ZADOVOLJSTVO POSLOM - KLJUČNI POKAZATELJ MOTIVACIJE ZAPOSLENIH JOB SATISFACTION - A KEY INDICATOR OF EMPLOYEE MOTIVATION

mr Tanasijević Zorica, dipl.sociolog1)

Rezime:U savremenoj organizaciji zadovoljni zaposleni su bitni za uspeh oganizacije Teorijska i empirijska istraživanja nalaze da je motivacija zaposlenih određena mnoštvom različitih faktora. Skoro sva istraživanja faktora koju motivišu zaposlene na radnom mestu ukazuju da je zadovoljstvo poslom na vrhu ili blizu vrha liste.Rezultati istraživanja u preduzeću, prikazanii po socio/demografskim obeležjima, pokazuju međusobna poređenja i poređenja u jačini i mogućnostima za poboljšanje i identifikuju faktore koji utiču na zadovoljstvo poslom. Ključne reči: zaposleni, motivacija, zadovoljstvo poslom, Summary: In modern organization satisfaied employees are esential to organizational success. Theoreticaal and empirical research have found that motivation is determinated by a variety of different facrtors. Almost every syrvey of factors that motivate employees in the workplace, job satisfaction is at or near the top of the list. Syrvey results in a enterprise, broken out by socio/demographic, showing internal comparasions and comparisons strengths and opportunites for improvement and identifying the factors which "drive" job satisfaction. Key words: employees, motivation job satisfaction

UVOD
Uspešne organizacije u svetu na zaposlene gledaju kao na primarni razvojni resurs. Motivacija i zadovoljstvo zaposlenih postaju osnov savremene organizacije.Naglasak se stavlja na aktivno upravljanje njihovim potencijalima, a u kontekstu unapredenja korisćenja ljudskog faktora razvijaju se različite sheme za povećanje motivacije za rad. Pri tome se posebno insistira na zadovoljstvu poslom, kao značajnom pokazatelju motivacije zaposlenih, stimulativnosti posla i ukupne radne dimenzije. Razumevanje pitanja motivacije i zadovoljstva poslom je od suštinskog značaja i za dizajniranje radnog mesta, organizacione kulture i klime, sistem nagrađivanja, sistem napredovanja, stil rukovođenja. Merenje zadovoljsrva poslom predstavlja i ključni uslov .postizanja ciljeva kvaliteta i put ka poslovnoj izvrsnosti, .Stoga i problem merenja zadovoljstva poslom signalizira orjentaciju. preduzeća prema kvalitetu, postizanju poslovne izvrsnosti njihovih organizacionih performansi pre svega fokusiranjem na software, ljude. Traganje za mogućnostima povećanja motivacije i zadovoljstva zaposlenih i razvoj organizacije i zaposlenih dovelo je do potpune reorganizacije, promene organizacione klime i kulture i ukupnih odnosa u savremenim preduzećima.Prilikom struktuiranja radnog mesta koriste se mnogobrojne strategije i stimulativi. To su:
1)

1. 2. 3. 4. 5.

Ergonomics - poznavanje dizajna i uređenja oprema kao i adaptacije poslovne sredine da zadovolji potrebe ljudi Job rotation- zamena dobijenog posla Job enlargment- proširenje posla poslovima istog nivoa Job enrichment- poboljšanje posla poslovima višeg nivoa Quality of worklife- poboljšanje kvaliteta rada

ZADOVOLJSTVO POSLOM Gotovo nezavisno od postojećih teorija i shvatanja motivacije u empirijskom radu i praksi motivacija za rad je posmatrana kroz zadovoljstvo poslom i sa stanovišta stavova radnika prema poslu u organizaciji. Zadovoljstvo poslom se često u empirijskim istraživanjima i praksi posmatra kao bitan pokazatelj motivacije za rad. Dosadašnja saznanja upućuju da je opšte zadovoljstvo poslom bliže intrinzičnoj motivaciji, profesionalnim interesovanjima i očekivanjima i jednom opštijem odnosu prema vrsti posla. Zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo poslom je u izvesnoj meri i pokazatelj stimulativnosti posla i ukupne radne situacije. Postoje različite definicije opšteg zadovoljsva poslom. Ipak sve se one uglavnom svode na afektivni odnos prema

mr Tanasijević Zorica, dipl.sociolog Zastava automobili a.d. Trg topolivca 4 Kragujevac, e – mail zoricatana@yahoo.com

Ovaj podatak ne iznenadjuje s obzirom da ispitana struktura uzorka po godinama radnog staža odgovara i ukupnoj strukturi zaposlenih po godinama radnog staža (U ispitanom uzorku preovlađuje kategorija ispitanika od 20 do 30 godina radnog staža). Na strah od gubitka posla ukazuju i mnoga empirijska istraživanja u zemlji i on sigurno ide uz tranzicione procese i radikalne promene koje ih nužno prate. nedovoljnu i neadevatnu stimulativnost posla koji rade i nedovoljnu sigurnost posla.58 3.00 51. Kao razloge nezadovoljstva poslom ispitanici navode uslove rada. Takođe. treba ukazati na veliko prisutno nezadovoljstvo materijalnim i i nematerijalnim podsticajima. Razlike u raspodeli ocena po godinama ukazuju i na prisutan trend rasta u srednjem modalitetu . ZADOVOLJSTVO POSLOM .Pritom opredeljivanje za srednji stepen ne označava ni zadovoljstvo ni nezadovoljstvo poslom već više prihvatanje trenutnog stanja kakvog jeste. Stoga je i jedan od problema u istraživanju zadovoljstva zaposlenih u toku 2008 godine bilo i utvrđivanje nivoa zadovoljstva poslom pojedinih stratuma uzorka 126 . posebno fizički uslovi rada su veoma značajan izvor nezadovoljstva. ali i sa fizičkim integritetom i sigurnošču. strah od gubitka posla nije samo vezan za zaposlene u ispitanom preduzeću.Međutim.76 zadovo ljni % 51. ZADOVOLJSTVO POSLOM I SOCIO DEMOGRAFSKA OBELEŽJA ZAPOSLENIH Ispitivanja pokazuju da su socio-demografska obeležja zaposlenih bitan faktor zadovoljstva poslom.. Istraživanja zadovoljstva zaposlenih daju osnovu za definisanje koncepcija motivisanja. OPŠTA OCENA ZADOVOLJSTVA POSLOM Uporednim empirijskim istraživanjima zadovoljstva zaposlenih određen je i stepen zadovoljstva poslom. Međutim.88 ukupno % 100. Ispitanici su na petostepenoj skali /ocene 1 do 5/ ocenjivali stepen ličnog zadovoljstva poslom.40 8.47 2005 2006 2008 21.delimično zadovoljni. Ispitanici u svim istraživanjima navode skoro iste razloge zadovoljstva i nazadovoljstva poslom.00 100.REZULTATI ISTRAŽIVANJA U okviru poboljšanja efikasnosti preduzeća vrlo bitan preduslov je primena kontinuiranog merenja performansi zadovoljstva zaposlenih. uvažavanje potreba i novoa zadovoljenosti potreba u organizaciji i osnov za preduzimanje akcija i mera u cilju poboljšanja zadovoljstva zaposlenih.00 14. Uslovi rada. posmatrano po godinama ispitivanja beleži se da procenat nezadovoljnih poslom varira i ima tendenciju blagog pada.00 4.U ovom radu analiziramo zadovoljstvo poslom kao jedan od najvažnijih faktora motivacije za rad na osnovu rezultata uporednih empirijskih istraživanja zadovoljstva zaposlenih u jednom našem velikom industrijskom preduzeću.10 4.30 56. Procenat zadovoljnih takođe.20 32.00 100. kao najbitnije.00 33. ali istovremeno može da ukaže i na prisutnost latentnog nezadovoljstva poslom.00 prosečna ocena zadovoljstva 3. Većina ispitanika koja ocenjuje da je zadovoljna svojim poslom kao razloge navodi pre svega samostalnost u radu i ljubav prema poslu.38 Dobijene prosečne ocene ukazuju na blag trend opadanja zadovoljstva poslom.Prethodnih godina u većini naših preduzeća postoji konstantno problem tehnoloških viškova.54 bez odgovora % 6. Rezultati ispitivanja ukazali su i na najvažnije razloge zadovoljstva i nezadovoljstva poslom. Zadovoljstvo/nezadovoljstvo fizičkim uslovima rada ima i svoje motivacijske efekte.. Dobijeni rezultati istraživanja koji ukazuju na zadovoljstvo zaposlenih poslom dati su u sledećoj tabeli: GODINE nezado voljni % delimično zadovoljn i % 21. posebno zadovoljstva poslom.Način rešavanja problema viškova zaposlenih.58 3. Razlozi koji su nas opredelili za analizu ovih aspekata nalaze se i u potrebi modeliranja strategije motivacije za različite strukture zaposlenih. blago oscilira. Fizički uslovi rada nisu samo manje ili više prijatna pozadina već su vezani i sa različitim željama i očekivanjima radnika. ali je u svim ispitavanjima utvrđeno da je nešto malo više od polovine zaposlenih zadovoljno poslom. a posebno stanje u metalskoj industriji i društvu u celini u velikoj meri je uticao na moral zaposlenih.poslu uzimajući u obzir povoljne i nepovoljne aspekte posla. posebno kada su u pitanju priznanja i nagrade za ostvarene rezultate rada Podatak da je sigurnost posla veliki izvor nezadovoljstva zaposlenih ne iznenađuje.

13 11. posebno za mlade visokostručne kadrove.33 35. Osnova stratuma bila su sledeća sociodemografska obeležja ispitanika: pol. Za starije radnike preko 40 godina starosti sigurnost posla prelazi u prvi plan i mnogo je veći izvor nezadovoljstva poslom.54 bez odgovora % 0.08 53.55 33.76 33.22 49. vrsta radnog mesta i položaj u organizaciji. a zatim polako opada i od 50 godine opet beleži neznatan rast.34 33.bez zadovoljni odgovoljni vora % % % % 14. Tako je za mlade radnike do 30 godina najvažniji izvor nezadovoljstva poslom nemogućnost iskazivanja svojih sposobnosti. Može se istaći da je procečna ocena zadovoljstva poslom žena -3.00 100.51 3.44 17.48 3.ispitivanja. godine starosti.41 3.57 muški ženski bez odgovora UKUPNO 3.22 52.38 14.55 Ukupno % 100.40 14. a deo su šireg društvenog konteksta i nacionalne kulture.32 Tabelarni prikaz dobijenih rezultata istraživanja ukazuje da zadovoljstvo/nezadovoljstvo zaposlenih varira sa godinama starosti. ali i da je više žena koje su se opredelile za Zadovoljstvo poslom i godine starosti modalitet delimično zadovoljan što može da ukazuje na izvesno prihvatanje stanja onakvog kakvog jeste. godine starosti nezado voljni % 12. Zadovoljstvo poslom postepeno raste do 40 godine života. da je manje žena koje su nezadovoljne poslom. bez odgovora UKUPNO 0.52 33.38 14.00 prosečna ocena zadovoljs tva 3.54 51. ocena zadovoljstva 3.47 Do 30 god Preko 30 do 40 god Preko 40 do 50 god Preko 50 god.39 0.85 14. Nezadovoljstvo zaposlenih oscilira sa godinama starosti. Zadovoljstvo poslom i pol godine radnog staža.38 delimično zadovoljni % 32.61 3.Ove manje razlike u zadovoljstvu poslom mogu se objasniti i uticajem faktora koji su van domena organizacije.76 51.76 51.90 36.54 33.00 100.76 zadovol jni % 54.00 Prosečna.26 28.00 100.84 57. znanja i veština na radnom mestu i male mogućnosti stručnog usavršavanja. 127 .54 3. Nezadovoljstvo poslom do 40 godine se blago povećava.90 14. Razlozi nezadovoljstva poslom su povezani značajno sa godinama starosti ispitanika.47 Razlike u raspodeli ocena zadovoljstva poslom između muškaraca i žena kako prikazuje tabloidni prikaz nisu ni velike ni značajne.00 100.00 100.32 52. pol nezadovoljni delimično zado.54 0.Ova pojava može da se objasni sve većim emocionalnim vezivanjem za posao i prilagođavanjem radnoj sredini. a posle 40 godine se smanjuje. lična kvalifikacija.00 100.57 nešto veća.55 ukupno % 100.02 51.00 100.15 10..38 32.

Duži radni staž znači izvesnu adaptaciju na posao i uslove rada. radnog staža. Zadovoljstvo/nezadovoljstvo zaposlenih varira sa godinama.00 100.00 100.46 51.71 44. Najviše zadovoljnih je u kategoriji ispitanika do 10 godina radnog staža.39% u kategoriji zaposlenih u proizvodnji.60. Motiv postignuća pokazao se u ovom.49 0.00 30. a najviše zadovoljnih u službi ..00 100.00 100. Ali istovremeno duži radni staž prati i porast kompetencija i bolja profesionalna adaptacija što često povećava i ambicije ove kategorije radnika.Nezadovoljstvo zaposlenih poslom po kategorijama ispitanika još više varira Ipak globalno gledano može se generalno zaključiti da je prisutno najmanje zadovoljstvo poslom u kategoriji radnog staža preko 20 do 30 godina.49 Ukupno % 100. a i u drugim empirijskim istraživanjima kao značajan izvor i zadovoljstva i nezadovoljstva za mlade kadrove.20. bez odgovora UKUPNO delimično zadovoljn i % 26.27 14.54 bez odgovora % ukupno % 100.00 Prosečna ocena zadovoljstva 3.Ove razlike mogu se najpre objasniti velikim nezadovoljstvom zaposlenih uslovima rada.46 3.00 33.31 41. posebno za visokostručne kadrove.59.00 100.43 3. znanja.88 0.89 51.00 100.23 33. zatim zadovoljstvo poslom opada.50 3. a u kategoriji do preko 30 godina ponovo raste.80 24.45 0. posebno kada postoje.00 100.63 3. .58 13.17 54.38 Do 10 god Preko 10 do 20god Preko 20 do 30god Preko 30 god. posebno u proizvodnji.75 59.76 zadovoljni % 36. Sa druge strane može se istaći da je najveći procenat zadovoljnih svojim poslom u kategoriji ispitanika do 10 godina radnog staža .77 14.46 30.39 14. U proizvodnji je konstantovano veliko nezadovoljstvo i fizičkim 128 .i posebno u prvoj – drugoj godini radnog staža dolazak u novu radnu sredinu percipira kao mesto ( kao mogućnost ) da realizuje svoje sposobnosti.88 29.47 0.00 100.84 25.Zadovoljstvo poslom i vrsta radnog mesta vrsta radnog mesta nezad ovoljni % delim ično zadov oljni % 42.00 Tabelarni prikaz ukazuje na postojanje povezanosti između vrste radnog mesta i zadovoljstva poslom Tako je najviše i nezadovoljnih .39 33.00 prosečna ocena zadovoljstva 3.Zadovoljstvo poslom i godine radnog staža Godine radnog staža nezado voljni % 13.07 31.76 zadov oljni % 60.23 51.78 9.27 13.27 14. kako oni procenjuju.18 3.86 47.31%.47 proizvodnja režija službe bez odgovora UKUPNO 20.18%.55 30. veštine i zadovolji svoje stručne aspiracije.54 3. male mogućnosti za napredovanje u organizaciji kako po stručnoj liniji tako i po liniji rukovođenja.32 Povezivanjem zadovoljstva poslom sa godinama radnog staža dobijeni su vrlo slični rezultati. A to sigurno pojačava i njihovo nezadovoljstvo poslom. Ovaj podatak se može delom objasniti činjenicom da većina mladih ljud.63 3.32 100.54 bez odgovora % 0.56 39.38 4.18 54.

38 24.00 58.00 100.61 3.08 19.28 9.35 3.39 33.32 100.47 Dobijene prosečne ocene zadovoljstva poslom. buka.70 33. Tako je najveći procenat zadovoljnih svojim poslom u kategoriji sa najvišim stepenom obrazovanja.61 3.33 14.13 3.51 14. higijena). Ali sa druge strane globalna slika na koju ukazuju dobijeni podaci ukazuje da taj posao za visokostručne kadrove uglavnom nije dovoljno izazovan i da oni nemaju uvek dovoljno autoriteta za donošenje odluka o njemu.67 100.00 Prosečna ocena zadovoljst va 2.67 60.28 61.54 36. Nešto je manje nezadovoljstvo zaposlenih opremljenošću radnog mesta (tehnička oprema.78 12. Visina plate i njihova raspodela su se takodje istakli kao značajan izvor nezadovoljstva. Veliki broj ispitanika nije zadovoljan sigurnošću zaposlenja.33 15.00 0.32 37.14 56. Kroz istraživanje je izraženo veće nezadovoljstvo fizičkim uslovima rada (osvetljenje. ali pokazalo se i da kada je u pitanju zadovoljstvo materijalnim i nematerijalnim podsticanjima visokostručni kadrovi su nezadovoljniji priznanjima i nagradama za ostvarene rezultate rada.33 40.08 17.67 3.96 0. lična kvalifakacija nezado delimi voljni čno zadov oljni % % 26. Ni priznanja.76 zadovoljni % 33.50 3. Sa druge strane prisutan je u manjioj ili većoj i meri strah od gubitka posla kod svih zaposlenih bez obzira na kvalifikaciju.38 40.54 bez odgovora % Ukupno % 100.46 NK PK KV NSS VK SSS VS VSS MR DR bez odgovora UKUPNO 0. Sa druge strane mogućnosti za napredovanje u organizaciji kako po liniji rukovodjenja tako i po stručnoj liniji. grejanje.00 43.67 23. Kada nisu adekvatni oni direktno ili indirektno utiču na zadovoljstvo poslom i angažovanost zaposlenih.38 23.69 45.00 100.47).00 100. po oceni ispitanih visokostručnih kadrova su male.58 51.uslovima rada i opremljenošću radnog mesta. kompjuterska oprema. doktori i magistri /61.27 36.00 3.00 100. Stoga i ne čudi prisutno nezadovoljstvo visokostručnih kadrova svojim 129 .00 100. tako i van njega. a najmanje zadovoljnih u kategoriji sa najnižom kvalifikacijom. stručna literatura).93 3.91 33.54%/. kao ni nagrade očigledno nisu ili su prisutni u veoma maloj meri kao važni motivacioni mehanizmi u organizaciji. Pre svega to su mogućnosti stručnog usavršavanja kako u preduzeću. Visokostručni kadrovi su takodje izrazili veliko nezadovoljstvo faktorima koji su se u mnogiim istraživanjima pokazali kao veoma bitni motivi za rad. Zadovoljstvo poslom i lična kvalifikacija Uslovi rada su skoro uvek ocenjivani kao važan motiv angažovanja zaposlenih u organizaciji. Dobijeni rezultati istraživanja ukazali su na prisutnost delimičnog zadovoljstva vrstom (sadržajem) posla (prosečna ocena 3. Uslovi rada su potencijalni izvor velikog nezadovoljstva zaposlenih.16 61.00 100.40 3.95 9.00 100. To je potvrdilo i ovo istraživanje. NSS /33.00 100..00 27.32%/ Zadovoljstvo/nezadovoljstvo ovih kategiorija zaposleneh može da se objasni vrstom posla.53 54.55 28. položajem u hijerarhij i statusom u organizaciji. po kvalifikacionom kategorijama ukazuju da su radnici različitih kvalifikacija u različitoj meri zadovoljni poslom.

1. problemi. Živković Momčilo. Panorama. 1980 Jovanović Mića. Kao razloge nezadovoljstva poslom ispitanici navode uslove rada. Beograd. ocena zadovoljstva Rukovodioci Zaposleni bez odgovora UKUPNO 3. . str. New York. ZAKLJUČCI Uspešne organizacije u svetu na zaposlene gledaju kao na primarni razvojni resurs. Kadrovska psihologija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.97 0. maj 2007 Županov Josip. 1982 Suter Maister. Zadovoljstvo zaposlenih. Motivacija i ličnost.54 bez odgovora % Ukupno % 100. Za rukovodioce najveći izvor zadovoljstva je rukovodjenje. br. 130 .47 3. 33.32 100. Zagreb. Festival kvaliteta 2007.24 33. nacionalna konferencija o kvalitetu Kragujevac.00 100. Industrijska psihologija.38 35.76 zadovoljni % 55. Organizaciono ponašanje. nacionalna konferencija o kvalitetu Kragujevac. Zadovoljstvo poslom se često u empirijskim istraživanjima i praksi posmatra kao bitan pokazatelj motivacije za rad.24 51.62 36. Procenat zadovoljnih poslom je veći u kategoriiji rukovodilaca.47 5. Beograd. Rukovodioci su takodje u velikoj meri nezadovoljni i poslovnom politikom i materijalnim i nematerijalnim podsticajima.08 23. Festival kvaliteta 2006. Ljudi i produktivnost.Pri tome se posebno insistira na zadovoljstvu poslom.položajem u organizaciji i dobijen podatak da većina Zadovoljstvo poslom i položaj u organizaciji njih i ne vidi svoju perspektivu u organizaciji. Beograd. 1990 Guzina Milica. Motivacija za rad u našoj privredi.zatim informisanje i komunikacija i medjuljudski odnosi Za ukupnu populaciju ispitanika osim ovih oblasti bitan izvor zadovoljstva je i vrsta posla. 1984 Damjanović Mijat. Kadrovi i rad. Razlozi koji su nas opredelili za analizu ovih aspekata nalaze se u potrebi modeliranja strategije motivacije za različite strukture zaposlenih. kao značajnom pokazatelju stimulativnosti posla i ukupne radne dimenzije. ali je i manji procenat nezadovoljnih Tako male razlike u zadovoljstvu poslom mogu se objasniti pre svega činjenicom da u kategoriji ispitanih rukovodilaca preovlađuju neposredni rukovodioci. Motivacija i zadovoljstvo zaposlenih postaju osnov savremene organizacije. Naučna knjiga.ispitanika.55 3. 34. 50-55 Tanasijević Zorica. Nolit. Zagreb. Cvetovski Tatjana. The free Press. modeli. Ekonomika. Menadžerska revolucija.00 100. a za rukovodioce je ovo oblast kojom su nešto malo manje nezadovoljni. maj 2006. 1965 Maslow Abraham. Dobijeni rezultati istraživanja u jednom našoj velikoj organizaciji iz metalskog kompleksa ukazali su na blag trend opadanja zadovoljstva poslom. Beograd. Panorama.00 U celini gledno podaci pokuzuju da su rukovodioci nešto malo više zadovoljniji poslom od zaposlenih.izvor ili rezultat motivacije zaposlenih. Većina ispitanika koja ocenjuje da je zadovoljna svojim poslom kao razloge navodi pre svega samostalnost u radu i ljubav prema poslu.81 9. et al: Managing Human Assets.33 14.33 40. Analiza rezultata istraživanja rađena je po socio demografskim obeležjima.00 33. 2003 Maier Norman. 1967 Tanasijević Zorica.Za ispitanike su veoma značajan izvor nezadovoljstva i uslovi rada. Zadovoljstvo zaposlenih . Beograd.67 51. LITERATURA Beer M. Megatrend univerzitet. 1984 Županov Josip. nedovoljnu i neadekvatnu stimulativnost posla koji rade i nedovoljnu sigurnost posla. Zagreb. Motivacija za rad – teorije. Položaj u organizaciji delimi nezado voljni čno zadov oljni % % 3.00 Prosečna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful