You are on page 1of 48

äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]

o+…]æÙ †ÛrÚ …Ô

†ÃÖ äÿßmˆ+
p…Õ^Þ oÖæ äÛm†Ò

V^â o+ å0mæ

o+…]æÙ †ÛrÚ …Ô Vh^jÒ Ý^Þ


p…Ô^Þ oÖæ äÛm†Ò Vå‚ßm]†‰
pÔ¡nÚ NLLP 5…^Ú Ðe^_Ú p‚nÕ…çì MOTO …^ãe V¸^2 Ù^‰
‚×q NLL Vá^+ å…^ÛÕ
äÚ^Ûâ^Õ ×m]†mæ Ô^nße V¸^2 æ om]…Ù ävË‘
p†nÏÊ óÅ VojÖµ |†›
shahmoama@hotmail.com

0031(0)641375638 VáçË×ni
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
Väe ×ÓÖnµ
å…]çÛâ á^Õ á^q †¶‰ äÒ oßnj‰]… á^ßãnÚ Üâ
æ k‰] åÔçe ‚‰ ]… …^+‡æ… p^Ëq
ók‰] å‚Þ^Ú á]‡æ†Ê á^Õ p^ãj‰Ô …Ô àãnÚ Ý^Þ ŒçÞ^Ê
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
†jÊÔ àm] p^ã+†e …Ô

äÚ‚ÏÚ I
óóó‚Þçnµ äÿjÕ… å^,Þ †â ‡] I
MQ × m^ j‰ I
MR o+ å‚Þ‡ å^+…„+ I
MT ‡æ…çÞ I
MU †fÎ †jŠe I
NL Œçe^Ò I
NM h^Þçì †Æ^‰ I
NN àjìç‰ I
NO à›æ äe àjÊ… ‚nÚ] I
NQ Ô†‰ ÔÕ] I
NR ^â å…]æÙ gÕ I
NT Üi^Ú Ø+ I
NU o+ å‚Þ‡ Ý]Ô I
OL áçì tçÚ I
ON 军^ì I
OO å‚nÓÖì p^ãÓÕ] I
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
OP àÚ …Ô^Ú ÜßãnÚ I
OQ …Ô^Ú I
OR p…Ô^Ú çi áçßÒ] I
OT ^µ ×ÏÞ I
OU àÚ äÿÞ^ì É]†2 I
PL p…ç‰ Ø+ ^e ‡]… I
PN á^ʆ ØÃÖÚ I
PO Üm‚Õ á]Ô†+†‰ äÞ^,ne àãnÚ æ Ô×Ú äe ^i I
PQ äjŠÓÖe Ñ…æ‡ I
PR ^ßÛi É]Ô I
PS Øe^Ò …^ãe Ô^ne I
PT o+ å‚Þ‡ å^,i†µ I
PU ^â ojneæÔ I
QM ànÞçì äÿÚ^Þ I
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
l^ãÕç+ Ô^e †Ò äÒ …^+‡æ… çmÔ p]
[p] 傳nþ ßÕ Üí×i äÿm†³+þ p]‚³‘
þ ^mÙ
p…Ô^Þ oÖæ äÛm†Ò

(k‰] †Ë‰ æ †–u …Ô á^Þ^e‡ o‰…^Ê ojŠâ åÿÔ^q Ô…çß³â… †³Ã³Õ


kŠm] å†rßµ (^â ä¿vÖ o+ å†ni †e äf×Æ …Ô …çÞ pç‰ äe kŠm] ä³3³m…Ô
pç,í‰^µ kŠm] äÛÖ2 (^â ä¿vÖ á^ÏËì …Ô å‡^³i p]ç³â …ç³f p]†³e
ó^â ä¿vÖ Ð×_Ú oÓÖì …Ô áŸÔ äßÖi ×_Â
åÔçe †›^ì o׊i (p…çf‘ æ p…æÔ æ p…‚e…Ô p^³ãÖ^³‰ …Ô ä³3³ÞÙ
‡] (†nßrÞ] ^i †jÒ]Ô ‡] ^ãÖ^‰ àm]…Ô ók³‰] åÔç³e †³Ã³Õ à³nÛ³â (k³‰]
(†ÃÕ á^e†ãÚ ØçÆÙ æ ‚ÞÔ†e å^ßµ †Ã³Õ ä³e k³ÖæÔ ‚³ß³Ú…^³Ò ^³i ܳ׳óÚ
æ ke†Æ oßn,߉ ‡] †ÃÕ p^â äÞ^Õ æ ‚Õ ]†m„µ ]… á^Õ åæ‚Þ] oßn,ß³‰
ók‰^Ò oÚ kÕ]Ô á]çi äÒ o×ÓÕ äe á^,³jŠÖÞ k³e†³Æ ä³e o³m^³ãß³i
†ÃÕ ^m æ Ôçe †ÃÕ (‚Õ ¸^2 ä3ÞÙ ‚u ä³2 ^³i ä³Ò Ý…]‚³Þ áÙ ä³e p…^³Ò
åÿ‡çu …Ô …ç–u p]ˆmæ äÒ p^â †ÃÕ ˆnÞ lŸ^u à³m†³jãe …Ô ä³Ò k³‰]
ó…^ÛÕ kÖ,Þ] æ ‚Þ] …Ô^Þ (‚ßßÓnÚ gŠÒ ]… ‚ÏÞ
†â æ ‚Þ‡^ŠnÚ ]… äÃÚ^q ×íe àm†jÖne (á^+‚nÖÒ Ô…Ô ä³Ò ‡æ†³Ú]
p^â äe†ri äÒ Ô…]Ô áÙ †‰ æ k‰] åÔ†Ò äe†ri ]… pÔ…Ô oÂçÞ äe ‹³Ò
p]æ …^2^Þ å‚n‰… Ô…Ô †â äÒ ‡æ†Ú] W‚Þ‡ Ô^m†Ê ]… Ôç³ì o³Šu Õ^³ÞÔ…Ô
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
oâ]… æ äjË+ oËÏ³Ú æ áæ‡ç³Ú ]… Ô…Ô †³‰ ‡] p]æ à³m] æ 傳Þ]… á^³e‡ †³e
†ÃÕ (]… Ô^m†Ê àm] pç׳+ W‚³ÖÓ³e á^³ne ä³³e ]… Ôç³ì ^³i k³‰] ä³³jŠq
ók‰] åÔ]Ô “níÖi
p^q ‡] p…Ô !o‰…^Ê -ßâ†Ê …Ô †ÃÕ äÒ kŠnÞ ÔÕ p^³q à³m]…Ô
Ô^Ãe] Ý^Ûi ^e äÒ oÚÔ†³Ú †³mˆ³+^³Þ ók³‰] …]Ô…ç³ì†³e å0³mæ o³mÙ …^³Ò æ
Ý^,ßâ …Ô ˆnÞ Ôçì (‚Þ] å‚Õ ^ßÕÙ †ÃÕ ¼‰çi p†Öe äÿË›^³Â åÿÔ†³jŠ+
ó‚Þ†fnÚ åÔ^Ëj‰] ä×n‰æ àm] ‡] á^ne
äÿÞ^ãe ^ãÖ^‰ ^i kÊ…^Ú †e áçì æ ä$Ô^u p^ãÖ^‰ à³m] …Ô ä³3³ÞÙ ^³Ú]
k‰Ô …Ô äÒ äÿßmˆ+ óÔçe ‚â]çì oeÔ] å0mæ ä³e æ p†³ß³â p^³â ׳߳m†³ÊÙ
ók‰] å‚ÚÙ Üâ]†Ê äÞ^ãe ànÛâ äe (Üm…]Ô
äe ]… †ÃÕ …^e ànjŠíÞ p]†e äÒ ]… p†Â^Õ †ÃÕ ä³ß³mˆ³+ à³njŠí³Þ
憉 pçÞ^e ^e †jÊÔ àm] …Ô äÒ Üe^m oÚ …Ô (ÜÞˆnÚ Ñ…æ (Ô†n,³nÚ ä³e†³r³i
p†Û ^Ú] (k‰] äjÕ]‚Þ p‚q …^Ò æ†‰ †ÃÕ ^e ‚ß2†â äÒ Ü³m…]Ô …^³Ò
æ k‰] å‚Þ^jìçÚÙ æ k‰] äjìçÚÙ (k‰] åÔ†e †‰ äe Ü׳Πæ h^³jÒ ^³e
]… h^jÒ p^ã+†e æ ‚ßÞ^ÓÖí³nÚ ]… ܳ׳Πäÿ³Î^³‰ ׳߳nÚ‡†³‰ …Ô o³jÎæ
kÞçÖì †,߉ ]… ^â äÞ^í‰…Ô p^â å†rßµ ojÎæ (‚ßßÓnÚ ×³iÙ o³Þ]‡…]
á^+ˆnÕæÔ ojÎæ (‚Þ‡^‰ oÚ ÜÖì á^e ‡†Ú ]… ^³â ä³Þ^³í³‰…Ô …]ç³mÔ æ
oju æ ‚ßÞ]… oÚ áæ†ne ojŠâ àjÚ ‡] o³j‰…Ô^³Þ åÿ/]æ áç³2 ]… Ø…^³mÔ
‚â^Õ æ] ojÎæ (‚ßÖífnÚ ^³â -Þ… o³+†³ni ä³³e ]… ^³â ä³³ÖnÕ Í^³Ë³Õ
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
äÿÛÖ2 (ÜÖ2 äÒ p…^+‡æ… XXÔˆnì ä³Ö^³Þ -ß³‰ ‡] ä³ÒZZ k³Šm…^³+‡æ…
‹fvÚ ×í×i ˜ÇeZZ äÒ æ] (ÔçÕ oÚ Ô^m†Ê p]†v‘ (ä³ß³n‰ æ å悳Þ]
kŠâ^,ÞÙ æ ‚ßÓnÚ ‡^e „Æ^Ò læ^í‰ †µ åÿ‚ÓâÔ äe oâ]… XXk³‰^³â‡]æÙ
]… ×mçì l]†$ªi æ Ô…æÙ oÚ æ… †ÃÕ äe †ÃÕ åÿ‚ÞçßÕ æ å‚ßÞ]çì àm] äÒ
äÿjíi (k‰] …^+‡çÚÙ p…Ô^Þ çÞ^e ó‚ÞˆnÚ Ô^m†Ê †ÃÕ pç׳+ ‡] ȳm…Ô o³e
äe Œ…Ô å^³¶þ ‰ ^³eþ ‡æ… †³³þ âþ æ] äÒ k‰] åÔçe oß³nÚ‡†³‰ g³jÓ³Ú å^³n‰
†nÕ^fi p‚n¶‰ ^e ]… gjÓÚ äÿjíi oâ^n‰ æ k‰] äjÊ^³jÕ o³Ú Ø] x³jÊ
k’ì… ×Þ]‡çÚÙ ×Þ]Ô á]æ… æ à⃠…Ô ]… oã+Ù ^i k‰] äjínÚÙ oÚ
æ Ô†e oÚ å^ßµ ^â å/]æ oÞ^e†ãÚ äe lçÓ³‰ س’³Ê …Ô æ] ó‚³âÔ …ç³–³u
oÞ^Önµ †e ‚Õ^e oßm†ËÞ ^i Ôˆm… oÚ ^â å/]æ …Ô ]… ׳Úç³Ó³v³Ú p]‚³‘
…Ô ]… ØÔ^m†Ê ‚Õ^e om äÚ]Ô] ^i (k‰] äjŠm‡ oí×i äe æ] äÒ o³í³m…^³i
Ôçì î×i kŠÓÕ æ] óÔæ†Þ îm…^i Ô^m ‡] î×i äm†+ àm] ^i (^â äÞ^Ú‡ Ýæ]‚i
p‚nÚçÞ æ Ô…Ô Ýçrâ á^nÚ …Ô (äjŠfÖÔ áÙ äe äÒ oßnÚ‡†³‰ äÿ³ß³nmÙ …Ô ]…
󂶊3nÚ ÜÓvÚ ]… ‚³nÚ] ˆ³f‰ à³Ú]Ô á]ç³i à³m†³ìÙ ^³³e æ ‚³m]†³‰ o³Ú
†e ÜÒ^u Œªm ä³e æ ԅ憳µ o³Ú á^³q æ ÙÔ ä³e ]… p^³â 懅٠ä³Þ]†³’³Ú
óÔ…]‚nÚ á^ne á^e‡ …]ˆâ ^e ]… áÙ ‚ß2†â (‚â‚nÛÞ ài Ø…^+‡æ…
^â p‚nÚçÞ æ ^â Œª³m †³e o³m åÔ†³µ ؇憳mÔ î³m…^³i ׳³Öì…Ô ‡]
äŠm^ÏÚ äe ]… îm…^i àm] áç,Ûâ^Þ pç‰ æÔ ×m^â åÔ憉 …Ô æ ‚ß,Ê^³nÚ
p^â äÞ^ÖÞ óÔ†fnÚ å^ßµ ×m^â äÖm… äe àjŠm‡ …]æ‚nÚ] p]†e æ Ô†³n,³nÚ
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
^e äÒ ‚mçrnÚ ^â 傉 pç‰ áÙ …Ô k‰] äjŠm^Õ äÒ ]… p†i†³e o³jŠâ
äÒ Ô…]Ô …æ^e æ Ô…]Ô o,Þ^,ne (‚jÊ] oÚ Ñ^Ëi] ×m牅^³2 …Ô ä³Ò ä³3³ÞÙ
×m^ÛÞ äe ]†ÞÙ Ø…çÖÒ á^ÛÒ^u äÒ kŠm^Ûn‰ äÞ æ] oÏnϳu p^³Û³n‰
k‰Ô äe æ] ‡] çrâ^ßµ æ †q^ãÚ ·Š2 †e äÒ kŠm^Ûn‰ äÞ æ ‚Þ…]„,³nÚ
Vk‰] åÔ]Ô
]†Ú p]‚‘ ^â 傉 ͆_ÞÙ pçre
àÚ äÿÞ^³Ö
þ Þ ^â ä³³þ ßþ nmÙ ÙÔ ‡] Œ†³¶þ e
l†Šu á^ne p]†e ]… àãÒ æ çÞ p^â gÖ^Î p…Ô^Þ çÞ^e äßmˆ³+ à³m …Ô
à›æ Åç•çÚ ók‰] äjʆ+ äe†ri äe ^â p‚nÚçÞ æ ^â ‚nÚ] (^â Ô…Ô (^³â
á^e‡ ^eZZ ó‚â‚nÚ -Þ… ]… äßmˆ+ àm] p^â åÔ憉 àm†jÖne o³ß³›æ o³e æ
…^+‡æ… çmÔZZ ^i ‚ÖÓnÚ XXà³ãnÚ s³Þ… ‡] p†³jÊÔZZ Ø] XX׳³Ò†³‰ ÔÕ]
…^ßÒ †+] oju ]… äßmˆ+ àm] p^â å/]æ XXóÔçßÖe ]… ×í×i äÿm†³+ p]‚³‘
Ünâ]çì Ôçì à⃠h^Î …Ô ojÕ‡ ‡] ojÕ…Ô p†mç³’³i (ܳm…]„³,³e ܳâ
ókÕ]Ô
àm] æ ݆n,nÚ ÔnÞ Ù^³Ê ä³e †Ã³Õ p^³³nÞÔ ä³³e ]… p…Ô^³³Þ ç³Þ^³³e Ôæ…æ
=äjŠm^e äÚ]Ô] p]†e om äjŠrì ‡^ÆÙ†‰ ]… ×m^â…^Ò äÿßmˆ+ ànjŠíÞ
åÔ]‡†n,j‰Ô kãÓÞ ]†nÛu †jÒ]Ô
‚ßÖ^â (pÔ¡nÚ NLLP 5…^Ú
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
óóó ‚Þçnµ äÿjÕ… å^,Þ †â ‡]

Ôm …Ô Øe^Ò h]çÞ É^e …Ô p‚nÕ…çì MONO Ù^‰ äe p…Ô^Þ oÖæ äÛm†³Ò


…Ô (Øe^Ò km…çãÛq äÿŠnÖ ‡] kÆ]†Ê ‡] ‚Ãe ó‚ÚÙ ^nÞÔ äe †ÓËß³Õæ… åÿÔ]ç³Þ^³ì
؇çÚÙ XXåÔçÞ^ì Ô^’jÎ]ZZ äÿjÕ… …Ô Øe^Ò å^,ÖÞ]Ô äÿne†i æ Ün×ói åÿ‚³Ó³ÖÞ]Ô
ók‰] äjÊ^m
ç–Â p…Ô^Þ á^Ú] ‚ÛvÚ …çÖÒ åÿ‚Õ äjì^ßÕ á]‚n•^³m… ^³e MOPM …Ô
‚ßÛÖm‚Þ] àm] …^ßÒ …Ô o+‚Þ‡ ^e óÔ†Ò t]æÔ‡] á^ãq p^ãÞ]‚Šßm^‰ àÛr³Þ]
Ôçì o‘^’jì] äÿjÕ… …Ô ^â äÖ^‰… äÿjÕçÞ ä³e æ] (‹³ß³m^³‰ †³,³Öâæ0³µ æ
çÛÞZZ æ XXp„Çi ðç‰ ‡] oÕ^Þ p^â p…^Ûne æ ]„Æ Ø‡…]ZZ p^ãe^jÒ æ kì]Ô†µ
óÔ†Ò ÌnÖªi ]… XXØË› oÂ^Ûjq] æ oß⃠Í^ÖÓÞ] æ
ÙæçŠÚ &nu äe ؆m„µ^Þ o+ äjŠì …^Ò åÿ…æÔ …Ô p…Ô^Þ o³Öæ ä³Û³m†³Ò
( Dá]憵 Øe^ÒE l^âÔ Í^³ÖÓ³Þ] …Ô á]ç³ŠÞ Ôç³fãe åÿ†³m‚³Ú æ Í…^³Ã³Ú …ç³Ú]
äÿŠ‰çÚ …Ô …Ô^Ú ØË› äÿm^Ûu æ p„Çi äÿfÃÕ ç– (‚ÞçnÚ äÿÞ^ì^ËÕ ‚ß³Ú…^³Ò
ou]çÞ …Ô Ü×ÃÚ æ á^ì †fÒ] †m‡æ Ù^Ë›] äÿÞ^³ì^³Ë³Õ (سe^³Ò äÿ³Ú^³Â k³v³‘
ànÛ×ÃÛÖ]…]Ô (h^n‰Ù…^2 …]ˆ×+ äÿŠnÖ (-߉†Þ gjÓÚ áç2 Øe^³Ò Ì׳jí³Ú
Üm†Ú gjÓÚ …Ô l^neÔ] æ á^e‡ Ü×ÃÚ (^m…ç‰ äÿŠnÖ (Ü×ÃÚ äÿne†i oÚÔ^Ò] (Øe^Ò
æ] ók‰] å‚mÔ†+ á^ß›çÛâ äe kÚ‚ì …‚’Ú p†‘^ß³Ö]‚³n‰ äÿ³_³‰ç³jÚ æ
àÛrÞ] æ …æ^Öµ àmÔçÖ äÿÞ^ì^ËÕ …Ô æ Ô†e †³Še á^³jŠÒ^³µ …ç³ÖÒ …Ô o³i‚³Ú
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
^Óm†Ú] …Ô ×Þ]‚Þ‡†Ê ^e áçßÒ] æ Ô†Ò äËn¾æ p^Ëm] Ô^eÙ Ý¡‰] …Ô á^ÇÊ] á^³Þ‡
…ç×Ó×Ê p^â äÞ^ŠÊ] æ ^â ä’Î äÿjÕçÞ æ p…æÙ Ô†+ Íæ†’Ú æ ‚ßÓnÚ o+‚Þ‡
ó‚Õ^fnÚ á^jŠÞ^ÇÊ]
p^â oÞ^Ú^Še^Þ ‡] æ] †³$ª³jÚ æ Õ^³µ l^³‰^³Šu] †³+ á^³ne ä³ß³mˆ³+ à³m]
p^â ä2…^µ ‡] oì†e ók‰] àãnÚ p…æÔ Ô…Ô æ ^â ojíe‚³e (-ß³q (…^³+‡æ…
ke†Æ æ l†q^ãÚ åÿ…æÔ …Ô áÙ†jÖne æ …çÖÒ …Ô ×jÚ^Î] á^Ú‡ …Ô †³jÊÔ à³m]
æ ‚ßÓnÚ ‡^e ]… ×m^â å‚Ï å†+ ^â†_‰ àm] àjÕçÞ ^e æ] ók‰] å‚Õ åÔ憉
ók‰] äjì]Ô†¶Þ p‚q l…ç‘ äe knË×ÓÚ Ôm á]çß äe å]… àm] …Ô ˆ+†â
Ø‚Þ‡†³Êþ &³nþ vßÚ æ] Ý^ÏÚ k³nþ âçÖ] æ k³n’³í³Õ ‡] ä³Ò o³jì^³ß³Õ ^³e
oâçÒ ‚ßÞ^Ú kϳnϳu æ гu‡] Å^³ÊÔ …Ô ä³ÖnÛ³â æ] ä³Ò ܳm]ˆ³Ê] o³Ú (Ý…]Ô
o+ å‚Þ‡ äe kfŠÞ oÃÎ]æ ×ßne æ ‡^e äÿ³Öm‚³Þ] p]…]Ô æ k³‰] åÔç³e …]ç³j‰]
æ åÔçe á^Þ‡ oâ]çì pÔ]‡Ù p^ãÖfßq áŸ^ÃÊ åÿ†³Ú‡ ‡] ä³jÕ„³+ …Ô æ] ók³‰]
…Ô^Ú Üâ æ k‰] åÔ†Ò knf%i ]… Ôçì km†Û%Ú ×n+ å‚Þ‡ åÿ†³m]Ô æ ¼³nv³Ú …Ô
ó‚Õ^fnÚ ×Þ]‚Þ‡†Ê p]†e hçì k‰æÔ æ oÛnÛ‘
Üâ]†Ê Üm]†e ×m^â åÔ憉 †ÖÞ æ p…æÙ Ô†+ kãq om äßnÚ‡ äÒ Ý…æ†ŠÚ
óÝÔ†Ò gŠÒ ]… …^íjÊ] àm] æ ‚Õ
p…Ô^Þ å0nßÚ
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
äÒ kŠnÚ^Þ áÙ äe Üâ äÚ^Þ àm] ‡^ÆÙ†‰
ó‚m†ÊÙ á^ŠÞ] p^Ö,â… ]… Ô†ì æ †âçq ]… ÐÖÂ
o+…]æÚ †ÛrÚ …Õ

×m^j‰

Õ†Ò ‡^³Æþ Ú Ü³×þ ³Îþ ^³iþ Õˆ³³þ mþ ] Ì‘æ


Õ†Ò ‡^Þ ‹e æ Õ‡ †³‰
þ pæ …Õ p…ç³Ö
þ
k‰] ‚u]æ ä×Ö] ‚nÖ^e Õçì äe æ]
k‰] ‚â^Ö ^q †â äe ØÞ^Ö æ kÛ¿Â
á^³nþ e ÜÞ]ç³jþ Þ äÒ Õ…æÚ æ†³Êþ †³‰
þ
á^³³þ ³þ ×
þ Ó³ãþ Ò ^³iþ à³nþ Ú‡ ÜÖ^³Âþ ä³³þ Ûþ â … Õ
Õ†Ò ÜnÞ kÚ^Î (k‰^Ò å…ƒ å…ƒ
Õ†Ò Ün׊i †‰ æ k³×
þ + ç³âþ ^m ç³v
þ Ú

MQ
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
o+ å‚Þ‡ å^+…„+

Œ†¶Ú àÚ …^ãeçÞ ‡] ‚n‰… ݈nm^µ Ø’Ê


Œ†¶Ú àÚ …^e æ .†e ‡] †³+þ Õ ÜÓ×ì äÿì^Ö
o+ ‚³³þ Þþ ‡ …^³³þ ãþ e …Õ ÝÕç³eþ h]Õ^³Ö
þ äÿ3ßÆ
Œ†¶Ú àÚ …^ãeçÞ ‡] á]ˆì áç2 ݈m… .†e
Üjìç‰ ØiÚ ‚ßÞ^Ú o+‚Þ‡ …Õ ‹ËÞ †â
Œ†¶Ú àÚ …^fmçq ‡] ‚Ö å‚nÓ×ì çq hÚ

MR
o+…]æÚ †ÛrÚ …Õ

kʆ+ áçì Üi^Ú æ ÔÖ] Ýçrâ ‡] ÜÞ^+‚mÕ


Œ†¶Ú àÚ …^×eÚ ‡] †³+þ Õ Üe¡³nþ ‰ ц³Æþ
æ‡…Ú É^³³þ ³þ eþ ä³³þ eþ ܳ³þ jþ ×+ om å… ]æÚ Ø³³þ fþ ׳eþ
Œ†¶Ú àÚ …]ˆâ ‡] †,mÕ k‰] …]‡ Ý] äÖ^Þ
ܳÖþ Õ ÙæÕ †³eþ 傳³þ ßþ ³,þ Ê] سÛþ Æ …^e o+ ‚Þ‡
Œ†¶Ú àÚ …]†Î ‡] Ý…]‚Þ p†f‘ æ kÎ^›
oŠÓ³nþ e Õ…Õ æ á]†³r
þ â ØiÚ …Õ Üjì糉
þ
Œ†¶Ú àÚ …]†Ö ‡æ ä³jþ ʆ+ ØiÚ ÜßÚ†ì
kì糊
þ e]… á^jŠnÞ á]‡ç‰ ØiÚ Üm]ç³Þþ ‡]
Œ†³¶þ Ú àÚ …]„³+þ ‡] Üfn’Þ ØiÚ Ý‚Î †â
Üjìç‰^µ]†‰ ØiÚ l^nu å^+…„+ …Õ
Œ†³¶þ Ú àÚ …]ˆ³Úþ ‡] äjʆ+ ØiÚ Ü³jþ e†i

MS
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
‡æ…ç³Þþ

kŠnÞ †fì Ù‡æ… ‡] äÒ p‡æ…çÞ ä2


kŠ³nþ Þ †³³þ v
þ ‰ †³³þ ,þ mÕ ]…æ …^³³þ iþ g³³þ Ö
þ
‡^³³þ ³þ eþ ‚‰†³³þ nþ Ú á]…^³³þ ³þ ãþ e omç³³þ +þ ]†³³þ 2
þ
kŠnÞ †³³þ ³þ Ûþ $ Ù…^³þe æ †³eþ ˆ³³þ Òþ p…^³ãþ e
سfþ ×e äe Õ‡ p…^³Òþ Üì‡ ‚³‘
þ á]ˆ³³þ ì
þ
kŠnÞ …„+ ØÞ^³jþ Še p糉
þ æ †³ßþ m] ‡]
oâ^³³þ ßþ ,³nþ e г×þ ³ì
þ ‚Þ ‚Þ^³Ö
þ áç³³þ í
þ ³eþ
kŠnÞ †’e æ ‚mÕ á^Ö Ü×2 …Õ ]†2
ä³³þ jþ ŠÓ³³þ Ö
þ سeþ ^³Òþ k³³þ Úþ ^³Îþ æ ‚³³þ ³þ ³þ nþ Ú]
kŠnÞ †³Ëþ ¾ ȳnþ i سÚþ Õ†³³þ Úþ k³³þ ‰
þ Õ äe
Õ^³þÖ Ý†³›
þ ^³ì
þ oÒ Õç³³þ Ö
þ ç³³þ Þþ ‡æ… äe
kŠnÞ †³Ëþ ‰æ †³nþ ‰ à³›
þ æ …Õ äÒ ]†³2
þ

MT
o+…]æÚ †ÛrÚ …Õ

†fÎ †jŠe

Õ^³³þ jþ Ê Üâ]ç³ì
þ ]ç³³þ Þþ ‡] ä³jþ ×+ Õ†‰ äjË+ äjË+
Õ^jÊ Üâ]çì ]‚‘ ‡] oÖçÛì …Õ äjÊ… äjÊ…
o+ …]æÚ †³³þ ³þ Ûþ rÚ … Õ Ü³jþ ìç³³þ ‰
þ سiþ Ú Ø³³þ %þ Ú
Õ^jÊ Üâ]çì ^³³þ ßþ Ê †³jþ ŠÒ^ì à³jþ Ú …Õ k³þ³fþ Î^Â
Õ†ŠÊ ]… Üuæ… äÒ ‹e äÞ^Ú‡ sÞ… æ l†ŠÂ
Õ^³³þ jþ Ê Üâ]ç³³þ ì
þ ]‚³³þ +þ æ … ]‡ of³ßþ q] …^³mþ Õ …Õ
kŠ³Óþ Ö Ý†³Ûþ Â Ñ…æ‡ Ü›¡³iþ å^³+þ …„³+þ …Õ
Õ^jÊ Ü³âþ ]ç³ì
þ ]‚³q
þ ܳÞþ ]…^³mþ ‡ Üâ悳Þþ ] ц³³þ Æþ
ÙçÛìÕÕ†+ ]çÞ àm^Ò p…^+‡æ… áÚ ‚‰… ^i
Õ^³jþ Ê Üâ]ç³ì
þ ^ãÒ^³ì
þ ‡] p†³³þ jþ Še á^³³þ nþ Ú… Õ

MU
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
Œçe^Ò
Ùç+ äe ÝՆ⠂n‰†nÚ
å^,Ú^Ö…^f+†Ú lçÓ‰ …Õ
äjìç‰ p^â äÞ^ì á^nÚ ‡]
^â Õ^m†Ê ^â äÖ^Þ
]‚ì ن oeÚ p^–Ê ^i
om äÞç,×+ äÿÛnì áç2 á^Û‰Ú
Õçe äj×+ áçì åÿ†_Î å…^j‰ †â
Ømçì á^m†+ Ô×Ë› ^e p…Õ^Ú
kŠm†,nÚ á]…^×eÚ p]‚’Ûâ
Ù] å†ã3×+ †jìÕ p^ãÛ×2
Õçe äj×+ ØiÚ æ áçì p^â ä‰^Ò
=]‚ì p]
ØÓ×Ë› ^e æ] Ù^Ò
-ßq á]‡ç‰ ØiÚ á^nÚ …Õ
ÕçfÞ †,ì] åÿ…çÒ áÚ o솉
=ÕçfÞ †jŠÒ^ì æ Œçe^Ò …Õ Ù^Ò

NL
o+…]æÚ †ÛrÚ …Õ

h^Þçì †Æ^‰

kŠ³nþ Þ h^³³þ Þþ h]†³³þ Ö


þ á]‡ äjŠÓÖ ^³ßþ nÚ ^³³þ nþ Î^³‰
þ
kŠnÞ h^Þçì †Æ^‰ ˆq (àm] kŠâ oÎ^e ä3ÞÚ
à³Úþ p^³þâ p^nÞÕ äÿ³³þ jþ Š³eþ á ^Û³³þ ‰
þ Ú ‡ ]†³³þ ³þ Êþ †³³þ ³þ eþ
kŠ³nþ Þ h^³³þ jþ ãÚ åÿç³³þ ×þ ³q
þ æ h^³³þ jþ ÊÚ p^³âþ 傳³þ ßþ ì
kŠ×Þ áçì …Õ Ý] ojŠâ æ kʆ+ ØiÚ Ý†jŠe
kŠnÞ h]ç³ì
þ p^q å‚އ糳þ ‰
þ †³Ûþ rÚ á^³nþ Ú … Õ
ijÛþ Ö ç³2
þ ÜÞ]‡†³³þ Öþ å‚އ糳þ ³þ ³þ ‰
þ سiþ Ú …]†³³þ Ö
þ ‡]
kŠnÞ h^i æ á]çi àÚ …Õ ‚³Ö
þ ä³jþ ŠÓ×e ÜjÚ^Î
Ý] åÕ^³³þ jþ Ê] …æ Õ ä³eþ o³³þ jþ Šâ سu
þ ^³³þ ‰
þ …^³³þ ³þ ³þ ßþ Ò ‡]
kŠnÞ h]Õ†³Úþ àm] ‡] oâ]… ]†³³þ Úþ Üe^Þç³ì
þ ц³Æþ
Ô³³þ nþ Ö æ ݆³³þ nþ + o+ 傳Þþ ‡ …]Õ æ †³³þ nþ + æ Õ†³³þ fþ Þ … Õ
k³³þ Š
þ nÞ h]Õ†³³þ +þ åÿ…^³³þ ³þ þnjµ ÙÕ … Õ oâ^³nþ ‰ ˆ³³þ q
þ

NM
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
àjìç‰

Üjìç‰ á^j×Æ .†e pæ… ä³eþ ÝÕç³eþ oÛßfÖ


Üjì糉
þ á]…^³³þ ãþ e … Õ ÝÕç³³þ eþ h]Õ^³³þ Ö
þ äÿ3ßÆ
Ý] oÞ]†³³þ mþ æ ܳÆþ |†³³þ Ö
þ ÜâÕ ^³iþ ÝÕç³×
þ Ò gÖ
Üjìç‰ á]…^m ݈e …Õæ ØËvÚ …Õ á^‰ ÄÛÖ
á^³+þ †³³þ ãþ ³Úþ Õ^³³þ ³þ eþ ‡ ܳ³þ jþ ×+ om å… ]æÚ Ø³³þ fþ ׳eþ
Üjìç‰ á]…]ˆâ áç³2
þ Ø+ †³eþ åÚ æ á^³³þ Çþ Ê ^e
àÚÕ æ kÖÕ à³mþ …Õ Üj×+ om å‚nÓ×ì äÿÖŸ
Üjìç‰ á]…^³³þ ãþ e †³eþ ] k³Ûþ u… ‡] g³nþ ’Þ oe
Õç³Ûþ Þ ÜÖ^³Úþ ^³µþ ˆ³³þ ³þ nþ m^³µþ ÝÕ‡ †³³þ ‰
þ á]…^³ãþ e …Õ
Üjìç‰ á]…]ˆÆ†Ú… Õ om 傳³þ nþ Ó×ì åÿˆ³fþ ‰
kŠÓÖ]… Üm^µæ k‰Õ 'Õ]çu á^Êç› tçÚ
Üjì糉
þ á^Êç› Ü³×
þ ì …]†Ö …ç›^³‰
þ †m‡
p…æ^³³þ mþ ‡] Õ‚³³þ Úþ oÞ á]…^³³þ ³þ ãþ e ‡] p‚³³þ nþ Ú] oÞ
Üjìç‰ á^Ú†u æ sÞ… …Õ oŠÒ oe á]ˆì^e

NN
o+…]æÚ †ÛrÚ …Õ

à›æ äe àjÊ… ‚nÚ]

à³›
þ æ Ý^³eþ †â æ ᇆ³³þ eþ …Õ æ à××+ …Õ Ù^Ò
oÚ‚ÚÚ ^ÛÞ åç×q Ù†µ äe †iç³fþ Ò ç2
à³³þ ›
þ æ p^³mþ … Õ æ ä2^³mþ … Õ g³Öþ Ô³mþ …Õ Ù^Ò
oÚ‚ÚÚ ^‰… ‚Î ^³eþ æ Üj×,³nþ Ú æ†³³þ ‰
þ
kÖ]‚Þ äßì… àÚ ÙÕ …Õ à›æ p]Õç‰ Ù^Ò
oÚ‚ÚÚ ]‚q ä×Ûq ÜÖ] æ sÞ… æ ÜÆ ‡æ
p‚³³þ Ö
þ hÚ †³+þ Õ …]‡ à³Úþ ܳŠ
þ q àm] Ù^³Òþ
oÚ‚ÚÚ ]ç³âþ tç³Úþ ^³þe æ ܳjþ ×,nÚ å…ƒ
o×íe Ù‚³Öþ Õ Ù†³µþ àÚ ä³eþ Ù^³Òþ ]‚³ì
þ p]
oÚ‚³Úþ Ú ^³³þ –
þ Ê å]… ‡] ܳßþ ãnÚ †³eþ äÒ ^³iþ

NO
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
à³›
þ æ …^Û³³þ nþ e …Õ^³³þ Úþ áÚ Ø‰†³µþ †³eþ Ù^³Òþ
oÚ‚ÚÚ ^iæÕ k×µ ^e 傳³þ Ö
þ Üì kÚ^Î
à³›
þ æ ‡ç³³þ Š
þ ³Öþ Õ …Õ^³Úþ áÚ á‚³mþ Õ †³³þ eþ Ù^³Òþ
oÚ‚³³þ Úþ Ú ]æÕ †³³þ nþ ŠÒ] äe …ç³³þ ³þ Òþ åÿ‚³³þ mþ Õ
Õçì åÿ…^µ ‚‘ æ äjŠÓ×e ÙÕ àm] ^e Ù^Ò
oÚ‚ÚÚ ^Ë‘ æ xב áÚ p‡æ†nµ †ãe
ÜjʆnÚ à›çe p‡æ… äÒ Ù ^Ò ‚‘ æ Ù^Ò
oÚ‚ÚÚ ]†‰ äÛÇÞ oÛâ -ß2æ ÍÕ ^e
‚³mþ Õ†,³nþ Ú ÜÎ… kne àm] äÒ ä¿vÖ á^³Ûþ â …Õ
o³Úþ ‚³³þ ³þ Úþ Ú ^³³þ fþ ‘ Õ^³eþ ^³eþ æ ܳ³þ jþ ×,nÚ Õ^³³þ ì
þ

NP
o+…]æÚ †ÛrÚ …Õ

Ô†‰ ÔÕ]

p] å‚nÓ2 á^+0Ú †‰ ˆÒ Õ†‰ ÔÖ] p]


p] å‚mæÕ ÝÕ…‡ ïô… †e  äÞç,ßmæ
o³jþ ì]‚³³þ +þ ]… ÜÖÕ æ p] åÕ†³³þ Š
þ Ê Üuæ…
p] å‚nßi ÝÕç³q
þ æ Õç³µþ æ …^i ‡ omç³³þ +þ
kÛj³Ëþ ãÞ ^³nþ ÞÕ‡ æ á^³q
þ ä³eþ k³Úþ Յ憳µþ
p] 傳mþ …Õ Ý‡]… åÿÕ†³µþ ܳ×
þ ì äe †³ì
þ Ú
l^ãÖç+ Õ^e †³³þ Òþ äÒ …^+‡æ… ç³³þ mþ Õ p]
[p] 傳nþ ßÖ Üí×i äÿm†³³þ +þ p]‚³³þ ‘
þ ^mÚ

NQ
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
o×n×ì ä×Ö] Øn×ì Õ^j‰] äe ]‚â]

^â å…]æÙ gÕ

äjʆ+ …Õ ^ãÖÕ Õ^j‰] ^ne


äjʆ+ †ÛrÚ äÿ×ÃÖ ]… Ü×Î
ÜÞ]çíj‰] äjʆ+ ^q ØiÚ …Õ
ÜÞ^e‡ ‡] p…]†Ö Õˆm†nÚ äÒ
‚ÞÕ†Ò Õ^e†e †‰ äe †‰ ]… à›æ
‚ÞÕ†Ò Õ^rm] p†×vÚ ç‰ †â äe
‚Ö ^ßÖÚ ØiÚ æ ÔÖ] ^e à›æ
‚Ö ]†q^Ú ^â‚‘ †n+ …Õ ÜÖÕ
‚Ö ^rÒ Ù‡æ…çÞ æ ‚nÂ æ …^ãe
‚Ö ^rÒ Ù‡æ†nµ kíe p^Ûâ

NR
o+…]æÚ †ÛrÚ …Õ

 ^–Ê æ  á^Ú‡ æ  ànÚ‡


 ^â †e] p^â äm†+ †‰]†‰
Ünj‰] å…]æÚ äÛâ †,ße ^ne
Ünj‰] å…^3ne oŠÒ oe †ãÖ äe
Ünßmˆu æ …]‡ æ ‹Óne æ ànÛÆ
ÜnßnÚ‡†‰ oe æ …Õ^Ú oe äÛâ
å‚Þ^Ú ‡]… p^ßÖÚ oÒ ^Ú äe
å‚Þ^Ú ‡^ŠÚÕ æ ‹ÞçÚ æ ‹nÞ]
Õ…]‚Þ p‡æ… ^â å…]æÚ gÖ
Õ…]‚Þ p‡æ…çÞ æ ‚n †q^ãÚ
àÒ ]æ… ^Ú †e Õçì Ì_Ö ^m]‚ì
àÒ ^µ äe ovב цne àãnÚ äe
á]Õ†+ ‡æ… ]… á^+ å…]æÚ gÖ
á]Õ†+ ‡æ†nµ á^Ö kíe p^Ûâ

NS
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
Üi^Ú Ø+

^³³þ Úþ p^³ßþ e à³mþ ] ܳ³þ Æþ æ äÖ^³Þþ æ åÚ ‡ Õ^³³þ nþ ße ‚³³þ ×


þ e
^Ú p^³q
þ æ ]æ ^³Úþ æ Ùˆ³ßþ Ú ‚³³þ Ö
þ ^³r
þ Ò ÜnÞ]‚³³þ ³þ nþ ÛÞ
…Õ^³³þ Úþ äÿ³u
þ ç³þÞ æ åÚ æ Ýç³×þ ¿Ú äÿ³³þ ßþ n‰ ‡ç³³þ ³þ ‰
þ ‡
^³³þ Úþ p]†³q
þ ^³Úþ æ á^³Çþ Ê æ åÚ àm‡ Ñ^³Êþ Ú k‰] †µ
áç³nþ Ö æ äÖ^Þ p]‚³‘
þ ‚mÚ Ùç+ äe om^Þ †³âþ ‡
^Ú p]ç³³þ Þþ æ åÚ àm] …Õ ÜÆ p]ç³Þþ ˆ³³þ q
þ ‚³Ö
þ ^³fþ Þ
kŠnÚç×¿Ú Õ^m†Ê ÙÕ Ùç+ †e ‚‰… p†³nþ i †³+þ ]
^Ú p]‚³³þ ‘
þ …Õ ‚Ö^³³þ fþ Þ p‚³nþ Úç³Þþ åÚ ‡ ] ˆ³q
þ äe
Õ…]Õ ç³³þ Þþ …^Ó³nþ µ †³³þ ‰
þ ^³³þ Úþ ^e ØÚÕ †³³þ âþ äÞ^³³þ Úþ ‡
^Ú p^³âþ äÖ^Þ æ ÔÖ] äe p…]ç³í
þ ÛÆ 4nâ ‚Ö^³fþ Þ
Õ‡…çnÚ …^jÊ… à³nþ Ò æ Ü×ì ^e ]†³³þ 2
þ ^³Úþ ^³eþ Ô³×þ Ê
[^³Úþ p]†³eþ ‡] p‡æ… 决nþ i àm] Ù‡] ‡] Õç³eþ †³³þ ,þ Ú
‚Ö à³nþ Þçì É^e àm] Õ]†³Úþ ^Þ ‚³nþ ãÖ †³âþ ܳì
þ ‡‡
^Ú p^³µþ Ønµ …Õ †³³þ +þ Õ Üi^Ú Ø+ ˆ³³þ q
þ ‚³³þ mþ æ… ä³³þ Þþ

NT
o+…]æÚ †ÛrÚ …Õ

o+ å‚Þ‡ Ý]Ô

o+ 傳Þþ ‡ Ý^³Úþ ‡ p‡æ… ]†³Úþ ‚³³þ mþ Ú k³‰


þ ‚³eþ oÒ
o+ å‚Þ‡ Ý^Þ äe ØÒ ‚Ö äfi †³,þ mÕ Ý] ojŠâ
ÕçfÞ pˆ³nþ 2†+Õ æ Õç³eþ gÃi æ sÞ… Ý] ojŠâ
o+ å‚Þ‡ Ý]… Ù^³fþ Î] à‰çi à³þm] ‚³×
þ Þ áç2
kŠnÞ Ø³nþ e oÞ]†³+þ …^³eþ áÕ†³eþ ˆ³q
þ o+ å‚Þ‡
o+ å‚Þ‡ Ý^Ò ‡ ÜÆ ˆq ]†Ú Ø‘^u ‚×e oÒ
†+Õ ‚Ö^e h†› æ Øn Øב^u †+ o+ å‚Þ‡
o+ 傳Þþ ‡ Ý^³Ïþ Ú àÚ ÜÞ]‚³Þþ ‚Ö^e g³r
þ Â ‹µ
‹³Ëþ Î …‚³Þþ ] Ý] åÕç³eþ oÖ^³eþ ä³³þ jþ ŠÓ×e ÔƆ³³þ Úþ
o+ å‚Þ‡ Ý]Õ ‚³nþ ‘ Ùæ] ‡æ… ‡] Ý‚³Ö
þ áç2
Õ†Ò åÕ†ŠÊ]Õçì…çq ‡] ]†Ú ‹e ‡] á^ãq àm]
o+ å‚Þ‡ Ý^q ‡ p†â‡ oÛâ ÜÖçÞ Ý†³q
þ Ÿ

NU
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
áçì tçÚ

‚³Ö
þ ä2 ]… á^³jþ ŠnÞ ‚³3
þ nµ ç×+ …‚³Þþ ] ^â 傳³þ Ïþ Â
‚³Ö
þ ä2 ]… á^jŠe æ É^e ]… à›æ á^Ú]Õ æ kÖÕ
k×+ ÙçÚ^ì o,×Ûq á]…]ˆâ lç‘ æ äÛÇÞ
‚Ö ä2]… á^Æ†Ú -Þ^e ‚Ö ^rÒ p†ÛÎæ p…^‰
kʆ+ ]æªÚ à›æ …Õ ‹Ò†Ò æ É]‡ á]…]ˆâ ‚‘
‚³³þ Ö
þ ä2 ]… á^³Š
þ nÞ †³eþ ] ä³jþ ʆ+ áç³ì
þ Ø+ åÿ‚³mþ Õ
Õç³³þ fþ Þ p…]Õ^³³þ Êþ æ ܳ³þ ‰
þ … á^³³þ Úþ Õ†³³þ Úþ ^³Þþ p‡^e
‚³Ö
þ ä³2
þ ]… á]Õ†³³þ Úþ †³³þ nþ Ö æ†³³þ nþ ÖÕ á]Õ†³³þ ³þ Úþ Õ]…
^Ú p^³³þ q
þ kÒ^µ Ùç³³þ Æþ Ú Õçe äÒ p‡æ†³³þ Þþ Ú Õ^³mþ
‚³³þ Ö
þ ä2 ]… á^Ú^³‰
þ æ ‡^³‰
þ ^³Úþ äÿÞ^³þÖ^Ò æ äÞŸ

OL
o+…]æÚ †ÛrÚ …Õ

݅憳³þ ¶þ n³Úþ ÙÕ äe k³Ïþ ³×


þ  ܳßþ ã³nþ Ú p] Ý… Õ^³Úþ
‚³Ö
þ ä2 ]… á^³Ûþ nµ æ ‚ã ÝÕ†³Úþ ÀËu æ Ý^Ú Ðu
l] ä³þ³2
þ ç³³þ Óþ Šµ æ ä³2
þ ç³Òþ ä³³þ jþ ×+ Ý^³³þ Âþ å^,³×þ ³jþ Î
‚Ö ä2 ]… á^m†+ á^Û×2 Õæ… áçì å‚mÕ æÕ ‡]
Ùç³+þ äe ‚³mþ Ú Í†³›
þ †³âþ áç³nþ Ö æ Õ^m†³Êþ æ äÖ^Þ
‚Ö ä2 ]… á]…^m ijÛþ q áÚ †³,þ Ú Üiç³ãþ fÚ æ l^³Úþ
kìçŠe Üf×Î^â å‚Ï ݂Þ^×Ê áçì å‚mÕ‡ ‹e
‚³³þ Ö
þ ä³2
þ ]… á]…^³³þ ³þ ãþ e †³³þ eþ ] ܳ³þ ×
þ iÚ á^³³þ ³þ nþ Ú …Õ
k³×
þ + Õç³³þ þe^³Þþ o+ å…^³³þ fþ Óm kʆ³³þ ³þ Ãþ Ú k³nþ e سâþ ]
‚³³þ Ö
þ ä³2
þ ]… á^³³þ jþ Š³eþ Õ Ø³Ëþ › ØÓÛÆ p^³Ûþ ³ßþ â…
á^ÚÕ†³Úþ p^³³þ âþ ä³³þ ³þ jþ ×Ò ‡] 傳³þ Ö
þ ^³µþ †³eþ ^³âþ 䳶þ i
‚Ö ä2 ]… á]Õˆm Ì_Ö Ü›¡³iþ Õ…]Õ áç³ì
þ tç³Úþ
^³Úþ á]†³³þ mþ æ …ç³³þ ×
þ Ò †³eþ ^³Ûþ ³Þþ o˳_
þ Ö ]‚³³þ ì
þ p]
‚Ö ä2]… á^Öæ kÛ¿Â áÚÕçe ä3ÞÚ‚Ö ^ßÊ …Õ

OM
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
决›
þ ^ì
àÚ ÙÕ É]†3×2
Õçe 军^ì kÞ‚mÕ
…^ãe ‚ßífÖ Ø%Ú
ÜnŠÞ -ßâÚ Ø%Ú
p‚n×íe àÚ äe äÒ p‚nÚ] …çÞ áÚ Ø%Ú

‡^Þ äÿÎ^‰ kÚ‚mÕ


憉 äÿì^Ö Ôm Ø%Ú
†e] äÿ×u Ôm Ø%Ú
å^Ú äÿÖ^â Ôm Ø%Ú
àÚ äe äÒ p…çÞ äÿÛ×2 áÚ Ø%Ú
‚n×íe †+Õ |æ…

àÚ ÙÕ É]†3×2
Õçe 军^ì kßjÊ…

ON
o+…]æÚ †ÛrÚ …Õ

å‚nÓÖì p^ãÓÕ]

á^³Úþ ‡ †â kfv‘ ‡ ÜjŠe æ†Ê gÖ


á^³ãþ Þ Ý…]†³‰
þ ] ä׳³þ Ûþ q Ý…]‚³³þ eþ ^³³þ iþ

k‰^â‡]… ‹e àÚ g×Î h^jÒ …Õ


k‰^â ‡]æÚ ‹fvÚ Üí×i ˜Çe

Ü×Ò†³‰
þ p^³ãþ ³Óþ Ö] á^³³þ eþ ‡ ^³³þ eþ
Ü×Ó³nþ Ú à³ãþ nÚ sÞ… ‡] p†³³þ jþ Ê Õ
Ømçì á]çmÕ…Õ ä×Ûq ÜŠmçßnÚ
Ømç³ì
þ á]†³³þ mþ æ à³³þ ãþ nÚ á^³jþ ‰]Õ

à³³þ Úþ á^m†³þ+ س³þ eþ ^Ò ^³³þ ³þ Çþ m… Õ p]


àÚ á]†³³þ mþ æ ÿä³³þ jþ Šì Ýç³fþ jŠm‡

‚Þ^Ú å‚nÓ×ì ^â å‚mÕ…Õ^ãÓÖ]


‚Þ^Ú å‚nÖçµ ÜÖÕ …Õ ‹e ^â‡]…

سßþ ³jþ Ë+ ‚³³þ mþ ^³³þ nþ e oÒ Ü³Þþ ^³eþ ‡ ‡]


سßþ jÖçße ‡] ‚ÚÚ ˆ³³þ q
þ ^Â äÚ^ì

OO
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
=àÚ …Ô^Ú ÜßãnÚ
[l†fì Ümç+ oÒ äe
çi äÿßm…^µ äÿßm†mÕ ÜÆ
å‚Ö á†Î Ôm äÿ’Î ^Ú Üi^Ú äÿ’Î
àm] Ù^Ò
=ÕçÖ å…^µ gÖ kÛ×¾
=‚ßßÒ å‚ßì †+Õ …^e á^Ò†jì] (á]†jìÕ
‚ßÞˆe ÔÛ×2 äÛâ
á^Ú‡ àm…‡ äÿ×Î †e ‡^e
‚ßßn×Þ ‚nÖ…çì æ äÚ
ÕçÖ çvÚ çi Üi^Ú äÿ’Î
äÛâ Üne^ne ‡^e ]†i á^Ö æ kÛ¿Â
Ümæ†e àãnÚ gÞ^q †+Õ …^e o,×Ûq
kÖÕ …^Ûni †ãe
ÜnÞˆe Üâ†Ú äÛâ
ÕÕ†+ ]Õ†Ê l†f çi ÜÆ á^j‰]Õ

OP
o+…]æÚ †ÛrÚ …Õ

…Ô^³Úþ

k³Š
þ i p^µ †³³þ mþ ‡ àm†³eþ ‚׳ì
þ æ k×ãe …Õ^Ú
kŠ³³þ iþ p^³³þ Ïþ Ö …Õ Ø+ kã³Óþ Þ …]ˆ³³þ ³þ âþ tç³³þ ³þ Úþ
o³³þ jþ u‚³Úþ …]æ]ˆ³³þ ³þ ‰
þ åÕç³eþ ̳‘
þ æ äe ÐmŸ
kŠ³iþ p]†³³þ ³þ ³þ eþ ‡] oÖ ‚Ò^µ æ Í^³³þ Ëþ  æ g³u
þ
‡^‰ äuçÞ á^Æ†Ú æ Øf×e lç‘ ‡ †jÖçì
k³Š
þ i p]‚³³þ ‘
þ Üm^â 决›
þ ^³³þ ì
þ ˆf‰ É^e …Õ
l^³³þ nþ u äÿ³ßþ v‘ …Õ ç³iþ Ô³nþ Þ p^â ä³³þ ×
þ m‚Þ]
kŠi p^Ë‘ æ xב †Ó×Ö æ å^¶‰ æ tçÊ
k‰] ä³jþ Ëì …^³%þ m] çi kÖ†³³þ ‰
þ æ kßn› …Õ
kŠi p^Êæ …Õ ^Ë‘ æ ˆ³Âþ æ…^Îæ æ Ñ‚‘
k³‰
þ ] …Õ^³Úþ г×
þ  á^ãq Õ憉 àm†i ^fm‡
kŠi p^³³þ Ïþ Ö …Õ Ø+ k³ãþ ³Óþ Þ …]ˆ³³þ ³þ âþ tç³³þ ³þ Úþ

OQ
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
p…Ô^Ú çi áçßÒ]
àÚ á^q æ |æ… (†¿Þ …çÞ (‡^Þ æ†‰ p]
XXk‰] …Õ^Ú p^ãÚ‚Î †m‡ k×ãeZZ =†,ße
åçÓÖ ^e ÙçÎ àm‡
[k‰] †jãe ä2 o¿ËÖ

h^jÊÚ å‚Þ‡æ†Ê Õ^µ p^â å‚ßì ‡]


áç,×nÞ †j2 àm] æ ÜrÞ] æ å^Ú æ†ãÚ ‡]
(äÛâ ‡] †i ^fm‡
É]†2 gÖ å‚ße^i
k‰] …Õ^Ú p^Ûn‰

…^i p^â Ý^Ö …Õ æ àÖæ… p^â ‡æ… …Õ


]… Ømçì á^Û×2 Ø,ßq äÒ ÜßÚ Ôßm]
ÜßÓnÚ çi Ù^nì É†Ú å^+‡]憵
Üßi oÚ ‚Þçnµ äÿjÖ… å^,Þ †â ‡æ

OR
o+…]æÚ †ÛrÚ …Õ

‚nÚ] äÿ3ßÆ p] çi Õ^µ p^ãÛ×2 ^e


]†i åÿç×q ‡] †µ pæ… äÒ ÜßÚ Ôßm]
XXá^Û‰Ú p^fm‡ åÿ…^j‰ p] (å†â‡ p]ZZ
h^jÊÚ ‚ßÞ^Ú
ÜßÓnÚ ØÏÞ Õçì †›^ì á^Û‰Ú …Õ
àÚ Ü×2 …çÞ p]
å^,Þ àm†i^fm‡
k‰] …Õ^Ú Ü×2 …Õ
]‚‘ àm†i ^fm‡
k‰] …Õ^Ú †ãÚ ‡] †µ æ ànÞ‡^Þ ‡]æÚ
Ik‰] …Õ^Ú Ì_Ö ‡] †µ p]‚‘ omŸŸI
o+ ‚Þ‡ …çÖ †µ äÿÞ]†i àm†i ^fm‡
k‰] …Õ^Ú p^fm‡ æ ku¡Ú †µ ‚ßífÖ
Ð× á^ãq …Õ ]‚ì Ý^Þ ÙŸ‡ ‡] ‚Ãe
k‰] …Õ^Ú †_ ‡] †µ æ ˆf‰ æ ˆmˆÂ Ý^Þ
p…Õ^Ú çi áçßÒ]
‹ËÞ †â Ømçì ÙÕæ á^q ‡ kÛmç+ oÚ
=Õ^e ‡]…Õ l†ÛÂ

OS
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
^³µþ ׳Ïþ Þ

XXÜjŠm†+ ^ã³ßþ i ç³³þ iþ pæ… Õ^³mþ ä³eþ o³jþ Ê…ZZ


ÜjŠm†+ ^³ãþ ³fþ Ö àÚ]Õ äe†,³q
þ à³nþ Þçì
Ý]‚Ú]†Ú l†râ ØiÚ kìç‰ äÒ ‹e ‡]
ÜjŠm†+ ^µ]†³‰
þ ä³jþ ×+ hÚ ÄÛÖ áç³2
þ
Õæ†nÚ h¡n‰ ç2 ÔÖ†‰ àÚ Ü×2 ‡]
ÜjŠm†+ ]Õ†Ê æ †,mÕ æ xf‘ æ Ý^Ö †â
Èm…Õ oe ä¿vÖ †â çi p^µ ØÏÞ äe ojÊ…
ÜjŠm†+ ^ãfÖ àÚ]Õ ä³eþ †³,þ q à³nþ Þçì

OT
o+…]æÚ †ÛrÚ …Õ

àÚ äÿÞ^ì É]†2

àÚ äÿÞ^ì É]†2 ^i àÚ‡ kʆ+ Ô×Ê


àÚ äÿÞ^nÖÚ äe ï‡æÕ ØiÚ åÕ^jÊ
^â 军^ì Œ^µ äe (^m¨… á‡æ… ‡ ofÖ
àÚ äÿÞŸ pç‰ äe ^×,e å†rßµ æ ^ne
om^ãßi …^mÕ (ofm†Æ …^mÕ àm…Õ
àÚ äÿÞ^ãe †+Õ (àjŠ×Þ †ãe å‚Þ^ÛÞ
Õ†n+ ^i .†Ú Ì_Ö ‡] †µ kô‰Õ k‰^rÒ
àÚ äÿÞ^Ö ‡ ]… …]çÖÕ ÜÆ àm] p¡e
]†Ú p]‚‘ (^â 傉 Íô†› áÚ pçre
àÚ äÿÞ^×Þ (^â äßnmÚ ÙôÕ ‡] Œ†¶e
p^q äe äjŠÓÖ ^Þ (Œ†i ^Þ †ô‰ Ôm å‚Þ^ÛÞ
àÚ äÿÞ^Ú‡ …Õ …]‚ne ÙôÕ Ôm å‚Þ^ÛÞ

OU
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
p…ç‰ Ø+ ^e ‡]…

Üßnfe ]… Øe^Ò äÒ p‡æ… ^Öçì


Üßnfe ]… Ø+ö …Õ hÚ ÜßfÖ ç2
Ý…]Õ äÖ^Þ ^ãfÖ äÒ Øf×e ÜßÚ
Ý…]Õ äÖŸ ^e Ø+ É]Õ ‡] á^ÇÊ
àÚ àÓŠÚ ‚Ö ^rÒ æ kÊ… ^rÒ
àÚ à××+ áÚ ÜßãnÚ ‚Ö ^rÒ
àÚ Ý] äÞ^,ne …ç×Ò gm†Æ
àÚ Ý] äÞ]†mæ äÿÖç+ †n‰]
äÞ^Ú‡ Õ]‚ne ‡ à××+ áÚ …Õ
äÞ^nÖÚ æ kì…Õ Õ‡çŠnÛâ

PL
o+…]æÚ †ÛrÚ …Õ

Ý…]‚Þ Ý…^Šì… äe o솉 †+Õ


Ý…]‡æ Õ…‡ oÞ]†Ë‡ -Þ… ç2
Üj×+ å…]æÚ á^+†ãÚ Õ^e ‡
Üj×+ å…^3ne æ ‹Óne æ gm†Æ
äÚ^Ûâ^Ö å^+Õ]‡ àm] áçßÒ
äÚ^ßâ^Ö ØjÖçÞ o‰æÕ†Ê äÒ
æ] äÿßm…^µ kÒçÖ ‚Ö^rÒ
æ] äÿßm†mÕ kÛ¿Â æ Ù¡q
ØÞ^+ äj×Ò áçì ‡ p‚nmæ… çi
ØÞ^+ å‚Þ‡ ‡] oßÓnÚ km^Óu
‚m‡^‰ å‚Þ‡ ]… à›æ Õçì áçì äe
‚m‡^‰ å‚ßm^µ ]… Ømçì Ý^Þ æ

PM
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
á^ʆ ØÃÖÚ

k‰] àÊ æ Ü× …çm‡ ‡] o+ ‚Þ‡ àm] ÐÞæ…


k‰] àÖæ… É]†2 áç2 á^ʆ á^e^i ØÃ×Ú
o+ ‚Þ‡ É^e …^e †µ äÿì^Ö ‚Ö^e Ü×Â
k‰] à××+ àm] kßm‡ ojŠâ p^fm‡ àf×+
kŠn+ ‚ßì†Ê æ lˆÂ ØÞ]Õ æ Ü× ^e àjŠm‡
k‰] áÕ†Ú oÖçÛì …Õ ØÞ]Õ æ Ø–Ê oe o+ ‚Þ‡
Õ]†Ú Ø‘^uÕçÖ oÒ ØÞ]Õ æ Ü× |¡‰ oe
k‰] àÛÖÕ æ Ü’ì á^q p¡e ØÞ]Õ †rßì
á¡Î^ Ü×2 äe ‚Ö^e o×Ã×Ú á^e^i Ü×Â
k‰] á‡æ… á]…]ˆâ Øíe oßÖæ… Øm^ÃÖ áç2
†ßâ æ Ü× ‡] …æÕ(kÖ^ãq †ve …Õ Ñ†Æ
k‰] áÕ…çì Øâ¡â †â‡ àjì^‰ kÖ^ãq ^e
o+‚Þ‡ ‚ß×e p^ßÃÚ gŠÒ (ØÞ]Õ gŠÒ
k‰] áÕ…æÚ k‰Õ äe ]… ÜÖ^ æÕ †â kÏnÏu …Õ

PN
o+…]æÚ †ÛrÚ …Õ

Ý‚Õ á]Ô†+†‰ äÞ^,ne àãnÚ æ Ô×Ú äe ^i

ÜÆ p^m…Õ àm] …Õ Õˆm… oÛâ ÜÓÖ] á^‰ ÄÛÖ


ÜÆ p]†v‘ àm…‚Þ] ^³µþ ]†³³þ ‰
þ †³³þ ì
þ Ú Üjìç³³þ ‰
þ
ÜÆ Ø³Ïþ Þ Ø³iþ Ú É]Õ à³mþ ] ܳ³þ ßþ i ‡] ^ã³³þ ßþ i 傳Þþ ^Ú
Ý‚³Ö
þ á]‡ç³‰
þ سiþ Ú áç³2
þ ÜÆ pÕ]æ àm…‚³þÞ]
Ý‚Ö á]Õ†³³þ +þ †³³þ ‰
þ äÞ^,ne à³ãþ nÚ æ Ô³×þ Ú ä³eþ ^³iþ

kŠn×iÚ æ ÕæÕ å‚Þ‡ç‰ åÿ…çÒ †³âþ س‘


þ ^u
kŠn×Ò†‰ ‹ËÞ ‡ Üâ á]‡æ†Ê ÄÛÖ äÿ×ÃÖ
kŠnŠe á‚m‡ç‰ å‚Þ‡ç‰ †ÛrÚ Üm†³u
þ …Õ
Ý‚Ö á^m†e onâ^³Úþ áç³2
þ ^³âþ äe^³iþ á^³nþ Ú …Õ
Ý‚³³þ Ö
þ á]Õ†³+þ †³‰
þ äÞ^,³nþ e k×Ú æ ¼³nþ vÚ …Õ

PO
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
á^³³þ Úþ ‡ g³nþ ‰Ú ‡ ÝÕç³eþ oÛ³ßþ fÖ hÚ å†³_
þ Î
á^³Óþ Ú ÝÕ†³Òþ ^â …^³ì
þ á^³nþ Ú ‚³öeþ Ø+ ݆jŠe
á^Ú] …Õ á‚nÚ…Ú p^q äe k‰] …^ì ݆jŠe
Ý‚³Ö
þ á^Ú0³µþ äÿÖŸ á^³Š
þ e ]†³v
þ ‘ àm…‚³Þþ ]
Ý‚³Ö
þ á]Õ†³+þ †³‰
þ äÞ^,ne àãnÚ æ Ô×Ú äe ^i

Õçe h]Õ^³Ö
þ æ ݆ì lˆf‰ á^³Úþ ]Õ Üßã³nþ Ú
Õçe h]†³³þ þ㉠æ ܳjþ ‰… Õ^³µþ سŠ
þ Þ å^+Õ]‡
Õçe h^m^Þ †âç+ áç2 á^ãq …Õ kÒ^µ Ý^Þ
Ý‚Ö á^e†Î 冊Óm àãnÚ Ð× …]†Ö …Õ
Ý‚Ö á]Õ†+†‰ äÞ^,ne àã³nþ Ú æ Ô×Ú äe ^i

PP
o+…]æÚ †ÛrÚ …Õ

äjŠÓÖe Ñ…æ‡

kŠnÞ Ü×m^Ú oÚ]Õ äÒ Ý‚n‘ á^Ûâ


kŠnÞ Ü×u^‰ ‚nÚ] Üe]Õ†+ äe
†,mÕ ‡]憵 †jŠe Ý…]‚Þ
kŠnÞ ÜÖˆßÚ æ á^nÖÚ Õ‡ç‰ äÒ
àÚ Ý] äjŠÓ×e Ñ…æ‡ Ù^%Ú
kŠnÞ Üב^u oÞ^ÇÊ æ åÚ ˆq äe
Üjʆ+ çì Üi^Ú æ sÞ… ^e á^ß2
kŠnÞ Ü×›^e Ù^nì‡] oʆu äÒ

PQ
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
^ßÛi É]Ô

k‰] ØiÚ ^ßÛi p^q Œçâ p^q ÜÖÕ …Õ


k‰] ØiÚ ^m†$ ^i ^q àm] ‡] ÜßnfnÚ äÒ áç2
^Ú p]æ^Ú (†+ Õ]‚ne ØiÚ àm] kʆ+ ^i
k‰] ØiÚ ^ã×+ p^q p ‚nãÖ †â …]ˆÚ †e
kʆ+ ØiÚ à›æ á]‚nãÖ ànÞçì …ç+
k‰] ØiÚ ^â ]çÞ æ Õ^m†Ê æ ÔÖ] ]… á]…Õ^Ú
á]çq æ †nµ ÙÕ …Õ kÛ×ì æ ànÒ‚Ö …æ ä×ÃÖ
k‰] ØiÚ ^–Â] ä×Ûq Ø›^eæ Ðu ‡] Å^ÊÕ …Õ
k‰ äjìæ†Ê] …†Ö ØiÚ Ø+ .†e †â .… …Õ
k‰] ØiÚ ¡ãÖ á^Û×2 kʆ+ ØiÚ Ø+ g×Î
]… å‚Þ‡ç‰ †,ì] àm] Õ†Ò ÙçÚ^ì á]çi oÒ
k‰] ØiÚ ]…^ì -߉ Üâ æ ØiÚ ]†v‘ æ åçÒ
á^+ åÕ]‡Ú àãnÚ …Õ å‚Ö ^µ †e p†×vÚ
k‰] ØiÚ ^e ^Ïe ]…^Ú Ðu …^Ónµ àm…‚Þ]

PR
o+…]æÚ †ÛrÚ …Õ

Øe^Ò …^ãe Ô^ne

‡^e ‚‰†nÚ á]…^ãe ‚mç,nÚ oÒ


‡^e ‚‰†nÚ á]…^e Ø’Ê ÜnŠÞ
‡^e ‚‰†nÚ á^Ú]Õ æ kÖÕ †e h†›
‡^e ‚‰†nÚ á^×Ê] àÚ]Õ äÊçÓÖ
‡^e ‚‰†nÚ á]…^×eÚ çm†Æ
‡^e ‚‰†nÚ á]…^fmçq p]‚‘
‡^e ‚‰†nÚ á]…^m ÄÛq àãnÚ äe
‡^e ‚‰†nÚ á]çíÖˆÆ æ kŠÚ äÛâ

]… ^Ú kŠnÞ p…^ãe áç2 =^Çm…Õ


]… ^Ú kŠnÞ p…^m †_Â ÜnÛÖ
^Ú] Õ†ŠÊ] o,ß×i ‡] ÜÖÕ
]… ^Ú kŠnÞ p…^‰ äÛ×2 ‚nÚ]
Üm^â ä’Î äj×+ ä’Æ †mçÒ
]… ^Ú kŠnÞ p…^×eÚ =^Çm…Õ
]… ^Ú kŠnÞ p…]‡ äÖŸ p^Ë‘
]… ^Ú kŠnÞ p…]æ‚nÚ] ÙÕ

PS
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
o + å ‚ Þ ‡ å ^ , i †µ

Õçe ÝÕ †â Ý] äÞ^Ö †e á]†+ åçÒ o+ å‚Þ‡


Ý] äj×+ oe^jÒ áç2 äÞ^Ú‡ sÞ… æ ÜÆ ‡]
kŠnÞ Øne ofm†Ê æ Ù^2 ØÚÕ †â ^nÞÕ -Þ…
Ý] äj×+ oe]†‰ †ãe ‡] äß×i áç2 oÚÕ †â
ÕçÛÞ ÜeÚ åÿ†_Î äÞ^Ú‡ Õ]‚ne æ …çq
Ý] äj×+ oe^fu oqçÚ …Õ äÒ Ý‚mÕ kfÎ^Â
†Ë‰ ‡] Ý…]‚Þ oÒ^e å^,i†µ àm‡ Ýæ†nÚ
Ý] äj×+ oe^ãÖ áç2 å^,Þ^fÖ àm] lçÓ‰ …Õ

PT
o+…]æÚ †ÛrÚ …Õ

^ãnjneæÔ

ÜÞ^q k³³þ ì
þ 糉
þ k³mþ æ‡…Ú …Õ à³›
þ æ
ÜÞ^q k³ì
þ 糉
þ kmçÒ æ †ãÖ Õ^m äm
^m¨… ˆf‰ p^³âþ ä³³þ 2
þ ç³³þ Òþ …Õ o³³þ fþ Ö
ÜÞ^q kìç‰ kmçrjŠq …Õ à›æ
þþþ

k³Š
þ i äÿÞŸ …Õ Ü³Öþ Õ É†³þÚ à³›
þ æ
kŠi äÿÞ^ì àn×Þ gÖ ÜÖ^³³þ nþ ì
k³³þ Öþ ^³³þ nþ ì Ý]Õ …Õ å…]ç³³þ Ûþ â ÜÖÕ
kŠi äÿÞ^Ö pæ… äe Üm]Õ Ý†‰
þþþ

PU
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
Üj×+ å^Ú kmçrjŠq …Õ à›æ
Üj×+ å^2 …Õ o×u^³‰
þ Õ憳Êþ
oÖç³Ûþ ì …Õ ç³³þ µþ ^Ói ‡] Ý‚³nþ ¶i
Üj×+ åÚ Õç³ì
þ äÿ³ßþ n‰ ‡ç³³þ ‰
þ ‡
þþþ

ÝÕçe æ o³³þ þjŠâ åÿ/]æ …Õ à›æ


ÝÕç³³þ ³þ q
þ æ p^³³þ nþ ÞÕ å^³³þ ,þ ׳³þ nþ íi
g³³þ Ö
þ Ür³Þþ ] á]æ…^³³þ Òþ ‡] ç³³þ ßþ Ö
ÝÕçµ æ…^i Õô …Õ æ ‡ç‰ ôÕ憉

QL
o+…]æÚ †ÛrÚ …Õ

ànÞçì äÿÚ^Þ

å‚mÕ†³³þ +þ ÜÎ… äe^³Þþ ç³³þ ³þ ì


þ ‡ ä³³þ Úþ ^³³þ Þþ àm] |†³³þ Ö
þ
å‚mÕ†+ Ü×Î ‡ áçì Ý‚Î äe ^i †‰ äÚ^Þ
áçì‡ äÚ^Þ àm] ¼ì †â áçì‡ äÚ^ì áçì äÚ^Þ
å‚mÕ†+ ÜÖ] ä2 ànÞç³ì
þ äÿÚ^Þ á‚³Þþ ]çì

QM