lansarea acestui segment... Amarok aratã ca un Volkswagen autentic.... Audi R8 sau Volkswagen Passat CC... Dacã nu ai sesiza diferenþa de nivel faþã de ceilalþi participanþi la trafic. însã una cizelatã.. Existã o oareºce asemãnare între interiorul de Amarok ºi cel de Caddy.. Planºa de bord este una prietenoasã.. dar acum regãsim în jurul schimbãtorului ºi comenzile pentru manevrarea tracþiunii integrale... Linia maºinii este armonioasã. Pentru piaþa româneascã.. elemente ornamentale în spatele lunetei etc.. simþindu-se mâna lui Walter da Silva. la modelul dedicat transportului... printre altele. a creat Audi A5.... Remarcabil la acest model este faptul cã bena oferã cea mai mare sarcinã utilã ºi suprafaþã de încãrcare din aceastã clasã... ergonomia este la ea acasã.... designerul italian care..... elementele care sã trãdeze cã eºti într-un pick-up se regãsesc cu greu...

.. Volanul.... de 163 CP ºi un cuplu de 400 Nm regãsit de la 1... acesta porneºte de la 22. ªi suspensiile diferã.stoian@ziuacargo... Într-adevãr... am putut realiza cã inginerii germani ºi-au fãcut bine temele când au conceput acest pick-up. totuºi.. cel puþin în ceea ce priveºte abordarea off-road.. Consumul mediu de combustibil s-a situat undeva în jurul valorii de 11 l/100 km.. maºina demonstrând cã totul este foarte bine calculat..0 Bi-TDI de 163 CP 4motion nepermanent.. Trebuie menþionat cã.Bucureºti.. 4motion nepermanent..... de 7. un consum mediu de 7..000 rpm..968 cmc 163 CP/4. în funcþie de utilizarea maºinii. a fost ceva mai mare. Traseul de off-road a fost unul cu o dificultate scãzutã....... consumul se va apropia de cel oficial.0 TDI de 122 CP echipat cu o turbinã cu geometrie variabilã ºi care poate dezvolta un cuplu maxim de 340 Nm încã de la 2.. judeþene ºi drumuri forestiere. potrivit datelor oficiale.. de la autostradã la drumuri naþionale.... Din punct de vedere al preþului...52 mc aprilie 2011.000 rpm 400 Nm/1.. este vorba de tracþiune spate... ce a beneficiat de jante de aliaj. dar este peste ceea ce se gãseºte în aceastã clasã... 27 .. În primul caz... La capitolul siguranþã. Probabil cã.500 rpm. cutie de transfer 10/6...9 l/100 km. transmisia 4x4.. pentru unii dintre participanþii la test. un sistem ESP concepul special pentru Fișă tehnică Motorizare: Capacitate cilindricã: Putere: Cuplu: Transmisie: Consum (urban/extraurban/mixt): Masa totalã maximã autorizatã: Suprafaþa de încãrcare: 2..0 Bi-TDI 1... rezultând o curbã de cuplu spectaculoasã. aceasta fiind mult mai responsivã la comenzi.. cu echipare Trendline.... dupã ce maºina va înregistra câteva mii de kilometri. manevrarea schimbãtorului nu este chiar ca a unui turism.500 euro cu TVA inclus pentru modelul entrylevel.Vidraru ..asul din mânecă fortul. La capitolele vizibilitate ºi confort. iar la 4x4 avem versiunea 4motion. Amarok se anunþã a fi un concurent serios pentru pick-up-urile prezente pânã acum pe piaþã... un 2. iar la 3. putându-se opta pentru heavy-duty sau de oraº.. iar concluziile testului sunt pozitive.. în funcþie de abordarea zonelor „mlãºtinoase“. în cazul transmisiei integrale permanente. putem spune cã am beneficiat de o multitudine de sisteme precum ABS...000 rpm încã sunt disponibili 340 Nm...Curtea de Argeº ....000 rpm 4x4.... maºina este echipatã ºi cu un diferenþial Torsen.. putând astfel sã ne formãm o idee despre comportamentul maºinii în diferite situaþii. proiectoare de ceaþã iar la interior de un sistem audio RCD210 ºi de sistemul de aer condiþionat Climatic... suntem de pãrere cã VW ºi-a respectat blazonul. de la suspensie la gardã la sol... pe un traseu variat. Alexandru STOIAN alexandru.. Cea de a doua variantã de motorizare este „cireaºa de pe tort“..820 kg 2... comportamentul maºinii s-a schimbat radical.. sã traversãm diferite tipuri de ºosele... este plãcut la atingere ºi uºor de manevrat.. EDS. unde maºina chiar a putut fi bine observatã.. Dacã despre mersul pe drumuri asfaltate nu sunt prea multe de spus...9 l/100 km 2... care a însumat aproximativ 350 km.6/7....0 Bi-TDI.. adicã bi-turbo.. având ocazia.. acest motor având. dar ºi simbioza dintre cutia de viteze ºi transmisia integralã... provocarea a venit din cauza folosirii anvelopelor de stradã... devenind mai uºor de manevrat.. precum ºi faptul cã maºina indica doar 50 km parcurºi la momentul plecãrii în test. Performanţe Amarok este pregãtit sã ofere fiecãrui client exact maºina care i se potriveºte.Transfãgãrãºan . Motorizarea disponibilã pe piaþa româneascã este un 2. nefiind o noutate faptul cã Volkswagen stãpâneºte acest tip de mers. dar trebuie þinut cont cã folosirea sistemului 4x4 a influenþat aceastã medie. Din punctul nostru de vedere.500 ..... Una peste alta... cel regãsit ºi pe turismele de ultimã orã ale mãrcii.. La momentul cuplãrii transmisiei integrale. ASR ºi ESP.. Comportamenul maºinii a fost unul mai bun decât ne-am fi aºteptat. pentru modelul testat de noi.. din momentul în care am intrat pe drumuri de munte... mai exact spus propulsie.2.... Modelul testat de noi a fost un 2.. Am pornit la drum de pe centura Bucureºtiului pe A1...Piteºti .. pe parcursul întregului traseu.. care...5 l/100 km. ce asigurã o distribuþie optimã a puterii motorului între cele douã axe. a fost o experienþã frumoasã. 4x2.. ce poate fi o tracþiune integralã permanentã sau nepermanentã. existând trei categorii de transmisie 4x2 ºi douã tipuri de 4x4.ro TEST De pe autostradă pe cărări de munte Testul efectuat de noi s-a desfãșurat pe traseul Bucureºti Piteºti . chiar dacã ºi acestea au ridicat destul de mult ºtacheta.Brãdeþu ..

când lucrurile nu merg grozav.000 de euro.. organizatã de DAF în toatã Europa... În plus....ro Timotei Giurgi... Bacãu.. În ceea ce priveºte echipamentele.... este bine sã fii aproape de clienþi.. noul atelier funcþioneazã de douã luni ºi este deja utilizat la capacitatea unui schimb.. unde este ºi sediul central al companiei ºi câte unul în Bucureºti... EVW Holding. La acestea se adaugã o staþie de lucru pentru anvelope.. Probabil cã... vor fi asigurate servicii de reparaþii mecanice.. aprilie 2011 .. credem cã în România creºterea pe domeniul camioanelor va fi de 15%..... în apropiere de Craiova.. Radu BORCESCU radu...Caracal). dar atunci când piaþa întâmpinã probleme. director general EVW Holding: „Când toatã lumea creºte.. Braºov ºi Craiova. la un moment dat.. este în plină dezvoltare a reţelei de service şi vânzări. testarea costã 25 de euro sau este gratuitã pentru clienþii care decid sã-ºi rezolve problemele depistate în cadrul service-ului...000 euro.. indiferent de marcã.. Dolj.. În ºase luni. cu o capacitate de ºase autotractoare sau trei ansambluri simultan...... La acestea se adaugã service-urile partenere ale Eurospeed din Suceava ºi Iaºi.....borcescu@ziuacargo.000 mp ºi are trei linii de lucru.... Constanþa. Arad. Anul acesta.. truse ºi scule de mânã.... se intenþioneazã creºterea capacitãþii de service prin introducerea celui de-al doilea schimb.. semiremorci ºi autobuze sau autocare.... Alte 150.. Deºi lansarea oficialã a avut loc la începutul lunii aprilie...... echipamente pentru intervenþii la roþi.... EVW Holding Craiova poate deservi ºi autovehicule din alte state aflate în tranzit. Transporturile nu vor dispãrea niciodatã. oul service se întinde pe o suprafaþã de 2.... nivelul lichidelor) este gratuitã pentru toate camioanele...... strung.“ 28 . electrice ºi electronice pentru toate mãrcile de camioane. atelier mobil.. Noul service îºi va atrage clienþii prin calitatea lucrãrilor dar ºi prin preþurile atractive.. reþeaua EVW include douã service-uri în Cluj-Napoca.000 euro Investiþia în amenajarea liniilor de service ºi a birourilor a depãºit 80.. ora de manoperã costã 99 de lei plus TVA pentru electricã ºi mecanicã...... Astfel.. În prezent... sumele investite se ridicã la peste 100. sã depãºeascã problemele. Gorj ºi Olt....... pentru cã orice economie are nevoie de roþi... au fost prea multe maºini în România ºi aºa cum iarna este bunã pentru a omorî microbii.. la începutul lunii aprilie fiind lansat un nou centru în localitatea Cârcea.. unde opereazã o flotã de 500 de camioane DAF. Service-ul de lângã Craiova acoperã trei judeþe...000 de euro reprezintã investiþia în pregãtirea personalului ºi în constituirea LANSARE de stocuri de anvelope ºi piese de schimb... Prin reþeaua de service mobil..... sã îi ajuþi sã creascã.... testere... N Investiţii de peste 330. iar în 2012 va exista ºi o staþie ITP. este normal sã investeºti....... iar noi ajutãm ca acestea sã se învârtã. iar diagnoza principalelor elemente (lumini. pe drumul european 70 (Craiova ... International Transport Service (ITS).DAF la Craiova Importatorul DAF în România. a fost nevoie de o crizã pentru a diminua afacerile incorecte ºi competiþia neloialã......

.. cei mai mari producãtori din lume de anvelope Premium destinate autocamioanelor. anvelope ºi produse tehnice pe bazã de elastomeri... Semnificaþia deosebitã a premiului rezultã din componenþa juriului.. autobuzelor ºi industriei în general..... Pirelli ST:01 precum ºi Dunlop SP 244... în general.... Continental este unul din liderii mondiali ai industriei de componente auto. Continental contribuie la îmbunãtãþirea siguranþei circulaþiei ºi la protecþia globalã a climei... 29 .. Juriul onoreazã prin premiul sãu angajamentul producãtorilor pentru tehnologiile avansate din domeniul anvelopelor.. Dupã anvelopa HDR în anul 2000..... Divizia aduce o contribuþie importantã la eficienþa economicã ºi ecologicã a transportatorilor... anvelopa HSR1 în anul 2003 ºi anvelopa HTR2 în anul 2009. Raluca MIHĂILESCU raluca.. care îºi utilizeazã parcurile de autovehicule într-un mod din ce în ce mai flexibil ºi cu profiluri diversificate ale traseelor de parcurs.. este unul dintre aprilie 2011...... instrumente. aduc o contribuþie la reducerea consumului de carburant... Acordarea premiului „Anvelopa anului 2011 în Spania“ a avut loc la Madrid... Special pentru vehicule utilitare Divizia Continental AG pentru anvelope destinate autovehiculelor utilitare... sisteme ºi componente pentru propulsie ºi rulare. Continental vine în întâmpinarea noilor doleanþe ale clienþilor. Hankook E-Cube. la concurs au mai participat anvelopele Bridgestone Ecopia.... reprezentanþi cu experienþã practicã ai atelierelor ºi distribuitori... acum s-a impus anvelopa multifuncþionalã HD Hybrid de la Continental........ Pe lângã aceasta. la sfârºitul lunii februarie. În afarã de aceasta.... Cu aceastã anvelopã... este un partener competent în reþele de comunicaþie pentru autovehicule. Goodyear Marathon LHT II. director de vânzãri pentru autocamioane.. cu 7...... tehnologii care mã- A Frank Deuter. Acesta este format din experþi din domeniul anvelopelor.mihailescu@ziuacargo. Continental are în prezent 150.... electronicã auto. Prin interacþiunea optimã între produse ºi servicii oferite pe toatã durata de viaþã a anvelopelor... a fost obþinut de Continental a patra oarã.................ro Continental la nivel mondial Cu cifra sa de afaceri de 26 de miliarde euro în 2010.... director de vânzãri al Diviziei din Spania pentru anvelope destinate autovehiculelor utilitare (dreapta). soluþii de infotainment... TROFEU resc siguranþa...... precum ºi ziariºti renumiþi din presa de specialitate....... îmbunãtãþesc compatibilitatea cu mediul ambiant ºi.. cest premiu.. ºi Juan Uruburu....200 de angajaþi ºi cu o cifrã de afaceri de peste 1..... director de marketing pentru anvelope destinate autovehiculelor utilitare la Divizia din Spania (stânga). director de marketing pentru autocamioane.. reduc la minim uzura. HD HYBRID este o anvelopã multifuncþionalã ce se poate utiliza pe puntea de tracþiune. În calitate de producãtor de sisteme de frânare.000 de salariaþi în 46 de þãri.. ºi de Frank Deuter........4 miliarde euro... care se acordã în Spania începând din anul 2000... Distincþia la categoria autovehiculelor utilitare a fost primitã de Juan Uruburu.Continental HD HYBRID Anvelopa anului 2011 în Spania Un juriu al grupului spaniol „Grupo Tecnipublicaciones“ a ales anvelopa HD HYBRID pentru autovehicule utilitare ca fiind „Anvelopa anului 2011 în Spania“ („Neumático del Año en España 2011“). la categoria pentru autovehicule utilitare... atât pentru circulaþia pe distanþe lungi cât ºi pentru circulaþia regionalã.

. Din punct de vedere al numãrului de maºini............ dar ºi a cifrei de afaceri cu peste 25%...... majoritatea provenind din rândul multinaþionalelor. 30 ... Asociaþia se va concentra pe asigurarea condiþiilor necesare dezvoltãrii unui mediu de afaceri propice serviciilor de leasing operaþional ºi va crea canale de comunicare cu partenerii de afaceri ºi autoritãþi..... În România.2%.. director general Arval Service Lease România.stoian@ziuacargo. în timp ce în Occident aceasta reprezintã 30-40%.. embrii fondatori ai asociaþiei sunt principalele companii de leasing operaþional.. ce acoperã 70% din piaþã.. Componenþa flotelor respectã distribuþia mãrcilor în piaþa auto în general... De asemenea... la peste 250 milioane euro.. De aceea ne propunem pe de o parte clarificarea conceptului de leasing operaþional ºi pe de altã parte sã asigurãm condiþii fa- vorabile dezvoltãrii acestor servicii“... director general Fleet Management Services. Principalele probleme cu care se confruntã firmele deþinãtoare de parcuri auto în activitatea de gestionare a flotei provin din nivelul scãzut al serviciilor din piaþã. Arval Service Lease România SRL. se va afla în frunte în calitate de preºedinte iar Christian Busch.. sã diminueze aceste inconvenienþe... Pentru 2011..859 de unitãþi... reprezentanţii companiilor de leasing operaţional au anunţat înfiinţarea Asociaţiei Societăţilor de Leasing Operaţional (ASLO)... urmate de management de flote 22. Alexandru STOIAN alexandru...8% ºi leasing operaþional (exclusiv finanþare) 7.. se estimeazã o creºtere a pieþei de leasing operaþional cu aproximativ 15%...... director general LeasePlan România..Companiile de leasing operaţional şi-au creat propria asociaţie La începutul lunii martie. Fleet Management Services SRL... În structura serviciilor solicitate..000 de companii au apelat la serviciile de leasing operaþional ºi management de flote..ro Conducerea şi activitatea ASLO Pentru primii doi ani de activitate ai asociaþiei. Dirent Group SA.. Bogdan Apahidean.. Aceasta are ca scop promovarea conceptului de leasing operaţional. ajungând la 31. Totodatã....000 de unitãþi noi pe an.. M Piaţa de leasing operaţional „Aceastã piaþã este una relativ tânãrã ºi existã încã destule confuzii legate de percepþia acestor servicii ºi a beneficiilor asociate. la nivelul deþinãtorilor de parcuri auto.... Firmele de leasing operaþional încearcã... aceasta va urmãri ºi analiza reglementãrile ce vizeazã domeniul auto ºi fiscal. dar lista membrilor este deschisã tuturor companiilor de profil interesate...... Pe lângã cei ºase membri fondatori.. vor ocupa funcþiile de vicepreºedinþi....... constituindu-se într-o interfaţă eficientă între comunitatea pe care o reprezintă şi comunitatea de afaceri şi autorităţi. ALD Automotive SRL.... spre EVENIMENT 35-37. preºedintele ASLO.10. au dominat serviciile complete de leasing operaþional (finanþare ºi management de flote) 70%.. a declarat Bogdan Apahidean. leasingul operaþional reprezintã aproximativ 20% din totalul pieþei de leasing auto...000 de autovehicule în administrare... Valoarea pieþei de leasing (cifra de afaceri) s-a situat la sfârºitul lui 2010 în jurul valorii de 200 milioane euro.. propunând recomandãri pe marginea proiectelor ºi documentelor legislative......000 .. potenþialul acestei pieþe fiind estimat la aproximativ 8..... prin puterea de negociere datã de volumele în administrare ºi sistemele specializate de administrare. Porsche Mobility SRL. pentru leasingul operaþional pretându-se mai ales autovehiculele mici ºi medii. peste 1... În prezent.. ºi Daniel Ivan.. LeasePlan România SRL........... ASLO va comunica constant date centralizate despre evoluþia pieþei de leasing operaþional auto din România... dar existã ºi maºini premium pentru funcþiile de conducere... existã discuþii cu alþi ºase jucãtori importanþi din aceastã piaþã... aprilie 2011 . piaþa de leasing operaþional a crescut cu 14% în 2010 faþã de 2009...

.

.. raport de profitabilitate ºi alte rapoarte de interes. în sfârºit.. anul conştientizării nevoii de un soft specializat pentru gestiunea parcului auto. Atât datoritã mobilitãþii pe care o permite astãzi internetul. Cum aratã astãzi piaþa softurilor pentru parcuri auto? Începe sã arate mai bine. ci pentru cã. litri totali consumaþi de o maºinã sau pe un centru de cost pe o anumitã perioadã..... care au sesizat cã nu au un instrument de analizã a afacerii........ 32 ...... Se au în vedere toate cheltuielile. pentru o bunã desfãºurare a activitãþii..... persoanele desemnate sau chiar patronii au început sã conºtientizeze cã un soft pentru parcuri auto este la fel de necesar ca un soft contabil. în urma cãrora se pot lua decizii în cunoºtinþã de cauzã.. gradul de uzurã al pieselor auto............. asta nu pentru cã a trecut criza sau sunt mai mulþi bani pentru achiziþii.. expirarea documentelor. pânã la urmã.. Sau cel puţin aşa susţine Lucian Moga......... centralizându-se fiecare în modulul specific. înþelegând mãsurile de securitate implementate.... FAZ...... din care unul........ rest combustibil în rezervor. au un parc auto......... se aflã informaþii vitale legate de parcul auto precum: costul de exploatare/kilometru.. În urma datelor introduse...... cu siguranþã au avut un cuvânt de spus în decizia de a achiziþiona softul nostru. documentele parcului auto ºi ale angajaþilor.. toate încep sã conºtientizeze faptul cã gestiunea tuturor informaþiilor referitoare la parcul auto nu se poate face eficient decât dintr-un program dedicat... cheltuieli reparaþii...RO. în orice moment se pot obþine atât rapoarte financiare cât ºi tehnice. cât ºi datoritã faptului cã riscul de a pierde datele din cauza viruºilor este zero...... Pe noi ne-a ajutat criza prin prisma faptului cã a deschis ochii transportatorilor..... total cheltuieli pe autovehicul...Nimic fără un soft specializat 2011 este.... în urma cãrora se pot lua deciziile corecte.. foile de parcurs. Cum ajutã mai exact un astfel de soft companiile cu parcuri auto? Datoritã modulelor implementate.... faptul cã nu mai trebuie sã achiziþioneze ºi un server dedicat ºi faptul cã aplicaþia se actualizeazã automat cu cele mai noi îmbunãtãþiri. exceptând douã cazuri. gestiunea stocului de piese auto. a devenit clientul nostru... aprilie 2011 .... Cum privesc clienþii faptul cã programul ruleazã doar pe internet? Nu prea au existat comentarii legate de acest aspect. Dorinþa unui management eficient INTERVIU al costurilor a deblocat aceastã piaþã.. fără îndoială.. care sunt ºi gratuite.. Volumul considerabil de date (alimentãri combustibil...... foi de parcurs etc) poate fi prelucrat într-un timp record ºi oferit sub forma unui raport unde se pot identifica imediat problemele. managerii..... Pe lângã asta.. În rest. se pare cã softul online este vãzut ca pe un mare avantaj... ZIUA CARGO: Ce noutãþi aduce anul 2011? Lucian Moga: Fie cã discutãm de firme de transport sau doar de firme care. administrator TRANSMANAGER..

unde este cazul se fac vizite la sediu..............ro aprilie 2011.... Ce facem noi se diferenþiazã.. De asemenea..... vor putea vedea stocurile de combustibil în fiecare utilaj. Alexandru STOIAN alexandru........ Prin intermediul aplicaþiei. Am introdus doar datele care au legãturã directã cu rapoartele.. iar softul va calcula automat gradul de uzurã al piesei respective ºi va emite o aver tizare când piesa va trebui înlocuitã).000 km.. În plus.preþ de departe avantajos...... care sperãm sã ne aducã o mai bunã comunicare cu clienþii.. Pe plan administrativ. Diferenþa dintre noi ºi alte softuri este cã........ În prezent..... nu vindem licenþe pentru fiecare calculator în parte...... cred.... dar ºi alte informaþii utile cum ar fi consumul de combustibil pe un ºantier. fiind online............ Pentru 2011.... oferind un raport calitate . prezentãm modificãrile care trebuie aduse softului.. suntem în cursul implementãrii unui sistem care sã permitã emiterea de documente direct în program ºi listarea lor la imprimantã (atât rapoarte cât ºi foi de parcurs. FAZ-uri etc)... trebuie precizat cã softul are o interfaþã foarte intuitivã... programul învãþându-se integral în numai 2 ore. implementarea de noi module ºi îmbunãtãþirea celor existente... ne-am propus sã investim în continuare în dezvoltarea tehnicã a softului......... lucrãm la o mai bunã gestionare a utilizãrii consumabilelor pe maºini (de exemplu......... Ce urmeazã pe termen scurt ºi mediu? Platforma TRANSMANAGER este în continuã dezvoltare. 33 . se introduce o piesã auto cu o duratã de viaþã de 100. în acest an. vom deschide un punct de lucru la Bucureºti.... iar dupã ce am înþeles care este specificul firmei respective.....stoian@ziuacargo...Cu ce vã diferenþiaþi de concurenþã? Fiecare soft de pe piaþã are un target de clienþi diferiþi........... cel mai mult prin flexibilitate.. ci o singurã licenþã pentru o firmã.. Alt avantaj este cã pentru introducerea datelor nu trebuie alocat foarte mult timp. Din momentul apelului telefonic pânã la semnarea contractului. am început sã dezvoltãm o serie de module specifice firmelor de construcþii ce au în dotare utilaje ºi doresc o gestiune a combustibililor dar ºi a altor consumabile........ pe un utilaj etc. vorbim cu fiecare client despre nevoile lui.. În ceea ce priveºte partea tehnicã.

cu excepþia situaþiilor în care o asemenea modificare este prevãzutã în mod expres de lege. precum ºi cu privire la criteriile de evaluare a activitãþii profesionale a salariatului.. aprilie 2011 ..... termenul de încheiere a actului adiþional era de 15 zile de la data încunoºtinþãrii în scris a salariatului cu privire la modificãrile ºi/sau completãrile intervenite... Rãmâne de vãzut cât de atractivi vom deveni la nivel regional în atragerea de investitori strãini ºi cât de protejaþi vor fi salariaþii prin aplicarea practicã a mãsurilor luate.. De asemenea........... adulat de alţii....... Anterior... Acest lucru înseamnã cã dovada prevederilor contractuale ºi a prestaþiilor efectuate nu se mai poate face prin orice mijloc de probã ca ºi pânã acum. în baza unor contracte indivi- CONSULTANŢĂ 34 ... În ceea ce priveºte cumulul funcþiilor/contractelor de muncã. informaþii cu privire la fiºa postului.. atrage nulitatea contractului de muncã.Codul muncii prin Legea nr. dispoziþiile care permiteau aceast lucru fiind abrogate.. perioada de probã a crescut de la 30 de zile la 90 de zile calendaristice pentru funcþiile de execuþie ºi de la 90 de zile la cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcþiile de conducere. Astfel. ci se poate face exclusiv prin prezentarea contractului individual de muncã.Codul muncii aplicabil de la 30 aprilie (I) Criticat de unii.. S-a introdus obligaþia pentru angajator ca la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat... s-a introdus expres ca nivelul cuantumului prestaþiilor suplimentare în bani sau modalitãþile prestaþiilor suplimentare în naturã sã fie specificate în contractul individual de muncã. sã rãspundã realitãþii economice a României.......... se aplicã regula potrivit cãreia angajarea în muncã fãrã certificat medical. durata activitãþii........ cât ºi pentru o mai bunã protecþie a salariaþilor. 53/2003 .... S-a revizuit perioada de probã instituitã pentru verificarea aptitudinilor salariatului. s-au reformulat prevederile existente în sensul cã orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiþi sau la acelaºi angajator. Prin modificãrile ºi completãrile aduse Codului muncii. este vorba de modificãrile ºi completãrile substanþiale aduse Legii nr. Nu mai este posibilã angajarea cu prezentarea ulterioarã a certificatului medical. 225 din 31 martie 2011. la încheierea contractului individual de muncã........ în formã scrisã. nr. noul Cod al muncii va intra în vigoare începând cu data de 30 aprilie 2011. vechimea în muncã. aplicabile la nivelul sãu.. se va face într-un termen de 20 de zile lucrãtoare de la data apariþiei modificãrii. n fapt ºi în drept. care sã constate faptul cã persoana în cauzã este aptã pentru prestarea acelei munci..... cu consecinþe benefice atât pentru dezvoltarea mediului de afaceri. iniþial. printr-o flexibilizare a acestora. constituie vechime în muncã doar munca prestatã în temeiul unui contract individual de muncã. aprobat prin angajarea răspunderii Guvernului. În continuare.... Anterior începerii activitãþii....... la încheierea contractului individual de muncã........ Încheierea unui act adiþional la contractul individual de muncã pentru elementele intervenite în executarea contractului. sã elibereze un document care sã ateste activitatea desfãºuratã de acesta. Pentru clauza de mobilitate.... atacat pentru neconstituţionalitate şi declarat constituţional de autoritatea publică îndrituită. desigur încheiat în forma menþionatã. angajatorul este obligat sa înmâneze salariatului un exemplar al contractul individual de muncã ºi sã înregistreze în registrul general de evidenþã a salariaþilor. salariul. în care se desfãºoarã în prezent relaþiile de muncã... S-a reglementat cã perioada în care se pot face angajãri succesive de probã ale mai multor persoane pentru acelaºi post este de maximum 12 luni..... deºi.... 40/2011 publicatã în Monitorul Oficial al României... Angajatorul are obligaþia de a prezenta persoanei selectatã în vederea angajãrii ori salariatulului.. Certificatul medical înainte de angajare Clauza de neconcurenþã nu a fost modificatã... Guvernul anunþase dreptul angajatorului de a renunþa la beneficiul acesteia dacã interesele sale economice nu sunt prejudiciate..... Noutate cu impact pozitiv menitã sã deblocheze piaþa forþei de muncã este ºi eliminarea interdicþiei privind angajarea succesivã a mai mult de trei persoane pe perioade de probã pentru acelaºi post. cu specificarea atribuþiilor postului.... Î Noutăţile cu impact asupra relaţiilor de muncă Referitor la încheierea ºi executarea contractului individual de muncã.. cel puþin la nivel declarativ ºi teoretic.. în meserie ºi în specialitate... dupã caz.. fiind o obligaþie expresã a angajatorului.. una din noile modificãri vizeazã introducerea formei scrise a contractului individual de muncã ca ºi formã obligatorie pentru valabilitatea contractului.. legiuitorul român doreºte.. care se transmite inspectoratului teritorial de muncã...... Partea I. pentru verificarea aptitudinilor salariatului...

modificãri ºi completãri importante........... Modificarea.. despre cauzele de încetare a contractului individual de muncã.. în timpul perioadei de suspendare a contractului.. b Codul muncii) care prevedeau suspendarea contractului individual de muncã din iniþiativa angajatorului ca urmare a unei sancþiuni disciplinare.. Nicoleta IACOB-ANCA Avocat... IACOB-ANCA & ASOCIAŢII nicoleta@iacob-anca.. s-a prevãzut expres ca întotdeauna când...... concedierea colectivã. Prin Legea nr...... În acelaºi timp.. autorizaþiile ori atestãrile necesare pentru exercitarea profesiei.. cauza de încetare de drept prevaleazã.. 1 lit. tehnologice. s-a eliminat dispoziþia potrivit cãreia salariaţii care cumuleazã mai multe funcþii sunt obligaþi sã declare fiecãrui angajator locul unde exercitã funcþia pe care o considerã de bazã....... contractul individual de muncã înceteazã de drept. s-a introdus posibilitatea suspendãrii contractului individual de muncã din iniþiativa angajatorului ºi în urmãtoarele situaþii: a) pe durata suspendãrii de cãtre autoritãþile competente a avizelor..... 40/2011 au fost abrogate dispoziþiile (art. structurale sau similare.. contractul individual de muncã pe duratã determinatã ºi timpul de muncã.. 52 alin. fesiei.. fãrã încetarea raportului de muncã.. 35 . autorizaþiile ori atestãrile necesare pentru exercitarea pro- Performanţă individuală S-a introdus dreptul pentru angajator de a stabili obiectivele de performanþã individualã. printre altele.... În numãrul urmãtor al revistei..... Suspendarea contractului individual de muncã a suferit......... ºi anume: contractul se suspendã de drept de la data expirãrii perioadei pentru care au fost emise avizele. pentru motive economice. În acest sens.. de asemenea. precum ºi criteriile de evaluare a realizãrii acestora. b) în cazul reducerii temporare a activitãþii.... numai cu acordul salariatului....... intervine o cauzã de încetare de drept a contractului individual de muncã..ro aprilie 2011.... vom vorbi.. autorizaþiilor sau atestãrilor necesare pentru exercitarea profesiilor. Printre acestea....... Mãsura poate sã ducã la o creºtere a performanþelor ºi competenþei pentru angajator ºi la o creºtere a gradului de expertizã ºi responsabilizare pentru salariat... suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă Au fost modificate condiþiile în care se poate dispune de cãtre angajator delegarea salariatului sãu.duale de muncã... dacã în termen de 6 luni salariatul nu ºi-a reînnoit avizele....... În schimb................ S-a prevãzut expres faptul cã refuzul salariatului de prelungire a delegãrii nu poate constitui motiv pentru sancþionarea disciplinarã a acestuia....... delegarea poate fi dispusã pentru o perioadã de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni ºi se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice...... S-a reglementat un caz nou de suspendare de drept a contractului individual de muncã ºi de încetare de drept. beneficiind de salariul corespunzãtor pentru fiecare dintre acestea......

.... Practic...ro EVENIMENT Puteţi contacta Patronatul Expeditorilor la adresa de e-mail patronatul. au fost discutate şi stabilite direcţiile generale de acţiune ale recent înfiinţatului patronat.. „S-a stabilit ca de urgenþã sã se aducã la cunoºtinþa MTI ºi ARR a aspectelor de neconcordanþã legislativã referitoare la Ordinele 1007/2010 ºi 1172/2009 (printre care cele referitoare la scrisoarea de garaþie bancarã............ s-a mai discutat ºi despre procedura de verificare ºi admitere a noilor membri.borcescu@ziuacargo..... În cadrul ºedinþei.......Patronatul Expeditorilor intră în pâine La începutul lunii aprilie.. au fost analizate modalitãþile de colaborare cu alte patronate........ unul dintre membrii fondatori.... L Priorităţi În cadrul întâlnirii. În plus............ „S-a luat în calcul posibilitatea de afiliere la confederaþiile patronale existente ºi alte organisme similare ºi. Totodatã... a completat preºedintele Patronatului Expeditorilor. a avut loc prima şedinţă a Patronatului Expeditorilor... ªedinþa a reprezentat ºi prilejul pentru stabilirea prioritãþilor pe care le va avea recent înfiinþatul patronat.. aprilie 2011 ..... „Este prima ºedinþã dupã constituirea ºi obþinerea sentinþei instanþei judecãtoreºti cu menþiunea «definitivã ºi irevocabilã». Au fost discutate aspecte organizatorice ºi demersurile ce trebuie fãcute pe termen scurt ºi pe termen mediu. de asemenea. s-a considerat necesar ca organele statului cu atribuþii în domeniul transportului ºi expediþiei sã fie înºtiinþate de constituirea noastrã pentru a fi un parte- ner de discuþii inclusiv prin invitarea noastrã în Comisia de Dialog Social“... a întâlnirea care a avut loc la sediul Rom Fracht............ cel mai important aspect este cel legat de necesitatea modificãrii legislaþiei existente...... s-a reconfirmat formula de conducere constituitã din preºedinte ºi trei vicepreºedinþi ºi a avut loc alegerea acestora pentru un mandat de patru ani.com 36 ....... Pe lângă aspectele organizatorice inerente începutului unei noi activităţi.. a precizat George Iacob-Anca..... În plus... au participat 13 din cei 16 fondatori... la ora actualã.. s-a discutat ºi despre colaborarea cu USER“... Au fost chiar antamate ºi unele aspecte de viitor“..... a arãtat George IacobAnca... Aºa cum era de aºteptat. Radu BORCESCU radu... consilierul ADR ºi persoana desemnatã pentru casele de expediþii). preºedintele Patronatului Expeditorilor. activitatea caselor de expediþie este puternic afectatã de cadrul legislativ stufos ºi incoerent cu privire la unele chestiuni esenþiale pentru expeditori.. pe lângã criza economicã.. s-a discutat despre colaborarea ce trebuie avutã cu organizaþiile reprezentative ale transportatorilor ºi ale logisticienilor pentru cã aceºtia sunt principalii parteneri ai expeditorilor........ Mai mult decât atât.. având în vedere cererile de adeziune deja exprimate în perioada constituirii.. au fost prezenþi în calitate de invitaþi reprezentanþi ai altor patru case de expediþii...expeditorilor@gmail....

O investiţie pe termen lung
EVENIMENT
Gebrüder Weiss a inaugurat oficial, la începutul lunii aprilie, alături de clienţi şi oficialităţile locale, noul terminal de cross-docking din Sibiu. Investiţia de 2,2 milioane de euro, realizată într-o perioadă în care cei mai mulţi au ales să stea în aşteptare, demonstrează încrederea pe care grupul o are în piaţa din România, unde şi-a propus să aibă o strategie pe termen lung.
mbiþiile sunt mari, iar acesta este doar începutul“, a declarat Viorel Leca, director general Gebrüder Weiss Romania, subliniind cã investiþia în terminalul de la Sibiu

„A

reprezintã un act de curaj, þinând cont cã vor trebui amortizate costurile doar din veniturile din transport. Concret, este vorba despre 1.000 de mp destinaþi depozitãrii la un regim de înãlþime de 6 m. „Spaþiul nu este încãlzit, þinând cont de numãrul mare de porþi.

Dacã, de exemplu, în cazul unui depozit de Clasa A existã o poartã la 1.000 mp, noi avem la Sibiu 10 porþi, existând posibilitatea de a creºte numãrul acestora la 20. Pe de altã parte, existã un spaþiu foarte mare, de 9.000 mp, destinat parcãrii“, a explicat Viorel Leca. El

Cu ocazia inaugurãrii terminalului de la Sibiu, reprezentanþii Gebrüder Weiss au fãcut o demonstraþie practicã a proceselor operaþionale ºi a sistemelor informaþionale presupuse de activitatea de cross-docking.

38

........................................................................................................................ aprilie 2011

Thomas Moser, Manager Regional Europa de Sud-Est
„România are un potenþial important pentru cã reprezintã o piaþã mare de consum, care reuneºte 22-23 de milioane de locuitori. De aceea ne aºteptãm ca în urmãtorii 3-4 ani sã înregistrãm anual creºteri de 15-20%. De altfel, GW Romania a reacþionat altfel decât ceilalþi în crizã. Mulþumitã echipei locale s-a dezvoltat în 2009 ºi 2010 cu mai mult de 20% în fiecare pe an. Comparativ cu alte state din regiune, a mers mai bine. Anul trecut, Gebrüder Weiss a investit în România, Serbia ºi Slovacia, iar în acest an avem programate investiþii în Cehia ºi în urmãtorii doi ani ºi în Bulgaria. Suntem foarte încrezãtori în aceastã regiune.“

a menþionat cã depozitul este dotat cu rampe hidraulice, spaþiu pentru descãrcare lateralã, sistem de monitorizare video 24 h/24 precum ºi cu un sistem modern de detectare a incendiilor. „Nu avem în vedere obþinerea, în acest moment, a unui certificat TAPA pentru Sibiu, dar modul în care a fost fãcut proiectul ºi construit acest terminal ne permite sã aplicãm ulterior pentru un certificat TAPA, în cazul în care clienþii ne vor solicita acest lucru. Acest nou terminal se evidenþiazã prin calitatea serviciilor ºi prin sistemele ºi echipamentele logistice moderne. Obiectivul nostru este o cât mai amplã acoperire naþionalã, însã, mai înainte de toate, ne dorim ca fiecare dintre locaþiile GW sã respecte aceleaºi standarde de calitate care ne-au ajutat sã ne diferenþiem pe piaþa de logisticã din România“. În plus, Viorel Leca a precizat cã se aflã deja în curs de cercetare pentru noi investiþii.

State-of-art logistics
Gebrüder Weiss a pus bazele conceptului de state-of-art logistics în România, oferind, dupã mai mult de 16 ani de expertizã localã, servicii premium de logisticã, pe baza unei reþele strategice formate din 8 locaþii care acoperã întreaga þarã. GW Romania a consemnat în 2010 o cifrã de afaceri de peste 23 de milioane de euro, spaþiile de depozitare operate, în prezent, de cãtre cei 230 de angajaþi ai operatorului logistic ridicân-

du-se la 19.000 mp. Compania, care dispune ºi de 1.500 mp de spaþii de birouri, a transportat anul trecut 413.142 tone de marfã. Reþeaua globalã Gebrüder Weiss, prezentã în 25 de þãri ºi 156 de locaþii, este susþinutã de o echipã ce numãrã 4.500 de angajaþi distribuiþi în întreaga lume. Gebrüder Weiss GmbH este cel mai mare furnizor privat de servicii logistice ºi de transport din Austria.
Cristina TOBESCU
cristina.tobescu@ziuacargo.ro

EVENIMENT

Viorel Leca, director general Gebrüder Weiss Romania
„Pentru noi, Sibiul este un punct cheie al reþelei naþionale, care ne va permite sã îmbunãtãþim calitatea serviciilor printr-un timp de tranzit mai scurt ºi flexibilitate sporitã pentru distribuþie naþionalã.“

aprilie 2011..........................................................................................................................

39

.. Sales and Marketing Manager Whiteland Logistics (foto).. „Realizãm atât grupaje cât ºi transporturi cu camioane complete......... operând conform cerinþelor HACCP........... iar în 2010 a înregistrat o cifrã de afaceri de aproximativ 7 milioane de euro......... livrãrile fãcându-se în 24/48 de ore oriunde în þarã.. Whiteland Logistics este parte a grupului Whiteland.. ne-a explicat Luminiþa Dobrinoiu... care acoperã întreg teritoriul naþional..Specialişti în frig Distribuţie în 24 de ore în orice oraş mare din România.. Sau în 48 de ore în fiecare colţişor.................... „Asigurãm continuitatea lanþului frigorific........ unul dintre puţinii logisticieni specializaţi în frig. fiind efectuate livrãri zilnice cãtre toate tipurile de L 40 ........ LOGISTICĂ ider pe piaþa româneascã în logistica integratã la temperaturã controlatã. suntem în curs de certificare TÜV ISO 22.... De asemenea.......... Şi totul fără întreruperea lanţului de frig..... Compania are peste 200 de angajaþi...000“...... reţeta Whiteland Logistics...... controlul temperaturii pe bazã de documentaþie de monitorizare............. Operatorul logistic a dezvoltat o reþea de distribuþie formatã din 12 depozite.. înfiinþat în 1994. Altfel spus.. aprilie 2011 ..........

.. În ceea ce priveºte investiþiile... „Avem în vedere diversificarea gamei de clienþi.... în continuare.... 1.. dar nu spunem nu nici clienþilor medii sau mici. a arãtat directorul de vânzãri ºi marketing al Whiteland Logistics. Avem clienþi noi ºi suntem în creºtere..... în cazul Whiteland Logistics... Lucrurile încep sã se miºte ºi în logisticã sub presiunea concentrãrii companiilor pe activitatea de bazã“. Iaºi.000 mp construiþi pe 3 nivele (din care 1.. Putem creºte împreunã. Viitorul arată mai bine 2011 a început bine pentru Whiteland Logistics.. Constanþa.. Cluj.... 100% controlul temperaturii (congelare. 41 ..500 mp pentru cross-docking... Sibiu ºi Craiova... diferenþa o face echipa de profesioniºti dedicaþi activitãþii de logisticã.. „Sunt foarte multe Depozite cu temperatură controlată în toată ţara Whiteland Logistics dispune de o reþea de 12 depozite care acoperã toatã þara în: Bucureºti. Cristina TOBESCU cristina.. Previziunile sunt însã optimiste....300 locaþii paleþi..... 11 rampe • Securitate deplinã acces ºi mãrfuri • Protecþie contra incendiilor Avantaje pentru externalizare • Focalizarea pe activitãþile de bazã • Transformarea costurilor fixe în costuri variabile • Reducerea imobilizãrilor corporale ºi necorporale • Accesarea expertizei operatorului logistic • Exploatarea în comun a infrastructurii ºi a sistemelor informatice • Câºtig în flexibilitate • Atingerea unor KPI maximi LOGISTICĂ magazine“.000 mp construiþi (amprenta la sol) • Faza actualã: 7.. Cu siguranþã cã suntem interesaþi în principal de clienþi mari. 800 mp pentru servicii cu valoare adãugatã... care ºtiu sã facã asta cel mai bine. la care se adaugã cele 40 de camioane cu semiremorci subcontrac tate de la Alex Internaþional.. „Eu am încredere cã piaþa o sã se dezgheþe în 2011 iar clientul va ajunge încet-încet la un comportament mai relaxat de cumpãrare“...... subliniind cã. a precizat Luminiþa Dobrinoiu... companii care nu au externalizat încã activitatea de logisticã ºi cred cã...... birouri.. pas cu pas. Anul acesta a început bine........ Braºov............ directorul de vânzãri ºi marketing al Whiteland Logistics a afirmat cã ele vor fi corelate cu semnarea de noi contracte. dedicat atragerii de noi clienþi... Galaþi. Oradea. Piteºti. Am pãstrat calitatea serviciilor ºi sunt companii care apeleazã la noi ºi ne solicitã oferte chiar dacã nu suntem cei mai ieftini de pe piaþã....ro aprilie 2011.. Ne dorim relaþii de parteneriat de lungã duratã“.... menþionând cã Whiteland Logistics dispune de o flotã proprie de peste 100 de vehicule cu masa cuprinsã între 3.. care a atras clienþi noi.. Bacãu.. vor înþelege cã soluþia este externalizarea acestor servicii cãtre companii puternice..500 mp pentru depozitare. rãcire). Timiºoara... a concluzionat Luminiþa Dobrinoiu..... 3.... spaþii tehnice.....Whiteland Logistics Platforma logistică din Bucureşti • Extensie pânã la 22....tobescu@ziuacargo........ adãugând cã din ce în ce mai mulþi clienþi conºtientizeazã avantajele externalizãrii. ºi acest an va fi.... a continuat Luminiþa Dobrinoiu.... sociale). Iar asta spune multe.......5 ºi 18 t echipate pentru temperaturã controlatã..

............................ aprilie 2011 .................... dar şi de la clienţii lor... Cum şi cine mai investeşte astăzi în echipamente am încercat să aflăm atât de la cei care le oferă pe piaţă........................ PIAŢĂ 42 ....... operatorii de logistică.... Nimic nu mai rămâne la voia întâmplării.......Ce co nt e a z ă la a c h i z iţ ie ? O întrebare care astăzi are o greutate mai mare decât niciodată.................. totul este bine gândit şi pus la punct pentru toată durata de viaţă a echipamentelor................

. nu numai prin prisma calitãþii. iar disponibilitatea utilajului este foarte importantã.... El a adãugat cã. În plus. Programul STILL Report este accesibil online pe baza unei parole... de întreþinere. adicã nivelul total al costurilor pe întreaga duratã de viaþã a utilajului“.. utilizatorul împreunã cu vânzãtorul (de 3.. încã de la început... pentru care se fac proiecþii de costuri de întreþinere. Astfel........ se are în vedere o perioadã de viaþã pe care o estimeazã.... de asemenea. fãrã rezerve. constând într-un program foarte transparent ºi ac- cesibil. Existã...... utilizatorul îºi poate vizualiza întreaga flotã din toate locaþiile pe care le deþine... dacã..... iar din acest punct de vedere utilizatorii mari au flotele de echipamente extrem de riguros dimensionate: numãrul lor tinde sã fie stabilit exact la necesar... se pune accent pe service. urmãtoarea inspecþie ISCIR etc... „Utilizatorul are. 4....... un control extrem de direct ºi rapid prin accesul la PIAŢĂ 43 aprilie 2011.. intervenþiile care au fost efectuate.. pentru fiecare utilaj în parte fiind evidenþiate numãrul de ore. preþul de achiziþie era hotãrâtor... ... astãzi. un beneficiu personalizat pe care Still îl oferã clienþilor..... calitatea service-ului.. a arãtat Mihnea Dima.. are acces la informaþii privind urmãtoarea revizie.. Still deþine o reþea de service care acoperã tot teritoriul þãrii.. de combustibil...mportant devine...... „Dacã privim lucrurile din acest punct de vedere. Sales Manager Still Romania.. în paralel... precizând cã. pe consumuri..... prin intermediul lui.... ci ºi prin prisma costurilor reduse ºi a consumurilor extrem de scãzute cele mai mici din gamã la motostivuitoare“. 5 ani)... utilajele pe care noi le aducem pe piaþã sunt într-adevãr de gamã premium.. conceptul de Total Cost of Ownership. „I Costuri transparente „Trebuie þinut cont de orele de funcþionare.. timpii de reacþie...... costurile generate de întreþinere ºi de piese sunt un subiect extrem de important“. Astfel.. încã din prima fazã......... înainte............... orientatã ºi dezvoltatã în funcþie de zonele în care se aflã clienþii.... în acest moment se pune accentul din ce în ce mai mult pe costurile de exploatare... a subliniat Mihnea Dima..... energie etc. care permite controlul ºi reducerea costurilor. iar.. rapoartele de service ºi facturile... în acest fel. uºor de interpretat ºi de folosit...... de consumuri.

. mai mult o eventualã investiþie sau o eventualã cheltuialã.....toate aceste date pe care le poate interpreta..... director de vânzãri Toyota Material Handling. flexibilitatea este mult mai mare..... de exemplu. „Situaþia este asemãnãtoare celei care a existat atunci când au început sã activeze în România primii logisticieni..... în aºa fel încât sã poatã sã vadã unde sunt costurile lui cele mai mari ºi sã le poatã controla... Poate ar fi mai bine sã închirieze. El a precizat cã... existând diferenþe mari între sistemul Toyota Material Handling de închiriere ºi leasingul operaþional...... a favorizat închirierea ºi mai ales cea pe termen scurt. chiar ºi pe termen lung. în condiþiile contractuale înlocuirea echipamentului. în timp ce pentru închirierea pe termen lung echipamentele sunt noi. ci subsidiara Still în România.. Închirierea . furnizãm echipamente la mâna a doua.. nu este aºa.. ºi pe termen lung ... dacã nu se mai potriveºte aplicaþiei. putând sã stipulãm. aceastã variantã ar fi bine sã fie luatã în calcul....... care merg de la o orã.de la trei la ºapte ani. grafice etc.. De altfel...... a explicat Valentin Hord.. Still oferã ºi servicii de închiriere. Acoperim toatã aceastã gamã ºi cu utilaje second hand ºi închiriere. Este un moment în care clienþii trebuie sã se gândeascã mai mult ca niciodatã la varianta optimã. „În cazul serviciilor de închiriere oferite de noi. S-au lungit perioadele de PIAŢĂ 44 . care nu îºi puteau calcula exact volumele. pentru cã piaþa se afla la început.o opţiune serioasă Criza. 3.. 4... pot fi prelucrate ºi se pot face statistici... „Avem o flotã suficient de importantã din toatã gama... a arãtat Valentin Hord. Pentru cã noi nu suntem dealer..... a mai afirmat Sales Managerul Still Romania.. a menþionat Mihnea Dima. Chiar dacã nu este întotdeauna eficient sã închiriezi... pentru cã pe piaþã nivelul fondurilor financiare a scãzut semnificativ... iar solicitarea în aceastã direcþie creºte. motostivuitoare... Pentru închiriere pe termen lung................ clienþii care achiziþioneazã echipamente de la noi pot beneficia ºi de contracte de întreþinere planificatã“. Totul extrem de transparent ºi evitând implicarea altor departamente din firmã“.. probabil... De asemenea.. „Închirierea pe termen scurt se face pentru perioade de pânã într-un an. Avantajul închirierii. în ciuda faptului cã închirierea poate semãna cu un leasing operaþional. Existã închirieri pe termen scurt. Atunci am dat startul închirierii pe termen scurt“....... avem acces la întreaga reþea Still din Europa“. acum. prin fluctuaþiile induse (Picks and downs). þinând cont de faptul cã nu are rost sã plãteºti utilaje care sã stea. comandate special pentru aplicaþia clientului“. „Clientul judecã. aprilie 2011 .... de câºtigat. pentru cã pot fi exportate într-un tabel excel... cât ºi cel operaþional ºi închirierea pe termen lung sunt posibile.. folosim utilaje noi“.. „I-aº întreba pe cei care se gândesc sã cumpere un echipament dacã aceasta este cea mai bunã soluþie pentru ei...... la doi ani. 5 ani. este faptul cã beneficiarul nu-ºi blocheazã banii proprii ºi beneficiazã ºi de full service inclus ºi de o ratã fixã lunarã pe toatã durata contractului..... service-ul de calitate a constituit un atu important pentru Toyota Material Handling în atragerea de clienþi noi... în continuare.. a precizat Mihnea Dima... þinând cont de faptul cã Still este un producãtor de gamã completã: electrostivuitoare.. În acest caz. apreciind cã închirierea va avea... El a arãtat cã atât leasingul financiar.... În cazul primei variante. cãutãm utilaje din flote existente. tehnicã de depozit destinatã centrelor logistice......

.....“ Cristina TOBESCU cristina... Nu vom face achiziþii în acest an.. preferãm Long Term Rental.... Astãzi...tobescu@ziuacargo. în sistem de full-service.. spre bucuria noastrã... sã rãspundã necesitãþilor din punct de vedere logistic ºi sã beneficieze de un service competitiv. care au la bazã criterii sãnãtoase... am rugat reprezentanþii unora dintre companiile importante de profil sã rãspundã pe scurt la trei întrebãri: 1... 45 .. cele mai importante 3 criterii pe care le aveþi în vedere la achiziþia de echipamente? 2... preþul ºi termenul de livrare..... ce spun ºi operatorii logistici despre cum aratã lista prioritãþilor atunci când achiziþioneazã echipamente.. Whiteland Logistics: „Primele 3 criterii pe care le avem în vedere sunt fiabilitatea. se au în vedere condiþii clare.. dar în numãr redus..“ Mihai Iancu.negociere..... Achiziþiile le facem cu banii jos sau în leasing ori închiriem în funcþie de sumã.. GTI Logistic: „Urmãrim....... când nu prea erau fundamente ºi se discuta doar de dragul negocierii ºi de a compara preþuri... durata pentru care avem nevoie de echipamente ºi ofertele financiare. a concluzionat Valentin Hord...... însã........ spre deosebire de perioada de dinainte de crizã.. Macromex: „La achiziþia de echipamente...... preferãm ºi închirierea.......“ Luminiþa Dobrinoiu.. sunt negocieri de bun simþ.. tarife). 3.“ Dragoº Geleþu.. garantarea serviciului de service/reþeaua de service din România ºi perioada de garanþie post vânzare.... doar pentru înlocuirea celor uzate.“ Nicolae Ciºmaºu.. În anumite condiþii.... la negocieri.. Gebruder Weiss: „Urmãrim raportul calitate/preþ... de contracte pe duratã determinatã.... KLG: „Avem în vedere. Vom face achiziþii în funcþie de evoluþia pieþei.... Vom face achiziþii în funcþie de proiectele noi... service-ul ºi preþul.... preþul ºi firma. nivelul serviciului de service. bine stabilite... în ordinea importanþei. Preferãm închirierea pe termen scurt sau închirierea de echipamente foarte scumpe pentru care achiziþia nu este justificatã prin prisma perioadei de utilizare estimatã.ro Service-ul mai important decât preţul Sã aflãm.. cu o duratã de 3-5 ani ºi full service inclus.. Vom achiziþiona echipamente..... Pentru a avea o imagine mai corectã asupra pieþei.. Care sunt.. Vom cumpãra echipamente în funcþie de noile contracte pe care le vom semna anul acesta. service-ul oferit (timp de rãspuns.. în ordinea importanþei.... Clienþii sunt mai informaþi ºi cred cã sunt mult mai calculaþi“.... avem în vedere sã fie dotate corespunzãtor pentru lucrul la temperatura de congelare.. Aveþi în vedere sã achiziþionaþi echipamente în acest an? aprilie 2011.... în ordinea importanþei.. Preferaþi închirierea? În ce condiþii? Viorel Leca. dar. În ceea ce priveºte cea de-a treia întrebare.. Preferãm închirierea atunci când avem nevoie de echipamente pentru a asigura vârfurile de sezon........

Pe baza experienþei FM în Franþa.. Consolidarea s-a extins ºi la alþi retaileri în afarã de Carrefour ... Sistemul a fost croit pe nevoile tuturor partenerilor...... asigurând o frecvenþã ridicatã a livrãrii ºi produse proaspete la rafturile retailerilor.... Principalul scop al consolidãrii era acela de a combina comenzi plasate de retaileri la producãtori pentru a crea livrãri de camioane complete........... volumele vânzãrilor au crescut....... întâmpinând perfect nevoile lor... Aceasta a însemnat cã trebuiau implicaþi un numãr ridicat de distribuitori pentru ca modelul sã fie profitabil. datoritã cotei crescute a comerþului tradiþional în canalele de distribuþie. însã frecvenþa era mai mare. FM Logistic ºi Carrefour au decis sã coopereze cu furnizori de FMCG pentru optimizarea proceselor logistice pe de o parte ºi câºtigarea avantajului competitiv pe de altã parte. produsele trebuiau sã fie disponibile la numeroase puncte Transferabilitate Consolidarea ca practicã reprezintã o soluþie globalã pentru producãtorii de FMCG.. pentru a acoperi întreaga piaþã..bestlog.............. însã conceptul de consolidare a fost accelerat cãtre anumite caracteristici ale pieþei...... Mai mult..... iar congestionarea în trafic a transformat procesul de distribuþie în FMCG într-unul mai complex... FM Logistic Polonia a adaptat soluþia francezã la cerinþele pieþei poloneze unde comerþul convenþional deþinea o cotã de piaþã ridicatã în sectorul FMCG.... Consolidarea a început în 2004 în Franþa prin contribuþia FM. consolidarea încuraja compania sã îºi adapteze soluþiile la noile condiþii de piaþã..org continuă cu un exemplu despre cum poate consolidarea să rezolve problemele de eficienţă în sectorul bunurilor de larg consum........Benedicta. procesele logistice nu erau eficiente iar costurile desfãºurãrii acestor procese creºteau rapid.. aceasta a însemnat optimizarea utilizãrii transporturilor ºi împãrtãºirea costurilor de distribuþie ºi depozitare între partenerii în proiect. Î STUDIU DE CAZ Soluţia În loc sã se concentreze pe deþinerea bunurilor............ Pentru FM Logistic.. a Carrefour ºi a trei producãtori de FMCG ... Nutrimaine ºi Pastacorn. Existau zile dedicate de consolidare în punctele de livrare. aprilie 2011 . Furnizorul de servicii logistice trebuia astfel sã gestioneze mai multe comenzi în aceeaºi perioadã de timp. Mai mult.... sucursala polonezã a implementat ideea de consolidare...... nceputul lui 2005 a fost important pentru piaþa polonezã..iar FM Logistic a definit câteva puncte de livrare comune pentru toþi producãtorii participanþi.... s-au alãturat sistemului alþi 3 mari producãtori iar la jumãtatea anului 2007 încã ºase case de expediþie regionale...... la concurenþa extremã ºi la criza economicã. Pe piaþa polonezã erau implicaþi mai mulþi producãtori de FMCG iar practica însãºi avea caracteristici diverse. Pe piaþa polonezã a devenit evident cã. Practica poate fi implementatã în regiuni unde este dificil sã se identifice resurse de transport ºi unde mãsurile de reducere a costurilor sunt foarte importante....... Practica consolidãrii îºi propunea sã grupeze activele ºi echipamentele din domeniul logisticii pentru maximizarea avantajelor pentru utilizatori. fapt ce a dus la o frecvenþã mai ridicatã a comenzilor de retail plasate la producãtori...... ºi preþurile combustibililor erau în creºtere.. iar costurile de transport au crescut din cauza grupajelor neeficiente... În Franþa..BEST PRACTICES FM Logistic Consolidarea în sectorul de retail pentru FMCG Seria studiilor de caz preluate de pe www. 46 ..... în 2005. þara de origine a conceptului de consolidare...

.......... FM trimitea transporturi complete.......... Provocarea 2: Absenþa infrastructurii corespunzãtoare constituie un obstacol pentru definirea unui anumit punct de livrare care sã permitã consolidarea.. Consolidarea este un proces de lungã duratã ºi un proces de schimbare... odatã implementatã....... Mai mult...eu STUDIU DE CAZ 47 aprilie 2011.. lucru foarte important pentru sectorul FMCG.. Beneficii Din punct de vedere economic Practica a avut un impact serios asupra calitãþii serviciilor.de livrare. mai ales în cazul cerinþelor de comandã ºi distribuþie. Practica consolidãrii se bazeazã pe împãrtãºirea informaþiilor.. Toþi producãtorii trebuiau sã paseze comenzile de la clienþi conform unei scheme pregãtite de FM Logistic.... calitate...... Provocarea 3: A fost dificil sã se facã estimãri înainte de implementarea corespunzãtoare a consolidãrii... care cuprindea toate produsele comandate de la mai mulþi producãtori........ utilizãrii resurselor ºi capacitãþii de rãspuns a FM Logistic ºi a clienþilor sãi. era posibilã relaþionarea comenzilor de la diverºi producãtori cu aceeaºi destinaþie..... .. Mai mult.... oferind o frecvenþã mai ridicatã de livrare.. FM Logistic relaþiona comenzile de la producãtori... Lecţii învăţate şi factori de succes Nevoia de cooperare... Schimbãrile rapide ºi frecvente în condiþiile ºi structurile de pe piaþã însemnau cã practica.. Mulþumitã acestui sistem. încredere ºi împãrtãºire a informaþiilor între parteneri. consolidarea a reprezentat o soluþie simplã a problemelor... FM devenind o companie mai competitivã. esenþial ca ºi canalele ºi punctele de livrare sã fie la fel pentru toþi partenerii.. executând o singurã livrare cãtre locaþia retailerului... Departamentul de vânzãri nu se concentra pe reducerea costurilor.... posibilitate de stivuire)..deoarece erau concurenþi. trimiteau comenzile clienþilor lor cãtre FM a cãrui responsabilitate era sã livreze bunurile solicitate în cadrul de timp specificat... necesitã monitorizare continuã... Producãtorii..... Mai mult. Este.. ci pe creºterea volumului ºi valorii vânzãrilor. În cazul consolidãrii..... Din punct de vedere al mediului Practica de consolidare a avut o influenþã considerabilã asupra emisiilor de CO2 (care au fost reduse cu 51% în Franþa).... Procesul de consolidare era organizat de FM Logistic care juca rolul de coordonator. Punctele de livrare pot diferi în timp (în funcþie de existenþa infrastructurii corespunzãtoare) iar volumele de livrare pot creºte.. Pentru FM Logistic era important sã demonstreze departamentului de vânzãri cã vânzãrile nu vor fi afectate de consolidare.. redus semnificativ.. Calitatea serviciilor oferite de FM s-a îmbunãtãþit iar portofoliul a fost lãrgit..... Aceasta se aplicã ºi departamentului de logisticã ºi celui de vânzãri. consumul de combustibil a fost redus cu 50%.. Având în vedere cã 28% din emisii proveneau din operaþiunile de transport. pentru care FM reprezenta un operator logistic... de asemenea.... Limitări Cea mai importantã limitare privind practica de consolidare este datã de susceptibilitatea la condiþiile de transport (miros. Cât priveºte utilizarea capacitãþii..... consolidarea a dus la îmbunãtãþirea ratelor de onorare pentru transporturile rutiere ºi a dus la eliminarea aproape completã a grupajelor. Adriana PĂLĂŞAN Managing Partner Supply Chain Management Center www. includerea FM în planul de promovare s-a dovedit a fi esenþialã pentru asigurarea fluxu- lui continuu de produse corespunzãtoare în timpul stabilit. iniþial nu erau dispuºi sã se implice în proces ºi sã împãrtãºeascã informaþia.... care percepeau consolidarea în moduri diferite.... Provocări Consolidarea a fost un concept nou pentru FM Logistic........ companiile mici nu au suficiente volume de livrare pentru a deveni parteneri iar producãtorii de FMCG de top nu sunt dispuºi sã lucreze cu concurenþi de mai mici dimensiuni.. Provocarea 1: Cooperarea cu patru producãtori diferiþi de FMCG . de asemenea. Procesele interne de la producãtorii de FMCG reprezentau o componentã indispensabilã a procesului de ansamblu.. Aproape toate livrãrile se realizau la timp iar timpul necesar pentru descãrcarea mãrfurilor a fost.esupplychain.

dupã ce în luna martie au vizitat fabrica de ciocolatã Primola din Bucureºti. a afirmat Cristian Stancu... în dezvoltarea ºi promovarea mãrcilor.......... Supreme a demarat activitatea de export pe diverse pieþe.. Începând cu anul 2008. mii de iubi- C tori de ciocolatã de toate vârstele au cãlcat pragul Fabricii de Ciocolatã... adulþi sau copii.... reprezentând pentru foarte mulþi dintre ei un vis transformat în realitate... „Cele peste 8. având un portofoliu format din 4 mãrci principale: Anidor... opiii membrilor Asociaþiei Române de Logisticã (ARILOG) au putut vedea cu ochii lor cum se fabricã ciocolata...... să urmărească miile de tablete care alunecă în grabă pe bandă şi să se îmbie cu mirosul ademenitor al ciocolatei… Primola a făcut acest vis posibil demarând prima campanie de acest gen din România! EVENIMENT Despre Supreme Group Supreme Group reuneºte un grup de companii ce activeazã în principal în categoria dulciurilor... Primola... Vizita a marcat reluarea în 2011 a programului ARILOG pentru copii...000 de solicitãri ne-au confirmat convingerea pe care am avut-o încã de la începutul acestui proiect: fiecare dintre noi... suntem fascinaþi de ciocolatã ºi de felul în care este preparatã..... iar produsele grupului se gãsesc într-un numãr de 12 þãri...........În vizită la fabrica de ciocolată Cine nu a visat atunci când era copil să se plimbe liber printr-o fabrică de ciocolată? Să vadă munţii de cacao.. Exportul a crescut de peste 5 ori... Director Marketing Supreme Chocolat.......... Supreme a devenit unul din producãtorii principali din România..Primola.... biscuiþi dulci... Mã bucur cã datoritã acestui program am reuºit sã împãrtãºim tainele ciocolatei Primola celor care ne-au trecut pragul“... demarat în 2010 sub deviza „Cum se fabricã în România?“.. începând cu data de 15 noiembrie (când Primola a lansat campania de vizitare a fabricii).. aprilie 2011 .. Vizita la fabrica de ciocolatã a reprezentat un moment foarte aºteptat de copii.... dar ºi de cãtre cei mari....... Novatini pentru ciocolatã ºi produse pe bazã de cacao ºi marca de biscuiþi Ulpio... De altfel....... Din 2001............. precum ºi firmã proprie de distribuþie pentru clienþii din reþeaua comercialã...... având facilitãþi de producþie pentru produse pe bazã de cacao/ciocolatã... când grupul a intrat pe piaþa dulciurilor printr-un program susþinut de investiþii în facilitãþile de producþie..... 10 din Europa ºi 2 din Asia. programul de investiþii susþinând marca principalã a grupului ... Adevăraţi maeştri cofetari Dupã ce au aflat micile secrete care transformã Primola într-o 48 .......

pentru ca iubitorii de ciocolatã sã poatã petrece cât mai mult timp în lumea Primola“. De atunci ºi pânã în prezent marca s-a dezvoltat în diverse categorii de ciocolatã..... Primola.tobescu@ziuacargo.eu ciocolatã finã ºi gustoasã....... „Bucuria pe care am vãzut-o pe chipul copiilor..ro www.... La ora actualã.... succes! Contact: 021...... Am împlinit vise ºi am adus un strop de magie în viaþa fiecãrui vizitator.... Cei care îºi doresc o experienþã ineditã.. principala marcã din portofoliul Supreme.... cu produse pe gustul consumatorilor naþionali ºi internaþionali. sunt aºteptaþi pânã pe 29 aprilie la Fabrica de Ciocolatã www..248....... Cristina TOBESCU cristina...61 / 0752. praline...... napolitane învelite în ciocolatã.... cariera.......esupplychain....ro aprilie 2011... batoane ºi......... creând ciocolate unice...... marketing@supply-chain. toate acestea ne-au arãtat cã aceastã campanie a însemnat mai mult decât «porþi deschise»... adresând un consumator diversificat......... Din toate aceste motive ne dorim sã extindem acest program........... in logistica si supply chain Un pas inainte pentru viitorul tau si al companiei tale! Utilizati codul curs80 pentru a beneficia de o reducere de 80 de EURO la un curs de perfectionare de lunga durata* *) Perioada de valabilitate a codului 15 aprilie – 15 mai 2011 Se poate utiliza un singur cod de discount /per curs Profesionalism..... Rafturi întregi de ingrediente delicioase ºi fântâni de ciocolatã le-au stat la dispoziþie! Imaginaþia a fãcut diferenþa între sutele de reþete nãscute în „laboratorul“ Primola.... 49 .fabricadeciocolata. a mai adãugat Cristian Stancu... cu arome felurite..ro....... unde cei prezenþi au experimentat în voie....60.Cursuri de perfectionare Managementul logisticii si supply chain-ului Managementul achizitiilor si stocurilor Managementul depozitarii Managementul trasportului si distributiei Managementul operatiunilor Cursuri IN HOUSE Programe personalizate in functie de nevoile companiei dvs..410.161.. vizitatorii au avut ocazia de a deveni adevãraþi maeºtri cofetari...... marca Primola oferã consumatorilor produse din categoriile: tablete. ce le va dezvãlui secretul noii reþete Primola.. mai nou... a fost lansatã pe piaþa tabletelor de ciocolatã din România în anul 2001.. inocenþa care a apãrut în ochii adulþilor când descopereau secretele Fabricii de Ciocolatã..

Fenomenul de honeycombing este: a. Temporar c. Planificare c. Ca un obiectiv să fie SMART. Câştigătorul ediţiei din aprilie şi variantele corecte de răspuns vor fi publicate în numărul din mai al revistei ZIUA CARGO. Câştigătorii sunt stabiliţi prin tragere la sorţi dintre persoanele care răspund corect.CORECT 3. Printre etapele funcţiei de recepţie nu se numără: a. Măsurabil. Clientului d. Iuliana Manea şi Sorin Bunea. telefon.ro. Premiile sunt oferite de HENKEL OTZ GTI URSUS BREWERIES IFPTR . Specific. Încadrat în Timp . Reverse logistics b. Cross docking-ul este operaţiunea de a. acesta trebuie să fie: a. Etichetarea în vederea livrării b. În fiecare lună. Abordabil.ro. Ei au fost aleşi prin tragere la sorţi din cei 4 concurenţi care au răspuns corect. Iniţiere b. Realizabil. prin e-mail la adresa redactie@ziuacargo. e-mail) sau direct pe site-ul nostru www. 62 de persoane au participat la etapa a 16-a a concursului de logistică. Realist. Prelevarea comenzilor pe zone d. Lista concurenţilor care au răspuns corect: Ruxandra Nuţă. Inspecţia mărfurilor 3. Structura de alocare a activităţilor (WBS) poate fi văzută ca un ajutor eficient în comunicarea ……… a. Măsurabil. Monitorizare şi control . Execuţie d. Puteţi răspunde până pe 10 mai. Planificarea recepţiilor 2. Motivant. Aranjarea mărfurilor în formă de fagure b. Aranjarea depozitului în formă de fagure Fiecare întrebare are un singur răspuns corect. publicăm 3 întrebări tip grilă. menţionând variantele de răspuns şi datele de contact (nume. Stimulant. în luna următoare. Mutarea produselor fără a trece prin depozit c. pe pagina dedicată concursului. Comunicarea către operatorii locaţiei în depozit d.CORECT b.cuno[tin]ele de logistic`! C=[tig`torii lunii MARTIE Ruxandra Nuţă. Alina Mădălina Ion şi Iuliana Manea M~SOAR~-}I (17) Concursul de cunoştinţe generale în domeniul logisticii lansat de ZIUA CARGO şi compania de consultanţă şi training în logistică Supply Chain Management Center continuă cu etapa a 17-a. Grupurilor de interes . Blocarea unor locaţii pe orizontală şi pe vertical d.CORECT Întrebările lunii APRILIE (ETAPA 17) 1. CONCURS |ntreb`rile lunii MARTIE (ETAPA 16) [i r`spunsurile corecte 1. Eliminarea utilizării ineficiente a spaţiului c. Managerului de proiect c.ziuacargo. Echipei b. pentru ca. Specific. În ce etapă a proiectului putem vizualiza progresul proiectului: a. să dăm publicităţii variantele corecte de răspuns. Relevant. Consemnarea discrepanţelor c. Tangibil 2. Adevărat. Abordabil. Sorin Bunea.

........Ga r a S t............................................... 51 {ANTIER ......................... Pa n c r as din L on dra aprilie 2011............................................

.. 70 vor fi plombate iar 50.Cluj (100 de blocuri)... Paharnicul Turturea. în fiecare sãptãmânã.. Între anii 2001 ºi 2004.. Pentru început. Astfel... Primãria Sectorului 2 va reabilita strãzile pe care s-au introdus reþele de apã ºi canalizare.. Abia dupã ce rezultatul este ok.. Acest lucru presupune condiţii de funcţionare foarte dificile.... ȘTIRI NOU CEO VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT Începând de la 1 mai. aproape 5. la care se realizeazã expertizele tehnice.. Din 2009. Intrarea Fundeni precum ºi în cartierele Baicului..pe strãzile Aurel Vlaicu.. „Comparativ cu situaþia dintr-o serie de oraºe importante .....000 mp de alei din ansamblurile de blocuri vor fi reabilitate...... adicã se dovedeºte cã vor face faþã unor cutremure majore de pãmânt.. De la prezentarea sa din luna aprilie a anului trecut. transportul rocii este în grija celor 32 de angajaţi de la compania Beffa Trasporti. se trece la etapele urmãtoare premergãtoare reabilitãrilor termice.. Patrick Olney (42 de ani) va fi noul preºedinte ºi CEO al Volvo Construction Equipment..... Aromei... Noul tip de camion pentru construcţii este acum pus la încercare în condiţii extreme de lucru în întreaga Europă...FMX S-A VÂNDUT ÎN 5. el a fost CFO al Volvo CE ºi a fost apoi numit preºedintele diviziei Volvo Motor Graders. Astfel. Una dintre provocările majore ale proiectului este de a transporta 13. Numãrul mare de blocuri aflate în Programul de Reabilitare Termicã se datoreazã faptului cã Primãria Sectorului 2 susþine inclusiv partea de 20% ce revine asociaþiilor de proprietari.. Camionul funcţionează în două schimburi de-a lungul unei rute de 40 km între tunel şi locul de descărcare.. au demarat lucrãrile de plombare în cartierele Fundeni ºi Creangã pe strãzile Arbore Zamfir. PE PRIMUL LOC LA ANVELOPAREA BLOCURILOR Din totalul celor 384 de blocuri aflate în reabilitare termicã în Capitalã.. precum ºi cele de achiziþii globale.. Vidin... care se vor integra armonios cu peisajul alpin din jur.........3 milioane de metri cubi de piatră. 125 de strãzi vor fi asfaltate. Laviþei. În timpul construcţiei celei mai lungi secţiuni.. MODERNIZAREA SECTORULUI 2 ETAPA REABILITĂRII STRĂZILOR Pânã în luna iunie.... toate imobilele cuprinse în programul de reabilitare termicã sunt mai întâi expertizate tehnic din punctul de vedere al structurii de rezistenþã. Cel mai lung tunel din lume se construieşte la graniţa dintre Elveţia şi Italia. Într-un schimb se transportă până la 2. pânã la refacerea completã a carosabilului.. Timiºoara (16 blocuri). Olney are o experienþã de 17 ani în domeniul echipamentelor de construcþii......300 de cereri de reabilitare termicã“.... cu o viteză de până la 25 de metri pe zi... Pentru siguranþa locuitorilor. reprezentând 70%. mai cu seamã cã în momentul de faþã avem înregistrate la Primãria Sectorului 2 circa 1. deoarece capacitatea autocamionului este folosită la maxim în cea mai mare parte a zilei. SECTORUL 2. funcþie care coordoneazã toate operaþiunile de fabricaþie la nivel mondial.. camioane de la furnizori. Tei ºi Pantelimon ..000 de unităţi au fost vândute. auditurile energetice ºi proiectele tehnice. o poziþie pe care a deþinut-o pânã la numirea în funcþia de preºedinte al Volvo Road Machinery în 2007.. timp de 10 ani ocupând poziþii de management în cadrul Volvo CE. 96 sunt în curs de recepþionarea lucrãrilor... O parte din ea este scoasă din tunel şi depusă în terase pentru crearea ulterioară de noi forme muntoase. Pe lângã cele 268 de blocuri finalizate sau în curs de execuþie..... rezultată din excavaţii. sunt realizate în Sectorul 2..... de asemenea.. Tunelul este tăiat prin munte.. 52 .. primarul Neculai Onþanu are în plan pentru anul acesta începerea lucrãrilor la alte 252 de astfel de imobile. De altfel...... Ciocârliei...... Aici este locul în care Volvo FMX 6X4 îşi arată toate calităţile...... proprietarii apartamentelor nu plãtesc nici un leu pentru anveloparea blocurilor lor. Arbustului..194 de apartamente).... Braºov (36 de blocuri)..... aprilie 2011 ..000 EXEMPLARE FMX Volvo are un impact major asupra pieţei camioanelor pentru şantiere. 268 (cu 14. pe distanţa de 20 km între Camorino şi Vezia. sunt „periate“ câte ºapte artere. 18 blocuri (816 apartamente) sunt finalizate ºi recepþionate.. 110 sunt în stadii avansate de execuþie. Târgoviºte (84 de blocuri).. ne-a declarat primarul Onþanu.....200 de tone de piatră concasată. Braºoveni ºi Luntrei... Când va fi terminat. Intrarea Somnului. Compania utilizează pentru această sarcină întreaga sa flotă de 22 camioane Volvo şi a închiriat.... În prezent. Olney este vicepreºedinte executiv ºi ºef de operaþiuni la Volvo CE. Intrarea Colþii Morarului... Munþii Buzãului. iar 44 de blocuri sunt în lucru.. acesta va avea 57 kilometri lungime. precum ºi cele cu carosabilul distrus chiar ºi pe 70% din suprafaþã în aceastã iarnã. eforturile noastre sunt încununate de succes.. cuprinzând drumuri publice şi şantiere grele.

.

... a precizat Elena Udrea. „Asteptãm ca....... INFRASTRUCTURĂ nunþul a fost fãcut de Elena Udrea. Ministrul Dezvoltãrii Regionale a precizat cã investiþiile vor fi grupate în pachete de câte douã judeþe. cel mai important...... toate judeþele au trecut prin procedurile prealabile.. iar în conceperea lui s-a plecat de la nevoia acutã de infrastructurã edilitarã resimþitã în numeroase zone ale þãrii ºi de la faptul cã fondurile europene alocate României pe perioada 2007-2013 s-au dovedit insuficiente faþã de numãrul mare de proiecte pregãtite pentru acest gen de lucrãri...... astfel încât ceea ce licitãm sã fie un pachet com- A binat. mai amplu ºi mai cuprinzãtor program de investiþii derulat de Guvern în ultimii 20 de ani....... au fost evaluate în Consiliul tehnico-economic al ministerului ºi în Consiliul interministerial pentru proiecte de investiþii ce depãºesc 20 de milioane de lei . Avansãm cu aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru toate judeþele... judeþele care au reuºit sã trimitã cel mai repede documentaþiile....... Am reuºit sã-l miºcãm dupã câteva luni de discuþii cu bãnci....... ºi apoi sã porneascã licitaþiile..Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii a pornit Începe modernizarea a 10. în valoare de 100 milioane de euro.întrucât evaluarea acestor drumuri depãºeºte aceastã sumã.. „Am reuºit sã pornim efectiv Programul Naþional de Dezvoltare a Infrastructurii. a explicat Elena Udrea............. la prima licitaþie 300 km de drumuri pentru judeþele Botoºani ºi Suceava. aprilie 2011 ... pe mãsurã ce ele îºi finalizeazã procedurile“.000 de km de drumuri judeţene şi de interes local. Ministrul a mai spus cã........ în aºa fel încât ele au parcurs toate procedurile necesare... acolo unde este cazul.. ministrul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului. în vederea finanþãrii programului. 54 .............. pânã la 28 martie...000 de km de drumuri judeţene Guvernul a aprobat documentaţia tehnico-economică pentru primul pachet de investiţii din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii... iar la nivel naþional sã avem 20 de astfel de pachete.. aproximativ“. Astfel.... ce cuprinde modernizarea a 10. iar apoi vom începe licitaþiile“. fonduri de investiþii ºi firme de construcþii... Sunt ºi cel mai bine întocmite.... Acum avem primul pachet de la judeþele Suceava ºi Botoºani... a cãror valoare atinge 100 de milioane de euro. a anunþat Elena Udrea... Programul va permite accelerarea investiþiilor ºi transformarea condiþiilor de trai din România.. pentru ca ulterior sã fie organizate licitaþiile... în perioada urmãtoare toate pachetele combinate de drumuri sã fie trecute prin Hotãrâre de Guvern..... Vom avea........... aºadar. care a precizat cã primele lucrãri încep pe 300 de km din judeþele Suceava ºi Botoºani... Ea a mai spus cã au fost finalizate negocierile de câteva luni dintre Guvern ºi bãncile ºi companiile din domeniul construcþiilor... „Pachetele judeþene se combinã câte douã...

.. de la bugetele ministerelor de resort. tocmai pentru a reuºi sã ajungem la o înþelegere pentru modul cum se va derula ºi cum se va implementa acest program..... a precizat ministrul Dezvoltãrii.. Aºadar....... În perioada de execuþie..... cel mai avansat este cel referitor la modernizarea a 10.severin@ziuacargo. lucrãrile sunt finanþate de prestatorii. În orice moment. plãþile cãtre constructori vor fi fãcute abia din 2013. chiar dacã bugetul de stat este mai sãrac ca în anii anteriori... discuþii cu bãncile.. verificate ºi aprobate conform legii...Alimentare cu apã a localitãþilor. . Anul acesta........ în orice moment.... se poate face o reevaluare a programului ºi o reducere a acestui termen“... mãrirea gradului de siguranþã a barajelor ºi reabilitarea ºi protecþia zonei costiere.... au hotãrât sã asigure finanþarea programului. în special..... întocmitã de executant. vor fi aprobaþi în Consiliul tehnico-economic al MDRT sau Consiliul interministerial de avizare lucrãri publice de interes naþional ºi locuinþe.. magda. Elena Udrea a spus cã fiecare constructor vine cu ce bancã sau cu ce fond de finanþare doreºte..Sistem de canalizare ºi epurare a apelor uzate.. Primul pachet care va ieºi în licitaþie va arãta exact cât de atractiv este acest program. obligaþi sã obþinã acordurile ºi avizele necesare pentru aprobarea finanþãrii ºi derularea lucrãrilor.. Vom vedea cine sunt cei care vor veni. 55 ... vom avea primele drumuri judeþene ºi locale reabilitate ºi modernizate în baza unui program guvernamental gândit pentru a susþine investiþiile în infrastructurã. „Dintre sub-programele menþionate anterior. fie la termenul în care Guvernul face plãþile pe investiþiile realizate...000 km drumuri judeþene ºi de interes local.. aprilie 2011. Începând din 2013.. Finanþarea proiectelor se asigurã din sume alocate anual cu aceastã destinaþie.. „Orice fond de investiþii. de asemenea.. din fonduri externe rambursabile ºi nerambursabile. acest termen se va reduce. dacã economia o permite ºi bugetul permite... cu dialog ºi creativitate. în special în ceea ce priveºte finanþarea lui.. fiind... iar termenul de restituire de platã a costurilor lui este 2020...ro Magda SEVERIN INFRASTRUCTURĂ Sub-programe Programul este compus din mai multe sub-programe gestionate de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului (primele 4) ºi Ministerul Mediului ºi Pãdurilor (urmãtoarele douã): ... precum ºi din alte surse legal constituite.. de la bugetul de stat.Programe multianuale de mediu ºi gospodãrire a apelor.. 105........ lucrãri hidrotehnice de apãrare împotriva inundaþiilor. ºi pentru bãnci .... autoritatea contractantã va începe sã achite contravaloarea acestor lucrãri pe mãsurã ce sunt finalizate. Sigur cã....... Conform Ordonanþei nr. aprobatã prin lege... ..10...Infrastructura în domeniul gospodãririi apelor.000 km drumuri judeþene ºi de interes local.. Indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiþii......nu numai cât de important este pentru Guvern ºi pentru autoritãþile publice locale“.... programul se deruleazã pânã în 2015.. a conchis Elena Udrea.. oricine doreºte sã finanþeze un astfel de pachet de investiþii poate participa împreunã cu un constructor la licitaþie. Discuþiile se refereau fie la garanþii.„Am avut luni de zile negocieri... ministerul va centraliza propunerile de investiþii primite de la autoritãþile publice locale.. Plata lucrãrilor realizate ºi recepþionate se face pe bazã de facturã emisã conform situaþiilor de lucrãri.. orice bancã. cu companiile reprezentative de construcþii........ ºi pentru constructori. a mai spus ea. pot fi gãsite soluþii pentru orice problemã“... Reprezentanþii autoritãþilor publice locale vor întocmi ºi transmite documentaþiile care stau la baza solicitãrilor de realizare a investiþiilor. Programul se deruleazã pânã în 2015..Modernizarea satului românesc.... .. pe baza cãrora se realizeazã documentaþia de achiziþie publicã. Companiile sunt mulþumite de modalitatea în care Guvernul ºi Ministerul Finanþelor... .... iar termenul de restituire de platã a costurilor lui este 2020. Discuþiile s-au terminat acum câteva sãptãmani ºi ºtim exact cum se va finanþa. Deºi programul începe anul acesta.. executanþii ºi furnizorii cãrora le sunt atribuite calupuri de lucrãri în urma licitaþiilor publice.. Pentru sub-programele gestionate de MDRT. Constructorul licitează cu ce finanţator doreşte În privinþa bãncilor implicate.. Constructorii vor contracta lucrãrile ºi le vor începe din fonduri proprii sau din împrumuturi bancare garantate de stat.

precum ºi surse de energie alternativã. situate în Str.. a mai spus Elena Udrea.. iar restul.1% ºi infrastructura socialã pe 1. Ministerului Justiþiei ºi Parchetului General.. în afarã de blocuri. STS... un cartier ANL cu 10.. aprilie 2011 ..... Pentru prima datã dupã 1989..... Pentru realizarea lui... mai ales că va fi primul eco-cartier din ţară. existã o strategie conexã.. atât prin Planul Naþional de Dezvoltare a Infrastructurii..... Elena Udrea.. care va lega Ghencea-Drumul Taberei de centrul Capitalei...Eco-cartier ANL cu 10.... locuinþele se vor desfãºura pe o suprafaþã de 66. în B-dul Ghencea nr. care au fost transferate din administrarea Ministerului Apãrãrii Naþionale în cea a Consiliului Local al Sectorului 5.. De asemenea. SIE.... Administraþiei Naþionale a Penitenciarelor.000 de locuinþe vor fi repartizate de primãrie tinerilor cu vârste de pânã la 35 de ani.. Jumãtate din cele 10. primarul Sectorului 5.. una dintre principalele preocupãri pentru 2011.... o grãdiniþã ºi un parc...... Elena Udrea a anunþat cã proiectul propune realizarea unei zone cu funcþiune mixtã (locuire.000 de locuri de muncã în construcþii... Oprea: „Armata a dat 430 ha de teren în 16 judeţe“ La rândul sãu......5 ha.. angajaþilor ministerelor Apãrãrii.. arhitecturã ºi design ecologic. „De altfel.. Prelungirea Ghencea nr... este crearea de noi locuri de muncã....4%... Gabriel Oprea a precizat cã parteneriatul dintre 56 . orientate cãtre cetãþean... a precizat Elena Udrea... Gabriel Oprea. au lăsat disputele politice deoparte şi şi-au dat mâna..... ºi prin semnarea contractului de construire a magistralei 5 de metrou... Este posibil sã fie relocate ºi instituþii publice în aceastã zonã“. Mã aºtept ca ridicarea cartierului sã genereze peste 1.. ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului.. zonele verzi pe 15. 45 ºi în Str..... din totalul suprafeþei de 101. bazele sportive pe 8.5 hectare. Administraþiei ºi Internelor.. La nivelul ministerului. având ca bazã principii de planificare. Antiaerianã nr.. Scãderea ºomajului este primul semn al ieºirii din crizã ºi sunt sigurã cã anul acesta va fi bun din acest punct de vedere“..000 de locuinţe.. proiectare. 5-7.... cât ºi prin Programul Operaþional Regional. vor fi construite un spital. În opinia ministrului Dezvoltãrii. SRI.. servicii. va fi ridicat pe un teren de 100 de hectare în zona Ghencea din Sectorul 5 al Bucureştiului......000 de locuinţe în Ghencea PROIECT Cel mai mare proiect imobiliar din România. Guvernul va construi ºi cãmine studenþeºti.. o ºcoalã. echipamente publice)... subordonate ideii de dezvoltare P durabilã. viitorul cartier din Ghencea ar trebui sã ducã la scãderea preþului locuinþelor în Bucureºti.6%.. proiect pilot pentru implementarea noului model de dezvoltare urbană integrată. În procente.. care presupune dezvoltarea reþelei de transport urban ºi a infrastructurii rutiere. roiectul va fi dezvoltat în parteneriat public-privat. dar ºi prin planurile de lãrgire a ºoselei Prelungirea Ghencea ºi realizarea podului de la Domneºti s-au fãcut paºi importanþi cãtre descongestionarea traficului în zonã. ministrul Apărării Naţionale. 3-5... pe trei loturi de teren în suprafaþã totalã de 101.. SPP.. Astfel........5%...... „Va fi un concept total nou în România.. Avem de-a face cu un eco-cartier care va folosi tehnologii ºi materiale de construcþii ecologice..... şi Marian Vanghelie.......

... iar autoritatea pe care o conduci sã deþinã un teren de 100 de hectare.... a conchis Gabriel Oprea.....5 ha eliberat prin dezafectarea unor unitãþi militare. Elena Udrea va pune la bãtaie fonduri ANL. STS .. iar investitorii sã recupereze ulterior banii prin administrarea construcþiei... în momentul când un guvern vine cãtre un primar din opoziþie ºi vrea sã demonstreze cã... nu mai puþin de 150 locuinþe. Magda SEVERIN magda. dar nu mai puþin de 200 locuinþe“. Ea susþine cã se pot construi locuinþe ANL din fonduri private. „Nu cred cã anul acesta vom începe sã construim locuinþele... Alianţă..severin@ziuacargo..... Întrebat cum va uºura accesul locuitorilor noului cartier...... „Încã de la preluarea mandatului.ro PROIECT 57 aprilie 2011....1.. pentru cã din vestul Capitalei se circulã oricum greu spre centru..5%. din momentul în care se bagã lopata. MAI . Astfel... înseamnã cã eºti un primar norocos“. dar ºi pentru sprijinirea comunitãþilor locale..5%.500 dintre acestea revenind personalului MApN. nu se ºtie nici când vor începe lucrãrile. cum zice doamna ministru.. 2..... nu mai puþin de 1. Din totalul unitãþilor locative. a spus ministrul Apãrãrii Naþionale...... potrivit legislaþiei în vigoare. reuºim împreunã sã putem sã ducem la bun sfârºit un lucru foarte bun“... nu mai puþin de 150 locuinþe. într-un an de zile maxim .2%. o salã polivalentã. MDRT ºi Primãria Sectorului 5 reprezintã o ºansã în viaþã pentru încã 10.. de 9.... Cât priveºte costul întregului proiect.. crede Elena Udrea.5%.... SPP . a aprobãrii planului de urbanism.000 locuinþe.. Potrivit modificãrilor aduse anul trecut legislaþiei privind parteneriatul public-privat..beneficiarii acestui program.. Ministerul Justiþiei .000 sunt destinate instituþiilor din sistemul de apãrare.. trebuie sã trecem peste etapa concursului. apoi blocurile Deocamdatã... sau nervos.. procente cuprinse între 20 ºi 50% dintre unitãþile locative (7.... optimist Primarul Vanghelie este optimist ºi crede cã locuinþele pot fi inaugurate în doi ani. pentru cã. poate. Prin hotãrâre de Guvern se va realiza urmãtoarea repartiþie: MApN .1..dacã discutãm de oameni competenþi se poate finaliza“. a explicat el. respectiv pentru construirea de locuinþe ºi funcþiuni complementare spaþiilor de locuit. iar Marian Vanghelie are ºansa de a avea terenul în sectorul pe care îl conduce.5%.. am luat decizia iniþierii ºi derulãrii unui program pentru rezolvarea problemelor sociale ºi locative cu care se confruntã personalul armatei... potrivit calculului specialiºtilor.. Sã fii primar în Bucureºti.500 locuinþe.. fãrã licitaþie. pentru cã mai întâi terenul va trebui sã înceapã sã fie echipat cu utilitãþi. Parchetul General . au fost emise 20 de hotãrâri de Guvern pentru transmiterea cãtre autoritãþile locale din 16 judeþe a circa 430 de hectare de teren care au fost administrate de MApN..... iar dupã 20-25 de ani de utilizare imobilele sã intre în proprietatea statului. el a rãspuns în stilu-i caracteristic: „Lãsaþi-le pe celelalte în grija celorlalþi“... 5. Vanghelie apreciazã însã cã acest proiect este „o chestie de normalitate“: „Înseamnã pentru Bucureºti o chestie de normalitate.... iar sumele sã fie recuperate de cãtre investitori prin utilizarea lor cãtre cei care au dreptul prin lege sã locuiascã în respectivele clãdiri.... .. Ministrul Dezvoltãrii a spus cã pe terenul respectiv va fi construit ºi un parc sportiv ºi.10%. Întâi utilităţile. SIE ..... Oprea a amintit cã..5%. din anul 2010 ºi pânã în prezent.. „Eu sunt puþin mai încrezãtor ºi cred cã acest cartier poate fi terminat în maxim doi ani de zile. nu mai puþin de 150 locuinþe..000 de tineri ºi tinere familii .. nu mai puþin de 150 locuinþe. nu mai puþin de 500 locuinþe...Ministerul Apãrãrii... Gabriel Oprea terenul de 101. Pro- iectele de locuinþe dezvoltate cu MDRT vor acoperi aproape integral necesarul MApN. a afirmat ea....... Vanghelie a spus cã a luat în calcul un an pentru „toate problemele“ ºi încã un an pentru construirea de locuinþe. Elena Udrea nu s-a putut abþine sã nu vorbeascã despre „norocul“ care a dat peste Marian Vanghelie: „Domnul primar e un primar norocos.. alãturi de un primar din opoziþie care este norocos... nu s-a fãcut încã o estimare. cum aº spune eu -. instituþiile publice se pot asocia cu orice investitor doresc.2%..1....... „Terenurile care se transferã sunt dezafectate ca urmare a procesului de reorganizare ºi restructurare a armatei ºi se utilizeazã în scopul sistematizãrii zonei.. ªi aº spune cã e primul pas spre normalitate ºi în politica româneascã. nu mai puþin de 200 locuinþe. SRI . nici cine este firma cu care se vor asocia instituþiile implicate în proiect.. prin programe derulate de ANL.. Administraþia Penitenciarelor . ordine publicã ºi siguranþã naþionalã ºi autoritãþilor judecãtoreºti.1.....000 de locuinþe realizate) revenind personalului armatei. Vanghelie. ºi sala polivalentã ar putea fi construitã din fonduri private.. nu mai puþin de 2..500 de unitãþi locative“.. deci probabil cã locuinþele vor fi începute undeva anul viitor“.25%..

......G ar a St . Pancras. Alte surse se referã la St...... Unele surse apreciazã cã aceastã garã este cea mai frumoasã din lume.... aprilie 2011 .... şi ca gara St...transporturi desfãºurate prin linia High Speed 1 ºi prin Canalul Mânecii.. se aflã o 58 ............ în plus faþã de serviciile de metrou disponibile prin intermediul staþiei King's Cross St...... ºi nu degeaba.. Recunoscută pentru stilul victorian al clădirilor sale.. care conecta Londra cu East Midland şi Yorkshire... care pãstreazã vie istoria.. upã ce a scãpat de demolarea planificatã în anii 1960...... La extremitatea sudicã a nivelului superior al gãrii......... Staþia renovatã numãrã 15 platforme........... precum ºi D platforme pentru conexiunile domestice cu Nordul ºi Sud-Estul Angliei. Pancras ca la o adevãratã „catedralã a gãrilor“............. O arhitecturã deosebitã. un centru comercial ºi o autogarã. Pancras International... cu o investiþie de peste 800 milioane lire sterline....... din 2007..... Pancras din Londra este cunoscută...... complexul a fost renovat ºi extins în anii 2000................ Pan cr as d in L on dra INEDIT Gara St. A fost construit un terminal pentru ser viciile Eurostar cãtre Europa Continentalã . dar ºi operele de artã care înnobileazã aceastã garã sunt de naturã sã demonstreze cã funcþionalitatea nu este deloc compromisã de cãtre estetic... a fost deschisă în 1868 de către Midland Railway ca punct terminus sudic al liniei Midland Main Line..........

a fost prevãzut ºi un spaþiu pentru construcþia unui hotel. nu a unui tunel... Linia Great Northern a fost aprobatã de Parlament în 1846 ºi un an mai târziu . Deºi... permiþând liniilor de cale feratã sã traverseze Canalul Regent. Creaþie a sculptorului britanic Martin Jennings. probabil.. Construcþia staþiei (minus plafon... aflat în apropiere..conexiunea Midland Railway de la Leicester la Hitchin. unic la vremea respectivã. prezentând încã pasagerilor o sumedenie de structuri temporare. cu un singur arc. Totuºi...... statuia este de naturã sã invoce romantismul cãlãtoriilor prin intermediul unui cuplu îmbrãþiºându-se.. Pentru a construi gara. în stil gotic... ceea ce a constituit stimulul necesar pentru Midland de a construi propria linie... care se uitã cãtre tavanul gãrii.. cauzate..4 milioane lire în zilele noastre).. monumenul comemoreazã campania de succes dusã de acest poet pentru a salva staþia St.. care a fãcut obiectul unei licitaþii separate)...... sub numele de London... din cauza unui volum imens de trafic generat de cãtre Expoziþia Internaþionalã..000. clãdirea a rãmas monumentalã ºi impresionantã.. de la Bedford la Londra.. Legea Cãilor Ferate a forþat fuziunea Midland cu London ºi North Western Railway. Primul tren..... pentru o sumã de 117.statuie cu o înãlþime de 9 metri.. a fost deschisã la 1 octombrie 1868. Aglomeraþia ºi întârzierile la Sud de acest punct de joncþiune au devenit. dar nici o conexiune proprie cu capitala. Pancras de la demolare în anii 60 ai secolului trecut.. Barlow a convins conducerea companiei sã modifice planurile prin ridicarea staþiei cu ºase metri. Umorul englezesc a cedat. când Day a adãugat o frizã în relief în jurul plintei statuii. Construcþia a început în toamna anului 1864. În 1862. denumitã „Punctul de Întâlnire“.. a fost bugetatã la 310.. cu un pod temporar peste canal ºi demolarea unor clãdiri din zonã... critici foarte favorabile din partea specialiºtilor britanici într-ale artei. având o lãþime de 74 m. echivalentul a 21...156 km. Acoperiºul.. deasupra Arcadei..... ... mai ales având în vedere cã era cel mai scump (315.. reducerile de costuri au dus Istorie Înainte de 1860... Hotelul Midland Grand a fost închis în 1935 ºi clãdirile folosite ca birouri.. compania feroviarã Midland Railway deþinea o serie de rute în Midlands ºi la Nord de Londra.... De asemenea.. a fost declarat câºtigãtor designul lui George Gilbert Scott. un expres cu destinaþia Manchester... În 1921. de 320... utilizând liniile North Western prin intermediul unei joncþiuni la Rugby. la care au participat 11 arhitecþi. dar Day a schimbat acest proiect înainte de instalarea versiunii finale. companiile Great Northern ºi Midland au început sã aibã probleme de capacitate. În timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial.. Deºi gara nu era în întregime gata. bombardamentele au creat ceva daune. conexiunea cu linia principalã s-a încheiat în 1867. totuºi... deºi forma neregulatã a terenului disponibil pãrea sã impunã ceva probleme. printre altele. Acoperiºul a fost „câºtigat“ de Buttlerley Company. Pentru designul clãdirilor. Desigur... pe columne metalice. Midland and Scottish Railway (LMS).. trenurile Midland cãtre ºi de la Londra mergeau prin Euston. o obiºnuitã inconvenienþã.. Încã o sesiune de controverse a fost deschisã în 2008.. iniþial. pe parcurs.. Proiectatã de artistul britanic Paul Day. în 1865... lucrãrile începând în 1862. linia a fost din la „tãierea“ câtorva etaje ºi ornamente. De asemenea......... în scurt timp. Aceasta trebuia... Design şi construcţie Conducerea Midland Railway era determinatã sã impresioneze londonezii cu noua lor garã. pe nivelul superior.. inginerul consultant al companiei Midland... În fine. nou aprobatã în 1853 ºi inauguratã în 1857.. care cântãreºte 20 t. Pancras... Din 1840. care au INEDIT 59 aprilie 2011. sã înfãþiºeze un cãlãtor cãzând în faþa unui metrou condus de Gream Reaper.. Fundaþia propriu zisã a început a fi aºezatã în iulie 1866. Statuia nu a primit... Lucrãrile la Midland Grand Hotel au început la jumãtatea anului 1868.....000 lire sterline ºi. ºi de izbucnirea unei epidemii de holerã în Londra. în faþa „audienþei“ internaþionale. Proiectul a fost aprobat în 1865. Dar în ciuda acestor inconveniente..... a fost aprobatã oferta antreprenorilor Waring Brothers. Midland a cumpãrat teren de la parohia St. acest fapt a generat întârzieri.. a fost conceput în colaborare de cãtre Barlow ºi Rowland Mason Ordish. Dar aceasta a fost abandonatã din motive financiare.... Proiectul iniþial al gãrii a fost realizat de William Henry Barlow. o clãdire din cãrãmidã... a avut cursã fãrã oprire între Kentish Town ºi Leicester. prin intermediul unui pod. În ianuarie 1866.. De asemenea.. care a adoptat staþia Euston ca principal punct terminus pentru Londra.... cel mai lung traseu non-stop din lume de la acea vreme .. a fost organizat un concurs. se aflã o statuie de bronz a poetului Sir John Betjeman.. O nouã linie a fost propusã în jur de 1845... de 80 km. a fost nevoie ca parte a unui cimitir sã fie relocatã ºi rãmãºiþele decedaþilor deranjate... hotelul fiind deschis publicului la 5 mai 1873. Proiectul lui Scott a fost puþin controversat.000 lire sterline.000 lire sterline. aºa cum se intenþionase iniþial... dupã o serie de probleme.. secolul XX nu a fost unul prea bun pentru St Pancras.

. Spaþiul de sub platforme a fost folosit iniþial ca „pivniþã“ de bere. este o minune inginereascã: 100 ft (picioare) înãlþime ºi 243 ft lãþime... În 1948.... .. Staþia internaþionalã a fost inauguratã la data de 6 noiembrie 2007..... electrificarea liniilor a dus la înfiinþarea unei linii între Manchester ºi St.... Pancras International Station ... ceremonia oficialã de deschidere fiind planificatã pentru... Nici fostul hotel Midland Grand nu a fost uitat. a fost redeschis tunelul Snow Hill.... În 1988. 100 macarale pe aburi ºi au durat peste 4 ani. pentru reconstrucþia gãrii ºi reorganizarea liniilor feroviare.Au fost necesari 20.. pe 850 piloni metalici...mihailescu@ziuacargo. Notthingham ºi Sheffield. Raluca MIHĂILESCU raluca. prin intermediul rutei High Speed 1. creatã în timpul privatizãrii Cãilor Ferate Britanice... în 1996... incluzând instalarea unor noi decoraþii.... Pancras. cu acces via North London Line. cele ale poetului John Betjeman fiind încununate de succes..000 cai. un consorþiu format din Bechtel. 5 mai 2011... O serie de renovãri interesante au fost realizate... . Pancras...000 litri de vopsea Barlow Blue pentru revopsirea suprafeþelor metalice......... Dar o schimbare a acestui proiect a dus ºi la o schimbare de rutã. dar serviciile LMS au fost menþinute ºi s-au organizat noi servicii de lungã distanþã. La 14 noiembrie.conexiunea feroviarã prin Canalul Mânecii) prevedea un tunel de undeva din partea de SE a Londrei ºi un terminus subteran în apropiete de staþia King's Cross. Arup...... London and Continental Railways (LCR). conectatã printr-un tunel de 20 km de Dagenham. Designul ºi managementul de proiect pentru reconstrucþie au fost asumate.. gara St. 1. trenuri care au fost retrase în urma reconstrucþiei gãrii Euston.. Pancras au fost concesionate companiei Midland Mainline....Lucrãrile la gara iniþialã au necesitat aportul a 6. În urma privatizãrii British Rail...... Între 1960 ºi 1966.. de cãtre Rail Link Engineering. moderne. Pancras a devenit cam redundantã ºi au existat mai multe încercãri de a închide staþia ºi demola hotelul..acoperiºul. a fost creatã compania naþionalã British Railways. idee a accesului care s-a dovedit... ºi a statuilor mai sus amintite... pentru LCR.000 muncitori.. la exact 138 de ani dupã deschiderea originalã a hotelului.... a început operarea serviciilor publice Eurostar. care a permis utilizarea gãrii St.. 60 .. deºi numai câteva trenuri pe orã...INEDIT „Punctul de Întâlnire“. Dar din aceastã propunere a fost pãstratã ideea de a folosi gara St. a fost selectatã..000 panouri de sticlã la nivelul acoperiºului... peroanele au fost prelungite ºi au mai fost adãugate platforme.. cu destinaþii Leicester.. . Astfel. au fost curãþate 150 t murdãrie de pe suprafeþele de cãrãmidã ºi au fost instalate 18.. serviciile de lungã distanþã din St........Renovãrile au durat 6 ani ºi au necesitat investiþii de peste 800 milioane lire sterline... ce ocupau mult prea puþin din resursele gãrii.ro St.. .. Paul Day fost numai parþial reparate dupã rãzboi..... aflatã sub umbrela Grupului National Express (pe 28 aprilie 1996)..Barlow Shed . Pentru a adãposti trenurile lungi Eurostar ºi pentru a oferi capacitate pentru trenurile interne ºi serviciile domestice de mare vitezã.....În timpul renovãrilor..Inginerul Barlow a construit gara peste canal.. ceea ce a rezultat în crearea unei rute denumite Thameslink care a atras toate trenurile suburbane. St.. aprilie 2011 .. totuºi. . Pancrass ca terminus.. via Startford.... de cãtre Regina Elisabeta ºi Ducele de Edinburgh......... Un nou rol Planul original pentru Channel Tunnel Rail Link (CTRL .. iluzorie. Pancras a continuat sã deserveascã linii cãtre vechiul Midland. Systra ºi Halcrow.. care au provocat reacþii puternice de opoziþie...

.................................................................. 61 ........Tr an s po r tu l de persoane la răscr uce PASAGERI aprilie 2011.................................................

respectiv 10 maşini de poliţie şi 6 ambulanţe..... putere de 154 CP..... Danemarca..... în ºi în jurul oraºului Düsseldorf... în 2011 aniversând 10 ani de la deschiderea primei sucursale. La showroom pot fi admirate ºi testate ultimele noutãþi din gama Mercedes-Benz: Noul SLK ºi Noua Generaþie a Clasei C... Prin discuţii bilaterale...... Benz.. vor asigura transportul acestor delegaþii în luna mai.900 cmc.. La festivitatea de primire a donației. Autobuzul. din partea domnului Gian Valerio Lombardi. aprilie 2011 ...... Autovehiculele Alfa Romeo sunt fabricate în 2007 şi sunt.. Autoklass este unul dintre cele mai importante centre din reþeaua MercedesBenz... MAN PARTICIPĂ LA. cu care am dezvoltat în timp. precum şi consulul general al României în Italia............. Prefectul Provinciei Milano . pentru a înzestra Poliţia Locală şi a-i facilita intervenţia mai rapidă la infracţiuni.. „Am primit cele 14 autovehicule cu titlu gratuit. Potrivit edilului Neculai Onţanu.... dintre care 450 mp showroom ºi 730 mp service. EUROVISION ȘTIRI NOU CENTRU MERCEDES-BENZ LA TIMIŞOARA Autoklass a deschis la Timiºoara un nou centru de vânzãri ºi service Mercedes- MAN Truck & Bus este responsabil pentru logistica delegaþiilor tuturor þãrilor participante la competiþia muzicalã Eurovision 2011... desfăşurată la sediul Administraţiei Locale a Sectorului 2. au fost prezente cadre de conducere din Poliţia Română...... noul centru a beneficiat de o investiþie de aproximativ 2 milioane euro.....000 delegaþi ºi 2. care încep pe 30 aprilie.. acest centru doreºte sã devinã în cel mai scurt timp un punct de reper pentru reþeaua Mercedes-Benz din zona de vest a þãrii ºi nu numai... alături şi de Primăria Oraşului Milano. despre participarea specialiştilor milanezi la realizarea unor proiecte importante în domeniul infrastructurii rutiere şi a parcajelor din Sectorul 2 şi din tot Bucureştiul... Tiberiu Mugurel Dinu...... Nu mai puþin de 1. care se desfãºoarã în perioada 6-9 aprilie la Herning........... Dar autocarele vor avea „de lucru“ ºi pe perioada repetiþiilor..100 mp. motorizate pe benzină......Italia.... potrivit primarului Onţanu. Mercedes-Benz sãrbãtoreºte în acest an 125 de ani de inovaþie continuã în domeniul auto.... în principal.. Este vorba. autovehiculele primite de la carabinierii milanezi au un consum de combustibil în regim urban mult mai scăzut decât Daciile Logan ale Poliţiei Locale a Primăriei Sectorului 2. Poziþionat pe una dintre cele mai circulate artere din oraº (ieºirea spre vama Cenad).. Un total de 43 autocare MAN. La fel de bune sunt şi microbuzele Iveco ce s-au adăugat flotei de 30 de autovehicule aparţinând Poliţiei Locale a Sectorului 2..20) îºi face prima apariþie publicã la târgul Transport 2011... fiind întreţinute „excepţional de omologii italieni“.. ne-a declarat Neculai Onţanu.. Evenimentul a fost precedat de o demonstraţie la care au participat încă 16 mijloace auto ale Primăriei Sectorului 2.. la începutul lunii aprilie.. Cu o suprafaþã totalã de 1... NOUĂ VERSIUNE SCANIA OMNIEXPRESS O nouã versiune a modelului Scania OmniExpress (3. Germania. cu douã sau trei 62 ... Cât despre transferul fără plată oferit de prefectul din Milano. acest fapt va permite şi o reducea a costurilor de exploatare a parcului auto aferent instituţiei pe care o conduce. în condiţiile în care parcul auto pe care îl avem îndeplineşte norma de scoatere din funcţiune“..... Aceasta este cea de-a 7 unitate din reþeaua Autoklass ºi cel de al XXIV-lea centru autorizat de vânzãri din reþeaua Mercedes-Benz din România. fiind conceput ºi construit conform celor mai avansate standarde ale mãrcii. Cu motoare de 1.... Onţanu susţine că „vine într-un moment cât se poate de benefic pentru noi. precum şi despre perfecţionarea activităţii Poliţiei Locale a Sectorului 2.500 jurnaliºti sunt aºteptaþi sã participe la acest eveniment. relaţii foarte bune de prietenie şi cooperare. câte unul pentru fiecare þarã participantã... având drept scop creºterea satisfacþiei clienþilor MercedesBenz care apeleazã la centrele ºi service-urile autorizate Mercedes-Benz.. Concursul se va desfãºura pe 10 ºi 12 mai (semifinalele) ºi pe 14 mai (finala)... despre conlucrarea arhitecţilor şi urbaniştilor români cu cei italieni în dezvoltarea urbanistică şi infrastructură. am pus bazele a numeroase schimburi de experienţă şi bune practici cu privire la dezvoltarea proiectelor comune de succes în diverse domenii“.ONŢANU ARE 14 ALFA ROMEO ŞI IVECO DE LA CARABINIERII MILANEZI Prefectura provinciei Milano a donat Primăriei Sectorului 2 al Bucureştilor 9 autoturisme Alfa Romeo 159 şi 5 microbuze Iveco.. într-o stare de funcţionare „excelentă“. De asemenea. 16 valve şi alimentare pe motorină......

. Prima unitate va fi livratã în iulie iar restul de 89 în perioada octombrie 2011ianuarie 2012.... precum ºi experienþa Voith în dezvoltarea de sisteme electrice de propulsie.. în care motorul diesel este susþinut de funcþionarea unui motor electric de 150 kW.. 180 AUTOBUZE VOLVO PENTRU NEW YORK Volvo Buses a primit o comandã pentru 180 autobuze pentru transportul urban din New York City. prin intermediul subsidiarei Prevost ºi Nova Bus... Autobuzul este proiectat sã preia o importantã parte a traficului interurban ºi este extrem de flexibil.. în total.. cãtre aceeaºi companie 90 autobuze articulate.. Ca parte a ofertei Scania de propulsii alternative.. cea mai mare flotã din America de Nord..... Comanda include 90 unitãþi X3-45..... mii de autobuze cu podea joasã din aceastã gamã fiind în utilizare la companii din întreaga Europã........axe........ care rãspunde de transportul cu metroul ºi autobuzul în metropola americanã... iar...... dar în acelaºi timp robust....... Noul sistem hibrid Voith Turbo are la bazã calitatea cutiilor de viteze automate DIWA..... Energia este stocatã în supercapacitori.. Livrãrile sunt planificate pentru prima jumãtate a anului 2011..... fiabilitãþii ºi valorii pe tot parcursul duratei de viaþã. care sunt utilizate la nivel mondial.. Autobuzul oferã 51 scaune confortabile ºi spaþiu pentru 161 pasageri.. Au început deja testele de operare la Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG. O datã cu lansarea acestei versiuni.... au fost demarate vânzãrile pentru þãrile nordice ºi baltice........ New York City Transit a dat aceastã comandã la Prevost pentru a testa acest model din punctul de vedere al durabilitãþii. SOLARIS ŞI VOITH PREZINTĂ URBINO 18 DIWAHYBRID Noul autobuz urban articulat Solaris Urbino 18 DIWAhybrid utilizeazã un sistem de hibrid paralel produs de Voith... anul trecut....... compania a primit o nouã comandã pentru 90 unitãþi Nova LFS...... rezultând într-un consum redus de combustibil ºi o uzurã redusã... De asemenea. aceasta fiind. de 12 m.. Nova Bus a livrat. care vor fi folosite pentru transportul navetiºtilor ºi care au fost dezvoltate cu accent pe siguranþa pasagerilor... se pare.. Sunt disponibile motorizãri EEV sau EURO 5 cu puteri maxime cuprinse între 230 ºi 440 CP.... Autobuzul are la bazã platforma lui Urbino 18.500 autobuze............ modelul poate fi echipat cu motorizãri ce pot rula pe biodiesel sau etanol.. aprilie 2011.......... Clientul este compania MTA New York City Transit... poate fi „croit“ dupã aproape orice necesitate a operatorului.. accesibilitate..... 63 ... costuri reduse de operare ºi întreþinere. Compania deþine 4.. ca urmare.

.. de când patronatele au declanºat discuþia pe legile speciale.. ci o urgenþã venitã din piaþã.. ªtim cã sunt probleme ºi am constatat cã bugetul alocat pentru aceste cãlãtorii este tot mai mic..... Cum se va elimina frauda prin introducerea cardurilor?“... aprilie 2011 . comisar ºef Garda Financiarã...... urmând ca veteranul sau pensionarul sã îºi recupereze banii de la instituþiile statului.... s-a vorbit tot mai mult despre frauda realizatã prin cupoanele aferente facilitãþilor de transport acordate pensionarilor ºi veteranilor... Sotir Stancu..... transportatorii prezenþi la evenimentul de la Poiana Braºov au atras atenþia asupra faptului cã numãrul de cupoane de- Doru Marian Crăc.........iată contextul actual în care funcţionează segmentul de transport rutier de pasageri..... legislaţia naţională în schimbare...... pe fondul descoperirii mai multor cazuri în care deconturile nu au fost realizate corect. Prezent la eveniment..“ Deconturi cu probleme În ultima vreme.... neclaritãþile ºi lipsurile legislative duc la situaþii complicate ce afecteazã semnificativ afacerea de transport ºi fac ca numeroase firme sã fie implicate în procese în justiþie.. În acest sens.. preºedinte FORT......... nu s-a întâmplat nimic ºi abia în aceastã iarnã s-a luat brusc decizia privind introducerea caselor de marcat fiscale pe maºini... în cadrul conferinþei organizate de revista Ziua Cargo la Poiana Braºov a reieºit faptul cã deciziile ce vor fi luate în urmãtoarea perioadã ar putea avea influenþe majore asupra transporturilor rutiere. numărul mare de procese în care firme de transport persoane sunt implicate ..... Dorin Nistor. realizarea unei legislaþii moderne ºi clare în transporturi nu reprezintã doar o necesitate generatã de obligativitatea respectãrii regulamentelor europene........ s-a întrebat Augustin Hagiu... Dupã prezentarea unor statistici reale.... I contate pe cale feratã este mult mai mare decât cele de pe rutier ºi cã acolo planeazã suspiciuni mult mai mari de fraudã. vom putea discuta pentru a gãsi cele mai bune metode pentru eliminarea fraudei. Practic.... posibila introducere a controlului unic.. vicepreşedinte FORT: „Nu era mai simplu ca transportatorii sã nu mai ia aceste cupoane? Noi putem elibera biletul........... director general RAR: „Mã bucur cã toþi transportatorii s-au constituit în asociaþii patronale pentru cã ele vor dicta ceea ce se va întâmpla în continuare în legislaþie.. Totuºi.... „De doi ani de zile.............. a arãtat faptul cã utilizarea cardurilor dã posibilitatea sã nu se mai greºeascã în privinþa identificãrii persoanelor care au dreptul la respectivele cãlãtorii... sunt noþiuni interpretabile. În legislaþia actualã.....Transportul de persoane la răscruce Criza economică.. La ora actualã..“ 64 . iar în 2009 s-a plãtit de douã sau de trei ori mai mult pentru calea feratã faþã de rutier.. EVENIMENT ar viitorul îngrijoreazã pe toatã lumea.......

. legislaþia neclarã ºi sistemul greoi fãcând operatorii vulnerabili la eventuale controale...000 de transportatori sã suporte aceste costuri.. Privite ca o facilitate acordatã implicit transportatorilor......... a arãtat comisarul ºef al Gãrzii Financiare.. în general.500 ºi 5..... Sunt create numeroase instituþii de control plãtite din banii contribuabililor în loc sã se dea o lege care sã creeze posibilitatea ca firmele sã funcþioneze 100% legal... iniþiatorul proiectului... ci transportatorii“.. „Acest lucru ar înlãtura suspiciunile de fraudã ºi..... nu statul oferã protecþie socialã.... La ora actualã... un lucru foarte grav.... astãzi unele persoane utilizând cupoanele iar altele nu“. Trebuie precizat faptul cã doar 486 de firme utilizeazã deconturi.... preºedintele FORT a precizat cã firmele care nu au completat formularul furnizat de cãtre ARR.... În spatele fraudei.Transportatorii nu mai vor cupoane Apariþia OG 5/2011 (anvelopele de iarnã) ºi OG 8/2011 (casele de marcat fiscale) a adus multã nemulþumire în rândul transportatorilor ºi în plus. În mod normal.... preşedinte FORT: „Autoritãþile pleacã de la prezumþia de vinovãþie când realizeazã o lege... iar dintre acestea doar 350 deconteazã pentru cãlãtoriile veteranilor. Totuºi. Este extraordinar sã poþi aduce un zâmbet printr-un mic gest“... Doresc sã mulþumesc unor firme care s-au implicat deja în ajutorarea acestor copii. prin acest proiect. comisar ºef Garda Financiarã.... s-a ajuns la luna martie anul trecut cu recuperarea banilor privind deconturile... Amintim faptul cã OG 8/2011 prevede obligativitatea dotãrii maºinilor cu case de marcat fiscale ºi cititoare de carduri.... sunt percepuþi ca oameni foarte duri ºi cred cã....“ plata în tranºe a datoriei statului. transportatorii prezenþi la Poiana Braºov ºi-au EVENIMENT Invitaţie la responsabilitate socială Transportatorii prezenþi la Poiana Braºov au fost invitaþi sã participe la înfiinþarea Fondului pentru copii cu handicap locomotor.. cupoanele au devenit mai degrabã o capcanã. iar banii sunt recuperaþi cu mare întârziere. reprezentanþii patronatelor au atras atenþia asupra faptului cã aceste acte normative nu au fost trecute prin CES..200 euro pentru fiecare echipament. aprilie 2011........ aceste cupoane ar fi trebuit sã fi fost arse“..... Noi plãtim TVA... „Am descoperit la transportatori cupoane pentru care se fãcuserã procese verbale de distrugere... „Propunerea noastrã ca banii sã fie daþi pensionarilor direct de cãtre instituþiile de stat nu a fost agreatã pentru cã este mai simplu ca transportatorii sã îºi recupereze banii cu o întârziere de peste un an... având inclusiv ºtampila instituþiilor emitente.. sume extrem de mari mai ales în situaþia actualã“.. Un alt aspect ridicat de transportatori a fost acela cã Garda Financiarã verificã astãzi ceva ce nici mãcar nu s-a încasat.. a declarat preºedintele FORT... Sentimentul de responsabilitate socialã se educã în timp... Costurile estimate de noi oscileazã între 2. nu au primit nici un ban la sfârºitul anului trecut.. taxe ºi impozite. propuneri asemãnãtoare venite din partea patronatelor nu au fost agreate.......... „Transportatorii. mai ales în condiþiile în care legislaþia abia a fost schimbatã (Ordinul 1007)... iar efectele au început sã aparã. a arãtat Mariana Nedelcu. a arãtat Vasile ªtefãnescu..... Atlassib ºi C&I.. O soluþie pentru a elimina suspiciunile ar putea fi stabilirea unei sume fixe plãtite cãtre veterani ºi pensionari..“ Vasile Ştefănescu... „De ce trebuie ca peste 2. Astfel... par a fi implicaþi ºi unii funcþionari din instituþiile de stat. În plus.. 65 .. preşedinte COTAR: „Astãzi circulã pe piaþã un numãr dublu de cupoane faþã de cel aferent în mod normal numãrului de pensionari ºi veterani ºi toate aceste cupoane sunt autentice.. dar banii nu îi luãm.......... Înfiinþarea unei fundaþii creeazã inclusiv posibilitatea accesãrii de fonduri europene. totodatã. ar rezolva ºi discriminarea.. La ora actualã. putem prezenta o laturã mai umanã a acestei meserii. prin care ar fi acceptat Augustin Hagiu. preºedinte COTAR. a precizat Dorin Nistor...

existã propuneri ca pe traseele mai scurte sã nu fie obligatorie dotarea maºinilor cu aparatura prevãzutã în OG 8/2011. UNTRR ºi FORT au semnat un material comun în acest sens“. Dan Petrescu. liberalizarea va avea loc...000 euro pentru aparatura prevãzutã în OG 8“. Astfel. astfel.. Mai devreme sau mai târziu. „În urma întâlnirilor care au avut loc între ARR.. sesizând. Parlament... Operatorii din România nu sunt pregãtiþi în acest moment pentru liberalizare... ºi Garda Financiarã. În orice caz....... De asemenea.000 de înregistrãri pe primele trei luni ale anului pe sistemul de depunere online a deconturilor... Pe de altã parte. „La acest proiect de lege. Pirateria nu a putut fi stopatã pânã în prezent.. Ar fi extraordinar dacã patronatele vor reuºi sã gãseascã o alternativã comunã la forma iniþialã a amendamentelor.. din Camera Deputaþilor. transportatori ºi chiar presã . „Am solicitat Comisiei pentru Industrii ºi Servicii din cadrul Ca- merei Deputaþilor ca patronatele sã fie invitate la dezbaterile privind modificarea OUG 109/2005... Nemulþumirea transpor tatorilor este cu atât mai mare cu cât actualul sistem de depunere a deconturilor funcþioneazã de la începutul anului ºi pare sã producã efectele scontate în sensul depistãrii neregulilor. iar odatã cu apariþia legii 168 nici ARR ºi nici Poliþia Rutierã nu mai avem competenþe în segmentul de 8+1 locuri ºi sub acesta. Totuºi.. mai ales cã noua lege trebuie sã vizeze interese generale ºi rolul patronatelor este sã se asigure cã nu existã ingerinþe ale unor interese personale“.. Transportatorii în cauzã vor face dovada cã au realizat respectivul transport.....exprimat dorinþa.. Dupã consultarea propriilor membri. a arãtat reprezentantul UNTRR.. operatori care atunci când au încercat sã introducã cuponul au fost avertizaþi cã respectivul beneficiar utilizase deja toate cupoanele.. Sunt mai multe situaþii în acest sens“.. se pare cã va fi un cost cuprins între 100 de euro ºi 1. în unanimitate... însã patronatele vor avea nevoie de dreptul de a interveni. cel mai important deziderat al momentului îl reprezintã pentru transportatori realizarea unei noi legi a transporturilor...... de asemenea. COTAR ar putea.... Daniela Dobrilă. „Calitatea de expert prevãzutã în regulamentul camerei trebuie recunoscutã. Amendamentele aduse la OUG 109/2005 au fost îndelung discutate.. Probabil cã ar trebui sã regândim total întocmirea ºi realizarea programului de transport.... a completat Augustin Hagiu. întrebarea care se pune este cât de pregãtiþi vom fi în acel moment. Rãspunsul primit de la Parlament a fost destul de ambiguu“.. totodatã.. Trebuie precizat faptul cã forma finalã a normelor de aplicare a OG 8/2011 nu a fost încã stabilitã.“ Noua lege a transporturilor Aºa cum precizam la începutul materialului.“ 66 .... EVENIMENT deºi acest subiect se aflã în atenþia tuturor factorilor ce trebuie implicaþi . în timp ce patronatele au aceste discuþii ºi îºi canalizeazã atenþia cãtre amendamentele aduse la OUG 109/2005..... a precizat William Padina.. Norme la OG 8/2011 Reprezentanþii ARR au prezentat stadiul la care au ajuns discuþiile legate de nomele la OG 8/2011. în ciuda neînþelegerilor existente între patronate pe diferite subiecte. se va ºti exact staþia în care posesorul cardului a coborât. sã semneze acest material.... nu va mai fi nevoie de carduri speciale..... director licenþe ARR.. este greu de anticipat care va fi forma finalã ºi cine va fi pânã la urmã ini þiatorul noii legi unice a transporturilor... ajungându-se deja la a treia formã de prezentare a acestora... fiecare patronat a trimis cãtre membri forma de lege pe care o va susþine în discuþiile cu MTI ºi cu Parlamentul.. a precizat Daniela Dobrilã..MTI... director licenţe ARR: „Vom iniþia un proiect prin care sã aflãm care sunt fluxurile reale de cãlãtori pentru a putea realiza un program de transport real. Din informaþiile preliminare primite de la firme care comercializeazã asemenea aparate. dar ºi pe cele ale operatorilor. aprilie 2011 ... reprezentând 12 milioane de lei...lucrurile sunt extrem de încurcate. fãcând tot mai greu de urmãrit o formã finalã. patronate.. Au fost înregistrate ºi probleme...... De asemenea.. se are în vedere ca prezenþa cardurilor sã fie înregistratã de cãtre cititorul de card pe o razã de 50 de metri. director general Dacos: „Liberalizarea ar rezolva problemele atât ale transportatorilor cât ºi ale autoritãþilor. reprezentant UNTRR. în cadrul MTI se lucreazã la o altã lege unicã în transporturi. Ar dispãrea procesele. numãrul variantelor creºte.. iar noi vom identifica unde a fost utilizat incorect cuponul. „Sunt aproximativ 365..... asociaþiile patronale au avut 36 de pagini de amendamente... acestea au avut iniþiativa de a încerca realizarea unei forme comune pe care sã o trimitã la Parlament ºi la MTI.. Astfel... patronatele încearcã sã se asigure cã vor fi primite la dezbaterile din cadrul Comisiei de Industrii ºi Servicii........ În acelaºi timp. În aceste condiþii... Dupã consultarea membrilor.. cã nu mai vor cupoane... care sã aibã în vedere nevoile cãlãtorilor.... Mai mult decât atât. a afirmat Daniela Dobrilã... preºedintele FORT a precizat cã dezbaterile comisiei sunt publice... Însã.. Imprimeria Naþionalã ºi Casa de Sãnãtate s-a decis ca facilitãþile de transport sã fie trecute pe cardurile de sãnãtate ale beneficiarilor.... Discutãm acum de amendamente aduse la amendamente ºi...... care au fost trimise atât la Parlament cât ºi la MTI.

... iar 65% sunt mai mici de 23 de locuri.... Aceºtia considerã cã liberalizarea poate duce la conflicte ºi la scãderea calitãþii în transporturi.. destinat companiilor de profil...... Abilitatea ºoferilor care asigurã deplasarea confortabilã ºi în siguranþã a pasagerilor poate fi obþinutã prin parcurgerea în cadrul poligonului a unor situaþii bine definite. 80% dintre acestea au capacitate mai micã de 40 de locuri........ Singurul cost pentru client este cel al motorinei. Conform datelor IRU........ Aici intervin anvelopele Continental Bus and Coach Tires.. ªi astãzi sunt curse care nu se executã“. Nu cred cã este sustenabil acest sistem în care pirateria cu acte în regulã este cea mai gravã. în ultimii ani. Pe de altã parte.. preşedinte IFPTR: „Completarea pregãtirii teoretice cu cea practicã duce la creºterea interesului ºoferilor. cerinþele pasagerilor rãmân aceleaºi aceºtia vor sã cãlãtoreascã confortabil... în 2009 erau clasificate pe stele în România 9... a arãtat Dan Petrescu... un sistem automat de taxare atât în vehicule cât ºi în punctele fixe.. cu o vechime medie de cinci ani... în funcþie de necesitãþile individuale... Ce vom face dupã urmãtoarea licitaþie? Cât timp vom mai licita? În 2002... staþia dispune de o aplicaþie electronicã de stocare ºi gestionare a datelor despre alimentãrile realizate..... dar nu pot sã nu mã gândesc la viitor............ în condiþii de maximã siguranþã....“ Poate „liberalizare“? Ar putea reprezenta liberalizarea soluþia pentru problemele transportului regulat în trafic naþional? La aceastã întrebare a încercat sã rãspundã Dan Petrescu.... Actualul sistem a dus ºi la alte anomalii.....în salã (trei zile) ºi cea practicã . „Stãm foarte bine la clasificarea autocarelor.... De la 18 curse în 2002..... asistenþa ºi service-ul sunt incluse ºi... directorul general al firmei Dacos.De precizat este ºi faptul cã forma iniþialã a amendamentelor cuprinde numeroase prevederi care contravin regulamentelor europene. SKAYO genereazã rapoarte în ceea ce priveºte activitatea companiei ºi dosare de fraudã în condiþiile de neconcordanþã între înregistrãri......... a completat directorul general Dacos. însã.. Cele cinci zile obligatorii de pregãtire pot fi împãrþite între pregãtirea teoreticã .. Key Account Manager UTI Systems: „SKAYO este un sistem inteligent de transport. Dan Pavel...000 de mijloace de transport. dupã prima licitaþie.“ EVENIMENT Sandor Gabor.. Liberalizarea va permite ca pasagerul sã facã diferenþa“. în plus. ni s-a promis cã vom fi apãraþi de lege....... Amintim faptul cã firma Dacos funcþioneazã de peste 19 ani.. are 48 de autocare clasificate în general pe patru stele... deþine la ora actualã 22 de trasee fiecare cu o vechime mai mare de 8 ani... 67 .“ Bogdan Ivaşcu..... totodatã..borcescu@ziuacargo. iar cunoºtinþele se fixeazã astfel mult mai bine. nu am mai putut sã ne facem un plan de afaceri real. mulþi transportatori ºi-au exprimat îngrijorarea legatã de o posibilã liberalizare a pieþei. Radu BORCESCU radu. „Sunt beneficiarul actualului sistem de licitare a traseelor... Customer Service Manager Continental Automotive Products: „În timp ce cerinþele legate de anvelopele pentru autobuze ºi autocare variazã foarte mult.ro Cătălin Storosciuc.. Au loc plecãri la aceeaºi orã ºi acum... director regional de vânzări Oscar Downstream: „Suntem promotorii staþiilor de incintã ºi am reuºit permanent sã fim lideri de piaþã pe acest segment. s-a ajuns astãzi la 40 de curse pe traseul VâlceaBucureºti... un instrument de control în vederea eliminãrii fraudelor existente în vehicule ºi. Staþia este pusã la dispoziþia clienþilor fãrã nici un cost.. Serviciile noastre asigurã reducerea costurilor cu carburantul....“ aprilie 2011.. dar ºi din punct de vedere economic......în poligon (douã zile).

. director general DTR-MTI: „Stabilirea programului de transport reprezintã o problemã a autoritãþilor.. El intrã în vigoare peste 2 ani. a doua abordare... nu erau alte condiþii“... „Trebuie menþinut un echilibru între cerere ºi ofertã.. menþionând cã.. a precizat Sorin Sîrbu.. mergând pânã la retragerea totalã a dreptului de a mai opera pe transport rutier de persoane“. Î ACTUALITATE SORIN SÎRBU... Un exemplu este legislaþia de dinainte de 2000. este mai simplã ºi ar presupune anumite criterii privind distanþa dintre plecãri ºi numãrul de km dintre staþii. dar are anumite dificultãþi de aplicare.... Nu poþi sã renunþi la o cursã cum vrei tu. a spus directorul general DTR....Licenţe de traseu la cerere? Cum va arăta transportul regulat de persoane în trafic naţional după 2013? Lucrurile încep să prindă contur........ Prima menþine acest program de transport.. nu s-a luat o decizie clarã privind ce se va întâmpla dupã 2013 cu transportul regulat de persoane în trafic naþional. dar existã mai multe scenarii luate în calcul.. dar sunt unele trasee care nu se executã ºi nu vedem de ce sã privãm cetãþenii de posibilitatea de transport... care presupun responsabilizarea vizavi de efectuarea cursei.. „Din punctul meu de vedere.. nu s-a stabilit o variantă sigură... Vor exista... a unui acces la cerere“...... Cealaltã variantã presupune adoptarea. La ora actualã. În privinþa autovehiculelor. aprilie 2011 ... în prezent.ro 68 ... Am înclina ca.. Unul dintre scenarii este ca operatorii care deþin acum licenþe de traseu sã rãmânã pe loc.. Pânã în acest moment... sunt majore. În rest. de implementat ºi regulamentul privind drepturile pasagerului.. deocamdată. sunt emise licenþe de traseu.. Dar serviciile publice sunt acele servicii de transport care nu se pot efectua în condiþii de profitabilitate“. Radu BORCESCU radu.. El a subliniat cã ar fi de dorit o simplificare a accesului la piaþa de transport naþional de persoane prin servicii regulate... se va permite accesul ºi altor operatori de transport pe traseele respective. însă..... este luată din ce în ce mai des în calcul varianta eliberării licenţelor de traseu la cerere.. dupã care.. dar anumite prevederi..... nu face decât sã concureze neloial alt operator care ºi-a format o cursã. În cadrul MTI. dar cu condiþii ferme de îndeplinit... totuºi.. Acordarea la cerere a traseelor ar presupune un acces mai larg.. care trebuie sã þinã cont de fluxurile de cãlãtori... de asemenea.... sã mergem pe o variantã mult mai simplã decât pânã acum.. cel mai bine ºtie transportatorul sã îºi dimensioneze flota... „Comunitatea europeanã are posibilitatea sã îºi protejeze transportul prin servicii publice de transport.. existã douã variante.. anumite pârghii pentru a evita concurenþa neloialã...... în cadrul Ministerului Transporturilor ºi Infrastructurii (MTI) se lucreazã la o altã variantã de lege unicã. când transportul intern era condiþionat de o frecvenþã de 30 de minute...... Pentru viitor.. Eºti obligat sã anunþi pasagerii când nu o faci.... a arãtat Sorin Sîrbu.... „Transportul de persoane este reglementat pânã în 2013 de programul actual de transport......borcescu@ziuacargo. printr-un regulament dedicat..... în funcþie de solicitare. director general Direcþia Transport Rutier din cadrul MTI...... n timp ce atenþia transportatorilor a fost atrasã cãtre amendamentele aduse în Camera Deputaþilor la OUG 109/2005. unde accesul la trasee s-ar face la cerere. cea mai mare parte a traseelor naþionale nu se încadreazã în aceastã categorie. sã acoperi anumite daune“. Existã ºi alte regulamente europene care vor deveni obligatorii ºi de care o nouã legislaþie naþionalã ar trebui sã þinã cont.. De aceea trebuie sã eliminãm aceastã posibilitate de migrare cu responsabilizarea clarã a operatorului de transport... aºa cum se întâmplã în cazul transportului internaþional de persoane...... în paralel cu responsabilizarea transportatorului. a explicat Sorin Sîrbu..... „Mai avem.“ La fel ca la transportul internaţional Schimbãrile legislative naþionale trebuie sã ia însã în calcul ºi regulamentele europene. dupã 2013. a explicat directorul DTR. Dacã transportatorul migreazã atunci când vrea el de la un traseu la altul.

... În funcþie de marcã.. Volkswagen.. urmat de Iveco...584 1...2011: parcul licenţiat încă se „ţine“ bine În cazul transportului de pasageri. scãderea a fost drasticã. totalul anului trecut a fost de 489. dintr-un total al copiilor conforme pentru licenþele de transport pasageri din România de 21... cifrele vorbesc şi în acest domeniu despre criza economică..... 1.043 Structură parc persoane utilizat în funcţie de marcă vehicul Mercedes-Benz Iveco Volkswagen BMC Ford Setra Volvo Rocar Renault Roman Scania Yutong Altele 7.444 1.134 747 704 626 421 355 347 294 205 89 5.903 în 2007).... 69 .....448. fapt datorat licitaţiilor de trasee...854 vehicule licenþiate de transport pasageri au o vechime de 5 ani sau mai micã. iar 5.903 1.... se poate remarca faptul că parcul licenţiat de vehicule de transport este mai nou decât în cazul transportului de marfă..... BMC. iar de la începutul anului 2011 ºi pânã la finele lunii martie ºi-au pierdut licenþa încã 85 operatori. 417 din 2010 ºi 74 cu an de fabricaþie 2011.....421 2..mihailescu@ziuacargo.377 2... se observã cã 7.. spre deosebire de transportul de marfã..... cu 704.113 133 567 543 449 768 300 623 262 384 210 561 265 461 666 504 219 1.904 2..... care aratã situaþia extrem de grea pe care o traverseazã transportul rutier de persoane... Astfel.377.... numãrul total de operatori licenþiaþi fiind de 3. discutãm de un spor negativ..953.584 vehicule noi licenþiate (faþã de 1. Din punctul de vedere al licenþelor retrase...201 527 535 308 403 367 676 445 568 281 189 1.... cu 2.. fără îndoială..... putem constata cã....... 5........ Raluca MIHĂILESCU raluca..823)... cu 7. De la aceastã cifrã.. cu 747 ºi Ford.826 2..273 vehicule). ªi pe segmentul transportului de pasageri.717 5.. se pare cã Mercedes-Benz deþine primul loc în topul preferinþelor operatorilor licenþiaþi de transport pasageri.717 vehicule au an de fabricaþie 2005. la sfârºitul lunii martie..... ARR precizeazã cã. au intrat pe piaþa transporturilor rutiere de persoane 78 operatori..973 vehicule au o vechime mai mare de 10 ani.. statisticile ARR arãtând cã pe piaþa româneascã ruleazã în prezent 432 vehicule cu an de fabricaþie 2009. Dar.509 1.....448 STATISTICI Vechime parc persoane utilizat în funcţie de anul fabricaţiei Anul Fabricaþiei 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000-2005 1995-2000 1990-1995 sub 1995 Total vehicule 74 417 432 3.. cu 2..826 unitãþi.....904 vehicule au an de fabricaþie cuprins între 2000 ºi 2004. de cãtre Autoritatea Rutierã Românã. iar în primele trei luni ale acestui an numai 13 companii au solicitat licenþe....134...323 Legendã: LTP = licenþe transport pasageri CC = copii conforme aprilie 2011.953 CC ale LTP 419 950 547 2. anul trecut. tudiind statisticile furnizate. unde deţinerea unor vehicule noi oferă avantaje în calcularea punctajului. cu 3..ro Operatori transport persoane Judeþ AB AG AR B BC BH BN BR BT BV BZ CJ CL CS CT CV DB DJ GJ GL GR HD HR IF IL IS MH MM MS NT OT PH SB SJ SM SV TL TM TR VL VN VS TOTAL: LTP 59 106 56 311 121 128 58 66 67 96 131 147 58 67 212 32 84 118 64 113 62 122 43 67 52 110 61 100 138 96 52 165 79 70 116 125 46 100 37 73 67 78 3........ S De asemenea.. pe piaþa vehiculelor de transport pasageri anul de vârf a fost 2008 (anul ultimei atribuiri de trasee)... forma preferatã de deþinere a vehiculelor este proprietatea (15..041 705 308 373 462 190 578 199 505 301 342 21.. Practic.. urmatã de leasing (4..352) ºi închiriere (1. precum şi despre incertitudinile ultimilor ani privind alocarea de trasee....

gratuite. În deconturi figureazã cupoane care nu au fost predate veteranilor.. a arãtat cã „dacã facem o analizã statisticã a veteranilor de rãzboi... Însã.... Astfel.504 lei. respectiv 12 bilete. au un parcurs paralel cu calea feratã“. O altã constatare a fost legatã de datele titularilor ºi numãrul de legitimaþii menþionate pe cupoanele statistice ale biletelor speciale pentru cãlãtorii simple ridicate cu ocazia controalelor de la societãþi... în cursul unui an calendaristic...... Reprezentantul Gãrzii Financiare a arãtat faptul cã existã cupoane statistice care sunt vizate în acelaºi timp de mai multe comitete judeþene ale Asociaþiei Naþionale a Veteranilor de Rãzboi (ANVR).... De exemplu.. otrivit legislaþiei....... comisar ºef Garda Financiarã: „Am descoperit..... potrivit evidenþei ANVR... încã se mai plimbau cu autobuzul... valoarea cãlãtoriilor înregistrate de societãþi. în situaþia în care valoarea cãlãtoriilor pe baza biletelor speciale. un numãr de 24. Oricum. efectuate pe baza cupoanelor... cercetãrile pe care le-am efectuat ºi le efectuãm în continuare nu se referã la transporturile care.. pe cãile fluviale.2010.. Plecând de la numãrul de cupoane înregistrat de societate ºi numãrul zilelor în care s-au efectuat curse. comisar ºef Garda Financiarã. valoarea cãlãtoriilor pe baza biletelor speciale reprezintã 62.Probleme la tichetele pentru veterani Controalele realizate de Garda Financiară în ultima vreme au scos în evidenţă o serie de nereguli legate de deconturile tichetelor pentru veterani...... dar care.. într-o anumitã mãsurã..36% din cifra de afaceri netã a unei societãþi. sau la 12 cãlãtorii interne gratuite... De asemenea.. În majoritatea cazurilor. numerele speciale ale cupoanelor pentru aceiaºi titulari diferã în totalitate ca plajã de numere...... deºi numãrul veteranilor a scãzut de-a lungul anilor. dacã nu existã posibilitatea sã cãlãtoreascã pe calea feratã. cupoanele sunt completate cu acelaºi scris la toate rubricile.. De la staþia…. respectiv: „D-l (D-na)….. deºi conform evidenþei Asociaþiei Naþionale a Veteranilor de Rãzboi.ro 70 .... exercitã o concurenþã neloialã în domeniul transporturilor“.. totodatã. Radu BORCESCU radu. care nu corespund cu datele titularilor de drept ale biletelor speciale... La staþia…“. dus-întors.. sunt 12 dosare penale înaintate parchetelor.. la alegere. În majoritatea cazurilor...... se concluzioneazã faptul cã societatea respectivã ar fi transportat în medie pe zi un numãr de 50 veterani de rãzboi sau vãduve ale veteranilor de rãzboi... media distanþelor completate pe cupoane fiind de aproximativ 320 km. so- licitatã de societate..... veterani decedaþi.. legitimaþie titular….. ordinea numericã....... pe mijloacele de transport auto.. potrivit „Situaþiilor centralizatoare“ pe perioada ianuarie 2010 .... Dorin Nistor. Lei… ºi Din data…“ În plus.... depus de societate este de 1..“ P EVENIMENT Principalele inadvertenţe Analiza cupoanelor statistice a biletelor speciale a scos în evidenþã numeroase situaþii suspecte.... Nr. reprezintã un procent foarte mare din cifrele de afaceri.. este de 632. Decontarea cãlãtoriilor fãrã ca acestea sã se efectueze creeazã un minus la bugetul de stat ºi.. la unele societãþi..683 lei... o societate comercialã a transportat în medie pe zi un numãr de aproximativ 29 veterani de rãzboi sau vãduve ale veteranilor de rãzboi (titulari ai biletelor speciale)...... iar cifra de afaceri netã potrivit bilanþului la 30. la 12 cãlãtorii interne. dus-întors... eliberându-se fiecãrui titular de drept.. inclusiv la rubricile „Km…... veteranii de rãzboi ºi vãduvele de rãzboi care locuiesc în mediul rural au dreptul..06..014...borcescu@ziuacargo..... dupã caz.. conform deconturilor.. dar mai sunt în lucru ºi altele. cei rãmaºi au început sã se plimbe mai mult. aprilie 2011 .iunie 2010. Prezent la evenimentul de la Poiana Braºov. a arãtat reprezentantul Gãrzii Financiare. iar 80% din numele trecute pe cupoane nu apar ca nume de veteran. vom constata cã cel mai tânãr veteran de rãzboi din România are 86 de ani. predarea biletelor de cãlãtorie s-a fãcut respectându-se DORIN NISTOR. aceste cupoane sunt completate cu cele mai lungi distanþe.... „Pânã la ora actualã..

