You are on page 1of 2

BAN QUOÁC TEÁ THAØNH ÑOAØN CLB Quoc te Thanh nien TPHCM

PHIEÁU ÑAÊNG KÍ THI TUYEÅN BAN ÑIEÀU


HAØNH
NHIEÄM KYØ 2007 - 2009

Hoï vaø teân (ghi chöõ in hoa vaø coù Nam  Nöõ 
1. daáu) :

……………………………………………………… ( ghi r
……………………… Soá baùo danh :

Thôøi gian tham gia CLB :


 treân 5 buoåi/tuaàn  T7-CN haøng tuaàn  1 ngaøy/tuaàn
1 buoåi/tuaàn
2. Löïa choïn khaùc (vui loøng ghi chi tieát) :

……………………………………………………………………………………………
……………………………………

Baïn ñaõ töøng laøm coâng taùc ñieàu haønh, quaûn lyù ñoäi nhoùm
naøo (ghi chi tieát neáu coù):

………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

Baïn coù yù töôûng gì cho slogan cua CLB (baèng tieáng Anh, toái ña 6
chöõ) :
4.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Neáu laø thaønh vieân BGK cuûa cuoäc thi hoa haäu Vieät Nam 2007,
baïn seõ ñaët caâu cho thí sinh trong phaàn thi vaán ñaùp
( tieángVieät ):

5. ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
BAN QUOÁC TEÁ THAØNH ÑOAØN CLB Quoc te Thanh nien TPHCM

Nghóa vuï - quyeàn lôïi cuûa thaønh vieân truùng cöû BDH CLB :
Nghóa vuï :
- Quaûn lyù vaø phaùt trieån caùc chöông trình, döï aùn cuûa CLB theo söï phaân
chuû nhieäm CLB.
- Quaûn ly, ñieàu phoáiù thoâng tin vaø hoaït ñoäng cuûa nhoùm .
Quyeàn lôïi :
- Ñöôïc öu tieân tham gia vaøo caùc chöông trình giao löu quoác teá vaø khai thaù
quoác teá trong vaø ngoaøi nöôùc cuûa Ban Quoác Teá Thaønh ñoaøn vaø CLB.
- Ñöôïc mieãn toaøn boä chi phí thaønh vieân CLB.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Löu yù :
Caùc baïn ñieàn thoâng tin ñaày ñuû vaøo hoà sô, sau ñoù noäp laïi cho BTC taïi baøn
thi phoûng vaán cuûa baïn.

CHUÙC BAÏN THAØNH COÂNG !