KInh tÕ vÜ m« I

Trêng ®¹i häc ngo¹i th¬ng
Khoa kinh tÕ & Kinh Doanh quèc tÕ
Th.S Hoµng Xu©n
B×nh
Bµi 1: Kh¸i qu¸t vÒ Kinh tÕ häc VÜ m«
I. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña kinh tÕ häc
VÜ m«:
II. §èi tîng, vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:
1. §èi tîng:
Y, g, u, inflation, budget, BP,
2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:
- Trõu tîng ho¸, c©n b»ng tæng qu¸t (c©n
b»ng ®ång thêi all market (Walras), to¸n
häc
III. HÖ thèng kinh tÕ VÜ m«:
1. §Çu vµo:
+ Ngo¹i sinh: Thêi tiÕt, chÝnh trÞ,
d©n sè, c«ng nghÖ + ph¸t minh khoa
häc
+Néi sinh: t¸c ®éng trùc tiÕp: CSTK,
CSTT, CS Y, CS kinh tÕ ®èi ngo¹i
2. Hép ®en: AS+AD
*AD: tæng khèi lîng hµng ho¸, dvô mµ c¸c
t¸c nh©n trong nÒn ktÕ cã kh¶ n»ng vµ
s½n sµng mua trong 1 thêi kú nhÊt ®Þnh.
C¸c yÕu tè kh¸c kh«ng ®æi. (P, Y..)
*AS:Tæng khèi lîng hh, dv mµ c¸c t¸c nh©n
trong nÒn ktÕ cã kh¨ng n¨ng vµ s½n sµng
cung trong 1 thêi gian nhÊt ®Þnh. Ytè
kh¸c k« ®æi
*Nh©n tè ¶nh hëng: , P, Y, E..
* Nh©n tè ¶nh hëng: P,CFSX, Y*
Y*: lµ s/lîng tèi ®a mµ nÒn ktÕ cã thÓ SX
®îc trong §K toµn dông nh©n c«ng, k«
lf¸t
Toµn dông nh©n c«ng=D/sè-(trÎ
em+giµ) - tµn tËt -(hs+sv) - néi trî-ngêi
k« muèn lv

§Çu ra gåm nh÷ng biÕn sè chØ kÕt qu¶
ho¹t ®éng cña mét nÒn kinh tÕ trong mét
thêi kú nhÊt ®Þnh thêng lµ mét n¨m, ®ã lµ
s¶n lîng, viÖc lµm, møc gi¸ chung, tû lÖ
l¹m ph¸t, l·i suÊt, t×nh tr¹ng ng©n s¸ch
nhµ níc, c¸n c©n th¬ng m¹i, c¸n c©n thanh
to¸n quèc tÕ.

3. §Çu ra
IV. Môc tiªu cña kinh tÕ häc vÜ m«:
*Kh¸i qu¸t: æn ®Þnh, t¨ng trëng, c«ng b»ng
XH
*Cô thÓ: Q,V/lµm, æn ®inh P, l/f¸t, KT§N
(XNK), ph©n phèi c«ng b»ng(®¶m b¶o thu
nhËp)
*C«ng cô: CSTK, CSTT,CS thu nhËp, CS
KT§N
Bµi 2: Tæng s¶n phÈm quèc d©n & ph-
¬ng ph¸p x¸c ®Þnh
I. Tæng s¶n phÈm quèc nội (GDP-Gross
domestic products)
Lµ gi¸ trÞ b»ng tiÒn cña tæng hh vµ dv
cuèi cïng ®îc SX ra trong ph¹m vi l·nh thæ
1 quèc gia trong 1 TG nhÊt ®Þnh (thêng 1
n¨m) b¾t kú NSX thuéc quèc tÞch nµo.
Hµng ho¸ cuèi cïng: k« bÞ b¸n l¹i trong
thêi kú, SX ®¬ng thêi, b¸n trªn thÞ trêng
Hµng ho¸ trung gian:nguyªn liÖu cho SX
1. Kh¸i niÖm:
2.C¬ së :
Kinh tÕ ®ãng gi¶n ®¬n: Households
+firms
Gi¶ ®Þnh: b¸n hÕt, thanh to¸n hÕt, hé mua
hÕt tiÒn
Hé gia ®×nh

H·ng SX

CF cña hµng
Thu nhËp hé gia ®×nh
Input cña SX
H,ho¸,dvô cuèi cïng
Doanh thu cña h·ng
Chi tiªu cho h.ho¸ dv cuèi cïng
Vßng lu©n chuyÓn GDP trong nÒn
kinh tÕ
ThÞ trêng hµng hãa vµ
dÞch vô
ThÞ trêng c¸c yÕu tè
s¶n xuÊt
C¸c h·ng
kinh doanh
Hé gia ®×nh
®Çu vµo SX
Lao ®éng, ®Êt
®ai, vèn, tr×nh
®é qu¶n lý
B¸n HH vµ DV
cuèi cïng
Mua HH vµ DV
cuèi cïng

TiÒn l¬ng, tiÒn thuª
vµ lîi nhuËn –
CPSX (= GDP)
Thu nhËp cña hé
gia ®×nh (= GDP)
Doanh thu
(= GDP)
Chi tiªu
(= GDP)
+Vßng bªn trong: khÐp kÝn cña c¸c yÕu
tè vËt chÊt mang tÝnh vËt thÓ
+Vßng bªn ngoµi: di chuyÓn cña tiÒn
+ 3 c¸ch x¸c ®Þnh GDP (vßng ngoµi); Chi
tiªu, chi phÝ, gi¸ trÞ gia t¨ng
3. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh:
*Ph¬ng ph¸p chi tiªu:
GDP = C + I + G + (X-M)
*Trong ®ã:

C (Consumption): chi tiªu cña c¸c hé gia
®inh
I(Investment): chi tiªu cña c¸c h·ng
G (Government Expenditure): chi tiªu mua
hµng ho¸ vµ dÞ ch vô cña CP
X (Export): xuÊt khÈu
M (Import): nhËp khÈu
NX = X – M: xuÊt khÈu rßng (Net Export).

-SP c¸c hé tù SX tù tiªu dïng, ko mua b¸n,
k« tÝnh
-I:tæng I bao gæm c¶ khÊu hao,kh¸c net
I=I-D
-Kho¶n ®Çu t lµm t¨ng TSC§ (m¸y mãc),
®Çu t cæ phiÕu, cho vay k« tÝnh
-Trî cÊp XH k« tÝnh, kim ng¹ch XNK k«
ph¶i hµng ho¸ dÞch vô cuèi cïng.
*Ph¬ng ph¸p chi phÝ:
GDP = w + r + i + H + D +Te
W: tiÒn c«ng, r tiÒn thuª TSC§, i: thuª vèn,
H lîi nhuËn, D: khÊu hao, Te: thuÕ gi¸n thu
3. Ph¬ng ph¸p gi¸ trÞ gia t¨ng:
GTGT = Tæng DT - Tæng CF NVL
GDP = ¿ GTGT c¸c ngµnh
=> GDP = ¿VAT. 1/thuÕ suÊt
GTGT
VÝ dô:
C¸ c c«ng ®o¹n SX Doanh thu
(1000®)
Chi phÝNVL
(1000®)
GTGT
(1000®)
1. B«ng 20 0 20
2. Sî i 30 20 10
3. V¶i 45 30 15
4. QuÇn ¸ o 80 45 35
Tæng céng 175 95 80
NÒn kinh tÕ cã 1000 c«ng ty may mÆc:
Tæng GTGT = 1000 x 80 = 80 000
(1000®)
VËy GDP = 80 000 (1000®)

*VÝ dô vÒ s¶n xuÊt quÇn ¸o ë mét xÝ
nghiÖp may nh sau:
II.Tæng s¶n phÈm quèc d©n (GNP:
Gross national products)
1. Kh¸i niÖm:
Tæng gi¸ trÞ b»ng tiÒn cña toµn bé
hho¸,dvô cuèi cïng do c«ng d©n cña mét
níc SX ra trong 1 TG nhÊt ®Þnh ( thg 1
n¨m), bÊt kÓ viÖc SX ®îc tiÕn hµnh ë
®©u.
2. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh:
GNP = GDP + Tn
Tn: thu nhËp rßng TS tõ níc ngoµi = VNNN
-NNVN
Cã 3 trêng hîp:

+ GNP > GDP (T
n
>0): nÒn kinh tÕ trong n-
íc cã anh hëng ®Õn nÒn kinh tÕ c¸c níc
kh¸c.

+ GNP < GDP (T
n
<0): nÒn kinh tÕ trong níc
chÞu anh hëng cña nÒn kinh tÕ c¸c níc
kh¸c.
+ GNP = GDP (T
n
=0): cha cã kÕt luËn.

3. GNP thùc tÕ vµ GNP danh
nghÜa

GNP danh nghÜa (nominal GNP - GNP
n
)
®o lêng tæng GNP SX ra trong mét thêi
kú nhÊt ®Þnh theo gi¸ hiÖn hµnh, tøc lµ
gi¸ cña thêi kú ®ã (gäi lµ kú nghiªn cøu).
1
n
t t
n i i
i
GNP P Q
=
= ×
¿
Trong ®ã:
P
t
i
: Gi¸ cña c¸c hµng hãa vµ dÞch vô kú
nghiªn cøu
Q
t
i
: Sè lîng cña c¸c hµng hãa vµ dÞch vô
kú nghiªn cøu
GNP thùc tÕ (real GNP - GNP
r
) ®o lêng
tæng san phÈm quèc d©n SX ra trong
mét thêi kú nhÊt ®Þnh theo gi¸ cè ®Þnh ë
mét thêi kú ®îc lÊy lµm gèc (gäi lµ kú
gèc).

0
1
n
t
r i i
i
GNP P Q
=
= ×
¿
Trong ®ã:
P
0
i
: Gi¸ ca cña c¸c hµng hãa vµ dÞch vô
kú gèc
Q
t-1
i
: Sè lîng cña c¸c hµng hãa vµ dÞch vô
kú nghiªn cøu
Ta còng cã kh¸i niÖm GDP danh nghÜa
(GDP
n
) vµ GDP thùc tÕ (GDP
r
).

Tû sè gia GDP danh nghÜa vµ GDP thùc
tÕ lµ chØ sè gi¸ ca, cßn gäi lµ chØ sè
®iÒu chØnh GDP hay chØ sè giam ph¸t
GDP, kÝ hiÖu D (Deflator)
100%
n
r
GDP
D
GDP
= ×
GDP thùc tÕ kh«ng chÞu ảnh hëng cña sù
biÕn ®éng gi¸ ca nªn lµ mét chØ tiªu ®¸nh gi¸
phóc lîi kinh tÕ tèt h¬n GDP danh nghÜa. Tăng
trëng cña nÒn kinh tÕ tøc lµ nãi ®Õn sù tăng
trëng cña GDP thùc tÕ tõ thêi kú nµy sang thêi
kú kh¸c.
Tn
C
I
G
NX
GNP
D
NNP
Te
NI
(Y)
Td-TR
Yd
III. C¸c chØ sè kinh tÕ kh¸c:
NNP= GNP-D ; Y=NI=NNP-Te=GNP-D-
Te
Yd = NI - (Td-TR) = (C+S)
D-khÊu hao TSC§
NNP-Tæng SP quèc
d©n rßng
NI-thu nhËp quoc
d©n
Yd-thu nhËp kh¶
dông
TR (transfer)- trî cÊp
Td: thuÕ trc thu
4. Phóc lîi kinh tÕ rßng NEW (Net Economic
Welfare)
GDP, GNP bá sãt hµng hãa, dÞch vô tù
cung tù cÊp, kh«ng ®a ra thÞ trêng vµ
kh«ng b¸o c¸o; ho¹t ®éng kinh tÕ phi ph¸p
hoÆc hîp ph¸p nhng kh«ng ®îc b¸o c¸o
nh»m trèn thuÕ, « nhiÔm m«i trêng..
kh«ng vµo GNP,
NEW = GNP + V1 -V2
V
1
bao gåm:
+ Gi¸ trÞ cña thêi gian nghØ ng¬i:
+ Gi¸ trÞ cña nhung hµng hãa dÞch vô tù
cung tù cÊp
+ Thu nhËp tõ kinh tÕ ngÇm:
V
2
lµ thiÖt h¹i vÒ m«i trêng g©y anh hëng
kh«ng tèt ®Õn søc kháe con ngêi: «
nhiÔm nguån níc, nguån kh«ng khÝ, suy
tho¸i tµi nguyªn, tiÕng ån, ¸ch t¾c giao
th«ng…
NEW phan ¸nh phóc lîi kinh tÕ tèt h¬n so víi
GNPm but sè liÖu ®Ó x¸c ®Þnh NEW lµ rÊt
khã c¸c nhµ ph©n tÝch kinh tÕ vÉn ph©i
dïng GDP vµ GNP.
Personal and marital life of J.M Keynes
Born at 6 Harvey Road, Cambridge, John Maynard
Keynes was the son of John Neville Keynes, an
economics lecturer at Cambridge University, and
Florence Ada Brown, a successful author and a social
reformist. His younger brother Geoffrey Keynes (1887–
1982) was a surgeon and bibliophile and his younger
sister Margaret (1890–1974) married the Nobel-prize-
winning physiologist Archibald Hill.Keynes was very
tall at 1.98 m (6 ft 6 in). In 1918, Keynes met Lydia
Lopokova, a well-known Russian ballerina, and they
married in 1925. By most accounts, the marriage was a
happy one. Before meeting Lopokova, Keynes's love
interests had been men, including a relationship with
the artist Duncan Grant and with the writer Lytton
Strachey. For medical reasons, Keynes and Lopokova
were unable to have children, though both his siblings
had children of note.
Bµi 3: tæng cÇu & chÝnh s¸ch tµi kho¸
The Keynesian Theory of Income Determination: the
theory that will be presented hereafter was developed by
the Cambridge economist John Maynard Keynes in the
wake of the 1920s Great Depression. He argued that the
cause of a low level of income (GDP) in the economy was
given by the lack of AD.
John Maynard Keynes (right) and Harry Dexter White at the Bretton
Woods Confer..
I. Tæng chi tiªu dù kiÕn vµ tæng cÇu
Nh÷ng gi¶ ®Þnh:
-P,w kh«ng ®æi (kh«ng cã l¹m ph¸t)
-NÒn kinh tÕ cßn nhiÒu nguån lùc cha sö
dông hÕt. AS lu«n lu«n ®¸p øng AD kh«ng
cÇn thay ®æi P. =>AD quyÕt ®Þnh møc
s¶n lîng c©n b»ng.
-Kh«ng xÐt ®Õn ¶nh hëng cña thÞ trêng
tiÒn tÖ ®èi víi thÞ trêng hµng hãa.
-§ång nhÊt s¶n lîng víi thu nhËp vµ kÝ
hiÖu lµ Y.
Tæng chi tiªu dù kiÕn ph¶n ¸nh møc chi
tiªu dù kiÕn t¹i mçi møc thu nhËp víi gi¶
®Þnh møc gi¸ cho tríc.
1. Tæng chi tiªu dù kiÕn APE (Aggregate Planned
Expenditure)
Trong nÒn kinh tÕ ®ãng gi¶n ®¬n cã 2
t¸c nh©n g©y ra cÇu:
*Hé gia ®×nh: G©y ra cÇu mét lîng lµ kho¶n
tiªu dïng C. C phô thuéc vµo Y, vµ C cã xu h-
íng t¨ng lªn khi Y t¨ng. BiÓu diÔn mèi quan hÖ
®ã díi d¹ng hµm sè nh sau:
C = f
1
(Y)
-C¸c h·ng kinh doanh: G©y ra cÇu mét l-
îng th«ng qua hµnh vi ®Çu t cña m×nh.
Ta còng cã:
I = f
2
(Y)
APE = C + I = f
1
(Y) + f
2
(Y)
1.1. Hµm tiªu dïng
*Kh¸i niÖm: Hµm tiªu dïng ph¶n ¸nh møc chi
tiªu (tiªu dïng) cña c¸c hé gia ®×nh t¬ng øng
víi mçi møc thu nhËp
*C¸c nh©n tè ¶nh hëng:
-Thu nhËp
-Cña c¶i
-Nh÷ng yÕu tè t©m lý, XH, tËp qu¸n sinh
ho¹t
Kh«ng cã thu nhËp v©n ph¶i tiªu dïng=>
Kho¶n tiªu dïng nµy kh«ng phô thuéc Y
vµ ngêi ta gäi ®ã lµ tiªu dïng tù ®Þnh, kÝ
hiÖu Autonomous Consumption)
Nh vËy Y= 0, C= f1(0) = C ®©y lµ h»ng sè
vµ ngêi ta cã thÓ thèng kª ®îc ë mçi quèc
gia.

Kh«ng cã thu nhËp ngêi ta vÉn ph¶i tiªu dïng
, but Y t¨ng lªn =>kh«ng tiªu dïng toµn bé Y
mµ cã xu híng gi÷ l¹i mét phÇn ®ã chÝnh lµ
hµnh vi tiÕt kiÖm.
MPC (Marginal Propensity to Consume)
xu híng tiªu dïng cËn biªn: cho biÕt khi
thu nhËp t¨ng lªn 1 ®¬n vÞ th× c¸c hé gia
®×nh cã khuynh híng t¨ng tiªu dïng thªm
bao nhiªu ®¬n vÞ. ;0 <
MPC < 1)

MPC chÞu ¶nh hëng cña t©m lý, x· héi vµ
tËp qu¸n sinh ho¹t kh¸c.
Y MPC C Y f C . ) (
1
+ = =
Y
C
MPC
A
A
=
H×nh vÏ:
C
0
Y
MPC
C = C + MPC.Yd
Víi c¸ch hiÓu tiÕt kiÖm lµ phÇn cßn l¹i
sau khi tiªu dïng, chóng ta cã:
Y MPS C S
Y MPC C Y MPC C Y S
C Y S
.
). 1 ( .
+ ÷ =
÷ + ÷ = ÷ ÷ =
÷ =
MPS (Marginal Propensity to Save), xu híng
tiÕt kiÖm cËn biªn: khi thu nhËp t¨ng lªn 1
®¬n vÞ c¸c hé gia ®×nh cã xu híng t¨ng tiÕt
kiÖm thªm bao nhiªu ®¬n vÞ.
V× thu nhËp chØ cã thÓ ®em tiªu dïng hay
tiÕt kiÖm nªn: MPC + MPS = 1.
Chó ý:
ë ®©y cÇn ph©n biÖt xu híng tiªu
dïng cËn biªn (MPC) vµ xu híng tiÕt kiÖm
cËn biªn (MPS) víi xu híng tiªu dïng trung
b×nh
vµ xu híng tiÕt kiÖm trung b×nh.
Ta còng cã APC + APS = 1
d
C
APC
Y
=
d
S
APS
Y
=
1.2. Hµm ®Çu t
§Çu t lµ mét cÊu thµnh thø hai cña APE.
Nã cã hai vai trß trong kinh tÕ vÜ m«.
§Çu t lµ mét kho¶n lín vµ thay ®æi cña
®Çu t sÏ dÉn ®Õn sù thay ®æi lín cña
APE, vµ APE t¸c ®éng tíi s¶n lîng vµ
viÖc lµm.
§Çu t t¹o ra tÝch lòy vèn.
*Nh©n tè ¶nh hëng:
-Møc cÇu vÒ s¶n phÈm do ®Çu t míi sÏ
t¹o ra: tû lÖ thuËn
- Chi phÝ ®Çu t: tû lÖ nghÞch
- Kú väng cña c¸c nhµ ®Çu t:
Chóng ta gi¶ ®Þnh ®Çu t lµ kh«ng ®æi víi
bÊt kÓ s¶n lîng trong n¨m cã thÓ thay ®æi
nh thÕ nµo. Kho¶n ®Çu t ®ã gäi lµ ®Çu tù
®Þnh

I I =
. APE C I C I MPCY = + = + +
Khi P, w cè ®Þnh thÞ trêng h.hãa vµ dÞch vô
c©n b»ng ng¾n h¹n, khi AD or APE ®óng
b»ng s¶n lîng thùc tÕ s¶n xuÊt ra trong nÒn
kinh tÕ:
.
Y APE
Y C I MPCY
=
= + +
) (
1
1
0
I C
MPC
Y +
÷
=
S¶n lîng c©n b»ng lµ:
2. Tæng chi tiªu dù kiÕn & s¶n lîng c©n
b»ng trong nÒn kinh tÕ ®ãng cã sù tham
gia cña CP
NÒn kinh tÕ cã 3 t¸c nh©n g©y
ra cÇu.
d
Y MPC C C . + =
Thu nhËp cña d©n c kh«ng ph¶i lµ toµn bé Y
mµ chØ cßn lµ thu nhËp kh¶ dông Y
d
:
Y
d
= Y - T; T = TA - TR (gäi lµ thuÕ
rßng)
ThuÕ rßng lµ kho¶n thuÕ thùc thu cña chÝnh
phñ sau khi ®· lo¹i trõ c¸c kho¶n trî cÊp cña
chÝnh phñ cho c«ng chóng.
-C¸c h·ng kinh doanh g©y ra cÇu mét lîng lµ I:
I I =
-ChÝnh phñ g©y ra cÇu mét lîng kho¶n chi tiªu
G

+ChÝnh phñ ®¸nh thuÕ tù ®Þnh:
T T =
.( ) APE C I G C I G MPC Y T = + + = + + + ÷
0
.( )
1
( )
1 1
Y APE
Y C I G MPC Y T
MPC
Y C I G T
MPC MPC
=
= + + + ÷
= + + ÷
÷ ÷
MPC
MPC
m
t
÷
÷ =
1
Sè nh©n thuÕ, ta cã:
T m G I C m Y
t
+ + + = ) (
0
+Trêng hîp chÝnh phñ ®¸nh thuÕ theo
thu nhËp , T = t.Y (t lµ thuÕ
suÊt), chi tiªu cña hé gia ®×nh, ®Çu t vµ
chi tiªu CP lµ:
Y t MPC C T Y MPC C C ) 1 ( ) ( ÷ + = ÷ + =
I I =
G G =
(1 ) APE C I G C I G MPC t Y = + + = + + + × ÷
0
(1 )
1
( )
1 (1 )
Y APE
Y C I G MPC t Y
Y C I G
MPC t
=
= + + + ÷ ×
= + +
÷ ÷
C©n b»ng cña nÒn kinh tÕ
lµ:
) 1 ( 1
1
t MPC
m
÷ ÷
=
'
Sè nh©n chi tiªu nÒn kinh
tÕ ®ãng cã chÝnh phñ, ta
cã:
MPC
m
t MPC
m
÷
= <
÷ ÷
=
'
1
1
) 1 ( 1
1
§iÒu nµy cho thÊy khi chÝnh phñ ®¸nh
thuÕ theo thu nhËp th× kh¶ n¨ng khuyÕch
®¹i chi tiªu cña nÒn kinh tÕ gi¶m xuèng.
+ Trêng hîp chÝnh phñ võa ®¸nh thuÕ
tù ®Þnh vµ võa ®¸nh thuÕ theo thu
nhËp
T T t Y = + ×
( ) (1 ) C C MPC Y T C MPC T MPC t Y = + ÷ = ÷ × + ÷ ×
I I =
G G =
(1 ) APE C I G C I G MPC T MPC t Y = + + = + + ÷ × + ÷
0
(1 )
1 1
( )
1 (1 ) 1 (1 )
Y APE
Y C I G MPC T MPC t Y
Y C I G T
MPC t MPC t
=
= + + ÷ × + ÷
= + + ÷
÷ ÷ ÷ ÷
C©n b»ng cña nÒn kinh tÕ
lµ:
3. APE vµ s¶n lîng c©n b»ng trong nÒn
kinh tÕ më cã sù tham gia cña chÝnh phñ

Gi¶ sö chÝnh phñ ®¸nh thuÕ theo thu nhËp: T
= t.Y

NÒn kinh tÕ cã 4 t¸c nh©n g©y ra
cÇu:
I I =
G G =
-Chi tiªu cña t¸c nh©n níc ngoµi; kho¶n XK
rßng:
NX = X - M
Lîng xuÊt khÈu X nh×n chung ®îc quyÕt
®Þnh tõ ®Çu n¨m do ®ã kh«ng phô thuéc vµo
thu nhËp trong níc.
X X =
C=C +MPC.(Y-T) = C + MPC.(1-t)Y
Nhu cÇu M cã thÓ lµ NVL s¶n xuÊt, hay
tiªu dïng cña c¸c hé gia ®×nh. C¶ hai trêng
hîp nµy, nhËp khÈu ®Òu cã thÓ t¨ng khi
thu nhËp vµ s¶n lîng trong níc t¨ng.

Ta cã: M = MPM.Y

MPM (Marginal Propensity to Import). Xu
híng nhËp khÈu cËn biªn: cho biÕt khi Y
t¨ng lªn 1 ®¬n vÞ, c«ng d©n trong níc t¨ng
chi cho hµng nhËp khÈu thªm bao nhiªu
®¬n vÞ.
| |
(1 )
APE C I G X M
APE C I G X MPC t MPM Y
= + + + ÷
= + + + + ÷ ÷ ×
| |
0
(1 )
1
( )
1 (1 )
Y APE
Y C I G X MPC t MPM Y
Y C I G X
MPC t MPM
=
= + + + + ÷ ÷ ×
= + + +
÷ ÷ +
C©n b»ng ®¹t ®îc lµ:
MPM t MPC
m
+ ÷ ÷
=
' '
) 1 ( 1
1
sè nh©n chi tiªu trong
nÒn kinh tÕ më (open-
economy multiplier).
m” < m’ < m. Sè nh©n chi tiªu trong nÒn kinh tÕ më
cã kh¶ n¨ng khuyÕch ®¹i kÐm h¬n trong nÒn kinh
tÕ ®ãng.
II.ChÝnh s¸ch tµi kho¸:
1. Kh¸i niÖm: ChÝnh s¸ch tµi khãa lµ viÖc
chÝnh phñ sö dông thuÕ vµ chi tiªu ®Ó ®iÒu
tiÕt AD.
2. C¸c lo¹i chÝnh s¸ch tµi kho¸:
2.1. ChÝnh s¸ch tµi kho¸ më réng (láng)
:expansionary fiscal policy
2.2. ChÝnh s¸ch tµi kho¸ thu hÑp (chÆt):
contractionary fiscal policy
3. ChÝnh s¸ch tµi khãa vµ vÊn ®Ò th©m
hôt NS
Ng©n s¸ch nhµ níc lµ b¶ng tæng hîp c¸c
kho¶n thu, chi cña chÝnh phñ trong
kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh (thêng lµ mét
n¨m).
Gäi B lµ hiÖu sè gi÷a thu vµ chi ng©n
s¸ch, ta cã:
B = T - G
*Kh¸i niÖm ng©n s¸ch nhµ níc (State Budget)
+ B = 0: Ng©n s¸ch nhµ níc c©n
b»ng
+ B > 0: Thu nhiÒu h¬n chi, thÆng
d ng©n s¸ch
+ B < 0: Thu nhá h¬n chi, th©m
hôt ng©n s¸ch

- Th©m hôt ng©n s¸ch thùc tÕ: Lµ th©m
hôt khi sè chi thùc tÕ vît sè thu thùc tÕ
trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh.

*Ph©n lo¹i th©m hôt ng©n s¸ch
-Th©m hôt ng©n s¸ch chu kú:Lµ th©m hôt
khi nÒn kinh tÕ bÞ suy tho¸i theo chu kú kinh
doanh.

-Th©m hôt ng©n s¸ch c¬ cÊu: Lµ th©m hôt
tÝnh to¸n ®îc khi gi¶ ®Þnh nÒn kinh tÕ ®¹t
s¶n lîng tiÒm n¨ng.
Ta cã: B
tt
= B
ck
+ B
cc
=>B
cc
= B
tt
- B
ck


4. CSTK cïng chiÒu vµ ngîc chiÒu:
4.1. ChÝnh s¸ch tµi khãa cïng
chiÒu:ChÝnh s¸ch tµi khãa cïng chiÒu lµ
chÝnh s¸ch tµi khãa híng tíi môc tiªu c©n
b»ng ng©n s¸ch (B = 0) bÊt kÓ s¶n lîng thay
®æi nh thÕ nµo.
4.2. ChÝnh s¸ch tµi khãa ngîc chiÒu:
nh»m ®a s¶n lîng vÒ Y* bÊt kÓ ng©n s¸ch
bÞ th©m hôt nh thÕ nµo (Y = Y
*
)
NÒn kinh tÕ suy tho¸i, Y thÊp, CP t¨ng chi
tiªu or gi¶m T or sö dông hai biÖn ph¸p nh»m
gi÷ cho chi tiªu ë møc cao, Y t¨ng lªn Y* but
ng©n s¸ch sÏ bÞ th©m hôt.
5. BiÖn ph¸p gi¶m th©m hôt NS:
-T¨ng thu gi¶m chi
-Vay nî trong d©n: c«ng tr¸i, tr¸i phiÕu
CP
-Vay nî níc ngoµi,
-In tiÒn , sö dông quü dù tr÷ ngo¹i tÖ
Bµi 4 - TiÒn tÖ vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ
I. TiÒn tÖ
1. Kh¸i niÖm, qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t
triÓn c¸c h×nh th¸i tiÒn tÖ
a. Kh¸i niÖm:
TiÒn tÖ lµ tÊt c¶ nh÷ng thø ®îc x· héi chÊp
nhËn lµm ph¬ng tiÖn thanh to¸n vµ trao
®æi. B¶n th©n chóng cã thÓ cã hoÆc
kh«ng cã gi¸ trÞ riªng.
b. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c
h×nh th¸i tiÒn tÖ
Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi tõ nh÷ng thø
nh: vá èc, vá sß, gia sóc, ®ång, s¾t, vµng,
b¹c, kim c¬ng… vµ ®Õn tiÒn giÊy ngµy
nay
Ph¸t triÓn c¸c h×nh th¸i cña tiÒn tÖ nh
sau:
Hµng ®æi hµng => Hµng hãa lµm vËt
trung gian (tiÒn nguyªn thuû) => TiÒn
giÊy, tiÒn sÐc, thÎ tÝn dông ng©n hµng…
2. Chøc n¨ng cña tiÒn tÖ
a. Ph¬ng tiÖn thanh to¸n
TiÒn ®îc sö dông ®Ó thanh to¸n cho c¸c
giao dÞch mua hoÆc b¸n hµng hãa vµ
dÞch vô.
b. Dù tr÷ gi¸ trÞ
TiÒn cã thÓ cÊt tr÷ h«m nay vµ tiªu dïng
gi¸ trÞ cña nã trong t¬ng lai.
c. §¬n vÞ h¹ch to¸n
TiÒn cung cÊp mét ®¬n vÞ tiªu chuÈn gi¸
trÞ vµ ®îc dïng ®Ó ®o lêng gi¸ trÞ cña c¸c
hµng hãa kh¸c.
d. Chøc n¨ng tiÒn tÖ thÕ giíi
3. Ph©n lo¹i tiÒn tÖ
*C¨n cø møc ®é ®îc chÊp nhËn thanh to¸n
(hay kh¶ n¨ng thanh kho¶n - L: Liquidity),
tiÒn ®îc chia lµm c¸c lo¹i sau:
M
0
= TiÒn mÆt. §èi víi néi bé mét nÒn
kinh tÕ, ®©y lµ lo¹i tiÒn ®îc chÊp nhËn
cao nhÊt mÆc dï viÖc n¾m gi÷ nã kh«ng
cã kh¶ n¨ng sinh lîi.
M
1
= TiÒn mÆt + tiÒn sÐc (D: Deposit, ®ã
lµ kho¶n tiÒn göi kh«ng kú h¹n cã thÓ thanh
to¸n th«ng qua giÊy tê do ng©n hµng b¶o
®¶m. Kh¶ n¨ng thanh kho¶n cña M
1
kÐm
h¬n M
0
nhng vÉn rÊt cao nªn ®îc nhiÒu
quèc gia sö dông ®Ó ®o lêng khèi lîng tiÒn
lu th«ng trong nÒn kinh tÕ.
M
2
= M
1
+ tiÒn göi cã kú h¹n. Kh¶ n¨ng
thanh kho¶n cña lo¹i nµy lµ thÊp nhÊt nªn
chØ cã mét sè quèc gia cã thÞ trêng tµi
chÝnh ph¸t triÓn m¹nh, vÝ dô nh Mü, sö
dông ®Ó ®o lêng khèi lîng tiÒn lu th«ng.
II. Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ kh¶ n¨ng t¹o ra
tiÒn cña ng©n hµng th¬ng m¹i.
1. Ng©n hµng th¬ng m¹i
Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét tæ chøc trung
gian vÒ tµi chÝnh, kinh doanh tiÒn tÖ, ho¹t
®éng dùa trªn nghiÖp vô chÝnh lµ nhËn göi
vµ cho vay tiÒn.
Kh¸ch hµng NHTM: c¸ nh©n, c¸c DN, c¸c tæ
chøc KT-XH cã tiÒn nhµn rçi muèn cho vay
®Ó kiÕm lêi hoÆc ®ang cÇn tiÒn ®Ó më
réng s¶n xuÊt kinh doanh.

