You are on page 1of 48

‫ﻣﻦ دﻋﺎ ﻣﻲ آﻨﻢ‬

‫‪. . .‬‬

‫زﻳــﺮا آــﻪ در ﻣــﻮت ذآــﺮ ﺗــﻮ ﻧﻴﺴــﺖ‬


‫و‬
‫در هﺎوﻳﻪ‬
‫آﻴﺴﺖ آﻪ ﺗﻮ را ﲪﺪ ﮔﻮﻳﺪ ؟‬

‫ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ‪ :‬ﭘﻮرﻧﮓ هﺎﴰﻲ‬


‫ﺗﲑ ﻣﺎﻩ ‪1383‬‬
‫‪pooranghashmi@yahoo.com‬‬
‫ﺑﻨﺎم ﺧﺪا‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬

‫اﻧﺴﺎن ﳘﻴﺸﻪ در ﺗﻜﺎﭘﻮ اﺳﺖ و در درون و ذهﻨﺶ ﻳﻜﺴﺮﻩ در ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ و ﮔﺮﻳﺰ‬
‫ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮد آﻪ ﮔﺎهﻲ اوﻗﺎت اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ‪ ،‬زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﺑﲑوﻧـﺶ را‬
‫هﻢ ﲢﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻣﻲ دهﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻦ در ذهﻦ ﺧﻮد زﻣﺰﻣﻪ ﻣﻲ آﺮدم‪ ،‬ﺁﻩ ﺧﺪاي ﻣﻦ ﭼﻪ ﺟﺎدة ﻃﻮﻻﻧﻲ اي‪ ،‬ﭼﺮا ﲤـﺎم‬
‫ﳕﻲ ﺷﻮد؟‬
‫اﮔﺮ اﻳﻦ ﺧﻮاب را ﳕﻲ دﻳﺪم هﺮﮔﺰ ﳕﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ اﻳﻦ آﺘﺎب را ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ‪ .‬ﻳﻜﺒـﺎر‬
‫دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﰈ را ﻣﺮور ﻣـﻲ آـﻨﻢ ﺷـﺎﻳﺪ ﭼﻴﺰهـﺎي ﺟﺪﻳـﺪي از ﺁن درك آـﻨﻢ‪ .‬در‬
‫ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻮدم آﻪ ﺧﺎك ﺁن از ﺗﺸﻨﮕﻲ ﭘـﺮ ازﺷـﻴﺎر و ﺗـﺮك ﺑـﻮد و ﻣـﻦ‬
‫ﺳـﺒﺰ و زرد ﺑـﻪ ﭼﺸـﻤﻢ ﻣـﻲ ﺧـﻮرد وﱄ‬ ‫ﺳﺮﮔﺮدان در ﺁﳒﺎ ﻣﻲ ﮔﺸﺘﻢ‪ .‬ﻋﻠﻔﻬـﺎي‬
‫ﻋﻠﻔﻬﺎي ﺳﺒﺰ در ﺣﺎل زرد ﺷﺪن ﺑﻮدﻧﺪ آﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن اﺑـﺮي ﺳـﻴﺎﻩ ﺁﻣـﺪ و در دﱂ‬
‫ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ‪ .‬ﻋﻠﻔﻬﺎي ﺳﺒﺰ و زرد ﳘﻪ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ وﱄ ﺑﺎراﻧﻲ ﻧﺒﺎرﻳﺪ‬ ‫ﺗﺮس و هﺮاﺳﻲ‬
‫ﺁﻧﮕﺎﻩ اﺑﺮ ﺳﻴﺎﻩ رﻓﺖ و زﻣﲔ زﻳﺮ ﭘﺎﱘ اﻧﮕﺎر آﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﺗﺮ ﺷﺪ‪ .‬ﻧﺎﮔﺎﻩ ﺧﻮد را‬
‫در ﻧﺰدﻳﻜﻲ درﺧﺖ ﻧﺎروﻧﻲ دﻳﺪم آﻪ ﭘﲑﻣﺮدي آﻨﺎر ﺁن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﻧﻲ ﻣﻴﺰد و‬
‫ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان آﻨﺎر او ﺑﺮ زﻣﲔ ﺧﻮاﺑﻴﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﭼﺮﻳﺪﻧﺪ‪ .‬ﭘﲑﻣﺮد‬
‫ﺗﺎ ﻣﺮا دﻳﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪي ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ ﺑﺮ ﻟﺐ ﻧﺸﺎﻧﺪ آﻪ ﺗﺎ ﺁن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮ ﻟـﺐ هـﻴﭻ‬
‫اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺑﻮدم‪ ،‬اﻧﮕﺎر آﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪش زﻣﻴﲏ ﻧﺒﻮد‪ .‬او ﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎرﻩ دﺳـﺖ از‬
‫ﻧﻲ زدن ﺑﺮداﺷﺖ و ﺣﺎﻻ دﻳﮕﺮ ﺻﺪاي ﻧﻮاﺧﱳ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﳕﻲ رﺳﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻠﻨﺪ ﺷـﺪ و‬
‫اﻳﺴﺘﺎد‪ .‬ﻣﻦ ﭘﺸﺖ ﺳﺮم ﻣﻠﱵ را ﻣﻲ دﻳﺪم آﻪ ﺑﺎ ﺑﲑﻗﻬﺎ از ﻣﺸـﺮق ﻣـﻲ ﺁﻣﺪﻧـﺪ‪،‬‬
‫ﺑﲑﻗﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ و ﺳﻴﺎﻩ‪ ،‬ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﺁﻗﺎي ﻣﻦ ﭼﺮا ﻧﺎراﺣﺖ و‬
‫ﻏﻤﮕﲔ هﺴﺘﻴﺪ؟ او دﺳﱵ ﺑﺮ ﺳﺮم آﺸﻴﺪ و هﻴﭻ ﻧﮕﻔـﺖ‪ .‬ﺑﺮاﻧﮕﺸـﺖ دﺳـﺘﺶ اﻧﮕﺸـﱰي‬
‫زﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﻴﲏ ﺳﺒﺰ ﺑﻮد و ﺑﺎ دﺳﺖ دﻳﮕﺮش اﻧﮕـﺎر ﺑﺮﻋﺼـﺎﻳﻲ ﺳـﺤﺮﺁﻣﻴﺰ ﺗﻜﻴـﻪ‬
‫دادﻩ ﺑﻮد دﺳﺘﺎر ﺳﺮش زﻣﺎﻧﻲ آﻪ ﺁرام ﺑﻮد و ﻟﺒﺨﻨﺪي ﺑﺮ ﻟﺐ داﺷـﺖ‪ ،‬ﺳـﻔﻴﺪ و‬
‫وﻗﱵ آﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ‪ ،‬دﺳﺘﺎرش ﺳﻴﺎﻩ ﮔﺸﺖ و زﻣﺎﻧﻲ آﻪ ﺧﺸﻤﮕﲔ از ﺟﺎﻳﺶ ﺑﺮﺧﺎﺳـﺖ‬
‫و ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ آﺮد‪ ،‬دﺳﺘﺎر ﺳﺮش ﺳﺒﺰ ﺷﺪ‪ .‬ﺑﺮﮔﻲ از درﺧﺖ ﻧﺎرون ﺑﻪ زﻳـﺮ ﭘـﺎﱘ‬
‫اﻓﺘﺎد‪ .‬ﺑﺮگ را ﺁرام ﺑﺮداﺷﺘﻢ و دﻳﺪم آﻪ ﺑﺮ روﻳﺶ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ﺑـﻮد‪ )) :‬ﻻ‬
‫ً ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺶ اﻓﺘﺎدم و ﺗـﺎ ﺧﻮاﺳـﺘﻢ آـﻪ‬
‫ﻓﻮرا‬ ‫ً رﺳﻮل اﷲ ((‪.‬‬
‫ﳏﻤﺪا‬ ‫اﻟﻪ اﻻ اﷲ‬
‫دﺳﺘﺎﻧﺶ را ﺑﺒﻮﺳﻢ او ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ دﺳﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺮا ﺑﻠﻨﺪ آﺮد‪ .‬ﻧﺎﮔﻬـﺎن‬
‫ﺧﻮد را در ﺟﺎي دﻳﮕﺮي ﻳﺎﻓﺘﻢ و دﻳﺪم آﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺻﻠﻴﺐ ﺑﺰرﮔﻲ را ﺑﺮ دوش دارد‬
‫و در راهﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ ﮔﺎﻣﻬﺎﻳﻲ ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﺁرام در ﺣﺮآـﺖ اﺳـﺖ و ﲤـﺎم ﺑـﺪﻧﺶ‬
‫ﺧﻮﻧﺎﻟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ او آﻪ ﻣﺮا دﻳﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻬﺮﺁﻣﻴﺰي ﺑﻪ ﻣﻦ آﺮد‪ .‬از ﭼﻬـﺮﻩ اش‬
‫ﭘﻴﺪا ﺑﻮد آﻪ دارد رﻧﺞ ﻣﻲ آﺸﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮوم و زﻳﺮ ﺻﻠﻴﺐ را ﺑﮕﲑم اﻣـﺎ او‬
‫ﻧﮕﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎهﻲ آﻪ ﳘﺔ اﺣﺴﺎﺳﺎت دﻧﻴﺎ در ﺁن ﻗﺮار داﺷﺖ ﻣـﺮا ﺑـﺮ ﺟـﺎﱘ‬
‫ﻣﻴﺨﻜﻮب ﳕﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ راﻩ ﺧﻮد اداﻣﻪ داد در ﳘﺎن ﳊﻈﻪ اﺣﺴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ دﺳـﺖ‬
‫داد‪ .‬ﻣﻦ در ﺳﺮﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﻮدم وﱄ اﻧﮕﺎر آﻪ در زﻳﺮ ﺻـﻠﻴﺐ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻮدم ﭼـﻮن‬
‫ﺳﻨﮕﻴﲏ ﺁن را هﻢ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ آﺮدم‪ .‬اﻧﮕﺎر آﻪ اﺳﺘﺨﻮاﻬﻧﺎﱘ داﺷﺘﻨﺪ ﻓﺮو ﻣﲑﳜﺘﻨﺪ‬
‫و ﭘﺎهﺎﱘ از ﺷﺪت ﺳﻨﮕﻴﲏ ﺻﻠﻴﺐ ﺧﺮد ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و آﻤﺮم داﺷﺖ ﻣﻲ ﺷﻜﺴﺖ وﱄ اﻧﮕﺎر‬
‫آﺴﻲ ﻳﺎ آﺴﺎﻧﻲ از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﲔ ﺳﻨﮕﻴﲏ ﺻﻠﻴﺐ را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ آﺮدﻧﺪ آﻪ ﻣـﻦ و او‬
‫زﻳﺮ ﺳﻨﮕﻴﲏ ﺁن ﺧﺮد ﻧﺸﻮﱘ‪ .‬ﻧﺎﮔﻬﺎن دوﺑﺎرﻩ اﺣﺴﺎس آﺮدم آﻪ ﻓﻘـﻂ ﻣـﻦ ﻧﻈـﺎرﻩ‬
‫ﮔﺮم و او ﺻﻠﻴﺐ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ دوش ﻣﻲ آﺸﺪ‪ .‬ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺘﻢ ‪ ،‬ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺳﺆاﱄ‬
‫ﺑﭙﺮﺳﻢ آﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن دهﺎﱎ ﻗﻔﻞ و ﺑﻨﺪ ﺷﺪ و ﳕﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ دهـﺎﱎ را ﺑـﺎز آـﻨﻢ‪.‬‬
‫ً رو‬
‫ﻏﻤﮕﲔ ﺷﺪم وﱄ او اﻧﮕﺎر ﺳﺆاﱂ را ﻓﻬﻤﻴﺪﻩ ﺑﻮد‪ ،‬وﻗﱵ آﻪ ﺻـﻮرﺗﺶ را آـﺎﻣﻼ‬
‫ﺑﻪ ﻣﻦ آﺮد ﺑﺮ روي ﭘﻴﺸﺎﻧﻴﺶ ﺧﻮاﻧﺪم‪ ) :‬ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﲠﺸﺖ(‪ .‬در ﳘﲔ ﳊﻈـﻪ ﭘﺮﻤﭼﻬـﺎي‬
‫ﺁﺑﻲ و ﻗﺮﻣﺰ و ﺻﻠﻴﺒﻬﺎي ﺑﺰرگ و ﻃﻼﻳﻲ رﻧﮓ از ﲰﺖ ﻏﺮب داﺷﺘﻨﺪ وارد ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ‬
‫او اﻳﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﻣﻦ وﺁﻬﻧﺎ ﭘﺸﺖ آﺮد‪ .‬ﻣﻦ آﻪ ﻣﺘﻮﺟﺔ ﭘﺸﺖ ﺳـﺮم در دور دﺳـﺘﻬﺎ‬
‫ﻧﺒﻮدم ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻳﺮ ﭘﺎهﺎﻳﺶ اﻧـﺪاﺧﺘﻢ‪ ،‬ﻓﻜـﺮ آـﺮدم آـﻪ از ﻣـﻦ‬
‫ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﭘﺎهﺎﻳﺶ را ﺑﺒﻮﺳﻢ آﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن دﺳـﱵ ﻧـﺮم و‬
‫ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺳﺮم را ﻧﻮازش آﺮد آﻪ وﻗﱵ ﺳﺮم را ﺑﻠﻨﺪ آﺮدم ﻧﻪ از دﺳـﱵ ﻣﻬﺮﺑـﺎن‬
‫ﺧﱪي ﺑﻮد و ﻧﻪ از او آﻪ ﺻﻠﻴﺐ ﺑﺮ دوش داﺷﺖ‪ .‬اآﻨﻮن داﺷﺘﻢ آﺴﻲ دﻳﮕﺮ را ﻣﻲ‬
‫دﻳﺪم‪ ،‬ﺷﺨﺼﻲ آﻨﺎر درﻳﺎ‪ ،‬او ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮش ﺳﻴﻤﺎ ﺑـﻮد و ﻏﻤﮕـﲔ ﺑـﺮ ﻟـﺐ ﺳـﺎﺣﻞ‬
‫ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺟﻠﻮﺗﺮ رﻓﺘﻢ ﺧﺪاي ﻣﻦ‪ ،‬ﻋﺼﺎي او ﳘﺎن ﻋﺼﺎﻳﻲ ﺑﻮد آﻪ در دﺳﺖ اوﻟﲔ‬
‫ﻧﻔﺮي آﻪ دﻳﺪﻩ ﺑﻮدم‪ ،‬ﺑﻮد‪ .‬او درﻳﺎ را ﺷﻜﺎﻓﺖ و از وﺳﻂ ﺁن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮآـﺖ‬
‫آﺮد اﻧﮕﺎر آﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺁن ﻃﺮف درﻳﺎ ﺑﱪد و ﭼﻴﺰي را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸـﺎن‬
‫دهﺪ او ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻮاﺿﻊ و ﻧﻮراﻧﻲ ﺑﻮد و ﻣﻦ هﻢ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﺑﻪ اﻧﺪازة هﻔﺖ‬
‫ﻗﺪم ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﻪ ﺣﺮآﺖ درﺁﻣﺪم ﺗﺎ اﻳﻦ آﻪ ﺑﻪ ﺁن ﻃﺮف درﻳﺎ رﺳﻴﺪﱘ‪ .‬او وﻗـﱵ‬
‫ﺷﻜﺎف وﺳﻂ درﻳﺎ را ﺑﺴﺖ آﻪ اﺣﺴﺎس آﺮدم ﺁن ﻃﺮف درﻳﺎ ﻗﻮﻣﻲ ﲨﻊ ﺷﺪﻩ آﻪ ﻗﺼـﺪ‬
‫ﮔﺬر از درﻳﺎ را دارﻧﺪ وﱄ ﻗـﺎﻳﻖ و آﺸـﱵ و ﻳـﺎ ﭼﻴـﺰي ﻧﺪارﻧـﺪ آـﻪ از ﺁن‬
‫ﺑﮕﺬرﻧﺪ و ﭘﻴﺶ ﻣﺎ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ‪ .‬ﺗﺎ ﻣﻦ ﺁﻣﺪم ﺳﺨﲏ ﺑﮕﻮﱘ دهﺎﱎ ﻣﻬـﺮ و ﻣـﻮم ﺷـﺪ و‬
‫رﻧﮓ درﻳﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﻮن در ﺁﻣﺪ اﻧﮕﺎر آﻪ از وﺳﻂ درﻳﺎ ﺧﻮن ﻣﻲ ﺟﻮﺷـﻴﺪ و او‬
‫ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﺁن ﻗﻮم و درﻳﺎ آﺮد و ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ اي ﻣﺮا ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﻦ ﺁرام ﺑـﻪ‬
‫ﻧﺰدش رﻓﺘﻢ و ﺧﻮاﺳﺘﻢ دﺳﺖ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺶ را ﺑﺒﻮﺳﻢ آﻪ او ﺑﻪ ﻗﺪري ﺑﺎ ﺟﺬﺑﻪ ﻣـﺮا‬
‫ﻧﮕﺎﻩ آﺮد آﻪ ﺟﺮأت ﻧﻜﺮدم و ﺁرام دﺳﺘﺶ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺖ آﻪ ﻧﺎﮔﺎﻩ ﺷـﺨﺺ‬
‫دﻳﮕﺮي را دﻳﺪم او را ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ او در ﺣﺎل ﺳـﺎﺧﱳ آﺸـﱵ ﺑـﻮد و ﻧﻴﻤـﻲ از‬
‫ﺁﻧﺮا ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد و او ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ از ﺁن ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رﻓﺖ و اﺑﺰار آﺎرش را ﻧﻴﺰ‬
‫ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺮد و دوﺑﺎرﻩ ﭘﺎﻳﲔ ﻣﻲ ﺁﻣﺪ و اﻟﻮار دﻳﮕﺮي ﺑﺮ ﻣﻲ داﺷﺖ و آﺴـﻲ‬
‫ﺑﻪ او آﻤﻚ ﳕﻲ آﺮد‪ .‬آﺸﱵ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻮد او از ﳘﺎن اول ﻣﻨﻮﺟﺔ ﺣﻀﻮر ﻣـﻦ‬
‫ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺁراﻣﻲ و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ هﺮ از ﮔﺎهﻲ ﻣﺮا ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲ آﺮد وﱄ ﺑﺎ ﺟﻨﺐ‬
‫و ﺟﻮش ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺳﺮﻳﻊ آﺎر ﻣﻲ آﺮد‪ .‬ﺑﺎﻻي ﺳﺮش ﻟﻜﻪ اﺑـﺮي ﺧﺎآﺴـﱰي رﻧـﮓ‬
‫ﺳﺎﻳﻪ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد وﱄ ﳘﻪ ﺟﺎي ﺁﲰﺎن را ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭘﺮﺗﻮ اﻓﻜﲏ ﻣﻲ ﳕـﻮد وﱄ‬
‫ﻟﻜﺔ اﺑﺮ ﺣﺮآﺖ ﳕﻲ آﺮد ﳘﺎن ﺟﺎ ﺑﺎﻻي ﺳﺮ آﺸﱵ اﻳﺴﺘﺎدﻩ ﺑـﻮد‪ ،‬ﻣـﻦ ﺑـﻪ او از‬
‫روي اﺣﱰام و اﺣﺴـﺎس ﻗﻠﺒـﻴﻢ ﻧﻴﻤﭽـﻪ ﺗﻌﻈﻴﻤـﻲ آـﺮدم او ﺳـﺮﻳﻊ روي از ﻣـﻦ‬
‫ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﻣﺮا ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺣﺮﰲ ﺑﺰﱎ‬
‫ﳘﺎﻧﻨﺪ دﻓﻌﺎت ﻗﺒﻞ دهﺎﱎ ﻗﻔﻞ ﺷﺪ‪ .‬او ﺑﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ آـﻪ ﻧﻴﻤـﻲ از‬
‫آﺸﱵ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﻧﻴﻤﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﺪﻩ و اﺷﺎرات وﻧﮕﺎهﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻮد‬
‫اﻧﮕﺎر آﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻲ ﺧﻮاهﺪ ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﺗﻜﺮار ﺷﻮد‪ .‬ﺁﺧﺮ ﭼﺮا ﻣﻦ؟ ﭼـﺮا ﻣـﻦ‬
‫ﮔﻨﺎهﻜﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻢ و ﺑﮕﻮﱘ؟ او آﺘﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸـﺎن داد آﺘـﺎﺑﻲ ﺑﺴـﻴﺎر‬
‫ﺑﺰرگ آﻪ اﻧﮕﺎر آﺘﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﳘﺔ ادﻳﺎن و اﻗﻮام و ﻣﻠﻞ ﺑﺎ ﻧﻮﺷـﺘﻪ هـﺎﻳﻲ از‬
‫ﻧﻮر و ﻃﻼي ﻧﺎب ﺑﻮد دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ آﻪ ﺑﻪ ﺁن دﺳﺖ ﺑﺰﱎ و ﻧﻮﺷﺘﻪ هﺎ ﻣﺮا ﻧﻮازش‬
‫ﻣﻲ دادﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﲑﻩ آﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮد‪ .‬ﺧﺪاي ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻـﻴﻒ آـﻨﻢ آـﻪ ﻗﻠـﺐ و‬
‫زﺑﺎﱎ ﻗﺎﺻﺮ اﺳﺖ‪ .‬آﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﳘﺔ زﺑﺎﻬﻧﺎي دﻧﻴﺎ در ﻣﻲ ﺁﻣﺪ‪ .‬آﺘﺎب ﺑﻪ ﺧﻮدي‬
‫ﺧﻮد ورق ﺧﻮرد و در ﺣﲔ ورق ﺧﻮردن ﺑﻮي ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻣﻢ ﻣـﻲ رﺳـﻴﺪ آـﻪ ﺗـﺎ‬
‫آﻨﻮن در ﺣﻴﺎط دﻧﻴﻮي ام ﭼﻨﲔ ﺑﻮﻳﻲ را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻧﻜﺮدﻩ ﺑﻮدم‪ .‬ﻗﺴﻤﱵ از آﺘﺎب‬
‫ﺑﺮاﱘ ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪ و آﺘﺎب دﻳﮕﺮ ورق ﳔﻮرد‪ ،‬ﻧﺎﮔﻬﺎن زﻳﺮ ﭘﺎهﺎﱘ ﺧـﻴﺲ ﺷـﺪ اول‬
‫ﺁب ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺷﺪ‪ .‬ﺧﺪاي ﻣﻦ! ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﻲ دارد ﻣﻲ اﻓﺘﺪ؟ ﺑـﻪ‬
‫آﺘﺎب ﻧﮕﺎﻩ آﺮدم ﺁن داﺷﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﻳﺴﺖ اﻣﺎ اﺷﻚ ﻧﺒﻮد او هـﻢ ﺧـﻮن ﮔﺮﻳـﻪ ﻣـﻲ‬
‫آﺮد‪ .‬ﭼﺸﻤﺎﱎ ﺧﻴﺲ ﺷﺪ و ﻗﻄﺮات اﺷﻜﻢ ﺑﺮ زﻣﲔ ﻣﻲ رﳜﺖ و اﺷﻚ ﻣﻦ هﻢ اﺷﻚ ﻧﺒﻮد‪،‬‬
‫ﺧﻮن ﺑﻮد‪ .‬او ﺁﻣﺪ و آﺘﺎب را ﺑﺴﺖ و ﺁن آﺘﺎب ﺑﺴﻴﺎر ﺳـﻨﮕﲔ و ﺣﺠـﻴﻢ را ﺑـﻪ‬
‫داﺧﻞ آﺸﱵ ﺑﺮد‪ .‬ﺑﻪ ﳏﺾ اﻳﻦ آﻪ او آﺘﺎب را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺮد زﻳﺮ ﭘﺎﱘ ﺧﺸﻚ ﺷﺪ و‬
‫دﻳﮕﺮ اﺛﺮي از ﺧﻮن ﻧﺒﻮد‪ .‬او ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﲨﻠﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻓﺮﺻـﺖ آﻤـﻲ ﺑـﺎﻗﻲ‬
‫اﺳﺖ و دﺳﱵ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ آﺸﻴﺪ‪ .‬از ﺧﻮاب ﭘﺮﻳﺪم ﺑﻪ ﺻﻮرت و دﺳـﺖ و ﭘـﺎﱘ ﻧﮕـﺎﻩ‬
‫آﺮدم‪ ،‬دﻳﺪم ﺧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ وﱄ ﭼﺸﻤﺎن و ﺳﺮم ﺑﺴﻴﺎر درد ﻣﻲ آـﺮد‪ .‬ﳕـﻲ داﻧﺴـﺘﻢ‬
‫ﭼﻜﺎر آﻨﻢ‪ .‬ﻣﺜﻞ دﻳﻮاﻧﻪ هﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲ آﺮدم ﭼﺮا ﻣﻦ؟ ﭼـﺮا ﻣـﻦ؟ ﭼـﺮا‬
‫ﻣﻦ؟ ﺁﺧﺮ ﭼﺮا ﻣﻦ؟ ﻣﻦ ﮔﻨﺎهﻜﺎر! ﻣﻦ ﮔﻨﺎهﻜﺎر! ﻣﻦ ﮔﻨﺎهﻜﺎر! ﺁﺧـﺮ ﭼـﺮا ﻣـﻦ؟‬
‫ﺗﺮﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ‪ :‬ﺧﺪاﻳﺎ! ﺁﺧﺮ ﭼﻪ آﺴﻲ ﺣﺮف ﻣﺮا ﺑﺎور ﻣﻲ آﻨﺪ؟ از درون‬
‫ﻗﻠﺒﻢ ﻧﺪاﻳﻲ ﺁﻣﺪ‪ ،‬آﻪ ﻣﻲ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺧﻮدت‪ .‬و ﻣﻦ از ﻓﺮداي ﺁﻧﺮوز ﺧﻮاﻧﺪن آﺘﺎﲠﺎي‬
‫ﺁﲰﺎﻧﻲ را ﺷﺮوع آﺮدم آﺘﺎب ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ‪ ،‬ﺗﻮرات‪ ،‬اﳒﻴﻞ‪ ،‬ﻗﺮﺁن و آﺘﺎﲠـﺎي دﻋـﺎ و‬
‫ﻧﻴﺎﻳﺶ‪ .‬از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﮕﻔـﺘﻢ‪ ،‬از ﺷـﻜﻬﺎ ﻧﮕﻔـﺘﻢ‪ ،‬از ﭘﻴـﺎﻣﱪان و اﻣﺎﻣـﺎن و‬
‫ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﮕﻔﺘﻢ‪ ،‬ﻓﻘﻂ از ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻢ و ﺑﺮاي ﺧﺪا ﮔﻔـﺘﻢ و ﺑـﺮاي اﲢـﺎد ﻳﻜﺘـﺎ‬
‫ﭘﺮﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺑﺮاي ﺗﻮﺑﻪ‪ ،‬ﺑﺮاي ﻋﺬاب آﺎﻓﺮان و ﺑﺮاي دﴰﻨﺎن ﺧﺪا ﮔﻔـﺘﻢ‪ .‬اي ﺑـﻪ‬
‫ﺧﻮاب ﻓﺮو رﻓﺘﮕﺎن‪ ،‬اي ﻓﺮاﻣﻮش آﻨﻨﺪﮔﺎن و اي ﻣﻨﻜﺮان‪ ،‬روزﺣﺴﺎب ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ‪،‬‬
‫روزي آﻪ ﳘﺔ ﭘﻴﺎﻣﱪان وﻋﺪة وﻗﻮﻋﺶ را دادﻩ اﻧﺪ‪ .‬ﺟﻨﮓ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺗﺎ ﺑﻪ آﻲ؟‬
‫زﻣﲔ‪ ،‬زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺸﻨﺔ ﺧﻮن ﺑﻮد وﱄ از روز ﺧﻠﻘﺖ ﺁدم ﺗﺎ آﻨـﻮن ﺑـﻪ ﻗـﺪري ﺧـﻮن‬
‫رﳜﺘﻪ ﺷﺪﻩ آﻪ زﻣﲔ از ﺳﲑاﺑﻲ‪ ،‬ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻲ زﻧﺪ ﺑﺲ اﺳـﺖ‪ .‬ﺧـﻮﻧﺮﻳﺰي ﺑـﺲ اﺳـﺖ‪،‬‬
‫ﻗﺪرت ﳕﺎﻳﻲ ﺑﺲ اﺳﺖ‪ ،‬آﻪ ﻗﺪرت ﳕﺎﻳﻲ ﻓﻘﻂ ﳐﺼﻮص ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎﺳﺖ‪ .‬اي ﻣﺮدم‪ ،‬در‬
‫هﻮل و هﺮاس ﺑﺎﺷﻴﺪ زﻳﺮا ﻧﻴﻤﻲ از آﺸﱵ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ!!!‬

‫اﻳﻦ ﺧﻮاب را در ﲠﻤﻦ ‪ 1382‬دﻳﺪم و ﺑﺮ ﺁن ﺷـﺪم آـﻪ آﺘـﺎﺑﻲ ﺑﻨﮕـﺎرم آـﻪ در‬
‫ﺗﲑﻣﺎﻩ ‪ 1383‬آﺘﺎﰈ ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ و ﻧﺎم ﺁﻧﺮا دﺧﱰهﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ام ) ﻣـﻦ دﻋـﺎ ﻣـﻲ‬
‫آﻨﻢ ( ﻬﻧﺎد‪.‬‬

‫)ﺑﻨﺎم ﺧﺪاي راهﻨﻤﺎ و ﻳﺎري آﻨﻨﺪﻩ(‬

‫ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﺧﺪاي رﲪﺎن و ﲞﺸـﻨﺪﻩ ﻣﻬﺮﺑـﺎن‪ ،‬در روز ﺗﻮﻟـﺪم و در روز‬ ‫‰‬

‫وﻓﺎﰎ و روزي آﻪ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ اﺑﺪي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﮔﺮدم‪ ،‬زﻳﺮا در اﻳـﻦ ﺳـﻪ روز‬
‫ﺧﺪاﻳﺎ ﺑﻴﺸﱰ ﺑﻪ ﻟﻄﻔﺖ ﳏﺘﺎﺟﻢ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺣﻴﺎت اﺑﺪي از ﺁن ﺗﻮﺳﺖ ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﲪﺪ ﮔﻔﱳ ﻧﻴﻜﻮﺳﺖ و ﭘﺎدﺷﺎهﻲ و‬ ‫‰‬

‫ﻓﻘﻂ از ﺁن اوﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺟﻼﱄ ﻋﻈﻴﻢ ﺁراﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗـﺎدر ﻣﻄﻠـﻖ اﺳـﺖ؛‬ ‫ﺳﻠﻄﻨﺖ‬
‫ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﲪﺪ و اذآﺎر ﻧﻴﻜـﻮ ﺑﺴـﺮاﻳﻴﻢ و ﻧـﺎم او را ﻣﺘﺒـﺎرك‬
‫ﺧﻮاﻧﻴﻢ و ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او ﺑﺎ ﲪﺪ و ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻮﱘ آـﻪ ﻧﻴﻜـﻮﻳﻲ ﻓﻘـﻂ از ﺁن‬
‫اوﺳﺖ و رﲪﺖ اﺑﺪي ﳘﻪ در ﻧﺰد اوﺳﺖ و ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻋﺒـﺎدت و ﺳـﺠﺪﻩ آﻨـﻴﻢ و ﺑـﻪ‬
‫ﺣﻀﻮر ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮد زاﻧﻮ زﻧﻴﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎك ﺑﻴﺎﻓﺘﻴﻢ ﺑﻴﺎﻳﻴـﺪ در زﻳـﺮ ﺳـﺎﻳﻪ‬
‫ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺎآﻦ ﺷﻮﱘ آﻪ ﲠﱰﻳﻦ ﻣﺴﻜﻨﻬﺎ زﻳـﺮ ﺳـﺎﻳﻪ اوﺳـﺖ ﺑﻴﺎﻳﻴـﺪ رﲪﺘـﻬﺎي‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺎ اﺑﺪ ﺑﺴﺮاﻳﻴﻢ و ﺷﻜﺮﮔﺰار ﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ در ﻣﻴـﺎن ﻣﻼﺋـﻚ و‬
‫ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﲨﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﻢ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﺮ دﴰﻨﺎن ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻳـﻮرش ﺁورﱘ و‬
‫و ﻓﻘـﻂ ﺣﺎﺟﺘﻤـﺎن را از او‬ ‫ﺁﻬﻧﺎ را هﻼك ﺳﺎزﱘ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺗﻮآﻞ آﻨـﻴﻢ‬
‫ﲞﻮاهﻴﻢ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل را ﺑﻪ ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ ﭘﺮﺳﺘﺶ آﻨـﻴﻢ ‪ ،‬ﺑﻴﺎﻳﻴـﺪ‬
‫ﻓﺮﻣﺎﻧﱪدار اواﻣﺮ و دﺳﺘﻮراﺗﺶ ﺑﺎﺷﻴﻢ‪ ،‬ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﺁراﻣﺶ ﺧﺪا داﺧـﻞ ﺷـﻮﱘ و‬
‫ﺗﻨﻬﺎ از او ﺑﺮآﺖ ﲞﻮاهﻴﻢ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺷﺎآﺮ و ﺳﺎﺟﺪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎي ﺑﻴﻜـﺮاﻧﺶ ﺑﺎﺷـﻴﻢ‪،‬‬
‫ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺧﺎدﻣﺎن و ﻧﻮآﺮان و ﳏﺎﻓﻈﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﺶ ﺑﺎﺷﻴﻢ ‪ ،‬ﺑﻴﺎﻳﻴـﺪ ﺟﺎﻬﻧﺎﳝـﺎن را‬
‫ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﻴﻢ ﳕﺎﻳﻴﻢ و از ﺑﺪي و ﺷﺮك و ﻇﻠﻢ ﺳﺘﻤﻜﺎري و ﺗﻜﱪ و ﺷﺮارت ﺟﺴﺪهﺎ‬
‫و ارواﲪﺎن را ﭘﺎك ﻧﮕﺎهﺪارﱘ ﺗﺎ از رﲪﺖ ﺑﻲ اﻧﺘﻬﺎي ﻳﻜﺘـﺎ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﻩ ﻣـﺎن‬
‫ﺑـﻪ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﱘ و در ﲠﺸﺖ اﺑﺪﻳﺶ اﺳﺘﻮار ﮔﺮدﱘ و ﺁراﻣﺶ ﻳﺎﺑﻴﻢ ‪ ،‬ﭘﺲ ﳘﻪ‬
‫رﻳﺴﻤﺎن ﻋﺪل اﳍﻲ ﭼﻨﮓ زﻧﻴﺪ و ﻓﻘﻂ از او اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ و ﺗﻮﺑﻪ آﻨﻴﺪ و ﺑﺴـﻮي او‬
‫ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﺪ‪.‬‬
‫اي آﺴﺎﻧﻲ آﻪ دﻋﺎ ﻣﻲ آﻨﻴﺪ و ﺣﻮاﺋﺠﻲ دارﻳﺪ ﺧـﺪاي ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺗـﺰرع و‬ ‫‰‬

‫ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ و ﺑﻪ ﺻﺪاي ﺁهﺴﺘﻪ و ﺑﻲ ﺁﻧﻜﻪ ﺁوازي ﺑﺮ آﺸﻴﺪ در دل ﺧﻮد در ﺻـﺒﺢ و‬


‫هﻢ از راﻩ ﺗﺮس و هﻢ از روي اﻣﻴﺪ ﲞﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎ اﺟﺎﺑﺖ آﻨﺪ ﴰﺎ را‪.‬‬ ‫ﺷﺎم‬
‫ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪاي را آﻪ اول اﺳﺖ و ﭘﻴﺶ از او اوﱄ ﻧﺒﻮدﻩ و ﺁﺧﺮ اﺳﺖ و ﭘﺲ از‬ ‫‰‬

‫او ﺁﺧﺮي ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺳـﭙﺎس ﺧـﺪاي را آـﻪ ﻧﻴﻜﻮﺋﻴﻬـﺎي ﺁﻓـﺮﻳﻨﺶ را ﺑـﺮاي ﻣـﺎ‬
‫ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ و ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎ را ﺑﺮ ﳘﻪ ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎﻧﺶ ﺑﺮﺗﺮي داد‪.‬‬
‫‰ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮ ﭘﺎك و ﻣﻨﺰهﻲ ﻣﺎ ﳕﻲ داﻧﻴﻢ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ‬
‫ﻓﺮﻣﻮدي آﻪ ﺗﻮﻳﻲ داﻧﺎ و ﺣﻜﻴﻢ ‪.‬‬
‫‰اي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺮا ﭘﺬﻳﺮا ﺑﺎش آﻪ ﺗﻮ هﺴﱵ ﲞﺸﻨﺪﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎن ‪.‬‬
‫‰ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻏﻴﺐ ﺁﲰﺎﻬﻧﺎ و زﻣﲔ را و ﻣﻴﺪاﻧﻲ هﺮ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﺁﺷـﻜﺎر‬
‫و ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ﺗﻮﺑﻪ ام را ﺑﭙﺬﻳﺮ و ﺁﺑﺮوﱘ را ﺑﻪ ﺣـﻖ ﺟـﻼل و ﺑﺰرﮔﻴـﺖ ﺣﻔـﻆ‬
‫ﻓﺮﻣﺎ آﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎﻧﻜﺎر ﺑﻮدﻩ ام ‪.‬‬
‫‰ﭘﺮوردﮔﺎرا دﻋﺎي ﻣﺮا ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ ﺗﻮﻳﻲ آﻪ دﻋﺎي ﺧﻠﻖ را اﺟﺎﺑﺖ ﻣـﻴﻜﲏ و ﺑـﻪ‬
‫اﺳﺮار ﳘﻪ داﻧﺎﻳﻲ ‪.‬‬
‫اول ﻣﺎ را ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﮔﺮدان و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ را هـﻢ ﺑـﻪ‬ ‫‰ﭘﺮوردﮔﺎرا‬
‫ﺗﺴﻠﻴﻢ رﺿﺎي ﺧﻮد ﺑﺪار و راﻩ ﭘﺮﺳﺘﺶ و اﻃﺎﻋﺖ را ﲟﺎ ﺑﻨﻤﺎ و ﺑﺮ ﻣـﺎ وﻇﻴﻔـﻪ‬
‫ﺑﻨﺪﮔﻲ را ﺳﻬﻞ و ﺁﺳﺎن ﮔﲑ آﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻳﻲ ﲞﺸﻨﺪﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎن‪.‬‬
‫ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ را ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺁن ﮔﺮدان آﻪ ﺗﻼوت ﺁﻳﺎت ﺗـﻮ آﻨﻨـﺪ و‬ ‫‰‬

‫ﺁﻧﺎن را ﻋﻠﻢ آﺘﺎب و ﺣﻜﻤﺖ ﺑﻴﺎﻣﻮز و رواﻧﺸﺎن را از هﺮ ﻧﺎداﻧﻲ و زﺷﱵ ﭘﺎك‬


‫و ﻣﻨﺰﻩ ﺳﺎز ﺗﻮﻳﻲ آﻪ در ﳘﻪ ﻋﺎﱂ هﺮ آﺎر ﺧﻮاهﻲ ﺑﺮ ﺁن ﻗـﺪرت و ﻋﻠـﻢ آﺎﻣـﻞ‬
‫داري ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ ﺗﻮ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮدي ﻣﺮا ﻳﺎد آﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﴰﺎ را ﻳﺎد آـﻨﻢ ﺑﺎراﳍـﺎ ﺗـﻮ را‬
‫ﻳﺎد ﻣﻲ آﻨﻢ و ﺳﭙﺲ ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺘﺖ ﲜﺎي ﻣﻲ ﺁورم و آﻔﺮان ﻧﻌﻤـﺖ ﳕـﻲ آـﻨﻢ و در‬
‫ﺳﺨﺘﻴﻬﺎ ﺻﱪ ﭘﻴﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ام آﻪ ﺗﻮ هﺴﱵ ﻳﺎر و ﻳﺎور ﺻﺎﺑﺮان ‪.‬‬
‫‰ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ درﺁﻣﺪم و ﺑﻪ ﺳﻮي ﺗﻮ رﺟﻮع ﺧﻮاهﻢ آﺮد ﻣﺮا ﻣـﻮرد‬
‫رﲪﺖ و ﺑﺮآﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﺪﻩ و از ﮔﻨﺎهﺎﱎ در ﮔﺬر آﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻨﻬﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻢ‬
‫و ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺮا ﺑﭙﺬﻳﺮ و ﺣﺎﺟﺘﻢ را ﺑﺮﺁوردﻩ ﺳﺎز آﻪ ﺑﺴﻴﺎر در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺼـﺎﺋﱯ‬
‫ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳـﻦ ﻣﺼـﺎﺋﺐ و ﻓﻘـﺮ ذاﺋـﻞ‬ ‫ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪﻩ ام آﻪ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ اﳝﺎﱎ‬
‫ﮔﺮدد ﺧﺪاﻳﺎ درﺟﻪ اﳝﺎﱎ و ﺻﱪم را زﻳﺎد ﻓﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻓﺘﺎرﻳﻬﺎﱘ را رﻓﻊ و ﻓﻘـﺮ‬
‫را از زﻧﺪﮔﻴﻢ دور ﮔﺮدان ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎر ﺧﺪاﻳﺎ ﻣﺎ را از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎي دﻧﻴﺎ و ﺁﺧﺮت هﺮ دو ﲠـﺮﻩ ﻣﻨـﺪ ﮔـﺮدان و از‬
‫ﺷﻜﻨﺠﻪ و ﺁﺗﺶ ﺳﻴﺎﻩ دوزخ ﻧﮕﺎﻩ دار ﺧﺪاﻳﺎ ﲜﺰ ﺗﻮ آﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﻣﺎ را در روز‬
‫ﺻﱪ و اﺳﺘﻮاري ﲞﺶ‬ ‫ﺳﺨﺖ ﻳﺎري ﲞﺸﺪ و ازﺳﺨﺘﻴﻬﺎ ﻣﺎ را رهﺎﻳﻲ دهﺪ ﺑﺎراﳍﺎ ﲟﺎ‬
‫و ﻣﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم دار و ﻣﺎ را ﺑﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﻇﺎﳌﺎن ﻳﺎري ﻓﺮﻣـﺎ و ﻣـﺎ را ﺑـﻪ‬
‫ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ آﺮدﻩ اﱘ ﻣﻮاﺧﺬﻩ ﻣﻜﻦ و ﺑﺎ رﲪﺖ و ﲞﺸﻨﺪﮔﻴﺖ از‬
‫ﺳﺮ ﺗﻘﺼﲑات ﻣﺎ ﺑﮕﺬر آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر رﲪﺎن و رﺣﻴﻢ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﮔﺮان و ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﻬﻧﺎدي ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﮕﺬار؛‬
‫ﺑﺎر ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ آﻪ ﻓﻮق ﻃﺎﻗﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،.‬و ﺑﺒﺨﺶ و ﺑﻴﺎﻣﺮز ﮔﻨﺎهﺎﳕﺎن را و ﺑـﺮ‬
‫ﻣﺎ رﲪﺖ ﻓﺮﺳﺖ آﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻠﻄﺎن و ﻳﺎر و ﻳﺎور ﻣﺎ ﺗﻮﻳﻲ و ﻣـﺎ را ﺑـﺮ ﻣﻘﻠـﻮب‬
‫آﺮدن وﺳﻮﺳﻪ هﺎي ﻧﻔﺴﻤﺎن ﻳﺎري ﻓﺮﻣﺎ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎرﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻴﻞ ﻣﺪﻩ ﭘﺲ از ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ هﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮدي و‬
‫ﲟﺎ از ﻟﻄﻒ ﺧﻮﻳﺶ رﲪﱵ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ آﻪ ﳘﺎﻧﺎ ﺗﻮﻳﻲ ﲞﺸﻨﺪﻩ ﺑﻲ ﻋﻮض و ﺑﻲ ﻣﻨﺖ ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎر ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﺗﻮ ﳘﻪ ﺧﻠﻖ را ﲨﻊ ﺁوري در روزي آﻪ هـﻴﭻ ﺷـﺒﻬﻪ اي‬
‫در ﺁن ﻧﻴﺴﺖ آﻪ هﺮﮔﺰ ﺗﻮ ﻧﻘﺾ وﻋﺪﻩ ﺧﻮﻳﺶ ﳔﻮاهﻲ آﺮد ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﻪ آﺮم ﺧـﻮد‬
‫ﻣﺎ را ﺑﺒﺨﺶ و از ﺁﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﻧﮕﺎﻩ دار ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎر ﺧﺪاﻳﺎ اي ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﻠﻚ هﺴﱵ ﺗﻮ هﺮ آﻪ را ﺧﻮاهﻲ ﻋﺰت ﲞﺸﻲ و از هـﺮ آـﻪ‬
‫ﺧﻮاهﻲ ﺑﮕﲑي و ﺑﻪ هﺮ آﻪ ﺧﻮاهﻲ روزي و اﻗﺘﺪار ﲞﺸﻲ و هﺮ آﻪ را ﺧﻮاهﻲ ﻓﻘﲑ‬
‫و ﳏﺘﺎج و ﺧﻮار ﮔﺮداﻧﻲ آﻪ هﺮ ﺧﲑ و ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ هﺮ‬
‫ﭼﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ‪ ،‬ﺷﺐ را در روز ﻬﻧﺎن ﺳﺎزي و روز را در ﺷﺐ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﮔﺮداﻧﻲ و‬
‫ﺑﲑون ﻣﻲ ﺁوري ﻣﺮدﻩ را از زﻧﺪﻩ و زﻧﺪﻩ را از ﻣﺮدﻩ و روزي ﻣﻴﺪهﻲ هﺮ آـﻪ‬
‫را ﺧﻮاهﻲ ﺑﺪون ﺣﺴﺎب ‪.‬‬
‫‰ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻋﻬﺪي ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻲ ﺑﻨﺪم)) در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ هﺮ ﻋﻬﺪي آﻪ دوﺳـﺖ دارﻳـﺪ‬
‫ﺑﺎ ﺧﺪاي ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ (( اﻳﻦ ﻋﻬﺪ ﻣﻦ ﺑﭙﺬﻳﺮ و دﻋﺎي ﺑﻨﺪﻩ ات را ﺑﺸـﻨﻮ آـﻪ‬
‫ﺑﻪ اﺣﻮال و اﺳﺮار ﺧﻼﻳﻖ ﺁﮔﺎهﻲ و داﻧﺎﺗﺮي ﭘﺲ از ﺷـﺮ ﺷـﻴﻄﺎن راﻧـﺪﻩ ﺷـﺪﻩ‬
‫وﺳﻮﺳﻪ ﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻲ ﺁورم دﻋﺎﱘ را اﺳـﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣـﺎ آـﻪ ﺗـﻮﻳﻲ اﺟﺎﺑـﺖ‬
‫آﻨﻨﺪﻩ دﻋﺎ و ﺳﭙﺎس ﺧﺪاي را ﺑﻪ هﺮ ﭼـﻪ آـﻪ او را ﻧـﺰدﻳﻜﱰﻳﻦ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎﻧﺶ و‬
‫ﮔﺮاﻣﻴﱰﻳﻦ ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎﻧﺶ و ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺳـﺘﺎﻳﺶ آﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﺶ از اول ﺗـﺎ ﺁﺧـﺮ‬
‫ﺳﺘﻮدﻩ اﻧﺪ و ﻣﻲ ﺳﺘﺎﻳﻨﺪ ﺳﭙﺎﺳﻲ آﻪ ﺑﺮ ﺳﭙﺎﺳﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺗـﺮي داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ‬
‫ﺳﭙﺎﺳﻲ آﻪ ﺣﺪ ﺁﻧﺮا اﻧﺘﻬﺎ و ﻋﺪد ﺁﻧﺮا ﴰﺎرش و ﭘﺎﻳﺎن ﺁن در دﺳﱰس و ﻣﺪت ﺁن‬
‫ﺑﺮﻳﺪﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ ‪ ،‬ﺳﭙﺎﺳﻲ اﺑﺪي و ﳘﻴﺸﮕﻲ‪ ،‬ﺳﭙﺎﺳﻲ آﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺬﺷـﺖ و ﺧﻮﺷـﻨﻮدي و‬
‫ﺁﻣﺮزش و ورود ﺑﻪ ﲠﺸﺖ و رهﺎﻳﻲ از ﺁﺗﺶ ﺟﻬـﻨﻢ و ﺁﺳـﻮدﮔﻲ از ﺧﺸـﻢ و ﻣﻮﺟـﺐ‬
‫اﳝﺎن و ﻃﺎﻋﺖ و وﺳﻌﺖ روزي و ﺟﻠﻮﮔﲑ از ﻣﻌﺼﻴﺖ و ﻣﺪد ﺑﺮ اﳒﺎم ﺣﻖ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ ﺑﻪ آﺘﺐ ﺁﲰﺎﻧﻲ آﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎدي اﳝﺎن ﺁوردﻩ واز رﺳﻮﻻﻧﺖ ﭘـﲑوي‬ ‫‰‬

‫آﺮدﻩ اﱘ ﻧﺎم ﻣﺎ را در ﺻﺤﻴﻔﻪ اهﻞ ﻳﻘﲔ ﺛﺒﺖ ﻓﺮﻣﺎ‪.‬‬


‫‰ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ آﻪ ﻓﻀﻞ و رﲪﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﻪ هﺮ آﻪ ﺧﻮاهﻲ ﻋﻄـﺎ‬
‫آﲏ آﻪ رﲪﺘﺖ ﺑﻲ ﻣﻨﺘﻬﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﳘﻪ اﻣﻮر ﻋﺎﱂ داﻧﺎﻳﻲ ﭘﺲ ﺧﺪاﻳﺎ ﻣﺮا در اﻳـﻦ‬
‫دﻧﻴﺎ و ﺁﺧﺮت ﺷﺎﻣﻞ رﲪﺖ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎ و اﳝﺎﱎ را ﺻﺪ ﭼﻨﺪان آﻦ و راﻩ هـﺪاﻳﺖ و‬
‫رﺳﺘﮕﺎري را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻩ ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﻴﺪاﻧﻲ آﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ و ﺷﺮﻳﻌﺖ و آﺘﱯ آﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪﻩ و‬
‫اﻧﺒﻴﺎﺋﺖ اﳝﺎن ﺁوردﻩ اﱘ و ﳘﭽﻨﲔ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﱪاﻧﺖ اﺑﺮاهﻴﻢ و اﲰﺎﻋﻴﻞ و اﺳﺤﻖ و‬
‫ﻳﻌﻘﻮب و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ و ﺷﺮﻳﻌﱵ آﻪ ﺑﻪ ﺁﻬﻧﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪﻩ و ﺁﻧﭽـﻪ را آـﻪ ﻣﻮﺳـﻲ و‬
‫ﻋﻴﺴﻲ و ﳏﻤﺪ)ص( ﺁوردﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﳘﻪ ﻣﻌﺠﺰات ﺁﻬﻧﺎ را و ﭘﻴﺎﻣﱪان دﻳﮕـﺮ را‬
‫آﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎرﮔﺎﻩ ﻣﻠﻜﻮﺗﻴﺖ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﻪ ﳘﻪ اﳝـﺎن ﺁوردﱘ و ﻓﺮﻗـﻲ ﻣﻴـﺎن‬
‫هﻴﭽﻴﻚ از ﭘﻴﻐﻤﱪاﻧﺖ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﱘ ﻣﺎ ﻣﻄﻴﻊ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ هﺴﺘﻴﻢ ﭘﺲ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺷﺮﻳﻌﺖ‬
‫و آﺘﺐ ﺁﲰﺎﻧﻲ و ﻣﻌﺠﺰات ﭘﻴﺎﻣﱪاﻧﺖ و ﺑﻪ ﺣﻖ اﻧﺒﻴﺎء و اوﻟﻴﺎء و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن و‬
‫ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺧﻮد از ﮔﻨﺎهﺎن ﻣﺎ در ﮔﺬر و ﻣﺎ را ﺑﻪ راﻩ راﺳﺖ هﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎ و ﻣـﺎ‬
‫را از ﺻﺎﳊﲔ ﻗﺮاردﻩ و دﻋﺎهﺎﳝﺎن را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﺎ و ﻣﻘﺎم ﳏﻤﻮد را ﺑـﻪ ﻣـﺎ‬
‫ارزاﻧﻲ دار و زﺷﱵ و ﻓﻘﺮ و ﺗﻨﮕﺪﺳﱵ و آﻴﻨﻪ و ﲞﻞ و ﺣﺴـﺪ و آـﱪ و آﺎرهـﺎي‬
‫ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺖ دﻳﮕﺮ را از زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎ دور ﺑﮕﺮدان‪.‬‬
‫‰ﺑﺎر ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﻪ آﺮﻣﺖ از ﮔﻨﺎﻩ و ﺳﺘﻤﻲ آﻪ ﻣﺎ درﺑﺎرﻩ ﺧـﻮد آـﺮدﻩ اﱘ در‬
‫آﺬر و ﻣﺎ را در اﳝﺎن و درﺳﺘﻜﺎري ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪم ﺑـﺪار و ﻣـﺎ را ﺑـﺮ ﻧﻔﺴـﻤﺎن‬
‫ﻣﻨﺼﻮر ﮔﺮدان‪.‬‬
‫‰ﺧﺪاﻳﺎ اﻳﺴﺘﺎدﻩ و ﻧﺸﺴﺘﻪ و در ﺧﻔﱳ ﺗﻮ را ﻳﺎد ﻣﻲ آﻨﻢ ﻣﻲ داﱎ آﻪ اﻳﻦ ﺁﲰﺎن‬
‫و زﻣﲔ را و اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ را ﺑﻴﻬﻮدﻩ ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪﻩ اي ﭘﺎك و ﻣﻨﺰهﻲ ﻣﺎ‬
‫را ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد از ﻋﺬاب ﺁﺗﺶ دوزخ ﻧﮕﺎﻩ دار‪.‬‬
‫‰ﺑﺎر ﺧﺪاﻳﺎ هﺮ آﻪ را ﺗﻮ در ﺁﺗﺶ اﻓﻜﲏ او را ﺳﺨﺖ ﺧﻮار آـﺮدﻩ اي و ﻣـﺎ او‬
‫را ﻳﺎري ﳔﻮاهﻴﻢ آﺮد‪ ،‬زﻳﺮا او ﺳﺘﻤﻜﺎر ﺑﻮدﻩ و ﺳـﺘﻤﻜﺎراﻧﺮا هـﻴﭽﻜﺲ ﻳـﺎري‬
‫ﳔﻮاهﺪ آﺮد‪.‬‬
‫ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ ﭼﻮن ﺻﺪاي ﻣﻨﺎدﻳﻲ آﻪ ﺧﻠﻖ را ﺑﻪ اﳝﺎن و ﻳﻜﺘـﺎ ﭘﺮﺳـﱵ ﻣـﻲ‬ ‫‰‬

‫ﺧﻮاﻧﺪ ﺷﻨﻴﺪﱘ اﺟﺎﺑﺖ آﺮدﱘ و اﳝﺎن ﺁوردﱘ ﺗﻮ ﺧﻮد از ﮔﻨﺎهﺎن ﻣـﺎ در ﮔـﺬر و‬
‫زﺷﱵ آﺮدار ﻣﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎن و از ﻳﺎدﻣﺎن ﻟﺬت ﮔﻨﺎهﺎ ﳕﺎن را ﳏﻮ آﻦ و هﻨﮕـﺎم‬
‫ﺟﺎن ﺳﭙﺮدن ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻧﻴﻜﺎن ﳏﺸﻮر ﺑﮕﺮدان و ﻣﺎ را از ﺁﻧﭽﻪ آﻪ ﺑـﻪ رﺳـﻮﻻن‬
‫ﺧﻮد وﻋﺪﻩ دادي ﻧﺼﻴﺐ ﻓﺮﻣﺎ و ﳏﺮوم ﻣﮕﺮدان آﻪ وﻋﺪﻩ ﺗﻮ هﺮﮔـﺰ ﲣﻠـﻒ ﳔﻮاهـﺪ‬
‫آﺮد‪.‬‬
‫‰ﺑﺎرﺧﺪاوﻧﺪا آﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ دﻋـﺎي ﻣﻈﻠﻮﻣـﺎن و داﻧـﺎي ﺑـﻪ اﺣـﻮال ﺧﻠﻘـﻲ و از‬
‫ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺁﮔﺎهﻲ‪ ،‬ﺑﺎ دﱄ ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﻏﻤﮕﲔ ﺑﻪ درﮔﺎهﺖ ﺁﻣﺪﻩ ام و درب درﮔـﺎﻩ ﺗـﻮ‬
‫را ﻣﻲ آﻮﰈ و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ دﳉﻮﺋﻲ و راهﻨﻤﺎﺋﻲ و آﻤﻚ ﺗﻮ دارم ﻋﻨﺎﻳﱵ ﻓﺮﻣـﺎ آـﻪ‬
‫ﺷﺪﻳﺪا ﳏﺘﺎج ﺗﻮﺟﻬﺖ هﺴﺘﻢ و از ﺑﺎرﮔﺎﻩ آﱪﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮ ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼﻟﺖ اﻣﻴﺪ ﲞﺸﺶ‬
‫و رﲪﺖ دارم آﻪ ﻣﺮا ﺑﻴﺎﻣﺮزي و روزﱘ را وﺳﻴﻊ ﮔﺮداﻧﻲ‪.‬‬
‫‰ﺧﺪاوﻧﺪا ﺧﻮدت ﻣﻴﺪاﻧﻲ آﻪ ﻣﺎ از ﺗﻮ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﳘﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺧﺪا ﺗﺮس‬
‫ﺑﻮدن اﺳﺖ ﭘﺲ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺎ را ﺑﭙﺬﻳﺮ آﻪ ﺗﻮ ﻣﻨﺰﻩ و ﺑﺮﺗﺮي از هﺮ ﭼﻴﺰ‪.‬‬
‫‰ﺧﺪاوﻧﺪا هﻴﭻ ﭼﻴﺰي در ﺁﲰﺎن و زﻣﲔ از ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ و هﺮ ﭼﻪ در ﺁﲰﺎﻬﻧﺎ و‬
‫هﺮ ﭼﻪ در زﻣﲔ اﺳﺖ ﳘﻪ ﻣﻠﻚ ﺗﻮ اﺳﺖ؛ هﺮ آﻪ را ﲞﻮاهﻲ ﻣﻴﺒﺨﺸﻲ و ﻳﺎ ﻋﺬاب ﻣﻲ‬
‫آﲏ ﭘﺲ ﺧﺪاﻳﺎ ﻣﺮا ﺟﺰو ﻣﻐﻀﻮﺑﲔ درﮔﺎهﺖ ﻗﺮار ﻣﺪﻩ آـﻪ ﺗـﻮ ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺮ ﺧﻠـﻖ‬
‫ﺁﻣﺮزﻧﺪﻩ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫اي ﲠﱰﻳﻦ ﻳﺎر و ﻳﺎري آﻨﻨﺪﻩ ﭘﺲ ﻳﺎرﱘ ﳕﺎ آﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ از آﺴﻲ ﻳﺎري ﳕﻲ ﻃﻠﺒﻢ‬ ‫‰‬

‫و اي ﲠﱰﻳﻦ وﻋﺪﻩ دهﻨﺪﻩ آﻪ وﻋﺪﻩ ﺗﻮ ﺣﻖ اﺳﺖ و آﻴﺴﺖ آـﻪ در ﮔﻔﺘـﺎر و ﻋﻤـﻞ‬


‫راﺳﺘﮕﻮﺗﺮ از ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﮔﻮاهﻲ ﺑﺰرﮔﱰ اﺳـﺖ از ﮔـﻮاهﻲ ﺗـﻮ اي ﺧﺪاوﻧـﺪ‬
‫ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻓﻘﻂ از ﺁن ﺗﻮﺳـﺖ‬ ‫ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل و اي ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ زﻳﺒﺎﺋﻴﻬﺎ و زﺷﺘﻴﻬﺎ‪،‬‬
‫آﻪ ﺁﲰﺎن و زﻣﲔ را ﺁﻓﺮﻳﺪي و روﺷﲏ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ را ﻣﻘﺮر داﺷـﱵ و ﺧﻮرﺷـﻴﺪ را‬
‫زﻳﻨﺖ روز و ﻣﺎﻩ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را زﻳﻨﺖ ﺷﺐ ﻗﺮار دادي ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﺮا و ﭘﺪر و ﻣﺎدرم را و ﲤﺎﻣﻲ رﺳﺘﮕﺎران را ﺑﻴـﺎﻣﺮز و در رﲪـﺖ‬ ‫‰‬

‫ﮔﺮدان آﻪ ﺗﻮ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻲ‪.‬‬ ‫ﺧﻮد داﺧﻞ‬


‫ﺑﺎرﺧﺪاﻳﺎ اﮔﺮ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﺮري رﺳﺪ هﻴﭽﻜﺲ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﺘﻮاﻧـﺪ ﻣـﺮا از ﺁن‬ ‫‰‬

‫ﺿﺮر ﺑﺮهﺎﻧﺪ و هﻢ اﮔﺮ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﲑي رﺳﺪ هﻴﭽﻜﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺁﻧﺮا ﻣﻨﻊ ﳕﺎﻳﺪ‬
‫آﻪ ﺗﻮ ﺑﺮ هﺮ ﭼﻴﺰ ﻗﺎدر و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ و ﺗﻮ هﺴﱵ ﺁﻣﺮزﻧﺪﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎن‪.‬‬
‫ﺑﺎر ﺧﺪاﻳﺎ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺘﻢ آﺮدﱘ و اﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺎ را ﻧﺒﺨﺸـﻲ و ﲟـﺎ رﲪـﺖ و‬ ‫‰‬

‫راﻓﺖ ﻧﻔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺳﺨﺖ از زﻳﺎﻧﻜﺎران ﺷﺪﻩ اﱘ‪.‬‬


‫‰ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺗﻮ در ﻧﺰاع ﺑﲔ ﻣﻦ و هﻮا و هﻮس ﻧﻔﺴﻢ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﺮا ﻓـﺎﺗﺢ ﮔـﺮدان‬
‫آﻪ ﺗﻮ ﲠﱰﻳﻦ ﭘﲑوزي دهﻨﺪﻩ اي‪.‬‬
‫‰ﺧﺪاوﻧﺪا اﮔﺮ ﻣﺸﻴﻌﺖ ﻧﺎﻓﺬت ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ آﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﱵ ﻣـﺮا ﺑﻴﺎزﻣـﺎﻳﻲ‬
‫ﻣﻲ ﺁورم زﻳﺮا هﺮ آﻪ را ﺧﻮاهﻲ ﮔﻤﺮاﻩ و هﺮ آﻪ را ﺧـﻮاهﻲ‬ ‫ﺳﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻓﺮود‬
‫و ﺗﺮﺣﻢ آﻦ آـﻪ ﺗـﻮﻳﻲ ﲠﱰﻳـﻦ‬ ‫ﺑﺒﺨﺶ‬ ‫هﺪاﻳﺖ ﻣﻴﻜﲏ ﺗﻮﻳﻲ ﻣﻮﻻي ﻣﺎ ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺎ‬
‫ﺁﻣﺮزﻧﺪﮔﺎن و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎ را در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ و در ﻋﺎﱂ ﺁﺧﺮت ﻧﻴﻜـﻮﻳﻲ و ﺛـﻮاب‬
‫ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﺎ آﻪ ﻣﺎ ﺑﺴﻮي ﺗﻮ هﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﱘ‪ .‬ﺑﺎراﳍﺎ ﮔﻨﺎهﺎن ﻣﺎ را ﺑﺮﻳﺰ و‬
‫از ﻇﻠﻢ و ﺧﻄﺎهﺎي ﻣﺎ درﮔﺬر و ﻣﺎ را در زﻣﺮﻩ هﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن و ﻧﻴﻜﻮآﺎران‬
‫ﻗﺮار ﺑﺪﻩ‪.‬‬
‫‰ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﻪ ﻏﲑ از ﺗﻮ ﺑﺎ وﻓﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ آﻴﺴﺖ آﻪ ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮدي ﺗﻮﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ‬
‫و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﮔﻨﻬﻜﺎران را ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮي آﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎهﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻮ ﲝﻘﻴﻘـﺖ ﺳـﻌﺎدت و‬
‫ﭘﲑوزي ﺑﺰرﮔﻲ اﺳﺖ و ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﮕﻬﺪار و ﻳﺎوري ﺑﺮاي ﻣﺎ ﳔﻮاهﺪ ﺑﻮد ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ‬
‫ﻣﺎ را ﳒﺎت ﲞﺶ و ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺎ را ﺑﭙﺬﻳﺮ آﻪ ﳘﻴﺸﻪ ﺷـﺎآﺮ و ﺳﭙﺎﺳـﮕﺰارت ﺧـﻮاهﻴﻢ‬
‫ﺑﻮد‪.‬‬
‫‰ﺑﺎرﺧﺪاوﻧﺪا هﻴﭻ ﺟﻨﺒﻨﺪﻩ اي در زﻣﲔ ﻧﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺁﻧﻜﻪ روزﻳﺶ ﺑـﺮ ﺗﻮﺳـﺖ و ﺗـﻮ‬
‫ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻗﺮارﮔﺎﻩ و ﻣﻨﺰل داﺋﻤﻲ او را و ﺁراﻣﺸـﮕﺎﻩ و ﺟـﺎي ﻣﻮﻗـﺖ او را و‬
‫اﮔﺮ ﺑﺮﮔﻲ ﺧﺸﻚ از درﺧﱵ ﺑﺮ زﻣﲔ ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ﳘﻪ را ﺗﻮ ﻣﻴـﺪاﻧﻲ و ﺳـﺎﻋﺖ ﻣـﺮگ و‬
‫ﺗﻮﻟﺪ و ﺳﺨﱵ و راﺣﱵ ﻣﺎ در دﻓﱰ ﻋﻠﻢ ازﱄ و ﻣﺸﻴﻌﺖ اﳍـﻲ ﺗـﻮ ﺛﺒـﺖ اﺳـﺖ ﭘـﺲ‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻲ و ﻗﺪرت ﺑﻲ اﻧﺘﻬﺎﻳﺖ و ﲞﺸﻨﺪﮔﻲ وﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻲ دهـﻢ‬
‫آﻪ ﻣﺮا راهﻨﻤﺎ ﺑﺎﺷﻲ و در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ و ﺁﺧﺮت ﺗﻨﻬﺎﱘ ﻣﮕﺬاري آـﻪ ﺑﺴـﻴﺎر از‬
‫ﻏﻀﺐ ﺗﻮ و ﺁﺗﺶ ﺳﺨﺖ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ و ﻳﻚ ﺁن اﮔﺮ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧـﻮد واﮔـﺬاري‬
‫ﺳﺨﺖ از ﮔﻤﺮاهﺎن ﻋﺎﱂ ﺷﻮم و ﺑﻪ زﻳﺎﻧﻜﺎري در اﻓﺘﻢ ﺑﺎراﳍﺎ ﺗـﻮ ﺟﻬـﺖ را از‬
‫ﻣﻦ درﻳﻎ ﻧﻔﺮﻣﺎ آﻪ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﳏﺘﺎج ﺗﻮﺟﻪ و ﲞﺸﺸﺖ هﺴﺘﻢ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ ﺁدم ﺧﻴﺎﻧﺘﻜﺎر در آﺎر ﺧﻴﺎﻧﺖ از ﻣﺮدم ﺷﺮم ﻣﻴﮕﻨﺪ وﱄ از ﺧﺪاي ﺧﻮﻳﺶ‬
‫ﺷﺮم ﳕﻴﻜﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪا ﺣﺎﻣﻲ و ﻳﺎورم ﺑﺎش و ﻣﺮا از ﺁدﻣﻬﺎي ﺧﺎﺋﻦ و ﺧﻴﺎﻧﺘﻜﺎر‬
‫ﻗﺮار ﻣﺪﻩ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎر ﺧﺪاﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ ﻗﺪري ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﻧﮕـﲑ آـﻪ ﺗـﺎب ﺳـﺨﱵ ﺁن را‬
‫وارد ﺁﻳﺪ ﭼﺮا آﻪ ﻣﻦ ﻳﻚ ﻓﺮد ﻋﺎﻣﻲ و ﺳﺎدﻩ‬ ‫ﻧﻴﺎورم و ﺑﻪ اﳝﺎﱎ ﺿﺮر و ﺁﺳﻴﱯ‬
‫هﺴﺘﻢ؛ ﻣﻦ ﭘﻴﺎﻣﱪ و از ﺳﻼﻟﻪ ﭘﺎك اوﻟﻴﺎء و اﻳﻮب ﺻﺎﺑﺮ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﭘـﺲ ﺧﺪاوﻧـﺪا‬
‫ﻣﺮا ﺑﻘﺪر ﺗﻮاﱎ ﻣﻮرد ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دﻩ و ﻳﺎرﱘ ﻓﺮﻣﺎ آﻪ در اﻳﻦ ﺁزﻣﺎﻳﺶ ﺳـﺮ‬
‫ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﲑوز ﺑﺎﺷﻢ و ﭘﻴﺶ ﺧﻼﻳﻖ و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن و اﻧﺒﻴـﺎء و ﻣﺆﻣﻨﻴﻨـﺖ ﺧﺠـﻞ و‬
‫ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻧﺸﻮم اي اﺟﺎﺑﺖ آﻨﻨﺪﻩ ﺁرزوهﺎ‪.‬‬
‫از ﻧﺎداﻧﻲ هﺎي ﺧﻮدم و از ﺷﺮ ﻧﻔﺲ ﺑـﺪ و‬ ‫ﻣﻦ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺮم ﺑﻪ ﺗﻮ‬ ‫‰ﺑﺎراﳍﺎ‬
‫اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪا اﮔـﺮ ﮔﻨـﺎﻩ ﻣﺮاﻧﺒﺨﺸـﻲ و ﺗـﺮﺣﻢ ﻧﻔﺮﻣـﺎﻳﻲ ﻣـﻦ از‬
‫ﮔﻤﺮاهﺎن ﺧﻮاهﻢ ﺷﺪ ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮآﻞ آﺮدﻩ ام آﻪ زﻣـﺎم اﺧﺘﻴـﺎر هـﺮ‬
‫ﺟﻨﺒﻨﺪﻩ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺸﻴﻌﺖ ﺗﻮﺳﺖ و هﻴﭽﻜﺲ ﺿﺮري ﳕﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﲟﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜـﻪ‬
‫ﺧﺪاﻳﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ هﺮ ﭼﻴﺰ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ از ﺗﻮ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﻣﻴﻄﻠﺒﻢ و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮآﻞ ﻣﻲ ﺟﻮﱘ و ﺑـﺪرﮔﺎﻩ ﺗـﻮ از ﺷـﺮ‬
‫ﺑﺪان و ﺟﻦ و اﻧﺲ و ﺷﻴﻄﺎن ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻴﱪم آﻪ هﺮ ﭼﻪ در ﺁﲰﺎﻬﻧﺎ و زﻣﲔ ﭘﻨﻬﺎﻧﺴـﺖ‬
‫ﳘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮ ﺁﺷﻜﺎر اﺳﺖ و اﻣﻮر ﻋﺎﱂ ﳘﻪ از ﺗﻮﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻓﻘﻂ ﳐﺼﻮص ﺗﻮ اﺳﺖ‬
‫آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﭘﺮوردﮔﺎرم و ﺗﻮﻳﻲ آﻪ از ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﻴﺴﱵ‪.‬‬
‫‰ﺧﺪاﻳﺎ ﮔﻨﺎهﺎﱎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺪم در ﻧﻈﺮم زﻳﺒﺎ ﺟﻠﻮﻩ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ ﭘـﺲ ﺧـﺪاﻳﺎ‬
‫ﺗﻮ هﺴﱵ آﻪ ﻣﺮا ﻳﺎري ﺗﻮاﻧﺪ آﺮد و ﺑﻪ ﺗـﻮ ﭘﻨـﺎﻩ ﻣـﻲ ﺁورم آـﻪ ﺗـﻮ هﺮﮔـﺰ‬
‫ﺳﺘﻤﻜﺎراﻧﺮا رﺳﺘﮕﺎر ﻧﺴﺎزي‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ اﮔﺮ ﺗﻮ ﺣﻴﻠﻪ ﺷﻴﺎﻃﲔ را ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﻮد از ﻣﻦ دﻓـﻊ ﻧﻔﺮﻣـﺎﺋﻲ‬
‫ﺑﻪ ﺁﻬﻧﺎ ﻣﻴﻞ آﺮدﻩ و از اهﻞ ﺟﻬﻞ و ﺷﻘﺎوت ﻣﻲ ﮔﺮدم‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﻦ از ﺷﺮ وﺳﻮﺳﻪ هﺎ و ﻓﺮﻳﺐ ﺷﻴﺎﻃﲔ ﺑﻪ ﺳﻮي ﭘﻨﺎﻩ ﺗﻮ ﻣﻲ ﺁورم و هـﻢ‬
‫ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺮم ﺑﺎرﺧﺪاﻳﺎ از اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ آﻪ ﺷﻴﺎﻃﲔ و ﺷﻴﻄﺎن ﭘﺎدﺷـﺎﻩ‬
‫ﺁﻬﻧﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮔﻤﺮاهﻲ آﺸﺎﻧﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﺮا از ﻳﺎدت ﻳﻚ ﳊﻈﻪ ﻏﺎﻓﻞ آﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﺧﻮدت‬
‫ﻳﺎر و ﻳﺎور ﳘﻪ ﭘﻨﺎﻩ ﺟﻮﻳﺎن ﺑﺎش‪.‬‬
‫‰ﺑﺎر اﳍﺎ ﺷﻴﻄﺎن ﻣﺮا ﺳﺨﺖ رﻧﺞ و ﻋﺬاب رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ و روﺣﻢ را دﭼﺎر وﺳﻮﺳﻪ هـﺎي‬
‫ﺑﻴﻤﺎر ﺧﻮد ﳕﻮدﻩ ﻣﺮا از ﺷﺮ ﺷﻴﻄﺎن و ﻧﻔﺲ ﺑﺪم ﳏﻔﻮظ ﺑﺪار‪.‬‬
‫‰ﺧﺪاوﻧﺪا ﻗﺴﻢ ﺧﻮردن ﺑﻲ ﻣﻮرد را از دهﺎن و ذهﻦ و ﻓﻜﺮ ﻣﻦ ﭘﺎك و ﳏﻮ ﻓﺮﻣـﺎ‬
‫آﻪ ﺑﺎ ﺁن ﳕﻲ ﺗﻮاﱎ ﻣﻮﻳﻲ ﺳﭙﻴﺪ را ﺳﻴﺎﻩ و ﻳﺎ ﻣﻮﻳﻲ ﺳﻴﺎﻩ را ﺳﭙﻴﺪ ﮔﺮداﱎ آﻪ‬
‫ﲤﺎﻣﻲ ﺣﻜﻤﺖ و ﺁﻣﺮزش از ﺗﻮﺳﺖ اي ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎن‪.‬‬
‫‰ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﲔ ﻣﻦ و ﺷﻴﻄﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ اي ﺑﻪ دوري ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب ﺑﻴﺎﻧﺪاز آﻪ او‬
‫و ﻳﺎر ﺑﺪي اﺳﺖ اوﺳﺖ آﻪ از ﺧﻠﻘﺖ ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ دﴰﻦ اﺳـﺖ ﺧـﺪاﻳﺎ‬ ‫ﳘﻨﺸﲔ‬
‫ﻣﺮا در ﭘﻨﺎﻩ ﺧﻮد ﮔﲑ و از ﺷﺮ وﺳﻮﺳﻪ هﺎي او ﳒﺎت و ﺧﻼﺻﻲ ﲞﺶ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﻦ از زﻳﺐ و ﻋﺰ دﻧﻴﻮي ﮔﺬﺷﺘﻢ و ﺗﻮ ﺧـﻮد ﺧﺎﻧـﻪ اي ﺑـﺮاي ﻣـﻦ در‬ ‫‰‬

‫ﲠﺸﺘﺖ ﺑﻨﺎ آﻦ و ﻣﺮا از ﺷﺮ ﻧﺎاهﻼن و ﮔﻨﻬﻜﺎران و از ﺷﺮ ﻧﻔﺲ ﺑـﺪ و ﺷـﻴﻄﺎن‬


‫ﳒﺎت و رهﺎﻳﻲ ﲞﺶ‪.‬‬
‫‰ﺧﺪاﻳﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺮم ﺑﻪ ﺗﻮ از ﺷﺮ ﳘﻪ ﳐﻠﻮﻗﺎت و از ﺷـﺮ ﺷـﺐ ﺗـﺎر و از ﺷـﺮ‬
‫ﺣﺴﻮد ﺑﺪ ﺧﻮاﻩ و از ﺷﺮ ﭼﺸﻢ زﲬﻬﺎ و از ﺷﺮ وﺳﻮﺳﻪ هﺎي ﺷﻴﻄﺎن و از ﺷﺮ ﻧﻔـﺲ‬
‫ﺑﺪاﻧﺪﻳﺶ‪.‬‬
‫‰ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻏﻢ و درد دل ﺧﻮد ﮔﻮﱘ و از ﻟﻄﻒ ﺑﻲ ﺣﺴـﺎب ﺗـﻮ ﻧﺎاﻣﻴـﺪ‬
‫ﻧﻴﺴﺘﻢ آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ ﳘﻪ ﺧﻼﻳﻖ و ﻋﻮاﱂ و ﺗﻮﻳﻲ ﭘﺎدﺷﺎﻩ و ﺳﻠﻄﺎن و ﺣﺎآﻢ‬
‫و وﱄ ﻣﻦ و ﺗﻮﻳﻲ وﻟﻴﻨﻌﻤﺖ و ﳏﺒﻮب ﻣﻦ در دﻧﻴﺎ و ﺁﺧﺮت ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺗﺴـﻠﻴﻢ و‬
‫رﺿﺎي ﺧﻮد ﲟﲑان و ﺑﺎ ﺻﺎﳊﺎﱎ ﳏﺸﻮر ﻓﺮﻣﺎ آﻪ ﻳﺎد ﺗﻮﺳﺖ ﺁراﻣﺶ ﲞﺶ دﳍﺎ ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎرﺧﺪاﻳﺎ دﳍﺎي ﻣﻦ و ذرﻳﻪ ام و ﻓﺮزﻧـﺪاﱎ را ﺑـﻪ ﺳـﻮي ﺧـﻮد ﻣﺎﻳـﻞ آـﻦ و‬
‫ﳕﺎزﮔﺬار و ﻧﻴﻜﻮﺳﺮﺷﺖ ﮔﺮدان و ﺑﻪ اﻧﻮاع ﲦﺮات ﺁﻬﻧﺎ را رزق و روزي ﻧﻴﻜﻮ ﲞﺶ‬
‫آﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻜﺮ ﺗﻮ ﲜﺎي ﺁورﻧﺪ و ﺑﻴﻤﻨﺎآﻢ از ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁﻬﻧﺎ از ﻟﻄﻒ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺁﻬﻧﺎ‬
‫را ﺻﺎﱀ و ﻧﻜﻮﻧﺎم ﺑﮕﺮدان ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ هﺮ ﭼﻪ ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎن و ﺁﺷﻜﺎر آﻨﻴﻢ ﺑﺮ ﳘﻪ ﺁﮔﺎهﻲ آﻪ ﺗﻮ ﺧﺪاﻳﻲ‬ ‫‰‬

‫و ﺑﺮ ﺧﺪا اﻟﺒﺘﻪ هﻴﭻ ﭼﻴﺰ در ﺁﲰﺎن و زﻣﲔ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ آﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرم‬
‫دﻋﺎي ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺧﻮاهﺪ ﺷﻨﻴﺪ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ روزي آﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﻮ در ﺁﻧﺮوز ﺑﺮ ﻣﻦ و واﻟﺪﻳﻦ و ﳘﺴـﺮ‬
‫و ﻓﺮزﻧﺪاﱎ و ﺑﺮ ﳘﻪ دوﺳﺘﺪاراﻧﺖ از آﺮم ﺑﺒﺨﺸﺎ زﻳﺮا ﭼﻮن ﺗﻮ را ﻣﻲ ﺧﻮاﱎ و‬
‫اﻣﻴﺪوارم آﻪ ﭼﻮن ﲞﻮاﳕﺖ ﻣﺮا از درﮔﺎﻩ ﻟﻄﻔﺖ ﳏﺮوم ﻧﮕﺮداﻧﻲ ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎر ﭘﺮوردﮔﺎرا ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﻣﺮا از آﻮدآﻲ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﭙﺮوردﻧـﺪ‬
‫ﺗﻮ در ﺣﻖ ﺁﻬﻧﺎ رﲪﺖ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻓﺮﻣﺎ و ﺗﻮ در ﺣﻖ ﻣﺎ ﺑﻠﻄﻒ ﺧﺎص ﺧﻮد رﲪﱵ ﻋﻄﺎ‬
‫ﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺮ ﻣﺎ وﺳﻴﻠﻪ رﺷﺪ و هﺪاﻳﺖ و ﺛﻮاب را آﺎﻣﻼ ﳏﻴﺎ ﺳﺎز آﻪ ﺗﻮ را ﺷﻜﺮ‬
‫ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ و ﺗﻮ را وﻗﺘﻴﻜﻪ در ﺧﻠﻮت ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ و از ﺻﻤﻴﻢ ﻗﻠـﺐ ﻧـﺪا ﻣـﻲ‬
‫آﻨﻴﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎي رﲪﺖ و ﲞﺸﺎﻳﺶ دارﱘ آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎن ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎرﭘﺮوردﮔﺎرا ﺗﺎ وﻗﱵ آﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻦ ﺳﺴﺖ ﮔﺮدد و ﻣﺮگ ﻣﺮا در ﺁﻏـﻮش ﮔـﲑد‬
‫از دﻋﺎ و ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ درﮔﺎﻩ آﺮم ﺗﻮ ﺧﻮد را ﳏﺮوم ﻧﺴﺎزم آﻪ هﻴﭽﮕـﺎﻩ از رﲪـﺖ‬
‫ﺗﻮ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﳔﻮاهﻢ ﮔﺸﺖ ‪.‬‬
‫‰ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺮح ﺻﺪر ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ آﻪ از ﺟﻔﺎ و ﺁزار ﺑﺪ ﺧﻮاهﺎن دﻟﺘﻨـﮓ‬
‫ﻧﺸﻮم و ﻋﻘﺪﻩ را از زﺑﺎﱎ ﺑﮕﺸﺎ ﺗﺎ دﻳﮕﺮان ﺳﺨﻨﻢ را ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﻲ درك آﻨﻨـﺪ و‬
‫ﻣﺮا اﺳﺘﻮار در اﳝﺎﱎ ﺑﮕﺮدان ﺗﺎ داﺋﻢ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﻳﺶ و ﺳﭙﺎس ﺗﻮ ﭘﺮدازم و ﺗـﺮا‬
‫ﺑﺴﻴﺎر ﻳﺎد آﻨﻢ آﻪ ﳘﺎﻧﺎ ﺑﺲ ﺗﻮﻳﻲ ﺑﺼﲑ و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻪ اﺣﻮال ﺧﻠﻖ ‪.‬‬
‫‰اي ﭘﺮوردﮔﺎر ﺳﺨﺘﻴﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري را ﲢﻤﻞ آﺮدﻩ ام و ﺑﺎ اﻳﻦ ﳘﻪ ﺑﻪ ﻳﮕـﺎﻧﮕﻲ و‬
‫ﲞﺸﻨﺪﮔﻴﺖ اﳝﺎن آﺎﻣﻞ دارم آﻪ ﺗﻮ از ﳘﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﱰي اﳍﺎ ﺧﺪاﺋﻲ ﲜـﺰ‬
‫ذات ﻳﻜﺘﺎي ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﻮ از ﺷﺮك و ﺷﺮﻳﻚ و هﺮ ﻋﻴﺐ و ﺁﻻﻳﺶ ﭘـﺎك و ﻣﻨﺰهـﻲ و‬
‫ﻣﻦ از ﺳﺘﻤﻜﺎراﱎ ‪ ،‬اﳍﺎ ﻣﺮا ﻳﻜﻪ و ﺗﻨﻬﺎ وا ﻣﮕﺬار آﻪ ﺗﻮ ﲠﱰﻳـﻦ وارث اهـﻞ‬
‫ﻋﺎﱂ هﺴﱵ ‪ ،‬اﳍﺎ ﻣﺮا از ﻇﻠﻤﺎت ﺷﺒﻬﺎت ﺑﻪ ﻧﻮر ﺣـﻖ هـﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣـﺎ آـﻪ ﲠﱰﻳـﻦ‬
‫راهﻨﻤﺎﱘ هﺴﱵ ‪،‬اﳍﺎ ﻧﺰد هﻴﭽﻜﺲ ﻋﺰت ﳕﻲ ﺟﻮﱘ ﭼﺮاآﻪ ﻋﺰت و ﺟﻼل ﳘﻪ ﻧﺰد ﺗﻮاﺳﺖ‬
‫‪.‬‬
‫‰ﺑﺎرﺧﺪاﻳﺎ ﻣﺮا از ﺁن ﮔﺮوﻩ و دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﺪﻩ آﻪ هﺮ ﮔﺎﻩ رﻧﺞ و اﳌﻲ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ‬
‫ﺑﻪ درﮔﺎﻩ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺗﻀﺮع و اﺧـﻼص‬ ‫ﺁﻬﻧﺎ رﺳﻴﺪ درﺁﳓﺎل ﺗﻮ را ﺑﻪ دﻋﺎ ﲞﻮاﻧﻨﺪ و‬
‫روي ﺁورﻧﺪ وﭘﺲ از ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺁﻬﻧﺎ رﲪﺘﺖ را ﭼﺸﺎﻧﻴﺪي ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑـﺎز‬
‫ﺑﻪ ﺧﺪاي ﺧﻮد ﻣﺸﺮك و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺎ ﻧﻌﻤﱵ ﺑﻪ ﺁﻬﻧـﺎ رﺳـﺎﻧﻴﺪي آﻔـﺮان‬
‫آﻨﻨﺪ ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﺮا از اهﻞ اﳝﺎن و ﻣﺘﻘﻴﺎن ﻓﺮار ﺑﺪﻩ آﻪ ﳘﺎﻧﺎ ﺗﻮ هﺴﱵ هﺮ آﻪ‬
‫را ﺧﻮاهﻲ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻲ و هﺮ آﻪ را ﺧﻮاهﻲ ﺧﻮار ﻣﻲ ﮔﺮداﻧـﻲ آـﻪ در‬
‫هﺮ دو ﺣﺎل اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺧﲑ و ﭼﺸﻢ ﺑﻪ رﲪﺘﺖ دوﺧﺘﻪ ام و از روي ﺧﻠﻮص ﻣﻲ ﺳﺘﺎﳝﺖ‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻋﺬاب ﺟﻬﻨﻢ را از ﻣﺎ ﺑﮕﺮدان آﻪ ﺳﺨﺖ ﻋﺬاب ﻣﻬﻠﻚ و داﺋﻤﻲ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫‰اي ﺧﺪاﻳﻲ آﻪ ﻣﺮا ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪي و ﺑﻠﻄﻒ ﺧﻮد ﺑﻪ راﻩ راﺳﺘﻢ هﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ و‬
‫ﭼﻮن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺷﻮم ﺑﻪ آﺮم ﺧﻮد ﻣﺮا ﻏـﺬا ﻣـﻲ دهـﻲ و ﭼـﻮن ﺗﺸـﻨﻪ ﺷـﻮم ﺳـﲑاﰈ‬
‫ﻣﻴﮕﺮداﻧﻲ و ﭼﻮن ﺑﻴﻤﺎر ﮔﺮدم ﻣﺮا ﺷﻔﺎ ﻣﻲ دهﻲ و ﭼﻮن ﻋﺮﻳﺎن ﮔﺮدم ﻣـﺮا ﻣـﻲ‬
‫ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺮدم ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت اﺑﺪي ﺁﺧﺮت زﻧﺪﻩ ام ﻣﻴﮕﺮداﻧﻲ ‪ ،‬ﭼﺸﻢ‬
‫اﻣﻴﺪ دارم آﻪ روز ﺟﺰا ﮔﻨﺎهﺎﱎ را ﺑﻴﺎﻣﺮزي و ﻣﺮا در دﻧﻴﺎ رﺳﺘﮕﺎر ﳕﺎﻳﻲ و‬
‫ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻﺎﱀ ﺧﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﺳﺎزي و ﻧﺎﻣﻢ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﺁﻳﻨﺪﮔﺎن ﻧﻴﻜﻮ و ﺳـﺨﻨﻢ‬
‫را دﻟﭙﺬﻳﺮ ﮔﺮداﻧﻲ و ﻣﺮا از وارﺛﺎن ﲠﺸﺖ ﭘﺮ ﻧﻌﻤﺘﺖ ﻗﺮار دهﻲ و از ﭘـﺪر و‬
‫ﻣﺎدرم ﺑﻠﻄﻒ ﺧﻮد درﮔﺬري و ﺁﻬﻧﺎ را ﺷﺎﻣﻞ رﲪﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ روزﻳﻜﻪ ﺧﻠﻖ را از ﻗﱪهﺎ ﺑﺮاﻧﮕﻴـﺰي در ﺁﻧـﺮوز ﻣـﺮا رﺳـﻮا و هـﻼك‬
‫ﻣﮕﺮدان آﻪ ﺳﺨﺖ روزي ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد روزﻳﻜﻪ ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪان هـﻴﭻ ﺑـﻪ‬
‫ﺣﺎﱂ ﺳﻮد ﻧﺒﺨﺸﺪ‪.‬‬
‫‰ﺧﺪاﻳﺎ ﻣﺮا و ﺧﺎﻧﺪاﱎ را در زﻣﺮﻩ ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺆﻣﻦ و ﺑﺎ اﳝﺎن‬
‫و اهﻞ ﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدت و راﺳﺘﮕﻮي و ﺻﺎﺑﺮ و ﺧﺪا ﺗﺮس و ﺧﺎﺷﻊ و ﺧـﲑ ﺧـﻮاﻩ و‬
‫ﻣﺴﻜﲔ ﻧﻮاز و روزﻩ دار و ﺑﺎ ﺣﻔﺎظ و ﺧﻮددار از ﲤـﺎﻳﻼت ﺣـﺮام و ﺁﻣﺮزﻳـﺪﻩ‬
‫درﮔﺎهﺖ و از آﺴﺎﻧﻲ آﻪ ﻳﺎد ﺗﻮ را ﺑﺴﻴﺎر آﻨﻨﺪ ﻗﺮار ﺑﺪﻩ آﻪ ﺳﭙﺎس و ﺳـﺠﻮد‬
‫ﻓﻘﻂ ازﺁن ﺗﻮﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم و ﻣﻦ و ﳘﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﱎ ﻧﻌﻤـﺎت زﻳـﺎدي‬
‫ﻋﻄﺎ آﺮدي و ﻣﺎ را ﺑﻪ راﻩ راﺳﺖ هﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮدي ﺗﺎ از ﺻﺎﳊﲔ درﮔﺎهﺖ ﮔﺮدﱘ ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ ﺗﻮ از هﺮ ﺷﺮك و ﺳﺘﻤﻲ ﭘﺎك و ﻣﻨﺰهﻲ ﺗﻮ ﺧﺪا و ﻳﺎورﻣﺎﻳﻲ ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ‬
‫ﮔﻨﺎﻩ آﺮدم آﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺁوردم ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ و ﺑﻴـﺎﻣﺮز آـﻪ ﺗـﻮ ﺧـﺪاﻳﻲ و‬
‫ﺑﺰرك و ﺻﺒﻮر و ﺣﻠﻴﻢ و رﺣﻴﻢ و راﺳﺘﮕﻮ و رازﻧﮕﻬـﺪار و داﻧـﺎ و ﺁﮔـﺎﻩ از‬
‫اﺳﺮار دروﱎ ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﻦ اﻧﺴﺎن ﺧﺎآﻲ و ﺑﻲ ﺻﱪ و ﲢﻤﻞ و ﻧﺎداﱎ ﭘﺲ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ‬
‫ﻧﺎ ﺁﮔﺎهﻲ از ﺳﺮ ﺗﻘﺼﲑات و ﮔﻨﺎهﺎﱎ درﮔﺬر آﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻘﺮ و ﻣﺼﺎﺋﺐ زﻧﺪﮔﻲ و‬
‫ﺳﺨﱵ دﻧﻴﺎ و روزﮔﺎر ﺑﻲ ﲢﻤﻞ ﮔﺸﺘﻪ ام و از روي ﺟﻬﺎﻟﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺷﻜﺎﻳﺖ آـﺮدﻩ‬
‫ام ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ و ﺑﻴﺎﻣﺮز آﻪ ﺗﻮﻳﻲ رﺣﻢ آﻨﻨﺪﻩ رﺣﻢ آﻨﻨﺪﮔﺎن‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ درﮔﺎﻩ ﺗﻮ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺎز ﺁﻣﺪم و از ﺗﺴﻠﻴﻤﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧـﺖ ﮔﺸـﺘﻢ‬ ‫‰‬

‫ﭘﺲ ﻣﺮا از درﮔﺎهﺖ ﻧﺮان و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد وا ﻣﮕﺬار آﻪ ﳘﻴﺸﻪ ﭼﺸـﻢ اﻣﻴـﺪ‬
‫ﺑﻪ ﺗﻮ و رﲪﺘﺖ داﺷﺘﻪ ام ﳘﭽﻮ آﻮدآﻲ آﻪ ﭼﺸﻢ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﳏﺒﺖ ﻣﺎدرش دارد‪.‬‬
‫‰ﺧﺪاوﻧﺪا از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ارزاﻧﻲ داﺷﺘﻪ اي ﺷﻜﺮ ﮔﺬار ﺗﻮام دري آـﻪ‬
‫ﺗﻮ از روي ﺣﻜﻤﺖ ﺑﺒﻨﺪي ﺟﻪ آﺴﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺁن را ﺑﺎز آﻨﺪ؟ و دري آﻪ ﺗﻮ از‬
‫روي رﲪﺖ ﺑﮕﺸﺎﻳﻲ ﭼﻪ آﺴﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺁن را ﺑﺒﻨﺪد؟ آﻪ ﳘﺎﻧﺎ ﺗﻮﻳﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻲ‬
‫ﳘﺘﺎ و ﺑﺎ ﺣﻜﻤﺖ و اﻗﺘﺪار‪.‬‬
‫‰ﺳﭙﺎس و ﲪﺪ ﺧﺪاي را آﻪ ﺣﺰن و اﻧﺪوﻩ ﻣﺎ را از ﺑﲔ ﻣﻴﱪد و ﺷﺎدي ﺑﻲ ﺣﺪ ﻋﻄﺎ‬
‫ﻣﻴﻔﺮﻣﺎﻳﺪ آﻪ ﳘﺎﻧﺎ اوﺳﺖ ﺧﺪاي ﻳﻜﺘﺎ و ﲞﺸﻨﺪﻩ و ﭘﺎداش دهﻨﺪﻩ ﺳﭙﺎس ﮔـﺬاران‬
‫درﮔﺎهﺶ‪.‬‬
‫‰ﺷﻜﺮ ﺁن ﺧﺪاﻳﻲ را آﻪ ﻣﺎ را از ﺧﺎك و ﺁﺑﻲ ﻣﺘﻌﻔﻦ و ﳒﺲ ﺁﻓﺮﻳﺪ و ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ‬
‫ﺁراﺳﺖ و از آﺮم و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل داﺋﻤﻴﻤﺎن ﲠﺸﺖ‪ ،‬راهﻨﻤـﺎﺋﻲ ﻣـﻲ‬
‫و زﻣﲔ داﻧﺎﺳـﺖ و ﺑـﻪ‬ ‫ﳕﺎﻳﺪ و ﺷﻜﺮ ﺧﺪاي را آﻪ آﺎﻣﻼ ﺑﻪ اﺳﺮار ﻏﻴﺐ ﺁﲰﺎﻬﻧﺎ‬
‫اﻓﻜﺎر و اﻧﺪﻳﺸﻪ دﳍﺎ ﺁﮔﺎهﺴﺖ ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و آﺮﻣﺖ از ﺧﻄﺎي ﻣﻦ در ﮔﺬر و‬
‫ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﻴﻜﻮ ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺎﻣﱪان و اوﻟﻴﺎ ء و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ آـﻪ‬
‫ﺗﻮﻳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﲞﺸﻨﺪﻩ ﺑﻲ ﻋﻮض ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﺮا از ارﺗﻜﺎب اﻋﻤﺎل زﺷﺖ و ﺳﺘﻤﻜﺎري ﳏﻔﻮظ دار و ﺑﺮ هـﺮ ﺟـﺎ آـﻪ‬
‫روم ﺑﻘﺪم ﺻﺪق داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮔﺮدان و ﺑﻪ ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﺑﺼﲑت و ﺣﺠﱵ روﺷﻦ‬
‫آﻪ داﺋﻢ ﻳﺎر و ﻣﺪدآﺎر ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﻩ ﳘـﻪ ﺟﺎﻬﻧـﺎي‬
‫ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ آﻪ ﺑﺮاﺳﱵ ﺳﺘﺎﻳﺶ و ﻣﻘﺎم ﺟﻼل آﱪﻳﺎﻳﻲ و ﺣﻴﺎت ﺟﺎوداﻧﻲ در ﺁﲰﺎﻬﻧﺎ و‬
‫زﻣﲔ ﳐﺼﻮص ﺗﻮﺳﺖ آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﻳﻜﺘﺎ ﺧﺪاي ﻣﻘﺘﺪر و ﺣﻜﻴﻢ ‪.‬‬
‫‰ﺧﺪاوﻧﺪا اﳝﺎﱎ را در ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﳏﻜﻢ و اﺳﺘﻮا ر ﳕﺎ آﻪ هﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﺁﻧﭽـﻪ‬
‫آﻪ از دﺳﺘﻢ رود دﻟﺘﻨﮓ ﻧﮕﺮدم و ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ آﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻢ ﺁﻳﺪ دﻟﺸﺎد ﻧﮕﺮدم آﻪ‬
‫ﺗﻮ دوﺳﺘﺪار هﻴﭻ ﻣﺘﻜﱪ ﺧﻮد ﺳﺘﺎﺋﻲ ﻧﻴﺴﱵ ‪.‬‬
‫‰ﺧﺪاﻳﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﻣﻘﺎم اﳝﺎن را ﳏﺒﻮب ﻣﺎ ﮔﺮدان و دﳍﺎﳝﺎن را ﺑﻪ ﻧﻴﻜـﻮﻳﻲ‬
‫ﺑﻴﺎرا و آﻔﺮ و ﻓﺴﻖ و ﻣﻌﺼﻴﺖ را در ﻧﻈﺮﻣﺎن زﺷـﺖ و ﻣﻨﻔـﻮر ﺑـﺪار و در دو‬
‫ﻋﺎﱂ ﺳﻌﺎدﲤﻨﺪﻣﺎن ﮔﺮدان ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻏﻢ را از دﳍﺎﳝﺎن ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ ﺁوردن و ﻳﺎ از دﺳﺖ دادن ﭼﻴـﺰي از‬ ‫‰‬

‫ﺑﲔ ﺑﱪ آﻪ ﳘﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﳘﺮاﻩ ﻏﻢ ﺷﻚ ﻧﻴﺰ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﺑﺎراﳍـﺎ ﺑـﻪ ﺟـﺎي ﻏـﻢ ‪،‬‬
‫اﻣﻴﺪ و اﳝﺎن را ﺑﺮ دﳍﺎﳝﺎن ﳏﻜﻢ و ﭘﺎﻳﺪار ﻓﺮﻣﺎ‪ ،‬ﺑﺎﺷﺪ آـﻪ ﺑـﻪ ﻳـﺎري ﺗـﻮ‬
‫رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﱘ ‪.‬‬
‫‰ﺧﺪاوﻧﺪا ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ در ﻋﺎﱂ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ و در ﺳﺮﻋﺖ ﲟﺎﻧﻨﺪ ﭼﺸـﻢ ﺑـﺮ هـﻢ زدﻧـﻲ‬
‫اﳒﺎم ﻣﻴﺎﺑﺪ ﭘﺲ دﻋﺎهﺎي ﻣﺮا در راﻩ ﻧﻴﻜﻲ و ﲞﺸـﺶ و ﺗﻮﺑـﻪ و رزق و روزي و‬
‫ﻋﺒﺎدت و هﺮ ﭼﻪ آﻪ ﺧﲑ ﻣﻦ در ﺁﻧﺴﺖ ﻣﺴﺘﺠﺎب ﺑﻔﺮﻣﺎ ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﺎ در ﻋﺎﱂ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮآﻞ آﺮدﻩ اﱘ و از ﳘﻪ رو ﺑﻪ درﮔﺎﻩ ﺗﻮ ﺁوردﱘ و‬
‫ﻣﻲ داﻧﻴﻢ آﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﲤﺎم ﺧﻼﻳﻖ ﺑﺴﻮي ﺗﻮﺳﺖ ‪ ،‬ﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺎ را ﻣﺎﻳﻪ ﻓﺘﻨـﻪ‬
‫و اﻣﺘﺤﺎن دﴰﻨﺎﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﺪﻩ از ﺷﺮ و ﻣﻜﺮ ﺁﻬﻧﺎ ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎ و ﺑﻠﻄﻒ و آﺮم ﺧﻮد‬
‫ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﺎ را ﺑﻴﺎﻣﺮز آﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻳﻲ آﻪ ﺑﺮ هﺮ آـﺎر ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻘﺘـﺪر و‬
‫ﺑﺼﻼح ﺧﻠﻖ آﺎﻣﻼ ﺁﮔﺎهﻲ ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎر ﺧﺪاوﻧﺪا ﻧﻮر اﳝﺎﳕﺎن را ﺑﻪ ﺣﺪ آﻤﺎل ﺑﺮﺳﺎن و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﺑﺒﺨﺶ‬
‫آﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﺮ هﺮ ﭼﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻓﻘﻂ از ﺗﻮ اﻣﻴﺪ دارم آﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﲠـﱰ از‬
‫دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ آﲏ آﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻳﻲ ﲞﺸﻨﺪﻩ و ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ‪.‬‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﺮا در اﻳﻦ دﻧﻴﺎ و ﺁﺧﺮت ﺟﺰو ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺻـﺎﳊﺖ ﻗـﺮار ﺑـﺪﻩ و ﳘـﻪ‬ ‫‰‬

‫دوﺳﺘﺪاراﻧﺖ و ﻣﺆﻣﻨﲔ و ﺧﺎﻧﻮادﻩ ام و ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺑـﺮادر و ﺧـﻮاهﺮم را‬


