You are on page 1of 5

ubnd tØnh th¸i b×nh céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

së th¬ngm¹i du lÞch §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


*** =============

Sè: 08/BC- TMDL Th¸i b×nh, ngµy 23 th¸ng 02 n¨m 2006

b¸o c¸o
t×nh h×nh ho¹t ®éng th¬ng m¹i du lÞch th¸ng 2
nhiÖm vô träng t©m th¸ng 3/2006

I.T×nh h×nh ho¹t ®éng th¬ng m¹i du lÞch th¸ng 2


1. Tæng møc lu chuyÓn hµng ho¸ b¸n lÎ:
Trong dÞp tÕt cæ truyÒn cña d©n téc nhu cÇu mua s¾m cña
nh©n d©n t¨ng kh¸, hµng ho¸ b¸n ra ®¹t khèi lîng lín. Tæng møc lu
chuyÓn hµng ho¸ b¸n lÎ th¸ng 02/2006 íc ®¹t 372 tû ®ång, 2 th¸ng íc
®¹t 776,32 tû ®ång, t¨ng 8,82%, so víi cïng kú n¨m 2005, trong ®ã:
Kinh tÕ Nhµ níc ®¹t 46,8 tû ®ång, kinh tÕ c¸ thÓ ®¹t 588,84 tû
®ång, kinh tÕ t nh©n ®¹t 140,68 tû ®ång.
2. Gi¸ c¶ thÞ trêng
Cuèi th¸ng 1 vµ ®Çu th¸ng 2 n¨m 2006 trïng víi tÕt Nguyªn
®¸n BÝnh tuÊt nªn thÞ trêng hµng ho¸ kh¸ s«i ®éng víi nhiÒu mÆt
hµng phong phó, chÊt lîng kh¸, mÉu m· ®Ñp ®¸p øng tèt nhu cÇu
mua s¾m ®ãn tÕt cña nh©n d©n.
Nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n trong dÞp tÕt Nguyªn ®¸n
t¨ng lín lµm cho gi¸ c¶ hµng ho¸ dÞch vô biÕn ®éng t¨ng, ®Õn nay
søc tiªu thô gi¶m, nhng nhiÒu mÆt hµng vÉn ®øng gi¸ hoÆc gi¶m
nhÑ. ChØ sè gi¸ hµng ho¸ vµ dÞch vô th¸ng 2 t¨ng 3,02%, so víi
th¸ng 1/2006, t¨ng 8% so víi cïng kú n¨m 2005. Hµng l¬ng thùc thùc
phÈm t¨ng 4,52% so víi th¸ng 1 n¨m 2006 vµ t¨ng 7,86% so víi cïng
kú n¨m 2005; hµng phi l¬ng thùc thùc phÈm t¨ng 1% so víi th¸ng 1
n¨m 2006 vµ t¨ng 8,51% so víi cïng kú n¨m 2005. TÝnh chung 2
th¸ng n¨m 2006, chØ sè hµng ho¸ vµ dÞch vô t¨ng 3,75% so th¸ng
12/2005. 8 trong 10 mÆt hµng vµ nhãm mÆt hµng gi¸ t¨ng tõ 1,1%
(v¨n ho¸, thÓ thao, gi¶i trÝ) ®Õn 5,4% (hµng ¨n vµ dÞch vô ¨n uèng),
nhãm hµng Gi¸o dôc b×nh æn, riªng nhãm nhµ ë vËt liÖu x©y dùng
gi¶m 0,04%.
Vµng vµ USD còng cã biÕn ®éng t¨ng, gi¸ vµng t¨ng 7,31%,
USD t¨ng 0,09% so víi th¸ng 12/2005.
Gi¸ mét sè mÆt hµng hiÖn nay: g¹o tÎ 4.850 ®/kg, thÞt lîn
m«ng sÊn 32.000®/kg, thÞt bß ®ïi 70.000®/kg, ®êng RE - 11.000
®/kg, gas Petrolimex 199.000 ®/b×nh (12kg), xi m¨ng H¶i Phßng
710 ®/kg, thÐp φ 6: 7.050 ®/kg, ph©n urª Trung Quèc 4.500 ®/kg...
Xu híng biÕn ®éng gi¸ trong th¸ng tíi:
- Gi¸ hµng l¬ng thùc thùc phÈm v÷ng gi¸ vµ vÉn ®øng ë møc
cao do nguån cung kh«ng dåi dµo v× muµ thu ho¹ch ®· qua vµ dÞch
cóm gia cÇm c¬ b¶n ®· ®îc khèng chÕ nhng vÉn trong t×nh tr¹ng
cÇn ®Ò phßng cao, mÆt kh¸c phôc håi ®îc ®µn gia cÇm cÇn ph¶i
cã thêi gian.
- Gi¸ vËt t nguyªn liÖu: Gi¸ ph«i thÐp vµ Clinker thÞ trêng thÕ
giíi gi¶m m¹nh, hiÖn nay ph«i thÐp 335-340 USD/tÊn (gi¶m 50-60
USD/tÊn), clinker 28-29 USD/tÊn, thÞ trêng thÐp vµ xi m¨ng trong níc
tiÕp tôc trÇm l¾ng, nguån cung dåi dµo, gi¸ thÐp vµ xi m¨ng thêi
gian tíi cã kh¶ n¨ng tiÕp tôc gi¶m nhÑ. MÆc dï nhu cÇu ph©n urª
cho vô §«ng xu©n ë miÒn B¾c, miÒn Trung kh¸ lín (kho¶ng 500.00
tÊn), do gi¸ ®¹m urª nhËp khÈu thÊp (190-210 USD/tÊn), nªn gi¸ ®¹m
urª trong níc kh«ng t¨ng vµ xu híng gi¶m. Gi¸ x¨ng dÇu thÕ giíi giao
®éng ë møc trªn díi 60 USD/thïng, gi¸ x¨ng dÇu ë trong níc sÏ gi÷ ë
møc nh hiÖn nay: x¨ng A90 – 9.500®/lÝt, A92- 9.800®/lÝt (Nhµ níc
chØ ®iÒu chØnh gi¸ x¨ng dÇu trong níc khi gi¸ dÇu th« xuèng díi
50USD/thïng).
3. XuÊt nhËp khÈu
a.XuÊt khÈu ( so víi cïng kú n¨m 2005)
Th¸ng 2 kim ng¹ch xuÊt khÈu íc ®¹t 7,57 triÖu USD, 2 th¸ng íc
®¹t 16,5 triÖu USD, t¨ng 36,9%, trong ®ã doanh nghiÖp 100% vèn
trong níc ®¹t 12,3 triÖu USD, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi
®¹t 4,2 triÖu USD, t¨ng 2,3 lÇn.
Kim ng¹ch xuÊt khÈu th¸ng 2/2006 thùc hiÖn thÊp h¬n kim
ng¹ch xuÊt khÈu th¸ng 1/2006 (1,37 triÖu USD) do nghØ tÕt Nguyªn
®¸n kÐo dµi nªn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu bÞ ¶nh hëng. Tuy vËy
tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu 2 th¸ng ®Çu n¨m 2006 ®¹t kh¸, cã møc
t¨ng trëng cao (36,9%).
Hµng may xuÊt khÈu t¨ng 87%, hµng thñ c«ng mü nghÖ xuÊt
khÈu t¨ng 3,1 lÇn.
Hµng dÖt xuÊt khÈu gi¶m - 13%, (chñ yÕu do §òi xuÊt khÈu
gi¶m - 74,7%), thÞt lîn s÷a xuÊt khÈu gi¶m vÒ c¶ lîng (- 41,2%) vµ
gi¸ (- 41,7%).
b/ NhËp khÈu : Kim ng¹ch nhËp khÈu th¸ng 2 íc ®¹t 5,8 triÖu
USD, 2 th¸ng íc ®¹t 13,1 triÖu USD, t¨ng 32,3% so víi cïng kú n¨m
2005.
MÆt hµng nhËp khÈu chñ yÕu lµ thÐp 1.278 tÊn, nguyªn liÖu
may 11,5 triÖu USD, nguyªn liÖu dÖt 0,77 triÖu USD.
Dù b¸o kim ng¹ch vµ thÞ trêng xuÊt khÈu:
2
- ThÞt lîn s÷a: ThÞ trêng chñ yÕu vÉn lµ Trung Quèc vµ Hång
K«ng, trùc tiÕp tæ chøc nguån hµng xuÊt khÈu ®¹t hiÖu qu¶ tèt.
- DÖt may: ®Æc biÖt quan t©m khai th¸c thÞ trêng Hoa Kú, cÇn
theo dâi s¸t sao chÕ ®é ph©n giao theo thµnh tÝch, ký quü b¶o l·nh
h¹n ng¹ch vµ ®ång thêi chó träng khai th¸c c¸c thÞ trêng phi h¹n
ng¹ch: EU, Hµn Quèc, §µi Loan, NhËt B¶n… tiÕp tôc ®Èy m¹nh, t¨ng
kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may.
- ThÞ trêng xuÊt khÈu hµng thñ c«ng mü nghÖ cÇn tËp trung
khai th¸c: EU, Hµn Quèc, §µi Loan, Mü… tæ chøc tèt nguån hµng xuÊt
khÈu: ®Öm ghÕ cãi, thªu, m©y tre ®an, mµnh ®ay ...
4. Du lÞch
C¸c doanh nghiÖp kinh doanh nhµ hµng kh¸ch s¹n vµ dÞch vô
du lÞch tËn dung c¬ héi tæ chøc kinh doanh hiÖu qu¶; tæ chøc phôc
vô tèt nhu cÇu ¨n nghØ, vui ch¬i gi¶i trÝ cho kh¸ch du lÞch vÒ quª ¨n
tÕt, c¸c tour tuyÕn du lÞch phôc vô th¨m quan vµ lÔ héi nh©n ®Çu
n¨m.
KÕt qu¶ ho¹t ®éng du lÞch dÞch vô 02 th¸ng 2006 íc ®¹t:
+ Tæng lît kh¸ch íc ®¹t 42.500 lît ngêi. Trong ®ã kh¸ch quèc tÕ
450 lît ngêi.
+ Tæng doanh thu íc ®¹t 13 tû ®ång.
+ Nép ng©n s¸ch íc ®¹t 350 triÖu ®ång.
5. Qu¶n lý thÞ trêng
C«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t thÞ trêng ®îc tËp trung vµo
nh÷ng ngµy tríc vµ sau tÕt. Träng t©m kiÓm tra ho¹t ®éng kinh
doanh nh÷ng mÆt hµng phôc vô nh©n d©n ¨n tÕt Nguyªn ®¸n: rîu,
bia, níc gi¶i kh¸t, b¸nh kÑo, hµng l¬ng thùc thùc phÈm.
Phèi hîp víi lùc lîng liªn ngµnh kiÓm tra vÖ sinh an toµn thùc
phÈm vµ kiÓm tra vËn chuyÓn gia cÇm ra vµo tØnh phßng chèng
dÞch cóm gia cÇm.
KÕt qu¶ kiÓm tra:
+ Tæng sè vô kiÓm tra 2 th¸ng lµ 298 vô;
+ Tæng sè vô xö lý 2 th¸ng lµ 187 vô;
+ Tæng sè tiÒn tÞch ph¹t 2 th¸ng lµ 179,564 triÖu ®ång.
6. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc
(so cïng kú 2005)
- NhËp khÈu: Kim ng¹ch nhËp khÈu 2 th¸ng ®¹t 671.820 USD.
- Doanh thu b¸n hµng néi ®Þa: c«ng ty Th¬ng nghiÖp Tæng hîp
chuÈn bÞ nguån hµng kh¸ lín b¸n ra tríc vµ sau tÕt khèi lîng lín, c«ng
ty Du lÞch kh¸ch s¹n phôc vô tèt kh¸ch vÒ quª ¨n tÕt doanh thu ®¹t
kh¸. Dù kiÕn tæng doanh thu 2 th¸ng ®¹t 17,96 tû ®ång. Trong ®ã

3
c«ng ty Th¬ng nghiÖp Tæng hîp ®¹t 16,8 tû ®ång, c«ng ty Du lÞch
kh¸ch s¹n ®¹t 1,16 tû ®ång.
7. Qu¶n lý Nhµ níc vÒ th¬ng m¹i
- X©y dùng kÕ ho¹ch sö dông quü khuyÕn th¬ng n¨m 2006 vµ
chØnh söa, bæ sung quy chÕ sö dông vèn khuyÕn th¬ng, xin ý kiÕn
Ban qu¶n lý vèn vèn khuyÕn th¬ng vµ mét sè ngµnh cã liªn quan,
hoµn chØnh tr×nh UBND tØnh phª duyÖt.
- Tham mu gióp UBND tØnh chuÈn bÞ néi dung b¸o c¸o ®ång chÝ
Bé trëng Bé Th¬ng m¹i vÒ lµm viÖc víi tØnh; gióp Ban héi nhËp kinh
tÕ quèc tÕ tæ chøc héi nghÞ th«ng tin vÒ qu¸ tr×nh ®µm ph¸n vµ lé
tr×nh ViÖt Nam gia nhËp tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) do ®ång
chÝ Bé trëng Bé Th¬ng m¹i truyÒn ®¹t, cã gÇn 400 ®¹i biÓu lµ l·nh
®¹o c¸c së, ban, ngµnh, c¸c huyÖn, thµnh phè vµ l·nh ®¹o c¸c doanh
nghiÖp tham dù.
- ChØ ®¹o th¬ng nh©n kinh doanh hµng ho¸ phôc vô tÕt tÝch
cùc tham gia vµo viÖc b×nh æn gi¸, chuÈn bÞ ®ñ c¬ sè hµng ho¸
®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng nh©n d©n,`Phßng C«ng th¬ng qu¶n lý,
kiÓm so¸t biÕn ®éng gi¸, gi÷ v÷ng æn ®Þnh gi¸ trªn ®Þa bµn trong
dÞp tÕt Nguyªn §¸n.
- Tham mu gióp UBND tØnh thµnh lËp Ban qu¶n lý ch¬ng tr×nh
ph¸t triÓn chî – Ch¬ng tr×nh ®Çu t ph¸t triÓn m¹ng líi chî Th¸i B×nh
®Õn n¨m 2010 - Ch¬ng tr×nh, néi dung ho¹t ®éng cña Ban. B¸o c¸o
UBND tØnh vµ Bé Th¬ng m¹i vÒ t×nh h×nh thÞ trêng hµng ho¸ tríc,
trong vµ sau tÕt.
- Tæng kÕt ho¹t ®éng Th¬ng m¹i Du lÞch; b×nh xÐt vµ tæng
kÕt phong trµo thi ®ua n¨m 2005; x©y dùng ph¬ng híng, môc tiªu,
c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch, ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua n¨m
2006 trong ngµnh.
- ChØ ®¹o Chi côc Qu¶n lý thÞ trêng thùc hiÖn kiÓm tra kiÓm
so¸t thÞ trêng, phèi hîp víi c¸c ngµnh tham gia kiÓm so¸t bu«n b¸n,
vËn chuyÓn gia cÇm trªn ®Þa bµn. Tæ chøc tæng kÕt ho¹t ®éng
qu¶n lý thÞ trêng n¨m 2005 - §Ò ra ph¬ng híng nhiÖm vô qu¶n lý thÞ
trêng n¨m 2006.
- ChØ ®¹o doanh nghiÖp trùc thuéc tæ chøc s¶n xuÊt kinh
doanh, tiÕp tôc thùc hiÖn chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u doanh
nghiÖp. (b¸n ®Êu gi¸ c«ng ty Du lÞch kh¸ch s¹n, c«ng ty Th¬ng
nghiÖp Tæng hîp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ tõng phÇn)
II. NhiÖm vô träng t©m th¸ng 3/2006
- Tæ chøc triÓn khai luËt Th¬ng m¹i, luËt C¹nh tranh vµ Th¬ng
m¹i §iÖn tö, c¸c v¨n b¶n díi luËt thùc hiÖn luËt Th¬ng m¹i, luËt C¹nh
tranh vµ luËt Th¬ng m¹i §iÖn tö.

4
- Tæ chøc x©y dùng vµ b¸o c¸o UBND tØnh c¸c ch¬ng tr×nh,
dù ¸n: dù ¸n tiÒn kh¶ thi x©y dùng Trung t©m Héi chî TriÓn l·m Quèc
tÕ N«ng nghiÖp khu vùc ®ång b»ng s«ng Hång; dù ¸n më Trung
t©m giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i chî §ång Xu©n - Hµ Néi; Vèn ®Çu t x©y
dùng: C¬ së h¹ tÇng kü thuËt khu du lÞch §ång Ch©u n¨m 2006, Khu
di tÝch lÞch sö c¸c vua TrÇn, Chî ®Çu mèi tiªu thô h¶i s¶n Diªm §iÒn
n¨m 2006, Trô së Së Th¬ng m¹i Du lÞch Th¸i B×nh; Chong tr×nh ho¹t
®éng cña Ban HNKT quèc tÕ; Ch¬ng tr×nh hîp t¸c Du lÞch Th¸i
B×nh - Hµ néi.
- Tæ chøc cho c¸c doanh nghiÖp Th¸i B×nh trng bµy, gíi thiÖu,
s¶n phÈm hµng ho¸ ë Trung t©m giíi thiÖu s¶n phÈm cña Th¸i B×nh
t¹i chî §ång Xu©n - Hµ Néi.
- TiÕp tôc thùc hiÖn qu¶n lý ®Çu t x©y dùng: C¬ së h¹ tÇng kü
thuËt khu du lÞch §ång Ch©u, §êng vµo khu di tÝch lÞch sö c¸c vua
TrÇn, c¸c chî ®Çu mèi tiªu thô h¶i s¶n Diªm §iÒn, §«ng Minh, Chî
n«ng s¶n Kh¸nh Mü. X©y dùng quy ho¹ch " phè biÓn du lÞch §ång
Ch©u".
- ChØ ®¹o c¸c doanh nghiÖp trùc thuéc tËp trung khai th¸c thÞ
trêng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, chó träng c¶ thÞ trêng trong vµ
ngoµi níc ®Èy m¹nh tiªu thô néi ®Þa vµ xuÊt khÈu. TiÕp tôc thùc
hiÖn chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u doanh nghiÖp.
- ChØ ®¹o Chi côc Qu¶n lý thÞ trêng tËp trung kiÓm tra viÖc
®¨ng ký kinh doanh, thùc hiÖn quy chÕ ghi nh· m¸c hµng ho¸, kiÓm
tra ho¹t ®éng vËn chuyÓn hµng nhËp lËu, kinh doanh hµng gi¶ vi,
ph¹m kiÓu gi¸ng c«ng nghiÖp.

N¬i nhËn: Së th¬ng m¹I du lÞch th¸I b×nh


- Bé Th¬ng m¹i (®Ó
- TØnh uû (b¸o
- UBND tØnh (c¸o
- Lu KH, VT