P. 1
Lexiko Pliroforikis Kai Evrizonikotitas

Lexiko Pliroforikis Kai Evrizonikotitas

|Views: 72|Likes:
Published by Informatics2

More info:

Published by: Informatics2 on Sep 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2014

pdf

text

original

Sections

TÔ EÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ §ÂÍÈÎfi ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜

Î·È E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ
EÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ §ÂÍÈÎfi ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ OXFORD
(ΛÌÂÓ· Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Ian Dicks, ÌÙÊÚ. XÚÈÛÙ›Ó·
K·Ú·Ì·Ó›‰Ô˘), ÂΉfiÛÂȘ ∞ÈÒÚ·, 2008.
OÈ ÂÓfiÙËÙ˜ «ICT Î·È E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi ¢È·‰›ÎÙ˘Ô» ηÈ
«TËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È Media» ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ
ÏÂÍÈÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ AIøPA Ì ÙËÓ
Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ EıÓÈ΋˜
EÈÙÚÔ‹˜ TËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È T·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ (EETT),
ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ: ηıËÁËÙ‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘
KˆÙÙ‹˜, £·Ó¿Û˘ ¶··ÓÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, MËÓ¿˜
K·Ú·Ù˙fiÁÏÔ˘, ¶·‡ÏÔ˜ T˙ÈÁÎÔ˘Ó¿Î˘, °ÈÒÚÁÔ˜
B·Ú‚·Ïԇη˜
EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË: Ian Dicks
EÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘: Iˆ¿ÓÓ˘ ™ÎÔ˘Ïȉ¿˜
™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Î·È ÂÔÙ›· ¤ÚÁÔ˘: ÕÚ˘ §·ÛηڿÙÔ˜
© Oxford University Press, 2006
© ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·, ∂ΉfiÛÂȘ ∞ÈÒÚ·, 2009
H ¤Î‰ÔÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË
M¿ÈÔ˜ 2009
ISBN 978-960-7872-44-9
∂ΉfiÛÂȘ ∞ÈÒÚ·
∞Ú·¯Ò‚˘ 49, 10681 ∞ı‹Ó·
∆ËÏ.: 210 3839000, Fax: 210 3839039
info@aiora.gr, www.aiora.gr
EÈÛ·ÁˆÁÈ΋ Ù˘ EETT: E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfiÙËÙ· v
¶Ò˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÏÂÍÈÎfi vi
µ·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ 2
ÀÏÈÎfi 13
§ÔÁÈÛÌÈÎfi 24
ICT Î·È E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi ¢È·‰›ÎÙ˘Ô 33
ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ 53
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÎÂÈ̤ÓÔ˘ 64
∂ÓÙÔϤ˜ 70
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ 75
∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ 78
TËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È Media 83
ÕÏÏÔÈ fiÚÔÈ 89
E˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ 93
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
∏ ∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ
Î·È ∆·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ (∂∂∆∆), Â›Ó·È Ë ∞ÓÂ-
Í¿ÚÙËÙË ∞Ú¯‹ Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ
EıÓÈÎfi P˘ıÌÈÛÙ‹ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ, Ú˘ıÌ›˙ÂÈ
Î·È ÂÔÙ‡ÂÈ: (·) ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›·
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÛÙ·ıÂ-
Ú‹˜ Î·È ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜, ·Û‡ÚÌ·-
ÙˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ηÈ
(‚) ÙËÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ÛÙËÓ ÔÔ›·
‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ù·¯˘-
‰ÚÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ
Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜.
¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ∂∂∆∆ η٤¯ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿
·fi Ӥ˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ
·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·Úfi-
¯ˆÓ Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÂÙ¿‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÂÔ-
Ù›· Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡
Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂÎÔÌ‹˜. EÈϤÔÓ,
Û fiϘ ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›Û˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ë
EETT ·ÛΛ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ EÈÙÚÔ-
‹˜ AÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡.
EıÓÈ΋ EÈÙÚÔ‹ TËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ
Î·È T·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ (EETT)
§ÂˆÊfiÚÔ˜ KËÊÈÛ›·˜ 60, 15125 M·ÚÔ‡ÛÈ
∆ËÏ.: 210 6151000, Fax: 210 6105049
www.eett.gr
∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ «∂˘Ú˘˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜» ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· fiÚÈ· Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜
‰È¿ÛÙ·Û˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÚÔ˚fiÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ì ÔÏϤ˜ Ù˘¯¤˜
Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ∑ԇ̠ϤÔÓ Û ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈο ÌÂÙ·‚·ÏÏfi-
ÌÂÓË ÂÔ¯‹, fiÔ˘, ·fi ·ÏÔ› ı·٤˜, ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ÙÒÚ· Û˘Ì̤ÙÔ¯ÔÈ ÛÙȘ Ú·Á‰·›Â˜
ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ, ÙˆÓ
¢ڢ˙ˆÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ Ù˘ «„ËÊȷ΋˜ Â·Ó¿-
ÛÙ·Û˘», fiÚÔÈ fiˆ˜ «æËÊȷ΋ ∂ÏÏ¿‰·», «æËÊȷ΋ ™‡ÁÎÏÈÛË», «∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘
¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜», «∂˘Ú˘˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·», Î.Ï., ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ϤÔÓ Ôχ Û˘¯Ó¿ ηÈ,
ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Á›ÓÔÓÙ·È ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜.
TÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô (Internet) ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ··Ú·›ÙËÙÔ Ì¤ÛÔ Î·È ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜
ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ÛÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ °ÓÒÛ˘. OÈ Â˘Ú˘˙ˆÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô-
̤˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ fi¯ËÌ· Ô˘ ı· ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ·
Ì·˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÛÙ›‚Ô Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜.
™‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÚÔÛ·Ú-
ÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ
fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ Ó· Â›Ó·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔ-
ÏÔÁÈÒÓ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ Ó·
·ÔÎÙ‹ÛÂÈ «∂˘Ú˘˙ˆÓÈ΋ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·».
™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, Ë ∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ∆·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ
(∂∂∆∆) ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ Ù˘ ÎÔ˘Ï-
ÙÔ‡Ú·˜ ·˘Ù‹˜, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ·Ú¤-
¯ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ Ù˘È΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û’
¤Ó· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÔÚÔÏÔÁ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔ-
ÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÙËÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·. ∆Ô §ÂÍÈÎfi ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi
ÙÔ˘ «∂ÈÎÔÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ˘ §ÂÍÈÎÔ‡ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ù˘ OÍÊfiډ˘», ÛÙÔ ÔÔ›Ô
ÂÓۈ̷ÙÒıËÎ·Ó ÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «ICT Î·È ∂˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi ¢È·‰›ÎÙ˘Ô» ηÈ
ÙÔ Ó¤Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ «∆ËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È ªedia», ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û‡ÁÎÏÈÛ˘
ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ªª∂.
™Ùfi¯Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ Ù› ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜,
Ù› ÔʤÏË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜, Î·È ÌÂ
ÔÈfi ÙÚfiÔ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎÔ›, ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› ηÈ, ÙÂÏÈο, ÈÔ
Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙË Ó¤· ·˘Ù‹ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ÁÓÒÛ˘.
∫·ıËÁËÙ‹˜ ¡È΋ٷ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë˜
¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂∂∆∆
E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·
vi
¶Ò˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ·˘Ùfi ÙÔ ÏÂÍÈÎfi

Ò
˜

Ó
·

¯
Ú
Ë
Û
È
Ì
Ô

Ô
È

Û
Â
Ù
Â

·
˘
Ù


Ù
Ô

Ï
Â
Í
È
Î


∆Ô ÏÂÍÈÎfi ·˘Ùfi ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‚Ú›Ù ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ϤÍË Û¯ÂÙÈ΋ ÌÂ
ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∂›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Û ÂÓfi-
ÙËÙ˜: B·ÛÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÀÏÈÎfi, §ÔÁÈÛÌÈÎfi,
∆¯ÓÔÏÔÁ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (ICT) Î·È E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi ¢È·‰›-
ÎÙ˘Ô, TËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È Media. ∂¿Ó ÛÎÂÊÙ›Ù οÔÈ· ϤÍË Î·È ÙËÓ ÂÓfi-
ÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÙ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ
ÙÌ‹Ì·, fiÔ˘ ı· ‚Ú›Ù ٷ Ï‹ÌÌ·Ù· Û ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ∂¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙÂ
ȉ¤· ·fi Ô‡ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ, ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÔ ·ÏÊ·‚ËÙÈÎfi ¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ ÛÙË
ÛÂÏ›‰· 93.
∏ ∆¯ÓÔÏÔÁ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (ICT) Î·È ÙÔ E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi
¢È·‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È ı¤Ì·Ù· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Û ÔÏÏ¿ Ï‹ÌÌ·Ù·
˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú·ÔÌ¤˜ Û ¿ÏϘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ. ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
‹ÛÂÙ ÙȘ ·Ú·ÔÌ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙ ÛÙ· ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ ÏÂÍÈÎfi ηÈ
Ó· ¿ÚÂÙ fiÛ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ.
∂ÈϤÔÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÓfiÙËÙ· TËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È Media, Ë ÔÔ›·
·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ „ËÊȷ΋˜
Û‡ÁÎÏÈÛ˘.
vii

Ò
˜

Ó
·

¯
Ú
Ë
Û
È
Ì
Ô

Ô
È

Û
Â
Ù
Â

·
˘
Ù


Ù
Ô

Ï
Â
Í
È
Î


¤Á¯ÚˆÌÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜
ÍÂοı·ÚÔ˜
Î·È ·ÎÚÈ‚‹˜
ÔÚÈÛÌfi˜
·Ú·ÔÌ¤˜
ÛÂ ¿ÏÏ·
Ï‹ÌÌ·Ù·
Ù›ÙÏÔ˜
ÂÓfiÙËÙ·˜
2
µ·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ
µ
·
Û
È
Î
¿

Û
Ù
Ô
È
¯
Â

·

˘

Ô
Ï
Ô
Á
È
Û
Ù
Ò
Ó
°ÓˆÚ›˙ÂÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙÔ ·Ó·ÏÔÁÈÎfi; ◊ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÙÛ›
(ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜) ·fi ÙË ÌËÙÚÈ΋ ϷΤٷ; ∞˘Ùfi ÙÔ ÙÌ‹Ì·
Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙ· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. E‰Ò ı· ‚Ú›ÙÂ
ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ
Î·È ÙÔ Ò˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â›Ó·È ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. À¿Ú¯ÂÈ
·ÎfiÌ· ÌÈ· ÛÂÏ›‰· ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. °ÓˆÚ›˙·ÙÂ
fiÙÈ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ·fi ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ·ÏÏ¿ ÈÔ
·ÚÁÔ› ·fi ¤Ó·Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÊÔÚËÙfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹; ∆¤ÏÔ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ï‹ÌÌ·Ù·
Ô˘ ÂÂÍËÁÔ‡Ó ÌÂÚÈο ·fi Ù· ‚·ÛÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ˘ÔÏÔ-
ÁÈÛÙÒÓ Î·È ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ηٿ
ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
ÒÛÙ ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô‰ËÁ›Â˜
3
µ
·
Û
È
Î
¿

Û
Ù
Ô
È
¯
Â

·

˘

Ô
Ï
Ô
Á
È
Û
Ù
Ò
Ó
a n a l o g u e s i g n a l s
ŒÓ·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔıË·ÛÂÙ ‹ Ó·
ÛÙ›ÏÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹ÛÂÙ ·Ó·ÏÔÁÈο Û‹Ì·Ù·. ŸÙ·Ó ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÌÈÏ¿Ù ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ, Ë
ʈӋ Û·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓÔ
ËÏÂÎÙÚÈÎfi Û‹Ì· ÙÔ ÔÔ›Ô Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì¤Û·
·fi Ù· ÙËÏÂʈÓÈο ηÏ҉ȷ. ∆· Û‹Ì·Ù·
·˘Ù¿, Ù· ÔÔ›· ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó·ÏÔÁÈο,
ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÌ·Ï¿ Î·È Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-
ο ·fi Ù· „ËÊȷο Û‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›·
·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÛÂÈÚ¤˜ „ËÊ›ˆÓ. ∆·
·Ó·ÏÔÁÈο Û‹Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó
Û „ËÊȷο ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
Ó· Ù· «Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ».
b i n a r y n u mb e r s
OÈ ‰˘·‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·
Û‡ÛÙËÌ· ̤ÙÚËÛ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ 1 Î·È 0. ∆Ô Ì¤ÙÚËÌ·
ËÁ·›ÓÂÈ Î¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ: «¤Ó·, ‰¤Î·, ¤ÓÙÂη,
ÂηÙfi, ÂηÙfiÓ ¤Ó·, ÂηÙfiÓ ‰¤Î·…» ™ÙÔÓ
·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î· ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ÙÔ˘˜
‰˘·‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÓ
ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ‰¤Î· ·ÚÈıÌÔ‡˜. OÈ ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ·ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηÈ
οÓÔ˘Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
‰˘·‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜.
b i t
∆Ô ‰˘·‰ÈÎfi „ËÊ›Ô Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ
ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·-
¯ÂÈÚÈÛÙ› ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. °È· Ó· ·ÂÈÎÔ-
Ó›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ˘ ¯ÚÂÈ-
¿˙ÔÓÙ·È Ô¯ÙÒ „ËÊ›·.
Bo o l e a n l o g i c
∏ ÕÏÁ‚ڷ Boole Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·fi
ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. µ·Û›˙ÂÙ·È Û ·Ϥ˜ ÂÚˆÙ‹-
ÛÂȘ «ÛˆÛÙfi ‹ Ï¿ıÔ˜». OÈ Ì˯·Ó¤˜ ·Ó·˙‹-
ÙËÛ˘ ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô (Internet).
b u s
O ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ
Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ë ÎÂÓÙÚÈ΋
ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›
Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ̤ÚË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
b y t e ( b )
∏ „ËÊȷ΋ ϤÍË Â›Ó·È Ì›· ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚË-
Û˘ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·-
¯ÂÈÚÈÛÙ› ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. πÛÔ‰˘Ó·Ì› ÌÂ
8 ‰˘·‰Èο „ËÊ›· (bit), ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‹
·Ôı‹Î¢ÛË ÂÓfi˜ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. OÈ Û‡Á¯ÚÔ-
ÓÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔıË·-
ÛÔ˘Ó ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· „ËÊȷΤ˜ ϤÍÂȘ.
bit Û3
megabyte Û12
CPU Û10
Internet Û33
binary numbers Û3
digital Û10
binary numbers
1
10
11
100
101
110
111
1000
1001
1010
normal numbers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
‰˘·‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›
ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜
4
O ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ì˯·Ó‹ Ô˘ ÌÔ-
Ú› Ó· ʤÚÂÈ Û ¤Ú·˜ ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜
ÂÚÁ·Û›Â˜. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ì˯·Ó¤˜ ¤¯Ô˘Ó
ۯ‰ȷÛÙ› ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
Ú¿ÁÌ·. O ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ fï˜ ÌÔÚ› Ó·
οÓÂÈ ÔÏÏ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·, ÂÂȉ‹
ÌÔÚ› Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›.
∞ Î Ô Ï Ô ˘ ı ÒÓ Ù · ˜ Ô ‰ Ë Á › Â ˜
ŸÙ·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹,
ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ‰›ÓÂÙ ̛· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÓÙÔϤ˜
ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ˘ԉ›ÍÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· οÓÂÈ
οÙÈ. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÔÙȉ‹ÔÙÂ, ·fi ÙË
χÛË ÂÓfi˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹-
Ì·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·
ηÚÙÔ‡Ó ÁÈ· Ù·ÈÓ›· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ.
O ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÂÎÙÂÏ› ÂÓÙÔϤ˜ Ôχ ÈÔ
ÁÚ‹ÁÔÚ· ·’ fi,ÙÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜
Ó· οÓÂÈ Ï¿ıË. OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ
¯Ú‹ÛÈÌÔÈ ÒÛÙÂ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙÔ‡
– ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô˘
·Ú¿ÁÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· – ·fi ·ÂÚÔÛοÊË Ì¤¯ÚÈ
ÛÙ˘Ïfi. À¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÌÈÎÚÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜
Û Ì˯·Ó¤˜ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘, fiˆ˜ ÙÔ
·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ.
OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ¿ÓÙÔÙÂ
ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ›. ∆Ô 1947 ¤Ó·˜ ÂȉÈÎfi˜
‰‹ÏˆÛ fiÙÈ 18 ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ı· ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙÔ›
ÁÈ· fiϘ ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜! ™‹ÌÂÚ·
˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 400.000.000
˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È ¿Óˆ ·fi ¤Ó·
‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.
™ ¯ ‹ Ì · Ù · Î · È Ì Â Á ¤ ı Ë
ÀÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û fiÏ· Ù· ÌÂÁ¤ıË Î·È
Ù· Û¯‹Ì·Ù·. O ÈÔ ÁÓˆÛÙfi˜ Ù‡Ô˜ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙ‹ Â›Ó·È Ô ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ˜ ÚÔÛˆÈÎfi˜ ˘ÔÏÔ-
ÁÈÛÙ‹˜. À¿Ú¯ÂÈ Â›Û˘ Ô ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ ¯·Ú-
ÙÔʇϷη Î·È ÌÂٷʤÚÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·.
∞ÎfiÌË ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ PDA ‹ ÚÔÛˆÈ-
Îfi˜ „ËÊÈ·Îfi˜ ‚ÔËıfi˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì¤ÁÂıÔ˜
ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ˘ Î·È ¯ˆÚ¿ÂÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë.
ÕÏÏÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔÈ. ŒÓ·˜
ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ (mainframe) ÌÔÚ›
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‹ ¯ÈÏÈ¿-
‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹. OÈ ˘ÂÚ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚÔÈ: ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÓÙÔϤ˜
ÙÔ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ.
ÂÈÙÚ·¤˙ÈÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
ÊÔÚËÙfi˜
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
·Ï¿Ì˘
ÔÈ ÙÚÂȘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜
ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
5
À Ô Ï Ô Á È Û Ù ¤ ˜ Ù Ô ˘
Ì ¤ Ï Ï Ô Ó Ù Ô ˜
OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÈÔ ÈÛ¯˘-
ÚÔ›. OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó
ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‚ÂÏÙÈÒ-
ÛÔ˘Ó. ∞˘Ùfi Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ÙÔ˘˜
οÓÔ˘Ó ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜. ª›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ȉ¤·
¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜
Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Ô Î‚·ÓÙÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. OÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Û‹ÌÂÚ· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó
ÙË Ì›· ÂÓÙÔÏ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÏÏË, ·ÏÏ¿ Ô Î‚·ÓÙÈ-
Îfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÔÏÏÔ‡˜
˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜. ªÔÚ› Ó· ‰Ô˘-
Ϥ„ÂÈ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÊÔÚ¤˜ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·
·fi ¤Ó·Ó Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ۯ‰ȿ˙Ô˘Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜
Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÔÚÂıÔ‡Ó. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ó
Ó· Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ ‹ Ó· ÊÔÚÂıÔ‡Ó
ÛÙÔÓ Î·Úfi fiˆ˜ ÙÔ ÚÔÏfiÈ ¯ÂÚÈÔ‡. ŒÓ· ¿ÏÏÔ
Ó¤Ô Â›‰Ô˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ı· ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ
οÓÂÙ ÚÔÏfi, fiˆ˜ ÌÈ· ÎfiÏÏ· ¯·ÚÙ›. £· ›ӷÈ
‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÙÂ, fiˆ˜ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô
‹ ¤Ó· ÂÚÈÔ‰ÈÎfi. ŸÙ·Ó
ÙÂÏÂÈÒÓÂÙÂ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË,
ı· ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ Ù˘Ï›ÍÂÙÂ
Î·È Ó· ÙÔ ‚¿ÏÂÙ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë
Û·˜ ‹ Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹-
ÛÂÙÂ ÁÈ· Ó· ÛÎÔÙÒÛÂÙÂ
ÌÈ· ̇Á·…
ªÈ Î Ú Ô Û Î Ô È Î Ô ›
˘ Ô Ï Ô Á È Û Ù ¤ ˜
ÿÛˆ˜ Ë ÈÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂͤÏÈÍË ·fi fiϘ
Ó· Â›Ó·È Ô Ó·ÓÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. ∂›Ó·È ¤Ó·˜
ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ›ٷÈ
·fi Ï›Á· ¿ÙÔÌ·. OÈ Ó·ÓÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ı· ÌÔ-
ÚÔ‡Û·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· ÛˆÚfi ·›ÛÙÂ˘Ù· Ú¿Á-
Ì·Ù·. ªÈÎÚÔÛÎÔÈο ÚÔÌfiÙ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ· ·fi
Ó·ÓÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔ-
ÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ̤۷ ÛÙÔ ÛÒÌ·.
∫¿ÔÈÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÔÏÏÔ›
Ó·ÓÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ì·˙› ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó·ÓÔ-fiÓÙ·. ∆· Ó·ÓÔ-fiÓÙ· ı·
Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ Ì˯·Ó¤˜, ÈÔ ¤Í˘Ó˜ ·fi
ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó
ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜.
laptop Û18
PC Û20
program Û30
¤Ó·˜ Â˘Ê˘‹˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË Ù˘ Ìfi‰·˜ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜
¶·È¯Ó›‰È· Û ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
6
À¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ÌÔÚ›
Ó· ·›ÍÂÈ Î·Ó›˜ Û’ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
ªÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿, fiˆ˜ ÛοÎÈ Î·È ¯·ÚÙÈ¿,
Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ·È¯Ó›‰È· Û ÂȉÈ΋ ¤Î‰ÔÛË
ÁÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÂÓÒ ¿ÏÏ· Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂-
Ó· ÂȉÈο ÁÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ¶·ÏÈfiÙÂÚ·, Ù·
·È¯Ó›‰È· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó Ôχ ·Ï¿, ÂÂȉ‹
ÔÈ ÚÒÙÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó·
˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÂÚ›ÏÔη ÁÚ·ÊÈο ηÈ
‹¯Ô˘˜. ∆Ô ÈÔ ÁÓˆÛÙfi ·fi Ù· ÚÒÙ· ·È-
¯Ó›‰È· ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Space Invaders («ÂÈÛ‚Ô-
Ï›˜ ·fi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·») Î·È Ô ÛÎÔfi˜ ‹Ù·Ó
Ó· ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂȘ Â͈Á‹ÈÓ· ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈ·
ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· ÚÔÛÁÂȈıÔ‡Ó ÛÙË °Ë.
∂ › ‰ Ë · È ¯ Ó È ‰ È ÒÓ
™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈÎÔ› Ù‡ÔÈ
·È¯ÓȉÈÒÓ. ∆· ·È¯Ó›‰È· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ›ӷÈ
ÂΛӷ Ô˘ Ú¤ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· ÛÎÂÊÙ› ÚÔÛÂ-
ÎÙÈο Î·È Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ Ò˜ ı· ÓÈ΋ÛÂÈ – ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÛÙÚ·ÙÔ‡˜ Û ̿¯Ë.
™Ù· ·È¯Ó›‰È· ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜ Ú¤ÂÈ Î·Ó›˜ Ó·
χÛÂÈ ÁÚ›ÊÔ˘˜ Î·È Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ
fiÏ· ‹ ¤Ó·Ó ıËÛ·˘Úfi ηıÒ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ
·Ó·˙‹ÙËÛË. ∆· ·È¯Ó›‰È· ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘
·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ˙ˆ‹ fiÛÔ ÈÔ ÈÛÙ¿
Á›ÓÂÙ·È (.¯. ·È¯Ó›‰È· Ù‹Û˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ ‹
Ô‰‹ÁËÛ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ). ∆·
·È¯Ó›‰È· ‰Ú¿Û˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·fi ·Ϥ˜
Ì¿¯Â˜ ̤¯ÚÈ ·ÁÒÓ˜ Ì ·˘ÙÔΛÓËÙ·.
ÂÈÛ‚ÔÏ›˜ ·fi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·
© 2006 SEGA Corporation
7
∫¿ÔÈÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÂȉÈο ۯ‰ȷṲ̂ÓÔÈ
ÁÈ· Ó· ·›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ·È¯Ó›‰È·, ›Ù ÌfiÓÔ˜ ›ÙÂ
Ì ¿ÏÏÔ˘˜, ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜
·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÏÈÁ̤ӷ ÁÚ·ÊÈο ÒÛÙ ٷ ·È-
¯Ó›‰È· Ó· Â›Ó·È fiÛÔ ÈÔ Ú·ÏÈÛÙÈο Á›ÓÂÙ·È.
Internet Û33
network Û46
·È¯Ó›‰È ‰Ú¿Û˘
Ù· ÁÚ·ÊÈο ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó
‚ÂÏÙȈı› ·fi ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980
© 2006 SEGA Corporation
© 2006 SEGA Corporation
© 2006 SEGA Corporation
∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ
8
OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·’ fi,ÙÈ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ. ¶ÂÚ›Ô˘
2000 ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ, ÔÈ µ·‚˘ÏÒÓÈÔÈ ÂÊˇ-
Ú·Ó ÙÔÓ ¿‚·Î·, Ì›· ·ÚÈıÌÔÌ˯·Ó‹ ¯ÂÚÈÔ‡
ÊÙÈ·Á̤ÓË ·fi ¯¿ÓÙÚ˜ ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÛÙË
ÛÂÈÚ¿ ·fi Û‡ÚÌ· Û’ ¤Ó· ͇ÏÈÓÔ Ï·›ÛÈÔ.
™Â ÔÏÏ¿ ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô ¿‚·Î·˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ·.
∞ Ú È ı Ì Ô Ì Ë ¯ · Ó ¤ ˜ Î · È
‰ È ¿ Ù Ú Ë Ù Â ˜ Î ¿ Ú Ù Â ˜
¢ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙ¤˜ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 1600 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi.
∆fiÙÂ, ÙÔ 1623 ¤Ó·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜,
Ô Wilhelm Schickard, ηٷÛ··Û ÌÈ· Ì˯·-
Ó‹, ÙÔ «ÀÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi ƒÔÏfiÈ», Ô˘ ÌÔÚÔ‡ÛÂ
Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ Î·È Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÂÍ·„‹ÊÈÔ˘˜
·ÚÈıÌÔ‡˜. ∞˘Ùfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÔÙ¤.
ª¤Û· ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· 200 ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ
¤ÊÙÈ·Í·Ó ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÚÈıÌÔÌ˯·-
Ó¤˜. ∞ÏÏ¿ fiϘ ¤Î·Ó·Ó ·Ï¿ ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù·.
∆fiÙ ÙÔ 1820 Ô Charles µabbage ۯ‰›·ÛÂ
ÌÈ· Ì˯·Ó‹, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÓfiÌ·Û «ªË¯·Ó‹
Ù˘ ¢È·ÊÔÚ¿˜», Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ÈÔ
ÂÚ›ÏÔÎÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë
Ì˯·Ó‹ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÚ›ÏÔÎË ÒÛÙ ÌfiÓÔ
¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎÂ. O
Charles ۯ‰›·ÛÂ Î·È ÌÈ· ·ÎfiÌË ÈÔ ÂÚ›ÏÔ-
ÎË Ì˯·Ó‹ Ô˘ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ«∞Ó·Ï˘ÙÈ΋
ªË¯·Ó‹». ∏ Ì˯·Ó‹ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Î·Ù·Û΢¿-
ÛÙËΠÔÙ¤, Ú¿ÁÌ· Ï˘ËÚfi ÂÂȉ‹ ı· ÌÔ-
ÚÔ‡Û ӷ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÌÂ
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡.
OÈ Ú ÒÙ Ô È · Ï Ë ı È Ó Ô ›
˘ Ô Ï Ô Á È Û Ù ¤ ˜
™ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1940 ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ
ÚÒÙ˜ Ì˯·Ó¤˜ Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ì ·˘Ùfi Ô˘
ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ˆ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∞˘ÙÔ› ÔÈ
ÚÒÙÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÊÔÚËÙÔ›. ŒÓ·˜
·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, Ô˘ ÔÓÔÌ·˙fi-
Ù·Ó ENIAC, ˙‡ÁÈ˙ 30 ÙfiÓÔ˘˜. ∫·Ù·Ó¿ÏˆÓÂ
ÙfiÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Û ‰È·ÎÔ¤˜
ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜.
OÈ ÚÒÙÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÌÂ
ÌÂÁ¿Ï˜ Á˘¿ÏÈÓ˜ Ï˘¯Ó›Â˜ Ô˘ ¤ÌÔÈ·˙·Ó ÌÂ
ÏÂÙÔ‡˜ Ï·ÌÙ‹Ú˜. ∆fiÙÂ, ÙÔ 1948 ÂÊ¢ڤ-
ıËÎ·Ó Ù· ÙÚ·Ó˙›ÛÙÔÚ. ◊Ù·Ó Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ·
Î·È ‰ÂÓ ¤Û·˙·Ó ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ·. OÈ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙ¤˜ Û‡ÓÙÔÌ· ÌÂÈÒıËÎ·Ó Û ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ¤ÁÈ-
Ó·Ó ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔÈ.
ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ô˘
‚Á‹Î·Ó ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Univac. OÈ
ÚÒÙÔÈ Univac ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ ∏ӈ̤-
Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÙÔ 1951. ∑‡ÁÈ˙·Ó
¿Óˆ ·fi 12 ÙfiÓÔ˘˜ Î·È ÎfiÛÙÈ˙·Ó $ 159.000.
ªfiÓÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÈ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈ-
¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ ›¯·Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó·
·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Û·Ó ·˘ÙÔ‡˜.
ƒˆÌ·˚Îfi˜
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜;
9
∏ ∆ Ú › Ù Ë Á Â Ó È ¿
∆Ô 1959 ÌÈ· Ó¤· ÂʇÚÂÛË ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛÂ
ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∞˘Ù‹
Ë ÂʇÚÂÛË ‹Ù·Ó ÙÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î‡Îψ̷
(microchip), ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó¤Ù˘ÛÛ ÂηÙÔÓÙ¿-
‰Â˜ ÙÚ·Ó˙›ÛÙÔÚ Î·È ¿ÏÏ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÂÍ·Ú-
Ù‹Ì·Ù· ¿Óˆ Û’ ¤Ó· ‰›ÛÎÔ ·fi ˘Ú›ÙÈÔ, ÛÂ
̤ÁÂıÔ˜ Ó˘¯ÈÔ‡.
∆· ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ΢ÎÏÒÌ·Ù· ¤‰ˆÛ·Ó ÙË
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ. OÓÔÌ¿ÛÙËÎ·Ó Ì›ÓÈ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ (minicomputers) Î·È ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ
ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ 1962. ∫fiÛÙÈ˙·Ó 2000
‰ÔÏ¿ÚÈ· Î·È Â›¯·Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÂÓfi˜
Ï˘ÓÙËÚ›Ô˘!
OÈ ÚÒÙÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ›¯·Ó ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·
ÌfiÓÔ ¤Ó· ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ. ∆Ô 1964, fï˜,
ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÙÔ ÚÒÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ. OÈ ÂfiÌÂ-
Ó˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙ·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜
˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ – Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó
ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ∆· È· ÁÓˆÛÙ¿
‹Ù·Ó ÙÔ DOS, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙË
Microsoft ÙÔ 1982, Î·È ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙË-
Ì· Macintosh, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙËÓ
Apple ÙÔ 1984. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ì›· ·fi ÙȘ ÂÍÂÏÈÁ̤-
Ó˜ ÌÔÚʤ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ
‰‡Ô Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ.
∫ · È ¤ Â È Ù · ;
∆Ô 1943 Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙÒÓ IBM ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ı· ¯ÚÂÈ·-
ÛÙ› ›Ûˆ˜ ¤ÓÙ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ™‹ÌÂÚ· ˘¿Ú-
¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙ¤˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó·
Ê·ÓÙ·ÛÙ› ÙË ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔ‡˜. ÃÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ù· ¿ÓÙ·, ·fi ·È¯Ó›‰È· ̤¯ÚÈ
·ÔÛÙÔϤ˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ÁÈ· ÙÈ
¿ÏÏÔ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ;
DOS Û28
keyboard Û18
Macintosh Û19
operating system Û30
program Û30
ÙÔ ÚÒÙÔ
ÌÈÎÚÔÙÛ›
ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜
10
µ
·
Û
È
Î
¿

Û
Ù
Ô
È
¯
Â

·

˘

Ô
Ï
Ô
Á
È
Û
Ù
Ò
Ó
c a l c u l a t e
ÀÔÏÔÁ›˙ˆ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‚Ú›ÛΈ χÛË ÌÂ
Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ∞fi ÂΛ ‹Ú ÙËÓ
ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ Î·È Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜.
c e n t r a l p r o c e s s i n g u n i t
∫ÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ (CPU).
c h i p
∆Ô ÙÛÈ Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘
ÌÈÎÚÔÙÛ› (ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î‡Îψ̷).
C P U ( c e n t r a l p r o c e s s i n g
u n i t )
∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ô
ÂÁΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∞ÔÙÂÏ›ٷÈ
·fi ¤Ó·Ó ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÈÎÚÔÂÂÍÂÚÁ·-
ÛÙ¤˜ (ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ΢ÎÏÒÌ·Ù· Ì ÌÂÁ¿-
ÏË ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙÈ΋ ÈÛ¯‡). ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋
ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÌÔ‡˜ οı ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ.
d i g i t a l
æËÊÈ·Îfi ÛËÌ·›ÓÂÈ «¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› „ËÊ›·».
ŒÓ·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ·ÔıË·ÂÈ ÏËÚÔÊÔ-
ڛ˜, οÓÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›
Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ÛÂÈÚ¤˜ ·fi ‰˘·‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ŸÙ·Ó
ı¤ÏÂÙ ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÏË-
ÚÔÊÔڛ˜, .¯. ʈÙÔÁڷʛ˜, ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹
Ù·Èӛ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û „ËÊȷ΋
ÌÔÚÊ‹, ·ÏÏÈÒ˜ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ›
Ó· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ.
d r i v e
ŒÙÛÈ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜
Û˘Û΢¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÏËÚÔÊÔ-
ÚÈÒÓ. O ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ Î¿ı ̛·
·’ ·˘Ù¤˜ Ì ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÛÎÏË-
Úfi ‰›ÛÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ‰›ÛÎÔ˜ C.
™˘Ó‹ıˆ˜ ˘¿Ú¯o˘Ó Î·È Û˘Û΢¤˜ CD
‹/Î·È DVD ηÈ, Û˘¯Ó¿, Û˘Û΢‹ ‰ÈÛΤٷ˜
(floppy disk). ªÔÚ›Ù ӷ Û˘Ó‰¤ÛÂÙÂ
ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ
ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ·Ôı‹Î¢Û˘,
ÔÈ Ôԛ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û·Ó Í¯ˆÚÈÛÙÔ›
‰›ÛÎÔÈ.
f o r mu l a
OÈ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÛÙȘ ‚¿ÛÂȘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙ· ÏÔÁÈÛÙÈο
ʇÏÏ·. ª’ ¤Ó·Ó Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi Ù‡Ô ÌÔÚ›ÙÂ,
ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ó· οÓÂÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
Ú¿ÍË Û ÌÈ· Ï›ÛÙ· ·fi ·ÚÈıÌÔ‡˜.
database Û76 ñ spreadsheet Û77
CD Û16 ñ DVD Û17
floppy disk Û17 ñ hard disk Û18
microchip Û12
microchip Û12
ÔÏÔÎÏË-
ڈ̤ÓÔ
·Îψ̷
11
µ
·
Û
È
Î
¿

Û
Ù
Ô
È
¯
Â

·

˘

Ô
Ï
Ô
Á
È
Û
Ù
Ò
Ó
g i g a b y t e ( GB)
∆Ô gigabyte Â›Ó·È Ì›· ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘
ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔıË-
·ÛÂÈ ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. ∆Ô gigabyte
Â›Ó·È 1024 megabyte. ªÂÚÈÎÔ› Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔıË·ÛÔ˘Ó
·Ú·¿Óˆ ·fi 500 gigabyte ÏËÚÔÊÔ-
Ú›·˜. ¶fiÛ· „ËÊ›· Ì·˜ οÓÂÈ ·˘Ùfi;
g i g a h e r t z ( Gh z )
To gigahertz ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚË-
ÛË Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹.
i n p u t
∂›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È Ô fiÚÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ÁÈ· ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÛÂ
¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
i n t e r a c t i v e
¢È·‰Ú·ÛÙÈÎfi Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ
ÔÔ›Ô Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ
ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‹ Ó· οÓÂÈ Ú¿ÁÌ·Ù·. ∆· ·È-
¯Ó›‰È· Î·È Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·
‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.
K b p s ( k i l o b i t s p e r
s e c o n d )
∆Ô Kbps ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘
Ú˘ıÌÔ‡ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. °È· ·Ú¿-
‰ÂÈÁÌ·, Ô ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ Ì ÙÔÓ
ÔÔ›Ô ÌÔÚ›Ù ӷ ÌÂٷʤÚÂÙ ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô
·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
‰ÈÎÙ‡ˆÛË Ì¤Ûˆ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÎÏ‹Û˘
Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 56 kbps, ÂÓÒ Ì¤Ûˆ ¢ڢ˙ˆ-
ÓÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÌÔÚ› Ó·
ÊÙ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ 24 Mbps.
k i l o b y t e
∆Ô kilobyte Â›Ó·È ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘
ÔÛfiÙËÙ·˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚ›
Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. ŒÓ·
kilobyte Â›Ó·È 1024 bytes.
Mb p s ( me g a b i t s p e r
s e c o n d )
∆Ô Mbps Â›Ó·È ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘
Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·-
ÏÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ú·ÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔ-
ڛ˜. OÈ Â˘Ú˘˙ˆÓÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó
Ù·¯‡ÙËÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi 1 Mbps.
broadband Û37
bit Û3
byte Û3
data Û76 ñ Internet Û33
byte Û3 ñ megabyte Û12
Kbps
12
µ
·
Û
È
Î
¿

Û
Ù
Ô
È
¯
Â

·

˘

Ô
Ï
Ô
Á
È
Û
Ù
Ò
Ó
mi c r o c h i p
∆Ô ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Î‡Îψ̷ (ÌÈÎÚÔÙÛ›)
Â›Ó·È ¤Ó· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ·fi ˘Ú›ÙÈÔ ÛÙÔ Ì¤ÁÂ-
ıÔ˜ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌÔ˘. ∏ ÂÈ-
Ê¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ΢ÎÏÒÌ·ÙÔ˜
ηχÙÂÙ·È ·fi Ôχ ÌÈÎÚ¿ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο
΢ÎÏÒÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÁΤ-
Ê·ÏÔ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ó· ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›. ¶ÚÈÓ ·Ó·Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÔÏÔÎÏË-
ڈ̤ӷ ΢ÎÏÒÌ·Ù·, ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‹Ù·Ó
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ Û ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ
ÈÛ¯˘ÚÔ›.
me g a b y t e ( MB)
∆Ô megabyte Â›Ó·È ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘
ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÔıË·-
ÛÂÈ, Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ‹ Ó· Ï¿‚ÂÈ ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙ‹˜. ∏ „ËÊȷ΋ ϤÍË (byte) Â›Ó·È Ë ÏË-
ÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ·ÂÈÎÔÓ›-
ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ·. ∆Ô megabyte ›ӷÈ
1024 x 1024 „ËÊȷΤ˜ ϤÍÂȘ.
me g a h e r t z ( Mh z )
∆Ô megahertz ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘
Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ‰Â‰Ô̤ӷ
(ÏËÚÔÊÔڛ˜). ∆· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰Ô˘Ï‡-
Ô˘Ó ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· fiÙ·Ó Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË.
mo t h e r b o a r d
∏ ÌËÙÚÈ΋ ϷΤٷ Â›Ó·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ Ù˘ˆ-
̤ÓÔ Î‡Îψ̷ (circuit board) ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ-
ÁÈÛÙ‹. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ (CPU).
o ut p u t
ŒÍÔ‰Ô˜ Â›Ó·È Ô fiÚÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ÁÈ· ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÂͤگÔÓÙ·È ·fi
¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ̤ۈ
ÙÔ˘ ÂÎÙ˘ˆÙ‹, ÙˆÓ Ë¯Â›ˆÓ ‹ Ù˘ ÔıfiÓ˘.
monitor Û19 ñ printer Û21
CPU Û10 ñ circuit board Û16
data Û76ñ program Û30
byte Û3
computer history Û8-9
megabyte
ÀÏÈÎfi
13
À
Ï
È
Î

∞˘Ùfi ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÂÍËÁ› ÙÈ Â›Ó·È ÙÔ «˘ÏÈÎfi» – Ù· ‰È¿ÊÔÚ· Ì˯·ÓÈο
ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ı· Ì¿ıÂÙÂ
ÁÈ· ÙÔÓ «ÂÁΤʷÏÔ» ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È Ù· ÂÚÈÊÂÚÂȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·.
À¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ÌÓ‹Ì˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ
¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. T· ˘fiÏÔÈ· Ï‹ÌÌ·Ù· ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÍÂηı·-
Ú›ÛÂÙ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. £· Ì¿ıÂÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘
Mac ·fi ÙÔ PC (ÚÔÛˆÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜) Î·È ÂÓfi˜ ÊÔÚËÙÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
·fi ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·Ï¿Ì˘. £· Ì¿ıÂÙ Â›Û˘ ÁÈ· Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο
›‰Ë ·Ôı‹Î¢Û˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ fiˆ˜ Ô ÛÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜, Ù· CD (ÔÙÈÎÔ›
‰›ÛÎÔÈ ·Ôı‹Î¢Û˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ) Î·È Ù·
DVD. ∆¤ÏÔ˜, ı· ‚Ú›Ù ÏËÚÔÊÔڛ˜
ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜
ÂÎÙ˘ˆÙ‹, ÔıfiÓ˘ Î·È ÔÓÙÈÎÈÔ‡.
·Ôı‹Î¢ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
Û’ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
ÀÏÈÎfi
14
∆Ô ˘ÏÈÎfi ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Â›Ó·È Ù· ÎÔÌÌ¿-
ÙÈ· Ô˘ ÙÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ˘ÏÈÎfi
Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÏÔÁÈÛÌÈÎfi (ÙÔ
ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÂÓÙÔϤ˜).
O Â Á Î ¤ Ê· Ï Ô ˜ Ù Ô ˘
˘ Ô Ï Ô Á È Û Ù ‹
™ÙËÓ «Î·Ú‰È¿» οı ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë
ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ (CPU). ∞˘Ù‹
·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ «ÂÁΤʷÏÔ» ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
∂ÎÙÂÏ› ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ οıÂ
‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙÔ. ™’ ¤Ó·Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹,
Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜
ÌÈÎÚÔÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ – ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÛÈÏÈ-
ÎfiÓ˘ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο
ÙÚ·Ó˙›ÛÙÔÚ Î·È ¿ÏÏ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.
∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜
Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ ϷΤٷ˜, Ë ÔÔ›· ÙËÓ Û˘Ó‰¤ÂÈ
Ì ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∏ ÌËÙÚÈ΋ ϷΤٷ
‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘
ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÂͤگÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ
ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜.
ªÓ ‹ Ì Ë
∂ÎÙfi˜ ·fi ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚ› Ó· ·ÔıË·ÛÂÈ ÏËÚÔÊÔ-
ڛ˜. OÙȉ‹ÔÙ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔıË΢ٛ ÁÈ·
ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ê˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi
‰›ÛÎÔ, fiÔ˘ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÔıË·Ô-
ÓÙ·È Ì·ÁÓËÙÈο. OÈ ‰›ÛÎÔÈ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔ-
ÓÙ·È ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÚ¤˜ οı ÏÂÙfi. ª›·
Ì·ÁÓËÙÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ·fi
ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘, ‰È·‚¿˙ÂÈ
Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜.
AÓ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ô-
ıË΢ÙÔ‡Ó ÁÈ· ÌÈÎÚfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÙfiÙÂ
Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙË ÌÓ‹ÌË ¿ÌÂÛ˘
ÚfiÛ‚·Û˘ (RAM). ∂Λ Ô ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙ‹˜ ·ÔıË·ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔ-
ÛˆÚÈÓ¿ ÂÓÒ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
∏ ÂȉÔÔÈfi˜ ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡
‰›ÛÎÔ˘ Î·È Ù˘ ÌÓ‹Ì˘ ¿ÌÂÛ˘ ÚfiÛ‚·Û˘
Â›Ó·È fiÙÈ fiÙ·Ó ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÔÈ
ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔıË΢ı› ÛÙËÓ
ÌÓ‹ÌË ¿ÌÂÛ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È. °È’ ·˘Ùfi,
Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·ÔıË·ÂÙ ÙË
‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜. K·Ù¿ ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÂÓfi˜
·Ú¯Â›Ô˘, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ·fi
ÙËÓ ÌÓ‹ÌË ¿ÌÂÛ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi
‰›ÛÎÔ.
Ô ÂÁΤʷÏÔ˜
ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
¶Â Ú È ÊÂ Ú Â È · Î ¿
∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi ̤ÚÔ˜, ¤Ó·˜
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÂÚÈÊÂÚÂÈ·-
Τ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È
ÂÚÈÊÂÚÂȷο. ∆· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÌÔ-
Ú› Ó· Â›Ó·È Û˘Û΢¤˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ (¤Ó·˜
·fi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó
ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹) ‹
Û˘Û΢¤˜ ÂÍfi‰Ô˘ (¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜
ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜
·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹) ‹ Î·È Ù· ‰‡Ô. ∆Ô
ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜
Û˘Û΢¤˜ ÂÈÛfi‰Ô˘. ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹ÛÂÙ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹ Ó·
‰ÒÛÂÙ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
ªÈ· ¿ÏÏË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Û΢‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ ›ӷÈ
ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘
ΤÚÛÔÚ· (‰Â›ÎÙË) ¿Óˆ ÛÙË ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙ‹. K¿ÓÔÓÙ·˜ «ÎÏÈλ Ì ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ, ÌÔ-
Ú›Ù ӷ ‰ÒÛÂÙ ÂÓÙÔϤ˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
∏ ΢ÚÈfiÙÂÚË Û˘Û΢‹ ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ-
ÁÈÛÙ‹ Â›Ó·È Ë ÔıfiÓË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ›ÙÂ
Ó· ‰Â›Ù ·fi ÏÔÁÈÛÙÈο ʇÏÏ· ̤¯ÚÈ Ù·Èӛ˜.
¶ÔÏϤ˜ ÔıfiÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÊˆÓ· ÒÛÙ ӷ
·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·È ‹¯Ô˜.
À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ›‰Ë ÔıfiÓ˘. OÈ ·ÏÈfiÙÂÚ˜
Â›Ó·È ÔÈ ÔıfiÓ˜ ηıÔ‰ÈÎÒÓ ·ÎÙÈÓÒÓ (CRT).
√È ÔıfiÓ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÁÎÒ‰ÂȘ, ‚·ÚȤ˜ ηÈ
ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ·ÏȤ˜ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ. OÈ ÓÂfiÙÂÚ˜
ÔıfiÓ˜ Â›Ó·È Â›‰˜, ÂÏ·ÊÚȤ˜ Î·È ÔÓÔÌ¿-
˙ÔÓÙ·È ÔıfiÓ˜ ˘ÁÚÒÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ (TFT ‹
LCD).
ÕÏ Ï Ô ˘ Ï È Î fi
À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÚÈÊÂÚÂȷο Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. OÈ
ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜ ÂÎÙ˘ÒÓÔ˘Ó ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ·Ú¯Â›-
ˆÓ Û ¯·ÚÙ›. O Û·ÚˆÙ‹˜ (scanner) ÌÔÚ› Ó·
Û·ÚÒÛÂÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Î·È ¿ÏϘ ÏËÚÔÊÔ-
ڛ˜ ·fi ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ‹ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Î·È Ó· ÙÔ
·ÔıË·ÛÂÈ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∆· CD ηÈ
Ù· DVD ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔ-
ڛ˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ªÔÚ›Ù Â›Û˘
Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì „ËÊȷ΋
ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ì˯·Ó‹ ‹ οÌÂÚ· ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘,
ÌÈÎÚfiʈÓÔ, ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ Î·È ÌÈ· ÔÏfi-
ÎÏËÚË ÛÂÈÚ¿ ·fi ¿ÏϘ Û˘Û΢¤˜.
C
CPU Û10 ñ DVD Û17 ñ hard disk Û18
keyboard Û18 ñ memory Û19
monitor Û19 ñ mouse Û19
printer Û21 ñ scanner Û21
software Û24 ñ webcam Û50
15
ÂÚÈÊÂÚÂȷο
16
À
Ï
È
Î

c a b l e
∆· ηÏ҉ȷ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο
̤ÚË ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜.
C D ( c o mp a c t d i s c )
∆Ô CD ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹-
΢ÛË ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ.
À¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë CD. ∆Ô CD-
ROM Â›Ó·È ¤Ó· CD ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ›-
Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ
ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÁÁÚ¿„ÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∆Ô
CD-RW Â›Ó·È ¤Ó· CD Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔ-
Ú›Ù ӷ οÓÂÙÂ Î·È Ù· ‰‡Ô. ∆· CD ›ӷÈ
Ë ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ̤ıÔ‰Ô˜ ·Ôı‹Î¢Û˘
‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜.
c i r c u i t b o a r d
∆Ô Ù˘ˆÌ¤ÓÔ Î‡Îψ̷ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi
ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ï·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ Ô˘ ˘ÔÛÙË-
Ú›˙ÂÈ Î·È Û˘Ó‰¤ÂÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ΢ÎÏÒÌ·Ù·.
c o mp a t i b l e
ŸÙ·Ó Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù¿, ÙfiÙ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·.
c o n t r o l d e v i c e s
OÈ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÈ-
ÙÚ¤Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙ‹, .¯. ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Î·È ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ.
C R T ( c a t h o d e r a y t u b e )
OÈ ÔıfiÓ˜ ηıÔ‰ÈÎÒÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ Â›Ó·È
‚·ÚȤ˜ Î·È ÔÁÎÒ‰ÂȘ fiˆ˜ ÔÈ ·ÏÈfiÙÂÚ˜
ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Â›‰˜ ÔıfiÓ˜.
d e v i c e
™˘Û΢‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ͯˆÚÈÛÙfi ÎÔÌ-
Ì¿ÙÈ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰Âı›
Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. OÈ ÔıfiÓ˜, ÔÈ ÂÎÙ˘ˆ-
Ù¤˜, ÔÈ Û·ÚˆÙ¤˜ Î·È Ù· ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈ· ›ӷÈ
Ù¤ÙÔȘ Û˘Û΢¤˜.
d i s k
OÈ ‰›ÛÎÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ
·Ôı‹Î¢ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. O ÛÎÏËÚfi˜
‰›ÛÎÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÛΤÙ˜, Ù· CD ηÈ
Ù· DVD ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë
‰›ÛÎÔ˘.
d o t ma t r i x p r i n t e r
O ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜ Ì ÎÂÊ·Ï‹ ·Î›‰ˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ› ÌÈÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ ÙÂÏ›˜ ÁÈ· Ó· ÂÎÙ˘Ò-
ÛÂÈ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÂÏ›˜ ‰ËÌÈÔ˘Ú-
ÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎÒÓ
‚ÂÏÔÓÒÓ Ô˘ ¯Ù˘Ô‡Ó ÌÈ· Ù·ÈÓ›· ÌÂÏ·ÓÈÔ‡.
floppy disk Û17 ñ hard disk Û18
mouse Û19 ñ keyboard Û18
microchip Û12
external memory Û17
¤Ó· Â·ÓÂÁÁÚ¿„ÈÌÔ CD (CD-RW)
17
À
Ï
È
Î

DV D ( d i g i t a l v e r s a t i l e
d i s c )
∆Ô DVD ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÌÂ ÙÔ
CD ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ·ÔıË·ÛÂÈ ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚÔ fiÁÎÔ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ™˘Ó‹ıˆ˜, Ù·
·È¯Ó›‰È· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÔÈ Ù·Èӛ˜ Î·È Ù·
ÌÔ˘ÛÈο ‚›ÓÙÂÔ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ Û DVD.
e x p a n s i o n c a r d
∏ οÚÙ· Â¤ÎÙ·Û˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÛıÂÙÔ
Ù˘ˆÌ¤ÓÔ Î‡Îψ̷ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔ-
ıÂÙËı› Û ÌÈ· ı‡Ú· Â¤ÎÙ·Û˘ ̤۷ ÛÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ªÂ ÙȘ οÚÙ˜ Â¤ÎÙ·Û˘
ÌÔÚ›Ù ӷ ·˘Í‹ÛÂÙ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜, .¯. ÌÔÚ›Ù ӷ ‚ÂÏÙÈÒ-
ÛÂÙ ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Û ··ÈÙËÙÈο ·È-
¯Ó›‰È· Ì ÌÈ· Ù·¯‡ÙÂÚË Î¿ÚÙ· ÁÚ·ÊÈÎÒÓ.
e x p a n s i o n s l o t
∏ ı‡Ú· Â¤ÎÙ·Û˘ Â›Ó·È Ë ˘Ô‰Ô¯‹ ÛÂ
¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂ-
ÙËı› ÚfiÛıÂÙË ÌÓ‹ÌË ‹ οÚÙ· Â¤ÎÙ·Û˘.
e x t e r n a l me mo r y
OÔÈ·‰‹ÔÙ ̤ıÔ‰Ô˜ ·Ôı‹Î¢Û˘
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÔÓÔÌ¿-
˙ÂÙ·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË. OÈ ‰ÈÛΤÙ˜ ‹Ù·Ó
·ÏÈfiÙÂÚ· Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ·Ôı‹-
Î¢Û˘. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿
‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘.
™‹ÌÂÚ· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· CD
Ù· ÔÔ›· ·ÔıËÎÂ‡Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·fi ÌÈ· ‰ÈÛΤٷ. ∆· DVD
Â›Ó·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ Â›‰Ô˜ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÌÓ‹Ì˘.
ªÔÚ›Ù ·ÎfiÌ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ tape
drive, zip drive, pen drive ‹ ¤Ó·Ó Â͈ÙÂÚÈ-
Îfi ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ.
f l o o r t u r t l e
∆Ô floor turtle Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÚÔÌfiÙ ÛÂ
Û¯‹Ì· ¯ÂÏÒÓ·˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙ‹. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›-
‰Â˘ÛË ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ Û ‚·ÛÈÎfi ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi.
f l o p p y d i s k
∏ ‰ÈÛΤٷ Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÛÔ ÁÈ· Ó· ·ÔıË-
·ÛÂÙ ‰Â‰Ô̤ӷ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
OÈ ·ÏȤ˜ ‰ÈÛΤÙ˜ ‹Ù·Ó ÛÙÚÔÁÁ˘Ï¤˜ ηÈ
χÁÈ˙·Ó ‡ÎÔÏ·. ™‹ÌÂÚ· ÚÔÛٷهÔÓÙ·È
·fi ÌÈ· Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË. OÈ ‰ÈÛΤÙ˜ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ·ÔıË·ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚ‹ ÔÛfiÙËÙ·
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ CD Î·È Ù·
DVD. ∂›Û˘, Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·Ú¯Â›ˆÓ ·fi
Î·È ÚÔ˜ ÌÈ· ‰ÈÛΤٷ Â›Ó·È ÈÔ ·ÚÁ‹, ÁÈ’
·˘Ùfi ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Û˘¯Ó¿.
h a r d c o p y
∆Ô ÂÎÙ˘ˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Â›Ó·È Ë ¤ÓÙ˘Ë
¤Î‰ÔÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤-
Ó· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
CD Û16 ñ DVD Û17
external memory Û17
program Û30
floppy disk Û17 ñ hard disk Û18
pen drive Û20 ñ zip drive Û23
circuit board Û16
computer games Û6
computer games Û6 ñ CD Û16
18
À
Ï
È
Î

h a r d d i s k
O ÛÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ›ӷÈ
Ô ¯ÒÚÔ˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. O
‰›ÛÎÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰È¿ÌÂÙÚÔ ÂÚ›Ô˘ 9 ÂηÙÔÛÙ¿
Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ù·¯‡-
ÙËÙ·. OÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÔıË·ÔÓÙ·È
ÛÙËÓ Ì·ÁÓËÙÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜
ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘. ªÔÚ›Ù ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ÛÎÏË-
ÚÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹Î¢ÛË.
h e a t s i n k
∏ „‡ÎÙÚ· Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÂÂ-
ÍÂÚÁ·Û›·˜ (CPU) Ó· ˘ÂÚıÂÚÌ·Óı›, ·Ô-
Ì·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ÙË ıÂÚÌfiÙËÙ·.
i n k j e t p r i n t e r
O ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜ „ÂηÛÌÔ‡ ÌÂÏ¿Ó˘ Â›Ó·È Ô
ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ Ù‡Ô˜ ÂÎÙ˘ˆÙ‹. ∂ÎÙ˘-
ÒÓÂÈ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜ „Âο˙Ô-
ÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ Ì Âη-
ÙÔÌ̇ÚÈ· ÌÈÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ ÎԢΛ‰Â˜ ·fi
¤Á¯ÚˆÌÔ ÌÂÏ¿ÓÈ.
j e we l c a s e
∏ ı‹ÎË ÚÔÛÙ·Û›·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ‰È¿Ê·ÓË
Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË ÁÈ· ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ CD ‹
ÙˆÓ DVD.
j o y s t i c k
∏ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ ÂϤÁ¯Ô˘ ÌÂ
ÌÔ¯Ïfi (joystick) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜
ÁÈ· ·È¯Ó›‰È·. ªÂ ÙÔ joystick ÌÔÚ›Ù ӷ
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ‹ Ó· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÂÙ ·ÓÙÈΛ-
ÌÂÓ· ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
k e y b o a r d
∆Ô ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Â›Ó·È Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÙÚfi-
Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ªÔÈ¿˙ÂÈ Ôχ Ì ÙËÓ ·ÏÈ¿
ÁÚ·ÊÔÌ˯·Ó‹. OÓÔÌ¿˙ÂÙ·È QWERTY
ÂÂȉ‹ Ù· ÚÒÙ· ¤ÍÈ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó
«QWERTY». ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹-
ÛÂÙ ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÛÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÙÔ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÙ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙ‹ ÂÓÙÔϤ˜ ̤۷ ·fi ÙȘ Û˘ÓÙÔ̇ÛÂȘ
ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘ Î·È Ù· Ï‹ÎÙÚ· Ì ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜.
l a p t o p
O ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ¤¯ÂÈ Ì¤ÁÂıÔ˜ fiÛÔ
¤Ó· ‚È‚Ï›Ô. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì Ì·Ù·Ú›·, ÔfiÙÂ
ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÔÔ˘‰‹-
ÔÙÂ. À¿Ú¯ÂÈ Î·È Î·ÏÒ‰ÈÔ ÁÈ· Ó· Â·Ó·-
ÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È Ë Ì·Ù·Ú›·.
l a s e r p r i n t e r
O ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜ ϤÈ˙ÂÚ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈËı› ·ÓÙ› ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÙ˘ˆÙ‹ „ÂηÛÌÔ‡
ÌÂÏ¿Ó˘, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜
·ÏÏ¿ ÈÔ ·ÎÚÈ‚fi˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
Û˘Ó‹ıˆ˜ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜.
printer Û21
CD Û16ñ DVD Û17
printer Û21
CPU Û10
external memory Û17
ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ
19
À
Ï
È
Î

L C D ( l i q u i d c r y s t a l
d i s p l a y )
∏ ÔıfiÓË ˘ÁÚÒÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏˆÓ Â›Ó·È Ô Ù‡Ô˜
ÔıfiÓ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÊÔÚËÙÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜.
ÿ‰ÈÔ˘ Ù‡Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÔÈ Â›‰˜ ÔıfiÓ˜
ÙˆÓ ÂÈÙÚ·¤˙ÈˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ∞Ú¯Èο ÔÈ
ÔıfiÓ˜ LCD ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û ·ÚÈı-
ÌÔÌ˯·Ó¤˜ Î·È „ËÊȷο ÚÔÏfiÁÈ·.
Ma c i n t o s h
OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Macintosh ‹ Apple Mac,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·È-
Ú›· Apple, Â›Ó·È Ôχ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ΢ڛˆ˜
Û ÁÚ·Ê›ÛÙ˜ Î·È fiÛÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó
˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹ ‚›ÓÙÂÔ.
ma g n e t i c d i s k
OÈ Ì·ÁÓËÙÈÎÔ› ‰›ÛÎÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. O
ÛÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ Â›Ó·È Ì·ÁÓËÙÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜.
me mo r y
∏ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Â›Ó·È Ô ¯ÒÚÔ˜
Ô˘ ·ÔıË·ÔÓÙ·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ·
ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ˘
›‰Ô˘˜ Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÌÓ‹ÌË Ï¤ÁÂÙ·È Î·È
RAM (ÌÓ‹ÌË ¿ÌÂÛ˘ ÚfiÛ‚·Û˘). ∂¿Ó
Û‚‹ÛÂÈ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜, ÌÔÚ› Ó· ¯¿ÛÂÙÂ
ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó˜
ÛÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÌÓ‹ÌË ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÙȘ ¤¯ÂÙÂ
·ÔıË·ÛÂÈ ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ.
mi c r o p r o c e s s o r
ªÈÎÚÔÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ÎÂÓÙÚÈ-
΋ ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
mo n i t o r
∏ ÔıfiÓË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ
ÔıfiÓË Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ∂›Ó·È Ô Î˘ÚÈfiÙÂ-
ÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
ÂÈÎÔÈÓˆÓ› Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÂÚÈÎÔ› ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙ¤˜ (fiˆ˜ .¯. ÔÈ ÊÔÚËÙÔ›) ¤¯Ô˘Ó
ÂÓۈ̷و̤ÓË ÔıfiÓË ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ͯˆÚÈÛÙ‹ ÔıfiÓË. OÈ ·ÏÈfiÙÂ-
ÚÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ‚·ÚȤ˜
ÔıfiÓ˜ CRT. OÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÔıfiÓ˜
LCD Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ÏÂÙ¤˜ Î·È ÂÏ·ÊÚȤ˜.
mo u s e
∆Ô ÔÓÙ›ÎÈ Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·ÚȘ
Û˘Û΢¤˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÂÓÙÔÏÒÓ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙ‹. ∏ ¿ÏÏË Â›Ó·È ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ. ∆Ô
ÔÓÙ›ÎÈ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· (‰Â›ÎÙË)
¿Óˆ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. Œ¯ÂÈ ‰‡Ô ‹ ÌÂÚÈΤ˜
ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÚ›· ÎÔ˘ÌÈ¿, ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi
Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
¶ÔÏÏ¿ ÔÓÙ›ÎÈ· ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÛÙÔ ¿Óˆ
̤ÚÔ˜ ¤Ó·Ó «ÙÚÔ¯fi ·ÏÈÛ˘», Ô˘ ‰È¢ÎÔ-
χÓÂÈ ÙËÓ ÏÔ‹ÁËÛË.
device Û16 ñ cursor Û56
CRT Û16 ñ LCD Û19 ñ laptop Û18
CPU Û10
hard disk Û18
hard disk Û18
operating system Û30
PC Û20 ñ Windows Û31
laptop Û18ñ monitor Û19
ÔÓÙ›ÎÈ
20
À
Ï
È
Î

n o t e b o o k
∆Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ Â›Ó·È ¤Ó·˜
ÌÈÎÚfi˜ ÊÔÚËÙfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û ̤ÁÂıÔ˜
ÛËÌÂȈ̷ٿÚÈÔ˘.
p a l mt o p
O ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ·Ï¿Ì˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ôχ
ÌÈÎÚfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ô˘... ÙÔ Ì·ÓÙ¤„·ÙÂ!
ÈڿÂÈ ÛÙËÓ ·Ï¿ÌË ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ Û·˜.
P C ( p e r s o n a l c o mp u t e r )
O ÚÔÛˆÈÎfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó·
›‰Ô˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÌfiÓÈÌ·
¿Óˆ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Û·˜, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ
ÊÔÚËÙfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ
¿ÚÂÙ ̷˙› Û·˜ ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ. OÈ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙ¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi
Û‡ÛÙËÌ· Microsoft Windows ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È
Â›Û˘ PC.
p e n d r i v e
ªÂ ÙÔ pen drive (‰›ÛÎÔ˜ Ù‡Ô˘ ÛÙ˘Ïfi)
ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ¤ÁÁÚ·Ê· ηÈ
·Ú¯Â›· ·fi ÙÔÓ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÙÔÓ
¿ÏÏÔ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ¤Ó·
¯ÔÓÙÚfi ÛÙ˘Ïfi, ·ÏÏ¿ ÌÂÚÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ·ÔıË·ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ gigabyte
ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ∆Ô pen drive ϤÁÂÙ·È Î·È
memory stick, data key, flash memory ‹
USB drive.
p e r i p h e r a l
¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÙȉ‹ÔÙ ‰ÂÓ
Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. OÈ ÔıfiÓ˜, ÔÈ
ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜, ÔÈ Û·ÚˆÙ¤˜, Ù· ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈ·
Î·È Ù· ÔÓÙ›ÎÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜
Û˘Û΢¤˜.
p l u g a n d p l a y
ªÈ· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘Û΢‹ ¿ÌÂÛ˘ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙË ÛÙÈÁÌ‹
Ô˘ ı· ÙË Û˘Ó‰¤ÛÂÙ Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
keyboard Û18 ñ monitor Û19
mouse Û19 ñ printer Û21
scanner Û21
gigabyte Û11 ñ USB Û63
laptop Û18 ñ Macintosh Û19
notebook Û20
operating system Û30
ÂÚÈÊÂÚÂȷο
‰›ÛÎÔ˜
Ù‡Ô˘ ÛÙ˘Ïfi
21
À
Ï
È
Î

