You are on page 1of 18

THIEÁT KEÁ TOÁT Tôø soá

NGHIEÄP TÍNH NOÅI Soá 31


: tôø
:

TÍNH NOÅI

I. TÆ LEÄ BONJEAN :
Söû duïng phöông phaùp hình thang (coi daïng ñöôøng
laø ñöôøng baäc moät) ñeå xaây döïng tæ leä Bonjean, laäp
baûng tính dieän tích vaø moâmen dieän tích ñoái vôùi maët

VUÕ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT Tôø soá
NGHIEÄP TÍNH NOÅI Soá 31
: tôø
:

phaúng cô baûn taïi moãi söôøn lyù thuyeát töø ñöôøng cô


baûn ñeán meùp boong.
w = ∆d ∑ k i .y i
M w = ∆d 2 .∑ k i .y i .i
Trong caùc coâng thöùc treân:
Δd = 378,5mm = 0,3785m – khoaûng caùch giöõa caùc
ñöôøng nöôùc.
yi – tung ñoä caùc söôøn ñöôïc ño treân tuyeán hình.
ki – heä soá hình thang ki = 1, 2, 2, 2, ……., 2, 1.
i – heä soá tay ñoøn (ôû ñaây truøng vôùi thöù töï
ñöôøng nöôùc).
Ñeå tính w, Mw thöïc hieän theo caùc baûng tính döôùi
ñaây (moät baûng tính öùng vôùi moät söôøn).

Söôøn soá 0 ∆d = 0.4 m


TTĐN ÑN
ÑN ÑN ÑN ÑN ÑN
Đại lượng cần 200 MB
tìm 400 800 1200 1600 2400
0
i 1 2 3 4 5 6 7
yi 0 0 0 0 0 0 0
AW = Δd*Σyi 0 0 0 0 0 0 0
MW = ∆d2*∑i.yi 0 0 0 0 0 0 0

Söôøn soá 1 ∆d = 0.4 m


TTĐN ÑN
ÑN ÑN ÑN ÑN ÑN
Đại lượng cần 200 MB
tìm 400 800 1200 1600 2400
0
i 1 2 3 4 5 6 7,03
3,97
yi 0 0 0 3,404 3 4,159 4,235
AW = Δd*Σyi 0 0 0 1,36 4,31 7,57 10,92
MW = ∆d2*∑i.yi 0 0 0 2,18 7,54 14,71 23,46

Söôøn soá 2 ∆d = 0.4 m

VUÕ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT Tôø soá
NGHIEÄP TÍNH NOÅI Soá 31
: tôø
:

TTĐN ÑN
ÑN ÑN ÑN ÑN ÑN
Đại lượng cần 200 MB
tìm 400 800 1200 1600 2400
0
i 1 2 3 4 5 6 7,10
0,30 5,31
yi 0 5 2,917 4,857 8 5,564 5.656
AW = Δd*Σyi 0 0 1,29 4,4 8,47 12,82 17,31
13,3
MW = ∆d2*∑i.yi 0 0 1,5 6,01 7 22,96 34,73

Söôøn soá 3 ∆d = 0.4 m


TTĐN ÑN
ÑN ÑN ÑN ÑN ÑN
Đại lượng cần 200 MB
tìm 400 800 1200 1600 2400
0
i 1 2 3 4 5 6 7,18
1,46 3,00 5,91
yi 6 4 4,188 5,510 7 6,181 6,310
AW = Δd*Σyi 0,59 1,17 4,05 7,93 12,5 17,34 22,34
17,2
MW = ∆d2*∑i.yi 0,23 0,47 3,44 8,98 4 27,9 41,09

Söôøn soá 4 ∆d = 0.4 m


TTĐN ÑN
ÑN ÑN ÑN ÑN ÑN
Đại lượng cần 200 MB
tìm 400 800 1200 1600 2400
0
i 1 2 3 4 5 6 7,25
3,25 4,45 6,05
yi 1 4 5,321 5,742 5 6,328 6,461
15,6
AW = Δd*Σyi 1,3 2,6 6,51 10,94 5 20,61 25,72
19,7
MW = ∆d2*∑i.yi 0,52 1,04 5,02 11,25 7 30,69 44,26

Söôøn soá 5 ∆d = 0.4 m


TTĐN ÑN
ÑN ÑN ÑN ÑN ÑN
Đại lượng cần 200 MB
tìm 400 800 1200 1600 2400
0
i 1 2 3 4 5 6 7,25
yi 4,46 5,18 5,535 5,828 6,10 6,307 6,496

VUÕ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT Tôø soá
NGHIEÄP TÍNH NOÅI Soá 31
: tôø
:

3 3
17,1
AW = Δd*Σyi 1,78 3,57 7,86 12,4 7 22,16 27,31
20,7
MW = ∆d2*∑i.yi 0,71 1,43 5,74 12,13 4 31,74 45,39

Söôøn soá 6 ∆d = 0.4 m


TTĐN ÑN
ÑN ÑN ÑN ÑN ÑN
Đại lượng cần 200 MB
tìm 400 800 1200 1600 2400
0
i 1 2 3 4 5 6 7,25
5,01 6,12
yi 9 5,35 5,615 5,87 6 6,381 6,5
17,7
AW = Δd*Σyi 2,01 4,01 8,4 12,99 9 22,8 27,95
21,1
MW = ∆d2*∑i.yi 0,8 1,61 6,01 12,46 2 32,15 45,82

Söôøn soá 7 ∆d = 0.4 m


TTĐN ÑN
ÑN ÑN ÑN ÑN ÑN
Đại lượng cần 200 MB
tìm 400 800 1200 1600 2400
0
i 1 2 3 4 5 6 7,25
5,19 5,43 6,14
yi 1 1 5,668 5,907 9 6,388 6,5
18,0
AW = Δd*Σyi 2,08 4,15 8,59 13,22 5 23,06 28,22
21,3
MW = ∆d2*∑i.yi 0,83 1,66 6,12 12,62 2 32,37 46,05

Söôøn soá 8 ∆d = 0.4 m


ÑN ÑN
TTĐN ÑN ÑN ÑN ÑN
160 240 MB
Đại lượng cần tìm 400 800 1200 2000
0 0
i 1 2 3 4 5 6 7,25
5,19 5,90 6,38
yi 1 5,431 5,668 7 6,149 8 6,5
AW = Δd*Σyi 2,08 4,15 8,59 13,2 18,05 23,0 28,2

VUÕ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT Tôø soá
NGHIEÄP TÍNH NOÅI Soá 31
: tôø
:

2 6 2
12,6 32,3 46,0
MW = ∆d2*∑i.yi 0,83 1,66 6,12 2 21,32 7 5

Söôøn soá 9 ∆d = 0.4 m


ÑN ÑN
TTĐN ÑN ÑN ÑN ÑN
160 240 MB
Đại lượng cần tìm 400 800 1200 2000
0 0
i 1 2 3 4 5 6 7,25
5,90 6,38
yi 5,191 5,431 5,668 7 6,149 8 6,5
13,2 23,0 28,2
AW = Δd*Σyi 2,08 4,15 8,59 2 18,05 6 2
12,6 32,3 46,0
MW = ∆d2*∑i.yi 0,83 1,66 6,12 2 21,32 7 5

Söôøn soá 10 ∆d = 0.4 m


ÑN ÑN
TTĐN ÑN ÑN ÑN ÑN
160 240 MB
Đại lượng cần tìm 400 800 1200 2000
0 0
i 1 2 3 4 5 6 7,25
5,90 6,38
yi 5,191 5,431 5,668 7 6,149 8 6,5
13,2 23,0 28,2
AW = Δd*Σyi 2,08 4,15 8,59 2 18,05 6 2
12,6 32,3 46,0
MW = ∆d2*∑i.yi 0,83 1,66 6,12 2 21,32 7 5

Söôøn soá 11 ∆d = 0.4 m


ÑN ÑN
TTĐN ÑN ÑN ÑN ÑN
160 240 MB
Đại lượng cần tìm 400 800 1200 2000
0 0
i 1 2 3 4 5 6 7,25
5,90 6,38
yi 5,191 5,431 5,668 7 6,149 8 6,5
13,2 23,0 28,2
AW = Δd*Σyi 2,08 4,15 8,59 2 18,05 6 2
12,6 32,3 46,0
MW = ∆d2*∑i.yi 0,83 1,66 6,12 2 21,32 7 5

VUÕ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT Tôø soá
NGHIEÄP TÍNH NOÅI Soá 31
: tôø
:

Söôøn soá 12 ∆d = 0.4 m


ÑN ÑN
TTĐN ÑN ÑN ÑN ÑN
160 240 MB
Đại lượng cần tìm 400 800 1200 2000
0 0
i 1 2 3 4 5 6 7,25
5,90 6,38
yi 5,191 5,431 5,668 7 6,149 8 6,5
13,2 23,0 28,2
AW = Δd*Σyi 2,08 4,15 8,59 2 18,05 6 2
12,6 32,3 46,0
MW = ∆d2*∑i.yi 0,83 1,66 6,12 2 21,32 7 5

Söôøn soá 13 ∆d = 0.4 m


ÑN ÑN
TTĐN ÑN ÑN ÑN ÑN
160 240 MB
Đại lượng cần tìm 400 800 1200 2000
0 0
i 1 2 3 4 5 6 7,25
5,90 6,38
yi 5,191 5,431 5,668 7 6,149 8 6,5
13,2 23,0 28,2
AW = Δd*Σyi 2,08 4,15 8,59 2 18,05 6 2
12,6 32,3 46,0
MW = ∆d2*∑i.yi 0,83 1,66 6,12 2 21,32 7 5

Söôøn soá 14 ∆d = 0.4 m


ÑN ÑN
TTĐN ÑN ÑN ÑN ÑN
160 240 MB
Đại lượng cần tìm 400 800 1200 2000
0 0
i 1 2 3 4 5 6 7,25
6,38
yi 5,019 5,35 5,615 5,87 6,126 1 6,5
12,9 27,9
AW = Δd*Σyi 2,01 4,01 8,4 9 17,79 22,8 5
12,4 32,1 45,8
MW = ∆d2*∑i.yi 0,8 1,61 6,01 6 21,12 5 2

Söôøn soá1 5 ∆d = 0.4 m

VUÕ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT Tôø soá
NGHIEÄP TÍNH NOÅI Soá 31
: tôø
:

ÑN ÑN
TTĐN ÑN ÑN ÑN ÑN
160 240 MB
Đại lượng cần tìm 400 800 1200 2000
0 0
i 1 2 3 4 5 6 7,25
5,82 6,30 6,49
yi 4,46 5,183 5,535 8 6,103 7 6
22,1 27,3
AW = Δd*Σyi 1,78 3,57 7,86 12,4 17,17 6 1
12,1 31,7 45,3
MW = ∆d2*∑i.yi 0,71 1,43 5,74 3 20,74 4 9

Söôøn soá 16 ∆d = 0.4m


ÑN ÑN
TTĐN ÑN ÑN ÑN ÑN
160 240 MB
Đại lượng cần tìm 400 800 1200 2000
0 0
i 1 2 3 4 5 6 7,25
5,74 6,32 6,46
yi 3,251 4,454 5,321 2 6,055 8 1
10,9 20,6 25,7
AW = Δd*Σyi 1,3 2,6 6,51 4 15,65 1 2
11,2 30,6 44,2
MW = ∆d2*∑i.yi 0,52 1,04 5,02 5 19,77 9 6

Söôøn soá 17 ∆d = 0.4 m


TTĐN ÑN ÑN ÑN ÑN ÑN ÑN
Đại lượng cần MB
tìm 400 800 1200 1600 2000 2400
i 1 2 3 4 5 6 7,18
1,46 3,00 6,31
yi 6 4 4,188 5,510 5,917 6,181 0
22,3
AW = Δd*Σyi 0,59 1,17 4,05 7,93 12,5 17,34 4
41,0
MW = ∆d2*∑i.yi 0,23 0,47 3,44 8,98 17,24 27,9 9

Söôøn soá 18 ∆d = 0.4 m


TTĐN ÑN ÑN ÑN ÑN ÑN ÑN
Đại lượng cần MB
tìm 400 800 1200 1600 2000 2400
i 1 2 3 4 5 6 7,10

VUÕ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT Tôø soá
NGHIEÄP TÍNH NOÅI Soá 31
: tôø
:

0,30 5.65
yi 0 5 2,917 4,857 5,318 5,564 6
17,3
AW = Δd*Σyi 0 0 1,29 4,4 8,47 12,82 1
34,7
MW = ∆d2*∑i.yi 0 0 1,5 6,01 13,37 22,96 3

Söôøn soá 19 ∆d = 0.4 m


TTĐN ÑN ÑN ÑN ÑN ÑN ÑN
Đại lượng cần MB
tìm 400 800 1200 1600 2000 2400
i 1 2 3 4 5 6 7,03
4,23
yi 0 0 0 3,404 3,973 4,159 5
10,9
AW = Δd*Σyi 0 0 0 1,36 4,31 7,57 2
23,4
MW = ∆d2*∑i.yi 0 0 0 2,18 7,54 14,71 6

Söôøn soá 20 ∆d = 0.4 m


TTĐN ÑN ÑN ÑN ÑN ÑN ÑN
Đại lượng cần MB
tìm 400 800 1200 1600 2000 2400
i 1 2 3 4 5 6 7
yi 0 0 0 0 0 0 0
AW = Δd*Σyi 0 0 0 0 0 0 0
MW = ∆d2*∑i.yi 0 0 0 0 0 0 0

II. ÑÖÔØNG CONG THUYÛ LÖÏC :


Ñöôøng cong thuyû löïc laø taäp hôïp taát caû nhöõng
ñöôøng cong yeáu toá tính noåi vaø caùc ñöôøng cong yeáu toá

VUÕ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT Tôø soá
NGHIEÄP TÍNH NOÅI Soá 31
: tôø
:

oån ñònh ban ñaàu cuûa taøu ôû traïng thaùi tónh öùng vôùi
caùc chieàu chìm.
Ñoà thò bieåu dieãn caùc yeáu toá cuûa dieän tích ñöôøng
nöôùc vaø theå tích ngaâm nöôùc thuoäc chieàu chìm taøu khi
taøu khoâng bò chuùi. Noù bao goàm 2 nhoùm ñöôøng cong.
• Nhoùm 1:
1. Ñöôøng cong dieän tích ñöôøng nöôùc :
Aw= S =
Theo phöông phaùp hình thang coâng thöùc tính gaàn
∆L
ñuùng tích phaân xaùc ñònh. Thì S ≈ 2. Σki.yi.
2
2. Moâmen tónh so vôùi truïc Oy:
L/2

My = moy = ∫ x.y.dx
−L / 2

Theo phöông phaùp hình thang coâng thöùc tính gaàn


20
ñuùng tích phaân xaùc ñònh. Thì My ≈ ∆L2 ∑ K i .y i .i
0

Ki = 1,2,2,…..,2,1.
i – heä soá tay ñoøn ôû ñaây laø thöù töï ñöôøng söôøn
tính töø söôøn giöõa.
i = -10,-9,-8,……-1,0.,1,……8,9,10.
3. Moâmen quaùn tính dieän tích ñöôøng nöôùc :
Ñöôøng cong moâmen quaùn tính dieän tích ñöôøng
nöôùc ñoái vôùi truïc Ox :
Ñaïi löôïng naøy coøn ñöôïc goïi laø moâmen quaùn tính
ngang
IT = (m4 )
Ñöôøng cong moâmen quaùn tính dieän tích ñöôøng
nöôùc ñoái vôùi truïc Oy:
IL = (m4 )
Theo phöông phaùp hình thang, coâng thöùc tính gaàn
ñuùng tích phaân xaùc ñònh
1 20
Thì IT ≈ ∆L∑ K i .y i
3

3 0
20
IL ≈ ∆L
3
∑ K .y .i
0
i i
2

4. Ñöôøng cong moâmen quaùn tính dieän tích ñöôøng


nöôùc ñoái vôùi truïc O’y’ song song vôùi truïc Oy ñi
qua troïng taâm dieän tích ñöôøng nöôùc (truïc O’y’
caùch ttuïc Oy moät ñoaïn a):
I’L = IL – a2.AW (m4)

VUÕ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT Tôø soá
NGHIEÄP TÍNH NOÅI Soá 31
: tôø
:

• Nhoùm 2:
1. Ñöôøng cong theå tích phaàn chìm cuûa taøu :
∇ = ΔL ΣAW = f(z)
ΔL – khoaûng söôøn lyù thuyeát = 1,854 m
AW – dieän tích söôøn lyù thuyeát ôû chieàu chìm tính toaùn
(töø baûng tính Bonjean).
2. Ñöôøng cong hoaønh ñoä taâm noåi:
LCB = xB = f(z).
3. Ñöôøng cong cao ñoä taâm noåi:
KB = ZB = f(z).
4. Ñöôøng cong baùn kính taâm chuùi doïc :
BML = R = f(z)
5. Ñöôøng cong baùn kính taâm nghieâng ngang :
BMT = r = f(z)
6. Hoaønh ñoä taâm ñöôøng nöôøc:
a = f (z)
Trong caùc bieåu thöùc treân y mang giaù trò ½ chieàu roäng
voû taøu taïi vò trí ñang xeùt.

NHOÙM 1

Ñöôøng nöôùc 400 - dL = 2,55m

S
öôø
n yi Ki Ki.yi i Ki.yi.i i2 Ki.yi.i2 yi3 Ki.yi3
I II III IV V VI VII VIII IX X
-1 100,
0 0,00 1 0,00 0 0,00 00 0,00 0,00 0,00
81,0
1 0,00 2 0,00 -9 0,00 0 0,00 0,00 0,00
64,0
2 0,00 2 0,00 -8 0,00 0 0,00 0,00 0,00

VUÕ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT Tôø soá
NGHIEÄP TÍNH NOÅI Soá 31
: tôø
:

-20,5 49,0 143,5


3 1,47 2 2,93 -7 1 0 7 3,15 6,31
-39,0 36,0 234,0
4 3,25 2 6,50 -6 0 0 0 34,37 68,73
-44,6 25,0 223,0 177,4
5 4,46 2 8,92 -5 0 0 0 88,74 7
-40,1 16,0 160,6 252,8
6 5,02 2 10,04 -4 6 0 4 126,40 1
-31,1 279,6
7 5,19 2 10,38 -3 4 9,00 93,42 139,84 8
-20,7 279,6
8 5,19 2 10,38 -2 6 4,00 41,52 139,84 8
-10,3 279,6
9 5,19 2 10,38 -1 8 1,00 10,38 139,84 8
279,6
10 5,19 2 10,38 0 0,00 0,00 0,00 139,84 8
10,3 279,6
11 5,19 2 10,38 1 8 1,00 10,38 139,84 8
20,7 279,6
12 5,19 2 10,38 2 6 4,00 41,52 139,84 8
31,1 279,6
13 5,19 2 10,38 3 4 9,00 93,42 139,84 8
40,1 16,0 160,6 252,8
14 5,02 2 10,04 4 6 0 4 126,40 1
44,6 25,0 223,0 177,4
15 4,46 2 8,92 5 0 0 0 88,74 7
39,0 36,0 234,0
16 3,25 2 6,50 6 0 0 0 34,37 68,73
20,5 49,0 143,5
17 1,47 2 2,93 7 1 0 7 3,15 6,31
64,0
18 0,00 2 0,00 8 0,00 0 0,00 0,00 0,00
81,0
19 0,00 2 0,00 9 0,00 0 0,00 0,00 0,00
100,
20 0,00 1 0,00 10 0,00 00 0,00 0,00 0,00
1813, 2968,
∑ 129,44 0,00 06 39

Aw 330,07 m 2523,
m4
= 2 2
Ix = 13
My m
0,00 30063 m4
= 3
Iy =

VUÕ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT Tôø soá
NGHIEÄP TÍNH NOÅI Soá 31
: tôø
:

Ñöôøng nöôùc 800 - dL = 2,55m

VUÕ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT Tôø soá
NGHIEÄP TÍNH NOÅI Soá 31
: tôø
:

Söôø
n yi Ki Ki.yi i Ki.yi.i i2 Ki.yi.i2 yi3 Ki.yi3
I II III IV V VI VII VIII IX X
-1 100,
0 0,00 1 0,00 0 0,00 00 0,00 0,00 0,00
81,0
1 0,00 2 0,00 -9 0,00 0 0,00 0,00 0,00
64,0
2 0,31 2 0,61 -8 -4,88 0 39,04 0,03 0,06
-42,0 49,0 294,4
3 3,00 2 6,01 -7 7 0 9 27,11 54,22
-53,4 36,0 320,7 176,7
4 4,45 2 8,91 -6 6 0 6 88,37 5
-51,8 25,0 259,2 278,5
5 5,18 2 10,37 -5 5 0 5 139,27 3
-42,8 16,0 171,2 306,2
6 5,35 2 10,70 -4 0 0 0 153,15 9
-32,5 320,3
7 5,43 2 10,86 -3 8 9,00 97,74 160,15 0
-21,7 320,3
8 5,43 2 10,86 -2 2 4,00 43,44 160,15 0
-10,8 320,3
9 5,43 2 10,86 -1 6 1,00 10,86 160,15 0
320,3
10 5,43 2 10,86 0 0,00 0,00 0,00 160,15 0
10,8 320,3
11 5,43 2 10,86 1 6 1,00 10,86 160,15 0
21,7 320,3
12 5,43 2 10,86 2 2 4,00 43,44 160,15 0
32,5 320,3
13 5,43 2 10,86 3 8 9,00 97,74 160,15 0
42,8 16,0 171,2 306,2
14 5,35 2 10,70 4 0 0 0 153,15 9
51,8 25,0 259,2 278,5
15 5,18 2 10,37 5 5 0 5 139,27 3
53,4 36,0 320,7 176,7
16 4,45 2 8,91 6 6 0 6 88,37 5
42,0 49,0 294,4
17 3,00 2 6,01 7 7 0 9 27,11 54,22
64,0
18 0,31 2 0,61 8 4,88 0 39,04 0,03 0,06
81,0
19 0,00 2 0,00 9 0,00 0 0,00 0,00 0,00
100,
20 0,00 1 0,00 10 0,00 00 0,00 0,00 0,00

VUÕ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT Tôø soá
NGHIEÄP TÍNH NOÅI Soá 31
: tôø
:

2473, 3873,
∑ 149,22 0,00 56 76

Aw 380,51 m 3292,
m4
= 1 2
Ix = 69
My m
0,00 41015 m4
= 3
Iy =

Ñöôøng nöôùc 1200 - dL = 2,55m

S
öôø
n yi Ki Ki.yi i Ki.yi.i i2 Ki.yi.i2 yi3 Ki.yi3
I II III IV V VI VII VIII IX X
0 -1 100,
0 ,00 1 0,00 0 0,00 00 0,00 0,00 0,00
0 81,0
1 ,00 2 0,00 -9 0,00 0 0,00 0,00 0,00
2 -46,6 64,0 373,1
2 ,92 2 5,83 -8 4 0 2 24,81 49,62
4 -58,6 49,0 410,6 146,8
3 ,19 2 8,38 -7 6 0 2 73,44 9
5 -63,8 36,0 383,0 301,2
4 ,32 2 10,64 -6 4 0 4 150,63 5
5 -55,3 25,0 276,7 339,1
5 ,54 2 11,07 -5 5 0 5 169,60 9
5 -44,9 16,0 179,6 353,9
6 ,61 2 11,23 -4 2 0 8 176,99 8
5 -34,0 102,0 364,2
7 ,67 2 11,34 -3 2 9,00 6 182,14 7
5 -22,6 364,2
8 ,67 2 11,34 -2 8 4,00 45,36 182,14 7
5 -11,3 364,2
9 ,67 2 11,34 -1 4 1,00 11,34 182,14 7
5 364,2
10 ,67 2 11,34 0 0,00 0,00 0,00 182,14 7
5 11,3 364,2
11 ,67 2 11,34 1 4 1,00 11,34 182,14 7

VUÕ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT Tôø soá
NGHIEÄP TÍNH NOÅI Soá 31
: tôø
:

5 22,6 364,2
12 ,67 2 11,34 2 8 4,00 45,36 182,14 7
5 34,0 102,0 364,2
13 ,67 2 11,34 3 2 9,00 6 182,14 7
5 44,9 16,0 179,6 353,9
14 ,61 2 11,23 4 2 0 8 176,99 8
5 55,3 25,0 276,7 339,1
15 ,54 2 11,07 5 5 0 5 169,60 9
5 63,8 36,0 383,0 301,2
16 ,32 2 10,64 6 4 0 4 150,63 5
4 58,6 49,0 410,6 146,8
17 ,19 2 8,38 7 6 0 2 73,44 9
2 46,6 64,0 373,1
18 ,92 2 5,83 8 4 0 2 24,81 49,62
0 81,0
19 ,00 2 0,00 9 0,00 0 0,00 0,00 0,00
0 100,
20 ,00 1 0,00 10 0,00 00 0,00 0,00 0,00
3563, 4931,
∑ 173,68 0,00 94 78

442,8 m 4192,
m4
Aw = 84 2
Ix = 01
m
0,00 3 59095 m4
My = Iy =

Ñöôøng nöôùc 1600 - dL = 2,55m

S
öôø
n yi Ki Ki.yi i Ki.yi.i i2 Ki.yi.i2 yi3 Ki.yi3
I II III IV V VI VII VIII IX X
0 -1 100,
0 ,00 1 0,00 0 0,00 00 0,00 0,00 0,00
3 -61,2 81,0 551,6
1 ,40 2 6,81 -9 9 0 1 39,43 78,87
4 -77,6 64,0 621,4 229,1
2 ,86 2 9,71 -8 8 0 4 114,58 5

VUÕ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT Tôø soá
NGHIEÄP TÍNH NOÅI Soá 31
: tôø
:

5 -77,1 49,0 539,9 334,5


3 ,51 2 11,02 -7 4 0 8 167,27 4
5 -68,8 36,0 413,2 378,5
4 ,74 2 11,48 -6 8 0 8 189,29 7
5 -58,3 25,0 291,5 395,9
5 ,83 2 11,66 -5 0 0 0 197,97 3
5 -46,9 16,0 187,8 404,4
6 ,87 2 11,74 -4 6 0 4 202,24 9
5 -35,4 106,2 412,3
7 ,91 2 11,81 -3 3 9,00 9 206,16 2
5 -23,6 412,3
8 ,91 2 11,81 -2 2 4,00 47,24 206,16 2
5 -11,8 412,3
9 ,91 2 11,81 -1 1 1,00 11,81 206,16 2
5 412,3
10 ,91 2 11,81 0 0,00 0,00 0,00 206,16 2
5 11,8 412,3
11 ,91 2 11,81 1 1 1,00 11,81 206,16 2
5 23,6 412,3
12 ,91 2 11,81 2 2 4,00 47,24 206,16 2
5 35,4 106,2 412,3
13 ,91 2 11,81 3 3 9,00 9 206,16 2
5 46,9 16,0 187,8 404,4
14 ,87 2 11,74 4 6 0 4 202,24 9
5 58,3 25,0 291,5 395,9
15 ,83 2 11,66 5 0 0 0 197,97 3
5 68,8 36,0 413,2 378,5
16 ,74 2 11,48 6 8 0 8 189,29 7
5 77,1 49,0 539,9 334,5
17 ,51 2 11,02 7 4 0 8 167,27 4
4 77,6 64,0 621,4 229,1
18 ,86 2 9,71 8 8 0 4 114,58 5
3 61,2 81,0 551,6
19 ,40 2 6,81 9 9 0 1 39,43 78,87
0 100,
20 ,00 1 0,00 10 0,00 00 0,00 0,00 0,00
5541, 6529,
∑ 207,51 0,00 98 32

529,15 m 5549,
m4
Aw = 05 2
Ix = 92
m 91893
0,00 3 m4
My = Iy = ,6

VUÕ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT Tôø soá
NGHIEÄP TÍNH NOÅI Soá 31
: tôø
:

Ñöôøng nöôùc 2000 - dL = 2,55m

S
öôø
n yi Ki Ki.yi i Ki.yi.i i2 Ki.yi.i2 yi3 Ki.yi3
I II III IV V VI VII VIII IX X
0 -1 100,
0 ,00 1 0,00 0 0,00 00 0,00 0,00 0,00
3 -71,5 81,0 643,9 125,4
1 ,97 2 7,95 -9 5 0 5 62,72 5
5 -85,1 64,0 680,9 300,7
2 ,32 2 10,64 -8 2 0 6 150,37 3
5 -82,8 49,0 579,6 414,2
3 ,92 2 11,83 -7 1 0 7 207,12 4
6 -72,6 36,0 435,9 443,9
4 ,05 2 12,11 -6 6 0 6 221,99 7
6 -61,0 25,0 305,2 454,5
5 ,10 2 12,21 -5 5 0 5 227,28 7
6 -49,0 16,0 196,0 459,8
6 ,13 2 12,25 -4 0 0 0 229,91 1
6 -36,9 110,7 465,1
7 ,15 2 12,30 -3 0 9,00 0 232,55 0
6 -24,6 465,1
8 ,15 2 12,30 -2 0 4,00 49,20 232,55 0
6 -12,3 465,1
9 ,15 2 12,30 -1 0 1,00 12,30 232,55 0
6 465,1
10 ,15 2 12,30 0 0,00 0,00 0,00 232,55 0
6 12,3 465,1
11 ,15 2 12,30 1 0 1,00 12,30 232,55 0
6 24,6 465,1
12 ,15 2 12,30 2 0 4,00 49,20 232,55 0
6 36,9 110,7 465,1
13 ,15 2 12,30 3 0 9,00 0 232,55 0
6 49,0 16,0 196,0 459,8
14 ,13 2 12,25 4 0 0 0 229,91 1
6 61,0 25,0 305,2 454,5
15 ,10 2 12,21 5 5 0 5 227,28 7

VUÕ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH
THIEÁT KEÁ TOÁT Tôø soá
NGHIEÄP TÍNH NOÅI Soá 31
: tôø
:

6 72,6 36,0 435,9 443,9


16 ,05 2 12,11 6 6 0 6 221,99 7
5 82,8 49,0 579,6 414,2
17 ,92 2 11,83 7 1 0 7 207,12 4
5 85,1 64,0 680,9 300,7
18 ,32 2 10,64 8 2 0 6 150,37 3
3 71,5 81,0 643,9 125,4
19 ,97 2 7,95 9 5 0 5 62,72 5
0 100,
20 ,00 1 0,00 10 0,00 00 0,00 0,00 0,00
220,0 6027, 7653,
∑ 8 0,00 98 25

561,2 m 6505,
m4
Aw = 04 2
Ix = 26
m 99952
0,00 3 m4
My = Iy = ,2

NHOÙM 2 ÑÖÔÏC TÍNH THEO BAÛNG SAU

VUÕ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH


GVHD
BÌNH