You are on page 1of 112

Mitjans audiovisuals aplicats a

l’ensenyament de les llengües

REF. DV000

Gener 2006

(revisat i ampliat, octubre 2006

Coordinació:

Ricard Escandell Piera

Aquest material està basat en d’altres materials de formació de l’ATIC


© Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació

Edició: Servei de Difusió i Publicacions


Coordinació: Serveis Audiovisuals de l’Àrea de Tecnologies de la Informació i la
Comunicació
Octubre 2006 (revisat i ampliat l’octubre del 2006)

Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Àrea TIC
Mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Contingut

INTRODUCCIÓ........................................................................................................................................5
Sessió 1- Primeres passes amb el so digital...................................................................................................6
Objectius ...................................................................................................................................................6
Continguts..................................................................................................................................................6
Desenvolupament ......................................................................................................................................7
Sessió 2 - Introducció a l’edició de so amb l’Audacity...............................................................................19
Objectius .................................................................................................................................................19
Continguts................................................................................................................................................19
Desenvolupament.....................................................................................................................................20
Sessió 3 - Introducció a l’edició d’imatges fixes digitals............................................................................26
Objectius .................................................................................................................................................26
Continguts................................................................................................................................................26
Desenvolupament.....................................................................................................................................27
Sessió 4- Presentacions amb imatge fixa i so..............................................................................................38
Objectius .................................................................................................................................................38
Continguts................................................................................................................................................38
Desenvolupament ....................................................................................................................................39
Sessió 5 – Fer una presentació amb imatge fixa i amb l’Studio 8...............................................................44
Objectius..................................................................................................................................................44
Continguts ...............................................................................................................................................44
Desenvolupament ....................................................................................................................................44
Sessió 6 – Aproximació al vídeo digital......................................................................................................54
Objectius .................................................................................................................................................54
Continguts ...............................................................................................................................................54
Desenvolupament ....................................................................................................................................55
Sessió 7 – Aproximació al llenguatge audiovisual: del pla al guió..............................................................61
Objectius .................................................................................................................................................61
Continguts ...............................................................................................................................................61
Desenvolupament ....................................................................................................................................62
Elements de llenguatge audiovisual.........................................................................................................62
Sessió 8 – Gravar amb la càmera de vídeo digital.......................................................................................65
Objectius .................................................................................................................................................65
Continguts................................................................................................................................................65
Desenvolupament ....................................................................................................................................66
Normes bàsiques de gravació de vídeo....................................................................................................68
Sessió 9- Començar a editar un vídeo amb l’Studio 8.................................................................................69
Objectius .................................................................................................................................................69
Continguts................................................................................................................................................69
Desenvolupament ....................................................................................................................................70
Sessió 10 – Continuació de l’edició de la imatge en moviment..................................................................80
Objectius .................................................................................................................................................80
Continguts................................................................................................................................................80
Desenvolupament ....................................................................................................................................81
Annex I – Com reproduir DVDs des del POWER DVD.............................................................................96
Annex II – Com desar els fitxers en un CD o DVD .................................................................................100
Annex III – Com passar de CD a WAV, OGG o MP3 amb el CDex ........................................................103

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 3


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Annex de pràctiques de la sessió 2 – Edició de so.....................................................................................106


Annex de pràctiques de la sessió 4 – Edició d’imatge fixa i so.................................................................107
Annex de pràctiques de la sessió 7 – Fer un guió......................................................................................109
Annex de pràctiques de la sessió 9 – Edició d’un videoclip.....................................................................111

4 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

INTRODUCCIÓ

Per què fer servir els audiovisuals en l’ensenyament de


llengües

La introducció de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) va


definint a través de la valoració de les experiències que se’n fan alguns avantatges com
ara que:
1. Conviden a treballar en grup, tot i que es poden treballar també de
forma individual, amb la qual cosa es potencia el treball comunicatiu.
A més, el grup comunicatiu inclou fàcilment diversos nivells socials
extraescolars i els familiars.
2. Són fàcilment compartibles. Part de l’atractiu rau a “fer” i “vore com
ho fan els altres”. Si a això afegim que eliminen les distàncies, el
valor comunicatiu és encara més destacable.
3. S’aproximen molt bé a l’univers comunicatiu i d’interessos de
l’actual alumnat, i això fa que els resulte un mitja atractiu.
4. S’adapten molt bé a la diversitat de nivells que hi ha a les aules i a la
varietat d’interessos que manifesta l’alumnat.
5. Permet una extensa combinació de mitjans i recursos, cosa que
permet desenvolupar activitats molt completes i variades.
6. Conviden a l’observació i l’anàlisi, fins i tot al replantejament crític,
dels productes audiovisuals que els envolten i condicionen.
7. Admeten graus de complexitat creixent, no es limiten a cap estadi de
l’aprenentatge.

A quines activitats d’aprenentatge de llengua

Es poden aplicar a la pràctica totalitat de les activitats que comporten l’ús de les
llengües:

1. D’observació: d’accions, transcripcions…


2. D’anàlisi: resums, prediccions, periodístiques…
3. Creatives: narratives, poètiques, publicitàries…
4. Dramatitzacions: simulació de situacions, representacions…
5. De debat: expopsicions, argumentacions…
6. De manipulació: subtitulació, doblatge, traducció…

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 5


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Sessió 1- Primeres passes amb


el so digital

Objectius
Saber de quines fonts de so i equipament disposem al centre
Conèixer la connectivitat entre aparells i equipaments
Aprendre a configurar el reproductor i l'enregistrador de sons de Windows.
Saber capturar i convertir els diversos sons en fitxers d’àudio
Reconèixer, segons l'extensió de l'arxiu, el format de so amb què esteu tractant i les
seues característiques.
Identificar la tarja de so de l'ordinador i els seus components.
Reproduir qualsevol format d’àudio amb el Windows Media o qualsevol altra eina de
reproducció de sons que hi hagi a l’equip.
Gravar un fragment de so a l’ordinador de fonts externes o internes.

Continguts
− Equipaments de so
− La tarja de so, els seus components i les connexions a d’altres
perifèrics.
− Connexions i cablatge
− Fonts de so i la seua reproducció.
− Formats de so.
− Configuració de so en Windows: Els paràmetres de sortida i entrada
del tauler de control.
− Enregistrador de sons amb l’ordinador.

6 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 1- Primeres passes amb el so digital

Desenvolupament

Pràctica 1. Els equipaments sonosrs del centre

La primera cosa que et plantejaràs és de quins equipaments de so disposes (o pots


disposar amb facilitat, si t’interessa per alguna pràctica) al teu centre.
Desenvolupament de la pràctica

Nom de l’equipament Localització Usos


1 Lector de DVD
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ara que ja n’has fet el recompte, també podràs decidir quins et poden resultar més
interessants per fer servir a les teues classes. Copia a la primera columna els que has
detectat a la graella anterior que et puguen interessar i indica a quines activitats
d’ensenyament-aprenentatge els pots aplicar.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 7


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Diàlegs

Descripcions

Efectes sonors

Dramatitzacions

Informatius

Publicitat

Poemes

Cançons

Reportatges

Entrevistes
1. Lector de DVD
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pràctica 2. Identificar la tarja de so de l'ordinador i els


seus components

L’ordinador serà l’encarregat de condensar els senyals de la resta d’aprells i els seus
propis, tant si són digitals com si són analògics. I això, la comunicació am els sons
exteriors, ho farà a través la tarja de so.
Per això la pràctica que ve ara consisteix a localitzar la tarja de so de l'ordinador i
reconèixer les seues diferents connexions.
Desenvolupament de la pràctica

Per localitzar la tarja de so de l'ordinador podeu seguir el cable dels altaveus o


auriculars que hi haja connectats fins a la part del darrere del vostre PC. També podeu
trobar connexions a la part del davant o a la pantalla. És a dir que haureu d’investigar
per poder descobrir-ne la situació al vostre equip.
Observeu que té connectors minijack (si no saps quin tipus de connexió és, mira la
pràctica següent) lliures. Tot i la diferent varietat de targes de so que hi ha al mercat,
observareu, siga amb símbols o lletres, les següents indicacions al costat de les
connexions:

8 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 1- Primeres passes amb el so digital

- Line In: línia d'entrada. Aquí podeu connectar un casset, un


televisor, un mini-disc, un DAT, un lector de DVDs, un videocasset o
qualsevol font de so externa.

- Mic: lloc on connectareu el micròfon per realitzar posteriors


pràctiques

- Line Out: línia de sortida sense amplificació de so, per portar a un


equip de música extern o a un altre enregistrador de so extern.
- Midi/Game: s'utilitza per connectar tota mena d'instruments Midi. També
és possible connectar-hi el joystick per als jocs (fonamentalment).

Pràctica 3. Connexions a la tarja de so

Pràctica destinada a identificar les connexions d’entrada i de sortida de la tarja de so i


aprendre a connectar-hi dispositius.

Desenvolupament de la pràctica

1. Observeu la tarja de so de l'ordinador. Podeu identificar les connexions


d’entrada/sortida? Quantes n'hi ha i de quin tipus són?

A B C

RCA
Mijack
2. Connecteu el minijack dels altaveus a la connexió de sortida que trobeu. A
continuació connecteu els altaveus al corrent elèctric i engegueu-los amb
el botó power (si voleu connectar-hi uns auriculars heu de seguir el mateix
procediment).

Pràctica 4. La xarxa de so: connexions i cablatge

Ara identificarem a través de quines connexions i cables relacionarem cadascun dels


aparells que ens interessen amb la tarja de l’ordinador.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 9


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Desenvolupament de la pràctica
A la columna de Connector de sortida de l’aparell posarem la lletra de la pràctica 3 que
els hem assignat. Penseu que alguns aparell tenen més d’una sortida. A la columna de
Cable, has de deduir quina de les possibilitats, o la seua combinació, que t’oferim pot
anar bé (tria sempre la més simple).

Aparell Connector/s Cable


1 Micròfon A M -
2 Magnetoscopi A , B, C E/M, X/R/M
3
4
5
6
7
8
9
10

R/R

M /M

E/E

10 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 1- Primeres passes amb el so digital

Per no repetir-nos, trobaràs a l’apartat d’audiovisuals del CDWEB o als DVDs de


formació, als cursos MAV, les unitat que en detallen les tipologies. (A 106. Ports) (A
110. Connexions i adaptadors ) (A 107. Cablatge)

Pràctica 5. Configuració dels paràmetres de


reproducció i enregistrament de l’ordinador

L'objectiu d'aquesta pràctica és donar a conèixer com podem configurar els paràmetres
de gravació i reproducció de so.

Desenvolupament de la pràctica
1. Primer obrirem els diversos controls de so de l’ordinador.
Feu un clic en la icona que representa un altaveu a la barra de tasques.

S'obrirà un control de volum simple. Arrossegant el lliscador podreu


regular el volum general de reproducció del so (màster). Per fer
desaparèixer aquesta icona, feu clic al damunt de l'escriptori a qualsevol
punt.

REPRODUCCIÓ
Fent-hi un doble clic a la mateixa icona us apareixerà la finestra del mesclador, que
serveix per ajustar el balanç i el volum principal de reproducció de cada una de les
fonts, tant de les externes com de les internes.

Activeu el menú Opcions. Assegureu-vos que teniu marcada l'opció de controls


avançats. Aneu al menú opcions | propietats. Anem al d'interpretació (reproducció) i en
la llista de camps marqueu totes les caselles. Confirmeu l'operació amb el botó D'acord
i podreu observar tots els controls de reproducció.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 11


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

El millor sistema per identificar les que estan actives és el deductiu. És a dir, marquem
com a mudes totes les regletes, connecteu, per exemple, el reproductor de CDs a
l’entrada d’audio i les anem activant d’una en una (la primera, la “Volume Control” no
ha d’estar mai muda, és la general que les engloba totes) així podrem comprovar per
quina regleta entra (pot dir-se “Entrada de”, i per als sons interns –tant del CD/DVD
com sons procedents d’Internet- “Onda”). Després farem el mateix amb
l’enregistrament.
La situació normal és que la casella Mut només es trobe marcada al camp Micròfon.
Comproveu què passa quan desmarqueu aquesta casella: el so que entra pel micròfon
surt amplificat pels altaveus o els auriculars. Si teniu els altaveus connectats, acosteu-hi
el micròfon i veureu com se sent el xiulet d'acoblament. Per tornar a la situació normal,
deixeu marcat el camp Mut del Micròfon.

2. Ara escoltarem els sons a través de l’ordinador.


Si es tracta d’una font externa, només haurem de connectar-ne la sortida amb l’entrada
de la tarja de so de l’ordinador i, si en tenim ben configurats els controls de reproducció,
l’escoltarem a través dels auriculars (o dels altaveus interns o externs).

1. Ara proveu de localitzar, al DVD de Materials de Formació, fitxers d'àudio


guardats en diferents formats. Obriu l'eina de cerca. Heu de clicar al botó
Inici i seleccionar l'opció Cerca (Buscar si el Windows està en
castellà).

1.

2. Poseu el DVD dels Materials de Formació 2006 a l'ordinador i demaneu-


li que cerqui qualsevol fitxer en format .WAV que es trobe al DVD. En la
línia Anomenat escriviu-hi *.WAV; l'asterisc s'usa com a comodí (vol dir
qualsevol nom de fitxer) i wav és l'extensió per a un tipus de fitxer de so.

12 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 1- Primeres passes amb el so digital

3. Desplegueu la línia Mira a mitjançant la fletxa i escolliu la unitat on teniu


el CD. A continuació cliqueu a .
4. L'ordinador us presentarà un llistat amb tots els fitxers en format WAV. Si
feu doble clic sobre qualsevol d’ells, l'ordinador el reproduirà. Quin
programa s'ha engegat per a reproduir-lo? ___________-
________________
Proveu de fer el mateix cercant al disc dur.
A l'ordinador hi ha diversos programes capaços de reproduir-los correctament.
Els programes més usuals són el Windows Media Player, el Real Player,
Quick Time Player…

ENREGISTRAMENT
3. Ara enregistrareu des de diverses fonts. Per fer-ho heu d'obrir un programa gravador de
sons per tal de poder enregistrar allò que sentiu. Hi ha diferents possibilitats: podeu fer
anar el programa Audacity que el Departament d'Ensenyament ha distribuït a través del
DVD de Materials de Formació 2006, o bé fer anar la gravadora de sons que el
Windows sol portar per defecte. Per a aquesta pràctica optarem per la segona opció: la
gravadora de sons.
Situats a l'Escriptori del Windows aneu al menú Inicio | Programas | Accesorios |
Entretenimiento | Grabadora de sonidos.
Un cop oberta us apareixerà una finestra com la de sota.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 13


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Per començar a gravar només us cal prémer el botó vermell de la part inferior dreta.
Llavors, comença a desplaçar-se la barra indicadora dels segons de durada de gravació,
fins que decidiu aturar-la prement el botó d'aturada.
Finalment, només us cal guardar el fitxer de so que l'ordinador conserva a la seua
memòria temporal. Per fer-ho, heu d'anar a Archivo | Guardar como. Doneu un nom al
fitxer que esteu a punt de crear amb l'extensió WAV i, de passada, indiqueu el lloc on
voleu que l'ordinador us el deixe per poder trobar-lo més tard, l’Escriptori és un bon
lloc, i si hi creeu una carpeta amb el vostre nom, millor.
Una vegada guardat, el podeu escoltar obrint qualsevol dels programes reproductors de
sons que hem comentat, o bé fent doble clic damunt del fitxer a través de l'Explorador
del Windows.
La gravadora del Windows crea arxius de so d'un minut de durada aproximadament. Si
voleu que dure més, heu de tornar a polsar el botó vermell de gravació immediatament
després que la gravadora arribe al final de la durada indicada. Això es pot fer tantes
vegades com calga.

Comprovareu que al menú de gravació dels controls de so de l’ordinador, que funciona


de forma semblant al d’enregistrament, només podeu seleccionar una de les fonts
d’entrada. Proveu primer el més senzill, el Micròfon, i anirem comprovant, per
eliminació, la resta de controls.
En algunes targes de so apareix sota del volum general un botó que diu avançat, si el
cliqueu podreu controlar els greus i els aguts.

Comencem primer des del micròfon.


1. Obriu el mesclador fent doble clic sobre el petit altaveu de la barra de
tasques i a opcions | propietats us assegureu que el micròfon està
seleccionat en l'apartat de gravació (si no ho està, marqueu-lo) i que no
està en silenci en l'apartat de reproducció (si ho està, desmarqueu-lo i
doneu-li volum). Podeu tancar el mesclador.
2. Obriu l'enregistrador de sons. Prepareu un breu guió (què voleu
enregistrar). Per exemple, una breu presentació de cadascú. També podeu
utilitzar qualsevol text o poema.
3. Acosteu-vos al micro (deixeu uns 20 cm de distància), cliqueu al botó de
gravació i dieu el vostre text.
4. Quan hagueu acabat, premeu el botó d’aturada i escolteu el resultat.
Si no us agrada, torneu a començar. Podeu provar de baixar el volum del
micro o allunyar-vos o acostar-vos una mica més.
5. Ara només cal desar-lo. Cliqueu al menú Arxiu |Guardar, doneu-li un
nom i deseu-lo a la vostra carpeta del curs. Tanqueu l'enregistrador de
sons.

14 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 1- Primeres passes amb el so digital

I després fem el mateix des de les diverses fonts de so internes de l’ordinador:


lector de CD, de DVD, Internet, fitxers de so… Es tracta de seguir el mateix
sistema anterior, però aplicat al so que hem activat i s’escolta a l’ordinador:
1. Obriu el mesclador fent doble clic sobre el petit altaveu de la barra
de tasques i a opcions | propietats i aneu a reproducció i, com
que només podem activar un element (la resta estaran muts)
deduirem quina de les regletes ha d’estar “no muda” (habitualment
és “Mezcla de” o “Estereo mix”).

1.

2. Entreu a Internet i a través d’algun dels buscadors cerqueu alguna


emisssora de ràdio (p. e.
http://www.catradio.com/pcatradio/crHome.jsp) i seleccioneu
escoltar-la. Si no l’escolteu, comproveu la connexió dels
aurticulars i el controlador de reproducció.

3. Obriu l'enregistrador de sons i cliqueu al botó de gravació .

4. Quan hagueu acabat, premeu el botó d’aturada i escolteu el


resultat. Si no us agrada perquè queda massa tènue o massa
saturada, torneu a començar. Podeu provar de baixar o apujar el
volum del lliscador del control.
5. Ara només cal desar-lo. Cliqueu al menú Arxiu |Guardar, doneu-
li un nom i deseu-lo a la vostra carpeta del curs. Tanqueu
l'enregistrador de sons.
6. Repetiu l’operació amb algun dels altres dispositius de so de
l’ordinador, com per exemple el reproductor de DVD.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 15


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

4. Finalment, deduirem quins són els paràmetres de control específics del nostre
ordinador. Allí mateix, opcions | propietats, trobareu tant les opcions de reproducció
com les d’enregistrament.

Completem el quadre següent amb les característiques específiques del nostre


ordinador. És a dir, quin control ha d’estar actiu per fer cadascuna de les tasques
de reproducció i enregistrament.

Font Reproducció Enregistrament


Micròfon
Font de so externa (tv,
DVD, ràdio, CD, casset,
CD…)
Font de so interna (fitxers
de so i Internet)

Els principals controls de volum que hem de tenir en compte són:

- Volume Control: és el control de volum general (el que s'activa en fer un


sol clic a la icona de l'altaveu).
- Wave: Controla el volum d'interpretació dels fitxers tipus wav.
- MIDI: Serveix per controlar el volum d'interpretació dels fitxers mid.
- CD-Audio: Regula el volum de la reproducció de CD de música des de les
unitats de CD-Rom i DVD
- Line-In: El lliscador controla el volum de les fonts d'àudio externes.
- Microphone: Habitualment està marcada la casella mut per evitar
l'acoblament del micròfon i els altaveus. Si ho desmarquem podrem
escoltar a través dels altaveus què diem pel micro. El més convenient és
tenir-lo com a mut.
- PC-Speaker: Controla el volum de l'altaveu intern del PC.

Pràctica 6. Els diferents formats del so digital

16 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 1- Primeres passes amb el so digital

Hem de ser capaços de reconèixer, segons l'extensió de l'arxiu, el format de so amb què
estem tractant. El gran espectre de formats de so es pot simplificar en 4 formats bàsics
(n'hi ha molts més), cadascun amb característiques pròpies d'utilització i composició:

Tipus Aplicació Grandària


wav Format d'ona. L’estàndard del Windows. Molt gros
Fitxers amb música codificada segons el Molt petit
mid sistema MIDI. S’enregistren les dades
d’interpretació i no la música en si.
El format de moda. Treballa en format Petit
WAV, però comprimint aquelles parts
mp3
que poden resultar inaudibles. Rebaixa
molt les grandàries dels arxius.
wma Format d’àudio emprat pel Windows Molt petit
Media Player.

Desenvolupament de la pràctica

1. Entra a l’adreça d’Internet que tens a continuació


http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes/sonidos/resultados.php?catego
ria=9 comprovaràs que hi tens un seguit de recursos sonors en diversos
formats. Tal com has fet a la pràctica 4, desa un mateix fitxer a l’escriptori
o a la carpeta del curs en format WAV i MP3.
2. Col·loca’t a sobre d’ells, reproduiex-los i comprova les seues propietats.
Quines diferències auditives hi has trobat? Quin “pes” té cadascun d’ells.

WAV MP3
Nom del fitxer de so
Pes Qualitat Pes Qualitat
Mb/min. Mb/min.

Mb/min. Mb/min.

3. També pots reconfigurar les característiques dels fitxers WAV des de


l’Enregistrador de sons del Windows. Prova de fer-ho. Recupera un
fitxer de so des de fitxer/obrir i després des de Fitxer/Anomena i desa
comprovaràs que a la part de sota de la finestra hi ha una tecla que diu
Canvia… que et servirà per redefinir les característiques de la nova versió
del fitxer. Ve a ser un format semblant a l’MP3, però amb terminació
WAV.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 17


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

18 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 2 - Introducció a l’edició de so amb l’Audacity

Sessió 2 - Introducció a l’edició de


so amb l’Audacity

Objectius
Saber instal·lar el programa Audacity
Conèixer els seus comandaments bàsics.
Saber configura-lo.
Reconèixer, segons l'extensió de l'arxiu, el format amb què esteu tractant.
Saber capturar sons.
Saber editar sons.
Canviar el format d’un fitxer de so.
Exportar fitxers de so.

Continguts
- El programa Audacity: instal·lació, comandaments, captura de sons, edició,
exportació...
- Comadaments bàsics
- Configuració de paràmetres
- Enregistrament de sons
- Edició de sons: afegir sons, combinar sons…
- Aplicació d’efectes de so
- Exportació de fitxers

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 19


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Desenvolupament

El so digital

Quan parlem de so digital ens referim als sons obtinguts a través de qualsevol de les moltes fonts
i que a través de l’ordinador, cas de ser analògics han estat digitalitzats.
El terme digitalitzar es refereix a la conversió d’un so en dígits.
Tots els sons que escoltem o manipulem a l’ordinador són forçosament digitals. L’ordinador
interpreta els dígits i els transforma en sons audibles.

Els formats digitals


Hi ha molts tipus de fitxer de so digital i molts programes per editar-los. Abans hem vist el més
bàsic i generalitzat de tots, el del Windows. Ara treballarem un editor de so que, tot i ser bàsic,
completa bastant bé les necessitats que a nivell de centre sens poden plantejar a l’hora de
treballar el so.

Aprofitarem les unitats del MAV, curs de formació en centre de Mitjans Audiovisuals, per fer una
introducció al dit programa.
Els materials els trobareu al DVD de Materials de Formació 2006 o al CDweb (que trobareu al
marge esquerre de la pàgina principal de la Xtec) / Formació actual / Audiovisuals / cursos /
DVA7 / DVA5 Formació MAV en centres educatius (2n nivell) / Manual / Bloc A / A núm. De la
pràctica.

Instal·lació (A162) No cal que la fem, però ens servirà de referència per quan
l’instal·lem al centre (és un programa petit i el tenim al DVD, a l’apartat d’Eines i materials
2006).

Eines bàsiques (A162) Feu un repàs dels comandaments bàsics.

Configuració (A163) Ens servirà per configurar els paràmetres del programa i com a
punt de referència per si se’ns desconfigura.

Enregistrar des del CD (A164) La mateixa pràctica ens pot servir per enregistrar la
resta de fonts de so, com hem vist a les pràctiques anteriors. Provem-ho amb el micro

20 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 2 - Introducció a l’edició de so amb l’Audacity

(recordeu revisar els controls de so de la tarja i comprovar que a enregistrament teniu


seleccionat el micròfon).

Editar (tallar, enganxar, copiar…) (A165) Ens servirà per practicar les eines bàsiques
d’edició de so.

Efectes de so (A166) Especialment proveu amb Amplifica, Fàding d’inci i Fàding final.

Combinar fitxers (A167) (A168) Primer per inserció i després per mescla. (Efectes i
Espais blancs)

DADES BÀSQIUES DE REFERÈNCIA

MP3

64 Kbps Qualitat ràdio FM (16 bit, 22 KHz, estèreo) - 1min./0,45 MB

96 Kbps Qualitat similar CD (16 bit, 44 KHz, estèreo) - 1 min./0,68 MB

128 Kbps Qualitat CD (16 bit, 44,1 KHz, estèreo) – 1 min./0,91 MB

La veu es pot fer amb un mínim de 12 KHz, 8 bits i mono

La música demana un mínim de 22 KHz, 16 bits i estèreo

RECURSOS DE SO

Webs amb materials de so. Hi trobareu una gran quantitat de recursos sonors classificats que
poden ajudar i simplificar molt l’elaboració d’una gravació amb efectes especials.

http://www.findsouns-com

http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes/sonidos

- Fonoteca del CEM, Centre d'Educació Musical, realitzada per Carmen Ossorio & Alberto Arbej
Web amb arxius MIDI de cançons catalanes i fragments de música clàssica:
http://www.musicem.com/catala/fono.htm

• Web del moviment coral català a la xtec, amb molts enllaços a llocs web amb músiques,
partitures i altres.
http://www.xtec.es/entitats/rmcc/recurs3.htm

Pràctica 1: La pàgina ens ofereix una gran quantitat de referències. Especialment mireu
l’apartat de ràdios on teniu els enllaços a moltes emissores i el de recursos
Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 21
Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

• Web amb arxius sonors de les cançons de la guerra civil espanyola. Molt interessant, amb
apunts d’història. Els arxius són en format .OGG.
http://audio.ya.com/musicacrata/

Pràctica 2: La pàgina ens ofereix fitxers en un format que, pot ser per ser lliure –el nom
de la pàgina ja dóna alguna pista- és poc habitual i, potser, no el podreu reproduir.

• L’orfeó Gracienc ofereix algunes de les seves gravacions de forma lliure i gratuïta a:
http://www.orfeogracienc.org/

Pràctica 3: La pàgina ens ofereix fitxers en diversos formats que podem comparar.

• La Universitat Jaume I, té una pàgina de Cultura Musical amb amb arxius sonors de peces
musicals de diferents estils:
http://musica.uji.es/dirmusic.html

Pràctica 4: La pàgina ens ofereix fitxers que podem descarregar i d’altres que, diu, que
només són per escoltar. Es tractarà, doncs, d’enregistrar des de l’Audacity o la
Gravadora de sons de Windows alguna de les cançons que no es poden baixar.

• El Lluis Climent posa a la web una mostra de les seves composicions:


http://clientes.vianetworks.es/personal/lcliment/mostres.htm

Pràctica 5: Comprovaràs que ha penjat les mostres en dos formats diferents. Per què
creus, a la vista de les propietats dels fitxers, que l’autor no ho ha fet en un mateix
format?

- Músiques de sardanes:
http://www.sardanes.net/mp3/

- Fragments de peces musicals barroques a la XTEC:


http://www.xtec.es/aulanet/viatge/credit4/04/mepro44.htm

Pràctica 1 Redactar un guió sonor

Ara que sabem captuar i enregistrar sons podem fer una pràctica on puguem combinar els
diversos aspectes que hem treballat.
22 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas
Sessió 2 - Introducció a l’edició de so amb l’Audacity

Per tal de planificar millor la pràctica farem servir un guió semblant al que es fa servir a la ràdio.
Aquí teniu una versió reduïda de la plantilla que hauria de ser de la mida d’un foli en format
apaisat.

min RECURSOS LOCUCIÓ 1 LOCUCIÓ 2 MÚSICA EFECTES

A min hi posarem, si ens cal, el minutatge que serveix per fer quadrar els temps i donar una
durada determinada al programa.
A Recursos direm quins efectes hem d’aplicar durant la gravació (foses de so, reververacions,
ecos…) (timbres, cops de porta, passes…)
Foses de so: Fade In (F.In, entra el so a poc a poc), Fade Out (F.Out, el so se’n va a poc a
poc, Fosa (F, els dos sons contigus es fonen l’un amb l’altre), Encadenat (E, els sons
contigus es relacionen per tall)…
Els Plans: Primer Pla (PP, a prop del micro), Segon Pla (2P, a poca distància) o en tercer
Pla (3P, a més distància).

A Locució 1 i Locució 2 escriurem els textos que han de ser llegits (o capturats).
A Música posarem la banda sonora. S’ha d’especificar la font de procedència i el tall a què fem
referència.
Efectes, els efectes especials de postproducció de so que han de crear aquell espai auditiu (ecos,
acceleracions, filtres…)

Per ambientar-nos escoltarem algunes de les experiències penjades a Internet:


http://www.edu365.com/eduradio/contes3.html (Aquí tens contes contats)
I aquí tens propostes de guió:
http://www.edu365.com/eduradio/llegendes3.html

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 23


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
Desenvolupament de la pràctica

1. Però el que tu (i qui tu vulgues) faràs serà una presentació del teu poble o ciutat.
La durada ha de ser d’entre 1 i 2 minuts.
Els materials: la teua imaginació, la teua memòria, la música que tingues a mà (o et baixes), els
efectes sonors que més convinguen dels banc de recursos sonors…. i les teues capacitats de
combinar-ho a través de l’edició amb l’Audacity. Guarde-ho a la carpeta que creareu amb el nom
de “Projecte nom poble” i amb el nom de “So nom poble” en format MP3 i en format WAV.

.1 La teua felicitació cibernètica (felicitació pensada per enviar per correu electrònic que pot ser
nadalenca, d’aniversari…) amb una banda sonora formada per la música que tu triaràs, el text
que tu locutaràs i els efectes especials que ajuden a fer-la més expressiva. Pots fer servir els
recursos que hem vist anteriorment.
Un cop exportat com a MP3 i com a WAV a un fitxer, ho guardaràs a la carpeta “Felicitació 05”
i amb el nom de “So Felicitació 05”.

24 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 2 - Introducció a l’edició de so amb l’Audacity

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 25


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Sessió 3 - Introducció a l’edició


d’imatges fixes digitals

Objectius
Cercar i capturar imatges: on i com.
Conèixer els seus comandaments bàsics.
Reconèixer, segons l'extensió de l'arxiu, el format amb què esteu tractant i les seues
característiques.
Saber editar imatges (redimensionar-les, retallar-les, canviar-los les qualitats…).
Exportar fitxers d’imatgesen d’altres formats i a d’altres progames.

Continguts
- El programa d’edició d’imatges: instal·lació, comandaments, captura de sons,
edició, exportació... (B 26)*
- Comadaments bàsics (B 27)*
- Configuració de paràmetres (B 27)*
- Recerca i captura d’imatges (de la càmera de fotos, de CD, d’Internet…)
- Edició de les imatges: redimensionar-les, retallar-les, retocar-los el color… (B 124)
(B 143) (B 144) (B 145) (B 146) (B 186)*
- Aplicació d’efectes com la tranparència
- Exportació de fitxers d’imatges a d’altres programes (d’edició de textos, de
presentacions, de vídeo…) i els factors de compressió (B 192)*

* Les referències en negreta ens diuen a quines unitats del MAV podem trobar
més desenvolupat el mateix contingut referit al Gimp.

26 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 3 - Introducció a l’edició d’imatges fixes digitals

Desenvolupament
La imatge pot donar una altra dimensió als textos i sons: els pot reforçar, estructurar i establir tot
un seguit de noves realcions que paga la pena d’aprofitar.

La imatge digital

Els programes d’edició d’imatge digital

El nombre d’imatges que es manipulen als ordinadors creix ràpidament i genera la necessitat de
disposar de programes que permeten examinar i veure de forma ràpida aquesta gran quantitat
d’imatges.
Hi ha diversos programes exploradors d’imatges. Un cop instal·lats direccionen totes les
imatges cap a ells de manera que quan fem un doble clic sobre un arxiu d’imatge s’obrirà aquest
programa.
Es tracta d’un software senzill, intuïtiu i alhora molt complet que ens permetrà entrar les nostres
imatges a l’ordinador, classificar-les, arranjar-les, veure-les i presentar-les.
Un aspecte important a considerar és el pes de les imatges que, en funció del format i la mida pot
variar molt l’espai que ocuparan als suports físics (CD, DVD, llapis de memòria, disc dur…) o al
programa en què les fem servir (presentacions, amb textos…). I el control de la seua mida
l’haurem de fer des de l’editor d’imatges, no des del programa de destinació.

Pràctica 1. Cercar imatges.

A part de les que creem nosaltres, tenim a l’abast una gran quantitat d’imatges que podem fer
servir als nostres treballs- Mirem els més habituals.

Desenvolupament de la pràctica

1. Al botó Inici (o Comença) fent un clic ens dóna l’opció de menú Cerca
que, un cop oberta ens demana on i què hem de buscar. Li direm de buscar
al disc dur (C: i/o D:) fitxers d’imatges JPG (hi escriurem *.JPG, on
Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 27
Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
l’arterisc és un comodí que ens buscarà qualsevol nom de fitxer acabat en la
terminació que hem especificat).
2. El resultat serà un llistat de les imatges en format JPG que es troben als
nostres discs durs (o CD, DVD, llapis de memòria…).
3. A més, des del menú Visualització/Miniatures podeu vore les fotos així, en
petit (també es pot triar des de la icona).

4. Ara farem la recerca però des d’Internet. Primer des d’un buscador com
Google escollint prèviament imatges de les pestanyes de dalt.

5. Comprova que et diu, a més d’on poder trobar cada imatge, el format en què
està, quina mida té i quant pesa. Si en vas obrint alguna podràs comprovar la

28 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 3 - Introducció a l’edició d’imatges fixes digitals

seua mida “real” i observar quin tipus de fitxer d’imatges predomina a la


xarxa. Mira les seues propietats amb el menú del botó dret.
Per baixar la foto has d’obrir-la i capturar-la amb el botó dret (Anomena i desa
la imatge... (Copia la imatge a Firefox)). Comprova que és “baixable”, és a
dir, que ens ofereix un format d’imatge

6. I ara també ho farem des d’algun dels bancs d’imatges com ara
http://www.xtec.es/~aguiu1/socials/imatges.htm o http://www.flickr.com/ on
podràs fer recerques molt variades.

7. Demana a aquesta darrera pàgina pels lleons (“lion”), col·loca’t a sobre del
de la primera pàgina que es diu “xxx” (és una web dinàmica i haurà canviat
el dia de la pràctica) , fes doble clic i, un cop oberta la imatge, prem el botó
dret i ves a Propietats. Aquí et dirà quina mida té en píxels (_____ x
_____), en quin format està (._____) i quant pesa (_________ bytes =
_____ Kb).

8. Clica dues vegades sobre la imatge i s’obrirà, llavors torna a prèmer el botó
dret a sobre i des d’Anomena i desa (Copia la imatge a Firefox) enganxa la
foto a l’escriptori, tot canviant-li el nom de números que té pel de “lion”. Si
quan la vas a deixar et dóna un format GIF, descarta-la perquè possiblement
és una icona i no la foto: busca’n d’altres que indiquen que són fitxers JPG.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 29


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
El programa GIMP

El programa Gimp , disponible a les escoles, forma part del programari lliure. L’aprofitarem per
fer les manipulacions bàsiques a les imatges que hem capturat o fet amb la nostra càmera i que
volem aprofitar per a alguna de les activitats.

Pràctica 1. Editar imatges des GIMP

Desenvolupament de la pràctica

Obriu-lo a través de la icona corresponent o a través de Programes. Ens apareixen 3 finestres: la


de l’esquerra o principal que té les eines bàsiques, la de la dreta que porta els controls i les capes
i una altra de central que ens dóna idees i que podem tancar de seguida.
Al menú Fitxer cliquem sobre Obre, cerquem l’escriptori i allí el nostre “lion”.

30 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 3 - Introducció a l’edició d’imatges fixes digitals

Pràctica 2 Seleccionar i retallar part d'una imatge. Seleccions

Desenvolupament de la pràctica

Un cop el tinguem obert n’anem a seleccionar un fragment. Amb el botó dret sobre la imatge
buscarem el menú Eines/Eiens de selecció/Selecció de rectangle.

Un cop seleccionat el fragment que volem retallar amb el quadrat de punts, seleccionem, sempre
amb el botó dret, Imatge/Escapçar. Ara ens ha quedat una bona composició que capgirarem per
vore com podem vanviar la verticalitat o orientació de les imatges.

Pràctica 3 Modificar les orientacions d'una imatge

Ho fem amb el botó dret Imatge/Transforma/Reflexa horitzontalment. Amb la qual cosa el


lleó canviarà de perspectiva. Des del mateix menú podríem fer que la foto vertical quedés
horitzontal i algunes solucions més.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 31


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Pràctica 4 Modificar les dimensions d'una imatge

Atenció. Tot i que les imatges es poden redimensionar des dels programes de tratament de text o
presentació, per aconseguir una relació entre el canvi de dimensió i el seu “pes” les hem de
retallar o redimensionar des d’algun dels programes de tractament de la imatge.

Desenvolupament de la pràctica
Pere fer-ho només hem de clicar novament el botó dret sobre la imatge i a través de
Imatge/Escala la imatge podem variar-ne les mides, que podem canviar a centímetres per fer-
nos una idea més aproximada.

Fem la següent seqüència:

32 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 3 - Introducció a l’edició d’imatges fixes digitals

1. Amb el botó dret sobre la imatge anem a “Imatge/Escala la


imatge”. Si al cantó inferior esquerre canviem la unitat de
referència a centímetres, podem vore al menú que s’ha obert
la relació entre píxels i centímetres.
2. Si ara canviem la resolució a, per exemple la meitat, i
“escalem” i desem la imatge, podem comparar tant el pes de
les dues imatges, l’original i la rebaixada i la diferència de
qualitat.
3. Així mateix farem ara, però canviant la mida a la meitat.
Escalem i desem. Fem les comparatives (cuidant que el tant
per cent de visió de la imatge siga el mateix).
Amb el botó dret podem guardar la imatge. Recordem que la guardarem en el mateix format que
l’hem trobada, JPG o JPEG, i no en el format específic del Gimp. Ho farem a través de
Fitxer/Anomena i desa des d’on direm on i en quin format la volem.
Les resoluicions aconsellades, depenent de la mida i qualitat original de les imatges són, atenent
al seu destí:
Internet 72 ppi
Projector 200 ppi
Imprimir 300 ppi
I les mides:
Imatge petita d’Internet 320 x 240 píxels
Imatge web de grans dimensions 640 x 480 píxels
Foto a color de 10 x 15 cm 1.180x 1.770 píxels

Pràctica 5 Modificar el format dels fitxers d’imatges.

Com no podia ser d’una altra manera hi ha diversos tipus de fitxer d’imatge. Fins ara hem vist els
JPG, ara, intentarem deduir com identificar les característiques d’aquest tipus de fitxer
comparant-lo amb un altre.

Desenvolupament de la pràctica

4. Cerca al DVD de Materials de Formació 2006, de la mateixa forma que vam


fer a la pràctica corresponent , el fitxer a01b.gif.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 33


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Ens col·loquem a sobre del retrat i amb el botó dret en fem una còpia. Tanqem
el cercador i enganxem la còpia a l’escriptori.

5. Obrim el Gimp i des de Fitxer/Obrir l’obrim. Ens col·loquem novament sobre


la imatge i amb el botó dret amb Fitxer/Anomena i desa se’ns obre un menú
on sel·leccionem a través de Selecioneu el tipus de fitxer trieu el JPEG i
guardeu a l’escriptori. Haurem fet una versió de la mateixa fotografia en l’altre
format que ja havíem treballat.

34 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 3 - Introducció a l’edició d’imatges fixes digitals

6. Minimitzem el Gimp (les dues imatges i la finestra principal) i amb el botó dret
i Propietats comprovem la mida de cadascuna d’elles.

Imatge a01b.GIF ____________ kB


Imatge a01b.JPG ____________ kB

7. Ara maximitzem les dues imatges que devem tindre a la barra de tasques del
Windows i fem una primera comparativa. A la part de dalt de cada finestra en
tenim, a més del nom i tipus de fitxer, la mida. A la part de baix canviarem la
unitat per passar-ho a centímetres per tal que ens puguem fer una idea més
aproximada de les seues dimensions. A costat tenim el tant per cent en què
se’ns representa la imatge –ho tenim al 100%. Cliquem a sobre del tant per cent
dels dos retrats i el canviarem al 400%. Amb això ens podem fer una idea de la
relació entre qualitat i pes que ens ofereix cada format.

8. Si vols verificar la diferència entre modificar les mides de les imatges


prèviament al Gimp o directament al program de processament de textos o de
presentacions, fes la prova: crea dos fitxers de text, l’un amb una imatge
dimensionada a la meitat de la original amb el Gimp i l’altre amb la mateixa
imatge igualment redimensionada al mateix programa i comprar’n les mides.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 35


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Pràctica 6 Editar un grup d’imatges per fer una presentació

Hi ha una gran diversitat de treballs que es poden fer amb tècniques tant senzilles com retallar i
enganxar.
L'exemple que us proposem en aquesta pràctica va en aquesta direcció. De la mateixa manera
que a l’última pràctica de so havíeu creat l’espai sonor d’un lloc, la vostra ciutat, ara en
preparareu l’àlbum d’imatges del nostre poble o ciutat que capturareu de fonts diverses,
sempre que siga possible (CDs, càmera, Internet, l’escànner…).
Es tracta de seleccionar unes 10 fotografies que puguen ser representatives i que, atenció, puguen
il·lustrar la banda sonora que havíem preparat. És a dir, busca, comprova el format i la qualitat,
homogeïnitza’n les mides, retalla’n el que no convinga, retoca’n el color…, per tal que en quede
un conjunt d’imatges el més harmònic possible.
Les desarem en format JPEG en una carpeta amb el nom d’“Imatges nom poble”, al costat de la
carpeta de “sons nom poble”, i totes dues carpetes dins d’una altra que es diu “Projecte nom
poble”.

Igualment faràs amb un altre grup de 10 imatges que serviran per felicitar (el nadal, la
celebració…) que guardaràs a dins d’una carpeta, “Projecte felicitació”, amb el nom d’“Imatges
felicitació” .

Pràctica 7 Editar i compartir un àlbum de fotos via web

Ho farem amb el programa PicasaWeb que ofereix tant el servei d’hostatjar-nos les fotos fins al
d’editar-les en línia, i tot gratuïtament.

Primer haurem de tenir una acreça de correu de Gmail que ens donarà el nom d’usuari i
compartirà la contrasenya.

Instal·larem el programa des de http://picasaweb.google.com/. Un cop instal·lat el programa


seguirem les instruccions per pujar algunes de les fotos que tenim a algun dels dispositius
connectats o des del nostre disc dur (en el nostre cas les del nostre poble). Hi podem, a més
d’editar les nostres fotos amb eneines bàsiques en línia (sense haver de tindre cap programa
d’edició d’imatges instal·lat) posat comentaris a les fotos i a l’àlbum, triar-li una tapa, reordenar
les fotos, fer-les públiques o privades...

36 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 3 - Introducció a l’edició d’imatges fixes digitals

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 37


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Sessió 4- Presentacions amb


imatge fixa i so

Objectius
Seleccionar i combinar les imatges i els sons per tal de fer una presentació.
Aplicar i modificar les transicions.
Modificar la durada dels intervals en una presentació.
Posar sons i música de fons.
Guardar una presentació.

Continguts
− Selecció de les imatges i els sons per fer una presentació.
− Incorporar locucions, música de fons i efectes de so
− Definir la durada dels intervals en una presentació.
− Posar transicions entre les diapositives

38 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 4- Presentacions amb imatge fixa i so

Desenvolupament

Presentacions d’imatges: els programes de presentació

Es tracta d’un programari molt senzill que té com a finalitat fer presentacions amb textos,
imatges i sons, i també en vídeo . Ens servirà per fer una aproximació a l’edició d’imatges des
d’una plataforma molt sezilla i que té un ús tan abundant i variat com creixent. A més tenen la
qualitat de ser fàcilment compartibles per vies diverses com el correu electrònic i que poden
incorporar molts d’altres recursos.

Pràctica 1. Seleccionar les imatges per fer una presentació

Desenvolupament de la pràctica

1. L’obrim el programa i triem una presentació en blanc i una diapositiva també en


blanc.
2. Premeu el botó: Insertar / Imagen/ des de archivo. Tria el directori on ten la teua
carpeta (“Projecte nom poble”), tria la primera imatge de la teua presentació,
enganxa-la i situa-la on vulgues. Afegeix el títol de la teua presentació des del
menú Insetar / cuadro de texto.
3. Segueix les mateixes passes per acabar d’introduir les 10 imatges restants. I guarda
a la mateixa carpeta com a “Imatges nom poble”. Ara t’haurà creat un fitxer de
presentació acabat en .PPT.

Pràctica 2. Incorporar la banda sonora a la presentació.

Com que ja tenim preparada la banda sonora que hem fet amb l’Audacity. Ara anem a afegir-li-
la.

Desenvolupament de la pràctica

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 39


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
.2 Anirem Primer a l’Audacity, i recuperarem el nostre fitxer de so. Un cop posat
sobre la línia de temps comprovarem que aquesta està graduada en segons anant a
Edita / Unitats de mesura.
.3 Si volem afinar la relació entre la banda sonora i les imatges haurem de saber en
quins punts hem de fer el canvi de diapositiva per tal que la sincronia entre imatge
i so siga efectiva.
Hi ha per tant dos sistemes bàsics de sincronització de les imatges i el so:
1. Relacionar cada diapositiva amb un o
més fitxers de so
2. Relacionar un fitxer de so global amb
la presentació de diapositives
Això ho farem inserint una nova pista d’àudio al nostre projecte de so a l’Audaciti
des del menú Projecte / Nova pista d’etiquetes on podrem marcar els canvis més
importants que associarem als canvis de diapositiva simplement escrivint-hi els
números en què vulguem dividir la seqüencia.

3. Ara es tracta de col·locar-li a la presentació. Tornarem al Power Point i anirem a la


primera diapositiva de la nostra presentació i des de Insertar / Película y sonidos /
Sonido de archivo, recuperarem el nostre fitxer de “So nom poble”.

40 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 4- Presentacions amb imatge fixa i so

I el configurarem clicant el botó dret sobre la icona que ens ha aparegut a la nostra
diapositiva on triarem Personalizar animación / Configuración de la reproduccció Allí
marcarem “Reproducir según el orden de animación”, “Continuar la presentación” i
“Después de 10 diapositivas”.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 41


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

A més, si volem que la icona desaparegue de la primera diapositiva, novament amb el botó
dret a sobre d’ella, en canviarem les característiques a través de Formato de imagen.

Pràctica 3. Modificar la durada dels intèrvals

Ara només queda indicar al programa quins intèrvals de temps ha de deixar entre cada
diapositiva, per a la qual cosa seguirem la pauta que ens havíem marcat a l’Audacity.

Desenvolupament de la pràctica

1. Obriu el programa i la nostra presentació i anem a Presentación / Transición de


diapositiva, on podrem configurar l’interval de temps que volem entre cadascuna
de les diapositives.

També podeu fer la configuració d’intervals de temps a través de Presentación /


Ensayar intérvalos. Aquí ho faríeu en directe, sobre la mateixa presentació.

42 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 4- Presentacions amb imatge fixa i so

Pràctica 4. Modificar les transicions

També podeu aplicar transicions entre totes o algunes de les diapositives.

Desenvolupament de la pràctica

1. Obriu el programa i aneu a aneu Presentación / Transición de dipositiva.


2. Trieu quin tipus de transició voleu, a quina velocitat s’aplicarà, si li voleu incorporar un
efecte sonor, si el canvi es farà de manera automàtica després d’x segons o si es farà amb
el ratolí i si la voleu aplicar a tot el projecte.
3. Accepteu i comproveu l’efecte des de Presentación / Ver Presentación.

Pràctica 5. Posar música de fons

Si només haguésseu posat locució a la banda sonora, podeu incloure hi una banda musical.

Desenvolupament de la pràctica

1. Des de Insertar / Película y sonidos / Sonido de archivo, recuperarem el nostre


fitxer de música. Atenció: com que als centres treballem amb l’Office 97, ens
trobarem que el seu Power Point no accepta fitxers MP3, per tant ho farem amb la
versió WAV que havíem preparat. Si és massa voluminosa la podem alleugerir amb
l’opció que hem vist a la pràctica final del tema 2, des de l’Enregistrador de sons
del Windows. (Si ho feu amb l’Impress, el programa de presentacions de l’Open
Office, té unes capacitats diferents).
2. Clicarem amb el botó esquerre sobre la icona que ens ha aparegut i a través del
menú Personalizar animación /Opciones de reproducción li direm que ha de
reproduir la mateixa música fins al final de la presentació.
Recordeu que el fitxer de so que feu servir, si no és WAV (és Mp3 o MID) no està
integrat al .PPT de la presentació. Això significa que l’heu de tindre sempre adjunt,
perquè el buscarà en arribar el moment de la reproducció.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 43


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Sessió 5 – Fer una presentació


amb imatge fixa i amb l’Studio 8

Objectius
Aproximar-nos a l’entorn de l’editor de vídeo Studio 8
Crear una presentació amb imatges fixes
Afegir-hi títols, transicions i so
Exportar a vídeo

Continguts
− L’entorn de l’editor de vídeo Studio 8
− Editar una presentació: obrir imatges, temporitzar-les, posar-los títols i transsicions…
− Exportar la presentació

Desenvolupament

Per tal que et faces una idea del que aprendràs durant aquesta sessió, convé que visites la pàgina
http://www.xtec.es/audiovisuals/sav/jtmostra04/index.htm i dónes un cop d’ull a algunes de les
mostres que hi ha.

Ens intereressa observar les relacions que s’estableixen entre una imatge i els altres elements que
la contextualitzen (text, títols, sons, músiques…) i de quina manera es potencien mútuament.

44 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 5 – Fer una presentació amb imatge fixa i amb l’Studio 8

Pràctica 1. L’entron de treball de l’Studio 8

Durant aquesta pràctica aprendrem quins són els elements principals que configuren l’espai de
treball de l’editor de vídeo Studio 8. Ara només en fem una aproximació mentre fem una pràctica
molt específica, però en properes sessions completarem la seua presentació.
A la pantalla inicial, a més de la típica barra de menús, trobem que podem treballar en tres
“modes” en funció de la fase del projecte en què ens trobem: “Captura”, “Edició” i “Exportació”.

Començarem per la zona d’edició, perquè ja tenim uns materials “capturats” per al nostre
projecte de presentació del nostre poble i trobem que l’entorn està dividit en tres zones:

L’àlbum: on hi ha el material que farem servir per construir el nostre vídeo (fotos, títols,
músiques, clips…).
El monitor: que és on anem veient tot el que anem editant i comprovem que s’ajusta a la nostra
idea inicial.
Zona d’edició: És la superfície de treball on barregem, tallem, retoquem… el nostre vídeo.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 45


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Desenvolupament de la pràctica

1. Entra al programa Studio 8 i clica sobre la pestanya de l’àlbum de fotografies,


clica a sobre de la carpeta que hi trobaràs al cantó superior esquerre i ves a la
teua carpeta de “Projecte nom poble” per obrir les imatges que hi tens
guardades al fitxer “Imatges nom poble”. Si tot ha anat bé apareixeran a les
imatges a l’àlbum.

2. Ara arrastra les imatges que vulgues a la “zona d’edició” en l’ordre que
vulgues que apareguen al vídeo. Si t’equivoques en alguna de les passes pots
desfer l’acció amb les icones o prement Control+Z.

I, ara, desa el teu projecte des del menú Archivo / Guardar projecto. Dóna-li
el nom que vulgues i desa’l a la teua carpeta.

És prudent desar el projecte sovint per tal d’evitar sorpreses.

46 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 5 – Fer una presentació amb imatge fixa i amb l’Studio 8

3. Per configurar la durada de les fotos tenim dues possibilitats. La primera és


configurar una mateixa durada per a totes elles des del menú Setup / Editar…
i a “Duración predeterminada” podem indicar els segons que duraran.

O, canviar la visió de la zona d’edició de “diapositives” a ‘línia de temps” des


de la icona i col·locar el ratolí a l’extrem de la imatge que volem allargar o
escurçar.

4. El pas següent serà posar-hi els títols (l’inicial, els de crèdit…). Per fer això
seleccionarem, per exemple, la primera imatge que tinguem a la zona d’edició
clicant a sobre amb el botó esquerre.

I a la icona de l’àlbum, selecciona la icona de titolació. Tria un dels models i


arrossega’l fins a la imatge que havies triat de la zona d’edició.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 47


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

I et quedarà una cosa així

Clica ara a sobre de la imatge (ja amb el títol incorporat) amb el botó dret. En
el menú emergent tria l’opció “Ir a título…”

I allí trobaràs una finestra on poder modificar el text amb la icona de selleció
activa ( → )

48 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 5 – Fer una presentació amb imatge fixa i amb l’Studio 8

Selecciona el text amb el ratolí i escriu el nou títol de la teua presentació. Pots
tornar a a seleccionar el text i canviar-li el tipus de lletra i/o les seues
dimensions, estil…

Quan ja tingues el títol fet al teu gust, comprova que clicant a sobre aprerix una
àrea rectangular que l’envolta. Si cliques a sobre d’aquest rectangle apareixerà
l’eina per moure el títol. Desplaça’l al lloc on vulgues deixar el títol.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 49


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
Per acabar vés al menú Archivo / Cerrar herramienta de título i comprova al
monitor que queda com tu volies.

5. Ara continuem posant-li les transicions entre les diverses imatges de la


presentació que vulguem relacionar d’una manera diferent.
És un recurs que s’ha de fere servir amb mesura: no sol ser gaire eficient
col·locar-ne gaires ni massa diversificades perquè cansen i destrauen.
Clica a la pestany corresponent de l’àlbum

I tria alguna de les transicions que se’t presenten (al desplegable del cantó
superior esquerre n’hi ha més).
Arrossega-la a l’àrea d’edició, entre dues de les imatges. Repeteix l’operació
tantes vegades com ho consideres convenient. Pots acabar posant una fosa (la
primera transició de la primera pàgina de la categoria “Transiciones estandar”).

És el tipus de fosa més clàssic per inicial o acabar una presentació


videogràfica.

6. El següent pas és posar un so de fons a tota la presentació. Aquest so pot ser un


fitxer de so com el que ja tens preparat (“So nom poble”) o el fragment d'una
de les peces que ja porta incorporades el programa o el provinent d'un CD de
música i/o un enregistrament de veu. Tot i que faràs servir la teua banda sonora,
en l'exemple s'il.lustra el segon cas que podràs practicar a continuació.

Assegura’t que tens els altaveus de l'ordinador correctament connectats i en


funcionament.
50 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas
Sessió 5 – Fer una presentació amb imatge fixa i amb l’Studio 8

Selecciona la primera imatge. Prem la tecla MAJÚSCULES i selecciona


l'última imatge. Haurà quedat seleccionada tota la presentació.

Clica al menú Caja de herramientas / Generar música de fondo.


Apareixeran diverses peces musicals amb versions diferents.

Tria'n una i clica damunt el botó Vista previa. Clica damunt el botó Detener
vista previa per sortir.
Fes les proves que consideres i quan hages triat la música adequada, clica
damunt el botó Añadir a película.

7. Finalment caldrà exportar el teu projecte a vídeo.


Tot i que es pot fer en formats molt diferents, aquí ho farem codificant el vídeo
en Real i amb característiques adient per podre ser visionat a Internet amb
ADSL.
Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 51
Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
Com que ja pots donar per bona l’edició que has fet de la presentació sobre el
teu poble, cal que actives la darrera pestanya Hacer vídeo.

I dins de menú clica damunt l’opció “Webvideo

Clica el botó Ajustes. Posa li nom i copyright i dóna-li aquesta configuració:

Clica a sobre Aceptar i, a continuació, clica el botó Crear un archivo Web.

En el menú emergent escriu el nom del fitcher de vídeo (“Presentació nom


poble”, no es confondrà amb l’anterior presentació feta amb el Power Point
perquè es generarà un fitxer de format diferent) i desa’l a la carpeta on has anat
crean el projecte.
52 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas
Sessió 5 – Fer una presentació amb imatge fixa i amb l’Studio 8

Quan el fitxer de vídeo estiga creat, tanca l’Studio 8, cerca el fitxer de vídeo
que has creat i executa’l.
Per visonar-lo necessitaràs el reproductor REAL PLAYER.
Podràs visionar la presentació a pantalla completa clicant amb el botó dret
damunt el vídeo i elegint l’opció Zoom / Pantalla completa.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 53


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Sessió 6 – Aproximació al vídeo


digital

Objectius
Conèixer què és el vídeo digital i diferenciar-lo de l'analògic.
Descriure i localitzar els aparells que intervenen en el vídeo digital.
Identificar els formats del vídeo digital i les extensions dels seus fitxers.
Conèixer i utilitzar els programes de reproducció i llocs de descàrrega.
Reconèixer el programari bàsic per editar vídeo.
Descarregar un vídeo de la xarxa i visualitzar-lo.

Continguts
- Formats i extensions dels fitxers del vídeo digital.
- Programari per reproduir vídeo digital.

54 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 6 – Aproximació al vídeo digital

Desenvolupament

Pràctica 1. Conèixer què és el vídeo digital

És un arxiu de dades (informàtic) amb imatges en moviment i so.


Per fer un arxiu de vídeo digital podem fer-ho de dues formes diferents:
Passant un vídeo analògic (que tenim en una càmera analògica o en un magnetoscopi) a
l’ordinador a través d’una càmera digital o d’un gravador de DVDs.
Enregistrant un vídeo directament en format digital (amb una càmera digital o una webcam). En
el cas de la càmera digital també haurem de passar la informació a l’ordinador. Això ho podem
fer pel port “firewire”, també conegut com “IEE1394”.

Desenvolupament de la pràctica

1. Cerqueu pel procediment habitual i obriu fent doble clic a sobre d’ells els tres
arxius c17a.pps, c17b.avi i c17c.wmf, que trobareu al DVD dels Materials de i
identifiqueu quin dels tres és un arxiu de vídeo digital.

Pràctica 2. Els aparells que intervenen en el vídeo digital:


descripció i localització

USB: és un port per entrar informació a l'ordinador. Actualment tots els ordinadors en disposen.

Firewire: o també conegut com a IEE1394. És un port d'última generació que permet entrar
informació a l'ordinador a una gran velocitat i en el cas del vídeo permet entrar vídeo, àudio i
informació al mateix temps.

El lector/enregistrador de CD: és un maquinari que incorporen tots els ordinadors en la


actualitat i permet llegir/gravar CD d'àudio o de dades. Dins d'aquests últims les dades poden ser

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 55


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
tant arxius de text, d'imatges o de vídeo. La capacitat d'un CD actualment és entre 650 i 900
Mbytes.

El lector/enregistrador de DVD: és un maquinari que incorporen molts dels. Permet llegir i


enregistrar els DVD. Els DVD poden allotjar entre 4’7 i 9 Gbytes d’informació.

Desenvolupament de la pràctica
1. Feu les accions següents:
- Identifiqueu un lector de CD i un de DVD
- Introduïu un CD dins de qualsevol lector i executeu-lo des de l'Escriptori / El meu
ordinador / Disc compacte. Premeu el botó dret del ratolí. Aneu a Propietats i
identifiqueu la capacitat del CD.
- Introduïu un DVD dins d'un lector de DVD i executeu-lo. Premeu el botó dret del
ratolí. Aneu a Propietats i identifiqueu la capacitat del DVD. És la mateixa que la
del CD?
- Introduïu un CD dins d'un lector de DVD i executeu-lo. Què passa?
- Identifiqueu on estan situats els ports USB de qualsevol ordinador.
- Identifiqueu on està situat el port Fireware d'un ordinador (no tots els ordinadors en
tenen).

Pràctica 3. Identificació dels formats del vídeo digital

El vídeo, no podia ser menys que el so i la imatge, també té els seus formats que comporten tota
una sèrie de característiques específiques que ara intentarem esbrinar. Mirem primer un quadre
resum.

AVI És un format pròpiament del Windows. Dóna bona qualitat però els
seus arxius poden pesar molt tot i que n’hi ha de diferents
compressions i qualitats.

56 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 6 – Aproximació al vídeo digital

Divx És una variant de l’AVI però que ofereixen molta qualitat amb molta
compressió. Actualment n’existeixen moltes variants i versions i està
en continua evolució. (Divx 3, Divx 4, Divx 5.05, Xvid, ogm ...)
Mpeg MPEG 1: és la primera versió. Dóna menys qualitat i s’utilitza per
vídeos sobretot destinats al suport CD.
MPEG 2: ens dóna més qualitat que l’anterior però a canvi els seus
arxius són més grans.
Realvideo Són arxius que solament es poden reproduir amb el Real Player o el
Real One. Tenen poca qualitat però pesen poc. Estan destinats
sobretot a la difusió de vídeos per Internet. Tant aquests com els
.WMA són arxius amb poca qualitat i pensats per reproduir amb
streaming. Aquest concepte està pensat pel món Internet i és una
solució al problema del pes dels vídeos. El que fa és que l’arxiu es
descarrega al mateix temps que es reprodueix.
Windows media És la replica al real vídeo però fet per l’empresa Microsoft.

Quick Time És el format pròpiament de Apple. Vindria a ser l’AVI de la casa


Apple

Desenvolupament de la pràctica

1. Cerqueu tots els fitxers anomenats edu03 que trobareu al DVD dels Materials
de Formació 2006. Canvieu la Visualització a Detalls i podreu observar les
característiques d’un mateix clip de vídeo presentat en diversos formats.
Completa la graella.

Nom Mida (en Tipus Valoració visual (un


Bytes) cop feta la pràctica 3)

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 57


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
2. Per tindre’n més informació clicarem amb el botó dret a sobre d’algun dels
fitxers i obtindreu detalls com les mides, data…

Nom Mida (en Durada Velocitat (en Compressor de vídeo


píxels) fotogrames
per segon)

3. Obriu-los fent doble clic a sobre i, si a l’ordinador tenim el programa que els
interpreta, en podreu fer una valoració de les seues característiques:
dimensions, qualitat… que podeu passar a la primera graella.

58 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 6 – Aproximació al vídeo digital

Pràctica 4. Utilització del programari per reproduir

Actualment existeixen gran quantitat de programes per reproduir fitxers de vídeo digital. Estem
condicionats perquè alguns d’ells solament reprodueixen un tipus d’arxiu.

Windows Media Player És el que porta el Windows per defecte.


Pot reproduir AVI’s i MPEG.
Quick Time És el que porta Macos per defecte.
També existeix per PC i reprodueix
arxius amb l’extensió .MOV entre altres.
Real Video Real One Reprodueix arxius real.
DivX Player És el clàssic reproductor d’arxius DVIX.

Desenvolupament de la pràctica

1. Quan heu obert els fitxers fent doble clic a sobre d’ells heu observat que
cadascun cridava el reproductor que tenia assignat. Si no el troba demarà que
l’hi assignem i si el volem canviar ho farem com hem vist abans: des de
Propietats/Resum/Canviar.
2. Entreu a Windows Media Player i intenteu obrir els arxius de la pràctica
anterior. Podeu fer el mateix amb els programes que hem citat. Els
reproductors, cas de no tenir-los instal·lats, els podeu baixar de l’adreça que
ens indique el cercador.

Pràctica 5. Reconeixement del programari bàsic per editar

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 59


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
Studio 8 És el que actualment tenim a les escoles. Ofereix
moltes possibilitats i el seu funcionament no és
complicat.
Premiere Ens ofereix algunes possibilitats més que l’Studio
però el seu funcionament és més complicat.
Windows Movie És un programa que incorpora Windows a partir de
Maker la versió Millenium. És molt fàcil d’utilitzar però
solament permet desar en format wma.

Desenvolupament de la pràctica

1. Localitzeu a l’ordinador on està instal·lat el programa Pinnacle


Studio 8 i el Windows Movie Maker.

60 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 7 – Aproximació al llenguatge audiovisual: del pla al guió.

Sessió 7 – Aproximació al
llenguatge audiovisual: del pla al
guió.

Objectius
Conèixer els elements més importants del llenguatge AV.
Identificar els diversos tipus de pla i la seua funció.
Conèixer les altre unitats: la seqüència, l’escena…
Identificar els tipus de guió i la seua funció.

Continguts
- Les unitats bàsqiues: els plans, les angulacions, els moviments de càmera…
- La relació entre unitats: la seqüència, l’escena, les transicions.
- La panificació i la composició: el guió

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 61


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
Desenvolupament

El pla i la seqüència
El pla, unitat bàsica de la narrativa, constitueix, per agrupació, escenes, i aquestes, seqüències
que, convenientment entrellaçades configuren el relat final.

La seqüència és una unitat del relat audiovisual on es planteja, desenvolupa i conclou una
situació dramàtica. Una seqüència es pot desenvolupar en un únic escenari i incloure una o més
escenes en diversos escenaris. També es pot desenvolupar de forma ininterrompuda de principi a
fi, o bé fragmentar-se en parts, mesclada amb altres escenes o seqüències intercalades. L'escena
és una part del discurs visual que es desenvolupa a un sol escenari i que per si mateixa no té un
sentit dramàtic complet.

La presa, també anomenada pla d'enregistrament, és l'enregistrament seguit d'imatges d'una


escena o situació concreta. Per entendre'ns, si estem gravant en vídeo la presa defineix tot allò
que s'ha captat des del moment que la càmera comença a enregistrar fins al moment que ho deixa
de fer. Les preses poden ser posteriorment seleccionades, retallades, ordenades i muntades entre
elles, per a construir una escena o una seqüència.

El pla, determinat per l'enquadrament, fa referència a l'apropament que fa la càmera a un


determinat element i per tant, a l'aparició dins de la imatge, de més o menys tros d'aquest element
o elements. Els plans s'han ordenat a partir d'una categorització que pren com a mesura la figura
humana i assenyala la porció que d'aquesta apareix a la imatge segons l'allunyament o
apropament d'aquesta.

Per classificar els tipus de pla i el seu significat farem servir el quadre que trobarem a la sessió
11 del curs de “Fem vídeo amb l’ordinador” (pàg. 231).

Elements de llenguatge audiovisual


Si vols ampliar pots fer servir les pràctiques del MAV.
C16. La planificació audiovisual i els enquadraments
C124. Les angualcions. Picats i contrapicats.
C123. Els moviments de càmera: panoràmica travelling i zoom.

El guió
Per a desenvolupar qualsevol producció audiovisual de ficció es parteix d'un guió. El guió no és
res més que el tractament cinematogràfic, tractament audiovisual, de l'argument. Hem de
transformar allò que succeirà en la història en imatges i sons.
62 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas
Sessió 7 – Aproximació al llenguatge audiovisual: del pla al guió.

El guió literari és el primer elements de treball de qualsevol producció. Aquests ens explica què
succeeix, com és allò que veiem, com se'ns mostra i què podem escoltar. Com ja hem esmentat
allò que puguem llegir en un guió ja ens descriu, poc o molt, quina forma tindrà la narració
audiovisual.

El guió literari dóna forma a l'argument, configura el contingut de la pel·lícula i en determina


bastant l'estètica. A partir d'aquest es pot començar a organitzar tota la fase de preproducció.
El guió literari s'estructura per seqüències, convenientment numerades i col.locades una al
darrera de l'altre en ordre temporal.

INTERIOR. AEROPORT INTERNACIONAL DE LOS ANGELES. DIA.


Sentim el ritme d'una MÚSICA SOUL funky dels anys 70.
Llavors ELLA entra en ESCENA.
Ella és la JACKIE BROWN, una hostessa que porta l'uniforme de la CABO AIR. (Una companyia petita
que fa el pont aeri entre Los Angeles i Cabo San Lucas. 'Temps aproximat de vol: dues hores).
La Jackie s'està dreta, quieta, mentre una cinta transportadora la desplaça a poc a poc per l'aeroport.
Els CRÈDITS APAREIXEN /DESAPAREIXEN davant seu.
La Jackie Brown és una dona negra molt atractiva d'uns quaranta-cinc anys, encara que sembla que en
tingui trenta-cinc.
La cinta arriba a l final, ella en surt.
Passa despreocupadament pel control de duanes i nosaltres la seguim amb l'STEDICAM mentre travessa
l'aeroport a grans passos... Arriba a la porta d'embarcament... desapareix un moment dins
l'avió... surt sense la bossa de mà... agafa el micròfon...
JACKIE (Al micro): Vol 710 a Cabo San Lucas embarcant per la porta 12. Només passatgers de primera
classe.

A partir del guió literari es pot definir el guió tècnic. El guió tècnic és la transcripció escrita de
les imatges i dels sons tal com apareixeran després a la pantalla. Aquest suposa una especificació
del guió literari i determina exactament com s'han de gravar cada una de les seqüències de la
pel.lícula, determina allò que veurem en pantalla. En el guió tècnic es fa un desglossament dels
plans de cada seqüència, s'especifica el comportament dels actors i de la càmera, es detallen
d'altres elements tècnic (il.luminació, efectes...) i es concreta la banda sonora en relació amb els
diferents plans.

El guió tècnic desglossa i detalla la narració del guió literari i l'expressa en termes comprensibles
per als equips tècnics i artístics que intervenen en la realització. El guió tècnic és un instrument
de treball a partir del qual es poden preparar els decorats, la fotografia, el desenvolupament de
l'acció dels personatges i també la planificació del rodatge.

Els sistemes de construcció del guió tècnic són diversos. De fet no és tan important el format,
sinó que s'hi recullen totes les indicacions que cal considerar en el moment de la planificació,
l'execució i el muntatge.

ELS PLANS: Cada una de les seqüències del guió literari s'especificaran amb PLANS. En el
Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 63
Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
guió tècnic s'han de detallar amb un dibuix simple cada un dels plans que s'hauran de gravar,
col.locant-los correlativament respecte l'ordre d'aparició i numerats.

BANDA SONORA: La banda sonora s'inclou normalment en dos columnes: una referida al text i
l’altra a la música o efectes sonors i ambientals.

RECURSOS: Tot allò que hem de preveure per al moment de la gravació, desde mobiliari a fum
per simular boira i la localització.

EFECTES: Tot allò que farem sevir al momentr d’editar a l’ordiandor: foses en negre, cromes,
viratges, etc.

Pràctica 1. Identificar els elements d’una petita producció


publicitària per veure’n els diveros elements i la seua funció

Es tracta de “desmuntar” l’anunci videogràfic en plans i la resta d’elements que configuren el


seu guió tècnic.

Desenvolupament de la pràctica

1. A partir del visionat del clip de l’anunci que us proporcionarà el formador,


completeu el guió tècnic que classificaria i ordenaria les seues parts (el formador
us proporcionarà també el model de guió tècnic que hi fareu servir).
2. Intentem deduir quina és la funcionalitat dels diversos elements (plans,
angulacions, moviments, tonalitats, composicions, efectes sonors…)

64 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 8 – Gravar amb la càmera de vídeo digital

Sessió 8 – Gravar amb la càmera


de vídeo digital

Objectius
Posar en funcionament la càmera de vídeo digital i tenir cura de la cinta i la bateria.
Conèixer els cablatges i les connexions de la càmera de vídeo digital.
Saber emprar els comandaments bàsics en la càmera de vídeo digital.
Aplicar els conceptes principals del llenguatge audiovisual.

Continguts
- Funcionament la càmera de vídeo digital: cinta i bateria.
- Els cablatges i les connexions de la càmera de vídeo digital: minijack A/V, USB,
micròfon, auriculars, firewire i S-vídeo.
- Els comandaments bàsics de la càmera de vídeo digital: enfocament manual i
automàtic, zoom i Rec.
- Els elements bàsics del llenguatge audiovisual: els plans, els moviments de càmera,
la relació entre plans i seqüències…

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 65


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
Desenvolupament

Pràctica 1. La càmera de vídeo digital: elements bàsics

Durant aquesta pràctica apendrem els primers passos per a utilitzar una càmara digital de vídeo.

Bateria: tipus i manteniment.


Connexió a l'electrictat
Col·locació de la cinta: tipus de cinta (els nous formats: targes de memòria i DVD)
Engegar la càmera: Mode enregistrament, mode reproducció…

Connexions

En primer lloc obrirem una tapa que protegeix el quadre de connexions de possibles "atacs"
meteorològics o humans.

A continuació us presentem un mapa de totes les connexions. No us espanteu!

66 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 8 – Gravar amb la càmera de vídeo digital

Ara que ja us heu espantat vegem què són, com es diuen i perquè serveixen.
S-Vídeo: És una connexió només de vídeo analògic. No porta àudio. La utilitzarem per passar
vídeo al canó, a la gravadora de DVDs…
Àudio/Vídeo: Aquesta connexió de Jack Mini té moltes possibilitats. Una d'elles és connectar a
un magnetoscopi o a una televisió i veure i enregistrar tant l'àudio com el vídeo. Aquesta
connexió és tripartita ja que ens dóna vídeo analògic i àudio analògic amb estèreo (dos canals).
Habitualment la càmera adjunta un cable que d'un extrem és un Jack mini i per l'altre té 3
connectors RCA, de tres colors diferents. El groc per al vídeo i el blanc i el vermell per als dos
canals d'àudio.
USB: Aquesta connexió serveix per connectar la càmera a l'ordinador. Bàsicament per passar les
fotos.
Fireware: també coneguda com a IEE1394 o I-link. És una connexió semblant a l'USB ja que
serveix per passar fotos i vídeo al PC, però a molta més velocitat i amb la possibilitat de
comandar la càmera des de l'ordinador.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 67


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
Connexió d'auriculars: és la típica connexió de jack mini stereo per escoltar el que hem
enregistrat. Cal saber que aquesta càmera ja porta un petit altaveu per fer-ho, tot i que de poca
qualitat i en mono.
Micro: serveix per poder-hi connectar un micròfon extern. La càmera ja en porta un que ens
solucionarà la majoria de necessitats que puguem tenir però per enregistar una entrevista, o
alguna cosa més especial, ens pot anar bé utilitzar-lo. Pensem que la qualitat i el tipus de
micròfon influirà molt en la qualitat d'enregistrament. De micros n'hi ha de diferents tipus i per a
diferents funcions i, és clar, el preu també varia molt.
Finalment sols cal saber que si connectem un micròfon, automàticament, deshabilitem el que
porta la càmera.

Normes bàsiques de gravació de vídeo


Les trobarem explicades a la sessió 11 del “Fem vídeo amb l’ordinador” i les seues pràctiques.

Pràctica 2. L’enregistrament del nostre reportatge

Ara que ja tenim les eines bàsiques ens podem enfrontar a la gravació d’un petit reportatge sobre
la nostra aula de treball i el seu grup de treball que ens pot servir de presentació i de record.

Prepareu un petit guió literari i després un de tècnic on pugueu estructurar el que voleu explicar
del tema proposat i com ho voleu fer arribar. Trieu els plans, els moviments de càmera, les
angulacions, les composicions de les imatges…. I la banda sonora i els textos que ho adobaran
tot.

68 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 9- Començar a editar un vídeo amb l’Studio 8

Sessió 9- Començar a editar un


vídeo amb l’Studio 8

Objectius
Seleccionar les seqüències per fer una presentació.
Modificar les transicions.
Modificar la durada dels intervals en una presentació.
Posar música de fons.
Guardar una presentació.
Posar en pràctica els coneixements d’edició amb l’Studio 8 treballats a la sessió 5.
Aplicar en l’edició els coneixements relacionats amb el llenguatge de la imatge.

Continguts
− Selecció de les seqüències per fer una presentació.
− Música de fons: l’Smart Sounds.
− Edició del vídeo:
o Ordenació de les diferents seqüències en una línia de temps.
o Editatge per tall per seleccionar els trossos d’imatge de cada escena.
o Titulació.
o Efectes i transicions.
o Banda sonora, veu en off (doblatge) i efectes sonors.
o Continuïtat entre plans.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 69


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Desenvolupament
Com que a la sessió 5 ja vam presentar el programa Studio 8 per treballar amb imatges fixes, ara
avançarem en les seues aplicacions treballant amb imatge en moviment.
L’activitat en aquesta sessió consisteix en l’edició d’un vídeo.
Farem servir el fitxer de vídeo ciclista.avi, que podeu trobar al DVD dels Materials de
Formació 2006 al d’Audiovisuals o al CDWEB, fins a la propera sessió en què faràs la captura
amb les teues gravacions.
Una vegada visionat el vídeo, us proposem que prepareu un petit guió amb les pautes següents:
− Nom i tema del reportatge
− Objectius
− Tractament
− Successió d’escenes
− Sinopsi
− Estructura de les seqüències i possibles locucions

No cal que porteu escrits i desenvolupats tots els punts, però un plantejament general de cada un
dels aspectes us pot ajudar a fer una edició ràpida i bona del reportatge. Cal tenir en compte que
podeu dividir en tantes escenes com cregueu convenient el clip proposat, i podeu permutar-les
temporalment, suprimir-les, duplicar-les... Vosaltres sou els artistes

Pràctica 1. Edició de les escenes

Un cop teniu el guió i el fitxer de vídeo localitzat, ja podeu començar l’edició:

− Obriu el programa Studio 8.

− Situeu-vos al mòdul Editar.

70 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 9- Començar a editar un vídeo amb l’Studio 8

Introduïu el DVD dels Materials de Formació d’audiovisuals i cerqueu el clip ciclista.avi.

Una vegada cercat, feu clic a Abrir i veureu com l’Studio 8 divideix el clip de vídeo en escenes.
A continuació, ja podeu editar el vídeo. Començareu per l’encapçalament:

Cliqueu sobre el botó Mostrar títulos i escolliu un model de títol del ventall que hi ha. Recordeu
que podeu modificar-ne algun aspecte, si no us fa el pes, amb les eines de l’edició de títol.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 71


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Una vegada heu finalitzat l’edició, si cliqueu al botó , ja podeu retornar a la interfície de
l’edició d’escenes. Llavors podreu arrossegar les escenes d’acord amb el guió previst i la vostra
imaginació (alterant l’ordre, duplicant-ne algunes, dividint-les...).

72 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 9- Començar a editar un vídeo amb l’Studio 8

Podeu anar incorporant nous elements, d’acord amb el que heu vist a la sessió 5, com per
exemple les transicions:

1. Seleccioneu la pestanya de transicions de l'àlbum.


2. Seleccioneu la transició d'encadenat.
3. Premeu i arrossegueu-la fins a la part anterior de la
imatge a la línia de temps.
4. Si voleu fer més llarga o més curta la transició de
negre, arrossegueu-la al final de la icona de transició a
la línia de temps.
5. Comproveu el resultat movent el cursor de la línia de
temps o premeu Play sobre el reproductor.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 73


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Finalment, reviseu quines són les millors imatges per acompanyar el text i el seu ritme. Ara
inserireu les imatges i n’editareu el temps perquè s'acoble al ritme que teniu pensat.
La durada de cada fragment que arrossegueu al la línia d’edició la podeu modificar simplement
seleccionant-lo i col·locant el cursor a algun dels dos extrems i, un cop s’ah convertit en una
doble fletxa, podrem desplaçar-nos en el sentit que vulguem mentre retallem i veiem l’efecte al
monitor.

1. Comproveu el conjunt d'escenes que creen la seqüència.


2. Editeu-ne o varieu-ne el temps al vostre gust. Seleccioneu la imatge.
3. Situeu-vos al límit de voler variar de durada, i en sortir una icona com una doble fletxa,
premeu-la i arrossegueu-la.
4. Reproduïu la pel·lícula per vore si s'ajusta al que preteníeu.
5. També podeu crear transicions entre cada imatge, tal com heu fet amb l'encadenat de
negre del títol.

74 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 9- Començar a editar un vídeo amb l’Studio 8

Pràctica 2. Edició del so: doblatge i creació de banda sonora

Un cop editades les imatges de la primera seqüència podeu fer la locució de la veu. El primer que
necessitareu és tenir connectat un micròfon a la tarja de so de l'ordinador i tenir-lo activat als
controls d’enregistrament com hem vist a les sessions incials.

1. Obriu la caixa d'eines de so.


2. Seleccioneu l'enregistrador de micròfon.
3. Assegureu-vos que el reproductor és al principi de l'edició.
4. Quan estigueu preparats, podeu prémer el botó de Grabar. Espereu que surti el compte
enrere de 3 segons. La reproducció s'iniciarà a la vegada que s'enregistra la veu en off.
Per aturar l'enregistrament, cal que premeu el botó de Detener.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 75


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
A la pista de so de la línia de temps apareix el gràfic de format d'ona del vostre enregistrament.
Ara podeu escoltar com ha quedat la veu en off. Si no ha sortit tal com volíeu, podeu seleccionar
el gràfic de format d'ona i prémer la tecla Suprimir. Podeu tornar a seguir els passos anteriors
per repetir la veu en off.

Per acabar, podeu incloure una música de fons a tota la producció tal comhem fet a la sessió 5.
1. Obriu el mòdul d'inserció de música amb l'Smart Sounds.
2. Escolteu i escolliu el tipus de música per inserir prement Vista previa.
3. Escolliu totes les imatges de la línia de temps fent una selecció de grup. Seleccioneu la
primera i premeu la tecla Shift; a la vegada seleccioneu la darrera imatge.
4. Premeu Añadir a película.

76 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 9- Començar a editar un vídeo amb l’Studio 8

Apareixerà un nou gràfic a la línia de temps que representarà la música inserida. Escolteu el
resultat d'inserir la veu en off i la música a la vegada. La música només ha d'acompanyar, per la
qual cosa cal que abaixeu el volum. Ho podeu fer de dues maneres:

1. Obriu la caixa d'eines de so i escolliu


l'opció de control de volum de les
pistes d'àudio.

2. Situeu el cursor de la línia de temps al


principi de la pista de música.

3. Situeu-vos sobre el control d'àudio de


la música i abaixeu-lo una mica.

4. Situeu-vos ara al principi de la primera


locució. Varieu el control d'àudio de la
pista de locucions. Heu de repetir l'acció
per cada una de les locucions.

Pràctica 3. Exportació del fitxer de vídeo

Un cop cregueu que la producció ha sortit al vostre gust, podeu crear un fitxer de vídeo.
Activeu el mòdul Hacer vídeo del programa:

Gravareu la vostra producció de vídeo en format de CD, escolliu l'opció MPEG del conjunt de
pestanyes de l'esquerra, ja que us permetrà desar el vídeo amb força qualitat. També el podreu
llegir en PC i en reproductors DVD domèstics (sempre que puguen llegir aquesta mena de
fitxers).

No cal dir que, si al centre on feu el curs disposeu de gravadora de DVD, des del botó Disco
podeu fer una edició en DVD i el mateix per a l’edició en VCD.

Els formats de transmissió, com els que vam vore a la sessió 5, creen fitxers de vídeo de mida
molt reduïda, però perdent qualitat.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 77


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Premeu l'opció Configuración. Comproveu que sou a la pestanya de Crear archivo MPEG i a
Preajustes escolliu un format d’alta qualitat, DVD compatible; veureu que la resolució és força
bona (720 X 576).

78 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 9- Començar a editar un vídeo amb l’Studio 8

Feu Aceptar i a continuació premeu el botó verd de Crear archivo MPEG.


Finalment, us apareixerà una finestra on us preguntarà on voleu desar el fitxer.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 79


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Sessió 10 – Continuació de l’edició


de la imatge en moviment

Objectius
Repàs i aplicació de les fases de l’Studio 8: capturar, editar i fer vídeo.
Configurar les captures i capturar a través de fireware.
Editar vídeos amb títols a les dues pistes.
Editar vídeos amb músiques de fons.
Desar els vídeos en diversos formats.

Continguts
− Fases de l’Studio 8: capturar, editar i fer vídeo.
− Configuracions per treballar amb vídeo digital.
− Captura a través del port fireware.
− Edició de vídeos amb títols, amb músiques de fons, amb transicions...
− Exportació. Formats de vídeo.

80 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 10 – Continuació de l’edició de la imatge en moviment

Desenvolupament

Pràctica 1. Repàs de la interfície de l’Studio 8

Desenvolupament de la pràctica

Recordem que aquest programa basa el seu treball en 3 interfícies.


A- Capturar:

B- Editar: Aquesta funció és la que ens permetrà tallar seqüències i fotogrames, i afegir títols,
música i efectes.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 81


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

C- Fer vídeo: aquesta interfície és la que ens permet decidir el format i el nom del vídeo que hem
editat en la segona interfície.

Obriu el programa Studio 8 i identifiqueu les 3 parts anteriorment descrites.

Pràctica 2. L’Studio 8: captura a través de fireware

82 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 10 – Continuació de l’edició de la imatge en moviment

De la mateixa manera que a les primeres sessions hem vist com introduir i digitalitzar so a través
de la tarjeta d’àudio i de la mateixa manera que hem vist com a través del port USB entràvem les
imatges de, p. e. la càmera de fotos. Ara vorem com treballa la tarja de captura de vídeo digital.
Es tracta d’una tarja que podem instal·lar nosaltres mateixos sense massa complicació. A tenir
en compte que cal que al PC tinguem a partir del sistema operatiu Windons 98 segona edició o
superior.
La pràctica la podrem fer a partir del maquinari existen i les gravacions en vídeo fetes.

En primer lloc hem de localitzar en quin ordinador tenim o instal·larem el port fireware i a
continuació connectem la càmera a la tarja del PC.
L'aventatge del fireware és que amb un sol cable podem passar àudio, vídeo, dades i controlar la
càmera des del PC.

Desenvolupament de la pràctica

Pel costat de la càmera connectarem el cable on diu DC out i per la part de l'ordinador al port
fireware:

Quan ja tenim fets aquests passos podem obrir l'Studio 8 i anem a la interfíce capturar:
Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 83
Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Primer anirem a l'opció configuración.


Dins d'aquest menú configurarem la font de captura i li direm Videocámara DV.

84 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 10 – Continuació de l’edició de la imatge en moviment

Després passem al format de captura:

Li direm que capturi amb format DV si tenim ordinadors potents i busquem qualitat.
O bé, li direm MPEG si no és cap dels casos anteriors.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 85


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
Dins l'opció MPEG podem configurar la qualitat, els tipus de MPEG i la resolució entre altres
paràmetres. Hem de tenir en compte que si capturem àudio li hem de marcar l'opció incloure
àudio.

Finalment sols ens queda dir-li on volem que ens guardi aquest arxiu i amb quin nom.
Enregistreu algunes seqüències i captureu-les tal i com hem descrit. Guardeu l'arxiu com a
“Pràctica vídeo”.

Pràctica 3. L’Studio 8: edició amb títols

Durant aquesta pràctica hem après a capturar i a les anteriors ja havíem vist alguns aspectes de
l’edició que ara podrem practicar i ampliar.
En aquesta pràctica repassarem com editar títols tant a la finestra de les imatges, com havíem fet
fins ara, com a la finestra dels títols.

Desenvolupament de la pràctica

En primer lloc obrim l'Studio 8 i anem a Editar.


Obrim qualsevol de les captures fetes a les pràctiques anteriors o qualsevol arxiu de vídeo.
Per obrir l'eina de títols podem fer-ho per una icona o pel menú caja de herramientas. Depenent
de quina de les dues opcions feu, canvia una mica el menú.

86 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 10 – Continuació de l’edició de la imatge en moviment

Podeu observar que tenim dues possibilitats:

a) Sobreimpresión de título: aquesta opció serveix per posar un títol a sobre d'unes
imatges o seqüències.
b) Título a pantalla completa: aquesta opció serveix per posar un títol sense
imatges al darrera.
Fixeu-vos que el lloc on se situa cadascuna, a la línea de temps, és diferent.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 87


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
Quan ja hem seleccionat quina de les dues opcions ens interessa podem escriure el text.

Podeu veure que tenim uns tipus de lletra fets però també podem fer-ne de nous triant la mida, el
tipus, el color, etc,...

I finalment sols queda dir-li acceptar i si ens interessa podem fer durar més o menys temps el
títol. Això ho farem quan ja estigui introduït a la barra de temps. I és tan senzill com agafar una
punta i estirar-la.

1. Poseu un títol de principi i un de final a l'estil Título a pantalla completa i que s'adigui
amb el contingut del vídeo.
2. Poseu un títol a l'estil Sobreimpresión de título explicant algun detall d'alguna escena.
Deseu l'arxiu com a Prac137.
3. Per què creieu que un títol a pantalla completa no se situa al mateix lloc, a la barra de
temps, que un de sobreimpressió?

Pràctica 4. L’Studio 8: edició amb músiques de fons

Seguim amb l'edició. Ara toca posar una música de fons. Les músiques poden ser de dos tipus.
1. Generades pel mateix programa.

88 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 10 – Continuació de l’edició de la imatge en moviment

2. A partir d'un CD d'àudio convencional.

De moment l'Studio 8 no ofereix la possibilitat d'inserir arxius ni MP3 ni WMA. Les noves
versions si que ho pode fer.

Desenvolupament de la pràctica

1- Músiques generades pel mateix programa: La qualitat, com ja heu comprovat en sessions
anteriors, no és massa gran però ens pot salvar en moments que no tenim la música que
voldríem.

Selecionem l'opció Generar música de fondo.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 89


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
Tenim tres columnes. A la primera podem selecionar l'estil de la música que busquem. A la
segona triarem la cancó i a la tercera quina versió de la cançó volem. Aquesta última normalment
el que fa és que varia la instrumentació. Això vol dir que canvia els instruments i li dóna un
timbre diferent.
Durant la selecció podem escoltar-les clicant Vista previa. Quan ja la tinguem triada li direm
Añadir a película.
Hem de considerar que quan ja la tinguem a la línea de temps podem allargar-la o escurçar-la
tant com calga.

2- Afegir música des d'un CD d'àudio: en primer lloc ens cal un CD amb el tema o els temes
que ens interessen.
Per obrir el següent menú ho farem per Añadir música del CD.

S'obre:

90 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 10 – Continuació de l’edició de la imatge en moviment

Hem de seleccionar la pista i dir-li quants segons en volem i si no volem que comence a l'inici de
la pista. Finalment sols queda Añadir a película.

*VOLUMS: Fins ara en la pràctica anterior i en aquesta mateixa hem anat introduint so. Quan ja
l'haurem posat ens trobarem, de ben segur, el problema dels volums. Els podeu modificar de dues
maneres.
La primera a temps real amb els controladors que trobareu a l'opció canviar volumen de la caja
de herramientas o clicant sbre una línea vermella que apareix a sobre de cada pista o so a la línia
de temps i reflecteix el volum. Quan més cap a dalt més volum i el contrari. Podeu fer-hi els
punts que vulgueu.
1. Recupereu l'arxiu fet en pràctiques anteriors i afegiu-hi primer una música generada pel
mateix programa, i deseu-lo com a “Pract_mus-prog”, i una inserida des d'un CD desada
com a “Pract_mus_CD”.
2. Modifiqueu volums.
3. Compareu quin és el millor resultat al vostre parer i gust.

Pràctica 6. L’Studio 8: fer vídeos amb diferents formats

Ara ja tenim el vídeo editat i solament ens queda tancar.


Actualment a causa dels múltiples formats i al gran pes dels arxius de vídeo hem de parar cinc
minuts a decidir uns sèrie d'opcions que a continuació us comentem.
Dividirem les possibilitats entre aquesta i la següent pràctica.
En aquesta tractarem els formats purament digitals i en la següent parlarem de vídeos per a la
xarxa.

Desenvolupament de la pràctica

El primer que farem és situar-nos a la interfície Editar Video.


Els dos formats més populars són:

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 91


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
AVI: format per exel·lència del vídeo digital.

Aquí podem configurar-ho quasi tot! Per un costat tenim el vídeo i per l'altre l'àudio. Us
recomanem la utlització de còdecs ja que sinó el pes dels arxius pot ser gegant. Els còdecs més
habituals són l'Indeo i el Cinepak. Sobretot la versió 3.2 de l'indeo ens permetrà que tots els
ordinadors reproudiexin l'arxiu sense necessitat d'isntal·lar res.

A part podem definir la qualitat/pes i l'alçada i amplada i els fotogrames per segon. Si no ho teniu
clar ho podeu fer a 25 f/s, que és un estàndard.
De la part d'àudio passa una mica el mateix però la compressió ja no té tanta importància ja que
el pes de l'àudio és infinitament inferior.

MPEG: també és molt difós i és molt interessant per la possibilitat de ser reproduït per un aparell
diferent d'un ordinador.
92 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas
Sessió 10 – Continuació de l’edició de la imatge en moviment

Les possibilitats són multiples depenent del resultat que busquem: a diferència del AVI aquí
algunes possibilitats són molt tancades perquè són estàndards per poder visionar amb aparells
que no són ordinadors.
a) DVD: molta qualitat però molt pes

b) SVCD: qualitat amb menys pes:

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 93


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

c) VCD: és el que dóna menys qualitat però també menys pes.


d) Personalitzat: Podem configurar a la carta cada paràmetre.

94 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Sessió 10 – Continuació de l’edició de la imatge en moviment

1. Feu un vídeo amb algun dels projectes de les pràctiques anterios amb format AVI
comprimit amb Indeo 3.2.
2. Feu un vídeo amb algun dels projectes de les pràctiques anterios amb format MPEG
amb l'opció VCD.
3. Compareu el resultat i les possibilitats.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 95


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Annex I – Com reproduir DVDs des


del POWER DVD

Pràctica 1. Veure pel·lícules a l'ordinador

Per fer aquesta pràctica haureu de disposar de pel·lícules en format DVD i del programa
PowerDVD.
Es pot veure una pel·lícula en format DVD a través del Windows Media i també a través de
programes reproductors de pel·lícules DVD: PowerDVD. En aquesta pràctica hem triat la
utilització d'aquest darrer. No només hem de pensar com reproduir una pel·lícula, sinó també
saber-ne localitzar tantes escenes o seqüències com vulguem i reproduir-les immediatament
tantes vegades com ens interessi i a cops en llengües diferents. Les possibilitats són moltes.

Desenvolupament de la pràctica
1. Obriu el PowerDVD anant a Inicio | programas | Cyberlink PowerDVD | PoweDVD
(a vegades s'obre automàticament quan introduïm el DVD a la boca corresponent de
l'ordinador). Us apareixerà una pantalla com aquesta:

96 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Annex I – Com reproduir DVDs des del POWER DVD

2. Aquest programa us ofereix tres elements fonamentals:


a. L'escenari o pantalla on apareixerà la pel·lícula. Fent-hi un doble clic podeu
maximitzar-la o minimitzar-la.
b. Un quadre de comandaments amb les diferents possibilitats que ens ofereix el
programa de manipulació: anar endavant, enrere, canviar d'escena, utilitzar el
bookmark, canvi de llengua...
c. Una barra de comandaments amb les principals funcions que també es donen al
quadre de comandaments que acabem de comentar.
Un quart element que cal conèixer és el menú que ens ofereix el programa quan premem el botó
dret de ratolí:

1.- Go To: ens permet anar directament a les diferents escenes en què
està dividida la pel·lícula. L'opció Browser ens permet veure tota
l'estructura de les escenes.

2.- Bookmark: es com una llibreta de notes electrònica. Ens permet


marcar tants punts com vulguem dins de la pel·lícula per anar-hi
directament.

3.- Select Menu: ens porta directament a l'inici del DVD o a la


pantalla d'escenes en què s'ha dividit la pel·lícula (a través de l'opció
Chapter Menu)

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 97


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
3. Centrem-nos en la barra de comandaments que apareix quan tenim la pantalla totalment
desplegada (Full Screen) i en la utilització del menú que ens ofereix el botó dret del
ratolí.
- Introduïu una pel·lícula al DVD del vostre ordinador.
- Quan us aparegui la pantalla inicial del programa, premeu el botó dret del ratolí i
trieu l'opció Play. La pel·lícula s'inicia.
- Feu doble clic damunt de la pantalla on veieu la pel·lícula per veure-la a pantalla
completa (Opció Full Screen del botó dret del ratolí).
- Busqueu la barra de comandaments tot passejant-vos amb el ratolí per la part
inferior o superior de la pantalla fins que aparegui. Proveu els diferents botons:

1. Anar a l'inici de l'escena anterior.


2. Aturada
3. Pausa
4. Play
5. Anar a l'inici de l'escena posterior.
6. Extreure el DVD
7. Avançar o endarrerir les imatges
8. Avançar o endarrerir les imatges quadre a quadre
9. Control de velocitat d'avançament o endarreriment d'imatges
10. Control de situació de les imatges que es veuen dins de l'escena.
11. Comptador de situació de les imatges que es veuen dins de l'escena.

4. Com marcar un o més punts dins de la pel·lícula per poder anar-hi quan desitgem.
a. Situeu-vos amb l'ajuda de les eines descrites de la barra de comandaments en el
quadre exacte on vulgueu que comenci a reproduir-se i en posició de pausa.
b. Premeu el botó dret del ratolí i trieu Bookmark | Add Bookmark

98 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Annex I – Com reproduir DVDs des del POWER DVD

c. En aquest mateix moment queda fixat el punt amb un nom i un número. Es poden
marcar tants punts com es vulgui i veure'ls i/o esborrar-los tots utilitzant el
Browser. El Viewer ens mostra també tots els punts i ens mostra la primera
imatge de cada un d'ells.
d. Per anar a un dels punts seleccionats, només cal prémer el botó dret del ratolí,
anar a Bookmark i prémer damunt del punt desitjat.
5. Com seleccionar un altre idioma

Premeu el botó dret del ratolí i trieu Idiomas de audio. Només us cal seleccionar l'idioma
desitjat.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 99


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Annex II – Com desar els fitxers en


un CD o DVD

Còpies amb DVD i CD (Easy CD versió 6)

El programa Roxio Easy CD and DVD Creator 6 que permet, entre moltes altres coses, fer còpies
dels vostres fitxers de so i imatge a CD i DVD.
El Drag-to-Disc permet fer servir la gravadora com si d’un disc o disquet es tractés. És a dir, hi
podem enviar els fitxers conforme els tinguem preparats.

Comproveu que als programes del menú Inici del vostre ordinador teniu l’opció següent:

Aquesta opció conté, entre altres


coses, el programa Drag-to-Disc. ➨
Quan executeu aquest programa,
trobareu una petita finestra al vostre
escriptori amb el dibuix d’un CD.
Feu un clic a la icona del Menú, a
l’angle superior esquerre, o premeu
les tecles Alt + M.

100 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Annex II – Com desar els fitxers en un CD o DVD

La primera vegada que utilitzeu un CD-R, li heu de


donar format, amb l’opció Formatear disco o
prement la combinació de tecles Alt + F.
Un cop el CD-R ha estat formatat, el programa
Drag-to-Disc es pot tancar, encara que potser és el
moment d’assignar un nom al CD-R, amb l’opció
Cambiar nombre del disco (Alt + R). Per defecte,
el nom del CD és Roxio 1.

Per fer la còpia feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el fitxer i escolliu l’opció Copiar. A
continuació, seleccioneu al programa Drag-to-Disc i premeu Pegar.
Quan intenteu expulsar el CD-R de la gravadora, el programa Drag-to-Disc us preguntarà les
opcions d’expulsió. Recomanem deixar activada la primera opció, que permet llegir el CD-R
amb qualsevol lector de CDs encara que no tinga el Drag-to-Disc.
Per fer una altra còpia al mateix CD-R només cal inserir-lo a la gravadora i fer la còpia sense
haver d’executar el Drag-to-Disc. No cal tornar a formatar el CD-R ni preparar-lo per a la còpia.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 101


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

102 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Annex III – Com passar de CD a WAV, OGG o MP3 amb el CDex

Annex III – Com passar de CD a


WAV, OGG o MP3 amb el CDex

El programa CDex permet, entre moltes altres coses, convertir en fitxers WAV les cançons dels
CDs.
El programa és lliure i el podem baixar sense cap problema d’Internet i, a més, des d’Opcions
mostra tots els seus menús en català.
Per tant pot ser una eina molt útil a l’hora de convertir les pistes d’àudio dels CDs i DVDs en
fitxers de so de l’estil dels WAV, OGG i MP3 que ja hem vist.
La interfície de treball és molt bàsica i només haurem d’indicar a quina unitat tenim el CD,
quines pistes volem convertir i a quin format ho volem fer.

A la part dreta hi ha les icones que permeten fer les operacions més ususals.
Extreure l’àudio en WAV.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 103


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
Extreure l’àudio en MP3.
Extreure un fragment de temps d’una caçó.
Convertir un fitxer WAV en un MP3.
I convertir a WAV un fitxer comprimit en MP3.

També convé que indiqueu al menú Opcions/Configuracions/Nom dels fitxers on voleu desar
els fitxers que es creen.

PASSAR UN FITXER DE SO EN FORMAT MP3 A WAV

Per passar d’MP3 a WAV per a aquells casos en què volem un fitxer “incrustable” dins d’una
presentació (que no necessite portar els fitxers de música adjunts) i que, a més, per poder ser
enviada per correu necessitem que sigue un format de poc pes, ho farem a traves del programa
DbpowerAmp que té una versió gratuïta.

El podem baixar des de, per exemple, Softonic.com.

104 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Annex III – Com passar de CD a WAV, OGG o MP3 amb el CDex

El procés és, un cop obert el programa, triar el fitxer en format Mp3 que volem transformar,
indicar el format a què volem canviar-lo (conversing 1 file to WAVE) i sel·leccionar el paràmetres
més lleugers (8 bits / 8000 Hz / Mono). I a “Output to” dir el lloc on el volem deixar.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 105


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

Annex de pràctiques de la sessió 2


– Edició de so

Les següents pràctiques tenen dues funcions:


• Practicar els recursos vistos a la sessió per tal de consolidar-los i adaptar-los als
projectes respectius
• Detectar quins problemes sorgeixen a l’hora de posar-los en pràctica
• Comprovar que el maquinari i programari el teniu disponible al centre

Pràctica . Editar una seqüència sonora.

La següent pràctica ens ha de permetre aplicar els recursos i habilitats vistos a l’edició de so, un
aspecte bàsic en el treball lingüístic.

Desenvolupament de la pràctica

1. Buscar el text que farà de base del guió sonor o crear-lo amb l’alumnat. El text pot ser un
diàleg, un fragment d’una obra de teatre, un poema, una cançó… Qualsevol text que puga
funcionar amb veus diverses i millore amb l’adjunció de música i efectes sonors.
2. Selecció dels materials pregravats (músiques, cançons, efectes sonors…)
3. Gravació de les veus.
4. Edició. Combinació dels diversos elements per tal de produir el guió establert.
5. Exportació a un fitxer de so.

106 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Annex de pràctiques de la sessió 4 – Edició d’imatge fixa i so

Annex de pràctiques de la sessió 4


– Edició d’imatge fixa i so

La combinació de la imatge i la paraula és una forma de potenciació expressiva. La integració


d’ambdós reforça els continguts i amplifica els seus valors comunicatius.

Pràctica 1 Descriure una acció.

Ara farem una pràctica amb la combinació dels diversos elements de so i imatges que hem vist i
practicat fins ara. I ho farem a través del reportatge.

S'entén per reportatge fotogràfic un seguit d'imatges que intenten explicar alguna realitat, normalment
fets i circumstàncies actuals. En ell les diferents imatges aporten informació i elaboren un discurs sobre
el tema tractat. Tot i que les imatges poden tenir valor per elles mateixes tenen sentit en el seu conjunt i
per això podem dir que conformen una seqüència que ens va explicant aspectes sobre una qüestió,
talment una narració escrita. Els reportatges solen combinar molt diversos recursos: escrits, gràfics,
sons, músicals, videogràfics

Primer donem un cop d’ull a


http://www.xtec.es/~mplanel4/imatge/repografic/reportatge.htm#1
concretament de l’Activitat 4 (Document 4 a) els exemples 1, 2 i 3.

Desenvolupament de la pràctica

El reportatge que fareu amb el vostre alumnat serà el d’alguna de les activitats del vostre centre.
La descripció o reportatge es la fareu amb la combinació de les imatges amb la locució que les
acompanyarà i la banda sonora que farà de context (sons, música, efectes…).

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 107


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
Convé partir d’idees senzilles que s’ajusten a les possibilitats i necessitats de cada grup i partir
sempre d’una planificació prèvia que dosifique i controle les activitats.

108 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Annex de pràctiques de la sessió 7
– Fer un guió

Una de les millors maneres d’aprendre a fer guions és a partir de materials audiovisuals ja fets.
Això permet comprendre la funció del guió i aprendre bona part dels recursos que s’hi
identifiquen.

Pràctica 1. Convertir un guió literari en un de tècnic.

A partir d’algun dels guions que trobareu a la pàgina http://www.script-o-rama.com, on en


podreu trobar una gran quantitat (en anglès), seleccioneu-ne un fragment, per exemple de la
pel·licula Harry Potter and the chambere of secrets, i feu que els alumnes el transformen en un
guió tècnic de l’estil del que hem descrit i fet servir a la sessió.

Pràctica 2. Deduir a partir d’una anunci el seu guió literari i


tècnic.

Així mateix, a partir d’algun espot publicitari gravat a la tv o baixat d’Internet, pere exemple de
la pàgina http://www.publitv.com/, http://www.queanuncios.com, http://www.adstreaming.com o
http://www.wanadootv.com/jsp/todospots/, feu que l’alumnat el transcriguen a un guió literari i/o
tècnic per vore quins elements del llenguatge AV identifiquen i quin significat els donen.

Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 109


Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües

110 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas


Annex de pràctiques de la sessió 9 – Edició d’un videoclip

Annex de pràctiques de la sessió


9 – Edició d’un videoclip

Ara ja podem abordar una petita producció videogràfica amb l’alumnat.

Pràctica 1 Descriure un recorregut.

Ho farem a través de la descripció d’un recorregut dinàmic pel nostre centre. Ens servirà per
treballar els elements lingüístics, tant lèxics com d’estructura, que han de reforçar les imatges
que seqüenciaran el recorregut.

Primer donem un cop d’ull a


http://www.xtec.es/~mplanel4/imatge/repografic/reportatge.htm#1
concretament de l’Activitat 4 (Document 4 a) els exemples 1, 2 i 3.

Desenvolupament de la pràctica

1. En primer lloc l’alumnat decidirà quin recorregut explicaria millor l’estructura del
centre. A partir d’aquí decidiran quines imatges de vídeo el podrien representar
millor. I, finalment, prepararien els textos que haurien d’acompanyar les diverses
preses i seqüències, tant els que es locutaran com els títols.
2. El segon pas serà la gravació amb la càmera de vídeo.
3. Després faran la captura d’imatges i la seua edició: titolació, selecció,
transicions…
4. Finalment s’exportarà a algun dels formats vistos.

Podeu, si s’ajusta millor a les vostres preferències o possibilitats, canviar el tema per una altre
(presentació d’un ofici, reportatge sobre un espai natural, narrar la vida d’un personatge…).
Podeu trobar moltes idees a l’adreça indicada anteriorment, a les diverses sessions del SAIP…
Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas 111
Els mitjans audiovisuals aplicats a l’ensenyament de les llengües
A l’apartat de Projecter del curs telemàtic DV31 podeu trobar unes indicacions molt útils per
desenvolupar els vostres projectes que haureu d’adaptar al màxim a les vostres necessitats i
possibilitats.

112 Àrea TIC, Mitjans Audiovisulas