You are on page 1of 39

‫‪www.Shahed.Isaar.

ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬

‫ﻧﮕﻴﻦ هﺎى ارﻏﻮاﻧﻰ‬


‫)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ(‬

‫ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ﺣﺎﻣﺪى‬

‫‪١٣٨٠‬‬
‫ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اوﻟﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮﻩ ادﺑی ایﺜﺎر وﺷﻬﺎدت‬
‫ﻓﻬﺮﺳﺖ‬

‫‪١‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬

‫ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ‬
‫ﻣﻘﺪّﻣﻪ …‪٧‬‬
‫ﻏﺒﻄﻪ …‪٩‬‬
‫ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺒﺰ …‪١١‬‬
‫ﺷﻤﻊ یﺎد ﺗﻮ …‪١٣‬‬
‫ﻋﺸﻖ ﻧﺎﺗﻤﺎم …‪١٥‬‬
‫ﻏﺰل ﺝﺪایﻰ …‪١٦‬‬
‫ﻏﺰل هﺬیﺎن …‪١٨‬‬
‫ﻧﮕﻴﻦ هﺎى ارﻏﻮاﻧﻰ …‪٢٠‬‬
‫ﺳﺎیﻪ ـ روﺷﻦ …‪٢٢‬‬
‫ﻋﺒﻮر ﺳﺮد …‪٢٣‬‬
‫ﻏﺰل ﻏﺮﺑﺖ …‪٢٤‬‬
‫ﻋﺸﻖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ …‪٢٥‬‬
‫ﻋﺸﻖ دور از دﺳﺖ ‪٢٦… ١‬‬
‫ﻏﺰل ﺳﻜﻮت …‪٢٨‬‬
‫ﺝﺎدﻩ …‪٣٠‬‬
‫ﻏﺰل ﺁﺗﺶ …‪٣١‬‬
‫ﺝﺎرى ﻋﺸﻖ …‪٣٣‬‬
‫ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺤﻪ‬
‫ﻗﻮل و ﻗﺮار …‪٣٥‬‬
‫ﻏﺰل اﻣﻴﺪ …‪٣٦‬‬
‫در ﻟﺤﻈﻪ ى ﭘﺮواز …‪٣٧‬‬
‫ﻏﺰل ﻗﺴﻤﺖ …‪٣٩‬‬
‫ﮔﻼیﻪ …‪٤١‬‬
‫رﺷﻚ …‪٤٢‬‬
‫ﻏﺰل ﺁﺷﺘﻰ …‪٤٣‬‬
‫ﺳﺎیﻪ هﺎى ﺑﻰ آﺴﻰ …‪٤٥‬‬
‫ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادى …‪٤٦‬‬
‫ﻣﺴﺎﻓﺮ …‪٤٧‬‬

‫‪٢‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬

‫ﺁﺧﺮیﻦ دﻋﺎ …‪٤٨‬‬


‫روح ﻣﻮج ﺧﻴﺰ …‪٤٩‬‬
‫هﺪیﻪ …‪٥١‬‬
‫اﺑﺮ ﻣﺮد …‪٥٢‬‬
‫ﺗﻨﺪیﺲ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ…‪٥٣‬‬
‫ﻖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد …‪٥٥‬‬
‫ایﻦ ﺣ ّ‬
‫ﻏﺰل ﺳﻜﻮت ‪٥٧… ٢‬‬

‫ﻧﮕﻴﻦ هﺎى ارﻏﻮاﻧﻰ‬

‫‪٣‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬

‫دﻓﺘﺮى آﻪ ﭘ ﻴﺶ رو داری ﺪ ﮔﺰی ﺪﻩ اى از ﺷ ﻌﺮهﺎى ﺣﻤﻴﺪرﺿ ﺎ ﺣﺎﻣ ﺪى اﺳ ﺖ‪ ،‬ﺷ ﺎﻋﺮى آ ﻪ‬


‫ﻣ ﻰ رود ﺗ ﺎ ﺑ ﺎ اﻓ ﻖ ه ﺎى روﺷ ﻦ و وﺳ ﻴﻊ ارﺗﺒ ﺎﻃﻰ ﺁﺑ ﻰ و ﺁﺳ ﻤﺎﻧﻰ ﺑ ﻪ ه ﻢ رﺳ ﺎﻧﺪ; او آ ﻪ ﺑ ﺎ‬
‫هﻤ ﻪ ى ﺝ ﻮاﻧﻰ‪ ،‬ﮔ ﺎﻩ ﺁن ﭼﻨ ﺎن ﭘﺨﺘ ﻪ و ﭘﺮداﺧﺘ ﻪ درد را ﻣ ﻰ ﺳ ﺮایﺪ آ ﻪ ﺷ ﮕﻔﺘﻰ ﺁﻓ ﺮیﻦ اﺳ ﺖ‪.‬‬
‫ﺣﺎﻣ ﺪى از ﺝﻤﻠ ﻪ ﭘ ﻴﺶ آ ﺴﻮﺗﺎن ﺷ ﻌﺮ ﺷ ﺎهﺪ اﺳ ﺖ; ﺷ ﺎﻋﺮى آ ﻪ از زﻣ ﺎن ﻧﺨ ﺴﺘﻴﻦ‬
‫ﻧﺸ ﺴﺖ ه ﺎى ادﺑ ﻰ ﺷ ﺎهﺪ ﺑ ﺎ آ ﺎروان ﺷ ﺎﻋﺮان ﺷ ﺎهﺪ هﻤ ﺮاﻩ ﺑ ﻮدﻩ اﺳ ﺖ و ایﻨ ﻚ هﻤﺮاه ﻰ‬
‫او در ﻗﺎﻟﺐ یﻚ ﻣﺪرّس و ﻣﺤﻘّﻖ ادﺑﻰ ﻣﺘﺠﻠّﻰ اﺳﺖ‪ .‬ﻋﻤ ﺪﻩ ى ﺳ ﺮایﺶ ﺣﺎﻣ ﺪى در ﻗﺎﻟ ﺐ‬
‫ﻏ ﺰل اﺳ ﺖ‪ .‬ﻏﺰﻟ ﻰ ﺑ ﺎ ﺳ ﺒﻚ و ﺳ ﻴ ِﺎ اﻣ ﺮوز ا ّﻣ ﺎ ﺑ ﺎ ویﮋﮔ ﻰ ه ﺎى ﺧ ﺎص زﺑ ﺎن ﺧ ﻮد‬
‫ﺣﺎﻣﺪى‪ .‬ﺷ ﻌﺮهﺎ و ی ﺎ ﺑﻬﺘ ﺮ ﺑﮕ ﻮیﻴﻢ ﺳ ﺮودﻩ ه ﺎیﻰ آ ﻪ از ﺣﺎﻣ ﺪى ای ﻦ ﺝ ﺎ و ﺁن ﺝ ﺎ‬
‫ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ‪ ،‬یﺎ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ از ﺝﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎى ﺷﻔﺎف ﻏﺰل هﺎى ﻣﻌﺎﺻﺮ‬
‫ﺑ ﻪ ﺷ ﻤﺎر ﻣ ﻰ رود‪ .‬ﻏ ﺰل ه ﺎیﻰ آ ﻪ ﺑ ﻰ ﺷ ﻚ در ی ﺎد و ﺧ ﺎﻃﺮﻩ ى ﻣ ﺸﺘﺎﻗﺎن ﺷ ﻌﺮ‬
‫اﻣﺮوز ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﺷ ﻌﺮهﺎیﻰ آ ﻪ ﻧ ﻪ ﺑ ﺮ ﺣ ﺴﺐ ﺳ ﻔﺎرش آ ﻪ ﺑ ﻪ ﻗ ﺮار و‬
‫ﺑﻰ ﻗﺮارى ﺳﻮزش و ﮔ ﺪازش دﺳ ﺖ ﻓ ﺮاهﻢ دادﻩ اﺳ ﺖ و ه ﺮ ﺑﻴ ﺖ ﺁن ﺑ ﻪ ﺁﺗﺸﻔ ﺸﺎﻧﻰ‬
‫درد ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ‪ .‬ﺑﻴﺖ هﺎیﻰ ﭼﻮن‪:‬‬

‫در آﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺎز ﮔﺮم ﮔﻔﺘﻮﮔﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﻴﺲ ﻣﻦ ﻋﻜﺲ یﺎدﮔﺎرى ات‬
‫آ ﻪ در ﻏﺰﻟ ﻰ درﺧ ﺸﺎن از اﺣ ﺴﺎﺳﻰ واﻻ ﺑﺮﺧ ﻮردار اﺳ ﺖ و ﺑ ﺴﻴﺎر ﺑﺎد ّﻗ ﺖ و‬
‫ﺑﺎرﻗّﺖ اﺳﺖ‪ .‬ﺻ ﺤﺒﺖ از ﺷ ﻌﺮ ﺣﺎﻣ ﺪى را ﺑ ﻪ ﻓﺮﺻ ﺘﻰ در ﺧ ﻮر و ﻣﻨﺎﺳ ﺐ‬
‫واﻣﻰ ﻧﻬﻴﻢ‪ .‬ﺑ ﻰ ﺷ ﻚ ﻧﺎﻗ ﺪان از ﭘ ﺲ ﭼ ﺎپ ای ﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋ ﻪ آ ﻪ اﻟﺒ ّﺘ ﻪ هﻤ ﻪ ى آﺎره ﺎى‬
‫ﺣﺎﻣﺪى ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺳﺨﻦ ﺧﻮاهﻨﺪ ﮔﻔﺖ و ﻣﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺁن هﻨﮕﺎﻣﻴﻢ‪.‬‬

‫آﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ادﺑﻰ‬

‫ﻏﺒﻄﻪ‬

‫‪٤‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫اى ﺧﻴﺎل ﺳﺒﺰ ﺧﻢ‪ ،‬ﺧﻔﺘﻪ در ﺧﻤﺎرى ات!‬
‫ﺷﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮخ ﻋﺸﻖ ﻣﺴﺖ رهﺴﭙﺎرى ات‬

‫ﺑﺎﺷﺘﺎب رﻓﺘﻪ اى‪ ،‬ﺁﺗﺸﻴﻦ ﺷﻬﺎب ﻣﻦ‬


‫ﺁن ﭼﻨﺎن آﻪ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ر ّد ﺧﻮن ﺝﺎرى ات‬

‫دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﺷﺒﻰ هﻢ رآﺎب ﻣﻰ ﺷﺪیﻢ‬


‫ﻣﻬﻠﺘﻢ وﻟﻰ ﻧﺪاد ﺧﻮى ﺗﻚ ﺳﻮارى ات‬

‫ﺗﺎ هﻤﻴﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪ ات در ﻣﻴﺎن ﻻﻟﻪ هﺎﺳﺖ‬


‫ﻏﺒﻄﻪ ﻣﻰ ﺧﻮرم ﺑﺮ ایﻦ ﺣﺴﻦ هﻢ ﺝﻮارى ات‬

‫در آﻨﺎر ﭘﻨﺠﺮﻩ‪ ،‬ﺑﺎز ﮔﺮم ﮔﻔﺘﻮﮔﻮﺳﺖ‬


‫ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺧﻴﺲ ﻣﻦ‪ ،‬ﻋﻜﺲ یﺎدﮔﺎرى ات‬

‫از زﺑﺎن ﻣﻮج هﺎ‪ ،‬ﻗﺼّﻪ ات ﺷﻨﻴﺪﻧﻰ اﺳﺖ‬


‫در ﺗﻮان ﻣﻦ آﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﺷﺮح ﺑﻰ ﻗﺮارى ات‬

‫از ﺳﺮودﻩ هﺎى ﺧﻮیﺶ ﻏ ِﺮ در ﺧﺠﺎﻟﺘﻢ‬


‫ﭘﺲ آﺠﺎﺳﺖ اى ﻋﺰیﺰ! دﺳﺖ هﺎى یﺎرى ات؟‬

‫ﺡﻘﻴﻘﺖ ﺳﺒﺰ‬

‫‪٥‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫دوﺑﺎرﻩ یﻚ ﺷﺐ دیﮕﺮ‪ ،‬دوﺑﺎرﻩ ﺗﻨﻬﺎیﻰ‬
‫دوﺑﺎرﻩ ایﻦ ﻣﻦ و ایﻦ اﻣﺘﺪاد یﻠﺪایﻰ‬

‫ﺳﺘﺎرﻩ ﻣﻰ ﭼﻜﺪ از ﭼﺸﻢ هﺎى ﺑﺴﺘﻪ ى ﺻﺒﺢ‬


‫ﻣﻴﺎن ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎریﻚ ﻧﺎﺷﻜﻴﺒﺎیﻰ‬

‫اﻣﻴﺪ ﻧﺮﮔﺴﻰ ام ﺁن ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻣﺮﺋﻰ اﺳﺖ‬


‫ﻏﺮوب ﺑﻰ آﺴﻰ ام ﺁن ﻃﻠﻮع رؤیﺎیﻰ‬

‫ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻮاز ﺗﻮ ﻣﻰ ﺁیﻢ اى ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺒﺰ!‬


‫ﭼﺮا ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﭘﺎیﻴﺰى ام ﻧﻤﻰ ﺁیﻰ؟‬

‫هﻤﻴﺸﻪ ﻣﺸﺘﻌﻠﺖ ﻓﻮج‪ ،‬ﻓﻮج‪ ،‬ﭘﺮواﻧﻪ‬


‫هﻤﺎرﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮت ﻣﻮج‪ ،‬ﻣﻮج دریﺎیﻰ‬

‫ﺑﻴﺎ‪ ،‬ﻃﺮاوت ﺷﺮﻗﻰ! ﺑﻴﺎ و ﻗﺴﻤﺖ آﻦ‬


‫ﻣﻴﺎن ﭘﻨﺠﺮﻩ هﺎ یﻚ ﺑﻬﺎر‪ ،‬زیﺒﺎیﻰ‬

‫ﻏﺰل‪ ،‬آﻢ اﺳﺖ و زﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ‪ ،‬ﺁى ﺣﺎﻓﻆ ﺧﻮن!‬


‫ﺑﺨﻮان ﻗﺼﻴﺪﻩ اى از ﻋﺸﻖ هﺎى ﺑﺎﻻیﻰ‬

‫ﺷﻤﻊ یﺎد ﺕﻮ‬

‫‪٦‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﺑﺎز ﻣﻰ ﺳﺮایﻤﺖ‪ ،‬ﻣﻰ ﺳﺮایﻤﺖ‪ ،‬ﻋﺰیﺰ!‬
‫در ﻧﺒﻮد واژﻩ هﻢ‪ ،‬ﺑﺎ وﺝﻮد ﮔﺮیﻪ ﻧﻴﺰ‬

‫ﭘﻴﺶ ﺷﻤﻊ یﺎد ﺗﻮ ﮔﺮم ﺷﺐ ﻧﺸﻴﻨﻰ اﻧﺪ‬


‫یﻚ ﻗﻠﻢ‪ ،‬دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ‪ ،‬ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ روى ﻣﻴﺰ‬

‫ﺑﺮگ ﺑﺮگ ﺷ ِﻮ ریﺨﺖ از آﺘﺎب ﻋﻤﺮ ﻣﻦ‬


‫ﺁﻩ‪ ،‬ﺧﺴﺘﻪ ام از ایﻦ ﻓﺼﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﺮگ ریﺰ‬

‫ﺑﻮم ﭼﺸﻤﻢ از ﻧﺨﺴﺖ در ﺧﻴﺎل ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺳﺖ‬


‫ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﺑﻴﺎ ﻃﺮح دوﺳﺘﻰ ﺑﺮیﺰ!‬

‫در ﻣﺴﻴﺮ اﺷﻚ ﻣﻦ‪ ،‬ﮔﺎم اﮔﺮ زﻧﻰ ﺗﻮ را‬


‫ﻣﻰ ﺑﺮد ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﺸﻖ‪ ،‬ر ّد ﺝﺎدﻩ هﺎى ﻟﻴﺰ‬

‫اى دو هﻔﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎﻩ! ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ را ﺳﺰاﺳﺖ‬


‫هﻔﺖ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻏﻼم‪ ،‬هﻔﺖ آﺎروان آﻨﻴﺰ‬

‫ﺑﺎرهﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮ ﻧﺎﻣﻪ ام ﺳﺘﺎرهﻮار‬


‫ﭘﺨﺶ ﺷﺪ در ﺁﺳﻤﺎن ﺗﻜّﻪ ﺗﻜّﻪ‪ ،‬ریﺰ ریﺰ‬

‫ﺳﻬﻢ ایﻦ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﭘﺮ ﻣﺼﺮﻋﻰ ﺳﺖ ﻣﺨﺘﺼﺮ‪:‬‬


‫ﺑﺎ ﺗﻮ رﻧﺞ هﺎ ﮔﻬﺮ‪ ،‬ﺑﻰ ﺗﻮ ﮔﻨﺞ هﺎ ﭘﺸﻴﺰ‬

‫ﻋﺸﻖ ﻧﺎﺕﻤﺎم‬

‫‪٧‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﺣﺘّﻰ هﺒﻮط‪ ،‬ﺳﺒﺰ ﺷﺪن ﻧﺎم ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺖ‬
‫وﻗﺘﻰ دل از ﺑﻬﺎر ﺗﻮ ﭘﻴﻐﺎم ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺖ‬

‫ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﻃﻌﻢ ﻧﮕﺎهﺖ‪ ،‬هﻨﻮز هﻢ‬


‫ﮔﺎهﻰ اﮔﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ ى ﺑﺎدام ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺖ‬

‫ﺷﺐ هﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﻃﻔﻞ‪ ،‬در ﺁﻏﻮش ﻣﺎدرش‬


‫ﭼﺸﻤﺖ ﻣﻴﺎن ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺁرام ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺖ‬

‫ﻃﺒﻌﻢ روان ﻧﺒﻮد‪ ،‬اﮔﺮ ﺷﺎﻋﺮ دﻟﻢ‬


‫از ﻏﻴﺮ اﺷﻚ هﺎى ﺗﻮ اﻟﻬﺎم ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺖ‬

‫ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﻦ! در ﺁن اﻓﻖ ﺳﺮخ‪ ،‬ﺁن ﻏﺮوب‬


‫دریﺎ ﺗﻮ را ﭼﻪ ﺷﻴﻔﺘﻪ در آﺎم ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺖ‬

‫رﻓﺘﻰ و ﻣﺜﻞ هﺮ ﻏﺰﻟﻢ‪ ،‬ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪ‬


‫ﻋﺸﻘﻰ آﻪ ﺗﺎزﻩ داﺷﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺖ‬

‫ﻏﺰل ﺟﺪایﻰ‬

‫‪٨‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫هﻮاى ﺑﺎران داﺷﺖ‪ ،‬ﻧﮕﺎ ِﻩ ﻏﻤﮕﻴﻨﻢ‬
‫ﭼﻪ ﺗﻠﺦ ﻣﻰ رﻓﺘﻰ‪ ،‬ﭼﻪ ﺗﻠﺦ‪ ،‬ﺷﻴﺮیﻨﻢ!‬

‫ﺷﺐ ﺝﺪایﻰ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺠﻮﺑﻰ‬


‫ﺗﻮ را ﺻﺪا ﻣﻰ زد‪ ،‬ﺳﻜﻮت ﺳﻨﮕﻴﻨﻢ‬

‫ﺳﺘﺎرﻩ هﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ آﻪ ﺑﺎز ﻣﻰ ﮔﺮدى‬


‫ﭼﻪ زودﺑﺎور ﺑﻮد دل دهﻦ ﺑﻴﻨﻢ‬

‫ﺳﻘﻮط ﺳﺮﺧﻢ را آﻪ دیﺪﻩ اى‪ ،‬ﺁیﺎ‬


‫ﻧﻤﻰ آﺸﻰ دﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺑﺎل ﺧﻮﻧﻴﻨﻢ؟!‬

‫ﺑﻴﺎ و از ﺗﺎراج ﻣﺮا ﺣﻔﺎﻇﺖ آﻦ‬


‫ﻣﺮا آﻪ ﭼﻮن ﺑﺎﻏﻰ ﺑﺪون ﭘﺮﭼﻴﻨﻢ‬

‫آﺠﺎﺳﺖ؟ ﻣﺤﺘﺎﺝﻢ ﺑﻪ ﺳﻜﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ‬


‫آﻪ ﺷﻌﺮ هﻢ اﻣﺸﺐ ﻧﺪاد ﺗﺴﻜﻴﻨﻢ‬

‫ﻧﻤﻰ رﺳﺪ دﺳﺘﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ هﺎیﺖ‪ ،‬ﺁﻩ‬

‫ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﺎﻻیﻰ‪ ،‬ﭼﻪ ﻗﺪر ﭘﺎیﻴﻨﻢ!‬

‫ﻏﺰل هﺬیﺎن‬

‫‪٩‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫آﺴﻰ ﮔﻮیﺎ ﺻﺪایﻢ ﻣﻰ زﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺁهﺴﺘﻪ‬
‫ﺳﻜﻮﺗﻰ ﻧﺎم ﻣﻦ را ﻣﻰ آﻨﺪ ﺗﻜﺮار‪ ،‬ﺁهﺴﺘﻪ‬

‫و ﻣﻦ اﺷﺒﺎح ذهﻨﻢ را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮیﺶ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻢ‬


‫ﭼﻮ ﭘﻠﻜﻰ ﻣﻰ ﮔﺸﺎیﻢ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻨﺪار‪ ،‬ﺁهﺴﺘﻪ‬

‫ﺳﺘﻮﻧﻰ از هﺰاران ﻣﻮریﺎﻧﻪ در ﻋﺒﻮر از ﺳﻘﻒ‬


‫آﻪ ﻣﻰ ریﺰﻧﺪ ﭘﺎیﻴﻦ از در و دیﻮار‪ ،‬ﺁهﺴﺘﻪ‬

‫ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﻧﻴﺶ ﻣﻰ ﭼﺮﺧﻨﺪ هﺮ ﺳﺎﻋﺖ‪ ،‬آﻪ ﻣﻰ ﺗﺮﺳﻢ‬


‫ﺷﻮﻧﺪ ایﻦ ﻋﻘﺮﺑﻚ هﺎ ﻋﻘﺮﺑﻰ ﺝﺮّار‪ ،‬ﺁهﺴﺘﻪ‬

‫در ایﻦ دریﺎى وﺣﺸﺘﻨﺎك ﺷﺐ دارﻧﺪ ﻣﻰ ﺑﻠﻌﻨﺪ‬


‫دﻟﻢ را ﺝﻤﻌﻰ از ﻣﺮﻏﺎن ﻣﺎهﻰ ﺧﻮار‪ ،‬ﺁهﺴﺘﻪ‬

‫ﻋ ِﺮ از هﺮم ایﻦ آﺎﺑﻮس ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ام ﺝﺎرى ﺳﺖ‬


‫و ﻣﻰ ﻟﻐﺰد ﺑﻪ روى ﮔﻮﻧﻪ ى ﺗﺐ دار‪ ،‬ﺁهﺴﺘﻪ‬

‫ﺗﻮ ﺑﺎز از دور ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﻰ ﺑﺮایﻢ ﺷﻌﺮ ﻻﻻیﻰ‬


‫ﺑﺨﻮان ﺁرى ﺑﺨﻮان‪ ،‬ا ﻣّﺎ ﻧﻪ ایﻦ ﻣﻘﺪار ﺁهﺴﺘﻪ‬

‫ﻃﻼیﻰ رﻧﮓ ﻣﻦ! ﺑﻰ ﺷﺎﻧﻪ هﺎیﺖ ﻏ ِﺮ ﺧﻮاهﺪ آﺮد‬


‫ﻣﺮا اﻣﻮاﺝﻰ از ﮔﻴﺴﻮى ﮔﻨﺪﻣﺰار‪ ،‬ﺁهﺴﺘﻪ‬

‫ﺑﻴﺎ از روح رﻧﺠﻮرم ﻋﻴﺎدت آﻦ وﻟﻰ ﺁرام‬

‫آﻪ ﻡﻰ ﺁیﻨﺪ ﺑﺎﻻى ﺳﺮ ﺑﻴﻤﺎر‪ ،‬ﺁهﺴﺘﻪ‬

‫‪١٠‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﻧﮕﻴﻦ هﺎى ارﻏﻮاﻧﻰ‬

‫ﺁﻧﺎن ﺧﺪایﺎن ﺧﻮرﺷﻴﺪ‪ ،‬ایﻨﺎن ﺧﺪاى زﻣﻴﻦ هﺎ‬


‫اﻣّﺎ ﺑﺒﻴﻦ اى دل ﻣﻦ! ﺁن هﺎ آﺠﺎیﻨﺪ و ایﻦ هﺎ‬

‫اى آﺎش از ﻣﺎ ﻧﭙﺮﺳﻨﺪ‪ :‬ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﻴﺪان ﭼﻪ آﺮدیﺪ؟‬


‫ﺁﺧﺮ ﭼﻪ دارد ﺑﮕﻮیﺪ اﻧﺒﻮهﻰ از ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻴﻦ هﺎ؟‬

‫)ﺑﻴﻬﻮدﻩ ﻣﺎﻧﺪیﻢ و ﻣﺎﻧﺪیﻢ‪ ،‬ﺁﺳﻮدﻩ رﻓﺘﻨﺪ و رﻓﺘﻨﺪ(‬


‫ایﻦ ﺣﻠﻘﻪ را وا ﻧﻬﺎدﻧﺪ‪ ،‬ﺁن ارﻏﻮاﻧﻰ ﻧﮕﻴﻦ هﺎ‬

‫در ایﻦ ﻗﻔﺲ هﺎ اﺳﻴﺮیﻢ‪ ،‬ﺁﺧﺮ ﭼﻪ ﺳﺎن ﭘﺮ ﺑﮕﻴﺮیﻢ‬


‫وﻗﺘﻰ ﻣﻴﺴّﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭘﺮوازى از روى ﻣﻴﻦ هﺎ‬

‫هﻨﮕﺎم ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻮﻓﻴﻖ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎى ﻣﺎ ﭘﺮ آﺸﻴﺪى‬


‫اى ﺿﺮب ﺷﺴﺘﺖ زﺑﺎن زد‪ ،‬در ﺝﻤﻊ ﺑﺎﻻﻧﺸﻴﻦ هﺎ‬

‫ﺁن ﺷﺐ اﮔﺮ ﻧﺴﻠﻰ از ﺳﺮب ﻣﻰ ﮔﺸﺖ ﮔﺮد ﮔﻠﻮیﺖ‬


‫ایﻦ روزهﺎ در ﻃﻮاﻓﻨﺪ دور ﺳﺮت ﺣﻮر ﻋﻴﻦ هﺎ‬

‫ﺁیﻴﻨﻪ ﺑﻮدى ﺷﻜﺴﺘﻰ‪ ،‬دل ﺝﺰ ﺑﻪ ﺁیﻴﻦ ﻧﺒﺴﺘﻰ‬


‫ﺗﻮ دﺳﺖ ﺑﺎﻻى دﺳﺘﻰ‪ ،‬اى ﺑﻬﺘﺮ از ﺑﻬﺘﺮیﻦ هﺎ!‬

‫‪١١‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﺳﺎیﻪ ـ روﺷﻦ‬
‫دورى‪ ،‬ﻣﺮا اﺳﻴﺮ ﺷﺐ اﻧﺠﻤﺎد آﺮد‬
‫ﺑﺎیﺪ آﻪ اﻟﺘﻤﺎس ﺑﻪ ﺁن ﺷﻌﻠﻪ زاد آﺮد‬

‫یﻚ ﻋﻤﺮ‪ ،‬ﺳﺎیﻪ ـ روﺷﻦ اﺣﺴﺎس او ﻣﺮا‬


‫ﻣﻬﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ و ﺷﺎد آﺮد‬

‫ﺑﺎ او اﮔﺮ دآﺎن دﻟﻢ روﻧﻘﻰ ﮔﺮﻓﺖ‪....‬‬


‫ﺑﺎزار ﻧﺎز را ﺑﻪ ﻧﮕﺎهﻰ آﺴﺎد آﺮد‬

‫ﭘﻴﻤﺎن ﺷﻜﺴﺘﻦ ﺁﻓﺖ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﻧﺎزﻧﻴﻦ!‬


‫آﻮﻓﻰ اﺳﺖ هﺮآﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺮ ایﻦ اﻋﺘﻘﺎد آﺮد‬

‫از اﺷﺘﻴ ِﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ یﻚ ذرﻩ آﻢ ﻧﺸﺪ‬


‫ﭼﺸﻤﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻘّﻢ زیﺎد آﺮد‬

‫در روى دوﺳﺖ ﺧﻴﺮﻩ ﻣﺸﻮ ﺁﻩ‪ ،‬ﺁیﻨﻪ!‬


‫دیﮕﺮ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻮ هﻢ اﻋﺘﻤﺎد آﺮد‬

‫‪١٢‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﻋﺒﻮر ﺳﺮد‬

‫ﻣﺮا ﮔﺮداب ﺗﻨﻬﺎیﻰ ﭼﻨﺎن در ﺧﻮد آﺸﺪ ﺁﺧﺮ‬


‫آﻪ از دﺳﺖ ﻧﺠﺎﺗﺖ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺷﺪ ﻧﺎاﻣﻴﺪ ﺁﺧﺮ‬

‫دﻟﻢ دور از ﺗﻮ آﻢ آﻢ در ﺳﻴﺎهﻰ داﺷﺖ ﮔﻢ ﻣﻰ ﺷﺪ‬


‫ﺷﺒﻰ ﻓﺎﻧﻮس ﭼﺸﻤﺖ را ـ ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ـ دیﺪ ﺁﺧﺮ‬

‫ﺧﻴﺎﻟﺖ ﺁن ﭘﺮﺳﺘﻮیﻰ آﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮد از اول‬


‫وﺝﻮدت ﻓﺮﺻﺖ ﻧﺎﺑﻰ آﻪ از دﺳﺘﻢ ﭘﺮیﺪ ﺁﺧﺮ‬

‫ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﭘﻴﻜﺮ روﺣﻢ ﻣﺰن زﺧﻢ زﺑﺎن اى ﺷﻌﺮ!‬


‫آﻪ را ﮔﻮیﻢ آﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮت اﻣﺎﻧﻢ را ﺑﺮیﺪ ﺁﺧﺮ؟!‬

‫‪١٣‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﻏﺰل ﻏﺮﺑﺖ‬

‫اى آﻮﻟﻪ ﺑﺎر ﻏﺮﺑﺖ یﻚ ﻋﻤﺮ ﺑﺮ دوﺷﺖ!‬


‫ﺳﻬﻢ یﺘﻴﻤﺎن اﻣﺸﺐ ﺁیﺎ ﺷﺪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ؟!‬

‫ﺁﺧﺮ آﺪاﻣﻴﻦ زﺧﻢ دیﮕﺮ ﻣﺮهﻤﻰ دارد‬


‫وﻗﺘﻰ آﻪ ﺧﻮن ﻣﻰ ﺝﻮﺷﺪ از دﺳﺘﺎر و ﺗﻦ ﭘﻮﺷﺖ‬

‫ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻰ رﻓﺘﻰ ﺗﻮ‪ ،‬اﻣّﺎ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ‬


‫ﺧﻤﺨﺎﻧﻪ هﺎ در ﺣﺴﺮت ﻟﺐ هﺎى ﺣﻖ ﻧﻮﺷﺖ‬

‫ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻰ ﺁﺗﺶ ﻧﻤﻰ اﻓﺮوﺧﺖ ﺗﺎ ﺁن ﺷﺐ‬


‫ﺁن ﺷﺐ آﻪ ﻣﻰ اﻓﺮوﺧﺘﻰ از ﺷﻤﻊ ﺧﺎﻣﻮﺷﺖ‬

‫ﺗﻨﻬﺎى ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدى و ﺁرام ﻣﻰ ﭘﻴﭽﻴﺪ‬


‫هﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﭘﮋواك ﭼﺎهﻰ ﺳﺮد در ﮔﻮﺷﺖ‬

‫ﻣﻦ ﺣﺘﻢ دارم ایﻦ ﺷﻬﺎﺑﺎﻧﻰ آﻪ ﻣﻰ ﺁیﻨﺪ‬


‫ﺑﺮ ﺳﺠﺪﻩ ﻣﻰ اﻓﺘﻨﺪ در ﻣﺤﺮاب ﺁﻏﻮﺷﺖ‬

‫‪١٤‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﻋﺸﻖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ‬

‫ﻓﺎﻧﻮس ﭼﺸﻢ هﺎى ﺗﻮ ﺳﺮﺷﺎر روﺷﻨﻰ اﺳﺖ‬


‫ﺷﺐ هﺎ ﭼﻪ ﻗﺪر ﻃﺮز ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ دیﺪﻧﻰ اﺳﺖ‬

‫ﺑﺎ یﺎدت اى ﺷﻬﺎب! از ﺁن ﺷﺐ آﻪ رﻓﺘﻪ اى‬


‫داﺋﻢ دﻟﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮ یﻚ راﻩ ﻣﻨﺤﻨﻰ اﺳﺖ‬

‫ﻋﻤﺮى ﺑﺮادراﻧﻪ ﺑﺮایﺖ ﺳﺮودﻩ ام‬


‫اﻣّﺎ ﺑﺒﻴﻦ آﻪ روح ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻧﺎﺗﻨﻰ اﺳﺖ‬

‫دیﮕﺮ ﺑﻪ اﻣﺘﺪاد وﻓﺎیﺶ ﭼﻪ اﻋﺘﻤﺎد؟‬


‫وﻗﺘﻰ هﻤﻴﺸﻪ آﺎر دﻟﺖ دوﺑﻪ هﻢ زﻧﻰ اﺳﺖ‬

‫ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﺮاى ﻋﺒﻮر ﻣﻦ‬


‫ﭘﺲ آﻮﭼﻪ هﺎى ﻣﺒﻬﻢ ایﻦ ﺷﻌﺮ ﺁهﻨﻰ اﺳﺖ‬

‫ایﻦ ﺝﺎ آﻪ از ﻧﮕﺎﻩ ﺣﺮیﺼﺎﻧﻪ ﻣﻤﻠﻮ اﺳﺖ‬


‫یﻚ ﻋﺸﻖ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻢ‪ ،‬و ﻧﻴﺴﺖ‬

‫‪١٥‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﻋﺸﻖ دور از دﺳﺖ‪١‬‬

‫ﺁن ﮔﺎﻩ ﺳﺎآﺖ ایﺴﺘﺎدى روى در رویﻢ‬


‫ﻧﻪ‪ ،‬دیﮕﺮ از ﺁن ﺁﺧﺮیﻦ ﺑﻐﻀﺖ ﻧﻤﻰ ﮔﻮیﻢ‬

‫آﺎش از هﻤﺎن راهﻰ آﻪ ﺁن ﺷﺐ ﻣﻬﺮ ﭼﺸﻤﺖ رﻓﺖ‬


‫یﻚ ﺻﺒﺢ ﺧﻴﻠﻰ زود ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺸﺖ ﭘﻬﻠﻮیﻢ‬

‫ﻃﺎﻗﺖ ﻧﺪارم ﺑﻴﺶ از ایﻦ اى ﻋﺸﻖ دور از دﺳﺖ!‬


‫در ﺝﺴﺘﻮﺝﻮیﺖ از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎد زاﻧﻮیﻢ‬

‫یﻚ ﻟﺤﻈﻪ ایﻦ زﺧﻤﻰ ﺗﺮیﻦ ﺳﻬﺮاب را دریﺎب‬


‫ﻣﻦ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻣﻰ ﻣﻴﺮم آﺠﺎیﻰ ﻧﻮش دارویﻢ؟‬

‫از ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ ﺻﺎف و رؤیﺎیﻰ ﺷﺒﻰ در ﺧﻮاب‬


‫دیﺪم آﻪ ﺑﺎ یﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﻣﻰ ﺁﻣﺪى ﺳﻮیﻢ‬

‫ﺑﺎ روح ﺳﺒﺰت ریﺸﻪ هﺎى اﺷﺘﻴﺎﻗﻢ را‬


‫آﻰ ﻣﻰ زﻧﻰ ﭘﻴﻮﻧﺪ اى ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺑﺮویﻢ؟!‬

‫ﺗﻨﻬﺎ دﻟﻢ ﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮدا ﺿﺎﻣﻨﻢ ﺑﺎﺷﻰ‬


‫در ﻣﺤﻀﺮت ﺁﻗﺎ! ﻣﮕﺮ آﻢ ﺗﺮ از ﺁهﻮیﻢ؟!‬

‫‪١٦‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﻏﺰل ﺳﻜﻮت ‪١‬‬

‫ﺳﻜﻮت‪ ،‬ﺣﺮف دﻟﺖ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺧﺎﻃﺮت ﺑﺎﺷﺪ‬


‫ﭼﺮا ﺿﻤﻴﺮ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻇﺎهﺮت ﺑﺎﺷﺪ؟‬

‫ﺑﮕﻮ ﺑﮕﻮ آﻪ ﺑﺪاﻧﻢ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﻰ ﮔﺬرد‬


‫ﻣﺨﻮاﻩ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ایﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻇﺮت ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺧﻤﻮش‪ ،‬هﺮﭼﻪ ﺑﻤﺎﻧﻰ ﻟﺒﺖ ﮔﻤﺎن ﻧﻜﻨﻢ‬


‫ﺑﻪ ﭼﻴﺮﻩ دﺳﺘﻰ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎهﺮت ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪّﻋﻰ ﻣﺮگ ﻧﻔﺮﺗﻰ‪ ،‬وﻗﺘﻰ‬


‫ﻰ و ﺣﺎﻇﺮت ﺑﺎﺷﺪ؟!‬
‫ﮔﻮاﻩ ﻣﻦ ﻧﮕﻪ ﺣ ّ‬

‫ﭘﺮﻧﺪﻩ اى آﻪ ﺑﻪ ﺑﺎم ﺗﻮ اﻧﺲ دارد و ﺑﺲ‬


‫روا ﻣﺪار آﻪ ﻣﺮغ ﻣﻬﺎﺝﺮت ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﺗﻮ آﻌﺒﻪ اى‪ ،‬ﺣﺠﺮاﻻﺳﻮد اﺳﺖ ﻗﻠﺐ ﺗﻮ‪ ،‬ﺁﻩ‬


‫دﮔﺮ ﭼﻪ ﺝﺎى ﺗﻤﻨّﺎى زاﺋﺮت ﺑﺎﺷﺪ؟!‬

‫وﻓﺎ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻗﺪیﻤﺖ دﻟﻴﻞ ﺷﺪ آﻪ دﻟﻢ‬


‫هﻨﻮز هﻢ آﻪ هﻨﻮز اﺳﺖ‪ ،‬ﺷﺎﻋﺮت ﺑﺎﺷﺪ‬

‫‪١٧‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﺟﺎدﻩ‬

‫در ﭘﻴﺶ رویﻢ ﮔﺮﭼﻪ ﻏﻴﺮ از ﺝﺎدﻩ اى ﻧﻴﺴﺖ‬


‫ﺣﺎﺝﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻎ و ﻣﺮآﺐ ﺁﻣﺎدﻩ اى ﻧﻴﺴﺖ‬

‫ﻓﺮﺳﻨﮓ هﺎ ﺑﺎ ایﻦ آﻪ دورى‪ ،‬ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎش‬


‫ایﻦ ﻣﺮد‪ ،‬ﻣﺮد از ﻧﻔﺲ اﻓﺘﺎدﻩ اى ﻧﻴﺴﺖ‬

‫دیﺮى ﺳﺖ ﻣﻰ ﮔﻮیﻰ آﻪ از ﻣﻦ دل ﺑﻜﻦ‪ ،‬ﺁﻩ‬


‫دل آﻨﺪن اﻣّﺎ آﺎر ﭼﻨﺪان ﺳﺎدﻩ اى ﻧﻴﺴﺖ‬

‫دل ﻣﻰ آﻨﻢ‪ ،‬ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬وﻟﻰ ﺑﺮ ﺑﻴﺪ ﻣﺠﻨﻮن‬


‫زیﺒﺎﺗﺮ از ایﻦ یﺎدى از دل دادﻩ اى ﻧﻴﺴﺖ‬

‫ﺁن را آﻪ ﺷﺐ هﺎ ﻣﺎﻩ ﺧﻮد ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﻰ‪ ،‬اى واى‬


‫ﺝﺰ ﺑ ِﺮ ﭼﺸﻢ ﮔﺮگ ﺑﻰ ﻗﻼّدﻩ اى ﻧﻴﺴﺖ‬

‫از ﻏﻴﺮت ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺧﻮاهﻢ ﻣُﺮد هﺮﭼﻨﺪ‬


‫ایﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮدن اﻣﺮ ﻓ ِﻮ اﻟﻌﺎدﻩ اى ﻧﻴﺴﺖ‬

‫‪١٨‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﻏﺰل ﺁﺕﺶ‬

‫ﻟﺐ در ﺧﻤﻮﺷﻰ دل در ﺁﺗﺶ داﺷﺖ‬


‫در ﺳﻴﻨﻪ اش یﻚ ﻣﺠﻤﺮ ﺁﺗﺶ داﺷﺖ‬

‫ﺁن ﺷﺐ ﺷﻜﻦ در آﻮرﻩ ى ﻏﻴﺮت‬


‫ﭼﻮن آﺎوﻩ ى ﺁهﻨﮕﺮ ﺁﺗﺶ داﺷﺖ‬

‫در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ‪ ،‬ﮔﺮداﻧﻰ از ﺧﻨﺠﺮ‬


‫در ﭘﻴﺶ رو یﻚ ﻟﺸﻜﺮ ﺁﺗﺶ داﺷﺖ‬

‫ﻓﺮیﺎد هﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺻﺮش ﻣﻰ ﺳﻮﺧﺖ‬


‫وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺝﺎى ﺳﻨﮕﺮ ﺁﺗﺶ داﺷﺖ‬

‫او در ﻣﻴﺎن ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻮد‪ ،‬ایﻦ دل‬


‫از دور دﺳﺘﻰ ﺑﺮ ﺁﺗﺶ داﺷﺖ‬

‫ﮔﺎﻩ ﻣﺤﻚ در ﺑﺮ ﭼﻮ اﺑﺮاهﻴﻢ‬


‫ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺧﺮ ﺁﺗﺶ داﺷﺖ‬

‫ﻣﻰ داﻧﻢ از ﻓﺮط ﻋﻄﺶ ﺣﺘّﻰ‬


‫در زیﺮ ﺁن ﺧﺎآﺴﺘﺮ‪ ،‬ﺁﺗﺶ داﺷﺖ‬

‫‪١٩‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﺟﺎرى ﻋﺸﻖ‬

‫ﺧﺎﻃﺮم هﺴﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﻰ‬


‫دور ﺷﺪ ﺁن ﺷﺐ از ایﻦ ﺣﻮاﻟﻰ‬

‫ﺷﺎدﻣﺎن ﺑﻮد و ﻣﻰ داد ﻗﻠﺒﺶ‬


‫ﻣﮋدﻩ ى ﺣﻤﻠﻪ اى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ‬

‫رﻓﺖ‪ ،‬ﮔﻞ هﺎى ﺷﺎداب دﻩ را‬


‫ﺗﺎ ﻧﮕﻪ دارد از ﭘﺎیﻤﺎﻟﻰ‬

‫رﻓﺖ و ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎدر ﺑﻪ یﺎدش‬


‫ﺧﻴﺮﻩ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﺮ دار ﻗﺎﻟﻰ‬

‫دیﺪﻣﺶ ﺑﺎزﻣﻰ ﮔﺸﺖ ﺁن روز‬


‫ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺖ هﺎى اهﺎﻟﻰ‬

‫ﺝﺎرى ﻋﺸﻖ را در دﻟﺶ داﺷﺖ‬


‫او آﻪ ﺑﻮد از ﺗﺒﺎر زﻻﻟﻰ‬

‫ﺁن ﻗﺪر دور ﺷﺪ ﺗﺎ آﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪ‬


‫ﭘﺸﺖ ﭘﺮﭼﻴﻦ ﺑﺎﻏﻰ ﺧﻴﺎﻟﻰ‬

‫‪٢٠‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﻗﻮل و ﻗﺮار‬

‫ﺗﻮ ﺳﺎیﻪ ﻧﻴﺴﺘﻰ اى ﺝﺎن! آﻪ روى ﺧﺎك ﺑﻤﺎﻧﻰ‬


‫ﺗﻮ ﺁﻓﺘﺎﺑﻰ و ﺣﻴﻒ اﺳﺖ در ﻣﻐﺎك ﺑﻤﺎﻧﻰ‬

‫ﺷﺮاب ﻣﻰ ﺷﻮى اﻧﮕﻮر ﻣﻦ! ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻤﺎران‬


‫ﭼﻪ ﺧﻮب ﻣﻰ ﺷﺪ از ایﻦ ﭘﺲ آﻨﺎر ﺗﺎك ﺑﻤﺎﻧﻰ‬

‫ﻏﻤﺖ ﻣﺒﺎد‪ ،‬ﻣﮕﺮ ﻣﺮدﻩ ﺑﺎﺷﻢ اى ﮔﻞ ﻧﺎزم‬


‫آﻪ ﻧﺎﮔﺰیﺮ ﺗﻮ در وﺣﺸﺖ هﻼك ﺑﻤﺎﻧﻰ‬

‫ﺑﻪ ﭼﺸﻢ هﺎى ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰ ﺧﻮرم‪ ،‬ﻧﮕﺬارم‬


‫ﻣﻴﺎن ایﻦ هﻤﻪ آﺎﺑﻮس هﻮﻟﻨﺎك ﺑﻤﺎﻧﻰ‬

‫ﻗﺮار ﺁﺧﺮﻣﺎن را ﻣﺒﺮ ز یﺎد آﻪ روزى‬


‫ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻗﻮل ﮔﺮﻓﺘﻢ هﻤﻴﺸﻪ ﭘﺎك ﺑﻤﺎﻧﻰ‬

‫‪٢١‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﻏﺰل اﻡﻴﺪ‬

‫ﺗﻮ ﺁن ﻗﺪر ﺑﺎ یﺎس هﺎ در ﺗﻤﺎﺳﻰ‬


‫آﻪ اﻣﺸﺐ هﻢ ﺁآﻨﺪﻩ از ﻋﻄﺮ یﺎﺳﻰ‬

‫ﻧﻤﻰ ﮔﻮیﻰ ایﻦ ﺑﺎر از ﺝﻨﺲ ﭼﺸﻤﺖ‬


‫ﺧﻮدت یﻚ ﻏﺰل‪ ،‬ﻟﻒ و ﻧﺸﺮ و ﺝﻨﺎﺳﻰ‬

‫ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ى ﻋﺸﻖ ﻟﺒﺮیﺰ ﻧﺎﻣﺖ‬


‫ﺗﻮ از ﺁن ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺗﺮیﻦ اﻗﺘﺒﺎﺳﻰ‬

‫ﺑﺒﻴﻦ‪ ،‬ﺧﻮاب ﺧﻮاﺑﺴﺖ دژﺑﺎن ﻋﻘﻠﻢ‬


‫ﭼﺮا ﺑﺎز از ﻋﺎﺷﻘﻰ ﻣﻰ هﺮاﺳﻰ؟‬

‫دریﻐﻢ ﻣﻜﻦ ﺳﻜّﻪ ى ﺧﻮﺑﻰ ات را‬


‫ﺗﻮ اﻣﻴﺪ ایﻦ دﺳﺖ ﭘﺮ اﻟﺘﻤﺎﺳﻰ‬

‫ﺗﻮ را از ﺧﻮدت ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﻢ وﻟﻰ ﺗﻮ‬


‫ﻧﮕﻔﺘﻰ ﻣﺮا از آﺠﺎ ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﻰ؟!‬

‫‪٢٢‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫در ﻟﺤﻈﻪ ى ﭘﺮواز‬

‫ﻋﻤﺮى ﻧﮕﺎهﺖ ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﺗﺼﻮیﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد‬


‫یﺎدت ﺷﺒﺎهﻨﮕﺎم داﻣﻨﮕﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد‬

‫وﻗﺘﻰ آﻪ ﺁزاداﻧﻪ ﺑﺎ هﻢ ﻣﻰ ﭘﺮیﺪیﻢ‬


‫ﻋﺎﺻﻰ ﺗﺮیﻦ اﺣﺴﺎس در زﻧﺠﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد‬

‫ﻣﻦ ﺧﻮاب دیﺪم ﭘﺮ آﺸﻴﺪى و ﺳﺤﺮﮔﺎﻩ‬


‫ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺪن در ایﻦ ﻗﻔﺲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد‬

‫رﻓﺘﻰ و ﭼﺸﻢ ﺁیﻴﻨﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ هﺮ ﺻﺒﺢ‬


‫در ﺣﺴﺮت ﻟﺒﺨﻨﺪ دیﺮادیﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد‬

‫رﻓﺘﻰ‪ ،‬ﻧﺪیﺪى ﺑﻰ ﺗﻮ ﺣﺘّﻰ روز اﺑﺮى‬


‫ﺧﻮرﺷﻴﺪ در اﻧﺪیﺸﻪ ى ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد!‬

‫زایﻦ ﺝﺎ دﻟﻢ ﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎ هﻢ ﭘﺮ ﺑﮕﻴﺮیﻢ‬


‫اﻣّﺎ ﭼﻪ ﺑﺎیﺪ آﺮد؟! ایﻦ ﺗﻘﺪیﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد‬

‫در ﻟﺤﻈﻪ ى ﭘﺮواز ﺑﺎﻟﻢ در هﻮس ﺳﻮﺧﺖ‬


‫ﺗﻮ ﺧﻮب ﺑﻮدى هﻢ ﺳﻔﺮ! ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد‬

‫‪٢٣‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﻏﺰل ﻗﺴﻤﺖ‬

‫ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺒﻮد اﻧﮕﺎر ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻰ‬


‫ﺗﻘﺪیﺮم ایﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ از ﻣﻦ ﺝﺪا ﺑﺎﺷﻰ‬

‫ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﻤﺖ از دور ﺁﻩ اى ﻗﻠّﻪ ى ﻣﻐﺮور‬


‫هﺮﭼﻨﺪ اﻣﻴﺪى ﻧﻴﺴﺖ ﭘﮋواك ﺻﺪا ﺑﺎﺷﻰ‬

‫ﺁرى‪ ،‬ﻗﻔﺲ ﺑﻮدن ﺑﺮایﺖ ﻋﻴﻦ ﺧﻮدﺧﻮاهﻰ اﺳﺖ‬


‫ﻣﻬﻠﺖ ﻧﻤﻰ دادم اﮔﺮ از ﻣﻦ رهﺎ ﺑﺎﺷﻰ‬

‫ﺗﻴﺮﻩ‪ ،‬آﺪر‪ ،‬ﺗﺎریﻚ‪ ،‬ﻣﻦ ﻧﺎﻻیﻘﻢ زیﺒﺎ!‬


‫ﺑﺎیﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ى ﺁیﻴﻨﻪ هﺎ ﺑﺎﺷﻰ!‬

‫وﻗﺘﻰ آﻪ ﺣﺠﻤﻢ هﻢ ﭼﻨﺎن از ﻋﻄﺮت ﺁآﻨﺪﻩ اﺳﺖ‬


‫دیﮕﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﻰ دارد اى ﮔﻞ! هﺮآﺠﺎ ﺑﺎﺷﻰ‬

‫ﺗﻮ ﻣﺮیﻢ ﻗﺪیﺲ ﺑﻮدى‪ ،‬ﻣﻦ وﻟﻰ اﺑﻠﻴﺲ‬


‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ داﺷﺘﻰ‪ ،‬ﺑﻰ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺷﻰ‬

‫ﺑﻰ ﺣﺴﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺎﻧﺪﻩ ام ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺸﺪ ﺣﺘّﻰ‬


‫در ﺷﻌﺮ هﻢ هﻤﺮاﻩ ﻣﻦ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﺷﻰ‬

‫‪٢٤‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﮔﻼیﻪ‬

‫دوﺑﺎرﻩ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ایﻦ ﺝﺎ آﺸﺎﻧﺪ ﭘﺎى ﻣﺮا‬


‫آﻪ دوﺳﺖ ﺑﺸﻜﻨﺪ ایﻦ ﻗﻠﺐ ﺑﻰ ریﺎى ﻣﺮا‬

‫ﭼﻪ ﺳﺎل هﺎ آﻪ ﺷﺪم ﺧﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ او‬


‫و ﭘﺮت آﺮد ﺑﻪ ﺳﻮیﻢ ﺷﻜﺴﺘﻪ هﺎى ﻣﺮا‬

‫هﻨﻮز ﻣﻰ ﺷﻮد ﺁن ر ّد زﺧﻢ هﺎ را یﺎﻓﺖ‬


‫اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻩ آﻨﻰ رﻧﮓ ﺷﺎﻧﻪ هﺎى ﻣﺮا‬

‫درﺧﺖ ﺑﺎرورى ﺑﻮد و ﺳﺎیﻪ ﺳﺎر ﻏﺮیﺐ‬


‫ﺝﻮاب آﺮد وﻟﻰ دﺳﺖ ﺁﺷﻨﺎى ﻣﺮا‬

‫هﻤﻴﺸﻪ ﺑﻮد اﻣﻴﺪم آﻪ ﺑﺎزﻣﻰ ﮔﺮدد‬


‫ﺑﻪ دوش ﻣﻰ ﻓﻜﻨﺪ ﻧﻴﻤﻰ از وﻓﺎى ﻣﺮا‬

‫ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺸﻨﻮد ﺁیﺎ ﮔﻼیﻪ ام را دوﺳﺖ‬


‫ﺑﻪ ﮔﻮش او ﻧﺮﺳﺎﻧﺪیﺪ یﺎ ﺻﺪاى ﻣﺮا‬

‫‪٢٥‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫رﺷﻚ‬

‫ﺗﻮیﻰ ﺗﻬﻤﺘﻦ ﻧﺎم ﺁورى آﻪ ﻣﻰ ﮔﻮیﻨﺪ‬


‫در اﻟﺘﻬﺎب اﻓﻖ ﺗﻨﺪرى آﻪ ﻣﻰ ﮔﻮیﻨﺪ‬

‫ﭼﻪ ﺧﻮب ﻋﺎﻗﺒﺖ آﻔﺮ را ﻧﺸﺎن دادى‬


‫ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺝﺎهﻞ و ﻧﺎﺑﺎورى آﻪ ﻣﻰ ﮔﻮیﻨﺪ‬

‫از اﻗﺘﺪار ﺗﻮ ﺿﺤﺎك هﺎ یﻘﻴﻦ آﺮدﻧﺪ‬


‫آﻪ هﺴﺖ آﺎوﻩ ى ﺁهﻨﮕﺮى آﻪ ﻣﻰ ﮔﻮیﻨﺪ‬

‫ﺧﺒﺮ رﺳﻴﺪ آﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اى و در راهﻢ‬


‫ﺑﺮاى دیﺪن ﺧﺎآﺴﺘﺮى آﻪ ﻣﻰ ﮔﻮیﻨﺪ‬

‫ﺑﻪ ﭼﺸﻢ هﺎى ﺗﻮ ﻣﻦ رﺷﻚ ﻣﻰ ﺑﺮم‪ ،‬ﺁرى‬


‫ﺑﻪ هﺮ دو ﺑﻴﺘﻰ زیﺒﺎﺗﺮى آﻪ ﻣﻰ ﮔﻮیﻨﺪ‬

‫ﺧﺪا! ﻏﺮیﺒﻰ و ﺑﻰ ﺳﺮﭘﻨﺎهﻰ ام ﺗﺎ آﻰ؟‬


‫آﺠﺎﺳﺖ دﺳﺖ ﻧﻮازﺷﮕﺮى آﻪ ﻣﻰ ﮔﻮیﻨﺪ؟‬

‫‪٢٦‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﻏﺰل ﺁﺷﺘﻰ‬

‫ﺑﺎ هﻢ ﻣﮕﺮ ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﺁﺷﺘﻰ آﻨﻴﻢ؟‬


‫ﮔﻮیﺎ دﻟﺖ ﻧﺨﻮاﺳﺖ آﻪ زود ﺁﺷﺘﻰ آﻨﻴﻢ‬

‫دیﺸﺐ ﭼﻪ ﻗﺪر ﻣﻨﺘﻈﺮت ﺑﻮدم اى ﻋﺰیﺰ!‬


‫ﺗﺎ زیﺮ ﺁﺳﻤﺎن آﺒﻮد ﺁﺷﺘﻰ آﻨﻴﻢ‬

‫در اﺳﺘﻮاى آﻴﻨﻪ ى ﺧﻮد ﺳﻮﺧﺘﻴﻢ آﺎش‬


‫ﺑﺎ روﺷﻨﺎى ﺁﺑﻰ رود ﺁﺷﺘﻰ آﻨﻴﻢ‬

‫ﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺼّﺮم ﻧﻪ ﺗﻮ‪ ،‬ﭘﺲ ﺑﺎوﺝﻮد ایﻦ‬


‫دﻋﻮا ﺑﺮاى هﺮﭼﻪ آﻪ ﺑﻮد ﺁﺷﺘﻰ آﻨﻴﻢ‬

‫ﻣﺎ هﺮآﺪام راهﻰ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺒّﺘﻴﻢ‬


‫ﺁن ﺝﺎ ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﺁﺷﺘﻰ آﻨﻴﻢ‬

‫ﺧﺎﺷﺎآﻰ از ﻏﺮور ﻣﻬﻴّﺎ آﻨﻴﻢ و ﺑﻌﺪ‬


‫در ﺑﺰم ﮔﺮم ﺁﺗﺶ و دود ﺁﺷﺘﻰ آﻨﻴﻢ‬

‫ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎن ﻣﻴﺎﻧﺠﻰ وﺻﻠﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﺑﻴﺎ‬


‫ﺑﻰ هﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﺁﺷﺘﻰ آﻨﻴﻢ‬

‫‪٢٧‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﺳﺎیﻪ هﺎى ﺑﻰ آﺴﻰ‬

‫ﻣﺜﻞ دل هﻤﻴﺸﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺮاﺑﻰ ام‬


‫ﺝﺎم ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺗﻬﻰ اﺳﺖ ﺁﻩ‪ ،‬ﻣﻮ ﺷﺮاﺑﻰ ام!‬

‫ﭘﺸﺖ ﭘﻠﻚ اﺑﺮهﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻣﺤﻮ ﺷﺪ‬


‫ﻣﺜﻞ ﭼﺸﻢ هﺎى ﺗﻮ ﺁﺳﻤﺎن ﺁﺑﻰ ام‬

‫ﺳﺎﺣﻞ ﺁﺷﻴﺎن ﺗﺮیﻦ! ﭼﺸﻢ ﺑﺎز آﻦ ﺑﺒﻴﻦ‬


‫ﻣﻮج هﺎ ﭼﻪ ﻣﻰ آﻨﻨﺪ ﺑﺎ دل ﺣﺒﺎﺑﻰ ام‬

‫ایﻦ آﻪ ﻣﻰ روم در ﺁن ﺳﻨﮕﻼخ ﻏﺮﺑﺖ اﺳﺖ‬


‫آﺎش روﺑﻪ راﻩ ﺑﻮد راﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ام‬

‫ﭘﺮﺳﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﻣﻰ ﮔﺪازدم ﭼﻮ ﺷﻤﻊ‬


‫ﺁب ﻣﻰ آﻨﺪ ﻣﺮا ﺷﺮم ﺑﻰ ﺝﻮاﺑﻰ ام‬

‫ﺳﺎیﻪ هﺎى ﺑﻰ آﺴﻰ ﻗﺪ آﺸﻴﺪﻩ اﻧﺪ ﺁﻩ‬


‫ﺑﺎز ﻣﻰ رﺳﺪ ز راﻩ روز ﺁﻓﺘﺎﺑﻰ ام‬

‫‪٢٨‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادى‬

‫ﮓ ﻣﻴﻠﻪ هﺎى ﺑﺪاﻗﺒﺎﻟﻰ ﺳﺖ‬


‫آﻮﻻك‪ ،‬ﻣﻰ ﻧﻮازد و یﻚ ﮔﻨﺠﺸﻚ در ﭼﻨ ِ‬
‫ﻣﻰ ﻟﺮزد و ﻧﮕﺎﻩ هﺮاﺳﺎﻧﺶ دل ﺗﻨﮓ روزهﺎى ﺳﺒﻚ ﺑﺎﻟﻰ ﺳﺖ‬

‫ﮔﻔﺘﻰ ﺑﻴﺎ آﻪ وﻗﺖ ﺧﻮش ﭘﺮواز‪ ،‬ﮔﻔﺘﻰ ﺑﻴﺎ آﻪ وﻗﺖ ﺧﻮش آﻮچ اﺳﺖ‬
‫دیﺪم آﻪ ﺣﺮف هﺎى ﺧﻮﺷﺖ ﭘﻮچ اﺳﺖ‪ ،‬دیﺪم آﻪ وﻋﺪﻩ هﺎى ﺗﻮ ﭘﻮﺷﺎﻟﻰ ﺳﺖ‬

‫ﻧﺎﮔﻪ ﻣﺮا اﺳﻴﺮ ﺧﻮدت آﺮدى‪ ،‬ﮔﻨﺠﺸﻚ ﻓﺎل ﮔﻴﺮ ﺧﻮدت آﺮدى‬
‫ل ﻓﺎل و ﻣﻬﺮﻩ ى رﻣّﺎﻟﻰ ﺳﺖ‬
‫ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﺝﺎى ایﻦ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬دﻧﺒﺎ ِ‬

‫ﭘﺎﺑﻨﺪ ﺁب و داﻧﻪ ﻧﺨﻮاهﻢ ﺷﺪ‪ ،‬ﺁﺧﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ایﻦ ﺝﺎ ﻣﺎﻧﺪ‬


‫ﺗﺎ ﺗﻦ در اﻧﺰواى ﭼﻨﻴﻦ زﻧﺪان‪ ،‬دل در ﻓﻀﺎى ﺷﺮﺝﻰ یﻚ ﺷﺎﻟﻰ ﺳﺖ‬

‫ﺁن روح را آﻪ از ﻗﻔﺲ ﺗﻦ رﺳﺖ دیﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺎزیﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮاهﻰ ﺑﺴﺖ‬


‫ایﻦ روزهﺎ دوﺑﺎرﻩ آﻪ ﻣﻰ ﺁیﻰ ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادى ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻰ ﺳﺖ‬

