มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม

)
ร่วมกับ ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ SEAMEO-SPAFA
เชิญชวนทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมงาน

International

People’s Theatre Forum
ละครเปลี่ยนแปลงสังคมได้ จริงหรือ?
ร่วมปะทะวัฒนธรรมสังสรรค์กับนักละคร ศิลปิน นักวิชาการด้านละครกว่า 20 ประเทศใน บรรยากาศพักร้อนสไตล์
ลูกทุ่ง เดินตัวเบาถอดสูทชุดผ้าไหม คีบรองเท้าแตะ เอกเขนกฟัง คิด คุย ถกแทะสบายๆ แบบได้เรื่องได้ราวและได้ใจ...
80 ผู้เข้าร่วมชาวไทย – 60 แขกรับเชิญต่างชาติ – 24 ประเทศ – 3 วันสังสรรค์เสวนา

7-9 ตุลาคม 2554 นี้
ณ หมู่บ้านมะขามป้อม อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่
 การรวมตัวกันของนักละคร ศิลปิน และนักวิชาการด้านละคร กว่า 20 ประเทศ ที่ใช้ละครและ ศิลปะเป็น
สื่อในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม
 รับฟังประสบการณ์จากองค์ปาฐถกรับเชิญ – นักละครผู้คร่า่ หวอดในวงการมายาวนาน
 แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ปะทะสังสรรค์ทางความคิดข้ามวัฒนธรรมในหัวข้อทีน่ ่าสนใจหลากหลาย
 เข้าร่วม Master-class Workshop จากหลายประเทศ
 ตกเย็น ดื่มด่่ายิ้มหัวกับการแสดงของผู้เข้าร่วมงานประเทศต่างๆ
 สร้างเครือข่าย ร้อยโยงการท่างานของคนในแวดวง

ถ้าคุณคือ นักศึกษา นักละคร นักพัฒนา นักสันติวิธี นักวิชาการ และผู้ท่างานด้าน ศิลปวัฒนธรรม และคน
ทั่วไปที่สนใจละครในมิติของศิลปะการแสดง สื่อเพื่อการแสดงออกทาง วัฒนธรรม/ข้ามวัฒนธรรม กระบวนการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ ชุดเครื่องมือในการท่างานชุมชนและ สังคม กลวิธีสร้างการมีส่วนร่วม เครือข่าย สื่อทางเลือกเพื่อ
ศึกษา-สะท้อน-สื่อสารปัญหาสังคมในมิติ ต่างๆ... คุณไม่ควรพลาดงานนี้
เปิดรับผู้เข้าร่วมชาวไทยและเอเซีย-แปซิฟิก 80 ที่นั่งเท่านั้น เพื่อร่วมแลกประสบการณ์ กับนักละคร
ศิลปิน นักวิชาการด้านละคร 20 ประเทศ จานวน 50 คน
ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท/คน (รวมอาหาร ที่พัก–ริมดอยรีสอร์ท พาหนะในพื้นที่ และ กิจกรรมตาม
โปรแกรม) สาหรับนักศึกษาและเยาวชน 3,000 บาท/คน
สถานที่จัดงาน หมู่บ้านมะขามป้อม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 9 ไร่ กลางทุ่ง ร่ม รื่น
ด้วยสีเขียวของนาข้าวและร่มไม้ ดูวิวดอยหลวงเชียงดาวแบบพาโนรามา อาคารที่จัดกิจกรรมมีโรง ละครใหญ่
สาหรั บรวมพล ส่ วนห้ อ งสนทนาและเวิ ร์กช็ อ ปแยกย่ อยไปตามใต้ถุ นบ้ าน ชายทุ่ ง ริ ม สระน้ า ใต้ ร่มไม้ ใน
บรรยากาศลมพัดชายทุ่ง

สนใจเข้าร่วมงาน
ติดต่อได้ที่ makhampomreunion@gmail.com หรือ mkpchiangdao@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 084-004-2110 (แอ๊ป) หรือ 081-208-2629 (จ๋อน)
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ http://mkpchiangdao.wordpress.com

ศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2554
11.00-13.00

14.00-18.00

19.30-21.30

9.00-12.30

เดินทางถึง
เชียงดาว
เชียงดาว
Day
การแสดง

ฟอรั่ม 1
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้าม
พรมแดน
วัฒนธรรม

14.00-18.00

19.30-21.30

9.00-12.30

เข้าพักโรงแรมริมดอยรีสอร์ท
งานรืน่ เริงร่วมกันของชุมชนเชียงดาว มะขามป้อม และผองเพื่อนทั้งไทยและเทศ มีการแสดงละคร และงาน
วัฒนธรรมของเด็กๆ ในชุมชน การแสดงลานกลางแจ้งจากเพื่อนต่างชาติ มีซุ้มกิจกรรมทั้ง แบบสืบสานและ
สร้างสรรค์ให้ได้ลงมือทา มีเวิร์คช็อพละครและงานศิลปะแบบม่วนๆ มี”กาดมั่ว”เอาไว้ซื้ออาหารยามหิว แถมมี
หมอนวดทั้งมือนิ่มมือหนักไว้บริการแบบสบายๆ ริมชายทุ่ง
Showcase การแสดง 5 สไตล์ (จากการร่วมกันสร้างงานร่วมกันก่อนหน้านี้ 3 วันของนักละคร สาขาต่างๆ
ได้แก่ ลิเก หุ่น หน้ากาก กายกรรม และ Physical Theatre)

เสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2554
ปาฐกถา : บทเรียน-ประสบการณ์จากประวัติศาสตร์การทางานข้ามวัฒนธรรม
โดย Mok Chiu Yu, Centre for Community Cultural Development – ฮ่องกง
เวทีแลกเปลี่ยน 5 ห้องพร้อมทีมวิทยากรนานาชาติ เลือกเข้าตามที่แจ้งความจ่านง

ก้าวข้าม
ประสบการณ์กลยุทธ์สร้าง
งานวัฒนธรรม
ในเอเชีย

มะขามป้อม
Study Tour
สะท้อน 10 ปีของ
การเชื่อมโยงผู้คนที่แตกต่าง
เข้าหากันด้วยละคร

รอดกับ
ปางแดง : ชุมชน ธุรกิจ

กับการท่างาน
เครื่องมือเปิดโลกที่ ข้ามวัฒนธรรม
แตกต่างของผู้เรียน อย่างมีส่วนร่วม

ความเป็นไปได้
ของศิลปะกับ
ธุรกิจเพือ่ สังคม

Cultural
Heritage
Mapping

(เลือกเข้าตาม
ความสนใจ รับได้
ห้องละ 20 คน)

(Janet Pillai Malaysia)

การแสดง

กลุ่มละครมะขามป้อม, เด็กดอยปางแดง, และ Showcases จากกลุ่มเพื่อนๆ จากพม่า ลาว อินโดนีเซีย ฯลฯ

ละครเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง
สังคม

14.00-15.30

ตลาดนัดไอเดีย

15.30-16.00

ปิดงาน

(Xris
Reardon Australia)

Community
Circus

เสียงชุมชน

Masterclass
workshops

ฟอรั่ม 2

Forum
Theatre

ศิลปะวิธีการ
สอนอย่าง
สร้างสรรค์

(Andrea Hille
- Germany)

Art of Peace Storytelling
(ปองจิต
สรรพคุณ &
Richard Barber
- Thailand)

Physical
Theatre
(Ron

(รศ.วยุพา
ทศศะ Thailand)

Bieganski USA)

อาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2554
ปาฐกถา : สะท้อนภาพละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมในภูมภิ าคเอเชีย
โดย Janet Pillai – ARTS-Ed, มาเลเซีย
(เวทีแลกเปลี่ยน 5 ห้องพร้อมทีมวิทยากรนานาชาติ เลือกเข้าตามที่แจ้งความจ่านง)

วิกวัยรุ่น

Peace Room

ละคร-สังคม ละครชุมชน

ขอเขียวด้วยคน

ละครกับ ขบวนการ ชุดเครื่องมือ
ละครกับการ
สื่อละครกับการ ละครกับปฏิบัติการ
สร้างคนรุน่ ใหม่ใส่ใจ สร้างสรรค์กับงาน ต่อสู้ขยายพื้นที่ สร้างความ
มันส์ๆ ด้าน
สังคม
ด้านความขัดแย้ง ศิลปะในสังคม เข้มแข็งในชุมชน สิ่งแวดล้อม
แบ่งกลุม่ ระดมสมอง– ขายไอเดีย เชื่อมโยงกันในอนาคต
1.เครือข่าย 2.โครงการ&โปรดักชั่นร่วมกัน 3.ฐานข้อมูล 4.สื่อสารออนไลน์ 5.ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

กล่าวปิด และการแสดงอ่าลา

หมายเหตุ – ตารางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful