B á r a s z e r z ő J é z u s K r i s z t u s t a n í t v á n y á n a k vallja m a g á t , s g y a k r a n h i v a t k o z i k is rá, ez a k ö n y v m i n d e n e m b e r - vallásos, n e m vallásos, agnosz­ tikus és ateista - s z á m á r a íródott.

Tartalom
VALÓSÁG
VÉGSZÓ A VAKÁCIÓ A ADVENT A KORSÓ FORRÁSOK A LECKE A TITOK A KÖZPONT A SZENTÍRÁS A Z IDEGEN A Z ABSZOLÚT A NOMÁD KAI AND

15
16 18 20 23 25 27 29 31 33 35 38 40 43

TENGERJÁRÓK CSIIXAGA

47

HELYREÁLLÍTÁS
A FORRADALOM A SÖTÉTSÉG A MEGVILÁGOSODÁS A KINYILATKOZTATÁS A MŰHOLD

49
50 52 55 58

7

60

A MEGLELÉS

63

AZÓRÖMIIIR MEGSZABADÍTÁS A SZIMFÓNIA DÖNTÉS A KOMÉDIA A KÓRFORGÁS A z EXPEDÍCIÓ A z EKSZTÁZIS

133 136 140 145 148 151 154 156

A szív
A PUSZTASÁG A VULKÁN BELEEGYEZÉS A KÜLDETÉS A KOCKÁZAT A BIZONYOSSÁG A KIRÁLY

65
67 70 72 74 77 80 82

SZERETET KRISZTUS
A TALÁLKOZÁS A Z AJÁNLAT

161
1 íi'z !<>•! I (><> l()9 172 174 176 178 181 184 187

87
88 91 93 95 97 99 101 104

A SZENTÉLY AKUT Az ELVÁLÁS A TANÍTÁS Az ÁRAMIÁS NAPFELKELTE A FELKENÉS Az ÁLDÁS Az ÜNNEPLÉS A ZARÁNDOKOK

Az Ú R
A TEREMTŐ A FELISMERÉS A VÁLASZ AZ ÜTTORÓ Az ÍGÉRET

ÉLET
MEGVÁLTÁS VESZÉLY A MENNYEK ORSZÁGA A KOLDUS A FELFEDEZÉS ÉBREDÉS DÉLIBÁB A FOLYÓ A LÉNYEG 8

107
108 112 115 118 121 124 127 129 131

ÖSSZEGZÉS

CSEND
A KINCS AZ A SIMOGATÁS A z ÓCEÁN A VENDÉG MEGADÁS A FÉNY EGGYÉ VÁLÁS

191
192 193 195 196 198 200 202

g

A LÁNGOLÁS A VIRRADAT A z AULÁK A LÁTOMÁS A TÜKÖR AZ ŐRSZEM A VISSZATÉRÉS MEGÉRKEZÉS

203 205 207 209 211 2 12 214 216 218 220

E z e k a g y a k o r l a t o k u g y a n k ü l ö n l e g e s eriível bír nak, d e h a c s u p á n o l v a s s u k ő k e t . n e m t a p a s z t a ­ l u n k m e g b e l ő l ü k s e m m i t s e m . A h h o z e l i s kell őket végezni. Ez a lelkigyakorlat m a j d n e m min d e n m o n d a t á r a áll. A m i o l v a s á s k o r g y a k r a n c s a k a k ö z ö n s é g e s s z a v a k h a l m a z á n a k látszik, hat. Ha csoportban v é g z ü n k egy gyakorlatot, a vezető g y a k o r i s z ü n e t e k k e l h a n g o s a n o l v a s s a fel a szó v e g e t . . . A c s o p o r t t a g j a i n a k a z o n b a n saját b e l s ő ü t e m ü k , é s n e m a v e z e t ő d i k t á l á s a szerint kell h a l a d n i . M á s s z ó v a l n y u g o d t a n l e lehet m a r a d n i , m i k ö z b e n a vezető m á r j ó v a l előbb j á r az olvasás­ b a n , t e l j e s e n f i g y e l m e n kívül is h a g y h a t j u k a fel­ olvasott szavakat, ha valami számunkra különle­ ges megragadta elménket és megállásra kény­ szeritett. Ha e g y e d ü l e l m é l k e d ü n k , legjobb ha f i g y e l m e s e n e l o l v a s s u k a g y a k o r l a t o t , a z t á n félre t é v e a k ö n y ­ vet, a n n y i t v é g e z z ü n k el. a m e n n y i r e e m l é k s z ü n k belőle. A könyvhöz való ismételt visszatérés egyes g y a k o r l a t o k e s e t é b e n z a v a r ó n a k fog b i z o n y u l n i . N e m kell a g y a k o r l a t o t teljes e g é s z é b e n e l v é g e z n i . Lehet, hogy a gyakorlatnak csak egy töredékét v é g e z z ü k el, m e r t n i n c s i d ő n k t ö b b r e , v a g y p e d i g azért, mert m á r az a kis töredék is a n n y i gyümöl11

Az

ÉN

A FELSZABADÍTÁS

az ha

m e g i s t e s s z ü k , a m e g v i l á g o s o d á s k a p u j á v a vál

csöt terem, hogy n e m lesz kedvünk a továbblé­ pésre. T a n á c s o s egy-egy gyakorlatot többször is elvégez­ ni, m e r t az ismétlés során az e m b e r érinthet mé­ l y e b b r é t e g e k e t is, v a g y p e d i g á t t ö r h e t j ü k a g y a ­ korlat külső burkát, a m e l y az első próbálkozás­ k o r túl k e m é n y n e k v a g y t a l á n y o s n a k b i z o n y u l t . Miközben vagy gyakorlatozunk történjek a z e g y e d ü l hogy az

o d a . l é p j ü n k is ki a l é p c s ő h á z b ó l , m e r t k ü l ö n b e n n e m pillanthatjuk m e g az eget. A b b a n a p i l l a n a t b a n , h o g y eljutottál a C s e n d h e z , e z a k ö n y v a z e l l e n s é g e d d é válik. S z a b a d u l j h á i meg tőle!

Anthony de Mello 1984. m á r c i u s 10.

csoportban,

megtapasztalhatjuk,

í r á s s e g í t h e t a z é r t e l m ü n k s e r k e n t é s é b e n , h a na­ g y o n nehézkes lenne, vagy pedig a koncentrálás­ ban, ha gondolataink el-elkalandoznának. Azzal a z o n b a n m i n d e n k é p p e n s z á m o l n i kell, h o g y a z írás o l y a n , m i n t egy katapult, s a b b a n a pillanat­ b a n , a m i n t e l h a g y t u k a f ö l d e t , a b b a kell azt hagy­ ni. M i e l ő t t h o z z á f o g n á l e g y g y a k o r l a t h o z , adj m a g a d ­ n a k e g y k i s i d ő t arra, h o g y a k ö v e t k e z ő lelkiálla­ p o t o t e l é r d : L é g y t u d a t á b a n a n n a k , h o g y a lelki­ gyakorlatot nem kizárólag önmagadért végzed, h a n e m a teremtés jólétéért, amelynek te is része vagy. az az átalakulás, amelyet m a g a d b a n megta­ pasztalsz, az egész világ hasznára is szolgál. Meg­ lepődéssel tapasztalod majd. hogy mennyivel g y ü m ö l c s ö z ő b b a k k o r a g y a k o r l a t , h a n e m feled­ kezel m e g erről a beállítottságról. E könyvnek az a célja, hogy értelmünket el­

v e z e s s e az é r z é k e i n k h e z , g o n d o l a t a i n k a i a fantá­ z i á n k h o z és é r z e l m e i n k h e z - s a k k o r remélhető­ leg a z é r z e l m e i n k e n , f a n t á z i á n k o n é s é r z é k e i n k e n k e r e s z t ü l eljuttat b e n n ü n k e t a C s e n d h e z . Ezért használjuk úgy ezt a könyvet, mint a m a lépcsőt, a m e l y e n feljutunk a t e r a s z r a . S ha m á r felértünk 12

VALÓSÁG

emberi

természetről,

szerelemről-szeretetről,

imáról, vallásról... 8. Kockázatok, amelyeket vállaltam...

Végszó
9. Szenvedések, melyek megedzettek... 10. L e c k é k , m e l y e k r e a z é l e t m e g t a n í t o t t . . . 1 1 . S z e m é l y e k , e s e m é n y e k , f o g l a l k o z á s o k , köny­ v e k stb., a m e l y e k é l e t e m e t a l a k í t o t t á k . . . 12. S z e n t í r á s i utamat... 1. A z o k a d o l g o k , ben... megnéztem... a m e l y e k e t s z e r e t t e m az élet­ megízleltem.., amelyeket amelyeket megszagoltam... 13. D o l g o k , a m e l y e k r e sajnálattal t e k i n t e k vissza életemben... 14. D o l g o k , m e l y e k é l e t e m b ü s z k e s é g e i . . . 15. S z e m é l y e k , a k i k e t ö r ö k r e a s z í v e m b e z á r t a m . . . 16. B e t e l j e s ü l e t l e n vágyaim... idézetek, amelyek bevilágították

Elképzelem, napja. tet,

hogy a mai

nap az életem utolsó egyfajta A végrendele­ pontok

í r ó e s z k ö z ö k e t k é r e k , m a j d e l k é s z í t e k sze­ barátaimnak evangéliumát. következő

retteimnek és életem

e z e n e v a n g é l i u m e g y e s f e j e z e t e i n e k a c í m e i is le­ hetnek:

amelyeket

meghallgattam...és amelyeket megérintettem. 2. Azok az élmények, amelyeket különösen nagy becsben tartottam...

3. A z o k a gondolatok, amelyek felszabadítottak... 4. Azok az elképzelések, amelyeket elvetettem.. 5. A z o k éltem.. 6. . . a m e l y e k é r t éltem... 7. A z o k a meglátások, amelyeket életem során a meggyőződések, amelyek szerint

Befejezésül válasszak valamit a k ö v e t k e z ő k közül: egy költeményt - a sajátomét vagy valaki másét, egy imát. e g y rajzot vagy egy képet valamelyik képeslapból, egy szentírási részletet vagy bármit, amiről úgy gondolom, befejezése lenne a végrendeletemnek. hogy méltó

s z e r e z t e m I s t e n r ő l . K r i s z t u s r ó l , a v i l á g r ó l , az 16 17

Életem n e m terem gyümölcsöt, ha nem tanulom m e g a „ p a r l a g o n heverés", a kreatív „ i d ő v e s z t e ­ getés" művészetét.

A vakáció

E z é r t e l d ö n t ö m , h o g y m e n n y i időt e n g e d é l y e z e k játékra... céltalan és terméketlen kedvteléseimre ...

Elképzelem,

hogy visszavonulok

egy

magányos

c s e n d r e ...meghittségre ... pihenésre ... M e g k é r d e m magamtól, hogy mit fogok ma megíz­ lelni ... m e g t a p i n t a n i ... megszagolni... meghallgatni ... és megnézni...

helyre, hogy meglepjem m a g a m a t az egyedüllét ajándékával, mert amikor egyedül vagyok, akkor látom igazán olyannak a dolgokat, amilyenek. Melyek azok az apróságok az életemben, amelye­ k é i a z e g y e d ü l l é t , ( a m a g á n y ] hiánya a r á n y t a l a ­ n u l felnagyított? ... Melyek azok az igazán nagy dolgok életemben, a m e l y e k r e t ú l s á g o s a n k e v é s Idő | u t ? ... Az e g y e d ü l l é t a m e g f e l e l ő á l l a p o t a d ö n t é s e k m e g ­ h o z a t a l á r a . M i l y e n d ö n t é s e k e t kell h o z n o m . . . v a g y i s m é t á t g o n d o l n o m é l e t e m n e k e b b e n a sza­ kaszában? M o s t p e d i g e l h a t á r o z o m , h o g y m i l y e n n a p o m lesz ma: A c s e l e k v é s n a p j a l e s z ? F e l s o r o l o m a z o k a t a dol­ gokat, amelyeket igazán szeretnék elvégezni ... A l é t e z é s n a p j a is l e s z ez e g y b e n - a m i k o r n e m azon erőlködöm, h o g y m i n é l t ö b b e t teljesítsek, h o g y m i n é l t ö b b e t g y ű j t s e k v a g y b i r t o k o l j a k , ha­ nem csak egyszerűen létezzem?
18

h a n e m én is c s e l e k s z e m , részt veszek bennük.

A kaland

B e l e í r o m saját m e g h í v á s o m n a k t ö r t é n e t é t a sajál B i b l i á m b a ... Mint m i n d e n s z e n t í r á s i r é s z l e t n e k , itt is m i n d e n s z ó n a k , m i n d e n k i f e j e z é s n e k külön­

E l k é p z e l e m , h o g y é n i s j e l e n v a g y o k , a m i k o r Jé­ z u s e l ő s z ö r t a l á l k o z i k P é t e r r e l , s kijelenti, h o g y ő a K ő s z i k l a . ( J á n o s 1,40-42) O t t á l l o k a t ó p a r t o n , a m i k o r a r r a biztatja Pétert, Andrást, Jakabot és Jánost, hogy emberhalászok legyenek. (Máté 4.18-22) B e l é p e k a v á m o s h á z á b a , s h a l l o m , a h o g y a n meg­ hívja M á t é t , é s l á t o m a z t is. h o g y e n n e k m i l y e n h a t á s a lesz. ( M á t é 9,9) Jelen vagyok, a m i k o r az angyal elmondja Máriá­ n a k , h o g y m i fog v e l e t ö r t é n n i . ( L u k á c s 1,26-38) Látom a feltámadt Urat. amint megbízza Mária M a g d o l n á t . ( J á n o s 20.11 18)

leges j e l e n t é s e v a n . . . Cellájában m e g l á t o g a t o m Pétert a kivégzése elölt, aki felidézi a z t a n a p o t , a m e l y e n J é z u s meghívta ót... - a z o k a t a d o l g o k a t , a m e l y e k e t azóta latolt nult . . . é s é r z e t t - a z t az é l e t e t , a m e l y e t a k k o r élt v o l n a , ha nem találkozik Jézussal... - a ma v a l ó s á g á n a k és a t e g n a p illúziójának el lentétét... Péterhez h a s o n l ó a n én is felidézem a z t a napot, a m e l y e n J é z u s meghívott ... Péter m e g o s z t j a velem, hogy mit érez. ha arra la

g o n d o l , h o g y h o l n a p m e g kell h a l n i a . . . A h í v á s m é g m o s t i s él. M i n d e n e g y e s n a p e l é m hoz valamit, amit csak azután ismerek meg, mi­ után megtörtént velem. Miről szólt a tegnapi hívás? ... Az a H a n g , a m e l y a t ó p a r t o n P é t e r h e z szólt, és a m e l y a s í r n á l Mária M a g d o l n á h o z b e s z é l i így szól h o z z á m : - K ö v e s s e n g e m . . . m e g b í z l a k ... mosl

A m i k o r a H a n g m e g s z ó l í t j a Pált a D a m a s z k u s z b a v e z e t ő ú t o n , é n i s v e l e u t a z o m . ( A p . C s e l . 9.22-26) Ú g y l á t o m e z e k e t a z e s e m é n y e k e t , a h o g y történ­ nek. nem a múltban, hanem most. N e m c s a k szemlélője vagyok az eseményeknek.

20

21

M i n t h a a s z í v e m b e n újból é s ú j b ó l e l h a n g o z n a e z a hívás...

N e m t u d o m , hogy mire hívnak ezek a szavak, de felismerem a Hangot, és válaszolok rá ...

Advent

A történelem eseményei legalább annyira ellenőr­ z é s alatt állottak az én világrajövetelem mint a Megváltó születése miatt. A z i d ő n e k m e g kellett r á é r n i e . . . a h e l y n e k tökéletesnek kellett lennie ... a körülményeknek pedig rneglelelöeknek ... mielőtt én megszülethettem volna. Egyszülött Fiának Isten kiválasztotta a szülőket, akiket aztán felruházott azokkal a személyiségje­ gyekkel, amelyek szükségesek voltak a születen­ dő gyermek számára. A r r ó l a férfiről é s n ő r ő l m e s é l e k I s t e n n e k , a k i k e t s z ü l é i m ü l rendelt ... mindaddig, amíg be n e m látom, hogy nekik pon­ tosan o l y a n o k n a k kellett lenniük, a m i l y e n e k vol­ tak, hogy én a z z á váljak, akinek Isten engem szánt. M i n d e n más gyermekhez hasonlóan a Krisztus­ g y e r m e k is azért született, hogy üzenetet h o z z o n a világnak. Az én világrajövetelem milyen úzenetettel bírt? ... Segítséget kérek az Úrtól, hogy kifejezhessem ezt egy szóval... vagy egy képpel... Krisztus azért jött a világra, hogy egy bizonyos 23 miatt,

utat járjon, sen.

h o g y e g y b i z o n y o s s o r s o t beteljesít­

T u d a t o s a n élte m e g m i n d a z t , a m i m e g v o l t ,.írva" számára. A h o g y visszatekintek életemre, én is elcsodálko­ z o m a z o n . h o g y m i volt n e k e m . . e l r e n d e l v e " , s h o g y m i n d a z e d d i g b e i s teljesedett é l e t e m b e n . . . S az elrendelés m i n d e n egyes részéért, bármily piciny legyen is az, köszönetet m o n d o k , hálám­ m a l megszentelve azt. V á r a k o z á s s a l é s teljes r á h a g y a t k o z á s s a l n é z e k j ö ­ v ő m e l é . . . K r i s z t u s h o z h a s o n l ó a n é n i s azt m o n d o m : „ I g e n . legyen m e g a Te akaratod!" ... Végezetül pedig felidézem azt a dalt. amelyet az angyalok énekeltek Krisztus születésekor. K ü l ö n l e g e s testet, a l a k o t k é r e k I s t e n t ő l . . . s a jelenlegit kapom. M i t g o n d o l o k róla. és m i l y e n érzéseim v a n n a k ve le kapcsolatban?

A korsó

Ismerünk olyan szenteket, akik gyűlölték a É n h o g y a n v i s z o n y u l o k h o z z á ? ... H o n n a n származik ez a hozzáállás? ...

testú

ket, v a g y k ö z ö m b ö s e k v o l t a k v e l e s z e m b e n .

Arról

a békéről és örömről zengtek, a m e l y dicső­

séget hozott Istennek. H a l l o t t a m - e v a l a h a i s a z t a dalt, a m e l y e t a k k o r énekeltek az angyalok, amikor én születtem? Ö r ö m m e l s z e m l é l e m m i n d a z t , a m i á l t a l a m tör­ tént a világ j o b b á , szebbé tételére ... C s a t l a k o z o m a z a n g y a l o k é n e k é h e z , a m e l l y e l szü­ lelésemet ünneplik.

H o g y a n segíti - v a g y é p p e n s é g g e l a k a d á l y o z z a - a testem a n n a k a tervnek a megvalósítását,

ame­

lyet

életemről képzeltem el? ...

Ha a t e s t e m b e s z é l n i t u d n a , m i t m o n d a n a e r r ő l a tervről?... A testemmel való kapcsolatom akár jó, akár

rossz,

de igen nagy mértékben hatással v a n az

életemre. A párbeszéd a legjobb módszer ahhoz, hogy gyó­ g y í t s a m v a g y e l m é l y í t s e m ezt a k a p c s o l a t o t :

T e s t e m n e k ő s z i n t é n ki kell fejeznie n e h e z t e l é s e i l i r á n y o m b a n ...és a tőlem v a l ó félelmeit is ...

25

N e k e m i s é p p o l y ő s z i n t é n e k kell l e n n e m . E z t m i n d a d d i g folytatjuk, a m í g k i n e m b é k ü l ü n k egymással, egymást... Mielőtt befejeznénk a párbeszédet, m e g k é r e m a testemet, hogy adjon valamilyen tanácsot... A Szentírás kinyilatkoztatja testem lelkiségét. Azt mondja, hogy a testem Isten t e m p l o m a , a Lélek lakóhelye. Mit j e l e n t ez? ... Azt is állítja, hogy a t e s t ü n k n e m a nnéiik, h a n e m J é z u s é . így 1I.I1 m o n d h a t j a n e k e m , h o g y ..Ez az én testem." Ismét e l g o n d o l k o d o m a szavak é r t e l m é n ... Ú g y g o n d o l o m végig napi tevékenységeimet (evés. m o s d á s , j á t é k , a l v á s . . } . h o g y k ö z b e n é s z b e n tar­ t o m a z t is: t e s t e m a z I s t e n h a j l é k a . . . Vagy úgy törődöm vele. mint Kedvesem testével... A szeretet feltölt e n e r g i á v a l . Az egyedüllétben és a csendben ismét teljes, egész leszek - \isszakapom önmagamat. E z é r t m o s t a r r a t ö r e k s z e m , h o g y m i n d e n szol ¿ 8 gondolatot elcsendesítsek m a g a m b a n úgy. hogy a k ö r ü l ö t t e m l é v ő h a n g o k r a figyelek . . . v a g y arra, h o g y m i t é r z é k e l a t e s t e m ... v a g y a lélegzésemre ... A f e l ü d ü l é s n e k , t á p l á l é k n a k és g y ó g y u l á s n a k azt a forrását k e r e s e m , a m e l y r e a l e l k e m n e k é p p ú g y szüksége van, mint a testemnek: és jobban nem értjük és szeretjük

Források

Ezért felidézem m a g a m b a n és újraélem azokat a pillanatokat, amikor úgy éreztem, h o g y szeret­ nek, m e g b e c s ü l n e k és törődnek v e l e m ...

Befejezésül a t e s t e m r ő l b e s z é l g e t e k I s t e n n e l ... És figyelemmel hallgatom, a m i k o r a testem szól h o z z á m ... M o s t p e d i g l á t o m m a g a m , a m i n t s z e r e t e t t e l for­ d u l o k b a r á t a i m h o z ... m i n d a z o k h o z , akiknek szükségük v a n r á m ... é s m i n d e n é l ő l é n y h e z ... I g a z á n a k k o r élek, a m i k o r kreatiu v a g y o k .
V

H o g y a n nyilvánul meg ez életemben? 27

A természettel összekötő g y ö k e r e i m e n keresztül kapok békét és gyógyulást.

F e l i d é z e m , h o g y m i t ö r t é n i k akkor, a m i k o r össz­ h a n g b a n v a g y o k é g g e l é s földdel, a hegyekkel, folyókkal, óceánokkal ... a természet m e g a n n y i hangulatával ... és az é v s z a k o k k a l ... J é z u s így tanított: . . H a s o n l ó a m e n n y e k o r s z á g a a m u s t á r m a g h o z , a m e l y e t egy e m b e r m e g f o g o t t , é s elvetett a szántóföldjébe. Ez kisebb u g y a n m i n M i n d e n t m e g t a l á l o k a z imában, a m e l y o l y a n s z á m o m r a , m i n t a z illat é s a táplá­ lék. az otthon, a védőpajzs és az üdítőital. Felidézem különféle imáimat: a z o k a t a p i l l a n a t o k a t , a m i k o r k é t s é g b e e s e t t e n ki­ áltok ... a z o k a l a n a p o k a t , a m i k o r b o l d o g a n h á l á t a d o k ... a csend idejét... a jelenlétet... az imádatot... Befejezésül e l m o n d o k egy o l y a n imát. dalt vagy verset, amelyet nagyon megszerettem, a m e l y e t s z e r e t n é k e g é s z é l e t e m b e n m a g a m mel­ lett t u d n i , h a l á l o m p i l l a n a t á b a n a j k a i m m a l m o n ­ dani ... M a j d c s e n d b e n l e ü l ö k a l a elé, é s b e s z é l g e t n i kez­ dek vele: A kicsiségről b e s z é l g e t ü n k , a fa és én . . . Az elbátortalanodásról, hogy életünkben csüggedésröl milyen ... kell K é p z e l e t e m b e n t ö b b s z ö r is hol a m a g r a , hol a fá­ ra p i l l a n t o k . . . A z t á n g o n d o l a t b a n v é g i g k í s é r e m a m a g o t fejlődé­ sének minden egyes szakaszán ... T e n y e r e m b e n tartom ezt az apró magvacskát... M a j d e l k é p z e l e m a t e l j e s e n kifejlődött fát. a m e l y o l y a n e r ő s . h o g y elbírja a m a d a r a k f é s z k é t . . . d e n m a g n á l , d e a m i k o r felnő, n a g y o b b lesz más v e t e m é n y e k n é l . F a lesz b e l ő l e , ü g y h o g y j ö n n e k a z ég madarai, és az ágai közt fészkelnek." (Mate 13.31-32.)

A lecke

Arról,

kockázatokat

uállodnunk... 29

A

változásokról

s

mindarról,

ami

a

változassál

jár... A A gyümölcsözőségröl...

A titok
szolgálatról... hatalmáról és végezetül életünkben... E l i n d u l o k , h o g y m e g k e r e s s e m a b o l d o g s á g forrá­ sát: A g y a k o r l a t b e f e j e z é s é ü l J é z u s lábai elé k é p z e l e m magamat: Elmondom m a g ... És arra k é r e m Jézust, g e m ... M a g a m elé k é p z e l e k e g y o l y a n b o l d o g e m b e r t , aki fizikai fájdalmaktól szenved ... s v e l e is b e s z é d b e e l e g y e d e k , a z t k e r e s v é n , h o g y m i t ő l b o l d o g ... Ugyanezt teszem egy tekintélytvesztett boldog hogy Ó is tanítson en­ neki, hogy mire tanított a mustár­ A p r ó l é k o s a n s z e m ü g y r e v e s z e m egy olyan boldog e m b e r életét, aki szegény ... elbeszélgetek vele. s m e g p r ó b á l o m kitalálni, hogy mitől b o l d o g ez az e m b e r ...

Isten

emberrel is ... M e g l á t o g a t o k egy b ö r t ö n t . . . s l e g n a g y o b b m e g l e p e t é s e m r e m é g itt is t a l á l o k boldog embert... Felfedi e l ő t t e m , h o g y m i teszi b o l d o g g á . . . Ezt követően olyan boldogtalan embereket figye­ lek meg, akik szabadok... gazdagok...

h a t a l m a s o k ...
t i s z t e l e t r e m é l t ó a k ... 31

Velük

is

elbeszélgetek,

és eközben figyelmemet

arra összpontosítom, hogy m i r e és miért panasz­ kodnak ...

A központ
T e g n a p több olyan a l k a l m a m is volt a boldogság­ ra, a m i r e fel s e m f i g y e l t e m . M o s t a z o n b a n m á r t u d a t á b a n v a g y o k e z e k n e k a l e h e t ő s é g e k n e k ... El s e m lehet képzelni, hogy valaki hálás és bol­ dogtalan legyen egyszerre. Hálát a d o k Istennek az e l m ü l t n a p m i n d e n ese­ m é n y é é r t ...megfigyelem, h o g y ez milyen hatással van rám... A z o k k a l a dolgokkal kapcsolatban pedig, amelye­
kéi

E l k é p z e l e m , h o g y e l v o n u l o k egj m a g á n y o s hely­ re ... E g y k i s i d ő t a k ö r n y é k s z e m l é l é s é r e f o r d í t o k ... majd letelepszem, hogy életemről elmélkedjek: L á t o m , h o g y m i l y e n g y a k r a n k a p k o d o k - fűhöz fához, emberekhez, dolgokhoz, állasokhoz s köz c s a k h o g y e r ő t , b é k é t és é r t e l m e t találjak,

kellemetlennek tarlók,

vagy

b e n e l f e l e j t e m , h o g y m i n d e n n e k a forrása a sajal s z í v e m b e n v a n . Itt kell k e r e s g é l n e m : M i n d e n e m b e r hordoz m a g á b a n olyan gondolato­ kat, amelyek képesek benne békét teremteni. B e n n e m milyen gondolatok képesek erre? M e g k e r e s e m a z o k a t a g o n d o l a t o k a t is. torságot ... Melyek azok a gondolatok, amelyek melegséggel és gyengédséggel árasztanak e l . . . M e l y e k azok, a m e l y e k gyűlöletet és dühöt ébresz­ tenek szivemben? ... Milyen gondolatok teszik értelmessé életemet? ... M e l y e k teremnek megelégedettséget? ... Melyek szereznek ö r ö m ö t ? . . . S m e l y e k sürgetnek mások megsegítésére? ... 33 amelyek

nem

kívánatos­

nak - végiggondolom, hogy milyen jó származhat belőlük ... m i l y e n n ö v e k e d é s , fejlődés forrásai l e h e t n e k . . . o k o t k e r e s e k art a. hogy ezekért is h á l á s legyek ... Befejezésül végiggondolom m a i n a p o m m i n d e n e g y e s s z a k a s z á t , h á l á v a l n é z e k rájuk - é s b o l d o ­ gan ...

a z é l e t k i h í v á s a i h o z a d n a k s z á m o m r a e r ő t é s bá­

M i e l ő t t v i s s z a t é r n é k a m a g á n y o s h e l y r ő l , felidé­ z e m m a g a m b a n azt nek nincs szüksége a m á s i k b e l s ő forrást, a m e l y ­ a gondolatok segítségére,

hogy megadja mindazt, amire szükségem van.

A
M e g p r ó b á l o m k ö z v e t e t t e n e l é r n i e z t a forrást ú g y . hogy elképzelek a s z í v e m b e n egy fénnyel elárasz­ tott b a r l a n g o t ... a h o g y b e l é p e k a b a r l a n g b a , a fény átjárja teste met... érzem, hogy a fénysugarak alkotó erővel töltenek fel . . . é s felfrissítenek . . . á t m e l e g í t e n e k . . . é s g y ó ­ gyítanak ...

Szentírás

A lélegzésemre összpontosítok ... vagy a testem érzéseire . . . m e r t így teremthetek m a g a m b a n csendet. - Isten m e g v i l á g o s í t ó s z a v á t u g y a n i s c s a k c s e n d b e n le­ het megérteni. A k ö r ü l ö t t e m l é v ő t e r m é s z e t r e figyelek:

C s e n d e s imádassál üldögélek a barlangban ... m i k ö z b e n a fény m i n d e n p ó r u s o m a t átjárja . . .

a fákra, m a d a r a k r a , az á l l a t o k r a , a z é g r e é s a z a n y a k é n t h o r d o z ó földre ... Felidézem a természet különféle hangulatait: a reggel frissességét... a délután hevét... a naplementét... é s a z éjfél h a l o t t s á g á t . . . Külön figyelmet szentelek a természet állandó

mozgásának: az esztendő örökké váltakozó évszakainak ... az élet és halál hullámzásainak ... a t e r m é s z e l s z é p s é g é n e k és e r ő s z a k o s s á g á n a k ... M a j d m e g k é r d e z e m : „ U r a m , mit ü z e n s z n e k e m a t e r m é s z e t e n k e r e s z t ü l ? Mit m o n d a s z ma. m i k ö z ­ ben a természetre figyelek?"...

35

V á r o k Isten válaszára ... T a l á n e g y s z ó b a n f o g o m azt m e g l e l n i , e g y m o n ­ datban, vagy egy képben ... vagy a szívemet betöltő csendben, amely m i n d e n szónál többet m o n d ... H a n e m j ó n . a k k o r a fákat k é r e m m e g , m o n d j á k el n e k e m Isten üzenetét, v a g y a madarakat, a csillagokat vagy a folyókat. - amit é p p e n látok a t e r m é s z e t b ő l . . . De segítségül hívhatom az emberiség történelmét is - a m i r e é p p e n e m l é k s z e m a k ő k o r s z a k t ó l a j e ­ lenkorig tartó időszakból ... a n e m z e t e k és kultúrák virágzásából és hanyatlá­ sából ... a b é k e és a h á b o r ú e s e m é n y e i b ő l . . . a jó és rossz emberek cselekedeteiből... S m i k ö z b e n ezekre gondolok, várom, hogy Isten szóljon h o z z á m a c s e n d b e n ... hogy

Most ugyanezt keresem életem eseményeiben: l e g y e n e k a z o k ö r ö m t e l i e k v a g y fájdalmasak, különlegesek vagy hétköznapiak... Persze ezekből rengeteg van. Választhatom csak azokat, amelyek tegnap történtek velem ... Vagy ma ... M e r t s e m attól a p i l l a n a t t ó l fogva, h o g y f e l é b r e dek - sem amikor alszom Isten n e m szűnik m e g cselekedni és önmagát kinyilvánítani... Ezért a z t á n k u t a t o k , r e m é n y k e d v e , h o g y s z e m e im meglátják majd. a s z i v e m p e d i g m e g é r t i . . . Vagy m e g k é r e m magát az eseményt, hogy be

szeljem h o z z á m , é s s e g í t s e n é r t e l m e z n i . . .
M i e l ő t t b e f e j e z e m a g y a k o r l a t o t , i m á d k o z o m Is tenhez a kegyelemért, hogy megértsem azokat az írásokat, amelyeket ma ad elém - életemen és minden egyes dolgon keresztül...

M i n d e n egyes v e l e m élő személyen keresztül be tör Isten az é l e t e m b e ... M i t t e s z v e l e m I s t e n rajtuk k e r e s z t ü l ? . . . M i t m o n d n e k e m általuk? ... N e m szabad kapkodva szavakba ö n t e n e m érzése­ imet Isten cselekedeteiről és szavairól. Addig várok, amíg ezek ..természetesek" lesznek akár beszédben, akár csendben fogalmazódja­ n a k is m e g . .

36

A m i k o r p e d i g c s ü g g e d é s t , s ö t é t s é g e t é s fájdalmat éreztem... J é z u s járta keresztútját.

Az idegen

Az a lelkesültség, amelyet egy beszéd hallgatása kor, egy k ö n y v o l v a s á s a k o r , v a g y e g y film n é z é s e k o r é r e z t e m . . . A b b a n a M e s t e r hívott k ö v e t é s é r e . És imádságos csendjeimben N e m d e a Főpap kapcsolt össze magával Istennel?

A m i k o r eljött a M e s s i á s , ö v é i n e m i s m e r t é k fel. A M e s s i á s m o s t is itt v a n k ö z ö t t ü n k . M i k o r láttam Ő t utoljára?

Azokra a szeretetaktusokra gondolok, amelyeket én tettem ... és azokra, amelyeket másoktól k a p t a m ... Ezek voltak azok. amikor Isten ismét megteste­ sült.

V é g i g g o n d o l o m a k ö z e l m ú l t e s e m é n y e i t , es igyek­ s z e m felfedezni e z e k e t a k e g y e l e m teljes p i l l a n a t o ­ kat . . . És kérem Őt, hogy ma is jöjjön e l . . .

M i n d e n o l y a n a l k a l o m m a l , a m i k o r a t u d á s felsza baditott... a k k o r I s t e n Igéje n y i l v á n u l t m e g . A próféta perzselő t e k i n t e t e f e d t e fel b ű n ö m e t ,

a m i k o r csak a szívem lángra lobbant az elnyomás és igazságtalanság láttán ... v a g y a m i k o r rejtett b e n s ő m é l y s é g e i m e g y villa­ nással feltárultak, és védelmi sáncaim ismertté váltak ... M i n d e n egyes alkalommal, amikor megtapasztal­ t a m a lelki g y ó g y u l á s é l m é n y é t . . . K r i s z t u s n y ú j t o t t a k i kezét é s é r i n t e t t m e g . 38

- k ü l ö n b e n s z i v e m s o s e m tudja m e g t a n u l n i a j e ­ len s z e r e t e t é t . . . A szívem a z o n b a n a j ö v ő b e n is l a k o z i k . A holnaptól v a l ó a g g ó d ó félelem szinte s e m m i erőt s e m h a g y b e n n e m arra. h o g y t e l j e s s é g é b e n m e g ­ I s t e n í g y szól h o z z á m : - A d d n e k e m a szívedet! S m i v e l látja, h o g y m e g l e p ő d ö m , h o z z á t e s z i : - A h o l a k i n c s e d , ott a s z i v e d . M e l y e k az én kincseim? - összegyűjtöm őket: személyek... helyek ... foglalatosságok, m u n k á m ... dolgok... múltbéli élmények... l> Ivőbeni r e m é n y e k és á l m o k ... .Sorban f e l v e s z e m m i n d e n e g y e s k i n c s e m e t , m o n d o k neki valamit, é s I s t e n j e l e n l é t é b e h e l y e z e m ... H o g y a n ,,adjam" e z e k e t a k i n c s e k e t N e k i ? Miután visszanyertem A m i l y e n m é r t é k b e n szívem a m ú l t k i n c s e i h e z k ö ­ t ő d i k , o l y a n m é r t é k b e n c s o n t o s o d t a m m e g . s va­ gyok halott. m e r t a z élet c s a k a j e l e n b e n l a k o z i k . Ezért elbúcsúzom minden egyes múltbéli kin­ csemtől, arany tegnapomtól. E l m a g y a r á z o m m i n d e g y i k n e k , h o g y b á r h á l á s va­ gyok neki. amiért kapcsolatba kerülhettem vele é l e t e m s o r á n , m o s t m á r e l kell i n d u l n i a , 40 -11 M i n d e n e g y e s személyhez g y e n g é d e n így szólok: ..Roppant értékes vagy számomra, de nem te v a g y a z é l e t e m . Saját é l e l e m v a n , a m e l y e t n e k e m k e l l é l n e m , r e n d e l t e t é s e m v a n , a m e l y e t b e kell teljesítenem, s amely más, mint te." ... szivem a z o n r é s z é t , ame­ l y e t a j ö v ő és a m ú l t ejtett r a b u l , m o s t a j e l e n b é l i kincseimet v e s z e m szemügyre: ... éljem a mai napot. Felsorolom ezeket a félelmeket... é s m i n d e g y i k h e z így s z ó l o k : . . L e g y e n m e g a z I s t e n akarata!" ... s k ö z b e n f i g y e l e k arra is. v a n ez r á m ... hiszen t u d o m , hogy Isten csak a javamat hatja . . . A szívem á l m a i m b a n , i m h e n él ... a m e l y e k a r r a k é n y s z e r í t e n e k , h o g y a j ö v ő b e n él­ jek. E g y e n k é n t azt m o n d o m n e k i k : „ L e g y e n m e g a z Isten akarata, '.egyen v e l e d saját tetszése s/e rínt!" ... i d e á l j a i m b a n és reményt akar hogy milyen hatassál

Az

abszolút

A h e l y e k h e z . . . é s d o l g o k h o z , a m e l y e k h e z ragasz­

kodom,

így szólok:

,,Értékesek vagytok, de n e m vagytok az életem. Az életem és a sorsom nem azonos veletek." Ezt azoknak a dolgoknak is m o n d o m , amelyek úgy tűnnek, mintha l é n y e m lényegét alkotnák: e g é s z s é g e m ... ideológiáim, n é z e t e i m ... hírnevem ... s m o n d o m e z t m é g a z é l e t e m n e k is. a m e l y e g y s z e r meg kell, hogy adja magát a halálnak: ..Kívánatosak vagytok és értékesek, de n e m vagy­ tok a z é l e t e m . A z é l e t e m é s a s o r s o m n e m a z o n o s veletek." Mindezektől megszabadulva végűi egyedül állok az Úr előtt. Neki a d o m a szivemet. s neki m o n d o m : ..Uram, te vagy az életem. Te vagy az én rendeltetésem." C s a k n é z e l ő d ö m , n e m g o n d o l k o d o m , n e m ref­ l e k t á l o k , m e r t c s a k így, c s a k e z e k a z e l l e n t é t e s képek tudják a szívemet tanítani. L á t o m a földet ú g y . a h o g y azt a m a g z a t m é g n e m ismerheti: A lenyugvó nap dicsőségét... Az éjszaka lágyságát... A z ó c e á n méltóságát ... Képzeletemmel ezután viharsebesen bejárom az öröm érzéseit... a fájdalomét... és a f é l e l e m é r z é s e i t . . . 43 Látom az emberi szenvedés fájdalmait... aztán pedig az a n y a m é h kényelmét ... E l ő s z ö r a m a g z a t s ö t é t világát s z e m l é l e m . . . m a j d s z e m ü g y r e v e s z e m egy s z e r e l m e s e m b e r ele tét... J é z u s azt szagába. H o g y e z t j o b b a n m e g é r t s e m , ö s s z e h a s o n l í t o k kél világot: mondja, h o g y az embernek újjá kell születnie ahhoz, hogy bejuthasson a m e n n y e k or

A nomád

a s

halálét... mindegyiket összehasonlítom az anyaméh

M e g kell t a n u l n o m a z i v ó v i z e t b i z t o s í t ó f o r r á s o k közelében maradni, ugyanakkor nem szabad azoknál leragadnom; ö r v e n d e z n e m kell, é s n e m b i r t o k o l n i : t á p l á l é k o t kell k e r e s n e m , d e n e m s z a b a d l e g y ö k e ­ reznem. m e r t á l l a n d ó a n k é s z e n l é t b e n kell l e n n e m a z újjá­
születésre.

az erőszakhoz kapcsolódó érzéseket... csendjével és nyugodtságával...

E g y k é r d é s ólt testet b e n n e m : Ha v á l a s z t h a t n é k , m e l y i k e t méh kényelmét. Válaszom téshez. S e m m i v e l s e m t e h e t e k t ö b b e t a z é r t , h o g y újjászü l e s s e m , m i n t a m e n n y i t . . e l s ő " s z ü l e t é s e m é r t te­ hettem. Két dolgot viszont megtehetek: E l ő s z ö r is: e l l á t h a t o m m a g a m a z z a l a t á p l á l é k k a l , amelyre szükségem van: A z a g y e r m e k , a m e l y i k teljes k i f e j l ő d é s e e l ő t t j ö n a világra, elpusztul. K a p c s o l a t b a n kell m a r a d n o m a z o k k a l a d o l g o k ­ kal, a m e l y e k örömet, szeretetet és szépséget hoz nak életembe... H a s o n l ó k é p p e n k a p c s o l ó d n o m kell a z o k h o z a h e lyekhez ... az elfoglaltságokhoz, t e e n d ő k h ö z . . . személyekhez... A l a p o s a n , hálával és b ű n t u d a t nélkül i s z o m most ezekből a fonásokból! M á s o d s z o r p e d i g , féltő g o n d d a l ő r z ö m s z a b a d s á ­ gomat és ónállóságomat! 44 megmutatja, hogy megvan-e bennem

választanám;

a/ élet!»-1 j á r ó h e g y e k e t és v ö l g y e k e t v a g y az anya­

És

most

nyíltan

nézek

szembe

félelmeimmel,

az, a m i e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s a z újjászüle­

m e r t a f é l e l e m folytja el s z a b a d s á g o m a t , s a félel­ m e k miatt k a p a s z k o d o m feleslegesen és görcsö sen. K a p a s z k o d o m a z e m b e r e k t a r s a s a g á h o z , m e r t le­ lek az e g y e d ü l l é t t ő l ... R a g a s z k o d o m .1 n é p s z e r ű s é g h e z , és lélek attól, hogy megbántok valakit... Barátaimba és a családomba k a p a s z k o d o m , mert a t t ó l félek, h o g y e l u t a s í t a n a k . . . Kapaszkodom nem... Ragaszkodom a hagyományos elképzelésekhez, hithez, s m e g s e m m e r e m kérdőjelezni a z o k a t . . . V é g ü l r a g a s z k o d o m a h h o z , a m i i s m e r ő s , a m i t tu­ d o k , a z ő s i b e k a p a s z k o d o m , m e r t félek a z újjá­ születéstől - attól, hogy belecseppenek egy olyan v i l á g b a , a m e l y új, i s m e r e t l e n é s s z o k a t l a n . Most pedig arra gondolok, hogy mennyi szereletet fogok m a i n n i . . . s m e n n y i ö r ö m e t ... mennyi békét... mennyi boldogságot és gyönyört... 45 a tekintélyhez, mert attól félek, h o g y m a g a m n a k kell rnajd d ö n t e n e m é s c s e l e k e d

É s a r r a i s g o n d o l o k , h o g y h o g y a n i g y e k s z e m sza­ badságomat és önállóságomat megőrizni... Hogyan fogom a kényelmetlenségeket üdvözölni és elfogadni... M e n n y i r e nyitott leszek a változásokra ... Ü g y t e s z e m m i n d e z t , m i n t v a l a m i távoli e l ő k é s z ű lete! arra a n a p r a , a m i k o r majd újjászületek egy A kánai menyegzőről elmélkedem, és g o n d o l á i b a n m a g a m Is c s a t l a k o z o m ,i Lakodal mas néphez... L á t o m , a m i n t M á r i a b e l é p ... látom ö r ö m é t . . . k ö r ü l t e k i n t ő g o n d o s k o d á s á t ... és a z t a b e f o l y á s t , a m e l y e t - s z e m m e l l á t h a t ó a n J é z u s r a g y a k o r o l ... Képzeletemben ( J á n o s 2.1-11) L o u r d e s ha, és másik, egy s z e b b világra.

Tengerjárók

csillaga

elzarándokolok

magamba szívom Lourdes hangulatát... Csatlakozom a tömeghez a csodatévő medencé­ nél ... a j e l e n é s e k grottájánál ... a b e t e g e k m e g á l d á s á n á l ... a gycrtyás körmenetnél... B e l e n é z e k az itt l é v ő e m b e r e k s z i v é b e : Megszemlélem beállítottságukat... Elvárásaikat... És viszonyukat a Megváltó édesanyjához ... Majd e l d ö n t ö m , hogy - hozzájuk h a s o n l ó a n - én is z a r á n d o k és e l k ö t e l e z e t t leszek- e. Mit teszek ezután?

47

Képzeletemben elutazom mindazokhoz a zarándok- és kegyhelyekhez, ahová az emberek mennek, hogy Mária közbenjárását kérjék ... Megfontolom, hogy mit jelentett, mit jelképezett Mária a tizenkét tanítvány számára ... Majd visszavonulok lelkem legmélyére, hogy szív e m t e m p l o m á b a n i m á d k o z z a m ... M e z í t l á b é s tisztelettel á l l o k e s z e n t h e l y k ö z e pén ... s m e g f o n t o l o m , h o g y e m e l j e k - e itt e g y oltárt M á riának. Ha úgy döntöttem, h o g y oltárt építek számára, m e g k é r d e m m a g a m t ó l , h o g y m i l y e n f e l a d a t o t szánok neki életemben ... M e l y e k életemnek a z o k a területei, amelyeket pártfogásába ajánlok ... s milyen formában i m á d k o z o m majd hozzá ... K e r e s e k e g y s z ó t v a g y e g y kifejezést, a m e l y e t a M á r i á n a k épített oltárra írhatnék ... Vagy pedig azokat a szavakat választom, melyeket m á r az e m b e r e k megszámlálhatatlan sokasága m o n d o t t néki: . . I r g a l m a s s á g anyja, életünk, édességünk, reménységünk."

HELYREÁLLÍTÁS

O l y a n ..hírük" l e g y e n e z e k n e k a m o n d a t o k n a k , a m e l y e k véget v e t n e k a félelemnek, és boldogsá­ g o t h o z n a k - s o l y a n m e g d ö b b e n t ő e n , , j ó n a k " kell l e n n i e e n n e k a h í r n e k , h o g y a z e m b e r e k ü g y érez­

A forradalom

z é k , e z t el kell , , h i n n i ü k " . . . B e s z é l g e t e k ott m é g J é z u s s a l a b ű n b á n a t értei

„Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az örömhír­ b e n " - ez volt J é z u s tanításának témája, a m i k o r e l k e z d t e nyilvános m ű k ö d é s é t . C s a t l a k o z o m eh­ h e z a z í g é r e t e s fiatal p r ó f é t á h o z , v e l e tartok, m i ­ közben séges a városokban és falvakban szavai és hirdeti az ö r ö m h í r t ...s é r z é k e l e m a z t a l e l k e s e d é s t é s e l l e n ­ érzületet, amelyet cselekedetei

m é r ő i is - a f o r r a d a l o m r ó l , a g o n d o l k o d á s és a szív teljes á t a l a k u l á s á r ó l . . .

E l k é p z e l e m , h o g y J é z u s r á m t e s z i k e z é t , h o g y let rejöjjön b e n n e m e z a z á t a l a k u l á s . . . Felkelek, hogy menjek arról a helyről, ahol Jézus­ sal beszélgettem, s megváltozott szivemmel és gondolkodásommal elindulok az előttem álló nap felé . . .

váltanak ki.

Ott vagyok, miközben prédikál... Tanúja vagyok azoknak a reakcióknak, amelye­ k e t - ü g y tűnik szívéből ... és az én szívemből is ... A m i k o r befejezte a tanítást, valaki a valaki m á s pedig ren ... hallgatom, hogy J é z u s mit v á l a s z o l . . . E g y s z e r d é l b e n e g y e d ü l ü l ö k J é z u s s a l e g y f a ár­ nyékában ... vagy egy barátunk házában este ... A r r a kér. h o g y f o g l a l j a m ö s s z e a z ö r ö m h í r l é n y e ­ gét három-négy m o n d a t b a n . 50 tömegből szavai kiváltanak a hallgatóság

é r z e m a változást, amit J é z u s létrehozott viselke­ d é s e m b e n ... és érzéseimben ... É r z e m a különbséget, amikor i m á d k o z o m ... vagy a halálról g o n d o l k o d o m ... egy magazint olvasok ... v a g y a m i k o r f e l n é z e k az é g r e , a f e l h ő k r e és a fák­ ra . . .

megkérdezi, hogy mit jelent a b ű n b á n a t . . . azt. hogy mit értsen az örömhí­

A z t á n m a g a m r a gondolok ... A f a r i z e u s o k az í t é l k e z é s emberei voltak. Szá

A sötétség

m u k r a az emberek vagy j ó k voltak vagy rosszak. S e m m i j ó t s e m t a l á l t a k a b b a n a z e m b e r i j é n , akit e l ő í t é l e t ü k a l a p j á n m e g g y ő z ő d é s s e l r o s s z n a k tar­ tottak ...

Mindaddig egész rendes embernek, jószivűnek és tisztelereméltónak noknak képzeljük magunkat, s olya­ tartjuk m a g u n k a t , akiknek csak kisebb

Olyan

emberekre gondolok,

akik viselkedésük­

b e n ilyen farizeusnak látszanak... A z t á n m a g a m r a gondolok ... Ö s s z e á l l í t o k e g y listát a z o k r ó l a z e m b e r e k r ő l , aki ket rossznak ismertem m e g . majd e l g o n d o l k o d o m a z o n . hogy talán szivük mélyén sokkal j o b b a k , mint én ...

bűneik, hibáik vannak, a m í g csak rá nem ébre­ d ü n k , h o g y a z o k a l e g n a g y o b b b ű n ö s ö k , a k i k tu­ d a t l a n s á g b ó l k ö v e t i k el t e t t e i k e t . L á t o m m i n d a z t a j ó s z á n d é k k a l o k o z o t t kárt. a m e ­ lyet ..szeretetből k ö v e t n e k el" védtelen g y e r m e ­

A f a r i z e u s o k v e z e t ő e m b e r e k v o l t a k . F é l t e k a vál­ toztatásoktól ... És én?...

kek ellen ... M a g a m elé idézem elvakultan vallásos emberek számtalan durva megnyilvánulását...

A

farizeusok

élvezték

a

hatalmat.

Erőszakkal

F i g y e l e m , a h o g y a z i g a z s á g o s g o n d o l k o d á s r a tö­ rekvő farizeusok bizonyítékokat keresgélnek Jé­ z u s ellen, mert kötelességüknek érzik, hogy vé­ g e z z e n e k vele ...

k é n y s z e r í t e t t e k v o l n a a j ó r a a saját é r d e k e d b e n . N e m hagylak v o l n a m e g s z a b a d s á g o d a t . . . Gondoljak ismét m a g a m r a . . . A f a r i z e u s a l k a l m a z k o d ó v o l t . T a l á n látta, h o g y a z

R é m ü l t e n g o n d o l o k arra, h o g y é n i s a f ő p a p o k é s 11 f a r i z e u s o k b e t e g s é g é b e n s z e n v e d h e t e k ! Olyannyira biztosak voltak nézeteit, magukban, annyira

előtte álló vádlott n e m b ű n ö s , de hiányzott belőle a s z e n t b á t o r s á g , h o g y felálljon, és társai e l ő t t e z t ki is mondja ... S a j n á l a t t a l g o n d o l o k saját f é l e l m e m r e , h o g y n e m a k a r o k senkit sem megbántani, n e m a k a r o k sen­ k i n e k s e m e l l e n t m o n d a n i , s arra, h o g y m i n d e n k i ­ nek a kedvébe akarok járni. N e m v a g y o k sokkal Jobb. mint az az ember, aki 53

m e g v o l t a k g y ő z ő d v e saját i g a z u k b a n , elvetették mások gét ...

s annyira

a változás lehetősé­

G o n d o l a t b a n m a g a m elé i d é z e k o l y a n e m b e r e k e t , akiket ilyennek ismerek ... 52

megölte az üdvözítőt. Csak ennyit mondhatok: . . U r a m , b ű n ö s vagyok, könyörülj rajtam!" ... Hallom, amint gyengéden válaszol: „ G y e r m e k e m , kedves vagy szívemnek." V a j o n m i t j e l e n t ez, m i r e g o n d o l t ? . . . M e g p r ó b á l o k a z Ó s z e m é v e l n é z n i m a g a m b a , va­ j o n mit láthat b e n n e m ? Ismeri bűnösségemet, s mégis azt mondja: „ K e d v e s vagy a szivemnek." H a ú g y p r ó b á l o m m e g v á l t o z t a t n i a r o s s z tulaj­ d o n s á g a i m a t , h o g y k ü z d ö k e l l e n ü k , a k k o r tulaj­ d o n k é p p e n c s a k a s z ő n y e g alá s e p e r t e m ő k e t . H a a z o n b a n e l f o g a d o m ő k e t . a k k o r a felszínre kerül­ U g y a n e z z e l a s z e m m e l n é z e m a b ű n ö s ö k e t is: k o ­ r u n k H i t l e r é i t é s Sztálinjait . . . A z o k a t a z e m b e r e k e t is, a k i k e t n e m s z e r e t e k . . . akiket elutasítok ... S z ü k s é g e m van az Ő szemeire, hogy együttérző l e g y e k , s h o g y m e g m e n t s e n a b e n n e m l a k ó farize­ ustól. nek, és elpárolognak. A m i n e k ugyanis ellenállok, az konokul megmarad. F o n t o l j a m m e g J é z u s példáját, aki

A

megvilágosodás

hegyek mozga

t á s á t t ű z t e m a g a e l é célul, é s a d ü h ö s e l l e n l e l e k kel c s a t á r o z o t t . S m é g i s , m é g a m i k o r d ü h ö s , a k k o r is s z e r e t e t t e l teljes - a v á l t o z á s r a v a l ó e l t ö k é l t szándékát a valóság teljes elfogadásával hozza ö s s z h a n g b a ... Megpróbálok Jézushoz hasonulni . Azokkal az érzéseimmel kezdem, amelyeket nem szeretek ... Szeretetteljes, egyikkel ... k ö z b e n arra i s figyelek, h o g y e z e k a z é r z é s e k m i t m o n d a n a k n e k e m ... m i n d a d d i g , a m í g m e g n e m l á t o m , h o g y b á r ártal­ masak lehetnek, de van bennük számomra jó, hasznos dolog is ... hogy ezek az érzések valamilyen jó szándékkal l e t t e k „ b e l é m ü l t e t v e " , s ezt m o s t m e g p r ó b á l o m felfedezni... 55 elfogadó hangon beszélek mind­

Ezt

a

párbeszédet

mindaddig

folytatom,

amíg

H a így teszek, á t a l a k u l o k : m i k ö z b e n m i n d e n m a ­ r a d a r é g i b e n - a világ, a c s a l á d o m , az é r z é s e i m , a testem, az idegességem . . . - é n változom meg. M o s t m á r j o b b a n s z e r e t e k , j o b b a n e l t u d o m fo­ gadni a kellemetlenségeket. Békéset)b is vagyok, hisz beláttam, hogy az erő­ szak nem vezet tartós változáshoz, csak a szere­ tet és a m e g é r t é s .

c s a k azt n e m é r z e m , h o g y m á r e l f o g a d t a m e z e k e t az érzéseket - elfogadtam, s ez m á r n e m jóváha­ gyás vagy beletörődés ... E l f o g a d t a m . így a z t á n m á r t ö b b é n e m n y o m a s z t . ha depressziós vagyok. vagy nem vagyok dühös a dühömre, vagy m á r n e m bátortalanit el a bátortalanságom, n e m félek a f é l e l m e m t ő l , s n e m u t a s í t o m e l m a g a m t ó l a z e l u t a s í t o t t s á g i ér­ z é s e m e t ... Már békében tudok velük élni, mert rájöttem, h o g y I s t e n e z e k e t i s a J a v a m r a , h a s z n o m r a tudja fordítani ... Jó ni: testem fogyatékosságaival... kedvezőtlen tulajdonságaival... ha megteszem ugyanezt életemnek néhány

adottságával,

amelyeket szerelnék megváltoztat­

személyiségem

é l e t e m k ü l s ő k ö r ü l m é n y e i v e l ... m ú l t a m eseményeivel ... azokkal, akikkel együttélek ... az egész világgal, a m i l y e n az ... az öregkorral, betegséggel, halállal... Szeretettel beszélek velük, s azzal a tudattal, hogy valahogy beleillenek Isten tervébe ... 56

o l y a s v a l a m i r e hívja fel f i g y e l m e m e t , a m i r e e g y á l ­ talán n e m s z á m í t o k . Magamba nézek, hogy megvizsgáljam, megvan-e

A

kinyilatkoztatás

bennem akarat...

a

hibák

kiküszöböléséhez

szükséges

11a n i n c s , a k k o r ez az a k a r a t h i á n y l e g y e n az e l s ő . O d a k é p z e l e m m a g a m Krisztus jelenlétébe, közel­ ségébe ... S c s e n d b e n á t a d o m m a g a m a t N e k i ... M e r t az Ö jelenléte g y ó g y í t . . . teremt, alkot... bátorít... A r r a k é r e m , h o g y a d j o n n e k e m e g y teljes listát, m á r a m e n n y i r e e z l e h e t s é g e s , m i n d a r r ó l , a m i t hi­ á n y o s n a k , h i b á s n a k lát b e n n e m Ö n z é s e m n e k m i n d e n megnyilvánulásáról ... M i n d a r r ó l , a m i b e n m é g f e j l ő d n ö m , é r n e m kell . . . mindarról, amiben még változnom kell... M i k ö z b e n b e s z é l , g o n d o l a t b a n - v a g y a k á r írás­ b a n is, ha azt g y ü m ö l c s ö z ő b b n e k t a r t o m - lejegy/.ciii a v á l t o z t a t a n d ö k a t . M a j d m e g k é r d e m , h o g y s z e r i n t e e z e k k ö z ü l a hi­ b á k k ö z ü l m e l y i k k e l kell a l e g s ü r g ő s e b b e n foglal­ koznom. Néhány másodpercig megpróbálok semmi mással s e m t ö r ő d n i , c s a k e l k é p z e l e m , h o g y mit m o n d Jé­ zus ... S f e l k é s z ü l ö k arra a l e h e t ő s é g r e is, h o g y v a l a m i 58 B e f e j e z é s ü l p e d i g h á l a a d ó i m á v a l e l n y u g s z o m Jé­ zus szerető jelenlétében . . . 59 Látom m a g a m a nap folyamán történő esciné n y é k b e n (vagy a b b a n a helyzetben, ahol sziíksc ges ez az új e r ő ) , a m i n t a Krisztustól kapott ener giával megerősítve o l d o m m e g a problémákat. amit megváltoztatok. Most pedig azzal kezdem, ami minden változás­ hoz e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s : Mielőtt b á r m i t is tennék, fontos, hogy halljam, a m i n ! Krisztus a k ö v e t k e z ő szavakat intézi hoz­
zam:

, , A m i a z i r á n t a d v a l ó s z e r e t e t e m e t illeti, teljesen l é n y e g t e l e n , h o g y m e g v á l t o z o l e VBgJ s e m ve."... Most pedig érezzem, amint Jézus ereje belém Meri B feléd i r á n y u l ó s z e r e t e t e m n i n c s f e l t é t e l e k h e z köt­

árad ... é s k é p z e l j e m azt, h o g y e r ő s v a g y o k o l t , a h o l k o ­ r á b b a n féltem . . . f e l s z a b a d u l t , a h o l azelőtt feszült v o l t a m ... és közvetlen olyan helyzetekben, ahol korábban inkább visszahúzódtam.

fájdalmat, idegeskedést, visszautasítást ... értelmetlenséget jelenlétét... és kétségbeesést... és mindegyik jelenetben ott é r z e m az Ó csendes

A műhold
A g r a v i t á c i ó h o z h a s o n l ó a n a v i l á g m i n d e n sarká­ b a n é s z u g á b a n f e l f e d e z e m erejét: N é z e m a t e r m é s z e t e t , s felfigyelek a r r a a b e n n e rejlő erőre, amely oly csendes és láthatatlan, h o g y a z e m b e r e k c s a k n e m I s oly r é g f e d e z t é k fel - s a m e l y m é g i s o l y a n h a t a l m a s , h o g y áthatja az e g é s z v i l á g o t : figyelek a g r a v i t á c i ó r a . A gravitáció következtében repülnek a madarak az é g e n , hullanak ez tartja a h e g y e k e t a helyükön, ettől a f a l e v e l e k a f ö l d r e , s ez tartja m e g a Idézzem emlékezetembe azokat az érzelmeket és pillanatokat, amikor küzdöttem Isten erejére és jelenlétére nincs ennél nagysze­ rűbb jelkép, hasonlat: Tudatosul bennem, hogy Isten állandóan vonzot­ Az a g y a m o n szenvedés jelei villannak ál: k í n z ó k a m r á k ... k o n c e n t r á c i ó s táborok ... az éhínség pusztításai ... háború mozzanatai ... kórházi jelenetek ... balesetek ... É s m i n d e g y i k b e n ott l á t o m Ó t , j e l e n oly c s e n d b e n és észrevehetetlenül mint a gravitáció ... Összegyűjtők ezernyi fájdalmas pillanatot, jele­ M i k o r é r e z t e m utoljára i l y e n v o n z á s t ? N e m tegnap? Miért n e m ? ... ta s z í v e m e t . . . A vonzást, a gravitációhoz hasonlóan sosem lehe tett é r e z n i . De néhány kegyelemteli sát. ,,húzását" nem pillanatban Isten hívá­ s leheteti nem észrevenni, szeretete ellen ... - mindhiába, hisz szerelete ellenállhatatlan! A z u t á n m e g s z e m l é l e m s z e r e t e t é t is. a m e l y o l y a n mint a gravitáció: H a l l o m Pál kiáltását, h o g y I s t e n s z e r e t e t e l ö l s e m mi s e m választhat el ( R ó m 8.31-39). a v i l á g m i n d e n s é g e g y e t l e n pontja, ... a z i d ő e g y e t l e n p i l l a n a t a s e m m e n e k ü l h e t e l ő l e . ... m e r t m i n d e n t átjár.

bolygókat pályájukon ...

e z e k r e most ö r ö m m e l v i s z s z a e m l é k e z e m ...

netet életemből: Unalmat és csalódottságot... 60 61

Befejezésül elengedem m a g a m . A l á v e t e m m a g a m e n n e k a z Isteni e r ő n e k . a h o g y testem is megadja magát a gravitációnak ...

A meglelés

J é z u s így t a n í t o t t : . . H a s o n l ó a m e n n y e k o r s z á g a a s z á n l ó f ö l d b e rejtett k i n c s h e z . E g y e m b e r m e g t a ­ lálta, . . . ö r ö m é b e n e l m e n t , e l a d t a m i n d e n é t , a m i ­ je csak volt, és megvette a szántóföldet." N e k e m is van egy kincsem: az, a m i t a l e g t ö b b r e é r t é k e l e k é l e t e m i i e n . Újraélem azokat az eseményeket, amelyek megta­ lálásához vezettek... M o s t p e d i g v é g i g g o n d o l o m é l e t e m e t attól a pilla­ nattól cset ... m i i tett v e l e m a z ó t a ez a k i n c s ? . . . s mit j e l e n t azóta s z á m o m r a ? ... K é p z e l e t b e n e k i n c s elé á l l o k ( l e g y e n e z I s t e n . Jé­ zus Krisztus, vagy valami meggyőződés, érték, ideál, e g y s z e m é l y , f e l a d a t v a g y k ü l d e t é s ) , é s így szólok hozzá: ..Minden v a g y o n o m közül te v a g y a legkedvesebb". Megfigyelem, hogy mi történik velem, b e n n e m , amikor ezt m o n d o m . . . Arra gondolok, hogy mennyi mindent tennék kezdve, amikor megtaláltam ezt a kin­

ö r ö m m e l ... vagy adnék ... (talán m é g az életemet is), 63

csakhogy m e g ő r i z z e m ezt a kincset. Ha n e m olyan jelentős, szomorúan elismerem ezt és reménykedem, hogy egyszer majd találok o l y a n i g a z i k i n c s e t , a m e l y é r t tiszta ő r ö m m e l k é s z l e s z e k m i n d e n t feladni ... Én is kincs vagyok. V a l a m i k o r , v a l a h o l v a l a k i m e g l e l t e n g e m is. F o g a l m a m sem lenne értékemről, ha senki sem talált v o l n a r á m . Újraélem ennek a megtalálásnak a részleteit... Sokoldalú kincs vagyok. S o k érték volt b e n n e m elrejtve, amelyeket külön­ b ö z ő e m b e r e k h o z t a k f e l s z í n r e , é s h í v t á k fel r á fi­ gyelmemet. Ő r ö m m e l végigveszem ezeket egyesével... és hálásan e m l é k s z e m azokra a személyekre, akik felfedezték ezeket az é r t é k e i m e t . . . A z o s t y a m á g n e s k é n t v o n z z a t e k i n t e t e m e t é s lé­ nyemet magához, a Központhoz... E l e t e m n a g y r é s z é b e n a k ü l s ő r e , a felszínre figye­ lek, d e itt gére ... Miközben V é g ű i a z Ű r e l ő t t állok, é s m e g l e p ő d v e t a p a s z t a ­ l o m , h o g y k i n c s n e k tart e n g e m . . . S z e m é b e n t ü k r ö z ő d v e l á t o m m i n d a z o k a t a z ér­ t é k e i m e t , a m e l y e k e t c s a k ő f e d e z h e t e t t fel b e n ­ n e m ... és megnyugszom szeretetében... csend... Minden gondolat elhalkul bennem, dik... Olyan, mintha az ostya csendje testembe ivódna, é s o n n a n a z e g é s z t e m p l o m o t átjárná . . . így b e n n e m és körülöttem is minden elcsendese dik. A h o g y így szemlélődöm, az oslya fénysugarakat b o c s á t ki. a m e l y e k átjárják t e s t e m e t . . . H á l á s a n k ö s z ö n ö m , m e r t t u d o m , h o g y e z e k a su­ garak elárasztván értelmemet és tudatomat megU s z t i t a n a k m a j d m i n d e n é n - k ö z p o n t ú s á g t ó l , fer(¡5 elhalványo­ az ostyát nézem, teljesen elborít a most a dolgok, lényem és világ lénye­ E l k é p z e l e m , a h o g y éjjel b e l é p e k e g y t e m p l o m b a , h o g y az. Olt á r i s z e n t s é g e t i m á d j a m . . . Csak az oltáron lévő gyertyák adnak némi fényt... T e k i n t e t e m e t a z o s t y á r a f ü g g e s z t e m , a m e l y fehé r e n és é l e s e n e l v á l i k a s ö t é t s é g t ő l . . .

A szív

deségtől, tói . . .

mohóságtól,

kapzsiságtól

és

félelem­

S b á r a t e m p l o m s ö t é t s é g e t s e m m i s e m oszlatja el. a szivemben lakó sötétséget valami elűzi, én p e d i g teljesen átlátszóvá v á l o k ... A sugarak valamilyen szent e n e r g i á v a l itatják át J é z u s r a figyelek, m i k ö z b e n Ó a g e t s z e m á n í kert­ b e n k í n l ó d i k a halála előtti éjszakán ... Egészen közel állok hozzá, és nézem, mintha em­ beri segítséget kívánna, rad ... Ezért lelkesen át is a d o m m a g a m e n n e k az életet adó Napnak, amely a sötét és csendes templom közepéből világit felém . . .
Ö s s z e v e t e m ezt az állapotol azzal a melegséggel

A

pusztaság

t e s t e m e t , l e l k e m e t p e d i g m e g e r ő s í t i k , így s z e m b e m e r e k nézni az élet k i h í v á s a i v a l . . . E z a z e n e r g i a a z t á n t ű z b e b o r í t , m e g t i s z t í t j a szi­ v e m e t a g y ű l ö l e t t ő l , a k e s e r ű s é g t ő l és a n e h e z t e léstől... erőt ad a szeretetre . . .

de valójában senki sem

tudja e l é r n i Ő t - h a l á l a e l ő t t teljesen m a g á r a m a ­

és emberi közelséggel,

amely az utolsó vacsora

t e r m é b e n vette körül m é g n e m i s olyan r é g e n ... M i k ö z b e n így f i g y e l e m Ő t , r á é b r e d e k , h o g y a z e m ­ b e r v é g s ő s o r o n c s a k a k k o r tudja Istent, s o r s á t é s ö n m a g á t e l f o g a d n i , h a m e r e g y e d ü l m a r a d n i , egy­ maga lenni... Most pedig megízlelem, hogy milyen érzés egye­ dül lenni: Pusztaságban élek: nek napi nincsenek könyvek ...nincse­ ... az emberi zörejnek

elfoglaltságaim

egyetlen hangja s e m hallatszik el h o z z á m - egy egész n a p o n ... héten ... sőt h ó n a p o k o n keresz­ tül . . . Megfigyelem, hogy hogyan
67

viselkedem,

amikor

teljesen m a g a m r a v a g y o k hagyatva, csak m a g a m ­ ra számithatok... a m i k o r m e g v a g y o k fosztva m i n d a t t ó l a munká­ tól, f e l a d a t t ó l é s e m b e r i t á r s a s á g t ó l , a m e l y e k se­ gítségével elmenekülök a m a g a m b a nézéstől... M a j d e g y m a g á n z á r k á b a n l á t o m m a g a m : teljesen h a n g s z i g e t e l t e k a falak, k e s k e n y c e l l a , c s a k e g y c s u p a s z villanykörte fénye világít e g é s z n a p ... soha egy emberi arc ... egyetlen élőlény s e m mutatkozik ... m é g a napot vagy az eget s e m láthatom ... és n e m hallom sem az emberek, sem a természet hangjait... heteken ...hónapokon keresztül... azt s e m t u d o m , h o g y m i k o r l e s z e n n e k v é g e . . . Végül - kómába zuhanok: U g y a n h a l l o m az e m b e r e k szavait, és é r z e m érin­ tésüket ... de n e m tudok válaszolni, jelezni nekik ... S m o s t visszatér b e l é m az élet: visszatérek m u n k á m h o z és gondjaimhoz ... k é n y e l m e m h e z é s m e g s z o k á s a i m h o z ... az. e m b e r e k k ö z é . . . d e é r z e m a z t is. h o g y m á r n e m v a g y o k u g y a n a z , mint aki voltam, gány mert megtapasztaltam a ma­ szigorúságát...

ez a látvány olyan bölcsességgel tölt el e n g e m , amelyet meg. Ezért Jézussal maradok, és csak figyelem ... gondolkodással sosem szerezhetnék

Időnként szivem visszatér a getszemáni kertben szenvedő Jézushoz ... Figyelem, a m i n t Istenével küzd ... sorsával vívódik ... 68

E r r e figyelek m i n d a d d i g , a m í g c s a k h a l l a n i v é l e m a mantrát...

Ha m á r hallottam volna a mantrát egy korábbi

A

vulkán

önmagamba

szálláskor,

akkor

elképzelhetem, szóra, vagy

hogy ismét azt hallom, de n e m szükséges a h h o z ragaszkodnom, gondolhatok más mondatra is...

Guruk,

irók. barátok, a k ö r n y e z e t e m segítségét

k e r e s e m , h o g y m e g t a l á l j a m a b é k é m e t , h o g y lel­ k i l e g e r ő r e kapjak, v a g y e g y s z e r ű e n c s a k m e g i s ­ m e r j e m é l e t e m é r t e l m é t . De a s e g í t s é g e k ü l s ő for­ r á s a i s o h a s e m tudják a b e l s ő , m é l y e b b forráso­ kat helyettesíteni.

A m i n t m e g h a l l o m a m a n t r á t . é n i s azt m o n d o g a ­ tom m a g a m b a n ... M i n d e n egyes ismétléskor mély. titokzatos béke árad lényem közepéből, mindaddig, amig egész bensőmet be nem tölti... Ez a b é k e a g y o m r o m o m k e r e s z t ü l terjed, lábamat ... testem m i n d e n porcikáját ... M i n d e n alkalommal, a m i k o r a szent szót ismét­ lem, a béke m é l y e b b és m é l y e b b lesz b e n n e m ... Az ismétlés minden egyes alkalmával ellazulok, l é n y e m e t m e g n y u g o d v a Isten k e z é b e h e l y e z e m . . . így aztán az izgalmak lassan elhalványulnak ... Olyan helyzetekben látom magamat, amelyeket k o r á b b a n f é l e l e m b ő l é s g y á v a s á g b ó l e l k e r ü l t e m ... - a m a n t r a m a g a b i z t o s s á tesz és m e g e r ő s í t . . . A gyakorlat befejezéseként m é g egyszer behatolok lényem közepébe, hogy érezzem a benső tűz me­ legét ... S hogy megpihenjek a m a n t r á m adta szent erő­ b e n ... majd

A belső források keresésére indulok: E l k é p z e l e m , a m i n t l é n y e m l e g m é l y é n e k felkuta­ tására indulok ... Belül m i n d e n sötét... N y o m a sincs annak a b e n s ő fénynek, amiről a misztikusok írnak! ... A m i k o r elérem lényem közepét, egy fel-feltörő l á n g o l v e s z e k é s z r e , a szent tűz j e l k é p é i , a m e l y r ő l általában fogalmam sincs. Ritmusa van a láng fel-fellobbanásának ... S v a l a m i s z ö v e g e t , m a n t r á t is h a l l o k , a m e l y e t a láng fellobbanásának ritmusára mondanak. hangzik, mintha Jézus nevét hallanám, ilyesvalamit mint: ,.Én U r a m . én Istenem!", vagy ..Abba. A t y á m ! " , vagy „Jöjj Szentlélek", v a g y b a r m i mást ... 70 Úgy vagy

e l á r a s z t j a a fejemet és n y a k a m a t , a k a r o m a t és

71

S minden egyes állomásnál hallom Jézus Atyához Intézett szavait: ..Legyen m e g a Te akaratod!" Minden egyes alkalommal, amikor felháborodom a szenvedés ilyetén való megnyilvánulásaitól, zus F e l i d é z e m J é z u s a m a szavait, amelyeket akkor m o n d o t t , a m i k o r e l h a g y t a a z u t o l s ó v a c s o r a ter­ mét: . . H o g y a világ megtudja, mennyire szeretem a z A t y á t , i n d u l j u n k ! " A z A t y á t s z e r e t n i J é z u s szá­ m á r a n e m volt más, m i n t h o g y m i n d e n pillanat­ b a n alávetette magát az Ő akaratának. N é z e m , arnint k í n s z e n v e d é s é b e n i s a l á v e t i m a g á t az A t y a akaratának. Ú g y tűnik, mintha megérez­ t e v o l n a , h o g y m i l y e n f a j t a h a l á l l a l hal m a j d m e g . M a g a m elé képzelem, e g y m a g á b a n ül halála előtt n é h á n y nappal, s szenvedésének részletein gon­ dolkodik ... És m i n d e n egyes részre, a m e l y e t így előre látott, beleegyezőleg mondja, hogy: ..Legyen m e g a Te akaratod!" Most az emberiség szenvedésén elmélkedem: S a m i n t a z e g y e s s z e n v e d é s e k l e p e r e g n e k lelki s z e m e i m előtt, egyre csak m o n d o g a t o m : ..Legyen m e g a Te akaratod!" Most pedig a hatalmas, bizonytalan jövőre gondo­ lok ... a majdani kínszevedésernre ... és a h a l á l o m r a . . . s L á t o m a fájdalomtól elkínzott testeket: mindarra, ami még rám vár. azt mondom: „ L e g y e n m e g a Te akaratod!" L á t o m m i n d e n s z e n v e d é s e m e t , függetlenül attól, h o g y é n o k o z t a m - e saját m a g a m n a k , v a g y m á s o k , vagy csak egyszerűen az é l e t . . . V é g ü l á t t e k i n t e m saját é l e t e m e t : m i n d a z t , a m i ér­ telmetlen b e n n e . . . ami veszteség benne ... és ami elcsüggesztő ... miként tiltakozott szenvedésében. S s lázadok ellenük, felidézem m a g a m b a n , h o g y Jé­ bár i g y e k s z e m m i n d e n t ő l e m telhetőt m e g t e n n i , h o g y c s ö k k e n t s e m a s z e n v e d é s t , m e g t a n u l o m t ő l e ki­ mondani: ..Legyen m e g a Te akaratod!"

Beleegyezés

m i n d a z o k é n , akik n y o m o r o g n a k ... akik m a g á n y o s a k ... és félnek...

a b a l e s e t e k e t ...
kórházakat... koncentrációs táborokat... a kínzó kamrákat... 72

de a l e g n a g y o b b k o n f l i k t u s b e n n e m a kÖZÖtl van, amit én akarok hogy tegyek, legyek, illetve m á r tettem és a között, amit Isten akar ...

A

küldetés

Hogyan szabadithatnék meg másokat, amikor az én s z í v e m is rendetlen ragaszkodások foglya ... ha fél a j ö v ő b i z o n y t a l a n s á g a i t ó l . . .

Elképzelem
gát,

azt a jelenetet, a m i k o r J é z u s megbíz­

és a m ú l t b ű n e i t ő l ? . . . Hogyan t a n í t s a k m e g b o c s á t á s t , a m i k o r t e l e va­

za t a n í t v á n y a i t , h o g y h i r d e s s é k a m e n n y e k orszá gyógyítsanak é s ó r d ó g ó k e t ű z z e n e k k i ... ( L k 10,1-12) H o g y a n neveljek másokat O t t v a g y o k é n is. a m i k o r felsorolja a z o k n a k a ne­ vét, akiket erre a m u n k á r a kijelölt... Mit é r / e k akkor, a m i k o r m e g h a l l o m a saját neve met? ... S a k k o r , a m i k o r a r r a g o n d o l o k , h o g y m i l y e n is­ m e r e t l e n h e l y e k r e j u t o k m a j d így e l ? . . . M i l y e n e l ő k é s z ü l e t e k e t t e s z e k , m i e l ő t t útra ke­ lek?... Indulás előtt az Úr mindegyikünket személyesen fogad. A m i k o r m e g p i l l a n t o m szerető tekintetét, s z o m o r ú a n megállapítom, hogy bár a világ meg­ változtatására készülök, az én szivemnek leg­ Azért indulok, hogy együttérzésre tanítsam az alább annyira szüksége lenne a megváltozásra. H o g y a n adhatnék békét másoknak, amikor az én szivem terhelt? m á s v a g y o k valójában, mint. a m i n e k látszom ... mást prédikálok, mint amit teszek ...
74

gyok keserűséggel és nehezteléssel?... az igazság szenvedé­

l y e s s z e r e t e t é r e , m i k ö z b e n tele v a g y o k v é d e k e z é s i mechanizmusokkal... S o l y k o n o k u l r a g a s z k o d o m saját e l k é p z e l é s e i m ­ hez elutasítván m i n d e n változást? ... Hogyan bátorítsak másokat, amikor én olyan

g y á v a v a g y o k - m é g a p r ó c s e t e p a t é k b a n is, m e r t attól félek, h o g y m e g s e b e s ü l h e t e k , h o g y v a l a m i t e l kell u t a s í t a n o m , v a l a m i n e k e l l e n t kell m o n d a n o m . . . p e d i g félek a k e l l e m e t l e n s é g e k t ő l és az e l l e n á l l á s ­ tól . . .

embereket - m i k ö z b e n én m a g a m sokkal inkább hajlamos vagyok az ítélkezésre ... Hiányzik belőlem az Úr szívbéli gyengédsége, látok,

is

konfliktusokkal,

ellentmondásokkal

mert én ott is

megfontolt

rosszakaratot

ahol Ö tudatlanságot és g y e n g e s é g e t . . . Ix-lkesen j ö t t e m , h o g y a z Ú r á l d á s á t adja m i e l ő t t 75

elindulnék nodtam.

küldetésemre,

de

most

elbátortala­

H o g y a n csináljak forradalmat, m i k o r é n m a g a m m é g egyetlen egyet s e m tapasztaltam m e g ? í g y s z ó l o k a z Ú r h o z : „ N e k ü l d j é l e n g e m ! N e m va­ gyok rá méltó!" Mit válaszol erre? .

A

kockázat

H a l l o m Szent Pál szavait: „ A z Ú r J é z u s Krisztus l e l k e t ö l t s ö n el t i t e k e t ! " A r r a k é r e m a z U r a t , h o g y adja n e k e m a z Ő szi­ vét ... L á t o m , amint elveszi kő s z i v e m e t . . . s h e l y é b e teszi az Ó é l ő s z í v é t . . .

M e g í z l e l e m ezt a különleges érzést, a m i k o r az e m ­ ber valaki m á s n a k a szivével tér vissza környeze­ tébe: Valami imádságra késztet. Sietek a t e m p l o m b a , ahol imádkozni szoktam, de a szivem szokatlan dolgokat tesz... Forgalmas utcán haladok. Mindenütt a megszo­ kott tömeg, de m e g l e p ő d v e tapasztalom, hogy ma m á s k é p p n é z e k az e m b e r e k r e ... A látványuk egészen más, szokatlan gondolato­ kat és érzéseket ébresztenek b e n n e m ... Haza indulok. Miközben ballagok, m á s szemmel n é z e m a fákat, a m a d a r a k a t , a f e l h ő k e t és az ál­ latokat, az egész természetet ...

77

O d a h a z a v a g y a m u n k a h e l y e m e n figyelem a szá­ m o m r a k e l l e m e t l e n e m b e r e k e t , é s azt v e s z e m ész­ re, h o g y m á s k é p p e n viszonyulok hozzájuk ... U g y a n e z t ö r t é n i k a z o k k a l a z e m b e r e k k e l is. akik­ kel e d d i g k ö z ö m b ö s e n v i s e l k e d t e m . . . S m e g l e p ő d v e tapasztalom, hogy m é g azokkal is m á s k é p p e n bánok, akiket szeretek ... R á é b r e d e k , hogy az új s z í v e m m e l bátran viselke­ d e m o l y a n h e l y z e t e k b e n is, a m e l y e k e t e l e d d i g el­ kerültem ... V a n n a k pillanatok, a m i k o r szivem elolvad a gyen­ gédségtől ... m á s k o r pedig lángra lobban a felháborodástól... Az új szív f ü g g e t l e n n é t e s z : T o v á b b r a i s r e n g e t e g d o l o g h o z k ö t ő d ö m , d e a ra­ gaszkodásom eltűnik tudom engedni őket... B o l d o g a n k i i s p r ó b a l o m e z t : sorra v e s z e m ra­ gaszkodásaimat ... De aztán, a legnagyobb rémületemre azt veszem észre, h o g y e z a szív o l y a n h e l y z e t e k b e sodor, ahol bajba kerülök ... O l y a n e s e m é n y e k b e n é s k ö r ü l m é n y e k k ö z t talá­ l o m m a g a m , a h o l m á r n e m t ö r ő d ö m a saját ké­ n y e l m e m m e l ... O l y a n o k a t m o n d o k , a m e l y e k elidegenitenek má­ soktól ... Végül visszatérek az Ürhoz, hogy visszaadjam a szivét. É r d e k e s és izgalmas volt Krisztus szívével
78

é l n i , d e t u d o m , h o g y m é g n e m v a g y o k r á teljesen k é s z . N e m árt m é g e g y k i s s é ó v a t o s a n n e m ... Miközben visszaveszem szegény öreg szívemet, viselked­

úgy é r z e m , hogy m á r soha többé n e m leszek az. aki korábban voltam. Mert ha csak egy pillanatra is, d e m e g é r e z t e m , h o g y m i l y e n az, a m i k o r a z e m ­ berben a mi Urunk, J é z u s Krisztus szíve d o b o g .

úgy é r z e m , b á r m i k o r el

g y e r m e k k o r o m b ó l ...és k a m a s z k o r o m b ó l . . . Jelképeken keresztül megértem, hogy mit jelent létezésem ...

A

bizonyosság

K é p e k v i l l a n n a k fel a „ v e t í t ő v á s z n o n " , s én ö r ö m ­ teli c s o d á l k o z á s s a l n é z e m e z e k e t a j e l e n e t e k e t . . . legalább egy tucatnyit...

N a g y o n sötét s z o b á b a n v a g y o k ... és egyszer esak megjelenik Jézus ... a látomás egyre fényesebbé válik ... m í g n e m o l y a n f é n y árasztja e l a z e g é s z t e r m e t . a m e l y m i n d e n t csodálatos szépségűvé alakít á t . . . A „ v e t í t ő v á s z o n " most eltűnik ... Miközben átadom m a g a m ennek az átváltoztató Jelenlétnek, látom, ahogyan átalakulok ... P3gy i d e i g s z e m l é l g e t e m a z o k a t a t a g j a i m a t , a m e ­ lyek t ü n d ö k l ő e n s u g á r z ó v á v á l t a k . . . A J e l e n l é t r á m u t a l e g y falra, a m e l y e n m e g j e l e n i k egy látomás: lejátszódik m i n d a z a j ó , amelyeket é l e t e m s o r á n c s e l e k e d t e m , illetve a m e l y e k r a j t a m keresztül, általam történtek... A látomás most azokat a tulajdonságaimat mu­ tatja, a h o l s i k e r ü l t e l ő n y ö m r e v á l t o z n o m : legyőzött félelmeiméi ... azokat a nehezteléseimet és haragjaimat, ame­ lyektől sikerült m e g s z a b a d u l n o m ... a mégis megvalósított, lehetetlennek tűnő dolgo­ kat ... Látom ezen a csodálatosan életem minden megvilágított szakaszának tudatában vagyok az Úr jelenlétének ... m í g n e m az is elhalványul, s én egyedül m a r a d o k a s ö t é t b e n a l á t o m á s t ó l e l e i r e kelt s z i v e m m e l ... V é g e z e t ü l p e d i g f e l r a g y o g a z e l ő t t e m l é v ő n a p ér­ telme és szépsége ...

..vetítővásznon"

s z é p s é g e i t é s j ó s á g a l t : újszülött k o r o m b ó l . . . 80

N e m t u d o t t leszállni a k e r e s z t r ő l , ö n m a g á t s e m t u d t a m e g m e n t e n i , hát ö is c s a k e g y s z é l h á m o s volt.

A király

Megfosztották .1 t á m o g a t á s t ó l , segítségtől.
Még azok a barátai sem tudnak segíteni rajta. a k i k n e m futottak e l r é m ü l e t ü k b e n . . .

N é h á n y pillanattal J é z u s halála után ott találom m a g a m a G o l g o t a d o m b j á n állva, m i t s e m t u d v a a t ö m e g r ő l . M i n t h a t e l j e s e n e g y e d ü l l e n n é k ott. sze­ m e m e t a kereszten függő élettelen testre szege­ Megfosztották Istenétói a k i r ő l azt g o n d o l t a , h o g y a z atyja, a k i b e n b í z v a b í z o t t , h o g y majd m e g m e n t i s z ü k s é g i d e j é n . . . É s l á t o m , h o g y m é g é l e t é t i s e l v e t t é k , e z t a földi létet, a m e l y h e z , m i n t m i . o l y s z í v ó s a n r a g a s z k o ­ dott, amelyről n e m akart l e m o n d a n i . . . M i k ö z b e n a z é l e t t e l e n testet n é z e m , l a s s a n m e g ­ é r t e m , h o g y a l e g t e l j e s e b b s z a b a d s á g j e l k é p é t lá­ t o m . A k e r e s z t h e z s z ö g e z v e J é z u s s z a b a d é s élet­ tel teli l e s z . A g y ő z e l e m , s n e m a v e r e s é g p é l d á j a és ellenségei szemei e z . a m e l y n e m r é s z t v é t é r t kiált, h a n e m i r i g y s é g e t ébreszt. A n n a k a z e m b e r n e k a m é l t ó s á g á t s z e m l é l e m itt. aki m e g s z a b a d í t o t t a m a g á t m i n d a t t ó l , a m e l y r a b ­ szolgaságba igáz bennünket és összezúzza bol­ dogságunkat ... M i k ö z b e n erre a szabadságra tekintek, s z o m o r ú ­ an A Megfosztották szavahihetőségétől.
H2

zem ...
M i k ö z b e n a testet n é z e m , f i g y e l m e s l e s z e k a b e n ­ n e m lejátszódó gondolatokra és érzésekre ...

L á t o m a Megfeszítettet, akit mindentől megfosz­ tottak: Megfosztották méltóságától, ül van ruhátlanul barátai előtt... Megfosztották hírnevétől. G o n d o l a t b a n felidézem azokat az időket és jelene­ t e k e t , a m i k o r m é g t i s z t e l e t t e l b e s z é l t e k róla . . . Itt f ü g g m e g f o s z t v a a s i k e r t ő l . Emlékszem a mámoros évekre, amikor csodát z e n g e t t a k ö r n y é k , s ú g y tűnt, m i n t h a m e g v a l ó ­ sulna a m e n n y e k országa ...

számbaveszem közvélemény

rabszolgaságaimat: vagyok. Gondoljak csak

rabja

a z o k r a a p i l l a n a t o k r a , a m i k o r a k ö r n y e z e t e m Irá83

nyit

a

rólam

alkotott

elképzeléseivel

és

rólam

így aztán csodálattal szemlélem a Megfeszítettet, aki végső szabadságát kínszenvedésében nyerte el, a m i k o r r a g a s z k o d á s a i v a l v i a s k o d o t t , e l e n g e d ­

megfogalmazott véleményével... Sikerre éhezem. L á t o m magamat, amint menekülök a kihívások és a v e s z é l y e k e l ő l - m e r t ki n e m á l l h a t o m hibái­ mat ... b u k á s a i m a t . . . Az emberi vigasztalás rabszolgája vagyok: hány­ szor függtem barátaim elismerésétől és elfogadá­ sától ... s h a t a l m u k t ó l , amellyel enyhítették, csillapítot­ ták magányosságomat... így barátaim ..tulajdonává", s hányszor váltam

te ő k e t , s g y ő z e d e l m e s k e d e t t . L á t o m az e m b e r e k hosszú sorát az egész világon, akik ma, nagypénteken, letérdelnek a Megfeszí­ tett imádatára... É n itt a G o l g o t á n b o r u l o k i m á d a t r a , teljesen m e g ­ f e l e d k e z v e a k ö r ü l ö t t e m l é v ő z a j o s t ö m e g r ő l : le­ t é r d e l e k , h o m l o k o m m a l m e g é r i n t e m a földet, s a z t k í v á n o m , h o g y é n i s m e g s z e r e z z e m a z t a sza­ badságot és győzelmet, a m e l y a kereszten függő testből sugárzik. így imádom súlyos Őt. hallom szívemben utánam

hányszor vesztettem el szabadságomat ... G o n d o l j a k a r r a . h á n y s z o r l e t t e m I s t e n e m rabszol­ gája. G o n d o l j a k a r r a . h á n y s z o r p r ó b á l o m Ő t a r r a hasz­ nálni, h o g y bebiztosítsam életemet, h o g y zavarta­ lan és fájdalommentes legyen ... É s h á n y s z o r tesz r a b s z o l g á j á v á a T ő l e v a l ó féle­ l e m ... a z a z i g y e k e z e t e m , h o g y r í t u s o k é s b a b o n á s cse­ lekedetek által megpróbálom magam Istennel s z e m b e n bebiztosítani ... V é g ü l g o n d o l j a k a r r a is. h o g y m i l y e n g ö r c s ö s e n k a p a s z k o t l o m az é l e t b e ... mennyire megbénítanak a különböző félelmek: egyszerűen képtelen vagyok a kockázatvállalásra, m e r t attól félek, h o g y e l v e s z í t e m b a r á t a i m a t v a g y a h í r n e v e m e t , k a r r i e r e m e t , é l e t e m e t v a g y Istene­ m e t ... 84

Miközben

visszhangzani engem!"... É s e z e k e t is:

szavait:

,.Ha

a k a r s z j ö n n i , v e d d fel k e r e s z t e d e t , é s ú g y k ö v e s s ,,Ha a f ö l d b e h u l l o t t g a b o n a s z e m

m e g n e m hal, e g y m a g a m a r a d ..."

KRISZTUS

gosan birtokolni akar e n g e m ( korlátozza szabad­ s á g o m a t ; é s n e m adja m e g a z t . a m i t é n s z e r e t n é k vagy amire szükségem lenne.

A

találkozás

H a v a l a m i l y e n n e h e z t e l é s bujkál b e n n e m , a k a p ­ csolatom akkor erősödik, neheztelésem. Ezért ha tudatosul b e n n e m ha megkérdezem legjobb,

A J é z u s K r i s z t u s h o z f ű z ö d ó k a p c s o l a t o m n a k óri­ ási Jelentősége van, hiszen én Is az Ö tanítványa vagyok. Ebben a gyakorlatban a vele való kapcso latot igyekszem elmélyíteni: E l k é p z e l e m , a m i n t azt k ö z l i k , h o g y t a l á l k o z n i fo­ g o k v e l e e g y m a g á n y o s h e g y tetején. A z o n n y o m ­ b a n e l i s i n d u l o k ... M i l y e n é r z é s e k é l n e k b e n n e m , a m i k o r arra g o n ­ d o l o k , h o g y h a m a r o s a n t a l á l k o z o m J é z u s Krisz­ tussal? ... A hegycsúcson egyedül vagyok, letekintek az

m a g a m t ó l , hogy J é z u s terhes-e s z á m o m r a : olyan barát-e Ő, akinek panaszos megjegyzései b ű n t u d a t o t ébresztenek b e n n e m ... aki n y o m á s t gyakorol r á m olyan d o l g o k a t köve­ telvén, a m e l y e k teljesítésére n e m v a g y o k k é s z ... aki birtoklási vágyával za? ... Ha igen. m o n d j a m m e g neki egészen őszintén ... és legyek figyelmes válaszára ... m i n d a d d i g , a m í g b e n e m l á t o m , h o g y n e m Ö . ha­ n e m a róla k i a l a k í t o t t k é p e m a l u d a s a d o l o g ­ ban ... szabadságomat korlátoz­

alattam elterülő síkságra ... A m i k o r é s z r e v e s z e m , h o g y Ó i s itt v a n . . . M i l y e n f o r m á b a n j e l e n i k m e g n e k e m ? ...

Miután meg

tisztáztuk

nézeteltéréseinket,

vizsgáljuk

kapcsolatunkat: lehetne nem barátságunkat legjob­

Mit t e s z e k ? ...
Barátságunkról beszélek vele: Legjobb, ha a negatív dolgokkal k e z d e m : az em­ b e r n e k általában kétféle negatív érzése lehet a b a r á t j á v a l : n e h e z t e l é s é s telelem. Akkor neheztelek a barátomra, olyan ha terhes lesz

Milyen jelzőkkel ban Jellemzni? ... Talán negatívak,

egészen

egyértelműek,

esetleg m é g ellentmondásosak is ezek a jelzők... De ha találóak, akkor barátságunk csak nyerhet, mert az általuk nyert meglátások elmélyítik kap­ csolatunkat. Nézzük, milyen hasonlatokkal tudnánk barátsá­

számomra amelyeket

amikor

elvárásai

vannak,

gunkat szemléltetni? ... J é z u s é s é n m e g b e s z é l j ü k , h o g y m e l y k é p e k len89

n e m a k a r o k teljesíteni; a m i k o r túlsáKK

nének a zésére ...

legalkalmasabbak

kapcsolatunk jellem­

A jelenből menjünk vissza a múltba. M e g g o n d o ­ l o m h o g y . mii jelenléti n e k e m . J é z u s K r i s z t u s gye rekkoromban?... És mit jelentett Ó n e k e m fejlődésem különböző szakaszaiban? ... V i s s z a e m l é k e z e m kapcsolatunk hullámzásaira ... M é g e g y d o l g o t m e g kell v i z s g á l n u n k : E l m o n d o m n e k i , h o g y m i t v á r o k t ő l e - mit szeret­ nék, ha m e g t e n n e értem ... ki l e g y e n ö s z á m o m r a . . . e s h o g y m i t a k a r o k tőle ... M e g k é r d e z e m a z t is, h o g y Ő m i t v á r t ő l e m . . . Elérkezett az idő. hogy elinduljon, ezért a j ö v ő b e tekintünk: Mit szeretnénk, h o g y a n alakuljon kapcsolatunk a j ö v ő b e n ? ... Van-e valami konkrétum, amit tehetnék ezért? ... A m i k o r J á n o s két t a n í t v á n y a afelől é r d e k l ő d ö t t , hogy Jézus hol lakik. így szolt hozzájuk: ,,Gyertek, é s n é z z é t e k m e g . " A r r ó l b e s z é l g e t e k J é z u s s a l , h o g y m i m i n d e n t lát­ t a m a z ó t a , m i ó t a m e g h í v o t t , h o g y v e l e l e g y e k ... s miket mutatóit Ő nekem ... Majd Van-e leiidézem még Fülöp szavait .Uram, mutasd ha Jézus F e l i d é z e m az e v a n g é l i u m o k b ó l azokat a jelenete­ ket, a m e l y e k b e n J é z u s így s z ó l t a z e m b e r e k h e z : ,,Jöjjetek!" E l k é p z e l e m , h o g y m e g s z ó l í t , e s e n v á l a s z o l o k rá. Jézus ma engem is

Az

ajánlat

m e g nekünk az Atyát - és az elég nekünk." valami, amit szeretném, megmutatna nekem?... ,.JöJj. szá­

Krisztus jelenléte elhalványul, de én m é g ott ma­ radok egy ideig, hogy minél j o b b a n magamba M i n d e n e g y e s t a n í t v á n y á t J é z u s így h í v t a : kövess engem!" Megkérdem magamtól, h o g y mit j e l e n l e t t m o m r a Jézus követése az évek során ... Egy másik hívás: J é z u s így szólt a tóparti halászokhoz: ..Gyeriek. és én emberhalászokká teszlek T i t e k e t . "
91

v é s h e s s e m azt az érzést, amelyet a Jézussal való t a l á l k o z á s váltott ki b e l ő l e m .

Gondoljak mindarra a lelkesedésre, hoztam másoknak ...

amelyet én

G o n d o l j a k a z o k r a , a k i k n e k j ó s á g á t v a g y a talen­ tumait az én szeretetem hozta felszínre ... F e l i d é z e m a z o k a t a p i l l a n a t o k a t , a m i k o r hitet é b ­ resztettem ott. ahol félelem u r a l k o d o t t . . . enyhülést ott. ahol fájdalom v o l t . . . a h o l a s z e r e t e t felváltotta a k ö z ö m b ö s s é g e t . . . ahol a béke m e g f é k e z t e az eröszakot ... Azokra gondolok, akiket mindennapi csetepaték kötöttek re ... Es ineanvuas/nni szavaiban: halásszá teszlek." ... E l m o n d o m n e k i . h o g y m i az, a m i l e g j o b b a n m e g „Jöjjetek h o z z á m mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket." M i c s o d a m e g h í v á s : h o g y b e n n e felüdüljek! Milyen szavak tolulnak ajkamra, amikor Jézus E l m o n d o m neki, hogy mely szavai gyakorolták rám a legnagyobb hatást... És végezetül: zám, Jézussal? ... Tanítványai, van jelen szó... H o g y a n , milyen formában volt Jézus j e l e n a mul­ tamban, ha egyáltalán jelen volt? ... és jelen életemben?... Azt i s m o n d t a : a z é r t j ö t t . h o g y m e g t a n í t s o n b e n 93 követói az néha elmondják, hogyan Jézus életükben. Elgondolkodom ,,Ha v a l a k i s z o m j a z i k , j ö j j ö n h o z ­ H o g y a n olthatja valaki szomját és hogy azok a szavak h o g y a n alakították az éle­ temet ... és igyon". így hív e n g e m ? . . . tetszett b e n n e ... és figyelmesen hallgatom, hogy mit válaszol er­ re ... ...Jöjj. e s é n emberle mindaddig, amíg rajtam keresztül m e g n e m hallottak egy hívást valami nemesebb­ Arra a hatásra gondolok, amit Jézus idézett elő az emberiség történelmében ... És az én életemben ... Majd beszélgetni kezdek vele:

Az Úr

a z o n , h o g y mit Jelent s z á m o m r a ez a . . j e l e n l é t "

nfmkct szeretni. Milyen szeretetre tanított e n g e m J é z u s ? ... Ha szeretek, m e n n y i b e n J é z u s é r d e m e ez? ... A / l i s m o n d t a : azért lett k ü l d v e , h o g y m e g s z a b a ­ dítsa az embereket. Megtapasztaltam-e ezt? ... v a g y p e d i g é p p e n e l l e n k e z ő l e g , k o r l á t o z v a é s el­ n y o m v a éreztem m a g a m követeléseitől ... tanításától ... Vagy egyszerre éreztem mindkettőt: a szabadu­ lást é s a z e l n y o m á s t is? . . . M e l y területeken? ... Mielőtt befejeznénk beszélgetésünket, megkérde­ z e m m a g a m t ó l , m i l y e n h a t á s s a l v o l t J é z u s a teg­ napi n a p o m r a ... É s e l m o n d o m neki. hogy mit gondolok, milyen h a t á s a l e s z m a i g o n d o l a t a i m r a , s z a v a i m r a é s cse­ lekedeteimre ... E l k é p z e l e k egy o l y a n h e l y e t , a h o l e g y e d ü l l e h e t e k Jézus Krisztussal... Milyen nem?... A v e l e folytatott m a i b e s z é l g e t é s e m t é m á j a a hit: A h i t n e m m á s , m i n t a z é r t e l e m b e l e e g y e z é s e ab­ b a a z i g a z s á g b a , a m e l y e t I s t e n nyilvánított ki. A b b ó l a sok igazságból, a m e l y e t a Szentírásban találok Jézus Krisztusról, kiválasztok néhányat, amelyeket leginkább fontosnak gondolok ... Majd erról a sajátos hitvallásról, krédóról beszél­ getek Jézussal... A hit a s z a v a k i g a z s á g á v a l és az í g é r e t e k k e l foglal­ kozik. J é z u s ígéreteiből én hányban hiszek? ... Erről is beszélgetek vele ... Hinni annyit jelent, mint bízni. Bízom én J é z u s K r i s z t u s b a n ? ... E l m o n d o m neki, hogy ez h o g y a n nyilvánul m e g a gyakorlatban ... H a .Jézus t a n í v á n y a v a g y o k , a z n e m e l é g . h a csak
95

A teremtő

érzéseket

és

válaszokat

ébreszt

ben­

é n h i s z e k b e n n e . É p p a n n y i r a fontos a z , h o g y Ő i s higgyen bennem. A barát előhív, m e g t e r e m t egy b i z o n y o s tulajdon­ ságot b e n n e m - éppúgy, ahogy a szerető megal­ kotja a s z e r e t e t t e t , v a g y a M e s t e r a t a n í t v á n y á t . H i s z - e b e n n e m J é z u s e z z e l a fajta h i t t e l ? M i t v e t t é s z r e m á r így b e n n e m , m i t hozott felszínre belő­ l e m ? Elképzelem, amint szavakba ónti e z e k e t . . . A m i k o r J é z u s e l ő s z ö r p i l l a n t o t t P é t e r r e , a félős é s i z g á g a P é t e r r e , o l y a t l á t o t t m e g b e n n e , a m i t sen­ k i s e m m e r t v o l n a m é g e l k é p z e l n i s e m róla, é s e l n e v e z t e őt Sziklának. - Péter pedig végül is azzá vált, a m i t a neve jelentett. N e k e m milyen nevet vagy neveket ad J é z u s ? ... Figyelmesen hallgatok rá... majd válaszolok is szavaira ... A z e l s ő . a m i a n e v é h e z k a p c s o l ó d i k az. h o g y M e g ­ váltó. Az én számomra is az? Milyen körülmények között?... milyen alkalmakkor?... S a m i k o r é n i s így s z ó l í t o m Ő t , m i t j e l e n t e z szá­ m o m r a ? ... E l m o n d o m n e k i is, h o g y m i t g o n d o l t a m e z e k r ő l a kérdésekről ... m a j d Ő is v á l a s z o l . . . E g y m á s i k titulus, a m i v e l a S z e n t í r á s illeti, a z Ű r . E l m o n d o m neki. hogy mit jelent s z á m o m r a Őt Ürnak szólítani... és Ő ismét válaszol erre ...
97

A

felismerés

M a i i m á m b a n a z z a l a z é l e t b e v á g ó a n f o n t o s kér­ déssel foglalkozom, hogy ki is nekem J é z u s Krisz­ tus? Kezdésként odaképzelem m a g a m az Ő jelenlétébe - ez a j e l e n l é t o l y a n , h o g y hagyja, h o g y t e l j e s e n önmagam legyek... Majd elkezdek vele beszélgetni azokról a megszó­ lításokról, titulusokról, amelyekkel Őt illették.

A S z e n t í r á s tanítónak is nevezi Ő t . E l g o n d o l k o ­ d o m azokon, amelyekre Ő tanított... majd megkérdezem, hogy milyen tanítványnak lát Ő e n g e m ... V a n n é h á n y o l y a n m e g s z ó l í t á s is, a m e l y e k e t J é ­ z u s a d o t t saját m a g á n a k : É n v a g y o k a f e l t á m a d á s és az élet. Valóban Jézus az én életem? S mit jelent ez m i n d e n n a p j a i m b a n ? ... A z t is mondta magáról, hogy Ő barát. „ B a r á ­ t a i m n a k m o n d a l a k titeket, m e r t m i n d e n t . . . t u d ­ tul a d t a m nektek." K e t t ő n k b a r á t s á g á b a n s z á m o m r a m i t adott tud­ tul? ... M o s t pedig félreteszem a S z e n t í r á s t , és hagyom, h o g y s z i v e m saját m e g s z ó l í t á s á b a n fejezze k i azt, a m i t Krisztus iránt é r e z . . . Figyelem, hogy Jézus hogyan válaszol erre ... Csak akkor válaszolok, amikor már n e m bírom m a g a m tovább visszafogni de akkor is csak egy s z ó v a l . . . vagy hallgatással... N e m válaszolok azonnal erre a kérdésre, h a n e m egy jó ideig h a g y o m , hogy többször is visszhan­ gozzék a fülemben... S k ö z b e n a r r a figyelek, h o g y a s z i v e m h o g y a n re­ zonál rá... M o s t pedig hallom, amint J é z u s h o z z á m szól ügy, ahogy azt az evangéliumban hallhattuk. Ezt m o n d j a , p é l d á u l : ,,És t e k i n e k m o n d a s z e n g e m ? " A körülöttem lévő zajokra figyelek ... hogy j o b b a n felkészüljek az evangélium hallgatá­ sára.

A válasz

Ugyanezt teszem még néhány más evangéliumi r é s s z e l is: „Szeretsz te engem?" „Jöjj, kövess engem!"

99

..Annyi idő óta veletek vagyok, és n e m ismertél meg engem?" ,,Hiszel? A k i hisz. a n n a k m i n d e n lehetséges."

Az úttörő

A z e l m é l k e d é s t L u k á c s e v a n g é l i u m á n a k 4 . fejeze­ t é b ő l a 14-től 30-ig terjedő r é s z a l a p o s á t o l v a s á sával kezdjük, amelyben Jézus Názáretbe való visszatéréséről v a n szó. Elképzelem m a g a m n a k a názáreti falucskát... elhelyezkedését ... a házakat ... a zsinagógát ... a falu kütját . . . Elgondolom: mekkora izgalmat keltbetett az a

hir, h o g y a fiatal próféta h a z a t é r . . . S l á t o m a k é t k e d é s t is . . . Jézus ket ... m é g távollétében is ... saját falujában is megosztja az embere­

Ellentétet szül n e m c s a k a jok es a rosszak kőzött,
h a n e m a j ó k a t is megosztja, mert látok j ó n é h á n y tisztességes embert, akik Jézus ellen vannak, olyanokat, akiknek jó okuk van Öt kritizálni, s egyáltalán nem tűnnek rossznak ... O t t ü l ő k a z s ú f o l á s i g m e g t e l t z s i n a g ó g á b a n , ér­ z e m a feszültséget, a várakozást, m i k ö z b e n J é z u s felolvas kezdi... 101 egy részt a tekercsből, és magyarázni

Ú g y tűnik, h o g y m é l t ó s á g t e l j e s s z a v a i m é g e l l e n ­ ségei figyelmét is lekötik... B o l d o g v a g y o k , h o g y m é g őket i s m e g n y e r t e . . . És mélységesen lehangol, amikor azt látom, hogy megsérti ő k e t . . . Miért ragaszkodik annyira a konfrontációhoz? ... L á t o m a feldühödött tömeget, és s z o m o r ú a n né z e m . ahogyan kitoloncolják a faluból... A z eset u t á n e g y e d ü l t a n í t v á n y tele v a g y o k válaszol. - H o n n a n v e t t e d a b á t o r s á g o t ? - k é r d e z e m . - Te sosem félsz? M a j d azt k é r d e m : Miért f o r d í t o d ő k e t m a g a d e l l e n ? . . . - M i é r t v a n az, h o g y m é g a r o k o n a i d , falubelijeid sem ismernek fel?... - T a l á n bizony én is egyike v a g y o k azoknak, akik n e m i s m e r n e k fel T é g e d ? . . . Válaszul rámutat néhány olyan v e l e m együtt élő e m b e r r e , a k i k s z e n t s é g é t é s z r e s e m v e s z e m , mert túlságosan lek ... Szememet felnyitva találomra kiválaszt néhány o l y a n e s e m é n y t is, a m e l y e k a k e g y e l e m forrásai lehettek volna, de én észre s e m v e t t e m őket, mert annyira közönségesnek látszottak... a hibáikra és hiányosságaikra figye­ üldögélek Jézussal. É n . a kérdésekkel. Ő. a Mester

Befejezésül m e g k é r d e z e m : R á t a l á l o k - e v a l a h a is. U r a m . a r r a a forrásra, amelyből szavaid és bölcsességed folyik? ... - M e g t a l á l o m - e v a l a h a is b á t o r s á g o d f o r r á s á t ? Mit válaszol erre?

102

Ha elfogyasztjuk ezt a k e n y e r e t , ezt a m e g t ö r t tes­ tet, akkor szükségszerűen hogy üldözni részesedünk Jézus fognak bennünket k í n s z e n v e d é s é b e n é s h a l á l á b a n is. H a l l o m , a m i n t megjövendöli,

Az ígéret

m é g saját r o k o n a i n k i s . . . I m á d k o z o m tehát azért a bátorságért, amelyből a m á r t í r o k erőt, k i t a r t á s t m e r í t e t t e k , és a lelki­

R é g e n az volt a szentek szokása, hogy az úgyne­ v e z e t t lelki s z e n t á l d o z á s t g y a k o r o l t á k - a v á g y b é ­ li s z e n t á l d o z á s l .

e r ő é r t , h o g y ú g y tudjak é l n i é s b e s z é l n i , a h o g y J é z u s ... K ü l ö n l e g e s , szent ajándékot Nem a is ad J é z u s e z e n a békéjét, ahogy

M e g p r ó b á l o m én is ugyanezt. O d a k é p z e l e m ma­ g a m a t az utolsó vacsora termébe ... mintha én m a g a m is részt v e n n é k a l a k o m á n .

vacsorán:

békét.

világ

m o n d j a , h a n e m az Ő b é k é j é t . E l g o n d o l k o d o m e szavak értelmén ... É s k é r e m ezt a z a j á n d é k o t m a g a m é s s z e r e t t e i m számára ...

Megfigyelem, ahogy Jézus kezébe veszi a kenye­ ret, m e g á l d j a é s s z é t o s z t j a . A m i k o r á t v e s z e m ke­ z é b ő l a n e k e m j á r ó falatot, a r r a g o n d o l o k , h o g y m i t s z e r e t n é k , m i t J e l e n t s e n s z á m o m r a ez a ke­ nyér ... Ezután Szavai Jézus beszel hozzánk, lanitványokhoz. Majd ünnepélyesen ígéretet tesz. Azt mondja, h o g y sírni és j a j g a t n i fogunk, a v i l á g p e d i g ö r v e n ­ d e z n i fog. ,,de újra látlak m a j d titeket - m o n d ­ j a - , a s z í v e t e k ö r ü l n i fog. é s ö r ö m ó t ó k e t n e m v e ­ szi el t ő l e t e k s e n k i . " Azért i m á d k o z o m , hogy az elfogyasztott kenyér állal mindig, az élet csúcsain és v ö l g y e i b e n is m e g t a p a s z t a l h a s s a m a feltámadt Úr ö r ö m e t a d ó Jelenlétét . . . E l ő s z ö r is új parancsot ad számunkra, hogy úgy szeressük egymást, mint ahogyan Ő szeretett bennünket. Azért i m á d k o z o m , hogy ez a kenyér erősítsen e n g e m a szeretetben ... É s a z t k u t a t o m m a g a m b a n , h o g y m i t j e l e n t szá­ m o m r a a szeretet, ben ... m e n n y i r e fontos az életem­ J é z u s ezután imádkozni kezd értünk. M a g a m elé k é p z e l e k n é h á n y o l y a n j e l e n e t e t a j ö v ö m b ő l . a m i k o r úgy érzem, hogy s z ü k s é g e m lesz majd jelenlétére, és b í z o m abban, hogy Ö valóban v e l e m lesz ... lényegesek e k e n y é r e l f o g y a s z t á s a alkal­

m á v a l , ezért n a g y o n ö s s z e s z e d e t t e n figyelek rá:

Figyelme

sen hallgatom, majd én is imádkozok Jézus sz.m

dekának
104

beteljesüléséért. 105

Azért

fohászkodik.

hogy mindnyájan egyek legyünk, a h o g y Ő és az A t y a e g y e k , s h o g y ez l e g y e n az a j e l , a m i b ő l a vi­ lág megtudja, hogy Ő az Atyától j ö t t . . . M o s t pedig azért i m á d k o z o m , h o g y ez a kenyér, ahol Jen . . . J é z u s a z o n a z éjjelen m é g s o k á i g b e s z é l t . A v a c s o ­ rának m á r lassan vége. a m i k o r J é z u s felemel egy b o r r a l teli k e l y h e t . F i g y e l m e s e n h a l l g a t o m a z o k a t a s z a v a k a t , a m e l y e k e t a k e h e l y felett m o n d . . . A b o r t k é z r ő l - k é z r e adják, s a m i k o r én l h a t o m be­ l ő l e , a z é r t f o h á s z k o d o m , h o g y a s z e r e t e t t ő l telje­ sen megrészegedjem és feloldódjam b e n n e ... elfogyasztják, mindenütt egységet terem-

tamba kapaszkodom, mert a múlt már csak em­ lék, c s a k a g o n d o l k o d á s o m t e r m é k e . N e m a v a l ó ­ ság. A k i t e h á t a t e g n a p b a n él. az h a l o t t .

Megváltás

Ezért e l e n g e d e m a t e g n a p j a i m a t , a z t a h a j l a m o ­ m a t , h o g y a t e g n a p b a n éljek. A m ú l t h o z v a l ó ra­ gaszkodás egyik módja a s é r e l m e i n k h e z v a l ó ra­

Tudatosítom tudotosítom

helyzetemet, magamban

hogy azokat

most az

ebben

a

g a s z k o d á s . E l s ő l é p é s k é n t a j e l e n b e n v a l ó teljes é l e t felé e g y listát k é s z í t e k a z o k r ó l a z e m b e r e k r ő l , akikre valamiért neheztelek... M e g b o c s á t o k mindegyiknek, feloldozom őket( ke­ g y e l m e t a d o k nekik és e l e n g e d e m őket ... N e m t u d o k ú g y m e g b o c s á t a n i , h a azt é r z e m , h o g y c s a k ők a v é t k e s e k , s én teljesen á r t a t l a n v a g y o k . B e kell l á t n o m , h o g y a z e l k ö v e t ő v e l e g y ü t t é n i s felelős voltam mindazért a bántalmazásért, amelynek áldozata lettem ...

s z o b á b a n v a g y o k ... érzéseket. a m e l y e k e t a t e s t e m b e n é r z e k ... a rajtam lévő ruhák h o z z á m simulását... a szék keménységét... tudatosítom m a g a m b a n a k ö r n y e z e t e m neszeit és zörejeit... é s t u d a t o s í t o m m a g a m b a n m i n d e n e g y e s léleg­ zetvételemet ... T u d a t o m a t m o s t pedig arra a tényre fordítom, hogy élek ... Elképzelek m a g a m b a n egy virágzó növényt, vagy e g y é l e t t e l teli á l l a t o t . . . Olyan Milyen ben? ... S z á m o m r a mit j e l e n t a z é l e t i g e n l é s e ? . . . személyre gondolok, tulajdonságokat aki m i n d e n i z é b e n fel e személy­ ..igent" m o n d az életre ... fedezek

N e h é z a k k o r m e g b o c s á t a n i v a l a k i n e k , h a csele­ k e d e t é t c s a k ú g y t u d o m felfogni, rnint a G o n o s z m e g t e s t e s ü l é s é t . A h e l y z e t az, h o g y az általa e l k ö ­ vetett sérelem a javamat szolgálta. Olyan eszköz v o l t . a m e l y e t I s t e n arra h a s z n á l t , h o g y s z a m o m r a kegyelmet hozzon. Mint a h o g y Isten .Júdást is eszközként használta, hogy az emberiség es Jé zus k e g y e l m é r e találjon ... Ha m á r n e m a k a r o k a m ú l t b a n é l n i . a k k o r a saj­

Egy dolog biztos: múltját és jövőjét...

nem

lehet

az életre anélkül

n á l k o z á s a i m a t i s é p p ú g y e l kell h a g y n o m , m i n t a sérelmeimet. Mindazt, amire veszteségként gon­ dolok, ezek: hibáim. a z élettől kapott s e b e i m hátrányaim.

igent mondani, hogy az ember m e g ne tagadná

A m ú l t . T e g n a p . N e m é l h e t e k teljesen, h a a m ú l 108

109

hogy n e m voltak lehetőségeim az életben, az úgynevezett rossz tapasztalataim ... M e g kell t a n u l n o m , h o g y m i n d e z t á l d á s n a k te­ k i n t s e m . M e r t a z élet t á n c á b a n m i n d e n a z é r t dol­ gozik össze, hogy nekünk jót tegyen.

Az élet n e m a h o l n a p : az élet m o s t van. Mint a h o g y m o s t , a j e l e n b e n v a n a s z e r e t e t . . . Isten... és a b o l d o g s á g is ... Azokra a dolgokra gondolok, amelyekre m o h ó n

H a m á r m e n t e s v a g y o k s a j n á l k o z á s a i m t ó l é s sé­ relmeimtől, akkor a jó tapasztalataimat és élmé­ nyeimet is el kell engednem. A tapasztalatok, a k á r c s a k a földi j a v a k , f e l h a l m o z ó d h a t n a k , s ha ragaszkodom fogok élni. Ezért istenhozzádot mondok mindannak, amit k i n c s k é n t ő r z ö k a m ú l t a m b ó l , l e g y e n e k a z o k sze­ mélyek ... helyek... elfoglaltságok, m u n k á k ... vagy é p p e n tárgyak. S o s e m látjuk v i s z o n t e g y m á s t , m e r t a m i k o r vis­ szatérek, ezek a személyek és tárgyak már meg­ változnak. Én is m á s leszek már. nekik, de e l b ú c s ú z o m tőlük. E l e n g e d t e m t e g n a p j a i m a t . D e m é g m e g kell sza­ b a d u l n o m h o l n a p j a i m t ó l is, m e r t a m ú l t h o z ha­ s o n l ó a n a j ö v ő is h a l o t t - c s a k az é r t e l e m tákol­ m á n y a - s ha a b b a n é l e k , a k k o r h a l o t t v a g y o k a j e l e n r e , arra, a m i itt é s m o s t v a n . E z é r t h á t a t f o r d í t o k m i n d e n k a p z s i s á g o m n a k , sóvárgásomnak és érvényesülési szándékomnak, mindannak, amit m e g akartam szerezni, amit m e g akartam tenni az életben, h o g y egyszer majd valaki legyen b e l ő l e m ...
110

v á g y ó d o m , és képzeletben eltaszítom ezeket ma­ g a m t ó l ... Áldott megkönnyebbülés! Mert amikor elhagyom kapzsi élhetek. Egy darabig ízlelgetem ezt a m e g k ö n n y e b b ü l é s t és szabadságot ... M i u t á n így m e g s z a b a d u l t a m a j ö v ő t ő l és a m ú l t ­ tól, a j e l e n b e t é r e k , h o g y o l y a n n a k é r e z z e m é s ta­ p a s z t a l j a m a z é l e t e t , a m i l y e n a z itt é s m o s t : m e r t a z ö r ö k élet m o s t v a n , a z ö r ö k é l e t itt v a n : figyelek a k ö r ü l ö t t e m l é v ő z a j o k r a . . . tudatosítom m a g a m b a n a be- és k i l é g z é s e i m e t . . . testem érzéseit... h o g y a m e n n y i r e c s a k lehet, a j e l e n b e n l e g y e k . vágyódásaimat, megszabadulok aggódá­ saim és szorongásaim kötelékeitől, és szabadon

hozzájuk,

akkor ismét a múltban

minden más

lesz. Ezért e l b ú c s ú z o m tőlük, köszönetet m o n d o k

hogy bolondnak néznek ... hogy megkritizálnak ... amikor hagytam, sanak ... hogy megsértsenek, megbánt­

Veszély

a m i k o r vállaltam, h o g y én o k o z o k fájdalmat má­ soknak ... Akkor éltem igazán!

A z o k r a a z i d ő s z a k o k r a g o n d o l o k , a m i k o r ú g y ér­ zem, hogy igazán élek... majd azokra, amikor inkább halottnak érzem Az élet m á s . m i n t amit én elképzelek a j ó r ó l és a rosszról: én besorolom, hogy mely dolgok a jók. Eltűnődöm ket akkor h o g y élek ... é s a z o k o n , a m e l y e k e t akkor, a m i k o r h a l o t t n a k é r z e m m a g a m ... A z é l e t i r t ó z i k a b i z t o n s á g t ó l : m e r t a z é l e t azt j e ­ lenti, h o g y a z e m b e r vállalja a v e s z é l y t , kiteszi m a g á t k ü l ö n f é l e f o r m á i n a k , m é g a h a l á l n a k Is. J é z u s azt mondja, h o g y aki m e g akarja menteni é l e t é t , e l v e s z í t i azt. a k i p e d i g k é s z e l v e s z í t e n i , a z m e g n y e r i azt... A z o k r a az időszakokra gondolok, a m i k o r vissza h ú z ó d t a m a veszély vállalásától... amikor kényelemben és biztonságban éltem ... Ezek azok az idők. a m i k o r m e g r e k e d t e m . Most pedig azokra az időkre gondolok, bátran kockáztattam ... v á l l a l t a m , h o g y h i b á z o m ... hogy sikertelen leszek...
112

A z élet a z é , a k i k o c k á z t a t . A g y á v a e l p u s z t u l .

m a g a m ... azokon a tulajdonságokon, amelye­ öltök magamra, amikor úgy érzem,

m e l y e k e t é r d e m e s k e r e s n e m , illetve, h o g y m e l y e k a rosszak, s kerülendők. E n n i a t u d á s fájáról a n n y i , m i n t k i ű z e t n i a P a r a ­ d i c s o m b ó l . M e g kell t a n u l n o m m i n d a z t e l f o g a d n i , a m i t a z é l e t m a g á v a l h o z , l e g y e n a z é l v e z e t , fájda­ lom, szomorúság vagy öröm. M e r t ha e l z á r k ó z o m a f á j d a l o m t ó l , e l h a l a g y ö n y ö r észlelésére magam, való képességem. magamban Megkeményítem mindazt, vélek. amit Eb­ elnyomom

kellemetlennek és revség és halál. Ezért elhatározom,

nemkívánatosnak

ben a k e m é n y s é g b e n és e l n y o m á s b a n lakik a m e ­

h o g y teljességében

megízle­

l e m a j e l e n p i l l a n a t é l m é n y é t - a n é l k ü l , h o g y azt jónak, vagy rossznak bélyegezném. Azokra az é l m é n y e k r e gondolok, tapasztalatokra, a m e l y e k t ő l félek é s r e t t e g e k . . . amikor a m e n n y i r e c s a k t ő l e m telik, n e m állok n e k i k e l lent. e n g e d e m , h o g y m e g é r i n t s e n e k ... A z élet együttjár a v á l t o z a s s á l . A m i n e m v á l t o z i k .
113

az halott. G o n d o l a t b a n m a g a m elé idézek olyan embereket, akik megcsontosodtak ... majd azokra az időkre gondolok, megkövesedtem ... n e m volt b e n n e m s e m m i l y e n változás, s e m m i l y e n ú j d o n s á g : u g y a n a z o k a z e l n y ű t t f o g a l m a k é s vi­ selkedésbéli ugyanaz a szokások mentalitás, jellemztek ugyanaz továbbta az is. K é p z e l e t b e n b e l é p e k egy o l y a n b a r l a n g b a , a h o l teljesen e g y e d ü l v a g y o k ... L e ü l ö k egy sarokba, hogy az életről elmélkedjek. A z o k a z e m b e r e k , a k i k n e k j ó úgy, a h o g y v a n . m á r é l e t ü k b e n is h a l o t t a k , ö s z t ö n s z e r ű e n félnek a v á l ­ tozástól. B e n n e m milyen változások történtek az elmúlt hat hónapban?... M i l y e n változások lesznek m a b e n n e m ? ... Ezt a gyakorlatot azzal fejezem be, h o g y a körü­ löttem lévő természetre figyelek: olyan rugalmas, olyan áradó, törékeny, bizonytalan, annyira ki van téve az elmúlásnak - és m é g i s annyira élő! Sokáig szemlélem a természetet... M a arról m e d i t á l o k , h o g y a z élet m e n n y i r e sebzett é s t ó r ö t t , m e n n y i r e h a s z o n t a l a n é s m e n n y i r e té­ kozló: idegesség, amikor én is

A mennyek országa

u g y a n a z o k a szokások és előítéletek ...

M a g a m elé a magvakat,

képzelek virágokat, amelyek sosem

amelyek

az

út a

m e n t é n nyílnak ... tudtak kibújni földből... g y e n g e hajtásokat, a m e l y e k e t eltapostak az em­ b e r e k , l e l e g e l t e k a j ó s z á g o k , a m e l y e k e t felégetett

a perzselő n a p heve ...
A fejlődés m i n d e n e g y e s s z a k a s z á n e z r e k n e k kell elpusztulni ahhoz, hogy közülük egy virágba szökhessen ... L á t o m , a m i n t p e t e s e j t e k trilliói m e n n e k v e s z e n ­ dőbe, s magzatok pusztulnak e l . . . s újszülött c s e c s e m ő k sokasága hal m e g . . . M i r e egy felnő k ö z ü l ü k .

L á t o m milliók eredménytelen küzdelmét, akik hí 115

r e s s z í n é s z e k szeret n m e k lenni v a g y írók, politi­ kusok, szentek... de a l e g t ö b b j ü k n e k ez. s e m s i k e r ü l . . . csak egy maroknyinak. í g y é r k e z t e m e l é l e t e m b e n o d á i g a h o l m a tartok, de hogyan? u n a l o m t ó l elvesztegetett számtalan ó r á n keresz­ tül . . . haszontalan beszélgetések ... időtöltések, mulatozások ... m u n k á r a k é p t e l e n n é t e v ő b e t e g s é g e k által... vagy olyan Tengernyi szenvedéseken olyan keresztül, amelyet amelyeket felesleges b o l o n d fejjel é n h o z t a m m a g a m r a . . . energiával, tervezgetésre p a z a r o l t a m ... halva született elképzelésekre ... é s t e r m é k e t l e n v á l l a l k o z á s o k r a ... M e g s z e m l é l e m azt a temérdek lehetőséget, ame­ lyeket mind eldobtam m a g a m t ó l . . . talentumaimat, h a s z n á l t a m ... a kihívásokat, amelyeket nem m e r t e m elfogad­ ni . . . soha n e m létező ígéreteket... s ami m é g rosszabb, a soha be n e m tartottakat... Mindezt nem szomorúsággal és bűntudattal képességeimet, amelyeket nem

V i s s z a e m l é k e z e m arra a p é l d a b e s z é d r e , a m e l y e t az Úr mondott a m e n n y e k országáról: A szántóvető kiment a földre, hogy elvesse a m a g o k a t ; n é m e l y i k s z i k l á s talajra h u l l o t t , m á s o k t ö v i s e k é s b o g á n c s o k k ö z é , n é m e l y i k a z útra. a h o l e l t a p o s t á k v a g y a z é g m a d a r a i c s i p e g e t t é k fel, é s némelyik százszoros termést hozott, esetleg keve­ sebbet, csak harmincszorosát vagy hatvanszorosat... És én szeretem ezt az egész szántóföldet. Szere­ t e m a s z i k l á s talajt és a t e r m é k e n y földet is . . . az ö s v é n y t , a töviseket és a b o g á n c s o k a t is . . . mert m i n d r é s z e a z é l e t n e k . S z e r e t e m a z t a m a g o t is, a m e l y i k a n n y i r a t e r m é ­ keny ... é s a z t is. a m e l y i k c s a k a z á t l a g o t t e r m i . . . Ma különösen is szeretem azt a magot, amelyiket c s a k a z é r t v e t e t t e k el, h o g y a z t á n e l p u s z t u l j o n . . . s így m i e l ő t t f e l e d é s b e m e r ü l n e , áldott lesz es sze­ retetem megváltja ... Végül pedig a kereszten függő Megváltóra tekin­ tek, a k i n e k m e g t ö r t teste é s b e t e l j e s ü l e t l e n kül­ d e t é s e a z é l e t d r á m á j á t , d e főleg a z é n é l e l e m d r á ­ máját j e l k é p e z i . . . ót is szeretem, s miközben szívembe zárom, meg értem, h o g y valahol, valahogy m i n d e n n e k értel­ me van. hogy mindez megváltott, mindez gyönyö­ rű lesz e g y k o r , s fel fog t á m a d n i . . .

szemlélem, hanem türelmes megértéssel, mert az életet n e m c s a k sikereiben, h a n e m bukásaiban is szeretném megszeretni.

116

117

hogy hallok ... h o g y é r z e m a s z a g o k a t . . . a z í z e k e t . . . é s h o g y ta­ pinthatok ... hogy van é r t e l m e m ... a k a r a t o m ... és e m l é k e z é ­

A koldus

s e m ... v a n n a k végtagjaim ... és h o g y v a n n a k különféle s z e r v e i m ...

Ha arra g o n d o l o k , hogy m á r mi m i n d e n t megél­ t e m , r á é b r e d e k a r r a is, h o g y a z é l e t m i l y e n igaz­ ságtalan tud lenni: egyesek sokkal fiatalabban meghaltak ... ( g o n d o l a t o m b a n felidézek ilyen s z e m é l y e k e t . . ) e g y e s e k m é g egy órát sem élhettek ... Visszaemlékezem gyermekkoromra ... és fejlődésem egyes szakaszaira ... Valóban különleges kegyelmekben részesültem, olyanokban, amelyek messze felülmúlták mind­ a z t , a m i r e s z á m í t o t t a m , s főleg a m i t m e g é r d e m e l ­ tem volna! A z o k r a a tapasztalatokra és élményekre gondo­ lok, amelyben életem során részem volt - ama szívet m e l e n g e t ő b o l d o g o k é l m é n y e k r e ... és a fájdalmakra, amelyek segítségével lelkileg Most p e d i g arra .1 m é g é l ő s z e m é l y r e g o n d o l o k , aki a l e g k e d v e s e b b s z á m o m r a ... é s arra, a h o g y a n e z a férfi v a g y n ő b e a r a n y o z t a G o n d o l o k a felfedezéseimre ... Azokra a személyekre, akikkel a találkozást meg­ tiszteltetésnek éreztem ... A t a l e n t u m a i m r a és k é p e s s é g e i m r e ... arra. hogy l á t o k . . . 118 életemet... Holnap esetleg elveszítem ő t . . . Hisz olyen törékeny az é l e t . . . H a e l v e s z í t e n é m is, akkor sem panaszkodhat­ n ö v e k e d t e m ... Miután ezt belátom, tudatosítom magamban, hogy élhetek és élvezhetek m é g egy napot ... V é g i v e s z e m , h o g y m i m i n d e n t t e s z e k m a j d dél­ előtt . . . délután ... és este ... és hálatelt szívvel elfogadom szerencsés helyzete met... H a m a m e g h a l n é k is, a k k o r i s s o k k a l t ö b b e t k a p ­ tam m á r az élet áldásaiból, tett... Bármit tartogat is s z á m o m r a m é g az élet, az m á r csak ráadás, lek... ajándék amit meg sem érdeme­ mint ami megille­

n é k . H i s z oly s o k á i g v e l e m v o l t . . . 119

Isten a megmondhatója, hogy egy órára s e m volt hozzá j o g o m . . . Az élet oly igazságtalan volt: azokra gondolok, akik s o s e m tapasztalhatták m e g azt a gazdagsá­ got, amellyel ez a személy m e g a j á n d é k o z o t t . . . G o n d o l a t b a n e l m o n d o m neki ezt. s elképzelem, h o g y m i történik, h o g y a n v á l a s z o l . . . M o s t p e d i g t u d a t o s í t o m m a g a m b a n újra, h o g y e z a személy még ma is velem v a n ... s hálát adok érte. Elképzelem, ahogyan tudomásomra hozzák, hogy bal h ó n a p m ú l v a Megfigyelem,

A

felfedezés

megvakulok ...
milyen érzések kavarognak

hogy

b e n n e m e hír hallatára ... Óss/.eállílom a z o k n a k a z e m b e r e k n e k ... helyek nek . . . é s d o l g o k n a k a listáját, akiket ni, m i e l ő t t m é g e l v e s z í t e m l á t á s o m a t . Milyen érzések ébrednek bennem, amikor meg­ p r ó b á l o m m o s t így k é p z e l e t b e n látni ő k e t ? . . . Most pedig gondolatban végigkísérem egy átlagos napomat - vakként: a felkelést ... az utazást... az étkezést ... a z o l v a s á s t , t a p i n t á s útján . . . M i l y e n g o n d o l a t o k é s é r z é s e k v a n n a k b e n n e m ? ... A vakságnak milyen következményei lennének és a m i k e t s z e r e t n é k m é g e g y s z e r látni, e m l é k e z e t e m b e v é s ­

foglalkozásomra ... és a m á s o k h o z fűződő kapcsolataimra? ...

Elhatározom, hogy életem legalább annyira gyú121

m ö l c s ö z ó és boldog Írsz. mini amilyen megvakul á s o m előtt v o l t . . . és megfigyelem, hogy milyen hatással v a n rám ez az elhatározás ... A vakok nagyon sokszor képesek meglátni olyan dolgokat, a m e l y e k e t látó korukban n e m vettek észre. Melyek ezek? ... E gyakorlat befejezéséül m o s t e l t ű n ő d ö m azon. h o g y m e k k o r a gazdagságot is hozott s z á m o m r a a látás: A z l e n n é k - e , aki m a v a g y o k , h a s o s e m l á t t a m v o l ­ na a n a p f e l k e l t é t . . . a holdat... a virágba borult n ö v é n y e k e t . . . sem az emberek arcát? ... H a g y o m , hogy szívem visszatérjen azokhoz a gyö­ nyörű helyekhez és jelenetekhez, a m e l y e k n e k a s z e m e m , l á t á s o m által ö r v e n d e z h e t e t t . . . Ha a c s o d á l k o z á s a s z e m l é l ő d é s s z í v e , h á n y és hány misztikus pillanatot köszönhetek szemeim­ nek! Most ezekre gondolok ... Felidézem magamban ségnek azokat a a szeretetnek és gyöngéd­ amelyeket

és szórakozás nélkül... amelyet az olvasás adott s z á m o m r a ... Befejezésül m e g k é r d e z e m magamtól, fogom ma látásomat használni... hogy mire

megnyilvánulásait,

n e m kaphattam - vagy n e m a d h a t t a m - volna, ha n e m lett v o l n a l á t á s o m . . . E l k é p z e l e m azt is. h o g y m i l y e n lett v o l n a a z éle­ tem anélkül a tudás ... 122

E l k é p z e l e m , h o g y m i l y e n l e n n e e g y á t l a g o s na{ K ) m a r e g g e l i f e l é b r e d é s t ő l az esti e l a l v á s i g : mi lenne az első g o n d o l a t o m felébredésein u t á n ... hogyan étkeznék ...

Ébredés

hogyan tudnám szükségleteimet elvégezni ... munkámat... a terápiát ...

E l k é p z e l e m , h o g y v á l l a m t ö l leiele m e g b é n u l o k ... Megpróbálom, amilyen színesen csak lehet, el képzelni környezetemet... és megfigyelem gondolataimat, érzéseimet...

hogyan, mivel s z ó r a k o z n é k ... mit i m á d k o z n é k ... E s t e n é h á n y p e r c e t h á l a a d á s r a fordítok. H á l á s v a g y o k a b e s z é d a j á n d é k á é r t : h i s z e n ki tu­

L á t o m azokat a változásokat, amelyeket a paraü zis okozott életemben: m u n k á m b a n és más tevékenységeimben ... kapcsolataimban az ö n m a g a m r ó l kialakított képben ... ö n m a g a m h o z való hozzáállásomban ... imaéletemben és b a n ... az életről az életről alkotolt e l k é p z e l é s e m b e n E l k é p z e l e m p é l d á u l , h o g y h o g y a n r e a g á l o k a na­ pi h í r e k r e ... milyen a m u n k á h o z a viszonyom, hogyan értéke­ lem azt... h o g y a n viszonyulnék az időhöz ... az elért e r e d m é n y e k h e z . . . Istenhez fűződő kapcsolatom

d o m fejezni s z ü k s é g l e t e i m e t é s é r z é s e i m e t . . . m á s o k h o z t u d o k fordulni... sőt m é g s e g í t e n i i s t u d o k n e k i k . . . Hálás v a g y o k a hallásért: h a l l o m a z e n e hangjait, emberi hangokat... a m a d a r a k d a l á t és az

I lálás v a g y o k a látásért: nézhetem a virágokat... a fákat... a z éjjeli c s i l l a g o k a t . . . és a b a r á t a i m a r c á t . . . N a g y o n h á l á s v a g y o k a z izlelésért . . . a szagokért... és érintésért ... a gondolatokért... az emlékezetért... a képzeletért... és az érzésekért ...

a s z e r e l e i h e z ...
a fejlődéshez ... az élethez... a gyarapodáshoz, növekedéshez ... halálhoz...

124

125

Itt a z ideje, h o g y h á l á s l e g y e k m a g á é r t a b é n u l á ­ sért. A d d i g g o n d o l k o d o m , h o g y m i l y e n á l d á s o k a t hozóit ez s z á m o m r a ... a m í g a j á n d é k k é n t n e m l á t o m a paralízist... Ha ez sikerül, m e g k ó s t o l o m m a j d a l e g t i s z t á b b m i s z t i c i z m u s p i l l a n a t á t , n e v e z e t e s e n a z t . h o g y el­ fogadok mindent olyannak, amilyen. M o s t pedig olyasvalamire gondolok, a m i r e nehez­ telek ... aminek ellenállok... v a l a m i l y e n testi bajra, p r o b l é m á r a . . . egy betegségre ... elkerülhetetlen helyzetre ... valamilyen életemet befolyásoló körülményre ... múltbéli eseményre... valakire ... L é p é s e n k é n t e z z e l i s a z t t e s z e m , a m i t ..bénulá­ sommal" tettem. Természetesen anélkül, hogy feladnám arra való v á g y a m a t és erőfeszítéseimet arra, hogy a m e n n y i b e n lehetséges, megszabadul­ j a k t ő l e . j u s s a k e l a r r a a p o n t r a , h o g y h á l á s va­ gyok érte ... m i n d e n é r t ... minden egyes dologért... A magány, az egyedüllétnek önmagam és a szeretetnek Semmi sem így pozi­ E l m e g y e k egy sivatagba, ahol a h o m o k és az ég a v é g t e l e n b e nyúlik ... teljesen e g y e d ü l v a g y o k . . .

Délibáb

megnyilvánulása

felé.

v o n j a el itt a f i g y e l m e m e t ö n m a g a m r ó l . k o d n i ... és ö n m a g a m m a l beszélgetni ... A m a g á n y távlatot teremt:

tívan, b a r á t s á g o s a n t u d o k ö n m a g a m r ó l g o n d o l ­

H á r o m e z e r évvel ezelőtt is éltek e m b e r e k a földön, a k i k n e k u g y a n o l y a n p r o b l é m á i v o l t a k , mint ne­ k e m - v a g y t a l á n m é g n a g y o b b a k is. K é p z e l e t b e n visszamegyek az időben, és megkeresem ezeket az e m b e r e k e t a problémáikkal e g y ü t t . . . Hol vannak most? Nyomaikat keresem... M o s t p e d i g k é p z e l e t b e n a j e l e n b ő l h á r o m e z e r évet u g r o m a j ö v ő b e . A régi i s m e r ő s h e l y e k e t e l f o g l a l ­ ta a s i v a t a g v a g y a d z s u n g e l . . . V a g y p e d i g o l y a n e m b e r e k lakják, a k i k n e k a be127

széde.

étkezési

és

viselkedési és hazámnak

szokásai még a

teljesen neve is

Idegenek számomra ... Szülővárosomnak m e g v á l t o z o t t ! A k é p z e l e t b e l i j ö v ő b e n a z o n a he­ l y e n á l l o k , a h o l m o s t v a g y o k - feltéve, h a e g y á l t a ­ l á n m e g t a l á l o m - és v i s s z a t e k i n t e k a h á r o m e z e r évvel ezelőtti problémáimra! A m a g á n y távolságot t e r e m t . . . a távolság derűt fakaszt... s e z z e l a d e r ű v e l m e g v i z s g á l o m , h o g y mi v á r ma rám ... mielőtt elhagynám a sivatagot. V é g i g g o n d o l o m , h o g y m i t l á t h a t o t t e z e r é v v e l ez­ előtt ... ötezer évvel korábban ... százezer évvel ezelőtt ... és öt millió évvel ezelőtt... M e g p r ó b á l o m e l k é p z e l n i a z t is. h o g y a z e s t h a j n a l ­ c s i l l a g m i t fog majd látni e z e r é v m ú l v a . . . ötezer év múlva... s z á z e z e r év m ú l v a . és öt millió év múlva. Most p e d i g g o n d o l a t b a n v é g i g n é z e m é l e t e m kü­ Feltekintek az égre, és látom az égbolton a vakí­ tóan ragyogó hajnalcsillagot. t e m r e es e ( é l t e k é r e tekint ... Elképzelem, hogy m i t l á t h a t o n n a n fentről, a m i k o r r á m . k ö r n y e z e ­

A folyó

lönböző szakaszait: a csecsemőkoromat, gyerek­ k o r o m a t , k a m a s z k o r o m a t , n é z e m m a g a m felnőtt­ ként, középkorúként... A következőket vizsgálom meg: A z o k a t a dolgokat, amelyek mérhetetlenül fontos n a k t ű n t e k é l e t e m n e k e z e k b e n a s z a k a s z a i b a n ... A z o k a t a dolgok, amelyek izgalommal és ideges­ kedéssel töltöttek e l . . . 129

s amely dolgokhoz konokul ragaszkodtam ... a m i r ő l azt g o n d o l t a m , h o g y s o s e m t u d n é k v e l e él­ ni... v a g y n é l k ü l e ... Ha most a jelenből visszatekintek rájuk, hány E m b e r e k e z r e i h a l n a k m e g a v i l á g o n n a p o n t a . El­ képzelem n é h á n y u k halálát - azokét, akik erő­ M o s t p e d i g m e g v i z s g á l o k néhányat mai problé­ m á i m közül ... n é h á n y a t a m o s t a n i k í n l ó d á s a i m b ó l ... s m i n d e g y i k h e z így s z ó l o k : , . T e is el fogsz m a j d szakos halált h a l n a k . . . s a békés halállal b ú c s ú z ó k a t . . . A z é l e t l á n g j a m é g itt é g b e n n e m . . . Mit szeretnék, hogy m e d d i g égjen? ...

A lényeg

szerelem, álom és félelem hat m é g ma is ugyan­ úgy rám. mint korábbi é v e i m b e n ? ...

tűnni."
G o n d o l o k a z o k r a a d o l g o k r a is, a m e l y e k h e z ra­ g a s z k o d o m ... v a g y amelyeket birtokolni akarok ... R á é b r e d e k , h o g y b i z t o s a n el fog Jönni az a n a p , a m i k o r már m á s fényben látom őket. Ezért min­ d e n e g y e s r a g a s z k o d á s o m n a k ezt m o n d o m : ,.Te is el fogsz m a i d t ű n n i . " Ö s s z e s z e d e m m i n d a z t , a m i t ő l félek . . . é s e z e k h e z i s e g y e n k é n t í g y s z ó l o k : , . T e i s e l fogsz majd tűnni." ahogyan hozzáfogok Ö s s z e s z e d e m azokat a dolgokat, amelyek legin­ k á b b h i á n y o z n a k majd a h a l á l o m után ... Ne csak a fenséges és magasztos dolgokra g o n doljak. m i n t például de sosem fuldokol­ k e n y é r illata . . . 130 131 szeretet és szépség, h a n e m a p r ó . k i s d o l g o k r a is, m i n t p é l d á u l a frissen sült Ha megválaszthatnám halálom körülményeit,

milyen halált választanék? 1 lol s z e r e t n é k m e g h a l n i ? . . . A nap melyik szakában? ... Milyen évszakban?... É b r e n szeretnék lenni, v a g y á l m o m b a n j ö j j ö n a halál?... Egyedül szeretnék lenni, vagy inkább e m b e r e k társaságában? ... lük legyenek velem abban a pillanatban? ... Milyen gondolatok... milyen szavak legyenek ben­ nem akkor?

Befejezésül látom m a g a m , napi teendőimhez azzal és a z z a l a l e n d ü l e t t e l . . .

a komolysággal...

amellyel az ember egy d r á m á b a ... v a g y j á t é k b a veti m a g á t ... elmerülten, va ... belefeledkezve,

az eső kopogására... egy t a k a r ó durva tapintására ... a kávé ízére... k e d v e n c újságomra ...

Az örömhír
Szeretettel és hálatelt szívvel gondoljak m a g a m ­ b a n m é g egy sereg ilyen dologra ... E l k é p z e l e m , h o g y m á r c s a k p á r n a p o m v a n hát­ M o s t p e d i g arra, h o g y h á n y s z o r é s h á n y s z o r fo­ g o m m é g az előttem lévő napokban ezeket megta­ pasztalni ... Ha é l e l e m v é g é h e z érek, h á n y é l m é n y e m r e ra . . . C s a k egy v a g y legfeljebb kél e m b e r r ő l lehetek ezekben a napokban. M e g t e s z e m ezt a fájdalmas

fogok

választást ... majd e l m o n d o m ennek az embernek, hogy miért é p p e n ő r á esett v á l a s z t á s o m . . . L e h e t ő s é g e m nyílik arra, hogy egy h a n n i i p e n e s

visszagondolni azzal az érzéssel, hogy ha csupán e z a z e g y e t l e n t a p a s z t a l a t o m l e n n e , mái a k k o r i s é r d e m e s lett v o l n a é l n e m ? . . . És hány cselekedelrnről fogom azt gondolni, hogy m á r csak emiatt sem éltem hiába? ... G o n d o l a t b a n ú j r a é l e m é s m e g í z l e l e m e z e k e t a z él­ ményeket és cselekedeteket...

t e l e i o n b e s z é l g e t é s t folytassak m e g v e l ü k ... Vagy hogy írásban küldjek nekik üzenetet ... Kiket v á l a s z t o k ? ... Mit m o n d o k n e k i k ? . . . És mit válaszolnak ők? ... A d ó d i k m é g e g y u t o l s ó l e h e t ő s é g e m arra. vagy figyelemre sem méltattam. Befejezésül Istenhez fordulok, s e l m o n d o m neki azt - gondolatban vagy szóban - ami leginkább a szivemből j ö n ... Ha most élek ezzel a lehetőséggel, mit m o n d o k n e k i k , aki a z ö r ö k k é v a l ó s á g k ü s z ö b é n é r z e m m a ­ g a m ? ... A z e m b e r e k m e g k é r d e z i k , v a n - e v a l a m i u t o l s ó kí­ v á n s á g o m ? ... Tényleg. Van-e? A z e g y i k b a r á t o m közli v e l e m , h o g y
133

hogy

o l y a n e m b e r e k h e z szóljak, a k i k e t n e m s z e r e t t e m ,

majd ó sze-

r e t n e b e s z é l n i a t e m e t é s i s z e r t a r t á s o m o n . Aján­ lok neki egy-két gondolatot, amit beleszőhet a be­ s z é d é b e ... Egyik nap. egyedül a szobámban, számba veszem azokal a dolgokat, amelyekért különösen hálás v a g y o k ... és amelyekre igazán büszke vagyok ... Majd azokat v e s z e m sorba, a m e l y e k e t sajnálok,

l e h e t n e . M i r e Ő ezt v á l a s z o l j a : . . D e b i z o n y te is ki­ mondhatatlanul hálás lennél bárkinek, aki csak t ö r e d é k é t l s tette v o l n a é r t e d a n n a k , a m i t t e tet­ tél n e k e m . V a g y a z t h i s z e d , h o g y a z é n s z í v e m ke­ v é s b é hálás, mint a tiéd?"... Ennek hallatára m e g n y u g s z o m , és hagyom, hogy s z a v a i kifejtsék h a t á s u k a t . . . m i k ö z b e n s z í v e m ujjong, h o g y i l y e n I s t e n e m v a n nékem.

és azt kívánom, volna ... főleg a b ű n e i m ...

hogy bárcsak m e g se történtek

M i k ö z b e n ezeken g o n d o l k o d o m , Jézus Krisztus l é p be a s z o b á m b a . J e l e n l é t e a l e g é d e s e b b ö r ö m e t és békét hozza m a g á v a l . . . E l m o n d o k neki néhány dolgot az életemből, ame­ lyet sajnálok ... De Ó közbeszól: ..Ezt m á r m i n d megbocsátották é s elfelejtették. H á t n e m t u d o d , h o g y a s z e r e t e t n e m tartja s z á m o n a r o s s z a t ? " ( 1 K o r l 3 - 5 ) S m é g hozzáteszi: ,,Mi több. bűneidet nemcsak megbocsájtolták, h a n e m a k e g y e l e m forrásává is v á l t o z t a t t á k . H á t s o s e m h a l l o t t a d , h o g y a h o l el­ h a t a l m a s o d o t t a bűn, ott túláradt a k e g y e l e m ? " ( R ó m . 5.21) S z e g é n y félénk s z í v e m n e k e z t ú l s á g o s a n s z é p a h h o z , h o g y i g a z l e g y e n . Á m e k k o r így s z ó l h o z z á m : , , A n n y i r a m e g v a g y o k v e l e d e l é g e d v e , a n n y i r a há­ l á s v a g y o k n e k e d ..." T i l t a k o z n i kezdek, m o n d v á n , hogy s e m m i sincs az életemben, amivel elégedett, vagy amiért hálás 134

z á s o m űrt h a g y m a g a u t á n b a r á t a i m s z i v é b e n é s é l e t é b e n ... U g y a n a k k o r k i j ó z a n í t ó a z t látni, h o g y o l y a n o k i s vannak nak ... Most pedig én is ott lépkedek a temetési menet­ A h a l á l v a l ó s á g á n á l j o b b a n s e m m i s e m segíti e l ő . h o g y életünket o l y a n n a k lássuk, amilyen az való­ jában . Elképzelem, hogy jelen v a g y o k temetésemen ... L á t o m testemet feküdni a k o p o r s ó b a n ... É r z e m a v i r á g o k és a t ö m j é n illatát . . . Tanúja vagyok a temetési szertartás minden egyes részletének ... Arra gondolok, hogy milyen nagyszem életem volt. a n n a k m i n d e n hullámzásával együtt ... az izgalmas és egyhangú szakaszokkal együtt... teljesítményeivel Pillantásomat röviden megpihentetem a jelenlé­ vők a r c á n . . . M o s t m e g é r t e m , hogy nekik is m e n n y i r e rövid m á r csak a hátralévő idejük . . . A k ü l ö n b s é g csak az. h o g y ők nincsenek e n n e k a t u d a t á b a n . F i g y e l m ü k e t m o s t n e m saját haláluk­ ra, rám. E z a z é n m ű s o r o m m o s t - a z é n u t o l s ó n a g y fel­ l é p é s e m itt a f ö l d ó n , a z u t o l s ó a l k a l o m , a m i k o r é n vagyok a figyelem központjában. A r r a figyelek, rólam... amit a pap homíliájában mond Meglátogatom egykori munkahelyemet. Ha m é g m o s t i s fennáll, m á s v é g z i a m u n k á m a t , m á s hoz­ za a d ö n t é s e k e t . . . 137 életük rövidségére összpontosítják, hanem E l t e l i k e g y é v . és én v i s s z a t é r e k a földre. mas üresség, amelyet halálom A fájdal­ lassan Ma S okozott, tem egyes és bukásaival... miközben a gyászolók Ott állok a sírhant mellett, v i s s z a e m l é k e z e m éle­ szakaszaira, v i s s z a t é r n e k o t t h o n u k b a m i n d e n n a p o s elfoglalt­ ságaikhoz, á l m a i k h o z é s a g g o d a l m a i k h o z ... b e n a sír f e l é . . . L á t o m , a h o g y a c s o j w r t c s e n d b e n áll a s í r g ö d ö r mellett, miközben elhangzik az utolsó ima ... L á t o m , a h o g y a k o p o r s ó t l e e n g e d i k a sírba - é l e ­ tem lezáró aktusa ez ... a tömegben, akik örülnek távozásom­

Megszabadítás

b e t ö l t ő d i k : b á r e m l é k e m t o v á b b é l b a r á t a i m szi­ vében, de már kevesebbet gondolnak rám. mások mások váltak fontossá m á r m á s o k leveleit várják, pihennek, meg társaságában életükben.

e n n e k így i s k e l l l e n n i e , h i s z a z élet n e m á l l h a t

S m i k ö z b e n a résztvevők arcát fürkészem, öröm­ mel állapítom meg, hogy h i á n y z o m nekik. T á v o -

136

E l m e g y e k a z o k r a a h e l y e k r e is. a m e l y e k e t e g y b ő évvel ezelőtt még rendszeresen M é g mind meg vannak. Ú g y tűnik, mit s e m számit az. hogy én is a z o k o n a z u t c á k o n s é t á l t a m , a z o k b a n a z ü z l e t e k b e n vá­ sároltam, s a z o k o n a b u s z o k o n utaztam. Senki­ n e k s e m h i á n y z o m . Ott n e m ! S z e m é l y e s j e l e n l é t e m n y o m a i után kutatok, olya­ n o k u t á n , m i n t p é l d á u l a k a r ó r á m , a t o l l a m ... és azon tárgyaim után, amelyekhez érzelmileg kö­ tődtem: emléktárgyak, levelek, f é n y k é p e k . . . a bútorok, amelyeket használtam ... ruháim... könyveim ...

látogattam:

a

tragédiákra...

a z üz­

az izgalmakra és örömökre ... a k ü z d e l m e k r e és k o n f l i k t u s o k r a . . . a törekvésekre és á l m o k r a . . . a szerelmekre és ellenszenvekre ... amelyek létemet alkották. M i n d e z t m á r s z é t h o r d t a a szél, felszívta a világ­ mindenség ... Csak egy kis por maradt, jelezvén, hogy ez volt valamikor az életem. M i k ö z b e n a p o r t s z e m l é l e m , o l y a n é r z é s e m tá­ mad, m i n t a m i k o r egy óriási tehertől megkön­ n y e b b ü l az e m b e r - a t e h e r t ő l , a m i a b b ó l fakadt, hogy azt képzeltem, valamit is számitok ... Majd felnézek, és a körülöttem lévő világot szem­

letekbe, az utcákra, az éttermekbe ...

H a l á l o m ötvenedik évfordulóján is visszatérek, és kórbenézek, hogy valaki emlékezik-e m é g rám. beszélnek-e még rólam ...

l é l e m - a fákat, a m a d a r a k a t , a földet, a c s i l l a g o ­ kat, a n a p f é n y t , e g y c s e c s e m ő sírását, a z a k a t o l ó vonatni és a siető Lómeget ... Az élet és a világmindenség táncát... É s m e g é r t e m , b e l á t o m , h o g y v a l a h o l b e n n ü k ott

Eltelik száz év. és ismét visszatérek. A falon v a g y az a l b u m b a n lévő egy-két elhalványult fényképen és a s i r k ö v e m feliratán kívül alig m a r a d t u t á n a m valamilyen nyom. M é g a barátaim emlékében sincs semmi rólam, hisz m á r e g y i k ü k s e m él. Í2s m é g i s kei e s t e i e k föl­ di létem nyomai után... B e l e n é z e k a s í r b a is, d e c s a k e g y m a r o k n y i p o r t és néhány p o r l a d ó c s o n t o t találok a koporsóm­ b a n . T e k i n t e t e m a p o r o n n y u g t a t o m , és vissza­ g o n d o l o k életemre: a győzelmekre ... 138

van az a személy, aki én voltam, és ott van az az élet, a m e l y az e n y é m volt.

V é g i g n é z e m t e t ő t ő l talpig, g o n d o s a n , h o g y e g y e t ­ len r é s z e m s e m a r a d j o n k i . . . A hajnal m e g v i l á g í t j a a h o r i z o n t o t . A f e l h ő k átszí­

A

szimfónia

n e z ő d n e k . C s a k a h a j n a l c s i l l a g világit f é n y c s e n és nyugodtan ... A falu h a n g j a i r a figyelek . . . És elképzelem, hogy mi történik m o s t . . . Visszatérek a testemhez: N é z e m , amint a b ő r ö m töredezni kezd - a b o m l á s jele ...

Ismét a halálról elmélkedem, hogy minél j o b b a n m e g e r e z z e m a z élei m i s z t é r i u m a i . E l k é p z e l e k e g v fákkal körülvett falusi temetőt, ahová testemet temették nem is olyan régen.

A s í r h a n t o m m e l l e i t ü l d ö g é l e k , és m e g p r ó b á l o m a lestemet elképzelni, olyan részletesen, amennyire csak lehetséges ... Mintha minden egyes végtagot megérintenék és é r e z n é m hidegségét ...és merevségét ... Egy darabig ezzel foglalkozom, majd a körülöttem l é v ő t e r m é s z e t r e figyelek: Sötét van. nemsokára hajnalodni fog. A hori­ zontot figyelem, míg a sötétség oszladozni n e m k e z d ... A faluban a kakasok kukorékolni kezdenek ... Az e m b e r e k mozgolódnak, a lámpákat meggyújt­ j á k ... A h a j n a l a z é b r e d é s zajaitól v a l a h o g y m é g c s e n d e ­ sebbnek tűnik.

R e g g e l v a n . A f e l h ő k fehérek, az ég kék, a fák m á r világosak és fényesen zöldek. Szellő susog csak a levelek k ö z ö t t . . . A levegőt betölti a gyermekzsivaly, amint fel­

mondják leckéjüket, vagy j á t é k közben rohangál­ nak ... A férfiak kint d o l g o z n a k a m e z ő n . . . A nők konyhájukban tevékenykednek ... Zajlik az élet! M e g k e z d ő d ö t t a részleges szétoszlás, a m e l y eltor­ zítja a z a r c o m a t , a m e l l k a s o m a t , h a s a m a t . . . E r ő t kell m a g a m o n v e n n e m , h o g y t o v á b b r a i s a testemre Gyorsan figyeljek... visszatérek a természethez, s látom,

h o g y m á r d é l v a n . A n a p pályája c s ú c s á n v a n . A képzelet szemével m é g egyszer keresztülnézek k o p o r s ó m o n . Testem beteg kék színű ... H a l l o m a b o g a r a k és a m é h e k z ú g á s á t . . .

1 10

141

A falu e l c s e n d e s e d i k . . . Itt a z e b é d e l é s é s d é l u t á n i p i h e n é s i d e j e .

Mikor

ismét

testemre

pillantok,

már

csak

a

c s o n t v á z a t l á t o m ... S z e m e m e t v é g i g h o r d o z o m a z o k o n a tiszta, f e h é r csontokon, és megpihentetem tekintetemet min­

T e s t e m b e n a teljes s z é t f o s z l á s j e l e l m u t a t k o z n a k : a f e j b ő r ö m , a fejem, a m e l l k a s o m , v á l l a i m . karja­ im, kezeim, g y o m r o m , ivarszerveim, combjaim, lábaim, lábujjaim... bomlás... csupa-csupa

den egyes darabkán ... Körülöttem m á r este van ... A faluban vacsoráznak ... A z e m b e r e k a z a s z t a ] k o r u l Ülnek, b e s z é l g e t n e k ... O l y k o r - o l y k o r felcsattannak egy vita h a n g j a i . . .

A l e v e g ő a h ő s é g t ő l l u s t a és n e h é z . . . A f ö l d ö n fény é s á r n y é k j á t s z i k e g y m á s s a l . . . O l y b á t ű n i k , m i n t h a a t e r m é s z e t v i s s z a f o j t a n á lé­ l e g z e t é t e z e n a t i k k a s z t ó , fülledt d é l u t á n o n . A A faluból egyetlen nesz s e m hallatszik. A s z é t b o m l á s v é g e felé k ö z e l e d i k . . . A m é g itt-ott r á t a p a d ó h ű s d a r a b k á k k ó z ú l e l ő ­ bukkan a csontváz... V i s s z a i d é z e m t e s t e m alakját, a m e l y a n n a k idején kitöltötte ezt a c s o n t v á z a t . . . Este v a n ... I Iallom a tehenek bögését, amint visszatérnek a mezőről... A t e m p l o m h a r a n g kondulása k ü l ö n ö s érzést vált ki b e l ő l e m . . . És elbűvöl a n a p l e m e n t e ... A f a l u b a n k i g y u l l a d n a k a l á m p á k . E s t i s z e l l ő jár­ ja át a t e m e t ő i ... A csillagok hunyorogni kezdenek ... A falubéliek újabb napra készülődnek ... Ismét hajnalodik ... A t e r m e s z é t é b r e d d hangjai v e s z n e k k o r u l ... A fák i s m é t ü d e s é g b e ö l t ö z n e k . . . A fények kialudtak a faluban ... M é g egy utolsó pillantás a síromra ... Az üres koporsó, m e l y e g y k o r egy testet rejtett magába, amely titokban eloldalgott, m o s t csak egy kis port tartalmaz ... csontváz csontjai szétválnak, töredeznek. S z e m ü g y r e veszem mindegyiket ... Éjfél v a n ... A szellő elült . . . m i n d e n c s e n d e s ... C s a k a hold uralkodik az éjszakán ... A holdvilág átszűrődik a lombokon ...

142

143

E g y m a d á r k a dalol a közeli fán ... Kíváncsi lennék, hogy miről énekel ... Különleges dárdalnak! Hallgatom a madárdalt... S z e m l é l e m a z e l p o r l a d t testet . . . És n é z e m m a g a m körül az élet t á n c á t . . . E l k é p z e l e m , a h o g y a n közlik velem, hogy hat hét m ú l v a meghalok ... Apró ket: hogy milyen idős v a g y o k ... h o g y hol és hogy mi miatt halok m e g ... V é g i g m e g y e k a z élettől v a l ó b ú c s ú z á s m i n d e n fáj­ d a l m á n ... E l b ú c s ú z o m m i n d e n e g y e s d o l o g t ó l , a m e l y e t sze­ rettem ... és amelyet utáltam... Mindezt párbeszéd formájában teszem, ahol ezek a d o l g o k - és m a g a az é l e t is - v á l a s z o l n a k n e ­ k e m ... Figyelem, hogy az e m b e r e k hogyan válaszolnak a h í r r e , h o g y m e g fogok h a l n i . . . A r r a g o n d o l o k , h o g y mit v e s z í t e n e k á l t a l a m . . . A h a l á l o m u t á n a z Ú r e l ő t t állok. B e s z é l e k h o z z á a z é l e t e m r ő l : a z o k r ó l a d o l g o k r ó l , a m e l y e k legjob­ b a n tetszettek ... é s a m e l y e k n e k a m e g t ö r t é n t é t l e g i n k á b b sajná­ lok...
145

hatása v a n e n n e k

a

temetőbéli ma­

Döntés

részletességgel

elképzelem

a

körülménye­

M o s t p e d i g h a l l o m , a m i n t I s t e n a z t m o n d j a , vlszs/.a a k a r k ü l d e n i az é l e t b e . M e g e n g e d i , h o g y sza­ b a d o n válasszam m e g újjászületésem formáját: Melyik országban akarnék megszületni? Fiú leszek-e. vagy lány? M i l y e n lesz a s z e m é l y i s é g e m ? M e g v á l a s z t o m vérm é r s é k l e t e m e t ... talentumaimat, képességeimet... erényeimet és hibáimat... s a z o k a t a t a p a s z t a l a t o k a t , a m e l y e k k e l új é l e t e m ­ ben élni szeretnék... M e l y i k t á r s a d a l m i r é t e g b e n s z e r e t n é k újjászület­ ni - gazdag, középosztálybéli. szegény lennék-e. ha választhatnék? Miért?... Milyen szülőket választok? Kiválasztom azokat a tulajdonságokat és hibákat, amelyeket szeretnék é d e s a p á m b a n és é d e s a n y á m b a n látni ... Elképzelem, ahogyan ezeket elmondom jelenlegi s z ü l e i m n e k , é s m e g f i g y e l e m , h o g y h o g y a n vála­ s z o l n a k rá ... M i l y e n n e k szeretnem a g y e r m e k k o r o m a t ? ... H á n y testvért szeretnék?... Milyen legyen a képzésem? ... Mi l e s z a f o g l a l k o z á s o m ? . . .

M o s t p e d i g a r r a figyelek, a h o g y I s t e n r é s z l e t e s e n elmagyarázza, miért választotta éppen olyannak jelenlegi életemet, amilyen ...

146

tatja e l e z e k n e k a z e m b e r e k n e k a z kultúráját...

emlékét

és

A

komédia

Most a z o n g o n d o l k o z o m , hogy k o r u n k b ó l k i les/ az a k i v á l ó s z e m é l y . . . és milyen események... kerülnek be a tízezer év múlva íródó történelem­

V i s s z a v o n u l o k e g y m a g á n y o s h e g y tetejére, é s a z e g é s z n a p o m a l otl t ö l t ö m , M o s t . hogy megvan rá a lehetőségem, milyen témáról., é l e t e m n e k m i l y e n aspektusairól ... kikről ... akarok gondolkodni? I l o s s z a b b i d e i g fogok így g o n d o l k o d n i , m é g h o z z á úgy, h o g y a z g y ú m ö l c s ö z ó l e g y e n . . . H á n y o l y a n s z e m é l y n e k a n e v é t t u d o m felidézni, aki kétezer évvel ezelőtt é l t . . . ötezer évvel ezelőtt é l t . . . t í z e z e r é v v e l ezelőtt élt ? . . . M a g a m elé képzelek néhány jelenetet az ókori gö r ö g ö k életéből ... v a g y a r o m a i a k é b ó l ...

könyvekbe ... M e g v i z s g á l o m azt is, h o g y a z é n l é t e z é s e m m i l y e n hatással lesz a k k o r az e m b e r i s é g t ö r t é n e l é r e ... F e l e m e l k e d e m a z ű r b e m i n d a d d i g , a m í g a F ö l d fé­ n y e s r e festett, t e n g e l y e k ö r ü l forgó t e n i s z l a b d á ­ nak n e m (űnik ... A m e d d i g c s a k lehet, b á m u l o m ezt a l a b d á t , m e r t a látvány jó hatással lesz majd rám ... M e g p r ó b á l o m e p a r á n y i b o l y g ó felszínén m e g t a ­ lálni a v á r o s o k a t , f o l y ó k a t , lomokat ... a h á b o r ú k a t és ü n n e p l é s e k e t . . . a s z e r e l m e k e t és g y ű l ö l k ö d é s e k e t . . . M a j d m e g p r ó b á l o m m e g t a l á l n i ö n m a g a m a t é s tel­ jesítményeimet ... Addig próbálkozom, amíg az arányoknak megfe­ l e l ő m é r e t ű v é n e m z s u g o r o d o m , é s m e g n e m ta­ p a s z t a l o m azt a m e g k ö n n y e b b ü l é s t , a m e l y e t a tá­ volság eredményez ... s a m í g szívből n e m tudok nevetni - mert a neve­ tés, főleg a z ö n m a g u n k o n v a l ó n e v e t é s a m a g á n y áldott ajándéka! repülőtereket, temp­

vagy Egyiptoméból ...
Indiából ...Kínából ...Amerikából...

szerelmek és háborúk ...
születések és halálok ... dinasztiák és forradalmak ... rítusok és babonák ... az egyszerű emberek mindennapi élete ... M o s t p e d i g a r r a figyelek, h o g y a z i d ő h o g y a n k o p 148

M i e l ő t t a h e g y tetejéről v i s s z a t é r n é k m i n d e n n a p i 149

tevékenységemhez,

megkérdezem

magamtól.

h o g y m i t s z e r e t n é k e l é r n i ill a f ö l d ö n ? É s a z t is, h o g y h o g y a n s z e r e t n é m m a é l n i a z éle temet? É s r á c s o d á l k o z o m arra. a m i g o n d o l a t a i m b ó l e l ő ­ bukkan ... A s i v a t a g k ö z e p é n áll e g y elfelejtett v a l l á s t e m p l o ­ ma. A romokat tüzetesen megvizsgálom ... és fantáziálni kezdek: L á t o m azt a v á r o s t , a m e l y b e n a t e m p l o m állt . . . Ki építette a t e m p l o m o t ? Milyen célból? ... L á t o m a t e r v e k e t , az é p í t é s z t , a k ő m ű v e s e k e t , a kőbányát. a p é n z forrásait - és m e g f i g y e l e m , hogy milyen é r z é s e k e t szül a z é p í t ő k b e n é s a z e m b e r e k b e n az. hogy h a m a r o s a n elkészül a t e m p l o m ... K i k é p z e l e m , h o g y j e l e n v a g y o k a t e m p l o m felava­ tásán, a m i k o r az istent elhelyezik. Ott vagyok a bevonulási menet közepén, hallom a zenét, a kántálást. látom a konszekrálási ceremó­ niát ... B e l e n é z e k a résztvevő e m b e r e k s z e m é b e és szívé­ be ... Egyik nap bent ülök a templomban, észrevétlenül az e m b e r e k e t figyelve: V a l a k i b e l é p k é t s é g b e e s e t t e n . L á t o m , h o g y m i zaj­ lik s z í v é b e n . . . é s l á t o m a z t is. h o g y m i l e s z á h í t a t á n a k e r e d m é ­ nye ...

A körforgás

151

Egy másik ember szemlélődni jón. szert követ k e r e s é s é b e n ? ...

Istent, b é k é t

egészen addig, a m i k o r m á r egyetlen p a p és hivő sincs b e n n e . . . m á r senki s e m él a k ö r n y é k e n ... A m i k o r a n a p , a szél és az e s ő k é n y é r e - k e d v é r e rombolja az épületet ... Szóba elegyedem a rombadölt t e m p l o m m a l ... M i k ö z b e n a régi t e m p l o m s z a v a i t f i g y e l e m , s z í v e m b ö l c s e b b lesz. m e r t e l m é l y ü l a t u d á s o m a z életről és halálról. Istenről. a történelemről, és az emberről... Kérek a templomtól valamilyen bölcs tanácsot, amelyet m a g a m m a l vihetnék ... Majd elbúcsúzom ... és útnak indulok.

é s a l é t e z é s é r t e l m é t k e r e s i . Vajon m i l y e n m ó d ­

M o s t p e d i g e g y o l y a n s z e m é l y l é p b e , a k i szerel­ m e s I s t e n b e . M i i d é z h e t t e e l ő ezt a s z e r e l m e t ? . . . H o g y a n fejezi k i é r z e l m é t ? . . .

Latom

a hívek véget n e m é r ő sorát, akik különfé­ keresnek

le kegyekért könyörögnek és védelmet mindenféle gonosz ellen ..

L á t o m a papokat: milyen e m b e r e k ő k ? ... h o g y a n é l n e k ? ... m i l y e n a m e g g y ő z ő d é s ü k és a h i t ü k ? . . . M é g egy pillantást vetek a t e m p l o m r a tündöklé­ sének csúcspontján: amikor a t e m p l o m gongja m e g k o n d u l , hogy imá­ ra hívja az e m b e r e k e t a k ö r n y e z ő falvakból, a m i k o r a t e m p l o m i s t e n s é g é n e k m é g s ű r ű n hoz­ zák az adományokat, s a m i k o r a p a p o k m é g n a p o n t a v é g z i k a szent rí­ tusokat ... De feltartóztathatatlanul közeleg a hanyatlás

napja. Mi történik? Á t t é r n e k az e m b e r e k valami­ l y e n m á s v a l l á s r a ? P e s t i s é s é h s é g sújtja a kór­ nyéket, ket? ... L á t o m a t e m p l o m h a n y a t l á s á n a k k ü l ö n b ö z ő sza­ kaszait ...
152

elvándorlásra

késztetvén

az

embere­

másfajta é l e t v á r r á m . m á s k e g y e l m e k é s m á s él­ m é n y e k ... Amikor elbúcsúzom az emberektől, a környezettől, a tárgyaktól, eseményektől, Véget ért a lelkigyakorlatom. A z o k r a a napokra g o n d o l o k , a m e l y e k e t e b b e n a k ö r n y e z e t b e n töl­ töttem ... M a g a m b a n látom, hogy milyen voltam, amikor ideértem ... összevetem ezt mostani magammal, gyakorlat végén vagyok ... S z á m b a v e s z e m m i n d a z o k a t a z e m b e r e k e t é s he­ lyeket, akik és amelyek szerepet játszottak ebben a g y a k o r l a t b a n . M i n d e g y i k k e l h á l a t e l t s z í v v e l be­ s z é l e k ... És mindegyiktől elbúcsúzom: M á s helyek várnak, és m á s o k is hívnak, m e n n e m kell . . . Végiggondolom azokat az élményeket, amelyek­ ben részem volt. azokat a kegyelmeket, amelyeket itt k a p t a m . . . Ezekért is mind-mind hálás vagyok ... A r r a a z é l e t v i t e l r e g o n d o l o k , a h o g y a n itt é l t e m . . . arra l é g k ö r r e . . . arra napirendre ... Ezektől is elbúcsúzom:
154

Az expedíció

élményektől, és kegyelmektől. a k k o r ezt a z é l e t e l l e n t m o n d á s t n e m t ű r ő p a r a n ­ csára teszem: h a i g a z á n é l n i a k a r o k , a k k o r m e g kell t a n u l n o m minden pillanatban meghalni, másszóval: búcsút mondani, elengedni és tovább menni. A m i k o r ezt m e g t e t t e m , a k k o r a r c o m a t a j ö v ő felé f o r d í t o m , s í g y s z ó l o k h o z z á : ,,Isten h o z o t t ! " E l k é p z e l e m , h o g y h o l n a p e l i n d u l o k e r r ő l a hely­ ről, é s a z t m o n d o m : ..Isten h o z o t t ! " A r r a m u n k á r a g o n d o l o k , a m i r á m vár... azokra az emberekre, akikkel találkozom ... arra az é l e t f o r m á r a , a h o g y majd élek ... a z o k r a a z e s e m é n y e k r e , a m e l y e k h o l n a p történ­ nek ... És a j ö v ő felszólítására ü d v ö z l é s k é p p e n karjaimat ... kitárom

a k i a lelki

Aztán elképzelek egy stadiont - a tömeget ...és a Játékosokat ... A biztatást ...az i z g a l m a t . . . Majd egy öregek otthonát veszek s z e m ü g y r e - egy

Az

eksztázis

idős,

a b l a k n á l ü l d ö g é l ő s z e m é l y t , aki a m ú l t o n

m e r e n g ... K é p z e l e t e m i s m é t e g y i k j e l e n e t r ő l a m á s i k r a tér. megpróbálván az ott lévő e m b e r e k szívébe látni... A k ö v e t k e z ő J e l e n e t b e n s z e m ü g y r e v e s z e m e g y lu­ xushotel fürdőmedencéjét - a fröccsenő vizet ... az öröm hangjait... az é g e n fénylő n a p o t . . . És ö s s z e v e t e m ezt a n y o m o r n e g y e d d e l - az ápo­ rodott légkörrel, a bűzzel ... a földön alvó emberekkel ... a p a t k á n y o k k a l és a c s ó t á n y o k k a l . . . Most s e m reflektálok, csak belehelyezkedem az e g y e s j e l e n e t e k hangulatába ... Megfigyelek egy kormányülést: az ország hatal­ amelyek

Megpróbálom

az

életet

teljes

gazdagságában

szemlélni, hogy ne csak gondolati szinten, hanem annál mélyebben hasson rám. Ezért egymással ellentétes hangulatú jeleneteket szemlélek: Egy c s e c s e m ő születését ... a s z ü l ő k ö r ö m é t és a c s o d a é r z é s é t . . . az ünneplést ... M a j d m a g a m elé k é p z e l e k e g y h a l á l e s e t e t . . . a szomorúság, a veszteség érzését... a temetési szertartást... K é p z e l e t e m e g y i k j e l e n e t r ő l a m á s i k r a tér. s m e g ­ figyel m i n d e n r é s z l e l e t . A k ö v e t k e z ő pár: h á z a s s á g k ö t ő t e r e m és a r á k o s b e t e g e k elfekvője. I s m é t megfigyelek m i n d e n a p r ó részletet, miköz­ ben ezekről e l m é l k e d e m ... K é p z e l e t e m i s m é t e g y i k Jelenetről a m á s i k r a tér. a lakodalmi ünnepről a rákos betegek kórtermére és vissza ... N e m reflektálok, m e g e l é g s z e m c s u p á n a szemlé­ lődéssel, a nézéssel...

masai éppen olyan döntéseket hoznak,

e r ő s e n b e f o l y á s o l j á k majd m á s o k életét . . . Ö s s z e h a s o n l í t o m ezt e g y k í n z ó k a m r á v a l , a m e l y n e k m e g v i z s g á l o m m i n d e n a p r ó részletét . . . A z u t á n e l r u g a s z k o d o m a földről, é s o n n a n s z e m ­ lélem ezeket a jeleneteket még számtalan m á s je­ lenettel e g y ü t t . . . S bár n e m értem, mégis látom, hogy m i n d e z az egész egyetlen szimfóniát alkot, egyetlen harmonikus táncot: s z ü l e t é s é s halál, nevetés és könny.

156

157

é l v e z e l é s fajdalom erény és bűn - m i n d ö s s z e á l l egy s e m m i h e z s e m f o g h a t ó s z é p s é g ű freskóba, a m e l y e i a z é n v é g e s g o n d o l k o d á s ú é r t e l m e m k é p t e l e n felfogni . . .

a s z e r e t e t t e k e t és a z o k a t , akiket ret... Egyetlen táncos tánc megannyi

s e n k i s e m sze­ egyetlen

összetevője,

előadásában...

V é g ü l o t t á l l o k az Úr e l ő t t . L á t o m , h o g y Ó a tán­ M a j d v i s s z a t é r e k a keresztéi. ílu > . és a l e m e l é s h e z . / a h á z a s s á g k ö t ő t e r e m h e z és a r á k o s b e t e g e k kór­ terméhez, a s t á d i u m o m h o z és az öregek otthoná­ hoz ... És úgy látom őket. mint ugyanannak a melódia n a k az. e g y e s h a n g j e g y e i t . . . mint egyetlen tánc különböző mozdulatait... Ott állok szótlanul, L á t o m Jézus Krisztust és Júdást. látom az áldozatokat és kínzóikat, a g y i l k o s o k a t és a m e g f e s z í t e t t e t : egyetlen melódia az ellentétes h a n g o k b ó l . . . a k ü l ö n b ö z ő lépésekből összeálló egyetlen tánc ... A z o k r a a z e m b e r e k r e g o n d o l o k , a k i k n e m szeret­ n e k e n g e m , ott g á n c s o l n a k é s t á m a d n a k , a h o l ér­ nek. és látom őket és magamat, mint különbözőeket, de m é g s e m kettőnek ... ugyanazon a feladaton munkálkodónak. egyetlen tánc, egyetlen műalkotás e z . . . S z e m l é l e m a saját é l e t e m v á l t o z a t o s s á g a i t , k ü l ö n ­ féle h a n g u l a t a i t , h u l l á m h e g y e i t é s h u l l á m v ö l g y e ­ it... a z e m b e r e k é i , akik m e g é r i n t i k a z é l e t e m e t , a r o s s z a k a t és a j ó k a t . 158 semmit sem értvén, csodálkozva. c o s , é s m i n d e z a z őrjítő, értelmetlen, felüdítő, agonizáló, csodálatos dolog, amit életnek nevezünk, mindez az Ő tánca ...

SZERETET

K é p z e l e t e m b e n v i s s z a m e g y e k arra az Időre, ami kor éreztem ennek a személynek a szeretetét... újraélem azokat az i d ő k e t . . . e n g e d e m , h o g y átjárjon a z a z ö r ö m . a m e l y e t a z

A szentély

e m l é k e k h o z n a k m a g u k k a l ... és addig maradok ebben az örömteli állapotban, a m e d d i g csak lehetséges ...

Betérek szivem olyan imát, szakhoz ...

templomába,

és összállítok egy

inert a m i k o r ilyen é r z é s e m v a n . akkoi a szeretet­ ből k o r t y o l g a t o k és Istenből. M o s t p e d i g v i s s z a t é r e k a j e l e n b e , s l á t o m e z t az embert - f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y él-e m é g , v a g y és az é l e t b ő l

amely megfelelőnek látszik a nap­

vagy a pillanatnyi h a n g u l a t o m h o z ...

A t e m p l o m b a n , m i n t e g y k e g y h e l y e n , ott v a n n a k azok. akik szeretetükkel megváltoztattak engem... é s a z o k is. a k i k n e k é n s e g í t e t t e m v á l t o z n i s z e r e ­ tetemmel ...

m a r m e g h a l l - . a h o g y ott v e l e m s z e m b e n ul... fogjuk e g y m á s k e z é t . . . h a g y o m , hogy szeretete beborítson ... s k é p z e l e t e m b e n ez a s z e r e t e t e r ő v e l tóit el... H a g y o m , hogy az én szeretetem is elárassza ő t . . .

I m á m végén kezemet egyenként kezükbe helye­ z e m , s m e g o s z t o m v e l ü k azt a k e g y e l m e t , a m e l y e t Istentől k a p t a m áhítatom közben ...

A k é l s z e r e t e t f o l y a m e g y m á s b a folyik, s k ö r b e v e s z bennünket szeretettel...

Ú g y f e j e z e m b e ezt a g y a k o r l a t o t , a h o g y a n k e z d ­ Közülük bánjaiknak mondhatom: „ B i z t o s vagyok benne, tart"?... é s h á n y u k n a k azt: „ B i z t o s lehetsz benne, hogy hogv irántam való szereteted örökké t e m : a t e m p l o m b a n - m e r t a s z e r e t e t isteni, és I s ­ ten a Szeretel.

irántad v a l ó s z e r e t e t e m ö r ö k k é tart"?

K i v á l a s z t o k v a l a k i t , a k i n e k a s z e r e t e t é b e n telje­ sen biztos vagyok.

162

A

következő

részlet

egy

invitálás:

„Ha

valaki

szomjazik, jöjjön hozzám, ( J á n o s 7.37)

és igyon mindenki."

A kút

A h a r m a d i k r é s z l e t e g y ígéret: „ A k i a b b ó l a v í z b ő l iszik, amelyet én adok neki. soha többé nem s z o m j a z i k m e g , h a n e m a v í z , a m e l y e t a d o k neki,

M e g p r ó b á l o k kapcsolatba kerülni szomj ó s á g o m mal a boldogságért... békéért... szeretetért... igazságért... valamiért, ami tülmutat ö n m a g á m o n , de megfo­ galmazni sem tudom. Majd a következő szentírási részletekkel, fejezem ki e s z o m j ú s á g o m a t : A z e l s ő r é s z l e t e g y fcirilíds. m e l y így szól: (63. zsoltár) M i k ö z b e n mintegy m a n t r á t i s m é t e l g e t e m a szent­ írási r é s z l e t e k e t , h a g y o m , h o g y átjárják s z i v e m e t . A szövegből egy szóra vagy egy kifejezésre össz­ p o n t o s í t o k , arra, a m e l y a l e g j o b b a n felhívta m a ­ gára figyelmemet. H a g y o m továbbá, hogy az értelmemben valami­ l y e n k é p v a g y j e l e n e t j e l e n j e n m e g ( l e h e t e z a sa­ ját életemből vett esemény is), amely jól jelképezi a s z i v e m által i s m é t e l g e t e t t s z ö v e g r é s z t . 164 „Isten, én Istenem, pirkadatkor m á r előtted virrasztok. T é g e d szomjaz a lelkem..."

ö r ó k é l e t r e s z ö k e l l ő v í z f o r r á s lesz b e n n e . " ( J á n o s 4.14) A befejező rész pedig m á r a beteljesedés: „A Lélek és a m e n y a s s z o n y így szól. » Jöjj e l ! « j a , a z i s m o n d j a : » Jöjj e l ! « És a k i hall­ Aki szomjazik, jöjjön:

é s a k i akarja, m e r i t s e n i n g y e n a z élet v i z é b ő l ! ... Á m e n . Jöjj el, U r a m J é z u s ! " ( J e l e n é s e k 2 2 . 1 7 )

k e z e m m e l f e j e z t e m k i m á s o k iránti s z e r e t e t e m e t - k i n y ú j t o t t a m ő k e t . h o g y m e g s i m o g a s s a k vala­ kit ... h o g y v i g a s z t a l j a k ...

Az eluáíós

tartsak ... védelmezzek... b á t o r í t s a k ...

T u d a t o s í t o m m a g a m b a n testem érzéseit. A kellé meséket és a kellemetleneket egyaránt ... A r r a g o n d o l o k , h o g y h a l á l o m k o r m i l y e n is lesz a testem... M i t fogok majd a k k o r g o n d o l n i testemről, a m e l y társam volt születésemtől halálomig? ... Elképzelem, hogy h a l d o k l ó m ... M i u t á n m i n d e n k i t ő l e l b ú c s ú z t a m , h á l á v a l é s sze­ r e t e t t e l e l t ö l t v e e l b ú c s ú z o m a t e s t e m t ő l is. A k e z e i m m e l k e z d e m : rájuk n é z e k , é s e l g o n d o ­ l o m , h o g y mit Jelentettek s z á m o m r a . E z e k k e l a k e z e k k e l i m á d k o z t a m : e z e k k e l tartot­ t a m a rózsafüzért, ezekkel e l i n t e t t e m áhítattal az imakönyveinet... Ezeket kulcsoltam össze, hogy kérjek, s hogy i m á d k o z z a m ... ezeket tettem egymásba figyelmem összpontosí­ tása v é g e t t . . . Kevesebb odaadással imádkoztam volna-e. ha n e m lettek volna kezeim? Ezekkel a kezekkel szerettem: számtalan emlék­ k é p m e r ü l fel b e n n e m , o l y a n j e l e n e t e k , a m i k o r 166

s jobban megértsek valakit... Kevesebb szeretettel lettem volna a teremtés iránt, h a k e z e i m n e m s e g í t h e t t e k v o l n a ? E z e k a k e z e k s z o l g á l t a k : m o s l a k ... tápláltak ... cipekedtek... K e z e i m n é l k ü l a s e g í t s é g n y ú j t á s e z e r n y i formájá­ ról kelleti v o l n a l e m o n d a n o m .
K e z e i m segítettek az a l k o t á s b a n : a kertészkedés­

ben ... a főzésben ... a festésben ... a díszítésben... a zenélésben ... S z o m o r ú b b lett v o l n a - e a z é l e t e m k e z e i m n é l k ü l ? K e z e i m segítettek a fennmaradásban: m i n d i g ve­ lük tápláltam magamat, velük öltözködtem, mo­ s a k o d t a m és gyógyítottam maaaniat ... ó v t a m m a g a m az eleséstől, velük hárítottam el a különféle veszélyeket... és teremlettem kapcsolatot a környezetemmel, velük elégítettem ki szükségleteimet...

167

Végiggondolom, hogy mekkora szerepük volt ön­ m a g a m f o r m á l á s á b a n ... ezért m é l y s é g e s hálát érzek irántuk. H a s o n l ó k é p p e n s z e m l é l e m lábaimat, érzékszer­ veimet, az összes szervemet...

A tanítás

Az

evangéliumban

olvashatjuk.

Jézus

hogyan

fordult P é t e r h e z , h o g y a n n é z e t t rá - s h o g y ez a n é z é s h o g y a n változtatta m e g az apostol szívét. (Máté 26.75) H a J é z u s m a v i s s z a t é r n e a földre, m i r e e s n e elő­ ször a tekintete? ... Arra gondolok, hogy először biztosan az emberi­ s é g t ú l á r a d ó j ó s á g á r a f i g y e l n e fel. A j ó s z í v ű e m b e r m i n d e n ü t t a j ó s á g o t látja, a g o n o s z p e d i g a roszszat. mert általában sajálmagunkat vetítjük ki másokra. J é z u s tekintete azt a szeretetet, becsületességet é s j ó s á g o t fedezi fel, a m e l y o t t v a n e l r e j t v e m i n ­ den egyes emberben. Látom, ahogy a prostituáltra néz ... majd megpróbálok én is úgy nézni a nőre. ahogy J é z u s teszi, h o g y f e l f e d e z z e m : m i t lát b e n n e . . . Látom, amint a keményszívű vámosokra tekint... házasságtörő asszonyra... tolvajra, a k i a m e l l e t t e l é v ő k e r e s z t e n függ . . . s m e g p r ó b á l o m elsajátítani a nézés m ű v é s z e t é t ! A m i k o r J é z u s v a l a m i l y e n gonoszságra tekint, azt lfi9

n é v e n is n e v e z i , és e g y é r t e l m ű e n elítéli. A k ü l ö n b ­ s é g k ö z t e é s kö/.tem a z . h o g y é n r o s s z s z á n d é k o t t é t e l e z e k fel, a h o l Ö t u d a t l a n s á g o t lát. H a l á l a pil­ l a n a t á b a n is l e g y ő z t e a f a r i z e u s o k iránti d ü h é t , s n e m l á t o t t r o s s z i n d u l a t o t látott b e n n ü k : . . A t y á m , b o c s á s s m e g n e k i k , m e r t n e m tudják, h o g y m i t cselekszenek." H o s s z ú i d e i g n é z e m é s h a l l g a t o m , m e r t e z j ó taní­ tás a szívemnek ... M o s t pedig én m a g a m nézek a világra. Elképze­ l e m , h o g y m i n d e n e g y e s a l k a l o m m a l a j ó s á g o t fe­ d e z e m fel a z e m b e r b e n , a k k o r is, a m i k o r e g y ide­ gennel találkozom ... v a g y ha egy egész csoporttal ... Egy pillantást vetek mindazokra, akikkel együtt dolgozom ... és akikkel együtt élek ... M e n n y i j ó s á g o t látok m e g b e n n ü k ? ... C s a k ú g y v a g y o k k é p e s . . g o n o s z " e m b e r e k e t sze­ retni ... v a g y olyanokat, akiket ki n e m állhatok ... ha Jézushoz hasonlóan meglátom bennük a jót. Ezért odaképzelem Jézust m a g a m mellé, hogy m i n d e n egyes alkalommal új nézésre tanítson: hogy tekintettel legyek mindenre, hogy megkeres­ sem a tudatlanságot és az enyhítő körülménye­ ket ... E z e k u t á n valahogy- így s z ó l o k m i n d e n k i h e z : , , A cselekedeteid ugyan gonoszak, de te jó vagy." Vagy pedig ezt m o n d o m nekik: ..Elitélem ugyan 170

azt a gonoszságot, amit művelsz, de n e m marasz­ t a l h a t l a k el. h i s z n e m t u d o d , h o g y m i t t e s z e l ..." Befejezésül elképzelem, hogy J é z u s szerető tekin tétében fürdóm ... Amikor belenézek a szemébe, elcsodálkozom, h o g y m e n n y i Jóságot lát b e n n e m . . . A m í g én feddésben részesítem m a g a m mindazért a rosszért, amit teszek Ő. bár megalkuvást n e m i s m e r v e elítéli b ű n e i m e t , k o n o k u l v i s s z a u t a ­ sítja a b ű n ö s m e g b é l y e g z é s é t . Először ugyan visszariadok szerető tekintetétől, mert tülságosan megbocsájtó. s ö n m a g a m gyűlólete m i a t t ezt e l n e m v i s e l h e t e m . . . D e t u d o m , h o g y m é g i s e l kell v i s e l n e m t e k i n t e t é t , ha én is ügy szeretnék nézni másokra, a h o g y a n Ő néz rám ...

m e t e z e k t ő l , h o g y k e g y e l m e a k a d á l y t a l a n u l foly­ hasson rajtam keresztül...

M i u t á n n y u g a l m a t l e l t e m b e n s ő z a j a i m t ó l é s ne­

Az

áramlás

g a t í v m e g n y i l v á n u l á s a i m t ó l , e l k é p z e l e m , h o g y fel­ tör b e n n e m a s z e r e t e t és a b é k e forrása, e l á r a s z t ­ v á n egész lényemet, s kiárad belőlem ...

Azt a kegyelmet k é r e m Istentől, h o g y szereteté­ nek és békéjének e s z k ö z e lehessek ... Ö s s z e á l l í t o k e g y f o h á s z t v . r ö p l m á t . a m e l y Jól ki­ fejezi könyörgésem lényegét. Valami ilyesmit: ..Tégy engem békéd eszközévé!" ... Egy darabig ismételgetem ezt szivem ritmusához... ...

E l ő s z ö r a z o k felé i r á n y í t o m e forrást, a k i k k e d v e ­ sek s z á m o m r a ... M a j d a z o k felé. a k i k k e l m a t a l á l k o z o m . . . M o s t p e d i g k i t e r j e s z t e m a z o k r a , a k i k á r t a n i akar­ nak n e k e m ... akik n e m szeretnek... és azokra, akiket n e m szeretek ... Befejezésül pedig csak h a g y o m , hogy b ő s é g e s e n áradjon, megkülönböztetés nélkül a világminden­ ség m i n d e n t e r e m t m é n y é r e : állatokra és mada­ r a k r a , fákra é s a z é l e t t e l e n t á r g y a k r a is.

v a g y légzésem üteméhez igazítva ... K é t d o l o g v a n , a m i l e g i n k á b b m e g g á t o l I s t e n ke­ g y e l m é n e k t o v á b b í t á s á b a n : a zaj és a b ű n . Ezért azzal kezdem, hogy a zaj ellenszerét, a

csendet keresem: elcsendesítem minden gondol­ k o d á s o m a t , a m a g a m m a l folytatott b e s z é l g e t é s t a r ö p i m á t is b e l e é r t v e - ü g y , h o g y f i g y e l m e m e t légzésemre vagy a testem érzéseire összpontosí­ tom ... Ezután megpróbálom a szívemet megtisztítani és félté­

b ű n e i m t ő l : a z Ú r elé h e l y e z e m n e h e z t e l é s e i m e t , dühömet, irigységemet, hírvágyamat kenységemet, m é g a mérsékelt ellenszenveket és az a p r ó b b ingerültségeket is ... s k ö z b e n a r r a k é r e m a z U r a t . tisztítsa m e g szíve172

Jézus neve mindent ragyogóvá varázsol. Azokkal a tárgyakkal folytatom, amelyeket ma használni fogok. Ilyenek a k ö n y v e i m és a tollam ...

Napfelkelte

a r u h á i m ... a c i p ő m ... a ház: az e b é d l ő és b e n n e a b e r e n d e z é s , a/ evő eszközök, az e d é n y e k ...

Összpontosítom hangokra ...

figyelmemet

a körülöttem

lévő

a konyha és k o n y h a e s z k ö z ö k ... az étel. amit ma elfogyasztok ... a víz, a m e l y e t iszom, és a m e l y b e n m o s a k s z o m ... a talaj ...a fák ...a m a d a r a k . . . m i n d e z t e l t ö l t i a k e g y e l e m , é s J é z u s n e v é t ő l ra­ gyognak. Most pedig k i m o n d o m J é z u s nevét m i n d a z o k r a

a k ö r n y e z e t e m r e : a talajra, a fákra, a s z o b á r a , a b ú t o r o k r a .. majd a testemre ... és a l é l e g z é s e m r e . . .

M o s t p e d i g m i n d e n a l k a l o m m a l , a m i k o r kifújom a l e v e g ő t , l a s s a n é s b é k é v e l e l t e l v e k i m o n d o m Jé­ zus nevét... Arra gondolok, hogy a fényesen sütő nap ellenére o l y a n s ö t é t s é g h o n o l m i n d e n t e r e m t m é n y szívé­ b e n , a m e l y e t csak Isten k é p e s m e g s z ü n t e t n i : Hogy megszűnjék szervemre ez a sötétség, m i n d e n olyan Jézus nevét,

g o n d o l v a , akikkel ma találkozom ...
s l á t o m , a m i n t az e g é s z s é g t ő l és k e g y e l e m t ő l ra­ g y o g n a k ők is ... v é g e z e t ü l k i m o n d o m J é z u s nevét a földre . . . és minden lakójára... a napra, a holdra, a világegyetemre ... a végtelen térre ...

gondolva

kimondom

amelynek gyógyulásra van szüksége (a szívemnek ... az é r t e l m e m n e k ... végtagjaimnak ... érzékszerveimenk . . ) s látom, hogy ezek ismét fényesen ragyognak, és életre kelnek a k e g y e l e m t ő l . . . Majd olyan kegyelcmteljes légkört teremtek,

amelyben boldogan élek és mozgok: a f a l a k k a l k e z d e m ... majd folytatom a s z o b á m bútoraival ... 174

F e l k e n e m a s z o b á m a t ...és a b ú t o r a i m a t . . . eltöltvén őket kegyelemmel azok számára, majd utánam jönnek. akik

A

felkenés

U g y a n e z t t e s z e m a h á z t ö b b i r é s z é v e l is: a z é t k e ­ z ő v e l ... a konyhával...

Lelkigyakorlatom ma befejeződik.

M i u t á n min­

a kápolnával ... a folyosókkkai... a könyvtárakkal... a f ü r d ő s z o b á k k a l ...

denkitől elbúcsúztam, betérek szivem szentélyé­ be, hogy mielőtt elindulnék, az Úr áldását kérjem

Letelepszem lábaihoz, s csendben m o n d o g a t o m nevét... A z o k r a a z é r z é s e k r e figyelek, a m e l y e k e l t ó l t i k a szívemet... és arra, hogy valójában mit is m o n d o k , a m i k o r a nevét ismételgetem ...

S ezt

teszem az

udvaron

lévő

fákkal

is.

hogy

m i n d a z o k , a k i k á r n y é k o t k e r e s n e k , isteni v é d e l ­ met is találjanak ... ezt a m a d a r a k k a l is, h o g y d a l u k u g y a n ú g y h a s ­ s o n m á s o k r a is, a h o g y r á m h a t o t t a k ... S f e l k e n e m a z o k a t az é l m é n y e k e t is, a m e l y e k b e n

Majd nevének mondogatásával értelmemet és testemet...

..felkenem" ma­

r é s z e m v o l t - a m e g l á t á s o k a t , a k e g y e l e m teli pil­ lanatokat - felkenem őket. hogy azok is g y ü m ö l ­ csözőek legyenek ... M a j d a z o k a t a s z e m é l y e k e t is, a k i k r é s z e s e i v o l t a k itteni é l m é n y e i m n e k . . . M o s t j ö v ő b e tekintek: A z o k r a az események, a m e l y e k nagy valószínű­ séggel bekövetkeznek ... cselekedetek, amelyeket megteszek ... az emberek, akikkel találkozom ... F e l k e n e m ő k e t J é z u s nevével, m a g a m előtt küld­ v é n Ő t . h o g y b á r m e r r e is járjak, mindenütt é l ő le­ gyek, védett és megerősített...

g a m a t és m i n d e n részemet - lelkemet, szivemet,

Á t t e k i n t e m l e l k i g y a k o r l a t o m napjait - azokat az embereket, helyeket, amelyek tárgyakat és eseményeket, élményeimnek ré tapasztalataimnak,

szét k é p e z t é k ...és m i n d e g y i k ü k r e h á l a t e l t szívvel rálehelem Jézus nevét: A h e l y e k r e : a k e d v e n c h e l y e i m r e az u d v a r o n . . . és a k ö r n y é k r e . . . eltöltőm ezeket kegyelemmel, hogy azok is áldot­ tak legyenek, akik később j ö n n e k ide.

176

177

Először

azokért

imádkozom,

akiket

szeretek.

M i n d e g y i k ü k r e áldást m o n d o k : ..Légy v é d v e a go­ n o s z t ó l és m i n d e n á r t a l o m t ó l ! " , s k ö z b e n azt k é p zelem. hogy szavaim a kegyelem védő-pajzsával

Az

áldás

oltalmazzák őket. M a j d a z o k r a g o n d o l o k , a k i k e t n e m s z e r e t e k . Illet­

M a m á s o k é r t fogok i m á d k o z n i . D e h o g y a n a d j a m át n e k i k a b é k e és a s z e r e t e t a j á n d é k á t , ha szí­ v e m m é g most is szerctetlenséggel v a n tele. és én m a g a m is békétlen vagyok? Ezért a szívemmel k e z d e m : az Úr elé tárom min­ den neheztelésemet, haragomat és keserűsége­ met, a m e l y e k m é g b e n n e m bujkálhatnak, kérvén, hogy k e g y e l m e segítségével valamikor - vagy ha lehet, m á r most s/.eretel. M a j d m e g p r ó b á l o k b é k é t találni m a g a m n a k : g o n ­ dolatban összeszedem azokat az aggodalmakat, a m e l y e k felboritják lelki b é k é m e t . . . G o n d o l a t b a n Isten kezébe h e l y e z e m őket. abban reménykedve, az ima idejére. Most pedig azután a csend a mélység után vágyódom, mert az Ima, amely a hogy nyugalmat nyerek legalább - t e l j e s e n t ö l t s e el s z í v e m e t a

ve

akik

nem

szeretnek

engem.

Mindegyiküket

m e g á l d o m e szavakkal:

..Legyünk barátok mi is

valamikor!", s közben valamilyen jövőbéli jelenet­ re gondolok, amikor ez beteljesedik. Ismerős lok . . . akiket valamilyen bánat e m é s z t . . . Ezeket így á l d o m meg: ..Találjatok békét és örö­ m e t ! " , s k ö z b e n arra g o n d o l o k , h o g y k í v á n s á g o m valósággá válik számukra. aggódó, rosszkedvű emberekre gondo

Fogyatékos emberekre g o n d o l o k ... Olyanokra, akik nagyon szenvednek ...és megál­ d o m őket: ..Nyerjetek erőt és bátorságot!", m i k ö z ­ ben elképzelem, hogy szavaim hatására mind­ egyikükben különleges erőforrások tórnek elő. Magányos emberekre gondolok: olyanokra, akik nek hiányzik a szeretet... vagy akik n e m lehetnek együtt szeretteikkel... Mindegyiküket megáldom: ..Isten soha el nem rnüló j e l e n l é t e l e g y e n v e l e t e k ! " Idős emberekre gondolok, akik minden egyes

amelyet

szül,

c s e n d b ő l s z á r m a z i k , igen e r ő s é s h a t é k o n y ... Ezért figyelek a k ö r ü l ö t t e m l é v ő h a n g o k r a . . . v a g y figyelmes leszek érzéseimre és testem jelzé­ seire ... v a g y a be- és kilégzésemre ...

nappal közelebb kerülnek a halál valóságához, és 178 179

e z t m o n d o m n e k i k : „ K a p j á t o k m e g a z t a kegyel­ met h o g y b é k é v e l e l t u d j á t o k e n g e d n i a z é l e t e t ! " A fiatalokra g o n d o l v a ezt az imát m o n d o m értük: ,,Teljesítsétek b e a z ifjúság i g é r e t é t , é s l e g y e n éle­ tetek g y ü m ö l c s ö z ő ! " Befejezésül pedig mindazokat, akikkel együtt

Az ünneplés

é l e k , e s z a v a k k a l á l d o m m e g : . . K a p c s o l a t u n k le­ g y e n a k e g y e l e m forrása m i n d k e t t ő n k s z á m á r a ! " Visszatérek a szívembe, hogy egy kissé megpi­

E g y a k o r l a t e l ő k é s z ü l e t e k é n t o l v a s s u k el a k ö v e t ­ k e z ő részeket az evangéliumokból: Máté 26.263 0 . L u k á c s 2 2 . 1 4 - 1 9 é s J á n o s 13-17. G o n d o l a t b a n h a l l o m , a m i n t J é z u s így s z ó l h o z ­ zám: zom." . . K é s z ü l j fel. m e r t m a e s t e n á l a d v a c s o r á ­

henjek a benne lévő csendben ... és a b b a n a s z e r e t e t t e l j e s é r z é s b e n , a m e l y a m á s o ­ kért m o n d o t t i m a h a t á s á r a k i a l a k u l t b e n n e . . .

Kiválasztok egy helyet ...
Kiket hívok m e g erre a n e m mindennapi vacsorá­ ra? ... H o g y a n k é s z ü l ö k fel rá a b a r á t a i m m a l ? . . . Végre elérkezett az idő. L á t o m a termet, az ételt, a k e n y e r e t és a bort, és a m e g h í v o t t b a r á t o k a t . . . A m i k o r bemutatom barátaimat Jézusnak, mind­ egyikük Például: n e v é h e z h o z z á t e s z e k e g y - e g y j e l z ő t Is. ..Ez János, a hűséges, ez Anna. a

s z e r e t e t t e l j e s , ez p e d i g a s z e l í d J ó z s e f . " E z u t á n J é z u s m i n d a n n y i u n k a t ellát s z e r e t e t e j e ­ lével, és h o z z á f o g u n k a v a c s o r á h o z . Mindjárt az étkezés elején J é z u s megtöri a k e n y e ­ ret ... é s körbejár, m i n d e g y i k ü n k e t m e g k í n á l e g y d a r a b 181

kával, s m i n d a n n y i u n k n a k m o n d egy m o n d a t o t . Mit m o n d n e k e m ? M i u t á n elfogyasztottuk a kenyeret, a vacsora to­ v á b b f o l y t a t ó d i k . J é z u s g y a k r a n b e s z é l , n é h a kér­ déseinkre válaszol, néha pedig csak úgy magától. A szeretetről beszél... Olyan, mintha csak h o z z á m szólna ... M e s é l a t a n í t v á n y i s á g r ó l is . . . és arról az üldöztetésről, ami v e l e j á r ... M e g k é r d e z z ü k , hogy konkrétan a mi életünkben hogyan nyilvánul ez m e g . . . Majd a békéről beszél ... Én pedig megkérdem magamtól, hogy nekem m e n n y i v a n ebből a békéből ... m i l y e n a k a d á l y o k a t g ö r d í t e k elé . . . Arról az ö r ö m r ő l is szól. a m e l y az Ő titokzatos j e ­ lenlétéből fakad, fosztani Kérdéseket amelytől senki s e m tud meg­ fel ezzel az örömmel és bennünket... teszünk

A vacsorának m á r m a j d n e m v é g e van. J é z u s egy pohár borral a kezében mond néhány mély­ é r t e l m ű , s z e n t s z ó t . é s a p o h a r a t k ö r b e adja n e ­ k ü n k . M o s t is. c s a k ú g y m i n t a k e n y é r n é l , m i n d ­ a n n y i u n k h o z szól egy-egy m o n d a t o t . M i t m o n d nekem?... M i u t á n m e g i t t u k a b o r t . c s e n d üli m e g a t e r m e t . J é z u s e k k o r h a n g o s a n i m á d k o z i k értem és bará­ t a i m é r t . .. Azért fohászkodik, hogy mindnyájan e g y e k le­ gyünk ... s hogy bárhol is legyünk, egységet t e r e m t s ü n k ...

Itt az i d e j e , h o g y e l i n d u l j u n k . F e l á l l u n k , s J é z u s v e z e t é v e l d i c s ő í t ő é n e k b e k e z d ü n k ... M i k ö z b e n d a l o l o k , k i n c s k é n t e l r a k t á r o z o m szí­ v e m b e n azokat az érzéseket, amelyeket a baráta­ i m n a k és Jézusnak készített vacsora e r e d m é n y e ­ zett ...

,,jelenléttel" k a p c s o l a t b a n . . . G o n d o l a t o m b a n felidézem azokat a pillanatokat, a m i k o r úgy éreztem, hogy személyes részem volt b e n n e ... Tudjuk, hogy ez a vacsora valamilyen titokzatos m ó d o n k a p c s o l ó d i k az Ő és a mi l é t ü n k h ö z : a szenvedéshez, halálhoz és feltámadáshoz. Ezért ezekről is beszélgetünk vele ...

182

e n n e k a z o t t h o n n a k , h o g y m i é r t v o n z e n g e m an­ nyira ... Valószínűleg több o t t h o n o m is van. Ezért mind­

A

zarándok

egyikkel h a s o n l ó k é p p e n elbeszélgetek ... Most pedig visszatérek az előbb elképzelt ottho­

Azokat az érzéseket és gondolatokat ízlelgetem, amelyek az „otthon" kifejezéssel kapcsolatban a m e l y e k gyer­ t ö r n e k fel b e l ő l e m . . . Újraélek néhány olyan

n o m b a , és h á z a s t á r s a m m a l beszélgetek, aki való­ j á b a n s o s e m lesz a z e n y é m - e l m a g y a r á z o m n e k i . hogy miért n e m ... Hasonlóképp e l m a g y a r á z o m elsőszülött gyerme­ k e m n e k is. aki a l é t e z é s t s o s e m i s m e r i m e g . h o g y a v a l ó s á g b a n miért n e m v e h e t e m őt karjaimba ... Ugyanezt teszem álombéli otthonommal is ... Arra figyelek, hogy milyen érzések kavarognak b e n n e m , a m i k o r búcsút intek neki, f e l e s é g e m n e k é s g y e r m e k e i m n e k ... m a g a m r a vállalván a felelősséget, hogy ők s o s e m fognak l é t e z n i . . . M a j d a z o k h o z a z o t t h o n o k h o z térek, a m e l y e k h e z szivem repülne, ha tudna, és látom, hogy m i n d e g y i k b ő l b ö r t ö n l e h e t n e , a s z a b a d s á g , é l e t és fej­ l ő d é s e l l e n s é g e , m e l e g fészek, a m e l y l e t e l e p e d é s ­ re csábítana, ahelyett, hogy szárnyalnék ...

élményt,

m e k k o r o m m a l és otthonunkkal kapcsolatosak az ö r ö m és szabadság pillanatalt...

é s e s e t l e g a félelem é s s z o m o r ú s á g p i l l a n a t a i t i s . . .

E l k é p z e l e m , h o g y m i l y e n o t t h o n o m lett v o l n a , h a megházasodtam volna: m i l y e n lett v o l n a a h á z a s t á r s a m . . . és én m i l y e n társ lettem v o l n a ... h á n y g y e r m e k ü n k lett v o l n a . . . m i l y e n névre kereszteltük v o l n a őket ... m i l y e n lett v o l n a a h á z u n k . . . milyen légkör lengte volna körül... Most arra a mondásra gondolok, miszerint ahol a s z i v e m , ott a z o t t h o n o m . Ma hol van a s z i v e m ? Kinél. hol. vagy milyen elfoglaltságban? Ma I s t e n m e g a d n á a z t a k e g y e l m e t , h o g y ott le­ hessek, ahol é p p e n lenni akarok, hová m e n n é k ? Elképzelem, hogy oda megyek, és elmagyarázom
184

Ezért szeretettel m e g m a g y a r á z o m mindegyiknek, hogy miért n e m m a r a d h a t o k , miért n e m pihenhe­ tek m e g - m e r t a z í g é r e t e i m e t b e kell t a r t a n o m . . . Gondolatban azon az úton látom magamat,

a m e l y a z o t ü i o n o m l ó l ú j t á v l a t o k felé v e z e t . . . Ö r ö m m e l é s z l e l e m , h o g y a z Ú r i s v e l e m tart e z e n 185

az úton, s k ö z b e n elmagyarázza, h o g y ha élettel teli é s s z a b a d a k a r o k m a r a d n i , a k k o r l e kell g y ő z ­ n ö m a z t a f é l e l m e m e t , h o g y e g y e d ü l Járom uta­ m a t : s a k k o r Ő lesz a z é n p i h e n ő h e l y e m , m e r t b á r h o v á is m e n j e k , Ő m i n d i g ott l e s z - és a k k o r v é g r e az egész t e r e m t é s az o t t h o n o m lesz. Az Úrral együtt m o s t egy e m e l k e d ő r e érünk az úton. Visszafordulok, hogy még egy pillantást v e s s e k t á v o l b a n lévő ben sorsom

Összegzés

E l k é p z e l e m , h o g y egész n a p o m a t egy h e g y tetején tölthetem, m a g á n y b a n . . . milyen érzések kerítenek hatalmukba? ... A m a g á n y ö s s z e s z e d e t t s é g : itt t u d o k i g a z á n k a p ­ csolatba kerülni ö n m a g a m m a l . . . a teremtéssel... és a léttel. A m a g á n y o n kívül szétszórt és töredezett vagyok. Ezért ö n m a g a m m a l k e z d e m a hegy tetején: megp ö b á l o k - a m e n n y i r e c s a k l e h e t - a t e s t e m r e fi­ gyelni: tartásomra ... hogy. jól érzem-e magamat, v a g y k é n y e l m e t lenül . . . milyen a ..hangulatom" ... M i n d e n p o r c i k á m r a figyelek: m i n d e n egyes végtagomra ... minden érzékszervemre... m i n d e n belső szervemre ... a ki- és b e l é g z é s e m r e . . . a t ü d ő m munkájára ... a szívem ü t e m e s dobogására ... a véremre ... az agyamra ... 187

otthonomra

- a szivein meg tartózkod

tchk hálával es s z e r e t e t t e l ,i l e s z e k láttán, a m e l y rendelése szerint addig tam, amíg m e g n e m erősödtem a szárnyalásra ...

és m i n d e n más életfolyamatomra ...az érzékeim­ re: a l á t á s o m r a ... a h a l l á s o m r a ... i z l e l é s e m r e ... szaglásomra ... tapintásomra ... gondolkodásomra... a k a r a t o m r a ... e m l é k e z é s e m r e ... érzéseimre ... Mielőtt visszatérnék a hegytetőről, rátekintek a

s z e r e t e k m i n d e n e m b e r t , a v i l á g b á r m e l y i k sarká­ b a n éljen i s . . . é s a z o k a t ls, a k i k a m ú l t b a n é l t e k . . . meg azokat, akik az eljövendő évszázadokban fognak é l n i . . . mert a m a g á n y b a n m e g s z e r z e m azt a tudatossá­ got és képességet, amely szükséges ehhez.

teremtett világra, és a s z í v e m b e z á r o m : S z e r e t e m az állatokat és a m a d a r a k a t . . . a fákat . . . a n a p o t . . . a levegőt ... a felhőket... a füvet... a h e g y e k e t ...a f o l y ó k a t ...a t e n g e r e k e t . . . a földet ...a c s i l l a g o k a t . . . é s a v i l á g m i n d e n s é g e t . . . S z e r e t e m a s z o b á t is. a m e l y b e n l a k o m . . . a bútorokat, amelyeket használok ... a k o n y h á t ...a t ü z e t . . . é s a z é l e l m e t . . . s z e r e t e m a frissítő v i z e t , a m e l y b ő l i s z o m é s a m e ­ lyet az a r c o m r a loccsantok ... S z e r e t e m a távoli f o r g a l m a t . . . a z u t a k a t ...a m e z ő k e t ...a g y á r a k a t . . . a h á z a k a t ...a s z í n h á z a k a t , ü z l e t e k e t és é t t e r m e ­ ket ... S z e r e t e m az embereket, akikkel ma találkozom, s mindegyiküket a szívembe z á r o m ...
188

CSEND

A kincs

Az eggyéválás

Ismételgesd magadban az Úr nevét... Valójában mit m o n d a s z az Úrnak, a m i k o r nevét m o n d o g a t o d ? ... K é p z e l d azt. hogy n a g y o n gyenge vagy. de az Úr n e v e felüdít é s m e g e r ő s í t . . . M i n d e n egyes alkalommal, a m i k o r a nevét ismé­ teled, érzed, hogy növekszik benned az e r ő ...

Képzeld azt. h o g y léted egyre m é l y e b b rétegeibe hatolsz, s találsz ott egy röpimát. egy s z i v d o b o gásodra ismétlődő szót... a m e l y kifejezi v á g y ó d á s o d a t é s s z e r e t e t e d e t . . . K e z d e t b e n alig hallhatóan hallod, de fokozatosan erősödik... Hallgasd e szót! E g é s z b e n s ő d visszhangozza ... s z í v e d , fejed, v é g t a g j a i d , a g y o m r o d . . . Ne m o n d d ki h a n g o s a n ezt a szót. csak hallgasd, é s örülj a n n a k , h o g y h a l l g a t á s a k ö z b e n e g y r e Job­ ban kiteljesedsz...

Körülötted

és benned sötétség uralkodik ...

De az Ur neve elűzi azt belőled ... Külsőd pedig ragyogni f o g . . . S o l y a n lesz. m i n t h a ez a n é v l á m p á v a l v i l á g í t a n á meg utadat... K é p z e l d a z t . h o g y a z Ú r n e v e p a j z s k é n t v e s z kö­ rül, e l ű z v é n m i n d e n r o s s z a t , m e g v é d a b a j t ó l . . .

M o s t p e d i g lásd, a h o g y á t t ö r i l é t e d k o r l á t a i t , é s m e g h ó d í t j a k ö r ü l ö t t e d a v i l á g o t - a földet, a z eget . . . és az egész világmindenséget... Te v a g y a központja e n n e k a világ határáig tartó lüktetésnek... L á s d . h o g y a z e g é s z t e r e m t é s e g y ü t t lüktet s z i v e d dobbanásával... és mantrád ismétlésével...

192

193

A

növények,

a

madarak,

a

kövek

mind

a

mantráddal egy ütemben zengik dicséretüket é s így m i n d a n n y i a n k i t e l j e s e d n e k . . . M o s t p e d i g olvadj b e l e a s z ó b a . . . válj e g g y é v e l e . . . s m a g a d b a n ujjongj teljes s z í v e d b ő l . . . T u d a t o s a n é r z é k e l d a b ő r ö d felszínén m e g j e l e n ő v a l a m e n n y i érzést... A fejed b ú b j á t ó l k e z d v e , ujjáig.. lefelé h a l a d v a a l á b a d

A simogatás

N e m s z á m í t , h a n e m t a p a s z t a l s z érzést t e s t e d v a lamennyi részén. M á r az is eredmény, ha csupán m e g p r ó b á l k o z o l vele. M o s t g o n d o l j arra, h o g y m i n d e n e g y e s é r z é k e l é s egy olyan biokémiai reakció, amely nem létezhet n e I s t e n m i n d e n h a t ó ereje n é l k ü l ... Elképzelem, hogy Isten hatalmát tapasztalom

m e g az egyes érzések észlelése során ...

E l k é p z e l e m , h o g y v a l a m e n n y i erzes Isten érintése... a durva, a sima, a kellemes, a fájdalmas ...

E l k é p z e l e m , hogy Isten érintése r a g y o g ó és gyó­ gyító...

195

nyezett patak, amely m a g á v a l viszi tisztátalanságaidat.. Most ne konkrét bűnökre gondolj. csak általánosságban önzésedre és félelme­

Az

óceán

idre... T ü d ő d e t töltsd m e g levegővel, hogy minél tökéle­

Figyelmed középpontjába légzésedet helyezd... Tudatosítsd e tényt m a g a d b a n , hogy kilélegzel... és hogy belélegzeL..

tesebben kilökhesd

s z í v e d b ő l e z e k e t a tisztáta­

l a n s á g o k a t , a m i k o r kifújod a l e v e g ő t . . .

M o s t p e d i g a b e l é g z é s r e fordítsd figyelmedet: K é p z e l d el. h o g y a l é g k ö r I s t e n j e l e n l é t é v e l t e l í t ő dik meg. T ö l t s d m e g t ü d ő d e t I s t e n é l e t a d ó , e n e r g i á v a l teli jelenlétével. É s k ö z b e n k é p z e l d azt. h o g y e g é s z v a l ó d é l e t e r ő ­

Most a levegő áramlására összpontosíts, gály váltakozását figyelnéd.

ahogy

o r r l y u k a i d o n l é l e g z e l . úgy, m i n t h a a z a p á l y é s da­

H o l é r z e d a l e v e g ő é r i n t é s é t o r r l y u k a i d b a n belég­ zéskor? És hol a kilégzéskor? ...

v e l teli r a g y o g á s s á válik...

Vajon az áramló levegő erőssége nagyobb-e egyik orrlyukadnál, mint a másiknál?...

V e d d é s z r e a befelé, m a j d a kifelé á r a m l ó l e v e g ő közötti Most hőmérséklet-különbséget... képzelőerődet, amely hatással

használd

lesz a m é l y e b b tudatalatti szintjeidre: K é p z e l d azt, h o g y a k i e n g e d e t t l e v e g ő e g y szen196

nincs

füle.

mégis

hallhassa

azt

a

harmóniát,

amelyet a teremtéssel alkot. M e r ü l j el a b b a n a g o n d o l a t b a n , h o g y I s t e n füle­

A vendég

d e n k e r e s z t ü l hallgatja a h a r m ó n i á t . . .

C s u k d be a s z e m e d és a t e n y e r e d d e l t a k a r d le. E z z e l e g y i d e j ű l e g h ü v e l y k u j j a d d a l z á r t b e füledet. H a l l g a s d l é g z é s e d hangját n é h á n y p e r c i g . . . A s z e m e d maradjon csukva, gyengéden helyezd mellkasodra kezedet. Hallgasd a körülötted lévő hangokat... n é m e l y e k h a n g o s a b b a k . m á s o k h a l k a b b a k ... távolból j ö v ö k vagy közeliek... Gyakran megfigyelheted, hogy valami előszór

M a j d n y i s d ki a s z e m e d , és g o n d o l j arra, h o g y Is­ t e n a t e s z e m e d d e l látja a z á l t a l a a l k o t o t t v i l á g szépségét...

e g y e t l e n hangnak tűnik, de valójában sok hang keveréke... M o s t p e d i g a z ö s s z e s h a n g o t h a l l g a s d , n e m elvá­ l a s z t v a , k ü l ö n - k ü l ö n , h a n e m f o r m á l ó d v a , alakul­ v a , e g y ü t t , a h o g y h a t a l m a s s z i m f ó n i a k é n t meg­ töltik a világegyetemet... A h a n g o k r a való figyelés legalább olyan gyümöl­ csöző lehet Isten-keresésedben, nézése. I la k e d v e d v a n h o z z á , i m á d s á g g á , á h í t a t t á is ala­ k i t h a t o d ezt a g y a k o r l a t o t , h a e l k é p z e l e d , h o g y füledet kölcsönadod Istennek,
198

mint e g y folyó

hogy

bár

neki

Engedd el aggodalmaidat, és hagyd, hogy helyü­ k e t a b é k e t ö l t s e b e . M e r t az Ő k e z é b e n , az Ó aka­ ratában v a n a mi békénk.

Megadás

A gyakorlatot kezdd a csend keresésével.

E l ő s z ó r is térj h a z a ö n m a g a d h o z . I^egyél a j e l e n b e n . Kérdezd meg magadtól Mit csinálok most? Mit é r z é k e l e k m o s t t e s t e m b e n ? Hogyan lélegzem? A csend megteremtése nem hozható leire azon nal. T u d a t o s légy, é s a k k o r m e g s z ü l e t i k a c s e n d . É s h a m o s t e z e n a c s e n d e n k e r e s z t ü l s z e r e t n é l Is­ t e n n e l k a p c s o l a t b a k e r ü l n i , a d d fel é s e n g e d d e l önmagadat kilélegzeL.. V a l a h á n y s z o r kilélegzel. m o n d j igent Istennek... I g e n t arra, a m i l y e n m a v a g y . . . . a r r a a z e m b e r r e , akit Isten alkotott, arra az e m b e r r e , akivé vál­ hatsz... Igent az egész múltadra... I g e n t arra, a m i t a j ö v ő t a r t o g a t s z á m o d r a . . . A d d m e g magadat minden egyes kilégzéskor azzal a tudattal, hogy m i n d e n r e n d b e n lesz ... 200 minden egyes alkalommal, amikor lol vagyok m o s t ?

A fény

A lángolás

G o n d o l d át a n a p i e s e m é n y e k e t , k e z d v e attól a pillanattól, lanatig ... K e z d d az első eseménnyel: az ébredéssel. Nézd ezt k í v ü l r ő l , ú g y . a h o g y e g y k ö z ö m b ö s m e g f i g y e l ő tenné... Ne csak az ébredés külső jegyeire figyelj, hanem a z e z z e l k a p c s o l a t o s b e l s ő r e a k c i ó i k r a is: g o n d o lataidra ... érzéseidre ... fantáziálásodra ... hangulatodra... M o s t p e d i g lépj t o v á b b a k ö v e t k e z ő e s e m é n y h e z . . . És tovább a nap valamennyi részletéhez ... h o g y f e l é b r e d t é l , e g é s z e n a j e l e n pil­

O l t s d le a l á m p á t a s z o b á d b a n , és gyújts g y e r t y á t . T e d d le m a g a d t ó l kissé távolabb. Helyezd figyelmed középpontjába néha, m i n t h a táncolna, a legkisebb m o z d u l a t o t is érzékeled ... néha m o z d u l a t l a n n a k látod... L e h e t s é g e s , h o g y p i h e n t e t ö b b n e k t a l á l o d , h a csu­ kott szemhéjad mögött, csak fantáziádban látod a lángot... Ahogy nézed a lángot, gondolj arra. h o g y mit a lángol...

szimbolizál számodra. Sok mindent jelenthet.. Hagyd a gyertyával kapcsolatos múltbeli emléke idet t u d a t o d f e l s z í n é r e e m e l k e d n i . . . A z u t á n kezdj beszélgetni a lánggal: életedről és

N e b í r á l d m a g a d a t ö r t é n é s e k m i a t t . C s a k figyelj. Ne legyen b e n n e d elutasítás, de helyeslés se ... C s a k a t u d a t o s s á g f é n y e az, a m e l y k é p e s e l o s z l a t ­ ni m i n d e n t , ami rossz, és életre kelteni mindazt, ami j ó . E k k o r életed fényessé és tisztává válik.

halálodról, a gyertya életéről és haláláról, vagy csak az életről és a halálról, úgy általában . . .

V é g ü l p e d i g t e d d félre s z a v a i d a t , g o n d o l a t a i d a t , emlékeidet, fényét.. Engedd, hogy a láng olyan üzenetet, bölcsességet 202 203 és csöndesen szemléld a gyertya

a d j o n át s z í v e d n e k , a m e l y e t a t u d a t o s g o n d o l k o ­ dás képtelen lenne megérteni... A gyakorlat végén b ú c s ú z z el a gyertyalángtól:

k u l c s o l d ö s s z e k e z e d e t é s hajolj m e g e l ő t t e . . . M a j d t i s z t e l e t t e l j e s e n fújd el. a z z a l a h á l á s t u d a t ­ tal, hogy szívedben lángra lobbantott valamit, amit egész nap magaddal vihetsz ...

A virradat

H a l l g a s d a t e r m é s z e t új n a p r a v a l ó é b r e d é s é t . . . V e d d é s z r e , h o g y m e n n y i r e e g y m á s h o z illik a T e r ­ m é s z e t b e n a c s ö n d és a d a l : M i l y e n s o k f é l e a t e r e m t m é n y e k dala, é s m e n n y i r e mély a csöndje! A t e r m é s z e t e g y e t l e n h a n g j a s e m zavarja m e g a z ö r ö k k é v a l ó csendet, a m e l y beborítja a világegye­ temet. Ha m e g h a l l o d a h a n g o k a t , m e g h a l l o d a c s e n d e t is. M i t g o n d o l s z , a t e r e m t é s m i l y e n é r z é s e k e t fejez ki é b r e d é s é v e l , a m i k o r az é j s z a k a c s e n d j é t a cselek­ v é s váltja fel? Hallgasd a szivedet... Az is dalol, a T e r m é s z e t része vagy. H a e d d i g m é g n e m h a l l o t t a d s/.ived h a n g j á t , n e m hallgattad figyelmesen. M i l y e n ez a d a l ? Figyelj o d a !

Szomorú... boldog... reményteljes... szerelmes... ? A c s ö n d e t is m e g t a l á l o d s z í v e d b e n . Ha valamennyi gondolat, zaklatott érzés, m i n d e n
205

egyes fantáziálás és észlelés tudatossá válik ben n e d , n e m t u d o d e l k e r ü l n i a c s e n d e t ... Most p e d i g szived dalára figyel), a h o g y összhang­ ba h o z z a k ö r ü l ö t t e d a termeszei d a l l a m á v a l . . . Figyelj! M i n é l é r z é k e n y e b b e n h a l l g a t s z , a n n á l t ö b b lesz benned a csend, s minél nagyobb benned a Mihez hasonlít?... M i l y e n e m l é k e k jutnak róla eszedbe? ... Nézd, hogyan hat az esö a fákra, mintha a c s e n d , a n n á l é r z é k e n y e b b e n fogsz h a l l a n i . Hallgasd az eső hangját ...

Az

ablak

mennyország üzenetével Hatódnának á t . . . F i g y e l d , h o g y a n hat a m a d a r a k r a . . . N é z d . a h o g y a n a föld felel a v í z r e , a h o g y a n felke­ veri az é l e t e t a p o r o s , s z á r a z talajban . . . Figyeld a leveleket... A f i a t a l , k i s l e v e l e k m e g n ő n e k , a z ö r e g e b b e k pe­ dig, h a a z esö n e m j ö n ... kissé tovább m a r a t t a k volna a fán... Kutasd a felhőket... h o n n a n j ö t t e k ... hová m e n n e k . . . kövesd őket útjukon születésüktől halálukig ... Figyeld, földre... a fákra... tetőkre ... 207 ahogy az e s ö c s e p p lehull a kiszáradt

N é z d m e n n y i r e a l a k t a l a n o k m é g f e l h ő k o r u k b a n ... Lásd. nak ... és a k k o r a földre hullva elvesztik ö n m a g u k a t . . . a h o g y a l a k o t ö l t e n e k é s e g y é n i s é g g é vál­

A látomás
N é z d az esőcseppeket, ahogy a b l a k o d o n külön­ válnak ... patakokat alkotnak ... hozzájuk magukkal csapódnak más, egyedüli cseppek, s sodorják ő k e t . . . H e l y e z d m a g a d a t e g y folyó partjára, a k á r k é p z e ­ letben, akár a valóságban, és kövesd a folyó áramlását... H a m e g t u d o d állni, h o g y n e g o n d o l j s e m m i r e , a f o l y ó b e s z é l n i fog h o z z á d . Lásd meg, mennyire azonos a sorsuk a felhőknek, a a fáknak, madaraknak, Vagy gondold m a g a d egy pályaudvar forgatagába, é s figyeld a z e m b e r á r a d a t m o z g á s á t . . . L á t ó k ö r ö d b e megjelennek, majd eltűnnek örökre a leveleknek, az állatoknak, az embereknek és tenmagadnak... N e m az eszedhez, h a n e m a szivedhez szól majd. lelkedben csendet teremt, s olyan bölcsességgel h a l m o z el. a m e l y e t g o n d o l k o d á s s a l s o s e m n y e r t é l v o l n a el.

Bármennyire is különállóak vagyunk, a z é l e t f o l y a m a e l n y e l m i n k e t is, é s a z t á n folyik tovább... V a g y figyeld a fáról l e h u l l ó l e v e l e k e t . , és nézd, ahogy elenyészve porrá válnak ... M o s t p e d i g g y ú j t s d m e g a l á m p á t , és n é z d a fé­ nyét ... Ú g y . a h o g y a folyót n é z t e d . . . V a g y tégy egy d a r a b tömjént a parázsra, s figyeld. a h o g y füstje e l t ű n i k a l e v e g ő b e n . . .

Vagy ablakodnál állva nézd az e s ő t . . . Figyeld m e g . m i l y e n hangulatot teremt b e n n e d ... 209

P r ó b á l j m e g n e m g o n d o l k o d n i , c s a k f i g y e l j é s ér­ zékelj ... Nézd, nyos. Egy z ö k k e n é s elég ahhoz, hogy továbbhaladjon... Lao-ee, a kinai bölcs mondja: N é z d . é s a t e r e m t m é n y b e s z é l n i fog h o z z á d é l e t r ő l és halálról, szeretetről... önmagáról... és Istenről... M o s t egy gyakorlatot a d o k a víz megtisztítására, h o g y a f e l k a v a r o d o t t s z e n n y l e ü l e p e d j é k , és a dol­ gok világossá váljanak: Végül pedig feküdj a hátadra kinyújtott karral. L e g y é l t u d a t á b a n t a r t ó z k o d á s i h e l y e t l e n v a l ó el­ helyezkedéseddel ... az egész testeddel... a , . A p i s z k o s v í z . h a állni hagyják, l e t i s z t u l . " ahogy az esőcsepp egyedülálló és magá­

A tükör

K é p z e l d el, h o g y e l e n g e d e d m a g a d , é s a z élet m a ­ gával ragad, haladsz ... m i n t az e s ő c s e p p és a l e v e l e k , a t ö m j é n füstje, mert te is, a k á r c s a k vagy.

ezek,

világmindenség része

az összes részeddel együtt... és minden porcikád érzésével... Légy éber a körülötted lévő hangokra. T a r t s d távol m a g a d a t a g o n d o l a t o k t ó l , reflexiók­

E n g e d d hál el ö n m a g a d a t ... Lazíts, és haladj tovább...

tól, m e r t b á r m i l y e n s z e n t e k is. b á r m i l y e n

kapcso­

latban

v a n n a k is a h a n g o k k a l , e z e k c s a k m é g j o b -

b a n felkavarják a p i s z k o s v i z e t .

Most érzékeld a légzésedet: A l e v e g ő p a t a k j a folyik ki. m e g b<-

Ülj l e l é g z é s e d p a t a k j á n a k parijára, e s n é z d V e d d é s z r e a z e l e n y é s z ő e n rövid s / u n e l e l beleleg zésed előtt, és a perc törtrészét kilégzésed előli,
211

az időtartambeli különbséget... a hőmérséklet-különbséget... a f o l y a m a t s i m a v a g y d u r v a lefolyását . . .

Az őrszem

N e g o n d o l k o z z , n e f o n t o l g a s s , c s a k l é g y é b e r é s fi­ gyelj, úgy a h o g y a n a folyó áramlását, a tenger h u l l á m z á s á t figyeled,

Ha l e c s e n d e s e d i k , a z a v a r o s v í z is kitisztul, s c s o ­ dálatosan hold. H a s o n l ó k é p p t e i s tisztítsd m e g e l m é d e t ! N e g o n ­ dolkozz! A g o n d o l k o d á s folyamata n e m állitható le egyik percről a másikra, de ha mutatsz elméd­ nek valamit, tenni. F i g y e l j a l é g z é s e d r e . N e e l l e n ő r i z d , n e l é l e g e z z na­ gyobbakat. C s a k é b e r e n figyeld . . . U ; g y tudatában a lélegzésed okozta mozgásnak, b á r m i l y e n pici l e g y e n i s a z a testedben ... tüdődben ... v a g y a r e k e s z i z m o d b a n ... Tudatosítsd belégzésedet és kilégzésedet... Figyelmed összpontosításához segítségképpen mondd magadban. Most belélegzem... Kilélegzem... V e d d é s z r e a k ü l ö n b s é g e t a b e f e l é á r a m l ó és kife­ lé m e n ő levegő között: 212 amire összpontosíthat, m e g tudod visszatükröződik benne az éjszakai

a z z a l a z ó n t u d a l l a n s á g g a l . a h o g y a m a d á r száll az égen ... L é l e g z e t e d é r z é k e l é s e k ö z b e n rájössz, n i n c s e n kei egyforma lélegzetvétel, mint ahogyan

nincsen

kél

egyforma emberi arc sem. és a n a p l e m e n t é k is k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s t ó l . H a ezt m é g n e m sikerült lellédezned. képzelőerőd szegényes. Ahogy üsz tulni k e z d a z a v a r o s v í z . ú g y l e s z a l é l e g z e t v é t e l e ­ id közti k ü l ö n b s é g is n y i l v á n v a l ó . A z e m b e r n é l a l é l e g z é s é r e v a l ó figyelés c s o d á l a t t a l töltheti el. Elcsendesítheti. így l é t r e j ö h e t b e n n e bölcsesség csend és Isten jelenlétének tapasztalata. C s a k n é z z , a b b ó l m e g s z ü l e t i k a tisztaság, a zava­ r o s v í z letisztul - és te látni fogsz.

T e d d ugyanezt légzéseddel... É s érzéseiddel...

A

visszatérés

E h h e z szükségtelen a gondolat, az érzelem, vagy bármilyen különleges meglátás. Pusztán arra van szükség, hogy tudatosítsd magadban a hallást magát... vagy m a g á t az érzékelést ... vagy a légzést m a g á t . . . és hazatérsz

A gyakorlatot az ö n m a g a d h o z való visszatéréssel kezdd, légy jelen ö n m a g a d számára. S z e n t Á g o s t o n a z t m o n d j a , h o g y v i s s z a kell tér­ nünk saját magunkhoz, ha énünket Isten felé akarjuk Szóval, iránya t a n i . térj h a z a . Légy tudatában annak, hogy

- v i s s z a saját m a g a d h o z csendessé válsz, és Isten közel kerül h o z z á d .

hol vagy m o s t . . . milyen a testtartásod... m i r e g o n d o l s z ... érzel... érzékelsz... Ne engedd, hogy tudtod nélkül akár egyetlen gon­ dolat is megszülessék ... vagy egyetlen érzelem, bármennyire megfoghatat­ l a n is a z . . . Hányféle érzést, aprót, vékonyat, vaskosát vagy k é p e s észlelni tested felszínén vizsgálódva? ... M o s t pedig tudatosítsd m a g a d b a n a körülötted lévő hangokat... és é r z é k e l d a h a l l á s f o l y a m a t á t . . . v a g y i s , h o g y m o s t ,,én" h a l l o k . . .

214

d a t á b a n m i n d e n testi é r z é s n e k , c s a k m o s t t e d d mindezt sokkal gyorsabban. M a j d h a l a d j l e n t r ő l felfelé, lábujjtól a fejed búbjá­ ig - az egész kör ne tartson tovább egy percnél.

Megérkezés

H a m á r e g y i d e i g g y a k o r o l t a d ezt, p i h e n j m e g egész tested tudatosságában (ellentétben a kü lönbóző részekre való figyelemmel), amely millió

B ő r ö d felszínén lévő v a l a m e n n y i k e z d v e a lábujjaidig. Időzz el m i n d e n e g y e s eig. de ne tovább ...

érzést tudato­

s í t s d m a g a d b a n lefelé h a l a d v a - a fejed b ú b j á t ó l

nyi érzést szolgáltat. Pihenj ennek tudatosságában hosszú-hosszú

résznél

ideig... néhány másodper

- fejed tetejénél, h o m l o k o d n á l , s z e m ö l d ö k ö d n é l , s z e m h é j a d n á l , á l l a d n á l , o r r o d n á l , a j k a d n á l , fü­ lednél, nyakadnál stb. Ha n é h á n y testrészednél n e m tapasztalsz érzést, a k k o r o t t i d ő z z e l e g y kicsit, d e fél p e r c n é l n e to­ v á b b . E z u t á n , f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y felfedeztél-e érzéseket, v a g y sem, haladj tovább. Ha eljön az idő, hogy b ő r ö d felszínének m i n d e n egyes pontján felfedezel érzéseket, tudd meg, h o g y itt a z ideje t u d a t o s s á g o d t o v á b b i é l e s í t é s é r e : Keress finomabb érzéseket, olyanokat, amelyek­ n e k m é g neve sincs. H a l a d j b e l j e b b a b ő r ö d alá, és é s z l e l d a t e s t e d e n belüli érzéseket. Ha m á r e z t is e l s a j á t í t o t t a d , térj v i s s z a a fejtetőtől a l á b u j j a i d i g terjedő é r z é k e l é s i g - l é g y m o s t is tu216

csak

orrlyukaidon, fel

hanem

minden

pórusodon

keresztül... Nagyobbítsd minden e g y e s p ó r u s o d a t száz­ e z e r s z e r e s r e , é s g o n d o l j arra, h o g y h o g y a n k e r ü l

Az én

kapcsolatba a levegővel... K é p z e l d el, h o g y h o g y a n h a t o l b e l é d a l e v e g ő , h o ­ g y a n Jár á t . . . a n é l k ü l , h o g y t e s t e d b á r m i l y e n e l l e n á l l á s t i s ta­ núsítana ... M i k ö z b e n százezerszeresére felnagyított bőrödet figyeled, a h o l a l e v e g ő m o l e k u l á i a b ő r ö d m o l e k u ­ láival k e r ü l n e k k a p c s o l a t b a , k é r d e z d m e g ö n m a ­ gádtól: Én vagyok-e a molekula? ... Én vagyok-e a levegő? ... Vagy mindkettő én vagyok? ... Ki v a g y o k én? ... Ki L É T E Z I K általam?* ... MI a z a z é n ? . . . Á l l a n d ó a n k é r d e z g e s d ö n m a g á d t ó l e z e k e t a kér­ d é s e k e t , m i k ö z b e n a z e g y m á s s a l k a p c s o l a t b a ke­ rülő molekulákat nézed ... vagy amikor a körülötted lévő természet hangula­ tát f i g y e l e d . . .

Hallgas a természet hangjaira ... hogy j o b b a n érzékeld hangulatát... Kerülj kapcsolatba a természet h a n g u l a t á v a l . . . légy h a r m ó n i á b a n vele ... m e r t a t e r m é s z e t ö n m a g a d k i t e r j e d é s e - a te na­ g y o b b tested. M o s t e l á r u l o m a misztikusok kedvenc, de titkos technikáját arra, hogy hogyan szabaduljanak m e g é n j ü k t ő l . Figyelj t e h á t , ö s s z p o n t o s í t s . . . K e r ü l j k ö z e l e b b ö n m a g a d h o z : l é g y t u d a t á b a n tes­ tednek ... és m i n d e n érzésének ... Tudatosítsd légzésedet ... a levegő orrlyukaidon keresztüli áramlását... tüdőd és rekeszizmod mozgását... l e g y é l t u d a t á b a n a l e v e g ő n e k , a m e l y b ő r ö d felszí­ néhez ér... forró az vagy hideg? ... nedves vagy száraz? ... M o s t é l d át újra azt a t é n y t , h o g y l é l e g z e l . n e m 218

• Az angol eredeti: Who IS 1?...

219

Fordítsd

figyelmedet

arra, a k i a g o n d o l a t o k r a fi­

gyel, vagy aki a gondolatokat kigondolja ... É b r e d j rá, h o g y a f i g y e l ő , a z „ É N " n e m a z o n o s a

A

felszabadítás

megfigyelt gondolatokkal. Akár ki is mondhatod magadnak: „ N e m vagyok

Légy tudatában testeddel, mint egésszel... É s a z o k k a l a z é r z é s e k k e l is, a m e l y e t t e s t e d e g y e s r é s z e i b e n érzel ... M o s t p e d i g f o r d í t s d f i g y e l m e d e t arra. a k i a z é r z é ­ s e k e t és a t e s t e t figyeli. É b r e d j rá. h o g y a figyelő, az . . É N " n e m a z o n o s a megfigyelt érzésekkel. Akár ki is mondhatod magadnak: ..Nem vagyok azonos ezekkel az érzésekkel... É n n e m e z a t e s t v a g y o k ..." M o s t pedig légy tudatában légzésednek ... M a j d f o r d í t s d f i g y e l m e d e t a r r a . aki a l é g z é s t figye­ li. É b r e d j r á a r r a . h o g y a figyelő, a z , , É N " n e m a z o n o s a légzéssel. Akár ki is mondhatod magadnak: „ N e m vagyok azonos a légzéssel." I-égy tudatában minden egyes gondolatodnak,

azonos a gondolkodással." Figyelj m e g e g y é r z é s t ö n m a g á d b a n , a m e l y é p p e n m o s t tölt el t é g e d - v a g y g o n d o l j vissza e g y r e - fő­ leg o l y a n r a , a m e l y n e g a t í v , m i n t p é l d á u l a féle­ lem, aggódás, sérülés, ... elbátortalanodás, lelkiis­ meret-furdalás

Forditsd figyelmedet arra. aki az é r z e l m e k r e fi­ g y e l , v a g y aki a z o k r a v i s s z a e m l é k e z i k . . . É b r e d j rá, h o g y a f i g y e l ő , a z „ É N " n e m a z o n o s a megfigyelt érzésekkel. Akár ki is mondhatod magadnak: „ N e m vagyok azonos a z érzéssel."

amire csak gondolsz... Nagy valószínűséggel hamarosan minden gondo­ lat el fog t ű n n i , s m á r c s a k e g y e t l e n g o n d o l a t töl­ ti be t u d a t o d a t : . . P i l l a n a t n y i l a g n i n c s g o n d o l a t a lejemben." 220

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful