Currículum Vitae

Fernando Rodríguez García Diplomat en Magisteri
Nascut el 15 de gener de1975 a Castelló Estat civil: solter DNI: 12.345.678-A Adreça de contacte: Carrer del Records, 12, 3r-A 08850 Viladecans (Barcelona) Telèfon: 936345679 Correu electrònic: al123456789@terra.es

FO R M AC IÓ 2000 a 2003

AC AD ÈM IC A Diplomatura en Magisteri en la especialitat d'Educació Primària, Universitat Jaume I de Castelló.

FO R M AC IÓ Juliol de 2001 Març de 2002

CO M PL EM EN TÀR I A Curs d'Introducció a la Pedagogia Infantil, de 90 hores de durad a, impartit per l'Associació de Pedagogs de les Ries Baixes,Galícia. Curs de formació en Noves Teràpies Educacionals, de 30 hores de durada, impartit per la Universitat de València.

EX PER IÈN C IA 1999 a 2002 Juliol 2002

PR O FESS IO N AL

Acadèmia de formació Vilafranca, Burriana. Classes de repàs en matemàtiques i inglès. Foreing Languages Institute, Dublín, Irlanda. Classes d'espanyol per a aturats.

ID IO M ES Castellà Català Anglès Llengua materna. Nivell alt. Nivell alt.

IN FO R M ÀT ICA Línux OpenOffice.org Coneixements a nivell d'usuari. Coneixements a nivell avançat.

A FICIO N S Cinema, literatura i papiroflèxia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful