You are on page 1of 5

ubnd tØnh th¸i b×nh céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

së th¬ng m¹i du lÞch §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè 30/BC- TMDL Th¸i B×nh, ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2006

b¸o c¸o
t×nh h×nh ho¹t ®éng th¬ng m¹i du lÞch th¸ng 5
nhiÖm vô träng t©m th¸ng 6/2006

I.T×nh h×nh ho¹t ®éng th¬ng m¹i du lÞch th¸ng 5/2006


1.ThÞ trêng hµng ho¸:
- Nguån cung dåi dµo, søc tiªu thô hµng ho¸ trªn ®Þa bµn tØnh
®¹t kh¸, t¨ng trëng æn ®Þnh.
- Tæng møc lu chuyÓn b¸n lÎ hµng ho¸ vµ dÞch vô th¸ng 5/2006 íc
®¹t 453.6 tû ®ång, t¨ng 3,35% so víi th¸ng 4/2006; 5 th¸ng íc ®¹t 2.081,23
tû ®ång, t¨ng 36% so víi cïng kú n¨m 2005, trong ®ã:
+ Kinh tÕ nhµ níc ®¹t 164,55 tû ®ång.
+ Kinh tÕ c¸ thÓ ®¹t 1578,10 tû ®ång.
+ Kinh tÕ t nh©n ®¹t 338,58 tû ®ång.
2. Gi¸ c¶ thÞ trêng
- Gi¸ vµng, x¨ng dÇu trong níc t¨ng, gi¸ USD thÞ trêng tù do lªn
16.300-16.350®/USD lµ nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng trùc tiÕp dÉn ®Õn sù
biÕn ®éng vÒ gi¸ hµng ho¸ vµ dÞch vô trong th¸ng kh¸ lín.
- ChØ sè gi¸ hµng ho¸ vµ dÞch vô th¸ng 5 t¨ng 0,46 so th¸ng
4/2006, t¨ng 6,3% so víi cïng kú vµ t¨ng 2,54% so víi th¸ng 12/2005. 7
trong 10 mÆt hµng vµ nhãm mÆt hµng gi¸ t¨ng, trong ®ã t¨ng cao lµ
nhãm: VËt phÈm v¨n ho¸ vµ gi¸o dôc + 23%, DÞch vô vËn t¶i vµ bu
chÝnh viÔn th«ng +19,5%, Thùc phÈm +8,81%, Thuèc vµ dÞch vô y tÕ
+8,71%, Nhµ ë vµ VLXD +7,75%, c¸c mÆt hµng vµ nhãm mÆt hµng
kh¸c t¨ng tõ 2- 5%.
Vµng, gi¸ biÕn ®éng m¹nh, so víi th¸ng 4/2006 t¨ng 13,8%, so víi
cïng kú vµ th¸ng 12/2005 t¨ng t¬ng øng lµ 54,9% vµ 34,3%.
USD, gi¸ t¨ng 0,54% so th¸ng 4/2006, so víi cïng kú vµ th¸ng
12/2005 t¨ng t¬ng øng lµ 1,2 vµ 0,44%.
- Gi¸ mét sè hµng ho¸ t¹i Th¸i B×nh: g¹o t¹p giao 4.800®/kg, thÞt
lîn h¬i 11.500®/kg (lo¹i 80 kg), thÞt lîn m«ng sÊn 28.000®/kg, thÞt bß
®ïi 65.000®/kg; ®êng RE - 12.000®/kg, gas Petrolimex 175.000
®/b×nh 12 kg, xi m¨ng H¶i Phßng 720 ®/kg, thÐp φ 6: 8.000 ®/kg,
ph©n urª Trung Quèc 4.800 ®/kg, x¨ng A92- 11.000 ®/lÝt, A90 -
10.800®/lÝt, dÇu ®iªzen 7.900 ®/lÝt....
1
Xu híng biÕn ®éng gi¸ trong th¸ng tíi:
- Gi¸ mét sè vËt t thÕ giíi t¨ng vµ ®ang ë møc cao: ph«i thÐp 400-
410 USD/tÊn CFR, clinker 29 USD/tÊn FOB, gi¸ x¨ng dÇu giao ®éng ë
møc 70 USD/thïng, ®¹m urª 245-247 USD/tÊn FOB... gi¸ vËt t nguyªn
liÖu trong níc xu híng t¨ng; gi¸ hµng l¬ng thùc thùc phÈm ®øng ë møc
cao; riªng gi¸ thÞt lîn, thÞ bß gi¶m do ¶nh hëng cña dÞch lë måm long
mãng, møc tiªu thô gi¶m.
3. XuÊt nhËp khÈu
a.XuÊt khÈu:
- Th¸ng 5 kim ng¹ch xuÊt khÈu íc ®¹t 8,5 triÖu USD, 5 th¸ng íc ®¹t
40,0 triÖu USD, t¨ng 22,4%. Trong ®ã doanh nghiÖp 100% vèn trong n-
íc ®¹t 30,3 triÖu USD, t¨ng 23,7%, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc
ngoµi ®¹t 9,7 triÖu USD, t¨ng 18,3% so víi cïng kú n¨m 2005.
- MÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu:
ThÞt lîn trÞ gi¸ 1,3 triÖu USD, gi¶m 55,7%, hµng dÖt ®¹t 9,5 triÖu
USD, t¨ng 16,6% (trong ®ã kh¨n b«ng ®¹t 9 triÖu USD, ®òi ®¹t 500.000
USD), hµng may ®¹t 25,6 triÖu USD, t¨ng 22,4%, hµng thñ c«ng mü nghÖ
®¹t 1,45 triÖu USD, t¨ng 2,3 lÇn so víi cïng kú n¨m 2005, hµng ®Öm ghÕ
cãi, mµnh ®ay vµ m©y tre ®an, hµng thªu, lìi c©u xuÊt khÈu ®¹t kh¸.
- Kim ng¹ch xuÊt khÈu 5 th¸ng ®¹t møc t¨ng trëng kh¸ 22,4%. C¸c
mÆt hµng may, kh¨n b«ng, hµng thñ c«ng mü nghÖ xuÊt khÈu cã møc
t¨ng trëng cao; thÞt lîn s÷a xuÊt khÈu gÆp khã kh¨n gi¸ xuÊt khÈu thÊp
(1,26 USD/kg), kh¶ n¨ng xuÊt khÈu sÏ bÞ ngng do trong níc dÞch lë måm
long mãng ®ang bïng ph¸t m¹nh; ®òi thÞ trêng xuÊt khÈu kim ng¹ch
vÉn gi¶m sót.
b/ NhËp khÈu :
- Kim ng¹ch nhËp khÈu th¸ng 5 íc ®¹t 6,75 triÖu USD, 5 th¸ng -
íc ®¹t 32,5triÖu USD, t¨ng 14,1% so víi cïng kú n¨m 2005.
- MÆt hµng nhËp khÈu chñ yÕu lµ thÐp 2.281 tÊn, kÏm 359 tÊn,
nguyªn liÖu dÖt 1,4 triÖu USD (B«ng, x¬, sîi 570 tÊn), nguyªn liÖu may
23,78 triÖu USD, m¸y mãc thiÕt bÞ 3,1 triÖu USD.
ThÞ trêng xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng:
- Hµng dÖt may: thÞ trêng NhËt B¶n, Hµn Quèc, §µi Loan, EU;
Australia, New Zealand vµ thÞ trêng h¹n ng¹ch Hoa Kú...
- Hµng thñ c«ng mü nghÖ: thÞ trêng NhËt B¶n, Hµn Quèc, EU, Hoa
kú, Canada, Mexico...
- ThÞt lîn s÷a: ngoµi thÞ trêng Trung Quèc, Hång K«ng cÇn chó
träng khai th¸c thÞ trêng Lµo vµ Th¸i Lan.
- G¹o: thÞ trêng xuÊt khÈu Malaysia, Philipin, NhËt B¶n, Nam Mü
vµ ch©u Phi.
2
4. Du lÞch
- TiÕp tôc x©y dùng: ®Ò ¸n quy ho¹ch x©y dùng ph¸t triÓn khu
Phè biÓn du lÞch §ång Ch©u; ®Ò ¸n x©y dùng Trung t©m vui ch¬i gi¶i
trÝ du lÞch sinh th¸i v¨n ho¸ Thµnh phè Th¸i B×nh; x©y kÌ vµ cøng ho¸
mÆt ®ª dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt khu du lÞch §ång Ch©u.
Thùc hiÖn cÊp thÎ híng dÉn viªn du lÞch, chØ ®¹o c¸c doanh nghiÖp
ho¹t ®éng trong lÜnh vùc du lÞch dÞch vô tæ chøc tèt c¸c dÞch vô du
lÞch vµ dÞch vô ¨n nghØ.
- KÕt qu¶ ho¹t ®éng du lÞch dÞch vô 5 th¸ng 2006 íc ®¹t:
+ Tæng lît kh¸ch íc ®¹t 85.000 lît ngêi. Trong ®ã kh¸ch quèc tÕ 1.000
lît ngêi.
+ Tæng doanh thu íc ®¹t 29,5 tû ®ång.
+ Nép ng©n s¸ch íc ®¹t 1.100 triÖu ®ång.
5. Qu¶n lý thÞ trêng
- Chi côc tËp trung chØ ®¹o kiÓm tra ho¹t ®éng kinh doanh thuèc
b¶o vÖ thùc vËt, thøc ¨n gia sóc, gia cÇm, thuèc thó y vµ kiÓm tra hµng
nhËp lËu trªn kh©u lu th«ng; kiÓm tra, xö lý hµng gia cÇm nhËp lËu
theo sù chØ ®¹o cña Ban 127 TW; kiÓm tra s¶n xuÊt kinh doanh hµng
gi¶, vi ph¹m nh· m¸c hµng ho¸ vµ së h÷u trÝ tuÖ; thùc hiÖn th¸ng hµnh
®éng VSATTP kiÓm tra c¸c c¬ së kinh doanh hµng thùc phÈm vµ chÕ
biÕn thùc phÈm.
KÕt qu¶ kiÓm tra:
+ Tæng sè vô kiÓm tra th¸ng 5 lµ 180 vô, 5 th¸ng lµ 808 vô;
+ Tæng sè vô xö lý th¸ng 5 lµ 90 vô, 5 th¸ng lµ 450 vô;
+ Tæng sè tiÒn tÞch ph¹t th¸ng 5 lµ 62,5 triÖu ®ång, 5 th¸ng lµ
394,28 triÖu ®ång.
7. Qu¶n lý Nhµ níc vÒ th¬ng m¹i du lÞch
- X©y dùng vµ tr×nh UBND tØnh phª duyÖt c¸c ch¬ng tr×nh dù ¸n
XTTM vµ DL n¨m 2006. B¸o c¸o UBND tØnh kÕ ho¹ch tæ chøc Héi chî
triÓn l·m Th¬ng m¹i - N«ng nghiÖp khu vùc ®ång b»ng s«ng Hång lÇn
thø II-2006 t¹i Th¸i B×nh;
- Hç trî UBND huyÖn §«ng Hng tæ chøc héi chî N«ng nghiÖp - Th-
¬ng m¹i §«ng Hng lÇn thø I - tõ 28-5/6/2006. Héi chî thµnh c«ng tèt
®Ñp, cã 70 doanh nghiÖp tham gia víi trªn 120 gian hµng, hµng tiªu
dïng vµ vËt t phôc vô s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh¸ phong phó ®îc trng
bµy, thu hót ®«ng ®¶o n«ng d©n ®Õn th¨m quan, mua s¾m.
- TiÕp tôc nghiªn cøu x©y dùng dù ¸n "khuyÕn khÝch ®Çu t ph¸t
triÓn c¬ së h¹ tÇng th¬ng m¹i - du lÞch Th¸i B×nh"; bæ sung quy ho¹ch
m¹ng líi cöa hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu; x©y dùng quy chÕ thëng xuÊt khÈu

3
cña Th¸i B×nh; triÓn khai nghiªn cøu ®Ò tµi khoa häc "Nh÷ng luËn cø
khoa häc ®Ó x©y dùng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c-
êng c«ng t¸c qu¶n lý, thu hót c¸c nguån vèn ®Çu t thóc ®Èy du lÞch
Th¸i B×nh ph¸t triÓn".
- ChØ ®¹o c«ng ty Th¬ng nghiÖp Tæng hîp tiÕp tôc thùc hiÖn cæ
phÇn ho¸ tõng phÇn doanh nghiÖp; c«ng ty Du lÞch kh¸ch s¹n ®¸nh gi¸
tµi s¶n, chuÈn bÞ c¸c néi dung cÇn thiÕt bµn giao kh¸ch s¹n du lÞch
§ång Ch©u vµ tiÕp tôc hoµn chØnh ph¬ng ¸n b¸n ®Êu gi¸ doanh
nghiÖp. C«ng ty Th¬ng nghiÖp Tæng hîp tËp trung th¸o gì khã kh¨n vÒ
vèn ®a nhµ m¸y t«n m¹ mµu vµo s¶n xuÊt kinh doanh; c«ng ty Du lÞch
kh¸ch s¹n chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn tæ chøc tèt c¸c dÞch vô phôc vô chu
®¸o du kh¸ch ®Õn Th¸i B×nh trong dÞp hÌ.
- §¨ng cai, gióp Bé Th¬ng M¹i tæ chøc líp tËp huÊn luËt Th¬ng m¹i söa
®æi, vµ c¸c NghÞ ®Þnh híng dÉn cho l·nh ®¹o 20 së Th¬ng m¹i (së Th¬ng
m¹i vµ Du lÞch) phÝa B¾c vµ mét sè së, ngµnh, doanh nghiÖp Th¸i B×nh, 2
ngµy ( tõ 25 ®Õn ngµy 26/5/2006).
- ChØ ®¹o Chi côc Qu¶n lý thÞ trêng thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm
so¸t thÞ trêng.
II. NhiÖm vô träng t©m th¸ng 6/2006
- TiÕp tôc triÓn khai quy ho¹ch ph¸t triÓn th¬ng m¹i, quy ho¹ch
ph¸t triÓn du lÞch 2000 - 2010, c¸c quy ho¹ch chi tiÕt: m¹ng líi cöa hµng
b¸n lÎ x¨ng dÇu, quy ho¹ch chî, chiÕn lîc xuÊt khÈu hµng ho¸ vµ dÞch vô
2005 - 2015...
- Hoµn thµnh dù th¶o dù ¸n "khuyÕn khÝch ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹
tÇng th¬ng m¹i - du lÞch Th¸i B×nh"; quy chÕ thëng xuÊt khÈu cña Th¸i
B×nh, tæ chøc lÊy ý kiÕn c¸c së, ngµnh liªn quan; tiÕp tôc nghiªn cøu
bæ sung quy ho¹ch m¹ng líi cöa hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu; nghiªn cøu ®Ò tµi
khoa häc "Nh÷ng luËn cø khoa häc ®Ó x©y dùng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch
vµ gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý, thu hót c¸c nguån vèn
®Çu t thóc ®Èy du lÞch Th¸i B×nh ph¸t triÓn".
- Tæ chøc cho c¸c doanh nghiÖp Th¸i B×nh trng bµy, giíi thiÖu, s¶n
phÈm hµng ho¸ ë Trung t©m giíi thiÖu s¶n phÈm cña Th¸i B×nh t¹i chî
§ång Xu©n - Hµ Néi. Phèi hîp víi Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng
th«n x©y dùng ch¬ng tr×nh hç trî tiªu thô n«ng s¶n thùc phÈm cho
n«ng d©n, quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt tËp trung g¾n kÕt víi c¸c doanh nghiÖp
tiªu thô n«ng s¶n thùc phÈm b»ng hîp ®ång.
- TiÕp tôc thùc hiÖn qu¶n lý ®Çu t x©y dùng: C¬ së h¹ tÇng kü
thuËt khu du lÞch §ång Ch©u, §êng vµo khu di tÝch lÞch sö c¸c vua
TrÇn; tËp trung nghiªn cøu x©y dùng ®Ò ¸n quy ho¹ch x©y dùng ph¸t
triÓn khu Phè biÓn du lÞch §ång Ch©u; ®Ò ¸n x©y dùng Trung t©m vui
ch¬i gi¶i trÝ du lÞch sinh th¸i v¨n ho¸ Thµnh phè Th¸i B×nh;
4
- ThÈm ®Þnh vµ b¸o c¸o Bé Th¬ng m¹i xÐt thëng cho c¸c doanh
nghiÖp ®ñ tiªu chuÈn thëng ®èi víi phÇn kim ng¹ch xuÊt khÈu n¨m
2005 vît so víi n¨m 2004, quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh 06/2006/Q§-BTM
ngµy 25 th¸ng 01 n¨m 2006 cña Bé Th¬ng M¹i.
- ChØ ®¹o C«ng ty Th¬ng nghiÖp Tæng hîp tËp trung tæ chøc
m¹ng líi tiªu thô t«n m¹ c¸c lo¹i, nguån vèn t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ m¸y
t«n m¹ mµu s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh; C«ng ty Du lÞch kh¸ch s¹n
tæ chøc tèt c¸c dÞch vô ¨n nghØ, gi¶i trÝ, du lÞch l÷ hµnh tËn dông c¬
héi kinh doanh trong dÞp hÌ. C«ng ty Th¬ng nghiÖp Tæng hîp vµ c«ng
ty Du lÞch kh¸ch s¹n tiÕp tôc thùc hiÖn chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u
doanh nghiÖp; c«ng ty Du lÞch kh¸ch s¹n thùc hiÖn bµn giao kh¸ch s¹n
§ång Ch©u.
- ChØ ®¹o Chi côc Qu¶n lý thÞ trêng tiÕp tôc tËp trung kiÓm tra
chèng bu«n lËu trªn kh©u lu th«ng; chèng s¶n xuÊt, bu«n b¸n hµng gi¶,
c¸c c¬ së kinh doanh xe 2 b¸nh cã g¾n m¸y vi ph¹m kiÓu gi¸ng c«ng
nghiÖp, së h÷u trÝ tuÖ; phèi hîp víi c¸c ngµnh chøc n¨ng kiÓm tra ho¹t
®éng kinh doanh x¨ng dÇu, khÝ ho¸ láng. TiÕp tôc triÓn khai hëng øng
th¸ng hµnh ®éng v× chÊt lîng VSATTP. Phèi hîp víi Thanh tra Së kiÓm
tra c¸c c¬ së kinh doanh x¨ng dÇu, khÝ ho¸ láng. ChuÈn bÞ néi dung
gióp Ban 127/§P tæng kÕt c«ng t¸c ®Êu tranh chèng bu«n lËu vµ gian
lËn th¬ng m¹i n¨m 2005 - Ph¬ng híng nhiÖm vô n¨m 2006. §Æc biÖt tËp
trung kiÓm tra kh©u lu th«ng ng¨n chÆn viÖc vËn chuyÓn kinh doanh
gia cÇm nhËp lËu, ng¨n chÆn vËn chuyÓn kinh doanh gia sóc m¾c
bÖnh ®Ó gãp phÇn ng¨n chÆn dÞch lë måm, long mãng.

N¬I nhËn: Së th¬ng m¹I du lÞch th¸I b×nh


- Bé Th¬ng m¹i (®Ó
- TØnh uû (b¸o
- UBND tØnh (c¸o
- Lu KH, VT