‫‪٢٩‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﻡﺴﺎﻓﺮ‬

‫ﺷﺐ اﺳﺖ اى دوﺳﺖ! آﻮ ﻓﺎﻧﻮس ﭼﺸﻤﺖ؟‬


‫آﺠﺎ ﭘﺮ زد‪ ،‬آﺠﺎ ﻗﻘﻨﻮس ﭼﺸﻤﺖ؟‬

‫ﺳﻜﻮﺗﻰ ﻣﺤﺾ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ‬


‫ﺻﺪایﻢ ﻣﻰ آﻨﺪ ﻧﺎﻗﻮس ﭼﺸﻤﺖ‬

‫ﺷﺒﻰ اى آﺎش ﻣﻰ ﺷﺪ ﻣﺜﻞ یﻚ ﻟﻨﺞ‬


‫ﻧﮕﺎهﻢ ﻏ ِﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﭼﺸﻤﺖ‬

‫از ایﻤﺎن‪ ،‬از ﺷﻬﺎدت ﻣﻰ ﺗﻮان دیﺪ‬


‫هﺰاران واژﻩ‪ ،‬در ﻗﺎﻣﻮس ﭼﺸﻤﺖ‬

‫ﭼﻪ رؤیﺎیﻰ‪ ،‬ﭼﻪ زیﺒﺎ ﻣﻰ ﺧﺮاﻣﻴﺪ‬


‫ﻣﻴﺎن ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﻃﺎووس ﭼﺸﻤﺖ‬

‫ﻣﺴﺎﻓﺮ! ﺳﺨﺖ ﺗﻨﻬﺎیﻢ‪ ،‬دﻋﺎ آﻦ‬


‫ﺑﻴﺎیﻢ یﻚ ﺳﺤﺮ ﭘﺎﺑﻮس ﭼﺸﻤﺖ‬

‫‪٣٠‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﺁﺧﺮیﻦ دﻋﺎ‬

‫وﻗﺘﻰ آﻪ ﺝﺎم هﺮ ﻏﺰﻟﻢ ﭘﺮ ﺷﺪ از اﺷﻚ هﺎى ایﻦ دل ﺳﻮدایﻰ‬


‫ﺑﺎ ﻣﻦ ز ﺁب و ﺁیﻨﻪ ﺻﺤﺒﺖ آﻦ اى ﺁﺳﻤﺎن ﺳﺒﺰ ﻣﻌﻤّﺎیﻰ‬

‫در ﭘﻬﻦ دﺷﺖ ﺳﻴﻨﻪ اﮔﺮ رویﻴﺪ زﺧﻢ ﻋﺒﻮر‪ ،‬ﺝﺎى ﺷﻜﺎیﺖ ﻧﻴﺴﺖ‬
‫ﺧﺎﻟﻰ ﺳﺖ در ﺣﺮارت ﺁﻏﻮﺷﻢ ﺝﺎى هﺰار ﻻﻟﻪ ى ﺻﺤﺮایﻰ‬

‫هﻢ ﭼﻮن ﻧﺴﻴﻢ‪ ،‬ﻋﻄﺮ ﺗﻮ ﻣﻰ ﭘﻴﭽﺪ در ﺣﺠﻢ ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ ى ﺳﻨﮕﺮهﺎ‬


‫ﺷﺐ هﺎى ﺣﻤﻠﻪ‪ ،‬وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺝﺎت‪ ،‬اى ﺁن آﻪ از ﺳﻼﻟﻪ ى ﮔﻞ هﺎیﻰ‬

‫در ﻟﺤﻈﻪ اى آﻪ ﺑﺎرش ﭘﺎیﻴﺰى ﺁن ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻮ را ﺧﻢ آﺮد‬


‫ﺑﺎ ﺑﺮگ ریﺰ زرد ﺗﻮ ﻣﻰ دیﺪم ﺷﻴﻮاﺗﺮیﻦ ﺷﻌﺎر ﺷﻜﻮﻓﺎیﻰ‬

‫ﺁن ﺷﺐ آﺒﻮﺗﺮاﻧﻪ ﺳﻔﺮ آﺮدى اﻣّﺎ دریﻎ از ﺁن آﻪ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪم‬


‫َاﻣﱠﻦ یُﺠﻴﺐ هﺎى ﺷﻬﺎدت ﺑﻮد ﺁن ﺁﺧﺮیﻦ دﻋﺎى ﺗﻤﺎﺷﺎیﻰ‬

‫روزى آﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺪرﻗﻪ ات ﻣﻰ آﺮد‪ ،‬ﭘﺎیﺎن آﻮچ را ز ﺗﻮ ﭘﺮﺳﻴﺪم‬


‫اﻣّﺎ ﺳﻜﻮت ﺗﻠﺦ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ دیﮕﺮ ﺑﻪ ﺁﺷﻴﺎﻧﻪ ﻧﻤﻰ ﺁیﻰ‬

‫‪٣١‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫روح ﻡﻮج ﺧﻴﺰ‬

‫آﻠﺒﻪ اش در هﻤﻴﻦ ﺣﻮاﻟﻰ ﺑﻮد‬


‫ﺑﻬﺘﺮیﻦ هﻤﺪم اهﺎﻟﻰ ﺑﻮد‬

‫ﺳﻤﺖ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ رﻧﮓ‬


‫ﺷﻜﻞ ﺑﺎران ﺷﺒﻴﻪ ﺷﺎﻟﻰ ﺑﻮد‬

‫راﻩ اﻣﻴﺪوارى اش هﺮ روز‬


‫رو ﺑﻪ ﻓﺮداى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﻮد‬

‫ﺗﺎول ﺳﺮخ روى دﺳﺘﺎﻧﺶ‬


‫ﻣﺜﻞ ﮔﻞ ﺑﻮﺗﻪ هﺎى ﻗﺎﻟﻰ ﺑﻮد‬

‫وﻗﺘﻰ از ﻓﺼﻞ ﻋﺎﺷﻘﻰ ﻣﻰ ﺧﻮاﻧﺪ‬


‫ﺷﻌﺮهﺎیﺶ ﭼﻪ ﻗﺪر ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻮد‬

‫ﭘﻴﭽﻚ ﺳﺒﺰ ﺁرزوهﺎیﺶ‬


‫زیﻨﺖ ﺝﻨﮕﻠﻰ ﺧﻴﺎﻟﻰ ﺑﻮد‬

‫دل ﭘﺎآﺶ ﭼﻮ ﻣﺮغ دریﺎیﻰ‬


‫ﻓﻜﺮ ﭘﺮواز ﺗﺎ زﻻﻟﻰ ﺑﻮد‬

‫ﺁن ﭼﻨﺎن روح ﻣﻮج ﺧﻴﺰى داﺷﺖ‬


‫آﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﻰ آﻨﻢ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺑﻮد‬

‫‪٣٢‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫هﺪیﻪ‬

‫اى اﻧﺠﺎم آﻼﻣﻢ ز هﻢ زﺑﺎﻧﻰ ﺗﻮ‬


‫آﺴﻰ هﻨﻮز ﻧﺪیﺪم ﺑﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﺗﻮ‬

‫ز روى ﺧﻮب ﺗﻮ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ام آﻪ از ﺁﻏﺎز‬


‫ﺣﺮاج ﻣﻦ ﺷﺪﻩ ﺳﺮﻣﺎیﻪ ى ﺝﻮاﻧﻰ ﺗﻮ‬

‫ﺗﻤﺎم ﺣﺠﻢ ﺷﻜﻮﻓﺎیﻰ ام در ایﻦ ﮔﻠﺰار‬


‫ﻓﺪاى ﺑﺎرش ﺁن ﭼﺸﻢ ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ ﺗﻮ‬

‫اى ﺁﻓﺘﺎﺑﻰ ﻣﻦ ﮔﺮم ﺗﺮ ﺑﺘﺎب از اوج‬


‫ﺑﻤﺎن آﻪ ﭘﺮ ﺑﮕﺸﺎیﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﻰ ﺗﻮ‬

‫ﺑﻪ ﺁیﻪ هﺎى ﻣﺤﺒّﺖ ﻗﺴﻢ آﻪ ﺑﺎز آﻢ اﺳﺖ‬


‫هﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﺷﻢ اﮔﺮ در ﻣﺪیﺤﻪ ﺧﻮاﻧﻰ ﺗﻮ‬

‫اﮔﺮﭼﻪ هﺪیﻪ ى ﻧﺎﻗﺎﺑﻠﻰ اﺳﺖ‪ ،‬هﺮ ﻏﺰﻟﻢ‬


‫ﺑﻪ ﭘﺎس ﺁن هﻤﻪ ایﺜﺎر ﻣﮋدﮔﺎﻧﻰ ﺗﻮ‬

‫‪٣٣‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫اﺑﺮ ﻡﺮد‬

‫از ﺷﺎﻧﻪ هﺎى ﺳﺘﺒﺮت ﭼﻴﺰى اﮔﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﻗﻰ‬


‫ﺝﺎرى ﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﺎك ﺳﺮﺧﺖ دریﺎﭼﻪ اى از اﻗﺎﻗﻰ‬

‫هﺮ ﺑﺎر ﺑﻬﺖ ﻧﮕﺎهﻢ ﺳﺮﺷﺎر از ﺷﺮم ﻣﻰ ﺷﺪ‬


‫ﻣﻰ آﺮد وﻗﺘﻰ آﻪ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ هﺎیﻢ ﺗﻼﻗﻰ‬

‫ﺳﻴﻤﺮغ ﻣﻦ! ﺑﺎل هﺎیﺖ ﮔﺮ ﻟﺤﻈﻪ اى ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﺪ‬


‫ﭘﺮ آﺮدﻩ ﺑﻮد ﺁﺳﻤﺎن را ﺧﻔّﺎش هﺎى ﻋﺮاﻗﻰ‬

‫ﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ‪ ،‬ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺎ ﭘﺮیﺪن‬


‫ﺁن ﺷﺐ‪ ،‬وﻟﻰ ﻣﺎﻧﻌﻢ ﺑﻮد یﻚ وﺳﻌﺖ ﺑﺎﺗﻼﻗﻰ‬

‫ﻣﻰ ﭘﺮﺳﻢ از ﺁن ﻃﺮف هﺎ‪ ،‬در آﻮﭼﻪ ﭘﺲ آﻮﭼﻪ ى ﺷﻌﺮ‬


‫روزى اﮔﺮ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز دیﺪم ﺗﻮ را اﺗّﻔﺎﻗﻰ‬

‫ایﻦ ﺑﺮگ ریﺰان‪ ،‬اﺑﺮ ﻣﺮد! ﺗﻨﻬﺎ در ایﺮان زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ‬


‫ﻏ ِﺮ اﺳﺖ ﺣﺘّﻰ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ در ﺧﻮن ﻓﺘﺤﻰ ﺷﻘﺎﻗﻰ‬

‫‪٣٤‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﺕﻨﺪیﺲ اﺳﺘﻘﺎﻡﺖ‬

‫ﺁﺧﺮ ﺑﻪ راﻩ ﻋﺸﻖ ﻓﺪا ﺷﺪ ﺝﻮاﻧﻰ اش‬


‫ﺁن آﺲ آﻪ ﺑﻮد ﺧﻂ ﻣﻘﺪم ﻧﺸﺎﻧﻰ اش‬

‫ﺷﺐ هﺎى ﺣﻤﻠﻪ‪ ،‬وﻗﺖ دﻋﺎ ﺗﺎ ﺳﺘﺎرﻩ هﺎ‬


‫ﻣﻰ رﻓﺖ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎى دل ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ اش‬

‫اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺖ از ﺧﻂ ﺧﻮﻧﻴﻦ آﺮﺑﻼ‬


‫ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﻮد ﮔﺮﭼﻪ هﻤﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ اش‬

‫در ﺑﺎزﮔﺸﺖ هﺎى ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ اى آﻪ داﺷﺖ‬


‫ﻣﻰ داد ﺑﻮى ﺝﺒﻬﻪ ﻟﺒﺎس و آﺘﺎﻧﻰ اش‬

‫ﺁرى‪ ،‬ز دور ﻣﻰ رﺳﺪ اآﻨﻮن‪ ،‬وﻟﻰ دریﻎ‬


‫ﺳﺎآﺖ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺎ هﻤﻪ ﺷﻴﺮیﻦ زﺑﺎﻧﻰ اش‬

‫اى ﺗﻴﻎ هﺎى ﺳﺮخ ﺗﻬﺎﺝﻢ! ﭼﻪ آﺮدﻩ ایﺪ‬


‫ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻠﻨﺪ و ﺗﻦ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻰ اش؟!‬

‫یﻚ ﺷﺎل ﺳﺒﺰ‪ ،‬ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻓﻘﻂ یﺎدﮔﺎر او‬


‫ﺷﺎﻟﻰ آﻪ ﻣﻰ زدود ﺳﺮﺷﮓ ﻧﻬﺎﻧﻰ اش‬

‫ﺗﻨﺪیﺲ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﺑﻰ ﮔﻤﺎن‬


‫ﺑﺮ ﻣﻮج دﺳﺖ هﺎ ﺑﺪن ارﻏﻮاﻧﻰ اش‬

‫‪٣٥‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﻖ ﻡﻦ ﻧﺒﻮد‬
‫ایﻦ ﺡ ّ‬

‫ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻪ دور ﻣﻰ ﺷﺪى از ایﻦ ﺣﺪود‬


‫ﺑﺎرهﺎ ﺻﺪا زدم ﺗﻮ را‪ ،‬وﻟﻰ ﭼﻪ ﺳﻮد؟!‬

‫ﭼﺎﻩ ﺑﻮد و ﭼﺎﻩ ﺁن آﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻰ ﺷﻨﻴﺪ‬


‫اﺷﻚ ﺑﻮد و اﺷﻚ ﺁن آﻪ ﻋﻘﺪﻩ ﻣﻰ ﮔﺸﻮد‬

‫ﻣﺎﺗﻤﻰ ﻧﻜﺎﺳﺖ هﻴﭻ آﺲ ز ﺧﺎﻃﺮم‬


‫هﺮآﻪ ﺁﻣﺪ و ﻏﻤﻰ ﺑﻪ ﻏﺼّﻪ ام ﻓﺰود‬

‫در ﻗﻤﺎر ﻋﺸﻖ ـ ﺁرى ـ از ﺗﻮ ﺑﺎﺧﺘﻢ‬


‫ﻖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد!‬
‫ﺑﺎﺧﺘﻢ‪ ،‬وﻟﻰ ﺷﻜﺴﺖ ﺣ ّ‬

‫ﺑﻌﺪ از ایﻦ ﺳﺘﺎرﻩ ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﻩ‬


‫ﺑﻌﺪ از ایﻦ ﺳﭙﻴﺪﻩ ﭘﻴﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ آﺒﻮد‬

‫در دﻟﻢ ﺣﻀﻮر روﺷﻦ ﺗﻮ هﺴﺖ و ﻧﻴﺴﺖ‬


‫ﻣﺜﻞ ﻋﻜﺲ ﻣﺎﻩ در ﻣﻴﺎن ﻗﺎب رود‬

‫ﻣﻰ ﺗﻮان هﻤﻴﺸﻪ از ﻧﺪیﺪﻧﺖ ﮔﺮیﺴﺖ‬


‫ﻣﻰ ﺗﻮان هﻤﻴﺸﻪ از ﻧﺒﻮدﻧﺖ ﺳﺮود‬

‫‪٣٦‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫ﻏﺰل ﺳﻜﻮت ‪٢‬‬

‫آﺎرى ﻣﻜﻦ آﻪ ﺑﻐﺾ ﻣﻦ از درد ﺑﺸﻜﻨﺪ‬


‫یﻌﻨﻰ ﻏﺮور ﺳﺎدﻩ ى یﻚ ﻣﺮد ﺑﺸﻜﻨﺪ‬

‫از ﺳﻴﻨﻪ ﭘﺎك آﻦ اﺙﺮ ﭘﺎى آﻴﻨﻪ را‬


‫ﻣﮕﺬار ﻣﺮز ﺁیﻨﻪ را ﮔﺮد ﺑﺸﻜﻨﺪ‬

‫ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻟﻢ ﺳﺮخ ﺑﺸﻜﻔﺪ‬


‫اﻧﺼﺎف ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻰ ﺗﻮ اﮔﺮ زرد ﺑﺸﻜﻨﺪ‬

‫آﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ ﻣﻄﺮود‪ ،‬ﻧﺎﮔﺰیﺮ‬


‫دل زیﺮ ﺑﺎر ﻣﻬﻠﻚ ایﻦ ﻃﺮد ﺑﺸﻜﻨﺪ‬

‫ﺷﻌﺮى ﺑﺨﻮان‪ ،‬ﻣﻴﺴّﺮ اﮔﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻻاﻗﻞ‬


‫ﺣﺮﻓﻰ ﺑﺰن‪ ،‬ﺳﻜﻮت ﺷﺐ ﺳﺮد ﺑﺸﻜﻨﺪ‬

‫ﺁوارﻩ ى آﻮﻩ و دﺷﺘﻢ اى ﺗﻨﻬﺎیﻰ‬


‫یﻚ ﻋﻤﺮ ﭘﻰ ﺗﻮ ﮔﺸﺘﻢ اى ﺗﻨﻬﺎیﻰ‬
‫***‬
‫ﺑﺎ ﻋﺸﻖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻓﻜﺮهﺎى ﺧﺎﻣﻢ اﻧﺪاﺧﺖ‬
‫در ﻣﺤﻀﺮ ﻋﻘﻞ از اﺣﺘﺮاﻣﻢ اﻧﺪاﺧﺖ‬
‫***‬
‫ﭘﺮواز ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ ى هﻮس ﺑﻴﻬﻮدﻩ اﺳﺖ‬
‫در ﮔﺴﺘﺮﻩ ى هﻮا‪ ،‬ﻧﻔﺲ ﺑﻴﻬﻮدﻩ اﺳﺖ‬
‫***‬
‫از ﭘﻴﻠﻪ ى ﺧﻮیﺶ‪ ،‬ﻧﺎﮔﻬﺎن آﻨﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ‬

‫‪٣٧‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫در ﺑﺎغ ز ﻋﻄﺮ یﺎس ﺁآﻨﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ‬
‫***‬
‫ﻣﺎ وارث ﻣﺮگ هﺎى ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪیﻢ‬
‫یﺎدﺁور ﻣﻮج ﺧﻴﺰى اروﻧﺪیﻢ‬
‫***‬
‫ﺗﻮ رﻓﺘﻰ و ﻣﻦ هﻨﻮز در ﺑﻨﺪ ﺗﻨﻢ‬

‫از ﻣﻨﺘﻈﺮان ﻟﺤﻈﻪ ى ﭘﺮ زدﻧﻢ‬


‫***‬
‫ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ از ﻧﮕﺎﻩ‪ ،‬ﺧﺎﻟﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﺖ‬

‫ایﻦ ﺳﻴﻨﻪ ز ﺣﺠﻢ ﺁﻩ ﺧﺎﻟﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﺖ‬


‫***‬
‫در ﺑﻴﻦ آﺘﺎب آﻔﺮ‪ ،‬ﻣﺤﺪود ﺷﺪﻧﺪ‬

‫ﺁن ﺳﻮى ﺳﻄﻮر ﺗﺮس ﻣﺴﺪود ﺷﺪﻧﺪ‬


‫***‬
‫ﺁن روز زﻣﺎن ﻣﮋدﻩ اى دیﮕﺮ ﺑﻮد‬
‫ﭼﺸﻤﺎن ﭘﻴﻤﺒﺮ ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ ﺗﺮ ﺑﻮد‬

‫در آﻨﺞ ﻗﻔﺲ هﻢ ﺁﺷﻴﺎن ﻣﻰ ﺧﻮاهﻢ‬


‫دل ﺗﻨﮕﻢ و از ﻏﻤﺖ اﻣﺎن ﻣﻰ ﺧﻮاهﻢ‬
‫***‬
‫دل ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻣﻦ را ﺷﺎد ﺑﺮدى‬
‫ﻧﻪ ﺁهﺴﺘﻪ آﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﺎد ﺑﺮدى‬

‫‪٣٨‬‬
‫‪www.Shahed.Isaar.ir‬‬ ‫ﻟﺤﻈﻪ هﺎى ﺁﺳﻤﺎﻧﻰ‪ -‬ﻧﺸﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﯽ ﺷﺎهﺪ‬
‫***‬
‫ﺗﻤﺎﺷﺎ آﻦ آﻪ ﺳﻴﺮش را ﺑﺒﻴﻨﻰ‬
‫ﮔﺮیﺰ از ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮش را ﺑﺒﻴﻨﻰ‬
‫***‬
‫ﺑﺎ ﺁﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ هﺴﺘﻰ ام ﻣﻌﻨﺎ داد‬
‫اﻓﺴﻮس آﻪ رﻓﺖ و وﻋﺪﻩ ى ﻓﺮدا داد‬
‫***‬

‫‪٣٩‬‬