You are on page 1of 2

Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV a spoluorganizátori

Vás pozývajú na

Miesto konania: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity Hornopotočná 23, Trnava, SR Predbežný rámcový program:
štvrtok 20.10. 12.00 – 13.30 registrácia účastníkov

Konferenčný poplatok: 20,- €
Použije sa na konferenčný materiál, exkurziu, zborník a iné organizačné výdavky. Stravné a ubytovanie si hradia účastníci sami. Konferenčný poplatok prosíme uhradiť: a) pri registrácii, alebo b) do 14.10. 2011 na účet Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky pri SAV Ľudová banka, a.s., Bratislava, Vysoká 9 číslo účtu: 4 040 093 318 / 3100 IBAN: SK23 3100 0000 0040 4009 3318 BIC: LUBA SK BX
Konferenčný poplatok pri registrácii je možné uhradiť aj v Kč (v hodnote zodpovedajúcej 20,- €.) V prípade úhrady na účet uveďte ako správu pre prijímateľa: MESDEF 2011 + priezvisko účastníka

XVIII. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR
DEJÍN FYZIKY

13.30 – 17.30 19.00 – 20.30 piatok 21.10. 08.30 – 13.00 14.00 – 17.00 19.00 – 20.30 sobota 22.10. 08.30 – 13.00 14.30 – 16.00 16.00 – 16.30

1. prednáškový blok 2. prednáškový blok 3. prednáškový blok exkurzia 4. prednáškový blok 5. prednáškový blok 6. prednáškový blok záver seminára

MESDEF 2011

Predpokladaná dĺžka prezentovaných príspevkov je 15 – 60 min. Rokovací jazyk: slovenčina, čeština (v prípade záujmu ďalších zahraničných účastníkov aj angličtina a nemčina) K dispozícii bude prezentačná technika: dataprojektor + notebook, spätný projektor

Trnava 20.-22. 10. 2011
Seminár je zameraný najmä na problematiku dejín fyziky, ale aj na rozličné otázky dejín astronómie a matematiky, výnimočne i techniky a iných príbuzných disciplín. Vítané sú aj príspevky filozofického a metodologického charakteru súvisiace s fyzikou a jej dejinami.

Prihlášky:
Vaše prihlášky na priloženom tlačive prosíme zaslať na nižšie uvedenú kontaktnú adresu do 7. 10. 2011 (klasickou alebo elektronickou poštou).
Pozvánku a prihláškové môžete rozmnožovať, ale zašleme prípadným ďalším Vás o propagáciu nášho odborných záujemcov. tlačivá samozrejme na požiadanie radi záujemcom. Prosíme podujatia v kruhoch

Spoluorganizátormi podujatia sú: Historický ústav SAV, oddelenie DVT Filozofická fakulta Trnavskej univerzity Jednota slovenských matematikov a fyzikov Slovenská fyzikálna spoločnosť pri SAV

Zborník príspevkov: Z príspevkov prednesených na seminári už tradične vydávame zborník (spravidla k ďalšiemu ročníku MESDEF-u). Príspevky publikujeme v slovenskom, českom, prípadne aj v anglickom alebo nemeckom jazyku, pričom k slovenským a českým prosíme pripojiť krátky anglický alebo nemecký abstrakt vrátane prekladu názvu práce. Príspevky prejdú nutnou redakčnou úpravou a sú lektorované. Na formálnu úpravu textov nemáme osobitné požiadavky. Texty spolu s ilustráciami (prípadne ich predlohami) prosíme predložiť v tlačenej aj elektronickej forme najneskôr na seminári. Príspevky môžete poslať aj elektronickou alebo klasickou poštou na uvedenú kontaktnú adresu.

Kontaktná adresa:
Prihlášky a informácie: RNDr. Miroslav Morovics, CSc. Historický ústav SAV Klemensova 19, 813 64 Bratislava Slovenská republika e-mail: miroslav.morovics@savba.sk Tel.: (+421 2) 575 10 127

Informácie doprave:

o ubytovaní,

stravovaní

a

Trnava

Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV

Ubytovanie: V dvojlôžkových štandardne vybavených izbách v penziónoch v centre mesta a v blízkosti miesta konania. Cena ubytovania: 17,50 – 20,00 € osoba/noc
(Cena platí pri plnom obsadení izby a je v nej zahrnutá aj cena raňajok i miestne poplatky. Pri obsadení jednou osobou sa platí dvojnásobok ceny za izbu.)

Adresy: Penzión u MaMi, Jeruzalemská 3 Penzión Holiday, Jeruzalemská 13 817 01 Trnava, SR Bližšie informácie na: http://www.penzionumami.sk/ http://www.penzionholiday.sk/
Ďalšie možnosti ubytovania na http://www.trnava.sk . (Individuálne)

Stravovanie: Raňajky v mieste ubytovania, obedy v pracovných dňoch v jedálni Trnavskej univerzity, obed v sobotu a večere individuálne alebo skupinovo v okolitých reštauráciách. Za ubytovanie a stravovanie sa platí na mieste v hotovosti, prosíme však, aby ste Vaše predbežné požiadavky spresnili na priloženom tlačive prihlášky. Doprava: Trnava je dobre dostupná vlakovou aj autobusovou dopravou. Penzióny majú vlastné parkoviská pre obmedzený počet áut, preto odporúčame informovať sa vopred. Prednášková miestnosť aj ubytovanie sa nachádzajú v zóne s plateným parkovaním. Pre orientáciu v meste odporúčame http://mapy.atlas.sk/ príp. iné mapové portály.

Trnava leží v centre Trnavskej pahorkatiny 45 km od hlavného mesta SR Bratislavy. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1211. V roku 1238 uhorský kráľ Belo IV. udelil Trnave výsady slobodného kráľovského mesta. Význam Trnavy vzrástol najmä v 16. storočí, keď sa sem pred blížiacím sa tureckým nebezpečenstvom v roku 1543 presťahovalo ostrihomské arcibiskupstvo s kapitulou. S obdobím 17. storočí sa spája zlatá kapitola v dejinách mesta – v roku 1635 tu založil kardinál Peter Pázmány univerzitu, ktorá v Trnave pôsobila do roku 1777, keď bola z rozhodnutia Márie Terézie presťahovaná do Budína. Bohatá história mesta zanechala výrazné stopy v podobe bohatstva architektonických pamiatok. Obraz mesta utvárajú mestské hradby, mestská veža, radnica, rozsiahly barokový komplex budov Trnavskej univerzity a najmä veľký počet kostolov, pre ktoré Trnava dostala pomenovanie Malý Rím. Z 19. storočia pochádzajú obe trnavské synagógy svedčiace o prítomnosti silnej židovskej komunity v meste. Väčšina meštianskej architektúry má podnes zachovaný klasicistický a historizujúci výraz. Trnava bola sídlom Slovenského učeného tovarišstva založeného Antonom Bernolákom v roku 1792 a neskôr aj dodnes existujúceho Spolku sv. Vojtecha, ktorý tiež zohral významnú rolu v kultúrnych dejinách Slovenska. Od roku 1996 je Trnava krajským mestom, v ktorom žije takmer 80 000 obyvateľov. Pulzuje tu bohatý spoločenský, kultúrny a športový život. Obnovili sa univerzitné tradície v podobe Trnavskej univerzity a Univerzity sv. Cyrila a Metoda. V meste pôsobí aj jedna z fakúlt Slovenskej technickej univerzity.
Viac informácií na: http://www.trnava.sk

XVIII. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR
DEJÍN FYZIKY

MESDEF 2011

POZVÁNKA