dreamhamar

/nye stortorgets designstrategi
/forprosjekt
/ 15.08.2011
dreamhamar
preliminary phase
index
01.REGISTRERINGER/
URBAN SKALA
01.1 historie og utvikling
01.2 klima
01.3 topografi og landskap
01.4 urban struktur
01.5 tung trafikk
01.6 lett traffikk
01.7 offentlige områder
01.8 aktiviteter
01.9 utdanning og kulturelle tilbud
02. REGISTRERINGER/
TORG SKALA
02.1 historiske endringer
02.2 topografi
02.3 sol og skygger
02.4 utsiktspunkt og akser
02.5 vegetasjon
02.6 eksisterende materialer
02.7 urban møblering
02.8 tekniske innretninger under bakken
02.9 belysning
02.10 trafikkdiagram
02.11 bruk og aktiviteter
02.12 omkringliggende bygningsstruktur
03. NYE STORTORGETS URBANE
STARTEGI/HOVEDKONSEPTER
03.1 mennesker
03.2 omgivelser
03.3 aktiviteter
03.4 teknologi
03.5 årstidsstrategi
04. NYE STORTORGETS URBANE
STARTEGI/SKALATEGNINGER
04.1 hovedplan
04.2 plan / diagrammer
04.3 snitt
04.4 fotomontasjer
05. NYE STORTORGETS URBANE
STARTEGI/STEMNINGER
05.1 levende gateareal
05.2 sosial grønnstruktur
05.3 kreativ arena
06. FRA FORPROSJEKT TIL
DREAMHAMAR NETTVERKS-
DESIGNPROSESS


dreamhamar
preliminary phase
01. registeringer
/urban skala
Hamar 1881
Hamar 1904
Hamar 1934
Hamar 1848
dreamhamar
preliminary phase
Den 26. april 1848, signerte kongen loven
som fastslo etableringen av Hamar på grunn-
lag av gårdene Storhamar og Holset, langs
bredden av Mjøsa. Av loven utgår det at byen
skulle være grunnlagt på dagen da byens
grenser ble avgjort, som viste seg å bli 21.
mars 1849. Hamar ble kjent som en kjøp-
mannsby, med en handelssone innen fem
kilometer av sine grenser.
Arealet av den nye byen dekket 400 mål, og
militæringeniør Røyem utarbeidet den op-
prinnelige planen. Han planla tre gjennom-
fartsårer for byen; Strandgata, Torggata, og
Grønnegate (sistnevnte navnet på en mid-
delaldersk vei), og et rutenett av gater mellom
dem. Orienteringen av byen var mot Mjøsas
bredder. Røyem satt av plass for tre parker
og et offentlig torg, samt areal for en kirke like
utenfor byens grenser.
Ved 1849 fantes ti bygninger i byen, men in-
gen av disse finnes i dag. Gatenavn ble fast-
slått i 1869. Ved 1860 var det etablert 100 hus
i byen. Eierne af eiendommene langs bred-
den ble pålagt å dyrke hager, for å bidra til et
bladrikt urbant landskap. En promenade ble
etablert fra havneområdet, forbi hagene på
bredden og nordover mot området av gam-
lebyen.
Bispedømmet Hamar ble etablert i 1864, og
Hamar domkirke ble innviet i 1866 og er fort-
satt et sentralt punkt i byen.
kilde: wikipedia
01.1 registreringer
/urban skala
/historie og utvikling
dreamhamar
preliminary phase
/SNØ
Snøstatistikk for Hamarområdet viser at
snøen faller nesten seks måneder i året. Aller-
ede i midten av november faller den første
snøen i enkelte områder og holder seg til
midten av april (snømengden for februar vist
i kartet).Mengden av snø topper seg i januar,
februar og mars med opp til 100 cm høyde. I
sentrum av Hamar topper snømengden seg i
februar og mars.
/TEMPERATUR
Hamar kommune ligger vest i Hedmark fyl-
ke langs bredden av Norges største innsjø,
Mjøsa. Byen ligger på den nordlige halvkule
og har sommertemperaturer som når opp til
28 °C i juli og med temperaturer helt ned til
-30 °C.
/NEDBØR
Statistikk for Hamars klima viser at juni, au-
gust og september er månedene med mest
nedbør for dette området, og maksimal da-
glig nedbør var 23,8 mm i løpet av av én dag
(2010).
SOLDIAGRAM:
01.2 registreringer
/urban skala
/klima
1:8000 1:8000
dreamhamar
preliminary phase
STORTORGET KIRKE BOLIGOMRÅDE PARK MJØSA
Hamar ligger nordøst for innsjøen Mjøsa i
Norge. Hele Hamar sentrum har en helling
mot innsjøen som gir utsikt fra den nordlige
delen. Hellingen er synlig på Stortorget siden
det er en åpen plass. Høydedifferansen
mellom ytterkantene fra nord til sør på den
skrånende plassen utgjør ca 3m, så hellingen
vil påvirke en ny utforming.
Det nye kulturhuset tilpasser seg denne
skråningen, og inneholder nivåforskjeller in-
nendørs for å utnytte hellingen og ha en klar
overgang fra innsiden til utsiden på torget.
01.3 registreringer
/urban skala
/topografi og landskap
dreamhamar
preliminary phase
1:8000
BOLIGOMRÅDE
SENTRUM
STRANDBREDDE
Sentrum kan deles inn i tre urbane strukturer:
- Nordlige og østlige deler: eneboligområder
med hager. Lav densitet.
- Sentrum følger det originale gridsystemet
fra byplanen laget i 1848. Ulik bruk, høyere
densitet.
- Området rundt bredden er et åpent område
med liten bruk, som marina, sportklubber,
jernbanestasjon og lett industri.
01.4 registreringer
/urban skala
/urban struktur
dreamhamar
preliminary phase
HOVEDFERDSELSÅRER BILER
JERNBANEN
1:8000
Dette diagrammet viser den nære frem-
tidssituasjonen for tung trafikk.
Hovedferdselsårene blir benyttet av biler,
men etter at det nye Stortorget er ferdig ut-
formet, vil tungtrafikk av biler og busser ikke
vil skje over torget.
Jernbanelinjen går langs bredden
01.5 registreringer
/urban skala
/tung trafikk
dreamhamar
preliminary phase
1:8000
HOVEDFERDSELSÅRER FOR SYKKEL
HOVEDFERDSELSÅRER FOR GÅENDE
FREMTIDIG SHARED SPACE MELLOM SYKLER,
BILER OG FOTGJENGERE
Dette diagrammet viser eksisterende
hovedruter for syklister og fotgjengere.
Rundt Stortorget viser det også nær-fram-
tidssituasjon som den nye urbane design-
prosessen tilpasser seg. Hovedgaten
Strandgata (under rehabilitering), vil ha en
separat sykkelbane som vil utgjøre hoved-
ferdselsåren langs Mjøsas bredder. I mellom
Stortorget og Basarbygningen er planlagt en
fellesgate (shared space) for trafikk. Biler og
busser må bremse ned og gi plass til fotgjen-
gere og syklister.
Sentrum har en gågate uten biler., Torggata.
Den vil fortsette forbi torget til det nye Kul-
turhuset. Deler av bredden og parkene er
også forbeholdt myke trafikanter.