p r i n t e r
O ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Û΢‹ Ô˘
ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ·fi ¤Ó·Ó
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û ÂÎÙ˘ˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ.
OÈ ÈÔ ÎÔÈÓÔ› Ù‡ÔÈ ÂÎÙ˘ˆÙÒÓ Û‹ÌÂÚ·
Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜ „ÂηÛÌÔ‡ Î·È ÔÈ ÂÎÙ˘-
ˆÙ¤˜ ϤÈ˙ÂÚ. ™ÙÔ Û›ÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
΢ڛˆ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ „ÂηÛÌÔ‡ ÁÈ·ÙÈ Â›Ó·È
ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› Î·È Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ. OÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ –ηÈ
ÂΛÓÔÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜
Û˘¯Ó¿– ÂÈϤÁÔ˘Ó ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜ ϤÈ˙ÂÚ ÁÈ·Ù›
Â›Ó·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔÈ, ÈÔ ·ÓıÂÎÙÈÎÔ› Î·È ÈÔ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ.
p r o c e s s o r
∂ÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÈÓfi fiÓÔÌ· ÁÈ·
¤Ó· ÌÈÎÚÔÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹.
R A M ( r a n d o m a c c e s s
me mo r y )
RAM ϤÁÂÙ·È Ë ÌÓ‹ÌË ¿ÌÂÛ˘ ÚfiÛ‚·Û˘
ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ÁÈ· ·Ôı‹Î¢ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÌÈÎÚfi
¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.
r e mo v a b l e d i s k
ªÔÚ›Ù ӷ Ê˘Ï¿ÍÂÙ ¤Ó·Ó ·ÔÛÒÌÂÓÔ
‰›ÛÎÔ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Û ·ÓÙ›ıÂÛË
Ì ÙÔ ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹-
ıˆ˜ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
R OM ( r e a d o n l y me mo r y )
∏ ÌÓ‹ÌË ÌfiÓÔ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÏËÚÔ-
ÊÔڛ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌ· ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó˜
ÛÙÔÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ‹ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ηٿ ÙËÓ ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∏
ÌÓ‹ÌË ÌfiÓÔ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘, fiˆ˜... ϤÂÈ Î·È
ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·‚ÏËı›,
Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜
Ù˘, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙË RAM, ‰ÂÓ ¯¿ÓÔÓÙ·È
fiÙ·Ó ÎÏ›ÓÂÈ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜.
s c a n n e r
O Û·ÚˆÙ‹˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Û΢‹ Ô˘ Û·˜
ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÂÈÎfiÓ˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔ-
ÁÈÛÙ‹. ∆ÔÔıÂÙ›Ù ¿Óˆ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·
Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÔıË·ÛÂÙÂ Î·È Ô Û·Úˆ-
Ù‹˜ ÙË Û·ÚÒÓÂÈ Ì ¤Ó· ÂȉÈÎfi ʈ˜. ™ÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÔıË·ÂÈ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜
Û ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó·
·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜.
s e n s o r
O ·ÈÛıËÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Û΢‹ Ô˘
ÌÔÚ› Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ Î·È Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ
·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ (.¯. ÛÙË ıÂÚÌÔ-
ÎÚ·Û›· ‹ ÙÔ Êˆ˜). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÌÂÙÚ‹-
ÛÂȘ ·ÔıË·ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
file Û58
RAM Û21
memory Û19
microprocessor Û19
laser printer Û18
inkjet printer Û18
·ÈÛıËÙ‹Ú·˜
22
À
Ï
È
Î

s e r v e r
E͢ËÚÂÙËÙ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
Ô˘ Ê˘Ï¿ÛÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÔÏÏÔ› ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙ¤˜ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ Û ‰›ÎÙ˘Ô.
s o u n d c a r d
∏ οÚÙ· ‹¯Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· Ù˘ˆÌ¤ÓÔ Î‡Îψ-
Ì· Ô˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÙ ‹¯Ô ÛÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜. E¿Ó ·›˙ÂÙ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹
·È¯Ó›‰È· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜, Ë Î¿ÚÙ·
‹¯Ô˘ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. OÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÓۈ̷-
و̤ÓË Î¿ÚÙ· ‹¯Ô˘.
s t o r a g e
∞ÔıË΢ÙÈÎfi ̤ÛÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Î¿ı ̤ÛÔ
Ô˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÔıË·ÛÂÙ ÏË-
ÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. À¿Ú¯Ô˘Ó
ÙÚ›· ›‰Ë ·ÔıË΢ÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ: ∆· ÛÙ·-
ıÂÚ¿ ̤۷, fiˆ˜ Ô ÛÎÏËÚfi˜ ‰›ÛÎÔ˜, ›ӷÈ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∆· CD, Ù· DVD
‹ Ù· pen drive Â›Ó·È ·ÔÛÒÌÂÓ· ·ÔıË-
΢ÙÈο ̤۷ (ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó
·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹). ∆¤ÏÔ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë
ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ôı‹Î¢ÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË
ÌÓ‹ÌË ¿ÌÂÛ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ (RAM). ªÂ
·˘Ù‹ ÙË ÌÔÚÊ‹ ·Ôı‹Î¢Û˘ ÌÔÚ› Ó·
¯¿ÛÂÙ fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Â¿Ó ‰È·ÎÔ›
Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
t e r mi n a l
∆Ô ÙÂÚÌ·ÙÈÎfi Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÂÍÔÏÈ-
ÛÌÔ‡, .¯. ÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ Î·È Ë ÔıfiÓË,
Ô˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ÂÙ Û ¤Ó·Ó
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi
̤ÚÔ˜. ¶ÔÏÏ¿ ÙÂÚÌ·ÙÈο ÌÔÚ› Ó· ›ӷÈ
Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
T F T ( t h i n f i l m t r a n s f e r )
TFT Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ Â›‰˘ ÔıfiÓ˘
˘ÁÚÒÓ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏψÓ.
LCD Û19
CD Û16 ñ DVD Û17
hard disk Û18 ñ pen drive Û20
RAM Û21
circuit board Û16 ñ install Û29
access Û65, 76 ñ network Û46
οÚÙ· ‹¯Ô˘
·ÔıË΢ÙÈÎfi
̤ÛÔ
t o u c h s c r e e n
ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔıfiÓË ·Ê‹˜, ‰›ÓÂÙÂ
ÂÓÙÔϤ˜ ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘
¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÓÙ›ÎÈ. OıfiÓ˜
·Ê‹˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÙÚ¤ÓˆÓ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. ¢È·‰Ú·ÛÙÈΤ˜ Ôıfi-
Ó˜ ·Ê‹˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ÛÙ· ÌÔ˘Û›·.
∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ıˆڋıËΠfiÙÈ ÔÈ ÔıfiÓ˜
·Ê‹˜ ı· ÂÍ·Ê·Ó›ÛÔ˘Ó Ù· ÔÓÙ›ÎÈ·, ·ÏÏ¿
ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‚ÔÏÈÎfi Ó·
‰Ô˘Ï‡ÂÈ Î·Ó›˜ fiÏË ÙË Ì¤Ú· Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ
ÙÂÓو̤ÓÔ ÒÛÙ ӷ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË.
OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ
ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ.
t r a c k e r b a l l
∆Ô tracker ball Â›Ó·È Ì›· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋
Û˘Û΢‹ ÂϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·ÓÂ-
ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÔÓÙ›ÎÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ™’ ¤Ó·
Ì˯·ÓÈÎfi ÔÓÙ›ÎÈ, Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ΤÚÛÔÚ·
(‰Â›ÎÙË) ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÌÈ·
Ì¿Ï· ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘. ™ÙÔ tracker
ball, Ë Ì¿Ï· ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ ¿Óˆ
̤ÚÔ˜. ŒÙÛÈ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÂ›Ù·È ¯ÒÚÔ˜, ÂÊfi-
ÛÔÓ Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜
Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ› ÔÏfiÎÏËÚË ÙË Û˘Û΢‹.
wo r k s t a t i o n
O ÛÙ·ıÌfi˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤Ó·Ó
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Û οÔÈÔ
‰›ÎÙ˘Ô.
z i p d r i v e
∆Ô zip drive Â›Ó·È ÌÈ· Â͈ÙÂÚÈ΋ Û˘Û΢‹
·Ôı‹Î¢Û˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∆ÔÔıÂÙ›Ù ÙÔÓ
‰›ÛÎÔ zip ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ÙÔÓ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔț٠ÁÈ· ·Ôı‹Î¢ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
fiˆ˜ ÙÔ CD ‹ DVD. TÔ zip drive ÌÔÚ›
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿. √È
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ zip drive.
network Û46
mouse Û19
mouse Û19
23
À
Ï
È
Î

ŒÓ·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ¯ˆÚ›˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Â›Ó·È Û·Ó ¤Ó·˜ Ê·Îfi˜ ¯ˆÚ›˜ Ì·Ù·-
ڛ˜ ‹ ÌÈ· ¿Ì·Í· ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÔÁ· – ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ Î·È Ôχ! §ÔÁÈÛÌÈÎfi ›ӷÈ
fiÏ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÛˆÛÙ¿. A˘Ù‹ Ë ÂÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Î·È ÂÍËÁ› ÙÔ˘˜
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Ó¤Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ¯Ú‹ÛÈ̘
ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ¤˜, fiˆ˜
«ÂÁηٿÛÙ·ÛË» Î·È «·ÂÁηٿÛÙ·ÛË», «ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ» Î·È «·Ú¿Î·Ì„Ë».
24
§ÔÁÈÛÌÈÎfi
§
Ô
Á
È
Û
Ì
È
Î

ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÁÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋, ÁÚ¿„ÈÌÔ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋
25
§
Ô
Á
È
Û
Ì
È
Î

A c r o b a t
∆Ô Acrobat Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Î·È ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ·Ú¯Â›· PDF.
T· ·Ú¯Â›· Ù‡Ô˘ PDF ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È
ÂÎÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘· (ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË
‰È¿Ù·ÍË Î·È ÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¤˜) Û ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÂÎÙ˘-
ˆÙ¤˜.
a d d r e s s h a r v e s t e r
∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‡ÚÂÛ˘ Î·È ·Ôı‹Î¢Û˘
‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ
Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÏϤÁÂÈ
ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ·fi ÙÔ ‰È·‰›-
ÎÙ˘Ô. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜
¯Ú‹ÛÂȘ. ∫¿ÔÈÔÈ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ·
Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ·ÓÂÈı‡ÌËÙ· ÌËӇ̷ٷ
(spam).
a l g o r i t h m
O ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎÚÈ‚¤˜ Û‡ÓÔÏÔ
Ô‰ËÁÈÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÈ Ì›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
̤ÓË ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
a p p l e t
∆Ô applet Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘
ÌÔÚ› Ó· «ÙÚ¤ÍÂÈ» Û ÌÈ· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·.
™˘Ó‹ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÌÈÎÚ‹˜
‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÈÎfiÓ˜.
a p p l i c a t i o n
∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·-
ÙÔ˜ Ô˘ Û·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂ-
Ù οÙÈ Î·È fi¯È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ‚ÔË-
ı¿ÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. °È·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ Wordpad Â›Ó·È ÌÈ· ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ‹ Ô˘ Û·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ÁÚ¿„ÂÙÂ ¤Ó·
ÁÚ¿ÌÌ· ÂÓÒ ÙÔ Paint Â›Ó·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜.
b a c k d o o r
∏ «›Ûˆ fiÚÙ·» Â›Ó·È ÌÈ· ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ (security) ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Â›Ùˉ˜ ·fi ÙÔ˘˜
ۯ‰ȷÛÙ¤˜, ÒÛÙ ÔÈ Ù¯ÓÈÎÔ› Ó· ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· οÓÔ˘Ó ·ÏÏ·-
Á¤˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·.
security Û78, 82
web page Û50 ñ program Û30
e-mail Û40
Internet Û33
ñ
spam Û82
PDF Û30 ñ program Û30
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‡ÚÂÛ˘
‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ
›Ûˆ fiÚÙ·
§ÔÁÈÛÌÈÎfi
26
§ÔÁÈÛÌÈÎfi ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÂÓÙÔÏÒÓ
‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ·ÎfiÌ· ηÈ
ÙËÓ ÈÔ ÌÈÎÚ‹ ÂÚÁ·Û›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÌÂ ÙÔ
˘ÏÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ·
Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ Î·È ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ ‚¿ÏÂȘ ÙȘ
ʈӤ˜, ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Â›Ó·È ·fiÚ·ÙÔ.
¢ ˘ · ‰ È Î Ô › · Ú È ı Ì Ô ›
OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÁÚ·Ì-
Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ·ÊÒÓÙ·˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ‹
Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. °È· Ó· ηٷϿ-
‚ÂÈ ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ οÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ
ÁÚ·Ì̤ÓÔ Û ‰˘·‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ∞ÓÙ› Ó·
Á›ÓÂÙ·È ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ 1 ¤ˆ˜ 10,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 1 Î·È 0
ÁÈ· Ó· ·ÔıË΢ÙÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜. ŒÓ·˜
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ·ÔıË·ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ-
ÎÔ‡˜ «‰È·ÎfiÙ˜». ªÔÚ› Ó· ·ÔıË·-
ÛÂÈ ‰˘·‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ‡ÎÔÏ· ÂÂȉ‹ ÙÔ
1 ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û «·ÓÔÈÎÙfi ‰È·ÎfiÙË» Î·È ÙÔ
0 ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û «ÎÏÂÈÛÙfi ‰È·ÎfiÙË».
¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ›ӷÈ
‡ÎÔÏÔ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Ì ‰˘·‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈı-
ÌÔ‡˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ı· ‹Ù·Ó
Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î¿ı ԉËÁ›·
Û ‰˘·‰ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. °È’ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó
‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂȉÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÚÔÁÚ·Ì-
Ì·ÙÈÛÌÔ‡ fiˆ˜ Ë BASIC Î·È Ë HTML.
∂›Ó·È Ôχ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÂÓÙÔϤ˜
ÁÈ· ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
·˘Ù¤˜ ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜.
∆ ‡ Ô È Ï Ô Á È Û Ì È Î Ô ‡
ŸÏÔÈ ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· ‚·ÛÈο
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ. ∞˘Ù¿ Ù·
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi
ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹, fiˆ˜ ϤÁÔÓÙ·È ÛÙÔ
Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, ÙÔ «ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·».
∆· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ÏÂÈÙÔ˘Ú-
Á›Â˜ fiˆ˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜
ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆ-
Ó›· Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ̤ۈ ÙÔ˘ ÏËÎÙÚÔ-
ÏÔÁ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÓÙÈÎÈÔ‡. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂ-
ÚÔÈ ÚÔÛˆÈÎÔ› ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·
Microsoft Windows, ÂÓÒ ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜
Macintosh ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi
Û‡ÛÙËÌ· Apple Mac OS.
‰˘·‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›
ª¤Ûˆ ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ›ӷÈ
‰˘Ó·Ùfi Ó· «ÊÔÚÙÒÛÂÙ» ¤Ó· ÏÔÁÈÛÌÈÎfi
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. ∆Ô ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ›ӷÈ
¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤-
Ô˘Ó Ó· οÓÂÙ Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙ‹. O ÎÂÈÌÂÓÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
ÁÚ·ÊÈÎÒÓ, Ù· ·È¯Ó›‰È·, ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÌÔ˘-
ÛÈ΋˜, ÔÈ Ê˘ÏÏÔÌÂÙÚËÙ¤˜ ÈÛÙÔ‡ (internet
browser), ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù· ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Ê‡ÏÏˆÓ Â›Ó·È fiÏ·
Ù‡ÔÈ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜.
° Ú ¿ ÊÔ Ó Ù · ˜ Ï Ô Á È Û Ì È Î fi
OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·Ï¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ó· ÁÚ¿„ÂÈ
ηÓ›˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ ÁÈ· Û‡Á-
¯ÚÔÓÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο
ÂÚ›ÏÔÎÔ. °È· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ¤Ó· Ó¤Ô
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Â·ÁÁÂÏÌ·-
ٛ˜. ¶ÚÈÓ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‚ÁÂÈ ÛÙÔ ÂÌfi-
ÚÈÔ, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ¯Ú‹ÛÙ˜ ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ-
ÈÛÙÔ‡Ó ·Ù¤ÏÂȘ ‹ Ï¿ıË. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿,
Û˘¯Ó¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛÙËÓ
ÙÂÏÈ΋ ¤Î‰ÔÛË.
™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÔÈ
ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ¤˜, οÔȘ ÊÔÚ¤˜, ÁÈ· Ó·
‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó, ÎÚ‡‚Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Î‡ÚÈÔ
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÈÎÚ¤˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ ÔÓÔÌ¿-
˙ÔÓÙ·È «·Û¯·ÏÈÓ¿ ·˘Á¿». ∆Ô «·Û¯·ÏÈÓfi
·˘Áfi» Û˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È Ì›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÈÎfiÓ·˜, Û‡ÓÙÔÌ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜,
Ë ÔÔ›· ÂÓÂÚÁÔÔÈ›ٷÈ
Ì’ ¤Ó·Ó Ì˘ÛÙÈÎfi
Û˘Ó‰˘·ÛÌfi
Ï‹ÎÙÚˆÓ.
binary numbers Û3
bug Û79 ñ database Û76
Easter egg Û28
hardware Û13-15 ñ html Û43
Macintosh Û19 ñ PC Û20
program Û30 ñ spreadsheet Û77
word processing Û64, 69
27
ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ʇÏÏÔ
·Û¯·ÏÈÓfi ·˘Áfi
‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ
28
§
Ô
Á
È
Û
Ì
È
Î

c a r e wa r e
Careware Â›Ó·È ¤Ó· ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ô˘ ÌÔÚ›-
Ù ӷ «Î·Ù‚¿ÛÂÙ» ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜
ÂχıÂÚ· ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸-
fiıÂÛË fiÙÈ ı· οÓÂÙ ÌÈ· ‰ˆÚ¿ ÛÂ
οÔÈÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¤ÚÁÔ.
c o n f i g u r e
ªÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ
Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·-
ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰Ô˘-
χÂÙÂ, ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ .¯. ÙÔ ÊfiÓÙÔ ÛÙËÓ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜.
DOS ( d i s k o p e r a t i n g
s y s t e m)
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. DOS Â›Ó·È to ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi
Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜.
d r i v e r
¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜
Û˘Û΢‹˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿-
˙ÂÙ·È Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ
Ì Â͈ÙÂÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ fiˆ˜ ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜ ‹
Û·ÚˆÙ¤˜. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ùfi ‰›ÓÂÙ·È
Û˘Ó‹ıˆ˜ Û CD Ì·˙› Ì ÙË Û˘Û΢‹.
E a s t e r e g g
∆Ô ·Û¯·ÏÈÓfi ·˘Áfi Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô
ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ‹ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ô˘ ÔÈ
ۯ‰ȷÛÙ¤˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÎÚ‡‚Ô˘Ó Û’ ¤Ó·
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ∏ ÚfiÛ‚·ÛË
ÛÙÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ·˘Áfi Á›ÓÂÙ·È Ì Έ‰ÈÎfi.
e n c o d e
∫Ú˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛË ‹ Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛË Â›Ó·È Ë
‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÌÈ·˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜
Û ÎÒ‰Èη ÒÛÙ ӷ ÌË Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÓÔËÙ‹
·fi ¿ÏÏÔ˘˜. OÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜
Ô˘ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, fiˆ˜ Ù·
ÛÙÔȯ›· ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ›ӷÈ
Έ‰ÈÎÔÔÈË̤Ó˜ ÁÈ· Ó· ÌË ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
‰È·‚·ÛÙÔ‡Ó ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜.
Internet Û33
password Û81 ñ program Û30
CD Û16 ñ program Û30
operating system Û30
background Û54 ñ desktop Û57
Internet Û33
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹
ÙˆÓ Ú˘ı̛ۈÓ
ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
·Û¯·ÏÈÓfi ·˘Áfi
29
§
Ô
Á
È
Û
Ì
È
Î

E x c e l
∆Ô Excel Â›Ó·È ¤Ó· ÁÓˆÛÙfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Ê‡ÏψÓ. ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ϛÛÙ˜
‹ ›Ó·Î˜. ∞ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
e x e c u t a b l e f i l e
∂ÎÙÂϤÛÈÌÔ ·Ú¯Â›Ô (.exe) ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ
·Ú¯Â›Ô Ô˘ ÂÎÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ fiÙ·Ó
ÙÔ ·ÓÔ›ÁÂÙÂ. ∆· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÁηٿÛÙ·-
Û˘ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÎÙÂϤÛÈÌ· ·Ú¯Â›·.
OÈ ÈÔ› Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜
̤۷ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È Û˘¯Ó¿
ÂÎÙÂϤÛÈÌ· ·Ú¯Â›·.
F l a s h
∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ·ÂÈÎfiÓÈ-
Û˘ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ Flash ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó Ù‡Ô
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ¶ÔÏÏ¿
·È¯Ó›‰È· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ-
Ṳ̂ӷ Û Flash.
f r e e wa r e
Freeware ϤÁÂÙ·È ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ô˘ ·Ú¤-
¯ÂÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
i c e b r e a k e r
«¶·ÁÔıÚ·‡ÛÙË» ϤÌ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ Ì ÛÎÔfi Ó· ‰È·ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ
Û‡ÛÙËÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.
i mp o r t
∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂÙ·-
ÊÔÚ¿ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÂ
¤Ó· ¿ÏÏÔ.
i n s t a l l
ŸÙ·Ó οÓÂÙ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿Ì-
Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
·ÔıË·ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘.
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ÌÔÚ›Ù ϤÔÓ
Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ.
J a v a
Java Â›Ó·È ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Â˘Ú¤ˆ˜ ÛÙÔ ‰È·‰›-
ÎÙ˘Ô.
memory Û19 ñ program Û30
data Û76 ñ program Û30
security Û78, 82
program Û30 ñ Internet Û33
file Û58 ñ install Û29
data Û76 ñ spreadsheet Û77
Excel
30
§
Ô
Á
È
Û
Ì
È
Î

J a v a s c r i p t
Javascript Â›Ó·È ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ-
ÛÌÔ‡ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·‡ÍËÛ˘
Ù˘ ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜.
o p e r a t i n g s y s t e m ( OS )
∆Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ
ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∆Ô ÏÂÈÙÔ˘Ú-
ÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·-
Û›·˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ̤ۈ ÙÔ˘ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘ ηÈ
ÙÔ˘ ÔÓÙÈÎÈÔ‡.
ñ
p a t c h
∏ ÂȉÈfiÚıˆÛË Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜
ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÂ ¤Ó· Úfi-
ÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ó· χÛÂÈ Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·.
P DF ( p o r t a b l e d o c u me n t
f o r ma t )
∆· ·Ú¯Â›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ
ÚfiÁÚ·ÌÌ· Acrobat ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·Ú¯Â›·
PDF. ªÔÚ›Ù ӷ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÙ Û ·Ú¯Â›·
PDF ·Ú¯Â›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÂ
‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.
p e n d o wn
∆Ô pendown Â›Ó·È ÌÈ· ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ÌÔÚ›-
ÙÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÁÈ· Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·-
Ù›ÛÂÙ ÙÔ ÚÔÌfiÙ floor turtle. ªÂ ÙËÓ ÂÓÙÔ-
Ï‹ ·˘Ù‹, ÙÔ ÚÔÌfiÙ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÌÈ· ÁÚ·Ì-
Ì‹ ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÂÓÒ ÎÈÓ›ٷÈ.
P o we r p o i n t
∆Ô Powerpoint Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁ›·˜ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ ÌÂ
ÂÈÎfiÓ˜, ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ‚›ÓÙÂÔ Î·È ‹¯Ô.
p r o g r a m
¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÂÓÙÔÏÒÓ
Ô˘ ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÒÛÙ ӷ
‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÈ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚÁ·Û›·.
p r o t o c o l
¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ Î·ÓfiÓˆÓ
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜
Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó
ÏËÚÔÊÔڛ˜. ŸÙ·Ó .¯. ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜
ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÌËӇ̷ٷ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘-
‰ÚÔÌ›Ԣ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ
Simple Mail Transport, ÂÓÒ fiÙ·Ó Ï·Ì‚¿-
ÓÔ˘Ó ÌËӇ̷ٷ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÚˆÙfi-
ÎÔÏÏÔ Post Office.
s c r i p t
Script Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη Ô˘ ÂÎÙÂÏ› Ì›· ÂÈ̤ÚÔ˘˜
ÂÚÁ·Û›·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ-
ÓÙ·˜ ¤Ó· script ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·Û‡ÚÂÙ ÙȘ
ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ·fi ∞ Û ÌÈ·
‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
database Û76
floor turtle Û17
Acrobat Û25
desktop Û57 ñ PC Û20
Windows Û31
ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ
31
§
Ô
Á
È
Û
Ì
È
Î

s h a r e wa r e
Shareware Â›Ó·È ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ô˘ ÌÔÚ›ÙÂ
Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ ‰ˆÚ¿Ó. ªÂÙ¿ ·fi οÔÈ·
‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÂÙÂ
ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÙ ӷ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ.
u n i n s t a l l
AÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈ
Ë ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ·Ê·›ÚÂÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜
Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ¤Ó· ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·
·ÂÁηٿÛÙ·Û˘.
UNI X
∆Ô UNIX Â›Ó·È ¤Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·
fiˆ˜ Ù· Windows Î·È ÙÔ Mac OS Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂ-
ÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÚÔÛˆ-
ÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜.
ñ
u p l o a d
AÓ¤‚·ÛÌ· ·Ú¯Â›Ô˘ Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘
·Ú¯Â›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ Û’ ¤Ó·Ó
ÈÛÙfiÙÔÔ.
v a p o u r wa r e
¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û ʿÛË Û‡ÏÏ˄˘ Â›Ó·È ¤Ó·
ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙÔÓ
ηٷÛ΢·ÛÙ‹ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚ‹-
ÛÂÈ ·ÎfiÌË.
Wi n d o ws
®
Windows (ÌÂ ÎÂÊ·Ï·›Ô W) ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È
ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜
Microsoft Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜.
wi n k e y
∆Ô winkey Â›Ó·È ¤Ó· ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Ô˘ ·ÂÈÎÔ-
Ó›˙ÂÈ Û˘Ó·›ÛıËÌ·. ªÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÚfiÛˆÔ
Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ Â¿Ó ÙÔ ÎÔÈÙ¿ÍÂÙ ·fi
ÙÔ Ï¿È ; )
emoticon Û91
operating system Û30 ñ PC Û20
website Û50
operating system Û30
server Û22
install Û29
·Ó¤‚·ÛÌ· ·Ú¯Â›Ô˘
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÂ
Ê¿ÛË Û‡ÏÏ˄˘
Wi n Z i p
∆Ô WinZip Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘
Û˘ÌȤ˙ÂÈ ·Ú¯Â›· ÒÛÙ ӷ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó
ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
wi z a r d
O ηıÔ‰ËÁËÙ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·
Ô˘ Û·˜ ηıÔ‰ËÁ› ‚‹Ì·-‚‹Ì· ηٿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ¤Ó·Ó ηıÔ-
‰ËÁËÙ‹ ÁÈ· Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘Ú-
Á‹ÛÂÙ ¤Ó· ÁÚ¿ÊËÌ· Û’ ¤Ó· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi
ÚfiÁÚ·ÌÌ·.
Wo r d
Microsoft Word ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÈÔ ÁÓˆ-
ÛÙfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
wo r k a r o u n d
∏ ·Ú¿Î·Ì„Ë Â›Ó·È ¤Ó· Ù¤¯Ó·ÛÌ· ÁÈ·
Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÙ ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Û’ ¤Ó·
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Ù·Ï·È-
ˆÚËı›Ù ͷӷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
·fi ÙËÓ ·Ú¯‹.
program Û30
word processing Û64, 69
compress Û55
32
§
Ô
Á
È
Û
Ì
È
Î

·Ú¿Î·Ì„Ë
ICT Î·È E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi ¢È·‰›ÎÙ˘Ô
OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÓÙÔ‡: Û Û›ÙÈ·, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÁÚ·Ê›·,
ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·, ÙÚ¤Ó·, ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÈÎÔ‡˜
ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜. ∆Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ÂÍËÁ› ÙȘ ÔÏϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜
¯Ú‹ÛÂȘ ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
TÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô (Internet) ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80, ·ÏÏ¿ Ù·
ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜
¯Ú‹Û˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. TÔ Internet Â›Ó·È ¤Ó· ·ÁÎfiÛÌÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰È·-
Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Âη-
ÙÔÌ̇ÚÈ· ȉȈÙÈÎÒÓ, ‰ËÌfiÛȈÓ, ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ
‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì ηÏ҉ȷ ¯·ÏÎÔ‡, ÔÙÈΤ˜ ›Ó˜,
·Û‡ÚÌ·Ù· ‹ Ì ¿ÏϘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ∆Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·˘Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÙËÓ
¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È Û˘Ó¯‹ Úfi-
Û‚·ÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ªÂ ÙÔ E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÂÓËÌÂÚÒÓÂÛ·È,
ÂÈÎÔÈÓˆÓ›˜, ÂÚÁ¿˙ÂÛ·È, ‰È·ÛΉ¿˙ÂȘ. ¶ÚÔÛʤÚÂÈ Ó¤Â˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ·
ÙËÓ ˘Á›·, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
Î·È ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË.
I
C
T

Î
·
È

E
˘
Ú
˘
˙
ˆ
Ó
È
Î


¢
È
·


Î
Ù
˘
Ô
33
ÛÂÚÊ¿ÚÈÛÌ·
ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô
ICT Î·È E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi ¢È·‰›ÎÙ˘Ô
I C T ( ∆  ¯ Ó Ô Ï Ô Á › · ¶Ï ËÚÔ -
ÊÔ Ú› ·˜ Î ·È ∂È Î Ô È Ó ˆÓ › ·˜ )
∆· ·Ú¯Èο ICT (Information and Com-
munication Technology) ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÓ
ÛÙËÓ ∆¯ÓÔÏÔÁ›· ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ∂È-
ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ηÈ
ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Á›ÓÂÙ·È
·˘Ù‹ Ë ¯Ú‹ÛË.
I C T Û Ù Ô Û ¯ Ô Ï Â › Ô
Î · È Û Ù Ô Û › Ù È
¶Èı·Ófiٷٷ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÙÔ
Û¯ÔÏÂ›Ô ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ™ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÌÔ-
Ú›Ù ӷ ÁÚ¿„ÂÙ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· ‹ Ó· ۯ‰ȿÛÂÙÂ
ÌÈ· ÂÈÎfiÓ·. ∂›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ‹
Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÙ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· fiÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
›Ù ICT. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ›ӷÈ
Ôχ ‡ÎÔÏÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ٷ ¯ÚÒÌ·Ù·, ηıÒ˜
Î·È Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÙ fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜
·Ú¤ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ͷӿ.
E›Û˘, ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔıË·ÛÂÙ ‰Â‰Ô̤ӷ ‹
ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ªÔÚ› Ó·
¤¯ÂÙ ‚È‚Ï›Ô ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜
fiÏˆÓ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ Û·˜. M¤Ûˆ Ù˘ ICT ÌÔÚ›-
Ù ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÙ ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ù¿ Ì ‰È·ÊÔ-
ÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ – ÌÔÚ›Ù ӷ ¤¯ÂÙ ÙÔ˘˜
Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ Û ηٿÏÔÁÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi
ÙÔ˘˜ fiÓÔÌ·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ICT Â›Ó·È Â‡ÎÔ-
ÏÔ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ›Ù ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜.
ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ
‰È·‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÛÙ›ÏÂÙ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi
Ì‹Ó˘Ì· (e-mail) Û ¤Ó· Ê›ÏÔ ÛÙË °ÚÔÈÏ·Ó‰›· ‹
Ó· ‚Ú›Ù ‰È¿ÊÔÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹
‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ‹ Ù· ‰ÈÂıÓ‹ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘.
M ÙËÓ ICT ÌÔÚ›ÙÂ Î·È Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÙ –
Ó· ·›ÍÂÙ ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Ó·
ÁÚ¿„ÂÙÂ Î·È Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÙÂ, Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ
Î·È Ó· ·›ÍÂÙ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹ Ó· ‰Â›Ù ÌÈ· Ù·ÈÓ›·.
I C T · Ó Ù Ô ‡
¶·ÓÙÔ‡ ı· ‰Â›ÙÂ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ICT, Ô˘ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜.
™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ICT ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ
·Ôı‹Î¢ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ‹ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
ÕÏÏ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ICT ÂϤÁ¯Ô˘Ó Ì˯·Ó‹Ì·Ù·
Û ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ·,
·ÂÚÔÏ¿Ó· ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·.
∆· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ICT ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·. ªÂٷʤ-
ÚÔ˘Ó ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ÙÔ ¤Ó· ̤ÚÔ˜
ÛÙÔ ¿ÏÏÔ. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘-
‰ÚÔÌ›Ô, Ë ÙËÏÂʈӛ·, Ë ÙËÏÂfiÚ·-
ÛË, ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, Ë ÌÂÙ¿‰ÔÛË
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘,
Â›Ó·È ˘ËÚÂۛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙ¤˜.
34
ÛÙ›ÏÙ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi
Ì‹Ó˘Ì· Û’ ¤Ó· Ê›ÏÔ
E ˘ Ú ˘ ˙ ˆÓ È Î fi ¢ È · ‰ › Î Ù ˘ Ô
ªÂ ÙÔÓ fiÚÔ ∂˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi ¢È·‰›ÎÙ˘Ô
ÂÓÓÔԇ̠‡ÎÔÏË, ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ÌfiÓÈÌË
Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô (Internet) Ô˘
ʤÚÓÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜
ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Ì·˜.
E ˘ Ú ˘ ˙ ˆÓ È Î ‹ Ú fi Û ‚ · Û Ë
™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı¤Ï·Ù ӷ
Û˘Ó‰Âı›Ù ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ¤ÚÂ ӷ οÓÂÙÂ
ÌÈ· ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÎÏ‹ÛË, «ÌÏÔοÚÔÓÙ·˜» ÙËÓ
ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û·˜ ÁÚ·ÌÌ‹.
∏ ¢ڢ˙ˆÓÈ΋ ÚfiÛ‚·ÛË DSL ʤÚÓÂÈ ÙÔ
¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ̤ۈ Ù˘
ÎÔÈÓ‹˜ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·-
ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ
‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Ó·˜ ·˘ÙÔÎÈÓË-
Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ψڛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔ-
Ú›·˜. ∆Ô ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ,
fiˆ˜ ¿ÓÙ·, Ó· Â͢ËÚÂÙ› ÙȘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜
ÎÏ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ ¿ÏÏÔ ·Ú¤¯ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È
Û˘Ó¯‹ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ∏ ¢ڢ˙ˆ-
ÓÈ΋ ÚfiÛ‚·ÛË ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ó¤Ô ÙÚfiÔ Û‡Ó‰Â-
Û˘ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌfiÓÈÌË
Û‡Ó‰ÂÛË Î·È Ôχ ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Úfi-
Û‚·Û˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
Ó· ·Ó·Ù‡ÍÂÙ Ӥ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ÂÓË-
̤ڈÛË, ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙË
‰È·ÛΤ‰·ÛË.
ªÂ ÙÔ E˘Ú˘˙ˆÓÈÎfi ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÔÈ Ù·¯‡ÙËÙ˜
˘ÂÚ‰ÂηÏ·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È!!! ªÔÚ›Ù ӷ «Î·ÙÂ-
‚¿ÛÂÙ» Û ϛÁ· ÏÂÙ¿ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Î·È ·Ú¯Â›·
ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÂÚÈ̤ӷÙÂ
ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·-
Ù‡ÍÂÙ Ӥ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, fiˆ˜ Ë ·Ú·-
ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù·ÈÓÈÒÓ (video on demand), ÔÈ
ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ video-ÎÏ‹ÛÂȘ
̤ۈ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÂÎ·È‰Â‡Â-
ÛÙ (ÙËÏÂ-ÂÎ·›‰Â˘ÛË) Î·È Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÛÙ ·fi
ÙÔ Û›ÙÈ (ÙËÏÂ-ÂÚÁ·Û›·).
∆· ¢ڢ˙ˆÓÈο ‰›ÎÙ˘· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈο
ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ì·˜ fiÛÔ ‹Ù·Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ, Ù·
ηӿÏÈ·, Ô ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi˜ Î·È Ô ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˜
ÙÔÓ 19Ô ·ÈÒÓ· Î·È ÔÈ ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô› Î·È ÙÔ
ÙËϤʈÓÔ ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ·.
HÏ Â Î Ù Ú Ô Ó È Î fi ¤ Á Î Ï Ë Ì ·
OÚÈṲ̂ÓÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÙÚfiÔ˘˜ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÁÈ· Ó· ÎϤ-
„Ô˘Ó Î·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. OÈ
¯¿ÎÂÚ (΢‚ÂÚÓÔÂÈÚ·Ù¤˜) «Û¿˙Ô˘Ó» Έ‰È-
ÎÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜
Û ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÚÔηÏÔ‡Ó ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÈÔ‡˜ ‹ ˘ÔÎϤÙÔÓÙ·˜
ÛËÌ·ÓÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ.
35
‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋
¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·
36
I
C
T

Î
·
È

E
˘
Ú
˘
˙
ˆ
Ó
È
Î


¢
È
·


Î
Ù
˘
Ô
a d d r e s s
¢È‡ı˘ÓÛË ÂÓfi˜ ÈÛÙfiÙÔÔ˘ Â›Ó·È Ë ·ÎÔÏÔ˘-
ı›· ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ·ÚÈıÌÒÓ Ô˘ Û·˜ Û˘Ó‰¤ÂÈ
Ì ·˘ÙfiÓ. ∏ ‰È‡ı˘ÓÛË ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÙÌ‹-
Ì·Ù· Ì ÙÂÏ›˜ Î·È Î¿ıÂÙ˜ ÁÚ·Ì̤˜. °È·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË
www.thispage.com ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ·ÔÙÂ-
ÏÔ‡Ó Ù· ·Ú¯Èο ÙÔ˘ world wide web
(·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÈÛÙfi˜) Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È
ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡Ó-
ÛÂȘ. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ (thispage) Â›Ó·È ÙÔ
fiÓÔÌ· ÙÔ̤·. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ̤ÚÔ˜ ÂÚÈÁÚ¿-
ÊÂÈ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤·. ∆Ô «com» ÛËÌ·›ÓÂÈ
commercial, ÙÔ «org» ÛËÌ·›ÓÂÈ organisation,
ÂÓÒ ÙÔ «gr» ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÈÛÙfiÙÔÔ˜ ‚Ú›-
ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.
a d d r e s s b o o k
E˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜
ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘-
‰ÚÔÌ›Ԣ fiÔ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÔıË·ÛÂÙÂ
‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ,
ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·
Â·Ê‹˜ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Û·˜.
A DS L ( A s y me t r i c Di g i t a l
S u b s c r i b e r L i n e )
H ·Û‡ÌÌÂÙÚË „ËÊȷ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈ΋
ÁÚ·ÌÌ‹ Â›Ó·È Ë ÈÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓË ÌÔÚÊ‹
¢ڢ˙ˆÓÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘. M ÙËÓ ADSL
›ÛÙ ÌfiÓÈÌ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô,
ÂÓÒ ÌÔÚ›Ù ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
›Ù ÙÔ ÙËϤʈÓÔ. Y¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë
ADSL (ADSL1, ADSL2, ADSL2+), ·Ó¿-
ÏÔÁ· Ì ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó.

a t t a c h me n t
™˘ÓËÌ̤ÓÔ ·Ú¯Â›Ô Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈÎfiÓ·, ¤Ó·
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂ-
Ù·È Ì·˙› Ì ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡
Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ. K·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÌËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙÂ
Û˘ÓËÌ̤ӷ ·Ú¯Â›· ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ ·ÔÛÙÔ-
Ϥ·, ÁÈ·Ù› ›Ûˆ˜ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÈÔ‡˜.
b a c k b o n e
O ‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÎÔÚÌfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∂›Ó·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋
«ÏˆÊfiÚÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ».
b a n d wi d t h
∆Ô Â‡ÚÔ˜ ˙ÒÓ˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔÓ fiÁÎÔ
ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·¯ÂÈ-
ÚÈÛÙ› Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ŸÛÔ
ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ˙ÒÓ˘ ÙfiÛÔ ÈÔ
ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÔÚ›Ù ӷ «ÛÂÚÊ¿ÚÂÙ».
Internet Û33 ñ surf Û48
world wide web Û52
e-mail Û40 ñ program Û30
virus Û82
broadband Û37ñ data Û76
digital Û10 ñ Internet Û33
e-mail Û40
website Û50 ñ world wide web Û52
‰È‡ı˘ÓÛË
I
C
T

Î
·
È

E
˘
Ú
˘
˙
ˆ
Ó
È
Î


¢
È
·


Î
Ù
˘
Ô
37
b i t s t r e a m
E›Ó·È ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ¢ڢ˙ˆÓÈ-
΋˜ ÚfiÛ‚·Û˘, Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜
ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ·Úfi¯Ô˘˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó
ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ˘ËÚÂۛ˜ ¢ڢ˙ˆÓÈ-
΋˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ì¤Ûˆ
ADSL, ¿Óˆ ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÚfiÛ‚·Û˘
ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ·Úfi¯Ô˘ (.¯. OTE).
b l o g / b l o g g e r
∆Ô ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Û˘Ó‹ıˆ˜
ÂÚȤ¯ÂÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ
‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ Û ¤Ó·
blog ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È blogger.
b o t t o m f e e d e r
∫˘‚ÂÚÓÔÙ˙·Ì·Ù˙‹˜ Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘
ÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ÛÂÚÊ¿ÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ
‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‚ÚÂÈ ‰ˆÚ¿Ó
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋.
b p s ( b i t s p e r s e c o n d )
∆Ô bps Â›Ó·È ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ Ù·¯‡-
ÙËÙ·˜ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰‡Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ‰Â‰Ô̤ӷ ̤ۈ ÙÔ˘
‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Â›Ó·È Ù· bps
ÌÈ·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙfiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚË Â›Ó·È Ë
ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ∞˘Ùfi ›ӷÈ
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ
·Ú¯Â›· ‹¯Ô˘ ‹ ÂÈÎfiÓ·˜.
b r o a d b a n d
∏ ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ
Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂ
ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜,
΢ڛˆ˜ ¯¿ÚË ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ Û˘¯ÓÔÙ‹-
ÙˆÓ. H ¢ڢ˙ˆÓÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔ-
ÔÈÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜,
ηψ‰È·Î‹˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘, ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ·Û‡Ú-
Ì·Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘, ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜,
·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Ûˆ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘.
b r o k e n l i n k
™·Ṳ̂ÓÔ˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û‡Ó‰Â-
ÛÌÔ˜ ÚÔ˜ ÌÈ· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ‹ ¤Ó·Ó ÈÛÙfiÙÔÔ
Ô˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ϤÔÓ.
b r o ws e r
O Ê˘ÏÏÔÌÂÙÚËÙ‹˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·
Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÁÈ· Ó·
‰Â›Ù ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Î·È ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›-
˙ÂÛÙ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. °ÓˆÛÙÔ› Ê˘ÏÏÔÌÂ-
ÙÚËÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ Internet Explorer, Firefox
Î·È Safari.
program Û30
web page Û50 ñ website Û50
dial-up networking Û38
bit Û3 ñ data Û76
download Û39 ñ upload Û31
program Û30 ñ font Û66-67
‡ÚÔ˜ ˙ÒÓ˘
38
I
C
T

Î
·
È

E
˘
Ú
˘
˙
ˆ
Ó
È
Î


¢
È
·


Î
Ù
˘
Ô
b u l l e t i n b o a r d
æËÊÈ·Îfi˜ ›Ó·Î·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Â›Ó·È
¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô fiÔ˘ ÚÔ‚¿Ï-
ÏÔÓÙ·È ÌËӇ̷ٷ ‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ.
C a b l e T V
Cable TV Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÓÛ‡ÚÌ·ÙÔ˜ ÙÚfiÔ˜
ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ ̤ۈ
ηψ‰›Ô˘ (ηψ‰È·Î‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË). T·
‰›ÎÙ˘· ·˘Ù¿ ¯ÚËÛÈÌÔÈÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Î·È ÁÈ·
¢ڢ˙ˆÓÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
¢›ÎÙ˘· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È
ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.
C A M ( c o mp u t e r a i d e d
ma n u f a c t u r i n g )
CAM ÛËÌ·›ÓÂÈ «Ì˯·ÓÈ΋ ηٷÛ΢‹ ÌÂ
ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹». OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜
ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È
ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔÌfiÙ Ô˘
Û˘ÁÎÔÏÏÔ‡Ó Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ̤ÚË ÂÓfi˜
·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘.
c h a t r o o ms
OÈ ·›ıÔ˘Û˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ì¤ÚË ÛÙÔ
‰È·‰›ÎÙ˘Ô fiÔ˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó È‰¤Â˜,
Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı¤Ì·Ù·.
c o b we b s i t e
«AÚ·¯ÓÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÈÛÙfiÙÔÔ˜»
Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ôχ ·ÏÈfi˜
ÈÛÙfiÙÔÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
·Ó·Óˆı› ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi
‰È¿ÛÙËÌ·.
c o n t e n t i o n r a t i o
ŒÓ‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ Ô˘
ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙË ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
ÂÓfi˜ ·Úfi¯Ô˘.
c o o k i e s
∆· cookies (ÌÈÛÎÔÙ¿ÎÈ·) Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿
ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ¤Ó·˜ ÈÛÙfiÙÔ-
Ô˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜, ÒÛÙÂ
ÂÊfiÛÔÓ Â·Ó¤ÏıÂÙ ÛÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ, Ó·
ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ‹‰Ë ÔȤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ οӷÙ ÛÙËÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â›Û΄‹ Û·˜. °È· ·Ú¿-
‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó·˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ÈÛÙfiÙÔÔ˜ ηٷ-
ÁÚ¿ÊÂÈ ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û·˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ.
d e a d l i n k
∂›Ó·È Ô Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÁÈ· ÌÈ· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ô˘
‰ÂÓ Ô‰ËÁ› Ô˘ıÂÓ¿, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÂȉ‹ Ë
ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È·.
d i a l - u p n e t wo r k i n g
™‡Ó‰ÂÛË Ì¤Ûˆ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ ÎÏ‹Û˘ ›ӷÈ
Ë Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ì ·Ó·ÏÔÁÈ΋
Û˘Û΢‹ (modem) Î·È ·Ï‹ ÙËÏÂʈÓÈ΋
ÁÚ·ÌÌ‹. EÂȉ‹ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Ì¤Ûˆ ÙËÏÂʈ-
ÓÈ΋˜ ÎÏ‹Û˘ Â›Ó·È ·ÚÁ‹, Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ
ϤÔÓ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë Â˘Ú˘˙ˆÓÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË.
broadband Û37
modem Û45
website Û50
website Û50
·Ú·¯ÓÈ·Ṳ̂ÓÔ˜
ÈÛÙfiÙÔÔ˜
I
C
T

Î
·
È

E
˘
Ú
˘
˙
ˆ
Ó
È
Î


¢
È
·


Î
Ù
˘
Ô
39
fiÓÔÌ· ÙÔ̤·
d o ma i n n a me
ŸÓÔÌ· ÙÔ̤· Â›Ó·È Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Ô˘
ÊÈÏÔÍÂÓ› ¤Ó·Ó ÈÛÙfiÙÔÔ.
d o wn l o a d
«K·Ù¤‚·ÛÌ·» Â›Ó·È Ë ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ ̤ۈ ‰È·-
‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÂÓfi˜ ·Ú¯Â›Ô˘ ·fi οÔÈÔÓ ÈÛÙfiÙÔ-
Ô ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙÂ
‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ Ô ÈÛÙfiÙÔÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô
ηÙ‚¿˙ÂÙ ·Ú¯Â›· Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜ ÁÈ·Ù›
˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ÈÔ‡˜
ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
DS L ( Di g i t a l S ubs c r i be r
L i n e )
∏ „ËÊȷ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ›ӷÈ
¤Ó·˜ Ù‡Ô˜ ¢ڢ˙ˆÓÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘
ÌÂٷʤÚÂÈ ‰Â‰Ô̤ӷ ̤ۈ Ù˘ ÙËÏÂʈÓÈ-
΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ ‰È·-
‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È Û˘Ó¯Ҙ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ.
DSLAM ( Di gi t al Subs c r i ber
L i ne Ac c e s s Mul t i pl e x e r )
TÔ DSLAM Â›Ó·È Ë Û˘Û΢‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈ› Ô ¿ÚÔ¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈ΋
Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜
Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
e - c o mme r c e
√ fiÚÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
Â›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙËÓ
ÒÏËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ì¤Ûˆ
‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘.
e g o s u r f
Egosurf ·ÔηÏÂ›Ù·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÛÙÔ
‰È·‰›ÎÙ˘Ô ·Ó·ÊÔÚÒÓ ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ Û·˜
‹ Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÈÛÙfiÙÔfi Û·˜.
website Û50
ADSL Û36 ñ SDSL Û47
program Û30 ñ virus Û82
address Û36
ÂÁˆ-ÛÂÚÊ¿ÚÈÛÌ·
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi
ÂÌfiÚÈÔ
40
I
C
T

Î
·
È

E
˘
Ú
˘
˙
ˆ
Ó
È
Î


¢
È
·


Î
Ù
˘
Ô
∆Ô ÚÒÙÔ ·ÏËıÈÓfi ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·
ÛÙ¿ÏıËΠÙÔ 1971. ™‹ÌÂÚ· ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È
‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÌËӇ̷ٷ
οı ̤ڷ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο
ÌËӇ̷ٷ ÂÚÈ›¯·Ó ÌfiÓÔ Î›ÌÂÓÔ, ÂÓÒ
Û‹ÌÂÚ· ÌÔÚ›Ù ӷ ÛÙ›ÏÂÙ ¤ÁÁÚ·Ê·,
ÂÈÎfiÓ˜, ÌÔ˘ÛÈ΋, ·ÎfiÌË Î·È ‚›ÓÙÂÔ ÌÈÎÚ‹˜
‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ∆Ô ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ›ӷÈ
ϤÔÓ ÙÔ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚÔ Â›‰Ô˜ ÂÈÎÔÈÓˆ-
Ó›·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.
∞ Ô Û Ù Ô Ï ‹ Â Ó fi ˜
Ë Ï Â Î Ù Ú Ô Ó È Î Ô ‡ Ì Ë Ó ‡ Ì · Ù Ô ˜
ŸÙ·Ó ÛÙ¤ÏÓÂÙ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·,
·˘Ùfi Ù·Íȉ‡ÂÈ, ̤ۈ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·fi
ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘
·Ú·Ï‹ÙË. AÚ¯Èο ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ËÁ·›ÓÂÈ
ÛÙÔÓ Â͢ËÚÂÙËÙ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔ-
Ì›Ԣ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÌÔÓ¿‰· ‰È·-
¯Â›ÚÈÛ˘ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. OÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙ¤˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο
ÌËӇ̷ٷ ̤ۈ ÙÔ˘ ·Úfi¯Ô˘ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ (ISP), ÂÓÒ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·Èڛ˜
‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙË-
Ù‹ Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ™ÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù·Íȉ‡ÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ
¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÚÔ˜ ÙÔÓ Â͢ËÚÂÙËÙ‹ ÙÔ˘
·Ú·Ï‹ÙË, Ô˘ ·ÔıË·ÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·
̤¯ÚÈ Ó· ˙ËÙËı› Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÌËÓ‡-
Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ·Ú·Ï‹ÙË.
ª›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ
‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù·. ∆Ô ÚÒÙÔ Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ·
ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ. ∆Ô ÙÌ‹Ì·
ÌÂÙ¿ ÙÔ Û‡Ì‚ÔÏÔ @ Â›Ó·È Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘
Â͢ËÚÂÙËÙ‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›.
∞Ó Â È ı‡ÌËÙ · ÌËÓ ‡Ì·Ù ·
Î·È È Ô›
ŒÓ· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ Â›Ó·È Ù· ·ÓÂ-
Èı‡ÌËÙ· ÌËӇ̷ٷ (spam). ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ
ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓÂÈı‡ÌËÙ·
ÌËӇ̷ٷ, Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÔ¯ÏËÙÈο Î·È ÌÂÚÈ-
Τ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÈ‚Ï·‚‹. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·È ·fi Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi ¯ÚË-
ÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó·
ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÔÔ˘‰‹ÔÙ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.
∆· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÌËӇ̷ٷ Â›Ó·È Ô ÈÔ
Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÚÔÛ‚ÏËı› ¤Ó·˜
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ·fi ÈÔ‡˜. OÈ ÈÔ› Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ۯ‰ȷṲ̂ӷ ÁÈ· Ó· ÚÔη-
ÏÔ‡Ó Úfi‚ÏËÌ· Û ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ™˘Ó‹ıˆ˜
ÂÈÛ˘Ó¿ÙÔÓÙ·È Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÌËӇ̷ٷ
Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ·ıÒ·. O ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ˜
ÙÚfiÔ˜ Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙÔ˘˜ ÈÔ‡˜ Â›Ó·È Ó·
ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ¤Ó·
·ÓÙÈ-ÈÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∂›Û˘, ηÏfi ›ӷÈ
Ó· ÌËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙ ÌËӇ̷ٷ ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜
·ÔÛÙÔÏ›˜.
antivirus software Û79
attachment Û36 ñ install Û29
program Û30 ñ server Û22
spam Û82 ñ virus Û82
e-mail
ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ¤Ó·
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·
41
I
C
T

Î
·
È

E
˘
Ú
˘
˙
ˆ
Ó
È
Î


¢
È
·


Î
Ù
˘
Ô
e - z i n e
E-zine ϤÁÂÙ·È ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi
Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
f o r u m
Forum Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ fiÚÔ˜ Ô˘ ÂÚÈ-
ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÔÌ¿‰ˆÓ Û˘˙‹ÙËÛ˘
‹ ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ.
f r a me
ŒÓ· Ï·›ÛÈÔ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Û ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ηıÂÌ›· ·fi ÙȘ Ôԛ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·.
f i b r e o p t i c s
OÈ ÔÙÈΤ˜ ›Ó˜ Â›Ó·È «Î·Ï҉ȷ» ÊÙÈ·Á̤ӷ
·fi Ôχ ÏÂÙ¤˜ ›Ó˜ Á˘·ÏÈÔ‡ Ô˘ ÚÔ-
ÛʤÚÔ˘Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·¯‡ÙËÙ· ÌÂÙ¿-
‰ÔÛ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ·Ï¿ ÙËÏÂʈÓÈο
ηÏ҉ȷ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó
Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. ŒÓ·
Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÌÂٷʤÚÂÈ ÏËÚÔ-
ÊÔڛ˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÛËÌ¿ÙˆÓ,
ÂÓÒ ÔÈ ÔÙÈΤ˜ ›Ó˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÏËÚÔ-
ÊÔڛ˜ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÔÙÈÎÒÓ ÛËÌ¿-
ÙˆÓ. √È ÔÙÈΤ˜ ›Ó˜ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó
‚·ıÌÈ·›· Ù· ·Ï¿ ÙËÏÂʈÓÈο
ηÏ҉ȷ. ™‹ÌÂÚ· Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈ-
ÙÒÛÂȘ ‰›ÎÙ˘· ÔÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ
·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο
ÙËÏÂʈÓÈο ‰›ÎÙ˘· Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó
̤¯ÚÈ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ηٷӷψً,
ÔfiÙ ٷ ‰›ÎÙ˘· ·˘Ù¿ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È
FTTH (fiber to the home).
F T P ( f i l e t r a n s f e r
p r o t o c o l )
∆Ô FTP ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜
·Ú¯Â›ˆÓ ·fi ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û οÔÈÔÓ
¿ÏÏÔ, Û˘Ó‹ıˆ˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘.
F WA ( F i x e d Wi r e l e s s
A c c e s s )
™Ù·ıÂÚ‹ ·Û‡ÚÌ·ÙË ÚfiÛ‚·ÛË Â›Ó·È Ë Û‡Ó-
‰ÂÛË Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ó· Û˘Ó-
‰ÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ‰›ÎÙ˘Ô ÌÂ
·Û‡ÚÌ·ÙÔ ÙÚfiÔ.
g a t e wa y
∏ ‡ÏË Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ô˘
Û˘Ó‰¤ÂÈ ¤Ó·Ó ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙ¤˜ ÂÓfi˜ ÙÔÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ì ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡-
ÙÂÚÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‹ Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
g h o s t s i t e
πÛÙfiÙÔÔ˜ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· ϤÁÂÙ·È ¤Ó·˜ ÂÁηٷ-
ÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ˜ ÈÛÙfiÙÔÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰È·-
ÁÚ·Ê› ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
website Û50
file Û58
web page Û50
newsgroup Û46
chat rooms Û38
ÈÛÙfiÙÔÔ˜ Ê¿ÓÙ·ÛÌ·
Go o g l e
Google Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÌÈ·˜ Ôχ ÁÓˆÛÙ‹˜
Ì˯·Ó‹˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘. ™ÙÔ Google Á›ÓÔÓÙ·È
ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ οı Ë̤ڷ.
Go o g l e wa c k i n g
∂›Ó·È ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ·›˙ÂÙ·È ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ì˯·Ó‹ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Google.
™Ùfi¯Ô˜ ›ӷÈ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ‰‡Ô
ϤÍÂȘ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË, Ó· ηٷϋÍÂÙ ÛÂ
¤Ó· ÌfiÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.
g o p h e r
Gopher ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ·Ïfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∆· gopher
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÚÈÓ Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¤˜
ÔÈ Ì˯·Ó¤˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘.
h a n d s h a k e
ÃÂÈÚ·„›· ϤÁÂÙ·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ
Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ë Û˘Û΢‹ Û‡Ó‰ÂÛ˘
(modem) fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Ó‰Âı› Ô
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜ Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
h i t
Hit Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ fiÚÔ˜ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ
ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë Û οÔÈÔÓ ÈÛÙfiÙÔÔ.
h o me p a g e
AÚ¯È΋ ÛÂÏ›‰· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÛÂÏ›‰· Ô˘
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó ÂÈÛΤÙÂÛÙ ¤Ó·Ó
ÈÛÙfiÙÔÔ.
h o s t
Host ϤÁÂÙ·È ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ô˘ ·Ô-
ıË·ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó
ÚfiÛ‚·ÛË ¿ÏÏÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Û˘Ó‰Â‰Â̤-
ÓÔÈ Û ·˘ÙfiÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘.
h o t l i n k
EÓÂÚÁ‹ Û‡Ó‰ÂÛË Â›Ó·È ÌÈ· Û‡Ó‰ÂÛË ÌÂٷ͇
‰‡Ô ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ, fiÔ˘ Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙË ÌÈ· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙË ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¿ÏÏ˘.
h o t s p o t
∂ÓÂÚÁ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ϤÁÂÙ·È ¤Ó·˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ‹
ȉȈÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, fiˆ˜ ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ,
ÌÈ· Ï·Ù›· ‹ ¤Ó· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ô, fiÔ˘
·Ú¤¯ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂχıÂÚË ·Û‡ÚÌ·ÙË
Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
wireless network Û51
program Û30
access Û65, 76
website Û50
dial-up networking Û38
modem Û45
search engine Û48 ñ website Û50
search engine Û48
42
I
C
T

Î
·
È

E
˘
Ú
˘
˙
ˆ
Ó
È
Î


¢
È
·


Î
Ù
˘
Ô
·Ú¯È΋ ÛÂÏ›‰·
h t ml ( h y p e r t e x t ma r k u p
l a n g u a g e )
Html Â›Ó·È Ë ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜. ŸÙ·Ó ÂÈÛÎÂ-
Êı›Ù ÌÈ· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· html Î·È ·fi ÙÔ
ÌÂÓÔ‡ «ÚÔ‚ÔÏ‹» ‰È·Ï¤ÍÂÙ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
«ÚԤϢÛË», ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ÙÔÓ ÎÒ‰Èη
html ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜.
h t t p ( h y p e r t e x t t r a n s f e r
p r o t o c o l )
Http Â›Ó·È ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙÒÓ Ì ÙȘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘.
h y p e r l i n k
O ˘ÂÚÛ‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿-
ÛÂÙ ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÌÈ·˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ‹
ÂÓfi˜ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Û’ ¤Ó· ¿ÏÏÔ, οÓÔÓÙ·˜ ÎÏÈÎ
Û ÌÈ· ÂÈÛËÌÂȈ̤ÓË Ï¤ÍË ‹ ÊÚ¿ÛË. OÈ
ÌÈÎÚÔÁڷʛ˜ (thumbnails) ¤¯Ô˘Ó ÌÂÚÈΤ˜
ÊÔÚ¤˜ ˘ÂÚÛ˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ Ô˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤-
Ô˘Ó Ó· ‰Â›Ù ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤Î‰ÔÛË Ù˘
›‰È·˜ ÂÈÎfiÓ·˜.
h y p e r t e x t
∆Ô ˘ÂÚΛÌÂÓÔ Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‹ Λ-
ÌÂÓÔ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ˘ÂÚÛ˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜.
i n f o r ma t i o n
s u p e r h i g h wa y
§ÂˆÊfiÚÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË
ÔÓÔÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
I n t e r n e t a d d r e s s
¢È‡ı˘ÓÛË ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË
ÔÓÔÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË.
I n t e r n e t wo r m
∆Ô ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ Â›Ó·È ¤Ó·
ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ηÈ
·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜
·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘.
i n t r a n e t
∆Ô ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ÂÓÙÔÈṲ̂ÓË ÂΉԯ‹ ÙÔ˘ ‰È·-
‰ÈÎÙ‡Ô˘. OÈ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·
Î·È ¿ÏÏÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜
·˘ÙfiÓÔÌÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô.
I P a d d r e s s
¢È‡ı˘ÓÛË IP Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ‰È‡ı˘ÓÛË
ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˘ ÛÙÔ
‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
I S P ( I n t e r n e t s e r v i c e
p r o v i d e r )
¶¿ÚÔ¯Ô˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ (‹, ·ÏÒ˜,
¿ÚÔ¯Ô˜) Â›Ó·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Û˘Ó-
‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. OÈ ¿ÚÔ¯ÔÈ ÚÔ-
ÛʤÚÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, fiˆ˜ chat
rooms Î·È newsgroups.
chat rooms Û38
newsgroup Û46
address Û36
address Û36
document Û66 ñ website Û50
address Û36
43
I
C
T

Î
·
È

E
˘
Ú
˘
˙
ˆ
Ó
È
Î


¢
È
·


Î
Ù
˘
Ô
j i t t e r
Jitter Â›Ó·È Ë ‰È·Î‡Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ·Î¤ÙÔ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· Ó·
ÌÂÙ·‰Ôı› ·fi ÙÔ PC ÂÓfi˜ ¯Ú‹ÛÙË Ì¤¯ÚÈ
ÙÔÓ Â͢ËÚÂÙËÙ‹ ÂÓfi˜ ÙÚ›ÙÔ˘.
L AN ( l oc a l a r e a ne t wor k)
∆ÔÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô
˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ô˘ ηχÙÂÈ ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹
ÌÈÎÚ‹˜ ¤ÎÙ·Û˘, fiˆ˜ ¤Ó· Û›ÙÈ, ¤Ó·
Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÎÙÈÚ›ˆÓ, ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Î.Ï..
l a t e n c y
Latency Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·
·Î¤ÙÔ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‰Ôı› ·fi
ÙÔ PC ÂÓfi˜ ¯Ú‹ÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ Â͢ËÚÂÙËÙ‹
ÂÓfi˜ ÙÚ›ÙÔ˘.
l i n k
™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔÓ ˘ÂÚ-
Û‡Ó‰ÂÛÌÔ.
l i n k r o t
Link rot ϤÁÂÙ·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ fiÔ˘ ÔÈ
Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ·fi ÌÈ· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÛÙ·‰È·Î¿
ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ
ÛÂÏ›‰Â˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ‹
·‡Ô˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó.
L L U ( L o c a l L o o p
Un b u n d l i n g )
A‰ÂÛÌÔÔ›ËÙËÙË ¶ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔÓ TÔÈÎfi
BÚfi¯Ô (A¶TB) Â›Ó·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ›
¿ÚÔ¯ÔÈ, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ OTE, ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ô˘
Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹ Ì ÙÔ
ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ OTE. M¤Ûˆ Ù˘ A¶TB ÔÈ
ŒÏÏËÓ˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó
¿ÏÏÔ˘˜ ·Úfi¯Ô˘˜ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ OTE ÁÈ· ÙË
ÛÙ·ıÂÚ‹ ÙËÏÂʈӛ· ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ
˘ËÚÂۛ˜ fiˆ˜ ÙÔ «ÁÚ‹ÁÔÚÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ»,
Ë ÙËÏÂʈӛ· ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ (VoIP) ηÈ
Ë Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì¤Ûˆ ‰È·‰È-
ÎÙ‡Ô˘ (IPTV).
l o c a l l o o p
∆ÔÈÎfi˜ ‚Úfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙËÏÂʈÓÈ΋
Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË Ì ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ OTE. ∆Ô ›‰ÈÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË.
ma i l e x p l o d e r
∆Ô mail exploder Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·
Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹Ó˘Ì· Û ÔÏϤ˜ ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ.
ma i l s t o r m
K·Ù·ÈÁÈÛÌfi˜ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë
ÏËÌ̇ڷ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ÌËÓ˘Ì¿-
ÙˆÓ Ô˘ ˘ÂÚÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ÙÔÓ ÂÌÔ-
‰›˙Ô˘Ó Ó· ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ
ÛˆÛÙ¿.
e-mail Û40
web page Û50
hyperlink Û43
server Û22 ñ latency Û44
44
I
C
T

Î
·
È

E
˘
Ú
˘
˙
ˆ
Ó
È
Î


¢
È
·


Î
Ù
˘
Ô
ηٷÈÁÈÛÌfi˜
ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ
45
I
C
T

Î
·
È

E
˘
Ú
˘
˙
ˆ
Ó
È
Î


¢
È
·


Î
Ù
˘
Ô
ma i l b o x
HÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ ı˘Ú›‰· ›ӷÈ
¤Ó· ·Ú¯Â›Ô Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÌËӇ̷ٷ
ÂÓfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË. ∞˘Ùfi ›ӷÈ
Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ, ÂȉÈο fiÙ·Ó ÔÏÏÔ› ¯Ú‹ÛÙ˜
ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
mi c r o f i l t e r
∆Ô Ê›ÏÙÚÔ ·˘Ùfi ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÚÈÓ ÙȘ
ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Î·È ÙÔ fax ÁÈ· Ó·
·ÔÎfi„ÂÈ ÙÔÓ ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È
·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙȘ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘
ADSL.
mi c r o wa v e s
∆· ÌÈÎÚÔ·̷ٷ Â›Ó·È Ù· ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓË-
ÙÈο ·̷ٷ Û ˘„ËϤ˜ Û˘¯ÓfiÙËÙ˜, Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÂÂȉ‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ηχ„Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜
Ó· ÂËÚ·ÛÙ› ÛËÌ·ÓÙÈο Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘
ÏËÚÔÊÔÚ›·˜.
mi r r o r s i t e
Mirror site (ÈÛÙfiÙÔÔ˜ ηıÚ¤Ù˘) ›ӷÈ
¤Ó· ÈÛÙfi ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÂÓfi˜ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô-
ÓÙÔ˜ ÈÛÙfiÙÔÔ˘. OÈ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ÈÛÙfiÙÔ-
ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘¯Ó¿ ÈÛÙfiÙÔÔ˘˜ ηıÚ¤Ù˜
Û ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÂÂȉ‹ ÔÈ
ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ·Ú¯Â›ˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È Ôχ Ù·¯‡-
ÙÂÚ· ·fi ¤Ó·Ó ÈÛÙfiÙÔÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
ÛÂ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·fiÛÙ·ÛË.
mo b i l e b r o a d b a n d
H ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ· ̤ۈ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈ-
Ó›·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¢ڢ˙ˆÓÈ-
΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ì¤Ûˆ ÎÈÓË-
ÙÔ‡ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ‹ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÔÔ˘‰‹Ô-
Ù ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿Ï˘„Ë ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÎÈÓËÙ‹˜
ÙËÏÂʈӛ·˜.
mo d e m
∆Ô modem Â›Ó·È Ì›· ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋
Û˘Û΢‹ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÂÓfi˜
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ì¤Ûˆ ÙËÏÂʈ-
ÓÈ΋˜ ÎÏ‹Û˘.
MS N
∆Ô msn messenger Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ó·
Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û Ú·ÁÌ·ÙÈ-
Îfi ¯ÚfiÓÔ, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ΛÌÂÓÔ,
ʈӋ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ‚›ÓÙÂÔ.
circuit board Û16 ñ http Û43
download Û39 ñ website Û50
ADSL modem-router Û36
e-mail Û40
¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·
̤ۈ ÎÈÓËÙ‹˜
ÙËÏÂʈӛ·˜
46
I
C
T

Î
·
È

E
˘
Ú
˘
˙
ˆ
Ó
È
Î


¢
È
·


Î
Ù
˘
Ô
n a v i g a t i o n
¶ÏÔ‹ÁËÛË Â›Ó·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔ-
ÏÔ˘ı›Ù ÁÈ· Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙ›Ù ÛÙÔ
‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
n e t wo r k
¢›ÎÙ˘Ô ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙÒÓ Î·È Û˘Û΢ÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂÙ·-
͇ ÙÔ˘˜. EÓ‰ÂÈÎÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ›ӷÈ
LAN, WAN, WLAN Î.¿.
n e t wo r k c a r d
∏ οÚÙ· ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È Ì›· ‰È¿Ù·ÍË Ì¤Ûˆ
Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÛÂ
οÔÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô.
n e ws g r o u p
OÈ ÔÌ¿‰Â˜ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›·
Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘
‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÌËӇ̷ٷ ‹ Ó·
ηٷı¤ÛÔ˘Ó ‰Èο ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
¤Ó· ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ›Ó·Î· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆÓ.
NGA ( n e x t g e n e r a t i o n
a c c e s s n e t wo r k s )
∆· ‰›ÎÙ˘· ÚfiÛ‚·Û˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÁÂÓÈ¿˜
‚·Û›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ Û ‰›ÎÙ˘·
ÔÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ Î·È ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó
Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜
Ù·¯‡ÙËÙ˜
ÚfiÛ‚·Û˘
ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
o f f l i n e
«Offline» ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰Ô˘Ï‡ÂÙ ¯ˆÚ›˜
Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
o n l i n e
«Online» ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰Ô˘Ï‡ÂÙÂ Û˘Ó‰Â‰Â-
̤ÓÔÈ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
p i n g
∆Ô ping Â›Ó·È ¤Ó· Û‹Ì· Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ¤Ó·˜
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÂ
οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÈ
Â¿Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓ› ÛˆÛÙ¿.
p i p e
O ·ÁˆÁfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ ‰È·‰›-
ÎÙ˘Ô.
circuit board Û16
LAN Û44 ñ WLAN Û51
ÔÌ¿‰· Û˘˙‹ÙËÛ˘
ping
47
p o r t a l
¶‡ÏË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÈÛÙfiÙÔÔ˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
ˆ˜ ÂӉȿÌÂÛÔ˜ ÁÈ· ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ ‰È·‰È-
ÎÙ‡Ô˘. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‡Ï˜ Û˘ÌÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì˯·Ó‹ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘, ËÏÂÎÙÚÔ-
ÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô, ·›ıÔ˘Û˜ Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ,
ÔÌ¿‰Â˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Î·È online ·ÁÔÚ¤˜.
q u a d p l a y
TÔ Quad play Â›Ó·È Ì›· ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓË
¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ triple play Ë ÔÔ›·, ÂÈϤÔÓ,
ÚÔÛʤÚÂÈ ÎÈÓËÙ‹ ÙËÏÂʈӛ·.
r o u t e r
O ‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Û΢‹ Ô˘
ÂÈϤÁÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ
·ÔÛÙÔÏ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ì¤Û· ·fi ¤Ó·
Û‡ÓÔÏÔ ÎfiÌ‚ˆÓ Û‡Ó‰ÂÛ˘.
s a t e l l i t e b r o a d b a n d
H ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋ ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë
¢ڢ˙ˆÓÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ì¤Ûˆ
ÁˆÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘. H Û‡Ó‰ÂÛË ·˘Ù‹
Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË ·fi ÙȘ ¿ÏϘ,
·ÏÏ¿ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ÌfiÓË ‰˘Ó·Ù‹ Û ·Ô-
Ì·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ‹ ‰˘ÛÚfiÛÈÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.
S DS L ( S y mme t r i c
Di g i t a l S u b s c r i b e r L i n e )
∏ ™˘ÌÌÂÙÚÈ΋ „ËÊȷ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈ΋
ÁÚ·ÌÌ‹ Â›Ó·È Ì›· Û‡Ó‰ÂÛË DSL Ô˘ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈ› ÙȘ ·Ϥ˜ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜.
EÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ̤¯ÚÈ
3Mbps Î·È Ï¤ÁÂÙ·È Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ÂÂȉ‹ Ë
ÚÔ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ Ë ›‰È· ηÈ
ÚÔ˜ ÙȘ ‰‡Ô ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ. ¢ÂÓ ·Ú¤¯ÂÈ
ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ˘ ¯Ú‹Û˘
ʈӋ˜ Î·È ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
triple play Û48
chat rooms Û38 ñ e-mail Û40
newsgroup Û46
search engine Û48ñ website Û50
‰ÚÔÌÔÏÔÁËÙ‹˜
‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋
¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·
I
C
T

Î
·
È

E
˘
Ú
˘
˙
ˆ
Ó
È
Î


¢
È
·


Î
Ù
˘
Ô
s e a r c h e n g i n e
∏ Ì˯·Ó‹ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÂȉÈÎfi
ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ οÓÂÈ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË ÙËÓ
Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
AÚΛ Ó· ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ·Ê‹ÛÂÙ ÙË Ï¤ÍË ‹
ÊÚ¿ÛË Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔ
·Ú¿ı˘ÚÔ Ù˘ Ì˯·Ó‹˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ηÈ
ÌÂÙ¿ Ó· οÓÂÙ ÎÏÈÎ ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË «·Ó·˙‹-
ÙËÛË». ∏ Ì˯·Ó‹ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ „¿¯ÓÂÈ ÛÙÔ
‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ ÌÈ· Ï›ÛÙ· ·fi ÈÛÙfi-
ÙÔÔ˘˜ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË Ï¤ÍË ‹
ÊÚ¿ÛË.
s p i d e r
∏ «·Ú¿¯ÓË» Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÌ‹Ì·
ÌÈ·˜ Ì˯·Ó‹˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘, Ô˘ ·ÓȯÓ‡ÂÈ
Ó¤Ô˘˜ ÈÛÙfiÙÔÔ˘˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
s u r f
«™ÂÚÊ¿ÚÈÛÌ·» Â›Ó·È Ë ÂÍÂÚ‡ÓËÛË
ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÔ˘ ÈÛÙÔ‡ ÁÈ· ÈÛÙfiÙÔÔ˘˜
Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó.
t e l e c o mmu n i c a t i o n s
∆ËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Â›Ó·È Ô fiÚÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÛÂ
ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ì ηÏ҉ȷ, ÔÙÈΤ˜
›Ó˜ ‹ ·Û‡ÚÌ·Ù·. ∆· ÎÈÓËÙ¿ Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿
ÙËϤʈӷ, Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ
Î·È ÔÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÔÙÂ-
ÏÔ‡Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ.
t e l e c o n f e r e n c i n g
∆ËωȿÛÎÂ„Ë Â›Ó·È Ì›· ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÌÂٷ͇
·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ
̤ÚÔ˜. ¶·ÏÈfiÙÂÚ· Ë ÙËωȿÛÎÂ„Ë ‹Ù·Ó
ÂÊÈÎÙ‹ ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ Û‡Ó‰Â-
Û˘. ™‹ÌÂÚ· Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÂ
·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË
¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ó· Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó ·ÏÏ¿
Î·È Ó· ‚ϤÔ˘Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ Ì¤Ûˆ Ù˘
‚ÈÓÙÂԉȿÛ΄˘.
T r i p l e p l a y
TÔ triple play Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÏÂʈӛ·, ¢ڢ˙ˆÓÈ΋
ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ˘ËÚÂۛ˜
·ÚÔ¯‹˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘.
video conferencing Û49
microwaves Û45
program Û30 ñ search engine Û48
program Û30
48
I
C
T

Î
·
È

E
˘
Ú
˘
˙
ˆ
Ó
È
Î


¢
È
·


Î
Ù
˘
Ô
·Ú¿¯ÓË
ÛÂÚÊ¿ÚÈÛÌ·
UR L ( u n i f o r m r e s o u r c e
l o c a t o r )
∆Ô URL Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÓÔÌ·Û›· ÁÈ· ÙË
‰È‡ı˘ÓÛË ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘.
u s e n e t
∆Ô usenet Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ›Ó·-
η˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÂχıÂÚ˘ ÚfiÛ‚·Û˘,
Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÙËÚÂ›Ù·È ·fi ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ô˘
·Ú¤¯Ô˘Ó Âȉ‹ÛÂȘ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÌËÓ‡-
Ì·Ù·.
u s e r n a me
ŸÓÔÌ· ¯Ú‹ÛÙË Â›Ó·È ÙÔ fiÓÔÌ· Ô˘ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔț٠ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ Ù·˘Ùfi-
ÙËÙ¿˜ Û·˜ fiÙ·Ó Û˘Ó‰¤ÂÛÙ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ‹
Û ¿ÏÏÔ ‰›ÎÙ˘Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ™˘Ó‹ıˆ˜,
ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ οÔÈÔ ‰›ÎÙ˘Ô,
¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ fiÓÔÌ· ¯Ú‹ÛÙË Î·È Îˆ‰ÈÎfi.
V DS L ( V e r y Hi g h S p e e d
Di g i t a l S u b s c r i b e r L i n e )
H Ôχ ˘„ËÏ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ „ËÊȷ΋ Û˘Ó-
‰ÚÔÌËÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Â›Ó·È ÌÈ· Ù¯ÓÔÏÔÁ›·
Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ù·¯‡ÙÂÚË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‰Â‰Ô̤-
ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ï‹ ADSL.
v i d e o c o n f e r e n c i n g
BÈÓÙÂԉȿÛÎÂ„Ë Â›Ó·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË Û Ú·Á-
Ì·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ Ì ÂÈÎfiÓ· Î·È ‹¯Ô ·Ó¿ÌÂÛ·
Û ‰‡Ô ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘
‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì¤ÚÔ˜. AÚΛ οıÂ
¿ÓıÚˆÔ˜ ‹ ÔÌ¿‰· ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó·
ÙËϤʈÓÔ ‹ ¤Ó· ÌÈÎÚfiʈÓÔ Î·È ¤Ó·Ó ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙ‹ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô
V o I P ( V o i c e o v e r I P )
Voice over IP ‹ VoIP Â›Ó·È ˘ËÚÂÛ›· ÙËÏÂ-
ʈӛ·˜ Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô
(ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ IP). ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹Ó, Ë
ÔÌÈÏ›· „ËÊÈÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ٷÈ
fi¯È ̤ۈ ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡
‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÏÏ¿ ̤ۈ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÂ
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘
ÎfiÛÙÔ˘˜.
WA P ( Wi r e l e s s
A p p l i c a t i o n P r o t o c o l )
¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ·Û‡ÚÌ·ÙˆÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ
Â›Ó·È Ì›· ̤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Û ÎÈÓËÙ¿
ÙËϤʈӷ Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
ADSL Û36
network Û46 ñ password Û81
49
I
C
T

Î
·
È

E
˘
Ú
˘
˙
ˆ
Ó
È
Î


¢
È
·


Î
Ù
˘
Ô
BÈÓÙÂԉȿÛ΄Ë
50
I
C
T

Î
·
È

E
˘
Ú
˘
˙
ˆ
Ó
È
Î


¢
È
·


Î
Ù
˘
Ô
we b ma s t e r
Webmaster ϤÁÂÙ·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ
¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜
ÈÛÙfiÙÔÔ˘. √ webmaster ÌÔÚ› Ó· Û¯Â-
‰È¿ÛÂÈ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÈÛÙfiÙÔÔ
·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒ-
ÈÛË ÂӉ¯fiÌÂÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ.
we b s i t e
O ÈÛÙfiÙÔÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ÈÛÙÔÛÂ-
Ï›‰Â˜ ÁÈ· ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ¤Ó· ¯Ú‹ÛÙË ‹ οÔÈÔÓ
ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ·
ÈÛÙfiÙÔÔÈ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
we b p a g e
∏ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Â›Ó·È ÌÈ· ÛÂÏ›‰· ÂÓfi˜ ÈÛÙÔÙfi-
Ô˘.
we b c a m
∏ οÌÂÚ· ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹
‚ÈÓÙÂÔοÌÂÚ· Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ Û˘Ó‰¤ÂÙÂ
Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜.
we b s p a c e
¢È·‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ¯ÒÚÔ˜ Ô˘
ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÈÛÙfiÙÔÔ˜ ÛÙÔ ‰È·‰›-
ÎÙ˘Ô. OÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó Û‡Ó‰ÂÛË
Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô (¿ÚÔ¯ÔÈ) ÚÔÛʤÚÔ˘Ó
Û˘Ó‹ıˆ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÛÙÔ ‰È·-
‰›ÎÙ˘Ô ‰ˆÚÂ¿Ó ÒÛÙ ӷ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙÔ
‰ÈÎfi Û·˜ ÈÛÙfiÙÔÔ.
website Û50
world wide web Û52
web page Û50
web page Û50 ñ website Û50
webmaster
‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜
51
I
C
T

Î
·
È

E
˘
Ú
˘
˙
ˆ
Ó
È
Î


¢
È
·


Î
Ù
˘
Ô
Wi F i
WiFi Â›Ó·È ÌÈ· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·Û‡ÚÌ·Ù˘ ÂÈ-
ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Û΢-
ÒÓ. MÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂Ó˜ ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘ WiFi Â›Ó·È Ë ·Û‡ÚÌ·ÙË Úfi-
Û‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
Wi ma x ( Wo r l d wi d e
I n t e r - o p e r a b i l i t y f o r
Mi c r o wa v e A c c e s s )
Wimax Â›Ó·È ÌÈ· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·Û‡ÚÌ·Ù˘
ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿-
ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜
ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÈÏÈfi-
ÌÂÙÚ·.
wi r e l e s s A DS L mo d e m-
r o u t e r
E›Ó·È ÌÈ· Û˘Û΢‹ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ¤Ó· ·Û‡Ú-
Ì·ÙÔ ÙÔÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ‹ ¤Ó·Ó
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ÙÔÓ ¿ÚÔ¯Ô ˘ËÚÂÛÈÒÓ
‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ̤ۈ ÌÈ·˜ ADSL Û‡Ó‰ÂÛ˘.
wi r e l e s s n e t wo r k
AÛ‡ÚÌ·ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·
‰›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ Û‹Ì· ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È
·Û‡ÚÌ·Ù· (¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÏ҉ȷ).
WL A N ( Wi r e l e s s l o c a l
a r e a n e t wo r k )
AÛ‡ÚÌ·ÙÔ ÙÔÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È ¤Ó·
‰›ÎÙ˘Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈ-
ÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ηÏÒ-
‰È·. ∫¿ı ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ·
οÚÙ· ·Û‡ÚÌ·ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘
ÒÛÙ ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ú·‰ÈÔ·̷ٷ.
router Û47
WLAN
(Wireless local area network) Û51
·Û‡ÚÌ·Ù· ‰›ÎÙ˘·
wo r l d wi d e we b
O ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÈÛÙfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ
‰›ÎÙ˘Ô ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ÛÙÔ
‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∆Ô ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1989 Ô Tim
Berners-Lee Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤Ù˘Í ¤Ó· ÂȉÈÎfi
ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ, ÙÔ http, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfi-
Ô˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆ-
ÓÔ‡Ó ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ∆· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
¤ÁÁÚ·Ê· web Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ Û ÁÏÒÛÛ·
html, ÌÈ· Έ‰ÈÎÔÔÈË̤ÓË ÁÏÒÛÛ· Ô˘
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙ¤˜. OÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÛÂÏ›-
‰Â˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
οÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ê˘ÏÏÔÌÂÙÚËÙ‹, fiˆ˜
Internet Explorer, Firefox ‹ Safari.
X ML ( e x t e n s i b l e ma r k u p
l a n g u a g e )
XML Â›Ó·È ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÁÁÚ¿-
ÊˆÓ Web.
browser Û37 ñ html Û43
http Û43 ñ web page Û50
52
I
C
T

Î
·
È

E
˘
Ú
˘
˙
ˆ
Ó
È
Î


¢
È
·


Î
Ù
˘
Ô
·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÈÛÙfi˜
53
Ã
Ú

Û
Ë

Ù
Ô
˘

˘

Ô
Ï
Ô
Á
È
Û
Ù

ÃÚ‹ÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
∞˘Ù‹ Ë ÂÓfiÙËÙ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ̤ÚË ÂΛӷ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ô˘ ‰ÂÓ
Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, fiˆ˜ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜,
Ù· ·Ú¿ı˘Ú·, Ë Ì¿Ú· ÂÚÁ·Ï›ˆÓ, ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÈÏÔÁÒÓ, ÔÈ Ê¿ÎÂÏÔÈ Î·È Ù·
·Ú¯Â›·. À¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Ï‹ÌÌ·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ «ÓÔÈÎÔ΢ÚÈfi» ÙÔ˘ ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙ‹ – Ù· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙÔÓ ·fi-ηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘
ÛÎÏËÚÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘. E›Û˘ ı· Ì¿ıÂÙ ٛ ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ ÛÙÚ·‚¿, fiˆ˜ ÙÔ
«ÎfiÏÏËÌ·», ÙÔ «Îڤ̷ÛÌ·» Î·È ¿ÏÏ· ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. °ÓˆÚ›˙ÂÙÂ
ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÎΛÓËÛË Î·È ÙËÓ Â·ÓÂÎΛÓËÛË; ªÔÚ›Ù ӷ
ͯˆÚ›ÛÂÙ ÌÈ· ÛÂÈÚȷ΋ ·fi ÌÈ· ·Ú¿ÏÏËÏË ı‡Ú·; Aӷηχ„Ù ٷ fiÏ·
ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·.
ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
·fi ÙË ı‡Ú· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
54
Ã
Ú

Û
Ë

Ù
Ô
˘

˘

Ô
Ï
Ô
Á
È
Û
Ù

a c t i v e wi n d o w
EÓÂÚÁfi ·Ú¿ı˘ÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙÔ
ÔÔ›Ô ‰Ô˘Ï‡ÂÙÂ. ∂¿Ó ¤¯ÂÙ ÔÏÏ¿ ·Ú¿-
ı˘Ú· ·ÓÔȯٿ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Û·˜, ÙÔ ÂÓÂÚÁfi
·Ú¿ı˘ÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ·fi fiÏ· Ù·
¿ÏÏ·.
a l i a s
∆Ô „¢‰ÒÓ˘ÌÔ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈ‹ÛÂÙ ·ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡-
ı˘ÓÛË. ™ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Macintosh, Ë
ϤÍË alias ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Û˘ÓÙfiÌ¢Û˘
ÁÈ· ¤Ó· Ê¿ÎÂÏÔ ‹ ·Ú¯Â›Ô.
a r c h i v e
∏ ·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛË ·Ú¯Â›ˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·Ú¯Â›ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È Û˘¯Ó¿, Û’ ¤Ó· Ê¿ÎÂÏÔ ·Ú¯ÂÈÔı¤-
ÙËÛ˘, ¤Ó· CD ‹ Ì›· ‰ÈÛΤٷ. ªÔÈ¿˙ÂÈ ÌÂ
ÙÔ ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· Ô˘ οÓÂÙ ÛÙË ÛÔʛٷ.
ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÎÂÚ‰›˙ÂÙ ¯ÒÚÔ ÛÙÔ
ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ Î·È Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜
‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈο.
b a c k g r o u n d
¶ÔÏÏ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ·Ú·Û΋ÓÈÔ. O ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜
Û·˜ .¯. ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ·Ú·-
Û΋ÓÈÔ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
ÂÎÙÂÏ› ÌÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û’ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹
ÂÎÙ˘ÒÓÂÈ Î¿ÙÈ, ÂÓÒ ÂÛ›˜ οÓÂÙ οÙÈ
¿ÏÏÔ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·.
b a c k i n g u p
∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜,
fiˆ˜ Î·È Ë ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ‰ÔÓÙÈÒÓ, ›ӷÈ
¤Ó‰ÂÈÍË Û‡ÓÂÛ˘. ªÔÚ›Ù ӷ ‰ËÌÈÔ˘Ú-
Á‹ÛÂÙ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ·ÛÊ·Ï›·˜ ·ÔıË·Ô-
ÓÙ·˜ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤¯ÂÙ οÓÂÈ ÛÙÔÓ ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙ‹ Û ¤Ó· CD ‹ Û ¿ÏÏÔ˘ ›‰Ô˘˜
Â͈ÙÂÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË. ∂¿Ó ÏÔÈfiÓ Ô ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙ‹˜ Û·˜ Í·ÊÓÈο ·Ó·ÙÈÓ·¯ı› ηٿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜, ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÂÙ fiÏË
Û·˜ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿.
b a c k s p a c e
ªÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ‰È·ÁÚ·-
Ê‹˜ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÛÙËÓ Â¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿
ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘. ¶¿Óˆ ÛÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ ı· ‰Â›Ù ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË backspace
‹ Bk Sp. ∆Ô Ï‹ÎÙÚÔ ·˘Ùfi ÌÂÙ·ÎÈÓ› ÙÔÓ
ΤÚÛÔÚ· ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ, ¤Ó· ‰È¿ÛÙËÌ·
οı ÊÔÚ¿, Û‚‹ÓÔÓÙ·˜ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ ¯·Ú·-
ÎÙ‹Ú˜ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂΛ.
b a t c h f i l e
AÚ¯Â›Ô ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÂÓÙÔÏÒÓ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¯Â›Ô
ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚȤ¯ÂÈ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÂÓÙÔÏÒÓ
Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È fiϘ Ì·˙›. ªÔÚ›Ù ӷ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ٷ ·Ú¯Â›· ·˘Ù¿ ÁÈ· Ó·
ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
command Û71 ñ hard disk Û18
install Û29 ñ program Û30
cursor Û56 ñ keyboard Û18
external memory Û17
memory Û19
program Û30 ñ printer Û21
CD Û16 ñ floppy disk Û17
address Û36 ñ file Û58
folder Û58 ñ shortcut Û62
window Û63
55
Ã
Ú

Û
Ë

Ù
Ô
˘

˘

Ô
Ï
Ô
Á
È
Û
Ù

b o o k ma r k
OÈ ÛÂÏȉԉ›ÎÙ˜ Â›Ó·È Û˘ÓÙÔ̇ÛÂȘ ÁÈ·
ÙȘ ·Á·Ë̤Ó˜ Û·˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜. ŸÙ·Ó
ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ÌÈ· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì ÛÂÏȉԉ›-
ÎÙË, Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ηٷ¯ˆÚ› ÙËÓ ‰È‡-
ı˘ÓÛË Î·È Û·˜ ¿ÂÈ ÂΛ ηÙ¢ı›·Ó fiÙ·Ó
οÓÂÙ ÎÏÈÎ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÂÏȉԉ›-
ÎÙË. ∂›Û˘, ÛÂÏȉԉ›ÎÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÈ
Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
b o o t
O fiÚÔ˜ ÂÎΛÓËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË
Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
b u t t o n s
∆· ÎÔ˘ÌÈ¿ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÓfi˜
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈ-
ϤÍÂÙ ÌÈ· ÂÓÙÔÏ‹ ‹ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÓÙÔÏÒÓ.
ŸÙ·Ó .¯. οÓÂÙ ÎÏÈÎ Û ¤Ó· ÎÔ˘Ì›,
·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤Ó·
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ·Ú¯Â›Ô.
c a c h e
∏ ÌÓ‹ÌË cache Â›Ó·È ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÚÔÛˆÚÈ-
Ó‹˜ ÌÓ‹Ì˘ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Ô˘ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÙÂ Û˘¯Ó‹
ÚfiÛ‚·ÛË. H cache ‚ÔËı¿ÂÈ Ù· ÚÔÁÚ¿Ì-
Ì·Ù· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈο.
c l i p b o a r d
∏ ÌÓ‹ÌË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ ·ÔÙÂ-
Ï› ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÌÓ‹Ì˘ ÙÔ˘
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ (RAM). ŸÙ·Ó ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÂÙÂ
οÔÈ· ÏËÚÔÊÔÚ›·, ·ÔıË·ÂÙ·È ÛÙËÓ
ÌÓ‹ÌË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜ ̤¯ÚÈ Ó·
ÙËÓ ÂÈÎÔÏÏ‹ÛÂÙ οÔ˘ ·ÏÏÔ‡.
c o mp r e s s
ŸÙ·Ó Û˘ÌȤÛÂÙ ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô, Á›ÓÂÙ·È
ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Î·È Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ
¯ÒÚÔ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ¿Ú· ÌÔÚ›Ù ӷ
ÙÔ ÛÙ›ÏÂÙ ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ
¯ÚfiÓÔ. ∏ Û˘Ì›ÂÛË Â›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌË
fiÙ·Ó ÛÙ¤ÏÓÂÙ ÂÈÎfiÓ˜, ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹ Ù·Èӛ˜.
e-mail Û40 ñ zip files Û63
copy and paste Û66
RAM Û21
window Û63
favourites Û58 ñ web page Û50
ÂÎΛÓËÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
Û˘Ì›ÂÛË
·Ú¯Â›ˆÓ
56
Ã
Ú

Û
Ë

Ù
Ô
˘

˘

Ô
Ï
Ô
Á
È
Û
Ù

c o n t e x t - s e n s i t i v e me n u
∆Ô ÌÂÓÔ‡ ÂÈÏÔÁÒÓ Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË
ı¤ÛË ‹ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë Ï›ÛÙ· Ô˘
‚ϤÂÙ fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙ ‰ÂÍ› ÎÏÈÎ. ∏ Ï›ÛÙ·
·˘Ù‹ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÌÔÚ›ÙÂ
Ó· οÓÂÙ οı ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ
ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÔıfiÓ˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¿Ó
Ô Î¤ÚÛÔÚ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi Ì›· ϤÍË,
Ë Ï›ÛÙ· ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹
Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿ Ù˘ Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈ̤Ó˘ Ϥ͢.
c o n t r o l p a n e l
O ›Ó·Î·˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÚÔ-
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙËÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔ-
ÁÈÛÙ‹ Ô˘ Û·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ
Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, fiˆ˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Î·È ÒÚ·,
fi„Ë Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ù·¯‡ÙËÙ·
Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ Î.Ï..
c r a s h
TÔ «ÎfiÏÏËÌ·» ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
Â›Ó·È Ô ÙÚfiÌÔ˜ οı ¯Ú‹ÛÙË.
O ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÓÒ Î¿ÓÂÙ οÙÈ Ôχ
ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Û’ ·˘Ù‹Ó
ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, Ô‡Ù ٷ ·Ú·Î¿ÏÈ·
‰ÂÓ ÛÒ˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∏ ÌfiÓË
«ıÂÚ·›·» Â›Ó·È Ó· Â·ÓÂÎÎÈÓ‹ÛÂÙÂ
ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∆Ô Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È
fiÙÈ ı· ¯¿ÛÂÙ fiÛË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÙÂ
ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ·ÔıË·ÛÂÙÂ.
c u r s o r
O ΤÚÛÔÚ·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‚¤ÏÔ˜ ‹ ÌÈ·
οıÂÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ. ¢Â›¯ÓÂÈ
ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÓÙÈÎÈÔ‡ ÛÙËÓ ÔıfiÓË.
d e f a u l t
¶ÚÔÂÈÏÂÁ̤Ó˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Â›Ó·È ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ
Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÂ
¤Ó· Ó¤Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. °È·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜
ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÚÔÂÈÏÂÁ̤ÓË
ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿ ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÙËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ.
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ
ÒÛÙ ӷ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Û·˜
Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰Ô˘Ï‡ÂÙÂ.
font Û66-67 ñ program Û30
word processing Û64, 69
mouse Û19
desktop Û57 ñ mouse Û19
program Û30
font Û66-67 ñ mouse Û19
57
Ã
Ú

Û
Ë

Ù
Ô
˘

˘

Ô
Ï
Ô
Á
È
Û
Ù

d e f r a g me n t
O ·ÔηٷÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ (ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ
ÂÚÈÔ¯ÒÓ) ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
Â›Ó·È Î¿ÙÈ Û·Ó ÁÂÓÈ΋ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË. ŸÙ·Ó
Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ·ÔıË·ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜,
ÙȘ ÛÎÔÚ›˙ÂÈ Û ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛÙÔ
ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ. ŸÙ·Ó Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÚÔ-
Û·ı› Ó· ‚ÚÂÈ ÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÂÓfi˜ Á·˚-
‰Ô˘ÚÈÔ‡, Ë Ì‡ÙË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Û’ ¤Ó·
̤ÚÔ˜ Î·È Ë Ô˘Ú¿ Û ¿ÏÏÔ. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ·
ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ó· ‚ÚÂÈ fiÏ· Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·,
ÙÔÓ Î·ı˘ÛÙÂÚ›. ∏ ÂÓÔÔ›ËÛË Ê¤ÚÓÂÈ fiÏ·
Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù˘ ηٷÎÂÚÌ·ÙÈṲ̂Ó˘ ÏË-
ÚÔÊÔÚ›·˜ ¿ÏÈ Ì·˙›. ŒÙÛÈ, Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈο.
d e s k t o p
∏ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ë ÔıfiÓË Ô˘
‚ϤÂÙ fiÙ·Ó ÂÎÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
d r a g a n d d r o p
∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È ·fiıÂÛË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi
ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ
Û·˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ÌÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÌÂٷʤÚÂÙÂ
ϤÍÂȘ ̤۷ Û ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ¶ÚÒÙ·,
ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙÔÓ Î¤ÚÛÔÚ· ¿Óˆ ·fi ÔÙȉ‹-
ÔÙ ı¤ÏÂÙ ӷ ÌÂٷʤÚÂÙÂ Î·È ÌÂÙ¿ Ȥ˙Â-
ÙÂ Î·È Îڷٿ٠ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘
ÔÓÙÈÎÈÔ‡. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ó· Ȥ˙ÂÙ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ‹ ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ
fiÔ˘ ı¤ÏÂÙÂ. ∆¤ÏÔ˜, ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ÙÔ˘ ÔÓÙÈÎÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ·Ôı¤ÛÂÙÂ ÙÔ ·ÓÙÈ-
ΛÌÂÓÔ ÛÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÔ˘ ı¤ÛË.
d r i v e
O Ô‰ËÁfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Û΢‹ Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÈ
Î·È Û˘¯Ó¿ ÁÚ¿ÊÂÈ ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ‹ ÚÔ˜ ¤Ó·
·ÔıË΢ÙÈÎfi ̤ÛÔ (ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ, CD,
DVD, ‰ÈÛΤٷ). ™˘Ó‹ıˆ˜ ·ÔÙÂÏ› Û˘ÓÒ-
Ó˘ÌÔ ÙÔ˘ ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘ (‰›ÛÎÔ˜).
O ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· ÛÙÔÓ
ηı¤Ó· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜. OÈ
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÛÎÏË-
Úfi ‰›ÛÎÔ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ô ‰›ÛÎÔ˜ C.
∂›Û˘, Û˘Ó‹ıˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ı˘Ú›‰· ÁÈ·
ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ CD ‹ DVD, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ›ÙÂ
Ó· ÚÔÛ·ÚÙ‹ÛÂÙÂ Î·È ¿ÏϘ Û˘Û΢¤˜ ·Ô-
ı‹Î¢Û˘ Û’ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ηıÂÌ›· ·fi
ÙȘ Ôԛ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û·Ó ¿ÏÏÔ˜ ‰›ÛÎÔ˜.
e r r o r
∆Ô ÛÊ¿ÏÌ· Â›Ó·È ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·Ì-
Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘¯Ó¿ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó·
‰È·ÎÔ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘.
e x p o r t
∏ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔ-
Ú¿ ÙÔ˘˜ ·fi ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û ¿ÏÏÔ.
data Û76
CD Û16 ñ DVD Û17
floppy disk Û17 ñ hard disk Û18
document Û66 ñ file Û58
folder Û58
hard disk Û18
Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘
58
Ã
Ú

Û
Ë

Ù
Ô
˘

˘

Ô
Ï
Ô
Á
È
Û
Ù

e x t e n s i o n
∏ Â¤ÎÙ·ÛË Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ÂÓfi˜ ·Ú¯Â›Ô˘ Ô˘
ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›-
˙ÂÈ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
¤Ó· ·Ú¯Â›Ô Ì ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË «.doc» ›ӷÈ
·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ Word.
f a t a l e r r o r
ªÔÈÚ·›Ô ÛÊ¿ÏÌ· Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ÚÔη-
Ï› ÙËÓ Í·ÊÓÈ΋ ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ì Èı·Ófi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó·
¯¿ÛÂÙ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ οÓÂÙ ÂΛÓË ÙËÓ
ÒÚ·.
f a v o u r i t e s
«AÁ·Ë̤ӷ» Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË Ï¤ÍË ÁÈ· ÙÔ˘˜
ÛÂÏȉԉ›ÎÙ˜.
f i l e
ŒÓ· ·Ú¯Â›Ô Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ·fi ÏËÚÔ-
ÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ·ÔıË·ÛÂÈ ÛÙÔÓ ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜. ªÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
ϤÍÂȘ, ÁÚ·ÊÈο (ÂÈÎfiÓ˜), ÌÔ˘ÛÈ΋, ‚›ÓÙÂÔ
‹ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÌÈ· ‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
f i l e e x t e n s i o n
∏ Â¤ÎÙ·ÛË ·Ú¯Â›Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ÂÓfi˜
·Ú¯Â›Ô˘ Ô˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ Ù‡Ô ÙÔ˘. °È· ·Ú¿-
‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô Ì ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË «.doc»
Â›Ó·È ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ Microsoft Word Î·È ¤Ó·
·Ú¯Â›Ô Ì ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË «.jpg» Â›Ó·È ·Ú¯Â›Ô
ÂÈÎfiÓ·˜. ∞Ó Û‚ËÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ
·Ú¯Â›ˆÓ, ÌÔÚ› Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ó· ÌËÓ
·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ È· ÙÔ ·Ú¯Â›Ô.
f i r e wi r e
∆Ô ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‰Â‰Ô̤ӈÓ
firewire Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ù·¯‡Ù·Ù˘ Û‡Ó-
‰ÂÛ˘ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂٷ͇
ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ
Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ (fiˆ˜ Ô ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜ ‹ Ô
Û·ÚˆÙ‹˜).
f o l d e r
™’ ¤Ó· Ê¿ÎÂÏÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘-
Ì ·Ú¯Â›·, Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ÎÔÈÓ‹ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·.
ŸÙ·Ó ¤¯ÂÙ ÔÏÏ¿ ·Ú¯Â›· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
Û·˜, ı· Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· Ù· ‰È·¯ÂÈÚÈ-
ÛÙ›Ù ·Ó Ù· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÙ Û ʷΤÏÔ˘˜.
file Û58
data Û76 ñ peripheral Û20
word processing Û64-69
database Û76
bookmark Û55
error Û57
file Û58
ÌÔÈÚ·›Ô ÛÊ¿ÏÌ·
Ê¿ÎÂÏÔÈ
59
Ã
Ú

Û
Ë

Ù
Ô
˘

˘

Ô
Ï
Ô
Á
È
Û
Ù

f r a g me n t a t i o n
∫·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë ‰ÈÂÚÁ·Û›· ηٿ
ÙËÓ ÔÔ›· Û¯ÂÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÏËÚÔÊÔÚ›·˜
¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ‰È·ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ‰È·-
ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÛÎÏËÚÔ‡ ‰›ÛÎÔ˘.
∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙ·‰È·Î¿ fiÛÔ ÈÔ ÔÏϤ˜
ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ‰›ÛÎÔ.
∆ÂÏÈο, Ô Î·Ù·ÎÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÈ
ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÔfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÙÂ
ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘.
h a n g
ŸÙ·Ó Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÎÚÂÌ¿ÂÈ, ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ
Í·ÊÓÈο fi,ÙÈ Î¿ÓÂÈ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ. ªÂÚÈΤ˜
ÊÔÚ¤˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔ-
ڛ˜. ÕÏϘ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ
ÁÈ· ¿Ú· Ôχ ÒÚ· ÔfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ
ÎÏ›ÛÂÙÂ Î·È Ó· οÓÂÙ Â·ÓÂÎΛÓËÛË.
i mp o r t
∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÂÙ·-
ÊÔÚ¿ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÂ
¤Ó· ¿ÏÏÔ.
i n a c t i v e wi n d o w
∞ÓÂÓÂÚÁfi ·Ú¿ı˘ÚÔ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÔÔÈÔ‰‹-
ÔÙ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÂÎÙfi˜ ·fi ÂΛÓÔ Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔț٠۠ÌÈ· ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹.
∆· ·ÓÂÓÂÚÁ¿ ·Ú¿ı˘Ú· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È
›Ûˆ ·fi Ù· ÂÓÂÚÁ¿ ·Ú¿ı˘Ú·.
i n t e r f a c e
™˘Û΢‹ ‰È¿‰Ú·Û˘ ‹ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘
Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÛÔ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆ-
Ó›· Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∆Ô ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ
Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Û΢‹ ‰È¿‰Ú·Û˘ – ÂÈÎÔÈÓˆ-
Ó›Ù ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ·ÊÒÓÙ·˜. ∆Ô ÔÓÙ›ÎÈ Â›Ó·È
ÌÈ· ¿ÏÏË Û˘Û΢‹ ‰È¿‰Ú·Û˘ – ÙÔ ÌÂÙ·ÎÈ-
Ó›ÙÂ Î·È Î¿ÓÂÙ ÎÏÈÎ ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂ-
Ù Ì ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∏ ÔıfiÓË Â›Ó·È ÌÈ·
Û˘Û΢‹ ‰È¿‰Ú·Û˘ ̤ۈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÈ-
ÎÔÈÓˆÓ› Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ì ÂÛ¿˜.
i n i t i a l i z e
∏ ·fi‰ÔÛË ·Ú¯ÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ÂÎÙÂÏ›ٷÈ
ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÎΛÓËÛ˘ ÂÓfi˜
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.
program Û30
keyboard Û18 ñ mouse Û19
monitor Û19 ñ user interface Û63
defragment Û57
Îڤ̷ÛÌ·
Û˘Û΢¤˜ ‰È¿‰Ú·Û˘
60
Ã
Ú

Û
Ë

Ù
Ô
˘

˘

Ô
Ï
Ô
Á
È
Û
Ù

me n u
MÂÓÔ‡ Â›Ó·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÓÙÔÏÒÓ ÔÈ
Ôԛ˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ. ŸÙ·Ó οÓÂÙ ÎÏÈÎ Ì ÙÔ
‰ÂÍ› ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘ ÔÓÙÈÎÈÔ‡, ¤Ó· ÌÂÓÔ‡ ÌÂ
‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ
ÔıfiÓË. À¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÈ· ψڛ‰· Ô˘ ÔÓÔ-
Ì¿˙ÂÙ·È Ì¿Ú· ÂÈÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜
ÙÔ˘ ·Ú·ı‡ÚÔ˘ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ŸÙ·Ó
οÓÂÙ ÎÏÈÎ ¿Óˆ Û ÌÈ· ϤÍË ÛÙÔ ÌÂÓÔ‡,
fiˆ˜ «·Ú¯Â›Ô» ‹ «ÂÂÍÂÚÁ·Û›·», ÂÌÊ·Ó›˙Â-
Ù·È Ì›· Ï›ÛÙ· ÂÓÙÔÏÒÓ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ.
mo u s e o v e r
Mouseover ϤÁÂÙ·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÌÈ·˜ ÈÛÙÔÛÂ-
Ï›‰·˜ Ë ÔÔ›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÙ·Ó Ô Î¤ÚÛÔÚ·˜
(‰Â›ÎÙ˘) ÙÔ˘ ÔÓÙÈÎÈÔ‡ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ¿Óˆ
Ù˘. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ ·Ïfi, fiˆ˜ ÌÈ·
ϤÍË Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ¯ÚÒÌ·, ‹ οÙÈ ÈÔ ÂÚ›-
ÏÔÎÔ, fiˆ˜ ÌÈ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË ÂÈÎfiÓ·.
p a r a l l e l p o r t
∏ ·Ú¿ÏÏËÏË ı‡Ú· Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ›Ô
Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜
ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ›Ù ӷ
Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘Û΢¤˜, fiˆ˜
ÂÎÙ˘ˆÙ¤˜ Î·È Û·ÚˆÙ¤˜.
p a t h
∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ
ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ‰È·‰Ô¯‹ ÙˆÓ
Ê·Î¤ÏˆÓ ¤ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÂÓfi˜
·Ú¯Â›Ô˘ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
p i x e l
∆Ô ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ Â›Ó·È Ì›·
·fi ÙȘ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÌÈÎÚÔÛÎÔÈΤ˜ ÎԢΛ-
‰Â˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ÔıfiÓË. ŸÏ· Ì·˙›,
Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ·ÂÈÎfiÓÈÛ˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó
ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ÙȘ Ù·Èӛ˜ Ô˘
ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ÛÙËÓ ÔıfiÓË Û·˜.
p o r t
∏ ı‡Ú· Â›Ó·È ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÛÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·fi fiÔ˘ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È
ÂͤگÔÓÙ·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜.
monitor Û19
address Û36
peripheral Û20 ñ printer Û21
scanner Û21
web page Û50
program Û30
ÌÂÓÔ‡
ı‡Ú·
61
Ã
Ú

Û
Ë

Ù
Ô
˘

˘

Ô
Ï
Ô
Á
È
Û
Ù

p l u g - i n
∆Ô plug-in Â›Ó·È ÚfiÛıÂÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Ô˘
ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.
p u l l - d o wn me n u
∆Ô ÂΉÈÏÔ‡ÌÂÓÔ ÌÂÓÔ‡ Â›Ó·È Ë Ï›ÛÙ· ÂÈ-
ÏÔÁÒÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙ ÎÏÈÎ
Û’ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Ì¿Ú·˜ ÂÈÏÔÁÒÓ.
QWE R T Y
QWERTY Â›Ó·È Ô Ù‡Ô˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÙˆÓ
Ï‹ÎÙÚˆÓ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈ·.
(∆· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ Â¿Óˆ ÛÂÈÚ¿, ·fi
·ÚÈÛÙÂÚ¿, Â›Ó·È Ù· Q, W, E, R, T Î·È Y.)
R E A DME f i l e
ŒÓ· ·Ú¯Â›Ô README Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘ÓÔ-
‰Â‡ÂÈ ·Ú¯Â›· ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ
Ô‰ËÁ›Â˜ ˙ˆÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ
ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.
r e a d - o n l y f i l e
∆Ô ·Ú¯Â›Ô ÌfiÓÔ ÁÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË Â›Ó·È ¤Ó·
·Ú¯Â›Ô Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÓÔ›ÍÂÙÂ Î·È Ó·
ÎÔÈÙ¿ÍÂÙÂ, ·ÏÏ¿ fi¯È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ.
r e b o o t
∂·ÓÂÎΛÓËÛË Â›Ó·È ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Î·È Ë
Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
s c r e e n s a v e r
∏ ÚÔÛÙ·Û›· ÔıfiÓ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓË
ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙËÓ ÔıfiÓË fiÙ·Ó
Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ·ÓÂÓÂÚÁfi˜ ÁÈ·
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∞Ú¯Èο
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘
ÔıfiÓ˘. ∆ÒÚ· È· ¤¯ÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi
ÙËÓ „˘¯·ÁˆÁ›·.
monitor Û19
boot Û55
file Û58
install Û29 ñ file Û58
program Û30
keyboard Û18
menu Û60 ñ program Û30
software Û26
ÂΉÈÏÔ‡ÌÂÓÔ
ÌÂÓÔ‡
ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ QWERTY
ÚÔÛÙ·Û›· ÔıfiÓ˘
62
Ã
Ú

Û
Ë

Ù
Ô
˘

˘

Ô
Ï
Ô
Á
È
Û
Ù

s c r o l l
∫‡ÏÈÛË Ï¤ÁÂÙ·È Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ
Î·È ÚÔ˜ Ù· οو Û’ ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‹ ·Ú¯Â›Ô.
OÈ Ì¿Ú˜ ·ÏÈÛ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ηÈ
ÛÙ· Ï¿ÁÈ· ÂÓfi˜ ·Ú·ı‡ÚÔ˘ fiÙ·Ó ÙÔ ¤ÁÁÚ·-
ÊÔ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÈ· Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ ÛÙËÓ
ÔıfiÓË Î·È Û·˜ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›ÙÂ
¿Óˆ, οو, ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ.
s h i f t k e y
∆Ô shift Â›Ó·È Ùo Ï‹ÎÙÚÔ Ô˘ ÌÔÚ›ÙÂ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ fiÙ·Ó .¯. ÁÚ¿ÊÂÙÂ ÁÈ·
Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ ·fi Â˙¿ ÛÂ ÎÂÊ·Ï·›·.
s h o r t c u t
∏ Û˘ÓÙfiÌ¢ÛË Â›Ó·È ¤Ó· ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Ô˘
Û·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ Î·Ù¢ı›·Ó Û’ ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô
‹ Ê¿ÎÂÏÔ ‹ ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·.
s p a c e b a r
∆Ô Ï‹ÎÙÚÔ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ Ì·ÎÚ‡
Ï‹ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏËÎÙÚÔ-
ÏÔÁ›Ô˘ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÎÂÓ¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ.
s t a r t me n u
∆Ô ÌÂÓÔ‡ ¤Ó·Ú͢ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ
οو ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔıfiÓ˘ ÛÙ·
Windows. ∞fi ÂΛ ÌÔÚ›Ù ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂ-
Ù ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ó· ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙÔÓ ›Ó·Î·
ÂϤÁ¯Ô˘ ‹ Ó· Û‚‹ÛÂÙ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
s t a r t u p f o l d e r
O Ê¿ÎÂÏÔ˜ ¤Ó·Ú͢ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚȤ-
¯ÂÈ Û˘ÓÙÔ̇ÛÂȘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
Ô˘ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó
fiÙ·Ó ÂÎÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
s u b f o l d e r
O ˘ÔÊ¿ÎÂÏÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ̤۷
ÛÂ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ Ê¿ÎÂÏÔ.
t a s k ma n a g e r
¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ¤Ó·
ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Û ϛÛÙ· fiϘ ÙȘ
ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÈ Ô ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ÛÙÈÁÌ‹. ªÔÚ›ÙÂ
Ó· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÁÈ· Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÙÂ
¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿.
t a s k b a r
∏ Ì¿Ú· ÂÎΛÓËÛ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
ÔıfiÓ˘. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÙËÓ Ì¿Ú· ¤Ó·Ú͢,
Û˘ÓÙÔ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ηÈ
ÂÈÎÔÓ›‰È· ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·.
t e mp l a t e
∆Ô ÚfiÙ˘Ô ¤ÁÁÚ·ÊÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˆ˜
ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¿ÏÏˆÓ ÂÁÁÚ¿-
ʈÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó· ÚfiÙ˘Ô ¤ÁÁÚ·-
ÊÔ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· ηÈ
ÙË ‰È‡ı˘ÓÛ‹ Û·˜.
icon Û74 ñ program Û30
shortcut Û62 ñ start menu Û62
folder Û58
folder Û58 ñ shortcut Û62
control panel Û56
Windows® Û31
file Û58 ñ folder Û58
document Û66 ñ file Û58
window Û63
63
Ã
Ú

Û
Ë

Ù
Ô
˘

˘

Ô
Ï
Ô
Á
È
Û
Ù

t i t l e b a r
∏ Ì¿Ú· Ù›ÙÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¿Óˆ
̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÓÔȯÙÔ‡ ·Ú·ı‡ÚÔ˘. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ
ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÎÔ˘-
ÌÈ¿ Ô˘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘.
t o o l b a r
∏ Ì¿Ú· ÂÚÁ·Ï›ˆÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ÎÔ˘ÌÈ¿ ÁÈ·
ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÂÓÙÔÏÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡-
ÓÙ·È Û˘¯Ó¿ Û’ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·.
US B ( u n i v e r s a l s e r i a l
b u s )
H ı‡Ú· USB ·ÔÙÂÏ› ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Û‡Ó‰Â-
Û˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ Ì ÙÔÓ ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙ‹ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ‰Â‰Ô-
Ì¤ÓˆÓ Ì Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜.
u s e r i n t e r f a c e
ªÂ ÙȘ Û˘Û΢¤˜ ‰È¿‰Ú·Û˘ ¯Ú‹ÛÙË
ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ‹ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙ ÙȘ ÏË-
ÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜.
™˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È Ë ÔıfiÓË – ‹ Ù· ˯›·, fiÙ·Ó
ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‹¯Ô.
wa r m b o o t
E·ÓÂÎΛÓËÛË Â›Ó·È Ë Â·Ó¤Ó·ÚÍË
Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ-
ÁÈÛÙ‹ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ‹
Ù˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜.
wi l d c a r d
O ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ì·Ï·ÓÙ¤Ú Â›Ó·È ¤Ó·˜
¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ·ÛÙÂÚ¿ÎÈ, ÙÔÓ
ÔÔ›Ô ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÁÈ· Ó·
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÚ¿Ì-
Ì·Ù· ‹ ·ÚÈıÌÔ‡˜ fiÙ·Ó „¿¯ÓÂÙ οÙÈ Û ÌÈ·
Ì˯·Ó‹ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¿Ó
‰ÂÓ ‹Û·ÛÙ·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·-
Ê›· ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Katherine ‹ Catherine,
ı· ÌÔÚÔ‡Û·ÙÂ Ó· ÁÚ¿„ÂÙÂ «*atherine».
wi n d o w
¶·Ú¿ı˘ÚÔ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔ˘Ù› ÛÙÔ ÔÔ›Ô
ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ‹ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ. ªÔÚ›Ù ӷ ·ÓÔ›ÍÂÙÂ
ÔÏÏ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο
·Ú¿ı˘Ú· ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒ-
ÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿Ú· ÂÎΛÓËÛ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
ÌÔÚ›Ù ӷ ʤÚÂÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘
ı¤ÏÂÙ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ·. ∞˘Ùfi
ı· Â›Ó·È ÙÔ ÂÓÂÚÁfi ·Ú¿ı˘ÚÔ.
z i p f i l e s
™˘ÌÈÂṲ̂ӷ ·Ú¯Â›· ϤÁÔÓÙ·È Ù· ·Ú¯Â›·
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÈÂÛÙ› Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·
WinZip ‹ ¿ÏÏÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ·.
°È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ‰Â›Ù ¤Ó· Û˘ÌÈÂṲ̂-
ÓÔ ·Ú¯Â›Ô Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÙÔ ·ÔÛ˘ÌȤ-
ÛÂÙÂ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÙÔ Â·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÛÙÔ
·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘ ̤ÁÂıÔ˜.
compress Û55
program Û30 ñ WinZip Û32
file Û58 ñ mouse Û19
program Û30
search engine Û48
command Û71
file Û58
Â·ÓÂÎΛÓËÛË
64
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÎÂÈ̤ÓÔ˘


Â
Í
Â
Ú
Á
·
Û

·

Î
Â
È
Ì
¤
Ó
Ô
˘
Œ¯ÂÙ Èı·ÓfiÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÚÔ-
ÛˆÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ‹ ΛÌÂÓ· ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ù οÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ
Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÙ οÙÈ Û·Ó Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ‹ ÌÈÎÚfi ‚È‚Ï›Ô, ÌÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÎÂÈ̤ӈÓ
Î·È ÂÈÎfiÓˆÓ, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÙÚ·¤-
˙È·˜ Ù˘ÔÁÚ·Ê›·˜ (DTP). ∆È ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÁÈ· ÙȘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¤˜ serif ηÈ
sans serif; °È· ÙȘ ÎÂÊ·Ï›‰Â˜ Î·È Ù· ˘ÔÛ¤Ïȉ·; •¤ÚÂÙ ӷ ÌÔÚÊÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
¤Ó· ΛÌÂÓÔ ‹ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ʇÏÏ· Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜; ªÔÚ›Ù ӷ
Ì¿ıÂÙ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·.
Ë ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹ Î·È Ë ÂÈÎfiÏÏËÛË
Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË Ì’ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
65


Â
Í
Â
Ú
Á
·
Û

·

Î
Â
È
Ì
¤
Ó
Ô
˘
a c c e s s
¶ÚfiÛ‚·ÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË Â›ÛÔ‰Ô˜
Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô ‹ ÌÈ· ÈÛÙÔ-
ÛÂÏ›‰·. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÙÂ
ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ÌfiÓÔ ÁÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË.
¢ËÏ·‰‹ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÙ ·ÏÏ¿
fi¯È Ó· ÙÔ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÙ ‹ Ó· ÙÔ ‰È·ÁÚ¿-
„ÂÙÂ. °È· Ó· ¤¯ÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË Û οÔÈ·
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜, ÌÔÚ› Ó·
¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ Έ‰ÈÎfi.
a l i g n
∂˘ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛË Â›Ó·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ηٿ
ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ Û ÌÈ· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ
‹ Û ÌÈ· ÛÂÏ›‰· ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔȯ›˙Ô-
ÓÙ·È Ë Ì›· ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË.
a n t i a l i a s i n g
∂ÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÔÚ›ˆÓ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È
Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙËÓ ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÔ
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓfi˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ
Ê·›ÓÔÓÙ·È ÔÌ·Ï¿ Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.
∂¿Ó ÌÂÁÂı‡ÓÂÙ Ôχ Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ı·
‰Â›Ù fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·
ÙÂÙÚ·ÁˆÓ¿ÎÈ· Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È pixels.
∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ, .¯. fiÙÈ ÔÈ Î·Ì‡Ï˜ ÙÔ˘
«˜» ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô̷Ϥ˜. ∏ ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÔÚ›ˆÓ
ÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÂÍÔ̷χÓÂÈ ÙȘ ÚÔÂÍÔ¯¤˜, ÒÛÙÂ
Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·ı·Ú¿.
b o l d
ŒÓÙÔÓË ÁÚ·Ê‹ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹-
ÛÂÙ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ οÔȘ ϤÍÂȘ Ó·
ͯˆÚ›˙Ô˘Ó, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÂ
ÌÈ· ÂÈÎÂÊ·Ï›‰·. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ›ӷÈ
ÁÚ·Ì̤Ó˜ Û ¤ÓÙÔÓË ÁÚ·Ê‹.
c a s e
∆Ô Â›‰Ô˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜
Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ÎÂÊ·-
Ï·›· ‹ Â˙¿.
c a s e s e n s i t i v e
OÈ Îˆ‰ÈÎÔ›, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ-
Îfi ÙÔ Â›‰Ô˜ ÛÙÔȯ›ˆÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ‰·ÎÙ˘ÏÔ-
ÁÚ·ÊËıÔ‡Ó ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Â›‰Ô˜ (ÎÂÊ·-
Ï·›· ‹ Â˙¿) ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó. E¿Ó,
‰ËÏ·‰‹, Ô Îˆ‰ÈÎfi˜ Â›Ó·È «Îˆ¢πÎfi˜» ηÈ
ÂÛ›˜ ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ·Ê‹ÛÂÙ «Îˆ‰ÈÎfi˜», ‰ÂÓ
ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ.
c e n t r e
∫ÂÓÙÚ¿ÚÈÛÌ· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∞Ó
‰ÒÛÂÙ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÎÂÓÙÚ·ÚÈÛÙ› ¤Ó· ΛÌÂ-
ÓÔ, ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙË Ì¤ÛË Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜.
command Û71 ñ text Û68
password Û81
type Û69
pixel Û60
type Û69
MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙÔȯ›˙ÔÓÙ·È Î·È ·fi
ÙȘ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜, fiˆ˜ ‰Ò. ∫¿ı ÁÚ·ÌÌ‹ ¤¯ÂÈ
ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·ÊÔ‡ Á›ÓÔ˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜
ÙˆÓ ‰È·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ϤÍÂȘ.
∞˘Ù‹ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ Â›Ó·È ÛÙÔȯÈṲ̂ÓË ‰ÂÍÈ¿.
∞˘Ù‹ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ Â›Ó·È ÛÙÔȯÈṲ̂ÓË ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
program Û30 ñ file Û58
web page Û50
66


Â
Í
Â
Ú
Á
·
Û

·

Î
Â
È
Ì
¤
Ó
Ô
˘
c h a r a c t e r
ŒÓ·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
ÁÚ¿ÌÌ·, ·ÚÈıÌfi˜ ‹ ۇ̂ÔÏÔ ÌÔÚ›Ù ӷ
‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ·Ê‹ÛÂÙ ÛÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ.
c o p y a n d p a s t e
∞ÓÙÈÁÚ·Ê‹ Î·È ÂÈÎfiÏÏËÛË Â›Ó·È ÌÈ· ·fi
ÙȘ ÈÔ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈ-
ÛÙ‹, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ›Ù ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹-
ÛÂÙ fiÌÔÈ· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ϤÍÂˆÓ ‹ ÂÈÎfiÓˆÓ
Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÂÈÎÔÏÏ‹ÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ϤÍÂȘ
‹ ÂÈÎfiÓ˜ Û ¿ÏÏÔ ÛËÌ›Ô.
c u t
AÔÎÔ‹ Â›Ó·È Ë ·Ê·›ÚÂÛË ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ‹
οÔÈˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ·fi ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô Ô˘ ÂÂ-
ÍÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ. ∆Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÔ-
› ·ÔıË·ÂÙ·È ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ÚÔÛˆ-
ÚÈÓ‹˜ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔ-
Ú› Ó· ÂÈÎÔÏÏËı› οÔ˘ ·ÏÏÔ‡, ÛÙÔ ›‰ÈÔ
·Ú¯Â›Ô ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Û οÔÈÔ ¿ÏÏÔ Úfi-
ÁÚ·ÌÌ·.
d e s k t o p p u b l i s h i n g
( DT P )
ªÂ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÙÚ·¤˙È·˜ Ù˘Ô-
ÁÚ·Ê›·˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÛÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ‚È‚Ï›· ‹ Ê˘ÏÏ¿‰È· ÌÂ
Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ fi„Ë, Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÂÏ›‰Â˜
̠ΛÌÂÓÔ Î·È ÂÈÎfiÓ˜.
d o c u me n t
ŒÁÁÚ·ÊÔ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô ϤÍÂˆÓ ‹ ηÈ
ÂÈÎfiÓˆÓ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›Ù ‹
Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Â¿Ó ı¤ÏÂÙÂ.
f i e l d
™Â ÌÈ· ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ ‰›Ô Â›Ó·È Ô
¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ¤Ó· ÎÔÌ-
Ì¿ÙÈ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜.
f o n t
°Ú·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿ Â›Ó·È ¤Ó· ·ÏÊ¿‚ËÙÔ Û¯Â-
‰È·Ṳ̂ÓÔ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÙ˘Ï. OÈ ‰‡Ô
΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚÒÓ
ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È serif Î·È sans serif.
F
ªÈ· ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈ-
Ú¿ serif. OÈ ÁÚ·Ì-
̤˜ Ô˘ ÚÔÂͤ-
¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÁˆÓ›Â˜
ϤÁÔÓÙ·È ·ÎÚÂÌfi-
Ó˜ (serif).
F
∏ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿
sans serif ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
·ÎÚÂÌfiÓ˜ (serif).
file Û58
copy and paste Û66
clipboard Û55
function keys Û72
keyboard Û18
·ÓÙÈÁÚ·Ê‹
Î·È ÂÈÎfiÏÏËÛË
67


Â
Í
Â
Ú
Á
·
Û

·

Î
Â
È
Ì
¤
Ó
Ô
˘
f o o t e r
ÀÔÛ¤ÏÈ‰Ô Â›Ó·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜
Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ ÂÓfi˜ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, fiÔ˘ Û˘Ó‹-
ıˆ˜ Ì·›ÓÂÈ Ë ÛÂÏȉ·Ú›ıÌËÛË. OÈ ÏËÚÔ-
ÊÔڛ˜ Ô˘ ‚¿˙ÂÙ ÛÙÔ ˘ÔÛ¤ÏÈ‰Ô ÂÌÊ·Ó›-
˙ÔÓÙ·È Û οı ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘.
f o r ma t
ªÔÚÊÔÔ›ËÛË Â›Ó·È Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÂÓfi˜
ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÒÛÙ ӷ ‰Â›¯ÓÂÈ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜
ı¤ÏÂÙÂ. ªÔÚ›Ù ӷ ÌÔÚÊÔÔÈ‹ÛÂÙ ¤Ó·
¤ÁÁÚ·ÊÔ ·ÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿,
Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ‹ ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
ª›· ¿ÏÏË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÌÔÚÊÔÔ›ËÛ˘
·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÂÓfi˜ ‰›ÛÎÔ˘ ÁÈ·
ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ™˘Ó‹ıˆ˜
Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚÊÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ ‰ÈÛΤÙ˜, Ù·
CD Î·È Ù· DVD ÚÈÓ ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ·Ô-
ıË·ÛÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û ·˘Ù¿.
h e a d e r
∏ ÎÂÊ·Ï›‰· Â›Ó·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ ¿Óˆ
̤ÚÔ˜ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ ÂÓfi˜ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘. OÈ
ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¤¯ÂÙ ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÎÂÊ·-
Ï›‰· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û οı ÛÂÏ›‰· ÙÔ˘
ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘.
h i g h l i g h t
TÔ Ì·ÚοÚÈÛÌ· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘-
Ì ̛· ϤÍË ‹ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Í¯ˆÚ›˙ÔÓÙ¿˜
Ù· Ì ¤Ó· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi ÊfiÓÙÔ.
i n d e n t
∏ ·‡ÍËÛË ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∏ ·‡ÍËÛË
ÙÔ˘ ÂÚÈıˆÚ›Ô˘ Û ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ ÎÂÈ̤ÓÔ˘
ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ı· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ï›ÁÔ
ÈÔ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜.
™˘¯Ó¿ ·˘Í¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘
ÚÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ οı Ӥ·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘.
ma i l me r g e
™˘Á¯ÒÓ¢ÛË ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜
ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ¶·Ú¿ÁÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê·
ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÌÈ·˜ ÂÈÛÙÔÏ‹˜, Ì ‰È·ÊÔÚÂ-
ÙÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÛÙÔ Î·ı¤Ó·.
ma i l i n g l i s t
O ηٿÏÔÁÔ˜ ·Ô‰ÂÎÙÒÓ Â›Ó·È ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜
ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔ ›‰ÈÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi
Ì‹Ó˘Ì·.
e-mail Û40
footer Û67
CD Û16 ñ document Û66
DVD Û17 ñ floppy disk Û17
header Û67
(Webdings)
ÌÂÚÈΤ˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¤˜
68


Â
Í
Â
Ú
Á
·
Û

·

Î
Â
È
Ì
¤
Ó
Ô
˘
OC R ( o p t i c a l c h a r a c t e r
r e c o g n i t i o n )
∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÙÈ΋˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘
¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ï¤ÍÂȘ
Ù˘ˆÌ¤Ó˜ ¿Óˆ Û ¯·ÚÙ›. ªÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙȘ
ϤÍÂȘ Û ¤Ó· „ËÊÈ·Îfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ô˘ ÌÔ-
Ú›Ù ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›Ù ÛÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
R T F ( r i c h t e x t f o r ma t )
∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÂÓfi˜ ·Ú¯Â›Ô˘ Û rtf ·ÔÙÂÏ›
¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÙ ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ
·fi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÂ
ÌÔÚÊ‹ Û˘Ì‚·Ù‹ Ì ¿ÏÏ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.
s p e l l c h e c k e r
O ÔÚıÔÁÚ¿ÊÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
∂ϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘
‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ·Ê›ÙÂ. À¿Ú¯ÂÈ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›·
ÂϤÁ¯ÂÙ·È Â¿Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘
Â›Ó·È ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο ÛˆÛÙ¤˜.
s a n s s e r i f f o n t
∏ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿ ¯ˆÚ›˜ ·ÎÚÂÌfiÓ˜ ›ӷÈ
Ù‡Ô˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿˜ ¯ˆÚ›˜ Ô˘Ú›ÙÛ˜
ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙÔ˘ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (·ÎÚÂÌfiÓ˜).
OÈ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¤˜ Arial Î·È Helvetica
Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¤˜
¯ˆÚ›˜ ·ÎÚÂÌfiÓ˜.
s e r i f f o n t
∏ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿ Ì ·ÎÚÂÌfiÓ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜
Ù‡Ô˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô˘Ú›ÙÛ˜
ÛÙȘ ¿ÎÚ˜ οı ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÔÈ Ôԛ˜
ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ·ÎÚÂÌfiÓ˜. √È ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈ-
Ú¤˜ Times Î·È Garamond Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÈÔ
ÁÓˆÛÙ¤˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¤˜ Ì ·ÎÚÂÌfiÓ˜.
s t y l e s h e e t
H ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÂÓfi˜
ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂÚȤ¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù·
ÂÚÈıÒÚÈ· ÛÂÏ›‰ˆÓ, ÙËÓ ÎÂÊ·Ï›‰· Î·È ÙÔ
˘ÔÛ¤ÏȉÔ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË
ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ.
t e x t
K›ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Û ÌÈ· ÛÂÏ›‰· ‹ ¤Ó·
¤ÁÁÚ·ÊÔ. ¶ÔÏÏ¿ ›‰Ë ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó
Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÁÚ·ÊÈÎÒÓ Î·È ÎÂÈ̤ÓÔ˘.
document Û66
E
ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿ serif
E
ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿ Sans serif
word processing Û69
digital Û10
ÔÙÈ΋
·Ó·ÁÓÒÚÈÛË
¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ
69


Â
Í
Â
Ú
Á
·
Û

·

Î
Â
È
Ì
¤
Ó
Ô
˘
t y p e
O Ù‡Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË Ï¤ÍË
ÁÈ· Ù· ¤ÓÙ˘· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. O Ù‡Ô˜ ¯·Ú·-
ÎÙ‹ÚˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ fi„Ë ‹ ÙÔ ÛÙ˘Ï
ÌÈ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¿˜.
À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› Ù‡ÔÈ
¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ. Èڛ˙ÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ·ÚȘ
ηÙËÁÔڛ˜: serif Î·È sans serif.
wo r d p r o c e s s i n g
∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·-
¯Â›ÚÈÛË ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∆·
ÚÒÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÎÂÈ̤-
ÓÔ˘ ‹Ù·Ó ·Ï¿. ◊Ù·Ó Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ ¤ÙÛÈ
ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ
ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·Ó ÁÚ·ÊÔÌ˯·Ó‹. ª’
¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜
ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÌÔÚ›Ù ӷ οÓÂÙ Ôχ ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚ·, ÂÊfiÛÔÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜
ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚÒÓ ÔfiÙ ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÚË-
ÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ÁÚ·Ê‹˜.
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘˜. ªÔÚ›ÙÂ
Ó· Ù· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ Û ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi ÊfiÓÙÔ
‹ Û ÊfiÓÙÔ Ì ˘Ê‹. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó·
˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÙ ·Ï¿ Û¯‹Ì·Ù· fiˆ˜ ·˘Ùfi
Â‰Ò . T¤ÏÔ˜ ÌÔÚ›ÙÂ Î·È Ó· ÂÈÛ¿ÁÂÙÂ
ÂÈÎfiÓ˜ Û’ ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ. T· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÂ‡Ô˘Ó ÁÈ·
Ó· ÁÚ¿„ÂÙ ÔÙȉ‹ÔÙÂ, ·fi ¤Ó· ÁÚ¿ÌÌ· ‹
¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ̤¯ÚÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô.
sans serif Û68 ñ serif font Û68
ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¤˜ serif ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¤˜ sans serif
ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÎÂÈ̤ÓÔ˘
70
∂ÓÙÔϤ˜

Ó
Ù
Ô
Ï
¤
˜
ªÔÚ› Ó· ÌË Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙ fiÙÈ ‰›ÓÂÙ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÂÓÙÔϤ˜. ∞ÏÏ¿
ۯ‰fiÓ Ù· ¿ÓÙ· Ô˘ οÓÂÙ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ
οÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÓÙÔÏÒÓ. ŸÙ·Ó ·Ù¿Ù ¤Ó· Ï‹ÎÙÚÔ ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ‰›ÓÂÙÂ
ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ·˘Ùfi ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ∂¿Ó
·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜, ‰›ÓÂÙ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ó·
ÍÂÊÔÚÙˆı› οÙÈ. ∞˘Ù‹ Ë ÂÓfiÙËÙ· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ
ÂÓÙÔϤ˜ ÙȘ Ôԛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ οı ̤ڷ, ηıÒ˜
Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ϥ˜ ÂÓÙÔϤ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ¤˜,
fiˆ˜ ÙÔ «Î·È» (and) Î·È ÙÔ «‹» (or).
Ë ÂÓÙÔÏ‹ «·Ó·›ÚÂÛË»
71

Ó
Ù
Ô
Ï
¤
˜
a b o r t
M·Ù·›ˆÛË ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ
ÙËÓ ·fiÙÔÌË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÙÔ˘. ™˘Ó‹ıˆ˜ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÙÔ Úfi-
ÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿. ∂¿Ó Ì·Ù·È-
ÒÛÂÙ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó·
¯¿ÛÂÙ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ οӷÙÂ. °È’ ·˘ÙfiÓ
ÙÔ ÏfiÁÔ, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ·ÔıË·ÂÙÂ
ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜ Ù·ÎÙÈο.
A ND
ªÔÚ›Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ AND
(«Î·È») fiÙ·Ó „¿¯ÓÂÙ ÁÈ· οÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÒÓÙ·˜ ·Ú·¿Óˆ ·fi Ì›· ϤÍË. ™˘ÓÂ-
Ò˜ ÌÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛË «Ì·‡ÚË AND Á¿Ù·»
ı· ·Ó·Û‡ÚÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ÁÈ· Ì·‡Ú˜ Á¿Ù˜
·fi ÙËÓ ‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ™ÙȘ ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚ˜ Ì˯·Ó¤˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÛÙÔ ‰È·‰›-
ÎÙ˘Ô, ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ‚¿ÏÂÙ ÙË
ϤÍË AND.
b u r n
∂ÁÁÚ·Ê‹ ϤÁÂÙ·È Ë ·Ôı‹Î¢ÛË ‰Â‰Ô̤-
ÓˆÓ Û’ ¤Ó· CD ‹ DVD.
c l e a r
TÔ «clear» Â›Ó·È Ì›· ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ
›‰È· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÙÔ «delete» (ÂÓÙÔÏ‹
‰È·ÁÚ·Ê‹˜).
c l i c k
∆Ô ÎÏÈÎ Â›Ó·È ÌÈ· ‰Ú¿ÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔ-
ÔÈÂ›Ù·È Ì ٷ ÎÔ˘ÌÈ¿ ÙÔ˘ ÔÓÙÈÎÈÔ‡.
™˘Ó‹ıˆ˜, ¤Ó· ÎÏÈÎ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ÂÓÙÔÏ‹, ‰ÈÏfi
ÎÏÈÎ ·ÓÔ›ÁÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ ¤Ó· ‰ÂÍ›
ÎÏÈÎ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÌÂÓÔ‡ ÂÈÏÔÁÒÓ.
c o mma n d
EÓÙÔÏ‹ Â›Ó·È Î¿ı ԉËÁ›· Ô˘ ‰›ÓÂÙ ÛÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. H «ÂÎÙ‡ˆÛË», Ë «‰È·ÁÚ·Ê‹»
Î·È Ë «·Ôı‹Î¢ÛË» Â›Ó·È fiϘ ÂÓÙÔϤ˜.
d e l e t e
¢È·ÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ
·Ê·›ÚÂÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
d o u b l e - c l i c k
∆Ô ‰ÈÏfi ÎÏÈÎ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ·ÓÔ›-
ÍÂÙ ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô ‹ ¤Ó·Ó Ê¿ÎÂÏÔ. ∫¿ÓÂÙÂ
‰ÈÏfi ÎÏÈÎ Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘
ÔÓÙÈÎÈÔ‡ fiÙ·Ó Ô Î¤ÚÛÔÚ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
¿Óˆ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô ‹ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ
Ó· ·ÓÔ›ÍÂÙÂ.
e d i t
∏ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹
‹ ‰ÈfiÚıˆÛË Î¿ÔÈÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜. °È·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ›Ù ӷ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ
ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ‹ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.
file Û58 ñ folder Û58 ñ cursor Û56
mouse Û19 ñ menu Û60
program Û30
delete Û71
CD Û16 ñ DVD Û17
database Û76
program Û30 ñ save Û74
72

Ó
Ù
Ô
Ï
¤
˜
e n t e r
∆Ô enter Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÛÙË
‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘. ™˘Ó‹-
ıˆ˜ ¤¯ÂÈ ÁÚ·Ì̤ÓË ÙË Ï¤ÍË enter Î·È ¤Ó·
‚¤ÏÔ˜. ªÔÚ›Ù ӷ ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
·˘Ùfi fiÙ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ›Ù «Ó·È» Û οÙÈ.
°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ‰Ôı› Ë
ÂÈÏÔÁ‹ «·Ôı‹Î¢Û˘» ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜,
ÔfiÙ ·ÙÒÓÙ·˜ enter, ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ fiÙÈ
ı¤ÏÂÙ ӷ ÙËÓ ·ÔıË·ÛÂÙÂ. ∆¤ÏÔ˜, ÛÂ
¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ enter ËÁ·›ÓÂÙÂ
ÛÂ Ó¤· ÁÚ·ÌÌ‹.
f i n d a n d r e p l a c e
∂‡ÚÂÛË Î·È ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÌÈ· ÂÓÙÔ-
Ï‹ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ªÂ ÙËÓ
ÂÓÙÔÏ‹ «Â‡ÚÂÛË» ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ϤÍÂȘ
‹ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ̤۷ Û’ ¤Ó· ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ™ÙË
Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ «·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË»,
ÌÔÚ›Ù ӷ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ
ϤÍÂȘ ‹ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ì οÙÈ ¿ÏÏÔ.
f u n c t i o n k e y s
¶Ï‹ÎÙÚ· Ì ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ˜ ÏÂÈÙÔ˘Ú-
Á›Â˜ Â›Ó·È Ù· ·ÚÈıÌË̤ӷ Ï‹ÎÙÚ· F1 ¤ˆ˜
F12 Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ-
· Ï‹ÎÙÚ·, ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›-
ÛÂÙ ÒÛÙ ӷ οÓÔ˘Ó ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ªÔÚ›ÙÂ, ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜
¯¿ÚË, Û ¤Ó· ΛÌÂÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÙ ÂÈϤÍÂÈ,
·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ F7, Ó· οÓÂÙ ÙÔ ¯ÚÒÌ· ÙˆÓ
ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ú¿ÛÈÓÔ.
i n s e r t
ŸÙ·Ó ÂÈÛ¿ÁÂÙ οÙÈ Û ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô, ÚÔÛı¤-
ÙÂÙ οÙÈ. ªÔÚ›Ù ӷ ÂÈÛ¿ÁÂÙ ÌÈ· ÂÈÎfiÓ·
Û ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ‹ ÌÈ· ϤÍË Û ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË.
k e y b o a r d s h o r t c u t s
OÈ Û˘ÓÙÔ̇ÛÂȘ ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘ ›ӷÈ
¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÙ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
ÂÓÙÔϤ˜ ·ÙÒÓÙ·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ï‹-
ÎÙÚˆÓ ÛÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ. ∞˘Ùfi˜ Ô ÙÚfi-
Ô˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Ôχ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜
·fi ÙÔ ÔÓÙ›ÎÈ Î·È ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ÂÈÏÔÁÒÓ.
√È Û˘ÓÙÔ̇ÛÂȘ οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘
Ï‹ÎÙÚÔ˘ «control» ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
¯·ÌËÏ¿ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
ÏËÎÙÚÔÏÔÁ›Ô˘.
l o a d
ŸÙ·Ó ÊÔÚÙÒÓÂÙ οÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÂ
¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, ÙfiÙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ›ӷÈ
¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÛÙË ÌÓ‹ÌË ‹ ÛÙÔ
ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ.
hard disk Û18 ñ memory Û19
menu Û60 ñ mouse Û19
Ctrl + S
Ctrl + C
Ctrl + X
Ctrl + V
Ctrl + L
Ctrl + R
Ctrl + E
∞Ôı‹Î¢ÛË
∞ÓÙÈÁÚ·Ê‹
∞ÔÎÔ‹
∂ÈÎfiÏÏËÛË
™ÙÔ›¯ÈÛË ·ÚÈÛÙÂÚ¿
™ÙÔ›¯ÈÛË ‰ÂÍÈ¿
™ÙÔ›¯ÈÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ
bold Û65 ñ highlight Û67
keyboard Û18 ñ program Û30
document Û66 ñ keyboard Û18
73

Ó
Ù
Ô
Ï
¤
˜
l o g o n
∏ ÚfiÛ‚·ÛË Û οÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹/ηÈ
ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÌÂ
ÚÔÛˆÈο ÛÙÔȯ›·. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ
Ú¤ÂÈ Ó· ‰·ÎÙ˘ÏÔÁÚ·Ê‹ÛÂÙ fiÓÔÌ· ¯Ú‹-
ÛÙË Î·È Îˆ‰ÈÎfi. ∂¿Ó Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜
Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰Âı›Ù Ì ٷ
ÚÔÛˆÈο Û·˜ ÛÙÔȯ›·.
l o g o f f
∏ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Ù˘ Û‡Ó-
‰ÂÛ˘ Ì ÚÔÛˆÈο ÛÙÔȯ›·. ∞ÔÛ˘Ó‰¤-
ÂÛÙ fiÙ·Ó ‚Á›Ù ·fi ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹
·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ‹ ·fi Ì›· ·ÛÊ·Ï‹ ÈÛÙÔ-
ÛÂÏ›‰·. ªÔÚ›Ù ·ÎfiÌ· Ó· ·ÔÛ˘Ó‰Âı›-
Ù ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜, Â¿Ó Â›Ó·È Û˘Ó-
‰Â̤ÓÔ˜ Û ‰›ÎÙ˘Ô.
mo v e
ªÂٷΛÓËÛË Â›Ó·È ÌÈ· ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ÌÔÚ›-
ÙÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÛÙ· Windows fiÙ·Ó
ı¤ÏÂÙ ӷ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô ÌÂٷ͇
‰‡Ô ʷΤψÓ.
OR
∆Ô OR («‹») Â›Ó·È ÌÈ· ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ÌÔÚ›-
Ù ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ fiÙ·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ
·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ οÙÈ .¯. ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ì¤Û·
·fi ÌÈ· Ì˯·Ó‹ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘. ªÔÚ›ÙÂ
Ó· ‚Ú›Ù ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fi
ÙȘ ‰‡Ô ϤÍÂȘ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Â¿Ó „¿ÍÂ-
Ù ÁÈ· «‹ÏÈÔ OR ÛÂÏ‹ÓË», Ë Ì˯·Ó‹ ·Ó·-
˙‹ÙËÛ˘ ı· ·Ó·Û‡ÚÂÈ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘
ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÙË Ï¤ÍË «‹ÏÈÔ» ‹ ÙË Ï¤ÍË «ÛÂÏ‹-
ÓË» ‹ Î·È ÙȘ ‰‡Ô.
p a s t e
∂ÈÎfiÏÏËÛË Â›Ó·È Ë ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ «·ÓÙÈÁÚ·Ê‹». ∞ÊÔ‡
¤¯ÂÙ ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÚÔÛˆ-
ÚÈÓ‹˜ ·ÓÙÈÁÚ·Ê‹˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ
ÂÈÎfiÏÏËÛË, ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ
οÔ˘ ·ÏÏÔ‡, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‹ Û ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·-
ÊÔ. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÙÔ ÂÈÎÔÏÏ‹ÛÂÙÂ
Û ¤Ó· ÙÂÏ›ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·.
r e p e a t
∏ Â·Ó¿ÏË„Ë Â›Ó·È ÌÈ· ÂÓÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿.
r e s i z e
∂·Ó·Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜
ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Ù˘.
ªÔÚ›Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÌÈ·˜
ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ¤Ó· ·fi Ù· «¯ÂÚÔ‡ÏÈ·»
Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÁˆÓ›Â˜ ‹ ÛÙËÓ ¿ÎÚË
ÌÈ·˜ ÂÈÎfiÓ·˜ fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙ ÎÏÈÎ ¿Óˆ Ù˘.
r e t u r n k e y
¶·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜, Ô
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÂÎÙÂÏ› ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË
ÂÓÙÔÏ‹, fiˆ˜ «¿ÓÔÈÁÌ·», «·Ôı‹Î¢ÛË»
Î·È «ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜». ∂›Ó·È ÙÔ
›‰ÈÔ Ï‹ÎÙÚÔ Ì ÙÔ enter.
enter Û72
copy and paste Û66
document Û66
search engine Û48
Windows Û31
network Û46
password Û81 ñ username Û49
s e a r c h
∞Ó·˙‹ÙËÛË Â›Ó·È Ë ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ-
Ôț٠ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ
‰È·‰›ÎÙ˘Ô ‹ Û ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô.
s e l e c t
∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÈÛËÌ›ˆÛË ÌÈ·˜
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Ϥ͢ ‹ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô˘
ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙ ηٿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ.
s o r t
∆·ÍÈÓfiÌËÛË Â›Ó·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÔÚÁ¿Óˆ-
Û˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·Ó¿ ı¤Ì·Ù· ‹ Û‡Ìʈ-
Ó· ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ηÓfiÓ˜.
u n d o
∞Ó·›ÚÂÛË Â›Ó·È Ë ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ Û·˜
ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· οÓÂÙ ¤Ó· ‚‹Ì· ›Ûˆ ÁÈ·
Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÂÙ ¤Ó· Ï¿ıÔ˜.
74

Ó
Ù
Ô
Ï
¤
˜
ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË
¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÓÙÔÏ‹˜
«·Ó·›ÚÂÛË»
s a v e / s a v e a s
∞Ôı‹Î¢ÛË Â›Ó·È Ë ÂÓÙÔÏ‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔ-
Ôț٠ÁÈ· Ó· ·ÔıË·ÛÂÙ ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔ
ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ.
z o o m
ªÂ ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÌÂÁ¤ı˘ÓÛË ÌÔÚ›Ù ӷ
ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÙ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘
‹ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÒÛÙ ӷ Ê·›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ
‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ.
75


Â
Í
Â
Ú
Á
·
Û

·


Â

Ô
Ì
¤
Ó
ˆ
Ó
∆· «‰Â‰Ô̤ӷ» Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË Ï¤ÍË ÁÈ· ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜. O ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
ÌÔÚ› Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·fi ·ÚÈıÌÔ‡˜
Î·È Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ̤¯ÚÈ ‚›ÓÙÂÔ Î·È ·Ú¯Â›· ‹¯Ô˘. ∂¿Ó Ù· ‰Â‰Ô̤-
Ó· Û·˜ Â›Ó·È ·ÚÈıÌËÙÈο, ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· ÂÈÛ¿ÁÂÙ Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÏÔÁÈÛÙÈÎÒÓ Ê‡ÏψÓ. ∂¿Ó ¤¯ÂÙ ÔÏÏ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ Ù· ÔÚÁ·-
ÓÒÛÂÙ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ÙÔ ÈÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÚfiÁÚ·Ì-
Ì· Â›Ó·È ÌÈ· ‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ. ªÔÚ›Ù ӷ Ì¿ıÂÙ ÁÈ· Ù· ÏÔÁÈÛÙÈο
ʇÏÏ· Î·È ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·.
∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ‰Â‰Ô̤ӈÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·
‚¿Û˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ
76


Â
Í
Â
Ú
Á
·
Û

·


Â

Ô
Ì
¤
Ó
ˆ
Ó
a c c e s s
¶ÚfiÛ‚·ÛË ÛËÌ·›ÓÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë
›ÛÔ‰Ô˜ Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹ ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô
‹ Ì›· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. ∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚ›
Ë ÚfiÛ‚·ÛË Û ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È
ÌfiÓÔ ÁÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ
ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÙ ·ÏÏ¿ fi¯È Ó· ÙÔ
ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÙ ‹ Ó· ÙÔ ‰È·ÁÚ¿„ÂÙÂ. °È· Ó·
¤¯ÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË Û οÔÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
‹ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ÂȉÈÎfi Έ‰ÈÎfi.
b i n a r y t r e e
∆Ô ‰˘·‰ÈÎfi ‰¤ÓÙÚÔ Â›Ó·È Ì›· ̤ıÔ‰Ô˜ ÔÚÁ¿-
ÓˆÛ˘ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Û ۯ‹Ì· ‰¤ÓÙÚÔ˘, fiÔ˘
οı ÎfiÌ‚Ô˜ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ‰È·ÎÏ·‰ÒÛÂȘ. ŒÓ·
Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰˘·‰ÈÎÔ‡ ‰¤ÓÙÚÔ˘
Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÓ·ÏÔÁÈÎfi ‰¤ÓÙÚÔ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘.
b r a n c h
∏ ‰È·ÎÏ¿‰ˆÛË ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÂÓfi˜
‰¤ÓÙÚÔ˘ ‰Â‰Ô̤ӈÓ.
c e l l s
∫ÂÏÈ¿ ϤÁÔÓÙ·È Ù· ÎÔ˘ÙÈ¿ ·fi Ù· ÔÔ›·
·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ¤Ó· ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ʇÏÏÔ. M¤Û·
ÛÙ· ÎÂÏÈ¿ ÌÔÚ›Ù ӷ ÁÚ¿„ÂÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜,
˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ ‹ ΛÌÂÓÔ.
d a t a
¢Â‰Ô̤ӷ Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË Ï¤ÍË ÁÈ· ÙȘ
ÏËÚÔÊÔڛ˜.
d a t a p r o j e c t o r
O ÚÔ‚ÔϤ·˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ
ÏËÚÔÊÔڛ˜ (‰Â‰Ô̤ӷ) Û ̛· ÔıfiÓË.
d a t a b a s e
ªÈ· ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ú¯Â›Ô
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. OÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û ÌÈ·
‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó
·ÓıÚÒÔ˘˜ (.¯. ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÌÈ·˜
ÂÙ·ÈÚ›·˜) ‹ Ú¿ÁÌ·Ù· (.¯. Ù· Ï‹ÌÌ·Ù·
ÌÈ·˜ ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·˜). ªÔÚ›Ù ӷ
„¿ÍÂÙ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ̤۷ Û ÌÈ· ‚¿ÛË
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜.
°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û ̛· ‚¿ÛË ‰Â‰Ô̤ӈÓ,
ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ οÔÈÔÓ Ì ÙÔ
fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ‹ ÙË ‰È‡ı˘ÓÛ‹ ÙÔ˘.
d a t a l o g g i n g
∏ ηٷ¯ÒÚËÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ
¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ
·ÈÛıËÙ‹Ú˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ·Ôı‹-
΢ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,
¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ¤Ó·Ó
·ÈÛıËÙ‹Ú· ıÂÚÌfiÙËÙ·˜ ÌÔÚ› Ó· ηٷ-
ÁÚ¿„ÂÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÁÈ·
·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ ‹ ̤Ú˜.
g a r b a g e i n - g a r b a g e o u t
∏ ÊÚ¿ÛË ·˘Ù‹ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â¿Ó ÙÚÔÊÔ‰Ô-
Ù‹ÛÂÙ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ¯·ÌËÏ‹˜ ÔÈfi-
ÙËÙ·˜ ‰Â‰Ô̤ӷ, ı· ¿ÚÂÙ ¯·ÌËÏ‹˜ ÔÈfi-
ÙËÙ·˜ ‰Â‰Ô̤ӷ.
data Û76
sensor Û21
file Û58
spreadsheet Û77
data Û76
program Û30 ñ file Û58
web page Û50
77


Â
Í
Â
Ú
Á
·
Û

·


Â

Ô
Ì
¤
Ó
ˆ
Ó
q u e s t i o n n a i r e
∆Ô ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Â›Ó·È ÌÈ· Ï›ÛÙ·
ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ·
ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ¿Óˆ Û’ ¤Ó·
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·.
s p r e a d s h e e t
To ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ʇÏÏÔ Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·
Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˘˜. ªÔÚ›Ù ӷ ÙÔ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ
›Ó·Î˜ Î·È ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∫¿ı ÏÔÁÈÛÙÈÎfi
ʇÏÏÔ ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÔÏÏ¿ ÎÂÏÈ¿, Ô˘ ÙÔ
ηı¤Ó· ÂÚȤ¯ÂÈ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜,
fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ‹ ¤Ó·
ΛÌÂÓÔ.
cells Û76 ñ formula Û10
program Û30
ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ʇÏÏÔ
78
Computer security

Û
Ê
¿
Ï
Â
È
·

˘

Ô
Ï
Ô
Á
È
Û
Ù

∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
A˘Ù‹ Ë ÂÓfiÙËÙ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜: Ò˜
Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· Ù· ·Ú¯Â›· Î·È Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ì ÙÚfiÔ Ô˘
Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ηٷÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Î·È Ò˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÌÔÚ›
Ó· ÚÔÛٷ٢ٛ ·fi ·ÓÂÈı‡ÌËÙ· ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓ· ‰Â‰Ô̤ӷ. ∂›Ó·È Èı·Ófi
Ó· ¤¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯¿ÎÂÚ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÔ˘Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜
˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ͤÚÂÙ ٛ Â›Ó·È ÔÈ «Û·ÌÔ˘Ú¿È»; ™›ÁÔ˘Ú· ı· ¤¯ÂÙÂ
·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ͤÚÂÙ ٛ Â›Ó·È Ù· «‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ·»;
ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Û’ ¤Ó·Ó
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
79

Û
Ê
¿
Ï
Â
È
·

˘

Ô
Ï
Ô
Á
È
Û
Ù

a n t i v i r u s s o f t wa r e
∞ÓÙÈ-ÈÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ·
Ô˘ ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·fi ÈÔ‡˜
Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‹‰Ë ‚Ú›ÛÎÔ-
ÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ·.
a u t h e n t i c a t e
E·Ï‹ı¢ÛË Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ
Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÈÛÙÔÔ›Ë-
ÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË, fiˆ˜ .¯.
ηٿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û·˜
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ.
.
b u g
Bug ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÙÔ˘ ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›·. ¶‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ÌÈ·
Ôχ ·ÏÈ¿ ÈÛÙÔÚ›·, fiÙ·Ó ¤Ó· ¤ÓÙÔÌÔ Â›¯Â
ÙÚ˘ÒÛÂÈ Û’ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Ì ·ÔÙ¤ÏÂ-
ÛÌ· οÔÈ· ΢ÎÏÒÌ·Ù· Ó· ·Ó·ÙÈÓ·¯ıÔ‡Ó
Î·È Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÊˆÙÈ¿. ªÂÙ¿
·fi ·˘Ùfi Ùo ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, fi,ÙÈ Î·È Ó· ¿ÂÈ
ÛÙÚ·‚¿, ÊÙ·›ÂÈ ¤Ó· ¤ÓÙÔÌÔ (bug)... ∞Ó
ı¤ÏÂÙÂ, ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÙÂ!
c r a c k
∏ Ú‹ÍË ·ÛÊ·Ï›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ
·Ú¿ÓÔÌË ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Û’ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË.
c r a c k e r
O cracker Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ·ı›
Ó· Û¿ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ Û’ ¤Ó·Ó
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÁÈ· Ó· ˘ÔÎϤ„ÂÈ
ÏËÚÔÊÔڛ˜.
program Û30
address Û36 ñ e-mail Û40
server Û22
program Û30 ñ virus Û82
·ÓÙÈ-ÈÈÎfi
ÚfiÁÚ·ÌÌ·
80

Û
Ê
¿
Ï
Â
È
·

˘

Ô
Ï
Ô
Á
È
Û
Ù

e n c o d e / e n c r y p t
∏ Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ‹ ÎÚ˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛË
ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ οÔÈ·˜ ÏËÚÔÊÔ-
Ú›·˜ Û ÎÒ‰Èη ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È
·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. OÈ ÚÔÛˆÈΤ˜
ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰È·‰›-
ÎÙ˘Ô, fiˆ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·-
ÚÈ·ÛÌÒÓ, Â›Ó·È ÎÚ˘ÙÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ ÁÈ·
ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛÊ·Ï›·˜.
f i r e wa l l
∆›¯Ô˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Â›Ó·È ¤Ó·
›‰Ô˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ·Ô-
ÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ·ÓÂÈı‡ÌËÙˆÓ ÚÔÛÒ-
ˆÓ ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
Û·˜.
h a c k e r
ÿÎÂÚ Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ „¿¯ÓÂÈ ·‰˘Ó·-
̛˜ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÌÂ
ÛÎÔfi Ó· ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜.
OÈ ¯¿ÎÂÚ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÁÈ·
Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·-
Ù· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÁÈ·
Ó· ÎϤ„Ô˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ‹ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‹ ·ÏÒ˜ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó.
j u n k ma i l
∆· ÌË ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ· ÌËӇ̷ٷ Â›Ó·È ‰˘Û¿-
ÚÂÛÙ· ‹ ·ÓÂÈı‡ÌËÙ· ÌËӇ̷ٷ Ô˘ ÊÙ¿-
ÓÔ˘Ó Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi
Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ fiÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ junk
mail Â›Ó·È spam (·ÓÂÈı‡ÌËÙ· ÌËӇ̷ٷ).
l e a p f r o g a t t a c k
«µ·ÙÚ·¯ÔÂ›ıÂÛË» Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·Ú¿ÓÔÌ· ¤Ó·Ó Έ‰ÈÎfi ÁÈ· Ó·
ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ Û ÌÈ· ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ˘ÔÎϤ-
ÙÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ Û ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜
ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ¤Ó·˜ ÂÁÎÏËÌ·-
Ù›·˜ Ô˘ ηٷʤÚÓÂÈ Ó· Û¿ÛÂÈ ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi
ÌÈ·˜ ÙÚ¿Â˙·˜, ÌÔÚ› Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ˘˜
ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘.
password Û81 ñ website Û50
e-mail Û40 ñ spam Û82
program Û30
program Û30
Internet Û33
ÎÚ˘ÙÔÁÚ¿ÊËÛË
‚·ÙÚ·¯ÔÂ›ıÂÛË
¯¿ÎÂÚ
81

Û
Ê
¿
Ï
Â
È
·

˘

Ô
Ï
Ô
Á
È
Û
Ù

l e t t e r b o mb
°Ú¿ÌÌ·-‚fiÌ‚· Â›Ó·È ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ËÏÂÎÙÚÔ-
ÓÈÎo‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Èfi.
ma i l b o mb
O fiÚÔ˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi˜ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÂÚÈ-
ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋
‰È‡ı˘ÓÛË ÏËÌÌ˘Ú›˙ÂÙ·È Ì ÌËӇ̷ٷ.
ma n d e l b u g
ªandelbug Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ÂÚ›ÏÔÎÔ˘ ÈÔ‡
Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜.
mo n i t o r i n g
OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Û˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÁÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
ÙËÓ Û˘Ó¯‹ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È
ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› οÙÈ (.¯. ÙË Ì˯·Ó‹ ÂÓfi˜
·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜), ÌÔÚ› Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÂÈ ¤Ó·
Úfi‚ÏËÌ· ÚÈÓ Á›ÓÂÈ ÂÈΛӉ˘ÓÔ.
p a s s wo r d
O Έ‰ÈÎfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ϤÍË ‹ ÊÚ¿ÛË,
ÙËÓ ÔÔ›· ÌfiÓÔ ÂÛ›˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ, Ô˘
ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ‹ ÙËÓ
ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ Û·˜ ‰È‡ı˘ÓÛË. ªÔÚ› Ó·
¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ¤Ó·Ó Έ‰ÈÎfi ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ Úfi-
Û‚·ÛË ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û·˜ ‹ ÛÙÔ ‰È·‰›-
ÎÙ˘Ô. T¤ÏÔ˜, Ì ¤Ó·Ó Έ‰ÈÎfi ÌÔÚ›Ù ӷ
ÚÔÛٷهÛÂÙ ÚÔÛˆÈο Û·˜ ·Ú¯Â›·.
s a mu r a i
O Û·ÌÔ˘Ú¿È Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¯¿ÎÂÚ Ô˘ ÚÔÛ-
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÓfiÌÈÌ· Û’ ¤Ó·
Û‡ÛÙËÌ·, .¯. ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÛÙ˘-
ÓÔÌ›· Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÂÓfi˜ ÂÁÎÏËÌ·Ù›·.
hacker Û80
e-mail Û40
bug Û79
e-mail Û40
virus Û82
ÁÚ¿ÌÌ·-‚fiÌ‚·
·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË
Έ‰ÈÎfi˜
Û·ÌÔ˘Ú¿È
82

Û
Ê
¿
Ï
Â
È
·

˘

Ô
Ï
Ô
Á
È
Û
Ù

s e c u r i t y
∆· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÚÔÛٷه-
Ô˘Ó ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È Ù· ·Ú¯Â›· Û·˜
·fi ÈÔ‡˜ Î·È ¿ÏϘ Èı·Ó¤˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜
Ô˘ Û˘¯Ó¿ ÂÈÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
Û·˜ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô
ÂȉÒÓ: Ù· ·ÓÙÈ-ÈÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ù·
Ù›¯Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜.
s p a m
Spam Â›Ó·È ·ÓÂÈı‡ÌËÙ·, Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰˘Û¿-
ÚÂÛÙ·, ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÌËӇ̷ٷ, ̤ۈ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ Û˘¯Ó¿ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ÈÔ›.
t r o j a n h o r s e
O ‰Ô‡ÚÂÈÔ˜ ›Ô˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÈΛӉ˘ÓÔ
ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÂÙ·ÌÊÈÂṲ̂ÓÔ Û ·ıÒÔ
Ì‹Ó˘Ì·.
v i r u s
O Èfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡
ÎÒ‰Èη, ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ÁÈ· Ó· ÚÔηϤÛÂÈ
‚Ï¿‚Ë Û’ ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. TÔÔıÂÙ› ÛÙ·
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÛÙ· ·Ú¯Â›· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ-
ÁÈÛÙ‹ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê¿ ÙÔ˘, Ù· ÔÔ›· Û˘¯Ó¿
ÙÚÔÔÔÈ›, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ
Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó. ∞Ó Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Û·˜
ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi Èfi, ÌÔÚ› Ó· ηٷÛÙÚ·-
ÊÔ‡Ó fiÏ· Û·˜ Ù· ·Ú¯Â›·.
wo r m
™ÎÔ˘Ï‹ÎÈ Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÓÔÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ
‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ.
Internet worm Û43
document Û66 ñ file Û58
program Û30
e-mail Û40 ñ virus Û82
antivirus software Û79
firewall Û80 ñ program Û30
virus Û82
·ÓÂÈı‡ÌËÙ·
ÌËӇ̷ٷ
·ÛÊ¿ÏÂÈ·
‰Ô‡ÚÂÈÔ˜ ›Ô˜
Èfi˜
83
T
Ë
Ï
Â

È
Î
Ô
È
Ó
ˆ
Ó

Â
˜

Î
·
È

M
e
d
i
a
∏ ¢ڢ˙ˆÓÈ΋ Û‡ÁÎÏÈÛË ∆ËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Media (ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜
∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜) ·ÔÙÂÏ› Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜.
∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ „ËÊȷ΋˜ Û‡ÁÎÏÈÛ˘, ·fi ÙËÓ
·Ï‹ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ (double play) ̤¯ÚÈ ÙȘ ÈÔ Û‡ÓıÂÙ˜ ÌÔÚʤ˜, fiˆ˜ Ë
Û‡ÁÎÏÈÛË ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ÛÙ· ‰›ÎÙ˘·, ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙȘ Û˘Û΢¤˜.
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· Ó¤Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰Ú¿Û˘, ̤۷ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô
·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈ Ë Ó¤·
„ËÊȷ΋ ÂÔ¯‹, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ÙˆÓ ÙËÏÂÈÎÔÈ-
ÓˆÓÈÒÓ, ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ÙˆÓ ªª∂.
∏ Û‡ÁÎÏÈÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÌÔ¯Ïfi ÎÔÈ-
ÓˆÓÈ΋˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. π‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜
ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙȘ
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ „ËÊȷ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û‡ÁÎÏÈÛ˘.
TËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜ Î·È Media
84
T
Ë
Ï
Â

È
Î
Ô
È
Ó
ˆ
Ó

Â
˜

Î
·
È

M
e
d
i
a
b r o a d c a s t i n g c e n t e r
K¤ÓÙÚÔ ÂÎÔÌ‹˜ Â›Ó·È Ë ÙÔÔıÂÛ›·
(Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ÎÔÚ˘Ê¤˜ ‚Ô˘ÓÒÓ) fiÔ˘
ÂÁηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ÛÙ·ıÌÔ› ÂÎÔÌ‹˜
Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.
c o p y l e f t
Copyleft Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ ¿‰ÂÈ·˜ Ô˘ ÂÈ-
¯ÂÈÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ¤¯ÂÈ ÙËÓ
ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù˘ ¯Ú‹Û˘, ‰È·ÌfiÚʈÛ˘, Â¤-
ÎÙ·Û˘ Î·È ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
ÌÈ·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∞ÔÙÂÏ› ÏÔÁÔ·›-
ÁÓÈÔ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ Copyright.
DA B ( Di g i t a l A u d i o
Br o a d c a s t i n g )
H ÂÎÔÌ‹ „ËÊÈ·ÎÔ‡ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎÔ‡
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ
·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi (audio) Û‹Ì·, Î·È ¿ÏϘ ÏË-
ÚÔÊÔڛ˜ (‰Â‰Ô̤ӷ). ªÔÚ› Ó· ·ԉȷ-
ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi „ËÊÈ·ÎÔ‡˜ Ú·‰ÈÔ-
ʈÓÈÎÔ‡˜ ‰¤ÎÙ˜.
d i g i t a l d i v i d e n d
æËÊÈ·Îfi ̤ÚÈÛÌ· ·ÔηÏÂ›Ù·È ÙÔ Ê¿ÛÌ·
Û˘¯ÓÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ı· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı› fiÙ·Ó
ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Ï‹Ú˘ ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙËÓ
·Ó·ÏÔÁÈ΋ ÛÙËÓ „ËÊȷ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË
(switchover).
DT T ( Di g i t a l T e r r e s t r i a l
T V )
æËÊȷ΋ Â›ÁÂÈ· ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â›Ó·È Ë ÙËÏÂ-
fiÚ·ÛË Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ „ËÊÈ·Îfi Û‹Ì· ·fi
Â›ÁÂÈ· ‰›ÎÙ˘·.
DT V ( Di g i t a l T V )
æËÊȷ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â›Ó·È Ë ÂfiÌÂÓË
ÁÂÓÈ¿ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿-
ÙˆÓ Ì „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹.
DV B ( Di g i t a l V i d e o
Br o a d c a s t i n g )
H ÂÎÔÌ‹ „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÔÙÈÎfi (video) ηÈ
·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi (audio) Û‹Ì· ηıÒ˜ Î·È ¿ÏϘ
ÏËÚÔÊÔڛ˜. AÔΈ‰ÈÎÔÔÈÂ›Ù·È ·fi
„ËÊÈ·ÎÔ‡˜ ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ¤˜ Ô˘ ÂÓÛˆ-
Ì·ÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ‰¤ÎÙ˜
ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
F MC ( F i x e d Mo b i l e
C o n v e r g e n c e )
FMC Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ ÎÈÓËÙ‹˜ Î·È ÛÙ·ıÂ-
Ú‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ›‰È·
Û˘Û΢‹ (ÙÂÚÌ·ÙÈÎfi) ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË.
F T A ( F r e e t o A i r T V )
FTA ϤÁÂÙ·È Ë Â›ÁÂÈ· ÙËÏÂfiÚ·ÛË ¯ˆÚ›˜
¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙËÏÂı·٤˜, ¤Ú·Ó ÂÓfi˜
ÂӉ¯fiÌÂÓÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ¿ÁÈÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜.
HDT V ( Hi g h De f i n i t i o n
T V )
TËÏÂfiÚ·ÛË ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È ÌÈ·
Û˘Û΢‹ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·Ùfi-
ÙËÙ· Ó· ‰¤¯ÂÙ·È Î·È Ó· ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈ›
ÙËÏÂÔÙÈο Û‹Ì·Ù· ˘„ËÏ‹˜ ·Ó¿Ï˘Û˘
(ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·) Î·È ˘„ËÏ‹˜ ÈÛÙfiÙËÙ·˜
(ÁÈ· ÙÔÓ ‹¯Ô). O fiÚÔ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È
ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÂÚȯfiÌÂÓÔ ˘„Ë-
Ï‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜.
85
T
Ë
Ï
Â

È
Î
Ô
È
Ó
ˆ
Ó

Â
˜

Î
·
È

M
e
d
i
a
I P T V
ŒÙÛÈ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÙËÏÂÔÙÈο ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ IP
¢ڢ˙ˆÓÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛˆÓ.
I P R ( I n t e l l e c t u a l
P r o p e r t y R i g h t s )
T· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜
ÚԂϤÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· οı ›‰Ô˘˜
ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈ-
Ô˘ÚÁËı› ·fi ¿ÙÔÌ· ‹ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜.
I R D ( I n t e g r a t e d R e c e i v e r
De c o d e r )
TÔ IRD Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ Set
Top Box.
J PE G ( J o i n t Ph o t o g r a p h i c
E x p e r t s Gr o u p )
JPEG Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ Û˘ÌÈÂṲ̂ÓÔ˘ ·Ú¯Â›-
Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜. ∂›Ó·È Ôχ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÂÂȉ‹
ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÂÙ·‚ÏËÙfi ÔÛÔÛÙfi Û˘Ì›ÂÛ˘
·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË ÔÈfiÙËÙ·
(˘„ËÏ‹, ̤ÛË ‹ ¯·ÌËÏ‹). ŸÛÔ ÈÔ Ôχ
Û˘ÌȤÛÂÙ ¤Ó·
·Ú¯Â›Ô JPEG,
ÙfiÛÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË
ı· Â›Ó·È Ë ÔÈfi-
ÙËÙ· Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜.
MP 3
MP3 Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ˜ Ù‡Ô˜
·Ú¯Â›ˆÓ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ÌÈÎÚfi ̤ÁÂıÔ˜ ·ÏÏ¿
˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ‹¯Ô˘.
MP E G ( Mo v i n g Pi c t u r e
E x p e r t s Gr o u p )
MPEG Â›Ó·È ¤Ó· ›‰Ô˜ Û˘ÌÈÂṲ̂ÓÔ˘
·Ú¯Â›Ô˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ‹¯Ô˘.Y¿Ú¯Ô˘Ó ‰È¿-
ÊÔÚ· Â›‰· Û˘Ì›ÂÛ˘ (MPEG-1,
MPEG-2, MPEG-4).
mu l t i c a s t i n g
¶ÔÏ˘ÂÎÔÌ‹ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË
·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÓfi˜ ÌËӇ̷ÙÔ˜ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰·
ÔÏÏÒÓ ·Ú·ÏËÙÒÓ, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ
ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, ÒÛÙ ӷ
ÌË Á›ÓÂÙ·È ÔÏÏ·Ï‹ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘
ÌËӇ̷ÙÔ˜ ¿Óˆ ·fi ÌÈ· Û‡Ó‰ÂÛË (link).
¶·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÔÏ˘ÂÎÔÌ‹˜ Â›Ó·È Ë Ù·˘-
Ùfi¯ÚÔÓË ·ÔÛÙÔÏ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿-
ÙˆÓ Û ÔÏÏÔ‡˜ ·Ú·Ï‹Ù˜, Ë ÙËωȿ-
ÛÎÂ„Ë Î·È Ë ‚ÈÓÙÂԉȿÛ΄Ë.
e-mail Û40 ñ teleconferencing Û48
video conferencing Û49
set top box Û87
TËÏÂfiÚ·ÛË ˘„ËÏ‹˜
¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜
MPEG
mu l t i me d i a
T· ÔÏ˘Ì¤Û· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜
„ËÊÈ·ÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÌÔÚ-
ÊÒÓ, fiˆ˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÁÚ·ÊÈÎÒÓ, ÛÙ·ıÂÚ‹˜
Î·È ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÈÎfiÓ·˜, ‹¯Ô˘ Î·È ‚›ÓÙÂÔ,
ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË, ÌÂÙ¿‰ÔÛË, ÂÂÍÂÚÁ·-
Û›· Î·È ·Ôı‹Î¢ÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ.
p e e r - t o - p e e r
Peer to peer ·ÔηÏÂ›Ù·È Ë Û‡Ó‰ÂÛË ‰‡Ô
‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ó·
ÌÂÛÔÏ·‚› Â͢ËÚÂÙËÙ‹˜ (server), Û˘Ó‹-
ıˆ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ·Ú¯Â›·.
p r o s u me r
O fiÚÔ˜ prosumer ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ
ϤÍÂȘ PROducer (·Ú·ÁˆÁfi˜ ÂÚȯÔ̤-
ÓÔ˘) Î·È conSUMER (ηٷӷψً˜) ηÈ
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ηٷӷψ٤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ì-
ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. O
fiÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ ÛÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿
ÙÔ˘ internet Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ·‡ÂÈ Ó· ›ӷÈ
·Ï¿ ·ıËÙÈÎfi˜ ·ÏÏ¿ Á›ÓÂÙ·È Û˘Ì̤ÙÔ¯Ô˜
ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘.
P V R ( P e r s o n a l V i d e o
R e c o r d e r )
¶ÚÔÛˆÈÎfi ‚›ÓÙÂÔ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Û΢‹ Ë
ÔÔ›· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÌÂÙ·‰Ôı›
(time shift) Î·È ·Ú¤¯ÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ‰È·ÎÔ-
‹˜ (pause) Î·È Ù·¯Â›·˜ ÚÔÒıËÛ˘ (fast
forward) ̤ۈ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Û ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ.
R a d i o F r e q u e n c y R i g h t s
o f Us e
T· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ¯Ú‹Û˘ Ú·‰ÈÔÛ˘¯ÓfiÙËÙ·˜
Â›Ó·È Ë ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi
ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· AÚ¯‹ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ·fi ¤Ó·
ÛÙ·ıÌfi Ú·‰ÈÔÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÌÈ·˜ Ú·‰ÈÔÛ˘-
¯ÓfiÙËÙ·˜ ‹ ÂÓfi˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ‰È·‡ÏÔ˘
Ú·‰ÈÔÛ˘¯ÓfiÙËÙ·˜ ˘fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔ-
¸Ôı¤ÛÂȘ.
r i p
Rip ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÂÓfi˜ CD
‹¯Ô˘ Û MP3, AAC ‹ ·Ú¯Â›Ô ‹¯Ô˘ ÌÂ
¿ÏÏÔ Â›‰Ô˜ Έ‰ÈÎÔÔ›ËÛ˘.
MP3 Û85 ñ CD Û16
server Û22
86
T
Ë
Ï
Â

È
Î
Ô
È
Ó
ˆ
Ó

Â
˜

Î
·
È

M
e
d
i
a
ÔÏ˘Ì¤Û·
ÚÔÛˆÈÎfi ‚›ÓÙÂÔ
87
T
Ë
Ï
Â

È
Î
Ô
È
Ó
ˆ
Ó

Â
˜

Î
·
È

M
e
d
i
a
S A B ( S a t e l l i t e A u d i o
Br o a d c a s t i n g )
SAB Â›Ó·È Ë ÂÎÔÌ‹ „ËÊÈ·ÎÔ‡ Ú·‰ÈÔ-
ʈÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ̤ۈ
‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘.
S NG ( S a t e l l i t e Ne ws
Ga t h e r i n g )
OÈ ÛÙ·ıÌÔ› Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÔ‡
˘ÏÈÎÔ‡ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈ΋˜
˙‡Í˘ ÙÔ ˘ÏÈÎfi ·˘Ùfi ÚÔ˜ Ù· ÛËÌ›·
·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‹/Î·È ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ-
ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.
S T B ( S e t T o p Bo x )
TÔ STB Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Û΢‹ Ô˘ ÌÂÙ·Û¯Ë-
Ì·Ù›˙ÂÈ ÙÔ „ËÊÈ·Îfi Û‹Ì· ÛÂ Û‹Ì·
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·Ó·ÏÔÁÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜
ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
s t r e a mi n g c o n t e n t
MÂÙ¿‰ÔÛË ÔÏ˘ÌÂÛÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ
Â›Ó·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ·Ú¯Â›ˆÓ Ì ÔÙÈÎfi ‹ ˯Ë-
ÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ô˘ Â›Ó·È ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó·
ÛÂ Û˘ÌÈÂṲ̂ÓË ÌÔÚÊ‹, ̤ۈ ‰È·‰ÈÎÙ‡-
Ô˘.TÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË
Ï‹„Ë ÙÔ˘. ∆Ô streaming ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙÔ
downloading, ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ·Ú¯Â›Ô
·ÔıË·ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi ‰›ÛÎÔ ÙÔ˘ ·Ú·-
Ï‹ÙË ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘.
UGC ( Us e r Ge n e r a t e d
C o n t e n t )
O fiÚÔ˜ UGC ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û οı ›‰Ô˘˜
ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÂÏÈ-
ÎÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙ˜.
UWB ( Ul t r a Wi d e Ba n d )
UWB Â›Ó·È ÌÈ· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘
Ú·‰ÈÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ ¯·ÌËÏ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ηÈ
ÌÈÎÚ‹˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜, Ì ‡ÚÔ˜ ˙ÒÓ˘ Û˘Ó‹-
ıˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi 500 MHz. M ÙËÓ
Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÙ¢-
¯ıÔ‡Ó Ôχ ˘„ËÏÔ› Ú˘ıÌÔ› ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘
‰Â‰Ô̤ӈÓ. §fiÁˆ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ÂÌ‚¤-
ÏÂÈ·˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ¤˜ Û ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiˆ˜ Ë
·Û‡ÚÌ·ÙË ÂÎÙ‡ˆÛË, Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·Ú¯Â›-
ˆÓ ÌÂٷ͇ (ÊÔÚËÙÒÓ) Û˘Û΢ÒÓ Î·È Ù·
·Û‡ÚÌ·Ù· ÌfiÓÈÙÔÚ.
download Û39
SNG
88
T
Ë
Ï
Â

È
Î
Ô
È
Ó
ˆ
Ó

Â
˜

Î
·
È

M
e
d
i
a
V o D ( V i d e o o n De ma n d )
TÔ ‚›ÓÙÂÔ Î·Ù¿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ·Ú¤¯ÂÈ ÙË
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‹
Ù·ÈÓÈÒÓ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ‹ ̤ۈ Ù˘
„ËÊȷ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘.
Wi k i
Wiki ·ÔηÏÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi˜
ÙfiÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ‡˜ ¯Ú‹ÛÙ˜
ÙÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ‡ ÙfiÔ˘
·ÔÙÂÏ› ÙÔ wikipedia.org, ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ-
΋ ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ· Ë ÔÔ›· Û˘ÓÙËÚ›ٷÈ
·fi ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Ù˘.
DTV (Digital TV) Û84
‚›ÓÙÂÔ Î·Ù¿ ·Ú·ÁÁÂÏ›·
89
Õ
Ï
Ï
Ô
È


Ú
Ô
È
∞˘Ù‹ Ë ÂÓfiÙËÙ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÚÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ¿ÏϘ
ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. XÚfiÓÔ˜ ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË, Ù¯ÓËÙ‹
ÓÔËÌÔÛ‡ÓË, Ô˘Ú¤˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Î·È ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜, Â›Ó·È ÌÂÚÈÎÔ› ·fi
ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ‚Ú›Ù ÛÙÈ ÂfiÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜. E›Û˘, Â‰Ò ı· ‚Ú›ÙÂ
‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· Ï‹ÌÌ·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ¯Ú‹ÛÙË.
ÕÏÏÔÈ fiÚÔÈ
ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË Û ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹
90
Õ
Ï
Ï
Ô
È


Ú
Ô
È
∞ π
∆· ·Ú¯Èο AI (artificial intelligence) ÛËÌ·›-
ÓÔ˘Ó Ù¯ÓËÙ‹ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË. OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ οÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ï¿ıÔ˜ Í·Ó¿
Î·È Í·Ó¿ – ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ·fi
Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘˜. OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ì Ù¯ÓËÙ‹
ÓÔËÌÔÛ‡ÓË, fï˜, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, fiˆ˜ .¯. Ó·
‰È·‚¿˙Ô˘Ó ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê·. OÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜
ÚԂϤÔ˘Ó fiÙÈ, ÛÙ·‰È·Î¿, ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜
ı· Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ¤Í˘ÓÔÈ. ¶ÔÈÔ˜
ͤÚÂÈ; ªÔÚ› ÌÈ· ̤ڷ ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
Ó· Á›ÓÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜!
b u f f e r
∏ ÂӉȿÌÂÛË ÌÓ‹ÌË Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó·
·ÎÔ‡ÛÂÙ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹ Ó· ‰Â›Ù ¤Ó· ‚›ÓÙÂÔ
ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ¯ˆÚ›˜ ‰È·ÎÔ¤˜. O ˘ÔÏÔ-
ÁÈÛÙ‹˜ ÊÔÚÙÒÓÂÈ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜
‹ ÙÔ˘ ‚›ÓÙÂÔ ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ. ∞˘Ù‹
Â›Ó·È Ë ÂӉȿÌÂÛË ÌÓ‹ÌË. ∂¿Ó Ë Û‡Ó‰ÂÛË
Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ‹ ‰È·ÎÔ›
ÁÈ· ¤Ó·-‰˘Ô ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·, Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÎÂÓfi ·›˙ÔÓÙ·˜ ·fi
ÙËÓ ÂӉȿÌÂÛË ÌÓ‹ÌË.
d i s a b l e
∞‰Ú·ÓÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë
ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘.
d o wn t i me
XÚfiÓÔ˜ ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Â›Ó·È Ë ¯ÚÔÓÈ΋
ÂÚ›Ô‰Ô˜ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿ ÏfiÁˆ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.
d p i ( d o t s p e r i n c h )
O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÎԢΛ‰ˆÓ ·Ó¿ ›ÓÙÛ· ›ӷÈ
¤Ó· ̤ÁÂıÔ˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙË-
Ù· Ù˘ ÂÎÙ‡ˆÛ˘. ŸÛÔ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ·ÚÈı-
Ìfi˜ ÙˆÓ ÎԢΛ‰ˆÓ ·Ó¿ ›ÓÙÛ· ÙfiÛÔ ‚ÂÏÙÈÒ-
ÓÂÙ·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÎÙ‡ˆÛ˘.
d u mp
E›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÌË ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӈÓ
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Û ¤Ó·Ó
ÂÎÙ˘ˆÙ‹ ‹ Û οÔÈÔ ·ÔıË΢ÙÈÎfi ̤ÛÔ.
™˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏË-
Ì· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
data Û76
program Û30
Internet Û33
PC Û20
Ù¯ÓËÙ‹ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË
¯ÚfiÓÔ˜ ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
91
Õ
Ï
Ï
Ô
È


Ú
Ô
È
e mo t i c o n
TÔ ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ ¤ÎÊÚ·Û˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ
ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ·
ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË ÂÓfi˜ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜ ÛÂ
¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ Ï‹ÎÙÚˆÓ.
∂¿Ó ÎÔÈÙ¿ÍÂÙ ·˘Ù¿ Ù· ÂÈÎÔÓ›‰È· ·fi ÙÔ
Ï¿È, ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÚfiÛˆ·.
e mu l a t o r
O ÂÍÔÌÔȈً˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Ô˘
ÂÍÔÌÔÈÒÓÂÈ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·-
ÙÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ ÁÈ· ¿ÏÏÔ
Ì˯¿ÓËÌ·.
e n d u s e r
TÂÏÈÎfi˜ ¯Ú‹ÛÙ˘ Â›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈ› ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·ÊÔ‡
¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› Î·È ‰ÔÎÈÌ·Ûı›.
i n t e r a c t i v e
¢È·‰Ú·ÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘
˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙÔÓ ¯Ú‹ÛÙË Ó· ··ÓÙ¿ÂÈ ÛÂ
ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‹ Ó· οÓÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ú¿Á-
Ì·Ù·. ∆· ·È¯Ó›‰È· Î·È Ù· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‰È·‰Ú·-
ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ.
i n t e r a c t i v e wh i t e b o a r d
O ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ Â›Ó·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔ-
ÓÈÎfi ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ Ì·˘ÚÔ›Ó·Î·.
k e y wo r d s
§¤ÍÂȘ-ÎÏÂȉȿ Â›Ó·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈ› ÌÈ· Ì˯·Ó‹ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ÁÈ· Ó·
·Ó·Û‡ÚÂÈ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô.
∂¿Ó ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÌÈ· ϤÍË-ÎÏÂȉ›,
Ë Ì˯·Ó‹ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ı· Û˘Ó‰Âı› ÌÂ
fiϘ ÙȘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ·˘Ù‹
ÙË Ï¤ÍË.
search engine Û48
Internet Û33 ñ web page Û50
program Û30
hardware Û13-15 ñ software Û24
e-mail Û40 ñ keyboard Û18
:-)
∂›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜
:-(
∂›Ì·È Ï˘Ë̤ÓÔ˜
:-v
ºˆÓ¿˙ˆ
:-x
¢›Óˆ ¤Ó· ÊÈÏ›
dump
‰È·‰Ú·ÛÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜
92
Õ
Ï
Ï
Ô
È


Ú
Ô
È
p r i o r i t y
¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·
Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰ÈÂÚÁ·Û›Â˜
·fi ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∂¿Ó Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜
Â›Ó·È ··Û¯ÔÏË̤ÓÔ˜, Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÌÔÓ¿‰·
ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ı· οÓÂÈ ÚÒÙ· ÙȘ ÈÔ
ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. OÈ ¿ÏϘ ÂÚÁ·Û›Â˜
ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο ‹ ı· ÛÙ·-
Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ¤ÚÁÔ
ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·.
p u b l i c d o ma i n
™ÙÔÓ ÙÔ̤· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÚfiÛ‚·Û˘, οı ÏË-
ÚÔÊÔÚ›·, fiˆ˜ .¯. ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi, ÌÔÚ› Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÂχıÂÚ· ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó·.
q u e r y
EÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ÌÈ· ·ÔÚ›·, ·Ú·‰Â›ÁÌ·-
ÙÔ˜ ¯¿ÚË Î¿ÙÈ Ô˘ ı· ÚˆÙÔ‡Û·Ù Û ÌÈ·
Ì˯·Ó‹ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘.
q u e u e
O˘Ú¿ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ϤÁÂÙ·È Ë Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ·Ú¯Â›-
ˆÓ Ù· ÔÔ›· Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ ÂÂ-
ÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·fi οÔÈÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹, .¯.
·Ú¯Â›· Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÂÎÙ‡ˆÛË.
r i p ( p r i n t e r )
∆Ô rip Â›Ó·È ÌÈ· Û˘Û΢‹ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ
‰Â‰Ô̤ӷ (ÏËÚÔÊÔڛ˜) Û ÌÔÚÊ‹
Ù¤ÙÔÈ· ÒÛÙÂ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ
ÂÎÙ˘ˆÙ‹.
s e q u e n c e
∞ÎÔÏÔ˘ı›· Â›Ó·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ·fi ÂÓÙÔϤ˜
ÔÈ Ôԛ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Ì ̛·
Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÂÈÚ¿.
s i mu l a t i o n
¶ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË Â›Ó·È Ì›· ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË
ÂÓfi˜ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. OÈ
ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÚÔÛÔÌÔÈÒ-
ÛÂȘ Û ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜.
K·Ù·Û΢¿˙Ô˘Ó, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÌÔÓ٤Ϸ
ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜, ÁÈ· Ó·
ÚԂϤÔ˘Ó Î·ÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·.
s mi l e y
∆Ô «¯·ÌfiÁÂÏÔ» Â›Ó·È ÌÈ· ¿ÏÏË Ï¤ÍË ÁÈ· ÙÔ
ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ Û˘Ó·›ÛıËÌ·.
u s e r
XÚ‹ÛÙ˘ Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›
¤Ó·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
emoticon Û91
document Û66
search engine Û48
software Û24-32
CPU Û10
ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛË
93
E
˘
Ú
Â
Ù

Ú
È
Ô
E˘ÚÂÙ‹ÚÈÔ
A
abort 71
access 65, 76
Acrobat 25
action game 6
active window 54
address 36
address book 36
address harvester 25
ADSL 36
adventure game 6
AI (artificial intelligence) 90
algorithm 25
alias 54
align 65
analogue 3
AND 71
antialiasing 65
antivirus software 79
Apple Mac 19
applet 25
application 25
archive 54
attachment 36
authenticate 79
B
back door 25
backbone 36
background 54
backing up 54
backspace 54
bandwidth 36
batch file 54
binary numbers 3, 26
binary tree 76
bit 3
bitstream 37
blog 37
blogger 37
bold 65
bookmark 55
Boolean logic 3
boot 55
bottom feeder 37
bps 37
branch 76
broadband 37
broadcasting center 84
broken link 37
browser 37
buffer 90
bug 79
bulletin board 38
burn 71
bus 3
buttons 55
byte 3
C
cable 16
Cable tv 38
cache 55
calculate 10
calculator 8
CAM 38
careware 28
case 65
case-sensitive 65
CD (compact disk) 16
cells 76
central processing unit ‚Ϥ CPU
centre 65
character 66
chat rooms 38
chip 10
circuit board 16
clear 71
click 71
clipboard 55
cobweb site 38
command 71
compatible 16
compress 55
computer games 6–7
configure 28
contention ratio 38
context-sensitive menu 56
control devices 16
control panel 56
cookies 38
copy and paste 66
copyleft 84
CPU (central processing unit) 10, 14
crack 79
cracker 79
crash 56
crash and burn 53
CRT (cathode ray tube) 15, 16
cursor 56
cut 66
94
E
˘
Ú
Â
Ù

Ú
È
Ô
D
DAB (Digital Audio Broadcasting) 84
data 76
data processing 79
data projector 76
database 76
datalogging 76
dead link 38
default 56
defragment 57
delete 71
desktop 57
desktop publishing 66
device 16
dial-up networking 38
digital 10
digital dividend 84
disable 90
disk 16
document 66
domain name 39
DOS 28
dot matrix printer 16
double-click 71
download 39
downtime 90
dpi (dots per inch) 90
drag and drop 57
drive 10, 57
driver 28
DSL 39
DSLAM 39
DTT (Digital Terrestrial TV) 84
DTV (Digital TV) 84
dump 90
DVB (Digital Video Broadcasting) 84
DVD (digital versatile disk) 17
E
e-commerce 39
e-zine 41
Easter egg 28
edit 71
egosurf 39
e-mail 40
emoticon 91
emulator 91
encode 28, 80
encrypt 80
end user 91
enter 72
error 57
Excel 29
executable (.exe) file 29
expansion card 17
expansion slot 17
export 57
extension 58
external memory 17
F
fatal error 58
favourites 58
fibre optics 41
field 66
file 58
file extension 58
find and replace 72
firewall 80
firewire 58
Flash 29
floor turtle 17
floppy disk 17
FMC (Fixed Mobile Convergence) 84
folder 58
font 66–67
footer 67
format 67
formula 10
forum 41
fragmentation 59
frame 41
freeware 29
FTA (Free to Air TV) 84
FTP 41
FTTH 41
function keys 72
future computers 5
FWA (Fixed Wireless Access) 41
G
garbage in - garbage out 76
gateway 41
ghost site 41
gigabyte (Gb) 11
gigahertz (GHz) 11
Google 42
Googlewacking 42
gopher 42
H
hacker 80
handshake 42
hang 59
hard copy 17
95
E
˘
Ú
Â
Ù

Ú
È
Ô
hard disk 18
hardware 13–15
HDTV (High Definition TV) 84
header 67
heat sink 18
highlight 67
hit 42
home page 42
host 42
hot spot 42
hotlink 42
html 43
http (hypertext transfer protocol) 43
hyperlink 43
hypertext 43
I
icebreaker 29
ICT 33, 34
import 29, 59
inactive window 59
indent 67
information superhighway 43
initialize 59
inkjet printer 18
input 11
input device 15
insert 72
install 29
instructions 4
interactive 11, 91
interactive whiteboard 91
interface 59
Internet 33
Internet address 43
Internet worm 43
intranet 43
IP address 43
IP TV 85
IPR (Intellectual Property Rights) 85
IRD (Integrated Receiver Decoder) 85
ISP (Internet service provider) 43
ICT 33, 34–5
J
Java 29
Javascript 30
jewel case 18
jitter 44
joystick 18
JPEG 85
junk mail 80
K
Kbps 11
keyboard 15, 18
keyboard shortcuts 72
keywords 91
kilobyte 11
L
LAN (local area network) 44
laptop 4, 18
laser printer 18
Latency 44
LCD (liquid crystal display) 19
leapfrog attack 80
letterbomb 81
link 44
link rot 44
LLU 44
load 72
local loop 44
log off 73
log on 73
M
Macintosh 19
magnetic disk 19
mail exploder 44
mail merge 67
mail storm 44
mailbomb 81
mailbox 45
mailing list 67
mandelbug 81
Mbps 11
megabyte (MB) 12
megahertz (MHz) 12
memory 14, 19
menu 60
microchip 12
microfilter 45
microprocessor 14, 19
microscopic computers 5
microwaves 45
mirror site 45
mobile broadband 45
modem 45
monitor 15, 19
monitoring 81
motherboard 12
mouse 15, 19
mouseover 60
move 73
MP3 85
96
E
˘
Ú
Â
Ù

Ú
È
Ô
MPEG 85
MSN 45
multicasting 85
multimedia 86
N
navigation 46
network 46
network card 46
newsgroup 46
NGA (next generation access networks) 46
notebook 20
O
offline 46
online 46
operating system 30
optical character recognition (OCR) 68
OR 73
output 12
output device 15
P
palmtop 4, 20
parallel port 60
password 81
paste 73
patch 30
path 60
PC (personal computer) 20
PDF 30
peer-to-peer 86
pen drive 20
pendown 30
peripheral 14, 20
ping 46
pipe 46
pixel 60
plug and play 20
plug-in 61
port 60
portal 47
Powerpoint 30
printer 21
priority 92
processor 21
program 30
prosumer 86
protocol 30
public domain 92
pull-down 61
punched cards 8
PVR (Personal Video Recorder) 86
Q
quad play 47
query 92
questionnaire 77
queue 92
QWERTY 61
R
Radio Frequency Rights of Use 86
RAM (random access memory) 21
read-only file 61
README file 61
reboot 61
removable disk 21
repeat 73
resize 73
return key 73
rip (music) 86
rip (printer) 92
ROM (read only memory) 21
router 47
RTF (rich text format) 68
S
SAB (Satelite Audio Broadcasting) 87
samurai 81
sans serif font 68
satelite broadband 47
save 74
save as 74
scanner 21
screensaver 61
script 30
scroll 62
SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line) 47
search 74
search engine 48
security 78, 82
select 74
sensor 21
sequence 92
serif font 64, 68
server 22
shareware 31
shift key 62
shortcut 62
simulation 92
simulation game 6
smiley 92
SNG (Satellite News Gathering) 87
software 24, 26–7
sort 74
97
E
˘
Ú
Â
Ù

Ú
È
Ô
sound card 22
Space Invaders 6
spacebar 62
spam 40, 82
spellchecker 68
spider 48
spreadsheet 77
start menu 62
startup folder 62
STB (Set Top Box) 87
storage 22
strategy game 6–7
streaming content 87
style sheet 68
subfolder 62
surf 48
T
task manager 62
taskbar 62
telecommunications 48
teleconferencing 48
template 62
terminal 22
text 68
TFT (thin film transfer) 15, 22
third generation computers 9
title bar 63
toolbar 63
touch screen 23
tracker ball 23
Triple play 48
Trojan horse 82
type 69
U
UGC (User Generated Content) 87
undo 74
uninstall 31
UNIX 31
upload 31
URL 49
USB 63
usenet 49
user 92
user interface 63
username 49
UWB (Ultra Wide Band) 87
V
vapourware 31
VDSL (Very High Speed Digital Line) 49
video conferencing 49
virus 40, 82
VoD (Video on Demand) 88
VoIP 49
W
WAP (wireless application protocol) 49
warm boot 63
web page 50
web space 50
webcam 50
webmaster 50
website 50
WiFi 51
Wiki 88
wildcard 63
Wimax 51
window 63
Windows® 31
winkey 31
WinZip 32
wireless ADSL modem-router 51
wireless network 51
wizard 32
WLAN (Wireless local area network) 51
Word 32
word processing 64, 69
workaround 32
workstation 23
world wide web 52
worm 82
X
XML 52
Y
Z
zip drive 23
zip files 63
zoom 74
98

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->