2. Kh¶ n¨ng t¹o tiÒn cña ng©n hµng th¬ng
m¹i

Ho¹t ®éng cña ng©n hµng th¬ng m¹i ngµy
nay b¾t nguån tõ c¬ së cña nh÷ng ngêi thî
vµng.
Kh¶ n¨ng t¹o ra “tiÒn” cña NHTM lµ kh¶
n¨ng t¹o ra thªm ph¬ng tiÖn thanh to¸n cho
nÒn kinh tÕ th«ng qua nghiÖp vô cña
NHTM (ph¬ng tiÖn thanh to¸n gåm cã tiÒn
mÆt vµ tiÒn sÐc).
b. Kh¶ n¨ng t¹o tiÒn cña ng©n hµng th¬ng
m¹i.
a. Nguån gèc ho¹t ®éng t¹o ra tiÒn cña
ng©n hµng th¬ng m¹i.
NHTM huy ®éng tiÒn göi hä lu«n gi÷ mét
kho¶n ®Ò phßng rñi ro khi ngêi cho vay
rót tiÒn, gäi lµ dù tr÷ thùc tÕ, ký hiÖu lµ
R
a
. ViÖc dù tr÷ nµy lu«n lu«n tu©n theo
mét tû lÖ nhÊt ®Þnh gäi lµ tû lÖ dù tr÷
thùc tÕ, ký hiÖu r
a
.
r
a
= r
b
+ r
e

r
b
: tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc do ng©n hµng
nhµ níc (NHTW) quy ®Þnh.
r
e
: tû lÖ dù tr÷ d«i thõa, phô thuéc vµo uy
tÝn cu¶ ng©n hµng th¬ng m¹i, kh¶ n¨ng
tµi chÝnh vµ c¸c mèi quan hÖ víi c¸c ng©n
hµng kh¸c.
HÖthèng NHTM TiÒn göi (D) Dù tr÷ (Ra) Cho vay
NH
1
1 1.ra (1-ra)
NH
2
(1-ra) (1-ra).ra (1-ra)
2
NH
3
(1-ra)
2
(1-ra)
2
.ra (1-ra)
3
... ... ... ...
NH
(n+1)
(1-ra)
n
(1-ra)
n
.ra (1-ra)
n+1
a
n
a
a
n
a n
a a a
r
r
r
r
r r r D
1 1
2
) 1 ( 1
1
) 1 ( 1
) 1 ( 1
1 ) 1 ( ... ) 1 ( ) 1 ( 1
+ +
÷ ÷
× =
÷ ÷
÷ ÷
× = ÷ + + ÷ + ÷ + =
Víi 0 < r
a
< 1 th× . Do vËy
(tû.®)
10
1
1
0 1
1 = × =
÷
× =
a a
r r
D
III. Ng©n hµng trung ¬ng (NHTW) vµ kh¶
n¨ng ®iÒu tiÕt lîng cung tiÒn cña NHTW
1. Chøc n¨ng cña NHTW (Ng©n hµng Nhµ n-
íc)
NHTW lµ ng©n hµng duy nhÊt cña mét
quèc gia thùc hiÖn 2 chøc n¨ng sau:
*Ng©n hµng cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i:
+ NHTW lµ n¬i gi÷ c¸c tµi kho¶n vµ c¸c quü
dù tr÷ cña NHTM.
+ NHTW lµ ngêi cho vay cuèi cïng cña c¸c
ng©n hµng th¬ng m¹i.

*Ng©n hµng cña chÝnh phñ
+ NHTW lu gi÷ c¸c tµi kho¶n, tµi s¶n, c¸c
kho¶n cho vay vµ ®i vay cÊp chÝnh phñ.
+ NHTW gióp chÝnh phñ ho¹ch ®Þnh vµ
thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, ®ång thêi hç
trî chÝnh s¸ch tµi khãa khi cÇn thiÕt, in
tiÒn vµ ph¸t hµnh tiÒn.
2. Kh¶ n¨ng ®iÒu tiÕt lîng Ms cña NHTW
a. X¸c ®Þnh lîng cung tiÒn (MS: Money
Supply)
*Kh¸i niÖm:
Lîng cung tiÒn lµ tæng khèi lîng ph¬ng
tiÖn thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt vµ tiÒn
sÐc hiÖn cã trong nÒn kinh tÕ.
* C¸ch x¸c ®Þnh:
NHTW kh«ng ph¸t hµnh toµn bé sè tiÒn,
mµ chØ ph¸t hµnh mét lîng lµ H
0
, (tiÒn c¬
së hay tiÒn m¹nh-Basic Money, High
Powered Money), H
0
< M
0
. Lîng tiÒn nµy
sÏ ®îc ph©n phèi nh sau:
+ C¸c t¸c nh©n trong nÒn kinh tÕ sÏ gi÷ l¹i
mét phÇn ®Ó chi tiªu dÇn, ký hiÖu lµ U.
(nã kh«ng sinh ra thªm c¸c ph¬ng tiÖn
thanh to¸n mµ cã xu híng hao dÇn ®i
trong qu¸ tr×nh lu th«ng do bÞ r¸ch,
ch¸y,…gi¶ ®Þnh khi ph©n tÝch lµ k« ®æi
+ PhÇn cßn l¹i ®îc göi t¹i c¸c ng©n hµng, ký
hiÖu lµ R. Th«ng qua hÖ thèng NHTM sÏ t¹o
ra mét lîng tèi ®a kho¶n cho vay míi lµ

R
r
D
a
× =
1
TiÒn c¬ së (H
0
)
U R
U D
Møc cung tiÒn MS
Ta cã: H
0
= U + R vµ MS = U + D
Møc cung tiÒn lín h¬n nhiÒu so víi lîng tiÒn c¬ së
nhê ho¹t ®éng t¹o ra “tiÒn” cña c¸c NHTM(MS >
H
0
).
H
0
vµ tû lÖ dù tr÷ thùc tÕ r
a
nhng cha biÕt
MS v× rÊt cã thÓ kho¶n tiÒn göi cã thÓ bÞ
rß rØ khái hÖ thèng ng©n hµng nh chóng
ta ®· ph©n tÝch trong phÇn tríc. Tuy nhiªn,
nhê vµo c¸c sè liÖu thèng kª mµ NHTW cã
thÓ biÕt ®îc tû lÖ tiÒn mÆt so víi tiÒn göi,
ký hiÖu lµ s
) (
D
U
s =
R U
D U
H
MS
+
+
=
0
Thay u = S.D vµ R = r
a
.D vµo c«ng
thøc
0
0
1
1
. .
.
H
r s
s
MS
r s
s
D r D s
D D s
H
MS
a
a a
×
+
+
= ¬
+
+
=
+
+
=
a
M
r s
s
m
+
+
=
1
Sè nh©n cung tiÒn(Money
supply multiplier)
MS = m
M
. H
0

*NhËn xÐt:
-ra gi¶m=> m
M
t¨ng=>MS t¨ng
- H
0
t¨ng=> m
M
t¨ng=>MS t¨ng
-s t¨ng=>
=> m
M
gi¶m=>MS gi¶m
( ) (1 ) 1 1
1
a a a
M
a a a
s r r r s
m
s r s r s r
+ + ÷ ÷ +
= = = +
+ + +
s phô thuéc:thãi quen thanh to¸n, tèc ®é
t¨ng TD, kh¶ n¨ng s½n sµng ®¸p øn tiÕn
NHTW
b. C«ng cô ®iÒu tiÕt lîng cung tiÒn
NghiÖp vô thÞ trêng më lµ nghiÖp vô mµ
NHTW ¸p dông nh»m ®iÒu chØnh lîng cung
tiÒn th«ng qua viÖc mua vµo vµ b¸n ra tr¸i
phiÕu chÝnh phñ trªn thÞ trêng tù do
*NghiÖp vô thÞ trêng më (Open Market
Operation: OMO):
*Quy ®Þnh tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc (Required
reserve ratio: r
b
) - r
a
= r
b
+ r
e
* Quy ®Þnh l·i suÊt chiÕt khÊu (Discount
rate):
IV. ThÞ trêng tiÒn tÖ
1. CÇu tiÒn (MD: Money
Demand)
a.Kh¸i niÖm:
CÇu tiÒn lµ tæng khèi lîng c¸c ph¬ng tiÖn
thanh to¸n (tiÒn mÆt vµ tiÒn sÐc) mµ c¸c t¸c
nh©n trong nÒn kinh tÕ cÇn ®Ó phôc vô
cho nh÷ng giao dÞch cña hä t¬ng øng víi
mçi møc l·i suÊt cßn c¸c yÕu tè kinh tÕ kh¸c
cho tríc.
b.§éng c¬:
§éng c¬ giao dÞch:
§éng c¬ dù phßng:
§éng c¬ ®Çu c¬:
c. C¸c nh©n tè ¶nh hëng:
* Møc gi¸ chung P
n
r
n
r
MD
P
MD MD const
MD
P
MD MD const
¦
|
¦

´
= =
¦
¹
¦
+
¦

´
= =
¦
¹
MD
n
(nominal Money Demand, lµ cÇu
tiÒn tÝnh theo møc gi¸ cña kú nghiªn cøu
sÏ t¨ng
MD
r
(real Money Demand, lµ cÇu tiÒn
tÝnh theo møc gi¸ cña kú gèc) kh«ng
®æi.
*L·i suÊt:
*S¶n lîng (hay thu nhËp)
Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi cÇu tiÒn
thùc tÕ ngêi ta x©y dùng hµm cÇu tiÒn thùc
tÕ:
MD = kY - hi
Trong ®ã, k vµ h lµ hÖ sè nh¹y c¶m cña cÇu
tiÒn ®èi víi s¶n lîng vµ l·i suÊt.
Y t¨ng=> MD t¨ng vµ ngîc l¹i
i t¨ng => MD gi¶m vµ ngîc l¹i
h
kY
0
kY
0
h
kY
1
i
M

0
MD1
MD0
øng víi mçi møc s¶n lîng sÏ cã mét ®êng
cÇu tiÒn
VÝ dô: MD
0
= kY
0
-hi; MD
1
= kY
1
–hi
NhËn xÐt:
+ i thay ®æi,,=>lîng cÇu tiÒn sÏ di chuyÓn
trªn ®êng MD, c¸c ytè kh¸c kh«ng ®æi.
+ Y thay ®æi, ®êng MD shift right or lefti.
Møc ®é dÞch chuyÓn phô thuéc vµo hÖ sè
k.
+ §é dèc cña ®êng MD phô thuéc vµo hÖ sè
nh¹y c¶m cña cÇu tiÒn ®èi víi l·i suÊt (h).

1 kY
i MD
h h
= ÷
2. Cung tiÒn: Money supply
* Nh©n tè ¶nh hëng ®Õn cung tiÒn

-Møc gi¸ chung P: MS danh nghÜa kh«ng
phô thuéc gi¸ chung but MS thùc tÐ th× phô
thuéc v×:
0
1
H
r s
s
MS
a
n
×
+
+
=
P
MS
MS
n
r
=
-Mong muèn cña NHTW. i thay ®æi nhng
MS cã thÓ constant nÕu NHTW cha
muèn thay ®æi MS
i
0
M
MSo
MSo
Eo
io
3. C©n b»ng trªn thÞ trêng tiÒn tÖ:
* Kh¸i niÖm: lµ giao ®iÓm cña MD, MS vµ
ký hiÖu lµ E th× E ®îc gäi ®iÓm c©n b»ng
cña thÞ trêng tiÒn tÖ, l·i suÊt i
0
t¬ng øng
víi ®iÓm E gäi lµ l·i suÊt c©n b»ng.
* NhËn xÐt:
+ NÕu l·i suÊt thùc tÕ trªn thÞ trêng cã gi¸
trÞ kh¸c i
0
th× t¬ng t¸c cung cÇu trªn thÞ tr-
êng tiÒn tÖ sÏ g©y ¸p lùc ®Èy møc l·i suÊt
trªn vÒ vÞ trÝ c©n b»ng. Khi MS, MD th× vÞ
trÝ cña ®iÓm c©n b»ng E còng thay ®æi
kÐo theo l·i suÊt c©n b»ng thay ®æi.
Bµi 5: L¹m ph¸t vµ thÊt nghiÖp
I.ThÊt nghiÖp ( unemployment)
1. Kh¸i niÖm
ThÊt nghiÖp lµ t×nh tr¹ng mét bé phËn
cña lùc lîng lao ®éng do nh÷ng nguyªn
nh©n kh¸c nhau dÉn ®Õn cha cã viÖc
lµm.
-Lùc lîng lao ®éng: lµ mét bé phËn cña
d©n sè, trong ®é tuæi lao ®éng, cã ®ñ
kh¶ n¨ng lao ®éng, cã nghÜa vô lao
®éng vµ cã mong muèn lµm viÖc.
Cã viÖc
ThÊt
nghiÖp
Lùc l-
îng

èm,néi
trî, k«
lµm..
Ngoµi
Trong
®é
tuæi
lao
®éng
D©n

S¥ §å lùc lîng lao ®éng
-Ngêi kh«ng n»m trong LLL§ lµ ngoµi tuæi
lao ®éng,(Ngêi giµ vµ trÎ em), kh«ng cã ®ñ
kh¶ n¨ng lao ®éng, ngêi kh«ng cã nghÜa
vô lao ®éng (SV,HS) vµ nh÷ng ngêi kh«ng
cã mong muèn lµm viÖc
2. §o lêng thÊt nghiÖp
Tû lÖ thÊt nghiÖp ( u - Unemployment
Rate): lµ % sè ngêi thÊt nghiÖp so víi
tæng sè ngêi trong lùc lîng lao ®éng.
U (Unemployed): Sè ngêi thÊt nghiÖp
L (Labour Force): Lùc lîng lao ®éng
% 100 × =
L
U
u
3. Ph©n lo¹i thÊt nghiÖp
a. Ph©n lo¹i theo lý do thÊt nghiÖp:
Bá viÖc, mÊt viÖc, míi gia nhËp lùc l-
îng lao ®éng nhng cha cã viÖc lµm, T¸i
gia nhËp lùc lîng lao ®éng nhng cha cã
viÖc lµm
b. Ph©n lo¹i theo nguån gèc thÊt nghiÖp:
+ThÊt nghiÖp do cä x¸t (hay thÊt nghiÖp
t¹m thêi): khi ngêi lao ®éng trong qu¸ tr×nh
t×m kiÕm viÖc lµm míi.
+ThÊt nghiÖp c¬ cÊu: x¶y ra khi thêi
gian, ®Þa ®iÓm vµ kü n¨ng cña ngêi lao
®éng cÇn viÖc lµm kh«ng phï hîp víi thêi
gian, ®Þa ®iÓm vµ kü n¨ng cña c«ng
viÖc ®ang cÇn lao ®éng.
+ThÊt nghiÖp do thiÕu cÇu: x¶y ra khi
møc cÇu chung vÒ lao ®éng gi¶m
xuèng.

+ThÊt nghiÖp do yÕu tè ngoµi thÞ tr-
êng (thÊt nghiÖp theo lý thuyÕt cæ
®iÓn): x¶y ra khi tiÒn l¬ng ®îc Ên ®Þnh
kh«ng bëi c¸c lùc lîng thÞ trêng mµ cao
h¬n møc l¬ng c©n b»ng thùc tÕ cña
thÞ trêng lao ®éng.
c. Ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt thÊt
nghiÖp- ThÊt nghiÖp tù nguyÖn,
ThÊt nghiÖp kh«ng tù nguyÖn.
4. ThÞ trêng lao ®éng
a. CÇu lao ®éng (LD - Labour
Demand)
Lµ sè lîng lao ®éng mµ c¸c t¸c nh©n trong
nÒn kinh tÕ mong muèn vµ cã kh¶ n¨ng
thuª t¬ng øng víi c¸c møc l¬ng thùc tÕ,
trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh (gi¶ ®Þnh
c¸c yÕu tè kinh tÕ kh¸c kh«ng ®æi)
L
1
L
2
L

W
r
W
1


W
0
A1
¢2
P
W
W
n
r
=
b. Cung lao ®éng (LS - Labour
Supply): lµ sè lao ®éng cã kh¶ n¨ng vµ
s½n sµng lµm viÖc t¬ng øng víi nh÷ng
møc l¬ng thùc tÕ trong mét kho¶ng thêi
gian nhÊt ®Þnh, gi¶ ®inh c¸c yÕu tè kh¸c
kh«ng thay ®æi.
LS : quy m« LLL§ x· héi t¬ng øng víi c¸c
møc l¬ng cña TTL§.
LF: quy m« bé phËn L§ chÊp nhËn lµm
viÖc ë mçi møc l¬ng cña TTL§
+Kho¶ng c¸ch gi÷a LS vµ LF biÓu thÞ sè
ngêi thÊt nghiÖp tù nguyÖn; LS &LF xu h-
íng dèc lªn trªn ph¶n ¸nh khi Wr t¨ng lªn th×
quy m« LLL§ vµ sè ngêi chÊp nhËn lµm
viÖc t¨ng lªn.
W
r
0
L
LS
LF
c. C©n b»ng thÞ trêng lao ®éng
Wr
W1
W0
A
B
C
LS
LF
E
F
L
L0
0
LD
AB: thÊt nghiÖp kh«ng tù nguyÖn
BC:th©t nghiÖp tù nguyÖn
EF: thÊt nghiÖp tù nhiªn
AC:thÊt nghiÖp
W1C: lùc lîng lao ®éng
W1A:sè ngêi ®ùoc nhËn vµo lµm viÖc
Chó thÝch m« h×nh thÞ trêng lao ®éng
-ThÊt nghiÖp tù nhiªn lµ thÊt nghiÖp tù
nguyÖn nhng TN tù nguyÖn sÏ kh«ng lµ
TN tù nhiªn khi TT L§ c©n b»ng
-T¹i ®iÓm c©n b»ng TTL§, LS=LD=>P vµ
W hîp lý, æn ®Þnh kh«ng cã gia t¨ng l¹m
ph¸t.
-T¹i Wo, sè viÖc lµm lµ nhiÒu nhÊt: toµn
dông nh©n c«ng
-T¹i W< W0 kh«ng cã TN kh«ng tù nguyÖn
II.L¹m ph¸t (Inflation):
1.Kh¸i niÖm vµ thíc ®o l¹m ph¸t:
L¹m ph¸t (inflation) lµ sù t¨ng lªn cña
møc gi¸ chung trong nÒn kinh tÕ trong
mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh.

Khi møc gi¸ chung trong nÒn kinh tÕ
gi¶m xuèng trong mét kho¶ng thêi gian
nhÊt ®Þnh gäi lµ gi¶m ph¸t (deflation).
2. Thíc ®o l¹m ph¸t:
C«ng thøc tÝnh:
Gp:price growth
rate
1
1
100%
t t
p
t
P P
g
P
÷
÷
÷
= ×
P
t-1
: møc gi¸ chung cña kú tríc ®ã
P
t
: møc gi¸ chung cña kú nghiªn cøu
Theo lý thuyÕt møc gi¸ chung (P) ®îc
tÝnh b»ng gi¸ trÞ b×nh qu©n gia quyÒn
cña gi¸ hµng ho¸ dÞch vô trong nÒn kinh
tÕ.
n
n n
Q Q Q
Q P Q P Q P
P
+ + +
+ + +
=
...
...
2 1
2 2 1 1
*TÝnh P theo mäi lo¹i hµng ho¸ khã kh¨n, do
®ã cã thÓ tÝnh l¹m ph¸t theo 2 chØ sè:
+ChØ sè gi¸ tiªu dïng (CPI-Consumer Price
Index):ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng gi¸ cña mét
"giá" hµng ho¸ vµ dÞch vô tiªu biÓu cho c¬
cÊu tiªu dïng x· héi.
0
1
0 0
1
k
t
i i
i
k
i i
i
P Q
CPI
P Q
=
=
=
¿
¿
C«ng thøc
:
1
k
p
i i
i
CPI I d
=
= ×
¿
or
P
0
i: Gi¸ kú gèc hµng i; P
1
i: Gi¸ kú nghiªn cøu cña
hµng i
Q
0i
: Lîng kú gèc cña hµng i; I
i
p
:

ChØ sè gi¸ cña tõng
lo¹i hµng, nhãm hµng trong “giá”
d
i
: Tû träng møc tiªu dïng tõng lo¹i hµng, nhãm
hµng trong “giá”; ph¶n ¸nh c¬ cÊu tiªu dïng cña XH

MÆt hµng ChØsè gi¸ (I
2005/2004
) Tû träng (d)
A 1,2 30%
B 1,4 25%
C 0,9 15%
E 1,5 30%
CPI2005=1,2x30%+1,4x25%+0,9x15%+1,5x30%=1,29
5
1
1
100%
t t
p
t
CPI CPI
g
CPI
÷
÷
÷
= ×
CPIt-1: kú tríc
CPIt:kú nghiªn cøu
Chó ý: CPI h¹n chÕ do kh«ng thÓ hiÖn
nh÷ng thay ®æi vÒ chÊt lîng cña hho¸,Dvô
hay nh÷ng thay ®æi khi xuÊt hiÖn c¸c mÆt
hµng míi.
+ ChØ sè gi¶m ph¸t GDP (D: Deflator)
1
0
1
100% 100%
n
t t
i i
n i
n
t
r
i i
i
P Q
GDP
D
GDP
P Q
=
=
= × = ×
¿
¿
ChØ sè gi¶m ph¸t GDP cho ta biÕt sù thay
®æi gi¸ cña tÊt c¶ hho¸,dvô cuèi cïng
trong nÒn k. tÕ so víi gi¸ cña thêi kú ®îc
chän lµm gèc=> còng cã thÓ tÝnh ®îc tû
lÖ l¹m ph¸t.
1
1
100%
t t
p
t
D D
g
D
÷
÷
÷
= ×
+ ChØ sè gi¸ s¶n xuÊt (Producer Price Index-
PPI)
ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng gi¸ c¶ cña ®Çu vµo,
thùc chÊt lµ biÕn ®éng gi¸ c¶ chi phÝ s¶n
xuÊt.

Träng sè sö dông tÝnh to¸n PPI lµ doanh
thu rßng cña hµng ho¸.(= TR trõ ®i c¸c
kho¶n gi¶m trõ doanh thu nh: chiÕt khÊu
th¬ng m¹i, gi¶m gi¸ vµ doanh thu hµng bÞ
tr¶ l¹i. ChØ sè nµy Ýt ®îc sö dông (chØ cã
Mü).
1
k
p
i i
i
CPI I d
=
= ×
¿
I
i
p
:

ChØ sè gi¸ cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo
d
i
: Tû träng doanh thu rßng cña c¸c lo¹i hµng
ho¸
2. Ph©n lo¹i l¹m ph¸t
TÝnh theo møc ®é cña tû lÖ l¹m ph¸t ng-
êi ta chia l¹m ph¸t thµnh 3 lo¹i: L¹m ph¸t
võa ph¶i, l¹m ph¸t phi m· vµ siªu l¹m ph¸t.
* L¹m ph¸t võa ph¶i (Moderate
Inflation):lµ l¹m ph¸t mét con sè, díi
10%/n¨m, gi¸ c¶ t¨ng chËm vµ cã thÓ dù
®o¸n tríc ®îc.
L¹m ph¸t võa ph¶i k« g©y ra nh÷ng t¸c
®éng nhiÒu víi nÒn kinh tÕ, nã cßn cã
kh¶ n¨ng khÝch thÝch SX v× gi¸ t¨ng nhÑ
lµm t¨ng lîi nhuËn sÏ khuyÕn khÝch c¸c
DN t¨ng s¶n lîng
*L¹m ph¸t phi m· (Galloping Inflation): lµ
l¹m ph¸t 2 con sè (10%-99%) trong mét
n¨m, l¹m ph¸t nµy nÕu kÐo dµi sÏ g©y ra
nh÷ng biÕn d¹ng kinh tÕ nghiªm träng,
triÖt tiªu c¸c ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ.
*Siªu l¹m ph¸t (Hyper Inflation): lµ l¹m ph¸t
3 con sè trë lªn,100% cã tû lÖ l¹m ph¸t
trong 1 n¨m.
Weimar §øc nh÷ng n¨m 1920s, 1922-
12/1923 chØ sè gi¸ t¨ng tõ 1 lªn 10triÖu.
+C¨n cø theo tÝnh chÊt l¹m ph¸t:
*L¹m ph¸t dù kiÕn: do yÕu tè t©m lý, dù
®ãan cña c¸c c© nh©n vÒ tèc ®é t¨ng gi¸
t¬ng lai, vµo l¹m ph¸t qu¸ khø. ¶nh hëng
kh«ng lín vµ chØ t¸c ®éng ®iÒu chØnh
chi phÝ SX.
+L¹m ph¸t kh«ng dù kiÕn: do c¸c có sèc
tõ bªn ngoµi vµ c¸c t¸c nh©n trong nÒn
kinh tÕ kh«ng dù kiÕn ®îc vµ bÞ bÊt
ngê.
3. T¸c h¹i cña l¹m ph¸t:
* NÕu P c¸c lo¹i hµng ho¸ t¨ng víi tèc ®é
®Òu nhau th× hÇu nh kh«ng ¶nh hëng
®Õn nÒn kinh tÕ do gi¸ c¶ t¬ng ®èi cña
c¸c hµng hãa kh«ng thay ®æi.
*L¹m ph¸t thêng x¶y ra theo hai híng:
+ Tèc ®é t¨ng gi¸ cña h.ho¸, d.vô kh«ng
®Òu,
+ Tèc ®é t¨ng P vµ t¨ng Q còng kh«ng
®ång ®Òu.

*L¹m ph¸t g©y ra nh÷ng t¸c h¹i chÝnh:
+Ph©n phèi l¹i thu nhËp vµ cña c¶i mét
c¸c ngÉu nhiªn gi÷a c¸c c¸ nh©n, tËp
®oµn...
+Lµm gi¶m tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ do
hËu qu¶ tiªu cùc mµ l¹m ph¸t g©y ra.
+BiÕn d¹ng c¬ cÊu SX vµ viÖc lµm=>DN
ph¸ s¶n or chuyÓn híng kinh doanh
4. C¸c lý thuyÕt vÒ l¹m ph¸t
* L¹m ph¸t do cÇu kÐo (Demand pulled
Inflation)
X¶y ra khi tæng cÇu t¨ng lªn m¹nh mÏ t¹i
møc s¶n lîng ®· ®¹t hoÆc vît qu¸ s¶n lîng
tiÒm n¨ng.
AD1
AD0
P1
P0
0 Y
Y*
P AS
*L¹m ph¸t do chi phÝ ®Èy (Cost pushed
Inflation)
L¹m ph¸t do chi phÝ ®Èy x¶y ra khi chi phÝ
s¶n xuÊt t¨ng ®ét ngét.
P
0
Y*
Y
Y0
AS0
AS1
AD
P0
P1
Y1
*L¹m ph¸t × (Inertial Inflation)
Khi nÒn kinh tÕ kh¸ æn ®Þnh, c¸c t¸c
nh©n trong nÒn kinh tÕ cho r»ng sÏ cã
l¹m ph¸t ë tû lÖ t¬ng tù vµ ®iÒu chØnh l·i
suÊt danh nghÜa, tiÒn l¬ng danh nghÜa,
gi¸ c¶ trong c¸c hîp ®ång kinh tÕ, c¸c
kho¶n chi tiªu ng©n s¸ch…theo tû lÖ l¹m
ph¸t c¸c n¨m tríc ®ã.
*L¹m ph¸t vµ tiÒn tÖ; khi thÞ trêng tiÒn tÖ
c©n b»ng

hi kY MD MS
P
MS
r r
n
÷ = = =
+NÕu lîng (MS
n
) t¨ng lªn th× gi¸ c¶ (P)
còng sÏ t¨ng lªn víi tû lÖ t¬ng øng, =>l¹m
ph¸t vµ tû lÖ l¹m ph¸t b»ng tû lÖ t¨ng tiÒn
danh nghÜa.
Theo lý thuyÕt s¶n lîng & tiÒn tÖ
M.V=P.Y
M: lîng cung tiÒn trong nÒn ktÕ
V:tèc ®é lu th«ng tiÒn tÖ
P: møc gi¸ chung cho nÒn kinh tÕ
Y: s¶n lîng cña nÒn kinh tÕ
-Gi¶ ®Þnh V, Y k« ®æi=>%thay ®æi M=%P
+Khi nÒn kinh tÕ gÆp ph¶i c¬n sèc nh gi¸
cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo t¨ng lªn => (MS
r
)
gi¶m nhÊt thêi=>CP ph¶i t¨ng MSn ®Ó
®¶m b¶o nhu cÇu tiÒn thùc tÕ. Lý thuyÕt
nµy dùa trªn gi¶ ®Þnh MSr, (gi¶ ®Þnh nµy
cha cã c¬ së ch¾c ch¾n & cha g¾n thùc
tÕ.
+Khi NHTW t¨ng MS => l¹m ph¸t. Khi l¹m
ph¸t t¨ng nhanh th× cÇn gi¶m tèc ®é t¨ng
tiÒn=>CP thay v× in tiÒn, cã thÓ ph¸t
hµnh c«ng tr¸i trong nh©n d©n ®Ó chi
tiªu.
* L¹m ph¸t vµ l·i suÊt
+L·i suÊt t.tÕ = L·i suÊt danh nghÜa -Tû lÖ
l¹m ph¸t
r = i - gp
+L·i suÊt danh nghÜa (i) lµ chi phÝ c¬ héi
cña viÖc gi÷ tiÒn
+ Gi¶ thuyÕt cña Irving Fisher gp t¨ng
1% =>i t¨ng 1% vµ r Ýt thay ®æi vµ ë møc
mµ c¶ ngêi cho vay vµ ngêi ®i vay ®Òu
cã thÓ chÊp nhËn ®îc. NÕu kh¸c ®i sÏ t¹o
ra møc d cÇu hoÆc d cung vµ ®Èy l·i
suÊt nµy vÒ møc æn ®Þnh.
+H cao ph¶i ®îc bï ®¾p l¹i b»ng i cao
h¬n t¬ng ®¬ng ®Ó duy tr× r c©n b»ng.
+Níc nµo cã i cao thêng H cao, vµ ngîc l¹i,
hay th«ng qua i ngêi ta cã thÓ ®¸nh gi¸ H
+NÕu H thùc tÕ > H dù kiÕn: nguêi ®i vay
lîi
+NÕu H thùc tÕ< H dù kiÕn:ngêi cho vay
lîi
5. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc l¹m ph¸t

+Gi¶m m¹nh tèc ®é t¨ng cung tiÒn,
kiÓm so¸t cã hiÖu qu¶ viÖc t¨ng l¬ng
danh nghÜa vµ c¾t gi¶m chi tiªu ng©n
s¸ch
§©y lµ biÖn ph¸p t¹o có sèc cÇu, v× khi
MS gi¶m => i t¨ng=>Ygi¶m=>C,I,G gi¶m
=>AD gi¶m=>Ygi¶m=> g©y ra mét møc
®é suy tho¸i vµ thÊt nghiÖp nhÊt ®Þnh.
+ Trêng hîp l¹m ph¸t võa, muèn kiÒm chÕ
l¹m ph¸t vµ ®Èy tõ tõ xuèng møc thÊp
h¬n ®ßi hái ¸p dông nh÷ng chÝnh s¸ch
nãi trªn nhngë møc ®é nhÑ h¬n.
6. Mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ thÊt
nghiÖp:
*ThÊt nghiÖp t¨ng=> l¹m ph¸t gi¶m vµ
ngîc l¹i thÊt nghiÖp gi¶m th× l¹m ph¸t
t¨ng.
*Nguyªn nh©n dÉn tíi mèi quan hÖ ng-
îc chiÒu gi÷a l¹m ph¸t vµ thÊt nghiÖp
*§êng Phillips
Bµi 6: T¨ng trëng kinh tÕ
I. Kh¸i niÖm vµ ®o lêng t¨ng trëng kinh tÕ
Lµ sù gia t¨ng hay më réng quy m« cña
møc s¶n lîng tiÒm n¨ng cña nÒn kinh tÕ
quèc gia
Ph©n biÖt gi÷a t¨ng trëng kinh tÕ vµ
ph¸t triÓn kinh tÕ
II.§o lêng t¨ng trëng kinh tÕ:
*§o b»ng % thay ®æi GDP thùc tÕ
% 100
1
1
×
÷
=
÷
÷
t
t t
t
Y
Y Y
g
+gt l» t¨ng trêng kinh tÕ, tÝnh theo GDP
thùc tÕ ®Ó lo¹i bá ¶nh hëng cña P,
% 100
1
1
×
÷
=
÷
÷
t
t t
pct
y
y y
g
*§o b»ng GDP ®Çu ngêi: lo¹i bá viÖc
GDP t¨ng nhng t¨ng chËm h¬n d©n sè
II. C¸c yÕu tè quyÕt ®inh t¨ng trêng kinh

1.Vèn nh©n lùc ( Human capital)
2. TÝch luü t b¶n (capital accumulation)
3. Tµi nguyªn thiªn nhiªn (Natural resource)
4. C«ng nghÖ (Technology)
III.C¬ së lý thuyÕt cña t¨ng trëng kinh
tÕ:
1. Lý thuyÕt cæ ®iÓn cña Adam Smith vµ
Malthus
§Êt ®ai ®ãng vai trß quan träng ®èi víi
t¨ng trëng kinh tÕ
+Adam Smith: thêi kú vµng son
+Malthus: Thêi kú ¶m ®¹m
2. Lý thuyÕt t¨ng trëng trêng ph¸i
Keynes
§Çu t lµm t¨ng viÖc lµm=> s¶n lùîng vµ
thu nhËp t¨ng=> chñ tr¬ng khuyÕn
khÝch nhµ níc t¨ng ®Çu t ®Ó t¨ng tæng
cÇu, thóc ®Èy t¨ng trëng.
Y
K
ICOR
A
A
=
Y
I
ICOR
A
=
ICOR
s
Y
Y
=
A
ICOR (Incremental Capital-Output Ratio -
hÖ sè gia tang vèn ®Çu ra)
Coi S=I th×

M« h×nh Harrod- Domar ®· cho thÊy vai
trß cña tÝch luü t b¶n ®èi víi t¨ng trêng
kinh tÕ
ICOR
s
g =
) (
Y
S
s =
*NÕu ICOR kh«ng ®æi th× g t¨ng cïng hÖ
sè tû lÖ tiÕt kiÖm
*NhËn xÐt: +ICOR kh«ng ph¶i bÊt biÕn
+M« h×nh cha tÝnh ®Õn vèn
nh©n lùc vµ c«ng nghÖ
3. Lý thuyÕt t©n cæ ®iÓn vÒ t¨ng tr-
ëng;
M« h×nh t¨ng trëng tiªu biÓu lµ Solow
3.1. Giíi thiÖu: 2/1956 va 11-1956 cña
hai t¸c gi¶ Solow vµ Swan
*T¹i sao gäi lµ t©n cæ ®iÓn: thÞ trëng
t¹o c©n b»ng + vai trß cña chÝnh phñ
3.2. KÕt luËn tõ m« h×nh:
+Vai trß cña tiÕt kiÖm
+TÝch luü t b¶n víi t¨ng trëng ng¾n h¹n
+YÕu tè quyÕt ®Þnh t¨ng trëng dµi
h¹n
4. ChÝnh s¸ch thóc ®Èy t¨ng trëng:
4.1. KhuyÕn khÝch tiÕt kiÖm vµ ®©u t trong
níc
4.2. ChÝnh s¸ch thu hót ®Çu t níc ngoµi
4.3. ChÝnh s¸ch vÒ nguån vèn nh©n
lùc
4.4. Nghiªn cøu triÓn khai c«ng nghÖ
míi
ÔN TẬP VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI

Bµi 1: Kh¸i qu¸t vÒ Kinh tÕ häc VÜ m« I. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña kinh tÕ häc VÜ m«: II. §èi tîng, vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:

1. §èi tîng:
Y, g, u, inflation, budget, BP,

2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu:
- Trõu tîng ho¸, c©n b»ng tæng qu¸t (c©n b»ng ®ång thêi all market (Walras), to¸n häc

III. HÖ thèng kinh tÕ VÜ m«:
1. §Çu vµo:

+ Ngo¹i sinh: Thêi tiÕt, chÝnh trÞ, d©n sè, c«ng nghÖ + ph¸t minh khoa häc +Néi sinh: t¸c ®éng trùc tiÕp: CSTK, CSTT, CS Y, CS kinh tÕ ®èi ngo¹i
2. Hép ®en: AS+AD

*AD: tæng khèi lîng hµng ho¸, dvô mµ c¸c t¸c nh©n trong nÒn ktÕ cã kh¶ n»ng vµ s½n sµng mua trong 1 thêi kú nhÊt ®Þnh. C¸c yÕu tè kh¸c kh«ng ®æi. (P, Y..)

dv mµ c¸c t¸c nh©n trong nÒn ktÕ cã kh¨ng n¨ng vµ s½n sµng cung trong 1 thêi gian nhÊt ®Þnh. k« lf¸t Toµn dông nh©n c«ng=D/sè-(trÎ em+giµ) . Y* Y*: lµ s/lîng tèi ®a mµ nÒn ktÕ cã thÓ SX ®îc trong §K toµn dông nh©n c«ng. Y.*Nh©n tè ¶nh hëng: . E.tµn tËt -(hs+sv) .néi trî-ngêi k« muèn lv . P. Ytè kh¸c k« ®æi * Nh©n tè ¶nh hëng: P..CFSX. *AS:Tæng khèi lîng hh.

§Çu ra §Çu ra gåm nh÷ng biÕn sè chØ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña mét nÒn kinh tÕ trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh thêng lµ mét n¨m. møc gi¸ chung.3. tû lÖ l¹m ph¸t. l·i suÊt. c¸n c©n th¬ng m¹i. t×nh tr¹ng ng©n s¸ch nhµ níc. viÖc lµm. ®ã lµ s¶n lîng. c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ. .

l/f¸t.CS thu nhËp. t¨ng trëng. KT§N (XNK). c«ng b»ng XH *Cô thÓ: Q. CSTT.IV. æn ®inh P. Môc tiªu cña kinh tÕ häc vÜ m«: *Kh¸i qu¸t: æn ®Þnh. CS KT§N . ph©n phèi c«ng b»ng(®¶m b¶o thu nhËp) *C«ng cô: CSTK.V/lµm.

Tæng s¶n phÈm quèc nội (GDP-Gross domestic products) 1. Hµng ho¸ cuèi cïng: k« bÞ b¸n l¹i trong thêi kú. b¸n trªn thÞ trêng Hµng ho¸ trung gian:nguyªn liÖu cho SX .Bµi 2: Tæng s¶n phÈm quèc d©n & ¬ng ph¸p x¸c ®Þnh I. Kh¸i niÖm: ph- Lµ gi¸ trÞ b»ng tiÒn cña tæng hh vµ dv cuèi cïng ®îc SX ra trong ph¹m vi l·nh thæ 1 quèc gia trong 1 TG nhÊt ®Þnh (thêng 1 n¨m) b¾t kú NSX thuéc quèc tÞch nµo. SX ®¬ng thêi.

2.ho¸.ho¸ dv cuèi cïng tÕ Doanh thu cña h·ng Hé gia ®×nh H.dvô cuèi cïng Input cña SX Thu nhËp hé gia ®×nh CF cña hµng H·ng SX .C¬ së : Kinh tÕ ®ãng gi¶n ®¬n: Households +firms Gi¶ ®Þnh: b¸n hÕt. hé mua hÕt tiÒn Vßng lu©n chuyÓn GDP trong nÒn kinh Chi tiªu cho h. thanh to¸n hÕt.

tr×nh ®é qu¶n lý Thu nhËp cña hé gia ®×nh (= GDP) .Doanh thu (= GDP) ThÞ trêng hµng hãa vµ dÞch vô B¸n HH vµ DV cuèi cïng C¸c h·ng kinh doanh Chi tiªu (= GDP) Mua HH vµ DV cuèi cïng Hé gia ®×nh ®Çu vµo SX ThÞ trêng c¸c yÕu tè s¶n xuÊt TiÒn l¬ng. vèn. tiÒn thuª vµ lîi nhuËn – CPSX (= GDP) Lao ®éng. ®Êt ®ai.

Chi tiªu. gi¸ trÞ gia t¨ng 3.+Vßng bªn trong: khÐp kÝn cña c¸c yÕu tè vËt chÊt mang tÝnh vËt thÓ +Vßng bªn ngoµi: di chuyÓn cña tiÒn + 3 c¸ch x¸c ®Þnh GDP (vßng ngoµi). Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh: *Ph¬ng ph¸p chi tiªu: GDP = C + I + G + (X-M) . chi phÝ.

*Trong ®ã: C (Consumption): chi tiªu cña c¸c hé gia ®inh I(Investment): chi tiªu cña c¸c h·ng G (Government Expenditure): chi tiªu mua hµng ho¸ vµ dÞ ch vô cña CP X (Export): xuÊt khÈu M (Import): nhËp khÈu NX = X – M: xuÊt khÈu rßng (Net Export). .

k« tÝnh -I:tæng I bao gæm c¶ khÊu hao.-SP c¸c hé tù SX tù tiªu dïng.kh¸c net I=I-D -Kho¶n ®Çu t lµm t¨ng TSC§ (m¸y mãc). *Ph¬ng ph¸p chi phÝ: GDP = w + r + i +  + D +Te W: tiÒn c«ng. cho vay k« tÝnh -Trî cÊp XH k« tÝnh. i: thuª vèn.  lîi nhuËn. D: khÊu hao. kim ng¹ch XNK k« ph¶i hµng ho¸ dÞch vô cuèi cïng. ko mua b¸n. r tiÒn thuª TSC§. Te: thuÕ gi¸n thu . ®Çu t cæ phiÕu.

1/thuÕ suÊt GTGT VÝ dô: . Ph¬ng ph¸p gi¸ trÞ gia t¨ng: GTGT = Tæng DT .3.Tæng CF NVL GDP =  GTGT c¸c ngµnh => GDP = VAT.

QuÇ ¸ o n Tæ céng ng Doanh thu (1000®) 20 30 45 80 175 Chi phÝNVL (1000®) 0 20 30 45 95 GTGT (1000®) 20 10 15 35 80 NÒn kinh tÕ cã 1000 c«ng ty may mÆc: Tæng GTGT = 1000 x 80 = 80 000 (1000®) VËy GDP = 80 000 (1000®) .*VÝ dô vÒ s¶n xuÊt quÇn ¸o ë mét xÝ nghiÖp may nh sau: C¸ c c«ng ®o¹n SX 1. B«ng 2. Sî i 3. V¶i 4.

Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh: GNP = GDP + Tn Tn: thu nhËp rßng TS tõ níc ngoµi = VNNN -NNVN .dvô cuèi cïng do c«ng d©n cña mét níc SX ra trong 1 TG nhÊt ®Þnh ( thg 1 n¨m). Kh¸i niÖm: Tæng gi¸ trÞ b»ng tiÒn cña toµn bé hho¸. bÊt kÓ viÖc SX ®îc tiÕn hµnh ë ®©u. 2.II.Tæng s¶n phÈm quèc d©n (GNP: Gross national products) 1.

+ GNP = GDP (Tn=0): cha cã kÕt luËn.Cã 3 trêng hîp: + GNP > GDP (Tn>0): nÒn kinh tÕ trong níc cã anh hëng ®Õn nÒn kinh tÕ c¸c níc kh¸c. + GNP < GDP (Tn<0): nÒn kinh tÕ trong níc chÞu anh hëng cña nÒn kinh tÕ c¸c níc kh¸c. .

3. tøc lµ gi¸ cña thêi kú ®ã (gäi lµ kú nghiªn cøu). GNP thùc tÕ vµ GNP danh nghÜa GNP danh nghÜa (nominal GNP . GNPn   P t  Qit i i 1 n Trong ®ã: Pti: Gi¸ cña c¸c hµng hãa vµ dÞch vô kú nghiªn cøu Qti: Sè lîng cña c¸c hµng hãa vµ dÞch vô kú nghiªn cøu .GNPn) ®o lêng tæng GNP SX ra trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh theo gi¸ hiÖn hµnh.

n GNPr   Pi  Q 0 i 1 t i Trong ®ã: P0i: Gi¸ ca cña c¸c hµng hãa vµ dÞch vô kú gèc Qt-1i: Sè lîng cña c¸c hµng hãa vµ dÞch vô kú nghiªn cøu .GNPr) ®o lêng tæng san phÈm quèc d©n SX ra trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh theo gi¸ cè ®Þnh ë mét thêi kú ®îc lÊy lµm gèc (gäi lµ kú gèc).GNP thùc tÕ (real GNP .

Tû sè gia GDP danh nghÜa vµ GDP thùc tÕ lµ chØ sè gi¸ ca.Ta còng cã kh¸i niÖm GDP danh nghÜa (GDPn) vµ GDP thùc tÕ (GDPr). Tăng trëng cña nÒn kinh tÕ tøc lµ nãi ®Õn sù tăng trëng cña GDP thùc tÕ tõ thêi kú nµy sang thêi . cßn gäi lµ chØ sè ®iÒu chØnh GDP hay chØ sè giam ph¸t GDP. kÝ hiÖu D (Deflator) GDPn D 100% GDPr GDP thùc tÕ kh«ng chÞu ảnh hëng cña sù biÕn ®éng gi¸ ca nªn lµ mét chØ tiªu ®¸nh gi¸ phóc lîi kinh tÕ tèt h¬n GDP danh nghÜa.

Y=NI=NNP-Te=GNP-DTe Yd = NI . C¸c chØ sè kinh tÕ kh¸c: NNP= GNP-D .(Td-TR) = (C+S) Tn D C D-khÊu hao TSC§ Te NNP-Tæng SP quèc I GNP Td-TR d©n rßng NNP NI NI-thu nhËp quoc G d©n (Y) Yd Yd-thu nhËp kh¶ NX dông TR (transfer).III.trî cÊp .

dÞch vô tù cung tù cÊp. NEW = GNP + V1 -V2 .4. Phóc lîi kinh tÕ rßng NEW (Net Economic Welfare) GDP. GNP bá sãt hµng hãa. kh«ng ®a ra thÞ trêng vµ kh«ng b¸o c¸o. kh«ng vµo GNP. ho¹t ®éng kinh tÕ phi ph¸p hoÆc hîp ph¸p nhng kh«ng ®îc b¸o c¸o nh»m trèn thuÕ.. « nhiÔm m«i trêng.

suy tho¸i tµi nguyªn. tiÕng ån. . ¸ch t¾c giao th«ng… NEW phan ¸nh phóc lîi kinh tÕ tèt h¬n so víi GNPm but sè liÖu ®Ó x¸c ®Þnh NEW lµ rÊt khã c¸c nhµ ph©n tÝch kinh tÕ vÉn ph©i dïng GDP vµ GNP.V1 bao gåm: + Gi¸ trÞ cña thêi gian nghØ ng¬i: + Gi¸ trÞ cña nhung hµng hãa dÞch vô tù cung tù cÊp + Thu nhËp tõ kinh tÕ ngÇm: V2 lµ thiÖt h¹i vÒ m«i trêng g©y anh hëng kh«ng tèt ®Õn søc kháe con ngêi: « nhiÔm nguån níc. nguån kh«ng khÝ.

Bµi 3: tæng cÇu & chÝnh s¸ch tµi kho¸ Personal and marital life of J.M Keynes
Born at 6 Harvey Road, Cambridge, John Maynard Keynes was the son of John Neville Keynes, an economics lecturer at Cambridge University, and Florence Ada Brown, a successful author and a social reformist. His younger brother Geoffrey Keynes (1887– 1982) was a surgeon and bibliophile and his younger sister Margaret (1890–1974) married the Nobel-prizewinning physiologist Archibald Hill.Keynes was very tall at 1.98 m (6 ft 6 in). In 1918, Keynes met Lydia Lopokova, a well-known Russian ballerina, and they married in 1925. By most accounts, the marriage was a happy one. Before meeting Lopokova, Keynes's love interests had been men, including a relationship with the artist Duncan Grant and with the writer Lytton Strachey. For medical reasons, Keynes and Lopokova

The Keynesian Theory of Income Determination: the theory that will be presented hereafter was developed by the Cambridge economist John Maynard Keynes in the wake of the 1920s Great Depression. He argued that the cause of a low level of income (GDP) in the economy was given by the lack of AD.
John Maynard Keynes (right) and Harry Dexter White at the Bretton

I. Tæng chi tiªu dù kiÕn vµ tæng cÇu

Nh÷ng gi¶ ®Þnh: -P,w kh«ng ®æi (kh«ng cã l¹m ph¸t) -NÒn kinh tÕ cßn nhiÒu nguån lùc cha sö dông hÕt. AS lu«n lu«n ®¸p øng AD kh«ng cÇn thay ®æi P. =>AD quyÕt ®Þnh møc s¶n lîng c©n b»ng. -Kh«ng xÐt ®Õn ¶nh hëng cña thÞ trêng tiÒn tÖ ®èi víi thÞ trêng hµng hãa. -§ång nhÊt s¶n lîng víi thu nhËp vµ kÝ hiÖu lµ Y.

BiÓu diÔn mèi quan hÖ ®ã díi d¹ng hµm sè nh sau: C = f1(Y) .1. Trong nÒn kinh tÕ ®ãng gi¶n ®¬n cã 2 t¸c nh©n g©y ra cÇu: *Hé gia ®×nh: G©y ra cÇu mét lîng lµ kho¶n tiªu dïng C. Tæng chi tiªu dù kiÕn APE (Aggregate Planned Expenditure) Tæng chi tiªu dù kiÕn ph¶n ¸nh møc chi tiªu dù kiÕn t¹i mçi møc thu nhËp víi gi¶ ®Þnh møc gi¸ cho tríc. vµ C cã xu híng t¨ng lªn khi Y t¨ng. C phô thuéc vµo Y.

Hµm tiªu dïng *Kh¸i niÖm: Hµm tiªu dïng ph¶n ¸nh møc chi tiªu (tiªu dïng) cña c¸c hé gia ®×nh t¬ng øng víi mçi møc thu nhËp . Ta còng cã: I = f2(Y) APE = C + I = f1(Y) + f2(Y) 1.-C¸c h·ng kinh doanh: G©y ra cÇu mét lîng th«ng qua hµnh vi ®Çu t cña m×nh.1.

*C¸c nh©n tè ¶nh hëng: -Thu nhËp -Cña c¶i -Nh÷ng yÕu tè t©m lý. tËp qu¸n sinh ho¹t Kh«ng cã thu nhËp v©n ph¶i tiªu dïng=> Kho¶n tiªu dïng nµy kh«ng phô thuéc Y vµ ngêi ta gäi ®ã lµ tiªu dïng tù ®Þnh. XH. C= f1(0) = C ®©y lµ h»ng sè vµ ngêi ta cã thÓ thèng kª ®îc ë mçi quèc gia. kÝ hiÖu Autonomous Consumption) Nh vËy Y= 0. .

.Kh«ng cã thu nhËp ngêi ta vÉn ph¶i tiªu dïng .Y MPC (Marginal Propensity to Consume) xu híng tiªu dïng cËn biªn: cho biÕt khi thu nhËp t¨ng lªn 1 ®¬n vÞ th× c¸c hé gia ®×nh cã khuynh híng t¨ng tiªu dïng thªm bao nhiªu ®¬n C vÞ. C  f1(Y)  C  MPC . .0 < MPC  Y MPC < 1) MPC chÞu ¶nh hëng cña t©m lý. but Y t¨ng lªn =>kh«ng tiªu dïng toµn bé Y mµ cã xu híng gi÷ l¹i mét phÇn ®ã chÝnh lµ hµnh vi tiÕt kiÖm. x· héi vµ tËp qu¸n sinh ho¹t kh¸c.

Yd C MPC 0 Y .H×nh vÏ: C = C + MPC.

chóng ta cã: S Y C S  Y  C  MPC.Y  C  (1  MPC).Y MPS (Marginal Propensity to Save).Víi c¸ch hiÓu tiÕt kiÖm lµ phÇn cßn l¹i sau khi tiªu dïng. V× thu nhËp chØ cã thÓ ®em tiªu dïng hay tiÕt kiÖm nªn: MPC + MPS = 1. .Y S  C  MPS. xu híng tiÕt kiÖm cËn biªn: khi thu nhËp t¨ng lªn 1 ®¬n vÞ c¸c hé gia ®×nh cã xu híng t¨ng tiÕt kiÖm thªm bao nhiªu ®¬n vÞ.

Hµm ®Çu t §Çu t lµ mét cÊu thµnh thø hai cña APE.2. Nã cã hai vai trß trong kinh tÕ vÜ m«.Chó ý: ë ®©y cÇn ph©n biÖt xu híng tiªu dïng cËn biªn (MPC) vµ xu híng tiÕt kiÖm cËn biªn (MPS) víi xu híng tiªu dïng trung C APC  Y b×nh S APS  vµ xu híng tiÕt kiÖm trung b×nh. Y Ta còng cã APC + APS = 1 d d 1. .

§Çu t lµ mét kho¶n lín vµ thay ®æi cña ®Çu t sÏ dÉn ®Õn sù thay ®æi lín cña APE. §Çu t t¹o ra tÝch lòy vèn. vµ APE t¸c ®éng tíi s¶n lîng vµ viÖc lµm.Chi phÝ ®Çu t: tû lÖ nghÞch . *Nh©n tè ¶nh hëng: -Møc cÇu vÒ s¶n phÈm do ®Çu t míi sÏ t¹o ra: tû lÖ thuËn .Kú väng cña c¸c nhµ ®Çu t: .

Y Khi P. khi AD or APE ®óng b»ng s¶n lîng thùc tÕ s¶n xuÊt ra trong nÒn kinh tÕ: Y  APE Y  C  I  MPC .Y .hãa vµ dÞch vô c©n b»ng ng¾n h¹n. Kho¶n ®Çu t ®ã gäi lµ ®Çu tù ®Þnh I I APE  C  I  C  I  MPC. w cè ®Þnh thÞ trêng h.Chóng ta gi¶ ®Þnh ®Çu t lµ kh«ng ®æi víi bÊt kÓ s¶n lîng trong n¨m cã thÓ thay ®æi nh thÕ nµo.

Y C d Thu nhËp cña d©n c kh«ng ph¶i lµ toµn bé Y mµ chØ cßn lµ thu nhËp kh¶ dông Yd: Yd = Y .T.  C  MPC.TR (gäi lµ thuÕ rßng) ThuÕ rßng lµ kho¶n thuÕ thùc thu cña chÝnh phñ sau khi ®· lo¹i trõ c¸c kho¶n trî cÊp cña .S¶n lîng c©n b»ng lµ: 1 Y0  (C  I ) 1  MPC 2. T = TA . Tæng chi tiªu dù kiÕn & s¶n lîng c©n b»ng trong nÒn kinh tÕ ®ãng cã sù tham gia cña CP NÒn kinh tÕ cã 3 t¸c nh©n g©y ra cÇu.

-C¸c h·ng kinh doanh g©y ra cÇu mét lîng lµ I: I  I -ChÝnh phñ g©y ra cÇu mét lîng kho¶n chi tiªu G +ChÝnh phñ ®¸nh thuÕ tù ®Þnh: T T APE  C  I  G  C  I  G  MPC.(Y  T ) Y  APE Y  C  I  G  MPC .(Y  T ) 1 MPC Y0  (C  I  G )  T 1  MPC 1  MPC .

chi tiªu cña hé gia ®×nh.Y (t lµ thuÕ suÊt).MPC mt   1  MPC Sè nh©n thuÕ. T = t. ta cã: Y0  m(C  I  G)  mt T +Trêng hîp chÝnh phñ ®¸nh thuÕ theo thu nhËp . ®Çu t vµ chi tiªu CP lµ: C  C  MPC (Y  T )  C  MPC (1  t )Y II GG .

APE  C  I  G  C  I  G  MPC  (1  t )Y C©n b»ng cña nÒn kinh tÕ lµ: Y  APE Y  C  I  G  MPC (1  t )  Y 1 Y0  (C  I  G ) 1  MPC (1  t ) .

. ta cã: m  1 1 m 1  MPC (1  t ) 1  MPC §iÒu nµy cho thÊy khi chÝnh phñ ®¸nh thuÕ theo thu nhËp th× kh¶ n¨ng khuyÕch ®¹i chi tiªu cña nÒn kinh tÕ gi¶m xuèng.m  1 1  MPC (1  t ) Sè nh©n chi tiªu nÒn kinh tÕ ®ãng cã chÝnh phñ.

+ Trêng hîp chÝnh phñ võa ®¸nh thuÕ tù ®Þnh vµ võa ®¸nh thuÕ theo thu nhËp T  T  t Y GG C  C  MPC (Y  T )  C  MPC  T  MPC (1  t )  Y I I APE  C  I  G  C  I  G  MPC  T  MPC (1  t )Y C©n b»ng cña nÒn kinh tÕ lµ:  APE Y Y  C  I  G  MPC  T  MPC (1  t )Y 1 1 Y0  (C  I  G )  T 1  MPC (1  t ) 1  MPC (1  t ) .

kho¶n XK rßng: Lîng xuÊt khÈu NX nh×n M X = X .(1-t)Y I  I G G -Chi tiªu cña t¸c nh©n níc ngoµi. XX .3. APE vµ s¶n lîng c©n b»ng trong nÒn kinh tÕ më cã sù tham gia cña chÝnh phñ Gi¶ sö chÝnh phñ ®¸nh thuÕ theo thu nhËp: T = t.(Y-T) = C + MPC.Y NÒn kinh tÕ cã 4 t¸c nh©n g©y ra cÇu: C=C +MPC.chung ®îc quyÕt ®Þnh tõ ®Çu n¨m do ®ã kh«ng phô thuéc vµo thu nhËp trong níc.

. Xu híng nhËp khÈu cËn biªn: cho biÕt khi Y t¨ng lªn 1 ®¬n vÞ.Y MPM (Marginal Propensity to Import). Ta cã: M = MPM. c«ng d©n trong níc t¨ng chi cho hµng nhËp khÈu thªm bao nhiªu ®¬n vÞ. C¶ hai trêng hîp nµy. nhËp khÈu ®Òu cã thÓ t¨ng khi thu nhËp vµ s¶n lîng trong níc t¨ng.Nhu cÇu M cã thÓ lµ NVL s¶n xuÊt. hay tiªu dïng cña c¸c hé gia ®×nh.

APE  C  I  G  X  M APE  C  I  G  X   MPC (1  t )  MPM   Y C©n b»ng ®¹t ®îc lµ: Y  APE Y  C  I  G  X   MPC (1  t )  MPM   Y 1 Y0  (C  I  G  X ) 1  MPC (1  t )  MPM sè nh©n chi tiªu trong 1 m  1  MPC (1  t )  MPM nÒn kinh tÕ më (openeconomy multiplier). m” < m’ < m. Sè nh©n chi tiªu trong nÒn kinh tÕ më cã kh¶ n¨ng khuyÕch ®¹i kÐm h¬n trong nÒn kinh .

ChÝnh s¸ch tµi kho¸ thu hÑp (chÆt): contractionary fiscal policy 3.ChÝnh s¸ch tµi kho¸: 1.1. ChÝnh s¸ch tµi kho¸ më réng (láng) :expansionary fiscal policy 2. ChÝnh s¸ch tµi khãa vµ vÊn ®Ò th©m hôt NS . C¸c lo¹i chÝnh s¸ch tµi kho¸: 2.2. 2. Kh¸i niÖm: ChÝnh s¸ch tµi khãa lµ viÖc chÝnh phñ sö dông thuÕ vµ chi tiªu ®Ó ®iÒu tiÕt AD.II.

chi cña chÝnh phñ trong kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh (thêng lµ mét n¨m). ta cã: + B = 0: Ng©n s¸ch nhµ níc c©n b»ng + B > 0: Thu nhiÒu h¬n chi. Gäi B lµ hiÖu sè gi÷a thu vµ chi ng©n s¸ch. thÆng d ng©n s¸ch + B < 0: Thu nhá h¬n chi.*Kh¸i niÖm ng©n s¸ch nhµ níc (State Budget) Ng©n s¸ch nhµ níc lµ b¶ng tæng hîp c¸c kho¶n thu. th©m hôt ng©n s¸ch B=T-G .

Bck .Th©m hôt ng©n s¸ch thùc tÕ: Lµ th©m hôt khi sè chi thùc tÕ vît sè thu thùc tÕ trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Ta cã: Btt = Bck + Bcc =>Bcc = Btt . -Th©m hôt ng©n s¸ch chu kú:Lµ th©m hôt khi nÒn kinh tÕ bÞ suy tho¸i theo chu kú kinh doanh.*Ph©n lo¹i th©m hôt ng©n s¸ch . -Th©m hôt ng©n s¸ch c¬ cÊu: Lµ th©m hôt tÝnh to¸n ®îc khi gi¶ ®Þnh nÒn kinh tÕ ®¹t s¶n lîng tiÒm n¨ng.

4. . ChÝnh s¸ch tµi khãa ngîc chiÒu: nh»m ®a s¶n lîng vÒ Y* bÊt kÓ ng©n s¸ch bÞ th©m hôt nh thÕ nµo (Y = Y*) NÒn kinh tÕ suy tho¸i. ChÝnh s¸ch tµi khãa cïng chiÒu:ChÝnh s¸ch tµi khãa cïng chiÒu lµ chÝnh s¸ch tµi khãa híng tíi môc tiªu c©n b»ng ng©n s¸ch (B = 0) bÊt kÓ s¶n lîng thay ®æi nh thÕ nµo.1. CP t¨ng chi tiªu or gi¶m T or sö dông hai biÖn ph¸p nh»m gi÷ cho chi tiªu ë møc cao. 4. Y thÊp. CSTK cïng chiÒu vµ ngîc chiÒu: 4.2. Y t¨ng lªn Y* but ng©n s¸ch sÏ bÞ th©m hôt.

-In tiÒn . BiÖn ph¸p gi¶m th©m hôt NS: -T¨ng thu gi¶m chi -Vay nî trong d©n: c«ng tr¸i.5. tr¸i phiÕu CP -Vay nî níc ngoµi. sö dông quü dù tr÷ ngo¹i tÖ .

qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c h×nh th¸i tiÒn tÖ a. Kh¸i niÖm.Bµi 4 . .TiÒn tÖ vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ I. TiÒn tÖ 1. Kh¸i niÖm: TiÒn tÖ lµ tÊt c¶ nh÷ng thø ®îc x· héi chÊp nhËn lµm ph¬ng tiÖn thanh to¸n vµ trao ®æi. B¶n th©n chóng cã thÓ cã hoÆc kh«ng cã gi¸ trÞ riªng.

vµng. gia sóc. kim c¬ng… vµ ®Õn tiÒn giÊy ngµy nay Ph¸t triÓn c¸c h×nh th¸i cña tiÒn tÖ nh sau: Hµng ®æi hµng => Hµng hãa lµm vËt trung gian (tiÒn nguyªn thuû) => TiÒn giÊy. vá sß.b. s¾t. ®ång. tiÒn sÐc. thÎ tÝn dông ng©n hµng… . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c h×nh th¸i tiÒn tÖ Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn l©u dµi tõ nh÷ng thø nh: vá èc. b¹c.

2. Dù tr÷ gi¸ trÞ TiÒn cã thÓ cÊt tr÷ h«m nay vµ tiªu dïng gi¸ trÞ cña nã trong t¬ng lai. b. Ph¬ng tiÖn thanh to¸n TiÒn ®îc sö dông ®Ó thanh to¸n cho c¸c giao dÞch mua hoÆc b¸n hµng hãa vµ dÞch vô. d. Chøc n¨ng tiÒn tÖ thÕ giíi . Chøc n¨ng cña tiÒn tÖ a. c. §¬n vÞ h¹ch to¸n TiÒn cung cÊp mét ®¬n vÞ tiªu chuÈn gi¸ trÞ vµ ®îc dïng ®Ó ®o lêng gi¸ trÞ cña c¸c hµng hãa kh¸c.

®©y lµ lo¹i tiÒn ®îc chÊp nhËn cao nhÊt mÆc dï viÖc n¾m gi÷ nã kh«ng cã kh¶ n¨ng sinh lîi. .L: Liquidity). Ph©n lo¹i tiÒn tÖ *C¨n cø møc ®é ®îc chÊp nhËn thanh to¸n (hay kh¶ n¨ng thanh kho¶n .3. §èi víi néi bé mét nÒn kinh tÕ. tiÒn ®îc chia lµm c¸c lo¹i sau: M 0= TiÒn mÆt.

Kh¶ n¨ng thanh kho¶n cña M1 kÐm h¬n M0 nhng vÉn rÊt cao nªn ®îc nhiÒu quèc gia sö dông ®Ó ®o lêng khèi lîng tiÒn lu th«ng trong nÒn kinh tÕ. vÝ dô nh Mü. sö dông ®Ó ®o lêng khèi lîng tiÒn lu th«ng. Kh¶ n¨ng thanh kho¶n cña lo¹i nµy lµ thÊp nhÊt nªn chØ cã mét sè quèc gia cã thÞ trêng tµi chÝnh ph¸t triÓn m¹nh. .M1 = TiÒn mÆt + tiÒn sÐc (D: Deposit. ®ã lµ kho¶n tiÒn göi kh«ng kú h¹n cã thÓ thanh to¸n th«ng qua giÊy tê do ng©n hµng b¶o ®¶m. M2= M1 + tiÒn göi cã kú h¹n.

Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ kh¶ n¨ng t¹o ra tiÒn cña ng©n hµng th¬ng m¹i. Ng©n hµng th¬ng m¹i Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét tæ chøc trung gian vÒ tµi chÝnh. kinh doanh tiÒn tÖ. c¸c DN. . Kh¸ch hµng NHTM: c¸ nh©n. c¸c tæ chøc KT-XH cã tiÒn nhµn rçi muèn cho vay ®Ó kiÕm lêi hoÆc ®ang cÇn tiÒn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. 1. ho¹t ®éng dùa trªn nghiÖp vô chÝnh lµ nhËn göi vµ cho vay tiÒn.II.

Kh¶ n¨ng t¹o tiÒn cña ng©n hµng th¬ng m¹i. Nguån gèc ho¹t ®éng t¹o ra tiÒn cña ng©n hµng th¬ng m¹i. Ho¹t ®éng cña ng©n hµng th¬ng m¹i ngµy nay b¾t nguån tõ c¬ së cña nh÷ng ngêi thî vµng.2. Kh¶ n¨ng t¹o tiÒn cña ng©n hµng th¬ng m¹i a. Kh¶ n¨ng t¹o ra “tiÒn” cña NHTM lµ kh¶ n¨ng t¹o ra thªm ph¬ng tiÖn thanh to¸n cho nÒn kinh tÕ th«ng qua nghiÖp vô cña NHTM (ph¬ng tiÖn thanh to¸n gåm cã tiÒn mÆt vµ tiÒn sÐc). b. .

gäi lµ dù tr÷ thùc tÕ. ký hiÖu lµ Ra. ký hiÖu ra.NHTM huy ®éng tiÒn göi hä lu«n gi÷ mét kho¶n ®Ò phßng rñi ro khi ngêi cho vay rót tiÒn. ViÖc dù tr÷ nµy lu«n lu«n tu©n theo mét tû lÖ nhÊt ®Þnh gäi lµ tû lÖ dù tr÷ thùc tÕ. ra = rb + re rb: tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc do ng©n hµng nhµ níc (NHTW) quy ®Þnh. phô thuéc vµo uy tÝn cu¶ ng©n hµng th¬ng m¹i. kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ c¸c mèi quan hÖ víi c¸c ng©n hµng kh¸c. . re: tû lÖ dù tr÷ d«i thõa.

ra ...HÖthèng NHTM NH1 NH2 NH3 .ra (1-ra)2 ...ra n1 Cho vay (1-ra) (1-ra)2 (1-ra)3 .ra (1-ra). (1-ra)n Dù tr÷ (Ra) 1. NH(n+1) TiÒ göi (D) n 1 (1-ra) (1-ra)2 . (1  ra )  1  1 1  (1  ra ) ra 2 n .. (1-ra)n ... (1-ra)n+1 n1 1  (1  ra ) 1  (1  ra ) D  1  (1  ra )  (1  ra )  ....

®) 1 0 1  1   10 ra ra III. . Do vËy 1  (tû. Ng©n hµng trung ¬ng (NHTW) vµ kh¶ n¨ng ®iÒu tiÕt lîng cung tiÒn cña NHTW 1. + NHTW lµ ngêi cho vay cuèi cïng cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i.D Víi 0 < ra < 1 th× . Chøc n¨ng cña NHTW (Ng©n hµng Nhµ níc) NHTW lµ ng©n hµng duy nhÊt cña mét quèc gia thùc hiÖn 2 chøc n¨ng sau: *Ng©n hµng cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i: + NHTW lµ n¬i gi÷ c¸c tµi kho¶n vµ c¸c quü dù tr÷ cña NHTM.

X¸c ®Þnh lîng cung tiÒn (MS: Money Supply) *Kh¸i niÖm: Lîng cung tiÒn lµ tæng khèi lîng ph¬ng tiÖn thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt vµ tiÒn sÐc hiÖn cã trong nÒn kinh tÕ. . c¸c kho¶n cho vay vµ ®i vay cÊp chÝnh phñ.*Ng©n hµng cña chÝnh phñ + NHTW lu gi÷ c¸c tµi kho¶n. + NHTW gióp chÝnh phñ ho¹ch ®Þnh vµ thùc thi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ. 2. tµi s¶n. Kh¶ n¨ng ®iÒu tiÕt lîng Ms cña NHTW a. ®ång thêi hç trî chÝnh s¸ch tµi khãa khi cÇn thiÕt. in tiÒn vµ ph¸t hµnh tiÒn.

H0 < M0. Lîng tiÒn nµy sÏ ®îc ph©n phèi nh sau: + C¸c t¸c nh©n trong nÒn kinh tÕ sÏ gi÷ l¹i mét phÇn ®Ó chi tiªu dÇn.…gi¶ ®Þnh khi ph©n tÝch lµ k« ®æi . (tiÒn c¬ së hay tiÒn m¹nh-Basic Money. ký hiÖu lµ U. High Powered Money). (nã kh«ng sinh ra thªm c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n mµ cã xu híng hao dÇn ®i trong qu¸ tr×nh lu th«ng do bÞ r¸ch.* C¸ch x¸c ®Þnh: NHTW kh«ng ph¸t hµnh toµn bé sè tiÒn. ch¸y. mµ chØ ph¸t hµnh mét lîng lµ H0.

. Th«ng qua hÖ thèng NHTM sÏ t¹o ra mét lîng tèi ®a kho¶n cho vay míi lµ  1  R D ra TiÒ c¬ s (H0) n ë U R U D Møc cung tiÒ MS n Ta cã: H0 = U + R vµ MS = U + D Møc cung tiÒn lín h¬n nhiÒu so víi lîng tiÒn c¬ së nhê ho¹t ®éng t¹o ra “tiÒn” cña c¸c NHTM(MS > H ). ký hiÖu lµ R.+ PhÇn cßn l¹i ®îc göi t¹i c¸c ng©n hµng.

D vµo c«ng thøc MS s.D s 1 s  ra   MS   H0 1 s  ra .D  D s H0  s. ký hiÖu lµ s U MS U  D (s  D ) H0  U R Thay u = S. nhê vµo c¸c sè liÖu thèng kª mµ NHTW cã thÓ biÕt ®îc tû lÖ tiÒn mÆt so víi tiÒn göi.D vµ R = ra.H0 vµ tû lÖ dù tr÷ thùc tÕ ra nhng cha biÕt MS v× rÊt cã thÓ kho¶n tiÒn göi cã thÓ bÞ rß rØ khái hÖ thèng ng©n hµng nh chóng ta ®· ph©n tÝch trong phÇn tríc. Tuy nhiªn.D  ra .

kh¶ n¨ng s½n sµng ®¸p øn tiÕn . tèc ®é t¨ng TD.H0 t¨ng=> mM t¨ng=>MS t¨ng -s t¨ng=> mM  s  1  ( s  ra )  (1  ra )  1  1  ra => mM gi¶m=>MS gi¶m s  ra s  ra s  ra s phô thuéc:thãi quen thanh to¸n. H0 *NhËn xÐt: -ra gi¶m=> mM t¨ng=>MS t¨ng .mM s  1 Sè nh©n cung tiÒn(Money  s  ra supply multiplier) MS = mM.

ra = rb + re * Quy ®Þnh l·i suÊt chiÕt khÊu (Discount rate): . C«ng cô ®iÒu tiÕt lîng cung tiÒn *NghiÖp vô thÞ trêng më (Open Market Operation: OMO): NghiÖp vô thÞ trêng më lµ nghiÖp vô mµ NHTW ¸p dông nh»m ®iÒu chØnh lîng cung tiÒn th«ng qua viÖc mua vµo vµ b¸n ra tr¸i phiÕu chÝnh phñ trªn thÞ trêng tù do *Quy ®Þnh tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc (Required reserve ratio: rb) .b.

ThÞ trêng tiÒn tÖ 1.Kh¸i niÖm: CÇu tiÒn lµ tæng khèi lîng c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n (tiÒn mÆt vµ tiÒn sÐc) mµ c¸c t¸c nh©n trong nÒn kinh tÕ cÇn ®Ó phôc vô cho nh÷ng giao dÞch cña hä t¬ng øng víi mçi møc l·i suÊt cßn c¸c yÕu tè kinh tÕ kh¸c cho tríc. b.§éng c¬: §éng c¬ giao dÞch: §éng c¬ dù phßng: §éng c¬ ®Çu c¬: . CÇu tiÒn (MD: Money Demand) a.IV.

lµ cÇu tiÒn tÝnh theo møc gi¸ cña kú gèc) kh«ng  MDn   ®æi. lµ cÇu tiÒn tÝnh theo møc gi¸ cña kú nghiªn cøu sÏ t¨ng MDr (real Money Demand. P    MDr  MD  const   MDn   P    MDr  MD  const  .c. C¸c nh©n tè ¶nh hëng: * Møc gi¸ chung P MDn (nominal Money Demand.

.*L·i suÊt: i t¨ng => MD gi¶m vµ ngîc l¹i *S¶n lîng (hay thu nhËp) Y t¨ng=> MD t¨ng vµ ngîc l¹i Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi cÇu tiÒn thùc tÕ ngêi ta x©y dùng hµm cÇu tiÒn thùc tÕ: MD = kY .hi Trong ®ã. k vµ h lµ hÖ sè nh¹y c¶m cña cÇu tiÒn ®èi víi s¶n lîng vµ l·i suÊt.

i k Y1 h kY0 h MD1 MD0 0 kY0 M .

øng víi mçi møc s¶n lîng sÏ cã mét ®êng cÇu tiÒn VÝ dô: MD0 = kY0 -hi.. c¸c ytè kh¸c kh«ng ®æi.=>lîng cÇu tiÒn sÏ di chuyÓn trªn ®êng MD. Møc ®é dÞch chuyÓn phô thuéc vµo hÖ sè k. ®êng MD shift right or lefti. + Y thay ®æi. MD1 = kY1 –hi NhËn xÐt: + i thay ®æi. + §é dèc cña ®êng MD phô thuéc vµo hÖ sè nh¹y c¶m cña cÇu tiÒn 1 víi l·i suÊt (h). ®èi kY i  MD h h .

i thay ®æi nhng MS cã thÓ constant nÕu NHTW cha muèn thay ®æi MS . Cung tiÒn: Money supply * Nh©n tè ¶nh hëng ®Õn cung tiÒn -Møc gi¸ chung P: MS danh nghÜa kh«ng phô thuéc gi¸ chung but MS thùc tÐ th× phô MSn thuéc v×: s  1 MS n   H0 MSr  s  ra P -Mong muèn cña NHTW.2.

i MSo io Eo MSo 0 M .

C©n b»ng trªn thÞ trêng tiÒn tÖ: * Kh¸i niÖm: lµ giao ®iÓm cña MD. . MS vµ ký hiÖu lµ E th× E ®îc gäi ®iÓm c©n b»ng cña thÞ trêng tiÒn tÖ. Khi MS. l·i suÊt i0 t¬ng øng víi ®iÓm E gäi lµ l·i suÊt c©n b»ng. MD th× vÞ trÝ cña ®iÓm c©n b»ng E còng thay ®æi kÐo theo l·i suÊt c©n b»ng thay ®æi.3. * NhËn xÐt: + NÕu l·i suÊt thùc tÕ trªn thÞ trêng cã gi¸ trÞ kh¸c i0 th× t¬ng t¸c cung cÇu trªn thÞ trêng tiÒn tÖ sÏ g©y ¸p lùc ®Èy møc l·i suÊt trªn vÒ vÞ trÝ c©n b»ng.

cã nghÜa vô lao ®éng vµ cã mong muèn lµm viÖc. . trong ®é tuæi lao ®éng.Bµi 5: L¹m ph¸t vµ thÊt nghiÖp I.ThÊt nghiÖp ( unemployment) 1. Kh¸i niÖm ThÊt nghiÖp lµ t×nh tr¹ng mét bé phËn cña lùc lîng lao ®éng do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c nhau dÉn ®Õn cha cã viÖc lµm. Lùc lîng lao ®éng: lµ mét bé phËn cña d©n sè. cã ®ñ kh¶ n¨ng lao ®éng.

k« lµm.néi trî.S¥ §å lùc lîng lao ®éng Lùc lîng L§ Cã viÖc ThÊt nghiÖp Trong ®é D©n tuæi sè lao ®éng èm. Ngoµi ..

Unemployment Rate): lµ % sè ngêi thÊt nghiÖp so víi tæng sè ngêi trong lùc lîng lao U ®éng.HS) vµ nh÷ng ngêi kh«ng cã mong muèn lµm viÖc 2. §o lêng thÊt nghiÖp Tû lÖ thÊt nghiÖp ( u .(Ngêi giµ vµ trÎ em). ngêi kh«ng cã nghÜa vô lao ®éng (SV. U (Unemployed): Sè ngêi thÊt nghiÖp L L (Labour Force): Lùc lîng lao ®éng u  100% .-Ngêi kh«ng n»m trong LLL§ lµ ngoµi tuæi lao ®éng. kh«ng cã ®ñ kh¶ n¨ng lao ®éng.

mÊt viÖc. míi gia nhËp lùc lîng lao ®éng nhng cha cã viÖc lµm. Ph©n lo¹i theo lý do thÊt nghiÖp: Bá viÖc. Ph©n lo¹i thÊt nghiÖp a. . Ph©n lo¹i theo nguån gèc thÊt nghiÖp: +ThÊt nghiÖp do cä x¸t (hay thÊt nghiÖp t¹m thêi): khi ngêi lao ®éng trong qu¸ tr×nh t×m kiÕm viÖc lµm míi.3. T¸i gia nhËp lùc lîng lao ®éng nhng cha cã viÖc lµm b.

+ThÊt nghiÖp do thiÕu cÇu: x¶y ra khi møc cÇu chung vÒ lao ®éng gi¶m xuèng. ®Þa ®iÓm vµ kü n¨ng cña ngêi lao ®éng cÇn viÖc lµm kh«ng phï hîp víi thêi gian. .+ThÊt nghiÖp c¬ cÊu: x¶y ra khi thêi gian. +ThÊt nghiÖp do yÕu tè ngoµi thÞ trêng (thÊt nghiÖp theo lý thuyÕt cæ ®iÓn): x¶y ra khi tiÒn l¬ng ®îc Ên ®Þnh kh«ng bëi c¸c lùc lîng thÞ trêng mµ cao h¬n møc l¬ng c©n b»ng thùc tÕ cña thÞ trêng lao ®éng. ®Þa ®iÓm vµ kü n¨ng cña c«ng viÖc ®ang cÇn lao ®éng.

c. Ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt thÊt nghiÖp- ThÊt nghiÖp tù nguyÖn, ThÊt nghiÖp kh«ng tù nguyÖn.

4. ThÞ trêng lao ®éng
a. CÇu lao ®éng (LD - Labour Demand) Lµ sè lîng lao ®éng mµ c¸c t¸c nh©n trong nÒn kinh tÕ mong muèn vµ cã kh¶ n¨ng thuª t¬ng øng víi c¸c møc l¬ng thùc tÕ, trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh (gi¶ ®Þnh c¸c yÕu tè kinh tÕ kh¸c kh«ng ®æi)

Wr

Wn Wr  P
A1

W1

¢2
W

0
L1 L2 L

b. Cung lao ®éng (LS - Labour Supply): lµ sè lao ®éng cã kh¶ n¨ng vµ s½n sµng lµm viÖc t¬ng øng víi nh÷ng møc l¬ng thùc tÕ trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh, gi¶ ®inh c¸c yÕu tè kh¸c kh«ng thay ®æi. LS : quy m« LLL§ x· héi t¬ng øng víi c¸c møc l¬ng cña TTL§. LF: quy m« bé phËn L§ chÊp nhËn lµm viÖc ë mçi møc l¬ng cña TTL§

+Kho¶ng c¸ch gi÷a LS vµ LF biÓu thÞ sè ngêi thÊt nghiÖp tù nguyÖn; LS &LF xu híng dèc lªn trªn ph¶n ¸nh khi Wr t¨ng lªn th× quy m« LLL§ vµ sè ngêi chÊp nhËn lµm

Wr LS LF 0 L .

c. C©n b»ng thÞ trêng lao ®éng LS Wr W1 W0 LF A E B F C LD L 0 L0 .

Chó thÝch m« h×nh thÞ trêng lao ®éng AB: thÊt nghiÖp kh«ng tù nguyÖn BC:th©t nghiÖp tù nguyÖn EF: thÊt nghiÖp tù nhiªn AC:thÊt nghiÖp W1C: lùc lîng lao ®éng W1A:sè ngêi ®ùoc nhËn vµo lµm viÖc .

-ThÊt nghiÖp tù nhiªn lµ thÊt nghiÖp tù nguyÖn nhng TN tù nguyÖn sÏ kh«ng lµ TN tù nhiªn khi TT L§ c©n b»ng -T¹i ®iÓm c©n b»ng TTL§. LS=LD=>P vµ W hîp lý. æn ®Þnh kh«ng cã gia t¨ng l¹m ph¸t. -T¹i Wo. sè viÖc lµm lµ nhiÒu nhÊt: toµn dông nh©n c«ng -T¹i W< W0 kh«ng cã TN kh«ng tù nguyÖn .

