ELŐSZÓ

Előszó
A kereszténység egyik elhallgatott gnosztikus evangéliuma van e könyv­ ben. A rejtélyek Jézusáé, ki felkentté, Krisztussá vált, és ezzel betölté a Föld éterikus mezejét. Szeretet áldozatát meghozva helyreállította az összetört természetrendet a harmadik napon. E könyv Jézus feltámadása utáni tanításairól szól. „Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, 11 évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylain belül. Ez a huszonnegyedik rejtély (a tizenkét pár agyideg rejtélye - a szerk) bentről kifelé és lent azok közül, melyek az Első Rejtély második terében van­ nak. Az Első Rejtély van minden rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus mondta tanítványainak: Az Első rejtélyből jöttem amelyik az utolsó, vagyis a huszonnegyedik." A könyv eredetije kopt nyelven, 1785-ben került Dr. Askew hagyatékából a londoni British Múzeumba. MS 5114-es számon van nyilvántartva. A beavatás ösvénye, és különösen az igazi keresztény beavatás ösvénye „csak az erőseknek való". Ez a könyv sem feltétlenül könnyű olvasmány, és mélyebb értelméhez csak az férhet hozzá valóban, akinek szíve sok-sok inkarnáció révén megnyílt. A rejtélyek Jézusa, a felkent, a Krisztussá vált hiteles evangéliuma.

7

1. FEJEZET

Úgy történt, hogy amikor Jézus feltámadott, tizenegy évet töltött beszél­ getésekkel tanítványaival, oktatván őket csak az Első Parancsolat és az Első Rejtély helyeire (dolgaira) az Első Parancsolat fátylán belül. Ez a huszonnegyedik Rejtély bentről kifelé és lent, azok közül, melyek az Első Rejtély második terében vannak. Az Első Rejtély van minden Rejtély előtt: az Atya a galamb képében. És Jézus azt mondta tanítványainak: - Az Első Rejtélyből jöttem, amelyik az utolsó, vagyis a huszon­ negyedik. A tanítványok pedig sem nem tudták, sem nem értették, hogy ezen a Rejtélyen belül még más is van; mert azt gondolták erről a Rejtélyről, hogy a világmindenség fejedelme minden létező legfőbbje. Azt hitték, hogy ez minden teljesülés teljesülése, mivel Jézus azt mondta nekik, hogy ez a Rejtély magában foglalja az Első Parancsolatot, valamint az Öt Ősötletet [villámbecsapódást] és a Nagy Világosságot, meg az Öt Segítőt és az egész fénykincset. Ezen kívül Jézus nem tájékoztatta tanítványait a Nagy Láthatatlanról és a Három Háromszor-hatalmas erő körzeteinek egész terjedelméről, sem pedig a Huszonnégy Láthatatlannak a tereiről, eonjairól és rendjeiről, s hogy ezek hogyan terjednek - ezek a Nagy Láthatatlan kisugárzásai -, vagyis nem mondott nekik semmit sem az ő nemzetleneiről, sem a magu­ kat nemzetteiről és a nemzetteiről, sem az ő csillagaikról és páratlanaikról, archonjaikról, hatalmaikról, uraikról, arkangyalaikról, angyalaikról és

1 1

területeik rendjéről és a mineműségükről nem beszélt. sem ezeknek a rendjéről. nem mondott semmit a Három Amen területé­ ről. hogy minemű az Öt Segítő. Ezért nem tudták. nem szólt a Hét másik Ámenről. hogy mind­ ezek melyik területeiére terjednek ki. Ezért gondolták tehát erről a Rejtélyről. 12 . Jézus nem tájékoztatta tanítványait a fénykincs kisugárzásainak egész kibontakozásáról. hogyan terjedt el a Nagy Világosság. hogy ezen a Rejtélyen belül még más körzetek is léteznek. hogy ezen a Rejtélyen belül semmi más nincsen. és hol helyezték el őket. nem mondott semmit azoknak a Megváltóiról. hogy melyik körzetekre terjed ki az Öt Fa. nem mondott nekik semmit sem az ikrek megváltójának helyéről. hogy „ebből a Rejtélyből jöttem". s hogy ezeknek hol a területe és hogyan terjednek. míg végül bementem abba a Rejtélybe. arról sem szólt.Ez a Rejtély körülveszi a mindenséget. a mindenség feje és az egész bőség. sem a szférák lakásairól. sem terjedelmükről. hogy milyenek a fénykincs kapuinak Őrei. s hogy mineműek a rendjük szerint. hogy ez minden teljesülés teljesülése. amelyről beszéltem nektek találkozásunk napjától a mai napig. s hogy ezek mely körzetekre terjednek ki. Mert azt mondta Jézus a tanítványainak: . vagyis a Hét Hangról.dékánjaikról (szolgáikról). hogy abból jöjjek". Jézus nem mondta meg tanítványainak. aki a gyermek gyermeke. de a ter­ jedelmükről. vagy hogy melyik körzetekbe ér el. Hanem csak általánosan beszélt nekik ezeknek a létezéséről. azt sem mondta meg nekik. Hanem csak azt tanította nekik. éppoly kevéssé beszélt nekik az Öt Ötletről (bevágódásról) és az Első Parancsolatról. sem rendjeikről. És nem mondta a tanítványainak. Azt sem mondta meg. Ezért gondolták a tanítványok. hogy „erről vagy arról a területről mentem ki.

amelyik a huszonnegyedik belülről kifelé számítva azon Rejtélyek közül. egyik sugár csodá­ sabb mint a másik.. mérhetetlen fényességben.2. A fénysugarak pedig nem voltak egyformák. nagyon világos ragyogással. így beszélgettek. s megkaptuk a bőséget [plerómát] és az egész teljesülést. mialatt ő a tanít­ ványaitól távolabb ült. mely őrajta volt. mivel a Megváltó megjelentette ezt nekünk. Csak világosságot láttak. melyből sok fénysugár áradt. hanem különböző fajtájúak és tulajdonságúak alulról felfelé. telihold napján. amikor a nap a pályájára indult. hatalmas. És ez a világosságerő lejött Jézusra. mialatt Jézus távolabb ült tőlük. és az utolsó Rejtélyből származott. A fény a földtől az égig ért.Áldottak vagyunk mi az emberek között a földön. nagy félelem fogta el őket és izgatottak lettek. Tübi hónapban történt. Midőn pedig a tanítványok meglátták ezt a világosságot. amelyek az Első Rejtély második terének rendjeiben vannak. A hold tizenötödik napján. 13 .. Mert a Világosságok Világosságából jött elő. FEJEZET Midőn pedig a tanítványok együtt ültek az Olajfák-hegyén. és teljesen beborította őt. ezt mondták nagy örömmel és lelkesedve egymásnak: . nagyon ragyogott a mérhetetlen világosságban. amelyben volt. ez a fény elvakította őket. hogy mögüle egy hatalmas világosságerő jött elő. mérhetetlen fényességgel. A tanítványok pedig nem látták Jézust az óriási fény miatt.

Ekkor Jézus felszállt a magasságba. mialatt egyre fényeseb­ ben. s mind azt gondolták. szüntelenül. addig mélységesen hallgattak. És az egész kozmosz megrendült. ami benne él. hogy az egész világ hallotta a kiáltásukat. hogy a földet talán összegöngyölítik. FEJEZET A tanítványok rettegve ültek együtt. mérhetetlenül ragyogott. A tanítványok utána pillantottak. mint a tanítványokat. sírtak és azt mondták: . amíg ő el nem érte a mennyet. s egymás ellen zendültek mindannyian. fokozatosan teljesen beborította őt. És minden angyal és arkangyalaik és a magasságok minden ereje dicsérte a legbelsőbbnek a legbelsőbbjét. A világon is minden embert félelem fogott el. mindennel. Ez történt a hold tizenötödik napján. Azután az történt. a telihold napján Tübi hónapban. 4. nagyon meg voltak rendülve a nagy földrengés miatt. hogy Jézus mennybemenetele után három órával a menny minden erői felindultak. hogy ez a világosságerő lejött Jézusra. és egyik sem beszélt. a következő nap kilencedik órájáig. FEJEZET Most aztán. És a menny minden ereje folytatta a felindulást az egész világgal együtt. mint valami szőnyeget.3. minden eonjukkal. minden területükkel és rendjükkel együtt. És mind egymás ellen zendültek Tübi hónap tizenötödik nap­ jának harmadik órájától kezdve a következő nap kilencedik órájáig.Mi lesz? A Megváltó talán minden helyet lerombol? 14 .

úgy hogy a rajta lévő világosság emberi szavakkal leírhatatlan volt. a következő nap 9.. mint amikor fel­ szállt a mennyekbe. az alsó. rendkívül ragyogóan. A második világosság. egyik csodásabb mint a másik. különböző fajtájú volt. És a világosság három fajtája különbözően sugárzott.Bízzatok! Én vagyok! Ne féljetek! 15 . mérhetetlen világosságban. arra hasonlított. és ragyogása semmihez sem volt hasonlítható. Az egész fény pedig egymásban háromféle. órája körül megnyíltak a mennyek.Mialatt így beszéltek és siránkoztak. és egyik csodásabb.. az irgalmas és szelíd. a középső. de csak a fényessége hasonlított arra. 5. hanem sokféle. nagyon féltek és zavarba jöttek. mint a másik. Mert még jobban fénylett. F E J E Z E T Amikor a tanítványok ezt látták. Midőn pedig Jézus. így szólt hozzájuk: . és látták Jézust leszállni. A fénysugarak bőségét árasztotta. amelyik lejött Jézusra a mennybemenetele előtt. a fölöttük lévő harmadik pedig az első kettőt is felülmúlta. csodásabb volt mint az első. az alsó. és sok tulajdonságú. látta tanítványai nagy izgalmát. mialatt egyes sugarak a többieknél csodásabban világí­ tottak. Világossága nem volt egyforma. Az első fény.

amelynek érdekében kiküld- 16 . hogy kibírhassuk. Mos­ tantól kezdve nem hallgatok el előletek semmit a magasságok és az igaz­ ság helyéről. annak kezdetétől a teljesüléséig. de az egész világ is zavarban van a rajtad lévő nagy világosság miatt. mert vakítasz és mi megrendültünk. Ekkor Jézus visszavonta világossága fényességét önmagába. hogy teljesült. vond magadhoz a fényességedet. hogy beszéljek nektek mindenről a kezdettől a teljesülésig. mely az Első Rejtély második terében van).Örvendjetek és ujjongjatok ettől az órától kezdve. nagy öröm­ mel imádván őt. így szóltak: . hogy a megbízás feladata. milyen feladat volt az.6. hogy minden dolgot közöljek veletek: Amikor távolabb ültem tőletek az Olajfák-hegyén. A tanítvá­ nyok így felbátorodtak. s nem példabeszédeket mondok. FEJEZET Amikor pedig a tanítványok meghallották ezt a beszédet. Felismertem. Mostantól kezdve nyíltan fogok beszélni veletek az igazságról. amelyet be kellett töltened. s így szóltak: . s mindenekelőtt miért történtek ezek az izgalmak és kozmikus megrendülések? Ekkor így szólt nekik Jézus. elgondolkodtam a megbízáson. Jézushoz léptek és leborultak előtte. hová mentél. Halljátok. küldetésem feladatán. hanem közvetlenül beszélek veletek. mert azokhoz a területekhez mentem. még nem küldte el a ruhámat. a huszonnegyedik belülről kifelé (abból a huszonnégyből. és hogy az utolsó Rej­ tély.0. ahonnan azelőtt jöttem. ha te vagy.Mester. Uram. Mert a Kimondhatatlan és minden Rejtélyek Első Rejtélye hatalmat adott nekem. az irgalmas: .

és örömötök egyre nagyobb legyen! Mert nektek adatott. amelyet hát­ rahagytam őbenne. Ezért választottalak ki titeket kezdettől fogva az Első Rejtély által. mely kezdet­ től fogva van. melvet kezdettől fogva nekem szánt. kezdettől fogva tizenkét erőt hoztam magammal. és mindent megjelentetek az igazság kezdetétől a teljesüléséig. Örvendjetek hát és ujjong­ jatok. s amelvet az utolsó. Ezt a tizenkétszeres erőt öntöttem anyáitok méhébe. Ezt a fénvruhát visszahagytam az utolsó Rejtélyben. FEJEZET Amikor a nap keleten felkelt. hogy elő­ ször nektek beszéljek az igazság kezdetéről a teljesüléséig. melyeket a fénykincs tizenkét megváltó­ jától vettem az Első Rejtély parancsára. a belülről kifelé huszonnegyedik Rejtélyben hagytam. Örvendjetek tehát és ujjongjatok. ahogyan elejétől kezdve mondtam nektek. amikor erre a világra jöttem. teljesült. olyan erőket. s amelyből éppen jöt­ tem. ha eljön az ideje. az történt az Első Rejtély által. mely most a testetekben 17 .tek. mert amikor elindultam a világhoz. hanem most . míg be nem telik az ideje . Ez a 24 Rejtély az Első Rejtély rend-teljhatalmának második terében van. 7. nem a keresztrefeszítésem előtt. meg a legbelsőbbtől a legkülsőbbig és a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. és az emberiségnek kezdek beszélni. s hogy ez a Rejtély még nem küldte el a ruhát.ezen elgondolkozva ültem távolabb tőletek az olajfák hegyén. melynek akaratából a mindenség lett. azt a tizenkétszeres erőt.hogy parancsa szerint elküldte a fénvruhámat. hogy magamra öltsem.

így van keresztelő János testébe kötve a középen lévő kis Jaó ereje és Éliás próféta lelke. Mert gyakran mondtam nektek. 18 . vettem a lelkét. Ez az erő van János testében. Mert lelkét e világ minden embere az archonok és eonok erejéből kapta. melyet kapnia kellett volna. Az eonok archonjai pedig nem ismer­ tek fel. Azonkívül az archoniélek helyett. akik az archonszférához vitték és Erzsébet méhébe taszították. mielőtt megfogant volna. hogy János képes legyen majd előttem prédikálni. hogy a bennetek lévő erőt attól a tizenkét Megváltótól vettem. az eonok angyala alakjában. Felvettem. Mert ezeket az erőket először ti kaptátok meg az egész világért [kosmou]. a jótól. aki középen van. amelyet először kaptam. melyet az én erőm azon részéből vettem. akik az egész világot megmentik. keresztelő János anyjára. mivel ti lesztek azok. hogy nem ebből a világból valók vagytok. a szférák archonjai közé jutottam Gábriel. Lelketek pedig az eredeti élethez tartozik. és a világosság szűzleányához vittem. ez aztán odaadta az ő kéz­ besítőinek. ráta­ láltam Éliás [Illés] próféta lelkére a szférák eonjaiban. Én sem vagyok ebből való. hogy az eonok archonjai közé érkezvén az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. a világ szenvedéseit és veszélyeit és minden üldöztetést elviselni. A bennetek lévő erő ellenben tőlem van. Akkor az történt. az utamat elkészíteni és a bűnbocsánat vizével keresztelni. Ezért mondtam nektek kezdettől fogva. hogy képesek legyetek e világ archonjainak fenyegetéseit. Amikor útban voltam erre a világra. amelyet a magasság archonjai hoznak rátok. melyek a világosság kincseskamrái­ ban vannak. Én pedig egy erőt vetettem el beléje.van. A világosság kincseskamrája tizenkét Megváltójának tizenkét erejét hoztam. Erzsébetre találtam. hogy Gábriel angyal vagyok. amelyet a kis Jaótól kaptam. mert azt hitték.

Ezért kételkedtetek egyszer. szemtől szemben megmondtam nektek nyíltan: „Ha be tudjátok fogadni keresztelő Jánost: Éliás ő. aki az igazak körze­ tében [jobb oldalon] van. az archonok szférájába taszítottam bele. és azt mondtátok nekem: „Meg van írva. Amikor észrevettem. ez a fénytest-erő. Én meg azt feleltem: „Éliás már eljött és mindent elő­ készített. s amikor felém fordult a magasba. úgy Éliás fog előtte jönni. A szolgák pedig elhozták. 19 . Amikor aztán eljött az időtök. ahogyan meg van írva. ahogy akartak". hogy nem értitek. hogy eljő. és úgy bántak vele. melyet a középen lévő tizenkét szolgától vettem. hogy az utat készítse neki". hogy ha a Krisztus jön.Amikor az Első Rejtély parancsára lepillantottam az embervilágra. Máriára találtam. akit anyagtest szempontjából az anyámnak neveznek. A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét pedig. Beszéltem vele Gábriel alakjában. hogy ezek archonlelkek. akiről mond­ tam. ame­ lyet a magasságban viseltem. anélkül. a jótól kaptam. amelyet a nagy Szabaóthtól. s anyáitok testébe kötötték meg azokat. amit Éliásnak a keresztelő Jánosba kötött lelkéről mondtam. megszülettetek a világban. és így szólt: ." 8. F E J E Z E T Jézus folytatta. amikor így szóltam nektek: „János azt mondta: nem én vagyok a Krisztus". Az archonok dékánjai és azoknak a szolgái azt hitték. A lélek helyett pedig azt az erőt taszítottam belé. belé taszítottam az első erőt. amit Bárbelótól vettem.

amelyet utolsó segítőnek leheltek bele ebbe a világba [keve­ rékbe. mivel a világ megmentése általatok lesz. az Első Parancsolatba taszítottam. mely kezdettől fogva nekem készült. mely most össze van keverve minden láthatatlannal. mert eljöttek az idők. És ez a rész van most mindenkiben. hogy beszéljek veletek az igazságról. amikor az Első Rejtély megparancsolja nekem. míg el nem jön a teljesülés ideje. És az Öt Segítő közül az utolsó aztán egy részt a haláltermészetbe [keverékbe] taszított. melyet kezdettől fogva magamból keltettem. akik az egész világot megmentik. szóval elegyedett a halálnak ezzel a világával. minden archonnal és minden eonnal.Örvendjetek és ujjongjatok. kerasmou]. Ezt az erőt. Az a teljesülésnek az ideje. aki a keveredés világában él. így beszélt Jézus a tanítványaihoz az olajfák hegyén. 20 . s amelyet az utolsó Rejtélyben visszahagytam. és mindenről a belsőtől a külsőig. A kapottnak egy részét a Nagy Világosság az Öt Segítőbe taszította. Az Első Parancsolat aztán ennek az erőnek egy részét a Nagy Világosságba taszította. ti vagytok azok. örömöt örömre halmozzatok. így abból az erőből kaptátok meg a részeteket. Ez az az erő. mert titeket áldot­ tak meg az emberekért a földön. annak kez­ detétől a beteljesüléséig. ahogyan most mondtam nektek.hogy archonlélek lenne bennetek. amikor magamra öltöm a ruhát. Örvendjetek és ujjongjatok. és folytatta: .

és aki miatt minden Rejtély és ezeknek minden területe lett -. ami a ruhámban van. a következőképpen folytatta: . Ettől az órától kezdve sem­ mit sem hallgatok el előletek. most felöltöttem a ruhámat. mely a Kimondhatatlanban kezdettől fogva volt. hanem elvezetlek titeket a beteljesedéshez a bőségben [plerómában] és minden Rejtélyben.a mindenség oka -. és beszélni fogok nektek a minden­ ség Rejtélyéről és a mindenség plerómájáról. keletkezett . hogy amikor a nap felkelt keleten. Rejtély. 10. nagy világosságerő szállt le. és az Első Rejtély felruházott engem minden hatalommal. Mi ugyanazok vagyunk. F E J E Z E T Amikor Jézus így beszélt tanítványaival. mielőtt 21 . amelyet visszahagytam a huszonnegyedik Rejtélyben.9. Közlök veletek minden Rejtélyt a legkülsőbbtől a legbelsőbbig. mely kint van a világban . Veled teljesen egyek vagyunk. jöjj fel hozzánk! Mert mi a társaid vagyunk. Te vagy az Első Rejtély. ami történt velem. Ruhámban pedig egy Rej­ télyt találtam a magasságosak öt szava képében: zama zama wzza racama wzaj. ahogyan az előbb mondtam nektek. ez a tökéletes kimenet és bemenet. hogy mindent elmondjak nektek. FEJEZET Az történt. amely a teljesülés csúcsát és bőségét és ismeretét jelenti. amelyből minden kisugárzás [emanáció] és minden ami ezekben van.íme. Az öt szó a következőt jelenti: 0. Még egy kis idő. Hallgassatok hát. amelyben a ruhám volt.

Mert mindannyian azért jöttünk hozzád. vala­ mint az Öt Ötlet Rejtélyének fényessége. a Kimondhatatlan küldöttének (aki a Nagy Világosság) a Rejtélye. hogy felruházzunk vele. tehát belülről számítva az utolsó Rejtélynél. Mert méltó vagy rá. az idő beteljesedett. mint mi. aki a gyermek gyermeke. saját parancsára az ő egész sugár­ pompájába öltöztessünk. az Első Parancsolat fényessége. és előttünk vagy. mivel inkább létezel. amit már elküldtünk neked. a Hét Amen és Hét Hang. valamint minden tere és rendje kisugárzásának a teljes dicsősége talál­ ható. Most mindannyian hozzád lépünk a külső határon. Mert az Első Rejtély ideadta a két öltőből álló ruhát. ami az Első Rejtély két terének rendjeiben található. a belülről kifelé számított utolsó Rejtélvben vissza­ hagytál. meg az Öt Fa és a Három Amen és az ikrek Megváltójáé. az Öt Segítő Rejté­ lye. A második ruhában benne van minden Rejtélv és minden kisugárzás nevének teljes fénvessége. mely két öltőből áll. Most elküldtük neked a ruhádat. Abban a ruhában pedig. és az Öt Irányító. amelyet most küldtünk neked. Továbbá ebben a ruhában van a fénykincs-kisugárzások minden rend­ je Rejtélyének a neve fényessége és a fénykincs Megváltóié és a rendek rendjeié. Ezen kívül benne van a fény- 22 . íme. Az ő nevét mi képezzük együtt. a kihirdető Rejtélye nevének a fényessége van. hogy az Első Rejtélybe. Ezért küldte neked rajtunk keresztül az Első Rejtély az ő sugárbősé­ gének Rejtélyét. azon kívül. mely nekünk egy részünk. Az elsőben a Kimondhatatlan minden Rejtélyének minden neve. Oltsd fel a ruhádat és jöjj hozzánk. mely kezdettől fogva a tiéd. míg az idő teljes nem lesz az Első Rejtély parancsára. amelvet az utolsó határon.megjelent.

az Első Rejtély sugárbőségét! 23 . valamint a Három Háromszor-hatalmas és egész körzetük Rejtélye. és azoké. hogy teljesítsd az Első Rejtély teljesülésének egész feladatát. akik a tizenharmadik eonban vannak. aztán az ő láthatatlanjaik Rejtélye. és azoké. meg minden mennyországban van. meg mindazoké. hogy az Első Rejtély parancsára felruházzunk! Mert kevés időd van. hogy felruházzunk vele. az idő beteljesedett. hogy az Első Rejtély parancsára rád öltsük két ruhádat. Öltsd magadra ezt a ruhát hamar. Szintén benne van azok nevének a fényessége. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismert meg. ezek minden lakójáé és területéé. melyek kezdettől fogva vannak számodra az Első Rejtélyben. íme. meg a tizenkét eon és archonjaik.kincs három kapujában álló kilenc Őr Rejtélyének fényessége. akik középen vannak. akik jobb oldalon vannak. íme. és jöjj hozzánk! Mert hozzád jövünk. akik a szférákban vannak. Továbbá benne van a nagy Láthatatlan (aki az Ős­ atya) nevének egész fényessége. meg mindennek a neve. elküldtük neked ezt a ruhát. mert az ő világosságának dicsősége belül rejlett. valamint az ő firmamentumaiké. Jöjj hamar. hozzánk jössz és elhagyod a világot. ami a tizenkét eonban van. nagyon rövid az időd. ahogyan a Kimondhatatlan határozta el! Jöjj hamar hozzánk. ami a sorshatalomban. Jöjj hamar hozzánk. arkangyalaik és angyalaik nevei. Benne van mindennek a neve. és a szférák és minden területük az Első Parancsolattól lefelé nem ismerték fel ezt. míg be nem teljese­ dik a Kimondhatatlan által meghatározott idő. hogy megkapjad teljes fényességedet.

és dicsérték a legbelsőbb legbel­ sőbbjét. és meg voltak zavarodva. megmozdultak a kapuk. és a firmamentum kapui megmozdultak. a mi tudtunk nélkül?" És mindannyian dicsérték a legbelsőbbet. negyvenkilencszer fényesebben. nagyon féltek. Amikor az első szféra kapujához értem. mint a firmamentumban. 24 . rendkívül erősen világítottam. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet. és mindegyik elhagyta az ő rendjét. és felmentem az első szférához. És minden archonok és hatalmak. amely az ő nevüket tartalmazta. hogy amikor mindezen szavak Rejtélyét megláttam a nekem küldött ruhában. FEJEZET Azután az történt.11. ezt azonnal magamra öltöttem. és rettegtek. mérhetetlen fényességgel ragyogtam. Engem azonban nem láttak. A mennyek kapujához értem. így erősen vilá­ gítottam. imádtak. s magától kinyílt mindegyik egyszerre. És minden kötelékük feloldódott. 12. és azt mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk. csak a világosságot. és felmentem a magasba. Mind leborultak előttem. és egyszerre megnyíltak mind. és abban lévő angyalok zavarba jöttek a rajtam lévő nagy világosság miatt. Megpillantották ragyogó fényruhámat és látták a Rejtélyt.

Megpillantották a fényruhámat. és látták benne a nevük Rejtélyét. és maguktól megnyíltak egyszerre. és megzavarodva és rettegve dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. és minden. Itt is megmozdultak a kapuk. mind rettegett. FEJEZET Én pedig magam mögött hagytam ezt a helyet. és felszálltam a második szféra. így még jobban zavarba estek. engem imádni. 25 .Beléptem a szféra házaiba. Mind egyszerre jött leborulni. ami a sorserők helyén van megzavarodott és egymásba botlott. amikor meglátta nagy világosságomat. Minden archon. mérhetetlenül fényesen világítva. rettegéssel és nagy izgalommal dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. mely körülvett engem. Beléptem a sorserők házaiba óriási fényességgel. és a szfé­ ra archonjai és lakói mind zavarba jöttek. és nagy félelemmel. és látták rajta az ő nevük Rejtélyét. Egyszerre leborultak előttem. féltek és így kiáltottak: „Hogyan mehetett át közöttünk a mindenség Ura a mi tudtunk nélkül?" És feloldódtak az ő kötelékeik. a sors-erők kapujához. mert ott az első szféránál még 49-szer fényesebben világítottam. Még jobban izgultak és rettegve mondták: „Hogyan ment át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" És széttöredeztek az ő helyeik. És mindegyik elhagyta az ő rendjét. Látták a nagy fényességet. megpillantották fényruhámat. 13. rendjeik és házaik minden kötelékei. imádták a fényru­ hámat. körzeteik és rendjeik.

az ő erőik. mint az a fényruha. Nagy félelmük miatt nem tudták lezárni a területeiket. 26 . és a kapuk egymásra nyíltak. amikor meglátták nagy fényességemet. A nagy félelem és zavar miatt a nagy Ősatya ide-oda futkosott az ő területén. archonja és istene és ura és hatalma és kényura . Az eonok minden angyala. mely még 49-szer fényesebb volt. és nagy félelem fogta el őket. FEJEZET Ezt a helyet is magam mögött hagytam. éppígy a Három Háromszor-hatalmas is. mint nálatok a földön.megláttak engem mérhetetlen csillogásommal. szférájukat és rendjüket.14. zavarukban rettegvén nagy fényességem miatt. Egymásra támadtak. láthatatlan Ősatya és a Három Háromszor-hatalmas terüle­ tét is. arkangyala. és felemelkedtem az archonok nagy eonjaihoz. fátylaik és kapuik összevesztek. fényszikráik és csillagaik. Mérhetetlenül fényesen világítva értem az ő fátylaik és kapuik elé. Mert a világ nem tudta volna a világosság igazi bőségét lobírni. Nagy zavaruk és félelmük elérte a nagy. amely az emberiség földjén jött rám. mely most más volt. Amikor elértem a tizenkét eont. mint a sorserők házaiban. Beléptem az eonok közé mérhetetlen ragyogással. a páratlanjaik és láthatatlanjaik és ősatyáik és háromszor-hatalmasaik . mert ez a világot és lakóit azonnal megsemmisítette volna. A fátylak maguktól félrehúzódtak. És egyszerre mozgatták minden eonjukat. A rajtam lévő világosság a tizenkét eon közepette még 8700 miriádszor erősebb volt.

hogy ki ellen harcolnak. hat hóna­ pig pedig jobbra fordulva gyakorolják. és az eonokban futkostak. Én pedig mindtől elvettem erejének egy harmadát.15. mint a föld lakói. Meg hogy ne végezhessék el gonosz tetteiket. a nagy kényúr és az eonokban lakó minden kényúr hiábavaló harcra kelt a világosság ellen. amelyeket a bukott angyalok fekete mágia [varázslat] formájában hoztak a földre. a világosság felügyelője úgy iktatta be őket. és élet-lehelet nélküli halottak lettek. mivel nem értették a Rejtélyt. amelyen uralkodnak. hogy mialatt a világosság ellen harcoltak. hogy befolyásukat hat hónapig balra fordulva. Lezuhantak az eonokba. ha a föld lakói felidézik őket a Rejtélyeikben. Az Első Parancsolat utasítására és az Első Rejtély parancsára ugyanis Jeu. egymás ellen lázadoztak. Minden eon és menny és az ő egész rendjük egymásba gabalyodott a nagy félelemtől. A sors erőit és a szférát pedig. hogy mindig balra nézze­ nek. Úgy esett pedig. És nem tudták. és úgy vigyék végbe tetteiket és befolyásaikat. És Adámász. FEJEZET Amikor pedig a tizenkét eonban tartózkodók meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. és úgy csináltam. mivel csak a lenyűgöző világosságot látták. megfordítottam. hogy ne folytat­ hassák gonosz tetteiket. mind kimerültek. 27 . ami történt.

16. Én pedig elvettem erejük egyharmadát. te áldott. beszélj nyíltan. így szólt hozzájuk: . további hat hónapig pedig jobbra nézve végezzék a befolyásaikat. ellenkeztek és háborogtak a világosság ellen. úgy fordí­ tottam meg és rendeztem be. Jézus. amelyen uralkodnak. A sors erőit és a szférát. hogy amikor Mária a Megváltótól ezt hallotta. az irgalmas pedig válaszolt Máriának: . akit én teljessé fogok tenni a magasságok minden Rejtélyében. parancsold meg. te. 17. hogy ne tudják befejezni gonosz tetteiket. 28 .Uram. FEJEZET Amikor az ő területükhöz jöttem.Mária. hogy hat hónapig balra nézve. Úgy lett.Akinek van füle. az hallja. majd így szólt: . akinek szíve a testvéreidnél inkább a mennyek birodalmára irányul. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. egy óra hosszat a levegőbe meredt. hogy nyíltan beszéljek.

melyet hozzánk intéztél.18. hogy akinek van füle az hallja. Azért mondtad. és szféráikat és sorserőiket megfordítod. amelyeken ural­ kodnak. és hat hónapra balra fordulva és hat hónapra jobbra fordulva hagytad elvégezni a befolyásukat. Az archonokat kell Egyiptomnak látni. hogy többé semmit se tudjanak. hogy az archonok közül senki sem fogja tudni. F E J E Z E T Ekkor Mária így szólt a Megváltóhoz: . Ez azt jelenti. mit teszel mostantól kezdve.Ezzel kapcsolatban. Szabaóth?" Mielőtt jöttél. 29 . hogy ettől az órától kezdve ne tudják előre jelezni a jövőt. hogy megjelentessék néked. hogy te majd elveszed az eonok archonjaiban lévő erőt. mert mulandó anyagok. Azt mondtad. és akik a méhéből idéznek. azokban a Rejtélyekben. Mert te elvetted az ő erejüket és a horoszkópcsinálókét és a csillagjósokét és a jósokét. ha az emberi nem ezekben a Rejtélyekben felidézi őket. „az egyiptomi látomásban" a következőt hirdette ki egykor: „Ugyan hol vannak bölcseid. hogy az igédet helyesen értsük. az Esaiás prófétában lévő erő egy szellemi pél­ dabeszédben. hogy nyíltan szóljak. amelyekre a bukott angyalok taní­ tották meg őket gyalázatos tetteik és varázslataik Rejtélyének kivitelezése érdekében". azért mondod. megfordítottam. hogy „nem fogjátok tudni.Uram. Egyiptom? Látnokaid és csillagjósaid. jósolt rólad a [Jesajas] Esaiásban ható erő. Szabaóth". és akik a földből idéznek. Halld tehát Uram. és tudják. az igét. ó. mint végzett Egyiptom felől az Úr. mit tesz majd az Úr. hogy ettől az órától kezdve ne legyenek képesek kivitelezni gyalázatos tetteiket. Uram. . Mert megfordítottad a szféráikat. hogy „elvettem minden eon archonja erejének egy harmadát és a sorserőiket és a szférákat.

hogy igédhez még egy kérdést tegyek fel. és engedd. Jézus azt felelte Máriának: . hogy megtudd. és lábait imádván azt mondta: . hogy „akinek van füle. Mária! Áldott vagy te az asszonyok között a földön." Szabaóthtól. FEJEZET Amikor Mária elhallgatott. kinek a szíve irányul vágya­ kozva a mennyeknek országára. Jézus elé lépvén leborult előtte. ahová mentél.Jól mondtad. az hallja". Uram Jézus. hallgass meg. mert te leszel a legnagyobb bőség és legmagasabb teljesülés. azt mondta 0: . mielőtt tovább beszélsz velünk a helyekről. az igazságosság helyéről vett világosságerő által. megjelentetem neked. a jótól. Szabaóth. ujjongott. 19. Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól. hogy mit tesz az Úr.Beszélj nyíltan és ne félj! Bármit kérdezel. mondtad nekünk.Uram. 30 .Az Ézsaiásban lévő erő előre jelentette rólad: „Mostantól kezdve nem fogjátok tudni. mely most a te anyagtestedben van.

FEJEZET Mária így szólt: . 2 1. és megmondhatják. és a sor­ serők és szférák archonjainak mágiáját.Amikor a horoszkópcsinálók a sorserőket és a szférát balra fordult helyzetben találják. F E J E Z E T Amikor Jézus ezekkel a szavakkal végezte beszédét. mostantól kezdve el tudják-e végezni. akik ismerik az archonok és eonok mágiáját. ahogyan kezdetben terjedtek. Ha azonban a sorserőket vagy a szférákat jobbra fordult állapotban találják.Nem úgy fogják elvégezni. erről a területről nem vettem el erőt. De azoknál fognak erőt kölcsönözni.Uram. az emberek. ha ezeket a fekete mágiájukkal felidézik. Ha pedig azok mágiájának a Rejtélyeit idézik.20.Uram. akik a tizenharmadik eonban vannak. ahogyan kezdetben tették. akik a tizen­ harmadik eon Rejtélyeinek mágiáját ismerik. mert amikor az Első Rejtély parancsára erőt vettem. hogy mi történik velük? Jézus így válaszolt Máriának: . vagy sem? Jézus így válaszolt Máriának: . újra Mária kérdezett: . akkor jóslataik helyesek lesznek. akkor ezeket bölcsen és biztosan elvégzik. aminek meg kell történnie. amire a bukott angyalok tanítot­ ták meg őket. a horoszkópcsinálók és a jósok ettől az órától kezdve nem tud­ ják-e többé megmondani az embereknek. mert elvettem erejük egyharmadát. hogy a jó tetteket magakadályozzák. akkor sem- 31 .

most megfordítottam. mint jobbra nézve! Ha akkor idézik őket. ahogyan állásukat Jeu határozta meg. mert a befolyásaikat. Aki tehát a pályáikat jobbra fordult helyzetükben nem ismeri fel. négyzeteik. mivel neveik balra nézve másak. Ezen kívül azért hagyom a műveiket. az pontosan ismeri a befolyásaikat és előre tudja jelezni a dolgaikat.mi igazat sem mondhatnak. négyzeteiket. amit a dékánjaik­ tól kérdeznek. hogy mit tesznek. mert ahhoz képest. A látnokok is. akkor nem nyilvánul meg nekik semmi igaz sem. amikor jobbra fordultan találják őket. most másképpen néznek ki. hat hónapra a jobb oldali pályáikra hagyom irányulni őket. káprázatba és tévedésbe esik. befolyásaikat és állásaikat hat 32 . három­ szögeiket és nyolcasaikat megfordítottam. s hat hónapig minden állásukat jobbra fordulva csinálják. Ha azonban a látnokok olyankor idézik a nevüket. az semmi igazat sem fog találni. mindent pontosan meg tudnak mondani. amikor jobbra fordultak. amikor hat hónapra a bal oldali pályáikra. melyeket azelőtt a négyzeteikben. Most azonban hat hónapig balra. éppoly kevéssé a háromszögeiket. hanem megzavarodnak. mivel befolyásaik. sőt veszélyeztetik magukat. Aki pedig ki tudja számítani őket a megfordulás pillanatától. alti tudja így észlelni őket. hat hónapig pedig jobbra nézetem őket. háromszögeik és nyolcasaik a kezdettől mindig balra néztek. Ehelyett nagy zavarba jön. hogy teljesen megzavarodjanak. ha idézik az archonok neveit és balra fordult állapotban találják őket. háromszöge­ ikben és nyolcasaikban balra fordulva végeztek. négyzeteiket és más ábráikat. mert a műveiket. akkor nem fognak rájuk hallgatni.

Fülöp így felelt. és mondta Jézusnak: . FEJEZET Amikor Jézus befejezte a beszédet. hogy az eonokban és szféráikban és mennyeik­ ben és minden helvükön lévő archonok megzavarodjanak és meg legyenek tévesztve. hogy már a saját pályáikat se értsék meg. hogy amit mondtál. aki Jézus minden szavát feljegyezte. és lábait imádván [illetvén] így szólt: . Fülöp lépett elő. hogy futásukban meg legyenek téveszt­ ve? Ezt a világ megmentése érdekében tetted-e velük. 22. pályájukon való megzavarásukra.Legyen. leborult előtte. mielőtt tovább beszélsz nekünk a helyekről. Az irgalmas Megváltó válaszolt és azt mondta Fülöpnek: . amit mondani akarsz. ahhoz egy kérdést tegyek fel. vagy sem? 33 .Uram. ahová szolgálatod alapján mentél. melvik Rejtély késztetett téged az archonok és eonjaik és sorserőik és szféráik és rendjeik és minden területük megfordítására. hogy előadd. megengedem neked. hagyj megszólalni.hónapig balfelé elvégezni.Uram és Megváltóm.

FEJEZET Jézus pedig felelt. szám­ talan lélek ment volna tönkre. Ezért fordítottam meg a pályáikat. és nagyon sok idő menne veszendőbe.Uram. és a tökéletes lelkek. s én nyíltan megmagyarázom neked. Hogy akiket meg lehet menteni. és kiadják az erőt. hogy megzavarodjanak és felkava­ rodjanak. 24. azok megsemmisüljenek. az ékesen szóló és áldott. hogy oly gyakran zaklatlak kérdésekkel. 34 . előlépett Mária. létszámának betelése sokáig elhúzódna. hogy hozzád szóljak. azok gyorsan megtisztuljanak és felemeltessenek.Mondj bármit. ha az eonok archonjai és a sorserők és szférák archonjai és minden területük és mennyük és eonjuk nem lenne megsemmisítve. s Jézus lábai elé borulva így szólt: .23. Ne haragudj. légy türelemmel irántam és engedd. Bizony. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak.Pályáikat minden lélek megmentése érdekében fordítottam meg. A Megváltó szánalommal felelt Máriának: . amely­ ből lelkeket csinálnak. ha pályáikat nem fordítottam volna meg. akik a Rejtélyek miatt a mennyek örököseinek számíta­ nak és a fénykincsben lesznek. mely az ő világuk anyagában van. És a lelkeknek hosszú ideig kellene ezen a világon kívül maradni. és mondta Fülöpnek és minden tanítványnak: . s akiket nem mentenek meg. bizony mondom nektek.

Nem fogok többé semmit sem rejtegetni előletek.Kitűnő. ahogyan Jeu állította be őket. ki szokott menni az eonok és minden archon közé. FEJEZET Jézus így válaszolt: . Halld hát Mária. a világosság átvevője megtisztítja ezeket az erőket és 35 . s minden dologra gondosan rávilá­ gítasz. a világosság nagy átvevője [a tized behajtója] tökéletes számának az ideje.Uram. a szemük könnyéből és a testük verejtékéből. a világosság felügyelője kezdettől fogva megkötötte őket. amelyek a szférába és a sorserőkhöz vannak kötve. azok felháborodnak -.mivel pedig elviszi onnan. És Melkhisédek. mind kötve voltak az ő köte­ lékeikben és szféráikban és lepecsételtségeikben. A gyorsító kiveszi az erőt az ő [az archonok] szájuk leheletéből.Mária így szólt Jézushoz: . ahogyan Jeu. és kivonja az eonok minden archonjából és a sorserők és a szféra archonjából a megtisztított világosságot . Amikor aztán eljön Melkhisédek. és milyen alakban tisztulnak meg hamar? 25. hogy köreiket gyorsabban fussák be. hanem mindent megjelentetek nektek az igazság szerint. Mária! Jó kérdést teszel fel. s hallgassátok. Mindegyikőjük a rendjében maradt és a pályáján futott. tanítványok: Mielőtt az eonok minden archonjának és a sorserők és a szféra min­ den archonjának átadtam az üzenetemet. hogyan késleltetik a lelkeket ezen a világon kívül. és megindítja fölöttük az idők gyorsítóját.

meg az eonok alatti szféra archonjainak szolgái fogják ezt az anyagot. FEJEZET így szokták ezt elvégezni. s leküldik ezeket az emberek világába. birodalmuk megsemmisül. Az eonok minden archonjainak szol­ gái pedig begyűjtik mindennek az anyagát. Amikor a nap kézbesítői és a hold kézbesítői. mielőtt az erejüket csök­ kentették. 26. megpil­ lantják az eonok pályáinak állását és a sorserők és a szféra konstellációját. és csinálnak belőle emberleikeket. Ha pedig erőtlenek lesznek. s így működtek. akkor bennük az erő kezd megszűnni. a világosság átvevője számjegyeinek száma teljes lett. ahogyan mondtam nektek. Anyagi élesztőjüket leviszik az eonok alatti szférához. mígnem átadhatják Melkhisédek. állatok. vadállat­ leikeket és madárleikeket. majd ezeket a lelkeket az emberek világába taszítják. a nagy világosságtisztító kézbesítőinek. háziállatleikeket. akkor. úgyhogy kimerülnek. felfelé nézvén. Ott pedig lelkekké válnak. Az ő körzetükben lévő világosságuk elalszik.fényüket a világosságkincshez viszi. lefogytak. újra kijött. A sorserő archonjainak szolgái. gyengék és erőtlenek lettek. hüllők. és a megtisztult mindenséget gyorsan felemelik. A nap kézbesítői ezt elkészítik és megőrzik. Amikor pedig időben észrevették. és bement mindazon archonok eonjai közé és a sorserők és a 36 . és az emberek. vadak és madarak lelkét csinálják belőlük azon szféra archonjai pályájának és fordulatuk állásának megfelelően. hüllőleikeket. hogy Melkhisédek. akkor ezekből kivonják a fényerőt. ahogyan szokta.

27. Felháborgatta őket. hogy ne menjenek tönkre. Most már a saját anyagukat zabálják. és nem hagyják már. s hogy a tökéletes lelkek száma. hogy ebből lelkek készüljenek a világnak. így hosszú ideig visszatartsák e világon túl . melyre az Első Rejtély parancsa szerint voltam hivatott.szféra archonjai közé. Zabálják tehát. így azonnal szorult helyzetbe kerülnek és kivetik magukból az erőt a szájuk leheletével. ezeket az erőket meg­ tisztítja. Amikor aztán megbízatásom (szolgálatom) szerint. azért. amelyek őbennük az erők. hogy uralmuk lehetőleg sokáig tartson. Melkhisédek pedig.akkor ezt tették két cikluson keresztül. s így már nem hagyták. a tizenkét eon archonjának kényurai közé jutottam. hogy ebből az emberek világában új lelkek keletkezzenek. a szemeik könnyeivel és a testük verejtékével. az anyaguk élesztőjéhez fordultak és ezt nyakalták. bekebelezik. FEJEZET Amikor az eonok archonjai és a sorserők és a szféra archonjai teljesen így működtek. És az eonok minden archonja és a sorserők és a szféra archonjai ekkor élesztőjük anyagához fordulnak. hogy ne gyengüljenek le és ne erőtlenedjenek el és ne vesszen el az erejük és ne semmisüljön meg a birodalmuk. ahogyan mindig szokta. s oda hatott. a világosságkincshez tartozó lelkek száma a lehető leghosszabb ideig ne váljon teljessé. és világosságukat a világosságkincshez hordja. hogy körpályái­ kat gyorsan elhagyják. és az erőket (lélekerőket). felmentem. mialatt fényruhám mérhetetlenül 37 . aki a világosságot kapja.

s meg akarták ragadni. s úgy intéztem. háromszö­ gekben és nyolcszögekben. Az archonok megzavarodtak a pályáikon. hogy hat hónapig jobbra nézzenek a befolyásaik következményeire a négyzetekben. hogy ezzel területeik létét meghosszabbítsák. hogy ezzel halogassák az uralmuk végét. s uralkodói helyzetüket lehetőleg sokáig fenntartsák. hogy a Rejtélyeket kapó és a fénykincshez tartozó lelkek száma hamarabb váljon teljessé. Az eonok archonjait és a sorserők és a szféra archonjait ezáltal nagyon megzavartam és tévedésekbe ejtettem. Mialatt ellenkeztek és a világosság ellen harcoltak. Az ő idejeiket és időszakaikat is lerövidítettem. hogy gyors tisztulás és gyors felemelkedés válhasson lehetővé. Ha pályáikat nem fordítottam volna meg és idejüket nem gyorsítot­ tam volna fel. Egész pályájukat és egész menetüket megfordítottam. Köreiket kisebbre szabtam. mely így felgyorsult. meg sorserőik és szférájuk pályáját. hogy ki ellen harcolnak. hogy hat hónapig balra pillantsanak a négyzeteikre. Ezt tették. Úgy megbolygattam őket. háromszögeikre és nyolcszögeikre. Amikor a kényurak meglátták a rajtam lévő nagy világosságot. nem tudván. ösvényüket könnyebbé tettem. hogy mostantól kezdve nem voltak képesek az anyaguk élesztőjéhez folyamodni és azt enni. elfordítottam a szféráikat. ahogyan azelőtt volt. akkor egyetlen léleknek sem adták volna meg a világrajövés 38 . egy ideig pedig jobbra nézzenek. és menetüket felgyorsíttattam. az Első Rejtély parancsára megfordítottam eonjaik pályáit és futását. Amikor elvettem erejük egyharmadát.ragyogott. Pillantásukat pedig másik rend felé fordítottam. és a tizenkét eon minden kényura együtt harcol­ ni kezdett fényruhám ellen. hogy egy ideig balra. Ádámász. a nagy kényúr. és többé nem voltak képe­ sek megtisztított világosságuk élesztőjének anyagát enni.

az ő angyalaiknál és arkangyalaiknál. Mind leborultak. hogy ezeket a nagy üdvcselekedeteket megjelentetted nekünk. mindegyik megpillantotta a neve Rejtélyét a fényruhámon. ők és velük vadházasságban élő társaik. s őt imád­ ván azt mondták: . Ezért mondtam egykor nektek: „de a választottaim miatt megrövidí­ tettem azokat a napokat. hanem mindet megemésztené az archonok testében lévő tűz.Halljátok a dolgokat. és sok lelket semmisítettek volna meg.lehetőségét az anyaguk hulladéka miatt. FEJEZET Jézus folytatta beszédét. a tanítványok egyszerre borultak le. Amikor Jézus így szólt. 28. Ez a válasz részletes kérdésedre. Amikor a rajtam lévő fényruhát látták. akik részesülnek a Rejtélyekben. Ha az idejüket nem rövidítettem volna le. mert egyébként egyetlen lélek sem menekülhet­ ne meg". mert ezek a kiválasztottak. amik történtek velem a tizenkét eon archonjainál és minden archonjaiknál és uraiknál és hatalmasaiknál. és azt mondta tanítványainak: . Csökkentettem tehát az időket és időszakokat a tökéletes lelkek szá­ ma miatt.Áldottak vagyunk mindenek előtt az emberek között. imádták a fényruhát és így kiáltottak: „Hogyan mehe­ tett át a mindenség Ura közöttünk a mi tudtunk nélkül?" 39 . melyet maguk ettek volna meg. akkor egyetlen anyagban született lélek se menekülhetne meg.

Amikor elértem a fátylaikat. így járnak most a sorserőkben és a szférában lévők a pályájukon. Amikor elhagytam azokat az eonokat. amikor elvettem az erejüket. Imádattal nézték azonban némi távolságból. mind összeestek az eonjaikban erőtlenül. És mind az ő háromszor-hatalmasaik és nagy ősatyáik. hogy a tizenkét eon minden lakója kötve volt a rendjében. Műveiket most már az én utasítá­ som szerint végezték. hat hónapig balra fordulva a négyzeteikben. az ő nemzetleneik. négyszögeikre és más aspektusaikra. egyszóval a nagyjaik mind látták. hogy felszálltam a tizenharmadik eon függönyeihez. 29. hogy imádják a nevük Rejtélyét a ruhámon. Bementem a tizenharmadik eonba és ott találtam PlSTIS SOPHIÁT a 40 . s megpróbáltak közelebb kerülni. akikben már nincsen lélegzet. Amikor ez történt a kényurakkal az archonok között. s a föld halott lakóihoz voltak hasonlók. de erre nem voltak képesek a rajtam lévő nagy fényesség miatt. így tisztelték meg a fényruhámat és dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. hogy a kényurak ereje az ő helyeiken megcsap­ pant. maguktól félrehúzódtak és megnyíltak előt­ tem. önmagukat nemzetteik és nemzetteik. FEJEZET Ezután az történt. az isteneik és fényszikráik és csillagaik. három­ szögeikben és más aspektusaikban. mint az archonok abban az órában.És együtt dicsérték a legbelsőbb legbelsőbbjét. úgy volt. s emiatt rettenetesen megijedtek. További hat hónapig pedig jobbra pillantottak a háromszögeikre. Elgyengültek. Bámulták a nevük Rejtélyét a ruhámon.

amelyeket a nagy. valamint a többi 22 láthatatlan kisugárzás és pár-társa. Mert ő azelőtt a magasság területén volt. Mert PlSTlS SOPHIA [PlSTlS SOPHIA] Láthatatlana. Amikor kitartóan dicsérte a magasabb világosságot. mérhetetlen fényességemben. láthatatlan Ősatva és a két Háromszor-hatalmas sugárzott ki önmagából. aki a párja. hogy amikor PISTIS SOPHIA PlSTlS SOPHIÁVAL. az ő magasabb helyére. akkor elmondom majd annak a Rejtélyét. És azok közül senki sem volt vele. Ruhám világosságára pillantva meglátta rajta a neve Rejtélyét és ennek a Rejtélynek egész fényességét. az egyik háromszor-hatalmastól szen­ vedett el.tizenharmadik eon alatt teljesen egyedül. Amikor annak kiterjedéséről beszélek veletek. és az ő [emanáció]. amelyeket Authádésztól. nagy izgalom fogta el. De a magasabb világosságot dicsérte. rápillantott min­ den archon a két nagy Háromszor-hatalmasnál. a tizenharmadik eonban. Ott ült és gyászos hangulatban szomorkodott. Nagyon búsult a kínok miatt is. meg a többi 22 kisugárzás együtt az a 24 kisugárzás. 41 . meglátott rendkívül ragyogó. hogy ez hogyan történt Úgy volt. amelvet meglátott a fénvkincs fátylán. hogy nem vették fel a tizenharmadik eonba.

.

meggyűlölték őt a tizenkét eonban lévő archonok. Amikor folvtatottan a magasban lévő helyet dicsérte. és rettenetesen gyűlölték őt. hanem a magasba akart feljutni és őfölöttük lenni. mert már nem az ő Rejtélyeiket teljesítette. Háromszor-hatalmas Authádész is. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak.Amikor PISTIS SOPHIA a tizenharmadik eonban volt. Éppígy gyűlölte őt a nagy. egyszer azt hallottam tőled. hogy hogy a tizenharmadik eon alatt találtál rá. mivel ő akart uralkodni az egész tizenharmadik eonon és az alatta lévőkön. amikor az archonok adják le a tisztájukat. Akkor miért nincsen az ő helyén? Mert azt mondod. és azt mondta tanítványainak: . Amikor aztán a tizenkét eon archonjai nagyon haragudtak PlSTIS SOPHIÁRA. hogy oda jusson. előlépett Mária. hanem annak a magasban lévő világosságnak hódolt. aki fölöttük volt. így meglátta a véreivel. a nagy Láthatatlan 24 kisugárzásával. és így szólt: . hogy az Első Rejtély parancsára PlSTIS SOPHIA fénykincs függönyének világosságát és arra vágyott. aki engedetlenségében nem sugározta ki ereje egész megtisztított részét. amelvet a fénykincs világosságfüggönvében látott.Uram. akkor a nagy 44 . az alatta [PISTIS SOPHIA alatt] lévők. akkor az történt. Erre azonban nem volt képes. láthatatlan test­ a magasba pillantott. Jézus válaszolt. De ettől kezdve nem végezte már a tizenharma­ dik eon Rejtélyét. Ezért haragudtak rá és gyűlölték őt.30. a harmadik Háromszor-hatalmas a tizenharmadik eonból. PISTIS S O P H I A TÖRTÉNETE PISTIS SOPHIA maga is a 24 kisugárzás egyike. sem pedig a világossága tiszta részét nem adta le abban az időpontban.

amelyek továbbra is megmaradtak az ő Rejtélyeikben. a Három Háromszor-hatalmasak egyike. üldöz­ ni kezdte PISTIS SOPHIÁT a tizenharmadik eonban. s így ott lehessen majd a világosságát elrabolni. és a fényt kereste. s ő is haragudott PlSTIS őt. és nagyon gyűlölte a világossághoz akart menni.Háromszor-hatalmas Authádész is melléjük szegődött (akiről az előbb beszéltem nektek). s ott Authádész oroszlánfejű világosságere­ jét pillantsa meg. SOPHIA SOPHIÁRA. mert PlSTIS volt őnáluk. És gyűlölték őt az eonok kapuinak Őrei is. a káosz területére. nagyon hatalmas lényt. Ekkor pedig Authádész kisugárzott [teremtett] önmagából egy orosz­ lánarcú nagy erőt. amelyet látott. állandóan búsult. És gyűlölték őt az archonok. hogy a magasságokhoz megy fel. hogy a nagy Három­ szor-hatalmas Authádész. mivel PISTIS SOPHIA azt ter­ vezte. s arra csábította. mely magasabban hogy elrabolják az erejét. 45 . Ezeket leküldte a lenti körzetekbe. meg a benne lévő anyagból [saját magából] teremtett egy csomó más. majd pedig oda akarjon jutni. melyek fölöttük voltak. s mert ezenkívül abbahagyta az ő Rejtélyeiknek az elvégzését. Aztán az történt az Első Parancsolat utasítására. hogy onnan leselkedjenek és támadjanak PISTIS SOPHIÁRA. hogy lenézzen az alsó körzetek felé. anyagi.

A káoszban ebből egy oroszlánfejű archon keletkezett. melynek egyik fele tüzes. amelyet először a magasságban pillantott meg. hogy magához vegye. erő továbbra is állandóan magához vette a fényerőt a Authádész minden anyagi ereje körülzárta SOPHIÁT mialatt és zaklatta őt. 0 pedig leszállt a tizenkét eonból is egészen a káosz körzeteibe. Ezzel a gondolattal ment le a helyéről a tizenharmadik eonból a tizen­ két eonhoz. és meglátta annak a vilá­ gosságerejét a lenti körzetekben. magamhoz veszem azt a fényt és csinálok belőle magamnak fényeonokat. hogy ez a Háromszor-hatal­ mas Authádész világosságereje. és az orosz­ lánfejű nagy világosságerő elnyelte a Kiszűrte SOPHIA SOPHIÁBAN lévő világosságerőket. odalépett az oroszlánfejű világosságerőhöz. anvagát pedig a káoszhoz taszí­ tották. akiről gyakran beszéltem nektek. hogy abból a világosság­ ból származik. Ettől SOPHIA nagyon gyenge lett. Ezen felül az oroszlánfejű fény­ SOPHIÁBÓL. Nem tudta.31. s amely a fénykincs függönvéből való. mivel dicsőségre pályázott. Erre azonnal körülfogták őt Authádész anyagi lényei. másik fele sötét: ez Jaldabaóth. hanem azt hitte. hogy PlSTIS SOPHIA lefelé nézett. FEJEZET Erre az történt. És azt gondolta: leszállok oda pártársam nélkül. világosságát és elnyelte. hogy azokkal sikerüljön felmenni a Világosságok Világosságához a magasságok magasságaiba. 46 . Ekkor üldözték őt az eonok archonjai és haragudtak rá.

mert Authádész minden teremténye szorult helyzetbe hozott engem. 5. tudták. láttam ott egy világosságot. 2. amelyet kezdetben látott. és azt gondoltam: lemegyek arra a helyre. Amikor pedig Authádész teremt­ ményei látták az eonok archonjainak kárörömét. És segítségért kiáltottam. hall­ gasd meg most. s magamhoz veszem azt a világosságot. hangom azonban nem hatolt ki a sötét­ ségből. akiben kezdettől fogva hittem. És a magasba pillantottam. Most pedig. holott én velük semmi rosszat sem tettem. és a magasba néztem fel. 0. 47 . Elkövetett bűnöm így nyilvánvaló neked. 3. láttam az eonok minden archonját lenézni rám és kinevetni engem. amiben hittem. segítségemre siessen. ó. Világosságok Világossága. melyet én nem őtőlük vettem. és a világossá­ got. tudod. És töredelmességének a következő sza­ vakkal adott kifejezést: 1. a vezeklésemet! Ments meg. Lenéztem az alsó területekre. FEJEZET PISTIS SOPHIA hangosan kiáltott a világosságok világosságához. ó Világosság. Igazság Világossága. s amelyben hitt. mert gonosz gondolatok folytak belém! 2. És mentem. elvették tőlem. mert azt hittem. hogy én ártatlanul cselekedtem. hogy a fény. hogy az oroszlánfejű erő a tiéd. hogy azok nem jönnek a segítségemre.32. Alaptalanul gyűlöltek engem. De a sötétségbe kerültem a káoszban lent. A teremtmények ekkor felbátorodtak és rám rohantak. és nem tudtam elmenekülni és visszatérni az én területemre. és az oroszlánfejű erő elra­ bolta a bennem lévő világosságomat. ó Világosság.

Most viszont a káosz sötétségében vagyok leverten. hogy ez az oroszlánfejű erő elnyelje egész erőmet! Ne hagyd. Világosságok Világossága. kigúnyoltak engem. a Lát­ hatatlanoktól és Bárbelo nagy alkotásaitól. 11. Ne hagyd. ó. és eljönnél most megmenteni engem. Ments ki e sötétség anyagából. ó. siránkoztam és a világosságot kerestem. Haragszik rám. és hittem benned. ahol a szégyen borít engem. 10. Eljött rám Authádész haragja. Mert miattad. hogy sugározza ki alkotása erejét. mert az ő eonjában voltam.6. mert a te világosságodban kez­ dettől fogva hittem! 0. ne hagyd nélkülöznöm az én világosságomat! 7. Én azonban pillantásomat hozzád emeltem a magasságba. s ne hagyd. Uram. megváltassak Authádész teremtményeitől. amelvek gonoszságokkal szorongatnak engem! 15. 13. ó. És minden archon és eon gúnyolt engem. és nem szolgáltam az ő Rejtélyét. erők világossága. Ha lennél oly jó. hogy ez a sötétség lehúzzon engem. hogy el ne merítsenek benne tel­ jesen. Én pedig ott voltam. a te világosságod miatt kerültem e szorult helyzetbe. Uram. És az eonok kapuőrei kerestek engem. akkor hallgass meg engem igazán és ments meg. hogy erőmet a káosz betemesse! 48 . mert nagy a te irgalmad. melyet a magasságban láttam. Ez történt velem. és akik a Rejtélyrendjeik­ ben maradtak. Ne hagyj a szükségben. Világosság. 9. A te világosságod utánzata miatt idegenedtem el testvéreimtől. aki nem teljesítette a parancsodat. mert forrón vágyakozva a te lakhelvedet kerestem. 14. 12.

sötétséget adtak nekem. 21. de nem találtam őt. És ami­ kor az erőmet kerestem. Mert amikor te a parancsolatoddal megaláztál. Vártam pár­ társamat. Hadd maradjanak a sötétségben és ne lássák meg a világosságot! Tedd. Járj el velük tetszésed szerint. mert isme­ red szorult helyzetemet és kínomat és erőm szükségét. mert istentelen és arcátlan az ő istenük. és erőt ad nekem. hogy jön. őket magukat buktassa el. Bosszuld meg rajtuk. a sötétség és az anyag. Amikor a világosságot kerestem. de nem jött. ha nem a te parancsodra lennék megalázva! 26. nem tudván. amit Authádész teremtményei hoztak rám. s teremtményei a megaláztatásomat szenvedéssel toldot­ ták meg. 22. anvagot adtak nekem. és mentsd meg az erőmet! 19. Erőm kipillantott a káosz és sötétség közepéből. A saját bosszújukat ereszd rájuk. mert balzsam a te kegyelmed! Pillants le reám a te Világosságod nagy irgalmával! 15. s a teremt­ ményeit mostantól kezdve ne hagyd az ő helyeikre jutni. Válts meg az archonok miatt is. s ítéleted ragadja meg őket! 25. Ne fordítsd el az orcádat tőlem. Authádészük területéről. hogy tehetetlen lenne velem szemben. melyet elvettek tőlem! Akik ezt tették velem. hogy ezt a gonoszságot magától tette. 20. hogy mindig a káoszt lássák és a mennyeket sohasem! 24. hagyd elbukni őket. Vártam. Most pedig. mert nagyon kínlódom! 18.16. Zárd ki őket az ő istenük. ó. aki azt hitte. azok nyilvánvalók előtted. Hallgass meg. világosság. annál inkább üldöztek engem. Maguk gabalyodjanak bele. hogy ne juthassanak vissza az ő Authádészük területére! 23. ó Világosságok Világossága. akik gyűlölnek engem. Hallgasd meg hamar az imádságomat. hogy eljön-e küzdeni értem. 49 .

Mert a világosság meghallgatta az anyagokat. úgy hogy a világosságban hamar Rejtélyeket kapja­ nak. ó. akik a Rejtélyeket megkapják. s akik ennek a világosságát megtisztítják. és minden. Mert elvették tőlem az én világosságomat. 31. és nem hagyja meg őket tisztátalanoknak. És ne hagyd. Dicsérő himnuszom tetsszen meg neked. És eredeti erőm kezd kimerülni bennem. és újra zaklattak. így hát. ó. hogy minden ben­ nem lévő fényemet elvegyék. aki benned és velem van. 30. Világosság. Világosságerőt vettek el tőlem. 29. akik töredelmesek. 36. mihelyt azok mond­ ják ki. Világosság. ne hagyd őket feljutni a tizenharmadik eonhoz az igazságosság területére. mint vala­ mi kitűnő Rejtély. És ne hagyd azokhoz számítani őket. dicsőítem a te nevedet. Mivel ebbe a helyzetbe juttattak engem.27. a dicsőségben. 32. hogy azokhoz számítsanak. akik megtisztítják magukat és a világosságukat. És azoknak a lelkei. akik sietnek megbánni. és hiányolom az én világosságomat. és akik a Rejtélyeket az Ö nevében kapták. 35. mely bevezet a világosság kapuin. és minden megmentett lélek ott fog lakni és azt örökli. ott fognak időzni. Mert Isten megmenti a lelkeket minden anyagokból. És egy város készül a világosságban. hogy bennetek lévő lelketek ereje éljen! 33. 28. ami bennük van. 50 . ó. Világosság. Örüljön minden anyag. Keressétek a világosságot. minden eonok Urát. 34. Dicsérjék hát minden anyagok lelkei.

fene­ ketlen tengerbe jutottam. azt követelik tőlem. ó Uram. és az áradat elborít engem. hatalmasak a vesztemre törők. 51 . Szabadíts meg engemet. Többen vannak fejem hajszálainál. Engedj felszólalni PlSTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA első esdeklése alkalmából. az én világosságban-lakómnak vannak fülei. 5. Az Abisszusz mély sarába estem be. ami történt vele. 3. 6. és borítja pironság az én orcámat. erők Istene! 7. Isten. várván Istenemet. akik tebenned remélnek. amikor bűnét megbánta. mert a vizek a lelkemig hatottak! 2. és anyám fiai előtt jövevénnyé. Ne szégyenüljenek meg miattam. A te világosságerőd erről prófétált egykor Dávid által a 69. Szemeim elbágyadtak.Ezt a magasztalást mondta akinek van füle. Mária lépett elő újra. bűne megbánásával kapcsolatban. Amit nem ragadtam el. és az én bűneim nyilván vannak előtted. felébresztett engem. Uram. és mindent megmondott. te tudod az én balgatagságomat. FEJEZET Ezek után azt mondta Jézus a tanítványainak: . 4. 0. az hallja. ó Isten. kiszáradt a torkom. Mert teéretted viselek gyalázatot. mely velem van. akik ok nélkül gyűlölnek engem.Uram. akik téged keresnek. és így szólt: . Elfáradtam a kiáltásban. zsoltárban: 1.33. A te szellemed. erőknek Ura! Ne pironkodjanak miattam. Nos. 8. akik ellenségeim alaptalanul. Atyámfiai előtt idegenné lettem. Izraelnek Istene. és hallok az én világosságerőmmel. hol meg nem állhatok.

12. Uram. te tudod. megtorlás és bosszúságuk. hallgass meg engem. de hiába. Lelkemmel pedig hozzád imádkozom. 13. és váltsd meg azt! 19. Ments ki engem az iszapból. vigasztalókra. hogy el ne süllyedjek. s az is gyalázatomra vált. ó. Hallgass meg engem. az én gyalá­ zatomat. Uram. Gyászruhát öltöttem. és a te haragodnak búsulása érje utol őket! 52 . A kapuban ülők rólam fecsegnek. őrizd meg az én lelkemet. jókedvednek idején a te kegyelmednek sokaságához képest hallgass meg engem a te megszabadító hűségeddel! 14. A gyalázat megtörte a szívemet. Vártam a részvétre. a te gyalá­ zóidnak gyalázásai hullanak reám. Ontsd ki a te haragodat reájuk. de nem találtam. Hogy el ne borítson a vizek árja. és kigúnyoltak engem. 20. És ne rejtsd el orcádat a te szolgádtól. mert szorong az én lelkem! 18.9. és el ne nyeljen az örvény. és a veremnek szája be ne záruljon fölöttem! 16. Siess. és szomjúságomban ecettel itattak. és a borozók rólam énekelnek. 22. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. szégyenemet és pirulásomat. Böjtöléssel gyötörtem a lelkemet. hadd szabadul­ jak meg gyűlölőimtől és a feneketlen vizekből! 15. mert balzsam a te kegyelmességed! A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints reám! 17. 21. Az én ellenségeimért szabadíts meg engem. Sőt ételemben mérget adtak nekem. 10. 11. Tedd az ő derekukat mindenkorra roskataggá! 24. 23. Legyen az ő asztaluk előttük csapdájuk. Jól ismered minden szorongatómat.

Isten. 32. Mert meghallgatja az Úr a szegényeket. És az ő szolgáinak ivadékai öröklik azt. Mert megmenti Isten a Siont. 31. 27. Látják ezt majd a nyomorúságban lévők és örülnek. és az igazak közé ne íras­ sanak! 29. azt üldözik. Dicsérjék őt az egek és a föld. szedd össze bűneiket. Dicsérem az Istennek nevét énekkel. Mert akit te megvertél.25. és abban laknak majd. és a foglyokat nem veti meg. Én pedig nyomorult és szenvedő vagyok. Álnokságra álnokságot halmoznak. és az ő hajlékukban ne legyen lakó! 26. És ez kedvesebb lesz az Úr előtt a vidáman ugráló fiatal bikánál. és a te igazságodra ne jussanak el! 28. óvjon meg engem! 30. a tengerek és ami csak mozog azokban! 35. hogy a ti lelketek megelevenedjék! 33. 53 . Töröltessenek ki az élők könyvéből. Keressétek Istent. Legyen az ő palotájuk puszta. hogy ott lakozzanak és örököljék! 36. és megépíti Júdának városait. és magasztalom hálaadással. 34. akik szeretik az ő nevét. A te üdvösséged. ó. és a tőled sújtottak fájdalmát szólják meg.

ennek az oroszlánfejű erőnek a kezé­ ből és az isteni Authádész teremtményeinek [kisugárzásainak] kezéből! 5. akiben hittem és kezdettől fogva bíztam. 0. benned bíztam. Világosság. mert te meg fogsz váltani engem és elvezetsz a te eonjaid magasságába! 4.Uram.Nagyon jó. FEJEZET Miután Mária a tanítványok körében ezeket mondta Jézusnak.34. ó. akit minden nemzetség boldognak fog mondani. FEJEZET Jézus folytatta. Mert te vagy az. hajtsd hozzám füledet és válts meg! 3. 54 . te vagy a mindenben boldog teljesség. ne hagyj engem az időm beteljesüléséig a sötétségben! 2. így szólt: . Világosságok Világossága.PISTIS SOPHIA ekként folytatta dicsérő énekét második esdeklést mondván: 1. 35. ez PISTIS SOPHIA megbánása Rejtélyének megoldása. Segíts rajtam és ments meg a Rejtélyeid által. ó. így szólt: . Amikor Jézus ezt hallotta Máriától. Világosság. és így szólt: . Szabadíts meg. A te világosságod ereje mentsen meg és vigyen engem a magasabb eonokhoz. Mária! Bőségesen áldott vagy te.

ne hagyj sorsomra! Fordulj hozzám. ne hagyj a káoszban időm teljesüléséig. Megteremtésem pillanatától kezdve hittem benned. Világosság! 8. mellyel taló énekkel a Világossághoz. ó. Amikor pedig benned hittem. 11. Mert Authádész minden teremtménye elrabolta egész világosság­ erőmet és körülzárt engem. Világosság. ó. és ments ki az irgalmatlanok kezéből! 13. Ezért. Győz­ zük le és vegyük el tőle a maradék világosságot is!" 12. Világosság." Te vagy a megmentőm és megváltóm. Akik az erőmet akarják elrabolni.6. Szájam tele van dicsérettel. kigúnyoltak az eonok archonjai és azt mondták: „Abbahagyta a Rejtélyét. ó. És te magad sugároztál ki engem. Mialatt azt mondják egymásnak: „A Világosság elhagyta őt. hogy mindenkor a te dicsőséged Rejté­ lyét zengjem. 7. 9. ó. azokat borítsa be a sötétség és essenek áldozatul a kimerülésnek! Ez tehát a második megbánás. ne hagyj el. és az erőmet ellenőrizték. El akarták venni minden világosságomat. ó. essenek el és erőtlenedjenek el! Akik el akarják venni a világosságerőmet. és kezdettől fogva bíztam a világosságodban. Világosság! 10. Te vagy a Rejtélyem. Ezért tehát. PISTIS SOPHIA fordult magasz­ 55 . Világosság.

azt mondta: . Jézus felelt. én bizodalmam gyermekségemtől fogva. A te igazságod szerint ments meg és szabadíts meg engem. Uram. Uram. FEJEZET Amikor Jézus így szólt a tanítványaihoz. mert nem hagy minket szóhoz jutni. az lépjen elő és beszéljen. mit beszélek hozzátok? Ekkor előugrott Péter.Halljad. Gondolkodásom mindig reád irányul. Péter pedig felelt. 0. 6. és ezt mondta Jézusnak: .36.Uram. Légy erősségem és sziklaváram. ó. hajtsd hozzám füledet és tarts meg engem! 3. PISTIS SOPHIA esdeklése Rejtélyének meg­ oldását. Akkor hát Péter. Én Istenem. zsoltárban az ő megbánásáról: 1. a hamisnak és kegyetlennek markából! 5. Mert te vagy az én reménységem.Értitek-e. mit mondok az ő megbánásához! A te világosságerőd prófétált egykor Dávid által a 71. nem állhatjuk ezt az asszonyt. Reád támaszkodtam születésem óta. szabadíts meg engem a bűnösnek kezéből. Istenem. és így szólt tanítványainak: . mert kőszálam és menedékem vagy te! 4. hogy megérti az Én szavaimat. annyit beszél. tebenned bízom. mondd ki az ehhez a megbánáshoz illő gondo­ 56 . ne szégyenüljek meg soha! 2. és így szólt Jézushoz: . Most pedig látom az erődet benned. Uram Istenem. hogy megérted latot testvéreid előtt.Akiben szellemének [pneyma/pneuma] ereje felgerjed. Péter. ahová menekülhessek. anyámnak méhéből te vezettél ki engem.

57 . így szólván Péterhez: . te vagy a megváltóm. Megtelik szájam dicséreteddel. ez az ő megbánásának megoldása. és akik lelkemre törnek. minden napon a te dicsőségedet zengem. Péter. Eltökélek titeket a szellemmel [pneumával]. Mert rosszat beszélnek rólam ellenségeim. Az Isten elhagyta őt! Kergessétek és fogjátok meg. FEJEZET És a Megváltó válaszolt. de te vagy az én erős bizodal­ mam. Uram.)ól van. bizony mondom nektek: bőségesen teljessé teszlek titeket a Rejtélyekben a legbelsőbb Rejtélyeitől a legkülsőbb Rejtélyeiig. ne hagyj el engem! 10. Ne vess el engem az én vénségemnek idején. siess a segítségemre! 13. mikor elhuny az én lelkem. és enyésszenek el akik lelkemet rágalmazzák! Borítsa szégyen és gyalázat azokat. Mintegy csudává lettem sokaknak. PISTIS SOPHIA által kifejezett második megbánás meg­ 37. Szégyenüljenek meg. ó. együtt tanácskoznak. Boldogok vagytok ti minden emberek előtt a földön. 9. mondván: 11. mert nincs aló megszabadítsa! 12. akik vesztemre törnek! Ez tehát a oldása. hogy mint szellemi [pneuma­ tikus] embereket a plerómában tökéleteseknek nevezzenek titeket. Bizony. Én Istenem. 8.7. mert ezeket a rejtélyeket megnyilvánítot­ tam nektek.

melyet elvettek! És az erőre éhezem. hogy akiket a földön befogadtok. erők világossága. azok Atyám birodalmából is kitaszíttassanak. Világosság! PISTIS SOPHIA minden bűnbánó énekét. 58 .Bizony. minden rejtélyben Atyám területeiről és az Első Rejtély minden terü­ letéről. De hallgassátok meg a és így szólt: 1. 4. Kerüljenek szükségbe és sötétségbe. Hamar szabadíts meg ebből a káoszból. 0. akik az erőmet akarják elrabolni! 3. ó. azok a magasság világosságában is befogadtassanak. tarts meg és válts meg engem! 2. amit elraboltak tőlem. mert hiányzik az én világos­ ságom. te vagy a megváltóm és megmentőm. Akik azonban a világosságot keresik. bizony mondom nektek: részesítelek titeket minden Rejtély­ ben. 0. akik el akarják venni tőlem a világosságomat! Térjenek be a káoszba és szégyenüljenek meg. ó. Harmadik esdeklésével folytatta töredelmesen. Világosság. Világosság. És akik a te Rejtélyedre vágynak. akik szorongatnak engem. Ments meg most tehát. mondván: Legyőztük őt. és akiket a földön nem fogadtok be. mindig azt kiáltsák: „Éljen a Rejtély!" 5. azok örüljenek és ujjongjanak. Hamar váljanak sötétséggé.

és így szólt: . megcsókolta azokat. Nos. Uram. Szégyenüljenek meg és piruljanak. lépjen elő. Akiben felébredt az PISTIS SOPHIA ismeretre alkalmas szelleme. te boldog vagy. De örüljenek és örvendezzenek majd benned mindazok. Márta. zsoltárban: 1. akik a lelkemre törnek! 3. Hirdesd ki tehát .Ez PISTIS SOPHIA harmadik bűnbánó éneke. Márta pedig válaszolván. a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 70. előlépett Márta.38. 59 . és mondja ki a esdekléséhez illő gondolatot. hogy: kitűnő. leborult a lábai előtt. így szólt: . hagyj magyarázatot adnom a SOPHIA PISTIS esdeldéséhez. segedelmem és szabadítóm vagy te Uram: ne késlekedj! Ezt jelenti tehát a PISTIS SOPHIA harmadik vezeklő éneke. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta a tanítványainak. akik keresnek téged! És ezt mondják majd szüntelen. sírva azt mondta: . az én segítségemre siess! 2. Isten.Boldog. Hátráljanak meg és szégyenüljenek meg. amikor a mennyeket dicséri. nagyszerű! 4. Jézus pedig megfogta Márta kezét. Isten. Mielőtt Jézus befejezte volna.PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA esdeldése gondolatának megoldását. Uram. mert irgalmasságot nyer. az én szabadításomra. ó. akik a te üdvösségedet szeretik: Éljen az Isten! 5. és mély alázattal. aki alázatos. ó. akik azzal gúnyolnak. Én pedig szegény és nyomorult vagyok: siess hozzám. így szólt Jézushoz a tanítványok körében: bűnbánó énekét illetően.Uram irgalmazz és szánj meg.

melyeket Authádész a káoszhoz küldött. Világosság. Márta. istentelen]. démonszerű lény lettem. Mert az én időm szellőként illant el. Authádész teremtményei beszorítottak engem. hogy elrabolják a maradék világosságát. 7.A világosság helyett káosszal töltötték meg őt. 4. és szép. Ne rejtsd el fényorcádat előlem. mely belső világosság nélkül lakozik az anvagban. elfelejtettem [elhanyagoltam]. s mulandó anyag lettem. így szólt: . Furcsa [idiotikus. melvet azelőtt teljesíteni szoktam. 60 . aki magányosan lóg a levegőben. És szolgalénv [dékán] lettem. 0. mely anyagi testben lakik belső világosságerő nélkül. 6.39.Kitűnő. hallgasd meg a panaszomat. Ellenségszellemmé [antimimon pneuma] lettem. nehogy szorongatóim azokat is elvegyék tőlem. amikor hozzád könyörgök! 3. mielőtt másodszor is megkínozta őt az oroszlán kinézetű erő és az anyagi teremtmények. amikor engem kínoznak! Hamar ments meg ebben az órában. . Jézus folytatta a beszélgetést. 5. hanem védj meg. A Rejtélyt. A következő vezeklő éneket mondta tehát: 1. és így szólt tanítványaihoz: . Elrabolták a világosságomat és az erőm kiszáradt. és hagyd eljutni a hangomat a te lakóhelyedhez! 2. Anvágom verejtékét és anvagi szemeim félénk könnyeit megettem. 8.PISTIS SOPHIA a negyedik esdekléssel folvtatta. A félelem zsibongása és Authádész erőszakossága miatt bennem az erő megcsappant. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Mártától. amelyre építek. és társpárom azt mondta magának: 9.

13. és lesüllyedtem. És a tizenharmadik anyag-eon minden kisugárzása rettegni fog a te fényrejtélyed előtt. 61 . kelj fel. A nem pedig. mely akkor születik. az egeket fogja magasztalni. 15. amikor erőmet és lelkemet újra keresed. és a lélekerőt megváltsa kötöttségétől. Te azonban. mint a káosznak egy ereje. Mert a te Megváltóid keresik az én lelkem erejét. akik a lenti területeken vannak. Mert az Úr keresni fogja a lélekerőtöket. A te parancsolatod küldött le.10. és a Rejtélyét az erőbe fektesse. Hogy a megbéklyózottak sóhajtozását meghallgassa. Az én erőm megkristályosodott bennem. amelyet elhatároztál. Világosság. Megnyilvánította az ő Rejtélyét. hogy mások magukra ölthessék az ő [meg­ tisztított] tiszta világosságukat. keresd az erőmet és a bennem lévő lelket. Ezek jöttek rám. Uram. Most tehát. ó. 20. És nem hagyja figyelmen kívül a megbánásukat. hogy itt vagyok. 11. az örök világosság vagy. mivel a szám teljes lett. hogy azoknak a bűnbánó énekére nézzen. 19. Világosság. És a te határozatod. mely példa lesz a jövendő nemzedékeknek. hogy az anyaga is megmentessék. 12. az teljesült. ó. 17. 16. Mert a Világosság lepillantott az ő fénymagasságából. Hogy a világosság az ő nevét a lélekbe. Le fog pillan­ tani az egész anyagra. a te parancsolatod szerint és a te parancsodra. Ez tehát a Rejtély. Amit nyomoromban rám parancsoltál. 21. 14. Akkor pedig az anyagi eonok minden archonja félni fog a te vilá­ gosságodtól. és hazavitelre keresed a szorongatottakat. Eljött az időm. És ez az az idő. hogy keresni fogsz engem. 18.

6. megcsókolta Jézus keb­ lét [imádta Jézus szívét] és így szólt: . és így szólt: . hamar hallgass meg engem! 3. és csontjaim. zsoltárban: 1. 5. mint a füst. és kiáltásom jusson tehoz­ zád! 2. Amikor Jézus ezeket mondta. hajtsd hozzám a te füledet.Ez meg. Uram. mert kenyerem megevéséről megfeledkeztem.Uram és Megváltóm. mikor szorongatnak engem. hallgasd meg az én imádságomat.Megparancsolom és megengedem neked énekének magyarázatát. PlSTIS SOPHIÁNAIC PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA negyedik esdeklése. mint valami tűzhely. Letaroltatott és megszáradt. előlépett János. mint a fű az én szívem. olyanná lettem. az értse PlSTIS SOPHIA negyedik esdeklésének esdeklő ezt az esdeklését illetően a te Dávidban lévő világosságerőd prófétált a 102. János válaszolt. Jézus így szólt Jánoshoz: .Uram. mint a magányos madár a háztetőn. üszkösök. adj engedélyt nekem megoldására. mint kuvik a romokon. 7. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. mikor kiáltok. Most pedig aki megérti. 4. Virrasztok és olyan vagyok. 62 . így szólt: .40. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem. Mert elenyésznek az én napjaim. FEJEZET Midőn pedig Jézus ezt mondta tanítványainak. Hasonló vagyok a pusztai csókához.

mint a fű. és hogy feloldozza a meg­ ölteknek fiait. és megláttatja magát az ő dicsőségében. 20. 9. Bizony a hamut eszem kenyér gyanánt. magam pedig. 16. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról. Ez megírattatik a következő nemzedéknek. örökké királyi székedben ülsz. Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé. 12. és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat. Te kelj fel. Uram. Minden napon gyaláznak engem az ellenségeim. 11. 18. 63 . a mennyekből a földre nézett le az Úr. 13. tisztelőim meg könyörögve buzdítanak. 14. De te. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit. A te felindulásod és búsulásod miatt: mert felemeltél engem. és italom a könnyekkel vegyült. és elfogadják az országukat. mert eljött a megszabott idő. hogy meghallja a foglyoknak nyögését. 10.8. és e földnek minden királya is a te dicsőségedet. És a pogányok félik az Úrnak nevét. 15. 19. és földhöz vertél engem. csúfolóim neve­ met szitkozódásnak használják. Napjaim árnyéka megnyúlt. megszá­ radtam. könyörülj a Sionon! Mert ideje hogy könyörülj rajta. és a te neved nem­ zetségről nemzetségre áll. Mivelhogy az Úr megépíti a Siont. 17. és azoknak imádságát meg nem vetette.

41.21. dicsőítő himnuszom a káoszban is érjen el tégedet. és így szólt a tanítványokhoz: . PlSTIS SOPHIA esdeklésének. Uram. A mennvekben dicsőítettelek. Figyelj fel. és el akarták rabolni egész világosságát. ötödik esdeklését kifejezvén: 1. te tiszta [szűzies]. Dicsérlek a himnuszaimmal. Az történt. üdvösségem világossága. s felkiáltott. hogy vezettessék ki a káoszból. Ez a magyarázata. 0. az esdeklésemre! 3. 64 . aki a világosságban fogsz ural­ kodni. FEJEZET Amikor János ezeket a szavakat intézte Jézushoz. tanítványai között. még nem fejezte be teljesen. Világosság. ó. Jézus pedig folytatta beszédét. János. hogy mentsem ki a káoszból. Erőm ugyanis sötétséggel telt meg. azt mondta Jézus neki: . hogy Authádész teremtményei a káoszban ismét rárontottak PISTIS SOPHIÁRA. és az ő dicséretét Jeru­ zsálemben. hogy Authádész minden anyagi teremtménye szorult hely­ zetbe hozta őt. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét.Újra az történt. dicsérlek a magasságban és a káosz helyein! 2. És az Első Rejtélv parancsa. és világosságom a káoszhoz süllyedt.Kitűnő. még nem ért el engem. Imádkozó könyörgését.

Hirdetik-e majd a te neved Rejtélyét a káoszban? 12. Világosságom megcsappant bennem s a maradék világosságommal felkiáltottam a világossághoz. akiket te nem mentettél meg. melyeknek senki­ jük sincsen a mennyekben. 5. s a te parancsodra mentek tönkre. melvektől megvonták az erőt. s karjaimat feléd tártam. 10. 8. és eljönnek-e. amelyben te nem lépsz fel tisztítóan? 13. és én gyászolom a világossá­ got megteremtésemtől fogva. Meggyűlöltek engem és visszahúzódtak tőlem. azután letekintettem a fényerőhöz a káoszban. 9. felkelnek-e a sötétség­ ben. Jöjjön el rám a te világosságod! 15. És még nem semmisültem meg teljesen. 14. hogy a te tanítványaid legyenek? 11. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És a Megváltók. mint az anyagi testek. Amikor pedig a magasságba tekintettem a világossághoz. és esdeldésem elér tehozzád a magasságban. és mindent. A te parancsodra nem segítettek nekem az én eonom kisugárzásai. 0. Világosság. mint a káosz archonjai. A szellemed eltávolodott és elhagyott engem. akik a te törvényed szerint eljönnek. Rám sújtottad törvényedet. Én azonban megbecsültelek. Olyan lettem. Mert elvették az én világosságomat. melyek halottak és erőtlenek. Magam is olyan lettem. akik leszálltak az alsó sötétségekbe. ó. sötétségekbe és anyagba. aki megmentené őket. Világosság. Ezért helyeztek engem az alsó sötétségbe. 65 .4. Vagy a te nevedet inkább a káosznak olyan anyagában hirdetik majd. mint az anyagosodott lények. 7. 6. Olyan lettem. felálltam és lementem. hogy eldobják őket a káoszban. amit akartál.

16. melyet a káoszban mondott. hogy beszélhessek veled. És nem engedted. És akiben a szellem felbuzdul. és letette a kezében tartott könyvet . és az ijedelmek. és adja meg PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése gondolatának magyarázatát. ha én vagyok minden beszédnek a feljegyzője. hogy a világról gondos­ kodjak. az lépjen elő.Akinek van füle. és a bűnbánatának magyarázására. De nem tudok előlépni. SOPHIA ötödik bűnbánó éneke. és így Jézusnak ezen szavai után Fülöp sietett elő.mert ő volt Jézus minden szavának feljegyzője szólalt meg: . hogy társpárom megszabadítson szükségemből. Amikor Jézus meghallgatta Fülöpöt. Veled együtt 66 . és mindent felírjak amit mondunk és teszünk? Nem adtál alkal­ mat nekem PISTIS SOPHIA esdeklése rejtélyeinek a magyarázatára. mint a vizek. így szólt: .Halljad. És körülvettek. mialatt Authádész minden anyagi teremtménye továbbra is 42. egész idő alatt szorítottak engem. Fülöp. szabad lett és erősen ösztönzött engem az előlépésre. 17. 18. Mert a PISTIS SOPHIA szellem gyakran buzgólkodott bennem. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak.Uram. az hallja. A te törvényed jött rám. így szólt hozzá: . A te törvényed miatt pedig a teremtménytársaim nem segíthettek nekem. engem bíztál-e meg egyedül azzal. te áldott. melyeket nekem elren­ deltél. megzavartak engem. Ez tehát PlSTlS támadta őt.

ez az ige magyarázata. amit mondtál. 67 . Tamás és Máté. Fülöp. Ha betelik. 43. amit láttok majd. amiről világosságerőd Mózes által prófétált: „Két vagy három tanú rögzítsen le mindent. és mindent. és hirdesd amit akarsz." Halld.Tamást és Mátét bízta meg az Első Rejtély minden beszédem és tettem feljegyzésével. Most azonban te lépj elő. és hirdesd ki PISTIS SOPHIA ötödik esdeklésének magyarázatát. Ezek hallatán Jézus azt mondta: . akkor lépj elő. hogy kihirdessem e szavak jelentését: Az ez. középre állt Fülöp mellé. az hallja. akiket az Első Rejtély megbízott a vilá­ gosságországról szóló beszédek feljegyzésével. Tamás és Máté. Meghallgatsz-e engem.Kitűnő. hogy magyarázatot adjak azokkal kapcsolatban. minden dolognak a felírásával." A három tanú Fülöp. Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet és tetteimet. FEJEZET E szavak után Jézus így szólt a tanítványokhoz: .Uram. hogy „akinek van füle. az hallja". az én fényben-lakómnak van füle. és így szólt Jézushoz: . amit láttok majd. Mária. és az én erőmmel kész vagyok hallani. hogy azokról tanúskodj. az általad felírandó beszédek száma még nem telt be. Megértettem. Fülöpnek azt mondtad: „Te. Ami téged illet.Akinek van füle. amiket mondtál nekünk? Azt mondtad. Ekkor újra Mária lépett elő. hárman vagytok. hogy tanúbizonyságot tegyetek a mennyei birodalom dolgairól.

A te haragod reám nehezedett. Nem én hagytam el őket. zsoltárban: 1. 9.Uram. 10. hallgasd meg magyarázatomat az ő bűnbánatával kapcsolat­ ban. akikre többé nem emlékezel. Jusson elődbe imádságom. Fülöp válaszolt. Fel! 8. Most pedig hirdesd ki megoldását. a halál sötétségeibe és árnyai közé.Azután ülj le. míg be nem telik a részed száma mindazon szavakból. Mély sírba vetettek engem. Mert betelt a lelkem nyomorúságokkal. Uram. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? PISTIS SOPHIA ötödik esdeklő énekének a 68 . és így szólt Jézushoz: . és minden vajúdásoddal nyomtál engem. hajtsad füled az én kiáltozásomra! 3. Hasonlatossá lettem a sírbaszállóhoz. akinek nincsen segítője. hanem ők engem. Avagy a holtakkal teszel-é csodát? Felkelnek-é vajon az árnyak. amelyeket a világosságbirodalomról fel kell írnod. és megmondhatod. mindennap. Elszakasztottad ismerőseimet tőlem. amit a szellemed megért. és jegyezd fel minden beszédemet. kiáltalak téged. Szemem megsenyvedett a nyomorúság miatt. mint a megöltek. akik odadob­ va. 5. hozzád terjengetem kezeimet. és életem a Seholig [halot­ tak birodalmáig] jutott. olyan vagyok mint az ereje­ vesztett ember. éjjel-nappal kiáltok neked. szabadításomnak Istene. 4. 2. 7. A szabadok a holtak között olyanok. 6. hogy dicsérjenek téged? 11. Ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált a 88. mert elszakaszttattak a te kezedtől. sírokban alszanak. utálattá tettél előttük engem. Uram. Aztán előléphetsz.

16 Viselem a te rettentéseidet. így szólt: . » 69 . mint a vizek. a legmélységesebb sötétségben. Jézus folytatta beszédét. Fülöp pedig azonnal leült és írni kezdett. egész nap. 14. és jó reggel eledbe jut az én imádságom. és írd fel a te részedet minden beszédemből és mindenből. Mert nyomorult és holteleven vagyok ifjúságomtól kezdve. szeretett Fülöp. Jer azonban.Nagyon jó. ha fel­ emelkedtem. 18. Kifejezte tehát hatodik esdeklését: 1.12. ismerősöm: a sötétség. amikor a káoszban szorongattatott. De én hozzád rimánkodom. 44. Általmentek rajtam a te búsulásaid. Vagy megtudhatják-e a te igazságodat olyan földön. Körülvettek engem. Uram.Ekkor PISTIS SOPHIA könyörgött a világossághoz. 17. És a világosság megbocsátotta a bűnét. megaláztattam. a te szorongatásaid elemésztettek engem. Téged dicsértelek. ülj le újra. roskadozom. 15. ó Világosság. Elszakasztottál tőlem barátot és rokont. FEJEZET Amikor Jézus ezt hallotta Fülöptől. Ne fordítsd hát el az orcádat éntőlem. és így szólt a tanítványaihoz: . amelyről meg­ feledkeztél? 13. hogy elhagyta a helyét és lement a sötétséghez. Ez tehát PISTIS SOPHIA ötödik esdeklése Rejtélyének a magyarázata. amit engem tenni látsz.

akinek az értelme ránemesedett. Az én erőm hitt a te Rejtélyedben. meg akkor is.Megértitek-e a mondottak értelmét? András lépett elő. 5. 7. ó. Nos. 4. A világosságban egy nagy.2. ó. PISTIS SOPHIA hatodik esdeklésével kapcsolatban a te világos­ ságerőd Dávid által prófétált egykor a 130. a te világító nevedért hittem benned. Világosság. akkor nem állom meg a helyemet előtted. ha a magasság helyeire jutnak.Uram. hogy világosságod figyel­ jen fel könyörgő hangomra! 3. amikor a káoszban volt. így szólt: . Hallgassd meg a bűnbánatomat. Mivel elhagytam a helyemet és lementem a káoszhoz. 45. És minden erőket kiment majd a káoszból az én kihágásom miatt. az értse meg. és akkor is bízzanak abban. zsoltárban: 70 . 8. Mert te vagy a megmentőm. Ha megemlékezel a bűnömről. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. amikor a magasságban lévőkben volt. amikor a legmélységesebb sötétségben vagyok. Mert a világosság irgalmas. mentő Rejtély van. és mondta: . akkor. és elhagysz. és megvált minket. és hagyd. Erőm mindig bízott a világos­ ságban. A világosságban bízzon bennem minden erő. Világosság. 6.

bizony mondom nektek. Uram. 5. ott lesztek ti is velem. hogy „tökéleteseknek és a plerómában teljeseknek" neveztessetek. Az én lelkem a te igédet várja. mígnem a világosságuk utolsó tisztáját is le nem adták.1. 8. hogy a bűn (az össze­ keveredés) világát feloszlassák. bizony mondom nektek: Ahol én leszek az én Atyám birodalmában. Reménykedett a lelkem az Úrban reggeltől estig. 71 . És megparancsolom a bölcs tűznek. és minden hatalomtól a tisztviselőildg. hogy addig marja a zsarnokokat. ald világossága tisztáját nem adta ki.Kitűnő. Hiszen tenálad van a bocsánat. kicsoda maradhat meg? 4. Uram! 2. jobban várta az Urat. 6. A mélységből kiáltok hozzád. Bizony. Jézus ekkor azt mondta neki: . András. Mihelyt pedig a tökéletesek száma teljes lett. Bizony. a barmok és a hüllők teremtéséig. Meg is szabadítja ő Izraelt minden bűnétől. te áldott! Ezt jelenti az esdeklése. Hallgasd meg az én szómat. és bevezetlek minden ismeretbe [Gnózisba] a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. legyenek füleid figyelmetesek könyörgő szavamra! 3. minden uralkodótól a szol­ gáikig. megparancsolom. mint az őrök a reggelt. az emberek teremtésétől az állatok. Uram. Bízzon Izrael az Úrban reggeltől estig! 7. Ha a bűnöket számon tartod. Mert bőséges nála a kegyelem és a szabadítás. hogy féljenek. hogy idehozzanak minden zsarnok istenséget. a világosság minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket. a Kimondhatatlantól a szélső sötétségig. a Világosságok Világosságától az anyagig. mert a te neved miatt bíztam benned. minden istenektől a démonokig. amelyen a tökéletesek átmennek.

Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. azt látta. és így szólt: . 46. a bűnnel kevert világ feloszlatásánál te egy világosságtrónon fogsz ülni. és a magasság felé fordult. akik a világosságuk tisztáját nem sugározták ki. Amikor a magasság felé fordult. Erre 72 . Jézus azt mondta neki: Jól mondtad. míg le nem adják az utolsó csepp bennük lévő világosságot is" . Uram. hogy a „keverék feloszlatásánál. hogyan beszélek veletek? Mária azt mondta: . és nem volt szabad őt felvezetni a káoszból. így szólt: . Amikor azt mondod.Amikor PISTIS SOPHIA hatodik énekével esdekelt hibái megbocsátásáért. a te tanítványaid. látni akarván. hogy bűnei megbocsáttat- felvezetik-e őt a káoszból. újra nak-e.Megértitek-e. kárörvendeztek. és a bölcs tűz addig fogja emészteni őket. pedig a jobbod felől. Mária. zsoltárban: Isten trónolni fog az Istenek gyülekezetében. FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet. és ítélkezni fogsz a zsarnok istenek fölött. hogy elfogadtatik-e a megbánása. hogy a tizenkét eon minden archonja gúnyolja őt. látni akarván.akkor ezzel kapcsolatban a te világosságerőd Dávid által prófétált a 82. hogy PISTIS SOPHIA bűnbánatát nem fogadták el.Igen. mi. megértettem a te igédet. Az Első Rejtély parancsa azonban még nem enged­ te meg bűnei megbocsátását. és ítélkezni fog az iste­ nek (bálványok) fölött.

és azokon meg­ menekülök! Mutasd meg a te pályáidat. bocsásd meg súlyos kihágásomat! 73 . És erőimet. Világosság. én világosságom! 2. és ne tűrd az engem gyűlölő tizenkét eon archonjainak kárörömét! 3. melyeket az irgalmatlanság elfogyasztott. 7. az ő Gnózisára fogja megtanítani. 10. 4. Benned bízom. hanem vétessék el tőlük. mutasd meg nekem a te utaidat. Ezért meg fogja adni nekem az én utamat. Világosság. Akik elrabolták az erőmet. Világosság. Mert aki benned bízik. Ügyelj a megmentésemre.nagyon elszomorodott. Ne ródd fel nekem. ó. 9. ezt mondván: 1. és ne legyen hasznuk az erőből. Világosság. hogy kiszabaduljak a káoszból! 5. akik az ő örökségének és Rejtélyeinek területeire törekszenek. melyet kezdettől fogva tudatlanságban követtem el! De szabadíts meg a te nagy bűnbocsánat­ rejtélyed által a te jóságodért. 0. ó. Világosság! 8. ó. a parancs szerint a világosság fog világí­ tani. melyek az Authádész anvagi teremtményeitől való félelemben megcsappantak. Erőim előtt pedig. 6. 0. ó. Vezess a te világosságodban. a hibámat. hogy a megmentőm vagy! Benned fogok bízni mindig is. 11. Uram. és tudasd velem. maradjanak a sötétségben. amelyen megmenekülök a bűneimtől. az nem szégyenül meg. Ne hagyj megcsúfolni engem. s a mennyekhez kiáltott hetedik esdekléssel. Világosság. mert a te irgalmad örök. A te neved Rejtélye kedvéért. hozzád emeltem fel az én erőmet. Mert jóságos és igazságos a Világosság. ó. Mert a világosság minden ismerete megmenekülés és Rejtély mindazok számára.

amelyik neki tetszik. Meg fogja szabadítani lábai­ mat a sötétség béklyóitól.12.Nos. Az ő Rejté­ lyének nevét azoknak ajándékozzák. 19. melyek szorongatnak engem! . 16 Őrizz meg. ó. Minden teremtmény miatt a kínom és szükségem számos lett. józan vagyok. Nézd. és ments meg. ó. Lásd meg a szenvedésemet és szükségemet. És az ő ereje a vilá­ gosságkincset örökli. és bocsásd meg a vét­ kemet. annak azt a Rejtélyt adja. mert benned hittem. Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. ó. az legyen józan. és ujjongok. 15. és így szólt: . és ments meg! Ne hagyj ebben a sötétség­ ben. Világosság. mentsd meg az erőimet Authádész alkotásai­ tól. értelmem szabadon van énbennem. Eddig előre 74 . aki hisz őbenne. Ezért. Világosság. 14. mennyire gyűlöltek engem irigységből a tizenkét eon archonjai. 20. Tamás lépett elő.Uram. A világosság mindenkinek erőt ád. akinek az értelme világos. És bolondnak tartottak engem. mert rád vártam! 21. akik abban bíznak. mert a káoszban elvették tőlem a nevemet! 17. nagyon józan. Oltalmazd az erőmet. Aid a világosságban bízik. Mindenkor hittem a világosságban. És megmutatja azoknak a világosságkincs helyének örökségét. hogy ezeket megjelentetted nekünk. és az ő lelke a világosság helyein fog lakozni. Válts meg a bűnömtől és ebből a sötétségből! 18. Világosság. 13. 22.

ne örüljenek rajtam ellensé­ geim. 11. az irgalmasságodról és kegyelmedről. nehogy megharagítsam őket. zsoltárban: 1. 10. szégyenüljenek meg. A te nevedért. a te jóvoltodért. kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam. Útjaidat. Uram! 8. 3. mert sok az. Uram. aki féli az Urat? Annak törvényt ad az útra. azért útbaigazítja a vétkezőket. Igazságban járatja a szelídeket. aki téged vár. mert mindegyiket magam elé engedem. Most tehát. mert te vagy az én szabadító Istenem. Hozzád emelem. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. akik szövetsé­ gét és bizonyságait megtartják. Uram. Ifjúságomnak vétkeiről és tudatlanságban elkövetett bűneimről ne emlékezzél meg. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak. Emlékezzél meg. PISTIS SOPHIA esdeklésének magyará­ PISTIS SOPHIA hetedik megbánásának magyará­ zatával kapcsolatban: világosságerőd egykor Dávid próféta által beszélt a 75 . Uram. ösvényeidre taníts meg engem! 5. Kicsoda az. ló és igaz az Úr. és az ő útjaira tanítja meg az alá­ zatosokat. hogy megadja zatát. 12. mindennap várlak téged! 6. ismertesd meg velem.engedtem a testvéreimet. ne szégyenüljek meg. 25. 4. amelyet választott. Senki sem szégyenül meg. Benned bízom. bocsásd meg bűnömet. 9. mert azok öröktől fogva vannak! 7. Uram. Uram. a lelkemet! 2. akik ok nélkül vétkeznek.

hogy mostantól kezdve mindent megértsetek. amit mondok. ó. Annak lelke megmarad a jóban. nyomorúságaimból szabadíts meg engem! 18. Bizony.Kitűnő. Eláradtak szívemnek szorongásai. Uram. Megteltelek majd titeket a szellem egész világosságával és egész erejével. 16. mert megsokasodtak és igazságtalan gyű­ lölséggel gyűlölnek engem! 20. Lásd meg ellenségeimet. Szemeim mindenkor az Úrra néznek. Tamás. amit mondanak nektek és amit látni fogtok. Feltárja nevét az őt tisztelőknek. kívülről bentig és bentről kintig. bocsásd meg minden bűnömet! 19. hogy benned bíztam! 21. és szövetségére oktatja őket. és beszélni fogok veletek a menny minden dolgáról. Isten. Még egy kis idő. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet. Az Úr erőssége az őt félőknek. hogy kap­ tatok az én szellememből. 76 . Őrizd meg lelkemet és szabadíts meg engem. és a pneumában [a szellemi lélegzetben] megismerők lettetek. mivel megértitek. Az ártatlanok és becsületesek hozzám szegődtek. 14. mert téged vár­ lak. bizony mondom nektek: a föld minden nemzetsége boldognak mond majd titeket. Tekints reám és könyörülj rajtam. hogy én megnyilvánítottam nektek ezeket. Ez PISTIS SOPHIA hetedik esdeklésének magyarázata. és magzatja örökli a földet. Ne szégyenüljek meg. azt mondta neki: . mert ő húzza ki lábamat a csapdából.13. Mentsd ki. Izraelt minden bajából! Amikor Jézus ezeket hallotta Tamástól. mert árva és szegény vagyok! 17. 22. 15.

Amikor PiSTis SOPHIA kifejezte hetedik esdeldését a káoszban.47. Amikor pedig Authádész anyagi teremtmé­ nyei észrevették. Hallgassatok azonban tovább. magamtól. Engem egyáltalán nem ismert fel. Azt mondta tehát: 77 . Emiatt a nyolcadik esdeklésének adott kifejezést. Mivel pedig hitt az igaz fénykincshez tartozó világosságban. és bűnbánatát elfogadják. azonnal újra neld fordultak. melyet egykor látott. FEJEZET Jézus folytatta beszédét. hogy valamivel nyíltabb helyre került a káoszban. Ekkor PISTIS SOPHIA nem ismerte fel. fel is fogják vezetni őt a káoszból. Authádész teremtményei egészen abbahagyták a zaklatását. hogy erősen megtámadják. hogy az az egyetlen igaz világosság. hogy kihirdessek nektek mindent. hogy mégsem viszik ki. hogy én voltam a segítője. hanem továbbra is dicsérte a fénykincs világosságát. Amikor azonban észrevették. hogy most kivezetik őt a káoszból. s amelyben hitt. mert azt hitték. mivel azok nem hagyták abba a zaklatását. hogy a legválasztékosabban szoron­ gassák. egy kicsit csökkentették az üldözését abban a hiedelemben. és azt mondta tanítványainak: . hanem ellene fordultak. melyet azzal a meggyőződés­ sel dicsért. ami PISTIS SOPHIÁVAL történt: Amikor valamivel nyíltabb helyre vittem őt a káoszban. hogy most egé­ szen kivezetik a káoszból. Az Első Rejtély parancsa azonban még nem lett teljesítve. De irgalomból. hogy elfogadhassák a bűnbána­ tát. hogy ez a világosság az ő segítője. az Első Rejtély még nem parancsolta meg nekem az ő megmentését és felveze­ tését a káoszból. Azt hitte. parancs nélkül a káosznak egy valamivel nyíltabb helyére vezettem őt.

ó. A te neved Rejtélye miatt vezess. Mert te vagy a megváltóm. És a te kezeidbe teszem világosságom megtisztított részét. Világosság! Igen. hogy ményével. Benned reménykedtem. újra eljött Authádész minden más anyagi teremt­ Amikor pedig így zaklatták. 5. és ajándékozz meg a te kegyelmeddel! 4. mert te vagy a megváltóm. 48. Te jöttél mentésemre. és mégsem tudnak engem teljesen legyőzni. Én pedig a világosságban bíztam. és vezess el a te világosságodhoz! 3. ó. Haragudtál azokra. FEJEZET Miután Jézus ezt mondta tanítványainak. 8. és tehozzád fogsz engem vezetni. és rátámadtak PlSTlS SOPHIÁRA. melvet csapdának állítottak fel nekem.Amikor az oroszlánarcú erő észrevette. szabadíts meg. Meg fogsz szabadítani az oroszlánarcú erőtől. a következő esdeklő énekkel kiáltott fel: 78 . Nem hagytál ott engem az oroszlánarcú hatalomnak. a te Gnózisod szerint. hogy irgalmaztál nekem.1. akik ellenőriznek engem. Világosság. PISTIS SOPHIÁT mégsem vezették fel a káoszból. Örvendeni fogok és boldognak nevezem magamat. Őrizz meg és szabadíts meg! Légy a megváltóm. Világosság! Ne hagyj a káoszban! Válts meg és szabadíts meg a Gnózisod szerint! 2. szükségemre felfigyeltél és kiszabadítottál. ó. hanem vala­ mivel védettebb helyre vittél. így folytatta: . 7. 6. Igen. az én erőmet is ki fogod hozni a káoszból.

16. mert téged dicsértelek. és ments meg engem a te nagy irgalmasságod szerint! 17. mert elrabolták az erőmet. És az eonok minden lakója azt mondta: „Káosszá lett". Szabadíts meg Authádész teremtményeinek a markából. Az eonok archonjaival szemben. Világosság. az erőm és az eszem elsötétítve. mert orcád előtt semmi vagyok. amelyben nincsen világosság. ó. azok miatt. 11. a te kezedben van. Sorsom. Világosság! Authádész teremtményeit takarja be a káosz és vezettessenek le a sötét­ ségbe. Világosság. Mégis bíztam benned. És a magasság minden archonja mulandó anyagnak tartott engem. Küldjed a te világosságodat énreám. amikbe kerültem. amelyeknek a helyein tartózkodtam. vártam rád. Irgalmazz nekem. 14. Olyan lettem. mint egy anyagi erő.9. melyet rendeltél nekem. Testvérem. És időm száma fogyatkozik. Világosságom megcsappant. 10. hogy elveszik tőlem a maradék belső világosságomat is. 79 . ó. mely az archonok hulladéka." 15. akik gyűlölnek engem. Erőm fogyni kezdett ebben a szorongattatásban. erre pedig azonnal körülvettek engem a kegyetlen erők. 12. ó. mert kergetnek és kínoz­ nak engem. és minden erő megrendült bennem. azt mondván. Ne hagyj megszégyenülni. tehetetlen vagyok és erőtlen a huszonnégy kisugárzás mellett. amíg a káoszban vagyok. 13. és azt mondtam: „Te vagy a megváltóm. mert újra támadnak engem! A te törvényed szerint lett az én belső világosságom. pártársam pedig nem mer segíteni nekem.

hogy megtarts engem. 80 . Mert erről prófétált egykor a te erőd Dávid által a 31. ó. akik ravaszul el akarnak nyelni engem.Uram. erődített házam. igazságoddal szabadíts meg engem! 2. vezetsz hát engem a te neve­ dért és ellátsz engem. Tebenned bíztam. Uram. 7. Hajtsd hozzám füledet. 3. igazság Istene. amiért meglátod nyomorú­ ságomat és a lelkemet megszabadítod a félelmeiből. és mondják: „raboljuk el tőle egész belső világosságát". szellemed megindított és világosságod megvilágosított engem. Vigadok és örülök a te kegyelmednek. Uram! Ne szégyenüljek meg soha. Te kimentesz a hálóból. hogy megmagyarázzam PISTIS SOPHIA nyolcadik esdeklését. Záruljon le azoknak a szája. 8. melyet titkon vetettek nékem. 5. 49. És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. hamar szabadíts meg. előlépett Máté. zsoltárban: 1. hiszen te vagy az én erősségem. Te váltottál meg engem. Kezedre bízom szellememet. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta. és így szólt: . Én pedig az Úrban bízom.18. 4. 6. légy nékem erős kőszálam. Mert kősziklám és védőváram vagy te. holott én semmi rosszat sem tettem velük. sőt tágas térre állítod lábaimat. Gyűlölöd a hazug hiúságok híveit.

mert szorongattatom. melyek vakmerően szólanak az igaz ellen. Szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől! 16. mivelhogy hívlak téged. mint az elroshadt edény 13. 10. Könyörülj rajtam. elfutnak előlem. lelkem. Uram. testem. hogy elrabolják a lelkemet. A gonoszok szégyenüljenek meg és pusztuljanak a Seholba [hallgattassanak el a halot­ tak birodalmában]. A hazug ajkak némuljanak el. Ne hagyj megszégyenülni. Mert hallanom kell sokak rágalmát mindenfelől. Elsenyved a búbá­ nat miatt szemem. De én benned bízom. ó. akár a halott az emlékezetből. akik az utcán látnak. Világosítsd meg orcádat a te szolgádon. amint együtt tanácskoznak ellenem. Töröltettem a szívükből. olyanná lettem. bűnöm miatt roskadoz erőm. Uram! 17. Mert bánatban enyészik életem.9. és sóhajtásban múlnak éveim. 11. és tervezik. kevélységgel és megvetéssel! 81 . kivált szomszédaimé és ismerőseimnek félelmévé. 14. 18. Temérdek üldözőm miatt csúfsággá lettem. Eletem ideje kezedben van. Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem. 15. szabadíts meg engem jóvoltodból. és kiasznak csontjaim. 12.

Én azért országot adok nektek.50. amit mondok? Mária lépett elő." . hogy egyetek és igyatok az én asztalomon az én országomban. Uram. bizony mondom nektek: Ha a tökéletes szám eléretett. és erőtlenedjen el minden. akik elrabolták az erőmet. Sűrű sötétség borítsa be az én üldözőimet! Szólj az én erőmhöz: Én vagyok az. ítélvén az Izraelnek tizenkét nemzetségét.Az történt ezután. akik elvették azt tőlem! 2. aki meg fog menteni téged! 4. Máté. akkor én a fénykincsben trónolok majd. FEJEZET Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta. ezzel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk egy példa­ beszédben: „Ti pedig kitartottatok velem az én kísértéseimben.0. hogy kilencedik esdeklését mondta: 1. Mária . Ezek után azt mondta: . Veszítsék el az erejüket mind. ó. Világosság. ami teljesen el 82 . amikor Authádész kisugárzottal PISTIS SOPHIÁT újra üldözték a káoszban. és így szólt: . és üljetek tizen­ két királyi széken. Nos. Mert én a te erőd és a te világosságod vagyok! Jöjj el és ments meg! 3. akik az én világosságomra pályáz­ nak! Forduljon a káoszhoz. és a mindenség mennyekké emeltetett.Megértitek-e. és folytatván így szólt tanítvá­ nyaihoz: . mígnem újra helyre nem állítottuk a Tizenkét Megváltó minden rendjét az ő örökségük min­ denkori helyén.mondta Jézus.Kitűnő. ti pedig tizenkét világosságerőn ültök.Helyes. vedd el az erőt azoktól. így szólt: . Verd le azokat. ahogyan az én Atyám adott nékem országot.

0. Porladjon el az erejük. amivel az én világosságomat akarja elvenni! Legyen elvétetve annak az oroszlánfejű hatalomnak az ereje is. és hazugságokat szegeznek mellemnek. akik elvették az én erőmet és a világosságomat. Világosság. a sötétben ültem. világosság. 8. bántanak engem. 6. mely elvette az én erőmet.akarja rabolni az én világosságomat. Megtámadták bennem azt az erőt. 12. mely csapdát vet nekem. hogy ismerem a magasságok világosságának Rejtélyét. vedd el tehát az oroszlánfejű erő megtisztítottját. Menjen utánuk Jeu angyalod és küldje le őket a sötétségbe! 7. amelyet nem fognak tudni elvenni. hagyd megbotlani őket és a káoszban elsüllyedni. mert azt mondják. hogy Jeu angyalod leverje őket. 10. És erőm minden tagja azt mondja: „Rajtad kívül nincsen mentő." Mert meg fogsz szabadítani engem az oroszlánkinézetű hatalom kezéből. azt mondván: „Mondd meg nekünk a mennyek világosságának Rejtélyét!". melytől el lesz véve ereje. Ha pedig a mennyhez akarnak jönni. és vedd el Authádész gondolatát. 11. anélkül hogy észrevenné. 83 . és örül. hogy én rosszat tettem volna velük. És mert hiszek a magasságban lévő világosságban. Mert anélkül. 5. 0. Amikor kényszerítettek. Akkor ujjongani fog az én világosságom. 9. ments meg! Tudom. hogy megmentette a világosság. És megmentesz azoknak kezéből. melyet saját magadért dicsérek. amelvben bízom. 14. és azért vették el az erőmtől annak minden világosságát. Mert ellenem vonultak. Kényszerítenek engem. amelyet én nem ismerek. Hagyd. egy oroszlánfejű erővel vetettek csapdát nekem. mialatt lelkem a szomo­ rúságban görnyedt. ragadja meg őket a sötétség. 13.

hogy meg fogsz menteni. amelyeket nem ismerek. Kitátották a szájukat ellenem. akik kár­ örömmel szorongatnak engem. cserbenhagytak engem. egyedül. hogy kínozzanak? Mentsd meg az erőmet gonosz szándékaiktól. holott én semmit sem tettem ellenük! 20. hogy ellenségesen a szemüket forgassák ellenem. most megláttad rossz szándékukat. ó. téged dicsérlek az ellenem összesereglettek köze­ pette. holott nem ismerem őket. Most azonban körülvesznek Authádész teremtményei. Most tehát ne hagyd többé. hogy gyűlölőim örvend­ jenek és el akarják venni az én erőmet. Világosság. mint a láthatatlanok. mert én a magasságban lévő világosságban hiszek. Aztán újra visszatértek. akik ugyanott voltak. Világosság. 19. A te akaratodat. 18. meddig tűröd. Aztán elme­ nekültek. és nem sajnáltak meg. De aztán rava­ szul ellenem ágáltak és haragudtak rám. 16. Hozzád kiáltok azoknak társaságában. 0. Szabadíts meg engem az oroszlánfejű erő hatalmából. mert szüntelenül a te világosságodat kerestem. 15. 21. Rettentően sarokba szorítottak. és közel legyen hozzám a te segítséged! 84 . ezen a helyen. amikor a világosság Rejtélyei után kérdezősködtek. Nos. Világosság. akik szükségbe visznek engemet. mert a láthatatlanok közül vagyok itt. Én pedig búsul­ tam. Ne tűrd őket többé. ahol az én helyem van. mint az én társpárom is. és azt mondták: „Menjünk és rabol­ juk el a világosságát!" 22. fogukat vicsorgatták rám. Mert hízelegtek ugyan nekem édes szavakkal. mert a te akaratodat teljesítettem. mióta az én eonomban vagyok. a maradék világosságomat is el akar­ ták venni tőlem. és kísértésbe vittek. 0 Világosság. 17.

Uram. Világosság." 27. ne hagyd. hogy örüljek. megcsókolta Jézus keblét. szellemed megvilágosított engem.23. Mert erre vonatkozóan is prófétált a te erőd Dávid által a 35. így folytatta: . az magyarázza meg e szavak jelentőségét. ítélkezz fölöttem és ments meg hamar! 24. hogy azt mondják: „Elnyeltük az ő erejét. Ne mondhassák a szívükben: „A mi erőnk jóllakott az ő világossá­ gával". zsoltárban. akik el akar­ ják venni az én világosságomat. harcolj a velem harcolókkal! 85 . Ó. ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint! 0. mert vágyom a tizenharmadik eonra. Ments meg hát. 51. Káoszba és sötétségbe öltözve járjanak azok. Inkább sötétség boruljon azokra és erőtlenedjenek el. hogy továbbra is dézsmálják az én világosságomat! 25. Ne engedd. Perelj. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. és kész vagyok magyará­ zatot adni. És mindig azt mondom: Jeu angyalod világos­ sága egyre dicsőbben ragyogjon! 28. az igazságosság helyére. És az én nyelvem mindig a te bölcsességedet fogja dicsőíteni a tizenharmadik eonban. és így szólt: . Ekkor Jakab lépett elő." 26. Világosságok Világossága.Aki közületek megvilágosult szellemű. ahol ő PlSTIS SOPHIA kilencedik esdeklésének megfelelően így kiáltott fel: 1. Uram a velem perlőkkel. akik azt mondják: „Elvesszük az ő világosságát és az ő erejét.

gyalázat érje azokat. amiről nem tudok. mintha anyámat siratnám. Jóért rosszal fizetnek meg nékem. úgy beszéltem veled. 11. 8. Szegezz dárdát és rekeszd el üldözőim útját! Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. csuszamlós. Legyen útjuk sötét. 12. Mert ok nélkül vetették elém titkon vont hálójukat. az Úrnak angyala verdesse őket! 6. 10 Minden tetemem ezt mondja majd: Kicsoda olyan. örvendezve szaba­ dításában. böjttel gyö­ törtem a lelkemet. léha csúfkodásaik közt fogaikat vicsor­ gatva rám. fogja meg hálója. és kelj fel segítségemre! 3. durva ruhát öltöttem. és megszégyenültek. úgy jártam. akik lelkemre vadásznak.2. kifosztják a lelkemet [terméket­ lenné teszik]. Ok pedig örültek. 4. Érje őt romlás váratlanul. 86 . saját vesztükre. Különválaszttattak. s az Úrnak angyala kergesse őket! 7. És ok nélkül ástak vermet az én lelkemnek. 15. imádságom kebelemre vissza-visszaszállt. azt kérdezik tőlem. vettessenek hátra és piruljanak. Legyenek olyanok. Ragadj pajzsot és vértet. Erőszakos tanúk állnak elő. és mégsem nyugodtak. mint a polyva a szél előtt. 16. testvérem volnál. Az én lelkem pedig vigad majd az Úrban. Amikor nem hagytak nyugton. Szégyen. a szegényt és szűköl­ ködőt az ő megrablójától. mint te. bútól meggörnyedten. amelyet ellenem lövetett! 9. akik vesztemet koholják. 5. Mintha barátom. Kísértésbe visznek engem. 13. 14. Sorscsapások gyűlnek össze ellenem a tudtom nélkül. Uram? Aki megszabadítod a nyomorultat a nála erősebbtől.

Istenem. ébredj ítéletemre. 87 . Uram. Uram. 19. Láttad . Ne hagyd. Istenem! 25. az én ügyemért! 24. Uram. és az erős népek között magasztallak téged. Serkenj föl. Uram! Ne vonulj vissza tőlem! 23. szabadítsd meg az én egyetlenemet az oroszlánok hatalmából! 18. akik kívánják az én igazságomat. Ó. ítélj meg engem a te igazságod szerint! Ne tűrd. Ne mondhassák szívükben: Ha! Ez a lélek a miénk! Ne mondhas­ sák: Elnyeltük őt! 26. De vigadjanak és örüljenek. Hadd mondják mindenkor. Az én nyelvem pedig hirdetni fogja a te igazságodat. hogy örüljenek rajtam az én hazug ellenségeim. a te dicsősé­ gedet egész nap. Föltátják rám a szájokat. azt mondják: Haha! A szemünkkel láttuk! 22.ó. nagy gyülekezetekben. mikor nézel reám? Szabadítsd meg lelkemet tombolása­ iktól. akik felfuvalkodnak ellenem! 27. ne hallgass. Szégyenüljenek meg. Uram. piruljanak együttesen. ó.17. 21. de haragosan álnok dolgokat koholnak. Téged vall a nyelvem. aki kívánja az ő szolgájának békességét: „Nagy az Úr és éljen!" 28. hogy nevessenek rajtam. akik bajomnak örül­ nek! Szégyen és gyalázat borítsa azokat. Mert képmutatók békés szavaikkal. mél­ tatlan gyűlölőim se hunyorgassanak rám! 20.

egyszer azt mondtad nekünk. ők és az Istenek és az archonok. így újra a világossághoz könyörgött. és ezt mondta tanítványainak: . aki véghezviszi majd az én Rejtélyeimet. akik megkapják a Rejté­ lyeket. így szólván: „ 0 . FEJEZET Amikor Jakab ezt mondta. így szólt Jézus: . Uram. még hozzátette: . akiket előttünk teremtettek. segíts nekem!" És bűnbánata ebben az órában elfogadtatott! Az Első Rejtély meg­ hallgatta. Mária. Ez a PlSTlS SOPHIA kilencedik esdeklésének meg­ oldása.Amikor PISTIS SOPHIA kilencedik esdeklő énekét kihirdette. és így szólalt meg: . De nem csak ti. és 88 . minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. Jézus ezt felelte neki: . Bizony bizony mondom nektek: elsőként mentek be a mennvek országába. Amikor ezt mondta. Majd folvtatta beszédét. elsőkként mennek be a mennyek országába.Jól mondtad. Az elsők pedig. világosság. melyben kezdettől fogva hittem.52. hogy az utolsók lesznek az elsők és az elsők lesznek az utolsók. amit mondok nektek? Mária sietett elő. hanem mindenki. Az emberek pedig.Igen. és az 0 parancsára küldtek ki engem.Megértitek. azok a Láthatatlanok. Segítségére siettem. akkor újra neldment az oroszlánfejű erő. miattad tűrtem a súlyos szenvedéseket.Jó. akik a tizenharmadik és a tizenkettedik eonban tartózkodnak. akik az emberiség előtt keletkeztek. mely minden erőt el akart venni tőle. Jakab.

Ezért küldtek ki engem az Első Rejtély parancsára őhozzá. Mert Authádész. sem a legbelsőbb erői. és kimondta tizedik esdeklését a következőképpen: 1. hálóit és csapdáit kivetette. Felismerte. Én azonban még egyáltalán nem mentem az eonok területéhez. SOPHIA látta. én pedig a káosz lakóhelvein voltam! 89 . amelynek világosságában kezdettől fogva hitt.kivezettem a káoszból. 2. hogy bármelyik erő tudta volna ezt. csak az Első Rejtély tudta. hogy segítsek neki [PISTIS SOPHIÁNAK]. és mert a világosságban hitt. mert saját lakóhelyem messze volt. fényesen ragyogok és irgalmas vagyok őhozzá. hanem kimentem közülük. A világosságot. hogy minden belső világosságát elvegye. 4. Szükségemben hozzád kiáltottam. Világosság. 0. hogy megértő vagyok. PISTIS SOPHIA így felbátorodott. felismert Engem. és nagy szenvedéseket és próbákat kellett eltűrnie. 5. amelvben hitt. hogy titokban segítsek neki. mely hasonlatosságot színlelt azzal a világossággal. mely elrabolta SOPHIA világosságerejét és szorongatta. melyet ravasz üldözéssel vesznek el tőlem. nem viszik el tehozzád. hogy amikor a káoszhoz értem. sem a legkülsőbbeké. hogy az oroszlánkinézetű erőnél tízezerszer világosabban fénylettem. mentsd meg az erőmet az igazságtalan és istentelen ajkaktól és ravasz csapdáktól! 3. Észrevette. csak egy olvan fénverő. Semmi más nem vezette őt félre. hogy a magasságok magasságából származom. Az történt. mint az oroszlánkinézetű erő. Mert nem voltam goromba őhozzá. a kegyetlen. Az isteni Authádész félrevezette őt. Világosságok Világossága. anélkül. Jaj nekem. mert megbánta. és te meghallgattál. s hogy nagyon irgalmas voltam hozzá. ó.

90 . te csalárd nyelv? 4. a megoldása PISTIS SOPHIA tizedik esdeklő énekének. 6. 7. mint idegen. A kegyetlenekhez irgalomért könyörögtem. Ments meg. melyek nem az enyémek. hogy kihirdesse PISTIS SOPHIA tizedik esdeklésének megoldását. 7. így folytatta: . Vitéznek rekettye parazsával tüzesített hegyes nyilait. hogy a távolban laktam.Uram.Most az lépjen elő. Uram. Uram. ők viadalra készek. Békességben vagyok a békességnek gyűlölőivel. 2. zsoltárban. Erőm olyan területeken feküdt. s meghallgattál engem. De ha megszólalok. Uram. ó. ezt mondván: 1. melyet kifejezett. Mit adjon néked. 53. de könyörgésem ellené­ re ok nélkül küzdöttek ellenem.6. FEJEZET Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak. a hazug ajaktól és csalárd nyelvtől! 3. Jaj nékem. 5. Lelkem sok helyen lakott. vagy mit nyújtson néked. Péter felelt. így szólván: . Nyomorúságomban tehozzád kiáltottam. amikor Authádész és az oroszlánfejű erő anyagi teremtményei nagyon szorongatták. akit a szelleme arra késztet. ezt illetően a te világosságerőd Dávid által prófétált a 120. és a Kédár sátrai közt lakom. Ez.

Péter! Ez PlSTIS SOPHIA tizedik bűnbánatának magya­ rázata. az igazságosság helyén. 4.Amikor az oroszlánfejű hatalom meglátott Engem. hogy egész világosságo­ mat elnyeljék. oroszlánfejű erő. 5. ó. És ravaszul meg akartak téveszteni engem. ahelyett. és nem lesznek engedetlenek.Jól van. 54. 91 . és saját magából sok hatalmas alkotást teremtett. És nevük nem található meg többé az élők helyén. hogy maradtam volna a tizenharmadik eon helyén. 6. és minden anyaguk megsemmisül. 3. még jobban megharagudott. Szüntelenül a világosságom elrablására törekszik. Le kívántam szállni a káoszba. s hogy PlSTIS SOPHIÁHOZ közeledem nagy fényességgel. Igen.Jézus így felelt neki: . a világosság elhozza tőlük a világosságát. és így szólt tanítványaihoz: . Félni fognak. Erre PISTIS SOPHIA a tizenegyedik esdeklésével válaszolt: 1. és többé nem tűri meg őket az ő lakóhelyükön. hanem leadják a világosságuk tisztáját. a tizenharmadik eonban. s szinte éles kard­ dal vagdal el tőlem erőt. FEJEZET Jézus folytatta. Miért gyarapodott ennek a hatalmas erőnek a haragja még egyszer? 2. hogy mi történt veled. Ezért fogja a világosság elvenni az ő egész világosságukat. És a huszonnégy kisugárzás [teremtés] látni fogja.

s elbizakodottságában bajt csinált magának. bízom Isten kegyel­ mében mindörökkön örökké. És látni fognak téged." Most az lépjen elő. és félnek. „íme az a férfiú. És látják ezt az igazak. Ekkor Salomé lépett elő és mondta: . ezt illetően Dávid által prófétált a te világosságerőd a 52. mely fénye tisztáját nem adta le. aki nem Istent fogadta erősségévé.7. 5. hogy megmenttessék. hogy kihirdesse tizenegyedik esdeklésének magyarázatát. Hanem dicsekedett a fényereje mennyiségével. mert kegyes az a te szentjeidhez. és kiszaggat téged az élők földjéről. 92 . ó. 3. melyet nem a saját erejéből keltett. és hazugságot inkább. 4. Uram. Én pedig mint zöldellő olajfa Isten házában. hogy így cselekedtél velem. hogy azt adjam le. hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott. Szeretsz minden ártalmas beszédet és álnok nyelvet. zsoltárban. Meg is ront az Isten téged. A gonoszt inkább szereted. Mit dicsekedel gonoszságban. akinek ereje felkelt. te álnokságnak mestere. Áldlak téged örökké. és azt mondják: „íme egy kisugárzás [teremtés]. és nevetnek rajta.Uram. 9. mint igazságot szólni. s olyan mint az éles olló. mondván: 7. nevedben remélek. te magabíró? 2. hanem az igéjével: Elveszem világosságát. hogysem a jót. teljesen eltakarít. PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA PISTIS SOPHIA tizenegyedik esdeklő énekének jelentése. Ez. ezt mondván: 1. örülni fognak a dolognak. Világos! 6. kigyomlál téged a te hajlékodból. Nyelved ártalmakon elmélkedik minden nap." 8.

És gyűlölnek. És azonnal körülvette az oroszlánfejű erő és minden teremtménye PISTIS SOPHIÁT. hogy elrabolják az erőmet. és segíteni akart oroszlánfejű erejének. De Énhozzám kiáltott fel. s megint ravaszul cselekedett ellenem. Most az történt. mert téged dicsérlek. felém fordult a magasba. Körülvettek engem. kívánságodra megmond­ tam ezt a megoldást. hogy nagy fényességgel közeledtem a káoszhoz. 0. és segítségért kiáltott. 3. és Authádész-istenéhez kiáltott. és kifejezte tizenkettedik esdeklését Authádész és teremtményei miatt. 55. hogy elvegyem az oroszlánfejű erő világosságát. Amikor a magasba pillantva a haragos Authádészt pillantotta meg. 93 . azt mondván: 1. hogy amikor SOPHIÁT így szorongatták.Nagyon jó. Mivel hatalmasan világítot­ tam. Salomé! Bizony. Mert Authádész és oroszlánarcú ereje újra kitátotta a száját elle­ nem. hogy elvegye a SOPHIÁBAN lévő minden belső fényességet. és azt mondta tanítványainak: . FEJEZET Jézus folytatta. így szólt: . félt. ne feledd el dicsérő énekemet! 2.Mivel a te világosságerőd erre késztetett engem.Ezután az történt. nagyon félt. bizony mondom nektek: a világosságbi­ rodalom minden Rejtélyében teljessé teszlek titeket. hogy segítsen neki. Világosság. Amikor Jézus ezt hallotta Salométól. Az Authádész-isten azonnal letekintett a káoszra nagy haraggal.

14. 15. a tizenharmadik eonhoz menni. és ne térhessenek vissza a helyükre! Csappanjon meg a bennük lévő világosság! És ne hagyd őket a területükre. még jobb. Ne 94 . A világosság ne törölje el annak az anyagnak a bűnét. 7. 5. Minden világosság átvevője és megtisztítója tisztítsa meg és vegye el az Authádészben lévő összes világosságot. Azt tervezték. Ahelyett hogy szeretnének. aki teremtette. mert én téged szeretlek. Belső világosságának minden ereje semmisüljön meg. ó. A külső sötétség archonjai uralkodjanak a teremtményein. és a külső sötétség archonja üljön a jobbja felől. Világosság. 6. rágalmaznak és vádolnak. Jöjjön el a sötétség Authádészre. Vétesd el teremtményeiben lévő világosságát és nevüket töröltesd el a tizenharmadik eonból. ítéleted napján vedd el az erejét. 8. A Három Háromszor-hatalmasok közül egy másik kapja meg az ő dicsőségét. hogy elrabolják a világosságomat. Teremtményeinek minden ereje sötétüljön el! És anyaga világosság nélkül való legyen. 10. 9. Én viszont dicsérek. ha az ő nevét elveteted onnan örökre. Legyenek az ő bűneik örökké nyilvánvalók a világosságban. És ne hagyj mást engedelmeskedni az ő teremtményei erejének a káoszban! 13. vedd el az övét. mert dicsértelek téged.4. 12. Az oroszlánfejű erőt terheld meg annak a bűnével. amelyet Authádész hozott létre. És gyűlölnek engem. Maradjanak a teremtményei a káoszban. Ne hagyd őt máshol befogadni. 11. És mert az én világosságomat akarta elvenni.

akinek szelleme kész. Sötétbe burkolta magát. Ez történjen mindazokkal. nem kíméltek engem. mint valami bőrövvel. 25. És anyagom megcsappant. ó. 26. 19. És kigúnyolnak. Hányódom. Világosság. És a sötétség átha­ totta a testét mint a víz. és világosságot és erőt vettek el tőlem.engedd őket kinézni a káoszból. el akarták venni egész világosságomat. akik ezt tették velem a világosság miatt és azt mondták: Vegyük el egész erejét. Erőm elsatnyult. és az ő nevüket vedd el mindenhonnan. és övezze fel magát sötétséggel. Belső erőm megrendült. így mostantól fogva ne vétessenek fel oda! 18. mint valami köpenybe. irgalmazz nekem a te neved Rejtélye miatt. mert elvették a világosságomat. s közöttük nem tudok megállni. 21. Az igazságosság helyét nem akarták lakásul. Segíts nekem a te irgalmasságod jóvoltából! Nos. és belefolyt minden erejébe. és mostantól kezdve ne vezettessenek ki onnan. Te azonban. Mert elvették a világosságomat és erőmet. 23. mint a szél szelleme. És mert akik ide helyeztek engem. 20. mivel 16. 95 . mert az üdvtitkot [Rejtélyt] elveszítettem. és válts meg a te jóságod és kegyelmed szerint! 22. Tehát vegye magára mindenkor a káoszt. mint valami köpenyt. 17. 24. integetnek nekem és lenéznek. Vétkessé tett anyaggá lettem. Le akartak szállni a káoszba. mint az olaj. hanem szorongattak. Maradjanak tehát a káoszban. az lépjen elő és adja meg PISTIS SOPHIA tizenkettedik esdeklésének megoldását.

mint gonosz jöjjön ki. 7. 6. És körülvesznek engem gyűlölséges beszédekkel. Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt. 3. zsoltárban: 1. és a hivatalát más foglalja el! 9. így szólván: . én pedig csupa ima vagyok. FEJEZET András lépett elő. Senki se mutasson kegyelmet iránta. 8. és anyáinak bűne el ne töröltessék! 96 .56. még az imádsága is bűnné legyen. Én dicséretemnek Istene. hazug nyelvvel beszélnek ellenem. Állíts föléjük gonoszt. Fiai legyenek árvákká. 4. Szeretetemért hálaként megrágalmaznak. És bujdossanak az ő fiai és kolduljanak. és gyűlölséggel az én szeretetemért. Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyílt ellenem. és a felesége özveggyé! 10. és nemzedékének neve töröltessék el! 14. Vesszen ki az ő magva. és ne legyen. ne hallgass! 2. és ostromolnak engem ok nélkül. és vádló álljon az ő jobb kezük felől. Mikor törvénykeznek. és elpusztult helyeken csavarogjanak! 11. aki könyörüljön az ő árváin! 13. a PISTIS SOPHIA által hirdetett bűnbánathoz hason­ lóan prófétált Dávid a te világosságerőd ösztönzésére a 109. és idegenek ragadozzák el a szerzeményét! 12. Életének napjai kevesek legyenek. 5.Uram és Megváltóm. Rosszal fizetnek nékem a jóért. Foglalja le minden jószágát az uzsorás.

amelyet PlSTlS SOPHIA a káoszban hangoztatott. Mert szegény és nyomorult vagyok én. és emlékezete is vesszen ki e földről. mint a ruháját. 97 . és a szívem is megsebesít­ tetett énbennem. 24. Legyen az néki palástul. Uram! Ez tehát a tizenkettedik esdeklő ének megoldása. hogy a te kezed munkája ez. De te. és az ő csontjaiba. Mindenkor az Úr előtt legyenek. 26.15. 16. Mert nem gondolt arra. és akik rosszat beszélnek az én lelkemre. 19. Sőt gyalázatossá lettem előttük. mellvei mindenkor övezze magát. Uram Istenem. bánj velem a te nevedért. Istenem.jöjjön el reá! Nem volt kedve az áldáshoz . amelybe beburkolódzik. Az átkot szerette . szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint! 27. Hadd tudják meg. ha látnak engem. 23. 17. és a szegény és nyomorult embert és a megkeseredett szívűt halálra üldözte. fejüket csó­ válják. 20.maradjon az távol őtőle! 18. Térdeim tántorognak az éhségtől. mivelhogy' jó a te kegyelmed. Ez legyen jutalmuk az Úrtól az én vádolóimnak. Úgy öltözte fel az átkot. szabadíts meg engem! 22. mint a sáska. mint a víz. 21. mint az árnyék az ő megnyúlásakor. hogy kegyelmet gyakoroljon. ide s tova hányattatom. Úgy hanyatlom el. Segíts meg engem. mint az olaj. és testem megfogyatkozott az olaj miatt. hogy te cseleked­ ted ezt. én Uram. azért ment beléje. és övül. 25.

Teérted követtem el a szabálysértést. ó. ez igen nagy. Világosságok Világossága. s amelyből lementem! 2. az eoné. Add meg nekem a keresztelőt. Világosságok Világossága. folytatta. mert miatta mentem le. A Láthatatlanok közül. és kihirdette tizenhar­ madik bűnbánó énekét: 1. bocsásd meg a bűnömet. és onnan leszálltam. Világosságok Világossága. és bocsásd meg szabálysérté­ semet a te türelmességed szerint! 4. 6. ahonnan kimentem. egyedül én követtem el a szabálvsértést és szálltam le a káoszhoz. a tizenkét eonban hibát követtem el. bocsásd meg vétkeimet és tisztíts meg bűnömtől! 5.Ezután ismét az történt. 3. mert elhagytam a magasság területeit. Most pedig. Ezért mondtam a tizenkét esdeklő éneket. azét a helyét. ó Világossá­ gok Világossága! Hallgass meg. ahonnan lementem. FEJEZET Jézus újra folytatta a beszédet. hogy teljesüljön a tizenhar­ madik eon tizenharmadik megbánása. és mond­ ta: „ 0 . Az én bűnöm az oroszlánfejű erő. hogy PISTIS SOPHIA hozzám kiáltott. 98 J . hogy a te parancsod teljesüljön. mely soha sem marad rejtve előtted. az én helyemen. és azt mondta tanítványainak: .57. amikor dicsérő himnuszt éneklek neked. Ments meg. amikor téged a tizenharmadik eonban dicsérlek. akiknek helyein tartózkodtam. amikor a tizenharmadik eon jobb belátását mondom. melynek szabályát meg­ sértettem. minden eonért egyet. és a káosz területeit választottam lakóhelyül!" Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta. Ezért. hallgass meg. ó. a te nagy Rejtélyedben. Hallgass meg.

Nagyon helyes. és tiszta az ítéletedben. én Istenem. Hogy igaz légy beszédedben. Egészen moss ki engemet az én vétkemből! 3. És Márta lépett elő. Mert ismerem az én vétkeimet. Jézus így szólt hozzá: . az most lépjen elő. és magyarázza meg az ő gondolatát. hogy hirdessem ki PISTIS SOPHIA bűn­ bánatának megoldását. Ennek megfelelően prófétált a te erőd Dávid által az 51. Márta. és mondta: . azt mondván: 1. szellemem arra unszol. amelyeket PISTIS SOPHIA mondott. 4. Akit szelleme az ő szavainak meg­ értésére ösztönöz. a te kegyelmességed szerint. és az én vétkem szüntelen előt­ tem van. áldott vagy! 99 . zsoltárban. irgal­ masságod sokasága szerint töröld el az én bűnömet! 2. Könyörülj rajtam.Uram.Ezt mondta tehát a PISTIS SOPHIA. Ez tehát a szavak megoldása.

.

hogy kivezesse a káosz mély területeiről és a káosz magasabb területeihez vigye. PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész kisugárzásai hozzám kiáltott. ó Világosság. mert vissza akarták vinni a káosz alsó helyeire. az Első Rejtély nélkül. ó. PlSTIS SOPHIÁT hogy kivezettessen a káoszból. Elküldted magadtól a te világosságodat és megszabadítottál. mennynek világossága. amikor PISTIS SOPHIA ezeket mondta. Ne engedd fel őket a magasabb terekbe. és így szólt a tanítványaihoz: . újra dicsérő himnuszt énekelve. 4. hogy a PISTIS SOPHIÁT vigye ki a káoszból. követték oda is. hogy meglássanak engem a te erőd világosságában. FEJEZET Jézus újra folytatta. Fel­ vezettél a káosz felső területeire. mert téged magasztaltalak! 3. nehogy újra elhatalmasodjanak fölöttem! 102 . egy vilá­ gosságerőt küldtem és a káoszra irányítottam. hatalmasan sugárzott. az Első Rejtély parancsára várván. Ne hagyj el a káoszban. Dicsérlek. ó. mert te vagy a megmentőm! 2. És világosságerőm PlSTIS S O P H I Á T felvezette a káosz felső területeire. Világosság. És magamból.Az történt.58. hogy a káosz magasabb területeire vezették. Authádésznak engem üldöző teremtményei süllyedjenek le újra a káosz alsó tereibe. melyet mentésemre küldtél. azt mondván: üldözték. hogy ideje beteljesedett. Az Én fényerőm pedig. amelyet leküldtem. mivel a káosz magasabb területeire lett vezetve. mert arra vágyom. Mélységes sötétség borítsa be őket és sötét éjszaka boruljon rájuk! Ne hagyd. 1. PISTIS SOPHIÁT Amikor Authádész teremtményei észrevették. válts meg. hogy hozzád kerüljek! Dicsérlek. hogy ne lássa­ nak engem! 5. hogy aztán teljesen megszabadítsam a káoszból.

5. 2. Ne hagyd rájuk felkelni a napot. 4. mondván: . azért nem tudták teljesen elvenni az én világosságomat. A te erőd egykor Salamon által prófétált a következő szavai. de nem használt nekik. . ott vedd el az övékét! 7. 7. s amit koholnak. mert te vagy az én Istenem. Az Úrban reménykedem. 9. Terveik erőtlenek legyenek. mert te vagy a reménységem. Megváltóm. erőm a szavakkal: 1. és nem fogok rettegni. hogy meglássanak engem. hogy elveszik a világosságomat. Amikor Jézus ezt mondta tanítványainak.Uram. hogy erőmet elrabolják. és a te karod mentett meg engem. Mivel a világosságban bízok. nem fogok félni. ne engedd teljesülni! És ahol megegyeznek. ó. Amikor Salomé befejezte. de nem tudták elvenni. az őket érje. és amit gonoszul terveztek. akinek PlSTIS SOPHIA szavai jelentésének megmondására kényszerít engem. hogy meg ne fogjanak engem. Uram. És azt mondták. hogy elveszik egész világosságomat. Füstfelhő fedje be a szemüket és ködhomály sötétítse el őket. Ne hagyj el. mert te vagy az én Istenem. 9. Ezt jelentik PlSTIS 103 SOPHIA PISTIS SOPHIA szavainak jelentését. Salomé.Nagyon jó. 3. Salomé lépett elő. Hálát adok neked. és nem félek. Most pedig mondja meg az ereje képes erre. 8. Tervüket. Uram. 6. A te igazságodat ingyen adtad nékem. mert velem volt a te világosságerőd. A világosság az én megváltóm. 8. Mivel a te parancsolatod nélkül terveztek. a saját fejükre roskadt. Hatalmuk ellenére legyőzettek. Világosság. ne hagyd.6. Álnok tervet szőttek. Jézus így szólt neki: . Porba hulljanak az üldözőim.

ami Authádész teremtményei számára észlelhető -. Aki megérti e szavak értelmét. hogy Authádész teremtménvei el ne rabolják tőlem. fénykoszorúvá tettem az ő feje körül.59. A szentségtelen anyagok megsem­ misültek és a káoszban maradtak. és őbenne minden megtisztult. akkor a tiszta világosság megmaradt a fényláng erőkoszorújában. így szólt PISTIS SOPHIA. lépjen elő. én nem semmi­ sülök meg. FEJEZET Jézus tovább beszélt. Amikor pedig ez fénvkoszorú lett a fején. melyet megmentésére küldtem. hogy Authádész teremtményei többé ne tudják hatalmukba keríteni őt. s azt mondta tanítvánvainak: .Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta a káoszban. többé nem válok el tőle. és én egyesültem a világossággal. 104 . a világosságerőt. 3. a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fénverő ujjongni kezdett. én nyugodt maradok. Mert a világosság velem van. mert Authádész teremtményei nem tudták már elrabolni azt. És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő ragyogó fény tisztája felerősítette lévő tiszta világosság beburkolta az én világosságerőmet. Dicsérő himnuszát így énekelte: 1. Ha minden anyag megmozdul is. minden szentségtelen anvag megmozdult őbenne. mialatt Authádész teremtményei látták ezt és örültek. Hódolt az én világosságerőmnek. 4. Amikor ez történt vele. 2. mely az ő fején fénykoszorú lett. A világosság korona lett a fejemen. Amikor aztán a PISTIS SOPHIÁBAN őt. és adja elő a megoldást.mind­ az. mely koronaként ragyogott fel a fején. Ha minden anyagom megsemmisül is és a káoszban marad .

És ez örökség által lesznek megmentve a földiek és a magasságban lévők. Jézus anyja. Amikor Jézus anyjától ezeket hallotta. azt mondta neki: .Uram. ugyanígy kaptad a fényszűz hasonlatosságát a világosság szerint. parancsold meg nekem. s amelyet megtisztítottam és megvilágosítot­ tam. melv nem sarjad. Ez a szent örökség a kezdet és a vég. Továbbá az anvagtest. 3. hanem élő vagy az én fejemen és te sarjadtál nekem. és így szólt: . azt mondom neked. Jézus felelt. Az úr az én fejemen. megteltek a te üdvösségeddel. mondván: . bizony mondom neked: Boldognak mondanak majd téged a föld egyik sarkától a másikig. ódájában prófétált és mondta: 1.Mária. hogy adjam meg PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. és mondotta: . És miattatok keletkezett a sötétség. s a te ágaidat sarjasztotta bennem. Jól van tehát. melyben most vagyok. így felelt. ezeknek a szavaknak megfelelően a te világosságerőd egykor Salamon 19.Nagyon jól mondtad! Bizony. 105 . Istenem és Megváltóm a menny szerint. A te gyümölcseid érettek és telik. mert az Első Rej­ tély öröksége betért hozzád. te és a másik Mária is. te is a Bárbelóban meghatározott alakot kaptad. Mert nem hervadó koszorú. Mária pedig. Jézus anyja. belőled kelt. Nem tágítok tőle. az áldott.Ekkor Mária lépett elő. Az igazság koszorúja fonatott nekem. hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. mint a koszorú. 2.Fiam e világ szerint. 4.

Értitek-e. Kegyelem és igazság összetalálkoznak. 106 . így szólt: . És ez a Rejtély a magasságból egy nagy világosságerőt küldött nekem. és egyetlen hatalmas fényárammá váltak. az igazságosság a mennyből teldntett alá. hogy mit mondok nektek? Újra Mária sietett elő. melyet az Első Rejtély küldött nekem. akkor énbelőlem is kijött egy másik világosságerő. és láttam a fényerőt. igazságosság és békesség megcsókolták egymást. zsoltárban: 11. ÉS az Első Rej­ tély által a mennyekből küldött világosságerő leáramlott a belőlem kijövő világosságerőre. Az igazság a földből sarjadt. mivel bűnbánatát az Első Rejtély elfogadta. abban az idő­ pontban betelt a kezdettől fogva létező Első Rejtély teljesülése miatt. amit mondasz.60. Amikor a világosságerőt láttam az eonokból kijönni és hozzám lesi­ etni . és minden sötétségből kive­ zettessék. hogy ő is segítsen PISTIS SOPHIÁNAK. megértem. hogy PISTIS SOPHIÁT megmentsem a káoszból. Ezt illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 85.Uram. mely az Első Rejtély által jött le. és így szólt: . minden ítélet és büntetés. hogy megváltassék a káoszból. amit PISTIS SOPHIÁRA róttak. hogy amikor PISTIS SOPHIA kifejezte tizenharmadik bűnbána­ tát.én magam a káosz fölött voltam -. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. azt mondván tanítványainak: . Feltekintettem tehát az eonokhoz a magasságba. És találkoztak. hogy PlSTlS SOPHIÁT megsegítsem és a káoszból felvezessem. FEJEZET Ismét beszélt Jézus. és eljött az ideje. A kegyelem tehát a világosságerő.Úgy volt. 12.

Az igazság pedig az az erő. A békesség az az erő. Jézus anyja is előlépett. Az igazságosság ellenben. mely az Első Rejtélyből a magasságból jött elő és hatolt be PlSTIS SOPHIÁBA. mert te tetted magadat teljessé az igazságban. hogy ezeket az erőket újra PlSTIS SOPHIÁBAN összponto­ 61. te áldott. mert te a káosz alsó terü­ letein voltál.mert az Első Rejtély hallgatta meg PISTIS SOPHIÁT és irgalmazott meg neki megpróbáltatásai közepette. mely az Első Rejtély által jött elő. aki az egész világosságbirodalmat örö­ kölni fogod! Erre Mária. mely a mennyből tekintett alá. hogy PISTIS SOPHIÁT vezesse. mely belőled jött elő. Továbbá az igazságosság az az erő. Mária. SOPHIÁTÓL elvett világosságokat. amikor a káosz alsó területein tartózkodtál. hogy behatoljon Authádész teremtményeibe és elvegye tőlük a PlSTIS sítsd. mely tebelőled jött elő. mely tebelőled jött elő.Uram és Megváltóm.Nagyon helyes. hogy PISTIS SOPHIÁT megmenthessed a káoszból. Az igazság pedig az az erő. hogy az igazság a földből sarjadt. parancsold meg nekem is ezeknek a szavaknak a megmagyarázását. és így szólt: . FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta. Ezért mondta a te világosságerőd egykor Dávid által. mindezt azért. és az ő erejével összeegyeztesd. az az erő. azt mondta: . 107 .

amelyet a magasság Első Rejtélye 108 . hogy kísértet. Amikor még kicsi voltál. akibe betértem annak idején. ezt illetően a te erőd Dávid által prófétált: Kegyelem és igazság összetalálkoztak. te vagy És a szellem azt mondta nekem: „Hol van Jézus. Jer tehát. és én nem ismertem meg. és így szólt: . hogy kimondja az őt ösztönző gondolatot. ahol József karókat vert a földbe. Úgy esett. Az igazság a földből sarjadt és az igazságosság az égből tekintett alá. igazságosság és békesség megcsókolták egymást. hogy találkozzak vele?" Amikor ezt mondta. megöleltétek és megcsókoltátok egymást.Jézus azt mondta: . mert azt hittem. és azt mondtad: „Hol van. megdöbbent. zavarba jöttem. Az ágyhoz kötöttet feloldoztuk. Ez tehát az ige és a magyarázata: A kegyelem a szellem. s az ágy lábához kötöttem a házamban.Uram. Néztünk téged és őt. így prófétált egykor a te erőd tenmagadról. azt nem akadályozom. azonnal visszamentünk együtt. és a szellem nem jött le rád. és a szőlőskertben találtalak titeket. hadd lássam. s úgy találtuk. és egyek lettetek. beléptünk a házba. Ezalatt lejött a szellem a magasságból. a testvérem. melv próbára akar tenni engem. és bement a házamba. hogy hasonlítotok egymásra. téged is késztetlek a beszéd gondolatának magyarázatára. hogy kimehessek hozzád és Józsefhez a földekre. nagyon örültél. hogy amikor hallottál engem Józsefnek elmesélni mindezt. Mária felelt tehát.Akinek az esze meg tudja érteni. azonnal megértetted. és a szellemet ott találtuk az ágyhoz kötözve. azt hittem. sőt bátorí­ tom. egyszer Józseffel egy szőlőskertben voltál. Rád hasonlított. Megragadtam tehát. az anyag szerint anyám. Mária." Amikor József ezt hallotta tőled. különben itt várom őt ezen a helven.

melv belőlem sarjadt az embervilág módjára. Mária! 109 . és megkeresztelte az emberi nemet. hogy az emberi nemnek adja azokat. ott az igazságos­ ság az az erő. s hogy az ember megkapja a Rej­ télyeket és örökölje a világosságbirodalmat.Nagyon szép. Máriától. mely a magasságból lejött. majd pedig prédikált az igazság birodalmáról. hogy az igazság a te anyagtested. mert ő megszánta az emberi nemet.nyilvánít meg. Amikor pedig azt mondják. „az igazságosság az égből". és szellemét küldte. azt mondta: . Amikor Jézus ezeket a szavakat hallotta anyjától. az azt jelen­ ti. a te anyagi testeddé lett. amikor Bárbelóból kivált. hogy ez eltörölje az egész világ bűneit. Az igazság viszont az az erő. Ahol pedig azt mondják. hogy az emberek majd igazságosak és jók legyenek. A békesség pedig az az erő. „az igazság a földből sarjadt". hogy az emberi nemnek odaadja a világosság Rejtélyeit. és örököljék a világosságbirodalmat. Az igazságosság aztán a te szellemed. hogy az ember elidegenedjen a bűntől és összhangba kerüljön [megbékéljen] a te szellemeddel. hogy majd békében éljen a világosság teremtményeivel. mely hozzám jött. és az igazság országáról prédikált. ezért „az igazságosság és a béke megcsókolták egymást". mely a Rejtélyeket elhozta a magasságból. mely a te világ szerinti anyagtestedbe tért be.

hogy az emberi nemnek adja. hogy az igazság a földből sar­ jadt. a jónak ereje. Ahol pedig erőd azt mondta Dávid által.az igazságosság a világosság szelleme. és a magasságok Rejtélyeit hozta. Mária így szólt: .Neked is megparancsolom a magyarázatot. a földlakóból sarjadt. a kegyelem és az igazság összetalálkoztak. ott ez Szabaóthnak. engem is sürget az erőm. mely rád jött. és szintén adjak magyarázatot. Az emberek majd igazak és jók lesznek. Jézus azt mondta neki: . és az emberi nemnek megbocsátott.Uram. mely benned van . az a szellem a magas­ ságban. Megszánta az emberi nemet. ne bosszankodj miattam. a jónak erejére vonatkozik. 110 . mely benned van és prédikálván az igazság helyeit hirdette. A kegyelem tehát isteni szellem. FEJEZET Ekkor a másik Mária lépett elő. A békesség pedig Szabaóthnak. leereszkedett. Az igazságosság. mely rád jött. a jónak erejével.Uram. és így szólt: . hogy lépjek elő. és talál­ kozott Szabaóthnak. mely a mennyből tekintett le. és öröklik a világosságbi­ rodalmat. melv rád jött. Mióta azonban édesanvád beszélt veled e szavak magyarázatáról.az. mely keresztelt. mely édesanyádból. mely minden Rejtélyt lehozott a magasból és az emberi nemnek adott. És ez az erő békítette ki az embereket a világosság fiaival. Továbbá azt mondják: Az igazságosság és a békesség megcsókolták egymást .PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA = = ^ ^ ^ ^ ^ ^ = 62. ne neheztelj. a kegyelem a szellem. Máriából. amikor János megkeresztelt téged.

Kitűnő. mely belőlem kiment.Kitűnő és nagyszerű! Ez minden igémnek a megoldása. akivel találkoztam. megfogantattál bennem. ne haragudj rám és bocsáss meg. Továbbá a kegyelem és az igazság találkoztak . Mária. Az igazság tehát Szabaóthnak. édesanyjától. A kegyelem és az igazság összetalálkoztak. mely a földből sarjadt".ez te vagy. így szólt: . mely a te anyag­ testedben van. akik megcsókolták egymást. ha a szavak jelentését még egyszer előadom. mely bennem van. Te és János az igazságosság és békesség vagytok. Én Mária vagyok. leborult a lábai előtt. Te szántad meg az egész emberi nemet.Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától. amiről vilá­ gosságerőm egykor Dávid által prófétált. és itt van Erzsébet. A kegyelem a Szabaóth ereje. Ez arra az időre vonatkozik. Uram. a jónak erejét jelenti.Uram és fiam és megváltóm. mely Erzsébetben van és Jánossá lett. aki te vagy Előtted járván prédikált ő. Miután pedig beszéltél velem. Amikor Jézus eze­ ket a szavakat hallotta Máriától. amikor a keresztelőt kellett megkapnod. a te anyád. te világosság örököse! Ismét Mária lépett elő. megcsókolta azokat és így szólt: . 111 . Gábriel alakját vetted fel. Az igazság ellenben az az erő. ald eljött. leteldntettél rám a mennyből és beszéltél velem. és prédikált az igazság útjáról. így szólt: . aki te vagy. és az igazságosság a mennyből teldntett alá. Jézus anyja. ald Jánossal találkoztál azon a napon. amikor magadat szolgáltad. ez „az igazság. Az igazság a földből sarjadt. János anyja.

„És az igazságosság és a békesség. és beletaszította Bárbelo anyagába. Uram. az Első Rejtély. az Első Rejtélv által. a jó. és megkeresztelted Szabaóthnak. a jónak erejét. Az igazság viszont Szabaóthnak. az igazságosság és a béke megcsókolták egymást. a kegyelem és az igazság. Te. János pedig válaszolt. az igazságosság te vagy. Jézus pedig felelt Jánosnak. mely összekapcsolta magát veled. FEJEZET János is előlépett. amelyeket a te fényerőd Dávid által prófétált. Az igazság a földből sarjadt. melyek találkoztak: Te vagy a kegye­ lem. s amelyet balra taszítottál. bementem Szabaóthba." Nos. Bárbelónak az az anyaga lett aztán a te mai tested. hogy hirdesd ki. melv belőled kisugárzik. aki elhoztál minden Rejtélyt a te besugárzó Atyád. és így szólt: . és így szólt: . amiről egykor az én világosságerőm prófétált Dávid által: A kegyelem és az igazság összetalál­ koztak.Neked is parancsolom. az Első Rejtélv. melyek megcsókolták egymást". János. mivel ő leküldött Téged. és odaadtad nekik a magasság Rejté- 112 .Ez az az ige. és az igazságosság a mennyből tekintett alá. akit a magasság területeiről kiküldött a Te Atyád. és átöleltem az őbenne lévő világos­ ságerőt. a jóba. a jónak ereje.0. fogta ezt az erőt. mely besugárzik. amit egykor mondtál nekünk: „Én a magasságból jöttem. és ezt mondta: . hogy az egész világnak irgal­ mazz meg.63. És a kis Szabaóth. És elmentél az archonok területeihez. És ez az erő prédikált az igazság területeiről minden bal oldalon lévő helyen. nekem is parancsold meg a szavak magyarázását.

a besugárzó [lepillantó] Első Rejtélvnek parancsára 113 . a jó erejének. mely bement Bárbelo anyagába. Az történt. és prédi­ kálta nekik az igaz helynek [igazság országának] Rejtélyeit. tehát Én. mely nagyon fényesen ragyogott. és egyetlen világosságáramlatot képezett. melyek a fénykincsen kívül fekszenek. A béke pedig Szabaóth ereje. mely az égből tekintett alá. És te leereszkedtél a fényruhára. a jótól kaptam. bement Bárbelo anyagába. Az igazságosság. Atyámnak. János. mely a jobb oldali területekről jött. az Első Rej­ tély. mivel az én Atyám küldött Engem. mert te a magasság tereiből jöttél a világosságbiroda­ lom Rejtélyeivel.lyeit. mint egy galamb. megfelel Szabaóth. hogy PISTIS SOPHIÁT mentsem ki a káoszból . és a lélek. FEJEZET Az Első Rejtély folytatta beszédét. összejött. amikor te Jézusra leeresz­ kedtél. hogy az erő. a mi megváltónk. mely a földből sarjadt.Kitűnő. mely belőlem jött elő. szeretett testvér. melyet Bárbelo kezéből vettél át. s így igazak lettek és jók. és Jabraóth hat eonjának minden archonja békét kötött a világosság Rejtélyével. melv kifelé sugárzik: . mely kisugárzik. 64. hogy amikor János ezeket mondta. beszélt hozzá az Első Rejtély. És elment a bal oldaliak területeihez. melyet Szabaóthtól. És az igazság. az te vagy. és így szólt: .Úgy történt. mely a magasságból jött. amely ruha Jézus. vagyis a te lelked.hogy Én és az erő.

melyet visszavettek Authádész teremtményeitől. melyet egykor elvettek tőle. Michael és Gábriel pedig nem vett el magának világosságot PlSTIS SOPHIA fényeiből. félni kezdtek még egymástól is. Anyagteste ekkor teljesen átvilágosodott. Michael és Gábriel pedig. és mindazt a fényerőt. s amelyet a káoszhoz vittek. és világosságban nem szenvedtek már hiányt. Őrájuk van bízva a világosságáram. mivelhogy énáltalam [énbennem] visszakapták. oda fogják adni az embereknek a világosság Rejtélyeit. és a benne lévő erők [képességek]. és Authádész teremtményei ezt a világosságáramlatot nem merték megragadni a sötét káoszban.lehívtam Gábrielt és Michaelt az eonokból. amit PlSTIS SOPHIÁTÓL vettek el. De ezt az áramlatot megtartani sem tud­ ták a teremtményein uralkodó Authádész semmiféle módszerével sem. és adják oda újra PlSTIS SOPHIÁN: a világosságerőket. Odaadtam nekik a világosság­ áramot. Ez az áramlat pedig minden világosságerőt kivont belőlük. s a fényár kiterjedt minden teremtményére és területére. megvilágosultak. azonnal nagyon világos lett az egész káoszban. és leküldtem őket a káoszba. Amikor pedig a világosságáramlatot levitték a káoszhoz. a világosságáramot a káoszhoz vitték. Gábriel meg Michael a világosságáramlatot PISTIS SOPHIA anyagteste fölé vezette. mint szolgák. beletaszította a testébe. mert újra megkapták a világos­ ságukat. hogy segítsenek vissza Authádész teremtményeitől. melyeket Authádész teremtményei elvettek tőle. melyet Én adtam nekik. melyet egykor elvettek tőlük. vegyék PISTIS SOPHIÁNAK. Ami­ kor a világosságáram az Authádész teremtményeitől elvett világosság- 114 . akik. Mikor aztán Authádész teremtményei meglátták ennek az áram­ latnak nagy világosságát. melyeknek világosságát egykor elvették.

és a templom felé fordult. PISTIS SOPHIA lankadó. szintén vidámak és fényesek lettek. széles folyammá lett.erőket mind beletaszította PISTIS SOPHIÁBA.Megértitek-e mit mondok nektek? 65. oszladozó erőit a világosságok újra felállították. Újra fokozódott a világosságot észlelő képességük. ami a te szavaid magyarázatát illeti. És a PISTIS SOPHIÁBAN lévő világosságerők. És SOPHIA világosságerői felismerték egymást az Én világosságáramla­ tom által. ismét beszélt. 2. akkor a világosságáramlatom megfordult és elhagyta a káoszt. és nagy.Uram. FEJEZET Péter lépett elő. 115 . amelyeket azok PISTIS SOPHIÁTÓL vettek el. fényerejük fokozódott. és így szólt: . s újra a régiek lettek. Egy folyó jött elő. és megmenttettek e fényáram által. Mindent magához vont. PISTIS SOPHIA teljesen ldvilágosodott. és PISTIS SOPHIÁBA taszította. s majdnem tönk­ rement. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el. és így szólt hozzájuk: . a te világosságerőd Salamon által prófétált az ő ódáiban: 1. amelyben azelőtt nem volt világosság. Miután az Első Rejtély megmondta tanítványainak. Amikor pedig az Én világosságáramom elvette a fényeket Authádész teremtményeitől. hogy mi történt a PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban. vagy tönkre is ment. És a PlSTIS SOPHIÁBA nyomott fények az ő anyagtestét egészen élénkké tették.

Meggörnyedteket felegyenesítettek. melyet Salamon mondott a te erőd által: Mindent magához rántott [vonzott] és a temp­ lomhoz vitte. Elértek lelkeket. Továbbá az ige. sem azok. amelyet a te erőd mondott: Az egész országon átvezette. akikre az élet vizét bízták. azt jelenti: amikor Gábriel és Michael a világosságáramot PISTIS SOPHIA testéhez vezette. Nem tudta visszatartani sem gát sem építmény. azt jelenti: Authádész teremtményei a világosság­ áramot nem tudták visszatartani a káosz sötétségének falai között.3. 8. és mindent magával ragadott. melyet a te erőd mondott: Gátak és építmények nem tudták visszatartani. Mert egymásra ismertek az Úrban. SOPHIÁTÓL vettek el. hogy nyíltan beszéljek. és mindent betöltött. Ok kiszáradt ajkakat frissítettek. Halljad tehát. 6. 4. és megmentette őket az örök élet vize. amit azok PlSTlS SOPHIÁBA taszította. 9. és nagy. ittak belőle. hogy azok meg ne haljanak. belenyomtak a testébe 116 . 7. Ahogyan Salamon által prófétálta a te erőd: Egy folyó [zuhatag] jött elő. ez azt jelenti: Authádész teremtményeitől elvett mindent világosságerőt. Az egész országon átvezették. 5. Szomjuk csillapodott. A kimerültek szíve felvidult. Akik száraz homokon voltak. Az az ige pedig. széles folyammá vált. Boldogok annak az italnak a felszolgálói. és újra PlSTlS Aztán az ige. nyíltságuknak erőt adtak. sze­ müknek világot adtak. akik a vizeket szabályozzák. ez azt jelenti: a világosságáram szétáradt a káoszban Authádész teremtményeinek minden területére. melyekbe lélegzetet leheltek. mert az italt a legmagasságosabbnak a kezéből kapták. Uram.

117 . mely tebelőled. mert azt beléjük taszították. s amely már-már halálán volt. Az ige pedig: Akik száraz homokon voltak. És ahogyan a te erőd folytatta: Az italt a legmagasságosabbtól kapták. szintén nagyon boldog lett. ott ez annak felel meg. amelyeket Authádész teremtményeitől vett vissza. A magasság világosságrejtélyeit azoknak fogják adni.minden világosságot. ittak belőle. ez azt jelenti: a világosságot a világosságáram adta nekik. az Első Rejtélyből jött elő. amit elvettek tőlük. Az ige: A szomjuk csillapodott. felélénkítették testének anyagát. hogy a segítségül jött Mihálv és Gábor vitte a világosságáramot a káosz­ hoz. akikre ez az áramlat rá lesz bízva. mivel a világosságot. amelyet a te erőd mondott: A kimerültek szíve felvidult. és megtelt fénytársaik világosságával. AZ az ige pedig. amelyet Authádész teremtményei azelőtt elraboltak tőle. megkapták a világosságot. melyet a te erőd mondott: Lelkeket élesztettek. amit mondtál. mert léleg­ zetet leheltek beléjük. azt jelenti: PISTIS SOPHIA többi ereje. amelyeket Authádész teremtményei nem raboltak el. s anyagteste felragyogott. Ahol pedig a te erőd azt mondta. s akiknek a világosságát azelőtt elvették. hanem mindet beletaszították PISTIS SOPHIÁBA. visszakapták. azt jelenti: amikor a világos­ ságokat PISTIS SOPHIÁBA taszították. melytől egykor elvették a világosságot. azt jelenti: mindazok. hogy boldo­ gok ennek az italnak a felszolgálói. s azután ők is vezették ki onnan. hogy meg ne haljanak. akik PlSTIS SOPHIABAN voltak. A te erőd továbbá azt mondta: Kiszáradt ajkakat frissítettek. vagyis: Gábor és Mihály semmit sem vett el magának PISTIS SOPHIA világos­ ságerőiből. És az ige. azt jelenti: az ő erőiknek [képessé­ geiknek] nem hiányzott már a világosság.

Amikor a te világosságerőd azt mondta. Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Pétertől. akkor minden erejét [képességét] feltámogatták. melyet a te erőd mondott: A világosságáramlat mindent magához vonzott és a templomhoz vitt. Ez a magyarázata minden igének. vagyis az egész világosságáram miatt és által megmenekültek. mint azelőtt. És az ige. azt jelenti. 118 . helyreállították. hogy miután a fénvár visszavette PISTIS SOPHIA világosságait Authádész teremtményeitől. te áldott. aki a templom vagy. Ez a kijelentések magyarázata. Péter. hogy többé ne essenek el.azt jelenti. vagyis képesek a világossá­ got észlelni. és felismerték. s olyanok lettek.Kitűnő. hogy nyíltságuknak erőt adtak. akkor az azt jelenti: az erők [a képességek] visszakapták vilá­ gosságukat. hogy a világosságáram a magasból jött. Továb­ bá: Egymásra ismertek az Úrban . hogy PlSTIS SOPHIA erői megismerték egymást a fényár által. újra belenyomta PISTIS SOPHIÁBA. mert már-már feloszlottak. azt mondta neki: .Továbbá: Elesett tagokat felegyenesítettek. ami azt jelenti: amikor PISTIS SOPHIÁBA nyomták az ő világosságait. majd megfordult. Továbbá: Szemeiknek világosságot adtak. Aztán az ige: Megmenekültek az örök élet vize által. elhagyta a káoszt és rád jött. amelyet a te világosságerőd Sala­ mon ódája által mondott.

és szorongatni kezdték és üldözték PISTIS SOPHIÁT. Mivel ennyire zaklatták. és PISTIS SOPHIÁBA nyomta.66. az oroszlánfejű erő is eljött a többi teremtménnyel együtt. hétfejű sárkánykígyó. amelyeket PISTIS SOPHIÁTÓL elvettek. megint másik pedig sárkány alakjában jelent meg. és újra a káosz magasabb területeire jutott. ez a számtalan teremtmény együtt támadt PISTIS SOPHIÁRA. aki megijedt és nagyon zavarba jött. újra leve­ zették a káosz alsó területeire. és újra nagyon nyugtalanították őt. 119 . most visszavette tőlük. Amikor pedig ez a fényerő lejött. mely besugároz [benéz. S újra Authádészükhöz kiáltottak. És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából. mivel az én Atyám. És Authádész néhány teremtménye szoron­ gatta őt. hogy világosságáramlatom a világosságerőket. hogy jöjjön és segítsen nekik. mint a suhanó nyílvessző. ahogyan kezdetben volt. hogy Authádész támogathassa a teremtményeit. hogy mielőtt PISTIS SOPHIÁT egészen kivezettem volna a káoszból. fénye­ sen. Authádész káoszban lévő teremtményei újra felbátorodtak. nagyon megharagudtak PISTIS SOPHIÁRA. s ezen kívül PlSTlS SOPHIÁT felragyogni látták. üldözték. FEJEZET Az Első Rejtély folytatta. és Authádész első ereje. de Authádész teremtményei követték. Az lejött a káoszhoz. ezt még nem parancsolta meg nekem. s ezek újra elvehessek a PISTIS SOPHIA fényeit. és így szólt: Az történt ezután. elmenekült előlük. az Első Rejtély. és nagyon zavarba hozták. bepillant]. egy másik egy nagy. Az egyik teremtmény egy nagy kígyó alakját öltötte. hogy újra elvehessek PISTIS SOPHIÁTÓL a fényerőt. miután tehát Authádész teremtményei észrevették.

hogy a tizenkét eonból letekintett Ádámász. te fogsz megszabadítani engem az ő hatal­ muk veszélyeitől. Világosság! 3. elbuktatta PISTIS SOPHIÁT.Ezután az történt. Világosság. hogy Authádész teremtményei szorongatják PISTIS SOPHIÁT. Mert te vagy az oltalmazom. ÉS az oroszlánfejű erő meg a kígyófejű erő meg a sárkánygyíkfejű erő meg a sárkányfejű erő meg Authádész minden más teremtménye azonnal körülvette a PISTIS SOPHIÁT. látta. ó. aki szintén haragudott PISTIS SOPHIÁRA. ó. kinézett a tizenkét eonból. vagyis ez a démon lejött a káoszba. És megparan­ csoltam Gábrielnek és Michaelnek. hogy az ő lába ne érintse meg a sötétséget. Amikor PISTIS SOPHIA ezt mondta. Ezért haragudott rá. Amikor tehát Ádámász. mely mindegyikőjük fölött volt. segítettél nekem! Hagyd a te világosságodat reám esni! 2. hogy elvegyék minden világosságát. Mert te mentesz meg Authádész és Ádámász zsarnoknak a teremt­ ményeitől [kisugárzásaitól]. a besugárzó Első Rejtély parancsára Én újra leküldtem Gábrielt és Michaelt és a nagy világosságzuhatagot. hogy PISTIS SOPHIÁT kezeiken hordoz­ zák. hogy PISTIS SOPHIA segítségére siessenek. mert benned bízom. mivel PISTIS SOPHIA a Világosságok Világosságához akart menni. Világos­ ság. és azt mondta: 1. a zsarnok. ahonnan ki fogják vezetni őt. akkor Atyám. Amikor Ádámász ereje leért a káoszba minden teremtményhez. és tehozzád akarok jönni. a zsarnok. 0. Továbbá megparancsoltam. hogy megpróbálja tőle újra elvenni minden belső erejét. újra dicsérő énekkel kiáltott a világossághoz. 120 . hogy vezessék át a káosz területein. Nagyon szorongatták és veszélyeztették PlSTIS SOPHIÁT. Amikor így zaklatták és nyugtalanították.

a besugárzó Első Rejtély parancsára magam mentem le a káoszhoz nagy fényességben. Amikor a világosságzuhatag körülvette PISTIS SOPHIÁT. és minden oldalon. az oroszlánfejű erő elé léptem. És Authádész minden teremtményétől elvettem az erőt. A világosságáramlat nem tágított egyik oldaláról sem. és sok más esett össze bal olda­ lon. s így ő nem félt többé Authádész teremtményeitől a káoszban. balról is meg jobbról is és minden oldalon. mivel rendkívül erősen világított. és elvettem a benne lévő egész világosságát. de az erős fényt sem bírták. nem rettent meg Ádámász démonerejétől sem. fején is koszorút képezvén. PISTIS SOPHIÁHOZ pedig egyáltalán nem tudtak közeledni a nagy világosság miatt. Ekkor megijedtek. s így sokan lerogytak jobb oldalon. mialatt PISTIS SOPHIÁT minden oldalról körülvette. mert ő a világosságban bízott.Az történt. És Authádész teremtményei nem tudták már megváltoztatni a kinézetüket. s így 121 . Authádész minden teremtmé­ nyét megfogtam. ahogyan mérhetetlen fényességgel ragyogott. mely az eonokból jött. Authádész teremtményei és Ádámász teremtménye meg­ látták a világosságzuhatagot [áramlatot. mely fénylett. És fénvkoszorú lett az ő fején. folyamot]. hogy többé ne mehessenek a helyükre a tizenharmadik eonhoz. és elengedték PlSTIS SOPHIÁT. És az Én parancsomra. A nagy világosságáram pedig körülvette PlSTIS SOPHIÁT minden oldalról. Egymáson estek keresztül és egymásba botlottak. PISTIS SOPHIÁT azonban nem tudták bántani. És Atyám. mialatt egy nagy világosság volt tőle balra is meg jobbra is. a kifelé sugárzó Első Rejtély parancsára a világosságáramlat rendkívülien világított. mely repülő nyílként csapott le a káoszba. hogy amikor az angyalok lementek a káoszhoz a világos­ ságáramlattal. új erejétől. sem Authádész másik. ő nagyon felbáto­ rodott. És PISTIS SOPHIA a világosság közepette volt.

az Első Rejtély vele voltam. FEJEZET Amikor az Első Rejtély mindezt elmondta tanítványainak. Istenem. akiben bízom. mialatt ő Gábrieltől és Michaeltől jobbra volt. és azt mondta: .Uram. 2. az előbbi szavaid magyarázatát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált a 91. és így szólt: . és megsemmisítettem egész anyagát. elvettem a sárkánykígyóban lévő minden erőt. zsoltárban: 1. mint a többi együtt. hogy mostantól kezdve egyetlen magja se kelhessen ld.mind erőtlenül estek össze a káoszban. váram. 67. De lábbal tiporta a hétfejű sárkánykígyó-teremtményt és az orosz­ lánfejű meg a sárkányfejű erőt is. 122 . És a PlSTlS SOPHIA saját szemével látta. PlSTlS SOPHIÁT pedig kivezettem. Én pedig. PlSTlS SOPHIÁT állandóan Authádész hétfejű sárkánykígyó-teremtményén hagytam állni. És PISTIS SOPHIÁT ldvezettem a káoszból.Megértitek-e. mialatt ő rálépett Authádész kígyófejű teremtmé­ nyére. mit beszélek veletek? Jakab lépett elő. hogyan veszem el a világosságerőt az ellenségeitől. Aid a Felségesnek védelmében lakozik. mert ez hatalmasabb és gonoszabb volt. a Mindenhatónak árnyéká­ ban nyugoszik az. Az azt mondja az Úrnak: Te vagy az én oltalmam. És a nagy fényár újra belé áradt. újra beszélni kezdett.

7. és csapás nem közelget a sáto­ rodhoz. 6. Vele vagyok háború­ ságában: megmentem és megdicsőítem őt. Az ő igaz­ sága pajzs és páncélként vesz körül. Nem illet téged a veszedelem. és jobb kezed felől tízezerén. Nem félsz az éjszakai ijesztéstől. 8. megszabadítom őt. ezért meghallgatom őt. Segítségül hív engem. Sem a sötétben settenkedőtől. hogy ezt nyíl­ tan is mondhassam: Az ige. hogy meg ne üssed a lábadat kőbe. 15. mert megismerte az én nevemet. Mivelhogy ragaszkodik hozzám. mondja Isten. Mert ő szabadít meg engem a madarásznak tőrétől és a gonosz varázsló igéjétől. 10. megtaposod az oroszlánt és a sár­ kányt. 12. 5. hogy őrizzenek téged minden utadban. 4. Mert azt mondtad. te vagy az én oltalmam! A Felségest választottad a te hajlékoddá. 13. és hozzád nem is közelíthetnek. Kézen hordoznak téged. Testével fedez be téged. sem a délben támadó démontól. és meglátod a gonoszoknak megbünte­ tését. és szárnyai alatt lészen oltalmad. és megmutatom néki az én szaba­ dításomat. melyet a te erőd Dáviddal mondatott: Ald a 123 . mert az ő angyalainak parancsol felőled. Elesnek mellőled ezerén. Kígyón és áspiskígyón jársz. Uram. Megvédem őt. 16. Hosszú élettel elégítem meg őt. Hallgasd meg. 11. 9. Ez a magyarázata a szavaidnak. Bizony szemeiddel nézed. 14. Uram. sem a repülő nyíltól nappal.3.

Továbbá az ige. mely tőled jött. ami az éjszaka. Továbbá az ige. te vagy az én oltalmam. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az erőtől. melyet a te világosságerőd prófétált Dávid által: az igazsága (hűsége) pajzsként vesz körül téged: ez a világosságáram világos­ sága. Továbbá az ige. benne maradt a világosságár fényében. mely az ő bal és jobb oldalán volt. megfelel PISTIS SOPHIA szavának: 0. mely repülő nyílként jött le a káoszhoz. és tehozzád jövök én. Továbbá az ige. váram. és a szárnyai alatt lészen oltalmad. amelvet a te erőd Dávid által mondott: Azt fogom mondani az Úrnak. melyet a te erőd mondott Dávid által: te szabadítsz meg engem a madarásznak tőréből és gonosz varázslattól. melyet a te erőd mondott Dávid által: Testével fedez téged. amely általad jött le a magasságból. Továbbá az ige. bizalommal megmaradt a világosság mellett. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem félt az ijedelmektől és nyugta­ lanságtól. A te világosságerőd pedig azt mondta: Nem fogsz félni a nyíltól. amely volt a káoszban. Istenem.Felségesnek védelmében lakozik. melvet a te erőd mondott: Nem fog félni a nappal repülő nyíltól. hiszek benned! Te fogsz megmenteni engem Authádész és Ádámász. meg­ felel a PISTIS SOPHIA dicsérő éneke következő szavainak: Te vagy az én oltalmazom. ezek a világossá­ gáram szárnyai. melyet a te erőd mondott: Nem félsz az éjszakai ijesztéstől. mely nappal repül. azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA a világosságban bízott. a zsarnok teremtményeitől. És te meg­ szabadítasz engem az ő hatalmuk veszélyeitől. mert az erő a tizen- 124 . Világosság. a Mindenhatónak árnyékában fog időz­ ni. mely PISTIS SOPHIÁT minden oldalról pajzsként veszi körül. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA a vilá­ gosságáram világosságában volt. És az ige. benned bízom. melyet végül Authádész küldött a magasból.

. melyet a te erőd mondott Dávid által: Bizony sze­ meiddel nézed. mert a káoszból jött. és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. hogy bánthassák.harmadik eonból jött.délben. Ezért mondta Dávid. azért mondta a te világosságerőd. Uram. vagy az én reménységem. s ez uralkodik a tizenkét eonon és teszi világossá azokat. mert a tizenkét eon a káosz és a tizenhar­ madik eon között terül el. és nem voltak képesek közeledni hozzá. azt jelenti: PlSTIS SOPHIA nem fél az oroszlánfejű teremtménytől. vagyis Authá­ dész teremtményeit. azt jelenti: Amikor Authádész számtalan teremtménye nem volt képes a világosságár erős fényességét kibírni. hogy PlSTIS SOPHIA nem fél már a zsarnok Adámász démoni teremtményétől. mely pontosan a kettő között van. mely PISTIS SOPHIÁT mély bukásba taszította. mely a délnek. Mivel pedig a tizen­ kettedik eonból jött. Továbbá éjszaka. tízezren a jobbja felől. mely délben pusztít. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a sötétben settenkedőtől. azt jelenti. melyet a te erőd mondott Dávid által: Nem fog félni a bajtól és démontól. s amely Adámászból a tizenkettedik eonból jött. hogy „dél". mely az éjszakának felel meg. De nem 125 . mert ez [Adámász alkotása] a tizenkét eonból jött. hogy „nappal". mely a káoszban. Ezért mondta a te erőd: Nem fog félni egy démoni zuhanástól [bajtól] délben. sokan pedig a jobb oldalán. a tizenkettedik órának felel meg. Továbbá az ige. de neld közelébe sem kerülhetnek. vagyis a sötétségben ijesztgette. mert azt mondtad: te. közülük sokan elestek a PISTIS SOPHIA bal oldalán. Ez megfelel PlSTIS SOPHIA esetének: PISTIS SOPHIA saját szemeivel nézte ellenségeit. Továbbá az ige. melyek egymás hegyén-hátán bukdácsoltak. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott Dávid által: Ezren fog­ nak elesni a bal oldalán.

a te világosságerőd Dávid fia Salamon által prófétált az ódáiban: 1. Sokan lenéztek és kitaszított voltam. 4. amikor megmentésemre és meg­ segítésemre jöttél.És az Első Rejtély felelt neki és azt mondta: . és a te igazságosságodban megtisz­ tultam. hogy leplezetlenül mondhassam el. amelyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megment- 126 . 3. amelyet PISTIS SOPHIA zengett az én tiszteletemre. 6. Tamás felelt. Uram! 2. Visszatartottad ellenségeimet. ami a himnuszt illeti. Általad jött hozzám a megszabadító erő. Mert te voltál a jobb kezem felől. 5. Megmenttettem a béklyóktól. A te jobbod emelt fel engem. hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül. és én megigazultam a te jóságodban. ó. ó. Hallgass meg. Az ige. mint az ólom. olyan voltam előttük. és nem jelentek meg. mivel a káoszból megmenttetett. mert a te orcád volt velem és irgalmasságodban az én megmentőm. 7. A te igazságodban lettem erős. mert te szövétneket állí­ tottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. a káoszból megmentett PISTIS SOPHIA magasztaló énekének magyarázata. Ellenségeim távoztak tőlem. 8. Uram. s kiemeltek engem a bőrruhákból. és így szólt: .Uram. amelvet PISTIS SOPHIA zengett. 9.Megparancsolom neked a himnusz magyarázatát. mert a te nyugodalmad örök. Beárnyékoltál a te irgalmasságod árnyékával. és te elvetted az én betegségemet. és hozzád menekültem. Ez tehát.

melyet a te erőd mondott Dávid által: Az ő angya­ lainak parancsol felőled. mely az oroszlánfejű erőben volt. míg aztán felvezetik és kezeiken felemelik. Uram. dicsérő énekét énekelte. PlSTIS SOPHIA tehát nem csak nézte Authádész teremtményeit. Nem csak saját szemével látta. Ahogyan Authádész teremtményei szándékozták elvenni PISTIS SOPHIA világosságát. kísérjék. s ezen kívül elvetted az erőt Authádész minden teremtményétől. sőt egyáltalán nem is közeledhettek hozzá. hogy mostantól ne tudjanak az ő területeikhez menni. melyet a te erőd mondott Dávid által: Kígyón és áspis- 127 . Továbbá az ige. vagyis hogyan fizetik vissza nekik a gonoszságukat. és kezei­ ken hordozzanak. ha azt nézzük. és elvetted az ő világosságerejüket PISTIS SOPHIA világossága helyett. amit PISTIS SOPHIA mondott. úgy fizettél meg nekik. mert SOPHIA a magasság világosságában hitt. és látni fogod a gonoszok megbüntetését". Továbbá az ige. Továbbá az ige. hogy meg ne üssed lábadat a kőbe .csak a szemeivel nézte őket. az Első Rejtély. magad vetted el a világosságerőt. hogy lábai ne érintsék az alsó sötétséget. Továbbá megrögzítetted őket a káoszban. hogyan esnek át egymáson. „hanem ellenségeidet nézed. és csapás nem közeleg a te sátorodhoz . hogy őrizzenek téged minden utadon. hanem te. melyet a te erőd mondott Dávid által: A Legmagasságosabbat választottad oltalmazódul. s meg ne ragadják őt az alsó sötétségben lévők. és nem is szorongathatták. hogy mit prófétált Dávid ahhoz hason­ lóan.ez annak felel meg: Gábrielnek és Michaelnek megparancsoltad.azt jelenti: mivel PISTIS SOPHIA szorult helyzetében a világosságban hitt. hogy PISTIS SOPHIÁT vigyék át a káosz minden területén. hanem a megbüntetésüket is látta. nem ér baj téged. így Authádész teremtményei nem okozhattak bajt neki.

és megmentett a te világosságleáramlásoddal [zuhatagoddal]. mert a te világosságod velem volt. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást. elvették az 128 . mindezektől megmenekült. Mivel Authádész teremtményei szorongattak engem.ez az: amikor PISTIS SOPHIA odáig jutott. s rálépett az oroszlánfejű erőre és a sárkányfejű erőre. Világosság! 2. újra hangosan felkiáltott. rátaposott Authádész emanációira [kisugárzásaira/teremtmé­ nyeire]. Mert te körös-körül világosság lettél nekem. Ez a magyarázata a sza­ vaidnak.Kitűnő. a hétfejű teremt­ ményre. Authádész teremtményeit pedig. 68. és ezt mondta: 1. a kígyófejű teremtményre és a baziliszkuszra. 4. szeretett Jakab! Az Első Rejtély folytatta beszédét.Ekkor az történt. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezt hallotta. megtaposod az oroszlánt és a sárkányt. s nem tudtak közeledni hozzám. Uram.kígyón jársz. mert ismeri a nevemet . így szólt: . amelyek harcoltak ellenem. 3. vissza­ tartottad a te világosságoddal. Mivel a világosságban hitt. hogy felemelkedett a káoszból. hogy amikor PISTIS SOPHIÁT kivezettem a káoszból. Meg vagyok mentve a káoszból és meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől! Hozzád jöttem. azt jelenti: mivel Bennem bízik. ó. és azt mondta a tanítványainak: . meg fogom menteni és árnyékomban védeni.

129 . és megtisztí­ tottál engem minden szentségtelen anyagtól. 5. bízom a te világosságodban. amelyet mondott. Nos. mert te mindig mentesz. és a káosz kötelékeitől megszabadult. úgy hogy nem volt már bennem vilá­ gosság. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül. Ez a PISTIS SOPHIA magasztaló éneke. Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. s eszem megértette a te beszédedet. fényben-lakómnak van füle. a te áramod tiszta világosságában. 7.erőmet és letaszítottak a káoszba. akinek van füle. ezért számukra én lomha. 69. Parancsold meg tehát. 8. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta tanítványainak. Ezután pedig teáltalad egy fényáradat jött le rám. Authádész teremtményei távoztak. az hallja. És a te világosságáramod emelt fel engem és tartotta távol tőlem Authádésznak engem szorongató teremtményeit. 6. amikor a káoszból feljött. Tamás lépett elő és így szólt: . Balról is világított meg jobbról is. és a te világosságod miatt minden anyagom fölé emelkedtem. mely megmentett engem. hogy világosan előadjam e szavak magyarázatát. nehéz anyag lettem. Bizodalmam pedig megerősödött. én pedig felragyogtam a te nagy erődben. és minden oldalról körülvett.Uram.

PISTIS SOPHIA következő mondása: A te világosságod volt velem. számukra lomha. melyet a te erőd mondott: A te orcád volt velem. mely megmentett engem. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Ezután pedig teáltalad egy világosságerő jött hozzám. nehéz anyag lettem.tettem a béklyóktól. melyet a te erőd mondott: Te voltál a jobb kezem felől.PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Amikor elvették a világos­ ságaimat. és nem jelentek meg . melyet a te erőd mondott: Mert te fáklyát állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. elvették az erőmet. hogy Authádész teremtményei szorongattak engem. Továbbá az ige. és hozzád menekültem. Továbbá az ige.megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Authádész teremtményeit. Továbbá az ige.megfelel PISTIS SOPHIA szavának: Körös-körül világosság lettél nekem. És az ige. PISTIS SOPHIA szavaival: A te erőd világított jobbról is 130 . Továbbá az ige: Általad lett meg nekem a megszabadító erő. ó. melyet a te erőd mondott: Mint az ólom. Uram. olyan voltam előttük . Világosság. irgal­ masságodban az én megmentőm . Továbbá az ige. mikor megmentésemre és segítségemre jöttél . melyet a te erőd mondott: Sokan lenéztek. lenéztek és lelöktek a káoszba minden világosság nélkül. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése. és kitaszított voltam. Továbbá az ige. és nem tudtak közeledni hozzám. megfelel PISTIS SOPHIA következő szavainak: Meg vagyok váltva a sötétség kötelékeitől. mialatt meghoztad nekem a segítséget és a megszabadulást. és megmentett a te világosságáramlatoddal. melyek harcoltak ellenem. ó. és hozzád jöttem. hogy egyik oldalam se legyen világosság nélkül. visszatartottad a te világossá­ goddal. melyet a te erőd mondott: Visszatartottad ellenségei­ met.

és minden oldalról körülvett. hogy egyetlen részem se legyen világosság nélkül. PlSTlS SOPHIA himnuszának egész magyarázata. Továbbá az ige.meg balról is. megfelel PISTIS SOPHIA mondásának: Meg vagyok mentve a te kegyelmedben. amikor a káoszból megmentették. Továbbá az ige: Ellenségeim távoztak tőlem. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Authádész teremtményei. melyet a te erőd mondott: Beárnyékoltál a te irgalmas­ ságod árnyékával. hogy a te világosságáramod az. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Megerősödtem a te világosságodban. ezt jelenti PISTIS SOPHIÁNÁL: Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. és én a te világosságod által mindazok fölé emelkedtem. Továbbá az ige. és te levetted rólam a betegséget. mely engem felemelt és Authádésznek engem szorongató teremtményeit távol tartotta tőlem. melyek szorongattak engem. mert te mindenldt megmentesz. Továbbá az ige. s magam is tiszta világos­ ság vagyok a te áramodban. és a te igazságosságodban megtisztultam. mert a te nyugodalmad örök. távoz­ tak tőlem. melyet a te erőd mondott: Kiemeltek engem a bőr­ ruhákból. melyet a te erőd mondott: A te igazságodban lettem erős. melyet a te erőd mondott Salamon által: A te jobbod emelt fel engem. melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: Megigazultam a te jóságodban. az a lejelentése PlSTlS SOPHIÁNAK. Továbbá az ige. Uram. PISTIS SOPHIÁNÁL a következőknek felel meg: Megtisztítottál engem minden szentségtelen anyagomtól. és megváltották a sötétség kötelékeitől. Ez tehát. Továbbá az ige. 131 .

És hatalmat adtál nekem. és visszavetted szá­ momra elvett fényerőimet. Magasztallak! Határozatod alapján kivezettél engem a magasabb eonból. hogy ldvezessél a káoszból. és azt mondta tanítvá­ nyainak: J . mialatt nekem mindehhez erőt adtál. mely minden fölött van. 5. Te pedig velem voltál. 3. 7. hogy mostantól kezdve a magja se keljen ki. s a lenti területekre vittél engem. 4.PISTIS SOPHIA folytatta engem dicsérő himnuszát. Megsemmisítetted. 132 . és így szólt: 1. És határozatod alapján mentettél meg engem újra a lenti területekről. áldott vagy te! Ez PlSTIS SOPHIA him­ nuszának magyarázata. És a te világosságod burkolt be engem mindenhol. 2. engem pedig az ő anyaga fölé állítottál. hogy meg­ szabadítsam magamat Ádámász teremtményeinek kötelékeitől. Authádésznak engem ellenségesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem és szétszórtad őket. és én látni kezdtem. és az én utamat kiegyenesí­ tetted. FEJEZET Az történt. Az én világosságerőimet elválasztottad az anyagtól. Mert te elvetted a világosságerejüket. 6. hogy amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Tamástól. És elvittél engem minden anyagi sötétségből.Nagyon jól mondtad Tamás. Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné.70. Az Első Rejtély pedig folytatta beszédét. azt mondta neki: . És a hétfejű sárkánykígyót leverted és kitaszítottad az én keze­ immel.

Megparancsolom.Ami PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát illeti. a pusztulás zavaros helye fölé. FEJEZET Amikor pedig az Első Rejtély befejezte beszédét. 9. Tagjaimnak egyenes utat adtál. hogy az ezeken a helyeken lévő anyagok mind feloszoljanak. hirdesd ki PISTIS SOPHIA e himnuszának magyarázatát. Ezekbe az erőkbe [képességekbe] a te megtisztított világosságodat nyomtad bele. és így szólt: . és minden erőm a te világosságodban megújuljon. És az Első Rejtély felelt. világosságerőd egykor Salamon ódájában prófétált erről: 133 . Aki megérti ezt a meg­ bánást. hogy nyíltan adjam elő. és a te világosságod legyen bennük. Máté lépett elő. Máté válaszolt. és minden világtalan tagomnak megtisztított világosságot adtál a magasság világosságából. Belém fektetted a te zuhatagod világosságát. Máté. és így szólt: . és azt mondta: . Felvezettél engem a káosz fölé.8. az lépjen elő és magyarázza meg. 10. s én megtisztult világosság lettem. Parancsold meg. 71. Ez PISTIS SOPHIA második magasztaló éneke.Megértettem PISTIS SOPHIA himnuszának megoldását. 11. és fényes orcád elmúlhatatlan élet lett nekem.

és a te világosságod legyen mindeneknek alapja. Halljad. és testtel ruháztad fel őket. 10. és szent lakóhely lett. A te jobbod megsemmisítette a rágalmazónak mérgét. és a megdermedteknek életerőt adtál. fentről. A te határozatod szerint vezettél ki engem a magasabb eon­ ból. Utad elronthatatlan és a te orcád lett nekünk. bárhol voltam. Aid levezetett engem a magasabb terekből. 7. a fentiekből. hogy leplezetlenül elmondjam: Az ige. Megmagyarázta nekem a középen lévőket. az vezetett fel engem az alsó terüle­ tekről. Ez tehát PISTIS SOPHIA himnuszának megoldása. melyet a te erőd mondott Salamon által: Aki levezetett engem a magasabb terekből. Fogtad a holt csontokat. és hatalmat adott nekem béklyóim szét­ szakítására. hogy segíts nekem. s a lenti területekre vittél engem. 4. Megszabadítottad őket a sírboltokból és a tetemek közül elvit­ ted őket.1. 11. hogy megsemmisítsem a [kígyó] vetését [sperma]. hogy minden feloszoljon és megújuljon. A hétfejű kígyót az én kezeimmel verte le. a mélységből. ez PISTIS SOPHIA következő szavainak felel meg: Magasztallak. mely fent van. 2. Eonodat a múlandóság fölé irányítottad. A te gazdagságodat építetted reá. 8. a mélységből. az vezetett fel engem az alsó területekről. Uram. 6. Szétszórta ellenségeimet. a te neved vett körül engem. 9. 134 . 5. És a te határozatod alapján mentettél meg és vezettél fel engem a lenti terekből. és engem az ő gyökere fölé állított. És te velem voltál. kezed utat csinált a te igazaidnak. 3.

melyet a te erőd mondott: A hétfejű kígyót leverte az én kezeimmel. melyet a te erőd mondott: Ellátott bölcsességgel. és én láttam azt. mert te elvetted az erejük világosságát. és mindenhol a te neved vett körül engem. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: És a hétfejű sárkánykígyót leverted az én kezeimmel. Továbbá amit erőd mondott Salamon által: Szétszórta ellenségeimet és vádolóimat. és az ő [a kígyó] gyökerére állított. PISTIS SOPHIÁNAK a következő sza­ vaira vonatkozik: És az én erőmben lévő anyagot újra megtisztíttattad teáltalad. Megsemmisítetted. hogy a magja mostantól kezdve ki ne keljen. melyet a te erőd mondott: És velem voltál. hogy segíts nekem. és az ő anyaga fölé állítottál. Továbbá az ige. Továbbá az ige. Továbbá az ige. melyet a te erőd mondott: A kezeddel készítettél 135 . PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Te tetted Authádész minden teremtményét erőtlenné. melyet a te erőd mondott Salamon által: Fogta a középen lévőket. hogy megszabadíthassam magamat Adámász teremtményeinek kötelékeitől. hogy a magját is megsemmisítsem. melyet a te erőd mondott: A te jobbod megsemmi­ sítette a rágalmazó mérgét. Továbbá az ige. és a szét-szórakodásba hajtottad őket. PISTIS SOPHIA kijelentése: Authádésznak engem ellensé­ gesen szorongató teremtményeit elterelted tőlem. és oktatott engem azok felől. mialatt nekem mindehhez erőt adtál. ezek PISTIS SOPHIA következő szavai: Te pedig velem voltál.És az ige. PlSTIS SOPHIA kijelentésének felel meg: És böl­ csességgel ajándékozott meg engem. Es a te világosságod burkolt be engem mindenhol. Továbbá az ige. hogy megoldhassam béklyóimat.

PISTIS SOPHIÁNÁL: A te utadat egyenesnek készítetted nekem. megfelel PISTIS SOPHIA kijelentésének: Te megerősítetted bennem a te áramod világosPISTIS SOPHIÁNÁL: É S mindegyikőjükben a te világos­ 136 . hogy kivezess a káoszból. mert hittem benned. és minden tagomnak. megfelel PISTIS SOPHIA szavainak: Te vezettél fel. Továbbá az ige. és a megdermedteknek életerőt adtál. a te erőd vezetett fel engem a káosz és a vész fölé. Továbbá az ige. a PISTIS SOPHIÁNÁL: É S te sza­ badítottál meg engem a káosztól. melyet a te erőd mondott: Kiszabadítottad őket a sírokból és elvitted őket a tetemek közül. melyet a te erőd mondott: Eonodat a romlandóság fölé rendelted. és orcád világossága elmúlhatatlan élet lett nekem. melyet a te világosságerőd mondott Salamon által: A te gazdagságodat építetted reá. hogy az ezeken a helyeken lévő anyag mind feloszoljon. PISTIS SOPHIÁNAK az a kijelentése: Vetted az én erőimet. melyben már nem mozdult világosság. melyektől elvetted a világosságot. melyet a te erőd mondott: A te világosságod minde­ neknek alapja lett. és a világosságban minden erőm megújuljon.utat a te igazaidnak. életvilágosságot adtál a magassá­ godból. Továbbá az ige. melyekben nem volt világosság. és a te megtisztított világosságoddal töltötted meg azokat. és szent lakóhely lett. Továbbá az ige. hogy minden feloszoljon és megújuljon. és vittél el az anyag sötétségeiből. vagyis a káoszban lévő sötét teremtményektől. Továbbá az ige. ságod lett. PlSTIS SOPHIÁNÁL: És az én utamat kiegyenesítetted [megigazítottad]. melyet a te erőd mondott: Orcád elronthatatlan út lett. melyet a te erőd mondott: Holt csontvázakat testtel ruháztál fel. Továbbá az ige.

Uram. s nem hagytad. és én megtisztult világosság lettem.PISTIS SOPHIA pedig újra himnuszt mondott. eszem mindig kész előlépni. Ez tehát. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Mátétól. 2. Azt fogom mondani: Te vagy a magasabb világosság. 3. 0. Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak. 0. 72. Mária lépett elő. akik leszálltak a sötétségbe. PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázata. mert te mentettél meg és vezettél engem tehozzád. hogy megértse PISTIS SOPHIA szavait.Kitűnő. Uram. így szólt: . Te mentettél meg engemet. Ezeket a szavakat mondta újra PISTIS SOPHIA. és így szólt: 1. az lépjen elő és adja elő a magyarázatát. Világosság. és szavaid magyarázatát előadni. akinek az esze bölcs lett. NOS. mert fenyeget engem. fel tehozzád énekeltem dicsérő him­ nuszomat. Ekkor azonban az Első Rejtély ezt mondta neki: 137 . de félek Pétertől. szeretett Máté! Ez PlSTIS SOPHIA himnuszának magyarázata. Világosságok Világossága. hogy Authádész ellensé­ ges teremtményei elvegyék a világosságomat. az erőmet te vezetted fel a káoszból. és mentettél meg azok elől. és gyűlöli a mi nemünket. és azt mondta: . És az Első Rejtély folytatta.ságát. azt mondván: .

3. a te világos­ ságerőd egykor Dávid által prófétált a 30. Uram. hogy előlépjen és a szavaim magya­ rázatát adja. most te hirdesd ki PlSTlS SOPHIA szavainak magyarázatát. így szólt az Első Rejtély: . erre vonatkozóan a te erőd egykor Dávid által prófétált: 138 . Tehát. Uram. A világosság lett a megmentőm.Uram. hogy ellenségeim örüljenek rajtam. Mária. Istenem. s engem világossággal övezett fel. Mária. Márta lépett elő. És az Első Rejtély újra folytatta beszédét. Magasztallak. és a káoszt körülöttem szét­ szakította. felhoztad a Seholból az én lelkemet a magasságba. 73. amikor hozzád kiáltottam. zsoltárban: 1. és azt mondta az Első Rejtélynek a tanítványok körében: . és nem engedted. Amikor az Első Rejtély ezeket elmondta. ami a PlSTlS SOPHIA szavainak megoldását illeti. és így szólt: . FEJEZET Amikor Mária ezeket mondta. Mária pedig így felelt. Uram. 2. És sötétségemet világossággá változtatta. 2.-Akit a világosság szelleme tölt el. azt senki sem fogja tudni akadályozni. meggyógyítottál engem. megmen­ tettél engem a sírba szállók elől. hogy felemeltél engem a mélységből.Nagyon szép.Uram. és azt mondta tanítványainak: . és így szólt: 1. áldott vagy te.PISTIS SOPHIA folytatta dicsérő énekét.

11. Az Úr lett az én segítségem. 12. Siralmamat vígságra fordította; leoldozta gyászruhámat, és körül­ övezett örömmel. Amikor az Első Rejtély ezt hallotta Mártától, azt mondta neki: - Nagyon jó, Márta! Az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta tanítványainak:
- PISTIS SOPHIA folytatta himnuszát, és így szólt:

1. Erőm, dicsérd a világosságot, s ne felejtsd el a sok világosságerőt, melyet adott neked. 2. Bennem minden erő dicsérje az ő szent Rejtélyének nevét: 3. Aki minden bűnödet megbocsátja, aki megmentett téged minden bajodtól, amellyel Authádész teremtményei zaklattak téged; 4. aki a te világosságodat megmentette Authádész teremtményeitől, melyek a pusztulás hozzátartozói; és aki irgalmasságában téged világos­ sággal koszorúzott meg, hogy megváltson; 5. aki megtisztult világossággal töltött meg téged. Alapjaidtól meg­ újulsz, mint a magasság Láthatatlanjai. PISTIS SOPHIA ezekkel a szavakkal fejezte ki dicséretét, mert megme­ nekült, és mindenre emlékezett, amit tettem érte.

74.

FEJEZET

Amikor az Első Rejtély ezeket mondta, így szólt a tanítványaihoz: - Aki ezeknek a dolgoknak a jelentését megértette, az lépjen elő, és mond­ ja meg nyíltan.

139

Ekkor újra Mária lépett elő, és így szólt: - Uram, PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszát illetően a te világosságerőd egykor Dávid által prófétált: 1. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. 2. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéte­ ményéről. 3. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden beteg­ ségedet. 4. Aid megváltja életedet a koporsótól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. 5. Aki jóval tölti be a te lelkedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. A sas is a magasban lakik, mint a Láthatatlanok. Ez tehát azt jelenti, hogy a SOPHIA fel fog ragyogni, mint a Láthatatlanok a magasságban, amilyen ő is volt kezdetben. Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Máriától, azt mondta: - Nagyszerű, Mária, áldott vagy te! Ezután az Első Rejtély folytatta beszédét, és ezt mondta a tanít­ ványoknak: - Fogtam a PISTIS SOPHIÁT, és felvezettem egy olyan területre, mely a tizenharmadik eon alatt terül el. És a világosságnak egy új Rejtélyét adtam neki, mely nem az ő eonjától, nem a Láthatatlanok területéről való. Továbbá adtam neki egy világossághimnuszt, hogy az eonok archonjai mostantól kezdve ne árthassanak neki. És ott helyeztem el őt, amíg utána nem megyek, hogy felvigyem magasabb helyére. Úgy történt, hogy amikor erre a területre vittem, újra ezt a himnuszt mondta:

140

1. Tele bizalommal hittem a világosságban, és ő emlékezett rám és meghallgatta dicsérő énekemet. 2. Erőmet a káoszból és az egész anyag legalsó sötétségéből felvezette, és felemelt engem. Egy magasabb és biztos eonba vitt. Arra az útra veze­ tett, mely az én területemre visz. 3. És új Rejtélyt adott nekem, mely nem az én eonomtól való. És világossághimnuszt adott nekem. Most, ó, Világosság, minden archon látni fogja, mit cselekedtél velem, félni fognak és hisznek majd a világos­ ságban. Ezt a himnuszt mondta tehát PlSTIS SOPHIA, és örült, hogy kiemel­ tetett a káoszból és a tizenharmadik eon alatti területekre vezették. Nos, akinek az értelme kész megérteni PISTIS SOPHIA himnuszának gondolatát, az lépjen elő és mutassa meg. András lépett elő, és így szólt: - Uram, erről prófétált egykor a te világosságerőd a 40. zsoltárban Dávid által: 1. Türelmesen vártam az Urat, és hozzám hajolt és meghallgatta a kiáltásomat. 2. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. 3. És új éneket adott szájamba, a mi Istenünknek dicséretét. Sokan fogják látni, és megfélemlenek, és bíznak az Úrban. Amikor András előadta PISTIS SOPHIA gondolatát, azt mondta neki az Első Rejtély: - Kitűnő, András, te áldott!

141

75.

FEJEZET

Az Első Rejtély folytatta beszédét, és azt mondta tanítványainak: - Mindez megtörtént PISTIS SOPHIÁVAL. Amikor aztán a tizenharmadik eon alatti helyre vittem őt, s meg akartam válni tőle, hogy a világossághoz menjek, így szólt hozzám: - Ó,Világosságok Világossága, a világossághoz akarsz menni és meg­ válsz tőlem, és a zsarnok Ádámász tudni fogja, hogy elmentél, s tudni fogja, hogy megmentőm nincsen jelen. Újra ide fog jönni erre a helyre, minden archonjával, melyek gyűlölnek engem, és Authádész is erőt fog adni oroszlánfejű teremtményének, és mindannyian eljönnek, egyszerre kínoznak engem és egész világosságomat elveszik, hogy újra erőtlen és világtalan legyek. Ezért hát, ó, Világosság és én világosságom, vedd el az ő világosságerejüket, hogy mostantól kezdve ne legyenek képesek kínozni engem. Amikor ezt hallottam PlSTIS
SOPHIÁTÓL,

feleltem neki, és azt mond­

tam: „Atyám, aki ldsugárzott engem, még nem parancsolta meg nekem, hogy vegyem el tőlük egész világosságukat. De lepecsételem Authádész és a téged gyűlölő archonjainak területét, mivel te a világosságban hittél. Továbbá lepecsételem Ádámász és az ő archonjainak területét, hogy közü­ lük senld se háborúzhasson ellened, míg el nem jön az idejük, és az én Atyám megparancsolja nekem az ő világosságuk elvételét.

142

76. FEJEZET

Azután azonban újra beszéltem neki: - Hallgass ide, hogy beszéljek veled az időről, amikor mindezek meg­ történnek. Mindezek történnek, amikor három idő eltelt.
PISTIS SOPHIA felelt, és ezt mondta nekem:

- 0, Világosság, miről tudom meg, hogy a három idő eltelt, hogy örül­ jek és ujjongjak, hogy eljött az idő, amikor engem az én helyemre viszel? Továbbá annak fogok örülni, hogy eljött az ideje, és elveszed mindazoknak a fényerejét, akik gyűlölnek engem, mert a te világosságodban hittem. Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: - Ha látni fogod a nagy világosságkincs kapuját, ha látod, hogy ez nyitva van a tizenharmadik eon felé, a bal oldali, ha ez a kapu nyitva áll, akkor a három idő beteljesedett.
Ekkor felelt a PlSTIS SOPHIA és azt mondta:

- 0, Világosság, miről ismerem majd fel - mivel ezen a területen vagyok -, hogy az a kapu nyitva van? Én pedig feleltem, és azt mondtam neki: Ha az a kapu nyitva lesz, akkor minden eonlakó tudni fogja a nagy világosság miatt, mely min­ den területükön uralkodni fog. De meglásd, úgy rendeztem be, hogy az archonok nem mernek majd gonoszkodni veled a három idő teljesüléséig. Neked pedig hatalmad lesz, hogy lemenj tizenkét eonjukhoz, ha tetszik, és megfordulhatsz, hogy újra a te területedhez menj, mely a tizenharmadik eon alatt van, ahol most vagy Arra azonban nem lesz hatalmad, hogy belépj a kapun a magasságban, mely a tizenharmadik eonban van, hogy bemehess a területedre, ahonnan jöttél.

143

Gyorsan hozzád jövök az alattad lévő területekre. és a világossághoz mentem. s az bemehessen a teremtményeibe. Elkeseredetten ellened fordul. amíg majd elvihetlek a te helyedre. Ha tehát abban az időben szorongatnak téged. megváltam tőle. Én pedig elvittem őt arra a helyre a tizenharmadik eon alá. és leszállok az ő területeikre. mely a tizenharmadik eon alatt fekszik. hogy elvegyék a világosságodat. amikor ezeket mondta. Az Olajfák-hegyén ült a tanítványok körében. Én azonban minden erődet elveszem tőle és neked adom. hogy erejét te kötötted meg a káoszban. és azt hiszi. És ahhoz a területhez megyek. FEJEZET Ezeket az eseményeket. mialatt az embervilágban voltam 144 .Mindezek után pedig az történt. ahová vittelek. Ezt Ádámász fogja elkezdeni. eljövök és elhozom neked. Ezután folytatta. Amikor PISTIS SOPHIA ezeket a hozzá intézett szavakat hallotta tőlem. és én nem késlekedem majd. melyek PlSTlS SOPHIÁVAL történtek. és így szólt: . mondta el az Első Rejtély a tanítványoknak. hogy leküldje a káoszba.Ha pedig a három idő beteljesedett. 77. mert haragszik rád. hogy elvegyem a világosságu­ kat. énekelj a világosságot dicsérő himnuszokat. hogy azok képesek legyenek a káoszból feljutni az ő [Authádész] területéhez. Authádész és archonjai újra szo­ rongatni fognak téged. és hogy az erőtől te vetted el a világosságot. ahonnan jöttél. és el akarja majd rabolni a világosságodat. nagyon örült. és segítségedre sietek.

mielőtt elküldték a ruhámat. hogy az erő sötét. az Olajfák-hegyén. hogy démoni erejében a káoszban semmi világosság sincsen már. amelyben kibontakoztam. s ott belenyomják az ő sötét. sötét káoszhoz. Ádámász ekkor PlSTIS SOPHIÁRA gondolt. és mielőtt a magasságba jutottam. ezen a helyen ugyanis. hogy az ő erejéből PISTIS SOPHIA vette ld a világosságot. két hatal­ mast a káoszban. mert én elvettem a világosságát tőle. Ekkor Ádámász kisugárzott magából egy sötét teremtést és egy további zavaros teremtést. hogy Ádámász erejét PISTIS SOPHIA fogta meg a káoszban. az Olajfák-hegyén. míg el nem vették tőle egész világosságát. hogy PISTIS SOPHIÁT ott veszélyeztesse. mialatt nálatok ültem ezen a helyen.és az út szélén ültem. betelt az idő. amelyről PISTIS SOPHIÁNAK beszéltem: „Adámász és minden archonja szorongatni fog téged. Nagyon elkeseredett és haragot haragra halmozott. és két sötét. Ádá­ mász PISTIS SOPHIÁTÓL el akarta venni a világosságot. mert azt hitte. és meglátta." Amikor ez az időpont bekövetkezett. és nem képes az ő helyére a tizenkét eonhoz menni. hogy PISTIS SOPHIÁT azok nyugtalanítsák. hogy azt levigyék a nagy. Adámász kite­ kintett a tizenkét eonból. És látta. melyet visszahagytam a belülről huszonnegyedik. hogy ehhez a sötét káoszhoz vigyék. hogy megkapjam második ruhámat. üldözni kezdték SOPHIÁT. nagyon haragudván rá. mialatt tehát ezen a helyen ültem az Olajfák-hegyén. kívülről azonban első Rejtélyben. s a két sötét teremtés azon a helyen szo­ rongassa és megzavarja őt. hogy ez a sötétté 145 . meg azt hitte. zavaros [káoszos] erejébe. én az embeivilágban voltam. És alkotott egy sötét helyet az ő területén. lenézett a káosz területeire. mely a Nagy Felfoghatatlan. És elhozta sok archonját. hatal­ mas teremtésének akarta adni.

mivel azt mondta nekem. az Olaj­ fák-hegyén. és segíts nekem! 2. Hogy el ne vegyék a világosságomat. ez az erő most sötét volt. ha azt tettem volna. s az én erőmet tartsa meg a káoszban. Amikor tehát szorongatták. vagy szorongattam volna. akik most ellenem keltek! 7. hogy „ha üldöznek és Engem dicsérsz. És az ellenséges Ádámász üldözze az én erőmet. 6. védj meg az ő haragúktól és a te erődet vesd rá az ellenségeimre. mivel azt mond­ tam neki. Ezért tehát. Ments meg ezektől az archonoktól. mert Én elvettem a világosságát. ahogyan mondtad: „Segíteni fogok neked. ragadja meg és vegye el az én világosságomat tőlem. és Én veletek ültem ezen a helyen. ó Világosság." 146 . ő újra énekelte világossághoz intézett himnuszát: 1. Világosságok Világossága. benned hittem. Hanem haragudott rám Ádámász. Lelkesíts meg engem hamar. ő újra fel­ kiáltott. ahogyan engem szorongatott. s hagyjanak itt engem üresen. hogy „te kötötted meg az erőmet a káoszban". 4. akkor hozzád sietek és segítek neked". hogy megmentsen. és dicsérő himnuszát énekelte a világosságnak. ó Világosságok Világossága. akkor ezek az engem üldöző archonok vegyék el az én világosságomat. hogy amikor PlSTIS SOPHIÁT üldözték. mint már az oroszlánfejű erő tette egyszer.vált erő így esetleg megint fel tudjon jutni az ő területére. 3. Mert a te világosságod és világosságáramlatod nincsen nálam. és nyomja bele az ő káoszban lévő sötét erejébe. 5. ha megkötöttem volna. akik üldöznek engem. 0. Most tehát. Ekkor az történt. ha ezzel az erővel valami jogtalanságot cselekedtem volna.

és így szólt: . Én Uram. ald parancsoltál ítéletet! Amikor az Első Rejtély ezeket hallotta Jakabtól. Istenem. azt mondta: . Kelj fel.78. hogy szét ne tépje mint az oroszlán az én lelkemet. Én Uram. emelkedjél fel ellenségeim végezetére! 7. és ismertesse a jelentésüket. zsoltárban: 1. 4.Kitűnő.Ald ezeket megértette. PISTIS SOPHIÁNAK e himnuszára vonatkozóan a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7. ha cselekedtem ezt. 5. 2. érje el és tapodja földre az én éle­ temet. ha gonosszal fizettem meg. Oltalmazz meg engem minden üldözőmtől és szabadíts meg engem. FEJEZET Amikor az Első Rejtély ezeket mondta a tanítványoknak. Uram. Jakab lépett elő. 3. Rajta! 6. az lépjen elő. szét ne szaggas­ sa.Uram. Istenem. te vagy a megvédelmezőm. Akkor ellenség üldözze lelkemet. és háborgattam ok nélkül való ellensé­ gemet. ha hamisság van az én kezeimben. haragodban. Serkenj fel mellettem. így szólt: . te. és sújtsa porba az én dicsőségemet. akkor üresen essek el ellenségeim kezétől. ha nincsen szabadító. szeretett Jakab! 147 .

az erőszakos haragszik. Világosság. hogy nincsen segítségem. amelyet az alkotott. hogy meg­ semmisüljetek. És erősségében készen áll.79. és erőit elkészítette. akkor a világosság bebizonyítja hatalmát. Ádámász területére nézett. melyeket Ádámász sugárzott ki magából. nézd! Ádámász. Miért üldöztök engem. és látta a sötét és zavaros helyet. megijedt. hogy PISTIS SOPHIÁT megragadják és letaszítsák a teremtett sötét káoszba. Amikor PISTIS SOPHIA meglátta a két sötét teremtést és a sötét helyet. FEJEZET És az Első Rejtélv folytatta. Tudjátok meg. hogy PISTIS SOPHIA befejezte a himnuszt. 3. de türelmes addig az időpontig. Amikor PlSTIS SOPHIA ezeket mondta. azt nézvén. 148 . s nem hagyjátok abba az üldözésemet. hogy üldözték őt. és megfordult. hogy Adámász és archonjai visszatértek-e az eonjukhoz. s a világossághoz kiáltván ezt mondta: 1. hogy elvegye a ti erőtöket. s minden erejét beveti. és azt mondta nekik: 1. melyeket Ádámász alkotott. Ha tehát nem tértek meg. ahogyan mondta nekem: „Eljövök és segítek neked." És haragját nem veti reátok az idő előtt. amelyet mondott nekem. 4. Ekkor őhozzájuk fordult. Látta azonban. Most azonban itt az idő. sötét teremtést. hogy igaz és erős bíró a világosság. hogy elvegye a világosságotokat és elsötétüljetek. és egy sötét alkotást teremtett.Ekkor az történt. mondván. Továbbá meglátta a két hatalmas. aki megszabadítana tőletek? 2. hogy ott szorongassák és kínozzák. míg teljesen el nem vették tőle a világosságát. 0. ezt mondván a tanítványoknak: .

Parancsold meg tehát. 13. 14. amelyeket a te világosságerőd Dávid által prófétált egykor a 7. add elő a szavak magyarázatát. FEJEZET Újra Márta lépett elő. Ezeket mondta PISTIS SOPHIA a himnuszában. Erre az Első Rejtély így felelt: . 80. Erre azt mondta Márta: . Halálos eszközöket fordít reá. Márta. Kieszelt terve miatt. és elvegye az én világosságerőmet.Uram. Ha valaki nem tér meg. kézívét felvonja és felkészíti azt. Világosság. ezek azok a szavak. szellemem világos. és magyarázza meg. Akinek szelleme meg­ érti. és megértem. és megtüzesíti a nyilait. hogy jelentésüket nyíltan adjam elő. aki nem haragszik mindennap. erős és türelmes. hogy beletaszítson engem. káoszos teremtést csinált és készített elő. mellyel az én világosságaimat akarta elvenni. Isten igaz bíró. 149 . amiket mondottál. 4. Most tehát. mivel káoszt alkotott. 3. zsoltárban: 12.Uram. melyeket PlSTIS SOPHIA mondott himnuszában. És még egy zavaros és még egy sötét.Megparancsolom. akkor kardját élesíti. és így szólt: .2. az lépjen elő. olyan Isten. vedd el az övéit. vedd el az ő világosságát tőle.

és ki akarta hirdetni nekik a csodákat. nem tudták ki vagyok. 17. te áldott. és Az hogyan mentette meg őt minden viszontagságtól. hanem a világosságország kisugárzásának tartottak. mely kifelé néz: . és a PISTIS SOPHIA hogyan dicsérte a világosságot.15. miközben mérhetetlenül fényesen ragyogtam. engem azonban nem ismertek fel. és erőszakossága az ő feje tetejére száll. a Láthatatlanokat. oly fényesen.Nagyon jól mondtad Márta. íme. Felismerték őt. és azt mondta tanítványainak: .Mindezek után magammal vittem PlSTIS SOPHIÁT. hogy megmentse őt és a tizenkettedik eonba vezesse. A baj. és bevezettem a tizenharmadik eonba. örvendezett és ujjongott. mert a világossághoz akart menni. Meglátták SOPHIÁT. 16. amiket Én tettem érte 150 . visszafordul az ő fejére. amit tervezett. Gödröt ás és mélyre vájja azt. aki álnoksággal vajúdik. Beléptem a huszonnégy Láthatatlan területére. így szólt hozzá az Első Rejtély. aki velem volt. Amikor SOPHIA megpillantotta társait. Jézus újra folytatta beszédét. de beleesik a verembe. Amikor Márta ezeket mondta. FEJEZET Amikor Jézus elmesélte. amivel a káosz archonjai zaklatták őt azért. amit csinált. úgy hogy ők nagyon nyugtalankodni kezdtek. 8 1 . hamisságot fogan és vétket szül. mi történt PISTIS SOPHIÁVAL a káoszban.

a lakó­ helyemhez visszavigyen. 4. és meghallgatott bajomban. hogy a tizenharmadik eonhoz. és az ellenséges archonok kezéből megváltott. elveszítettem az erőmet. és dicsért Engem a következő szavakkal: 1. Mindenhonnan megszabadítottál engem. Mert bennem sem világosság. Amikor a magasságból lementem. A világos­ ságot dicsérvén kiáltottam. olyan terekben tévelyegtem. egészen az ő megmentéséig. mert mindig megváltóm és meg­ szabadítom vagy mindörökké! 2. 5. sem erő nem volt. Amikor erőm elfogyott. És a világosság törvényét megharagítottam. és senki se segített nekem. 7. erőt adtál nekem. 8.lent. A Láthatatlanok közé lépett. És amikor lementem. Hálát adok neked. ó Világosság. ó Világosság. 10. és nem volt bennem világosság. Erőm teljesen kimerült. 11. A káosz sötétségében és árnyékában voltam a káosz erős béklyói­ val megkötözve. Átkísért az eonok alkotásain. világtalan lettem. A világosságnak mondom ezt a himnuszt. a lakóhelyemre. az emberiség földjén. 6. mert megmentett. tiszta világossággal töltöttél meg engem. és a szférák archonjainak eonjaitól. és nem tudtam visszatérni a tizenharmadik eonhoz. és megmentettél a káosz magasságaitól és mélységeitől. 151 . 12. Mert kihívtam és áthágtam a világosság törvényét. 9. Hálát adok neked. 3. és amikor már nem volt világosságom. a megmentésért és az emberi nem­ mel cselekedett csodatetteidért. De a világosság megmentett minden szorult helyzetből. mivel kimentem a helyemről. ahol nincsen világosság.

Hálát adok neked. És mert tudtukra akarta adni. és kimentett minden szükségemből. Ezzel pedig széttörte minden béklyómat. Ez tehát a himnusz. és meg­ szabadított minden bajomtól. ez erőt adott nekem. 16. hogy azok megtudjanak minden üdvözítő cselekede­ tet. és leszálltam a káosz kapuihoz. Világosság. amelyet ővele tettem. őt dicsérvén. Te hagytál engem elszökni a területről. 14. Te összetörted a sötétség felső kapuit és a káosz óriási reteszeit. Amikor pedig szorult helyzetbe kerültem. Nos. 17. 18. 152 . 20. hogy az ember­ világhoz mentem. a megmentésemért. Hálát adok neked. és kivezetett engem a sötétségből és a káosz vészéből. 21. hogy megmentettél. És szükségemben a világossághoz kiáltottam. 19. az lépjen elő.13. el lett véve az én erőm. Te elküldted nekem a világosságzuhatagodat. és csodatet­ teid az emberi nemmel megtörténtek. 15. És otthagytam a Rejtélveket. és az megszabadított minden kínomtól. és odaadtam nekik a Legmagasságosabbnak Rejtélyeit. ó. ó Világosság. akinek gondolkodása megvilágosult. s mivel vétkeztem. ahonnan hiányoztam. és hirdesse ki PISTIS SOPHIA himnuszának magyarázatát. és az emberi nemmel cselekedett üdvös tetteidért. dicsérve kiáltottam a világossághoz. melyet PlSTIS SOPHIA a huszonnégy Láthatatlan közepette mondott.

10. 7. És vezette őket egyenes útra. és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. mert ellenszegültek az Isten beszédének. mert örökkévaló az ő kegyelme. 11. gondolkodásom világos.82. zsoltárban prófétált erről: 1. 153 . 5. 12. 4. Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai. Bujdostak a víz nélküli sivatagban. és a Felségesnek tanácsát megutálták. északról és a tenger felől. Magasztaljátok az Urat. 6. Uram. és így szólt: . Lakóhelyet nem találtak. és ő megmentette a szorultságukból és meghallgatta őket a nyomorúságukban. Akik sötétségben és a halálnak árnyékában ültek. Összegyűjtötte őket országaikból: napkelet és napnyugat felől. hogy lakóhelyükhöz juthassanak. megkötöztetvén nyomorúsággal és vassal. De az Úrhoz kiáltottak. 8. azért megalázta az ő szívüket nyomorúsággal: elestek és nem volt segítségük. Mert megelégítette a szomjúhozó lelket.Jézus. és PISTIS SOPHIA himnuszának jelentését megértettem. 2. Fülöp lépett elő. a lelkük is elepedt bennük. 3. 9. mert jó. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért. FEJEZET Amikor Jézus befejezte. Éhesek és szomjasak voltak. és az éhező lelket betöltöt­ te jóval. akiket megváltott a szo­ rongatónak kezéből. Dávid próféta egykor a 107.

Elküldte az ő szavát és meggyógyította őket. Minden étket megutált az ő lelkük. mert azt 154 . Amit ugyanis Dávid mondott. akiket megváltott a szorongatónak kezéből. melyet PlSTIS SOPHIA kihirdetett a huszonnégy Láthatatlan társaságában. ez a magyarázata PlSTIS SOPHIA himnuszának. Kihozta őket a sötétségből és a halálnak árnyékából. Ez tehát a magyarázata a dicsérő himnusznak. Gonoszságuknak útjáról magához emelte őket. hogy összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte.13. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. 14. 16. mert megmentett. és ellenségeim. Továbbá az ige. mert az ő hamis­ ságukért nyomorgattattak. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. az archonok kezéből megszabadított. megfelel PlSTIS SOPHIA kijelentésének: Hálát adok neked. SOPHIÁNAK az a mondása: A világos­ ságnak hirdetem ezt a himnuszt. mert megváltóm és megszabadítom vagy. 20. hogy adjatok hálát az Úrnak. Uram. és sanyarúságukból kiszabadította őket. 18. és a halál kapujához köze­ ledtek. ó Világosság. köteleiket pedig elszaggatta. De az Úrhoz kiáltottak szorultságukban. és az ő kegyelme örökkévaló. és kimentette őket az ő vermeikből. Uram. sanyarúságukból kiszabadította őket. mert jó. 19. 17. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért. melyet Dávid mondott: Ezt mondhatják az Úrnak megváltottai. 21. 15.

akarta. te áldott Fülöp! Ez PISTIS SOPHIA dicsérő énekének a magyarázata. amelyet te cselekedtél vele. 155 . hogy megtudjanak minden üdvözítő tettet. és mert tudtukra akarta adni. Ez PISTIS SOPHIA történetének a vége.Nagyszerű. Amikor Jézus ezeket hallotta Fülöptől. így szólt: . hogy a Rejtélyeidet odaadtad az emberi nemnek.

.

83. és én pontosan és megbízhatóan nyilatkozom neked.Uram. hanem a magasság tudatában kérdezünk. FEJEZET Mindezek után az történt. amit akarsz. zörgessetek. ne haragudj rám. bocsásd meg. esedezve megérintette [imádta] Jézus lábait. vagy ldnél zörgessünk? Vagy jobban mondva ld képes felelni a kérdéseinkre? Vagyis ki ismeri kérdéseink belső erejét? Mivel te az eszünket világosság-értelemmel és megkülönböztető képességgel. . és ezt mondta: . Amikor Jézus ezeket hallotta Mária Magdalénától. amelyet te adtál nekünk. ahogyan kérdezni tanítottál minket. kit fogok találni.Nos. Egyszer ugyanis azt mondtad nekünk: Keressetek. és rendkívül meggondoltan kérdezünk. ald kopogtat. Uram. válaszolt. ahogyan a világ embere kérdez. és megnyittatik néktek! Mert aki keres. mert mindent olyan pontosan és részletesen tudni akarunk.Kérdezz. Nos. aki a mindenséget ismered és a mindenségben teljes vagy Mert nem úgy kérdezünk. bizony mondom nektek: nagy örömmel örvendjetek és 158 . hogy Mária lépett elő. az talál. az ember­ világban és az eonok magasságában senki sem képes feleletet adni a kérdéseinkre rajtad kívül. hanem nyilvánítsd meg a dolgokat. hogy kérdezlek. Uram. amik felől kérdezlek téged. annak ajtót nyitnak. és így szólt: . valamint nagyon magas gondolkodással láttad el. Bizony. és találtok.

vagyis mit is mondjak róluk? Mert ezen a világon semmit sem hasonlíthatok őhozzájuk. hanem ez a világosság sok szférafüggönyön és téren hatol át. ami mennyei minőségű lenne. ki és mi a huszonnégy Láthatatlan? Vagyis mi a lényük. Amikor Mária ezt hallotta a Megváltótól. ami a lényüket jelképezhetné. vagy miből áll a világosságuk? 84. majd így szólt Jézushoz: .Mit találhatnánk ezen a világon. Bizony mondom nektek. hogy a huszonnégy Láthatatlan a világ napfényénél tízezerszer fényeseb­ ben ragyog. vagy inkább milyen helyet találhatunk ezen a világon.ujjongjatok! Ha céltudatosan kérdezősködtök minden iránt. ami hozzájuk hasonló. és azt mondta Máriának: . és nincsen itt semmilyen kép. eredeti minőségében 159 . ahogyan már korábban is mondtam nektek. A Nap világossága. hogy mindent határozottan megkérdeztek.Uram és Megváltóm. Ezen a világon semmi sem világosabb a napfénynél. FEJEZET Jézus pedig felelt. és úgy kérdeztek. bizony mondom nektek. hogy a Láthatatlanok mindegyike kilencszer nagyobb a mennynél és az afölött lévő szféráknál és a tizenkét eonnál és ezek összegénél. Bizony. Mert a nap eredeti világossága nem itt van. és Én örömmel nyilatkozom neked. ahogyan már máskor is mondtam nektek. ahogyan kell. mely hozzájuk lenne hasonló? Mihez hasonlítsam tehát őket. akkor nagyon fogok örülni. nagyon örült és ujjongott. Kérdezz tehát. Vagyis: ezen a világon semmi sincsen.

amit a huszon­ négy Láthatatlanhoz hasonlíthatnánk. mellyel azok felülmúlják ezt. meglátjátok a pompát. sem világosság sem forma. amellyel az archonok helyét felülmúlják. Ha aztán titeket tovább viszlek a tizenharmadik eonhoz. láthatat­ lan Mindenség-Atyjánál és a nagy. És le fogtok tekinteni az egész embervilágra. Háromszor hatalmas Istenségnél is. és a nagyszerűség miatt. ahogyan már régebben is mondtam nektek. Ha majd titeket elvezetlek a sors-erők archonjainak területéhez. s mint a porszemre. hanem valóban. úgy néztek le rájuk a tizenkét eon és 160 . akkor meglátjátok. Ha pedig titeket a magassághoz vezetlek. nincsen ezen a világon semmilyen kép. De kis idő múlva elvezetlek téged. hogy milyen fényességben vannak. A tizenkét eont a legmélységesebb sötétségnek látjátok majd. ahogyan korábban is mondtam már nektek. s számotokra porszem­ nek látszik a közöttük lévő nagy távolság miatt. Ezért tehát Mária. és a nagyszerűség miatt is. s ez szinte porszemnek fog látsza­ ni a nagy távolság miatt. meglátjátok majd. akkor nagyon csodálkoztok majd. amelyben van. és meglátjátok az ő lényük igazi alakjait. és szemtől szemben látjátok a magasságban lévők dicsőségét.a világosság szolgálólányának [szüzének] körzetében van. és rendkívüli fényességük miatt ezt a világot itt a legmélységesebb sötétségnek fogjátok látni. és tízezerszer világosabb a huszonnégy Láthatatlan fényességénél meg a nagy. amely elválasztja az archonok területétől. És a nagy fényességük miatt a sorserők archonjainak helye a legmélységesebb sötétségnek fog tűnni. a testvéreidet és tanítvánvtársaidat a magasság minden területéhez és az Első Rejtélv három teréhez. Ha pedig a tizenkét eonhoz viszlek titeket. csak a Kimondhatatlan birodalmának helyeire nem. nem példázatban. milyen pompásak.

161 . a nagy távolság miatt. mellyel a tizenharmadik felülmúlja a tizenkettőt. és meglátjátok az ő világosságuk fényességét. Ha pedig titeket a világosságországba. S ha letekintetek a jobb oldaliak világához. Ha pedig a világosságországra tekintetek. aldk az örökséget kap­ ják és a világosság Rejtélyeit kapták. akkor az porszemnyi nagyságúnak tűnik nektek a nagy távolság miatt. meg a nagyszerűség miatt. amivel ez a hely a többit felülmúlja. mint az embervilág délben. akkor meglátjátok. A tizenhárom eon a legmélységesebb sötétségnek tűnik majd nektek. mely a jobb oldalon lévők helyétől választja el azt. akkor meglátjátok pompás nagyságukat. Számo­ tokra porszemnek tűnik mindaz.a tizenharmadik közötti nagy távolság miatt. amellyel ez a hely a világosságországot jelentősen felülmúlja. mekkora pompában vannak. mely a fénykincstől elválasztja. mint az embervilág napjának a fénye. akik jobbra vannak. És ha elviszlek titeket azoknak a területére. és a nagyszerűség miatt. akkor a világosságország fénye olyan lesz nektek. akkor az egy por­ szem tulajdonságaival fog rendelkezni számotokra a nagy távolság miatt. s annak a dicsőségét látjátok. És ha a középre tekintetek. Ha pedig azoknak a területére viszlek titeket. mint az embervilág éjszakája. Ha aztán azoknak a helyeire vezetlek titeket. és a sorserők egész helyére és az egész kozmikus szerkezetre és minden szférára és minden rendszerültre. vagyis a fénykincshez [világos­ ságkincshez] viszlek. akkor a jobb oldaliak területe olyan világosnak tűnik nektek. És még egyszer letekintetek a tizen­ két eonra. Ehhez képest a középen lévők területe olyannak tűnik majd nektek. de borús időben. akik középen vannak. amelyben fekszenek. porszemnek fog az tűnni nektek a nagy távolság miatt és a nagyszerűség miatt.

akik megkapták a világosság Rejtélyeit. amit akartál. majd így szólt: . hogy ha titeket azoknak a helyére vezetlek. kitűnőbbek lesznek a te birodalmad fénykincsének teremtményeinél? Mert úgy hallottam. És Jézus felelt és azt mondta Máriának: . . határozottan és megbízhatóan tájékoztatlak.85. ne neheztelj. és a nagy világosság miatt.Uram.Azok az emberek pedig. Nos. akkor a világosságbiroda­ lom alkotásainak helye porszemnek tűnik majd nektek a nagy távolság miatt.Kérdezz amit akarsz. a Kimondhatatlantól a legmélyebb sötétségig. azt mondtad.Uram. ami után kérdezősködsz. a kisugárzások [teremtés] helye. a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól. kérdezd. mely elválasztja őket. mellyel ez a hely felülmúlja a fénykincs országát. hogy tökéleteseknek és min­ den Gnózisban teljeseknek nevezzenek majd titeket. példabeszéd nélkül fogok meg­ nyilvánítani neked mindent. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. ha megkérdezlek. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. És teljesekké teszlek titeket minden erőkben és az egész bőségben [plerómában]. a világ emberei tehát. Mária Magdaléna sietett elő. mivel mi céltudatosan meg­ kérdezünk tőled mindent. és nagy örömmel nyilatkozom neked. felül­ múlják majd a világosságországot. Mária. és nyíltan. nagyon megörült. és így szólt: . A világosságország tehát a fényldncs. és a világosságországban lévő fénykincs alkotásait? 162 . akik megkapják a világosság Rejtélyeit.

Ez még nem most fog megtörténni. hogy beszélhessek veled az eon végéről és a mindenség felemelkedéséről. És mindegyik az ő teremtésé­ nek királya. akik az Első Rejtély első Rejtélyét kapták az Én országomban. akik a fényörökségnél az Első Rejtély negyedik Rejtélyét kapták. Azt mondtam: Ez majd a mindenség végének és megszüntetésének idején történik. ezt mondván Máriának: . a fénykincs ötödik Hangja alkotásainak Meg­ váltója azokkal a lelkekkel lesz. akik a fényörökségnél az Első Rejtély ötödik Rejtélyét kapták. melyek a Hét Hang és az Öt Fa alkotásai. Éppúgy lesz a harmadik Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek­ kel. Ide hallgass tehát. akik megkapták a világosság Rejtélyeit. 163 . a nagy a nagysága szerint. ahogyan céltudatosan és alaposan érdeklődsz minden iránt. akkor a fénykincs. És az Első Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz. akik a fényörökségben az Első Rejtély harmadik Rejtélyét kapták. számotokra szinte porszem lesz és mint a napfény nappal. velem lesznek a fényörökség helyén. a kicsi a csekélysége mértékében. akik az Első Rejtély második Rejtélyét kapták. de mondtam nektek: Ha titeket az örökösök helyéhez vezetlek.86. Az ötödik Megváltó. a teremtés helye. A fénykincs tizenkét Megváltója és mindegyiknek rendszere. FEJEZET És Jézus felelt. És a második Hang alkotásainak Megváltója azon lelkek helyein lesz.Bizony nagyon szép. És a fénykincs negyedik Hangja alkotásainak Megváltója azon lelkek helyén lesz. mert velem együtt királyok az én országomban. Továbbá mindegyikőjük király a fényességének megfelelően.

ez a fénykincs első Fája alkotásainak Meg­ váltója. 164 . És a Hét Ámen. És a tizenkettedik Megváltó. Éppígy a tizenegyedik Megváltó.És a fénykincs hatodik Hangja alkotásainak Megváltója azok lelkei­ nek a helyén lesz. És minden Megváltó uralkodik majd a fényörökségben az ő emanációinak [kisugárzásainak] rendszerén. akik az Első Rejtély hatodik Rejtélyét kapták meg. És az Ikermegváltó. azok lelkeinek helyén lesz. ez a gyermekek gyermeke. akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizenkettedik Rejtélyét kapták. És a tizedik Megváltó. ahogyan már a fénykincsben is teszi. azok lelkeinek helyén lesz. És a kilencedik Megváltó. aki a fénykincs harmadik Fája alkotásainak megváltója. a hetedik. aki a fénykincs második Fája alkotásainak Megváltója. akik az Első Rejtély tizenegyedik Rejtélyét kapták a fényörökségből. ez azok lelkeinek helyén lesz. és a kilenc Őr a bal kezem felől marad. akik a fényörökségben az Első Rejtély kilencedik Rejtélyét kapták. meg az Öt Fa. azok lelkeinek helyein lesz. azok lelkeinek helyén lesz. aki a fénykincs ötödik Fája alkotásainak Megváltója. aki a fénykincs negyedik Fája alko­ tásainak megváltója. A nyolcadik Megváltó. mivel ők is királyok a fényörökségben. meg a Három Ámen a jobbom felől lesz. A fénykincs hetedik Hangja alkotásainak Megváltója. akik a fényörökségnél az Első Rej­ tély tizedik Rejtélyét kapták. mert királyok a fényörökségben. akik a fényörökségben az Első Rejtély nyolcadik Rejtélyét kapták. akik a fénykincsben az Első Rejtély hetedik Rejté­ lyét kapták. azok lelkeinek helyein lesz.

a jobb oldalon lévők függönye előtti Őr.És a fénykincs kilenc Őre kitűnőbb (magasságosabb) lesz a fényörök­ ség Megváltóinál. És Jeu. melyeknek mindenkori feladatáról. Melkhisédek ellenben az ötödik Fából jött. És az Öt Fa magasságosabb lesz mint a Három Amen a fényö­ rökségben. a nagy és jó. amit kaptak a mindenség terjesztésével kapcsolatban. a második Fából keletkezett. Szabaóth pedig. És a Három Ámen az Ikermegváltóknál magasságosabb lesz az országban. a jó királyok lesznek a fénykincs első Hangjának első Megváltója területén. aki azoknál van. a nagy. meg a kozmoszokból (világokból) és az ezekben lévő fajokból. aldt Atyámnak neveztem. A két Vezér aztán a fénykincs harmadik és negyedik Fájának megtisztított és abszolút tiszta világosságából lett. aki a világosságot begyűjti meg a két nagy Vezér (az első Fától az ötödik Fáig) az Öt Fa megtisztított és abszolút tiszta világosságából keletkezett. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták. meg a Nagy Világosság függönyének Őre és a világosság begyűjtői meg a két nagy Vezér és a nagy Szabaóth. ő keletkezett először az első Fa tiszta világosságából. Az Őr azonban. királytársak lesznek 165 . Jeu ugyanis a világosság felvigyázója. Ezt a hatot aztán az utolsó Segítő az Első Rejtély parancsára a jobb oldaliakhoz állította a világosságbegyűjtés igazgatójának. Mert bizony Jeu meg a jobb oldaliak helyeinek Őrei és Melkhisédek. a felső világossá­ got begyűjtik az archonok eonjaiból. a világosság felvigyázójából lett. Feladatuk jelentősége miatt. még beszélni fogok veletek. amelyre rendeltettek. És az Ikermegváltók magasságosabbak lesznek a kilenc Őrnél az országban. Jeuból.

a tizenkét Megváltó helyein fognak elterjedni. mely azok lelkeinek helyén lesz. nem történik meg a vég előtt. amelyre kezdettől fogva állíttatott. ahová beiktatták őket. míg teljessé nem válik a tökéletes lelkek gyülekezetének száma. És minden archon. akik középen vannak. akit az eonok archonjai az ő területükön lévő egyik nagy archon neve szerint a Nagy Jaónak neveznek és a tizenkét szolgája. mind azon a helyen maradnak. de mindenki az ő területén lesz. míg a fényörökség tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emelkedik. És a világosság szolgálóleánya [Szüze] meg a közép nagy Vezére. akik az Első Rejtélytől a fényörök­ ségben az első Rejtélyt kapják. A Hét Hang és az Öt Fa és a Három Ámen és a Megváltóikrek és a Kilenc Őr és a jobb oldaliak és a középen lévők. ezek mind királyok lesznek az első Hang első Meg­ váltójával azok lelkeinek a területén. akiktől ti a [lélek-] alakot és az erőt kaptátok.majd a fénykincs első Hangjának Első Rejtélyében. amikor 166 . A világosság hét Szüzének tizenöt Segítője pedig. Mindez pedig. akik az Első Rejtélytől az első Rejtélyt kapták. Mind fölött pedig Én fogok uralkodni a fényörökségben. A lelkek mind jönni fognak. amely töredelmesen megtért. A közép többi angyala. mindegyik a saját dicsőségének mértéke szerint velem fog uralkodni a fényörökségben. míg a fénykincs tökéletes lelkeinek száma együtt fel nem emeltetik. Mindez. hanem az eon végén. amit mondtam. ahová rendeltetett. mindegyik abban az időpontban. azon a helyen marad. amit mondtam nektek. nem most lesz. vagyis a mindenség feloszlatásánál és a fényörökség tökéletes lelkeinek teljes számú felmenetelénél.

amelyikbe kezdettől fogva helyeztettek el. És a középen lévők megkeresztelik őket. aki a fénykincs területéről való. Mindegyik megadja nekik az ő Rejtélyének pecsétjét. és tovább mennek az ő Rejtélyeik helyére. és átmegy minden töredelmes archonon és a közép helyeire jut. És megelőzik azokat is. Egyszóval: mindenkit megelőznek. meg akik a fény­ kincs helvén vannak. minden megbánó archon előtt fog menni. Azok pedig. És mindegyik addig a helyig megy és ott marad. és lepecsételik őket az ő Rejtélyeik pecsétjével. akik jobb oldalon vannak. És mindegyik azon a helyen marad. amelyikig a fényörökségben meg­ kapta a Rejtélyeket. És azok előtt is mennek. akik a közép helyeiről valók. És bemennek mindegyiknek a legbensőbbjébe. a fénykincshez. akik a középen lévő helyen vannak. megadják nekik a pneumati­ kus [szellemi] avatást [felkenik őket]. akik az Első Parancsolat területéről valók. egészen addig. és átmennek a jobb oldali helyen és a Kilenc Őr helyének belsején és az Ikermegváltók helyé­ nek belsején és a Három Ámen és a Tizenkét Megváltó helyének belsején és az Öt Fa és a Hét Hang [magánhangzó] belsején. ameddig megkapta a Rejtélyeket.a Rejtélyt megkapja. És mindegyik elvégzi a hivatalát. Ok pedig átmennek a közép minden területén. amíg a mindenség fel nem emeltetik. s ők belépnek mindegyiknek a legbensőbbjébe. Röviden: az emberiség minden lelke. És azokat is megelőzik. aki megkapja a Rejtélyeket. meg akik jobbról valók. amelyre rendeltetett a Rejtélyeket 167 . és tovább mennek a fényörökség helyére. és akik a fénykincs helyéről valók. azok annak a rendnek a helyén marad­ nak.

hogy hivatalának megfelelően fogadja és pecsételje le ezeket a lelkeket. világosságban-lakómnak van füle. ezekkel kapcsolatban egykor azt mondtad nekünk. ezek azok. Mária. te szellemmel-telt és tiszta! Ezt jelentik a szavak.Uram. a Megváltó csodálkozott a magyarázaton. Uram.megkapó lelkek begyűjtésénél. Egyébként: akinek van füle. mivel ez egészen tiszta szellemből eredt. és így szólt: . Jézus újra felelt. Ezért mondtad Uram azt is. Amikor ezeket mondta. mint a magasság helyeiről valók. hogy felfogunk-e minden szót. és az utolsók az elsők. ez az egész emberi nem. hogy ezek átmenjenek az ő közepén a fényörökséghez. akik az elsők. Mária Magdaléna sie­ tett előlépni. Tudni akartad tehát. és mindezek előtt fog a fénvörökséghez menni.Rendkívüli. szavaidat illetően. FEJEZET Úgy esett. aki megkapja a világosság Rejtélyeit. és minden szavadat meg­ értem. hogy ugyanis az emberi nem minden lelke. Ez tehát az ige. előbb megy be majd a világosságbirodalomba. hogy akinek van füle. hogy amikor Jézus befejezte a beszédet. Vagyis az utolsó. az hallja. és azt mondta neki: . megelőz minden bűnbánó archont. és azokat. Nos. 87. Mária. amik iránt oly céltudatosan és határozottan érdeklődtél. amit mondasz. akik a jobb oldal egész helyéről valók meg akik a fénykincs helyéről valók. az hallja. 168 . Uram: Az elsők lesznek az utolsók. Nos.

hanem azokhoz sem hasonlók. Ezután beszélek majd veletek annak a Segítőnek a fényességéről is.Uram. mint ennek a világnak egy váro­ sát. és így szólt tanítványaihoz: . Ezért tehát valóban semmi sincsen. és a nagy fényesség miatt is. mert ezen a világon semmivel sem lehet ábrázolni vagy leírni őket. és a rossz archonok rettenetes ítéletei elől 169 . a magasságban lévők nagy fényessége és mérhetetlen nagysága miatt. és azt mondta Jézusnak: . a hely nagyságához képest. amihez hasonlítani lehetne őket. Mert testvéreim az emberi nemnek prédikálnak. akik az ő területük alatt vannak. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. amelyen az utolsó Segítő van. és meglátjátok pompás dicsőségét. ne bosszankodj. akik minden Segítő fölött állnak. mivel gyakran zaklattalak. amelyben van. amelyben él.88. FEJEZET Mindezen beszédek után folytatta Jézus. vagyis az igazságosság magasságában és az alatt vannak. hogy beszéljek veletek a magasságban lévők fényességéről. aki a fénykin­ cset veszi körül . mert ezen a világon nincsen semmi hasonló sem. Nincsen tehát ezen a világon semmi sem. Ha tehát titeket az utolsó Segítő területéhez vezetlek. ami ezen a világon hasonló lenne és leírhatná őket. ami leírhatná ezt a fényességet. akkor a fény­ örökség helyét csak akkorának látjátok.Hallgassátok. hogy hallgasson rájuk és bűnbánatot érezzen. azoknak a területéről azonban nem fogok tudni beszél­ ni veletek. Mária Magdaléna lépett elő. ha megkérdezlek. sem világosság. ha céltudatosan és határozottan kérdezőskö­ döm. Ne haragudj tehát. Uram. sem nagyság. nem csak ezen a világon.ha tehát titeket ennek az utolsó Segítőnek a területéhez vezetlek. aki a kis Segítő fölött áll. hogy miiven a fajtájuk.

Uram. arkangyalokon.megmenttessék és a magasságba menjen és a világosságországot örökölje. s Én határozottan és megbízhatóan. valamint megmenttessenek a hatalmas paralemptoroktól [elővezetőktől] és a külső sötétségtől. bizony mondom nektek. a második Segítő hányszorta nagyobb az elsőnél? És milyen messze van tőle. nagyon megörült. a Megváltó ezt hallotta Máriától. az istenségeken és minden Láthatatlanon túl. 89. nagyon messze van tőle az angyalokon. hogy minden rettenetes ítélettől megmeneküljön. arkan- 170 . hanem az egész emberi nemet. Mert mi. amit akarsz. majd így szólt Jézushoz: . hogy az emberek megmeneküljenek a sötétség rettenetes archonjaitól. nem csak magunkat sajnáljuk.Bizony.Uram. Mert mérhetetlen távolságban. FEJEZET Amikor Mária ezeket hallotta a Megváltótól. mert testvéreim prédikálják az egész emberi nemnek. mélységes irgalommal felelt neki. a mélységet.Kérdezz. ezt mondván: . példa­ beszéd nélkül nyilatkozom neked. És ldszámíthatatlan mértékben nagyobb a másiknál az angyalok. a második Segítő mérhetetlen távolságban van az elsőtől ami a magasságot. Amikor Jézus. Ezért kérdezős­ ködünk tehát minden iránt nyomatékosan. jobban mondva hányszorta világosabban ragyog? Jézus felelt Máriának a tanítványok körében: . a hosszat és a szélességet is illeti.

Ezért mondtam egyszer 171 . 90. akkor mindegyik a kapott Rejtélynek megfelelően lesz az ő rendjében. akik viszont az alacsony Rejtélyeket kapták. Isteneken és minden Láthatatla­ non keresztül. azok a magasabb rend­ ben maradnak majd. az archonok anyagi testeiből jöttek. kik és milyenek lesznek azok.gyalok és istenségek meg minden Láthatatlan által (akik benne vannak). akik a világosság Rejtélyeit kapták. és ezt kérdezte Jézustól: .Ha azok. és mérhetetlen távolság választja el a másiktól. amelyben van. negyedik és ötödik Segítő. és nincsen mértéke a világosság­ nak. amikor megmagyarázom őket. ahogyan korábban is mondtam már nektek. Akik a magasabb Rejtélyeket kapták. Röviden: amelyik területig valald megkapta a Rejtélyeket.Uram. ahogyan már korábban is mondtam nektek. mérhetetlenül világosabban ragyog. De mindegyik­ nek a mibenlétét le fogom írni nektek. arkangyalokon. és az istenségek és minden Láthatatlan miatt. az angyalok és arkangyalok miatt. újra Mária Magdaléna lépett elő. egyik végtelenül nagyobb és világosabb a másiknál. azok az alacsony rendben lesznek. az angyalokon. akik a világosság Rejtélyeit kapják az utolsó Segítőben? Jézus pedig felelt. És sokkal. ott fog ő maradni a fényörökségben. és így szólt a tanítványok közepette Máriához: . Éppígy a harmadik. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak.

vagyis a harmadik tér minden rendjébe. de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat. a fölötte lévő rendekbe nem mehet. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni. de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni. de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni. de a magasságba.áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe. amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni. lemehet az alatta lévő rendekbe. rendszerébe. és minden rendet is. 173 .ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja. mely ezekben van. aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik. És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt. ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről. annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez. Úgy hogy ald az első parancsolat Rejtélyeit kapta. Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta. Ald pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja. de a fölötte lévőkbe nem mehet. abban a Szel­ lemben. amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni . És ald a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta. amelynek a Rejtélyét kapták. arra a helyre jutnak. és a kívül lévő első tér elöljárója [feje]. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni. az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat. Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket.

Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. te áldott és szeretett.nektek: Ahol van a ti szívetek. és ne haragudj. Uram. és az sem áll hatalmában. és azt mondta Jézusnak: . és így szólt Jánoshoz: . Ez azt jelenti. hogy beszélhessek veled: Aki világosságrejtélyt kapott. neked is megparancsolom. ameddig megkapta a Rejtélyeket.Uram és Megváltóm. János felelt. megígérted nekem. és nem áll hatalmában más. ami után céltudatosan és határozottan érdeklődsz. ott lesz ő. és mindent megmondok. mert.Uram. és azt mondta Jánosnak: . és nem 172 . János. ott lesz a ti kincsetek is.Bizony jól kérdeztek mindent. megnyilvánítod azt. ami után érdeklődünk majd. amelyikig megkapta a Rejtélyeket. céltudatosan és nyíltan. hogy mond­ jad. Jézus pedig felelt nagyon irgalmasan. amit akarsz. Most azonban hallgasd. parancsold meg nekem is. hogy amelyik helyig valaki megkapta a Rejtélyeket. s Én nvíltan válaszolok neked példabeszéd nélkül. azon a területen marad-e mindenki [csak addig jut-e el]. hogy bármit is kérdezek. Uram. Nos. hogy az alatta lévő rendekbe menjen? 91. ha céltudatosan és határozottan érdeklődöm minden után. hogy beszéljek előtted. János lépett elő. fölötte lévő rendekbe bemenni. ne titkolj el előlünk semmit sem.János. és így szólt Jézushoz: . az mind azon a területen marad. FEJEZET Jézus pedig felelt.

de nem áll hatalmuk­ ban a fölöttük lévő területekre menni vagy azokban járni. az elmehet az első Háromságos Szellem minden rendjéhez és bejárhatja azokat. abban a Szel­ lemben. amelyek az Első Rejtély terén uralkodnak. annak hatalmában áll minden lejjebb lévő rendhez menni és azokat bejárni. és minden rendet is. amelyikeknek a területéről majd a mindenség magyarázatánál fogok veletek beszélni . És aki a harmadik térben lévő Első Rejtély rendjeibe kapott Rejtélyt. 173 . aki mind a huszonnégy Rejtélyen uralkodik. Úgy hogy aki az első parancsolat Rejtélyeit kapta. a fölötte lévő rendekbe nem mehet. Akik pedig a huszonnégy Rejtély rendjeiben kapnak Rejtélyeket.áll hatalmában a magasságba menni a fölötte lévő rendekbe. és hatalmukban áll majd minden alattuk lévő térségbe menni és abban járni. És aki a második Háromságos Szellem Rejtélyét kapta. vagyis a harmadik tér minden rendjébe. amelynek a Rejtélyét kapták. de a magasságba. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. Aki az első Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendbe lemenni. Aki pedig az Első Rejtély rejtélyeit kapja. lemehet az alatta lévő rendekbe. rendszerébe. ez a huszonnegyedik Rejtély kívülről. és a kívül lévő első tér elöljárója [feje]. annak hatalmában áll elmenni minden rajta kívül lévő rendhez. de nem áll hatalmában a harmadik Háromságos Szellem magasabb rendjeihez menni. de nem áll hatalmában a fölötte lévő rendekhez elmenni vagy azokban járni.ald tehát ennek a Háromságos Szellemnek a Rejtélyét kapja. de a fölötte lévőkbe nem mehet. arra a helyre jutnak. mely ezekben van. de az övénél magasabb rendbe nem mehet fel és nem járhatja be azokat.

hogy miért keletkeztek az ítéletek. vagyis nem mehet a Kimondhatatlan terének rendjeihez. és hatal­ mában áll ott maradni. [a Rejtélyt] aki Én vagyok .Aid pedig a harmadik Háromságos Szellem Rejtélyeit kapta (ez a Szellem uralkodik a három háromszoros szellemhatalmon és az Első Rejtély három terén). a felette lévő rendekhez. És ez a Rejtély tudja. melyek az Első Rejtély minden terén uralkodnak . Őneki hatalmában áll a fényörökség minden rendjének a bejárása kintről be és belülről kifelé. miért keletkezett a sötétség. 174 . És ez a Rejtély tudja. az bejárhatja a három Háromságos Szellem minden terének minden rendjét.az a Rejtély tudja. annak hatalmában áll minden alatta lévő rendhez menni. ahol a fénybirodalom örökségében tetszik neki. És bizony mondom nektek: A világ feloszlatásánál ez az ember király lesz a fénykincs minden rendje fölött. És ald azt a Rejtélyt megkapja a Kimondhatatlantól. vagyis az Első Rejtélynek mind a tizenkét Rejtélyét. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a sötétségek sötétsége. és miért keletkezett a világosságbirodalom nyugalma. Röviden: bejárhatja a fényörökség minden területét. és miért lett a világosság. hogy miért keletkezett a káosz. és miért kelet­ kezett a fénykincs. fentről le és lentről felfelé. és az Első Rejtély három terét és ennek minden rendjét. de nem mehet magasabbra. hosszától széltéig és székétől a hosszáig. és miért keletkezett a világosságok világossága. és miért keletkezett a világosságország és a fényörökség helye. hogy miért keletkezett a bűnösök megbüntetése.aki tehát ezt a Rejtélyt fogja megkap­ ni. És aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének eredeti Rejtélyét kapta meg. És ez a Rejtély tudja.

hogy miért keletkezett a házasságtörés és a paráznaság [bál­ ványimádás]. és miért kelet­ keztek a keresztelők és a világosságrejtélyek. és miért keletkezett a tisztaság. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a megtartóztatás. hogy miért keletkezett a bűn. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkeztek a világosságalkotások (kisugárzások). hogy miért keletkeztek az istentelenek. hogyan keletkeztek a rágalmazások és hogyan a világossághimnuszok. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkezett a tisztítótűz [a büntetés tüze]. hogy miért keletkezett a gyilkolás.És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a lelkek életre keltése. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek a bűnösök. hogy miért keletkezett a sírás. és miért keletkeztek a világosság pecsétjei. Tudja. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. Tudja. hogy a tűz ne ártson. És ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. Tudja. Tudja. és miért keletkeztek a jók. hogy miért keletkeztek a büntető ítéletek. hogyan keletkezett a harag. Tudja. és miért keletkeztek a világosság örökségei. és hogyan keletke­ zett a béke. hogy miért keletkezett a gonoszság és miért a csalás. hogy miért keletkezett a nemi közösülés. hogyan keletkezett a gőg és az önteltség. és miért keletkezett a nevetés. 175 . és hogyan az aláza­ tosság és a szelídség. hogy miért keletkeztek a világosság-imák. hogyan keletkezett az átok és hogyan az áldás.

Tudja. és miért lesznek megsemmi­ sítve. Tudja. És ez a Rejtélv tudja. tanítványaim. hogy miért keletkezett a lázadozás. miért keletkezett a rágalmazás és miért a jó hír. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. hogy miért keletkeztek a hüllők. hogy miért keletkezett az irgal­ matlanság. 92. hogy miért keletkezett a pusztulás és miért az örök örökkévalóság. Tudja. Tudja. Tudja. hogy a Kimondhatatlan Rej­ télyét alaposan megismertessem veletek: A Kimondhatatlannak Rejtélye tudja. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett az irgalom. hogy miért keletkezett az erősség. és miért keletke­ zett az élet. és miért keletkezett a tisztaság.Tudja. azok nagyon megörültek. Tudja. Tudja. Tudja. hogy miért keletkezett a halál. 0 pedig folytatta beszédét. hogy miért keletkezett a bűn. hogy miért keletkezett a szegénység és miért a gazdagság. és miért keletkezett az ártatlanság és az engedelmesség. és így szólt: . hogy miért lettek a világ gazdagjai.Hallgassatok tovább. és miért keletkezett a gyen­ geség. és miért lett a szolgaság. 176 . és miért keletkezett az emberek lenézése. hogy miért keletkezett a testek mozgása és az ő hasznuk. hogy miért keletkezett az engedékenység.

és miért lesz ez a világ maradéktalanul megsemmisítve. Tudja. hogy miért keletkeztek a föld vizei és minden benne lévők. hogy miért keletkezett a barom [jószág]. és miért lesznek megsem­ misítve. és miért keletkeztek a madarak. és hogyan keletkeztek ben­ nük a drágakövek. Tudja. hogy miért keletkezett a növényvilág. hogy miért keletkezett a réz anyaga és miért a vas és a kő anyaga. hogy miért keletkezett az arany anyaga. Tudja. és miért keletkezett maga a föld is. hogy miért keletkeztek a vadállatok. Tudja. hogy miért keletkezett a világ anyaga. Tudja. Tudja.Tudja. és miért keletkezett minden anyag. hogy miért keletkeztek a tengerek és a vizek. És ez a Rejtély tudja. Tudja. És ez a Rejtély tudja. hogy miért keletkeztek a hegyek. hogy miért keletkezett az ólom anyaga. és miért keletkezett az ezüst anyaga. És ez a Rejtély tudja. 177 . és miért keletkeztek a tengeri állatok. és miért keletkezett a faggyú anyaga. hogy miért keletkezett az üveg anyaga.

hogy miért keletkezett a hőség. és miért kelet­ kezett a Kelet. hogy miért keletkezett a nyugati szél. Tudja. FEJEZET Jézus pedig folytatta. és miért az Észak. hogy miért keletkezett az éhínség és miért a bőség.93. a mindőtökben lévő szellem legyen továbbra is éber. maradjatok ébren. és miért keletkezett a kelle­ mes hó. Tudja. mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan minden Gnózisáról [ismeretéről]. Hallgassátok tovább. és miért jött rá eső. és minden szót. és miért keletkezett a hűvös. miért keletkezett a Nyugat. hogy miért keletkezett a por. hogy miért keletkezett a hideg dér. 178 . tanítványaim. Tudja. fogjatok fel és értsetek meg. és miért keletkezett a kellemes lehűlés. hogy miért keletkeztek a démonok. miért süllyedt le a föld. és miért kelet­ kezett az emberiség. Ez a Rejtély tudja. És ez a Rejtély tudja. és miért keletkezett a keleti szél. Tudja. hogy miért keletkezett a jégeső. és így szólt a tanítványokhoz: . halljátok a Kimondhatatlan Rejtélyének teljes ismeretét. Tudja. Mert ez a Rejtély tudja. Tudja. És tudja. amit még mondok nektek.Tanítványaim és társaim és testvéreim. hogy miért keletkeztek a csillagok. hogy miért száradt ki a föld. és miért keletkezett a jótékony harmat. és miért keletkeztek a felhők. és miért jött fölé víz. hogy miért keletkezett a Dél. Tudja. Tudja.

hogy miért keletkezett a viszály. és miért keletkeztek a szolgák. hogy miért keletkezett a magasból jövő tűz és a magasból jövő víz [eső]. és miért keletkez­ tek az eonok az ő függönyeikkel. és miért keletkeztek az arkangyalok. hogy miért keletkeztek az ég csillagai és a csillagok keringése. Tudja. és miért keletkezett az észald szél. hogy miért keletkezett a féltékenység a magasságban is. Tudja. hogy miért keletkezett a falánkság. és miért keletkezett az egyetértés. Tudja. hogy miért keletkezett a kapzsiság és miért a mindenről való lemondás.Tudja. Tudja. akik bűnüket megbánták. Tudja. és miért keletkeztek azok az archonok. Tudja. Tudja. hogy miért keletkeztek az eonok zsarnok archonjai. miért keletkeztek az Urak és miért az Istenek. Tudja. hogy miért keletkeztek az angyalok. és hogyan keletkezett a megelégülés. 179 . hogy miért keletkezett a gyűlölet. Tudja. Tudja. Tudja. és miért keletkezett az egyet­ értés. hogy miért keletkeztek az eonok archonjai. Tudja. Tudja. és miért keletkezett a sze­ retet. és miért keletkez­ tek a szférák mindenféle területükkel. és miért keletkezett az égbolt minden függönyével. hogy miért keletkeztek a hivatalnokok. hogy miért keletkezett a déli szél. és miért keletkezett a pénzéhség. hogy miért keletkeztek a szférák archonjai.

Tudja, hogy miért keletkeztek a párosak, és miért keletkeztek a páratlanok. Tudja, hogy miért keletkezett az istentelenség, és miért keletkezett az istenfélőség. Tudja, hogy miért keletkeztek a csillagok, és miért keletkezett a szikra. Tudja, hogy miért keletkeztek a háromságos erők (a Háromszor-hatalmasok), és miért keletkeztek a Láthatatlanok. Tudja, hogy miért keletkeztek az Ősatyák, és miért keletkeztek a Tiszták. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Authádész, és miért keletkeztek a hűbéresei. Tudja, hogy miért keletkezett a nagy Háromszor-hatalmas, és miért keletkezett a nagy, láthatatlan Ősatya. Tudja, hogy miért keletkezett a tizenharmadik eon, és miért keletke­ zett a középsők területe. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép paralemptorai [elővezetői], és miért keletkeztek a világosság szolgálólányai [fényszüzek]. Tudja, hogy miért keletkeztek a közép szolgái, és miért keletkeztek a közép angyalai. Tudja, hogy miért keletkezett a világosságország, és miért keletkezett a világosság nagy átvevője. Tudja, hogy miért keletkeztek a jobb oldali hely Őrei, és miért kelet­ keztek ezeknek a Vezérei. Tudja, hogy miért keletkezett az élet kapuja, és miért keletkezett a jó Szabaóth. Tudja, hogy miért keletkezett a jobb oldaliak helye, és miért a világos­ ságország, vagyis a fénykincs.

180

Tudja, hogy miért keletkeztek a világosság alkotásai [kisugárzásai], és miért keletkezett a tizenkét Megváltó. Tudja, hogy miért keletkezett a fényldncs három kapuja, és miért keletkezett a Kilenc Őr. Tudja, hogy miért keletkeztek a Megváltóikrek, és miért keletkezett a Három Ámen. Tudja, hogy miért keletkezett az Öt Fa, és miért keletkezett a Hét Ámen. És ez a Rejtély tudja, hogy miért keletkezett a keveredés, mely nem marad meg [nincs igazi léte], és miért lesz ez megtisztítva.

94.

FEJEZET

Jézus pedig folytatta, és ezeket mondta tanítványainak: - Figyeljetek továbbra is [maradjatok ébren], tanítványaim, s mindegyi­ kőtök tartsa szemmel világosságészlelő erejét, hogy biztonságosan ész­ leljetek. Mert mostantól kezdve beszélek veletek a Kimondhatatlan igazi területéről és mibenlétéről. Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, az történt, hogy azok félrehúzódtak, és Jézus meghallgatását teljesen beszüntették. Ekkor Mária Magdaléna lépett elő, leborult Jézus lábai elé, megcsó­ kolta és sírva kérte őt: - Kegyelmezz nekem Uram; mert testvéreim hallgattak téged, aztán elengedték a te szavaidat. Nos, Uram, ami ezeknek a dolgoknak ismeretét illeti, amelyek, mint mondtad, a Kimondhatatlannak Rejtélyében vannak, egykor azt hallottam tőled: Most elkezdek veletek beszélni a Kimondha-

181

tatlan Rejtélyének egész ismeretéről. Ezt mondtad, de nem részletezted, hogy be is fejezzed. Testvéreim tehát hallgattak téged, aztán ellankadtak, s végül abbahagyták a figyelést. Ami tehát a szavaidat illeti, amelyeket intéztél hozzájuk, Uram, ha mindezeknek az ismerete abban a Rejtélyben van, hol található olyan ember ezen a földön, ald képes lenne ezt a Rejtélyt, minden részletével és ismereteivel, meg mindezeknek a szavaknak a lényegét és az azokkal kapcsolatos dolgokat megérteni?

95. FEJEZET

Az történt pedig, amikor jézus ezeket hallotta Máriától, és belátta, hogy a tanítványok figyelme kezdett ellankadni, bátorítani kezdte őket, és így szólt hozzájuk: - Ne szomorkodjatok, tanítványaim a Kimondhatatlannak Rejtélye miatt, mivel azt gondoljátok, hogy nem fogjátok tudni megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélyetek, és mindazoké akik rátok fognak hallgatni, úgy, hogy le fognak mondani erről az egész világról és ennek minden anyagáról, és lemondanak minden benne lévő gonosz gondolatról és ennek az eonnak minden gondjáról. Nos, Én mondom nektek, hogy akik lemondanak az egész világról és minden benne lévőről, és Istennek rendelik alá magukat, azoknak ez a Rejtély egyszerűbb a világosságbirodalom minden Rejtélyénél, és hamarább meg lehet érteni és egyszerűbb minden másnál. Ald eljut ennek

182

a Rejtélynek a megismeréséhez, az megszabadul ettől az egész világtól és ennek minden gondjától. Ezért mondtam egykor nektek, hogy jertek énhozzám mindannyian, akik megfáradtatok és megterheltettetek, jertek Énhozzám, és én felfrissítlek titeket. Mert az én terhem könnyű és az én igám kellemes. Nos, aki ezt a Rejtélvt megkapja, az itthagyja az egész világot és a világ minden anyagának gondját. Ezért tehát, tanítványaim, ne bánkódjatok, mivel azt hiszitek, hogy ezt a Rejtélyt nem fogjátok megérteni. Azt mondom nektek, hogy ezt a Rejtélyt mindegyik másiknál könynyebb megérteni. Bizony mondom nektek: Ez a ti Rejtélytek, és mind­ azoké, akik lemondanak az egész világról és annak minden anyagáról. Most pedig ide hallgassatok, tanítványaim, társaim és testvéreim, hogy a Kimondhatatlan Rejtélyének megismerésére serkentselek titeket, amelyről beszélek nektek. Mert eljutottam ahhoz, hogy a mindenség kibontakozásának magyarázatánál átadjam nektek az egész ismeretet; mert a mindenség kibontakozása az ő Gnózisa. Ide hallgassatok tehát, hogy folytathassam, és beszélhessek veletek ennek a Rejtélynek az ismeretéről: Mert ez a Rejtély tudja, hogy az öt Segítő miért törekedett [tette sza­ baddá magát], s miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok Világossága, és miért jött elő az Atyátlanból. És ez a Rejtély tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] az Első Parancsolat, miért osztotta magát hét Rejtélyre, miért nevezik Első Parancsolatnak, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Világosságok nagy Világossága, miért állt oda alkotások nélkül, és miért jött elő az Atyátlanból.

183

Tudja, hogy miért törekedett az Első Rejtély, mely a huszonnegyedik, ldnt, miért állította fel önmagában a tizenkét Rejtélyt, az Érinthetetlenek és Határtalanok számát, és miért jött elő az Atyátlanból. Tudja, hogy miért törekedett a tizenkét Mozdulatlan, miért sorakoz­ tak fel minden rendjükkel együtt, és miért jöttek elő az Atvátlanból. Tudja, hogy miért törekedtek a Megrendíthetetlenek, miért álltak fel tizenkét rendre oszolva, és miért jöttek elő az Atyátlanokból, amelyek a Kimondhatatlan terének rendjeihez tartoznak. Tudja, hogy miért törekedtek az Elképzelhetetlenek [kigondolatlanok], amelyek a Kimondhatatlan második teréhez tartoznak, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törte magát a tizenkét Megjelöletlen, miért sora­ koztak fel az Oltalmazok minden rendje mögött, mialatt maguk felfogha­ tatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek ezek az Oltalmazok, akik nem jelent­ keztek és nem tették nyilvánvalóvá magukat az Egyetlen, a Kimondhatat­ lan rendelete [gazdálkodása] szerint, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek [tették szabaddá magukat] a Túlnagyok, miért oszoltak szét egyetlen rendben, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett a Kimondhatatlannak tizenkét rendje, miért oszlott három részre, és miért jött elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedett minden Elmúlhatatlan, ezeknek tizen­ két rendje, miért telepedtek le egymás mögött egyetlen rendben szétter­ jedve, miért széledtek szét különböző rendeket képezvén, mialatt maguk felfoghatatlanok és határtalanok, és miért jöttek elő az Atyátlanokból. Tudja, hogy miért törekedtek a Végtelenek, miért álltak fel tizenkét

184

Tudja. és miért jöttek elő a Harmadik Háromságosan Szel­ lemiből. Tudja. hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szelleminek a huszonnégy Rejtélye. miért terjedtek szét annak a fátylán kívül. hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélve. amely az Első Rejtély tere.ez a Harmadik Háromságosan Szelleminek a huszonnégy térsége -. és miért jöttek elő a Második Háromságosan Szellemiből. vagyis az Egyet­ lennek. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. Tudja. Tudja. Tudja. aki az Első Rejtélv. hogy miért törekedett a tizenkét Felfoghatatlan. mely befelé és kifelé néz. miért nevezik őket az Első Háromságosan Szellemi huszonnégy térségének. amelyet most felsoroltam. mígnem az Első Rejtélv teréhez. és miért jöttek elő ezek a Felfoghatatlanok és a Végtelenek az Atvátlanokból. 185 . melyek az Egyetlen és Kimondhatatlan rendjéhez tartoznak. és miért jöttek elő az Atvátlanokból. Tudja. a Kimondhatatlannak a Rejtély-ikre [ikerrejtélye].végtelen térben. amelyek a Kimondhatatlan második terének területein van­ nak. és miért jött elő az Atvátlanokból. és telepedtek le a terek három rendjét képezvén az Egyet­ lennek és Kimondhatatlannak rendelete [gazdálkodása] szerint. hogy miért törekedett a huszonnégy miriád Dicsőítő. hogy miért törekedett az Első Háromságosan Szellemi Öt Fája. hogy miért törekedett a Harmadik Háromságosan Szellemi huszonnégy Rejtélye . Tudja. hogy miért törekedett minden Felfoghatatlan. a második térhez vitték őket. és miért jöttek elő az Atvátlanokból.

és miért jött elő az Atyátlanokból. és miért jöttek elő az Atyátlanból.azok közül. És ez a Rejtély magától tudja. És ez a misztérium tudja. hogy miért törekedtek az Első Háromságosan Szellemi Ős-Felfoghatatlanjai. És ez a Rejtély tudja. aki mindegyikőjükön uralkodik. mely az Atyátlan utolsó területén van. hogy miért törekedett a lenti Első Háromszellem . Tudja. 186 . hogy miért törekedtek a Második Háromsá­ gosan Szelleminek az Ős-Felfoghatatlanjai. és miért jött elő a tizenkettedik Ős-Háromszellemből. hogy miért terjedt el a Kimondhatatlan térségé­ ben lévő minden hely és minden ami ezekben van. és miért jött elő a Második Háromszellemből. egymás mögött állván. És ez a Rejtély tudja. Tudja. Abból. amelyek az Egyetlen. miért áldozta fel magát. amely felülről az Első Háromszellem. s Aki mind­ egyiket az őneld megfelelő rend szerint bontakoztatta ki. hogy kijöjjön a Kimondhatatlanból. És ez a Rejtély tudja. hogy miért törekedett a Harmadik Három­ ságosan Szellemi Öt Fája. És ez a Rejtély tudja. hogy miért törekedtek a Harmadik Háromságosan Szellemi­ nek az Ős-Felfoghatatlanjai. és miért jött elő az Atyátlanokból. mégis együtt lévén minden rendjük szerint. Tudja. a Kimondhatatlan rendjeihez tartoznak -. hogy miért törekedett [tette szabaddá magát] a Harmadik Háromszellem. és miért jöttek elő az Atyát­ lanokból. és miért jött elő az Atyátlanokból. hogy miért törekedett a Második Háromságosan Szellemi Öt Fája. és miért jöttek elő a Kimondhatatlannak utolsó tagjából. és miért jöttek elő az Atyátlanokból.és miért terjedt el.

96. FEJEZET

Mindezekről beszélni akarok tehát veletek a mindenség magyarázatánál, vagyis mindről, akit megemlítettem: akik keletkezőben vannak és akik ezután jönnek; és akik teremtenek [kisugároznak] és akik előjönnek; és akik kívül fölöttük vannak; és akiket beléjük ültettek, akik az Első Rejtély területét fogják elfoglalni; és akik a Kimondhatatlan térségében vannak. Ezekről fogok nektek beszélni, mert meg akarom őket magyarázni nektek. És megnyilvánítom ezeket nektek minden helyükkel és a rend­ jükkel együtt, ahogyan lett a mindenség kibontakozásánál. És megnyilvá­ nítom nektek minden Rejtélyüket, melyek őrajtuk uralkodnak; valamint az ő Pro-Háromszellem-hatalmukat és az ő Hiper-Háromszellem- hatal­ mukat, melyek az ő Rejtélyeiken és rendjeiken uralkodnak. Nos, a Kimondhatatlan Rejtélye tudja, miért keletkeztek mindezek, amelyekről nyíltan beszéltem, s hogy mindezek ld által lettek. Az a Rejtély ez, mely mindegyikben benne van. És ez mindnek az eredete, kikelete és létezése. És a Kimondhatatlan Rejtélye az a Rejtély, mely mindazokban benne van, akikről beszéltem nektek, s akikről beszélni fogok veletek a minden­ ség kibontakozásának [elterjedésének] magyarázatánál. És ez a mindegyikőjükben lévő Rejtély a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélye, ugyanakkor pedig mindazoknak az ismerete, akiket megmondtam nektek, akiket még meg fogok mondani nektek, és akikről még semmit sem

187

mondtam nektek. Ezekről majd beszélni fogok nektek a mindenség megnyilvánításánál, valamint egész ismeretükről, aminek összesen birtokában vannak, s hogy miért lettek: ez a Kimondhatatlan egyetlen szava, az ige. És közlöm veletek minden Rejtélyük ismeretét, és mindegyiknek a fajtáját és a tökéletesedésük módját minden formájukban. És meg fogom nyilvánítani nektek az Egyetlennek, a Kimondhatat­ lannak a Rejtélyét, és minden állapotát és megjelenési formáját és egész rendszerét, s hogy ez miért keletkezett a Kimondhatatlan utolsó tagjából. Mert ez a Rejtély mindennek a keletkezése. Továbbá a Kimondhatatlan Rejtélye egyetlen szó, amely létezik a Kimondhatatlan beszédében. És ez minden szó magyarázatának eredete, melyet mondtam nektek. És aki megkapja ennek a Rejtélynek egyetlen szavát, melyet nektek meg fogok mondani, minden tulajdonságával és alakjával együtt, hogy az véghezvihesse ezt a Rejtélyt - mert ti tökéletesek és mindenben-tökéletesek vagytok, és ti fogjátok elvégezni ennek a Rejtélynek egész ismeretét és művét, mert minden Rejtélv rátok van bízva; idehallgassatok, hogy megmondhassam nektek ezt a Rejtélyt: Ald tehát ennek a Rejtélynek ezt az egyetlen szavát megkapja, akkor az történik, hogy amikor kijön az archonok anyagából készült testből, és jönnek az ítélő átvevők [megtorlók], és kifejtik őt az archonanvag-testből, azok ugyanis, akik minden testet elhagyó lelket feloldoznak, ha tehát ezek az ítélő [megbosszuló] átvevők az olyan lelket kioldják, aki megkapta a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét, amelyet megmondtam nektek, akkor ez a lélek, mihelyt meg van váltva a test anyagától, azonnal nagy fény­ áramlat lesz az átvevők közepette. És az átvevők félni fognak a léleknek ettől a fényességétől, és erőtlenül esnek össze, és teljesen eleresztik nagy világossága miatti félelmükben.

188

A lélek pedig, mely megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét, a magasba száll nagy világosságáramlat képében; és az átvevők [megtorlók] nem tud­ ják majd megragadni, és nem tudják, milyen az ő útja. Mert nagy fényára­ dattá válik és felemelkedik, és semmilyen erő sem lesz képes bárhogyan is visszatartani, sem valamilyen módon közeledni hozzá. Mert átvándorol az archonok minden területén és minden világosság­ alkotás területén, és egyetlen területen sem ad választ, sem megokolásokat [nem mentegetődzik], s nem ad titkos jeleket sem; és a világosság teremt­ ményeinek egyetlen erője sem lesz képes ehhez a lélekhez közeledni. De az archonok minden területén és a világosságalkotások minden területén minden dicséri őt a helyéről, mert félnek a lelket beburkoló világosság­ áramtól; míg a lélek minden területen át nem vonult, és a Rejtély szerinti örökségének helyére nem ült - ez az Egyetlennek, a Kimondhatatlannak a Rejtélye -, és míg végül minden tagjával egyesült. Bizony mondom nektek, minden területen átvonul annyi idő alatt, mialatt egy ember egy nyilat kilő. Ezért tehát, bizony mondom nektek: aki megkapja a Kimondhatat­ lannak ezt a Rejtélyét, és minden tulajdonságát és alakját véghezviszi, az egy ember a világban, de felülmúl minden angyalt, s mindőjüket még jobban felül fogja múlni. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden arkangyalt, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden zsarnokot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Urat, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Istent, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. 189

Egy ember ő a világban, de felülmúl minden csillagot, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Tisztát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Háromszor-hatalmast, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Ősatyát, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Láthatatlant, és mind­ egyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden nagy láthatatlan Ősatyát, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden Középsőt, és mindegyik fölé emelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fénykincs minden alkotását [kisugárzását], és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúl minden keveredést, és mindegyik fölé kiemelkedik majd. Egy ember ő a világban, de felülmúlja a fényldncs egész területét, és magasra kiemelkedik afölé. Egy ember ő a világban, de velem fog uralkodni az én birodalmamban. Egy ember ő a világban, de király a világosságban. Egy ember ő a világban, de nem ebből a világból való. És bizony mondom nektek: ez az ember Én vagyok, és Én vagyok ez az ember. A világ feloszlatásánál pedig, vagyis amikor a mindenség felszáll, és amikor a tökéletes lelkek száma együtt felszáll, s Én ldrály vagyok

190

az utolsó Segítő közepén, mialatt Én a világosság minden alkotásának királva vagyok, és a Hét Ámen királya, és király vagyok az Öt Fa fölött és a Három Amen és a Kilenc Őr fölött, és mivel ldrály vagyok a gyer­ mekek gyermeke, vagyis az Ikermegváltó fölött, ahogyan királya vagyok a tizenkét Megváltónak és az összes tökéletes léleknek, akik megkapják a világosság Rejtélyeit - akkor minden ember, aki a Kimondhatatlannak a Rejtélyeit megkapja, királvtársam lesz, és jobbról és balról ül mellettem a birodalmamban. És bizony mondom nektek: Ezek az emberek Én vagyok, és Én vagyok ezek az emberek. Ezért is mondtam nektek egykor, hogy ülni fogtok a ti királyi széketeken a jobb kezem felől és a bal kezem felől, és velem fogtok uralkodni. Ezért nem riadtam vissza attól, hogy titeket testvéreimnek és társaim­ nak nevezzelek, mert királytársaim lesztek az Én birodalmamban. Ezt mondom nektek annak tudatában, hogy adni fogom nektek a Kimondha­ tatlan Rejtélyét, vagyis: Ez a Rejtély Én vagyok, és Én vagyok ez a Rejtély Ezért tehát nem csak ti fogtok Velem együtt uralkodni, hanem mindenki, aki megkapja a Kimondhatatlan Rejtélyét; mindaz királytársam lesz az én országomban. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok. A trónom azonban fölöttük lesz. Mivel ti a világon minden emberért szenvedést tűrtök, amíg ki nem hirdettetek minden szót, amit mondok nektek; és a ti trónotokat hozzá­ teszik az enyémhez az Én birodalmamban. Ezért mondtam egykor nektek: Ahol Én leszek, ott lesz velem tizenkét szolgám is. Mária Magdaléna azonban, és János, a szűzies, felül kerül majd minden emberen, aki megkapta a Kimondhatatlannak Rejtélyeit. És jobb oldalamon és bal oldalamon lesznek. És Én vagyok ők, és ők Én vagyok.

191

akik azt a szót ismerni fogják. mint az egész ismeret igéje? A Megváltó felelt.bizony mondom nektek: azok az emberek. ne neheztelj. csak a trónotok lesz őfölöttük. mint az egész ismeret igéje. a mélységről is meg a magasságról is. a hosszáról is meg a székéről is. És minden ember.És mindenben egyenlők lesznek veletek. 192 . a Kimondhatatlan Rejtélyének igéje másik ige-e. egy szóval: felismerik mindazon szavak Gnózisát. és így szólt: . milyen őskép [alapforma] szerint jöttek létre azok. előre sietett Mária Magdaléna.Uram. csak a trónjuk fogja a tiéte­ ket felülmúlni. És bizony mondom nektek: Tudni fogják. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. és amelyeket még nem mondtam. amelveket mondtam nektek. Uram. Nos. akik a magasságból valók. felismerik majd minden szavam Gnózisát. és azt mondta: . És tudni fogják. és az én trónom a tiétek fölött. És az emberek mindenben egyenlők lesznek majd veletek. ha mindent nyomatékosan és határozottan meg­ kérdezek. a Kimondhatatlan Rejtélye másfajta.Igen. 97. de majd mondani fogok nektek helyről helyre és rendről rendre a mindenség magyarázatánál. hogy miért lett a mindenség. amit mondtam nektek. és az Én trónom az övékét múlja felül. hogyan alapították a vilá­ got. És tudni fogják. aki a Kimondhatatlannak szavát megtalálja .

prófétának jutal­ mát kapja. De nem fogja ismerni a mindenség Gnózisát. De az Én birodalmam fény­ örökségének területén marad egy nagy. Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el. És az ismeret egyetlen igéjét lehetetlen felismerni annak. És aki magasabb Rejtélyt kap. az alantas Rejtélyt örököl. aki nem kap­ ja meg először a Kimondhatatlan Rejtélyét. csak ha felismeri a Kimondhatatlan egyetlen igéjét. ameddig menően a Rejtélyeket kapta. És mindenkinek hatalmában lesznek az alatta lévő rendszerek.És Mária újra így szólt a Megváltóhoz: . 193 . ameddig a Rejtélyeket kapta. De minden ember. Ezért mondtam nektek egykor: Aki prófétában hisz. ameddig a Rejtélyeket kapta. ha valóban a Kimondhatatlan tökéletes igéjének Gnózisát ismerjük és aszerint élünk? A Megváltó felelt. és azt mondta Máriának: . amely a mindenség Gnózisa. igaznak jutalmát kapja.De igen. Uram: nem csak akkor leszünk-e képesek örökölni a világosságországot. légy türelemmel irántam és ne haragudj. mert aki a világosságország Rejtélyét megkapja. aki meg fogja kapni a világosság Rejtélyeit. az a maga­ sabb területeket örökli. világos: Én vagyok a mindenség Gnózisa [ismerete]. addig a helyig fog menni és örökölni. És mindenki az ő helyén marad az Én országom világosságában. ha megkérdezlek. És még egyszer. de nem áll hatalmában a fölötte lévőkhöz menni. és nagy örömök és ünnepség közepette él.Uram. Aki alantast kap. az addig a helyig megy és örököl. az Istenek és Láthatatlanok számára mérhetetlen világosság közepette. hogy mindez miért keletkezett. aki egy igaznak hisz.

hogy elhagyja az archonanyagból lévő testet. hanem minden területen átmegy és túlmegy. és átvándorol az archonok és a fényalkotások minden területén. hogy elhagyják az archonanyag­ testet. És ez a lélek felszáll. És a lélek nagy világosságáram lesz a megtorló átvevők kezében. sem az archonok bármelyik területén. akkor jönni fognak a meg­ torló átvevők [fogadók. Ez történik azokkal is. és uralkodni fog az első Megváltó minden területén. Ha eljön az ideje. Aid majd annak az Első Rejtélynek a Rejtélyét kapja. és lelküket kivezetik az anyag­ testből. úgy hogy előreha­ lad. ítélők]. és túlmennek az archonok és a világosságteremtések minden területén. és az átvevők [a fogadók] félni fognak ennek a léleknek a fényétől. nem mentegetődzik. akik az Első Rejtély Rejtélyét kapják. És ez a lélek sehol sem válaszol. Hanem minden területen átvándorolnak és túlmen­ nek. akik az Első Rejtély második. és erőtlenül esnek arcra. és eljön az ideje. És a fogadók félni fognak e lélek világosságától. És az ilyen lelkek is azonnal felszállnak. 194 . Ugyanígy azok. és ennek az embernek a lelkét kivezetik a testből. És ez a lélek a megtorló átvevők kezében nagy fényárammá válik.Most azonban hallgassatok meg. sem titkos jeleket nem ad a világosság bármelyik helyén. és uralkodni fognak a tizenkét Megváltó minden területén. azok a fényörökségben a második Megváltó minden területén fognak uralkodni. akkor a megtorlók fogadják őket. harmadik és negyedik Rejtélyét kapják. egészen amíg az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélyét is megkapják. sem titkos jeleket nem adnak egyik területen sem. hogy azoknak a dicsőségéről beszél­ jek veletek. És nem felelnek és nem vitatkoznak. úgy hogy akik az Első Rejtélytől a második Rejtélyt kapják.

Uram. de ez három Rejtélyből áll. Mária lépett elő. amely az Első Rejtélyhez tartozik. ameddig a Rejtélyt kapták.aki tehát megkapja azt a tizenkét Rejtélyt.Csak egy Rejtélye van ugyan. akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapják. Hanem megkapja ezeket a Rejtélyeket. és nyilváníts meg nekünk mindent. átvándorol az archonok és a világosság minden területén. és ezekben a rendekben marad. mert magasztosabb. és így szólt: . holott az egyetlen Rejtély Tulajdonságai azonban különbözők. szánj meg minket. De az ilyen nem fog tudni egyenlő lenni azokkal.Uram. Nos. negyedik. Uram. a Kimondhatatlannak pedig csak egy Rejtélye? Jézus felelt. 98. amit kérdezünk tőled. mert egy hatalmas világosságáramlat. vagyis az abszolút Rejtélyt. az. ötödik és hatodik Rejtélyt kapják egészen a tizenkettedik Rejtélyig. amelyről beszélek veletek . és a tizenkét Megváltó rendjében marad. FEJEZET Az történt. hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. Ezen kívül uralkodni fog a tizenkét Megváltó minden területén.akik az Első Rejtélytől a harmadik. megcsókolta Jézus lábait. ha elhagyja a világot. légy türelemmel irántam és ne haragudj. ha kérdezlek. és azt mondta: . uralkodnak majd annak a Megváltónak a területén. miért van az Első Rejtélynek tizenkét Rejtélye. Továbbá öt Rejtélyből 195 . Ald pedig az Első Rejtélytől egymás után megkapja a tizenkét Rej­ télyt.

míg el nem éri ennek a Rejtélynek az országát. de tulaj­ donságaik különbözők. Ugyanúgy nem egyforma a világosságbirodalom három Rejtélye sem. és mindegyiknek más a tulajdonsága és a megjelenési formája is.testét elhagyó .az olyan ember. holott egyetlen egy de tulajdonságai különbözők. mialatt mind félnek ennek a léleknek a világosságától. nagy világosságáramlat leszel. Az Első Rejtély első Rejtélye: ha az ő Rejtélyét teljesíted. nagy világosságáramlat lesz. És nem ugyanazok a birodalom számára. és átmegy minden területen. akkor. akkor azonnal kijutsz a testedből. hanem tulajdonságaikra nézve különböző. átvándorolsz az archonok minden területén és a világosság minden területén. Az Első Rejtély második Rejtélye ellenben: ha jól teljesíted az ő Rej­ télyének minden nézetét . ez az öt Rejtély tehát egyenértékű a fényörökség tekintetében e Rejtély birodalmában. amelyben az Első Rejtély egyetlen Rejtélye van a világosság­ birodalomban. De különbözők az Első Rejtély egyrejtélyes birodalma számára a világosságbirodalomban. mihelyt elhagyta a testet. akkor a testét elhagyó ember a Rejtélyeket így másodszor is megkapta. Bizony mon­ dom nektek: ennek az embernek a lelke. ha ezt a Rejtélyt kimondja egy olyan ember feje fölött. és mindkét fülébe belemondja. bizony mondom nektek: ha ez az ember elhagyja a testét. Birodalmuk pedig magasztosabb és magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyének egész birodalmánál.ember feje fölött mondja ki ezt a Rejtélyt. aki elhagyja a testét.áll. aki nem kapta meg a világosság Rejtélyeit és nem részesül az igazság igéjében. Ha azonban a Rejtélyeket teljesítő ember olyan . mígnem eljut az ő országának területére. és részesül az igazság igéjében. az archonok egyet- 196 . aki az ő Rejtélyét elvégzi.

leszállatja őt egy olyan testbe. hogy a testét elhagyó embert tovább adván egymásnak. sem nem tudják egyetlen területen sem megbüntetni őt. mely vele van. ha az ilyen ember az archonok kemény büntetése alatt. de nem hagyja a világossághoz vinni őt. A világosság szolgálóleánya lepecsételi őt egy ennél magasabb rendű pecséttel. hanem ha a Rejtélyt elvégzi és minden nézetét telje­ síti. 197 . A Leány cso­ dálkozik és megvizsgálja őt. és a sokszoros tisztítótűzben lenne is. továbbvezetni helyről helyre és rendtől rendhez. sem a tűz nem érinti meg őt a Kimondhatatlan nagy Rejtélye miatt. míg teljesen véghez nem vitte ennek a fényrejtélynek az egész életmódját. amelyben kiszállt a testből.len területén sem ítélik el őt. Ha viszont a Kimondhatatlannak harmadik Rejtélyéről van szó. vagyis a világtól és az egész abban lévő anyagtól való szent megtisztuláso­ kat és megtartóztatásokat. míg a világosság szolgálólánya elé nem viszik. mialatt minden terület fél ettől a Rejtélytől és a Kimondhatatlan birodalmának jelétől. szigorú ítéletei előtt. és abban a hónapban. akkor az ezt elvégző ember a testet elhagyván nem csak a Rejtélyek birodalmát örökli. tehát tökéletesen végzi és alkalmazza és felhívja egy a testét elhagyó és e Rejtélyt csak egy kicsit is ismerő emberre. bizony mondom nektek: nagyon fognak sietni. Ha aztán a világosság szolgálóleánya elé viszik. mely jóravaló és meg fogja találni az igaz Istent és a maga­ sabb Rejtélyeket. úgy hogy örökli ezeket és öröldi az örök világosságot. És sietnek egymásnak továbbadni őt. akkor a Leány [szűz] látja rajta a Kimondhatatlan birodalma Rejtélyének a jelét. mielőbb a vilá­ gosság Szűzleánya elé vigyék. mint a Kimondhatatlan Első Rejtélye második Rejtélyének ajándékát. mely őrajta van.

hogy örökölhesse a világosságbirodalmat. akkor mindent megnyilvánítok majd: az ő kiterjedését és ábrázolását. Aki pedig a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyét kapja. és minden működéséről sem . amelyek­ ről még nem beszéltem veletek. az öt Rejtély birodalma magasabb az Első Rejtély tizenkét Rejtélyénél. akik ezt a Rejtélyt a Kimondhatatlan mindenség-térségében kapják. Aki viszont a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapja. valamint minden Rejtélyt megkapnak. ha a testet elhagyja. és az ő kiterjedésükről. és hogyan terjedt el a tagjaival. hogy ő milyen. A Kimondhatatlan öt Rejtélye az ő birodalmukban egyenlő. amelyben a testet elhagyta. Ugyanez történik mindazokkal. amely a Kimondhatatlan tagjainak egységét képezi. hogy milyen. És a három Rej­ tély ebben a birodalomban egyenlő. de különböznek a Kimondhatatlan három Rejtélyétől.És a világosság Szüze [szolgálóleánya] lepecsételi őt egy magasabb pecséttel és az ő hónapjában. az az egész birodalmat örökli annak teljes dicsőségében. az.amit most nem mon­ dok meg nektek. De különböz­ nek a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélyétől. Ha azonban odáig jutok. ennek a Rejtélynek a birodalmáig fog örökölni. meg tagjainak elágazódásait 198 . amelyben megtalálja majd az igaz Istent és a magasabb Rejtélyeket. feladatuk mibenlé­ téről és mindenkori tulajdonságukról sem. és még magasabbak és magasztosabbak a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél az ő birodalmukban. hogy a mindenséget [kibonta­ kozását] magyarázom meg nektek. Ez a Kimondhatat­ lan harmadik Rejtélyének ajándéka. Ald a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kap . és miért nevezik a Kimondhatatlannak. ahogyan korábban is mond­ tam már nektek. leszállatja egy tisztességes testbe. és magasabb minden alatta lévő Rej­ télynél.ha elhagyja a testet és ennek a Rejtélynek a területéig örököl. s hogy mennyi tag [rész] van benne.

A mindenség feloszlatásánál azonban. telje­ sült. vagyis beszéltem veletek a mindenség kiterjedéséről. mert ők titkos jel nélkül valók abban a világban. igazolása és titkos jele. amit egyszer megmondok nektek. sem magyarázatokat. A harmadik külső térben pedig minden területnek megvan a megtor­ lója. ami mind az egyetlen. akkor ezer világosságévnek megfelelő évet töltök azzal.és halmozódásait. ameddig kapott. mert nin­ csenek titkos jeleik. És akik a Kimondhatatlan terének területén vannak. amiért a mindenség egyáltalán lett. míg el nem érik annak a Rejtélynek a terüle­ tét amelyet kaptak. megközelíthetetlen Isten rendszeréhez tartozik. Amelyik helyig az ember a Rejtélyeket kapja a Kimondhatatlan teré­ ben. amely az Első Rejtélv első Rejtélyének a tere. addig a helyig fog örökölni. ha majd azt a Rejtélyt közlöm veletek. akik minden Rejtélyt megkaptak. És nincsenek átvevőik (akik fogadják őket). igaz. Éppígy nem felelnek és nem magyarázkodnak azok sem. hogy királya vagyok a világosság minden teremtményének és a tökéletes lelkek egész számának. felelete. vagyis ha a tökéletes lelkek száma teljes lett és a Rejtély. hanem átmennek minden területen. azok máshol nem adnak válaszokat. sem titkos jeleket. 199 . akik a Rejté­ lyeket a második térben kapták.

akik az 200 . hanem mögöttetek maradnak. akik a háromból kaptak. akik a Kimondhatatlan három Rejtélyét kapják. szintén hátrább lesznek a Kimondhatatlan öt Rejtélyénél. szintén király lesz. holott ők is királyok. úgyhogy egy világosságév 365 000 világév. Továbbá azok. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. akik a Kimondhatatlan egyetlen Rejtélvét kapják.99. hánv világév a világosságnak egy éve? Jézus pedig felelt. és így szólt Máriához: . Én ezer világosságévet fogok azzal tölteni. és így szólt: .Egy világosságnap a világnak ezer éve. azok azok mögött maradnak. És mind. akik az Első Rejtély tizenkettedik Rejtélvét kapják. aki a Kimondhatatlan térségének minden területén kapja a Rejtélyt. hogy király vagyok az utolsó Segítő közepette. és ezek mögött maradnak azok. de nem lesznek egyen­ lők veletek és azokkal. s királvok lesztek velem az Én birodalmamban. Mária Magdaléna lépett elő. akik a világosság Rejtélyét meg­ kapták. a ti király­ társaitok lesznek veletek a világosságbirodalomban. holott királyok. mindegyik az ő rendjének megfelelően. tanítványaim és mindazok. s királya vagyok a világosság minden teremtmé­ nyének és az összes tökéletes léleknek. velem maradtok a jobb kezem felől és a bal kezem felől.Uram. Azok meg. akik megkapjátok majd a Kimondhatatlan Rejtélyét. Akik a Kimondhatatlan öt Rejtélyéből kaptak. Ti pedig.

és akik az alacsonyabb Rejtélyeket kapják. az örökölt örökség terére fogják vezetni. ameddig megkapta a Rejtélyeket. azok is az Én birodalmam világosságában maradnak és terjednek el. Akik viszont az Első Rejtély második terének minden Rejtélyéből kapnak. A többi alacsony Rejtély nektek nem kell. amelyek az egész emberi nemet a magasabb területekre. vagyis minden területnek és minden rendszernek a fő Rejtélyei. Akik ellenben az Első Rejtély harmadik terének (ez a első külső tér) Rejtélyét kapják. amelyben elterjedtek. mindegyikőjük saját dicsőségének megfelelően. (Meg fogjátok találni ezeket Jeu két nagy könyvében. mert királyok lesznek az Én birodalmam világosságában. akik pedig az alacsony Rejtélyeket kapják. És akik a magasabb Rejtélyeket kapják. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják. azok a lenti terü­ leteken maradnak az Én birodalmam világosságában. ameddig [a magasságig] megkapta azt. Ez a második király öröksége azok számára. Ezek képezik az örökséget a Kimondhatatlan első terének birodalmában. azok a magasabb terekben maradnak. az alacsonyabb területeken fognak maradni. akik az Első Rejtély második terének Rejtélyét kapják. akik az alacsony Rejtélyeket kapják. úgy hogy akik a magasabb Rejtélyeket kapják. azok a lenti területeken maradnak.) Veletek azonban minden örökség nagy Rejtélyét közlöm és nektek adom minden örökség nagy Rejtélyeit. de megtaláljátok Jeu két 201 . a maga­ sabb területeken maradnak. amelyek a területek elöljárói. mind azon a területen marad.Első Rejtély Rejtélyét kapják. azok a második király mögött maradnak és oszolnak el birodalmam világosságában. mindegyik a saját dicsősége szerint. Ez a világosságbirodalom három örökölhető része. mindegyik a saját dicsősége szerint. azok a magasabb területeken is maradnak. Ennek számos Rej­ télye van. mindegyik abban a Rejtélyben.

A Megváltó pedig felelt neki. átadom nektek birodalmam három örökségrészének nagy Rejtélyeit. példázatok nélkül.ha elhagyják 202 . sem felmentései [megokolásai]. András pedig felelt és ezt mondta: .könyvében. amit akarsz. mert nehéz volt nekem. vagyis közlöm vele­ tek a főrejtélyeket. sem titkos jelei. amelyet megkérdezek tőled. azaz az első külső tér pecsétjét. Amikor az egész kiterjedést megmagyaráztam nektek. 100. ne haragudj rám. András lépett elő. sem pecsét­ je. melyeket Henokh írt. és nyilvánítsd meg nekem az ige titkát. sem számjelképei. és így szólt: . nincsenek feleletei. És megadom nektek ennek a térnek a feleleteit.Uram. meg vagyok lepődve és nagyon csodálkozom. A második térnek ellenben. mialatt En az ismeret fájából és az élet fájából beszéltem vele Ádám paradicsomában. hanem szánj meg.Kérdezz. felmentéseit és titkos jeleit. mely belül van. hanem csak tulajdonságai és alakjai vannak. és nem értettem. az ő szám-jelképeiket és az utolsó. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta tanítványainak. és így szólt: . hogyan fogják ennek a világnak emberei ennek az anyagnak a testében .Uram. és én nyíltan nyilatkozom neked. minden formájukat és típusukat.

nehéz nekem. Uram. És egyáltalán nem szenvedtek.ezt a világot . és így kiáltott fel: . szóval ti vagytok mindnek az élesztője. ugyanabból az anyagból vagytok. lényegben ugyanazok. különösen ti vagytok a fénykincs élesztője. hogy ti és minden angyal és minden arkangyal és az Istenek és az Urak és minden archon és minden nagy Láthatatlan és minden középről való és a jobb oldali helyről valók és a világosságteremtmények nagyjai egész fényességükkel. nem is törték magukat. Amikor András ezeket mondta. megmozdult a Megváltó szelleme. sem nem voltak valamelyest is szorult helyzetben. És ti voltatok nagy szenvedéseknek és nagy hátráltatásoknak kitéve a különböző testekbe való átöntéskor [átültetéskor] ezen a világon. De nem maguktól tisztították meg magukat. és nem változtatták a területüket. nem öntötték magukat különböző formákba [testek­ be]. Ez a folyamat. s hogy mind ugyanaz a keverék vagytok? És az Első Rejtély parancsára hajtatott iga alá a keverék. hogyan mennek be az egész jobb oldalon lévő helyre és a világosságteremtmények nagyjai közé.bevándorolni azokat a mennyboltokat. és még mindig tudatlanok vagytok? Nem ismeritek-e fel és nem értitek-e. és átmenni mind­ ezeken. és ti vagytok minden Láthatatlan és minden archon erjesztője. és öröklik a világosságbirodalmat. és ti vagytok a jobb oldali terület élesztője. 203 . bemenni az archonok és Urak és minden Istenség és minden nagy Láthatatlan és középen lévő közé. és ti vagytok a középsők területének erjesztője.Meddig viseljelek el titeket? Meddig foglak kibírni titeket? Még mindig nem értettétek meg. hogy a világosságteremtés minden nagyja és egész fényességük megtisztítsa magát és megtisztuljon a keveredéstől. hanem az egyet­ len és Kimondhatatlan parancsára [kényszerítő gazdálkodása miatt]. Nos. hogy mindannyian ugyanabból a tésztából gyúrattatok.

mivel­ hogy anyagi. Más­ különben az egész emberi nemből egyetlen lelket sem lehetne megmen­ teni. kristálytiszta. hogy keressetek. mert ez [az emberi nem] az anyag élesztője. és találtok. ha nem hoztam volna el nekik a tisztító Rejtélyeket. míg meg nem találjátok a világosságbirodalom minden Rejtélvét. teljesen megtisztult világossággá tettek titeket és megtisztult világosság lettetek. mert mindannyian anvag-erjesztők [élesz­ tők]. hogy elhozzam neki a világosság minden Rejtélvét. Hanem az emberi nemnek kellenek. Bizonv mondom nektek: Az emberi nemért törtem magamat. mert tiszták. Vagyis a világosságtól lévőknek nem kellenek a Rejtélyek. Ezért mondtam egykor nektek. mert egész anyaguk anyagának élesztői. vagyis lemondjatok a benne lévő anyagról. s nem örökölhetnék a világosságországot. Ezért mondtam egykor nektek. hogy nem az egészségesnek kell az orvos. Mert a világosságteremtéseknek nem kellenek Rejtélyek. és ragyogóan tiszta és teljesen megtisztult világossággá teszik. És nem lankadtatok a keresésben. hogy feloldozzátok magatokat az egész világ alól. hogy mindenkit megtisztítsak.És mindezen szenvedés után saját magatokkal küzdöttetek és harcol­ tatok. Most azt mondtam nektek: Keressétek a világosság Rejtélyeit. melyek megtisztítottak titeket. éjjel­ nappal kutassatok. míg meg nem találjátok a tisztító Rejtélyeket! És hirdessétek az embereknek: Mondjatok le az egész világról és a benne lévő minden anyagról! Mert aki a világon ennek anyagát vásárolja és árulja. De az emberi nemnek kellenek. hanem a betegnek. Hirdessétek ki tehát az egész emberi nemnek: Ne lankadjatok. mert ők megtisztult világosságok. melvek megtisztítják az anyag testét. ebből eszik és 204 .

Ez a felelet a kérdésetekre. és aki ennek gondjaiban és gubancaiban él. nehogy még több anyagot gyűjtsetek a már bennetek lévő anyagotokhoz! És mondjátok meg nekik: Abba ne hagyjátok a keresést éjjel-nappal. amiket mindenütt eltűrtetek. Tehát. melyek megtisztítanak és ragyogó világossággá tesznek titeket. és a különböző testekbe való átültetésetek és szorongattatottságotok miatt mindezek után megkaptátok a tisztító Rejtélyeket. tanítványtársaid lemondásaitok és szenvedéseitek miatt. nagyon megtisztult világossággá váltatok. És mindenkitől számon kérik majd a tisztaságát. Nos. s ne nyugodjatok. mert ti az ő anyaguk élesztője vagytok. András. Ezért felszálltok és behatoltok minden nagy világosságteremtés területére. mivel ez az egész világ és minden ebben lévő és ennek minden köteléke anyagi erjesztő. mivel ti vagytok az ő anyaguk erjesztője. és mindegyiknél tisztább világosság lettetek. Ha pedig eléritek a nagy Láthatatlanok területét és a középsők terü­ letét meg a jobb oldaliak területét és minden nagy világosság-ldsugárzás területét. És minden hely himnuszt kezd énekelni nektek. akkor mind nagyon tisztelni fognak titeket. az tetézett anyagához még több anyagot gyűjt.iszik. s mindnyájuknál tisztább világosság lettetek. András. meg a változásai­ tok miatt minden helyen. akkor minden archon elszégyelli magát. a hitet­ lenségben és tudatlanságban vagy-e még? 205 . Ha aztán elhagyjátok a testet és felszálltok és eléritek az archonok területét. míg el nem juttok az Én birodalmam területére. Ezért mondtam nektek egykor. és örökké királyok lesztek a világosságbirodalomban. te és testvéreid. hogy felmentek és örölditek az Én világosságbirodalmamat. hogy mondjatok le az egész világról és egész anyagáról. s így tiszta. míg meg nem találjátok a tisztító Rejté­ lyeket.

és a többi tag szin­ tén. hogy örökölni fogja a világosságbirodalmat. melyhez hasonlítottam. 206 . Ezt ugyan példának és hasonlatnak mondtam.Uram. Azok már az Első Rejtély előtt léteznek. és a három térnek is.Amikor a Megváltó ezeket mondta. akik nem mentek ki belőle. A Megváltó könyveinek egy része egy elveszett könyv vége. azok számára tehát. és sírva könyörögtek a Megváltónak a következő szavakkal: . és alak benne laknak. de egyetlen a test. A fej a fej rangjának megfelelően. a példa szerint.nem csak ő.Azok pedig. ezek tehát a Kimondhatatlannak tagjai: És minden tag az ő rangjának és dicső­ ségének megfelelően létezik. akik a Kimondhatatlanban laknak. Világos tehát: sok tag van. hanem mint a Kimondhatatlannak egy Rejtélyét. akik a Kimondha­ tatlan Rejtélyénél laknak. 101. hogy mindenkinek megbocsássam a bűnöket. Mindannyian egyszerre vetették magukat Jézus lábai elé. azok a Rejtélyek fölött állnak. bocsásd meg testvérünknek a tudatlanság bűnét! A Megváltó felelt és így szólt: .. és a szem a szemek rangja szerint. Hogy megértsétek valami hasonlat és példabeszéd szerint.. Azért küldött engem az Első Rejtély. És minden benne [a Kimondhatatlanban] lévő tag számára. és a fül a fülek rangja szerint. hanem minden tanítvány tudta pontosan -. FEJEZET . András világosan tudta .Megbocsátok és meg fogok bocsátani. de az igét nem a valóságos és igazi alakja szerint nyilvánítottam meg.

bizony mondom nektek: Az az ember. Azért. Aki ellenben megtalálta azoknak a Rejtélyeknek az igéit. ald megtalálta a középső vagy második tér Rejtélyei­ nek igéit. Mivel megkapta azt a Rejtélyt. ald a Rejtélyek igéit istenien igazán megtalálta. amelyen kívül nincsen más fényldncs. és azokkal egyenlő. mindezeknek igazán és valóban Én vagyok a fénykincse.melyek a Rejtélyek szerint azután jönnek. akik a harmadik térben vannak. első az az igazságban és Ővele [a Kimondhatatlannal] egyenlő. melynek nincsen párja a kozmoszban. amelyben és amelyből azok vannak. hogy azok a Kimond­ hatatlannak a tagjai -. A Megváltó egy elveszett könyvének a vége. Nos. De vannak igék és Rejtélyek és helyek. az a Legmagasságosabbal egyenlő. aki ezeknek a Rejtélyeknek igéit megtalálta. Az kiválóbb a mindenségnél. ald a belső vagy harmadik tér Rejtélyeinek igéjét megtalálta. amelyben ma beszéltem veletek. 207 . amelyeket Én magyaráztam meg nektek a hasonlat szerint. és ez az Első alkotta a mindenséget. azért velük egyenlő. Mert az a Kimondhatatlan ismeretének a Gnózisa. Mert emez igék és Rejtélyek által alapozták meg szilárdan a mindenséget. aki megtalálta az első külső tér Rejtélyeinek igéit. És egy Isten az. És egy Megváltó és felfoghatatlan az. boldog.

és megmentsenek titeket Ariel tűzgödreitől. Mondjátok meg neldk: ne hallgassatok azokra. Szóval mondjatok le minden benne lévő körülményről. és így szólt a tanítványai körében: Ha majd vissza­ tértem a világossághoz. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és meg­ mentsenek titeket Ariel törvényszékeitől. míg meg nem találtátok a világosságbirodalom rejtélyeit. és mondjá­ tok meg nekik: ne hagyjátok abba a keresést se éjjel se nappal. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az egész világról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. akkor hirdessétek ki az egész világnak. annak minden anyagáról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a viszálykodásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. tiszta világossággá tesznek és a világosságbirodalomba vezetnek titeket. 208 . hogy méltók legyetek a világos­ ság rejtélyeire. FEJEZET Jézus pedig folytatta. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a zúgolódásról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a hamis tanúságról. és megmeneküljetek. és megmentsenek titeket a farkasképű [kutyaarcúJ tűztől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg neldk: mondjatok le a hamisságról [rágalmazásról] és minden hazugságról. melyek megtisztítanak. hogy megmeneküljetek a farkasképű ítélőbíróságoktól.102. minden aggodalmáról és minden bűnéről. Mondjátok meg neldk: mondjatok le a gőgről és a hencegésről. és megmentsenek titeket minden büntető ítélettől. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradataitól.

Mondjátok meg nekik: mondjatok le a haragról. és megmentsenek titeket a farkasképű tűzáradatától. és megmentsenek titeket a sárkány­ fejek ítéleteitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a fecsegésről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [rossz szóról]. és megmentsenek titeket az alvilág ítéleteitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az irgalmatlanságról. hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le az álnokságról.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az önzésről. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.és tűzruháitól. és megmentsenek titeket a büntető tűzáramlatoktól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Ariel tűzáradataitól. hogy méltók legye­ tek a világosság rejtélyeire. 209 . Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kizsákmányolásról. és megmentsenek titeket az alvilági bün­ tetésektől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a világhoz való ragaszkodásról. hogy mél­ tók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gonoszságról. és megmentsenek titeket a farkasképű szurok. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a kapzsiságról. és megmentsenek titeket Ariel tűztengereitől. és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűzáradatától. és megmentsenek titeket az alvilág tüzeitől.

hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Jaldabaóth forrón zubogó áramlataitól. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Jaldabaóth for­ rón zubogó szuroktengereitől.és szuroktengereitől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a házasságtörésről. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű tűzáramlataitól. és megmentsenek titeket a sárkányfejek tűztengerétől. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a harciasságról és veszekedésről. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rabló kapzsiságról.Mondjátok meg nekik: mondjatok le az átkozódásról. 210 . Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tudatlanságról. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a dühöngésről. és megmentsenek titeket Jaldabaóthtól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rosszaságról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket Jaldabaóth zsoldosaitól és a tűztengerektől. és megmentsenek titeket Jaldabaóth min­ den démonától és az ő büntetéseitől. és megmentsenek titeket az oroszlánfejű kén. és megmentsenek titeket a sárkány fejek forrón zubogó tengerétől. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a rágalmazásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a lopásról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire.

és soha sem lesztek többé felvéve a világra. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a könyörtelenségről és az aljas­ ságról. amelyik a hidegben van és a külső sötétség első szobája [tere]. és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányának minden büntetésétől. és az ő minden tanítványuknak: jaj nektek. Mondjátok meg azoknak. és megmentsenek titeket a külső sötétség nagy sárkányától. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg azoknak. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. és megmentsenek titeket a külső sötétség archonjaitól. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a szitkozódásról [istenkárom­ lásról]. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a tévtanokról. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. Mondjátok meg neldk: mondjatok le az istentelenségről. hanem örökké létjogosulatlanok [nem létezők] lesztek. mely rettenetes. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. akkor bementek a külső sötétség nagy sárkányának büntető ítéletébe. egészen a végig. akik el fogják utasítani az Első Rejtély igaz tanát: jaj nektek. Mert ti a nagy hidegben és jégben és jégesőben maradtok a sárkány- 211 . mert a ti büntetésetek rettenetesebb a többi embereké­ nél. Mondjátok meg nekik: mondjatok le a méregkeverésről [varázslatok­ ról]. és megmentsenek titeket a krokodilfejű archontól. mert ha nem bánjátok meg és tévedésetekkel nem hagytok fel. hogy méltók legyetek a világosság rejtélyeire. akik tévtanokat terjesztenek. és megmentsenek titeket a jajgatástól és fogcsikorgatástól.Mondjátok meg nekik: mondjatok le a gyilkolásról. és megmentsenek tite­ ket a külső sötétség nagy hidegétől és jégesőjétől.

ban a külső sötétségben, s ettől az órától kezdve soha többé nem lesztek felvéve [nem röpítenek titeket] a világba, hanem megdermedtek azon a helyen, a mindenség felszámolásánál felemésztődtök, és örökké létezés nélkül maradtok. Inkább mondjátok meg a világ embereinek: csendesed­ jetek el [legyetek hallgatagok], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és felmenvén bemenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: szeressétek az embereket, hogy méltók legye­ tek a rejtélyekre, és felmenjetek a világosságbirodalomba. Mondjátok meg nekik: legyetek szelídek, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek béketűrők, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek irgalmasok, hogy megkapjátok a vilá­ gosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: adjatok alamizsnát [lelki adományokat], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: gondoskodjatok a szegényekről és betegekről és bánkódókról, hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: szeressétek Istent, hogy megkapjátok a világos­ ság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbirodalomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek tisztességesek [igazságosak], hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: legyetek jóságosak, hogy meg­ kaphassátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbiroda­ lomba bemenjetek. Mondjátok meg nekik: vegyetek búcsút mindentől [a mindenségtől],

212

hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit, és a magasságban a világosságbi­ rodalomba bemenjetek. Mindezek pedig irányvonalak az olyanok útján, akik méltók a világosság rejtélyeire. Akik pedig ezzel a világról való lemondással feloldozták magukat, azoknak adjátok oda a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük, akkor sem, ha bűnösök, és benne voltak a világ minden bűnében és igazságtalansá­ gában, melyeket felsoroltam nektek, adjátok oda nekik a rejtélyeket, mihelyt megtértek és az isteni engedelmességben vannak. Azt mondom tehát nektek: Adjátok nekik a világosságbirodalom rejtélyeit, és ne titkoljátok el előttük. Mert Én a rejtélyeket a világba a bűnössége miatt hoztam, hogy minden bűnét, amit kezdettől fogva elkövetett, megbocsássam. Azért mondtam egykor nektek: nem azért jöttem, hogy az igazakat elhívjam. Azért hoztam tehát a rejtélyeket, hogy mindenkinek a bűne megbocsáttassák és felvétessen a világosságbirodalomba. Mert a rejtélyek az Első Rejtély ajándékai, hogy 0 minden bűnösnek a bűnét és adósságát eltörölje.

103.

FEJEZET

Az történt, hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak, Mária lépett elő, és így szólt a Megváltóhoz: - Uram, egy tisztességes embert, aki minden igazságosságban töké­ letes, akiben tehát egyáltalán nincsen bűn, megkínoznak-e a büntető ítéleteknél, vagy sem? Vagyis inkább: az ilyen embert beviszik-e a menny­ országba, vagy sem?

213

A Megváltó felelt, és így szólt Máriához: - Ha egy tisztességes ember, aki minden igazságosságban tökéletes, és soha semmilyen bűnt nem követett el, és még soha sem kapott semmilyen rejtélyt sem, ha eljön az ideje, hogy elhagyja a testét, akkor azonnal jön­ nek az egyik Háromszor-hatalmasnak - akik között egy Nagy uralkodik - az átvevői [fogadói], és ennek az embernek a lelkét elrabolják a megtor­ lás átvevőinek a kezéből, és három napot töltenek azzal, hogy vele a világ minden teremtésében járkáljanak. Három nap múlva levezetik a káoszba, hogy átvezessék minden ítélő törvényszéken és elvigyék az elítélésekhez. A káosz tüze nem nagyon kínozza őt, hanem csak részben egy kis ideig. Ekkor sietnek irgalmazni neki, hamar felvezetik a káoszból, és azokon az archonokon át vezető útra losérik. Az archonok pedig nem büntetik meg kemény ítéleteikkel, hanem területük tüze csak részben kínozza meg. Amikor pedig Jachthanabásnak, az irgalmatlannak a területére viszik, akkor az nem képes őt megkínozni rettenetes ítéleteivel, hanem csak rövid ideig tartja fogva, s büntető tüze ezt a lelket csak részben kínozza. És újra megszánják és gyorsan kivezetik azokról a területekről. És nem viszik az eonokhoz, hogy az eonok archonjai nehogy elhurcolják, hanem a nap világosságának útjára, a világosság Szűzleánya elé viszik. A Szűz megvizsgálja őt, s tisztának, bűntől mentesnek találja, de nem hagyja a világossághoz vinni, mert nincsen nála a rejtélyek birodalmának jele. De lepecsételi egy magasabb pecséttel, és az igazságosság eonjainál egy olyan testbe taszíttatja le, mely alkalmas lesz arra, hogy megtalálja a világosság rejtélyeinek jelét, hogy örökre örökölje a világosságbirodalmat. Ha ellenben az ember egyszer, kétszer vagy háromszor vétkezik, akkor szintén visszavetik a világba, elkövetett bűnei jellegének megfelelően. Ennek a visszatérésnek a körülményeiről majd beszélek nektek, amikor

214

a mindenség magyarázatát adom. De bizony, bizony mondom nektek: ha egy tisztességes ember egyáltalán semmilyen bűnt sem követett el, akkor is lehetetlen bevinni őt a világosságbirodalomba, ha a rejtélyek birodal­ mának jele nincsen ővele. Szóval a lelkeket lehetetlen a világossághoz vinni a világosságbirodalom rejtélyei nélkül.

104.

FEJEZET

Az történt azután, hogy amikor Jézus ezeket mondta a tanítványainak, János lépett elő, és így szólt: - Uram, vegyük úgy, hogy egy vétkes és bűnös ember, minden igazság­ talansággal teli, a mennyeknek országáért mindazt abbahagyja, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról; és mi átadjuk neki kezdettől fogva a világosság rejtélyeit, melyek az első külső térben vannak; és rövid­ del azután, miután megkapta a rejtélyeket, visszaesik a kihágásaihoz és vétkezik, de azután újra megfordul, felhagy minden bűnével és megtér, lemond az egész világról és ennek minden anyagáról, úgy hogy újra nagyon töredelmesen jön; ha pedig mi igazán és valóban tudjuk, hogy forrón vágyik Istenre, s így átadjuk neki az első külső tér második rejtélyét - ha aztán ugyanúgy visszaesik és kihágásokat követ el, újra a világ bűne­ iben van, s ha azután újra megtér, abbahagyja a világ bűneit, újra lemond a világról és a világ minden anyagáról, és újra nagy bűnbánatot érez, mi pedig biztosan tudjuk, hogy nem színlel, s így újra hozzá fordulunk és átadjuk neki a rejtélyeket kezdettől fogva, azokat, amelyek az első külső térben vannak; ha aztán ugyanúgy visszaesik és vétkezik, és mindenféle

215

bűnbe esik, azt kívánod-e, Uram, hogy hétszer is megbocsássunk neki, és az első külső tér rejtélyeit hétszer is megadjuk neki, vagy sem? A Megváltó újra felelt és azt mondta Jánosnak: - Bocsássatok meg neki nem csak hétszer, hanem bizony mondom nektek: bocsássatok meg neki sokszor hétszer, és adjátok neki a rejté­ lyeket kezdettől fogva, melyek az első külső térben találhatók. Talán megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Ezért válaszoltam, amikor egykor kérdeztetek: „Ha testvérünk vétkezik ellenünk, kívánod-e, hogy hétszer is megbocsássunk neki?", és azt mond­ tam példázattal: Nem csak hétszer, hanem hetvenhétszer is! No, tehát sokszorta bocsássatok meg neki, és mindenkor adjátok neki a rejtélyeket, melyek az első külső térben vannak. Talán megnyeritek ennek a test­ vérnek a lelkét, és örökli a világosságbirodalmat. Bizony, bizony mondom nektek: Ald csak egyetlen lelket is megnyer és megment az élet számára, az a dicsőség mellett, melyben a világosság­ birodalomban részesül, még más dicsőséget is kap a lélekért, melyet meg­ mentett; úgyhogy aki sok lelket fog megmenteni, az a dicsőségen kívül, melyben részesül a világosságban, sok más dicsőséget is kap a lelkekért, akiket megmentett.

105.

FEJEZET

Amikor a Megváltó ezeket mondta, János sietett előre, és így szólt: - Uram, ne neheztelj, ha megkérdezlek; mert mostantól kezdve kikérdez­ lek majd minden felől azzal kapcsolatban, hogy az emberiségnek hogyan

216

aki nem színlel. mindenféle áthágásokat és bűnöket követett el. bocsássatok meg neki. hogy továbbengedjük őt a második tér rejtélyeihez. úgy hogy igazán tudjátok. hanem igazán vágyik Istenre.Ha olyan testvér az. ezután pedig újra megtért. ahogyan az a mennyek birodalmához méltó.hirdessük ki. mélységes megbánással lemondott az egész világról és minden ebben lévő anvagról. és azt mondta Jánosnak: . Szeretnéd-e. akkor bocsássatok meg neki. és adjátok oda neki a második tér első rejtélyét. hogy engedjük őt továbbmenni a második tér rejtélyei­ hez? Esetleg megnyerjük ennek a testvérnek a lelkét. engedjétek át. áthágásokat és mindenféle bűnt követett el. ő megfordul. hanem iga­ zán Istent kívánja. fogadjátok el a bűnbánatát. azután viszont megtért és komolyan megbánta. ő pedig a sorserők kényszere miatt nem viselkedett a világosság rejtélyeihez méltón. s ha már sokszor odaadtátok neld a kezdő rejtélyeket. akkor újra forduljatok őhozzá. Talán így megnyeritek ennek a testvérnek a lelkét. külső térben vannak. akarod-e. vagy sem? És a Megváltó felelt. hogy ő nem színlel. hogy nem tetteti magát. akkor újra forduljatok őhozzá. megbán és örökli a világosságbirodalmat. majd további rejtélyeket adok neki. és ő nem úgy cselekszik. Ha pedig újra méltatlanul cselekedett a rejtélvekkel szemben. abbahagyta a világ bűneit. Ha aztán én ennek a testvérnek egy rejtélyt adok a kezdő rej­ télyekből. Talán megnveritek ennek a testvérnek a lelkét. Ha pedig nem viselkedett méltón a világosság rejtélyeivel szemben. ti pedig biztosan tudjátok. engedjétek átmenni és adjátok meg neki az Első Rejtélv második terének második rejtélyét. és ő örökli a világosság országát. bocsássatok meg neki. hanem valóban Istenre vágyik. a világ minden bűnét abbahagyta. mivel az Első 217 . melyek az első. az egész világról lemondott.

amit szintén mondtam. s ha ez a bűnbánata nincsen meg már neki. Ha a gyülekezetre sem hallgat.Rejtély irgalmas és megszán. sem a bűnbánatát nem hallgatja meg és nem fogadja el egyetlen rejtély sem az Első Rejtély első rejtélye kivételével és a Kimondhatatlan rejtélye kivételével. Ha pedig nem hallgat rád. Ha a másodikban sem használható. amelyek a közösségre [eldézsia] vonatkoznak. sem terád nem hallgat. vidd a gyülekezet elé. végy magad mellé még egyet. akkor adjátok neld mind a három rejtélyt. Mert az ilyen emberek leikéire vonatkozóan mondtam nektek egykor a példázatot: „Ha a te atyádfia vétkezik ellened. és adjátok meg neki egymás után a három rejtélyt az Első Rejtély második teréből. akkor legyen ő botrány és gonosztevő. Csakis azok 218 . akkor adjátok neki a másodikat. Mert bizony mondom nektek: Ez a három rejtély tanúskodik az ő utolsó bűnbánatáról. megnyerted a te atyádfiát. hogy „két vagy három tanú vallomásával erősíttessék meg minden szó"." Ez azt jelenti: ha az első rejtélyben nem használható. akkor legyen előtted mint a pogány és bosszantó. mert tinálatok ő botrány és gonosztevő. Az ige pedig. akkor bizony mondom nektek. Ha sem arra. Engedjétek ezt az embert tovább haladni. akkor sem tud megbocsátani neki egyetlen rejtély sem. akkor ne bocsássatok meg neki és ne fogadjátok el a bűnbánatát. Ha ez az ember ettől a pillanattól kezdve áthágásokat követ el és sokszorosan vétkezik. ez az emberlélek ettől a pillanattól kezdve nem vetődik vissza a magasabb világokhoz. Ha aztán a harmadik rejtélyben sem használható. menj és dorgáld meg őt négyszemközt: ha hallgat rád. azt jelenti: A három rejtély tanúskodni fog az ő utolsó bűnbánatáról. És bizony mondom nektek. hanem a sárkány lakásaiban lesz a külső sötétségben. ha ez az ember megbán.

vegyük úgy. minden viszonyáról és minden bűnéről. annak minden gondjáról. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. hogy adjunk neld a máso­ dik vagy a harmadik tér rejtélyeiből. 106. sem ldváncsiság nem hajtja a rejtélyek mibenlétének a megtudására. vagy sem? És a Megváltó válaszolt.fogadják el és bocsátják meg annak az embernek a bűnbánatát. szóval: akarod-e. ennek minden anyagáról. és mindig készek megbocsátani. hogy van egy nagyon bűnös testvér. hogy ez az ember lemondott az egész világról. hogy méltó lett a második vagy harmadik tér rejtélyeire. hogy odaadjuk neki. mi megvizsgáljuk őt és tudjuk. és azt mondta Jánosnak a tanítványok körében: . hogy nem rosszindulatú. mielőtt megkapta volna egyáltalán a fényörökség rejtélyeit? Szeretnéd-e. azt adjátok neki és ne rejtegessétek előle. hanem őszintén és igazán Istenre vágyik: és tudjuk. akkor súlyos felelősséget és ítéletet vontok magatokra. hanem igazán vágyik Istenre. mert ezek a rejtélyek igazán tele vannak kegyelemmel és irgalommal.Uram. és így szólt: . János folytatta beszédét. aki lemond az egész világról. hogy melyik rejté­ lyekre méltó. hogy nem rosszakaratú és nem színlel. hanem adjátok neki a második és harmadik tér rejtélyeit. s ha valóban tudjátok. 219 . mert ha visszatartjátok tőle.Ha biztosan tudjátok. minden bűnéről és minden gondjáról. akkor az ilyen elől ne rejtsétek el. És amire ránemesedett. s magatok vizsgáljátok meg.

akkor sem fogadhatja el az ő bűnbánatát egyetlen rejtély sem. egé­ szen a harmadik ismétlésig.Ha odaadjátok neld a második vagy a harmadik tér rejtélyeit. az nagy ítéletre érett. és bocsátják meg a bűne­ it. mert ez a három rejtély tanúja lesz neki utolsó megbánásával kapcsolatban. és ő vétkezik. 220 . csakis az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye. a jajgatás és fogcsikorgatás helvén. Csak ezek fogadják el az ő bűnbánatát. Ha aztán még egyszer megfordul és lemond az egész világról. Ha azonban a harmadik után újra vétkezik. kifogástalan életvitelt folytat és nagy bűn­ bánatban él. nem hallgathatja meg őt. akkor ismételjétek meg ezt másodszor is. aki ennek az embernek újra ad rejtélyeket a második vagy harmadik térből. akkor ne adjatok neki tovább. És a világ felosz­ latásánál az ő lelke megdermed az óriási hideg miatt és felemészti majd a rettenetes tűz. mert ezek a rejtélyek igazán kegyelmesek és irgalmasak. majd újra megtér. Inkább legyen az az ember szintén botrány és gonosztevő. hogy irgalmában elfogadja bűnbánatát és megbocsássa a bűneit. és a bűnöket mindig megbocsátják. hanem a külső sötétség sárkány­ torkában lesz a helve. ennek minden gondjáról és bűnéről. És bizony mondom nektek. És bizony mondom nektek: ennek az embernek a lelke ettől a pillanattól kezdve nem lesz visszavetve a világba. s így örökké létezés nélkül marad.

és mi úgy véljük. és ők öröklik a világosság birodalmát. mialatt titeket a rejtélyekkel együtt próbára tettek. mivel minket is próbára tettek. ami a rejté­ lyekhez méltó. ha megkérdezlek.Ha egy városba vagy egy faluba érkeztek. mert a fénybirodalom rejtélye­ it ld akarják próbálni. hogy tudjuk. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. akkor adjatok nekik egy rejtélyt. hogy nem azt teszik. és ha velünk szemben alázatosnak tettetik magukat. és így szólt: . és mondjátok a következőt: „Te.Uram. Ha méltók. mely mindenkit megszán. és az emberek ott kijönnek hozzánk. hogyan hirdessük az embereknek.107. és fondorlatosok voltak veletek szemben. és én nyíltan megjelente­ tem azt neked. és mi nem vesszük észre. sőt a rejtélyeket is kigúnyolták. És a Megváltó felelt és azt mondta Jánosnak: . hogy csak tettették magukat és ravaszok voltak. és betértek a házba. és azt mondta: .Kérdezz csak mindent. ha kimegyünk hírt adni. Ha azon­ ban nem érdemelték meg. hogy Istenre vágynak. s egy városba vagy faluba érünk. meg a rejtélyeinket is . akkor megnyeritek a lelküket. János pedig felelt. és tudjuk. ahol befogadnak titeket.Uram. és a rejtélyeket mindenütt a gúny tárgyává tették. akit ezeknek az istente- 221 . és odaadjuk nekik a fénybiroda­ lom rejtélyeit: és ha aztán észrevesszük. amit tudni akarsz. rejtély. újra János beszélt. és azt mondta Jánosnak: . viselj el engem és ne neheztelj rám. példázatok nélkül és pontosan. akkor hívjátok fel az Első Rejtély első rejtélyét. hogy nagyon álnokul és színlelve fogadnak be a házukba.mi lesz az ilyen emberekkel? És a Megváltó felelt. de mindent megkérdezek pontosan és határozottan.

222 . a rejtélyt fordítsd vissza hozzánk. és ha adjátok nekik a fénybirodalom rejtélyeit.len és gonosztevő lelkeknek adtunk. Ilyen emberekre mondtam nek­ tek egykor példabeszédben: „Valamely házba bementek. akkor a ti békességtek azokon marad. azután újra gúnyt űznek azokkal. És ettől a pillanattól kezdve az ilyen embereket nem vezetik vissza a világra. amit adtatok nekik. Ha azonban előttetek tettetik magukat és álnokok veletek szemben. akkor adjátok meg nekik a világosságbirodalom rejtélyeit. és ez minden rejtélyt visszatérít hozzátok. titeket és a rejtélyeket próbára tévén. mint a házatok pora". és befogadnak titeket." Ez azt jelenti: ha ezek az emberek a rejtélyt méltatják és ennek meg­ felelően viselkednek. amit adtatok nekik. ameddig a formát [alakot] kapták. Ha azonban időben megbánják. hogy észrevettétek volna. igazán Istenre vágynak. És bizony mondom nektek: abban az órában visszatér hozzátok minden rej­ tély. akik a te rejtélyeddel szemben nem viselkednek méltón. és nem bocsáthatja meg a bűneiket a Kimondhatatlan rejtélyén kívül. minden rejtélye el lesz véve tőlük. hanem nevetségessé tettek minket. és örökre elidegeníti őket a fényrejtélyektől. idegenítsd el őket a te birodalmad rejtélyétől örökre. tireátok száll vissza. hanem bizony mondom nektek: az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkában lesz. és annak a területnek. mely mindenkinek megkegyelmez és mindenkinek a bűnét megbocsátja." És verjétek le a port a sarutokról ellenük szóló tanúságként. ha nem. meg a világ minden bűnéről. akkor sem hallgathatja meg őket egyetlen rejtély sem. először ezt mondjátok: Békesség nektek! És ha méltók arra. és teljesen a világosság rejtélyeinek engedelmeskednek. anélkül. lemondanak az egész világról és minden abban lévő anyagról. azt mondván nekik: „A ti lelketek olyan legyen. akkor végezzétek el az Első Rejtély első rejtélyét.

és ennek a testvérnek van egy testvére vagy rokona. hogy ne csak kiemeltessenek a szigorú ítéletekből. mondván: „Emeljétek ennek és ennek az embernek a lelkét. mely tisztességes és jó lesz. de hallgassátok még egyszer. És a világosság Szüze pecsételje le őt hónapról hónapra egyre magasabb pecséttel.Uram. mit kell tennünk.Uram. és gyorsan vezessétek a világosság Szüze elé. vagy nem is bűnös. azokon végezzétek el a Kimondhatatlan harmadik rejtélyét. és teljesen megnyilatkozom neked. és azt mondta Máriának: . Uram. ha kérdezlek. ha van egy jó és kitűnő testvér. úgy hogy felszállnak és öröklik a fénybirodalmat. ezt mondván: . bírj ki engem. aldt a világosság minden rej­ télyével eltöltöttünk.108. aki bűnös. hogy amikor Jézus ezeket mondta tanítványainak. mert amaz a büntetőítéletekben van. és így szólt: .Kérdezz amit akarsz. akiknek azt akarjátok. akire a szívünkben gondolunk. és ne neheztelj. és minden hónapban egy olyan testbe taszítsa. hogy minden rejtélyben tökéletesek legyetek. FEJEZET Az történt. és a jó testvér szíve bánkódik és szomorú miatta. úgy hogy felszáll és örökli a világos­ ságbirodalmat. No. vagy istentelen. és elhagyta a testét. nos. szóval valakije. akik bűnösök vagy nem bűnösök. A Megváltó felelt. emeljétek ki az archonok minden büntetéséből. És Mária válaszolt.Erről beszéltem már. hogy azt kiemeljük a szigorú ítéletekből? És a Megváltó felelt és azt mondta Máriának: . hanem tisztességes testekbe helyeztessenek. az olyan embereken. Mária megcsókolta Jézus lábait. s a plerómában végzetteknek nevezze­ nek titeket. amelyekben megtalálják Isten rejtélyeit." 223 .

de hallgassátok még egyszer: Nemcsak ti. a rejtélyt kimondjuk. úgy hogy ő jó lesz. kínzásokban és bántalmazásokban. sietnek ezt a lelket egymásnak továbbadni. hogy az ember ne haljon meg a sorserők archonjai által rendelt halállal. hanem mindenki. törvényes büntetések folytán. nem hagyja el a testét az elvégzése alatt. hogy az ember ne a sorserők archonjai miatt a fentiek által haljon meg. vagyis az első rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával és állásával elvégzi. és így szólt tanítványainak: . FEJEZET Mária felelt. akkor azok. És a világosság Szüze lepecsételi őt a Kimondhatatlan birodalmának jelével és átadja az átvevőknek: és az átvevők egy olyan testbe vetik le őt. nem azért hoztál-e rejtélyeket a világba. vagy valami más rettenetes halállal? Nem azért hoztál-e rejtélyeket a világ­ ba. hanem hirtelen. mely tisztességes lesz és megtalálja a világosság rejtélyeit. és így szólt: . aki a Kimondhatatlan Első Rejtélyének első rejtélyét.Erről korábban is beszéltem veletek. kard által vagy vízben. és a testet azonnal elhagyhatjuk. 109.De Uram. szenvedés nélkül? A Megváltó felelt. felszáll és örökli a világosságbi­ rodalmat.Ha ezt mondjátok. míg a világosság Szüze elé nem vezették. akik az archonok minden törvény­ székénél dolgoznak. úgy hogy ha kínoznak minket. hogy ne kelljen annyit szenvednie? Mert nagyon sokan üldöznek minket temiattad és a te neved miatt. hanem 224 .

van fogyatékos és egészséges test? Szóval azért. és így szólt Máriához a tanítványok előtt: 225 . azt felelvén: . úgy hogy felszáll. gyengeség és erő van. és lelke nagy fényáramlat lesz. amit a sorserők archon­ jai rendeltek el számára. mert ezen a világon szegénység és gazdagság. és én nyíltan megmondom nektek példázatok nélkül. mi pedig ezt a rejtélyt elvégezzük az ő helységeikben. Sem választ. megcsókol­ ta azokat. FEJEZET Amikor Jézus ezeket mondta. Mária felelt.Uram.Uram. és nem hisznek nekünk és nem hallgatnak ránk. még valamit akarok megkérdezni. hogy ha az emberekhez megyünk az országban. és áthatol az archonok minden területén és a világosság minden területén. bárhol és bármikor felhívhatja. mert nincsenek rajta titkos jelek. Mária vetette magát a lábai elé. és így szólt: . És ebben az órában kijön az archonanyag testből. nem azért hoztad-e a rejtélyeket a világba. míg el nem jut az ő birodalma helyeire. és folytatta.miután a rejtélyt minden nézetével és tulajdonságával elvégzi. akkor megtudják.Kérdezz amit akarsz. sem indoklásokat nem ad sehol sem. 110. és akkor megmenekül attól. És Jézus válaszolt. hogy mi a mindenség Istenének igéjét hirdetjük? A Megváltó felelt. és ne titkold el előlünk. Nyilvánítsd meg nekünk. azt mondván: .

vagy halottak feltámasztását. nagyon megindítottál minket az üdvös tettekkel. szegénységben vagy gazdagságban. nemcsak ti. amelyeket felsoroltál nekünk. Mert mi tőled származunk! Most tehát leikeink nagy izgalomban vannak az üdvös. Mária.amelyet már odaadtam nektek . az hamar meg is történik neld. meggyógyítja a vakokat és a bénákat és a csonkákat és a némákat és a süketeket. bénák. mely kigyógyít a démonokból. te Megváltó. De megismétlem: Nos. ald ezt a rejtélyt . bármiféle testi gyógyulást kér. nagyon akarnak kimenni tehozzád. gyógyító tettek miatt.Ezt a rejtélyt már korábban megadtam nektek.megkapja és elvégzi. és erősen unszolnak. 226 . 111. fogyatékos vagy egészséges testben. FEJEZET Ezután a Megváltó folytatta. vagy vakok. mert ki akarnak menni belőlünk fel a magasba. betegségek vagy fájdalmak megszüntetését. Mivel pedig leikeinknek te viselted gondját. amelyeket megneveztél. süketek vagy némák meggyógyítását. hanem mindenld.Ha elmentek a városokba. akkor először azt hirdessétek nekik: „Kutassatok szüntelenül és lankadatlanul. Amikor a Megváltó ezt mondta. azután bármit kér. vagyis a rejtélyek elvégzője bármit is kér ezekből.. aki véghezviszi a halottakból való feltámasztás rejtélyét. éppígy meggyógyít minden betegséget. a tanítványok mind előléptek és együtt mondták: .0. vagy birodalmakba vagy országokba. gyengeségben vagy erőben. és azt mondta nekik: . a te birodalmadba.

Akik az alacsonyabb rejtélyekre méltók. folytatta beszédét. hogy Én vagyok. Mária. És ezek miatt aztán hiszik nektek.míg meg nem találjátok a világosság rejtélyeit. valamint a fényrejtélyekhez méltóan cselekednek. míg meg nem erősítettétek a hitet az egész világon. Szóval ez a három gyenge. hogy a mindenség Istenét hirdetitek. a lélek is gyenge őbenne. Amikor a Megváltó ezt mondta. bennetek hisznek és meghallgatnak titeket. Hogy amikor a városokba vagy országokba mentek. Akik a magasabb rejtélyekre méltók. és nem fogadnak be titeket. Akik azonban hozzátok jönnek. mert ez a rej­ tély és ennek minden felhívása az archonoké. és azt mondta Máriának: . vádoló] is gyenge őbenne. megértene]. és elhiszik nektek amit mondotok. és sokakat félrevezetnek majd". És semmit se rejtegessetek előlük. Ezért adtam hát nektek ezt a rejtélyt: hogy a hitet megalapozzátok az egész világon. és az ellenségszellem [ellenzékszellem.Hallgass ide. vagy nem hisznek nektek és nem hallgatnak rátok. A halottakból való feltámasztást és a betegek gyógyítását azonban ne adjátok senkinek sem. és azt mondják. a vakokat és sok betegséget ott. hogy valamelyikőjük csak valamit is tudatosan észlelne [képviselne. azt kérdezted. akkor azokon a helyeken felélesszétek a halottakat és meggyógyítsátok a bénákat. jót vagy 227 . melyek elvezetnek benne­ teket a világosságbirodalomba!" Mondjátok nekik: „Őrizkedjetek a tévtanoktól! Mert sokan jönnek majd az én nevemben. ki kényszeríti az embert vétkezni. azoknak azokat adjátok. akkor az ereje kevés. azoknak adjátok át a világosság rejtélyeit és ne rejtsétek el előlük. holott nem Én vagyok. Ezért senkinek se adjátok azt. hallgasd tehát: Amikor egy gyerek megszületik. se ne oktassatok senkit se azokra. azoknak azokat adjátok. anélkül.

mert azokkal nincsen elkeveredve. Az ellenzékszellem pedig mindenre törekszik [azt keresi]. lelke az ezekben a táplálékokban lévő lelkesülést. minden szenvedélyét és minden bűnét állandóan cselekedje. vagyis mindegyik a maga részét vonja magához. a feledés nyomasztó terhe miatt. mindegyik a természetének megfelelően. ha nem vesz fel erőt az anyagból. észrevesz minden bűnt és rosszat.rosszat. A test azt az anyagot veszi fel. és az ellenzék-szellem az ezekben a táplálékokban lévő vágyakat és rosszat. hogy szüntelenül ösztönözze a lelket a bűn és 228 . mert a keveredés helye. hogy minden helytelen tettét. A sors viszont semmit sem vesz magához ezekből a táplálékokból. ahogyan bejött. hogy tanúi legyenek az emberek minden bűnének és meghatározzák. hanem úgy megy ki a világból. ez a szellem állandó ellenségként van a lélekhez kapcsolva. A léleknek ellenben az az észlelőképessége. A test nem tud észlelni. mely nagyon nehéz. Ez a három tehát így észlel. a lélek és az ellen­ zékszellem. hogyan büntessék meg őket az ítéle­ teknél. hogy az igazságosság területét keresse. És a belső erő a lelket a világosság helyeinek és a mindenség Istenének a keresésére unszolja. És lassan növekszik az erő. És mindegyikőjük észlel a természetének megfelelően. és a gyerek az archonok világának anyagával táplálkozik. És a kiegyenlítő igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] utasítást adnak a szolgáiknak az emberek kísérésére. Az ellenzékszellem meg arra csábítja a lelket. ami gonoszság. Az erő észlelőképessége a világosságot keresi a magasságban. És az ellenzékszellem felfigyel erre. Továbbá a test is gyenge. és mindezzel bántalmazza a lelket. amely a táp­ lálékokban öntudatlan. Az ő ereje az ezekben a táplálékokban lévő erőket vonja magához. amit a nagy sorserők archonjai a lélek számára elrendeltek. vágy és bűn. amely azon­ ban el van keveredve.

holott az ellenzékszellem által kezde­ ményezett bűnöknek megfelelő megtorlás szerint. és kivezeti őt az archonok középső útján. Ha pedig a lélek maga mögött hagyta az elkövetett bűnök szerinti büntetést a káoszban. altkor az ellenzékszellem kivezeti őt a káoszból. Ezek a bizonyítók vagy átvevők ezután három napot töltenek azzal. az archonoknak a lélek kilépésével kapcsolatos feladatának megfelelően. Mária. amelyekkel a sorserőkhöz van kötve. Az emlé­ keztetők [átvevők. és az embert elvezeti a halálhoz az archonok és azok kötelei szerint. Ha aztán ennek az embernek az ideje betel­ jesedett. És az ellenzékszellem nagy ellensége a léleknek. ahol a bűnöket rábizonyítja. hogy ezzel a lélekkel minden területen keringjenek és a világ minden eonjához elküldjék. Ha pedig a lélek 229 . Amikor pedig leviszik a káoszhoz. és ez kényszeríti a lelket. Sőt. átadják a megbüntetőknek. mert azt téteti vele. hogy a világ dolgaira vágyjon. Az ellenzékszellem és a sors követi a lelket. míg el nem követett minden bűnt. ha éjjel vagy nappal a lélek pihenni szeretne. amiket a lélekkel tétet. akkor álmokkal és világi vágyakkal zaklatja. és elvezeti mindenhová.a gonoszság cselekvésére. És az ellenzékszellem a lélek ellen fog tanúskodni és továbbvezeti őt az általa [a lélek által] elkövetett. akkor először a sors jön elő. Szóval a lelket abba hajszolja. Ezután az igazságosság rábizonyítói [emlékeztetők] jönnek. Három nap után aztán az emlékeztetők [átvevők] ezt a lelket levezetik a káosz Amentijéhez. ez valóban ellensége a léleknek. hogy tanúi legyenek a bűnöknek. és a lélek ellensége lesz. kézbesítők] aztán visszatérnek az ő területeikre. és arra buzdítja a megtorlás szolgáit. ami a léleknek nem tetszik. és arra ösztönzi. amit az archonok parancsoltak neki. Nos. míg az erő visszatér a világosság Szüzéhez. mert őhozzá kapcsolódik. és a lelket kivezetik a testből.

és így szólt: . ahogyan megérdemelte. És az archonok megbüntetik a lelket az általa elkövetett bűnök szerint. FEJEZET Jézus újra folytatta. nem engedett neki. mely nem hallgatott az ellenzék­ szellemre ennek fondorlatoskodása idején. És bizony el nem engedik ezt a lelket a testek váltakozásából. és a Nap világossága elé viszi az első ember. És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket és átadja egyik továbbvezetőjének. Ha ő ezeket nem találta meg. és megkapta a világosság rejtélyeit. amikor a mindenség kibontakozását [keletkezését] magyarázom. 0 megvizsgálja ezt a lelket. 112. Ha e lélek megbüntetése a közép archonjainak törvényszékeinél befejeződött. míg be nem fejezte az utolsó fordulatát. Jeu parancsa szerint. hogy a testét és a tudat részvételét helyreállítsa. akkor az ellenzékszellem a lelket kivezeti a közép archonjainak minden terüle­ téről. melyek a második térben 230 . amely megfelel elkövetett bűneinek.Ha ellenben olyan lélekről van szó. megmondom majd nektek.az archonokhoz jut. amelyekbe taszítják őket. minden lélek bűnének megfelelően. hanem jó lélek lett. és olyan testbe nyomatja. A büntetéseket majd a mindenség magyarázatánál mondom meg nektek. a világosság Szüze elé viszi. a bírónő elé. akkor azok megkérdezik tőle a sors rejtélyeit. akkor megkérdezik az ő sorsát. erről is a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. és bűnös léleknek találja: és ekkor beletaszítja világosságerejét. Mindezeknek a dolgoknak a mibenlétét és a testek fajtáját.

arra a helyre. ezeket be is töltötte. külső tér rejtélyeit kapta. aki az első. Ekkor a lélek ragyogó fénváradat lesz. azt mondván: Ne engedd el ezt a lelket. ahol az azokhoz van kötve.vagy a harmadik. Mielőtt pedig felemelkedik. amellyel téged a lélekhez kötöttünk. kimondja minden megpecsételéstől és az ellenszellem minden kötelétől (amellyel ezt az archonok kötötték a lélekhez) feloldó rejtélyt. és ez a szellem már nem megy be a lélekbe és nincs hozzákötve. akik a lelket kivezették a testből. Ha aztán a lélek kimondta a minden pecséttől és az ellenzékszellem kötelékeitől feloldó rejtélyét. Ekkor a lélek nagy fényáradat. mert az ellenzékszellem az archonok köteleivel és pecsétjeivel van e lélekhez kötve. a lelket szabadon ereszti a parancsok szerint. ám visszaesett. mielőtt meg nem mondja neked a minden pecséttől való feloldozás rejtélyét. belső térben vannak. Ha olyan lélekről van szó. félnek ennek a léleknek a világosságától és leborulnak előtte. míg el nem jut az ő saját birodalmához. 231 . és a rejtélyek teljesítése után újra bűnöket követett el. És a lélek kimondja a rejtélyt és elbocsátja az ellenzékszellemet a sorserők archonja­ ihoz. ahová (ameddig a fokig) megkapta a rejtélyeket. akkor az ellenzékszellem és a sors követi ezt a lelket felfelé vezető útján. és eljön a lélek testből való kilépésének ideje. sőt szárnyas világosság lesz. akkor a lélek ebben a pillanatban egy rejtélyt mond ki és elbocsátja a sorsot az ő helyére a középső út archonjaihoz. És a sors és az ellenzékszellem követi ezt a lelket az útjain. és eljön a testből való kilépésének ideje. akkor jönnek a kiegyenlítő igazságosság elvezetői [emlékeztetők] és a lelket kivezetik a testből. és az emlékeztetők. és átha­ tol az archonok minden területén és a világosság minden rendszerén. és az ellenszellem nem mehet már be a lélekbe. amelyeket a nagy sorserők archonjai adtak neki.

mert nem lenne helyes egy olyan lelket a káoszhoz vezetni. és nincs többé a lélekhez fűzve. amely megkapta a rejtélyeket.A lélek kimondja minden köteléknek és pecsétnek a feloldozó rejté­ lyét. Amikor pedig a közép archonjaihoz megérkezik. és megszabadítja magát üldözőitől. És ennek a léleknek az emlékez­ tetői. amelyeket megmondok majd nektek a rejtélyek magyaráza- 232 . mialatt ő minden helynek megmondja az apológiáját [védőbeszédét] és megadja a pecsétjét. És ez a lélek eloldozza magát a sorsától. hogy folytassák a feladatukat a lelkeknek a testből való kivezetésénél. amelyekkel az ellenzékszellem kötötte meg a lelket. hanem még alá van rendelve a Hatalmaknak. mondván: „Vegyétek a sorsotokat! Mostantól nem jövök a ti területeitekhez. És az ellenzékszellem azonnal megválik tőle. mert elmegyek örökölt helyemre"! Ha a lélek ezt kimondta. Ebben a pillanatban a lélek ldmond egy rejtélyt és legyőzi az ellen­ zékszellemet és a sorsot. akkor ezek az archonok eléje jönnek félelemmel és nagy tűz­ zel és különböző arcokat vágván. Ebben a pillanatban a lélek kimondja az archonok apológiájának rejtélyét. És az archonok nagyon félnek és arcra borulnak. szóval rettegve. De még nincs minden az ő hatalmában. és elveszik ezt a lelket az előző emlékeztetőktől. aldk a világossághoz tartoznak. melyeket kapott. akkor a világosság átvevői [emlékez­ tetői] a magasba repülnek vele és a sorserők eonjaiba vezetik őt. hanem a közép archonjainak útjára vezetik. amelyekkel az archonok az ellenszellemet kötötték a lélekhez. Örökre elidegenedtem tőletek. mert félnek a kimondott rejtélytől és az apológiától. Ekkor jönnek ennek a léleknek az átvevői (emlékeztetői) a rejtélyek­ kel. azonnal feloldódnak a pecsétek kötelékei. És amikor a lélek ezt a feloldozó rejtélyt kimondja. fényszárnyakat és fényruhát képez­ nek a lélek számára és nem vezetik a káoszhoz. akik visszatérnek az archonok feladatához.

lepecsételi őt a pecsétjeivel. És Melkhisédek. és megtalál minden jelet rajta. És átadja az archonoknak az ellenzékszellemet.tánál. a jobb oldaliak területén. És megadja az apológiát minden bal oldali terület archonjainak. Mind lepecsételik őt a pecsétjeikkel." És mindegyiknek megadja a pecsétjét és az apológiáját. És a világosság Szüze lepecsételi ezt a lelket. lepecséte­ li ezt a lelket. amikor a rejtélyek magyarázatait adom. a jónak. és elvezetik a magasság minden eonjához. és a pecséteket is megadja a jobb oldaliak egész területének. és azt mondja neldk: „Itt van az ellenszellemetek! Mostantól nem jövök a ti helyeitekre. a világosság nagy átvevője jobb oldaliak területén. a nagy és jó. Aztán az átvevők ezt a lelket a világosság Szüzéhez vezetik. és a világosság átvevői megkeresztelik és megadják neld a szellemi kenetet. És Szabaóth. amelyeknek minden apológiáját és pecsétjét megmondom nektek egyszer. kivezetik a sorserők eonjaiból. melyekkel az archonok őhozzá kötötték az ellenzékszellemet. Ha a lélek ezt tette. Ezenkívül a világosság átvevői átadják őt a nagy Szabaóthnak. Elidegenedtem tőletek örökre. És a világosság Szüze és a világosság hét másik Szüze megvizsgálja ezt a lelket. És a lélek kifejezi ismeretét és dicséretét himnuszokkal. akit az élet kapujánál. Atyának neveznek. kimondja nekik a köteleket megoldó rejtélyt. És a lélek megadja neki himnuszaival a dicséretet és a pecsétéit és az apo­ lógiáját. mialatt minden helynek megadja a védőbeszédét és mindenütt ad védőbeszédet [megindoklást] és pecsétet Adámász ldrály zsarnoka­ inak. És a lélek a világosság Szüzének odaadja a pecséteket és himnuszokkal dicséri. és a világos­ ság minden Szüze lepecsételi őt az ő pecsétjeivel. akkor a világosságtól származó átvevők [emlékeztetők] a magasba repül­ nek vele. és megtalálja a pecsétéit és keresztelőit és felkenését. És Melkhisédek minden átvevője lepecsételi ezt a lelket és 233 .

113. amikor a pénzt vitték neked. A mondás pedig: A pénz fénylett. hogy megmondjam a négy gondolatot. hogy: Ekkor a lélek megadja az apológiát és a pecsétet minden archonnak Adámász király területein. így folytatta: . Am amikor láttad. A világosság területéről valóknak pedig a dicsőítéssel és tisztelettel adózik. és láttad. Uram. hogy ezüst és réz keverékéből ötvözték. mely keletkezett bennem: Az első arra az igédre vonatkozik. Erre mondtad nekünk. megkérdezted: Kinek a képe ez? Azt mondták: A császáré.Megértitek-e mit mondok nektek? És újra Mária sietett előre. Uram. hogy ezüstből és rézből van.elvezetik a fénykincshez. a következőket mondván: . és Istennek ami Istené. himnuszát és dicsőítését a világosság helyeinek adja. Halljad tehát. mivel ki akar jönni belőlem és beléd szeretne menni. és ő bemegy öröksége helyére. Szavaidhoz tudatom négy gondola­ tot keltett bennem. 234 .Ez azt jelenti: Amikor a lélek megkapja a rejtélyeket. . azt mondtad: Adjátok tehát a császárnak ami a császáré. és fényemberem vezetett engem. És ő [a lélek] megadja a tiszteletet és dicsőséget és dicshimnuszokat és minden pecsétet a világosság minden területének. És a fénykincs területén mindenld lepecsételi őt a pecsétjével. megértek minden szót. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. akkor az apológiát meg tudja mondani az archonoknak és az Adámász területéről valóknak. és apológiáját és minden megtisztelő pecsétjét.Igen. ujjongott és felbuz­ dult bennem.

ezek mindig ellenséges érzületűek a lélekkel szemben. óvást ad] minden területnek. mert elkövet­ tet vele minden bűnt és minden vágydolgot. A második gondolat arra vonatkozik. dicsőítő és dicsérő pecsétekkel és himnuszokkal azoknak adózik. akik a világosság területeiről valók. íme. annak adót. és kiszolgáltatja a lelket a büntetéseknek. Uram. akinek vámmal. Ez a második gondolat. mert mindenféle bűnt és gonoszságot tétetnek vele. 235 . Pál testvérünkkel mondattad egykor: Adjátok meg azért mindenkinek. az első gondolat. Ez azt jelenti: a lélek házának lakója az ellenzékszellem és a sors . Ez azt jelenti. Ezt illetően azt mondtad egykor nekünk: Az embernek saját háza népe az ellensége. És a sorsot is átadja az ő helyeinek [a helyére küldi]. azon bűnök alapján. Ez. amelyeket ő követtetett el a lélekkel. akinek dicsérettel. és az ellenzékszellem: ez az anyagi réz. a tiszteletet. amivel tartoztok . mely rejtélyeket kapott megadja [apológiát. akkor azok kijönnek hozzá nagy félelmükben." Ami ezt illeti. amit mondtál nekünk: Ha a lélek elhagyja a testet és az ellenzékszellemmel jár az úton. annak dicséretet: senkinek semmivel ne tartozzatok.arra a sajátosságra utal. és az ellenszellemet is átadja az ő helyének: és megadja az apológiát és a pecséteket minden archonnak a középső utakon. hogy a lélekben benne van a világosság ereje: ez a megtisztított ezüst. A negyedik gondolat arra a mondásodra vonatkozik. a lélek. ez a harmadik gondolat. a félelmet. aki megkapja a rejtélyeket: „Amikor a középső út archonjainak területéhez jut. akinek tisztelettel. annak a vámot. A harmadik gondolat: egykor azt mondtad nekünk: Az ellenzékszellem a lélek ellensége. Uram. szóval a lélekkel szemben minden tekintetben ellenségesen viselkedik. amire az jogosult.akinek adóval. akinek a félelemmel. és a lélek nekik adja a félelem rejtélyét és ezért félnek tőle. Uram. amit most mondtál a lélekről. És tiszte­ lő.

amellyel az ellenzékszellemhez van kötve. Ez. mert nem találta meg minden kötelék és pecsét feloldozó rejtélyét. Mivel pedig a világosság rejtélyeit sem találja nála. Mert bizony ki nem jössz onnét. ha tehát még nem talált meg. hogy ellenséged valamiképpen a bíró kezébe ne adjon. amely a testet elhagyja. És a világosság Szüze. tehát ha ez a lélek a világosság rejtélyeit nem találta meg. amíg az úton vagy vele. a világosság Szüze meg­ vizsgálja a lelket. hogy meg­ szabaduljon az ellenzékszellemtől. a bíró. és nem jut ki a körforgásból. akkor az ellenzékszellem vezeti a lelket a világosság Szüzéhez. ez pedig a lelket az eonok szfé­ rájába dobja. s így azzal kell maradnia. Ez nyilván azért van: minden lélek. És nem jön ki a testek váltakozásából. és útját az ellenzékszellemmel járja. és az tömlöcbe ne vessen téged. akkor az ellenzékszellem a világosság Szüzéhez vezeti őt. míg el nem végezte az utolsó körét is. És a bíró. átadja egyik átvevőjének [emlékeztetőjének]. Uram. hogy vétkezett. és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe. s úgy találja. egykor azt mondtad nekünk: Békélj meg a te ellenségeddel.ha még nem találta meg a rejtélyt. aki elvezeti és testbe taszítja. 236 . emlékeztetőjének]. mely feloldoz minden köteléktől. negyedik gondolatom. míg be nem fejezi a számára elrendelt fordulatokat. Ami ezeket illeti. hogy megszabaduljon a hozzákötött ellenszellemtől. az ítélőbíróhoz. átadja őt egyik átvevő­ jének [kézbesítőjének. mígnem megfizetsz az utolsó fillérig.

Mária. így szólt: . amik nem merültek fel az emberszívben.Uram.Uram. Mária felelt és így szólt: . és én nyíltan megmondom azt neked.Bizony mondom nektek: nem csak azokat a dolgokat nyilvánítom meg nektek. amiknél nem gondoltatok a kérdezésre. nem példabeszédben. FEJEZET És Mária felelt. amit kérdezünk arra való tekintettel. Amikor pedig ezeket mondta. a Megváltó így szólt hozzá nagy szá­ nalommal: . 115. hogyan hir­ dessék testvéreim mindezt az emberi nemnek. ezt mondván: . hogy tanúskodhassanak ellene az ítéleteknél.Kitűnő. légy hát türelemmel irántunk.114. amit akarsz. kérdezz. Mária. Most pedig. te szellemmel telt! Ez a szavaim magyarázata. amiket kérdeztek. Uram. 237 . és nyilváníts meg nekünk mindent. FEJEZET Amikor Jézus ezeket hallotta Máriától. tovább kérdezlek. mert mostantól mindent pontosan meg akarok kérdezni tőled. s amiket mindazok az embereknél tartózkodó Istenek sem ismernek. te tehetséges és kegyelemmel teljes. amikor is minden elkövetett vétkének tanúi lesznek. miképpen bocsátják meg a bűnöket a keresztelők? Azt hallottam tőled: Az emlékeztetők követik a lelket. hanem mostantól kezdve mást is.

Mert tilos a rejtélyt kapott lelkekkel erőszakoskodni és a káoszba vinni őket. elítélnek. aki nem kapott rejtélyt. így szólván Máriához: . mert ezek a szolgák nem tudnak kijutni az ő helyükről. 238 . hanem le is pecsételi azokat [a lélek minden bűnét]. melyek kivezethetnék őket a káoszból. a keresztelő rejtélyei eltörlik-e a megtorlás e szolgáinak kezé­ ben lévő bűnöket. hogy nehogy kijusson a káosz területeiről. akik minden bűnnek a tanúi.ICitűnően mondtad. és azokat tartják fel. nem tudnak olyan lelkekhez közeledni. mert pontosan tudni akarjuk. Az ellenzékszellem viszont tanúja lesz a lélek minden vétkének. és minden bűnös lelket. akik megkapták a rejtélyeket. nehogy a káoszon kívüli ítélethez jusson. Uram. még kevésbé tudják azokat a káoszba vinni. és a káosz fölötti rendekhez eljutni. hogy az azokról a területekről jövő lelkeket elítéljék. Hanem a megtorlás szolgái a bűnösök lelkeit ítélik el. akik nem kaptak olyan rejtélyeket. hogy megmondjam nektek az igazság igéjét. mialatt a lelkeket megragadják. mi módon lesznek a bűnök megbocsátva. Hallgassatok hát tovább. És a Megváltó felelt. hogy a káoszon kívül ítélhesse el. hogy ezek elfelejtik azokat? Mondd meg hát.Nos. De nem áll hatal­ mukban olyan lelkeket elítélni. nekünk. amit a lélek elkövet. s ha ld is jutnak. Uram. de az ítéletben maradnak. hogy a megtorlás szolgái elítélhessék őket. Nemcsak tanúja lesz a lélek bűneinek. akkor persze jönnek az [emlékeztető] szolgák. És a megtorlás szolgái nem tudnak kilépni a káoszból. hogyan bocsátja meg a keresztelő rejtélye a bűnöket: Ha a lelkek vétkez­ nek. Valóban a megtorlás szolgái [emlékeztetők] azok. és ráerősíti a lélekre. amíg még a világban vannak. mialatt megbün­ tetik őket. és tanúi lesznek minden bűnnek. és az ilyen lelkeket visszatartják a káoszban.

így szólt a tanítványaihoz: . akkor rejtetten bemegy a testbe. így bocsátják meg a keresztelő rejtélyei a bűnöket és minden rossz tettet. állandóan elválasztva őket. 116. Uram. hogy 239 . nehogy az anyag bemocskolja őket. s hogy az elköve­ tett bűnök mennyiségét lássák az ellenzékszellem által ráakasztott pecsé­ tekről. és rejtett módon bemegy a lélekbe és felemészt minden bűnt.Megértitek-e. úgy hogy az ellenszellemet. A bűnbocsánatot illetően egykor azt a példabeszédet mondtad nekünk: „Azért jöttem.hogy az ítélet archonjai felismerjék benne a bűnös lelket. Ald pedig megkapja a keresztelő rejtélyét. hogyan beszélek veletek? Újra Mária sietett elő. A keresztelő rejtélye pedig a kettő között marad. a lelket és az erőt a másik résszé. hogy e világra tüzet bocsássak! És bár már gerjedt volna!" Továbbá világos különbséget tettél a kijelentéssel: „Van egy keresztségem.Igen. ami rejtetten az életére tört. És amikor befejezte ezt a tisztogatást. amit az ellenszellem kötött rá. Nos. és kiűz onnan mindent. Mert a tisztító tűz elűzi az ellenszellemet és a sorsot. a sorsot és a testet az egyik résszé teszi. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. így járnak el minden bűnös lélekkel. mely elégeti a bűnöket. Mária. annak ez hatalmas bölcs tűz lesz. igazán minden szavadon elgondolkodom. és így szólt: . és kiválasztja azt a test egyik oldalán. elválasztja az erőtől és a lélektől és összegyűjti a test egyik oldalán. a lelket és az erőt állandóan tisztogatván. hogy aszerint büntessék.

míg a keresztségek befejeződnek és a tökéletes lelkek maguk is tisztítóan hatnak. hogy már meggyulladt volna". inkább hasadást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban. Ez szavaim magyarázata. 240 . míg végre elvégeztetik? . Továbbá amit egykor mondtál nekünk: „Gondoljátok-e. Vagyis három kettő ellen. Amikor Mária ezeket mondta." A te igéd ugyanis: „Azért jöttem. három kettő ellen és kettő három ellen. te szellemmel telt [pneumatikus] és fénytiszta. mert az ellenszellemet. mennyire kívánom. a sorsot és a testet az egyik oldalra utasítja. Mária.Ez azt jelenti: nem maradsz a világban. sőt inkább meghasonlást! Mert mostantól fogva öten lesznek egy házban. a lelket és az erőt pedig a másik oldalra." Ez azt jelenti: elhoztad a világba a keresztség rejtélyét s ez a világ testei­ ben hasadást okoz. azt jelenti: elhoztad a világra a keresztség rejtélyét. hogyan fogom kibírni. három kettő ellen és kettő három ellen. Gondolja. hogy békességet adjak e földön? Nem. hogy azért jöttem. és mennyire örülsz.abban kereszteljek. hogy azzal kereszteljek.Kitűnő. hogy tüzet bocsássak e földre.tok-e. hogy a lélek minden bűnét elégeti és a lelket megtisztítja! Ezután pedig újra világos különbséget tettél a következőkkel: Van egy keresztségem. és kettő három ellen. és mely igen szorongattatom. hogy békességet hozni jöttem e földre? Nem. így szólt a Megváltó: . mondom nektek. míglen az elvégeztetik.

amelyet elkövetett. de a három tér minden rejtélye megbocsát a léleknek az archonok minden területén minden bűnt. hanem ettől az órától kezdve nem rónak fel neki semmilyen bűnt örökkön örökké. De ennek a három térnek a rejtélye. Nézd. Arról az időről.Uram. hogyan bocsátanak meg ezek? A keresztelő módjára vagy másképpen? A Megváltó újra felelt. amelytől kezdve a rejtélyek mind­ egyike hatásossá válik. Továbbá az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélyei megbocsátanak a léleknek minden bűnt az archonok területén. És nem csak megbocsátanak neki. Megbocsátják neki. e nagy rejtély ajándéka és mérhetetlen fényessége miatt. FEJEZET Mária újra felelt. világosan felismertük. amelyet a lélek kezdettől fogva elkövetett. és az Első Rejtély rejtélye. és így szólt: . akkor beszélek majd veletek. és a Kimondhatatlan rejtélyei. hogyan bocsátják meg a keresztelők a bűnöket. amikor a mindenséget magya­ rázom.117. hogy ennyit kér­ dezek. és így szólt: . J 241 . amelyeket ezután követ el addig az időpontig. Most tehát tűrd. továbbá megbocsátják a bűneit. amelytől kezdve minden rejtély hatni kezd. minden gonosztettet.Nem. még folytatom a kérdezést.

A Megváltó azt mondta: . akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. majd tizenkétszer megbánja. hogy ettől a pillanattól kezdve nem rónak fel bűnt azoknak.Igen. nem­ csak azokat. bizony mondom nektek: Aid megkapja az Első Rejtély rejtélyeit.Megértitek-e. azután pedig újra megtér. Mária. így szólt tanítványaihoz: .Kitűnő. azt mondván: „Boldog az. vétke elfedeztetett. akinek hamissága megbocsáttatott. hogy: Az Első Rejtély rejtélye és a Kimondhatatlan rejtélye megbocsát mindenkinek.Bizony." Ez azt jelenti. az 242 . te szellemmel telt és fénytiszta! Ez a szavak magya­ rázata. azt mondván: . aki megkapja ezeket a rejtélyeket. de visszaesik. és az Első Rejtély rejtélyében imádkozik.118. vagy sem? A Megváltó felelt. Uram. akik az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit megkapták." És amit mondtál. amelyeket kezdettől fogva követtek el. mit mondok nektek? Újra Mária felelt. Nos: A három tér min­ den rejtélye megbocsát bűnöket és eltakarja a lélek rossz tetteit . hanem bűnüket ettől az órától kezdve mindörökkön örökké nem rója fel nekik. és minden rejtélyében imádkozik. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta. és bűnözik és kihágásokat követ el. és azt mondta Máriának: . ha az ember rejtélyeket kap az Első Rejtély rejtélyeiből. Mária folytatta.Uram. megbocsátatik-e neki. Dávid azt pró­ fétálta egykor: „Boldog ember az.egykor Dávid próféta prófétált erről. hamar felfogtam minden szavadat. és így szólt: . s újra visszaesik és tizenkétszer követ el kihágásokat.

kihágásokat követtek el és hitükkel felhagytak. Végül pedig a büntetésekben megdermednek és örökre epekednek. akik a Kimondhatatlan rejtélyeit kapták. 119. bizonv mondom nektek. mivel megkapták az Első Rejtély ajándékát. és először. vagy sem? A Megváltó válaszolt. akik rejtélyeket kaptak az Első Rejtélyben. mivelhogy az Első Rejtély ajándékát kapták. másodszor és harmadszor is kihágásokat követnek el.bocsánatot nyer. Ha azonban a tizenkettedik eset után újra visszaesik és kihágásokat követ el. akkor soha többé nem bocsátanak meg neki.Uram.Uram. és így szólt: . ezután 243 . mindazoknak. öröklik-e a birodalmat. hogy minden rejtélyéhez folyamodjék. visszaesnek és kihágásokat követnek el. és így szólt Máriának: . és nem maradtak meg benne. mielőtt megbántak volna. nem talál bűnbánatot.Bizony. de visszafordultak. és így szólt: . mindazok. Mária felelt. és akkor a testet elhagyják mielőtt vétkeiket megbánták volna. FEJEZET Újra Mária folytatta. ha csak meg nem kapja a Kimondhatatlan rejtélyeit. akik az Első Rejtély rejtélyeit megkapták. melyek mindig irgalmasok és mindig megbocsátanak. ha azonban azok. és elhagyják a testet. sokkal szigorúbban ítéltetnek el minden más ítéletnél: mert az ő helyük a külső sötétség sárkánytorkának kellős közepén van.

akik megkapták a Kimondhatatlan rejtélyeit és újra elfordultak és vétkeztek és hitükkel felhagytak. mielőtt megbántak volna. ha egyszer vétkezett és megtér és megbánja. hanem mindenkor. akkor ezeknek a büntetése minden ítéletnél szigorúbb.Uram. mielőtt megbántak volna. és nem lesznek képesek bármit is tenni. és minden rejtélyében imádkozik. mindenkor bocsánatot nyer. Mária újra felelt. hányszor lesz ez az ilyeneknek megbocsátva? A Megváltó felelt Máriának. hanem kidobják őket a külső sötétségre és felemésztődnek. színlelés nélkül. és így szólt: . Ettől az órától kezdve nem fognak visszatérni a testek váltakozásához. mi történik az ilyenekkel? A Megváltó válaszolt Máriának. azok. az ítélet akkor is óriási lenne. s ezen kívül elhagyták a testet.Bizony. vagyis először jöttek volna a világra. 244 . és így szólt Jézushoz: . azt mondván: . de ha eltérnek és vétkeznek. bizony mondom nektek: Ald a Kimondhatatlan rejtélyeit kapta. mivel a Kimondhatatlan rejtélyeiből kapott ajándékba.azonban még életük folyamán megtértek és bűnbánatot éreztek. és örökké létezés nélkül maradnak. akik ezekből a rejtélyekből kapnak -. az nemcsak akkor nyer bocsánatot. ha vétkezik. És még ha újak lennének is. és a testet elhagyják.Bizony. bizonv mondom nektek: Akik megkapják a Kimondhatatlan rejtélyeit .bizony boldogok azok a lelkek. s még élete folyamán megtér és megbán. s mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak.

ha azonban továbbra is vétkezik. ő azt felelte: .Bizony.milyen gyakran bocsátanak meg ezeknek? A Megváltó felelt. sem másra. te szellemmel telt és tiszta! Ez a magyarázat. bizony mondom nektek: akik megkapják a Kimondhatatlan 245 . hanem kidobják őket a külső sötétségre. de ha megízetlenül. amit mondok nektek? Mária felelt. És újra folytatta Mária. és eltérnek és vétkeznek. és ott elmúlik. akkor nem alkalmas a testbe való visszatérésre. mivel sózzanak? Sem a földre. aki a Kimondhatatlan rejtélyeiből kap. és hitben megfogyatkoznak.bizony boldogok az ilyenek -. akkor ettől kezdve nem alkalmasak a testek váltakozásához való visszatérésre. és azt mondta: . így szólt a tanítványaihoz: . ha ezek a sorserők kényszerítő hatására újra vétkeztek és újra megbánták és minden rejtélyükben imádkoztak .Magamba ittam minden szavadat. Mária. és testüket megbánás előtt hagyják el. ezt mondván: . akik megkapták az Első Rejtély rejtélyeit és a Kimondhatatlan rejtélyeit. és kidobják a külső sötétségbe. és így szólt Máriához a tanítványok körében: . ott epekednek és örökre nincstelenek lesznek. sem másra.120. azok az emberek.Uram. azt mondtad egyszer nekünk: „Jó a só. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta. akiknek a rejtélyekbe vetett hite őszinte és igaz volt. ezt az igét mondtad: Akik megkapják majd a Kimondhatatlan rejtélyeit . Amikor ezt mondta a Megváltónak. Nos. Uram.Megértitek-e. Ami ezt illeti. akik nem vétkeztek. sem trágyának nem alkalmas: kidobják azt.Kitűnő." Ez azt jelenti: boldog minden lélek.

akik a Kimondhatatlan rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit megkapták. FEJEZET Miután a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. Ha viszont azok. így folytatta: . és az újonnan elkövetett bűnöket is megbocsátják. azok olyanok.Megértitek-e hogy mit mondok nektek? Mária felelt és azt mondta: 246 . elpár­ tolnak és vétkeznek. mert ezek a rejtélyek irgalmasok és mindig megbocsátanak. Ezért mondtam tehát egyszer nektek: ezek a rejtélyek nem csak minden bűnt megbocsátanak. hogy ezek a rejtélyek a bűnbánatot mindig elfogadják. Ezeknek a helye is a külső sötétség sárkánytorkának közepén van. Ezért azt mondom nektek: Ha az emberek. mert megmondtam. felszí­ vódnak és örökre létezés nélkül maradnak.rejtélyeit és az Első Rejtély rejtélyeit is. tudnák testük elhagyásának az időpontját. akkor azoknak mindig megbocsátanak. mint akik kihágásokat követnek el és nem tudják megbánni. és elhagyják a testet mielőtt megbántak volna. amit a lelkek kezdettől fogva elkövettek. akik megkapják a rejtélye­ ket. a sorserők azokat is vétkezni kény­ szerítik. hanem ettől az órától kezdve nem számítják fel nekik a bűneiket. de ha még életük folyamán megtérnek és megbánnak és megma­ radnak minden rejtélyükben. hogy örökre örököljék a világosságbirodalmat. akkor vigyáznának és nem vétkeznének. 121.

nagyon gondosan követtem a beszédedet. hogy megtaláltátok volna a bűnbánatot.Igen. mert királyi palástban van . akik a mindenség urai. te szellemmel telt! Ez az ige! A Megváltó folytatta beszédét a tanítványoknak: . . s akik uralkodnak a magasságban lévőkön és a mélységben lévőkön.mennyivel kevésbé lehet azok ellen tenni valamit. hogy ne halmozzatok rosszat rosszra. és mondjátok nekik: Vigyázzatok és ne vétkezzetek. aki a világ embere [e világhoz tartozik]. akiknek hatalmukban áll minden dologban úgy cselekedni. hogy az ő házába törjön. és el ne hagyjátok a testet anélkül.Hirdessétek tehát minden embernek. aki ezeket a rejtélyeket kapja! Vagy ha egy király ma egy harcost királyi palástba öltöztet és ide­ gen országba küld. így szólt a Megváltó: . teszi ezt ha úgy tetszik neki. nagy ezeknek a rejtélyeknek az irgalmassága. sőt gyilkosoknak.." Amikor Mária ezt mondta. Mária. hozzá tartozó embereknek ajándékot ad. Uram. akkor sem lehet rovására írni azokat és nem lehet ellene tenni semmit sem. Ezzel kapcsolat­ ban azt mondtad egyszer nekünk: „Ha tudná a ház gazdája. mely órában jő el a tolvaj. úgy.Kitűnő. aki megkapja a világosság rejtélyeit. mert így örökre elidegenednétek a világosság birodalmától. aki a világ embere.Uram. A Megváltó válaszolt. vigyázna. Amikor a Megváltó ezeket mondta. mennyivel inkább teheti ezt a Kimondhatatlan és az Első Rejtély. akik a Kimondhatatlan és az Első Rejtély rejtélyköntöseit viselik. és nem engedné. ha az ilyen. halálos bűnöket követ el. melyek a bűnö­ ket mindig megbocsátják. az pedig gyilkosságot és súlyos. és így szólt Máriának a tanítványok körében: . ahogyan tetszik nekik. és fiúkkal közösülő férfiaknak és más halált érdemlő bűnösöknek megbocsát. hogy mindenkinek megbocsátanak.Ha manapság egy király. Mária felelt: .

Péter. hogy odaadjuk neki a magasabb rejtélyeket. s ha erényes. végezd el a fényrejtélyt. és örökli a fénybirodalmat. elment. de az asszony nem viselkedett ehhez méltóan. megmentetted. irgalmase és kész-e megbocsátani. hogy az asszony lelkét elválassza a világosság-örökségtől. ald eljött vezekelni. hogy lássa. háromszor megkereszteltem ezt a lelket. Háromszor meg­ keresztelte. azt mondván: —Uram. a Meg­ váltó így szólt tanítványaihoz: . hogy azon gyümölcsöt keressen. mely a lelket elválasztja a fényörökségtől. Ezzel kapcsolatban példabeszédet mondtál nekünk egykor. Amikor Péter ezeket mondta. A Megváltó ezzel Pétert próbára akarta tenni. FEJEZET Ezután Jézus egy asszonyt látott. amikor azt mondtad: „Volt egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve.Megértettétek a mondottakat. megértettem a dolgok rejtélyét. így szólt Péterhez: . És a Megváltó próbára akarta tenni Pétert. ahogyan ő parancsolta nekik. a Megváltó látta. így szólt Péter: . és kész megbocsátani. És azt mondta a vincellérnek: íme három esztendeje járok gyümölcsöt keresni e fügefán. engedd meg még egyszer. akkor elvágtad a világosságbirodalomtól.122. Amikor a Megváltó ezeket mondta. irgalmas-e és kész-e megbo­ csátani.íme. hogy meglássa. de nem talált. mint ő maga.Uram. Miért is teszi a testet használha­ tatlanná? No. és 248 . amelyekben ez az asszony részesült. hogy Péter irgalmas. Végezd el ezt a rejtélyt. ha nem erényes. s harmadszorra is mél­ tatlannak mutatkozott a fényrejtélyekre. Amikor mindez megtörtént. és ennek az asszonynak a jellegét? Mária válaszolt.

amelyek meghallgatják és megbocsátják a bűneit. Mária.Bizony. ha pedig nem. azután vágd ki azt". Az első nem azért hallgatja meg. mert még egyszer megkapja. mely meghallgatja őt. hogy megbo­ csássa a bűneit. A Megváltó felelt.szabad-e testvéreimnek ennél az embernél megújítani a rejté­ lyeket. hátha jövőre gyümölcsöt terem. s ezek elfogadják majd az ő megbánását és megbocsátják a bűneit . de az a rejtély.Kitűnő. mely magasabb annál. ezután pedig újra megbánta és komolyan vezekelt . azt mondta néki: Uram. 123. hanem a kapottnál magasabb rejtélyek azok. mert ez a többieket felülmúlja. Nos. és így szólt Máriához: . bizony mondom nektek: Sem a kapott rejtély. és a második azért. és így szólt a Megváltónak: . amit először kapott. hogy megbocsássa a bűneit.Uram. te szellemmel telt. amiket kapott.nem találok: vágd ki azt! Miért foglalja a földet is hiába? Az pedig felelvén. ha valaki rejtélyeket kapott és nem mutatkozott ezekre méltónak. testvéreid csak adják meg neki az előbbieknél magasabb rejtélyeket. sem az alacso­ nyabb rejtély nem az. és így szólt Máriának: . ez az ige magyarázata. hanem elpártolt és vétkezett. hagyj békét néki még ez esztendőben.az első. míg körös­ körül megkapálom és megtrágyázom. FEJEZET Újra Mária folytatta. ezt jelenti ez. íme Uram. 249 . vagy inkább az alacsonyabb rejtélyek egyikét adják neki? A Megváltó felelt.

ezek azok. az elsőtől az utolsóig.Ald rejtélyeket kapott a második és a harmadik térben. és nem vétkezett. és nem fordult vissza. aztán elpártolt és vétkezett és istentelenül cselekedett. aki az Istenséget nem találta meg és nem ismerte el. és nem követett el kihágásokat. ha egy ember felismeri az Istenséget és kapott a fényrejtélyekből.Uram. mondván: . elhagyja a testét. és ez is istentelen bűnös. hanem csak az Első Rejtély rejtélyei és a Kimondhatatlan rejtélyei. belső térben. ahogyan tetszik neki. FEJEZET Újra Mária folytatta. amelyek meghallgatják őt és elfogadják a megbánását. annak szabad rejtélyeket kapni bármelyik térből. Mária felelt. 124. őszintén és tettetés nélkül.az bocsátja meg a bűneit. mi lesz ővele? És a Megváltó válaszolt Máriának.Uram. akkor egyik rejtély sem hallgatja meg őt. ald kétszer vagy háromszor kapott rejtélyeket a második vagy harmadik térben. melyikőjük fog többet szenvedni az ítéletekben? 250 . hogy keresse a vezeldés lehetőségét . így szólván: . és elpártol és vétkezik. Ha azonban megkapta a három rejtélyt a két térben vagy a harmadik. és így szólt: . hanem még a hitében van. mert nem vétkezett. hanem tettetés nélkül hívő állapotában van. sem a magasabbak. hogy segítsen neki a vezeklésében. és az előbbi is elhagyja a testét.és egy másik ember. sem az alacsonyabbak.

arra a büntető ítéleteknél szenvedést mérnek és nagy fájdalmakat és elítéléseket. és így szólt Máriához: . attól többet kívánnak. Ez a szavaid magyarázata. Mert akinek sokat adtak. majd lelkek jönnek a világba sok körforgásban. hogy majd megkapják a következő fordulatban [megtestesülés­ nél]. akinek van füle. hogy ald az Istenséget felismerte és a világosság rejtélyeit megta­ lálta. Ald pedig nem tudta. bizony mondom neked: aki az Istenséget felismerte és a fényrejtélyeket megkapta és vétkezett és nem tért meg. fényemberemnek van füle. mert azt remélik. amit mondtál. és akire sokat bíztak. Ezzel kapcsolatban egykor példabeszédet mondtál nekünk: „Amely szolga tudta az ő urának akaratát." . mint ald Istent nem ismerte. hogy nem sikerül nekik megkapni a rejtélyeket? 251 . Amikor a Megváltó ezeket mondta. ha a hit és a rejtélyek megnyilvánultak. és nem végezte el.Uram. és büntetésre méltó dolgokat cselekedett. és én megértettem egész igédet. azt jelenti.Uram. és azt mondta a Megváltónak: . kevesebbel büntettetik. Uram. és elmulasztják a rejtélyek átvételét. FEJEZET Mária újra beszélt. Uram.Ez.A Megváltó újra felelt. azt sokkal keményebben ítélik el. így szólván: . melyek sokszorosan nagyobbak az istentelen és vétkező emberénél. de vétkezett.Bizony. Nos. nem áll-e fenn annak a veszélye. attól sokat követelnek. sokkal büntettetik meg. Mária vetette magát eléje. 125. az hallja. ald Istent nem ismerte fel.

A hit és a rejtélyek azokban a napokban még jobban megnyilvánul­ nak. hogyan tanítottam. hogy majd sikerül elérnetek a rejtélyek meg­ szerzését. sem nem jön ki onnét. Mert az emberiség már csak a tökéletes lelkek száma teljesülésének időpontjáig létezik. és befejeződött az Első Rejtély rejtélye. És ettől az órától kezdve senld se megy be. Az ilyen emberek nem tudják. mert a tökéletes lelkek száma teljes lett. és úgy találják. És ennél a világba való visszatérésnél lesznek néhányan közöttük a mai időkből is. és a világosság kapuihoz jutnak. hogy a világosság kapuit bezártam. akkor én bezárom a vilá­ gosság kapuit. A tökéletes lelkek számának tel­ jessé válásánál meg fogják találni a fényrejtélyeket és megkapják azokat. ha a következő fordulatban világra jöttök. és ettől az órától kezdve lehetetlen bárkinek is bemenni vagy onnan előjönni. És sok lélek jön elő a testek kicserélésének körforgásaiban. ami az Első Rejtély teljesülését és a mindenség ismeretét jelenti.A Megváltó felelt. Vagyis Én vagyok ez a rejtély És ettől az órától fogva senki se mehet be a világossághoz. hogy a tökéletes lelkek száma teljes lett. ami miatt a mindenség keletkezett.Hirdessétek ki az egész világnak. sem nem jön elő onnan. hogy az eonok és a függönyök (szféraátmenetek) és az égboltok és az egész föld és minden benne lévő anyag abban megtisztuljon. és mondjátok az embereknek: Azért küzdjetek. Mert amikor a tökéletes lelkek száma teljes lett. És úgy találják. mielőtt tüzet vetettem a világra. és azt mondta tanítványainak: . hogy a világosság rejtélyeit ezekben a nehéz időkben megkapjátok és bemenjetek a világosságbirodalomba! Ne hagyjátok napjaitokat leperegni. Ezek a lelkek 252 . akik hallottak engem. vagy egyik fordulatot a másik után annak reményében. mikor telik be a tökéletes lelkek száma.

ti. nem tudom. Távozzatok tőlem a külső sötétségre. azt mondván: Ó. honnét valók vagytok ti. Nos. és te tanítottál minket az utcáinkon. Ezért tehát hirdessétek az egész világnak. Amikor a Megváltó ezt mondta.Uram. hogy ezekben a nehéz időkben megkapjátok a világosság rejtélyeit.aztán a világosság kapuit zörgetik majd. amit mondtál. honnét valók vagytok. és minden szót megértett. felelvén. És ettől kezdve a külső sötétségre mennek. azt mondom nekik: mondom nektek. nyisd meg nekünk! És én. nehogy a fénykapu előtt hagy­ janak ácsorogni és a külső sötétségre vessenek titeket. hogy lemondjatok az egész világról és minden benne lévő anyagról. felelvén. . Itt hiányzik egy hosszabb rész az eredetiből. hogy megkapjátok a világosság rejtélyeit. amiket mondtál: Azon fáradozzatok. amelyben Lukács 13. hogy örököljétek a világosságbirodal­ mat. és mondjátok nekik: Azért küzdjetek. Uram. Nos. azokat illetően. akik mostanig hamisságot cselekesztek.És én. .Akkor kezdik mondani: a te rejtélyedből kaptunk és a te egész tanodat teljesítettük. Ezt Jézus felelete követte Mária dicséretével. ahol lesz sírás és fogcsikorgatás. hanem a lelkem is hallotta.. az hallja. 253 . nemcsak a fényemberemnek van füle. újra Mária vetette magát eléje.. mielőtt a tökéletes lelkek száma teljes lett. azt mondván: .24-gyel szembesí­ tettek. akinek van füle. azt mondom nekik: nem tudom.

amelyik a második kamrában van. az fekete bikafejű.126. 254 . És az archon. farka a szájában van. és körülveszi a vilá­ got. vagyis hány büntetőhely van benne? És Jézus felelvén. És az archon. az vadkanfejű. az keselyűfejű. ezt mondván Jézusnak: . mint valami nagy sárkány. az krokodilfejű.Milyen a külső sötétség. És az archon. és minden kamrában egy archon. És az archon. neve az ő helyén Marchur. az kígyófejű. és minden jég a sárkány torkából jön. És az archon. Ez az. neve az ő helyén Luchar. az medvefejű. amelyik az ötödik kamrában van. FEJEZET És újra Mária folytatta. és az archonok arca különböző. amelyiknek neve az ő helyén Enchthonin. amelyik a hetedik kamrában van. neve az ő helyén Charachar. Tizenkét hatalmas kamra [büntetőtér] van. melynek farka a saját szájában van. amelyik a negyedik kamrában van. amelyik a harmadik kamrában van. És az archon. ez a sötétség az egész világon kívül van.A külső sötétség olyan. És ebben sok törvényszék van. amelyik a nyolcadik kamrában van. az farkasfejű. aki az első kamrában van. Az első archon. neve az ő helyén Achrochar. És az archon. azt mondta Máriának: . neve az ő helyén Lamchamor. amelyik a hatodik büntetőtanácsban [kamrában] van. neve az ő helyén Archaroch. az macskafejű. mint minden por és hideg és a különböző betegségek is. neve az ő helyén Laraoch.

az sárkánykígyó[baziliszkusz-] fejű. Mária Magdaléna felelt. a világosság oltalmazója és az Első Rejtély követe küldött ki őrnek a sárkány fölé. és mindegyiknek hét. macskaarcú feje van. azt mond­ ván: . hogy az. aki fölöttük van. és mindegyik óránként változtatja az arcát. FEJEZET Amikor a Megváltó ezeket mondta.És az archon. amelyik a kilencedik kamrában van. 127. az ő helyén Chremaornak nevezik. A nagyot pedig. És a tizenegyedik kamrában is sok archon van. úgy hogy a külső sötétség sárkányának tizenkét tere [kamrája] van. És a tizenkettedik kamrában nagyon sok archon van. az Xarmaroch. és tereinek archonjai ne ellenkezzenek. neve az ő helyén Archeoch. az ő helyén Rocharnak nevezik. A tizenkét kamrának [térnek] ezek az archonjai vannak tehát a külső sötétség sárkányában. Ezen kívül mind a tizenkét kamrának van egy felfelé nyitott kapuja. és a nagyot. mindegyiket az ítéletnek megfelelően. és mindegyiknek hét sárkányfeje van. Amelyik pedig mindegyik fölött áll.Uram. akit Jeu. És minden térnek [büntetőtanácsnak] a kapuját egy angyal [hírnök] őrzi. amelyre rászolgált? 255 . a lelkeket tehát a tizenkét kapun át vezetik oda. s mindegyiknek egy felfelé nyitott kapuja. aki fölöttük van. És mindegyikőjüknek minden órában más a neve. és mindegyik­ nek hét farkasarcú feje van. És a tizedik kamrában egy csomó archon van.

Mária felelt. meg a férfiak. hanem makacsul bűneikben maradtak. így vezetik tehát azokat a lelkeket a külső sötétségbe. mely ezeken a helyeken van. mindezeket a lelkeket tehát a sárkány farkából a sárkány torkába és a külső sötétség tereibe [büntetőhatározataiba] vezetik. És ez a tizenkét név külön­ böző. vagyis akik a mindenkori szférában a nekik rendelt körforgásokat befutották vezeklés nélkül. Ilyen tehát a külső sötétség.A Megváltó így válaszolt Máriának: . vagyis a sárkány Amikor a Megváltó ezeket mondta. vagyis a világmindenség feltárna- 256 . a sárkány farkának torkába vezetik. mely kint visszamaradt. minden név az egyik tér kapujának felel meg. akik a hazug tanban vannak.Ezeken a kapukon át egyetlen lelket sem vezetnek a sárkányba. akkor a sárkány a saját szájába teszi a farkát. meg az óriási tűzben. valamint minden lel­ ket. Hanem azokat. de egymásban vannak. Ezeket azonban a mindenség magyarázatánál mondom el nektek. meg azokét. hanem az erre a helyre vezetett lelkek tönkre is mennek a nagy hidegben és jégesőben. és bezárja őket. úgy hogy aki az egyik nevet mondja. az istentagadók lelkeit. azt mondván: . az mindet mondja. ha életük folyamán nem jöttek rá a bűnbánatra. akik a hazug tant tanítják.Ennek a sárkánynak a büntetései tehát minden más ítéletnél rette­ netesebbek? A Megváltó azt mondta Máriának: . Ezen kívül ezek a lelkek a világ feloszlatásánál. Ha pedig ezeket a lelkeket a külső sötét­ ségbe.Nemcsak kínosabbak minden más büntető törvényszék ítéleténél. akik férfiakkal közö­ sülnek. és minden szégyenteljes és istentelen és istentagadó és gyilkos és házasságtörő és méregkeverő lelkét. És a külső sötétség sárkányának tizenkét eredeti neve van a kapuin.

és ne haragudj rám. hogy megint kérdezlek. Mostantól fogva határozottan megkérdezlek minden dolog felől. tűrd. hogy gyak­ ran zaklatlak. És a középső úton lévő archonok ítélőszékeinek tüze kilencszer égetőbb a nagy káosz büntető tüzénél. FEJEZET Amikor a Megváltó ezt mondta. és megcsókolván azokat. mert ítéleteik rettenetesek! Mária lépett elő.Jaj a bűnösök lelkeinek! Nos.Uram. azt mondván: .Bizonv mondom nektek: az alvilág tüze kilencszer égetőbb az emberiségénél. hol forróbb a tűz. és minden tanítvány felkiáltott: . Mária összecsapta a kezét. És a nagy káosz büntetéseinek tüze kilencszer tüzesebb az alvilág tüzénél. és sírva kiál­ tott fel. 128. Uram. ő. az emberiség területén. És a külső sötétség sár­ kányában és minden büntetőtanács terében lévő tűz hetvenszer hatalma­ sabb a középső út minden archonjának büntető törvényszékénél. így szólt: .Jaj a bűnösöknek. Mária felelt. leborult Jézus lábaihoz.dásánál a nagy hidegben és a rendkívül hatalmas tűzben megsemmisülnek és örökre létezés nélkül lesznek. A Megváltó válaszolt Máriának: 257 . vagy az alvilágban? A Megváltó felelt Máriának: .

és nem volt képes a bűnbánatra. vagy egy bűnös ember befejezte az ő fordu­ latait a testek váltakozásában és nem bánta meg. hogy vétkezett és meg­ érdemelte a külső sötétséget.Kérdezz bármit. amit akarsz. akkor azt mondjátok: Ennek és ennek az embernek a lelke. s mi pontosan tudjuk róla. aldre a szívemben gondolok. amiért is meg­ érdemelte a külső sötétséget.Uram. örökölje a fénybirodalmat. vezettessék ld mind­ egyikből! És ha alakváltozásai fordulatainak kiszabott számát teljesítette. felszálljon és örökölje a fénybirodalmat? A Megváltó válaszolt és így szólt Máriához: .. bárhol is legyen a külső sötétség büntetőhelyein. Mária felelt. holott az ő teste változtatásainak körforgását befejezte. mely a bűnöket mindig megbocsátja. és az ő havában [hónapban] taszítsa le egy tisztességes testbe. és nem jutott el a megbánáshoz. vezettessék a világosság Szüze elé! És a világosság Szüze pecsételje le őt a Kimondhatatlan pecsétjével. úgy hogy meg- 258 . és azt mondta: . és van egy rokona.Ha egy bűnös megérdemli a külső sötétséget vagy más büntetést. aki istentagadó. És ha ezt a rejtélyt elvégeztétek. és én megnyilvánítom azt neked pél­ dázatok nélkül. és elhagyta a testét. vagy a sárkány más büntetéseiben. hogy megmentsük a külső sötétség sárkányának büntetéseitől és tisztességes testbe kerüljön. s ha elhagyja a testét és a külső sötétséghez vezetik. ald minden bűnt elkövetett. akkor végezzétek el rajta a Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét. ha egy jó ember minden rejtélyt elvégzett. mely megtalálja a fényrejtélyeket. hogy megtalálja a fényrejtélyeket. és felemelkedvén. és tisztességes testbe akarjátok tétetni. és semmi hasznosat sem tett. vagy a külső sötétség más büntető határo­ zatainak tereiben. mit tegyünk érdekében. vagy valakije. hogy megtalálja a világosságbirodalom rejtélyeit. megjavuljon. ti pedig kívánjátok őt kivétetni a külső sötétség büntető törvényszékeiből.

és elviszik az első Megváltó rendjeibe. Ezt kell mondanotok. akár a sárkány ereszti el. bárhol is legyen. és az ő havában gyorsan egy tisztességes testbe dobatja le. és ezt a lelket elereszti. És akkor is. És a világosság Szüzei megpróbálják ezt a lelket. és pecsételjék le a Kimondhatatlan jelével. és megkeresztelik a keresztelőikkel. megadják neld a szellemi kene­ tet. akár az archon-ítéletekben van: szóval Melkhisédek szolgái minden területről elviszik. 259 . mely a fénykincsben van. és örökölje a fénybirodalmat. és vezessék el őt a világosság rendjeihez. mert befejezte a körforgásait. bizony mondom nektek: Melkhisédek kiküldöttei gyorsan elrabolják őt. Ha ez a lélek a fordulatainak számát elérte. és a közép területéhez viszik a világosság Szüze elé. bárhol is van. ha az archon-ítéletek valamelyikében lenne. akkor vezettessék ez a lélek a világosság hét Szüze elé. És a világosság Szüze megvizsgálja őt. akkor a világosság Szüze nem hagyja őt megbüntetni. elvezetik a világosságkincshez. És amikor befejezte a testek változtatásának fordulatait. és a világosság utolsó rendjébe teszik minden tökéletes lélek feltámadásáig. mely megtalálja majd a világosság rejtélyeit. akiket a keresztségekhez rendeltek. Ha pedig még nem végezte volna el a lélekváltozás vagy a testek cseréjének fordulatait. ha a rejtélyt elvégzitek.javulván felszálljon. megjavul és felemelkedik a világosságbirodalomba. és látja a Kimondhatatlan birodalmának jelét ezen a lelken. És ha készülnek a jobb oldaliak területének függönyeit elvonni. akkor a külső sötétség sárkánya őnála kihúzza a farkát a szájából. És adják meg ennek a léleknek a keresztségét. akkor ezt a lelket újra megtisztítják. akkor a világosság Szüze lepecsételi őt egy kitűnő pecséttel. hanem átadja őt a világosság hét Szüzének. Bizony mondom nektek: Ha ezért a lélekért imádkoztok.

mely megjavul és öröldi a fénybirodalmat. hogy Mária felelt. hogy akik a Kimondhatatlan rejtélyeiből vagy az Első Rejtély rejtélyeiből kapnak. felelvén. és tisztességes testbe taszíttassanak. akkor az ilyen lelkek nem képesek áthatolni a területeken. és testüket elhagyják. míg a vilá­ gosság Szüze elé nem vezették őket. mert a rejtélyt nem maguk végezték el. hanem Melkhisédek megbízottai követik és vezetik őket a világosság Szüze elé. A Megváltó. amikor a Megváltó ezeket mondta a tanítványainak. akkor testük elhagyásánál fénysugarakká és világosságáramokká válnak. azt mondván Jézusnak: . 260 . és áthatolnak minden területen. mielőtt megbánáshoz jutottak volna. míg el nem érik örökségük területét.Uram. azt hallottam tőled. azok fénysugarakká és világos­ ságáramlattá válnak. Ha azonban bűnösök. vagy a világosság utolsó rend­ jébe vitetik. és áthatolnak minden terü­ leten.Ha a rejtélyt még életük folyamán kapják. hogy az megváltsa őket minden büntetéstől. És olykor az archonbírók szolgái sietnek fogadni és egymásnak átadni ezeket a lelkeket. míg el nem jutnak örökségük helyére. FEJEZET Az történt azután. és elvégzitek értük a Kimondhatatlan rejtélyét. azt mondta Máriának: .129.

és ennek az embernek nincsen segítője a világon. hogy elvégezze neki a Kimondhatatlan rejtélyét. amelyben volt. amely ebben a helyzetben lesz. hogy őt a külső sötétség sárkányának közepére vitték elkövetett bűnei miatt. sem olyanja. FEJEZET Mária folytatta. A nega­ tív által az archonok sors-kerekéhez kötve marad. és az elemek kényszere alatt újra vétkezik miután a rejtélyek hatása elmúlik. mivelhogy ő bántalmakat és üldöztetéseket szenvedett el az egész istenségben. És légy irgalmas minden lélekkel szemben. mielőtt újra vezekelt volna. azokból. ha egy ember megkapta a világosság rejtélyeit. és ezen kívül ez az ember hanyag volt és nem imádkozta az imát. Megváltó. Mert te vagy a kulcs. és eljött az idő. mely megnyitja a mindenség 261 . ameddig a rejtélyek érvényesek. ó. Mivel hanyag volt és nem imádkozta az imát.130. és ez az ember elhagyja a testét. Amikor a testét elhagyta.Uram. te. mielőtt újra kapott volna rejtélyeket azokon a rejtélyeken belül. hogy megmeneküljön a külső sötétség sárkánya büntetéseitől? Ne hagyd el őt semmi esetre sem. hogy egyik rokonunk se jusson ilyen helyzetbe. külső térben vannak. ami által ezt a lel­ ket a külső sötétség sárkányának torkából elvinnék és a fénybirodalomhoz vezetnék. mi pontosan tudtuk. szánj meg minket. amelyeket már megkapott. mit lehet tenni őérte. akkor Uram. amelyek a bűnbánatot újra elfogadják és a bűnöket megbocsátják. ald irgalmas lenne. és ez az ember folyamatosan kap a már megkapott rejtélyek keretén belüli rejtélyeket. amely az általa felvett táplálékokból eltávolítja a negatívot. Uram. amelyek az első. Nos. mely elveszi a gonoszt a lelkekből és megtisztítja őket. és így szólt a Megváltóhoz: .

az egész sárkány felindul és nagyon megrendül. ha az angyalok [hírnökök] tizenkét neve rejtélyének egyikét ismerik. azt. azután pedig vétkeztek. Uram. az ajtaja megnyílik felfelé. az Első Ember elé. míg még élnek és a földön vannak. Jeu. vagy még egyáltalán nem végeztek el valami rejtélyt. amit mondott. és a te rejtélyed foglalja magában mindet. adakozz nekik kegyes adományt a te jósá­ godból és nyugtasd meg őket irgalmasságodban! Amikor Mária ezeket mondta.kapuját. És amikor az archon a lelket kidobja. ha befejeztem a mindenség részletes magyarázatát minden irányban [befelé és kifelé]. az első paran- 262 . az Első Ember követei [angyalai]. a Megváltó nagyon boldognak dicsérte őt amiatt. ha aztán alakváltoztatásuk fordulatait befejezték. és ennek a térnek az archonja ezeknek az embereknek a lelkét kiveti a külső sötétség sárkányából. hogy Jeu elé. irgalmazz az olyan lelkeknek! Ha a te rejtélyeidet csak egy napon is felhívták és igazán hittek benne tettetés nélkül. odasietnek és megragadják azt a lelket. amelyben ezek az emberek vannak. és a testet elhagyják újabb vezek­ lés nélkül. amelyiket megadok nektek. mivel megtalálták a sárkány nevének rejtélyét. Tehát. amikor a nevet kimondják. és először megkapták a fényrejtélyeket. És akik a külső sötétségsárkány tizenkét neve egyikének rejtélyét megtalálják. Tehát.Az ilyen helyzetben lévő embereknek még életük folyamán adjátok meg a külső sötétségsárkány tizenkét büntetőkamrája egyik nevének a rejtélyét. és a fordulatokban és a sárkány büntetéseiben maradnak. akik ennek a helynek a terét őrzik. ezek tehát. és a külső sötétség sárkánya büntetéseinek kellős közepére vezetik őket. amikor a sárkány büntetőhelyeinek egyikében vannak. s ha egyikőjük nevét kimond­ ják. és nagyon gyengéden szólt hozzá: . Uram. még ha nagyon bűnösök is. akkor abban az órában. és a térségnek. és bezárja a mindenség kapuját.

akkor Jeu kézbesítői [emlékeztetői] maguknál tartják őket. amely megtalálja a fényrejtélyeket és örökli a fény­ birodalmat. de nem viszik az örökség rendjeibe. és egy jó testbe nem helyezik majd. Ha viszont Jeu úgy találja. így szólt tanítványaihoz: . de nem adnak nekik szellemi kenetet. A hamis mammon pedig ld lenne más. amikor a fénykincs függönyeit félrevonják. befogadjanak titeket az örök hajlékokba. amit egyszer példázatban mondtál nekünk: Szerezzetek magatoknak barátokat még a hamis mammonból is. Ha testváltozásai fordulatainak száma még nem teljes. hogy mit beszélek? Mária felelt. mert a Kimondhatatlan pecsétje nincsen rajtuk.csolat követe elé vigyék. akkor Jeu megszánja és a világosság hét Szüze elé viszi őket. Mert a külső sötétségbe dobott lelkeket tilos újra a világra hozni. mint a külső sötétség sárkánya? A szavak azt jelentik: ald a külső sötétségsárkány egyik nevének rejtélyét 263 . Úgy találja. És abban az időben. s hogy a Kimondhatatlannak jele nincsen rajtuk.Uram. hogy amikor ez rátok ront. hogy befejezték a fordulataikat. és a kincs világosságába állítják őket. Amikor a Megváltó ezeket mondta. újra teljesen megtisztítják ezeket a lelkeket. megint rejtélyeket adnak nekik. És Jeu. az Első Ember [a fő-manasz] megnézi és megvizsgálja a lelkeket. De megmentik őket minden büntetéstől.Megértettétek. s nem szabad őket újra a világra vinni. ezek arra vonatkoznak. míg el nem végzik értük a Kimondhatatlan rejtélyét. és tilos újra a világba vinni őket. Ezek megkeresztelik a keresztségükkel. hogy fordulataikat befejezték. és a fénykincs utolsó rendjébe viszik őket. és ezek a lelkek meg lesznek mentve minden ítélőtörvényszéktől. És a fénykincshez vezetik ezeket a lelkeket. külön helyen a mindenség feltámadásának időpontjáig. és így szólt: .

akik az embert vétkezni kényszerítik. felelvén. ki kényszeríti az embert vétkezni? A Megváltó felelt. Vagyis ha a nap az ő sugarait magához vonzaná. hogy az embert vétkezni kényszerítsék? 264 . így szólt a Megváltóhoz: . újra folytatta Mária.Uram. így szólván: . No. a föld nem lenne képes elviselni a sárkányt az ő igazi formájában.Uram. akkor a sötétség függönyként lóg a nap előtt. a külső sötétség sárkánya eljön-e erre a világra. amennyiben visszamarad a külső sötétségben és testváltoztatá­ sainak fordulatait befejezte. így szólt Máriához: .A sorserők archonjai azok. a sárkányt nevén nevezi. felelvén. még egyszer megkérdezlek. Uram. 131. Amikor a Megváltó ezeket mondta. A Megváltó újra válaszolt. FEJEZET Újra Mária beszélt. Uram. tiszta! Ez az ige megoldása.Uram. ha azonban a nap a föld alatt van. Ez a beszéd. eltakarja a sárkány sötét­ ségét. mint a füst. te szellemmel telt. Mária. vagy sem? A Megváltó. felszáll a sötétségből és felvétetik a fénykincsbe.felismeri.Amikor a nap világossága a föld fölött van. hanem a föld feloszlana és tönkremenne. és így szólt a Megváltóhoz: . és ne titkold el előlem.Kitűnő. leszállnak-e az archonok a világba. így szólván Máriához: . akkor megmenekül. és így szólt Máriának: . és a sötétség lehelete a világba jön éjszaka.

És az eonok nagy sorshatal­ mának öt nagy archonja és a napkorong archonja meg a hold archonja belefúj ebbe a lélekbe. Tehát a mindenség magyarázatánál megmondom nektek. Amikor még az első parancsolatba akartam dobni. hogyan készülnek. És megmondom nektek mindazoknak a nevét. hogy a lelkeken kívül maradjon az Első Rejtélv határozata szerint. amely a világosság Szüzének területével átellen­ ben van. azon a területen. akkor tehát ennek a főterületnek az archonjai a régi léleknek a feledés kelyhét adják a gonosz vetéséből. hanem benne marad. És megmagyarázom nektek. hogy leszállnak a világba. különválasztva és saját erejéből létezve. ahogyan kezdettől fogva parancsoltam neki. 265 . hogyan készült az ellenzékszellem és a sors. akik a lelket csinálják. És ez az erő minden tekintetben hozzáigazodik a lélek fajtájához és hasonlít rá. megparancsoltam neki. ahogyan rendeltetett. hogy ki mindenki csinálja a lelket. vagy melyik archon csinálja őket. ame­ lyek az erőre és a lélekre vonatkoznak. akkor a nagy sorshatalmak archonjai. amelyet Ádámász birodalmának neveznek. és a léleknek milyen különböző tulajdonságai vannak. A lelken kívül nem létezhet. És erőmnek ez a része benne marad a lélekben. Hanem ha egy régi lélek őáltaluk újra készül a Földre lejönni. hogy a lélek mindig kutasson a világosság művei után a magasságban. amelyet az utolsó Segítő dobott a keverékbe.A Megváltó azt felelte Máriának: .Nem úgy van. hogy milyen a szerkezetük. és belőlük az én erőmnek egy része jön ki. megmagyarázom nektek. hogy a léleknek tudatot adjon. Azért tehát a mindenség megnyilvánításánál ezeket a szavakat. akik az eonok főterületein vannak.

s így a testek változtatásánál mindig az ő uralmuk alatt marad- 266 . hogy a lelket mindig kényszerítse. és a lélekhez legyen kötve. és megmagyarázom nektek az emberek és a madarak és az állatok és a hüllők lelkének fajtáját. és belőlük az én erőmnek egy része jön. mely a világba jön. hogy a lélek megállja a helyét. hogy a lélekről beszéljek veletek. amellyel az archonok az ellenzékszellemet kötik a lélekhez. És mindez után megmagyarázom nektek. ahogyan mondtam: az eonok nagy sorshatalmának öt nagy archonja. és az ő archonjaik fajtáját is. ahogyan mondtam nektek. miután megtisztult és tiszta lett. És ennek az erőnek ez a része benne marad a lélekben. hogy a lelket ellenőrizze. meg a napko­ rong archonjai és a hold archonjai belelehelnek ebbe a lélekbe. amely a lelket a lélek testeiben a világon alkotja. Ide hallgassatok tehát. Mindezt megmondom nektek majd a mindenség megnyilvánításánál. hogy ti min­ den ismeretben tökéletesek legyetek majd.És megmondom nektek a lélek nevét. És megmagyarázom nektek minden lélek fajtáját. És megmondom nektek minden kötelék nevét. hogy a lélek magát állandóan szen­ vedélyekbe és helytelen tettekbe sodorja. És megmondom nektek minden dékán nevét. és megmondom nektek a sors nevét. hogyan alkotnak lelkeket. hogy ezek miért történtek. És meg­ mondom nektek. És megmagyarázom nektek minden lélek típusát. hogy ez a lélek mindig őket szolgálja. mint valami köpenyt. mielőtt megtisztult volna. amelyek a világba küldik őket. És ők az ellenzékszellemet a lélek köré terítik. És megmondom nektek az ellenzékszellem nevét. És az archonok a lélekhez kötik azt az ő pecséteikkel és kötelékeikkel és hozzápecsételik. ezen kívül pedig megmondom a nevét.

ha szüleink az archonok. az eredethez [első kiindulóhoz]. amiket mondott. az archonokat. FEJEZET Amikor azonban a Megváltó ezeket mondta. hogy fel­ oldozza az ellenzékszellem minden kötelékét és minden pecsétet. 267 . hogy örökre az Első Rejtély gyermekeivé tegyelek titeket! 132. anyját. Saloménak megmagya­ rázzam a szavakat. Ezért hoztam tehát a rejtélyeket a világba olyan módon. és Mária így szólt a Megváltóhoz: . az archonoktól eloldozzák és tiszta világossággá teszik és felvezetik Atyjukhoz. bizony meghal. miért van Mózes törvényében. Nem megmondta-e tehát a törvény? Amikor Salomé ezeket mondta. Azt mondtam tehát akkor: hagyjátok el a szüleiteket. nem jön és nem követ engem. az Első Rejtély birodalmába örökre. hogy a lélek minden bűnben és a világ minden vágyában maradjon. És ők [az archonok] a lelket hozzápecsételik [az ellenzékszellemhez. az nem méltó énhozzám. hogy testvéremnek. Ezért mondtam egyszer nektek. szüleiktől. felbuzdult a fényerő Mária Magda­ lénában. utánzóhoz]. Azokat a rejtélyeket. parancsold meg. amely a lélekhez van kötve. hogy aki elhagyja apját és anyját. hogy aki nem hagyja el apját. és így szólt: . Salomé sietett előre. amelyek a lelket megszaba­ dítják.jon.Uram.Uram.

mert ezek az archonok fiai és azokból jönnek elő. ellenlábasát] a lélekkel. hogy amikor a Megváltó ezt hallotta Máriától. Salomé. nehogy a lelket állandóan megingassa. aki az embereket vétkezni kénysze­ ríti. az bizony meghal". áldottnak nevezte őt. hogy: Amikor a lélek a testet elhagyja. ki az. testvérem Salomé. add meg Saloménak e szavak magyará­ zatát.Megparancsolom. az nemcsak meg­ hal.Testvérem. üdvözölte. sem a testtel. 268 . sem az ellenzékszel­ lemmel kapcsolatban nem mondta. és minden törvény­ széken megvádolod a hely szerint. dicsérte őt és boldognak mondta. Mária. nos. amikor mindenféle bűnöket és helytelenségeket követtet el vele. mivel hozzá tartozol. hogy „aki atyját és anyját elhagyja. Amikor a Megváltó Mária szavait hallotta. hogy engem is olyan értel­ messé tegyen.A Megváltónak megvan az ereje ahhoz. s ami ma a fényember bennünk. mely a Megváltóból jött. a törvény ezt nem a lélekkel. és így szólt Máriához: . és azt mondta: . felelt Máriának. A törvény továbbá azt mondta: Ald a Megváltón és az ő rejtélyein [a szülein] kívül marad. hanem a pusztulásnál tönkre is megy Amikor Mária ezt mondta. és így szólt a tanítványok körében: .Az történt. Salomé hozzá fordult. Mária. amelyen bűnöket követtettél el vele. Hanem a törvény ezt az erőnek mondta. Amikor a Megváltó ezt mondta. Mária Saloméhoz sietett.Halljad tehát. mint amilyen te vagy. és így szólt hozzá: . ne rázkódtasd meg. Az archonok tehát összepecsételik az ellenzékszellemet [ellenfelét. ami szavaidat illeti: az áll Mózes törvényében. majd felelt. Ezen kívül megparancsolják az ellenfélszellemnek. szintén üdvözölte.

így parancsolják meg szolgáiknak. és feloldjon minden pecsétet és köteléket.hogy minden törvényszéken megbüntessék. Az ellenzékszellem a lélek külseje. Azután pedig vidd a világosság Szüze elé. az erőkeverék pedig a belseje. hogy helytállhassanak. és tegyétek a lélek köré az ellenzékszellemet. aki őt újra a körforgásba küldi. hogy helytállhassanak. számunkra és számodra idegen lett. és ismeri a hely apológiáját. és minden pecsétet és köteléket felold. azt mondván: Ez az a típus. Ha azonban a te kötelékeid és pecséteid rejtélyeit és a területek apológiáit nem mondja. Ha viszont a rejtélyeket kimondja. És az archonok parancsot adnak a szolgáknak. mivel hogy a magasságban a világosságból valókhoz tarto­ zik. Az eonok nagy sorshatalmának archonjai a lelket átadják az ellenzék­ szellemnek: és az archonok előhívják eonjaik szolgáit. amiket tétettél vele. háromszázhatvan­ ötöt. akkor hagyd őt [a lel­ ket] kimenni. mely mindkettőt támogatja. és így lehetetlen legyen neki a magasságba a világossághoz menni. de az erő az. úgy hogy a lelket belefektetik az 269 . amellyel téged hozzákötöttünk. nehogy kimondja a rejtélyeket. és megérkezik. Azt mondják nekik: Helyezzétek az erőkeveréket. a lélek esszenciáját mind­ egyiken belülre. Vezesd el a büntetésekhez. Szóval megparancsolják az ellenzékszellemnek: Egyetlen órára se rendítsd meg a lelket. és vádold meg minden törvényszéken a bűnök alapján. és átadják neldk az egymáshoz kötött lelket és ellenzékszellemet. mert ez tartja egyenesen őket. amelyet a világi anyagtestbe kell helyeznetek. míg a lélek maga mindkettőben van. Ettől az órától kezdve nem fogod tudni megragadni. hanem vissza kelljen térnie a testek váltogatásához. ragadd meg őt és ne ereszd ki.

a lelket és az ellenzékszellemet le a világba és öntik ki a középső archonok világába. akiknek titokban jelt adtak. mely a világ anyagtestére van bízva az ő testének anyagában. A szolgák a két részt egy­ máshoz vezetik. míg meg nem öleti a számára elrendelt halállal. akkor a szolgák rejtet­ ten kényszerítik őket. abba a részbe. És a férfiben lévő ellenzékszellem ahhoz a részhez megy.ellentípus testébe. Mindezt meg fogom magyarázni nektek. viszi ezt. a végzettel. hogy ott lakozzék. megtartják az asszony testében negy- 270 . ha az archonok szolgái az egyik részt a férfiba nyomják. minden lélek fajtáját. És ebben az órában az archonok 365 szolgája bemegy a nő testébe. A közép archonjai felülvizsgálják az ellenzékszellemet és a sorsot is. a másik részt meg a nőbe. Nos. hogy egyezzenek egymással e világ módjára. ha emberek vagy ha madarak vagy házi­ állatok vagy vadállatok vagy hüllők vagy valami más fajták ezen a világon. és hogy hogyan mennek be az emberekbe. amit eszik meg iszik. egy részt meg a nőnek a világi táplálékon keresztül vagy a lélegzeten keresztül vagy a vízen keresztül vagy egy ötleten keresztül. hogy beléjük küldik ezt. És ezen minta szerint viszik az archonok szolgái az erőt. továbbá a szolgák visszatartják a vért az asszony minden táplálékából. Megmagyarázom majd nektek a jellegüket. Ez az úgynevezett moira vezeti az embert. ahogyan mondtam nektek. mely a romlás magjának van átengedve. Majd mindezt kétfelé osztják. aztán keresnek egy férfit és egy nőt a világon. Ezt megmondom nektek a mindenség megnyilvánításánál. és hogy hogyan mennek be a testbe. És egy részt a férfinek adnak. amelyet aztán felvesznek. amelvet a nagy sorshatalom archonjai kötöttek a lélekhez És a szféra szolgái összekötik a lelket és az erőt és az ellenzékszellemet és a sorsot. akkor is ha nagyon távol vannak egymástól. és belenyomja a nő méhébe. úgy.

mert a sors ezekkel nem lesz összekeverve. a plazma [alko­ tás] teste koponyájának közepén pecsételik le. a plazma agyába. lepecsételik a plazma [képződmény] koponyájának bal felében. És a napot. a jobb kézbe pecsételik. hanem kíséri és követi őket. a fej közepébe és a képződmény szívébe [legbelsejébe] pecsételik. Meg fogom nevezni nektek a dékánokat. amikor a testet befejezték. amelyen az archonok ezt átadták nekik. És ezután behívják az erőkeveréket a lélekbe. amelyen a lélek előjött az archonokból. És a napot. És a napot. amelyen a tagjait [részeit] képezték ki és a lélek számára beosztották. amelyen beköltöztek az asszony testébe . Ezután pedig a szolgák az archonoktól kapott minden pecséttel egy­ máshoz pecsételik őket.ven napig is. mely aztán belül van. Ezután a lelket hívják be. Negyven nap után még harminc napot töltenek azzal. amelyen az archonok az erőt fújták bele a testbe. képződmény] bal kezébe pecsételik. És azt a napot. És lepecsételik azt a napot. hogy felépítsék a tagokat az emberi test mintájára. És a sorsot mindezek köré terítik. 271 . Megmondom majd nektek a mindenség feltárásánál.ezt a plazma [alkotás. És a napot. és jól összegyúrják az asszony méhében. a plazma koponyájának jobb felébe pecsételik. mindegyik épít egy tagot [részt]. akkor az így megépült testbe a szolgák először az ellenzékszel­ lemet hívják be. És negyven nap után összekeverik a vért a táplálék erejével. És a napot. Ha aztán a szolgák a testet a tagjaival [részeivel] hetven nap alatt elkészítették. amelyek a testet építik. amelyen az ellenzékszellemet a lélekhez kötötték. a plaz­ ma tarkójába pecsételik.

amivel azt meg fogja ölni. kül­ dötteknek]. hogy mindez miért történt. Kicsiny őbenne az erőkeverék. hogy tudják az időt.És az évek számát. hogy az megölje. visszavonulnak a hivatalukhoz és feladatukhoz. és a lelket elkísérjék és minden bűnének tanúi legyenek. Ha pedig a szolgák a pecsétek tulajdonságait átadták az emlékeztetők (kiegyenlítő igazságosság) archonjainak. mindazoknak a pecséteknek a tulajdonságait magukkal viszik az emlékeztetők archonjaihoz. amikor a testet meg kell születtetniük. Ezek pedig ezt átadják az ő emlékeztetőiknek [átvevőiknek. És ha meg tudjátok érteni: Én vagyok a rejtély így készítik el tehát a szolgák az egész embert. hanem ldséri a lelket és a testet és az ellenzékszellemet addig az időpontig. Átadják nekik a pecsétek jellemzőit. s azt az időt. akik minden büntető törvényszék fölött állnak. és kicsiny a lélek. mivel ez nincsen a testtel elkeverve. Mindezeknek a pecséteknek a nevét a mindenség megnyilvánításakor megmondom nektek. hogy hogyan kelljen majd a lelket megbüntetni a büntetőítéletekben. de nagy a sors. hogy milyen halált rendeltek el neki a nagy sorshatalom archonjai. hogy a lelket vezessék ki a testből. amikor a lelket ki kell vezetniük a testből. aszerint. és a mindenség megmagyarázása után megmondom. a halál módja miatt. akkor a sors oda vezeti hozzá ezt az állatot. így pecsételnek minden pecsétet a teremt­ ményre [plazmára]. amikor a lélek majd elhagyja a testet. Ha egy állatnak kell megölnie őt. melyet a lélek a testben fog eltölteni. Amikor a hónapok száma betelt. és kicsiny benne az ellenzékszel­ lem. amit a nagy sorshatalom archonjai rendeltek el számukra. És amivé a testet lepecsé­ telték. Ezzel elküldik a szol­ gáikat. a gyermek megszületik. hogy odalépjenek . a teremt­ mény homlokára pecsételik.a szolgák és az ellenzékszellem -. Vagy ha kígyó által kell 272 . amit el fog követni. hogy uralkodjon rajta.

vagy fel kell akasztania magát. akik a világon vannak. mely őhozzá kényszeríti az ő halálát. 273 . Ezért hoztam tehát a rejtélyek kulcsait a világba. hogy a bűnösöket. vagy minden bűn. mindennek meg kell-e történnie. hogy megszabadítsam őket a kötelékektől és pecsétektől. és azt mondta: . Mert máskülönben a világon egyetlen élőlényt sem lehetne megmenteni. amit a sorshatalom archonjai elhatároztak nekik? A Megváltó azt felelte Máriának: .meghalnia.Az emberekkel.Bizony mondom neked: Amit a sorshatalom bárkinek elrendelt. a fentieknél még rosszabbal. akár jó az. vagy könnyebbel. vagy balesetnél valami gödörbe esik. akár rossz. sem igaz ember. szóval minden. és a világosság rendjében lévő pecsétekhez és ruhákhoz kössem őket. Ezért hoztam el tehát a rejtélyek kulcsait a mennyek birodalmából. vagy más halálnemmel kell meghalnia. 133. Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosságbirodalomba. amit a sorshatalom rendelt el számukra. bűn vagy halál vagy élet. Ez a sors feladata. akik énbennem hisznek és rám hallgatnak. amit az őneki szánt. megvált­ sam. FEJEZET Mária felelt. És a sors elkíséri az embert a halála napjáig. más feladata nincsen. meg­ történik vele. sem bűnös. szóval minden. szóval a sors az. minden jó. amelyek az eonok archonjaitól vannak. vagy vízbe kell fulladnia.

Mert rejtélyek nélkül senkit sem lehet felvenni a világosságba. És hogy aldt a földön összekötök a világosság rendjeinek pecsétjeivel és ruháival. És a bűnösöket nem különítettem el. és megtisztítja az ő szérűjét. hogy a világba elhozom a rejtélyeket. hanem ldhirdettem és minden embernek megmondtam. hogy megváltsam őket az archonok eonjaitól. Zörgessetek. De aki utánam jő. tudván. az a világosságban is a világosságörökség rendjeihez legyen kötve. az mind talál. a bűnösöknek és a tisztességeseknek is. és találtok. mert odaadom neldk a rejtélyeket és ők felvétetnek a világosságba. a bűnösök bűnét pedig. lemosom. hanem nyíltan ldhirdettem. A polyvát megégeti olthatatlan tűzzel. ha bennem hisznek és rám hallgatnak. melyek megtisztítnak és ragyogóvá tesznek benneteket és a világosságba vezetnek titeket! Ezért prófétált János énfelőlem. erősebb nálamnál. és a világosságörökséghez kössem őket. az ő gabonáját azonban az ő csűrébe takarítja. hanem az igazakat is. azt mondván: „Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre és a bűnöknek bocsánatjára. Ezért nem titkoltam el tehát. Akinek szórólapát van az ő kezében. mert azt mondtam: Keressetek." A Jánosban lévő erő prófétált énrólam. az a magasságban is meg legyen váltva az eonok és archonok pecsétjeitől és kötelékeitől. és őértük hoztam a rejtélyeket. Most tehát: a bűnösök miatt törtem magamat. Mert minden embernek mondtam: Keressétek a világosságbirodalom rejtélyeit. és megnyittatik néktek! Mert aki igazán keres. és a zörgetőnek megnyittatik. őket ragyogó világossággá teszem és a világosságba vezetem. nemcsak a bűnösöket. 274 .Hogy akit én a földön megváltok az archonok és eonok pecsétjei­ től és kötelékeitől.

És azt letétettem vele Ararát sziklájára. 275 . akik soha sem vét­ keztek. vegyétek fel azokat. hogy meg­ mentsem őket. hogy őrizkedjenek a tévtanoktól. ha kihirdetitek nekik. Ezt kell megmondanotok az embereknek.Uram. azt mondjátok: hőség lesz. aki az Istenséget akarja keresni: Amikor napnyugatról felhő támad. azonnal azt mondjátok. ami azon van. Nos. mialatt beszéltem vele az ismeret fájából és az élet fájából. Nos. a jót vegyétek. és hazug tanokra találnak. ha azok jönnek hozzátok és Istent hirdetnek nektek. amit Én mondtam nektek. hogy megtalálják a rejtélyeket. minden vizekkel is és amik azokban vannak. és úgy lesz. ha az emberek elkezdenek keresni. amelyet két vagy három tanúskodással mondtam. a rosszat dobjátok el! Mondjátok tehát min­ denkinek. De szükséges ez még az igazaknak is. honnan tudhatják meg. mondjátok meg nekik: Ahogyan az égnek és a földnek ábrázatját megítéli­ tek a szelekből. mindennel. mint hozzátartozókat.134. melyek Jeu könyvében találhatók. FEJEZET Amikor pedig Jézus ezt mondta. a bűnösök miatt törtem magamat és jöttem a világba. ha szavaik egyeznek és jól viszonyulnak mindannak tudományához. vagy sem? A Megváltó válaszolt Máriának: . amelyeket Hénokhal írattam a paradicsomban. Mária felelt.Egyszer azt mondtam nektek: Olyanok legyetek. úgy fogjátok pontosan tudni. hogy azoké egyezik-e a levegő és a menny és a fordulatok és a csillagok és a fények és az egész föld viszonyaival. záporeső jön. és úgy lesz. ezt mondván: . mint az értelmes pénzváltók. És amikor halljátok fújni a déli szelet. hogy a tanok tőled vannak-e. hogy az ő szavuk egyezik-e vagy megfelel-e az enyémnek. Mondjátok meg nekik: Akik hozzátok jön­ nek.

és kettőt tíz­ ezer között. Amikor a Megváltó ezeket mondta. és mielőtt leszálltai a világ­ ba. FEJEZET Mária felelt. Ezeket odaadom majd nektek. és hogy egyetlen archon se semmisíthesse meg azokat irigységből. kicsoda az a világon. akkor valami másiknak a rabja. ald egyáltalán nem vétkezett.Uram. ha megnyilvánítottam nektek világmindenséget. Ezt megmagyarázom majd nektek.Uram. azt mondván a Megváltónak: . ha megnyilvánítottam nektek a mindenséget. akinek a fején Jeu lába nyugszik. azt mondván: . akkor egy másiktól bizonyára nem eléggé mentes ahhoz.Én mondom nektek: találni fognak egyet ezer között. aki igaz­ ságtalanságoktól mentes? Mert ha egyik helytelen cselekedettől mentes. Mária felelt. hogy megtalálja a rejtélyeket Jeu könyveiben. egyetlen lélek se ment be a világosságba? 276 . Mert én mondom: egyetlen ember se lehet teljesen bűnmentes a világon. mielőtt az archonok területére jöttél. ezt az archont Jeu könyvei őrizőjének rendeltem az özönvíz [bűnáradat] miatt. ald a Hétcsillag fölött van. és hoztam a rejtélyeket a világba: mert mind a bűnöknek vannak alávetve.És felállítottam Kálápatauróth archont. s ald körülvesz minden eont és minden sors­ hatalmat. 135. mivel ha az egyiktől mentes. A Megváltó. és mindenkinek szüksége van a rejtélyek ajándékára. Ezért törtem magamat tehát. aki véghezviszi az Első Rejtély rejtélyét. felelvén. azt mondta Máriának: .

Uram. a világosság Szüze által visszavitettem testekbe. visszafordítottam Éliást [Illést] és keresztelő János testébe küld­ tem. Most pedig. tisztességesekbe. azt mondván: . felmennek a magasba és öröklik a világosságbirodalmat.Bizony. Aid a rejtélyekhez méltóan cselekszik. És amikor Én az eonok területéhez jöttem. mielőtt el nem vittem a világossághoz a te lelkedet és a te testvéreidét. folytatván. feltártam. De bizony mondom neked Mária: nem fognak ők a világossághoz menni. és az utakat. 277 . hanem az eonok archonjai beszéltek velük az eonokból és az eonok rejtélyét közölték velük. És ha felmegyek a magasságba.Bizony. megnyitottam a kapukat a világossághoz. az megkapja ezeket és bemegy a világosságba. az eonokban adtam oda nekik a világosság rejtélyeit. bemennek a világosságba. amikor az eonok területére jöttem. melyek mind megtalálják majd a fényrejtélyeket. bizony mondom nektek: mielőtt a világba jöttem. és a világossághoz akarok menni. A többieket szintén tisztességes testekbe vittem vissza. azt hallottam ugyanis. A többi pátriárkát és igazat Ádám idejétől mostanig. Mária folytatta. így szólt Máriához: . Ábrahámnak és Izsáknak és Jakabnak ellenben meg­ bocsátottam minden bűnüket és rossz tettüket. akkor az ő leikeiket felviszem magammal a világossághoz. És a Megváltó. egyetlen lélek se ment be a világosságba. hogy eljöttem. azt mondván Máriának: . amelyek megtalálják a világosságrejtélyeket. és Jabraóth és minden megtért archon terü­ letére helyeztem őket. amelyek oda vezetnek. bizony mondom neked: Egyetlen próféta sem ment be a világosságba. és öröklik a világosságbirodalmat. akik az eonokban és az archonok minden rendjében vannak.A Megváltó felelt. hogy a próféták bementek a világos­ ságba.

hogy tökéletesek legyetek minden ismeret­ ben és minden bőségben és a legmagasabbakban és a legmélyebbekben.Áldottak vagyunk mi az emberek között e dicsőségek miatt. hogy Te hoztad el a világosságbirodalom rejtélyeinek kulcsait. A Megváltó így szólt Máriához és minden tanítványához: . Mária folytatta. felelvén.Mária. amelye­ ket te megnyilvánítottál nekünk. 278 . pontosan és világosan felismertük.Uram. azt mondta: . mely a lelkeknek megbocsátja a bűnöket.Meg fogok nektek nyilvánítani minden dicsőséget a magasságról. megtisztítja. a legbelsőbbtől a lekülsőbbekig. és így szólt a Megváltóhoz: . A Megváltó könyveinek egy része. íme nyíltan. ragyogó világossággá teszi és a vilá­ gosságba vezeti őket.

a tized behajtója a nagy jó az igazságosság területe. egyetemes erőtér 279 .Szómagyarázat Adám-ász Archonok Autádész Bárbelo Dekán Eon a nagy kényúr az eonok urai oroszlánfejű erőnek is nevezik. eon félig oroszlánfejű erő. Jaldabaot Jao Jeu Melkésedek Szabaot 13. az anyagszülte ember istentelen akarata a fénytest erő szolgalény a szentségtelen természeterők képződményei. amelyek a bukott emberiség Istentől elrugaszkodott élete miatt jöttek létre. félig sötétség a kis jó a világosság felügyelője a világosság nagy átvevője.

.

" E kér­ dések ma is érvényesek. amikor sokakban élnek a Gnózis lényegének. A Kiadó .„A Pistis Sophia első könyvének német fordításához (Carl Smith) Jan van Rijckenborgh fűzött részletes magyarázatokat az 1960-as évek­ ben. eredetének és céljának a kérdései. A könyv abban az időszakban jelenik meg.

Keresztelő Jánosba kötötték Éliás próféta lelkét] 283 . A tanítványok azt gondolták erről a rejtélyről. Hatalmamban áll mindenről nyíltan beszélni veletek] 7.PISTIS SOPHIA EVANGÉLIUMA / 5 ELŐSZÓ/7 ELSŐ KÖNYV: A LÉLEK REJTÉLYE / 9 1. FEJEZET / 16 [Örvendjetek. FEJEZET / 17 [Kezdettől fogva megmondtam nektek. FEJEZET / 14 [A csodás sugarak] 5. FEJEZET / 14 [A tanítványok megijednek a kozmikus megrázkódtatástól] 4. hogy ez minden teljesülés teljesülése] 2. FEJEZET /11 [Amire lézus nem oktatta tanítványait. hogy nem ebből a világból valók vagytok. FEJEZET / 13 [Hatalmas világosságerő jött le Jézusra] 3. FEJEZET / 15 [Jézus azt mondja nekik: Ne féljetek! Én vagyok!] 6. Én sem ebből vagyok.

hanem azonnal megsemmisült volna] 15. hogy hat hónapig balra. rendjük és házuk kötelékei. FEJEZET / 29 284 . FEJEZET / 28 [És ők harcoltak a világosság ellen. FEJEZET / 24 [Hogyan ment át a mindenség ura mirajtunk a tudtunk nélkül?] 13. Én pedig elvettem erejüknek egyharmadát] 17. negyvenkilencszer fényesebben] 14. Ti fogjátok a világot megmenteni] 9. FEJEZET / 21 [íme.8. FEJEZET / 25 [Felmentem az első szférába. az hallja] 18. FEJEZET / 21 [Felöltöttem a ruhámat. amelyet az Első Parancsolattól lefelé senki sem ismer. FEJEZET / 28 [Akinek van füle. mondja Jézus] 10. hat hónapig meg jobbra vigyék véghez a befolyásaikat] 16. Mert a világ nem bírta volna ki az erős világosságot. FEJEZET / 24 [Ezt a ruhát küldtük neked. FEfEZET / 19 [A fénykincs tizenkét Megváltójának tizenkét erejét az archonok szférájába nyomtam. FEJEZET / 26 [És szétszakadoztak minden területük. FEJEZET / 27 [Szférájukat megfordítottam. az idő eljött. Oltsd magadra a ruhát és jer hozzánk] 11. mert a világosság pompája rejlik benne] 12.

Hogyan csinálnak az archonok lelkeket?] 26. FEJEZET / 34 [Ha pályájukat nem fordítottam volna meg. FEJEZET / 31 [Egyik archon sem fogja tudni mostantól fogva. FEJEZET / 33 [Fülöp kérdezi: Melyik rejtély fordíttatott meg veled minden rendet?] 23. FEJEZET / 3 1 [Aki nem ismeri fel jobbra fordult pályájukat. minden archon és eon és sorserő úgy volt megkötve. FEJEZET / 40 [Pistis Sophiát a tizenharmadik eon alatt találtam. FEJEZET / 30 [A Megváltó Máriát biztatja] 20. FEJEZET / 36 [Az archonok célja uralkodásuk idejének meghosszabbítása] 27. FEJEZET / 37 [Idejüket lerövidítettem. sok lélek elpusztulna] 24.[Mária párhuzamot von a példa és Ésaiás próféta között] 19. mert ők mulandó anyagból vannak] 21. hogy a rejtélyekben tökéletes lelkek száma teljessé váljon] 28. egyedül] 285 . ahogyan Jeu kezdetben megkötötte. FEJEZET / 39 [Ruhámon mindegyik megpillantotta az ő nevének rejtélyét] 29. az semmi igazat sem talál] 22. FEJEZET / 34 [Mária kérdezi: Hogyan tartják fel a lelkeket ezen a világon kívül?] 25. FEJEZET / 35 [Mielőtt jöttem. hogy mit teszel.

te vagy a rejtélyem. FEJEZET / 46 [Lent megpillantotta az oroszlánfejű fényerőt. FEJEZET / 47 [Első vezeklés: A te világosságod miatt idegenedtem el testvéreimtől. FEJEZET / 54 [Jézus Máriát dicséri] 35. zsoltár. FEJEZET / 56 [Gondolkodásom mindig reád irányul. De nem tudott oda menni. és lement. Ne hagyd. 70. A huszonnégy kisugárzás. Amikor a fényt kerestem. sötétséget adtak. Harmadik vezeklés] 286 . FEJEZET / 57 [Teljessé teszlek titeket a rejtélyek bőségében a legbelsőbbtől a legkülsőbbig. Mérgesek voltak rá. FEJEZET / 51 [Elsüllyedtem és elmerültem a feneketlen iszapban. Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Második vezeklés] 36. FEJEZET / 44 [Pistis Sophia története. ó. 69. mert el akarta hagyni az ő rejtélyeit és magasabbra akart menni] 31. Erre körülzárták őt Authádész erői] 32. Világosság. amikor erőmet kerestem. Epével etettek és ecettel itattak] 34. anyagot adtak nekem] 33. Pistis Sophia meglátta a fénykincs függönyében a világosságot. hogy a káosz betemesse az erőimet. zsoltár] 37. FEJEZET / 54 [Te vagy a megmentőm és megváltóm. és ahhoz kívánkozott.MÁSODIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA TÖRTÉNETE ÉS BŰNBÁNÓ ÉNEKEI / 43 30.

FEJEZET / 70 [Mert a te neved miatt bíztam benned. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem. Mert a világosság minden ismerete (minden Gnózis) megmenekülés és rejtély mindazoknak.38. 130. Mostantól kezdve mindhárman írjátok a beszédeimet. 25. Ez megírattatik a következő nemzedéknek. Feltárja a nevét az Úr az őt tisztelőknek] 287 . Eljött az időm. FEJEZET / 69 [Hatodik vezeklés. Letaroltatott és megszáradt. végre befejezed-e a te törvényedet a káoszban? És nem hagytad. Mert az én időm szellőként illant el. András] 46. hogy társpárom kiszabadítson szükségemből] 42. FEJEZET / 60 [Negyedik bűnbánat. amikor erőmet és lelkemet újra keresed] 40. hogy tanúskodjatok a mennyek dolgairól ] 43. Tamás. Uram. mentő rejtély] 45. s mulandó anyag lettem. FEJEZET / 62 [János párhuzamot von a 102-es zsoltárhoz. Hetedik esdeklés. Hirdetik-e a koporsókban a te nevedet? Vagy megtudhatják-e igazságodat olyan földön. A világosságban van egy nagy. FEJEZET / 59 [Márta hasonlatot von a 70. 0. akik az ő örökségének és rejtélyeinek területeire törekszenek. zsoltár. és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat] 41. amelyről megfeledkeztél?] 44. Tamás és Máté. Világosság. FEJEZET / 67 [A három tanú Fülöp. A 87. FEJEZET / 72 [Mert aki benned bízik. FEJEZET / 64 [Ötödik bűnbánat. zsoltárhoz] 39. zsoltár. mint a fű. az én szívem. FEJEZET / 66 [Fülöp panaszkodik. zsoltár. az nem semmisül meg.

FEJEZET / 77 [De irgalomból. aki véghezviszi majd az én rejtélyemet. ítélj meg engem a te kegyelmed mértéke szerint.47. és a mindenség mennyekké emeltetett. De nemcsak ti. ó. Kilencedik bűnbánat. FEJEZET / 85 [Jakab. FEJEZET / 88 [Bizony ti elsőkként mentek be a mennyek országába minden Láthatatlan előtt és minden Isten és minden archon előtt. 35. FEIEZET / 78 [És az eonok minden lakója azt mondta: káosszá lett] 49. FEJEZET / 80 [Máté a 31. Világosságok Világossága. FEJEZET / 91 [Tizenegyedik vezeklés. zsoltár] 54. hanem mind. FEJEZET / 90 [Péter. zsoltár. Miért gyarapodott ez a hatalmas erő még egyszer haragban? 52. ne hagyd. parancs nélkül a káosznak valamivel nyíltabb helyére vezettem őt. hanem védettebb helvre vittél] 48. hogy továbbra is rabolják az én világosságomat!] 51. És ebben az órában elfogadtatott a bűnbánata] 53. Mondd lelkemnek: Én vagyok segítséged. Rajtad kívül nincsen mentő. Nem hagytál ott engem az oroszlánfejű hatalomnak. zsoltárt idézi: És nem rekesztesz be engem ellenség kezébe. akkor én a fénykincsben trónolok. 120. mentsd meg az én egyetlenemet oroszlánok hatalmából] 52. Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól. te magabíró?] 288 . zsoltár. sőt tágas térre állítod lábaimat] 50. magamtól. Mit dicsekedel gonoszságban. 0. Nyolcadik esdeklés. FEJEZET / 82 [Ha a tökéletes szám betöltetett.

Mária. mint valami köpenyt] 56. FEJEZET / 104 [A Pistis Sophiában lévő ragyogó fényerő ujjongni kezdett. 109 zsoltár. Kegyelem és igazság összetalálkoznak] 61. Tehát vegyék magukra mindenkor a káoszt. Dicsérő himnuszát így énekelte: A világosság korona lett a fejemen. Rosszal fizetnek nékem a jóért. Úgy öltözte fel az átkot. beszél a szellemalak és a fézusalak találkozásáról. És gyűlölnek engem. 51. melyek egyesültek] 62. zsoltár] HARMADIK KÖNYV: PISTIS SOPHIA MAGASZTALÓ ÉNEKEI / 101 58. Mária. amikor a tizenharmadik eonban dicsérlek. Salomé Salamon szavait idézi] 59. mert én téged szeretlek. hogy kivezettessen a káoszból. FEJEZET / 93 [Tizenkettedik ének. ahonnan kimentem. FEJEZET / 102 [A Pistis Sophia ideje beteljesedett. Világosságok Világossága. FEJEZET / 106 [Jézus a két világosságáramról beszél. FEJEZET / 96 [András. mint a ruháját] 57. mint a koszorú. és gyűlölséggel a szeretetemért. hallgass meg engem. zsoltár. Nem tágítom tőle] 60. Az Úr az én fejemen. FEJEZET / 110 [Mária Magdaléna is magyarázza ezt a találkozást] 289 . FEJEZET / 98 [Tizenharmadik ének. 85. 0. FEJEZET / 107 [(ézus anyja.55.

Mert te szövétneket állítottál a jobb kezem felől és a bal kezem felől. hogy az Első Rejtély parancsára segítsen Pistis Sophiának. amit egykor elvettek tőle] 65. Megparancsoltam Gábrielnek és Michaelnek. Általad jött hozzám a megszabadító erő. FEJEZET /127 [Te pedig betakartál engem áramlatod világosságával. hogy Pistis Sophiát a kezeiken hordozzák. hogy meg ne üssed lábadat a kőbe] 68. és megtisztítottál minden szentségtelen anyagomtól] 69. Péter pneumatikus (szellemi) magyarázatot ad Pistis Sophia dicsérő énekéről Salamon fényhimnusza alapján] 66. Kézen hordoznak téged. FEJEZET / 119 [És Authádész egy másik nagy fényerőt küldött le a tizenharmadik eon magasságából a káoszhoz. FEJEZET / 112 [János is magyarázza a két fényáramlat találkozását] 64. Tamás a két fényhimnuszt magyarázza] 70. és nagy. FEJEZET / 113 [Gábriel és Michael a fényáramot a l<. FEJEZET / 122 [Jakab a 91. FEJEZET / 132 [Az én világosságerőmet elválasztottad az anyagtól. zsoltárt idézi. és látni kezdtem] 290 . Pistis Sophia himnusza az Authádészerők utolsó nagy támadása idején.63. széles folyammá lett. hogy az ő lába ne érintse a sötétséget] 67. FEJEZET / 128 [Tamás Salamon fényhimnuszát idézi. És a világosságáramot Pistis Sophia teste fölé vezették és a testébe taszították mindazt a fényerőt.áoszba viszi. FEJEZET / 115 [Egy fényfolyó jött elő.

Ha akkor szorongatnak.71. Mária. hogy a nagy világosságkincs kapuja nyitva van a tizenharmadik eon felé. Uram. ellenségeim végezetére] 79. Mindezek megtörténnek. Kelj fel. nagyon elkeseredett és megharagudott. amikor a három idő beteljesedett] 76. az vezetett fel engem a mélységből] 72.. benned hittem. Pistis Sophia tehát újra énekelte fényhimnuszát: 0. zsoltárhoz hasonlítja] 73. FEJEZET / 133 [Máté Salamon fényhimnuszát magyarázza. FEJEZET / 149 [A 7. Világosság. És a világosságnak egy új rejtélyét adtam Pistis Sophiának és egy új fényhimnuszt] 75. FEJEZET / 137 [Pistis Sophia fényhimnuszát Mária a 30. Két sötét teremtményt alkotott.. fenyegető. Márta. FEJEZET / 144 [Amikor ez idő eljött. Aki levezetett engem a magasból. FEJEZET / 142 [Jézus az archonok végéről beszél. zsoltár.. zsoltár. FEJEZET / 138 [Bennem minden erő dicsérje az ő szent rejtélyének nevét] 74. FEJEZET / 139 [ 103.. hogy erejében a káoszban semmi világosság sincsen már. énekelj himnuszt a világosságnak] 77. ments meg] 78. FEJEZET / 143 [Ha látod. És megtüzesíti a nyilait] 291 . zsoltár. Jakab. sötét alak miatt Pistis Sophia újra a Világossághoz kiált] 80. FEJEZET / 148 [A két. és Adámász látta. FEJEZET / 147 [7.

kitűnőbbek lesznek-e birodalmad fénykincsének teremtményeinél?] 86. FEJEZET / 162 [Mária: Uram. A világosságbirodalom hierarchiájáról.81. mi a 24 Láthatatlan?] 84. ameddig a rejtélyeket kapta] 87. De az Úrhoz kiáltottak és 0 megmentette.. FEJEZET / 150 [Mindezek után magammal vittem a Pistis Sophiát és bevezettem a 13. A tizenkét Megváltóról és az ő területeikről. FEJEZET / 159 [Jézus a mennyei dolgok és a földi dolgok összehasonlíthatatlanságáról beszél. akik megkapják a fényrejtélyeket. FEJEZET / 168 [Mária emlékeztet Jézus szavaira: Az elsők lesznek az utolsók] 88. FEJEZET / 158 [Mária kérdez: Ki. eonba. és meghallgatta őket nyomorúságukban. Mindenki addig a területig jut el. Ezt mondta Pistis Sophia Fülöp szerint a 24 Láthatatlannak] [IV KÖNYV: A MEGVÁLTÓ MÁRIA ÉS A TANÍTVÁNYOK KÖRÉBEN A LÉLEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEKRE VÁLASZOL] / 157 83. Hálát adok neked. FEJEZET / 163 [Jézus az eon végéről és a mindenség felszállásáról beszél. ó. 107. a megmentésért és az emberi nemmel cselekedett csodatetteidért] 82. FEJEZET / 153 [Fülöp. Mert összetörte az érckapukat és a vaszárakat letördelte. Világosság. FEJEZET / 169 [Jézus a magasságban lévők páratlan fényességéről beszél] 292 . Kozmikus távlatok mérhetetlen nagysága] 85. zsoltár..

A Kimondhatatlan ősrejtélvének Gnózisáról] 92. aki képes mindezeket megérteni?] 95. és átmegy az archonok minden területén. Ezek tudni fogják hogyan keletkezett a világ] 293 . A Kimondhatatlan rejtélyét megkapó lélek nagy fényáradat alakjába száll fel. és Istennek rendeli alá magát. FEJEZET / 176 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 93. annak egyszerűbb ez. de a magasabbakhoz nem.89. Ezek az emberek Én vagyok és Én vagyok ezek az emberek. mert minden rejtély rátok van bízva. FEJEZET / 178 [A Kimondhatatlan ősrejtélyének Gnózisa] 94. de felemelkedik minden kozmikus terület fölé egészen fényörökségéig. FEJEZET / 172 [A képesség: a lejjebb lévő rendekhez bemenni. További magyarázat ennek a rejtélynek a Gnózisáról] 96. hol van az az ember a földön. Ti fogjátok ennek a rejtélynek a művét befejezni. az egy ember a világban. ameddig a rejtélyeket kapta] 91. Aki ezt a rejtélyt kapja. FEJEZET /187 [Jézus: ezekről a mindenség magyarázatánál beszélek majd veletek. mint a fény birodalom minden más rejtélye. Mária Magdaléna: Uram. FEJEZET / 170 [Az öt Segítő és mérhetetlen távolságuk] 90. Aki lemond. ott lesz a ti kincsetek is. FEJEZET / 182 [Jézus: Ez a ti rejtélyetek. Ez azt jelenti: mindenki odáig jut el. FEJEZET / 171 [Ahol van a ti szívetek. FEJEZET / 181 [A tanítványok visszahúzódnak.

A feleletekről. ne csak hétszer. mely a mindenkori rejtélytől függ. A rejtélyek az Első Rejtély ajándékai] 103. FEJEZET / 192 [Én vagyok a mindenség ismerete. hogy mindenkinek megbocsássam a bűneit] 101. hogy ti minden angyallal. FEJEZET / 216 [A rejtélyek kiosztásáról] 106. FEJEZET / 202 [András nem érti. FEJEZET / 195 [A Kimondhatatlan egyetlen rejtélye. arkangyallal. de az emberi nemnek szükségesek. Azért küldött engem az Első Rejtély. istenséggel együtt ugyanabból a tésztából gyúrattatok? A világosságból lévőknek nem kellenek a rejtélyek. FEJEZET / 2 15 [Bocsássatok meg a bűnösnek. FEJEZET / 219 [A rejtélyek kiosztásáról] 294 . három és öt nézetéről. hogy öt vagy három vagy Kimondhatatlan egyetlen rejtélyét kapták-e. Nem látjátok-e. Az ilyen lelkek azonnali felszállása a test elhagyása után fényáramlat alakjában] 98. megindokolásokról és titkos jelekről a terekben. A lelkek átvonulása az archonok területén.97. mert az emberek képviselik az anyagi kovászt (élesztőt). A világnak hány éve egy világosságév?] 99. FEJEZET / 208 [A lemondás terjedelméről. FEJEZET / 213 [Mi történik a különböző lelkekkel a test elhagyása után] 104. Legyetek csendesek és gyakoroljátok az irgalma szeretetet. hanem sokszor hétszer] 105. FEJEZET / 200 [Az együtturalkodásról a világosságbirodalomban. Az örökség három része] 100. FEJEZET / 206 [Egy elveszett könyv vége] 102.

Ki kényszeríti az embert vétkezni? Az ellenzékszellem. erő és ezek feladatai a test elhagyásakor] 112. FEJEZET / 237 [Mindent megnyilvánítok nektek. Ellenzékszellem. amit még az embereknél lévő istenek sem tudnak] 115. A lélek megszabadítja magát az ellenzékszellemtől és a sorstól] 113. FEJEZET / 226 [Adjátok a rejtélyeket érdemek szerint. Azokat is. 2: Akinek vámmal tartoztok. Keressetek és ne lankadjatok. FEJEZET / 224 [A test elhagyása szenvedés nélkül.107. 4: Nem jössz ki onnét. a rejtélyek segítségével] 110. Mária négy gondolata. sors. FEJEZET / 223 [Egy bűnös megszabadítása a szigorú ítéletektől az ennek megfelelő rejtélyek végrehajtásával] 109. FEJEZET / 221 [Kérdések azokkal kapcsolatban. míg meg nem találtátok a világosság rejtélyeit. és a testek váltása az utolsó fordulatig. melyek a fénybirodalomba vezetnek] 111. 3: Az ember ellensége az ő házanépe. akik a rejtélyeket megérdemlik vagy nem érdemlik] 108. lélek. FEJEZET / 237 [A keresztelő és a bűnbocsánat rejtélyei] 295 . FEJEZET / 225 [A gyógyítás rejtélye. FEJEZET/230 [A lélek lepecsételése. 1: Add meg a császárnak ami a császáré. annak vámot adjatok. FEJEZET/234 [A fényember ujjong Máriában és szeretne a Megváltóba bemenni. míg meg nem fizettél az utolsó fillérig] 114.

hogy ezekben a nehéz időkben kapjátok meg a rejtélyeket. Akire sokat bíztak. A keresztség rejtélyei elégetik a lélek bűneit és megtisztítják ót] 117. akkor vigyáznának] 121. A bűnbánat szükségessége] 119. FEJEZET / 241 [A Kimondhatatlan rejtélye: a bűnbocsánat kegyelme] 118. FEJEZET/239 [Mária magyarázata: Jézus: Azért jöttem. FEJEZET / 243 [Az Első Rejtély és a Kimondhatatlan rejtélye a múlt és a jövő bűneit is megbocsátja] 120. Az eredeti szövegből itt hiányzik egy rész] 296 . de ha megízetlenül. FEJEZET / 242 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől.. eldobják.116. Ha az emberek tudnák az időpontot. Azért küzdjetek. hogy tüzet vessek a világra. majd vétkezik és nem bánja meg. FEJEZET / 245 [A bűnbánat szükségessége.. A Kimondhatatlan rejtélye minden bűnt megbocsát] 122. FEJEZET / 249 [A rejtélyek végrehajtása különböző esetekben] 124. attól sokat várnak el] 125. amikor a testüket el kell hagyniuk. Én vagyok ez a rejtély. Jó a só. FEJEZET / 251 [Ha a tökéletes lelkek száma teljes lett. az nagyon rosszul jár. bezárom a világosság kapuit. Terméketlen fügefa] 123. A megbánás szükségessége. FEJEZET/246 [A bűnbocsánat kegyelemadománya a Kimondhatatlan rejtélyétől. FEJEZET / 250 [Aki rejtélyt kapott. FEJEZET/248 [Pétert próbára teszik és ő irgalmasnak bizonyul.

A lelkek. És a sárkány kiadja a lelket] 129. Mert rejtélyek nélkül senki se megy be a világosság országába. nem tud áthatolni a tereken] 130. megmenekülhet] 131. A mindenség megnyilvánításánál mindent megmondok nektek az erővel és a lélekkel kapcsolatban. A Megváltó dicséri érte. Aki a sárkányt nevén nevezi. hogy a súlyosan vétkezőket meg lehet-e óvni a külső sötétség büntetőítéleteitől valami rejtéllyel. Az archonok pecsétéi a plazmában (teremtményben). FEJEZET / 254 [A külső sötétség tizenkét büntető törvényszéke (kamrája)] 127. hogy az ellenzékszellem minden kötelékét és pecsétjét feloldják. ellenlábas). amelyet a lélekre kötött] 132. sem bűnös. FEJEZET / 257 [Mária kérdezi. A feledés kelyhe ellenzékszellemmé válik a lélek számára. mely bűneit nem bánja meg. mely nem tér meg. FEJEZET / 261 [Mária kérelme. és ahogyan ezt az archonok teremtik. FEJEZET / 273 [A bűnösök miatt áldoztam fel magamat most. FEJEZET/264 [Az embert a sorserők archonjai kényszerítik a bűnökre.126. Úgy hoztam a rejtélyeket a világba. Magyarázatok az ellenzékszellemről (ellenpárti. FEJEZET / 255 [A külső sötétség tizenkét büntetőkamrája] 128. FEJEZET / 267 [Mária megmagyarázza Saloménak Mózes törvényét. A sors elkerülhetetlensége] 133. sorsról. melyek kegyelem által menekülnek meg a külső sötétségtől. mely a bűnöket mindig megbocsátja. Akkor hajtsátok végre a Kimondhatatlan rejtélyét. FEJEZET / 260 [A lélek. sem igaz ember] 297 . lélekről és erőről.

Azért jöttek a rejtélyek a világba. Mária. Áldottak vagyunk mi az emberek között] SZÓMAGYARÁZAT / 279 298 . FEJEZET / 275 [A megkülönböztetőképességről. FEJEZET / 276 [Mielőtt a világra jöttem. egyetlen lélek sem ment be a világosságba. mert mindenki a bűnökben áll. nem fognak ők sem bemenni a világosságba. és mindenkinek kellenek a rejtélyek ajándékai] 135. Azt mondom neked. mielőtt be nem vittem a te lelkedet és a te testvéreidét a világosság országába. Az igaz és a hazug tanok.134.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful