PERIODICIDADE   ÁREA  DE  LINGUA  GALEGA  -­‐  NIVEL  4º   1º  Trimestre    Temas   Contidos  a  traballar     REPASO  CONTIDOS    BÁSICOS    3º

 NIVEL   SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  A  FAMILIA  DE  MARÍA.  T.1   Comprensión  e  Expresión  :  lectura,  comprendemos,  comentamos  e  creamos.Adiviñas  e  definicións.     Temas    1-­‐2   Estudo  da  lingua:  vocabulario  (  uso  do  diccionario  ),  ortografía  (  as  maiúsculas  ),       gramática  (  a  comunicación  ),  actividades  de  repaso.     SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  UNHA  CASA  ENCANTADA.T.2     Comprensión  e  Expresión  :  lectura,  comprendemos,  comentamos  e  creamosgos.  As  noticias  da  tele.     12  /09  ao  06  /10   Estudio  da  lingua:  vocabulario  (  sinónimos  ),  ortografía  (sílaba  tónica    e  o  acento  gráfico  ),     gramática  (  letras,  sílabas  e  palabras  ),  actividades  de  repaso.   SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  DE  FÁBULA.  T.3   Comprensión  e  Expresión  :  lectura,  comprendemos,  comentamos  e  creamos.  A  fábula.     Temas  3  e  4   Estudio  da  lingua:  vocabulario  (  antónimos  ),  ortografía  (palabras  agudas  ),       gramática  (o  enunciado  e  a  oración  ),  actividades  de  repaso.         SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  RATO  DE  BILIOTECA,.  T.4   10  /10  ao  11  /11   Comprensión  e  Expresión  :  lectura,  comprendemos,  comentamos  e  creamos.  A  Ficha  bibliográfica.   Estudio  da  lingua:  vocabulario  (  polisemia  ),  ortografía  (palabras  graves  e  esdrúxulas  ),     gramática  (  suxeito  e  predicado  ),  actividades  de  repaso.   SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  UN  NADAL  EXTRAORDINARIO.  T.5   Temas  5  e  6   Comprensión  e  Expresión  :  lectura,  comprendemos,  comentamos  e  creamos.  Notas  e  avisos.     Estudio  da  lingua:  vocabulario  (  palabras  homófonas  ),  ortografía  (diptongo  e  hiato  ),     14  /11  ao  12  /12   gramática  (  clases  de  oracións  ),  actividades  de  repaso.  
REPASO  DOS  CONTIDOS  MÁIS  SOBRESAINTES  DOS  CINCO  PRIMEIROS  TEMAS  

Avaliación   Inicial   Temas  1  e  2     Semana  do   10  ao  14/10  

Temas  3  e  4       Semana  do   14  ao  18/11     Tema  5   Semana  do   01  ao  07/12     PD.1     Temas  6  e  7       Semana  do   23  ao  27/01        

2º  Trimestre   Temas  5  e  6       14  /11  ao  12  /12   Temas  7     09    ao  20  /01  

  SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  CARTA  PARA  UN  FANTASMA.  T.6   Comprensión  e  Expresión  :  lectura,  comprendemos,  comentamos  e  creamos.  A  carta  e  o  correo   electrónico.   Estudio  da  lingua:  vocabulario  (  palabras  compostas  ),  ortografía  (palabras  con  bu-­‐,  bus-­‐,  bur-­‐  ),  gramática   (  o  nome  ),  actividades  de  repaso.   SITUACIÓN  COMUNICATIVA:    O  RITMO  DAS  PALABRAS.T.7   Comprensión  e  Expresión  :.  lectura,  comprendemos,  comentamos  e  creamos.  rimas  e  pareados.   Estudio  da  lingua:  vocabulario  (sufixos  e    prefixos  ),  ortografía  (palabras  con  V  ),     gramática  (  o  xénero  e  o  número  ),  actividades  de  repaso.  

Temas  8  e  9     23  /01  ao  17  /02   Temas  8  e  9       23  /01  ao  17  /02    

Temas  10  e  11       23  /02  ao  23/03  

3º  Trimestre   Tema  12     26/03  ao  13/04  

Temas  13  e  14       16  /04  ao  18  /05    

Tema  15     21/05  ao  08/06   Mes  de  xuño  

SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  O  REGALO  DOS  DEUSES.  T.8   Comprensión  e  Expresión:  Lectura,  comprendemos,  comentamos  e  creamos.  As  receitas  de  cociña.   Estudio  da  lingua:  vocabulario  (  prefixos:  mono-­‐,  poli-­‐,  semi-­‐  ),  ortografía  (  adxectivos  rematados  con  V),   gramática  (  o  adxectivo  e  a  concordancia  ),  actividades  de  repaso.   SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  O  FIO  DA  HISTORIA.  T.9   Comprensión  e  Expresión  :  Lectura,  comprendemos,  comentamos  e  creamos.  O  resumo.   Estudio  da  lingua:  vocabulario  (palabras  derivadas  e  compostas),  ortografía  (palabras  con  ll  e  i  ),    gramática  (  os  determinantes:  artigo  e  o  demostrativo  ),  actividades  de  repaso.   SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  A  CROQUETA  ISOLINA.T.10   Comprensión  e  Expresión  :  Lectura,  comprendemos,  comentamos  e  creamos.  A  entrevista.   Estudio  da  lingua:  vocabulario  (palabras  derivadas),  ortografía  (  palabras  con    -­‐axe,  -­‐ite,  -­‐se),     gramática  (  determinantes  posesivos  e  numerais  ),  actividades  de  repaso.   SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  VERSOS  SALGADOS.  T.11   Comprensión  e  Expresión  :  Lectura,  comprendemos,  comentamos  e  creamos.  A  linguaxe  da  poesía.   Estudio  da  lingua:  vocabulario  (familias  de  palabras  ),  ortografía  (  palabras  con  B),  gramática    (  pronome  persoal  ),  actividades  de  repaso.   REPASO  DOS  CONTIDOS  MÁIS  SOBRESAINTES  DOS  TEMAS  6  AO  10         SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  A  ILLA  PERDIDA.T.12   Comprensión  e  Expresión  :  Lectura,  comprendemos,  comentamos  e  creamos.  O  cuestionario  e  o  informe.   Estudio  da  lingua:  vocabulario  (  o  campo  semántico  ),  ortografía  (  verbos  rematados  en  –  ver  e  –ver),   gramática  (  o  verbo-­‐  conxugaciónI  ),  actividades  de  repaso.   SITUACIÓN  COMUNICATIVA:    O  SANTO  DOS  CROQUES.T.13   Comprensión  e  Expresión  :  Lectura,  comprendemos,  comentamos  e  creamos.  O  xornal.   Estudio  da  lingua:  vocabulario  (  palabras  abreviadas  e  estranxerismos  ),  ortografía  (verbos  rematados  en  – bir,  -­‐buir),  gramática  (  o  verbo  –  os  tempos  verbais  ),  actividades  de  repaso.     SITUACIÓN  COMUNICATIVA:  LETRAS  PARA  DURMIR.T14.     Comprensión  e  Expresión  :  Lectura,  comprendemos,  comentamos  e  creamos.  As  cartas  ao  director.   Estudio  da  lingua:  vocabulario  (xentilicios),  ortografía  (abreviaturas  e  símbolos  internacionais)  ,  gramática   (  o  verbo-­‐  paradigmas  verbais),  actividades  de  repaso.   SITUACIÓN  COMUNICATIVA:    CAMBIO  DE  ESCENA.     Comprensión  e  Expresión  :  Lectura,  comprendemos,  comentamos  e  creamos.  A  recitación.   Estudio  da  lingua:  vocabulario  (  castelanismos  ),  ortografía  (  o  seseo  e  a  gheada  ),  gramática  (  o  adverbio  ),   actividades  de  repaso.   REPASO  XERAL  DO  CURSO  

Temas  8  e  9     Semana  do   27  /02  ao  01/03     Temas  10     Semana  do   19  ao  23/03   PD.2     Temas  11  e  12   Semana  do   16  ao  20/04     Temas  13  e  14     Semana  do   21  ao  25/05    

Temas  15     Semana  do   11  ao  15/06   PD.-­‐  FINAL