Tha qói vÞ vµ c¸c b¹n!

Song hµnh víi sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc cña tØnh, cïng víi c¸c doanh nghiÖp, vai trß "bµ ®ì" cña Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Th¸i B×nh cã ý nghÜa quan träng trong viÖc ®Çu t s¶n xuÊt vµ cïng v¬n tíi héi nhËp kinh tÕ Quèc tÕ. Tuy nhiªn ®Ó c«ng t¸c tÝn dông ph¸t huy hiÖu qu¶ cao nhÊt ,th× sù thay ®æi vÒ ph¬ng thøc thanh to¸n theo híng hiÖn ®¹i ®ang lµ xu thÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu ...Ng©n hµng c«ng th¬ng Th¸i b×nh ,mét trong nh÷ng chi nh¸nh ng©n hµng th¬ng m¹i trªn ®Þa bµn ®· sím triÓn khai m« h×nh nµy .Bµi “HiÖn ®¹i ho¸ thanh to¸n xu thÕ ph¸t triÓn ®Ó héi nhËp” cña PV Ngäc Tó ph¶n ¸nh sau ®©y lµ néi dung chÝnh cña chuyªn môc ng©n hµng kú nµy ,tiÕp theo lµ môc t×m hiÓu c¸c v¨n b¶n vÒ TÝn dông .Chóng ta cïng nghe! : !

..Mét vµi n¨m trë l¹i ®©y, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng c«ng th¬ng Th¸i b×nh lu«n t¨ng trëng tiÖm tiÕn .B»ng thùc tÕ ®· chøng minh cho thÊy ,bíc ph¸t triÓn vît bËc vÒ quy m«, vÒ s¶n phÈm dÞch vô Ng©n hµng ngµy cµng ®a d¹ng,®· cung øng mét lîng vèn lín cho nÒn kinh tÕ, víi tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cã ®ang qu¶n lý trªn 1.000 tû ®ång ®· ®a Chi nh¸nh NHCT Th¸i B×nh trë thµnh mét NHTM lín nhÊt trªn ®Þa bµn cña tØnh.. HiÖn nay mµng líi kinh doanh cña Chi nh¸nh ®· ®îc më réng ®Õn mäi vïng kinh tÕ trong tØnh. Ngoµi Héi së chÝnh cßn cã 4 phßng giao dÞch trªn khu vùc ThÞ x·, 2 phßng giao dÞch ë 2 huyÖn biÓn Th¸i Thôy - TiÒn H¶i, 1 Qòi tiÕt

kiÖm trªn thÞ trÊn huyÖn §«ng Hng s½n sµng phôc vô mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng.
.§Ó c«ng t¸c tÝn dông ph¸t huy hiÖu qu¶ cao nhÊt ,th× sù thay ®æi vÒ ph¬ng thøc thanh to¸n theo híng hiÖn ®¹i ®ang lµ xu thÕ ph¸t triÓn tÊt yÕu . Víi môc tiªu ‘Nhanh chãng an toµn vµ hiÖu qu¶” ,tríc xu thÕ c¹nh tranh vµ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ quèc tÕ ,thêi gian qua, hÖ thèng Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt nam ®· tõng bíc ®æi míi c«ng t¸c giao dÞch ,thanh to¸n vµ mét sè dÞch vô ng©n hµng theo híng tiªn tiÕn hiÖn ®¹i .N»m trong hÖ thèng nµy, thùc hiÖn chØ ®¹o cña Ng©n hµng c«ng th¬ng ViÖt nam , hiÖn nay, chi nh¸nh C«ng th¬ng Th¸i b×nh ®ang triÓn khai hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ Ng©n hµng .VÒ vÊn ®Ò nµy ¤ng Phan Thanh §¨ng-G§ ng©n hµng c«ng th¬ng TB cho biÕt “ B¨ng”

Theo c¶i c¸ch ,®æi míi c«ng t¸c tÝn dông ,thanh to¸n nhanh gän ,t¹o thuËn lîi cho kh¸ch hµng ,®· t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc huy ®éng vèn ngµy cµng hiÖu qu¶ .Trong n¨m 2005 ,Chi nh¸nh ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó t¨ng trëng nguån vèn nh t¨ng cêng kh¶ n¨ng tiÕp thÞ, më réng thÞ trêng, ®æi míi t¸c phong giao dÞch n©ng cao chÊt lîng phôc vô, thanh to¸n nhanh gän ®Ó thu hót nhiÒu kh¸ch hµng. ¤ng Lª Minh HiÖu – G§ Cty s¶n xuÊt XNK B×nh minh ,mét trong nh÷ng doanh nghiÖp cã quan hÖ thêng xuyªn víi Ng©n hµng C«ng th¬ng nãi: B¨ng” Víi c«ng nghÖ thanh to¸n ,giao dÞch hiÖn ®¹i ,Ng©n hµng C«ng th¬ng TB ®ang trë thµnh ®èi t¸c quan träng cña c¸c doanh nghiÖp lín trªn ®Þa bµn .Còng nhê lîi thÕ nµy ,viÖc huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh còng t¨ng trëng kh¸ v÷ng ch¾c . Thêi ®iÓm trong n¨m 2005 ,cã lóc nguån vèn huy ®éng cña

chi nh¸nh ®¹t tíi con sè 1.000 tû ®ång , chiÕm 29,45% thÞ phÇn nguån vèn huy ®éng cña c¸c TCTD trªn ®Þa bµn tØnh, KÕt qu¶ nguån vèn t¨ng trëng m¹nh vµ ®¹t tèc ®é t¨ng trëng nguån vèn cao nhÊt trong vßng 10 n¨m qua. KÕt qu¶ doanh sè
cho vay n¨m 2005 ®¹t 1.169 tû ®ång t¨ng 22,7% so víi n¨m 2004; tæng d nî cho vay nÒn kinh tÕ ®¹t 799 tû ®ång, t¨ng trëng 9,3% n¨m.

§Ó t¨ng cêng c«ng t¸c tiÕp thÞ, qu¶ng b¸ th¬ng hiÖu b»ng nhiÒu biÖn ph¸p, n©ng cao chÊt lîng phôc vô, më réng ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm dÞch vô nh»m thu hót kh¸ch hµng giao dÞch t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng. N¨m 2005 chi nh¸nh ®· triÓn khai thªm dÞch vô ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ tÝn dông quèc tÕ VISA/MASTER, thÎ ATM. MÆc dï míi triÓn khai dÞch vô ®îc h¬n 2 th¸ng nhng tÝnh ®Õn 31/12/2005 chi nh¸nh ph¸t hµnh ®îc 30 thÎ tÝn dông víi 05 c¬ së chÊp nhËn thanh to¸n thÎ, l¾p ®Æt 02 m¸y rót tiÒn tù ®éng ATM víi lîng thÎ ATM ph¸t hµnh ®¹t 2.024 thÎ, doanh sè ho¹t ®éng ®¹t gÇn 5 tû ®ång. Víi c«ng nghÖ giao dÞch hiÖn ®¹i ,víi ®éi ngò c¸n bé ng©n hµng trÎ ,võa cã n¨ng lùc vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n cao,võa cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt cïng víi t¸c phong giao tiÕp v¨n minh ,ch¾c ch¾n víi nh÷ng kÕt qu¶ vµ kinh nghiÖm cña chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng Th¬ng Th¸i B×nh sÏ lµ hµnh trang ®Ó cïng víi c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn ph¸t triÓn ,cïng bíc vµo thêi kú héi nhËp kinh tÕ Quèc tÕ trong thêi gian tíi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful