Tips sa Pagsulat ng Riserts

Sulating Pananaliksik
Kahulugan : - Isang maingat at masinop na pag-aaral at pagsisiyasat tungkol sa isang paksa. Katuturan: - Sa pamamagitan ng pananaliksik ay natutulungan ang isang indibidwal sa pagtuklas ng ilang bagay na nais malaman sa pamamagitan ng pagkalap ng mga napag-aralan na rin ng iba.

Layunin
1. natuturuan ang isang indibidwal na maging independent sa kanyang pagaaral. 2. nadedebelop ang kakayahang magorganisa nang lohikal. 3. nasasanay na maging mapanuri sa pamamagitan ng makabuluhang pagpili na babasahing magagamit sa pananaliksik.

Mga Uri nga Pananaliksik
Maka-agham o siyentipiko
• Makakuha ng katibayan o katunayan • May haypotesis o eksperimento • Ang pamamaraan ay pabuod o indaktibo

Pampanitikan o Literari Mas payak karaniwang ginagamit sa kolehiyo  Walang haypotesis o eksperimento  .

Mga Hakbang sa Paggawa ng Sulating Pananaliksik .

Napapanahon . Sapat ang mga materyales na pagkukunan 4. Payak at ispisipiko 3.Ang Pagpili ng Paksa 1. Interesado ang gagawa at mambabasa 2. Iwasan ang paksang teknikal 5.

Bigyan ng kahulugan ang mga termino .Ang pagpapayahayag ng layunin 1. Suriin ang mga salita ayon sa tiyak na kahulugan 3. Gumawa ng paunang pahayag 2.

kard ng pamagat * Taglay ng bawat kard ang mga impormasyon: a.Ang Paghahanda ng Tentatibong Bibliograpi 1. 2. Kard sa awtor b. pangalan ng awtor b. Paggamit ng Kard Katalog a. Isulat ang tentatibong bibliograpi sa 3” x 5” na indeks kard.palimbagan at petsa ng pagkakalimbag d. lugar na pinaglimbagan. Kard sa paksa c. ilang pahayag tungkol sa nilalaman ng libro . pamagat ng libro c.

balangkas sa pangungusap 3. balangkas sa talata . balangkas sa paksa 2.Ang Paggawa ng Tentatibong Balangkas 3 Uri ng Balangkas 1.

Halimbawa ng Tentatibong balangkas Pamagat: “ Ang mga Suliranin sa pagsusuri ng mga Akdang Pampanitikan ng Ikaapat na taon sa Hayskul “ .

I. Introduksyon Kahulugan ng panitikan at mga uri nito B. Layunin sa Pag-aaral ng panitikan A. .

II. . Ang Mga suliranin sa Pagsusuri ng mga akdang pampanitikan Mga uri ng Panitikan B. Mga kahinaan sa termino at talasalitaan A. Mga simbolismo at pagdulog C.

Rekomendasyon .III. Pangwakas A. Konklusyon C. Pagbubuod B.

Ang Pangangalap ng Datos .

. Sipiin ng buo ang mga kailangang kopyahin ng ekasakto. Isang ideya bawat kard 3. Maging maingat sa pagbubuod ng sinasabi ng isang awtor.Mga dapat isaalang-alang 1. Gumamit ng indeks Kard 2.

nakalimbag na na bunga ng naunang pananaliksik . mga dokumentong pampubliko na opisyal at pribado c. Pangunahin a. a.Mga Pinagkunan ng Datos 1. Sekondaryaa. panayam o interbyu 2. binubuo ng manuskrito b.

Isama ang mga impormasyong mahalaga at itapon ang hindi kakailanganin sa sulatin.Ang Pagsulat Mismo sa Papel .maging mapanuri sa pagsulat. .

maging konsistent sa paggawa ng balangkas. b. karaniwang balangkas ng pangungusap. Pormal sa anyo at ang gagamiting panauhan ay ikatlo maliban sa paunang salita. c.Ang Pangwakas na Balangkas a. .

orihinal ba ang pagkakapahayag? . 2. magkakaugnay ba ang mga pangungusap? e. Itanong sa sarili a. maliwanag ba ito sa sinulat? c.Ang Pagwawasto Mga Dapat Tandaan: 1. Basahin ng mabuti ang mga pangungusap na medyo masakit sa mata at pagkakasulat. ano ba ang pangunahing ideya? b. sapat ba ang pagtalakay? d.

Nagbibigay-kahulugan at/o impormasyon . Uri ng Talalababa 1. Kumikilala 2.Ang Pagtatalababa -Ang talababa ay ang pagbibigay bangit sa mga pinagkunan ng mga datos sa ginawang pananaliksik.

.Paglalagay ng Talababa at Pagmamakinilya -Ang unang talalababa sa ilalim ng papel ay nakamakinilya ng dalawang espasyo sa ilalim ng linyang isa at kalahating dali ( inch ) ang haba na siyang naghihiwalay sa teksto. May indensyon na pitong espasyo.

p. Pulubi Publishing House Co. .. 1990). Ang Tamang Pagtawid sa Kalsada ( Quezon City: R.89.P. Tupido.Halimbawa: Libro: Isang awtor Juan S.

p. Dugyot Publishing House Co..Mahigit sa dalawang awtor Gloria D..Inc.P.178. Macuscos et al. R.. 1998). . Sining ng Malikhaing Paglalaba at Pamamalantsa ( Cavite City.

“ Ang Iskwater sa Taong 2008 “ mula sa Mga bagong Pananaw sa Lipunan ( Journal ng Masaklaw na kalagayan sa Lipunan ). Touto.101-500 . 23-24 ( 1972-73 ) . blg.Journal: Renato O. Jose Pidal Valiw. pp.

“ Ang Kahayupan sa bayan”. 3. Malaya. blg.8.Magasin: Leon B. bol. . Mangubat. pp.9-12.

Pahayagan: Esteban M.1988. Nob. p. “ Taguan sa Lansangan:. Pagtakhan. Abante.1.2 .

p. 23.Nalathalang ulat: Geisa G. Enero. Jillien. 1990 ( Sampaloc.1990 ). Sampaloc.Manila. Pag-aasawa ng banyaga. .Manila:Tanggapan ng Marino. Ulat ng mga Marino.9.

Panayam: Kosina D. Malinis.1998. noong Agosto13. Isang pribadong panayam na naganap pagkatapos ng pulong ng Kapisanan ng mga Mambababoy sa Bulacan. .

Tiyak na Paghahalimbawa ng Talababa .

10 . p. 8 Pusti N.8. p.P. Gahaman Publishing House Co. Malaya.Manila:Tanggapan ng Mayor. 2004). Reneyda D. 989. 7 Maantig. Baso.. Pabahay sa mga Asong Gala.1989 ( sampaloc. bol. p. p.2000.9 5 Kokie S.loc.8 6 Ibid. Bagal. “ Ang bayan kong Sawi”.1990)p. 9 Banal. Enero 18.2008 2 Ibid.. Cit.Ulat ng Komite ng Pabahay. 4 Dra.1.1 Bayani T. blg.Sampaloc. 1997.. 3 Ibid.7. Akot at Milagros D. op cit. Maantig. “ Taguan sa Basilan”. Kasaysayan ng mga Hunghang sa Pilipinas ( Quezon City: R. Banal.Manila Enero 18. p.Remate.

et al. kab. loc cit bilang Bolyum confer.at iba pang manunulat ibidem ( in the same place ) sa parehong akda na magkasunod Kabanata loco citato ( in the place cited) sa parehong pinagkunana na may namamagitang ib pang pinagkuan. . ibid. Ang apelyido lamang ng awtor ang ilalagay.Mga Daglat ng Ginamit sa Pagtatalababa: blg.ihambing et alii. bol. cf.

walang tuldok.) . may napansing kamalian ang sumulat ngunit hindi iwawasto.p. sa parehong pinagkunan na may namamagitang iba pang pinagkunan pero iba ang pahina. [sic] w. walang petsa p. o pp.ang apelyido lamang ng awtor ang iallagay at ang bilang ng pahina.Op Cit. Opere Citato ( in the work cited ). sal.d. pahina o mga pahina Salin ayon sa orihinal. (n.

.mga pananda at mga malalaking letra.Ang Pagsisipi Kailangang ang pagsisipi ay eksaktong kopya ng orihinal ayon sa pananalita.baybay.

“ Ang Karamdaman ng Bansa ay Kanser na Papatay sa kabataan. Kailangang lagyan ng dobleng panandang panipi ang buong sipi.” .Mga Dapat Isaalang-Alang sa Pagsisipi 1.

kailangang ibukod ito sa talata.” Ang kalagayan ng bansa ay tunay na… . “ Ang bayang sawi ay bayang lugmok sa lugati subalit ang bayang may pusong banal ay biyaya ng langit sa ating daigdig. Ang pagsisimula ng talata ay mayroon ding apat na espasyong indesyon. Kaya manapa ay maging marangal upang ang bansa ay maging maligaya at mapayapa. Kapag ang sipi ay higit sa limang linya.2.

ipaalam ito sa pamamagitan ng elipsis (…) at kung sa dakong huli ay idagdag ang tuldok kaya nagiging apat na tuldok (…. Kung may bahaging kakaltasin sa sipi.) “ Ang mga Pilipinang nag-aasawa ng dayuhan ay ….3.” .

.....4.......“ ... Ang Pahayag ng guro ay lubhang nakatutuwa... “ Ang buhay ay maikli kailangang simulan ang bagay na magbibigay kulay sa iyong pagkatao .... Kung isang buong talata ang kinaltas ay ipaalam ito sa pamamagitan ng isang buong linya ng mga tuldok na may pagitan....................

” Sapagkat ang punong ang bunga ay matamis ay lubos na tuwa sa kakain ay hatid. “ Ang bungang kakainin ay siyang pinaghirapan matamis man ito o mapait . “ Hindi kailanman tutuwid ang isang buktot na punongkahoy kung ito‟y lumaki ng gayun na.5.” . Ang isa pang sipi sa loob ng sipi ay nangangailangan ng isang panipi.

pagwawasto o ano mang paliwanag. ] . Tandaan na ang edukasyon ay nariyan upang gamitin sa kabutihan at hindi ng sariling kapakanan lamang. kapag may isisingit na pagbabago. “ Ang pinag-aalan ay „wag ipagyabang sapagkat ito ang lason na sa iyo ay papaslang.” [ Ang kayabangan kailanman ay magiging kapahamakan ng sinumang nilalang na gagawa ng ganitong kamalian.6. ilagay ito sa loob ng braket.

Kung may mapunang pagkakamali sa baybay. “ Ang tunay na talino ay nasa puson [sic] ng tao. hynghang [sic] ang nilalang na magpapanggap na henyo o pantas.” .grammar o kaisipan.7.salita. ipaalam ito sa pamamagitan ng salitang [sic] (walang tuldok ) At ipaloob sa dalawang braket.

ang tandang pananong at panamdam ay depende sa pagkakagamit-kung kasama sa sipi o hindi. kapag ang panghuling panipi at iba pang pananda ay magsasama. ilagay sa loob ng panipi. c. b. ang sumusunod na tuntunin ang dapat sundin: a. Kung bahagi ng sipi. kung hindi.lahat ng tutuldok at tuldokuwit ay ilagay sa labas ng panipi.8. ilagay sa labas ng panipi. . lahat ng tuldok at kuwit ay dapat na nasa loob ng paninipi.

3.!...3.53. :... 335 #.

956 7 ... 3. 596  &..55 .47.'..47.360 .5.956 &.:.7.53.5.54. .5 /.53..360 .

5...6 .5...5 56656:.5.5.1657.35: :. . ./6 :.#.4 6:5./.0.7:.5 79/.45.7 7.2.5.76:573655 .3.554..4/.

3.25. ./.'..34/...#./. 5'.

. 7 .'.5 64.! ..% # .4. 5/.596  :.5#/3:56:6  7 /1 /1 7 9.. 3. 3..5:.47.3 ..3 '..:65.5:.: $65.#375. 596  7 /1 .47.¾ .360 . %51.360 .53.69 7 .96: .:.3.3 670.5.5#.5.5. &..5..../.554...:.7.5265&.5¾ %4..4.55 . /63 /3  7 62& .3. #:.:6 #. ..:3./.:.5' 26.... 5. 360 .53.5.

55..2.4/5 .3.. /3.2..:561 ....54.473./.575.21.553. .5./...:.4.69.5.4..4..:. 5.#.6 5. /14 5.3.3 /1 2.965 . /3 /63 0 .3 ....1 :.4.5 3. 7.4.55..3.0 :.5.5 634 0659 .73163./ 3600./.5/7. 7.73..25. 36060.00..5..96575.4./.7...5 5.

3.7.69.5.57.4.57.5.7.557.55.5/.."7.3 (:0* 7 5 1 .4.3..5 796/.5.55.7316 3.575.6920.5.3.33.5. .96575.6 5. 7 677 :.6 . 7.... &. 5.5 /3.695.5..4.25.5.3 4.4..64.51 . "79 ..:.:..55.4..5.25..3162 .35 .5.5 :43.65:..1 :. 7.5:5 2.7.

9.3.3.253.5.3..57. .65267.5.4.51.3.4.3. 4./.65 :.5#.7.. /.5695.2.5.::7 . 2:.::7.5..5. 7.

3....7.5..:.

.55.5:95.5516/35 7.7.41.57...3.5:.9./.4.5.5..53. .:.5 ¾ .::7 ..2..51. #.3..5/65:7 5.57.5:.#.

5.7.5....5/261. /.53462:. :/.3.5.5..55/.6:.....3. ..51..4..535..3. 4.:.3.4.34..54.3. 2.3.:7..37...966515 ..5:.5.9.5.53. .::43.....7..5.Ã .5/.5:.7.7..5. ¾ 52./.1 ...54.3..5.:6551:65 5/.7:65/.5:7.4.5:.:..5/.54.4.3.5. 5 7...7..

. 5. 1...1.4.4.31622.55.25:.#375..5..6:.1.3162 Ã 54...55 37:: Ã . :7 7.3.2..4.52.7..5.5.:5:./.7... 54.3.2653.

.. Ã ¾ ...:.5.51.

3.: ..7.596...3/.5 /.657..31625.23....5. 4.//.. 5:.7.3.4.4.4....3..:.5/6535.4. 5/...2.3.6                    .4.5/65.55.2.54.5.5.232.5:43...5 5#.525...55 :.7..6:..

.55.5/5..5 4.57.366/5:7.:.2. 5.664.3..1 ¾ .2..634.5:.5:7:.625..3.5/2.4. ¾&.5.. 5/5..5.4:4.9. 75652.52.1.5. .2.6.7.55:..5..5.54.3/6:5. 5:..4:.55.5 7565.5.575.:..25.5..7.7.57 512.7.2.

66.6 7./.5 7.3. 2..366/5/9.:. 3./.6:. 575. 7..7..4.2.564.::5..5..5.

.2..9.3.5.4..4.6..4.54..5.5.53.7.65 2.5 '.:./.:65..4.53.7.55.3.:655.2.5 5:54.5.5:.5 7.4...5 * .55.515:.5.2.5 ¾(5 2.2.935 2..553.5.52.512.3.:3.5.5:..6 ...7.7./..3.7./.51...5.5.52.7.

..5667.6:.. /.4..7.3.7:65(:0*5.356.5.75.4..5..5/9.7.5.2..4. 1.44. 9.5.75.4..962. 54.5.57.3. 4.55:./.: ¾ .5(:0*.7.:7..553.4.2.5.7.3.3.5 7.366/:. :.:.2.5 (:0* .3.6 5.3:.3162 . 5.3..55.

5./.7.7.2.7.41... 5.4..3.3162.5.565.57..5..51. 3..7.5.:../.5 :4:5615.:57. 3.7.5.3162..5.:.57.4...4 .2... .2. 7. :515 .5.557 / 3...3162.5357. 2.1751:.:...5.51.55.1.57 0 ..4.51..366/57.57...57.:.

:.5 :7 3.5725 51 3.:57.:.4...:.57 ./.366/57.:7651 5/..25 2.3.:.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful