Tiết 18-19: Đường Tiệm cận

I/Mục Tiêu:
Bài 1:Tìm TCĐ và TCN của đồ thị mỗi hàm số sau:
2 x −1
x +2
5
c) y =
2 − 3x

3 − 2x
3x +1
−4
d) y =
x +1

a) y =

b) y =

Bài 2: Tìm TCĐ và TCN của đồ thị mỗi hàm số sau:
x2 − x − 2
x 2 − 12 x + 27
y
=
a) y = 2
b)
( x − 1) 2
x − 4x + 5
2−x
x 2 + 3x
c) y = 2
d) y = 2
x − 4x + 3
x −4
Giải:
a) Ta có:
1

2− 
x
lim 2 x −1 = lim 
=2
x→±∞
x→±∞
x +2
 2
1 + x 


⇒ đt y=2 là TCN của đồ thị hàm số.
Có:
lim+ 2 x −1 = - ∞ Do lim+ ( 2 x − 1) = −5 < 0 ; x+2 >0
x →−2
x +2
lim 2 x −1 = + ∞ Do lim− ( 2 x − 1) = −5 < 0 ; x+2 <0
x →−2− x + 2
x →−2
x →−2

⇒ đt x =2 là TCĐ của đồ thị hàm số.
b) Ta có:
3
−2
3 − 2x
x
lim
= lim
= −2
3
x →±∞ 3 x + 1
x →±∞
1
3+
x
⇒ đt y = −2 là TCN của đồ thị hàm số.
3
Do :
3 − 2x
3 − 2x
lim+
= +∞ ; lim−
= −∞
1 3x + 1
1 3x + 1
x →−
x →−
3

⇒ đt x = −

3

1
là TCĐ của đồ thị hàm số
3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful