You are on page 1of 72

http://www.lookiran.

com

dfZ¬œ d‰z ä˜ çÀśg®

}£®·Ž X}Xy¬ ¯™

xZ®™fd Í dZ

®£œ fZ¬›£œ :xZd®™®…

Nordient
http://www.lookiran.com
http://www.lookiran.com
http://www.lookiran.com

dfZ¬œ d‰z ä˜ çÀśg®


xZ®™fd Í dZ }£®·Ž }Xy¬ ¯™

®£œ fZ¬›£œ :xZd®™®…


Bibliotekets Reproservice, Göteborg 1999:^£Œ
®£œ fZ¬›£œ :}¬À…X䩹 z ¬¾‰ a®‘
Nordient :®Ž£œ
91-630-7825-2 :ͤ‡ yf£¿Ž
Nordient, Intagsgatn 8A, 416 51, Göteborg :眣²œ
http://www.lookiran.com

dfZ¬œ d‰z ä˜ çÀśg®

}£®·Ž X}Xy¬ ¯™
xZ®™fd Í dZ
http://www.lookiran.com
http://www.lookiran.com

dfZ¬œ d‰z ä˜ çÀśg®

}£®·Ž X}Xy¬ ¯™
xZ®™fd Í dZ

®£œ fZ¬›£œ :xZd®™®…

Nordient
http://www.lookiran.com

f£¥¹½²Åˆ

*}¬¢Â'}¬œëÀ• }ZXydZœ£‹ fd 1892 v£ fd xZ®™fd Í dZ


x£›g xò ͪ¥ £ˆ ,uf…g®¥ˆ ÍÀ fd ؍¥› }X交‘ gZ
¬šÂ† gZ Ԉ 督› ¬ÀŒ xZ®™fd ‚dZœ£‹ /¬›ò £Åœd ä… ,äōzf
ͳŽ fd £¼±šf£˜ }X䔣›d fd çd ,êzX}Zf ä… Í dZ
,¬œëÀ• z äōzf g®› ç¼ d¯œ fd uf…g®¥ˆ ÍÀ }®¥›Â¾Å˜
ÍÀ fd Zf d‹ ç Z¬¥…Z \ëų©† Í dZ £›Z /d®˜ x£¼› ẜ
/¬œ£f x£ £ˆ ä… uf…g®¥ˆ
xZfzd ®¥²Å… z ¬Ž 륤› ፠}f£¿Å… ä… çœZ‰œ fd xZ®™fd
fd 1923 v£ fd d‹ w£½À dzg u®› £† Zf jZX癬œg
/d®… ® ä… ãŚ¾±› x£¥f£¿Å…
z Мf ,u®› ,jZX}f£¿Å… gZ ®‡Æ¥› ,zZ }£®·Ž ®¥²Å… o›
}£Xä £›Xã… ãÅÀ«¿ zZ }£®·Ž x£Å› fd £›Z /͍Z ç½À¥šd
/͕£  xZ†Xç› Zf 癬œg ä… Ý²“ gZ }f£Ž® z }d£Ž ,¬Å›Z
ä… z £ˆzfZ ®£·› ®·Ž £… z d… ؾ±› x£…g ¬ÀŒ ä… xZ®™fd
ç¼  zZ /͎Zd ç £ÀŽò £Á¥±ÅœÂō®§±˜Z z £Á¥±ÅšÂ¤¿ ®·Ž y° z
d… }¬¢Â'}¬œëÀ• xZ®“£Ž gZ çz®™ }X䥱‰®… }£Xy®ÁŒ gZ
Õň ù£ yd ,Zf â±Åœf¬› ߤ ͱŅ X}Xäd á ZzZ fd ä˜
f£·ŽZ fd ,d®Å™ fZ®– ä‰Â† df› ¬¢Â fd ߤ ã Z 伜ò gZ
/¬À¥•®™ f£˜ ä… d‹
1916 v£ fd "f£·ŽZ" w£œ ä… xZ®™fd xZ d ãÅ¥±ªœ f£²¥œZ
/¬ òXç› f£¿Ž ä… }¬¢Â ®·Ž Ò f£† fd uf¯… }ZXä‡d£Š
http://www.lookiran.com
,d‹ x£›g }Z®… ,}£Xä £›Xã… ydfzòd®™ ã Z fd xZ®™fd Í dZ
}£Á¥•£ fd ãÅÀ«¿ z ç±À‰'纲“ }£Xä £›Xã… xŒ çÀ Âœ
眣…g £… Zf ͷŤ‘ gZ âÁ¾› \££±ŠZ z úŪ† z ç–Z®ŽZ
/͍Z ydfzòfd }®·Ž ® Â³† ä… e¹œ£… z \f¬–®ˆ £›Z yd£
:¬ÀŽ£…Xç› fZ®– ã Z gZ xZ®™fd f£‡ò
,(1919) b® ᙠxZª²Åˆ ,(1918) ®¤›£¥§ ؅®… ,(1916) f£·ŽZ
ä˜ çÀśg® ,(1920) y¬À ò }Xä £ ,(1919) y¬À˜Z®ˆ \Z¬£²›
(®“£Ž u®› gZ Ԉ y¬Ž ^£Œ ,1925) dfZ¬œ d‰z

/¬À¥± ¬œëÀ• fd }¬¢Â }fd£› x£…g £… ç¥Å¾–Z £X}¬¢Â'}¬œëÀ• *


http://www.lookiran.com
http://www.lookiran.com

£›Z ,͍Z ®·Ž 㛠}£Xydz® ä˜ ¬À˜ f£¼œZ ¬œZ†X翜 籘


狮… wZXy¬ÅŽÂ˜ 㛠/¬ÀŽ£…Xç› xzg› â £®·Ž ä˜ âÀ˜ £“dZ âZ‹X翜
ã Z ä… Ìņ®† ã ¬… z ✣¨À½… xgz ̚£– fd Zf f£™g££œ }£®·Ž
£f }£Á… ä… çÀ·  ,ᛣ˜ }dZgò fd £ÁÀ† ã› ä˜ wZXy¬Åf ä¨Å¥œ
/wfZd Zf ® z£³† z £XyhZz gZ yd£¹¥Z ç £œZ† ä˜ ÍZ xgz xd®˜
/¬œÂŽ 纾† y¬À˜Z®ˆ }£Á¥ŽZdd£  «¿ ¬ £… 㛠}£®·Ž
yg£‰Z ẓ ä… ã› ä˜ â Â½… ¬ £… â £®·Ž }Xä £¿œzfd }Xyf£…fd £›Z z
/¬…£ Xç›fd j ä˜ ¬Ž£… 䫜ò }Xy¬œgZd®ˆ z y¬œg£ £† âdXç›
d‹ \£œ£¼›Z d£·…Z ã› ä˜ dŽXç› çŽ£œ £¨œò gZ 㛠Թœ ä… d£¿¥“Z
®¥¼ŒÂ˜ Zf d‹ ⥱ ä˜ ä«œò gZ ͱŜ 㛠xƎ fd /wZX䥕£ fd Zf
/âÀ˜

xZ®™fd Í dZ
http://www.lookiran.com

͍®Á•

:"£®·Ž" xZ d gZ
11 ------------- dzfXç› ç¼À‹ ä… zf Z ,x££½›£Ž
14 ------------------------------- }¯Å¢£ˆ gzf
15 ------------------------------------ ã›
16 ---------------------------- wZfò£œ }£Á…Z‹
17 ------------------------------- }gz®›Z xg
18 ---------------------------  f£ÁŒ ® ä…
19 ----------------------------------- ¯Å¢£ˆ
20 ------------------------------- £› xZ®Z‹
22 -------------------------- }¯Å¢£ˆ ᙠ㠮‹ò
24 ----------------------------------- ݲ“
26 -------------------------- ኣ fd ®·Ž zd
28 ----------------------- á½À‰ ç…ò }X䌣 fd
29 ----------------------------- yf£¥X®ˆ ̎
30 ---------------------------------- £XyhZz
31 ------------------------- y¤œZ }£Á¾½À‰ fd
32 ---------------------------------£Áœg £›
33 ------------------------------ 礵– f£Á…
34 ------------------------- 䜣½Å… }£ÁÀśg®
35 -------------------------------- x£™f£¥
36 -------------------------------- äÀ ò y£Œ
38 ------------------------------ ®Z‹ ä
39 -------------------------------祪¤ŽÂ‹
40 ---------------------------------- ç £¤ g
http://www.lookiran.com
41 ---------------------------------- yZf zd
42 ---------------------------------- 癬œg
44 ------------------------------------ Мf

:"dfZ¬œ d‰z ä˜ çÀśg®" xZ d gZ


46 ---------------------------------- x£¥±…£†
47 ------------------------------- b® á™
48 --------------------------t£œ®µ‹ }££ zf
49 ---------------------------------- wZXy¬À ò
50 ------------------------------------ Óŝ
52 ------------------------------------ y£›
54 --------------------- dfZ¬œ d‰z ä˜ çÀśg®

:®¤›£¥§ ؅®… xZ d gZ


56------------------------------ xd… }gz®Åˆ
58 ----------------- ?͎Zd ¬Z‹ ®… fd äŒ Zd®•
60 ---------------------------------- ͕£ fd

:b® ᙠxZª²Åˆ xZ d gZ


61 ------------------------------ xZ¬À›z®Åœ ä…
62 ---------------------------------- £Á¾·²›
http://www.lookiran.com

dzfXç› ç¼À‹ ä… zf Z ,x££½›£Ž

1
dzfXç› ç¼À‹ ä… zf Z ,x££½›£Ž
jÂÀ… 㛠͍d gZ Zf £›®™
͍Z }f£‰ f£Á… x‹ 㛠͍d fd
,®Å½… Zf ⥍d
®Å½… Zf w¬Å§ }zg£…
///®Å½… Zf w®”ê }£X䜣Ž ç½À¥šd
d…Xç› Í¹½Ž äŒ
̲›Z xŒ 礎 ,̎ ß  £ÁÀ† ®™Z
wd®˜Xç› ÔŠ wZXäÀō ®… Zf † ® çÀŽÀ

2
Zf ͺ²“ b® ᙠ†
' 祋Z¬œZ 㛠¬Å§ xZ¬g fd
11
http://www.lookiran.com
}dzg ä… d®›°ˆXç› ä˜ Zf ͺ²“ b® á™
wf£²•Xç› â¤Á¥¾› x£¥d fd
d® 督½œ £… Zz®œ£›®• ,† }Z
}ZXyd£Áœ w® ®… ä˜ Zf 牣†
w® ­ˆXç› ,yd®˜ ⋠⤾– } ä… Zf w® ä˜ ç‰£†

3
w¬ d f£… ãÅ¥±ªœ }Z®… Zf d‹ fz® gz®›Z
⥋£ÀŽ g£… Zf zZ àœfdXç… ,xZg®š
Zf zZ ãŽÀ ͍d £ÁÀ† xÂÀ˜Z
âÀ˜Xç› ÔŠ d‹ ߤ }zg£… ®…
,wZX䜣›Â³·› gZ¬œZXãÅÀ‘ }Xy¬À‹
?¬Ž äŒ wZX䜣œg ¬À¾…® }dZgò
Zf zZ ⼩› àÀŒ £ÁÀ† xÂÀ˜Z
âÀ˜Xç› i£±ŠZ âœZg®š ®¼Åˆ ®…
Zf ͺźŠ ͪ }Zzò xÂÀ˜Z
wÂÀŽXç› wZXy¬ÀÀ¼Ž z d®† }££ zf fd

4
祱‰ Zf ú™ †
祕£  Zf }ZXyÂś
祱‰ Zf }ZX俲Œ
12
http://www.lookiran.com
祕£  Zf ç £ fd
祱‰ Zf çœg
' 祕£  Zf }ZXy¬œg azf
}¬Ž ¬Å›Z£œ †

13
http://www.lookiran.com

}¯Å¢£ˆ gzf

}¯Å¢£ˆ q£¹Ž gzf


á½À‰ ç ë‘ }XäÀśg ®… 䥱… Õºœ
£Åœd }X保 ä… x£œgX¬Àª¤š
x¬Ž [Z‹ fd ç zgfò xz¬… ͍Z [‹ äŒ
͋fd z fZd gZ 䥱‹ z ᙠgZ [Z®Å
ãŚ£… fd t£† ¯›®– _£† £…

ͱŜ àÀ¥šd ®½ d }¯Å¢£ˆ gzf


¬œZXy¬Ž d® Õ²˜® x£¥²½œZ
¬œf£…Xç› ¯ ®¼  q®… ¬Å§ }£XäœZd Õ ££ zf fd z

14
http://www.lookiran.com

ã›

wZX䜣½Å… ã›
dfZd fZ®– £ fd }£Á…ò çÀŽÀ ® g ä˜ ãśg® ã Z fd
d®½œXç› Z®› ՜Z†®ˆ X}X亾Š £… ¬ÅŽf‹
͍Z }f£‰ ✣¥d x£Å› fd Z z
wZXy¬Ž ydZg \f£Z fd ä˜ ¬À Â™Xç› ã› ä…
âÀŅX翜 ç £ÀŽò }Xy®ÁŒ Óŝ
?[ò r£¿“Z ä… y¬Ž [£†®ˆ ,wd… ç½À £ ò
?d‹ }X䋣Ž }Z®… ãŽÀ ,wd… }ZXyÂś £ ò
¬À˜Xç› Z¨œ Õ £Á™®… j™ fd d£… ä˜ ç¥‹fd ® g £¨À Z
wZXyd£¥± Z f£¶¥œZ ä…
?wzf ꣅ jZXy¬œ¯¸š }XäÀ† gZ äœÂ½Œ
՜Zf£±‹£Ž }Z¬À¾… gZ âZ‹Xç›
âÀŲÀ… }dzd }£Ž£¿† ä…
d¯Å‹X目… wZX}fd£› ãśg® }£Á–£‰Z gZ ä˜
15
http://www.lookiran.com

wZfò£œ }£Á…Z‹

祪¤ŽÂ‹ gZ fzd
wZXy¬Å…Z‹ }ZXy® ¯‰ ኣ fd
dŽXç› y¬À˜Z®ˆ z ¬ òX目… ä›
dgzXç› Â xò ä… ä™ z  ã Z ä… ä™ d£…
uf¯… }£ÁÀ²‰ [Z‹ z âÀŅXç› àÀ‰ [Z‹
,wZXydZ¬šd âÀŅXç› [Z‹
,Õ £Xä² ¬œZ ãŽÀ
yd£¥± Z 祲˜ }X䎮“ ®… ͘®ŠXç…
d®½œXç› Zf £Â¥®ˆ 籈ZšdXç… gZz®ˆ z
dfdXç› Zf ՘® ͎œ® 祲˜ ¯Å† }X䔣›d
¬œZfXç› ä¥Z‹£œ }ZXy¬À ò } ä… Zf zZ z
͎œ® gZ fzd ,ydÂÁŅ z ù£‹ }£gzf ãśg® } ä…
d®…Xç› ç¼²‹ } ä… Zf zZ x£™¬œ®ˆ v£…
͍Z ydÂÁŅ dg£ Xç› Íd äŒ ® ä… zZ ä˜ £¨œò
16
http://www.lookiran.com

}gz®›Z xg

⥱ ç¦À‹ }d‰› 㛠,⥱Ŝ xg ã›


⥱ äœZf±‰ ç¿Å¿³† £  z ydZ¯•Z®ŽZ ,td˜ ã›
b® }¬ÅŽf‹ xZ¬À‹ }†®ˆ ã›
f£¼·¿‘ }£X督› }Z®… }f† ã›
£Áœg }X保 f£ª¥•Z ä… }Z"祛ë" ã›
}d…£œ z r£¹†Z } ä… ç›£™ ã›
v뺥Z z }dZgò } ä… çŽ®ˆ ã›
d®› j™ fd x‹ }Z¨œ ã›
ㆠxdgXԈZz z ç½À¥šd ,azf }¬À›gò ã›
œ 祲Á… }£¿ÀZf ã›
®™Â¨¥±‰ z xZgz®• }ZXyfZ®Ž ã›
œZg ä… £† £›Z x£Žz®‹ ,ÝÅ¿“ }dzf ã›
dZgò z 䜣–d£ ؅Zzf fd ,⥱ [ò z Նò ã›
17
http://www.lookiran.com

 f£ÁŒ ® ä…

¬À˜X翜 gZz®ˆ 㛠x£ÁÀˆ \¾‹ ä… }ZXy¬œ®ˆ Óŝ


dfzò yZ®¿ ä… ç½À¥šd ä˜ ç£Å }Â¥®ˆ äœ
/// x£•Â† gZ ®¤‹ ä˜ }¬Å§ ç £ fd p®› äœ
yd£¥± Z }fZ¬£ˆ ä… £Xy®ª }Xä £ fd wZX粊z azf
/// y¬œÂŽXß d¯œ }£Á›£™ x¬ÅÀŽ £… gZz®ˆ }Xyd£›ò
:wZXyd®˜ £À… }ZXygZzfd £d£… y£™f­™ fd ã›
r®²› } ä… ç ë‘ }ZXygZzfd
' ¬ òX翜 ¯™® ä˜ çº²“ } ä… '
yz¬œZ } ä… ®½ d }ZXygZzfd z gzf } ä… }ZXygZzfd
u®› } ä… ' yd²™ ä²Å¿ ' }ZXygZzfd z

18
http://www.lookiran.com

¯Å¢£ˆ

¬œZX䥕®™ j”ò fd Zf 䜣‹ äÀ®… x£¥‹fd


¬œZXy¬œ£²œ £Á¥œZXç… çœ£¿ò }£Ž£¿† ä… Zf y®¨Àˆ z
¬œZX䥕f 䌣 fd ኣ £† äÀ®… x£¥‹fd
¬œZX䥋£ d‹ }XäÀ ò Zf [ò z

¬À˜Xç› }g£… ¯Å¢£ˆ }®¥±˜£‹ ä› fd gÂÀ ç˜d˜


df­™Xç› Íd fd ᙠ瘮¥‹d
ݕZ fd z
¬œ¯Å‹X目… Z ä… w£•Xy®ºœ x£™¬œ®ˆ

19
http://www.lookiran.com

£› xZ®Z‹

£› xZ®Z‹
ã† ä… ãŽœf ãZ®Åˆ
ኣ }£Xy®ª ®… Xyd£¥± Z
¬œf£¶¥œZ fd x£œZ‹XgZzò
£› xZ®Z‹
¬À›£œXç› Xᙠx£² £¬¤ fd Zf Z z [ò
âÀ˜Xç› äº¾Š ç¤Å¾ fzd Zf âœZzg£… £›Z ã›
âdXç› ® ä ®™ z
wd… Üŵš }¯¤ u®… «¿ }gzf
x£¿ò ç…ò }Z¬À¾… fd 䥪 zò
d®˜ f­™ ⤾– x£Å› gZ y£™£œ wdzd }®Å²¿Ž
͋£ d‹ xò gZ Zf ✣¤š 穆£•
d… 眣…®Á› £… 䥪śò x£ÀŒ zZ ͜²‹
ͱ¼²œ ❠fd Z®› ä˜
20
http://www.lookiran.com
¬œ£²œ wZX眣²Åˆ ®… x£²‹fd }ZXyf£¥ zZ
͎Z­™ }£‰ ä… }ZXy® ¯‰ fd x£À˜XݝXݝ Z®› z
d… x£¥±›g ՛£œ ä˜

21
http://www.lookiran.com

}¯Å¢£ˆ ᙠ㠮‹ò

wZX}X¯Å¢£ˆ ᙠ㠮‹ò ã›
wZXydf‹ [£† x£¥±…£† }XyfZÂÁ™ fd
wZX䥱²œ }fZ¬£ˆ ä… v£¿Ž d£… ®…Z®… fd
b® }£Xä¾·Ž z
¬œZXy¬Å²˜ yfZ®Ž w¬Å§ }£XäœÂ™ ®…

wZX}X¯Å¢£ˆ ᙠ㠮‹ò ã›
wZX䥎­™fd f£Á… }XäœZ‰ ã ®¥œZ‰
ͱŜ fZŽd ᙠ㠮‹ò «¿ ,xd®›°ˆ
wZXy¬ d ç…òX z }ZX䜣±•Z Zf 䌣 fd ã›
wZXy¬ÅÀŽ Zf yd®› x£¥±…£† ̾– Õ§†
ͱŜ fZdf£… Zf u®› ⪆ ¯‰ 㛠}XäœZ¬£Å™

wZX}X¯Å¢£ˆ ᙠ㠮‹ò ã›
22
http://www.lookiran.com
¯Å¢£ˆ }£Xyf£¥ }£Åœd }£•fh
wZXy¬ d Zf ͍dfzd w®™ }£ÁœZ¬²†ò fœ z

͍Z x£ò 㥕®™ çˆ Zf yZf ß  £ÁÀ† ä²Å¿


w¬À…Xç› Zf u®› }£XygZzfd
wZX}X¯Å¢£ˆ ᙠ㠮‹ò ã›

23
http://www.lookiran.com

ݲ“

d… x£¿ò ç…ò àœf ä… çÀZ®Åˆ 㛠azf


՛d£Áœ £ fd }XäœZ®˜ fd }ZXy®ª ®…
w¬›ò † } ä… xg ß  ÍËŝ ä… ,äÀ®… z
,⥱²œ † f£À˜ fd xg ß  «¿
w¬Å·¾… Zf b® }£Á¾™ ®µ“ z w¬ÅŽÂœ [Z®Ž 監‰
祕£  £¤ g Z®› †
}d… y¬ d Í ££ zf fd ä˜ äœÂ½œ£¿
,wd®§ çŽÂ›Z®• ä… Zf ¯ÅŒ 保 ã›
Zf wZX}fd£› ãśg® ,Zf wZXç˜d˜
wd… Í £ÁŽgZœ ®ÅZ ä˜ â¥±œZdXç› £ÁÀ†
:w®½À… d‹ ä… £† }d£Áœ w®…Z®… }ZXäÀ ò x£œgX¬Àª¤š †
¬œZXt£‹ ÔÀ‰ gZ â £X䜣Ž w¬ d
¬œ¯ fXç› z®• â £X䜣Ž w¬ d
dfZ¬œ ç zgfò 㥲™X♠¯‰ z ͍Z f£¿Å… wZXç £¤ g w¬ d
24
http://www.lookiran.com
f£²¹… ͜Zzg£… x£Å› Z®› x£ÀŒ ,yò
⎣¤œ ¬À›g£Åœ Zf ¯ÅŒ Óŝ ®½ d ä˜

25
http://www.lookiran.com

ኣ fd ®·Ž zd

wZX癬œg
}®¥±˜£‹ }£Xy®ª «¿
äÀ®…
jˆ¬Å§ }£X侖 «¿
d… d®
:¬Å²˜ d£ ®• ãŲ†ò }£XäœÂ™ £… wZXçœZ‰
¬ òXç›X®… ¬ÅŽf‹
¬›òX®… ¬ÅŽf‹ z
¬À¾… gzf xò ®Z® 㛠z
w¬Å›fò }®¥±˜£‹ }£Xy®ª ®… äÀ®…
:¬ gz }d® âűœ x½‹® }£ fd } gZ
„¬ÀŲœXç› z®• ¬ÅŽf‹

† ®¼Åˆ
26
http://www.lookiran.com
}®¥±˜£‹ }£Á½À x£Å› fd y¬Å›fò
¬œzfXç› z ¬À òXç› ä˜ ç £gzf }Xyd®±•Z
}d… y¬ÅÀŽ ç˜d˜ fd ä˜ ç £X䳖
¬À ®™Xç› Í¤¾– fd
tZz°ˆ xz¬… \¼
äÀ ò xz¬… ç £ÁÀ†
dŽXç› ç…ò £Xäœgzf w£¿† x£Å› gZ Z

27
http://www.lookiran.com

á½À‰ ç…ò }X䌣 fd

wd… £ÁÀ†
á½À‰ àœf ç…ò }X䌣 fd 煣¥•ò ኣ fd
x£¿ò fd
͎Zd x£ ®‰ £ÁÀ† }®…Z 伆
[ò fd z
£ÁÀ† }ZXy® ¯‰
x£¥±…£† }Xy¬Åf }XyÂś çÀ ®ÅŽ
͋fd ® gZ
¬Å¼ŒXç› ¬ fZz®› }£XäœZd xŒ
¯Åœ 㛠}Xyd²™ ̾– fd z
¬Å¼Œ 缌˜ }Xy®µ–

28
http://www.lookiran.com

yf£¥ ®ˆ ̎

̤Xç… f£¶¥œZ ,̤Xç… Ðœf


͍Z çÁ† † }Xy¬À‹ «¿ £Åœd
¬ÀÀ˜Xç› mº £Xyf£¥
ãŲÀšd z ßÀ‹ I̎
x¬Ž }¬…Z }£ zf fd ݲ“
¬œgXç› ¬Àª¤š [Z‹ fd
̤Xç… dfd ,̤Xç… i®†
͍Z Óŝ gZ ®¥¼ŒÂ˜ £Åœd
Í ¬…Z }X亾Š
ݲ“ Ͳ½œZ gZ
d¯¸šXç› z®• 祱Ŝ }£•fh ä…

29
http://www.lookiran.com

£XyhZz

/// qfh }£XyhZz ,£¤ g }£XyhZz ,w®™ }£XyhZz


w£½À£¤Ž ,x£ÁÀˆ Ⲍ gZ ú™ ®µ“ «¿
/// ãÅ¿˜ fd 䥱²œ çÁ† }£´• ,x£² Zfz£› fd ç £XyhZz
dzd }£X亾Š ¬ £Ž
¬ÀŽ£… ݲ“ w®™ r£‰Z gZ 䥍£‹®…

30
http://www.lookiran.com

y¤œZ }£Á¾½À‰ fd

⥕fXç› ä¥²™X♠,眣›g ÕŅ ,y¤œZ }£Á¾½À‰Xfd


d… y¬ÅÀŽ wZXç˜d˜ ä˜ ç £X䳖 }¨¥±‰ fd

⥕fXç› ä¥²™X♠,眣›g ÕŅ ,Ú¹†®› xZf£±Â˜ fd


d… 䥋£ wZXçœZ‰ ä˜ ç zgfò }£Á‹£˜ }¨¥±‰ fd

⥲™X♠wZXydZ¬šd p£… fd


d… 䥱‰ wZXç½À¥šd ä˜ }d£Ž }X䥋£• ä… ä¥•£  yf

31
http://www.lookiran.com

£Áœg £›

â fZd ãśg ®… }£ˆ ,£Áœg £›


¬Z‹Xç› äŒ f£Á… gZ âō®ˆXç› ä¥‹£• gZ £›
âÅÀ˜Xç› äº¾Š ®…ÂÀ }XäÀ®… X}XäÀ† fzd Zf x£¿œZzg£… £›
â d®™Xç› äœ£²œ z ¬Àˆ v£¤œd ä… ¬ÅŽf‹ ͱ²œz®• fd £›

⥎Zd ͍zd Zf }d®› ã›


/// ͎Z¬œ fz£… ¯ÅŒ Óŝ ä… ä˜
¬›ò çÁ† 督½œ £… d® }gzf
͕f jZX眣²Åˆ ®… çŽÂ›Z®• gZ }df £… ãŽÀ }gzf
/// ͍zZ gZ ,¬²œ ydZg ä˜ w¬œg®•

32
http://www.lookiran.com

礵– f£Á…

¬œZXy¬Ž [ò wZX窠 }£®³–


¬œZX䥲™ }f£‰ £f£¤ Â‰ «¿ â £zgfò
⥎ZdXç› Ízd 䫜ò }X保 gZ
ç…ò 眣¿ò £ÁÀ†
͍Z y¬œ£› £‰ ä… XàœfXy¬ ®ˆ }Xyf£¥ ¬ÀŒ z
dgzXç› x£¥‹fd x£Å› fd ç›Zfò ä… d£…
çÁ† ՛Zfò
j›£‹ }£ fd
®Åˆ _£˜
yd£¥± Z fZ¬Å…
d… y¬ÅÂ… Õ ££ zf fd ä˜ ¬² ¬œZXç› }¬Å¹ ®…Z ä…

33
http://www.lookiran.com

䜣½Å… }£ÁÀśg®

wgfzXç› Ý²“ 䜣½Å… }£ÁÀśg® ä… x£ÀŒ


wfZ¬œ çÀ‘› d‹ ç Â™ ä˜
䜣½Å… }£ÁÀśg® fd â £Xä² ¬œZ
¬œZXy¬Å›fò £Xy®ª ®…

Zf 祹½Ž }£XyhZz }ZX䜣½Å…


͎œ âŠzf fZ¿£œ }X䩹 ®…
⥱ 䫜ò }Xä² ¬œZ fd gzfX䜣¤Ž 㛠z
:d£¥•£Åœ r£¹†Z ¯™® ä˜
wZXäÀ²† azf ç…Z®Å

34
http://www.lookiran.com

x£™f£¥

⥱ ZXç› xZ Z fd w£½À£¤Ž


x£™f£¥ }£Å ä…
âdXç› Z®• j™ p£… x£¿ò fd
,㘠j™
dŽXç› j›£‹ ,¬¥•ZXç› z®• x£²˜®Å¹ }ZXyf£¥
Ez®› £Xy¯¤ }zf äÀ®… }£ˆ
͍Z y¬Ž j®• 䥱¼Ž }£Xyf£¥yd®‹ gZ 㛠p£…

35
http://www.lookiran.com

äÀ ò y£Œ

E}®Å¿… b® £  çÀ˜ 癬œg ¬ £… ¬Å§ £  :͹™ ͎œ®


d®˜ âZ‹ 癬œg b® :͕®™ âÅ¿³† ⤾–
ͱ† xò gZ ä˜ â¥± çÀśg® fd xÂÀ˜Z
ͱŜ çZf xò ä… Zf u®› ä˜ çÀśg®
âÀŲœXç› [ò y£Œ ã ®›®› }X䤚 ®… y¬Ž ⋠gzf w£¿†
,yd®˜ f­™ £¨À Z gZ 祪¤ŽÂ‹ £ ò ¬®§… 籘 ®™Z
:âdXç› x£¼† ® x£œg¬Àª¤š
,͍Z ͍fzd fd 祪¤ŽÂ‹
dgzdXç› jZX䫅 }Z®… 畣©š xZ‰ çœg ä˜ £¨œò
,͍Z ͍fzd fd 祪¤ŽÂ‹
dg£Xç› d‹ }Z®… á½À‰ fd }ZX䤾˜ }d®› ä˜ £¨œò
¬À zfXç› ¯ ®¤š ä²Å¿ }£Á£Œ f£À˜ fd b® }£Á¾™ £¨À Z
£¤ g }£gzf £¨À Z
¬œgZ¬œZXç› [ò fd Zf d‹ xZ¬À‹ }Xy®ÁŒ
36
http://www.lookiran.com
uf¯… }£Á¾™ z
¬ÀdXç› Íd gZ Zf d‹ }£Á™®… ã ®†£¤ g

37
http://www.lookiran.com

®Z‹ ä

͎Zd ͍zd Zf 㠮Ŏ }£ÁŽœ®• \† ,ùzZ ®Z‹


͎Zd ͍zd Zf b® }£Á¾™ ,ç›zd ®Z‹
͎Zd ͍zd Zf x£™d®› ᙠ_£† ,ç›Â ®Z‹

:d®˜ ®ÂŽ ùzZ ®Z‹


͍Z ͪ¤ŽÂ‹ ¬À Â™Xç›
:¬ gfz ݲ“ jd‰z }X保 £… ç›zd ®Z‹
ͱŜ ͪ¤ŽÂ‹ ¬À Â™Xç›
:¬Ž 䤝Zf w ®Z‹
d®˜ ¬Z‹ d‹ xò gZ Zf äœZdz£‰ 癬œg _£† ¬À Â™Xç›

38
http://www.lookiran.com

祪¤ŽÂ‹

ͱŜ 祪¤ŽÂ‹ âŎ£…Xç› Õ £ zf fd äŒ xò


ͱŜ 祪¤ŽÂ‹ â fzòXç› jd£  ä… ä˜ ç¤Ž xò
ͱŜ x£›ZXç½À¥šd }XäœZ®† 祪¤ŽÂ‹

Õ¿ ZX䥍Zªœ y£½«Å ä˜ ä«œò ,祪¤ŽÂ‹


Õ¿ ZX䥕£ Xfd }fZŽd ä… ä˜ ä«œò ,祪¤ŽÂ‹
͍Z x£½¿ }Z®… y¬Ž£ˆ®… ç¤Å¾ ,祪¤ŽÂ‹

39
http://www.lookiran.com

ç £¤ g

' ¬À®ˆXç› ä¿ ?ͱŌ ç £¤ g


祍¬½À† z 癬À˜ò ,ç Z¬ÅŽ ,}f£Ž® ,ç £¤ g
x¬œ£› äÀ®… ¯Å¢£ˆ £† z xd… fZd£•z x£¥±…£† ä… ,ç £¤ g
dfZd x£•Â† gZ ®¤‹ ä˜ ç…z®” £  z ç‘‘ ®ˆ _£† ,ç £¤ g
y®ÁŒ ®… çŽÂ¯Å† gZ 絋 ,ç £¤ g
㛠:㥲 Â‹ }Z¬ 㩚 £  z
͎œ® }£d£… }Xy¬ÀÀ˜fZ¬Å… ,x¯…d£… wZfò ͘®Š ,ç £¤ g
b® ᙠ«¿ çœZ®Â ,ç £¤ g
¬²‹fdXç› ¬ÅŽf‹ 伜Œ x¬Å²ª… £  z
y¬ ¯™ 礝Zf ä˜ ç¤Å¾ ,ç £¤ g
䥕®™ ä ¬ jZXydZ¬šd gZ çœg ä˜ }¬ fZz®› ¬À¤œd®™ £  z
ͱŜ }ZXy¯›Xç… çÀŽ£Œ ,ç £¤ g
¬ÀÀ˜Xç› ä®“ xò £… Zf d‹ xZ®“£Ž ä˜
㥱‰ 祪¤ŽÂ‹ z x¬Å½À‰ ,ç £¤ g
40
http://www.lookiran.com

yZf zd

㘠£f Zf \ZXã ® d yZf


:͍Z t£ˆ£œ † yZf
¬œf­™Xç› Ö ®Š }£Á£½œ £… çœZd®› xò gZ
¬ÅÀŽ xZ†Xç› çœ£d ® gZ Zf 祪¤ŽÂ‹ }X俾˜ £¨œò
®†Â¾‰ 翘 z
¬ÀÀ˜Xç› yf£ˆ 伆 Zf çœg }Xyg£À‰ £fªŽê

}ZX䥕£  Zf d‹ yZf †


:͍Z y¯Å˜£ˆ † yZf
¬œf­™Xç› ,£Áº £ºŽ £… x£À˜X}g£… ,fd£›Xç… x£˜d˜ xò gZ
¬œf­™Xç› x£À˜Xä…Âœ jˆXy£Å x£œg xò gZ
®†Â¾‰ 翘 z
}ZXy¬ ®ˆXàœf Ii¬º› }X䥎®•
͍Z yd£¥± Z 䥲˜ ç £dhZ xd®™ ®… yd£Áœ }£ˆ
41
http://www.lookiran.com

癬œg

:âÀ¥² Â‹ ®ÅZ ã›
ã† ä… ¯¤ Ὺ› gZ }ZX䛣‰ £… ,ͱŜ f£Á… 癬œg
督™gZ® çŽgZœ £ 
ͱŜ 㥕f ä… âÅ¿³† 癬œg
dfZdXç› y£½œ x¬œ£› ä… ä˜ }¬Å§ }zg£… zd xò £ 
Z¬Åˆ£œ ͍Z }X亾Š 癬œg
¬Ž âŜZ†X翜 xz®… xò gZ ä˜
i®¥d fd ͍Z }ZX祪¤ŽÂ‹ ,癬œg
â f­™Xç› jf£À˜ gZ ä˜
xd®¿Ž fZ‹ Zf d‹ ,癬œg
' ¬œf­™Xç› x£¼Åˆ «¿ ä˜ ' 煣¥•ò }£gzf fd
x¬Å…Z‹ 督Œ ä† fd ͘®ŠXç…
x¬ ¬œ Zf àœf ç ë‘ x£™¬œ®ˆ gZz®ˆ z
,xdZd x£¼† 綕£ŠZ¬‹ ä… Íd 督†Â˜ ä… ,癬œg
42
http://www.lookiran.com
x¬Å…Z‹ z 㥕f 䜣‹ ä…
xd… 䜣½Å… d‹ £… ,癬œg
xd£Áœ y®ÁŒ ä… }dfZzXyg£† ® }Z®… œ 缆f z
㥱²œ }g£… ä… d‹ ͪ… £… ,癬œg
xdg ԈZz Zf 䶩š £ÁÀ† xò z
xd®¼œ \~®‰ z 㥎Z¬Àˆ xZ†£œ Zf d‹ ,癬œg

43
http://www.lookiran.com

Мf

dfZ¬œ Óŝ 祪¤ŽÂ‹ ,}ZXä² ¬œZ äœ ,}ZXäœZ®† äœ


͍Z ¬Å¾ˆ Z® g 㼎 ❠fd Zf \ZX祪¤ŽÂ‹
¬ òXç› ç›Zfò ä… ç¥ª¤ŽÂ‹
督™®© d£… }Z¨œ yZ®¿
dšòX[Z‹ }£Xä†Â… x£Å› fd
£®…Z }£ˆXߤ }Xä £ yZ®¿ 祪¤ŽÂ‹
d¯¸šXç› ç…ò }££•fh gZ®• ®…
}gz®¿Åœ xZg [£¥•ò ® g yd®¥±™ ͍Z 祎d 祪¤ŽÂ‹
¬ÅŽf‹ xZ†®ˆ I}d¿“ jf£… ® g £ fd x£ £ˆXç… }£ÀÁˆ £ 
,dzfXç› [Z‹ ä… ,͍Z xZ†£œ 祪¤ŽÂ‹
/// ¬œZdX翜 Óŝ z dfzòX目… Ô¹œ
?çÀ˜Xç› ÔŠ Zf Мf
£¹‹ fd y¬Ž Ͳ› 眣¥d £… ,͍Z ygZ¬œZXç…
?çÀ˜Xç› ÔŠ Zf Мf
44
http://www.lookiran.com
x£ ®™ 眣¿²Œ £… ,¬œgXç› ¬Àª¤š äœZfZz¬Å›Z
' ¬À˜Xç› ydfzò®… Zf x£¿ £g£Åœ ,Мf
u®› ãśg® }X䜣¥ò fd gÂÀ ä˜ y£½œò z
,âÅÀ˜Xç› àœfd ¬ d®† ä…
x£›¬œZfXç› Â¾‰ ä… z dfzòXç› Zf ygZzfd ¬Å¾˜
¬dXç› ¬Å¿·† ᱔ Zf dZgœ ,Мf
¬ÀŲœXç› }fZdXy¬œg ̎ ä… fd£› £… z
͍Z _ZzdgZ }£X亾Š }X保 }Xy¬œg£ z
͍Z x£½¿ }Zz®œ£›®• Мf
¬À˜Xç› q£ Zf xZ¬À¿² ¬œZ 眣²Åˆ ãŌ
d¯ zòXç› ¬À¤œd®™ [¤©› xg xd®™ ®…
,¬ òXç› xz®Å… jZXydZ¬šd }X䜣‹ gZ d®› ä˜ ç›£½À z
/// ¬¥± ZXç› y£™fd fd
¬À˜Xç› ä ¬ ¬ fZz®› ՜Z¯ ¯“ ä… Ðœf
£ zf z gZzò ,á™
¬À˜Xç› ä ¬ ãŔzfd X}XäÂ… fZ¯
Zf ãÅ¥Zf }XäÂ… £ÁÀ† xò z
¬²ª…Xç› Í¹½Ž ç £ÁŽ¥±¤šd z q®½Ž çŠzf ,Мf
:癬œg }£ÁŽZd£ˆ ã ®¥™f¯… z
u®› ãśg® z ç £ÁÀ† ,ݲ“

45
http://www.lookiran.com

x£¥±…£†

:x£¥±Â˜ x£¥±…£† ͍Z Õ êòXç…


¬œÂŽXç› fZ¯¾™ £Á¥Žd
d¬À‹Xç› ®Åˆ }X䫔£…
¬dXç› ® Zzò Zf 䥕£  祪¤ŽÂ‹ ,x£Žz®‹ f£¤ Â‰ z

46
http://www.lookiran.com

b® á™

⥱ £¤ g
wZXyX¬Å¢zf wZXydZ¬šd p£… fd 伜Œ
w¬ÅŽÂœ ç½À¥šd z wd£¥± Z }f£Á… xZf£… ® g
w¬Å²˜ yfZ®Ž z wd£¥± Z [£¥•ò ® g
wf£¶¥œZ fd z ßÀ Z wZX䥹¼Ž

47
http://www.lookiran.com

t£œ®µ‹ }££ zf

:²› ß d¯œ d£ g Zf Í ££ zf


¬œd®™ y¬À˜Z®ˆ ¬ £Ž ,¬Àœ£›Xç› dzd «¿
¬œd®™ 署ſ ¬ £Ž ,¬À˜£œ®µ‹

:}ZX䥱 ®½œ Í ££ zf x£¿²Œ fd £ ò


¬À…£ X翜fd }¯ÅŒ ,¬œf£¿Å…
¬À² ¬œZXç› d‹ ä… £ÁÀ† ,¬ÀZ‹d‹

:²› ß d¯œ d£ g Í ££ zf ä…


¬œz®… ¬ £… ,¬œZ緖Zz®Å”
¬Àœ£¿… ¬ÀZ‹Xç› ,¬œZ罜Z d

48
http://www.lookiran.com

wZXy¬À ò

,i }ZX䶩š
wZXy¬À ò
' y¬Ž £ˆ ®… x£…£¥Ž y£Àˆ® ã Z '
͋£ xZ® z Zf
͋£ Õ¿Z‹ g£…
⥍Z‹Xç› g£”ò gZ ä˜ äœÂ½œ£¿ ,®†£¤ g
͋£ Õ¿Z‹ g£…
â £X䥍Z‹ fZÂ¥Z ãśg ®…
͋£ Õ¿Z‹ g£…
â £zgfò ¬À¾… }£ÁœÂ¥ ®…
͋£ Õ¿Z‹ g£…
âŠzf 眣ÁÀˆ }£z®Zf £…
͋£ Õ¿Z‹ g£…
wZXç £ÁÀ† ¬À¾… }£Á‰®… £…
49
http://www.lookiran.com

Óŝ

dfZ¬œ d‰z }®½ d ¯ÅŒ Óŝ ,w¬œg®• j£… wZfò


:çÀŅXç› ä˜ ÍZ x£¿ ¯ÅŒ 保 z
£Á¾ f ¯ ®™ z Âņ›˜š dzd ,á½À‰
͍dfzd ãśg® xò fd ç £‰
b® ᙠgZ çÀŌ®ˆ z ͱ }®†Xç…ò x£¿ò
®¥¿ ë› }d£… z úªœ £  z
͍Z ¯ÅŒ 保 ã Z z
_£˜ jˆ q®… }£X䋣Ž ¯‰ ä…
dfZ¬œ d‰z w®™ }£Á¤š £… x¬ÅÂ… }Z®… }®½ d ¯ÅŒ
¬œÂŽXç› d® x£›g fz®› ä… £Á¤š }X保 z
}f±‰ ä˜ ç Â™Xç› £›Z † Ew¬œg®•
͍Z ®¥¿˜ xd®› gZ 㥱 g ydÂÁŅ z
?çZ‹Xç› äŒ u®› gZ
?çÀ˜X翜 Ԋ Zf Õ £Á£¤š }Xy¬Àœg }…
50
http://www.lookiran.com
ͱŜ d‹ ͍d ä… xd®› gZ ®†¯Å½œZ \®¹œ ¯ÅŒ Óŝ
}f£¿Å… x£ £ˆXç… }£Á¥“£
Zf ç½À¥šd àÀ† }£Áš£ z
â fZ¬… ͍zd ¬ £…
¬œÂŽXç› £•Â¼Ž £® Â˜ ä˜ ç£†Â˜ \£¶©š x«¿

51
http://www.lookiran.com

y£›

® ­ˆ£œXÜŏ† z ͍£¤ g äŒ
:͍Z yd®› ä˜ ä«œò ®
yd®› 眣±œZ z yd®› 癮…
w£¿† y£› z
͍Z fZ¬£½œgZf á½À‰
¬ÀœZdXç› £Á¾™ £›Z
ãśg fzd ä… y£› jd®™ ä˜
͍Z u®› fZ¬›
Zf d‹ q®½Ž f£† y£› z
¬À†Xç› ¬œfZd Õ¥zd ä˜ ç £Á¾™ fzd
Zf d‹ }ZX䜣±•Z f† y£› z
dgZ¬œZXç› ÍZ y¬œg ä˜ ä«œò ® ®…
Zf £Á¾™ y£› z
' ¬œZX䥱²œ x£ £ˆXç… }f£¶¥œZ fd Zf jZXäÂ… ä˜ '
52
http://www.lookiran.com
¯Å¢£ˆ }£Á¤Ž ã ®‹ò fd
¬À˜Xç› zfd ՍZd £…

53
http://www.lookiran.com

dfZ¬œ d‰z ä˜ çÀśg®

dfZ¬œ d‰z ä˜ â¥± çÀśg® àÀ¥šd


®½ d wZX䥱‹ dfZd d‰z ä˜ ä«œò ® 㥍Z‹ gZ Z® g
jZX}ZXy®ºœ wë˜ £… y£›
dfZ¬œ d‰z ä˜ ¬ Â™Xç› Zf çÀśg® }X䳖
£¨œò fd ä˜ çÀśg®
dŽXç› ydfzò®… x£¿ £zgfò 保
dŽXç› yf£ˆ x£¿ £®Å¨œg 保 £¨œò fd ä˜ çÀśg®
£¨œò fd ä˜ çÀśg®
dŽXç› ßÀ‹ y£› âÀ¤Ž fd x£›X䥋z®•Z 眣²Åˆ
d¤œ ÕŅ ç…Z® 㛠癬œg
wZX䥕£  Zf âZf xÂÀ˜Z £›Z
dfZ¬œ d‰z ä˜ çÀśg® ä… x¬Åf yZf

dfZ¬œ d‰z ä˜ çÀśg® fd


54
http://www.lookiran.com
dfZd ® ®… x£²‹fd 牣† wZXydZ¬šd
?͍Z 籘 äŒ wZXydZ¬šd
f£† ̎ :¬À Â™Xç› Ò£ˆ x£œg £Xyf£¥
?ͱŘ wZXydZ¬šd
?ͱŌ ՛£œ
dzfXç› ®†ê£… z ꣅ x£¿ò ܺ
dŽXç› r®” £Á¥œZXç… ä› fd ç˜d˜
¬œZdX翜 Zf â…Z‰ z
͍Z ç £œZd }XäÀ²† £›Z ç›dò ¬œg®•
¬À˜Xç› gZfd £Áœ£¿ò gZ ®†Z®• Zf ՜Zzg£…
:¬ òXç› ç…Z‰
}fZd Õ¥zd † ä˜ âœò ã›
͎Zd çZ‹ Õ¥zd ä²Å¿ z

55
http://www.lookiran.com

/// xd… }gz®Åˆ

?âZ®Xç› äŒ gZ
⥱ 眣Á‰ Í¿¶“ gZ 碯‰ ,Í ¬…Z gZ 碯‰ ã›
£Åœd £ÁœÂžś x£Å› fd £ÁÀ† 砣Ŝd
dŽXç› j›£‹ ä˜ }ZXyf£¥ ã ®‹ò
xd… }gz®Åˆ ,xdfzò®… wd }gz®Åˆ ,xd®˜ 癬œg }gz®Åˆ
xd®˜ Ԋ £Á™f fd Zf x£›g d® x£ ®‰
xdZd Z®• j™ ̎ j›£‹ dzf ä…
xd£¥± Z [£¥•ò fd y˜ }X侖 ®… z
wzfXç› yZf ¬ÅŽf‹ ®… ,wZXyd£¥± Z ¬ÅŽf‹ ®…
âÀŅX翜 ¬ÅŽf‹ ¯‰

®½œÂ±•Z ' x£›g ,®½œZ® z ' x£›g ,®½…ÂŽò ' x£›g


£ ò }ZXy¬›ò ä±Åd fZ¯ £… ,œ }£¬À•®† £…
㥱 g yf£…zd ä… Z®› £†
56
http://www.lookiran.com
xg®¤¿Œ }f£› ,ߌ˜ }f­… «¿
?çÀ˜ \“d £ fd }£Á…ò x£Å› fd }ZXy®ª £  z
E㛠gZ Ž fzd ,ᆣ– }Z ' x£›g
¬À˜Xç› ä¥Ž£¤œZ fZ½ŽÂ‹ ᱓ gZ Zf wZXäÀō ¬ÅŽf‹
¬œÂŽXç› j›£‹ }gzf £Xyf£¥ :¬ Â™Xç› z
¬À²‹fdXç› äœZf±‰ ä²Å¿ v£©À Z £… £›Z

57
http://www.lookiran.com

?͎Zd ¬Z‹ ®… fd äŒ Zd®•

玣¤œ 㛠£… ®½ d † ¬ £Ž Zd®•


Zd®•
ã ® d }dfd £›Z ®½ d çŽÂ”ò ,®½ d }fZ¬ d
:¬ÀœZdX翜 xZ®½ d 䫜ò y£™ò ,âÀ˜Xç› Í˜®†
\d‹ dfd gZ }ZX伆 «¿ ,Ͳ™ âZ‹ g£… † ä…
®½ d }ZXydZfZ £… ®½ d 眣¿ò gZ ,Ͳ™ âZ‹ g£… † ä…
âÀ ® d y£½œ £… ®½ d }ZXyf£¥ gZ ,Ͳ™ âZ‹ g£… † ä…
®½ d ç¥Ëŝ fd âÀ ® d ç½À¥šd £… ,Ͳ™ âZ‹ g£… † ä…
fZd£•z z ㎿²‹ ,g›®› ,Ͳ™ âZ‹ g£… † ä…
ͤ¾– }£® Â˜ ͍dfzd gZ 粊z }fœ£‰ }£Á›£™ £…
¬Å½À‰ çZ‹ 㛠£… ͪ ,xZ†£œ †
d¯Å¥Xç› ä˜ ç±˜ «¿
jZXyf£¥ £… £  z jZX祪¤ŽÂ‹ £… ,Õ¥ŽÂœ® £…
¬œ£«Åˆ âZ‹ ⥲½œZ fzd ä… ãÅ¿² ®…Z 窜 x£œg¬Àª¤š ã›
58
http://www.lookiran.com
Zf Í¥ŽÂœ® ߌ˜ }Xyf£› z
d®˜ âZ‹ x£ÁÀˆ âÀZ®Åˆ }£XãŌ }ê

59
http://www.lookiran.com

͕£ fd

¬À¼•ZXç› ä £ 㛠}Xyf£¥ ®… † ݲ“


¬À˜Xç› o¾‘ wZX癬œg fd y£›
¬¨À™X翜 † ͍d fd 㛠͍d
͍Z i † ͍d
ç½À¥šd 㛠͍d

60
http://www.lookiran.com

xZ¬À›z®Åœ ä…

E¬ÅŽ£… d®› E¬ÅÀ ¯™ ç £ÁÀ†


wZ¬œZXx…g }£XäšÂ†Â˜
yd®²• â ä… xZ¬œd x£ÅœZ¬œg
®Å¨œg fd x£…£º“f£¿Å…
E¬ÅŽ£¤œ
,£Xy®ª ®…
¬ g›£Å… £®…ÂÀ gZ Zf xd®˜ ç™d£¥± Z xZg Նò fd
ExZfzêd ,x£ £f£ˆ
Zf x£†¬À›z®Åœ }£®¼Åˆ
¬ÅÀ˜ £ˆ ®… 祍Zf ¬¤·› }£ÁœÂ¥ «¿
¬ ¯Å‹®… x£•Â† fd £Á…Z¯Å‹ «¿
¬Åd x£¥œZfdZ®… ͍d ä… Íd
¬Ž ¬Z‹ ®½ d £Åœd
¬œZXy¬›ò ® ä… ä²Å¿ }Z®… }¯Å¢£ˆ }fZ™ }£gzf
61
http://www.lookiran.com

£Á¾·²›

͋z®•Z âZ‹ ãśg ®Z® fd Zf â £Á¾·²›


䜣¤Ž }£Á”£… fd
͍Z jg®›ò Z ä˜ £¨œò ,Ϛò }£ÁÂ˜ fd
͍Z xÂÀ‰ x£¿ò ä˜ £¨œò ,Zf¬œÂ† fd
,㛠}£Á¾·²› yò
f£¼£À™ ,ZÂÀŅ ,x£ ®™ ,y¬Å®† }£Xy®ÁŒ ®… ¬Å…£¥…
:¬À˜Xç› gZfd £¿Ž } ä… Zf Õ¥d x£…®Á› ç Z¬‹
X¬À˜ 癬œg ¬œZ†X翜 祊 }ZXäŜ£‡ x£±œZ ,ç £¤ g xz¬…

62
http://www.lookiran.com
http://www.lookiran.com
http://www.lookiran.com

:≮¥› ãÅ¿ ¬Å¾˜X䥪† gZ


Av översättaren har också publicerats:
Väggarna har öron
novellsamling, Svartvitt förlag, 1994
(}¬¢Â) ,x£™¬À± Âœ ® £ £… x£¥Zd ä“¿¨›
En enkelresa i tiden
diktsamling, Svartvitt förlag, 1995
x£›g fd ä Â±¼  }®¹
(}¬¢Â) ,®·Ž ®¥•d ,x£›g
Mitt hjärta sörjer gården
Forough Farrokhzad, dikter i urval, översättning från persiska,
Lindelöws Bokförlag, 1996
,dgXç› ä«”£… }Z®… üd
}¬¢Â ä… ä¿‰‰®† ,dZ¯‹®• pz®• }£®·Ž }Xy¬ ¯™
Röster ur det mångsexuella Sverige
novellsamling, Svartvitt förlag, 1996
(}¬¢Â) ,x£™¬À± Âœ ® £ £… x£¥Zd ä“¿¨›

På vägen till Sverige


Sju sällsamma berättelser om sju iranska flyktingar
Baran förlag, 1999
¬¢Â yZf fd
(}¬¢Â) ,çœZ® Z }Xy¬À£Àˆ ͹ }Xyf£…fd ͹½Ž x£¥Zd ͹
http://www.lookiran.com

Landet som icke är


Dikter av Edith Södergran i urval

Översättning till persiska: Namdar Nasser


Tryck: Bibliotekets Reproservice, Göteborg 1999
Omslag och layout: Namdar Nasser
Utgivare: Nordient
Adress: Nordient, Intagsgatan 8A, 416 51 Göteborg
ISBN: 91-630-7825-2
http://www.lookiran.com

Landet som icke är


Dikter i urval

Edith Södergran

Översättning till persiska:


Namdar Nasser

Nordient
http://www.lookiran.com
http://www.lookiran.com

Landet som icke är

Dikter i urval

Edith Södergran

Översättning till persiska:

Namdar Nasser

Nordient