‫از ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﺣﺴﻮدان و ﺑﺪآﺎران و ﻣﺮدم ﻧﺎاهﻞ و ﺷﻴﺎﻃﲔ ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻣﺎ آﻪ ﺗـﻮﻳﻲ‬
‫ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﲞﺸﻨﺪﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎن آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﺧﺎﻟﻖ هﻔﺖ ﺁﲰﺎن و ﻋﺮش اﳍﻲ آﻪ‬
‫ﺗﻮﻳﻲ ﺧﺎﻟﻖ زﻣﲔ و آﻞ هﺴﱵ و ﺗﻮﻳﻲ ﻳﻜﺘﺎ و ﺑﻲ ﺷﺮﻳﻚ و ﺗﻮﻳﻲ ﻧﮕﻬﺒﺎن و دﻟﲑ و‬
‫ﺗﻮﻳﻲ راز ﻧﮕﻬﺪار و واﻗﻒ ﺑﻪ اﺳﺮار و ﺗﻮﻳﻲ ﺗﻮﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﮔﻨـﻬﻜﺎران و ﺗـﻮﻳﻲ‬
‫ﻋﺬاب آﻨﻨﺪﻩ ﻣﻨﻜﺮان و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﺗﻮﻳﻲ روزي دهﻨﺪﻩ و وﺳﻴﻊ روزي آﻨﻨـﺪﻩ و‬
‫ﺗﻮﻳﻲ ﺷﺎد آﻨﻨﺪﻩ دﳍﺎ و ﺗﻮﻳﻲ ﻋﺎدل و ﺣﺴﺎﺑﺮس آﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴـﺖ ﺗـﻮﻳﻲ اﺟﺎﺑـﺖ‬
‫آﻨﻨﺪﻩ دﻋﺎهﺎي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻴﻌﺖ و ﺧﲑﺧﻮاهﻲ ‪.‬‬
‫ﺧﺪاﻳﺎ ﺑﺮ ﻇﻼﻟﺖ و ﻋﺬاب ﺳﺘﻤﻜﺎران ﺑﻴﻔﺰاي و ﺁﻬﻧﺎ را هﻼك ﮔﺮدان و از ﺁﻬﻧﺎ‬ ‫‰‬

‫دﻳﺎري ﺑﺮ روي زﻣﲔ ﻳﻜﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﮕﺬار آﻪ اﮔﺮ از ﺁﻬﻧﺎ هﺮ آﻪ را ﺑﺎﻗﻲ ﮔـﺬاري‬
‫ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎك و ﺑﺎ اﳝﺎﻧﺖ را ﮔﻤﺮاﻩ آﻨﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪي هﻢ از ﺁﻧﺎن ﺟﺰ ﺑﺪآﺎر و‬
‫ﻧﺎاهﻞ ﺑﻈﻬﻮر ﳕﻲ رﺳﺪ ﺑﺎراﳍﺎ هﺮ آﻪ را ﺑﺎ اﳝﺎن رو ﺑﺴﻮي ﺧﺎﻧﻪ و درﮔﺎﻩ ﭘﺮ‬
‫ﺟﻼل و ﺟﱪوﺗﺖ ﺁرد ﺑﺒﺨﺶ و ﺑﻴﺎﻣﺮز و ﳘﭽﻨﲔ ﺑﻪ ﳘﻪ ﻣﺮدان و زﻧـﺎن ﺑـﺎ اﳝـﺎن‬
‫ﻋﺎﱂ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺳﻜﻮﻧﺖ در ﲠﺸﺘﺖ را ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ و ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﻴـﺎﻣﺮز و ﺳـﺘﻤﻜﺎران و‬
‫ﻇﺎﳌﲔ و ﺷﺮﻳﺮان را ﺟﺰ ﺑﺮ هﻼك و ﻋﺬاﺑﺸﺎن ﻣﻴﻔﺰاي و ﺳـﺘﻢ و ﻇﻠـﻢ و ﺷـﺮارت‬
‫ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮدان ‪.‬‬
‫‰اي ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎ و اﻣﲔ ﺗﻮﻳﻲ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎرم آﻪ ﻋﻬﺪ و رﲪﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ‬
‫ﻣﻲ دارﻧﺪ و اواﻣﺮت را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻲ ﺁورﻧﺪ ﺗـﺎ هـﺰار‬ ‫ﺁﻧﺎﻧﻲ آﻪ ﺗﻮ را دوﺳﺖ‬
‫ﭘﺸﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻲ داري و ﺁﻧﺎﻧﻲ آﻪ ﺗﻮ را دﴰﻦ ﻣﻲ دارﻧﺪ ﺗﺎ هﻔﺖ ﭘﺸﺖ اﻧﺘﻘـﺎﻣﻲ‬
‫ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﮔﲑي آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﺑﺮآﺖ دهﻨﺪﻩ دوﺳﺘﺪاراﻧﺖ و ﻋﺎدل و ﺳـﺨﺖ اﻧﺘﻘـﺎم ﮔـﲑ‬
‫دﴰﻨﺎﻧﺖ ‪.‬‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪا ﳕﻲ ﺧﻮاهﻢ ﺟﺰ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﻮ ﲞﻮاهﻲ ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪا ﳕﻲ داﱎ ﺟﺰ ﺁﻧﭽﻪ آﻪ ﺗﻮ‬ ‫‰‬

‫ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﱵ ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪا ﺳﺠﺪﻩ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻜﻨﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﺘـﺎﻳﻲ و ﺑـﻲ ﺷـﺮﻳﻚ‬
‫ﺑﻮدﻧﺖ ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪا ﳕﲑم ﺟﺰ ﺑﻪ ﻣﺸﻴﻌﺖ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮ ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪا ﺟﻬﺎد ﻧﻜﻨﻢ ﻣﮕﺮ‬
‫ﺑﻪ اﻣﺮﺗﻮ ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪا ﻧﱰﺳﻢ ﻓﻘـﻂ از هﻴﺒـﺖ و ﺷـﻮآﺖ و ﺟـﻼل و ﻗـﺪرت ﺗـﻮ ‪،‬‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻜﻨﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ درﮔﺎﻩ ﺗﻮ ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪا هـﻴﭻ ﻧﮕـﻮﱘ و‬
‫هﻴﭻ ﺑﻪ اﳒﺎم ﻧﺮﺳﺎﱎ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻮ ‪،‬ﺧﺪاوﻧﺪا ﳏﱰم ﴰـﺎرم و اﻃﺎﻋـﺖ آـﻨﻢ‬
‫ﻓﺮﻣﺎﻧﺖ را و ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮدي ﺗﻮﺳﺖ ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪا ﻋﺰﻳﺰ دارم ﺁﻧﻜـﻪ‬
‫را ﺗﻮ ﻋﺰﻳﺰ داري ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪا اﺣﱰام آﻨﻢ ﺁﻧﻜـﻪ را آـﻪ ﺗـﻮ اﺣـﱰام داري ‪،‬‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﺒﺨﺸﻢ ﺑﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺗﻮ ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﻲ ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪا رﺣﻢ آﻨﻢ ﺑﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺗﻮ رﺣـﻢ‬
‫ﳕﺎﻳﻲ ‪،‬ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﺒﺎرك ﴰﺎرم هﺮ آﻪ را ﺗﻮ ﻣﺒـﺎرك ﴰـﺎري ‪،‬ﺧﺪاوﻧـﺪا ﻣﻠﻌـﻮن‬
‫ﴰﺎرم هﺮ آﻪ را ﺗﻮ ﻣﻠﻌﻮن ﴰﺎري ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪا ﻟﻌﻨﺖ آﻨﻢ هﺮ آـﻪ را ﺗـﻮ ﻟﻌﻨـﺖ‬
‫آﺮدﻩ اي ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪا ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻧﻜﻨﻢ ﺁﻧﻜﺮا ﺗﻮ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻧﻜـﺮدﻩ اي ‪ ،‬آـﻪ ﻣﻠﻌـﻮن‬
‫ﺑﺎد آﺴﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻔﺖ رﻓﺘﺎر ﳕﺎﻳﺪ ‪ ،‬آﻪ ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد آﺴﻴﻜﻪ‬
‫ﺣﺪ ﳘﺴﺎﻳﻪ ﺧﻮد را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ و ﺁﻧﺮا ﺗﻐﻴﲑ دهﺪ ‪ ،‬آﻪ ﻣﻠﻌـﻮن ﺑـﺎد آﺴـﻴﻜﻪ‬
‫ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ را از راﻩ ﻣﻨﺤﺮف آﻨﺪ و ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺎد آﺴﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻏﺮﻳﺐ و ﻳـﺎ ﻳﺘـﻴﻢ و‬
‫ﻳﺎ ﺑﻴﻮﻩ و ﻳﺎ ﻣﻈﻠﻮم‪ ،‬ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺷﺮارت ﳕﺎﻳﺪ ‪.‬‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪا ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﭘﻴﺶ روي ﺗﻮ ﺑﺮ زﻣﲔ ﻣﻲ اﻓﺘﻢ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﺠﺪﻩ ﻣﻲ ﳕﺎﱘ‬ ‫‰‬

‫آﻪ ﺑﺮهﻨﻪ از رﺣﻢ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺑﲑون ﺁﻣﺪم و ﺑﺮهﻨﻪ ﺑﺎز ﺧﻮاهﻢ ﮔﺸﺖ و ﺑﺎراﳍـﺎ‬
‫ﺧﻮدت ﲞﺸﻴﺪي و ﺧﻮدت ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﱵ آﻪ ﻣﺘﺒﺎرك ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﻜﺘـﺎﱘ آـﻪ‬
‫ﻣﻦ ﻧﺎدان و ﺟﺎهﻞ و ﻧﺎ ﺁﮔﺎﻩ هﺴﺘﻢ و ﺧﺪاي ﻣﻦ داﻧﺎ وﻋـﺎﱂ و ﺁﮔـﺎﻩ اﺳـﺖ ‪،‬‬
‫از ﻳـﺎد‬ ‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺻﱪ و ﲢﻤﻞ و ﻗﺪرﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ آﻪ در ﺁﺳﺎﻳﺶ و ﺳـﺨﱵ‬
‫ﺗﻮ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮم و در هﺮ دو ﺣﺎل ﺗﻮ را ﻳﺎد آﻨﻢ و ﺷﻜﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻢ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﻦ از روزﻳﻜﻪ رﻧﺞ و ﺳﺨﱵ ﺁن ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ و رﺧﺴﺎر ﺧﻠﻖ درهﻢ‬ ‫‰‬

‫آﺸﻴﺪﻩ و ﻏﻤﮕﲔ اﺳﺖ ﻣﻴﱰﺳﻢ ﭘﺲ ﺧﻮدت ﻣﻔﺮ و ﭘﻨﺎهﮕﺎهﻢ ﺑﺎش و ﻣﺮا از اهﻞ ﻳﻘﲔ‬
‫ﺑﮕﺮدان و از ﲠﺸﺖ ﺧﻮدت ﳏﺮوم ﻧﺴﺎز آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﲞﺸﻨﺪﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎن آﻪ از رگ ﮔـﺮدن‬
‫ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺰدﻳﻜﱰي و ﻣﺮا ﺑﻪ درﮔﺎﻩ رﲪﺘﺖ داﺧـﻞ آـﻦ و از ﮔـﺮوﻩ ﺳـﺘﻤﻜﺎران و‬
‫ﺟﺎهﻼن ﻗﺮار ﻣﺪﻩ‪ ،‬اي آﺮﳝﱰﻳﻦ آﺮﳝﺎن‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻲ ﺧﻮاهﻢ آـﻪ ﭘـﺎآﻴﺰﻩ‬
‫ﺷﻮم ﻣﺮا هﺪاﻳﺖ آﻦ ﺗﺎ ﺑﺪرﮔﺎﻩ ﭘﺮ ﻋﻈﻤﺘـﺖ ﺧﺎﺷـﻊ و ﻓـﺮوﺗﻦ ﺷـﻮم و ﻣـﺮا از‬
‫اﻧﻜﺎر آﻨﻨﺪﮔﺎن روز ﺟﺰا ﻗﺮار ﻣﺪﻩ و ﻣﺮا در آﻤﻚ ﺑـﻪ ﻓﻘـﺮا و ﻣﺴـﻜﻴﻨﺎن و‬
‫ﺿﻌﻔﺎ و ﻳﺘﻴﻤﺎن و ﳏﺮوﻣﺎن وﻣﺆﻣﻨﲔ و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ هﺮ ﻃﺮﻳـﻖ ﻧﻴﻜـﻮ ﻳـﺎري‬
‫ﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺪد آﻦ آﻪ ﻳﺎد ﺗﻮ را در ﻗﻠﺒﻢ ﺑﻪ ذآﺮ و ورد در ﺻﺒﺢ و ﻇﻬﺮ و ﺷﺎم‬
‫ﺑﻪ ﺗﺴﺒﻴﺢ و اﺣﺴﺎن و ﳕﺎز و زآﺎت ﺑﮕﻮﱘ و از ﻏﺎﻓﻠﻴﻨﻢ ﻗﺮار ﻣﺪﻩ ‪.‬‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪا ﻧﻌﻤﺖ ﺷﻜﺮﮔﺰارﻳﻲ را ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﻲ دار آـﻪ ﺑـﺎ ﺁن زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﻪ‬ ‫‰‬

‫ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ آﻨﻴﻢ ‪ ،‬ﺑﲔ آﺴﺎﻧﻲ از ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎﻧﺖ آﻪ ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺎراﳍﺎ‬


‫اﺟﺮ و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﻳﻲ را ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﻲ دار آﻪ ﻧﻮر ﺁن ﺗﺎرﻳﻜﻴﻬﺎي ﻗﱪ و ﺗـﺮس‬
‫و ﻋﻤﻞ ﺑﺪﻣﺎن را ﺑﺮ ﻣﺎ روﺷﻦ ﺳﺎزد و ﻣﺎ را از ﻋﺬاب ﺁﺗﺶ ﺟﻬـﻨﻢ ﺑﺮهﺎﻧـﺪ و‬
‫ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻘﺮﺑﲔ درﮔﺎهـﺖ و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن و اﻧﺒﻴـﺎء و ﺻـﺎﳊﻴﻨﺖ ﺑـﻪ ﲠﺸـﺖ‬
‫رهﻨﻤﻮدﻣﺎن آﻨﺪ و ﭼﺸﻤﻬﺎي ﻣﺎ ﺑﻪ ﺁن روﺷﻦ ﮔﺮدد ﺁن هﻨﮕﺎم آﻪ دﻳﺪﻩ هﺎ ﺧـﲑﻩ‬
‫ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭼﻬﺮﻩ هﺎي ﻣﺎ ﺑﻪ ﺁن ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﻮراﻧﻲ ﮔﺮدد ﺁن هﻨﮕـﺎم آـﻪ ﺻـﻮرﲥﺎ‬
‫ﺳﻴﺎﻩ و ﺗﺎرﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﭼﺮا ﻣﺎ را ﺗﺮك ﳕﻮدﻩ اي ؟ دﴰﻨﺎﻧﺖ در ﻣﻴـﺎن دوﺳـﺘﺪاراﻧﺖ ﻳـﻮرش‬ ‫‰‬

‫ﺁوردﻩ و ﻏﺮش ﻣﻲ آﻨﻨﺪ و ﻋﻠﻤﻬﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ و ﻇﺎهﺮ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ‬


‫ﭼﻮن آﺴﺎﻧﻲ آﻪ ﺗﱪهﺎ را ﺑﺮ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ و ﻇـﺎهﺮ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ‬
‫ﳘﭽﻮ ﻣﺎﺳﻪ هﺎي رواﻧﻲ آﻪ ﺁﺑﺎدﻳﻬﺎ را وﻳﺮان و ﳏﻮ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ ‪ ،‬ﺧﺎﻧﻪ و ﻧﺎم و‬
‫ﻣﻘﺪﺳﺎت ﺗﻮ را در زﻣﲔ ﺑﻲ ﺣﺮﻣﺖ آﺮدﻩ اﻧﺪ و در دل ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨـﺪ ﺁﻬﻧـﺎ را‬
‫ﲤﺎﻣﺎ ﺧﺮاب ﺧﻮاهﻴﻢ آﺮد ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺗـﻮ را و آﺘـﺐ ﺁﲰﺎﻧﻴـﺖ و ﭘﻴﺎﻣﱪاﻧـﺖ را‬
‫اﻓﺴﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﲤﺴﺨﺮ ﻳﺎد ﻣﻲ آﻨﻨﺪ و وﺟﻮد ذات و ﻳﮕـﺎﻧﮕﻲ ﺗـﻮ را ﻣﻨﻜـﺮ ﻣـﻲ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪا دوﺳﺘﺪاران و ﳏﺒﺎﻧﺖ را از زن و ﻣﺮد و آﻮدك ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑـﻪ‬
‫ﺁﻬﻧﺎ ﲡﺎوز ﻣﻲ آﻨﻨﺪ و ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﻲ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﺎﻟﺸـﺎن را ﺑﻐـﺎرت ﻣـﻲ‬
‫ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺟﺎهﻞ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺖ و ﺷﻜﻮﻩ و ﺟﻼﻟﺖ را در زﻣـﲔ اهﺎﻧـﺖ ﻣـﻲ آﻨﻨـﺪ و‬
‫ﻇﻠﻤﺎت ﲤﺎم زﻣﲔ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﻬﺎن از ﻣﺴـﻜﻨﻬﺎي ﻇﻠـﻢ و ﺳـﺘﻢ و ﺷـﺮارت‬
‫ﭘﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺟﻨﺎﻳﺖ و ﺑﻲ ﻋﺪاﻟﱵ ﺑﻴﺪاد ﻣﻲ آﻨﺪ و ﺳﺘﻤﻜﺎران و ﻧﺎداﻧﺎن ﺗـﻮ را‬
‫اي ﺧﺪاي ﺑﻲ ﳘﺘﺎ در ﲤﺎﻣﻲ روز و ﺷﺐ ﻣﻼﻣﺖ ﻣـﻲ آﻨﻨـﺪ و ﮔﺮدﻧﺸـﺎن ﺑـﻪ ﺗﻜـﱪ‬
‫ﺁراﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﻟﺒﺎس ﻇﻠﻢ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ اﻧﺪ و ﭼﺸﻤﻬﺎﻳﺸﺎن از ﻓﺮﲠﻲ ﺑﺪرﺁﻣـﺪﻩ و از‬
‫ﺧﻴﺎﻻت دل ﺧﻮد ﲡﺎوز ﻣﻲ آﻨﻨﺪ و دوﺳﺘﺪاراﻧﺖ را اﺳﺘﻬﺰاء آﺮدﻩ و ﺳﺨﻨﺎن زﺷﺖ‬
‫و آﻔﺮ ﺁﻣﻴﺰي ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ و دهﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺁﲰﺎن و زﺑﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ زﻣـﲔ ﻟﻌﻨـﺖ ﻣـﻲ‬
‫آﻨﻨﺪ ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻘﺮب ﻣﻲ ﺟﻮﱘ و ﺑﻪ ﺗﻮ دردل ﺧﻮد را ﺁﺷﻜﺎر ﻣـﻲ آـﻨﻢ‬
‫ﻗﻠﺒﻢ از ﳘﻪ اﻳﻦ ﻇﻠـﻢ و ﺳـﺘﻢ ﻇﺎﳌـﺎن و دﴰﻨﺎﻧـﺖ ﺑـﻪ درد ﺁﻣـﺪﻩ و از ﺗـﻮ‬
‫ﻣﻴﺨﻮاهﻢ آﻪ دﴰﻨﺎﻧﺖ و دﴰﻨﺎن دوﺳﺘﺪاران و ﻳﺎد آﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را هﻼك و ﻧـﺎﺑﻮد‬
‫و ﻣﻌﺬب ﺳﺎزي و ﻧﺼﺮت و ﭘﲑوزي را ﺑﺮ ﻳﺎران و ﻣﺘﻮآﻠﻴﻨﺖ ﻋﻄﺎ ﳕﺎﺋﻲ آﻪ اﺣﺪي‬
‫از ﺷﺮﻳﺮان را زﻧﺪﻩ ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﺑﺎراﳍﺎ اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺳـﺨﱵ روز ﻗﻴﺎﻣـﺖ از‬
‫ﺁﻬﻧﺎ ﺑﮕﲑ و ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﻪ دردهﺎي ﻧﺎ ﻋﻼج ﻣﻌﺬب ﺳﺎز ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ و ادراك آﻨﻨـﺪ‬
‫آﻪ ﺧﺪا هﺴﺖ و ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ و ﻣﻲ ﺷﻨﻮد و آﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﻳـﺎراي ﳏﺎرﺑـﻪ ﺑـﺎ‬
‫ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ و ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻖ هﺴﱵ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑـﺎن ﺑﺴـﻴﺎر‬
‫دﻳﺮ ﺧﺸﻢ و ﺳﺨﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﲑ اﺳﺖ و ﻳـﺎور ﺻـﺎﺑﺮﻳﻦ و ﳏﺒـﺎﻧﺶ اﺳـﺖ و ﻣـﺆﻣﻨﲔ‬
‫درﮔﺎهﺶ را هﺮﮔﺰ ﺗﻨﻬﺎ و ﺑﻲ ﻳﺎور رهﺎ ﳕﻲ آﻨﺪ آﻪ اوﺳﺖ ﻳﻜﺘﺎ و ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻳﺎور‬
‫ﲤﺎﻣﻲ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﺮا و ﻓﺮزﻧﺪاﱎ و ﳘﻪ ﺷﻜﺮﮔﺰاراﻧﺖ را ﺗﺎ هﺰار ﭘﺸﺖ ﺑﺮآﺖ دﻩ و زﻣـﲔ‬
‫را زﻳﺮ ﭘﺎهﺎﳝﺎن وﺳﻌﺖ ﲞﺶ و ﻣﺎ را ﺻﺎﱀ و ﻧﻜﻮﻧﺎم و ﺷﺎآﺮ درﮔﺎهـﺖ ﺑﮕـﺮدان‬
‫ﺗﺎ ﻧﻴﻜﻮآـﺎران و ﻣﺼـﻠﺤﲔ و ﺷـﺎآﺮﻳﻦ و دوﺳـﺘﺪاراﻧﺖ زﻣﻴﻨـﺖ را ﺑﭙﻮﺷـﺎﻧﻨﺪ‬
‫ﻧـﻮح ‪ ،‬اﺑـﺮاهﻴﻢ ‪،‬اﲰﺎﻋﻴـﻞ ‪ ،‬اﺳـﺤﻖ ‪،‬‬ ‫ﳘﭽﻨﺎﻧﻲ آﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﻣﺎ و رﺳﻮﻻﻧﺖ‬
‫ﻳﻌﻘﻮب ‪ ،‬ﺳﻠﻴﻤﺎن ‪ ،‬داوود ‪ ،‬اﻳﻮب ﺻﺎﺑﺮ ‪ ،‬ﻣﻮﺳﻲ ‪ ،‬ﻋﻴﺴـﻲ ‪ ،‬ﳏﻤـﺪ)ص(‪ ،‬ﺑﺮآـﺖ‬
‫دادي و ﺁﻬﻧﺎ را وﺳﻴﻊ روزي ﮔﺮداﻧﻴﺪي ‪.‬‬
‫‰ﺧﺪاوﻧﺪا ﺧﻮف ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ روي ﻳﺎدآﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎآﺮﻳﻨﺖ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ هﺮ ﻇﻠﻢ‬
‫و ﺳﺘﻤﻜﺎرو ﺑﻲ اﳝﺎن و ﻣﺴﺘﺒﺪ و ﻣﺘﻜﱪي ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺁﻬﻧﺎ را ﺗﺮﺳﺎن و وﺣﺸـﺖ زدﻩ و‬
‫ﻣﺘﺤﲑ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎراﳍﺎ ﲨﻴﻊ دﴰﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاهﺎﳕﺎن را از ﻣﺎ روﻳﮕـﺮدان ﺳـﺎز و‬
‫در دﻧﻴﺎ ﻣﮕﺬار آﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ ﭼﲑﻩ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎ را در ﭘﻨـﺎﻩ ﺧـﻮد ﺣﻔـﻆ ﻓﺮﻣـﺎ و‬
‫دﻋﺎهﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎي ﺑﺎﻃﻞ ﺁﻬﻧﺎ را ﻧﺎﺑﻮد و ﳏﻮ ﮔـﺮدان و ﺑـﻪ ﻧـﺎن و ﺁب و‬
‫وﺳﻌﺖ روزي ﻣﺎ را ﺑﺮآﺖ دﻩ و ﺑﻴﻤﺎري را از ﻣﻴﺎن ﻗﻮم و ﻋﺸـﲑﻩ هﺎﳝـﺎن دور‬
‫ﮔﺮدان و دﴰﻦ دﴰﻨﺎﳕﺎن و ﳐﺎﻟﻒ ﳐﺎﻟﻔﺎﳕﺎن ﺑﺎش و ﮔﻨﺎهﺎﳕﺎن را ﺑﻴـﺎﻣﺮز و در‬
‫ﻗﻮم و ﻋﺸﲑﻩ هﺎﳝﺎن ﺑﻼ و ﻓﻘﺮ و ﺟﻬﺎﻟﺖ و ﻧﺎداﻧﻲ را دور ﮔﺮدان و ﻓﺮزﻧـﺪان‬
‫و ﻧﺴﻠﻬﺎي ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﺎن را ﻧﻴﻜﻮآﺎر و ﻳﻜﺘـﺎ ﭘﺮﺳـﺖ و ﻋﺒـﺎدت آﻨﻨـﺪﻩ ﺑﺴـﻴﺎر‬
‫درﮔﺎهﺖ و ﺻﺎﱀ و ﻣﺆ ﻣﻦ و ﭘﺮهﻴﺰﮔﺎر و ﺧﺪاﺗﺮس و ﺧﺎﺷﻊ و ﻣﻄﻴﻊ ﺧﻮد ﻗـﺮاردﻩ‬
‫و از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﺁﻬﻧﺎ را ﻣﺮان و ﺑﻪ ﺁﻬﻧﺎ ﺑﺮآـﺖ و رزق و روزي ﺣـﻼل و ﻧﻴﻜـﻮ‬
‫ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ آﻪ ﺣﺎﻣﻲ ﺿﻌﻔﺎ و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن و ﺧﺪاﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ آﺜﲑ ﺷﻮﻧﺪ و‬
‫زﻣﲔ را ﻣﺘﺼﺮف ﮔﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ذرﻳﺖ ﻧﻴﻜﻮآﺎر ﻣﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺘﺎرﮔﺎن ﺁﲰـﺎن‬
‫آﺜﲑﮔﺮدان ﺗﺎ ﺷﻜﺮ ﺗﻮ را ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ و در راﻩ ﺗﻮ ﺟﻬﺎد آﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ ﻣﻠﻌـﻮن‬
‫ﺑﺎد هﺮ آﻪ ﺗﻮ را ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ آﻨﺪ و دﴰﻦ دارد و ﻣﺒﺎرك ﺑﺎد هـﺮ آـﻪ ﺗـﻮ را‬
‫اﻃﺎﻋﺖ آﻨﺪ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫‰ﺧﺪاوﻧﺪا در دل دﴰﻨﺎﻧﺖ و دﴰﻨﺎن ﳐﻠﺼﲔ درﮔﺎهﺖ ﺿﻌﻒ اﳚﺎد آﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺁواز‬
‫اﻓﺘﺎدن ﺑﺮﮔﻲ از درﺧﺖ اﻳﺸﺎن را وﺣﺸﺖ زدﻩ و ﮔﺮﻳﺰان آﻨـﺪ و ﺑـﺪون ﺗﻌﺎﻗـﺐ‬
‫آﻨﻨﺪﻩ اي ﺑﮕﺮﻳﺰﻧﺪ ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪا ﺧﻮف ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻧﺎﻋﻼج را آـﻪ ﺟـﺎن را ﺗﻠـﻒ‬
‫آﻨﺪ ﺑﺮ ﺁﻬﻧﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺎز ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪا آﺎري آﻦ آﻪ ﲣﻢ ﺧﻮد را ﺑﻴﻔﺎﻳﺪﻩ ﺑﻜﺎرﻧـﺪ‬
‫و دوﺳﺘﺎران و ﻳﺎران درﮔﺎﻩ ﭘﺮ ﻋﻈﻤﺘﺖ ﺁﻬﻧﺎ را ﲞﻮرﻧﺪ ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧـﺪا روي ﺧـﻮد‬
‫را ﺑﺮ ﺿﺪ ﻇﺎﳌﲔ و ﺳﺘﻤﻜﺎران و ﺷﺮﻳﺮان ﻧﮕـﺎﻩ دار ﺗـﺎ ﺁﻬﻧـﺎ ﻣﻨـﻬﺰم ﺷـﻮﻧﺪ‪،‬‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﺆﻣﻨﲔ و ﺻﺎﳊﲔ را ﺑـﺮ ﻇـﺎﳌﲔ و ﺳـﺘﻤﻜﺎران و ﺷـﺮارت ورزان ﻣﺴـﻠﻂ‬
‫ﺑﻔﺮﻣﺎ ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪا زﻣﲔ دﴰﻨﺎﻧﺖ و ﻇﺎﳌﲔ و ﺳﺘﻤﻜﺎران را ﳘﭽﻮ ﻣﺲ و ﺁﲰﺎن ﺁﻧﺎن‬
‫را ﳘﭽﻮ ﺁهﻦ ﺑﮕﺮدان ﺗﺎ زﻣﲔ و ﺁﲰﺎن ﺑﺮآﺖ ﺧﻮد را از ﺁﻬﻧﺎ درﻳﻎ آﻨﻨﺪ و ﺁﻬﻧﺎ‬
‫را ﺑﻪ ﺑﻼي ﻗﺤﻄﻲ دﭼﺎر ﺳـﺎز ﺗـﺎ ﮔﻮﺷـﺖ ﭘﺴـﺮان و دﺧـﱰان ﺧـﻮد را ﲞﻮرﻧـﺪ‪،‬‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪا ﻓﺨﺮ و ﺗﻜﱪ و ﻗﺪرت دﴰﻨﺎﻧـﺖ را درهـﻢ ﺑﺸـﻜﻦ و ﺁﻬﻧـﺎ را ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ‬
‫ﺳﺘﻤﺸﺎن هﻔﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻌﺬب ﺳﺎز و هﻔﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﻼي زﻳﺎدﻩ ﺑﺮ ﺁﻬﻧﺎ ﻋـﺎرض آـﻦ ‪،‬‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷـﺮارت و ﺳـﺘﻤﻜﺎري و ﻇﻠـﻢ اﻣﺘـﻬﺎ و ﻣﺮدﻣـﺎﻧﻲ ﺑـﺪآﺎر و‬
‫زﻳﺎﻧﻜﺎر ‪ ،‬ﻣﺆﻣﻨﲔ و ﺟﻬﺎدآﻨﻨﺪﮔﺎن در راهﺖ را ﻗﻮت و ﻧﲑوي ﻋﻈﻴﻢ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣـﺎ‬
‫آﻪ دﴰﻨﺎﻧﺖ را ﺑﻪ هﻼآﺖ رﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺁﻬﻧﺎ را ﺧﻮار و ذﻟﻴﻞ و اﺳﲑ و هﻼك آﻨﻨـﺪ‬
‫ﺗﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺷﻮي‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﺮ دﴰﻨﺎﻧﺖ و دﴰﻨﺎن ﻧﻴﻜﻮآﺎران‪ ،‬وﺣـﻮش ﺻـﺤﺮا‬
‫را اﻣﺮ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﻲ اوﻻد و ﲠﺎﱘ ﺁﻬﻧﺎ را هﻼك و ﺁﻬﻧـﺎ را در ﴰـﺎرﻩ‪،‬‬
‫آﻢ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﻣﻜﺎﻬﻧﺎي ﺑﻠﻨـﺪ ﺁﻬﻧـﺎ و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎهﻬـﺎ و ﺷـﺎهﺮاهﻬﺎ و‬
‫ﺷﻬﺮهﺎﻳﺸﺎن را وﻳﺮان آﻦ و دﻳﺎري از ﺁﻬﻧﺎ و ﺧﺎﻃﺮﻩ اي از ﻳـﺎد ﺁﻬﻧـﺎ ﺑـﺎﻗﻲ‬
‫ﻣﮕﺬار و ﺁﻬﻧﺎ را در روي زﻣﲔ ﭘﺮاآﻨﺪﻩ و ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ و ﺗﺮﺳﺎن ﺳﺎز و ﻳﺎ از‬
‫روي زﻣﲔ و از زﻳﺮ ﺁﲰﺎن آﻼ ﳏﻮ ﻓﺮﻣﺎ ‪.‬‬
‫‰ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﻪ ﲤﺎﻣﻲ ﻣﺆﻣﻨﲔ و ﻣﺆﻣﻨﺎت و ﻣﺼﻠﺤﻮن و ﺗﻮاﺑﲔ و آﻠﻴﻪ ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳـﺘﺎن‬
‫و ﺷﻜﺮﮔﺰاران و ﻧﻴﻜﻮ آﺎران و ﺑﻪ ﲤﺎﻣﻲ آﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﻮ ﺁﻬﻧﺎ را ﻧﻴﻜﻮ ﺑـﺪاﻧﻲ و‬
‫از ﺁﻬﻧﺎ درﻳﻎ ﻧﻔﺮﻣـﺎ و زﻣـﲔ را‬ ‫ﻋﺰﻳﺰ داري ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺧﺎص ﻓﺮﻣﺎ و ﻧﻌﻤﺎﺗﺖ را‬
‫زﻳﺮ ﭘﺎهﺎي ﺁﻬﻧﺎ ﭘـﺮ ﺑﺮآـﺖ و ﻓـﺮاخ روزي ﺑﮕـﺮدان و ﺑﺎراﻬﻧـﺎي ﺁﻬﻧـﺎ را در‬
‫ﻣﻮﲰﺸﺎن ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻮ درﺧﺘﺎن و زﻣﲔ و ﺻﺤﺮا ﳏﺼﻮﻻت ﭘﺮ ﺑﺮآـﺖ ﺧـﻮد را‬
‫ﺑﻴﺎورﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﲑي ﺧﻮردﻩ و در زﻣﲔ ﺧـﻮد ﺑـﻪ اﻣﻨﻴـﺖ ﺳـﻜﻮﻧﺖ‬
‫آﻨﻨﺪ و ﲞﻮاﺑﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ و ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪﻩ اي ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪا ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣـﻮذي‬
‫را در زﻣﲔ ﻧﻴﻜﻮآﺎران ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدان ﺗﺎ ﺁﻬﻧﺎ راﺣـﺖ و ﺑـﻲ ﻣﺰاﲪـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ و‬
‫ﻋﺒﺎدت آﻨﻨﺪ ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪا ﻧﻴﻜﻮآﺎران و ﺷﻜﺮﮔﺰاراﻧﺖ را ﻳﺎري ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ دﴰﻨـﺎن‬
‫ﺧﺪاي ﺧﻮد را ﺗﻌﺎﻗﺐ آﻨﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﺁن دﻩ آﻪ آﻪ هﺮ ﻳﻜﺼﺪ ﺗﻦ از ﻣﺆﻣﻨﲔ و‬
‫ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻧﻴﻜﻮآﺎران ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﻩ هﺰار ﺗﻦ از دﴰﻨﺎﻧﺖ روﺑﺮو ﺷـﻮﻧﺪ‬
‫و ﳘﻪ ﺁﻬﻧﺎ را هﻼك ﮔﺮداﻧﻨﺪ ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﺮ دوﺳﺘﺪاراﻧﺖ اﻟﺘﻔﺎت ﻓﺮﻣـﺎ و ﳘـﻪ‬
‫ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﺎرور ﮔﺮدان و ﺁﻬﻧﺎ را در زﻣﲔ آﺜﲑ ﺳﺎز و ﻋﻬـﺪ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﺁﻬﻧـﺎ‬
‫اﺳﺘﻮار ﺑﮕﺮدان و ﺑﻨﺪهﺎي ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ را ﭘﺎرﻩ ﺳﺎز و ﻳﻮغ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺑﺮدﮔﻲ‬
‫را از ﮔﺮدن و دﺳﺖ و ﭘﺎي ﳘﻪ ﻳﺎراﻧﺖ ﺑﺸﻜﻦ و ﺁﻬﻧﺎ را رهـﺎﻳﻲ و ﳒـﺎت ﲞـﺶ و‬
‫ﻗﻠﺐ ﺁﻬﻧﺎ را ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎز ﺗﺎ اﳝﺎن ﳘﻪ ﺁﻬﻧﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺧـﺪاي ﻣﻬﺮﺑـﺎن و ﻳﻜﺘـﺎ‬
‫هﺰار ﭼﻨﺪان ﺷﻮد ‪.‬‬
‫‰ﭼﻪ دﻟﻔﺮﻳﺐ و ﮔﻮﺷﻨﻮاز اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﳕﺎز و اذآﺎر و دﻋﺎهﺎ و ﺗﻼوت ﺁﻳﺎت آﺘﺐ‬
‫اﳍﻲ و وﺣﻲ ﺧﺪاوﻧﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﻣﻨﲔ و ﻧﻴﻜﻮآﺎران و ﺗﻮاﺑﲔ ﭼﻪ در روز و ﭼﻪ در‬
‫ﺷﺐ آﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎ ﻋﺒﺎدات ﻣـﺮدان و زﻧـﺎن ﻣـﺆﻣﻦ و ﭘﺎرﺳـﺎي‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﳘﺼـﺪاﻳﻲ‬
‫ﺳﺮوهﺎي ﺁزاد ﺑﺎ ﺟﻮﻳﻬﺎي ﺁب ﭘﺎك روان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آـﻪ ﺁﻬﻧـﺎ ﺳـﻼم و درود ﺑـﺮ‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻼم و درود ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﺎ رﲪـﺖ ﺧـﻮد‬
‫ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻧﻴﻜﻮ ﻣﻲ دهﺪ و ﺑﺮ ﺁﻬﻧﺎ درود و ﺳﻼم‬
‫ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﺪ ‪.‬‬
‫اي ﺧﺪاوﻧﺪ دﻳﺮﺧﺸﻢ و ﺑﺴﻴﺎررﺣﻴﻢ وﺁﻣﺮزﻧﺪﻩ ﮔﻨﺎهﺎن و ﻋﺼﻴﺎن‪ ،‬آﻪ ﳎـﺮﻣﲔ و‬ ‫‰‬

‫ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻬﻧﺎﻳﺖ را هﺮﮔﺰ ﺑﻲ ﺳﺰا ﳔﻮاهﻲ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻋﻘﻮﺑـﺖ ﮔﻨـﺎﻩ ﭘـﺪران را ﺑـﺮ‬


‫ﭘﺴﺮان ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻲ‪ .‬ﮔﻨﺎهﺎن ﻣﺮا و ﻗـﻮم و ﻋﺸـﲑﻩ ام را‬
‫ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻈﻤﺖ رﲪﺖ ﺧﻮد ﺑﻴﺎﻣﺮز ﳘﺎﻧﻄﻮر آﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻨﺪهﺎﻳﺖ را از زﻣﺎن ﺣﻀـﺮت‬
‫ﺁدم ﺗﺎ آﻨﻮن ﺑﺎرهﺎ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮدي و ﮔﻨﺎهﺎﻧﺸﺎن را ﺁﻣﺮزﻳـﺪﻩ اي آـﻪ ﺗـﻮﻳﻲ‬
‫ﺑﺴﻴﺎر رﺣﻢ آﻨﻨﺪﻩ و ﺳﺘﺎر اﻟﻌﻴﻮب و ﺳﺮ ﻧﮕﻬـﺪار و ﻣﻬﺮﺑـﺎن و ﺗﻮﺑـﻪ ﭘـﺬﻳﺮ‬
‫ﺗﻮاﺑﲔ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎر ﺧﺪاوﻧﺪا اي ﻋﺎدل و رهﻨﻤﺎ ﭼﻮن ﺗﻮ را ﲞﻮاﱎ ﻣﺮا اﺳـﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣـﺎ و ﺑـﻪ‬
‫اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ام ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﻴﻜﻮ آﻦ ﻣﺮا در ﺗﻨﮕﻲ وﺳﻌﺖ دﻩ و ﺑﺮ ﻣﻦ آﺮم ﳕﺎ و دﻋﺎي‬
‫ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﭘﺎﺳﺦ دﻩ و ﻣﺮا از دروغ و ﲠﺘﺎن و ﺳﺘﻢ ﻣﻨﻊ و ﭘـﺎك‬
‫ﮔﺮدان و هﺮ زﻣﺎن آﻪ ﺧﺸﻤﮕﲔ ﺷﺪم ﻣﺮا از ﮔﻨـﺎﻩ ﺑـﺎز دار و ﺧﺸـﻤﻢ را ﻓـﺮو‬
‫ﻧﺸﺎن و ﻓﺮوﺗﲏ و رﻓﻌﺖ را ﻧﺼﻴﺒﻢ ﮔﺮدان و ﻳﺎرﱘ ﳕﺎ آﻪ ﻋﺎدل ﺑﺎﺷﻢ و اﺣﺴـﺎن‬
‫ﳕﺎﱘ ﺗﺎ ﺗﻮ ﭼﻬﺮﻩ ام را ﺑﻪ ﻟﻄﻔﺖ ﻧﻮراﻧﻲ آﲏ و دﱂ را ﻗﻮي داري‪ .‬ﺑﺎراﳍﺎ در‬
‫ﭘﻨﺎﻩ و زﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ رﲪﺖ ﺗﻮ ﻣﻲ ﺧﻮاﰈ و ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﻲ روم و ﺑﻴﺪار ﻣـﻲ ﺷـﻮم و‬
‫ﺑﺮﻣﻲ ﺧﻴﺰم ﻣﺮا در اﻣﻨﻴﺖ و اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎآﻦ آﻦ‪ .‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﻲ داﱎ آـﻪ‬
‫ﭼﻮن ﺗﻮ را ﻳﺎد آﻨﻢ ﻳﺎدم ﻣﻲ آﲏ و اﮔﺮ ﺑﺮ ﺗﻮ درود ﻓﺮﺳﺘﻢ درود ﻣﻲ ﻓﺮﺳﱵ و‬
‫اﮔﺮ ﲞﻮاﳕﺖ ﻣﻲ ﺷﻨﻮي و اﮔﺮ دﻋﺎ آﻨﻢ اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﭘﺲ دﻋﺎهﺎﱘ را ﻗﺒـﻮل‬
‫ﻓﺮﻣﺎ و ﺗﻀﺮع و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ و ﺗﻮﺑﻪ ام را ﺑﭙﺬﻳﺮ و ﺣﻮاﺋﺠﻢ را اﺟﺎﺑﺖ آﻦ‪.‬‬
‫‰ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﻲ داﱎ و ﺷﻬﺎدت ﻣﻲ دهﻢ آﻪ ﺗﻮ ﻳﮕﺎﻧﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ ﺟﻬـﺎﻧﻲ و‬
‫ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻓﻘﻂ از ﺁن ﺗﻮﺳﺖ و ﳘﻪ ﻋﺎﱂ ﺑﻪ هﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﳑﻜﻦ در دﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﺖ و هﺮ ﭼﻪ‬
‫ارادﻩ آﲏ در دم ﳘﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﺧﻮاﻩ ﺑﻪ ﻣﺸﻴﻌﺖ اﳍـﻲ ﺧـﻮد ﻧﻴـﻚ ﻳـﺎ ﻧـﺎﮔﻮار‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﻲ داﱎ آﻪ ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺴـﱵ آـﻪ دروغ ﺑﮕـﻮﻳﻲ و از ﺑـﲏ ﺁدم‬
‫ﻧﻴﺴﱵ آﻪ ﺑﺪﻋﻬﺪي و ﭘﻴﻤﺎن ﺷﻜﲏ آﲏ و ﻳﺎ ﺳﺨﲏ ﺑﻔﺮﻣـﺎﻳﻲ و اﳒـﺎﻣﺶ ﻧـﺪهﻲ ﻳـﺎ‬
‫ﭼﻴﺰي ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻲ و اﺳﺘﻮار ﻧﻜﲏ و ﻳﺎ ﺑﻲ ﮔﻨﺎهﻲ را ﮔﻨﺎهﻜـﺎر ﴰـﺎري و ﺣـﻖ را‬
‫ﻧﺎﺣﻖ آﲏ و آﺴﻲ آﻪ ﺧﻄﺎﻳﻲ ﻧﻜﺮدﻩ ﳎﺮم و ﺧﻄﺎآﺎرش ﺑﺪاﻧﻲ‪ .‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺗﻮﻳﻲ ﻋﺎدل‬
‫ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎدﻻن و ﺗﻮﻳﻲ ﲠﱰﻳﻦ ﻗﻀﺎوت آﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮﻳﻲ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﲑ و ﻋﺬاب آﻨﻨﺪﻩ‬
‫و ﻧﺎﺑﻮد آﻨﻨﺪﻩ ﻣﻨﻜﺮان و ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ و ﻇﺎﳌﲔ و ﺳﺘﻤﻜﺎران و ﺷﺮﻳﺮان‪ .‬ﺧﺪاوﻧـﺪا‬
‫از ﺳﺮ ﺗﻘﺼﲑاﲤﺎن ﺑﮕﺬر و ﮔﻨﺎهﺎﳕـﺎن را ﺑﻴـﺎﻣﺮز و ﺗﻮﺑـﻪ ﻣـﺎ را ﺑﭙـﺬﻳﺮ و‬
‫ﺗﻮﺟﻬﺖ را درﻳﻎ ﻣﺪار آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ اﳝﺎن ﻗﻠﱯ ﺁوردﱘ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ را ﻣﻲ ﺳـﺘﺎﺋﻴﻢ‬
‫و ﺗﻨﻬﺎ از ﺗﻮ دﺳﺘﻮر ﻣﻲ ﮔﲑﱘ‪ .‬ﺑﺎر ﺧﺪاﻳﺎ از ﺳﺮ ﮔﻨﺎهﺎن ﻣﺎ ﺑﮕﺬر و ﻣـﺎ را‬
‫وﺳﻌﺖ روزي ﲞﺶ و ﺧﺎﻧﺪاﱎ را ﻣﺼﻠﺢ و ﻧﻴﻜﻮآﺎر و ﺻﺒﻮر و اهﻞ ﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒـﺎدت‬
‫و ﻣﻄﻴﻊ ﺧﻮد ﺑﮕﺮدان و ﻗﺮار ﺑﺪﻩ‪.‬‬
‫ﭼﻪ زﻳﺒﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﻣﺴﺎآﲔ ﻣﺆﻣﻨﲔ و ﻣﺆﻣﻨﺎت و ﺷـﺎآﺮﻳﻦ و ﳕـﺎزﮔﺰاران و‬ ‫‰‬

‫ﻋﺒﺎدت آﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺷﺐ آﻪ ﳘﭽﻮن ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﻲ درﺧﺸﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﻴﻜـﻮ و دﻟﭙـﺬﻳﺮ‬


‫اﺳﺖ ﲢﻴﺖ و ﺳﻼم و درود و دﻋﺎي ﺧﲑ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﺮ ﺁﻬﻧﺎ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎر ﺧﺪاﻳﺎ ﻣﺮا ﺗﻄﻬﲑ آﻦ و روح ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻋﺒﺎدت آﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﻣﺆﻣﻨﲔ و ﳘﺴﺮ‬
‫و ﻓﺮزﻧﺪان و ﭘﺪر و ﻣﺎدرم و ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧـﺎزل ﺑﮕـﺮدان و در ﺧـﻮاب و ﺑﻴـﺪاري‬
‫راهﻨﻤﺎﳝﺎن ﺑﺎش و هﺪاﻳﺘﻤﺎن آﻦ و ﺣﺠﺎب و ﭘـﺮدﻩ را از ﭼﺸـﻤﺎﳕﺎن ﺑـﺮدار و‬
‫ﺷﺮح ﺻﺪر ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ و ﮔﻮﺷﻬﺎﳝﺎن را ﺷـﻨﻮا و زﺑﺎﳕـﺎن و ﺳـﺨﻨﺎﳕﺎن را‬
‫ﻓﺼﻴﺢ و ﺷﻴﻮا و ﺑﻠﻴﻎ و ﺷﲑﻳﻦ و دﻟﻨﻮاز و ﻧﺮم آﻨﻨﺪﻩ دﳍـﺎي ﺳـﺨﺖ و ﺑﺴـﻴﺎر‬
‫ﺷﺎآﺮ و ذاآﺮ و ﺣﻘﮕﻮ و ﺳﺮ ﻧﮕﻬﺪار ﺑﺴﺎز و ﻣﺎ را در ﺳـﺎﻳﻪ رﲪـﺖ ﺧـﻮد ﺑـﻪ‬
‫ﺁراﻣﺶ اﺑﺪي ﺑﺮﺳﺎن‪.‬‬
‫‰ﺧﺪاوﻧﺪا ﭼﺸﻤﻬﺎﱘ را ﺑﺮ روي ﳘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ و اﺳﺮار ﺑﺎز آﻦ ﻳـﺎرﱘ ﻓﺮﻣـﺎ ﺗـﺎ‬
‫ﺳﺨﻨﺎن ﺗﻮ را ﮔﻮش آﻨﻢ و ﲞﻮاﱎ و ﺑﻪ ﺁﻬﻧﺎ ﻋﻤﻞ ﳕﺎﱘ‪ .‬ﺑﺎراﳍﺎ درﺟﻪ ﺻﱪ و ﻋﻠـﻢ‬
‫و داﻧﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺘﻢ را زﻳﺎد ﺑﮕﺮدان و در روﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ اﳍﺎم ﺑﻔﺮﻣﺎ هﺮ ﺧـﲑ و‬
‫ﺷﺮي را‪ .‬ﺑﺎراﳍﺎ از هﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ آﻦ و ﻣﺮا ﲞﻮدم واﻣﮕـﺬار آـﻪ ﺳـﺨﺖ‬
‫ﮔﻤﺮاﻩ و ﻧﺎﺑﻮد و هﻼك ﺷﻮم‪ .‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻳﺎدت ﻣﻲ آﻨﻢ آﻪ ﻳﺎدم آﲏ و ﺷـﻜﺮت ﻣـﻲ‬
‫آﻨﻢ ﺗﺎ روزﱘ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﺳﭙﺎس ﻣﻲ ﮔﻮﱘ ﺗﺎ راهﻨﻤـﺎﱘ ﺑﺎﺷـﻲ و ﺑـﻪ درﮔﺎهـﺖ‬
‫رﺟﻮع ﻣﻲ آﻨﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﻲ اﻓﺘﻢ ﺗﺎ در ﺳﺨﱵ ﻳﺎورم ﺑﺎﺷﻲ و از اﺣﺎﻃﻪ ﺷﻴﻄﺎن‬
‫ﺑﺮ ﻣﻦ و ﻧﻔﺴﻢ ﺟﻠﻮﮔﲑي ﳕﺎﻳﻲ آﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧـﺪاي ﻳﻜﺘـﺎي ﻣﻬﺮﺑـﺎن و ﻳـﺎري‬
‫آﻨﻨﺪﻩ ﳏﺘﺎج و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪم‪.‬‬
‫ﺑﺎرﺧﺪاﻳﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﺖ را ﺷﻨﻴﺪم و هﻮﺷﻴﺎر ﺷﺪم ﺗﺎ ﲤـﺎﻣﻲ اواﻣـﺮ ﺗـﻮ را در‬ ‫‰‬

