You are on page 1of 2

( พิมพ์ 1 หน้า )

นายสมคิด เอนกวศินชัย
คุณพ่อผู้นำาจังหวัดชลบุรี ปี ๒๕๕๐
เกิด วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2496 อายุ 54 ปี
ภูมิลำาเนา บ้านเลขที่ 91 หมู่ 1 ตำาบลห้างสูง อำาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20190
อาชีพ ทำาไร่
โทรศัพท์ 081-9490415
คู่สมรส นางวันทนีย์ อเนกวศินชัย
อาชีพ ค้าขาย
มีบตุ ร/ธิดาตามรายชื่อต่อไปนี้
ชือ่ นางสาวสุวรรณ เอนกวศินชัย อายุ 27 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี
อาชีพ รับจ้าง
สถานที่ทำางาน นิคมฯอีสเทิรน์ ซีบอร์ด
โทร 081-7445586
ชื่อ นายพรพล เอนกวศินชัย อายุ 24 ปี
การศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
อาชีพ ค้าขาย
สถานที่ทำางาน 91/3 หมู่ 1 ตำาบลห้างสูง
โทร 081-8633007
ชื่อ นายอานันท์ เอนกวศินชัย อายุ 15 ปี
การศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
อาชีพ นักเรียน

แนวคิดในการอบรมเลี้ยงดูบุตรและครอบครัว
พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกและมีเหตุผล เป็นประชาธิปไตย รู้จักให้อภัยกัน

บทบาท/ตำาแหน่งทางสังคม
• ผูใ้ หญ่บ้านหมู่ 1 ตำาบลห้างสูง อำาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547
• คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำาบลห้างสูง อำาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ก่อตั้ง
เมื่อ 2541