Hayat An II.

(tid ope"d-" 1&1

Hayat

AnsUdope,disi Buyii b'ir k"liip'ha s,i .ir

.radla evinize geliren 8 fa~dah Ilfardir. H'ar IV e biT tan a bo'llrnmak liz:lmdlrt

z.

!bW', jof;z. 1Ift!CoI!!':P YemlOOy i:duycnnm(b, iNllld,e .~LIM. Saa'l: 5 tl!I r.:llldl!=l, 'Hkek binleru IWkm .. k tl.n II1'blDda .... BiI.kmre :Ieldlme:r. btuyo.ll eiv,lIlh VII! ,..ollar b,alk. i1.e dolO' Kli. 'Cui Hz. yayl!J olar~k 'Ve !ry ...... ba,geldhlJl dwe bl;i;li"aIiI bBlllo lIe1im.fiiy.. T&k Gtilll'liJalanJ'll!l tlJ!nu:e&I~n Vali _D.p:.11 ,eldilfl:. YiJ!ln~ m'li!:11udiol!l!, I:I¥I~Lqu;lIl dliye

B~kflir

;~u(HWI~O-

R<Ci:tle.'Dm· hul'.

Her ~r ~IlIYil'tikl&rla $0.:10 gE9eceij yol1i1ll' klE1!ldimii gOl'ITu!!k f9in JaB:mur slbnda bek-liyl!l:l'i hlilld .. hmcahm;; ,d!otudlllll'.

I!IiJkm

0.111 "etI!erik ki!UJdsm.,yo:1'" willi. Gut Hz. ~o.'D~ Ibiru dinJeIl· dillten 10lIHI Vila-yet VI!! Be!«li~ KG· lardu 'III'~ Hall Fnl:!lWn1 ziY;IU'ell!!. giUi·

mura Yl!! I:Wlii

hll!lbr:uu

iiUii,1)'lil",

",i.ire'lcJl.i ~

~21 (A.A,)-ae.it~ Hz:+ 'ftrUlle VU'i,ydi. Kolll:rdu Ku.l]'lan.~ ,dan]ijmJ C.H. F. ru" Bdcdiy~ :d. ,uet dtilc:Jr. V:iliI,.fiin Qmumi nriy.eti bakkmdlll VUi B~yde:n ii:",blLt ,l1&lu" Do iza:h:.d:a raazal'tln bn :8611.e IlIlMaul ~ iyjd:ir. Z~ Em..kumlll builClay Him ~rm.ulmdAn !;~l'!lriroUm illtihl.. deal. biiyiik llIimufhn".

Bui Hz. Din 8ahkesir'dre zlyalret ve letkikatlarl

Kanser

.. .? sarr·nu, Irs) mu
A

Amade tutUY(ll'Um.)
_ !I(~r
pilr.lln

l:io!lldund .. O'peTl!tGT'

Cemil

p,!!."

bir lmit'ifeJ';IUII~ml ve m"d,denis Halndi SLi.t 'Beyin ,di!! bit Y.WIIM Qef" :re:tmiflik. CemJ1 'IIItI" hu miithi, i:fdin ini ilI~I" un !Q1durunu. hutirmll tOo davillioln d ..im.a lU1U-!dyillt I)~IIC~! :lia.ylijyor. ",nuU SWat Bey in u.n, olnYilhiu.'11I,

ur]ilIiUI

b~:aJa]Ul!llJ.1lae

me" ..

diana.
tOIl.~em

I~ldiiiill'li ysmyor.du.

Dlin

,de

ver-ad)'llim mUt.ell~U$",J Dr. 'K,UlIIR Ha.um Bel!'~el1 bir. meld.1.lp iIIldlk.. Mi.i~hIlMu,nl, :Jaau1 f1li.yBIH diikk.t olduid
.:fUn! de.r.eodi'!l'(i~:I!: "Xkmeriu 1.~I!!Pl.!!!mu ~ [loliltllldan rniiudu oedl!!hili:riz: 1~ Kantrerin letekki.iJiiDde iniyoel elli. h. ,elg.. PJ'lJIfaQr Wcmbua: v~ Otlemtm'i.n bil !i=Ok ia:tlllCfut~l.ecile 1um· ~er veklliyUne el!;Aeriyel:.1e'!i.mim tet. • dif 'IIhmd ........ nla,!lm!i~I!I'. SlY<l!. Mallld, Lao, Loeb "e' Opit:z. bl>y.e SI~a.'I' il.2:I!!~ ftDde ya,p11khn bi'1!II!I!Irn~ tec:rilib!!!lle.rJ,1I inEiyl"tii :~bl'!lt 1!l:"tm1"L'I!1"dii'.B'tl :i!1!I .... ,at1 MloIIh,. ' ~~I',eme bum.!. irnlBDli1i\d_ da a:iitm~",le:r"

ititl

•• I!lIIIII ••••••

II.IIIII .... I.~ •• !II ••

I.II!lllfji.liili

... it

••

lI i •• I~.I

••••

I••

1

Sdthiye Vekili tefti4 l5eyahatine ~.layor
. "-1Ika.n 2'-m (Te'lefio.nJII ) Sllll ~Iyle" V,Mc:l!i. b:af~1I lltirid,!_; G&lrp '\I'ihi~ 1',eIi1enncie biT t~ftif lIepulIIJ][le ~I -, k'a.caki:llf. V;ekiJ ky .Mani ... Bah"!!! UT Ye h'lmlii'e doe ",,-pu;y,IIiAktJii'.
..... III •• lIIiI.iliii~i.,.iI.,I.IIII •• i •• IfI.I .... "•• !!II.!!!.II•• II•• I •• !!"'111'.

m.elel.i.r.d1B11I1'I1I! .i;mil,

rni,i:jlahedc o11UWiuiu Yfi~ile.

bQJ MD' a.t]~

ImnJmn

meydllllJ bulJm,·
ZlmP!!1 "

ol~li. Voll£ImISIDD d1B1llb-eri n'L!l1"m """ !l":11 ~n

AJelHlind.rt:

Tlifiis yok!
r:.vvelki rriin ~Jl.y& VA~l.liri[~ reli!lft :i le:kelibmmrul. n:uual!11 meyllilll'l8. pkli.nl'liill,ti.T.'.Cen-ahpa~ hlUlt"'Tie~i~ Ii. J"lIItmllln 1t.&.l-tal.n:1lu1 Ali ol",'U~~ Wl-. Dim lilii lIl,uuuta 'kentH,inden in-' lull 't...tiiFf'1'i bi:r 11'l'ulh&rrir."lm.ze SIh b[~~ 1TI ijdiirii, AI i R~za B-e-y diem' i!' til' 'ki: c1ki hUDUiII4hd"ll birisi. ,~lD\ti.t~ tOr. dii!!:lI"i c.BTlI"ahp8.f4·da 'tedBlYI. ediXi.yor. La,uMllelen tertibat a1m ~ ft!Ilt, 'II'&pllr dia u:""idcn:n'l,i~tk. ~e;bil:'· ie hie;; bQ- ha'l!t&lrJ:c yoltztlJrf,,.
.11 i

dill'. 2-. Hanel teair kanserin te,ekkii ~iilldl: miirum eSbtlptBftlhr, Bir 9clk .~
1111'1"11,,1 1I11l111,illllj Ihl,llIIlIlhlllllflllllllllllllllllll'!111

idill~tipl III1I"I!IfU:! uil'liftll' i1e lUlide~Cl!'de km.lIiU!l' v~tsB)lii zt.'hw- oeUiijml ~ii»I:ermi1tir.. Opitz v'it b'ir 90k m.U:!IIlJiflie"l" "are. :m;-ao YC 'kolbaylar izcrinde SedliHlfl'in
(Ma!mdi 'I ~t!eil aa1'lfJ!lde)

IItlllllllllllllllllllllllllllllll!l'I"'llltllllllllllllllllllllllllll~III"1iIlllllllmllllllfllllllllrlll'

f.4, ,_

7bU' 'Vli:VEm~ MtUha.fl B'IIJum

~ro
(4 ~

M«l"'hll.t

Re.nIGl'Ln

V4¢m~r!il' booy l:'!!IS:mL

RD;Riin 16z.llik: mbnbailnmna, ~ edenlerdm MelUlllt H_unm ruimle-

lirm~
oIQ(dlo

Se;me mDsab,akasl Bayramm

ntii. $~atLe klydolu:lillllbilirler. Bavulta VII!l telrlOllI. we tMii'ii.en bydedi:1rnek Ie
nd.Lm.kiindliir. TelefOfi ili.mlLUId~ 22365 tir. Bu rlu1I'e'l:le muaa'bakllytl Ih''m~ io}!i.

amn,.. kAdaz KlHclt&Rllmi_

lJ:liren h&.mrm1lll'~h~

;Gn

,Ia_at

ikinci gOnDI

I

Se~ miHab~M1Ib&yt',IIMIiI, ikmci ,n.i.iI)liIpil&eak "ill bllll's mii ... bdllumu. iPrello .~ dM .. :,iHc:ek olio" biitiil"l rizel· leriJtUak ediMUtil!'. danll11 ifayd!B Lutum.mak <atiYllllllli!!r ~ ,II..• i v4'1tiyey:e ihtiry.. ~ yokmr. Any edel'lle;r SI!!i· Mlilir. D_etiye ,..[mll mtlJ.[IbaklllYIll linn RibtllillH londH'ilecek.tiir.

yemerin kendilecrillfl dilliveti:yc riinden1. meL: W:@1'II!! .dre!!~Hini 'l'lIrahatea Y'UR'III.
Iftll"'l

VI:: yudml:IIII.lan

ri;:"

li~UmJl.'.

!!I.

I!!I ••••

.s.~

miiM~mm

y.. pllll~

Se~m,e mDsabakasmln t,afsillb
1Uk IIl!ltmLe ~ii_:!i'!ll'b.'kUl b",l"I'& • ml[! ikiru::i wm.tIrtcmg, giliIli. Mlln!im'dll!

Iar Ib Gemiyetinde

'!fI1 '~'II"I

1'1' Hil

"'.

P.1t'1 IIIII,! IIfIIi "I111"!!1 ""

•I

Ii rill

Ank!l'I'III, :21 {"ieleforua) ,_ 'Ga;i T er' biYf!! Eniditiiirii tnualllmle.rmden. Sdfet

.~

v'l!ril~_k 'b~'I' d.IHI5'L ~ydi!IJ z..- Ruimleri '~t!l~e
Veyll

Yl!JpIIIICakhl".

hili

I'll'

cdcn

IMDsabakaya r.sim ne',fettir .. meden girml'k mDl11kDndOr
Miill~btWa",
!i.~IIYIII

fesnPfti ~etr.et~i'f'IUtd'C!Dmij,..,baklil" 711 gill'ec:d ol.u hMilmlar, bu dMlru ~". 1'111 I"~!«eIf!l'diir.

Dahiliye

Bey Tfuk T!Il'ihi Tm'kik Cmliyelii u:" '. hlllil8 K'~mi,.ti:l'.

VekAleti MUste,arbgl
I( Telelonla) wnum

Anklly.;a 21
yetiLN idarui

-

VU

3~

D nSoh Ifayda

miidfuii,

Sil!;nu Be-

~ilU:IJ:' bulUlllBJ'l,

I~.

'fel!im 1I',l'ol:tirmeden tul!'od dilt tilft-!!lk lhllli.Ba
:mall i~

CM'abiMf 5 inei .'!Ia.~'i€4t'~
ii!IIIIIIIII!I"1111111I111

yin mii.llt'l!lBlr]liB hll;;in 61unl!.~ii ].., t.ilhm.LTI I!d ilmc1!itedir.

kllvvet.

III 1l11U1J111l11iilil'IUlnmlllll.11111II1I1I1II1ml[ll111J1IIllmllllllll'lIlIII"!!IIIII il !I!! "i!III!~I~III!IIlIml'llIllIllmlllllllllllllllll'll

d:iifIRt:m.~e

iEcq ,aIu1'dlQ1, ~.litJn ""'\didli .ill!! BlikAillU' lm? ~r b .. ledhiYip bu if iiRrinde ~:nj bil:l' ul1zi der,eoede 'bir
lellm Vania ~r...

kinue

blrlu:rtillllDu.

il'i.9 pahaJili,pl'll4 k{l.'!l'~'L Iil~)". ,.tm.d.ilik iII~ ~n:: "oI!.r~
o]mQ.l'JlliIlIll. ~aJ:I.TI'Ulki
,ail:Ll!ll

hdiklrll mah~Elmesil mahk'DmAnlk!'.1'<II.

1:
,:lh
ladlYl

HMla

hiqllllfi

kdlHl jmLller[

10'-

lanna maa~
Div,1UI1

Qr·

kUlIiye memekte IOu.! PQIlI!Iyi:z. ~lil1kij ilia; ml!mlek~1!J u.~k aad'o!unauj{J kadu 1[II!:1i1l'. \!"e D kad!l.rmIn. It'lmeti in. baY-lib bit Zll~

ail t&bdliililflb bil~ '1!IItdd\ide e1bKt!!!

k&ldiJ'l'llak! Bh! 'bill' taraflll.n

II1>l!J.n".e-mA!:ii rnilhkiimiWl:!li'IlI1'I

qiQis oimca.mlLk i;il1

,.~ ..

di,imb.i I1k.hm, fald dij-H' tar1lf· '11 d.. t"Q ..u~larm mUtb4" p"h.a'ldm:i-1'II1 '8i. ddfKek 'tedbirleT ~l!:erl:lIdt! va, kvvv4l· '~zlt! ;al:t,ahll'i. YUNUS NAD'}

aU edibn.ek UZIIU';C yaktllli'. B~L!-fdBn nl,l'a,

iii. ve i:lIliklil, ffill.&!i bib· henDJ miir:!I!l:alkt i:dMl
istihQ.~1

'

'~I.n.

At.Z.
So.y Ad I,n lI.e he? Sgyauz!' Desene l!I,krab... imi,i7l!

la~ 4!vvoeli. aito~d'l!klllln V~etlIm~ miiraea.ld!e mUllJlll.ele~erin.i ibnilt cuiiiip. Mriha&:lMl.h ZlIti,eyc miirr,acillit edlo • cek1:~l'1lliir'.

-

'-~

.

,

'

-

.

_

. _ _
.-

-

-.

'
-

.-

--.

"
--

-

-'

- _..

.

_

-_

___

.~
"-"_

.... _-· ... · .. _·r_.

,

1(- ~,ehir ve
Ekmek 'Iiatlar.
roil.un: ABIDIN 0.4. V ER

haber leri
IlIloqtrUi cIl~tJ'OIID m U?

'Siyasi icmal
:BeyneImUelsilih ticaret1
Du .IIirin
wnlllll1Da

I I

Hile1i i'o,aat
,.t:iiP£_

-- 69 ~

Ingiltere ve Ispan:ya.'dan donerken

Flrlncda:r yiikseklik 01madlgl'nl8oyiiiyOt"lar
Bil:-

Oarip, bir karar
HuInIk F.aktiilt'r.i laleb~&ift,defll bir k&rl.l:mill bi%. ,'l!.I rna ,'Qmll.h ve, r~YOF~

in,aat daha slkl ,ekilde
kontrol edilecek
zl!!Jm~tilsl'dll b9'l.'lJRlHn'llI in .. :§.II.lI.tta bill.:j"j 1iOll1lJdu:kla~A tell.dlUf eo
:SOJ!1

cloiru tDl;I1ma~

5ilihllllJI'il hrmkma konfer nSllld. m:&za.kme ftllJIl!oI:rk RB.dII III'l ~e1e1e;rdn bm d,.. ,alb imaI "0 tJell'stini-n
Ikol'ttrol "bDIIl

kom1:dm.uJi

ti:IH'~l!a;dUr ..

~r1l\.l'e'

