You are on page 1of 5

ubnd tØnh th¸i b×nh céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

së th¬ng m¹i du lÞch §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


*** =============
Sè /BC- TMDL
Th¸i B×nh, ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2006

b¸o c¸o
t×nh h×nh ho¹t ®éng th¬ng m¹i du lÞch th¸ng 4
nhiÖm vô träng t©m th¸ng 5/2006

I.T×nh h×nh ho¹t ®éng th¬ng m¹i du lÞch th¸ng 4/2006


1.ThÞ trêng hµng ho¸:
ThÞ trêng hµng ho¸ vµ dÞch vô th¸ng 4 tiÕp tôc ph¸t triÓn æn
®Þnh, søc tiªu thô kh¸, nguån cung dåi dµo.
Tæng møc lu chuyÓn b¸n lÎ hµng ho¸ vµ dÞch vô th¸ng 4/2006 íc
®¹t 435.6 tû ®ång, 4 th¸ng íc ®¹t 1.624,35 tû ®ång, t¨ng 22,02 so víi
cïng kú n¨m 2005, trong ®ã:
Kinh tÕ nhµ níc ®¹t 113,78 tû ®ång
Kinh tÕ c¸ thÓ ®¹t 1.248,37 tû ®ång,
Kinh tÕ t nh©n ®¹t 262,2 tû ®ång.
2. Gi¸ c¶ thÞ trêng
ChØ sè gi¸ hµng ho¸ vµ dÞch vô th¸ng 4 gi¶m 0,38% so th¸ng
3/2006, t¨ng 6,47% so víi cïng kú vµ t¨ng 2,08% so víi th¸ng
12/2005. Hµng l¬ng thùc thùc phÈm t¨ng 2,44%; hµng phi l¬ng thùc
thùc phÈm t¨ng 1,72%. 9 trong 10 mÆt hµng vµ nhãm mÆt hµng gi¸
t¨ng tõ 0,17 ®Õn 5,56% (may mÆc mò nãn giµy dÐp + 0,17%; dîc
phÈm vµ y tÕ + 5,56%), riªng nhãm hµng Gi¸o dôc gi¸ kh«ng t¨ng.
Vµng, gi¸ t¨ng +17,98%; USD, gi¸ gi¶m - 0,1% so th¸ng
12/2005.
Gi¸ mét sè hµng ho¸ t¹i Th¸i B×nh: g¹o t¹p giao 4.800®/kg,
thÞt lîn h¬i 14.000®/kg (lo¹i 80 kg), thÞt lîn m«ng sÊn 28.000®/kg,
thÞt bß ®ïi 70.000®/kg; ®êng RE - 12.000®/kg, gas Petrolimex
166.000 ®/b×nh 12 kg, xi m¨ng H¶i Phßng 720 ®/kg, thÐp φ 6:
8.000 ®/kg, ph©n urª Trung Quèc 4.800 ®/kg...
Xu híng biÕn ®éng gi¸ trong th¸ng tíi:
- Gi¸ dÇu th« lªn gÇn 72 USD/thïng (ngµy 18/4/2006), nÕu Bé
Tµi ChÝnh quyÕt ®Þnh t¨ng gi¸ b¸n x¨ng dÇu trong níc vµ ChÝnh
Phñ cho phÐp t¨ng gi¸ ®iÖn sÏ t¸c ®éng ®Õn biÕn ®éng gi¸ vËt t vµ
hµng ho¸ thêi gian tíi. Gi¸ hµng l¬ng thùc thùc phÈm ®øng ë møc
cao; gi¸ vËt t nguyªn liÖu vµ hµng c«ng nghÖ chÕ biÕn trong níc sÏ
cã biÕn ®éng t¨ng.
1
3. XuÊt nhËp khÈu
a.XuÊt khÈu
Th¸ng 4 kim ng¹ch xuÊt khÈu íc ®¹t triÖu 7,8 triÖu USD, 4
th¸ng íc ®¹t 31,0 triÖu USD, t¨ng 20,0%. Trong ®ã doanh nghiÖp
100% vèn trong níc ®¹t 23,3 triÖu USD, t¨ng 20,1%, doanh nghiÖp
cã vèn ®Çu t níc ngoµi ®¹t 7,7 triÖu USD, t¨ng 18,5 % so víi cïng kú
n¨m 2005.
MÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu: ThÞt lîn s÷a 648 tÊn, trÞ gi¸ gÇn
1.000.000 USD, lîng gi¶m 213 tÊn, gi¸ gi¶m 40%, hµng dÖt ®¹t 6,53
triÖu USD (trong ®ã kh¨n b«ng ®¹t 6,144 triÖu USD, ®òi ®¹t 386.000
USD), hµng may ®¹t 21,05 triÖu USD, t¨ng 30,5%, hµng thñ c«ng mü
nghÖ ®¹t 1,08 ngh×n USD, t¨ng 2,41 lÇn so víi cïng kú n¨m 2005,
hµng ®Öm ghÕ cãi, mµnh ®ay vµ m©y tre ®an, hµng thªu, lìi c©u
xuÊt khÈu ®¹t kh¸.
Kim ng¹ch xuÊt khÈu 4 th¸ng ®¹t møc t¨ng trëng kh¸ 20% (do
4 th¸ng 2005 kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t thÊp), b×nh qu©n ®¹t 7,75
triÖu USD/th¸ng song so víi yªu cÇu cßn thÊp (9,5 triÖu USD/th¸ng).
C¸c mÆt hµng may, kh¨n b«ng, hµng thñ c«ng mü nghÖ xuÊt khÈu
cã møc t¨ng trëng cao; hµng ®òi vµ thÞt lîn s÷a xuÊt khÈu gi¶m c¶
vÒ lîng vµ trÞ gi¸; cÇn tiÕp tôc quan t©m c«ng t¸c thÞ trêng ®Èy
m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu thêi gian tíi.
b/ NhËp khÈu : Kim ng¹ch nhËp khÈu th¸ng 4 íc ®¹t 4,76
triÖu USD, 4 th¸ng íc ®¹t 24,55 triÖu USD, t¨ng 5,4% so víi cïng
kú n¨m 2005.
MÆt hµng nhËp khÈu chñ yÕu lµ thÐp 1.792 tÊn, kÏm 300 tÊn,
nguyªn liÖu dÖt 1,35 triÖu USD (B«ng, x¬, sîi 600 tÊn), nguyªn liÖu
may 17,35 triÖu USD, m¸y mãc thiÕt bÞ 17,35 triÖu USD.
Dù b¸o thÞ trêng xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng trong
thêi gian tíi:
- Hµng dÖt may: cÇn khai th¸c tèt c¸c thÞ trêng phi h¹n ng¹ch
nh: NhËt B¶n, Hµn Quèc, §µi Loan, EU; thÞ trêng h¹n ng¹ch Hoa Kú vµ
mét sè thÞ trêng tiÒm n¨ng kh¸c nh: Australia, New Zealand...
- Hµng thñ c«ng mü nghÖ: chó träng khai th¸c thÞ trêng
truyÒn thèng: NhËt B¶n, Hµn Quèc, §µi Loan vµ c¸c níc EU, ®ång
thêi t¨ng cêng nghiªn cøu th©m nhËp thÞ trêng tiÒm n¨ng: Hoa kú,
Canada, Mexico...
- ThÞt lîn s÷a: ngoµi thÞ trêng Trung Quèc, Hång K«ng cÇn chó
träng khai th¸c thÞ trêng Lµo vµ Th¸i Lan.
- G¹o: thÞ trêng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ Malaysia, Philipin, mét
sè níc Ch©u Phi, Cu Ba; thÞ trêng NhËt B¶n, Hµn Quèc vµ Australia
cã yªu cÇu g¹o ®Æc s¶n, chÊt lîng cao.
4. Du lÞch

2
TiÕp tôc lµm kÌ vµ cøng ho¸ mÆt ®ª dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹
tÇng kü thuËt khu du lÞch §ång Ch©u; triÓn khai x©y dùng: ®Ò ¸n
quy ho¹ch x©y dùng ph¸t triÓn khu Phè biÓn du lÞch §ång Ch©u; ®Ò
¸n x©y dùng Trung t©m vui ch¬i gi¶i trÝ du lÞch sinh th¸i v¨n ho¸
Thµnh phè Th¸i B×nh; x©y dùng ch¬ng tr×nh hîp t¸c du lÞch Th¸i
B×nh - Hµ Néi vµ kÕ ho¹ch ®µo t¹o nh©n lùc cho ph¸t triÓn du lÞch
Th¸i B×nh. Thùc hiÖn cÊp thÎ híng dÉn viªn du lÞch, chØ ®¹o c¸c
doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc du lÞch dÞch vô tæ chøc
tèt c¸c dÞch vô du lÞch vµ dÞch vô ¨n nghØ.
KÕt qu¶ ho¹t ®éng du lÞch dÞch vô 4 th¸ng 2006 íc ®¹t:
+ Tæng lît kh¸ch íc ®¹t 75.000 lît ngêi. Trong ®ã kh¸ch quèc tÕ
850 lît ngêi.
+ Tæng doanh thu íc ®¹t 23,8 tû ®ång.
+ Nép ng©n s¸ch íc ®¹t 800 triÖu ®ång.
5. Qu¶n lý thÞ trêng
Chi côc tËp trung chØ ®¹o kiÓm tra ho¹t ®éng kinh doanh
thuèc b¶o vÖ thùc vËt, thøc ¨n gia sóc, gia cÇm, thuèc thó y vµ
kiÓm tra hµng nhËp lËu trªn kh©u lu th«ng, s¶n xuÊt kinh doanh
hµng gi¶, vi ph¹m nh· m¸c hµng ho¸ vµ së h÷u trÝ tuÖ.
KÕt qu¶ kiÓm tra:
+ Tæng sè vô kiÓm tra th¸ng 4 lµ 195 vô, 4 th¸ng lµ 628 vô;
+ Tæng sè vô xö lý th¸ng 4 lµ 103 vô, 4 th¸ng lµ 360 vô;
+ Tæng sè tiÒn tÞch ph¹t th¸ng 4 lµ 61,55 triÖu ®ång, 4 th¸ng lµ
331,78 triÖu ®ång.
7. Qu¶n lý Nhµ níc vÒ th¬ng m¹i du lÞch
- Tæ chøc Héi nghÞ c¸n bé c«ng chøc V¨n phßng Së, kiÓm
®iÓm thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c cña c¸c phßng, ®¬n vÞ, thùc
hiÖn quy chÕ d©n chñ c¬ quan v¨n phßng Së n¨m 2005 - Ph¬ng h-
íng nhiÖm vô n¨m 2006. Th«ng qua néi quy, quy chÕ c¬ quan, quy
®Þnh vÒ thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh th¬ng m¹i (nhËp
khÈu m¸y mãc, vËt t nguyªn liÖu, thanh lý m¸y mãc, nguyªn liÖu ®èi
víi doanh nghiÖp FDI, ®iÒu kiÖn kinh doanh, cÊp thÎ híng dÉn viªn
du lÞch).
- X©y dùng néi quy siªu thÞ, trung t©m th¬ng m¹i (mÉu), híng
dÉn th¬ng nh©n kinh doanh siªu thÞ, trung t©m th¬ng m¹i, c¨n cø
vµo néi quy siªu thÞ, trung t©m th¬ng m¹i (mÉu) x©y dùng néi quy
siªu thÞ, trung t©m th¬ng m¹i cho riªng th¬ng nh©n.
- TriÓn khai nghiªn cøu x©y dùng dù ¸n "khuyÕn khÝch ®Çu t ph¸t
triÓn c¬ së h¹ tÇng th¬ng m¹i - du lÞch Th¸i B×nh"; bæ sung quy ho¹ch

3
m¹ng líi cöa hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu; x©y dùng quy chÕ thëng xuÊt
khÈu cñaTh¸i B×nh;
- X©y dùng KÕ ho¹ch tæ chøc Héi chî triÓn l·m Th¬ng m¹i -
N«ng nghiÖp khu vùc ®ång b»ng s«ng Hång lÇn thø II-2006 t¹i Th¸i
B×nh. Ch¬ng tr×nh hîp t¸c th¬ng m¹i du lÞch Th¸i B×nh - Hµ Néi.
Hç trî UBND huyÖn §«ng Hng tæ chøc Héi chî N«ng nghiÖp - Th¬ng
m¹i lÇn thø I-2006 tæ chøc tõ 28-5/6/2006.
- TriÓn khai vµ thùc hiÖn kiÓm tra thµnh tÝch xuÊt khÈu cña
doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn theo yªu cÇu cña Bé Th¬ng m¹i t¹i c«ng
v¨n sè 0189/TM-XNK ngµy 11/01/2006 vÒ viÖc xÐt thëng xuÊt khÈu
n¨m 2005, híng dÉn doanh nghiÖp lËp hå s¬ ®¨ng ký xÐt thëng göi
Bé Th¬ng m¹i ®Ó xÐt thëng theo quyÕt ®Þnh 02/2002/Q§- BTM; h-
íng dÉn doanh nghiÖp lËp Hå s¬ xÐt thëng ®èi víi phÇn kim ng¹ch
xuÊt khÈu n¨m 2005 vît so víi n¨m 2004, quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh
06/2006/Q§-BTM ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2006 cña Bé Th¬ng M¹i.
- TiÕp tôc thùc hiÖn qu¶n lý ®Çu t x©y dùng: C¬ së h¹ tÇng kü
thuËt khu du lÞch §ång Ch©u, §êng vµo khu di tÝch lÞch sö c¸c vua
TrÇn.
- ChØ ®¹o: c«ng ty Th¬ng nghiÖp Tæng hîp vµ c«ng ty Du lÞch
kh¸ch s¹n tiÕp tôc thùc hiÖn chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u doanh
nghiÖp; cïng c¸c së, ngµnh vµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i tham mu gióp
UBND tØnh ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p th¸o gì khã kh¨n vÒ vèn s¶n xuÊt kinh
doanh cho nhµ m¸y t«n m¹ mµu - C«ng ty Th¬ng nghiÖp Tæng hîp;
c«ng ty Du lÞch kh¸ch s¹n tæ chøc tèt dÞch vô ¨n nghØ vµ xuÊt khÈu
lao ®éng.
- ChØ ®¹o Chi côc Qu¶n lý thÞ trêng thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra,
kiÓm so¸t thÞ trêng.
II. NhiÖm vô träng t©m th¸ng 5/2006
- TiÕp tôc triÓn khai quy ho¹ch ph¸t triÓn th¬ng m¹i, quy ho¹ch
ph¸t triÓn du lÞch 2000 - 2010, c¸c quy ho¹ch chi tiÕt: m¹ng líi cöa
hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu, quy ho¹ch chî, chiÕn lîc xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ
dÞch vô 2005 - 2015...
- B¸o c¸o TØnh uû, UBND tØnh Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng ph¸t
triÓn th¬ng m¹i, du lÞch thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng bé tØnh lÇn
thø XVII - môc tiªu, nhiÖm vô, gi¶i ph¸p vµ c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n cÇn
tæ chøc thùc hiÖn cô thÓ tõng n¨m tõ 2006 ®Õn 2010.
- X©y dùng vµ tr×nh UBND tØnh phª duyÖt c¸c ch¬ng tr×nh
dù ¸n XTTM vµ DL n¨m 2006. B¸o c¸o UBND tØnh kÕ ho¹ch tæ chøc

4
Héi chî triÓn l·m Th¬ng m¹i - N«ng nghiÖp khu vùc ®ång b»ng s«ng
Hång lÇn thø II-2006 t¹i Th¸i B×nh;
- Tæ chøc cho c¸c doanh nghiÖp Th¸i B×nh trng bµy, giíi thiÖu,
s¶n phÈm hµng ho¸ ë Trung t©m giíi thiÖu s¶n phÈm cña Th¸i B×nh
t¹i chî §ång Xu©n - Hµ Néi. Phèi hîp víi Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn
n«ng th«n x©y dùng ch¬ng tr×nh hç trî tiªu thô n«ng s¶n thùc
phÈm cho n«ng d©n, quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt tËp trung g¾n kÕt víi c¸c
doanh nghiÖp tiªu thô n«ng s¶n thùc phÈm b»ng hîp ®ång.
- TiÕp tôc nghiªn cøu x©y dùng dù ¸n "khuyÕn khÝch ®Çu t ph¸t
triÓn c¬ së h¹ tÇng th¬ng m¹i - du lÞch Th¸i B×nh"; bæ sung quy ho¹ch
m¹ng líi cöa hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu; x©y dùng quy chÕ thëng xuÊt
khÈu cña Th¸i B×nh.
- ChØ ®¹o c«ng ty Th¬ng nghiÖp Tæng hîp tiÕp tôc thùc hiÖn
cæ phÇn ho¸ tõng phÇn doanh nghiÖp; c«ng ty Du lÞch kh¸ch s¹n
thùc hiÖn b¸n ®Êu gi¸ doanh nghiÖp. C«ng ty Th¬ng nghiÖp Tæng
hîp tËp trung th¸o gì khã kh¨n vÒ vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh t«n
m¹ mµu; c«ng ty Du lÞch kh¸ch s¹n lµm tèt dÞch vô xuÊt khÈu lao
®éng, dÞch vô ¨n nghØ.
- ChØ ®¹o Chi côc Qu¶n lý thÞ trêng tiÕp tôc tËp trung kiÓm tra
c¸c ho¹t ®éng kinh doanh c¸c mÆt hµng phôc vô n«ng nghiÖp:
ph©n bãn, thuèc trõ s©u, thøc ¨n ch¨n nu«i; chèng bu«n lËu trªn
kh©u lu th«ng; chèng s¶n xuÊt, bu«n b¸n hµng gi¶; ng¨n chÆn vµ
xö lý gia cÇm vµ s¶n phÈm gia cÇm nhËp lËu theo chØ ®¹o cña Ban
127/TW t¹i c«ng v¨n sè 2122/BC§-TW. Phèi hîp víi Trung t©m y tÕ dù
phßng vµ c¸c ngµnh cã liªn quan triÓn khai hëng øng th¸ng hµnh
®éng v× chÊt lîng VSATTP. Tæ chøc tËp huÊn nghiÖp vô cho c¸n lùc
lîng qu¶n lý thÞ trêng. Phèi hîp víi Thanh tra Së kiÓm tra c¸c c¬ së
kinh doanh x¨ng dÇu, khÝ ho¸ láng. ChuÈn bÞ néi dung gióp Ban
127/§P tæng kÕt c«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian lËn th-
¬ng m¹i n¨m 2005 - Ph¬ng híng nhiÖm vô n¨m 2006.

N¬I nhËn: Së th¬ng m¹I du lÞch th¸I b×nh


- Bé Th¬ng m¹I (®Ó
- TØnh uû (b¸o
- UBND tØnh (c¸o
- Lu KH, VT