You are on page 1of 2

C«ng ty x©y l¾p H¶i §oµn huyÖn Vò Th

chÊp hµnh tèt luËt thuÕ – kinh doanh cã hiÖu qu¶


C«ng ty x©y l¾p H¶i §oµn lµ ®¬n vÞ cã truyÒn thèng kinh
doanh giái thùc hiÖn tèt c¸c luËt thuÕ, C«ng ty míi ®îc thµnh
lËp tõ th¸ng 5/2002 trô së chÝnh th«ng Mü Am, x· Vò Héi, Vò Th
– Th¸i B×nh, ngµnh nghÒ chÝnh lµ x©y dùng c«ng tr×nh d©n
dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, trang trÝ néi thÊt, mua
b¸n vËt liÖu x©y dùng. Lµ mét ®¬n vÞ míi ®îc thµnh lËp ®Õn
nay trßn 4 n¨m, cßn non trÎ song rÊt n¨ng ®éng, biÕt v¬n ra
chiÕm lÜnh thÞ trêng. MÆc dï trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh
doanh x©y dùng c¬ b¶n tuy cã gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n ®ã
lµ: vèn kinh doanh rÊt h¹n chÕ nh khi c«ng tr×nh hoµn thµnh
bµn giao vÉn cha ®îc thanh to¸n vèn kÞp thêi lµm ¶nh hëng
®Õn tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh tiÕp theo, ¶nh hëng
kh«ng nhá ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Tríc t×nh h×nh
®ã C«ng ty ®· häp héi nghÞ c¸c thµnh viªn nªu râ nh÷ng khã
kh¨n vµ ph¬ng ¸n th¸o gì ®îc mäi thµnh viªn trong c«ng ty nhÊt
trÝ cao, m¹nh d¹n vay vèn cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n tËp trung
cho kinh doanh.
ChÝnh v× thÕ hµng n¨m c«ng ty cã doanh thu b×nh qu©n
tõ 3,5 ®Õn trªn 4 tû ®ång b×nh qu©n l¬ng cña c«ng nh©n 1
triÖu ®ång/th¸ng. §Õn nay C«ng ty cã ®ñ n¨ng lùc thi c«ng c¸c
c«ng tr×nh d©n dông, C«ng nghiÖp giao th«ng thuû lîi trong vµ
ngoµi tØnh rÊt cã uy tÝn víi kh¸ch hµng, c¸c c«ng tr×nh ®¶m
b¶o thêi gian, chÊt lîng, mü thuËt.
Lµ ®¬n vÞ thùc hiÖn kª khai, nép quyÕt to¸n thuÕ, b¸o
c¸o tµi chÝnh theo ®óng quy ®Þnh vµ nép ®Çy ®ñ, kÞp thêi sè
thuÕ ph¸t sinh vµo ng©n s¸ch Nhµ níc n¨m 2005 nép trªn 70
triÖu ®ång tiÒn thuÕ, ®¹t 120% kÕ ho¹ch Chi côc giao, hÕt quý
I/2006 ®¬n vÞ ®· nép ®îc trªn 46 triÖu ®ång, lµ mét trong
nh÷ng ®¬n vÞ cã sè thu t¬ng ®èi lín ®ãng gãp cho ng©n s¸ch
nhµ níc. Tõ khi ®¬n vÞ ®îc thµnh lËp ®Õn nay liªn tôc hoµn
thµnh vît dù to¸n thu ng©n s¸ch Nhµ níc giao vµ liªn tôc ®îc Uû
ban nh©n d©n huyÖn, Côc ThuÕ Th¸i B×nh, UBND tØnh tÆng
b»ng khen, giÊy khen.
Víi nh÷ng thµnh tÝch ®· ®¹t ®îc 4 n¨m liÒn hoµn thµnh
dù to¸n, t¹i héi nghÞ tæng kÕt c«ng t¸c thuÕ n¨m 2005 ®¬n vÞ
®· ®îc UBND tØnh tÆng b»ng khen. Kh«ng tho¶ m·n víi kÕt
qu¶ ®¹t ®îc, ®¬n vÞ ®· quyÕt t©m phÊn ®Êu vµ ®¨ng ký víi
Chi côc n¨m 2006 doanh thu ®¹t tõ 4 ®Õn 5 tû ®ång, hoµn
thµnh vît chi tiªu thuÕ cho Nhµ níc ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ
®Ò nghÞ Tæng côc ThuÕ tÆng b»ng khen./.
TrÇn ThÞ h¶i
Chi côc ThuÕ Vò Th