You are on page 1of 49

Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

³³†ÃÖ †jÊÕ ³³
oßÕæ… ku]†‘ ¡nÖ

^â o+ å0mæ
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…
oßÖæ… ku]†‘ ¡nÖ †ôÃÖ †jÊÕ
p‚nÖ…çì MOTO …^ãe (ÝæÕ ¸^2
‚×q NLL Vá^+ å…^ÛÖ
XXoí×e äÿÃe]…ZZ á^ÇÊ] á^Þ‡ àÛrÞ] V†Ö^Þ
vavrib@hotmail.com

www.afghanwomenrib.nl

31 (0)71 5724910

äÚ^Ûâ^Ö Øm]†mæ Õ^nße V¸^2 æ om]…Ú ävË‘ …^ÓÛâ


shahmoama@yahoo.com

www.shahmoama.4t.com

0031(0)641375638 VáçË×ni

å‚Ö ¸^2 læ^ËjÚ l^vË‘ Õ]‚Ãi ^e †jÊÕ àm] VäÚ^Ûâ^Ö kÖ]ÕÕ^m


óÜnjÖ]„+ kÞ†jÞ] pæ… ]… áÚ (‚nˉ p^â kÛŠÎ Í„u ^e ^Ú äÒ
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
Õ†ì æ á^q ‚Þæ]‚ì Ý^ße

kʆ,e Üj‰Õ äÒ XXoßÖæ… …^Ö†‰ZZ ‚nãÖ (Ý…‚µ äe ]… †jÊÕ àm]


þ äe ^µ äe ^µ æ
]… àjŠm‡ …]æ äßnmÚ äÒ Ý…Õ^Ú æ Õ†e †ÃÖ á^ãq p糉
óÜßÓnÚ ð]‚â] (kìçÚÚ Üm]†e
oßÖæ… ku]†‘ ¡nÖ
k‰†³ãþ Ê

†ŠÓf‰ Õ^e Ù†µ ³ om]‚‘ oe ¼nŠe ³


p†jŠÒ^ì ³ ^ãßi ³
Øe^Ò p^â äßnmÚ ³ …æ^ne ]… ‚nÖ…çì ³
oâ^fi äÿÚ^,ßâ ³ Ý^Þ Ü+ ³
h]Õ†Ú ³ äjŠe îm ³
á^jŠÚ‡ .†Ú ³ kŠe àe ³
Õ^m†Ê äÓi äÓi ³ Üm‚Ö -߉ ³
ÔÖ] á^×Ë×iÚ ³ sÖ ³
ojneæÕ ‚ß2 ³ ^Ú æ o+ å‚Ö Ü+ ³
ke†Æ ³ äjŠe †µ ³
‚u ³ om^â… Õ憉 ³
å^ßµ oe ³ î×i ³
^â ØnŠÊ ³ Õ†Ú^Þ ³
Ý…Õ^Ú …ç+ †e oÓÖ] å†_Î ³ å^ßµ oe ³
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
†Õ ^ Þ à í ‰

l^neÕ] æ †ÃÖ äÿ‘†Â …]‚³Ú^³Þ pç³Þ^³e o³ß³Öæ… k³u]†³‘ ¡³nÖ ^³e


ÙÕæ…æ p^â äjËâ ànjŠíÞ …Õ (l†râ ¼nvÚ …Õ á^jŠÞ^ÇÊ] †³‘^³Ã³Ú
oÛnÛ‘ æ ÙŸ‡ Ù†ÃÖ ç3Ûâ ]… ¡nÖ óÝ‚Ö ^ßÖÚ ÔmÕˆÞ ‡] ‚ß³Ö^³â ä³e
óÜjÊ^m
o,ßâ†Ê oÂ^Ûjq] äu^‰ …Õ XXoí×e äÿÃe]…ZZ àÛrÞ] ^e ¡nÖ p…^Ó³Û³â
Õçfãe kãq …Õ …^Ò p]†e omçŠÛâ äe pÕæˆe ókÊ^m ‡^ÆÚ á]æÚ ànÛâ ‡]
Ùç+ äe á^ÇÊ] á^Þ‡ p]‚‘ á‚nÞ^‰… æ á^jŠÞ^ÇÊ] á^Þ‡ …^³fjÎ… ij•æ
͆› ‡] äÒ p^â …^ßnÛn‰ æ ^â ‹Þ]†ËßÒ …Õ ¡nÖ óÜnjÊ^m k‰Õ á^nÞ^³ãq
ÙæçŠÚ †m‚Ú æ kʆ+ Ü㉠äÞŸ^ÃÊ (‚mÕ†,nÚ †m]Õ ^j‰]… àm…Õ àÛ³r³Þ]
ó‚mÕ†+ àÛrÞ] oi]†×Þ á^+…] XX‚nÃfi …Õ ]çuZZ
pæ…ZZ Ý^ße oßÖæ… ku]†‘ ¡nÖ p†ÃÖ Ürßµ äÿßmˆ+ سfÎ p‚³ß³2
á]‚ßÛΡ p]†e áÚ /]†ni äÒ ‚n‰… ¸^2 äe Øe^Ò …Õ XXÙ^‰ Ý^Ûi Ümçϳi
äe Ôßm] (¡nÖ p†ÃÖ …^Ò ‡] kÖ]‚nÚ]†+ †›^íe óÕçfÞ å‚ߊe ¡nÖ †³Ã³Ö
óÜm‡]Õ†¶nÚ (k‰] ke†Æ Õ…Õ †,Þ^ne äÒ äßmˆ+ àm] ¸^2 ‚m‚ri

…çvŠÚ p†nÏÊ än•†Ú


XXoí×e äÃe]…ZZ á^ÇÊ] á^Þ‡ àÛrÞ] ‹nñ…
‚ßÖ^â (NLLP oÚ
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

om]‚‘ oe ¼nŠe

l] om^Ú ä‰Ú p]†e àÚ †ãÖ äjʆ+ ÜÖÕ


l] om]‚q ÜÆ ÙÕ ‡ ‚×ÓnÚ å…çßi ànfe
æ‡…Ú äÛ×2 …]ˆâ (Ý] åÕç×+ Ý] å‚mÕ ‡
l] om^â… ÔÖ^ãÞ ÜßÒ …æ…^e äÒ †,Ú
äÃq^Ê Õ]‡ çmÕ äÒ àÚ †ãÖ äjʆ+ ÜÖÕ
l] om^Ûâ †¶ãÖ äe ànß3ßm] å‚ß,Ê …†Ö
l…憵 Ð× …^ãe (l…æ^e åçÓÖ ‚Ö ä2
l] om]çßne á]ˆì ‚‰ †nÚ äjŠÓÖ†‰ äÒ

Q
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
Ýç×nÚ åÚ Õ憉 àÚ †ãÖ äjʆ+ ÜÖÕ
l] om]‚Ê åÿ‚mÕ äe ‚‰†nÚ äm†+ Õ憉
kßÚ oe k‰^â ä’Î ä2 kßi †e k‰^â Üì‡ ä2
l] om]æÕ oe Õ…Õ ‡ ÜÖÕ †e k‰^ãÆ]Õ ä2
oi†nu †n‰] ]†2 (ojÚ^ãÖ kÒçÖ çi
l] om]‚‘ oe ¼nŠe ]†Ú ‚×ÓönÚ äÒ ànfe
ÕçÖ …æ…^e äÒ †+] l…æ^e ˆf‰ p]çÞ
l] om^m†fÒ á^Ú‡ ‚‰… †+] ‡^e å…^eæÕ
Ý] äjŠe Ù^e æ †n‰] Ý] äjŠÓÖ †µ ä2 †+]
l] om]‚’Ûâ p]†e ܉†nÚ äÖ^Þ Ù^e äe

R
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

^ãßi
^rßm] kŠnÞ oŠÒ
^rßm] kŠnÞ oŠÒ
kŠÞ^nÖÚ oe å‚Þ†µ
á^fÆ^e oe É^e æ
k‰] á0nŠÒÚ oe ]çâ
æ
^– Ê
äßnmÚ oe
á]†jì] åÿ‚mÕ kŠnÖ^ì p^â å†Ëu
kŠne]†‰ h^jÊÚ
kŠnÞ áÚ ‡] om å†ãe äÒ
á^+ äß×i å]… åÕ†ÓÛ+ †e
ˆnÞ å^Ú æ
oÖ^ì kŠnm äÒ†e
hÚ oe
oâ^Ú oe
Ý…Ú †e Õ^m†Ê äÞç+ ä2
om]‚‘ oe p]
Üâ]çì ]… äÒ æ
om]‚’Ûâ äe

S
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
oâ]çì Õ]Õ äe
þ þ
^rßm] kŠnÞ oŠÒ
^rßm] kŠnÞ oŠÒ
åÕ†Ú †ãÚ
åÕ†Ú å^Ú
åÕ†Ú hÚ
åÕ†Ú å^2
åÕ†¶‰ oÖçÚ]†Ê äe ]… Ø×’Ê …^ã2 (kì…Õ
†e]
]… ØÞ]…^e
^ãjÞ] oe oeÚ æ
]… Ø Þ ^ Û ‰ Ú
k‰] …^i ^â å…^j‰ á^Û×2
k‰] …^Ûne á^×ÓãÒ
þþ
^rßm]
‚Þ]çíe †+] å‚Þ†µ
‚ßÞˆnÚ Ù…]Õ
‚e^je †+] å…^j‰ æ
‚ßÞˆnÚ Ù…^ì á^+ å‚mÕ †e
þþ

T
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

^rßm]
kŠne^jne á^jì…Õ p^m¨…
oeÚ oe á]…^‰ äÛ×2 ÙŸ‡ h]çì æ
‚ßßÓnÚ p‚ße å†nq ]… ]çâ
^rßm]
kŠnÞ oÛ㉠áÚ ‡] ]… oÞ]‚Þ‡ äÒ
þþ
^rßm] kŠnÞ oŠÒ
h^jÊÚ äÞ
å^Ú äÞ
omç+
p…çÞ Ù^‰ …]ˆâ
p…æÕ ojŠâ ‡]
=Øe^Ò

U
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
…æ^ne ]… ‚nÕ…çì

p…^q …^eÕæ… çi ÜÓ³×ì Ôô×ì Ôô×ì à³Ú


p…^ßÎ †v‰ Ôm çi ܳí³×³i lôç³Ó³‰ Ôm à³Ú
h†ÇÚ á^j‰Ú …Õ ä³jŠÓÖ o³m ä³³×³Ã³Ö à³Ú
p…]†Ê g³Ö †³ãÖ ‡] pˆ³f‰ Åç³×³› Ôm ç³i
å…^³j‰ o³e å^³Ú o³³e ܳ߳nÛ³Æ g³³Ö Ôm à³Ú
p…^³³ãe Ôm x³f‘ ç³i (à³Öæ… Õ]‚³Ú^³³e ç³³i
Õçe ^â ä³Þ]çq …çÖ (Õç³e ^³â ä³³Þ]†³i à³Ú …Õ
p…^³m p^³Ë‘ ç³i …Õ Ø³,³ß³q p]ç³â ç³i …Õ
ÜÖ¡q oe æ Ý^³ßÛ³+ (ܳÖ^³³e ä³³jŠÓ³Ö Ôß³m]
p…^³e åÕ†³e åÕ†³Ò Ü+ (ä³³Þ^³³nÖÚ åÕ†³³Ò ܳ+
Ü×m… Øm… Øm… ÙÕ Ü×mçì Ømçì åÕ†Ò Ü+
p…]‚³Þ Ý…æ^³³e ç³i (…]‡ æ ä³³jŠÓ³Ö …æ^³³³e
݇^³³³nÞ p] …^³³³m p] ݇^³³³e p^³³³Û³³³Þ ]‚³³³nµ
p…]†³Ï³ne †³Ã³Ö ^³e ܳiç³Ó³‰ à³³Ò Õ^³³m†³³Ê
å]… …Õ Ü×2 äjŠ×ße (ÝÕ†³‰ Õô †³‰ Õô †³‰ à³Ú
p…^ne ]… ‚nÖ…çì k‰æÕ p] ܳm]†³e ç³i ^³i
o³³,³³Þ…Õ ‡] …]ˆ³³³ne p…æÕ …ôæÕ ä³³³³jÊ… ç³³i
p…^³q …^³eÕæ… ç³i ܳjì…Õ ^³³µ ä³³³jŠe à³³Ú

ML

ML
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

Ý^ Þ Ü +
à³nÞ‡^³³Þ ‡^³³e Ý‚³×Ó³nÚ l]‚³³‘ tç³³Ú
à³nÞ‡^³Þ ‡^³ÆÚ o³eÚ p^³â ä³³³,³³×³³q †³³e
‚³Ú‚³nÚ ‡^³³e à³Ú †³›^³³ì †³³m†³³ãÚ‡ †³³e
à³³nÞ‡^³³³Þ ‡]憳³³µ äÿ³³³³³jÊ… Õ^³³³³m‡ Ñæƒ
Õç³×nÚ å†³n2 à³³Ú áÕç³³e å…ƒ å…ƒ †³³e
à³nÞ‡^³³Þ ‡]… Ôm à³j˳,³Ö o³³e^³³³i o³³e
Ý…æ^³e å]… ]†³Ê ä³jŠ×Þ g³Ö ‚³ß³2 †³³â
à³nÞ‡^³Þ ‡]‚³Þ] †³e ä³³Þ^³³ì Õ‡Õ ‚³³ß³³Þ^³³Ú
Üâæ Õô †‰ á]‚Þ‡ äe å‚Þ^Ú äjŠe ‚ß³2†³â
ànÞ‡^Þ ‡^‰ †v‰ …]ç‰ áÚ (‚³nÖ…ç³ì
‚Ö ÕæÕ æ Õ^ì àÚ äÿ¿vÖ ä¿vÖ ‚ß2 †³â
ànÞ‡^Þ ‡^‰ ÕçÖ çi ^e äÒ om ä¿v³Ö o³e
åÚ ‡ †³i Ý^³³Þ ܳ+ æ ܳ³Ó³³Ö] ‡ †³³i å…]æÚ
à³nÞ‡^³³Þ ‡]æÚ Ü³³Æ g³³m†³³Æ k³³e†³³Æ …Õ
þ þ
Õç×nÚ ‡]憵 ä³³Ò k³‰ç³i p]‚³‘ Ôß³m]
à³nÞ‡^³Þ ‡^³ÆÚ o³eÚ p^³â ä³³³,³³×³³q †³³e

MM

MM
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
äjŠe îm

äjŠe îm h^v³‰ …Õ ^³Ú] ‚³Ú‚³nÚ x³f‘


ä³jŠe îm h^³³jÊÚ †³³e …Õ ]†³³Ú ‚³×Ó³nÚ
Üâ]çì †+Õ o×iÚ ÝÕ†³‰ ÝÕ †³m†³ãÚ‡
äjŠe îm h]†Ö ^e ÜÞ^q ÕçÖ o³Ò ݆³+
p‚n2 ]… Ý^â .†e ݈nm^µ kì…Õ áç2
äjŠe îm h]†_•] ‚Ö Üm^â 准×Ú†³Ö
‚nÖçÞ o+ äß×i hÚ l…]‚mÕ Åç׳› …Õ
ä³jŠe îm h]†‰ ‡] Ý…^³Û³ne á^³+ 傳mÕ
‚ßÞ^ÛnÚ äjË,Ö ^Þ ÝÕ^m†³Ê p^³â ä³3³ß³Æ
äjŠe îm h]çì †Ó‰ö Õçì ^e ]†Ú Õ†³fnÚ

MN

MN
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

kŠ e à e

…^’u ànÛjËâ ‡]
äjŠe Ù] oƆËÚ h…Õ kËâ ^e
äjŠ×ße áÚ †e å‚Ö ÜŠ×› o,߉ ØËÎ kËâ æ
kÖ]†Ê] oâ]çì †e äÞç+ ä2 kÚ^Î
=oÞ]‚Þ‡
á‡æ… oe gÖ àm] Õ]‚jÚ] …Õ
þþþ
å Õ ^ q …Õ
á^e^nì …Õ
k‰] ÜÒ^u Ñ¡Ö
æ
XXàÒ á^ãßµ Ùç¶eZZ
áçÞ^Î
ojÎæ
³ å…ùÕ ³ km^ßq oÞçËÛ‰
Õ‡^ŠnÚ k‰^Šu] oeÚ p^â ä+… ^e
kÞ‚n’Î…
³ Ømçì †e kÞ‚n3nµ ³
k‰^fm‡

MO

MO
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
^Ú]
km^â äÖ^Þ -ßâÚ
k‰]æ†øãÖø
…æ Õ ‡]
á^ÒÕçÒ
^âÕ†Ú æ ^â á‡
h^i oe p^â äßn‰ ^e
Õ^m†Ê oe
km^Ö^Ûi †nŠÚ …Õ åÕ†e å…
ÔÖ] åÿÕ†µ k×µ ‡]
þþþ
‚‰†nÛÞ om^q äe äjŠÓÖ äÿÖ^Þ àm]
=oÞ]‚Þ‡
…^’u ànÛjËâ …Õ
äjŠe Ù] oƆËÚ h…Õ kËâ ^e
äjŠ×ße áÚ †e å‚Ö ÜŠ×› o,߉ ØËÎ kËâ æ
=p†nÛnÚ

MP

MP
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

Ý]…‚µ Ìn_Ö äe

Üm‚Õ -߉

Üm‚Ö -Þ†Ö ]… å^+†v‰ p^â äÒ†³e ç³2


Üm‚³Ö -Þ…Õ æ g³Ö †³n‰] (Õ†³Ú 傳n¶‰
^³³Ú o³³e^³³jÊÚ áô^³³³Û³³m] k³³³Ú^³³³Î ‚³³ß³³×³³e
Üm‚Ö -Þ… Ðm†Æ æ k³ŠÓ³Ö …]æ h憳Æ
‚³Ö p…^³³ãe o³e …^³³jʆ³³+ (É^³³³e Ù^³³³nì
Üm‚Ö -Þ‚ì ]… …]ˆßÛ2 ô̂ ³f‰ ܳ×2 ç³2
p†ßâ oe ‡ †³i åæ^³³m (p†³Û³$ o³e k³ì…Õ
Üm‚Ö -ßÞ …^e Ømçì àôj×mçì ÙæÕ äe
oÖæ äÞ^×Ú^ì ÜnjŠÓ³Ö ä³Ò ^³â ‡^³‰ ä³2
Üm‚Ö -߉ äÒ ^i ܳnjŠÓ³×Þ ]… lç³Ó³‰

MQ

MQ
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
s³Öþ
‚mÚ oÛÞ …^m (h]çíe ¡nÖ
‚mÚ oÛÞ …^ãe l] äf×Ò …Õ
]… kÛ×2 æÕ …^¿jÞ] hŸ^i
‚mÚ oÛÞ …^e äe p†Êç×nÞ
kŠm†mÕ ^â å†rßµ äe gÖ å‚n¶Š2
‚mÚ oÛÞ …^ÓÖ gÖ ‚nÖ…çì
åÕ^jÊ] Üâ pæ… å‚n¶‰ Ô×µ
‚mÚ oÛÞ …]Õ äm¡› xf‘
=]Õ^e kÖçì (h]çì (h]çíe ¡nÖ
‚mÚ oÛÞ …^Óe l] p…]‚ne

MR

MR
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

Éæ†Ê å‚Ö^ì äe
o+ å‚Õ Ü+
æ

ÜmÕçe å‚Ö Ü+ ^Ú
ÜmÕçe å‚Ö Ü+ ^Ú

ÜmÕçe å‚Ö Ü+ Ürßµ äÿ2çÒ …Õ
ä2çÒ 4nµ 4nµ …Õ
Õçe om å†ãÖÕ
o+ äÞ^,ne ‡]
o+ äj×+ Ü+ ‡]

MS

MS
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
å…]æÚ æ äj×+ †‰
^Ú …Õ Õçe oe]†_•]
k‰] oe]†_•]
o+ å…]æÚ …Õ
o+ äj×+ Ü+ …Õ
4nµ …Õ 4nµ
óóó åÚ
ÕçfÞ om^ãjÞ] ]… ä2çÒ
Õçe åÚ ä2çÒ
Õçe o,ßjÖÕ …ç’vÚ ä2çÒ
ä2çÒ …ç’vÚ ^Ú æ
-ßi -
ô ßi á^Ú^â ‹ËÞ
Õçe åÕ^jŠm] ä¿vÖ
(ä¿vÖ Õçe åÕ†¶‰ oÖçÚ]†Ê äe
]… Ù…æ^e á^m^µ oe p…^q
Õçe p…^q ^Ú …Õ äÒ Õçe o+ å‚Ö Ü+ ^ãßi
Õçe p…^q ^Ú …Õ äÒ Õçe o+ å‚Ö Ü+ ^ãßi
å^n‰ oiçì… …Õ á^Ú ^â…Õ^2
^â…
(äjËÖÚ hô]çì áç3Ûâ ^Ú áô]çŠn+
äj×+†‰

MT

MT
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

^â äÞ]çmÕ
^â äÞ]çmÕ
^Ú ÜmÕçe äÞ]çmÕ
‚m^Ö
Õ†Ò àÖæ… oâ^,Þ äÿ×ÃÖ ^e ]… Ù…^,n‰ p†e^Â
Õ†Ò á^Ú äÿm‚â ]… Ù‚ßífÖ gÎ^$ h^ãÖ p†e^Â
‚n‰†µ gÖ †m‡ æ
[‚nmçrnÚ ]… ^rÒ
( ^Ú
åÕ^jÊ] æ†Ê p^â Ô×µ ^e
äjŠâÚ
ÜnjË+
]… Ømçì äÿÞ^ì
‚nÓ×ì æ ‚nÖçq †e^ á^fÖ †e p‚ßì†â‡
þ þ
Ürßµ äÿ2çÒ …Õ ^Ú
ÜmÕçe å‚Ö Ü+ ojÎæ
‚m…^fnÚ k×uæ á]…^e äÒ
Õçe p…^q äÞ^ì^jŠ+ gÖ h¡n‰ æ
þ þ
k‰] gÖ å^,Þ å…^j‰
Õçe å^,Þ oe gÖ

MU

MU
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
‚ÞÕçe å‚Ö …çÒ ^â å…^j‰ æ
äÏÂ^‘ †rßì ^e
^Ú ÜmÕçe å‚Ö Ü+ æ
Ürßµ äÿ2çÒ …Õ
DNE
ÜmÕ†Ò ^â… ]… Ürßµ äÿ2çÒ ^Ú
Õçe ^Ú …Õ k×uæ á]…^e
Õçe ^Ú …Õ gÖ h¡n‰ æ
àrÖ æ pŸ Ý^uÕ‡] …Õ
†,mÕ oÞ^m „â gi
Õ‡ äÞ]çq
^ Ú …Õ
‚Þ]†nÚ äÒ Õçe Ôm…^i Àôn×Æ Üâæ
]… ^Ú ÕçÖÚ gi p^â ä¿vÖ oj×Ò
ˆm†+
ˆm†+
Ünjím†,nÚ (^Ú
Ürßµ äÿ2çÒ 4nµ 4nµ ‡]
gÏÂ äe oâ^,Þ Õ‚Þ] oe
k×uæ á]…^e ‡]
Õçe ^Ú …Õ äÒ gÖ h¡n‰ ‡]
Ünjím†,nÚ

NL

NL
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

o+ äÞ^,ne ‡]
o+ å…]æÚ ‡]
o+ äj×+ Ü+ ‡]
Ünjím†,nÚ
DOE
ÜnjÊ^m …Õ ]… ^m…Õ æ Ø,ßq
ÜnjÊ^m…Õ gÖ …Õ ]… ^m…Õ æ Ø,ßq ^Ú
gÖ …Õ ^m…Õ æ Ø,ßq
Õçe Õ^ßj×âÕ
Õ†Ò ^Ú p^â… Ø,ßq
Ünj‰çnµ ^m…Õ äe æ
Õçe å‚nÓ×ì ^ãjÞ] ^i
^m…Õ ÝçÏ×u
Õ^m†Ê oe
(^Ú æ
^m…Õ åÿ‚nÓ×ì ÝçÏ×u …Õ
ÜnjÊ… æ†Ê
ÜmÕçe å‚Ö Ü+ äÒ ^Ú
Ürßµ äÿ2çÒ …Õ

NM

NM
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
äjŠe †µ

Ý] ä³³³³jŠì Ý^³³³ãÖ] äÿ³³³³jŠe á^³³³³Þ‡æ… ‡]


Ý] ä³jŠì Ý]Õ ‡] ÔÆ†Ú ä³³jŠÓ³Ö †³µ à³Ú
Õ†Úö äjË,Ö ^Þ ÜÖÕ äe o³m ä³×³Ã³Ö =p]æ p]
Ý] äjŠì (Ý^rÞ] †‰ Õ†Úö äÒ om ä×ÃÖ á]‡
Ý…æ^³e p^³ã×+ àj˳,³Ö †³³+ k³³‰] -ß³Þ
Ý] ä³jŠì Ý^³³Þ ‡] æ ܳfnÓ³Ö ^³³Þ (-ß³Þ ‡]
ÙÕ ä³³³e ]… Ý^³³³ì pæ‡…Ú …]ˆ³³³â ܳ³jí³³µ
Ý] ä³jŠì Ý^³ì ‡] æ Üfn’Þ o³e ä³³jí³µ ‡]
á^³³³ß³Â Ôf‰ ܳnŠÞ tç³³Ú‡ †³³³i h^³³³³jne
Ý] ä³jŠì ÝŸÚ ‡ æ …]†³Ïne ä³³×³Ã³Ö áç³2
]‚³ì p] l…ç³r³mÕ åÿ…^³j‰ o³³e p^³³ãfÖ
Ý] ä³³jŠì Ý^³Ö‡] æ ä³³jŠe 傳³n¶‰ Ô׳³µ
†³v³‰ ÔƆ³Ú †³³µ æ Ù^³³³e 傳³m†³³Ú0³³µ ‡]
Ý] ä³³³jŠì Ý^³³³ãÖ] äÿ³³³³jŠe á^³³³Þ‡æ… ‡æ

NN

NN
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

om^â… Ô憉

Üm]†Še ]… l]‚‘ ˆf‰ kÚ^Î äÒ ^ne


Üm]†Še ]… l^ãÛ×2 ÜÖÕ p^â …^i äe
Ümç×e åÕ†ŠÊ àôi kâ^,Þ …^×eÚ …Õ
Üm]†Še ]… l^Ë‘ Åç×› å‚nâ… gÖ ‡
Ý…^¶Še ]… Ý¡jfÚ ÙÕ l^â k‰Õ äe
Üm]†Še ]… l¡jfÚ ÝçÖ Ømçì ‡ ^â…
Üm^Ûße ^â… ]… Ømçì kßi …^‰ äÛ×2 äe
Üm]†Še ]… l^ßÖæ… Õçì kÚ^Ûi ^e æ
ÜÞ]çíe Ð× ‡^ÛÞ l…ç–u åçÓÖ …Õ ç2
Üm]†Še ]… l]‚je] ÜfÖ p^ãjÞ] …Õ
ÜÞ]…‚e ]… äjËãÞ ‡]… åÿÕ†µ å‚mÕ äe
Üm]†Še ]… l^ßÖÚ ÙÕ å†_Î å†_Î æ
þþþ
om^â… ˆf‰ Õ憉 p] Ý‚×ÓönÚ lçÓ‰
Üm]†Še ]… l]‚‘ ˆf‰ kÚ^Î äÒ ^ne

NO

NO
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
î³×þ i
å^,ÞÚ æ
‚Þ‚nì†2 gÏ äe ^â äe†ÏÂ
h^jÊÚ æ
4n+
-ßÚ
hçßq æ Ù^ÛÖ á^nÚ á^‰çÞ …Õ
Õ†Ò Ü+ ]… Øâ]…
ànÚ‡
‚Ö oßm†ËÞ
…]æ …]æÚ æ
kím…æ†Ê Ømçì pæ…
þ þ
Õ…æÚ †e †‰
… ]æ Ú à m ‡ ]
îŠÚ o׊Þ
î×i o׊Þ
*XX†jŠÒ^ì åÿæ^m ØŠÞZZ

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
p†jì^e Ì‘]æ Õ^j‰] ‡] p†nfÃi *

NP

NP
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

Ô†Ú^Þ
ÙæÕ †e gÖ pŸçÖø ^e
…]æ Ý^ßÖÕ
ku^Îæ pçÓ‰ †e
p] åÕ^jŠm]
]… k Þ ^ â Õ
k‰] àÛm†â] á]‚qæ oÒ^ßmçe äe äÒ
áç3Ûâ
†Ï‰ äÿÞ^âÕ
om^×,nÚ
]… l] å‚ßì h^Ò†2 ^i
pˆm…
(Ý…ç‰^Þ äÿßãÒ p^â Üì‡ †e
=Õ†Ú^Þ
þ þ
^m Ú
]çÏi p]Õ…
]†i kÖ†‰ sÒ Ý]‚Þ]
á^ãßµ
[Õ†Ò ‚â]çì

NQ

NQ
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
å^ßµ oe
[݆e å^ßµ ^rÒ
‚Þ…æÕ çi p^â k‰Õ
á^m]‚ì æ
ä×nÛâ ‡] †i …^fq
ä×nÛâ ‡] †i …^ãÎ
^â …æ^e îŠÚ pçÓ‰ †e ‚Þ] äjŠ×Þ †e
þ þ
Ð× ÔÖ^ãÞ kÚ^Î
ä×nÛâ ‡] †i å^ßµ oe
ä×nÛâ ‡] †i ^ãßi
‚ßÓ×nÚ …Õ
á]Õ†+†‰ á^Êç› æ .†,i ‡]
]… á^m]‚ì p†‰ å†nì
Üe^i†e äÞç+ ä2
ojŠnÞ çi ojÎæ
…^ m p ]
=ä×nÛâ å^ßµ p]

NR

NR
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

†ŠÓf‰ Ô^e ؆µ

Õ^e
äÞ]†‰ Ôf‰
Õ†¶nÚ
(Õ^e Õ†¶nÚ äÞ]†‰ Ôf‰
Õ†¶nÚ Õ^e
]… á^Ûm] †jŠÒ^ì
á^‰Ú
á^‰Ú
Õ†fnÚ

NS

NS
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
Õç×nÚ oÖ^ì
å^,×iÚ
ØiÚ
†jŠÒ^ì
óóó åÚ
k‰] gÖ åÿ‡^nÛì
å^,×iÚ oôÖ^ì
Ô m …^ i
î×i
Ô m …^ i
þ þ
kìæ†Ê] l‚â]çì äÒ ‡^e
kÖ]Õ l‚â]çì äÒ Œ^µ
=å^,×iÚ
åÚ
åÚ
kÖÕ…‡
k‰ åÕ†Úö
äjÚ憵
Œªm á^Š+†Ò äe †,q
k‰ åÕ†¶‰

NT

NT
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

k‰] †mÕ
k‰] †mÕ
k‰] †mÕ
þ þ
ÝÕ†‰
ÝÕ†‰
ÝÕ†‰
…^ m p ]
…^ m p ]
= …^ m p ]
Õ†¶nÚ Õ^e
Õ†fnÚ ]… ØiÚ
…]„,Ú
…]„,Ú
…]„,Ú
…^¶ŠÚ Õ^e äe ]†Ú
à Ò Ø i Ú ]… k Ö Õ
á^Ûm] ]… kj‰Õ
^rßnÛâ
á^Ûe

NU

NU
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
p†jŠÒ^ì
]… Œ…^Þ Ý‚ß+ äÿÖçì
Ý‚mÕ‡Õ äÒ
[kŠâ lÕ^m
oÒ^ßÛÞ äÿnÛâ
Üâ^+ç×+ …Õ
å^+ áÚ ‡]

OL

OL
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

Ý ]… Ú
Ý ]… Ú
Õ‡çŠnÚ
Õ‡çŠnÚ
†jŠÒ^ì æ ÕæÕ
Õ‡^ŠnÚ
=çß×e ]… ÜŠËÞ
ÜŠËÞ p]‚‘ ‡]
^ju
‚mæ†nÚ †jŠÒ^ì
†,Ú kŠnÞ ]†2 oe
Üm^â]‚‘ äÒ
[‚Þ] p†jŠÒ^ì äÛâ
þ þ þ
k‰ å‚nÖ^µ æ†Ê äÒ Üm^â†ÃÖ
[Õ…]Õ àjË+
(äÞ
ˆ+†â
Üm^â …æ^e äÛâ áæ…Õ …Õ
¡nÖ Ôm
‡æ… æ gÖ

OM

OM
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
Üâ ‡] ‚Ö^¶nÚ
àÒ …æ^e
‚ßj‰] Üß›æ p^â äÓi
‚m^Ö
þ þ
[ÜÖ^e 
=ç,Þ
‚׊,nÚ ÜÖÕ ‚ße
‚Ö †µ†µ äÒ ofu^‘ oe ÙÕ
Õçe 
äÒ om^â ä×ÃÖ
‚Þ‚nÃ×e ]… ^â äf×Ò
‚ÞÕçe 
‚Þ‚Þ^Ú ^q †e †jŠÒ^ì æ
‚Þ‚nÖ^µ æ ‚Þ‚nÖ †µ äÒ om^ãÞçì
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…
‡çßâ ‚ßj‰] 
ˆnm^µ .†e -Þ…
hæ†Æ -ßjÖÕ -Þ…


^ju Üm^â Œçe^Ò -Þ…

ON

ON
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

‚Þ]  ïô†‰ äÛâ


þþ
VojË+ àÚ ÙÕ ˆmˆÂ çi
 Ø+ ÙçÆÚ Ôm ^e
‚ÚÚ oâ]çì Ý…]‚mÕ äe
Ý‚m‡†Ö Õçì äe àÚ
Ý‚m‡†Ö
Ý‚m‡†Ö
þ þ
…]„,e
Üm]æÚ †jŠÒ^ì pæ…
ÝçÖ h]çì
‚m^Ö o‰çßÏÎ
‚m^×+ Ù^e

OO

OO
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
Øe^Ò p^â äßnmÙ

äÒ ojÎæ
á]‚Çq ]… ‚nÖ…çì t^i
om^Û‰Ú Ñ†Ê ‡]
‚ÞÕçe…
‚Þ^Ú æ ‚Ö -߉ gÖ
(Øe^Ò
Øm^â äßnmÚ Ý^Ûi
kŠÓÖ
kím… æ

OP

OP
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

oâ^fi äÿÚ^,ßâ

‚m…^e (‚m…^e äÒ gÖ á]…^e


Øe^Ò p…^e åÕ†e Ñ†Ê †e
ÙçÚ^ì o,߉ p^â äm^‰ †e
‚Ö ^µ†e
oâ^fi Ün¿Â äÿÚ^,ßâ

OQ

OQ
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
h ] Ô †Ú
݆Êç×nÞ oe hô]Õ†Ú Ý] äjŠ×ße àrÖ …Õ ^µ
Ý…æ^e Õ^m ‡ äjÊ… o+ å…]æ ^m…Õ p^m¨…
þ þ
Ý‚eö ^ÆçÆ æ om^ÆçÆ Ý‚eö ^µ …Õ Ø¶i †µ àÚ
Ý‚eö ^mæ… äÿßnmÚ ^â ‚nÖ…çì äÿßnmÚ
àÚ á^q …ô]Õ äßnmÚ àÚ á^Ûm] ‚fÃÚ ÙÕ
àÚ á^Ú…Õ Üâ æ Õ…Õ Üâ Ù] äÞ]‚Óm †âç+ áÚ æ
݆jŠe ‚Ö áçßq tçÚ o+ å…]æÚ àm‡] ‚ß2†â
݆fâ… ‚Ö Ý†fâ… ‚Ö çi Õ^m k‰Õ =k‰æÕ p]

OR

OR
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

çi p]Õç‰ ‡] †µ ÜÞ^q (çi p]æÚ ‡] †µ ÜÖç+


çi p]牅 çi p]牅 Ý] äß×i å^,Þ tçÚ
‚Ö …]‚mÕ äÿßnmÚ ‚Ö …^m ØÛ×2 æÕ àÚ ^e
‚Ö …^Ö†‰ ‚Ö …^Ö†‰ ‹ËßÛâ ÜÞ^q p^m…Õ
þ þ
ÜnÞ]‡ †âç+ p^m…Õ ÜnÞ ^m…Õ †+Õ ^Ú]
ÜnÞ ^‰Ú áçßq tôçÚ ÜnÞ]憵 oe æ h^jne
݆‰ …Õ äjŠÓÖ p…çÖ Ý…æ^e äjŠÓÖ =†,ße
݆Ónµ …æÕ å‚n3nµ ^ßÊ …]‡ …†Ö k‰Õ
ÕçÖ ]‡ ojŠÚ æ Õ^fne ÕçÖ ^m…Õ †+] h]Õ†Ú
ÕçÖ ^â ^m¨… -Þ†Ûâ (^â h]Õ†+ †jŠfÛâ
݆jŠfÛâ p…æ^e oe ‚Ö h]Õ†Ú àÚ p^m…Õ
Ý…æ^e Õ^m ‡ äjÊ… o+ å…]æ ^m…Õ p^m¨…

OS

OS
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
á^jŠÚ‡ .†Ú

Üm^â äÞ^fÖ äÿÞ^jŠÚ‡


äÞ^ßn,Ú†Ö
Õ^ì pæ…
å†_Î
å†_Î
Õ†nÛnÚ
ojÎæ
Õæ]†jnÚ …^ãe
km^ãÛ×2 ‡]

OT

OT
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

Ô^³mþ †Ê äÓ³iþ äÓ³iþ


ÜÞ^m†Â
ÜÞ^m†Â
ÜÞ^m†Â
á]憵 äÿjìç‰ p^ãÞ^jŠÒ^i Ø%Ú
ÜÞ^m†Â
ÜÞ^Öç¶e kâ^,Þ Ý†+ Ù^Ö ^e
pçß×nÚ äÓi äÓi äÒ ]… Üm^â Õ^m†Ê
‚Þ] äjÖ]„+ Üâ^+ç×+ †e †rßì
þ þ þ

OU

OU
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
ÜmçÏi oe (á^Ú‡ oe
Õ^e †nŠÚ …Õ
Ý] åÕ^jŠm]
(܉†jnÚ
܉†jnÚ
k‰^rÒ km^ãÛ×2 ˆf‰ …]‡ ä×ne
ÝçÖ á^ãßµ ^i
…]„,Ú
݈nÚÚ …Õ Õ^fÒ^ì ^e (Õ^e ^e
Üm^â Õ^m†Ê äÓi äÓi (…]„,Ú
‚ÞçÖ Ü+
4nâ 4ônµ …Õ 4nµ Õô ^e Õ†+ …Õ
kÏÖ^Â á^j‰Õ ^e
…]Õ†e Üâ^+ç×+ ‡] †rßì
k‰] Õ…Õ …^rËÞ] å^,ÞÚ æ
Õ^m†Ê áô^×Ë×iÚ æ
Õ^m†Ê
Õ^m†Ê

PL

PL
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

ÔÕ] áô^ÖËÖiÙ

kím… æ kŠÓ³Ö á]…^³³e ÙÕ …æ^³³e ä³³Ò p‚³mÕ


kím… æ kŠÓÖ á^Ú^‰ 憳‰ o³e Éô^³e áô^³Û³m]
Õ†ŠÊ á^q äÒ pÕ…Õ ‹³³µ ‡] ä³Þç³+ ä³2 p‚³mÕ
kím… æ kŠÓ³Ö á^³+0³Ú ä³e ÔÖ] áô^³×˳×iÚ
‚Ö Ô×ì ‚nÖ…çì åÿ‚³ß³ì (x³f‘ ä³³Ò p‚³mÕ
k³ím… æ k³ŠÓÖ á]…^³³m ÙÕ …Õ ˆ³³f‰ á^³³Û³m]
Õ]Õ Õ^³e ä³³e ]… ‹³³Ë³Î ä³³Ò o³m 傳³Þ†³³µ p‚³³mÕ
kím… æ kŠÓÖ á^Êç› ÙÕ …Õ (‚³Þ^³×Ê o³Ö^³e
‚³Ö ˆ³³³f‰ Ùç³³ÆÚ ä³³³³e …]Õ kô³³³ì…Õ p‚³³mÕ
kím… æ kŠÓÖ XXá^jŠÚ‡ (Õ]Õ åçnÚæ Õ]Õ Ø+ZZ

PM

PM
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
ojneæÔ ‚ß2

kÛ×2 k‰] á^³q o³eÚ p^³Ë³‘


kÛ×2 k‰] á^Ûm] †ÃÖ åç³Ó³Ö
kâ^³,³Þ †³Ó³‰ö ‡] ܳ×nÚ o³m]ç³â
kÛ×2 k‰] á]憵 á^jŠÒ^i ç2

Õ‡^‰ äÞ^ì ܳâ^³,³Þ …Õ k³â^³,³Þ


Õ‡]ç³ß³nÚ ]… Ý] ä³³Þç³³+ p…]†³³Ö
k³m^³ãÛ×2 ˆ³³f‰ á^³³jŠÒ^³³i ‡
Õ‡]‚,nÚ á^q (Õ…çínÚ áçì ÜÖÕ

=Øe^Ò k‰] ˆnì …†Ö kÒ^µ ÙÕ


Øe^Ò k‰] ˆn,Þ] ܳi^³Ú k³m]ç³Þ
l…^³³Û³Ö o³e á^³³³+ å…]æÚ ÙÕ
Øe^Ò k‰] ˆnÚÚ ä×ÃÖ lÕ^m ä³e

=k‰æÕ p] kŠnÞ]…^e kí‰ Üm]çâ


k‰æÕ p] kŠnÞ]†³nu Ôôm…^³i g³Ö
Ý‚³Þ^³Ú …æÕ k³â^³,³Þ ‚³³nÖ…ç³³ì ‡
k‰æÕ p] kŠnÞ^jŠÚ‡ o׳nì ܳÖÕ

PN

PN
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

‚m]†ŠnÚ ]… á^³Û³‰Ú å…^³j‰


‚m]†ŠnÚ ]… á]æ†fÖ lçÓ‰
oÆ^e oÛì‡ äÿ³Þ^³Ö pæ… ä³e
‚m]†ŠnÚ ]… á^³nÖÚ ç³j‰†³µ

Õ…]Õ ä³³Þ]†³mæ ]†³³Ú o³³Þ^³³jŠÚ‡


Õ…]Õ äÞ^Ö^Ò Ý] ä³Þ^³Ö pæ… ä³e
kj‰Õ æÕ p^Ú†+ äe åÕ Ü³â^³ß³µ
Õ…]Õ äÞ^ì km^â k‰Õ …Õ à›æ

å‚Þ^Ú Õ†Ú^Þ gÖ á]‡ oiçÓ³‰


傳Þ^³Ú Õ…Õ p]ç³Þ ‡] p…]†³³Ö
Üm^³ãÛ×2 …]‡ ä³³ÖŸ pæ… ä³³e
å‚Þ^Ú Õ†,Öæ äÿ‰çe ‚ß³2 ¼³Ï³Ê

[ä×nÛÞ ä×nÚ †v‰ Øe^Ò gôÖ


[ä×nÛÞ ä³×nÚ …æ…^³e Ù…^³ãe
ØÞçe‡ æ kŠµ àÛÖÕ gn’Þ
[ä×nÛÞ ä×nÚ †,q áçì †,³Ú

PO

PO
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
ke†Æ
oÖ^ì Üm^â‡æ…
oÖ^ì Üm^â Ý^Ö
ke†Æ ‹ËÞ Õ…^×ËnÚ
Ømçì …Õ ]… ÜÞ^jŠ3nâ äÿßnmÚ Üru
Õ…„,nÚ o+ å‚Þ‡
^â å†rßµ ‹µ ‡]
ÜÞ]‚Þ‡ äÿÞ‡æ… ‡] ‚×ÓnÚ Õ†‰ æ
oÓÖ^Ò
ÜjŠÞ]çjnÚ
ØÛßÒ …æ^e

PP

PP
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

‚³u
þ
Ý] om^ãßi å]†Ûâ å…^Ûâ
ÝÕçì Ý^,Ûâ å…^Ûâ
܉^ßÖ oÛÞ p‚u
܉^ßÖ oÛÞ ]… Ý‚u
Õ…]‚Þ p‚u om^ãßi
ÜÞ]‚nÛÞ ]… Õçì

PQ

PQ
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
å^ßµ oe
]… Üí×i ˜Çe Üm†,e ^i
[çÒ km^â äÞ^Ö
[çÒ km]‚‘ ]… om]‚’Ûâ
þ þ
‚Ö Ü+ l] äßm…^µ ÙÕ ^i
äÞ^fm†Æ p^â &f …Õ
Õ†Ò Üâ^fi ke†Æ ï‡æÕ
çÒ km]çâ ]… p…^+‡^‰

PR

PR
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

^ â Øn Š Ê
Ôßm]
Ù^‰ àãÒ &ßíÚ
³ îm…^i ³
‚Þ]Õ†,nÚ ävË‘
‚Þ]Õ†,nÚ
‚Þ]Õ†,nÚ
gÏÂ äe
]… ànÞçì Ø’Ê …^ã2 æ kŠne
ä¿vÖ …^ã2 æ kŠne …Õ
þ þ
[‚Þ‚Þ^ÛÞ kÒ^‰ ]†2 ^â ØnŠÊö
Ù^‰ àãÒ åÿÕ†e àm]
Ù^u oe à⃠‚ßÒö àm]
³ îm…^i ³

PS

PS
äÚ^Ûa^Õ l]†ÖÞ ‡]
Õ…]Õ ÙÕ
]… åÕ^jŠm] p^â ØíÞ ØôŠÞ kôÖçÞ†‰
ó‚Šmçße Õ^e äÿÚ^ì ^e
þ þ
á^ÓÏÖÕ
‚ßßÓnÚ ‚n×Ïi ]… á^Þ^Ú†ãÎ
‚Þ†n,nÚ á^q ^â ØnŠÊ æ
‚Þ…]Õ ]… …^ãe åÿÕ0Ú á^×ì…ƒÚ Ù^e †e …]ç‰ á^Þ^Ú†ãÎ
‚Þ‚nj×Æ áçì äe æ
‚nj×Æ áçì äe …]æ ØÛŠe …^ãe
^â ØnŠÊ
^â ØnŠÊ
^â ØnŠÊ
=‚mçÖ ÙŸ
‚Þ] åÕ^jŠm] …]çj‰] ^â ØíÞ
ÕÕ†+ oÛÞ †e gÏÂ äe îm…^i
gÖ Ôm ]†ßm]
…^ÏßÚ àn×iÚ æ Ù^e àn×iÚ åÿ‚Þ†µ
k‰] åÕ]Õ †fì

PT

PT
Ù^‰ Ý^Ûi ÜmçÏi pæ…

Ý…Ô^Ú …ç+ †e oÓÕ] å†_Î

…Õ^³Ú ÝÕ^³e†³e Õô ^³e†³e (á]Õ†³³+†³³‰ (å…]æÚ (^³³ãß³i


…Õ^³Ú ÝÕ^³m†³Ê o³e åôÚ g³Ö †³e Ý] o³ÖçÚ^³³ì †³³ãÚö
pÕ†³,³Þ †³e æ p憳e …Õ^³³Ú ÝÕ†³³Ò o³³Û³³Þ …æ^³³³e
…Õ^Ú ÝÕ]‚ne k‰Õ ä³e á^³‰Ú ä³Þç³+ à³m] p…^³¶Še
ä³Þ…æ Õçe å^³³iç³Ò ܳj‰Õ =]æ p] Õç³e ]‚³ì k³³‰Õ
…Õ^³Ú ÝÕ]‚nÛÞ ÌÒ ‡] á^³‰Ú æ î׳i á^³³‰ à³m] ]†³i
]… k³³j×+†³³e o³³e Åô]Õæ k³³ß³³m†³³³ìÚ å^³³³,³³Þ …Õ
…Õ^³Ú ÝÕ^³nße æ ä³³×m… ‚³m‡†³³Ö î³ne ‡] æ Ý‚³Þ]ç³ì
Ý‚Þ^Ú ^ãÛÆ ^³e æ Õ…Õ ^³e Ý‚³Þ^³Ú ^³ãß³i o³jÊ… o³jÎæ
…Õ^³³Ú ÝÕ]‚³ne æ Õ]Õ ä³³Þ p‚³nß³³Ö ÝÕ†³³‰ åÚ ä³³³Þ
Õçe Üm^âçÚ pŸ kj‰Õ (Ý‚m‚nÚ h]çì …Õ g³×mÕ
…Õ^³Ú ÝÕ^³m‡] ä³jÊ… Ü³Æ (k³Ú†³+ Ùç³ÆÚ …Õ Ý†³‰
ÝÕçe àÚ æ Õçe o³³m^³³ãß³i (pÕç³fÞ ÝÕç³×+ 傳mÕ
…Õ^³Ú ÝÕ]Õ ÌÒ ‡] …]†³Î ‚³ß³jŠÓ³Ö ܳm^³³â 䳳߳nmÚ
ܳÞ^³³Û³m] …Õ áÕç³e áôç³ì ܳÞ^³³³q …Õ æ‡…Ú áç³³ì
…Õ^³Ú ÝÕ^³Ö^³Þ Õô ^³Ö^³Þ ç³jne ÝÕ†³³Ú0³³µ æ Õ†³³ŠÊ]
…Õ^³³Ú ÝÕ…Õ Ý†³+ ÔÖ] …Õ^³³Ú ÝÕ†³³‰ åÚ Ñ糳߳³Ò]
…Õ^³Ú ÝÕ]ˆ³nÛ³Þ ˆ³+†³³â ‡^³³ÆÚ …Õ ç³³i ‡] Ù^³³Ò p]

PU

PU