โครงการน้ อมนำ าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

หลักการและเหตุผล
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระราชดำารัสชีแ
้ นะแนวทางการดำาเนิ นชีวิตแกูพสกนิ กรชาวไทยมาโดยตลอด
ตัง้ แตูกูอนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้ นยำา้
แนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำารงอยู่ได้อยูางมัน
่ คง และยัง่ ยืน
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงตูางๆ เศรษฐกิจพอเพียงเป็ น
ปรัชญาที่ชีถ
้ ึงแนวทางการดำารงอยู่และการปฏิบัตต
ิ นของประชาชนในทุกระดับ
ตัง้ แตูระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทัง้ ในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศให้ดำาเนิ นไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้ ว
ทันตูอยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
รวมถึงความจำาเป็ นที่จะต้องมีระบบภ่มิคน
้ กันในตัวที่ดีพอสมควรตูอการมีผลก
ระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัง้ ภายนอกและภายใน ทัง้ นี้ จะต้อง
อาศัยความร้่ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยูางยิ่งในการนำ าวิชาการตูางๆ
มาใช้ในการวางแผนและการดำาเนิ นการทุกขัน
้ ตอน และขณะเดียวกันจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติในทุกระดับให้มีสำานึ กในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบร้่ท่ีเหมาะ สมดำาเนิ นชีวิตด้วยความอดทน
ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมตูอการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอยูางรวดเร็ว และกว้างขวางทัง้ ด้านวัตถุ สังคมสิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอยูางดี
โรงเรียนคุรรุ าษฎร์รังสฤษฎ์ ได้เล็งเห็นประโยชน์และความสำาคัญของการ
น้ อมนำ าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติมาประยุกต์ใช้กบ
ั การพัฒนาระบบการ
ศึกษา เนื่ องจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นหลักปรัชญาฯ ที่เป็ นจริง เป็ นก
รอบในการดำารงชีพที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กบ
ั คนทุกเพศ ทุกวัย ในระดับตูางๆ
จากชนบทจนถึงในเมือง จากผ้่รายได้น้อยจนถึงผ้่มีรายได้ส่ง เป็ นต้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพรูองค์ความร้่ด้านเศรษฐกิจพอเพียงแกูบุคลากรในโรงเรียน
และชุมชน
2. เพื่อเสริมสร้างทักษะการดำารงชีวิตในการใช้ชีวิตอยูางพอเพียงตาม
หลักคำาสอนของศาสนา และวิถป
ี ระชาธิปไตย
3. เพื่อพัฒนาหลักส่ตรและกระบวนการจัดการเรียนร้่เชิงบ่รณาการโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้ าหมาย
ด้านปริมาณ บุคลากรในโรงเรียน จำานวน 1,730 คน
ด้านคุณภาพ บุคลากรในโรงเรียนและชุนชนมีความร้่ ความเข้าใจ
ตระหนั กเห็นคุณคูาความสำาคัญตามแนวพระราชดำาริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถดำารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็ นอยูางดี
ขัน
้ ตอนการดำาเนิ นงานตามโครงการ
1. แตูงตัง้ คณะกรรมการ / คณะทำางาน
2. สูงคร่ และนั กเรียนเข้ารับการฝึ กอบรม สัมมนา สร้างความเข้าใจใน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. สร้างความตระหนั ก ถูายทอดความร้เ่ กี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับคร่ และบุคลากรทางการศึกษา
4. กลูุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานคุณธรรม
จริยธรรมสร้างความตระหนั กให้ความร้เ่ กี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับนั กเรียน
5. ทุกฝู าย / ทุกงาน / ทุกกลูุมสาระฯ รูวมวางแผนกำาหนดแนวคิดตาม
โครงการน้ อมนำ าเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และขับเคลื่อนการ
ดำาเนิ นงานภายในโรงเรียนอยูางจริงจัง และตูอเนื่ อง โดยรูวมกัน
กำาหนดแนวทางการจัดกิจกรรมในโรงเรียนคุรรุ าษฎร์รังสฤษฎ์ตาม
บทบาทหน้ าที่ของตนเอง โดยมีผลสรุปจากการรูวมกันกำาหนด
กิจกรรมดังนี้
5.1ด้านเศรษฐกิจ
5.1.1 กิจกรรมธนาคารโรงเรียน
5.1.2 กิจกรรมฝึ กอาชีพและหารายได้ระหวูางเรียน
-โครงงานเรื่องกล้วย กล้วย
-โครงงานขนมกรอบ
-การผลิตอิฐตัวหนอน
-การปล่กผัก
-การทำาภาพลงรักปิ ดทอง
-การทำากรอบร่ปวิทยาศาสตร์
-งานใบตอง
-งานประดิษฐ์ตูางๆ
-ฝึ กประสบการณ์เพราะเห็ดกับชุมชน
-การเลีย
้ งปลาสวยงาม
-การผลิตเชื้อเห็ด

-ชูางประกอบต้ล
่ ำาโพง

ฯลฯ
จัดอบรมพัฒนาอาชีพชุมชน
นำ ้ าดื่มสะอาด ปลอดภัย
ร้านพอเพียง
ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
ผลิตนำ ้ าดื่มเพื่อจำาหนู าย

5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.2 ด้านสังคม
5.2.1 กิจกรรมรณรงค์ให้ความร้่ ลด ละ เลิกยาเสพติด และโรคเอดส์
5.2.2 การจัดหาทุนการศึกษา
5.2.3 กิจกรรมรณรงค์เผยแพรูความร้่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2.4 กิจกรรมบริจาคโลหิต
5.2.5 กิจกรรมเยี่ยมผ้่ปูวย
5.2.6 กิจกรรมบริจาคทรัพย์ทำาบุญด้วยจิตกุศล
5.2.7 กิจกรรมประกวดคำาขวัญ เรียงความ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
5.2.8 แหลูงเรียนร้่ในโรงเรียน (Learning Resources) เชูน
- สูวนสมุนไพรในโรงเรียน
- สวนภ่มิปัญญาไทย
- ศ่นย์ Internet
- ศ่นย์พัฒนาภาษาตูางประเทศ
- นำ ้ าหมักชีวภาพ
- ห้องสมุดกลางและห้องสมุดอิเล็กทรอนิ กส์
- ศ่นย์การเรียนร้ก
่ ลูุมสาระการเรียนร้่
- ศ่นย์วัฒนธรรม
- บูอเลีย
้ งปลาสวยงาม
- โรงเรือนเพาะเห็ด
- ศ่นย์ศิลปะ
ฯลฯ
5.2.9 คูายพักแรมล่กเสือ ยุวกาชาด พี่สอนน้ อง
5.2.10 คูายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.2.11 เด็กไทยทำาได้
5.2.12 ศึกษาแหลูงเรียนร้่ทรัพยากรท้องถิ่น

5.2.13 การเรียนนอกระบบ
5.2.14 การจัดทำาแผนการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลูุม

สาระการเรียนร้่
5.2.15 อาร์ตชัมเมอร์แคมป์ เพื่อพัฒนาชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

5.3 ด้านสิ่งแวดล้อม
5.3.1 กิจกรรมสร้างเสริมบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายใน

โรงเรียน

5.3.2 กิจกรรมปล่กปู ารูวมกับโรงเรียน องค์กร หนู วยงานของรัฐ

และเอกชน

5.3.3 คุรุราษฎร์สวยด้วย 5 ส.
5.3.4 กิจกรรมให้ความร้่ด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจพอเพียงรูวม

กับสำานั กงานบริหารปู าไม้และศ่นย์ส่ิงแวดล้อมจังหวัดราชบุรี
5.3.5 กิจกรรมสุขานู าใช้
5.3.6 กิจกรรมประหยัดพลังงานและทรัพยากร
5.3.7 โรงอาหารสะอาดปลอดภัย
5.3.8 การปล่กไม้ดอกไม้ประดับ และการจัดสวนหยูอม
5.3.9 ธนาขยะรีไซเคิล
5.4 ด้านวัฒนธรรม
5.4.1 กิจกรรมยิม
้ ไหว้ทักทายกัน
5.4.2 กิจกรรมใครมาถึงเรือน
5.4.3 อนุรักษ์ ดนตรีไทย เพลงไทย จัดตัง้ วงดนตรีไทย
5.4.4 จุดมุมศิลปวัฒนธรรมไทยและภ่มิปัญญาท้องถิ่น
5.4.5 กิจกรรมบ่รณาการราชบุรีศึกษา
5.4.6 ศ่นย์วัฒนธรรม
5.5 ด้านศาสนา
5.5.1 การสวดสรภัญญะ
5.5.2 มุมธรรมะ
5.5.3 ตักบาตรประจำาสัปดาห์
5.5.4 การฝี กสมาธิ
5.5.5 วันสำาคัญทางศาสนาและรัฐพิธี
5.5.6 คูายปฏิบัติธรรมพุทธบุตร
5.5.7 บรรพชาสามเณร
5.5.8 กิจกรรมเปิ ดบ้านคุณธรรมนำ าชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
5.5.9 การแสดงตนเป็ นพุทธมามะกะทุกเช้าแถว
5.5.10 โครงการฟื้ นฟ่ศีลธรรมโลก

5.5.11 กิจกรรมแสงธรรมนำ าชีวิตสู่จิตขาว
5.5.12 คุณธรรมนำ าความร้่สู่ประชาธิปไตย

งบประมาณ
งบดำาเนิ นการ 143,805 บาท
อื่นๆ 1,535,000
บาท
ผ้้รับผิดชอบ
ทุกฝู าย / ทุกงาน / ทุกกลูุมสาระ

การติดตามและประเมินผล
การสังเกต / แบบสอบถาม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนได้รบ
ั ความร้่เกี่ยวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถพัฒนาหลักส่ตร และกระบวนการจัดการเรียน
ร้่เชิงบร่ณาการโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างเสริม
ทักษะการดำารงชีวิตในการใช้ชีวิตอยูางพอเพียงตามหลักคำาสอนของ
ศาสนาและวิถีประชาธิปไตยได้เป็ นอยูางดี

ผ้่เสนอโครงการ
..............................................................
(นางสมถวิล คัมมกสิกิจ)

หัวหน้ างานคุณธรรมจริยธรรม

ผ้่อนุมัติโครงการ
……………………………….
(นางจำารัส ระหวูางบ้าน)

ผ้่อำานวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful