You are on page 1of 5

xung quanh viÖc sö dông INTERNET ë Th¸i B×nh

ThÕ kû 21, kû nguyªn cña c«ng nghÖ th«ng tin bïng næ.
ViÖc toµn cÇu ho¸ th«ng tin qua m¹ng ®· ®em l¹i mét nguån tri
thøc quý gi¸ ®Ó më mang hiÓu biÕt, gióp ®Êt níc ta hoµ nhËp
víi thÕ giíi. Tuy nhiªn, hiÖn nay ,bªn c¹nh nhiÒu lo¹i h×nh dÞch
vô vi tÝnh ,viÔn th«ng mang tÝnh tÝch cùc th× còng lµ lóc xuÊt
hiÖn kh«ng Ýt lo¹i dÞchvô nh ch¬i game vi tÝnh, INTERNET tõ
thµnh thÞ tíi th«n quª thu hót kh«ng Ýt thanh, thiÕu niªn lao vµo
s©n ch¬i míi l¹ vµ dÔ dµng trë thµnh con nghiÖn cña thø dÞch
vô "hiÖn ®¹i" nµy. C¨n cø vµo danh s¸ch thuª bao INTERNET -
1260 cña bu ®iÖn tØnh Th¸i b×nh th× ®Õn thêi ®iÓm nµy
toµn tØnh ®· cã gÇn 150 tËp thÓ c¸ nh©n thuª bao INTERNET,
trong ®ã cã gÇn 50 thuª bao t nh©n. Còng gièng nh trong mét
Thµnh phè, trªn m¹ng th«ng tin ¶o còng cã nh÷ng n¬i kh«ng
ph¶i dµnh cho thanh, thiÕu niªn. §ã lµ chç nµo cßn tuú thuéc
vµo ®øa trÎ, gia ®×nh vµ céng ®ång nhng nh×n chung gåm
c¸c trang Web mang néi dung kh«ng lµnh m¹nh, g©y ¶nh hëng
s©u s¾c ®Õn sù ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña trÎ em.

§i d¹o mét vßng qua mét sè dÞch vô Games vi tÝnh ,CaFe


INTERNET ,hay ®iÓm truy cËp INTERNET ë ®êng TrÇn Hng §¹o,
Kú B¸, Phan B¸ Vµnh cña Thµnh phè Th¸i b×nh ta cã thÓ gÆp
nhiÒu thanh thiÕu niªn ®ang say sa tríc mµn h×nh. Qua trao
®æi víi 1 sè chñ qu¸n, chóng t«i ®îc biÕt c¸c m¸y cña ®iÓm
kinh doanh cña hä ®ang qu¶n lý ®Òu ®îc kiÓm so¸t b»ng m¸y
chñ proxy cña Microsoft t¹o nªn bøc têng ng¨n chÆn c¸c trang
Web ®éc h¹i. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i bÊt cø ®iÓm INTERNET nµo
còng ®îc trang bÞ m¸y chñ ®Ó kiÓm so¸t. §iÓm mÆt nh÷ng
®èi tîng ®Õn c¸c ®iÓm CaFe INTERNET hay c¸c ®iÓm truy cËp
INTERNET th× ®iÓm ®¸ng b¸o ®éng lµ tíi 90% sè nµy lµ häc sinh,
sinh viªn . C«ng b»ng mµ nãi th× ngoµi sè häc sinh, sinh viªn
®Õn c¸c ®iÓm nµy ®Ó t×m hiÓu th«ng tin, t¨ng cêng cho tri
thøc th× hÇu hÕt c¸c thanh thiÕu niªn ®Õn ®©y ®Ó t¸n gÉu
hoÆc trß truyÖn, viÕt vµ göi ®iÖn tö nh÷ng chuyÖn v« bæ,
tÇm phµo, say sa víi nh÷ng t×nh c¶m míi trªn m¹ng hoÆc cã
khi tù ®éng më c¸c trang Web cã néi dung ®åi truþ, b¹o lùc.
Nh vËy, theo c¸c ngµnh chøc n¨ng c¸ch qu¶n lý tèt nhÊt c¸c
dÞch vô INTERNET hiÖn nay lµ ph¶i t¨ng cêng gi¸o dôc, phæ
biÕn s©u réng, tríc hÕt cho c¸c chñ c¸c ®iÓm truy cËp
INTERNET cã biÖn ph¸p h¹n chÕ tèi ®a viÖc nh÷ng ngêi sö
dông truy cËp vµo c¸c Web ta cã néi dung khiªu d©m, ®åi truþ.
Cô thÓ h¬n lµ c¸c ®iÓm nµy ph¶i bè trÝ phßng cã ®Çy ®ñ ¸nh
s¸ng. Nh vËy sÏ h¹n chÕ ®îc kh¸ch hµng ®äc s¸ch cã néi dung
sÊu trªn m¹ng khi mµ mäi ngêi xung quanh ®ang ®i t×m kiÕn
thøc bæ Ých hoÆc gi¶i trÝ lµnh m¹nh. Tuy nhiªn ®Ó xö lý tèt
h¬n th× viÖc b¾t buéc c¸c chñ ®iÓm INTERNET ph¶i sö dông
kü thuËt ®Ó ng¨n chÆn kh¸ch truy cËp c¸c néi dung kh«ng lµnh
m¹nh ngay t¹i cöa hµng cña m×nh - ®ã lµ 1 trong nh÷ng ®iÒu
kiÖn ®Ò cÊp ®¨ng ký kinh doanh. MÆt kh¸c, c¸ch ng¨n chÆn
cã hiÖu qu¶ nhÊt lµ ph¶i cã ®ît tuyªn truyÒn réng r·i, quy m«,
®Õn tÊt c¶ c¸c trêng häc, trong mçi gia ®×nh ®Ó mçi ngêi tù
nhËn thÊy ®îc sù ®éc h¹i cña c¸c trang Web ®éc h¹i ,vµ nh vËy
sù xÊu xa sÏ kh«ng cßn n¬i ®Ó tró ngô./.

-Göi ban toµn so¹n : NÕu toµ b¸o thÊy cã thÓ sö dông ®îc
nh÷ng d¹ng bµi viÕt nh trªn .Xin toµ b¸o cho håi ©m theo ®Þa
chØ : Ngochoang1964@yahoo.com
trung t©m xóc tiÕn th¬ng m¹i Th¸i B×nh
cÇu nèi cho sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp

Trong xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ


hiÖn nay ®· vµ ®ang ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp trong níc
nãi chung vµ Th¸i B×nh nãi riªng nh÷ng c¬ héi vµ c¸ch thøc
míi. Trong ®ã, vÊn ®Ò khã kh¨n nan gi¶i nhÊt hiÖn nay ®èi víi
c¸c doanh nghiÖp còng nh bµ con n«ng d©n ®ã lµ thÞ trêng,
®èi t¸c tiªu thô hµng ho¸, s¶n phÈm n«ng s¶n. Trung t©m xóc
tiÕn Th¬ng m¹i Th¸i B×nh ®îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng
còng kh«ng n»m ngoµi c¸c môc tiªu thô s¶n phÈm, t vÊn nghiÖp
vô th¬ng m¹i cho c¸c doanh nghiÖp; tæ chøc héi chî triÓn l·m
t¹i ®Þa ph¬ng còng nh gióp c¸c doanh nghiÖp tham gia héi chî
trong níc vµ quèc tÕ ®Ó t×m kiÕm c¬ héi b¸n hµng…

Lµ mét trong ba trung t©m ra ®êi sím ë phÝa B¾c (sau


H¶i Phßng vµ Hµ Néi), tõ chç cã c¸n bé víi c¬ së vËt chÊt kü
thuËt nghÌo nµn, ®Õn nay, ®¬n vÞ ®· cã phßng m¸y hiÖn ®¹i,
nèi m¹ng. §éi ngò c¸n bé t¨ng gÊp ®«i n¨m ®Çu thµnh lËp víi
hai th¹c sÜ, bèn ®¹i häc, mét cao ®¼ng tin häc. Trong nh÷ng
n¨m qua, ho¹t ®éng cña trung t©m XTTM Th¸i B×nh ®· b¸m s¸t
chøc n¨ng nhiÖm vô ®îc giao, bíc ®Çu ®· kh¼ng ®Þnh ®îc vai
trß cÇn thiÕt trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i Th¸i B×nh . Tríc hÕt,
trung t©m ®· thùc hiÖn vai trß thu nhËp, chän läc vµ cung cÊp
th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c nhµ L·nh ®¹o, c¸c Gi¸m ®èc. Liªn
tôc trong ba n¨m qua Trung t©m phèi hîp víi C«ng ty qu¶ng c¸o
héi chî Bé th¬ng m¹i ®· tæ chøc thµnh c«ng c¸c kú héi chî th-
¬ng m¹i n«ng nghiÖp Th¸i B×nh víi sù tham gia cña hµng tr¨m
c¸c nhµ doanh nghiÖp c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trong
vµ ngoµi tØnh còng nh c¸c tæ chøc c¸c tËp ®oµn kinh tÕ Quèc
tÕ. Th¸ng 4 võa qua, trung t©m vËn ®éng vµ phèi hîp víi c¸c
doanh nghiÖp trong tØnh tham gia héi chî th¬ng m¹i quèc tÕ
EXPO 2002, 20 doanh nghiÖp trong tØnh tham gia ®· dµnh ®îc
5 Huy ch¬ng vµng. §Æc biÖt qua Héi chî, c¸c doanh nghiÖp
tØnh ta kh«ng chØ xiÕt chÆt mèi quan hÖ s½n cã mµ cßn t×m
®îc b¹n hµng, thÞ trêng míi.

Ph¸t biÓu: "§Þnh - G/§ Trung t©m XTTM Th¸i B×nh "

§Ó gãp phÇn båi dìng vµ n©ng cao nghiÖp vô cho c¸c


doanh nghiÖp, Trung t©m thêng phèi hîp víi phßng C«ng
nghiÖp - th¬ng m¹i ViÖt Nam më nh÷ng kho¸ häc th¬ng m¹i
miÔn phÝ vÒ xuÊt nhËp khÈu, vÒ kh¸ch s¹n nhµ hµng. Cïng víi
trung t©m hç trî doanh nghiÖp võa vµ nhá, më líp n©ng cao
n¨ng lùc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh… Song víi c¸c ho¹t ®éng
trªn, Trung t©m XTTM ®îc Së Th¬ng m¹i - Du lÞch ®· tÝch cùc
trong viÖc tham gia lËp c¸c dù ¸n vÒ ®Ò tµi khoa häc, vÒ lµng
nghÒ tiÓu thñ c«ng nghiÖp; xuÊt khÈu thÞt lîn vµ du lÞch… Hai
n¨m 2001 - 2002 ®¬n vÞ thùc hiÖn ®Çu t gÇn 100 triÖu ®ång
c¶i t¹o, söa ch÷a hai phßng trng bµy giíi thiÖu hµng ngµn s¶n
phÈm nghÒ - lµng nghÒ, s¶n phÈm c«ng nghiÖp cña mét sè
lµng nghÒ, doanh nghiÖp ®¬n vÞ trong tØnh.

§Ó t¨ng cêng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Trung t©m XTTM,
thiÕt thùc gióp c¸c doanh nghiÖp x©m nhËp, më cöa thÞ trêng
b¸n hµng, UBND tØnh ra QuyÕt ®Þnh ph©n bæ kÕ ho¹ch sö
dông vèn hç trî xóc tiÕn th¬ng m¹i ®ît 1 víi tæng kinh phÝ trªn
1 tû ®ång, th«ng qua c¸c dù ¸n do Së th¬ng m¹i - Du lÞch ®Ò
nghÞ bao gåm: Dù ¸n tham dù héi nghÞ triÓn l·m hµng s¶n xuÊt
CN - TTCN n¨m 2002; dù ¸n ®Çu t m¹ng LAN, hç trî doanh
nghiÖp trong tØnh tham gia héi chî Th¬ng m¹i - n«ng nghiÖp
quèc tÕ Th¸i B×nh 2002; Dù ¸n tham gia héi chî triÓn l·m quèc
tÕ vÒ trang thiÕt bÞ TDTT 2002; tham gia Héi chî hµng TCMN t¹i
H¹ M«n Trung Quèc; dù ¸n x©y dùng danh b¹ DN Th¸i B×nh; dù
¸n ph¸t biÓu Du lÞch Th¸i B×nh… Trong thêi gian qua ®Æc biÖt
vµo nh÷ng th¸ng cuèi n¨m 2002, trung t©m ®· vµ ®ang tiÕp
tôc phÊn ®Êu r¶i ng©n vµ sö dông hiÖu qu¶ nguån kinh phÝ
nµy.

Ph¸t biÓu:"§Þnh - G/§ Trung t©m XTTM Th¸i B×nh"

§Ó tõng bíc më réng vµ ph¸t triÓn Trung t©m xóc tiÕn th-
¬ng m¹i TB ®ang quyÕt t©m phÊn ®Êu x©y dùng Trung t©m
thµnh mét Ng©n hµng th«ng tin nh»m cung cÊp th«ng tin hç trî
doanh nghiÖp, cïng víi viÖc n©ng cao chÊt lîng b¶n tin lµ t¨ng
sè lîng ph¸t hµnh hµng tuÇn phÊn ®Êu cung cÊp cho hµng tr¨m
®¬n vÞ, doanh nghiÖp ®ång thêi tiÕn tíi x©y dùng trang Web
cho mçi doanh nghiÖp trong tØnh nh»m t¨ng cêng chøc n¨ng
giíi thiÖu qu¶ng b¸ s¶n phÈm s¶n xuÊt t¹i Th¸i B×nh tíi kh¸ch
hµng trong níc vµ quèc tÕ më ra triÓn väng ph¸t triÓn vµ më
réng SXKD cho c¸c doanh nghiÖp, xøng ®¸ng lµ chiÕc cÇu nèi
gi÷a doanh nghiÖp víi doanh nghiÖp, doanh nghiÖp víi n«ng d©n vµ
ngêi tiªu dïng…