You are on page 1of 5

Kemikaali ohutuskaart

Koostamise kuupäev: 11.08.1993

Kemikaali ohutuskaardi nr IN09123-1 CAS nr 081334-34-1

1.

Toimeaine/valmistise ja tootja

ARSENAL

Herbitsiid

identifitseerimine:

 

Tootja: American Cyanamid CO Wayne, NJ 07470 Hädaabi informatsioon:

 

Rue Chas. Leurette BP66 Ze La Colombier Gravelines 59820 France Tel. (201)-835-3100(USA) 33-28-23-52-50 (Belgia)

Kohalik hädaabi: 112

2.

Koostis/informatsioon

Sünonüümid: nikotiinhape, 2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-

koostisainete kohta:

imidazolin-2-yl)

Keemiline grupp: imidasolinoon Molekulvalem: C13 H15 N3 O3 Molekulkaal: 261,300 Kasutusala: herbitsiid

 

Koostis:

Imasapüür Inertsed lisaained:

CAS nr 081334-34-1 CAS nr puudub

93%

7%

3.

Ohtlikkus

Ohtlik! Hoida lastele kättesaamatult.

 
 

Söövitav silmadele!

Vältida kokkupuudet nahaga, silmadega, riietega.

Vältida pritsimisudu sissehingamist.

 

Pesta üleni vee ja seebiga pärast käitlemist.

Võtta seljast saastunud riided ja pesta enne taaskasutamist.

4.

Esmaabi

 

Allaneelamisel:

Mitte esile kutsuda oksendamist. Viivitamatult pöörduda arsti poole. Pesta seebi ja veega. Kui ärritus on püsiv, pöörduda arsti poole.

Nahale sattumisel:

Silma sattumisel:

Loputada rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul. Pöörduda arsti poole. Viia kannatanu värske õhu kätte.

Sissehingamisel:

Informatsioon arstile:

Tõenäoline limaskesta kahjutus võib vastunäidustada maoloputuse kasutamise. Spetsiaalne antitood puudub. Ravi ülemäärase kokkupuute korral peaks olema suunatud sümptomite kontrollile ja meditsiinilisele seisundile. Teadmised olemasolevast toksilisest informatsioonist ja aine füüsikalis-keemilistest omadustest eeldavad, et ülemäärase kokkupuute korral ei halvene patsiendi meditsiiniline seisund.

5.

Tegutsemine tulekahju korral

 

Leekpunkt:

Ei ole Ei ole Ei ole > 200ºC Vesi, süsihappegaas; kuivkemikaal; vaht. Kanda täielikku kaitseriietust ja hingamisaparaati. Hoida eemal kõrvalised inimesed. Kasutada võimalikult vähe vett. Piirata tulekahju ala, et vältida vee äravoolu. Kasutada pritsimist veega või udu – pulbriga kustutamine võib põhjustada kemikaali laialivalgumist. Vältida tugevat veejuga, õhus olev tolm võib tekitada plahvatusohu. Mitte saastata kemikaaliga inimesi või tehnikat, või käsitseda purunenud pakendeid ilma kaitsevahendeid kasutamata Saastatud inimesed pesta seebi ja veega enne tulekahju alast lahkumist. Vältida tolmu, põlemisel tekkivate aurude ja vingu sissehingamist. Takistada äravoolava vee sattumist torustikku, vajadusel teavitada keskkonnaametnikke. Erioht – tolm. Ainet on testitud 20 l kerajates pommides ja see kuulub tolmu plahvatusohtlikkuse klassi ST-1. Aine edasisel menetlemisel võib tolmu plahvatusohtlikkus muutuda ja siis on vajalik korduvtestimine.

Tuleohtlikkuse piirnorm:

Isesüttimise temperatuur:

Lagunemistemperatuur:

Kustutusvahendid:

Tuletõrjujate kaitsevahendid:

6. Õnnetuse vältimise abinõud

Aine sisaldab aminonitriili. Mitte kasutada sõmerjad absorbente, millel võib olla suur pinnaulatus. Sellised absorbendid võivad soodustada lagunemist ja viia vesiniktsüaniidi aurude vabanemisele. Kanda sobivat kaitseriietust ja isikukaitsevahendeid (vt. punkt

8).

Vältida sattumist kraavidesse, pinna- ja põhjavette ja mulda. Piirata lekke ala, et vältida lekke laialivalgumist. Absorbeeri lekkinud aine tuhkja soodaga. Kühvelda või pühi lekkinud aine kinnisesse konteinerisse, et see kahjutustada. Kahjutustada lekkeala ja töövahendid loputades ca 100 l 5,25%- lise naatriumhüpokloriidi lahusega (majapidamisvalgendi) iga ca 4 l lekkinud aminonitriili kohta. Seejärel loputada veega. Väikesed mulda lekkinud kogused kühvelda otse konteinerisse kahjutustamiseks. Suurte koguste lekkimisel võtta ühendust Cyanamid’iga juhendite saamiseks lekke likvideerimisel. Kui leke satub keskkonda, tuleb sellest viivitamatult informeerida ametivõime. Kui leke satub vette, tuleb sellest viivitamatult informeerida ametivõime., kes otsustab edasise tegevuse.

7. Käitlemine ja hoiustamine

Hoida jahedas, kuivas kohas, pakend tihedalt suletud.

Hoida eemal toiduainest ja loomasöödast. Hoida korras majapidamine, et vältida tolmu kogunemist.

Kuna tolm on plahvatusohtlik, peavad seadmed vastama NFPA 68-1978. Elektrijuhtmestik ja –seadmed NFPA-70.

8. Mõju inimesele,

Tootmise käigus peab järgima tööstusliku hügieeni nõudeid:

isikukaitsevahendid

Töökoht peab olema varustatud vajaliku ventilatsiooniga.

Silmade kaitse:

Kanda kemikaalikindlaid kaitseprille ja näokaitset, et vältida silma sattumist.

Kanda tolmurespiraatorit kui tolmu sisaldus ületab 5 mg/m³.

Naha kaitse:

Kanda kummikindaid ja põlle, et vältida kokkupuudet nahaga. Pesta üleni seebi ja veega pärast käitlemist. Võtte seljast saastunud riided ja pesta enne taaskasutamist.

9.

Füüsikalised ja keemilised

 

omadused Preparaadi vorm:

Pulber Valge kuni punakaspruun Nõrk lõhn

Värvus:

 

Lõhn:

Keemispunkt:

-

Sulamispunkt:

169-173ºC

Auru rõhk:

-

Erikaal:

-

Auru tihedus:

-

Lenduvuse %:

-

Oktanool/vesi osakeste koefitsient:

1,3

pH:

3,0-3,5 (1% vesilahus 25ºC juures)

Küllastus õhus:

-

Aurustumise aste:

-

Lahutuvus vees:

1-1,5% 25ºC juures

10. Püsivus ja reaktsioonivõime

Vältida temperatuuri üle 45ºC.

Polümerisatsiooni ei esine. Toode reageerib hapete ja alustega.

11. Terviserisk

 

Akuutne toksilisus:

Oraalne LD50 (rott): >5000 viidates, et aine ei ole rohkem kui nõrgalt toksiline allaneelamisel. Dermaalne LD50 (rott): >2000 mg/kg viidates, et aine ei ole rohkem kui nõrgalt toksiline nahale sattumisel. Ühend on pöördumatult ärritav jänese silmadele. Katsetulemused Arsenaliga (imasapüür) ei ole näidanud mutageenset efekti. Katsed sisaldavad kavandamata DNA Synthesis Rat Hapatocyde Assay, in vitro Chinese Hamster Ovary (CHO)/Hypoxantine Guanine Phosphribosyl Transferase (HGPRT) Mutation Assay, Bacterial/Microsome Reverse Mutation (Ames) Test ja in vitro Chromosomal Aberrations in Chinese Hamster Ovary Cells. Ühegi kasutatud normi juures testitud rottidel ja jänestel teratogeenset või fütotoksilist efekti ei avastatud. Ühegi manustamisnormi juures testitud hiirtel ja rottidel kartsenogeenset efekti ei avastatud. IARC, OSHA või NTP järgi imasapüür ei ole inimesele kartsenogeenne.

Krooniline toksilisus:

Mutageensus:

Teratogeensus:

Kartsenogeensus:

12.

Keskkonnarisk

 

Mõju veeorganismidele:

Toksilisus kaladele:

Vikerforell: LC50 >100 ppm. Kuukala (Bluegill Sunfish): LC50 >100 ppm. Channel Catfish: LC50 >100 ppm.

Toksilisus vee selgrootutele:

Daphnia: LC50 >100 ppm. LC50 väärtused on kõik suuremad kui need, mis on klassifitseeritud vähemalt mürgiseks või kahjulikuks.

Toksilisus lindudele:

Valgekurk vutt: LD50 >2150 mg/kg Sinikaelpart: LD50 >2150 mg/kg Ülaltoodud andmetele toetudes võib öelda, et imasapüür praktiliselt mitte-toksiline lindudele.

Toksilisus mitte-sihtmärk putukatele:

Mesilased: LD50 >100 mcg/mesilane, praktiliselt mitte- toksiline mesilastele. Vihmaussid: Ei ole andmeid.

13.

Jäätmekäitluse viis

 
 

Et vältida kahjutustamist, kõik tootesse puutuv tuleb ära kasutada täielikult vastavalt kasutusnõuetele. Kui see ei ole võimalik, käsitseda ettevaatlikult ja kahjutustada ohutul viisil. Tühjades pakendites võib säilitada toote jääke. Taaskasutamine keelatud. Tühjad pakendid loputada kahjutustamiseks. Muuta pakendid kasutuskõlbmatuteks purustamise või augustamisega. Kahjutustada pakendid ja igasugused loputusjäägid ohutul viisil.

Järgida kõiki kohalikke nõudeid jäätmete kahjutustamise kohta. Jäätmete töötleja vastutab lõplikult kindlakstegemise eest, kas toode ja/või tühi konteiner kuuluvad mõnda teise ohtlike jäätmete kategooriasse.

14. Veonõuded

IMO regulatsioon IMO kirjeldus: ei ole piiratud. IMO märgistus:

IMO klass/jaotus:- UN nr: - Pakendi grupp:- IATA regulatsioon IATA kirjeldus: ei ole piiratud IATA märgistus:

IATA klass/jaotus: - UN nr: - Pakendi grupp:-

15. Reguleerivad õigusaktid

-

16.Muu teave

-

Esitatud informatsioon ja väited on usaldusväärsed, kuid ei ole tagatiseks, millele on võetud seaduslik vastutus. Kasutaja vastutab toote ja toodud informatsiooni kontrollimise ja testimise eest, mis ta on teinud oma eesmärgil. Siinkohal ei anta garantiid toote sobivusele teistsugusel eesmärgil kasutamiseks.