You are on page 1of 3

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

1. Thủ tục cấp Giấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:
(Thực hiện theo Thông tư số 14/1999/TT-BTM ngày 7/7/1999 của Bộ thương mại)

Hồ sơ gồm có:
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh xăng dầu (theo mẫu in sẵn của
Bộ Thương mại) (01 bản).
- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trong đó có mặt hàng xăng dầu,
dịch vụ xăng dầu) (01 bản).
- Giấp tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất và bản thiết kế cửa hàng xăng dầu, cảng, kho
xăng dầu được xây dựng; có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
- Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn về vệ sinh môi trường của Sở Khoa học và Công
nghệ.
- Giấy chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy của Công an thành phố Hải Phòng.
- Giấy chứng nhận kiểm định các thiết bị đo lường (cân, cột bơm) xăng dầu của cơ quan
đo lường chất lượng của thành phố cấp.
* (Đối với các tàu chở, bể chứa bán xăng dầu trên sông, biển còn phải có bản photo hợp
pháp giấy đăng kiểm các phương tiện; giấy chứng nhận có trang thiết bị chống tràn dầu
(phao quây)).

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng (gas) (Thực
hiện theo Thông tư 15/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương mại)
Hồ sơ gồm có:
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khí đốt hóa lỏng (gas) (theo mẫu
in sẵn) (01 bản)
- Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trong đó có ghi mặt hàng khí đốt
hóa lỏng (gas)) (01 bản)
- Giấy chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy của Công an thành phố Hải Phòng.
- Giấp tờ hợp lệ về địa điểm kinh doanh kho chứa khí đốt hóa lỏng (gas) và phải được
chính quyền sở tại nơi kinh doanh xác nhận.
- Giấy khám sức khỏe của người trực tiếp quản lý kho, bán hàng khí đốt hóa lỏng (gas).
- Giấy chứng nhận đã được bồi dưỡng kiến thức về khí đốt hóa lỏng của người trực tiếp
quản lý kho, bán hàng.
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của công an thành phố cấp (theo Nghị
định 08/2001/NĐ-CP ngày 22/2/2001 của Chính Phủ).

3- Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá điếu sản xuất trong nước: (Thực hiện theo
Thông tư số 30/1999/TT- BTM ngày 09/9/1999 của Bộ Thương mại)

a.1 - Đối với các doanh nghiệp mua trực tiếp thuốc lá điếu sản xuất trong nước.
a.2 Các doanh nghiệp có phạm vi địa bàn kinh doanh thuốc lá từ 2 tỉnh trở lên là (Danh
sách loại I) do Bộ Thương mại cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá điếu sản xuất trong
nước.
Hồ sơ gồm có:
- 01 (một) bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có ghi mặt hàng
thuốc lá.
- Bản phương án kinh doanh thuốc lá, chứng minh được khả năng tài chính của doanh
nghiệp.
- Liệt kê danh sách mạng lưới phân phối thuốc lá ổn định trên từng địa bàn (có các hợp
đồng tiêu thụ kèm theo).

a.3 - Đối với các doanh nghiệp kinh doanh mua thuốc lá được sản xuất tại một Nhà máy
sản xuất thuốc lá, các chi nhánh thuốc lá nước ngoài (thuộc diện danh sách II) thực hiện
theo công văn số 2982/TM CSTNTN ngày 31/7/2002 của Bộ Thương mại). Do Sở
Thương mại cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá; Sau khi có văn bản uỷ quyền của Bộ
Thương mại cấp.
Hồ sơ gồm có:
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó có ghi mặt hàng thuốc lá
(01 bản).
- Phương án kinh doanh thuốc lá và danh sách mạng lưới phân phối thuốc lá (có các hợp
đồng tiêu thụ kèm theo).
- Giấy ủy quyền của Bộ Thương mại giao cho Sở Thương mại cấp giấy phép kinh doanh
(01 bản).
- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá (01 bản theo mẫu in sẵn).
* (Đối với các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh mua trực tiếp thuốc lá từ
Nhà máy thì không phải đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc lá điếu
sản xuất trong nước).

b - Đối với các thương nhân bán buôn, bán lẻ thuốc lá điếu sản xuất trong nước (không
thuộc diện danh sách I và II): hồ sơ cấp giấy phép giấy phép kinh doanh bán buôn, bán lẻ
thuốc lá điếu sản xuất trong nước gồm có:
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp pháp, trong đó có ghi mặt hàng
thuốc lá (01 bản).
- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh thuốc lá điếu sản xuất trong nước (01 bản)
- Có địa điểm kinh doanh hợp pháp, được chính quyền nơi kinh doanh xác nhận.
- Đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy.

4 - Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh rượu (bao gồm: Rượu nhập khẩu hợp
pháp; rượu nước nhập khẩu hợp pháp đóng chai tại Việt Nam; rượu sản xuất tại Việt
Nam) (Thực hiện theo Thông tư số 12/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương
mại )

Hồ sơ gồm có:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh rượu (theo mẫu có phụ lục thống kê loại rượu
kinh doanh) (01 bản).
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có ghi mặt hàng rượu
(01 bản).
- Giấy tờ hợp pháp về địa điểm kinh doanh, được chính quyền nơi kinh doanh xác nhận.
- Đảm bảo các điều kiện về vệ sinh môi trường.
5 - Địa điểm nộp hồ sơ và thời gian cấp giấy phép:
Doanh nghiệp hoặc hộ thương nhân xin cấp giấy phép kinh doanh 04 mặt hàng nói trên
cần nộp các hồ sơ theo yêu cầu tại phòng Quản lý Thương nghiệp thuộc sở Thương Mại
Hải Phòng, số 104 Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân.
Thời gian cấp giấy phép chậm nhất từ 03 - 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối
với các doanh nghiệp hoặc hộ thương nhân ở vùng sâu, vùng xa thì thời hạn là 01 ngày kể
từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.