You are on page 1of 2

1.

N¬i khëi ®éng nguån khÝ , ph¸t triÓn tiÖm tiÕn ,kh«ng
ph¶i ngÉu nhiªn mµ ... chän .ë c¸i th«n xa x«i nµy tiÒm
n¨ng khong thiÕu

2. Kinh tÕ VN-V÷ng tin con ®êng héi nhËp

* -“ Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng kÓ tõ khi ®Êt níc ®æi míi ,më
cöa vµ häi nhËp ®Õn nay,n¨m 2003 lµ n¨m thµnh c«ng nhÊt
,s«i ®éng nhÊt vµ Ên tîng nhÊt .§©y lµ ®éng lùc ,mét lîi thÕ
tinh thÇn to lín d©n téc ta..Mang hoµ khÝ Saegame vµo trËn
®¸nh míi chèng nghÌp nµn l¹c hËu ,v× sù nghiÖp c«ng
nghiÖp ho¸ ®Êt níc th× ch¼ng khãkh¨n nµo ng¨n c¶n ®ùoc
d©n téc ta tiÕp tôc tù hµo v÷ng bíc ®i lªn.”

* - “N¨m 2003 khÐp l¹i ®Èy nhanh cç xe ®æi míi cña VN


tiÕn tíi môc tiªu CNH-H§H víi nh÷ng thnµh tÝch ®¸ng thuyÕt
phôc .

3. Ch¬ng tr×nh cßn m·i víi thêi gian :


*- : Vît qua t¸c ®éng kÐp”-“ Nh×n vµo bøc tranh kinh tÕ
toµn cÇu ,Vn tiÕp tôc næi lªn nh mét ®iÓm s¸ng khëi s¾c
cña nÒn kinh tÕ vµ æn ®Þnh chÝnh trÞ trong mét thÕ giíi
®Çy biÕn ®éng “

*- Cã thÓ nãi ,bíc vµo n¨m 2004 “ con tµu kinh tÕ VN” vÉn
®øng v÷ng tríc ®¹i d¬ng ®Çy sãng giã mµ biÓu hiÖn cña
nã lµ t×nh h×nh kinh tÕ vÉn tiÒm Èn nh÷ng nguy c¬ khã l-
êng ,n¹n .....,®ã cha kÓ tíi mét ¸p lùc “bÊt thµnh v¨n trong
c¹nh tranh th¬gn m¹i thÕ giíi “m¹nh ®îc yÕu thua”.DÉu vËy
tríc nh÷ng sù khëi s¾c cña nÒn kinh tÕ cïng víi sùu nç lùc
cña toµn Cty quyÕt t©m mét ý chÝ ph¶i thùc hiÖn thµnh
c«ng môc tiªu ..”

4. Cty ..søc bËt cña mét doanh nghiÖp trÎ


5. Bíc tiÕn cña mét doahn nghiÖp cæ phÇn
6. Vît c¬n bÜ cùc v¬n tíi ®Ønh cao
7. Ngêi g¾n bã víi c©y nÊm
8. Sù ®áng ®¶nh cña gi¸ vµng thÕ giíi
9. Du häc –TriÓn väng tri thøc cho giíi trÎ VN
10. Nh÷ng bÊt cËp ë mét dù ¸n lín