. William Padina.. în cazul în care transportatorul nu mai poate face faþã obligaþiilor financiare pe care le are....... „Astfel.... Totodatã... Regulamentul instituie registrul electronic naþional al întreprinderilor de transport.. N EVENIMENT Regulamentul 1071/2009 Acesta introduce elemente noi în privinþa accesului la profesia de operator de transport rutier... eficiente... în ultimã instanþã... Precizeazã cazurile de pierdere a bunei reputaþii ºi co-responsabilizeazã întreprinderea (operatorul de transport) ºi managerul de transport. care va include informaþii despre întreprinderi. Regulamentul 1073/2009 Este principalul act european care reglementeazã modul de efectuare/autorizare a transporturilor rutiere intracomunitare.borcescu@ziuacargo... dacã un transportator este lezat în interesele sale de legislaþia naþionalã...sã traducã regulamentele europene ºi. Suplimentar... indiferent ce va conþine legea în România. regulamentele europene sunt direct aplicabile þãrii noastre. ci ar trebui doar sã conþinã prevederi pentru punerea în aplicare a regulamentelor la nivel naþional.... condiþia de bunã reputaþie...... dar sigur au caracter descurajator ºi cu certitudine nu sunt proporþionale cu gravitatea faptei“........ cu vala- bilitate de zece ani. sã le adapteze la specificul românesc...... nu ºtiu cât de eficiente sunt sancþiunile pe care le aplicã autoritãþile din România.. Sunt luate în calcul capitalul ºi rezervele....ro aprilie 2011..... În prima etapã pe lângã autoritatea din domeniu. capacitatea financiarã poate fi doveditã printr-o asigurare....000 de euro pentru fiecare dintre vehiculele urmãtoare.... pe lângã cursele ocazionale. constituind astfel legea transporturilor. solicitantul nu se conformeazã legislaþiei interne sau internaþionale în domeniul transportului rutier sau a sãvârºit încãlcãri grave ale legislaþiei comunitare. De asemenea... proporþionale ºi cu efect de descurajare. semnãtura ºi ºtampila emitentului. outãþi aduse de legislaþia europeanã în domeniul transporturilor rutiere de persoane precum ºi modificãri impuse legislaþiei române au fost prezentate în cadrul conferinþei de la Poiana Braºov de William Padina. Însã... se stabilesc cu claritate condiþiile în care nu se acordã/reînnoieºte o autorizaþie: solicitantul nu poate oferi serviciul care face obiectul cererii.... iar în regulamentele europene este specificat altceva.... acest regulament detaliazã condiþia de capacitate financiarã.... respectiv 9.. reprezentant UNTRR. precum ºi date privind încãlcãrile legislaþiei din domeniul transporturilor de cãtre aceºtia. iar certificarea se realizeazã de cãtre un auditor. Printre elementele de noutate introduse de acest regulament se numãrã licenþa comunitarã ºi copiile conforme ale acesteia. detaliind......Legislaţia europeană aduce schimbări Regulamentele europene 1071/2009 şi 1073/2009 aduc numeroase elemente noi pentru transportul de persoane... „În momentul de faþã. totodatã. Aceasta se determinã pe baza conturilor certificate ale întreprinderii... un stat membru decide pe baza unei analize detaliate cã scopul principal al serviciului nu este acela de a transporta persoane între staþiile aflate în diferite state membre..... a arãtat reprezentantul UNTRR. la Curtea Europeanã de Justiþie“. iar asigurãtorul rãspunde în solidar alãturi de întreprinderea de transport. În Parlament. un stat membru decide pe baza unei analize detaliate ºi a unor criterii nediscriminatorii cã serviciul în cauzã ar afecta serios viabilitatea unui serviciu comparabil reglementat de unul sau mai multe contracte de servicii publice.. întreprinderile de transport nu vor mai fi controlate odatã la cinci ani. a precizat William Padina. un numãr de înregistrare.000 euro pentru primul vehicul ºi câte 5.. se impune o creºtere a supra- vegherii întreprinderilor de transport. Radu BORCESCU radu.. despre managerul de transport. Astfel.. Regulamentul liberalizeazã serviciile regulate speciale...... printre altele.... Sumele asigurate au rãmas la acelaºi nivel.. ci în fiecare an“... 71 . reprezentant UNTRR: „Legislaþia româneascã nu trebuie sã rescrie regulamentele europene.. Totodatã.. iar legislaţia naţională va trebui să ţină cont de acestea.. care trebuie sã conþinã doar denumirea firmei... acesta va putea face demersuri pentru a repara prejudiciile produse de legislaþia naþionalã.... se pleacã de la premisa cã legea româneascã trebuie sã includã tot . Se instituie aplicarea de sancþiuni progresive.. tribunalele din România sau........ Regulamentul prevede un model clar pentru acestea... Pentru realizarea unor astfel de servicii este necesar doar contractul cu beneficiarul ºi licenþa de transport..

a precizat directorul general Atlassib...... s-a constatat o scãdere de doar 2% a numãrului total de pasageri. în cazul Italiei“..... ste prematur sã vorbim în acest moment de trecerea perioadei de crizã... mai mult de o treime din piaþa transportului internaþional prin linii regulate este acaparatã de transportatori «pirat»“.... Dacã luãm ca datã de referinþã anul 2007.... Radu BORCESCU radu. Volumul încasãrilor a scãzut în aceºti ultimi patru ani într-un ritm mult mai alarmant decât fluxul de pasageri.. În 2010... nu au ºoferi de schimb pe traseu.... director general Atlassib: „Se va putea vorbi în România de o liberalizare în transportul internaþional de persoane prin linii regulate când toþi operatorii vor activa dupã aceleaºi reguli ºi adevãratul arbitru va fi pasagerul“..... am înregistrat o continuã scãdere a numãrului total de pasageri transportaþi pe liniile internaþionale Atlassib.. existã transportatori care efectueazã curse regulate din România cãtre Italia ºi Spania.. cu ocolirea cât mai multor obligaþii. atât din România..... nu plãtesc taxe de autogarã...... La ora actualã... sã procedãm la scãderi de tarife pentru a rãmâne în piaþã... având în vedere cã încã ne mai confruntãm cu efectele nefaste ale acesteia. pentru care accesul pe piaþa comunitarã nu a fost decât o oportunitate de câºtiguri uºoare ºi rapide. urmatã de o altã scãdere de 3% în 2010....... situaþia a fost aproape la fel cu anul precedent.. În ceea ce priveºte Spania... s-a înregistrat o scãdere similarã celei la nivel general european (scãderea a fost cu aproximativ 3% mai micã faþã de media generalã în anii 2009 ºi 2010)..... în mod evident...ro Fluctuaþia numãrului de pasageri transportaþi pe liniile internaþionale ATLASSIB în perioada 2007-2010 Încasãri echivalent EURO pe liniile internaþionale ATLASSIB în perioada 2007-2010 72 ....... 29% în 2009 ºi aproape 17% în 2010. În Italia. situaţia grea pe care a traversat-o în ultimii ani transportul internaţional de călători......... ajungându-se la scãderi de peste 40% în 2009.. cât ºi spre România“. iar criza continuă... Din estimãrile noastre. Din 2009.. aprilie 2011 . „E Daniel Micu. a declarat Daniel Micu..... în special.. director general Atlassib........ s-a înregistrat o scãdere dramaticã a numãrului de pasageri. „Paradoxal.. scãderea a fost mult mai drasticã... având în vedere cã s-a depãºit momentul aderãrii la UE ºi interesul românilor pentru cãlãtoriile în Europa a atins cote normale.. sau de peste 26%.. liberalizarea transportului internaþional de persoane a fost perceputã ºi aplicatã într-o manierã proprie de mulþi operatori de transport. faþã de 2007.. nu plãtesc TVA pentru segmentele de traseu parcurse pe teritoriul altor state.borcescu@ziuacargo.. Aceºtia elibereazã documente fiscale doar pentru o micã parte din veniturile realizate. a arãtat Daniel Micu.Transportul internaţional nu a scăpat de criză Datele comparative din perioada 2007-2010 demonstrează.. a urmat o scãdere dramaticã de aproape 30% în urmãtorii doi ani.... în anii urmãtori. EVENIMENT Fluctuaţia pasagerilor Anul 2008 poate fi considerat un an de evoluþie normalã.. vom constata cã.. Astfel... În Franþa. s-a înregistrat o creºtere de aproape 6% faþã de 2007. anul intrãrii României în Uniunea Europeanã.. de 6% în 2008..... cu toate cã se înregistreazã o creºtere permanentã a cheltuielilor. sub acoperirea curselor ocazionale.. contrar logicii. în 2008. suntem nevoiþi..... însã... cu aproape 17% faþã de 2007.... Pe relaþia cu Germania. „Liberalizare“ sau „piraterie“ „În România. dupã o creºtere de 12% în 2008.. în cazul Spaniei.. urmatã de o scãdere de peste 20% în 2009.

.. AUGUSTIN HAGIU. chiar dacã anul 2011 a adus câteva semne pozitive.. Printre acestea se numãrã actele normative care nu au fost discutate în cadrul CES sau faptul cã softul de cântãrire al CNADNR nu a fost updatat cu cei 9..... Pentru segmentul de transport persoane. acesta nefiind corelat cu portanþa stabilitã pe reþeaua de drumuri naþionale.. reprezentanþi ai Federaþiei au participat la 67 de emisiuni TV în direct.. În continuare.. mulþi întreprinzãtori români nu fac parte din nici un patronat..... ne-am propus câteva obiective pe care le-am atins . Se încearcã menþinerea monopolurilor asupra traseelor judeþene ºi interjudeþene..... În ceea ce priveºte criza.“ ORBAN LASZLO..... a fost unul extrem de activ pentru FORT.“ DORU MARIAN CRÃC.“ aprilie 2011.. se doreºte rezolvarea problemelor de necorelare între portanþa drumurilor ºi indicatoare. FORT îºi propune ca în ceea ce priveºte infrastructura. Anul trecut... De asemenea........... Din pãcate..... a avut loc adunarea generală FORT. priorităţile pentru perioada următoare.... O prioritate pentru FORT o va constitui ºi monitorizarea ºi încercarea de stopare a abuzurilor legate de stabilirea unor taxe pentru utilizarea infrastructurii rutiere la nivel judeþean....ro CONSTANTIN OPREA. FORT a apãrut în 240 de articole din presa scrisã (32 de articole au fost în presa de specialitate)......... iar întâlnirea organizatã la Sãcele (Judeþul Braºov) a fost ºi un prilej de a realiza un bilanþ al activitãþii... în legislativ. preºedinte al Patronatului Naþional Român (PNR): „Fãrã a ne uni într-o miºcare patronalã.. va participa la dezbaterile privind amendamentele aduse OUG 109/2005... au fost consemnate 124 de intervenþii în emisiuni de ºtiri... P La începutul lunii aprilie. în cazul mãrfurilor pulverulente. iar Federaţia şi-a stabilit. În 2010. vicepreºedinte FORT: „Prin acest patronat... De asemenea. de asemenea.“ EVENIMENT Bilanţ 2010 FORT a împlinit 5 ani de la înfiinþare.. discutãm despre amendamentele aduse OG 27 în Camera Deputaþilor ºi trebuie sã fim uniþi pentru a avea rezultate... Softul utilizat de cãtre CNADNR pentru cântãrire reprezintã o altã problemã luatã în considerare.......... cu această ocazie. s-a trecut din nou la abuzuri. aceasta se va manifesta în continuare în România.. preºedinte al Consiliului Economic ºi Social (CES). în mediul politic... Trebuie amintit ºi faptul cã FORT va fi membru fondator al IPRU... preºedinte FORT: „Dupã o perioadã mai bunã. privind prelungirea valabilitãþii programului de transport..5 t pe axã. o uniune internaþionalã a operatorilor rutieri de transport persoane.... FORT se va concentra pe combaterea OG 5/2011 ºi OG 8/2011 ºi.. Radu BORCESCU radu..FORT şi-a stabilit priorităţile e segmentul transportului rutier de mãrfuri.. nu se poate rezolva nimic în România... care a avut opt colegii directoare..................700 km aduºi la portanþa de 11.OG 27. FORT solicitã ºi o verificare metrologicã a cântarelor CNADNR...... recuperarea unei pãrþi a datoriilor privind deconturile.... O altã solicitare este oprirea cântãririi pe fiecare axã în parte..borcescu@ziuacargo... vicepreºedinte FORT: „Anul trecut. vicepreºedinte FORT: „Lucrurile merg prost pentru cã totul este subordonat politicului. precum ºi scoaterea cântarelor din punctelor de frontierã. am reuºit sã fim prezenþi în locurile importante. în continuare. sã se asigure aceeaºi portanþã pe toatã lungimea diferitelor rute de transport.... având o lungime de peste 30 minute fiecare.“ FLORIAN COSTACHE....... 73 .

.19 ianuarie) Nu vă lăsaţi tulburaţi de perioada aglomerată şi extrem de stresantă. În plan financiar.... este o oarecare instabilitate. pe distanţe lungi şi.... mai ales că dispuneţi de importante resurse energetice. HOROSCOP DE CĂLĂTORIE Dacă aveţi posibilitatea... luaţi-vă concediu...20 martie) Lucrurile par să meargă bine din punct de vedere financiar... încercaţi să vă stăpâniţi nervozitatea.. din cauza grabei de a acţiona şi.... Atenţie. asiguraţi-vă că starea tehnică a maşinii este bună şi evitaţi conflictele de orice natură.. totuşi... Energia care vă stăpâneşte ar putea să vă aducă o mulţime de beneficii.. să luaţi câte o pauză şi să căutaţi cea mai bună modalitate de a organiza lucrurile.. de a vorbi pe un ton mult prea ridicat. dar nu sunteţi încă gata de acţiune... nici nu e momentul potrivit. însă.. oricum veţi găsi cele mai potrivite modalităţi de a transforma drumurile lungi în excursii foarte plăcute. Din punct de vedere financiar........18 februarie) Mai mult ca niciodată. aşa că. Nu veţi călători foarte mult. Pentru a evita suprasolicitarea.. mai ales.. asiguraţi-vă că v-aţi odihnit suficient.... care se anunţă a fi agitată pe toate planurile.. dar dacă o veţi face. nu apăsaţi prea tare pedala de acceleraţie şi nu uitaţi să vă puneţi centura de siguranţă.. CAPRICORN (22 decembrie .... La volan......20 aprilie) Se anunţă o perioadă tumultoasă din toate punctele de vedere. în special la drum lung. dar aveţi mare grijă în trafic. A sosit momentul să vă încărcaţi bateriile şi apropierea de natură este cea mai indicată sursă de recuperare energetică.15 mai 2011 BERBEC (21 martie ...20 iunie) Aveţi o mulţime de planuri şi proiecte. în general. care pare să nu vă mai ajungă. Veţi călători destul de mult şi ar fi indicat să acordaţi atenţie conducerii preventive. În plus.22 iulie) Cu un pic mai multă flexibilitate şi o atitudine detaşată... Atenţie în trafic: nu conduceţi agresiv şi evitaţi conflictele..... Încercaţi să menţineţi un echilibru în viaţa dumneavoastră şi totul va merge ca pe roate. Dacă plecaţi la drum lung. RAC (21 iunie . să evitaţi conflictele în trafic.... Atenţie în trafic: conduceţi preventiv. TAUR (21 aprilie .. având în vedere că vitalitatea este la cote minime. nu apăsaţi prea tare pedala de acceleraţie şi purtaţi întotdeauna centura de siguranţă.. în interes de serviciu. la timpul potrivit.. Resursele obţinute astfel este posibil să vă ajungă tot anul de acum încolo... deşi se întrevăd câştiguri spectaculoase... 74 .. măcar câteva zile.. în acelaşi timp. fiţi gata de drum! Conduceţi cu prudenţă.. în această perioadă.. aprilie 2011 . Din punct de vedere financiar.. lucrurile o iau pe o pantă descendentă.. Dacă este nevoie să călătoriţi.. dar. pentru a evita situaţiile neplăcute! LEU (23 iulie ... aţi putea să treceţi cu bine de perioada următoare.. Oricum... Dacă aveţi ocazia.. însă nu e cazul să vă îngrijoraţi.. Încercaţi.. cu condiţia să o ţineţi sub control.22 octombrie) Este o perioadă solicitantă din toate punctele de vedere şi este foarte posibil ca stresul să vă dea mari bătăi de cap. călătoriţi cât mai mult. Veţi călători mult.. Veţi călători foarte mult şi veţi fi într-o continuă luptă cu timpul. Şi pentru că va fi nevoie să călătoriţi mult...22 septembrie) Dacă este nevoie să vă concentraţi asupra unui proiect. V~RS~TOR (20 ianuarie .21 decembrie) Energia este la cote maxime.. inclusiv cea verbală. aveţi nevoie de o scurtă vacanţă: nu neglijaţi acest aspect....21 mai) FECIOAR~ (23 august ... pare că vă găsiţi întotdeauna la locul potrivit. Mai bine aşteptaţi şi analizaţi toate posibilităţile pe care le aveţi.... aşa că tot ceea ce vă propuneţi are şanse de reuşită. lucrurile stau foarte bine. A sosit timpul să acordaţi mai multă atenţie activităţilor care vă oferă linişte şi relaxare... pentru că veţi avea multe drumuri de făcut.. Deşi perioada este propice pentru negocieri şi încheierea de noi afaceri... Înainte de a pleca la drum. V-ar prinde tare bine un concediu... asiguraţi-vă că este vorba doar de un plan de vacanţă.. dar nu la fel de bună în plan relaţional. aveţi foarte multe de făcut.. dar. asiguraţi-vă că v-aţi odihnit suficient iar maşina este într-o stare tehnică bună. în special resursele financiare. la volan: conduceţi cu prudenţă! PE{TI (19 februarie .15 aprilie .... măcar din când în când... BALAN}~ (23 septembrie ... SCORPION (23 octombrie . odihniţi-vă înainte de a vă urca la volan! GEMENI (21 mai .. există riscul de a scăpa lucrurile de sub control..21 noiembrie) Nu vă puteţi plânge de lipsă de energie.. S~GET~TOR (22 noiembrie . însă.. încercaţi să vă planificaţi eficient activităţile... Şi totuşi....... de asemenea.22 august) Urmează o perioadă excelentă în plan financiar. Încercaţi... aveţi nevoie să vă ţineţi sub control starea de impulsivitate.. înainte de a pleca la drum. nu la aceeaşi înălţime se ridică şi gestionarea lor. mai ales.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful