“ศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย”

เผยสถิติ 3 ใน 10 ชายรักชายไทยมีเชื้อเอชไอวี
เปด “อดัมสเลิฟ” แคมเปญออนไลนรณรงคสุขภาพของชายรักชายครั้งแรกในอาเซียน
กรุงเทพฯ – 6 กันยายน 2554 – “ศูนยโรคเอดส สภากาชาดไทย” เปดแคมเปญสื่อสารออนไลน “อดัมสเลิฟ” ผาน
www.adamslove.org เว็บไซตแนวเอ็ดดูเทนเมนตเพื่อกระตุนใหชายรักชายไทยตรวจหาเชื้อเอชไอวีเปนประจําทุก 3 เดือน
หลังพบสถิติชายรักชายไทยประมาณ 3 ใน10 คนในกรุงเทพมหานครมีเชื้อเอชไอวี (รอยละ 29.1)
เนื่องจากไมมแี ผนการตรวจสุขภาพอยางจริงจัง
นับเปนแคมเปญรณรงคเชิงปองกันเพื่อสุขภาพชายรักชายผานชองทางออนไลนครั้งแรก
ในอาเซียน พรอมเปดตัว ตอบ - ชัยวัฒน ทองแสง นักแสดงชื่อดังจากภาพยนตรเรื่อง “เพื่อน...กูรักมึงวะ”
เปนแบรนดแอมบาสเดอรขวัญใจชาวสีมวงทั่วเอเชีย
 

ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทย ประพันธ ภานุภาค ผูอํานวยการศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย เปดเผยวา
ในแตละป มีคนไทยติดเชื้อเอชไอวีเพิ่มขึ้นกวา 2 หมื่นคน ในจํานวนนี้ 2 ใน 3 เปนกลุมชายรักชาย (MSM – men who have
sex with men) ซึ่งสถานการณนี้กําลังเปนปญหาใหญทั่วโลก
เพราะกลุมเสี่ยงตอเชื้อเอชไอวีไมมีการตรวจสุขภาพอยางจริงจัง จึงทําใหเชื้อแพรกระจายอยางรวดเร็ว
“เราไดพยายามอยางยิ่งในการรณรงคเชิงปองกันเพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีของคนไทย
โดยเฉพาะกลุมชายรักชายที่มีจํานวนเกินครึ่งของผูติดเชื้อใหม โครงการ “อดัมสเลิฟ” (Adam’s Love) จึงเกิดขึ้นเปนครั้งแรก
เพื่อรณรงคใหชายรักชายใสใจสุขภาพทางเพศใหมากยิ่งขึ้น โดยใหขอมูลเชิงเอ็ดดูเทนเมนตผานชองทางออนไลน
www.adamslove.org เพื่อใหเว็บไซตนี้กลายเปนคอมมูนิตี้หลักของกลุมชายรักชายในการเขาถึงขอมูลรอบดานครบรส
เราหวังเปนอยางยิ่งวาโครงการ “อดัมสเลิฟ” (Adam’s Love) จะเขาไปอยูในวิถีชีวิตชายรักชายดวยการกระตุนจิตสํานึก
ลดความกลัวและอคติที่มีตอการดูแลสุขภาพทางเพศ
จนเกิดพฤติกรรมการตรวจสุขภาพและเดินเขามาที่คลีนิคนิรนามดวยตนเอง
ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญในการลดสถิตกิ ารติดเชื้อเอชไอวีอันเปนปญหาใหญระดับโลก
และสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไดอยางดีที่สุด”
เนื้อหาสาระใน www.adamslove.org จะเปนการผสมผสานระหวางวิชาการและความบันเทิงเขาไวดวยกัน
ประกอบดวยขอมูลเอชไอวี/เอดส ภาพถายแฟชั่นเพื่อรณรงคการปองกันเชิงรุก การมีรักอยางปลอดภัยดวยการใสใจสุขภาพ
แนวทางการปองกันอยางถูกวิธี การวางแผนตรวจสุขภาพทางเพศทุก 3 เดือน การอยูรวมกับผูมีเชื้อเอชไอวี
บทความความรัก เพศ ความสัมพันธ รวมไปถึงเชื้อเอชไอวีและเอดส โดยเหลาคุณหมอจากศูนยวิจัยโรคเอดส
สภากาชาดไทยในรูปแบบวิดีโอทุกแงมุมกวา 60 เรื่อง รวมไปถึงแชทรูม ใหคําปรึกษาปญหาสุขภาพแบบเรียลไทม

“ศูนยวิจัยโรคเอดส สภากาชาดไทย” เผยสถิติ 3 ใน 10 ชายรักชายไทยมีเชื้อเอชไอวี
เปด “อดัมสเลิฟ” แคมเปญออนไลนรณรงคสุขภาพของชายรักชายครั้งแรกในอาเซียน
หนา 2
 

นอกจากนี้ โครงการ “อดัมสเลิฟ” (Adam’s love) ยังไดรับแรงสนับสนุนจากเหลาคนบันเทิง ดารา
นักแสดงที่รวมอาสามาชวยเผยแพรประชาสัมพันธโครงการและรวมเปนกระบอกเสียงเพื่อลดการตีตราทางสังคม
โดยจะมีโฆษณาโทรทัศนความยาว 30 วินาที ดูแลรับผิดชอบโดยผูกํากับชื่อดังอยาง คุณมารุต สาโรวาท
และยังไดรับความรวมมือจากนิตยสารแอตติจูด ไทยแลนด กับการถายแบบแฟชั่นของ ตอบ ชัยวัฒน ทองแสง
แบรนดแอมบาสเดอรโครงการ “อดัมสเลิฟ” (Adam’s Love)
ในชวงเปดตัว “อดัมสเลิฟ” (Adam’s Love) ศูนยโรคเอดส สภากาชาดไทย ไดจัดโครงการรณรงคเชิญชวนให
ชายรักชายไทยมาตรวจสุขภาพทางเพศ ผานกิจกรรม “ตามหาหนุมอดัม 200 คน” โดยชายรักชาย 200
ทานแรกที่มาตรวจสุขภาพทางเพศที่คลีนิคนิรนาม จะไดรับบัตรสมาชิก ADAM CLUB CARD สุดพิเศษแบบใบเดียวในโลก
ซึ่งระบุหมายเลขประจําตัวอดัม 1-200 พรอมรับสวนลดการรักษาและของรางวัลจาก “อดัมสเลิฟ” (Adam’s love) รวมถึง
ลุนชิงโชคเปนหนึ่งในผูโชคดีที่จะไดรับรางวัลพิเศษ ผูสนใจสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.adamslove.org

###
เกี่ยวกับโครงการ
ผูดําเนินโครงการ Adam’s Love
ผูสนับสนุนอยางเปนทางการ
ผูสนับสนุนดานการประชาสัมพันธ
ผูสนับสนุนดานสื่อ
องคกรภาคี

อนุเคราะหอาหารวางในงานแถลงขาว

ศูนยวจิ ัยโรคเอดส สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทย / amfAR มูลนิธิเพื่อการวิจัยดานโรคเอดส / TREAT Asia (โครงการการวิจัยเพื่อการศึกษา
และการอบรมการบําบัดรักษาโรคเอดสในเอเชีย)
บริษัท อาซิแอม เบอรสัน-มารสเตลเลอร จํากัด
นิตยสาร attitude (ประเทศไทย) และ G Space TV
อารตเอดส / กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
องคการเภสัชกรรม / ศูนยอํานวยการบริหารจัดการปญหาเอดสแหงชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข /
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / โครงการดานเอดส แหงสหประชาชาติ / ฮีฟแนท
(ศูนยประสานความรวมมือระหวางไทย ออสเตรเลีย เนเธอรแลนด เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกดานโรคเอดส /
SEARCH (โครงการความรวมมือดานการวิจัยระหวางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และฮาวาย) /
ชมรมเพื่อนวันพุธ / โครงการทาจีน (โครงการความรวมมือระหวางไทยและออสเตรเลีย ดานโภชนาการเอดส)
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

สอบถามขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ:
บริษัท อาซิแอม เบอรสัน-มารสเตลเลอร จํากัด
นวลพรรณ (นาเดีย) 08 1110 3552 อัมพิกา (อุม) 08 1837 5869
 

ผูจัดการโครงการ
ฉัตรติยา (เกด) 08 9908 9908

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful