You are on page 1of 8

Së N«ng nghiÖp & PTNT Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Chi côc Thó y Th¸i B×nh §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


**********
Sè:............../BC-KD Th¸i B×nh, ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2006.

b¸o c¸o
vÒ c«ng t¸c kiÓm dÞch §éng vËt, SP§V t¹i Th¸i B×nh
****************
Th¸i B×nh lµ mét tØnh ®ång b»ng ven biÓn, n»m ë phÝa
Nam ch©u thæ s«ng Hång trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa.
§iÒu kiÖn khÝ hËu vµ thuû v¨n cña Th¸i B×nh chÝnh lµ ®iÒu kiÖn
thiªn nhiªn u ®·i thuËn lîi cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp.
Thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi tØnh §¶ng bé lÇn thø XVI, NghÞ
quyÕt 04 cña TØnh uû vÒ chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vËt
nu«i, t¨ng nhanh nh÷ng c©y, con cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao (lîn híng
n¹c, bß lai sind, bß s÷a, ..); Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y n«ng
nghiÖp Th¸i B×nh nãi chung, ngµnh ch¨n nu«i nãi riªng ®· cã bíc
chuyÓn m×nh m¹nh mÏ. Thèng kª ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2005,
tæng ®µn lîn cña tØnh ®¹t 1.133.752 con, trong ®ã sè lîn n¸i
229.597 con, lîn n¸i ngo¹i ®¹t 4.941 con, lîn ®ùc gièng 636 con,
®µn lîn thÞt 903.520 con, sè con xuÊt chuång 1.505.736 con, s¶n
lîng thÞt h¬i xuÊt chuång 98.397 tÊn. Tæng s¶n lîng thÞt h¬i xuÊt
chuång còng nh sè lîn s÷a xuÊt khÈu ®Òu t¨ng nhanh so víi
nh÷ng n¨m tríc, tèc ®é t¨ng s¶n lîng thÞt n¨m 2005 t¨ng 16,59 %
so víi 2004, íc tÝnh tû träng ngµnh ch¨n nu«i ®¹t gÇn 30% so víi
gi¸ trÞ ngµnh n«ng nghiÖp. N¨m 2005, Th¸i B×nh cã trªn 1,5 triÖu
lîn s÷a xuÊt khÈu. Ch¨n nu«i lîn n¸i ngo¹i ®· thùc sù ph¸t triÓn tõ
100 con n¨m 2000 lªn tíi 12.326 con n¨m 2005, sè trang tr¹i, gia
tr¹i ®· ph¸t triÓn ë nhiÒu ®Þa ph¬ng trong tØnh. §· cã trªn 4.000
trang tr¹i, gia tr¹i tæng hîp, nhiÒu trang tr¹i nu«i tõ 50-100 lîn n¸i
ngo¹i.
S¶n phÈm lîn s÷a, thÞt lîn ®«ng l¹nh cña tØnh ®· cã mÆt ë
nhiÒu níc trªn thÕ giíi nh Trung Quèc, Hång C«ng, Malaysia, Nga,
... vµ cã mÆt ë nhiÒu thÞ trêng trong níc nh Hµ Néi, H¶i Phßng,
thµnh phè Hå ChÝ Minh, Vòng Tµu, ...
Gãp phÇn vµo sù t¨ng trëng trªn cña ngµnh Ch¨n nu«i lµ nç
lùc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc Chi côc thó y Th¸i
B×nh vµ hÖ thèng thó y c¬ së, trong nh÷ng n¨m qua ®· phÊn
®Êu kh«ng biÕt mÖt mái trong c«ng t¸c ®¶m b¶o an toµn dÞch
bÖnh cho ®µn gia sóc, gia cÇm cña tØnh.
I- KÕt qu¶ c«ng t¸c phßng chèng dÞch bÖnh gia sóc, gia cÇm trong
nh÷ng n¨m qua (2004- 2006):
Thùc hiÖn sù chØ ®¹o cña UBND tØnh, trùc tiÕp lµ cña Së
N«ng nghiÖp vµ PTNT tØnh vµ chØ ®¹o trùc tiÕp cña Côc Thó y,
Chi côc Thó y Th¸i B×nh ®· chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng
t¸c phßng chèng dÞch bÖnh t×nh h×nh trªn ®µn gia sóc, gia cÇm
cña tØnh kh¸ hiÖu qu¶:
1- Lµm tèt c«ng t¸c tiªm phßng dÞch cho gia sóc, gia
cÇm:
+ Tû lÖ tiªm phßng cho ®µn lîn ë c¸c c¬ së ch¨n nu«i tËp
trung ®Òu ®¹t 100% sè gia sóc trong diÖn tiªm phßng;
+ Tû lÖ tiªm phßng dÞch cho ®µn lîn ë c¸c hé ch¨n nu«i
ph©n t¸n n¨m sau ®Òu cao h¬n n¨m tríc, n¨m 2005, tû lÖ tiªm
phßng dÞch t¶ lîn ®¹t trªn 50% sè gia sóc trong diÖn tiªm phßng.
+ Tû lÖ tiªm phßng v¾c xin cóm cho ®µn gia cÇm n¨m 2005
®¹t kÕt qu¶ cao 93,5% sè gia cÇm trong diÖn tiªm phßng.
2- Lµm tèt c¸c biÖn ph¸p phßng chèng dÞch kh¸c: thùc
hiÖn vÖ sinh phßng dÞch, ®Æc biÖt lµ lµm tèt viÖc vÖ sinh tiªu
®éc b»ng ho¸ chÊt, véi bét chuång tr¹i ch¨n nu«i vµ c¸c n¬i tËp
trung, thu mua, bu«n b¸n gia sóc, gia cÇm; kiÓm so¸t vËn chuyÓn
gia sóc, gia cÇm, ...
ChÝnh v× vËy, tõ n¨m 2004 ®Õn nay, t×nh h×nh dÞch gia
sóc, gia cÇm t¬ng ®èi æn ®Þnh t¹o ®iÒu kiÖn cho t¨ng trëng
ch¨n nu«i cña tØnh.
Th nhÊt vÒ dÞch bÖnh trªn ®µn gia sóc cña tØnh:
ChØ x¶y ra mét sè dÞch bÖnh th«ng thêng (tô huyÕt trïng,
®ãng dÊu lîn, phã th¬ng hµn lîn, E.coli dung huyÕt, ...) víi tû lÖ
rÊt nhá, bÖnh nguy hiÓm nh LMLM kh«ng x¶y ra.
Thø 2 vÒ dÞch bÖnh trªn ®µn gia cÇm cña tØnh:
Còng nh c¸c tØnh thµnh phè kh¸c trong c¶ níc, Th¸i B×nh ®·
kh«ng tr¸nh khái dÞch cóm gia cÇm. DÞch næ ra lÇn ®Çu tiªn x¶y
ra t¹i Th¸i B×nh vµo th¸ng 01/2004 víi tèc ®é l©y lan kh¸ nhanh
(272 æ dÞch, 45 x·, phêng, thÞ trÊn) nhng víi nç lùc cña ngµnh thó
y vµ cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh ë ®Þa ph¬ng sau 01 th¸ng dÞch ®· bÞ
dËp t¾t. §Çu n¨m 2005, dÞch chØ cßn x¶y ra lÎ tÎ ë mét sè Ýt ®Þa
ph¬ng (15 x·) vµ ®Æc biÖt lµ cuèi n¨m 2005, sau khi tØnh ®· tæ

2
chøc tæ viÖc tiªm phßng v¾c xin cóm cho ®µn gia cÇm (93,5%),
chØ x¶y ra 01 æ dÞch trªn ®µn gia cÇm cha tiªm phßng. Tõ ®ã
®Õn nay cha ph¸t hiÖn thÊy gia cÇm cã biÓu hiÖn nghi cóm.
Th ba vÒ dÞch bÖnh LMLM:
N¨m 1999, dÞch LMLM ®· x¶y ra trªn ®µn Tr©u bß vµ ®µn
lîn cña tØnh, Ngµnh Thó y ®· tham mu tÝch cùc cho UBND tØnh
ban hµnh c¸c biÖn ph¸p chØ ®¹o dËp dÞch cøng r¾n. Víi nç lùc
cña ngµnh vµ cña c¸c ®Þa ph¬ng cã dÞch cïng c¸c ngµnh liªn
quan, dÞch LMLM ®· nhanh chãng ®îc dËp t¾t. Th¸i B×nh ®·
triÓn khai c«ng t¸c tiªm phßng v¾c xin LMLM còng nh tæ chøc
thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng chèng dÞch kh¸c kh¸ hiÖu qu¶.
Thùc tÕ lµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y kh«ng xuÊt hiÖn dÞch LMLM trªn
®µn gia sóc cña tØnh.
Tuy nhiªn, trong nh÷ng n¨m qua, diÔn biÕn dÞch LMLM trªn
c¶ níc lµ rÊt phøc t¹p, dÞch LMLM n¨m 2005 ®· x¶y ra ë mét sè
tØnh, thµnh phè l©n cËn nh H¶i Phßng, Ninh B×nh, Hng Yªn,
....n¨m 2006 ®· vµ ®ang x¶y ra ë 1 sè t×nh thµnh trong c¶ níc.
C¨n cø vµo thùc tÕ ch¨n nu«i lîn, tr©u bß cña tØnh, ®Ó ®èi phã
víi sù ®e do¹ vÒ dÞch LMLM, Chi côc Thó y Th¸i B×nh ®· tham mu
cho së N«ng nghiÖp vµ PTNT ban hµnh c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o vµ
trùc tiÕp ban hµnh c¸c v¨n b¶n tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p
phßng bÖnh:
+ C«ng v¨n sè 69/CV-TY ngµy 01/4/2005 cña së N«ng nghiÖp
vµ PTNT vÒ viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c phßng chèng bÖnh LMLM;
+ KÕ ho¹ch tiªm phßng sè 35/KH-CCTY ngµy 22/02/2005 cña
Chi côc ®· x¸c ®Þnh: viÖc tiªm v¾c xin phßng bÖnh LMLM ®îc tæ
chøc tiªm cho ®µn lîn n¸i (n¸i ngo¹i), ®µn tr©u bß t¹i c¸c vïng cã
nguy c¬ cao.
+ Chñ ®éng khuyÕn c¸o cho ngêi ch¨n nu«i, nhÊt lµ cho c¸c
c¬ së ch¨n nu«i lîn n¸i ngo¹i thùc hiÖn tiªm phßng v¾c xin LMLM;
+ Chñ ®éng x¸c ®Þnh vµ chØ ®¹o c¸c c¬ së ch¨n nu«i cã
nguy c¬ cao vÒ bÖnh LMLM tæ chøc tiªm phßng v¾c xin LMLM
cho ®µn lîn n¸i, ®µn tr©u bß nu«i trªn vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p
vÖ sinh phßng dÞch (b»ng ho¸ chÊt, v«i bét) còng nh thùc hiÖn
c¸c biÖn ph¸p phßng kh¸c. KÕt qu¶ nh sau:
N¨m 2004, ®· tæ chøc tiªm phßng ®îc: 120.000 liÒu v¾c
xin týp O;
N¨m 2005, ®· tæ chøc tiªm phßng ®îc 13.250 liÒu v¾c
xin typ O;

3
N¨m 2006, ®· tæ chøc tiªm phßng ®îc 500 liÒu v¾c xin
typ O.
- KÕt qu¶ tiªm phßng v¾c xin LMLM cßn rÊt khiªm tèn lµ do
nhËn thøc cña ngêi ch¨n nu«i vÒ vai trß cña c«ng t¸c tiªm phßng
cßn h¹n chÕ, ®ång thêi gi¸ tiªm phßng v¾c xin LMLM l¹i rÊt cao
mµ ngêi ch¨n nu«i ph¶i chÞu hoµn toµn cha cã sù hç trî cña Nhµ
níc (tØnh, huyÖn, x·) hay tæ chøc nµo kh¸c.
II- Thùc tr¹ng vÒ viÖc tæ chøc kiÓm dÞch vµ cÊp giÊy CNKD:
1, KÕt qu¶ thùc hiÖn:
ViÖc tæ chøc kiÓm dÞch vµ cÊp giÊy chøng nhËn kiÓm dÞch
®îc ban l·nh ®¹o Chi côc triÓn khai ®ång bé, thèng nhÊt gi÷a c¸c
®¬n vÞ trùc thuéc: phßng Kü thuËt nghiÖp vô, Tr¹m Thó y c¸c
huyÖn thµnh phè, Tr¹m kiÓm dÞch CÇu Ngh×n, Ban ch¨n nu«i thó
y x·.
C¸n bé kiÓm dÞch phßng kü thuËt nghiÖp vô phèi kÕt hîp víi
c¸n bé tr¹m thó y huyÖn trªn c¬ së giÊy chøng nhËn vÖ sÞnh thó y
hîp lÖ do thó y c¬ së cÊp thùc hiÖn kiÓm dÞch, kiÓm tra l©m
sµng ®µn gia sóc, gia cÇm tríc khi bèc xÕp vËn chuyÓn ®i tØnh
ngoµi vµ vËn chuyÓn vµo c¸c c¬ së giÕt mæ xuÊt khÈu trong
tØnh.
Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng t¸c kiÓm dÞch ®éng vËt vËn
chuyÓn ®· ®îc tæ chøc thùc hiÖn kh¸ hiÖu qu¶, nÒ nÕp.
+ HÇu hÕt gia sóc vËn chuyÓn ®i tØnh ngoµi vµ vµo c¸c c¬
së giÕt mæ trong tØnh ®· ®îc kiÓm dÞch.
+ Kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng vi ph¹m vÒ nghiÖp vô trong
c«ng t¸c kiÓm dÞch còng nh sù khiÕu n¹i tè c¸o cña c¸c tæ chøc,
c¸ nh©n chÊp hµnh c«ng t¸c KD.
+ C«ng t¸c KD ®· gãp phÇn vµo viÖc khèng chÕ thµnh c«ng
dÞch cóm gia cÇm, ng¨n chÆn sù t¸i ph¸t cña dÞch cóm gia cÇm
vµ ng¨n chÆn sù l©y lan dÞch bÖnh, ®¶m b¶o cho c«ng t¸c giÕt
mæ lîn xuÊt khÈu, tiªu thô n«ng s¶n cña nh©n d©n ®Þa ph¬ng.
KÕt qu¶ nh sau:
N¨m 2004: kiÓm tra cÊp giÊy CNKD cho: 883.966 lîn, trong
®ã 828.819 lîn con vµ 55.147 lîn to; 1.485.745 kg s¶n phÈm
®éng vËt.
N¨m 2005: kiÓm tra, cÊp giÊy CNKD cho: 1.337.564 con lîn,
trong ®ã 1.283.140 lîn con, 54.424 lîn thÞt; Gia cÇm 30.100 con;

4
Tr©u bß 461 con; 1.784.572 kg SP§V vµ 140.300 qu¶ trøng gia
cÇm.
Quý I n¨m 2006: kiÓm tra, cÊp giÊy CNKD cho 323.682 l¬n,
trong ®ã 317.212 lîn con vµ 6.470 lîn to; 7.580 con gµ thÞt;
503.475 kg s¶n phÈm §V.
2, H¹n chÕ:
Do ý thøc chÊp hµnh cña ngêi kinh doanh bu«n b¸n vËn
chuyÓn gia sóc, gia cÇm cßn h¹n chÕ nªn trong nh÷ng n¨m qua
vÉn cßn mét sè lîng kh«ng nhá gia cÇm, gia sóc (chñ yÕu lµ lîn
con) ®îc vËn chuyÓn ®i tiªu thô ë tØnh ngoµi kh«ng qua kiÓm
dÞch: ngêi kinh doanh vËn chuyÓn kh«ng khai b¸o kiÓm dÞch,
trèn tr¸nh sù kiÓm tra cña ngµnh thó y, vËn chuyÓn b»ng ph¬ng
tiÖn xe m¸y, c«ng n«ng, « t« t¶i nhá, trèn tr¸nh qua c¸c bÕn ®ß,
bÕn phµ, ...
3, Nguyªn nh©n thµnh c«ng vµ tån t¹i:
a, Thµnh c«ng:
+ Do cã sù tËp trung trong chØ ®¹o, l·nh ®¹o thèng nhÊt vÒ
c«ng t¸c KD;
+ Do cã sù nç lùc, nhiÖt t×nh trong c«ng t¸c KD cña tËp thÓ
c¸n bé c¬ quan tõ v¨n phßng chi côc tíi c¸c tr¹m huyÖn;
+ Do Th¸i B×nh lµ tØnh cã diÖn tÝch hÑp, kho¶ng c¸nh xa
nhÊt tõ trung t©m thµnh phè ®i c¸c huyÖn lµ díi 40 km nªn c¸n
bé kiÓm dÞch cã ®iÒu kiÖn kiÓm tra l©m sµng gia sóc ë c¸c
®iÓm tËp trung.
+ KÕt qu¶ tiªm phßng cho ®µn gia sóc kh¸ cao còng nh viÖc
thùc hiÖn kh¸ hiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p phßng chèng bÖnh kh¸c
cho ®µn gia sóc gia cÇm ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho thùc hiÖn c«ng t¸c
KD.
+ ViÖc bu«n b¸n gia sóc, ®Æc biÖt lµ bu«n b¸n lîn con ë Th¸i
B×nh ®· thµnh mét hÖ thèng, cã c¸c chñ thu mua tËp trung gia
sóc sè lîng lín, ®©y lµ ®iÒu kiÖn ®Ó thøc hiÖn c«ng t¸c KD tèt.
+ ViÖc thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng t¸c KD ë mét sè tØnh phÝa
nam, phÝa b¾c nh Lai Ch©u, S¬n La, §iÖn Biªn, ... ®Æc biÖt lµ ë
c¸c Tr¹m kiÓm dÞch néi ®Þa däc tuyÕn ®êng quèc lé sè 01 Nam -
B¾c, quèc lé sè 6, ... ®· t¹o nªn ý thøc tù gi¸c chÊp hµnh khai b¸o
kiÓm dÞch cña c¸c chñ bu«n b¸n vËn chuyÓn gia sóc.

b, Tån t¹i:

5
+ §Þnh biªn cña Chi côc cßn Ýt, sè lîng c¸n bé thùc hiÖn c«ng
t¸c KD cßn Ýt vµ cßn kiªm nhiÖm.
+ ViÖc thu phÝ, lÖ phÝ kiÓm dÞch cña c¸c tØnh thµnh phè
trong c¶ níc, ®Æc biÖt c¸c tØnh l©n cËn cßn cha thèng nhÊt theo
QuyÕt ®Þnh 08 cña Bé Tµi ChÝnh. Thùc tÕ lµ cã tØnh cßn miÔn
thu phÝ vµ lÖ phÝ KD cho lîn nhËp vµo c¸c c¬ së giÕt mæ xuÊt
khÈu. Ngay t¹i Th¸i B×nh, UBND tØnh ®· cã quyÕt ®Þnh miÔn
nép phÝ vµ lÖ phÝ KD cho c¸c c¬ së giÕt mæ xuÊt khÈu vµ cho
c¸c c¬ quan cã t c¸ch ph¸p nh©n trong tØnh thùc hiÖn kinh
doanh vËn chuyÓn gia sóc, gia cÇm. Trong khi ®ã Chi côc thó y
vÉn ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c KD §V vËn
chuyÓn vµo c¸c c¬ së giÕt mæ xuÊt khÈu nhng kh«ng ®îc thu
phÝ vµ lÖ phÝ.
+ Sù phèi hîp ho¹t ®éng kiÓm dÞch cña Chi côc Thó y mét sè
tØnh cßn cha tèt, vÉn cã hiÖn tîng cÊp kiÓm dÞch cho gia sóc
kh«ng xuÊt ph¸t ë ®Þa ph¬ng cña m×nh, nhÊt lµ trong t×nh
h×nh hiÖn nay viÖc thu gom vËn chuyÓn gia sóc cña c¸c hé kinh
doanh lµ kh«ng ph©n biÖt ®Þa d hµnh chÝnh.
4, Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ ®Ò nghÞ trong thêi gian tíi:
- Thèng nhÊt phèi hîp ho¹t ®éng KD gi÷a c¸c Chi côc Thó y
trong c¶ níc nhÊt lµ møc thu phÝ vµ lÖ phÝ KD, kiªn quyÕt kh«ng
cÊp giÊy CNKD vËn chuyÓn cho ®éng vËt kh«ng râ nguån gèc; Xö
lý nghiªm c¸c trêng hîp vi ph¹m trong c«ng t¸c KD. Thêng xuyªn
trao ®æi th«ng tin 2 chiÒu vÒ c«ng t¸c KD ®Æc biÖt lµ c¸c ®Þa
ph¬ng cã gia sóc, gia cÇm ®îc vËn chuyÓn ®i vµ ®Õn.
- T¨ng cêng tuyªn truyÒn phæ biÕn kÕn thøc vÒ nghiÖp vô
còng nh qui ®Þnh trong c«ng t¸c KD. T¨ng cêng tæ chøc tËp huÊn
n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸n bé lµm c«ng t¸c kiÓm
dÞch.
§Ò nghÞ Trung t©m Thó y vïng x©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ
chøc thùc hiÖn tËp huÊn, ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé
lµ c«ng t¸c kiÓm dÞch trong vïng qu¶n lý, tæ chøc giao lu trao
®æi häc tËp vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô.
- T¹o ra ®ßn bÈy kinh tÕ cho c¸n bé thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm
dÞch:CÇn cã híng dÉn cô thÓ vÒ tr¶ phô cÊp ngoµi giê, ngoµi trêi,
ngµy nghØ, ngµy lÔ ®óng qui ®Þnh; thùc hiÖn khen thëng kÞp
thêi cho c¸n bé lµm c«ng t¸c kiÓm dÞch.
- §Çu t trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c kiÓm dÞch nh ph¬ng
tiÖn, tr¶ phÝ th«ng tin liªn l¹c.

6
- Lµm tèt chøc n¨ng phèi hîp ho¹t ®éng gi÷a c¸c ®¬n vÞ Thó
y (Thanh tra thó y, KiÓm dÞch viªn), Qu¶n lý thÞ trêng, C«ng an
trong kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c KD ë ®Þa ph-
¬ng.§ång thêi cÇn t¨ng cêng c«ng t¸c thanh kiÓm tra cña c¸c cÊp
ngµnh trung ¬ng. Ph¸t huy vµ t¨ng cêng ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cña
c¸c tr¹m KD ®éng vËt néi ®Þa vµ cöa khÈu.

III- Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña Tr¹m kiÓm dÞch CÇu Ngh×n:
Tr¹m kiÓm dÞch ®éng vËt CÇu ngh×n n»m t¹i ch©n CÇu
Ngh×n x· An Bµi huyÖn Quúnh Phô trªn quèc lé 10 ®êng ®i H¶i
Phßng (tiÕp gi¸p víi H¶i Phßng). Tr¹m ®îc x©y dùng vµ ®i vµo
ho¹t ®éng tõ n¨m 2001.
Trong nh÷ng n¨m qua ho¹t ®éng cña Tr¹m kiÓm dÞch CÇu
ngh×n ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo viÖc ®a c«ng t¸c kiÓm dÞch
®éng vËt cña tØnh ®i vµo nÒn nÕp, nhÊt lµ gãp phÇn ®a c¸c chñ
thu mua vËn chuyÓn lîn nhËp vµo c¸c c¬ së giÕt mæ xuÊt khÈu
cña H¶i Phßng, H¶i D¬ng chÊp hµnh ®óng qui ®Þnh vÒ kiÓm
dÞch.
+ Ttr¹m ®· thêng xuyªn tuyªn truyÒn, híng dÉn c¸c chñ ph-
¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®éng vËt, SP§V n©ng cao nhËn thøc, tù
gi¸c chÊp hµnh c¸c qui ®Þnh vÒ KD.
+ Tr¹m ®· thêng xuyªn thùc hiÖn kiÓm tra c¸c ph¬ng tiÖn
vËn chuyÓn §V, SP§V qua tr¹m. Xö lý c¸c trêng hîp vi ph¹m qui
®Þnh vÒ kiÓm dÞch cã t¸c dông gi¸o dôc, r¨n ®e c¸c trêng hîp cè
t×nh vi ph¹m qui ®Þnh vÒ c«ng t¸c kiÓm dÞch, ng¨n chÆn c¸c
hµnh vi vi ph¹m.
+ Tr¹m ®· thùc hiÖn vÖ sinh tiªu ®éc ph¬ng tiªn vËn chuyÓn
§V, SP§V qua tr¹m nhÊt lµ trong c¸c ®ît phßng chèng dÞch cóm gia
cÇm, gãp phÇn ng¨n chÆn dÞch bÖnh ®éng vËt l©y lan vµ khèng
chÕ thµnh c«ng dÞch cóm gia cÇm.
Tuy nhiªn, do lîng c¸n bé biªn chÕ Ýt (hiÖn nay tr¹m chØ cã 2
cngêi); §Þa ®iÓm cña Tr¹m kh«ng ph¶i lµ ®iÓm dõng cña ph¬ng
tiÖn giao th«ng, viÖc dõng ph¬ng tiÖn l¹i ph¶i nhê vµo lùc lîng
CSGT do ®ã viÖc kiÓm tra còng nh xö lý c¸c trêng hîp vËn chuyÓn
§V, SP§V vi ph¹m qui ®Þnh kiÓm dÞch rÊt khã kh¨n, kh«ng chñ
®éng, kh«ng kÞp thêi vµ ®«i lóc kh«ng thùc hiÖn ®îc.
IV- Tæng hîp sè liÖu kiÓm dÞch gia sóc ra khái huyÖn trong ph¹m vi
n¨m 2005:

7
Tæng
Tr©u Bß Lîn Tr¹m TY
TT Tªn huyÖn sè
(con) (con) (con) huyÖn, TP
(con)
1 §«ng Hng 104.10 104.10 phèi hîp thùc
0 0 hiÖn
2 Hng Hµ 56.903 56.903 nt
3 KiÕn X- 350.76 350.76 nt
¬ng 4 4
4 Quúnh 86.103 86.103 nt
Phô
5 Th¸i Thuþ 198.56 198.56 nt
7 7
6 Thµnh 10.900 10.900 nt
Phè
7 TiÒn H¶i 97.230 97.230 nt
8 Vò Th 69.040 69.040 nt
Céng 973.6 973.6
07 07

Ghi chó: Tríc th¸ng 4/2006, ViÖc KD ®îc tæ chøc theo h×nh thøc
phèi hîp thùc hiÖn gi÷a Tr¹m Thó y c¸c huyÖn, phßng kü thuËt nghiÖp
vô v¨n phßng chi côc.
Tõ 01/4/2006, Tr¹m Thó y c¸c huyÖn, thµnh phè thùc hiÖn c«ng
t¸c kiÓm dÞch néi ®Þa theo ®óng tinh thÇn quyÕt ®Þnh 86/2005/Q§-
BNN ngµy 26/12/2005 cña Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT vµ c«ng v¨n híng
dÉn 1518/CTY-KD ngµy 30/12/2005 cña Côc Thó y./.

Chi côc Thó y Th¸i B×nh