‫ﻬﻧﺎﻳﺖ ﺳﻌﻲ و آﻮﺷﺶ ﺑﻪ اﳒﺎم ﺑﺮﺳﺎﱎ‪ .‬ﺑﺎرﺧﺪاﻳﺎ ﻧﻴﻜﻮآـﺎران و ﳏﺒـﺎن ﺧـﻮد را‬
‫ﻗﺪرﺗﻲ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ آﻪ ﺑﺮ ﲨﻴﻊ اﻣﺘﻬﺎي ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺣﻜﻤﺮاﻧـﻲ‬
‫زﻣﲔ را ﺑﻪ ﺁﻬﻧﺎ ﺑﺴﭙﺎر ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﺗﻮ را از ﺳﺘﻤﻜﺎران و ﻇﺎﳌﲔ و ﻣﻨﻜـﺮﻳﻦ و‬
‫ﻣﻠﻌﻮﻧﲔ ﺑﮕﲑﻧﺪ و و ﺁﻬﻧﺎ را در دﻧﻴﺎ و ﺁﺧﺮت ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺑﮕﺮدان‬
‫و ﲤﺎﻣﻲ ﺑﺮآﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮآﺎران و دوﺳﺘﺪاران ﺧﻮد ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ آﻪ اﻳﻨﻬﺎ‬
‫ﺻﺪاي وﺣﻲ ﺗﻮ را ﺷﻨﻴﺪﻩ و اﳝﺎن ﺁوردﻩ و ﻟﺒﻴﻚ ﮔﻔﺘﻨﺪ و اﻳﻨﻬﺎ را در ﺷﻬﺮ و‬
‫ﺻﺤﺮا و آﻮﻩ و ﺑﻴﺎﺑﺎن و در روي زﻣﲔ و در زﻳﺮ زﻣﲔ و در روي ﺁب و زﻳﺮ ﺁب‬
‫و ﺑﺎﻻي ﺁﲰﺎن و زﻳﺮ ﺁﲰﺎن ﻣﺒﺎرك و ﭘﲑوز ﮔﺮدان و رزق و روزﻳﺸﺎن را وﺳـﻌﺖ‬
‫ﲞﺶ و ﺗﱪك ﻧﻴﻜﻮ دﻩ و ﺁﻣﺪ و رﻓﺘﺸﺎن را ﻣﺒﺎرك ﮔﺮدان و ﺑﺎراﳍـﺎ دﴰﻨﺎﻧﺸـﺎن‬
‫را آﻪ ﺑﺎ ﺁﻬﻧﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﳕﺎﻳﻨﺪ از ﺣﻀﻮر ﺧﻮد ﻣﻨـﻬﺰم ﺳـﺎز و از ﻳـﻚ راﻩ آـﻪ‬
‫هﺠﻮم ﻣﻲ ﺁورﻧﺪ از هﻔﺖ راﻩ دﴰﻨﺎن ﻧﻴﻜﻮآـﺎران و دﴰﻨـﺎن ﺧـﻮدت را ﻓـﺮاري‬
‫ﺑﺪﻩ‪.‬‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﺮا و ذرﻳﺘﻢ و ﻗﻮﻣﻢ را ﺑﺮاي اﺻﻼح زﻣﲔ و ﺑﺮ ﭼﻴﺪن ﻇﻠﻢ و ﻓﺴﺎد‬ ‫‰‬

‫ﻳﺎري و ﻣﻘﺪس ﻓﺮﻣﺎ و ﺑﻪ رﲪﺖ ﺧﻮد ﺑﺮآﺖ دﻩ و ﻳـﺎرﱘ ﻓﺮﻣـﺎ و درﺟـﻪ ﺣﻠـﻢ و‬
‫ﺑﺮدﺑﺎري و ﺻﱪ و ﭘﺎﻳﺪاري و ﻋﻠﻢ و داﻧﺸﻢ را ﻓﺰوﻧﻲ ﲞـﺶ‪ .‬ﺑـﺎر ﭘﺮوردﮔـﺎرا‬
‫ﻣﺮا در ﻣﻴﻮﻩ ﺑﻄﻨﻢ و ﲦﺮﻩ ﲠـﺎﳝﻢ و ﳏﺼـﻮل زﻣﻴـﻨﻢ و رزق و روزي و ﻃﺎﻋـﺖ و‬
‫ﻋﺒﺎدات و ﺷﻜﺮﮔﺰارﱘ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺑﻴﻔﺰا و ﻣﺮا و ذرﻳﺘﻢ و ﻗﻮﻣﻢ را در زﻣـﺮﻩ‬
‫دوﺳﺘﺎن و ﳏﺒﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار ﺑﺪﻩ و درﲠﺎي ﺧﺰﻳﻨﻪ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺁﲰـﺎن را ﺑـﺮوي ﻣـﺎ‬
‫ﺑﮕﺸﺎي و ﲨﻴﻊ اﻋﻤﺎل دﺳﺖ و ﭘﺎ و اﻧﺪاﳑﺎن را ﻣﺒﺎرك ﺑﮕﺮدان آﻪ ﻓﻘﻂ در راﻩ‬
‫ﺗﻮ و در راﻩ ﺧﺸﻨﻮدي و رﺿﺎي ﺗﻮ ﺣﺮآﺖ آﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎري ﻗـﺮض و وام دهـﻢ وﱄ از اﺣـﺪي از‬ ‫‰‬

‫ﺧﻼﻳﻖ ﻗﺮض و وام ﻧﮕﲑم و ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﺮا ﺳﺮ ﳘﻪ در ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ و ﻃﺎﻋـﺖ و ﻋﺒـﺎدت‬


‫ﻗﺮار ﺑﺪﻩ و ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻗﺪرﲤﻨﺪ و ﺑـﺰرگ و ﻋـﺎدﱂ ﮔـﺮدان و‬
‫ﭘﺴﱵ و ﺷﺮارت و ﺳﺘﻤﻜﺎري و ﻇﻠﻢ و ﺧﻮاري و زﺑﻮﻧﻲ و ﻓﻘﺮ و ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ را از‬
‫ﻣﻦ دور آﻦ ﺗﺎ رﺳﺘﮕﺎر و ﻣﺼﻠﺢ درﮔﺎهﺖ ﮔﺮدم‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ راﺳﺖ ﻣﻴﻞ ﻣﻲ آﻨﻢ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﭗ و ﺧﺪاﻳﻲ ﺟﺰ ﺗﻮ ﳕﻲ ﺷﻨﺎﺳﻢ و‬ ‫‰‬

‫ﻋﺒﺎدت ﳕﻲ آﻨﻢ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎ و ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل را و اﻃﺎﻋﺖ ﳕﻲ آـﻨﻢ ﺟـﺰ‬


‫آﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﻋﺒﺎدت ﻓﻘـﻂ‬ ‫ﺗﻮ ﺧﺎﻟﻖ ﻳﻜﺘﺎ و ﻣﻬﺮﺑﺎن و رﺣﻢ آﻨﻨﺪﻩ و رﺋﻮف را‬
‫از ﺁن ﺗﻮﺳﺖ اي ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ ﺳﻪ ﻋﺎﱂ و اي ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ ﺷﮕﻔﺘﻴﻬﺎ و اي ﺁﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﻩ‬
‫زﻳﺒﺎﻳﻴﻬﺎ و اي ﺧﺪاي ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﻦ ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس و ﲠﱰﻳﻦ درود ﺳﭙﺎﺳﻲ آﻪ ﺗﻮﺳـﻂ‬
‫ﺁن ﮔﻨﺎهﺎﱎ را ﺑﻴﺎﻣﺮزي و ﻣﺮا ﺷﺎﻣﻞ رﲪﺖ ﺑﻲ ﺣﺪ و ﻬﻧﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﻲ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﲤﺎﻣﻲ زﻣﲔ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﻜﻮآﺎران ﺑﺴﭙﺎر و دﴰﻨﺎن ﺧﻮد و دﴰﻨﺎن ﺁﻬﻧﺎ‬ ‫‰‬

‫را ﮔﺪاﺧﺘﻪ و ﻣﻌﺬب ﺳﺎز و ﲨﻴﻊ دﴰﻨﺎﻧﺖ را هﻼك ﮔﺮدان و اﻣﺎ ﳏﺒﺎﻧﺖ را ﳘﭽـﻮ‬
‫ﺁﻓﺘﺎب ﻓﺮوزان روﺷﻦ آﻦ آﻪ در هﻨﮕﺎم ﻃﻠﻮع در ﺻﺒﺢ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻲ ﲤﺎم‬
‫و ﺑﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﺷﻜﻮﻩ ﻇﺎهﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻮر اﻓﺸﺎﻧﻲ آﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﺮ دﴰﻨﺎﻧﺖ و ﻣﻨﻜﺮﻳﻨﺖ و ﻇـﺎﳌﲔ و ﻣﻔﺴـﺪﻳﻦ و ﺧـﺎﺋﻨﲔ و ﻧﺎﺳﭙﺎﺳـﺎن‬ ‫‰‬

‫ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻔﺮﺳﺖ آﻪ هﺮ آﻪ را آﻪ ﺗﻮ ﻟﻌﻨﺖ آﲏ ﻣﻦ هﻢ ﻟﻌﻨـﺖ ﻣـﻲ آـﻨﻢ‪ .‬ﺑﺎراﳍـﺎ‬


‫آﺎري آﻦ آﻪ زﻣﲔ و ﺁﲰﺎن و ﳘﻪ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ هﺎ و ﺧﻼﻳﻘﺖ ﺁﻬﻧـﺎ را ﻟﻌﻨـﺖ آﻨﻨـﺪ و‬
‫ﲨﻴﻊ ﻟﻌﻨﺘﻬﺎ ﺁﻬﻧﺎ را درﻳﺎﺑﺪ و ﺷﻬﺮ و ﺁﺑﺎدي و ﺻﺤﺮا و آﻮﻩ و درﻳـﺎ و زﻣـﲔ‬
‫ﺁﻬﻧﺎ را ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎ و ﻣﻴﻮﻩ ﺑﻄﻦ و رﺣﻢ ﺁﻬﻧﺎ را ﻟﻌﻨﺖ آﻦ و رزق و روزي ﺁﻬﻧﺎ‬
‫را ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎ و ﺁﻬﻧﺎ را ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺪار وﻗﺖ ﺁﻣﺪن و وﻗﺖ رﻓﺘﻨﺸﺎن و هـﺮ ﭼـﻪ‬
‫دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﳕﻮدن ﺑﻪ آﺎري و اﳒﺎم ﻋﻤﻠﻲ دراز ﻣﻲ آﻨﻨﺪ ﺑـﺮ ﺁﻬﻧـﺎ‬
‫ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻔﺮﺳﺖ و ﺁﻬﻧﺎ را ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺪار و ﺑﺮ ﺁﻬﻧﺎ اﺿﻄﺮاب و ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻣﺴﺘﻮﱄ ﺑﻔﺮﻣﺎ‬
‫ﺗﺎ ﺑﻪ زودي هﻼك ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﺷﱵ و ﺑﺪي و ﻗﺒﺎﺣـﺖ آﺎرهﺎﻳﺸـﺎن ﺁﻬﻧـﺎ را‬
‫ﺗﺮك ﺑﻔﺮﻣﺎ و از ﺁﻬﻧﺎ روي ﺑﮕﺮدان و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻧﺎﻋﻼج و ﺑـﺎد ﲰـﻮم را ﺑـﺮ‬
‫ﺁﻬﻧﺎ ﻧﺎزل آﻦ و ﺑﺎ ﺻﻴﺤﻪ ﺁﲰﺎﻧﻲ و اﻧﻮاع ﻋﺬاﲠﺎي اﳍﻲ ﺧﻮد ﺁﻬﻧـﺎ را در اﻳـﻦ‬
‫دﻧﻴﺎ و در ﺁﺧﺮت ﻣﻌﺬب ﺑﻔﺮﻣﺎ و ﺁﲰﺎن ﺁﻬﻧـﺎ را ﻣـﺲ و زﻣـﲔ ﺁﻬﻧـﺎ را ﺁهـﻦ و‬
‫ﺑﺎران ﺁﻬﻧﺎ را ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﻔﺮﻣـﺎ ﺗـﺎ هـﻼك ﮔﺮدﻧـﺪ و دﻳـﺎري از ﻇـﺎﳌﲔ و‬
‫دﴰﻨﺎﻧﺖ در روي زﻣﲔ ﺑﺎﻗﻲ ﳕﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎراﳍﺎ دﴰﻨﺎﻧﺖ را ﻣﻨﻬﺰم ﺳـﺎز و از ﻳـﻚ‬
‫راﻩ آﻪ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ از هﻔﺖ راﻩ ﺁﻬﻧﺎ را ﮔﺮﻳﺰان آﻦ و در ﲤﺎﻣﻲ ﳑﺎﻟﻚ ﺟﻬﺎن ﺁﻬﻧﺎ‬
‫را ﺧﻮار و ذﻟﻴﻞ ﺑﮕﺮدان و ﺑﺪﻧﺸﺎن را ﻃﻌﻤﻪ و ﻏﺬاي ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن هـﻮا و ﲠـﺎﱘ‬
‫زﻣﲔ ﺑﮕﺮدان و ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎرﺷﻲ آﻪ از ﺁن ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻔﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺳـﺎز و‬
‫ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﻪ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ و دﻳﻮاﻧﮕﻲ و ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و آﻮري دل ﻣﺒـﺘﻼ ﺳـﺎز ﺗـﺎ در‬
‫راهﻬﺎ ﮔﻢ و ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ و ﳒﺎت دهﻨﺪﻩ اي ﺑﺮاي ﺁﻬﻧﺎ ﻗﺮار ﻣﺪﻩ و زﻧﻲ را آﻪ‬
‫ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻲ آﻨﻨﺪ دﻳﮕﺮي ﺑﺎ او ﲞﻮاﺑﺪ و ﺧﺎﻧﻪ اي آـﻪ ﺑﻨـﺎ ﻣـﻲ آﻨﻨـﺪ در ﺁن‬
‫ﺳﺎآﻦ ﻣﺸﻮﻧﺪ و ﺗﺎآﺴﺘﺎن و ﺑﺎﻏﻲ آﻪ آﻪ ﻏﺮس ﻣﻲ آﻨﻨﺪ ﻣﻴـﻮﻩ اش را ﳔﻮرﻧـﺪ و‬
‫اﺣﺸﺎﻣﺸﺎن را در ﻧﻈﺮﺷﺎن ﲟﲑان و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻﺷﻪ ﻣﺘﻌﻔﻦ ﳕﺎ و اﻣﻮاﻟﺸـﺎن ﺑـﻪ‬
‫ﻏﺎرت ﺑﺮدﻩ ﺷﻮد و آﻠﻴﻪ اﻣﻮاﻟﺸﺎن را ﻣـﺆﻣﻨﲔ و دوﺳـﺘﺪاران ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻳﻜﺘـﺎ‬
‫ﺻﺎﺣﺐ و ﻣﺎﻟﻚ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺴﺮان و دﺧﱰان ﺧﻮد را از ﻗﺤﻄﻲ ﲞﻮرﻧﺪ و ﭘﺴﺮان و‬
‫دﺧﱰان ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﻲ دهﻨـﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺸـﺎن ﻧﮕﺮﻳﺴـﺘﻪ و از ﺁرزوي اﻳﺸـﺎن‬
‫ﲤﺎﻣﻲ روز ﻣﻨﺘﻈﺮ و ﻣﻀﻄﺮب ﺑﺎﺷﻨﺪ و در دﺳﺘﺎﻧﺸﺎن هﻴﭻ ﻗﻮﻩ اي ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﳘﻴﺸﻪ‬
‫دردﻣﻨﺪ و آﻮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا آﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاي ﺧﻮد و دوﺳﺘﺪاران ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎ دﴰﲏ‬
‫آﺮدﻩ و ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ و ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ ﺟﻬﺎن ﳏﺎرﺑﻪ ﳕﻮدﻧﺪ و ﺣﻖ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و ﻳﺘﻴﻤﺎن و‬
‫ﺑﻴﻮﻩ زﻧﺎن و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﲔ و ﻧﻴﻜﻮآﺎران را ﭘﺎﳝﺎل ﳕﻮدﻧﺪ‪ .‬ﺑﺎراﳍﺎ از ﺷﺪت دﻳﺪن‬
‫ﻋﺬاﲠﺎي ﺗﻮ دﻳﻮاﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺴﺮان و دﺧﱰاﻧﻲ آﻪ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺁورﻧﺪ از ﺁن ﺁﻧﺎن‬
‫ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺁﻬﻧﺎ ﺑﻪ ﺧﻔﺖ رﻓﺘﺎر آﻨﻨﺪ و ﲨﻴﻊ ﻟﻌﻨﺘﻬﺎي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﻬﻧﺎ ﺑﺮﺳـﺪ‬
‫ﺷﻮﻧﺪ و دﻳﺎر ﺳﺘﻤﻜﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻖ‬ ‫و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺎﺑﻴﻞ ﺁﻬﻧﺎ را ﺗﻌﺎﻗﺐ آﻨﺪ ﺗﺎ هﻼك‬
‫و ﺑﻲ اﳝﺎن و ﻣﻔﺴﺪ و ﻧﺎﺷﻜﺮي ﺑﺮ روي زﻣﲔ ﺑﺎﻗﻲ ﳕﺎﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﱄ ﺧﺸﻨﻮد‬
‫ﺷﻮد از دﻳﺪن ﺧﻴﻞ ﻧﻴﻜﻮآﺎران‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﺮ دﴰﻨﺎﻧﺖ و دﴰﻨﺎن ﺻﺎﳊﲔ و ﳏﺒﺎﻧﺖ رﺣﻢ ﻣﻨﻤﺎ آﻪ از اول ﺧﻠﻘﺖ ﺗـﺎ‬ ‫‰‬

‫آﻨﻮن زﻳﺎد ﺑﺮ ﺁﻬﻧﺎ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﻮدي و زﻳﺎدﺗﺮ ﺁﻬﻧﺎ ﺗﻮ را دﴰﻦ ﺧﻮد ﻓﺮض آﺮدﻧﺪ و‬
‫ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﳏﺎرﺑﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﺳـﺘﻮرات و اواﻣـﺮ ﺗـﻮ ﮔـﻮش ﻓـﺮا‬
‫ﻧﺪادﻧﺪ و اﺳﺘﻬﺰا‪ ،‬و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ آﺮدﻧـﺪ ﭘـﺲ ﺗـﻮ را ﺑـﻪ ﻋﻈﻤﺘـﺖ ﻗﺴـﻢ ﺣـﺎﻻ‬
‫ﻧﻴﻜﻮآﺎران را ﻗﺪرت ﲞﺶ و ﺁﻬﻧﺎ را وارﺛﺎن زﻣﲔ و ﲠﺸﺖ ﭘﺮ ﻧﻌﻤﺘﺖ ﻗﺮارﺑـﺪﻩ و‬
‫دﴰﻨﺎﻧﺖ را در ﻬﻧﺎﻳﺖ ﻋﺬاب و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﺗﺸﻨﮕﻲ و ﺑﺮهﻨﮕﻲ هﻼك ﺳﺎز و ﺑﺮ ﭘﲑان‬
‫و ﺟﻮاﻧﺎن و زﻧﺎن و ﻣﺮدان و آﻮدآﺎن ﺁﻬﻧﺎ رﺣﻢ ﻣﻨﻤﺎ و ﺁﻬﻧﺎ را ﺧﻮار و ذﻟﻴﻞ‬
‫و ﺷﻜﺴﺖ ﭘﺬﻳﺮ و ﺑﻲ ﺗﻮان و ﻗﻮت ﳕﺎ و دروازﻩ هﺎ و ﺣﺼﺎرهﺎ و ﲡﻬﻴﺰات ﺟﻨﮕـﻲ‬
‫و دﻓﺎﻋﻲ ﺁﻬﻧﺎ را ﻣﻨﻬﺪم و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎز و ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﻪ اﺳﲑي و ﺑﺮدﮔﻲ و آﻨﻴـﺰي‬
‫ﻧﻴﻜﻮآﺎران و دوﺳﺘﺪاران ﺧﻮد درﺁور و ﺑﻼﻳﺎي ﺁﻬﻧﺎ را ﻋﺠﻴﺐ و هﻮﻟﻨﺎك ﺳﺎز و‬
‫ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮ آﺸﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن در راﻩ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎ ﭘﺎﻳﻜﻮﺑﻲ و ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﻜﺮدﻧـﺪ‬
‫ﺁﻬﻧﺎ را ﻏﻤﮕﲔ و دردﻣﻨﺪ ﺳﺎز و ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﺮ دﻳﺪن ﺟﺴﺪهﺎي ﭘﺪران و ﻣـﺎدران و‬
‫ﭘﺴﺮان و دﺧﱰان ﺧﻮد ﳎﺒﻮر ﺳﺎز و ﻏﻤﻲ ﺑﺮ ﺁﻬﻧﺎ ﻣﺴﺘﻮﱄ ﮔﺮدان آﻪ ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﺁن‬
‫هﻼك ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ آﺸـﺘﻪ ﺷـﺪﮔﺎن دوﺳـﺘﺪاران ﺧﺪاوﻧـﺪ ﭘـﺎﻳﻜﻮﺑﻲ و ﺷـﺎدﻣﺎﻧﻲ‬
‫ﻧﻜﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎر ﺧﺪاﻳﺎ ﻣﻜﺮ ﻣﻜﺎران را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎز و ﺁﻬﻧـﺎ را دﭼـﺎر و ﮔﺮﻓﺘـﺎر‬
‫ﻣﻜﺮ ﺧﻮﻳﺸﱳ آﻦ ﳘﭽﻮ ﻋﻨﻜﺒﻮﺗﻲ آﻪ در ﺗﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ دام ﻣﻲ اﻓﺘﺪ‪ .‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺷﺐ و‬
‫روز را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﺗﺮﺳﻨﺎك ﺑﮕﺮدان و ﺧﻮاب ﺧﻮش را از دﻳﺪﻩ هﺎﺷﺎن ﺑﮕﲑ و آﻒ‬
‫ﭘﺎهﺎﻳﺸﺎن را ﺁراﻣﺶ ﻣـﺪﻩ و دﻟﺸـﺎن را ﻟـﺮزان و و ﭼﺸﻤﺸـﺎن را آـﻢ ﺳـﻮ و‬
‫ﺟﺎﻧﺸﺎن را ﭘﮋﻣﺮدﻩ ﺳﺎز‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍــﺎ دﴰﻨﺎﻧــﺖ و دﴰﻨــﺎن ﻣــﺆﻣﻨﲔ و ﻧﻴﻜﻮآــﺎران و دوﺳــﺘﺪاران و ﻳــﺎد‬ ‫‰‬

‫آﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را ﻧﻴﺎﻣﺮز و ﺑﺮ ﺁﻬﻧﺎ ﻏﻤﻲ ﻣﺴﺘﻮﱄ ﺳﺎز آﻪ ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﮕﻮﻳﻨـﺪ آـﺎش‬


‫ﺷﺎم ﻣﻲ ﺑﻮد و ﺷﺎﻣﮕﺎهﺎن ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ آﺎش آﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﻲ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس دﻟﺸـﺎن‬
‫ﺗﺮس در ﲤﺎﻣﻲ اﻧﺪاﻣﺸﺎن ﻣﺴـﺘﻮﱄ ﺑﻔﺮﻣـﺎ و ﺻـﻠﺐ ﭘﺪراﻧﺸـﺎن و ﻣﺮداﻧﺸـﺎن را‬
‫ﻣﺴﺪود ﺑﻔﺮﻣﺎ و ﻓﺮوج زﻧﺎﻧﺸﺎن را ﻧﺎزا ﺑﮕﺮدان آﻪ ﺗـﻮﻳﻲ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻳﻜﺘـﺎ و‬
‫ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل و ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﲑﻧﺪﻩ از دﴰﻨﺎﻧﺖ و از دﴰﻨـﺎن ﻣـﺆﻣﻨﲔ و‬
‫ﺑـﺮ ﺗﻮﺳـﺖ‪ .‬اي ﺁﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﻩ و‬ ‫ﳘﻪ ﻣﺎ‬ ‫ﺻﺎﳊﲔ و دوﺳﺘﺪاران و ﳏﺒﺎﻧﺖ آﻪ اﻣﻴﺪ‬
‫ﺧﺎﻟﻖ ﻋﺎﱂ و اي ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎن و اي رﺣﻢ آﻨﻨﺪﻩ رﺣﻢ آﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ ﻳﺎراﻧﺖ‬
‫را درﻳﺎب و دﻋﺎهﺎﻳﺸﺎن را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ آﻪ ﻳﺎراﻧﺖ ﻓﻘﻂ از ﺗـﻮ ﭼﺸـﻢ اﻣﻴـﺪ‬
‫دارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ از ﺗﻮ دﺳﺖ ﻳﺎري ﻣﻲ ﻃﻠﺒﻨﺪ آﻪ ﺗﻮﻳﻲ اﻣﻴﺪ ﳘـﻪ ﻧﺎاﻣﻴـﺪان آـﻪ‬
‫ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻳﻲ ﻳﺎور ﳘﻪ دﻟﺸﻜﺴﺘﮕﺎن‪ .‬اي ﺧﺪاوﻧـﺪ ﭘـﺎك و ﻣﻨـﺰﻩ از هـﺮ ﻋﻴـﺐ اي‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪ راﺳﺘﮕﻮ و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﻗﻮل‪.‬‬
‫اي ﺧﺪاوﻧﺪي آﻪ ﺑﺮآﺖ ﳘﻪ زﻣﲔ و ﺁﲰﺎن و درﻳﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﺎن ﻗﺪرﲤﻨﺪ ﺗﻮﺳﺖ ﺑـﺎر‬ ‫‰‬

‫ﺧﺪاﻳﺎ ﻧﻴﻜﻮآﺎران و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺮآﺖ دﻩ و اﻣـﻮال و رزق و روزي ﺁﻬﻧـﺎ‬


‫را زﻳﺎد و وﺳﻴﻊ ﮔﺮدان و اﻋﻤﺎل دﺳﺘﻬﺎ و ﭘﺎهﺎﻳﺸﺎن را ﻗﺒـﻮل ﻓﺮﻣـﺎ و ﺑـﻪ‬
‫ﺁﻬﻧﺎ ﻗﻮﺗﻲ ﻋﻈﻴﻢ ﻋﻄﺎ ﺑﻨﻤﺎ آﻪ آﻤﺮهﺎي دﴰﻨﺎﻧﺸـﺎن را ﺑﺸـﻜﻨﻨﺪ ﺗـﺎ ﺧﺼـﻤﺎن و‬
‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اواﻣﺮ اﳍﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ و زﻣﲔ ﮔـﲑ و‬
‫ﻣﻔﻠﻮج ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎرﺧﺪاﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﺎن و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد را درﻳﺎب و زﻣﻴﻨﺸﺎن را ﻣﺒـﺎرك ﺑـﺪار و‬ ‫‰‬

‫از ﻧﻔﺎﻳﺲ ﺁﲰﺎن و از ﺷﺒﻨﻢ و از رزق و روزي ﺣﻼل و از ﻧﻔﺎﻳﺲ ﳏﺼﻮﻻت ﺁﻓﺘﺎب‬
‫و از ﻧﻔﺎﻳﺲ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﺎﻩ و از ﻓﺨﺮهﺎي آﻮﻩ هـﺎي ﻗـﺪﱘ و از ﻧﻔـﺎﻳﺲ ﺑﺮآـﺎت‬
‫ﺟﺎوداﻧﻲ و از ﻧﻔﺎﻳﺲ زﻣﲔ و درﻳﺎ و ﺁﲰﺎن و از رﺿﺎﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﺁﻬﻧﺎ ﺑﺮآﺖ ﻋﻄـﺎ‬
‫ﻓﺮﻣﺎ و ﺁﻬﻧﺎ را ﳏﺎﻓﻆ و ﻧﮕﻬﺪار ﺑﺎش ﺗﺎ زﻣﻴﻨﺖ را ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺑﻴﺎراﻳﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺧﻮﺷﺎ ﲝﺎل ﳏﻤﻮدﻳﻦ و ﻣﻘﺮﺑﲔ و ﳏﺒﲔ و دوﺳـﺘﺪاران درﮔﺎهـﺖ ﺑﺎراﳍـﺎ‬ ‫‰‬

‫ﺁﻬﻧﺎ را وﺳﻴﻊ ﺑﮕﺮدان و ﺑﻪ ﺁﻬﻧﺎ ﻧﲑوﻳﻲ ﻋﺠﻴﺐ و ﻗﻮﺗﻲ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﻴﺰ ﻋﻄﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎ‬
‫و ﺁﻬﻧﺎ را ﻋﺎدل و ﺷﻜﺮﮔﺬار و ﻋﺒﺎدت آﻨﻨﺪﻩ ﺑﻲ ﻬﻧﺎﻳﺖ ﻧﻌﻤﺎﺗﺖ ﻗﺮار ﺑﺪﻩ و ﺑﻪ‬
‫ﺁﻬﻧﺎ ﺳﭙﺮ ﻧﺼﺮت ﺧﻮدت و ﴰﺸﲑ اﻧﺘﻘﺎﻣﺖ و ﲠﱰﻳﻦ درﺟـﻪ ﲠﺸـﺘﺖ را ﻋﻄـﺎ ﻓﺮﻣـﺎ و‬
‫درﺟﻪ ﺷﻬﻴﺪان را ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻣﻘﺮر ﺑﺪار آﻪ ﺁﻬﻧﺎ ﺑﻪ ﺗـﻮ اﳝـﺎن آﺎﻣـﻞ دارﻧـﺪ‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ آﻴﺴﺖ آﻪ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑﺮاي ﻣﺪد ﺑﻪ ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﺮ ﺁﲰﺎﻬﻧﺎ ﺳﻮار ﺷﻮد‬
‫و در آﱪﻳﺎي ﺧﻮد ﺑﺮ اﻓﻼك‪ ،‬آﻪ ﳘﺎﻧﺎ ﺗﻮ ﻳﮕﺎﻧﻪ و ﺑﻲ ﳘﺎﻧﻨﺪي‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﺆﻣﻨﲔ و ﭘﺮهﻴﺰآﺎران و ﺧﺎدﻣﲔ و ﺑﻨﺪﮔﺎن درﮔﺎهﺖ را ﻗـﻮي ﺑـﺪار و‬ ‫‰‬

‫ﺁﻬﻧﺎ را دﻟﲑ آﻦ و ﺗﺮس و هﺮاس را از ﺁﻬﻧﺎ دور ﺑﻨﻤـﺎ و ﺧـﺎﻃﺮ ﺁﻬﻧـﺎ را ﺑـﺎ‬
‫ﺣﻀﻮر ﺧﻮدت ﺁراﻣﺶ ﲞﺶ آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺁرام آﻨﻨـﺪن دﳍـﺎ و ازﺑـﲔ ﺑﺮﻧـﺪﻩ‬
‫ﺗﺮدﻳﺪهﺎ و آﺎﻣﻞ آﻨﻨﺪﻩ اﳝﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎن‪.‬‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪا دهﺎﱎ را ﺑﺮ دﴰﻨﺎﱎ وﺳﻴﻊ ﮔﺮدان و ﻏﺮور و ﺗﻜﱪ ﻣﺮا از ﺑـﲔ ﺑـﱪ و‬ ‫‰‬

‫ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎز و آﻤﺎن و ﴰﺸﲑ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺟﺒﺎران و ﺷﺮﻳﺮان را ﺑﺸﻜﻦ و ﺁﻬﻧـﺎ را‬
‫ﺧﺎرآﻦ و ﺷﻜﺮ ﮔﺬاران و ﻋﺒﺎدت آﻨﺪﮔﺎن و دوﺳﺘﺪاران درﮔﺎهﺖ را از ﻟﻐـﺰش و‬
‫ﮔﻨﺎﻩ ﻣﱪا آﻦ و ﺁﻬﻧﺎ را دﺳﺘﮕﲑ ﺑﺎش و اﮔﺮ ﮔﺮﺳﻨﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﺳﲑﺷﺎن آﻦ‬
‫و اﮔﺮ ﺗﺸﻨﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﲞﺸﻨﺪﻩ ﮔﻴﺖ ﺧﻮد ﺳﲑاﺑﺸﺎن آﻦ و اﮔﺮ ﺑﺮهﻨـﻪ هﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﺎ‬
‫ﺳﺘﺎرﻳﺘﺖ ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎن و ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻧﻴﻜﻮ ﻣﻠﺒﺲ ﺳﺎز‪ .‬ﺷﻜﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎ را‬
‫آﻪ ﻣﻲ ﻣﲑاﻧﺪ و زﻧﺪﻩ ﻣﻲ آﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﱪ ﻓﺮود ﻣﻲ ﺁورد و ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻴﺰاﻧﺪ‪ .‬ﺷﻜﺮ‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎ را آﻪ ﻓﻘﲑ ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﻏﲏ ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﺪ و ﭘﺴﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲ‬
‫ﺳﺎزد‪ .‬ﺷﻜﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎ را آﻪ ﻓﻘﲑ را از ﺧﺎك ﺑﺮ ﻣﻲ اﻓـﺮازد و ﻣﺴـﻜﲔ را‬
‫از ﻣﺰﺑﻠﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ دارد ﺗﺎ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ اﻣﲑان و ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻨﺸـﺎﻧﺪ و اﻳﺸـﺎن‬
‫را وارث آﺮﺳﻲ ﺟﻼل ﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬ﺷﻜﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎ را آﻪ ﺳﺘﻮﻬﻧﺎي زﻣﲔ و ﺁﲰﺎﻬﻧـﺎ‬
‫و درﻳﺎهﺎ از ﺁن اوﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻬﺎي ﻣﻘﺪﺳﲔ و ﻳﺎران و دوﺳﺘﺪاران ﺧﻮد را ﳏﻔﻮظ‬
‫ﻣﻲ دارد‪ .‬ﺷﻜﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎ را آﻪ ﺷﺮﻳﺮان را در ﻇﻠﻤﺖ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻲ آﻨـﺪ ﺗـﺎ‬
‫ﺁﻬﻧﺎ هﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺮ ﳏﺒﺎن و دوﺳﺘﺪاراﻧﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺸﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺁﻬﻧﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﳐﺎﺻﻤﻪ ﻣـﻲ آﻨﻨـﺪ ﺷﻜﺴﺘﺸـﺎن دﻩ و در ﲤـﺎم زﻣـﲔ‬ ‫‰‬

‫داوري و ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻣﺎ آﻪ ﻋﺎدل ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎآﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﻳﻲ و ﲠﱰﻳﻦ ﻳـﺎري آﻨﻨـﺪﻩ‬
‫ﺑﺮاي ذاآﺮﻳﻨﺖ هﺴﱵ‪.‬‬
‫ﺑﺎرﺧﺪاوﻧﺪا آﻪ ﭘﺎدﺷﺎهﻲ و ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﻃﺎﻋﺖ ﻓﻘﻂ از ﺁن ﺗﻮﺳﺖ و هﻴﭻ آـﺲ را‬ ‫‰‬

‫ﻳﺎراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻲ دهﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت و زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ اﺑﺪﻳﺖ‬


‫و ﺑﻪ ﲠﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻤﺖ و ﺑﻪ ﻋﺮﺷﻬﺎي اﳍﻴﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ هﺎﻳﺖ ﺑﻴﺖ اﳌﻌﻤـﻮر و ﺑـﻪ‬
‫ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس و آﻌﺒﻪ و ﺑﻪ ﲤﺎﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺧﻼﻳﻘﻲ آﻪ ﺗﺎ آﻨﻮن ﺧﻠﻖ آـﺮدﻩ اي‬
‫و ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁن ﻧﺎداﻧﻴﻢ و ﺑﻪ ﲤـﺎﻣﻲ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎﻧﺖ و اﻧﺒﻴـﺎء و اوﻟﻴـﺎء و‬
‫ﻣﻘﺮﺑﲔ درﮔﺎهﺖ و ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ و ﺳﺎﺟﺪﻳﻦ و ﻣﺮﺳﻠﲔ و ﻣﺮﺳﻼت و ﻣﺆﻣﻨﲔ و ﻣﺆﻣﻨـﺎت و‬
‫ﻣﺼﻠﺤﲔ و ﻣﺼﻠﺤﺎت و ﺷﺎآﺮﻳﻦ و ﺧﺎﺷﻌﲔ و ذاآﺮﻳﻦ و ﻧﻴﻜﻮآﺎران و ﲤﺎﻣﻲ ﳏﺒﻴﻨـﺖ‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻲ دهﻴﻢ آﻪ دﺳﺘﺎن ﻇﺎﳌﲔ و ﺳﺘﻤﻜﺎران و ﻣﻨﻜـﺮﻳﻦ و ﺷـﺮﻳﺮان و دﴰﻨـﺎن‬
‫ﲤﺎﻣﻲ دوﺳﺘﺪاراﻧﺖ را ﻗﻄﻊ ﻓﺮﻣﺎ و ﺁﻬﻧﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎز و ﺁﻬﻧﺎ را ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺪﻩ و‬
‫ﲨﻴﻊ ﻣﺎﳝﻠﻚ اﻳﺸﺎن را آﻼ وﻳﺮان و ﳏﻮ ﻓﺮﻣﺎ و ﺑﺮاﻳﺸﺎن رﺣﻢ و ﺷـﻔﻘﺖ ﻧﻔﺮﻣـﺎ‬
‫ﻣﮕﺮ از ﺗﻮاﺑﲔ ﺁﻬﻧﺎ و ﻣﺮد و زن و ﭘﺴﺮ و دﺧﱰ و ﻃﻔﻞ ﺷﲑﺧﻮارﻩ و ﻃﻔﻞ در رﺣﻢ‬
‫ﺁﻬﻧﺎ را دﭼﺎر ﻋﺬاب اﳍﻲ ﺧﻮد ﺑﻔﺮﻣﺎ و ﺁﻬﻧﺎ را هﻼك و ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎز وﺑﻪ زﻣـﲔ و‬
‫ﺁﲰﺎن و ﻣﺰارع و اﺣﺸﺎم و ﻣﺴﺎآﻦ و ﺷﺎهﺮاﻩ هﺎ و ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎهﺎﻳﺸﺎن رﺣﻢ ﻣﻔﺮﻣﺎ‬
‫آﻪ ﺁﻬﻧﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺮ دوﺳﺘﺪاراﻧﺖ ﻇﻠﻢ آﺮدﻩ اﻧﺪ و ﺳﺘﻢ روا داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻓﺴﺎد‬
‫و ﺗﺒﺎهﻲ را و هﺮ ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﺗﻮ اي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﱄ ﳑﻨﻮع آـﺮدﻩ اي‬
‫و ﻬﻧﻲ ﻓﺮﻣﻮدﻩ اي و ﻣﻜﺮوﻩ و زﺷﺖ داﺷﺘﻪ اي در ﳑﺎﻟـﻚ ﺧـﻮد ﺑﺼـﻮرت ﺷـﺮﻋﻲ و‬
‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ درﺁوردﻩ اﻧﺪ و در ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎهﻬﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر دﺳـﺖ ﻣـﻲ‬
‫زﻧﻨﺪ و ﺣﻘﻮق دوﺳﺘﺪاراﻧﺖ را ﭘﺎﳝﺎل ﻣﻲ آﻨﻨﺪ‪ .‬اي ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﮔﲑﻧـﺪﻩ‬
‫و اي ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺬاب آﻨﻨﺪﻩ اي ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎ و ﻗﺎدر اﻧﺘﻘـﺎم دوﺳـﺘﺪاراﻧﺖ‬
‫را ﺑﮕﲑ و دﴰﻨﺎﻧﺖ را در دﻧﻴﺎ و ﺁﺧﺮت ﻣﻌﺬب ﺳـﺎز آـﻪ ﻣﻨﻜـﺮﻳﻦ و آﺴـﺎﻧﻴﻜﻪ‬
‫ﮔﻤﺮاﻩ هﺴﺘﻨﺪ دﻳﮕﺮان را و ﻧﺴﻠﻬﺎي ﺧﻮد و ﺁﻳﻨﺪﮔﺎن را ﮔﻤـﺮاﻩ و ﺗﺒـﺎﻩ ﻣـﻲ‬
‫ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎراﳍﺎ ﺁﻬﻧﺎ را ﻧﺎﺑﻮد و ﳏـﻮ ﮔـﺮدان و اﺣـﺪي از دﴰﻨﺎﻧـﺖ و دﴰﻨـﺎن‬
‫ﺳﺘﺎﻳﺶ آﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را در زﻣﲔ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﮕﺬار‪.‬‬
‫ﺑﺎر ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﺮا از آﺜـﺮت رﲪﺘـﺖ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ ات داﺧـﻞ آـﻦ ﺗـﺎ از روي‬ ‫‰‬

‫ﺷﻜﺮﮔﺰاري ﻧﻌﻤﺎﺗﺖ و ﺑﺰرﮔﻲ ﺟﻼل ﻣﻠﻜﻮﺗﻴﺖ ﺗﻮ را ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﻋﺒﺎدت ﳕﺎﱘ ﺑﺎراﳍﺎ‬


‫ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﴰﻨﺎﱎ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮد هﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎ و راﻩ ﺧﻮد را ﭘـﻴﺶ روي ﻣـﻦ‬
‫راﺳﺖ ﮔﺮدان و ﳘﻪ ﻣﺘﻮآﻼﻧﺖ را ﺷﺎدي ﲞﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺷﻜﺮﮔﺰارت ﺑﺎﺷـﻨﺪ زﻳـﺮا‬
‫آﻪ اﲰﺎ‪ ،‬ﺗﻮ و ﺟﻼل ﻧﻮراﻧﻴﺖ و ﳘﻪ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪﻳﺖ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﳘﻪ اﻳﻦ‬
‫ﻋﻈﻤﺖ درﮔﺎهﺖ ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﻲ ﺁورد ﺗﺎ ﺗﻮ را ﺳﭙﺎس ﮔﻮﻳﻨﺪ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺟﺎوداﻧﻲ و اﺑﺪﻳﺖ و ﺑﺰرﮔﻲ و ﺟﻼل و ﺟﱪوﺗﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻲ دهـﻴﻢ‬
‫آﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﻣﺮا و دوﺳﺘﺪاراﻧﺖ را ﺑﻪ هﺮ آﺠﺎ آﻪ روﱘ ﻳـﺎور ﺑـﺎش و ﻳـﻚ‬
‫ﳊﻈﻪ از ﻣﺎ دور ﻣﺸﻮ و ﺳﺎﻳﻪ ات را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﮔﺴﱰدﻩ ﺳﺎز و ﻣـﺎ را ﺗﻨـﻬﺎ و‬
‫ﲝﺎل ﺧﻮد وا ﻣﮕﺬار و ﲨﻴﻊ دﴰﻨﺎﳕﺎن را دور ﺳﺎز و ﺑﻪ ﺁﻬﻧﺎ اﻣﺎن ﻣﺪﻩ و ﻧﺴـﻞ‬
‫و ذرﻳﻪ اي ﻋﻄﺎ ﻧﻔﺮﻣﺎ و ﻧﺎم ﻧﻴﻜﻮآﺎراﻧـﺖ و دوﺳـﺘﺪاراﻧﺖ و ﻧـﺎم ﻣـﺮا در‬
‫ﺁﲰﺎن و زﻣﲔ و در دﻧﻴﺎ و ﺁﺧﺮت ﺑﺰرگ و ﻧﻴﻜﻮ ﺑﮕـﺮدان و در هﻨﮕـﺎم ﻣـﺮگ و‬
‫ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ و در داﺧﻞ ﻗﱪ و در ﳘﻪ ﺟﺎ درهﺎي رﲪﺘﺖ را ﺑﺮوي ﻣﺎ ﻣﺒﻨﺪ و ﻣﺎ‬
‫را ﺑﺎ اﳝﺎن ﲟﲑان و ﺑﺎ اﳝﺎن در رﺳﺘﺎﺧﻴﺰت ﻇﺎهﺮ آﻦ و ﻣﺎ را از ﲨﻴﻊ دﴰﻨﺎن‬
‫و ﺑﺪﺧﻮاهﺎﳕﺎن ﳏﻔﻮظ و ﻣﺼﻮن ﺑﺪار ﺗﺎ ﺑﺎ ﻳﺎد ﻧﺎم ﺗﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗـﺎدر ﻣﺘﻌـﺎل‬
‫دﳌﺎن ﺷﺎد و ﺁرام ﮔﺮدد و اﺿـﻄﺮاب و ﺗﺸـﻮﻳﺶ را از ﻣـﺎ دور ﻓﺮﻣـﺎ و ﺳـﺤﺮ‬
‫ﺳﺎﺣﺮان و ﺟﺎدوي ﺟﺎدوﮔﺮان و ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﺣﺎﺳﺪان و ﻟﻌﻨﺖ و ﻧﻔـﺮﻳﻦ ﺑـﺪﺧﻮاهﺎن‬
‫را ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮدان و ﳘﻪ ﺑﺪﻳﻬﺎي ﺑﺪﺧﻮاهﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ از روي ﻟﻄﻒ‬
‫و رﲪﺖ و ﻗﺪرﺗﺖ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻔﺮﻣﺎ‪.‬‬
‫اي ﺧﺪاوﻧﺪﻳﻜﻪ ﺑﺮاي ﻧﻴﻜﻮآﺎران و دوﺳﺘﺪاراﻧﺖ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻴﻜﺸﻲ و دﴰﻨﺎﻧﺖ و‬ ‫‰‬

‫ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﺎن را ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﻜﻮآﺎران و دوﺳﺘﺪاراﻧﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻲ و ﻗﺪﻣﻬﺎﻳﺸﺎن‬


‫را ﭘﺴﺖ ﻣﻴﺪاري ﺑﺎراﳍﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ در زﻣﲔ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﻮ را ﲪﺪ ﻣﻲ‬
‫ﮔﻮﱘ و ﻓﻘﻂ از ﺗﻮ ﳒﺎت ﻣﻲ ﺧﻮا هﻢ ﺑﺎراﳍﺎ دﴰﻨﺎﱎ را ﻣﻨﻬﺰم ﮔﺮدان و ﺧﺼـﻤﺎﱎ‬
‫را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎز‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺧﺪاﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ هﺮﮔﺰ در ﺁﲰﺎن و زﻣﲔ ﳕﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻮ‬ ‫‰‬

‫ﻳﻜﺘﺎﻳﻲ و ﳘﺎﻧﻨﺪي ﻧﺪاري ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﻪ دﻋـﺎ و ﺗﻀـﺮع ﺑﻨـﺪﻩ ات ﺗﻮﺟـﻪ آـﻦ و‬


‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎي ﻣﺸﺮوع و ﻧﻴﻜﻮﱘ را اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ و ﺗﻀﺮع ﺑﻨﺪﻩ ات را اﺳﺘﻤﺎع ﳕﺎ‬
‫و از ﺁﲰﺎن و ﻋﺮش ﻣﻠﻜﻮﺗﻴﺖ ﺟﺰاي ﻧﻴﻜﻮ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣـﺎ و ﺷـﺮﻳﺮ را ﺟـﺰا ﺑـﺪﻩ و‬
‫ﻋﺎدﻻن را ﻋﺎدل ﴰﺎر و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺪاﻟﺘﺸﺎن ﺟﺰاي ﻧﻴﻜﻮ ﺑﺪﻩ و ﺗﻀـﺮع ﺑﻨـﺪﻩ ات‬
‫را از ﻣﻜﺎن ﺳﻜﻮﻧﺘﺖ ﺑﺸﻨﻮ و ﭼﻮن ﺷﻨﻴﺪي ﻋﻔﻮ ﻓﺮﻣﺎ و داوري آﻦ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن درﮔﺎهﺖ و آﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻳﻜﺘﺎﻳﻲ و ﺑﺰرﮔﻲ ﻳـﺎد و‬ ‫‰‬

‫ﺷﻜﺮ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ رﺣﻢ ﻓﺮﻣﺎ و هﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﻨﺎهﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ورزﻳﺪﻩ اﻧـﺪ‬


‫ﺑﺪﺳﺖ دﴰﻨﺎن ﻣﻐﻠﻮب و اﺳﲑ ﺷﻮﻧﺪ و هﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ درﲠﺎي ﺁﲰﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳـﺒﺐ‬
‫ﮔﻨﺎهﺎﻧﺸﺎن‪ ،‬و ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ و درك آﻨﻨﺪ آﻪ ﺑﻼي اﳍﻲ ﺑﺮ ﺁﻧﺎن ﻧﺎزل ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ و‬
‫ﺑﻪ درﮔﺎهﺖ ﺗﻮﺑـﻪ و اﺳـﺘﻐﺎﺛﻪ آﻨﻨـﺪ و ﺑـﻪ اﺳـﻢ ﺗـﻮ و ﻳﮕـﺎﻧﮕﻲ و رﺣـﻢ و‬
‫ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﺖ اﻋﱰاف ورزﻧﺪ و ﺑﺴﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﺧﺸﻮع روي آﺮدﻩ و دﻋـﺎ و ﺗﻀـﺮع آﻨﻨـﺪ‬
‫ﺁﻧﮕﺎﻩ از ﺁﲰﺎن و ﻋﺮش ﻣﻠﻜﻮﺗﻴـﺖ ﻏـﻢ و رﻧـﺞ و اﻧـﺪوﻩ و ﺳـﺨﱵ و ﻣﺼـﻴﺒﺖ و‬
‫دردﻣﻨﺪي ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را ﺑﺸﻨﻮ و ﮔﻨﺎﻩ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را ﺑﻴﺎﻣﺮز و اﻳﺸﺎن را ﻧﺼﺮت و‬
‫ﭘﲑوزي ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ و دﳍﺎﻳﺸﺎن را ﻗﻮي و اﻣﻴﺪوار ﺳـﺎز و رزق و روزﻳﺸـﺎن را‬
‫ﮔﺴﱰدﻩ و ﭘﺮﺑﺮآﺖ ﺳﺎز و ﺑﻪ هﺮ آﺲ آﻪ دل او را ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ راهﻬـﺎﻳﺶ‬
‫ﺟﺰا ﺑﺪﻩ ﺑﺎر اﳍﺎ ﻏﺮﻳﺒﺎن و دﻟﺸﻜﺴﺘﮕﺎن را ﺗﻨـﻬﺎ ﻣﮕـﺬار و ﺁﻬﻧـﺎ را ﻳـﺎري‬
‫ﻓﺮﻣﺎ آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﳏﺮم اﺳﺮار و واﻗﻒ ﺑﻪ ﻗﻠﻮب ﲨﻴﻊ ﺑﲏ ﺁدم‪ .‬ﺑﺎراﳍﺎ ﭘﺲ ﻟﻄـﻒ و‬
‫ﻣﺮﲪﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮﻳﺶ را از ﻣﺎ درﻳﻎ ﻣﺪار و ﻣﺎ را ﲞﻮد وا ﻣﮕـﺬار و ﻣـﺎ را‬
‫ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ و ﺣﻀﻮر و ﲪﺎﻳﺖ ﺧﻮدت هﻴﭽﮕﺎﻩ ﺳﺒﺐ اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﺪﻩ آﻪ‬
‫ﻳﻚ ﳊﻈﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻣﺎ از زﻳﺎﻧﻜﺎران ﺧﻮاهﻴﻢ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﺒﲔ آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﲠﱰﻳﻦ ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺑﺸﻨﻮ آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﲠﱰﻳﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن‬ ‫‪o‬‬
‫و ﺗﻮﺑﻪ ام را ﺑﭙﺬﻳﺮ آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﲠﱰﻳﻦ ﺗﻮﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮان و رﺣﻢ ﳕﺎ آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﲠﱰﻳـﻦ‬
‫رﺣﻢ آﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺮا ﺑﺒﺨﺶ و ﺑﻴﺎﻣﺮز آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﲠﱰﻳﻦ ﲞﺸﻨﺪﮔﺎن و ﺁﻣﺮزﻧﺪﮔﺎن و‬
‫ﻳﺎدم آﻦ آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﲠﱰﻳﻦ ﻳﺎد آﻨﻨﺪﮔﺎن و ﳒﺎت و رهﺎﻳﻴﻢ دﻩ آـﻪ ﺗـﻮﻳﻲ ﲠﱰﻳـﻦ‬
‫ﳒﺎت دهﻨﺪﮔﺎن و رزق و روزﱘ را وﺳﻴﻊ ﮔﺮدان آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﲠﱰﻳﻦ روزي دهﻨﺪﮔﺎن و‬
‫ﻣﺮﺿﻬﺎي ﺟﺴﻤﻲ و روﺣﻲ و ﻗﻠﺒﻴﻢ را ﺷﻔﺎ دﻩ آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﲠﱰﻳـﻦ ﺷـﻔﺎ دهﻨـﺪﮔﺎن و‬
‫ﺗﻮﻳﻲ ﻳﻜﺘﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﺎﻟﻖ و ﻗﺎدر و ﻣﻬﺮﺑﺎن‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﺪآﺎران را هﻼك ﮔﺮدان و اﺳﺘﻬﺰا‪ ،‬آﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و اﺳﺘﻬﺰا‪ ،‬آﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫‰‬

‫دوﺳﺘﺪاراﻧﺖ را اﺳﺘﻬﺰا‪ ،‬آﻦ و ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺧـﻮد را ﳕﺎﻳـﺎن ﺳـﺎز و ﺁﻬﻧـﺎ را‬
‫ﺁﺷﻔﺘﻪ و ﺧﻮار ﮔﺮدان‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﺪﺧﻮاهﺎن و دﴰﻨﺎﱎ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر از ﺁﻬﻧﺎ ﺑﺮ ﺿـﺪ‬ ‫‰‬

‫ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻴﺰﻧﺪ و روح و ﺟﺎن و ﻣﺎﱂ را ﲥﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨـﺪ ﺑﺎراﳍـﺎ ﺑـﺮ ﺗـﻮ‬
‫ﺗﻮآﻞ ﻣﻲ ﺟﻮﱘ و از راﻩ ﺗﻮ ﺑﺮ ﳕﻲ ﮔﺮدم ﭘﺲ ﮔﺮداﮔﺮد ﻣـﻦ ﺳـﭙﺮي ﺑﺴـﺎز و از‬
‫ﺟﻼل ﺧﻮدت ﻣﺮا ﺳﺮاﻓﺮاز آﻦ ﺑﺎراﳍﺎ ﺗﻮ را ﻣﻴﺨـﻮاﱎ و ﲞـﻮاب ﻣـﲑوم و ﺑﺮﻣـﻲ‬
‫ﺧﻴﺰم و ﺷﻜﺮ ﻣﻲ ﮔﻮﱘ اﳝﺎن ﻣﺮا ﺗﻘﻮﻳﺖ آﻦ و ﮔﺮوهﻬﺎ و ﺧﻼﻳﻘـﻲ آـﻪ ﺑـﻪ دﴰـﲏ‬
‫ﮔﺮداﮔﺮد ﻣﻦ ﺣﻠﻘﻪ زدﻩ اﻧـﺪ را ﭘﺮاآﻨـﺪﻩ و دﻧـﺪان و آﻤﺮﺷـﺎن را ﺑﺸـﻜﻦ و‬
‫رﺧﺴﺎرﺷــﺎن را زرد آــﻦ و ﻣــﺮا ﺑﺮهــﺎن آــﻪ ﳒــﺎت ﻓﻘــﻂ از ﺁن ﺧﺪاوﻧــﺪ و‬
‫دوﺳﺘﺪاراﻧﺶ اﺳﺖ و ﻋﺬاب از ﺑﺮاي دﴰﻨﺎن ﺧﺪاوﻧـﺪ و دﴰﻨـﺎن ﳏﺒـﺎن ﺧﺪاوﻧـﺪ‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺎرﺧﺪاوﻧﺪا ﻗﺪﻣﻬﺎﱘ را در راﻩ ﺧﲑ و ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ وﺳـﻌﺖ ﲞـﺶ و ﭘﺎهـﺎﱘ را از‬ ‫‰‬

‫ﻟﻐﺰش و ﮔﻨﺎﻩ ﻣﺼﻮن ﺑﺪار ﺗﺎ ﳘﻪ دﴰﻨﺎﱎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺒﺎر زﻣﲔ ﻧﺮم و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ‬
‫آﻮﭼﻪ هﺎ آﻮﺑﻴﺪﻩ و ﭘﺎﳝﺎل ﺳﺎزم و ﺁﻬﻧﺎ را ﺧﺮد و هﻼك و ﳏﻮ ﮔﺮداﱎ آﻪ ﺑﺮاﺳﱵ‬
‫رهﺎﻧﻨﺪﻩ اي ﺟﺰ ﺗﻮ در دﻧﻴﺎ و ﺁﺧﺮت ﳕﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﺮا در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻣﻨﻤﺎ و ﻣﺮا در ﺧﺸﻢ ﺧﻮﻳﺶ ﺗﺎدﻳﺐ ﻣﻜﻦ‪ ،‬ﺑﺮ‬ ‫‰‬

‫ﻣﻦ آﺮم ﻓﺮﻣﺎ زﻳﺮا آﻪ ﭘﮋﻣـﺮدﻩ ام و ﻣـﺮا ﺷـﻔﺎ دﻩ زﻳﺮاآـﻪ روح و ﺟـﺎﱎ و‬
‫اﺳﺘﺨﻮاﻬﻧﺎﱘ ﻣﻀﻄﺮب و دردﻧﺎك اﺳﺖ و ﺑﺸﺪت ﭘﺮﻳﺸﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻢ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺑـﻪ ﻣـﻦ‬
‫ﺗﻮﺟﻪ آﻦ ﻓﺮﻳﺎدم را ﺑﺸﻨﻮ و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ و ﺗﻮﺑﻪ ام را درﻳﺎب و ﺟﺎﱎ را ﺧﻼﺻـﻲ‬
‫دﻩ و ﺑﺮﲪﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺮا ﳒﺎت ﲞﺶ زﻳﺮا آﻪ در ﻣﻮت ذآﺮ ﺗﻮ ﳕﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در هﺎوﻳﻪ‬
‫آﻴﺴﺖ آﻪ ﺗﻮ را ﲪﺪ ﮔﻮﻳﺪ؟ ﺑﺎراﳍﺎ از ﻧﺎﻟﻪ ﺧﻮد واﻣﺎﻧﺪﻩ ام و ﺑﺴﱰ ﺧﻮﻳﺶ را‬
‫ﺑﻪ اﺷﻜﻬﺎ ﺗﺮ ﻣﻴﺴﺎزم و ﭼﺸﻤﺎﱎ از ﻏﺼﻪ آﺎهﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﳘـﻪ دﴰﻨـﺎﱎ و‬
‫ﺳﺨﺘﻴﻬﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ و اﳌﻬﺎ و رﳒﻬﺎ ﭼﺸﻤﺎﱎ ﺗﺎر ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﻗﻠﺒﻢ ﭘﺮﻳﺸﺎن و ﻣﺸﻮش‬
‫ﺷﺪﻩ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﺪآﺎران را از ﻣﻦ دور ﮔﺮدان زﻳـﺮا ﺗـﻮ هﺴـﱵ آـﻪ ﺁواز‬
‫ﮔﺮﻳﻪ ام را ﻣﻲ ﺷﻨﻮي ﺑﺎراﳍﺎ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ و ﺗﻮﺑﻪ ام را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ زﻳـﺮا ﺗـﻮ‬
‫هﺴﱵ آﻪ دﻋﺎي ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﺧﻮاهﻲ ﳕﻮد ﺑﺎراﳍﺎ ﳘﻪ دﴰﻨﺎﱎ را ﺑـﻪ ﺷـﺪت ﺧﺠـﻞ و‬
‫ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺳﺎز زﻳﺮا آﻪ ﺗﻮ هﺴﱵ ﺑﺮ هﺮ ﺁﻧﭽﻪ آﻪ از ﻇﻠﻢ و ﺳـﺘﻢ ﺑـﺮ ﻣـﻦ ﺷـﺪﻩ‬
‫واﻗﻔﻲ ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﺣﻖ را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺘﺸﺒﻪ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﭘﻨﻬﺎن ﺳـﺎزﻧﺪ‬ ‫‰‬

‫در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ ﺑﻪ ﺁن واﻗﻔﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮآﺎري دﺳﺘﻮر ﻣﻲ دهﻨـﺪ‬


‫وﱄ ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﻲ آﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ آﺘﺐ وﺣﻲ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻧﺪﻩ اﻧﺪ ﺁﻳﺎ ﺁﻬﻧﺎ‬
‫ﳕﻲ داﻧﻨﺪ آﻪ ﺧﺪا ﻣﻲ داﻧﺪ هﺮ ﭼﻪ را ﭘﻨﻬﺎن ﻳﺎ ﺁﺷﻜﺎر آﻨﻨﺪ ﺑﺎراﳍـﺎ دﳍـﺎي‬
‫ﺁﻬﻧﺎ ﻣﺮﻳﺾ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺮ ﻣﺮض ﺁﻬﻧﺎ ﺑﻴﺎﻓﺰا و ﺁﻬﻧﺎ را ﺑـﻪ ﺳـﺨﺖ ﺗـﺮﻳﻦ ﻋـﺬاﲠﺎﻳﺖ‬
‫ﻣﻌﺬب ﺳﺎز ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ و دروﻏﻲ آﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﻮﻳﻲ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﻮﻳﻲ ﺳﺎﻳﺒﺎن و ﺁﻓﺮﻳﻨـﺪﻩ ﻣـﻦ ﺗـﻮﻳﻲ رهﺎﻧﻨـﺪﻩ و‬ ‫‰‬

‫ﻣﻲ ﺟﻮﱘ و از ﺗﻮ ﻳﺎري ﻣﻲ ﺧﻮاهﻢ آﻪ ﻣﺮا از‬ ‫ﻣﻨﺠﻲ ﻣﻦ ﭘﺲ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮآﻞ‬


‫ﺑﻼهﺎ ﳏﻔﻮظ داري و در دﻧﻴﺎ و ﺁﺧـﺮت ﻧـﺎﻣﻢ را ﻧﻜـﻮ و ﭘـﺮ ﺁوازﻩ و ﺑﻠﻨـﺪ‬
‫ﮔﺮداﻧﻲ و ﻣﻘﺎم ﳏﻤﻮد را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣـﺎﻳﻲ و از ﻇﻠـﻢ و ﺟﻬـﻞ ﻣـﺮا ﳒـﺎت‬
‫ﻓﻘـﻂ از‬ ‫دهﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻲ ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﲪﺪ و ﺳﭙﺎس و ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﻋﺒﺎدت و ﺷـﻜﺮﮔﺰاري‬
‫ﺁن ﺗﻮﺳﺖ و ﻏﲑ ﺗﻮ را ﻧﺸﺎﻳﺪ آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﺑﺮاﺳﱵ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ‬
‫ﺟﻬﺎن و ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﭼﺸﻢ و ﻋﻘﻞ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﺪ و ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﭼﺸﻢ وﻋﻘﻞ ﳕﻲ ﺑﻴﻨـﺪ‬
‫ﺗﻮﻳﻲ ﺑﺮاﺳﱵ داﻧﺎي ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ هﺎ و ﺗﻮﻳﻲ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ اﺳﺮار‪ ،‬ﺧﺪاوﻧـﺪا ﻣـﺮ از‬
‫دﴰﻨﺎﱎ ﳏﻔﻮظ ﺑﺪار و ﺧﻼﺻﻴﻢ دﻩ و ﻧﻔﺲ ﺑﺪ ﻣـﺮا ﻧـﺎﺑﻮد آـﻦ و ﺷـﻴﻄﺎن را از‬
‫زﻧﺪﮔﻴﻢ ﮔﺮﻳﺰان ﳕﺎ و وﺳﻮﺳﻪ هﺎﻳﺶ را ﺑﺎﻃﻞ و ﳏﻮ آﻦ و ﻣﺮا از هـﺮ دﴰـﲏ از‬
‫ﺟﻦ و اﻧﺲ و ﺷﻴﺎﻃﲔ و ﺁدﻣﻴﺎن و هﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻼﻳﻖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ در ﭘﻨﺎﻩ ﺧﻮد ﳏﻔﻮظ و‬
‫ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪار و ﺧﻼﺻﻲ ﲞﺶ اي ﻳﺎري آﻨﻨﺪﻩ ﺑﻲ آﺴﺎن و اﻣﻴﺪ دهﻨﺪﻩ ﻧﺎ اﻣﻴﺪان و‬
‫اي ﺗﻮﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﻮاﺑﲔ ﺳﻴﻠﻬﺎ و زﻟﺰﻟﻪ هﺎي ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎهﻲ و ﻋﺼﻴﺎن ﺑﺸﺮ ﻣـﺮا‬
‫ﺗﺮﺳﺎﻧﻴﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺁﻧﻲ دﭼﺎر ﺧﺸﻢ و ﻋﺬاب اﳍﻲ ﺷﻮم و ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﺟﻬـﻨﻢ دراﻓـﺘﻢ‬
‫ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪا ﻓﻘﻂ از ﺗﻮ ﻣﻲ ﺧﻮاهﻢ ﻧﻪ از ﻏﲑ ﺗﻮ آﻪ ﻣﺮا از ﺁﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﺧﻼﺻـﻲ‬
‫ﲞﺸﻲ و ﻳﺎرﱘ ﳕﺎﻳﻲ و اﻧﺪاﻣﻢ را ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻜﻮ آﻪ رﺿﺎﻳﺖ ﺗﻮ در ﺁﻧﺴـﺖ ﺑـﻪ‬
‫ﺣﺮآﺖ درﺁوري آﻪ ﺳﺨﺖ ﳏﺘﺎج ﺗﻮﺟﻪ و ﻟﻄﻒ و ﻣﻬﺮ و ﳏﺒﺖ ﺗﻮ هﺴﺘﻢ ﺑﺎراﳍﺎ ﺗـﺮس‬
‫از ﻣﺮدن و در ﮔﻮر رﻓﱳ دوﺑﺎرﻩ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪن را از ﻣـﻦ دور ﺳـﺎز و دﱂ‬
‫را ﻗﻮي دار و ﻳﺎرﱘ ﳕﺎ آﻪ در اﳝﺎن آﺎﻣـﻞ ﲟـﲑم و در ﺣﺴـﻨﺎت ﻓـﺮاوان ﺑـﻪ‬
‫درﮔﺎهﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮم‪ ،‬ﺑﺎرﭘﺮوردﮔﺎرا در دﻟﺘﻨﮕﻲ ﺗﻮ را ﺧﻮاﻧﺪﻩ ام و ﻳﺎد آﺮدﻩ‬
‫ام ﭘﺲ ﺑﺎراﳍﺎ در ﺳﺨﺘﻴﻬﺎ و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﻳﺎدم آﻦ و ﻓﻘﻂ در ﻧﺰد ﺗﻮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺁﲰﺎن‬
‫ﮔﺸﻮدم و ﺑﺴﻮي ﺧﺎﻧﻪ ات ﺳﺠﺪﻩ ﳕﻮدم ﺗﺎ از رﺣﻢ و ﲞﺸﻮدﮔﻲ و ﺑﺮآﺘﺖ ﲠﺮﻩ ﻣﻨـﺪ‬
‫ﮔﺮدم و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ درﮔﺎﻩ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻀﺮع و زاري ﺁﻣﺪﻩ ام و ﻣﻲ ﺁﱘ و هﺮﮔﺰ ﺟﺰ ﺗﻮ‬
‫ﭼﺸﻢ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻏﲑ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ام و اﻣﻴﺪ دارم آـﻪ ﺻـﺪاﱘ را ﺑﺸـﻨﻮي و ﺗﻀـﺮع و‬
‫اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ام را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دهﻲ ‪.‬‬
‫‰اي ﭘﺎدﺷﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺁواز و ﻓﺮﻳﺎدم ﺗﻮﺟﻪ آﻦ آﻪ ﻓﻘﻂ ﻧـﺰد ﺗـﻮ‬
‫دﻋﺎ ﻣﻲ آﻨﻢ اي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺒﺤﮕﺎهﺎن ﺁواز ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮ آﻪ ﺑﺎﻣﺪادان ﺑﺎ دﻋﺎ ﻧﺰد‬
‫ﺗﻮ ﺧﻮد را ﺁراﺳﺘﻪ ﻣﻲ آﻨﻢ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ آﺸﻢ و در ﻇﻬﺮهﺎ ﺑﺮاي ﺗﻮ وﺿﻮ ﻣـﻲ‬
‫ﮔﲑم و ﺧﻮد را ﭘﺎك ﻣﻲ ﮔﺮداﱎ و در ﻏﺮوب ﺁﻓﺘﺎب ﺑﺮاي ﺗﻮ ﻣﻲ رﻗﺼﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ را‬
‫ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺳﺎزم و ﺗﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ از ﺑﺎﻣﺪاد ﺗﺎ ﺷﺎم ﺑـﺎزﱘ را ﻧﻈـﺎرﻩ ﮔـﺮي و‬
‫ﻧﻌﻤﺘﺖ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ آﻪ ﻣـﻲ ﮔـﻮﱘ ﺷـﻜﺮ‪ .‬ﺑﺎراﳍـﺎ ﻣـﻲ داﱎ آـﻪ‬
‫ﺷﺮوران و ﮔﻨﺎهﻜﺎران ﻧﺰد ﺗﻮ ﺳﺎآﻦ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻣﻲ داﱎ ﻣﺘﻜﱪان ﻧﺰد ﺗـﻮ ﺳـﺎآﻦ‬
‫ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﻣﻲ داﱎ ﻣﺘﻜﱪان ﻧﺰد ﺗﻮ ﳔﻮاهﻨﺪ اﻳﺴﺘﺎد و ﻣﻲ داﱎ آﻪ دروﻏﮕﻮﻳﺎن و‬
‫ﻏﻴﺒﺖ آﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺣﺎﺳﺪان و ﲞﻴﻼن را هﻼك ﺧﻮاهﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﺨﺺ ﺧﻮﻧﻲ و ﻗﺎﺗﻞ و‬
‫ﺣﻴﻠﻪ ﮔﺮ را ﻣﻜﺮوﻩ ﻣﻴﺪاري و ﻣﻴﺪاﱎ ﺑـﺪﮔﻮﻳﺎن در زﺑﺎﻧﺸـﺎن راﺳـﱵ ﻧﻴﺴـﺖ و‬
‫ﺑﺎﻃﻦ اﻳﺸﺎن ﳏﺾ ﺷﺮارت اﺳﺖ و ﮔﻠﻮي اﻳﺸﺎن ﻗﱪ ﮔﺸﺎدﻩ اﺳﺖ ﺑﺎراﳍﺎ اﻳﺸـﺎن را‬
‫ﻣﻠﺰم ﺳﺎز ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮارﲥﺎي ﺧﻮد ﺑﻴﺎﻓﺘﻨﺪ و ﺑـﻪ آﺜـﺮت ﺧﻄﺎﻳـﺎي اﻳﺸـﺎن‪،‬‬
‫آﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻓﺘﻨﻪ آﺮدﻩ اﻧـﺪ و ﺁﻬﻧـﺎ را از رﲪـﺖ‬ ‫اﻳﺸﺎن را دور اﻧﺪاز زﻳﺮا‬
‫ﺧﻮد ﳏﺮوم ﺳﺎز ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ ﺁﻧﮕﺎﻩ آﻪ ﺁﲰﺎﻬﻧﺎ ﺑﻠﺮزد و زﻣﲔ ﻣﺮﺗﻌﺶ ﺷﻮد و آﻮهﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﻢ ﺣﻼﺟﻲ‬
‫ﺷﺪﻩ ﮔﺮدد و ﺁﲠﺎ ﺑﻪ ﺧﺮوش درﺁﻳﻨـﺪ و ﺳﺮآﺸـﻲ آﻨﻨـﺪ و ﺑﺎدهـﺎ ﺑـﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧـﺖ‬
‫درﺁﻳﻨﺪ و ﻃﻮﻓﺎن آﻨﻨﺪ و ﺑﺮ زﻣﲔ و زﻣﻴﻨﻴﺎن ﺑﺘﺎزﻧﺪ و ﮔﺪازﻩ هﺎ از دل زﻣﲔ‬
‫ﻓﻮران آﻨﻨﺪ ﺁﻧﮕﺎﻩ آﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪان ﺧـﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺳـﻨﺪ و ﻓﺮزﻧـﺪان‬
‫ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد را و ﺁﻧﮕﺎﻩ آﻪ ﻋﺬاﲠﺎي اﳍﻲ ﻧﺎزل ﺷﻮد و ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮدد‬
‫و ﺁﻧﮕﺎﻩ آﻪ ﺗﺮازوهﺎي ﻋﺪل اﳍﻲ اﺳﺘﻮار ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺳﺨﺖ روزي ﺑﺎﺷـﺪ ﺁﻧـﺮوز‪،‬‬
‫ﭘﺮوردﮔﺎرا ﲤﻨﺎ ﻣﻲ ﳕﺎﱘ آﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺪﻩ ﺣﻘﲑ را در ﺁﻧﺮوز ﺳﺨﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜـﲏ و‬
‫ﳏﺒﺖ و ﲞﺸﻮدﮔﻴﺖ را از ﻣﻦ درﻳﻎ ﻧﻔﺮﻣﺎﻳﻲ و ﻣﺮا ﺑﺎ دوﺳـﺘﺪاران و ﻣﻘـﺮﺑﲔ و‬
‫ﳏﺒﺎﻧﺖ و اﻧﺒﻴﺎء و اوﻟﻴﺎء و ﻧﻴﻜﻮآﺎران در ﲠﺸﺖ اﺑﺪﻳﺖ ﳘﻨﺸـﲔ ﻓﺮﻣـﺎﻳﻲ آـﻪ‬
‫ﺑﺴﻴﺎر از ﺧﺸﻢ ﺗﻮ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺧﺪاﻳﻲ و ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ و ﭘﺎدﺷﺎهﻲ و ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ‬
‫و ﻗﺪرت و ﺣﻴﺎت اﺑﺪي ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ از ﺁن ﺗﻮﺳﺖ آﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻳﺎراي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ‬
‫و ﻳﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻳﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﱄ آـﻪ از ﺣﻀـﻮرت زﻣـﲔ‬
‫ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﻣﺮﺗﻌﺶ ﺷﻮد و اﺳﺎس ﺁﲰﺎﻬﻧﺎ ﺑﻠﺮزد و از ﻗﺪرت و اﻗﺘﺪارات آﻮهﻬﺎ و‬
‫درﻳﺎهﺎ ﻣﺘﺤﺮك ﺷﻮد و ﺳﺘﺎرﻩ هﺎ ﺑﺴﻮزﻧﺪ و ﻳﺎ ﻓﺮو رﻳﺰﻧﺪ و ﺁﲰﺎﻬﻧﺎ ﺧﻢ ﮔـﺮدد‬
‫و ﺗﺎرﻳﻜﻲ و ﻳﺎ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ارادﻩ ات ﳕﺎﻳﺎن ﺷـﻮد و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺑـﻪ ﭘـﺮواز‬
‫درﺁﻳﻨﺪ و ﺑﺎدهﺎ ﳕﺎﻳﺎن ﺷﻮد و ﻇﻠﻤﺎت ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺖ ﺳـﺎﻳﺒﺎن ﺑﺎﺷـﺪ و اﺟﺘﻤـﺎع‬
‫ﺁﲠﺎ و اﺑﺮهﺎي ﻣﱰاآﻢ اﻓﻼك ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘـﺖ ﺷـﻬﺎدت دهﻨـﺪ و از‬
‫درﺧﺸﻨﺪﮔﻴﺖ ﭼﺸﻤﻬﺎي آﻞ ﻋﺎﱂ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺟﻼل و ﺷﻜﻮﻩ و ﻋﻈﻤﺘﺖ دوﺑﺎرﻩ‬
‫ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﺷﻮد و رﻋﺪ و ﺻﺪاﻳﺶ و ﺑﺮق ﺟﻬﻨﺪﻩ اش و ﺷـﻬﺎﲠﺎي ﺁﺗﺸـﲔ و ﻋﻤـﻖ‬
‫درﻳﺎهﺎ و آﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﺮ ﻳﻜﺘﺎﻳﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﲞﺸﻨﺪﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺷﻬﺎدت دهﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎرﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﺮا از ﮔﺮداب ﮔﻨﺎهﺎن ﺑﲑون ﺁور و ﻣﺮا از دﴰﻨـﺎن و ﻣﺒﻐﻀـﺎن‬ ‫‰‬

‫زورﺁورم رهﺎﻳﻲ ﲞﺶ و در روز ﺷﻘﺎوﰎ ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎهﻢ ﺑﺎش و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻣﻜـﺎن وﺳـﻴﻊ‬
‫ﺑﲑون ﺁور و ﺧﻼﺻﻲ ﲞﺶ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﭘﺎآﻴﺰﮔﻲ دﺳﺖ و ﭘﺎي و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و زﺑـﺎن‬
‫را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻣﻮز ﺗﺎ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎي ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ را آﻪ ﺧﺪاوﻧﺪم ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺣﻔﻆ ﳕـﺎﱘ‬
‫و ﺑﺮ ﺧﺪاي ﺧﻮد ﻋﺼﻴﺎن ﻧﻮرزم آﻪ ﺗـﺎ آﻨـﻮن اﳓـﺮاف ورزﻳـﺪم آـﻪ ﺧـﺪاﱘ از‬
‫ﮔﻨﺎهﺎﱎ درﮔﺬرد‪ ،‬ﺑﺎر اﳍﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﳝﺎن داﺷﺘﻢ و ﺣـﺎﻻ ﺑـﻪ اﳝـﺎن ﻗﻠﺒـﻴﻢ‪،‬‬
‫اﳝﺎﱎ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ آﻨﻢ و ﺣﻖ ﺧﻮاﻧﺪن آﺘﺐ وﺣﻲ اﳍﻴﺖ را ﺳﻌﻲ ﻣﻲ آﻨﻢ در ﻋﻤﻞ‬
‫ﺑﻴﺎورم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرت ﺧﻮد را آﺎﻣـﻞ ﺳـﺎزم‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ در ﻧﻈـﺮت ﺻـﺪاﻗﺘﻢ را‬
‫اﻓﺰون ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ رﺣﻴﻢ ﺑﻪ رﲪﺖ رﻓﺘﺎر آﻨﻢ و ﺑﺎ ﺷﺨﺺ آﺮﱘ ﺑـﻪ آﺮاﻣـﺖ‬
‫رﻓﺘﺎر ﳕﺎﱘ و ﺑﺎ ﺷﺨﺺ اﻣﲔ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﳕﺎﱘ و ﺑﺎ ﺁدم آﺎﻣﻞ ﺑﺎ آﺎﻣﻠﻴﺖ‬
‫رﻓﺘﺎر ﳕﺎﱘ و ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﻃﺎهﺮ ﺑﻪ ﻃﻬﺎرت ﺑﻨﺸﻴﻨﻢ و ﺑﺎ ﺷـﺨﺺ ﻋﺎﺑـﺪ ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎدت‬
‫ﺑﺎﻳﺴﺘﻢ و ﺑﺎ دﴰﻨﺎﻧﺖ ﺑﻪ دﴰﲏ رﻓﺘﺎر آﻨﻢ و ﺑﺎ آﺴﺎﻧﻲ آﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮕـﺖ درﺁﻳﻨـﺪ‬
‫ﳏﺎرﺑﻪ ﳕﺎﱘ و ﺑﻪ اﻣﺮ و دﺳﺘﻮرت ﳘﻪ را هﻼك ﮔﺮداﱎ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ ﻳـﺎرﱘ ﳕـﺎ ﺗـﺎ‬
‫ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان را ﳒﺎت دهﻢ و ﻣﺘﻜﱪان را ﭘﺴﺖ ﮔﺮداﱎ زﻳﺮا ﺗﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ و ﻧـﻮر‬
‫ﻣﻦ هﺴﱵ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻣﺮا ﺑﻪ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﺒﺪل ﺧﻮاهﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻳﻲ آـﻪ ﺑـﺮ ﲨﻴـﻊ‬
‫ﻣﺘﻮآﻠﻴﻨﺖ ﺳﭙﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻲ و ﺗﻮﻳﻲ ﺧﺎﻧﻪ اي اﻣﻦ ﺑﺮاﱘ و ﺗﻮﻳﻲ ﺳﺎﻳﻪ اي ﺁراﻣـﺶ‬
‫ﲞﺶ ﺑﺮاﱘ و ﺗﻮﻳﻲ آﻪ ﻳﺎدت ﺑﺮﻃﺮف آﻨﻨﺪﻩ اﺿﻄﺮاﰈ اﺳﺖ) آﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻟﻄﻒ ﺗﻮﺳﺖ آﻪ‬
‫ﻣﺮا ﺑﺰرگ و داﻧﺎ و ﻋﺎدل ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ(‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و زﺷﺖ ﮔﻮﻧﻪ را از دهﺎﱎ ﳏﻮ و از ﻗﻠﺒﻢ ﭘﺎك ﮔﺮدان‬ ‫‰‬

‫و ادب را ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻣﻮز و دﺳﺘﻬﺎي ﺿﻌﻴﻔﻢ را ﻗﻮي دار و ﺳـﺨﻨﺎن‬


‫ﻟﻐﺰﻧﺪﻩ ام را ﳏﻮ ﻓﺮﻣﺎ و ﺳﺨﻨﺎن ﻧﻴﻜﻮﱘ را ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺪا ر و زاﻧﻮهﺎي ﻟﺮزﻧـﺪﻩ‬
‫ام را ﺗﻘﻮﻳﺖ آﻦ‪ ،‬ﻏﻢ و ﺣﺴﺮت را ازﻣﺎ دور ﮔﺮدان آﻪ ﻏﺼﻪ اﲪﻖ را ﻣﻴﻜﺸـﺪ و‬
‫ﺣﺴﺪ اﺑﻠﻪ را‪ ،‬و ﲜﺎﻳﺶ اﻣﻴﺪ و ﺗﻮآﻞ و ﺷﺎدي را در ﻗﻠﺐ و روﲪـﺎن ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ‬
‫ﻓﺮﻣﺎ و اﳝﺎن و ﺗﻘﻮاﳝﺎن را اﺳﺘﻮار و ﻗﻮي دار و ﺷﺮارت و ﺷﻘﺎوت و ﻋﺼـﻴﺎن‬
‫را در دروﳕﺎن و درﻧﻔﺴﻤﺎن ﳏﻮ ﮔﺮدان‪ .‬ﺑﺎراﳍﺎ در ﺣﲔ ﻏﻀـﺐ و ﺧﺸـﻢ‪ ،‬ﺣﻠـﻢ و‬
‫ﺻﺒﻮري ﲟﺎ ﻋﻄﺎ ﳕﺎ و ﺧﻠﻘﻤﺎن را ﻧﻴﻜﻮ ﮔﺮدان‪ .‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﺴـﻜﻴﻨﺎن ﺧـﺪاﺗﺮس را‬
‫ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻨﺪ و رﻓﻴﻊ ﺑﺮﺳﺎن و ﻏﻤﮕﻴﻨﺎن را ﺳﺮاﻓﺮاز ﻓﺮﻣﺎ و اﻓﻜـﺎر ﺣﻴﻠـﻪ‬
‫ﮔﺮان را ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺎز‪ ،‬ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ هﻴﭻ آﺎر ﻧﺎﭘﺴﻨﺪي اﳒﺎم ﻧﺪهﻨـﺪ و ﺣﻜﻴﻤـﺎن را‬
‫در ﺣﻴﻠﻪ هﺎي ﺁﻬﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺴﺎز و ﻣﺸﻮرت ﻣﻜﺎران ﺑﺪﺳﺮﺷﺖ را ﻣﺸﻮش ﮔﺮدان ﺗﺎ‬
‫در روز ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺮﺧﻮرﻧﺪ و در ﻇﻬﺮ آﻮرآﻮراﻧﻪ راﻩ روﻧﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻳﺎرﱘ ﳕﺎ آﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺮادر ﺧـﻮد ﺳـﺘﻢ و ﻇﻠـﻢ روا ﻣـﺪارم و ﻟﺒـﺎس‬ ‫‰‬

‫ﺑﺮهﻨﮕﺎن راﻧﻜﻨﻢ و ﺗﺸﻨﮕﺎن را ﺳﲑاب ﺳﺎزم و از ﻧـﺎن دادن ﺑـﻪ ﮔﺮﺳـﻨﮕﺎن و‬


‫ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻮرزم و ﺑﺮاي ﳘﺴﺎﻳﻪ ام ﻧﻴﻜﻮ ﺑﺎﺷﻢ و ﺑﻴﻮﻩ زﻧﺎن ﲥﻴﺪﺳﺖ را‬
‫آﻤﻚ ﳕﺎﱘ و ﺑﺎزوهﺎي ﻳﺘﻴﻤﺎن را ﻧﺸﻜﻨﻢ و ﻣﺎل و ﺛﺮوﺗﺸﺎن را ﺑﻪ ﻳﻐﻤﺎ ﻧﱪم و‬
‫در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻜﱪان ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮاﱎ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻜﻮﱘ ﮔﻨﺎهـﺎﱎ را‬
‫از ﺑﲔ ﺑﱪم و ﳏﻮ ﳕﺎﱘ و رﺿﺎ و ﺧﺸﻨﻮدي ﺗﻮ ﺧﺪاي ﺑﻲ ﳘﺘـﺎﱘ را ﺑﺪﺳـﺖ ﺁورم و‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ آﻨﻢ آﻪ ﻣﻦ ﳏﺘﺎج ﺗﻮﺟﻪ و اﻟﻄﺎف ﺑﻲ ﻬﻧﺎﻳﺖ ﺗـﻮام اي‬
‫ﻟﻄﻒ آﻨﻨﺪﻩ ﺷﺎآﺮﻳﻦ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ در روزي آﻪ ﺗﻮﻟﺪ ﻳﺎﻓﺘﻢ و ﺷﱯ آﻪ در رﺣﻢ ﻣﺎدرم ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻢ و‬ ‫‰‬

‫در ﺁﻧﺮوزﻳﻜﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﳘﻪ ﺟﺎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﺪ و ﺳـﺎﻳﻪ ﻣـﺮگ‬


‫ﳘﻪ ﺟﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف درﺁورد و اﺑﺮهﺎي ﻏﻠﻴﻆ ﺳـﺎآﻦ ﺷـﻮﻧﺪ و آﺴـﻮﻓﺎت روز را‬
‫ﺑﱰﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺷﺐ ﻇﻠﻤﺎت ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻩ و ﺳـﺘﺎرﮔﺎن ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﻨـﺪ و ﺁواز ﺷـﺎدﻣﺎﻧﻲ‬
‫ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻧﺸﻮد و ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﺎرﻳﻚ ﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﮋﮔﺎن ﺳﺤﺮ را ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ و درهﺎي رﺣﻢ‬
‫ﻣﺎدران ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮدد و زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ زاﻧﻮهﺎ ﺑﻪ ﻟﺮزﻩ درﺁﻳﺪ و ﭘﺴﺘﺎﻬﻧﺎ ﺧﺸﻚ ﮔـﺮدد‬
‫و اﺿﻄﺮاب و ﺗﺸﻮﻳﺶ ﺑﺮ ﻋﺎﳌﻴﺎن ﻣﺴﺘﻮﱄ ﺷﻮد و ﻣﺴﺎآﻦ ﺧﺮاب ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺮﻳﺮان از‬
‫ﺷﻮرش ﺑﺎزاﻳﺴﺘﻨﺪ و در ﺁﻧﺰﻣﺎن آﻪ ﳘـﻪ ﻋـﺎﱂ ﲟﲑﻧـﺪ و ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘـﻪ ﮔﺮدﻧـﺪ و‬
‫درﺁﻧﺰﻣﺎن آﻪ آﻮهﻬﺎ و ﺁﲠﺎ ﺳﺮآﺸﻲ آﻨﻨﺪ و ﻃﻮﻓﺎن ﳘﻪ ﺟﺎ را ﲠـﻢ ﺑﺮﻳـﺰد‪ ،‬در‬
‫ﺁﻧﺮوز ﺑﺮ ﻣﺎ و ﺷﻜﺮﮔﺰاران و ﻳﺎدآﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺖ رﺣﻢ ﻓﺮﻣـﺎ و ﻣـﺎ را از ﺧﺸـﻢ و‬
‫ﻋﺬاب ﺧﻮد ﻣﺼﻮن و ﳏﻔﻮظ دار‪ .‬ﺑﺎراﳍﺎ از ﺳﻨﮕﻴﲏ ﺗـﺮس و ﺧـﻮف ﺁﻧـﺮوز ﺑـﺰرگ‬
‫ﻟﺮزﻩ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﱄ ﺷﺪﻩ و ﲨﻴﻊ اﺳﺘﺨﻮاﻬﻧﺎﱘ را ﺑـﻪ ﻟـﺮزﻩ درﺁوردﻩ و ﺁراﻣـﺶ‬
‫روح و رواﱎ از ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻪ و ﻣﻮﻳﻬﺎي ﺑﺪﱎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﺳﻴﻤﺎﱘ ﭘﺮﻳﺪﻩ رﻧﮓ‬
‫ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ و ﺁوازم دﭼﺎر ﻟﺮزش ﺷﺪﻩ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﺮا از ﺧﻮف ﺁﻧـﺮوز ﻣﺼـﻮن و‬
‫ﳏﻔﻮظ ﺑﺪار ﺗﺎ در زﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ ﭘﺮﻣﻬﺮت ﺁراﻣﺶ ﻳﺎﰈ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﻪ درﮔﺎهﺖ ﺗﻀـﺮع‬
‫و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﻲ آﻨﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮم آﻪ ﻣﺮا درﻳﺎﺑﻲ و ﺟﻮاﰈ دهﻲ و از داﻣﻦ ﭘﺮﻣﻬﺮ‬
‫و ﻋﻄﻮﻓﺘﺖ ﺑﻨﺪﻩ ﻧﺎﭼﻴﺰت را ﻧﺮاﻧﻲ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺧﻮﺷﺎ ﲝﺎل آﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﻮ ﺗﻨﺒﻴﻬﺸﺎن ﻣﻲ آﲏ آﻪ ﺗﺎدﻳﺐ ﻗـﺎدر ﻣﻄﻠـﻖ را‬ ‫‰‬

‫ﳕﻲ ﺗﻮان هﻴﭽﻜﺎﻩ ﺧﻮار ﴰﺮد زﻳﺮا آﻪ ﺗﻮ هﺴﱵ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎ و ﺧﺎﻟﻖ ﺁدﻣﻴﺎن و‬
‫آﻞ هﺴﱵ آﻪ ﳎﺮوح ﻣﻲ ﺳﺎزي و اﻟﺘﻴﺎم ﻣﻴﺒﺨﺸﻲ‪ ،‬وﻳـﺮان ﻣـﻲ آـﲏ و ﺁﺑـﺎد ﻣـﻲ‬
‫ﮔﺮداﻧﻲ و ﻣﺮﻳﺾ ﻣﻲ آﲏ و ﺷﻔﺎ ﻣﻲ دهﻲ‪ ،‬اﻣﻮال را ﻧﺎﺑﻮد ﻣـﻲ آـﲏ و دوﺑـﺎرﻩ‬
‫ﺛﺮوت را ﺑﺎزﻣﻲ ﮔﺮداﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻴﻤﲑاﻧﻲ و ﺑﺮﻣﻲ اﻧﮕﻴﺰي آﻪ ﺗﻮ هﺴﱵ ﻋﺎﱂ ﺑﻪ اﺳﺮار‬
‫ﻏﻴﺐ‪ ،‬ﺗﻮ هﺴﱵ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺸﻴﻌﺖ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺧﲑﺧﻮاهﻲ و ﻧﻴﻜـﻮﻳﻲ و ﻣـﺎ ﺁدﻣﻴـﺎن‬
‫ﻧﺎدان و ﻧﺎ ﺁﮔﺎهﻴﻢ ﺑﻪ ﺧﲑ و ﺷﺮ ﺧﻮد ﭘﺲ ﻣﺎ را راهﻨﻤـﺎ و ﻳـﺎور ﺑـﺎش آـﻪ‬
‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﻳﻴﻢ اي ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻳﻜﺘﺎي ﳏﺒﻮﰈ ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﺮا از ﺗﺎزﻳﺎﻧﻪ زﺑﺎن ﺑﻲ ﺧﺮدان و هﻼك ﮔﻨﻨﺪﮔﺎن ﳏﻔﻮظ و ﻣﺼـﻮن دار‬
‫و در ﺗﻨﮕﺴﺎﱄ و ﻗﺤﻄﻲ و ﻓﻘﺮ‪ ،‬وﺳﻌﺖ رزق و روزي و ﺑﺮآﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣـﺎ و ﺧﺎﻧـﻪ‬
‫ام را اﳝﻦ ﺳﺎز و ذرﻳﺘﻢ را آﺜﲑ ﮔﺮدان ﳘﭽـﻮ ﻋﻠﻔﻬـﺎي ﻧﻴﻜـﻮي زﻣـﲔ و ﳘﭽـﻮ‬
‫رﻳﮕﻬﺎي ﻧﻴﻜﻮي ﺻﺤﺮا‪ ،‬ﺑﺎر ﺧﺪاوﻧﺪا آـﺎش ﺁرزوهـﺎﱘ ﺑـﺮﺁوردﻩ ﺷـﻮﻧﺪ و آـﺎش‬
‫ﺁرزوهﺎﱘ را اﺟﺎﺑﺖ آﲏ و آﺎش از ﻣﻦ راﺿﻲ و ﺧﺸﻨﻮد ﺷﻮي و ﺑﺮ دﺳﺘﺎﻧﺖ ﺑﻠﻨﺪم‬
‫ﺳﺎزي و ﺑﺎ رﲪﺘﺖ ﺷﺎدم ﮔﺮداﻧﻲ و ﺑـﺎرزق و روزي وﺳـﻴﻌﺖ ﺛـﺮوﰎ ﲞﺸـﻲ و ﺑـﺎ‬
‫ﻋﻨﺎﻳﺘﺖ ﺑﻪ ﲠﺸﺘﺖ راهﻨﻤﺎﱘ ﺑﺎﺷﻲ و ﻗﻠﺐ ﺷﻜﺴﺘﻪ ام را اﻟﺘﻴﺎم ﲞﺸﻲ و ﻣﺮض روح‬
‫و ﺟﺴﻤﻢ را ﺷﻔﺎ دهﻲ آﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻟﺘﻔﺎت ﳕﻮدﻩ ام و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ درﮔﺎﻩ ﺗﻮ ﺑﻪ‬
‫ﺗﻀﺮع و زاري ﺁﻣﺪﻩ ام و ﻓﻘﻂ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻳﻜﺘﺎﻳﻲ و ﻗﺪرت و ﺣﻴﺎت اﺑـﺪﻳﺖ ﻣـﻲ‬
‫ﺳﺘﺎﱘ و ﺷﻜﺮ ﻣﻲ ﮔﻮﱘ آﻪ ﺑﻪ راﺳﱵ ﺣﻴﺎت اﺑﺪي از ﺁن ﺗﻮﺳﺖ ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻩ‬
‫آﺮدﻩ ام و از ﮔﻨﺎهﺎﱎ ﺗﻮﺑﻪ ﳕـﻮدﻩ ام ‪ ،‬ﺑﺎرﺧـﺪاﻳﺎ ﮔﻨﺎهـﺎﱎ را ﺑﻴـﺎﻣﺮز و‬
‫ﺧﻄﺎﱘ را دور ﺳﺎز و ﻣﺮا ﻗﺮﻳﻦ رﲪﺖ ﺧﻮد ﮔﺮدان ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎرﺧﺪاﻳﺎ اآﻨﻮن آﺪاﻣﻴﻚ از ﺁدﻣﻴﺎن ﺟﺮات دارﻧﺪ آﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨـﺪ ﻋﺎدﻟﻨـﺪ؟ آـﻪ‬
‫ﻋﺪاﻟﺖ ﻓﻘﻂ در ﻧﺰد ﺗﻮﺳﺖ آﻴﺴﺖ آﻪ ﻳﺎراي ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ آﻪ‬
‫ﺗﻮ در ذهﻦ ﺣﻜﻴﻢ و در ﻗﺪرت ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ‪ ،‬آﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ آﻮهﻬـﺎ را ﻣﻨﺘﻘـﻞ‬
‫ﺳﺎزد و در ﻏﻀﺐ ﺧﻮﻳﺶ ﺁﻬﻧﺎ را واژﮔﻮن ﮔﺮداﻧﺪ و زﻣﲔ را ﲜﻨﺒﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺘﻮﻬﻧﺎﻳﺶ‬
‫ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺷﻮد؟ و آﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺁﻓﺘﺎب را اﻣﺮ آﻨﺪ آﻪ ﺁﻓﺘﺎب ﻃﻠﻮع ﻧﻜﻨـﺪ؟‬
‫و آﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺁﻓﺘﺎب را از ﻣﻐﺮب درﺁورد و ﺑﺮ ﻣﺸـﺮق ﺧـﺎﻣﻮش آﻨـﺪ؟ و‬
‫آﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺧﺎﻣﻮش آﻨﺪ؟ و آﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺁﲰـﺎن را ﻬﭘـﻦ‬
‫آﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻬﺎي درﻳﺎ ﲞﺮاﻣﺪ؟ و آﻴﺴـﺖ آـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ دب اآـﱪ و ﺛﺮﻳـﺎ را‬
‫ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺘﻴﻬﺎ و زﻳﺒﺎﻳﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎرﺁﻳﺪ؟ و آﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺟﻬـﺎي‬
‫ﻣﺎﻩ و ﺳﺎل و ﻓﺼﻮل را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈـﻢ و ﻗﺎﻋـﺪﻩ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﳕﺎﻳـﺪ؟ و آﻴﺴـﺖ آـﻪ‬
‫ﺑﺘﻮاﻧﺪ آﺎرهﺎي ﻋﻈﻴﻢ و ﺑﻲ ﻗﻴﺎس و ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻴﺸﻤﺎر ﺑﻪ اﳒﺎم ﺑﺮﺳـﺎﻧﺪ؟ وآﻴﺴـﺖ‬
‫آﻪ ﻣﻲ ﺑﻨﺪد و ﳕﻲ ﺗﻮان ﮔﺸﻮد؟ وآﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮ را ﻣﻨﻊ آﻨﺪ؟و آﻴﺴﺖ آﻪ‬
‫ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻔﺖ ﺟﻪ ﻣﻲ آﲏ؟ و آﻴﺴﺖ آﻪ وﻳﺮان ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﳕـﻲ ﺗـﻮان ﺑﻨـﺎ‬
‫ﳕﻮد؟ و آﻴﺴﺖ آﻪ ﻓﺮﻳﺐ ﺧﻮردﻩ و ﻓﺮﻳﺒﻨﺪﻩ از ﺁن اوﺳﺖ؟ و آﻴﺴﺖ آﻪ ﭼﻴﺰ ﻃﺎهﺮ‬
‫را از ﭼﻴﺰ ﳒﺲ ﺑﲑون ﺁورد؟ و آﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺎدﻟﱰ از ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟ و آﻴﺴـﺖ‬
‫آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﲞﺸﻨﺪﻩ ﺗﺮ و رﺣﻴﻢ ﺗﺮ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﱰ از ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ؟ و آﻴﺴﺖ آﻪ ﺣﻴـﺎت‬
‫اﺑﺪي ﻓﻘﻂ از ﺁن اوﺳﺖ؟ و اﻳﻨﻚ ﺗﻮﻳﻲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎ و ﻗـﺎدر ﻣﻄﻠـﻖ آـﻪ ﺑـﺎ‬
‫ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ از ﻣﻦ ﻣﻴﮕﺬري ﺗﻮ را ﳕﻲ ﺑﻴﻨﻢ و ﻋﺒﻮر ﻣﻴﻜﲏ ﺗﻮ را اﺣﺴﺎس ﳕﻲ ﳕـﺎﱘ‬
‫و ﻳﺎرﱘ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ ﳕﻲ ﻓﻬﻤﻢ آﻪ ﺣﻜﻤﺖ و آﱪﻳﺎ ﳘﻪ ﻧﺰد ﺗﻮﺳﺖ و ﻣﺸﻮرت ﻓﻘﻂ ﺑﺎ‬
‫ﺗﻮ ﻧﻴﻜﻮﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ درﮔﺎهﺖ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﻲ آﻨﻢ و ﺗﻮ را ﻣﻲ ﺧﻮاﱎ و ﺗﻮ را ﺑﺎور‬
‫دارم و ﺗﻮ را ﺑﺎ ﺗﻀﺮع ﺁواز ﺳﺮ ﻣﻲ دهﻢ آﻪ زﲬﻬﺎﱘ را اﻟﺘﻴﺎم ﲞـﺶ و روﺣـﻢ‬
‫را ﭘﺎك ﮔﺮدان و ﺧﻠﻘﻢ را ﻧﻴﻜﻮ و ﻧﻔﺴﻢ را ﭘﺮﻗﻮت و ﺿـﻌﻔﻢ را ﳏـﻮ ﻓﺮﻣـﺎ و‬
‫ﻓﻘﺮم را ﻧﺎﺑﻮد و رﲪﺘﺖ را ﺑﺮوﱘ ﺑﮕﺴﱰان و ﮔﻨﺎهﺎﱎ را ﺑﻴﺎﻣﺮز و ﻣﺮا ﺑـﺒﺨﺶ‬
‫‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ ﺗﻮ ﻣﻲ داﻧﻲ آﻪ ﺷﺮﻳﺮ ﻧﻴﺴﺘﻢ و ﻣﻦ ﻣﻴﺪاﱎ آﻪ از دﺳﺖ ﺗﻮ رهﺎﻧﻨﺪﻩ اي‬
‫ﻧﻴﺴﺖ آﻪ دﺳﺘﻬﺎﻳﺖ ﻣﺮا ﲨﻴﻌﺎ و ﲤﺎﻣﺎ ﺳﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺮا ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﺁﻳﺎ ﻣﺮا‬
‫هﻼك ﻣﻴﺴﺎزي و ﻳﺎ ﺗﻮﺑﻪ ام را ﻗﺒﻮل و ﻣﻲ ﺁﻣﺮزي؟ ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﻴـﺎدﺁور ﺁﻧـﺮوز‬
‫را آﻪ ﻣﺮا ﺁﻓﺮﻳﺪي ﺁﻳﺎ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻏﺒﺎرم ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﻲ؟ ﺑﺎراﳍـﺎ ﺑﻴـﺎد‬
‫ﺁور آﻪ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻠﺒﺴﻢ ﳕﻮدي و ﻣﺮا ﺑﺎ اﺳﺘﺨﻮاﻬﻧﺎ و ﭘﻴﻬـﺎ ﺑـﺎﻓﱵ و‬
‫ﺣﻴﺎت و اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮدي و ﻟﻄﻒ ﺗﻮ روح ﻣﺮا ﳏﺎﻓﻈﺖ ﳕﻮد ﺁﻳﺎ ﺗﻮﺑـﻪ‬
‫ام را ﻗﺒﻮل و ﻣﺮا ﻣﻲ ﺁﻣﺮزي؟ ﺑﺎراﳍﺎ اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻩ آﺮدم‪ ،‬در ﺁن روز ﮔﻨﺎهـﺎﱎ‬
‫ﻣﺮا ﻧﺸﺎن آﺮدي ﺁﻳﺎ ﻣﺮا از ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻣﱪا ﳔـﻮاهﻲ ﺳـﺎﺧﺖ و ﺁﻳـﺎ ﺗﻮﺑـﻪ ام را‬
‫ﻣﻲ آﲏ و ﻣﺮا ﳕﻲ ﺁﻣﺮزي؟ و اﮔﺮ ﺷﺮﻳﺮ هﺴﺘﻢ ﭘﺲ واي ﺑﺮ ﻣﻦ‪ ،‬و‬ ‫ﻗﺒﻮل‬
‫اﮔﺮ ﻋﺎدل هﺴﺘﻢ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﳔﻮاهﻢ اﻓﺮاﺷﺖ زﻳﺮا از اهﺎﻧـﺖ ﭘـﺮ هﺴـﺘﻢ و‬
‫ﻣﺼﻴﺒﺖ ﺧﻮد را ﻣﻴﺒﻴﻨﻢ و اﮔﺮ ﺳـﺮم ﺑﺮاﻓﺮاﺷـﺘﻪ ﺷـﻮد در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻋﻈﻤـﺖ ﺗـﻮ‬
‫ﺧﻮارﺗﺮﻳﻨﻢ ﺑﺎر ﺧﺪاﻳﺎ آﺎش ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻔﱵ و آﺎش ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﺮت ﻣﻲ ﮔﺸﺘﻢ‪،‬‬
‫ﻣﻲ داﱎ آﻪ ﻣﺮا آﻤﱰ از ﮔﻨﺎهﺎﱎ ﺳـﺰا دادﻩ اي ﭼـﻮن آـﻪ ﻋـﺬاﺑﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ‬
‫ﮔﻨﺎهﺎﱎ در ﺟﻬﺎن ﻃﻮﻳﻠﱰ و از درﻳﺎ ﻬﭘﻨﱰ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺳﺨﺖ ﺑﮕﲑي‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ دﺳﺘﻬﺎي‬
‫ﺧﻮد را ﺑﺴﻮي ﺗﻮ ﺑﺎﻻ ﺁوردﻩ ام و دل ﺧﻮد را ﺑـﺮاي ﺗـﻮ ﻣﺼـﻔﺎ ﳕـﻮدﻩ ام و‬
‫اﻣﻴﺪ ﺁن دارم آﻪ روزﮔﺎرم را از ﻇﻬﺮ روﺷﻨﱰ ﮔﺮداﻧﻲ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺎرﻳـﻚ‬
‫اﺳﺖ و اﻣﻴﺪ ﺁن دارم آﻪ اﳝﻦ ﲞﻮاﰈ و ﺑﺮ ﺧﻴﺰم و ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪﻩ اي ﺑﺮاﱘ ﻧﺒﺎﺷـﺪ‬
‫آﻪ ﺳﻼﻣﱵ و ﺣﻴﺎﰎ ﺑﻪ ﺧﺸﻨﻮدي ﺗﻮ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺧﺸﻜﻲ و ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺮف را ﻧـﺎﺑﻮد ﻣـﻲ آﻨـﺪ هﺎوﻳـﻪ را ﺑـﺮاي‬ ‫‰‬

‫ﺧﻄﺎآﺎران ﭼﻨﲔ ﻗﺮار ﺑﺪﻩ ﺑﺎراﳍﺎ آﺴﺎﻧﻲ آﻪ ﻳﺘﻴﻢ را از ﭘﺴﺘﺎن ﻣﻲ رﺑﺎﻳﻨﺪ و‬


‫از ﻓﻘﲑ ﮔﺮو ﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪ و ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺒﺎن را ﭘﺎﳝﺎل ﻣﻲ آﻨﻨﺪ و ﺻـﺪاي ﻣﻈﻠﻮﻣـﺎن و‬
‫ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﮔﺎن را در ﻧﻄﻔﻪ ﺧﻔﻪ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ و ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻗﺎﺗﻞ در ﺻﺒﺢ ﺑﺮﻣﻲ ﺧﻴﺰد و‬
‫ﻓﻘﲑ و ﻣﺴﻜﲔ را ﻣﻲ آﺸﺪ و در ﺷﺐ ﻣﺜﻞ دزد ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﭼﺸﻢ زﻧﺎآـﺎران‬
‫ﺑﺮاي ﺷﺎم اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ آﺸﻨﺪ و ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺎ را ﳔﻮاهـﺪ دﻳـﺪ و ﺑـﺮ‬
‫روي ﺧﻮد ﭘﺮدﻩ ﻣﻲ آﺸﻨﺪ و در ﺗﺎرﻳﻜﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﻧﻘﺐ ﻣﻲ زﻧﻨﺪ و در روز‬
‫ﺧﻮﻳﺸﱳ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ و روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻧﻮر را ﳕﻴﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨـﻬﺎ ﺳـﺎﻳﻪ‬
‫ﺗﺮس و ﻣﻮت را ﻣﺴﺘﻮﱄ ﺳﺎز و زﻣﲔ را ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪﻩ آﻪ اﻳﻨﻬﺎ را ﻣﻠﻌﻮن ﺑـﺪارد‬
‫و ﺁﲰﺎن را ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪﻩ آﻪ اﻳﺸﺎن را از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺷﺎم و از ﺷﺎم ﺗﺎ ﺻـﺒﺢ هـﺮ‬
‫روزﻩ ﻟﻌﻨﺖ و ﻧﻔﺮﻳﻦ ﳕﺎﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻠﻌﻮﻧﲔ ﺑﻪ ﻣﺮﮔﻲ ﺳﺨﺖ و هﻮﻟﻨـﺎك و ﻋﻈـﻴﻢ‬
‫ﺑﺎ زﺟﺮ هﻼك ﮔﺮدﻧﺪ و در ﺁﺧﺮت ﻋﺬاب ﺳﺨﱵ در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ ‪.‬‬
‫‰ﺧﻮﺷﺎ ﲝﺎل آﺴﻲ آﻪ ﻋﺼﻴﺎن او ﺁﻣﺮزﻳﺪﻩ ﺷﺪ و ﮔﻨﺎهﺎن وي ﻣﺴﺘﻮر ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎراﳍﺎ‬
‫رﲪﺖ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺷﻜﺮﮔﺰار و ﺧﺎﻟﺼﺖ ﺑﺎد ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ اﻣﻴﺪ داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ‪،‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ زﺑﺎﱎ را از ﺑﺪي ﻧﮕﺎهﺪار و ﻟﺒﻬﺎﱘ را از ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻴﻠﻪ ﺁﻣﻴﺰ‪ ،‬آﻪ ﻣﻲ‬
‫داﱎ روي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺴﻮي ﺻﺎﳊﺎن اﺳﺖ و ﺷﻨﻮاي ﻓﺮﻳﺎد اﻳﺸﺎن‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ ﺷﺮﻳﺮان را در ﲤﺎﻣﻲ ﻣﺪت ﻋﻤﺮﺷﺎن ﺑﻪ درد ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎز و در وﻗﺖ ﺳـﻼﻣﱵ‬
‫ﺗﺎراج آﻨﻨﺪﻩ اي ﺑﺮ اﻳﺸﺎن ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎ و در ﮔﻮﺷﺸﺎن ﺻﺪاي ﺗﺮﺳﻬﺎ را ﻣـﻨﻌﻜﺲ‬
‫ﺳﺎز و ﺁﻬﻧﺎ را در ﺗﺎرﻳﻜﻴﻬﺎ و ﻇﻠﻤﺎت رهـﺎ آـﻦ ﺗـﺎ ﺑـﺮاي ﻧـﺎن ﺑﮕﺮدﻧـﺪ و‬
‫ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ آﺠﺎﺳﺖ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ و ﺗﻨﮕﻲ و ذﻳﻖ را ﺑﺮ ﺁﻬﻧﺎ ﻣﺴﺘﻮﱄ ﺳـﺎز و ﺑـﺮ ﺁﻬﻧـﺎ‬
‫ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪﻩ اي ﻗﺮار دﻩ زﻳﺮا دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺿﺪ ﺧﺪا دراز ﻣـﻲ آﻨﻨـﺪ و ﺑـﺮ‬
‫ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻜﱪ ﻣﻲ ورزﻧﺪ ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺁﻬﻧﺎ ﺑﻔﺮﺳﺖ ﺗﺎ ﮔﺮدﻬﻧـﺎي ﺑﻠﻨﺪﺷـﺎن را‬
‫ﺑﺸﻜﻨﺪ و ﺁﻬﻧﺎ را از آﻤﺮ ﺑﺮ زاﻧﻮ و از زاﻧﻮ ﺑﺮ دﺳـﺖ و از دﺳـﺖ ﺑـﺮ ﺧـﺎك‬
‫ﻓﺮود ﺁورد و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺒﺎر در هﻮا ﺑﻠﻨﺪﺷﺎن آﻨﺪ و ﺑﺮ زﻣﻴﻨﺸﺎن آﻮﺑﺪ ﺗﺎ هﻼك‬
‫و ﳏﻮ ﮔﺮدﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺷﺮﻳﺮان و ﻇﺎﳌﲔ و ﻣﺴﺘﻜﱪان و ﻣﺘﻜـﱪان و دﴰﻨﺎﻧـﺖ را‬
‫آﻪ از ﭘﻴﻪ و ﻓﺮﲠﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻳﻮرﺁﻻت دﻧﻴـﻮي ﻣﻠـﺒﺲ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﻧﺎﺑﻮدﮔﺮدان و ﺷﻬﺮهﺎﻳﺸـﺎن را وﻳـﺮان و ﺧﺎﻧـﻪ هﺎﻳﺸـﺎن را ﻏـﲑ‬
‫ﻣﺴﻜﻮن ﺑﻔﺮﻣﺎ ﺗﺎ در ﺧﺮاﺑﻪ هﺎي ﻣﺴﺎآﻦ وﻳﺮان ﺧﻮد ﺣﺴﺮت ﲞﻮرﻧﺪ و ﺁﻬﻧﺎ را ﻏﲏ‬
‫ﻣﺴﺎز و دوﻟﺘﺸﺎن را ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻔﺮﻣﺎ و اﻣﻼآﺸﺎن را از ﺁﻬﻧﺎ واﭘﺲ ﺑﮕﲑ ﺗـﺎ در‬
‫ﺗﺎرﻳﻜﻬﺎي ﺧﻮدﺷﺎن رهﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺘﻬﺎي ﺳﺒﺰﺷﺎن ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﺧﺸـﻤﺖ ﺑﺴـﻮزد‬
‫زﻳﺮا آﻪ ﲨﺎﻋﺖ رﻳﺎآﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻲ آﺲ ﲟﺎﻧﻨﺪ و ﺧﻴﻤﻪ هﺎي رﺷﻮﻩ ﮔـﲑان در ﺁﺗـﺶ‬
‫ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﻮد و ﺳﻮزاﻧﻴﺪﻩ ﮔـﺮدد‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ ﺷـﺮﻳﺮان را رﺣـﻢ و‬
‫ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻔﺮﻣﺎ زﻳﺮا ﺑﻪ ﺷﻘﺎوت ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪﻩ و ﻣﻌﺼـﻴﺖ ﻣﻴﺰاﻳﻨـﺪ و ﺷـﻜﻢ اﻳﺸـﺎن‬
‫ﻓﺮﻳﺐ را ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﻲ آﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﺴﻮي ﺗﻮ ﺁﻣﺪﻩ ام و ﺧﻮد را ﭘـﻴﺶ روي ﺗـﻮ‬
‫ﺑﻪ ﺧﺎك اﻓﻜﻨﺪم و در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ را آﻮﺑﻴﺪم و از ﺗﻮ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﳕﻮدم و روي ﻣﻦ‬
‫از ﮔﺮﻳﺴﱳ ﺳﺮخ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻣﮋﮔـﺎﱎ ﺳـﺎﻳﻪ ﻣـﻮت ﻧﺸﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ و هـﻴﭻ ﺑـﻲ‬
‫اﻧﺼﺎﻓﻴﻲ در دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ و دﻋﺎي ﻣﻦ ﭘﺎك اﺳﺖ ﺑﻪ درﮔﺎهﺖ‪ ،‬اي زﻣﲔ ﺧﻮن ﻣﺮا‬
‫ﺑﭙﻮﺷﺎن و اي اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ‪ ،‬ﻣﺮا ﺁرام ﻣﮕﺬار‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ دوﺳﺘﺎﱎ اﺳﺘﻬﺰاﱘ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ‬
‫ﻟﻴﻜﻦ ﭼﺸﻢ ﺳﺮم و ﭼﺸﻢ ﻗﻠﺒﻢ ﻧﺰد ﺧﺪا اﺷﻚ ﻣﻲ رﻳﺰد و آﻴﺴﺖ آﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻦ دﺳـﺖ‬
‫دهﺪ و ﺿﺎﻣﻨﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎرﱘ ﳕﺎﻳﺪ ﺟﺰ ﺗﻮ اي ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎر و ﺧﺪاي ﻗـﺎدر ﻣﺘﻌـﺎل‬
‫ـﺘﺎن و‬
‫ـﺮا دوﺳـ‬
‫ـﺎ ﻣـ‬
‫ـﺮاﲪﲔ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـ‬
‫ـﻢ اﻟـ‬
‫ـﺎن و اي ارﺣـ‬
‫ـﺎﻧﱰﻳﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧـ‬
‫اي ﻣﻬﺮﺑـ‬
‫ﺁﺷﻨﺎﻳﺎﱎ ﻣﺜﻞ آﺮدﻩ اﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺴﻲ آﻪ ﺑﺮ روﻳﺶ ﺁب دهﺎن اﻧﺪازﻧﺪ ﺷﺪﻩ ام‬
‫ﭼﺸﻢ دﱂ و ﺟﺴﻤﻢ از ﻏﺼﻪ ﻧﺎﺗﻮان و ﺿﻌﻴﻒ و ﻣﺸﻮش ﺷـﺪﻩ اﺳـﺖ و ﲤـﺎﻣﻲ اﻋﻀـﺎﱘ‬
‫ﳘﺎﻧﻨﺪﺳﺎﻳﻪ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﮕﺬار آﻪ دﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﺑﻪ ﻏﲑ دراز ﮔﺮدد‬
‫و ﮔﺮدﱎ ﭘﻴﺶ ﻧﺎﻣﺮدان و ﺷﺮﻳﺮان ﺧﻢ ﮔﺮدد و آﻤﺮم ﭘﻴﺶ ﺳﺘﻤﻜﺎران و ﻇﺎﳌﺎن ﺗﺎ‬
‫ﮔﺮدد آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﺁوردﻩ ام اي ﲠﱰﻳﻦ ﭘﻨﺎﻩ دهﻨﺪﮔﺎن ‪.‬‬
‫ﺑﺎرﺧﺪاﻳﺎ وﻗﱵ آﺴﻲ را ﻳﺎري ﻣﻲ آﲏ آﻴﺴﺖ آـﻪ ﺑـﺮ او ﻏﺎﻟـﺐ ﺁﻳـﺪ و اﮔـﺮ‬ ‫‰‬

‫ﲞﻮاري واﮔﺬاري آﻴﺴﺖ آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﺁن ﭘﺲ او را ﻳﺎري آﻨﺪ ‪.‬‬


‫ﺑﺎرﺧﺪاوﻧﺪا ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮد آﻪ ﭼﻴﺰي را ﻣﻦ ﻧﺎﮔﻮار ﴰﺎرم وﱄ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﲑ‬ ‫‰‬

‫و ﺻﻼح ﻣﻦ در ﺁن ﺑﻮدﻩ و ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻮد آﻪ دوﺳﺘﺪار ﭼﻴﺰي ﺑﺎﺷﻢ وﱄ در واﻗﻊ‬


‫ﺷﺮ و ﻓﺴﺎد ﻣﻦ درﺁن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺎرﺧﺪاﻳﺎ ﺗﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﱀ اﻣﻮر ﺧﻠﻖ داﻧـﺎ و‬
‫ﺁﮔﺎﻩ آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺧﻮد‪ ،‬ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺧﻠﻖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ راهﻬﺎﻳﺸﺎن در آﺘﺎب‬
‫ﻣﻜﺘﻮﺑﺖ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﺮ ﺷﺮﻳﺮان ﻏﻀﺒﻨﺎك و ﺧﺸﻤﮕﲔ ﺑﺎش آﻪ ﺁﻬﻧﺎ ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﺁﺑﺴﱳ ﺷﺪﻩ و ﺑـﻪ‬
‫ﻇﻠﻢ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و دروغ را زاﺋﻴﺪﻩ اﻧﺪ و ﺣﻔـﺮﻩ اي ﻣـﻲ آﻨﻨـﺪ و ﺁن را‬
‫ﮔﻮد ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﭼﺎهﻲ آﻪ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﻴﺎﻓﻜﻦ و ﻇﻠﻢ ﺁﻬﻧﺎ را‬
‫ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮدان و ﺳﺘﻢ ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﺮ ﻓﺮﻗﺸﺎن ﻓﺮود ﺁور ﺑﺎراﳍﺎ ﺗـﻮ را‬
‫ﺑﻪ ﲤﺎﻣﻲ دل ﲪﺪ ﻣﻲ ﮔﻮﱘ و اﺳﻢ ﺗﻌـﺎﱄ و ﻧﻴﻜﻮﻳـﺖ را ﺗﺴـﺒﻴﺢ ﺧـﻮاهﻢ ﺧﻮاﻧـﺪ‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺗﻮ ﭼﻘﺪر ﳎﻴﺪ هﺴﱵ و ﻧﺎم ﺧﻮد را در ﲤﺎﻣﻲ زﻣﲔ و ﺁﲰﺎﻬﻧـﺎ ﭼـﻪ ﻧﻴﻜـﻮ‬
‫ﺑﻨﻴﺎن ﻬﻧﺎدﻩ اي‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﻼﻳﻖ و ﺁﻓﺮﻳﻨﺸﻬﺎﻳﺖ ﻧﮕﺎﻩ و ﺗﺎﻣـﻞ‬
‫ﻣﻲ آﻨﻢ ﺟﻼل و ﻋﻈﻤﺘﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﻲ اﻧﺪازد و ﭼﻪ زﻳﺒﺎ هـﺮ ﺁﻧﭽـﻪ آـﻪ در‬
‫ﺁﲰﺎن و زﻣﲔ و راهﻬﺎ و ﺁﲠﺎ ﺳﲑ ﻣﻲ آﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﻧﻈﻢ ﺁﻓﺮﻳﺪﻩ اي آﻪ ﳘﺎﻧـﺎ‬
‫ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ هﺴﱵ داور و ﻋﺎدل و ﻣﻨﺼﻮر و رﺣﻴﻢ و ﳎﻴﺪ و ﲪﻴﺪ و ﻋﻈﻴﻢ و ﻗﺎدر و‬
‫ﲰﻴﻊ و ﻋﻠﻴﻢ و ﺟﻠﻴﻞ و ﺳﻌﻴﺪ در ﺁﲰﺎﻬﻧﺎ و زﻣﲔ و ﺑﺮاﺳﱵ آﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﻴـﺎت اﺑـﺪي‬
‫از ﺁن ﺗﻮﺳﺖ و ﺷﺮﻳﻜﻲ ﻧﺪاري ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ ﺗﻮ ﻗﻠﻌﻪ اي ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮاي دوﺳـﺘﺪاران ﺳـﺘﻤﺪﻳﺪﻩ ات هﺴـﱵ و ﻗﻠﻌـﻪ اي‬
‫ﺑﻠﻨﺪ در زﻣﺎﻬﻧﺎي ﺗﻨﮕﻲ و ﻗﻠﻌﻪ اي ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮاي ﺁﻧـﺎﻧﻲ آـﻪ ﻧـﺎم ﺗـﻮ را ﻣـﻲ‬
‫ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮآﻞ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ آﻪ ﻣﻲ داﱎ ﺗﻮ ﻣﺘﻮآﻠﲔ ﺧﻮد را ﳔﻮاهﻲ راﻧـﺪ‬
‫و هﺮﮔﺰ ﺁﻬﻧﺎ را ﺗﺮك ﳔﻮاهﻲ آﺮد و اﻧﺘﻔﺎم ﺧﻮن ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﮔﺎن را ﺧﻮاهﻲ ﮔﺮﻓﺖ و‬
‫اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺧـﻮاهﻲ ﺁورد و ﻓﺮﻳـﺎد ﻣﺴـﺎآﲔ را ﻓﺮاﻣـﻮش ﳔـﻮاهﻲ آـﺮد‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ آﺴﺎﻧﻲ آﻪ ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش آﺮدﻩ اﻧﺪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺸﺎن آﻦ و اﻣﻴـﺪ ﺣﻠﻴﻤـﺎن‬
‫را ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ ﺿﺎﻳﻊ ﻣﮕﺮدان ﺑﺎراﳍﺎ از ﺗﻜـﱪ ﺷـﺮﻳﺮان‪ ،‬ﻣﺴـﻜﻴﻨﺎن و ﻓﻘـﲑان‬
‫ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﺘﻜﱪان را در ﺗﺎرهﺎﻳﻲ آﻪ ﺗﻨﻴﺪﻩ اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎرﺷـﺎن‬
‫از ﺷـﻬﻮت‬ ‫ﺳﺎز و ﻓﺮﻳﺐ و ﻣﻜﺮ ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮدان ﺑﺎراﳍﺎ ﺷـﺮﻳﺮان‬
‫ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻓﺨﺮ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ و ﺁﻧﭽﻪ را آﻪ ﻣﻲ رﺑﺎﻳﻨﺪ و ﺳﺘﻢ ﻣﻲ آﻨﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺧـﺪا‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ دهﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺎك و ﻣﻨﺰﻩ را اهﺎﻧﺖ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ و در ﻏﺮور ﺧﻮد ﻣﻲ‬
‫ﮔﻮﻳﻨﺪ هﺮﮔﺰ ﺁﺧﺮﺗﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﱵ ﻧﺒﺎﺷﺪ و دهﺎن ﺁﻬﻧﺎ از ﻟﻌﻨﺖ و ﻣﻜﺮ و‬
‫ﻇﻠﻢ ﭘﺮ اﺳﺖ زﻳﺮا زﺑﺎﻧﺸﺎن ﻣﺸﻘﺖ و ﮔﻨﺎﻩ اﺳﺖ در آﻤﻴﻨﻬﺎ ﻣـﻲ ﻧﺸـﻴﻨﻨﺪ و در‬
‫ﺟﺎﻳﻬﺎي ﳐﻔﻲ ﺑﻲ ﮔﻨﺎﻩ را ﻣﻲ آﺸﻨﺪ و ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﻣـﺎل ﻣﺴـﻜﻴﻨﺎن و ﻧـﺎﻣﻮس‬
‫اﺳﺖ و ﻓﻘﲑ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻘﺮش ﺑﻪ دام ﺧـﻮد ﮔﺮﻓﺘـﺎر ﻣـﻲ ﺳـﺎزﻧﺪ و‬ ‫ﳘﺴﺎﻳﮕﺎن‬
‫ﺑﺪﲞﺘﺎن را ﺑﻪ اﳓﺮاف ﻣﻲ آﺸﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎراﳍﺎ ﺷـﺮﻳﺮ‪ ،‬ﺗـﻮ را و دوﺳـﺘﺪاراﻧﺖ را‬
‫اهﺎﻧﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ اي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﻴـﺰاي ﺧﺪاوﻧـﺪ دﺳـﺘﺎن ﺧـﻮد را ﺑـﺮ اﻓـﺮاز و‬
‫دوﺳﺘﺎراﻧﺖ و ﺷﻜﺮﮔﺰاراﻧﺖ و ﺗﺴﻠﻴﻤﺎن درﮔﺎهﺖ را ﻓﺮاﻣـﻮش ﻣﻜـﻦ و اهﺎﻧـﺖ و‬
‫ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺷﺮﻳﺮان را ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﮔﺮدان و ﺁﻬﻧﺎ را ﻣﻌﺬب و ﳘﭽﻮ ﺳﻨﮓ ﺁرد ﺷـﺪﻩ‬
‫ﳏﻮ و هﻼك ﮔﺮدان اي ﺧﺪاوﻧﺪي آﻪ ﻋـﺎدل هﺴـﱵ و ﻋـﺪاﻟﺖ را دوﺳـﺖ ﻣـﻲ داري‬
‫ﺑﺮﺧﻴﺰ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎرﺧﺪاوﻧﺪا ﺗﺮا ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اوﻟﲔ ﺷﻜﺮ ﺁدم ﻣﻲ ﺳﺘﺎﱘ ﺷﻜﺮي ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ و ﺑـﻲ رﻳـﺎ‬
‫ﳘﺎن ﺷﻜﺮي آﻪ وﻗﱵ آﻪ ﺑﺮ ﺁدم ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﺖ روح دﻣﻴﺪي و ﺁدم ﺑﻠﻨـﺪ‬
‫ﺷﺪ و ﻧﺸﺴﺖ و ﻋﻄﺴﻪ آﺮد و ﻧﺎ ﺧﻮد ﺁﮔﺎﻩ ﮔﻔﺖ ﺳـﭙﺎس ﺧـﺪاﻳﺮا آـﻪ ﭘﺮوردﮔـﺎر‬
‫ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎراﳍﺎ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﻮدي اي ﺁدم ﺧﺪاﻳﺖ ﺗﻮ را ﺑﻴﺎﻣﺮزد ﭘﺲ ﺷﻜﺮ و‬
‫و زﻣﲔ و درﻳﺎهﺎ و ﻣﻮﺟﻮداﺗﺶ‪.‬‬ ‫ﺳﭙﺎس و ﲪﺪ ﺑﺮ ﺧﺪاي رﲪﺎن ﺧﺎﻟﻖ ﺁﲰﺎﻬﻧﺎ‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ ﳘﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دروغ ﻣـﻲ ﮔﻮﻳﻨـﺪ و ﻗﺴـﻢ ﻧـﺎروا ﻣـﻲ ﺧﻮرﻧـﺪ و ﺑـﺎ‬
‫ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﻲ و ﺗﻜﱪ و ﻧﻔﺎق ﺳﺨﻦ ﻣﻲ راﻧﻨـﺪ ﺑﺎراﳍـﺎ ﳘـﻪ ﻟﺒـﻬﺎي ﭼﺎﭘﻠﻮﺳـﺎن را‬
‫ﻣﻨﻘﻄﻊ ﺳﺎز و هﺮ زﺑﺎﻧﻲ را آﻪ ﺑـﻪ ﺗﻜـﱪ و ﻧﻔـﺎق و دروغ و ﻗﺴـﻢ ﻧـﺎروا و‬
‫ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻴﭽﺮﺧﺪ و ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ را ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﳏﻤﻮر آـﻦ ﺑﺎراﳍـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ‬
‫ﻏﺎرت ﻧﻮاﻣﻴﺲ و اﻣﻮال ﻧﻴﻜﻮآﺎران و دوﺳﺘﺪاراﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏـﺎرت ﻣﺴـﻜﻴﻨﺎن و‬
‫ﻧﺎﻟﻪ ﻓﻘﲑان ﺑﺮﺧﻴـﺰ و ﻋـﺬاب اﳍـﻲ ﺧـﻮد را ﺑـﺮ ﻇـﺎﳌﲔ ﻣﺴـﺘﻮﱄ ﺳـﺎز و ﺑـﻪ‬
‫دوﺳﺘﺪاراﻧﺖ و ﻳﺎدآﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﻧﻈﺮي ﻓﺮﻣﺎ و دﻋﺎهﺎﻳﺸﺎن را ﻣﺴـﺘﺠﺎب ﮔـﺮدان و‬
‫ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن را روﺷﻦ آﻦ‪ ،‬آﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﻮت ﲞﺴﺒﻨﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻋﺪل اﳍـﻲ‬
‫را ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ آﻪ ﳘﻪ ﻣﺎ ﺷﻜﺮﮔﺰاراﻧﺖ ﺑﻪ رﲪﺖ ﺗﻮ ﺗﻮآﻞ ﳕﻮدﻩ اﱘ و ﺑﻪ درﮔﺎﻩ ﺗﻮ‬
‫ﺻﻒ آﺸﻴﺪﻩ اﱘ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺑﺮﺁوردﻩ ﺷﺪن ﺣﺎﺟﺎت و ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪﻳﻬﺎﳝﺎن در ﺧﺎﻧـﻪ‬
‫ﺗﻮ را ﻣﻲ آﻮﺑﻴﻢ ﭘﺲ هﺮﮔﺰ ﺧﺠﻞ ﻧﺸﻮﱘ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﺮا ﳏﺎﻓﻈـﺖ ﻓﺮﻣـﺎ‬
‫زﻳﺮا ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮآﻞ ﻣﻲ دارم و ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻴﺎت و ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ را ﻓﻘﻂ از ﺗﻮ ﻣـﻲ ﺟـﻮﱘ‬
‫ﻣﺮا ﺑﻴﺎﻣﻮز و راهﻨﻤﺎ ﺑﺎش آﻪ ﺑﺘﻮاﱎ ﺧﻮﺷﻨﻮدت ﺳﺎزم‪ ،‬اي ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﮔﺴﱰ‬
‫ﺻﺪاﱘ را ﺑﺸﻨﻮ و ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺎدم ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎ و دﻋﺎي ﻣﺮا آﻪ از ﻟﺐ و ﻗﻠـﺒﻢ ﺑـﻲ‬
‫رﻳﺎ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﮔﻮش ﺑﮕﲑ آﻪ ﺑﻪ راﺳﱵ ﺷﻨﻮدﻩ داد ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻲ و ﻃﺒﻴﺐ دﻟﺸﻜﺴﺘﮕﺎﻧﻲ‬
‫و ﲤﻨﺎ دارم آﻪ اﺣﺴﺎﻧﻲ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺗـﺎ ﺁواز ﲪـﺪ و ﻋﺠﺎﻳـﺐ ﺗـﻮ را ﺑﺒﻴـﻨﻢ و‬
‫ﺑﺸﻨﻮم و اﺧﺒﺎر ﳕﺎﱘ ﺑﺎراﳍﺎ ﭼﺸﻤﺎﱎ ﳘﻴﺸﻪ ﺑﺴﻮي ﺗﻮﺳﺖ ﺗﻮﻳﻲ آﻪ ﭘﺎهـﺎﱘ را از‬
‫داﻣﻬﺎ ﻣﻲ رهﺎﻧﻲ و از ﻣﺸﻘﺎت و ﺳﺨﺘﻴﻬﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﲑون ﻣﻲ ﺁوري و ﺧـﺎن‬
‫رﲪﺘﺖ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻲ ﮔﺴﱰاﻧﻲ و ﺧﻄﺎهﺎ و ﻋﺼﻴﺎﱎ را ﺑﺎ ﻧﻴﻜﻮﻳﻴﺖ ﻣﻲ ﲞﺸـﻲ‪ ،‬آـﻪ‬
‫ﺗﻮ ﻧﻮر ﻣﻦ و ﳒﺎت ﻣﻦ هﺴﱵ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﺮا در ﻏﻀﺐ ﺧﻮد ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻣﻨﻤﺎ و در ﺧﺸﻢ ﺧﻮﻳﺶ ﺗـﺎدﻳﺒﻢ ﻣﻔﺮﻣـﺎ‪ ،‬در‬ ‫‰‬

‫ﺟﺴﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻏﻀﺐ ﺗﻮ ﺻﺤﱵ ﻧﻴﺴﺖ و در اﺳﺘﺨﻮاﻬﻧﺎﱘ ﺑﻪ ﺳـﺒﺐ ﺧﻄﺎهـﺎﱘ ﺳـﻼﻣﱵ‬


‫ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﮔﻨﺎهﺎﱎ از ﺳﺮم ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﺎر ﮔﺮان از ﻃـﺎﻗﺘﻢ ﺳـﻨﮕﲔ ﺗـﺮ‬
‫ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﻨﺎهﺎﱎ روح و ﺟﺴﻤﻢ ﻣﺮا ﲢﻤﻞ ﳕﻲ آﻨﻨﺪ و ﺟﺮاﺣﺎﰎ ﻣـﺘﻌﻔﻦ‬
‫و ﻣﻘﺮوح ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺮ ﲪﺎﻗﺘﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﭘﻴﭽﻢ و ﺑﻲ ﻬﻧﺎﻳﺖ ﻣﻨﺤﲏ ﺷﺪﻩ ام‬
‫و در ﲤﺎﻣﻲ روز ﻣﺎﰎ آﻨﺎن ﺗﺮدد ﻣﻲ آﻨﻢ و آﻤﺮم از ﺳﻮزش ﭘﺮ ﺷﺪﻩ اﺳـﺖ و در‬
‫ﺟﺴﺪم ﺻﺤﱵ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻲ ﻬﻧﺎﻳﺖ آﻮﻓﺘﻪ و درﻣﺎﻧﺪﻩ ﺷـﺪﻩ ام و از ﻓﻐـﺎن دل ﺧـﻮد‬
‫ﻧﻌﺮﻩ ﻣﻲ زﱎ اي ﺧﺪاوﻧﺪي آﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﲞﺸﻨﺪﻩ اي و ﲤﺎﻣﻲ ﺁرزوي ﻣـﻦ در ﻣـﺪ‬
‫ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ اﺳﺮار ﺧﻼﻳﻖ و راز دل ﺁﻬﻧﺎ ﺁﮔﺎهﻲ و ﻧﺎﻟﻪ هﺎي ﻣـﻦ از ﺗـﻮ‬
‫ﳐﻔﻲ ﳕﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻗﻠﺒﻢ از ﻏﺼﻪ ﻣﻲ ﻃﭙﺪ و از ﺧﺠﺎﻟﺖ در اﻧﻈﺎر ﻇـﺎهﺮ ﳕـﻲ ﺷـﻮم‬
‫ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺷﺮﻣﻢ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ و ﻧﻮر ﭼﺸﻤﺎﱎ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دوﺳﺘﺎن و آﻴﺸﺎﱎ از ﺑﻼي ﻣـﻦ‬
‫ﺑﺮ آﻨﺎر ﻣﻲ اﻳﺴﺘﻨﺪ و از دور ﻧﻈﺎرﻩ ﮔﺮﻧﺪ و ﺗﺴﻠﻲ ﮔﺮي ﺑﺮاﱘ ﻧﻴﺴﺖ و ﺁﻧﺎﻧﻲ‬
‫آﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎﱎ را دارﻧﺪ دام ﻣﻲ ﮔﺴﱰﻧﺪ و ﺑﺪاﻧﺪﻳﺸـﺎﱎ ﲥﻤـﺖ ﻧـﺎروا و ﺳـﺨﻨﺎن‬
‫ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﲤﺎﻣﻲ روز ﺑﻪ ﺣﻴﻠﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و ﻣﻦ ﻣﺜﻞ آﺴﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻩ‬
‫اﺳﺖ و ﺣﺠﱵ در زﺑﺎﻧﺶ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎراﳍﺎ ﺗﻮ را اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ آﺸﻢ‬ ‫ام آﻪ آﺮ و آﻮر‬
‫ﺗﻮ اي ﺧﺪاي ﻏﺮﻳﺐ و ﻣﺴﻜﲔ ﻧﻮاز و ﺗﻮ اي ﺧﺪاي ﺧﻮب و ﻣﻬﺮﺑﺎﱎ ﺑﺎراﳍـﺎ وﻗـﱵ‬
‫آﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻴﺰم ﭼﻮن ﭘﺎﱘ ﺑﻠﻐﺰد دﻳﮕﺮان ﻣﺮا اﺳﺘﻬﺰاء و ﺑﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﱪ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ‬
‫و درد ﻣﻦ ﳘﻴﺸﻪ ﭘﻴﺶ روﱘ اﺳﺖ زﻳﺮا ﮔﻨﺎهـﺎن ﺧـﻮد را ﺑﻴـﺎد ﻣـﻲ ﺁورم و از‬
‫ﺧﻄﺎي ﺧﻮد ﻏﻤﮕﲔ و ﭘﺸﻴﻤﺎﱎ و دﴰﻨﺎﱎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﻢ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ و ﺑﻲ ﺳـﺒﺐ ﺑـﺮ ﻣـﻦ‬
‫ﺑﻐﺾ ﻣﻲ ﳕﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺪي و ﻋﺪاوت ﻣﻲ ورزﻧﺪ اي ﺧﺪاوﻧﺪ ﲞﺸـﻨﺪﻩ ﻣﻬﺮﺑـﺎن‬
‫اي آﺮﱘ آﺮﳝﺎن و اي رﺣﻢ آﻨﻨﺪﻩ رﺣﻢ آﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ام را ﺑﭙﺬﻳﺮ و ﺗﻮﺑﻪ‬
‫ام را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺮا در زﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ رﲪﺖ و ﲞﺸﻨﺪﮔﻴﺖ ﺟﺎي ﺑﺪﻩ و ﻣﺮا ﺗـﺮك‬
‫ﻣﻨﻤﺎ آﻪ ﺑﺴﻴﺎر از ﮔﻨﺎهﺎﻧﻲ آﻪ آﺮدﻩ ام ﻧـﺎدم و ﭘﺸـﻴﻤﺎن و ﺧﺠـﻞ هﺴـﺘﻢ و‬
‫اﻣﻴﺪم ﺑﻪ ﲞﺸﺶ و رﲪﺖ ﺗﻮﺳﺖ اي ﺧﺪاﻳﻲ آـﻪ از ﮔﻨﺎهـﺎن ﺗـﻮاﺑﲔ ﻣـﻲ ﮔـﺬري و‬
‫درهﺎي رﲪﺘﺖ را ﺑﻪ روي ﺁﻧﺎن ﻣﻲ ﮔﺸﺎﻳﻲ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ راﻩ دﴰﻨﺎﱎ ﺑﻪ ﺧﺎرهﺎ ﺑﺒﻨﺪ و ﮔﺮداﮔﺮد ﺁﻬﻧﺎ دﻳﻮاري ﺑﻨـﺎ ﺳـﺎز ﺗـﺎ‬ ‫‰‬

‫راﻩ ﺧﻮد را ﻧﻴﺎﺑﻨﺪ زﻳﺮا ﺁﻬﻧﺎ در ﺑﺴﱰهﺎي ﺧﻮد ﻇﻠـﻢ را ﺗـﺪﺑﲑ ﻣـﻲ آﻨﻨـﺪ و‬
‫ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺮارت ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در روﺷﻨﺎﻳﻲ ﺻﺒﺢ ﺁﻧﺮا ﲜﺎي ﻣﻲ ﺁورﻧﺪ و ﺑﺮ زﻣﻴﻨﻬﺎ‬
‫و ﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﻣﺮدان و ﻧﺎﻣﻮﺳﻬﺎ و اﻣﻮال و ﻣﲑاث ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و ﺿـﻌﻔﺎ ﻇﻠـﻢ و‬
‫ﺳﺘﻢ و ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ دﴰﻨﺎﱎ دهﺎن ﻓﺮﻳﺐ را ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺸﻮدﻩ اﻧﺪ و ﺑﻪ زﺑـﺎن دروغ ﺑـﺮ ﻣـﻦ‬ ‫‰‬

‫ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن آﻴﻨﻪ و ﲞﻞ و ﺣﺴﺪ ﻣﺮا اﺣﺎﻃﻪ آﺮدﻩ اﻧﺪ و اﻟﻔﺎظ‬
‫زﺷﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪ و ﺑﻲ ﺳﺒﺐ اذﻳﺖ و ﺁزارم ﻣﻲ رﺳـﺎﻧﻨﺪ و ﺑـﻪ ﻋـﻮض‬
‫ﮔﺬﺷﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ ﳐﺎﻟﻔﺖ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ و اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ اﻳﺸﺎن دﻋﺎ ﻣﻲ ﳕـﺎﱘ و ﺑـﻪ ﻋـﻮض‬
‫ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪي آﺮدﻩ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻮض ﳏﺒﺖ ﻋﺪاوت ﳕﻮدﻩ اﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﻬﺮت‬
‫را از ﻣﻦ درﻳﻎ ﻣﺪار آﻪ ﳏﺘﺎج ﳏﺒﺖ ﺗﻮام‪ ،‬دﱂ ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﻗﻠﺒﻢ ﺑـﻪ درد ﺁﻣـﺪﻩ‬
‫اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺮا از اﻳﺸﺎن ﺑﮕﲑ آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺎدل ﻳﻜﺘﺎ واﮔﺬار ﳕﻮدﻩ ام‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ‬
‫آﺎري آﻦ آﻪ اﻳﺸﺎن در هﺮ ﳏﻜﻤﻪ اي ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﺧﻄﺎ آﺎر ﺑﲑون روﻧﺪ و دﻋﺎي ﺁﻬﻧﺎ‬
‫ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺷﻮد اﻳﺎم ﻋﻤﺮﺷﺎن را از ﺁﻬﻧﺎ ﺑﻜﺎﻩ و ﻣﻨﺼﺐ ﺁﻬﻧـﺎ را دﻳﮕـﺮي‬
‫ﻇﺒﺖ ﳕﺎﻳﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺁﻬﻧﺎ را ﻳﺘﻴﻢ ﺑﮕﺮدان و زوﺟـﻪ ﺁﻬﻧـﺎ را ﺑﻴـﻮﻩ و اوﻻد‬
‫ﺁﻬﻧﺎ را ﺁوارﻩ ﳕﺎ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﮔﺪاﻳﻲ آﻨﻨﺪ و از ﺧﺮاﺑـﻪ هـﺎ و ﳒﺎﺳـﺎت ﻗـﻮت و‬
‫روزي ﲜﻮﻳﻨﺪ و ﻃﻠﺒﻜﺎران ﲤﺎﻣﻲ ﻣﺎﳝﻠﻜﺸﺎن را ﻇﺒﺖ ﳕﺎﻳﻨـﺪ و ﺑﻴﮕﺎﻧﮕـﺎن ﳏﻨـﺖ‬
‫ﺁﻬﻧﺎ را ﺗﺎراج آﻨﻨﺪ و آﺴﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ آﻪ ﺑﺮ ﺁﻬﻧﺎ رﲪﺖ آﻨﺪ و ﺑـﺮ ﻳﺘﻴﻤـﺎن ﺁﻬﻧـﺎ‬
‫اﺣﺪي راﻓﺖ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬ذرﻳﺖ ﺁﻬﻧﺎ را ﻣﻨﻘﻄﻊ ﮔﺮدان ﺗﺎ ﻧـﺎم اﻳﺸـﺎن ﳏـﻮ ﮔـﺮدد‬
‫ﻋﺼﻴﺎن ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﻧـﺰد ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻳـﺎد ﺁوردﻩ ﺷـﻮد و ﮔﻨـﺎﻩ ﻣﺎدراﻧﺸـﺎن‬
‫ﺁﻣﺮزﻳﺪﻩ ﻧﮕﺮدد و ﺁﻬﻧﺎ در ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺋﻤﺎ ﲟﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺸـﺎﻧﻪ هﺎﻳﺸـﺎن‬
‫از زﻣﲔ ﳏﻮ ﺷﻮد زﻳﺮا رﲪﺖ ﳕﻮدن را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧﻴﺎوردﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ ﻓﻘﲑ و ﻣﺴـﻜﲔ‬
‫و ﺑﺮ ﳏﺘﺎج و ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﺑﺮ دﻟﺸﻜﺴﺘﻪ و ﻳﺘﻴﻢ و ﺑﺮ ﻏﺮﻳﺐ و ﺑﻲ آﺲ و ﺑﻲ ﭘﻨﺎﻩ‬
‫و ﺑﻲ ﻳﺎور و ﻣﻴﻬﻤﺎن‪ ،‬ﺟﻔﺎ و ﻇﻠﻢ و ﺳـﺘﻢ و ﺷـﺮارت آـﺮدﻩ اﻧـﺪ و ﭼﺸـﻤﻬﺎي‬
‫ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا را اﺷﻚ ﺁﻟﻮد و ﮔﻠﻮﻳﺸﺎن را ﺑﻐﺾ ﺁﻟﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﻮن آﻪ ﻟﻌﻨﺖ‬
‫را دوﺳﺖ ﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﭘﺲ ﻟﻌﻨﺖ و ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺁﻬﻧﺎ ﺑﺮﺳﺪ و ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺑﺮآـﺖ را ﳕـﻲ‬
‫ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از ﺁﻬﻧﺎ دور ﺷﻮد و ﻟﻌﻨﺖ و ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺳـﺘﻤﺪﻳﺪﮔﺎن را ﻣﺜـﻞ ﻟﺒﺎﺳـﻲ در‬
‫ﺑﺮﮔﲑﻧﺪ ﺗﺎ اﺣﺸﺎﻳﺸﺎن ﻓﺎﺳﺪ ﺷﻮد و اﺳﺘﺨﻮاﻬﻧﺎﻳﺸﺎن ﺧﺮد ﮔﺮدد اﻳﻦ اﺳـﺖ اﺟـﺮت‬
‫آﺴﺎﻧﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاي ﺧﻮد و ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻲ ﭘﻨﺎﻩ او ﺑﻪ ﺟﻔﺎ و ﻇﻠﻢ و ﺳـﺘﻢ رﻓﺘـﺎر‬
‫ﻣﻲ آﻨﻨﺪ آﻪ ﺑﺮاﺳﱵ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﻜﲔ را از ﺧﺎك ﺑﺮﻣﻴﺪارد و ﻏﲏ ﻣﻲ ﺳﺎزد و ﻓﻘﲑ‬
‫را از ﻣﺰﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻧﻴﻜﻮ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ و ﺣﻖ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن را ﻣﻲ ﺳﺘﺎﻧﺪ و ﺳﺎﻳﻪ‬
‫اش را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎآﺮﻳﻨﺶ ﻣﻲ اﻓﺮازد‪.‬‬
‫ﺑﺎر ﺧﺪاوﻧﺪا اي ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﺠﻲ ﻋﺎﱂ‪ ،‬اي ﻋﺎدل و ﻣﻬﺮﺑﺎن اي رﺣﻴﻢ و رﺋـﻮف و‬ ‫‰‬

‫روزي دهﻨﺪﻩ دوﺳﺘﺪاراﻧﺖ‪ ،‬ﲞﺎﻃﺮ اﺳﻢ اﻋﻈﻢ ﺧﻮد و اﺳﺎﻣﻲ ﭘﺮ ﺑﺮآﺘـﺖ و ﺣﻴـﺎت‬
‫اﺑﺪﻳﺖ ﻣﺮا از ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و درد ﺧﻼﺻﻲ ﲞﺶ زﻳﺮا آﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﲑ و ﺑﻲ آـﺲ و ﺑـﻲ‬
‫ﭘﻨﺎﻩ و ﻣﺴﻜﻴﻨﻢ و ﻳﺎري آﻨﻨﺪﻩ اي ﻧﺪارم‪ ،‬دﱂ در اﻧﺪروﱎ ﳎﺮوح اﺳـﺖ و ﻣﺜـﻞ‬
‫ﺳﺎﻳﻪ اي آﻪ در زوال ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺘﻪ ام و ﻣﺜﻞ ﻣﻠﺨﻲ راﻧﺪﻩ ﺷـﺪﻩ ام‪ ،‬زاﻧﻮهـﺎﱘ‬
‫از ﻓﺮط ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﱵ ﻣﻲ ﻟﺮزد و ﮔﻮﺷﺘﻢ از ﻓﺮﲠﻲ آﺎهﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷـﻮد و ﻣـﻦ ﻧـﺰد‬
‫ﳘﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﱎ و ﻧﺰد اﻗﻮام و ﺧﻮﻳﺸـﺎﱎ ﺧـﻮار ﮔﺮدﻳـﺪﻩ ام و ﻧـﺰد اﻳﺸـﺎن‬
‫ﻣﻜﺮوﻩ ﺷﺪﻩ ام‪ ،‬ﭼﻮن ﻣﺮا ﻣﻴﺒﻴﻨﻨﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻒ ﻣﻲ ﺟﻨﺒﺎﻧﻨـﺪ و ﻣـﺮا‬
‫ﻣﺜﺎل ﺧﻮﻳﺶ و دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن آﺮدﻩ اﻧﺪ و هﺮ روز ﲢﻘﲑ ﻣـﻲ ﺷـﻮم‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ ﻣـﺮا‬
‫اﻋﺎﻧﺖ ﻓﺮﻣﺎ و ﺑﻪ ﺣﺴﺐ رﲪﺖ ﺧﻮد ﻣﺮا ﳒﺎت و رهﺎﻳﻲ ﲞﺶ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ آـﻪ ﳘﻴﺸـﻪ‬
‫ﺧﺪا هﺴﺖ و در ﳘﻪ وﻗﺖ ﺣﺎﻣﻲ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﲔ و درﻣﺎﻧـﺪﮔﺎن ﺗﻨـﻬﺎ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻳﻜﺘـﺎي‬
‫ﲞﺸﻨﺪﻩ و ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ‪ ،‬ﺧﺪاوﻧﺪا دﴰﻨﺎﱎ ﻣﺮا ﻟﻌﻨﺖ و ﻧﻔﺮﻳﻦ و ﻧﺎﺳـﺰا ﮔﻮﻳﻨـﺪ‬
‫اﻣﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮآﺖ دﻩ و اﻟﻔﺎظ و اوراد ﺁﻬﻧـﺎ را ﺑـﻪ ﺧﻮدﺷـﺎن ﺑﺮﮔـﺮدان‪،‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺟﻔﺎ و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ آﻨﻨﺪﮔﺎﱎ را رﺳﻮا و ﺧﺠﻞ و ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺳﺎز ﺗﺎ ﻟﺒـﺎس‬
‫رﺳﻮاﻳﻲ و ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و دﻟﲑي و ﻗﻮت و ﻧﲑو را از ﺁﻬﻧﺎ ﺑﮕﲑ آـﻪ‬
‫از اﻓﺘﺎدن ﺑﺮﮔﻲ ﺧﺸﻚ ﺑﺮ زﻣﲔ هﺮاﺳﺎن ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺷﻜﺮ و ﲪـﺪ ﺗـﻮ را ﻣـﻲ‬
‫ﮔﻮﱘ و در راﻩ ﺗﻮ ﳎﺎهﺪﻩ ﻣﻲ آﻨﻢ و در راﻩ رﺿﺎ و ﺧﺸﻨﻮدي ﺗﻮ ﻗﺪم ﺑﺮﻣﻴﺪارم‬
‫و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮآﻞ آﺮدﻩ ام‪ ،‬اي ﭘﻨﺎﻩ ﺑﻲ ﭘﻨﺎهﺎن ﻣـﺮا ﺑﺮآـﺖ و وﺳـﻌﺖ و رزق و‬
‫روزي ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﺗﺎ از ﺳﺮ ﻟﻄﻒ و ﲞﺸﻮدﮔﻴﺖ ﺑﺮ ﻧﻴﻜﻮآﺎران و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ آـﻪ از‬
‫ﺗﻮ ﭘﲑوي ﻣﻲ آﻨﻨﺪ آﻤﻚ و دﺳﺘﮕﲑي ﳕﺎﱘ و ﻋﻨﺎﻳﱵ ﻓﺮﻣﺎ آـﻪ اﻣـﻮاﱂ را در راﻩ‬
‫رﺿﺎي ﺗﻮ و رﺿﺎي ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺻﺮف آﻨﻢ ﺗﺎ از ﻧﻴﻜﻮآﺎران ﺷﺪﻩ و در ﺳﺎﻳﻪ ﲠﺸـﺘﺖ‬
‫ﺑﻪ ﺁراﻣﺶ اﺑﺪي دﺳﺖ ﻳﺎﰈ و ﺑﺎ دوﺳﺘﺪاران و ﻣﻘﺮﺑﻴﻨﺖ ﳘﻨﺸﲔ ﮔﺮدم آﻪ ﺑﺮاﺳـﱵ‬
‫ﻃﺒﻘﻪ راﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎرك ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ ام ﺗﻮﺟﻪ آﻦ زﻳﺮا آـﻪ ﺑﺴـﻴﺎر ذﻟﻴـﻞ و ﺧـﻮار ﮔﺸـﺘﻪ ام‪،‬‬ ‫‰‬

‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺁواز ﻣﻦ ﺗﻀﺮع اﺳﺖ ﺑﻪ درﮔﺎهﺖ و ﮔﺮﻳﻪ ام ﺳﻮز دل اﺳﺖ ﺑﻪ درﮔﺎهـﺖ‪،‬‬


‫و ﲪﺪ ﻣﻦ ﺳﺘﺎﻳﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ درﮔﺎهﺖ و ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﲤﻨﺎ و ﺧﻮاهﺶ اﺳﺖ ﺑـﻪ درﮔﺎهـﺖ‪،‬‬
‫ﺑﺎر ﺧﺪاﻳﺎ در ﺗﻨﮕﻲ اﻳﺎم ﺗﻮ را ﺧﻮاﻧﺪﻩ ام و در وﺳﻌﺖ اﻳﺎم ﺗﻮ را ﺧﻮاﻧﺪﻩ‬
‫ام ﻣﺮا اﺟﺎﺑﺖ ﻓﺮﻣﺎ و در ﺟﺎي وﺳﻴﻊ و در ﺟﺎي ﺗﻨﮓ ﻳﺎدم آﻦ و ﻧﻈـﺮ ﺑـﻴﻔﻜﻦ‬
‫ﺑﻪ ﻧﺪا دهﻨﺪﻩ ات و ﺑﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺣﻘﲑ ﺧﻮد ﻋﻨﺎﻳﱵ ﻓﺮﻣﺎ و دﻋﺎهﺎﱘ را اﺟﺎﺑﺖ آـﻦ‬
‫آﻪ ﺳﺨﺖ ﳏﺘﺎج ﺗﻮﺟﻬﺖ هﺴﺘﻢ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺗﺎ وﻗﱵ آﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﲏ ﭘﺲ ﳔﻮاهﻢ ﺗﺮﺳﻴﺪ و‬
‫ﺗﺎ و ﻗﺘﻴﻜﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﲏ ﺁرزوهﺎﱘ را ﺧﻮاهﻢ دﻳﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻘﻢ آـﻪ ﻣـﺮا از ﮔـﻞ‬
‫ﺳﺮﺷﺖ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺮم و ﺗﻮآﻞ ﻣﻲ ﺟﻮﱘ و ﻓﻘﻂ از ﻳﻜﺘﺎي ﻗﺎدر و داﻧﺎ و ﺣﻜﻴﻢ و‬
‫ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد ﻣﺪد ﻣﻲ ﺟﻮﱘ‪ ،‬ﺑﺎرﺧﺪاﻳﺎ ﻧﻨﮓ و رﺳﻮاﻳﻲ را از ﻣﻦ ﺑﮕﺮدان زﻳﺮا آﻪ‬
‫ﺷﻬﺎدت دادﻩ ام ﺑﻪ ﻳﮕﺎﻧﮕﻲ و ﺑﻲ ﺷﺮﻳﻚ ﺑﻮدﻧﺖ و ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﳕﻮدﻩ ام‬
‫آﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮﻳﻦ هﺴﱵ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﻗﻮل ﭘﺲ ﺷـﻬﺎدت ﻣـﺮا در روزي آـﻪ ﺑـﺮاي‬
‫زﻧﺪﮔﻲ اﺑﺪي ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﮔﺮدم ﺑﻴﺎدﺁر و در ﺁن روز ﺳﺨﺖ و ﺑﺰرگ ﻳﺎدم آﻦ آﻪ‬
‫در ﺁن روز ﳏﺘﺎج ﺗﺮﻳﻨﻢ ﺑﻪ درﮔﺎهﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﻴﺪاﱎ هﺮ آﻪ ﺗﻮ را ﲞﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ ﻟﺒﻴﻚ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻲ و ﺑﺮ هﺮ آـﻪ‬ ‫‰‬

‫ﺗﻮ را ﺁواز دهﺪ و درود ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺳﻼم و درود ﻣﻲ ﻓﺮﺳﱵ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﭘﺲ اﻳﻨﻚ ﻣﻨﻢ‬
‫آﻪ ﺑﻪ درﮔﺎهﺖ ﳘﭽﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداري ﺧﻮار ﺑـﺎ ﺷـﺮﻣﻨﺪﮔﻲ اﻳﺴـﺘﺎدﻩ ام‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ‬
‫ﻣﻴﺪاﱎ آﻪ ﮔﻨﺎهﻜﺎرم زﻳﺮا ﺑﻪ ﲤﺎﻣﻲ دﺳﺘﻮراﺗﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻢ ﲞـﻮﺑﻲ ﺟﺎﻣـﻪ ﻋﻤـﻞ‬
‫ﺑﭙﻮﺷﺎﱎ‪ ،‬ﺁﻳﺎ اﻋﱰاﻓﻢ ﻧﺰد ﺗﻮ از ﻋـﺬاﰈ ﻣـﻲ آﺎهـﺪ و ﺁﻳـﺎ ﲞـﺎﻃﺮ اﻋﻤـﺎل و‬
‫ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ هﺎﻳﻲ آﻪ از ﺟﻮاﻧﻲ ﺗﺎ آﻨﻮن آﺮدﻩ ام در ﺑﺎرﮔﺎهـﺖ را ﺑـﺮوﱘ ﻣـﻲ‬
‫ﺑﻨﺪي و ﻣﺮا از رﲪﺖ ﺧﻮد ﺑﻲ ﻧﺼﻴﺐ ﻣﻴﮕﺬاري؟ ﺑﺎراﳍﺎ ﺗﻮ ﺧﻮد ﮔﻔﱵ ﺗﻮﺑﻪ آﻨﻴﺪ‬
‫و اﮔﺮ ﮔﻨﺎﻩ آﺮدﻳﺪ ﺑﺎز هﻢ ﺗﻮﺑﻪ آﻨﻴﺪ‪ ،‬ﺣﺎل آﻪ ﺑﺎ ﭘﺸـﻴﻤﺎﻧﻲ و ﻧـﺪاﻣﺖ ﺑـﻪ‬
‫درﮔﺎهﺖ ﺁﻣﺪﻩ ام ﺁﻳﺎ روي ﺧﻮد را از ﻣﻦ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮداﻧﻲ؟ و رﲪﺖ و ﻟﻄﻔـﺖ را‬
‫از ﻣﻦ درﻳﻎ ﻣﻴﺪاري؟ ﺑﺎراﳍﺎ ﺁﻳﺎ ﺑﻨﺪﻩ ﺧـﻮار و ﻣﺼـﻴﺒﺖ زدﻩ و دﻟﺸﻜﺴـﺘﻪ و‬
‫آﺴﻲ آﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﳕﻮدﻩ و ﺗﻮﺑـﻪ را ﺑـﺮاي ﺗـﻮ ﺧـﺎﻟﺺ آـﺮدﻩ از‬
‫درﮔﺎهﺖ ﻣﲑاﻧﻲ؟ ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﺎ دﱄ دردﻣﻨﺪ و ﺑﺎ ﺻﺪاﻳﻲ ﺑﻐﺾ ﺁﻟـﻮد و ﺑـﺎ ﭼﺸـﻤﻲ‬
‫اﺷﻜﺒﺎر و ﺑﺎ ﭘﺸﱵ ﲬﻴﺪﻩ و ﺑﺎ ﺳﺮي ﺳﺮﺑﺰﻳﺮ اﻓﻜﻨﺪﻩ و ﺑـﺎ ﮔﺮدﻧـﻲ آـﺞ و ﺑـﺎ‬
‫زاﻧﻮاﻧﻲ ﻟﺮزان ﺗﻮ را ﻣﻴﺨﻮاﱎ‪ ،‬اي رﺣﻢ آﻨﻨـﺪﻩ ﺗـﺮﻳﻦ رﺣـﻢ آﻨﻨـﺪﮔﺎن و اي‬
‫ﲞﺸﻨﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﲞﺸﻨﺪﮔﺎن و اي ﻳـﺎري آﻨﻨـﺪﻩ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪان و اي اﺟﺎﺑـﺖ آﻨﻨـﺪﻩ‬
‫آﺴﺎﻧﻲ آﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ دﻋﺎ و ﺗﻀﺮع ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻨـﺪ و اي اﻣﻴـﺪ اﻣﻴـﺪواران و اي‬
‫ﺗﻮآﻞ ﻣﺘﻮآﻠﲔ‪ ،‬ﻣﻌﺼﻴﺘﻢ و ﺳﺘﻤﻜﺎرﱘ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻢ را ﺑﺒﺨﺶ آﻪ هﺮ ﭼﻘﺪر ﮔﻨﺎهﻢ‬
‫ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎراﳍﺎ ﺗﻮ ﺁﻣﺮزﻧﺪﻩ ﺗﺮي و ﲞﺸـﺎﻳﻨﺪﻩ ﺗـﺮي و ﺗﻮﺑـﻪ ﭘـﺬﻳﺮﺗﺮي و‬
‫ﺑﺰرﮔﱰي‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﮔﻨﺎهﺎﱎ را ﺑﻴﺎﻣﺮز و از ﺗﺮس و ﻋﺬاب اﳝﻨﻢ ﮔﺮدان زﻳﺮا ﺗﻮ‬
‫ﺑﻪ هﺮ ﭼﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﻪ هﺮ ﭼﻴﺰ ﳏﻴﻂ هﺴﱵ و ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻘﻲ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ ﺳﺮاﳒﺎم در ﳘﻪ ﻋﻮاﱂ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و رﺟﻮع ﳘﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﻮي ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ‬
‫از ﺗﻮ ﺣﺎﺟﺘﻢ را ﻣﻲ ﺧﻮاهﻢ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ درب ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮔـﺪاﻳﻲ ﺁﻣـﺪﻩ ام اي‬
‫ﺁﻧﻜﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺁرزوهﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎ ﳘﻪ در ﻧﺰد ﺗﻮﺳﺖ و اي ﺁﻧﻜﻪ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﻳﺖ‬
‫را ﺑﻪ ازاء ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﳕﻲ ﻓﺮوﺷﻲ و اي ﺁﻧﻜﻪ ﲞﺸﺎﻳﺸﻬﺎﻳﺖ را ﺑﻪ ﻣﻨـﺖ ﺗـﲑﻩ ﳕـﻲ‬
‫ﺳﺎزي و اي ﺁﻧﻜﻪ ﳘﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪت هﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ در ﺧﻮﺷﻲ و ﭼﻪ در ﺗﻨﺪرﺳﱵ و ﭼﻪ در‬
‫ﻧﺎﺧﻮﺷﻲ و ﻣﺼﺎﺋﺐ زﻧﺪﮔﻲ و اي ﺁﻧﻜﻪ ﮔﻨﺠﻬﺎ در دﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ و ﺣﺎﺟﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪان‬
‫از ﺗﻮ ﻗﻄﻊ ﳕﻲ ﺷﻮد آﻪ ﺧﻮد را از ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﺳـﺘﻮدﻩ اي اي ﺧـﺪاي‬
‫ﻣﻦ آﻪ دﺳﺖ ﻗﺪرت و ﲞﺸﺎﻳﺸﺖ از هﺮ دﺳـﱵ ﺑﺮﺗـﺮ اﺳـﺖ ﺑﺎرﺧـﺪاﻳﺎ ﺑـﺎ ﻋـﺪل و‬
‫دادﮔﺮﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ آﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ و ﺳﺰاوارش هﺴﺘﻢ رﻓﺘﺎر ﻣﻜﻦ و ﺑﺎ آﺮم و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ‬
‫و رﲪﺘﺖ ﻣﺮا درﻳﺎب و دﻋﺎي ﻣﺮا ﺑﺮﺁوردﻩ ﺳﺎز آﻪ ﺑﺎ اﻣﻴﺪ و ﺗﻮآﻞ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ‬
‫درﮔﺎهﺖ ﺁﻣﺪﻩ ام اﻣﻴﺪ ﻣﺮا از ﺧﻮد ﻣﮕﺮدان و ﻣﺮا در اﻳﻦ ﺣﺎﺟﺖ و ﺣﺎﺟﺘـﻬﺎي‬
‫دﻳﮕﺮم ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮد روﺁور ﻣﻜﻦ و دﻋﺎهﺎﱘ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ هﺎﱘ را ﺑـﻪ ﻧﻴﻜـﻮﻳﻲ روا‬
‫دار و اﺟﺎﺑﺖ ﳕﺎ آﻪ ﺑﻲ ﭘﻨﺎﻩ و ﻏﺮﻳﺐ و ﺑﻲ آﺲ و درﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ درﮔﺎهﺖ ﺁﻣـﺪﻩ‬
‫و ﺗﻀﺮع آﻨﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺴﺌﻠﺖ و ﻳﺎري ﻣﻲ ﳕﺎﱘ‪.‬‬
‫اي ﺧﺪاﻳﻲ آﻪ ﺑﺮ اﺳﺮار ﺁﮔﺎهﻲ و ﻓﺮﻳﺎد ﻓﺮﻳﺎد آﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻇﻠـﻢ و ﺳـﺘﻢ و‬ ‫‰‬

‫ﺷﺮارت ﺑﺮ ﺗﻮ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻴﺴﺖ و ﻳﺎري ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺘﻢ دﻳﺪﮔﺎن ﻧﺰدﻳﻚ و ﺑﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران‬


‫دور اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ دﴰﻨﺎﱎ را ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﺑـﻪ اﺣـﻮال ﻇﻠـﻢ و ﺳـﺘﻢ‬
‫رﺳﺎﻧﻨﺪﻩ هﺎﱘ ﺁﮔﺎهﻲ و ﺷﺮﻳﺮاﻧﻲ آﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺷﺮارت ﻣﻴﻮرزﻧﺪ ﺷﺮارﺗﺸﺎن را ﺗـﻮ‬
‫ﻣﻲ ﺑﻴﲏ ﭼﻮﻧﻜﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﺑﺮ هﺮ ﭼﻴﺰ اﺣﺎﻃـﻪ و ﺷـﻨﻮاﻳﻲ و ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ آﺎﻣـﻞ داري‪،‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺁﻬﻧﺎ از ﻏﺮﻳﱯ ﻣﻦ و ﻳﺘﻴﻤﻲ و ﺑﻲ آﺴﻴﻢ ﺁﮔﺎهﻲ داﺷـﺘﻪ و از ﻣـﻦ هﺘـﻚ‬
‫ﺣﺮﻣﺖ ﳕﻮدﻩ و ﻣﺎل و اﻣﻮاﱂ را ﺑـﻪ ﻳﻐﻤـﺎ ﺑـﺮدﻩ و ﺣﺎﺻـﻞ دﺳـﱰﳒﻢ را زاﺋـﻞ‬
‫ﮔﺮداﻧﻴﺪﻩ و ﺑﺎ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺷﺮارت ﺁزارم رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ و ﻗﻠﺒﻢ را ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﺑﻪ‬
‫درد ﺁوردﻩ و ﮔﻠﻮﱘ را ﺑﻐﺾ ﺁﻟﻮد و ﻧﮕـﺎهﻢ را اﺷـﻜﺒﺎر ﳕـﻮدﻩ اﻧـﺪ و ﻣـﺮا‬
‫ﺳﺮﮔﺮدان و ﺑﻲ آﺲ و ﺑﻲ ﭘﻨﺎﻩ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻇﻠﻤﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ ﻣـﻦ روا ﳕـﻮدﻩ و‬
‫ﺣﻖ ﻣﺮا ﭘﺎﳝﺎل آﺮدﻩ اﻧﺪ آﻪ ﺗﻮ ﺧﻮد ﺁﮔﺎهﻲ و ﻣﻴﺪاﻧﻲ آـﻪ ﺳـﺘﻢ و ﻃﻐﻴـﺎن و‬
‫ﺳﺮآﺸﻲ ﺁﻬﻧﺎ در ﻧﻌﻤﺖ ﺗﻮﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﺁﻬﻧﺎ رﺳﻴﺪﻩ و از ﺑـﻲ ﺑـﺎآﻲ و ﻧﱰﺳـﻴﺪن از‬
‫آﻴﻔﺮ ﺗﻮﺳﺖ آﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻣﻲ ﺁزارﻧـﺪ و اﻣﻮاﻟﺸـﺎن را ﺑـﻪ‬
‫ﻳﻐﻤﺎ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮﺁﻬﻧﺎ ﺷﺮارت ﻣﻴﻮرزﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﻣﻘﺮﺑﲔ‬
‫درﮔﺎهﺖ و درود ﺑﺮ ﻋﺪل اﳍﻲ و ﻣﻴﺰاﻧﺖ و درود ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎم ﺳﺨﺖ و ﻋﺬاب رﺳﻮا‬
‫آﻨﻨﺪﻩ ات آﻪ ﻇﺎﳌﲔ و ﺳﺘﻤﻜﺎران و ﺷﺮﻳﺮان را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﲑد‪ ،‬ﺑﺎرﺧﺪاﻳﺎ ﺁﻬﻧﺎ‬
‫را ﺑﻪ ﺳﺘﻢ آﺮدن ﺑﻪ ﻣﻦ رﺧﺼﺖ ﻣﺪﻩ و ﻣﺮا ﻣﻮرد اﻣﺘﺤﺎن و ﺁزﻣﻮن ﺁﻬﻧـﺎ ﻗـﺮار‬
‫ﻣﻔﺮﻣﺎ و ﻣﺮا در ﺗﺴﻠﻂ ﺑﻪ دﴰﻨﺎﱎ ﻳﺎري ﻧﻴﻜﻮ ﻓﺮﻣﺎ و ﺁﻬﻧﺎﻳﻲ آـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻦ در‬
‫ﻏﺮﺑﺖ ﻇﻠﻢ و ﺗﻌﺪي رﺳﺎﻧﻴﺪﻩ اﻧﺪ و ﻣﺮا ﺑﻲ آﺲ و ﻳﺘﻴﻢ و ﺑـﻲ ﺳـﺮﭘﻨﺎﻩ و ﺑـﻲ‬
‫ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺁﻬﻧﺎﻳﻲ آﻪ از ﺳﺘﻤﻜﺎران و ﻇﺎﳌﻴﻨﻢ و ﺷﺮﻳﺮاﱎ ﻗﻠﺒـﺎ و‬
‫ﺟﺴﻤﺎ و زﺑﺎﻧﺎ ﻃﺮﻓﺪاري و ﺑﺎ ﺑﻲ ﻋﺪاﻟﱵ ﲰﺖ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺷـﺮارت را ﮔﺮﻓﺘـﻪ‬
‫اﻧﺪ هﻔﺖ ﭼﻨﺪان ﻋﺬاب ﺑﻔﺮﻣﺎ و اﻧﺘﻘﺎم ﺳﺨﺖ از ﺁﻬﻧﺎ ﺑﮕﲑ و ﺁﻬﻧﺎ را در دﻧﻴـﺎ‬
‫ﺑﻲ اﳝﺎن و در ﺣﺎل ﻇﻠﻢ ﻧﺎﺑﻮد ﻓﺮﻣﺎ و ﺣﻖ ﻣﺮا ﲟﻦ ﺑﺮﮔﺮدان و ﺿﺮر و ﺁﺳـﻴﺒﻢ‬
‫را آﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺁﻬﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺎ رﲪﺘﺖ اﻟﺘﻴﺎم ﲞـﺶ و دﻋﺎهـﺎﱘ را‬
‫اﺟﺎﺑﺖ آﻦ آﻪ ﺑﺮ ﳘﮕﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺧﺪا هﺴﺖ و ﳘﻴﺸﻪ ﺑﻮدﻩ و ﺣﻀﻮر ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ‬
‫ﺧﺪاﻳﻲ آﻪ از رگ ﮔﺮدن ﻧﺰدﻳﻜﱰ اﺳﺖ ﺧﺪاي ﻋـﺎدل‪ ،‬ﺧـﺪاي ﻃﺮﻓـﺪار ﺿـﻌﻴﻔﺎن و‬
‫ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﲔ و ﻳﺘﻴﻤﺎن و ﻏﺮﻳﺒـﺎن و ﺑـﻲ ﺳـﺮﭘﻨﺎهﺎن و ﺧـﺪاي ﻣﻈﻠﻮﻣـﺎن و ﺳـﺨﺖ‬
‫اﻧﺘﻘﺎم ﮔﲑﻧﺪﻩ از ﻇﺎﳌﲔ و ﺳﺘﻤﻜﺎران و ﺷﺮﻳﺮان آﻪ ﻣﻔـﺮ و ﮔﺮﻳـﺰي ﻧﻴﺴـﺖ از‬
‫ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﻳﻜﺘﺎ و از ﻋﺪل و ﻋﺪاﻟﺖ اﳍﻴﺶ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﻪ آﺴﻲ ﺟـﺰ ﺗـﻮ ﺷـﻜﻮﻩ و‬
‫درددل ﳕﻲ آﻨﻢ و از ﺣﻜﻢ آﻨﻨﺪﻩ اي ﺟﺰ ﺗﻮ ﻳﺎري ﳕﻲ ﻃﻠﺒﻢ ﺑﺎراﳍـﺎ ﻣـﺮا ﺑـﻪ‬
‫ﻧﺎاﻣﻴﺪي از ﻋﺪل و دادﮔﺮي و رﲪﺖ ﺧـﻮد ﺁزﻣـﺎﻳﺶ ﻣﻔﺮﻣـﺎ و ﺳـﺘﻤﮕﺮم را ﺑـﻪ‬
‫ﺁﺳﻮدﮔﻲ رهﺎ ﻣﺴﺎز و ﺑﻪ آﻴﻔﺮ ﺳﺘﻤﺸﺎن ﺑﺮﺳﺎن ﺗﺎ ﻣﻦ ﻋﺪاﻟﺖ اﳍﻴﺖ را ﺑﺒﻴﻨﻢ و‬
‫ﺑﺮ ﺣﻘﻢ دﺳﺖ ﻳﺎﰈ و اﳝﺎﱎ ﻗﻮﻳﱰ ﮔﺮدد ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﺰودي و ﺑﺮ ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﺑﺮﳘـﺰدن و‬
‫در آﻤﱰ از ﻳﻚ ﳊﻈﻪ و در ﺁﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﺧﻮد آﻴﻔﺮي آـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺘﻤﮕﺮان وﻋـﺪﻩ‬
‫دادﻩ اي ﺑﻪ ﺷﺮﻳﺮان و ﻇﺎﳌﻴﻨﻢ ﺑﻨﻤﺎ و اﺟﺎﺑﺖ دﻋﺎﻳﻲ را آﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﭽﺎرﮔـﺎن و‬
‫ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﮔﺎن و ﺑﻲ ﭘﻨﺎهﺎن و ﻏﺮﻳﺒﺎن و ﻳﺘﻴﻤﺎن وﻋﺪﻩ دادﻩ اي هﻮﻳـﺪا ﺳـﺎز و‬
‫ﻣﺮا ﺑﭙﺬﻳﺮﻓﱳ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﻮد و زﻳـﺎﱎ ﻣﻘـﺪر ﳕـﻮدﻩ اي ﺗﻮﻓﻴـﻖ دﻩ و ﺧﺸـﻨﻮدم‬
‫ﮔﺮدان و ﺑﺮاﺳﺖ ﺗﺮﻳﻦ راﻩ راهﻨﻤﺎﱘ ﺑﺎش و ﺻﱪ و ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ ﲟﻦ ﻋﻄـﺎ ﺑﻔﺮﻣـﺎ و‬
‫از ﺧﻮاهﺶ ﻧﻔﺲ ﺑﺪ و ﺣﺮص ﺁزﻣﻨﺪان دﻧﻴﺎ ﭘﻨﺎهﻢ دﻩ و از ﺁﻧﭽـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻴﻜـﻮﻳﻲ‬
‫ﺑﺮاﱘ ﻣﻘـﺪر ﻓﺮﻣـﻮدﻩ اي اﻃﻤﻴﻨـﺎﱎ ﲞـﺶ آـﻪ ﺗـﻮﻳﻲ اﺟﺎﺑـﺖ آﻨﻨـﺪﻩ دﻋﺎهـﺎي‬
‫ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان و ﺗﻀﺮع آﻨﻨﺪﻩ ﮔﺎن درﮔﺎﻩ آﱪﻳﺎﻳﻴﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ دﻋﺎهـﺎ و ﺁرزوهـﺎي‬
‫ﺑﺮ ﺣﻘﻢ را روا ﺳﺎز‪ ،‬اي ﺁرام آﻨﻨﺪﻩ دﳍﺎي ﻏﺮﻳﺒﺎن و ﺑﻲ ﭘﻨﺎهﺎن و اي ﺷـﺎد‬
‫آﻨﻨﺪﻩ دﻟﺸﻜﺴﺘﮕﺎن و اﻧﺪوهﮕﻴﻨﺎن و اي ﻓﺮﻳﺎدرس هﺮ ﺧﻮارﺷﺪﻩ اي و اي ﻳـﺎري‬
‫آﻨﻨﺪﻩ واﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺑـﻲ ﻳـﺎوران و اي ﻣـﺪدآﺎر ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪان راﻧـﺪﻩ ﺷـﺪﻩ‪،‬‬
‫ﺑﺎرﺧﺪاﻳﺎ و اﻳﻨﻚ ﻣﻨﻢ ﺑﻨﺪﻩ ﺗﻮ آﻪ ﺑﻪ دﻋﺎ اﻣﺮم ﻓﺮﻣـﻮدي و اﻳﻨـﻚ ﻣـﻨﻢ اي‬
‫ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻨﺪﻩ اﻳﻜﻪ در ﭘﻴﺸﮕﺎهﺖ ﲞﺎك اﻓﺘﺎدﻩ و اﻳﻨﻚ ﻣـﻨﻢ ﺑﻨـﺪﻩ ﺗـﻮ آـﻪ‬
‫ﻣﻮرد ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ و ﺷﺮارت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻨـﻚ ﻣـﻨﻢ ﺑﻨـﺪﻩ ﺷـﻜﺮﮔﺰارت آـﻪ‬
‫ﺑﺪرﮔﺎهﺖ ﺁﻣﺪﻩ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﻣﻜﻦ آﺴﻲ را آﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﲞﺸﻨﺪﻩ اي ﳕﻲ ﻳﺎﺑﺪ و‬
‫ﺧﻮار ﻣﻜﻦ آﺴﻲ را آﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻳﺎري آﻨﻨﺪﻩ اي ﳕﻲ ﺷﻨﺎﺳـﺪ و ﻧﺎاﻣﻴـﺪم ﻣﻔﺮﻣـﺎ‬
‫هﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ از ﺗﻮ درﺧﻮاﺳﺖ ﳕﻮدﻩ ام و از ﻣﻦ روي ﻣﮕﺮدان هﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺑـﻪ ﺗـﻮ‬
‫رو ﳕﻮدﻩ ام‪ .‬ﺁﻣﲔ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﻦ ﺑﻨـﺪﻩ اي هﺴـﺘﻢ آـﻪ آـﺮدارش اﻧـﺪك و ﺁرزوهـﺎﻳﺶ ﺑـﺰرگ اﺳـﺖ‬ ‫‰‬

‫ﺑﺎرﺧﺪاﻳﺎ ﺁرزوي دور و دراز را از ذهﻦ و ﻗﻠﺒﻢ ﭘﺎك آﻦ و ﻣـﺮا از ﻓـﺮﻳﺒﺶ‬


‫دور ﻧﮕﺎﻩ دار آﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎ ﺷﻜﺮي و زﻳﺎﻧﻜﺎري ﻣﻦ ﻣﻴﮕﺮدد‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ از اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻜﻮ ﺑﺮاﱘ ﻋﻤﻠﻲ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﲑ آﻪ ﺑﺴـﻮي رﲪﺘـﺖ ﺷـﺘﺎب‬ ‫‰‬

‫آﻨﻢ و ﺁرزوي دﻳﺪارت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ و ﻣـﺮگ ﺑـﺮاﱘ ﺗﺮﺳـﺎﻧﻨﺪﻩ اي ﻧﺒﺎﺷـﺪ‪،‬‬


‫ﺑﺎرﭘﺮوردﮔﺎرا ﻣﺮگ را ﺑﺮاﱘ ﺗﺮﺳﻨﺎك و هﻮل اﻧﮕﻴـﺰ ﻣﻔﺮﻣـﺎ و ﻣﻘـﺪر ﮔـﺮدان‬
‫هﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺮگ ﻋﺰراﺋﻴﻞ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﱳ ﺟﺎﱎ ﺑﻪ دﻳﺪارم ﻣﻲ ﺁﻳﺪ ﳘﭽﻮ دوﺳﱵ‬
‫آﻪ ﺁرزوي دﻳﺪارش را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ از او اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻨﻢ و او ﺑﺎ روﻳﻲ ﻧﻴﻜـﻮ‬
‫و ﺧﻮش ﻣﺮا ﭘﺬﻳﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﮔﻨﺎهﺎﱎ ﺳﺮاﻓﻜﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﻢ و او ﺑﺎ ﻏﻀـﺐ‬
‫و ﺧﺸﻢ ﺟﺎﱎ را ﺑﮕﲑد ﳘﺎﻧﮕﻮﻧﻪ آﻪ ﺟﺎن ﺳﺘﻤﮕﺮان و ﺷﺮﻳﺮان و ﻇﺎﳌﲔ را ﺑﻪ ﺳﺨﱵ‬
‫ﻣﻲ ﮔﲑد و او را وﺳﻴﻠﻪ رﲪﺖ ﻣﻦ ﻗﺮار ﺑﺪﻩ ﻧﻪ و ﺳﻴﻠﻪ ﻋﺬاﰈ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﺮا در دﻧﻴﺎ و ﺁﺧﺮت و در راهﻬﺎي زﻣﻴﲏ و ﺁﲰﺎﻧﻲ راهﻨﻤـﺎ ﺑـﺎش و‬ ‫‰‬

‫ﻣﺮا ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ و ﺳﻌﺎدﲤﻨﺪي ﺑﮕﺮدان و ﻣﻮرد ﺁﻣـﺮزش ﺧـﻮد ﻗـﺮار‬


‫ﺑﺪﻩ و ﺟﺎﻳﮕﺎهﻢ را در ﮔﺮوﻩ راﺳﺘﺎن ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺮا در ﮔـﺮوﻩ ﻧـﺎاهﻼن و‬
‫ﻇﺎﳌﲔ و ﺳﺘﻤﻜﺎران و ﺷﺮﻳﺮان و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﺎﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﺪﻩ آﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑـﺮاﱘ ﻧﻨـﮓ‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎرﭘﺮوردﮔﺎرا دﻋﺎهﺎﱘ را ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻓﺮﻣﺎ اي ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻳﻜﺘﺎي هﺴﱵ آﻪ آﺴـﻲ‬
‫را ﻳﺎراي ﳏﺎرﺑﻪ و ﳎﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻮ در ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ و ﻋﻠـﻢ و ﺣﻠـﻢ و‬
‫ﻗﺪرت و رﲪﺖ و ﲞﺸﺎﻳﺶ ﺑﻲ ﳘﺘﺎﻳﻲ‪.‬‬
‫ﺑﺎر ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎرا و اي ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﲑوز و ﻣﻬﺮﺑﺎن آﻪ در اوج ﭘﲑوزي و اﻗﺘـﺪار‬ ‫‰‬

‫هﻴﭽﻮﻗﺖ ﺳﺘﻢ ﳕﻲ آﲏ ﻣﺮا از ﺁﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ ﳏﻔﻮظ و ﻣﺼﻮن ﺑﺪار ﺁﺗﺸﻲ آـﻪ ﻣﻬﺮﺑـﺎن‬
‫ﻧﻴﺴﺖ و ﺳﻴﺎﻩ اﺳﺖ و ﺗﺎرﻳﻚ و اﻣﻮاج ﺁن ﺑﺮ روي هﻢ ﻣﻲ ﻏﻠﺘﻨﺪ و ﺑﺮ روي هـﻢ‬
‫ﳏﻮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ ﮔﻨﻬﻜﺎران را در ﺁﻏﻮش ﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪ و ﻣﻌﺬب ﻣﻲ ﺳـﺎزﻧﺪ‪،‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ در ﺁﻧﺮوز ﺳﺨﺖ ﻣﺮا ﻳـﺎد ﺁور آـﻪ ﺑﺮﺗـﻮ و ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎﻧﺖ و اﻧﺒﻴـﺎء و‬
‫رﺳﻮﻻن و ﭘﻴﺎﻣﱪاﻧﺖ و ﺧﺎﻧﻪ هﺎﻳﺖ)) ﺑﻴﺖ اﳌﻌﻤﻮر ـ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس ـ آﻌﺒـﻪ (( و‬
‫ﲤﺎﻣﻲ ﻣﺴﺎﺟﺪ و دﻳﺮهﺎ و آﻠﻴﺴﺎهﺎ و ﳏﻞ ﻋﺒﺎدت ﻳﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎن و ﻓﺮﻣﺎﻧﱪداران‬
‫و ﺑﻪ ﲤﺎﻣﻲ ارواح دوﺳﺘﺪاران و ﳏﺒﻴﻨﺖ در دﻧﻴﺎ و در دﻳـﺎر اﻣـﻮات ﺳـﻼم و‬
‫درود ﻓﺮﺳﺘﺎدم درودﻳﻜﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ وﺳﻌﺖ زﻣﲔ و ﺁﲰﺎﻬﻧﺎ و درﻳﺎهـﺎ‬
‫ﺑﻮدﻩ‪ ،‬درودي ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ آﻞ ﻋﺎﱂ هﺴﱵ آﻪ ﻬﻧﺎﻳﺘﺶ را ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﻣﻴﺪاﻧﻲ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ‬
‫ﻣﺮا ﺑﻪ ﻟﻄﻒ و آﺮﻣﺖ ﻣﻮرد ﻋﻔﻮ و ﺁﻣﺮزش ﻗـﺮار ﺑـﺪﻩ و ﺳـﻼم و درودهـﺎﱘ را‬
‫ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎ آﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻣﺮزش ﻣﻦ و ﺧﺸﻨﻮدي ﺗﻮ واﻗﻊ ﺷﻮد‪.‬‬
‫واي ﺑﺮ ﮔﻨﻬﻜﺎران آﻪ ﺁﺧﺮت ﺳﺨﺖ روزي ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد روزي آﻪ ﺁﺗﺶ‬ ‫‰‬

‫ﺟﻬﻨﻢ ﺁﻬﻧﺎ را در ﺑﺮ ﮔﲑد روزي آﻪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻋـﺬاﲠﺎي ﺧﺪاوﻧـﺪي در ﺁن ﺁﺗـﺶ‬


‫ﻣﻬﻴﺐ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ از ﺁن روز ﺳﺨﺖ ﺑـﻪ ﺗـﻮ ﭘﻨـﺎﻩ ﻣﻴـﱪم اي اﳝـﻦ‬
‫آﻨﻨﺪﻩ ﺟﺴﺪهﺎ و ﺟﺎﻬﻧﺎ و ارواح ﻳﺎدآﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺖ و ﺧﻮﺷﺎ ﲝﺎل ﺁراﻣﺶ ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن در‬
‫ﲠﺸﺖ ﺧﺪاوﻧﺪي و ﺧﻮﺷﺎ ﲝﺎل اﳝﻦ ﺷﺪﮔﺎن در زﻳﺮ ﺳـﺎﻳﻪ رﲪـﺖ اﳍـﻲ و ﭼـﻪ ﺧـﻮش‬
‫روزﻳﺴﺖ ﺁﻧﺮوز ﺑﺮاي ﲞﺸﻮدﻩ ﺷﺪﮔﺎن و رﲪﺖ ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن آﻪ در ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد در ﲠﺸﺖ‬
‫ﺑﺮﻳﻦ ﲞﻮﺷﻲ ﺁراﻣﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ ﺧﻮد را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﲞﺸـﻨﺪﻩ‬
‫ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ درﻳﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ آﻨﻨـﺪ ﺑﺎراﳍـﺎ ﻣـﺮا در زﻣـﺮﻩ رﲪـﺖ‬
‫ﻳﺎﻓﺘﮕﺎﻧﺖ ﻗﺮار ﺑﺪﻩ و در ﲠﺸﺘﺖ ﻣﻨﺰﱄ ﻧﻴﻜﻮ ﺑﺮاﱘ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﲑ ﺗـﺎ در ﭘﻨـﺎﻩ‬
‫رﲪﺘﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻳﺎﰈ آﻪ ﺗﻮ ﺑﺴﻴﺎر ﲞﺸﻨﺪﻩ و ﺁﻣﺮزﻧﺪﻩ اي آـﻪ هـﻴﭽﻜﺲ را‬
‫ﻳﺎراي ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫اي ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪﻩ ﻋﻴﻮب و زﺷﺘﻴﻬﺎ و اي داراي رﲪـﺖ وﺳـﻴﻊ و ﺑـﻲ ﭘﺎﻳـﺎن و اي‬ ‫‰‬

‫اﻓﺴﻮن آﻨﻨﺪﻩ ﺣﺴﻨﺎت و ﳏﻮ آﻨﻨﺪن ﮔﻨﺎهـﺎن و اي ﺁﮔـﺎﻩ و داﻧـﺎ از هـﺮ راز‬


‫ﻬﻧﺎن‪ ،‬اي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻲ ﺷﺮﻳﻚ و ﻳﻜﺘﺎ راز و اﺳﺮار ﮔﻨﺎهﺎﱎ را ﺁﺷﻜﺎر ﻣﺴﺎز آـﻪ‬
‫ﺗﻮﻳﻲ راز ﻧﮕﻬﺪار و ﺗﻮﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮ و ﲞﺸﻨﺪﻩ زﻳﺎﻧﻜﺎران‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺁﻧﭽﻪ آﻪ ﻣـﺮا‬
‫در ﭼﺸﻢ ﺧﻼﻳﻖ در دﻧﻴﺎ و ﺁﺧﺮت رﺳﻮا ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﭙﻮﺷﺎن و ﳏﻮ آـﻦ و ﻣـﺮا رﺳـﻮا‬
‫ﻣﻜﻦ و از ﮔﻨﺎهﺎﱎ درﮔﺬر و اﻋﻤﺎل ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﺮازوي ﻋـﺪاﻟﺘﺖ ﻣﺴـﻨﺞ آـﻪ ﺳـﺨﺖ‬
‫ﮔﻨﺎهﻜﺎر و ﺗﺒﺎﻩ ﺧﻮاهﻢ ﺷﺪ زﻳﺮا اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ام آﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﮔﻨﺎهـﺎﱎ‬
‫زﻳﺎد‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺮا ﺷﺎﻣﻞ رﲪﺖ وﺳﻴﻌﺖ ﺑﮕﺮدان آﻪ ﺗﻮ از هﺮ ﭼﻴﺰ ﺑﺰرﮔﱰ‬
‫و از هــﺮ آــﺲ ﻗــﺎدرﺗﺮي و از هــﺮ ﻣﻮﺟــﻮد ﲞﺸــﺎﻳﻨﺪﻩ ﺗــﺮ و ﻣﺘﻌــﺎﱄ ﺗــﺮي‪،‬‬
‫ﺑﺎرﭘﺮوردﮔﺎرا رازهﺎ و اﺳﺮار ﮔﻨﺎهﺎﱎ را در ﭘﻴﺶ روي دوﺳﺘﺎن و ﺁﺷﻨﺎﻳﺎن و‬
‫ﺧﺎﻧﻮادﻩ ام و ﳘﺴﺎﻳﻪ ﮔﺎﱎ ﺗﺎ آﻨﻮن ﭘﻨﻬﺎن داﺷﺘﻪ ام و ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣـﻦ رﺣـﻢ‬
‫ﳕﻮدﻩ و ﺗـﺎ آﻨـﻮن ﻣـﺮا رﺳـﻮا ﻧﺴـﺎﺧﺘﻪ اي‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ از ﺷـﺮﻣﻨﺪﮔﻲ در روز‬
‫رﺳﺘﺎﺧﻴﺰ و ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﺁﻧﺮوز ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﭼـﻪ آـﻨﻢ؟ ﺑﺎراﳍـﺎ از ﺷـﺮﻣﻨﺪﮔﻲ و‬
‫رﺳﻮاﻳﻲ ﺁﻧـﺮوز آـﻪ رازهـﺎ و اﺳـﺮار ﺑـﺮﻣﻼ ﻣﻴﮕـﺮدد و ﺳـﺮهﺎي ﻣﺘﻜـﱪان و‬
‫ﮔﻨﻬﻜﺎران ﺑﻪ ﭘﺎﻳﲔ ﻓﺮود ﻣﻲ ﺁﻳﺪ و ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺧﲑﻩ و ﺷـﺮﻣﻨﺪﻩ ﺑـﻪ زﻳـﺮ دوﺧﺘـﻪ‬
‫ﻣﻴﮕﺮدد ﭼﻪ آﻨﻢ؟ ﺑﺎراﳍﺎ از ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ و رﺳﻮاﻳﻲ و ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪن ﮔﻨﺎهﺎﱎ در ﭘﻴﺶ‬
‫روي ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن و ﭘﻴﺎﻣﱪان و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﭼﻪ آﻨﻢ؟ ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻨﻬﻜﺎرم وﱄ‬
‫ﺗﻮ ﺑﺰرﮔﻲ و ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ هﺴﱵ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻄـﺎ آـﺎرم و زﻳﺎﻧﻜـﺎر و ﺳـﺘﻤﮕﺮ وﱄ ﺗـﻮ‬
‫ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪﻩ ﻋﻴﺒﻬﺎ هﺴﱵ‪ ،‬ﻣﻦ ﻇﺎﱂ و ﺷﺮﻳﺮم و ﺣﺮام ﺧﻮار و ﺗﻮﻳﻲ ﺗﻮﺑﻪ ﭘـﺬﻳﺮ و‬
‫ﺁﻣﺮزﻧﺪﻩ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﺎ دﱄ ﺳﻮزﻧﺎك و ﺁرزوﻣﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮي ﺑﺰﻳﺮ اﻓﻜﻨﺪﻩ و روﺣﻲ‬
‫ﻏﻤﮕﲔ و ﺟﺎﻧﻲ دردﻣﻨﺪ و ﭼﺸﻤﻲ اﺷﻜﺒﺎر ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺖ ﺁﻣﺪﻩ ام و ﺗﻀﺮع و اﺳـﺘﻐﺎﺛﻪ‬
‫ﻣﻴﻜﻨﻢ آﻪ در ﺁﻧﺮوز ﻣﺮا ﺑﻴﺎﻣﺮزي و ﺗﻮﺑﻪ ﻣﺮا ﻗﺒﻮل آﺮدﻩ ﺑﺎﺷﻲ و ﺁﺑﺮوﱘ را‬
‫ﻧﺮﻳﺰي و رﺳﻮاﱘ ﻧﺴﺎزي و ﮔﻨﺎهﺎﱎ را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻲ و ﻣﺮا ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ و رﲪﺘﺖ ﻗﺮار‬
‫دهﻲ آﻪ دﱂ را ﺑﺮاي ﺗﻮ ﺧﺎﻟﺺ آﺮدﻩ ام و ﺑﺎ ﺗﻮﺑﻪ و ﭘﺸـﻴﻤﺎﻧﻲ و ﺗﻀـﺮع ﺑـﻪ‬
‫درﮔﺎهﺖ ﺁﻣﺪﻩ ام‪ ،‬ﺑﺎرﺧﺪاوﻧﺪا ﮔﻨﺎهﺎن و زﻳﺎﻧﻜﺎرﻳﻬﺎﱘ را ﺑـﺒﺨﺶ و ﺁﻬﻧـﺎ را‬
‫ﳏﻮ آﻦ آﻪ ﺗﻮﻳﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪﻩ ﻋﻴﻮب ﺧﻠﻖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻣـﺮا در ﺁﻧـﺮوز آـﻪ ﺣﺴـﺎﲠﺎي‬
‫ﺧﻼﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰاﻬﻧﺎ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﺎﻣﻞ رﺣﻢ و رﲪﺘﺖ ﻗﺮار ﺑﺪﻩ و اﻋﻤﺎل زﺷـﺖ‬
‫و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﻬﺎﱘ را ﺑﭙﻮﺷﺎن و ﻣﺮا در ﭘﻴﺸﮕﺎهﺖ رﺳﻮا و ﺷـﺮﻣﻨﺪﻩ و‬
‫ﺑﻲ ﺁﺑﺮو ﻣﮕﺮدان آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﺁوردﻩ ام اي ﭘﻨﺎﻩ دهﻨﺪﻩ ﭘﻨـﺎﻩ ﺟﻮﻳـﺎن و‬
‫اي ﺗﻮﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﻮاﺑﲔ آﻪ رﺣﻢ و اﺣﺴﺎﻧﺖ ﺑﺰرﮔﱰ و وﺳﻴﻌﱰ از هﺮ ﭼﻴﺰي اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻳﺎرﱘ ﳕﺎ آﻪ ﺑﺮ ﺳﻪ آﺲ رﺣﻢ آﻨﻢ ﺗﺎ ﺷـﺎﻳﺪ ﺷـﺎﻣﻞ رﺣـﻢ و‬ ‫‰‬

‫رﲪﺘﺖ ﻗﺮار ﮔﲑم‪:‬‬


‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻳﺎرﱘ ﳕﺎ آﻪ ﺑﺮ داﻧﺎﻳﻲ آﻪ ﳏﻜـﻮم ﺟـﺎهﻠﻲ ﺑﺎﺷـﺪ رﺣـﻢ‬
‫آﻨﻢ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻳﺎرﱘ ﳕﺎ آﻪ ﺑﺮ ﺿﻌﻴﻔﻲ آﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﻗﻮي ﺑﻮد رﺣﻢ آﻨﻢ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻳﺎرﱘ ﳕﺎ آﻪ ﺑﺮ آﺮﳝﻲ آﻪ ﳏﺘﺎج ﻟﺌﻴﻤﻲ ﺑﻮد رﺣﻢ آﻨﻢ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻧﻔﺲ ﺑﺪ و وﺳﻮﺳﻪ اﻧﮕﻴﺰ را از ﻣﻦ دور ﻧﮕﺎهﺪار ﺗﺎ ﺑـﺪي دﻳﮕـﺮان‬ ‫‰‬

‫را اﻇﻬﺎر ﻧﻜﻨﻢ و ﻧﻴﻜﻲ دﻳﮕﺮان را ﳐﻔﻲ ﻧﻨﻤﺎﱘ و دﻳﮕﺮان را اﺳﺘﻬﺰاء ﻧﻜـﻨﻢ‬
‫و ﺑﻪ روزﮔﺎر ﺑﺪ و ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺁﻬﻧﺎ ﺷﺎد ﻧﺸﻮم آﻪ روزﮔﺎر ﻣﻨﻘﻠﺐ اﺳﺖ ﭘﺲ واي ﺑـﺮ‬
‫ﺳﺘﻤﻜﺎران و ﻇﺎﳌﲔ و ﺷﺮﻳﺮان آﻪ ﳘﻴﺸﻪ ﳘﭽﻮ ﻣﮕﺲ ﺑﺮ ﺟﺎي ﳎﺮوح ﻣـﻲ ﻧﺸـﻴﻨﻨﺪ و‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎ ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎﻧﻜﺎرﻳﻬﺎﻳﺸﺎن ﻣﻌﺬب ﻣﻴﺴﺎزد آﻪ اﻧﺘﻘﺎم و ﺧﺸﻢ‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺁﻬﻧﺎ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ و ﺧﻮﺷﺎ ﲝﺎل ﻧﻴﻜﻮآﺎران و ﺷﻜﺮﮔﺰاران آﻪ در ﲠﺸﺖ‬
‫ﺧﺪاوﻧﺪي ﺁرام ﻣﻲ ﮔﲑﻧﺪ آﻪ ﻳﺎري و ﻧﺼﺮت ﺧﺪاوﻧﺪي از ﺁﻬﻧﺎ دور ﻧﻴﺴﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﺎ آﻪ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ و ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ اﻋﻤﺎل ﺻﺎﱀ اﳒﺎم دهﻢ آـﻪ‬ ‫‰‬

‫ﺁن ﺁﺳﺎﻧﻲ و ﺁراﻣﺶ ﻣﺮا در اﳒﺎم اﻋﻤﺎل ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻳﺎرﱘ آﻨﺪ و ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﺎ آـﻪ‬
‫هﻨﮕﺎم ﮔﻨﺎﻩ آﺮدن ﺑﺎ ﺳﺨﱵ و رﻧﺞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮم آﻪ ﺁن ﺳﺨﱵ و رﻧﺞ ﻣﺮا از ﮔﻨﺎﻩ‬
‫ﺑﺎز دارد‪.‬‬
‫اي ﲠﱰﻳﻦ ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ و اي ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ ﺷﮕﻔﺘﻴﻬﺎ اي ﺧﺪاﻳﻲ آﻪ ﭘﺎدﺷـﺎهﻲ ﻓﻘـﻂ‬ ‫‰‬

‫از ﺁن ﺗﻮﺳﺖ آﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﺖ اوﱄ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺁﺧﺮي هـﻢ ﳔﻮاهـﺪ داﺷـﺖ‪ ،‬اي ﻳﮕﺎﻧـﻪ‬
‫ﺧﺎﻟﻖ ﻣﻄﻠﻖ و اي ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎري آﻪ ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ از زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮ ﳕﻲ ﺑﺎﺷـﺪ‬
‫آﻪ ﺧﻮد ﺧﺎﻟﻖ زﻣﺎﻬﻧﺎ و ﺧﺎﻟﻖ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ هﺴﱵ ﺑﺎراﳍﺎ ﭼﻘﺪر ﺟﻠﻴﻞ و ﻣﻜﺮم‬
‫و وﺻﻒ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي آﻪ ذهﻦ و ﻓﻜﺮ ﺧﻼﻳﻖ از ﺗﻮﺻـﻴﻒ ذات ﺗـﻮ ﻋـﺎﺟﺰ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ‪،‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﻮدي ﲞﻮاﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﲞﻮاﱎ ﴰﺎ را و دﻋﺎ آﻨﻴﺪ ﺗـﺎ اﺟﺎﺑـﺖ‬
‫آﻨﻢ ﴰﺎ را و ﺗﻮﺑﻪ آﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﺨﺸﻢ ﴰﺎ را‪ ،‬ﭘﺲ ﺗﻮ را ﻣﻲ ﺧـﻮاﱎ و دﻋـﺎ ﻣـﻲ‬
‫آﻨﻢ و ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻢ و ﻣﻲ ﺳﺘﺎﱘ و ﺳﭙﺎس و ﺷﻜﺮت ﻣـﻲ ﮔـﻮﱘ و‬
‫ﺑﻪ درﮔﺎهﺖ ﺳﺠﺪﻩ ﻣﻴﻜﻨﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣﻲ اﻓﺘﻢ و ﺑﻪ درﮔﺎهﺖ از ﮔﻨﺎهـﺎﱎ ﺗﻮﺑـﻪ‬
‫ﻣﻴﻜﻨﻢ و ﺁرزوي دﻳﺪارت را دارم و ﻃﻠﺐ ﺁﻣﺮزش ﻣﻴﻜـﻨﻢ و اﻣﻴـﺪ ﲞﺸـﺶ دارم‪،‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﺮا در ﺳﺎﻳﻪ ﺧﻮد ﭘﻨﺎﻩ دﻩ و درهﺎي رﲪﺘﺖ را ﺑﺮوﱘ ﻣﺒﻨﺪ و روزﱘ را‬
‫وﺳﻴﻊ و ذرﻳﻪ ام را ﻧﻴﻜﻮ ﺑﮕﺮدان و ﻣﺮا ﺑﺎ ﺻﺎﳊﻴﻨﺖ در ﲠﺸﺖ ﺟﺎوﻳﺪاﻧﺖ ﳘﻨﺸﲔ‬
‫ﺳﺎز زﻳﺮا ﺗﻮ ﺑﺮ ﮔﻨﺎهﻜﺎران ﺁﻣﺮزﻧﺪﻩ اي و ﺑﺮ ﺧﻄﺎآﺎران رﺣﻴﻤﻲ و ﺑﺮ ﺗﻮاﺑﲔ‬
‫ﻣﻬﺮﺑﺎن‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﺮا از زﻧﺎآﺎري و ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر دور ﻧﮕﺎهﺪار آﻪ زن زﻧﺎآـﺎر اﮔـﺮ‬ ‫‰‬

‫ﭼﻪ ﺧﻮب رﺧﺴﺎر اﺳﺖ وﱄ زﺷﺖ آﺮدار ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ زﺷﱵ آﺮدارﺷﺎن ﺧﺪاوﻧﺪا‬
‫ﺗﻮ ﺁن زن و ﻣﺮد زﻧﺎآﺎر را ﻟﻌﻨﺖ ﻓﺮﻣﻮدي و ﺁﻬﻧﺎ را ﻣﻠﻌﻮن داﻧﺴـﱵ‪ ،‬ﺧـﺪاﻳﺎ‬
‫ﭘﺲ از هﻮا و هﻮس ﻧﻔﺴﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺮم و از ﺗﻮ ﺧﻼﺻﻲ ﻣﻲ ﺟﻮﱘ و ﻟﻌﻨـﺖ‬
‫ﻣﻲ آﻨﻢ هﺮ آﻪ را ﺗﻮ ﻟﻌﻨﺖ آﲏ و ﻣﻠﻌﻮن ﻣﻴﺪارم هﺮ آﻪ را ﺗﻮ ﻣﻠﻌﻮن ﺑـﺪاري‬
‫و ﻣﻜﺮوﻩ ﻣﻴﺪارم هﺮ آﻪ را ﺗﻮ ﻣﻜﺮوﻩ ﺑﺪاﻧﻲ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻳﺎرﱘ ﻓﺮﻣﺎ و ﲟﻦ ﻗﺪرﺗﻲ ﻋﻄﺎ آﻦ آﻪ ﺑﺪﻳﻬﺎي ﺧﻼﻳﻖ را ﻓﺮاﻣﻮش آﻨﻢ و‬ ‫‰‬

‫ﻧﻴﻜﻮﻳﻴﻬﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﻪ دﻳﮕـﺮان آـﺮدﻩ ام ﺑـﻪ ﻳـﺎد ﻧﻴـﺎورم‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ از ﺗـﻮ‬


‫ﺗﻮاﻧﺎﺗﺮ و داﻧﺎﺗﺮ آﻴﺴﺖ؟ ﭘﺲ ﺧﺪاﻳﺎ ﻣﺮا ﻓﻜﺮ و ﻗﻠﱯ ﭘﺎك و ﺧﺎﻟﺺ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣـﺎ‬
‫آﻪ ﳘﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻳﺎدت ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ از ﻣﻌﺼﻴﺖ دوري ﳕـﺎﱘ و ﻣـﺮا از زﻳﺎﻧﻜـﺎري دور‬
‫ﻧﮕﺎهﺪار و ﻣﺮگ را ﳘﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻳﺎدم ﺁور ﺗﺎ ﺑﻪ ﳍﻮ و ﻟﻌﺐ دﻧﻴﻮي ﻣﺸﻐﻮل ﻧﮕﺮدم‬
‫و ﺳﺘﻤﮕﺮي و ﺷﺮارت ﻧﻮرزم آﻪ ﻳﺎد ﻣﺮگ ﺑﺮاﱘ هﺸﺪار دهﻨـﺪﻩ و ﺗﺮﺳـﺎﻧﻨﺪﻩ اي‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﺮاﺳﱵ آﻪ ﻳﺎد ﺗﻮ ﻗﻠﺐ و روﺣﻢ را ﻧﻮراﻧﻲ و روﺷﻦ ﻣﻴﮕﺮداﻧـﺪ‬
‫ﳘﭽﻮ ﺑﺎراﻧﻲ آﻪ زﻣﲔ ﭘﮋﻣﺮدﻩ را ﻃﺮاوﺗﻲ ﻧﻴﻜـﻮ ﻣـﻲ ﲞﺸـﺪ‪ .‬اي ﺧﺪاوﻧـﺪ اﳝـﻦ‬
‫آﻨﻨﺪﻩ و راهﻨﻤﺎي ﻣﺘﺤﲑان آﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﭘﻨﺎﻩ دهﻨﺪﻩ اي ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ‬
‫ﮔﻨﺎهﺎﱎ ﻣﺮا ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺮﺳﺎﻧﻴﺪﻩ و ﻓﻜﺮ ﻋﺬاب و آﻴﻔﺮ ﻣـﺮا راﺣـﺖ ﳕـﻲ ﮔـﺬارد‪،‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ اﺣﺴﺎن ﺗﻮ ﻣﺮا آﺎﻓﻴﺴﺖ آﻪ ﺷﻔﺎﻋﺘﻢ ﳕﺎﻳﺪ از ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺑـﺪي آـﺮدار و‬
‫ﮔﻔﺘﺎر و از روي ﻓﺮاﻣﻮﺷﻲ و ﻧﺎداﻧﻲ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ اﳒﺎم دادﻩ ام‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ اﮔﺮ‬
‫ﻧﺪاﻣﺖ و ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺴﻮي ﺗﻮ‪ ،‬ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﻦ ﻧﺎدﻣﱰﻳﻦ و ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﱰﻳﻨﻢ و اﮔﺮ‬
‫ﻃﻠﺐ ﺁﻣﺮزش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮد آﻪ ﮔﻨﺎهﺎﱎ ﳏﻮ ﺷﻮد و از ﺑﲔ رود ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑـﻪ درﮔـﺎﻩ‬
‫ﺗﻮ از درﺧﻮاﺳﺖ آﻨﻨﺪﮔﺎن رﲪﺖ و ﺁﻣﺮزﺷﻢ‪ ،‬اي ﺑﻲ ﻧﻴﺎزآﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪان و اي‬
‫ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ دهﻨﺪﻩ ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن و اي روزي دهﻨﺪﻩ ﻓﻘﲑان و اي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﻩ ﺑﻨﺪﮔﺎن‬
‫ـﺮ‬
‫ـﻤﮕﲔ ﺑـ‬
‫ـﺪﮔﺎﻧﺖ و اي ﺧﺸـ‬
‫ـﺎور ﻳﺎدآﻨﻨـ‬
‫ـﺎر و ﻳـ‬
‫ـﺎن و اي ﻳـ‬
‫ـﻬﺎ و ﮔﻨﺎهـ‬
‫از ﺗﺮﺳـ‬
‫ﺳﺘﻤﻜﺎران و اي رﲪﺖ آﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﺗﻮاﺑﲔ و اي اﳝﻦ آﻨﻨﺪﻩ از ﺑﻼﻳﺎ و اي ﭘﻨـﺎﻩ‬
‫دهﻨﺪﻩ ﺑﻲ ﭘﻨﺎهﺎن و اي ﭘﺎدﺷﺎﻩ و ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻦ و اي دوﺳﺖ وﻓﺎدار و راﺳـﺘﮕﻮي‬
‫ﻣﻦ و اي ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ و ﺳﺒﺤﺎن ﺳﻼم و درودم ﺑﺮﺗﻮ و اﻧﺒﻴﺎء و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺖ و‬
‫ﺳﻼم و درود ﻣﻦ ﺑﺮ ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼﻟﺖ آﻪ ﺑﺮاﺳﱵ ﺗﻮ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ و ﺧﺎﻟﻘﻢ هﺴﱵ آﻪ‬
‫ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﻣﺮا از ﭼﻴﺰ ﳒﺲ ﺑﻮﺟﻮد ﺁوردي و ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻣﺮا ﺷـﻜﻞ دادي و‬
‫ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻢ روح دﻣﻴﺪي و ﻣﺮا ﺑﻪ ﲤﺎﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮﺗﺮي دادي‪ ،‬ﭘـﺲ‬
‫ﺷﻜﺮ و ﺳﭙﺎس ﺑﻲ ﻬﻧﺎﻳﺘﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ اي ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ ﺷﮕﻔﺘﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫اي ﺑﺮﻃﺮف آﻨﻨﺪﻩ ﺳﺨﱵ و اي داﻧﺎي ﳘﻪ ﻋﻮاﱂ ﻏﻴﺐ و ﻬﻧﺎن و اي رﻓﻴﻖ و ﳘﺼﺤﺒﺖ‬ ‫‰‬

‫و ﳘﻨﺸﲔ ﻣﻦ در ﻏﺮﺑﺖ و اي ﻣﻮﻧﺲ و ﻳﺎري آﻨﻨﺪﻩ ام در روز ﺳﺨﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ در‬


‫ﳘﻪ ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﺳﺨﺘﻴﻬﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﭼﻴﺰي ﺑﺪﺗﺮ از ﻗﺮض داﺷﱳ و ﻣﺪﻳﻮن ﺑﻮدن ﻧﻴﺴـﺖ‪،‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻘﺮ و ﻳﺎ ﻧﺎداﻧﻲ و ﺟﻬﺎﻟﺘﻢ در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻲ ﺑﻪ ﺧﻼﻳـﻖ و‬
‫ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﺑﺪهﻜﺎر و ﻣﺪﻳﻮن ﺷﺪم‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻋﺎﺟﺰاﻧﻪ از ﺗﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﻨﺪم آﻪ ﻣـﺮا‬
‫ﺑﺪهﻜﺎر از دﻧﻴﺎ ﻣﱪي ﺗﺎ ﻣﺪﻳﻮن ﺧﻼﻳﻘﺖ ﻧﺒﺎﺷﻢ و ﺣﻖ ﺁﻬﻧﺎ را ﲤﺎم و آﻤـﺎل از‬
‫ﻟﻄﻒ و آﺮﻣﺖ ﺑﭙﺮدازم‪ .‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺗﻮ ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﺪهﻜﺎري و دﻳﻮن ﻣﺮا رﻓـﻊ ﻓﺮﻣـﺎ و‬
‫ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻜﺎراﱎ ﭘﺮداﺧﺖ آﻦ و ﺑﻪ ﺁﻬﻧﺎ ﺟﺰاي ﻧﻴﻜﻮ ﺑﺪﻩ ﺗـﺎ از ﻣـﻦ درﮔﺬرﻧـﺪ و‬
‫ﻣﺮا ﺑﻴﺎﻣﺮزﻧﺪ و ﺑﺪهﻜﺎري ﻣﺮا از ﻳﺎد ﺁﻬﻧﺎ ﺑﱪ ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺮض داﺷـﱳ و‬
‫ﻣﺪﻳﻮن ﺑﻮدﱎ ﻧﺎﺳﺰا ﻧﮕﻮﻳﻨﺪ و ﻟﻌﻨﺘﻢ ﻧﻜﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺑﻴﺎﻣﺮز آﻪ‬
‫ازﻗﻠﺒﻢ ﺁﮔﺎهﻲ و ﺑﺮ هﺮ ﭼﻴﺰ ﳏﻴﻂ و ﻣﻄﻠﻖ هﺴﱵ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﭘﺲ ﺑـﻪ ﺳـﺒﺐ رﲪـﺖ و‬
‫آﺮﻣﺖ از ﮔﻨﺎهﺎﱎ درﮔﺬر و ﻣﺮا ﺑﺪهﻜﺎر و ﻣﻘﺮوض و ﻣﺪﻳﻮن از دﻧﻴﺎ ﻣﱪ آﻪ ﺣﻖ‬
‫اﻟﻨﺎس در روزﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﲠﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻴﺸﻮد ﻣﺮا ﺳﺨﺖ ﻣﻌﺬب ﻧﻜﻨﺪ و ﺁﺑﺮوﱘ را‬
‫ﻧﺮﻳﺰد و ﺷـﺮاﻓﺘﻢ ﺣﻔـﻆ ﮔـﺮدد‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ ﺟـﺰاي ﻧﻴﻜـﻮ از ﺗـﻮ ﻣﻴﺨـﻮاهﻢ اي‬
‫ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﻳﻜﺘﺎﱘ آﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ دﺳﺘﺎن ﺗﻮاﻧﺎي ﺧﻮد از ﮔﻞ ﺳﺮﺷﱵ و ﻣﺮا ﺁﻓﺮﻳـﺪي‬
‫و روزﱘ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮدي و روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺗﺎرﻳﻜﻲ را ﺑـﺮاﱘ ﻣﻘـﺮر داﺷـﱵ و زﻣـﲔ و‬
‫ﻣﻮﺟﻮداﺗﺶ را ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﱎ درﺁوردي ﭘﺲ ﺗـﻮ را ﺷـﻜﺮ ﻣﻴﮕـﻮﱘ و ﺑـﺮﺁوردﻩ ﺷـﺪن‬
‫ﺣﺎﺟﺘﻢ را ﻓﻘﻂ از ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮاهﻢ اي روا آﻨﻨﺪﻩ ﺣﻮاﺋﺞ ﺷﻜﺮﮔﺰاراﻧﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﺮا از ﺁن دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﺪﻩ آﻪ آﺮدار و ﮔﻔﺘﺎرﺷﺎن ﺑﺎ هﻢ ﻣﻮاﻓـﻖ‬ ‫‰‬

‫ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺮا از ﺁن دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﺪﻩ آﻪ ﻗﺴﻢ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻳﺎ ﻧﺎروا ﻣﻲ ﺧﻮرﻧـﺪ‬


‫آﻪ ﺑﺎ ﺁن ﻗﺴﻢ ﳕﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻳﻲ را ﺳﻔﻴﺪ و ﻳﺎ ﺳﻴﺎﻩ آﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻣـﺮا از‬
‫ﺁن دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣـﺪﻩ آـﻪ ﻓﻘـﻂ ﺗـﻮ را در ﺳـﺨﺘﻴﻬﺎ و ﻣﺼـﺎﺋﺐ ﲞﻮاﻧﻨـﺪ و در‬
‫راﺣﺘﻴﻬﺎ و ﺧﻮﺷﻴﻬﺎ ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش آﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﺮا از ﺁن دﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﺪﻩ‬
‫آﻪ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺻﱪ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﻟﻄﻒ و رﲪﺖ و آﺮﻣـﺖ ﺑﺮﺧـﻮردار‬
‫ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻣﻨﺪم آـﻪ ﻣـﺮا هﻴﭽﮕـﺎﻩ ﳏﺘـﺎج ﻧـﺎﻣﺮدان و ﺟـﺎهﻼن و‬
‫ﺳﺘﻤﮕﺮان و ﻇﺎﳌﲔ و ﻟﺌﻴﻤﺎن و ﺷﺮﻳﺮان ﻣﮕﺮداﻧﻲ آﻪ اﮔﺮ ﻣﺮا ﳏﺘﺎج و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ‬
‫اﻳﻨﺎن آﲏ ﺳﺨﺖ ﺧﻮار و ذﻟﻴﻞ و از زﻳﺎﻧﻜﺎران ﺧﻮاهﻢ ﺷﺪ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﭘﺲ از ﳘـﻪ‬
‫اﻳﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻴﱪم‪ ،‬اي اﳝﻦ آﻨﻨﺪﻩ ﺟﺎﻬﻧﺎ و ارواح ﻳﺎدآﻨﻨـﺪﮔﺎﻧﺖ و اي‬
‫رهﺎﻳﻲ دهﻨﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﺎران و ﻣﺼﻴﺒﺖ زدﮔﺎن‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﻴﺪاﱎ آﻪ ﻋﻤﺮ آﻮﺗﺎﻩ اﺳﺖ و ﺁرزوهـﺎ ﺑﻴﺸـﻤﺎر ﭘـﺲ ﺑـﻪ ﺣﻜﻤـﺖ و‬ ‫‰‬

‫ﻣﺸﻴﻌﺖ ﺧﻮد ﻣﺮا راهﻨﻤﺎ ﺑﺎش ﺗﺎ اﻳﻦ ﻋﻤـﺮ آﻮﺗـﺎﻩ را در ﭼﻴـﺰي آـﻪ رﺿـﺎ و‬
‫ﺧﺸﻨﻮدي ﺗﻮ در ﺁن اﺳﺖ ﺻﺮف آﻨﻢ و در ﻃﻠﺐ ﺗﻮﺷﻪ ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺁﺧﺮت ﻗـﺪم ﺑـﺮدارم‬
‫ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪا از ﺳﺮ ﻟﻄﻒ ﺧﻮد ﻣﺮا ﺑﻪ درﺟﻪ ﻋﻠﻢ اﻟـﻴﻘﲔ و ﻋـﲔ اﻟـﻴﻘﲔ و ﺣـﻖ‬
‫اﻟﻴﻘﲔ ﺑﺮﺳﺎن آﻪ ﺑﺎ اﻳﻨﻬﺎ اﳝﺎﱎ آﺎﻣﻞ ﮔﺮدد و از زﻳﺎﻧﻜﺎران ﻧﺒﺎﺷﻢ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﻴﺪاﱎ ﺳﺨﻦ ﻧﻴﻜﻮ ﺻﻴﺎد دﳍﺎﺳﺖ و ﺣـﻖ ﻧﻌﻤـﺖ‪ ،‬ﺷـﻜﺮ اﺳـﺖ و ﺻـﺪﻗﻪ‬ ‫‰‬

‫ﻧﮕﻬﺒﺎن و دﻓﻊ آﻨﻨﺪﻩ ﺑﻼﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻓﻘﻂ از ﺗﻮ ﻣﻴﺨﻮاهﻢ ﻧﻪ از ﻏﲑ آﻪ ﺳﺨﻨﻢ‬


‫را در ﻧﻈﺮ ﺧﻼﻳﻖ ﻧﻴﻜﻮ و دﻟﻨﺸﲔ ﮔﺮداﻧﻲ و ﭼﺸﻢ زﺧﻢ ﺑﺪﺧﻮاهﺎن را دﻓﻊ ﳕـﺎﻳﻲ‬
‫و ﺻﺪﻗﺎﰎ را ﺟﻬﺖ ﺁﻣﺮزﺷﻢ ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﺮاﺳﱵ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻲ اﺣﺴـﺎﻧﻲ‬
‫آﲏ آﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ در ﺁن ﻧﺒﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ هﺮ زﻣﺎن آﻪ ﺑﻪ ﻗـﺪرت زوال ﻧﺎﭘـﺬﻳﺮت ﻣـﻲ اﻧﺪﻳﺸـﻢ ﺑـﻪ ﻳـﺎد ﺁﺗـﺶ‬
‫ﻓﺮوزاﻧﻲ ﻣﻲ اﻓﺘﻢ آﻪ در ﺑﻄﻦ ﻇﻠﻤـﺖ ﻣـﻲ درﺧﺸـﺪ واز وراي ﺗﺎرﻳﻜﻴﻬـﺎ ﻧـﻮر‬
‫اﻓﺸﺎﻧﻲ ﻣﻴﻜﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﺎر اﳍﺎ ﺗﺎرﻳﻜﻴﻬﺎ و ﻇﻠﻤﺎت را از ﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻻﻣﺘﻨﺎهﻴﺖ‬
‫دور ﺳﺎز و ﻣﺮا ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﻮد دﺳﺘﮕﲑ و راهﻨﻤﺎ ﺑﺎش ﺗـﺎ در ﺳـﻴﺎهﻴﻬﺎ ﮔﻤـﺮاﻩ‬
‫ﻧﺸﻮم ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ از ﺁﺗﺸﻲ آﻪ هﻴﺰﻣﺶ ﻣﺮدم ﺑﺪآﺎرﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣـﻲ ﺁورم‬
‫اي ﭘﻨﺎﻩ دهﻨﺪﻩ ﺑﻲ ﭘﻨﺎهﺎن‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﻴﺪاﱎ آﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﻲ ﻋﻠﻢ و ﻋﻠﻢ ﺑﻲ ﺗﻌﻘﻞ و آﺎهﻠﻲ در آﺎرهﺎ ﺻﻮرﺗﻴﺴﺖ‬ ‫‰‬

‫ﺑﻲ ﻣﻌﲏ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻋﻘﻞ و ﻋﻠﻤﻢ را ﺗﻮ ﺧﻮد زﻳﺎدﻩ ﻓﺮﻣﺎ و در آﺎرهﺎ آﺎهﻠﻲ را‬
‫از ﻣﻦ دور ﺑﺪار ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﺣﻜﻤﺖ و ﺑﺎ ﺟﺪ و آﻮﺷـﺶ ﺑﺘـﻮاﱎ ﻗـﺪم ﺻـﺪق و‬
‫راﺳﱵ ﺑﺮدارم و در ﻃﻠﺐ ﺗﻮﺷﻪ ﺁﺧﺮت آﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻢ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﺮا در ﭘﻨﺎﻩ ﺧﻮدت ﮔﲑ آﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﺁوردﻩ ام از ﺗﺮس ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ آﻪ‬
‫در ﺳﺎﻳﻪء ﻣﻦ ﻣﻨﺰل ﮔﺰﻳﺪﻩ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‰ﺑﺎر اﳍﺎ از روز ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻲ ﺗﺮﺳﻢ روزي آﻪ هﺮ ﭼﻪ در دﳍـﺎ ﭘﻨـﻬﺎن‬
‫اﺳﺖ ﳘﻪ ﺁﺷﻜﺎر ﻣﻴﮕﺮدد‬
‫ﭘﺲ از ﺗﺮس ﺁن روز ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻴـﱪم ﺁن روزي را آـﻪ هـﺮ آـﻪ را ﲞـﻮاهﻲ‬
‫ﮔﻨﺎهﺶ را ﻣﻴﭙﻮﺷﺎﻧﻲ و هﺮ آﻪ را ﲞﻮاهﻲ ﻣﻌﺬب ﻣﻴﮕﺮداﻧﻲ‪.‬‬
‫اي ﲠﱰﻳﻦ ﮔﺸﺎﻳﻨﺪﮔﺎن و اي ﲠﱰﻳﻦ وارﺛﺎن و اي ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻦ در وﻗﺖ ﭘﺮﻳﺸـﺎﻧﻲ و‬ ‫‰‬

‫اي ﻣﻮﻧﺲ ﻣﻦ در هﻨﮕﺎم ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ در آﺎرهﺎ اول ﺑـﺎ ﺗـﻮ ﻣﺸـﻮرت‬
‫ﻣﻴﻜﻨﻢ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دوﺳﺘﺎن و دﴰﻨﺎﱎ ﺑﺎراﳍـﺎ ﺗـﻮ ﺧـﻮد از ﻃﺮﻳـﻖ دل و زﺑـﺎن‬
‫دوﺳﺘﺎﱎ ﻣﺮا راهﻨﻤﺎ ﺑﺎش ﺗﺎ از رﺳﻮاﻳﻲ اﳝـﻦ ﺷـﻮم و از ﻃﺮﻳـﻖ دل و زﺑـﺎن‬
‫دﴰﻨﺎﱎ ﺗﻮ ﺧﻮد ﻣﺮا راهﻨﻤﺎ ﺑﺎش ﺗـﺎ درﺟـﻪ و ﭘﺎﻳـﻪ دﴰـﲏ ﺁﻬﻧـﺎ را درﻳـﺎﰈ‪،‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺷﻜﺮ ﻣﻴﮕﻮﱘ ﺗﻮ را و ﺷﻬﺎدت ﻣﻴﺪهﻢ ﻧﻴﺴﺖ آﺴﻲ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻋﺎﱂ و داﻧﺎ ﺑـﻪ‬
‫اﺳﺮار ﻏﻴﺐ و ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ اﺳﺮار درون ﺧﻼﻳﻖ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ وﺳﻌﺖ ﻓﻜﺮ و ﻗﻠﱯ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ آﻪ ﻧﻴﻜﻮﻳﻴﻬـﺎي آـﻢ دﻳﮕـﺮان را‬ ‫‰‬

‫زﻳﺎدﻩ ﴰﺎرم و ﺑﺪﻳﻬﺎي زﻳﺎد دﻳﮕﺮان را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﻧﮕﲑم و ﺻﱪي ﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ‬
‫ﻓﺮﻣﺎ آﻪ اﻧﺪوﻩ ﻣﺼﺎﺋﺐ ﺑﺰرگ در ﻧﻈﺮم ﺣﻘﲑ و آﻮﭼﻚ ﺟﻠﻮﻩ آﻨﺪ و روﺣﻲ ﲟﻦ ﻋﻄﺎ‬
‫ﻓﺮﻣﺎ آﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮان را ﻋﻔﻮ آﻨﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ ﻧﻴﺰ ﮔﻨﺎهﺎﱎ را ﺑﻴﺎﻣﺮزي و‬
‫ﻣﺮا ﻋﻔﻮ آﲏ و اﻧﺪوهﻢ را از ﺑﲔ ﺑﱪي و ﮔﺮﻩ ﻣﺸﻜﻼﰎ را ﺑﮕﺸﺎﻳﻲ و وﺳﻌﺖ روزﱘ‬
‫ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﻳﻲ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ دﳌﺎن را ﺑﻪ ﻧـﻮر اﳝـﺎن روﺷـﻦ ﺑﮕـﺮدان و ﺑـﺎ ﻗﺪوﺳـﻴﺘﺖ اﻋﻤـﺎل‬ ‫‰‬

‫ﻧﻴﻜﻮﳝﺎن را ﻣﻘﺪس ﺑﺪار و ﺳﻼم و درودﻣـﺎن را ﭘﺎﺳـﺦ ﮔـﻮي و رﲪﺘـﺖ را ﺑـﻪ‬


‫ﻧﻌﻤﺎت ﻓﺮاواﻧﺖ ﺑﺮﻣﺎ ارزاﻧﻲ دار و زﻣﻴﻨﺖ را زﻳﺮ ﭘﺎهﺎﳝﺎن وﺳﻴﻊ و ﮔﺴـﱰدﻩ‬
‫و روان ﺳﺎز و ﺁﲰﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺪﻩ و ﺑﻪ ﺣﺴﻨﺎت ﻣـﺎ را‬
‫ﺑﻴﺎراي و ﺷﻔﻴﻊ ﻗﻮﳑﺎن ﻗﺮار ﺑﺪﻩ و ﺁﻧﭽﻪ از دﺳﺘﻤﺎن رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑـﺎزﮔﺮدان‬
‫و ﺁﻧﭽﻪ از ﮔﻨﺎهﺎﻧﻲ آﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺎ و ﻳﺎ از ﺳﺮ ﻧـﺎداﻧﻲ ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﺷـﺪﻩ اﱘ ﻋﻔـﻮ‬
‫ﻓﺮﻣﺎ و ﺗﻮﺑﻪ و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻣﺎن را ﭘﺬﻳﺮا ﺑﺎش و روزﳝـﺎن را ﻓـﺮاخ ﮔـﺮدان و‬
‫ﺧﻮﺷﻴﻤﺎن را ﺑﺮﻗﺮار و ﭘﺎﻳﺪار ﻓﺮﻣﺎ و در دﻧﻴﺎ و ﺁﺧﺮت اﺟﺮي ﻧﻴﻜﻮ ﺑـﻪ ﻣـﺎ‬
‫ﻋﻄﺎ ﳕﺎ و ﻣﺎ را ﳘﻨﺸﲔ ﺻﺎﳊﲔ و ﺁﻣﺮزﻳـﺪﮔﺎن درﮔﺎهـﺖ ﻗـﺮار دﻩ و ﺑـﺎران را‬
‫و زﻣﲔ را ﺑﺮاي ﻣﺎ ﭘﺮ ﺑﺮآﺖ و ﺁﻓﺘﺎب را ﺑﺮاي ﻣﺎ روﺷﻨﺎﻳﻲ و‬ ‫ﺑﺮاي ﻣﺎ رﲪﺖ‬
‫ﺗﺎرﻳﻜﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺎ ﺁراﻣﺶ ﻗﺮار دﻩ و از ﺑﻼﻳﺎ ﳏﻔﻮﻇﻤﺎن ﺑﺪار و ﻣﺎ را ﺑـﻪ‬
‫ﻟﻄﻔﺖ ﺑﻪ راﻩ راﺳﺖ هﺎدي ﺑﺎش و ﻣﺎ را از ﺳﺘﻤﻜﺎري و ﻇﻠﻢ و ﺟـﻮر و ﺷـﺮارت‬
‫دور ﻧﮕﺎهﺪار و زﻧﺎﳕﺎن و ﻓﺮزﻧﺪاﳕﺎن را ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻣـﺆﻣﻦ و ﺻـﺎﱀ ﺑﮕـﺮدان و‬
‫ﭘﺪر و ﻣﺎدرﻣﺎن را از ﻣﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮد و ﳘﺴﺎﻳﮕﺎﳕﺎن را از ﻣﺎ راﺿﻲ ﻧﮕﺎهـﺪار و‬
‫ﻣﺎ را از ﺑﺮآﺎت و ﺧﲑ و ﻧﻴﻜﻴﻬﺎي ﺁﲰﺎن و زﻣﲔ و درﻳﺎهﺎ و ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎﻩ و‬
‫ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺷﺐ و روز و اﻳﺎم و ﻓﺼﻮل و ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ و دﻧﻴﺎ و ﺁﺧـﺮت‬
‫ﻧﺼﻴﱯ ارزﴰﻨﺪ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ و اﺟﺮي ﻧﻴﻜﻮ ﳘﺮاﻩ ﺑﺎ ﺣﺴﻨﺎت ﻓﺮاوان ﺑـﻪ‬
‫ﻣﺎ ارزاﻧﻲ دار و ﮔﻨﺎهﺎﳕﺎن را ﳏﻮ و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدان و ﺑﺪﳕﺎن و روح و ﲤـﺎﻣﻲ‬
‫اﻋﻀﺎﳝﺎن را ﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪﻩ ﺟﻬﻨﻢ و اﻧﻮاع ﻋﺬاﲠﺎﻳﺶ ﺣﺮام ﺑﮕﺮدان و ﻣـﺎ را‬
‫از ﻋﺬاب و ﻓﺸﺎر ﻗﱪ ﳏﻔﻮظ و ﻣﺼﻮن ﺑﺪار زﻳﺮا ﺗﻮﻳﻲ آﻪ ﺑﺮ هﺮ ﭼﻴﺰ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ‬
‫و ﺗﻮﻳﻲ ﲞﺸﻨﺪﻩ ﻣﻬﺮﺑﺎن و ﺗﻮﻳﻲ رﺣﻴﻢ و رﺋـﻮف و ﺗـﻮﻳﻲ ﺁﻣﺮزﻧـﺪﻩ ﮔﻨﺎهـﺎن و‬
‫ﺗﻮﻳﻲ ﻗﺎدر و ﺗﻌﺎﱄ و ﺗﻮﻳﻲ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺁﻓﺮﻳﻨﻨـﺪﻩ هﺴـﱵ و ﺗـﻮﻳﻲ اﺟﺎﺑـﺖ آﻨﻨـﺪﻩ‬
‫دﻋﺎهﺎ و ﺗﻮﻳﻲ ﺑﺮﺁوردﻩ آﻨﻨﺪﻩ ﺁروزهﺎ و ﺗﻮﻳﻲ آﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻲ و ﻋﻤﻞ ﻣﻲ آـﲏ و‬
‫ﻋﻬﺪ ﻣﻲ ﺑﻨﺪي و ﳕﻲ ﺷﻜﲏ و وﻓﺎ ﻣﻲ آﲏ و آﺴﻲ ﺟﻠﻮدارت ﻧﻴﺴﺖ و هـﻴﭻ ﻣﻮﺟـﻮدي‬
‫ﻳﺎراي ﻣﺒﺎرزﻩ و ﳎﺎدﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ را ﻧﺪارد و ﺗﻮﻳﻲ آﻪ ﺑﺮاﺳﱵ راﺳﺘﮕﻮي ﻣﻄﻠﻘـﻲ‬
‫و ﺗﻮﻳﻲ آﻪ هﺮ آﻪ ﲞﻮاﻧﺪت ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻲ ﭼﻮن ﺧﺎﻟﻖ و ﺁﻓﺮﻳﻨﻨﺪﻩ ﻣﺎ‬
‫هﺴﱵ آﻪ ﺑﺮاﺳﱵ ﺑﺰرﮔﻲ و ﻗﺪرت و ﭘﺎدﺷﺎهﻲ ﻓﻘﻂ از ﺁن ﺗﻮﺳﺖ آﻪ ﺟﻼل و ﺟﱪوت و‬
‫ﺷﻮآﺘﺖ در ﻋﻘﻞ ﻣﺎ ﳕﻲ ﮔﻨﺠﺪ و زﺑﺎن از ﺳﺘﺎﻳﺶ و ﲪﺪت ﻗﺎﺻﺮ اﺳـﺖ و اﻧـﺪاﳑﺎن‬
‫در ﺳﻨﺎي ﺗﻮ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﭘﺲ اي رﺣﻢ آﻨﻨﺪﻩ ﭘﻨـﺎﻩ ﺟﻮﻳـﺎن و اﳝـﻦ آﻨﻨـﺪﻩ‬
‫دﳍﺎي ﻣﻀﻄﺮب دﻋﺎهﺎﳝﺎن را اﺟﺎﺑﺖ آﻦ آﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮔﺪاﻳﻲ درﮔﺎﻩ ﺗﻮ ﺁﻣﺪﻩ ام و‬
‫ﻓﻘﻂ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ زاﻧﻮ ﻣﻲ زﱎ و ﺳﺠﺪﻩ ﻣﻲ آﻨﻢ و ﺑﻪ ﺧﺎك ﻣـﻲ اﻓـﺘﻢ و ﻓﻘـﻂ‬
‫ﻧﻴﺎزهﺎﱘ را از ﺗﻮ ﻣﻲ ﺧﻮاهﻢ اي ﻓﺮﻳﺎدرس ﻓﺮﻳﺎدآﻨﻨﺪﮔﺎن آﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرﻳﺖ‬
‫ﮔﻮاهﻲ دادﻩ ام و ﺑﻪ ﻳﮕﺎﻧﮕﻴﺖ اﺧـﻼص داﺷـﺘﻪ ام و از روي ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﺑﻨـﺪﻩ و‬
‫ﻓﺮﻣﺎﻧﱪدارت هﺴﺘﻢ‬
‫‰ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺮم از ﺗﺒﺎهﻜﺎرﻳﻬﺎ و ﺣﻴﻠﻪ هﺎ و ﻣﻜﺮهﺎ و وﻋﺪﻩ هﺎ‬
‫و ﻓﺮﻳﺐ داﻣﻬﺎي ﺷﻴﺎﻃﲔ و ﺳﺘﻤﮕﺮان و ﻇـﺎﳌﲔ و ﺷـﺮﻳﺮان و ﺧﻼﻳـﻖ ﺑـﺪ و زﺷـﺖ‬
‫آﺮدار‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻣﻴﺎن ﻣﻦ و ﺁﻬﻧﺎ ﺳﺪي ﺑﻨﺎ آﻦ آﻪ ﺁﻧـﺮا ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﺸـﻜﻨﻨﺪ و‬
‫آﻪ هﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺮﺳﻨﺪ و ﺁﻬﻧﺎ را از ﻣﻦ ﮔﺮﻳﺰان و ﻓﺮاري ﺑﺪﻩ‬ ‫دوري ﻋﻄﺎ آﻦ‬
‫و ﻣﺮا از ﻧﻮر اﳝﺎن و رﺳﺘﮕﺎري در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻤﺮاهﻲ ﺁﻧﺎن ﲠـﺮﻩ ﻣﻨـﺪ ﮔـﺮدان‪،‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ در دل ﻣﻦ ﺑﺮاي ﺁﻬﻧﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﺪﻩ و ﻣﺮا در ﺑﺮاﺑﺮ ﺁﻬﻧـﺎ ﳏﻔـﻮظ و‬
‫ﻣﺼﻮن ﺑﺪار و در ﺷﻜﺴﱳ اﻧﺪﻳﺸﻪ هﺎ و ﺑﺎﻃﻞ آﺮدن ﻣﻜﺮهﺎﻳﺸـﺎن ﺑـﻪ ﻟﻄـﻒ ﺧـﻮد‬
‫ﻳﺎرﱘ ﳕﺎ و ﺗﺴﻠﻂ ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﺮ ﻣﻦ از ﺑﲔ ﺑﱪ و ﺣـﺮص ﺑـﻪ ﮔﻨـﻬﻜﺎري را در ﻣـﻦ‬
‫ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدان و در اوج ﭘﲑوزي ﺳﺘﻤﮕﺮي و ﺗﻜﱪ را از ﻣﻦ رﻓﻊ ﻓﺮﻣﺎ و ﭘـﺪر و‬
‫ﻣﺎدر و ﳘﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﱎ را از ﺷﺮ ﺁﻬﻧﺎ ﳏﻔﻮظ و اﳝﻦ ﺑﮕﺮدان و ﺗﻮ ﺧﻮد ﻗﻠﻌـﻪ‬
‫اي اﺳﺘﻮار و ﳏﻜﻢ و اﳝﻦ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﺪان و ﻗﻮﻣﻢ ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﺎ دﴰﻨﺎﻧـﺖ ﻣﺒـﺎرزﻩ‬
‫آﻨﻨﺪ و در راﻩ ﻳﮕﺎﻧﮕﻴﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎراﳍﺎ ﺷـﻴﺎﻃﲔ و ﺳـﺘﻤﮕﺮان و ﻇـﺎﳌﲔ و‬
‫ﺷﺮﻳﺮان هﺮ ﭼﻪ ﺑﺪي ﺑﻪ ﻣﻦ آﻨﻨﺪ ﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﺪي ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﺮاﱘ ﺑﻪ ﺧـﻮﺑﻲ ﺗﺒـﺪﻳﻞ‬
‫آﻦ و هﺮ ﺁﻧﭽﻪ آﻪ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﺑﮕﺸﺎي و هﺮ ﺁﻧﭽﻪ آﻪ ﺑﮕﺸﺎﻳﻨﺪ ﺑﺒﻨﺪ و هـﺮ ﺁﻧﭽـﻪ‬
‫آﻪ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻨﺪ و ﻳﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﲑﻧﺪ ﺑﺮ هﻢ زن و ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدان و در ﺁﻧﭽﻪ آـﻪ‬
‫ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ ﺑﺸـﻜﻦ و وﻳـﺮان‬
‫ﺳــﺎز و ﳏــﻮ ﻓﺮﻣــﺎ و ﺑــﺮ ﺧﻮدﺷــﺎن ﺑــﺎزﮔﺮدان و ﺁﻬﻧــﺎ را ﺷﻜﺴﺘﺸــﺎن دﻩ و‬
‫ﻓﺮﻳﺒﻬﺎﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺁﻬﻧﺎ ﺑﺮﮔﺮدان و دﻋﺎهﺎ و ﻧﻔﺮﻳﻨﻬﺎﻳﺸﺎن را ﺑـﺮ ﺧـﻮد‬
‫ﺁﻬﻧﺎ ﻓﺮود ﺁور و ﻳﺎ ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﻪ راﻩ راﺳﺖ هﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﺎ و اﮔـﺮ ﺑـﻪ درﮔﺎهـﺖ‬
‫ﻣﺆﻣﻦ و ﺗﻮﺑﻪ آﻨﻨﺪﻩ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺁﻬﻧﺎ را ﺧﻮار و ذﻟﻴﻞ ﺳـﺎز آـﻪ ﺗـﻮ ﺧـﻮد ﭘﻨـﺎﻩ‬
‫دهﻨﺪﻩ ﭘﻨﺎﻩ ﺟﻮﻳﺎﻧﻲ و رهﺎﻧﻨﺪﻩ ﺗﺮﺳﻬﺎي دوﺳﺘﺪاراﻧﺖ هﺴـﱵ و اﺟﺎﺑـﺖ آﻨﻨـﺪﻩ‬
‫دﻋﺎهﺎي ﺷﻜﺮﮔﺰاران و ﻳﺎدآﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻲ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ دﻋﺎهـﺎﱘ را اﺟﺎﺑـﺖ‬
‫ﻓﺮﻣﺎ و ﻣﺮا در زﻣﺮﻩ ﻳﺎران و ﺷﻜﺮﮔﺰاران و دوﺳﺘﺪاراﻧﺖ ﻗﺮار ﺑﺪﻩ‪ ،‬ﺁﻣﲔ ‪.‬‬
‫‰ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻋﺮش و ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن آﺮﺳﻲ و ﺳـﻼم درود‬
‫ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن هﻔﺖ ﺁﲰﺎن و ﺳﻼم و درود ﺑﺮﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﻓـﺮدوس و ﲠﺸـﺖ و ﺳـﻼم و‬
‫درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻴﺖ اﳌﻌﻤﻮر و ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ارواح و ﺳـﻼم و‬
‫درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻠﻜﻮت و ﺳﻼم و درود ﺑﺮﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن زر و دﻧﻴـﺎ و ﺁﺧـﺮت و‬
‫ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن زﻣﲔ و درﻳﺎ و ﺑﻴﺎﺑﺎن و آﻮﻩ و ﺁﲰـﺎن و رودهـﺎ و‬
‫ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻓﺼﻮل و اﻳﺎم و ﺳﻼم و درود ﺑـﺮ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺑـﺮف و‬
‫ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﺑﺮ و ﻣﻪ و ﻃﻮﻓﺎن و ﺑﺎد و ﺳﻼم و درود‬ ‫ﺑﺎران و‬
‫ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ و ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ و رﺳﺎﻧﻨﺪﻩ اﺧﺒﺎر و ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن‬
‫وﺣﻲ و ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮاب و روﻳﺎ و ﺳـﻼم و درود ﺑـﺮ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن‬
‫روﺷـﻨﺎﻳﻲ و ﺗـﺎرﻳﻜﻲ و‬ ‫ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن‬ ‫ﺑﺮآﺖ و روزي رﺳﺎﻧﻨﺪﻩ و‬
‫ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺗﻌﻴﲔ آﻨﻨﺪﻩ و ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺻﺒﺢ و ﻇﻬﺮ‬
‫ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﻣﺸـﺮق و ﻣﻐـﺮب و ﺳـﻼم و‬ ‫و ﻏﺮوب و ﺷﺐ ﺗﺎرﻳﻚ و‬
‫درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻬﻧﻲ آﻨﻨﺪﻩ و ﺑﺎزدارﻧﺪﻩ و ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﺧﻄﺎر‬
‫دهﻨﺪﻩ و ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺳﺠﺪﻩ و ﻃﻮاف آﻨﻨـﺪﻩ و ﺳـﻼم و درود ﺑـﺮ‬
‫ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺻﻠﺢ و دوﺳﱵ و ﺁزادي و ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻋﺒـﺎدت آﻨﻨـﺪﻩ و‬
‫ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن درود ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ و ﺳـﻼم و درود ﺑـﺮ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن ﺳـﻼم‬
‫آﻨﻨﺪﻩ و ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻄﻴﻊ و ﻓﺮﻣـﺎﻧﱪدار وﺣـﻲ اﳍـﻲ و ﺳـﻼم و‬
‫ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺟﻬـﻨﻢ‬ ‫درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﳏﺎﻓﻆ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻨﻨﺪﻩ و‬
‫و ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ روح و ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺮگ و ﻳﺎراﻧﺶ و ﺳﻼم‬
‫و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ زﻧﺪﮔﻲ و ﻳﺎراﻧﺶ و ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ روﻣﺎن و ﺳﻼم و‬
‫درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﻪ هﺎدي و ﺳﻼم و درود ﺑـﺮ ﻧﻜـﲑ و ﻣﻨﻜـﺮ و ﺳـﻼم و درود ﺑـﺮ‬
‫ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﳝﲔ و ﻳﺴﺎر و ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ﻓﺮﺷـﺘﮕﺎن آﺎﺗـﺐ و ﺳـﻼم و درود ﺑـﺮ‬
‫ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن دﻳﺎر ﻗﺒﻮر و اﻣﻮات و ﺳﻼم و درود ﺑﺮاهﻞ ﺁن دﻳـﺎرو ﺳـﻼم و درود‬
‫ﺑﺮارواح ﺁﻬﻧﺎ و ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ارواح ﳘﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎن و اهـﻞ ﺗﻮﺣﻴـﺪ و‬
‫ﻣﻌﺎد ﺁن دﻳﺎر و ﺳﻼم و درود ﺑﺮ ارواح ﭘﺎك و ﺷـﻬﻴﺪان ﺁن دﻳـﺎر و ﺳـﻼم و‬
‫درود ﺑﺮ ارواح ﺷﻬﺎدت دهﻨﺪﻩ ﺁن دﻳﺎر و ﺳﻼم و درود ﻣﻦ ﺑﺮ ﴰﺎ آﻪ ﺧﺪا ﴰـﺎ‬
‫را ﺑﻴﺎﻣﺮزد و اﺟـﺮي ﻧﻴﻜـﻮ ﻧﺼـﻴﺒﺘﺎن ﺑﮕﺮداﻧـﺪ و ارواح ﭘـﺪر و ﻣـﺎدرم و‬
‫ﺑﺴﺘﮕﺎﱎ را در ﭘﻨﺎﻩ ﺧﻮد ﮔﲑد و ﺁﻬﻧﺎ را ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﺪ و از ﮔﻨﺎهﺎﻧﺸﺎن درﮔﺬرد و‬
‫ﺁﻬﻧﺎ را ﺷﺎﻣﻞ رﲪﺖ ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﺪ‪ ،‬اي اهﻞ ﻗﺒﻮر‪ ،‬روزي ﻣﻦ هـﻢ ﺑـﻪ ﴰـﺎ ﻣﻠﺤـﻖ‬
‫ﺧﻮاهﻢ ﺷﺪ ﭘﺲ در ﺁﻧﺮوز و ﺑﺮاي ﺁﻧﺮوز ﴰﺎ هﻢ ﻣـﺮا ﺟـﻮاب ﮔﻮﻳﻴـﺪ و ﺳـﻼم و‬
‫درود و ﻃﻠﺐ ﺁﻣﺮزﺷﻢ را ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﻳﻴﺪ و در روزي آﻪ ﺑﻪ ﴰﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲ ﺷﻮم ﻣﺮا‬
‫ﻳﺎد آﻨﻴﺪ آﻪ ﴰﺎ را ﻳﺎد آﺮدم ‪.‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻗﻮت و ﺟﻼل و ﺷﻮآﺘﻢ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﺷﮕﻔﱵ ﺧﻠﻘـﺘﻢ از‬ ‫‰‬

‫ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﭘﺎدﺷﺎهﻲ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻓﺮﻣـﺎﻧﱪي و اﻃـﺎﻋﺘﻢ از‬


‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺳﺮود ﺷﺎدﱘ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺣﻜﻮﻣـﺖ و ﺣﻜﻤﺮاﻧـﻲ از ﺗﻮﺳـﺖ‪،‬‬ ‫ﺗﻮﺳﺖ‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ اﳝﺎن و ﻋﺒﺎدﰎ از ﺗﻮﺳـﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ ﺗـﺮﱎ ﺳـﭙﺎس و رآـﻮع و ﺳـﺠﻮد و‬
‫ﺷﻜﺮﮔﺰارﱘ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ آﺎرهﺎي ﻧﻴﻜﻮ و اذآﺎرم از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﳕـﺎز‬
‫و روزﻩ ام از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ دﻳﺮ و آﻠﻴﺴﺎ و ﻣﺴﺠﺪم از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺗﻮﺑﻪ‬
‫و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ام از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﻴﺖ اﳌﻌﻤﻮر و ﻗﺪس و آﻌﺒـﻪ ام از ﺗﻮﺳـﺖ‪،‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﻃﻮاف و ﺣﺞ و زﻳﺎرﰎ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ آﺘﺎب و ﺷﺮﻳﻌﺖ و ﻧﱯ و رﺳـﻮل‬
‫از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ارﺛﻴﺖ زﻣﲔ و ﺁﲰﺎن از ﺗﻮﺳـﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ ﻃﻠـﻮع ﺧﻮرﺷـﻴﺪ و‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺁﲰﺎن و ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣـﺎﻩ و ﺳـﺘﺎرﮔﺎﱎ از ﺗﻮﺳـﺖ‪،‬‬ ‫ﻏﺮوب ﺁن از ﺗﻮﺳﺖ‪،‬‬
‫ﺑﺎراﳍـﺎ‬ ‫ﺑﺎراﳍﺎ روز و ﺷﺒﻢ از ﺗﻮ ﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﻳﻴﻢ از ﺗﻮﺳﺖ‪،‬‬
‫ﺁﺑﻲ ﺁﲰﺎن و ﺳﺒﺰي درﺧﺘـﺎﱎ از ﺗﻮﺳـﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ ﮔﺮﻣـﺎ و ﺳـﺮﻣﺎﱘ از ﺗﻮﺳـﺖ‪،‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺳﺎﻋﺖ و اﻳﺎم و روزﮔـﺎرم از ﺗﻮﺳـﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ ﲠـﺎر و ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎﱎ از‬
‫ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎﱎ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻓﺼـﻮل و ﺳـﺎﳍﺎﱘ از‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺑﺎد و ﺑﺮف و ﺑﺎراﱎ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ زﻣﲔ و ﺟﻨﮕﻞ و آﻮﻩ و‬ ‫ﺗﻮﺳﺖ‪،‬‬
‫ﺑﻴﺎﺑﺎن و درﻳﺎﱘ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻋﺬاب و ﺁﺗﺶ ﺟﻬﻨﻢ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﲠﺸﺖ‬
‫و ﺟﻬﻨﻢ و آﻠﻴﺪ درﲠﺎي ﺁﻬﻧﺎ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ روز ﺣﺴﺎب و ﻣﻜﺎﻓﺎت و ﻋﺪل از‬
‫ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺁن روز ﺳﺨﺖ و روز ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪن از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻋـﺪل و‬
‫داورﱘ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺷﻔﺎء و ﺳﻼﻣﺘﻢ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻇﺎهﺮ و ﺑﺎﻃﻨﻢ از‬
‫ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ روح و ﺟﺴﻢ و ﺧﻠﻘﺘﻢ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ ﺳـﻌﺎدت و ﻓـﲑوزﱘ از‬
‫ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ ﺑﺮآـﺖ و رزق و روزﱘ از ﺗﻮﺳـﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ ﺧـﻮاب و روﻳـﺎ و‬
‫ﺑﻴﺪارﱘ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ آﺎﻣﻞ ﺑﻮدن و ﺗﻜﺎﻣﻠﻢ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ ﺟﻬـﺎد و‬
‫ﳎﺎهﺪت و ﺷﻬﺎدﰎ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﱵ و ﺳﻌﺎدﰎ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﳒﺎت و‬
‫رهﺎﻳﻴﻢ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺷـﺠﺎﻋﺖ و دﻟـﲑﱘ از ﺗﻮﺳـﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ رﺿـﺎﻣﻨﺪي و‬
‫ﺑﺎراﳍـﺎ ﺧـﺮدن و‬ ‫ﺧﻮﺷﻨﻮدﱘ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ رﻗﺺ و ﭘـﺎﻳﻜﻮﺑﻴﻢ از ﺗﻮﺳـﺖ‪،‬‬
‫ﺧﻮاﺑﻴﺪﱎ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ آـﺎرآﺮدﱎ از ﺗﻮﺳـﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ ﳘﺴـﺮ و ﻓﺮزﻧـﺪان‬
‫ﻣﺆﻣﻨﻢ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺛﺮوت و داراﺋﻴﻢ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺻﱪ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻢ‬
‫از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ دﻋﺎي ﻧﻴﻚ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم از ﺗﻮﺳـﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ و‬
‫آﻮدآﻲ و ﺟﻮاﻧﻲ و ﭘﲑﱘ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻗﺮب و ﻧﺰدﻳﻜﻴﻢ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ‬
‫راهﻬﺎي ﻧﻴﻜﻮ و راهﻨﻤﺎﻳﻴﻢ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺣﻜﻤﺖ و اﻧﺪﻳﺸﻪ ام از ﺗﻮﺳـﺖ‪،‬‬
‫ﺑﺎراﳍﺎ ﺷﺮاﻓﺖ و ﺁﺑﺮوﱘ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺷﺐ زﻧﺪﻩ دارﱘ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ‬
‫ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﻴﻢ و ﺣﺰن وﺷﺎدﱘ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺷﻬﺎدت زﺑﺎﱎ و ﻗﻠـﺒﻢ و ﺟـﺎﱎ‬
‫از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ دﻳﺪﻩ و ﻧﺪﻳﺪﻩ هﺎﱘ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ ﻣﻌﺠـﺰ و ﻋﺠﺎﻳـﺐ و‬
‫ﺧﻼﻳﻖ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺑـﻲ ﺷـﺮﻳﻜﻲ و ﻳﻜﺘـﺎﻳﻲ از ﺗﻮﺳـﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍـﺎ رﲪـﺖ و‬
‫ﺁﻣﺮزﺷﻢ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻋﺮش اﳍﻲ و ﻣﻼﺋﻚ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﺣﻴﺎت اﺑـﺪي و‬
‫ﺟﺎوداﻧﻪ از ﺗﻮﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺎراﳍﺎ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻖ و ﺧﻠﻘﺖ آﻞ ﻋﺎﱂ از ﺗﻮﺳﺖ‪.‬‬