You are on page 1of 2

THIEÁT KEÁ TOÁT Trang: 45

TÍNH NOÅI
NGHIEÄP Soá trang: 186

Kí hieäu - Coââng Ñôn


N0 Ñaïi löôïng caàn tính Giaù trò öùng vôùi caùc ñöôøng nöôùc
thöùc vò
1 Thöù töï ñöôøng nöôùc i 1 2 3 4 5
2 Chieàu chìm d m 0.4 0.8 1.2 1.6 2

3 Dieän tích ñöôøng nöôùc AW m2 330.07 380.51 442.88 529.15 561.20

4 Toång tích phaân m2 330.07 1040.66 1864.05 2836.08 3926.44


∑AW tp

5 Theå tích ngaâm nöôùc ∇ = Δdi*(4)/2 m3 66.01 208.13 372.81 567.22 785.29

6 Hoaønh ñoäï taâm ÑN My m 0 0 0 0 0


LCF =
A
7 Moâmen dieän tích ÑN LCF.AW
W
m3 0 0 0 0 0

8 Toång tích phaân 0 0 0 0 0


∑ LCF.A
tp
W

9 Hoaønh ñoäï taâm noåi LCB = (8)/(4) m 0 0 0 0 0


10 Tích i.AW i.AW 330.07 761.02 1328.65 2116.6 2806.02

11 Toång tích phaân m 330.07 1421.16 3510.83 6956.08 11878.7


∑ i.A
tp
W

12 Cao ñoä taâm noåi KB = Δd.(11)/(4) 0.4 0.55 0.75 0.98 1.21
13 Tung ñoä söôøn giöõa yi (tuyeán hình) m 5.19 5.43 5.67 5.91 6.15

GVHD: VUÕ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH BÌNH


THIEÁT KEÁ TOÁT Trang: 46
TÍNH NOÅI
NGHIEÄP Soá trang: 186

14 Toång tích phaân ∑y


tp
i 5.19 15.81 26.91 38.49 50.54
SM (baûng tính
15 Dieän tích söôøn giöõa m2 2.08 4.15 8.59 13.22 18.05
Bonjean)
16 Chieàu daøi ÑN L (tuyeán hình) m 37.22 40.92 44.39 49.44 51

17 Heä soá beùo söôøn giöõa CM = SM/(2yM.d) 0.5 0.73 0.79 0.81 0.82
18 Heä soá beùo ÑN CW = AW/(L.B) 0.85 0.86 0.88 0.91 0.92

19 Heä soá beùo theå tích CB = ∇/(L.B.d) 0.43 0.59 0.62 0.61 0.63
Moâmen quaùn tính ÑN laáy
20 It m4 2523 3292 4192 5549 6505
ñoái vôùi Ox
21 Baùn kính taâm nghieâng BMt = It/∇ m 38.22 15.82 11.24 9.78 8.28
Moâmen quaùn tính ÑN laáy
22 IL m4 30063 41015 59095 91893 99952
ñoái vôùi Oy
Moâmen quaùn tính doïc qua
23 I'L = IL - LCF2.AW m4 30063 41015 59095 91893 99952
taâm ÑN
24 Cao ñoä taâm nghieâng KMt = BMt+KB m 38.62 16.37 11.99 10.76 9.49
25 Baùn kính taâm chuùi BML = I'L/∇ m 455 197 159 162 127

26 Cao ñoä taâm chuùi KML = BML+KB m 455.4 197.55 159.75 162.98 128.21

27 Löôïng chieám nöôùc Δ = γ.∇ taán 66.01 208.13 372.81 567.22 785.29

GVHD: VUÕ NGOÏC BÍCH SVTH: NGUYEÃN THANH BÌNH