Kh¸i niÖm vµ thíc ®o l¹m ph¸t: L¹m ph¸t (inflation) lµ sù t¨ng lªn cña møc gi¸ chung trong nÒn kinh tÕ trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh.L¹m ph¸t (Inflation): 1.II. Khi møc gi¸ chung trong nÒn kinh tÕ gi¶m xuèng trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh gäi lµ gi¶m ph¸t (deflation). .

Thíc ®o l¹m ph¸t: C«ng thøc tÝnh: Gp:price growth rate Pt-1: møc gi¸ chung cña kú tríc ®ã Pt: møc gi¸ chung cña kú nghiªn cøu Pt  Pt 1 gp  100% Pt 1 Theo lý thuyÕt møc gi¸ chung (P) ®îc tÝnh b»ng gi¸ trÞ b×nh qu©n gia quyÒn cña gi¸ hµng ho¸ dÞch vô trong nÒn kinh tÕ...2..  Pn Qn P 1 Q1  Q2  .  Qn .. P Q1  P2 Q2  .

Iip: ChØ sè gi¸ cña tõng lo¹i hµng. P1i: Gi¸ kú nghiªn cøu cña hµng i Q0i: Lîng kú gèc cña hµng i. C«ng thøc CPI  : P t Qi0  i i 1 k i 1 P 0Qi0 or  i CPI   Ii  di p i 1 k P0i: Gi¸ kú gèc hµng i. nhãm .*TÝnh P theo mäi lo¹i hµng ho¸ khã kh¨n. nhãm hµng trong “giá” di: Tû träng møc tiªu dïng tõng lo¹i hµng. do ®ã cã thÓ tÝnh l¹m ph¸t theo 2 chØ sè: +ChØ sè gi¸ tiªu dïng (CPI-Consumer Price Index):ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng gi¸ cña mét "giá" hµng ho¸ vµ dÞch vô tiªu biÓu cho c¬ k cÊu tiªu dïng x· héi.

5 Tû träng (d) 30% 25% 15% 30% CPI2005=1.MÆhµng t A B C E ChØsè gi¸ (I2005/2004) 1.2x30%+1.29 CPI t  CPI t 1 gp  100% CPI t 1 5 CPIt-1: kú tríc CPIt:kú nghiªn cøu Chó ý: CPI h¹n chÕ do kh«ng thÓ hiÖn nh÷ng thay ®æi vÒ chÊt lîng cña hho¸.Dvô hay nh÷ng thay ®æi khi xuÊt hiÖn c¸c mÆt .9 1.4x25%+0.4 0.5x30%=1.2 1.9x15%+1.

dvô cuèi cïng trong nÒn k. tÕ so víi gi¸ cña thêi kú ®îc chän lµm gèc=> còng cã thÓ tÝnh ®îc tû lÖ l¹m ph¸t. Dt  Dt 1 gp  100% Dt 1 .+ ChØ sè gi¶m ph¸t GDP (D: Deflator) GDP n D  100%  GDP r P t Qit  i P 0Qit  i i 1 i 1 n n  100% ChØ sè gi¶m ph¸t GDP cho ta biÕt sù thay ®æi gi¸ cña tÊt c¶ hho¸.

+ ChØ sè gi¸ s¶n xuÊt (Producer Price IndexPPI) ph¶n ¸nh sù biÕn ®éng gi¸ c¶ cña ®Çu vµo. sè sö dông tÝnh to¸n PPI lµ doanh thu rßng cña hµng ho¸.(= TR trõ ®i c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu nh: chiÕt khÊu th¬ng m¹i. k CPI  I i 1 p i  di Iip: ChØ sè gi¸ cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo di: Tû träng doanh thu rßng cña c¸c lo¹i hµng . thùc chÊt lµ biÕn ®éng gi¸ c¶ chi phÝ s¶n Träng xuÊt. ChØ sè nµy Ýt ®îc sö dông (chØ cã Mü). gi¶m gi¸ vµ doanh thu hµng bÞ tr¶ l¹i.

l¹m ph¸t phi m· vµ siªu l¹m ph¸t. * L¹m ph¸t võa ph¶i (Moderate Inflation):lµ l¹m ph¸t mét con sè. Ph©n lo¹i l¹m ph¸t TÝnh theo møc ®é cña tû lÖ l¹m ph¸t ngêi ta chia l¹m ph¸t thµnh 3 lo¹i: L¹m ph¸t võa ph¶i. gi¸ c¶ t¨ng chËm vµ cã thÓ dù ®o¸n tríc ®îc.2. díi 10%/n¨m. L¹m ph¸t võa ph¶i k« g©y ra nh÷ng t¸c ®éng nhiÒu víi nÒn kinh tÕ. nã cßn cã kh¶ n¨ng khÝch thÝch SX v× gi¸ t¨ng nhÑ lµm t¨ng lîi nhuËn sÏ khuyÕn khÝch c¸c DN t¨ng s¶n lîng .

*Siªu l¹m ph¸t (Hyper Inflation): lµ l¹m ph¸t 3 con sè trë lªn.*L¹m ph¸t phi m· (Galloping Inflation): lµ l¹m ph¸t 2 con sè (10%-99%) trong mét n¨m. triÖt tiªu c¸c ®éng lùc ph¸t triÓn kinh tÕ. .100% cã tû lÖ l¹m ph¸t trong 1 n¨m. 192212/1923 chØ sè gi¸ t¨ng tõ 1 lªn 10triÖu. Weimar §øc nh÷ng n¨m 1920s. l¹m ph¸t nµy nÕu kÐo dµi sÏ g©y ra nh÷ng biÕn d¹ng kinh tÕ nghiªm träng.

vµo l¹m ph¸t qu¸ khø. . ¶nh hëng kh«ng lín vµ chØ t¸c ®éng ®iÒu chØnh chi phÝ SX.+C¨n cø theo tÝnh chÊt l¹m ph¸t: *L¹m ph¸t dù kiÕn: do yÕu tè t©m lý. dù ®ãan cña c¸c c© nh©n vÒ tèc ®é t¨ng gi¸ t¬ng lai. +L¹m ph¸t kh«ng dù kiÕn: do c¸c có sèc tõ bªn ngoµi vµ c¸c t¸c nh©n trong nÒn kinh tÕ kh«ng dù kiÕn ®îc vµ bÞ bÊt ngê.

ho¸. . T¸c h¹i cña l¹m ph¸t: * NÕu P c¸c lo¹i hµng ho¸ t¨ng víi tèc ®é ®Òu nhau th× hÇu nh kh«ng ¶nh hëng ®Õn nÒn kinh tÕ do gi¸ c¶ t¬ng ®èi cña c¸c hµng hãa kh«ng thay ®æi.vô kh«ng ®Òu. *L¹m ph¸t thêng x¶y ra theo hai híng: + Tèc ®é t¨ng gi¸ cña h.3. + Tèc ®é t¨ng P vµ t¨ng Q còng kh«ng ®ång ®Òu. d.

.*L¹m ph¸t g©y ra nh÷ng t¸c h¹i chÝnh: +Ph©n phèi l¹i thu nhËp vµ cña c¶i mét c¸c ngÉu nhiªn gi÷a c¸c c¸ nh©n. . +BiÕn d¹ng c¬ cÊu SX vµ viÖc lµm=>DN ph¸ s¶n or chuyÓn híng kinh doanh +Lµm gi¶m tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ do hËu qu¶ tiªu cùc mµ l¹m ph¸t g©y ra. tËp ®oµn..

C¸c lý thuyÕt vÒ l¹m ph¸t * L¹m ph¸t do cÇu kÐo (Demand pulled Inflation) X¶y ra khi tæng cÇu t¨ng lªn m¹nh mÏ t¹i møc s¶n lîng ®· ®¹t hoÆc vît qu¸ s¶n lîng tiÒm n¨ng. P AS P1 P0 AD1 AD0 0 Y* Y .4.

AS1 P AS0 P1 P0 0 Y1 Y0 Y* AD Y .*L¹m ph¸t do chi phÝ ®Èy (Cost pushed Inflation) L¹m ph¸t do chi phÝ ®Èy x¶y ra khi chi phÝ s¶n xuÊt t¨ng ®ét ngét.

*L¹m ph¸t vµ tiÒn tÖ. c¸c kho¶n chi tiªu ng©n s¸ch…theo tû lÖ l¹m ph¸t c¸c n¨m tríc ®ã. khi thÞ trêng tiÒn tÖ c©n b»ng MSn  MSr  MDr  kY  hi P . c¸c t¸c nh©n trong nÒn kinh tÕ cho r»ng sÏ cã l¹m ph¸t ë tû lÖ t¬ng tù vµ ®iÒu chØnh l·i suÊt danh nghÜa. tiÒn l¬ng danh nghÜa.*L¹m ph¸t × (Inertial Inflation) Khi nÒn kinh tÕ kh¸ æn ®Þnh. gi¸ c¶ trong c¸c hîp ®ång kinh tÕ.

Y k« ®æi=>%thay ®æi M=%P . =>l¹m ph¸t vµ tû lÖ l¹m ph¸t b»ng tû lÖ t¨ng tiÒn danh nghÜa.V=P. Theo lý thuyÕt s¶n lîng & tiÒn tÖ M.Y M: lîng cung tiÒn trong nÒn ktÕ V:tèc ®é lu th«ng tiÒn tÖ P: møc gi¸ chung cho nÒn kinh tÕ Y: s¶n lîng cña nÒn kinh tÕ -Gi¶ ®Þnh V.+NÕu lîng (MSn) t¨ng lªn th× gi¸ c¶ (P) còng sÏ t¨ng lªn víi tû lÖ t¬ng øng.

cã thÓ ph¸t hµnh c«ng tr¸i trong nh©n d©n ®Ó chi tiªu. +Khi nÒn kinh tÕ gÆp ph¶i c¬n sèc nh gi¸ cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo t¨ng lªn => (MSr) gi¶m nhÊt thêi=>CP ph¶i t¨ng MSn ®Ó ®¶m b¶o nhu cÇu tiÒn thùc tÕ. (gi¶ ®Þnh nµy cha cã c¬ së ch¾c ch¾n & cha g¾n thùc tÕ. Khi l¹m ph¸t t¨ng nhanh th× cÇn gi¶m tèc ®é t¨ng tiÒn=>CP thay v× in tiÒn. .+Khi NHTW t¨ng MS => l¹m ph¸t. Lý thuyÕt nµy dùa trªn gi¶ ®Þnh MSr.

gp + Gi¶ thuyÕt cña Irving Fisher gp t¨ng 1% =>i t¨ng 1% vµ r Ýt thay ®æi vµ ë møc mµ c¶ ngêi cho vay vµ ngêi ®i vay ®Òu cã thÓ chÊp nhËn ®îc.tÕ = L·i suÊt danh nghÜa -Tû lÖ l¹m ph¸t r = i .* L¹m ph¸t vµ l·i suÊt +L·i suÊt danh nghÜa (i) lµ chi phÝ c¬ héi cña viÖc gi÷ tiÒn +L·i suÊt t. . NÕu kh¸c ®i sÏ t¹o ra møc d cÇu hoÆc d cung vµ ®Èy l·i suÊt nµy vÒ møc æn ®Þnh.

+ cao ph¶i ®îc bï ®¾p l¹i b»ng i cao h¬n t¬ng ®¬ng ®Ó duy tr× r c©n b»ng. vµ ngîc l¹i. hay th«ng qua i ngêi ta cã thÓ ®¸nh gi¸  +NÕu  thùc tÕ >  dù kiÕn: nguêi ®i vay lîi +NÕu  thùc tÕ<  dù kiÕn:ngêi cho vay lîi . +Níc nµo cã i cao thêng  cao.

G gi¶m =>AD gi¶m=>Ygi¶m=> g©y ra mét møc ®é suy tho¸i vµ thÊt nghiÖp nhÊt ®Þnh. C¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc l¹m ph¸t +Gi¶m m¹nh tèc ®é t¨ng cung tiÒn. v× khi MS gi¶m => i t¨ng=>Ygi¶m=>C.5.I. + Trêng hîp l¹m ph¸t võa. . kiÓm so¸t cã hiÖu qu¶ viÖc t¨ng l¬ng danh nghÜa vµ c¾t gi¶m chi tiªu ng©n s¸ch §©y lµ biÖn ph¸p t¹o có sèc cÇu. muèn kiÒm chÕ l¹m ph¸t vµ ®Èy tõ tõ xuèng møc thÊp h¬n ®ßi hái ¸p dông nh÷ng chÝnh s¸ch nãi trªn nhngë møc ®é nhÑ h¬n.

6. Mèi quan hÖ gi÷a l¹m ph¸t vµ thÊt nghiÖp: *ThÊt nghiÖp t¨ng=> l¹m ph¸t gi¶m vµ ngîc l¹i thÊt nghiÖp gi¶m th× l¹m ph¸t t¨ng. *Nguyªn nh©n dÉn tíi mèi quan hÖ ngîc chiÒu gi÷a l¹m ph¸t vµ thÊt nghiÖp *§êng Phillips .

Bµi 6: T¨ng trëng kinh tÕ I. Kh¸i niÖm vµ ®o lêng t¨ng trëng kinh tÕ Lµ sù gia t¨ng hay më réng quy m« cña møc s¶n lîng tiÒm n¨ng cña nÒn kinh tÕ quèc gia Ph©n biÖt gi÷a t¨ng trëng kinh tÕ vµ ph¸t triÓn kinh tÕ .

tÝnh theo GDP thùc tÕ ®Ó lo¹i bá ¶nh hëng cña P. *§o b»ng GDP ®Çu ngêi: lo¹i bá viÖc GDP t¨ng nhng t¨ng chËm h¬n d©n sè g pct yt  yt 1   100% yt 1 .II.§o lêng t¨ng trëng kinh tÕ: *§o b»ng % thay ®æi GDP thùc tÕ Yt  Yt 1 gt   100% Yt 1 +gt l» t¨ng trêng kinh tÕ.

II. Tµi nguyªn thiªn nhiªn (Natural resource) 4. C«ng nghÖ (Technology) . C¸c yÕu tè quyÕt ®inh t¨ng trêng kinh tÕ 1. TÝch luü t b¶n (capital accumulation) 3.Vèn nh©n lùc ( Human capital) 2.

Lý thuyÕt cæ ®iÓn cña Adam Smith vµ Malthus §Êt ®ai ®ãng vai trß quan träng ®èi víi t¨ng trëng kinh tÕ +Adam Smith: thêi kú vµng son +Malthus: Thêi kú ¶m ®¹m .III.C¬ së lý thuyÕt cña t¨ng trëng kinh tÕ: 1.

2. Lý thuyÕt t¨ng trëng trêng ph¸i Keynes §Çu t lµm t¨ng viÖc lµm=> s¶n lùîng vµ thu nhËp t¨ng=> chñ tr¬ng khuyÕn khÝch nhµ níc t¨ng ®Çu t ®Ó t¨ng tæng cÇu. thóc ®Èy t¨ng trëng. ICOR (Incremental Capital-Output Ratio hÖ sè gia tang vèn ®Çu ra) K ICOR  Y Coi S=I th× cã I ICOR  Y Y s  Y ICOR .

Domar ®· cho thÊy vai trß cña tÝch luü t b¶n ®èi víi t¨ng trêng kinh tÕ s g  ICOR S (s  ) Y *NÕu ICOR kh«ng ®æi th× g t¨ng cïng hÖ sè tû lÖ tiÕt kiÖm *NhËn xÐt: +ICOR kh«ng ph¶i bÊt biÕn +M« h×nh cha tÝnh ®Õn vèn nh©n lùc vµ c«ng nghÖ .M« h×nh Harrod.

Lý thuyÕt t©n cæ ®iÓn vÒ t¨ng trëng.1. M« h×nh t¨ng trëng tiªu biÓu lµ Solow 3.3. Giíi thiÖu: 2/1956 va 11-1956 cña hai t¸c gi¶ Solow vµ Swan *T¹i sao gäi lµ t©n cæ ®iÓn: thÞ trëng t¹o c©n b»ng + vai trß cña chÝnh phñ .

2.3. KÕt luËn tõ m« h×nh: +Vai trß cña tiÕt kiÖm +TÝch luü t b¶n víi t¨ng trëng ng¾n h¹n +YÕu tè quyÕt ®Þnh t¨ng trëng dµi h¹n .

ChÝnh s¸ch thu hót ®Çu t níc ngoµi 4.1.2. Nghiªn cøu triÓn khai c«ng nghÖ míi . ChÝnh s¸ch thóc ®Èy t¨ng trëng: 4.4.3.4. ChÝnh s¸ch vÒ nguån vèn nh©n lùc 4. KhuyÕn khÝch tiÕt kiÖm vµ ®©u t trong níc 4.

ÔN TẬP VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful