You are on page 1of 1

6 th¸ng Cty BHNT Th¸i b×nh t¨ng trëng 123 % nhê khai th¸c H§ míi.

6 th¸ng ®Çu n¨m 2005, Cty b¶o hiÓm nh©n thä Th¸i b×nh
®· ®¹t trªn tû lÖ b×nh qu©n cña ngµnh vÒ sè lîng hîp ®ång
khai th¸c míi víi tæng doanh thu phÝ b¶o hiÓm ®¹t 20 tû 748
triÖu ®ång ,t¨ng trëng trªn 123% so víi cïng kú ....§Ó cã ®îc
phÇn nhiÒu thÞ phÇn trªn thÞ trêng B¶o hiÓm nh hiÖn nay ,
Ngoµi viÖc ®a d¹ng c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm ,®a nhiÒu s¶n
phÈm míi vµo khai th¸c ,Cty cßn thêng xuyªn ®µo t¹o ,båi d-
ìng c¸n bé ®¹i lý c¬ së, nh»m lµm tèt c«ng t¸c dÞch vô ,t vÊn
,gi¶i thÝch cho c¸c kh¸ch hµng vÒ lîi Ých s¶n phÈm ,ph¹m vi
b¶o hiÓm .B»ng c¸c biÖn ph¸p vÒ nghiÖp vô ,tËn t×nh víi
kh¸ch hµng ,nhiÒu ®¹i lý ®· gãp phÇn n©ng cao ®îc niÒm tin
vµ uy tÝn cña B¶o hiÓm nh©n thä trong lßng ngêi d©n Th¸i
b×nh . §Ó ®iÓm l¹i ho¹t ®éng 6 th¸ng ®Çu n¨m 2005 , Cty
B¶o hiÓm nh©n thä TB ®· tæ chøc héi nghÞ s¬ kÕt nh»m
®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm vµ ®Ò ra môc tiªu chiÕn lîc kinh
doanh 6 th¸ng cuèi n¨m víi môc tiªu t¨ng trëng hiÖu qu¶ bÒn
v÷ng.
PV: Ngäc Tó