You are on page 1of 15

THIEÁT KEÁ TOÁT THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ Tôø soá

NGHIEÄP Soá 8
: tôø
:

KÍCH THÖÔÙC CHUÛ


YEÁU
&
TUYEÁN HÌNH

A. XAÙC ÑÒNH KÍCH THÖÔÙC CAÙC ÑAËC TRÖNG CHUÛ


YEÁU:

VUƠ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ Tôø soá
NGHIEÄP Soá 8
: tôø
:

• Phöông phaùp tính choïn caùc kích thöôùc chuû


yeáu
Phöông phaùp tính choïn caùc kích thöôùc chuû yeáu döôùi
ñaây chuû yeáu söû duïng caùc coâng thöùc, soá lieäu thoáng
keâ cuûa caùc nhaø khoa hoïc veà haøng loaït caùc maãu taøu
ñaõ vaø ñang hoaït ñoäng coù hieäu quaû, ñöôïc söû duïng
roäng raõi trong ngaønh ñoùng taøu, caùc taøi lieäu chuyeân
ngaønh, caùc qui phaïm ñoùng taøu soâng.
Caùc taøi lieäu söû duïng ñeå tham khaûo trong phaàn tính
toaùn naøy:
- Soå tay kyõ thuaät ñoùng taøu - taäp 1, 2, 3 - NXB KHKT
1978.
- Lyù thuyeát taøu thuûy - Nguyeãn Ñöùc AÂn, Nguyeãn
Baân 1999.
- Lyù thuyeát taøu thuûy - Nguyeãn Thò Hieän Ñoaøn,
Tröôøng ÑHHH 1996.
- Giaùo trình thieát keá taøu - Hoaøng Oanh, Tröôûng ÑHHH
2000.
- Lyù thuyeát thieát keá taøu - Phaïm Tieán Tænh, Tröôûng
ÑHHH 1994.
- Giaùo trình höôùng daãn thieát keá chaân vòt taøu thuûy
- NXB Noâng nghieäp 1983.
- Quy phaïm phaân caáp vaø ñoùng taøu soâng TCVN:
5801 : 2001 - NXB GTVT.
Theo soå tay kyõ thuaät ñoùng taøu thuûy taäp 1 (NXB
KHKT) coù ñöa ra moät soá coâng thöùc kinh nghieäm veà tính
choïn kích thöôùc chuû yeáu cuûa taøu daàu nhö sau:

a. Xaùc ñònh löôïng chieám nöôùc thieát keá cuûa


phaø:
Döïa vaøo troïng taûi ñaõ cho, giaù trò cuûa heä soá lôïi
duïng löôïng chieám nöôùc theo troïng taûi ta xaùc ñònh
ñöôïc löôïng chieám nöôùc thieát keá
ηD = Dw
D
Dw: trong taûi phaø.
D: löôïng chieám nöôùc.

VUƠ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ Tôø soá
NGHIEÄP Soá 8
: tôø
:

Heä soá lôïi duïng löôïng chieám nöôùc coù quan heä
maät thieát ñeán loaïi taøu, hình thöùc keát caáu, toác ñoä
taøu do ñoù heä soá lôïi duïng löôïng chieám nöôùc bieán
ñoäng khaù lôùn.
Theo 2-2. Soå tay KTÑT Taäp 1 aùp duïng cho taøu
khaùch trong soâng.
η = 0,30 0,75

Choïn η = 0,3
⇒ D = 667 T

b. Xaùc ñònh chieàu daøi phaø :


Chieàu daøi thieát keá cuûa taøu vaän taûi tuøy thuoäc
vaøo löôïng chieám nöôùc vaø vaän toác khai thaùc. Duøng
coâng thöùc Pozdyunin cho taøu soâng:
2
 VS 
L = C.  3
∇ = 51 (m)
 2 + VS

Trong ñoù :
+C: heä soá aùp duïng cho taøu soâng = 8,4 ÷ 8,8
Ta choïn C = 8,4
+ VS: vaän toác khai thaùc cuûa taøu ; VS = 9 haûi lyù/h
= 4,63 m/s
+ ∇: theå tích chieám nöôùc cuûa taøu
∆ 667
∇= = = 667 (m3)
γ 1
+L: chieàu daøi thieát keá cuûa taøu

c. Chieàu roäng phaø B:


Ta choïn chieàu roäng phaø theo thoáng keâ tæ leä L/B
cuûa caùc phaø maãu.
L
ta choïn = 4,25
B
L
Vaäy, B = = 12m
4,25

VUƠ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ Tôø soá
NGHIEÄP Soá 8
: tôø
:

d. Chieàu chìm phaø d:


Môùn nöôùc taøu thöôøng bò haïn cheá bôûi luoàng laïch,
beán caûnh, caàu taøu...
Do ñoù khi choïn môùn nöôùc phaûi chuù yù ñeán caùc
ñieàu kieän thöïc teá.
Ta choïn chieàu chìm phaø theo thoáng keâ tæ leä B/d
B
cuûa caùc phaø maãu Choïn = 6,857
d
Vaäy d = 1,75m

e. Chieàu cao maïn phaø D:


Nhöõng yeáu toá caàn suy xeùt khi löïa choïn chieàu cao
maïn:
+ Ñuû maïn khoâ, thoûa maõn yeâu caàu ñöôøng taûi
troïng.
+ Ñuû döï tröõ löïc noåi, thoûa maõn yeâu caàu tính
choáng chìm.
+ Ñuû dung tích khoang haøng.
+ AÛnh höôûng ñoái vôùi tính oån ñònh.
Ta choïn chieàu cao maïn theo thoáng keâ tæ leä B/D cuûa
caùc phaø maãu
B
Choïn = 4,285
D
Vaäy D = 2,8m

f. Soá Froude:
v
Fr = = 0,207
g .L
v : Vaän toác cuûa taøu = 9 hl/h (4,63 m/s)
g : troïng löïc = 9,81 m/s2
L : Chieàu daøi taøu = 51 m

g. Heä soá beùo theå tích Cb

VUƠ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ Tôø soá
NGHIEÄP Soá 8
: tôø
:

Heä soá beùo theå tích Cb ñöôïc löïa choïn döïa vaøo caùc
yeáu toá sau:
- AÛnh höôûng ñoái vôùi toác ñoä cao.
- AÛnh höôûng ñoái vôùi dung tích chôû haøng.
- AÛnh höôûng ñoái vôùi vieäc boá trí khoang maùy.
Theo coâng thöùc Alexander (2-23) STKTÑTTT1 trang 35
ta coù :
Cb = 1,04 – 1,68.Fr
Do phaø laép 2 chaân vòt neân taêng theâm 1 löôïng
∆Cb = 0,01
v
Laïi coù = 1,26  giaûm Cb ñi 1 löôïng = 0,064
L
 Choïn Cb = 0,642

h. Heä soá beùo laêng truï Cp


Theo coâng thöùc Nogid - Fr < 0,24
Cp = 1,015 – 1,46Fr = 0,712

i. Heä soá beùo söôøn giöõa CM


Cb
CM = = 0,902
CP
j. Heä soá dieän tích maët ñöôøng nöôùc Cw
Cw = 0,83Cp + 0,2 = 0,79

k. Löôïng chieám nöôùc cuûa phaø (trong tính


gaàn ñuùng laàn thöù hai):
W = CB.L.B.d = 687,58
L = 51 m : Chieàu daøi phaø
B = 12 m : Chieàu roäng phaø
D = 2,8 m : Chieàu cao maïn
d = 1,75 m : Chieàu chìm phaø
CB = 0,642 : Heä soá beùo theå tích
Ñoä sai leäch giöõa Dsb1 vaø Dsb2 2.9% < 3%

VUƠ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ Tôø soá
NGHIEÄP Soá 8
: tôø
:

Keát luaän : thoûa maõn

c. Ta coù caùc thoâng soá kích thöôùc chính cuûa phaø


trong böôùc tính sô boä nhö sau:
Chieàu daøi L : = 51 m
Chieàu roäng B : = 21 m
Chieàu cao D : = 2,8 m
Chieàu chìm d : = 1,75 m
Heä soá beùo theå tích CB : = 0,642

B. TÍNH NGHIEÄM LÖÔÏNG CHIEÁM NÖÔÙC TÖØ CAÙC


TROÏNG LÖÔÏNG THAØNH PHAÀN :
Troïng löôïng toaøn boä cuûa phaø trong giai ñoaïn thieát keá
ban ñaàu seõ ñöôïc xaùc ñònh ôû tröôøng hôïp phaø ôû traïng
thaùi toaøn taûi vaø ñöôïc bieåu dieãn döôùi daïng toång cuûa
caùc troïng löôïng thaønh phaàn.
D = Pv+ Pm + Ptb + Pnl + Ptv + Phh + Pdt
Trong ñoù:
Pv : Troïng löôïng thaân phaø
Pm : Troïng löôïng cuûa thieát naêng löôïng
Ptb : troïng löôïng trang thieát bò
Pnl : Troïng löôïng nhieân lieäu
Ptv : Troïng löôïng thuyeàn vieân vaø trang thieát bò
thuyeàn vieân
Phh : Troïng löôïng haøng hoùa
Pdt : Troïng löôïng döï tröõ löôïng chieám nöôùc

a. Xaùc ñònh thaønh phaàn troïng löôïng Pv:


Troïng löôïng sô boä thaân phaø ñöôïc tính theo coâng
thöùc sau
Pv = pv.D = 377,85 (taán) (Lí thuyeát thieát keá taøu
thuûy/Tr 15)
D: Löôïng chieám nöôùc = 687 taán
pv = 0,5÷0,7 (cho taøu khaùch trong soâng), choïn pv = 0,55

b. Xaùc ñònh thaønh phaàn troïng löôïng Pm:

VUƠ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ Tôø soá
NGHIEÄP Soá 8
: tôø
:

Pm = pm.Ne = 193,54x2x240 = 92,89 taán


pm = 760/Ne1/4 = 193,54 Kg/Kw

Xaùc ñònh sô boä coâng suaát maùy:


Theo phöông trình Herner – Verhosek, coâng suaát maùy ñöôïc
tính nhö sau :
D 2 / 3 .VS3 687 2 / 3.9 3
N truc = = = 257,9 (CV)
CW 220
Trong ñoù :
+ VS : vaän toác khai thaùc ; VS = 9 haûi lyù/h
+ D : löôïng chieám nöôùc ; D = 687 T
+ CW : trò soá laáy theo baûng 2 –12, trang 455
STKTÑTTT1 ;
CW = 120 ÷ 220, choïn CW = 220
+ Ntruïc : coâng suaát treân truïc chaân vòt
* Hieäu suaát truyeàn ñoäng cuûa heä truïc chaân vòt ñoái
vôùi heä truyeàn ñoäng giaùn tieáp :
ηm = 0,96
* Coâng suaát maùy caàn tính
N truc 257,99
Ne = = = 268,7 (CV)
ηm 0,96
Do trong quaù trình khai thaùc, söùc caûn taøu taêng
theâm neân ta taêng coâng suaát maùy leân theâm 20%.
Ne = 1,2. 267 = 322,4(CV) = 237,2(kW)=
317,9HP
Choïn maùy hieäu CATER PILLAR:
Soá hieäu : 3406C
Coâng suaát ñònh möùc : 322 HP (240KW)
Voøng quay ñònh möùc : 1800 vg/ph
Kích thöôùc chính : LxBxH = 1,59x1,092x1,278 (m)

c. Troïng löôïng döï tröõ cho toaøn boä thuyeàn vieân:


Do ñaây laø phaø hoaït ñoäng tuyeán ngaén coá ñònh
neân troïng löôïng döï tröõ cho thuyeàn vieân laø ko ñaùng
keå. Phaø goàm 8 thuyeàn vieân.
Ptv = 8.150 = 1,2 taán

VUƠ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ Tôø soá
NGHIEÄP Soá 8
: tôø
:

d. Xaùc ñònh thaønh phaàn troïng löôïng Pnl:


Theo yeâu caàu hoaït ñoäng cuûa phaø ñaëc bieät, ta chæ
tính nhieân lieäu söû duïng trong 1 ngaøy.
Pnl =Pnlm + Pdm + Pnc
Ñaët k1 = (Pnlm + Pdm + Pnl)/Pnlm
⇒Pnl = k1 .Pnlm = 3,18 taán
Trong ñoù:
Pnlm : Troïng löôïng nhieân lieäu maùy chính vaø caùc nôi caàn
treân taøu
Pdm : Troïng löôïng daàu môõ boâi trôn
Pnc : Troïng löôïng nöôùc caáp
Heä soá k 1 = (1,09 ± 0,03) Choïn k1 = 1,1
Theo LTTKTT ta coù:
Pnlm = k2.t.pnl = 2,89 taán (Tính cho 2 maùy)
k2 : heä soá döï tröõ haøng haûi = 1,1
t : thôøi gian haønh trình = 24h
Pnl : xuaát tieâu hao nhieân lieäu cuûa maùy = 60,2
L/h

e. Xaùc ñònh thaønh phaàn troïng löôïng Phh


Phaø thieát keá chôû 200 Taán
Goàm : - Haønh khaùch 500 ngöôøi
- OÂtoâ (xe con/xe taûi-cô giôùi) 40/16
chieác
Hoaëc : - 750 khaùch vaø xe maùy ( Khi khoâng chôû
oâtoâ)

f. Xaùc ñònh thaønh phaàn troïng löôïng Pdt


Thaønh phaàn naøy ñöôïc laáy theâm ñeå ñieàu chænh söï
quaù taûi phaùt sinh trong quaù trình thieát keá ( nhö vieäc
löïa choïn heä soá kinh nghieäm, vieäc boá trí …)
Trong giai ñoaïn thieát keá sô boä choïn Pdt khoaûng 3% Ptk
(Ptk=Pm+Pv) = 14,12 (taán)
Töø (a)(b)(c)(d)(e)(f) ta coù löôïng chieám nöôùc
W = 689,24 (taán).
So saùnh vôùi W ban ñaàu thaáy sai soá laø 1%< 3% .
Vaäy Thieát keá sô boä thoûa maõn yeâu caàu.

d. Ta coù caùc thoâng soá kích thöôùc chính cuûa phaø


trong böôùc tính sô boä nhö sau:
Chieàu daøi L : = 51 m

VUƠ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ Tôø soá
NGHIEÄP Soá 8
: tôø
:

Chieàu roäng B : = 12 m
Chieàu cao D : = 2,8 m
Chieàu chìm d : = 1,75 m
Heä soá beùo theå tích Cb : = 0,642
Löôïng chieám nöôùc W : = 687 Taán

C. KIEÅM TR SÔ BOÄ TÍNH OÅN ÑÒNH CUÛA PHAØ :


 Chieàu cao troïng taâm :
Zg = ξ.D = 2,24 m (LTTKT/Tr17)
D : Chieàu cao phaø = 2,8 m
ξ = (0,6-0,8) choïn = 0,8

 Chieàu cao taâm noåi (Theo Telfer, trang 407,


STKTÑTTT1):
ZC = a.d = 0,97 (STKTÑTTI/Tr 406)
d : Chieàu chìm phaø = 1,75 m
1
a= = 0,55
1+ x
δ
x = = 0,812
α
δ : Heä soá beùo theå tích = 0,642
α : Heä soá beùo ñöôøng nöôùc = 0,791

 Baùn kính oån ñònh ngang (Theo Vander Fleet, trang 407,
STKTÑTTT1):
α 2 .B 2
rO = = 7,01
11,4.δ.d
B: Chieàu roäng phaø = 12m

 Chieàu cao oån ñònh ban ñaàu :


h0 = Zc + r – Zg - ∆h
= 5,74 m

VUƠ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ Tôø soá
NGHIEÄP Soá 8
: tôø
:

∆h : trò soá giaûm chieàu cao oån ñònh ban ñaàu do aûnh
höôûng cuûa maët thoaùnh chaát loûng trung taâm . Vaø vì ñaây
laø phaø neân aûnh höôûng maët thoaùng chaát loûng laø
nöôùc, nhieân lieäu, döï tröõ raát nhoû, coù theå boû qua.
ZC : Chieàu cao taâm noåi
Zg : Baùn kính oån ñònh ngang
rO : Chieàu cao troïng taâm
Trò soá lôùn nhaát cuûa taøu khaùch :
hOmax < 0,05B = 6m
 Thoaõ maõn ñieàu kieän

 Tính laéc:
Chu kyø laéc ngang:
B
Tθ = C = 4s
h0

C = 0,8 (Daønh cho taøu soâng)


B = 12 m : Chieàu roäng phaø

Chu kyø laéc ñöùng:


δ
TZ = 2,8 T = 3,34 s CT (10-67).STKTÑTTI/Tr 656
α

Chu kyø laéc doïc thöôøng laáy gaàn baèng chu kyø laéc
ñöùng.
Tψ ≈ TZ = k T = 4,4s
k : Heä soá chu ky laéc = 3,33 (Baûng 10-
1.STKTÑTTI/Tr 656)

So saùnh vôùi yeâu caàu T = 3,5÷6 cho taøu khaùch chaïy


soâng.
Vaäy qua kieåm tra sô boä ta nhaän thaáy taøu ñuû oån
ñònh.

Kích thöôùc chính cuûa phaø:


Chieàu daøi L : = 51 m
Chieàu roäng B : = 12 m

VUƠ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ Tôø soá
NGHIEÄP Soá 8
: tôø
:

Chieàu cao D : = 2,8 m


Chieàu chìm d : = 1,75 m
Heä soá beùo theå tích CB : = 0,642
Heä soá beùo ñöôøng nöôùc CW : = 0,791
Heä soá beùo söôøn giöõa Cm : = 0,902
Heä soá beùo doïc CP : = 0,712
Heä soá Froude (Fr) : = 0,207
Löôïng chieám nöôùc W : = 687
Taán

D. TUYEÁN HÌNH:
Kích thöôùc chuû yeáu vaø caùc heä soá hình daùng chæ
coù theå bieåu thò ñaëc tröng chuû yeáu cuûa hình daùng
thaân taøu . Hình daùng thaân taøu phaûi do ñöôøng hình
daùng xaùc ñònh . Ñöôøng hình daùng coù quan heä maät
thieát ñeán toác ñoä, tính haøng haûi, tính oån ñònh , boá
trí chung, dung tích chôû haøng , coâng ngheä ñoùng vaø
söûa chöõa taøu .
Ngay nhöõng yeâu caàu cuûa ñöôøng hình daùng coù
nhöõng ñieåm maâu thuaãn vôùi nhau, neân khi löïa choïn
caàn coù söï caân nhaéc choïn sao cho phuø hôïp vôùi
nhieäm vuï thieát keá
Töø caùc kích thöôùc chuû yeáu ñaõ ñöôïc xaùc ñònh vaø
caùc heä soá vieäc thieát keá tuyeán hình cuûa taøu döïa
vaøo taøu maãu ñeå tính chuyeån
Ñieàu kieän ñeå tính chuyeån tuyeán hình goàm :
1. Taøu cuøng loaïi
2. Coù vuøng hoaït ñoäng phuø hôïp
3. Coù hoaønh ñoä taâm noåi Xc phuø hôïp
4. Coù heä soá beùo theå tích phuø hôïp toát nhaát
laø baèng nhau, neáu coù sai leäch thì khoâng
quaù 10%.
Ñöôøng hình daùng taøu coù quan heä maät thieát ñeán
toác ñoä taøu, tính haønh haûi, tính oån ñònh, tính ñieàu
khieån, boá trí dung tích chôû haøng vaø coâng ngheä ñoùng,
söûa chöõa taøu.

VUƠ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ Tôø soá
NGHIEÄP Soá 8
: tôø
:

Aùp duïng caùc coâng thöùc tính chuyeån ñoàng daïng ñeå
tính chuyeån töø phaø maãu sang phaø thieát keá. Vieäc
tính chuyeån mang tính ñôn thuaàn veà ñoàng daïng hình
hoïc. Cô sôû ñeå tính chuyeån laø thieát laäp caùc heä soá
tính chuyeån töø phaø maãu sang phaø ñöôïc thieát keá
a. Tính chuyeån theo chieàu chìm :
do
∆d o =
n −1
Trong ñoù :
do : Chieàu chìm cuûa phaø maãu maø ôû ñoù Cb = Cb
cuûa phaø ñöôïc thieát keá
n: Soá ñöôøng nöôùc ñöôïc chia töø ñöôøng nöôùc cô baûn
ñeán d0
d tk
∆d tk =
n −1
dtk : Chieàu chìm cuûa phaø ñöôïc thieát keá
n: Soá ñöôøng nöôùc ñöôïc chia töø ñöôøng nöôùc cô baûn
ñeán dtk
Heä soá tính chuyeån theo chieàu chìm:
∆Ttk
KT =
∆To
b. Heä soá tính chuyeån theo chieàu roäng :
B
KB =
Bo
B : Chieàu roäng cuûa taøu ñöôïc thieát keá ôû dtk
B0 : Chieàu roäng cuûa taøu maãu ôû d0

c. Tính chuyeån theo chieàu daøi phaø :


L
KL =
Lo
L : Chieàu daøi cuûa phaø ñöôïc thieát keá
L0 : Chieàu daøi cuûa phaø maãu

Phöông phaùp tính chuyeån


a. Tính chuyeån theo chieàu chìm:
Chia laïi caùc ñöôøng nöôùc cuûa phaø maãu khi coi do laø
chieàu chìm cuûa phaø thieát keá.Caùc ñöôøng nöôùc
cuûa phaø thieát keá coù ñöôïc khi nhaân khoaûng caùch
giöõa ñöôøng nöôùc môùi ôû phaø maãu vôùi heä soá KT
b. Tính chuyeån theo chieàu roäng:

VUƠ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ Tôø soá
NGHIEÄP Soá 8
: tôø
:

Ñem nöûa chieàu roäng cuûa caùc ñöôøng nöôùc leân maët
caét ngang cuûa phaø maãu nhaân vôùi heä soá KB roài
ñem caùc nöûa chieàu roäng môùi leân maët caét ngang
ôû ñöôøng nöôùc töông öùng cuûa phaø thieát keá ta seõ
ñöôïc hình daùng caàn tìm .
c. Tính chuyeån theo chieàu daøi:
Ta dòch chuyeån khoaûng söôøn lyù thuyeát cuûa phaø
maãu baèng caùch nhaân khoaûng söôøn lyù thuyeát vôùi
heä soá KLthì ta ñöôïc khoaûng söôøn lyù thuyeát cuûa
phaø ñöôïc thieát keá.
Hình daïng muõi, ñuoâi ñöôïc thieát keá döïa vaøo phaø
maãu .
Ñoä cong doïc boong ñöôïc laáy theo phaø maãu.
Ñoä cong ngang boong ñöôïc laáy baèng B/50.
Tuyeán hình cuûa taøu maãu ñöôïc choïn laø Phaø töï
haønh 20T phuïc vuï beán phaø Caàn Thô.
Vôùi caùch laøm nhö ñaõ neâu ôû treân ta coù ñöôïc
baûng trò soá tuyeán hình cuûa taøu maãu vaø taøu thieát
keá nhö sau:

Baûng trò soá tuyeán hình

Söô ÑN40 ÑN80 ÑN120 ÑN160 ÑN200 ÑN


ÑNTK MB
øn 0 0 0 0 0 2400
0 - - - - - - - -
4
1 - - - 3404 3768 3973 4159
235
5
2 - 305 2917 4857 5082 5318 5564
656
6
3 1466 3004 4118 5510 5698 5917 6181
310
6
4 3251 4454 5321 5742 5869 6055 6328
461
6
5 4460 5183 5535 5828 5934 6103 6370
496
6
6 5019 5350 5615 5870 5969 6126 6381
500
6
8 5191 5431 5668 5907 6000 6149 6388
500
10 5191 5431 5668 5907 6000 6149 6388 6

VUƠ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ Tôø soá
NGHIEÄP Soá 8
: tôø
:

500
6
12 5191 5431 5668 5907 6000 6149 6388
500
6
14 5019 5350 5615 5870 5969 6126 6381
500
6
15 4460 5183 5535 5828 5934 6103 6370
496
6
16 3251 4450 5321 5742 5869 6055 6328
461
6
17 1466 3004 4188 5510 5698 5917 6181
310
5
18 - 305 2917 4857 5082 5318 5564
656
4
19 - - - 3404 3768 3973 4159
235
20 - - - - - - - -

Beû
Söôøn DT CDI CD II CD III MB
goùc
0 1660 - - - - -
1 1335 1443 1541 - 2600 2800
2 772 926 1187 1435 2600 2800
3 273 391 750 1225 2600 2800
4 40 121 307 734 2600 2800
5 - 68 145 348 2600 2800
6 - 53 103 162 2600 2800
8 - 36 86 126 2600 2800

VUƠ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT THIEÁT KEÁ SÔ BOÄ Tôø soá
NGHIEÄP Soá 8
: tôø
:

10 - 36 86 126 2600 2800


12 - 36 86 126 2600 2800
14 - 53 103 162 2600 2800
15 - 68 145 348 2600 2800
16 40 121 307 734 2600 2800
17 273 391 750 1225 2600 2800
18 772 926 1187 1435 2600 2800
19 1355 1443 1541 - 2600 2800
20 1660 - - - - -

VUƠ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH