,

5$325785,/(),/262),(,
&8û7,,1 

ÍQ

WLPS

FH

vQ

üWLLQ

$ 

H

YRUED

GHVSUH

OXFUXUL FKLDU DWXQFL FkQG VH YRUEHüWH GHVSUH RP
RPXO DGLF 

H SULYLW FD OXFUX DüD FXP IDFH

GHVHRUL üL SVLKRORJLD FDUH vQFHWHD]
ILH R GLVFLSOLQ 

ILORVRILF 

DWXQFL V 

 vQ ILORVRILH HVWH YRUED

GHVSUHRPFKLDUDWXQFLFkQGVHYRUEHüWHGHVSUH

luc ruri".
(Co n s t an t in No ic a)
7U LP I U vQGRLDO vQWU R OXPH vQ FDUH FXQRDúWHULL

-

úWLLQ LILFH L VH DFRUG XQ FUHGLW QHFRQGL LRQDW URVWXULOH ILORVRILHL

sunt estompate sau chiar puse - dintr-R SULSHDO FRQIRUWDELO dHILQLWLY VXE VHPQXO vQWUHE ULL ÌQ DFHODúL WLPS SUHOXQJLULOH
WHKQLFH

DOH

úWLLQ HL

SURGXF

OD

VFDU 

SODQHWDU 

FRQVHFLQ H

LQFRQWURODELOH SH WHUPHQ OXQJ SURYRFkQG vQJULMRU UL OHJLWLPH FX
SULYLUHODvQVXúLGHVWLQXOVSHFLHLXPDQH7RFPDLGHDFHHDGDF SH

dH R SDUWH PLWXO úWLLQ HL PDUJLQDOL]HD] 

UROXO úL SXWHULOH ILORVRILHL

vQ FXOWXUD FRQWHPSRUDQ HVWH HYLGHQW F SH GH DOW SDUWH WRFPDL
HIHFWHOH FLYLOL]DWRULL DOH úWLLQ HL DFWXDOH VROLFLW OLPSH]LUL WHRUHWLFH
GH RUGLQ ILORVRILF úL R GLVFLSOLQDUH VRFLR

-istRULF 

SRWULYLW XQRU

SULQFLSLL úL PDWULFL YDORULFH SH FDUH QXPDL ILORVRILD OH SRDWH

întemeia.
Filosofia este -DO

WXULGHúWLLQ 

UHOLJLHDUW 

- un domeniu

VSHFLILF DO FXOWXULL R PDQLIHVWDUH VSHFLDOL]DW D VSLULWXOXL XPDQ
(WLPRORJLFvQVHDPQ GUDJRVWHGHvQ HOHSFLXQH3HOkQJ DFHDVW 

filosofia este FXQRDúWHUHDFHORUFHVXQWFDILLQGFHHDFHVXQW.&8ù7.(..5$325785. din punct de vedere al obiectului. Astfel. a naturii celor ce sunt -SUHFXPúLFXQRDúWHUHDFHORU GLYLQH úL RPHQHúWL D UHDOLW LL XOWLPH QHFRQGL LRQDWH RULJLQDUH GH RUGLQXO HVHQ HL SULQ FDUH VH OHJLWLPHD] WRW FHHD FH HVWH VDX SRDWH V ILH 'LQ SXQFWXO GH YHGHUH DO VFRSXOXL LPHGLDW ILOR HVWH SUHJ WLUH SHQWUX PRDUWH RIHULQG PRGHOH GH YLD sofia GHPQ UHSHUH úL FULWHULL YDORULFH HYLGHQW vQWUXFkW QX WU LP RULFkW QX SXWHP WU L RULFXP 'HILQL LD SURYHQLW GLQ VFRSXULOH úL DVSLUD LLOH PDL vQGHS UWDWH DOH ILORVRILHL vQGHDPQ ILLQ D XPDQ DVHP QDUH FX GLYLQLWDWHD SH FkW vL VW RPXOXL vQ SXWLQ la >@ DGLF OD DXWRSHUIHF LRQDUH VSLULWXDO úL vPSOLQLUH PRUDO $FHVWH WHPHGHUHIOHF LHVXQWDERUGDWHVLVWHPDWLFúLvQWHUPHQLFRQFHSWXDOL în cadrul domeniilor specializate ale filosofiei: ontologia (teoria JHQHUDO D H[LVWHQ HL.deci a temeiului H[LVWHQ HORr.1 $ DFFHS LXQH OD JkQGLWRULL JUHFL ILORVRILD PDL HVWH GHILQLW úL vQ DOWH moduri./262)./().

 JQRVHRORJLD WHRULD JHQHUDO D FXQRDúWHULL.

 D[LRORJLD WHRULD JHQHUDO D YDORULORU.

 DQWURSRORJLD WHRULD ILORVRILF FH úL SURSXQH LQWHUSUHW UL GH VLQWH] DVXSUD FRQGL LHL - XPDQH.

SUD[LRORJLD WHRULDJHQHUDO DDF LXQLL.

úD ..DQWFRQVLGHU F GRPHQLXOILORVRILHL .

SRDWHILUHGXV ODXUP WRDUHOHvQWUHE UL.

&HSRWV úWLX".

&HWUHEXLHV IDF".

 &H SRW VSHUD" .

iar la ultima DQWURSRORJLD 'DU vQIRQG WRDWHDFHVWH vQWUHE UL V-ar putea reduce OD DQWURSRORJLH F FL SULPHOH WUHL vQWUHE UL VH UDSRUWHD] OD XOWLPD 'HFL ILORVRIXO WUHEXLH V SRDW GHWHUPLQD . la a treia religia. la a doua morala. &H HVWH RPXO" /D SULPD vQWUHEDUH U VSXQGH metafizica.

 VXUVD úWLLQ HL XPDQH .

 VIHUD DSOLF ULL SRVLELOH úL XWLOH D vQWUHJLL úWLLQ H úL vQ ILQH .

. deci. fiind. calitativ altceva decât acestea. OLPLWHOH UD LXQLL 8OWLPD SUREOHP HVWH FHD PDL LPSRUWDQW GDU úL FHD PDL GLILFLO >@ 'HVLJXU PXOWH GLQ vQWUHE ULOH ILORVRILHL VXQW SXVH úL VROX LRQDWH GH F WUH RDPHQL vQ FDGUHOH JkQGLULL úL H[SHULHQ HL FRWLGLHQH VXE SUHVLXQHD VLWXD LLORU GH YLD ÌQV ILORVRILD HVWH R VIHU D FUHD LHL VSLULWXDOH VSHFLDOL]DWH FDUH VH vQGHS UWHD] VHQVLELO GH SUREOHPDWL] ULOH úL RSLQLLOH FRQúWLLQ HL comune.

(.ce - úL RULJLQHD ILORVRILHL vQ HOHDV vQ PRG FRQVWDQW LPSXOVXO FD GH D ILORVRID>@ $FHDVW VXUV RULJLQDU  SULQ FDUH QH HVWH DFFHVLELO - ILORVRILDWUHFXWXOXLúLOHJLWLP PILORVRILDFRQWHPSRUDQ ./().&8ù7.1 .pline de VLPEROXULvQJULMRU ULúLFKLDUGLVSHUDUH DOHYLH LLFRWLGLHQH - 6LP XOFRPXQúLQHYRLDGHILORVRILH 3UHRFXSDW GH SUREOHPH FXUHQWH RPXO RELúQXLW WUDWHD] YLD DILUHVFFXDMXWRUXOXQRUGHSULQGHULHILFLHQWH$S VDWGHJULMLúL VSHUDQ HQX úLvQJ GXLHPDWXUL]DUHDJXVWXOXLSHQWUXVSHFXOD LH'H - RELFHL RUL]RQWXO LQWHURJD LLORU VDOH SULYLWRDUH OD RP úL OXPH VH vQWkOQHúWH XQHRUL SkQ OD FRQIXQGDUH FX VIHUD WUHEXLQ HORU nemijlocite - FD QLYHO FRQ LQXW úL VROX LL 3UREOHmatizarea .DUO -DVSHUV IDFH R GLVWLQF LH VH UHIHU OD DVSHFWXO LVWRULF L]YRUXO GH XQGH kúQHúWH $ între începutul filosofiei . FXP úL FkW HVWH - VH LYHúWH vQ PDUJLQHD HYHQLPHQWHORU GHRVHELWH vQ ELQH VDX vQ U X.5$325785../262).cuprinde PDLPXOWHDVSHFWHPLUDUHDVWDUHDGHXLPLUHúLFXULR]LWDWHGLQFDUH VH QDVF vQWUHE ULOH úL FXQRúWLQ HORU GREkQGLWH GHVSULQGHUHD XQRU FXQRDúWHUHD vQGHDPQ FHUWLWXGLQL vQGRLDOD F WUH vQ DQDOL]D U Y úLUHD VHQWLPHQWXO SLHUGHULL GH VLQH vO REOLJ SH RP V SULYLQ D FULWLF úL GH]RULHQWDUHD úL -úL SXQ vQWUHE UL JUDYH SULYLWRDUH OD VLQH vQVXúL úL OD FRQGL LD VD GH I SWXU OLPLWDW H[SXV LQFHUWLWXGLQLL H[LVWHQ LDOH úL WUDJLFXOXL LPSXOVXULOH F WUH ILORVRIDUH VH DIO vQ RUL]RQWXULOH 'H DFHHD .când.

 úL GH FHOH PDL PXOWH RUL GRDU vQ P VXUD vQ FDUHDFHVWHDFHUXQRDUHFDUHHIRUWVSUHDILLQWHJUDWHvQRELúQXLQ H ÌQ JHQHUDO MXGHF vQ WHUPHQL GH DF LXQH úL XWLOLWDWH 6HQVXO YLH LL QX HVWH REVHVLH QLFL GH]O Q XLUH SDVLRQDO F FL HQHUJLLOH IL]LFH úL VXIOHWHúWL VXQW RULHQWDWH VSUH VFRSXUL FDUH QX SHUPLW SLHUGHUHD vQ UHIOHF LH-RFXOFXDUJXPHQWHOHSUHDDEVWUDFWHVSHULHGLVWUDJHGHOD actele ce sunt tr LWH FD REOLJD LL úL GH DFHHD YD IL SH FkW SRVLELO RFROLW.QVWLQFWXOGHDXWRFRQVHUYDUHIXQF LRQHD] VXILFLHQWGHELQH $FHVWRPDUHVLP XOUHODWLYLW LLDFWLYLW LOHFRWLGLHQHvOLQL LD] vQ .

Acest filon de UREXVWH H úL DOWH DVHPHQHD GLQ VLP XO FRPXQ DUDUHRUL SRW IL LJQRUDWH GH RSWLFLOH VSLULWXDOH VSHFLDOL]DWH 9LH LL FRWLGLHQH vL HVWH VSHFLILF R OHJ WXU QHPLMORFLW vQWUH WHRULH úL SUDFWLF vQWUH FXQRúWLQ H úL DF LXQH WU LP VXE LPSXOVXO VDWLVIDFHULL WUHEXLQ HORU GH DFHHD DOHJHUHD VFRSXULORU úL D PLMORDFHORU QX SRDWH IL VXVSHQGDW OD QHVIkUúLW SHQWUX D IDFH ORF UHIOHF LHL GHOLEHUDWLYH VH DSHOHD] OD FXQRúWLQ H úL LQVWUXPHQWH YDORULFH GHMD IL[DWH úL FX HILFLHQ YHULILFDW 'LQ DFHVWH PRWLYH YLD D VXELHFWLY FRWLGLDQ RVFLOHD] vQWUH GHFL]LL ED]DWH SH PRWLYH PRPHQWDQH WUHF WRDUH LQFRQVLVWHQWHúLGHFL]LLGHWHUPLQDWHGHWHPHLXULULJLGHGHúLUDUHRUL IL[DWHFRQFHSWXDO WUDGL LHRELFHLXUL.1 $ IUDJLOLWDWHD FHORU RPHQHúWL úL vQ SXWHULOH KD]DUGXOXL PRG elându-i vQ HOHSFLXQHD GH YLD 0XO L RDPHQL FRQVLGHU F SUHD PXOW WHRULH GHVSUH H[LVWHQ D XPDQ QX SRDWH DGXFH GHFkW SULOHMXUL GH vQGRLDO VDX FKLDU QHFD]XUL 1X H YRUED vQ DFHDVW DWLWXGLQH GH R LQFDSDFLWDWH QX QH VXUSULQG RDUH UHIOHF LLOH DVFX LWH úL LQWHOLJHQWH DOH FHOXL PDL RELúQXLW RP" (VWH DLFL PDL PXOW R FDOLWDWH GHFkW R LQILUPLWDWH YLD D HVWH FRQVLGHUDW FD YDORDUH vQ PRG LQWXLWLY PHULWkQGDILWU LW FKLDUvQOLSVDXQRUPRWLYHDGkQFLYLD DGHFLH VLWXDW PDL SUHVXV GHFkW WRDWH LGHLOH despre ea..(./262)./().&8ù7.5$325785.

 &RQúWLLQ D FRPXQ VH FRPSRUW UHFHSWDFXODU FXQRDúWHUHD UHDOXOXL - vQ UDSRU t cu lumea vQ HOHDV FD RJOLQGLUH D DFHVWXLD vQ VLP XULOH úL JkQGLUHD RPXOXL - U PkQH OD VWDGLXO FRQVWDW ULL úL GHVFULHULL QHFULWLFH D XQRU FRUHOD LL HPSLULFH D FRQVWDW ULORU IDFWXDOH D XQRU PRGXUL GH PDQLIHVWDUH H[WHULRDU IHQRPHQLF 5HDOLVPXO ED]DW SH ORJLFD VLP XULORU VH vPELQ FX SUHRFXSDUHD SHQWUX ODWXUD QRUPDWLY D YLH LL úL DF LXQLL 6LP XO comun - UHPDUF /XFLDQ %ODJD DSDUH FD R UHDOLWDWH SVLKRORJLF - VSLULWXDO 6LP XO FRPXQ UHSUH]LQW R PHGLH MXVW HFKLOLEUDW GH UHDF LXQL LQWHOHFWXDOH SURSULL XQHL FROHFWLYLW L XPDQH DFHDVWD vQ HOHDV PDL FXUkQG FD PDV RPRJHQ GLIX] úL I U OLPLWH SUHFLVH GHFkW FD R RUJDQL]DUH GLIHUHQ LDW úL FX XQ SURILO GHSOLQ FDUDFWHUL]DW 6LP XO FRPXQ VH FRQVWLWXLH vQ YLUWXWHD unor idei DVLPLODWH GH LQGLYLGXO XPDQ vQFHWXO FX vQFHWXO SULQ FRQYLH XLUHD .

&8ù7.(.1 $ FX VHPHQLL V L 6LP XO FRPXQ HVWH GHFL vQ LQGLYLG XQ H[SRQHQW DO VRFLDELOLW MXGHF LL DFHVWXLD úL VH PDQLIHVW vQWU R VHDP GH DWLWXGLQL úL - L FH LPSOLF DQXPLWH QRUPH DGRSWDWH GH colectivitatea XPDQ &ROHFWLYLWDWHD VH VXSXQH XQRU DVWIHO GH QRUPH GH RELFHL I U D úLGDVHDPDGHHOH&XFkWQRUPHOHLPSOLFLWHDOHUHDF LXQLORU - LQWHOHFWXDOH DQJDMHD] R FROHFWLYLWDWH PDL YDVW FX DWkW VLP XO comun devine un factor mai redutabil în via D GH WRDWH ]LOHOH D LQGLYLGXOXL XPDQ FH IDFH SDUWH GLQ FROHFWLYLWDWH>@ 1X H[LVW GHVLJXU R VWDUH SXU úL SHUPDQHQW D VLP XOXL FRPXQ 'HúL IRUPHOH VSHFLDOL]DWH GH PDQLIHVWDUH VSLULWXDO úWLLQ D ILORVRILD UHOLJLDDUWD./262)..5$325785./().

expresia unui scepticism sistematic. am VSXQH FX SULYLUH OD YDORDUHD UHDOLW LORU PRUDOH FD úL D JHQHUDOL] ULORUWHRUHWLFH>@ %XQXO VLP HVWH VWDUHD vQ HOHDSW D VLP XOXL FRPXQ (O FRGLILF H[SHULHQ H WUDGL LL RSLQLL FX DXWRULWDWH GHSULQGHUL FX HILFLHQ GRYHGLW HYLGHQ H HPSLULFH DS titudinea de a se mula pe VLWXD LD GDW VDJDFLWDWH UD LRQDO úL S WUXQGHUH LQWXLWLY SUXGHQ vQ DQWLFLSDUHD FRQVHFLQ HORU SRVLELOH P VXUD IHULW GH H[FHVH JXVWXO SHQWUX DUPRQLH FH vQO WXU VWULGHQ HOH MXGHFDW FRUHFW úL . GHS úHVF QRUPHOHMXGHF HOH PRGLILF SULQ DVLPLODUH LOH úL SUHMXGHF FRQ LQXWXULOH YLH LL LOHFXUHQWH úL JkQGLULL FRWLGLHQH 'H SLOG I U FD VLP XO FRPXQ V DLE OX UL GH SR]L LH úWLLQ LILF HOHVWHúLSRDWHILS WUXQVGHDFKL]L LLOHúWLLQ HL2SLQLLOH RELúQXLWH vúL SRW vQFRUSRUD LGHL úL DWLWXGLQL VSHFLILFH XQXL VLVWHP ILORVRILF vQ P VXUD vQ FDUH DFHVWHD VH EXFXU GH SRSXODULWDWH &X WRDWH DFHVWHD vQV VLP XO FRPXQ QX úL GHS úHúWH FRQGL LD H - receptiv la dimensiunea practic-DSOLFDWLY OD FRQVHFLQ HOH FH-úL dovedesc utilitaWHDvQQHPLMORFLUHDYLH LL&ULWHULXOGHYDOLGDUHHVWH H[SHULHQ D ÌQV vQ HOHV DVWIHO DVHUYLW LQWHUHVHORU GH PRPHQW úL VXJHVWLLORU XQHL H[SHULHQ H OLPLWDWH EXQXO VLP SUDFWLF HVWH H[SXV vQSHUPDQHQ WXWXURUU W FLULORUúLGH]PLQ LULORUSHFDUHLOHS oate DGXFH vQV úL H[SHULHQ D GH FDUH VH SUHYDOHD] 1X H QLFL R FRQWUD]LFHUH vQ IRQG F FL H[SHULHQ D SH FDUH R vQWHPHLD] úL SH FDUH R LQYRF H GH IDSW R H[SHULHQ IUDJPHQWDU VXSHUILFLDO úL SDVDJHU vQWU -un fel.

/262).5$325785.&8ù7. Cele H[LVWHQ LDOH VXQW PkQXLWH HIHFWLY FX R GR] YDULDELO úL ODELO GH FRQúWLHQWL]DUH vQ SUDFWLFD YLH LL &RQWDFWHOH FX YLD D úL PHGLXO VXQW VXILFLHQW GH FRPSOH[H DúD vQFkW PLMORDFHOH LQWHOHFWXDOH FH LQWU vQDF LXQHvQWU -un momenWVDXDOWXOSRWILVWU FD SURYHQLHQ FRQYLQJHUL vQY úL QLYHO GH FRPSHWHQ LQHXQHOHDOWRUD &RH[LVW FUHGLQ H úL PLQWH RE LQXWH SH FRQW SURSULX úL KDELWXGLQL GH JUXS FXQRúWLQ H PDL WHPHLQLFH úL YDORUL LPSUHJQDWH SULQ IRU D HGXFRJHQ úLVXJHVWLY DFOLPDWXOXLGHILHFDUH]LGRULQ HúLWHPHUL úDPG 6WLOXO GH YLD H[WHULRUL]DW SH VFHQD FRQYLH XLULL VRFLDOH - F FLvQIRQGVROX LLOHH[LVWHQ LDOHVHFRQIXQG FXSUDFWLFDvQV úLD YLH LLLQGLIHUHQWGHLPDJLQHDSUHDODELO SHFDUHRDUHILLQ DXPDQ cu privire la sine - QX VHFRQWXUHD] FKLDU vQWkPSO WRU 7HPHLXULOH .1 $ SUHFL]LH vQ VLWXD LL úL FKHVWLXQL FH VH SUH]LQW FRPSOLFDW VWXIRV $XWHQWLFXO EXQ VLP QX H FHO FDUH VH UH]XP OD FDOFXO úL UH LQHUH LQRFHQ úL HFKLOLEUX PRGHVW FL DFHOD FDUH HPDQ GLQWU -un prea SOLQGHH[SHULHQ úL GUHSW OD 1X LOLSVHúWHvQGRLDODGDUPHUJHVLPSOXVXSOX - LQW ILLQG R VLQWH] D LQVWUXPHQWHORU GH UH]ROYDUHGHS úLUH D VLWXD LLORU úLVDX FKHVWLXQLORU SUREOHPDWLFH vQV DFHDVW VLQWH] QXHVWHXQDGHRUGLQXOFXQRDúWHULLvQWUXFkWQX DUH FRHUHQ H[SOLFDWLY LQWHUSUHWDWLY FL HVWH GH QDWXU SUDFWLF - - XWLOLWDU FiloVRILD DUH vQ UDSRUW FX VLP XO FRPXQ úL EXQXO VLP R IXQF LH LQWHJUDWRDUH úL R PLVLXQH RUGRQDWRDUH ÌQ LQWHULRUXO FRWLGLDQXOXL VH IL[HD] JHQHUDOL] UL vQ SUHOXQJLUHD H[SHULHQ HL FROHFWLYH úL VH FULVWDOL]HD] OX UL GH SR]L LH vQ PDUJLQHD DFHVWRUD filosofLDDUHvQV FD HOH[SOLFD LDúLGHVI úXUDUHDXQRUDUJXPHQWH FH GHS úHVF LQWHUHVXO SHQWUX ILQDOL]DUHD SUDFWLF LPHGLDW GH DFHHD GHYLQH FDOLWDWLY DOWFHYD GHFkW vQ HOHSFLXQHD FH úL WUDJH VHYD - GRDU GLQ RUL]RQWXO JkQGLULL FRWLGLHQH /LSVD GH WUDQVSDUHQ a WH]HORU ILORVRILFH vQ ID D YLH LL QHPLMORFLWH HVWH FRQVHFLQ D XQXL HIRUWFRQVWUXFWLYVHHODERUHD] XQPRGHOGHLQWHOLJLELOLWDWHDOXPLL úLDRPXOXL ([LVW R GLVSXQHUH JUDGXDO D VROX LLORU SH FDUH RDPHQLL OH FRQIHU SUREOHPHORUFHOHVXQWDSURSLDWHV ub raport sufletesc.(./()..

/().1 $ VDOH WUHEXLH F XWDWH OD DOWH QLYHOXUL $VWIHO VROX LLOH HPSLULFH SURSULL VLP XOXL FRPXQ QHLQWHQ LRQDWH GHH[SHULHQ úL EXQXOXL VLP VXQW JHQHUDOL] UL FROHFWLY vQGHOXQJDW VHGLPHQW UL GH RELúQXLQ H vQ MXUXO XQRU FHQWUH GH LQWHUHV 1X SRDWH IL YRUED DLFL GH YDOHQ H H[SOLFDWLYH úL GH FRHUHQ ORJLF FL GH DJORPHU UL GH FXQRúWLQ H SLOGH UHSHUH YDORULFH VSRQWDQ SUH XLWH IUDJPHQWH GH vQ HOHSFLXQH úDPG SURSXVH GH RELFHL vQ PDQLHU DSRGLFWLF YDORDUHD ORU FRQVW PDL DOHV vQ IDSWXO F DX UH]LVWDW SUREHORU OD FDUHYLD DFROHFWLY OH DVXSXV8QLWDWHDDFHVWRUHOHPHQWHHVWHGDW - GRDU GH FRH[LVWHQ D ORU vQ VSLULWXDOLWDWHD FROHFWLY vPSUHXQ DOF WXLHVF WDEORXO VSHFLILF GDX WXúHOH GH FXORDUH ORFDO SLWRUHVFXO XPDQ DWPRVIHUD DIHFWLY úL YDORUL]DWRDUH vQ FDUH VH PLúF SHUVRQDMHOH 'LQFROR GH DFHVW VLVWHP GH UHIHULQ XQLWDWHD VH GL]ROY vQWUXFkW GLVSHUVLD FRQ LQXWXULORU FH DOF WXLHVF VROX LLOH HPSLULFH FRWLGLHQH H I FXW GXS LQWHQ LL SU agmatic . se SRDWHFXXúXULQ FRQVWDWDF SRWFRQYLH XLQHSUREOHPDWLFDWLWXGLQL úL LGHL FDUH GLQ SXQFW GH YHGHUH ORJLF VH RSXQ vQ VHPQLILFD LL úL ILQDOLW L 6ROX LLOH HPSLULFH IDFLOLWHD] LQWHJUDUHD vQWU -un orizont valorico-normativ mulat pe e[LJHQ HOH QHPLMORFLWH DOH YLH LL GH DFHHD VXQW XWLOH úL HILFLHQWH WRQLILDQWH úL OLPSH]L 6ROX LLOH teoretice - ILORVRILFH vQ FRQWH[WXO GLVFX LHL QRDVWUH vQFRUSRUHD] SUREOHPDWLFD RPXOXL R UHFXSHUHD] DGHY UDWHOH LQWHURJD LL GH FHOH I alse - - vúL ./262). ci de un efort de individualizare sub semnul unor ..vitale.(. Se discern anumite structuri fundamentale ale lumii spre a propune un proiect de umaniWDWH 6H DQXOHD] FRQ LQXWXULOH HWHURFOLWH DOH FRQúWLLQ HL FRWLGLHQH GHVFKL]kQGX-se orizonturi de DVSLUD LH YDORULF SULQ FDUH DPELJXLWDWHD PLMORDFHORU LQWHOHFWXDOH GH QLYHO FRPXQ DU SXWH IL vQO WXUDW 6ROX LLOH WHRUHWLFH vQV QX sunt direct aplicabile.disociind úL LQVHUHD] vQ UHJLVWUH LQWHUSUHWDWLYH GH PD[LP JHQHUDOLWDWH 6LP XO FRPXQ HVWH FXP VSXQH %ODJD OXDW vQ U VS U GHS úLW úL FRUHFWDW vQ FHHD FH DUH iluzoriu. Dintr-R ILORVRILH SRW IL WUDVH FRQVHFLQ H SUDFWLFH GDU QX H YRUED GH VLPSOD PkQXLUH D XQRU VROX LL GHMD existente.5$325785.&8ù7.

5$325785.(./262).&8ù7./().1 $ SULQFLSLLILORVRILFH'HDOWIHOYLD DGHILHFDUH]LúLSUD[LV -ul social SXQ PHUHX ILLQ D XPDQ ID vQ ID FX SURSULXO V X GHVWLQ LPSXOVLRQkQG ILORVRIDUHD SULQ FXULR]LWDWH LQWHOHFWXDO vQGRLDO LQFHUWLWXGLQHúLDQJRDVHGUDPHH[LVWHQ LDOH &XQRDúWHUHDúWLLQ LILF úLILORVRILD )LORVRILD úL úWLLQ D VXQW FRQVLGHUDWH FHO SX LQ GH OD 5HQDúWHUH vQFRDFH FD PDQLIHVW UL VSLULWXDOH VSHFLILFH OHJDWH SULQ PXOWLSOH úL FRPSOH[H ILUH XQD GH FHDODOW úL vPSUHXQ GH PHGLXO social-LVWRULF VSHFLDOL]DWH vQ FHHDFH SULYHúWH SUHRFXS VXSXVHLQYHVWLJD LHLúLILQDOLW ULOH WHPHOH LOHXPDQH([DJHU ULOHUHGXF LRQLVWH QX SRW IL VXV LQXWH FRQYLQJ WRU GLQ SXQFW GH YHGHUH WHRUHWLF $WkW vQFHUF ULOH ILORVRILHL GH D úL VXERUGRQD úWLLQ HOH FkW úL vQFHUF ULOH - úWLLQ HL GH D VH VXEVWLWXL ILORVRI ULL VIkUúHVF GLQ SULQFLSLX vQ HúHFXUL 'H DFHHD ILORVRILD úL úWLLQ D WUHEXLH vQ HOHVH FD IRUPH GLVWLQFWH DOH FXOWXULL DIODWH vQ UHOD LH GH FRPSOHPHQWDULWDWH QX GH H[FOXGHUH LJQRUDUH VDX DQXODUH UHFLSURF 'DF OX P vQ FRQVLGHUD LH HIHFWHOH SH FDUH OH DX DVXSUD SUDFWLFLL XPDQH LHVH SUHJQDQW vQ HYLGHQ IDSWXO F vQWUH HOH WUHEXLH V H[LVWH R VLQFURQL]DUH)DOVDRSR]L LHGLQWUHúWLLQ úLILORVRILHDSDUHGHFHOH PDL PXOWH RUL DWXQFL FkQG RPXO GH úWLLQ QX DUH R SUHJ WLUH ILORVRILF WHPHLQLF LDU VSHFLDOLVWXO vQ ILORVRILH QX HVWH OD FXUHQW FX UH]XOWDWHOH RE LQXWH GH úWLLQ ÌQ DPEHOH VLWXD LL HVWH YRUED GH UXWLQ SURIHVLRQDO úLGHRUJROLLQHMXVWLILFDWH )LORVRILD VH GHRVHEHúWH GH úWLLQ DWkW vQ FHHD FH SULYHúWH RELHFWXO GH VWXGLX FkW úL WLSXO GH FXQRDúWHUH (D DUH XQ RELHFW GH PD[LP JHQHUDOLWDWH2WH] WHRULHVDXFRQFHS LHILORVRILF VHUHIHU OD OXPH vQ WRWDOLWDWHD HL RIHU LPDJLQL JOREDOH DVXSUD H[LVWHQ HL FD DWDUH ùWLLQ HOH SDUWLFXODUH VWXGLD] DQXPLWH VIHUH GRPHQLL DOH UHDOLW LL - ELQH SUHFL]DWH vQ FD]XO úWLLQ HORU FRQVWLWXLWH úL DIODWH vQ dezvoltarHFRQWLQX GH JUDQL VDXPDLSX LQSUHFLVHFXPHVWHVLWXD LDúWLLQ HORU >@ (OH IRUHD] SkQ OD XQ DQXPH JUDG GH DGkQFLPH GH ..

5$325785.(.1 $ SLOG IL]LFD FXDQWLF YL]HD] XQ QLYHO PDL SURIXQG GH RUJDQL]DUH D PDWHULHL GHFkW PHFDQLFD FODVLF ÌQ DFHODúL WLPS vúL GHFXSHD] obiectul printr-R SULVP VSHFLILF VXUSULQ]kQGX L DQXPLWH ID HWH GH H[HPSOX RPXO FD ILLQ ELR - -psiho-VRFLDO HVWH RELHFWXO GH VWXGLX DO PXOWRUúWLLQ H SVLKRORJLD JHQHUDO úLVRFLDO DQWURSRORJLDúWLLQ LILF DQDWRPLD úL IL]LRORJLD úDPG../262).&8ù7./().

&XQRDúWHUHD GH WLS úWLLQ LILF WLQGH V ILH FkW PDL RELHFWLY FkWPDLDGHFYDW GRPHQLXOXLGHUHDOLWDWHSHFDUHvOYL]HD] 'DWHOH H[SHULPHQWDOH VXQW DVWIHO LQWHUSUHWDWH úL JHQHUDOL]DWH vQFkW FXQRúWLQ HOH V VXUSULQG UHDOLWDWHD vQWRFPDL DúD FXP HVWH HD 7HRULLOH úWLLQ LILFH VH FRQV tituie prin re-HODERUDUHD WU IRU DOHIUDJPHQWXOXLGHH[LVWHQ V WXULORU GH VWXGLDWvQDúDIHOvQFkWPRGHOXO WHRUHWLF vL GHVFULH úL H[SOLF LQYDULDQ LL VWUXFWXUDOL PHFDQLVPXO IXQF LRQDO OHJLW DWLQJH LOH SULQ FDUH HVWH VXSXV GHYHQLULL 3HQWUX D úL - HOXO úWLLQ D SUHVXSXQH R GHVXELHFWLYL]DUH R GH]DQWURSRPRUIL]DUH D SURFHVXOXL GH FXQRDúWHUH 'HVLJXU RPXO FDUHIDFHúWLLQ HVWHXQRPWRWDOvQWUHJvQVHQVXOF LDFRQWDFW cu realitatea printr-RPXOWLWXGLQHGHIDFXOW LSVLKLFHHVWHvQ]HVWUDW cu strXFWXUL UD LRQDOH LPDJLQDWLYH DIHFWLYH úL YROL LRQDOH FX DQXPLWH FRQ LQXWXUL VSLULWXDOH VHQWLPHQWH YDORUL DWLWXGLQL HWF. investigarea unei zone particulare bine GHWHUPLQDWH DOH H[LVWHQ HL VDX VROX LRQDUHD XQRU SUREOHPH FX VIHU UHGXV GH FXSULQGHUH GH SLOG OLEHUWDWHD RUGLQHD úL GH]RUGLQHD vQ PLFURFRVPRV HYROX LD RPXOXL úDPG 'DU HD DQJDMHD] úL vQ DFHVWH LSRVWD]H DILUPD LL WULPLWHUL H[SOLFLWH VDX LPSOLFLWH OD WH]H FH DSDU LQ unHL LPDJLQL WRWDOL]DWRDUH DVXSUD H[LVWHQ HL 2 SUREOHP SDUWLFXODU FDS W VROX LL ILORVRILFH QXPDL SULQ LQWHJUDUHD VD - HYLGHQW VDX QX vQ FRQWH[WH H[SOLFDWLYH PDL ODUJL DQJDMkQG UHIOHF LL DVXSUD OXPLL vQ integralitatea sa. FDU e recurg la unghiuri analitice GLVWLQFWH 7RWRGDW VH SRDWH YRUEL GH PHWRGH PHWRGRORJLL úL WHKQLFL FDUH DSDU LQ XQHL úWLLQ H VDX PDL PXOWRUD 'HVLJXU úL ILORVRILD vúL propune. de multe ori.

 ce-O FDUDFWHUL]HD] FkQG IDFH úWLLQ FD LQGLYLGXDOLWDWH FD XQLFDW XPDQ ÌQV DWXQFL HOHPHQWHOH GH VXELHFWLYLWDWH VXQW SXVH între SDUDQWH]H VXQW O VDWH GH R SDUWH VXQW vQO WXUDWH ÌQ VFKLPE VXQW - .

5$325785. Trebuie observat./(). WRWXúL F WRW FHHD FH DLFL DP QXPLW VXELHFWLYLWDWH FRQ LQXWXUL úL VWUXFWXUL VXELHFWLYH.. 6HQVLELOLWDWHD RS LXQLOH YDORULFH PRGXO GH D vQ HOHJH RPXO úDPGQXVXQWDQLKLODWHFLGRDUGRPLQDWHUD LRQDOHOHQXLQWU vQ DF LXQH SHQWUXF DU LQWHUYHQL FDIDFWRUL SHUWXUEDWRUL vQ H[SOLFDUHD UHDOXOXL'HDFHHDVHúLVSXQHGHVSUHúWLLQ GHOLEHUDW HD IDFH DEVWUDF LH F HVWHUHFHÌQPRG de factorul uman./262).1 $ VROLFLWDWHLQWHQVVWUXFWXULOHUD LRQDOHORJLFH úLSURVSHFWLYHFkQGH cazul) pentru a interpreta cât mai fidel sectorul real studiat.(.&8ù7.

de la cele formalL]DWH SkQ OD FHOH GH . DUH XQ URO KRW UkWRU vQ JHQH]D FHUFHW ULL úWLLQ LILFH DOHJHUHD RELHFWXOXL FKLDU VHOHF LD IDSWHORU LQIRUPD LLORU DWDúDPHQWXO DIHFWLY DO RPXOXL GH úWLLQ úL GH FHHD FH IDFH úD $UH GH DVHPHQHD XQ URO LPSRUWDQW vQ FHHD FH SULYHúWH ILQDOLWDWHD úL ILQDOL]DUHD XPDQ D UH]XOWDWHORU FHUFHW ULL vQ PRWLYD LD XPDQLVW úL vQWUHEXLQ DUHD VRFLDO D DFHVWRUD 'DU FXQRúWLQ HOH úWLLQ LILFH DX GRDU FRQ LQXWXUL UD LRQDOH FX PL] H[SOLFDWLY 'RYDG H IDSWXO F WHUPHQLL úWLLQ LILFL DX VHPQLILFD LL SUHFLVH ULJXURDVH XQLYRFH GHQRWDWLYH 'HFL vQ VXEVWDQ D WHRULHL QX H[LVW DGDRVXUL VXELHFWLYH FL GRDU VHQVXUL FRJQLWLYH SULQVH vQ UHOD LLDUJXPHQWDWLYHúLODQ XULGHPRQVWUDWLYHPHQLWHV UHSURGXF - OD QLYHOXO DEVWUDFWL] ULORU FRQVWUXFWLYH QX GRDU UHIOHFWRULL -o lucrare VWUXFWXUD úL GLQDPLFD RELHFWXOXL UHDO 'H DFHHD vQWU úWLLQ LILF QX DIOL QLPLF GHVSUH PDQLHUD vQ FDUH FUHDWRUXO V X D concepuWYLD DHUDRSWLPLVWVDXSHVLPLVWFUHGHDF ILLQ DXPDQ H FDSDELO V FRQIHUHVHQVSURSULLORUDFWHVDXFUHGHDvQSUHGHVWLQDUH HUD VHQVLELO VDX QX úDPG 5HFXQRúWL HYHQWXDO RPXO GH úWLLQ GXS VWLOXOGHUHGDFWDUHSO FXWDFFHVLELOVDXPDLJUHRLG ar aceste DVSHFWH VXQW VLPSOH DFFHVRULL SHQWUX F VWLOXO IDFLOLWHD] VDX vQJUHXQHD] UHFHSWDUHD vQV vQ P VXUD vQ FDUH HVWH úWLLQ LILF QX VWkQMHQHúWH FX QLPLF VHPQLILFD LLOH UD LRQDOH úL GHPRQVWUD LD ULJXURDV D WH[WXOXL úWLLQ LILF &HHD FH FRQWHD] vQ úWLLQ VHPQLILFD LLOH SH FDUH OLPEDMXO OH YHKLFXOHD]  VXQW FRQ LQXWXULOH UD LRQDOH SH FDUH OH WUDQVPLWH SULQ XUPDUH GHVXELHFWLYL]DUHD FXQRDúWHULL SHUPLWH FD DFHOHDúL vQ HOHVXUL úWLLQ LILFH V ILH WUDGXVH în limbaje relativ diferite .

5$325785.(./().1 U D VH WU GD FDSDFLWDWHD H[SOLFDWLY /LPEDMXO popularizare - I úWLLQ LILF DUDW LQGHSHQGHQ ID $ 6RORPRQ 0DUFXV PDQLIHVW R UHODWLY  GH H[SUHVLH vQ FRQGL LLOH vQ FDUH H[SUHVLD úWLLQ LILF QX SUH]LQW LQWHUHV vQ VLQH HD SRDWH IL RULFkQG vQORFXLW FX DOWD HFKLYDOHQW HD HVWH XQ VLPSOX YHKLFXO DO XQHL VHPQLILFD LL /LPEDMXO úWLLQ LILF UHSUH]LQW vQ PRG RSWLP LSRVWD]D UD LRQDO D ILLQ HL XPDQH SRVHG R VLQRQLPLH LQILQLW QX FXQRDúWH RPRQLPLD FHO SX LQ OD QLYHOXO WH[W H[HPSOX.&8ù7../262).

WUDQ]LWLY vQ VHQVXO F VHPQLILFD LD úWLLQ LILF VH SUHWHD] OD D IL FRPXQLFDW . DUH R WHQGLQ H[SUHVLH D ului matematic. de GH DUWLILFLDOLWDWH úL FRQYHQ LRQDOLVP FD FDUDFWHUXOXL RELHFWLY JHQHUDO úL XQLYHUVDO DO VHPQLILFD LHLúWLLQ LILFHFDUHHVWHIL[ vQVSD LXúLFRQVWDQW GH OXQJXO WLPSXOXL /LPEDMXO úWLLQ LILF -a are un "caracter traductibil".

disciplinele umaniste sunt mereu fascinate de modelul úWLLQ HORU WDUL ULJXURDVH HYHQWXDO PDWHPDWLFH 2 OHJH úLVDX R . În acHVW WLS GH OLPEDM VHPQLILFD LD XQXL HOHPHQW SRDWH IL GHWHFWDW SH ED]D OX ULL vQ FRQVLGHUD LH D XQXL FRQWH[W UHODWLY PLF HVWH ELQH GHWHUPLQDW SULQ GHILQL LL úL PDQLIHVW R WHQGLQ GH LQGHSHQGHQ obiectivitate a FRQWH[WXDO >@ $VSLUkQG VSUH PD[LPD FXQRúWLQ HORU - IDSW SHQWUX FDUH GH SLOG QX vQWkPSO WRUúWLLQ HOHVRFLDOHDXDYXWPXOWWLPSFDDVSLUD LHúLLGHDO ULJRDUHD H[SOLFDWLY D úWLLQ HORU QDWXULL - úWLLQ D FRQ LQH úL WUDQVPLWHFRQVWDW ULGHVFULS LLH[SOLFD LL ÌQ DILUPD LLOH DQWHULRDUH am operat. VW VXE VHPQXO RSR]L LHL GLQWUH DGHY U úL IDOV DO UXWLQHL DO VWDQGDUGL] ULL DO VWHUHRWLSLHL HVWH GRPLQDW GH HOHPHQWH explicabile". în mod deliberat. LGHDOL] UL WHRUHWLFH SHQWUX D GHWDúD vQ VWDUH SXU WHQGLQ HOH P UWXULVLWH VDX QX FDUH IXQGHD] RULFH LQL LDWLY WHRUHWLF GH QDWXU úWLLQ LILF ÌQV vQ FHUFHWDUHD úWLLQ LILF QX H[LVW R RELHFWLYLWDWH SXU &XQRDúWHUHD QX HVWH SXU vQUHJLVWUDWLY FL FXSULQGHHOHPHQWHGHYDORUL]DUHFHOSX LQvQVHOHF LDRUGRQDUHDúL FRQVWDWDUHD IDSWHORU &X WRDWH DFHVWHD RELHFWLYLWDWHD GHSOLQ H XUP ULW úL SURFHVXDO DWLQV vQ FHUFHWDUHD GH EXQ FDOLWDWH SULQ DWHQXDUHD LQWHUYHQ LHL GHIRUP atoare a factorului subiectiv. De aceea.

ideologice.(.. morale etc.1 $ WHRULH úWLLQ LILF QX SURSXQ FRQYLQJHUL QX LQGLF úL QLFL QX VXJHUHD] FXP WUHEXLH WU LW YLD D VSUH D IL GHPQ QX VSXQ QLPLF SULYLWRUODDWLWXGLQLOHFHPHULW V ILHOXDWHID GHOXPHúLVHPHQL Atitudinile valorico-umaniste. - VXQW OX UL GH SR]L LH DIHFWLY . 3RSSHU 7K .&8ù7.volitiv - UD LRQDOH FH VH PDQLIHVW vQDLQWHD vQ ID D vQ SUHOXQJLUHD VDX vQ DSURSLHUHD FXQRúWLQ HORU úWLLQ LILFH $FHDVWDvQVHDPQ F GLPHQVLXQHDYDORULF HVWHDWDúDW úWLLQ HLGDU QX DSDU LQH VXEVWDQ HL VSLULWXDOH FH GHILQHúWH FXQRDúWHUHD úWLLQ LILF ÌQ VLWXD LL FDUH VH DEDW GH OD DFHDVW DILUPD LH contrazicând-o./()./262).XKQ - +DEHUPDV úD.5$325785. s-DU S UHD F VH DIO úWLLQ HOH VRFLDOH REVHUY P vQV F úL vQ FD]XO DFHVWRUD RS LXQLOH LGHRORJLFH VXQW FO GLWH vQ XQWUXO úWLLQ LILFLW LL GRDU vQ P VXUD vQ FDUH QX VO EHVF DF LXQHD H[LJHQ HORUGHRELHFWLYLWDWHDFXQRúWLQ HORUGHDGHFYDUHDDFHV tora OD VW ULOH GH IDSW SH FDUH OH FRQVWDW úL H[SOLF FL GLPSRWULY U PkQ UHFHSWLYH OD FULWHULL úL QRUPH GH YDOLGDUH úWLLQ LILF 'HS úLUHD IRUPHORU GHIRUPDWRDUH OD FDUH GXF RS LXQLOH SUHDODELOH DOH FHUFHW WRUXOXL VH vPSOLQHúWH SULQ VXSXQHUHD FXQRúWLQ SURED RELHFWLYLW FXQRDúWHUHD elor la LL vQ FHO SX LQ GRX VHQVXUL HVWH RELHFWLY FDUH SRVHG vQ VHQV ULJXURV XQ FRUHVSRQGHQW RELHFWXDO HVWH RELHFWLY FHHD FH HVWH HOLEHUDW GH FRORUDWXU HPR LRQDO úL GH S UWLQLUHD FRUHODW FX DFHDVWD 3RWULYLW FHORU PDL QRL RULHQW UL HSLVWHPRORJLFH .

'DWRULW SDUWLFXODULW LORU VDOH FRJQLWLYH úL PHWRGRORJLFH úWLLQ D DFXPXOHD] VROX LL FHUWH úL JHQHUDOH DFFHSWDELOH SUHFLVH úL obiective. extinzându-úLSURJUHVLYGRPHQLXOGHLQYHVWLJD LH(DvúL pune întotdeauna probleme bine delimitate sau delimitabile pe FDUH OH UH]ROY vQ WHUPHQL FRQWURODELOL H[SHULPHQWDO UD LRQDO úL WHRUHWLF $ULD VD WHPDWLF HVWH OHJDW VWUkQV GH VWDGLL úL FHULQ H DOH SUDFWLFLLXPDQHVDXDQWLFLS QHFHVLW FXQRDúWHUHD úWLLQ LILF DUH R ILQDOLW LúLVW ULDOHDFHVWHLD'HIDSW ate practic-XWLO LPHGLDW VDX PHGLDW 2ULFkW GH PXOW DU WU L VDYDQWXO FX LOX]LD F IDFH GRDU . HVWH FRQVLGHUDW RELHFWLY FXQRDúWHUHD DFFHSWDW DFFHSWDELO GH F WUH R FRPXQLWDWH GH FHUFHW WRUL vQ IXQF LH GH DUJXPHQWHOH H[SHULPHQWDOHORJLFHWHRUHWLFHúLPHWDWHRUHWLFHGHFDUHGLV pune.

/().1 $ FHUFHWDUH GH IXQGDPHQW F XUP UHúWH FXQRDúWHUHD GH GUDJXO FXQRDúWHULL vQ XOWLPD LQVWDQ GLUHFW VDX LQGLUHFW PDL GHYUHPH VDX PDL WkU]LX GHVFRSHULULOH úL LQYHQ LLOH WHRUHWLFR úWLLQ LILFH - SURGXFPXWD LLvQSODQXOUDSRUWXULORUSUDFWLFHDOHRPXOXLFXQDWXUD DX XQ LPSDFW GHFLVLY DVXSUD HILFLHQ HL DFHVWRU UDSRUWXUL $úDGDU SULQ úWLLQ XUP ULP V FXQRDúWHP UHDOLWDWHD FkW PDL RELHFWLY pentru a o putea domina cât mai eficient din punct de vedere SUDFWLF$FHDVWDHVWH LQWDXOWLP DFXQRDúWHULLúWLLQ LILFH 6SHFLILFXOPRGDOLW LLILORVRILFHGHFXQRDúWHUH )LORVRILD VH GHRVHEHúWH GH úWLLQ SULQ RELHFW úL PRGDOLWDWH GH FXQRDúWHUH &RQVWDQWLQ 1RLFD PHQ LRQHD] : "Omul nu trebuie S U VLW SUHD UHSHGH LDW vQWkLD OHF LH SH FDUH R SURIHVHD] ILORVRILD >@ ÌQ DFHODúL VHQV 3HWUH $QGUHL SUHFL]HD] &XQRúWLQ D RPHQHDVF vQ JHQHUH WLQGH F WUH GRX VFRSXUL D H[SOLFD OXPHD XQLYHUVXO GLQ FDUH IDFHP SDUWH D vQ H[LVWHQ HL QRDVWUH úL YDORDUHD HL $FHVWH GRX elege rostul WHQGLQ H DOH VXIOHWXOXL QH vQGHDPQ V F XW P R FRQFHS LH XQLWDU úL XOWLP GHVSUH OXPH >@ $úDGDU ILORVRILD DWXQFL FkQG IRUPXOHD] WH]H JHQHUDOH FX SULYLUH OD GHWHUPLQD LLOH H[LVWHQ HL OXDWH în totalitatea HL YRUEHúWH GHVSUH RP FRQVWUXLHúWH PRGHOH WHRUHWLFH SULQ FDUH DUDW FH HVWH FX SRDWH IL úL FXP DU WUHEXL V ILH RPXO )LORVRILD FRQúWLHQWL]HD] VWDWXWXOH[LVWHQ LDODODFHVWXLD vQ UDSRUW FXWRWFH vO vQFRQMRDU GLQ DFHVWH PRWLYH HVWH IRUPD VXSHULRDU D FRQúWLLQ HL GH VLQH SURSULL ILLQ HL XPDQH (D FODULILF úL SURSXQH SURLHFWH DEVWUDFWH GH XPDQLWDWH úL LGHDOXUL XPDQH vQ WHUPHQL GH PD[LP FXSULQGHUH DYkQG XQ URO GHFLVLY vQ IRUPDUHD úL PRGHODUHD SHUVRQDOLW LL vQ YLD D VRFLDO 9L]kQG WRF mai asemenea aspecte. $OEHUW &DPXV SUHFL]HD] F D KRW Uv GDF YLD D PHULW VDX QX V ILH WU LW vQVHDPQ D U VSXQGH OD SUREOHPD IXQGDPHQWDO D ILORVRILHL5HVWXOGDF OXPHDDUHWUHLGLPHQVLXQLGDF VSLULWXODUH QRX VDX GRX VSUH]HFH FDWHJRULL YLQH GXS DFHHD >@ 2 ../262).&8ù7.(.5$325785.

/().5$325785./262).QWHUYLQ DúDGDU SULVPH YDORULFH FRQ LQXWXUL VXELH ctiv-YDORUL]DWRDUH vQWUXFkW DFHVWHD GLIHU GH OD JkQGLWRU OD JkQGLWRU GH OD R HSRF OD DOWD GHFL vQWUXFkW VWUXFWXULOH DWLWXGLQDOH DSDU LQ VIHUHL RS LXQLORU VXELHFWLYH DFHOHDúL UH]XOWDWH úWLLQ LILFH SRW IL VXSXVH XQRU LQWHUSUHW UL YDULDWH vQ DúD IHO înFkW VXQW LQYRFDWH SHQWUX D VXV LQH WH]H ILORVRILFH GHRVHELWH FKLDU RSXVH )LORVRILD QX LD QLFLRGDW úWLLQ HOH FD ILLQG FHHD FH HOH VXQW úL vúL SURSXQ V ILH FL OH XWLOL]HD] SHQWUX IXQGDPHQWDUHD DQXPLWRU DWLWXGLQL FD DUJXPHQWH vQ IDYRDUHD XQRU RS LXQL LGHDOXUL úLVDX LGHRORJLL'HVLJXUFXQRúWLQ HOHúWLLQ LILFHSDUWLFXODUHQXVHSUHWHD] OD RULFH LQWHUSUHWDUH ILORVRILF 'H DFHHD GHúL DVXSUD úWLLQ HL VXQW - SRVLELOH úL H FRQWXUHD] HIHFWLY PXOWLSOH YL]LXQL WRWDOL]DWRDUH ILORVRILFH FDUH vúL vQFRUSRUHD] FXQRúWLQ HOH úWLLQ LILFH SHQWUX D úL - FRQVWUXLWH]HOHúLDWLWXGLQLOH SR]L LLOHúLRULHQW ULOHILORVRILFHQXDX - DFHHDúL YDODELOLWDWH DFHHDúL FRQVLVWHQ DFHHDúL GHVFKLGHUH OD FRQILUPDUHGHF WUHSUDFWLFDVRFLDO LVWRULF úLGHFLQXVXQWHJDOHvQ - priYLQ DDGHY UXOXLSHFDUHvOFRQ LQúLWUDQVPLW )LORVRILD vúL DVXP vQ XQWUX XQHL FXOWXUL PLVLXQHD GH RUGRQDUH úL LHUDUKL]DUH D YDORULORU ILLQG XQ JKLG D[LRORJLF FX ILQDOLWDWH PRUDO úL XPDQLVW HYLGHQW 3HQWUX D U VSXQGH LQWHJUDO URVWXOXLV XGHD UkQGSHúWLLQ fi -DUDW ''5RúFD ILORVRILDVSULMLQLW vQSULPXO - GDUúLSHRDGkQF H[SHULHQ GHYLD H[SHULHQ FH QX SRDWH IL WRWGHDXQD WUDGXV vQ GDWH úWLLQ LILFH.1 $ FRQFHS LH ILORVRILF GHVSUH OXPHD IXQGDPHQWHD] XQ DQXPLW PRG GHDvQ HOHJHORFXOúLURVWXULOHRPXOXLvQXQLYHUVPRWLYkQGDVWIHO DQXPLWHOX ULGHDWLWXGLQHFULWHULLUHSHUHúLVHPQLILFD LLYDORULFH 3XQFWXO DUKLPHGLF DO RULF UHL FUHD LL ILORVRILFH vO UHSUH]LQW FRQGL LD XPDQ *HQHUDOL]DUHD FXQRúWLQ HORU úWLLQ LILFH úL D DFKL]L LLORU SUDFWLFLORU VRFLDO LVWRULFH HVWH I FXW vQ ILORVRILH SULQ - UDSRUWDUHD OD DFHVW VLVWHP GH UHIHULQ .&8ù7.(..

 VH VWU GXLHúWH V DUDWH QX QXPDL FH HVWH UHDOLWDWHD vQ JHQHUDO úL OXPHD RPXO ui în VSHFLDOFLHDWLQGHV WUDVH]HúLRLPDJLQHGHVSUHFHHDFHWUHEXLHV ILH RPXO úL OXPHD OXL XPDQ 3URSXQH DGLF XQ LGHDO GH UHDOL]DW >@ÌQFRQVHFLQ WH]HOHILORVRILFHVXQWUH]XOWDWXOXQRUJHQHUDOL] UL FDUH QX VXQW FRQWURODELOH SkQ OD XOWLPHOH FRQVHFLQ H úL DUJXPHQWH UD LRQDOH vQWUXFkW H[WUDSRO ULOH VDOH GHS úHVF H[SHULHQ HOH úL .

1 $ FXQRúWLQ HOH GH OD FDUH VH SRUQHúWH LQWHUYHQLQG vQWRWGHDXQD IDFWRUL VXELHFWLYL HPR LRQDOL YDORULFL úD.&8ù7./262)./().(..5$325785.

 $FHVWH FRQ LQXWXUL VSLULWXDOH GHRVHELWHvQPDUHP VXU GHFHUWLWXGLQLOHFHDSDU LQúWLLQ HLQXVXQW WRWGHDXQD HYLGHQWH SRW IL H[SOLFLWDWH vQ HWLFD FH VH DWDúHD] WHRULHL JHQHUDOH D H[LVWHQ HL RQWRORJLD.

P vQ DFHDVW GLUHF LH HIRUWXO OXL ''5RúFD GH D VXUSULQGH vQ([LVWHQ D WUDJLF  LGHDOXO XPDQ SH FDUH vO SUHVXSXQH vQFHUFDUHDDQXPLWRUILORVRILGHDH[SOLFDYDULHWDWHDFDOHLGRVFRSLF D OXPLL SRUQLQG GH OD XQ SULQFLSLX XQLF GH OD R HVHQ vQ HOHDV FD VLQJXU UHDOLWDWH DXWHQWLF úL LQWHOLJLELO XQLF  .din care sunt GHGXVH VDXSRWILGHGXVH. FkQG VXQW LPSOLFLWH SRW IL WRWXúL GH]Y OXLWH SULQ DQDOL]H FRQFUHW Men LRQ - LVWRULFH úL SVLKR -sociologice.

necesare úL XQLYRFH vQVHDPQ F UHDOLWDWHDVHFRPSRUW UD LRQDOvQVWUXFWXUDHLLQWLP HVWHUH]RQDELO vQ UDSRUW FX RPXO úL QX RSXQH UH]LVWHQ vQFHUF ULORU XPDQH GH D R FRQFHSWXDOL]D GH D R vQ HOHJH HVWH GHFL LQWHOLJLELO .WRDWHHOHPHQWHOHFRQFUHWHDOHH[LVWHQ HORU LQGLYLGXDOH'HSLOG LGHHDRUGLQLLXQLYHUVDOHDEVROXWHQXVXUSULQGH QXPDL OXPHD DúD FXP HVWH HD FL úL R GRULQ XPDQ RPXO GRUHúWH FD OXPHD V ILH SHUIHFW RUGRQDW úL HOLPLQ KD]DUGXO GLQ UD LXQL VXELHFWLYH $VWIHO GDF DFFHSW P F H[LVW R RUGLQH DEVROXW vQ XQLYHUV FX DOWH FXYLQWH F WRWXO IXQF LRQHD] úL VH GH]YROW conform unor legi implacabile.

 5HOD LLOH omului cu o asemenea lumH VXQW QHSUREOHPDWLFH vQ P VXUD vQ FDUH RPXO SULQ FXQRDúWHUH úL DF LXQH VH LQWHJUHD] vQ XQLYHUV $úDGDU HVWH SURSXV XQ LGHDO XPDQ RSWLPLVW UREXVW FKLDU GDF QDLY SRVWXODUHD XQHL RUGLQL XQLYHUVDOH VDWLVIDFH QHYRLD GH VLJXUDQ LQWHULRDU LQVWLQFWXO GH DXWRFRQVHUYDUH HVWH DILUPDW IDPLOLDULWDWHD RPXOXL FX OXPHD F FL ILLQ D RPHQHDVF VH VLPWH SVLKRORJLF úL VSLULWXDO OD HD DFDV vQWU -un mediu care nu-L FUHHD] VXUSUL]H SH FDUHvOSRDWHFXQRDúWHúLDQWLFLSD(VWHDLFLRYL]LXQHGHVSUHOXPHúL om spHFLILF DQXPLWRU WLSXUL GH VRFLHW L OHQWH vQFKLVH VWDELOH FX WUDGL LH SXWHUQLF úDPG $P REVHUYD F OD SROXO RSXV LGHHD GH]RUGLQLL XQLYHUVDOH D KDRVXOXL FH GRPLQ OXFU ULOH úL YLD D RPXOXL DSDU LQH GH RELFHL HSRFLORU LVWRULFH FDUH VXE UDSRU tul VW ULORUSVLKR VRFLRORJLFHDPHQWDOLW - LORUúDPGSUHGLVSXQHODDúD .

/262). de IDSW PRWLYDUHD SULQ WH]H GH PD[LP JHQHUDOLWDWH D XQHL DWLWXGLQL moral-HVWHWLFH vQ ID D OXPLL úL YLH LL GLVFHUQHUHD D FHHD FH HVWH VHPQLILFDWLY SHQWUX FRQGL LD XPDQ vQ UDSRUWXULOH VDOH FX OXPHD .DW GH FH R PDUH ILORVRILH HVWH DO WXUL GH LFRDQD LQWHOHFWXDO D OXPLL úL XQ PRG DSDUWH GH D UHDF LRQD vQ ID D H[LVWHQ HLFRQVLGHUDW FDWRWDOLWDWHXQPRGSDUWLFXODUGHDVLP LR H[SUHVLH LQWHJUDO D XQHL SHUVRQDOLW HVWH LPSRUWDQW vQWU R - VLQWH] L VSLULWXDOH >@ &D DWDUH ILORVRILF QX GRDU FDOLWDWHD FXQRDúWHULL vQJOREDWH FL úL DGDRVXO VXELHFWLY XUP ULQGX -se.1 $ FHYD'HSLOG H[LVWHQ LDOLúWLLWHPDWL]HD] DEVXUGXOOLSVDFULWHULLORU YDORULFH VLJXUH vQ OLEHUWDWHD LQGLYLGXDO WUDJLFXO HFKLYDOHQ D SRVLELOLW LORU GH DOHJHUH SHVLPLVPXO úDPG QX vQWkPSO WRU vQ atmosfera social-LVWRULF GH GLQDLQWHD úL GLQ WLPSXO FHOXL GH -al GRLOHDU ]ERLPRQGLDOFkQGLUD LRQDOXOLUXPSHvQOXPHúLvQRP'H IDSW ILORVRILD FDSWHD] WRWGHDXQD vQ FRQ LQXWXULOH VDOH LGHDWLFH DVSLUD LL XPDQH FRQGL LRQDWH socio-FXOWXUDO úL LVWRULF 'LUHFW GLVFUHW VDX vQ VHFUHW HD PRWLYHD] YDORUL VW UL SVLKRORJLFH PRGXUL GH UDSRUWDUH D RPXOXL OD UHDOLWDWH úL OD VLQH vQVXúL 3HQWUX DFHDVWD WUHEXLHvQV FDILORVRILDV QXHúXH]HvQVLPSOH YL]LXQLGHVSUHOXPH úLRPFLV SUREH]HRGHVFKLGHUHIHUWLO F WUHDUJXPHQWHOHúWLLQ HL ÌQ FDSLWROXO LQWURGXFWLY GLQ([LVWHQ D WUDJLF ''5RúFD SUHFL]HD] F vQWUHE UL GH JHQXO FH HVWH H[LVWHQ D FD WRWDOLWDWH" FXPSRDWHILLQWHJUDW vQYLD DXPDQ SHQWUXFDDFHDVWDV PHULWH D IL WU LW " QX SRW GLQ SULQFLSLX V FDSHWH VROX LL DEVROXWH GHILQLWLYH .5$325785.(.&8ù7.PSRUWDQW HVWH vQV P VXUD vQ FDUH U VSXQVXULOH VXQW IRUPXODWH GH SH SR]L LL FRQWURODELOH UD LRQDO vQ WHUPHQL FH QX HOXGHD] FRQWH[WXO FXOWXUDO úL LVWRULF 9DORDUHD XQHL VLQWH]H ILORVRILFHGHDVHPHQHDDQYHUJXU GHSLQGHKRW UkWRUGHSHUVSHFWLYD VSLULWXDO GHVFKLV GH JUDGXO GH SURIXQ]LPH DO VWUDWXOXL GH FRQúWLLQ SHFDUHvODQJDMHD] vQDFHVWVHQVKRW UkWRDUHHVWHJULOD YDORULF SULVPD DWLWXGLQDO IHUPHQWXO DIHFWLY SULQ FDUH UHWRSLWH IDSWH GH H[SHULHQ sunt FXUHQW FXQRúWLQ H IUDJPHQWH GLQ LVWRULD JkQGLULL HWF SHQWUX D FRQVWUXL LHUDUKLD LQWHULRDU D VLQWH]HL UHVSHFWLYH ../().

.1 $ Scopul implicit sau explicit este acela de a propune o ierarhie YDORULF vQWU-XQ DFRUG QHFHVDU FX VWDGLXO DWLQV GH FXQRDúWHUHD úWLLQ LILF R GLVFLSOLQ D UHVRUWXULORU DIHFWLYH VHGLPHQWDOH vQ DWLWXGLQLSULQDSHOFRQWLQXXODULJRULOHúWLLQ HL 6H SRDWH IDFH úWLLQ I U SUHRFXS UL úL FXOWXU ILORVRILF GDU QX VH SRDWH IDFH ILORVRILH VHULRDV I U R ULJXURDV GLVFLSOLQ úWLLQ LILF D LQWHOLJHQ HL >@ - SUHFL]HD] ''5RúFD 'HVLJXU ILORVRILD SURSXQH LGHDOXUL XPDQH FULWHULL YDORULFH SHQWUX YLD D GHPQ MDORDQH SULQ FDUH H[LVWHQ D LQGLYLGXDO FDS W VHQV ÌQV UHDOLVPXO SURLHFWHORU D[LRORJLFH DYDQVDWH GH R FRQFHS LH ILORVRILF SUHFXPúLUHDOL]DELOLWDWHDORUVXQWGHSHQGHQWHGHJUDGXO GH úWLLQ LILFLWDWH vQFRUSRUDWH vQ SUHPLVHOH úL WH[WXUD LGHDWLF D FRQFHS LHL UHVSHFWLYH 'H DFHHD DILUPD LD OXL ''5RúFD DQWHULRU FLWDW HVWHYDODELO úLVHDSOLF RULF UHLRULHQW ULúLRULF UXLVLVWHP 'H PXOWH RUL RSHUH WHPHLQLFH úL vQF YDODELOH GLQ SXQFWXO GH YHGHUH DO DWLWXGLQLORU SH FDUH OH SURPRYHD] .&8ù7./().5$325785./262).(.

 VXQW GHS úLWH RGDW FX SURJUHVXO FXQRDúWHULL úWLLQ LILFH SUH]HQWkQG HYHQWXDO QXPDL LQWHUHV LVWRULF 'H SLOG LGHHD GH VXEVWUDW XOWLP úL LQYDULDELO D WRW FHHD FH H[LVW $ULVWRWHO.

riguros controlat sub . Determimismul mecanicist a fost pus sub semnul vQWUHE ULL GH FDX]DOLWDWHD VWDWLVWLF SURSULH PLFURFRVPRVXOXL )LORVRILD FDUH LJQRU VSLULWXO úWLLQ LILF QX SRDWH DYHD GHFkW R YDORDUHRUQDPHQWDO vQ XQWUXOXQHLFXOWXUL 1HYRLD GH ILORVRILH vQ úWLLQ D FRQWHPSRUDQ &ULWLFD scientismului ùWLLQ D DFWXDO DUH I U vQGRLDO QHYRLH GH ILORVRILH $UJXPHQWHOHvQIDYRDUHDDFHVWHLDILUPD LLVXQWPXOWLSOHùWLLQ DGH DVW ]L QX PDL SRDWHIL SULYLW doar ca mijloc. DWRPLVPXO FDUH VH ED]HD] SH LGHHD GH DWRP FD HOHPHQW LQYL]LELO úDPG DX IRVW Q UXLWH vQO WXUDWH FD LQWHUSUHW UL HURQDWH RGDW FX GHVFRSHULUL OHJDWH GH VWUXFWXUD atomului.

1 $ UDSRUWPHWRGRORJLFGHSURFXUDUHDFXQRúWLQ HORUFLFDXQIHQRPHQ socio-FXOWXUDO FDUH GHWHUPLQ GHVWLQXO VRFLHW LORU FRQWHPSRUDQH vQWUXFkW PDUFKHD] SURIXQG YLD D VRFLDO GHWHUPLQkQG vQWU -o SURLHF LH H[WHULRDU vQ FUHD LL WHKQLFH PRGXO GH YLD UHSUH]HQW ULOHGHVSUHOXPHúLVLVWHPHOHGHYDORUL7HKQRORJLDHVWH GH IDSW R PHGLWD LH FRQFUHW PDWHULDO vQ FDUH VH vQFRUSRUHD] úWLLQ D HVWH GXS FXP DSUHFLD] -HDQ /DGUL IHQRPHQXOXLúWLLQ LILF 'H PXOWH ère./262)./(). $VWIHO DFWXO ILORVRILF SDUWLFLS OD FRQúWLHQWL]DUHD XQRU LGHL JHQHUDOH SULYLWRDUH OD WDEORXO JOREDO DO H[LVWHQ HL SH FDUH OH SURSXQ SHUIRUPDQ HOH úWLLQ LILFH 5HSXWDWXO IL]LFLDQ 6FKU|GLQJHU PHQ LRQHD] vQ DFHVW VHQV &XQRDúWHUHD L]RODW SH FDUH XQ JUXS GH VSHFLDOLúWL D RE LQXW -o într-XQ FkPS vQJXVW QX DUH vQ HD vQV úL QLFLRYDORDUHHDQXDUHYDORDUHGHFkWvQVLQWH]DFDUHRUHXQHúWHFX WRW UHVWXO FXQRDúWHULL úL QXPDL vQ P VXUD vQ FDUH HD FRQWULEXLH .&8ù7.. RUL ILORVRILD D MXFDW UROXO GH SURWRúWLLQ DQWLFLSkQG SUHRFXS UL úWLLQ LILFH vQ VIHUH SUREOHPDWLFH FDUH vQV QX HUDXLQYHVWLJDWHULJXURVÌQDFHVWVHQVWUHEXLHVXEOLQLDWvQVXúLIDSWXO F QXPHURDVHúWLLQ HSDUWLFXODUHV DXGHVSULQVúLDXWRQRPL]DWID - GH ILORVRILH SULQ FRQVWLWXLUHD úL UDILQDUHD SURFHVXDO D LQVWUXPHQWHORU GH FHUFHWDUH SkQ OD VWDGLXO FDUH D SHUPLV HODERU UL WHRUHWLFH ULJXURDVH DSOLFDWH VWULFW OD RELHFW DFHVWHD GHúL SRUQLWH GLQ úL LPSXOVLRQDWH GH JkQGLUHD ILORVRILF RGDW constituite. nu mai cad VXE LQFLGHQ D FRPSHWHQ HL ILORVRILFH úL PDL PXOW SRW UHSURúD ILORVRILHL VO ELFLXQLOH vQ PDWHULH GH ULJRDUH 'H DOWIHO vQ P VXUD vQ FDUHILORVRILDSRDWHSUHJ WLWHUHQXOúWLLQ HLSRDWHDQWLFLSDVROX LLVDX DWUDJHDWHQ LDDVXSUDXQRUFkPSXULGHLQWHUHVúWLLQ LILFHDvúLDVXP vQRULFHFD]IXQF LLH[SORUDWRDUH )LORVRILD H QHFHVDU vQVXúL DFWXOXL úWLLQ LILF vQ P VXUD vQ FDUH VSHFLDOL]DUHD DFHVWXLD OLPLWHD] RUL]RQWXO vQJXVWHD] H[FHVLY OD R DVHPHQHD IUDJPHQWDUH FHUFHW ULL vO încât comunicarea FX GRPHQLL FKLDU UHODWLY DSURSLDWH HVWH GLVWRUVLRQDW VDX EORFDW &HHD FH VH FkúWLJ vQ DGkQFLPH vQ LQWHQVLXQH VH SLHUGH vQ H[WHQVLXQH GH DFHHD QXPDL ILORVRILD SRDWH XQLILFD OLQLLOH GH IRU DOH FXQRúWLQ HORU ULJXURDVH SULQWU -o interpretare a universului.5$325785.(. "fa D YL]LELO D .

/262).5$325785. asupra GLIHULWHORU GRPHQLL GH UHDOLWDWHFDUH QX VWDX VXESURWHF LD VWULFW D XQHL YL]LXQL ILORVRILFH 6H DIO LPSOLFDWH vQ FKLDU FXQRúWLQ HOH úWLLQ LILFH OLQLL LQWHUSUHWDWLYH úL H[SOLFDWLYH FDUH VFKLPE LPDJLQHD WUDGL LRQDO GHVSUH FRVPRV RP OXFUXUL VWUXFWXUD PDWHULHL úDPGFXQXPHURDVHLPSOLFD LLDQWURSRORJLFHHSLVWHPRORJLFHúL social-culturale. atât teoretico-LQWHUSUHWDWLYH FkW úL PHWRGRORJLFH DOH ILORVRILHL UHXúHVF vQV VLWXDUHD HIRUWXULORU úWLLQ LILFH vQWU-o SHUVSHFWLY XPDQ XPDQLVW úL XPDQL]DWRDUH ÌQ DFHDVW SULYLQ WUHEXLH REVHUYDW F úWLLQ HOH SDUWLFXODUH XWLOH SHQWUX RULHQWDUHD vQ OXPHD HPSLULF VXQW QHSXWLQFLRDVH vQ ID D SUREOHPHORU JUDYH SH FDUH úL OH SXQH RPXO DWXQFL FkQG VH LQWHURJKHD] DVXSUD FRQGL LHL VDOHDVXSUDVHQVXOXLYLH LLDúDQVHORUúLOLPLWHORUFH LDSDU LQ3ULQ - DFHDVWD úWLLQ D QX HVWH VXEDSUHFLDW FL FKLDU UHFXQRVFXW OD adev UDWD VD YDORDUH $VWIHO WUHEXLH HYLGHQ LDW IDSWXO F úWLLQ D FRQWHPSRUDQ úL -a elaborat modele de inteligibilitate./().1 realmente. în cadrul acestei sinWH]H OD IRUPXODUHD XQXL U vQWUHEDUHD &LQH VXQWHP QRL" >@ $ VSXQV OD 6LPSWRPDWLF SHQWUX GHS úLUHD IUDJPHQWDULVPXOXL JHQHUDW GH vQVXúL SURJUHVXO úWLLQ LILF HVWH úL DXGLHQ D GH FDUH VH EXFXU LQWHUGLVFLSOLQDULWDWHD 9DOHQ HOH integratoare. fapt pe care-O FRQILUP LVWRULD LGHLORU XOWHULRDUH OXFU ULORU ORU >@ $úDGDU SHQWUX FD QHFHVDUD FRQOXFUDUH GLQWUH .s-D GDWRUDW ILH XQHL UHIOHF LL DVXSUD úWLLQ HORU GHMD FRQVWLWXLWHVDXSHFDOHGHDVHFRQVWLWXLILHXQRULQL LDWLYHIHULFLWH care anticipau posiELOLWDWHD úWLLQ HORU FH DYHDX DELD V VH constituie.. Aceste elemente se propun spre o asimilare ILORVRILF ùWLLQ DFHUHILORVRILHGDUQXRULFHILORVRILHFLQXPDLSH FHD FDSDELO V -úL H[SOLFLWH]H VHPQLILFD LLOH FRJQLWLYH úL XPDQH - SUHFL]HD] 3LDJHW - )XQF LD PHWDIL]LF SURSULH ILORVRILHL DMXQJH OD R vQ HOHSFLXQH úL QX OD R FXQRDúWHUH SHQWUX F HVWH R coordonare a tuturor valorilor.&8ù7.(. GHS úLQGX-OHvQV I U DU PkQHSHSODQXOH[FOXVLYDOFXQRDúWHULL 3H GH DOW SDUWH úLI U H[DJHUDUH VH SRDWH VXV LQHF WRW FHHD FHD IRVW SURGXV FD YDODELO GH F WUH ILORVRILH SH W UkPXO FXQRDúWHULL vQV úL úL QX LQWHQ LRQ P FkWXúL GH SX LQ V - LPSRUWDQ -L FRQWHVW P LPHQVD . inclusiv a valorilor cognitive.

.5$325785. forma VFLHQWLVPXOXL $FHVWD GHVHPQHD] R FDUHQ R DQRPDOLH D VSLULWXOXL úWLLQ LILF >@ DUDW /XFLDQ %ODJD 2ULFH úWLLQ - DUH XQ GRPHQLX OHJLWLP DVXSUD F UXLD IRUPXOHD] OHJL úL WHRULL YDODELOH într-XQ DQXPLW VLVWHP GH UHIHULQ 3HUIRUPDQ HOH DFWXDOH vQ DFHDVW GLUHF LH QX SRW IL FRQWHVWDWH ÌQV DQRPDOLD VFLHQWLVW LD ILLQ vQ JHQHUDO SULQ DFHHD F VSLULWXO úWLLQ LILF GHYLQH RIHQVLY GLQFROR GH OLPLWHOH VDOH ILUHúWL VH ODV V ILH FXSULQV vQ LVSLWD XQHL H[SDQVLXQL úL V vQFHUFH D OXD vQ VW SkQLUHD VD WHULWRULL FDUH SULQ vQV úL QDWXUD ORU vL VXQW H[WHULRDUH >@ $FHDVW GHS úLUH D limitelor SRDWH DYHD ORF vQ IRUPH ODWHQWH úL SkQ OD XQ SXQFW fertile. deseori. RGDW FX WUDQVIHUXO GH RSWLF úL PHWRGRORJLH VH LQWHQWHD] úL R DQH[DUH D QRXOXL WHULWRULX vQ OLSVD DFHVWRU LQWHQ LL DQH[LRQLVWHHYRUEDGHXQSURFHVQRUPDOúLSURILWDELO6FLHQWLVPXO DSDUH DWXQFL FkQG RPXO GH úWLLQ revHQGLF VSHFLDOL]DW vQWU R UDPXU vúL - GUHSWXO úL FDSDFLWDWHD GH D H[SOLFD IHQRPHQH úL SURFHVH VLWXDWH vQ DIDUD SUHRFXS ULORU VDOH FX DMXWRUXO LGHLORU úL WHRULHL GLQ FkPSXO V X úWLLQ LILF ÌQ IRUPD VD PDL HYLGHQW VFLHQWLVPXO DSDU LQH vQFHUF ULORU GH D VROX LRQD FX PLMORDFH úWLLQ LILFH SUREOHPH GH RUGLQ ILORVRILF $FHDVW DQRPDOLH FRQVW GHFL vQ ./262). atunci când e redus la un simplu transfer de atitudini./(). Este vorba de scientism doar atunci când. asupra altor domenii.(. SHUVSHFWLYH úL PHWRGH FRQVROLGDWH vQWU-un anumit domeniu de cercetare.&8ù7.1 ILORVRILHúLúWLLQ la tratarea $ V DLE ORFWUHEXLHFDILORVRILDvQV úLV UHQXQ H PLQLPDOL]DWRDUH D VWUDWHJLLORU úWLLQ LILFH SULQ DFHHD F XQHRUL ILORVRIXO vúL IDFH EXFXURV R LPDJLQH SR]LWLYLVW GHVSUH úWLLQ úL R UHGXFH OD XQ FDWDORJ GH IDSWH úL GH OHJL 3URFHGHHOH úWLLQ HL GH DVHPHQHD QX VXQW FRQVLGHUDWH GH HO GHFkW FD WHKQLFL FDUH SHUPLW GHVFULHUHDIDSWHORU úL VWDELOLUHD OHJLORU>@ 2UFKLDU GDF VROX LLOH OD WHPHOH UHVSHFWLYH VXQW vQWHPHLDWH ILORVRILF QX H PDL SX LQ DGHY UDW F DSRUWXO úWLLQ HL HVWH úL WUHEXLH V ILH FRQVLGHUDELO úL HYDOXDW SULQ FHHD FH HO HIHFWLY HVWH VXUV OHJLWLP GHFXQRDúWHUHVSRULWRDUH &DSDFLWDWHD GH UH]LVWHQ D úWLLQ HORU vQ ID D VSLULWXOXL tutelar sau speculativ al unor filosofi a luat.

1 $ IDSWXO F úWLLQ D FDXW V VH VXEVWLWXLH ILORVRILHL XQ PRGHO H[SOLFDWLY GH QDWXU úWLLQ LILF ILLQG HULMDW vQ WHRULH FX JHQHUDOLWDWH ILORVRILF 5H]XOWDWXO QX SRDWH IL GHFkW XQ UHGXF LRQLVP QH permis úL S JXELWRU 'H H[HPSOX WHRULD OXL 'DUZLQ FX SULYLUH OD HYROX LD speciilor - YDODELO vQ DQXPLWH SULYLQ H vQ VLVWHPXO V X GH UHIHULQ . din SULQFLSLX HD QX SRDWH V FXSULQG VSHFLILFXO YLH LL VRFLDOH 6FLHQWLVPXO DOWHUHD] UDSRUWXULOH GH FRODERUDUH GLQWUH úWLLQ ILORVRILH (O SRUQHúWH GLQVSUH úWLLQ úL ([FHVHOH LQYHUVH SRUQLWH dinspre filosofie./262). sunt la fel de neavenite.5$325785.(.. Iar. atinge perIRUPDQ H FRJQLWLYH vQV vQ HJDO P VXU IUDJPHQWHD] OXPHDSLHU]kQGGLQYHGHUHWRWDOLWDWHDIDSWXOF QRL VXQWHPHOLEHUD LGHYHFKLOHFRQFHS LLGHVSUHOXPHDWUDJHúWLLQ DU X vQ HOHDV F WUH R QRX FRQFHS LH IDOV úWLLQ LILF FDUH DOLHQHD] libertatea QRDVWU PDL PXOW GHFkW R I FHD YUHXQD GLQ FHOH DQWHULRDUH >@ 3ULQ úWLLQ OXPH HVWH GHPLWL]DW LUHYHUVLELO UHDFWXDOL]DUHD SUDFWLFLORU PDJLFH úL D YL]LXQLORU DQLPLVWH QX SRDWH V vQVHPQH GHFkW R OLSV GH FRQVHFYHQ D RPXOXL ID GH VLQH vQVXúLSULQWU GDUHDúLVDXGLVSUH XOUD LXQLL'DU REVHUY -DVSHUV - - GHPLWL]DUHD OXPLL HVWH DOWHUDW GDF VH DGXFH vQWU -însa o stare de VSLULWRE LQXW SULQPRúWHQLUHDH[SHULHQ HLWHKQLFH>@'HSLOG vQWUHEXLQ WHKQLFD P SURGXVH DSDUDWXU IDFLOLW PRGHUQ I U FD V DYHP L FLYLOL]DWRULL F VXSRUWXO reate de HOHPHQWDU GH FXQRúWLQ H 'HSULQGHULOH DVWIHO FULVWDOL]DWH DILUP XQ RSWLPLVP ODWHQW FDUH GXFH F WUH PLWL]DUHD úWLLQ HL úL DFUHGLWHD] RSLQLD F DFHDVWD GHúL DUH GH LQYHVWLJDW vQF PXOWH GRPHQLL úL DVSHFWH ./().s-DGRYHGLWRHURDUHDWXQFLFkQGDIRVWWUDQVIHUDW VSUHD H[SOLFD PHFDQLVPHOH YLH LL VRFLDOH úL DOH HYROX iei istorice. pentru ca filosofia vQV úL V ILH FRQúWLHQW GH DYDQWDMHOH FRQOXFU ULL FX SXWHULOH úWLLQ HL WUHEXLH V VH UDSRUWH]H OD úWLLQ QX QXPDL SHQWUX D úL - SURFXUD LQIRUPD LL QRL úL FXQRúWLQ H ULJXURDVH FL úL PDL DOHV vQ HSRFD DFWXDO SHQWUX D L FXQRDúWH YDORDUHD OLPLWHOH úL VWUXFWXULOH - VSHFLILFH 6SHFLDOL]DUHD úWLLQ LILF DFWXDO QX SXQH vQ XPEU FL GLPSRWULY LPSXOVLRQHD] QHYRLD GH ILORVRILH 0DL vQWkL SHQWUX F FHQWUkQGX-úL LQWHUHVXO DVXSUD GLIHULWHORU ]RQH úL DVSHFWH DOH universului.&8ù7.

(.ci doar o folosire a rezultatelor sale tehnice -.5$325785. sugestia UHFRQIRUWDQW D XQHL SURJUHV OD LQILQLW 5 XO vQFHSH GRDU DWXQFL FkQG vQ ORFXO ([LVWHQ HL )LLQ HL./262). se IRUPHD] QRL RELúQXLQ H PHQWDOH úL WLSXUL GH UHDF LH DIHFWLY FDUH GLVWUXJ YLD D FRWLGLDQ SULQ RUELUHD VXIOHWXOXL YHFKHD PDJLH D IRVW vQORFXLW GH F WUH R JkQGLUH I U LGHL FYDVL PDJLF  >@ - 9L]LXQLOHDUKDLFHGHVSUHOXPHvQFDGUHOHF URUDRDPHQLLúL DXWU LW - YLD D QX DX YDORDUH SHQWUX úWLLQ GLVWUXVH GH F WUH VXSUDYLH XLDVF úL GDU QLFL QX SRW IL ] PLVOLWH VDX PRGHOHOH V RIHUH úWLLQ LILFH JULOH (OH PDWULFL FRQWLQX VLPEROXUL V SULQ LQWHUPHGLXOF URUDRDPHQLLGHVFLIUHD] vQ HOHJLQWHUSUHWHD] úLvúL DSURSULH YLD D LVWRULD OXPHD ùWLLQ D D JU ELW VLPSOLILFDUHD ORU distrugându-OH DXUD PLWLF LPSDFWXO SVLKR VSLULWXDO DWPRVIHUD úL - IRU D GH FRQYLQJHUH 3HVWH WRW XQGH S WUXQGH úWLLQ D DSDU QRL RELHFWH DOH FXQRDúWHULL úL vPSUHXQ FX DFHVWHD ./().1 $ DVXSUD F URUD QX D DMXQV V VH SURQXQ H QX YD vQWkPSLQD SLHGLFL VHULRDVH SHQWUX VLPSOXO PRWLY F WRWXO HVWH LQWHOLJLELO 3ULQ XUPDUH QHH[LVWkQG vQ YLD D VRFLDO FXUHQW R PRG D JkQGLULL úWLLQ LILFH ..&8ù7.

din principiu. accesibil XQHL FXQRDúWHUL YLLWRDUH $WXQFL - VXEOLQLD] -DVSHUV -.LHUNHJDDUG úL 1LHW]VFKH OD H[LVWHQ LDOLúWLL IUDQFH]L +HLGHJJHU úL *DGDPHU - SOHGHD] SHQWUX URVWXULOH VSHFLILFHDOHILORVRILHL vQ FXOWXUD FRQWHPSRUDQ UHIX]kQG UHGXF LRQLVPHOH VFLHQWLVWH SUDFWL cate de pozitivism. de filosofia DQDOLWLF úL PDL UHFHQW GH XQHOH YDULDQWH DOH VWUXFWXUDOLVPXOXL ÌQ DFHODúL WLPS SULQ 3 5LFRHXU . eventual. FD DWDUH VH S VWUHD] FD VHPQLILFDWLYH SHQWUX FRQGL LD XPDQ GRDU DFHOH SRU LXQL DFHOH GRPHQLL IUDJPHQWH FDUH VXQW FXQRVFXWH úWLLQ LILF LDU tot ceea ce PRPHQWDQ QX SRDWH IL RELHFW DO LQYHVWLJD LHL ULJXURDVH HVWH decretat ca non-existent sau. ca. "în locul úWLLQ HLVHRE LQHRVXSHUVWL LHDúWLLQ HL>@'HDOWIHORvQWUHDJ galerie de mari gânditori - GH OD . 2 $SHO - +DEHUPDV úD VH - YDORULILF R IHUWLO FRPSOHPHQWDULWDWH D LQWHUSUHW ULL ILORVRILFH FX SURJUHVHOHFXQRDúWHULLúWLLQ LILFH .