L

2

†•^Þ šô†Â

s6
Z Ž ì ·ù » }pyQÆ r
 ™£Zg ZuZ ËZe xH[ ÂÃk

i
ó‰
Üó z ñZâ L )
L *
izg yZÄk

iÆ ó™
óE
z¸L LyZgzŠÆ Y 1993ðÑŽ Ð Y 1993
Za ~wŠÆy›áZzp
gwŠqŠgŠC
Ù 6à qV1iÅ#
Ö QXñƒù•
á~
E
I
áZzäƒqzÑÐ}™E

Æó ó?'?fVY ` M •Lž
L øÒ7kZà Zzäƒ
g wÅ ô=z ,Å[ZÏ[Æ r
n
 ™ËZe x HÝZgŠ }pt
»kZgzZ åÌïq»ÌZ à©) ó7„sî6
gîà ©)[tw‚kZX•
yÎ 0
È *
›gzZæ Mæ M ÅwYŠ [óñ‚ÆÞZƒZ±6
0#
Ö Q L L:åyZÄ
G
Ð^o ÈzÛ r
 ™ËZ e x HI ÕäS}3!Ð[ZÏ DDDD ó ó! Vc
g ZŠ)£ Å
B‚Æ [²~Š:gzZ ÷Z•
ÛM
ó %Z~^kZÆ yQgzZ¸ ñÑ p=:Zz
»]Z WòG
& z ]Z@xÆ^kZçOXåï•
á Ì{gzŠ¿»]Zg âZ[²{•B‚
XìêŠð3ŠH
 ~k

’zk

½Ãk

iÅyZÌ@q
Z
t'T õg @
gzZ • ìgƒ spB‚Æ ~!T] Ñq ò Z ¸ÑZ Î
t ¿C
Ù ÑZzp
gŠgŠ » Iz oÃ7Æ kZ ì
ó Ð%$
›z™Ð ~g ëg
ð3Š ¸ Â~‹Z 
~Š !
! ǃ Hw»xs ZgzZ0#
Ö Qžì g66WÎ
*4L LÐ g ±Z q
Z&M
ó %Zgz0
4u Zz [ Z '¸x Ó³#xsZžì êŠ
ó• _ƒ•s ÜÆ xsZgzZ Vâ ›Ò } }Æ óǃ: ß ÌI ó gó z0
g ZÎ ó ó~Š·L L6uÆgz0
4kZg •
á u~º Æ ‰
Ü ¤z ]¸žt hø0gzZ
»#
Ö Qžì @M Ãs ™ ~ø Ú kZ X 7yÒ • Z#Š y›Å Tì
z lÃVâ ›[ ct »•à YŠžì60
Zh
”gz Zì q
g @
.w
e
Hžìt ] !
Ôg¨ÝZa}g ø pX ÇñYá ™ · b§Åu •
á {

{ŠŽñgzZ—‚

wgzZwqÔèâ»VáZy›
gzZ
~g ZŠ)fàSÅyÎ 0
y*

t
gƒÑyWÅZx Z}
³Z ~œ

%„

35869501-3:y ¯XgƒÑy î N
we â 36-K
www.tanzeem.org

4

k‰†`Ê
6
14

23

31
40
55

69
76
85

Ùæù] hô^e ï
?'?fVY ` M •
Ýæ• hô^e ï
[ Z±È â ‡»y M Œ
Û
Ýç‰ hô^e ï
‘Qy›{ŠŽñgzZ—‚
g ZzŠ Rg eÆõg @
!‚g ZD
Ù zŠ Å#
Ö Q—‚gzZ
Ý…^`2 hô^e ï
g ZzŠ Rg eÆõg @
!‚Î{ŠaÅ0#
Ö Q {ŠŽ ñ
Ürßµ hô^e ï
‘Qy›{ŠŽñgzZ—‚ DDDDD ~{~œ,•
ÜŽ• hô^e ï
óXó •ïI
L ÅU
L L»<
Ø Zè½ Z'
Z
ÜjËa hô^e ï

k
¦ãZzq
Z Å ó gó zšáZz ä M L L
ÜjŽa hô^e ï
ÄÜÄ Â@ ¬c
„@¬»xsZ
Ü`Þ hô^e ï
žÜ »t
 IÆJ
[Z

3

qg @

 t H ?7c

ì ykZ » äƒg ZŠ%Æ ð×zg ËˆÆ O g @
kZ
E
E
$ g !
Zèg Z Ò™ HgzZ ÏnƒVZ m
q

¤
Ðægp ÒžL
ƒg©Ð© Âî0*™Q
³}OŠB; 6B; ëž¿¯§t a} g ø c
Mžt ™| (Ð ƒ
 gzZ ?Çn
ðÃ6ëÐ á ZjÆ wgzZ ] Ñq {ŠŽñ c
?ì ƒ
 ogîË ó•g óZŠ•
Û
yZ År
 ™ËZ e x H[ ZŽ ×Z (» ] ÑZÎyZ ?ì CƒZ
¬ Ì~g ZŠ)f
gz ZŠ·ª óVáQy›{ŠŽñgzZ—‚ÝZgŠ }pt Xì ŠŽñ~ Vzk


Œ6g °ZÆ r
 ™ËZ e x H~ KÆ wgzZ wq óèâ Æ0#
Ö Q
:ÃMg ‡ ì
ó Œ6mÀÆg
uz y M Œ
Û Ž~
ó g °Z c MÆyZçOX •
Z Ågzšá Zz ä MÉ ì @
q
ƒÝq uZgŠ ZzgÅ9»wqgzZ èâžt sÜ
yZ ïqÆ ðZ• ~Ãz ~„žÐ ,™kCMg ‡Xì C M ÃÌk

¦ ãZz
yâ ‚•
Û Zz Ì» ðÉg iV;zó• ŠŽ ñ] ï: Ó¬ ±Š O Y V˜ ~ }p
X슎ñ
ó©
ó : ]g @» òsZ ^L LIÐ kZ t
 I‰ï•
á ~ [ Â kZ
ù•
á » yZ ~ t òz t( mºÆ [ kS p ¸
ó ï•
á Ì~ a  ò *
» w‚ä•z ÁyxgŠÆ[ ÂÃk

ikZgzZk

’k Q Ì, zX å~gz¢ *

bŠ™ï•
á ÌU6 ‰~ yS Ã7Æãâ i`sîkZçO ì
ó `
XÐVƒZ
 ñ»pŠÅMg ‡GŽ •‰
•
®
á Zzíò*
gƒÑy M ÅZx Z}
³Z ~œ

%
Y 1993'

ÆZ
Xì ;g Y H7B‚Æ8
iìR
Û5Ã[ÂkZ6
µñÆ( Y 2008cŠ )2T:yX \
Xì Š
c
Š™ï•
á ÌÀF
zŠg ZB‚Æg
Š q Zˆ~Š~y
MÆ[Â2

6

5

Ùæù] h^e

?'?fVY ` M•

E"
H
4
E
aÆ- ƒæ~ è 5GR
à QÆ ÃÏ`
E ÃY 1993~g† 22
| Št ~ i Z0
ZÐÆ ä0

Ãð7
eZž åsz^~ “
 *
!
*
@
‚f
èö$Ö„ùô Ö] Üö³ãônû×ø³Âø kû³eø†ô³•ö™ p ÖZ {”Šg Zz~61e
 M Å >ÂZ >gÎëž ð Mt ‚
{zgz Z óˆ~Š\ð¾gzZª
f6
yQ L L —½ äô ×# Ö] àøÚôù gõ–øÇø³eôæû ðö ^³eøæø Ñ èößøÓøŠûÛøÖû]æø
tžakZ ó• D Yg ¦
Ð yEZ ñƒ _7à ó ó!‰ y~…ÆvZ
·_èzc»]Ñq {ŠŽñ¤
Zp ó• ñƒŠg Zz~}g !
ÆV- Š· p ÖZ
ãZz) !Š·ž: • y›ï» ¾ Z]Æ ã M Œ
Û º ÖZ y S ‰
Ü z kS ÂñY H
ZƒŠg Zz Ì~112e
 M ÅyZ/w M ÒgÎy*tB‚Æí òG
& z*¼ÏZg fžìg
» +¬6%Z kZ~ KÆ‚Åe
 M ~y
M ÅBÖZ >gÎ b§ÏZ DMEX ( ì
t Z]Æó ó ànûÖôù«•øLgLz Z•Š·‚iÅ ó ó ïÜ`ônû×øÂø hçû–öÇûÚøLž
L ì q ) Z ã½
[ Z GÂ *
ƒ { Ze »VÇ|ª™¯Zy
¸p¤
Zžìt§ZzžZ
 ó• òg »
ó7Š·‰
Ü zkS ‚iÅ ó ó Üûãônû×øÂø hçû³–ö³Çû³ÚøL Lp ì
ó „
 gŠœ°œÌ
X •y ›
| le nµ ª•{Ša À~ *Š ~g7 ‰
Ü z kS ~Š·žØâ •
Û g¨Zg f
c
ÍXì hz™M[g Zq
Z ª•Î{¾Ái Z ÁŠ Z®ÅVâ ›žZ
 ó• hz™
èg Z Ò™‰
Ü zkS ŠŽ z!
ÆkZX •{Š c
ik
Îã½~Š Z®ÐV-Š·y›
gõ–øÇøeôæû ðö ^eøæø Œô^ß$Ö] àøÚôù Øõfûuøæø äô ×# Ö] àøÚôù Øõfûvøeô Ÿ$ ô] ]çûËöÏô $ö^Úø àømûø] èö$Ö„ùô Ö] Üöãônû×øÂø kû³eø†ô³•ö™ DME
—½ èößøÓøŠûÛøÖû] Üöãônû×øÂø kûeø†ô•öæø äô ×# Ö] àøÚôù

91

106
115
130

139
154
164

Üâ• hô^e ï
80
Zgz Z]uÂ:~ó~œ,ðgG
Ü╇^m hô^e ï
[ZŽÆyQgzZ]2zŠ
Ü╇]æ• hô^e ï
?ó óVâ ÅVlL L:k
 ÅU
Ü╈n‰ hô^e ï
~g ZŠ)fàSÅyÎ 0
ðs ZI
Üâ•…^`2 hô^e ï
w»yÎ 0
Ü╈Þ^µ hô^e ï
/¦½Z :=g fuZz»] •~g ø
äÛnÛ• ï
óCÅg
Š q ZgÃè~[ ÂkZ
///

8

ZZiÐ [g Z ZÎ~Š Z®žì ÅVâ ›wq ]gß@'Ç!

Æ kZ
G-oG

ÅyZ6Rò Z ¸ÑZ Î t Z]Æ ó óö ˜ž‡6&¾ L L Å ŠŽz!
Æ äƒ
ðG-15 {Š c
iÐ {Š c
i c
G-7 ] 5ç@ ¬}g ‚X 7w ðÃÅ ñ Zg
Å kZ gz Z zZ +Z - ê » ] â ZŠZ }g ‚ ~ b) ò Z ¸ÑZ Î gzZ ó• D™
5_
yà Z m<!
) ~g ZjP Æ kZgz ZM%Z sÜ~ } Š6Æ ±Ã Kg ðG3½G

ïq Å •
Øz y•
á ~(gzZ V”} (} (}g ø X • D™ ( ÷Z•
Û gzZ
iÕYg {gzZ ½ZŠ ~g ø ó• DƒðgzZ }Ì]5ç]Æ VáÓ
C M ÐC
Ù !
ó ó]c
Z@L L~ KÆ VƒgzZ P ±žJ
VŒ ì
ó k
gzZ }
+ F
qóª
zŠ }g ø gzZ ì ï »g #Z w!
6b‚z }g ø V M'h
'
× X•
Æè%Åy Z Zg f¤
Zžì ~g (Z„
 ŠÆVz) ¹Z ̪
zŠ F
x ÓÅV”
c
ÍÆ™ ó ß
ó Lt
L âugzZª
zŠ ÀÅyZ~ yŠi 0Â, ™ÌRÌŠ Z s Ü
Ñ u » Tì „z Ç!
Ü z kZ ª ~g ø nºZ X , Š Äg ™ ¯ #

=Lž
L å5~( y
ñ !
NùŠ î ZŠ1Zz£Z { Zzg ) ug Ig
uq
Z KZ ä ~
x™ Z
~g vŠŽ z!
Æ äƒ ~ Š Z®M e
.ž Ç ñ M (Z : â i q
Zžì 60
Z
DME
ó Xó Ïìg7{Š c
iÐv ÄÆ6
zZÆYgÆ[cw
ž• ŠŽñt ‚ÐÆ Vƒó Â] uZz ŠtŠ Ze6ë› ó ó"L LyZ
g ezŠÐ xÑ M z T
r+F
”y›~ *Š ~g ‚‰
h
Ü z kS ótæc
ƒ [f
ƒL LÅ w!
Š
 bzciC
Ù û
1 ~ [fgzZògzZ ]g ¸ ~ tæçO X •

5E
yj
jZ Âc
Ìxs Z ݬ ¹!
ó• ìg™7u» ó Û
ó »V›VZig Z [ M åLE
Šg Zz ~ 112e
 M ÅìZ >gÎ c
ì 2~ [ Z±Æ m: { b§Åy’ @
gzZ
Ãk•~k]ÆspgzZuÈ._Æó ó ÅôçûröÖû]æø ÍôçûíøÖû] Œø^føÖôL Lp ÖZ {”
sg Ū
zŠÉ ì
ó 7ŠŽñ]gßðÃÐ~VâzŠyS C
Ù „ V˜gzZ ì
ó @M
!Øâ •
Û ± 5~ ó e
ó L L‰ bŠ~y
MÆ[ ÂÀF
gz ZQå»g
Š q Z ( 1 )

7

Å w¸Æ wD Z)´ {zža kZ ì
ó ~B; Æ Š· w!
ëÏ( Å
E
ª ó gó z0
*4u ZzL LÅ ‰
Ü z t Z]Æó ó!ì ~ Š· î0E
@-#FVY Àg Å 8
•
Û LL
1‡gzZ *‡ b§~g7 6ƒ
Ä
ó pgz Z u „

ó ( ÅM%Z ñ; „
 c
g
E
" c
45F
cÎgz WZÆyZƒ
 óyÍ éH
ƒöô»gz Z óÂ c
ƒgœ »M%ZgzZ ó• Cc
5G
äÎs§~uzŠ X • '" Ð M Æ wzNÆ yZ6r šZ ù Zg f m<!
gzZ
ã -Æ Þ
 Z u 6ZgzZ ÷g›Z J
ó gzZ ` ZzgÆ´™~½» ñO Å ~0
e
çOXìﻊ·6{} (
ƪ
zŠ Å *Š‰
Ü z kS )g fƺ6wY
q
s
Z q
Z »°Z e tFFŽ • ŠŽñ, ZŠ Z•
Û Z VpÐ ~ yZ +
Yq
Z
žì ~B; ÆyZ wíc
gC»] c
Š OZ@ ¬+
Y~uzŠ • M
™~g Y
{ mg { m
gÉ
Ü ¤~(
Ð~(Å *ŠÆ™ Za yZd à â •eV˜gzZ•eZ

kCä VE=„‰ ó„ì ] !
Åt ‚ •t »2- e
zÎ) X ,Š™
{•ñ; „
 c
gnç¸ ;à ; M {z ì
ó ;g 0 ^z»g ~ {Zg ÅyZM%Zž H
( ! DZvZzXì 7ÌgzŠ {Š c
i[ Z‰
Ü z{z„¸gz Z ó•M
™ÌB‚ÆM%Z
ì
ó —ÐVƒóÅVÍßx ¬gzZ {Š6: Zg f ÂfÓzWZ ÙçgzZ Ï(t »Š·
óxsZݬžì „ÛZð×Z Â|t Ðg ±ZÆ.
Þ »Ð0#
Ö Qp
ñc
gŠžìg ãZz)Xì „
 kw!
á»LZu Z~J
Æ[²Ý¬ îS
ÅY 19676T Ã
ó sÐ ÷ Å{ çgzZ E% RÅyÑÍ }
ó g )! fÆ yŠg Z
]gßÅkZ åc
M ~ŠŽzLZu Z ðZ’ZŽ ~Y 1948 óZƒ*‡LZuZ~k

FWzLž
L • „gNŠ •ó à Zz Ú ŠžtŠ Ze6kZ ( !ì ÏÅáÇ!
.Zz
~ [²Ý¬ m<!
xsZ ñ*Šža kZ ì
ó [ M ~ŠŽ z { Á!
Ì ó óLZuZ
~uzŠ Ç!
t) !nƒ3Z'
× ~ {Zg Åx ªÆkS Žì 7ŠŽñ+Z‰
Ü ¤ðÃ
í òG
& }gŠ~KÆx ZŠZ ~y
M LZ ÌZ iÕKZ ÅVE=žì ] !
X ( !ƒè¾Å

10

ƒ Âì‡g !
Zp¤
q
Z ó• ìgNŠÐá²{z [ZpÆ T ó óLZu Z F
xL L
Ò™}g7 +
Y ~uzŠ X Ç ¶ y*G¦½Z F
x» yZ „zy
ÆH !
p Ç ñY
-8™d·#
Ö Qy
ÆH !
6èg Z
w1»+ ŠÆvZgzZ σì‡#
Ö ÓÅx?Zz> }Z é<XE
» 4Š Ñ!
ÅV- Š·ª)g eg M®gzæ|gŠŽ gó eg M ®gzE {ŠŽñc
ÍX ǃ Ñ!
( Just World Order) ó gó eg M ®gz ¡ L LÆ xs Zy
ÆH !
ì
ó ( x  @¬
4ÉZ ` udÄܪ
3E
X Çìg ™ƒ sp~ x  @ ¬ F
6mz w°Æ ] ðE
:c
â•
Û ä~
x™ ZÑžì e
ZzgÐhy!
N]|~›9çO
Èö×öfûnø‰ø oûjô Ú$ ]ö á$ ]ôæø X^ãøeø…ô^ÇøÚøæø ^ãøÎø…ô^ŽøÚø kömû]ø†øÊø š
ø …ûŸø û] oøÖô pæF‡ø äø×# ³Ö] á$ ]ôEE

DD^ãøßûÚô oûÖô pøæô‡ö ^Úø ^ãøÓö×ûÚö
kZ ä ~çO X c
Š 3Š ( ™$ c
) ™• Ã}i ~g7 = ä vZ L L
Ö Q ~÷žÅg ¢gz ZX Ì[fx Ógz ZaN Š Ìtæ}g ‚Æ
#
( ™$ c
) ™• = Ž Ïì g ™ƒ ì‡6V ¸´ x Óy Z #
Ö ÓÅ
ó óX ‰ ñ 3Š

wÎgžì e
Zzg Ð hŠÎÑZ 0 Š Zl]|~ N
 0£Z µ b§ÏZ
:c
â•
Û ä~
vZ
èøÛø×ô Òø äö ×# Ö] äö ×øìø•û]ø Ÿ$ ]ô †õeøæø Ÿøæ$ …õ‚øÚø kö³nûeø šô…ûŸøû] †ô³ãû¾ø o³×F³Âø o³ÏF³fûøm ŸøEE

æûø] ^ãø×ô âûø] àûÚôù Üûãö ×öÃørûnø³þÊø äö ×# Ö] Üöâöˆ% Ãô mö ^Ú$ ]ô XØõnûÖôƒø Ùùô ƒöæø ˆõ³mûˆô³Âø ˆùô ³Ãô ³eô Ýô¡ø‰ûŸô û]
DD^ãø³øþÖ áøçûßömû‚ônø³þÊø Üûãö %Ö„ômö
Zƒ ¯ » V‡: Çì g ¹ !
y Zƒ ¯ »} g Ç•
 Z ðÃ: 6}i ñ zg L L
Æ i Z ³ZÆá Zz ] ³{ Zp óÇ} Š™74ZŠÃxs ZvZ ~ TÐ
™w Jxs Z vß c
( ª )X ~ ]gßÅš
 ¦Å[¦Ë{ ZpB‚
Å kZÆ™t4Š Ñ!
Åxs Z c
Ð N Y 0•Æ ] ³ÌŠpÆ
ó óXÐN Yƒg66ä™wJ~g ZŠ'V â •
Û

9

ÌV; zì
ó C M ÃC™¨ £ »M%Z 7„\g- •
Øz y•
á ÅVÂg qgzZ h
:ì ]³:6Rò Z ¸ÑZ Îžì ŠŽñw¾zx Ž]gßt Å ó ó¾zª
f L L
Y q
+
ZçO Xg (Z ªZz : ì Ýq ~Š Zi M ÇÌ6R½ZŠ ŠpgzZ gó ‡z
»Vâ ›+F

zŠyZ~Z
Z`
z] Zg ¶ ZÆ[fžìt •Z Å ó ª
ó fLL

VJ
ukZ ó ó¾ L L+
Y ~uzŠ Âì
ó @
ƒB‚ÆY Z¬ZgzZŠxk!
{™E

y›Š .x *
ZiÐ k• 6äY ñZ¤
Z
ÆK~'

!
~ ]g ¸žì _
Ë È„tÐ #
$
Ö ÓÅ]g ¸ž ðƒ7] P`
t ÌÃq
Z ËÐ ~VáÓ
Cg ˆ~zgŠ FÁÌÐ kZ c
Cg \ ë ˆÅ: y{g !
zŠg|Z °K¤
Zž
[ òÌ{ i » »B‹)B‚B‚Æg ‡zz ]³ c
ÍXÐB™ {] ©
x *
½L LÅw!
Ü z kZðs ZI@¬Œ6Š Z•

Û Z {Š c
iÐ[g Z ZÎgzZì
kûeø†ô•öü ã M Œ
Û º Öž
Z GÎ Âì
ó „g™7u» ó Ð
ó yÆgŽˆ»T å
GÅOf6
yZ L Lª—½èä×# Ö] àøÚôù gõ–øÇøeô æû ðö «³eøþ æø Ñ èößøÓøŠûÛøÖû]æø èö³$þÖ„ôùÖ] Üöãônû×øÂø
¾gzZ ï
y›Š .x *
ë‰
Ü z kS t Z]Æó ó‰ y~ …ÆvZ {zgzZ ˆ~Š™™
?Š·c

{Š c
i ñ‚Æ à Š$
gzZ Ï- â ZŠ Iž •Æ wì kZ IÐ "(Ð M
~ y ÒÆy M Œ
Û žñYƒ Za•Îzt ~ wŠÆËZŠ IgzZ óN Yƒ}•
wq ‹gß{ŠŽñžì ~gz¢´Š™yÒ |t ì
ó öRŵz — Ë
~ œy M Œ
Û çO X ÏñYƒ@'
Ç!
~ wgzZ óì èg ¬ 7x
gz Zì ZƒyÒ,Ž »ÞZƒ Z±gzZwßZŽÆwZziz `z²ÆVáQgz ZVñ¸
-8™ dttg
z ] Ñq Ž Æ #
Ö ª ƒŒ
Û ~ x?Zz > }Z é<XE
Š q Z Š Ze6kZ
KÆ ðZg MžcgzZ lmz M ~y
M Îâ Æ Vâ ›gzZ òg »zŠ· gzZ ] uZz
ª ó ówLZƒ Z±L L¢¹6Š·._ÆyZ ó• ðƒŠg Zz V×Í-Ž ~
{zgzZ ó( σ~ˆs
 Ÿz Å b ˜Z kZ ) ǃwi *
[ Z± ÑZz¶;
Í ZÐ a

12

4E

45E
G
gz Z èEG
Z ?{gzZÍÝwq¾ óVƒ`¤
~ä„XÐg ±ZÆg ZŠ™z tÜ R
½GžC
Ù L L Å gzZ ïqÆ ó óâZ Å© ÂL LgzZ • äQÆ ~
ÆÔZ¦
Ý ¬ÄZ ¸Z]†gz Z òg »zŠ·² ó•¦æ~ZgŠ Ë: ËÆó „
ó zZ È â ‚ å

ˆy M Œ
Û gzZ ó• ³ #z”
s ™Å ów
å ÎgÆkZgzZvZgzZ uæz•
Û » îW
ó Xó @
™7IÃVz•
Û »vZ Lž
L ìŠ
c
â•
Û g !
g !
~
òiÑ6¯Å[òZyS g¨Ð Ϥ~Ýzg Åg
uz y M Œ
Û 6]ÑZÎyZ
:žì
Å] !
T !Íß Lž
L Š
c
ZzÐ ~
x™ Z Ñg !
g !
~ˆ È M Œ
Û ‰ ( 1)
Œ
d
Û {zž }Y7~ ì
ó „g Yð‹Ïz Å[ Z±T c
ì „g Y ~Š¸»
 M Å~Z >gÎgzZ~ 109 e
e
 M ÅY m
ÑZ >gÎ }‰) X ó ì
ó gzŠ¼ ÌZ c
ì
@ ¬gzZ8{ÆŠ·)g fÆwLZ ƒZ±ž YY ¹7b§ÏZ ( ~ 25
k
J

Š¼ ÌZ c
ì[ Md
Œ
Û óx
ó ƒzZ L L»jÆ Vâ ›gzZ xsZ6R
dttg
Š q Zèa ™| (Ð M ÌÐ kZÉ X Ïìgg Z Œ
Û '„ ]gß{ŠŽñ
-8™
ƒx¥ÌtÐ „x?Zz > }Z é<XE
Ð'ÛÐVî cizg¼gzZ L L Åžì @
ÞZ ƒZ±60#
Ö QgzZ σ«h
'
× wq ‹gß{ŠŽ ñÌZ t Z]Æ ó óÇ
[ òZÆwq‹gß{ŠŽñžì ~gz¢Z® Ð
ó °'} hÃF
”gzZh
h
'
×Æ
E
^Úøæø™30e
 M ÅògŸZ >gΞ @óñY1™b§hZÃ[Z± î0ªEiÒ¡Æy M Œ
Û gzZ
¤ŽgzZ L L —d †õnû%ô Òø àûÂø ]çûËöÃûømæø ÜûÓömû‚ômûø] kûføŠøÒø ^ÛøfôÊø èõfønû’ôÚ% àûÚôù ÜûÓö³eø^³‘øø]
vZgzZ ì
ó Cƒ¯
 !
ÆV™ÆVð; LZ}g v{zì Cƒwi *
6?Ì
ƒ ãZz b§~g7|t ._Æó ó!ì Lg @
™Ìg ¦

gŠ ÂÐ V‘@
ÃϹ
KZ ~g øtZ]Æó ó!oÒŠgz M!,Z ï›!
} Z L L Å] Ýz] ÑqtžñY
( 6:¸Z ) —½ ðô çûŠ$ Ö] à$ ¾ø äô ×# Ö^eô àønûÞùô «³³þ þ¿$ ³Öø]üë:ž @
•³» à qZ$
7„i"

11

@ ¬ {ŠŽñ+
Y q
Z 6¯ Å ¢6] ZŠñ•
Û Æ~
tzTZz tŠ ¬Z ë Z®
C :ž•M
ÈÐòg »gzZŠ·ª óVƒZ'

uÆx Â
á Zz ä M ÌZ • † § z š Ìgz Z L L
ó ó !á Zz ä * Ã ë , ™ : Ú Z i *
ðZŠ »yQZ
¯
 !
Æ} @xgzZ¬_Æ] Ñqèzc+
Y ~uzŠgzZ
C Â'äƒ}• {Š c
iñ‚ÆÏ- âgzZƒkCÒgÐB;
ì#
Ö ª H ~y Z *} Z = } Š ’L L
ó ó !Ð í ì ñ Y N
g g cÁ ì È â ZŠ ž
C gzZ
ì V ò z DÁ Zzi ~yâ y
ó ⃠:LL
ó ó ! ~ V â ZŠ i Zg Æ Z}
ì ð¸›%y Z
•M
™o¢âui ZĤ
KZ6yZ ðZŠ b§Å ó gó c
ÁìÈâ ZŠ L Lt Z]Æ
C ž._ÆÄkZÆwD Z)´p
g ZŠ Š !
M z ig M i Z Zg B 4Z ›L L
ó ó !g ZŠ •^³Ãø³nûÛô ³Öû] Ìö×ô ³íû³mö ŸøÃ7V â iC
Ù
ëžì xi Ñ6¯ Å[ òZzŠB‚B‚Æp
gŠ !
MÃJ
 LZÐyQ ~y
M kZ
C‰
Ü zókZž,™lˆ~ÝzgÅÕz,Æy M Œ
Û [ ZŽÆ] ÑZÎy Z
I ¶: J
Àž? f VY ` M • L L
ó ó ! ~ [ » ~g ø ¸•
Û 

C žì :
 H »kZgzZ•‰ 0VY„y›ë﻾ Z]Æ
6V â •
á » Æ g #Z ~ F• ¤g
!6V â › } g œ  ì C¤
t'

gz ZwqRz wdR { Zpëžìt!õÑÂaÎÅy›bß{Š ‚x ¬q
ZžakZ

14

13

Ýæ• h^e

[ Z± È â ‡ » y M Œ
Û
™7R%Æ y f S ÆvZ ÌØ q
Z ~ ] Ñ» kZžì y ZZ Zg ø
ÆvZì @
ƒ¼Ž V Œžì x¥B‚Æ¢} g7 Ìt …„B‚X Y
•Æó ó<
 ó LkZ ÅvZ~ b ˜ Z ÅœÈ M Œ
Û ª*Zçz°Z ¸gzZ2Z ¸T
Þ ZyQ
:ž~ 62e
 M Å[ Z x
ÑZ >gÎ c
â•
Û ž‰X 7ewpzpðÃ~Tì @
ƒ
—J¡÷mû‚ôfû³þiø äô ×# Ö] èô ß$ŠöÖô ‚ørôiø àûøÖæø™
ó ó! ~pðÃ~<
 ÅvZÐî 0


Ù ?gz Z L L
C

Z®Xì ZƒŠg Zz Ì~23e
 M Å ¸Z >gÎgzZ 43e
 M ŧÃÒgÎy*¸‚

\¬vZ GÌt •g ezŠÐ xÑ MgzZ T
rh
”y›~ *Š ~g7` M¤
Z

Ð wŠ ë¤
ZgzZ Xì ;gƒ •Æ <
 xgzZ T
Þ Z Å kZ ªyâ ‡ËÆ
)g fƸgzZ'

D
6œy M Œ
Û žì xiÑ Âƒ spwq‹gßtž• T e
W¸gzZ 9ÅwZjZ — & Z6ÏZžakZ ó,™ÒÃÅKÃ[ Z±È â ‡ÆvZ

Xìg Zæzg ZŠgzZg ®Z »gÅzûÆÛZ D

»}g7 }Ì ó ó[ Z±È â ‡L L» kZ ._Æ[|Zx ¬ÆœÈ M Œ
Û

ðƒŠg Zz6]â £Z6gîtº] dŠ ZÅkZÉ ì
ó Zƒ7yÒ Š Zg7
ä™yÒÉÕâ •
Û g »61 ÅyZÆ™A
%gzZ ¦Ãƒ
 yS ¤
ZgzZX •
:žì k
V-¼] !
ÂñYÅÒÃÅ
¹ Znç » Zwz Z b
gzZ ì
ó yJÑZg ZŠ 7[ Z åE
›ÅZg ZŠ6gî~Š ã
*Št ( 1)

ÐvZ~ Vߊ}g ø: óVƒï•
á ~}%iÆVß Zz ä™~$
ÐvZ ª
z q ËgzZ ã ä ÇB‚Æ s Z ‹ZÆ Vî æKZÉ ƒ
ó Za e
D {“ðÃ
! •_ ZÑòiÑÅ/ÂŽ VƒZa ]Ý Å] ¶ Zzq¨gzZ qí
ÏZ ì
ó òi Ñø
 9Ån%aÆ` ´ 9Æ2g ¬ ã KC
Ù ‰( 2 )
óñY Hç9» [ òZ ÝZÆ à q V1i {ŠŽñÅ#
Ö Qžì ~gz¢ b§
ƒ: ù Ÿ ~ÛZ D
Å nÒq O Ëʼn
Ü z gz Z V×*
Z ÂgzZ '¸~g øž @
nZ%Z {ëg zZ ð'
× Æ#
Ö QgzZ uZgŠ Z 9Æ ^Åwq‹gßëÉ óN Y
gz Z 9aÆ„çgzZ ZzZæÆ yZÆ™ÝqgÅ9»ïZúz [ òZ}•Æ
¨ë‰
Ü z kZžB‚Æs Z ‹ZÆ|ŠkZgzZ óÙg (ZÛZ D
W¸
]nz,ÆvZgzZ w”Æ ~g égÐ kZ ó• ~Ĥ
ÅÞZ ƒ Z±#
Ö Q
{Ò M m+ZvZY •
á yS Z® ÃZc¿6g » & §9aÆä M ~ðZŠÆ
E
Û L L~gT
X σWB‚Æs
 ŸzgŠË6ó ó[ Z± î0ªEiÒ¡Æy M Œ
( Y 1993s6
ZB12)

16

ó óX ( ñ Z ñ Z ª)

{z • Cƒ wi *
yZgzŠÆ ~E™ ‹ § 4Ž 6y¨
Z Ë6R~Š ZÐZ c
Í
~ç Ò°‡kZX 76gîÆZw c
[ Z± ó• CƒÐ n¾Åöâ i MgzZ yJZ
\¬vZ]‡zZ‰žìt ì
ó @
ƒx¥Ðt
å tg
Š q Z‰Ž óY ]Zq
ZsÜ
kZÐZžì ꊙ2akZ~1Ë~*ŠÃ}Èw=gzZ(ËLZ
x ¬Æ yë @
X ñY $Ð Zw Å]y
M {zž @}
ó Š ¯ {g ñ » æËÅ
X @
ƒ7»ç Ò°‡ÐY ]ZkZ ._Æ}°‡
@
ƒ Ð w ~Š ZÐZ 6Š Z•
Û Z sÜt :Z ï» »ç Ò°‡kZ %Z ( 2)
¦ùgzZ ~zgߦ½Z ÅyZXì ZÇ!
ÐkZnç»VáQgzZVñ¸Xì
)´ì c
â•
Û 9Ç!
çOXì CY ~Š} Š~ *Š kZ9z ÒZ ZwÅà qZ$

C žäwD Z
ì g ™ Ìnâ Z Ð Š Z•
Û Z ]¡
! s çÃVƒ k
Æ I L C™7

kZžìt U +FŠ »[ Z±¦½Z kZáZz 䃊g Zz6VáQgzZ Vñ¸gzZ
Ì{ k
"B‚B‚Æ Vzg Ç {k
ª ì
ó @
Y : Ì—B‚Æ V[ ~

:ž~25e
 M ÅwÎÑZ >gÎc
â•
Û ‰X •D Y0!Zâ »[ Z±

äø×# Ö] á$ ø] ]çûÛö×ø³Âû]æø t è÷‘$ ^ìø ÜûÓößûÚô ]çûÛö×ø¾ø àømû„ô$Ö] à$ fønû’ôiö Ÿ$ è÷ßø³jûÊô ]çû³Ïö³i$]æø™
—Yhô^ÏøÃô Öû] ‚ömû‚ô•ø
gz Z óǃ 7hÑÄ V> ªsÜÐ ~ ?Ž Ð w !
z k Qzg egz Z L L
ó óX ì J¹ ~ ¶Š ZwvZžÅgy Y

ì
ó ðÑŠyQ ÅY ]Zq
ZÐ x™z aàSLZ ä \¬vZ Ì~ kZp¤
Z
y Z ÅvÆVÍßyZÐ[ Z±¦½ZáZz䃊g Zz6#
Ö Q c
x ¸Ëžtª

15

Æ wD Z)´Ž Ð ~ ã¨
Z‹ §kZçOXì 0Ð ]y
M 7Ð *Š
C ž._Æw¸kZ
\ *: Ð ZŠ•
Û z iz% Z U e Ð Z ÂL L
ó ó ! Ï0
i ì V ZŽ xŠC
Ù óV ZzŠ ø óV ZŠz Y
Z »]ñ ó$
q
Ë Y8 *
7Ì~V-œHVß ‚gzZV¸ óV⊞ì sîâZ
Ž ( ó ó!™á xŠÐ³(
Ð M ªXì9z » Ï0

iuS ]ñL L C ) :™wZ e9z
ÝZ ÅkZ ì
ó Š
1™{e~]gßÅ ó ó~E™‹ §Lz
L ‚HgzZ¿e
.
~ 2e
 M Å<Z >gÎ Š
c
â•
Û ž‰Xì Y eZz yJZgzZ öâ i M e
¸z n¾

— ¡÷ÛøÂø àöŠøuû]ø ÜûÓöm%]ø ÜûÒöçø×öfûnøÖô éøçnFvøÖû]æø løçûÛøÖû] Ðø×øìø ™
i ZÐ ~ ?ì yÞ ñ â i M »ž @
Ï0
igz Z]ñð¯ ä k Q L L
ó óX ÑZz 䙿

C:ž~ÄkZ LZ äwD Z)´ì Å ã )F
+4ÅT
"â ì Z½ Q Â Ð • Ä [ x åL5EE
! Ï0
iì V JZ Z¾~ ä { V c
i kZ
kZp¤
Z V˜ óǃ yŠÆ #
Ö ªê » ò » *
c
! x» Å y ¨
Z ~ yJZ kZ
K _¬+
Y ÅyZž σ Ì'¦½Z ÅVáQgzZ Vñ¸ ÂaÆ n¾
ÂäëžÃ™ì‡u6yZÐ wÅVƒZÍÆP 8ZwÎgá ZzäY
ƒ
ó {$
ZŽ Šp ?aÆ¿¯§LZ [ Z óå c
Š™ ZŠ Z h» äàx • »vZ »
 M Å*%ÒgÎ c
e
â•
Û ž‰X ǃ6w~Š ZÐZØ{ »y¨
ZC
Ù ' õÝZë @
:ž~95
—q]•÷†ûÊø èô ÛønFÏô Öû] Ýøçûmø äô nûiô ! Üûãö ×% Òöæø™
UŠ •
Û UŠ•
Û Çƒ 7~g—ÆvZ yŠÆ #
Ö ª ¿C
Ù Ð ~ y Zgz Z L L

18

17

:žì Š

—OŸ÷çû‰ö…ø &øÃøfûøÞ oj# uø àønûeô„ùô ÃøÚö ^ß$Òö ^Úøæø™
ó óX , Š™: _¬ÃwÎg ËJ
Z
 •7á Zz -[ Z±ëgz Z L L

:ž ZƒyÒç Ò°‡¸ Ì~59e
 M Å7Z >gÎgzZ

—t ^ßøjô mF! Üûãônû×øÂø ]çû×öjû³þm$ Ÿ÷çû‰ö…ø ^ãøÚôù ]ö oûÊô &øÃøfûmø oj#uø p†FÏöÖû] Ôø×ô ãûÚö Ôøe%…ø áø^Òø ^Úøæø™
Z
J
 } Š ™uh ÃV¸ { zžì 7t y •
á Åé[gÆ \ Mgz Z L L
ó óX } Š ‹] c
M ~g ø 7ZŽ} Š Ÿ: wÎgq
Z6
x £ ~œ

%Æy Z

y Ò g !
g !
~y M Œ
Û Ì<
 t ÅvZ ~ Kƺ Z ƒ Z± c
w LZ ƒ Z± kZ
} (gzZ ~y
M 6kZ å @
â•
Û _¬ÃwÎg \¬vZ +
Y Åx ¸Tžì ðƒ
ž @
óå @
â•
Û wi *
Ð n¾Åä hfÃVÍß[ Z± L gL gIÐ [ Z±
b & Z KZ { zƒŠŽñ{Š â » ~k
5b & Z ~XgzZ N Y v Y Vƒ M
 v YŽ
:~21 e
 M Å >ãZ >gÎB‚Æg "Z ì ™f » ÞZè<
 ÏZçO X B ™
—U áøçûÃö qô†ûmø Üûãö ×$ÃøøÖ †ôføÒûŸø û] hô]„øÃøÖû] áøæû•ö oÞF•ûŸøû] hô]„øÃøÖû] àøÚôù Üûãöß$Ïømû„ôßöøÖæø™
óIÐ [ Z±} (» [ Z± L gÐ N š {'
× ˜ i Ñ 7Z ëgz Z L L
ó óX B™qŽgtžh
•
á

96@
94] c
M Ås Z²ÑZ >gÎgzZ 45@
41] c
M Åx ÅÑZ >gÎì™f -»ÏZgzZ
!~
á Zz äƒ wi *
~ „ *Š kZ ¦½Z ¨ 6VáQ gzZ Vñ¸ ( 4 )
Æ à qZ$
gzZ ~zg ß ÅyZ6VáQ ÅVßÎgŽ ì {z n~uzŠ Å ÞZ ƒZ±
@
ƒ - ÂÐg ±Z kZÐ wLZ ƒZ±™¯Z xl[ Z±t Xì @
ƒwi *
 !
¯
{Š c
iÐg ±Z kZp ó@
ƒ 7Ø{Ç!
» VáQ c
Vñ¸)g fÆ kZžì
kZ #
Ö Qy›ðÃZ
 gzZXì Lg @M ÚÐ9z9ztžì @
ƒ {Š 1
yÒ6gîtÐZì CYƒ~g ¤ªŽ6kZ Âì Cƒ 2~[ Z±Æq â

gz ZlzgßÃx ¸KZÉ ó•g D™[ AZÐ ~$
Špžt sÜ:Žì $
Ë YÅ
>gΞ‰ ó,Š™sÜgzi » Ka ~ l
Z ~1zgÐ ã â •
Û *
gzZ CÅvZ
G4hÅZ[ ôZ~s Z²ÑZ
:c
â•
Û ~óKÆ[ Z±áZzäƒwi *
6ïE
(165e
 M ) —ðô çûŠ% Ö] àôÂø áøçûãøßûmø àømû„ô $Ö] ^ßønûrøÞûø]™
ó óX ¸ì g È zgÐ ~$
ŽÃVÍßy Z 1 X äë L L

h”gz Z + F
Å[ Z±á Zz äƒ wi *
$
~ *Š6V áQgzZ Vñ¸ ( 3 )

ÃVßÎg LZ ävZ +
Y ÅXNƒg e zŠ~ ¸{ zÐ Tì { z ]gß+ F
iz à ¸Å hgz Z™ â •
Û •
[~ Vz ]úŠ K Z6y Z ä VrZgzZ c
â•
Û _¬
y QŠŽ z!
ÆkZX c
Š™ ZŠ Z h»uÄ Ó Z™Äg: “
 Z¦
z•
Û 6Š ðÃ~ ]Š Þ
45B+E
G
6y Z ÂÅ: g (Z { Zg Å hgzZ c
Š ™ œg Ã]úŠ Å y Z ¦ù ïGLG3I
ä Vñ¸Å

Ž™ XÃVÍßP } Šzny Qgz Z VßÎg sܪX Zƒ wi *
ó ów LZƒ Z± L L
gzZŠ1*
z –7Z ª óˆà Z e ^ » a
ÅVñ¸~g7 ~g7 ¹ !
óñ Ñy ZZ6y Q
E
c
w LZ ƒ Z± ÏZžì •Zz ! l ~g ‡C
Ù »y M Œ
Û çO X Š
c
Š™ G
éS5k4$ m

Ä
Á MgzZ ð-Ä ¸ óðoßÄ ¸ ó ÷P ™Ä ¸ ó ßP âÄ ¸Ž [ Z± { z • B Vź Z ƒ Z±

—½^ãønûÊô ]çûßøÇûøm Üû$Ö áû^øÒøü :žì @
ƒŠ •
á g Z Â}~ËÆXóñƒwi *
6yú•
Û
p†Fmö Ÿøü :ž Š
c
â•
Û } ó ó! 7„¸L‰‰ƒ, Z {zL DL UQ gzZ RT •çâE

7ü ZÎÆVDgzZVâ kÆyZ L L DNQVÍ^³Ï³³uŸ]E—½ Üû³ãößö³Óô³ŠFÚø Ÿ$ ]ô
†ö³eô]•ø Äø³_ô³Ïö³Êøü :žì @
ƒŠ •
á g Z}gzZ ! ‰ƒŠ1*
z–éÆy Z ªX ó ó@M

X ó óˆà Z e^» a
ÅV> ªyZ: L L DPQVÝ^ÃÞŸ]E—½]çûÛö×ø¾ø àømû„ô$Ö] ÝôçûÏøÖû]
û%Z
Zi Ð q
Z ä y M Œ
Û ~ KÆ [ Z±Æ q â kZžìg ãZz
„ˆ Æ u ÄÓZ)g fÆ ƒ ÅwÎg Ëtžì Ås
 ZÜgzZ s
 Ÿz
c
â•
Û ~}g !
Æ [ Z±Æ q âÏZ~ LZu Z µ ÒgÎçO Xì @
Y Hwi *

20

19

6kZžt 0ñÑ!
0gzZX • •Æ u|ÁF
gzZ àSVŒ ÆvZ ë
Æ kZì CY f(]”ÅVzhÃÆ ÞZ ƒZ±‰‰6x ¸2~ “
%
6} ¨™OŠ Sžì CY0t ]gßc
Íì
ó @
Y`@
ƒ†ŸZ Ì~øi Ñ!
{™P
ì wV»¯ Å kZçO Xì @
Y ` k({¾6{¾OŠ QgzZ ì @
Y @
7{ ¨™
ì ZƒÜ~ 18 e
 M Å >Z
ÓZ >gÎŽ w¸t » òg »gzZŠ·ª0#
Ö Q—‚

—½åüæ. ^f$uôø]æø äô ×# Ö] ç. ßFeûø] àövûøÞ™
ó óX á e Ñgz Z He
.ÆkZgz Z ó•d
ÆvZ Âë L L

:c
â•
Û {û0Z]‡e
.ä\¬vZ6
T

—½Ðø×øìø àûÛ$ Úôù †ºŽøeø ÜûjöÞûø] Øûeø ½ ÜûÓöeôçûÞö„öeô ÜûÓöeö„ùô Ãømö Üø×ô Êø ØûÎö™
~ lZŠ 0
ÅVƒ k
}g v6?vZQží Ð y Z ! ( ~
Ñ } Z ) L L
, z Ì?( @'
Æøi kZ L Z )É ?ì ; g @
â•
Û wi *
VY [ Z±
ó ó! ñ â •
Û Za ävZŽ}uzŠ‰ƒy ¨
Z „

:ž åÌt{o)ú'
×q
Z »yZ b§ÏZ

DTLVé†ÏfÖ]E —½ é÷•øæû‚öÃûÚ$ ^Ú÷^m$ø] Ÿ$ ]ô …ö ^ß$Ö] ^ßøŠ$ Ûøiø àûøÖ™
ó óXÆV âŠPÆ2
Ì ñ ZÎ$
Ë 7„gv M ( Å3) Â… L L

:ZƒŠg Zz{û•z¹e
.6
T

äô ×# Ö] o×øÂø áøçûÖöçûÏöiø Ýûø] åü‚øãûÂø äö ×# Ö] Ìø×ô íûm% àû×øÊø ]‚÷ãûÂø äô ×# Ö] ‚øßûÂô Üûiö„ûíøi$ ø] Øû³Îö™
Dé†ÏfÖ]E —báøçûÛö×øÃûøi Ÿø^Úø

ì 3g á Ç ðÃÐ vZ ä ? H ( ~7 Ð y Z ! ~
Ñ } Z ) L L
s Ü ÅÇ k Z L Z ¦
C
Ù vZž ( ì t Nz »~ }g !
Æ T)
[™ ( ' !
ß) +
Y ÅvZ Æ DË% ? c
? Ç } ™7~igz
ó ó?ƒì g™

löçû³Ûö³³mø Ÿø Ü$ ³³$öü~p ÖZÆy M Œ
Û Žì CƒÏÅy¨
Z5kZ {zÂñYH

ó Lg „{0

i {z: L Lª ì
ó @
Yƒt Z]» DoF׳Ÿ]E —M onFvû³mø Ÿøæø ^³ãønûÊô
Å žì Y Y ¹V- ÂñY HyÒ 6gîµÐZ¤
ZgzZ ó Xó ì C M ]ñÐZ
ó ó! »äY×Æ%%ì x *
Ï0
i L L
Ë6gîm{gzZ wÎg Ëx ¸Žžì @
ƒt :
 ÝZ » [ Z±Æ nkZ
{ÒúÅvZ6
}i c
Í{zì Cƒ¦æÅäƒ#
Ö QÅwÎg<Ñz[ Â ïE
L 8™

ƒ
ó @'
ÆòúŠÆkZtzggz Z¿¯§ »kZ¤
Z[ ZXì Cƒg ZŠ} úŠ Åäƒ
gz Z Äpz d
•¦½Z KZgzZg ZŠ™z ]§gzZ wqZ z t ÜZ ~Š ZÐZ LZ {zgzZ

ZÐ x ©ZÆ~0

zZ}
<ÑgzZ ] xÅÞZ ƒÂ~ x ÂÏ(z Ùç
Æ ¿èi§kZ LZžakZ ì
ó °ç.
Þ ‡*
x`
t Â}™7uŠ „7„

Ö Q )ôZz Îâ Æ Û{gzZ »žÆ kZ ñO #
#
Ö Q y›Š .x *

 !
ÆvZ™NŠÃkZgzZ ì
ó CY0 ^z»ggzZ [ syZ ó¶=g f »ÆZggzZ ( ‰z

X • D YƒeÐ kZ z Z ñO Åäƒ áZg +
Y Å+ŠÆvZ}È

c
â•
Û ~3ó2] c
M Å# Z >gΞìzz¸
áûø] äô ×# Ö] ‚øßûÂô ^j÷ÏûÚø †øföÒø Báøçû×öÃøËûøi Ÿø^Úø áøçûÖöçûÏöiø ÜøÖô ]çûßöÚø! àømû„ô$Ö] ^ãø³þ³%mþ ^ø³³³þ ³þm5™

—Cáøçû×öÃøËûiø Ÿø^Úø ]çûÖöçûÏöøi
ž¿èi§t Zg v?7D™Žƒ ë VY ! zg ZŠ } úŠÆ y ZZ} Z L L
¹ Ã…Æ vZ óz FQ : } g7 ~ ¿6kZ z™ òúŠ Ð y !

ó ó ! ì ÑZ z ä » ¿

& óuœ•z q
Z »VáQ c
x Z ¸Z à Zz äƒ 2~ [ Z±¦½ZÆq âkZ
ëž•CYƒ2~ø-kZ {zžìt ì
ó YYH¨Ð„hø0Åë
Éì
ó 7‚ »VÍßx ¬}uzŠnçZg øgzZ ó•á e ÑgzZ H¹ÆvZ Â

22

Ð V¯gzZ VzÅ *ŠgzZ ó• M
 8 3Ð yZp,ŠÆ IzŠŽ gzZ «ÅvZ
E
E 4]
uÅ *ŠçO X • M
ƒ ;
._Æ õg @
î0ªEiÒ¡Æ æκ1FsÜ6yZ ÂJ
ƒ J h1Q ì
ó @
ƒyZŽQ ì
ó @
ƒ Za Š•
ÛC
Ù ‰ž ǃt :Z » „8È â ‡kZ
ÆH !
y
™g ¦

Ðg ZzŠ R8ZÌ’•gzZ~¸„,Z ì
ó @
Y%QgzZì @
Y
»Æ» ⛕
ÛC
Ù Â{z Ânç»' õÆ#
Ö ªÄ- gzZ ~zy
Q‹ § ;gX •CYƒ »
Xì „*
ƒðÐg ±ZÆwqZzt ÜZgzZZ
•z] c
ÃLZ LZ
( Y 1993s6
ZB20)

21

žì ïq » ÌZ ¹ Ìç ï°‡t ~ }g !
Æ [ Z± ¦½ZÆ q âkZ

— gŠTÃ#
Ö Q Ë._Æ ó ó!ì ÂZÎÅyZ óZΕ ¥¥Æ XL L Å
Cƒ{Š c
i „âZ Ì]”Å[ Z±6¿¯§ßÆkZì @
ƒÝq¤î0<EgŠ
„Š· ª0#
Ö Q—‚~œy M Œ
Û wVVc
úe
.ÌÅkZçO Xì

>gÎp ÖZŽaÆyÒÆ]”ÅÞZƒZ±6yZ ª ì
ó ðƒŠg Zz~KÆ
:ž•ñƒŠg Zz~61e
 M Å >ÂZ

—½äô ×# Ö] àøÚôù gõ–øÇøeôæû ðö «³³þ eøþ æø ÑèößøÓøŠûÛøÖû]æø èöÖ$„ôùÖ] Üöãônû×øÂø kûeø†ô•ö™
ó óX ‰ y~…ÆvZ { zgz Z ˆ~Š™™¾gz Zª
f6y Z L L

:žì ðƒŠg ZzÌžg Ie
 MtI„¼ÐyZ

ÜûÓöjö×û–$ Êø oûÞùô ø]æø ÜûÓönû×øÂø köÛûÃøÞûø] oûjô $Ö] oøjô ÛøÃûÞô ]æû†ö ³Òöƒû] Øø³mû ðô •†ø³‰û]ô oû³ßô ³fømF™
Dé†ÏfÖ]E —uàønûÛô ×øÃF Öû] o×øÂø
6?ä ~Ž Ã] *
ˆ Zz ] â ÅZ y Z}÷z™Š c
Zg f ! LZu Z µ} Z L L
ó óX ¶~Š â •
Û «¤6Vß Zz y ˜ x Ó»Âä~gz ZK
ó

{Š c
i Î& Ð ~ yZžì » ] 4ZÆ #
Ö Q y›Ënç¸Q

¯§: Zg ZŠ)
ó f)gzZ ì
ó Cƒ Ì~g ZŠ)f ÅkZ {Š c
i „ âZì CƒÝq¤
Xì QÐZ ÌZwJ„âZ~ËÆ¿
ÅwÎg Ë: x ¸Žžì @
Yľ M'
Špi Z³t Ð t
 IÑ!
zgq ( 5)
uÅ õg @
pôzx¥gzZ“
 ZŠŠ c
ÅkZ +
Y ÅkZ „:ƒ¦æ Åäƒ#
Ö Q
Ð ]y
MnçZg ‚ » ZwzZ b
gzZ[ Z Nz[ Z±ÆkZƒZƒ_¬wÎg ðÃJ

µ ÒgÎgzZ # â Æ 0

6z 0

gzZ ]*
l
Z³ {z J
u Å ~E™ ‹§ Xì 0
s ›ÑZ >gÎgzZ —½ Ôøeùô …ø ðô ^_øÂø àûÚô ðô Ÿøç. âFæø ðô Ÿøç. âF ‚% Ûô³Þ% ¡& Òöü 20e
 M ÅLZuZ
._Æ—t ^ãøeô ÜûjöÃûjøÛûjø‰û]æø ^nøÞû‚% Ö] ÜöÓöiô ^nøuø oûÊô Üû³Óö³jô³³þfFnùô ›ø Üû³jöfûâøƒû]øü 20e
 MÅ

24

ÅògŸZ >gÎ{™E
» „yZçOX ~
·]|ÆÔZ¦gzZx?Zz > }Z:
Ð <ÑgzZ[ ÂΕ zŠsÜÌÐ~ yZQXì ZƒŠg Zz~13e
M
~KÆdb â]|žakZX ~
x™ Z ÑgzZ d.ñ]|ªóŠ
Zi Zâ
X
P-4Z'Z ýLBtL LXì 7ŠŽñ}J
™f » ±Ë Â
ì ~y M Œ
Û p¤
Z™f » ó óêG
7akZ ó ó[  L L7Z „¸p ó( 19 e
 M ódÑZ >gÎgzZ 37 e
M â
ó Z >gÎ)
Ð wìkZÆ VÍ߉à ¶Zg ) X ¶7`gŠ <ÑðÃ~ yZž Š
c
Šg Z Œ
Û
ðƒ ~™Åð•Z'Z ’‰Ð ~ Vz« ZgzZ Vzh
zÆ Vîzyžì t· Z
ŠŽñÌ6R+F
— ÂyÒ»© Âp¤
Z Ì~yZë @ó•'gß{”p’gzZ
½²p¤
Z ÌÃgZgzZg1i b§ÏZ ( !ì 7ŠŽz ðû<ÑgzZx ©Zp ì
ó
OÉ!
ɉ
ó 7ÁÂ] Z åE
x{zžìt|pì @
Yc
ŠÈÁÂ~x ¬
\¬~g !
‹ Yogz Z£sÜg1içO X ‰B
g wÅV•Æ „ ] Zg Â
E
sy

²Z >gΞìzz ¸ !6ïG‹“ñgzZÕsÜgZgzZì Œ6Vâ Z F
Æ
—èô ÛøÓûvôÖû^eô ÜûÓö³jöòû³qô ‚û³Îøüžì Š
HÜw¸t» d}]|~63e
 MÅ
» â)g fÆ XÁÂ ã • M {z c
ÍX ó óVƒ c
M ™á Õk0
}g v~L L
aÆ LZu Z µ Ž ]Zg  iÍ Z ª ó• „ zŠ óðƒ « ~0

z Z}
<ÑÃ ã ¨
Z
ã¨
Z » â~g7 Ž œy M Œ
Û 3U
gzZ ( 23:>ãZz 2:LZuZ µ) ˆ~Šg Z Œ
Ûe
Z@
X c
0
g ZŒ
Û ó óò† Z L L7„e
Z@sÜaÆ
zŠ yZgzŠÆ ã ¨
Z õg @
~g7 Ì‘Q y ›<Ñz [ Âr
 ™çO
ª0#
Ö Q {ŠŽ ñ~uzŠgzZ LZu Z µ ª0 ïG
L !Q— ‚q
Z :• ðƒ „
-8™ d·#
B‚Æ ~!] ÑqÆ *Š ‰
Ü z kS èa gz Z X x?Zz > }Z é<XE
Ö Q
y Z • á Zz ä M 7] uZz z _Š ZjŽ ~ wgz Z • ìg™g (Z c ¥Ž
~} g !
Æx •Z ~y
MÆyS gz Z lmz M b!
ÅV áQ VâzŠ y Z~ KÆ
IÐ kZ6Tì ÝqwÅï¬ ÁêÃ[ Z±È â ‡kZÆ \¬vZ

23

Ýç ‰ h ^e

gz Z ó‘Qy ›{ŠŽ ñgz Z— ‚

õg @
!‚g ZD
Ù zŠ Å#
Ö Q— ‚
g ZzŠ Rg eÆ

» fVßÎggzZY m
Z æsÜÂB‚Æs
 ZÜÅVñ*
~œÈ M Œ
Û
à ßZt V M'h
'
× Xì ZƒŠg Zz Ìax *
%{™E
»V1‰%Z ì
ó Š
H™f
»X•}g ¦

~ *ŠwÎgÐ ¹Ì, Zžì ðƒyÒ6] â £zŠ Ì] !
 M Å•
e
Û ¸ ÒgÎgzZ 164e
 M ÅY ûZ >gÎ }‰) X Š
H7~ y M Œ
Û ™f
Øùô ÓöÖôü :žì ZƒyÒB‚Æt•
Û ŠÐZg fû%„zŠ ÌwßZtQX ( ~78
Ÿ$ ]ô èõÚ$ ]ö àûÚôù áû]ôü:gzZX ó ì
ó (Š
5) ~Š ; aÆx ¸C
Ù L L( °°Z ) û Gç•^³âø Ýõçû³Îø
ÑZz ä™g ZŠ¸ðÃ~T~g ¦
7+Z#
Ö Q ðà L L( §Ã) ûX†ºmû„ô øÞ ^ãønûÊô ¡øìø
æ ì „g „ âZ Š Z® Å fY m
Z ._Æ ] c
Zzg ‰çO X ó ƒ
ó c
M:
Æg ZD
Ù äaÄÑq
Z ª¸
ó B‚Æ~
g8 M6µñÆq ZŠß Z Á y›
N
~g$
Òzç j/ôg •yY~Š Z®Î¶âZŠ Z®ÿ®ÅVßÎggz Z ónµ
! DZvZzX {¾Î&ª¸
ó [ »gëÆ~
vZwÎg

6%Z kZì
ó XŠ Z®ÿ ÅyZ ñƒ_¬wÎgŽ ~*ŠžÃsÐ kZ
b ˜Z {”Šg Zz ~ 35e
 M Ås ›ÑZ >gÎ õ0
Ð ~ yZžì q )Z ã½
}]| ó.ñ]| •
ó Z'

Z]| ób â]|ªX • ó xó +ZßzZ ó L._Æ

26

Åuœ§ŠÎâÆVáQVâzŠyS Ž ì
ó ¤î0<EgŠ Z (¹q
Z tZ]Æ
GL!Q—‚žg Ie
~KÆ0 ï
 Mtg !
zŠ~œy M Œ
Û çOXì ‚
gw
:ðƒŠg Zz
ÜûÓöjö×û–$ Êø oûÞôùø]æø ÜûÓönû×øÂø köÛûÃøÞûø] oûjô Ö$] oøjô ÛøÃûÞô ]æû†ö ³Òöƒû] Øø³mû ðô •†ø³‰û]ô oû³ßô ³fømF™
DMNN æ PSVé†ÏfÖ]E —4àønûÛô ×øÃF Öû] o×øÂø
Âä ~gz Z óH6?ä ~Ž Ãx ÅZ kZ}÷z™Š c
! LZu Z µ } Z L L
ó ó! ¶~Š} Š ¤6( Vß Zz y ˜ x Óª) V â ˜ x Ó»

-8™d·#
žì Ýq6¯ kZ¤ î0<EgŠh
'
×
qZÃx?Zz > }Z é<XE
Ö Qp
E
©$ L Z ª
»™ VÃw ¾ î0<EgŠ gz Z `z² î0•G
‚g z ]t6~
x™ Z Ñ èa

ÅVñ¸KZ KZ sÜ# â ÆðË¥z Y m
Z .‚x Óƒ Å ~
\ M gzZIƒ

~ 28 e
 M Å ò ÒgÎ c
â•
Û ž‰ óðƒ +
Y Å ã¨
Z » â~g7 É ó7+
Y
Ã\ M 57äëgzZ L L —]†÷mû„ôÞø æ$ ]†÷nûŽôeø Œô^ß$ ×Öôù è÷Ê$ «Òø Ÿ$ ]ô ÔøßF×û‰ø…û]ø «Úøæøü :ž

@
6gZ c
Í#
Ö QÅ ~
\ M Z® ó ó!™ ¯k
2

gz ZaaÆVâ ¨
Zx Ó1
$•
Å0#
Ö Q— ‚ ~g ZŠ)f ÅkZ ªXì Ì}Z Ū
 ‚g î0~EG
Û#
Ö ªÄ ª

~0

z Z}
<Ñgz Zìgó åÐ ï¢ÃÞZƒ Špžì 7¸sÜb§
-8™ d) ~·ª
é<XE
 ‚g J
 ã¨
Z » â ~g7 žì ÌtÉ ì
ó gÈ g »Ð ñ6
+ ŠÆvZ6èg Z Ò™}g7gz Z} ™ ZŠ Z h» ä àÃx • Æ ( x?Zz > }Z
4ÉZ ` udÄÜ c
3E
aÆx ªÆx ÂÆ> ðE
ë Z#
Ö Ó6R@ ¬ ªjÆ
ƒèÑ » ~
x™ Z Ñ y M Œ
Û ñzg i Z ¸ža kZ X } Š Î ~i !
Å PŠu

c
â•
Û g !
&~œy M Œ
Û ž‰Xì

—ä´ ×ôù Òö àômû‚ôùÖ] o×øÂø åü †øãô¿ûnö Öô ÐôùvøÖû] àômû•ô æø p‚Fãö Öû^eô äüøÖçû‰ö…ø Øø‰ø…ûø] pû„ô$Ö] çøâö™
DU VÌ’ùÖ] XNT VxjËÖ] XOO VèeçjÖ]E
( œy M Œ
Û ) ò† ZÃ ( ~
· ) wÎg L Z 5ä T ( vZ )ì „z L L

25

Æ ÷ái q
Ð ÑZ/â ‰gz Z uœ‰ÆVâzŠ yZ Z® ì
ó _ƒW×
Ž ~ } g !
Æ wž @ì
ó ~gz¢{ ^
Y¿» w qgzZ èâ Æ yZ {z ´
d )ttg
Š q Z V ×Í--Ž gzZ • ñƒŠg Zz ~ œy M Œ
Û ] Zg •
á Z
-8™
kZgz Z Xn YŒ~©: 9ÃyZ • ðƒ yÒ ~ ( x?Zz > }Z é<XE
ILG
" u+
Å VÇÍ - Å ~
tz]z tŠ ™ [ » gz Z ~
å tì
Y q
Z b§
z _Š Zjá Zz ä M 7+
Y ~uzŠgz Z óN Yƒ twŠ6+
 ›gz Z Ñ
y Ò~´^kZÆæuŽƒ {zÉ ƒ
ó : »[ <Zgz Zë¿áLOg »‚f6] uZz
! Vƒ} T[p»~ž î M ªó ó! ÌÙò[p Z F
ðÒÒL L Å:ž Zƒ
]|~ð[I1800nµ Â, zp¤
Z i ¸ M » õg @
ÅLZuZ µ
Ä»4ZžakZ ì
ó @
ƒÐäâ iÆd[ © ]|D7Æd•Z'

Z
G

L !QÃyZp ó•Š ÑzZ Å„yZLZuZ µgzZ åó ó{È»vZ L Lªó óLZuZ L L
7Z Z
 ðƒÝq~ äâ iÆd .ñ]|~ xt 1350 ã½wÅ
Èg »6~0

zZ}
<ÑgzZt åÐ ï¢ÃÞZƒÂÐ yZgzZ ðƒ «] Zg Â
@M Ð æ z åO]I¹ g !
g !
~ˆ y M Œ
Û ™f » T Š
1 t x
Ð zÇ¢ {z »•g
E
Å
4
5
45EZ ?{Z
G
èEG
J
i ¸ MÆ ~{~œ,‚™á Ð ‰
Ü z k Q wq¾Xì
&
µJ
 k'g ZD
Ù zŠ n µ c
Í óðƒ ƒ Å ~
vZ wÎg åƒ)A ÆÔZ ¦gzZ
Å0ïG
L !Qïq Å ~0

zZ}
<ÑgzZ }Z ÅÞZè[ Â~ *Š kZÄ LZuZ
ª#
Ö Q5gzZ à zdÅLZuZ µÃ‚sA~Y 624è M @
X „gÝqw
ˆ ÆkZçO X Š
c
Š ¯#
Ö ´ ÅäYK ^
Ã6£kZÆ ~
·#
Ö Q
vZ6èg Z ñzggzZ }Zzïq Å<Ñz[ Â „ ~
·#
Ö Q#
Ö ªÄ ª @
Ð
ñO*
ƒïqÆ~0

zZ}
<ÑgzZ}ZÆÞZƒ ÂXìg ZŠ)f ÅÏÒúÅ
C Šp
" g tL L
ó ó! V¹Íg z g ZŠ W Zz Æ ¦æ C
Ù
ï Ã T 5 — î0E
Š
0G

28

—Üûãö ßûÚôù Ÿ÷çû‰ö…ø àønù´ Úôù Ÿö û] oÊô &øÃøeø pû„ô$Ö] çøâö™
5!Z c
„ yZ ( ~
· ) wÎg q
Z ~ èEG4G
V Z ä T ( v Z ) ì „z L L
ó ó!Ð ~

" gtL L Å ÂtçO
[²IZ6Tì ¤{z t Z]Æó ó! Š
ïÃT 5— î0E
0G
» âgzZ x¯ ~y
M CZ ~ y!
i Å „ yZ ä vZžt ( 2)g zZ !ì Á, ™i *
A
Xì y‚ M e
.a Æ yZ û» T óc
â•
Û wi *
x • ~y
M CZ x *
Æ ã¨
Z
C :wD Z)´w–
Å
4) é›ÒÉO ïG
! èG
ƒ .g9 zQ ïq , y
M Ä\ Zg V¨
Z » â
…ž ÌI wŠgzZì ÌÒ M lp ~(G ÂÐg ±Z kZ c ~g7 t
}uzŠ q
ZpXì Ýq ¤~(60#
Ö Q—‚ ~
·#
Ö Q¨
ZÎÅyQ óZΕ¥gÆXL L Å iÍZ ª ì
ó Še
.³xq
Z »kZÐ U
zg ÅùkZ Åœy M Œ
Û Šp 3U
gzZ ._ÆwßZ wëgzZx ¬Æó ó!ì Â
~ KÆ[ æÐ l] Z0• Zzi Z Å ~
x™ Z Ñ~ [Z x
ÑZ >gÎŽÐ
Ñ} Z L L( 32e
 M ) —ðô «Šøßôù Ö] àøÚôù ‚õuøø^Òø à$ jöŠûøÖ oùô fôß$ Ö] ðø«Šøßô ³þmFü :ªì
ó ðƒŠg Zz
èõßønùô ³³føþ Ú% èõŽøuô^Ëøeô à$ ³Óö³ßû³Úô lô^û³m$ àû³ÚøügzZ óƒ
ó 7#âÆVÂgúx ¬?!CZzyÅ
" ôÜËäËÐ~?¤
Z L L( 30e
 M ) û ½ àônûËøÃû •ô hö]„øÃø³Öû] ^³ãøøÖ ÌûÃø³–F³m%
t X ó óÇ ñY c
Š [ Z± k
Š ( ~ «£Æ VzuzŠ ) ÐZ  H [‚g Z » ð§
[ ‚g Z »x`
ÏZ ˆ~ŠÃLZu Z µZwŽ Åx`
Ëžì @
ƒæ M'
³h
Š F
Þ ‡*
.
Vp 7„ }é}C
k
Ù zŠ ~ « £Æ kZ ÂÏ} ™0#
Ö Q {ŠŽñ
GL!QŠpgzZX σ•Å[ Z±
pû„ô³³$Ö]æøüp ÖZ {”Šg Zz~g‡Z >gÎÐ~0ï
Æ ó ó»{} (
Ѓ
 Æk Q Zƒà ZzŽ {zgzZ L L( 11e
 M ) —ÜûãößûÚô åü†øfûÒô oÖ#çø³iø
!ÐVƒ[²Ý ¬È *
›•Æ]gß+F
”Å[ Z±kZ ._
h
ë¬žØ M [ Zˆ Æ ä™, ¦
Y ~ ‚f à ò} àßZ Ñ!
zgq

27

Æ } g7 ( Ãh+ Š )Ð Z , ™¨
 ¸ž @
™} Š ( xs Z ) h+ Šgz Z
ó óX 6( Ï0
iÄ Â) + Š} g7

ã¨
Z » â~g7 n•
Û »T Š
c
Šg Z Œ
Û Ìó ó‰z #
Ö Q L LÃ~
·#
Ö Qžìzz ¸
íLgLzZ DMEì *
™ ZŠ Z9•
Û »uÄ ÓZ ª]Š ÞÐ+
YÅ~
wÎggzZvZ6
ˆÅ 0
'aÆ ã¨
Z » â~g7 Ž L L Š
c
Š Ì[ æ » #
Ö Q +4ª ó ó#
Ö Q
C :wD Z)´w– DNEX ó ì
ó
ì g x *Z F~ *Š ž • ò Â ë
!ì g x Y ì g: ¹ ‚žì e}
VáQ y›{ŠŽñgzZ—‚B‚B‚Æ i q
Ð Z z t•
Û kZÆ ¤ î0<EgŠ
ó ó#
Ö Q #q
 L Lq
Z0#
Ö Q—‚V˜žìt ]z·z t•
Û gzZ q
Z Îâ Æ
Ö Q {ŠŽñ Z® ì
#
ó +
Y Å ã¨
Z » â~g7 ƒÅ ~
g8 Mèa V; z ¶
¤ î0<EgŠ V M'
h
'
× Xì #
Ö Q ( multinational) ò ¸!gz Z #!0
ÄZ >gΙfB‚Æ s
 ZÜ»Xì
ó Ë~ V”zŠ Ìt ŠpÐg ±ZÆ
4G
5!Q L Lq
}uzŠgzZ [²I Z ,@
Æ y Zgz Z ð©Z µ ª ó óèEG
Z :ì Š
c
Š™~
á Zz ä Ñ yZZ Ð ~ Ý ¬ Ä Z ¸Z] gzZ VYx Ó ZÎÆ yZ ª ó ó+ y
M L L
¤ î0<EgŠ Z (¹ 6¯ Å [ òZ zŠ yS Ù¯Z xlÐ ~ yZ gz Z ! y›
ÅÄZ >gÎ c
â•
Û ž‰X¸ Ð ~ „ yZ ~
x™ Z Ñ Šp ( 1)žì Ýq
: ~e
 M ~uzŠ

ÜûÓönû×øÂø Ùöçû‰ö†$ Ö] áøçûÓömøæø Œô^ß$Ö] o×øÂø ðø•‚øãø•ö ]çûÞöçûÓöøj³þÖùô ^_÷‰øæ$ è÷Ú$ ]ö ÜûÓö³þßF×ûÃø³qø ÔøÖô„F³Òøæø™ DME
+ 4) #
Ö Z ã xgŠq
Z »äë b§ÏZgz Z L L DMPO V 鳆³³Ï³³fÖ]E — M ]‚÷³nûãô•ø
ó óX 6?N Yƒ { ZÍwÎggz Z 6
ó VÍß î Yƒ { ZÍ ?ž @óc
¯( #
Ö Q
áøçûßöÚô ç+ iöæø †ôÓøßûÛöÖû] àôÂø áøçûãøßûiøæø Íôæû†öÃûÛøÖû^eô áøæû†öÚö ^ûiø Œô^ß$×Öô kûqø†ôìû]ö èõÚ$ ]ö †ønûìø Üû³jößû³Òö™ DNE
ì
ó Š
H 0
aÆã¨
'
Z » â&ƒ#
Ö Q+4{z? L L DMMLV á]†ÛÂ Ù•E —½ äô ×# Ö^eô
ó Xó ƒn
gyZZ¢6
vZgzZƒÈ zgÐ ~$
ƒ
ó »n?

30

á Zz ä MÐ ( t Z²) tæ~ð[I587y
ÆH !
gzZ H ` Zg @
z|
 @
ÃLZuZ
ž ! † ~g7 žt sÜ: ä ç Æ (Nebukadnezar)¾ h
óHOÊ Z•
Û Z VÅÑ ó~Š O•
 ZÐ •
 Z Å•zk

É c
ŠÄgÆ™:|ÃtŠ·
|; b§Å V‰Æ V- –gzZ VzƒÃV”gz Z VÂgú óVzŠ% ~Š· ÄÑb
kZž © óc
Š™g U G
îSG
0Үà ãÑ«žt ™| (Ð ƒ
 gz Z DDDD Š
á .
Þ !

ÅLZuZ µ gzš » ~§ Z!‚Înµ Å.
Þ !
DDDD! BZ eŠÅJ
,Š ã
Å
Xì: âi+F
”» ðZÎgzª
h
f
kg à Ó÷Ð ~§ Z Å.
Þ !
i ¸ M » `z²§zŠ }uzŠÆ LZuZ µ ( 3
E-²
ã½Ðd []|ˆ Æ ] •Vð; Æ 2ÅZzf c
kg ðBGc
k]‚
~uzŠgzZ óZƒÐ ¦)k& Z z ~h
‰Å d k
³]|Iw‚Îg eñ h ‚
! k{z WZ1»kZgz Z ó;g ~g Yw‚Î&nµ Ìgz št » ~—u c
à ¥p
ì‡B‚Æ•
Øzy•
á gzZ/$
Še
.J
xt 67Ðxt 170㽎 ¶ž
X ~Š™{i@
Šc
ÅgzšÆeyÑ]|gzZŠ î ZŠ]|Qg!
ZäTgzZ „g
q
J-F
4
•zk
Vð; Æ ö $7 <Ãòzg~xt 63wZzi§zš ZuzŠ »LZu Z µ ( 4
g !
~uzŠ ~ õg @
ÅyZ yZgzŠÆ kZ Xì ~g Y w q @
gzZ Zƒ qzÑÐ ì Å
{g !
zŠ ä!N
B`
òzg~Y7 0ç OXÐ'} hÃJÆÞZƒ Z±6y Z
$µÃV- Š· g ZD
Ù 33ÄÑq
Z ~ yŠ q
Zgz Z Hg UÃ ã Ñ«gzZà•zk

¦}iu cÎgz WZ ~Š· Ž Ð yŠ kZgz Z X 1 ¯ xÝÃg ZD
Ù 67gz Z ÑZ e™
} g7 É ó5: µñ» äVQuV; z 7Z J
k'Î/Z nµ  Zƒ »Ð
 ` M {z Âkl« » yZ ;g X ;gÈ Ì¼ZŠ » yZ ~ }iukZ Âk'Îb
J
x *
»kZ ÂHy{g !
zŠÃà•zk

ä yc
gŠ{÷òzg~ˆX eƒ:y{g !

X 3g ó ó´Z L L7•zk

Ì
( Y 1993s6
ZB26)

29

GL!Q—‚
Ãq
Z6gzšÆJ
(~
 ) ~tƒÆõg @
ÅLZu Z µª0 ï
X BwZ e
Ö Qª0#
#
Ö Q5ŽžÜ{z »gzš!‚g ZD
Ù zŠ kZÆõg @
ÅLZu Z µ
-8™ d·
Á¾ óå °» a Æ ~k

]‡gzZ ~iñ M $Å x?Zz > }Z é<XE
5
b Å qÃg¬ÆLZu Z µÒgÎ~œy M Œ
Û B‚Æg "Z e
¸gzZs
b
N
ì
ó Š
c
Š™yÒ ~ ] c
M kŠ ÿ®ª ( 104@
101)g e Å qÃg ~y
MgzZ ( 7@
2)


gzšg e6LZu Z µJ
äâ iÆwz4
Æœy M Œ
Û žìt [ ]ïE
O ŻT
Ð g ±Z ¹ÜZ z ´Š Ì¿¯§ » yZ yZgzŠÆ XóÆ `z²gzš zŠ :¸ `
ÅŠ ÑzZz wZñZ‹ Ò{zgzZ „gÝq Ì~—uz ]³~ *Š 7ZgzZ ; g„
 gŠ
wZzigzš „zŠgzZ DDDDìg Dƒgz {¾ ÌÐ ] â ÅZÆ \¬vZ~ ]gß
~ËÆ T óÅg (Z lzg Å]zŒ gzZ 46Ñä VrZ yZgzŠÆ XÆ
z b <gzZg Zpz ?f ÌŠp {z Vð; Æ x Z ¸Z)gzZ Zƒ wi *
… »vZ 6yZ
X
4
1 ªœ
wâ 0
Ì#
Ö wÅ ãÑ ÿL ¹G

% ãqzg z ´Š Æ yZ gzZ óñƒ [¦
{z ÂñY ÅB‚Æ K
 Fãâ igzZ ]g @
 ŸzgŠ ËÅ kZ¤
s
Z ë @
X ðƒ
:ì sfø

E3Ò7EÆ d .ñ]|i ¸ M » ` z²§ zŠ¬ Æ y Z ( 1
Ó- ]|w Í Z î0ªG
Æi Z•
Û z ÝJ
w ‚Î& ã½gz Z óZƒÐ ìŦ~ ]Š ªÅy â0
Ö ÓåL<X’Æ e y Ñ]|gz ZŠ î ZŠ ]|]Š X§zŠt Zƒ @
#
™ð iZ%
©$EL Z ~
Xì ‚
g wÅ, gi åL<X’Æ L Zu Z µ õg @
Ž ó àà ` z²î0•G
ƒ i ¸ M » wZzi§zŠ¬ Æ yZ „B‚ÆwÙZÆd yÑ]| ( 2
w‚Î&ã½wq¾X ˆƒË~V”zŠžÅyZ „Ug ¯žakZ óŠ

žà ÑäV- gØ MÐwÑ iÍ ZçOX Š
VÕZ KZ ÌwZziÇt~„

32

Å~
å tg
ukZ V;z Zƒ ì‡6wŠî» ÑÅžg Ig
ukZ V˜ Ð kZ
c
â•
Û ~}g !
Æœy M Œ
Û ä~
g8 M ~ Tðƒ¢h
'
× Ì+
›
:žì
DDÜûÓö³þßønûeø ^Úø ÜöÓûuöæø ÜûÒö‚øÃûeø ^Úø †ö føìøæø ÜûÓö³þ×øfûÎø ^Úø ^.føÞ äô nûÊô EE
ä Mˆ} g vgz Z• `gŠ Ì] ÑqÆVÍßƬР?~ kZ L L
á Zz äƒ úzg Îâ } g vgz Z ì ŠŽ ñÌ™f » ] ÑqÆ Vß Zz

 ¤ ! Z 0Z
ñ ùó •z ~è F) ó óXì ŠŽ ñÌê »] ¬ Z 4

]

ÆK
 F
]g @
ž {à ) Zq
Z »wZziz`z²Æ0ïG
L !Q~sfwq¾
GLÒ$~ KÆ ó ó`z²L Ls§q
ï
Zž @ì
ó „g Y ÅÒÃÅ ä™7B‚

ÆÄkZÆwD Z)´gzZ ñ Mt ‚¡q
Z Ÿ¦
‹Tz ÑÅòsZ

C ž. _

?ä Â H Ì'D
› V ZŽ â } Z L L L
ó ó ! Zg @Zƒ N
I uS ì » T  åVzŠ¤
H { z
( tg ®Z †)ßZƒ` Z ¯Z[²Z
 åÌ{z ‰
Ü zq
Zžƒx¥ÃyZŽ ây›
qZQgzZ ‰

ó âY J
»ÐÆ ÷Z•
Û ðƒ f(+
Y Å tæwÑÐ
Vzi ZzgŠÆ*
J
c
z ðƒC0

zgÃ\g- ¹æ}g7` Z ¯Z uF
 c
Z
M Ì{z‰
Ü z

ÅkZgzZh
‰ÅòsZ I~ VߊÆVâ ZŽ â¼ b§ÏZžh
•
á X ‰âY
»Äc
i !
Ÿ¦
‹Tz Ñ
Æ ó ówZzi L Ls§~uzŠgzZ !ñYƒ Za/_

)gzZT
Þ Zyâ ‡»kZgzZì vÑ" w°» Z}
žñYƒãZz |t~K
} g ø „z‚HB‚ÆLZuZ µª0è#
Ö Q—‚nçŽ ä kZX wJ
kZ슎ñ¹x0Z]ªzgŠuq
Z~õg @
ÅyZgzZ ~g øž © óHB‚

X ñ Mgzš „zŠ Ì6ëgzZ ñ MgzšzŠÆ[ Z±Æ\¬vZ Ì6Š·žÐ U

31

Å0#
Ö Q {ŠŽ ñ

Ý…^`2 h^e

g ZzŠ Rg eÆõg @
!‚Î{Ša
x™ Z Ñžì He
ZzgÐ im°Z0z/0vZ†]|ä ~
ò èF
xâZ
:ž c
â•
Û Š•
á g Z ä~

DDØôÃûß$Ö^eô ØôÃûß$Ö] æø„ûuø Øønûñô ]†ø‰û]ô oûßô eø o×FÂø oiFø] ^Úø oûjô Ú$ ]ö o×FÂø à$ nøiô ^ûnøøÖEE
6LZu Z µ Ž Ð •g™ƒŠg Zz ] Ñqx Ó{ z ˜ i Ñ Ì6#
Ö Q ~÷L L
CŽ ~uzŠ CŽ q
Z ( Å} hŽ q
Z )‰, Z Ç !
Ƀ óñƒ µZz
ó óX ì Cƒ/xÐ

Ås MZ~Š !
M ‡Y ZåK ¶Zg »gTyZIk'
{g VZnµÐ[ Z
t7
e Zž å;g™g¨~}g !
ÆwgzZ wq óèâÆ0#
Ö Q~ª
q
} (¹q
ZŽ Hx » {z‚ä kZgzZ ˆ0

à b§Åð~‚f ug Ig
u
!‚Î{Ša Å#
Ö Q Ug ¯çO Xì C™JÏKgq
ZaÆ%ÅÃäZ •

ˆƒ ãZz |t gzZ Š
M t ‚Æ Vƒó b§Åg Z- Š îG
00_Iâž {q
Z » õg @
µÒgΙf »g ZzŠ Rg eXÆõg @
!‚g ZD
Ù zŠ ÅLZuZ µª0#
Ö Q—‚ž
CÐg ±Zq
Z {zì Zƒ~]c
MPðZ’Z ÅLZuZ
V Z_Š çOa ž ” !V M ·p L L
ó ó ! V ZvŠ g
u gŠ h
M &
-8™d·#
Xì yÒ! » õg @
!‚Î{ŠaÅx?Zz > }Z é<XE
Ö QŠpt Z]Æ

34

`J
ÜZƒ ©
~ • Ãi•
Û Z à Ñ} g7 ( {x) zi !
Vc
!
gzZ óì Zƒ ;
Xì Š

:s§ÅÆ{]g @
Ø M[Z
GL!QÐ [ ˆÆ ~{Í
ì
ó @
ƒÐ ~œ,‚i ¸ M » õg @
Å0 ï
KZ ä\
å M ~ Y 610X ðƒ~ Y 571 ]Š X!
]Š Ñz Å ~
g8 Mža kZ
ñú{k

å\ M ~ Y 632s6Z ._Æ [ˆ+F
b
o ZgzZ c
â•
Û i ¸ M » ]úŠ
än× ä×# Ö] o×ù’ø³ÊøA
ó YÐó ódZ =g L ™
L â•
Û ŠÅ[ zZòs ZJ
uÅ[²
y¢gzZtzg Ã/ ó& œ–1Z‹ Z|ªX •Ð #X ]†÷n%Ò ^Û÷n׊i Ü×ù‰æ Õ…^³eæ
45!Q L LyZgzŠÆ ÄÜåL<X’Æj "
G
~B; }uzŠgzZ y M Œ
Û ~B; q
Z ó óèEG
,g q
Z ä VrZgzZ † Ð [²ñú{k
b
# â Æ [ cq
Z ™á g ZŒ
} (Æi•
Û Z à Ñ{z´Æ^gzZ ¦z x •
á ót Z²z yZk

Z ~ ÁÌÐ ~œ
´ p ó; g »¥¿t Â~ÄÜÇÆ h Z]|X c
Š ZØ_6»xs Z6Õg
gz Z c
Š™ qzÑ -(Ð M {g !
zŠ ä [ ckZ „B‚Æ i ¸ M ÆgzšÆðQ
~uzŠgzZ J
|•gzZ yj
jZ óyÎF
~ tæs§q
Z~ᲄ} hð
‘´ Wz » \g- ! fÉÜ{z´Æ i•
Û Z à Ñ} g7 ~ [fs§
Å
4G
5!Q L L
X Iƒ Wz J
V„Z'&,uuÅxsZ êL ¬gzZ Š
M 4k

iÆ ó óèEG
»ÐÆ ÷Z•
Û ñƒ D™òŠ7Ð Ö0
Z ` Z ¯Z [²Z
 å: â i {z ¸
X ‰âYJ

ÆTì
ó gzš » `z²ÆV1²: â i » ~{~œ,ΊgzZ ,â ó, ^ M
4G
5!Q L LVâzŠ]Š (Åxs Z êLŬgzZ ~g ZŠbÅxsZyZgzŠ
ªVp •
á ë ZzŠ Å ó óèEG
z +ŠÆ yQ6{ } (q
ZÆ èg Z ñzgg zZ ó•g k0
Æ k„´gzZðQ´
X ;g VZzgîÂO]»•
Øz y•
á ÅyQgzZ y.zxEÆyZ óyÕz d
•ÆyZ ó<
Ø è

33

-8™d·#
Æg !
Š S zÜ}g øÐ ÚÅÝz Åx?Zz > }Z é<XE
Ö Qp¤
Z
Æ qÂÅLZuZ µ b§TgzZ óìg sî¹ ~«£ÆŠ· Ìgzšt

C {Š6»kñ*
ÆkYZš
 ~ä â i
~ V ˜ Ð Vð; Æ5
ä zg\S L L
ó ó! ue D Å V ¨
Z ‹| ðƒ g !
Î
„zŠ #
Ö wŶZKÌ~qÂÇ} g ø b§ÏZ Zƒueg !
zŠ tZ]Æ
X ðƒwâ 0
û%
h™!'!
zŠ~ KÆÆ{ ]g @
Æ wZziz `z²Æ0#
Ö Q
·#
Ö QÐg ±ZÆ7ˆ KZ ì
ó [ Hn²Ì¬ž‰ž
ó tq
Z :Âe
!
45 Q L LªX •{ zŠÆx?Zz > }Z é<XE
G
-8™d
gz Zì Œ6³• Z µªó óèEG
x Z ¸ZvŠ ª ó ó+y
M L LZuzŠgzZ ì
ó ÝqwÅœ

% c
Ȯ#
Ö Q kZÐZ
|IZ h
ó c
VƒyjZy
ó IZ c
Vƒkg ÃIZ óuFc
VƒŠ™{z { Zp ì
ó Œ6
gz ZÃZ%ªêƒfc
Vƒ n
gmÐ kz&
Zgz Z c
5 ªê ¾Ñ'

ó'
c

XÐ6:gñ
c
ó e 'Ë~ V”&Ãxs ZÝ ¬ ÌÐg ±Z ð5Z'žt }uzŠ
xs Zݬ™Ägt ‚Ã'Æ*Š¤
ZX {x}ŠgzZÔ}uzŠ ó»q
Z ª
ÃVîzi !
VâzŠ LZŽ Ç ñ M Ã# â Æ [ •, Z q
Z {z ÂñY ð) {ó6
ñ¨Z gzZ x •
á ó¦ ót Z² ó[²ñú {k
b
Xƒi Zz6"ñ; b§ ~g7
N MÃ# âÆŸÆ[•kZ ó•n
gwÅ»ÆxsZݬŽ n
à Ã
ñú{k
b
gzZì ¹xÐ õa gzZuÆkZÃn
à Ãñ¨ZÐ ~XÐ
zi !
Vc
ZŠ » [ •kZ XÐ Vz6ñƒ“Æ x™Æ kZÃ{ ! †Æ [²
 kz&
J
ZgzZ c
5 Zƒ @
ƒÐy z u 0
R'
gzZ yj
jZ óyÎFóyZk
Z (Ô)

36

X »vZx *
ìgž ðî„ n{z~Š Z•~Y 1258y
ÆH !
gzZbŠ ΞÆV>
kZÆ@³Zgz Z I0 Vc
ÅypV*ÅŠ Z• óñƒ $M y›VÅÑ
0
w‚g ZD
Ù zŠ•z ÁŽ ˆƒ Za ª{z‚gzZ óˆ #•
 ZÐ •
 Z Åà~â â zg
G
!
|š4h
÷Z ê ëL Ó$ ÁZzi íX ¶ðƒ Å kYZ š
 Ð ç Æ ¾h I
žt sÜ: gzZ ó Š
ƒ ÉÇ!
r Zl
Zƒ @U» Ï„ÄÜ „B‚Æ Ýð0.ÅZ
4G
5!Q L LÁi Z ÁÉ àÊgzš ªt» ~0

zZ}
ƒZ±6
0#
Öè Q
{z ÂJ
uÅ ó óèEG
]çû³³³Ö$çø³³³jøiø áû]ôæøüž¶ðƒŠg Zz~38e
 M ó( ~
 )·ÒgÎŽ ˆƒ~g7ÌÏz
Ãx ¸~uzŠ Ë(~g v( vZ ) ÂÐßhñ"?¤
ZgzZ L L —ÜûÒö†ønûÆø ^³Ú÷çû³Îø Ùû‚ô³fûjøŠûøm
Å
bŠ™wzdÐ £Æ]Š ªz ]Š (Åxs Z êL ¬ {zçOó ó! Ç} Š™ Z9
Ð T Z¢ä „ ó ó+ y
M L LÌc ¥ »yÃîkZ~Y 1260ªˆw‚zŠX ‰

{gpôÐ` Zg @
z|
 @
ÅkZzi !
! f»xsZ Ái Z Á
7u„z‚»»xsZÝ ¬ yZgzŠÆ~{~œ,ð¾gzZ ,ƒg !
‰ òp ÖZt g (Z" Ð y!
i Åx?Zmk
³]|L™NŠ& å ;g™
vZ Ç} ™{0

iù L L ( 259:>ÂZ ) —t ^ãøiô çûÚø ‚øÃûeø äö ×# Ö] åô „ô³âF o´³vû³mö o³Þ#ø]üž¸
Ù ªy•
C
á „z Å\¬vZ ÌaÆ0#
Ö QQp ó ó!ˆÆ]ñÅkZÐZ
—‚èažB‚Æt•
Û kZ sÜóå Zƒ~ hÆLZuZ µg¼»T ðƒ
g0
ZƱÏZ!õÑÌ¿t »6UèL¶
ÅkZ Z®¶Œ6±„q
Z0è#
Ö Q
-8™d·#
VŒZ® ó¶: ~g6t ~A çÆx?Zz > }Z é<XE
Ö Qp óZƒµZz
CçOX Š
1áÐx Z ¸ZZÅ ó ó+y
M L Lx »t»Ih
‰
Ð ä Y Z Æ g @
@X V È ì L L
óÐ
ó ä { 4Ã Ÿ ‰ ï V ò 0
Vð; Æ X c
M á xs Zz Z (» ~5
ä È » F
4ZŠpžt sÜ: ._Æ

35

C M ¶~ ãZZ‹g ZwgzZ ´Š ‹!
óZƒ†ŸZ ~ w°z {Y ~E™‰‰p
_
Æ w{Z ãzg0
Z kZX Š
` @
ƒ îÅÐg0
Z |
 gŠgzÚt b§kZgzZ ˆ¬
Æ „ ~{~œ,Ίp óðƒ sÜgz¢]æ¼ ~ äƒC
Ù ªÆ ] Z WZ
Å
~œ,ƒg Š
X • ` Äg xŠ~ ~c êL ¬ LZ [²ž å Š
ƒ ãZz yZgzŠ
!
45 Q L LyZgzŠÆ ~{
G
b§kZgzZ Š
VÃVzu ~y
M KZ wZzigzZ o zZ » ó óèEG

ƒZa Üq
Z »]¸~»Æxs ZÝ ¬
¹æwÑÅxs Z Ý ¬ ~ Ë Æ ¶kZ ~ î !
ŠÆ ] ¸Ð ¬lp
¸
ó `ƒy›Ð „¬{z ñ M™ •
s§Åxs Z»bDŽÐ Vzuu
gz Z ¦ xó •
á yZgzŠÆ ~{~œ,ƒg Š
ä VMó¹lÈ » F
gzZŠ™ª
gz Z «™Å»Æ xsZ ݬ b§kZgzZ ñ) xŠB‚Æ ï¢~^
X ˆƒë Z•
Û ] ¸xŠ { i @
gŠËaÆfZæ
G
ƒZ± c
Í 60 ï
L !Q ~ yZgzŠ Æ ~{ ~œ ,ƒ¾ gzZ ,ƒg !
LZuZ µÒgΙf »T Š
•
u„zɃgzZ Zƒg¼» ó ó\zZ ï°zL Æ
L ~0

zZ}

¬ çO Xì c
M ~ KÆ [Z±§zŠ¬ ÆLZuZ µõg @
~ 5e
MÅ
¶ZKžt sÜ: ~Y 1099gz Z óñƒqzÑä MYgÆyÃî°Ð wÑ
ñƒD™{™E
»T Zƒx ¬O{z~kYZš
 É óZƒue {Š6»kñ*
Æ
45Òu6kYZ óš
G
» V ðG3E
J
k'
ÏVZ }g7 X • D Y ,
» Ìðg ¸! f
„g™7u» ó ó~cݬÆVáQ à Zzä%L LÂÏ„ª
zŠžakZX ; gï
45!Q L Lc
G

z{i @
Æó ó+ y
M L y
L ÆH !

Í ó¶
X å;g: „ ¹!
nxŠÐ}uÂ~ó óèEG
ÃkYZ š
 ~ Y 1187 ~ ÏŠ™u Å m! - Z +-Z b &L@Wä yp
4G
5Ò u
YÅtæQgzZ DDDD Z hñc ¥ »yÃîkZgzZ ðÑŠ] •ÐŒÆV ðG3E
+
(C
Ù gzZ Hwâ 0
ÃyZk
ZgzZ yj
jZ¬ ä TxÈ Ãî{z »g @
@
X c

38

Y 1492žJ
VŒ X Š
ƒ Ž¹»žxkZ yZgzŠÆ~{~œ, ƒgG
ƒ Z±~ ˆ y M Œ
Û u» T ˆƒ Za ]gß{z‚ ˆ Æ©*
¾¹ d~
]ç³ßø³Çû³øm Üû³Ö$ áû^ø³³Òøü :ªì
ó @
Y5~ yÒÆVñ¸àZz“
!Zâ »w LZ
Ÿ$ ]ô p†F³mö Ÿøü :gzZX ó ¸
ó : „Š !
M V;zL{zž‰L L DUQ æ RTV•ç³âE—½ ^³³ãønûÊô
ó ó! @M 7ügzZ ZÎÆVDyZk

zÆyZ[ Z L L( 25:s ›ÑZ ) —½ÜûãößöÒô^ŠøÚø
8 g- ˆ Ug ¯Æ kZ gzZ H lˆ3 Zg ~d * ä â Ç ~ ejZz ~ Y 1498
Zy*zy gzZ c
5 ókz&
Z gzZ Z 7^ I6ÔÆ xsZ Ý ¬ [ c »g EZ
~œ, ÛÎi ¸ M » T¿t gzZ ‰
ó } «~ Vã ~Š Zë Z Æ x Z ¸Z 8 gu Åzi !
N ZŠÆ xsZ ݬ ~ ~{~œ,ÞZgzZ ,ƒg VZ óZƒÐ ~{

VÃ `z²LZJ

ä kZ [ ZgzZ ¶ð Mg ¦
ÐgzšÆ [³ LZ Ìã ¢ª
zŠ~ Y z Z ÏZ
ÆV- œJ M ~»ÆxsZÝ ¬ c
ÍX ¶à ™g (Z wÅ ó gó F›%L LÌ
GLÅzŠ~ ~{~œ, ƒg Š
w{ZƲ„ ï
Ž Š
ƒ Za Ü » ]¸„zQˆ
Ý ¬ c ¥ »g EZ ! f¯
 !
Æ ¶kZ Å î !
ŠÆ ] ¸gzZ óå Zƒ Za ¯
 !
Æ

&
×+
YÅ»ÆxsZ
, •i ¸ M »gzš }uzŠ kZÆ [ Z±Æ \¬vZ6»Æ xs Z Ý ¬
u* » *Š Z
 68{Æk
 K¬ «çO X å Š
ƒ~ qzÑÆ ~œ
gz Z ˆƒŠzö~ n
à Ãñ¨Z™ ?ƒ6¢ª
zŠ xž Zƒx¥ Âc
Mt ‚
x Z ¸Z 8 g- Z™ƒ Ë~ Vz•LgLg[²Ý¬ Zg7 Éi•
Û Z àÑ
Tˆƒ Za ª„zɃgzZ Š
M ~ òõôZß!
c
ƒ4k
Š

i„
 ZgÓZ'
Æ
ÜûÓönû×øÂø oÂF]‚³øi áø] Üö³ÚøŸö û] Ôö•ôç³möEE:ž¶~Š~p ÖZyZä~
tŠ ™J¸Å
}uzŠq
ZÝ ¬Ä Z ¸Zž Çñ M: â iq
Z L Lª DD^ãjô Ãø’ûÎø oÖF]ô èö×øÒø Ÿø] oÂø]‚øiø ^ÛøÒø
á Zz ä3 ( ~x Í‹úŠ Ë )‰Ï, Š]úŠ b§kZ Åä7^I6?Ã

37

t ÃVXzŠÐ ~ bD“zƼÆ4ZÉ ó¶ð M „nu ܃6xs ZÝ ¬
ä ~gŽÈ » F
ªq
ZÐ~yZgzZ ñƒxsZ ¶$I{zž ðƒ ãZig Z =Â
Åzi !
N ZŠÆ xsZ ݬ ™Äg Š ã
Å ž›y•Z xq
Z ~ y*zy
QgzZ ñ) xŠ~ n
à Ãñ¨Z êY Z’Z ä ã¢È » F
ª}uzŠgz Z óÅ WÂ
\g-¹æ}g7s§q
Z äT¿gŠ ã
Å•y›y•ZxkZCgCg
gz Z ~Š .Š6J
Vzi ZzgŠÆOZ6µñq
ZžJ
VŒ óc
)ö » 4Š Ñ!
KZ6
)f Å]Š (z «™Å»Æ xsZ Ý ¬ }g7 Éi•
Û Z à Ñs§~uzŠ
ÑÅ»Æxs Zݬc
Í b§kZgzZ HY § Z Ì»ÄÜè M @
óà e~g ZŠ
Æ VÃF
É 7)g f Æ V1²p¤
Z óð M ^ß b§ ~g7 Q¸¦
‹Tz
XÐW Zz
Å
êL ¬)g fÆ x PZÆ ã¢èÄÜ ÂOŠ S X • ÐÌöÆ ë
E
Í~»ÆxsZ
]gßÅ[cÆg EZ8 g-OŠ QgzZ ðƒ6UèLòhI$ÅIc
GL!Q~
ÝZ »T óŠ
ƒi ¸ M »gzšsîe
.gzZ}uzŠÆÞZƒ Z±6

Å
X ; g+
YÅÔgzZ {xÆxs Z êL ¬gzi
„xsZ¿Zg7»x‰ZY §Z~\g-žì |]g @
Š F
h
Þ ‡*
.
Zt
q
z xEÆ [fz tæÃ\g- ä VM¸ „ y›t gzZ óZƒ qzÑWZk


óJ(î !
Š »] ¸V;zgzZ ðƒ ~g ZË ~ \g- „‰pX c
Z™kÙzgÐ y.
Xˆ M#
Ö •
á Åxs Zݬc
Í
p óå Zƒ Z «~ËÆV⠛Рs Z§Z VâzŠ [fz tæ\gE
žxgzZ å [ ƒC
Ù ª¿»6 UèLòhI$ˆÆ \zZ Ò°zÆ[ Z±~ tæ
Å
[ Z~[f% Z ó¶~9Ð wÅ ~ V
ƒõÆ»Æxs Z êL ¬6¢
ì L LÅ Z®X ¶„g™7u» ó ó~c Ý ¬Æ VáQ à Zz ä% L L6ï ª
zŠ
gzZ µ „z g D A Í Z »g EZ 8 g- t Z]Æ ó ó] Y¢ À%Z w Å fÄ`

40

39

Ürßµ h^e

Vp ç Š n  p‚ ‘ 6 m çŠ n e

‘Qy ›{ŠŽ ñgz Z— ‚
bZzZÆ kZž Ïìgg ÇŠ c
~ õg @
ÌÐ g ±Z kZ ~{~œ,•

)VºŠ Å2- e
zÎx~y
ZzZgzZ ‰ h Z } i6Æ6¢žx~
{”wzdyZgzŠÆkZžìt ]!
F
ë ZÐg ±ZÆqçñ}g øp óI
gz Z ³ #Ç!
zŠ~KÆVâzŠ Vâ ›gzZ V- Š· ªóVáQ›{ŠŽñgzZ

20ó19] c
M ÅÝ°Z >gÎŽ ;g ~g YB‚Æy•
á ÏZÇ!
4Š¿»] ÝŠ „
—T àônFÇô fûmø Ÿ$ ﺇø†ûeø ^Ûø³ãößø³nûeø S àônFÏô jø×ûmø àômû†øvû³føÖû] tø†ø³Úø™:ªó•ðƒyÒ~

ÆTì bq {Š6q
Z Îâ ÆyZp óµÐ}uzŠq
Z c
gŠzŠ ñ`L L

[ Z±ÆvZ6VâzŠyZ +
Yq
Z ª ó óM
 M 7¨
 ¸6}uzŠq
Z {z¯
 !
V- Š·Ž Š
ƒF
”Ð] Zg ±Z‰É ;g ~g YsÜ:Ÿ{z» ãU
h
§zŠÆ

FÌ~A çÆVâ ›gzZ å~g YÐ k'
g ZD
Ù zŠnµ Â~A çÆ
Ì¿ð§Zq
Z~VáQ „VâzŠyZ +
Y~uzŠp óå ;g M `Ð V-œ
f(+
YÅ `z²gzZ ¹F
B‚Æ~!Ð ] Zg ±Z‰„VâzŠgzZ ZƒqzÑ

X N MÃ
ì _ƒ yÒ ,Ž Å[Z±È â ‡Æ \¬vZ IÐ kZžìg ãZz
`ƒ•ÆwLZƒZ±Ik'
g ZD
Ù zŠnµÐ[ Z ~Š·._ÆkZ
‰¸
ó ñƒ_¬Ð wÅwÎg +
Y ÅyZ d []|žakZ ¸
ó

ó Xó •D šs§ÅyZp,ŠÃ}uzŠq
Z
G
Æ~œkZ ãU
§zš »[Z±Æ\¬vZ60ï
L !Q¦ù¨ b§kZ
©$E
u 0
*
ÆgEZ ! fxsZݬZg7žZ
 åŠ
Và `z²î0•G
LZ~wÍZ ,¥
4G
5!OQ L Lm{p¤
Ž ]gßå{zÅ ó ó éô †øìôŸF û] ‚ö³ÂûæøLL~hÆó óèEG
Z óŠ
Z «~Ë
Ù ª~ Y 1967ˆ ~œÛ ã½ ó¶ðƒ yÒ ~7 e
C
 M ÅLZuZ µ ÒgÎ
gz Z u oÑq
Z Vð; Æ x ¸y²z [:q
Z KZ 7Z ä \¬vZ Z
 ðƒ
Å ¶Z KQg !
Z yZgzŠÆ qÂÇÆ V1²gz Z óðZߊ “ö M ª
q
ó f

gz Z óŠ
`~ŒÆŠ·™òÐ Vð; ÆyZ kYZš
 gzZ ðƒwâ 0
Ö w
#
t [ !
+F
u ‚Z »y*ZŠ kZX ǃsî Hït g !
kZžì }Y4„vZ
i ¸ MÆ~œkZgzZ óc
Š™{g 0
{g 0
à ç‹uz Å0ïG
L !Q äg EZ ! fžì
ÌZŽbŠ1 ~ VߊÆx Z ¸Z y›Õ
J
{zÆV/ð‡´gzZ #~ „
Ý ¬ í óZg ¸Z s ÜÆVÃF
ÃV1²ä VrZ¬çO X • ìg Ñg !
z v'

QXŠ
ƒØ{ Ì»Äܪ#
Ö ´ Å ç‹uzgzZ Š
ƒ ¤zŠ »»xsZ
Æ u Z· Z ã —gzZ #ž H„b§kZ ~ Vz•Lg LgÃ[²Ý ¬
X @M 7ÃJ
gz™gz™wq @
ykZ »Š ŽZï»Æ[²Ý¬ŠŽ z!
G
Z 7)Ã0ï
L !Q Ì{'
× »[Z±kZÆ\¬vZ~Ëƃ#ÏZ
Œø^ûeø ÜûÓö–øÃû eø Ðømû„ômöæ$ ^Ã÷nø•ô ÜûÓöŠøfô×û³øm™žì ZƒyÒ~p ÖZyZ~ˆy M Œ
ÛŽ
ñšQgzZ} Š™„~Vƒz¤
( \¬vZ ) »L L( 65:x ÅÑZ ) —½ ˜
õ ³Ãû ³eø
Vð; Æ V1²~ i ¸ M Æ ~œkZçO X ó ó{'
× » ]¸mÅ}uzŠ Ãq
Z
ÅypÆy›à X)Vð; Æy›à X~Y 1971QgzZ ·yp »VÃF
]æû†öfôjøÂû^ÊøX ¬Š ä†0©»ä)VºŠ Åz'
Mz] ³gzZwâ zyYgzZ àƒ
o…ô^’øeûŸø û] oÖôæû]ö ^øm
( Y 1993s6
ZB28)

42

I4E
4$
5G
ÅXHŠ1*
z–)g fÆÛö èEjG
À ZgzZiÓ’c,ZÃV-Š·
, • ÏZ Ì{7t +
Y ~uzŠ pX $
Ë ï7~ õg @ã¨
Z ~g7 „¸n
}gzZ ¶„gxg$
gŠÐ k'g ZD
Ù zŠx ¸[:z y²Žž ZƒC
Ù ª~ ~œ
» ä ) Vî 0
~ ¦ª}iuÅV1Zp LZ {g !
zŠÐQ ¶„g 0
7yâ Z
ÆVÃF
]zŒ ŽÐV1²äVzmôZyZgzŠÆxk
 «çOX 5µñ
È *
›É ZƒØ{ »6¢žxžt sÜ:~ËÆT ó¶ðZ™s Ü
Ö Ó7Z ó óx ÅZ L L » kZ óŠ
#
ƒ »Ì{g ZŠ Z »Äܪy¶
» B‹uz ÅÝ ¬
ËÆ T ó5~ ]gßÅ ógó |!
y´Z L LÆ Y 1917Þâ 2Ð +
Y Å6¤'
»LZuZ~Y 1948y
ÆH !
gzZ ðƒ ~g »Š !
M ÅV- Š· ~ ¦}iu¬ ~
Ö Q {ŠŽñ~]gßÅg EZ 8 g- ž c
#
ÍX Š
c
Š™„
 k ~J
ÆyQá
SC+Gg D
”gzZ ~y
h
MÆkZ ¶„g| (éE

Ð V- œ&¸¦
ZwŽ ÅvZ60
Z ÅvZ6V1²ª{ +F
q
aZÆ0#
Ö Q ªX Š
ƒ ó ói ¸ M L L»gzš +F
m«ÅTóŠ
ƒqzÑŸ»V'ö Mª
fVð;Æx ¸y²gzZ[:
V- Š·gzZ V1²„ ä
ЦÆ` ¯~ môZ Z
 ¶ˆï~„Y 1948Â
{zó(yvðÃÃV- Š·žÆkZ ñO~ËÆT óˆƒ qzÑk
~
X å5•ÆŸÆ„7ZŽ ‰ƒ*‡6
{Š c
iÌÐÕgkZ
45!OQ L L
G
Y 1967ˆ k'änµ Z hÃF
”gzZ ZuzŠ »[ Z±ÆvZ6ó óèEG
h
~ ]gßÅ“u oÑzgŠu ó7„ö M ª
f e
.~ k
 {izgb Å
Å ó óLZuZ F
xL Lä LZu Zá Zz äƒ ì‡~ Y 1948 ~ËÆ T óZ 7
gz Z DDDD aÏ º´ °ŸZÐ yŠg ZgzZx •
á z^gzZ à ™òŠ7h
'
× +
Y
¶ ŠÐ MÐ M L LX 1™Ýqï Ì6•zk
œ

%Iè LZžt ™| (Ð ƒ

ó ó! Hì @
ƒ

41


ó gÃè š ZÜ~ 6 e
 M Å # Z >gÎgzZ 49 e
 M Å yZ/w M ÒgΞ
ôƒsiœ*%]|)H{-Zz ÅyZÉ óHg ï Z » yZžt sÜ: ä V-Š·
•Æ] âZ²ZÆŠ Z D

g ZgzZ ~¤
zŠ YÃØP 7 M ŠpgzZ óHZ
¬x Z²Z » ~g »$
6?
G
G
Å
]!
~uzŠt X 1xŠ „™ Zðm
6à Î7Z ÂD 7'LZgzZ c
Šg Z Œ
Û ÿ5© ZZ
 Zz
( ._Ækm'
gZ )gzZ 1VZ6y• M {0

iÃÙP M6gî: Z7ä \¬vZžì
c
Š Zðm
à Îà C- hZ { ZŠ· ~g Zjg Z¼k QÆ ÙP M |gŠ~ ]gßÅ ÙP M
m{q
Z ë @
X å c
Z™g ë¤
Ãð\ MÆ™~JnúÆVjMÆäÎä T
Å Zw~y
M kZ ÅV-Š·ä \¬vZ ( Çñ M ~ˆ™f »T ) •ÆÕ
EG
"
5©3E
X 3gy
¸ÃåE
G
Å~
x™ Z Ñžì @
ƒx¥Ð 8 e
 M Å qÃg¬ ÆLZuZ µ ÒgÎ
»/µñq
Z ÌÊ· ºœÆa r ïG
ƒ .g9 Å å\ M ävZ6µñÆ ƒ
ª —^øÞ‚ûÂö Üûi%‚û³Âö áû]ôæø t ÜûÓöÛøuø†ûm$ áûø] ÜûÓöe%…ø o³ŠFÂøü :1ñ]çvËeóåc
â•
Ûe
Á
g ZŒ
Û 'lzg—‚ä ?¤
Zp ì
ó {Š â M aÆäâ •
Û 3g6?Ì[ Z „g Zg vL L
~ b ˜Z rZ°h
]
c
Ít ó ó! • ìg D™¬ Ž Ð ,™„z Ìë ¿g
vZçO óc
Š Zr¯
 !
ÆÉuKZ ä V-Š· Ž å µñ~y
M »hZ Å3gq
Z
:c
Šâ•
Û gŠ ™ê~y
M ä\¬
ðøçû‰ö Üûãö Úö çûŠöm$ àûÚø èô ÛønFÏô ³Öû] Ýôçû³mø o³ÖF]ô Üû³ãônû×ø³Âø à$ ³ø%Ãø³fûnøøÖ Ôøe%…ø áøƒ$ ^ø³³øi ƒû]ôæø™
DMRS V Í]†ÂŸ]E —½hô]„øÃøÖû]
˜ i Ñ6y Z J
yŠ Æ #
Ö ª {zž ä „g }¾ c
Š ™y ´ Z Z
 gz Z L L
ó óXЕg ï Š [ Z±+ F
7ZŽ Çìg @
$
™™ÃVÍß, Z

t ‚~‰zÆ~œ,•kZ1Vc
úЃ
 »ŸkZÆ\¬vZ
ÄÑJ‚Æ ´ ˜x Ó ã½Æ \g- ¹æÉ *`
sÜ: ä ÓZ
 c
M

44

Ð }uzŠ q
Z C
Ù „ Ž gzZ ó• g »u'È) gz Z Š Z•
Û Z x+Zßz Z ~ q
ZC
Ù
ð§ Z FWz kZŠŽz!
Æ äƒŠ „Ð g ±ZÆ VîU ‰É Zgz Z Z]

ÅxsZžt }uzŠ X • e
¾¯
 !
aÆ }uzŠ q
Z Ð g ±ZÆ ¿
E
>gÎÉ ó7ÑZz äƒå~ k'äkŠx »t »h
‰ÅòsZ IgzZ6UèLòhI$
IE
óz
ó g$
zgŠÐðm
˜iÑ? L Lª—S Ðõfø›ø àûÂø ^Ï÷³fø›ø à$ ³föÒø†û³jøøÖü :e
 M Åt é¨Gi$ÑZ
C+Gg D
t Z]Æ
kZ Z®X Çã Ê›0
„™g ¦
Ð iZ%z A
Z%Ð ¹ éSE
x » »VU ~iZ%ƈ ì egzZ ì
ó ïq »ÌZ(KZzgŠC
Ù »¿ð»g Z
wzz ÌZ ÅkZÐg ±ZÆgzš LZ LZ óñ M ÃÌßgŠËÉH¹
ÅŠ Z•
Û Zp¤
Z ~ 4z]
~h
‰•! kZžt }ŠX 7eg ï Z*!
Ð
ÐO !
C :wD Z)´w–ì
ó ê h(KZÌZ

k
¼ Å x Z ¸Z ì ~ Vð; Æ Š Z•
ÛZ
Zg * » gl Æ I ì Š•
Û C
Ù
Ýz ÅVr’ÌÈ) QXì FÁ~« £Æ V¡gzZ Vo) ë @
CYƒ Ë~ VÇ© Å¿ð§ Z Wz kZ ̹’x Óy
ÆH !
gzZ • CYƒ Ë~
Xì ”Ãƒ
 yZŽ •
к„
 ZgÓZ'
Æg EZ ! f»x Z ¸Zy›³%AÍ Z »¿ð§ Z kZ
gz Zì
ó [ƒåã½yZgzŠÆw‚k• :e¸¦

vZhŽ åw”»] •
[fÄZ ¸ZgzZ• 2~ òÝDpz R•gzZ ~„zdÅ[fëÌ[ Zp¤
Z
ë @
ó• Ìô„
 ŠÆyZÐ VîUÐ ¹¯
 !
Æ4Š Ñ!
}z ³‚Å
EG
} g7 {z´Æ c
Dg ZgzZòsÜgzZÃsÐ ¦î0G
0{¢q
Zžì ]» Z}

X ;g7g ë¤
~ÒÅòõzòÝ„
 ZgÓZ'‘´ðûe
ÒZ›6èg Z Ò™
©$E
Å ó xó Z ¸Z y›L L ÂÐ Ãî0•G
: ZI e
g¦gzZ Cc
Ãz à ßZ Ø{

43

ª0#
Ö Q {”wzdgzZ—‚+
Yq
Z~ ~{~œ,•¿
ó r
]gßÅ ó †
ó »ß ;L LÌ’Rc

Ë•g »wLZ ƒZ± ~y
MÆvZ6V-Š·
òŠ7Vc
úÌ+
YÅ `z²~y
M kZÆyZs§~uzŠgzZ óŠ
Mt ‚~
X åYƒ7I~œq
Z Ìyáy‚ ðûTˆƒ
Æ~œkZ+
Yq
ZV˜ž c
M 7B‚Æ0#
Ö Q {ŠŽñnç¸
Å V1²~ Y 1967 Q gzZ 8
ó { Æ òs Z ÄÜgzZ 6¢ž~i ¸ M
xgzZ +F
ëZÆó ó+ y
M L L~Y 1971gzZ äw" ŶZKgzZuD
Ù u Ú‡
ÅuD
Ù u oÑVð; ÆVîzyyZgzZ6 gz “ÅyÎ 0
ªo +F
k'Vz%ä Vâ ›6X‰ƒ}•h
'
× ñ‚ÆÞZè[ Z±~]gß
Æ wÍ Z ,gÆ ~œkZžì §Zz q
Z Ìt +
Y ~uzŠ V;z ó¶Å #
Ö Ó
Ð VÇZ• ÅwŠÆŠ•
Û qŠgŠgzZ kˆq
ZÆ #
Ö QZ
 nµÆ8{
Cž¶_g JŠ\zg »| Šq
Z Zœ0ZŠgŠtà Zzå

AŠ *

Ð u ðà » ä
AŠ *
½Q : ™ ¤
 » xs Z
ˆ Æ gb
C
Ù ì æ ž L: ä â
AŠ *
FQ Ž } g ø » c

ËÆ Tó¶_á ^z™q
Z {Á!
õg @
gzZ å [ M lŽ ~ ~0

zZ}
èØg
¹ {^
Y -gŠË» T óŠ
ƒ qzÑ¿ð§Z q
Z ~ xsZ Ý ¬}g7 ~
Æ c ¥q
g @
Æ ]Ñqgz Z Vƒ: }• {Š c
i ñ‚Æ Ï-âž @
óì ~gz¢
XìgŠŽñt ‚ÆVƒóÌU×zgB‚B‚
}X Âe •g d‚f ë› ~Š ã
‰~ }g !
Æ ¿ð§ Z kZ
Ð ~ X ó• ÚÍŠ¼Æ kZÉ óì 7¿i gzZ {Š ‚ ðÃtžt q
Z

46

´ ˜y›Zp¤
Zžce 6gÃ7Ì|gz Zq
Z ~ KkZ
HwEZÃV/#c
Š
ð‡´XaÆe
¾ÅVr’Å~Š Zi M Á”~
ðÃÆŠ §ñZÎB‚Æ„Ä ÂÆxsZÐg ±Z ~ÃgzZ àßZm{Ì7Z
žakZ óå:ŠŽñg » Òg e ðÃZÎÆkZ~§Zzݬpì
ó 7ÝqÚ
wdgzZg Z0
Y ËÐZž å ;g: ~ ¸ Ú Z¸g ¯z 6f » Vâ ›B‚Æ xsZ
]gz¢ÅØZ'
× W¸TaÆ w4Z Á”gzZX YY c
¯ k‚ Z Åq
’
Xì $
Ë Y¿g6„] ‚ ‚ ZªZzgzZ ÇÉ 7C!
c
_
à ìŠ ã
ÅkZì Cƒ
»ÅF` Mh
•
á Â@
ƒŠ
ƒ:g ZË6
gî~g ¯/_
»xquF
Zžìt§ZzçO
¤
mªZzgzZ Ǽ AÐ xsZ b§ÏZX @
ƒ: ŠŽñ6èg Z ÄÌy¶
z x *
8 g- „xq[²] Ñq ,g0
Z ! 7x¥£ {zì Ã[²È *
›‰
Ü z kS
zz q
ZgzZ óå Y0Š ã
euZz aÆ4z]
Åå
 Ð ÐÆ ` Z%‚
ªÆì
ó 7Ìs
 D ðÃ~ wEZÆ kZ J
u ÅÛD
¦ÃŠgzZ ]gz¢
~gˆÆ ~Š Zi M Á”gzZ óñY 1™: wJ6gîÆ k‚ Z xÅ„Ä ÂÐZ
X ñYH¤
YZÃkˆZzgÅÆç‹uzgzZ„òsZ 9ˆÆŠÅÑ
R'Xì @M Ê»Ç!
nç » yÎ 0
’¶ Š ~©: kZ
q
Å è¸~y a Æ ä™Ýq ] •Ð g EZ ~â ¤'¤
Z Ìy›Æ
X ¶ŠŽñi ZŽzz ÌaÆ kZ ÂD™¿¿ Z· ZB‚Æ VÇ)6k‚ Z
ä òãæ£Z @*
ÑñÉ ó¶F
6wßZ ÏZ4z]
Ï( Åy Y f‹çO)
IG$E
£Z ¦]|L@WŠpžì H"
UÂ~ ó ó] § øL © L L ö ZΓ
 âŠp KZ
VzmôZ6k‚ Z ÏZˆÆä ÑŠ ]•Ð ó ó„•
á 2L LÃ[ ºÈ *
›~
ò w'
žì x™z am{ » \¬vZt p( !¸ n
g {Š Zg Z » ä` q
’s ÜÆ
›L Li ¸ M »4z]
Ï( KZ ä y È *
›¯
 !
Æ ]Ñq mºÆ VŒ

45

qZ wÅVâ ›g

uz y M Œ
Û ñzgi Zža kZ ì
ó ß ‡„ b ˜ Z
©$E
ÂñY¬ŠÐÃî0•G
: ZICZzp óÅx ¸ž:ì Å[ x
c
Ö Q c
#
)
®
™uF
¬¹ Âg ZŠ™ »[ x
c
Ö Q c
#
 )q
®
Z ä Vâ ›žìt |
~œkZg¦ » B‹uz%Z X ¶à ™g (Z wÅ „ x ¸q
Z w!
gzZ å c
Š
Æ g EZ ! fyZgzŠ Æ wÍ Z ,¥Æ ~œ kZ p óåg Z Œ
Û'
J
i¸ M Æ
ðÃ6èg Z ñzg µZß Z ° ‰
Ü z kS gzZ ó å c
ŠÄgÆ™ »ÌÐZ ä VzN
X •Š !
M x Z ¸Zy›Ï¹É ì
ó 7Š !
M0#
Ö Qq
Z
E
©$E
7mÃó î0pI$ L LÅÂñY¬ŠÐÃî0•G
: ZIe
g¦Ø{ b§ÏZ
mðÃÐ xs Z ñ§Z » ~g UŠpgzZ ~Š Zi M ÅVâ ›t Z]Æó Ð
ó äe
Y ¹7¼ Â~} g !
Æ w¶ ŠÐ { ó: ZI CZzp ì
ó 7
Æ x ¸5„ Ç!
Ë]Š X Å ~g ZŠbÅ+Š LZ \¬vZžì Yƒ óY
(~g v} Šw$
L Lª( 38:·) û ÜûÒö†ønûÆø ^Ú÷çûÎø Ùû‚ô³fûjøŠûømügzZ} Š â•
Û áZj
žì e} L LÅÂ{ŠŽñ‹Ñbp DDDDƒC
Ù ª{g !
zŠy•
á Å ó Ãó x ¸gzZ Ë
B‚Æ„x Z ¸Z y›{ŠŽ ñw»xs Z t Z]Æ ó ì
ó gx Y ì
ó g: ¹‚
X •n
gwÅxzFzxiÑë !
VâzŠgzZìhZz
G *
ƒg hÐ ÚÅ ~g UŠpz ~Š Zi M » x Z ¸Z y›]Ñq , g0
Z
Zƒu³%Ât )g fÆVr’XgzZ ì
ó ~š
q
Z ÅeÆ„xsZ ñ§Z
E
yZžµt ;gX Ïñ0
g ZŒ
Û zb
»4z]
Å„6UèLòhI$ Åxs Z Ì[ÅyZì
 óå: migzZ ªZz ðÃB‚Æ<
Ø è z + Š »Y qigzZ + Z
‡Æ ÒZÐ ~
àømû‚ôùÖ] ]„øâF ‚ömùô ç* nö³øþÖ äø³×# ³Ö] á$ ]ôEEž~žg IºÖZyZÆ~
x™ ZÑì [ ZŽ »ÏZ
á ÌÐVâ ¨
Z s)#
Ö }
Å+Š LZ \¬vZ GL Lª DD†ôqô^ËøÖû] Øôqö†$ Ö^³eô
( h{k

Ù ! ZùŠó •Z[ Â ó~g g )X ó ì
C
ó ©

48

óå&p¹Š ZZ~gƒÑàkZ6gîm{gzZ yÎ 0
»÷л „ Z'
uòsZ
S‡~¢q§zŠ V˜gzZ ¶ðƒgàÌyÎ 0
›ZŠg Z Œ
Û I~œÛ ãŒ
Û V˜
; g @
Î Zœt J
xŠ ~y
M Ž ì y¯æ ÌVZp ~u Z (Ð ƒ
 {z »ðsZ I
C :ž
*i Î #
Ö Q , Z § » @ Ò
*i ! : ZŠ% Ï0
i § ã
à K g0
Z @* V O
*i Z¢ ÕäO$N ¹ gŠ áŠ
----------------------

ZÅ x Z™ ñf~ Tì {z˜Í ë Z ZuzŠ » ¿ð§ Z 3! kZ
Ö }
#
ÅVâ ›gzZxs Z~i Z0
ZmºLZ LZgzZg »x¤

u°gzZÈ)
Ý ¬}g7Ãyz u 0
R'ÌÐUkZžìt§ZzgzZ ó•w'zsz^~
ÆVŒcÎgzW
ZgŠTÃ+ŠY fçOXì Ýqx £ ~i q
Ð Zq
Z~xsZ
ÎxsZ {·Z tZg gzZ ó@M 7ÃgzZ }~ *Š {z ì Ýq6x Zúy›
aËZ e Ÿ•Z Ž ~ Y 1968) X ‚
g 7gzZ }ì ‚
g VŒ ,a
o¢
Z ã c
Š ‡{7Ž ~ Y 197 4Qg zZ å Zƒ s ÜÆ ó xó s Z L L[ Â Åxj%Ý°Z
ñ ú{k
b
ž ©( • ]os1 îE
0!NÆ kZ {z ZƒgŠ ™~ ]gßÅiÆ
}•Æ ¦) ~h
‰Åò[ ; ß Z†0·J
‰zÆ ~œkZ V˜ óÌ[²
!ì Š
{gú¹~A çkZ[ Z ó•ìg ì‡] Z WZ
vZ à z { •
á ]|:Zx âZžt {zgzZ ì
ó CY M ~™ï òG
& ÌŠ !
Ìzz ÅkZ
7Za ~xs ZÝ ¬}g7~yZgzŠÆw‚Î&¸¦
,ì Y+Z ~
ò ŠŠ
Åg
ugzZ y M Œ
Û ªVZuÝZÆ+Š DzÂÅVâ ›ä VrZgzZ óðƒ

47

Ïg ÃyG]|Ž óc
M ~ŠŽ z o {z ~ËÆ T óH6k‚ Z Å ó óè¸
&i•
ó xó s Z åLE
Û L LsÜgzZsܸ
ó D™ c
Có xó sZ0yGL Lx *
CZŽ b§Å h
7ŠŽñÆ xs Z ñZÎi ZŽ zz ðÃaÆ x ªÆ TgzZ ì Y Y c
ŠgZ Œ
Û
KZ t Z]Æ ( ~
 ) ó ó×; ÁÎg Ä ¸~ IF
ì m{ L LÅ yÎ 0
c
ÍXì
XìÐ M xŠq
Zд ˜y›x ÓÐg ±ZÆ0
Ì F
ˆgzZöZa
z “~ ïZúz [ òZá Zz% Z e6c ¥kZÃ4z]
Ï( Åy È *

ÌÐ kZgzZ à Š ßgz Z ~ÃßîZzg ÅVîzy 4Š {Š c
iÐ ƒ
 6gît
yQŽì ÝqÃ" _
kZÆh
 x ÙZ »“!‚g ZD
Ù KZÐ Vâ ›™| (
ÂñY ¬ŠÐ g ±Z kZ X å ;g <
 b§Å} zÑ ñƒ sÅ~ VlÆ
E
Í
.‚ LZ ëgzZ Š
0yzçz@aÆ6UèLòhI$ Åxs Z Ì¿¯§t »yZ c
C ž•M
™n²6gîO~#
Ö }
Åízñ¯Z
c
Š : Zg – „
 zŠ H „ Y Z ä Â
a Æ ’¶]gz¢ Å l»Ãí
Æy È *
›žce 6gÃ7|t Âq
Z~ KÆ[ òZµ
Z (Ð ƒ
 »Tóå{Š c
iÐ Vâ ›Æ*Šx Ó ¹!
B î0E
!_
̬ ~ Vߊ
I
}ÌUçl“N»kZ ZƒC
Ù ªVŒ ¿œgh
”gŠT6ÄÜ ;žìt ]o
Ï(uœÅƒ
 Vâ ›gzZVîzyÆR'

ž å‰
Ü zq
Zž © óZƒ7gzZ
wD Z)´~ê kZžt }uzŠgzZ ¶ˆ0ó Ä
ó Üq
’L L„yZÄ»4z]

%NgzZŠgŠæF
%Nð•Z ÅTðƒZa ,x+Zxj%
ÃBS‡ä ãZp~u| òG
& æF
žìt|X c
Š™g •
á uÐBî0E
!_
ÃyÈ*
›gzZ c
Š™g ZËÐ êƒZp
E
4z]
s Z§ÑZ Wz Å+Š ñ§Z zh
‰gzZ6UèLòhI$ ÅxsZÃ~²•
á BÅyZ
@ ¬ ~ Y 1974 ÂñY ¬Š ~©: kZ gzZ Xì Ýq x £ ë Z q
Z ~

50

E3G
"
5©E
©s ÜÆ yZ ŠŽ z!
ÆgŽ z ÕgzZg ¯ z [ CZ f Æ yZ ¶„gƒ 7åE
G
Ö ÓgzZ ðƒ spwq ]gßt „‰žì zz ¸ DDDD ¶: e]zŒ
#
SϢE
~ ¦)yZ îG
Š óð M ~ Vð; Æ x Z ¸Z›)™òÐ Vð; Æ Vâ ›
Њ

k
iÆ ö:X ÉZ à z ÒŠ Zâ {wVu ¯@
gzZg Z0
•
á Ѓ
 ÅT óˆƒZa Ìe
j
9
ÆVr’~i Z áÅkZ~[²Ý ¬XìvZ é):X+g+Lq
’à Zzäƒ0
'WZ
Xì YYHg Ñæ)ÅÏ
ò ’•gzZ ã
ò Z eÎ~u6gî
y z u 0
x'm<!
ó~¢qÇžì ~gz¢6gÃ7|t %Z
ÐZ
 žt q
Z }X •ÌÔb & ZÐ ]Zg ±ZzŠ] â}
Åx Z™Y f~
ó
G
I
GG
4Oh$gzZ Zƒ{gzšgzš »æYÇgzZ ZƒÈ{i ZzgŠ »Š ¿Z
~È{z¤
z46‘•
Û gzZg _
Zz ï
]gßÏZ m{ÅwqZzZ
•ÄÂÆ+Šx Z™Y fƺ•
ÛC
Ù a
ó ) Vî 0
ä
Æ {z¤
c
º•
Û mºÆ yQŽ • ìg™sÜgzi Zg ‚6fZæ z «™Å
X • „g Y ¬ Cƒ F
o¢,a
Å ~È ‘•
Û Ð Tì
ó Rz xq
Š 4
b§kZ·_ »] c
Ãzg °ZÆ¢q§zŠgzZ {h
]
ÄEä VrZèa }uzŠ
0Z x â ZgzZ òà Z çx â Z ~gzš LZ LZ b§T H7[ KÑ!
gzZ „
 Zg Ó Z'
gî9ÌÃVç»ÝZÆ+ŠfZæz«™~¢q§zŠ {zZ® óåHäŠ
ò
Ð M Ãi ˜Æ +Š wÅ+Š Y f~¢q§zŠ c
ÍX • Ü‡Ð ä™ Zg7 6
Åy z u 0
x'Ái Z óÁ%Z ì
ó 7ÂÅ”ZáZz ä™ë Z•
Û ] ¸à Zz äJ (
Å1zg Ð "(6cg ßÃÏkZ Ž ì gz¢Å5~g ¸ ,Z q
Z J
u
Xì #
Ö }
ëZq
Z Ìt: âi °gzZì
ó Y} Šx •Zuwq¾#
Ö }

x â ZŽì Ýqĉ~È-Šû%gzZx £ëZq
Z~ekZ~x'
ÄÃÅTgzZì
ó gz¢_g Zz » ó D
ó L L•: » ó „
ó LÆ
L ~
ò ŠŠvZ à z { •
á ]|:Z
æ M'Ìq
’xq
Z {z´Æ exq
ZÆ Vñ‰Zg ZŠgzZ VÎgæ ´ŠÐ

49

x •Z)*
g »y•ZxŽ » â+zD
Åòs Z„B‚B‚ÆäZ™z+
Y
t ~KkZX ˆƒo¢âui ZÄ ‚Å+Š ÁYggzZ +ŠVŒžì³»ÏZ c
Š
Åxs Z~¢q§zŠgziÝZ~¦)Å+ŠY fžce D
gÃ7Ì|
E
Ä ÂÆ +Š ñOÆ ä™ Zg7 ÃVç»Æ +Š ñ§ Z z h
‰gzZ6U> òhI$
xs Z+Šë.‚Ã]â }
ÅyZ b§kZXì6fZæz«™ÅwqRzZ
•
Ö Q+Šë]žakZì
#
ó ÝqÚÅöÆq âq
ZB‚Ʀ)Å
+ ŠfZæz«™É 7Å+Š #
Ö ‡Z c
+ŠÐ § Z ÌÎâÝZ Ŧ)Å
G
+ Š { ZpgzZ óå Zƒ7k1}iÇ!
xçL¸¢ »xsZ ÌZžakZt gzZ ó¶Å„
ã â ‡gzZ R•Ž ä xs Z wq¾ƒ
ó _ƒ {Š%9gzZ ¾„ Xb zg ÇÅ
´ ˜y›ÒZ òs Z <Ñž © óåg Z Œ
Û'

çJ e » kZ å Hì‡~ *Šx Â
zZ
•Ä Â » +Šž ; gt s@ ÝZ » ¦) ~h
‰x ÓçO X ¶Ç*
w!
~
™: *Ã+ Š ]Z W
Z ã zÛ z Yg {gzZìg ì‡~ ]gßÝZ KZgzZ pôwqR
X ,Š
C&x ÓÆJ
Ö Q+ Š åOE
#
gzŠÆ~
ò ŠŠvZ à z{ •
á ]|:Zx â Zžìzz¸
Å]c
ÃzZ
•gzZ•gŠzöJ
„yZyÆ„zD9z ÒZ¦)Å G
î*9°Z:
J (xŠ¤
ZÐ MÐkZgzZ ó„gÝqwÅs@ÝZÆyQÄb & Zz o
"F
Ð kZX J
 ãqzg ïG
LG3E
gzZ ÑP HówqZz t ÜZ — & Z {Š c
iÐ {Š c
i ÂÌ
C&ÌËIÐ~œ¸¦
Åq
’~jc
Ï(ä4z]
Å+Š› åOE

™| (
ÐM
X Å7g (Z]gß
s ÜÆ Vâ Zxy›ä ~
x™ Z Ñž å Ìt :
 ëZ q
Z » kZ
Æ yZJ
Z
 gzZ ó‰~Š â •
ÛZ
¬ /È Je
.6]zŒ ©ª ó ó`zy
L L
z ózF
Ŭ ôÜgzZA ªó ób Z1¬ L LËgzZ å ;gƒ f Î »òsZè<ÑVð;

52

* ÑñwÅwÍZ ¦

ZŠgzZAÍ Z‹¸Æ+Š ñ§Zq
’kZ~x'
gz Z ó ów'Z L L~bZzZÇ!
Æ~œkZ äVMì
ó ÝqÃxj%Š Zi M xæZ1Z
Å óv
ó Z [x
L Lq
Z a Æ kZ gzZ x ªÆ óë
ó Zè#
Ö Ó L L)g f Æ ó ó r , Z L L
%NÅ ª òG
óä "
æ ¯ Z0
Z gzZ lg ó ¯§mºÆ *
ÑñX Å 7 ]úŠ gziæF
&
gz Z c
;~n²zwîÆx'Ã]àÅyQ ~
ó yZgzŠÆÄÜq
’îS
6
ó ¯Å{Ž z‰ˆÆkZp ó1™’ÃVߊÆVâ ›VÅÑä]úŠ ÅyZ
D+ &
Z™ÈŠ !
íÃuxkZ wŠ ä VrZ ì
ó 7µñt » yÒÆ X
ÆY Z'
× xw¾gzZ ð;~g7Ï0
i ~g7¹!
gzZ à ™g (ZqË~kô»
c ×6qçñkZ ä ¶Zg ) X ~Š™g 2
Å„
 (Ü
 Åy*zyB‚
X ( ì Å~ó :
òó Z •®
 )L L;@
KZ
Å]úŠg ZŠgziÅyZp ó‰ hgyZyÂxj%Š Zi M xæZ1Z *
Ññb§kZ
ˆ w‚ „ kŠ •z ÁQgz Z ó•g ãÍJ
k

Š N cÅ c
Z ›Ð `¤
&
—
Æ yZ™} Šg Z Œ
Û xj%~ „ Ï0

i ÅyQÊ Zi M *
Ññä ~ŠzŠñdÑZ1Z *
Ññ
Æ„ ó óy M ÅZy)FL ‚
L ÅyZB‚ÆfijÆä™g (ZÃu{Š™uF
· »x ªÆóë
ó Z#
Ö Ó L LÏZ)g fÆkZgzZ à e]g ZŠ Z Åó xâ x *
ë
q zÑ *
™7t ‚ÆyÈ *
›uq
Z »[Å ó ó+Š ñ§Zzh
‰L gLzZ7Z
x »6gî~Š ZÐZØ{B‚Æw4Zzñ}g7J
k'] ‚b ¬gzZ óc
Š™
]oq
ZÆ wD Z)´ {g ZŠ ZŽ Ð x *
Æ ó xó sÑZg ZŠ Lž
L ²¼Q ó3g ~g Y
 )L L~Y 1941y
®
ÆH !
gzZ óHx »•ÆkZ åHì‡äV{Zi *~g@aq
X c
Š™i ¸ M »4z]
±q
ZgzZ ~ŠÄgŠ ã
Å®
 )q
ZÐx *
Æó óòsZ
ó•ìg „zŠ œ
Z%Dpzd~xsZݬÐV- œFž• … Yƒ

Å ~{~œ, •çO X y*zy ~ *Š ›[²)gzZ^~ [²Ý ¬

51

ë›Ã] ˜ÂB‚B‚Æ~g Ò M ÅVza
ÅxsZ {·Z tZg ä Tì ðƒ
• ìgƒd
Œ
Û Ð +Šgz¢vß, Z Ái Z ÁWZk

iÆTgzZ óc
Š™iÃ%6ãZZ
Z »n~[¨ÆXgzZ•Dƒà {Ð ]ÑDZ ~Ãz ~„y;f ZÆX
q
Š Z% ~g ø Xì @
ƒ gz¢ŠŽñ wq¾ó•~ „ ª
q {ËZp 4 { Zp ó/_

wxq

Z6x *
Æ<
Ø è z +Š ~gzš kZ ä Tì Ð ó ó—®
 )LL
•6„ Rò ZúW
Zk

iÆ TgzZ ì
ó ~Š™ 0
Ì~)§c
'
Š ó7„ xs Z Ý ¬
3!ck

iµš&gzZì
ó ˆƒ0
w!
'
’q
q
Z Å ó óyZZh
‰L Lwq¾
Ìä VòIè}uzŠ‰~„wqXì Ýqx £ë Zq
Z~¿ð§Z
yZZɃ: rz•
Û Ãe
g Zz‘•
Û Ð kZž} ™vZXì c
Š™i ¸ M »x »6i§ÏZ
XƒÝqe
¾Ã~È0
Åòs Z]ÃgzZ] Ým!
Å
----------------------

gz Z È) {z~Tì {z˜Í+F
ë ZgzZ ZŠ» ó ó¿ð§ Z 3!L LkZ
kZ [ Z ÎgzZ Nƒ •Æ œ£ ð§Z Ø{ „ 쇎 • g »u'
°
Ä
IG
CZ G
´ ˜y›ZXì ÝqwÅ ø4E
î%l c
ÍÐg ±ZÆ ¿ð§Z
„q
Zì L L C p ó• „g C™x »•ÆVñ*
Z°gzZÈ) +Z~
h[ ») ó ó! îæ } ™zZ }Ï„ q
Z ì L L gzZ ó ã
ó }ãZz } /
ó_

”Zà Zz ä™x » •Æ q
’„ q
Z wÅ yZ t Z]Æ ( jœ
J454X
G
Xì ÅV ð3G
Å fÓz WZ gzZ ]” Å" _
gzZ lŽ ~ gzš q
Zp¤
Z ~ Vo) yZ
p ó¶ˆ0œ

%»VzyZgzZ] ˜ÂyÑZyZpÑZ Å^Ðg ±ZÆÝz
ÝqÄy z u 0
x'
ÌZÝZ Ì~ÚÍkZÆ¿ð§ Zžìt§Zz

54

G
Ù ‡ä ¶Zg ~ Y 197 9
¶Å] ‡5Ð xj% ã éh.Ð&/x ¬”%Æ yZp Z~ {C
ƒ{eÐëŽ •vßÆ„yZp Z ó ó é†r`Ö]æ †nËÓjÖ]Lž
L åHtäVrZ
# +-Z iÆ „ yŠg Z b§ÏZ ( X • † ^65 ZgÆ ~Š¤
-E
cŠ ™
ã é<XE
ÐO !
tžì ê h%Zt wq¾X ¿gŠ ã
Å ó k

ó -Z [ x
L Lpi
g {Š c
i }ä xj%
R@¬ [ZgzZ •1»/Z Åxs ZÐ § Z~xsZ ݬÐg ±Z ¦ù¹’
Xì ;g YHtÐwŪZz%Zq
Z7Z6
ª0#
Ö Q {”wzdgzZ—‚ Â+
Yq
Z~~{~œ,•ónºZ

ó g 5'Ì} hÃÆÞZƒ Z±6Vâ ›ª0#
Ö Q {ŠŽñgz ZŠ·

k
i Åq
’ã={zgzZ c
M w !
Q~ Sš
Ï!
!‚g ZD
Ù zŠ ÌÅŠ· +
Y ~uzŠ
ÅâyÅ ã Ñ«gzZ x ªÆ LZu Z F
x™ ) xŠ~ ó Šó úñ¸g Z L L]Š ª
ÓZ'Ái Z ÁÅg E Z ! fÌy›ŠpgzZ ó• ìg w Â6aÆ òŠ7+
Y
ŠŽ ñw ¾z x Ž òÝ wzN^_g ÌZža kZ )™ 0
] •Ð òÝ„
 Zg
(Æ ] § Ä Â òs Z gz Z Y § ZÆ +Š LZ ( ì

„@ ¬ ó7„ x ª {Ž z î*:XE
xŽ ~ {† Æ ð; Š ~y
M Å ~œkZ gz Z ó• ìgNŠ [ ZpÆ + Š
~y
M ÅVáQ zŠ „ yZ ¹ Z ~µÅy Z • á Zz äƒ úzg _Š Zjz ] uZz
ZŠ Z #
Ö Q ~Šq
Zg ZŠ™Vc
úgz Z ë Z {Š c
iC
Ù „ ~ kZp¤
Z óσ â •
Û g » lmz M
INÅU
gwÅ}ŠÆ~&ªó Xó •ï
B

L <
Ø Zèð½ Z'ZŽ Ï} ™
óñY Å] !
¼ ~} g !
Æ_Š Zjz ] uZzÆwžIÐ kZ Z®Xì
Xì ~gz¢~}g !
Æ#
Ö Q ~ŠkZWgŠË
( Y 1993#B5)

53

Å^~á²Æ~œÛã½pX žQÐ V”zŠ „yZ ̹’ð§Z
hz™æä•z Á~X‰ VJ
´ ˜[²x Ó] Z WZÆòs Z q
’
žakZ )~Vz•g eÆTx'
q
Z „ åÂy*zygzZX •Š !
M y›
Š !
M y›hz™:e nµ ( ì [ „ƒ Z]
Ð ]g ¸ Â{Á!
Ìò[ Z
Špnç »yZk

ZXì c
M WZk

iÆòs Zq
’z/5 »±yZŽ âÅXó•
µ ZÐ *Š›¹!
{ zJ
i ¸ MÆ~œkZXì ïq »Îâ: Ç Z]
q
Z(KZ
~„
 zÅVr’ð§ Z Å´ ˜}uzŠQX åÈ ~ wp„ LZ c
Íê
ó„g ~g ¤ ÏÙñ{¼QˆÆ kZp óc
Š ð‹™f Ì» ó óM ZÆL LÆ yZk

Z
‰{z gzZ c
M [ zZ ~ yZk
ZB‚Æ ªÏÅ yÃîq
Z 7
eZè M @

òÐ MÐ*Š›~g7ÂÐ] Zg ±Z
ƽÁ”~ð;Š ÅJ‚yZŽ âŽÐ ´ ˜y›x ÓyZV M'

'
h
×
Æ yZ ‰ ƒŠ !
M •zQgzZ ‰ ´ ˜}uzŠÆ \g- gz Z yàZM
ó %Za
ó• ` VJ
ukˆZ z p Ò.
Þ ‡Ì~ *Š ! f] Z WZÆ Vr’yZ)g f
E
54$Z -›L LÄyZ[fçO
ó óà VL LKZÐ yZgzZì ;gg åÐx *
Æó óïHiÒH
Ð zg Å 63e
 M Å îW†W ÒgÎÌä yú•
Û ) Xì ; g™kC{çÃyÕz d
•
gz Z ( å c
Šg Z Œ
Û {çaÆd
• ó óà VL LKZÃ eyzg ; ]|gz Z .ñ]|
gz Zì HÝq » ¦) ÅZ
ZiÐ ~œÛÅVr’yZžÃsÐ%Z kZ
ðƒ„~ Vp •
á Xt Ð :
 Æ] Ã%Z ~} g !
Æg » & §gzZ Œ0
%Nä yZpS ¦ù¨~ yŠg ZgzZ^~[²Ý¬ }‰ ó•
~zg: xðZæF
ÏeЄyZp óc
¯=g f »Äg7KZÃVñ¤

uÏ(gzZ Y •gzZ Åg (Z
‰ó1™g (Z3 Zg » ~Š¤
cŠgzZŠŸäÜÁpi
g {Š c
iáZzä™g (Z
'Æ Z )X ó ó ènÚ¡‰] èÂ^Û³qLD
L qgzZ ó ó é†r`Ö]æ †³n˳ӳjÖ]L LÅIž²¼ Å^

56

X å@
Y{g™0ó óZŠ»~&L L
-8™ d) <
Ø Zè ½ Z'Z nç „ (Z ¼
~ KÆ ( x?Zz> }Z é<XE
Ø è Z (Ð ƒ
<
 ~<
Ø Zè ½ Z'
Z ÂÐg ±ZÆkÓ› Z®{zžì »á|
m}]|sÜÚÅ kZ +
Y Å<
Ø Zèð½ Z'
Zžì t§Zz p ì
ó
:gzì
ó ŠzöJ
uÅ,gzZ ]Z f ÅyZ {Š c
iÐ {Š c
i c
x *
Æx?Zz > }Z
g Ñ » Tì <
Ø è Z]
Ç!
Z á| {ŠŽñÐ g ±Z Æ ] c
q
Ãz Z
•
ÚÝZ Å TgzZ ~
ó ó ó<
Ø Zè ã• M L ž
L : ce *
ƒ ~ ó ó<
Ø Zè : ‘L L
X+
YÅ d[]|ž:ceãƒ+
YÅw0
Â
Ø è kZÐg ±ZÆkZ• ìg™x¯g ZzŸ6qçñTëwq¾
<
Æ ÞZ ƒZ±6VáQ ð½ Z'Z ÝZ VâzŠžìt wzg + F
ë Z » Vî ZC x *
Æ
—‚çO X • ìg D 7Vð; Æ„ yZ w!
} hÃÆZw~gzš}uzŠ
ä â zg žZ
™
ó á Ð bZzZÆ ~{~œ¶a 6Š·ª#
Ö Q ð½ Z'
Z
ZiÐ k'Î!Î c
Z
ÍJ
ó ‰z ã½Æ~{~œ, •ó¶Åg (Z á|

G
x Z ¸Z ð|ZŸ » ~g$
ogzZmz ° ó]g ¸z Oód
¯zŠ åOhI$ J
ó á²

á²}g7 kZžƒ±5hø0Å] uZzz ] Ñq ) X ;g ~g Y Vð; Æ„
Å Vâ ›yZ sÜ Â Zƒ Ýq Zg – c
œðä
ª
Z ÃV- Š· ~ yZgzŠÆ
ž ZŠ ~•zk

ˆ k'ÎF7ZçO X • ÔŠ + F
{zÆ XÐ +
$
Y
ˆÆwZziÆž! kQ)
ó g fÆyâ •
Û Æh/]| ¶B]i YZ
åZƒ‚ ¢
÷‚ »ugzZyjzðZ}7Z¤
Zˆk'ÎJ M nµª
§zŠ LZ6gî5'g›ZŠgzZY qiÆyS ÂÃÜ›gzZ ~
ó ÄÜÇÆk„´Â
{ŠŽñ b§ÏZ ( X • ïŠ g Z Œ
Û ó ó, giÇ L L » ó ó DiasporaL Lª mz °
ƒ Z±ÚÐ ˆ Æ ~{~œ,ƒg Š
Ì60#
Ö Q ª#
Ö Q ½ Z'
Z

55

»<
Ø Zè½ Z'Z
ó Xó •¬
 U
LL

ÜŽ • h ^e

INÅU
VÇ|~73e
 M Å >Z
ÓZ >gÎ~ œy M Œ
Û p ÖZÆ óXó • ï
LL
äø³×# Ö] á$ ]ô ]çûÖö^Îø àømû„ô³Ö$] †ø³Ëø³Òø ‚û³Ïø³øÖü ªó•ñƒŠg Zz~KÆeÒoÆ
ó ó!ì ZŠ»~&vZž ¹äVMäVÍßyZ H¬ GL Lû çè%ø³³³þ×Fø$ &ö³³Öô^³³ø$

ó ž!°gzZ9q
Z~p ÖZyZÆ( ó óZŠ»~&L L ) ó ó çè%ø³þ×Fø$ &öÖô^³$øL L
Æ<
Ø Zè: »æx Óp¤
Zžì ~gz¢zÂ+
Y Å |kZ aÆ ûÆ
nÆkZ™yâ ÃZ}
} (q
Z6
z Zžì CƒŠŽñ˜i Ñuœ§Št ~Z
•
Å „ Vî Z}
Lg ðZ}
ÝZQp ì
ó @
Y HtÃVî Z}
LgÐ ¹
x  ãúg 0
A‰)ì @
Y {g™0ó ó{Z'

u~g2Š L Lq
Z'ÂZ}
Z (
ì
ó Cƒ
Vc
-ŠžZ
 ì „q
Z Â ó -ó Š 'L Lq
Š 4
Æ VîzyçO ( !„
 c
g§œ~
G4$
ÑZz äY –Ð ó ó GL L~ Yß é£-G
òzggzZ ã*
- b§ÏZ X • g Ñ" @
- ŠgzZ
gz Z g o d s áZz äY ‘ Ð ó ó g L Lp óå @
ƒ„q
Z Â ó ó G o d L L
š gzZ ¸ … â ÌuZz ÂÃvZ [²IZ b§ÏZ X¸ lyR godesses
kZ q
Š 4
Æy Zp ¸
ó D™tÌ´ â gzZ Û{ »]Ñ»À})•
Ñ
‰p
ó X¸bŠ™!º] Zg (Z]ävZÃX¸Ð ¹ ó[
ó S L L•Æ
Vî @
- ŠgzZ V-- Š KgäZg 2

gzZ} zJ m
ó^ 0
Y7ÝZQ óŠ
Hn²¬ž
$ e ÇgzZ i e ÇgzZ
' ÂZ}
Z (¸
ó DƒaÆ „ ò ³gzZ ] oz ] Ñ c
TgzZ çElG

58

E
X •` 0g ZŠ'
íqgz Z4k

i ._Æó ó!ì ~Š· î0E
@-#FVYÀg Å8
•
Û LL

¤
›žÌFL LgzZì g Z Œ
Û 'b§~g7 g ZŠ™—‚ » yZ ~A çÆ Vâ ›p
o³³³j# uøüg »xq
Z Åx Z ¸Z ð|Å[fd
kžì60
Zt Z]Æó Šó &
xs ZݬB‚Æy•
á ÏÅ ( 96:Y m
ÑZ ) û töçû³qö^û³Úøæø töçû³qö^û³³øm kû³³vø³³jô Êö ]ƒø]ô
-8™ dttg
é<XE
Š q Z V×Í- ôÜÅTì
ó à Zz äƒ6‰zZ tÑm<!
yZgzŠÆk
 Å Uä *Š ¡ ÌŠ Zq
Z ÅTgz Z ó• ŠŽ ñ~x?Zz > }Z
›L LaÆä™ë Z•
Û i ZŽ »µ% F
 ˜{Ò MÆTgzZXì à ÌNŠ
7
E
H
àûÚôù ‚º³âô ^³³•ø ‚ø³`ô•øü~„wq~KÆTì
ó ; g YH Z9Zƒ
é » ó xó æEÎ54$Z & ZËZ eWz6O%Zt Z]Æ( 26:Š- ) —t ^ãø×ô ³âûø]
4»G
;@
DqKZ äWi ðiF
Ãá|Ý ¬ c
[fLž
L ì ~ŠÈ~ Ý¬Æ ó ó™L LË „¸ ó ó] !
EL t
L~
žakZì
ó ªZz)gz Z Y" Ç!
ÞzZz»80
Z c
}çËÐ +
YÅxsZ
 óà7Ð +
Z
Y Åxs Z0
¦
ðÃLà *Š ð|J
 ` Mžì @•
á õg @
Å
yvÐ +
Y Å *Š ð|Ä xsZ êL ¬å @'Æ kZžìt§Zzž
ó Xó ì ;g (
7ó k

ó ¦uS Ïஊ L LsÜ ó óÅgzŠáZz ä M L LëžIÐ kZp
Ø Zè~*Š {ŠŽñ¬žØ M ì
<
ó ŠŽñ~ g
Š q ZŽ BŠk

¦ãZz {zÉ
îS<
Ø Zèð½ Z'ZQ gzZ B wZ e { óq
Z Ì6óB
ó Z' ã ¨
Z L LÐ g ±ZÆ
X Bá{ ^
Y‚¿q
Z »á|
Xì nµÆ[g Zbä7c
õ0
ñh ‚ ~Š !
M ã¨
ZÀÅ *Š‰
Ü zkS
Ð~kZ / ( ÏñYƒhz™M[g Zb~Š !
Mt~Y 2000žì {i Z0
Z »+C
Ù â)
gzZ VÇ|ÅÍ DçO Xì g »zc Å<
Ø Zèð½ Z'
Z &~Š!
MZ
ZiÐ Û
E
4¢ÚZL Ž
ÆkZ åHù •
á ógó rôG-G
L ~Y 1990äó ÷
ó лDLž
L œÅV-Š·
(Y 2008)Xì_ƒhz™,[g Zb~Š !
M Å *Š‰
Ü zkZXì ÅY 1993k

’tžìg ãZz/

57

, ƒg !
gzZ ,ƒg Š
iÍ ZçO X • ìg 7Vð; Æ VÇ|} hÃÆ ÞZ
45ÒuyZgzŠÆ~œ
G
H ` Zg @
z|
 @
ÃV¸´´‚Æ^gz Z ¦ xó •
á ä V ðG3E
Âx ¬ O» Vâ ›~ kYZ š
 ~ Y 1099çO óHOÃVâ ›VÅÑgzZ
, ƒgG gzZ , ƒŠa ó,ƒ¾QXì @
ƒg Ñ~ ]uZz + F
Æ ã¨
$
Z õg @
è M @óH »ÃVâ ›gzZ xs Z ~6ï éSE
C+Gg D
ä VÇ|yZgzŠÆ ~œ
zx *
»Vâ ›gzZxs ZÐ c
Ûð M ñú{k
b
}g7 ~bZzZÆ~œ,ÛÎ
Ethnic ) ó óðÌ #L LÐ º´ ! f[†Æ \g- gzZ Š
$
Ö J
y¶

¹æ[†Æ\g- ˆk'
Îõ0
[ RŽ ) Š
VÊ›0
x » » ( Cleansing
» x Z ¸Z ð| Å \g- VZi Z ˆ ( Xì ;g ƒ ~ º´Æ y- ª}g )
y›Æ ¶Z ¾æ)g fÆ 5 Zg ~d {Š™Äc
gŠÆ â Ç ~ ejZz [ c
ZR• óc
5óZzYy ZgzŠÆ~œ,ÞZgz Z, ƒg VZ ó,ƒ,gz Z óZ 7^ I6´ ˜
Æ ~œ,•[ ct y
ÆH !
ñƒ D™ »ÃVáÓy›Ð y*zygz Z
ð|Ìi•
Û Z à ÑgzZ ‰zZ ¾Ñ Zg7gzZ Š
á™ ·ÌÃ6¢žx~bZzZ
C:wD Z)´w–X Š
M 4k

iÆx Z ¸Z
ð2“ Z÷ 0
i•
Û Æ e‰ á
E
i8
!is ¿ { ˆ 0 G ›ã
 ïG
LI
Ð k'g ZD
Ù q
ZaÆVâ ›gzZJ
k'
Î!ÎaÆV-Š·ónºZ
c
Š™ ãZz~¸¦
§Tž‰gó zZì H ZŠ Zg ZŠ™ »} hÃÆ[ Z±ä VÇ|
] ©Îâ ÆVÇ|gz Z V- Š· yZgzŠÆ~{~œ, •p¤
Z óå Š

*Š \[ Z ~ Ë Æ T ì
ó [ ƒ úzg xè[ zZ q
Z Â~ Îâ Å
" W h i t e A n g l o S a x o n ª ( W A S P ) ó óï
F^ZzL Lm<!
Å íÑ gzZ „
ó 6

uzg ÇŠægzZƒõz yzçC
Ù „ ÆV- Š· Protestants"

60

Ø<è ó }
ó ŠÆ~ &L LÆ<
Ø Zè ð½ Z'
ZÐ ,™ ZŠ Zg ZŠ™Vc
úêóY Z’Z ~
©$E
~gz¢s
 ŸzgŠËÅÃî0•G
ã MŒ
Û ~}g !
ÆyZ Z®X ð|ªg »zcÆ

6zZ™f »Xì Ë~ V¸•
Û } (} (
g e yZp¤
Z <
Ø èð|{ŠŽñ
kZ ._Æ ¥N
'c
b e¨
Z ~ËÆ „gŠ„h
'
× ÅyZÉ )ì [ ƒ
óeÎâ ƃ
 yZ ë @
ó( • ` M ~ŠŽ z ó óal
L LZ
ZiÐg ZD
Ù K!
Ü z

@
™ÔB‚Æ]” ÂÅeœy M Œ
Û X •m 5Z
•Æ {g ñgzZ Ç
V˜‰ ñJ m
6à Î d[]|žì @
™h
Š F
gzi6ÌÅwìkZ ì
ó „
O±MÐT óðƒµZz]ñÅyZ
žv:ZXì @
Yƒx⊠lŠpÌ{o»}g é¨E
4E
&Z c
Å} oÆð[ïGG3E
ep ì
ó ŠŽ ñ~‹g Z ã*
Z §Zz »Çp¤
Z
~ Vzk

’Åw0
Âp¤
Z Âr ZuAÍ Z »yZgz Z ó7ŠŽ ñ¦

Ù ~yZŠ ã
C
ðÃ
z c ¹ wÅZ
•{”ð 6gî~g »ugzZ‚ Ÿ!
7Z ë @ì
ó @

Ýqˆ k'Î&nµÆ d[]|~ËÆ q Z 4
z w]
gzZ *
/Zy
yph
”Îâ Æ9‡Æegz Z + uñyZgzŠÆá²kZgz Z óðƒ
ZŽ • {z ÂgñZPì
q
ó m»,gzZ ] Z f Å ð[]|J
V˜ X Zƒ Ì
ó• uœÎâ Æ‹ g Z ã*
Z+
Y ~uzŠgz Zt
å tèg
Š q Zgz Zœy M Œ
Û+
Y
‰ž Z
 ó• n
g wÅZ
•m 5Îâ Æ VÇ|gz Z Vâ ›Z®
 !
¯
ÆçZ F
Åw0
Âp ó•5Âã*
Zgz Zy M Œ
Û ~X•, ZgñZ
ÌÎâ Æ ã*
ZgzZ y M Œ
Û Ž • Ì,ZgñZ ‰gzZ ó7b‡ÅyZ á|
:ž•t ÂgñZm5çOX •BZ
ÅyZèa p óðƒÆ \ !
06gî: Z7öZa Å d}]| ( 1
o!
-PG
LZuZ µÌm» ÷ ]| Z® ‰
ó ¢ZuZ k iœ*%]|{]
â {-Zz

59

óÁ ÌÐ hz™| le ~Š!
M ÀÅ V-Š· ~ *Š Iw‚ &Ð [ Z ._
n µ Æ [g Z zŠ ä7 Å VÇ| gz Z Z
Zi Ð [g Z q
Z Å Vâ ›
E"
Áz6gzZ hz™{¾¾zeðg M óhz™} â´Å óhz™] ‚ al
Á óöк1GZ )
gz Z V-Š· iÍ Zž ñY 1™†ŸZ » ïZúzŠ y Z ¤
Z ~ kZ X ¶( hz™vF
} g !
Æ Vâ ›žZ
ì
ó @
ƒ'

Z'
Æ äƒ:†ŸZ » ~Š !
M Â~ VÇ|
ÐO !
á Zz¼Z›3U
gzZì
ó @
ƒ{Š c
i¹†ŸZ —Ñ~~Š !
M ÅyZžì ê h ~
} i Z0
Zo ZÂì
ó CYð3Š Á¹Š Z®ÅVâ ›~( ]g ¸m<!
)´ ˜
zŠ ä7 ~ wìÆ VÍ߉) hz™M[g Z q
Z ~ *Š ‰
Ü z kS ._Æ
Æ *Š ~ Y 1990._ÆgrÑ!
{gÃè X ( DZvZz ) • ŠŽ ñy›( [g Z
hz™8ªó¶ÅVîzyŠ Z®~(Ð ƒ
 ~ Vzg »zcÆ <
Ø Zè }uzŠ
㽪¸
ó õQ ónµÆhz™æª¸
ó g »zcÆ#
Ö |$
QZ

ó ZiÐ
» yZgzŠÆá²Æ w‚&Ì~ yZX ~ VÅÑsܹ!
gzZ óhz™zŠ ä7
á Zz’
 g Ëoc
Ø è Ñd
<
Œ
Û Æ[g Zq
Z~ kZQgzZ ñY1™ï•
á † ŸZ

c
Š6zZŽì @
Y0„z¦ÝqÀÂñY1™ ¦ÃVÍß
E
} Y ¿C
Ù ÑZzp
g /ZzÐ õg @î0ªEiÒ¡Æ y M Œ
Û gzZ yZZ6œy M Œ
Û
¹!
Æ *ŠgzZ ì
ó ;g „xsZ h'
+ŠJ
xŠ ,Z™á Ð d xŠ M ]|žì
spgzZsøÅ„] xðƒ ðÑÅVßÎggzZY m
ZgzZe
Z@ã• M <
Ø Zè]
Š Z%®Á– [Zž• _ w$
âZ 'gßÅÒZÐ ~ yZp ó• 'gß{”
»X•{z<
Ø èzŠsÜ%Z ó ó! CY7ã TÌ]gßðƒãTž L L Å~Š !
M
gz Ze
Š·ªì
ó "
U
Ðg ±Z ]g @
Ái Z ÁögzZmB‚Æó xó s Z L LÝZ
ÝZ ÌÐ ~ yZ óì [ Y H ãZz Ð ,IÐ kZž‰gzZ X +
 Z¾
c
0#
Ö Q {ŠŽñgzZ LZuZ µ0#
Ö Q—‚ ª ó• „ zŠ ‘Q y›
Œ
d
Û wp óǃ Îâ Æ „ yZ žcÁêgzZ ÝZ {Ò M gzZ X y›

62

gz Z g
uz y M Œ
Û 6X+
Y ÅgñZ Ï‚ Z gzZ ë Z e
.zŠ yZØ M [ Z
6¯ Å]â ZŠZgzZ Y Zg M ùF
{Š™g (Z Åw0
Âp ó• 5‹g Z ã*
Z
 gñZzŠ {zXì Š „7„ ZÐ yZ¿¯§gzZ•ñ»á|{ŠŽñ
ø
:•sf
d~Îñ<Ñä VrZ „: ¸
ó ñÑ <Ñ5ðÃ: d []| ( 1
-8™
‰Å<ÑðƒðÑÅ„d.ñ]|{zÉ óH c™Ãx?Zz > }Z é<XE
h
aÆY § ZÆb zg ÇÅ+ ŠgzZ b & Z ãqzgz ¹ÜZ ÅLZuZ µgzZ }Âz
¸n
gmÐ „0#
Ö Q—‚J
uÅ] Z f KZ {z c
ÍX¸ ñƒ_¬
;@
: â i §•çO X¸ 7ã!
Æ#
Ö Q z I c
Ø è z +Š 6 ËgzZ
<
]|J
Z
 žì ¹ 9Ç!
ä ^g ; ¡â ËZ e ³¸Æ"The 100"
-o !
c
 )q
®
Z Å„Š· wÅV¹‚Æ ÙP M gzZð\ M ì
ó gŠŽñ~ *Š ÷PG
-o !
÷PG]| ã !
ÝZÆ m{ŠŽ ñc
Í ! ¶:¼ {z´Æ º•
Û {Š c
iÐ {Š c
i
c™aÆVÇ|Ãð~Îñ<Ñžt sÜ: ä VMó• w0
 ó7
X c
Šg Z Œ
Û ó óÒ L L( vZ f ç)ÐZgzZ ~Š™Ô´Å„<ÑŠpÉ óc
Šg Z Œ
Û
ä ð[ 7 MçO X ¶aÆLZuZ µ sÜ]úŠ Å d []| ( 2
~L L:c
â•
Û s ™gzZ 3g ŠzöJ
LZuZ µ sÜÌÃ[ ægzZ ]úŠ KZ Šp
LZ gzZ ó ó! Vƒ c
M ~ lˆ Å Vzƒ ðƒ ðÅ Å äZ yÆ LZu Z sÜ
à } ]
ZŠ Æ Vz ]úŠ KZ ž c
Š â•
Û IB‚ Æ ñÌà VzŠ¤
•
á
w0
 ó xó Š! zZ L LÌ~A çkZçOX , Š: ÝzC
Ù !
ÆLZu Z µ
A çkZ yZgzŠÆð;Š Å: e Å ~{~œ«žìzz ¸X c
VZ ä „
p ó;gx¤

g Zi !
» q Z 4
z ch
”~ôŠzöÆVß Zz + âÆð[]|~
Ãá|ˆÆ kZçOX ðƒÝqÄ VñqÆyZgzZ w0
 ìy
ÆH !

61

Xì Ð
~uzŠ ðÃ: ÅXñƒgŠ ™} 7x, Z Ð ug I„
 ŠÆ yZ ( 2
óbŠ™{0

iÃVzŠ%‰Xì eg¦»Vz7-} (ÐyZ „:슎ñwV
{0

6Zƒ@
h QgzZ {0

iÐZ™g â 7
Y~kZQgzZ *
¯]gßÅ} 0

6Ð}g Ç
yZÐ g ±ZÆ äƒ {7~$
ZgzZ ~sœy M Œ
Û žìg ãZz) X {)zó bŠ ¯
Y ¬ŠÐ {óÅ=gzZç M ÅwŠ sÜi ÚZ »kZp ì
ó aZÐ ] Z7]
( ! 7Ðç M Åuì
ó Y
ã qzggzZ ¹ÜZ 7ZgzZ Å ~Š o„
 Š'
i Å/Â~ V- Š· ä VrZ ( 3
E
Å yZ gzZ V ðG3r‡ óVú óY fÆ yZ ~ KkZ gz Z ó~Š ]úŠ g ZŠ gzi Å b & Z
Æ ð[ 7 M ]4g ZŠ {g YZtÆ <
Ø èçO óX,Wh
”6Qè: Zg » c
g
X ‰ƒ9gŠÆyYgzZÔŠh
”
Æ k0
k MgzZ•zk

gzZ óZƒ— ¹ ÂkgzZgØ»]úŠg ZŠgzi ÅyZ ( 4
vßÁ„ ¹ yZZ6yZp óñƒ¹ ÌW
MÐ kZx Zú~Š·Æ º´
wŠgzZ ¶‚Æ]ZgyŠÆyZŽ¸, Z ~g ZjPsÜÌÐ~yZgzZ ñÑ
~ ã*
Z Zp¤
Z ó¶{g !
Š Z®ÅyZÐ z¥ Åã*
Z ) X¸ ðZÆÐ yY z
(þ Xì s %Z »Vñ*
{g !
zŠ {z d
Œ
Û Æ#
Ö ªgzZ 1 VQ6y• M {0

i 7Z ä \¬vZy
ÆH !
(5
XÐVƒwi *
6
}i
Û » ~Š !
M ÀÅ *Šžì .
Þ ‡ÆzÂe
.gzZïqÅÌZ ~(] !
t

ó 56gñZ õ 0
yZ ~}g !
Æžg I‹ Z f Å d }]|Z
ZiÐ
2Z ¸8x ¬Æ *Š ª]Š ¬ ¾y
Ø{gzZ à ©)e
.'!
‰Ð ~
! •@'
Ç!
Æ

64

wìkZèÑqX •ïŠg Z Œ
Û "Åy›ËÐZ ð|Z®ìŠŽñ]{
kZ Â@
ƒ(Z .Zz¤
Zžì C™e
ñ ó ó]Š ÞÅíZ Œ
Û LtL sÜaÆh
Š F
Å
!Zj » kZžì t§Zzž Z
 óåòi Ñ *
ƒ ~ZßÆ Vâ ›{™E
» gZ
Æ d []|§·] ňy M Œ
Û çO X 7ŠŽñ}~Zß›} g7
]|ž• à {Ð [ ZŽ Æ wZÎkZgzZ 9·Åx £gzZ ‰
Ü zÆ ~z• «g
o!
-PG
[QÆ ÷ ]|œy M Œ
Û ža kZ ?Zƒ [Q¿yÃ( Å d[
¢ Zzpì
( X @
™7ÔÇÅÇî0œG
ó @
™ÔB‚Æ]”ÂÅäƒ
Å *Š î0%*
ÇgzZ ] Zg ÂgzZ ,Å d }]|p¤
Zžt x¯Ýq
Æ„ <
Ø Zèð½ Z'
Z G ~ Z’Z á|6¯ ÅqË~ ª!
ÅV1ÂvŠ
ˆƒ:â »ï»ÅkZˆw‚Î&{Š c
iÐ {Š c
ièa p ó¶~š
Åe
gz ZÐ á ZjÆ {g ñgzZ Ç e
ó ªZ
•LZ á|{ŠŽñçO ó¶
©$E
ì _™g (Z]gßÅ<
Ø è{eÇ!
Z¯
q
 !
Æq éŒG
ZÐð~Îñ<Ñ
† ÅkZ [ Z Z® ì
ó F
Œ
d
Û Ð<
Ø Zè: ‘~« £Æ <
Ø Zè ã • M Ž
~ó gó zšá Zzä M Lè
L apX „g7¹!
 oðÃÐ<
9
Ø Zè½ Z'ZVâzŠ
o!
-G
Š Ze6
kZgzZ ǃ§Zzë Ze
.ÌŠpñOã U
æ M Å\
ð M c
wz4» ÷P ]|
ã*
ZÑ» ã U
æ M c
wz4
Æ[
ð 7 Mp¤
Z ) ǶžÅV=p@¬+F
ëZ
ì @Mt ‚)g fÆžg Ig
Š q Z Å ~
x™ Z Ñ sÜÉ ó@
ƒ7ãZzÐ
ì
ó _ƒWIÐ kZ6Tì ._ÐÆ[ Z±È â ‡kZÆy M Œ
Û {zgzZ
gz Zg kóN
Ñq
Z¬ÌÐ kZèa óV M'
'
h
× ( ǃ~ˆ x¯×6kZë @
-o !
ãZz Å T óÇ }™ 0
'Š Y x~ *Š 6x *
Æ „ ÷PG]| ¿wYŠ
žì ~gz¢Z® óÌ~h
]
)*
ÇgzZ•ŠŽ ñÌ~ðttg
Š q ZV×ï
Ð á ZjÆ g
ugzZ y M Œ
Û 6gîµ Ã
ó sÐ .
Þ »B‚Æ‹g Z ã*
Z

63

Ð LZuZ µ6
gî#~ VÇ|` MgzZ óZƒ~ „x Z ¸Z¢ZuZ) r z•
Û ÝZ
Xì Á¹ÌÐg ZlÅ#~L M ƒ
 Ú »VÍßá Zzp
gm
Z~A çÆTBwZ e { óÌ6%Z Ï‚ ZgzZ ë ZuZz kZ~y
q
M
ì Š §îÉ s %Z ãZz ~‹g Z ã*
Z+
Y ~uzŠgzZ g
uz y M Œ
Û+
Y
ƪ
 Z°IèÅyZgzZ} :ÆY f~Š·._Æ‹g Z ã*
Zžt ªDDDD
à Îà d[]|ä Û7 ø…¨Áq òzg6g ZÜZÆyZÉ ó._ÆŸ
g ¸q
Z Å {ò »yZžZ
 ~ˆp¤
Z óˆƒ µZz ]ñÅyZ V˜ c
ŠJm
6
ä M~*Š {g !
zŠgzZ3ZzKZÃVzŠ¤
•
á ‰LZgzZ‰ƒ{0

i {zóåZƒ3g~
]”ÅäƒOc
[QÆyZœy M Œ
Û žZ
 X ‰ - 6
y• M™ ‹h
âÅ
6y• M {0

ið[ 7 Mž• C™s
 ZÜg
Š q Z + F
RgzZ 9gzZ óì @
™ÔÐ
„ˆÆkZgzZÐ Vƒ wi *
6}i {g !
zŠ d
Œ
Û Æ#
Ö ªgzZ¸ ‰ a VZ
7{ŠŽñ,t ~ VâzŠ g
ugzZ y M Œ
Û ë@
X Çñ M³%»]ñ86
ð\ M
[QyÃ(Å ÙP M gzZ Zƒ6µ%¾gzZ V¹ “
ó ~z• «g » ØP 7 Mžì

%N)g fÆkm'
‰
Z
Ü z k QЪì
ó @
YľF
gZ w¾zx ŽÜt%ZX Zƒ
- o!
~g ë¤
Å[
ð 7 M „ 3òzg6~JÅ C-hZ {ZŠ·~g Zjg Z¼q
ZÆ ÷PG]|
wi *
º•
Û g eÐ ¬ÆvZ¸
ó l7zgð\ M V˜ ñƒ4ZŠ~ r !
kZaÆ
~Š ¯/xÆ ð\ M ]gßÅ ~g Zjg Z¼kZgzZ ó‰ á ™ VZÃØP 7 M Ž ñƒ

VÃg ZŠ™=™ƒ[Qy
ÆH !
gzZ Zƒg ë¤
„zçOX ˆ
AÍ ZÆð[]|km'
ž• D™tÂt ð|žìg ãZz)
ó¶ÅT
*
ÆyZ wÅw0
Šp~ Z’ZžJ
VŒ¸
ó Ð~ä
g ZŒ
Û è•
Û gzZ PÐZÉ óB7„
 gŠ +
Y ÅyZ ÚÅgZ Ñ!
{™Pp
B‚Æs
 ZÜÅò Z¤
ÌZÆå\ M™f » ~
x™ Z Ñ~kZèagz ZX •ïŠ

66

X ‰K «]Z7-+F
xÃÙP M ì
ó [ YHn²IÐ kZž‰QX( 31
 kZp óŠ
ƒ
c
Š™uÄÓZ~zgŠ ~y
M)g fÆð\ M6LZuZ µž c
Í
Å ÙP MÉ óÅ7& ¤Åð\ M ä Y fÆ yZ m<!
ÒZ ÅŠ· ŠŽz!
e
Æ
Û »gzZ¤


zŠ YgzZ c
ŠgZ Œ
Û Ì*
²Z-z( vZ f ç)ÃÙP M™ ÎoÅ~g »$
6
{]
â {-Zz
G
G
Å
„™ Zðm
6à ÎÃÙP M ÂD 7'LZgzZ óc
ZIÌÿ5© Z Z
 Zz™}ŠgZ Œ
ÛD

%z
» ÙP M ävZÉ n
ó }ŠÇ:n™OÃÙP M: {zLž
L ì ]!
~uzŠt X1xŠ
ÃÙP M ävZÉ óH7O¦

Ù ÃÙP M ä VrZgzZ'c
C
Š ¯`aÆyZnç
ܺ³³³³³×û³³³³³Âô L ÃL ÙP M Ìäy M Œ
Û óV M'
'
h
× ( 158ó157:Y ûZ) ó ó!1VZ+
YKZ
tÂ~t
ð tg
Šq ZgzZì
ó c
Šg Z Œ
Û ó óã¶
q
Z Å#
Ö ªL L( 61:sy

²Z ) ó ó èô Âø^³Š$ ׳Öôù

Ð#
Ö ª\
ð Mžì ˆÅyÒB‚ÅÆs
 ŸzgzZs
 ZÜzgŠe
¸gzZ F
ZÂ]!
E
E
o.
-G
"
3©E
,™OŠp%øL Ã ó ówY-Z ÷ Z L Lª [R•
Û gzZ LÑgzZÐ Vƒwi*
I

 o¬Ð% Z eÃ6k
ƒ

¦ãZz 7ஊq
Z Å ó gó zšá Zz ä M L L
ƒ zZtž ñY 1™~©:Æ ë›]g @
ÌÃZkZžì @
ƒx¥
ëÜw£ g Z q
Š 4
Æ VÇ|J
k'g ZD
Ù q
ZŽ ~Š· {zž Zƒ úzgù x
E3!
M~ci7kZCgCg ì
ó g‘
: ¶
»ŠŸzÕÆyZgz Zìgvß+F
nðšE
gzZ
$*
)´ ó ómrz xzg ñÙ M'
× g ÒŠ Zia'
L LgzZ)î0œEE
~ bZzZÆ ~œkZž‰
+
E
I
gB
àNŠ w› êL F|{z yZgzŠÆx ªÐ¿Æ*`
gzZ yà Z LZ ä wD Z
ó ó!ì ~Š·½
VYÀg Å8
•
Û L LŪì
ó „gNŠuó*Š ~g7` MŽ ¶
òg »gzZŠ·ª)ÆyZäë Lž
L ì HãZz~>Z
ÓZ >gÎä \¬vZ
ó ó! ì ~Š ™ Za ]zZ° gzZ •a Æ J
 yŠ Æ #
Ö ª Îâ ( Æ
˜ iÑò}zŠtÐ kZD¨
 ¤{¤C
Ù ÑZzp
g¢6œy M Œ
Û ( 64z14:>Z
ÓZ )

65

o!
P-G
L ÑÑ!
{™Pžìg ãZz) X ñY ~Š wZ e Ý
z
g

h
×
'

6
,
Å
]|
÷
o. Å
-G
å tg
Š q Z ÿg kgzZ
ÐZ *Š ð|gzZ ì
ó Š
c
Š x *
» ó ówY-Z ÷ Z L L~t
ZÆ ~{~œ,ÛÎÀ ` M gzZ Xì „YÐ x *
q
Æ "Anti-Christ"
'.G
-i
z F
6VÇï Å ó óø e }7 *
L L÷zgŠ ð|µZ ~Š· Šó Z 5úZ•
Û
Å *Š ð|p¤
ZgzZ ì
ó ;gƒ ~ *Š ! f el
¹ » kZ )g fÆ Vç
HB‚Ææz”Z"z6t6¯Å#Š îZzggzZ aŠB‚ÆVâ ›gzZxsZ
¾{zžÃsÐ kZ ë @
óǃР~ Vâ ›[²$Z™AZtžì ; g Y
Æ Vâ ›gzZ VÇ|Ìg¦tžì ïq » ÌZ(KZ%ZtóǃРx ¸
( Xì ‚
gwÅuœ§ŠÎâ
6Š ã
ÅðwÎg g
Š q ZgzZ œy M Œ
Û ~ }g !
Æ d[]|wq¾
X¸ wÎgg;Z YgzZ Ñ {h
¦

}
'
ó È [8ÆvZ ð[ 7 Mžìt {oZg ø
Åð\ M wÎg ¨gzZ¸ ~š
~y
M ÅLZu Z µ Y m
Z Mð\ M Ñ ¨
zh
‰Å „ ð~Îñ+ ŠÑ » ƒ Å ÙP M X ¶+
Y Å „ LZu Z µ ̃
X åb & Z ã qzggz Z ¹Ü Z ÅV-Š·gzZ!Zi Z »]d’{Š™ Za ~ kZgzZ }Â
Ž ¸ ñ M ™0 t Z]z t åLO}!Æ VÇïyZ +
Y q
Z ð\ M V M'
h
'
×
gz Z¸
ó ñ M D™~}g !
Æg¼Æ{yŠ] •q
ZÆŠ·LZuZ µÐ m
Z
E
Å
4
5
45EZ ?{ ð\ M +
G
~Š ogzZwÆ ~
W£Z ½·ÆÔZy
M gzZ èEG
Y ~uzŠ
¶ðƒÆ\ !
0èa ]Š Ñz Åð\ M X ( 6:# Z )¸ ñ M™0áZz ä™
c
Šg Z Œ
Û ÝàSq
Z CZgz Z b zgm{q
ZÐ +
YKZÃÙP M ä\¬vZaÏZ
Æ]Š ÑzX ( 17 1:Y ûZ ) óŠ
HY ØZ+
YÅ e*%]|{]
â {-ZzÅÙP MŽ
{-ZzKZ™w1Ð~} h·ä \
ð Mž ZƒC
Ù ªÌ{7xtÐð\ MˆUg ¯
@29:*%) Hy´Z Ì» ª
‚g z ]tKZgzZ ~Š „ZÍ ÌÅ *Z— 0
Å {]
â

68

Ö~³Æá|ä VrZÃ}iuÏZçOX Š
0{g Z‘ »s¬gzZðZ
™^YD ÎŽÆDÐV-gE- Å\ Œ
Û gzZ©*
¾gzZ HwEZaÆäÎ
gz Z Ïg Zz M ~„z 6f Ð yZÄÆ ó óx²_L L6yZ†Ë +
Y Å *`
gzZ ÷Z•
Û
LZ~}Ñ çð|Æ\g- ™ J m
}Šg °ŸZÆ ~zg {Zg" iz ¹ÜZ
gz Z ( Renaissance) äZ Y § Z iÍ Z Z
 QgzZ óB™g Zû •Zg Å fÓz WZ
Ggz Z ]Zg (ZÆ \7 y
ÆH !
gzZ óVr’Å ( Reformation) <
Ø è—&Z
gz$Ĥ
Åá0
0
~ËÆq
’Å ( protest) ` îZs ÜÆg Z M ZÆ
Ýq]i YZ Åg !
zg » ~ŠÎkZ~´ ˜ZñƒD VZ {Z
ÃÐ kZ Â~ 7
Yq
+
Z b§kZgzZX åq NgzZx Zw Þ~\g- ð|IÐ kZŽ à ™
™ ª ~ ÐÆ u~ŠÎ+
Y ~uzŠgzZ ówYÆ Ïg Zz M ¹Ü Z z ~„
Ðh
”Cg CgŽ à ™o¢Ä¤
{z KZ6}Ñç ð|Æ \g- ä Š·
„Áê6á|Ý ¬}g7žì ŠŽñ~]gßkZ ` My
ÆH !
™ƒ F
”
h
o¢ÆXì
ó » (White Anglo Saxon Protestants) ó óï
F^ZzL L
: â iÄ*
Å+
$
=ìg ZÎ6
uÆyQŠpgzZ'•M%ZgzZyà Z| ¥
+F
} o{”ì‡Ð w‚g ZD
Ù zŠžì1+F
Vc
ú» ÏZtçO X q
’~Š·
ÃV-Š· )g f Æ ó *
ˆSq
Z ä xzg ñ0
0
Iw‚P @'Æ
˜l
ƒzZ ä ëž L L Å 'c
Š™~'Ð x Z²ZÆOÆ x?Zm []|
Ð kZ Å ó ó!á1 ™| m
uŽ {z zŠ YLž
L ìt§Zzó ó! • AŠ ÌV- VZŠ¤

!ƒð Mt ‚L„h
•
á ~õg @
~g7Å *ŠwVVc
ú{Š c
i
( Y 1993#B12)

67

gz Zì ÒgzZ ~C
Ù ª¡ó óhŽ S L L{ŠŽñ»VÇ|gzZ V-Š·iÍ Zž Ç} ™~
Z
 Šupì

ó 7gzŠ {Š c
i³%»û èöÃøÎô ]çøÖû] kôÃøÎøæø ]ƒø]ôügzZØ{» *™[ Z 3U
Æ ] ©Æ VÇ|gzZ V- Š· ÃVƒóñƒ D™Ã½ÜÐ ë›yS
:ì sfø
 yÒ¿»XØŠ™iÃ%6g ZzŠ R&
È Zzc yZgzŠ Æ Xì ”6V-œ&« Å * ¾~{gzš ª ( 1
uñÝZ Æd }]|Š Z®/ 5 ~ yZ gzZ ) ¶¾Š Z® Å d[
ÅV- Š·q
Z ªóå;gƒŠŸÐ+
YzŠ6yZçO( ¶ï•
á ÌÅVzg »zc
GE
"N}uzŠgzZÐs§
XÐ+
YÅVñzg„
 6ì
Š
Z
M ~ bZzZ Æ ~{ ~œ ¶a [ zZ ~ wq ‹gßkZ ( 2
d²6V- Š· gzZ Š
ƒ @'

nç[ Z Z®X à ™wJá|ä âzg ž
VÇ|{zžakZX Z 7à
: ¶
»d
¯gzZŠŸ+F
7ZgzZ Š
$
ƒß] §
gz Z ›Å yZB‚Æ kŠZ ‹Z f ÅX ¸
ó L
Þ ‡Æ d []|q
Š 4
Æ
t X åc
Š™q
Ñ~:ßZ 7Zž åh
”zgŠ kZ ( 171:Y ûZ ) ó 0
ó L L»]o
X ;g ~g YJ
w‚g ZD
Ùq
Z•zÁgzš
SC+Gg D
ÆH !
y
~ Ë Æ T Zƒ 0
éE
'
[ zZ Ž ~ wq ]gßkS ( 3
Üû³ãö–ö³Ãû³eøü äœy M Œ
Û ¸!ÅTZƒZaó óhŽS L L{z»VÇ|gzZV- Š·
»; fgzZ„
 (~Š·{zó¶~Š} Š~p ÖZÆ( 51:>Z
ÓZ ) û ˜
õ Ãû³eø ðö ^³nøÖôæûø]
çO X c
¯ g » î0È M ÃVâ ›ä VrZaÆ kZžìt ¯gz Z Xì g ‚•
á
óÅŠæ ÅVâ ›~ ì Å6ï ~ bZz ZÆ ~{~œ, ^ M ä VrZ¬
ŠŸ7„?E

z •Â7ZgzZ¸ÔŠ +F
ÆyZ ð|Æ6ïžakZ
$
ÐOh!
 zŠ »kZÔŠ »ÔŠÆËžì wßZ ê » *ŠgzZ¸

ó ìg ¯: ¶
»d
¯z
aÆ yZ Ü›ªóì [ ƒ ̬ ™f »T •{z³» kZXì @
Y0

70

C :ž HV-ä VrZg Ö Z »[<Zgz Z]ª
7Y M ? ¨
ì ÷
Š ¼ Ž ç M
! Ï ñ Y ƒ HÐ H *Šž Vƒ ]ª"
žÙg¨ñƒ D™kª6kZ Âìt Ý ¬ »y¨
ZU*
Ñ)q
Z Z
Â
ŽÆ( 75:x ÅÑZ ) —šô…ûŸø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] løçûÓö³×ø³Úøü \¬vZÃ fx Z™Y m
Z
gz Z ( 105:Y ûZ ) ûæä³³×# ³Ö] Õø…Fø] ^³Ûø³³eôüžt™| (Ѓ
 gzZì
ó ;g @
Z™] Z@x
Ž6¯ÅkZ ;gB‚Æ~
x™ Z ÑnçŽ » ( 60:LZu Zµ) û ëÔßF³³û³³³³mþ …øø]ü
gz Z îÆ yZ • Å~ KÆ ]uZz z_Š ZjÆ wä å\ M V×Ík\Zp?ì eùaÆyZZ¦
æËykZ ðû—Ë~䃬
gz Z Cc
ÃŽ ¯
 !
ÆyZgzZáN ZƒŽ Å46{œ â gzZ e
œ â ~¢q åL<X’ž
Z » ±Cc
q
½h
]
WZk

iÆ yZñm
yZz6~ Vâ ›Šp• ~Š NZ
Å ó ó+
 <L LkZgzZ ó&7ëÑÆ Y ²ZgzZzÂÃVÇÍ-yZz/5
g Z- Š îG
00_Iâ ó¶ˆ~Š¸ÅX] uZzz_Š Zj{zžZ
 Ì[ Zžìt ݬ »]”
Hg ZÜZ6lzg Å„ nZ²ZÐ ä™tÃyZ ó•` Mt ‚ÆVƒó# âÆ
Xì ; g Y
kZ Ânç¬gzZ DÐ ƒ
 Ð ~ ] uZzá Zz ä M 7~ w
gzZ èÂø…ô^³ÏÖ] X èöóÎ]çø³Öû]ø XèöÂø^³³Š$ Ö]œy M Œ
Û &ì
ó »#
Ö ªÄ ªª8{Æ*Š
ƈy M Œ
Û ™f~i Z0
Z Ë: Ë»TgzZì
ó @
™xÎñÐVñ*
,Z èÎù^³vø³Ö]
ï•
á ~xi Zß ~Š ã
Æy ZZgz Zxs Z Â& ¤ÅkZç OXì ŠŽ ñ6ÔC
Ù
E
45J" ‚ L L5Ž Ik'Î ZÎ ã½Ð [ Z ë @
gz Mú6xs ZÝ ¬ ó óÒë¨E

G3H
u‡gz ZxƒñÌÃ#
Ö ªÄ ªä kZ ó¶6¾‚
Û ÅHE k‚ Z ÅT ó¶ðƒ
óÌãÃ)z EZŠgz Z åÌÇ{Š â ._ƾ‚
Û Ågz š k Qža kZX å c
Š¯
í Mƒ>Ât X Ïìg ¹!
ågz Zì ì‡Ðå ] Ñ»ž åx ¬g¦tçO

69

Üj Ëa h ^e

k
¦ãZzq
ZÅ ógózšáZzä M LL

: ósg ¬: ~L L Å )X¸ 7¦æÆ J
e
Ñzgó )gŠ Â]twD Z)´
©¢E
-G
: ó_ö: Šó ë
Yq
+
ZŠŽ z!
ÆkZX¸ y¨
ZU*
Z sÜ{z c
q
Í ( ó ó! î>XG
» | |gzZ „ósg jÅyZ t Z]Æó ó!ŠŽ z ÁŠ ˆo !Ó ó ~%{Ç L L Å
ÅM
VYÀg Å8
•
Û L LÅž{@x»|kZI~œy7ã½ä VrZž åt ê ¬
~uzŠgzZ ì
ó „g M ÃuóÃ *Š ~g7 ` MŽ å 1™»óó ó!ì ~Š·
½
åÝq¢gzZŠ OZŽ 7Z6yjÌÆwLZgzZ¸Ì~3
jÌ q
Z {z +
Y
C :žì VÈÐg ÃZyZÆyZ {z
~ g ° Z c M }% @ M ™ wÅ
!N Š k

¦u Z Ïà ®Š Ågz š á Zz ä M
C :gzZ
Ð g ° Z Òn ¤
Z VzŠ V Z {Š6
! [ @Å V î Z â ~÷ 8
•
Û Çn : Ñ
u ìZgzZ[_
gŠT7Z~ ó ó|E¬L LgzZ 70
Z wkZ KZ V M'
h
'
×
.Z ~Š Zzñc
gŠ~6ïä VrZŽì @
ƒC
Ù ªÐÄkZÆyZ {z åÝq
C :ªóå¹~\Œ
Û ì YµZz}g )Æ
ðà } g ) }¾ L È Zzg ƒ M
! [ Zp Æ ä â i gz Z Ë ì ; g N Š
KZŠp6kZ ñ3Š©Ž Æ ó gó zšáZz ä M L L7Z ä ó ó| gz™ L LkZ ÅyZgzZ

72

~y
MÆvZ \
å Mža kZ óc
Šg Z Œ
Û#
Ö ´Å#
Ö ªƒŒ
Û ÃƒKZŠpä\
å M
Xì *
M Ä #
Ö ª ó7ÃwÎg c
Ñ Ë[ Zˆ Æ ~
\ M gzZ • wÎggzZ Ñ
ä~
x™ Z Ñžì He
ZzgÐ h ÷Z ]|ä VâzŠò›gzZ ò~g gçO
‰• ðƒB,Z~: M #
Ö ªgzZ ƒ~÷L L:c
â•
Û ™hŽÃVèZ VâzŠ KZ
p ÖZyZ] !
¸ä~
\ M ~p ÖZ ãZz{Š c
iÌÐkZgz Z ó ó!VÄ
ZVâzŠt
Ð c
Í Â~L L:ª ó• K e
ZzgÐ h Š Z”0g˜ä ò~èF
Ž ðâ •
Û~
Îì Å'„ âZ sÜÐ kZ ä ~gzZ óVƒ Š
H_¬~ „ #
Ö ª
: Z7Ø{yZ„
 ŠugzZ DDDD ó ì
ó Cƒ ðƒ S(Ð ]Š Þ¶Z iZ ã xgŠ
G
Ð
ó N M 7I ÕäS}3!Ð #
Ö ª » ¸z ÐŽ ÃsÐ ]uZz ]Š ¬ ¾y

gzZ
kZ ÅV6tŠ !
Æ kZgzZ [²ñõ
Z m» ] â ´ ë Z ‰Å#
Ö ªƒ Œ
Û
eã M Ì~ yáz ëzÆ ËIw‚ÎÐ ` M Ž ì Ð à ¥pu *

X ¶7
Æ~
wÎgg
uªó ó èß$³³Š% Ö] Ý% ]öL Ž
L ~ó óL
ð Zƒg
uL LkZ ( 1)çO
»BÖZ >gÎ~œy M Œ
Û Ž ì CY ~Šg Z Œ
Û ïq Å¥%z x £ ÏZ ~}íf
j/ôg;ZYŠ¼~ g
uÃ]{z´Æ›
ò 9gzZ ò~g g 9ŽgzZ ì
ó
? L L:žì ðƒ yÒ ~ p ÖZ yZ #
Ö ´ ëZ q
Z Å #
Ö ª ƒŒ
Û ì
ó ~z%Ð
y•
á ଠ¸
ó D™ Zƒ y$
· gzZc· LŽ ì Zzl
wÒZ uD{zždŠ
ó ó! Vƒ ìg ™ ÒÃ Å äY á '6}uzŠ q
Z ~ ~— Å VÂg q
Ö ªƒŒ
#
Û ~kZì Åe
ZzgÐh{k

Ù 1Z]|g
C
uŽ äò›x â Z ( 2)
¿q
ZžÏñYƒx ¬gzZMâZª
zŠ L L:žì ðƒŠg Zz~p ÖZyZ#
Ö ´Å
{•gzZ e
à ó[²~Š: ) ǃ: ðÃÑZz ä™wJ » kZpÇáï > 2i KZ
gz Z ( ì _ƒ Za µZßZ °wq]gßt J
uÅVz°!
ò £Æ] Zg â Z[²
Ѓ
 ( 3 )gzZ ó ó! ÏÑ ä™7© » VZgzZ Vzg Zi {!}i Å[²

71

4ƒÐ fƈÆkZgzZí6
~ËÆ]ÃÏZ ,•
Û M [ zZÆX»] G
é5šG3E
t Ì~ }g !
Æ ] Ñ»gzZ Š
™g (Z ]gßÅ Y3Z sÜ™ƒ ¹Ì{Š â
( Big Bang) óÆ
ó }Š xL Lq
Z ~x m{ q
Ztž‰ a ™të›
~/q
ZgzZ ( ì¨Å ó óÁ L%
L ZÆ\¬vZ c
ÍŽ ) ¶ð M~ŠŽ z~ËÆ
: Zzˆ Æ ]æ m{ q
ZgzZ ì
ó „g ’gzZ ÁÚðƒ CÎ6# â Æ
óÏá™g (Z]gßÅ`q
Zy
ÆH !
ñƒDƒßðƒCÎ6~‚@'

g (Z ]gßÅ ( Black Holes) ó óVp ZgÎ{ (L L„¬N KŠ¼ž‰
4ƒC
ä +-Za ~g@a ] G
é5šG3E
Ù â ãÎ 0
Z Iw‚ „PçO X • _™
q
4ƒÌ[ q
"M ec h an i c s o f t h e 6
qçñÆ #
Ö ª‹ G
é5šG3E
Z
a^g y M Œ
Û àƒL L:{Š™ ù •
á ) ì ~Š ™"Ð x *
Æ Doomsday"
~g7 ž ì c
Š ™ ãZz ~ T ó( Š !
M xsZ óezg + -Z ò*
! X 60 ó óc&
î Ã
TÆ kZ ƒ
ó gzŠ °» ÌZžì YƒŽ óIÐ #
Ö ª ~y
M gzZ ~(Å] Ñ»
ðÃgzZì $
Ë ƒ µZz #
Ö ªŠzögzZ KgÅkZì ðƒ µZz }i ~g ø ~{
E
'
C:å¹Ät~ª¾xðÒ›. Âä~Š !
MŠ Z%® )Xƒ„d
Œ
Û {zž7=
~÷ ì lg Z ¦
„ âZ ~ #
Ö }
Å 0ƒ !
gZ
! 7gz ™ #
Ö ª Å *™ ó•gz ™ #
Ö ª Ð *Š
( XƒŠ
ƒÌB‚ÆbÃÑ!
{™Pó Šó g Z ÂL¼
L žì Yƒ~kZp
G
$Nc
©$E
Å kZ gzZ å›E
[ ç¤NÆ #
Ö ª ÌZ ÝZ ÂÐ Ãî0•G
Æ yZZ wq¾
E4»$
z i ¯Åy¨
ZgzZ ì
ó Åäƒ ó óDL Æ
L kZ 7Åäƒ ´c
~z b
gzZ ó óø½5G L L
©$E
Æ]ñªó ó]>Zˆ‡ Ln
L ç »ÌZ {Š c
i ÌÐ kZÐÃî0•G
Æb #
WgzZ c ʼn
Ü z kZ ~g ø b§ÏZXì »¢6Zwz Z b
gzZàZ Y {g !
zŠˆ
ðC ] â ´Ž Å#
Ö ªä ~
x™ Z Ñžì Å%Z kZ ÌZ ÝZÐg ±ZÆ
¬Ѓ
 çOX @M 7ûgzŠgzZk

Š {Š c
inçt [ZÐg ±ZÆyZ •

74

„g| (+
YÅ8{ LZ ( ~i Z0
ZÐÆó ó! Š
^Å#
Ö ªwe: â izhzŠ L L
Z Ìu» ~g ëg !kZ Å_Š Zjz ]uZzgzZ ‰
q
Ü zgzZ: âižìt ¯Xì
ä~
ò èF
xâZ& ì
ó Š
c
Š é~ y!
i CZg 7Z ]gzp e
.~ g
u
ì‡#
Ö ªL L:c
â•
Û ä~
g8 MÐ zg ÅTì
ó He
ZzgÐ h ÷Z]|
ä M Ã'

Z'ƹw‚~ËÆ T óñYƒ:¿: â iJ
Z
 σ 7
b§ÅyŠq
Z ( ߪ)-Ñ
ó äƒkC( ßq
Z ª-@
)-·Ñ
ó
Æ u¿Å?q
ZÆ v M‚q
Zg zZƒ kC'Z'Æ ] q
Z yŠ óñYƒ
ó ó! ñYƒ¿# â
{Š c
iÐ ƒ
 »ˆy M Œ
Û èa Â#
Ö ª » ¸z ì
ó [ Y Hn²¬ž 6
Ö ªƒŒ
#
Û ó$
Ë 7„ƒg ï ZÁWÃy›Ë ÂÐ kZ Z®ì
ó qçñ™¯ZM
y›ðÄh
•
á ó• ðƒ yÒ ~ g
Š q Z Ñ!
{™PŽ ÌÐ ]â ´ yZ Å
öRÅs %Z ~zb
Ë~sz òG
& z¨Åp ÖZ ‰ÆyZžt ÆäOS }
ó ™s %Z
ˆ~Š~ g
Š q Z¸Å_Š Zjz] uZzX‰
Ü zÆ#
Ö ª » ¸zÐb§ÏZXƒ
óD M 7Ãó óäƒyR L gLzZl,Z¼Ã7Æ] c
ó‚h
]
Ì{zì
E
b§~'ªó óýi8 L 6
L ] â £&»}i c
ó*
ƒ qƒÐ [f» `gÎ}‰
4ƒh
Tq
Š 4
Æ] G
é5šG3E
]
ža kZ ! VZðŠ {C " c
óv M x¹ c
ó*
Y9Š
lŠ¤

B‚Æ ~!6g"LZ#â Æ ~/xq
Z ] Ñ» À‰
Ü z kS b§
66c ¥@'{zž Çñ M ‰
Ü zq
Z b§ÏZì
ó „g YÄgzZ tñƒ D™
ÅIÐ #
Ö ª ~(kZžì ê Ht  óÏ ñY ¬ TgzZ Ciðƒ C3
Å lŠ¤
Å}igz Z ñYƒ Za w%Z {z ~ FÄÂ6µñÆ #
Ö ª Kg
ñ O Å tæÐ [f~ i Z0
ZÆ ó ó! Âx c
Z ¶Š¤
} Z s§Åú ^ß L L
äƒ qƒÐ [f `gÎ~ËÆ T óñYƒ +
Y Å[fÐ tæ
`gÎgzZ0
e ì
ó ZƒŠg Zz ~ 9gzZ 8 ] c
M Å îG%gZ >gΞ‰óV M'h
'
× XÑ

73

z ¥ ÅT ì
ó Åe
ZzgÐ „ h{k

Ù 1Z ]|ä ›
C
ò x â ZŽ g
u {z™| (
Z » äÎÐ ] Z•
q
ÛJ
Z
 σ 7ì‡#
Ö ªL L:c
â•
Û ä~
x™ Z ÑÐ
} â 'žJ
VŒÐ
ó ,™k
 Ð}uzŠq
Zvß6TñYƒ:æ M'
h N
ó Xó ÐN Y} g â vß‚
n²¼ ~ }g !
Æ yZ ì m» V(uzŠ «J
V˜ Ð ~ yZ
ó ó[ ë M ?Šæ M [ë M L L„Šp Â{zžakZ ì
ó 7]gz¢ðà ‡Åä™
g Ã7gñZ P t ~ KÆ g¨6g
p
u ~Š%Z ó• ï» ¾ Z]Å
óå ` Zzg » ä™xÎñÐ x *
Æ Vî c
gŠÃV”~ äâ i *Š ( i) :• ~gz¢
Ѓ
 ~gzš QÆ ` M ( ii) X • e
ÃgzZ t Z²Š Z%Ð ] Z•
Û VŒçO
ž7=ðà ( iii)Xì @
Y¹ ó ó*
Îw(L L6gî O&ì
ó %q OË{Š c
i
] Zg â Z [²{•gzZ[²~Š:Ð XóÌD Îg«k

igzZ }ik

i {zÆ%
6ª
zŠ Å%kZ ( iv )X VƒD MÐ+
YÅ„]Z•
Û „Š Zz ó•ìgwï%
©$E
Åi ¸ M î0•G
sÜÆ kZÃk
 Å UÅIw‚zŠì ðƒ qzÑ ó x
ó k
 L LŽ
Vlªó ó h…ô^vøÛø³Ö] Ý% ]öL Lä@x ZœÐZž ǃŠ c
çOXì Ýqw
©$E
ug¦.
J
Þ ‡*
Ž yZgzŠÆó ói ¸ M î0•G
L L{ izgPkZ ( v)gzZX å c
Šg Z Œ
Û Vâ Å
t »Vl¤
Zžì ]!
ÅÀÐ yÃÃ7ÆkZ ¶ðƒ6tZ²~g Ž: Xz
y Ò~ g
ukS Ž ñYƒ ÅzgŠ ÏZ „nÅe
ÃgzZ t Z²Âñ(
Ð MŸ
ó ó! , k

±Å]¡•JóV*Š {o} Zgv
L L Å Xì Zƒ
ðƒ ~Š Å] ƒ+C
Ù âg zZ VÇÍ-ÅVñæyZp¤
Z Ã ¶Zg ónºZ
ìg} Šg Z Œ
Û 7„ d
Œ
Û sÜÃ8{Æ *ŠŽ ì 7pŠ ðà ÂÐ Vz¸
Ì{z~ZgŠÆó ó]Š ÞÅíZ Œ
Û Lp
L ¤
Z )•ìg™¥Ì‰
Ü z»kZÉ •
-8™ dttg
Ð ~ Xó6¯ Åx?Zz > }Z é<XE
Š q Z yZp( ! • Y ²Z .
Þ ‡
Åc
Í )B‚Æ~g ëg!e
.*Šžì Ýq¢t à ¶Zg óŠ
c
Š6zZ!Zj »P

76

c

ó @ ¬»xs Z

75

Ü jŽ a h ^e

x ª »ÄÜÄ Â@ ¬
Æ xsZ ª ~y
M J
V˜ Ð ~ ] uZz xg eÆ IÐ #
Ö ª
œy M Œ
ÛJ
uÅDƶZg Ái Z Á Âù¬ðÃÅkZp¤
Z ì
ó m»j @¬
G
E
G
"~ˆy M Œ
/{¢kZÆyë @
g Zæ¾5E
Û VâzŠ òºgzZ òûÆ õG
ì
ó 7ŠŽñ~
œy M Œ
Û g !
&çOXì„@¬ » h+Š³òi Ñ»T ó• ñƒŠg Zz {Š ¬Zz
Ðùô vøÖû] àômû•ô æø p‚FãöÖû^³³eô äü³³øÖçû³‰ö…ø Øø³‰ø…ûø] pû„ô ³Ö$] çø³âö™:ž•ñƒŠg Zzp ÖZt~
!pZ ) —ä´ ³×ôù Òö àômû‚ôùÖ] o³×ø³Âø åü†ø³ãô¿û³nöÖô
( vZ )ì „zL Lª( 9:# Z ó28:¸Z ó33: îGE
} Š ( xsZ ) h+ŠgzZ ( œy M Œ
Û ) ò† ZÃ ( ~
·) wÎg LZ 5ä T
ŠÐ Zg fû%zŠgzZ ó ó!6( Ï0

i ÄÂ) +Š ÀÆ ÀÐZ} Š™¨
 ¸ž @

!pZ )B‚Æ t•
VŒ gzZ ) vßt L L:ž ñƒŠg Zz Ìp ÖZt ( 8:# Z ó32: îGE
Û
G
• T e ( ì ™f » „Š·I ÕäS}3!6] â£VâzŠžakZ ó• Š·Š Z% ¹Z
å˜i ÑÃgâLZvZžZ
 , Š uÐ( VæYÅ ) VrñLZÃgâÆvZž
òûÂŒ6] c
M õ0
yZ c
Í ó ó!ƒg ZÍ *
„ HÃVz•
Û »yZt {Zp óÇìg™ â •
Û
YÅ+
+
¨
ZݬÀgzZ ã ¨
Z » â~g7ƒÅ~
g8 MžìtòºgzZì
ó
g !
„ õ0
~ p ÖZ Z}gŠ~œy M Œ
Û Ìy*t Ð t· Z ŒgzZ ì
ó
Vâ ¨
Zx Ó1Ã \
å M ( !~
Ñ} Z )ì 57ä ë L L ( 1) : ªXì ZƒŠg Zz
1C
ÆVß Zz y˜ x Ó1Ã óå\ Mì 57äë LL( 2) ó ó!™ ¯k


2
gzZaaÆ
DNTV ^f‰E —]†÷mû„ôÞø æ$ ]†÷nûŽôeø Œô^ß$×Öôù è÷³þÊ$«Òø Ÿ$ ]ô ÔøßF×û‰ø…û]ø ^Úøæø™ DME

} (} (ãZ Ì6}iŠpgzZ ñY 9Š ~ `gÎ0
e gz Z ( 1) N Yƒ Š
Æ kZ ¯
 !
Æ VŠ kZgzZ ñY 9Š b§~'
Ð(&{zž ,¤
[Þ
X} 7.
Þ ZyÃî»v MgzZ’Åg0
Z
½h
]
Æ Vâ ›~ }g !
Æ ] uZz xg eÆž² ã xgŠ%Z
+ ¬zY f, Zй ó„ì 2~] 2zu“z/5q
Z » 6 Cc
è Ì
Å HE Å ( d
Œ
Û èâ ~ p ÖZ F9É )¢q åL<X’Ž • Š œágzZ [ &
Â] Zg •
á Z+
Y Å] uZz xg e yZ X ‰ ƒg D » ó ó46Ò L LF
6b‚
Š q Z yZ V×Í-gzZ ,¸-ÅyZp• ŠŽñÌ~ˆy M Œ
g
Û p¤
Z
E
G
åt
] uZzxyZX • ï•
á ~[ Z1Z ZÆ èE4¨ÅZ[ ÂŽ • ðƒŠg Zz~t
ã¨
Z õg @
ªó ó p†FfûÓöÖû] èöÛøvø×ûÛøÖû]øL L¬Ðƒ
 ( 1) :ìt K
 Fãâ iÎâÆ
^³³³‰÷^û³³³eøü~e
 M ~uzŠ Ål Z >gÎ{g •
á Z+
YÅT ó ók
 + F
xL LÅ
G
ó ó3ŸZ[ !

L g
u ïE
ó ZƒŠg Zz~p ÖZÆ —]‚÷³mû‚ô³•ø
L 3µ9·ÅTpì
«z¾æVð;ÆkZgzZ `zy
» ó ó Ù^qù‚$ Ö] xnŠÛ³Ö]L L( 2)X •ðƒyÒ~
§zŠÆ[ Z±ÆvZ6ó ó à³nnÚù ]öL L)g fÆkZvŠº Ö!
c
„nxÅVâ ›Æ
gz ZO»wYŠVð; ÆyZgzZwz4
» e*%0Z}]| ( 3)X ŠÅ ãU
4
» ðögWG‘Áz4
V˜çOówLZƒZ±»vZvŠº Ö!
J
c
óŽ¹~y
M »V-Š·
žì ŠŽ ñ~p ÖZ yZ~60e
 M Åsy

²Z >gÎ{g •
á Z ãZz Ì»kZì m
4
( 4 )y
ÆH !
gzZ ó ó! Å#
Ö ª•ã¶
q
Z ( öPWgG‘ª) {zgzZ L L —èô Âø^Š$ ×Öùô ܺ×ûÃô øÖ äü³$þÞ]ôæøü
4ÉZ ` udÄÜ6èg Z ï™}g7gzZ„@¬»xsZ
3E
!x ª»x ÂÆ> ðE
Y 1993#B17
DèÛnFÏÖ]E —I†öÛøÏøÖû]æø ‹öÛûŽ$ Ö] ÄøÛôqöæø H†öÛøÏøÖû] ÌøŠøìøæø™ (1)
X óÐ
ó N Yƒ Š0
egz Z `gÎgz ZX Çñ Yƒg â"0
egz Z L L:ÀF

78

Åg EZ ! fìŠ Z%„¸)KCÅ~g6QX Çá VZ ÌÐZ Çì evZZ

ÌÐZ Çì evZZ
 Q óÇì evZJ
Z
 Çìg Ì{zgzZ Çñ MgzŠ » ( òÝ

Æ w¸Æ~zZg ó ó! σ ì‡ÄÜ6& §Æ]t{g !
zŠQgzZ DDDD Çá VZ
::
 š ÌÙñ{t Åå\ MgzZ )X à â •
Û g (Z Ùñ{ä å\ MˆÆkZ ._

ìs
 ZÜ~ e
Zzg ~uzŠq
Z Åg
ukZX ( ǃ~ˆ yÒ »kZ ë @
ó¶

wi *
] »'~g ‚ KZ Ìy• M Â Ç ñYƒ ì‡{g !
zŠ ~ *Š x  {z Z
ž

~uzŠ ‰çO) X Ï}ŠÄg ™wïC
Ù !
Q'x ÓKZ Ì}igzZ Ç} Š â •
Û
( •ðƒyÒÌ]¬Å] »'
yZ~g
Š q Z
` udÄÜŽ [ Zžì @
ƒ"
U
ÐX•{z g
Š q Zë Ze
.zŠQ
4ÉZ
3E
çO X ǃ ”Ãèg Z ñzg ÀgzZ +
¨
Z ݬ }g7 {z ǃ ì‡x  » ] ðE
~z%Ð ( ¸ xÝ{Š™Š Zi MÆ ~
g8 M Ž ) hy!
N]|~›
ò 9( 1)
X c
Š$ c
ËÃ}i ~g7 a }÷ä vZ L L:c
â•
Û Š•
á gZ ä ~
\ Mžì
~÷žÅgÍgzZ óÌ[fx Ógz ZaNŠ Ìtæ} g ‚ÆkZ ä ~çO
bŠ 3Š ™• c
$= Ž Ïìg ™ƒ ì‡6V ¸´ x Óy Z #
Ö ÓÅ #
Ö Q
žì e
ZzgÐ h ŠÎÑZ 0Š Zl]|~ òN
 0£Zµ ( 2) gzZ ó ó! ‰
Çìg ¹!
y Zƒ ¯ »}g Ç•
 Z ðÃ:6èg Z ñzg À L L:c
â•
Û ä~
g8 M
Æ.
z Z:
ó Š™: 4ZŠÃxs Z î0*ЮvZ ~ TÐ Zƒ ¯ Ð V‡Æ Vß !
}
X )g fÆš
 ¦Å[¦Ë{ Zpgz ZB‚Æi Z ³ZÆ•Æ] ³Ë{ Zp
} Š™[¦7Z c
Ç} Š™ï•
á ~xs Z I Zgz Z Ç} Š ] ³7ZvZ Âc
ª
6kZž• D â •
Û h Š Zl]| ó ó!Ð B™wJ4Š Ñ!
Åxs Z { zçO óÇ
39e
 M ÅwÎÑZ >gÎŽ ) σ ~g7 ] !
{z A
 Lž
L ¹ ( ~ wŠ LZ ) ä ~
ó ó! ñYƒaÆ„vZÀ»À+ Šž ( ì ðƒŠg Zz~

77

y‡ÁZ6}È LZ ä T•{zì •
'
!
~(L L ( 3 ) ó ó!™ ¯ Øga
C
3
ÅÄZ >gÎ ( 4 ) ó ó! ñY0ÑZz ä™g ZŠ¸ÃVß Zz y˜ x Ó{zž @
c
â•
Û wi *
!
O
45O Q L Ls܃ Å ó\
G
7a Æ „ V1²ª ó óèEG
å Mž c
â•
Û ~ 3gzZ 2] c
M
óå\ M~158e
 M Ås Z²ÑZ >gÎ ( 5)gz Z !ì ÌaÆVzuzŠ ªó ó+y
W L L
4C
[ Z DDDD ó ó! Vƒ wÎg »vZ +
Y Ń
 ?~ !ÍßžØŠÈ L L:Š
c
Š ¬Ã
Ñ »ƒÅ ó\
å Mžì @
Yľ M'

³xòiÑt ³™ ¦ÃòºgzZ òû
Æ~
\ M6èg Z ñzgÀªã ¨
Zݬ}g7Z
 ǃZg7‰
Ü zÏ Qw¾zx Ž
C:wD Zw–c
ÍX ÇñYƒ„î»+Š ñƒñÑ
GLG
¢z
ì ¹ !
ÌZ x » V ¹ì ›•
Û ï
2C

!ì ¹ !ÌZ x ÓS » © Â § â

ˆ~ŠB‚Æ s
 ZÜgz Z s
 Ÿz e
.¸t Â~ yZ Â îG
P!tg
Š q Z •g

*ŠÐz¥ÅTì {z Âug Ig
uq
ZÐ~yZçOX Çìg™ƒ(Zžì

å\ MgzZ åZƒì‡~äâ iÆ~
x™ ZÑŽ Çìg™ƒì‡Qg !
Zx Â{z~
q
X ;gg Z Œ
Û '~ ]gßsà M gzZ ï» KZ J
k'
MÁi Z ÁÌˆÆ wÙZÆ

._ÆkZgzZì He
ZzgÐha0yˆ]|ä N
ò 0£Zx âZÐZ

óÏìgŠŽ ñ]tÎâ }g vL L:c
â•
Û ™ƒ¥#Ð j/ôä ~
g8 M

vZ Z
 Q óÇì evZ J
Z
 ( å+
Y Å kŠZ ‹ Z f KZŠp{g •
á Z » å\ M )
ìg ÌtgzZ σ ì‡ÄÜ6j§Æ]tˆÆkZX Çá VZÐZ Çì e
^ »QX Çá VZ ÌÐZ Çì evZZ
 Qì
ó g 쇞 Çì evZJ
Z
Ï
Q óÇì evZ J
Z
 Ïìg Ì{zgzZ Ïñ M KC ( ݪª) à Zz ä3

D ð^nfÞŸ]E —CàønûÛô ×øÃF×ûÖùô è÷Ûøuû…ø Ÿ$ ]ô ÔøßF×û‰ø…ûø] «Úøæø™ DNE
Dá^ΆËÖ]E —A]†÷mû„ôÞø àønûÛô ×øÃF×ûÖô áøçûÓönøÖô å´‚ô fûÂø o×FÂø áø^Îø†ûËöÖû] Ùøˆ$ Þø pû„ôÖ$] Õø†ø³þfF³iøþ ™ DOE
DMQT V Í]†ÂŸ]E —^Ã÷nûÛô qø ÜûÓönûøÖ]ô äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø oûÞùô ]ô Œö^ß$Ö] ^ãøm%ø^³þmF ØûÎö™ DPE

80

Y
&Nž• ŠŽñ]o,Z L L:• ˜ ~ Y 1981 ag â "
!
ó óCæôZ L L
»%$
ëG
Y Ñ®
Y
C ~x ¬ ½²&) ëG
&N ÀXì Š
ì ;gƒ q ZŠz [Z ( ì @
Yc
ŠÈëE
M ‰
Ü z
Y
&N „
Xn Y¹ ( : â i h'c
: â i Cª) ëG
 &ì ;g MgzŠ (Z6(ÅkZgzZ
Ð ä ;[ ˆ._Æg ÑzŠ Z°Z‰bŠ~]Í ¸gzZyZ6# óCªë
Ü z { z ñƒ Ù ŠÃg ÑzŠ Z°Zƒ

 y Z'ì gzŠ »y ZdgzŠ {ŠŽñžì ¸ è
Y
&N ~ Tì ~ V ⊠„ y ZÇ
äJ
Y 2000Ð Y 1 98 0ª'c e Ü$
ëG
ù•
á óã ¢hâÒ*
Ññ; @ó '
ó ÂÐY: Ì[ Z¤
Z L L! Zf) ó óXž² » w ‚
kS ‰
Ü z kZ ÂX ( ]g ¸ X 8 - Xg7 x Zg óV {vZ¾g Zi !
ókî ; ò Ýzg {Š™

¦
Ù Ì~ kZp ó7c
C
ì 9[ Â[ ˆ »Y ] Hžì 7c ÂÐ% Z
c
Í ) ] Zg •
á ZÆ œy M Œ
Û ~ŸpgzZ hât Å ]Š X§ zŠžì 7— ðÃ
E
E
Å
Å
Xì ._ÐÆ ( ú3 Z >g „ c
Í ) ] %¥Å å~tg
ugz Z ( ú3 Z îGÈÑŠ
V ¸•
Û ]ÆVÇ|Ž óã U
æ M Å d []|ž » kZ³ â •
Û † Ÿ Zh'
× 6kZ
Æ „ x ªÆ ó óª
Z° ðZ}
L Lgz Z ó ó>
Ø •
á Š !
ã • M L L6} i ì
ó {om 5»
Ä ÂÆ xs Z t Z]Æ ó ó! ðñ Zg !
Z1 ñ ZghŠ¤
5L L Å c
ÍX σa
E
34ÉZ ` udÄÜ ª mz w°
ƃ
 Vâ [ gzZ VJZ x ª6R@¬ » ] ðE
ÐO !
Xì ‚
gwÅxÞk

¼ c
ÍgzZì ê h q
Š 4
" Y Zg ÆH Z ˜c KZ ž Ç ƒ ÆG Ì{™E
» %Z kZ 6µñ kZ
Üæ6R: ‘Ø{Å ~Šp›ÃÆwD Z)´~ ó l

ó A~Šs M Yß c
à M LL
IÐ #
Ö ª ä xj%+-Z <g·ËZ e áZz ä™ ô=+F
o„gzZ +F
c
Šg Z Œ
Û ³xgzZ òiÑ » Y »g Z ›ÃÃx ª6R@¬Æ mz w°Ä ÂÆ xsZ
4ƒgzZ ð6 Ø{ w2«ÅY »g Z q
Æ T¶ÅY »g Z C G
é5šG3E
Š 4
Æ y Z Xì
~XÅg (Z ]gßÅ]·% C» § {ë yZ äÜÁ~z6 {Š ‚~Ë

79

G]Š X§zŠ {z6èg Z ñzgÀIÐ8{Æ*ŠgzZ#
Ö ªÄ ªónºZ
ÃVâ ›á Zz ä™ ~g7 _ ZÑÅ Ô™¿gzZ yZZvZ L L~ T Çìg™ M
}) ÃVÍ߬ Ð yZ b§T Ç ñâ •
Û « b§ÏZ ÄÜ Å }i ˜iÑ
Ã+Š kZÆyZaÆyZgzZ ó¶Å «( à dyÑ]|gzZ dŠ î ZŠ]|
G
'
ÅyZgzZ ì
ó 1 â•
Û I aÆ yZ ä kZ& Ç} Š â •
Û « èE½) ˜ iÑ~ }i
1C
çO DDDD ó ó! Ç}Š™spÐ ª
q Åyjz ðZ ˜ iÑêÅÏŠisp
Å wD Z)´ y¨
ZU*
gzZ ~L ó~3
jÌ Æ¢qǶà NŠ ¡ ðÃÅ ÏZ
C:å¹äVrZZ
 óäó ó!Óó L L
l7 s M Ð g â Æ H Ç ƒ V • M
Ï ñ Y ƒ 0[ j Å ] Zg Ì gz Z
Š@ Ä • Ç ñ Y M Š cà Vߊ Q
Ï ñ Y ƒ Ù M Ð xw ¿ { ? Q
7Y M ? ¨
ì ÷
Š ¼ Ž ç M
Ï ñ Y ƒ H Ð H *Š ž Vƒ ]ª "
Ð ægp Òž y
M Ï ƒ V Z m¤
‘

E
E
Ð © Â î0*™$ Ç ƒ g© m t
ÅxOŠ zy h
âÅ]Š X§zŠ kZžì 7] !
ÅÀðæ

Ù Ì~ kZgzZ
C
x ÓÆ*Š ì
ó [ Y Hn²IÐ kZž‰ža kZ ì
ó ŠŽñÌ~ V1Â
g Zâ ZÆ]t èL½~ƒ
 yZgzZ•'gßðƒ~™gzZ à $
Å„xs Z<
Ø Zè
{” ù •
ák

’KZtg e Z x Zg ~Ñ]H çO Xì g Z Œ
Û'
gzZŠŽñz¼:¼ »
^ÛøÒø šô…ûŸø û] oÊô Üûãö ß$Ëø×ô íûjøŠûnø³øþÖ kôvF×ô ’# Ö] ]ç×öÛô Âøæø ÜûÓö³ßû³Úô ]çû³ßö³Úø! àø³mû„ô³$Ö] äö ³×# ³Ö] ‚ø³Âøæø™ DME

LàûÚô Üûãöß$øÖ‚ôùfønöøÖæø ÜûãöøÖ o–Fiø…û] pû„ôÖ$] Üöãößømû•ô ÜûãöøÖ à$ ßø³Óôù³Ûø³nöøÖæø Üûãô×ô fûÎø àûÚô àømû„ôÖ$] Ìø×øíû³jø‰û]
DQQV …çßÖ]E —½ ^ß÷Úûø] ÜûãôÊô çûìø ‚ôÃûeø

82

Æ äZŠÆ ðZg ~ wŠÆ T Ç ñYÎ’Å]ñ¿{zC
Ù Ð TϹ!
„ vßg »$
gzZ yZZ" sÜ~ *ŠˆÆkZçO'ǃyZZ Ì'Z'
1C
ÌV`Å #
Ö ª î0Ȳiu ܃IÐ[ Z±~zy
QÆ3„zgzZÐ
ó N Y{g
0yˆ]|Ž »•ÂgzZ ]jkZì @
ƒx¥:
 ¸gz Z DDDD !Ч
E
34ÉZ ` udÄÜ L Lg !
ó ó] ðE
~uzŠ ä ~
g8 M ._Æ e
Zzg Å ha
ˆ Ug ¯Æ } ™E

Æ ]Š X§zŠ kZ ªX å c
â•
Û g (Zˆ Æ h
âÅx ªÆ
! DZvZzX c
â•
Û wì7ƒ
 o™f »„
 è§zŠ kZ ä~
\ M
DDDDDDDDDDDDDD
IЄ@¬Æxs ZŽ ì m»]uZzz_Š ZjxyZJ
V˜ [ Z
ó`zy
» wYŠ ók
 Á {ngz Z u ܃ e
. óxq
Z ªó• á Zz ä M 7
»X ówLZ » V-Š· gzZ O» wYŠ Vð; Æ yQgzZ wz4» d}]|
ó[ c » `Ž â z `Ž c
~ sfÆ„ yZÉ ó{z´Æ yZgzZ ì
ó [ Y H¬ ™f
Vâ ›Cc
½h
]
žìt§Zz Âó{)zg¼» ó ó š…Ÿø] èe$]•øL LgzZ ò~u³
ËÐ ~ yZžìC
Ù ª Â+Š Y fìgX C™7I Ì™f » yZ Âe
ÒZ Å
yZ Ì+¬gzZY fgñ*
‰Æd
Œ
Û èâ ë @
ì
ó 7eÂg ï Z »yZaÆ
¹ ÌÐ ~Y f{ŠŽñgzZ ó• ìggz¢Š œágzZ [&
è Ái Z Á~}g !
Æ
X •n
gyDg+
YÅsz òG
& CZg 7Z c
ô³‚gzZ [ÅyZÐ
~ [ òZ òÀX àS‰gzZ • òÀÂ[ òZ ‰Æ wq ]gßkZ
:•tPÐ
4ƒÅHE Â~ *Š Åb‚Ø{p
¤ Z (1

ó [ ƒ »gzš » ] G
é5šG3E
VZzgö »] Zg¦z ] c
ÃæYÆÏZ wq @
~J
M%Zgz Z\g- 6Rò Zú
xk!
‚f a Æ ä™ tà ] !Ë s Ü Æ 2 Z ¸8x ¬Z® ì
ó
DsvÖ]E — Aܺnû¿ôÂø ðº oû•ø èô Âø^Š$ Ö] èøøÖˆøÖû‡ø á$ ]ô™ DME

81

Å dxŠ M ]|Ž Zƒ qzÑ¿»Y »g Z C»§ˆÆ kZX Zƒ eg¼» ] §
"% LZ6ð
]|Ž Zƒ qzÑ^ » Y »g Z C;gzZ 6fQ X Š
VÃw¾ î0E
0G
©$E
Ž Zƒi ¸ M »Y »g Z ãÕgzZ Y •QX Š
Và `z²î0•G

Z
LZ~] Z f Å d•Z'
mz w° ãÕgzZ Y •gzZŠÅ ó óh+ Š L L6å\ MgzZžg I‹Z f Å ~
x™ Z Ñ
E
X-4$LZ6x ªw!
»^sîkZÆ Y »g Z [ Z X Š
VÃw¾ñ é<G
Æ x ÂÆ
ˆÆkZ DDDD »x ª6R@¬Æx ÂkZì {zgzZì ¹!
³%„q
Z sÜ
ðÃÅY »g Z~ yZì ðƒB‚ÆŠ¶zŠzugzZ°Z ¸z wßZXð{ŠŽñèa
Ö ªx *
#
» ÏZgzZ ÏñY ~Š • o Î ÅkZ Z® ì
ó 7e‚gzZ ògzZ
ÀgzZ ã ¨
ZÝ ¬}g7 » h+Šá Zz äƒï»6~
·IÐ #
Ö ª c
ÍXì
È Zzg » {z +
Y ÅTì w2òi ÑgzZ ~y
M {z ÅY »g Z^„6èg Z ñzg
¹6gî O Ç!
ä wD Z)´~}g !
Æ Tì VZzg V¤V¤+
¨
Z
C :å
 · Zg z Q å ½ § â i c

!„
 å½ ¶ˆ g0
Z i~ c
Zgá ¾C
Ù Lž
L ìtì
ó ðƒŠg Zz ~ g
Š q Z ~uzŠ ‰Ž ¸gzZ q
Z%Z
}i ~g7~TÇñ MgzŠ (Zq
Z ̈Æ]Š X§zŠkZ ._Æó á
ó Zzi
sÜ~*ŠgzZ ( h÷Zùò› ) Çìg7¹!
ÑZzìvZvZ Ìy¨
Zq
Z6
yZ #
Ö ªçO X ( h Š&0vZ†ùò› )ÐN Y {g „ ó óëÜ+F
L L
$
Å#
Ö ªÃVzÈ (gzZ yZZ r
 ™ž ǃ a kZ „¸t X σ ì‡6„
]|gzZ kÈ ¬ ]|~ „ ›
ò 9X ñY 1 X Ð VggzZ VY ܃
E
34ÉZ ` udÄÜZ
] ðE
 ž• ~z%g
Š q Z Åy*kZÐ i/0vZ†
SϢE
+Z Zƒ~QgzZ u 0
Z îG
q
Š ÂÇ` {g ì‡Çì evZž²A]Š X§zŠ {z »

84

-o !
-o! 5I
4$ÄŠpQgz Z™CcÅ
™È„[ !
» ÷PGÁz4
™} Šg Z Œ
Û áPúñ[gzZ ÷PGÿLG
( ! å~gz¢!õÑÌg ï Z » ó óð[«g L a
L ÆT) c
Š
+Zªó~š
«ÅeÆ_Š Zjz]uZzyZžÃsÐ|kZp
Ç!
[ ZÐ
ó F´ ˜[²Æ «z ¾æyZy »Tk
 Á{ngzZ u ܃
ž ñƒ D™tÃ|kZ „B‚gzZ ì
ó ] !
Åt ‚#â Æg Z- Š îG
00_Iâ
yZ ó•ðƒŠg Zz~g
Š q ZŽì m»9·yZ Å_Š Zjz] uZzyZJ
V˜
` M Ik'Î{ŠaÐ [ ZžakZXì ðƒwEZ Ìy!
i CZg 7Z G~
ÅV-zZg ZgzZ óåeÐgîÏZ yÒ » b‚g z Ëg ù Zg fgzZ k
 — sÆ
V˜ Xì kª+Œ
J
Û ÐÌ*
Yƒç£ »K
 Fã â igz Z t•
Û Š~] c
Zzg
gœ— ZíZ}g76¯Åy M ÅZûgzZ·_LZ ¶Zg ì
ó m»Æ{¦ùÆyZ
gz Z } M ë b§~g7 B‚Æ Õz,Æ y M Œ
Û {zžì YÈB‚Æ
[ ƒyÒ~¸¦
‹ ,Žì ._ÐÆ[ Z±È â ‡kZÆy M Œ
Û m<!

( Y 1993#B18)

83

‹ Z¢õ: Ñ‚L Z ägƒ Ñy M ÅZx Z}
³Z ~ œ

%w ‚¸¦
)X •7g »
ÆVÕŽ ¶~Š]úŠÃÔZ†[ »° e›âÆy à ZaÆã M ÛŒ
H
4&Z ðÇx *
L Z Ìä VrZgzZ ó• D ™wE Z „ èEG
.‚ CZ ~ [f•
6f w q @
vß ÒZÆM%Zgz Z \g- ž ¶~Š „ ZÍ Å] !
ÏZ ~\q
Z
( X •ìgY ~gzŠÆ„¾‚
Û 2IEÐg ±Z
@
Y7gz$¿î0E
!_
ÐzÂ6VÂ!
ÅnkZžì @
YHw ì6gîx ¬( 2
ƒ 2~ ªÅg OZÆó ó(i Z} Š ç'ML LËvß6gî C;gz Z6fgz Z ì
ó
!ì Ì„
 gŠÐg ±ZÆy; f Z¢4gzZx {] !
tgzZX •D Y
yZgzŠÆõg @
Å#
Ö Q™á Zg –»Vzq„yZžt™| (
Ѓ
 gzZ ( 3
Æ™} úŠ Zvßq,jV;ZpÆŠ%z x *
gzZ ] ³z ]à6µZñZ
žì YÈyÃgzZ ó• ìg D™ë Z•
Û yâ ‚ »ŽaÆ yZZz + ŠÆ x Zú
! 7„
 gŠ]!
tÐg ±Z ]g @
~œ¸¦

ŽìÐ VKzŠyZm»X[ òZàSzŠ {z•Š Ze6yZ
yZz6wq @
gzZ ñƒ Za „B‚Æ i ¸ MÆgzŠÆ Ò³‚~y
ZzZÆ
~ yZ X g
u§ï Z z s #Z X ( 2) gzZ +
 c
Š ‡X ( 1) ªX • ìg| m

Å å~tg
u ~ V~f Æ e
ÒZ Å VÍß C c
½h
]
䙯Z y
¸Ð
Â{z•x${Š c
iЕkZy;f RÆVÍßXçOXì c
Š™ÁÃÌZzwz
óy
ó DL LÐ +
YÅkZ n̹!
ó• g ï Z ôÜ»• Å~
å tg
u
‹¸gzZ ã!
ÆkZ ÂŽ™¯Zxl ;gX • ñƒKg (Z lzg ÅýÜgzZ
C&ŠpsÜ:ž c
òúŠ »äƒ ~ugzZŠ åOE
J e …t ™| (Ð M ÌÐ kZ Âä
C É óc
Š™
ì Š° ~Ü*[Ð á Zz ä M L L
ó ó ! ] Ì Å *%0
i•
Û Vƒ ~ TŠë c

86

{z Å ¶Zg ¶ðƒ ù •
á Ãs6Z /23Q Xì à Zz ä Yƒ @'Ç!
¢¹ gzZ
Dg Z kZžì ó ø
ó i L Lt •z!
Æ dÁKZ Ã ¶Zg ~ } g !
Æ Tk


Èâ ‡ » y M Œ
Û L Lª ƒ
ó –B‚Æ s
 Ÿz kZ ä ËL„ h
•
á 6qçñ
{z ªì
ó ã™òŠ7+
Y Å{ TÆ qçñLZ …[ ZgzZ X ó ó[ Z±
._Æ VÇÍ-{”Šg Zz ~ ð~tg
uŽ ] uZz Á{ ngzZ _Š Zjx
ûÆ ~0

zZ}
Õ â •
Û g » {Š6:ÆyZ ó• á Zz ä M 7~ d
Œ
Ûw
™{ i @
~‚fÐQÃ] dŠ ‰ÅÞZ ƒZ±È â ‡kZžì ~gz¢aÆ
Ò°‡t ( 2 )p! 7Y Z4Zg ZŠì y JÑZg ZŠ ¹ Z *Štžt iÍ Z ( 1) ªX ñY1
C :w D Z w–) ! 76V –gz Z Vñ¸ ì
ó @
ƒ ;6Š Z•
Û Z sÜ b§~g7 ç
( ó ó! s çÃVƒk
ÆIL C™7Xì g™ÌnâS Њ Z•
Û Z]¡L L
~ *Š ( 3 ) Xì @
Y c
Š [ ~ „ *Š [ ˆ ¦ù » V áQ gz Z Vñ¸çO
Å ó ów LZ ƒ Z±L L]gß+ F
xÅ [ Z± ¦½ZÆ vZ ª óº
ó Z ƒ Z±L L
$m
™h 3 ZÐ 0z Ø
7Zgz Z óŠ
c
Š™ G
éS5k4E
ÃVñ¸~g7 ~g7 )g fÆTì
Y ÅXð M 7B‚ÆVñ¸y Z]gßtgzZX Š
+
c
Š SJ
y ¶
zx *
»y Q
)g fÆ ]Š Þiz à ¸gz Z Vz ]úŠ KZ ä k Qgz Z Š
H_¬ðwÎg ðÃ
¦ù¨ ä x ¸ŠŽ z !
Æ kZp óc
Š™ Zg7 w ¾z x Ó î0<Eg$
h»u Ä Ó Z
Ä ¸ó dÔ™ Ä ¸ ó d Šƒ x ¸ ó d b âÄ ¸‰ óHg ZÜZ 6lzg Åg ï Z gzZ ¬
y Z [ Z± FZ ágz Z øp²Ð kZ ( 4 ) X yú•
Û Á M gz Z d -Ä ¸ ó doß
Åg (Z wÅ0ïGL!Q™ÈŽ6]úŠ Å íP ßÎg ä VM ; g @M 6VÍß
Æ: â i›ZŒZQp óHg Z2Z¸g » t x
Ð zÇB‚ÆvZ ~ wkZgzZ
ÅvZgzZ ä™wâ0
ÊzuÅ<Ññƒ D™s ZžZÐg Z Œ
Û z w¸LZ ¯
 !
{z Ŧ½Z ƒZ±ì tçO X à ™g (Z lzg Å ¶Š N 1 :Ã[Â
D 7øÌ6" ÅLZu Z µ ª0#
Ö Q—‚} hÃÆ T^~uzŠ
GL!Q{ŠŽñgzZì
X •ìgk'FZ áÌ6
Vâ ›ëª0ï
ó g

85

Ü` Þ h ^e

ž Ü »t
 IÆJ
[ Z

~‚fÃV- š
Å}pMkZžì ƒ
 o¬ Ð "(Ð M [ Z
©$E» yZ X • ` ƒ yÒ IÐ kZŽ ñY 1 hŽ
Z i ¸ M î0•G
Å Ž åwì (Z q

qZyZgzŠÆ^ ãzÛLZt Z]Æó ó!~wì~ptÐ(•D M L L

Üöãônû×øÂø kûeø†ô•ö™~ˆy M Œ
Û ëžtªX åŠ
0

Ã# â Åð~‚f7
e Zizg
¾zª
f6
yZ L L DRMVé†ÏfÖ]E —½ äô ×# Ö] àøÚôù gõ–øÇøeô æû ðö ^³eøæø Ñ èößøÓøŠûÛøÖû]æø èö$Ö„ùô Ö]

B‚Æx Zg M ñƒ _7p ÖZÆó ó‰ y~[ Z±ÆvZ {zgzZ ˆ~Š™™
~ wq]gßèzc{ŠŽñèÑq ì
ó ™f »Š·tž• D Yg ¦
ñƒ Bt
Æ <Ñ}wÄ ª LZ ¶Zg 6kZQ ! • ë ó7Š· ï» ¾ Z] » p ÖZ yZ

25¬ Ž åÝq »„zg¨ÏZgzZ ?ì H:
 » kZž ; g @
™g¨ÚÌyZgzŠ
% iЈÆkZgz Z ZƒyÒ~[ZσæÃY 1993ag â
]gßÅ}pÃæLG

X ñƒù •
á ~‰
Ü zñZâ)*
izgŽì ;gƒ7~
ù•
á Ãs6Z /16Ð yZÄÆó ó??f VY ` M • L Ly*ª»ekZ
{Ša À~ *Š Â~Š· ` Mž åŒ6s
 Ÿz Å „ w ì Ñ!
{™PŽ å Zƒ
z ] ³gzZ ]z Wz ª
zŠ w!
ŠŽ z !
Æ äƒ Á ÌÐ hz™| le ª •
Å ž ._ÐÆ w¸kZÆw D Z)´žJ
V Œ ó• ´6Ka Å>
Ø Yz
gz0
*4u Zz ʼn
Ü zgzZ + F
xÅ *Š { zó ó!ì ~Š·
½ VY Àg Å8
•
Û LL
Æ [g Z| le y ›ëžZ
 ó• ìg™wzNÃM%Z {•ñ; „
 c

G-oG

%N&¾ L L Å ŠŽ z !
zŠ Ð ªÏÅ ó ó? ö ˜ž‡æF
Æ äƒ n µ
ì èg ¬ ó7xw q‹gßtž¶ˆ~Š™‰
Ü z ÏZ s
 Ÿzt%ZX •g e

88

E
Ì¿»6UèLòhI$gzZ Y § Z ~ VáQ „ VâzŠ yZgzŠÆ ~œkZ +
Y ~uzŠ
ó„g !¹ ~Š·ª#
Ö Q—‚g ëg ÅòŠ7gzZ ¹F
ÅkZp¤
Z óZƒ qzÑ
ÅŠ·çO X ;gg ëg Ne
.¿ð§Z »0ïG
L !Q~«£Æ kZžZ

GL“uÅ ¹F
Elders of ) ó óVÍg )

LP
L ÆyZ~Y 1897žìt ÂÝ ¬»g ëg ï
Æ Y 1917Þâ 2ˆ k'„ äÀ{xª » kZ ¶Åg »YŽ ä ( the Zion
»LZu Z~Y 1948ˆk'MÀQgzZ óŠ
Mt ‚~]gßÅ ógó |!
È ´Z L L
LZuZ +
Y q
Z V˜žìt wq ]gߪZz ‰
Ü z kS gzZ X Š
M ~ ¿x ª
Å *Š ð| ~g7 ÐZŠ Ze6kZgzZ ì
ó ] ¸~j~(¹ q
Z ÌŠp‹ Z &

ËÆŠ·Âgz0
*4u Zz ʼn
Ü z+
Y ~uzŠV;zì
ó Ýq Ì]¾z e
×
@ ¬ gzZ ì ºï» » yZ Ì6x  C1â Æ *Š ~g7 ó„ ì ðƒ ~ «~
x)g fÆRÏZg f•eZ
 žì ~B; ÆyZ b§kZ ÂgC »u
zÎwVVc
e
úq
Z ÅT )X ,ŠÄgÆ™{mg {mggzZ Ñ!
zµÃVß+F
F
xL ž
L ì t wq ]gߪZz gzZ lj
Ü z kS çO ( !ì •Dq » 2„ iÕKZ ÅLZu ZgzZŠ·í òG
& ðÃ~x ZŠZ iaÆx ªÆó óLZuZ
{ Zg ÅkZŽ ì 7ŠŽñw!
Ü ¤ +Z ~uzŠ ðÃ~ *Š ì

ó $
Ë ƒ •Æ
Ó Z'Åg EZ ! fžt sÜ: ÌÝ ¬ È *
›s§~uzŠ DDDD!nƒ3Z'
×~
gz ZÄc
i !
Å•ÝZ LZ~ yZÉ ó• ` ™Ýq] •Ð òÝ„
 Zg
¯Îs M ÄgzZ Ï0

i Ī ó ó+Š L Lq
ZÃxs ZgzZ Y §ZÆ yÕz d
•KZ
Ð tæØÅTì
ó _ƒZa /Qh
”Åä™Ç*
z ì‡ÐwÅ=
ì L Lgz Z ó ó!îæ } ™zZ }Ï
ó „q
Zì L L C ~ xsZ Ý ¬}g7 J
[f
Cƒ F
”Ðh
h
”iz'izgB‚Æy•
á Å ó ó!ã}ãZz }/ó _
„q
Z
¹ Ð V â ›~Š· ~ ó gó zŠ ð§ Z L LkZžì t§Zz ë @
Xì „g Y ¬
xá Zz ä M 7 {Ò M ~ |èzcÏZ ÝZgŠ gz Z X • ` òÐ M
X σ{Ò MW×6Tì
ó ži Zg »]uZzu ܃gzZ_Š Zj

87

~kZ Zƒù •
á ~VÇzŠÃ#JßgzZs6
Z /30-y*ŽˆÆkZ
Ð ¹ ÂfwÎggzZ Y m
Z ~ *Šp¤
Zžt ( 1) :ªX ˆÅs
 Ÿz Å] ïzŠ
yZgzŠÆ õg @
ã¨
Z ~g7 ‘Q<ÑïqgzZ [ Â r
 ™p ó• }g ¦

·#
Ö Z ª0ïG
L !Q {ŠŽ ñgz Z LZuZ µ ª0 ïG
L !Q—‚ :• ðƒ „ zŠ
&ñ h ‚nµ ÅLZu Z µJ
bZzZÆ~{~œ,•( 2)gzZX ~

kZÆ ~
x™ Z Ñ Îâ Æ õg @
!‚Î{¾ Å0#
Ö Qgz Z õg @
Åw ‚g ZD
Ù
Ì6#
Ö Q ~÷L L:žì CYð0
t˜gz Z¹xzgŠu._Æug IÁ¸
¹ x+Z Ç!
óñƒ6LZu Z µ ŽÐ •g™ƒ µZz w Zj Z} g ‚ {z ˜ i Ñ
vZ†ù~èF) ó ó!ì CƒÐ CŽ ~uzŠÃ CŽ q
Z Å ~hŽ q
ZŽB‚Æ
Ð `z²g !
zŠ Ì0#
Ö Q—‚y ZgzŠÆá²kZçO ( m°Z 0zñ /0ñ
„zŠ Ìy›ª0#
Ö Q {ŠŽñgzZ óðƒg ezŠÐ wZziû%zŠgzZ ðƒg h

fû%„zŠgzZ ñƒ ^
Ã6V- —ð•Z Å]Tz ] ¸gzZ>
Ø Yzz ] ³g !
ݬ q
 â 7L L C :wD Z w–) X}¤
~ V¹ ð•Z Ū
è …Æ ¾
( ó ó! „
 Z ó{ŠÎ M LzQ¿ {g0
ZIX „
 Z {ŠÎ•
Û
gz Z—‚gzZ ~{~œ, •L L~ VÇ„ zŠ Ã#8 gzZ 7 ˆ Æ kZ
, •ž Š
H ãZz ~ TóZƒ ù •
á y*Ð yZÄÆ ó ó‘Q y›{ŠŽñ
Z yZgzŠÆkZžì C™7©d
q
¾z йÐg ±Z kZ ~{~œ
çO ì
ó g 5'
Ì} hÃÆ ÞZ ƒZ± .‚ ø
 6VáQ VâzŠ +
Y
Z 7Z hÃ+F
” » ÞZ ƒZ±Vð; ÆÓ~ ]gßÅ ó †
h
ó »ß ;L L6V-Š·

gz Z óZƒ„
 ká»LZuZ~J
ÆV1²ª{ F
aZÐ ~ Vâ ›gzZ
7„ u Ú‡~ Y 1967QgzZ ~ Y 1948¬ 7Z Vð; Æ kZŠ Ze6kZ
kZ {zgzZ ðƒäw" ŶZKžJ
VŒóZ 7) {'
× »uD
Ù u oÑe
.
~ Y 197 1Ãx ¸ã Î 0
ÌÐ ~ Vâ ›[²)gz Z ó‰ƒxzøÐ qÂÅ
pX Z 7*
™ o‚ » ðZÎgz ª
f ~ ]gßÅyÎ 0
¹æî0G
0.ÅZgzZž J e ¹ d

90

„Áê6*Š ð| ~g7 žì t wq ]gßèzcgzZ lj
Ü z kZçO
ÆXÃó ( White Anglo Saxon Protestants) ó óï
F^ZzL Lì Ýq
Ùi ‚ » ó ó+
=L Lì g ZÎ6Vâ •
á gzZuÆ yZgzZ 6
ó ¤'
gzZM%Z • îu
!!I
ÅgzšáZz ä M L Lðƒù •
á ~VÇzŠÃ#23g Z ÂZgz Z#21-y
ÆH !
gzZ
¬gzZ Dz î{Š c
iÐ ƒ
 ~ m«ÅTk

ó ’à ZzyZÄÆó k

ó ¦ãZzq
Z
G
&™
ó f »· éhO ÅZgzZ î£OÒZ·
ó g ØZ§
ó Zß Z~ b ˜Z ã M Œ
Û ªóZƒ {™E
»]!
ã”z
._Æ b ˜Z ã M Œ
Û ÝZ èÑq ) ì @
Y c
Š È ó ó#
Ö ªL L~ x ¬ ½²
Æ ŸÆ Zwz Z b
gzZ [Â[ ˆˆÆ]>Zˆ ‡ t :Z » ÂÆ #
Ö ª
gz Z î„ ãZÆIÐ kZ~ m~uzŠgzZ ( ì @
Y H6ó ó+ -Zx-L LªyŠ
E
Å3
 ZÜL Ð
s
L t
å tg
Š q ZgzZ ó óú Zª
ÑŠ L Ð
L œy M Œ
Û Ž Zƒ{™E
» î ZzD
E
E
Å
UÂ6& §Æ ó óú3 Z
Åxj%+-Z <g ËZ e bg •
á Æ wD Z î0ªEiÒ¡ ó„ ì "
„@¬»xsZ ªì
ó ‚
gwÅËòiÑgzZ xÌÆY »g Z›Ã~ñZg
4ÉZ ` udÄÜ@¬gzZ
3E
!x ª »] ðE
, ¸-ÅXì ã™W6_Š Zjz ] uZz xyZ …{Ò M [ Z
Ñ)Å
A
G
-8™dttg
óò«Z î* ZgzZ 35Mªó• ðƒŠg Zz~x?Zz > }Z é<XE
Š q Z
!
o
G
ó~u³
} g !
Æ X óá| î0*' {gz ZŠ· ÁLZ ó ÷PGÁz4ówYŠ • zy
ÆyZgz Z9· CuZz ÅyZž•` ™7ñZg ªc ÎgzZ ît KZ ë~
y›VâzŠ {zì m» '¦ùÆ yZ J
V˜ Ã
ó sÐ ×ìN
Æ q ¸z
»Tì ÍÅÇ!
~ *•
Û Æ[ Z±È â ‡kZÆy M Œ
Û gz Z õg @
ÅVáQ
} g !
Æq
Z q
ZÐ ~ yZ ë {Ò M Xì Š
ƒ Ì~ ÄÅ ` M ™f à )Z
! m+ZvZY •
á yZXÐ,™7]•
á g Z¦

¿~
( Y 1993#B31 )

89

~ T ðƒ ù •
ák

’{z Ã#16 gzZ 14ª ó~ o lZ „ zŠ ˆ Æ kZ
INÅU
á|( 1) :ž‰ K ãZz ë›t Ð yZÄÆ ó Xó •ï
»<
Ø Zè½ Z'
Z L L
X ¶~š
q
Z ÅeÆ „ <
Ø Zèð½ Z'
Z G ÂÐ g ±ZÆ i ¸ M gzZ ÝZ KZ

ó D YŒ ó ‘
ó•
Û L L » „0#
Ö Q—‚g » zcÆ d}]|çO
]gßÅ<
Ø è: Ç Z]
Ç!
Zá|{ŠŽñ~ËÆ] yF
q
Åw0
Â
X ;g 7¹!
B‚Æ <
Ø Zèð½ Z'
Zm~sgzZ Çðà »T ì
ó _™g (Z
Å\g- ~ KÆgzš}uzŠÆ ÞZ è[ Z±6VâzŠ Vâ ›gzZ V-Š· ( 2)
¶a Ì6V- Š· çO X •g Cƒ wEZ 6gîÆ ó }
ó hà L L„ x Z ¸Z ð|

ðƒVð; Æ„VÇ|d
¯ÿgzZŠŸZg ‚J
 ` MЈÆ~{~œ
45ÒuÌZ’Z Å[ Z±§zŠ¬ Ì6Vâ ›gzZ
G

Z X ¶ðƒ Vð; Æ „ V ðG3E
yZgzŠÆ[ Z±§zŠ}uzŠp óå c
M Vð; ÆV-g @
@
[ Z±ÝZ ‰
Ü zkQ
Ð 8{Æ Vâ ›gzZ xs ZÐ6ï ~ ~œ,ƒgG gzZ , ƒŠa Ž óÂ
ÆÞZè[Z±ó;g ~g YJ
8{Æ6¢ž~bZzZÆ~œ,•™á
á Zz ä M 7{Ò MçO)X} 7Vð; Æ„x Z ¸Z ð|Å\g- } hÃx Ó
V- Š· ( 3 ) ( !ì à Zz ä™ ZŠ Z wzg ë Z ¹ Ì|t ~ KÆ ] uZz
¬ ÃVÇ|ªV7Š ãYgzZ à i Z LZÐ 4Š ,
 egzZ ~g ⃠e
.ä
ÅVâ ›~ìÅ6ï¬äVrZaÆkZX 1™k

i {°‡!
QgzZ Hx Zg
ð| ñƒ D™wEZ 6gîÆ {Ç ·gzZ dgñLZ ÃÜZ ›Q óÅŠæ
V-gE- Å©*
¾gz Z\ Œ
Û D ÎŽÆÕz DgzZ óðÎ Ö~ kÅ\gÏg Zz M ~„Ð yZÄÆ ó óx²_L L~ yZ¸ìgË +
Y Å\g- ™^YÐ
Æ™Ñ!
zµÃ}ÑçÆ\g- +
Yq
ZÆ™ï•
áC
Ù i » ~zg { Zg" ¹Ü ZgzZ
~ŠÎÆ™gz$ÃĤ
Å GÐ { Zg Å ó xó i Z Áz6L L+
Y ~uzŠgzZ c
ŠÄg
X 1 «~ Ë ~Š OZ LZ Ã\g- b§kZ gzZ à ™Ýq ]i YZ Åg !
zg »

92

qZÐ kZ X N YbŠ™7~ #

Ö }
Å ó ó‰
Ü z ñ Z â L LMg ‡{ ´
kZgz Z s
 Ÿzg ŠËÅ] 5 ç‰QX Çñ Y Mt ‚ÆMg ‡uà ) Z
ƒð ã ‚ óE
&³% Zg7 )g fÆŠ PZÐ ] uZz {æ M 7y ZgzŠÆá²
] Ñìtž Çñ Yƒ Za 6¯ kZ yiz °ŸZ ~ Y Zg M y Z b§kZgz Z óÇñ Y
kZÉ óñƒ 7Za ˆÆk
 Å Ut Z]Æ ó h
ó M Š c

 i Zˆž –L L
k
X¸`ƒy ÒB‚Æs
 Ÿz Iw ‚kŠ nµÐ
ÐM%Z^}uzŠ L ZÃY 1 98 0'Æ Z /24ä ~k

½tžì g ãZz
v6k¤Œ
Û ÄÐ _Ð ZQ X ¶Å~gƒ Ñóua tg óY ZßK63Zz
~ Y 1 98 1 ~gz•
Û ~g†"
!
•
®
á Z Ågƒ Ñ ó ót x
Ð L L)x â V Â » VŽ Æ™
[ òZ X‚f Z÷+
Y Å qçñkZ y ZgzŠÆM% Z^X å Š
c
Š™ ù •
á
Zp óì ŠŽ ñ~ i ¸ M Æk
q

½kZ ™f » ‰Ð ~ y Q Zƒ v6¯ Å
Y 1980gz ZY 197 9LZ ä ~ž¶t ó¶ˆ{gÐ äƒy Ò‰
Ü z k QŽ ] !
ëZ
5_tB‚Æ] ÒyZgzŠÆ^ÆM%ZÆ
6i• c
V>ÔÆVzg »iæ¾H
-o !
T ( Jesus is Coming) ó ó! • ìg Ñ p= ÷PGqÁL ž
L AŠ V ð
à ã U
› zgzÆ y Zgz Z ,Å d }]|ž Zƒ k ˆ ZB‚Æ ]”Ð
X ì Ýq w Å uœ§ Š ~ (¹ q
Z Îâ Æ VÇ|gz Z } g ø
[ Z ä ~ X Vƒ± 5{ ´Æk

½kZ ~÷ˆÆžkZ [ Z w q¾
t•
Û »í òG
& z *¼gz Z ~pŠ¼ sÜaÆ ¶Š i Z0
Z »k

’Ãk

½~ kZ
{g !
ñ h ‚Ð ` Mt ¹ Z:gz ó• ~Š™s v
9· ~gz¢)‰gz Zì H
Xì k

½Å„ Iw ‚
ˆ Æ V î ¬Š {g N â gz Z xsz ŠzgŠ 6~
x™ Z Ñ óY zz £Å \ ¬vZ )

Hn²
._Æ y ´ Z=žìt UÐ »WÅ ` M ~÷! ] Z|

91

Üa• h^e

80
ZgzZ]uÂ:~ó~œ,ƒgG
]•
á gZ¦
ÅIw ‚{g !

™ M : Zz Ð gƒ Ñ b » r !
ˆÆº
 Z•
Û Ð ³ÑZÏi úÃyŽ 2
W Z kZ ‚ f 7
e Zž å ´‚¯Z à {g ŠË~} #Æ™ " 7L Z
E
‹| ³ ó35 M ª _Š Zj Æ IÐ xs Z î0E
0Ò‘ ž Š
ƒ 2 ~
-PG
o!
Ãäƒ §æ ~ xs ZÆ á|gz ZŠ· Á LS ó ÷ Áz 4ów YŠ • zy
ó~u
Šg Zz~Äg
è Š q ZžakZX ñ Yc

Ñ~k

’‚Ð [|Zgz ZK
 F
¾
` M p(
ó KZ ÌŠ OZz t Nzgz Z ¢z y ZZ Z÷gz Z 6
ó x £ L Z Ì, ¸{”
ÃW6y Z gz Z ì Zƒ µ Zz c
à ° Z nÐ t
 Iy Z y ¨
Z C c
½h
]
»
Ð ~ y Zžt Š Ze6kZ X ì &q M » ‰
Ü z gz Z1 » ~Š NÑZ ®
kZgz Z ` Z'
× » ó óÝ » L Æ
L ó *
izgq
ZžZ
 ó• Ô,¹ t
 I‰
#N²Š Z ÏZk
ó; g~ èEE

Š¼~X ‰ƒ73Å9·y Z V âzŠ e
ŠzöÅ
Z 6qçñkZ ä ~ Iw ‚ {g !
q
kŠ Ð [ Zž c
M wì7
e Z Q p
óñ Y ¬ ŠÐ Z: VY 󶈃 Ìù •
á ~ ó ót x
Ð L L)x â Ž ¶Åk

½×
]ª î0†gzŠp~ Âq
Z  J 7™w ïÐ Zç O X ñ Yƒ y ‚ Mn çžh
•
á
C M Ãi ZgŠ zgzŠ ¹ ' !
Ž Iw ‚ {g !
ñ h ‚Ð [ Zž Š
{g™[z e ~
gz Z X • _ƒ úzg ~§ Zz Ý ¬ b§Åg Z- Š îG
00_Iây ZgzŠÆá²kZ ó‰
Æ kZ¬ž ~Š ñ Zg ¸ ä wŠgz Z ˆƒy ‚ M .Zz Â~÷s§~uzŠ

94

T óå ; gƒŠ ZZ » š.: Ñ‚Æ y Z ~ kÞe Â å Š
M% Zg !
«
gz Z å Š
Húæ Ð wÅgHy ¶=Ð +
Y ÅcZ ÏÁ Z ~
6} gzŠ CúŠû% ~uzŠ Z
 ~ w )Z X ¶Å Ìk

½V ; z ä ~
;Z¤
*t ‚Æ Z¤
*g t
M Ý ¬§ •š.: Ñ‚ »y Z Š
M% Z à Ñ
~ k° Z ~y
M gz Z äƒ q
Ñ ~ T óå ÑZz äƒ Â ~
! £q
Z6y ZÄÆ ó ó] uÂgz Z ] Zç ó½Æ ~ó ~œ, ðgGL L
Ð = Âz ]¾Å \¬vZ ä ~ X ¶ˆ~Š ]úŠ= aÆ " 7
] ïgz Z U¼ y ZgzŠ Æ T –!£ q
Z ~ ~ môZ 6qçñkZ
X Vz™y Ò Ìt ‚Æ \ M Ãy Zž ; e ä ~ž ñ M ~ ‚f, Z
{ izg 8~ ]g ¸ gz Z Šó !
M xs Z ó ó›L L)*
izg ~ y Î 0
! £t )
( ì [ƒù •
á ~ ‹Š ó ó Radiance L L
žìtŠ ¢ »y Z•ˆð C] â ´Ž Å#
Ö ª~fÑg
Š q Z
] !
t %Z X •gg ⃠z ¾a ëgzZ F=g f » ðÉga } g ø { z
™gzŠÃkZ ƒ hÑ$ è ðÃ~A çkZgzZ³™d‚f b§hZ
, ƒgG { Zpƒ ~œ,ƒŠa { z { ZpB
ó ‚Æ çÆ ~œ Ëž³
‹ â ´X ~fÑg
Š q Z: ì ðƒ y Ò ~ˆ y M Œ
Û :¸ðà ó~œ
kC(Z=%ZР䙄zg¨~ðttèg
Š q Z~ [ !
Æ#
Ö ª
7gzŠ {Š c
i Ð x !Z ª ¯\ Zg e L Z)Zg e » *Š kZžì @
ƒ
ÅX• ì g MÃDƒg »] Ñq { zgz Zu{ z ~ *Šža kZX ì
X » ] Ñq y Z ~ X ‰~Š ä ~
·[ » tzTZ tŠ ¬ Z , ¸
uà ) Z q
Z ì
ó ÑZz ä M 7—‚~ d
Œ
Û wÃng Z Ò™kZÐ
~ KkZ= X Vƒ Le *
™7~ WkZ Å ` M t ‚Æ \ M
Ùæ V xæ q ¦ *
Ññ]|g
•Z •gzZ zÆ gƒ Ñ 6æ eY
~ i Z0
Z 7
e Z Ç!
ÃY 1 988 ag â 3w ÙZ » sßñ *
Ññž k\Z )

93

à Ñ}÷ Âqçñq
Z ì
ó ã™W6] ¬çñzŠ ~ Ü„ q
Z
t »k

½ ) ì 0Ð ] Z@ xz ] Z WòG
& Æ } gzŠ D qÆM% Z
6µñˤ
Zžì @
ƒ kCp ì
ó ; g Y Hs v
* !
‰
Ü z kSz
pŠ Z
 ñgz Z ǃ ÌÆvZ Y •
á y S Âñ Y H Mg ‡›@ ÌÐ Z
gz Z ì ; gƒ i ¸ M » T ì
ó ‚
g mÐ ~œ, ƒgG ZuzŠgz Z ( ! Ì
c
o6R~g »uÌ~ o} g ø b§Å ´ ˜y ›}uzŠ ÃT
„gƒÂd
g »ZЬ° »aÆw L ZÆkZÉ ì
ó ;g Y
„ k ÜZ x Zúž ðƒ kCÌa kZ ]gz¢ÅW6qçñkZX •
~œ, ƒgG gz Z , ƒŠa ~{ ™f .
Þ ‡ÌÆ mZp} g ø 7
y Q } g ø ¼ '!
t X • ðƒ #' !
¾z Ð 0Æ
d
4ŒE“Zz
B/Bgz Z V Â!
ð ‹ ”sÜD +»X• #¯
 !
Æ èEG
k ÜZ x Zú4Š ° »~ kZQ ì
ó @
ƒŠ zöJ
] â ¥à Zz äƒÝq
̱ Ÿ ZÐ s§KZ ~ V Â!
ð ‹ ”{ zžì Ì» ]Š ¬ kZ Å
X ì @
Y0+»] !
b§kZgz Z•Tg D ™
z `z²~ w ‚Î{Ša ðs Z Igz Z0#
Ö Qž6qçñkZ
ë‰
Ü ß Z °gz Zì âV ¹Ð V ¹ ðƒ Cg ¦
Ðg ZzŠ RZÆ w Zz i
gz Z Vƒ [ ™, k

½×̬ ~ ó• g e zŠ Ð w q ‹gß¾
gz Z b‹}÷ 0Æ g ZzŠ R zŠ zŠ Æ w Zzi z `z²Æ0#
Ö Q
{@xgz Z·_óDp ì
ó [ M Ì~ ^~k

’Ýq »¬_}÷
}÷~ „ w q '!
5‰~ KkZ X Cƒ 7u ~y
M ðÃÅ
X ÇVz™ÒÃÅ ä™7t ‚Æ \ M ` M ~ ÃX• ð M t ‚
M% Z à Ñž Zƒ t · Z èE
L j8t :
 »äƒ v‚f +
Y ÅV Â!
5y Z
M% Z » Tì ì‡cZ ÏÁ Z pzî s Z q
Z О² °» ~
~Z
 w ‚ÔX ì @
ƒ š.q
Z w ‚C
Ù ~ VzàZÆ

96

à V â ›~ T Ç á ™g (Z ]gßÅ k
h
” q
Z gz Z ðZg M
gz Z x •
á óy aóÅ F
çO XÐ , 7äV Z ] *
vgz Z uD
Ù „
 Š'i
“ÃV â ›ð |ž ©Ð
ó N Y òÐB; Æ V â ›t Z²
kZXÐN Y VJ
x £Æ6~ i sñƒ D !
Šgz Z ï Š “6
ƒ Ýq ÃVÇ|yz ¬ igz Z V c
Šg^ à Š x ÓÅ V- Š· ~ k

ÑZz äƒg »~ V â {g »Æ y Z ó]g '8Åy Z tó âu » y Zgz Z Ç
61 ÅVÇ|ƒ
 g ÏÆ} "Z6Æ y Zgz ZÌZ $z ÷
Æg
Š q ZXÐVƒ 7q
Ñ~ k
„
 ZgÓ Z'{ zŠpp Ð
ó Vƒ
t 6µñÏZpX σ ³6B; Æ ~
ò u]|6³%kZ ._
ILG
" u Å ~u]|ž³ y Y Ì] !
gz Z ,{”y Ò ~ å~t ì
Æ V âzŠ y Zgz Zì t•
Û » y • M z } i ~ ,~Š NZ Å ¿I Z
T{ zX ì 7uœqgz Z ðÃÆ u Z· ZÆ x *
gz Z Âñ ZÎÎ â
} oÆ y S Ž • x â Z , ƒg !
Æ y Z { z • á Zz + â Æ ~u
Ù ª „z ‰
C
Ü z k Qgz Z • }~ g ¸ Ëgz Z¸ ‰ ƒ l7 zg ._Æ
]|t ‚} g ø Ððt tg
Š q Z X ì 7{ot Zg ø Ð Vƒ
ZÆ[²{ zžìt { zì @MuŽ »g¼Æ y Zgz Z ,Å ~
q
òu
Æ y Zgz Z ǃ·x *
» y Z XÐ , ½ZÐ wÅ ÉZg q
Zgz ZZ
‡
vßžÐVƒì g™s Zî»~~ pÑvZš
 { zXvZ†x *
»- Zz
g ZŠ } úŠÆ äƒ ~uŠp { z X • Šúñ „u¸žÐ 3T Ãy Z
Å% Z kZ ‰ñ Z0
ðÃgz ZÐ 3T Špi ZÃy Z vßÉ Ð
ó Vƒ 7
Ð V ¸ð |™ƒ Ügz Z•~ ]Š ª Å y Z y ›X Ï} ™G @
XÐ N Y VJ
èñƒ D Uú Ãy Zgz ZÐ , ™w yz k

gz Z q
ZQ ÂÐVƒì g Z™Š Zi MÐ ÐÆVÇ|ÃèZ
 gz Z
º Z Á YŠ ‰
Ü z {zX• M
ȳ% ZŠëÃT Ç ñ Yƒ q zѳ%

95

Šæ ¹Ð ( ! } M' ànnù ×ôù Âô o×FÂ] oÊ ä×ìô•ø] äü ³øþÖæø ^ßøøÖ ä×# Ö]†³Ëø³Æø X Š
ƒ
Å Ìk

½6µñÆ ³ÑZÏ6qçñÏZ ä sßñ *
ÑñX ì B
WkZgzZì Zƒ Ì] Ñì î0ÈŠ n„ ` MÐ yZ6qçñkZ Z÷Q ó¶
y Z~ ] •
á gZ¦
y Z ~÷gz Z ì
ó ðƒ Za éh
'
× ~ aÎKZ ~÷Ð
Xì ï•
á Ì{Š . ZÐ
y Ò¼ Ž ~ðttg
Š q Z~} g !
Æ ] â ´ Å#
Ö ªƒ Œ
Û
ÌK
k
 F
Z Å] Ñq z ] uZzá Zz ä M ~ ‚f Ð y Zì Zƒ
q
Ù XÐ Vƒ úzg ~ iZ%Z] uZztžì @
C
ƒ ãZz Ìt gz Zì
p ó7eç» kZ óÇÑž² Hgz Z σ sÜ]æ X~µ%
ž {gz Zuà ) Zq
Z Âñ Y H'
D
zg¨Æ™ ¦Ã ðtó tg
Š q Z Z
~ ‚f }÷uŽ b§kZ w q¾ X ì @
Yƒ A
%gz¢~ ‚f
X Vƒ ‚
gt ‚Æ\ M ~ { zì ZƒA
%
x¥B‚Æ ¢ gz Z x b
} g7 Â] !
Z ÐfÑg
q
Š q Z
{ ngz Z V H ܃ ÅXÏVƒ (¼ d
Œ
Û Æ#
Ö ª » ¸zžì Cƒ
Å V lx Ó—‚t ‚Æ y Zž Ï Vƒ ïq Å Ýz +Z V c

kZžì @
ƒ x¥Ð g
Š q ZX ÏN Y 70
â V c
g » { ngz Z V H ܃
Vƒ•s ÜƉ
Ü ¤~Šq
Z ð|gz Z y ›~ k
 «Åe
gz Z V â ›6gîÆ Ë gz Z σ ~ m3
p {C " ~ k
 kZ Ð
ó
Æ kZX ì³%ª t X σ Ýq ! x»z ìÃ] ¸{•ÅVÇ|
kZžì QðÉgt ÐfÑg
Š q Z~}g !
Ƶ%}uzŠˆ
Vƒ Za ] à %Z gz Z ‘¸J~ VÇ| gz Z V â ›ˆ Æ ì
[™s§Å ÇK Zgz ZZ
•L Z ó<
Ø è L Z Ã ì kZ ð | Ð
ó
Š ŽZç O XÐ N ¯ ?Š Å+
 ›Å<
Ø è L ZÃkZgz ZÐ , ™
žc ©Îâ Æ VÇ|gz Z V â ›‘¸t gz Z Ç ñ Y ƒ {g 0
{g 0

98

¹ }uzŠ { z ´Æ g
Š q Z Ãt 0
— Ü3 — ôw q¾
 ZÜgz ZD~ y Z ó• âJ
s
ë] c
ZzgŽ )g fÆ VúùÐ
~œgz ZÍz w ‚Åwz 4
Æd []|gz Zg¼Æº Z w YŠB‚Æ
ILG
" Š q Z y Z X • ˆ ~Š , ¸%Æ çÆ
kZ Zg ø ~ Ýzg ÅÄì
wz 4
Ð y • M %Y e *%0Z}]|žì y ZZ ï»6] !
o!
-PG
Û
÷ wz 4
~zâ 0Zògz ZŠ î ZŠ1Z òó~èFì Y ó›9 ÐN â •
» wŠ Zƒ @
™w â 0
ÃV â ›Z
 w YŠ Lž
L ìŠ
5 b§kZu»
ð %0Z [\ ¬vZ ÂÇá™{Ü õ
{ ¹æÆw› { zgz Z Ç} Š ŸÃ*
Æ V ¤•
Û zŠ ñƒ ê } À zŠ Æ 8
g Šgi k0
Æ g f C~
(Z ÂÐ N qu { z Z
 XÐ , FZ ñƒ ÇgB; L Z6V îzi !
b§Å Cñ ÂÐ N V ZuZ
 gz Z • ì g -} ¢ž ǃ kC
{ z gz Z óÏã J
•
Û » T Zƒ Å÷‚Æ y ZÐ
ó N M Ãg e} ¢
Ð , ™ ù»w YŠ ð*%0ZQX Ça: {0
i•
Û » { z óÏñ Y J
Ãu
ugz Zq
g
Z ó óXÐ, Š™Ogz ZÐ , ñ YÐ Z6} i ZzgŠÆ åOÉNgz Z
vZgz ZÐVƒw i *
d }Q Lž
L ì @M ~ŸÆg¼Æw YŠ~
w YŠ ~g
Š q Zy Z ó óX Ç} Š™uhd
Œ
Û ÆKvÅ= ZÃw YŠ \ ¬
åÉNž³ y Y Âì
ó Š
Hy Ò [ Œ
Û » KvÅ = Zgz Z åÉNx £ » OÆ
OÉL)
A ÃÆ éP Ð ™
 ZL
Þ ÀZg ZŠÆ LZu Z ~ ¦ ( Z åH
Æ = À` M = ZX ì { e Z ðZƒ Z (Ð ƒ
 »LZu Zt gz Zì µZz6
à ~y
M » x •
á d
Œ
Û Æ uu Å LZu Zgz Z x •
á t X ì xÎñÐ x *
Å} e Z ðZƒÆ åÉNgz Zì CYƒ q zÑuuÅLZu ZÐ MÐ T ì
ó
ÏZB‚Æs %ZŠÐ} hðgz Z g
Š q Z ãZz y ZX ì CY s§
á Zz ä â •
Û wz 4
žì @
ƒ x¥s ™Ð g
Š q Z Ϲ Å y*
t ~Äèg
Š q Z XÐ Vƒ e *%0Z }[]|„z %Y

97

z Ðgz ZÌZ à ©)~ŒÆ kZ¸Åg¼Æ kZ X ǃ »g¼Æ
‰X Ï ñ Y ’ ; Ã ; M ~ Ý ¬ x Ó¯
 !
Æ äƒ Ø ™d
¾
ˆ ð C (à » y Zk
Z ) y šZ( Å `zy
Æ kZp ¤
Z ~ g
Š q Z
h.
Þ ‡ *
Ù „ gz Z ©ÅV- Š· gz Z ǃ µZ ~Š· ÌŠp{ zp ì
C
ó
X ǃgz Mú6V â ›B‚Æ ] ¸~g7 { z X σ61 Å kZ ] ¸
uD
Ù h
”{g !
zŠÃV â ›gz Z ÏN Y ïB‚ÆkZ Ì'¸ð |
]|ñƒ D VZ ] *
vh
” { z gz Z Ç} 7*
ƒg e zŠ Ð “z
ILG
" Š qZ Ð š
t Ð zg Åðt t ì
 s§Å wŠ ~ ]Š ª Å ~u
~™f » T ó» wz 4
Ð y • M Æ d [ª *%0Z }ǃ ‰
Ü z
X ÇVz™™^Ð M
~ Ýzg Å g
Š q Zž ÉÃ] !
kZ Æ ™•Â ‚ Z hðV Œ
á Zz ä M ] *
JZ â i Mñgz Z iZ% Jù ù a Æ V â ›
àZ y ÃîùùÆ ~ mg ypgz Z •
 hó„ n~ žÆ y Zgz Z ó•
[ Z 'žì CY ~Š } Š ~gßgz Z z™Èt xk!
…X • á Zz
E
0Ò‘ ~œ, ƒgG
ëgz Z óì ³ Zg ø w×zggz Zì ~œÅxs Z î0E
» øZ•
Û y Z …gz Z • D Y ÃÐ ó óã â Z L Ly Z gz Z • D Y ƒ lp
E
Å•+ Š î0E
0Ò‘gz Zë!
Á 8 Z óh¾ ›Z v
ó ZG
î*Юñ ´ ZŽ @
ƒ 7k ˆ Z
@
ƒ x¥Ð g
Š q ZèÑqX • ó fÆÍÝC
Ù ~ KÆ4z [
•Æ } ¢gz Zì ÑZz ä M 7— ‚Ð iZ%Ìð• Z Ážì
B‚Æ ! x »Ð V â JZ y Zg z Z ì à Zz ó¼ H6kZ J
äƒ
~ «z ¾æXì ]gz¢ XÅ y ZZ Ç…a Æ äg ¦

y ZQ óÃV ; z ÅV- Š· Š Z®Ñн *Šgz Zx ªÆL Zu Zž
ó óL Zu Z L L•ð | èSoÐ p ÒÆe
Ò ZxŽÐ s§Å´ ˜
Ã7ÃŒ 0
: ZI WÂgz Z: qg Y Å kZg z Z z çgz Z 46

X •á Zz “
k
 £ õº´Ð yÃyÃ~ wžÙg ¨gz Z q
g

100

y • M {0
iÃX ǃ wz 4» d }]|._ÆvZ <
 ÏZ X ì
uhŠó !
._ÆvZ <
'
 Š· Ð Vð; Æ „ y Zgz Z å Š
1 V Z6
Æ V- Š·X ǃw LZ* !
»y Zgz ZÐN YbŠ™Š1*
z –gz Z
o!
-PG
gz Z Ç ñ YƒØ { Ì» á|ˆ Æ ÷ Áz 4
B‚B‚Æ w LZ
ƒ ã ZxÅ /Z + Š 6*Š x Ógz ZÐ N Yƒxs Z ¶$Ið |x Ó
} g ‚x Ózw ó y •
á Å ó ó ýä×ôù Òö àômû‚ôùÖ] o×ø³Âø åü†ø³ãô¿û³nöÖôL Lb§kZgz Z óÏ
X Ïñ YƒC
Ù ª6Ý ¬
ì ~z%~£Zµz ~èF
gz Z›z ~g gÐ h {k

Ù 1Z]|
C
~÷~B; Æ T Å] Z f k Qì nL L: c
â•
Û ä~
vZ wÎg ž
{ zQ ™
ó 0 wŠ ¬ Á q *%0Z y xgŠ } g vÐ , FQgz¢!ì y Y
ØjÏmæ)Ð, ™uhÃk

ògz Z ( gn×’Ö] †ŠÓnÊ)Ð, Š h ÂÃÇ
X ì »bb
~ e
Zzg ~uzŠXÐ, Š™Ø{ »k
 gz Z ( †mˆßíÖ]
{ z Åw â gz Z ( èmˆrÖ] Ä–³m æ] h†³v³Ö] ij–³mæ)Ð, Š™ »t b
ª
ž Ïñ Yƒt ª
 qgz Z óÇì g: ðÃÑZz ä™wJÃkZž σ] Ò
ó óX ǃ 4Ð ¥ â z *Š ¢
™ {>q
Z g—Æ Z}
q
Š 4
Æ VÍß
Æ • 9g
Š q ZŠ¼Åy*kZB‚Æ s %Z ŠÐ } hð
†³³³ŠÓ³³³mL L~ g
Š q Zx Óy ZX • ~z%Ð j x Z™/ôZB‚
• ñ M p ÖZŽÆó ó èmˆrÖ] Ä–mL gLz Z ó ó †mˆßíÖ] ØjÏmL gLz Z ó ó gn×’Ö]
gz Z ä h ÂÃÇX ì @
Y M ~™Ð „z g¨Ð } hðx|» kZ
Å<
Ø è µ Zq
Zá|žì @
ƒx¥t È » ¶Š™uh Ãk

ò
y ´ Z Špˆ Æ wz 4L Z d []|' Ï ñ Yƒ »Ð w
:' ó ó äô ×# Ö] ‚ö³fûÂø o³Þùô ]ôL LVƒ {È »kZÉ ó7g
» Z}
~žÐN â •
Û
1 V Q {0
i6y • M ä „g }÷=É ó å Š
c
Jm
6Ç= „
gzZX å HŽ ‚Ã<Ñä ~ „ : gz Z å Hw 'Ãk
òä ~: óå
ñ Yƒ »á | íX Ð N â •
Û & ¤Å ~
x™ Z Ñ { z „B‚

99

*Š kZ {g !
zŠ e *%0Z }[]|žì QÌs
 ZÜz s
 Ÿz
E
Å
4
5
45EZ ?{ wÅy Z ‰
èEGG
Ü z k QÉ Ð
ó NÑ7p=Ñ ¨~
&
y Z~ g
Š q ZX σ Åä Qq
ZÆ ~
vZ wÎg åƒ)A [ » Ë°Zy
M
y Zžì gÃè Ì] !
t gz Zì Zƒ y Ò d
Œ
Û Æò ¯ ú‰
Ü z »wz 4
Æ
ð[ 7 M p Ø
ó â•
Û#
Ö â Z Å i úgz Z # (Ð M \ Mž Ç ñ Y ¹Ð
{ zç OXc e -(Ð M Ä x â Z} g vžÐ }gz ZÐ , Š™g ï Z
{k

Ù 1Z ]|~ ®XÐ , ™ ZŠ Z i ú~ „ Y Z M Z Å ò~u]|
C
žZ
 vß ?Ѓù L L: c
â•
Û ä~
x™ Z Ñžì e
ZzgÐ h
Ð ~ „ ?‰
Ü z k Q x â Z Zg vgz ZÐ , FZ ð*%0Z y xgŠ } g v
Š q Z]{Åy*kZ ó ó! ǃ
Åy ZžÅ] !
kZ σ#
Ö ´t •g
-8™d·#
Ö Qw
0#
Ö Qgz Z σ Åä Qq
ZÆx?Zz > }Z é<XE
X Çì gg Z Œ
Û'
Ä»
~™] !
t Ð'
D
zg ¨6g
Š q Z] ÅeÆ d [Áz 4
*
àJ
g ZŠ™=Ê· gz Z O» w YŠ uÝZ »wz 4
Æ y Zžì C M
Æ F
Z Â<
 t Å \¬vZ ~ [ !
Æ VßÎg ~ œy M Œ
Û èa X ì
Cƒ ƒ „
 Zg Ó Z'
ÅVßÎg s§ÅVñ¸Xžì C M t ‚B‚
~Š ™uh Â, Š ™g ï Z Ð äÑ y ZZ6wÎg ¦ù¨¤
Z { z ì
ƒ Z± 6f - Ä ¸gz Z Ô™ Ä ¸ óoß Ä ¸ ób â Ä ¸‰ X • CY
Ð ,~ œy M Œ
Û » ~Š !
z •
'
 h Å y Z gz Z wz 4
Æ w LZ
µ ¹ Z ƒ Å d []|ˆ y M Œ
Û ñ zg i Z X ì ™f g !
Š¼
~ i ¸ M Æ 49 e
 M Åy Z/w M ÒgΞ 6 ó¶ðƒ s§ÅLZu Z
â•
Û
ÃLZu Z µžì x¥…p ó ó ëØmû ðô ]†ø‰û]ô oûßô eø o³ÖF]ô Ÿ÷çû³‰ö…øæøL Lc
6y Z óŠ
H 7uh ~ lZŠ 0
Å x`
Æ d
†Å d []|
*
M ÌZ ._ÆvZ <
 ³% »•
 h Åy Z Z® óc
M 7w LZƒ Z±

102

ƒ ¦ ~Š· ™ƒƒÐ *Š x ÓV ˜ ( • ` š
 w‚: Í
Ó
xs Z Ý ¬™ƒ Ü]g 'gz Z ; f ó/‡Åy Ztó âu » y Z X • ì g
~k
 ÅY 1 967 {C
Ù bi»} çkZX ì _0{çq
ZaÆ
6V ¸´Ð ¹ Æ^gz Z y aóyŠg Z óx •
á ~ ËÆ T ì
ó [ƒ
kYZ š
 žt ™| (Ð ƒ
 Xì g ZŒ
Û 'J
 ` M Ž Zƒï » LZu Z
§ ¼X ì „gƒ w â 0
Vð; Æ kZ #
Ö wÅ k Zgz Zì *‡{ z Ì6
~y
M ó~
 wÎg ~y
M Æ vZ ~ Vߊ Æ y Z ‰
Ü z Æ xs Z
å Zƒ Za Šgz Z ]z Z°z •Ž Ð <Ñz + Š ågz Z ~y
M ó[ Â
óV± „óV- ñQ t èÑq ì
ó ; g M ` @
ƒ † Ÿ Z Vz ‚
Û Z izg ~ kZ
ïÆ \g- ä VM‰„ ‘ӛŠVE¢gz Z V¶Ã
$ z Õgz Z 0zgŽÆ V â Zxð |
gz Z ¶ð ÑŠ ] •ÃV- Š· Ð ~ åO›G
Ùi ‚ »y Zp ì
ó g Ìs Y Ígz Zì g ̹!
t s¬k

i ÅX
7WM Ç !
Ð 4zŠ y ¨
Z gz Z ~zg #
Ö s Å xs Z ‚f ò Ù Z gz Z
Ãz„: *6{Š â ~ *Š ` MŽ •V c
i ‚֙łf ~Š·ÏZ' Zƒ
Ž Æ ~zg { Zg" Ògz Z ÙJóã c
²X •C
Ù ª~ ]gßÅ]”Å
~Š· „ y Zz Z (¹ ~ óz FÅ kZ ì „gN Š *Š ` M ø o
6gîm{gz Z ´ ˜Š¼Æ \g- X ì » Vzg Z Št âugz Z Vzg›ZŠ
{Š c
i6ÅMgz Z ~z K-ó i
g ób‚gz ] Zg ¶ Z ó r š Z ù Zg fÆM% Z
XXì » ~g îgz Z V Ø~(~(w q ¸ X ì ï » „ y Z F
Ö ÓÈ Z- ZX • WZk
#

iÆ y Z { zì 7ï„
 ZgÓ Z'» y Z6Vzg ZŠ Z
w D Z) ´X • k0
Æ y Z} Ç ~ãÄ X • WZ !
¹ { z Ì~
E
î0E
@-#FV Y Àg Å8
•
Û L L Å ž å ¹¬w ‚J‚k• ã½Ð ` M ä
6¬ZÆ *Š6gî ãZzgz Z×zg {Š c
i w q ]gßt ` M Â ó ì
ó ~Š·
 7“

 Í »y Zgz Zì ðƒ ~ 7~ F
ÅŠ·~gpŠÎXì „g MÃ
 !
¯
Æ li ‚ Å‚f ~Š· ÏZ ` M X ì ¯ Ð Z½Åx ZwÏZPgz Z

101

@ƒx¥t x|» ¶Š™ »Ãt b

c
 ªó ó èmˆ³r³Ö] ij–³mL gLz ZX Ï
k
x Ó}uzŠ óÇ ñ Y ƒ »s % Z » V áQ ˆ Æ d [Áz4
žì
™ƒ ï•
á ~ xs Z èI v߃
 gz Z Ð N Y $
Ö Ìy c
Š Rz <
Ø Zè
ì g ¹ !
]gz¢Åw yz k
 : b§kZXÐN Y0 {u Zz ïGL!Qq
Z
Ĭ
 ¸ + Š »vZ 6ng Z Ò™} g7 X Ç ñ Y HZ
¬t b
6Ë: gzZ Ï
¤gÐ y • M ._Æ ðÍ-Å ~
tzTZ tŠ ¬ Zgz Z Çñ Y
X Ï} Š É QQ'
gz Z äZ •
{æ7x ÓL Z}igz Z ÏVƒwi *
]|žì Cƒ x¥Ì] !
t Ð ¬_Æ g
Š q Z Š¼
ë!
x Óóä™ w LZ » V- Š·Ô ä™ z•
Û Æ w YŠ X d }
GLÒ$Ã5 Qz ^x Ógz Z"Ãy c
-8™ d~·ï
ŠZ
ä™æ~ x?Zz > }Z é<XE
Z ~ £Z µç O XÐ •g ~ *Š kZ J
q
 w‚ :e ˆ Æ
C™y Ò~®Æw YŠ k iœÈ ¬]|~Tì C M e
Zzg
d }ˆ Æ kZ XÐ , ™OÃw YŠgz ZÐ , F
Q d }Q L ž
L •
•gÐ wÅëÁ qgz Z wŠ ¬Ä â Zq
Z~ } iJ
w ‚:e
{ z óσ Ì~Š •
á Å y Zž ì @
ƒ x¥Ð ] c
Zzg ~uzŠ ‰ ó óXÐ
ó ó lôçûÛøÖû] èöÏøñô]ƒø ‹õËûøÞ Ø% ÒöL L{zgz Z ǃw ÙZ »y ZQÐ
ó VƒŠ Ñz Zr
™
σ µZz ]ñ8Ì6y Z ª Ð
ó Vƒg e zŠÐ ]g ŠÈ â ‡T
Þ ZÆ
~ pÑ {vkZ Ì@D
Å y ZQ Xì Cƒ µZz 6Ñ~ fC
Ù ‰
/gz Z h & œ–1Z g •V Y zŠ Æåg—gz Z ~
x™ Z Ñ ~ T σ
X •y ¯æ h tzg Ã
Ž 0Æ #
Ö ªƒŒ
Û ~ðt tg
Š q Zž å H n²ä ~
c
ÍX • ˆƒ q zÑ ãƒC
Ù ª { z • ðƒ y Ò V ×Í -gz Z ] â ´
~ ´ ˜ZÆ *Š Ž ~Š· X ì ; gƒ g » nZ a Æ ¯~y
M
 c

gg UŠpz Š Zi M q
Z ~ ¦Ð x *
Æ LZu Z Åy Z¸x
6x ªÆ LZu Z [ Z ) ì _ ƒ ì‡Iw ‚ Þ ã½Ð ` M

104

ì @
ƒx¥Ð g
Š q Z ~uzŠ ‰p óÇì gJ
V- œXgz Z w ‚
y -™?
Ø Ð hÒŠ Ygz Z ž¹ ZÜQš‡ »+
¨
ZˆÆ kZž
]z Œ Ð \ ¬vZ }iž © óÇñ Y x~ V- &
8 ðƒ ð CÅ
gzZ ǃ¨
 ¸Ñ óÏñ Yƒg©Ð ~®zgŽgzZ 0z ÕÐzz Å Éuz
ñ M ™áØ{ » *Š w Zzit X Çñ YƒxzngzZa *
ó7„[¦í
¸ÅTgzZ • D™xÎñÐ x *
Æ#
Ö ª ëÃT®
 ‚ { zgzZ Ç
PgzZ Ñ!
zµ *Št gz Z Ïñ M ì
ó ˆ~ŠÐ 2‚ Z Z~ˆy M Œ
Û
] Ñ»!²z Wz kZ óÇñYƒ ë'
ëgŠ …Ä ÂX ÏñY ~Š™ó
Ð N Y Z”Ð }uzŠ q
Z} æ°gN z Z} g *y •Zxñƒ“~
X Çñ Yƒ:|Ý ¬tgz Z
V Z KZ •Æ ~0

z Z}
Õz !] Ñ»tžt x¯Ýq
g!
Ž σg e zŠ ˜ i Ñ Ð x •Z kZgz Z ì y'
× Ç s§Å #
Ö ª ª ö+Š
Æ Ë *
™ç» ~œ c
Í ów ‚ ó‰
Ü zÆ x •Z kZp ì
ó gl » kZ
~y
M Å y % ÒgΞ 6ì
ó Ã\ ¬vZ sÜD» kZ X 7ea
ILG
" ugz Z e
M
™ M ~ {t %ZXì "
U
B‚Æ s
 ZÜÐ ðsƒ ì
Ö ZJ
#
ä M Æ ~{ ~y
M kZQ X ì ¬ *
™—~ kZ óÏì g
Š q ZuŽ » kZÐ Vƒg ezŠÐ ] ÑqXy ¨
g
Z » âµgz Z0
] !
t Ð kZ Xì c
Š ™y Ò ä ~ ÌÃkZ ì
ó @M t ‚Ððt t
ðÃB‚Æ çÆ ~œË~ g
uz y M Œ
Û p¤
Zžì CYƒ ãZz
u 0Ãë { z • ðƒ y Ò ] â ´Ž ~ g
Š q Zp ì
ó ˆ~Š 7¸
Jgz Z iZ% ̹ …ž ì ; g M Ãs ™gz Z • „g M ÃÐ
Špi Z ~œ , ðgG ž ì à ì x { ¡t gz Z ì
ó *

Ð ] *
JZ
E
ÌZžì } Y 4 „ Z}
X ì „g M ™á h
âÅxs Z î0E
0Ò‘a } g ø
—~ kZ%Z ì
ó *
ƒg e zŠÐ V NŠ qgz Z VñœÁÁÃ0#
Ö Q
á Zz9} (' ǃ„ »xs Z~ T Çñ M ˜ i ÑgzŠ q
Zž7

103

gz Z d
•
Û ÃkZQ ì
ó g ë¤
~ ÒÅ + Š A ~ŠÎux ÓÅ *Š
%N
Ð ä™u ZgŠ Z » V µÅkZ vßžì Š
c
Š z )Y (Z » ~g »æF
X •Ü‡8
g ¨6kZì g e zŠ Ð w q ]gßui *
T«z ¾æ‰
Ü z kZ
g e *
zg e óì ™f .
Þ ‡6gîm{^~ X´ ˜›Ð ¹ XÙ
~Šžì ; g MÃçu(Z¼gz Z ó•ì g Y- rs§ÅM% Z
Z (Ð ƒ
 Â~rk
 t¤
Zgz Z' 7gzŠ ‰
Ü z » ärk
 @¬
„ Z é„ Zp´ ˜›9ž7=gz Z óǃ „ «z ¾æk
 È Zy
ï•
á ~k
 kZ lz$
lzŠ Æ V- Š ŽZ 8 g- Æ kZ gz Z M% Z
{Š c
iЂ} âÅV- Š ŽZÆkZgz ZM% Zžì „Y *Šgz ZX Vƒ
~Š¸Åk
 xT~ðttg
Š q Z c
ÍXì Œ6VÇ| ~Š !
M
gz Z y ›~ T σ k
 Á{ nz mg ypgz Z „
 Š'
i q
Zž ¶ˆ
M Ãt ‚g UM Æ kZÐ
ó Vƒ •s ÜÆ ‰
Ü ¤ ~Šq
Z ð |
gz Z¼ ~ ä M ~g¼Æ„ nu ܃ µákZžì YƒX •ì g
gz Zk
¦
*
î Z”gz Z k
 tžì „g C ^Å] Ñq {ŠŽ ñp Ñ
ó ‰
Ü z
èY Ð
ó Vƒ ™Æ „ M%Z G ~ k
 kZ ~Š· X ì T
Þ Z
• } h Çl LZ ~ «z ¾æä y ¤ukZ~ „ e
×ÅM% Z
@
ƒ x¥ (Z X ì g ÇŠæ z ò q Z (Ð ƒ
 » yZ ‰
Ü z kZ „M%Zgz Z
„ ~Š· ˆ Æ k
 µá~ Vߊ Æ VÇ|gz Z V â ›ž ì
ð |~ ]Š ª Å w YŠ Q gz Z Ð , ™ ZŠ Z g ZŠ™ » ä1 Õ
» ]Ð
y ›gz ZÐ , ™g » 6V ⠛ƙÝq ¬Z zG @
ÅVq
x?Zm []| ǃ ‰
Ü z ¸ XÐ Vƒ g e zŠ Ð uD
Ù z“
+ Š ð |gz Z ǃ w LZ* !
»e
Š· Z
 ǃgzŠ ¸gz Z »wz 4
Æ
„vZgz Z ǃ Ñ!
w1»xs Z~ *Š ~g ‚gz ZÐ N Yƒ 4ZŠ~xs Z
ÄgzŠ » äsz ðZtž Y Y ¹7¼ X Ç ñ Yƒ—Ð ƒ
 Ý»

106

105

Üa•‡^m h^e

[ ZŽÆy Qgz Z] 2zŠ
ì g M ck

i b)Ž ~ KÆ kZì „g^cŽ ~ ] ,y Z
4$M~ } g !
Æ yZ •
C c
½h
]
Ð y Zž Vƒ [ ™y Ò ÷¡t KZ èG

q M »‰
Ü zgz Z1» ~Š NÑZ ®ÃWz c6y Zgz Zì ó óc
à ° Z L Ln¡
u½ #Zgz Z <
g
 § ï Z Xžì [ Y Hn²Ìt IÐ kZ Xì &

y ZŽ âÐ ¹ É Š Z® ~(¹ Å VÍß C c
½h
]
sÜ: WZ k


X • D ™w ìƒ
 oÄýÜgz Z óy
ó DL LÐ b)y Z Ì ó óY fL L

ž¸ Ì ó 8
ó 0
Z L Lgz Z¼ à ¶Zg ~ eÆ W6] ¬çñy Z { z ´Æ kZ
! N Yaá: ] Z WòG
& tðÃÐWkZ
wßñ@ ZØzŠÆ V 30
Zg z Z ÷¡Ñ!
{™P K Z Ã ¶Zg ~ „ w q

V xWz6g óÏ Z%X Zƒ wßñÐ ug c
E Ž ì â Âq
Zç O X ñƒ

i ¸ M Æ kZgz Z ( 1 1 218 X ug c
EóÂz'
ó8 f
7 óÆ Z X 28 8 ) • • Z'
Z
` Z'
× žì y Z L L: • [ ]¨
gz Z Ýq » [ ¯} g7 ¿t Æ x !Zgz Z
» ïE
P 4XZè ½ Z'
Z L L} pÆ \ M ~ ‰
Ü z ñ Z â) 
* izg XÐ Vƒg Z Îp

Hk

’ä \ M X H· _ » ó ók

¦ ãZ z ÅgzŠ á Zz ä M L Lgz Z ó Xó •¬
 U

y Z 'Ð Vƒ w i *
6} i {g !
zŠ d
Œ
Û Æ#
Ö ª d }]|ž ì
~g ‡p ó• … Y4 „ \ M ƒ
ó ̼ Ž Ñ »\ M Ð ™Æ } p

ÃVÍßÆò£=gz Z û
1 îSV â ›\ Mž Ç} ™~
Z³t sÜ

E
0Ò‘kZŽ vß{ zÐVƒ
x?Zm}]|gz Z ò~u]|~xs Z î0E
E
z y Y L Z~ w yzŠ ˜ aÆh+ Š î0E
0Ò‘gz ZvZ-° ]Š ªk


E
xs Z î0E
0Ò‘ŽÐ Vƒ‚lp„} (gz Z Ð
ó , ™7V *!
Û Åw â
Œ
Ð V Š X Å kZgz ZÐ , ™Ð V\ M Åu Ì{g  »gzŠ kZÆ
XÐVƒ Ìogz Z ;

( ! qÃx !Z] •
á gZ ¦
ÅIw ‚{g !
Ð [ Z V Œ: ^ â )

( Y 1993yŽB7)

108

øgz Z ÷áÆ y Z p óÅ ~

Z Ð ð~tg
Š q Z Â]g t
Å ~u]|
ðƒ Šg Zz ~ „ g
Š q Z y Q ŠpŽ c
Š ™i Z0
Z ÃÐ }uÃ9· y Z Å ©
Æ<
 I Z ] ÑìŽ ~} g !
Æ~u]| Ânç » yz =; gX •
Æ 82 Z ¸x ¬ : ì
ó w õq
Š 4
Æ =: ] !
ðà Â~ y Z Ái Z Á•
ì @
Y| (ÐuŠ YzŽZ
 žì ._ÐÆ ]¡È â ‡kZÉ ós Ü
C žì CYƒ Za ]gß{ zy
ÆH !
Â
! ~%‚ X öPW\ñ ðÃì êŠ h  ~ lŽy
M ì @
Y M LZu Z Èp
‹ ‹gz Z Šóu Ú Z 𳕠Z Èp ¶]g ZwâZ ~ ðL Zu Z Èp
¤ Zža kZ
~uz ~Š ; ðÉ
Ü z Æ Š Y zŽ xž Ï ñ Y ƒ VY Ý !
âZ ~
·
!n ™ :ó Za
~Äèg
Š q Zžìt Ÿ» »ª
 ‚° !
yZZ Âq
Š 4
Æ ¶Zg ów q¾
{”Äc
gŠÆJ
[ ZgzZ ã ¨
Z=x ¬ {z { Zp óñ YHtÃVz¸x Ó{”Šg Zz
µc
— Ë~}g !
Æ~u]|Z® óVƒ: VY „ s ÜÆ82Z ¸
Ái Z Á] !
82Z ¸è³ # c
=½ Ü ðà Â~ KÆyZžZ
 ów ZÎ H »
ÝZ Å ¶Zg~ A çÆ ~u]|ë @
'ì 7ŠŽ ñ~ðttèg
Š q Z
ÆŠæ Åy ZÐ tæ› šžì ˆ~Š¸t ~ Tì 6¯ Åg
u kZ pŠ
oßÃm p‚`Û×Ö áçò³›ç³m ц³ŽÛ³Ö] à³Ú Œº^³Þ t†ö³í³mZZ)X ÏN Yã ¯a
kZgz Z ¶Zgžl» Â'( ” '…^vÖ] àe ä×#Ö]‚f à äq^³Ú à³e] å]æ… XXäÞ^_׳‰
[²› š Ž ~ yÎ 0
¸g Z kZ ïŠ ð@ CZ yÎ 0
È *
›0gz Z ¶‚Æ
u kZ sÜ:ž @
ó, Š •
~ ä™ 0
'[ zZ òs Z ì
ó µZz ~ tæÆ
dÄÜ ó¶ð M Zƒ ~Qw D Z Á– à ~
 ó ó[²÷L LÐ V˜ ~ }i
4ÉZ ` u
3E
y â ‚ » Šæ Å [²È *
›Ð DQÉ óñYƒ ì‡x  » ] ðE

107

| 7v:Z]B‚Æ ã %
{çe
.g ZzC
Ù » 0z Õž• ì g} Š ]g t

Ð V> ªg z ZÐ NÑ p= ð*%0 Z IÐ #
Ö ªX î YK “
 ZŠ'
™
b§kZ { zgz Z X Zƒ wßñ ó†
ó S !
L L¿œg tZuzŠ DDDDó ó !Ð Bá x Ù Z
Zg ZÍØi Å ä Ñ p=gƒ Ñ™ â •
Û w qg åO]Iä Y fy ZŽ âzŠ Ð y Mž
Šp~žì ; gƒx ¬ WòG
& t Ð Vzk

’y Z ~÷ž , ™ ó ó iL L=ž @
óÅ

Ð Mžì @
ƒ x¥~gz¢ Z®X Vƒ ÑZz ä™ òúŠ » äƒ ó Šó úñ
~u L L

X N Y~Š™7~} g !
ÆgñZzŠ y Z ¬
 Ÿz¼ IÐ " (
äô ×# ³Öô ^³$Þ]ôL LsÜ6kZp¤
Z ì
ó m»] !
™¯Zy
¸J
V ˜Ð ~ y Z
Įs
 ŸztŠ Ze6kZh
•
á ë @
Xì °» ÌbŠ| 7ó ó áøçûÃö qô]…ø äô nû³øþÖ]ô ^³Þ$]ôæø
gz š » T
 rh
”6[²È *
›Z
 žì ˆ ~Š¸t ~ g
Š q Z Xž
Ž óÇñ â •
Û «Z
‡¢
 & !
zÈ !
gz Z sz ð¸q
Z 7Z \ ¬v Z ÂÇñ M
y Z óÇ} Š x •Zu{Ž z Œ!
øZ•
Û Æ ~g Ñ‚(Åy Z ~« £Æ V7Š
]|ª] ‹Å ~
x™ Z Ñ ŠúñZ
‡{ zžì ŠŽ ñÌs
 ZÜt ~ „
] ‚b Ð [ Z ~ } g !
L Z Â~ž Z
 X ǃР~ Š Ñz Z Å k Ò Ã
 ZÜ~ ( 1 1 2X 1 0 9] ,) ó |ó •Xgz Z y Î 0
s
Ä PZ L L; @
KZ Iw ‚
Ð ±Å h –1Z ]|ª j œ)j% {-Zz ~÷p ¤
Zž Vƒ [ ™
~ } g !
L Z ä ~ç O Xì ÝÑZ 
~y Ø{ w ·ŠŠ Z÷p ó‰
[ æÐ ó }
ó Š Zi¦{Š i,q
Z L Lä VrZŽ å HÜÌÄ{ z »w D Z) ´
C :ªX å ¹ñƒ D ™
Co z CÑ }% Y !
M
CoÎ m{ » ÝZ ~
ä ó óˆÃ)L LTJ
 ` M Âq
Š 4
}÷ó„ì È { i ZzgŠt Âa }÷ Z®
ä kZž Zƒg D »Š § ôÜ{ z HòúŠ c
AŠ [ ZpÆ äƒŠúñ „uL

110

qZ y M Œ

Û )g fÆy Zž ǃ ÑïÈt Ð ] c
M y Z Åy M Œ
Û ä ¿Ë
Ƀ
ó gÆ}OŠB; 6B; žt sÜ:žì ; g} Š kgŠt ÃVñzg +
Y
Ãy ZZ I Z +
Y ~uzŠgz Z ?ÅgK ó óntu L Lh „
 Š~ #
Ö }
ÅVE Zk
Z
gz Z ã x Y : z™ [ðà ū £Æ ¬ I Z gz Z ¬ž ì ; g ™Ãt Ì
?ƒg D ™g OZ »Šæ ÅvZ sÜgz ZƒgÖ™h ÂV î 0
B; É ßó x »Ð Ùz•
Ûu
ðà » kZ H ƒ H ~
Z Èt Оg I‹ c
M y Z ä Ëw õ¸‘ ¤
Zgz Z
? Çñ M6y M Œ
Û x Z²Z
} Š ó ó~¸lp LtL ~ „i ¸ M ÌÆgzŠ Vä ~
x™ Z Ѥ
Z b§ÏZ
ÂÐ
ó VƒÒ VñŠ} g vä Z •

ÆòŸz„d
k! â ›} Zž¶~Š
gz Z Špi Z xè[ zZtƒ
ó gÆ ~ Vz yÐ x Zg M ?ž ¶t Š Z%Ð kZ H
k Q: *
™~
Z Èt Ð ó óðÍ- L LkZžìC
Ù ª ? Ç ñ Yƒ úzgŠ lŠp
!ì „
 gŠ ` M: å„
 gŠ‰
Ü z
Ã] Z|x Óá Zz WÎ6i§Åy Z gz Z r
 ™• Z'ZWz6ž l»
~g7 ÂÅ ¶Zg t Z]Æ ó ó[ÅV îƒ ñÅ“
¦

ux Ó~÷L LÅ žƒx¥
C ÃV â ›žì ; gt „`~ œ

%»4z [ÅÏ0
i
à$
7ª
 q Å x ¸k Q J
 ` M ä Z}
L L
ó ó! »%$
Æ ª
 q K Z \ M w ìÃTƒ:
ì xi ÑtžìC
Ù ªaÆ kZp }
ó ™{Š â M 6% $
ª
 q KZ t Z]Æ
9ÅnZ% ZÆ Igz Z ñ Y 1 { ^
Y: ZI |gz Z 9» ] Ñq {ŠŽ ñž
zÂ~g7žƒ: (Zgz ZXn Y Hm?` ´ W¸zÆgz Z 9ž @
óñ YÅø

gz Z ñ Y c
Š™ ù Ÿ‰
Ü z ËÆ™sÜ6á Zi ZÆ„ ] â ´ ~C
Ù ªsÜÃ
:B; ¼Æ~Š Z%*
z ò » *
ñ ZÎy
ÆH !
gz Z ñ Yƒ »b & Z ú b§kZ

109

~ ä™s ™3 Zg » VzHyZ ¦) ~g ø ¤
Z b§kZgzZ 'n ƒ ë Z•
Û
b #z i ¯gz Z ]Š X ~g ø ÂÐ N YaÆŠæ Å ~u]|Ž N Y M x »
Æ LZu Z óÇñY H ãZzÐ ,~ˆž 6gzZ'ì °»¸aÆ
~ ~Š mZ !x ª6gî: Z7Ø{ » y Î 0
Iw ‚q
ZÐ ä M ~ŠŽ z
! !'ì žÅÏZ G
-žì lg Z ¦
~ p ÖZ + F
¿Âì m» WòG
& t¬ J
V ˜
ðƒ Šg Zz Ì~ y M Œ
Û Šp óNƒ 7y Ò ~ „ ð~t g
Š q Z sÜV ×Í
b§ Ë ì
ó Ñï ä r
 ™ • Z'
ZWz6Ž Ü ï È { z Ð y Z p ó•
Ž ¶{ z ðÍ -+ FV c
úgz Z + Fë Z Åœy M Œ
Û ç O Xì 7„
 gŠ
:ª óðƒŠg Zz~i ¸ MÆxz°Z >gÎ
Üû`ôfô×øÆø ‚ô ³Ãû³eø Ý àûÚôù Üûaöæø šô…ûŸø û] o³øÞ•û]ø oû³Êô B Ýöæû†% Ö] kôfø×ô ³Æö A Üù³³³þ ³³þÖ?]™
|ö†øËûm$X „õòô Úøçûømæø ½‚öÃûeø Ý àûÚô æø ØöfûÎø àûÚô †ö ÚûŸø û] äô ×# Öô ½ àønûßô ‰ô Äô–ûeô oûÊô C áøçûfö×ô Çûnø‰ø
—EÜönûuô†$ Ö] ˆömûˆôÃøÖû] çøaöæø ½ðö «Žøm$ àûÚø †ö’ößûøm ½äô ×# Ö] †ô’ûøßeô DáøçûßöÚô ç+ ÛöÖû]
kZ { zgz Z ó• ‰ ƒ [¦òzg~ ( x •
á ª) }iuÅd
Œ
Û X xw Z L L
v Z XÐ N Y M ¨
 ¸ {g !
zŠg0
Zg0
ZÆ Vß ‚ „P ˆÆ š
¦
I Z izg k Q gz Z X Ì~ ˆ gz Z ̬ nç Àì ~ g (Z Æ „
ì @
™Šæ vZ XÐ Vƒ V ZŠ •
á z V q•
Û ÜÆŠæ Å \ ¬vZ Ìy ZZ
ó5 @
1 ] c
M ) ó óX ì ÑZz ä â •
Û 3g ( gz Z ) „
 Š'
i { zgz Zì Le ÅT
( Y 61 4nµwz 4
Uâ i

+ Yq

Z ~ Y 623ªˆ w ‚ „ âžì1x¹ » ã M Œ
Û ¯ ÚZtç O
ÌÃy ZZ I Z +
Y ~uzŠgz Z ðƒ Ýq ì Áê6VEZk
ZÕC
Ù xzg„
~g7 sd sw ðÍ -t b§kZ gz Z ðƒ Ýq ì x6l § ñ~ g$

ÌIw ‚Î{Ša Ð ` M Hž N â •
Û g ¨r
 ™• Z'
ZWz6Zg f pX ˆƒ

112

Ð g ±ZC
Ù É ó7b§ÅVñ¸~uzŠ Å *Šnç »0è#
Ö Q ._Æ
Xì Zgz ZŠ»
~y
MÆã ¨
Z õg @
ªó ó35ƒ Z1Z L Æ
L g
uެРkZ [ Z
P Å[ Z1Z Œ6{™ E

Æ eÆ V lÁ{ ngz Z xà Zz ä M 7~gzŠ
Šg Zz~Xñ Y H{™E
» g
Š q Z +Z6gîm{Ð ~ y Zgz Z g
Š q Z ë Z
Å
ð‰ì [ ƒ q zÑ~ i Z0
Z, Z Ç !
g¼~§ Zz êL ¬ » VÇÍ-{”
x{ z ~ ~ œ â Ý ¬ž ñ Y c
Š™ ãZztžì @
ƒx¥ƒ
 o óì Cƒ qƒ
Å y Z ~ ~Š mZ !ÃsÐ y Z ÏN M ~g¼6¯ Å[ òZ X(
?σ He
¸z n¾
» V ly Zžì „ Cƒx¥B‚Æs
 ZÜ ÂÐ g
Š q Z y Z ] !
t
Y ÏZ Ð ž²q
+
Z Ì] uZz gz Z ] Ñq @ ¬ óÇ ¶ «z ¾æy Zy
~ \g- k
 K¬ ~ŠÅ ~œkZ ªxk
 {Ò Mž• ì g™{g •
á Z
„ n Å V lK¬ zŠ \g- ž Ìa kZ X Ï ñ Y ~±~ «z ¾æ7
à º´ L Z y Zy » k
 ~Šžì Š
ƒ ó gó ZŠ™L L Ú Z [ ZÆ™“
 ZŠ'
Æ%ª q OË{Š c
iÐ ƒ
 Å¢qÇžÌakZgz Z Ô Ç} Š“
7
X ì @
Y¹ *
Îw G
é5O_6gî O& • ~º ´ÏZ]{ f + F
x
F
aZ » ~
·#
Ö Q ª0#
Ö Q {ŠŽñ~ º´ kZžì C
Ù ª[ Z
4G
5!OQ L Lªz
i ¸ M Æ ~œkZ ó„ •Š !
M Ð k'Î{Ša Ây ›[² c
ó óèEG
ÆgØz gzi ~g »Š !
M âui Z ÌÅV- Š· ª0#
Ö Q {”wz dgz Z— ‚Ð
~Š·x ÓÐ *Š ~g7 gz Z Ïñ Y VÃÙ¯ L Zd
kŽ 󶈃 q zÑB‚
Æ 35 M c
V lxy Zç O XÐ N Y ƒ Š !
M ™ M DV¤ V¤
} hÃ+ F
h”._Æ[ Z± È â ‡ÆvZ ~ ]gßÅ „ nu ܃)g f

111

: å c
â•
Û ä w D Z)´Lb§Tç OXn M
E
d
-E
÷L {“ ~” V M Œ
Û „g{ i Z g Zp
:gz Z
4¢E
5G
! Ò0

i ƒ Â ~g ZŠ • gŠ Ò åE
Z ~i '
M Va } Z
ìÐ y M Œ
Û ä žì ðƒÐ :
 kZ Âg Zpz ?f  !0#
Ö Q} Z L Lª
# â Æ MŽ x ¸{ z} Z L Lgz Z ó ó!ì „g™ » V ZgzŠ ¶Š¤
{“ Âp ì
ó 1 hñ
{ z ~ •~¾ ( • ì g 0

zg Ò V î 0
N ÔŠ gz Z ) !ì ðƒ ~ 76}i
'ó ó( !ì $
Ë ™ «~g égÐ ðZÎgzª
f kZNŽ )ì ŠŽ ñ{0
iƒ Â
Š°*
™zá+
Y Å|kZÃ0è#
Ö Q)g fÆ] •
á gZ¦
yZ b§ÏZ
*Š ëž• g ë¤
~ ÞZ ƒ Z±~ lZŠ 0
Åx`
kZ |gŠ ‰
Ü z kS ëžì
# ŠÆ kZ gz Z } ÒúÆ ~
wÎgÆ kZgz Z vZ ~
äƒg ZŠbÆ hèE
LG
Cgz ZX •ì g™d
†Åƒ
 y Z)g fÆ¿L Z™ƒ¦æÆ
óó?ÐBŠ[zZ“
~wqLZë » kZ }Š [ZŽ Ú§Ž » †L L
3 Zg »w”Æ] •Ð ÞZƒZ±kZžt {zgzZì [ ZŽ q
ZsÜ»wZÎÆ
E
ÆkZgzZ h+Šï»ÆvZ~èg Z î0•8 q
Z ËÁi Z Á êY Z’Z ëžìt sÜ
™ ZŠ Z h» ÏÒúÅvZƙ쇄
 »z Áš æ½Z Á°ÄÂyi ZágzZ w5
…aÆTVƒ M'
{ÇÐ~g ZŠ)f kZ ÅkÜZZ]Š Þb§kZgzZ,Š
t Z]Æó ó! • V*¹ƒ
 Q !
!
Â7t ¤
L L ÅgzZX å Š
H 0
#
'
Ö Q¨
: ÂD™7°ˆÅ „@
ÃÝZ kZ gzZ D M 7i !
Ð x`
~Š ã
kZ ë¤
Z
x PZgzZ ¹F
~g ø à ÕÅ c
gÃ:ì $
Ë ™!Zi Z »nZ%Z}g ø Œ• » ÅM%Z
C žakZXì $
Ë }ŠJÅ
GÒO$KZLL
ó ó! ×
å ; ÁÎg Ä ¸~ IF
ì m{ ™:Ð [fÄZ¸Z kª6ï
C
~” VZgzŠ ¶Š¤

114

(To add insult to ó ó± Ÿ ZÆ •Â6
1 L L._Æ} gz õ~ môZ

Ãx ¸ "Condemned" gz Z y²z [:q
Zžì ZƒÐ n¾Å injury)
Æ kZp ¤
Z ) Š
c
Š ÌÑe6gîèg ¬Qgz Z Š
3g ̹ !
w ‚g ZD
J
Ù zŠ
Å u¿ ~y
M Å Óà Zz ¼
 c
á e ~y
M Æ !%á Zz ä%t a
™ Zê Vð; Æ kZÃ{ + F
aZÆ0ïG
L !Q {ŠŽ ñž @
ó( ì ‚
g w
žt ªì
ó CY Åg (Z ~ ] ŒŠÆ 8 - Ž ñ Y ~Š™ Za ]gß{ z c
Í
Æ g h ËÐ Z a Æ ä™ï•
á K» ?E
z • Â~ Zw Å ¿Ë
! DZvZzX • D Yñ Z ÏD Ž Vð;
( Y 1 993yŽB 1 5 )

113

ªX ǃC
Ù ª]z ·z t•
Û xq
Zy
ÆH !
ÎâÆy Zp Ð
ó , 76V âzŠ „ y Z
»ŸÆóº
ó Zƒ Z± L LkZÆvZ Â6Š· ª#
Ö Qy ²gz Z [: ówzd— ‚
Zðm
6à ÎD 7'L ZÃØP 7 Mgz Z¬Æd []|{ z •ÅT ǃ f Î
Ð:
 m{q
ZÃf ÎÆTp ó¶_ƒ Ik'g ZD
Ù zŠÐ [ Z6¯ ŶŠ
Æ V â ›gz Z )g f Æd[]|„ y Z Ð Z [ Zç Oóå Š
c
Š ™y
¸
4$m
gzZ oß óÔ™óŠƒ ób â‹ Z|‰Ç!
óÇ ñ Y c
Š™Š1*
z –gz Z G
éS5kE
Vð;
Vƒ ó ÅVßÎgá Zz ä Y Ç+
Y K Z KZ yú•
Û Á M gzZ x Z ¸Z Å f ÆvZ0è#
Ö Q {ŠŽ ñèa @'Æ kZ pX¸ ‰ K uh t ‚Æ
Å#
Ö Q ~y
M Šp._Æw ¸Æ ~
g8 M gzZì #
Ö QÅ ~
wÎg ~y
M
Ö Q ó óDRL LÉ 7Œ6±q
#
Z sÜ { z V M'h'
× ì
ó B
g w
µñ » b & ZgzZ = ÂÅ/ˆ Æ ¶Š Zwg” Æ ìZ`
Æ kZ Ð Z Z®ì
ó
E
q zÑ ã U
§ zŠ »jÆ h+ Šgz Z6 U
> òhI$ Åxs ZÐ T Ç ñ Y c
Š™e
Á
ãZzgzZ ôÜÅT óǃ ”Ãèg Z ñzg Àgz Z ã¨
Z ݬ } g7 g !
kZ Ž óǃ
à ®Š gzZ ¡ ÌŠ Z ðÃÅ Tgz Z óä ~
tz]z tŠ ™[ » • ~Š , ¸
ÌŠp{ z6Tä w D Z)´ ~3
jÌgzZU *
Æ~ó~œ, ðŠa ¶àN Šk
¦
C :ž¸ ‰ {g™0k
¦Å[ <Zz]ª
7Y M ? ¨
ì ÷
Š ¼ Ž ç M
! Ï ñ Y ƒ HÐ H *Šž Vƒ ]ª"
C :gz Z
Ð ægp Òž y
M Ï ƒ V Z m¤
‘

E
E
!Ð © Â î0*™$ Ç ƒ g© m t
Z ~ Zw Å{ F
q
aZ ÌÆ #
Ö Q + FaZ kZ sÜ „¸t gz Z

116

, ƒg !
Æy QŠ Z%Ð ó Šó úñ„u L Lq
Š 4
Æy Zèa gz ZX • D ™w E Z
~Š]Š Ñz Å Xó• ò~ŒZ ·} Š Z ñ™Æ ò~jŒ]|ª x â Z
l7 zg w q @
Љ
Ü z k Q ._Æ w ¸Æ y QŽ gz Z ¶ðƒ ~ ~ó ~œ
B‚Æ x *
Æ y Z { z Z®Ð
ó Vƒ óC
Ùó ªL Ld
Œ
Û Æ#
Ö ªgz Z • ( T
 ¸)
ÂÐ Vƒp¤
Z ~u]|q
Š 4
Æ<
 I ZžZ
 X • ˜ ó óx?ZmL L
x¬ d
Œ
Û Æ#
Ö ª öZa Å y Z p Ð
ó ~ „ Š Ñz Z Å kÒ Ã ]|
%NÆ ó ó35 M L L{ zgz Z óσ~ yÆ ¿ò *
[Ø M æF
vZ†b§ÅV â ¨
Z

þ , Šx •ZuøZ•
Û Æ~g Ñ‚(gz Z ðÉg Å[²È *
›~gz š
E
î0E
0Ò‘ @ ¬ IÐ 8{ Æ *Š kZ X s§ Å y*ÝZ Ø M [ Z gz Z
4ÉZ ` udÄ Ü6èg Z Ò™} g7 gz Z xs Z
3E
~ÜÑ·À~Ãx ªÆ ] ðE
k‚ Z Åùs
 ZÜÐðt tg
Š q Zgz Z 6
ó Šã
Åùª
ÑŠÐ œy M Œ
ÛÐ
³‚gz Z [ÅkZ {z ´Æó óyjzL Æ
L wD Z)´V M'h
'
× X Vƒ [ ™"
U
6
E
Æ òO Z w D Zgz Z bg •
á } (Ð ƒ
 Æ ~Šp î0ªEiÒ¡Æ wD Z)´ Ì?Š
Ð á ZjÆŠ PZÐ Y »g Z ›ÃÆ xj%+ -Z <g·ËZ eI]Z e AÍ Z
G
I ÕäS}3!Ð kZ , ¸ÅXnç »_Š Zjz ] uZz xyZ ; g Xì _ƒ y Ò
Z ñ ZÎÌÐ ~ y Z Âó• ðƒŠg Zz ~ðt tg
q
Š q Z ~ KÆgzŠÆ
-o !
X 82 Z ¸³ #:ì kªz =½ Ü: ] !
ðÃgz ZÆ ÷PGÁz 4
ª
+ Z (xzŠ IÐ kZ y ZgzŠÆ ~{~œ, • kZ Z
 çO
Ìo} (} (Ð Xgz Z ó; g ~g YJ
w ‚ FFŸ »X• _ƒ µ Zz
&‡Ïyà Âóñƒgzmc
ÿLE
OÌy ¨
Z~Š Z®ÅVz hz™gz Z ñƒ:|
y Zy » Tƒ µ Zz Ìk
 x~Šq
Z ¤
Z σ ] !
=½ Ügz Z À
6g ZzŠ R Fgz Z ”ÃVß ‚ FÌŸ » kZgz Z óF´ ˜[²Æ «z ¾æ

115

Üa•‡] æ• h^e

óó?VâÅVlLL:k
 ÅU
]|~ Ý »Æ- ¸¦

žì ~gz¢s
 Ÿzt «Рƒ
 `M
t Xì ðƒ `gŠ ó ð L#
Ö ´ ÃÅ ó óx?ZmL (
L C
Ù B‚Æ x *
Æ ~u
} Šz}÷Ž ì
ó 1 Å ]oŒÆ Ág » ËÆ ‰
Ü z ñ Z â Òg ZŠ Z
ëZ
 ÂÐ g ±Z Šgz Z ~½Ø{p¤
Z q
Š 4
}÷X ¶7ŠŽ ñ~
c
{0
i Ë G• ë ó i
ó x?Z L L6µñÆ] ‡5Ð}uzŠq
Z y ›
kZÉ X • M
 YK w E Z Ìp Ö ZÆó óx?ZmL LaÆy ›{”] ¯
:ì Š
¹Æ ™[ æÐ y ZZ I Z ~ œy M Œ
Û èa ™| (Ð M ÌÐ
K Z6?vZ L L ! y ZZ I Z} Z ª( 43:[ Z x
ÑZ ) û ÜûÓönû×øÂø oû×ôù ’ømö pû„ô³$Ö] çø³âöü
y ›ŠŽ ñz¢ q ÌËñƒ D ™kª6kZ  ó ì
ó Lg @
â•
Û w i *
¤g
Æ óm
ó vZ -L La Æ y ›ŠŽ ñ) c
{” ] ¯gz Z ó óhvZ -L LÐ
-L L•Æ e
Zzggz Zg2Š c
ï¬Æ #
Ö QpX • M
 Y¾ p Ö Z׬Š
gz Z Y m
Z]† ó óx?Zm L L a
ó Æ~
x™ Z Ñ sÜp ÖZÆ ó óÅzmvZ
+ Š È Çg )

]† óm
ó vZ G
î*9g L L a
ó Æ/
ñ ô óÅ
ó vZ èg L L a
ó Æ VßÎg
gz Z ó• ‰ ƒ mºaÆ V â ›x ¬ ó óxj%L Lgz ZaÆ e
Z@ z D[Zgz Z
IF
4&Æó ó! j0
o ôZÃøL G
i 0: A
 Z%¡¤
L LÅ ~A çÆ w E ZÆ y Z
6Z
F
•Æ y Z Ž ì w©: Ç Z]
CZ » ¿I Z ~ A ç kZ Xì òi Ñ
Ym
Zûg »y Z~ËÆT• ï Šg Z Œ
Û ó óx9 L LÚ
 I Z[Zèa { zXì
p Ö Z Æ ó óx?ZmL La Æ y Z { z Z® ì
ó @
Yƒ d
Œ
Û ¹ Ð fx Z™

118

Ð z™k
 s ÜÆ ÔŠ, Z q
Z™ƒ• ?gz Z { zQgz ZÐ z™ *g7 ½Ð
gz ZÐ z™Ýq Ô?ç OóσŠæ ~g vQ X ǃ µ Zz ~ ×} g vŽ
Y q
+
Z ~ k
 kZž åt ¨
 ¸ È á‰
Ü z k Q gz Z ó ó!Ð ƒg #
Ö sŠp
[² îSo y ›ÒZgz Z ‘Óð|] Å\g- ~ „ Z'
uÅM% Z
k Q gz Z XÐ Vƒ ´ ˜ZÆ kZ gz Z kzg +
Y ~uzŠ gz Z Ï Vƒ ‘Ó
à Zz ä%ì ¸ L L Å Â2- e
zΉ
Ü z kZž å Yƒ: J
w ìt ‰
Ü z
ñ ú{k
b
Љ
Ü ¤ ~Š{ z gz Z óσ „g™7u » ó ó! ~c Ý ¬ » V áQ
I-šE
$
ö Å t Z²~ „ Z'
u Å @x Zœ ª óσ µ Zz ~ ó ó× L LÆ [²
žÇñ M ‰
Ü zq
Zžì ŠŽ ñ™f t ~ g
Š q Z Re
.èÑq ! #
Ö Ó
mg ype
.V ; zÐzz ÅT Ç ñ Yƒæ M'h N c
: Z•
» äÎ~ t Z²
Ð#
Ö ªmŠðÃ~ QÆ g
Š q Z y Zèa p óσ k
 u +pgz Z
gz Z : Ç Z]
q
Z øŠg Zz ~ y Z Z® ì
ó 7ŠŽ ñB‚Æ 35 MÆ I

Œnç] Z¯!
x
{ z t Z]Æ—èöÃøÎô ]çø³Öû] kô³³Ãø³Îøæø ]ƒø]ôü ã M Œ
Û º ÖZžZ
 [ Zp
:žì ˆƒÛZ ð× Z ÌÑÅðt tg
Š q Z y Z ì
ó [ ƒk
5
g¼§ Zz
ä~
x™ Z Ñžì e
ZzgÐ h {k

Ù 1Z ]|~›
C
ò 9gz Z ò~g g 9( 1 )
gz Z ó ó! Ç ñ Y ƒ æ M': Z •
q
Z » äÎÐ ] Z•
Û ž ì y á L L : c
â•
Û Š•
á gZ
Š•
á gZ ä~
g8 Mžì ~z%Ð h ª0 ! Q ]|~ ò›9( 2 )
vßZ
 ç O X Çñ Yƒæ M 'h N q
Z » ä ÎÐ ] Z•
Û žì y á L L:c
â•
Û
Ð Vƒ k0
ÆkZ vߎ ÂXÐ , 7^ I6kZ ÂÐ[~} g !
Æ kZ
6kZQXÐN Yá ª
zŠ ~g ‚ { z Âc
Š hg7Z ä ë¤
ZžÐvÎ{ z
Ãg
Š q Z y Z ) ó ó!ÐN Yƒuh vß‚} â 'žJ
V Œ Ð, ™k

117

y Z V ; z Vƒ OÌy ›[²~Š Z®xV ˜ ~ËÆ kZgz Z ƒ
ó Œ
Š !
M ™ M V ; z Ð ä ÃäÃÆ *Š Ž ñ Y ƒ Ž ¹„ Ç !
 » V- Š·
X•
þ ì gƒ
] ÑqÆ o c
x ¸ËZ
 žì Zƒ (Z ; g !
~ ã¨
Z õg @b§ÏZ
C• D YƒF Z ð• Z
~ lŽ y
M ì @
Y M ðL Zu Z Èp L L
gÒƒ P\
ó ó ! ~%‚ êL öW ñ ðà ì êŠ h Â
Sœ¢EŠ ÌÐ ~x ¸Cg§ »i Zgz Z {Š%C
C M½Z +Z ,xðà îG
Ù „ t Z]Æ
i ×ÃáM} Š Z ± L L Å gz Z ì îŠ 7
Y b zg 5~ {Š%@Æ x ¸Ž ì
Ð V ¸xÌÃVÍß,j" gz ZÈ Ágz Z V Z Â*
z~t Z]Æ ó ó!Ð
/& *
ð •Z ¤
Z ì ] !
Å ÀÐ yà ÂX ì îŠ ™ Z9a Æ « £
C gz Z ñ Y M ~lŽ Ìó ó ð©Z Èp L L~ ] Ñq
ì ~È { i Zè Q Å ¡ ïG
L Ò$ ƒ Â L L
ó ó ! Za '
z v'
Q ì Ã ä™ ×; ˜ •
á t
?` ZÁóuÉðÃ6c •
á ÅÒ
ñ Û Ñz Z ._Æ
Æ ~ó ~œ, ƒgG ä ~ Z
 Iw ‚ {g !
ñ h ‚Ð ` M ë @
»y Zž å7{ i Z0
Z ¦

Ù =Šp ¶Åk
C

½6qçñÆ] uZzz_Š Zj µá
~6Š ã
Å ~
å tg
uTV M'
h
'
× X ì ÑZz ä Yƒ q zÑ¢g ŠkZŸ
gîkZ gzŠ ª » V lxà Zz ä M 7 d
Œ
Û Æ#
Ö ªž ¶½] !

Ð , ™k
 s ÜÆ] ¸~ŠË™ƒ•ð|gz Z y ›ž ǃ q zÑÐ
h Jz f ]|~ 3ŸZ [  Ŋò î ZŠ ! Z ò{ z óσ Ýq ì 7Z ~ T
( VÇ|ª) Vñzg ?d
kL L: •t p ÖZ ðZ’ZÆ kZgz Zì ~z%Ð

120

~g Ž 6ä e {Š c
ik
ÎÌÐ ~g Ž : Xz Å Iw ‚ zŠ ~Š ŽZ Æ kZ
ð~tg
uu»Tñ Yƒ ÅzgŠ kZ „ n~ º´ c
àm{ Ëgz Z , ™
gz ZM%Zžì _ƒ ãZz |t Ð k
 Å UžakZ !ì @Mt ‚~
ã :0
¦
ðÃÌÄ 3 q
Z ËÆ y ZžÐ , ™ÒÃeC
Ù ~g ZjÆ kZ
X ñ Yƒuh^^ »ÔŠ { Zp
~g ZjÆ d }]|ž ǃ Z
 ñ» pŠ Ì™f »%Z kZ6µñkZ
~ [ Â ~y
M Åh
]
î0%*
ÇÆ ª!
Ž óÌ~ ] Ë kÆ ¦- ]|
G"
™f » „ nh
”„ + Z Å t Z² ó• `gŠ
] Ë k y Z Xì ŠŽ ñ{Š ¬Z z g Zæ¾5E
t%Z Áy ZªÐƒ
 gz Z ì
ó Š
HxÎñÐ x *
Æó ó.
Þ !
à} (L LÃt Z²~
X ì ˆ ~Š¸~ p ÖZ ãZz e
.Å ä Y ƒ } •&Æ óà
ó L LkZžì
Vƒ ó|t ` M gz Z ( 1 9 ó18 ] c
M Å 1 6 [ !
Æ ó ó] Ë k L L[ Â ¶ Š )
~ w Ñç O Xì [ ƒ„~ V”&w!
t Z²žì ŠŽ ñt ‚Æ
n™} Šg Z Œ
Û ó óyz i ð#â L LÃ º´ ! †gz Zì [ ƒg UŠp ã½y *Š™
6º ´ ã xgŠ† sÜgz Z óì Š
c
Š ™Š Zi M Ð wzNÆ #
Ö ÓÅ t Z²
Xì ˆ{g ¹!
~g ZcªZz ÅŠ Z•#
Ö Ó
k ª.
Þ ‡ *
] !
t a }÷ŠpIw ‚ {g !
ñ h ‚Ð ` M b§ÏZ
Š OZ6å~tg
u6Š ã
Å•gz Zì $
Ë r ó ók
 °L LðÃQ~ *Šž ¶
Xž¶„g M 7~™] !

 !
Æ` Z'
× °•x ¬Æ*Š ! fŠŽ z !
Æ
6k‚ Z ó óIèL LgzŠ ZuzŠ » y Z ì ˆ ~Š ¸~ g
Š q Z Å V lª ó ó35L L
Z Ð b zciC
q
Ù û
1 ž ì ŠŽ ñt ‚Æu 0|t [ Z pX ǃ
g ±Z kZ ~{~œ, •t í
ó lŠ c
Xì [ ƒ i ¸ M w!
» ó ók
 °L L
»6 ¢žªžy • Zxq
Z Ì~ i ¸ MÆ kZžì йÐ

119

c V î c

gŠ ÃV ¸´gz Z V”~ ä â i *Šžì g Ã7 ] !
t ñƒ _7
N â•
Û g ¨Zg f  ( ! åx ¬ ` Zzg » ä™xÎñÐ x *
Æ Vzà} (c
Vz h N
ê
zŠ Å% ` Mž7?Š Åg
uÑgz Zì ó ó¹ · Z L L¡] !
t Hž
%¸¯
 !
ÝZ »k
 Å Už7§ Zzt HQ ?ì ; g Yc
Šg Z Œ
Û ó ó*
Îw G
é5O_L L
ä @x ZœgœÆt Z²žì 7zÂ.
Þ ‡%Zt HV M'
h
'
× ?ì ª
zŠ Å
©$E» eÆ V l c
? c
Šg Z Œ
Û i ¸ M î0•G
V â ÅV lª ó ó[g ÏZ Å Q L LÃk
 kZ
{h
I *
„ XÐ g ±Z ´Š ~ w CZ f KZ { Zp@x Zœžì g ãZz )
g!
VñZŠÎª ó óx ZŠ +œ L Lª ö+Š !
ÌZ ~ hÆ xs Zgz Z V â ›gz Z ó,
gz Zì • Zz ÌÐ y M Œ
Û D *
Æäƒ[²w q¾ƒ
ó ‚
g wÅVß Y c
4$M~ Y 1 990cŠžì zz ¸ X ÌÐ ð~tg
u
- zÚ Z sîŽ » kZ ä èG
1ä gŠ Zg y Y ¿§ •
á zC
Ù âe
.q
ZŽ óå ¬ Š6+ Z + Z Ï~ Ä Z kÑ
åV Z mz M ò&Ž 61 ÅkZž å Š
{g y Zª™N Št ~6µñÆ kZ óå
Øô›ô^³føÖû] o×øÂø Ðùô vø³Öû^³³eô Íö„ô³Ïû³Þø Øû³eø™ :å »{ kZÆ18 e
 M ÅY m
ÑZ >gÎ{ z
k QŽ • D g â } Š6uÆë!
Z hà » hë L Lª —кâô ]‡ø çøâö ]ƒø^ôÊø äü ³Çö³Úø‚û³nøÊø
X ( ó ó!ì @
YƒŠ1*
z –ë!
b§kZgz Zì êŠ w ï¾½» r â ŠÆ
» kZ i Í Z Âóðƒ 7"
U
9] !
Å•
 h Å‚} â 'ž] !
t „g
x¥Ãƒ
 ž‰ó} óVƒ 0Ð f õm{ Ëp Ö Z { zž ì y k Z Ì
b§ ~g7 p ÖZt Â6kZ Zƒ•Ž » ` ¯ ¹ Z²à Zz äƒ «
Ð e
Ã ì
ó
@x Zœ ÂÌZ ?ì Zƒ V ¹ »n ç » t Z²ÌZ 3U
gz Z X • Dƒ ;
i: ñ Y ‹Z:žì Zƒ ¯ ~ A ðƒ õ~ ²Æ V- g ZjÆ kZgz ZM% Z
WZ î0ªGÒ7Æ y Zk
ZÃ º´} g7 kZ È »8{Æ kZža kZ ) ! ñ Y
gz ZM% Z ~ &
ƒ Zg {Ò M ˤ
Z σ ] !
ÅÀÐ yà Â( ! ǃ b Š} Š ~

122

Å ógó Z'
× Æ ~i sd
•L LwD Z Á– B‚B‚Æ ó ª
ó f L LÅá

 6öq
Z
?¶Š°ã Z™]g c
i
gz Z w Zz i Æ x 4
ñž » ó óòº L LkZ ³ ™† ŸZ 6ó óòû L LkZg z Z
E
H
a L ZÃ ó óxæEÎ54$Z -›L Lä *Š ! f~g7 ˆ Æ8{Æ 2- e
zÎ
Â~]Z4 Zgz Z^e
Z@ k

i ÅV î ‡ M ! fç O Xì 1} Šg Z Œ
Ûq
Z•{ç
gz Z [²~Š: ì
ó _ „ H Š zÅŠŸz d
¯6Vzg ZŠbÆ xs Z Y § Z
ðÃgz Z ì
ó Š
ƒ q zÑŸ »• zg ZŠ gz Z )z ïÌ~ ] Zg â Z [²{•
X{ z m<!
y ZŽ â[²ïqÆ ` Z'
× ´Š6gîÆ ¿œg6kZž7=

ó ~Š } Š ï„
 Š'i ä y j
jZ › ˜ Ã" _
gz Z lŽ ð§ Z Æ
6x £ Ë~ ò¤
â ¤
ÅT óñ Yƒ 0
'
)u xðÃgz Z N Yƒ1‡" ™ƒ
: ªì
ó ~e
Zzg Ñ!
!"ÅòŠ î ZŠ ! Z ò™f » T ñ Y M 7 ̧ Zz { z
äƒÝq ì6kZgz Z k
 s ÜÆÔŠ uœq
Z™ïB‚ÆVÇ |)
ÂÐ z™ î Z 7~ y 4á Zz V÷ q
Zgz Z Ð î M : Zz ?Q L L ( ˆ Æ
 ¸ Çž Ç ¾ gz Z Ç } ™— Ç™J Q ¿q
¨
Z Ð ~ VE Z¾
kZX Çá Z e h ÂÃÇ™ƒ u *
…¿q
ZÐ ~ V â ›6kZX ˆ M
ãZz ó ó!Ð N Yƒ ¦aÆ k
 ~ (gz ZÐ , Š™ »*( ð|) òzg6
c
Y 0 sŠ ZáÆ ä 3Š ~g Ï ÃŠzg !
] ‡z Z Î ] uZz Æ nkZžì g
º ´ ¹æw ÑƦ§ Zz ðà (Zž• … Yá Zz + Ygz Z' • D ™
Xì Yƒ úzg‰
Ü z ÌË ì
ó [™g (ZwÅ} e Z Y ¯ÆM%ZŽ ó~
; g ƒ g ZûB‚Æ ~!y Zya Æ ó ók
 °L Lxq
Z¿
ó r

ó VƒiZ%FÆ Tgz Z σ sî¹ ._Æ îPG
!tèg
Š q ZŽ ì
ó
y Zžt { zgz Zì @
ƒx¥ƒ
 o{ ™ E
»] !
Z% ZX 7eV Œ ,Å
q

121

Ö$y ¶
z x *
» kZÐ 'Æ *Š ZÎÆ Å F
oÐ L gq
Zgz Z ZƒØ {
4$m
2- e
zΪžxq
Z Ì6x !Zgz Z óŠ

kZ b§ÏZX ˆƒ G
é5OkE
YE
gz Z ¶µ žÅ k
 K¬ «Ž ¶ðƒ y - ëL 58Eq
Z Ì~ ð; Š «Å
Šg Zz ~ å~tg
Š q Z Ž ì _ƒ q zÑy - k
 ~uzŠ Ì~ ð; Š ~y
M
E
©$ » k
! DZvZzX σ"
U
i ¸ M î0•G
 K¬ ~Š._ÆðÍgz Z ÕZz F
x ÓKZB‚Æ xi°•Ð wÅbÃÏ( [fIZ

wq @
ŠŽ z!
Æ ! çl. Z Wz gzZ ~g ZŠ ZzgŸ KZ Ð g ±ZÆ Äpz d
•
Vc
úq
Z » kZ• 2~ ƒ7„ ÖIè T6RC;gzZ C!

_
gz Z ¶Š 8
g b§ ~g7 ~ yÕz d
•! fÃ\ M LZ ÅF
žì t Â1
«] ˜+F
o¢ÐZ6RÅM M zg2ŠÉ ä™g (Z nsÜ:Ãxi°•
G
Zc¿b§~g76ó ó!õèâ î0~¢u ZÃxsZ}÷L LÅc
Í b§kZgzZ ä™
íQžà 1{zÆ|L LÅà ó óLg â ð»éL LÅ\g- wq @
ŠŽ z!
ÆäYƒ
ÂÅVâ ›ÒZ+
YÅT1
ó ë Z ZuzŠgzZX e™7{Š â M6ó ó!õèZg ÌÃ
! f~g7ÃY 1992w‚žìtó•¸"Ð õg @
KZŠp{zž ðƒ76¯kZz
b§ÅÚŠo Zg7çOX c
oÐ lzy

z lŽ™} Šg Z Œ
Û ó ów‚ »ÜZ L Lä *Š
½ *Šž @
óˆ~Š ]úŠ Åä M V; zà *Š ~g7 ™Äg V;z »zZ®gzgzZ Š
c
=
™{@x»]”Å ãâ Š •
á z ]äÅyZgzZq
Ñ~]ä¡ÆyZvßÆ
Y 1992Z®óåw‚ »©*
¾¹ dY 1492èaž Š
HakZ¼ƒ
 t gzZ'Ã
kZ !¸ ‰ ƒ åw‚Î õ0
}g7 Ã8{Æ Vâ ›gzZ xs ZÐ Ü~
&‡™| (ÌÐ
Æ ] Z™ Zè LZuZ [²ˆÆ k
 Å Užìt ] !
g¨ÿLE
7Â÷л ò Z ¸ÑZ Î ðÃLIÐ kZ V˜óŠ
HÉVYÃegza
B‚Æ LZu ZÃV1²žì eZÎÆ kZ [ ZŽ ðà » wZÎkZ H ?¶ðƒ

124

Vƒq
Ñ Â{Š6:p ¤
Z ~Š· gz Z óǃ Îâ Æ V â ›gz Z VÇ|sÜ
ÌÅw q‹gßkZ y ZgzŠÆ k
 Å Uç O XÐ N M 7t ‚pÐ
L Zu Z ä V- g ZjÆkZgz ZM% Zžì _ Mt ‚Æ*Š ¡ ðZ’Zq
Z
X Å ~g7 Šp ~g ZŠ )f Å « ™ Å kZ gz Z 3g Æzg Ð •
Ñ~ k
Ã
C~ˆÂä s Z™ig ZØw¾ QZg &
¾Æ` Z ¯Z ~Š ŽZç O)
~ ™] !
E Ð îE
0!NÆ Tì CY ò L L
©¢E
-G
ó ó ! YZ g Zp {Š !0

g { z Ð Á Åî>XG

Æ „ DÆ LZu Z k
 t ä ëLž
L ~Š „ÈÌ ó ó:yR L t
L t Z]Æ
à Zz ä M Ð tægz Z ~ ]Š ªÅ ~u]|Z
 ë @
DDDD ( ó ó! ¶~±a
Ì~Š· ÂÐ , ™ q zÑ ã™Ýq V Òx » [²È *
›Ð Šæ Å (
TDDDDDǃ» `zy

Æó ó Ù^qù‚ùÖ] xönŠÛ³Ö]L³
L %¸gzZÐ, 7ŠÃ~ k

kZ ë @
XÐ, 7} hÃF
”gz Zh
h
'
× ¼Æ ÞZ è[ Z±6Vâ ›Vð; Æ
ƒOwYŠžt sÜ: Vð; Æy Zgz ZÐVƒwi *
x?Zm[]|ˆÆ
Æ T Çñ Yƒ wi *
wLZ ƒ Z± {z »vZ Ì6LZu Z µ Ä ¸~g7 É óÇ
o!
-G
Ù zŠÐ [ Z {z •

ZçO X¸ ` ƒÆ™g ï Z » ÷P ]|Ik'g ZD
„zy
ÆH !
ë @
óÇ ñ Y M ~ŠŽ z ó óLZu Z F
xL LVð; Æ w Y-Z [êY Z’Z
X Çñ Y0ó óy*GF
xL L»0#
Ö Q[:z wz d—‚ ó óLZu Z F
xL L
m» ( V oc
) ,Åw Y-Z [gz Zº Z Á YŠ ó• à YŠ J
V ˜
Æ y Zì c
M ~ V- Zc ZX~ îPG
!tg
Š q Z™f » y Zžì t§ Zz ì
ó
g wÅ¦Ñ Ò-w q @
n
u Åûz DÆ szžZ ¶Zg Ái Z ÁU ‰
J
ÆZkZ% Z X ǃ *
™g OZ » „ _ö[gz ZxËaÆ iÆX•
» ` zy

Æ w YŠ [T~ eÆ ó ó35 L Lm<!
ó• ÌãZz Ç!
UP

123

ugz Zxe
.ì
ó Š
c
Šg Z Œ
Û ó ó oÛF¿ÃÖ] èÛv³×³Û³Ö]L &
L k
q
Z y ZgzŠÆ
t²e
.ä /Z ;è‡[y ZŽ âq
Z 6qçñkZ ) X σ u +pzgŠ
~ o lZ J M w ‚¸¦
y*q
Z » y Zç O X ì Å ïB‚Æ ~ mg
Y•
á y S Ð Z6äƒ åXì å*
i~Ž å Š
H ù •
á ~ ó óÄÜ ñ Z0
L L
t [ ] ïE
Š™ ù •
á ~ ]gß! ÂvZ
LO Ågz Z Ýq ÝZ » kZ ë @( X Ç ñ Y c
Æ0#
Ö Q ~ ]gßÅ] *
và â z ã Yh
”y ZgzŠÆ V ly Zžì
ñ Y ïZwg7½Åx`
¦½ Z kZÆ y QÃ[²È *
›ª{ F
gz Z aZ
'
Å Ï0
i Ä Âï» q
Z Ãmz w° Ä ÂÆ h+ Š ä VrZ [ ‚g Z » TÏ
sÜ ó óxsÑZg ZŠ L L6µ%q
Z ~ V ly Z X ì HÆ ™: ì‡~ ]gß
X Çñ Y VJ
 ó óVzi ZzgŠ L LÆ {gëÜ æ ÔŠgz Z Ç ñ Y {g™ƒŠzöJ
i s
ú¦½ Z ˆ 5q
Z [²È *
›óÏñ M ~ lŽ ~0

z Z}
èØgQp
! ZŽÆ™ ó ó³ L L6B; Æ~ŒZvZ†0·÷ZzZ
‡6 q
Zgz ZÐ, Š
XÐN YƒÚaÆðZzgg »
~ ] c
Zzg ÅVÇ|ž ǃ Z
 ñ » pŠ G {™ E

t Ì6µñkZ
Î âÆë!
gz Z hŽì ŠŽ ñ™f »k
 xq
Z IÐ8{Æ*Š kZ Ì
~ „ y Zì [ ƒIÐ kZ {™ E
»] Ë kXƦ- ]|ç O X σ
z~ kZžì Ìs
h
 ZÜtÉ ì
ó ŠŽ ñÌ™f » k
 kZžt sÜ:
Æk
 kZ~ ] Ë k ! ÏN M Ìó óã ¯ÅVƒ •
á Š !
Ætæ L LaÆ
ó óy Z e ~g M L Lx *
» q ¸z ûÆkZgz Zì Š
¹ ó óyŠ »gŠ ‡z WZ ñ Z}
L LÃyŠ
» ð~t g
u c
Í ( 1 6 @1 2] c
M ó1 6 [ !
ó ó] Ë kL L¶ Š ) Xì Š
c
C
! • x *
zŠÆ|„q
Z ó óy Z e ~g M L L»ª!
gz Z ó ó oÛF¿ÃÖ] èÛv×ÛÖ]L L
¨ £~ VÖ%¬ ÆV ly Zžì @
ƒx¥Ìt Ðt
ð tèg
Š q Z

126

w q¾X ì _ƒÈÇ !
ç M ã qzgžZ
 ì ðƒ ?2
aÂç M ~ œ â Å
• K ZÃ+
¨
Z Ý ¬ x Ógz Z èg Z Ò™} g7 ‰
Ü z kZp ¤
Z ä • à YŠ kZ
Ì» kZgz Z0ïG
L !Qì .
Þ ‡Æ?â z #
Ö 5gz Z k\Z {Š c
ip ì
ó Zƒ 1~
ƒ  pôgz Z ï» +Z œy M Œ
Û Ì{ zž ó[²È *
›ªz F
'gz Z aZ
]”~g7 ~ • kZŠŽ z !
Æ äƒ ¦æÆ y ZZ6kZgz Z ïqÆ e
Z@
Š q Z Å3ŸZ [ ÂçO X • 2 „ {Š c
g
i¼ ÌÐ VzuzŠÉB
ó ‚Æ
Ù „ gz Z ó óÇ a 7y ðà » [²L LÐ Tì ™f » • , Z q
C
Z Ì~
Æ y S Ž ìŽ » ÙJz ÙÈªË òi ÑÆ kZgz Z 46{Š â ¸ { z w Zj Z
Æ äÎw G
é5O_ V Œ Æ y Zžì Š
™g (Z ]”{Š c
ia kZ ~}Ñ ç
X ì ˆƒhsgh
”Ū
zŠ¯
 !
Ãy ZZ z + Š L ZÐ ] Z WZÆ• à YŠ Tä ~
x™ Z Ñ ów q¾
ÏÅÔ Z Ã] c
M ~y
M gz Z ðZ’Z Å kZ îSgz Z l Z >gÎa Æ ä X
gz Z 46gi ó46*Š ó46{Š â ¸ { z ì c
Š g ZŒ
Û sp ¾ gz Z ïq Å | òG
&
!ìŽ » 46ó] Zá
ž ì ãZz Ç !
Â] !
Z Âó+
q
Y Å Vß YŠ c
w YŠ Ø M [ Z gz Z
c
Šg Z Œ
Û ó ów YŠ L LÃm¾Z x Óá Zz ä™ òúŠ » ]tˆ L Z ä ~
g8 M
Á *
™êt % ZX Mªì
ó ~Š â •
Û y Ò ÌŠ Z®Åy Z ~ g
uq
Zgz Z ì
ó
g8 M Ð • Æ T ó º
~
ó Z Á YŠ L L{ z c
Mž ì Âa Æ ¶Zg Ái Z
ðZ}
Ž óHg ZŠ¸ÌÃV áQ K Zgz Z žâ { C Åv Z ÌŠpä f Y m
Z] É
{ zgz Z óÇ ñ Y0y JZh
”aÆ y ZZÆ y ZZ I Z]gz Z Ç} ™òúŠ »
ó @M ~ eÆ V lÅä â i ~y
ì
M ~ 3ŸZ [ ™f » Tw Y-Z [
»™¯Zy
¸J
V ˜ % ZXÐVƒm¾Z Z]
zŠt c
• x *
zŠÆ,„q
Z

125

c ¥Ž ] Ñq {ŠŽ ñÆ *Šgz Z ì
ó ãZz Ç !
Ì(K Zn ç » kZì @M ™f
Æ `zy

zg¼ÆkZžì @
ƒ kC, Z Ç !
ÂÃ7Æy Z •` ™g (Z
X ì [ ƒg »Ç !
Ìna
á ZjÆ l Z >gÎIk'
J ‚ ðÃÐ [ Z ~} g !
Æ • à YŠ
Ž ¶hÐ ¯Æ ¿åà z Ý ¬, Z q
Z k

’: Ó¬gz Z ×e
.q
ZÐ
ZC
q
Ù Ð ~ y Zgz Z¸ Ìì YÆ Vzg e g§z <Ñgz Z w ®z w ë
X òã 5ŒZø o¦ *
ÑñªóÌïqÆ ¥% dZgz Z x £— e
.~
©$E
.Ãt
e
 Iy Z Ìä ¶Zgç O Xì t · Z ï»Ð Ãî0•G
Æ y Z Ã ¶Zg
$ z bÑ
f- e MvZhŽ ì
ó Hy Ò ~ kzgŠÆ l Z >gÎL ZB‚Æ ûiE
X • pô~]gßÅ
: *6{Š â Å¢ qÇŠ Z%Ð • à YŠžì t [ ]¨
 »t
 Iy Z
©$E
Ke
ZuÃî0•G
t ~9 z vg F
x Ógz Z ä !
ä @
} g7 ÆTì d
•
Û{ž: ì ] Ñ»t .
Þ ‡Æ ] Z ZzzÂgz Z ïq ÅÌZ ÝZžì ñƒ
Å kZ gz Z b zgž : • 2 Z ¸z ÷á Æ kZ gz Z { œ â gz Z ó] Z f Å ] Ñ»
Å kZgz Z ~zy
Q ‹ §ž: ì Š‹ z b #Å kZgz Z ~E™ ‹ §t gz Z ó] Ý
©$E
w”Æ DÃy ¨
Z ä Û{žì³» ~pkZ ÅÃî0•G
ç O X ] •z i ¯
] â ¥{”ÝqÐ y Z gz Z ~C
Ù ªµZj ( 1 ) ª¸
ó K « ù Zg f zŠ Ž Æ
4΁
ð‚gJ
ë› ö™G3EZ t ¯â ( 2 )gz Z ów E Z »=aÆo ^Zgz Z w Ñ+ ZÐ
Ð ™¯Zy
¸ ä y ¨
Z Ð ~ y Z ó~zc Å ã • M 
kz aÆ e
Z@ igz Z
ç O X ì c
Š ™iÃ%6™¯Z xlsÜÃzÂ~g ‚gz Z ì 1™Ã½ÜÇ !

ò! Z- Š » +
¨
Zgz Z t Ü Zpðƒ ¹F
{ C " Â~ Y ß (gz Z b‚
kZža kZX ǃ: ß Âñ Y ¹ ó ó´q
 L Lâ q d
•¤
ZÐg ±Z kZ

128

Å LZu Z ~Ë Æ k
 { izgb Z
 ðƒ Ýq ~ Y 1 967 ! x»gz Z q
Z
ï»yZ Ì6•zk
ªkYZš
 Š Ze6
± ŸZ~ÕggzZ Ýz~Šzu
žt { zgz Z óðƒ Ýqˆ Æ k
 Å U7Z ! x»gzZ q
Z ~ „ wq X Š
ƒ
ÆkZž 1„™tÂJ
ukS ÃLZu Z ä ´ ˜[²x ÓÉV/
Á2~y
M Åy ZžìC
Ù ª[ Z X ‰ ƒg »aÆá
 6öÅ] Z™ ZèB‚
{ zgz Z ì
ó _ 0 ï» ¾ Z]Å ó ó! Š
{g x !
ž Z
¨
 B; g e zŠ L L Å Š°
aÆîJ
w2~y
M kZX âyÅ ã Ñ«gz Z x ª »LZu Z F

E
H
[f™ 3Š Zéƒ » ó óxæEÎ54$Z -›Lž
L Ç} ™g (ZÛZ D
+ Z ‚f Ùi ‚ »Š·
» ó ó35L LM¸ç O X } Š Zz ±Ð V1² îSV ⠛à *Š ð| Å
]|žÐ BŠ ~Š· ¢Zu Z Z
 ~ KÆ kZ gz Z óǃ©: ÝZ
^³³³³³Þøø] L Lg7¢Zu Z ðà Âì Î äƒ ~g ¸Z ÷»V â ›~]Š ªÅ ~
òu
ƒ ó ó Ù^³qù‚ùÖ] xö³nŠÛ³Ö]L L¸ç OóÇñ YŠÃ~y Zy™ Î {È» ó ó xnŠÛ³Ö]
FxÂg !
Z gz Z Ï } 7ã VZ uD
q
Ù h
”ÃV â ›Vð; Æ T Ç
à d []|ÝZ \¬vZQžì ] !
~uzŠt X Çñ Y „ƒ ì‡LZu Z
0 y *GF
x» y Z LZu Z F
x„zgz Z Ç} Š ™ Ž ¹» V- Š· ™ Ÿ
==ˆmûˆôÃøeô äô×#Ö] o×øÂø ÔøÖôƒF ^Úøæø X Çñ Y
] !
Z ðÃÆwz 4
q
Æd}]|ñ ZΞìC
Ù ª~gñZx ÓyZ
• à YŠÆ¢qÇ% Z !Š „Æ82Z ¸~Š ¬ x ¬:ì kª½ Ü: Ì
©$E
C c
½h
]
Æ yZ m<!
óy ›Šp¯
 !
ÆjÆÃî0•G
: *6{Š â ª
WMÐ g
u§ï Z XgzZ +
 c
Š ‡XŽ {z6
gîm{ ÌÐ ~ yZgzZ ] 4
!• M
 ™tùÃwz4Âìg 7b‡Æ „ ~z• «gÆ ð}]| ó•
]žƒ ‚
g yZZŽ Yƒ 7hÑwDZ ðÃÿ,Z Ë~A çkZ ë @

127

X ì ÑZz ä Y M ~™ã ‚ óE
&gz Z ãZz Ç !
n ç»kZì m
- Å fx Z™Y m
Z gÃè ~ * Š î0%*
Çgz Z ] c
Zzg ÅŠ· ÝZgŠ
ÃL Zu Z µ Ž ¶ðƒ Šg ZzB‚Æ FZ ¸Šó ó } L L, Z q
Z ~ VÇÍ
º ´} g7 kZ { z ´Æ kl¸g Z 7Z™ÑŠ ] •Ð ó ó¾ L Lgz Z ó óª
f L L
G
'
c
Ö Ó7Z ~ gzŠ ÌËÆ õg @
#
V ˜ Ç} Š ™ « èE½)gz Z„ âu i Z 6
6L Zu Z µ Z
 ˆ Æ w Zz iÆ ž! kç O Xì „g Ýq 4Š Ñ!
Ð ]” » ó Šó úñ [L LL Z { z Âðƒ™òõÅVñzgQgz Z VE *

á p=~]gßÅ e *%0Z}Šúñ[{ z Z
 pXÑ ä™g OZ
œg sÜ7Zgz Z Hg ï Z »y Z ¦ù¨ä VrZž Á$
ð•Z ÅŠ· Âñ M
G
G
Å
à Î ÂD 7'L Zgz Z c
Š} Šg Z Œ
Û ÿ 5© Z Z
 Zz™ ZID

%gz Z•
Û »É óH7„
X 1 VZ6y • M {0
iÃð[ 7 M ä vZžì ] !
~uzŠt X 1xŠ „™ Zðm
6
L Z { zgz Zì à { w q @
(Å ó ó[L LV Œ ÆŠ·žì t³» kZ w q¾
X • ì g™g OZ Ì[ Z » }

f T6V- Š· J
[ Z Ð ˆ Æ ~z • «g Æd []|
ĸ¦
Ë õg @
Åg ZzŠ R ZÆ y Z ì
ó g ñ ‚Æg !
Š S z Ügz Z ¾
žìt { zì Š°ã ÑŠzÂ+
Y Å|T‰
Ü z kZ Xì _ƒ y Ò ~
gz Z g Èp•f e
.‰ ( ~ Y 18 97 ) Iw ‚ Îq
Z n µ Ð [ Z
aÆÄ c
i !
ÅÜg 0
‹Tgz Z¸¦
ÑK Z ä V- Š·Æ ` Z'
× Ùi ‚
ó gó | !
È ´ Z L L~ Y 1 917 ! x» «7Z ~ËÆ ¿6T Hg »/µq
Z
1™tÌ ó óh L L» y Z6¦¸g Z)g fÆTÔ ðƒÝq~ ]gßÅ
Z Å y Z ~ ¦Z
q
 ðƒ Ýq ~ Y 1 948 ! x » ~(gz Z ~uzŠ X Š

QXŠ
ƒ „
 k ~J
 Æ [²Ý ¬ á» LZu Z gz Z ˆƒ 쇄
 c
gŠ Zi M

130

129

Üa•ˆn‰ h^e

~gZŠ)fàSÅyÎ0
ðsZI
è

N
Š Z® ÿ®Å V â ›~ *Š ‰
Ü z kS žì t Âw ì » VÍß ‰p ¤
Z
Æ [g Z ZΊ Z®t Ì._ÆVz i Z0
Z o Zë @
Ôì _ VJ
[g Z zŠ ä7
Xì gz¢Îâ Æhz™MÎq
Zgz Z äÎq
Z ªnµ
AÄZ >gÎ
~ V”zŠ sÜ#
Ö Qt ÂÐ zg Å] c
M ~Šgz Z ~uzŠ Å G
îœ.E
¯ kZ i Í Z ¤Ç6Vâ ›x Ó† ÃX[² ó óö&OQ L Lq
Z ªXì Ë
Å „ y Zž6¯ kZ 3U
gz Z ¸
ó Ð ~ „ y Z Ì~
x™ Z ÑŠpž ¶Ýq6
gz Z x • ~y
M »v Z ~ y !
i Å „ y Zç O X ¶ƒ àSÅ óå\ M +
Y
Ð Vñ¸gz Z VYx Ó† ª ó ó+ y
M L L}uzŠgz ZX Zƒ wi *
)*
Z@óï»
e
G
~ ¤òÀÅkZ™ƒ ï•
á ~å·ï
L !Q » ¯ »zŽ y ›á Zzp
g m
~Šg Z Œ
Û Ë~ V”&#
Ö Qt ~ ] Ñq {ŠŽ ñpX ‰ - Dƒq
Ñ
: ªì
ó $
Ë Y
! ²y !
i ~gŠ â ÅXvßÆ´ ˜y ZÆi•
Û Z à Ñgz Z ¨Z ! f ( 1 )
X •z Ù »#
Ö QÀc
Í óhz™änµ~Š Z®t Xì _0
{ z Æ ÷Š @ gz Z y Î 0
ó]g ¸ {ŠŽ ñgz Z y
ó x'
. ‚ ( 2 )
Å ó ó¥•
Û Z – L LŃ
 p• g Ñ" ÂV 11 gz Z 3 !
i ~gŠ â ÅX óy ›
ZŠ » Ö# Q Àª hz™: e nµ ~ Š Z®t X ì ÝqÃzŠg Z w
X •z
Æ hz™J ‚Š Z®¦ùÅXy ›ñƒ “ ~ *Š ~g7 ¹ !
( 3)

4ƒ2Z ¸
7|ÈB; ÆkZ¯
 !
ÆyZgzZ• ñƒ ñ¯Æ„ \¬vZ îG
0šG3E
ó Xó •ñƒAB;VâzŠÆkZ L L( 64:>Z
ÓZ ) —àôjF›øçûŠöfûÚø åö ‚FømüÉ ó•‰
4ƒ2 Z ¸yZ ì e Z
] b§ÏZ Xì Y™Ž‚ c
ØÃîG
0šG3E
 { z t Z]Æ
N
ì eZ
 {z ó• {Š™<Šz Å„ kZ ] Z| òG
& ÿ®gz Z] Ìz mZpx Ó~Y â Z
~Š â]É ó7` Z» b‚z z [ òZ ~Š â {z V M'
h
'
× Xì Y™t7Z
gz Z ǧŠ ‡q
Znçt nºZ ! • Tg³Æ ó óy f S L LÆ kZ ù Zg f z [ òZ
¢6¾!
ÕgzZn»‹g ŠÅkZgz ZØ !
yZZ6Z}
ó ó æ‚mû†ômö ^³Ûø³Öôù Ùº^³Ã$ ³ÊøL L
! } M DDDDD ñâ •
Û «•
Û Zz î0~8»kZÃ
 ë\¬vZžì ¬ŠXì »ï»
Ì Z Å ÒZÐ ~ t
 Iy Z óì [ Y Hn²~ ĸ¦

ž‰
ia } g ø Xì „g ƒ »DW6y Zç O Xì Ð g ±Z dsÜ
} 96x £¾ëy ›ã Î 0
¨žì Å% Z kZ Ì Z ÝZÐg ±Z
ç O X • V c
g ZŠ)f àSH~g øð*
ÆäƒéÆtæ¸g Zgz Z•
X σW6ZÏZ {Ò M
( 1 993yŽB 22 )

132

ï» ¾ Z]Æ ó ó!ìLz x„ e
. Â6\
å M a»vZ GL Lª ( L Zu Z
ó óö&OQ L L{ z { Zp óÌá Zz äƒ ï•
á ~#
Ö Q Åå\ M +
Y ~uzŠ Âñ 0
g ZŒ
Û
gZŒ
Û _g ZzÆ xakZÆ \
å MÐ
ó ~ ó ó+ y
M L L{ Zp ¸
ó Ð ~ V1²
$
§E
û DÜônû¿ôÃøÖû] Øô–ûËøÖû]æƒö äö ×# Ö]æø ½ ðö «Žøm$ àûÚø äô nûiô ç+ mö äô ×# Ö] Øö–û³Êø ÔøÖôƒFü:ñ Z ðB E
óñ 0
AÄZ )
îœ.E
a} (¹ vZ gz Z óì L e ÃTì êŠ { z Ôì a»vZt L Lª ( G
sf ø
 ë @
ƒ {gz Z »Ÿ » ]t6\
Š
å Mp ¤
Zža kZ ó ó!ì ÑZz
5ZŠ Z #
Ö ª Ä ª @
gz Z6R@ ¬ ÅøZ•
Û Æª
 ‚g Åå\ M Ð zg Å] c
M
:ˆÅá ZjÆ„ #
Ö Q Å óå\ M6gî¦ù

†ôÓøßûÛöÖû] àôÂø áøçûãøßûiøæø Íôæû†ö ÃûÛøÖû^eô áøæû†öÚö ^ûiø Œô^ß$³×³Öô kû³qø†ô³ìû]ö èõÚ$ ]ö †ø³nûìø Üû³jößû³Òö™ DME
DMML V á]†ÛÂ Ù•E — M äô ×# Ö^eô áøçûßöÚô ç+ iöæø
ìt „ x » Zg vX ì Š
H 0
aÆ V â ¨
'
Z]&ƒ #
Ö Q+4? L L
ó ó!Ågy ZZ¢6vZŠpgz ZÃzgÐ VÇZ'ózŠ¬»nž
]‚÷nûãô•ø Ùöçû‰ö†$ Ö] áøçûÓönøÖô ýÜûÓö³³³þfFjøqû] çø³âö ½ å´ •ô ^ãøqô Ð$ uø äô ×# Ö] o³Êô ]æû‚ö³âô ^³qøæø™ DNE
DST V svÖ]E —tŒô^ß$Ö] o×øÂø ðø•‚øãø•ö ]çûÞöçûÓö³þiøæø ÜûÓönû×øÂø

»ä vZ X ì h»Š ˜ aÆ kZž 6gz Z Aóz™Š ˜ ~ { Zg ÅvZ L L
6ã ¨
Z » â~g7 ?gz Z , ™ì‡u6?( ~
 ) wÎgž @
'ì 1 â •
ÛÉ
ó ó! z™ì‡u
Ùöçû‰ö†$ Ö] áøçûÓömøæø Œô^ß$Ö] o×øÂø ðø•‚øãø•ö ]çûÞöçûÓö³þjø³þÖùô ^_÷‰øæ$ è÷Ú$ ]ö ÜûÓö³þßF×ûÃøqø ÔøÖô„F³Òøæø™ DOE
DMPOVé†ÏfÖ]E —½]‚÷nûãô•ø ÜûÓönû×øÂø
ì‡u6VÍßx Ó ?žì a kZ „ c
¯ ‰z #
Ö Qq
Z »ä kZgz Z L L
X ó ó, ™ì‡u6?( ~
 ) wÎg} g øgz Zz™

$•
Ö#Qp¤
Z ~g ZŠ)f ÅkÜZZ]Š ÞgzZ 5ZŠ Z Å~
å ·èª
 ‚g î0~EG
Û kS
ÂZÎÅ yZ óZΕ ¥¥Æ XL L Å ë @
ì
ó ˆà Z e ¦ù¨6~
·

131

qZÐ ~ y ZX • Û »Š Z®¦ùÅ#

Ö Q ~g7 { z b§kZgz Z ì
ó d
Œ
Û
~ ðä zŠ ¹ !
ó• Š !
M ~ .5 gz Z kz &
Z sÜ Â n µ Æ ð ä
gz Z ! f{ z ´Æ ´ ˜y ›* Šgz Z Ø{, Z y j
jZ gz Z y Z
kZ óÅ F
y ›Š !
M ~ y ÎFìgz Z y Î FÏzg . ‚ gz Z ´ ˜Æ i •
Û Z Vz
X • ï•
á
¤ î0<EgŠ °Ÿ Z q
Z ~ Vâ ›[²) d
Œ
Û Æ [g Z q
Z y Z
6¯ÅT ì
ó ; gÝqÃV â ›Š !
M ~y z u 0
x'
Ð w ‚Îg e¸¦

·gz Z + ŠÆvZ t Z]Æó ó!ì ÂZÎÅy Z óZΕ ¥gÆ XL L Å
~
& óå6Vð+Æy Zú1 ~g ¸ » ~g ZŠ)f àSq
Z~Kƪ
 ‚g Å
ó c
ì
Š w Z e6Vð+Æ y Î 0
È *
›Zg7 »} g7 ä ^z™q
Z Å õg @
ð s Z ïG
L Ò$t Z]Æ ó ó ! y jZ …¸ z Z óy T ~ŠpKZ L LÅ gÅz û9»T
Xì ~gz¢e
.aÆy Î 0
¤~ ã ¨
ZÝ ¬gz ZìÚ IzØ{¤ c
až• … Yƒ

xkZ ÅLZu Z µ ª0#
Ö Q— ‚ç O Xì „g ]tk‚ Z ÝZ Å
~ p ÖZ y Z ~ ( 1 22gz Z 47 ) ] c
M zŠ Å >ÂZ >gΙf » T óŠ ã
Ť
y ˜ x Ó»Âä ~ L Lû 4àønûÛô×øÃF Öû] o×øÂø ÜûÓö³³³³þjö×û³–$ ³Êø oû³Þùô ø]æøü :ž ZƒŠg Zz
]|Ð d .ñ]|~ y Zž ¶¸ ó ó¶~Š â •
Û « ¤6Vß Zz
N
Ig @
t Lž ; g ~g YÐgîkZŸ »]tk'
Î{Ša } g7 J
 d}
Æ Tì : â i » ó ó\z Z ‹ í L Lw ‚Îb Úˆ Æ ð}]| ! 7„
V ˜ ægp c
ï»Ó â »ª
 ‚gz ]tˆÆ kZgz Z ; g {Ÿ »]ty ZgzŠ
Ȼ
 ‚gŠgz Z ]t »6ug IuÆXóZƒ q ƒ~ ]gßÅ ~
·[ @
µ) —i ]†÷nûfôÒø Ôønû×øÂø áø^Òø äü×ø³–û³Êø á$ ]ôüŠp\
å M+
Yq
Zç OX Š
3g ` @

134

® ) c

‹ 5q
Z WZk

iÆ T„g C M 7]gz¢ÅŠë6 q
Z b§
Æ w ‚ÎÎ~ KÆ + Šë~ ð~tèg
užì zz ¸ X ñ M ~ŠŽ z
VÍß, Z 6}uÆ w ‚ÎC
Ù ~#
Ö Q kZ \¬vZ L L :ªì
ó ™f » M z
ó ó( XЕg D™{ i @
ÐZ ª)Еg D ™h
‰Å+ ŠŽ Çìg @
VZÃ
~ Ë Æ ¦ ) Å •gz Z {èˆÆ y Z gz Z #
Ö Q + Šëy Z w q¾
TN M ¬ Cƒ vb§ÏZ y ZgzŠÆ w ‚Î{Ša ¸¦
] xÅ h+ Š
c
ó Sg Cƒ vÃ~h î}uzŠÐ ~ h îq
ì
Z ( Ä) ag N
»z Z b§
ˆ Æ éMC
Ù ”Æ u Z e J
gz ? О J e ~ ä â iÆ ~gÎ{ •
áè
!¸T g Dƒ vÃ}uzŠÐg ZÎ{q
Z
k'
g ZD
Ùq
Z}g7ž »|xkZØâ •
Û {@x~©:kZ[ ZgzZ
gz Z m
ò +Z†0/]|çO X ;g ~g Y ~ „ [²Ý¬Ÿt » + ŠëJ

k'Î]‚}g7 J
Š
ò 0ZƒqxsÑZ •gzZ òà Z çx â ZÐ ò~y Œ]|
Dƒ Za ~ „[²Ý¬ #
Ö Q+ ŠëgzZ e
Z@[Z Yó f‹xx Ó~á²Æ
z „ngzZ •
 h z lgØ ¨Z ! fgzZ Vzž Z
 yZgzŠÆg @
@
XpXìg
SC+Gg D
¬ Cƒ vÃy }iu éE
V
Zgz ãqzggzZ dÅxs Z óñƒg D » ~Š !
'
Zƒi ¸ M »gzŠ!‚g ZD
Ù }uzŠ ªó óãU
³ ZLÆ
L õg @
Å#
Ö Q „‰è M @
óˆ
Šë+F
xÆ~ó~œ,ƒg Š
çOX Š
0y*zyœ

%ÝZ »+Šh
‰
ì c
â•
Û äwD Z)´~}g !
ÆŠ%ÆXñƒZa DÌ~
ò yu£Z •
Åžì c
â•
Û ~}g !
Æ] Z f ÅXgzZ ó gó Zâ Z i†k

iìžu { {zL L Åž
àz {•
á WZŠëÆ ~ó ~œ,ƒg !
Q ó ó!g ZwZ 
ò¤
ì Ð x¤
ÑÆT L L
7ŠëÆ„òs ZÄE]~]Z f KZ ËŽ óñƒZa DÌ~
ò ŠŠ_övZ
£Z¦~ ~ó ~œ,ƒ¾Q X¸ WZ › ëÌÆ ´Š ÕgzZ òs Z„

133

C gzZ ó ó!ì

Š% Š% C
Ù :z„
 Z yi yi C
Ù :
!Š™ : V 7 ¶Z E
 Z}

» ~g ZŠ) f6q
ZC
Ù v Z Lž
L . _Æ y â ‡~$
Z kZÆ\ ¬vZgz Z ót Z]Æ
y Ò g !
Š¼ ~ œy M Œ
Û Ž ó ó!ì mZ e „ . _Æ Ýz Å kZ ú1
~gŠ â ÅXì 6VÍß y Z ú1 {Š c
iÐ ƒ
 » ~g ZŠ)f xkZ DMEì Zƒ
Å ú gz Z œ °Ÿ Z Ëa Æ KÃœy M Œ
Û 7Z Z® ì
ó ! ²y !
i
x £ ì‡ÝZ » ekZÆ ]t„œy M Œ
Û žìC
Ù ªgz Z !ì 7]gz¢
Xì [ƒ {gz Z »6ug I‹ Z f Å ~
x™ Z ÑŽì
%NÃk Q Zƒ Za ÜŽ Ð ]t »ë @
\ ¬v ZÛD
°ŸZ q
Z Å ä™æF
C&+
c
â•
Û ~g YŸ » + Š åOE
Y q
Zž ðâ •
Û g (Zt •Æn»èÕK Z ä
D ™7™g …âui Z Ãe
Z@ ÝZ ÅvZ gz Z ] xÝZ Å + Š » ¯ »z Ž
c
{ z¤
q
Z Ái Z Áå ~ #
Ö Q kZ Lž
L ~Š} Š Jt +
Y ~uzŠgz ZXì g
kZ%Z V âzŠt gz Z ( t
ñ z çùó›
ò z ò~g g ) ó óX Ïì g ì‡6hgz¢®
)
gz Z ] xÅŠëC
Ù 6gî xgz Z ~¡Ç !
ž • xzFz xi Ñ ë !
Ð g ±Z
ÝZ Å h+ Š Ž ; g @M ~ ŠŽ z (Z { z¤
c
Iq
Z! õÑ ~ Ë Æ ¦)
z ]§~Š ZÐZgz Z Ï0
i CZ f Ái Z ÁÐg ±ZÆŠŽ z L Zgz Zg ZŠb»] x
kZÆ *Šp¤
ZX Š
0g ZŠs M gz Z:%» ] xÇÅxs Z J
u Åg ZŠ™
ÆH !
y
Ãw ¾C
Ù gz Zì Lg™ M Ì0
J (˜ i Ñ6ã ZŽC
Ù ž ._Æ y â ‡8
Ð {Š c
i c
~Š c
~uzŠ ®
 ) c
{ z¤
c
It ì
ó @
7„ *
ƒg e zŠÐ w Zz i
kZ gz Z ó; g @
Y0ó‘
ó •
Û L L Ozgñgz Z ~Çq
Z ˜ i Ñ ™ VJ
±¶a {Š c
i
gz Z 42 : s Z²ÑZ >gÎ ó1 52 :x ÅÑZ >gÎ ó286 gz Z 233 : >ÂZ >gÎ } ‰ ( 1 )
X 62: yë ð0.ÅZ >gÎ

136

Å
¨Z êL ¬ } g7 gz Z x ª » ¦½Z Á° Ä ÂÆ
ÁßZ L LÆ xsZ t ‚Æ +

·)´y Î 0
§qz®ç OX å *
™7 ó:ó %q
Z »] Zz )z ]p Zz e
w
y *zyžì ¢=L L:ž å c
â Û•~ ( Y 1930)Š !
M[Z[L Z Ìä w D Z
% ¼x ª »„
(Z¤
ZgzZXì xÞæLG
 c
g y›Š Zi M q
Z~ º´! fwÑÆ
KC[²} Š6Ž6] xÝZ ÅxsZž ÇñYïµñq
Z… Â
Šƒ
Æ*Š:%q
 Z »xsZÝZ {g !
zŠ™ U7Z¸ ‰ 7~gz šÆ( x?•
Z )
» ] Ñì „ yZ ;g !
Ìä b » Z·yÎ 0
§zz ã!
gzZ ó ó! Ù7t ‚
oÆ e
ÒZ zy bg YgzZ ¨
 ¸ ~ ]gßÅyÎ 0
ĪgzZ X å c
â•
Û g ÖZ
C ÌäVâ ›ÆV¸´áZzäY{gï•
á ~]g ¸
V Zó ‘
 1~g ¦
Î ~g ¦
? ë Ž L L
ó ó !- g Z’ E¬ ~ F— Z } g ø
èq
’óÏ ¿
 H6y Qˆ Æ y „ž™ƒ Zz6" Ç !
Ð kZ t Z]Æ
! ‚œg e Ñ!
{gÃè c
ÍÆ™ ZŠ Zg ZŠ™ÁêÝZ 7„zg7 ½~ y Î 0
¶CƒZ
¬6y È *
›] ~g ZŠ)f xŽð *
ÆV
Zgz Ŧ) ~h
‰
L Z Úw q @
{ z 7 Å T óc
Š ™ ZŠ Z ó tó ñ¸•
Û L L » { L Z Ð ~ kZ
xkZ [ Z , '¯ X • ì g ™ ZŠ Z ~ ]gß Å y v à â gz Z q M ã Y
¬$
c
ëÅkZgz Z ì
ó 6Vð+Æ y Î 0
ðs ZèIú1Zg7 » ~g ZŠ)
ó f
!ì hZzB‚ÆÏZ* !
Å+
¤
Z ( 1 )žì ó tó „î0@ L Lë ZaÆ y › ã Î 0
gÅ!
Ù µš t gz Z
C
Æ ó ó! ¶~Š™ «¤6Vß Zz y ˜ x Ó»Âä ë L LŽ L Zu Z µ „z
s ZžZÐ t x
Ð zÇgz Zg Z Œ
Û z w ¸á Zz ä YKB‚ÆvZ ¸
ó ﻾ Z]
™¾gz Z ª
f6y Z L L¯
 !
Æ ÏÒúß Å<Ñgz Z + ŠÆvZgz Z

135

-8™ d~·¿|µš Ž ñƒ Za DÌ~
òs Z› ˜gzZx?Zz > }Z é<XE
ò w'

X Zƒ[_
~^ÃÑ!
}iuyp »Y Z߶‚ÆyZgzZ »yZgzZ¸WZ›ëÆ
C
E
5‹Ò‘ypz u {/ ™g lp0
åG
0

Š™ ¯
! Zg Îu 0
È ° ¬ , Z+Øg Z}

y Z ñƒ Za ~y }iuw Yg ò¬ ZŽ Ì~ ~ó ~œ, ƒŠa b§ÏZ
3…ç O Xì ܇Рä™7xs Z Ý ¬ Zg7 nÅ
• t⧠ZÐ ~ Y f î0ªGE
(Z w D Z)´Ð ~ VÍßC c
½h
]
gz Z ó,x+Z Œ
ò Šú*
Ññ:Z
x(Z ~ŠzŠñ *
Ññg z Z +x(Z k 1 Z· *
ÑñQ ó#
Ö Q œgz Z I®
äô ×# Ö] Øö³–û³Êø ÔøÖôƒFü ! Yï7ÌÐ ä &

ðe }~xs ZÝ ¬} g7'
Ä
A Z ) —D Ünû¿ôÃøÖû] Ø–ûËøÖû]æƒö äö ×# ³Ö]æø ½ ðö «Žøm$ àûÚø äô nûiôç+ ³mö
& { zì
ó a»vZtL L( G
îœ.E
ô
ô
X óì
ó ÑZza} (
vZgzZì
ó êŠì Le
Š ˜z]úŠ ó7„„zDÆ+Š¤
ZyZgzŠÆV-œg e ~g7¸¦
ónºZ
TgzZ Zƒ „ •Æ~Š mZ!tžìC
Ù ªÂ; g ¯ y*zy Ìœ

%»h
‰Å
§*Šì S0
!
ä s'
L LÅž å c
â•
Û ™ƒ¥#ÐDø {Ãä wD Z)´ b§
Iä ¦)~h
‰yZ Å ó óãU
³ Z Lž
L ìt§Zz b§ÏZ ó ó!u}¾¤
~g ZŠ)f ÅkZ6¯ ÅTì ~Š|0
!
¤§*Šxq
Z6uÆtyðsZ
ˆ0k
Î7„P{šgzZVZ¤
Ôxe
.~« £Æ0#
Ö Q ~g7†Ì

xkZ~ËÆT+
Y Å ó ó^z™ L LkZ Å õg @
Øâ •
Û zÂ[ ZgzZ
q
’^z™t Xì Š
 M 6Vð+Æ yÎ 0
ðsZ Iú1 Zg7 » ~g ZŠ)f
xsZ Ñ6´Z » Tì
ó ]g „Ð yÎ 0
Ä ª~ ËÆ kZgzZ yÎ 0

138

]|L b§Tì [ Y *
@b§ÏZ 6Vzu} g ø ÌZ hà » ó ó[ Z±
x ¸[ Z± { zp ¤
Z ) !¸ ‰ ƒ q zÑg UMÆ w LZ ƒ Z±6x ¸Å d ÷Ð w ì ÏZ w VÅð÷- Ä ¸ä ~ç O X å Š
T
Þ ¯
 !
Æ/¦½ Z Å
«= ÂÅ/¦½Z# â Æ „ kZ ÌÃy Î 0
ðs Z èIvZh
•
á žì ~Š
\ ¬vZžì Ìt zz q
Z Å÷¡~÷gz Z ( ! =°Z „g c
} M X}Š â •
Û
Ü zÆž J e ¹ d) ¶~Š úÅ k'æ ÌIÐ [ Z±¬ …ä

[ ˆ ~‡Q [ Z gz Z ( !¸ ` š
 k'æÐ [ ˆ ~‡6y Î 0

! • ‰ {g ¹ !
w ‚&ä7À~ äƒ »ÆúÅk'æ}uzŠÐ
V Å žì „znçónºZ
! ,k

±Å ]¡• JóV *Š {o } Z g v

C :gzZ
ì g ™ Ì nâS Ð Š Z•
Û Z ]¡
! s ç Ã Vƒ k
Æ I L C™ 7
C :gzZ
L Q Ç ƒ 7 • :¤
z ^Z

^ Å #
Ö ª w e : â i óz hzŠ
( Y 1 993yŽB 29)

137

È *
› ( 2 ) gz Z ó‰ 0k

¦Å ó ó! ‰ y~ …Æv Z { z gz Z ˆ~Š ™
vÑ" ÆvZ ~ lZŠ 0
ÅìZ`
„ y ZŠŽ z !
Æ V .F
x ÓK Z Ì[²
w ‚Î] ‚ñ h ‚Ð [ Z i Í Zç O óñƒ [ rz wz d¯
 !
Æ w°
Šg Zz~ˆy M Œ
Û 68{Æ k „´ èÄÜgz ZŠ Z• ¹ d~ Y 1 258 ªI
"!{”
45EG
-E
ߢ"?¤
Z L L( 38:·) — ÜûÒö†ønûÆø ^Ú÷çûÎø Ùû‚ô³fûjøŠûmø ]çû³Ö$çø³jøiø áû]ôü î>XG
z ]Š ª Å0Ö# Q . _Æ ó ó! Ç ñ M á Ãx ¸gzZ Ë™ U »vZ ÂÐ
Vð; Æx ¸y ²gz Z[:q
Z Ì[ Zgz Z¸ ‰ bŠ™wz dÐ ]Š (
. _Æ VÇÍ-y Z Å ~
x™ Z Ñ ]”Å T ó• ìg 2
Ú
E
©$ L Z ~ d
VÃ ` z² î0•G
Œ
Û wóì _ƒ IÐ kZ W×6X
ДðY ?Q L L( 17 :ïçE,ÅZ ) û ïÜiö†ûËøÒø áû]ô áøçûÏöj$iø ÌønûÓøÊøü  !ì à Zz ä Y
Ð ¿‹ à kÁßZgz Z [ Z±È â ‡ÆvZ ët Z]Æ ó ó?Hg ï Z ä ?¤
Z
!ÐÃ$ù
ëž ì hÑ k ˆ Z t B‚Æ ]” ~g7 Ã ¶Zg Æg Ty Zç O
kZ gz Z ó• ` M ~ Ĥ
Å[ Z± È â ‡Æ vZ y Î 0
ðs Z èI¨
: ªì
ó ðƒŠg Zz ~ 21 e
 M Å >ãZ >gÎŽ ._ÆiŠ kZ Åyâ ‡x
t žh
•
áÐ
ó N šgz¢{'
× » [ Z± L gIÐ [ Z±} (7Z ë L L
gz Zž J e ¹ d~ Y 1 97 1 Z hÃh
”q
Z » ÞZ ƒ Z±6" ~g ø ó ó! N M ^ß
f q
ª
Z™| (Ð ƒ
 gz Z ó: â è»~ ]gßÅ÷Š@ Åy Î 0
¹æ
g ZD
Ù } â Z F
~ Ë Æ Tì
ó [ 7~ ]gßÅ “ u Ú‡gz Z ö M
J M } ók'g ZD
Ù }ä Vâ ›6X¸ ¶ ~{Æ V îzy y Q ã Î 0
` M Ð ˆ Æ kZ ä ëèa gz Z DDDD ! ¶Å#
Ö Ók'
Îb }gz Z k'
Î
} (L L[ Z Z® óc
Š 7]oðà » ó óqŽg L L+
Y Å + Š Æ kZ gz Z vZ J

140

Æ i Zz6c
Í} Z ð M 8 Â b§kZÆ
ó y Z w–ža kZ ó ó! • á Zz ä Y
[ ¡Zgz Z [¨Ð T ì
ó îŠ 3Š ¡ Å]ñÃVz•
Û )x Ó~ „ i ¸ M
! áøçûÃö qô]…ø äô nûøÖ]ô ^Þ$]ôæø äô ×# Öô ^Þ$]ôX ì @
7WZ ó ótL L6
wqp óå Œ~zgŠÆ „]q
Z 'Ãe
Zzg kZ ÂJ
ÌZ ä ~
aÎt™f »#
Ö ªž ð Mt ‚] !
t Åg›ZŠszc@iZq
Z Z
 ~„

h L LÌ» ] !
«t Z]Æ ó ó! c
M g ±Z Ãë óZƒ ¢ … L L Å Âì 1 »
4¨G
G3ÅZ
]ª c
ðƒ {Š c
iªÅ)œ6kZžì ÂItp¤
ZX Š
ƒÝq ó óèEG
™q
Z ðÃh
•
á »ˆy M Œ
Û žZ
 ì YÈù] !
ty›q
ZžÅÀgzZ
~Š-ÃwŠy
HÆ!
Xƒc
M:B‚Æ åO$z åO]I} g7™f »#
Ö ª~Tƒ: (Z Ì
gz Zƒ Åä r
 ™ Ë3Åk

’DËÅsßñh
•
á ž)g fÆwìkZ Â
! DZvZzXƒŠ
ƒZa$ èt6
¯ÅkZ
G
$ »% Z kZÐ Zžì Hñƒ D ™ ZŠ Z]»vZ szžZ ¶Zg ów q¾
4¨G
èE
LG

x  » *Š Ý ¬ {ŠŽ ñ~ËÆ T óÏì g™ M #
Ö ªž „ì Ýq ï»
G
4¨G3ÅZ h L LÌ» kZžv:Z Mv:ZÉ óÇñ Yƒë'ëgŠ
kZžì Ýq ó óèEG
Å
êL ¬ ªÝ ¬ 6 q
Z ( !ì ÃvZ sÜD» ]æ ÅT )ˆ Æá²¼Æ
•Qgz Z Çñ Y H Za {g !
zŠÃV â ¨
Zx Óç O óÏñ Y ðw o ÎÅ]y
M
gŠ ™ŸÆ c izŠ c
 ª Zwz Z b
¼
y
HÆ!
gz Z óǃnç »[ Â[ ˆgz Z íz
 Ÿz ~\ÆgzŠ ðZ’Z e
s
.kZ L Z ä ~
x™ Z Ñž‰ !Ð Vƒ

è]úŠ~ …ÆÖ; ´ ªy Z0
{} g7 L Z ä \
å MŽ å c
â•
Û Š•
á g ZB‚Æ
Ôøøi†ø³nûŽôÂø …û„ô³³Þûø]æ™:ž å c
Š ñƒ D ™¿6¬kZÆ\ ¬vZ ˆ
ó Æx Í
Æ\
å MçOó ó! z™g ZŠ¸ÃVzg ZŠ¸g RŒ
Û L Zgz Z L L Dð]†Ã³Ž% Ö]E —Fàønûeô†ø³ÎûŸøû]
:¸tug Iº ÖZ

139

Üa• …^ã2 h^e

w»y Î 0
B‚Æ ] Ò™f » ]ñL ž
L ì t Âug IÈ â •
Û »~
x™ Z Ñp ¤
Z
! Z ùXòzâ 0Zgz Z òð¨
ó~
ò èF) ó óX ì à Zz ¶Š™Ø { » V ¯x ÓŽ óz™ H
Åy M Œ
Û gz Z {™E
» ]ñžì Ìt ug IÈ â •
Û »~
\ M b§ÏZ ( {ñ k

Ù
C
VßŠÆ V â ¨
Z Lž
L c
â•
Û ä å\ M g !
Zç O X z™ HB‚Æ ] Ò]z ˆ
q
@
7ã 0
6kZ ¤
Z ì @
Yµ8
i 6ì ßž‰ ì @
™ c
Yµ8
i Ì6
°âui ZÃy ZQžØâ •
Û t !gå — L L:ž Š
Hw ZÎÐ å\ M Z
 6kZ ó ó!ì g
Z : z™ HB‚Æ ] Òx » zŠ L L :c
q
â•
Û Š•
á g Z ä å\ M Â ó ó?ñ Y ~Š ù
ó ó@áL LÆ À ` M p ( ò•ò) ó ó! y M Œ
Û ‹z ˆ}uzŠgz Z ™f » ]ñ
O%ª
ç O X • D ™I *
ÙfÆ]ñ]z W

zŠƒ ôZgz Z vßw ÒZî£E
 ž å c
Z
Ct ó• D ™x »~ } Z ð M 8 Ž ä „
 zŠ q
Zž Zƒž²¼
kZ Å^Ì~ i ¸ M Æ Vz i Zz6Å} Z ð M 8 @Š ¬ ŠÆ ÙÑJZ ~Š:
‚ Ÿ !
ä VÍßÐ ¹  ì
ó ðƒŠg Zz~œy M Œ
Û Ž Î ä YHx È Z » ¬Š
pû„ô Ö$] àø³vF³fû‰öü :ª óñ YJ 7zªsÜ» ¬Š kZž c
Šgz igz Z H ` îZ
ä T•{zì u 0
L L( sy

²Z ) û M àønûÞô†ôÏûÚö äüøÖ ^ß$³Òö ^³Úøæø ]„ø³âF ^³ßø³øÖ†ø³í$ ³‰ø
0
1‡6kZž¸ : ëÑ kZ ¦

Ù Âë:gz óc
C
Š â•
Û ’Ã ( ~g ZÎ) kZ a }g ø
oÖF]ô «³³³³þ ³$þÞ]ôæøü :ªì
ó {™ E
»]ñ~Tñ YJ 7:z ZuzŠp ó ó! M

^ß+
Y Å„„g L Zy
ÆH !
 ëgz Z L L( sy
ƒ

²Z ) —N áøçûfö×ô ÏøßûÛöøÖ ^³ßø³³³þeùô …ø

142

. _Æ T ì e
Zzg Ð h {k

Ù 1Z ]| Å ~
C
ò èFì Y gz Z X ó Ð
ó
gz Z Ð Vƒ æ M'} }{ ( Ð º´Æ y ‚ Zy
L L :c
â•
Û ä~
g8 M
·~ kYZ š
 ª ´Z { zžJ
V Œ óÏn¢7: Zz‰
Ü ¤ ðÃ7Z
Îg e¸¦
k‚ Z œgz Z ÝZ ÅkZ V ; z ( ! ~
w ‡ ¾z ZX ó Ð
ó N YbŠ™
‰~ y ZgzŠÆ V- œg e ëžì îŠ „ ZÍŽ ì
h
ó ì‡6õg @
Åw‚
ê ÏZ WZ + Šëx Ó~á²kZgz Z Zƒ~y z u 0
x'x » Zg ‚ » + Š
4hI!žì @
~ ~0

z Z}
ïG
L .À7gz Z ~Š mZ ïG
LG
ƒ"
U
Ð TDDDD ñƒ Za ~
E
X ì hZzB‚Æèg Z î0•8 kZ/µŠ ~Z sîðÃ
B‚Æyz u 0
x'Ðå »y j
jZ }iuž• … Yƒ
Q
D M+
Y Åy *zy Ð y j
jZ •Ãx Óžì ; g ì‡ ó óm†§zŠ L t
L
z Dgz Z yÕz d
•{ z ´Ææ M A Í Z Åxs Z ªY ]Z q
Z sÜp ì
ó g
Ö |$
#
~ èâ ç O X ; g +
Y Å y j
jZ Ð y *zy å^ » Õ
Å xs Z ~ y ZgzŠ Æ V- œg e¸¦
gz Z óå Š
y j
jZ Ð y *zy Ì
Æ y z u 0
x'y j
jZ ÌÐ g ±Z Æ ] Z WZ Æ ¦) ~h
‰]
M ÂB‚Æ •Ã›p ¤
Zžìt w VV c
úe
.ÅTX ; g ó ó,@
LL
Æ ó *
g » ~h
‰Æ ã U³ Z Q på c
M y *zy Ð y j
jZˆ
àJ
y Î F
} g7 Qgz Z y j
jZ¬t ŠëM i Í Z~ ]gßÅ] Z WZ
Æ®
ugz Z Ýz ÌfÓz WZ »„³gæÆ y Z gz Z ~
ò ŠŠ v Z à z { •
á Qgz Z
5.&J
ì$
Ë N Š ç M à Zz Ú Š C
Ù ‰
Ü z kS gz Z X Š
ƒ åG
 y ‚ Zy
¸g Z B‚
ä ó óc
gŠ ÔƉ
Ü z Lž
L ( !ƒ Zƒ Î ó )
ó u L L» g
ugz Z y M Œ
Û ~ kZªÆ)
¸g Z V
 Zgz Å ¦ ) ~h
‰Å V- œg e ~g7 Åy z u 0
x'+
Y q
Z
igz 0
4ä \¬vZ ~ y ‚ Zy
¸g Z +
Y ~uzŠgz Z ì
ó ~Š™ ¦~ y Î 0

141

Ã] Zg: Zizg ?ž‰ Ïìg ™ƒ Šg Zz ]ñ6ƒ
 ?! nÅ Z}
L L :ÀF
g ZË Ã ð: Zizg ?ž‰ Ç ñY 1 VZ {g !
zŠ ˜ iÑÃ
 ?Qƒ
ó D YÎ
QgzZƒ
ó ìg™ ?Ž » kZ Ç ñ Y 1[ ˆÐ ƒ
 ? G Qƒ
ó D Yƒ
å σ¼
 Âc
{ zgzZ óZ'» ðZ'
gzZ >» ð>óÇìg™ï!$
˜ iÑ»
( óÂ
ó ,Z ÕL Li Z fp â ) ó ó!aÆå σv M Å c izŠQ c

¢ Ì» kZ =B‚B‚Æ ]> Zˆ ‡ gz Z #
Ö ª Ä ª kZ % Z

dÄ Ügz Z„ » h+ ŠÆv Z6èg Z Ò™} g7 IÐ #
Ö ªžì Ýq
4ÉZ ` u
3OE
ÌbÑŠ ×Æ kZç O X Çìg™ƒ µ Zz ˜ i Ñx ª »x ÂÆ ] ðE
ó ós
 ZÜL LÐðttèg
Š q Zgz Z 6
ó Šã
Å ó óª
ÑŠ L LÐ ] c
M Åœy M Œ
Û~

Æ ó ó1zÜ æ ¿ { »ç M ~÷ì )u L L Å gz Z X Vƒ [ } Š6k‚ Z Å

! • @ M zŠ Åð¸ ÒÈ„ g
uz y M Œ
Û t Z]
G
4¨G3ÅZ h L L=vZh Â~} g !
ÝqªÅ ó óèEG
ÆgñZzŠ Ñ!
{™P
4$M~ KÆ ñ Zg ~Šq
Z KZ% Z ì
ó
Æ |Zzy Zgz Z ¨
 ¸ È ásÜèG
YB‚ Ç !
Æ ó ó¢ L LÌ, uu Å kZp ¤
Z ) X Vƒ Y™ w E Z p Ö Z
E
©$E»ÄÜÄ ÂÄ ªgz Z hèE
]Š XÅ“
 i ¸ M î0•G
L #GŠ î0E
0Ò‘žt { zgz Z ( ! • óQ

σÝqÃy j
jZ }iu ‹Ð kZgz Z y Î 0
¸g Z ÏZ óm+ZvZ Y •
á yS

Å ó óy áá Zz îÃu Å¢ L LkZ}÷ ! å @
Y ¹ ó óy ‚ Zy
L L~ èâ &

C å ¹ä w D Z)´6¯ ÅX• Ìt
ž
ð tg
è Š q Z ‰V ˜ Š ã


Ð V ˜ Zƒ ~Q ð M Ã [
å ²÷
!ì „z íz Z÷ì
ó „z íz Z÷
. _Æ Tì e
Zzg Ð h _g q 0vZ†]|Åz
ò â 0Z ò} )
6V ¸´ŽÐ Vƒæ M'
vß, ZÐ +
Y ÅtæL L:c
â•
Û ä~
vZ wÎg
qaÆ ä™LÃ#
Ö ÓÅy Z ªŠæ Å ~uñƒ D ™ ì º ´

144

E
0Ò‘t Z]Æ
y Î 0
i ¸ M »kZ¤
Zžt ZuzŠgz Z ?ǃ q zÑ“
³%t »xs Z î0E
c
M t Z]Æ ó ó?ˆž¬ Ð g ï Z ói Zgt 6•î“
 L L Å Âì *
ƒÐ „
E
34ÉZ ` udÄ ÜÄ Âgz Z„ » h+ Š ~ y Î 0
¹æ¹ dËx ª » ] ðE
+E
ËIÐ kZ c
? ǃˆ Æ PŠ qgz Z õA ‚ F
xÌÐ kZ c

ó y Î 0
? Çñ Yƒ)g fÆó/ó Â: Zg » Ÿg L L„%ÆŠ ë Z Yg {
ÌÐœy M Œ
Û …ì
ó m» ó ó?ǃ“
t L Lªó ó çøâö oFjøÚL LJ
V ˜
ÏZ ÅLZu Z µÒgÎŽì „z Â[ ZŽ ªç Oó• X[ ZŽ zŠÆw ZÎkZ
ª—y ^f÷mû†ôÎø áøçûÓö³³³þ ³þm$ áûø] o³Š5 Âø Øû³Îöü :ì ZƒŠg Zz p Ö Z , !
~( 51) e
M
ÏZ Ç !
ó ó!ƒ Š
M d
Œ
Û „ Ç !
{ zžì eÐžØŠÈ ( ! ~
Ñ} Z ) L L
åö †FøÞæ$ F ]‚÷nûÃô eø äüøÞæû†ømø Üûãö $Þ]ôü :ì ðƒŠg Zz Ì~ `g šZ >gÎ] !
Z Å b§
q
ìgN Š d
Œ
Û Ç !
Ð Z ëžZ
 • ì g™gzŠÐ Z vßt L Lª —G ^³f÷mû†ô³Îø

áû]ô æøü :žt ªì
ó c
Mg !
Š¼~œy M Œ
Û Žì [ ZŽ òÀ{ z ZuzŠgz Z ó ó! •
ØŠÈ ! ~
Ñ} Z ) L Lª ( Y m
ÑZ ) —E áøæû‚öÂøçûiö ^Ú$ ‚ºnûÃô eø Ýû]ø gº³mû†ô³Îøø] pû…ô•ûø]
gzŠ ÌZ c
ì_ Md
Œ
Û { zì ; g YH{°zÐ ?»q Tž } Y 7~ (ž
( ~Z ) û Y ]‚÷Úø]ø oûeùô …ø äüøÖ ØöÃørûmø Ýû]ø áøæû‚öÂøçûiö ^Ú$ gºmû†ôÎø]ø pû…ô•û]ø áû]ô ØûÎöügz Z ó ó!ì
ì ; g Y HÐ ?{°z »q Tž } Y 7~žØŠÈ ( ! ~
Ñ} Z ) L Lª
ó ó ! Çñ â •
Û í òG
&¼~ KÆkZ„g Z÷ÌZ c
ì à Zz ä M 7d
k{ z
ì ¸ Ìñ Zg ~÷._Æ e
 M Ñ!
!"ÅLZu Z µ ÒgÎw q¾
{Š c
i [ Z„ » ~
·+ Š6èg Z ñzg ÀQgz Z óy j
jZgz Z y Î 0
¬ž
sÜDî» kZ ._Æ ] c
M ™¯Zy
¸VâzŠp ¤
Z ) X ì 7] !
Ågz ™
ÌJ
gzŠgzŠ }g UMÆ kZ w q @
žìt Š ã
ÅŠ œ F
}÷ë @( ì ÃvZ
~ 1 67 e
 M Åy Z/w M ÒgÎiz'izg Iz x ¸¨ëÉ X ì g M 7Ã

143

gz Zì c
Š™g ZËÃ^4 Z¯g â ðƒ ðΞt sÜ:)g fÆ¿¤b !
Å
up Ò.
Þ ‡ÌÃvZ -°Š ˜ î0E
!_
É ì
ó ~Š} Šïh
'
× Ãe
wî0E
!_
*Š
C ^z™ðÃÅ õg @
Z σ] !
¤
ÅÀÐ yÃQ Âì
ó c
Š ¯ ~ ¸J

ì ÑZz äƒÐ hÓ ÇgŠQÃ𸠫L L
ó ó ! ! Z²Z Á ó~y ‚f óã ¾FÓ “
Ð+
Y ~uzŠgz Z ûz„gz Z Õz D»y + ŠëÐ +
Y q
Z t Z]Æ
# â Æ.
Þ » ñ c
gŠgz Z|•ñ c
gŠŠ ˜ ¶Žgz Z¿î0E
!_
»y j
jZ È *

E
©$E» x ª Æ ÄÜ Ä Â @ ¬ gz Z + Š î0E
0 i ¸ M î0•G
0Ò‘ó óxs Z Ð § Z ™ ïë !
=ˆõmûˆôÃøeô äô ×# Ö] o×øÂø ÔøÖôƒF ^Úøæø X N Y
3 Z ËB‚Æ ã ‚ M ~ (Âì e¤
Z ó gó ›ZŠ L LðÃÌ6V Â!
y Z ~÷
~ŠpLLžìt§ ZzÉ X ì Y™ú
 ìÅ(Å[zìc
[ ZpÆ
C žVƒ @
Yƒg ezŠÐ ªkZ Ì
7Y M ? ¨
ì ÷
Š ¼ Ž ç M
! Ï ñ Y ƒ HÐ H *Šž Vƒ ]ª"
X YY c
Š 7g ZŒ
Û 1Å ó óaÎtL LÁi Z ÁÃV Â!
y Z ~÷žì y EZt=ë@
4$M~ } g !
èG
Æ [ ZŽ Æ ] ÑZÎzŠ ~ eÆ ] !
~ŠkZ % Z
Ð ~ ¸Ì6 0
Zq
Z Z÷~} g !
Æq
ZÐ ~y Zgz Z Vƒ ÌŠ œáe
.
tgz Zì Y Y H¨ÌÐ ~I kc
gz Z r¦&ì
ó ; g Y ` @
ƒ F~ ¸
( 29: ðð0.ÅZ ) —p…F]ø ^³Úø Ÿ$ ]ô Üû³Óö³mû…ô]ö ^³³Úø™ p ì
ó YYc
Šg Z Œ
Û Ì1» aÎ
ÇLZ ~ t Z]Æ ó ó! Vƒ ; gN Š ŠpŽ Vƒ ; g 3Š¼ „z »~ L L
X Vƒg66
ä™yÒ]‚ ˆZ
( 5 1 :L Zu Z µ) û ? ëçâö o³jFÚøüžìt Âw ZΪР~ Vß ZÎzŠ y Z

146

z y Î 0
}iuÏZ v
ó ZY •
á y Sž
ó ì ì‡y Zt ~÷6¯ Ån» è]g ŠÅÏZ
σV Z m¤
‘
 L LÅ6R@ ¬~ËÆT óǃi ¸ M »¿kZÐ y j
jZ
™ƒ Za ªÅ ó ó!Ð © Â
Ï
ó ǃg©mt L L Å gz Z ó Ð
ó ægp Òžy
M
GLÅq ~° 0 ꙋ!ž ì g ãZz ) ! Ï ì g
p óå Š
ƒ ] ¯ ~ „ ¬ ï
÷Œ
Û ˆ Æg$
Òz çä \
å Mž åk0
zgŠ kZ » y ˆ ZÆ kZÃ~
g8 M
™ ‹!
Å y Z { z gz Z @
ƒ {0
i ê ` M ¤
Z L L :ž å c
â•
Û ~ } g !
Æ V- {,Æ
( ó ó! ê Š™ ; gÆy Zz @
gz ZbÆË%Ã
 y Z~ Â@
™lg \
Æ( • QYÐ ó ó¢L L, uuÅT ) |Zzy Z c
ó ó¨
 ¸ È á L LkZ
Ä Â6èg Z ñ zg Àgz Z j @ ¬Æ xs Z óm+Z vZ Y •
á y Zž
ó ˆ Æg Ö Z
4ÉZ ` udÄ Ü
3E
©$E»x ªÆ] ðE
yj
jZ ‹Ð kZgz Z y Î 0
¸g Z i ¸ M î0•G
Y Åw ZÎ}uzŠ kZØ M [ Z óå @
+
By ‚ Zy

~ èâ Ž Ç ¶ ‘ ´ { z »
c
Mžt ªóVƒŠ œá¹ ~žVƒ [ ™n²t ~}g !
Æ [ ZŽÆ T
+AE
c
õ ‚ F
xÌÐ kZ c
‰yÎ 0
¹æèo dË L L[ zZxt ~ y Î 0
)g fÆ/Â: Zg » Ÿg „%ÆŠ ëZ Yg { ËIÐ kZ c
óǃˆÆPŠ q
Æ] •
á}
gzZ] ‚ ˆ Z ÇL Z~} g !
ÆkZžìt§Zz Âó ó?ÇñYƒ
ŠžakZ ì
ó @
ƒkCsph
”Ð ä Ñ6¯¿â c
y !
iu
è â7Zgz Zg Ö Z
ó ó faceL L7Z ª) *
™õZñ » yZ — ì
ó @
ƒ ¹ Ì*
™tÂÃë›
kZ ¿¯§ » VÍß6gîx ¬žZ
 Xì x » »} Š¤
wŠ „ ¹ Â{ zž ( *

@
™kCs¬ ~h
 ™È @ M ™NŠt ‚é Ž ì @
ƒ » „ F
½ îZzg
Z® ( ! CYw$
7Â|gzZ @
YT
Þ 7Â{çÐ kZžìC
Ù ªèÑq )Xì
¹gzZ ÇñY H¨Ð ~I kc
gz Zr¦Ã] Ñì}÷žì60
Zh
”
ÆäOZ[Z ÑóV Z f Z ¬ì =L LÅ ë @
XÐ , Šg Z Œ
Û 1 » ó óaÎtL L7Zg›ZŠÐ

145

„õòô Úøçûmø †ôËûÓö×ûÖô Üûâöü :• ìg Y- ‘
 t Z]{Š c
iÐ {Š c
iÆp Ö Z y S Šg Zz
gz Z ( !¸ F
Œ
d
Û Ð¬~« £Æy ZZizg k Q { z ) — áô^Ûømû¡ô ûÖô Üûãö ßûÚô hö†øÎûø]
Â@
ƒ:³%m{q
Z » {0‹§gz Z ð~t]
è §t ‚}÷¤
Zžìt§ Zz
Å“
 y Q ~÷t Z]Æ ó ó! Š
[z e λ k M 6¬Qgz ™ D h Q D h Q L L Å
kŠ Íž Vƒ Y™kCb§hZ [pvZh~ža kZX Cƒ _ h ÂxŠ
Ñ~)(lÐg ±ZÆ[ ò ZÝ ¬ˆÆw ÙZƨ
 ¤1Z[ » ~ ~
åt
~ { Zg ÅOÆ~
x™ Z ÑaÆl§ ñgz Z ˆJ Qy â Zu ZzaÆ ~
x™ Z
Ŝ

%wŠ • ËaÆ q
’gz Z ]úŠ KZ å\ Mç Oó„g: ¹!
^z »g ðÃ
-ñ{ z ~ yŠ q
Z Ã ~
\ M V ; z pX ‰ á p=`¤ ~ lˆ
å\ M 6gî CZ f ~ y ZgzŠÆ w ‚kŠ} g7 ~l IÐ kZ o ‚ »T~ 7
ð M ÌŠ c
Û iz-Š { z6ug IÈ !

iÅ~
\ M 63Zzç O X å Zƒ 7LÃ
å\ M Z
 ~ Ý ¬Æ Ï- â ÏZQgz Z ì
ó pô~ V1Â Å]§gz Z g
uŽ
~l%K Ýq y â Z Å ËÐ ~ ÷Œ
Û È Zg ZŠu Âñ Ñ p=: Zzl
Y [ ZŽ Zgà » öâ •
Û Å ó\
å M Ð [ » Åm¾Z zŠç O X c
M : Ãe¼ ZŠ
™ ‹!
g Ïb L Z ~°0 ê y ¨
Z lZ pÑpuæz •
Û »q
Zy
ÆH !
ˆÆ
ñƒ D ™y ´ Z » y â Z K Z a Æ \
å M gz Z c
MC
Ù !
Ðl { Z_Æ V œ È
»K
 Æ ]úŠ Å óå\ M: ‰
Ü z k Q ÂDDDDZƒ 4ZŠ ~l™áB‚à ó å\ M
ÌŠ ZÐ ÌŠ Z ðÃÅy Z aÆ ! x» Å óå\ M : óå Y M ÃÃËy kZ ðÃ
xè[ zZ~ ]æ Åw ‚kŠ ÀŠŽ z !
ÆkZ ! ¶$
Ë } Š ð3ŠÃËy™
ÏZÃ~ó8 Íug M Z y pg 1 0\
å Mž 1N Š {g  { z ä 4
Ì 0gz Z Š
ƒ 0

'
c
ÍX ñƒ 4ZŠÐ wÅ < Ã~ žÆ V¹‚g ZD
Ù kŠ L Z ~)(l
gz Z} g –Æx™z aÆÏZ sÜç OX ì 7ê ̼Р]g ŠÅvZ

148

E3G
" Å Zw ó óà LZ L Lgz Z ~y
GL!Q {ŠŽ ñž ˆ ~Š ™y
5 ©E
M
Æ0ï
¸a kZ åE
G
Vð; Æ x ¸y²gz Z [:kZ [ Z±6[²È *
›ª{ F
'gz Z aZ
i ¸ M » T ) X ñ Y ƒ†Ÿ Z » ? E
z •Â6Ý Z z ŠgŠž @ñ Y H wi *
Tgz Zì [ ƒÐ ‰
Ü zÆ x ªÆ LZu Z ~ Y 1 948 ªIw ‚: Í
Ó
]”zgŠu~ w._Æ VÇÍ-{”Šg Zz ~ ó ó3ŸZ [  L L~
( !ì à Zz äƒ Za
G
t ÂÐ w¦ùgz Z ´6kZ Â~
·ï
L !Q ª0ïG
L !Q {ŠŽ ñ„g
gz Zì #
Ö Q ~y
Mtž Ìa kZ óY M 7¦

Ù [ Z ± Ñ Z z ¶ Š Sy ¶
C
z x *
~y
M ~ L L: c
â•
Û Š•
á gZ ä ~
g8 Mž‰) X ì xg ¹ !
Ö ªÄ ª @
#
ÐZ
i$
c
i" x`
ÝZ » kZž Ìa kZgz Z ( ó ó!ƒ #
Ö Q ~y
M ?gz Z VƒwÎg
ðÃz" z ~Ç$
gz Z i$
z i" kZ ë @
! 7g ï Z »ª
 ‚g Å ~
wÎg ì
ó
i Zê ¦

Ù *
C
Y c
Š Sy ¶
z x *
» kZ Ð º´gz Zê mºË~ lZŠ 0
Å
6T}iu { zžì ]o m1 îE
0!N» kZ õg @
Å6 ïç O Xì 7kª
ù y¶
Æ Vñ *
U L LÅ Ð V ; z óÅ #
Ö ÓJ
w ‚ÎJ M ä V â ›
‰ ƒ k'Î õ 0
} g7 U y ¶
z x *
» V â ›gz Z xs Z t Z]Æ ó ó!ù
! …^’øeûŸø û] oÖôæ]ö ^øm ]æû†öfôjøÂû^Êø X •
Y 1 987 ~g† ) Iw ‚b ñ h ‚ Ð [ Z ä ¶Zg q *
Æ g Ty Z
t 6tgzu~fÆ kZ ÂÅ ù •
á ó |ó •Xgz Z y Î 0
Ä PZ L L; @
KZ ( ~
:¸Kk

’p Ö Z

%‰
3 Z'~ y xæLOE
Ü z à xs Z ~ Y7 1 2. _| 1 9 93 L L
Ð ÜX å Zƒ 4ZŠ Ü3 Z'~ \g- WZ'
gz Z|ó •
[ Z HX • ` ƒ k'Î õ 0
ñƒØ { » V â ›gz Z xs Z

147

ÞZ è[ Z±x ¸z o ¨ ëž Vƒg66ä™n²t ~ t Z]Æ! ó v
ó Z
Cgz ZX •` Vd
Œ
Û ¹Æ} hÃF
”gz Z}uzŠÆ
h
ó ó! H: Zg ZÍ ä Øg ~ F
p
ÛD
Å ¹ Å 3 Âä ë L L
t ó• ` ƒ •¬Æ ó º
ó Z [ Z±L L ÂÐg ±ZÆ w qZ L Z ët Z]Æ
ÏÅx?Zm÷- Ä ¸…ÜÆ x™z aàSL ZvZžì ] !
~uzŠ
( !ƒ „ (Zžì ¬ŠÐvZ )X } Š â •
Û «= ÂÅ/Â
×6qçñÆ ó ó[ Z± È â ‡ » y M Œ
Û L L~ V>» 4 Z Iž²¼
~ T óå c
M Ì! Zj » 21 e
 M Å >ãZ >gÎ~eÆT ì
ó _ƒW
ó ów LZ ƒ Z±L L~y
M6x ¸Ë{ zžì c
â•
Û y Ò‚ Ÿxt CZ ä \¬vZ
L g óñ Y c
Š Sy ¶
zx *
» kZ)g fÆT¬ Ð [ Z±kZ ªIÐ
lzg Å"
*
Zz/Âgz Z ñ Y M ƒ $
Ë M ~ lƒ { z¤
Zž @
ó @
ì
â•
Û wi *
[ Z±
} g !
Æ w L Z [ Z ±kZ V M '
h
'
× X ñ Y $Ð ó º
ó Z ƒ Z± L Æ
L ™g (Z
ì ; g @
Y Hwi *
6Vñ¸y Z sÜtèažì _ Y Å ãZz Ì] !
t~
Ñ Z® DMEóVƒ` ™ ZŠ Z h» u Ä ÓZ ™ƒ _¬wÎgÆvZ +
Y ÅX
Ë[ Z± » q âkZˆ Æ ä Yƒ »Æ eÆ ª
 ‚ggz Z ]t6~
x™ Z
6Š· ª0#
Ö Q— ‚sÜ6gî´gz Z îtÉ X Ç ñ M 76x ¸ ó ó5L L
Æ ä™ œg ¸
ó ‰ K _¬+
Y Åy QŽ Ã d }]| i Í ZŽ Ç ñ M
Ü z Æžg Iƒ Å ~

x™ Z Ñ Z
 3U
gz Z ¸
ó ‰ ƒ •Æ kZ ¯
 !
gz Z î¯
 !
Æ ä™ ù Ÿ ÌÐ Z Â Š
c
Š DNEµñ » ó óhZ Å3g L Lq
Z 7Z
t X ¸ ‰ƒZ
 ˜Æ ÞZ …gz Z ~0
z Z}
Ò ó¾zª
f6gî¬
kZ Å y Z ì
ó [ Y Hn²B‚Æ ,IÐ kZž‰ž
ó ì ] !
~uzŠ
X 5 9e
 M ó7Z >gÎgz Z 1 5e
 M óLZu Z µïgÎ ( 1 )
X 8z7 e
 M óLZu Z µÒgÎ( 2 )

150

G
kC, Z éSG
5š¢ Zz nºZX Zƒ Ìî Zß6V pZ° dZž © ó‰ K ú
 }L
C Ðg ±Z ±gz Z ò ¸ëžì @
ƒ
i ‚g » { z ì {Š â M ` M ? ~Š !
'Å kZ L L
ó ó ! V â z s » È ˜ å 3g x *» kZ ä T
» y • M z }i~ „
 ( ò Z ¸ÑZ Î s§~uzŠžZ
 X • ` VÃu Å
Z ñ O Å äƒ { › â M Å ¿¤ Å igz 0
q
4zŠ *Š X ì [ ƒ µ Zz t•
Û
L ggz Z Vñ¸gz$[ Zç O X ì _ M ~g Z M Z #Æ ó gó z 0
*4wÎ L L
D½xŠ » 4zŠ Å TëOŠ S gz Z X • ` ƒ Šzö¹options Æ V”
ì g ¶ TÅ} {Æ TÉ óì g ò } g –Æ e
×ÅTgz Zì g
¾ Z]» ó ó!0
â : ¹ ‚V M z ã b ŠV M L LÅ žt sÜ: { z ó( M%Z ª)
XL LÅð *
ÆŒ0
ŶŠ ß F
Ã]g ¸ Ðg ±ZC
Ù [ ZÉ ì
ó Š
0ï»
„ a } g ø sÜgz Z X ì Š
0 ? R1 » ó ó!Ñ ¶Š Zƒ í „z å‡?
gz Z + Fu *
çÐ g ±ZÆ wÆ Vâ ›gz Z xs Z ~ *Š ~g7 ó7
gz Z úÅVÎ0
Å óB
ó g Z y M gz 0
*4wÎ L LkZžì t% Z + Fu +p
®gzEL L~ËÆT ì
ó Ýq fÓz WZ ÁêÃV- Š· ~ ”ÅVh
!ì Š
0ó gó eg M®gzæ L Lµ Zß Z °ó gó eg M
ÅT ì
ó Y § Z : qg Y » †f zy ï~ ]g ¸ +
Y ~Š
nµˆ Æy „Xì à ™g (Z ]gß ã Ãî Ù Š „ Ù Š ä ]”
Å]g ¸É ¸
ó 7g UM ðÃÆ Y § ZÆ #
Ö zy ~ ]g ¸ J
k'æ

Z ~ T ó åÝq„ÁêÃöô» D+ &
Z6Ï0
i Y •gz Z Ï(
°•4Š ¿Áê ~ ]Š ª Å kZ ë @
¸
ó ï•
á G Ìzy Ëgz Z ï
Æ äƒ ¤zŠ Æ y Î 0
~ Y 1 97 1 pX åÝq ÃVÍß ïqÆ ` Z'
×

149

C ?ì à Zzä YðZC
Ù Š Ì~|• õg @
„z
ì Šz! ì
ó ð • Z'Z › Ñz Z ì
ó vM
ó ó?ì Š° V JZ » Ë Q Ã Ë H

y Zžì ; g 0
g6Ã\ M L Z6ä™n²tB‚ÆôgzŠgŠ}• ¶Zg ` Mgz Z
~ËÆkZì Š
Ë ã 0
'
h
× Ž ~ c
gŠÆ‰
Ü z y ZgzŠÆw ‚b ñ h ‚
ÃwÆ V â ›gz Z xs Z ~ y z u 0
x'
} g7 É y Î 0
sÜ:
Ås % ZÐ | ŠkZ +
Y q
Zža kZ ! • ‰ ƒ hÑ ] Zçh
”
Ð ó óÌŠ Z ƒ Z± L LÆY 1 97 1 ä ëžì 7öR½{g faÆ¿ÌË
y Î 0
¹æ óäƒ ¤zŠÆ o óo dÆž J egz Z X H7Ýq $ðÃ
Vð; Æ V î zy y ZŠ Ze6ƒ
 y Zgz Z ó: â »~ ]gßÅ÷Š@ Å
b }6X ~§ Z Å V â ›g ZD
Ù } â Z F
gz Z “ö M ª
f gz Z u oÑ
ìt ÃS0
Ç Zg0
Z6T ) ¶Å#
Ö ÓJ
k'
g ZD
Ù q
Z }gz ZÎJ M } Î
ó
~g ø: ~ËÆ ( ó ó!ì 1 [ !$
» “! ‚g ZD
Ù K Z ä ë Lž
L 5 µñ »
~ Áx c
] ¶FÅ Š Z•
Û Z „ : óð M ~p ðà ~ lzg ¦½ Z gz Z ò ¸
Y Å „ w {Zgz Z w Zz iÐ g ±ZC
+
Ù ë ¦ùè¨É óZƒ µ Zz t•
Û ñçLa
è M @
ó ; g Y ` k(iz'
ì
izgžì g _
Z ½ZŠ Zg øç O X • V ZzŠ V Zzg
q âÏZÆ V î Ég ò ¸gz Z Ï(}uzŠ ‰~ y ZgzŠÆ y Zd Ï(Dq
x¥L ž
L ì [ƒ ù•
á Ìy Ò ó óV c
²L t
L » y { à z y { { z ´Æ V â Ò Æ
Ã} g ) ~y
MÆ„ nžì u b§ÏZ ó ó!ì [ ƒ »y Î 0
žì @
ƒ
» ó óV Iß L L™| (Ð ó óVz h˜ î • L L[ Z ÃVzÒúÉÆ x ¸X ì Se à
y Zgz Z I~Š V 1 Çx ¬uÕ§œ~ KÆ ¿
 DqXì ; g Y c
Š x *
²
-G
? ~Pgz Z y Ig »6 VzÈ A6D°™| (ÌÐ kZX ñƒ ù •
á çF
Æ

152

¦ ~ ·Š- Z a Æ ä Z¤
ÃK ~'!
Ág » ÄÑ &Æ y Z ~ ‹ ¬
ñ M Æ ™ð ^ sîÐ äà äÃÆ ]g ¸ { zž ì C
Ù ªgz Z óñƒ
y ›Ë™ƒ uÆ V.g »Æ y Z }J
ä YKLÆKp ¸
ó
xs Z ~ ]g ¸ [ Zç O X Zƒ 7§ Zz ðà »% Z eB; 6] ³c
w â óy Y Å
³ ÎÐ kZ { i Z0
Z » V30
ZÆ wgz Z w q ]gß{ŠŽ ñÅV â ›gz Z
Ï Z%$q
Z~ „ w q ä kg- Š ( zgÍ ) ÉgÆ^xkZžì ïž
6gî ãZz ~ T ì
ó Hw ‚g ZÃV¡Iègz Z Y • óÏ(zy x ÓÅ]g ¸
:žì Š
¹
»6
g îîÄ
 •Å V ⠛Р} i u 0
Å ]g ¸ …[ Z L L
Vƒ @
ъ y EZÃ
 \ M ~gz Z Xc e *

™ê ~y
M » ä™
ÅTì
ó Yƒ Â~ ÷Š@ gz Z y Î 0
¿œg ‚ à ©¼ 6kZž
¬Zñ*
ËÐ V â ›Æ *Š ~g7 ¹!
ó7]gz¢Åä™{ Zz6…
ó ó!ì 760
Z ðà »¿œg

ó„ì g e zŠ Ð ª
 q ÅspÚÂy ›» ]g ¸ ] Ñq , g0
Z
c
y Î 0
: y •Z zŠÆ y › L ž
L ì @
7ú
{Èt ÚÂÐ Zža kZ )
C :žt Z]ÆÄkZÆ®p( ó ó! y *G
7 x¥ N t h
•
á 1 ì Â i‚ ÒŠÎ M L L
ó ó ! • Dƒ V ÃîÌlñ{ ó• ÀZ ãñÌÐ i‚
Y q
+
Zža kZX c e xg 72~%èËÌÃy Î 0
È *
ݑ
E
H
óJ
y j
jZ Ð kz &
Z òúŠ » ~g Zcð‡´ » xæEÎ54$Z - zy Æ ]g ¸
x ³ » 4Š Ñ!
~dgz Z óJ
[²z y Zk
ZÐ M ÌÐ kZ ™Z Åw ¡Z Ùç
SL Zu Z ]g ¸ s§~uzŠgz ZXì J
i •
Û ZÐ ´7 M ª6yd} g7
] © Cg \ îZzggz Z ŠgB‚Æ ~! ~ (¿¿ Z· Z »Š· z Š~gz Z hŽ

151

x ¸zy6Rò Zú~ ]g ¸ Ð kZ ð M ¶Ž ~" $
Šgz Z gÆ kZ¯
 !
uZ6É x ªÆ» Zg zy ~ ]g ¸ sÜ: gz Z Be
¾Ã" _
Æ 46
X ðƒ Za / Z ÅÄ c
i !
Ÿ¦
]
è Tgz ZCg Ñ
è Å]g ¸
~ i ¸ M Æ ð ; Š Å ôZ Z
 ž Hä PŠ q kZ x » » %6QkZ
kZ ÂZ 7s ÜÆöô»¦ù¨^zz y ›~¿œgÆ~È ÷~ƒ
ó ó~- Š zyL Lä S0
Ç Zg0
Z ~ ] !
NZ ΠZ ~ i Z0
ZÆ ó ów çV M è[ ZŽ L L6
b§kZgz ZX 1™Ýqg Z M Z {g !
zŠ)g fÆ^zz zy Ø{™g JŠ \zg »
zy Ð ¦ ‚z Å r š Z ù Zg f m<!
gz Z 6RäÓgz Z 4c
g ~ ]g ¸
E
H
( 8 Z ! ) Kg 0
A•g ¸žì t ‚³» T óZƒÝq r z•
Û ÃxæEÎ54$Z ]g ¸ì
ó B
g wÅ.
•
Û Ï(Æ( öZ öZg M )Iu±*Ît» ZgŽ
eæó÷Š6FZ :ó c
Ù :ó @
C
‡ Zg ) Û ~y ~g7 gz Zì ~½Z™0 ] ¸x~
Ì~]g ¸! †[ Z ì
ó _ „ 0‰
Ü ¤ Ï( ¨
 ¸ Â~ ( ] Z|gz Z ÷Š6
Y q
+
Zžì t w q » öZ ö Z g M ŠpOŠ S X ì „g ™ÒÃÅ ä ) xŠ
~ } g !
Æ kZ "?q
Z Ž Ð Í D Ik'
kŠ n µ Ð [ Z
 F
š
ÆkZ~ kZ ¶ðƒ ù •
á Ð x *
Æ"Brotherhood in Saffron"
ǃ Zƒ† Ÿ ZŽ ~á²kZ6kZ ) X ¶ˆðCÄÑ æŠ Z®ÅV.g » C c
k',žì t Ý ¬ » Y Z'
× xÅ kZ +
Y ~uzŠ ( ! ³ Ίp { i Z0
Z » kZ
ƒq
Ñ~ ] !
NZ Lä kZp óc
M ÃäƒÃx ªÆkZž²nµÆ
„H~g7 ÃzÂ~g ‚É óH7Zg ZÍ ¦

Ù *
C
™ ù Ÿ‰
Ü z ~ ó óž 0
gz 0
L L™
ãZz )X 3giÃ%6Vñ»Æ#
Ö }
Y •gz Zš
 Fó^ÅV.g » L ZB‚Æ
~Šgz Z ( X ¶ðƒ ~ „ ¿œg Æ q
’g ‚ { Ì쇮
 ) tžì g
Æ Y 1 992cŠžì Y Y c
ÎÐ kZ { i Z0
Z »‚z ÄÆV.g »ÆkZ +
Y

154

153

Ü â• ˆÞ^ µ h ^e

=gfuZz»]•~gø

/¦½Z

Æá k~ môZ kZÃ7Æ kZ å Š
Hn²~ ĸ¦

¼Ž
E
Æ èg Z î0•8 kZ ó ó!ƒg aÆ + F
g »p óz™Å + 4 Ây Z L ž
$
L ._
&J
+ F
Ð + 4 ì
$
ó Zƒ µ Zz y Î 0
~ T ó~ } g !
Æw
: • C MÃ'gßÂ
C žt ì
ó u ¯ @
gz ZÒ M lpe
.Ž ]gß«
Š@ Ä • Ç ñ Y M Š cà Vߊ Q L L
ó ó ! Ïñ Yƒ Ù M Ð xw¿ {?Q
i Í Zç O X ñ Y ï= ÂÅ/ÂÏÅð÷- Ä ¸Ãy Î 0
ð s Z èIt Z]Æ
Zgz Z }
q
ó ™/ÂØ{gz Z E ~g—ÆvZŠ Z®/5q
Z Åm¾ZzŠ Z•
ÛZ
ó åB‚Æ ï¢âui Z ðZŠ »Ø{© Âgz Z} ™ oÅZ
ó
•L Z +
Y
Д
gz Z x ZwÃ]Ñ çgz Z uKZgz Z } ™uF
Ãg ¯ z [+
Y ~uzŠ
E
aÆ4z]
±ÅÄ ÜÄ Â Ä ªgz Z xs Z î0E
0Ò‘ +
Y ~Šgz Z ó} ™u 0
gz Z„
 (±{ z ñ M ~ŠŽ z ] ¸±Ž b§kZ 3U
X } Š™•z ïŠ ð@
ÃVÇ*
Z ÂF
x Ógz Z ¦)] KZ ñƒ Tg {eÇ !
Ð ¿¤ Åg Z M Z
Å
E
~¡~ KÆ æ¾5. Zù4z szH!
% Zgz Z ó} Š™•zaÆ q
’›Z'
×
SC+Gg D
éE

Ð ù Zg fvŠÆ®
•
á Zzígz Zy !
i ªó ó á^³Š×ôù ³Ö^³³eôLB
L ‚Æóg D

ìZ ³VÂÆ kZžì } Y b§hZ LZu Zgz Z !ì ; g| (Ð M ¹ Ð
sÜ{ z ì Yƒ 3Z'
× Ž o y ›u Zz ~ { Zg Åx ªÆ LZu Z F

Y ~Šgz Z !ì60
+
Z »å
 c
• ` ò c
ZŠ bZÆ T ì
ó y Î 0
* Zzg Y •žJ
V Œ ÙçóÏ(ÆV2 c
g y ›Š Zi M âÅ ¨Z VzM% Z
Åä Z™g Z 2ZB‚Æ]g ¸ ~ tægz Z Å F
°•gz Z LZu Z~ [fÌ
Æ w D Z ó ó¦Ýq L L» ïZúYg {z ½ZŠ] y Z ónºZX ì ; g™ÒÃh Âu
è¨ëgz Z ó ó! ~ V â • M • } gtÆ V- Š !
~ FL LÅ žìt ~ p Ö Z
'
h Ã7ÆT•`ƒg ezŠÐ w q]gßÏZ Ç !
Ü z kZx ¸z o

µYm
Z IÐ „ nï» Å•zk

àklgz Z LZu Z žxVð; Æ ¾
:gz óî Y M ~ lƒ L L :ž¸ ì g D ™G~ p ÖZ y Z ÃVñ¸KZ L Zu Z
ó ó!ì [ Y 3g Z h â6Vz a
Å|
 gŠžßy Y
( Y 1993ðÑŽB20 )

156

: ~ Ë Æ T óñ Y ðZߊ Zw u Ú‡Vð; Æ ÔŠ ËL Z ~ lZŠ 0
þ ._Æ( 7:LZuZµ) —ÜûÓöâøçûqöæö ] ðüçûŠönøÖô ™p Ö ZÆy M Œ
Û ÿžt sÜ
6 ¢žxgz Z óñY w$
„BZ' » º´ kZÉ N Y ™õ/GÍ7 } g ø
V â * ZŠ σ : ÌJ
 V *ZŠ ~g vL LÅ gz Z ó# â Æ 2- e
zÎxgz Z
½wÐ 'Æ*Š Ìy ¶
z x *
» ó óy Î 0
Š ZŠ Z}
ž
è
L Lt Z]Æó ó! ~
! ñ Y{g™$
Ö b§Åß
Znç[ Z ÂÐ g ±Z Æ @ZØgz Z íZ Œ
q
Û p¤
Z gz Z ƒ
ó (Z } ™: vZ
(H op ing a gain st ó y
ó Z s ÜÆ y Z L L._Æ } gz õ ~ môZ
Z pX ǃ 7(Z vZ Y •
¤
á y S ž ì y Z Ì[ Z = ë @ì
ó » hope)
E
î0E
0Ò‘ @ ¬ž Ïìgg Z Œ
Û '
(K Z ó ó|Zzy Z L t
L ~÷ÌA
Š
ƒ (Z3 Z éZ}

E
34ÉZ ` udÄ ÜÄ Â6èg Z ñzgÀgz Zxs Z
# â ÆxÞk

¼Ž óx ª »] ðE
E
C žakZX ǃ q zÑÐ èg Z î0•8 ÏZ ì
ó T
Þ Z
Ð ä Y Z Æ g @
@X V È ì L L
ó ó !Ð ä { 4ß ‰ ï V ò 0
] ‚ nµ Ð [ Z b§TgzZ Xì $
Ë ZC
Ù Š Ã\ M L Z õg @
t Z]Æ
xs ZÃyQŠpQgz Z óc
ZêVð; ÆV- g @
@
ÃV1²ä \¬vZ Iw ‚ÎJ M
ðà Zg øžì eÐ b§ÏZ ó~Š ,
Î]Š ª Åxs Z Ý ¬Æ™ «=ÂÅ
‰ža kZ ! ñYƒ b <Vð; Æ xs Z ŠpQ pá ™ ì …ÔŠ
Y ~uzŠ gz Z ì
+
ó Ì6: â i§ ëg gzZ õg @
Y q
+
Z { ó ÅX] Z|, Z
g ñZgt óÌ6V1ÂIè*ŠÅy *zy{ z´Æt z •Ã
n
è vŠgz Zy M Œ
Û
Æd b â]|Ž ó¶ˆÅ «ÃV1² iÍ ZŽ ]Š ª Å0è#
d
Ö Qž•
}uzŠÆdb â]|Ž ¶ˆ~Š™vÃVÃF

ó бÅx ‚]|
E
Ž ì à Zz äƒvÃVÍßy ZƨZ ! †[ Z ¸
ó Ð ±Å ïI¢c
]|d

155

b§kZgz Z }
ó ™g (Z { Zg ÅØ Z'
× B‚Æ] ¸ªó ó ‚³nøÖ^³³³³eôL L™| (
ÐM
X } Š™Ç *
æ ½Z Á°Ä ÂÆ xs Zgz Z ¨
 ¸Ã+ ŠÆv Z6y Î 0
¸g Z
Ž a Æ y Î 0
x ªžt sÜ:žÐ Vƒt pÆ kZ Âñ Yƒ (Z ¤
Z
Îg e] Å ã U
³ ZÉ óI7V ¨Zg { z ‰~Š ä y È *
›V *!
Û
Œ
Ãy Î 0
¸g Z ~ ]gßkZža kZ X Iƒgz M g !
̦ ) ~h
‰! ‚
E
E
©$E» xs Z î0E
Å“
 i ¸ M î0•G
0Ò‘ @ ¬ gz Z {g Z‘ »6 U
è> òhI$ Å xs Z 6gî ~g ¯
ž σ ¸ Ìé Zpà Š Åy ›C
Ù žìC
Ù ª[ Z X Ïñ YƒÝq]Š X
÷‚J
A
Z
 L Lgz Z óσ— Ð ðZ• Å»C
٠̬Š ÅÏZgz Z óñ Yƒ (Z
t pXc e ã™ Å ÏZ ÌÒÃJ
xŠ ~y
M …._Æ ó ó! k M J

™f à ) Z »X• _ ZÑz xi Zßk
¦
*
¼Æ kZžì ÛZ ð×Z Ì|
X ǃ {g !
zŠÐ MÐ s
 Ÿzg ŠËgz Zì [ƒ Ì6z Z
Æ y Î 0
! fëy Î 0
¹æ}iuèažìt ]gßÂ~uzŠ
Y 1 97 1 t Z]Æ ó óÍz Z h N Íz Zç M L Lgz Z ó¶gzŠ Ð Vƒó ÅVß Zz • g
~g øžh
•
á Z® óH7kC„
 Zg Ó Z'
ä ëÃZ
Z”Æ ó óÌŠ Z ƒ Z± L LÆ
ó óÌŠ Z ƒ Z± L Lh
'
×q
ZaÆä™{Š â M6qŽggz Z/Â…gz Z% Å@ M
{ z • ìg M ÃD Ñr6¬Z ñ ‚Æ [ Z± Tç O Xƒ ]gz¢Å
C žÄt »w D Zp¤
Zgz ZXƒ Z hÃgz Zq
Z » „ ÌŠ Zƒ Z±
!ì § H Â N
I § Ó Ã 6VE ¢ ¤
Z L L
ó ó ! Za Hì Cƒ Ð ÜZ g ZD
Ù œ Èpž
! ñ Y M tŠ ™6ëž=Hp óe M 7tŠ ™Â6VÃF
w q @

¦
Ù {ŠŽ ñ‹ Ñb Ž ó]gßg v
C
.
Þ ‡zgŠ u gz Z ó~y
M gz Z ~Š
Å V ¤Z ¦
z•
Û gz Z V ™ L Z … ó‚$
Á { ž
ó ìt ì
ó 7kª i Zê

158

ILG
" Š qZ
äƒ ~ KÆv Z t £{ z • ˆÅ¥_ ZÑŽ ~ Ýzg Åðtt ì
Æ Vƒ k
0Ð Š mZ t £p ó• & Â~ A çÆ ] Z¨à Zz
uœ_ ZÑ&t Â~ KÆVƒ k
ÆnVâzŠ y Z ªX • g e~A ç
C:w D Z w–ƒ
ó ŠŽ ñ#
Ö Z0
ªZzgz Z Çžt q
Z (i) :ž•
a ` ä a™ È •
á Æ ™ Cñ
!Æ w gZ ¾² }% ¸ Ž } ¢
X ÇVz™7L[ ‚g Z » { k
kZžƒfÄ ³aÆ {Ò Mžt }uzŠ (ii)
t £Š Ze6y Z gz Z X } Š ™uF.Zz Ã{ k
kZ Ìw!
žt }Š (iii)
å H†c
‹hŽ »0¿žìt oÑ °Ÿ Z ¶a q
Z~ KÆŠ mZ
yŠÆ #
Ö ª:gz ) ! } ™Ýq °çÐ kZvŠ ‹gz c
ó ™ °ˆÅkZ
}
ÆÝ ªV × Z'Åx¤c
ÏN Y ~ŠÃx¤V )ÅÝ ª‰
Ü zÆ[ Â[ ˆ
( X ÏVƒg Ñ~[ ˆ
s„ H{ ZpÐg ±Z CZ f y ¨
Zgz Zƒ E „ X{ Zp ó/ó Â~Š ZÐZ L tL ( 2
¨ { zgz Zƒ: spª
 q¦ùÅx ¸¤
Z óñ Y0: VY@Ziz$
¬gz Z Ô™z
Ì—B‚ÆV[ ~ _ b§T Âñ Y0•Å ~0

z Z}
è[ Z±¦ù
~ • ÅkZ Âì @M [ Z±¦ ½Z~ *Š6x ¸ËZ
 b§ÏZ ì
ó @
Y:
>gΞ‰ ó• D Y M Ìvß { k
" B‚B‚Æ VØç$
gz Z Vzg »$

: c
â•
Û ~ 25e
 M Åw ÎÑZ
äø×# Ö] á$ ]ø ]çûÛö×ø³Âû]æø Q è÷‘$ «ìø ÜûÓößûÚô ]çûÛö×ø¾ø àømû„ôÖ$] à$ fønû’ôiö Ÿ$ è÷ßø³jûÊô ]çû³Ïö³i$]æø™
—Yhô^ÏøÃô Öû] ‚ömû‚ô•ø

6„ Vzg Ç { k
gz Z Vzg »$
sÜÐ ~ ?Ž Ð [ Z± k Q zg e gz Z L L
ó ó!ì J¹ ~ ¶Š ZwvZžßy Ygz Z óÇñ M 7

ÌÐ kZ ( ì ;g M Ð M ™f »Tì ŠŽ ñY ]Z q
Z Ì~ç Ò°‡kZ )
:ìtÀF»Tì ZƒyÒ~ ug Ièg
uq
ZŽ ì {znçgv
.
Þ ‡{Š c
i

157

! DZvZzX •Ð±Åx q]|ªd
}ŠÆdb â]|
C žìt n•
Û Zg ø óŠ
Hn²6z Zž‰ ó]gß¾
ì#
Ö ª H~y Z *
} Z= } Š’L L
ó ó !Ð í ì ñ Y N
gg c
Á ì È â ZŠž
gz Z ó, ™ÒÃÅp
gó åB‚Æ ï¢y kÑZ ‚Ãy Z ðZŠ t Z]Æ
ó gó ·_zgÐ m L L~y Î 0
m._Æó ó!Ägg ·y ZÐo{g3k L L Å
a } g ø w VÅ d ÷- Ä ¸~ekZgz Z , ™[eC
Ù Åä Ñ: ZzÃ
Hy Ò 6gî ãZz ~ 98 @96 ] c
Š
M Å÷- ÒgÎç O Xì Z ‚
Û ZÈ ¹
Æ ]ñ6y ¨
Z Ë b§Tžì ¸ Ây â ‡x» \¬vZp¤
Zžì
gz Z ~y
M6x ¸Ëb§ÏZ ì
ó @
YƒÈ { i ZzgŠ »/ˆÆä Yƒ q zÑg UM
Ð ä™/Â c
ä Ñ y ZZ Æ kZ ˆ Æ äƒ q zÑg UM Æ [ Z± } (
Å d ÷- ]|nç » Y ]Z q
Z ~ç Ò°‡kZ p ó@
Y ÑN
7[ Z±
wJÌˆÆ äƒ q zÑg UMÆ w LZ ƒ Z±/ÂÅy Zž ZƒB‚Æ x ¸
èa ë @
óågz Z¼ :
 »Y ] Z kZ Â~ KÆd ÷- Ä ¸p¤
Z ÂX ˆà ™
Å \¬vZ Ìë Z® ì
ó Zƒ 7u Ä Ó Z )g f Æ wÎg ˉ
Ü ß Z °6ë
/ÂE ë¤
Zž • M
 ™ µ Âgz Z ó• •Æ ä™X 8 Z Ð ~g FÈ •
á
X ì YT
Þ [ Z± ÑZz ä M Â, Š™ ZŠ Z h» ( b Àî0E
!Â)
èú L L5q
Z ™ 0
] •Ð ó ó[ Z± Á ZÎg L LkZ ~ *Š Ãx ¸Ë% Z
u ZgŠ Z z û»Xó• _ ZÑz xi Zᬒ ó/ó ÂL Là Zz ¶Šg Z Œ
Û g ZŠ hÅ ó ó] §
:ì ~gz¢
E
©$ » ó/ó ¦½ Z L p
ó Cƒ „/Â~Š ZÐZ! õÑ i ¸ M î0•G
ì
L ¤
Zžt i Í Z ( 1
gz Z ì
ó $
Ë ïJÅ] •Ð [ Z± ~zy
Q sÜ)g fÆ/Â~Š ZÐZp
gz Z ã M Œ
Û ‹ c
M Å Tƒ ó ób À î0E
!ÂL LªZz { zž ~ ]gßkZ sÜÌ{ z

160

óá Zz 䙣ÅvZ á
ó Zz ä™ ZŠ Z h» ÏÈá
ó Zz ä™/ÂL Lª) û äô ³³³×# ³³Ö]
»ná
ó Z z ä ™ {> á
ó Zz ä™ qÃg á
ó Zz • g ¿{g )Ð ~E ™ ‹ Z¯
ä Yƒ} 9™0ƒõÆŠzuÅvZgz Zá Zz1 zgÐ ~$
á
ó Zz ¶Š¬
gz Z ñ M : 6c ¥ 9¦ù¨x ¸ŠŽ z !
Æ ¦)] Åy Z¤
Z Â ( ó á
ó Zz
, Z L ZvZ Âñ Yƒ •ÅÞZ ƒ Z±¯
 !
Æ• g^6„g bZz nZ²Z

™ X Ð [ Z± Á ZÎgÆ *Š ÃVzÈ á Zz ä™ ZŠ Z h » ó óæ¾5. Z ù4 L L
Xì©
á ~Øg ðZŠ L Z
Åy ZZá Zz ¢:
 ÝZ » i$
c
i" ~x ¸c
Š•
Û y ›Ë ( 5
ì 0Zo ¶
[
è M „z » kZ ` ´ L L Å Ì` ´ » kZç OXì @
ƒy Zh c

Cž._Æw ¸kZÆw D Zžì ¸ t Z]Æó ó! ¹ ‚
ì C MB; Ð > óV ZŠ *
} Z™ Za > L L
ó ó! ~gœì Nt ‚ÆTž 7 zgŠ { z
b§kZ äœy M Œ
Û Ã|ÏZX ñY H Za âui Zy ZZ ÑZz ¢~ #
Ö Q
b & Z Å ¿³òi Ñ » Tì x » » ä Ñ y ZZ âu i Z c
Í/ž c
â•
Û¨
‰žì t ]gz¢ ~Š ã
h
gz Z ÝZ a Æ ó/ó ¦ ½Z L LÅ x ¸ Z® ( 1) Xì
} (q
Z ~ y z u 0
x'
žv:Z gz Z X ñ Y Å 0
'q
’òÀÅ y ZZ
xq
Z Å y ZZ h
‰ ó~ i Z0
Z ~„)gz Z d)p¤
Z 6
ó Rò Zúgz Z ä e
• fÆ#
Ö Qžì ]gz¢ë @
ì
ó „g Ì^•Æó ó®
 ) — ó Lq
’
œgz Z Z• » T ñ Y Hy â ‚ » öZ ‚
Û Z Å y ZZ ~gÅ, Z ~ÜÁîgz Z
äö ×# Ö] Ùö‚ôù fømö Ôøòô ÖFæ^öÊø ^v÷Öô^³‘ø ¡÷Ûø³Âø Øø³Ûô ³Âø æø àø³Úø!æø hø^³øi àû³Úø Ÿ$ ]ô™: ã M Œ
Û p Ö Z ñ zgi Z ( 1 )
½ F
DSLV á^ΆËÖ]E — kõߊøuø Üûãôiô ^Fnùô ‰ø
vZ ÂK
ó ¿iZw!
äVMgz Z ñ ÑyZZŽgz Z óÅ/Âä VMÆy Z ñ ZÎ L L
ó ó! Ç} Š w$
Ð VÇ>ÃVÇZ'
Åy Z

159

VßZz•gÆyQÃV¸V#gzZV#ž c
Š¬Ã dLƒ]|ä\¬vZ L L
!g ÇŠgz6ž Hn²~ ~0

zZ}
ÓÇg !
ä d Lƒ ]|6kZX zŠ «
Z É
CÌk

Š Î=
 , LJ
 ` M ä Tì Lg Ì{ÈV#Z¾ Â~ kZ
Q gzZ 6kZ ¬ ÃÂkZ zŠ «
Z :c
â•
Û Š•
á g Z ä \¬vZ 6kZ X Å 7¬ ~
9
G-G
4
)
» ö " ´Š ÅkZ ó•z!
Æð‚g 0
gzZ nCZ f F
x ÓKZ )žakZ6
ó VzuzŠ
( g )gŠ Â4z [iðÃ~ «™z e
×Å<Ñz +Š}÷žìt wq
( ò•ò) ó ó! Zƒ 7oÌ8
g » }n Æ kZ L¯
 !
Æ ]) ~÷
ó/ó ¦½Z L L]gßu Zz Å vÐ [ Z±ÆvZÆ x ¸Ë~ *Š ( 3
gzŠ ÌË Âvßœ °œÆ}Ñ ç Ë~ *Šžì§ Zztp¤
Zgz Z Xì
¼J
xŠy
M Ì~ ä â iÆ~
x™ Z ÑžJ
V Œ )X ñƒ7„
 gŠ~
Æ x ¸Ë¤
Z ë @( ?‡gp V ZvŠ/@ì
ó g ŠŽ ñgz¢¬o~ Š Z®¼ :
4z szH!
%Zgz ZÃz ]úŠ K ZQžB™/ÂE~Š Z®/5âZŠ Z•
ÛZ
Å
E
ZvŠº Ö !
q
ªó, Š™spc ¥ »} g JŠ ¦½ZÆx ¸)g fÆ æ¾5. Zù
ó/ó ¦½ Z L LÐ +
YÅx ¸kZ ÂóN Yƒ[ x»~ ä™ 0
[ zZ ¦ ½Z
'
5 L L™ 0
] •Ð ó ó[ Z±Á ZÎg ~ Ï0
i Å *Š L L{ z gz Z óÇ ñ Yƒ ZŠ Z h»
X Ïñ Yƒ[ x »~ ä™Ýq ó óÏ0
i
gz Z(Æ kZ ~ ]gßÅäƒ wi *
[ Z±¦ ½Z6x ¸Ëç O ( 4
g z Z óå Š
H6z Z™f » T]gßð]Zu Zz { z Å ä Ya XÆŠ Z•
Û Z Ô™
žì ¸ ì
ó ˆðÑŠ ~ 1 65 e
 M Ås Z²ÑZ >gÎ~œy M Œ
Û y Z ÅT
aÆó ó ð糊% Ö] à³Â o³³³`ÞL LJ
xŠy
M vߎ ~]gßÅŠ Y¦ ½ZÆx ¸
Æžg Iº Ö Z y ZÆ1 1 2e
 M Å/pZ >gÎ c
Ígz Z ó•g D Îgz i » Ka ~ lZ
áøçûÃö Òô†# Ö] áøçûvöñô«Š$ Ö] áøæû‚öÛô vF³Öû] áøæû‚ö³fôÃF ³Öû] áøçû³föñô«³³³³³þ ³³þj$Ö]ø™:N Y0t Z]
•ô æû‚övöÖô áøçû¿öËô vFÖû]æø †ôÓøßûÛöÖû] àôÂø áøçûâö^ß$Ö]æø Íôæû†ö³Ãû ³Ûø³Öû^³eô áøæû†ö³Úô ŸF û] áøæû‚ö³rô³Š# Ö]

162

•w•Æ/_

gz Zz™Ýq ÝzgÐ =L L:å ¹ä y Zƒ2y Zƒb§
z™Ýq y ZZÐ y M Œ
Û L L:žìt¯» ó/ó ¦½Z L L~g ø b§ÏZ ó ó! z™
ó ó! z™×zg ×Å¿z4Ð µzgÆy ZZgz Z
Å ó óÔ™¿L LsÜÂ9z ÒZy M Œ
Û ÃËxgzZ òi ÑÆÇÈ ZZ ( 6
E
G
!
5.|3 gzZ] ZžÆkZ}pì
ó @
™¨Ð b ˜Z ì Ye
.
ÌwÅÃ] éE
Åh L Lªóc
Š™yÒ6gîVc
úÃxi ZßzŠÆÔ™¿~uZ >gΉXì êŠ
z SÅ ]'
r zñÃ}uzŠ q
Z ë !
L LgzZ ó ®
ó •

á Z z ]úŠ gzZ ~g ZŠb
ÏZX c
Š™¤
YZ ÌÃÌZ ÅÏ0

i •) q
Z6gî:c
Í b§kZgzZ ó Xó Ã
-°Š ˜L Lb ˜Z ì Yq
Z sÜÃVç»i]ÆyZZ y M Œ
Û }b§
ž‰ì
ó @
™)g fÆ] q ˜ZkŠ,ÅkZ}Âì
ó êŠ â •
Û ¨Ð óv
ó Z
Ð kZgzZì
ó [ƒ6zZ™f »XñƒyÒs ™zZ â{zÂ~112e
 M Å/pZ >gÎ
ó ó èº×øÚô ^Òø 麆øŽøÂø Ôø×ûiô L )
L g fÆó v
ó Z-°wy L Lb ˜Z °ŸZ~111e
 MI
z s Z ‹Z » |kZ Ì~ A çkZ X ~Š â •
Û ŠÅs ™zZ kŠ tZ]Æ
ÌÐ ~ s ™zZ â{”yÒ ~ 112e
 M Å/pZ >gÎvZhžì ~gz¢g ÖZ
™Ì[ xZÆ ®
 ) —{z´Æ VòÆ s¦‰ Âx ÈZ » ] ‚¬
C žì Å%ZkZ]gz¢[ ZX •ìg
ñY
~
Ìg ™ ZŠ Z Ð Vƒ Õ{ ™ ò L L
ó ó ! ~• wŠ z { z0
Z •ì „ Õ{Ìgž
Æ v Z Šzugz Z 1 zg Ð ~$
L Lªs ™Z zŠ ~y
M ] Z|ƒ
 t t Z]Æ
óó á^Š×ùÖ^eô †ÓßÛÖ] à o³`ÞL ¤

L ZQgzZ,™x ÈZÌ» ó óäYƒ} 9™0ƒõ
gz Z ñ Y M ̳%»q
’ò ZúÅ ó ó ‚nøÖ^³eô †³Óß³Û³Ö] à³Â o³³`ÞL ™
L | (
Ð MÐ
×gzZ ó½z ])Å+ ŠÆvZgzZ™Äg6V¿yY× Âƒ¦ZŠ ]gz¢
e

161

» w q]gߦ½ Z Åx ¸%Æ kZža kZ ƒ
ó ì‡B‚Æ ó „
ó LÆ
L y Z¸g
µÐ [ Z ä w D Z)´ •Æ k ˆ ZÆ ]gz¢ÏZç O Xì e*
Ü$

: â i § •L Z Ð y ZÄÆ ó h

ó]
úÅ òs Z „ L LIk'
J‚ n
nµÐ [ Z •Æ k ˆ ZÆ ]gz¢ÏZgz Z ¸
ó ñâ•
Û Š•
á g Z ó ó] h L L
ä szžZ ¶ZgÐ wÅu˜p ÌŠ Z q
ZÆ „)´]|Iw ‚M
V {Z;*
ÑñŽ ] !
{ zžakZX ¶Å q zÑq
’Å ó óy M ÅZ à Z qŽg L L
C ªó¶½~p ÖZ {Š ‚e
.ä xj%
Ð , È »Š N M á & y ZZ 7 ½ { z
! ~ Vzg l Æ V M Œ
Û t à •¬ Ï A Ð } &

ðe
0#
Ö Q ä w D Z) ´žì zz ¸ X ì |xe
.q
Z µ Zß Z ° { z
qŽg L L` ´ÝZ » kZgz Z c
Šg Z Œ
Û Ã~gzŠÐ y M Œ
Û:
 ÝZ »nZ% Z]Æ
C :c
â•
Û Š•
á g Z~ ó ó{ “ƒ ZŽ L L Â~ p ÖZ + F
{Š ‚ç OX H m? ó óy M ÅZ à Z
™ ƒ V › ¸ id ~ äâ i { z
!™ ƒ V M Œ
Û ¿g @ñƒ g Zp ?gz Z
C ž HyÒ~g ÃZ Ïg ÃyZ~p ÖZ {“6e
.gzZ
E
d
-E
! ~” VZgzŠ ¶Š¤
 ÷L {“
~” V M Œ
Û „g{ i Z g Zp
C :gzZ
E
4¢Z ~i '
5G
! ï0

i ƒÂ ~g ZŠ •gŠ
M a }Z
Ò åE
GL!Q} Z L Lª
yMŒ
Û ž ðƒa kZ sÜw q V1igz Zg Zp Â|gŠ !0 ï
x ¸{ z} ZX ì „g™{ Z ({ Zp} “Æ V ZgzŠ ¶Š¤
X ùh ÂmCZÐ œ
[ Z ( • ì g™w â 0
NY Z°Zzg #Zç O)ì ðƒ ~ 76}i b§ÅMŽ
}¾ Â)ì ŠŽ ñ~ •~¾Žá ™ qŽg +
Y Å ó ó{0
iƒ Â L LkZ Ì
T c
Í ó ó( XÐ N Yƒ ib)] gz Z Ç ñ Yƒ Zz Zæ » Cz nZ%Z x Ó

164

e
gÃè~[ÂkZ

óCÅg
Š q Z

É Ô• ŠŽñá ZjÆžg Ig
Š q Z OY~ [ ÂÃk

i
Xì Š
c
¯Šã
ÅwÑ+ZÄ g
Š q Z~ t
 IÐ ¹
 Zg {Z'Ð y*~œ


%Æ [ÂŽ Ãg
Š q Z x Ó+Z
¦ä ë VŒ É]Y!ZjgzZ yáÆ yZ Ô• 0
Z »žg I g
q
Š q Z b§ kZ gzZ ì Å ÒÃ Å ä™
Xì Š
ƒg »3‡]gzp

163

M ~ yZy™™] §Ñgz Z Ï0

iÝqÄ ¶Š™y !
Û 3Y~ Øõz
Œ
Þ Z ƒ Z±kZŽ , ™ÒÃÅä™ ZŠ Z h{z » ó/ó ¦½Z L Lb§kZgzZ óN Y
ì g Y- Dƒ}•Ð}•6¬ZÆm³ízŽ } Š â •
Û gzŠÃV- ‚Æ
! } M' ñ â •
Û «=ÂÅkZÃ
 ëvZX •
( Y 1 993ðÑŽB 26)

166

165

áûø] ðø^•ø ]ƒø]ô ^ãøÃö Êø†ûmø Ü$ $ö (áøçûÓöøi áûø] äö ×# Ö] ðø^•ø ^Úø áöçûÓö³þjø³þÊø Xè÷m$†ôfûqø ^Ó÷×ûÚö áöçûÓö³øþi Ü$ $ö (^ãøÃøÊø†û³mø

w‚Ûu] å]æ…y køÓø‰ø Ü$ $ö DDéô ç$ fö³þß%Ö] tô^`øßûÚô o×FÂø è÷Êø¡øìô áöçûÓö³iøþ Ü$ $ö (^ãøÃøÊø†ûm$
ä~
vZ wÎgž • D™e
Zzg Ð h fv
]| i a 0 y ˆ]|
*
™ »ÃkZ { z Z
 Q óÇì evZJ
Z
 Çì gJ
‰
Ü z k Q~ ?]t§ z š L L:c
â•
Û
Z
J
 Çì ggz š { zQ óǃgz š »ÄÜ6i§Å]tQX Ç} Š™ »ÃkZ Çì e
ä 3^ »Q X Çì e *
™ »ÃkZ { z Z
 Ç} Š ™ »ÃkZ { zQ óÇì e \ ¬vZ
ÃkZ { z Z
 Q óÇì evZJ
Z
 Çì gJ
‰
Ü z k QÌgzŠ { zX σ>
Ø •
á Š !
à Zz
ì evZJ
Z
 Ïì g { z óσ ð Zzg V â •
Û ÅƒQX Ç} Š™ »ÂÇì e *
™»
ÄÜ{g !
zŠ6i§Æ]tQX Çì e *
™ »Ð Z {z Z
 Ç} Š™ »ÃkZ { zQ óÇ
X ‰ƒ lñ{ ~
\ MQX ó óσ ì‡
äö ×# Ö] ^ãøÃö Êø†ûmø Ü$ $ö XáøçûÓö³þiø áûø] äö ×# Ö] ðø^•ø^Úø ÜûÓönûÊô áöçûÓö³iþøæø èºÛøuû…øæø éºç$ fö³þÞö ÜûÓö³ßôþ ³³³þmû•ô Ùøæ$ ø] á$ ]ôEE
äö ×# Ö] ^ãøÃö Êø†ûmø Ü$ $ö XáøçûÓö³øþi áûø] äö ×# Ö] ðø^•ø^Úø éô ç$ fö³þß%Ö] tô^`øßûÚô o×FÂø è÷Êø¡øìô áöçûÓö³øþi Ü$ $ö (äüÖö¡øqø Ø$ qø

Ø$ qø äö ×# Ö] ^ãøÃö Êø†ûmø Ü$ $ö XáøçûÓömø áûø] äö ×# Ö] ðø^•ø^Úø áöçûÓönø³þÊø ^•& ^Âø ^Ó÷×ûÚö áöçûÓö³øþm Ü$ ³$ö (äü ³Öö¡øqø Ø$ ³qø

Ø$ qø äö ×# Ö] ^ãøÃö Êø†ûøm Ü$ $ö XáøçûÓö³iøþ áû]ø äö ×# Ö] ðø^•ø ^Úø áöçûÓö³jøþ ³þÊø è÷m$†ôfûqø ^Ó÷×ûÚö áöçû³Óö³³³iøþ Ü$ ³$ö (äü ³Öö¡øqø
# oùô fôß$Ö] èô ß$Šöeô Œô^ß$Ö] oÊô ØöÛøÃûiø éô ç$ fö³þß%Ö] tô^`øßûÚô o×FÂø è÷³³þÊø¡øìô áöçû³Óö³³³iøþ Ü$ ³$ö (äü ³³³þÖö¡øqø
"

Ÿø Xšô…ûŸø û] àöÒô^‰øæø ðô ^ÛøŠ$ Ö] àöÒô^‰ø ^ãøßûÂø o•F†ûøm šô…ûŸø û] oÊô ä´ Þô]†ørôeô Ýö¡ø‰ûŸô û] o³Ïô ³×û³möæø
Ÿ$]ô ^ò÷nû•ø ^ãøiô ^Òø†øeøæø ^ãøiô ^føøÞ àûÚô šö…ûŸø û] Åö‚øøi Ÿøæø ]…÷]…ø‚ûÚô äö jûf$‘ø Ÿ$ ]ô †õ_øÎø àûÚô ðö ^ÛøŠ$ Ö] Åö‚ø³øi

DDäö jûqø†øìû]ø

þ xj%~ŠzŠñ*
Ññi Z ó ó+ Š ñ § Zzh
‰ L !
L Zfÿ
ì evZJ
Z
 Ïì g Î â } g v{ zgz Z ì
ó Øgz ]tY Z’Z Å+ Š} g vL L
óÇì evZJ
Z
 σÄÜ6i§Æ ]tQ óÇá V ZÃkZ!°VvZQ óÇ
Q óÏì g Çì evZ J
Z
 gz Z σ „ •
á Š !
g ZîZ$
QX Çá VZ ÌÃkZvZQ
Q óÏì g Çì evZJ
Z
 Ì{ zgz Z σ ð ZzgV â •
Û ÅƒQ óÇá V Z ÌÐ ZvZ
Æ<
 ÅÑ ~ VÍߎ σ ÄÜ6i§Æ ]t„zQ X Çá V Z ÌÐ ZvZ

E
Ò

âÅxsZ î0E
h
0 @¬IÐ#
Ö ª
V"
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø ” áø^eøçû$ø àûÂø

^Úø ^ãøÓö×ûÚö Èö×öfûnø‰ø oûjô Ú$ ]ö á$ ]ô æø X^ãøeø…ô^ÇøÚøæø ^ãøÎø…ô^ŽøÚø kö³mû]ø†ø³Êø š
ø …ûŸøû] oø³Öô pæF‡ø äø³×# ³Ö] á$ ]ôEE
èÚŸ] å„â Õ¡â h^e XèÂ^ŠÖ] ½]†•]æ àjËÖ] h^jÒ XÜ׳ŠÚ x³nv³‘y DD^ãøßûÚô oû³Öô pøæô‡ö
w˜Ãfe Üã–Ãe
} g ‚Æ kZ ä ~ç O X c
Š 3Š ( ™$ c
) ™• Ã}i ~g7 = ä vZ L L
V ¸´x Óy Z #
Ö ÓÅ#
Ö Q ~÷žÅg ¢gz ZX Ì[fx Ógz ZaN Š Ìtæ
ó óX ‰ ñ 3Š ( ™$c
)™•=Ž Ïì g™ƒ ì‡6
†ôãû¾ø o×FÂø oÏFfûøm ŸøEE V ÙöçûÏö³møþ "
# äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ÄøÛô ‰ø äü ³³Þþ$ø] ” •ô çø‰ûŸø û] àôeû •ô ]‚øÏûÛô Öû] àôÂø
III ØõnûÖôƒø Ùùô ƒöæø ˆõmûˆôÂø ˆùô Ãô eô Ýô¡ø‰ûŸô û] èøÛø×ô Òø äö ×# Ö] äö ×øìø•ûø] Ÿ$ ]ô †õ³eøæø Ÿøæø …õ‚ø³Úø kö³nûeø šô…ûŸø û]
Vkö×ûÎö III DD^ãøøÖ áøçûßömû‚ô nø³þÊø Üûãö %Ö„ômö æûø] ^ãø×ô âûø] àûÚô Üûãö ×öÃørûnøÊø Ø$ qøæøˆ$ Âø äö ×# ³Ö] Üö³âöˆ% ³Ãô ³mö ^³Ú$ ]ô

wxnv‘ ‚ߊe XX‚ߊÛöÖ]ZZ oÊ ‚Ûu] å]æ…y XXäô ×# Öô äü×% Òö àömû‚ôùÖ] áøçûÓönø³þÊøZZ

ñƒ D â •
Û Ã~
vZ wÎg ä VrZžì e
ZzgÐ h ŠÎÑZ 0 Š Zl]|
vZ ~ TÐ Zƒ ¯ » V‡: Çìg ¹!
y Zƒ ¯ »} g Ç•
 Z ðÃ: ~ *Š L L:‹
 ¦Å[¦Ë{ ZpB‚Æ i Z ³ZÆá Zz ] ³{ Zp óÇ} Š™74ZŠÃxsZ
š
c
Ð N Y 0 •Æ ] ³ÌŠpÆ ™wJxs Z vß c
( ª )X ~ ]gßÅ
~ ó óXÐ N Yƒ g66ä™wJ~g ZŠ'
V â •
Û Å kZÆ ™t4Š Ñ!
Åxs Z
X Çñ YƒaÆvZ + Š Zg ‚ »}g ‚ ÂA
: ¹ä( ~z Zg )
V"
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^³Îø ” èøËømû„øuö àûÂø ^Ûø`ö ßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø †õnûŽôeø àôeû áô^ÛøÃû³ß%³Ö] àô³Âø

áöçûÓö³øþi Ü$ $ö (^ãøÃøÊø†ûm$ áûø] ðø^•ø ]ƒø]ô ^ãøÃö Êø†ûmø Ü$ $ö (áøçûÓö³øþi áûø] äö ×# Ö] ðø^•ø^Úø ÜûÓönûÊô éöç$ fö³þß%Ö] áöçûÓö³øþiEE

áûø] äö ×# Ö] ðø^•ø ]ƒø]ô ^ãøÃö Êø†ûmø Ü$ $ö (áøçûÓö³øþi áûø] äö ×# Ö] ðø^•ø ^Úø áöçûÓö³øþj³þÊø (éô ç$ fö³þß%Ö] tô^ãøßûÚô o×FÂø è÷³þÊø¡ø ûìô

áû]ø ðø^•ø ]ƒø]ô ^ãøÃö Êø†ûmø Ü$ $ö (áøçûÓö³møþ áûø] äö ×# Ö] ðø^•ø ^Úø áöçûÓö³þnø³þÊø X^•& ^Âø ^Ó÷×ûÚö áöçûÓö³iøþ Ü$ $ö (^ãøÃøÊø†ûm$

168

Æ#
Ö ª= : Î ì { z ' Zƒ g ZŠ%¿q
Z k0
} g ø y ZgzŠ kZ X ¸ ñƒ
á Zz{7 { zì ; g Y Y7 Ð T L L:c
â•
Û ä\
å M ! σ “
ž N C ~} g !
~&

ßZ
 L L: c
â•
Û ä\
å M ! , Š C ] â ´ ÅkZ= : Îì { z ó óX } Y 7{Š c

á Zz ä Zl
ÃV- – ó` Zóy$
· óV î 0
·ždŠ ?Z
 gz Z Ï} Š ÀÃÙ â K Z
ó óXÐ, ™¨ £Ð}uzŠq
Z~ ä ¯'g qœz Zœ z Z
Ùö^ÛøÖû] †ø%öÓûmø oj# uø èöÂø^Š$ Ö] ÝöçûÏö³iø ŸøEE VÙø^³øÎ "
# äô ³×# ³Ö] Ùøçû³‰ö…ø á$ ø] ” éø†ømû†øaö oû³eôø] àû³Âø
šö…ûø] •øçûÃö øi oj# uøæø (äö ßûÚô ^ãø×öføÏûmø ]‚÷uøø] ‚örômø ¡øÊø ä´ Öô^Úø éô ^Òøˆøeô Øöqö†$ Ö] tø†öíûøm oj# uø X˜
ø nûËô møæø
DD]…÷^ãøÞûø]æø ^q÷æû†ö Úö hô†øÃøÖû]

w^ã×fÏm àÚ ‚qçm Ÿ á] ØfÎ è΂’Ö] oÊ gnƆjÖ] h^e Xé^ÒˆÖ] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘y
VŒ Ïñ M : #
Ö ª L L:c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ h{k

Ù 1Z ]|
C
ðà †™á > 2i Åw â LZ òŠ Mž ñ Yƒ ã Zz Z•
Û gzZ ]ÒgŠkZ Åw âžJ

gzZ Vƒ Ç Zl
}i Å[²ž J
V Œ gzZ óñ 0
: ( g ZŠ h» > 2i ) ÑZz ä™wßz
ó Xó ñYƒsp~Vz1
lö]†øËöÖû] †øŠôvûmø oj# uø èöÂø^Š$ Ö] ÝöçûÏöiø ŸøEE V"
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø ” éø†ømû†øaö oûeôø] àûÂø
ÙöçûÏöømæø (áøçûÃö Šûiô æø èºÃøŠûiô èõøñ^Úô Øùô Òö àûÚô ØöjøÏûnöÊø (äô nû×øÂø Œö^ß$Ö] Øöjô jøÏûøm gõ³âøƒø àû³Úô Øõ³føqø àû³Âø

½]†•]æ àjËÖ] h^jÒ XÜ×ŠÚ x³nv³‘y DDçûröÞûø] pû„ô$Ö] ^øÞø] áöçûÒöø] oû×ôù ÃøøÖ Üûãö ßû³Úô Øõ³qö…ø Ø% ³Òö

wg⃠àÚ Øfq à l]†ËÖ] †Švm oju èÂ^ŠÖ] ÝçÏi Ÿ h^e XèÂ^ŠÖ]
ì‡J
‰
Ü zk Q#
Ö ª L L: c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ h{k

Ù 1Z]|
C
} %C
Ù ÂÐ, ±aÆ kZ vßX dž: h N » äÎÐ ] Z•
ÛJ
Z
 σ:
~ l» : Ǿ ( ~ wŠ LZ ) ¿C
Ù Ð ~ y Qgz Z Ð
ó N Y} g â } â 'Ð ~
ó ó( ! Vß™ÝqÃäÎkZgz Z ) V î Y $
àöeû] ÜöÓönûÊô Ùøˆôßûøm oj# uø èöÂø^Š$ Ö] ÝöçûÏöøi ŸøEE VÙø^Îø "
# äô ×# Ö] Ùôçû‰ö…ø àû³Âø ” éø†ømû†øaö oûeôø] àûÂø
Ùö^ÛøÖû] ˜
ø nûËô møæø èøømˆûrôÖû] Äø–ømøæø †ømûˆôßûíôÖû] ØøjöÏûømæø gønû×ô ’$ Ö] †øŠôÓûnø³þÊø ^_÷ŠôÏûÚö ^Û÷Óøuø Üømø†û³Úø

167

Ìá Zz y • M Ð #
Ö ÓkZ X Ç ñ ) V î 0
L Z6}i xs Zgz Z óÏì g ._
gz Z Ç ñ ‚'lg !
Å V Æ'
K Z™wÅwŠ y • M X Ð Vƒ lp Ìá Zz } igz Z
X ó óÏ} Š ÉZ äZ •

} g ‚Æù LZ} i

Ö ª]
#
è â´

DDàônûiø^ãøÒø èöÂø^Š$ Ö]æø ^øÞ]ø kö%ûÃô eöEE V"
# äô ×# ³Ö] Ùöçû³‰ö…ø Ùø^³Îø VÙø^³Îø ” ÔõÖô^Úø àôeû ‹ôøÞø] àû³Âø

k%Ãe "
# ofßÖ] ÙçÎ h^e XÑ^ΆÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv³‘y ! o_6 ‰ûçöÖû]æø èøeø^f$Š$ Ö] Ü$ •øæø

wèÂ^ŠÖ] h†Î h^e XèÂ^ŠÖ] ½]†•] æ àjËÖ] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘æ !àni^ãÒ èÂ^ŠÖ]æ ^Þ]
kZ #
Ö ªgz Z~ L L:c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ h ´ â 0÷Z ]|
¶Z ä ~
\ M ñƒ D â •
Û t ž • D ™ y Ò ~z Zg X ó ó• ‰ Ç b§
X c
5ë !
ÃiZ ã xgŠgz Z]Š Þ
(èô Âø^Š$ Ö] ‹ôËûøÞ oûÊô kö%ûÃô eöEE V"
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^³Îø VÙø^³Îø ” •õ]‚$ •ø àôeû •ô …ôçûjøŠûÛöÖû] àôÂø
o_6 ‰ûçö Öû]æø èô eø^f$Š$ Ö] äô nûÃøfö‘ûŸôö DDå´„ô âF å´„ô âF kûÏøfø‰ø ^ÛøÒø ^ãøjöÏûføŠøÊø

wàni^ãÒ èÂ^ŠÖ]æ ^Þ] k%Ãe "
# ofßÖ] ÙçÎ oÊ ð^q ^Ú h^e XàjËÖ] h]çe] Xp„Ú†jÖ] à߉y
Æ#
Ö ª Ç!
~ L L :c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
Zzg Ð h Š Z”0Šg˜
ª)6kZ Å iZ kZ Üì 'gŠÏZÐ #
Ö
Ö ª ~÷ óVƒ Š
5~: â i
ó óX ( 6iZ Å]Š ÞÅiZ Å
ƒû]ô (Ýõçûøm lø]ƒø "
# äô ×# Ö] Ùôçö‰û…ø ‚øßûÂô Œºçû×öqö àövûøÞ ^Ûøßønûeø VÙø^Îø ” hô^_$ íøÖû] àôeû †øÛøÂö àûÂø

àøÚô Üø×øÂûø^eô ^ãøßûÂø ÙöçûòöŠûÛøÖû] ^ÚøEE VÙø^Îø Xèô Âø^Š$ Ö] àôÂø oûÞô†ûfôìûø^Êø VÙø^Îø ýغqö…ø ^øßnû×ø³Âø Äø³×ø³›ø

éø^ËøvöÖû] p†øiø áû]øæø (^ãøjøe$…ø èöÚøŸøû] ‚ø×ô iø áû]øEE VÙø^Îø X^ãøiô ]…ø^Úø]ø àûÂø oûÞô†û³fôìû^ø³Êø VÙø^³Îø DDØô³ñô ^³Š$ Ö]

DDáô^nøßûföÖû] oÊô áøçûÖöæø^_øjøøm ðô ^Ž$ Ö] ðø^Âø…ô èøøÖ^ÃøÖû] éø]†øÃö Öû]

wá^ŠuŸ]æ Ý¡‰Ÿ]æ á^ÛmŸ] á^ne h^e Xá^ÛmŸ] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘y
E
Æ k0
Æ~
vZ wÎg ë izg q
Zžì e
Zzg Ð h [ éŒBÄZ 0/]| L L

170

169

wäjm…ƒæ Ý•• Ð×ì h^e Xð^nfÞŸ] &m•^u] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘y
VE¶
Å#
Ö ª L L: c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ h ´ â 0÷Z ]|
Ã[fÐ tæ™ËÃVÍß ( gz Z Ï`ZÐ tæ) Ž ì v M ã ¶
«~
X ó óÏñ Má
‹ôÛûŽ$ Ö] Åøçû×ö›ö V^j&‰ô Ùô^ÛøÂûŸøû^eô ]æû…ö •ô ^eøEE VÙø^Îø "
# äô ×# Ö] Ùøçû³‰ö…ø á$ ø] ” éø†ømû†øaö oûeôø] àûÂø

gn×’Ö] †ŠÒ h^e Xg’ÇÖ]æ ÜÖ^¿ÛÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv³‘y DD‚ºuøø] äü×øføÏûmø Ÿø oj# uø

DDèô Ú$ ^ÃøÖû] †øÚûø] æûø] (ÜûÒö‚ôuøø] èø‘$ ^ìøæûø] (èøe$]‚$ Ö] æôø] (Ùø^q$ ‚$ Ö] æôø] (áø^ìø‚% ³Ö] æôø] (^³ãøeô†ô³Çû³Úø àû³Úô

wÙ^q‚Ö] &m•^u] àÚ ènÏe oÊ h^e XèÂ^ŠÖ] ½]†•]æ àjËÖ] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘y
äƒg¼» Vzq b L L: c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ h {k

Ù 1Z ]|
C
»gâ Y ów YŠ óV ZðŠ óÂ
Ð [f » `gÎ : z™ ~¢~ ä™w q Z (¬ Ð
X ó ó#
Ö ªgz Z]ñóÂ

XÝõ•øø] àûÚô èõf$³þÎö oûÊô çøâöæø Õøçûföøi éô æøˆûÆø oûÊô "
# o$ fôß$Ö] könûøiø] VÙø^³Îø ” ÔõÖô^Úø àôeû ÍôçûÂø àûÂø
„öìö^ûøm áº^øiçûÚö Ü$ $ö XŒô‚ôÏûÛøÖû] kônûeø xöjûÊø Ü$ $ö (oûiô çûÚø Vèô Âø^Š$ Ö] pô‚ømø àønûeø ^³j&‰ô •û‚ö³Âû]EE VÙø^³Ïø³Êø
Ø% ¿ønø³þÊø …õ^ßømû•ô èøøñ^Úô Øöqö†$ Ö] o_øÃûmö oj# uø Ùô^ÛøÖû] èö•ø^Ëøjô ‰û] Ü$ ³$ö XÜô³ßø³Çø³Öû] ”ô^³Ãø³Ïö³Òø Üû³Óö³nûÊô

oßô eø àønûeøæø ÜûÓößønûeø áöçûÓö³iøþ èºøÞ‚ûâö Ü$ $ö X äö jû×øìø•ø Ÿ$ ]ô hô†øÃøÖû] àøÚô kºnûeø oÏFfûøm Ÿø èºßøjûÊô Ü$ $ö X^_÷ìô^³‰ø
DD^Ë÷Öûø] †øŽøÂø ^ßø$û]ô èõøm^Æø Øùô Òö køvûiø è÷øm^Æø àønûÞô^Ûøø$ køvûøi ÜûÓö³øþÞçûiö^ûnøÊø áøæû…ö ‚ô ³Çû³nø³³þÊø X†ô³Ëø³‘ûŸø û]

w…‚ÇÖ] àÚ …„vm ^Ú h^e XèmˆrÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘y
Ö }
#
Å ~
vZ wÎg~ utïz ç~ž• D ™y Òh ´ â 0sú]|
: c
â•
Û Ð í X¸ â•
Û p=~ + q
Z Æ } l ‰
Ü z kQ \
å M ó Zƒ ¢q ~
kYZ š
 Q ( 2 ) ] Ãz ~÷ ( 1 ) :Åg ÌÃy Z óÏVƒ , qb ¬ Ð #
Ö ªL L
u kZ » w âQ ( 4 ) A
J
 » ]ñ~ VÍß ?b§Å V- –ƒQ ( 3 ) ì Å
Q ( 5) Çìg lp *
{ z ( ™™H) ÌQ ÏN Y ~Š V 5Ñ ZÎÿ˞ *
Y| (
*y xgŠ }g vgz Zxzg I ZQ ( 6) Ç ñ Yƒ 4ZŠ ~ yC
Ù Æ[²ŽŽ (Z q
Z
Ù óÐ N M ä±Ð ?™á } }ôZ gz Z Ð , ™ ¸Š Ð ?{ z p ó*
C
ƒ»

w†mˆßíÖ] ØjÎæ
V Œ σ: ì‡#
Ö ª L L: c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ h {k

Ù 1Z ]|
C
{ z : ó, F
Z 6gîÆ Á qá Zz ä™s »Z ð*%0Z ( ð}]| ) ~ ?ž J

ƒ ã Zz Z•
Û Å w â gz Z Ð
ó , Š ™s ¸ñt b
Ð
ó , Š ™OÃk
ò Ð
ó , Š h ÂÃÇ
ó óX ǃ: ÑZz ä™w JðÃÃkZžJ
V Œ óÏñ Y
‹öÛûŽ$ Ö] Äø×ö_ûiø oj# uø èöÂø^Š$ Ö] ÝöçûÏöøi ŸøEE V"
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø ” éø†ømû†øaö oûeôø] àûÂø
ÜûøÖ ^ãøÞö^Ûømû]ô ^Š÷ËûøÞ ÄöËøßûmø Ÿø™ àønûuô Õø]„øÊø X^ãønû×øÂø àûÚø àøÚø• Œö^ß$Ö] ^âø•…ø ]ƒø^ô ³Êø (^³ãøeô†ô³Çû³Úø àû³Úô

!^ãÞ^Ûm] ^ŠËÞ ÄËßm Ÿ h^e XᕆÏÖ] †nŠËi h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv³‘y DD—ØöfûÎø àûÚô kûßøÚø! àûÓö³iøþ

wá^ÛmŸ] änÊ ØfÏm Ÿ p„Ö] àÚˆÖ] á^ne h^e Xá^ÛmŸ] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘æ
 σ: ì‡#
Z
Ö ª L L:c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ h{k

Ù 1Z ]|
C
• g6}i kZ ÂÐBN ŠÃkZvßZ
 :X ǃ 7qƒÐ [f`gÎJ

ä \ ¬ vZ ~ } g !Æ T ì ‰
Ü z ¸ :XÐ N M á y ZZ á Zz
X ó óσ ð Ñ7y ZZ¬Ž ǃ:q{Z
Ã*
Ñy ZZ »y Y ˉ
Ü z k Q L L:c
â•
Û
àûÚô …º^øÞ tø†ö íûøi oj# uø èöÂø^Š$ Ö] ÝöçûÏöøi ŸøEE V"
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^³Îø ” éø†ømû†øaö oûeôø] àûÂø
h^e XàjËÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv³‘y DDp†F’ûföeô ØôeôŸô û] Ñø^ßøÂû]ø ðö oû–ôiö ‡ô^rø³vô³Öû] šô…û]ø

oju èÂ^ŠÖ] ÝçÏi Ÿ h^e XèÂ^ŠÖ] ½]†•]æ àjËÖ] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘æ !Œ^ßÖ] t憳ì
w‡^rvÖ] š…] àÚ …^Þ t†íi
ì‡J
‰
Ü zk Q#
Ö ª L L: c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ h{k

Ù 1Z]|
C
ÃV ⊤
ÅV Šz Z~ (àq
Z »t Z²) òy v M à Zzå
Ð i sžJ
Z
 σ:
Xó }
ó Š™: ×zg
†öŽövûøi …º^øÞ èô Âø^Š$ Ö] ½ô]†ø•ûø] Ùöæ$ ø] ^Ú$ ø]EE VÙø^Îø "
# äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ ø] ” ÔõÖô^Úø àôeû ‹ôøÞø] àûÂø
DDhô†ôÇûÛøÖû] oøÖ]ô Ñô†ôŽûÛøÖû] àøÚô Œø^ß$Ö]

172

óÇ ñ Yƒ b§Å] yŠ gz Z b§ÅyŠ q
Z ( ß q
Z )- #
ó â Æ (ß q
Z )
X ó óσ Å ~g Ï Åv M ¡wÅ]²
VÙöçûÏöøm ‚õuø]ø o×FÂø èöÂø^Š$ Ö] ÝöçûÏöiø ŸøEE VÙø^Îø "
# äô ×# ³Ö] Ùøçû³‰ö…ø á$ ]ø ” ÔõÖô^Úø àôeû ‹ôøÞø] àû³Âø
h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘y DDäö ×# Ö] äö ×# Ö] Všô…ûŸø û] oÊô Ùø^Ïømö Ÿø oj# uøEE Vèõøm]æø…ô oûÊô æø DDäö ×# Ö] äö ×# ³Ö]

wàjËÖ] h]çe] Xp„Ú†jÖ] à߉æ !á^ÚˆÖ] †ì• á^ÛmŸ] h^⃠h^e Xá^ÛmŸ]
σ: ì‡#
Ö ª L L: c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ h ´ â 0÷Z ]|
: ì‡#
Ö ª L L:žìt ~ e
Zzg ~uzŠgz ZX ó óǃ H v
ó ZvZ LŽ Ì6¿q
Z Ë
Xóì
ó @
Y¹ v
ó ZvZ L~} iJ
Z
 σ
o×FÂø Ÿ$ ]ô èöÂø^Š$ Ö] ÝöçûÏöiø ŸøEE V"
# äô ×# Ö] Ùöçû³‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø ” •õçûÃö ŠûÚø àôeû äô ×# Ö] ‚ô ³fûÂø àû³Âø
wèÂ^ŠÖ] h†Î h^e XèÂ^ŠÖ] ½]†•]æ àjËÖ] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘y DDŒô^ß$Ö] …ô]†ø•ô
sÜ#
Ö ª L L: c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
Zzg Ð hŠ&0 vZ†]|
X ó óÏñ M6VÍßk

Ñ
àøÚô àønøÖûø] àôÛønøÖû] àøÚô ^v÷mû…ô &öÃøfûøm äø×# Ö] á$ ]ôEE V"
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø ” éø†ømû†øaö oûeôø] àûÂø
Vèõøm]æø…ô oûÊô æø DDäö jû–øfø³³þÎø Ÿ$ ]ô áõ^Ûømû]ô àûÚô èõf$uø Ùø^Ïø³%ûÚô ä´ ³fô×û³Îø oû³Êô ]‚÷³uøø] Åö‚ø³iø ¡øÊø †ô³mû†ô³vø³Öû]

DDéõ…$ ƒø Ùø^Ïø%ûÚô EE

wýèÚ^nÏÖ] h†Î áçÓi ojÖ] xm†Ö] oÊ h^e Xá^ÛmŸ] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘y
Æ#
Ö ª \¬vZ L L:c
â•
Û ä~
vZ wÎgž ì e
Zzg Ð h{k

Ù 1Z ]|
C
TÏ} Š ™ »ÃòŠ M k QC
Ù { z : óÇ ñ ` Zƒx3
{Š c
i ÌÐ 1gÐ ^d
Œ
Û
Æ ó '
ó Z'Cg L L~ e
Zzg ~uzŠ q
Zgz ZX ó óǃ y ZZ Ì'Z'Æ äZŠ ~ wŠ Æ
X •p ÖZ

(u ܃Å#
Ö ªƒŒ
Û

áû]ø lö]†øËöÖû] Ôö•ôçûmöEE VÙöçûÏömø "
# äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃûÛô‰ø oûÞôù]ô VÙø^³Îø ” gõÃûÒø àôeû oùô eø]ö àûÂø
àûòô øÖ Våü‚øßûÂô àûÚø ÙöçûÏönøÊø (äô nû³øþÖ]ô ]æû…ö ^‰ø Œö^ß$Ö] äô eô ÄøÛô ‰ø ]ƒø^ô Êø (gõâøƒø àû³Úô Øõ³føqø àû³Âø †ø³Šôvû³mø

171

XóÐ
ó VƒòŠ Mg ZD
Ù {g !
{g !
nÆ} }
(†ö Òø]„øjøøÞ àövûøÞæø ^ßønû×øÂø "
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Äø×ø³›$ ]ô VÙø^³Îø ” pôù…ô^ËøÇô Öû] ‚õnû‰ôø] àôeû èøËømû„øuö àû³Âø
^ãø×øfûÎø áøæû†øiø oj# uø ÝøçûÏöiø àûøÖ ^ãøÞ$]ô EE VÙø^Îø XèøÂø^Š$ Ö] †öÒö„ûøÞ V]çûÖö^Îø DD[áøæû†ö Òø]„ø³iø ^³ÚøEE VÙø^³Ïø³Êø
(^ãøeô†ôÇûÚø àûÚô ‹ôÛûŽ$ Ö] Åøçû×ö›öæø (èøe$]‚$ Ö]æø (Ùø^q$ ‚$ ³Ö]æø (áø^³ìø‚% ³Ö] †ø³Òø„ø³Êø DDlõ^³mø• †ø³ŽûÂø

̺Šûìø VÍõçûŠöìö èøø$¡øø$æø (tøçû³qö^û³³Úøæø tøçû³qö^û³³ømæø (7Üø³mø†û³Úø àô³eû o³ŠønûÂô Ùøæûˆö³³Þöæø

àøÚô tö†ö íûøi …º^øÞ ÔøÖôƒF †öìô•æø Xhô†øÃøÖû] éô †ømûˆôrøeô ̺Šûìøæø (hô†ôÇûÛøÖû^eô ̺Šûìøæø (Ñô†ôŽûÛøÖû^³eô

XèÂ^ŠÖ] ½]†•]æ àjËÖ] h^jÒ XÜ×ŠÚ x³nv³‘y DDÜûâô †ôŽøvûÚø oÖF]ô Œø^ß$Ö] •ö †ö_ûiø àô³Ûø³nøÖû]
l]…^Ú] h^e XÜu¡ÛÖ] h^jÒ X•æü]• oe] à߉æ !èÂ^ŠÖ] ØfÎ áçÓi ojÖ] l^m¤] oÊ h^³e

wèÂ^ŠÖ]
ì g™'!
ë !
ëû%q
Zž•D ™e
ZzgÐ h ~g BZ¦ Z0fv
]|
{™E
»] !
¾ L L: Y7 ä~
\ Mgz Z ó‰ M 7
e Z k0
}g ø~
vZ wÎg ¸
 σ: 쇦
Z

Ù #
C
Ö ª L L: c
â•
Û ä~
\ M X » #
Ö ª :Ñ ì ë ó ó?ì ; gƒ
ó Ægâ Y ów YŠ óNðŠ ä \

å
å Mç OX ó ßó N Š : V *¶
kŠ ?¬ Ð k Z J

Æ `Ž â z `Ž c
å
æó M {g !
zŠ Å d *%0} óäƒ qƒÐ [fÆ `gÎ
ñ ú{k
b
gz Z~ [f ó~ tæª óc
â•
Û ™f » äY 9ŠÐ(&Æ }igz Z
s§ÅSÃVÍߎ c
â•
Û ™f »å
 Æ v M Ð ^ˆ Æ ƒ
 y Zgz Z ó~ [²
X ó óÏê ;
hø…ø^Ïøjømø oj# uø èöÂø^Š$ Ö] ÝöçûÏöøi ŸøEE V"
# äô ×# Ö] Ùöçû³‰ö…ø Ùø^³Îø VÙø^³Îø ” ÔõÖô^Úø àôeû ‹ôøÞø] àû³Âø
XÝôçûnøÖû^Òø èöÃøÛöröÖû] áöçûÓö³þiøæø Xèô ÃøÛöröÖû^Òø †ö ãûŽ$ Ö]æø X†ô³ãûŽ$ Ö^³Òø èößø³Š$ Ö] áöçû³Óö³³³jøþ ³³þÊø Xáö^³Úøˆ$ ³Ö]

DD…ô^ß$Ö^eô èô Úø†ø–$ Ö^Òø èöÂø^Š$ Ö] áöçûÓö³iøþ æø Xèô Âø^Š$ Ö^Òø ÝöçûnøÖû] áöçûÓömøæø

wØÚŸ] †’Îæ á^ÚˆÖ] h…^Ïi oÊ ð^q ^Ú h^e X‚âˆÖ] h]çe] Xp„Ú†jÖ] à߉y
Ü z kQ#

Ö ª L L:c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ h´ â 0 ÷Z ]|
-· #
ó â Æ ¹ w ‚ ª óñ Yƒ: d
Œ
Ûd
Œ
Û : âiJ
Z
 σ: ì‡J

174

173

Üûãôjô vø×ô ‰û]ø oÖF]ô áøçûÛö×ô ŠûÛöÖû] …ö çû³%öømæøEE Vèõmø]æø…ô oû³Êô •ø]‡ø DDèô Ûø³vø³×û³Ûø³×û³Öô Äö³Ûø³rû³iøæø Ýöæû†% ³Ö]
DDéô ³³•ø^³³³ãøŽ$ Ö^³³³eô èøeø^³³³’ø³³Ãô ³³Öû] Ôø×û³³iô äö ³³³³×# ³³Ö] Ýö†ô³³³Óû³³³nö³³³³³³³þÊø Xáøçû³³³×ö³³³jô jøÏû³³³nøÊø

èõøñ^Úô Øùô Òö àûÚô ØöjøÏûnöÊø äô nû×øÂø áøçû×öjô jøÏûnø³þÊø VÙø^Îø (ä´ ×ôù Òö ä´ eô à$ føâô „ûnöøÖ äö ßûÚô áøæû„öìö^+øm Œø^ß$³Ö] ^³ßø³Òû†ø³øi

Xäq^Ú àe] à߉æ !Ýæ†Ö] Üu¡Ú àÚ †Ò„m ^Ú h^e XÜu¡³Û³Ö] h^³jÒ X•æü]• o³e] à³ß³‰y
wÜu¡ÛÖ] h^e XàjËÖ] h^jÒ
: ‹ ñƒ D â •
Û Ã~
vZ wÎg ä ~ ž • D™ y Ò h J ~ f ]|
ÔŠgz Z q
Z™ï{ zgz Z ?Q óÐ z™ *B‚Æ ¹ M z ðZÐ xzg I Z ?d
kL L
Ð äs ?Qgz Z ǃ ‚ÔÁ â »óσ ì »~ k
 kZXÐ z ±Ð
~ VÇ|y ZgzŠ kZXÐ z FQ~ y Zyá Zzr q
Z ?žJ
V ŒÐ
ó î M ^ß
Ð ~ V â ›6kZ ! ˆÛ
 Ç: Ǿ Æ™—ÃÇŽ Ç` Z òŠ M q
ZÐ
Ð , Š h Â{@ çá Zz xzg6kZX Çá Z e h ÂÃÇkZ { z ÂÇ ñ M×ÃòŠ M q
Z
~¢Q y › L L:솟 Zt ~ e
Zzgq
ZX ó Ð
ó , ™ ¦aÆð Z ±ÃVÍßgz Z
» ]Š Þî
 ) kZ \ ¬vZ ÂóÐ , ±gz ZÐ N Y s§Å Vzg ÏL ZÐ
X ó óÇñ â •
Û «i Z ³Z
oøÖ]ô ]æû†ö‘ø^vømö áûø] áøçûÛö×ô ŠûÛöÖû] Ôö•ôçûmöEE V"
# o% fôß$Ö] Ùø^Îø VÙø^Îø ” †øÛøÂö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfûÂø àûÂø
àÚ gm†Î |¡‰ p†aˆÖ] àÂæ ýDD|ô¡ø‰ø ÜûãôvôÖô^ŠøÚø ‚øÃøeûø] áøçûÓö³møþ o³j# uø èô ßø³mû‚ô ³Ûø³Öû]
ý†fnì
w^ã×ñŸ•æ àjËÖ] †Òƒ h^e XÜu¡ÛÖ]æ àjËÖ] h^jÒ X•æü]• oe] à߉y
y ›žì d
Œ
Û L L: c
â•
Û ä~
x™ Z Ñžì e
ZzgÐ i /0vZ†]|
X σ ó ób s L LuuÅgz ™Ð ƒ
 Åy ZžJ
V Œ ÐN Ya=
Í ~ {gëÜæ
Xì d
Œ
Û Ð6ó ób s Lž
L ì w ®Ð ~
òC
Ù i
àöeû] Üöãö×% Òö Xèºø$¡ø$ø ÜûÒöˆôßûÒø‚øßûÂô Øö³jô jøÏû³møEE V"
# äô ³×# ³Ö] Ùöçû³‰ö…ø Ùø^³Îø VÙø^³Îø ” áø^eøçû$ø àû³Âø
Ñô†ôŽûÛøÖû] ØôføÎô àûÚô •ö çûŠ% Ö] lö^møœ†$ Ö] Äö×ö_ûiø Ü$ $ö XÜûãö ßû³Úô ‚õ³uô]æø o³ÖF]ô †ö³nû’ô³mø Ÿø Ü$ ³$ö XèõËø³nû×ô ³ìø
åö çûÛöjömû]ø…ø ]ƒø^ô ÊøEE VÙø^ÏøÊø äü ¿öËøuû]ø Ÿø ^ò÷nû•ø †øÒøƒø Ü$ $ö !DDݺçûÎø äö ×ûjøÏûmö Üû³øÖ ¡÷jûÎø Üû³Óö³³³Þøþ çû³×ö³jöÏû³nø³³þÊø

èÂ^ŠÖ] ÝçÏi Ÿ h^e XèÂ^ŠÖ] ½]†•]æ àjËÖ] h^jÒ XÜ׳ŠÚ x³nv³‘y DDáøçûÃö Šûiô æø èºÃøŠûiô

wýl]†ËÖ] †Švm oju
: ‹ ñƒ D â •
Û Ã~
vZ wÎg ä ~ž • D ™y Ò h ª0 ! Q ]|
s§ÅkZ ÂÐ [t vßZ
 Xƒg ZŠ%h N q
Z » äÎ~ ] Z•
Û žì d
Œ
Û LL
 Ð ~ kZÃVÍßë¤
h
ZžÐ }{ zÐ VƒŠŽ ñV ; z vߎ :XÐ †
QLž
L c
â•
Û Ìt ä \
å M XóÐ
ó N Y á h N Zg ‚ ˜ i Ñ { z Â, Š } Š ]i Y Z Å
XóÐ
ó N Y} g â vß} â 'Ð~ÎC
Ù ÂÐ, ±6kZvß
Øøiô ^Ïømö oj# uø èöÂø^Š$ Ö] Ýöçû³Ïö³iø ŸøEE V"
# äô ³³×# ³Ö] Ùöçû³‰ö…ø Ùø^³Îø VÙø^³Îø ” éø†ømû†ø³aö oû³eôø] àû³Âø

†ôrøvøÖû] ðô ]…øæø àûÚô p% •ô çûãö nø³þÖû] o* fôøjíûmø oj# uø áøçûÛö×ô ŠûÛöÖû] Üöãö ×öjöÏûnø³þÊø (•øçû³ãö nøÖû] áøçû³Ûö³×ô ³ŠûÛö³Öû]
Ùø^ÃøøjÊø (oûËô ×ûìø p' •ô çûãö mø ]„øâF Xäô ×# Ö] ‚øfûÂø ^mø XÜö×ô ŠûÚö ^øm V†ö røŽ$ Ö] æôø] †örøvøÖû] ÙöçûÏönøÊø (†ôrø³Ž$ Ö]æø
½]†•]æ àjËÖ] h^jÒ XÜ׳ŠÚ x³nv³‘y DD•ô çûãö nøÖû] †ôrø•ø àûÚô äü Þ$^ô Êø ‚øÎø†û³Çø³Öû] Ÿ$ ]ô (äö ³×û³jöÎû^³Êø

wýoßÛjnÊ Øq†Ö] †fÏe Øq†Ö] †Ûm oju èÂ^ŠÖ] ÝçÏi Ÿ h^e XèÂ^ŠÖ]
V Œ σ: ì‡#
Ö ª L L:c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ h {k

Ù 1Z ]|
C
ßË~Š·žJ
V ŒÐ
ó , ™OÃy Z y ›:Ð
ó , ±ÐŠ· y ›žJ

t !} È ÆvZ} Z ! y ›} Z Çá1 |
 gŠ c
ß { z  Ç| ~ h M Å|
 gŠ c
Zt ) óÇá1 : |
q
 gŠ » Š¾1 óz™OÃkZgz Z î MOŠ Z ì
ó ~Š· q
Zú }÷
 gŠ »Š· { zèY ( ì @
|
ƒ {Š c
i ¹ s§ÅkYZ š
 Žì |
 gŠg ZŠ Œ »
Xó ì
ó
^v÷×û‘ö Ýøæû†% Ö] áøçûvöÖô^’øjö‰øEE VÙöçûÏömø "
# äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃûÛô³‰ø Ùø^³Îø ” †õføíûÚô pûƒô àûÂø
Ü$ $ö XáøçûÛö×øŠûøiæø áøçûÛößøÇûøiæø áøæû†ö ’øßûjöÊø (ÜûÓöñô]…øæø àû³Úô ]æ& ‚ö³Âø Üû³âö æø Üû³jöÞûø] áøæûˆö³Çû³jøÊø (^³ß÷³Úô •
gønû×ô ’$ Ö] èô n$Þô]†ø’ûß$Ö] Øôâûø] àûÚô غqö…ø ÄöÊø†ûnøÊø (Ùõçû×öiö pûƒô tõ†ûÛøeô ]çûÖöˆô³ßû³øi o³j# uø áøçû³Ãö ³qô†û³øi

…ö ‚ôÇûiø ÔøÖôƒF ‚øßûÃô Êø (äü ³³þ ³þ þÎ% ‚önøÊø àønûÛô×ô ŠûÛöÖû] àøÚô غqö…ø gö–øÇûnøÊø (gönû×ô ³’$ ³Ö] gø³×ø³Æø VÙöçû³Ïö³nøÊø

176

175

DDäü øÞ^_ø×û‰ö oûßô Ãûøm pùô ‚ô ãûÛø×ûÖô áøçûòö›ùô çønöÊø
wp‚ãÛÖ] tæ†ì h^e XàjËÖ] h^jÒ Xäq^Ú àe] à߉y
tævß¼ L L: c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ h _g q0vZ†]|
XóÐ
ó , Š ) žÅ ~u c
Ívß{ zÐ
ó ìÐ

,Å~u]|

oj# uø ^nøÞû‚% Ö] göâø„ûøi ŸøEE V"
# äô ³×# ³Ö] Ùöçû³‰ö…ø Ùø^³Îø VÙø^³Îø ” •õçûÃö ŠûÚø àôeû äô ×# ³Ö] ‚ô ³fûÂø àû³Âø
oÊæ •æü]•çe]æ (p„Ú†jÖ] å]æ… DDoûÛô‰û] äö Ûö‰û] o. ›ô]çømö oûjô nûeø Øôâû]ø àûÚô غqö…ø hø†øÃøÖû] Ôø×ô Ûûmø
äô nûÊô äö ×# Ö] &øÃøfûmø oj# uø ÝøçûnøÖû] ÔøÖôƒF äö ×# Ö] Ùøç$ _øøÖ Ýºçûmø Ÿ$ ]ô ^nøÞû‚% Ö] àøÚô Ðøfûmø ÜûøÖ çûøÖEE VÙø^³Îø VäüÖ èm]æ…
¡.øÛûmø (oûeôø] Üö‰û] äô nûeô]ø Üö‰û]æø oûÛô ‰û] äö Ûö‰û] o. ›ô]çømö III oûjô nûeø Øôâû]ø àûÚô æû]ø III oûßôù Úôù ¡÷qö…ø

h^e XàjËÖ] h]çe] Xp„Ú†jÖ] àß³‰y DD]…÷çûqøæø ^Û÷×û¾ö kûòø×ô Úö ^ÛøÒø (Ÿ÷‚ûÂøæø ^_÷³ŠûÎô š
ø …ûŸø û]

wp‚ãÛÖ] h^jÒ X•æü]• oe] à߉æ !p‚ãÛÖ] oÊ ð^q ^Ú
σ: »*Š L L: c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
Zzg Ð h Š&0vZ†]|
ƒ 6x *
}÷x *
» kZ ƒ
ó : {•
á Š !
»[²¿q
ZÐ ~ š
 I Z}÷J
Z

»8{Æ *Š ¤
Z L L: ì ~ e
Zzg ~uzŠ q
Zgz Zì ~ Š î ZŠ1Zgz Z ~èF
t X ó óÇ
kZ ~ kZ \ ¬vZžJ
V ŒóÇ} Š ™sîÃkZ \ ¬vZ Âñ Y {g ¹!
yŠ q
Z
6x *
}÷x *
»T óǃ ( Ð ~ š
 I Z}÷ c
)ÐíŽ Ç} Š ŸÃòŠ M
} Š½Ð s »Zz w°Ã}i { z X ǃx *
»]
â - Zz}÷x *
»- ZzÆ kZgz Z ǃ
X ó óσ ~½Ð CŠ c
izÕ} i¬Ð kZž 6 óÇ
àûÚô p% ‚ô ãûÛøÖûø]EE VÙöçûÏö³møþ "
# äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃûÛô ‰ø VkûøÖ^Îø ^`øßûÂø äö ×# Ö] oø•ô…ø èøÛø³×û³‰ø Ýùô ]ö àû³Âø
wp‚ãÛÖ] h^jÒ X•æü]• oe] à߉y DDèøÛø›ô^Êø ‚ô øÖæø àûÚô oûiô †øjûÂô
~u L L: ‹ ñƒ D â •
Û Ã~
vZ wÎg ä ~ž • C™y Òk •x Q ]|
X óÐ
ó VƒÐ ~Š Ñz Z Å k ÒÃ]| Ð
ó ±~÷

DDp% ‚ôãûÛøÖû] äô ×# Ö] èöËønû×ô ìø äü $Þ^ô Êø sô×û%$Ö] o×øÂø ]ç÷fûuø çûøÖæø åö çûÃö mô^føÊø
wp‚ãÛÖ] tæ†ì h^e XàjËÖ] h^jÒ Xäq^Ú àe] à߉y
Æ äZ •
q
Z} g vL L: c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ h y !
N]|
ŠŽ z !
Æ kZ óǃ g
» ( Á q )Ñq
ZC
Ù Ð~yZÐ
ó N Y}g â g ZŠu&k0
kZÃ ?{ zgz Z Ð
ó Vƒg ZŠ%} }{ (Ð +
Y ÅtæQ X ÇA : ÃË: Z •
{ z
OÃx ¸Ë 6 ( Ð •e ¢
: Z •
{ z ‰
Ü z k QŽÃV1²ª)Ð, ™OÐ i Z0
Z
»vZQ ) L L:c
â•
Û ä\
å MQX 7Š c
ÃíŽ Hy Ò gz Z¼ ä \
å MQX ó óŠ
H7
Þ Æ VZ
.
gz Z Vð; p ¤
Zz™³Ð kZ ÂdŠÃkZ ?Z
 ( óÇñ M ~uÑ
Xó ì
ó ~uÑ»vZ { zèY ™
ó ^6s'

^%÷Ãûeø äö ×# Ö] &øÃøeø Üöuô¡øÛøÖû] kôÃøÎøæø ]ƒø]ôEE V"
# äô ×# Ö] Ùöçû³‰ö…ø Ùø^³Îø VÙø^³Îø ” éø†ømû†øaö oûeôø] àû³Âø
DDàømû‚ôùÖ] Üöãôeô äö ×# Ö] ‚ömùô ç* mö ^u÷¡ø‰ô åü•ö çøqûø]æø ^‰÷†øÊø hô†øÃøÖû] Ýö†øÒûø] Üûâö oûÖô]çøÛøÖû] àøÚô

wÜu¡ÛÖ] h^e XàjËÖ] h^jÒ Xäq^Ú àe] à߉y
V × Z ±~ (~ (Z
 L L: c
â•
Û ä~
]À Mžì e
ZzgÐ h {k

Ù 1Z ]|
C
[²ÃXÐ ~ V â ›}uzŠ ZÎÆ [²ª)Ð ~ à Zñ\ ¬vZ ÂÏVƒ
{Š c
iÐ [²} g ‚ { z óÇ ñ V ZHq
Z ( {)z uFókg à I Z‰ ì
ó HŠ Zi M ä
Æ y Z \ ¬vZ óÐ Vƒ n
g g Ï4Ð y Z gz Z Ð Vƒ D ™ ~g ZÎ { hZ
X ó óÇ} ™Šæ Å+ Š)g f
Ÿø •ºçû‰ö lº^mø]+…ø áø^‰ø]†øìö àûÚô tö†ö íûiøEE V"
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^³Îø ” éø†ømû†øaö oûeôø] àûÂø
DDðø^nø×ô mû^ô eô gø’øßûiö oj# uø o1 nû•ø ^âø•% †ö mø
w|^m†Ö] g‰ à oãßÖ] oÊ ð^q ^Ú h^e XàjËÖ] h]çe] Xp„Ú†jÖ] à߉y
{ ( Ð y ‚ Zy
L L : c
â•
Û ä~
vZ wÎg ž ì e
Zzg Ð h {k

Ù 1Z ]|
C
~ ( kYZ š
 ) Y ´Z { zž J
V Œ óÇn uzg 7ðÃÎ Ð
ó ì} }
XóÐ
ó N YbŠ™·
Ñô†ôŽûÛøÖû] àøÚô Œº^øÞ tö†öíûømEE V"
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^³Îø ” 'ô…ô^vøÖû] àôeû äô ×# Ö] ‚ôfûÂø àûÂø

178

177

oûjô Ú$ ]ö àûÚô èºËøñô^›ø Ùö]ˆøøi ŸøEE V"
# äô ³×# ³Ö] Ùöçû³‰ö…ø Ùø^³Îø VÙø^³Îø ” äô ×# Ö] ‚ôfûÂø àôeû †ô³eô^³qø àû³Âø

o×øqûø] (oûßôù Úô p% ‚ôãûÛø³Öûø]EE V"
# äô ³×# ³Ö] Ùöçû³‰ö…ø Ùø^³Îø VÙø^³Îø ” pùô …ô‚ûíöÖû] ‚õnûÃô ‰ø oû³eôø] àû³Âø
Ôö×ô Ûûøm (]…÷çûqøæø ^Û÷×û¾ö kûøò×ô Úö ^ÛøÒø (Ÿ÷‚ûÂøæø ^_÷ŠûÎô š
ø …ûŸø û] ¡.øÛûøm (ÌôÞûŸø û] oßø³Îûø] (äô ³ãøfûrø³Öû]

ÙöçûÏönø³³þÊø d Üømø†ûÚø àöeû oŠønûÂô ÙöˆôßûnøÊø (èô Úø^nøÏô Öû] Ýôçûøm oÖF]ô àømû†ôaô^¾ø Ðùô vøÖû] o³×ø³Âø áøçû³×ö³iô ^³Ïø³mö
åô „ôâF äô ×# Ö] èøÚø†ôÓûiø Xðö ]†øÚø]ö ˜
õ Ãûeø o×FÂø ÜûÓö–øÃûeø á$ ]ô (Ÿø VÙöçûÏönøÊø (^ßø³øÖ Øùô ³‘ø Ùø^³Ãø³iø VÜû³âö†ö ³nûÚô ]ø

wý^ÛÒ^u Üm†Ú àe oŠn ÙæˆÞ h^e Xá^ÛmŸ] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘y DDèøÚ$ Ÿö û]
Z »#
q
Ö Q ~÷L L:c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ h vZ†0'Y ]|
, FQ d *%0Z }Q X Çì g ¨
 ¸ { z óÇì g @
±J
yŠÆ #
Ö ª6h{ z¤

" ó7:Ð N â •
Û { z !ØJ 7i ú: Ǿ ( Ð ð}]| ) x â Z » { z¤
kZgz ZÐ
X ó óÇ} ™e
ÁÃ#
Ö QkZ \ ¬vZŽ ì
ó Ïg )
{ zt X ó ƒ
ó Á q6}uzŠ q
Z ?—
àöeû] ØöjöÏûmøEE VÙöçûÏöøm "
# äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃûÛô ‰ø VÙø^Îø ” pùô …ô^’øÞûŸø û] èømø…ô^qø àøeû ÄøÛôù røÚö àûÂø
àe] oŠn ØjÎ oÊ ð^q ^Ú h^e XàjËÖ] h]çe] Xp„Ú†jÖ] àß³‰y DD‚õùÖö hô^føeô Ùø^q$ ‚$ Ö] Üøøm†ûÚø

wÙ^q‚Ö] Üm†Ú
*%0Z L L: c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ h ~g »ÑZtg Y 0 …]|
XóÐ
ó , ™O6-ƒ !
Ãw YŠ ( }
ð ]| )
tû†öíûmø áû]ôEE VÙø^ÏøÊø Ùø^q$ ‚$ Ö] "
# äô ×# Ö] Ùöçû³‰ö…ø †ø³Òøƒø VÙø^³Îø ” áø^ÃøÛû‰ø àôeû Œô]ç$ ß$Ö] àô³Âø

(ä´ ŠôËûøÞ sönûrôuø æ1 †öÚû^Êø ÜûÓönûÊô köŠûøÖæø tû†öíûmø áû]ôæø (ÜûÓö³øþÞæû•ö äü rönûrô³uø ^³øÞø^³Êø Üû³Óö³nûÊô ^³øÞø]æø
ÌôãûÓø³þÖû] éø…øçû‰ö xøiô ]çøÊø äô nû×øÂø +]†øÏûnø×ûÊø ÜûÓößûÚô äüÒø…ø•ûø] àûÛøÊø (Üõ×ô ŠûÚö Øùô Òö o×FÂø oûjô Ëønû×ô ìø äö ×# ³Ö]æø

èõßøŠøÒø ݺçûøm (^Ú÷çûmø áøçûÃö eø…û]øEE VÙø^Îø [šô…ûŸø û] oÊô äü %öfû³øþÖ ^Úøæø V^ßø×ûÎö DDä´ jô ßøjûÊô àûÚô ÜûÒö…ö ]çøqô ^ãøÞ$^ô ³Êø
ÝöçûnøÖû] ]„øâF äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø V^ßø×ûÏöÊø DDÜûÓöÚô ^m$^øÒø ä´Úô ^m$ø] †öñô^‰øæø èõÃøÛö³rö³Òø ݺçû³møæø †õ³ãûŽøÒø ݺçû³møæø
Ùöˆôßûøm Ü$ $ö (åü…ø‚ûÎø äü³øþÖ ]æû…ö ‚öÎû] (ŸøEE VÙø^Îø [èõ×ønû³øþÖæø Ýõçûmø éö¡ø‘ø äô ³nûÊô ^³ßø³nûËô ³Óû³øiø] èõßø³ŠøÒø pû„ô³$Ö]

‚õùÖö hô^eø ‚øßûÂô äü Òö…ô‚ûnöÊø ÐøŽûÚø•ô o$ Îô †û•ø ðô ^–ønûføÖû] éô …ø^ßøÛøÖû] ‚øßûÂô Ýö¡øŠ$ Ö] äô nû×øÂø Üømø†ûÚø àöeû oŠønûÂô
DDäü ×öjöÏûnøÊø
wÙ^q‚Ö] tæ†ì h^e XÜu¡ÛÖ] h^jÒ X•æü]• oe] à߉y

wp‚ãÛÖ] h^jÒ X•æü]• oe] à߉y DDàønûßô ‰ô Äøfû‰ø
Š Ñz Z ~÷ ~u L L: c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ h ~g}
G1Z ]|
½Ð s »Z z w°Ã} iŽ á
ó Zz u *
œ z Z óá Zz ã %
{Š ¤ Ð
ó VƒÐ ~
X óÐ
ó •g { •
á Š !
k'
J
] ‚{ zgz Z ó¶ðƒ ~½Ð 0zÕ{ z‰Ð
ó ,Š

4
wYŠ XgzZ öPWgG‘Áz4

Ùøˆôßûøm áûø] à$ Óø•ôçûnöøÖ å´‚ô nøeô oûŠôËûøÞ pû„ô $Ö]æøEE V"
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^Îø ” éø†ømû†øaö oûeôø] àûÂø

(èømøˆûrôÖû] Äø–ømøæø (†ømûˆôßûíôÖû] ØøjöÏûmøæø (gønû×ô ’$ Ö] †øŠôÓûnø³þÊø (Ÿ÷‚ûÂø ^Û÷Óøuø (Üømø†û³Úø àö³eû] Üö³Óö³nûÊô
^Úøæø ^nøÞû‚% Ö] àøÚô ]†÷nûìø éö‚øuô]çøÖû] éö‚ørûŠ$ Ö] áøçûÓö³þiø oj# uø (‚ºuøø] äü×øføÏûøm Ÿø oj# uø Ùö^ÛøÖû] ˜
ø nûËô møæø
xnv‘æ !Üm†Ú àe oŠFn ÙæˆÞ h^e Xð^nfÞŸ] &m•^u] h^jÒ Xp…^ífÖ] xnv‘y DD^ãønûÊô

wýÜm†Ú àe oŠn ÙæˆÞ h^e Xá^ÛmŸ] h^jÒ XÜ׊Ú
Æ TnÅ] Z f k Q L L:c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ h {k

Ù 1Z ]|
C
wŠ ¬ Á q~ VÍß ?( d }) *%0Zžì d
Œ
Û : â i { z óì y Y ~÷~B;
w â gz Z Ð
ó , Š™s ¸ñt b
Ð
ó , ™OÃk
ò Ð
ó , Š h ÂÃÇXÐ , FQ™0
{>q
Z ‰
Ü z kZ X ǃ 7ÑZz ä™wJÐ Z ðÞJ
V Œ óÏ ñ Yƒ ã Zz Z•
ÛÅ
X ó óǃ4Ð ¥â z *Š
ÜûÓönûÊô Üøøm†ûÚø àöeû] ÙøˆøøÞ ]ƒø]ô ÜûjöÞûø] ÌønûÒøEE V"
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^³Îø VÙø^³Îø ” éø†ømû†øaö oûeôø] àû³Âø

àe] oŠn ÙæˆÞ h^e Xð^nfÞŸ] &m•^u] h^jÒ Xp…^í³fÖ] x³nv³‘y DDÜûÓößûÚô ÜûÓöÚö ^³Úø]ô æø

wý^Û÷Ò^u Üm†Ú àe oŠFn ÙæˆÞ h^e Xá^ÛmŸ] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘æ!Üm†Ú
ƒ w q H Zg v‰
Ü z k Q L Lc
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ h {k

Ù 1Z ]|
C
ó ó! ǃР~x ¸~g vx â Z Zg vgz ZÐ
ó , FZ~ ?( }
ð ) *%0Z Z
Ç

180

Ð N 0
6åOÉ ƒ !
Ãw YŠ { zž J
V Œ Ð
ó áð}]|y
M X Ïã { óÅ y
X óÐ
ó , Š™OÃkZ Â
^%÷mû‚ôuø ä´ jô fø_ûìö †ö %øÒû]ø áø^Óø³þÊø "
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø ^³ßø³fø_ø³ìø VÙø^³Îø ” oùô ×ô âô ^føÖû] èøÚø^Úø]ö oûeôø] àû³Âø
oÊô èºßøjûÊô àûÓö³iøþ ÜûøÖ äü ³Þ$þ ]ôEE VÙø^Îø áûø] ä´ÖôçûÎø àûÚô áø^Óø³þÊø (åö ^³Þø…ø„$ ³uøæø (Ùô^³q$ ‚$ ³Ö] àô³Âø åö ^³ßø³$ø‚$ ³uø

…ø„$ uø Ÿ$ ]ô ^n&fôøÞ &ûÃøfûøm ÜûøÖ äø×# Ö] á$ ]ô æø (Ùô^q$ ‚$ Ö] èô ßøjûÊô àûÚô Üø¿øÂûø] Ýø•ø• èøm$…ùô ƒö äö ×# Ö] *]…øƒø „ößûÚö šô…ûŸø û]
DDýèøøÖ^vøÚø Ÿø ÜûÓönûÊô tº…ô^ìø çøâöæø (ÜôÚøŸö û] †öìô• ÜûjöÞûø]æø ðô ^nøfôÞûŸø û] †ö ìô• ^øÞø]æø (Ùø^q$ ‚$ ³Ö] äö ³øjÚ$ ]ö

„õòô Úøçûmø ÜûâöEE VÙø^Îø [„õòô Úøçûøm hö†øÃøÖû] àømû^øÊø äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^mø V†ôÓøÃøÖû] oeô]ø kößûeô Ôõmû†ô•ø Ý% ]ö kûøÖ^ÏøÊø
oû×ôù ’ømö Ýø‚$ Ïøiø ‚ûÎø Üûãö Úö ^Úø]ô ^ÛøßønûføÊø (xº³þÖô^‘ø غqö…ø ÜûãöÚö ^Úø]ôæø (Œô‚ôÏûÛøÖû] kônûføeô Üûãö×% qöæø (غnû×ô ³Îø
oŽôÛûmø “öÓößûmø Ýö^ÚøŸô û] ÔøÖôƒF Äøqø†øÊø (xøfû’% Ö] Üømø†ûÚø àöeû oŠønûÂø Üûãônû×øÂø ÙøˆøøÞ ƒû]ô xøfû’% Ö] Üöãôeô

Väü øÖ ÙöçûÏömø Ü$ $ö äô nûËøjô Òø àønûeø åü‚ømø oŠFnûÂô Äö–ønøÊø (Œô^ß$Ö^eô oû×ôù ’ømö o³ŠFnûÂô Ýø‚$ ³Ïø³øjnøÖô p†F³Ïø³ãûÏø³Öû]

äô nû×øÂø oŠFnûÂô Ùø^Îø Íø†ø’øÞû] ]ƒø^ô Êø (Üûãö Úö ^Úø]ô Üûãôeô oû×ôù ’ønö Êø (kûÛønûÎô ]ö ÔøøÖ ^ãøÞ$^ô ³Êø Øùô ³’ø³Êø Ýû‚$ ³Ïø³iø
Üûãö×% Òö põù•ô çû`ömø ÌøÖû]ø áøçûÃö fû‰ø äü Ãø³Úø Ùö^³q$ ‚$ ³Ö] äö ³ñø]…øæøæø X xö³jøËû³nöÊø hø^³føÖû] ]ç³vö³jøÊû]ô VÝö¡øŠ$ Ö]

(ðô ^ÛøÖû] oÊô xö×ûÛô Öû] höæû„öøm ^ÛøÒø hø]ƒø Ùö^q$ ‚$ Ö] äô nûøÖ]ô †ø¿øøÞ ]ƒø^ô ³Êø (tõ^³‰øæø o³×& ³vø³Úö Ìõnû‰øæûƒö
(^ãøeô oûßô ÏøfôŠûøi àûøÖ è÷eø†û•ø ÔønûÊô oûÖô á$ ]ô VÝö¡øŠ$ Ö] äô nû×øÂø oŠFnûÂô Ùöçû³Ïö³møæø (^³e÷…ô^³âø Ðö³×ô ³_ø³ßû³møæø

Ðø×øìø ^Û$ Úôù o1 nû•ø oÏFfûmø ¡øÊø (•øçûãö nøÖû] äö ×# Ö] ÝöˆôãûnøÊø (äü ×öjöÏûnøÊø oùô Îô †ûŽ$ Ö] ‚ôù ×% Ö] hô^eø ‚ø³ßû³Âô äü ³Òö…ô‚û³nöÊø
Ÿøæø ¼øñô^uø Ÿøæø †ørø•ø Ÿøæø †ørøuø Ÿø (o* nûŽ$ Ö] ÔøÖôƒF äö ×# Ö] Ðø_øÞû]ø Ÿ$ ]ô p' •ô çûãö mø ä´ eô p…F ]çøjømø äö ³×# ³Ö]

p' •ô çû`ö mø ]„øâF Üø×ô ŠûÛöÖû] äô ×# Ö] ‚øfûÂø ^øm VÙø^Îø Ÿ$ ]ô Ðö_ôßûøi Ÿø (Üûâô †ôrø•ø àûÚô ^ãø$Þ^ô Êø éø‚øÎø†ûÇø³Öû] Ÿ$ ]ô èøe$]•ø

DDäö ×ûjöÎû] Ùø^ÃøjøÊø
wýÜm†Ú àe oŠn tæ†ìæ Ù^q‚Ö] èßjÊ h^e XàjËÖ] h^jÒ Xäq^Ú àe] à߉y
Š•
á g Z[t ‚} g ø ä ~
]À Mžì e
ZzgÐ h ‹]Z) â Z1Z ]|
Hy Ò Ð ëw q » w YŠ ä ~
\ M X å0Ð w YŠ F
{Š c
i[ »\ M X c
â•
Û
Za Ê Ñz Z ÅxŠ M ä \¬vZÐ Z
Ž
ó ðÃ~ } i L L: c
â•
Û X c
Zg eÐ kZÃëgz Z
K Z ä T 57(Z Ñ ðÃä \ ¬vZgz ZX Zƒ 7™| (Ð •Æ w YŠ óH

179

câ•

Û Â H™f » w YŠ ä ~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ hy é›.\0kZâ]| L L
Zgz Z ÇVz™ Z×Ð k QÐ s§~g v~ •ñƒ Dƒ {0
¤
i}÷{ z¤
Z L L:
gz Z Ç} ™ Z×Ð k Q „Šp¿C
Ù Â ; g: y xgŠ } g v~ Z
 •‰
Ü z kQ {z
ð Z’Z Ål Z >gÎ{ z óñ 0
ÃkZ~ ?ðÃŽ :X aÆy ›C
Ù ì vZÑZ÷
ëX •=g f » î X a }g vÐ •Æ kZ ] c
Mt èY ñ
ó 76kZ ] c
M
Z yŠ q
q
Z » kZ X yŠ : e L L: c
â•
Û ä\
å M ? Çìgž² H6}i { z :Y7 ä
yŠ ¹ !
gz Z'
Z'Æ ‹ } g7 yŠ ZŠ ób§Å¹q
Z yŠ ZuzŠ óǃ b§Åw ‚
w ‚Ž { z ! w
å ÎgÆvZ} Z :Y7 ä ëQX ó Ð
ó Vƒ „'
Z'
ÆV ⊠x ¬} g v
ä\
å M ?Ï} ™e
ñi úÅ] Zg yŠ „ q
Z …~ kZ  ǃ yŠ „ q
Z »½
¹æÅ wŠ ð*%0Z }QX ¢
™ { i Z0
Z »g ZlÅ kZ izg kZ ? ! 7L L: c
â•
Û
V ; zgz ZÐN 0
k0
Æ åOÉ[ !
Ãw YŠ { z :Ð
ó , FQk0
Æg f CÐ +
Y
XóÐ
ó , Š™OÃkZ
äö ×# Ö] &øÃøeø ƒû]ô (ÔøÖô„FÒøýEE "
# äô ×# Ö] Ùöçû³‰ö…ø Ùø^³Îø VÙø^³Îø ” áø^ÃøÛû‰ø àôeû Œô]ç$ ß$³Ö] àô³Âø
^Ã÷•ô]æø (àônûøi•øæ†ö ãûÚø àønûeø (ÐøŽûÚø•ô o$ Îô †û•ø (ðô ^–ønûføÖû] éô …ø^øßÛøÖû] ‚øßûÂô ÙöˆôßûnøÊø (Üømø†ûÚø àøeû o³ŠønûÂô
(çôÿÖöç+ ×% Ö^Òø áº^Ûøqö äö ßûÚô …ö ‚ô vøßûøm äüÃøÊø…ø ]ƒø]ôæø †ø_øøÎ äü ‰ø]û…ø ø^›ø^+›ø ]ƒø]ô (àônûÓø×øÚø èô vøßô qûø] o×FÂø äô nûË$ ³Òø

Ðö×ô _øßûnøÊø (äüÊö†ø›ø oûãôjøßûøm &önûuø oûãôjøßûøm äüŠöËøøÞæø (lø^Úø Ÿ$ ]ô ä´ ŠôËûÞø xømû…ô ‚örôøm †õÊô ^ÓøÖô Ø% ³vô³mø Ÿøæø

DDýäü ×öjöÏûnø³þÊø ‚õùÖö hô^eø ‚øßûÂô äö ³þÒø…ô‚ûmö oj# uø
wý Üm†Ú àe oŠn tæ†ìæ Ù^q‚Ö] èßjÊ h^e XàjËÖ] h^jÒ Xäq^Ú àe] à߉y
kZ vß' L L:c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
Zzg Ð h y é›.\ 0 kZâ]|
Æg f C{ z  óÇÇ{g !
zŠ Ã d *%0 }\¬vZ ~ ãZ Ð
ó Vƒ~ w q
6V îzi !
ÆV ¤•
Û zŠB; V âzŠ LZ~ Vz À¯ Šgi zŠ ó~ tæÆ wŠ k0
gz ZÐÒ} ¢Æã 0
Ð ~ kZ ÂÐ N qÃuL Z { z Z
 XÐ, FZ™Äg
Û »Ž gz Z Ð

ó ,¤
b§ÅVZñÐ ~ kZ} ¢Æ ã 0
ÂÐ N V ZÃu{ z Z

Z V ˜ Çñ Y J
V ; z WZ »÷‚Æ y Zgz Z óÇ ñ Y%{ z  Çñ 0
WZ »÷‚Æ y Z

182

d *%0 }L L : c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
Zzg Ð h z/0vZ†]|


ó •g J
w ‚:Í
Ó Ð
ó Vƒ a Æ y Z Ð
ó , ™~Š •
á Ð
ó , F
Z6} i
}gz Z~ :X Çñ Y H®Š ~G~÷B‚}÷7Zgz Z σ ~g ¤]ñ6y Z
'
X óÐ
ó N Y ñ V Zy xgŠÆ( i )/gz Z–1ZÐG„q
Z V âzŠ êPG%0

Å
E
.
5
¾
ÌZÅ æ Zù4

ÜûÓö³ßû³Úô p!…ø àû³ÚøEE VÙø^³³Îø "
# äô ³³×# ³Ö] Ùôçû³‰ö…ø àû³Âø ” pùô …ô‚ûíö³Öû] ‚õ³nûÃô ³‰ø oû³³eôø] àû³Âø

ÌöÃø•ûø] ÔøÖôƒFæø (ä´ fô×ûÏøfôÊø Äû_ôøjŠûmø ÜûøÖ áû^ô Êø (ä´ Þô^Šø×ô fôÊø Äû_ôøjŠûmø ÜûøÖ áû^ô Êø (å´‚ônøeô åö †ûnùô Çø³nö×û³ÊøX ]†÷ÓøßûÚö

!DDáô^ÛømûŸô û]

wýá^ÛmŸ] àÚ †ÓßÛÖ] à oãßÖ] áçÒ á^ne h^e Xá^ÛmŸ] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘y
? L L:c
â•
Û ä~
\ Mž • D™e
ZzgÐ ~
vZ wÎg h~g}
G1Z ]|
X } Š uzgÐZÐ zi !
§ zi L Z {zžceÐZ :A
ó Š x » Z'ðà óðÃŽ Ð ~

 , Z ÌÅkZ¤
ZQXÆzgÃkZÐ y !
i ƒ ‚
g: ®
 , Z ÅkZ {z¤
ZQ
Xó ì
ó zgŠ + F
gz$ »y ZZzgŠ ~y
Mt XŒZ'
Ð Z~ wŠ ƒ ‚
g
gû×ô Îû] áôø] Ýö¡øŠ$ Ö] äô nû×øÂø Øønûñô]†øfûqô oÖF]ô Ø$ qøæøˆ$ Âø äö ³×# ³Ö] o³uøæû]øEE V"
# äô ³×# ³Ö] Ùöçû³‰ö…ø Ùø^³Îø
(àõnûÂø èøÊø†û›ø Ôø’ôÃûøm ÜûøÖ ^Þ÷¡øÊö Õø‚øfûÂø ÜûãônûÊô á$ ]ô hùô …ø ^mø VÙø^ÏøÊø (^ãø×ô âû^øeô ]„ø³Òøæø ]„ø³Òø èøßø³mû‚ô³Úø

!DD¼% Îø è÷Âø^‰ø o$ Êô †ûÃ$ Ûøjømø ÜûøÖ äüãøqûæø á$ ^ô Êø (Üûãônû×øÂøæø äô nû×øÂø ^ãøfû×ô Îû] VÙø^ÏøÊø VÙø^Îø

DoÏ`nfÖ] å]æ…E
Æ kZÃàV #ž c
Š ¬Ã d LZƒ ]|ä \ ¬vZ L L: c
â•
Û ä~
vZ wÎg
Â~àkZ ! „g}÷} Z :á1L Zƒ ]|6kZX zŠ«
 ZB‚ÆVß Zz•g
\ ¬vZ ÂX Å7ã â •
Û *
~¾Ìk

Š Å=
 ç M Lä Tì Lg Ì{È V #Z¾
g »} n Æ kZèY ! zŠ «
8
 Z6Vß Zz• g}uzŠgz Z6kZÃÂkZ : c
â•
Ûä
X ó óZƒ sp7Ðzz Å])~÷ÌaÆxq
Z

181

y MÐ V áQƒ

 ?gz ZVƒ~y
MÆY m
Zx Ó~gz ZXƒ c
Zg e:Ð w YŠÃ#
Ö Q
wÎg c
: Hn²ä M! Z ›
q
Ñx Q X ǃ Za gz¢~ VÍß ^w YŠgz Zƒ ~
vß Æ [²: c
â•
Û ä\
å M ?Ð Vƒ V ¹ yŠ k Q vß [² ! ~
vZ
(‰
Ü z kZ ) vß Ò Z Ð ~ ݸ [² y Z X Ð Vƒ Á yŠ k Q ( ݸ )
™| (Ð M x â Z » y Z izgq
ZX ǃ ¿(q
Zx â Z » y ZXÐ Vƒ~ kYZ óš

'PG
Ãy Zt ÂÐ , FZ ‰
Ü zÆ ðê %0Z }]|~ ã Z óÇì e *
J 7i úÅ ð
4
g

z Z™N Š
CZ öWP G]|p óN J 7i ú™ƒÐ M ð}]|ž @ÇX ú V î 0
Ð M „ \ M :Ð }Ð kZQ óÐ , ŠÄg y xgŠÆ Vð&

ñV âzŠÆ kZB;
VÍßx â Z { z :X ¶ðƒ ì‡aÆ„ \ M i útža kZ ! N J 7i úgz Z³(
Ð ( V â ›) VÍß d }]|  ǃ rg ÃÐ i ú{ z Z
 X Ç ñ J 7i úÃ
Ãy Q w YŠ gz ZÐ Vƒg¸vß { z ~ T { i ZzgŠ »à c
°) { i ZzgŠ :Ð N â •
Û
g ZD
Ù , ó ǃ w YŠ 6V ; z X Ç ñ Y c
Š wÅ { i ZzgŠ çO ! zŠ wÅ ( ǃ }=
Í
 X σgŠ egz Zg ZŒ3 Zg M Ðg- i k0
Z
Æq
ZC
Ù Ð ~XB
ó ‚Æ V- Š·
4
Ó Zggz Z ì
ó @
Y ã~ ã 0
#‰ Ç ñ Y £ (Z Â ÇAŠÃ d ögWG‘]|w YŠ
$Ð kZ Âóì *
3Õg â q
Z ~÷:Ð N â •
Û d }]|X Ç} ™g (Zg Z•
Û
, ™OÃkZgz ZÐ N 0
ÃkZ ì
ó s§Å tæŽ ók0
Æ åOÉ ƒ !
M X Çn :
y
TÐ ~ Vzq ðƒ Å Za ÅvZ ~Š·X Ç} Š “ÃV- Š· \ ¬vZQXÐ
gó â Y c
g Z- Š c
 gŠ c
|
ƒßóÇ} Š ‰
Ü ¤Å% 1\ ¬vZÃq kZ Ç| ~ h M Åq
á 1 7{ z óì |
 gŠ » V- Š· { z X • ë Š¾ÃTÆ |
 gŠ q
Z ñ ZÎ
g â ÃkZ gz Z M Âóì ~Š· t ! } È y ›Æ vZ } Z : Ͼ ¸ ÚC
Ù ¹!

X ó ów Z e
oøÖ]ô Üøøm†ûÚø àöeû oŠønûÂô ÙöˆôßûmøEE V"
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^³Îø VÙø^³Îø i æ†õÛûÂø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfûÂø àû³Âø
oøÃô Úø àöÊø‚ûnö Êø (löçûÛömø Ü$ $ö (è÷ßø‰ø àønûÃô eø…ûø]æø ^Š÷Ûûìø &öÓöÛûømæø (äü³øþÖ ‚öøÖçûmöæø ( töæ$ ˆø³øjnøÊø (šô…ûŸø û]

àe] å]æ…y !DD†øÛøÂöæø †õÓûeø oûeôø] àønûeø ‚õuô]æø †õfûÎø oûÊô Üømø†ûÚø àöeû oŠønûÂô æø ^Þø]ø ÝöçûÎö^øÊø (pû†ôfûÎø oûÊô

wXXð^ÊçÖ] h^jÒZZ oÊ p‡çrÖ]

184

qZá Zz ä3 *

3ž 6Ï, Š ]úŠ Å ä7^ I6?Ã}uzŠ q
Z Ý ¬ Ä Z ¸Z
Š Z®ëizg k Q H L L:¹ä Ë6kZ ó óX • D š s§Å y Zp,Š L ZÃ}uzŠ
~g vp Ð
ó ƒ {Š c
i ¹ ?izg k Q Â~Š Z®L L:c
â•
Û ä å\ M ó ó?Ð Vƒ Á~
} g v\ ¬vZ gz Z ì
ó @
ƒ v Ä » [ cž 6 óσ : {Š c
i Ð v Äw
Å ) ‚z ~ Vߊ } g vŠpgz Z Ç } ™C
Ù !
w ï ‡ ~g vÐ Vߊ Æ V7Š
ä å\ M ?ì q H‚z ! ( ~
 ) wÎgÆvZ} Z :Š
Y7 ó óX Ç} Š w Z e ( ~g F
ó ó! ]ÐÐ ]ñgz Z›Å *Š L L:c
â•
Û
oßô Ãûøm lô]„$ ×$Ö] Ýôƒô ^âø †øÒûƒô ]æû†ö%ô Òûø]EE V"
# äô ³×# ³Ö] Ùöçû³‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø ” éø†ømû†øaö oûeôø] àû³Âø
h^jÒ Xoñ^ŠßÖ] à߉æ !lçÛÖ] †Òƒ oÊ ð^q ^Ú h^e X‚âˆÖ] h]çe] Xp„Ú†jÖ] à߉y DDløçûÛøÖû]

lçÛÖ] †Òƒ h^e X‚âˆÖ] h^jÒ Xäq^Ú àe] àß³‰æ !lç³Û³Ö] †³Òƒ 鳆³%Ò h^³e Xˆ³ñ^³ß³r³Ö]
wäÖ •]‚Ãj‰Ÿ]æ
à Zz ä™ »Ã] Z¯L L: c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
Zzg Ð h {k

Ù 1Z ]|
C
X ó óz™ HŠ c
{Š c
iÐ {Š c
iÃ]ñª
].‚ø’ûmø ^ÛøÒø ].‚ø’ûiø høçû×öÏöÖû] åô „ôâF á$ ]ôEE V"
# äô ³×# ³Ö] Ùöçû³‰ö…ø Ùø^³Îø VÙø^³Îø ” †øÛøÂö àôeû] àô³Âø

†ôÒûƒô éö†ø%ûÒøEE VÙø^Îø [^âø ðö ¡øqô ^Úøæø äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø ^³mø VØø³nûÎô DDðö ^³Ûø³Öû] äö ³eø^³‘ø]ø ]ƒø]ô ‚ø³mû‚ô ³vø³Öû]
wXXá^ÛmŸ] gÕZZ oÊ oÏãnfÖ] å]æ…y DDáô•†ûÏöÖû] éöæø¡øiô æø lôçûÛøÖû]
Šß M 8
i b§ÏZ wŠt L L:c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ h /0Z ]|
Æ vZ } Z L L: Š
Y7 X ó ì
ó @
Y ƒ Šß M 8
i Ð • ã 0
; ߉ • D Y ƒ
*
™Š c
Ð ] ÒÃ]ñL L:c
â•
Û ä\
å M ? ǃgzŠÐ q ¾8
i »Vߊ ! ~
wÎg
X ó ó*
™]z ˆÅ *™y M Œ
Û gz Z
Ü$ $ö (áøçû×öÛøÃûiø ^Ûøeô à$ fö‰ø^vøjöøÖ Ü$ $ö (áøçû¿öÏô nûjøŠûiø ^ÛøÒø à$ %öÃøfûjöøÖ Ü$ $ö (áøçûÚö ^ßøiø ^ÛøÒø à$ iöçûÛöjøøÖ äô ×# Ö]æøEE
s`Þy DD]‚÷eøø] …º^ßøøÖ æûø] ]‚÷eøø] èºß$røøÖ ^ãøÞ$]ôæø (ð÷çû‰ö ðô çûŠ% Ö^³eôæø ^³Þ÷^³Šøuû]ô áô^³ŠøuûŸô û^³eô á$ æöˆø³rû³jöøÖ

wèÆ¡fÖ]
ñ Y c
V Z {g !
zŠ ˜ i Ñ »Qƒ
ó D Î ?‰Ïñ M ]ñ ˜ i Ñ6ƒ
 ?! nÅvZ L L

183

Š qZtºvŠ
g
ŸøEE VÙöçûÏöøm "
# äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø köÃû³Ûô³‰ø III gö_öíûmø çø³âöæø III Ùø^Îø ” èømøæô^ÃøÚö àûÂø
oøiô ^ûmø oj# uø Üûãö ËøøÖ^ìø àûÚø Ÿøæø Üûãö øÖ„øìø àûÚø Üûâö†% –öøm Ÿø äô ×# Ö] †ôÚû ^øeô èºÛøñô^³Îø èºÚ$ ]ö oû³jô Ú$ ]ö àû³Úô Ùö]ˆø³mø

ànÒ†ŽÛÖ] Ù]©‰ h^e XgÎ^ßÛÖ] h^jÒ Xp…^ífÖ] x³nv³‘y DDÔøÖôƒF o×FÂø Üûâö æø äô ×# Ö] †öÚû]ø

àÚ èËñ^› Ù]ˆi Ÿ äÖçÎ h^e Xé…^ÚŸ] h^jÒ XÜ×ŠÚ xnv‘æ ý èm• "
# ofßÖ] ܳãm†³m á]
wýojÚ]ö
‹ ñƒ D â •
Û Ã~
vZ wÎg ä ~ž c
â•
Û ñƒ ï Š[ä ht z ç]|
? fÐZ ¿Ž óÏì g ì‡6¬Æ \¬vZå ®
 )q
Z~ #
Ö Z ~÷L L:ž
X ó óÇn à: y v¼Ð Z { z Ç} ™¿#ÅkZ c
Ç} ™ÒÃÅä™
Œô+]…ø o×FÂø èô Ú$ Ÿö û] éô „ôãFÖô &öÃøfûmø äø×# Ö] á$ ]ôEE VÙø^Îø "
# äô ³×# ³Ö] Ùøçû³‰ö…ø á$ ø] ” éø†ømû†øaö oûeôø] àû³Âø
DD^ãøßømû•ô ^ãøøÖ •ö ‚ôùrømö àûÚø èõßø‰ø èô øñ^Úô Øùô Òö

wèñ^ÛÖ] á†Î oÊ †Ò„m ^Ú h^e XÜu¡ÛÖ] h^jÒ X•æü]• oe] à߉y
Ù \¬vZ —" L L : c
C
â•
Û ä~
vZ wÎgž • D ™e
Zzg h{k

Ù 1Z ]|
C
+ ŠaÆ ( #
Ö Q ) kZŽ Çì g @
VZ vß, ZaÆ#
Ö Q kZ6x !ZÆ ~œ
XóÐ
ó •g D™{ i @
Ã

ÜûÓönû×øÂø oÂF]‚øøi áûø] ÜöÚøŸö] Ôö•ôçûmöEE V "
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^³Îø VÙø^³Îø ” áø^eøçûø$ àûÂø
ØûeøEE VÙø^Îø [„õòô Úøçûøm àövûÞø èõ×$ Îô àûÚô Vغñô^Îø Ùø^ÏøÊø DD^ãøjô Ãø’ûÎø oÖF]ô èö×øÒøŸø] o³Âø]‚ø³iø ^³Ûø³Òø

…ôæû‚ö‘ö àûÚô äö ×# Ö] à$ Âøˆôßûnø³øþÖæø ØônûŠ$ Ö] ðô ^%øÇöÒø ðº^%øÆö ÜûÓö³þß$³Óô³³³þÖFæø †º³³³þnû%ô Òø „õ³òô ³Úøçû³mø Üû³jöÞûø]
^mø àöâûçø³þÖû] ^Úøæø VØønûÎô DDàøâûçøÖû] ÜöÓöeôçû×öÎö oûÊô à$ Êø„ôÏûnø³øþÖæø XÜû³Óö³ßû³Úô èøeø^³ãøÛø³Öû] Üö³Òöæùô ‚ö³Âø
DDlôçûÛøÖû] èönøâô ]†øÒøæø ^nøÞû‚% Ö] g% uöEE VÙø^Îø [äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø
wÝ¡‰Ÿ] o× ÜÚŸ] oÂ]‚i oÊ h^e XÜu¡ÛÖ] h^jÒ X•æü]• oe] à߉y

žì d
Œ
Û L L : c
â•
Û Š•
á g Z ä~
vZ wÎgž • D™e
Zzg h y !
N]| L L

185

˜ i Ñ »QXƒì g D™¿?Ž ǃ [ Â[ ˆ Zg vQ ƒ
ó Dƒg ZË ?‰ Ç
c
( !$
)tgz Z óÇ ñ Y c
Š Ð Zw!$
» ðZ'
gz Z óÇ ñ Y c
Š Ð y ˆ Z!$
» y ˆ Z
X ó óσ c izŠaÆå c
σ¼
 aÆå
oûjô Ú$ ]ö o×FÂø à$ nøiô ^ûnøøÖEE V"
# äô ×# Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø VÙø^³Îø i ”ô^ÃøÖû] àôeû æ†ôÛûÂø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfûÂø àû³Âø
è÷nøÞô¡øÂø äüÚ$ ]ö oiFø] àûÚø Üûãö ßûÚô áø^Òø áû]ô oj# uø XØôÃûß$Ö^eô XØôÃûß$Ö] æø„ûuø Øønûñô ]†ø‰û]ô oûßô eø o×FÂø o³iFø] ^³Úø

è÷×$Úô àønûÃô fû‰øæø àônûøjøß$ô o×FÂø kûÎø†$ Ëøøi Øønûñô]†ø‰û]ô oûßô eø á$ ]ôæø XÔøÖôƒF Äößø’ûmø àûÚø oûjô Ú$ ]ö oû³Êô áø^³Óø³³³øþÖ

àûÚøæø V ]çûÖö^Îø DDé÷‚øuô]æ$ è÷×$ Úô Ÿ$ ]ô …ô^ß$Ö] oÊô Üûãö ×% Òö Xè÷×$Úô àønûÃô fû‰øæø 'õ¡øø$ o×FÂø oû³jô Ú$ ]ö Ñö†ô³jøËû³iøæø
DDoûeô^vø‘û]øæø äô nû×øÂø ^Þø]ø ^ÚøEE V Ùø^Îø [äô ×# Ö] Ùøçû‰ö…ø^mø oøâô

wèÚŸ] å„â Ñ]†jÊ] oÊ ð^q ^Ú h^e Xá^ÛmŸ] h]çe] Xp„Ú†jÖ] à߉y
~÷L L: c
â•
Û ä~
vZ wÎgžì e
ZzgÐ i m° Z 0z/0v Z†]|
‰ b§ÏZ Ç!
óñ M 6L Zu Z µ Ž Ð •g ™ M ] Ñq x Ó{ z Ì6#
Ö Z
~ y Z¤
ZžJ
V Œ X ì @
ƒ/ xÆ D Ž }uzŠ @
Žq
Z ( »} hŽ q
Z )
~÷ Â c
M ( Ð n¾Å ~g »$
) k 0
Æ V â K Z 6gî6 ´ Z ( h$
) ðÃÐ
óñƒ º •
Û 4Æ L Zu Z µ —" gz ZX Ç} ™t Ž ǃ (Z ÌÐ ~ #
Ö Z
ñ ZÎ Ð
ó N Y ~ c izŠ ƒ
 ƃ
 { z XÐVƒ º •
Û yÆ#
Ö Q ~÷²
‘•
Û ‚yÃ{ z wÎgÆv Z} Z : Y7 ä ŽZ:v Z y Zçg/ôX ó Æ
ó ‘•
Ûq
Z
X ó ó•/ ô}÷gz Z~6TÐVƒ6
5 Zg kZ { z L L: c
â•
Û ä~
\ M ? ǃ
þþþ

x • » òsZ ^
ë

x ª » ÄÜ ÄÂ

gƒ Ñ

y WÅZxæ Z}

é æ ³Z ~œ%
Ñ»x ªÆ

Ðg ±ZÆx|zz%

‘•
Û Iè: ®
 ) Ï( ðÃ:
à ßZ q
ZÉ

 ) ! zZ òs Z
®
~ *Š ~g ‚y
s !
gz Zy Î 0
i z ZŽì

h+ Š
ë

vŠp Ö!
c
 ¸Ãxs Z ª
¨

ÄÜÄ Â

!ì V •
á Ãc ä™ì‡Ã

G– ¬ƒq V†nÚ]

¢*
u 'gzZ' y ZZ È
ë

œÈ WŒ
Û
ë

Å Õz D Æ

RddZ'gz Z'ä eWz
ì®
•
á Zzn6

'’òÀ
Z

q

ñYƒ0
ZÅyZZh
q
‰~ÜÁîÆ0
Öè ž@
#
ë
b§kZgz Z

E
I
Š
§zŠëÆh+„-gzZ -6 U
ãU
èLòh$ÅxsZ
ë nƒg Zû{ZgÅ
äô #×Ö] ‚ôßûÂô àûÚô Ÿ$]ô †ö ’ûß$ Ö] ^Úøæø