You are on page 1of 26

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 1

¶ªl¸SµËÈ¢ÀOµ£YÉß±ÀµÀA ¶ª¶¢Àjhµ°µ±¸°µ±µ´¢À|
m¸±¸±ÀµÀgA ¶ªl¸ ¶¢AlÉ n±Ð穸ʥ¶¨¶ªlµÀØg´¢À||

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 2

sñ¶®îAh¸ SµÀ±µ¶¢B «¸°¸h³ E¶¨àA ËlǶ¢´¢À ¦ñ±ÀµÀB ¶piB|


DV¸±¸ïB §ñ¶¢Àl¸V¸±¸ïB ¶ªAhµÀÈ¢À Y¶mî Y¶mîn||

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 3

¶¢À¶mîmÐuû¶¨à¶¢±µlµA ¶ª±¸öuû¶¨à¶pûv¶pñlµA|
¶pÁ±µAlµ±µSµÀ±µÀA¶¢AlÉl¸¶ªÊ¥ñ¶¨áA lµ±ÀµÃnlû¼A||

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 4

l¸¶ª Oµ°µ
---------

¶ªhµhµ Sµgm¸kµ
---------
¶ªhµhµ Sµgm¸kµ »ªl¼è±ÀµÀo¶¢ O¸±µïlµw|
¶¢Ài Êpñ±¼¶ªÀ¶¢yµÀ q¸±µöilÉ£||¶¢ÀÀ||

OµÀi ¶pkµOÇ ¶¢À¶m¤¶¢ ¶¢À¶®±µÀlµñlɶ¢±µÀ|


¶¬±¼sûµOµÀi l¸±ÀµÀOµyµÀ sû¹±µilÉ£|

±ÀµÀÀOµÀi ¥¹¶ªåòSµyµwô ¶¢¶mY¶ªAsûµ¶¢¶m±µ»ª|


¶ªhµÖ±µîSµyµ ¶mfÇ»ª ¶ªÀY¹ß¶m ¶¢Ài EhµÀå|

Sµi q¸w¶ªÀ¶¢ ¶m¶¢Àî ¶p¶¢¶¢Ã¶m¶mÀ|


Whµålµw D¶mAlµ ¶ªÀP¶¢o¶¢yµÀ ±µ¶¢Ã|

sûµOµÀhµ Y¶m±ÍfDZÀµÀ ¶m¶¢Àî ¶pÁ±µAlµ±µ £eµv¶mÀ|


¶ªhµhµ E¶¢±µw nAhµÀ F OµÅi±ÀµÀ ¶mfǶªÀ¶¢¶mÀ

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 5

SµÀ±µÀ¶¢Àlûµö±¸±ÀµÀ±¼SÇ ¶mÈ¢Ã
-----------------
SµÀ±µÀ¶¢Àlûµö±¸±ÀµÀ±¼SÇ ¶mȢà ¶mÈ¢Ã
¶m¶¢Àî SµÀ±µÀ¶¢Àlûµö ¶ªAhµiSÇ ¶mȢà ¶mÈ¢Ã

§ñq¸lµ±¸Y±¼SÇ SµÀ±µÀ¢¸ï¶ª±¸Y±¼SÇ|
SµÀ±µÀ¢¸l¼±¸Y±¼SÇ ¶mȢà ¶mÈ¢Ã||1||

±¸¶TÊ¢Alµñ±¸±ÀµÀ±¼SÇ ËÈ¢OµÀAeµl¸¶ª±¼SÇ
¶pÁ±µAlµ±µl¸¶ª±¼SÇ ¶mȢà ¶mÈ¢Ã||2||

SµÀ±µÀ £Y±ÀµÀl¸¶ª±¼SÇ sû¹Sµgäl¸¶ª±¼SÇ


§ñ±µASµ¶¢wlµ l¸¶ª±¼SÇ ¶mȢà ¶mÈ¢Ã||3||

¶p±µ¶¢À ËÈ¢±¸Sµï¥¹w i¶¢Àîgäl¸¶ª±¼SÇ


¶¬ÀAfÉO¸±µ l¸¶ª±¼SÇ ¶mȢà ¶mÈ¢Ã||4||

SµÀ±µÀ §ñ¶¥£eµv¶m ¶p±µ¶¢À sûµOµå±µ Vµ±µg


¶ª±µ»ªY±ÀµÀÀSµSµzSÇ ¶mȢà ¶mÈ¢Ã||5||

SµÀ±µÀ¶¢Àlûµö±¸±ÀµÀ±¼SÇ ¶mȢà ¶mÈ¢Ã


¶m¶¢Àî SµÀ±µÀ¶¢Àlûµö ¶ªAhµiSÇ ¶mȢà ¶mÈ¢Ã||¶p||

§ñ SµÀ±µÀ SÍ£Alµ l¸¶ª±µÀ


--------------
¶ª±µö ¥¹«¸åò±µæ «¸±µY¹ß´m Whµñ vÉP ¶mhµB ¶p±¸´m
SµÀ±µÀ SУAlµ l¸«¸±¸ï´m nhµïA mÓ£À ¶ªh¸A ¶¢ÀÀlûÉ

§ñ YSµm¸ékµ l¸¶ª±µÀ
----------------
YvYɶ¨ànsû¹O¸±µA YSµl¿¶¥¶pl¸¶¥ñ±ÀµÀA|
YSµjhµv£P¹ïhµA YSµm¸ékµ SµÀ±µÀA sûµYÉ||

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 6

§ñ SÐq¸vl¸¶ª±µÀ
---------------
sûµÃq¸v¶mhµ q¸l¸sÝA q¸q¸w ¶p±¼¶®±¼gA
SÐq¸vl¸¶ª ¤Àfɶ¬A SÐq¸v ¶¬±¼lµ±µ÷¶mA

§ñ £Y±ÀµÀ l¸¶ª±µÀ
----------------
CY¹ß¶mi£À±µVÉÜlµA sÀl¼è¶ªA¶ph³ ¶pñl¸±ÀµÀOµA|
£Y¹ß¶m£¶¢ÀvA ¥¹AhµA £Y±ÀµÃPïSµÀ±µÀA sûµYÉ||

¶ªî±¼»ª slµÀOº±Í
------------
¶ªî±¼»ª slµÀOº±Í l¼¶¢ï Vµ±µgODZµS¼±Í
lµÀ±¼hµ hµ±¼lµÀ qϱǶ¢ £Y±ÀµÀSµÀ±µÀSµyÇAs±µ ||¶p||

l¸¶ª±¸±ÀµÀ¶m lµ±ÀµÀ¶¢ ¶ªÃ»ª ¶pfÇlµ¶m


lж¨±µ»¬hµ¶m ¶ªAhж¨sûµ±¼hµ¶m ||1||

Y¹ß¶m¶¢Ahµ¶m lµ±ÀµÀ nlû¸¶m ¥¹Ahµ¶m


¶¢Ã¶mﶢAhµ¶m svÀ ¶¢l¸¶mïl¸Ahµ¶m ||2||

¶¬±¼±ÀµÀ sûµZ¶ªÀ¶¢ ¶m±µ¶¬±¼±ÀµÀ ±ÀµÀZ¶ªÀ¶¢


lµÀ±¼hµ hµïZ¶ªÀ¶¢ Y¶mOÇ ¶¬±µÀ¶¨ ¶ªÀ±¼¶ªÀ¶¢ ||3||

È¢Ãlµsûµ±¼hµ¶m ¶pAVµsûÉlµ¶¢±¼hµ¶m
«¸lûµÀVµ±¼hµ¶m ¶¢ÀmУ©¸lµ ¶¢À±Çhµ¶m ||4||

E¶¢±µ ¶mAtlµ Y¶mOÇ sûµ¶¢£lÇAsÀlµÀ


¶¬¶¢g¢¸SµlµÀ ¶m¶¢À±µ ¶¢Àhµ£lµÀ ||5||

q¸¶pOÐdº±ÀµÀ ±¸¦ vɶp¢¸SµlµÀ


h¸¶p OµyǶ¢¶mÀ svÀ lµ±ÀµÃ¶p±ÀÇÃnlû¼ ||6||

Oµ¶¢¶m±µÃ¶pl¼ ¶¬±¼±ÀµÀ ¶ªå¶¢¶m ¶¢Ãfºlµ


sûµÀ¶¢¶m sÉfºlµ ¶¢Ãlûµ¶¢¶m mÐfºlµ ||7||

±µASµÈmAlµ¶m sûµ¶¢¶¢Á »¬AS¼hÇAlµ¶m


¶¢ÀASµy¹ASµ¶m CAhµ±µASµ¶¢±¼hµ¶m ||8||

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 7

O¸¦¶mSµ±µlµwôlµç ¢¸ï¶ªlɶ¢¶m
¶ªÃ»ª sûµZ»ªlµ Gv¹ô¶ªsûµ±¼hµ¶m ||9||

WAhÇ s¹ïfº±Ð n¦ÛAhµ±¸S¼±Ð


¥¹AhµSµÀ±µÀSµy¹ q¸lµ¢¸AhµÀ ¶mAt±Ð ||10||

PÉlµ¢¸SµlµÀ n¶¢ÀSÇ È¢Ãlµ¢¸¶¬ÀlµÀ


Dl¼ lɶ¢¶m ¶ªÀ¶pñ«¸lµ¢¸¶¬ÀlµÀ ||11||

h¸¶p hµfǶ¢mÐ sAlµ q¸¶p Oµfº¶¢mÐ


§ñ¶pj¶¥¶m ¶plµ¶ª¤À¶p£fµÀ¶¢mÐ ||12||

SµASÇ £ÀAlµ±Ç ¶¢Àv¶¢Á »¬AS¼hµvôlÇ


±µASµmÍw±ÀµÀ¶mÀ sûµOµå±µ ¶ªASµ lͱDZÀµÀlÇ ||13||

Ê¢lµ¢ÐlµvÀ ¶¢À±¼lÇ ¢¸lµ ¶¢ÃfµvÀ


¶®l¼ lͱDZÀµÀlµÀ sÀlûµ±µ q¸lµ ¶mAtlÇ ||14||

vÇOµÖ£vôlµ lɶ¥ hµÀOºÖ sAlµ±µÃ


lµÀ:P¶¢vôlÇ vɶ¥ sûµOºå lͱµOµlµÀ ||15||

l¸¶m ¶¢ÃfµvÀ l¼¶¢ï S¸¶m q¸fµvÀ


Y¹ß¶m lͱDZÀµÀlµÀ E¶¢±µlû¿¶m¢¸SµlÇ ||16||

nÈ¨á ±ÀµÃhµOÇ OµAfµ Oµ¶¨à¢¸ïhµOÇ


l¼dà SµÀ±µÀSµyµ q¸lµ ¶¢ÀÀdºà sûµZ»ª±Ð ||17||

¶pÁ¹YÇ ¶¢ÃfµvÀ OµAfµ SÐY uyµvÀ


uY¶¢Ãi¶m ¶pûv ¶ª¶¬Y lͱµOµlµÀ ||18||

¶ªÀ±µ±µÀ Ivô±µÀ E¶¢±µ Oµ±µ¶¢ »pfº¶¢±µÀ


hµ±µyµ±µAlµl¼ »¬AlÇ i±µÀSµÀi¶pê±µÀ ||19||

Sµñ¶¬SµyÇvô¶¢Á E¶¢±ÇØ ¶ª¶®±ÀµÀ¢¸SµÀhµ


CȬñ¸iñw ¶ªÀPlµ n¶¢¶¬ OÍfµÀ¶¢¶¢Á ||20||

¢¸ïlû¼ s¹±µlÍ lɶ¬s¹lûÇ hµdàlÍ


Dl¼lɶ¢¶m ¶ªÀ¶pñ«¸lµ¢¸¶¬ÀlÍ ||21||

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 8

¶pihµq¸¶¢À±µ ¶¢ÀAlµ¶¢Ài±ÀµÀÀ m¸ svÀ


hµÀi¶ªv¹¶pÈm E¶¢±µ Ci¶¥±ÀµÀASµyµ ||22||

Oµ±µÀgl¼Alµw I¶¢Àî qϱǶ¢¶mvôlÇ


lµÀ±¼hµOÐdº±ÀµÀ sÉSµ hµ±¼¶¢ lµ±ÀµÀlµw ||23||

¶¢ÀAlµ¶¢ÀiSµyµÀ E¶¢±µ VûµAlµ¶¢±¼±ÀµÀlÇ


nAl¼¶ªÀ¶¢±µÀ sûµ¶¢lµ sAlûµ hµ¶pêlµÀ ||24||

EAl¼±¸¶pi E¶¢±µ ¶¢ÀÀAlÇ OµÀgº¶¢¶mÀ


CAlµ ¶¢Vµ¶m¶¢ nYOÇ hµAlµÀ hбµê¶mÀ ||25||

Glµ±ÀµÀO¸vl¼ F ¶plµ¶¢ ¶pe¼¶ªvÀ


¶¢Àlµfµm¸lµ±µÃ Y¹ß¶m Glµ±ÀµÀ¢¸¶¬ÀlµÀ ||26||

¶ªdDZÀÀlµvô¢Ð ¢¸ï¶ª£eµv svômÐ


¶pe¼¶ªs¶¬Àl¼lµÀ OÉz OµÀdºv±µ»¬hµ±µÀ ||27||

§ñ Oµ¶mOµ l¸¶ª±µÀ
--------------
§ñ Oµ¶mOµ l¸¶ª ¶¢±µlµ SУAlµ SУAlµ

§ñ ¶pÁ±µAlµ±µ l¸¶ª±µÀ
------------------
¶¢À¶mîmÐuû¶¨à¶¢±µlµA ¶ª±¸öuû¶¨à¶pûv¶pñlµA|
¶pÁ±µAlµ±µSµÀ±µÀA¶¢AlÉl¸¶ªÊ¥ñ¶¨áA lµ±ÀµÃnlû¼A||

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 9

±ÀµÀi Oµ°µ
--------

§ñ ¶ªhµï ¶pñÈ¢Ãlµ j±µæ


-----------------
¶ªh¸ï„tûYß Oµ±¸sûÑÝh¸´m ¶pAV¸¶¨d³ ¶¢±µÀ¶¨ ¶pÁ¹Y¹h¸´m|
¶ªhµï¶pñÈ¢Ãlµ j±¸æ±¸ï´m ¶m¶¢£À´m m¸ï±ÀµÀ¶ªÀlû¸±µh¸´m||

§ñ D¶TÊ¢Alµñ j±µæ±µÀ
-----------------
¶pÁ¹Y¹ï±ÀµÀ ±µ¶TÊ¢Al¸ñ±ÀµÀ ¶ªhµïlûµ±µî ±µh¸±ÀµÀVµ|
sûµYh¸A Oµv궢۸±ÀµÃ ¶m¶¢Àh¸A O¸¶¢ÀlûɶmÀÈ¢||

§ñ ±µÈT¹hµå¶¢À j±µæ±µÀ
--------------------
±µÈT¹hµå¶¢À SµÀ±µÀ´¢À ¶¢AlÉ ±µÈT¹hµå¶¢À q¸l¸±µÛOµ´¢À|
SµAuûB±Çïm¸±µæ s¶¬Àvï d½Oµ h¸hµê±µï sÎlûµOµ´¢À||

§ñ £Y±ÀÉÀAlµñ j±µæ±µÀ
--------------------
sûµO¸åm¸A ¶¢Ã¶m¶ªA sûÑY sû¹¶mÈ¢ O¸¶¢ÀlûɶmÈ¢
¶m¶¢Àh¸A Oµvêhµ±µÀÈ¢ Y±ÀÃAl³ñ SµÀ±µÊ¢ ¶m¶¢ÀB

§ñ ¢¸l¼±µY j±µæ±µÀ
-------------------
hµqÒ£l¸ï£±µO¸åþïl¼ ¶ªlµÀØgÔ¶T¹Oµ±¸¶m¶¬A|
¢¸l¼±¸YSµÀ±µÃ´m ¶¢AlÉ ¶¬±ÀµÀS¿ñ¶¢lµ±ÀµÃ¶¥ñ±ÀµÃ´m||

§ñ ¢¸ï¶ª±¸Y j±µæ±µÀ
------------------
C±¼æOµwêhµOµvÑê±ÀµÀA ¶pñhµï±¼æ SµYOɶª±¼|
¢¸ï¶ªj±µæSµÀ±µÀ±µÃí±ÀµÃlµ¶ªîl¼©¸à±µæ»ªlµè±ÀÉÀ||

§ñ §ñq¸lµ±¸Y j±µæ±µÀ
---------------------
O¸vÉ ¶pûvi ¶ªÀ±µlµÀñB WAh¸¶¢Àgº±µ»p ±ÀµÃVµÊm l¸h¸|
¶¢±µøi ¶ªOµv¶¢Àuû¶¨àA lµ±µ÷¶m¶¢Ãh¸ñh³ §ñq¸lµ±¸gÀînB||

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 10

§ñ Y±ÀµÀj±µæ±µÀ
--------------
£Àk¸ï»ªl¸èAhµlµÀ±¸èþöAhµ£lûµöA¶ª¶m£Vµ°µgB||
Y±ÀµÀj±¸æPïhµ±µgº±¸í¶ªh¸AmÐ ¶¬ÅlµAs±É||

§ñ C°Ðsûµï j±µæ±µÀ
------------------
§ñ C°Ðsûµï j±µæ ¶¢±µlµ SУAlµ SУAlµ

§ñ ¶¢Ãlûµ¶¢ j±µæ±µÀ
-----------------
§ñ ¶¢Ãlûµ¶¢ j±µæ ¶¢±µlµ SУAlµ SУAlµ

§ñ ¶m±µ¶¬±¼ j±µæ±µÀ
-----------------
§ñ ¶m±µ¶¬±¼ j±µæ ¶¢±µlµ SУAlµ SУAlµ

§ñ ¶plµîm¸sûµ j±µæ±µÀ
------------------
§ñ ¶plµîm¸sûµ j±µæ ¶¢±µlµ SУAlµ SУAlµ
-------------------------------------------

§ñ D¶mAlµ j±µæ±µÀ
-------------------
¶pAVµsûÉl¸hµîOµ ¶pñ¶pAVµOÇ|
¶pAVµ±µÃq¸hµîOµÈm ËlǶ¢Oµ|
¶pAVµ¶¢ÀÀP¶¥O¸ñl¼SµyµÀ OºAOµ±µ±µÀ §ñ¶¬±¼SÇ||
¶pAVµ£A¶¥i hµhµåþö hµ±µhµ¶¢À|
¶pAWOÇSµyµ¶mÀ Êpyµç sû¹£ £|
±¼AW±ÀÇÀnq¸¶mAlµj±µæ±µ ÈmÈmÈ¢¶m¶mÀl¼¶m¶¢Á||

Csûµñ¶¢ÀA sûµASµ ±µ»¬hµA CYfµA £¶¢ÀvA ¶ªl¸


D¶mAlµj±µæ ¶¢ÀkµÀvA sûµYÉ h¸¶phµñ±ÀµÃ¶p¶¬A

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 11

lɶ¢h¸ Oµ°µ
------------
¶ªhµï YSµilµÀ
-------------
¶ªhµï YSµilµÀ ¶pAVµsûÉlµ¶¢Á nhµï §ñ SУAlµ¶m||¶p||
OµÅhµï¶¢±¼hµÀ h¸±µhµ¶¢Àïl¼ OµÅ¶¨ä¶mlû¼OÇAlµÀ «¸±¼Ë±Ç||C.¶p||

a¶¢ F¶¥SÇ sûÉlµ, ¶ª±µöhµñ a¶¢ a¶¢OÇ sûÉlµ¶¢Á|


a¶¢ Yfµ, Yfµ YfµOÇ sûÉlµ a¶¢ Yfµ ¶p±µ¶¢ÃhµîSÇ||1||

¶¢Ã¶mÀ©Òhµå¶¢ÀSµlû¼¶p °ºi¶p±µÀ ¶¢À¶mÀYlɶ¢ SµAlûµ±µö±µÀ|


Y¹¶m»ph¸ñY¹¶mOµ±µîYl¸¶m¢¸±¼hµh¸öhµî±µÀ||2||

Sµg¶p £Àhµñ±µÀ ¶ª»på sÀÀ»¨SµyµÀ ¶¢»¬é m¸±µlµ ¶¢±µÀg¶mÀ|


E¶mYSÇ ¶ª¶¢À VµAlµñ¶ªÃ±µï±µÀ ¶¢À¶mÀ¶ªÀhDZÀµÀÀ ȬVµÀÛ ¶pñ¶¢¶¬¶mÀ||3||

lµ°µ¶ª¶¢À Cn±µÀlûµ- SµÀ±µÀ ¶¥W- ±µi «¸ö±ÀµÀAsûµÀ¶¢±¸±µö±µÀ|


¶p°µ q¸ñgnS¼Ahµ O¸¶¢À¶mÀ OºAWlµlû¼Oµ¶mÀ EAlµñ¶mÀ||4||

lÉÊ¢AlµñnS¼Alµlû¼Oµ ¶¢À¶¬±µÀlµñlɶ¢ ¶ª¶¢ÀÊ¥¶¨Sµ±µÀfµ±µÀ|


Oɶ¢vlû¼Oµ±µÀ Ê¥¶¨Sµ±µÀfµSÇ lÉ£ sû¹±µi ¶ª±µ¶ªöi||5||

¢¸±ÀµÀÀ£SÇ ¶ª¶¢À±¼vô YSµlÍyµÀ ¢¸±ÀµÀÀlɶ¢±Ç sñ¶¬î±µÀ|


¢¸±ÀµÀÀ sñ¶¬îSÇ OÐdº SµÀgl¼Alµ Clû¼Oµ ¶¥OµåyµÀ §ñ ±µ¶¢Ã||6||

C¶mAhµ SµÀgl¼A vOµÀ£ÀSµlû¼Oµ¶mÀ §ñ ¶pÁ±µAlµ±µ £eµv¶mÀ|


¶T¶m ¶ª¶¢À±µÀ E¶¢S¼vô YSµlÍyµÀ ¶¬¶mÀ¶¢À¶¬Åhµêlµî¢¸»ªSÇ||7||

§ñ Sµg¶pi lɶ¢±µÀ
-----------------------
OµfµÀOµ±µÀgº oÈmAlµ±¼lµÀ ʬ|
±Ífµv ¶m£À¶ªÀÈ¢ n¶méfºSÇ sÇA|
tfµlÇ q¸w¶ªÀ ¶p±µ¶¢ÀOµ±µÀg¸»ªAlûµÀ IAlÇAlµÀ||
¶mfµÀ¶mfµÀÈ¢ s±µÀi¶pê £¶T鶢|
hµfÇlµÀ sûµSµ¶¢m¸é¶¢ÀO½±µåÈm|
¶mÀfºlµÀ ¶mÀfºÈªnéAlµ ¶pñil¼¶¢¶ªlµw ¶¢À±Ç±ÀµÀlµvÇ||

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 12

È¢ÀÀlµvöAl¼Èp n¶mSÇ Sµgm¸kµ


-------------------------
È¢ÀÀlµvöAl¼Èp n¶mSÇ Sµgm¸kµ
sAlµ £¶Té OµyDZÀÇÀÀ Sµgm¸kµ

»¬AlÇ ±¸¶¢g¶mÀ ¶¢Àlµl¼Alµ n¶mé ¶pÁ¹Z¶ªlÇ


¶ªAlµ ±µglµwô Sµgm¸kµ

¶¢Ãlûµ¶¢¶m DYÇßAlµ lûµ¶¢À±¸±ÀµÀ ¶pÁ¹Z¶ªvÀ


«¸lû¼»ªlµ ±¸Yï Sµgm¸kµ

¶¢ÀASµyµ ¶¢Àñ¼i SµÀ±µÀ ±µASµ £eµv¶m ¶plµ


»¬ASµlÇ ¶pw«Ï Sµgm¸kµ

§ñ q¸±µöi lÉ£±ÀµÀ±µÀ
-------------------
D ¶p±µAhµ¶pmÍvÀÈ¢À±ÀÀAlµ ¶ª|
l¸¶p±Ð°ºSµyÇn»ª sûµSµ¶¢|
lµÃñ¶pSµÀgSµyµ ¶¢À»¬È¢À ¶ªö¶piSµy¹¶m¶ml¼ iz¶¢||
«Õ¶p±µgº ¢¸±µÀgº ¶mS¸hµîY|
±¸¶pnhµÀ sgºä¶ªÀÈ¢ I¶mé ¶¢À|
¶®¶p±¸lûµSµyÇgº¶ªl¿±ÀµÀw ¶p±µ¶¢À ¶¢ÀASµyµ¶¢||

§ñ ±µÀlµñ lɶ¢±µÀ
------------------
¶mAl¼¢¸¶¬¶m ¶mznlûµ±µ ¶¢ÀÔ|
yÉAlµÀÊ¥P±µ ¦¶¢ iñ±ÀµÀAsOµ|
CAkµO¸¶ªÀ±µ¶¢Àkµ¶m SµY ¥¹±µÃçvVµ±µîlûµ±µ|
¶¢ÀAlµY¹¶ª¶mhµ¶m±ÀµÀ iñYSµ|
lµöAlµï ¶¥Àlµè ¶ªëdºOµ ¶ªnésûµ|
¶¢Al¼¶ªÀÈ¢¶m¶m¶¢±µhµ q¸w«Ò q¸±µöj±µ¶¢Àg||

lûµ¶¢yµSµASDZÀµÀ SµAS¸lûµ±µ
----------------------
lûµ¶¢yµSµASDZÀµÀ SµAS¸lûµ±µ ¶¢À¶®wASµ ¶¢Ã
lûµ¶¢¶m hб¼¶ª±ÀµÀï SµÀ±µÀOµÀvÑhµÀåASµ||¶p||

C±¼Û»ªlµ¶¢±¼Sµuû¶¨à¶¢ OÍfµÀ¶¢

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 13

ȬWÛ¶m C¶TSµyµ hµ±¼lµÀ t¶ªÀdÀ¶¢


lµÀ¶¥Û±¼hµSµyÇvô lµÃ±µlµwôfµÀ¶¢ ¶m
¶¢ÀîVµÀïhµSµvôlµ C¶ªÀ±µ±µ sfº¢¸||1||

¶¢Ã±µ¶m SÇlµç ¶¢Àm欱µ ¶¢Àñ¼å


«¸lûµÀ ¶ªYݶm±¼SÇ ¶ªÀ±µVµOµñ¶¢±¼å
lû¸±µÀgº±ÀÇÀÀyµSÇ hµÀAtlÇ n¶¢Àî O½±¼å
¶¢Àñ¸±¼±ÀµÀ hб¼¶ª±ÀµÀï n¶¢ÀSÇ ¶¥±µg¸±¼æ||2||

Vµ¶mé ¶pñ¶ª¶mé §ñ ¶¬±ÀµÀ¶¢lµ¶m¶mé


C¶mÀl¼¶m ÈmÈm¶¢AhÇ ¶¢ÃfÍ o I¶mé
C¶mï¶mvô¢Í m¸¶mÀ SµÀ±µÀÈ¢AsÇ n¶mé
Em¸élµ±µÃ hÐ±Í lû¿±µ ¶¢ÀÀOµÖgä||3||

lûµ¶¢yµSµASDZÀµÀ SµAS¸lûµ±µ ¶¢À¶®wASµ ¶¢Ã


lûµ¶¢¶m hб¼¶ª±ÀµÀï SµÀ±µÀOµÀvÑhµÀåASµ||

§ñ Ê¥¶¨lɶ¢±µÀ
----------------
±ÀÇÃS¼Sµyµ ¶¬Ålµ±ÀµÀOÇ nvÀOµ nSµ|
¶¢ÃSµËÈ¢ÀOµ£¶mÀhµ¶m ¶p±µ¶¢À¶mÀ|
±¸Sµl¼A l¼ö¶ª¶¬¶ªñ ZȬöSµzAlµ ¶¢±¼ä¶ªÀ¶¢||
sûµÃSµSµ¶mq¸h¸yµ¢¸ï¶på¶m|
±ÀÇÃSµnl¸ñ¶ªêlµÈmn¶p SµÀ±µÀ|
m¸Sµ±¸Y¶m ¶plµOÇ ¶m£À¶ªÀÈ¢ ¶¢À¶mlµÃyµ¶m¶¢±µhµ||

§ñ Sµ±µÀfµ lɶ¢±µÀ
----------------------
YSµlµÀlµ±µ¶m ¶ªÀ±Ðhµå¶¢À¶m nY|
ÈpSµvÎy¹AhµÀ Oµ±¸sÝlÐy³ ¶plµ|
±ÀµÀÀSµ lûµ±¼»ª ¶mP¶pAOºå±ÀÇÀÀyµÀ ±µ¶¢Àg½±ÀµÀhµ±µ¢¸lµ|
¶mSµlûµ±µ¶m ¶pñitAs O¸gÀhµ|
£ÀSÇ ¶¬±µÀ¶¨l¼A qÏSµz »¬SµÀض¢|
PSµOµÀv¹lû¼¶p OÍfµw ¶¢ÀASµyµ ¶ªOµv ¶ªÀY¶m±¼SÇ||

§ñ sû¹±µj lÉ£±ÀµÀ±µÀ
-----------------
OµÅi±µ¶¢Àg ¶pñlµÀﶢÀé¶mAlµÈm|
VµhµÀ±µ£A¶¥i hµhµåþö¶pi lÉ|
¶¢hÇSµzSÇ SµÀ±µÀÈ¢Èm¶ªÀi¶¬ ¶¢Ã±µÀhµ¶m nY¶pié||

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 14

¶ªhµhµ ¶¬±¼±ÀµÀw SµÀ±µÀSµyµw ¶ª|


lµñi±ÀµÀ q¸w»ª sû¹Sµ¶¢hµ sû¹|
±µhµ ¶pÁ±¸g ±µ¶¬¶ªï hµhµåþö Sµyµ±µ¶pÁ Oµ±µÀglµw||

§ñ ¶ª±µ¶ªöilÉ£±ÀµÀ±µÀ
----------------
VµhµÀ±µ¶¢lµ¶m¶m ±¸gº Ci±Ð|
»¬hµ £¶¢Àv £Y¹ßn nSµ¶¢À|
¶pñhµiSµzSµtû¶¢Ãn ¤g¸q¸gº sñ¶®îgº||
¶mi»ª sÉfµÀÈ¢ Y¶mn v°½î|
¶pi±ÀµÀ SµÀgSµyµ hµÀi¶pÁlµOÇ ¶ª|
¶mîi±ÀµÀ q¸w»ª ÈmvǶªÀ o ¶¢Àlûµölµ¶m¶ªlµ¶mlµw||

§ñ ¶¢ÀÀPïq¸ñglɶ¢±µÀ
--------------
D±µÀ ¶¢ÀñDZµfÍAlµÀ «¸£±µ|
¶¢ÀñDZµfµÀ ¶¥hµ¥¹ö¶ª Y¶pSµyµ|
¶¢ÀñµÀ £lûµ a¶¢±ÍyµSµsÝYOµvê ¶p±¼±ÀµÀAhµ|
h¸ ±µW»ª ¶ªhµö±¼SÇ ¶ªÀP |
¶ªA«¸±µ £À¶¥ñ±¼Sµlûµ¶¢ÀY¶m±¼Sµ|
q¸±µ lµÀBPSµ¡¶¢ SµÀ±µÀ¶p¶¢¶¢Ã¶m ¶ªvȬ¶¢Àî||

¶p¶¢¶¢Ã¶m ¶p¶¢¶¢Ã¶m
----------------
¶p¶¢¶¢Ã¶m YSµlµq¸ñg¸ ¶ªAOµ±µÀ¶¨g-
sûµ¶¢, sûµ±ÀµÃ±µgï lµ¶¬¶m||¶p||
¶¥ñ¶¢gÈ¢ È¢ÀÀlµv¹lµ ¶m¶¢£lûµ sûµOµÀi±ÀµÀ|
hµ¶¢Oµl¼Alµw OÍfµÀ Oµ£Y¶m »pñ±ÀµÃ||C.¶p||

ʬ¶¢ÀOµVµÀÛd G¶p¤hµ lûµ±¼¶p ¶¢Ã±µÀhµ|


O¸¶¢Ãl¼ ¶¢±µØ±µ»¬hµ||
¢ÐﶢÃl¼ ¶ª±µö ¢¸ï¶pÁhµ ¶ªhµhµ n±¿íhµ|
±¸¶¢ÀVµAlµñ¶m nYlµÃhµ||
±ÀµÃ¶¢À ±ÀµÃ¶¢ÀOÇ nm¸é±¸lû¼¶pÁlµOÇ|
O¸£ÀÈp I¶mS¼lµÀ Êm£À»ª ¶pñil¼¶m|
F¶¢À¶m»ªSÇ ¶ªÀP«Ò嶢À¶¢ hбµÀhµ|
q¸¶¢À±µ¶¢Ài±ÀµÀ¶mÀ o ¶¢Ãgº¶pÁlµÀ||1||

¶¢Yñ¶¥±¿±µSµAuû±µ ¶¢ÀÀOµÀdlûµ±µ|
lµÀ±µÝ¶m ¶¢¶mOµÀe¸±¸|

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 15

n±µÝ±µ ¶¢Àgº lµ±ÀµÃ q¸±µ¢¸±µ Gl¸±¸|


¶ªYݶm±µ¶T¶p±¼¶®±¸||
C±µÀݶmSÍwlµAlµÀ lûµöY¢¸n»ª nAlµÀ|
¶¢ÀñµÝSµ¶¢±¼¶¢AhÇ Sµ±µÝÈm ¶¢ÃfºlÇ|
ȬYÇÝ È¬YÇÝSÇ n¶mé CsÝq¸lµlµ lûµÃz|
¶¢Ã±µÝ¶mlµw sûµ¶¢¶¢±¼ÝhµÈmn«Ï||2||

q¸ñg Cq¸¶m¢¸ïmÐl¸¶m ¶ª¶¢Ãm¸|


D¶mAlµsû¹±µi ±µ¶¢Àg¸|
oÊm ¶¥±¸öl¼S¿±¸ög¸lµï±¼SÇ Y¹ß¶mlûµ¶mq¸w¶p¶¢±Égï|
m¸¶mÀ n±µÀhµlµw JÊmÈm¶ªS¼lÇ||
¶¢Ã¶m«¸l¼ Oµ±µî n¶mSÍ»p껪lÇmÍ|
q¸ñgm¸kµ »ª±¼£Y±ÀµÀ £eµv¶m|
O¸gº»ªOÍfµÀ¶¢ÁlµÀ sû¹¶mÀ¶pñO¸¥¹||3||

§ñ sñ¶¬îlɶ¢±µÀ
----------------
n±µÀ¶p¶¢Ã¶mAl¸hµîsûµ¶¢ n|
±µÝ±µ¶ªsû¹¶ªAʪ¶¢ï sÀÀYÂSµg|
lµ±µÈª ¶ªhµåþö ¶pñVµÀ±µ ¢¸g½¶¢ÀÀP¶ª±ÐYɶm|
Sµ±µÀfµÊ¥¶¨¶¥¥¹AOµlµyµÊ¥|
P±µ±µ Y¶mOµ YSµlµÀرµÀÈ¢ hµö|
VµÛ±µgSµzSµtû¶¢Al¼¶ªÀÈ¢ q¸w¶pÁlµÀ ¶ª¶mîi±ÀµÀ||

§ñ v°½î lÉ£±ÀµÀ±µÀ
------------------
YSµlµÀlµ±µ¶mi£¶¢ÀvSµÀg±µÃ|
¶pSµyµm¸vÑVµ¶ml¼ sû¹±µhµ|
nSµ¶¢ÀhµiSµyµiOµñ£À»ª Oºñ±ÀµÃ£Ê¥¶¨Sµyµ||
sSÇsSDZÀµÀ ¶mÃhµ¶m¶¢ O¸gÀhµ|
£ÀSÇ ¶¬±¼¶¨l¼A qÏSµz »¬SµÀض¢|
iñSµÀg¶¢Ãn ¶¢À¶®vOµÀ£À ¶ªAËhǶªv¶mÀl¼¶m¶¢Á||

Y±ÀµÀOÍv¹ú¶pÁ±µ nv±ÀÇÀ
------------------
Y±ÀµÀOÍv¹ú¶pÁ±µ nv±ÀÇÀ| sûµYl¼Ê¨àhµ±µ£v±ÀÉÀ||
hµ¶¢ q¸lÓ ¶¬Ål¼ Oµv±ÀÉÀ| ±µhµé±µWhµ¶¢v±ÀÉÀ||¶p||

Y±ÀµÀ Y±ÀµÀ «¸Sµ±µY¹hÉ| OµÀ±µÀOµ±µÀg¸A ¶¢À±ÀÇÀ uûhÇ||


YSµlµAs¹tûlûµ±ÀµÃ hÉ| a¶¢i hµ¶¢ qÒhÉ||1||

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 16

Y±ÀµÀ Y±ÀµÀ «¸Sµ±µ¶ªlµm¸| Y±ÀµÀ O¸Ah¸ï Zhµ¶¢Àlµm¸||


Y±ÀµÀ lµÀ©¸àAhµOµOµlµm¸| OµÀAlµ¶¢ÀÀOµÀv±µlµm¸||2||

¶ªÀ±µ±µ¶¢Àg½¶mÀhµVµ±µgÉ| ¶ªÀ¶¢À¶mB¶ªAOµd¶¬±µgÉ||
¶ªÀ¶ªö±µ±µAZhµ¤gÉ| ¶ªÀAlµ±µnYOº±µgÉ||3||

sûµYl¼Al¿¶¢±µ«Ò¶¢Ã| sûµ¶¢¶¢ÀÀP¹ï¶¢À±µO¸¶¢Ã||
sûµ±ÀµÀ¶¢ÀÃv¹z£±¸¶¢Ã| sûµAZhµ¶¢ÀÀnuû¶¢Ã||4||

OµÀAOµÀ¶¢À±µAZhµr¸vÉ| OµÀAY±µ s¹Alûµ¶¢ vÑvÉ||


OµvlûÓh¸¶¢ÀvVÇïvÉ| OµÅAhµOµÀY¶mY¹vÉ ||5||

lûµÅhµOµ±µÀg¸±µ¶ª¶pÁ¹±É| lûµ¶ml¸mÐhµù¶¢lû¿±É||
lûµönv¶¢nAl¼hµO½±É| lû¿±Ç lµ¶mÀYl¸±É||6||

¶ªÀ±µ¶¬ÅhµêAY±µO½±¸| ¶ªÀ¶¢ÀSɶ®±¼êhµ ¶®±¸||


¶ªÀAlµ±µOµÀAY£¶®±¸| ¶ªÀ±µ¶¢±µ¶p±¼¢¸±µ||7||

¶¢±µOµs±¿lûµÅhµOµÀ¶ªÀÊ¢À| ¶¢±µOµ¶mO¸lû¼Oµ¶ªÀ¶¨ÀÊ¢À||
¶¢¶mnv±ÀµÃlµ±ÀµÀ uûÊ¢À| ¶¢lµ¶m£Zhµ«ÒÊ¢À||8||

¶¢ÀlµOµvsû¹v¶ªSµ¶¢ÀÊm| ¶¢ÀlûµÀ¶¢Àkµm¸v¶ª¶m±ÀµÀÊm||
¶¢ÀÅlµÀvÑv¹vOµ±µVµÊm| ¶¢ÀlûµÀ±µ¶ª±µ¶ªS¸Êm||9||

¢¸ï¶Tñ¶pÁ±¿¶¢±µnv±ÀÉÀ| ¢¸ï¶ª¶pl¸±¼êhµ¶¬Ålµ±ÀÉÀ||
OµÀ±µÀ Oµ±µÀg¸A ¶¢À±ÀÀ ¶ªlµ±ÀÉÀ| ££lûµ nSµ¶¢ÀSɱÀÉÀ||10||

§ñ Ê¢lµ¢¸ï¶ª lɶ¢±µÀ
-----------------
Ê¢lµ¾peµ £±¼AW sûµ¶¢ ¶¥|
O¸ñl¼ ¶ªÀ±µ£Y¹ß¶ml¸±ÀµÀOµ|
È¢ÃlµW¶mî±ÀµÀS¸hµñ vÑOµ¶p£hµñ ¶ªÀVµ±¼hµñ||
VûÉlµsûÉlµ£©¸lµOµÀdºv¹A|
h¸l¼¶¢Àlûµï£lµÃ±µ Dl¸|
m¸l¼O¸±µg s¹lµ±¸±ÀµÀg q¸»¬ ¶ªh¸ñg||

Ê¢AOµd±µ¶¢ÀgÈm s¹±Ð
-------------------

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 17

Ê¢AOµd±µ¶¢ÀgÈm s¹±Ð Ê¥©¸Vµv ¢¸¶ªÈm s¹±Ð||¶p||


¶pAOµYm¸sûµ ¶p±µ¶¢À ¶p£hµñ ¶¥AOµ±µ £ÀhµñÈm s¹±Ð||C.¶p||

¶¢ÀÀlµÀç ¶¢ÀÀPlµ ¶¢ÀSµÀÈ¢ n¶mSÇ ¶¢ÀÀhµÀå OÍfµÀÈ¢¶mÀ s¹±Ð


n±µç±ÀµÀÊ¢OÐ nmÍéyµSÇ m¸¶mÀ qÏAl¼lÉç¶mÀ s¹±Ð||1||

¶¢ÀAlûµ±µ S¼±¼±ÀµÀÈmiål¸¶mAlµ ¶¢ÀñµÀi±ÀÇÀ s¹±Ð


¶mAlµ¶mOµAlµ SУAlµ ¶¢ÀÀOµÀAlµ EAl¼±Ç±ÀµÀ±µ¶ªÈm s¹±Ð||2||

O¸¶¢À¶m±ÀµÀï Oµ±µÀg¸yÎ ¥¹ï¶¢Àv ¶¢±µäÈm s¹±Ð


Oж¢Àv¹ASµ §ñ ¶pÁ±µAlµ±µ £eµvÈm «¸ö£À ±¸±ÀµÀÈm s¹±Ð||3||

lɶ¢ sAl¸ ¶m¶¢Àî


--------------
lɶ¢ sAlµ ¶m¶¢Àî «¸ö£À sAl¸mÐ|
lɶ¢±µ lɶ¢ ¦P¹¶¢Àgº sAl¸mÐ||¶p||

G±µSµ¶¥±ÀµÀ¶m sAlµ|Sµ±µÀfµSµ¶¢À¶m sAlµ||


¶m±µSÍwlµ¶¢ sAlµ| m¸±¸±ÀµÀg sAlµmÐ||1||

¶¢ÀAlµ±Ðlµè±µ sAlµ| ¶¢Ã¶¢Àm欱µ sAlµ||


¶¢ÅAl¸¶¢¶m¶pi | SУAlµ sAlµmÐ||2||

¶mOµñ¶¬±µ¶mÀ sAlµ| VµOµñlûµ±µ¶mÀ sAlµ||


COµÃñ±µSÍwlµ iñ| £Oµñ¶¢À sAlµmÐ||4||

¶p°º¢¸¶¬¶m sAlµ|v°µîg¸SµñY sAlµ||


C°µ±ÀµÀ ¶pûvl¸| §ñv°ºî±µ¶¢Àg sAlµmÐ||5||

nSµ¶¢ÀSÐVµ±µ sAlµ| nhµïhµÅ¶på¶mÀ sAlµ||


¶mSǶ¢ÀÀP ¶pÁ±µAlµ±µ| £eµv sAlµmÐ||6||

Y±ÀµÀ¢¸Sµw
-----------------------
l¸¶ª«¸»¬hµï lûµöY¹±Ð¶¬gS¿hÇ
Y±ÀµÀSµyµÀ DSµw C¶pY±ÀµÀSµyµÀ qÒSµw
Y±ÀµÀlÉ£ ±µ¶¢Àg Lw±ÀµÀw OÐvÇ
Y±ÀµÀlÉ£ ±µ¶¢Àg Lw±ÀµÀw ¶m¶¢Àî£
Y±ÀµÀ ±¸±ÀµÀ±µ O½±¼å È¢À±Ç±ÀµÀw OÐvÇ||

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 18

¶¬±¼±ÀÉÀ ¶ª±Ðöhµå¶¢À ¶¬±¼±ÀÉÀ ¶p±µlɶ¢hÇ


¶¬±¼l¸¶ª±ÇAsÑ t±µÀl¼¶m OÐvÇ
¶¬±¼l¸¶ª±ÇAsÑ t±µÀl¼¶m ȬS¸ØyÇ
»¬±¼ s¹S¼vÎyµÀ ¶mÀfºÊª¶¢Á OÐvÇ||

l¸¶ª¶m ¶¢ÃfºOÍ I¶mé


-----------------
l¸¶ª¶m ¶¢ÃfºOÍ I¶mé «¸ö£À
«¸»ª±µ m¸¶¢Àlµ È¢AOµd±µ¶¢Àg||¶p||

lµÀ±µÀsÀl¼çSµyµÈmvô tfº«Ï n¶mé


Oµ±µÀgOµ¶¢VµÈ¢¶mé ¶¬±µgOÇÖ hÍfº«Ï
Vµ±µgʪȢ I¶mSÇ OÍfº«Ï Csûµ±ÀµÀ
Oµ±µ ¶pÁ¶¨êÈ¢Èm¶mé ¦±µlµwô ¶¢ÀÀfº«Ï||1||

lµÅfµsûµOºå n¶mwô sÉfº m¸


CfºSDZµÀSµÀÈ¢¶m±ÀµÀï C¶mÀl¼¶m q¸fº
OµfÇSµgävÉOǶmé mÐfº tfµÀÈ¢
OÍfµÀ n¶mé lû¸ï¶m¶¢ ¶¢À¶m¶¥ÀW ¶¢Ãfº||2||

¶¢À±Ç¶¬ÎOµÖ¶¢±µ O¸¶¢ t±µÀlµÀ


I¶mé ¶¢À±Ç±ÀµÀlÇ ±µ°µgÇ ¶¢ÃfǶmé qϱÇlµÀ
lµÀ±¼hµSµyµvô¶¢ hµ±¼lµÀ »ª±¼
¶pÁ±µAlµ±µ£eµv I¶mé¶mÀ qϱÇlµÀ||3||

tfÇmÍ n¶méA»Tñ §ñn¢¸¶ª


--------------------------
tfÇmÍ n¶méA»Tñ §ñn¢¸¶ª I¶mé lµÀfº»ªOÍyÇõvÑ §ñn¢¸¶ª n-
¶mÀéfº±ÀÉÀZhµvÑô §ñn¢¸¶ª I¶mé ¶mfÇhµ¶pÁýê O¸±ÀÇà §ñn¢¸¶ª||¶p||

sfº±ÀÇà sǶméwô §ñn¢¸¶ª ¶mmÍéfµv ¶¬Î±ÀµÀïl¼±Í §ñn¢¸¶ª| m¸


sfµ¶¢ O¸gÇvÎ §ñn¢¸¶ª nmÍéfµv ¶¬ÎOÇÖmÍ §ñn¢¸¶ª||1||

¶pAY»pfºÈ¢mÐ §ñn¢¸¶ª nÈméAYv syÇlµÀAsÇ §ñn¢¸¶ª m¸


¶ªAYÇ Glµ±ÀµÀOÇ §ñn¢¸¶ª O¸yµAYDZÀµÀ »pfºÊ¢ §ñn¢¸¶ª||2||

¶ªiåSÇ V¸¶¢À±µ §ñn¢¸¶ª m¸Èmiå OµÀgºÈ¢mÐ §ñn¢¸¶ª n¶mé


±µhµélµ ¶®£SÇ §ñn¢¸¶ª m¸ ¶¬ÎhµÀå OµÀgºÈ¢mÐ §ñn¢¸¶ª||3||

ʬzlµAh¸wȬ §ñn¢¸¶ª nm¸ézS¸y¹S¼È¬ §ñn¢¸¶ª C¶¢-

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 19

±µÃzSµ¶¢ ¶¢ÃyÇê §ñn¢¸¶ª I¶mé q¸w«Ò tfµlÉ §ñn¢¸¶ª||4||

n¶mé m¸¶¢À ȬÃzSÇ §ñn¢¸¶ª OµyµõOµÀn m¸nS¼È¬ §ñn¢¸¶ª Oµdºà


n¶m鶢±Ílµç±Ç §ñn¢¸¶ª ¶m¶mS¼¶mÀé vYÉÝhµOÇ §ñn¢¸¶ª||5||

u»ª OÍvôv¶¢±Ç §ñn¢¸¶ª ¶¢ÀÀlÇñ O¸»ªVµÀVµÛv¶¢±Ç §ñn¢¸¶ª £ÀOµÖ


¶T¹»ªSµAYǶm±ÀµÀï §ñn¢¸¶ª IAYv¹Èª±ÀµÀ sAd m¸ §ñn¢¸¶ª||6||

ʬ»ª m¸m¸lµ±Ç §ñn¢¸¶ª ¶¬±¼l¸¶ª±ÍyµÀ qÏOÇÖ §ñn¢¸¶ª C¶¢±µ


sû¹È¨±ÀµÀ OÉzȬ §ñn¢¸¶ª D¢¸»ª±ÀµÀ ËȪ±¼«Ï §ñn¢¸¶ª||7||

iASµyµ¶¢¶mvô §ñn¢¸¶ª ¶¢hµù±µASµyµ¶¢¶mvô §ñn¢¸¶ª D-


YASµyµ ¶ª¶¢fºÈp §ñn¢¸¶ª sûµ¶¢ASµyµ l¸dÀÈ¢ §ñn¢¸¶ª||8||

n¶m鶢 n¶m鶢 §ñn¢¸¶ª m¸¶m¶mﶢ¶m±¼±ÀÇÀ¶mÀ §ñn¢¸¶ª C±ÀµÃï


¶¢Àn«Ï h¸±ÀµÀåAlÇ §ñn¢¸¶ª ¶pñ¶ª¶méÊ¢AOµdl¼ñ §ñn¢¸¶ª||9||

§ñn¢¸«¸ oÊm q¸w«Ï


------------------------
§ñn¢¸«¸ oÊm q¸w«Ï, §ñhµY¶mq¸v¹|
S¸¶mvÑv §ñ ¶¢ÀÀOµÀAlµÊm||¶p||

lû¸ï¶m¶¢Ãyµê ¶ªYݶm±µ ¶¢Ã¶ml¼A ¶p±¼q¸w¶p


Ê¢gÀSÐq¸v¹ SУAlµ, Ê¢lµÊ¢lµï nh¸ï¶mAlµ||C.¶p||

IAl¼SÇ n¶mé q¸lµsݶ¢ qÏAlµÀ¶¢ ¶ªÀP|


IAl¼SÇ vsûµï¢Ð ¶¢Ãlûµ¢¸||
CAlûµO¸±µgïlµwô, nAlµÀ hµhµå±¼¶ªÀiȬmÐ|
sAlµÀ sAlµÀ F sûµ¶¢l¼ sÇAlµÀ mÍAlÇmÐ ¶¢ÀÀOµÀAlµ||1||

I¶¨Àà l¼¶m Oµ¶¨à¶pfµÀ¶¢lÐ ±ÀµÀ¥ÑlÇ OµAlµ|


lµÅ»¨à±ÀÀAlµmÐfµv¹SµlÉ|| ¶¢ÀÀdºà n¶mésûµZ¶ªv¹±Ç OÇdà¶m±µY¶mîlÍyµÀ
lµÀ¶¨àO¸±µï ¶¢Ãfºl¸SµÃï E¶¨àm¸S¼ ËODZÀµÀ »pfºlµÀ||2||

C¶mÀl¼¶m CÊmOµ ±ÐSµASµyµ D¶mÀsûµ£¶ªÀÈ¢¶mÀ ¶T¶m¶¢À»¬¶¢À oÊm OÉyµ±ÀµÀï|


hµ¶mÀ£¶mwô sv£vô, ÈmÈmlµ ¶¢Ãhµñ ¶ªvÀ¶¬À¶¢|
¶¬¶mÀ¶¢Àlû¿¶¥ ¶pÁ±µAlµ±µ £eµvÊm ËODZÀµÀ »pfºlµÀ||3||

l¸«Ò¶¬A hµ¶¢ l¸«Ò¶¬A


--------------------

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 20

l¸«Ò¶¬A hµ¶¢ l¸«Ò¶¬A||¶p||


¢¸¶ªÀlɶ¢ £Sµh¸¶T¶ªA¶T hµ¶¢||C.¶p||

a¢¸Ahµ±µØhµ a¶¢n±ÀµÃ¶¢ÀOµ a¶¢£v°µg a¶¢¶mlµ||


a¢¸lû¸±µOµ a¶¢±µÃ¶p ±¸a¶¢sûµ¶¢Y¶mOµ aÊ¢¶¥ö±µ hµ¶¢||1||

O¸v¹Ahµ±µØhµ O¸vn±ÀµÃ¶¢ÀOµ O¸v¹jhµ iñO¸vYß||


O¸v¶pñ¶¢±µåOµ O¸vn¶¢±µåOµ O¸vÑh¸êlµOµ O¸v¶¢Àñ¼å hµ¶¢||2||

Oµ±µî Oµ±µîOµÅhµOµ±µîOµÅh¸Sµ¶¢À Oµ±µî¶pûv¶pñlµ Oµ±µîZhµ||


Oµ±µîsAlûµ ¶¢À¶¬Oµ±µî£È¢ÃVµOµ Oµ±µînSµñ¶¬ £Oµ±µîm¸¶¥ hµ¶¢||3||

lûµ±µî±ÀµÀöp ¶¢À¶¬lûµ±µî£¶¢±µè¶m lûµ±µî£lµÀhµå¶¢À lûµ±µînlûÉ


lûµ±µî¶ªÃ°µî ¶¢À¶¬lûµñ¶¢À¶ªA±µ°µOµ lûµ¶¢À«¸°º±ÀµÀlûµ±µî¶pÁhµñ hµ¶¢||4||

¶¢ÀAhµñ±ÀµÀAhµñ ¶¢À¶¬¶¢ÀAhµñ uY ¶¢À¶¬¶¢ÀAhµñ±¸Y SµÀ±µÀ¶¢ÀAhµñZhµ||


¶¢ÀAhµñÊ¢À±ÀµÀ¶¢À¶¬¶¢ÀAhµñn±ÀµÃ¶¢ÀOµ¶¢ÀAhµñlɶ¢YSµm¸ékµ£eµv hµ¶¢||5||

«¸dº±ÀµÀÀAdÇ §ñn¢¸¶ª¶m
-----------------------
«¸dº±ÀµÀÀAdÇ §ñn¢¸¶ª¶m l¸¶ª OµÃdlµ Ê¢ÀyµOÇ
sÃdOµlµ ¶¢Ãhµvô OÉz±Ð sûµYÈm ¶¢ÃfµÀ¶¢ h¸yµOÇ||¶p||

¢¸¶ªÀlɶ¢¶m ¶¢±¼ä¶ªvÀ Oµ¶¢Àv¹¶ªm¸l¼ ¶ªÀlûÉAlµñ±µÀ


l¸¶ª Y¶m±µ ¶ª¶¢Àö¬lµyÎSµ¢¸¶ª¢¸SµÀhµ ¶mw¶¢±µÀ
¶ªÃ¶ªÀi¶¬ SµAS¸l¼ ¶ml¼SµyµÀ sɶª±µlÇ sAl¼±µÀ¶¢Á¶¢Á
Oɶ¥¶¢¶m OÍAf¸fµ lûµ±Ç±ÀÇÀÀyµÀ £À¶ªvz±ÀµÀlµ ¶¢ÀlûµÀ±µ¶¢Á||1||

s¹±¼¶ªÀhµ hµAsñ¼ h¸yµ¶¢ m¸±µlµ±µ ¶ªA¶ªî±¼¶ªÀhµ


sñ¼ OºgºOºgº ¶¢ÀlµçyDZÀµÀ YAsû¹±¼ ¶ªö±µl¼Alµ±µÀSµÀhµ
q¸±¼Y¹°µ¶m ¶p±µ¶¢À ¶¢ÀASµyµ ¶¢ÀñµÀi±ÀµÀ ¶¢ÀÀAl¼±¼¶ªÀhµ
¶¢Ã±µÀhµ¶m ¶¢Àhµ¶¢±¼hµÀ s¶¬À SµAuû±µ ¶ªö±µl¼Alµ±µÀSµÀhµ|2||

»¬AlÇSµz»ªlµ ¶¬v¶¢Á lµÀ±¼hµ¶¢Á OµÀAlµÀ¶¢ÁlµÀ n£À©¸±µèlÇ


CAl¼¶mAl¼¶m lж¨ lµÀ¶¨ÖýÅhµ LAlµÀ nvôlµÀ OµfDZÀµÀw
EAl¼±¸lûµ¶¢ Ê¥¶¨ sÃlûµ±µ ¶¢ÀAl¼±µ¶mÀ h¸ ¶¬±µÀ¶¨l¼
¶¢ÀÀAlÇ ¶mw±ÀµÀÀhÇ ¶¢À¶mOÇ ¶pÁ¹±¸ä¶mAlµ¤¶¢¶mÀ ¶mSµÀhµw||3||

q¸v±ÀµÃVµÀïhµ q¸v±ÀµÃVµÀïhµ
----------------------------

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 21

q¸v±ÀµÃVµÀïhµ q¸v±ÀµÃZhµ q¸v±ÀµÃ Oµ¶¢Àv¹v±ÀµÀ|


xv±ÀµÃ lûµÅhµ sûµÃlûµ±¸AsÀ±µÀȬÃlµ±µ ¶ªöYmÐlµ±µ||lûµÀñ¶¢||

¶¢Àlûµö¶¢Ã¶m¶ª¶plµîsû¹¶mÀ¶ª¶¢ÀA ¶ªî±µ¶pñi¶¢ÀA ¶ªî±µ


»ªéSµèn±µîv§hµO¸Aiv¶ª¶mÀîPA Oµ±µÀgѶmÀîPA|
¶¬Ålµï OµAsÀ¶ª¶¢Ã¶mOµAlûµ±µ¶¢À°µ±ÀµÀA lµÀ±¼hµ°µ±ÀµÀA
»ªéSµè¶ªA¶ªÀåhµ ±µÃ¶pï¾peµOµÅh¸v±ÀµÀA ¶¬±¼¶¢Ãv±ÀµÀ´¢À||1|||

CASµl¸l¼¶ªÀ¥Ñtûq¸gº±ÀµÀÀSɶm ¶ªA°µÀtûhÇï¶m¶ªA
hµÀASµ¶¢ÃvﶢÀg½Alµñ¶®±µ¶ª±Ð±µ¶ªA Pvo±µ¶ªA|
¶¢ÀASµv¶pñlµ¶¢ÀAkµl¸¶¢À£±¸Zhµ´¢À sûµYh¸ZhµA
hµA SµÅgÉ ¶¢±µ±µÃ¶pï¾peµOµñh¸v±ÀµÀA ¶¬±¼¶¢Ãv±ÀµÀ´¢À||2||

¾p¶m±µ¶¢Àï hµ¶mÃlµ±µA sûµY ʬ ¶¢À¶mB ¶¥Àsûµ ʬ ¶¢À¶mB


«¸ö¶mÀsû¹¶¢nlûµ±µ÷m¸±ÀµÀ l¼¶¥Ahµ¶¢À±µæþﶪÀ¶¥Ahµ¶¢ÀA
D¶mhЄ»ªî nY¹±¸Ý¶m»pñ±ÀµÀ«¸lûµOµA Pvs¹lûµOµA
¾¬¶mhÐZÞhµ ±µÃ¶pï¾peµOµÅh¸v±ÀµÀA ¶¬±¼¶¢Ãv±ÀµÀ´¢À||3||

ËȬ¶¢ÀOºAOºgº¶¢ÃwO¸±µ¶¥m¸AZhµA hµ¶¢À¶¢AWhµA
Oµ¶¢ÀñO¸AVµ¶m¶¢¶ªåòWhµñOµdºA ¶T¶m¶pñsûµ±ÀµÃ´¢À ¶T¶mA|
¶m¶¢Àñm¸SµOµ±Ð¶pȢñµÀ¶¢Àm¸¶¢À±ÀµÀA ¶¥Àsûµlû¿¶¢À±ÀµÀA
mÓ¶¢Àﶬ´¢À ¶¢±µ±µÃ¶pï¾peµOµÅh¸v±ÀµÀA ¶¬±¼¶¢Ãv±ÀµÀ´¢À||4||

¶¢ÅhµåY¹¶mÀ¶¢ÀmÐYßYA¶T¶¢ÀȢö¬lµ´¢À ¶p±µÈ¢Ã¶¬lµ´¢À
±µhµéOµvê¶mPiö©¸ ¶¬Åhµ¶¬Åhµå¶¢À¶ªåi¶¢ÀÀhµå¶¢ÀA|
¶pñhµï¶¬A ±µWh¸±µÛ¶mA ±µ¶¢À±ÀµÀ ¶ªö±ÀµÃ Sµhµ±ÀµÃ ¶ªö±ÀµÀA
Whµå WAhµ±ÀµÀ ±µÃ¶pï¾peµOµÅh¸v±ÀµÀA ¶¬±¼¶¢Ãv±ÀµÀ´¢À||5||

V¸±µÀq¸lµ¶ª±Ð Y±ÀµÀÀSµî±µÀV¸¶¢À±ÐVµÛ±ÀµÀV¸¶¢À±Ð-
l¸±µ¶¢ÀñµèYsû¹±µ¶¢ÀAfµv±µAYOµA OµwsûµAYOµA|
¤±µhÐZhµsûµÃ¶¨gA ¶¢±µ¶möpÁ±µA ¶ªöhµ¶möpÁ±µA
lû¸±µ±ÀµÃhµîn ±µÃ¶pï¾peµOµÅh¸v±ÀµÀA ¶¬±¼¶¢Ãv±ÀµÀ´¢À||6||

¶¥À¶¨Ö¢¸l¼¶¢ÀmЄilµÃ±µhµ±¸SµÈ¢Ãhµù¶¢l¸Sµ¶¢ÀA
¶ªhµÖ¤Alµñ¶¢VУv¹¶ª¶¢ÀȬÃlµ±ÀµÀA ¶¢À»¬hÐlµ±ÀµÀA|
vOµ÷±ÀµÃ£À ±ÀµÀj¶¥ö˱ÇB OµÅhµ¶pÁ¹Y¶mA SµÀgsû¹Y¶mA
lû¼OµÀÖòhжp¶¢À±µÃ¶pï¾peµOµÅh¸v±ÀµÀA ¶¬±¼¶¢Ãv±ÀµÀ´¢À||7||

m¸±µlµ»pñ±ÀµÀ¶¢Ã£¥¹As±µÀʬ°µgA nY±µ°µgA
h¸±µOжp¶¢ÀV¸±µÀl¿¶pVµ±ÀµÃAhµ±É SµhµWAhµ±É|

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 22

lû¿±µ ¶¢Ã¶m¶ª ¶pÁ¹±µäVµAlµñ¶ª¶¢Ã¶m¶¢ÀVµÀïhµ¶¢Ã¶m¶¢À


l¸ö±µOжp¶¢À±µÃ¶pï¾peµOµÅh¸v±ÀµÀA ¶¬±¼¶¢Ãv±ÀµÀ´¢À||8||

±µÃ¶pï¾peµOµÅh¸v±ÀµÀ¶ªï ¶¬±ÉB »pñ±ÀµÀA lµÀ±¼h¸»pñ±ÀµÀA


hµhµêl¸±µÛOµ¢¸l¼±¸Y±ÀµÀj±¼hµA SµÀg¶pÁ¹±¼hµA|
SжpﶢÀ¶¨àOµÊ¢ÀhµlµÀVµÛ¶¢ÀÀlÉ ¶¢À¶¢Ã»ªåþö¶¬n±µî¶¢À
q¸ñ¶pï ¶¥Àlµè¶pûv¹±ÀµÀ hµhµñ ¶ªÀOж¢ÀvA ¶¬Åhµlû¿¶¢ÀvA||9||

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 23

¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A
--------------------
¶¢Al¼h¸Ê¥¶¨¶¢AlÐï±µÀ¶¢ÅAl¸±µOµA VµAlµm¸Vµ±¼ÛhÐl¸±µ¾pm¸A¶ªOµ´¢À|
EAl¼±¸VµAVµv¹q¸ASµo±¸ZhµA ¶¢ÀAlµ±Ðl¸è±¼¶¢ÅhÐålµÀíY¹sûÑS¼¶m´¢À||
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À ||1||

¶ªÅ»¨à¶ªA¶®±µxv¹£v¹«¸hµhµA ¶pÁ¶¨à©¸fµÀØgﶪl¼öSµñȬÃv¹ô»ªm¸´¢À|
lµÀ¶¨ànÊ¥¶¨¶ªA¶®±µOµ±ÐîlµïhµA ¶¬Å¶¨à¶pÁ©¸à¶mÀ¦¶¨à¶pñY¹¶ªA¶¥ñ±ÀµÀ´¢À||
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À ||2||

G¶méhµq¸ñ±¼æh¸Ê¥¶¨¶ªA«¸lûµOµ´¢À ¶ª¶méh¸vÔOºO¸¶mAlµlµ§ñ¶plµ´¢À|
tû¶méOµ±¸î¶¥±ÀµÀq¸ñgº¶ªAÊpñ±µOµ´¢À hµ¶mé OºA Êmi £lµöhµÀù ¤À¶¢ÃA»ªhµ´¢À||
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À ||3||

£¶pñ¶¢ÀÀËPÇB ¶ªl¸ Ê¢lµ¢¸lжmÀîËPÇB ¶ªÀ¶pñh¸ËÈpB °ºjÊ¥¶¥ö˱ǥ¹Û±¼Ûhµ´¢À|


C¶pñhµ±ÐÖþï±µÀ¶ªA£lµÀØgA n±µîvA ¶ª¶pñO¸¥¹Y±¸¶mAlµ±µÃ¶pA ¶p±µ´¢À||
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À ||4||

Chµï±ÀÇà ±ÀµÀ¶ªï OÉm¸»p ¶m O¸ö»p »¬ ¶pñhµï±ÀÇà ±ÀµÀlµÀØgɶ¨Ãhµå¶¢Ãm¸A ¶p±µB|


¶ªhµï¶ªAOµvê JOÐ ¶¢±ÉgÑï ¶¢§ ¶¢Àhµùþï¶mÃËÈmB ¶ªl¸ Ê¢lµ¢¸lÐl¼hµB
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À ||5||

¶p¶¥ïh¸´¢À lµÀBP¶ªAh¸¶mn±µÃîv¶m´¢À lµÅ¶¥ïh¸A lµÅ¶¥ïh¸£ÀhµïYÉ¥¹±¼Ûhµ´¢À|


¶m¶¥ïh¸´¢À lµÃ±µSµA ¶ª±µöl¸„q¸ïhµîSµ´¢À ¶¢¶¥ïh¸´¢À ʪöVµÜ±ÀµÃ ¶ªYÝÊm©¸öSµhµ´¢À||
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À ||6||

CSµñY´¢À ±ÀµÀB ¶ª¶ª±¸ÝY¶¢ÀS¸ñþïOµÅiA £SµñȬà ±ÀµÀ¶ªï ¶ª±ÉöSµÀg¸ J¶¢ »¬|


GSµñ DlÐï„»p ±ÀµÀ«¸ï„hµîY¹S¸ñþïhµîYB ¶ªlµØýž¬hµB ¶ªl¸ ±ÀµÀB ¶p±µ´¢À ËlǶ¢hµ´¢À||
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À ||7||

CVµÀïhÐ ±ÀÇà SµÀËgDZ¼éhµïÊ¢À¢¸QËvÇB ¶pñVµÀïhЄʥ¶¨lÐËȨB ¶ªl¸ ¶pÁ¹±¼åhµB|


GVµïhÉ ¶ª±µöÊ¢lбµÀ¢¸ËlDZµYB ¶ªö±¼ÛhÐ sñ¶¬î±µÀlÉñAlµñ¶pÁ¹Ë±ÇþöB¶ªl¸||

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 24

¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À


¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À ||8||

lû¸±µïhÉ ±ÀÉÀ¶m £¶¥öA ¶ªl¸„Y¹l¼OµA ¢¸±µïhÉ„Ê¥¶¨lµÀBPA nY¹lû¸ï±ÀÀm¸´¢À|


q¸±µïhÉ ¶ª±µö¶¢ÀËÈmþï±µé ±ÀµÀh¸ê±µïhÉ O¸±µïhÉ V¸QvA ¶ª±µösûµÃËhÇB ¶ªl¸||
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À ||9||

¶ª±µöq¸q¸n ±ÀµÀhµùA¶ªîýÅhÉB ¶ªA°µ±ÀµÀA ¶ª±µöl¸ ±ÀµÃAi sûµO¸åþï £¶¥Àl¸èhµîm¸´¢À|


¶¥±µöSµÀ±¸öl¼S¿±¸ög ¶ªA«¸æ¶mlµB OµÀ±µöhÉ Oµ±µî ±ÀµÀiêòhµ±ÀÉÀ ¶ªYÝm¸B||
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À ||10||

C°µ±ÀµÀA Oµ±µî ±ÀµÀ»ªî´m ¶p±É ¶ªö±¼êhµA ¶pñ°µ±ÀµÀA ±ÀµÃAi lµÀBP¹n ±ÀµÀm¸é¶¢ÀhµB|


C°µ±Ð ±ÀÇÄY±µB ¶ª±µölÉ¢¸¶¢ÀÅhµB OµÀ°ºSµA ±ÀµÀ¶ªï £¶¥öA ¶ªl¸„Y¹l¼Oµ´¢À||
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À ||11||

¶mAl¼j±Ðæ±µÀ¶ªm¸é£ÀmÐ ¶mAl¼¶mB ¶ªAlµlû¸m¸B ¶ªl¸„„¶mAlµlÉÊ¢ ¶¢Ài´¢À|


¶¢ÀAlµ¶®«¸±µÀg¸„q¸ASµlµhÐå¶méiA ¶mAl¼h¸Ê¥¶¨lÉ¢¸l¼¶¢ÅAlµA ¶ªl¸||
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢A lɶ¢h¸¶¢ÀAfµv¹PAfµ¶¢ÀAfµ¶m´¢À
¾pñg±ÀµÃȢà ¢¸¶ªÀlɶ¢´¢À ||12||

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 25

§ñ Ê¢AOµdɶ¥ «ÒåhµñA
---------------------
Ê¢AOµdÉ¥Ñ ¢¸¶ªÀlɶ¢B ¶pñlµÀïÈ¢Ãé„£Àhµ£Oµñ¶¢ÀB|
¶ªAOµ±µøgÑ„n±µÀlµè¶¥Û Ê¥©¸l¼ñ¶pi±É¶¢ Vµ||1||

Ym¸±µç¶mB ¶plµîm¸sûÑ Ê¢AO¸d¹Vµv¢¸¶ª¶mB|


¶ªÅ»¨àOµ±¸å YSµm¸ékÐ ¶¢Ãlûµ¢Ð sûµOµå¶¢hµùvB||2||

SУAlÐ SжpiB OµÅ¶¨äB Oɶ¥¢Ð Sµ±µÀfµlûµöYB|


¶¢±¸È¬Ã ¢¸¶¢À¶mËÈ¥þÛ¶¢ m¸±¸±ÀµÀg ClûаµYB||3||

§ñlûµ±µB ¶pÁAfµ±¿O¸°µB ¶ª±µölɶ¢¶ªÀåhÐ ¶¬±¼B|


§ñ¶mÅ»ªAȬà ¶¢À¶®»ªA¶¬B ¶ªÃh¸ñO¸±µB ¶pÁ±¸hµ¶mB||4||

±µ¶¢Ã¶mkÐ ¶¢À¾¬sûµ±¸å sûµÃlûµ±µB ¶pÁ±µÀ©Òhµå¶¢ÀB|


VÐv¶pÁhµñ»pñ±ÀµÀB ¥¹AhÐ sñ¶®îl¿m¸A ¶¢±µ¶pñlµB||5||

§ñnlû¼B ¶ª±µösûµÃh¸m¸´¢À sûµ±ÀµÀOµÅlµí±ÀµÀm¸¶¥¶mB|


§ñ±¸È¢Ã ±µ¶¢Àsûµlµñ¶¥Û sûµ¶¢sAËlûÇOµÈ¢ÃVµOµB||6||

sûµÃh¸¢¸«Ò S¼±¸¢¸¶ªB §ñn¢¸¶ªB ¦ñ±ÀµÀB ¶piB|


CVµÀïh¸¶mAh¸SУAlÐ £¶¨Àä±ÉöAOµdm¸±ÀµÀOµB||7||

¶ª±µölÉËÈ¢Oµ¶¥±µgA ¶ª±µölÉËÈ¢OµËlǶ¢hµ´¢À|
¶ª¶¢À¶ªå lɶ¢Oµ¶¢VµA ¶ª±µölɶ¢¦P¹¶¢ÀgºB||8||

EjlµA O½±¼åhµ´¢À ±ÀµÀ¶ªï £©Òä±µ£ÀhµhÉY¶ªB|


iñO¸vÉ ±ÀµÀB ¶peÉnhµïA q¸¶pA hµ¶ªï ¶m £lµïhÉ||9||

±¸Yl¸ö±É ¶peÉlÐÙ±É ¶ªAS¸ñÊ¢À ±¼¶pÁ¶ªAOµdÉ|


sûµÃhµ¶ª±µê»p¥¹V¸l¼sûµ±ÀµÀA m¸»ªå Oµl¸Vµ¶m||10||

C¶pÁhÐñ vsûµhÉ ¶pÁh¸ñ´m n±µèmÐ lûµ¶m¢¸´m sûµÊ¢h³|


±ÐS¸±Ðå ¶¢ÀÀVµïhÉ ±ÐS¸lµìlÐè ¶¢ÀÀVÉïhµ sAlûµm¸h³ ||11||

±ÀµÀlµïl¼¶¨àhµ¶¢ÀA vÑOÉ hµhµåh¸êòqÒéhµï¶ªA¶¥±ÀµÀB |


K¶¥ö±µïA ±¸Y¶ªm¸î¶mA sûµÀOºå¶¢ÀÀOºå¶pûv¶pñlµ´¢À||12||

£©Òä±ÐôËOÇOµ«Òq¸¶m´¢À ¶ª±µölµÀBËPÇOµm¸¶¥¶m´¢À|

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama


HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama 26

¶ªË±Çþö¶¥ö±µï¶pñlµA ¶mÅg¸A ¶ª±µö¶¢ÀASµvO¸±µOµ´¢À||13||

¶¢Ã±ÀµÃ¤ ¶p±µ¶¢Ã¶mAlµA hµïO¸åþö ËÈ¢OµÀAeµ¶¢ÀÀhµå¶¢À´¢À|


«¸ö£À¶pÁ¶¨Ö±¼g½j±É ±µ¶¢À±ÀµÃ ¶ª¶¬ È¢ÃlµhÉ||14||

Oµv¹ïg¸lµÀíhµS¸h¸ñ±ÀµÀ O¸£Àh¸±µæ¶pñl¸±ÀÀÊm|
§ñ¶¢ÀlÉöAOµdm¸k¸±ÀµÀ §ñn¢¸«¸±ÀµÀ hÉ ¶m¶¢ÀB||15||

È¢AOµd¹l¼ñ¶ª¶¢ÀA «¸æ¶mA sñ¶®îAfÉ m¸»ªå OºAVµ¶m|


È¢AOµdɶ¥¶ªÈ¢Ã lɢР¶m sûµÃhÐ ¶m sûµ£¶¨ïi||
Jhɶm ¶ªhµï¢¸OÉï¶m ¶ª±¸ö±¸æ´m «¸lûµ±ÀµÃ¶¢Àﶬ´¢À||16||

OµÅ©¸ä±µêg¶¢À¶ªÀå
-----------------

HariSarvottama VMS-TX VaayuJeevottama