You are on page 1of 2

PRIHLÁŠK A

NA

XVIII. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR DEJÍN FYZIKY MESDEF 2011 Trnava 20.-22. 10. 2011

Meno a priezvisko, tituly

Kontaktná adresa

Telefón:

e-mail

Plánujem predniesť príspevok na tému:

Približný rozsah:

min dataprojekto r

Požiadavky na prezentačnú techniku*: spätný projektor diaprojektor (Meotar) iné

Ďalšie požiadavky (na termín vystúpenia a pod.):

Predpokladaný príchod (len ak viete):

Vložné uhradím*: na prevodom mieste

Predbežne objednávam *: Ubytovanie 20/21. 10. 2011 21/22. 10. 2011 22/23. 10. 2011

Strava obed 20.10.2011 21.10.2011 22.10.2011 večera –

Miesto pre odkazy:

* vyznačte krížikom Vyplnenú prihlášku pošlite do 7. 10. 2011

a) klasickou poštou na kontaktnú adresu uvedenú na pozvánke, alebo b) elektronickou poštou na adresu: miroslav.morovics@savba.sk