P. 1
Pro for Ma 001

Pro for Ma 001

|Views: 143|Likes:
Published by Hamizan Harun

More info:

Published by: Hamizan Harun on Sep 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2013

pdf

text

original

Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pengajian Sosial Pendidikan Rendah) Nama

Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) PSS3108 3(2+1 ) 60 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama / Kedua 1. MenghutaikankandUriganSukatah Pelajaran Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 2. Mengaitkan organisasi kandungan Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan dengan elemen tematik Pengajian Sosial. 3. Mentafsir komponen pengetahuan, kemahiran dpn nilai terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Sivik Kewarganegaraan dan Kajian Tempatan.
4.

yang dan

Mengupas isu-isu pengajaran dan pembelajaran dalam pengajaran Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.

Sinopsis

Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial, mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan; sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan; dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. Students are exposed to the introduction to Social Studies, Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education, curiculum and curiculum specification of Local Studies; curiculum and curiculum - specification of Civics and Citizenship Education, and service learning in Civics and Citizenship Education. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work.

37

J

u\ Kepentingan surat-surat pekeliling ikhtisas / pekeliling umum dalam profesion pendidikan 6 2 Mata pelajaran Kajian Sosial di Sekolah Rendah : Kajian Tempatan. (A) 531: Perkara 6 (1).Komponen kurikulum Pengajian Sosial .Perkaitan dengan aktiviti dan budaya manusia .Kaitan kurikulum dengan kehidupan individu.U. 38 .Perkaitan dengan multidisiplin .01 ~.Perkaitan dengan budaya dan kehidupan masyarakat .6 (2) dan Perkara 11 - .Tajuk Kandungan Pengenalan Kepada Mata Pelajaran Kajian Sosial Jam 3 1 • Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) dalarr -01 sistem pendidikan di Malaysia Matlamat dan objektif kurikulum .Tahap pembelajaran dalam KBSR 0 Pencapaian hasil pembelajaran 0 Tahap 1 dan Tahap 2 Mata pelajaran Pengajian Sosial dalam KBSR Kurikulum Pengajian Sosial Definisi mengikut pelbagai pandangan bidang pendidikan .strand tematik) .Contoh: 0 SPI Bil. masyarakat dan negara • - • Surat-surat Pekeliling Ikhtisas / Pekeliling Umum . 4/1986 (Panitia Mata Pelajaran) 0 P.Rasional kurikulum Pengajian Sosial . Geografi dan Ekonomi Asas di peringkat menengah 0 Perkaitan dengan pembentukan hilai sikap dan watak di peringkat rendah -..dalam mata pelajaran Sejarah.Perkaitan dengan ilmu Pengajian Sosial di peringkat rendah (elementary social studies) 0 Persediaan dengan pembelajaran ilmu . Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • - Perspektif Kajian Tempatan Kajian Tempatan sebagai disiplin i1mu dalam Pengajian Sosial (elemen.

\ - - Tujuan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 0 Warganegara bertanggungjawab 0 Mengamal darrmenqhayatl amatanstvik 0 Memberi sumbangan dalam amalan demokrasi sesebuah negara Amalan di peringkat sekolah D\ • Domain Pendidikan Sivik dan -C Kewarganegaraan ._. .Politik 0 Hak untuk mengundi 0 Penglibatan dalam politik .Kepentingan pemupukan kesedaran Sivik dan kewarqaneqaraan di peringkat rendah 39 01 .Konsep Penting Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kemahiran Sosial 0 0 Memahami masyarakat 0 Sosialisasi politik Sejarah negara 0 0 Sistem kerajaan dan perundangan . Kewarganegaraan mengikut elemen tematik .Pengertian kewarganegaraan ._ Pengajian Sosial .Budaya 0 Kepelbagaian budaya (cara hidup) dalam masyarakat 0 Keterbukaan dalam menerima budaya lain 0 Kesedaran tentang warisan budaya Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan sebagai ilrnu hidup bermasyarakat di peringkat rendah 0 Menanam sikap-tanggungjawab 0 Memupuk toleransi dalam kehidupan • Pemupukan kesedaran Sivik dan .Kewarganegaraan .Individu dan negara ..Sosio-ekonomi 0 Hak untuk keselamatan sosial 0 Hak untuk bekerja 0 Hubungan individu dengan alam pekerjaan dan kepenggunaan .j • Perspektif Pendidikan Sivik dan _.Pengertian Sivik .J l.Tajuk Kandungan Jam ~.Sivil 0 Konsep demokratik dalam masyarakat 0 Nilai asas masyarakat 0 Kebebasan bersuara dan hak dari segi undang-undang .

unsur patriotisme Rumah Sebagai Keperluan Asas Manusia Perihal Kawasan Setempat .Rasional ..t.... I • - .Mengenal Negara Kita . • '.- c: 2- • Huraian matlamat dan objektif Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan -Matlamat Objektif .Matlamat dan objektif Pemetaan Sukatan Pelajaran Skop kandungan Bidang pembelajaran Urutan bidang pembelajaran . hasil pembelajaran. budaya.S...- Tajuk Kandungan Jam - •. Perspektif diri dan dunia luar (self in the world) Konsep good citizen berbeza mengikut masa. 9 4 Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan "III!!' • - Latar belakang dan rasional Sejarah Isu perpaduan Perubahan tingkah laku dan gaya hidup Semangat patriotik dan nasionalisrne . ()L 40 .Kejayaan dan Kebanggaan Negara Perkaitan organisasi kandungan dan bidang pembelajaran dengan elemen tematik Pengajian Sosial f-Si 1-02.Tema dan pembahagian mengikut tahun pembelajaran di Tahap 2 KBSR Tujuan bidang pembelajaran dan tema disusun mengikut urutan - {/t-. gender dan falsafah politik Individu dan masyarakat yang sentiasa berinteraksi dalam bentuk 0 Agen perubahan Kawalan sosial 0 0 Kontrak sosial 9 3 Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran Kajian Tempatan • - Sukatan Pelajaran Latar belakang .02- • Organisasi kandungan dan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) mengikut tema I topik.Sejarah Negara Kita Ekonomi Negara .

Skop kandungan 0 Diri murid 0 Pembangunan diri murid 0 Murid dengan keluarga 0 Murid dengan masyarakat 0 Murid dengan budaya Malaysia 0 Murid dengan negara 0 Cabaran masa depan murid .Sayangi Keluarga .Malaysia Negaraku Sedia Hadapi Cabaran <.. \ ~ \2_ \ ~l.Tajuk 0 0 0 Kandungan Pengetahuan Kemahiran Nilai Jam .- l 5 Pembelajaran Khidmat Sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Projek Kewarganegaraan) 3 • Ciri - Berlandaskan pembelajaran berasaskan projek Pembelajaran Khidmat Sosial dalam mata pelajaran Pendidikan Sivik dan kewarganegaraan (PSK) Projek Kewarganegaraan di peringkat 0 sekolah rendah 0 Cara pelaksanaan di sekolah Kekerapan Peruntukan jam Bentuk projek bersesuaian dengan tahap murid Kerja kumpulan I individu ~ Berdasarkan panduan dalam Sukiwfn Pelajaran -"-.Kenali Budaya Malaysia .Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan kaitannya dengan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Sukatan Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan .Hidup Bersama Oi sekolah dan Masyarakat .0\ - Prinsip kandungan 0 Tiga penekanan utama 0 Berdasarkan tematik 0 Dimensi peribadi dan sosial murid 0 Penyesuaian tema secara konteks • Organisasi Kandungan dan Huraian Sukatan ~~\ Pelajaran (HSP) t: Sayangi Diri .t_ 41 .

.Memupuk kemahiran Belajar 0 Maklumat 0 Berfikir aras tinggi 0 Menyelesai masalah 0 0 Kreatif Pengurusan masa 0 Sosial ..Kesan industrialisasi dan pembangunan .institusi I 0 setempat I rakan sebaya I orang sumber I ibu bapa Penglibatan agensi/pihak luar 0 Kos dan bahan 0 0 Kaedah mengumpul maklumat Pemerhatian Senarai semak 11··{. 42 .Pembentukan warganegara dunia yang bertanggunjawab Jumlah ~ r i cz: " • 30 6 6 Amali Merancang dan Mengurus Projek Kewarganegaraan • Merancang langkah-Iangkah pelaksanaan Matlamat dan tujuan projek 0 0 Pemasalahan I bidang tumpuan 0 Hasil pembelajaran Berkaitan kandungan tematik PSK Mengikut tahap pencapaian murid - Penubuhan jawatankuasa Pelan tindakan Penjadualan 0 Skop penglibatan komuniti .Tajuk Kandungan Jam - Dimensi pembelajaran berasaskan projek Perancangan Pelaksanaan 0 0 Reflektif 0 Laporan 0 • Matlamat ..Kesedaran kompetensi sivik (civic competence) untuk kesejahteraan masyarakat ..' ..interaktif 0 0 Interpersonal Refleksi berstruktur 0 Pembelajaran berterusan (continous learning) Perkaitan dengan perkembangan global .

Pameran. Contoh: Projek keteriaan Projek khidmat rakan sebaya .Khidmat Membaca untuk Orang Kurang Upaya (OKU) ..Tajuk Kandungan Temu bual Soal selidik Kajian kes Rujukan sumber e-konferen 0 0 Jam Aplikasi teknologi Ruang untuk penglibatan murid istimewa Pemantauan Senarai semak Interaksi guru .Kempen kesedaran . afektif dan psikomotor Jelas untuk pencapaian hasil pembelajaran Autentik Bahan bukti (contoh gambar.murid Sesi refJektif yang berstruktur Bimbingan Penyimpanan rekod perkembangan Pentaksiran Kriteria mengikut aspek kognitif.Projek Anak Angkat / Kelas atau Sekolah Angkat - ~. rekod e-mail) Bahan multimedia Persembahan hasil projek Pernyataan refleksi Formatif Penggunaan rubrik Analisis hasil kerja pelajar Pentaksiran pencapaian hasil pembelajaran Spesifikasi pembahagian gred jelas Indikator jelas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • Jenis projek.Sudut pembelajaran .Projek Bencana Alam . .Persembahan budaya 0 Pementasan . . jurnal.Kajian kes komuniti setempat . 43 .

Kuala 44 .). G. D.. (5th ed. T. Goffey. "Syllabus analysis: Are we teaching and telling our students?".W. A. Pelajaran Malaysia. berfikir.). Allyn & Bacon: Needham Heights. Malaysia. Novato. (1995). Mass. (2002). (5th ed. (2001). Pollard. Kurikulum bersepadu sekolah rendah: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Social studies and the elementary school child. Project based learning: A guide to standard focused project based leaming. K. Kemahiran Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. (2003). (2004). (1996). London: Continuum. Davis. Kementerian Pelajaran Malaysia. (1995). California: BIE. Perkembangan Maxim.Kuala Lumpur: Pusat Pelajaran Kementerian rendah: Kajian Tempatan Kurikulum. Teaching and learning elementary social studies. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.Tajuk Kandungan Amali -Melaksanakan Projek Kewarganegaraan Jam 24 7 • - Melaksanakan projek Merekod dan mencatat maklumat Mengubah suai kaedah mengikut keperluan semasa yang timbul Melapor projek Menyediakan laporan Memilih cara membuat • • - - persembahan Membuat refleksi Meneliti hasil kerja Meneliti masalah dan cara penyelesaian Membuat kesimpulan Memberi cadangan untuk penambahbaikan Jumlah Jumlah Keseluruhan 30 60 Pentaksiran Kerja Kursus: Peperiksaan 60% Akhir: 40% Rujukan Asas Buck Institute Kementerian For Education. Open Ellis. Ref/ective teacher. A. and Taylor. Rujukan Tambahan Bers. New Jersey: Prentice-Hall Inc. Kurikulum bersepadu sekolah (Semakan) . A. W. Buckingham: University Press. Assessment Update 8(6): 14-15. Education and social change. (2004). (2002).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->