01.6 registreringer
/urban skala
/lett trafikk
dreamhamar
preliminary phase
1:8000
OFFENTLIGE GRØNTOMRÅDER
OG PARKER
OFFENTLIGE TORG
OG OMRÅDER
OFFENTLIG STRAND
Ballplass
midt i
gågaten
Campus
Østre Torg F. Lundhs
plass
STORTORGET Hamar
Park
Vestre Torg ved Kirken ved Bryggeriet
Diagrammet viser grønne områder og torg i
sentrum med små endringer i nær fremtid:
- Sør for Stortorget: park, strand og innsjø og
åpne grønne områder

- Øst for Stortorget: Østre Torg, Midtbyen,
Hamar Park, Ballplass
- Park i tilknytning til kirkebygningen
- Torggata, gågata, forbinder flere torg,
inkludert Stortorget.
01.7 registreringer
/urban skala
/offentlig
dreamhamar
preliminary phase
1:8000
AKTIVITETER
I SENTRUM
På innsjøen Mjøsa foregår vannaktiviteter
som svømming, seiling, kajakpadling, sport-
klubb sommerstid. Om vinteren fryser Mjøsa,
og man kan gå langrenn på den.
Langs strandområde finnes det grønne par-
kområder, sport- og skatepark I de to hoved-
parkene finnes lekeplasser.
Den sentrale gågataTorggata tilbyr ulike han-
dle- og sosialiseringsmuligheter.

01.8 registreringer
/urban skala
/aktiviteter
dreamhamar
preliminary phase
1:8000
UTDANNINGSINSTITUSJONER
skoler, barnehager
HØYSKOLEN I HAMAR
Campus
KULTURINSTITUSJONER
sportklubb og andre foreninger som kunst og musikk og
mye mer, offentlige institusjoner, religiøse institusjoner,
felleshus, museum...
- skoler i hamar sentrum som befinner seg i
gåavstand til torget
- campusen til Høyskolen i Hamar, som er en
del av Hedmark Høgskole, er i gåavstand til
torget og har over 2000 studenter som er po-
tensielle brukere av det framtidige biblioteket
inne i det nye kulturhuset som blir liggende
ved torget
- kulturhuset vil bli det nye knutepunktet for
aktivteter, fritidstilbud og offentlige arrange-
menter, og torget vil knytte disse brukerne og
behovene sammen.
Ulike institusjoner, museer og klubber er
spredt rundt i sentrum. Rett sør for torget
finnes sports- og vannsportklubber.
01.9 registreringer
/urban skala
/utdanning og kulturelle tilbud
dreamhamar
preliminary phase
02. registreringer
/torgskala
dreamhamar
preliminary phase
T
1960 1893 øst for torget
nord for torget
vest for torget
sør for torget
1905 1963
1892 1950
1900 1965 2010
2013
2010
2010
Stortorget har beholdt sin form fra langt til-
bake. Opprinnelig var torget en del av strand-
promenaden fra havnen gjennom gamle-
byen til nordsiden av byen. På slutten av det
19. århundre ble denne promenaden avbrutt
av oppføringen av Basarbygningen.
I løpet av det 19. århundre har plassen for
det meste fungert som markedetsplass og et
sted for møter og ulike arrangementer. Rundt
1960 ble torget forvandlet fra et sted for folk til
et sted for å parkere bilen. Men, hver 17. mai
blir Stortorget en livlig og fargerik møteplass
for alle innbyggerne i Hamar.
I de kommende år vil Stortorget igjen oppleve
en transformation for at møte innbyggernes
nåværende og framtidige behov for at møtes,
være og sosialisere. I 2013 står det nye kul-
turhuset ferdig med nye aktiviteter, arrange-
menter, bibliotek, teater og møtesteder. På
samme vis vil den nye utformingen av Stor-
torget tiltrekke befolkningen og imøtekomme
deres ønsker, drømmer og behov.
dreamhamar
preliminary phase
132 m
140 m
kirken
129 m
over havet
135 m
126 m
123 m
120 m
innsjøen Mjøsa
Mjøsa sett fra Østertorg
Mjøsa sett fra Kirkegata
Dette diagrammet viser hvordan topografien
er på og rundt Stortorget. Kodene viser en
endring på 0,5 meter, og som diagrammet
viser er det en skråning fra kirken til bredden
med over 10 meters høydeforskjell. Siden
byplanen har utformet mye av bebyggelsen
i gridformasjon, gjør topografien det mulig
å se den grønne parken ved bredden samt
innsjøen Mjøsa fra alle nord- til sørgående
gater.
02.2 registreringer
/torgskala
/topografi
march | september | sunlight 8:30-18:00
(showing 9:00-18:00)
june | sunlight 3:00-21:00
(showing 9:00-18:00)
december | sunlight 10:00-15:00
(showing 9:00-18:00)
dreamhamar
preliminary phase
SUN HIGHT SUMMER
SUN HIGHT FALL/SPRING
max. 53 º
max. 8 º
max. 30
SUN HIGHT WINTER
02.3 registreringer
/torgskala
/sol og skygger
Diagrammene viser solens bane gjennom
året og døgnet.
De øverste diagrammene viser den fak-
tiske skyggesituasjonen i løpet av dagen.
Diagrammene under viser faktiske områder
med sol. I tiden fra vår til sommer forandrer
solvinkelen seg mye, og det solrike området
på torget dekker ca 80% av plassen midt på
dagen om sommen.
DIagrammet nedenfor viser solvinkelen gjen-
nom årstidene; om sommeren er maksimal
solvinkel 53°, mens om vinteren er solvinkel-
en kun 8°.
dreamhamar
preliminary phase
PARK
MJØSA
BÅTKLUBB
+ STALLGÅRDEN
+ BYKJELLEREN
TORGGATA
VIKTIG SIKTLINJE
MOT KIRKEN
OMRÅDE MED
FORBINDELSE
TIL MJØSA:
SKATEBOARD OMRÅDE +
STRANDPROMENADE +
FRAMTIDIG KULTURHUS +
bygning tilknyttet til torget
ENEBOLIGOMRÅDE
LANDMARK mmmmm
BASARBYGNINGEN +
SEASIDE
UNGDOMSHUS
INNSJØ MJØSA
Stortorgets helling mot sør og nærhet til
innsjøen Mjøsa gir utsikt fra store deler av
torget, og knytter torget sammen med om-
givelsene. Hamar kirke danner en rett akse
mot basarbygningen, og er således en viktig
referanse fra midten av torget.
02.4 registreringer
/torgskala
/utsiktspunkt og akser
Stortorgets helling mot sør og nærhet til
innsjøen Mjøsa gir utsikt fra store deler av
torget, og knytter torget sammen med om-
givelsene. Hamar kirke danner en rett akse
mot basarbygningen, og er således en viktig
referanse fra midten av torget.
dreamhamar
preliminary phase
PÅ STORTORGET
LINDETRÆR

SØR FOR STORTORGET
ULIKE LØVTRÆR
OG NOEN BARTRÆR
SØR FOR STORTORGET
- HAVNA|
ULIKE LØVTRÆR

PARKEN |
ULIKE LØVTRÆR
LØNNETRÆR
KIRKEN |
LØNNETRÆR
SJØSIDEN UNGDOMSHUS|
GRØNT TAK
Vegetasjonen på Stortorget i dag består
hovedsaklig av lindetrær som er plassert
i kvartalstruktur (U-form). Dette represen-
terer en historisk plassering av vegetasjonen
og som definerer torget i ulike soner, som
Stortorget hvor plassen er delt mellom vei,
parkering og fotgjengerareal.
02.5 registreringer
/torgskala
/vegetasjon
dreamhamar
preliminary phase
EKSISTERENDE
MATERIALBRUK
STORTORGET
- ASFALT
- BROSTEIN
- GRANITTBLOKKER
- BETONGHELLER
ASFALT
BROSTEIN
BETONGHELLER
ASFALT
BROSTEIN
GRANITTBLOKKER
ASFALT
BROSTEIN
GRANITTKANTSTEIN
GRANITTBLOKKER
BETONGHELLER
BROSTEIN
ASFALT
GRANITTKANTSTEIN
ASFALT
GRANITTKANTSTEIN
GRANITTBLOKKER
ASFALT
ASFALT
GRANITTKANTSTEIN
GRANITE BLOCKS
ASFALT
GRANITTKANTSTEIN
(DRENERING)
Stortorget består for det meste av asfalt,
brostein, betongstein og granittblokker. Torg-
gata som er gågate, er markert med brostein
nedfelt i asfalten. Granittblokkene markerer
hvor bilene ikke har adgang, og kantsteinen
markerer fotgjengerfeltet.
02.6 registreringer
/torgskala
/eksisterende materialer
dreamhamar
preliminary phase
KIOSK, BUSSTOPP,
BUSSSKUR
STATUE
GRANITBLOKER
KANTSTEN
BENKER
Dagens situasjon av plassen viser variasjon
av urbane møbler som har blitt lagt til plassen
gjennom tidene.
I 1989 ble nasjonalmonumentet Arbeiderkvin-
nen i Bohuslengranitt plassert i øvre grensen
av plassen som vender mot innsjøen og i
tilknytning til Folkets hus. I nyere tid har det
rett sør for statuen blitt etablert en kiosk som
selger hurtigmat.
Små granitblokker deler dagens torg i for-
skjellige områder med forskjellige bruksom-
råder, for det meste som parkeringsplass,
gate og fotgjengerområde.
Noen av blokkene har fått et annet formål
som for eksempel benker til å sitte på. De
forskjellige elementene på torget forholder
seg i liten grad til hverandre. Antall av urbane
møbler med et sosialt samvær som formål er
også svært få, og torgets størrelse og betyd-
ning som sosial arena blir ikke utnyttet til sitt
fulle.
02.7 registreringer
/torgskala
/urban møblering
dreamhamar
preliminary phase
VARME
(FJERNVARME)
SNØSMELTESYSTEM
TELEKABLER
VANNSYSTEM
(KOMMUNALT)
ANTATT VANNSYSTEM
Diagrammet viser eksisterende rør- og led-
ningsnett for varme og vann under bak-
ken omkring torget I Torggata finnes et
snøsmeltesystem som også vil bli etablert i
nye Strandgata. Langs Torggata ligger også
telekabler nedfelt i bakken.
02.8 registreringer
/torgskala
/tekniske innretninger under bakken
dreamhamar
preliminary phase
MØRKT OMRÅDE
PÅ MIDTEN AV TORGET
SENTRUM /
KOMMERSIELL SONE
ENEBOLIGOMRÅDE
- MØRKERE
KIRKEN
PARK
- MØRK SONE
STRANDPROMENDADE
BÅT HAVN
JERNBANE
MJØSA, MØRK
LYSKILDER
- eksisterende gatebelysning på torget
og i omgivelsene
- fere lyselemeter for ä aktivere det
indre rommet på torget
Diagrammet viser eksisterende gatebely-
sning på torget og i omgivelsene. Torget er
opplyst i ytterkantene, men mangler belys-
ning i midten.
02.9 registreringer
/torgskala
/gatebelysning
dreamhamar
preliminary phase
FORGJENGEROMRÅDE
SYKKELFELT
BILVEIER
PARKERING
P
JERNBANE
BUSSRUTER
FELLESGATE
TRAFIKK DIAGRAM
FØR
TRAFIKK DIAGRAM
ETTER
02.10 registreringer
/torgskala
/trafikkdiagram
dreamhamar
preliminary phase
RESTAURANT
BAR / CLUB
CAFÉ
HANDEL
KINO
GATEMARKED
KIOSK
BIBLIOTEK
HAVN
TEATER
BYPROGRAM
STORTORGET
RESTAURANTER
HANDEL
KJØPESENTER
CAFÉER
BANK
NASJONALMONUMENT
“ARBEIDERKVINNEN”
1989, S.-T. KLEPPAN

HAVNEN
FRAMTIDIG KULTURHUS
RESTAURANTER
HANDEL
KAFÉER BAR / CLUB
GRØNTOMRÅDE / PARK
ARRANGEMENTER / CIRKUS
SEASIDE UNGDOMSHUS
http://www.useaside.no/
STREETMARKET
GATEMARKED
DIagrammet viser bruk og aktiviteter på
grensen til og innenfor torget. Det er noen
boliger, men hovedsakelig kommersielle til-
bud som omringer Stortorget i dag. Ved op-
pføringen av det nye kulturhuset, vil torget
møte et nytt behov som sosialiseringsarena.
02.11 registreringer
/torgskala
/bruk og aktiviteter
dreamhamar
preliminary phase
02.12 registreringer
/torgskala
/omkringliggende bygningsstruktur
/bygninger og det urbane landska-
pet rundt Stortorget
De følgende sidene vil vise strukturen og de-
taljer av det urbane landskap i de omkring-
liggende bygningene mot Stortorget, i tillegg
til programmene inne i bygningene.
For å forstå de ulike bygningenes skala, er
fasadene analysert i forhold til et menneske
gjennom et detaljert snitt. Plandiagrammet
viser hvor tilgjengelig bygningene er mot tor-
get, og eventuelle synlige forbindelser gjen-
nom åpninger som vinduer.
Kulturhuset
Folkets hus
Torghjørnet
Stallgården
Bykjelleren
Mixed use
Basarbygningen
dreamhamar
preliminary phase
teatertårn i den nordlige
delen
bibliotek, ungdomsklubb,
kunstverksted, og
dansens hus
øvelses- og møterom
clubscene, leserom mot
torget
kafé på det sørlige hjørnet
av torget, samt direkte
adgang til andre deler av
bygningen
glassfasader med sorte
partier
/det nye kulturhuset
Det nye kulturhuset gjendanner den ene side
av det symmetriske Stortorget i Hamar, hvis
bystruktur av presise karréer har vært hardt
rammet av etterkrigstidens arkitektoniske
eksperimenter. Nøkkelordet for bygningen er
transparens: at arrangementer i kulturhuset
blir til synlige begivenheter i byen, at lånere i
biblioteket får en fornemmelse av husets an-
dre tilbud og muligheter, at dagens kinogjen-
gere kan bli morgendagens teatergjengere.
Det nye kulturhuset forventes ferdigt i 2013.
Huset omfatter teaterscener, kunstverksted-
er, galleri, ungdomshus, dansens hus, kon-
ferensesal, bibliotek, kino og kafé og bygges
sammen med det historiske folkets hus.
Kulturhuset har store transparente partier
i alle fasadene og forbinder seg dermed i
en stor grad med aktiviteter på Stortorget.
Vektleggingen av transparens og synlighet
samsvarer likevel ikke med tilgjengeligheten,
da hovedinngangen befinner seg i passa-
gen. Kaféen innbyr likevel til hygge fra torgets
hjørne.
02.12 registreringer
/torgskala
/omkringliggende bygningsstruktur
dreamhamar
preliminary phase
Restaurant La Roza
Folkets hus inkluderer
også kontorer,
forsamlingslokaler,
institusjoner, bl.a.
Hamar Salsaklubb
rød mursteinsbygning
kino, kafé, og rom knyttet
til kommende kulturhus
/folkets hus
Kirkegata, også kalt Kirkebakken krysser tor-
get og ligger i aksen mellom Hamar domkirke
og Mjøsa. Stortorget er omkranset av ulike
bygninger, både i form og funksjon.
Folkets hus ligger øverst på torget og in-
neholder i tillegg til kontorer, forsamling-
slokaler, kurs, kongresser utstillinger og
salgsmesser, restaurant også Hamar kino.
Gjennom etableringen av det nye kulturhu-
set, vil Folkets hus bli tilført ny energi og en
utvidelse av kinoen. Folkets hus er tilknyttet
restauranten La Roza i andre etasje.
Bygningen framstår som en modernistisk
mursteinsbygning som er blitt oppført etter
at torget ble planlagt. Dens kompakte form
og symetriske form, samt ubrutte fasader og
langsgående vindusbånd typisk for modern-
ismen.
02.12 registreringer
/torgskala
/omkringliggende bygningsstruktur
dreamhamar
preliminary phase
kontorer og medesinsk
praksis, bl.a. tannlege
parkering på taket av
bakgården
rød mursteinsbygning
Torghjørnet
kjøpesenter med over 17
ulike butikker
Mc Donalds med
uteservering på hjørnet
som vender mot torget
/salto torghjørnet kjøpesenter
På den andre siden av Kirkegata koblet til
de siste metrene av Torggata finner vi kjøpe-
senter Salto Torghjørnet. Torghjørnet tilbyr
varierte handlemuligheter, apotek, kafé og
mat. Senteret inneholder mer enn 17 ulike
tjenester inkludert en svært synlig McDon-
alds i første etasje på hjørnet som gjennom
en utendørs terrasse forbinder bygningen
med torget.Bygningen huser også ulike typer
kontorer som for eksempel leger og tann-
leger.
Denne bygningen kan ha vært reist i samme
tidsperiode som Folkets hus, eller noe sei-
nere ettersom det også er en rød mursteins-
bygning med lignende arkitektonisk uttrykk.
Tilgangen til første etasje er synlig gjennom
glassfasaden. Gjennom nedtrapping av byg-
ningsfasaden forbindes bygningen til handle-
gata og torget med en menneskelig skala.
02.12 registreringer
/torgskala
/omkringliggende bygningsstruktur
dreamhamar
preliminary phase
Stallgården Restaurant
med påbygg mot
handlegata. Ingen
uteservering mot torget
Stallgården Restaurant
bankettrom
murstensbygning med
hvitpussede vegger
/stallgården
Torggata (også kalt gågaten mellom Østre
torg og Stortorget) i Hamar er en gate som
går gjennom sentrum av byen, og den er den
eneste gaten i Hamar som går gjennom alle
de tre torgene. Gateplanen går helt tilbake til
1840 og en av de eldste er Stallgården hvor
det har blitt drevet skjenkested siden midten
av 1800-tallet. Den dag i dag har restaurant-
en fortsatt bolig i samme bygning, hvor det
har blitt gjort noen utvidelser mot Torggata.
Mot Stortorget har bygningen bare har en
liten grad av åpenhet gjennom de små vin-
duene. Inngangen er ikke koblet til torget di-
rekte, men har inngangen på hjørnet.
Stallgården er en gammel murbygning som
er murpusset hvit. Siden det er en av de op-
prinnelige bygningene i den gamle byplanen,
er den verdt å ha som et forbindelsespunkt til
plassen samt at bygningen fungerer som et
landemerke.
02.12 registreringer
/torgskala
/omkringliggende bygningsstruktur
dreamhamar
preliminary phase
Bykjelleren
med orginale steinveggene
fra bygningens 160 år
gamle reisverk
selskapslokaler tilhørende
Bykjelleren
mursteinsbygning med
hvitpussede vegger
02.12 registreringer
/torgskala
/omkringliggende bygningsstruktur
/bykjelleren
I tilknytning til Stallgården finnes dette toetas-
jers rekkehuset kalt Bykjelleren, som ett av
de få originale bygninger igjen fra 1840-tallet
byplanen.
I Bykjelleren er steinveggene fra bygningens
160 år gamle reisverk bevart, og de stemn-
ingsfulle lokalene er sjelfulle og unike. Fasa-
den mot torget harmonerer arkitektonisk
med Stallgården i hvitt med gråblå vinduer.
dreamhamar
preliminary phase
På hjørnet:
Svare&Berg siden 1998
med live musikk, bar & mat
optiker
dyrlege
kafe
Hæls Café
Leiligheter med prefabrik-
erte fasader, metallplater,
solavskjermning og noen
franske balkonger.
Bygning med prefabrik-
erte bygningselementer;
metallplater, sol-
avskjermning og fransk
balkong.
/bygården
Denne seks etasjers høye bygningen har blitt
lagt til på slutten av 50-tallet langs Stortorget
etter som behovene og ønskene til innbyg-
gerne i Hamar endret seg. I dag inkluderer
første etasje ulike tjenester som dyrlege,
optiker, kaféer (inkludert andre etasje) og
siden 1998 har Svare & Berg holdt hus her,
en populær bar og kafé med levende musikk
som ser ut over både plassen og parken mot
Mjøsa.
Fasaden i første etasje i nesten bare glass,
bryter rytmen dannet av den øvre delen som
består av boliger. Bygningen i seg selv er et
prefabrikkert kompleks med irrede metall-
plater som fasadematerialer. Solskjerming og
et utkragende tak på hjørnekafeen er lagt til i
nyere tid, og gir fasaden et andre lag og med
det en tekstur som relaterer seg til den men-
neskelige skala og atmosfære.
02.12 registreringer
/torgskala
/omkringliggende bygningsstruktur
dreamhamar
preliminary phase
Basarbygningen
mursteinsbygning med
store vinduer langs
fasaden som gjør den
mer “transparent”
Frisør, tidligere sykkelbu-
tikk, og i dag dream-
hamars fysiske LAB
Fotgjengerfelt som i nær
framtid kobler seg mot
fellesgata
Fellesgate (shared space)
for fotgjengere, sykler,
biler og busser i nær
framtid
02.12 registreringer
/torgskala
/omkringliggende bygningsstruktur
dreamhamar
/forprosjekt
03. nye stortorgets urbane strategi/
hovedkonsepter
dreamhamar
/forprosjekt
photo: skyfaller
03.hovedkonsepter
/verksteder
Stortorget er Hamars viktigste offentlige
rom, gitt plassens størrelse og plasser-
ing. Den har kommet til sin rett ved store
folkefester som 17.mai-feiringer, men har
for det meste spilt hovedrolle som parker-
ingsplass de siste 10-årene. Arbeidet med
ny utforming av Stortorget vil gi torget
tilbake til menneskene. Utformingen av
plassen blir til gjennom felles utveksling
av av kunnskap og ideer, men har også
intensjoner om å styrke de menneskelige
relasjonene og forholdet til plassen gjen-
nom arbeidet.
dreamhamar
/forprosjekt
03.1 mennesker
/tilgjengelighet
inkludere brukere med ulik alder og kultur.
og sikre universell utforming
/representativt område
bli hovedplassen i Hamar, som danner
flere ulike møtepunkt
/fra betrakter til deltaker
utforming av faste og flyttbare element-
er som endrer brukeren fra passiv be-
trakter til aktiv deltaker
/fotgjengervennlig sentrum
øke arealet for fotgjengervennlig sone i
sentrum

/samfunnsbyggende
gi opplevelse av tilhørighet og samhold

/myke trafikanter
fotgjengervennlig og med en men-
neskelig skala

Tradisjonell utforming av offentlige rom har
ofte et representativt uttrykk som har som
oppgave å danne kulisse for en viktig byg-
ning, eller med en tydelig bruksanvisning.
Med stort fokus på de praktiske utfordrin-
gene byen skal løse; infrastruktur, bolig-
mangel, kontorarealer, etc, kan ofte de
menneskelige behovene for sosialisering
bli glemt i planlegningen. Den endelige
utformingen av Stortorget søker motsatt
strategi, det er bruken av plassen som skal
definere og kontinuerlig endre den.
dreamhamar
/forprosjekt


03.2 omgivelser
/visuelle forbindelser
styrke torgets posisjon i forhold til lands-
kapet rundt og innsjøen Mjøsa.
/topografi
beholde den naturlige hellingen mot sør,
og legge til elementer for opphold og bruk
/natur
tilføre vegetasjon som gir plassen karak-
ter av natur og farger avhengig av årstid
og tresort
/diversitet i landskap
bruke ulike materialer og farger i 3 ulike
soner for å skape ulike urbane stemninger
/energieffektivitet
øke bevisstheten om økologiske sam-
menhenger og energibruk

/nedbør

sikre drenering og forsinkelse av regn-
vann. bruke vannet som en ressurs.

De fysiske rammene som omgir Stortor-
get er bygninger og gater, men samtidig
er plassen del av en større kontekst; plas-
sert i sentrum i Hamar by, liggende langs
Mjøsas bredder og i aksen til byens kirke.
Eksisterende vegetasjon, snørike vintre,
hellende topografi og den rektangulære
gatestruktur er egenskaper ved plassen
som kan ses på som kvaliteter som kan
forsterkes og utnyttes ved utvikling av tor-
get.
dreamhamar
/forprosjekt
03.2 omgivelser
/materialer
bruke materialer knyttet til bruk og klima.
myke tette, harde og gjennomtrengelige
overflater
/bevegelsesmønster
skape en ny måte å bevege seg på gjen-
nom byen. etablering av fellesgate og fot-
gjengervennlig bevegelsesmønster.
/kunstig landskap

tredimensjonalt landskap gir åpen bruk
og inviterer til aktivitet
/historiefortelling
refortolkning av torgets betydning for byen

/inne/ute
øke forbindelsen mellom torgrommet og
innsiden av bygningene

/basaren
sikre interaksjon med Basarbygningen
på tvers av fellesgata

Noe av det som definerer byen er graden
av offentlige, åpne, rom hvor man kan op-
pholde seg uten forpliktelser eller med
krav om å konsumere. Det nye landskapet
som legges til Stortorget har ikke et ensi-
dig, definert program, men inviterer til ny-
tenkning rundt bruk. Elementene og instal-
lasjonene som tar form har som formål å
aktivisere brukeren, slik at betrakteren blir
en deltaker. Nye Stortorget vil introdusere
nye måter å oppholde og bevege seg på
gjennom byrommet.
dreamhamar
/forprosjekt
03.3 aktiviteter
/uttrykk og bruk
utformingen av torget vil preges av inn-
holdet i bygningene som omgir torget
/flyttbare elementer
flyttbare urbane møbler, noen ved hjelp
av mennesklig kraft, andre ved hjelp av
maskiner
/flerfunksjonelt rom
arenaen i midten av torget kan ryddes
for møblering for å gi plass til arrange-
menter ol.
/spillbrett
dekket kan brukes som underlag for
spill, lek og aktiviteter

/døgnrytme
dagslys og kunnstig belysning av tor-
get endrer uttrykk og stemning gjennom
døgnet
/opphold vs bevegelse
anledning til å oppholde seg eller bev-
ege seg gjennom plassen i ulikt tempo

gode, offentlige plasser åpner for både
bevegelse i ulikt tempo og opphold av ulik
karakter. arrangementer som i dag skjer in-
nendørs i lukkede fora kan i morgen foregå
i det offentlige rom og berike den urbane
atmosfæren. Private rom kjennetegnes
ofte av faste elementer man som bruker
ikke har bestemelses- eller råderett over,
mens Stortorget i Hamar vil tilby et mang-
fold av elementer og møbler tilpasset den
enkelte bruker og arrangement. Plassen
representerer en viktig sosial arena for å
styrke båndene både mellom innbyggerne
og byen Hamar, samt for innbyggerne seg
i mellom. plassen bærer seg muligheter for
å danne et mangfold av ulike stemninger.
dreamhamar
/forprosjekt
03.4 teknologi
/tekniske innretninger
underjordisk kulvert med rørsystem for
vann, avløp og elektrisitet i en ring
/belysning
skille mellom funksjonell og kreativ
belysning
/mobile møbler
flyttbar urban møblering, plug-in møbler
for spesifikk aktivitet og spill
/sosialt nettverk
omåde for digitalt sosialt nettverk

/interaktivitet
de ulike lagene knyttes sammen gjen-
nom interaktiv teknologi

/samspill
digitalt og virkelig samspill mellom ulike
aktører

I tillegg til å løse de tekniske utfordrin-
gene på plassen vedrørende elektrisitet,
vann og avløp, kan digital teknologi tilføre
torget et ekstra lag ved å opptre som et
verktøy for lys- og lydstyring, samt viritu-
ell sosialisering. Internet kan ses på som
det mest offentlige rommet sett i et globalt
perspektiv, og ved å krysse den virituelle
verdenen med den virkelige, multipliseres
mulighetene for kunnskapsutveksling
og sosialisering. Ved å ta i bruk “utvidet
virkelighet” (eng. augmentet reality), en
teknologi som kombinerer data fra den fy-
siske verdenen med virituell data, får man
et ekstra lag informasjon som ikke erstat-
ter virkeligheten, men som utvider den på
én eller flere måter.
dreamhamar
/forprosjekt
03.5 årstidsstrategi
/responderende omgivelser
installasjoner og elementer som
tilpasser seg endrede klimaforhold.
/snø
snøsmeltesystem endrer landskapet i
den kalde årstiden
/sol og skygge
sol- og skyggeområder endrer seg gjen-
nom tid på døgnet og året, og påvirker
bruk og utforming av plassen
/natur
ulike tresorter på torget gjenspeiler na-
turens diversitet

/årsrytme
gjennom ulik møblering og endringer i
vegetasjonen endrer torget uttrykk og
stemning gjennom året
/sesongtilpassning
installasjoner og elementer tilpasses
årstidene og danner klimatisete mikrorom

De fleste offentlige rom har tradisjonelt sett
en fast, bestemt bruk som fastholdes gjen-
nom året. I Hamarregionen opptrer de fire
årstidene med svært ulik karakter: innland-
sklimaet gir kalde, snørike vintre, grønne,
spirerende jorder om våren, varme somre,
og kraftig fargespill i trærne om høsten. El-
ementer og installasjoner på det nye torget
kan tilpasse seg de skiftende årstidene og
for eksempel åpnes/lukkes etter klimatiske
forhold. Sammen med årtidsspesifikke
møbler kan elementene brukes som state-
gi for å gi torget en spesiell bruk og utform-
ing i den aktuelle årstiden.
dreamhamar
/forprosjekt
04. nye stortorgets urbane strategi/
skalategninger
dreamhamar
/forprosjekt
04.1 hovedplan

dreamhamar
/forprosjekt
04.2 plan
/diagrammer
/trær
treklynger med dekke som absorberer regn-
vannet og forsinker avrenningen
/dekke
kontinuerlig dekke, som kombinerer ulike ma-
terialer og løsninger
/kreativ møblering
for hvile og lek. materialer i en kombinasjon
av stål og tre.
/infrastrukturring
konsentrasjon av elektrisitet, vann og avløp i
en ring under bakken med tilkoblingspunkter
over bakken
/nivellerte plattformer +
værbeskyttelse
for terrassene og hvileområdene
/interaktive elementer
interaktive, lette møbler/elementer.utøvende
landemerker
/sonedelt belysning
funksjonell og kreativ belysning
/snøsmeltesystem
snøfrie områder
dreamhamar
/forprosjekt
04.3 snitt
/øst-vest
dreamhamar
/forprosjekt
04.3 snitt
/sør-nord
dreamhamar
/forprosjekt
04.3 snitt
/detaljer i snitt
dreamhamar
/forprosjekt
/sommer
løvtrær / seil danner skygge
utkragende markiser / værbeskyttelse
åpne pavillionger/ spredte aktiviteter
værbeskyttende paraplyer / vanndusj
Løse møbler spredt på torget
/vinter
løvtrær / bladløse
lukkede markiser/optimalisering av solforhold
lukkede pavillionger / oppvarmede
værbeskyttende paraplyer / varmelamper
snøsmeltesystem
04.3 snitt
/årstidsstrategi
dreamhamar
/forprosjekt
04.4 fotomontasje
/levende gateareal
dreamhamar
/forprosjekt
04.4 fotomontasje
/sosial grønnstruktur
dreamhamar
/forprosjekt
04.4 fotomontasje
/kreativ arena
/sommer
dreamhamar
/forprosjekt
04.4 fotomontasje
/kreativ arena
/vinter
dreamhamar
/forprosjekt
05. nye stortorgets urbane strategi/
stemninger
dreamhamar
/forprosjekt
Det nye Stortorget er delt i tre soner, og den
ytre delen som i størst grad kobler seg opp
til bygningene rundt plassen, kalles “levende
gateareal”. Gatearealet kobler seg til omgiv-
elsene ved å adoptere materialiteten til de
tilgrensende gatene og la de “vokse” inn på
torget via gatearealet. Denne sonen varierer i
bredde, og brukes i det daglige av handlende,
brukere av kulturhuset, og forbipasserende.
05.1 plan
/levende gateareal
dreamhamar
/forprosjekt
page 2
Stororget rammes inn av 4 gater med
ulik karakter:
1: Minglegata: Foran kulturhuset mot
vest dannes en sone med en egen
rytme. Før og etter forestillinger vil det
danne seg ansamlinger av mennesker
som skal eller har vært på forestilling.
2: Fellesgata: Gata sør er den mest hek-
tiske gata hvor markedet etableres og
hvor biler, busser, sykler og gående be-
veger seg.
3: Serveringsgata: Mot øst møter torget
kaféene, med uteservering i en sosial og
grønn sone.
4: Gågata: Gata fra nord krysses med
gågata og vil ha størst aktivitet på dagtid
når butikkene der har åpent.
05.1 levende
gateareal
/urbant uttrykk / bruk
dreamhamar
/forprosjekt
page 1
STRANDGATA
1963
/gågata
Gatearealet søker en forbindelse med
de omkringliggende gatene og bygnin-
gene, ved å adoptere materialteten som
brukes i de tilgrensende gatene.
/kulturhuset
Dekket utenfor kulturhuset fortsetter inn
på torget slik at man oppnår en kontinu-
itet i bygulvet.
/fellesgata
Strandgata vil opprettholdes for
saktegående biltrafikk, og utført som
fellesgate hvor biler, mennesker og
sykler deler veien.
Plassen utenfor Basarbygningen kan
også tas i bruk ved store markeder etc.
og således bygulvet forlenges således
mot fellesgata.
05.1 levende
gateareal
/kontinuitet+dekke
dreamhamar
/forprosjekt
/ytre tiltak på eksisterende
bygninger
Enkle tiltak som nye materialer på
eksisterende bygninger kan aktivisere
fasaden og bedre knytte den visuelt til
torget. Markiser i første etasje beskyt-
ter mot sol og regn og aktiviserer også
fasaden mot torget.
/menneskelig skala
Kulturhuset vil bli oppført i 3 etasjer, og
gatearealet danner forbindelsen med
torget. Seil i høyde med trekronene
beskytter mot sol og regn og sammen
med trærne innfører de en menneskelig
skala som gjør sonen mer komfortabel.
/relasjon med Basarbygningen
Gjennom en fasade som henvender seg
aktivt mot fellesgata, knyttes Basarbyg-
ningen sammen med torget. Innenfor
finner man en restaurant som har ute-
serveringen mot sør, men med inngang-
er mot torget.
05.1 levende
gateareal
/samspill med bygninger
dreamhamar
/forprosjekt

/områder med skygge/regn-
beskyttelse
Trærne fra den aktive ringen gir skygge
og beskyttelse mot vind i gatearealet.
Ved markeder og andre aktiviteter som-
merstid, kan seilene fra den aktive ringen
spre seg inn i gatearealet og beskytte
mot regn eller sol.
/menneskelig skala
Seilene fra den aktive ringen bidrar også
en menneskelig skala i gatearealet, og
myker opp gatebildet.

/varierende grenser
Funksjons-/grønnstruktur er ikke kva-
dratisk, men utbredelsen varierer etter-
som innholdet i bygningene rundt krever
plass til servering etc, og de temporære
aktivitetene som oppstår i den kreative
arenaen.

05.1 levende
gateareal
/utvidelser fra den sosiale grønnstrukturen
dreamhamar
/forprosjekt
/busstopp/skur
Busstoppet plasseres fortrinnsvis ved
inngangen til torget og ikke på selve tor-
get for ikke å forstyrre torgaktivitetene.
Samtig unngår man støy og luftforuren-
sning fra tomgangskjøring.
/fellesgata
Fellesgata forbedrer trafikksikkerheten
og framkommeligheten for gående og
syklende i byen. Shared space kan også
bidra til mer sosialt liv i byen, og man
unngår overflødig skilting. Det tradis-
jonelle hierarkiet mellom bilen, den
syklende og fotgjengeren forsvinner.

/sykkel
Sykkelen har sin naturlige plass på tor-
get, og det gjenspeiles i flere sykkel-
parkeringer på torget. Tilrettelegging for
sykkel vil gjøre det mer attraktivt å være
myk trafikant i sentrum

05.1 levende
gateareal
/ny bevegelse gjennom byen
dreamhamar
/forprosjekt
Sonen innenfor det levende gatearealet er
beplantet med ulike tresorter i ulik høyde.
Trærne er plantet i klynger, som danner mi-
krorom for sosialt samvær, og et filter mel-
lom det levende gatearealet og den kreative
arenaen.
Under bakken legges de tekniske innretnin-
gene som vann, avløp og elektrisitet i kul-
verter, med mange tilkoblingspunkter over
bakken. Ringformasjonen av de tekniske in-
nretningene gjør torget fleksibelt ved at man
har mange muligeheter for tilkobling.
05.2 plan
/sosial grønnstruktur
dreamhamar
/forprosjekt
/treklynger
noen av trærne på torget beholdes som
de er, men den strenge U-strukturen de
danner, brytes opp og danner grupper i
stedenfor rekker med trær,
/aktivitetsområder
trær av ulike sorter danner mikrorom for
opphold, og samtidig et filter mellom
det levende gatearealet og den kreative
arena.

/naturlig dekke
dekket under trærne absorberer nedbør,
og forsinker avrenning. materialer som
for eksempel grus, gummiasfalt, gress
etc

05.2 sosial
grønnstruktur
/vegetasjon/natur
dreamhamar
/forprosjekt

/trekonstruksjoner
materialet tre er lett formbart, enkelt å
vedlikeholde og godt å sitte/klatre/ligge
på. i den kalde årstiden er treverk mer
komfortablet enn stein å sitte på.
/kreative benker
benker kan være mye mer enn et sit-
teredskap; det kan invitere til aktiviteter
og lek i tillegg til hvile.

/kunstig landskap/topografi
et dekke som noen steder løfter seg og
gir lyst til å beveges seg, leke eller bare
nyte en god soldag.

05.2 sosial
grønnstruktur
/kreativ møblering
dreamhamar
/forprosjekt
/i rommet mellom trærne
i rommet mellom trærne etableres om-
råder for både servering og for urban
møblering som kan brukes uten å kon-
sumere/kjøpe noe.
/seil
seil av stoff, plast eller lette trekonstruk-
sjoner kan strekkes mellom stammene
og gir ly mot sterk sol og regn.

/nivellert plattform
nivellererte plattformer laget av tre i
servering / sitteområdet skaper en intim
situasjon på området og legger til rette
for servering.

05.2 sosial
grønnstruktur
/hvile- og serveringsområde 01
dreamhamar
/forprosjekt
/vinter
skjerming og oppvarming vinterstid
muliggjør at terrasser og offentlige op-
pholdssteder kan utvide sesongbruken
/privat/offentlig
sonen inneholder både private server-
ingssteder og offentlig møblering.
Kaféne i bygningene som omringer tor-
get kan ha uteservering her.

/sesongpregede utvidelser
sesongpregede utvidelser mot både den
livlige gata og den kreative arenaen.

05.2 sosial
grønnstruktur
/hvile- og serveringsområde 02
dreamhamar
/forprosjekt
05.2 sosial
grønnstruktur
/marked
/gjenkjennbarhet
markedet flyttes fra dagens lokaliser-
ing og etableres i tilknytning til felles-
gata mot sør. ved å ha muligheten til
å etablere markedsboder ol. på begge
sider av fellesgata, strekker torget seg
funksjonelt og visuelt gjennom felles-
gata hvor både kjøretøy, sykler og men-
nesker beveger seg.
/flerfunksjonelle torgmøbler
torghandelen har møbler som knytter de
forskjellige bodene sammen mer helhet-
lig, og som kan tjene som urban møbler-
ing når torghandelen er stengt.
/integrerering av kjøretøy
markedsbilene kan kjøre inn på torget fra
sør og etablere utsalg som henvender
seg både mot indre torg og fellesgata.
dreamhamar
/forprosjekt
/kafé
etablering av små kafér eller kiosker
med uteservering i den varme årstiden.
påkoblingspunkter til vann og elektrisitet
i umiddelbar nærhet muliggjør etabler-
ing av midlertidig stasjoner for kaffibryg-
ging, tappetårn etc.
/bibliotek under åpen himmel
midlertidige bibliotekfilialer hvor man
kan låne og lese bøker, aviser, magasin-
er, etc.

/scene
kulturhuset kan ta i bruk denne delen
av torget til utendørs arrangementer av
mindre format, som f.eks bokbad eller
foredrag.
05.2 sosial
grønnstruktur
/paviljonger+kiosk
dreamhamar
/forprosjekt
/flytende grenser
overganger som f.eks ramper eller trap-
per som kobler seg mot den kreative
arenaen.
/overdekke
seilene beveger seg inn i den kreative
arenaen og skaper interaksjon mellom
den sosiale natur ringen og den kreative
arenaen.

/publikum
publikumssone under arrangementer i
den kreative arena.

05.2 sosial
grønnstruktur
/utvidelser til den kreative arena
dreamhamar
/forprosjekt
/elektrisitet, vann og avløp
under bakken etableres kulverter for
elektrisitet, vann og avløp. prefabrikerte
betongelemeneter sikrer plass for rør
og ledninger, og muliggjør vedlikehold
og reparasjoner uten å grave opp langs
hele traséen.
eksisterende nett er gammelt og utdat-
ert, og bør skiftes.
/dybde
rørsystem for elektrisitet og vann går 2-3
meter under overflaten for å unngå tele-
hiv, og holder en avstand på ca 2 meter
fra trærne for å gi plass til røttene.
/fleksibiliet
ringformasjon av rørsystemet utgjør et
fleksibelt system hvor man kan sikre
mange uttak for elektrisitet og vann. ved
reparasjoner hvor vannet må stoppes
ved et punkt, kan det ledes gjennom rin-
gen motsatt vei.


05.2 sosial
grønnstruktur
/teknisk infrastruktur
dreamhamar
/forprosjekt
/LED lys
funksjonell belysning som kan justeres
etter tid på døgnet og arrangementer
som foregår både i denne sonen og på
den kreative arenaen.
LED belysning er energieffektivt og
fleksibelt, og lar deg enkelt kontrollere
energibruken. solcellepanel kan mon-
teres på lampene for å gjøre dem selv-
forsynte med elektrisitet store deler av
året.
/stemning
monteres lyssensor på lampene for å
automatisk justere styrke etter dagslys,
og man kan ved hjelp av et kontroll-
panel regulere lysintensitet etter ønsket
stemning.
/kreativ belysning
belysningen ses i sammenheng med an-
nen belysning som skjer på den kreative
arenaen.

05.2 sosial
grønnstruktur
/funksjonell belysning
dreamhamar
/forprosjekt
/bruk
både de private og offentlige tilbudene
oppfordrer til opphold og daglig bruk.

de urbane elementene/møblene intro-
duserer et nytt språk for å gi en urban
følelse og menneskelig skala.

/material
møbleringen kan være en konstruksjon
som noen steder kan sittes på, men som
andre steder utgjør et overdekke eller
gulv.

/farge
konsekvent bruk av et spesifikt material
eller farge er med på å gi denne delen av
torget karakter.

05.2 sosial
grønnstruktur
/imagestrategi
dreamhamar
/forprosjekt
Den kreative arenaen utgjør det største ar-
ealet på plassen, og innrammes av levende
gateareal og sosial grønnstruktur. Her kan
man samles for større arrangementer som
ved konserter eller markeder, men plassen er
også en arena for lek og aktiviteter i det da-
glige liv.
Plassen åpner for multifunksjonell bruk ved
at den har et fast, holdbart dekke, men med
elementer som kan flyttes og bygges slik
at nye landskap oppstår avhengig av men-
neskene som bruker dem, tid på døgnet,
årstid og arrangementer.
05.3 plan
/kreativ arena
dreamhamar
/forprosjekt
/materialer
gulvet i den kreative arena er slitesterkt
og funksjonelt. overflaten er hard for å
gi et godt fundament for mange typer
aktiviteter. for eksempel er polert asfalt
solid, men malt med mønster myker det
visuelt opp overflaten.

/farger
aktiviteter kan kodes gjennom farger
malt på asfalten
/lekeplass
dekket malt i ulike mønstre og farger in-
viterer til lek og aktiviteter

05.3 kreativ arena
/aktivt gulv
dreamhamar
/forprosjekt
/dekke
spredt over hele den kreative arenaen
ligger små LED-lamper nedfelt i bakken
som muliggjør en mangfoldig lyssetting.

/farge
LED-lampene varierer i farge og intens-
itet avhengig av årstid, tid på døgnet og
bruk av plassen
/kreativ infrastruktur
LED-lampene er koblet til et kontrollan-
legg hvor de enkelt kan styres i henhold
til aktiviteter og arrangementer på plas-
sen.

05.3 kreativ arena
/kreativ lyssetting
dreamhamar
/forprosjekt
/interaktiv møblering
lette, flyttbare møbler som innbyggerne
selv kan flytte og gruppere. en typologi
av møbler som kun finnes på Stortorget
og derfor kjennetegner denne plassen.

/årstider
elementer eller møbler som skapes eller
brukes i spesifikke årstider
/plug-in komponenter
møbler og installasjoner som innbyg-
gerne selv kan montere og flytte etter
eget ønske. f.eks hull i bakken for mon-
tering av parasoller, netting for ballspill
etc.

05.3 kreativ arena
/interaktive lyselementer
dreamhamar
/forprosjekt
/flyttbare enkeltelementer
elementer som kan flyttes ved hjelp av
maskin. elementene danner romlige in-
stallasjoner sammen, men kan også fun-
gere som enkeltelementer
/møtepunkt
de romlige installasjonene som oppstår
av flere elementer satt sammen, danner
flere møtepunkter på torget.
/interaktive objekter
elementene kan brukes pedagogisk for
å forstå f.eks fargebruk, konstruksjon og
materialitet.

05.3 kreativ arena
/utøvende landemerker
dreamhamar
/forprosjekt
/utvidet virkelighet
teknologi som kombinerer data fra den
fysiske verden med virtuell data, for eks-
empel ved bruk av grafikk og lyd. Man
får et ekstra lag av informasjon, som kke
erstatte virkeligheten, men som utvide
den på en eller flere måter.

/stortorgets digitale identitet
digital teknologi kan tilføre torget et
ekstra lag ved å opptre som et verktøy
for lys- og lydstyring.

/digital samhandling
ved å krysse den virituelle verdenen med
den virkelige, multipliseres mulighetene
for kunnskapsutveksling og sosialiser-
ing.

05.3 kreativ arena
/sosialt nettverksteknologi
dreamhamar
/forprosjekt
/funksjonelle områder
snøen kan ses på som en ressurs til å
skape aktiviteter og danne midlertidige
mikrorom vinterstid. snøsmeltesystemet
er et verktøy man kan bruke til å skille
mellom de funksjonelle områdene hvor
man skal gå gjennom torget, og hvilke
områder som er for aktiviteter og lek.
/kreative formasjoner
avhengig av hvordan snøen brøytes og
lagres dannes det akebakker og leke-
områder.
/snøsmeltesystem
snøsmeltingssystemet kan inngå i en
strategi for å lage ulike formasjoner med
gangveier over torget om vinteren.

05.3 kreativ arena
/snøstrategi
dreamhamar
/forprosjekt
07. fra forprosjekt til dreamhamars
nettverksbaserte designprosess
dreamhamar
/forprosjekt
07. fra forprosjekt
til dreamhamar
nettverks-
designprosess
Som en utgangspunkt for disse deltake-
lsesaktivitetene vil Ecosistema Urbano
bruke materiale produsert i forpros-
jektfasen. Utfordringen er å få folk til å
tenke og reagere, og komme opp med
ideer og konsepter, mer enn å endelig
utformetorget.
Det kan oppleves selvmotsigende å
skulle definere mange forhold og en-
keltelementer i et forprosjekt hvor del-
takelse står sentralt, men heftet   som
er laget i denne fasen er tenkt som et
verktøy som viser noen muligheter for
Stortorgets utvikling, og ikke som en
oppskrift på hvordan torget kan se ut.
Materialene, elementene og møblene
vist i heftet er ment som forslag som
kan åpne opp for nye tanker ve-
drørende bruk og utformning. Del-
takerne i verkstedene skal selv finne
sine redskaper for å håndtere Stor-
torgets skala, materialitet og bruk.
Fordelene med denne nettverk-
sprosessen sammenlignet med
en mer tradisjonell tilnærming er:
+ Sosial engasjement
- aktiviteter og verksteder vil skape et
miljø for folk å utforske og redefinere
Hamars identitet uttrykke seg på en
kreativ atmosfære. Målet er ikke bare å
berike databasen med ideer for urban
design, men også å skape nye forbin-
delser mellom folk for å sikre fremtidige
aktiviteter og nye sosiale engasjementer.
+ Idétesting  
- Noen installasjoner vil forandre plas-
sen midlertidig og på den måten
skape en unik opplevelse som lar
alle oppleve plassen annerledes
+ Dele erfaringen
- den originale prosessen vil tiltrekke seg
verdensomspennende oppmerksomhet.
Hamar kommune besluttet å ta en pi-
onertilnærming ved byggingen av det
nye Stortorget. I stedet for å overlate
et ferdig torg til innbyggerne, vil in-
nbyggerne få mulighet til å delta i en
felles brainstormingprosess som vil
utgjøre Stortorgets nye utforming.
Arkitektkontoret Ecosistema Urbano skal
være i Hamar fra august til desember for
å dele med Hamars innbyggere hvordan
de se byen og hvilke drømmer de har for
Stortorget. Med det som utgangspunk-
tet vil Ecosistema Urbano, ansvarlig for
det urbane designet, oppsummere input
og alle resultatene av hele prosessen,
og vil forsøke å bringe inn i utformin-
gen av torget de viktigste ideer og kon-
septer som framkommer i verkstedene.
dreamhamar
/forprosjekt
07. fra forprosjekt
til dreamhamar
nettverks-
designprosess /VERKSTEDER PÅ STEDET:
Tro mot filosofien til dreamhamar, føl-
ger verkstedene en horisontal og del-
takende metodikk, ledet av kreative
gjester og det lokale Labteamet.
Disse verkstedene vil tillate deltakerne
å møtes, samhandle, brainstorme og
diskutere hverandres forslag og tanker
om Stortorget og byen. Målet er å bruke
kreative metoder for å få deltakerne til å
bli kjent med hverandre, og føle seg vel
for å utvikle nye og friske ideer.
/ONLINE WORKSHOPS:
Online verkstedene retter seg mot stu-
denter, borgere og kreative mennesker
fra hele verden for å involvere dem inn
i prosessen og utformingen av Stor-
torget. Verkstedene er regissert av en
kreativ gjest.
Hvert verksted inkluderer kringkasting
av en video samt en egen blogg med
kontinuerlig aktivitet på Internett. Verk-
stedenes fokus på nettverkslæring og
nettverksdesign brukes til et bestemt
case studie - utforming av et offentlig
rom: Stortorget i Hamar, Norge.
/HAMAR EXPERIENCE:
Hamar experience er kringkasting av
en video der det lokale Lab Team hvor
Ecosistema Urbano beskriver hvordan
prosjektet går videre. Videoen deler rap-
porter om aktiviteter som har foregått,
problemer som har oppstått under pros-
essen, og fokuserer også på det daglige
livet til det lokale Labteam.
Hamar experience har som mål
å gjøre prosessen til en delt og
lærerik arkitekturopplevelse.
LIVE hver mandag klokka 18:00 UTC +2
norsk tid http://dreamhamar.org/digi-
tal_lab/
De deltakende aktivitetene:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful