You are on page 1of 1

MÃ KS : HDCX-330-03

HƯỚNG DẪN CHẤT XẾP A330


Lần sửa đổi : 00

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO KHAI THÁC Chương IV : Cửa hành khách Trang : IV- 1/1
MẶT ĐẤT

CỬA HÀNH KHÁCH

Giới thiệu

Máy bay A330-300 được lắp đặt các cửa và lối thoát hiểm như sau :

 - Cửa khoang khách phía trước.


 - Cửa khoang khách ở giữa.
 - Cửa thoát hiểm (Type A).
 - Cửa khoang khách phía sau.
 - Cửa hầm hàng trước.
 - Cửa hầm hàng sau
 - Cửa hầm chất xá
 - Chóp mũi che radar.
 - Ống xả hơi của APU

Các cửa có thể được mở hoặc đóng bằng tay từ phía trong hoặc phía ngoài máy bay. Tuy
nhiên, theo qui định việc mở cửa chỉ được thực hiện bởi tổ bay hoặc thợ máy.