90kveuit ge Tnl!.I'zl!lil'll.-e uu:uz.ladlliI !hald.e fliFIfic~'l..ai'"lnb,d!dallli hz:~ 1& ,uu'a a.ld1k.1-llill"l FRJ!;","ZtlW ~al"il'O'Im.1I k· .......i -t.•dlr. LIeu:.; velait o~.. r.k ift,n ... Ue~en bir tn,a:iU.. h .. .t. IJHlclel k;[{dJ~I1i, nlIt.]_[n" ...."in :utnllnlar,d .. tfO'k Ib,lI~b,",)1'& hJak.uil!i f~u:'J ... :M.a.. Mda - Hu:I'yl tep6d~!1i tUlia I. &lduill n flr~n~lIn" !l"eoJi w.ul e!llt!!111 Itll -H~in., liiUt1.t1k 'Md'\dU'll .. I 1IIlI'J"1!:I'1II.L: )'BaRul. 'ratLr!d I. Ai4i:a!lllR- trrikl .....miiiiteih.'I"f'm 1!il6kin~l_]!! ' it ".0" ~ ait mUlti"", hlltr.eklt. plio riI'P bir ~ok i,;;i1c:.-i'ne yol v!M"diii iddllfi Cllkan .' iHlen. kamaranm dl~ hrm • .Ie t,""""r:m:it oJ.dUiUDI& kan' dia. e>di1mekted'ir, ,anMrtd. bekliY~R 0' inlluli:yeUi ·efenidiler, f'1.rm.ella1" eemiYl!!ti hll.ti.b-i umu:m~i!l-ji d lye vet<d i. PaIIal: M ..t. - ,Hari IMkkmH 1Ji.r FhzlI "ey dun bir mUb&Ml';miz.e de. Odlli., iliNl.HIft,; ,duiUOiI«n kamu'."Ii.I'M vedlm.-'- GsfIN i1iI:~1lI gtIrI>C dfi.ii- I mi,ti.r ki: lIil.ii. bit~ik bit' kl!ln"iarll·dill yatl)'onll.i!. .0:11 FHDd'J"lI terkMti. Madrld'e .i·t«- Bu me ..'i!ile h.Aokklndq.ki fIe~ Orad'a klld1lJ'lll!l elbi,ielll!lrini .!I!!.nHGl'~· tilt ilren.-;1d'L Orada., hiili"l Alman riYlltm lebchini. ..nhYIIJm&dlk. He ... Hf,aretl:i.Miuimm .t.qe 'Mv .... ,s'te h. "'tm.'!!! Y4i.NDCh)'!II. 'kadll.l' dl1dc:.atLe muI li&; I!I.tet~ mi~hiM'$ Gl~n 'Von Ka]]e 'lie lI!.ycn,8 Mt-i. Bu Moadlll, hll.l'l:lI. 'ba~IIe.1 mp lal:'l11'll:Z 1I!'i:!&tilil'i1' d'i!lf1Je~imi lEi Il1:Hurt Ve-I!!.e.letino t!l.~G.im ,Mtill:. VI! VOD K.J.a.- il.e &llk "1~ '!H!.I~1!,tu pa dill lI:l!.d'!I!Ul Ij~p'~al!: "iil;::l!ul,ij~ti Uhl ltiik IdUet 'bu hUtlll1 ID:zl!!!rill.d~ ,9tlktanb.eri 'riildLII, te'llldJctl:-I![I ",~i1imi~tl, Denili !!'1:Q-i1-=h~tld.kll,tt. rb1ilh.l.n1llt~kt&du·, BYiII'iinkij o .amana kMh.r !ii.t.k'bodlllld ,lip1m i<.I;I"dl!!ed~-eD. &... 1. b.lm;1 da ckmek n.llii"hla'l"l da ZIll!e<n Inll. Il~lki • lael,ar hep tii.hmini i4t SktU'l.tland Mata - HlII.ri'nin viiC\ldl!iml-e bili; Il~r h.1 tlzerine id.M&'I: ,utmektedirr. Son~ Yard'. ikinci def. 1"~1411;tl m.a'll •• :pey mlth olrn..adlirln1 a:n-l'l blldiTdi. r-A 1) :nr.tt'.iy.Ullki 1"akam1ard. hl!lota• adQbd d.ha 1&10bit Litie •• ba ,.hi Dan.ozHm. iberlncJ6 Ibjo; bill' k,ii~t, 1aJ' Tllrdlr. M~R;ell b,il' 111'111 rilm,d., tuttuk. Bajjajlal'1.ut &"adlk. Hi~ b~r veloik.. ~HlIIInll!ml.k. Mata - H!!.ri. !II --IV:!! ellmek ~lk.·II.1[m.I!U!l. "'~lIml olll~ ,ilp,heH "Hike. 'bul~ftl(!,dtk. Gidi mij.. kandl.j r[bl :e.ai;J&mlNt 1t1.h.,tJ~ blr n.'klllftcak .liltl III tJz Jlkara bjlj~r' .. 'l'e!l:kep le ,ulLlat' Yi!!.zwlmaltibtdmlll'bdlD1n &irdedb:ire ~_h1lt ve· bll.,.ll,qetlwl nadetl!l!tri :Ilyni: nt..b aUe tim diitdnenk ;;amill.pli'JU'111.'1 h:blffil il11i1~* r';li'ifl_illl~1l de !Ugar-, IAlg.db-·, 1lrt.]j:;LTte~JC,T.Uet'1 ,de 'lll;!'k ,iLk -, I"ttiFdik. HIIlJ'li', b~ hi'r ,f6'Ylm- yold QI,'!Dd i~i:ii kahvt:de-n H.ic1 '4~d~i'~.. RkHt'. Me."eli eli! ufllk !bit" tml!khu.C' Onll!ftJ ilfiD. keni!im~ 1!i'I!;wa.kk.,lteri i!lH'" ni aiil:iyama!ill. ~bmu atlr :~e:1dH "unde hir' bu~uk lb.ll!hk el.ekh-i_Ik, •.rL~Jt bJ..- .. kmai,fi. m~Yf ",,[du, y-.it oi!I!q,-II"U'Ia ve deni:Jl haboft~an. f~'!mektedir. M.... lha:ut fn'1]loJ:lln '11.81" bedim kl= I!Iot.fetti. teyi ",.ZllIlI1 i.tikra al!l.lI" k lidlut .. - 5illL .wbjllit fa D.'Dw~, eRo.I.i a.q..rn, i:yQ'l!!fm~. Vekll.tinlR emrI 1n1I1C~111!1oee ",hn~k ~1II.t HQ1hlmla'ya Ifitm..k i.:i-n deliL ,Iiiverl-le oh!lr'll.tken VII.Plll'UIL tel filkUa.t'I~ 'i}Q~i\ md_ill'mi,tM"dir,_ I,ptln.y&',a dtme~bml!!:. V"e .izo l!i1liii; P a.t"ta·_ Ib.ir haltft" W;1U'u]l'fll"llltl~ y.,-bin,,:. 4-lerd,," "Vall I'er;:mteni:p B1I. fllnli te]ai.:ill Elfftl!~ hul Ii: ;i4taam hilliUn~ t.v.• ly.e ederim. BeDi di.nle .. )'<In\!.aJlavu bemon yiizb..,* LlldcnmJa lIII!Ie;!!:~z. IIl:1:lk i1.UIlliU t.eMemek te ~e1"ldi. ~ifroba]~ediJi.n,C-Il I-lI!flr"l:zirl lIak1nnu! O~IIi·. 1liLt' meydaDIl pkh : Telefo:n tlCNt~erinill ail: yemi IIl1"j'Ml!ltll _ Had c.iddi ~ir tU'lm" ~d!i. t'M!I1hz - H~lfift uftri"dlil! liIi~ iiifeyi !I',II.pi!nU tliz«r. t&~~l Me'l'l Menbiu. k..,dll1tD tam 1DAII&IIn. a:r"iN J"!lIJrJw.:. komiayan dun dill lo,JI'!.nllDafl:n·. K .. m." -mt ol~iun.& tiiphe yok • biJlO tem6V'Vil:cII.h l!..Mt;;tn:dd I So:rn 'Y'ijzH'IJIJD~ Alman krll~i lI.thnda - Slz-t!l biltlb:i kll.l'bim 1e tete,kktir' cetv.ellui]e ,~t4k.et hBtabatl h,tllrik but lIlJ:IlR'I Heier&' al'&,ri.ittd.ki .IIj 1tJ! edoBl'Lm, de-di. tHy'led iihuz 'lflbi. y.a.pa.o]unm.aktadl'f'. Komiayonul:I bu ku, ,_.IJIIIII. t_li.m ed'i:l.uaek i.'ZeI''I! Mata c&II(:II. !EieT tehlikc[i mU[lue-~et ,tuM. aid D'i1!'H!Sl hllmUz &1I.,I!II.11I311;Ia Hari'y. ~.~ii mdttupjar. [dllli. ~e:rde lIulu"Dd\l1DH., 'bll mtin.uebd itr. Ml&.. m...~ i kyram erte,iyeo[ f Be1~& ·.,..a l'idem~~1'i lndde danl~.. ],~l'i koecejjJ;Jl, $:z~ li_ tat'lfet'llLI'II tent:illth Q]ar!lik tanzlmll :din yam!ll.d. detildJi. $u b,lde. Marine, Ui.· vl!!ri·ponJli!.. Ill! Inth:ar (l;lunmaL!hdlr. ta. - Hlll'i b~ Imektupl&n !81![tjika'd&K Bu.• l!IeB de yakli.Y1- klifl.&nru.tf. lP' ~'Mlala:ra d,eiil, tI... , evftl t:qil!lrt1 U 'U Ke:ndi.,im bpa'n.ya·Y-li r:nll~iIl;k ".,. ,.&~d-!l!lt:i .AIm..m mem1buflann. t-M1~m j;l1.U·_ 'lmtdi.

Mala. ~Hari'nin basma gelen1er

mm~.

bll:iltih,dc mernl~kt:tim~ gitmlll!k istcdim. De~ mkyoHlir id,.l"iJlliIll1D I til Dd.i.d~~ ,tba.. n t .. ~eb~ ~~1:IJ 'tlll:l:dlitb bt:r:ife t.b,J;,ilk eU;tt.ti d!UYDHllt 'I'll bi!. ~~DI~n'U.n il'lihdeyi kllr~UfbBn.. fa·
«5i1-mi!!.!ItiI:"'tatiliil'lld~1I.

dilmq

V<I!

'!iu hil~u.iI<t.~lCII.Jl I!H:I~n 'lfIdII.pia'l'hmu!tJlI1'n

bMel' .. llnJlI'u,!,tu. BII. li'II'l"y&nd,a T ..klIoi:m'lIe "'P~U'I]iII.&.k hir

BI!I mn'eterun n_1IIl!: i.niL IAftlli,u [l1!!II:'I l!!m_i, o!'.m MIlIrl' dllCl'li'oudaid d_.\et.. lerin I!!mniy,d 'Vii!' !etam:etIM lh.IIak I!p 11B'm.I!!I.:i"l'Iden iIIm iB:,dlyfl'll'. Am Iili.bll11l'iii
1J'1!

b.B.hmU!l b1ilfiil~

qu1armt

n~

k ytll!Mldl. 'In1~ ,.irm.i be,t yukan.dli'" Vii!! i"emeyiz;J. d6d,il r. harp VI! J.IIV l le'b"'p]-Ie y· ·m il"'rl-d~ •• ~- t·lI.b.. "'. ... ~ lI;i1im biraz II~ kllkh iN: bu v.&~in't b-niml td ..h)'e veri len bAit: "'fl r.mltiYA'%.llI!TdM'l i~Ufl\dlG ebne-ml! I'1IlUT]IIiiIIa,D'I~ QhJ~. l!.r!ll .... lyorwn.~ m Demi1'1llI]l&t' ntiid~lfi)'eti um,u _ ·miyui.:nc.e hdeb~ .. 1I6mern tat-ilion. ,dl! memJ~k!!ltEeJ"Lne gihnelerl i-;,~n nrLa iilir mU:iallde.nm ,... iile oj t;in t&kyti:: !!dUdith'!i 'bi'i d<l!i anll.
-

IUt

miil'.IfI(:;!Ilatiml

cnQ ile Se'b~bin:i ..tll·dum. cY,IJ-

menn

t,,1.

~"IIIo~~.

5 elhllr

euerl

1.1!.madlk. D'nUlfuUD ya,! yinni. be,t4!!lI. ,ohm 01,,-'11, hi .. '¥'IItU.d!II.f~ii HI.Io1:wk Fa.l!dil1t.~lIIillll! holebe O:lmalln1 "a bId eder d,!! D>Mn.h-yoll'ar idut!'IIi bill I.d1ol ~I.n k.a.bul 'l!~l!I? iI:'Y~.m'IIi: h-e, YII!'l~.d.1m 'rukU'l Dl~:o fa'lebe tim.enc'Hf_ 'I:etIzLli.tulld_ iltil;ll.d-e edeme.!:. dllHP_ ...kl& •• kDoWm fll.:d .... tlt-il1da 0111.0 1'O,leu iren& biiDem;e, • t;.I'IfJMIII-ile • _ eo Lb- emu' k.d .. 1" arKin lehll1ez mi? BUi .au:.llere ked. kendimi:r:e ~ h.kk~
~"'I!!
'II'lIIIT

Ikunri Ie!"ee.eddd dt-vf48 ~, if~ ....!! MVII. II.1!6Mmnm i GO~u "' 1:........ t..III ItI!pMnl bll ntemJeketl-rJi'!Im 1lKI1ln'ij Bg 't.. r.zdla. barek,et i!ld~l0'Fllalll ediy,orlu. Ilnllli~ .nJb ~j'i;rin. k"ll:lda, ~kiibillt JI!i'PlliDrla.kt~ ohh.ll2'1.11 ri,ko[lllih....l\g ,..lDut men'li :i'ldfJjj:~ d~.W bi kdema tnp.Jih id~Te U"dl!!(:ek ki~de'll'!~1I!!n IlJ.li! ~dehadlUl Ye m.lddD j!.e~l!l'~ d. -Ilkl 'bil' ko~'hxI] lIh.mda h¥&lilbiltfidIlDi rnIl.hnim 'I'e 'b5y6k ,i!M'1eb lU:lildu:nm!m!!l~l_ tcll'!"~r]&.'bnLmllt ... _~ ___ u.... leri.lI merl'lametine mula; lurakm"'! Ire' .,_ ""'" Idtm~ O]lI!:eMhr. F•.kIt difer t..ttm If'" D lit" B dllh.i 1I1lh iruI eden memlek-etileriD 1IBMamtI slnnek kia ,..phldl.ll Rb&eI J h1t I;d rnem!eketfl!!f"dl! IIiHiUI ~ M. 'n'klll~ yeni id'llr.D heyeti dtln
plFOj~Yi!! ae
..i

proje.i :Berediye fen beyetilM! h!.1 ~ dill: etfriJll!Tek i~ ibql.II.Dchktlln lonr-& b !l pr.gjl!! 'Or1:adlln 'kaldn-Illru' e )"i!!• II.. 1_ • rlDe' 11I'1I.,_.a !btl' 'P"roj II!! kQDmn.ttu.r. Hsl.h-Qki bi1'hart!l il:lillllatift b'll . iJnd
ti!:'!I'I!IlIk

ihtll&ll yoe ~l'lI!I]'~"air-. oblll-llcnm b.t d_1:et ,aPlUIlIJ'or. Btl .. 'b'IIIIUht... • rill irnali Ing;il't.~. Fnna. A.merlIut 'p Ili 1)0. kq ~_letei:n..hMr 1iImi, buJlm,.1I •
yor.
0,;1 I

r.tm.odilti

.. ,,]8,-

,,11ml, 'l1"l:I m!pll.t

b.ti1 odill.mi.. trr,

istanbul Fllrka 'RiuasstE

~a ~

'iI1

Telefon Qcrethlri

Dofru degi) mi?

V1!1l'-I!lDiyor ve k.rii:mi.in d~yoruz.

I

Aid ~ nye cal' va a

Tune] faci,asl

Mlelhlkeme,ae'lrda Ka.tif C'svdetl,!1 :sene,B mahkOm ,Dlldu

Tahkikatl
Gardfre-nin yerini terkettigi ,a'nla.dlyor
,r;Rn Tl.il1e'l'dJe S:Wm:n All Ib_Ef. :n:i.Di l'ia)'lar QZl!rind'l!!plI.rpLu:t liIm,iJ,.,. ne:li~eIL feci kaz.a. talda'k ... tm. I&dliy.e ,.e po"li:s t..-aftibd ... dev,un edifmfttedil'. Tiind lirketi komi.en Nuim B~ de 'hldise· iII;uin;e t.h.1rilkllt. 'bql~. liar:JOlIn fliH'eti eeNymd etl"llfnt-d:.. kqif ,..,~rrtnl"'r_ komiter NUlIll. Bay 1m mea'1!!1e h.. '!m.,dil!l, ihi:i' I!J'IMeririmiJ:t f'im~"n. IIIO,,te.. mirth-: -11- ~II! d.e .nrn:Umwe kanak edel1! nokkd .. t~lI~ yaPlfOnl.iI. £vvelki 'GardfrdH daima her tki imlarm. kdlokrinm l"gll Cl'Wuiu ft8"QEIlID "b.q t!!tratm.d&ki: .h.allenn.cJ.ebulunurJ.,.. V~ m zift!len, b.LlonUlli kopmllil1 1'I'"hi lili- LiBo. n, 'Wkwutd. bhl.lli'lBI'~ l"oku, At .. ,dIl,· fel"ek ~ln.marnall!in [!(lin ~1m' 11km~. Bilmtl.1l v,~e t,~"3ibderin.i )'Apllifi> .. ~ T;elcl!t']elderia &ltml!. DurUi1..Ui .J~ 'IiI.OII bukilar frtmlede II'Q .. ~U'& JI!IPI,mNda " ",.cmlltll' umIE din ~ Iw[u- I-6riflc]rmdikt..., 1Om""a diumaktlll.!~. TUnal !1II·.btJ..n BCI)'oIltlu t __ I'1lildli Ik;en ludfreniu ~a.rm hat tarJm.. d .. 1mhmuDu. Kat., G.J!.U;',.a iEime! ru.dfeml~ ,.; en Time1 dlebll:ili'iiii!i be:lI1P1 biT :metrco btI'u i~. millde k~r. ",",,1!III~JM'ley.il'W~illl iblll Oi'4d.~l!!k~ni,d m~m1ll"'iL'l" pnI\I'll funleri Iriklider. GaI'a'la tvafmdlfll. iikCfl Biiriilmeiler. ,KUAYBi ,leUne.c anr.qddllma :1m. TGn.6Im Galafll b.rafm·

""_11:1_

l'l"tl<p,l~ "oJ "ilDIliJtu. b!l.tlE!l.mJ, ve ilk i~tjm!!J1M Mel-eli! cmrd!e yImtf Iftledetdieri d!1i-o I!Jkt,ecllere!k..;yueie , liNib.'k11!! CeYdel ' 'hilll l'.a-rlrindevalinfll'lJdll enhnvrak ',mi KBnm BeY1 i"Hl!lIip dmi,tir. d t'Vld.11!11"in ~i:n'!l siJll'h N'I:mIlk&! Ji'lil .. terdik1~ !'~~be.ttir. 1I;in. Cqrnhttdyeli hili1dll]l.di m-tlulm ;w 'k1rnrfitlerl....t J.. Hal'!.: FU'kul vilayd konlrlr,r- ...i..e d li.h.1Brla mal:l~1w~ o1d'uiu'l'ldaa b~ '!firm 'Il'el'ilm. lIruat']~r rir'Ahil'll • .m8'ke~ii ~(I.II] ~dte t-da -ed'-u"or. ceaubl uml.lmi iJe tema:! Mm.di: ib:Ufl v1ila Ameri'ka",[lak; devlet18in iUllSIfida ku,.. T,et !.dIl.TI!! lieyel::i I'<sili Ce'li"d.et Kl!lrim 11blln:;1erin akdk olmamul n Mit .. LI.Joo Bey I)u.giin Aftkan·yll. Iri-decektir. Ifiiq ddi LiJo b~ yeri@l ,iddett dcvlID!I eylem~ liftth .imaJ •. en menddi:et1air yfll'dlmt lIet'icnidlr. Filvm :ii92S lIe1I-mde ~1!iI! .IIiJi.b ~~imll ki!ll!ltMla ti1Hl bduJ'mallii .io,:1l1!l C_~j!MI!!i (ie¥1ed!!!l'...-.milli. bIl muka",e]1!! imr.d1!1Im1f'b'. l..lkiaJ ,,~ ft1111 " DUn AtnrcezJIl m-llhklmle"illldll Yek.ve-le 1111-": InrilleR, Frm. ft! diftio n~ poatane kll.rf 111nda pamoiOnc.D 'IHr kit§- I.iilrn.melti r..:r.Fn!dlQlj tanlik edil· Kinti]'i ,ildtiren Cevd'l!!r'in m1:lhl!l.ke~ ,d:iilnden lll,.t'b& n'lm;jne I1IO''IIn1..D\.nll .... me.i a<etiil!:B[eNl'lr,iir. V,I.k'ad.~ Lah .. h. tim" AmC!l"&-III, Itahl'l!., JnoilliiJiii. WI 'r.ik Fruldlliiftn;den. Cevd~t T,S Mme ~I!~II.:J~ devlet1rftle brM*"t. IIfIi vuif<luime

Cevdef Ie rim BI~

h.a,'Ii!!'

h1~b'kGJm OhDt1~tllr.

Mata..Hlrl
Md.

ispan,al,a dlnO,or Ii!l.tm"~. M..

- HMi., HoUand.'y& B"Ltmeote muv .. ff.,k ;gla.iiJ.adanteb-.1i' t... pa:a,.a',...lad. edilfymodu. K«:riloeri" mia h&, ... Ju1lIar ki ~n bu IlH'eti. "" ..... ',.. di;;:e<liQd.e flD m'llbiiID imn ,odiqt I.&doWl: Dlm.~hl. tqili"Z t.-iJI.tJ, ,-a.n-.lJII; lk ..~fl ':t~1Jj.I,iI.
_ ...... ,Q

ta - H&ri,t.lir IriU:I lkend~ mil. kD.dder'&tuu tayin ,,.deeek ·-Olll.rn. !!III mapbedifl we- d.ml-e:Nlen ta.malltlen ha:benliz t~p8inyll.'"'' vbtl ilIL,.IQ. F.kat, '0' d.aha, lapa:n:YII!Y .yak ha,,m.~d!a'D. yUZb-.,l.l.&.dOmc, Eiffel kulr. aibde~i: .t~~l-ir iatto.,ootll1la.. tu enni
"''eII:'lIUtt,l ~

MUleahhiUarde amerenin hak~1 blrakllmt1yatak
Vdi:Bmd Vi1i~et'e

V ~'fet:'ll:'d!!

M'ahkOm D,rdu ve tahUye edUtili
C,o.z:tepe'de ean 'bca z: !l}1!J,.d'n·~aTiln.d1ln bum ety.l.1!1i1' ~ala'Q vO!}lld 12' nhflli OmI..!!J1\'~ &!I.,nndlln YHallyan IM~:'" ;oill:l. Alune!: ha.ldn:n4aki: m.!.!IIfIa.IIII~me • dUll Ailt"CeZ& m.h.keme,.I,lile 'n.e.ti .. ,t:elem_it VI! Ahmel 3: a:yb"'Ple mllh~ o.IIQU,'tU1i+ Fakl!lt AJttn'ed'in yaf1;OJtll. k~iikrti~eezIl.YI Ullhll:1! Ie h.ep]eJ"~l!!n loritdug;.. :...en iD.ahkli • miyet tid b1il~uk lilY. indirilmi,thr. • AJm:.ri e-fI&-n iki b~u.k ayd4D.be1'1 'rIIeWruf &uEullldui'LI ll;in de diUn ll:aMil'e II!fdl~mifHr.

dml".J'1'!illll'erdi, 929 Rll.Min4e dlilia tD .. m.1i.lna bir m-ukill'!i'l!!le ...mati !umI'HIri'IIJ'" I b. F."Jc-'l!itbumlll~ul .... ,811!!dd~ ~ mI,1I.

fOk

hiiJdbned~

bu

1III:II{1ilI'II'e'~e'ri tudilll

DaMlfye

din

-

~m.di /UnenKa R!I!'i,deUmJium'MI"'d!
H&Oyer 'VII 1925 rn.c.1'lIiftlesin.m 'bHdi1E edilmem.i y~"ut k~1!K!i.in.e diil!!!t' deY'" ld1M"in gli~.ki1e .ili,I. ilu"IldiDI Himu!t .. mek IlIli'hin6 iYb m~ JDne Wdjf ed_etc: ,,~~,., 8ilW ticuetioin kontr-olu 'V:I!I ~ii ltaldmiM y~ lIir "~r!"I'! d,,"'1!. ahbll.l1i11i'". A¥I:DI 'ml!!a:!:i8ime"lk&r teUifiD DMci ~ ka .. btiI ~:m.ittir, 1

derditi hir t:a.miIIIde,~ amde:y,i p;e:k tazJa ~Iklatl
~

&:

gWdill: tGmd,t';"6i{; 1m,. llI!iJmj")'I!Cm 'I1Iiktud.a. pan. v"ft'dik11!! rindu., ba,lt. N.ZI!il\ hi~ plllD. y~

iateferinf

tuhhltUtrio h.a.Zde

'Va"I'~

,

Fo_IUI
~ 0

Re:i.icumlJ.v Hz. H. Fi:rk&I~l'Id.. kflidile'l"ini bekl~ .11:&111 ... tar,afmdM h.,~can.h ht...:h.i1d_le ka:1"f2 ~al'ldt. F.lliiI aaloaundll.. Ilil dlt!lII"lctIli~ l,I.-ini limdru.l.... BollirB. If... ,evj t u.fmdafill .:;i.k&l'!Ih•.eak ~H" muanl.n a.d.1 i.i;zeJriode liLlir m.ii:c!Ia1l"lIle· .hId,. hvhu'i:lllllll!ill'".FU'k", biDfi..1 ii,din· de yIk]~e iI&Uun !!!.Lkttl.ri1. ~.da'r:l1 ayrl]liiJIlI.l'. Bcladi:rede ,e-hrin l .. '1;;hlll&ml~ ieli~l1i1nit oli!Jon I'I!IY. ",.. tehiLrde Ta[,.,bl!! PBlLsiY(Q1uii.. dan- .. UiI!t ~p ~Jama.l .~ch~ I,u. BI!Ied'[,.edlhl ~k ..rken Beled.i,e I"ei.i N~ci .8eye d&:..... ek: «BsllkMir' ltal1c:l1l1n hakk,..,da lIost erditr.~mi.ptl hialerd ... flY1i\'klllUa wiUehUlL.

~ Hal'l"nim: r..F'I""Mn latl.1mlll:t"a t: letidlAh, M .tll ..d •• i Ih ......'!III'U bildirm£t'" ' Marl mq;u;lldieluiai, kendi liHu]iine-e tL Md& ~ Hui, ..,.~ MJ'fr.nu. Tetlru"L: ilhtikiir komia-YQa:llm,cf" Sec]ebaU~ete kar,u l'e:rmj:tti. lBu iug~ .... b-Ir de '~lIIplj-jr; af~i.D h IIttn..-eti d... 3zii, .Iaptm.ya·dakl Ahan i:lt:ih~ ,diye lI_ft ohm Sadi IBey Sunye-'!I'e. IitM Idtmda 11pimY*':;a mtlteveccihell lifiti;indf:l1 dokuzunc-Q deh olmak ilzeft hwat teJlkiJttl tle 'tema.sa getirrnu:k ailterl!l,;dJeD baNlt,e.t; f4ti. '~I,!I' ko:mlay.ondald! ~e uahlt inhi ~ WI W1.lHIi hUtllila fae..1iyef:lerill1i tetsiE Ka4Ja, .... p1ll'd! ..~ ",egret. IIh~mJ. ~.... tB.:ilae itrenmekti. F1"AD:II4<B l;fHbIMe-tmiftir. Viliyd BdeiliYcye fl:i.ma. " QiIIIgj:ua1m f... kma O. c.!I!a.tfe mi.imhal lim.lh ~liiiinim t&y:imnii bar .."!!: t.111h Alman'la:nli t~]8izli!l ,.. hi:r riD rlh'eriede &...... .JD'bm ......ya.p,hklillr.'ll mub.1I e1"a.tln ,ifTderltim rate:~. Y -enI I!IZII, tayin edii1d:iii takt..... ..... rumda "'.T.MIl'ill f"kat k eNe etm~ aM'IItu ii-qin. 1iIl_'el~lI.in dhrde· komi~i'll1 top]IiD.HM e1d1emlW ,., . .m., bit e~ biltlla. b.III:W l1lBIm I .. ,.hlllJi pel: mitti_ CU't1!:N1i ~elrM' :ihi6:tr' ~ ft _ndu ... lU'llll kutfl:l.rr.ih, s.:.A,tu'dlkt.n 1OtIi't . YilZba;.l iAdOWl:, :&ii.ID!!,nd"", ~lhl:yet kll:l'A.rUl.a. eevtIIp p!diti tU:di ..d. da, II~ p;y:l olditiiu I'~i :r-=l"liyerint' 1.lWya·dal:~ FrllMtz iMDhlbii.t'd e-!:).DI ihtikin iplIi t-e\kik ~,eeds:tir. k.oord1L r.tab. - H.ri h\m!l.lft dil.h,rkI .. Ikilibrna m.eoatlp iki CIi>IWlL!I1, t"pAn:r!li. JQ. Y.'I"amaih. O"'to Ye!'Iukten. M)WlI.g'L1ulla. klld~l!u kllll'lp[a:m~iA m,r I!DIIII""" .irMIl IiIllcmrtm-d1l 2dgara. i~HMgt' eltmi~ti.. Mata - Hui: b'UIadunbtanl!nil!"d1a aon bill .. t..hririme edi" Ie.a binleu.bil'"41 Lii:tUk b:ir f'eDl!lhk l.rl"D hakik;Mivi~tlenl!ljj L,ibni,yor 1~ itirafia.1:' muM. hil" ye4ri.1I1! balit hiuett-i VEl ~Ayd.dl.· S..Jond. b~ hadu.. Mmnut"lsr, b!lli'nll kat'~1 .o-n de'olRlu", Inmla'f'~alll m'luIM&]e .. I!.fd!.... tede I'''z.et~ mkuytw i1lQl!i~tH liil" 1'OC6 1lUl,z;l.k dllVl:'lIInd.[aT Ye hatta itlli' tim iIan... eden fiLtih l M1"lII.kt ~enlPi L:ad lot klllU,In.. a]a,ak kill" b:i1e o,}d'u:rllol'. bina V_R"j".i tem.l'iz klmlityfJnuut ma1"&.m.1l indmJi. V "PU!c:'IlIl .ey ...h~.t • ,..etilmift:w.. Komi.YOllll Inmlann k~.·' ott a.zllimUlIl bll.kh ,P8Nk Dak5lie·t• mif, hir kwmr.u da .g'ayriva.rilf: r~bdl1· tondeo ,evt"ak k<l!!\llbi M~'iy'eI: etmi .... (,$~ntlm :m.!l.tl-e'((~n p1:Lu!:l-m!) till". NdrZe.'IiIUilibler wlUl~1!l y-.'iden Ve metmi.u.n ol.dum, Mt:ilb&lI&a le,ek. tillhT~e tlbi 'tutLt[Kllik[:i.Nlit'. Q",zi Hz •.iB~ldi:e..," ba.i'll Ogrl,lLD.. ki.b-Jell'i1li bildinlle1llii.:z:i riC!!; ~e-r~.'t bey eiva:rmdd::i KiI!lliir lI1Ievkiia.e d'l!dMer. I IrQl IUJIIFi1 Iri1 dail' vl!lli beTden izahu rltedi]eJ' G.ui 92:. hu!BU~i o]ilrak; oiN. yelJ'lll:! _ bahun. Ko-lo,rdu 4h.il'l!t;fiue hilirib. ifni d~elerin.~ yediktml aonn. L-iae tlJ:~u·Qw.d~ bllDlfl'll':ZQlWI tetk:ildne- de¥~ ~lIlIDim rnektehlmri' !jabs! !lUmda .... am buyu"dglal'. KiIltBr bLr tepe ~ b!r]e,ti'rftl lI'W nWd.e&i zi,YIU'i!l "bu • din- ...... ehr&flftd>a ekl1e:u tat"lllG,~efl, .c..,mll. giin(i aldeil n~yur.d'bJ:ar, dmle ... ~k ~ ~lM'r 'Inn .. IMtb •• rid.. hydige t bY! "eli:!»!! HIIIl:u.k taleL-e CelliJ.iy~t:i ik<Inp'el'll1'1~1l ~Ii!dalrr v,e h.I~beri KI~a:rb. dlin'l~i ~ Ilie'KU~. D~fi.t"" de,t-o '1M!" h:u;tUle'kfl_[yel olml!.dltmdllln to'P]a.m .. mll~ ]e:r. Mektdm MitUn ,aa1lmil~j y.~me;k IIlyet 'bu mtililtUIII.Dm kh.:!il en Tiit"k dl,1 ,ut.1m~~h. H~Kr YII.~lllt!n'. VI!! Y-!ltak 'Y!S~~ Irtzdner, &ill.& ~ lI.. Uc tie melldlq, ·eillmlu V. iIIijy i!flimHull u:k~Il].1:" -0 I'Iln topl a.nm~t. biT tniJkemmeld'ir, .ynlm.dllll!J mildllrlliL f1~ 1m bUn Ilurp tnr'kQe Ve m.lla~rl !'lea.. hJt.a 8Y'Vf!lioden ka.!a.n. i1i'tilmalar'lftl dSSfll-d., bazl lIelimeler iiH'iimde &nI~ R tvalmd_ ~Dtllflla.c::ak ,dM'~~e l!lizamn.am.elenn[1II 8{I,[r".Ah.t~lIie bidll!. ,. malar 1.1!.p.nk .... Tii:rk t..rihiDik. nmh .. e -!ilk lnallliDl!II&Hdllr. GeM ya'lmz 'bv ,en ekset"iYG"iaruqadlul. aklcderelE. te1if kmmlutl!!dllll duraralt: UI\m miid .. ~a;.d... de ttl L~tket.il:" ftl.yeti ~ilcki konpe lIe1etini i4kat "iI'eoyen.~ ,dg k~ luLfa.ri'a Mbl!lollim lcll·1 havllll:ain.dezfr""th= !!Jlika.d.lIl' b~r hi!!'" 'k1:m:1'1"!I!" heyeti iii.-lihl!lo" I!Itmi~II!!~ iI)fIi'l~r. Sut OR YM] b1;l~1I. fteri oJacd maH.&ilma k.III]]"llIllaD. dir. l1'I'~l_ td'ebe:diD c:o,kul'll afJn~il.. !i'iI. Ketter bllme~eri v&F<lhr. yo~ olm.at"!9I i kQope !!.'e)'~lj!1illl riyue't.i a]..ev2l1fli 1U:'.IUI1a:td!1II ~I~II". ad!:erlll'ilil:ba~ dlli1"d.a1i. Gc~~ H •. b!.!l k-O,.e I!ritl!Qi,.ct.1:rul~ kll;!DlJH Ie-; v&kte !lad 1li1' d.ella.m. fLldie ~J" ~ikhn VlI1i kanmil"," ulkl.er, IUiU!i kilt:&hya/y~ Ifd_lIea ' !:l'tm.i,. nizlI.m.lI"':n'!O!'IIilil mlibim b;r d-Mndi:i1l!!r, CI' ~"'I' Idiymlt!t"Ue kon1llf.!l.ea.l:IPldn .• ft'UlddeJ~ ta-d'i«! edi]m~~tiY_ tl~ ay I!VF'1,l.uzda tie Bclediyei.,

oWa.,..u ,Hyleditini bUdlf"'" yapmak Ibtm ,eldijim~ IOl'., b&,1e Mr ~_ h~ b..•

cMadl'iet~n AlmaJllya")'tJ biitiin d,rp.k!mDlfi" f-tlqm
lritj~,,.

\"4!lftlel\l
~"f'iI!i -

", .j~en

Iiti imllllM1iZ iIfililmi!teye

m.eydJQI v·efitmett'tfiDn:iliJ.ailmm,tir.

....'~JIia!d1bm., M,at. i

P&U".·,..

ib,liklr komis,DnU ganl' foplanlror

I

M Q bB(!fh.e~,e

va Dslk~n

\f.~.

.,IU

t.e.,-

ikin," d.er_Ed,cki deovletJeriD t'iClidetlei itirQ ecJ I!GI!!kJt!ri nb.I.Dlus ~ dev-].,tlerl1t !lei ,1Ii-h~a.1'~ I:e.;hilli IJmi k.tm ;0, GIII!!ft!'nPAZ&r ~u duenyet iIIil~ dileriPlI!! inbDu elmell!!rl ~eb"ii&'iilil.t! ma.m"'.lndan d'Olay.l fto.p~alDlI;ml.,."n (el!Jl"JI 1:htimal mnt~N'id1!J'i cephe !!llll.~14yrimIiLB,di.ller k.o!\lnl'~ibll:loPn oi· J.,n hllllom Ohll'1'I.'biDir. I,eden a.MLra A·a t ~ide HlI.1kwi:ndll HUH,ARREM FEYZ' iilllil.:&t: Dde:eeJ.;t;;r • Kona:redo ... yrWUbIl,diU!e'l'~ alt ~ tevziab, i,i eoriif.tl.Iii'Gek.tir. GayrimiUJ.adiUer .IIIl'"1L'lnd-" i~UlIDaUil 'bono i,liIII:Ut miiz.akEil!"attna ta ..~IIl" eden kI.mlJun ~ han,t"-e<m oll!.t;&,t t.~~ min edilmektedir.

l'ayr;mDbadilier

kID'ng'r'lsi bugDn topfamyor

..' . bt'i JlIIi'eU.., blul] tiltmekle ka.JmaII.Ita 'bu mel' elnio LihrUk deTletrcr wJDe halB ,iirpdid't!D. kolayJ: ol"Q7Ol'- Fakd
A-r.ib.

MJue'fnUl!d d~

Diio kl;mtro[ii

..rima _~

~

ftUIm

Bin'! tah,ririne yapll'lan itirazlar
"weai

snz

Maaurlfte 'Ie mektepn,erf£e
derle1me komUelerlnln

IOIU".,

BOI1l D

ile em Ilk lah
b~

II
fIIukll. ~

II aliret Blas'.ri 'Ia'lbil adildi

Gazi H'z. nin Bahkesir'de tetkika&n . V.

Ca;n+rl:lltba.di]]1mI!I

IDa ftf U ell Hu,kuk lalaDe Cami,eU
kongr,esi

dllD hat

q~minde i,liym

iiCiifl

B,g hl!i"eket ",. 1t1d:i1J.d. Ali Rl2;1!1 a"ndiyi, makinrd 'Ve mem.tu[u ,.~:ri .d!e Ilomlil,hl'. . K,lllte.r.
R'.iata·Ylll

mrn¥er.

V&gmd"" IAt

bilin,de ,~mlik Y.lf:ltl y&, ...'1 kg-mi. 1 yon cHin d'e Doefterd'l!!r M'QMaFa Berin riyue't1:nde top1a:nID11hrr. KGI .. m:iqon ,i.mdiye !Is adar 300 par';a. Mn'" Ilkl miilzayedeyl!l ~ll[lU"EQlf'!:W.B'II1I .. lair" eUeli"indeki 1bGlio-larla l:a:rmft'ml!!'Jl Ifjlyrimilbll!idlmer- l-!l.hii 1.1mll.krlldlr" lar.

mukntJI

iI!~feri1Y!!lp,~ndi Be:roil'u'lrIlII qlik.

'1'.

&eY

to,.,.

c..

Bqveki'nn seyahati
21 (T'I!I!e:fan1d -

V'IlI H'!i;,lIen

niz.amil!l'&mEi

lll.di] komi:!!'"

A~,..

.ltD .lamet p. Hazre.Ueri ya.,llilGakbn _,.abat ;:~n pbU'tetii Yff& 1!l1I IiInii Ankam'd~ ~ynlac:.r!l!.Jrdlll'.

Anklllnt

Ba",,11 •

Gazl Hz ..ne K.OIIya'da int.izar KoIllp'JII teFif ed~~IHI!rin.ii hboer ahm
l1.1lIk; Po.-'M'debl!rl 1UrW" ~ili:debii,ull: mill.nrloriDi illIllUI':ilId..L:la. bllidemekle lIIir. HI!'!' t&rafililll II e."" birik ~likb!lJlillmrNd't.n ikmal edilmi,til'. Hill. bir II1II e-vvel BilyUk (j,&Jii'ye Ic:llvutILl"Bk tp:i w 1IPatI~ arzma intiz.r elmektedir. &1'111' c-nyetlen mrm.Dl!,1tetiD hakiki [btin~IUull t9bit i.;in HIIIII PJI'filliIHId. ictimt. ..ldelllJlektedir. ~~ya 21 (I-Ihmui) GMi lJ.l'i.nlo

bfriImt.,

yo,nun U:ZUh zURB.ltdanberi vazife .. ,!lin'; if. eimli'dili:n.den me'huh add~~ dllerek. yeni h ... heIJI ki,ilik nham n.a.ml;!' tadil Ico~iayonltl :IJ~ilm;,tir. f;:tim.lI. 1'1 tui;lI.f '&IlIDA irlI'IIubl.l k.ol:l!,gnnln d'B",",fUDJ .~reti~dc tma'l' bU·l:imliiuku;kluhl.'rul ~..Ul'aki]~ t<l;lpla.l?u~:mJII.ll1oll kflrar y.-:il:ere&nih",yet bulm'j[l"tII:rr.

hit UlimiiD ~~i!!f.] ve ftiidimDd ilardi fr.i:rn yeqndJ!! ,al\l!;m,e-m.i.le-r.. UBlnl1!1!!d a:wfr;:n.lOfili'l )'4II'11!!l1'mdien ayr:dlJ:iilill me:mmlii!hrr. BUnlm 'ii:l1Nim:' mH'ele mIlilfonlili G~I",t.a. taJrUm. h.a.b.er ?orilmit· tw. Ali Rn:il £r. orad .. ,cia IDri.ilm~:ri1'I-te Bey,gilg mer;\'tzl...nc: tele/oll edlilmi .. IefulH dlllrdurulDl!.lf '\Ttl ml!m,urJllr. fone,... ]el:'~e T11na'1 dlllhilimu: Ifrft'l!k ..,..,tll'lfi~illJ t.lllfhlllU,l:111J;'ve G&1fllla tP.1'.1Ir,I]UI.ii.nli~ilii RI!'I QR d8rdiiilll<:ii 1t\~rEd.t! h.cia ilclkarfll'l'I·~tra.Hll'. Kii2i Bi.,.11I ,'I,I!IIRilf 'ii':CJ.n!lya'l'U hak IHnd I!iM ,en klllvvl!t:li i!Jtimal. IMeUre:niQ hi!' ]11 Qlm Oteru.e yeril'lli t~e-de~l!!k 'kllU"l1Jn],j.c deh1iE [9Ci'iiill,~sin'nI!S] e k.bnl'l hlU'l!+
,keti 'ii:!'~nne ;verInI!! 1'C'!j!ll!Il!ge~"bfm~,u.

lL n M Slff'll@Ja 6,emi ku'rt'ltma. inhl!sar ,irk.U
bu111DJ1Ul lIemi k:wil!ll'im.(il Uio:rum ,i:rk~ umum m!:Idiiirii t.hmln~l me'b'1H1l HamdJ Ly oirkl!ti:n ru;r;am"Mnfiini 12 kilumu!Aftide ""hlat V,ek!Uetinll tevdi elmi,till'. V~iJet mgh;V'eleyi rssvip I!"dc~k ,Ilyni d.1!1'!l!il:edle aiiillli:adar alan M~i'¥~ Vckiletin!l bera:,... letkill gOl'1lciil!'lnl.i,tir. F D~!heniD ikmilJind'en V~ irnm@ft :lUunlilM1,5:rketil"l te.~l!!ldi:iiI.Gi kl!l:t1ia.il'u:lern, il:BlIIf'8. Mikumet lIillr kAI"1U'f'IMtlilll'ill! Ho.il!:iJllr mlnhl:l.!:(II!iln.dill inllif.!l; saLBl!-lJII ~lIyil!i e-dc-k 'NI ilil" liin,r Fa'1In bll,IIYII,.;:.br. o 'Valld~ kad.r ,i.. L:etin nilanlQ,,,,-m-e.lime art, muamellt u ikmail ~'ullll!::ak ve on 'be, lI'iin so:nf:i Yi!lI'li ~d;t!I; fllillli;1I'h 1r4!!9I!~ekli,..HUik~ \u inhiMn, yij~I!!' ~elmi,nisbe!indc b!~..!Iecll:lii' ol"rd: i,llrl!!.k ~.IIIl.e!ded"r. ~ilt'ln ..tin I\II.t'~t'l't'lkkcij _
el,ml!:kte

SOz Derlem.e komit-eleriniD f;!ll" " liyetini i 'ril.iyd ~ti n.mll:la .t... • kip el:.Plek UZ'II!:re t'qekktU Men a.lb! kr,Hlk bJIlJiayoD Mallrir M~a.~M4 K&prii[iizlI.dl!! iFllIllt Bo:riD ft~aall"ti:D .. d:e jlk l~timRl1l.1 yapm~ VCl komi.te .. Jerintakig odecekleri 10])&11"11:1 pror rami n.} te.!lhit: tttmi,tir. BI.I -rlHlsia-r bu,(in k<;,mit'l!<l re tob-!it edIil.~el: .. e tlr. V~dIlLD itiLarEiI!1 de komitl!l~"" {alii Iiyete q_,.hY.!Iukl,archr.

ISir batmda 6 Qocukl'
'1'llIr

___...·.·oiI~

Yerri

t~,ek!cl.i]

.Kudtl..l.I' hi FiJ3"itm lIDU.K'riI..-tnd!!:',n do(. ,R.U~l'lm 1{1lJ"'!1\,I bir bdmck 6 ~~ dohm~~Ur. F,8kaf ~am Ibepd :mIll dotrnn~'f.'ID'.

Sadakai fitir
All
lujdll.yd'lin
11]

~
10

A,a. e
11.3
1

ml (tall) ~ Ramll'!lNIJ Ifl'ifia 27 m.. I:i peeai Dlniak)1!I -Lry'lei K ..dlr. ... 27, lIinunU8l!lIi '933 'l::Dma rlinCi de Ba~

U~en 'II 39 92 u: f Blllil\1;!I!~:]MMHilijiiind~n: 2:3 kbllmuN.",j 'Ptlnrl:~ IUnlJl IIIQ....

Arp~cihm

]16

loll

Ifakat .t~rol:k dftili' ill!

Vaa'onliiil'

IU.lUm-

Did

[tiu

ililll

,d.d.i HiI~rl!!nin ,darilimdlM,ireJIcm PlIIanMc yiimn~~1!IJ IDQYUfiilea:ini byb-ederek ra.yf.u1111 W:l!!nl'le ,dii ..up p~!!J.!illlf'i"
IrIJlt

B,ayram namal.
2 7
II. U.

olWiiUr.

E,z.amt MiLt]e VUiliti KJ:Ue
... 11.1 II 1111U'I'~ .... ~ ""111111'"

Zek,i.t ve Fitrenizi Tay..
yare CemiyeUne veriniz

. j

Olm..lllli!lIIl!.d'III_n iblll"rtti;r.·

IIi'lidell

t;onrli

A.1e.m.ilM' ,!!,~m~i ~.a.mir

34 62
'lilt,

II-

"idm.edlei!iHr~t

._

1!lu!ll!I'IlIrlilIinJibil'

i!ilIj!'eC-l!fkt.ir.

mes!u1:iye-tl olg;p o,ll!1'1lJ1dli1 aTiklldlU'llIl"oI;lIl

1_Ib_iH a....lb_i_l_ah_.l!~~_"""«I .m'1et::_ekti_. _·r_,I_. __ ... ....._ ....

M9m~,alket. Ih a [ilHS If ~erl l~cn~lblf mEdh.aVn~;=;Bursa Tic8ret o'daSI raislili Mr. I'eri. Ankara.'dan' geldl
...... -.... ......

f

iii iii •• 14111111111IL" II 1.11 I

E vka t cetveli 25 R.ama.ran Palar

-

'tlr.

"!hi

.A~SJjkan

l!~firi Mr. ~U"a $eril A~A'd"lJI "Ml!" rnize H'~lmh, -

Bun. (HIL)...... Inlibah""h :ya:p;'lln T.iearet och.mWl\ ri"M!!lknill Balnk me!':!vd'ard • .n f'1I.1u;l{lllor Osmu N';rii Bey
III!!{ihaift!!r. MjlBA

"=5'0"1'
I .'
I" ~

t., .... ":~

_.

..

. .:'.

-TELGI:iAFLAR,
.
.r ..
l ., _ I .'

Bir munakaeamn bilan~o&u
~ 2'-

Amerika Ingiltere ile miizakereye giri,iyor
Bor~)ar mes'e esi i~in y&pIlan HooverRoosevelt mUIAka,tI bu :neticeyi verdi

InfilAk facia1an
,

A.iaoglu Ahmet Beye
Muhtmem Aj\l:6ih,!1 Ahtnet ae,.~ T~iiirn ~lifl :verde JUDli' cilUdoi!i':lel'.lBu ~liz maaluef Mum mUmikapm'ildll da f~~dlni ve- tMe1.l!::riD£i Wilfg. SaM!'! VIIt I!IIDr'bir sqh'kk.nllllkla ha~'DJ"Rihi ~fien dOli ilk m.we ~ , ni.!lft .fO:I'I!md~ fliU1n.ri Vii muvUleliHimi lc.qbeUi V1I bih.yet Lin_lI~tfrnl!.. 'M:J!de mu]l!';!!ef' ,un,illUl.:. m:ailll~JMk(~n;.. leR "eklinil V'I: Hr'ePhmI .tiId~. ".hm; «'IHG-erIllYI b!.~mi. hWd~ Som y,lDdlU'lnl:lda iaec b'!ij h!oIUl'yvtir,. !I.!liMa bir' !a:1'31ts;n: valltl 1e1m4 hir' yoI_ cuil'!dc Tij,ifl ,a~le pBlaa!rn h4Zll'lu'km, dijer Ull'IlLfttii lie:lt an.GnIl l~lenC! 11M' ak~ .l'mlII ~D ,~ ~ lIarmidilnflk ,lOll! r.. flann, ]I'''~I!!IL'I, ~ ki!!lmIJUI, &mir4i hi" adunm ,;ijrii[tiiiBii .eklEni ,..)dl! M!i!hleHhl AIbnRt Bey, Belli lie 98JZ"aru 90k }l\gi Wr 1Q'1c;!1 armak ve :beicruii,iim ~ tlltG:n .. , de pn lie ~qma,. ~I!! !lremlJttt mli;naka.,ildl!!ll ·c1.ima ~d.im. Ift.wt!!l daima ~lIydMDbgJdmn. ;Sizi'.nl~ C"~ ~e-!!I mijg~mt:I! d:[l mi!;Blea.eF~lbu: hi'll , ve b.'lijilltimdeld 'iu.'b«i 't-eyite.den ~ biJ:o deli'ldir_

cevap

~ohret a~larl
Mide a~liJJ \!::Ol'klliJl-s-tur, HI .. dw, huin,dir. :$iili.l'et a.c;hih i.e.
1Ii,d1~celllilino; ." Ahmla.nnl, uzun Mr
I!l'QeaLIII

30

1_: ··lld·" -,11" K)'fl ~ 0 .. 'U,~Ib" yan81D

:sa"

,_a
' Ie

ruzII ~

IIi" ~

!BII:d:ik

Drannn.m.

ihfhnat .,.oktur. Sonra ~,er,!ini.z' ler" biz kmd:i fill IIIDl::1!Ik l>u I'IIjj'nak~m ruihi.
;;IIIiIIID mlineT'l'l:l\" 1'!.M11illl

tel'

da bef' 90cuk yandl
Morl~ .., - Melaik.. 21 A[tRY, pd6t di"ftunilm Iri.i:nofill!n, JJ L:~il:l.i.n tel.ef(l
I~

A ..A..)yij+ 'i)]du -

g._lijik:. ]mLllf

I'll b~f,dlmh'.l1d:t'~;r. Cenl'l' bil" infildk

Ri,&.21 (A.A.) - K1Wd a'W~ pklliUlild., Mr .1'mAl'IIda !kiln Ilo.ir In, • Inh ... ede Mr infi!ik "h ... n lI"e[~ 6 ki,iQin iiililmu.rnll 'VB 3, 1dtnin. de ill gril" ,I,ur-ct-tl!! ;yartlll,I!IIUDU[UII dul)i. -

arlr,y,L;:::.il bilo &dill ",er&. 0r,J.ml d: .. Iiyi'& kOlll~. G!!~ kMi "ude-lctiGi ho,trm:iI'b'mIII vey ... £ki ~vdm bddarn'R ha.bu:rTilH~ ta,.m e;d!!rkQ en pia. keli m~lmi: iIIuLlfilUll"ll&nJ d.aima ija'!,e. pH • "'" itiJ'lIdmdlli olMllhn kua.mr!. Idttt hit hir :aumillll hr., lI'ehLu Q1madJ. ZI!I .. ·te "K~drow nan lI.t!ifriub binlll! yam :pMlmu, olm .. i~ tc.ra.!I.a .. nUll ,.".I:cr .. IU,IIuepiyal ip..de tel.: ~. bk hlll.e yer ven1memillti'l'. Mumafih. mademld ta.'lBJ'NJ bIt'" m6:nBk«p.'W'Ilrdill'. MlLdie:ndd J'i'iKlIITmllB «'V"D~ blIo..,"",-mn aaV"ll!iLk abe&p ~"i djjd!I'I~, !iliri hllyityd hir l..bm, ~.r;:re VI! Wdillara -maa.1eaef bin 1r.fft~enmuka~IIP cdmak 'ell'ksti~ ... ,dilllirmii.wr. 0 halde his lifin. ti-.m,_ !Uyaduu.m '11'11 mUl!Ilihp, hkn~id hoD lfirtiliID. Fa1c.t bb pDllllI:eJul~ ,d~ ~~I!o -dilk ,b1'lIIIlna " .IIOJ:~ ailiN]i-. Ahmet I&y.r_di. SOli. NJ~ ill!omed~M1o mll:n.aklfll II!I.nnWUr bi!: def3- daha h~rl.l~lIk f.,ydaL 01'illRIkbr, BTliyonun1iJl!: 1&.. mil'! 'tenkit n)ll:'Viommm:j d&1 t.arah. &.., lultl"" N.!illd:r ... lIii.t.IIoLer. haJrilll,lft." ~eoDdo ,.J~l~1;I 've !K~di"IHl [:!IIimJi: kit~ d", Bll ~1,. hndlm ,.-azm~ o1nuok i'lU'b:&lllle, '~e'II':IIi!:llilnmdA, 8'ilrel'l m-e ~,tk tiu mhltk.l~ tatm., edmlm-e klllTSJ (lD b~t Vbl'f,~m.l:r,mdj tlftrilRi metedicl 'Wl~ k,.P.mllm!lc:b. Bunu it.; '"' lilli, ,tb:a:mmrl~ Mtum. !!h:Un ~D!: Y,i!' ,mnllM1l!'d~ mnfJlsnilfti ohttu. Jkmllil n.l[lldlirDl Lir leknn ,~Iini YM'dj:,.

ifilen .!lbdllr

dammalannd Bn

~i.z'dii:i bAle
tiihreti,

aydlo'latMDlyanta.I',

on
~1I!l

nl!l

bef' IPJnrtik tHIlI.fin yUzi.erine virrdi:ii lIoalda BnY01"lar!

tMib,m-. '1I!Im~ reftl\llftUt &ftlmfiri.~ril.,
~ha

"uWn

l.e·rille' daY8l.dar8ik yGriimeii phmetH b\ll~"l'.Ilal't dtldaklanl!l~a IIJ!I'.~ IlJ!ll. ozun bir' yeaiseri ,ubup
ili.ftirip (Jol.tMlIiJ1 d.ha Iro!ay
ye'

mm

Ve ,ililIitat

yo,lu.mda,

~lem-

,et

Vet"lii]~t ir.

B,e, "avm yond'1

Yani 8D'mrD~'lr VI inhisartar
bOf~esi
Amklll'a 21 (Tddobill) ~.

oG~'RDd!!I! 2J (A.A.) -.... Bir ec~. r.n"ia.Z:I!lIi1~d. flIdd~t1i 'hi:!" 1I'a.nl'm ~k.. lin,. 1MI' tadln v,e ,5 96Cg~D iiliimu'I'I,eMbeMJ"et vlH'1r!i.~ir.

k&rll buluyor1a'ft Ha,ab, l!',yayJ~ mIlM&M1Bn, kal bin ve dimaglD -lij~leri1e e","&> dem;~nle:rJ ta:.i; p,;z'lerhn:e blr t>etr pzltik lakmaYJ kifi ,g3rll.yerlar!

mc::1

,apkulZ bB4 ta In:.
'[iarilerinderidiirr •••

Go1f patolo:Jillt,me,ID
yem:i

cekef:t

i,tihar

ler 'Q lnh~aarll11' V,&kili!!lirtdl: h~ .MIinepr Be,im n,UfI!;f altm.cb. 1m :mAY'DI~'k!piDuml~B. komitJOii'l V., Jetili biiI!!teU:ni tMb.it Vtl, .JMI~.

rm.-

Fafutt Iiz..
hi'r ~

It%:

V,eni adU, I' tlyinlefi
m

ImYflUlpve

ADk8r.ll! 21 (TeJeIomra) ~ AdliYI!! Vekddmiile h.ull'itmiftldl:ta olllkft yini layin liltn'i ],ir iIdi hellO' Bat",* lci1c'e lO:ru1~riIHektir.

Li'l" tdill .1 • mUn~lardli altPllIi 1Ii~.Il.!rin ve i&d~ btiim mii., ne.'k,apnu_Ha, tAMl!.ble y. lIulamJ)l'&C&"
;fhN'Qgoink

tng:,M'II'11l1.lZilll

ilI.a.
,~

r&riQ.tiiiGmu. __
mrilm.d:lif&lllD

_:a

Imtlli hmalc:lit alliimD1.erinh p~ "tall: ktydetU, daj:Jn1k ~h, m."hane ..airlenni .lthilyoT,

Evveol

.uptir:p

.mUIL

z.amllnJ~

'hir de .yni yo'QQ bQIfInkU role .. l,mna balcyo.-um da, M,at baml

btz.d~

,ijJ:ri12'll

ilopledlrrli.. [II].

Du,.~l

,abnz ~kli Inll:lfblll,l.n bit lays· f,e!: deiitti:rmo aktOrii ,Kibi ririi ..

,sgm lDlutbnlaimm

"'{tlni ~~

Diyanll' i,leri RtyasBtlnde bir 'tayin

AnII8I'1!]21 (T~~) - Diya.]'Iet miipvc:r@ hay.eti ~ Ali. Va:hit .,. _!:lIii amniile rt.ebllt. ohm ....tw. Mi.iJib..aJ miitavftia boeyeti .za.ll~lIi TlI.b:rR-a~ miidihii He&ti .,. ~ilmittir.

t,teri

Evkaf mDdUrlaril Irutn,da,

Ankara 21 (Tetef~) ,""""GiimiI,buie Evkaf mQdiirtlllb1!o5~ Efta! miidllril ~, Slirt E'II'kaf mudlirlij~

Mui1. EvIW mtldUrii Hay4ar Boylei'
tl!l~

ediilm:r,TUliliir.

Yeni kaymakam

Yunan tnti'h,aball

Ve mektup,!tular
!!!!ill.

!II'

,

k,a~1tam

ve meldup-

Kararinin alubeti! Tekllf1en bbule ne ein"
CiJfIIi!t'J"1!o (A.A.) -MI~IM' ::21 Cem:iyeti ne~ekj ~in lii!'Ye\~ i9 t!lz]ar :komitetiain .21 kilmmuev't'el. tarihli
I eden

Ali- 21 (H~) - Yew biik6 mUin inb1WM.b hir an ~ ilb etmek ~~dJ Pnr:I. ~ :ftrka.tJ. e:r .. k~ endit~ d~llftiir.. Bq filrbkbmdll!on 1m kImI!: biit:il-n fiIfbLo:m iptirakile hi!- temMib Imbi:ne-

i;ular ar:uindaki na.kiDer ne Japonya Y'aJl&tmiyor
AnJ£ar.a. 21 (Tdt!lfOl'lJi8.1 ~ Orlia,· lIeli kaymakaml!i'ma !l!Il~iye 'ma'ka.ml Util, GO'kIlU1ll ka.ym.d::am. 'hilDa 'Mi!l.Da'vga:t bymahmlt Me'h • et~ B .. mli b:Yfi'i.8Jk!!LiI1~l1J1..1'1 eahak Ma!;h hyma,kaMI N u-.m, 'fh,JOolu 'k"J"DIaHmhima Barim kaymakalilt, rt'e'Vfik, tne'bol'u kaym~lPn8.. viUJ'rilu idansi iJdnci ,"11,11= "ef1fl -, rind_ ,cBri.l. Bati~ kaymd,a.VI!h ,'Ilia KI~!ltepe kaymuanu AViIIl, K:a'km bYJD!Jb.1n~[b~ Cu'buk byblak6Ml Abdi1lkadu, QuLuk karmalcamJl~ Ahl&t: ka~ Tno!;,

!k.,...

muihhr'UJiiiIj

C!e9"ilP

fti'

..

melt hmfl~.J'D,
biT be;YAnn~e

Ic;'biriai PMt.sto
Jlep'etmq:'ti.r.

Ii I~ ""'vzu ed~1WA dill, 10.11, ~lira "'. Latta dine bel. !bill mI1~ olM Vmd:ll!lot MilS! IU'bk 1m... Y~ Utt"lllliyo:r ve lr;..EdUQ fu'k&.. awfi. lKI,fc blr t.iik~!I ~tir:ak hJdc .. k"i:iiAi!I!1d um)ar.I 'mi~ intm=!lba~ net~ . .ruin 'Qbnublrl8ll'P'dan iIe-

mmn

M. fa,fke
A~ ItllitchUIUJ.

b.ymakatDbtrna Ankld'a N~ti, ,80 111m b.y'lDakamhima Adavlran DiIllli~lIl mll'~nriJ m~ktebi huk1illf m,eZ:Im~iU1:ndan HI!LIPit Seyler tayjID edllmi:tlenHr. I 1i.Dluu-a 21 (T~leronIlI,) ...... 'f:& klrdai mC~]'IlIfllJDli. 'Co~ lI'1Ieklapolj:1LlllJ Mlth..t. Coru_m mektuiP~Y ll1!liuna T dtW.ai meJrl'll'P ~U"11 S.a,1~ Mu-t me1mtp~glaiua.. Z'oDpldak im~:B:U;UIIUl SIIJi.hll.ttLft.oD[y~'b.eIdr lInektaMlllutuna e.a.1H.k Cot'l'll. kay I:Mkum Zil'llilll.i: iliyll!!r ta,yln edj]di1:~ B '1erd~.
im!l;i-yyet

Se,.ttl'&d

memul"l.ll

H!!I'~ kuU' Iil.lit'IMdid.M liimbua J'ftIi M~ dfifetinin t&DllIIl1lA.:IIIiit, miiteaUik 'Diu. fI,uIU'" ile cemiyet ... ~cJtm ol~!II d~eria'~ ImmQYOMmW1 m~ ltti:rak et~ mel.eri Hi:lma1m& d&lr .1 ..11. Ir.uolln. ria,et etti:ftl~fti hlP'URlIHI. urali' .. m.ektH:iY. BlII pl"enlipl1ePe riayet H IJmediii hkdWde (;bI yapJm.cak tektiflerl bhu-l etm~ior_ ,

ri re[diii LUIDIi.atmCle. En:JIm"II'J'W • Maabua &;;,yl~ 'b:lr td:1if c-Jd!llil" ~dll!l:l ~ .,..aki ,!!<1!n& Veo .. zeloa ~ d-e~&lI. edeceiil!ll

Mad' HIIlU'l'c: m.ekteli.in.die den. voritJEe1\ hasan ~il df:Hb8in~+ l3uu "'" i'~iimz deHi' .... zati dll ~ hi]l!beri 'UftCuttugmuuUI liil.i,.e ettik1eri Z&B:IQ! bunu fShil iI'!l!lu, fiiB.ZlUI' ~ dGm. F.du.e bmadli iwla nisi t.entit eo de~iD.b ded~ DIMH .nizin: ten lmlumiJ:$ :nHmDurd,~e' hWtki ~em,. lim~~ ..b"71, 'hen. amak kitaltnnla fb,tta 'hmrn ale:!'lt~de okd.k hQ' ~ .. i111Jrac11U''WF k.~ nokbi ti..mlide toJJla .. I:~, nez';h.elinhu!I emi'_n ohDImD II .dim ""'.~ iii aillk!:Al1iin bihli1e _1!J:1. " :JLl1\I'eldigi ~ Kadm, mean'llUmdA. hI~ bm.. • bklill',ere tilt 71! ,akademik biT Ie yer v!I!IIi'ebiliriz!~ d~fi llli1'fl ~ ,.!lIt.. malcyet '~uaQ M." gii,tercl[imrz duyp[m [2] "i,e vediliniz lini 'II'~ Ye (lD1M'1 brr gi:iDIUk p-I~~ab ibUi kadpo ;:alum: un~ k1I!IIUiJI ~o!!,sj hhilimle Vi! ~ hilmemim. I he.t11U' ii~1!1 ~'"d~lI1II_a rrOzonDn:Halbuld Afun.M: ~n AItplg de hWlmdll!i'thrm. -Me~ ~2e !!;en~aVi!! :hdde:ntJu mercr.ya. :tinniyeCl'liini ~. I1Imml Ii~ bmu, 'II1';dm _ ettifilniZ tenkit:l.erinD: IMJ" .. "phil: ,Ill:md. kadrotmm on, Icimri .~~ da:ndl!d1l' .,,;e 1)mdl!.1"m ))U1 ~ bftb... yamd'lll; ~ .. 5emr~ de E5:rdttlllii.z 1d. ~1Q!I1I y"pmal, dah. IOnraid' 'IDIIM1bLet lmJabtenii, aim. e:henim ~ plar illjin pdi: fllydaJl: ol",~. "rut Cl!lVq"'et'i1mi:fOJ:'~ d.e'l'l'l.el!l~e' mol.gmB'li ~Jb... 'bi:Iinlili hiitifn 'tenif malHfmtkit.leriniid_ B¥ftell .alumu., 1P~ .. m~e bol·1ml y-er vdlnizlVaIni hiIiIma bat1u ". h l!Iarlpl... vet'tIIilfm ~ Id IIIOJmabil!l!iK', ~ """" cen.]I~4 Wledt C"Bpla~ heye'li ri rniind!a"Jtmnm~ ,.&hot mlin.ahta me;m:mUililr.l! .Sll Md~ de, ... ~ • t~jm ~1! de¥tin 1"IIhmtdilm ,p.n " ... cla Rd tl!..II'IiM mlhtilWeklb:ir 'fi_.g bftdi nd.lvmda. mllba6t_ eden DIU • obnad1JIDI ""~ lHRaeMleih aN_dtaki Lllrridl!!rin. etM tenna"...Mir. B~ tdmiiilli ... 1 lI_ynhJm hlr itQul ve ~" .tnllltJ milkanlH1U.tlllJ! 'e 'h'lil maJH.me~ 0 Jev.. olduiuna ~ l'.. .hlilLeriIwIe Ifi okUYlBorlll11r ,,&yd: i"i ha;brtuL!:"" .:b.t~ .tI1I~ bUIIO' j,TiIlbi. e..m.,'m "'(I !:Ina ill>fa tMm, bn~ 'me.. i,e h~! 'toe keh.amII ~i bah ,...-",acak deLil18' vetdim. Benim vm-medmh &111 tekniiin VI!': lbu malum&. ~.ApJJInm 'bu ~Hfi!& 'li!4I'11J1' Vie bu ~zle llii'a:l" ,b'tiPeli dab. azun Mr lID&hR,~. !!I.bp.da Gzi d.Jw.. Mnt:i Jl'lM'hal.w. Y lU mel de',J ,. -",ani "ohrdll! i,.,.et ~)1lD&Idu cln:timH Hllilh~i iaaHf ,ettiginQ 'IN ilJlIrliito far-

~ ihtirl"uluuu ~.m bir ',ahntle dOym"aJmyanlu bald bl • dl~a, ,alibI. ilim 'Ie HD'~1t dUrn,U1 )',it' kU'Dav!li.1 beld.~j olmaktan kurtulDllyacak

YUSVF ZIY A

r

..-u

.i.

fe:z'~,

cUmle lie tl!lmU ~tmdc; ~tiJor. Sliz 't.imldt1erl.nirol!. Dii:itMD.illdiy~ .mn :,.1.. lID ¥amIlm. del~ ,mmllzlia da ~ .d.gm- ~_IIi tdai'.r ~p dlD'ilJ'lM':1.ll • .au. Hart~ b,rim cAi~ AfmiM Bey .f.e IIiI:' hesa.p'~ .. HJlMt lid ~ ,aludl Dam ~ .p.h.Imda $&fl rorlu, " heldA!' ~ '" omarm. u&1H. rui:r...... ,~:. m,,(N'aUJQ&FoIdw: &u :JQJl:aru h.erQ~a .m!li ,.h.am.Ez de-

,fill. lli!.bsi ~"llldd1:erbd!IB ft bn:aafleri ndir. ~iin1riII 'bill iki yumm blriMid
kadu d~ IiM!fbaoVOl demakr.tik mil ... 1edmmmiiatendeke1cri i~ BIKehlerinia ldJiIi. hlilnlIQllllnlphlr. Hatt.: h W.ltU8lrI1 I!ID h~1li altrt.." -mwd~ l:IiTo 1Ji~ lpo'hjl'!'I'U. '1_yoo'!!l'1Il\mhlm i1eyrDme mlid_aJena: ',.. Hu1li UlmUlllilt g~~iti~ iI:I!ol'"lii;yl!.s1mdl!! ~;J: 'V', ~iI TUdIr__ lfI"hi t..kdir1ert. !kIymet1e:ru:lir::iliWll'_ ~ bit .oit,,'Idc:lIIfII1L!IU "" llWdim itidillLi IHI manllb d-em 1nlirLd&tafum,d .. ruI!i d... ilim klllkltle .. rr..Ddesezmek lriIe bbil deh1dir. $&bra rir~ adem. ygklrJl!:d. bi!' kii~ DIi-li.Jti 'V«dilri'm ~ri ye iddia18ft kul]ullI'_ hunlan obpfn mid killrdt1e:rim;zdilli cll.duftt tiM- ntii.dl!iiitililmu ikJp etmek t1!:il!ll dejilj tm lid, ~ ~ [eft en (11M ~Mmak itiyadmd~ bait iDAnlU'l D.u.DDUI endi,ede ala HnllIM

baftm

mmudl n

ikiruri

«mil"

s~.

Ilo&md fIi.t't lenJedrb

lca!b~nm

n,...
I

'MtiDd.e~..:I

Inrf1lBm&mlm. BO,rJe!lobhUIC-Gmet kDa Lir ~ ~ '~1Gl ediI.ir:e lek Lili bind oID_,~.kw.

M.

V:~.·UII

bmc:i :liB_I!! "'Ii iddw..n- 1IrlIdi,. ~ kim ~n,j )F!.f ta..... ff,IW",de uTalIir Q Gllifin.i ,im:nJrden b~ovcrftffirimf , m8k ~ h~r ~ bOf..e a1lbYl teaFI!.b.t bWm davalannm:dla:n biri ,~

,,1_

Jt;q)on~nin
Td,.o 21

tikri

.

-.lanA
~21 ~

21 (Tc-ttfonll!.) ..... %irMt M. IF~ it. Iil.lidmveJe, rm ,-

nl

(A.A.) ...... HiIikQ_nw.t Ct'm~'deki muTat.hu It.,,.eot~,dep Dnmummdi formttiu'nS.n Mm'tlU~r CftIJJiyetme daliil ohmYMI dev1etterin ittil"ll.ki: h" kkm.d • .kf m,ad!;[Ie ~~kllnlm. ~lc kll.hqli.l~iIJ • temi:ttir _ H&ric.li,e Ne!l",~efl &a tddc;n. bliu.le ,."..... ,SrliileClt'i:illli g;m.makiY.diT. f&kat 19111.r' komtl:eli 2(1</21 ta:n1:rU k.aJo_ ~ IA'lbh tlllr!li~i.t&

kendi Ilif:!:!limizin fikir .ae;offl.t:,i lribi, k-e",· di devr~mi.ze Il:u kd~!' _ '" F:Uvd!;ii 1!9Va.'ba DTi!lhm:i )'iih.eli)'or d& «hi!!'ll!l blll Y"01l1lt!ov:kerilem; liainD h AtiM 21 (HmmiiJI - Yom M:lkum~ d~yo;nUl!l1lz:? f • .kd lmoa m.,ddM.en i'tntin l.efkili:fll:l_'~ dr,Mlnd fiMI. d_~ ~ ~ )'ok. ~__kii ~ e!:tiiim Ye ]ralmektedii'. Sir -1..h bOft.!!dlj, doIu 111 m! b1r L:1II'll!llirllunwm ,.... difim keltdH!mridilli qdmmpll'. So" ~dll me ft idd:l. kllbaldila.nnm, !M:ut miD. d'ciw 2100 drdimiye ka.d.., ~h. bernim ~1'ilr.nAII" e'!!"'I'eJ iIj"III:m 0021 dSI1 I mak:tUen~deD a:l~1 HBfhIAd Lq :Ma~Q!I'"i'de tj:,ceemmg etm.,.il'l[ rul tlk bulu-nau 1D~]un kn:ria edit _, I lI:elimeleri bi:rim l'tmbl'lDllzc1a b1iJlm.· mit Indunduill:!!!'I'II Myan eit.1b1,ti:.l'. [lJ BIz1m. ~apliu·j.m",.d!l! bt'IJ'YM111llMu:mlljte)"b .. 'bll, .lH'etle; uZli.k tark1I1runa,}'l(P.!lrin ~arrnmda bQ.! 1:101 ye:r ,

:hndi

1I~:m.,

m~

hIbiii'ni de-,

lip I'Brii'Ddli. Y Mm.'ID F:tfifm.eUmiz olduhnu VlI!l mfr' e1kJ"t~ detibn ~

eava,. ~.

la .1I1hlUi deva.m v,~ HkIl.:!!L'lLl tl'rtl'i in i911i yen; Y Ifij,iiegi...bir tell'linat ,eiHe .l"l!Itii!"ilmi.t o:I!du.tQIlI~ iSy'lom;,-

va-

tut1l.fI lll:! "ozl~tln ~t odeU.m: OOilM'fl :mIMl:
C'PI:d9.Yrn. tddl:aJIlI'rs,

~

~ddialllnn 'oo;ollilll1f.1'

mukavele yapl'dl

\1p..td.mAbl:l,",
terec.ek olllW&a

••

"'vJiInd~
0

lH"iiJl:'

g&-

ti:r.

J-,~:pO'I=llYlI.fmm '!III!:';uocejli

ceva.liitn hri:r h.yiN

~i!lt

oJ.tar

d'lI nezareHe TOkio

thsalli edi'tmellM"'Ul".
&e)'Clftdh ....... Dil"e'l: 111011-

8q:wekllet Mo.sfe,an
(A.A.) -

M. Ufi.;ltinHt
dlj] Z&m&llil

I
I

Bey bu li1l1'& huekd ~Ii::r. ~

u,.-midm

a..,.e-1Ulet

-

:21 (A.A.) M. U!l:lbicl~. ..all; .~.",k ¥erQ Ma_~uti de'1'let:inin JIIpc1l1tylt tBlI'nlmdab l:.II!'iillUlli!lf ol.i:ih ~l,I. .. mrii,·

.. iyil. ~ !Ie .iyui b,ilr t~ ih.'Ukam rifr m*ted'u.. ';in h:iiJdim.et "'. mi]]eti ~ ru ti1rndild "I'al!;Wyetin pd:: KlOf'WiIl bir illllbm. lIIe-tiulh' to-lit ed~'MlKelim :llitill'lII iM mek m6c'hu:riyelindt: Imhmuyor 908 'k,e,ndaerini LIlt« iIP'e~

-

~il:ll!d.,her ZiI.~indl.,

uydu rmll:, tEi.l:llt,
Y. 11.1-

mull"lI:lt.,

Il!'!,hll, ItamO-n'bt,., •••

mI1Ja.l:
III!I'I

eBen ~'Ii: nt.t.npervt!r1m,

t1e!l:IUlitI.!

'Ben i}ot; 1lIm1rn.. .BleIl 'CAhblnT DIm ~ol!:: , kItsp (f1ru.(l.WTI, 0011 >il!ru:m:iiJdl]'!' P'illn Allin

d1Yo1' k1 .. ,.' __'_ "", ,s.io I

ktiU_md. ddt. na'i s:itmcdifIU

ev -

tonk
JlIHi

mil.dd'&fi71

TO

J..pon

kdailUl:l!(D

.~I biriU,
!'\Iz,

d",ii.n;II'I~t. ,dta,,,et HiytJ·-

r:ln Hatlf~SLr-5lnl~ !d, 0. ZUI a..n ~Ut~Ye'"nU g~:Ile~elertn ya.T.ll'111runl~ y.er vum~ m6llltuhrndt

VIIlcn. fikiNr p.&u. ;go'k '!'DIldmUm. l.:iUletmediJimh: "Mkmdlld ~hrtmi • V,~ fikril!l ijdijftde d~ .... zi [,3] hllull liZ' d~ A~~~etme1d" dll!l". Rmlll!!!lllaleyh fI1a.; le:nIdI "h.J Ihcalier I( hl.YlI' f Moll ~k'bk ki 1k M:iniz: ... tf!nkiI, adetlll kg,dDliimdMl.~. FaberI.i'Jl!! ,..,Iiniilr n di.Jgfi!l~~. '1u .i3ht 00 .willi. tl!'Ji\1tlHiDil ~ dri11diF A~ mimakllfQ~n' l!ir Y*t milnakQl!.M .,di:met Bey !0 Iikir!etinr A'hmmt Unm&line .olt;nllouli.MlII b~lin'efi iNb.et ,-ok,. .mI VUJ'mW i,~. y~p. ..rum fi1dr lUI'. ZMfti :!rizlDle~izi.m iiOrild-erimiz: vI! si'ne-mizi de :itDr:!li~ ~enini:z lei, lIize, tElkik _ulIerl':milE uamwdaki ~ ail ",lm.tylUl 'b~ hlFe1driir tsnmm. .i!tI. N1:.1'2lIm! illl'Ulhdaki liynldrtall ~ok ,!II,II-. 'bI..siUe.-mQ.. fiIIm uzcte mllmllZllU ImybetI!!. flLir~dll'. l'I'I1t olN',M lUl!eell ~ nBkliDlk:n ill., $1tiI'liI~, m.e!'C'lleft !I'ettD-. Nih'] alU(!Q n~.Tdedebt;djiin.deD 1'., meI'tlle:si blddruldl. f~1"1 .:Mft'u.l!diir \Ie DrHm J.l!I1'IfIulnind"" lu!nd~ kl!fl'oil~e.n 118'1u"II' ~le1ea,me de bir klJli :aII~iveli~ '8'1! emriinl'.n db1U'tit "ok00II1II i~imlrr !II.i Ahmrl:e.r. biz [3] Kendi Yl1IJllllZQ h1ieum eCll}"Qf if!~ *imllo ai'ilii dng.l 1m ~1.edebiilditi.:nid hlloblfi, dillJ!;fttliii1:!Q; 'o1.lml~ertm!z ,ii.ynil!:L 'ttidddii tMlJIytmDl. S3ziimijz: li:e ddiim .. 1IIIl'ilU'du: ciltacol1i:1 Al;Wet Be1l1i 1r,lImllld:!lJl:L 'hu·!;: , :ifr.fi lb&dde.ttirilmI, huwwleT11:ze 'V~ bo, )'ildiluio za,yrf omnlmmm he!!" IIIM4Taa gil' ZIlmap 'i'l! d~!' ",",!lib Ue Uo.de ~al lIediye etmi, Il-k'll mt'rl@':re ve liskmle1B1;I.W.r. mm&n a,,rJiI*, Hl - YM :J~Blr ,Hill'r. JIll b[tU.h1 ~YMI.I." B1:r1m1rll 01:1. YGkaIi . ...t.i.DI p1uumt ~ dokuEunlllu MJ:1n,. ~n dt.lktmll1CII iLSrII ~,abdhayabIlmn mub.lIlebHiDi -:'1IIl~m.aliI, ~ 1l!l:a,[L bI:i:' taknn teUltkl ti!<I1iQl:n!El!l bst~ .xd I~. ed,mm kit Iteni ifp1 Mlot.ek ]am14 dUilll"k:en iillterln:ttd. Harp :5{ItlU Mr i., v-e hHIt cm;~k Lir ~ de:'I''I.'I.n:~1'I l!cJI&emadlYIID yu~ 4llkllIer j,latl d;e.li[ilirl e.emI:l\'llIt ta.ld~terlleo ber{J.~:r hu M'it. 'Yiml
I~

bI'l~'~ru,

;y,..

feder dDI'fIWI

rii"

~.II

*

tm..

&

rufWlkl&ra

dQAru ~li!:lp

tli'iti1nlJelIl','

SEVKET SOREYYA
. -

CUMHURJYE'l'~iF(l 1Pr:'~IlQ .. .:

S5
;00;"

Tipi Dindi!
l',g,mn: MA.HMUT YBSAR' QM', her 'illhnur ,ey.:D.", !fl!l(·ia.LBfb bili' !feY ,atm.@k isli.. 1'OJA7I. IorT'l'lUll 1i~i'Mct'ri1lll ,mne-, il~ ~ III!VI'd, I.enin oduu "'Itan klimDrlI; IXM't&tif etr;jerfain ]Ji.imJiik l iki ~ &ib:1olarm, .. bmo~ 1iIi.a, I~ b.y~IutD prletine de evin ~ifJ1 IIifDi,I.mc: eIm:t'Bjini" .. uinii koy.1tml Diy,mQ~1 Ali F~!h'iiD .rk.dllJll kin boylu. ~!II. )lE. 100Mdiii adlUD,,101 .. ilriid bvd: ae'lII' ~ eder ,Iibl, he:r ,_,i' 1mLua.ak iiller Bihi. Ln liD :mmI&IJ II.. lifftl bUqluiLe _l'1wifliJ 'WUJlIlI1: -- Bir mucize. Om:! hay .... iMle et.. Itdki: d. ~IID. rit.niyHek... Zh.,. lmpmUi a:'tIi:utCloltzT H.yrrl YIIlB.r.l••• Mfu.~hliJ,cl' ~il]l h~le .rr iloebh'kle }'Ok .•• 99, ibetJijldailliyor.
:I
"'iIIIIII!I"_"~

I Se~, lIenl.-:rhirli:YONIUI! ••• VIIlJrofmU, 1JiI"b-li ~ 1-a1'B~ m~metr. aWii¥on .....Ih'kk.t <Mti.!:rl~ mi '! AI'~dl.

5

d'iyoomn.. ,t;1inkG

D'.II1D1

~~

••

!lb, mutlab

bn.nm 'iiM'dik E••• Sen. bir Y1TtIlftl!!l'I••• S-i:

,mim
'"

,mlle

nm. ,. BII!II. MII::MLe:r'in haldlmd. mum k:a.nmu 'll'tll'Dle;dirn ..• Mii~1u!f"111i bron,iti g~e¢e'k.,. Llri~il'!dm ella I, ,!lin, "mil. Q,l!lllt:ai.: ••• 8q Il1m!i:b dnleri III!! 'egeeek... EY'imizt ~ete dime;ek .•.. ~ Aia.bey ... Ai"",, ... SillmIe:nk ,cfc;tndifom.~ -- Nil' '!Irll'. MdsibftM'1 Bir ,""'" mi IIIti:roHtm'i' MiiHblleJO, kes.ik
~I!!II~

ze.biil'liY"iJr

iii",.

m...

ttlHlI.lll dtiJ~' lum. •• UJi'IQ'M yliamc
1\I!1l.

.....ba,.n

IGailmek fstil'M'!m'l, 'EUat MGzfililu!1"'in 1Mbnaktu Iteodllmi alumyo~ Neve oyi:e yiWi_~e b.,10nillD 7

tnuy_"

,smUyor~

dliYi: :ko:rL;K!DDJiillQ,-a.
.. n1ah.Y'@!i"!mI ~
J!Q"IJ

lkeaH~ Miill!ib.iI~.

,~ Ct.!c.e .,oJ &.m.!t.mlll", Mb~t!bel' . : . T.milr edilinaye k..d.u, kaliiflJn ,i!lre'

.
~

.
,~, ._

,...~,
_ _ __ ..... r

•-

--

_.
• --

-

--

..

-

--~----

.- - .~-..-

,
~

e,

,.

...

Cumh~rLy~

~C2S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;::::
Bu akp.mki program ~k miinakasasi yiizUn .. -~ lercih sidiniz: ......._,-.~ BmAPqII'E den durgun hale geldi Sl~1Im
! W,!-C!I ..... 6~

EM SULTAt-I
Ycrs.gn:

nstanbUl1 ilo,r&ll~ kapaml liatlan 21·1 .. 933
NUKUT
LDmdrll
Nc',",· Ymt (lints MII.mo l!hil1:sel Atilia
CIIJlI!'I'"1'i!!

TUliio piyasasl

M. TUJUfAN

''TIT
'111 t67'.!50'
'll1ti

IlhS

•'it t1 f
11;' :21,'10

itltalit icin VekiJete ~
--

=:;

22 --

l:em, '~oc,ugun'un 80mgiimU,ten

II~

t~
113 24,;50' M,."Ifio 110""
:;It;;

170 !iU9 117 Eilo
1

miiracaat ba,lnm
~kt'a&t V",kr..leti, 1'6 i~incit;e'll'-iD '!t31 tll.f"iJJlncie-n I eyli!i.1 932 ye kl!Jdal' TiKk[ytl aiimri.iJk]~nliLc Iclmi, ,ol.sn 'maUtl-TiI ·t-tl.!IIf'iyeoye 'k1l1"Al" ~ V,II! ,a'l.ikad.l"].'l'".
Y·IlPiOl,h.
~1Ii

!I;~ko"lovm.k rejilli

~eket'imizdm::l

(:~n mH~"

\!!if'8.fllula;n

melD'

ROU: !U(I B~V!KSR"L

M. Owta'[I!tn
iI (pra.nz)
t

crpftBtl. t!~

kilo tIiluo

onUnde ne diiftinuy,ordu?
«('etn b,.. bauml:!

moo
20
850

SoI)ri1
lIillSq,cN'Mi

almoi'k jj,zt.!rc 'iF -miim&lu.!-8:. &;;:Itmlt~ h. L rniinu...a.y. tUtiilii' firlild ya

[edt

Eiti

olAtilpnii. I)u hllll.her .ahi&

lliit:i1fi kma.el.f1rde, Avrupa.'mn her :Jerillide Anc.ehu d_st okmll~Yo/f' de1IIe'kt'i-r- [1]. F..ht bi~Qp_ 'Tuifemi. otW'dulllIm'U.fI yenl"1l .1) cigay. lt~h--&Ik: 'l!t:mek deiildir. ·Blli. n'kllft.llZlft lei.. nii IILmiikIa. m,jjklfll1(lf~z. B'I!kle-nen -~ .t Ifl!l~di, "".th. -cp&teTa)o .IDa k1Im.llih~ ,'' ' 111 ze1ic;i, timdm 'hiitUi:l ;\lUI.d'OJu!dlll yiirdimeili.dl.'(2].. AlIli. Maka.be"nin in.!hu Inlavuzun oimob [3]

u.. ,imdli

IDiijde-

dini Plliud~Yllln hi.~~iIle-r1l1e 1I.i1nflnda biJe bu ,dt!li~.lik~ik belli olu • JIOkrdJg. I1:'l"'lt4liLco0 h[ZIP~i)en li2ilmh biriM' uu.u!I' bUJyarak lltifall: eelucU. Jimd;: bif'el" bry mM.a.'b-e.i.nd:e, goriip mibta:tui 'bi'i.IIntlOl!.rla "i.ineyi.p
1~:iy1ll",d1l!· AIIIMlnlll -dol!liE'e.i.Le k(!"l,di

SLoCkholm
V~)·Irn,il

Prli.~

Tillldrler,

i~,S(li
I~

Madrlr Bll.d;tper.te BernD
VII!IlQ\'1!

J[) 1:9

em'l:i.!lI ihra.l} etmek p.11:l1e '1.111 n:I.I!!I~. In El!.t"'Iith.1 ede.b-~]e~lI!.IdC!rdbr. Ancak, bUi ,bakk-l kRuDaliifmek ;_~in tubahn
i.lk ."u.riIune 'kadolir miir.iIliCllnl-ehnq DL-

q,ttrak h1UtI~1!Il t.e'bL1g·.I!!I.'I: ti.h::eairD.ltIfAnd.!!J1I 24 mUeoul&M! mu'kabi.lill1de TUrk I atm~,,-e t;:dtoID"'lI.kYII.i!"~l,l.i:ne 14 mi]yoliJ 1dlG tiitii~ ~feT,tQ edilmi,t~. MUDakllI1l ge.;.~ Illy Prag'dll. ni ~ IlI!lyei: bulm~ 'fakl!,t b&l'i!li m.iiane • aele"1"in kuand'lj1 feji h!!fyeti u,r& .. fmdll nUb edilrn.e1D~ti:r. B1,:I. VBzi .. yet \Utiin ti.iccarl&nD11%1 m.iltkUl vai&.iyett-e bl'l"!lkrnl1i1r. t,illl::G!U"[a.f"uun e!t;Mlri.i:

H.m. - Wqme:r'm ,~ BJ!l..GBAT ;; '21,.l!l - ISm" m.n~hlF.
12,30 Ani;aJ"~PalUln

AN~RA,

e."utb
mUl1kl. -

13.i4a~
Bllllfi!lt

Madlin kini raman D~url

;e~m ke-ndi da.ireame aya.k 8th., .l!Ima.n teb&ll.dleHkt~ ·p,l!Iditabht. g~i:t gi'bi hi.S!ll~ def~~ifU. b'en~;n it emyiir~k klWVeti. bem a'ilnlir' YII!Irm.:i,I!l, B I!'!.t'ka ·tiirHi yriiriiIY<!I!r' d,w. liA,b ~1!I,["t. bllk~yonlu, Bu,. her I"i!m.eifi rul!mndlll. 1m .-.k be lil'tm 1II'd"-' let bl.durtla.ndIT·, g.,sit W:r lmt~.fi'" iUUl,rllll.oan ,1'~lu. biiyii!k bi:.. ha,.JM, ..myorl .. rml' I~bii heyecanltum·la,T imtihlllD IOnund.a. qlllliz bir zli.feri.ft, 19m-.aTUftQ dllJya.rla'l'. Gen-e 00 1~lu}l1i!l'. ~rnd~ bl.lly.l.rmdNl hakikat H'TR' tall rmIll', Ibo,-lnldar ~Mmd .. ,qkinliilr.1" leT t:evehhiim ederl-el'. Com de ffm.'titt• hmli1z yi:rm~ iki y,Il,1at'HI'Ii. idi. P.di~~ 'ill'lhllk hlil]yaLAII"I1I-1Q "'tid.!!. t.b~ ebni,gibi ,ire:rek Q;gJI1l biT. IImru;
.oz

"",nch. Her bi-rii lI.M.dUl. doillP bu ~fI:~, he:oliiiz rilt en:mw!i ~iD:'ida b-!.!!luOUYOl"~ilt'dI. Csm, pa.di.-hbta y"il.lUe!PlBk ~e bUlll!l!m.d.Ul"u &11.bi.r Q3 ~m.iU"i iia, iorD:u:~ Aca:u..!Lna k& ~ pu.IiII1, 1.111un Ojj: o.U:D.llD 4HUI .. m.a prGi. ~~ui£ DetH!:~, •.111.1:. mllGSJ yCO'II&1:j, a,n.o
iIiINI De y-li lB.", wa yauyonilllb ~Z"'Q~
~~ QI blLC1!.1U. UY·oII.tlu:u'm;tI.Q-ut.

:r«liIIJl.dla oihln1m

III,..,

d.8J1Nl'Si 11.eve kizunu od .. h.n

Mo.sto~1
YlJoklJhallJ.I

Altl,'
!l.oltCiJdiycl·

ma.k "-t!.:rUrr.Bu _beple I'i.imriiik Jerdol!! bq 'hu·~I!l.1erde loI!!l11l"l~ m.ait.at'il 01aD ,oI!!hnmi.z t&rur1c'1"'i dol!! tlllh!l'"iJ'en lb:-hltit Vek,UoNi:ne :ll'Iiil.',!lcaat!ll k,la". Ml,Ia;n:hT. Taci,.iH'd:en I.·;r kUbl1 doll
Vii ~yetl!' :mulf.!!lJel!l.dl.e
ml!llll.lli.T1l1lDdTl~

tiinkij iiliItun
11liin&k&u.y.

~&hi1 CIhak iolf;'" irlbiaa.r iiJll'Hin.du

bjrbirletiEl.dle:n V8 o,,,yoJda t.UMin.

liUi'kllot

~~----~~~A~~~~~I~'-Ka~. ~amf
Loudr:t
N~w-Yorll:. 'Pam MilB.DO I3rllk5d AIJM
Ct:1Il~r~ Sti~';Ij

tEKLER

i I a,!11 0,,41'Q8

............
1!.06

leri:

!;IOIr' IUt.!.

O'mll.

m

BtU., 10m
~.& (jrlYI!l1!!.DII YAvnIi)'l!!

~)'m~H

rWRIIf',e.n •. .a. ...u.j.j.~ .
,~

a. , .. poILIOL'i
Ol>l!n ~

9, 'iI9 ,'1.,:195 M,9-Ml 2,<4L lQ I ~5,2"

'U!.50 M70! IlU6 g,l!J5l! !'I,:'I!lI'i:rS :S~.S"'S:5 :il,43IU

l!uym.eti:n.l,. hmngi IttariMe \!'e Denden lfol!!tinldit~Bi VII! h·y· hmduk]8.n rlill1l""Ukletr bi.]di~kt!e.o di!l:"IH".
"Miir.~t]eFr"D
lO1!Lrll.

!lini. m.iktIII nnl,

1'ed"l!"'i.k ~lmi.t1er. 'bill IIlI.retl-epa,r,.1arilU blllg1 Jnl,laTdu·. Mimak&lI& ne ..

• IM:IJ m'kaka ~ .. .,.erl - 2!l p,li: iBeday.ll mlllUU,1 he:retl.) • 2!'!'1~ ~oc1lk do:tW:ru .All ,!;IillI:EiI. DB? til,",," ;l"milan lam1e:r:a.niJ: (QOt.uk1aMil5Il.t mea ... Ie.l MU - Zit grliDl0:fcm p1i1I:I.an. A)!iI[I.II:vl! bi:ora h~be:rLert. pa!i L."'Il'aa!I. ~ l:il.lO .sat:: (Du1lt4oalim :tu)'i!lt1~.

luIldar - 1.8 s:ia.t«Ir.a. :l'an :lo1lSllrl. ISTANB'ULJ 18 p.z:: ,lNl:hal R.)

1. oam.o

Que!)

EI

~ "'

1i:IJU"a.'

liirka.n indo

lkhlal Veki[eti.

lbu

almd~ld ..n mll.U .. rul meml.eket ib!!"'~0:.1 ,

!:ih IILi i~iD, milka-bil ,mPLhru];ituldall'l. lizEm. 1:~]!I!Icllijl:lil i)'n

ha.nriLe-rinin cd.,ecdHI".

"'lim

y,an
,IBt~.

Idf1L

ImJt,u \I,Y1II.·

IUoWll 1I.;;r;ii,m

.u.z.Q.y.~

_
.lIiD.

__ Jue!:' IiIYN!!. IlliVlAli ~ dl;;w· ,j[iiJ.& "YU!o, iI.u-c luJe ~

'IiJc

bllyu. Bir
MU!l"4t

l.i9iiD.crii

deB!-

AmmtdBolill Prll,l1 SIDc.kllialm VlyalJo!1 MiidrlC
Berl.-ll!l
Vtlr~Voil.

H.,all

I.rn~

l,rn9
(!5,9[~

lenzU.tll satl,hir i,;'in
mDracaat
b,ir 10k ti~
OdalJII!!I. mU~ Tic..u-et

:ll,5i"~ <!',0Clf1.6
5,711

2,~n5
4',Oi& 1,(!3

Ba:yram m.iinaleL-etUe
c."etb&lIe].eI'"
T!IlClI.ti!l!,

cc:kl
fil.k4il bWea,lbin; durakladl, lEAf Alrat'JiIU ~tt!. :g&m.h ,PDh ,ditii.nmo .. Ie c1&1ch. ';u'mini ~ ,1II.WW!l.UD b IUn liio;uuciiJ Mu:rat di.)'e awil!lettii:1IiI Ic.l.iti pze], H,yl~ v>o bu aiiy]e-

1,98 +.19

I,CJ:;Oa5
4"HIi'i76 i,~l:i 1'9,!!!I['l :il4,~B~ :;O:,!I!I~5

lIl:1ll.['p~ti-

Min
li'!!l,89 !3!5.-

tmtzlli.t]l

_lI"

.,.tl-pmd ~i-q.
TR::!!.TI!!Jot Oc!llll.-

IbdderuHii • ~n piylII.Nda tU .. tiiin amtqli d. yapdarnamaktllldll'. tUnkij eilld nne, tiitUmJnm-chm mfi'\'cut ,'lok 05)1 n-Ulyom. kilo 'ka.dil.rdJr :&Ii bunurm d.. eklrii CUolllovl!lkylli. 'l!"!I!ji&lme ofertlO ~]lmi, bW1lUllii&1k • t-l!~hr. Do: ..ebep1i1!1Hitiiin PiYM--Il.lll 'mlli~ i!!-ulll ~ir ha1 e :s:1rmi,t.ir. A,]iilu!l.C1ar ma.kama.ta Prat"dl!l.n Ie]~n. ma:lQ:muda. tare. Ce.koiillovo.kya. M!iliye Ne%lll'eti,'DI~n miio&ka.1o& q.i:ni netieeJ.m.dirmem.ai &i memleket ar&:&Jll'idllki tak .... 'l!nukavel,esiioillll heILiiI imza: ~ olRl.llMDd .. 1I
ticea$

V1VANA.

t

16,35 .mimi ~1kl.!1 .. 1'1',30 Irnlllo1oii p.I:"klan - 18 ha.m mwW .. 2'0,2:1, 1IIXIla;r· :n.05 (Ma.'I1 TllkU lit Plm!eUk lQme!1l ..
:!3,1lI1!
:gI"lI.nmfOn ~ ,_. 2.1I.31,

.~

tra koDsMi.. 1'1'.30
VAR_fOVA.
pli!lQ!U" ]M!! ptyanlll ne b..fek.o~

p.m-,'

-11J,:&!lI UYlit.ro .. 21,O!l!ta.l}'<l1l hllill:: prtJ1m .. 2l,Z5 ~Iua. 2.:l,O!!i H"l"wu"i!L:l:n lI.II.1tien um mill," ~11IlI - 2,4"I]!i Ib.mi, ~:i:III. h!!:" - lli1,oo

BUOAPE.$'I'E
20,20 Ut~~
flM'liw; illllL ~

:=

11m Ift~ Lf"M)
..

O~,M:r m!'\t!VI! flId ...

OJliUat.1

- 2:2,45 bavadll>ler

:24,05 c..a.Wa.nt,

B'I1Ii:re~
·l!ieJRr.n

miiHade
-II,

i.I.t_¥oI!!1"dlr.

ii~inde ko.llIad&Dl.yordu, b~iI. la.r4a yin,dUtllmi :MI.'myn'l'du.

Kg ..

\If.

Yot.oh.&m';'

~;~5"1!

Mostovil

nitle. d~ on'II.D. O.lDl8Jn.h t:a.htIna zet b1dundutunu bI.Irih ~
yo:r!il!!l-

HaJbu:IU MI!P".t~,
ft

~" (It" •
~y&n J~ El-aDb.~1

E S H A.M
A91h~ A.
11t!<$I.mclldl!l'efl

----_
fitUS

[ll Fatlh'm t5ltlm.u., DUtllil A'I'I11pil'yt revtnce Doi(lU, P",pa;nm Mnrlle her IdU... Il-ede l\i\I.Il.U! dru.a.lan oku:nd\l., .A.!::tJelllUl, J&hut. AnJellUl dUillSl 0 tel!ml!l De b:aJ!1ye.Di

'bu lj;oC'];! .....

&i ,.., bii;rUk

bir oiloq,

-

bu mtir'!\eIl.a.tlm f'etkik e-tmek.te .. dir. FilldlU'"od..& h&kikllltoen tem::ilit y.a.phkli!trL .a.inJI. fl101Udil!oirli. mUll aade 'Ut"'il.ec cIldir,

Ka~HI.nl~

Alina'da 'draa! kongresl
Ioplamyor
29

""ii'="'"

hll'lstjy.an llAlilledndepliilr.
nii] jl'!!!Il'l.n bl.bMol dll.mltli.yc.s SoDsn.:. e.dh bb: Rtllt'L 'd1Jl", K:m.nl Cem 'W. 'ZSV'k::ine tah4is Elt.i!t1 glOl .:II!I.k1.!.1IIl.JI on!! 1(illgl!.lJ:lt rJ.e f)1l1U1 hlllm.etllndl! kul.llin.l~roil't·h.l. l'at:lh, i:ildm.tmde:n '\1~ ~e e'l"i'e'i, RadQ;!! i!,IQulyclitrlle mUzl\k~reye gi~t(; '" ~aJ1llfi blr'

til!loJl'II.1t, I.tu,... bul Pl'.Ylnd~ bllhmu)'Wdn" Fatih 'hIl'llfmd.I!I!Il tMlPye ettir.i.liym-iu, yeitt:irilyorakl. $mdi Go II.I! ilemde idii? BeyaZlt, I.tanbum' •. l'eiiJl toe ·tabt. 1}tkaNa mI!i.
vU'ill"
.l.lIID ~"M1IlDjj

,dab

&~bOji1a

':rr:&mv.ay
BDilImi~I· Ncktar

ki'Durl'lil.~rmid,e Atma'd .. hiJ'
Z!l"'akonlU,ulaca:k 1i:Ia.,h • ha1 Yun.llnLat.an'd ..

zir&II.'I R01liP"Ui IIopl&llIlc..:kt.lr~
.lilt Irongr68:im:Pe -ell me;a·e.lel.erden

_I

Yoklla..Iri~li. btr !lwvvet, Otu-z'W!, ilii-

Ib~r._
\larD

I

mty,d.l?

ISTIKRAZL 'A51hs
[$t1r.::r~

AR

iatib_l

r6"Jil:t(;

ve

]!1ollbm
I

.Ig;n:d~

6dilen zirai m_a.ddm daha. .i Y; t"1!;\:nde 11.11;l.mal" hUIg .. i ~e.dl! irl.er it.dba~ ~mekt'il!'",
ba,!,;a:. YunanUt&b"!!I.
blll.1:'~';-

iler.i ,telmeldedir-. Mil.telnnlt. Lit' h..~ lore -eek .h~ikUmmj IMzi;m Cekolll~vakya;d.en fa z[1I. ml"'k'l:II:ru, 'nMl !l1m.-aJI:IJ1 ;':9, ·,1.11 kOFl-lIktllid.IT. H&]buki: l..iikQg.e-.·ti.ill.iz 40, Ceklln.1oy!lky.'dlll..llo Yil.p~ll!ln 'mQ • &1l1l!1i1!iotla N-bll!1!Mk O~.!ill!l. .tii.t-tlnle ta ka:& e.dilmui liz-lID. 1[!I!!!,l,!Ji:ii.ni ldd ill. iI.~m.~edp.. I1d memleketlU'UlDda.. ~, m'ea·e,)efin.dic humID"" :lel81 bu aD la·,a~ma:zhk lI-ei:'iUZ he:rta.ref eo d:il:m-ed]~ -ci.he'l:lA! !';ekGlilovldql'a. bu~ kii:met i bILl miilDlllka:lLS k.f!i'l"~rL'l~)1 .. ta.t !!Ilketme_rkte~~r. TiilHln Hh;,cElrl:lln
bu
lelbepll.·en

SERLjN~
.'iI."'I",rJ5ofll:a5;1t'·~ - 18,315 lm.ufeTam.'l! - 19,011 D:t.'OT!l.k'tn Il!.r kwuteU - 20 M"i'a~~'" Ill" - ZltO!i .tonfe.'i'3.D;i - 21,05 rilIl.:rlcI:!!;lnll!!. o1kesfJ:B II!! muhtell~ ko~ - :13.05 __ ya~le-r - ZJ,'Jj Vj;y;q.ru.'~ .

ROMA: 2~,.oo (K'apitin Fr'IKPNa:) M. C'olt4'!1-t"
OPllf!!lt1 - miiteakll:ien:
;ytl00[

Ba.vadUilet,

b}k1....

ve

.5al;riil~

2U,OIl pf~o
{Scl!um4n)

BRDK.SEl .. f (Fran z) ~ .. '20,35 ,U~~ .. '20.&.11
• :2l.SEi havad1s1er

... 22,06 WI3.~ n:er'in 6!ler1erl - '23,05 blr M~ 've IroDlSe~ d1!!1f1lm ~ 'M,O!'i tL8.'I!1I.1il&le:r - ::1~.Ui~,

,Uti

$III!> ~JJlHi!ldj~e.r1 I

dollaYI a1~klildil1" m.or •

Buml",n

vm~ m.liIkabfilnde O~a.nll tma. '''ollu1mlWDl ~
memur
0<1

hlImIiye:lll a.J,..

Cern Sulw.m
i

etm!¢!.

Ctm, ya~riLli

9.!I.d"Ori'un k~1.tr

da bulw'U!.Il !l:P&~ra. YIl geldl. o'r~d~ rctm~,

b.ir m.!!ktup

DlmJ.k.IY'tIIil

sot -

.~i
j.tikbalde
mi.

me JDlllhko:m. o~dUliumJill we Marad'm

b:n.din6

olaeaimm

hiueftir.iYOi:'llb.ll1

D1iyul)u M1Il', OllmTIlk. 5aydl M.abl

oti!e-~e Jl!JWraca.at etmi;J]m-d1ir.
dID" pdatell da.ilt-aiD. k!ll)'llrv. ..
I

Bl~T.=
l!1.,(]('i, pllJk1[!.1" mhlLbe

Cedi., ipe IN mtillhaz. il-e b

..

Ba,di'

ten itluu edi1en z.,..•. maddel!l!!!J" bllk1 1!;[J1.dl~d", .~ritii]e;;,eL. bQml.J"l!ft Yun.uIJfla.m'.m1ll, yeti,tirilmdet"i imkiim fllr~ 81.rilftlllc;:dd:L"r.

2~,35 Ut!M1" -

~
21,05 ntn1~

y:a.n':l R:\dm's, ;,j3nde«Ll H.1!I!Dlel'~1 li8,[',Q.nl:iJr; TOner ,o.YJlIjId.J, lM1 '!A~bb~o. n:Ya dIlI~l1IHIi. FMo.t ~Wmm t\l.~l!t: kwnw. (ia YllrdlmUe ,IlIHI ~m'1p. :!B.f'9.ymdiI. kal .. ~b. iran mflktubur.ujs, ba'boa.!lmn I) :r-olhrln1l t.tlmih ed\l'IJ~. ld:a.kabele:r, :redl Ja.hud1 klU'd.eJW' kI eKJ bil tlirlht<ll> pbta tapm@dl.kllan tg.In a.na:larUe bernber ald(lrflllm~rd'l'!. Fa-ka.t 1ran, blil hallert de~ Fatnt kra.fmdIm Sere1l'de- ldalJl elitil'il-8c 'Trabz.o.n rwD lttL~'ra~ru DavIt KOO"'B1!i Iii:IllMim l'l! m!!.kt-ulliN1J:l CI!'.!KI~flrln:1tekb~n~ g;o.msn :Iln~ ps.n;to~ Eh:m'}i m~t ed1}'1lit. bu btk~ l'iJ makab-elmili aIlJlI&'Jilqlf banml:iyor. O~rei' Ii'm.It:!fQ!l Bofyan. lefBt !rm bu tefrili:il.da ku ......ectJ_Lyer twill eden aiIn.8J!ardlf. OnJArI okuyucmlru-IDuza iyi. tM'ilima.k 1~ln b'D b:sbatJ ~rlyOn1Z, M. T.
[!]

Cltlrlma:mif:l-i. y;z",kta '" ' i:iUim b!rIaJ:f. kll-rpBIOd"" b1l;hma.n l'aYhi.&DI1IV dii.,iil:lliym'c1u.. Qu. .t'Oi:.ar d·o.fniu ii.1ln edilecek "..Jtkiatol Y!ll.pll~oak

TAHVfL,AT
!f:1~trill ~lidtetl "Ir;l.mny Tiin,:']' .. Rlhtbfli
}o1lB.dO!lI

I Y'bft!l.1!Iiatoll!l-~dlL p.tate.t. 'Jl':r... llne ,lfe flh.on!.W'y'e'I: VMa.mo~ecUr. H-Uk-a met, ~Oy]Ii:i~ 'to'l:l'uilt'l[~k otat'Ak iyi

p

~ venh!¢ektil".

mi,ti"l". P&hd.n z:iH.a.tim t;e--tVlK i,~ift de 'ted,bule .. a11Dftou:thr. Ko.yluye .. eay .. da bv1unu1a.ea.k Vel' P!l.t.tM Z!r .. ~ '. i hakkillda flll.ydlll[i .melflrill.16mlot
I

- 21,35 vl;vWon!~l 'n kema.nla. bll oonat tllubenatdn! ... 22,05 s~ - il!:.SfJ ha.va4l.s1.1!T :Ve n4yc or~enrlW.

Z~V~[l1 karliftyim

do'ktor

miliL'ln
!i!ievE!it·_

!l;'l!!rllI.'Ze

m~

hup.

k!!l.z!I"mliiC!Lk

PT. Go yaVl'Uli'lUD. h.;¥,~,bm kuria1"A pupcaklt. DelPek kii II, b.hta .-;~.'" mak ~in. ilkin. ken.di. o,iilm'lm RIei:I.in.e baNliliak I:I1.eChu;riye1ilt.dle idi.
13~ De' led hiT )lUkie-lit Z[ft bir 1lt;.lLhtb!
,!"ey~
11II!i

mer

Vel

M, bir

(I)

\b,.I

AIl~dot'U ('il) Ana.doLu (1)

4:'!JO 4S,W 47.90

4'·.6~ 411,65, 4".8'"

,KAc;'DR

j"ACUL"fl!.LlNE F1l!ANCELL'jn

~i!l'lo!!Re-rek

hi.zut·_
gaz~niz

lftimk

-Ekrl!!'l\"l E" •
IEdl!!'lll

gevii,

te'm:;.:iIL

B~NID

rrdfln!old:~~ 11WiU-e ~

~lIII:Dli"ett·e11\\11l.1:1l'i.0. do:st: '!'Ii

lIl,'kad!atf{!.1l"1m"z411 lII'IuLteren'!

ve

m!l'lII~aiJmm

A. Mtim~~1l

f1LOR

filml tit me~hllr T.I
i. _ ..

prell', .oilsine &.!an n~h l"l t!lHl4!!iIIildi, yav:lif;;a i;Uel"ek kuriik
M!,;u'&d'~n yij:zimii Ciptii
=

C~

U .. ' .,), 11 slIIIemasmda
HergUl'I Ui,3Cl
Rol(
'Vel

ROLF .' \NSE~"jn vrlIl1ete progfi'lml pek blijuk' JT1ol;lvafraldyetier kl!.l:~nrnlll 1\'1~'~"1J1' .slhlfbu. lie l1okh,b:u ROLf

(~dlr,

t".kdim ed!em. Dr. MGkeJnm

Emin, .BeDc:_it

Emlri

Ht\NS[.N

se.aosl:mll,da ,C:O[),1!i :Si!lhn,~slnd~ gbrtinmekIecHr. Hilill$l:n, ] t),::H'H8,;:IO ve '2 r~o Si!ans.larmda lJyn"fa~~1p:.r.

21f30

Usldidar Haf. sinamasl da

-

IElihiikmijliUih

L:"':n1:!II.Ti91~

Ben de hemW2: le\IIIe~ dQurlm. D&!-dID1di Ht~d Murat'[al'll da diiu.y.l!!l ...
Yll

o o~

i-t;i.n Q.b~l fet. edemePl..· O-i;Um:::Q. Mun,·t· N Q:b.l!.fi.

...dedi: ~ OjltZ'1II

Adalar SarlUSI
MiilRl!!'MiJh Liipe V~_. ni",dl!lrn,:Hl:r lib!!%lr Dimya. ~1I.VIldideri.

SI!::ali,. loz-Iii,

tarla.h

:re6re'bHiFi.m. ·Bot·
do,t'ni deiiU

dii+i1Dic.l!]er[~ {iVatadt

,

uz'ii1m~

I!ru1

11 k~i c.iirmii me~hut halinde yakalandl,
Uakii.du'dil
dcsinc1e Hakimiy-eti r&11iy1! cad· Kimil IEf. nm evincL: kwntili'

Kanser sari mi, irsi mi?
(ltlfi-nd

---

,oyn_anmaktll ohlu~ cHin HAt 23,30' d.

habel' hir

wmwu

amll'l.~l~

ve mat-hid

SA,RI
'
~!l~I~ rI']

l n... TON
k eli1l'lelwin;
It

zel'lgin
bilt~n 'zeng:1rlli!"Jl'li

~dhU"!!n

m~llL'!:lt)

,up'b.emrl 1»r~.

defa"Jar U\fmdumittir,.

Y'lIi.PidDJlfflI'·
Memut'1ar
iilLUI.

.s,1l

";IIlIltddlll"l.~Nbelerdle hi,1'V""amlv.41J lmnH:rio ..yni milddet -zarimdA 1III.ey"'•• Ilia ~ddlIUULJI, ~ but. VI: .• kayidC! b.lDlIlliI ~k-in.'i mup.h~.1!!' 1!!lfI:~ lerini ka,-tl.ederin. Lip:&chiitz. ~, BlBcbke VII

Nitekil]l. ndlmBbjtiktir nuuiy.esiniirmiidao f&li ~c;t bulUl!iJllllttur. ~ Bull •

eT!lie

Alib, libl"llrllim" Os.

1l!lCk VIe CIIii!& bui fikJrilli idi..

1m

Ih~~.
ft

H~H~1!"dlU',. OmI!!I' •• nnail~ Tc-riikj $evket, [)qrmi0f. 'Ve snIU.Hin
E,f, l4!~

o

tTl

e~h'ur \:(11[11111::,

i.un.in.d.4t l'lkifiyi
m.qh'l:It

kgmlli:' O1DIlif-

HaUa Barrel MUIr"d.. LilIL~:a

lark.4!1!Ii clirmii

hrJrndc

yllka11i -

lu pe~,emb8 akGal111 G L OR

namm dakl

P

ntikte"li
1

e'rl son fil m in de te~hi...

8

E N' II

ZEYBEK
UmUd11a
V,anl f;lktJ_

'Y A, sinemasmda
[

ell E' C'i!'1ai:r.

Lancft'in ~ .'liII.lUtikletinr.llU6J"Ul hNWJll (taba-~, Hiiyet, i~~ h1c,her h.anri "arid Item Vt!l',-a k~ b:ir haaWIk) Rilbl .mValilll kldtseri'n l"Iepi ~i!iIII:AIllld& y....-dum .N,up mii,.hede
Qhmmuttw'. 3- '111'1;ebeplen!, l
&"ami)
1iJ1H'.

dilllb bam iIIIii.c:Dinci:' de Cymcerqgelerin k ..... e.T t~ MtiIdMiDi.· pr:nmflerdir, Kmm~i!: q'M~ fu..:iQ'luil! ve 'ha:q ~a1_ .~bB&i,-.et .a<dilderi'ni iii,," mii,I.IlInlil'. Ba P'~ JI~elNi -~

ml,lwu.
IMllmI,br.

Hlllkl"l'ilIId&

t_kl1cfit .. &a ••

Hiikiimdar
,"

n:wd.
~i:'.

~h'Pm.mf

bimiet M'ftII 1'iMl mdtli' .Umwniy'Ctle fen.a netYii nema. kulerin ~de bUyijk I!'O~ 0,.·
Sir yok idiltistildft-t rOI'1:'.ini: veo

hide

Wlrif

'k!lymet'lel'i:m!:i Im.y.. Bu.ti!llll:" .meaL: kamitT Mayiblego..uim daml olabile ...
?oe

!:d.~ ve film_1m leda:ri ..i ameJiY,lit deR'l~:in.de muvaffakiyet "erm! ulUldor. Itontlltm t>edll-riai:!lde ItVVilll-cc DI.-tlWiit. o· !'.am t.e!bli!kele.-r kUmmll,hr.,
M-i:iI!HHemli!e rad:yum 'lie MittrC:1ll fatbik: ettiliim MI.el'ce h!!ltta. ilerleml, lnmler "i'~.:pmdil!!D aldljiL"IO DWfPaff.ll kiYetfi lIebCI!!Jer pyam menmwniyetti:r. KM&-er miica.dle1e tqkilltmdlll batt ... gl!!~

MLJ1He:rcm mll~te·ril~riil'llin
"'Ii!' taiebi

~r:lU

'I

Makl'iW~l'm meti," e"-tleH TI!!J'lcil:me Ha.yd&!I' Rif.t Beyln Yii::: Inlru-,a, Ii!:::!' kjtB.PIOu:l1l

bill"

eeji bir ~

Mmii'bel.ede

teeyyiit e~it

EVLE,NE,CE,K KIZiLAR
1il111.1nin i.ra.efiini bjr kalj: daha. trrrdlt: edecektir.

i.izedl1e

byi'd~ lhll:lM!t'ill viialttoll d.. evft~ m.ey. h.ii. ..:ut ollip &neal!: h.arid 'temat me-yda ... ~q ya:rdun ettiii a.nl..,~. KIlIIHrin eII"l1u :h,,-ua:iyMiDi tabiu:ea be,;. nll:iz mal bwUll.Uf'onm.. HI!I'" bam,rl Lir p.... r:a~li ftl'tII emalu 1ilH:i mrm.ek kilJi ilrull· IIIIlUzde dah •. ,"~, b~ bo,lukla1r li"aJ"Ii dJr. Il'IiyetDj hllri.el IA!IIlrIIIIbD h.!~ ibiY iUlII,.topll.Jlddd.ui Ki1II\"Ij ~rin nlieY" :kJIIIG.d. .!tk.yi.de h.lliq ~DI ktliUk Wr .elHp, bir ii:zij-nfill bmerin t~~liioi:l iliimLet edebilir. B*'Zi" vefrlllt,;de ~ ahaln hlllrklye buhm:mYM hutal.k 'k.e~. di .mdi'ne .. 1 olm. ~ h"bmduiu
mwk:Ei tah:rip
l'iI![o8t':iDIn
'Fe

~dWe

QlS~eledlir. ka4lir

bliJM!rin. lin.yetrili·

tine dill!if hlrvd"a oblBllodmemema,tir. CemJ P.qaJU.n I.t_,.hu'l'da DIU&:f4!!1lt1l eH&l.er:l kumrJlil hutul'lllul pedeMm !bit' Irq: Ulman lOme klln~e tQ ..

OnWiO~ BankaMlun Gdalfl. V-fcaml ve- DeTogl .. de'V~. ~~!" IlBfrAml milllUubetil1e kiu1lDIl:Mnffiin 28 inei II!UII.'lIJ'(mi Vl!! 29 VRC9 JiI"a&1' I'thtl'.eri boal I,u-

dan

bu.I:m.NlllI!

yuduo edt!lbi1il". Fev ..

h;i'1 ilfifiMli doitu dCIjJldir. Bu YMiy~ il!i1Jl ve II!DIIim; i1erJel!n;et<ite ~ptahju.
Iq&is bbiliyeti'liiOi. lkola:rlllipna.mufa ve hif de JUlIA" o'laa halbllfU'PI ·lI,ijr"lIIttle. Iililibi mi:idii'fiIermll miiri&Batl-erlnd'a1 .i1eri l'E'liiyor, Vii;mfte :rqe"«ll~ I!III~nLe;r n"

IWmMI lira.",et bnrndl!, h!li.1f;ki '!IJ[iiiiIII.1J'Iu.. BllI IIDCi!I.k biibtilildli eneloe mev--em: ·oJM mi' b.DH'1"iR me,·d_1I ~I ~ .Julln h.a:rWi:y~m noDftmllilmda a" ~BJI!lIl]ldQ'. Son :ZlUllloldard.-. II.11Harm IIII:'t-

luibndlfnt& kllJliitm. JC,.m"Et tedllV11WlIde fika.nt. hastaJar i~1\ II'lidymn ve_ l'C!!It gen hrtbikinin _'lllifi nrilm&k ~Uretile :lIdD:iM balW\.dlilil:!PD.i'a.dyum Villi roonte:en Jlliie&l!!l!IIImm _ kaDl!er r.ni:tellde.le t~kDlitmlD emirlenn ".IH!B.de ~1II~ul'idgr.. ,d.'uium.1iI 116eyt!l!lrim.);)
;0

IllmiIcaktu,

JiEAN IMURAT
11 No. Iii' EV
Frans] zca s6;;:1Li. gii zd fH'1:"Iifld-eki
rnlUl1iij

I

il

KARILERIMJZE KOLAYL'K: .'

AyLk abone
Husullle Ql"ilft'imis

'vilbde'll"deTd
IlQeteJemu

Liz. to'll:
D!1mW,·
I

Izmi r' d I ka n serre mO&Id ale celn~yeti te,ekkOI atti

in'lifaruul ,~I~II' VI!! :rdrot !e, yalnu; "bul\IDduj:-Q ]I'm t.Lrip eCler. Bu, d. hubmm. tIli1dafu kuvve't1erimin rekline libidfr. U~. ZMI'l!MldlUlJuni bn '" !lil:~ erlld!['nIe Ila.:l;BHO kalll_nllII. dill.' h. fok telluUif Ql'tmd",,h :!!ehahl vuill. Fabt ftI 1011 idatiltik1eRi1 Il&ZBlhiD II..... daki ~I fa~ Ibi~ m~lI-belin.d.t!! Glduja aof.f1hm,h.f. Ha.staLg.n otedeJI&eri ebe.riy.eUoII! f.unilir t.ct.adiiif alUIUruIII .ui olciluiu

muhMDe

ikilUUe:I'

b.'fc.--

,... 1Ie.r

hlUlL.li btirlivi']~

lMut]lIU :ktiaHr

,.apn.r J-I!lrlip;d:e tl!!liil.kki olmmu!lRl.lllulu., BO~II harMJiili'im ;,u~y.ea;j Im9'Ve"Ui 'Ire ~ijd.fD kalbi!liv-eti J..iandJIlermdill Lu: " hmd:o~ hiWilalJim hatta knu3li kendi .. _ k"ybaDdJuiunB dlair mii,ahedelef'i ~

miz

IPli:r 21. (A.A.) l;iehrmizin •• ~u.ril!tte O}'filyor. II k:mymed; dd.ktor]a.n tar~fmd!!l.1l k.lllfi,.ail'" mGc .. delo birLi.il RlllfiU _1tU'ld_ bir c.emiyet l. i1 ci:JiL'I'I'Ii, "I'll! fa 1111 j[Sl'ANBUL RADYOSU yete ba.t1alilli.fl11i'. A fiiiJ]IJ i!!I ka.lI'IHl" ·mitiGl!.dele tetki HAN J 1\] L A R H Iii: 'Jl [!: r I lith.lrl il-e de ~em.8i.d. b.'l.lrI.U,lI-lI'~lI.k olaD KON·SERI 'bu .cemiY1!itm b8.JIllCl!! ~di bJlJel:" ('..:.E!\"N~T h!l&tahilftu'l m&hiy.eti hsk;klli'i.di!l. ic..a.1P I)fL1I.] A , e,tl'en maliimAtl li'Ie.~ Vel! '!.8rni1l:~ et INCl f-MSIIVU:..AR mekttdiir·. Boy~e-]iklol!!l halklfiUZJ ir" 'tqvir e,ltmekl£ bc.rAl!11~1'"r'kmn e ted!illviye l!ia,lilo[ul.d~il takdir-dc IkabiIi o!art 'hu balitElhiJ hcrkeaill' talllit&I"&k. te,hripkito vAziyet[ iZa.I,eye
q

~ayllm, hayret

bir

~L1~[in

ve

bll

a\;{3Im

SOrt

olarak:

A~IK RAHiBE
RAMON N()\~A RRO
: N"N'I!I F'T3n$I~Ca = l.. ~ikfj Imi.

_mIlD, kendi alre ..luin. aJabD· 'l1!l"I!k~ MnJen L!!oZll Ift!lJ.,hklu U t.emektedM'er. Ko azb fs:m'J:M'ia !!Irzo1'arou ?iI!rine getirmdc

SUZV VER.

~tizltl. iiUbh Oit •

CumJil.miyet i;iln !al'hk 1li1aone uulii itb"bu: mnep !karar vvciik. A., .. hI!: ahon~ bedeli ya&uz

u.rc

. Arne a,: 0 L U,M V A DiS T'0 MM
Sii2:1li
Y

i

I ·X' in
fllmi

l:am ;'bantU .. vi! t!lobi:;"'-ilI !i:ijilld~1~eli: thlmdll"'. "-Y

150 kurus.....

c~u.k'

e':et~ih:j,!"~t

,.udll:'. ilk

Tedlllv[ye gelince; Mallel.ita nldur. De.rtemi, vek.yide

u-

tli

numl.nnd:a ame.liyat ve blldeb~ Nllfttselll tat'biki e"q daGl"q ve muvalbkiyctlj ufOB

,,,if.

ve ARKADA~,LATU 25 ikil!lcikru-,\J[II 933 ;a.r~lI1llbl1

IIlr~!i.il:l11

: Yann ,IULN iHAL
: . eni se,Ii kopyasl :. m1,lh-te'~em illim.

.--..........................

BATUN'
fir kolll

M A J i K SiNIMASINDA

an

mod.,...

I

"

8u, Ill!lDl id'M'f;~ fad. D!'I!!38IIYI iClip f:dC!l!I· l:i;iilre.Ui btr '1!IIe,g4 .. 01duju ·,in ll1Kmel~rinin ioi;lt •• Ilit· tam.llmllDll,l ullyt!lI kar11~r:imizjl!l ,alll1t1:r.1:DI id.llJlfe18 'VIIktio.de ,.-Mi. pecek w~'hiJe diiDillerrrnekt.i

......

gaLtf&l:aJkbr.

mf\K\i'.I\..'i*.Y ..~nm.,;" ... u"""~"'·iT:ltw.-l#tmRHRIi'

.......et ...I1'l!"'t!I""le"'.f':I""·iIr ti cd ... 1t·-li:""'...·k6r""·......... · ............. _v ... ... ... 'IiII_...· ... e

~as t_uvaletleri

!(Annelik 7'eIz6;,.DI,
I Meml
~t

VISfan

kadmUllllhhlti

Dt~
di·~. ~iB biF

trWwiy~ti.1IIide:n. bahleden
tify&lJo

f"!!I:rztd!G~~m ki ~E 'k.ad.r btl ....da, veJl'"dt~im.i.z iz..bat mu .. d&~ h~1e Lir l1MiniDl bmiI:inoe ~iI: etti ''11'0 dii;n,Y.·YA nut' iloplll ei'W

htu'!: Haii:Jpb:mm:m. «llIma oy1e gdym'

G80 ki, 1l9ri hllkkU'idiIIJ b.i.lk.ii:m
drM'!m. bidri'ld

~nn

~

boiT

iieyeifimBt Un!!(tuY'M~Il1'

&i:r ~
s[f~

~il~

.·eta-lli. Ta'bit ammlr'k "'111if. ~ ~ teo-

~ hahulenlfl gm.dij;t\iliu'Z .m vfl'" me mea"eleairu! ;ait @.&Ql"TIi. da z,i!lyet Mtt Y'a1m:z: me ¥U' ki 'bul_1II 'adar -')"'IP dmrttli'miir hUfllIlfl.]U bep YllV-' n:Il'Q;D ilL bt]ne., biiTiim_ill:l.e, inki;:a.fl.1!lili &itti. !lim Vier-en I!i!i:- aJl.lJI.oMIin ri" .yet ~ai fAi:'~ eden I!Il!!that ik.I!J ... :HIJel~e pe'k: ,hi 'l:em.aJ. dfik· JID..1!IDImin evve!il "Y~ dliiH,.ap ~:in .bbinde ditdilii ·v,a.. ..Iyetten ha.'bll~delim. 'E.irer ~cW: d:ii:aJ'~. I'dw.en Ikadlll.d.l!ll ~p~yce ~. SIIIIn dev4!rp -ten &ir n&bef: 'hll.f 8,08.= tePWte,. h 1)iT fllibit, . nut IIilIllilil1e !l!JQ...bl y.e a&tr IIub.Mdann 'bqbn;. I'ICI o'tabiJir. On'IIID ~inbun.UI ~iit fia;.. Rtil'lleffib.baml.el:mieUUllii. d.otru " _~ d\j;pu.,.a, doktM I'~il"lnelid.i'l'.
'Y8.WtUlIl!UI.

ki1 eW Hfi:jedIletden. "lIIml~g. ~Iri 'komed'ile:rdI!!D halfl: .. rutlUda k_lu ,ey. Lidileter '\fe kader au delil. oo1l11n viiccQd'-e 'ke!Ur~ ,ah.t'B.b.Td'1r.

kr.

Mtiirm

de •

1IIl'!'~

«Eier &ir rGmaDUft. "'e]1~ bir dl:'KmDi JOymet.i lbikb·~indc '\Ie vak' umda. 0] .Ni!i'd, ;;;n-tada. 9I:Iktl!n ne J:'Oml'll'l(!ic> M WtMl'l I1trnh~ bl1.1dlL. .H;er. 1II.~rm. ~ir. ' :ka,~,d'!iJhjmad.lifi Ve Ibir luul ~~bll'hmtndu" 't=iml&i 'bugime illlllllilllr bete ..
r1 :r-liyi!!'deriE!

, telif ~l1enle

Mkiy,ftli (I kadar mUll ... e.ruat:Jlrm,hr lII:i :roylaJ me..m4 bir feY !loYlnnek mUmJdin 01 ..
ma.zdL Filka.t il:'om.u.m vs il!lih.llilenilii'lDal.emesi' b:itip fiikeDmt'1'; ~nkii bflii1ll .feY vli!k~1t 1ei:il. birind sebep oB,n d

.a~f:~~
I:il!likhr.7J

vail m~.

,AH(.II;,\;abtm

B:o,yl!;ce, blM.1II'v .. ar i01duL:~ ymI~ ,.eyle:r daim.ll. bul!!IDB Yunan

!t.4l.! .'
vsn

Ra?'I~ [ktJ~

tie

u~

bI.f- 1!!CU1l'i..lr,'if,1:.·ib ...1'1 ... _. . •.r.or~ ~ me'!lZUU bIZ ll~olL'm. ~
0"'_

• ..':

""., ""r"',
.. ~

.3lI~'!jI"",,1!!

- ••• ,~"

'-,i\,;~ yqni'~

. mi!!n!i~

II~~]

sUit

'nMlleill

'I)a,latiu\

et.an &i:r -.:JiLuenin riAyet ~dece.ti: :J.lIh!M ~ allli! ]i'I?.IUIl':I him.tl~!hit' kadlllUl ..i.yet "e~ei'i ,.rtloll1'il ;;.ok ~
iii

E't"'I1eUcl g.e.eeo,

,:I8.atUk .a.dln 'Mr

ul"klll.

S'be ~~
,In

iii· iii oWuik~ p:plflkr 6kl:i klsmea d..• ,iuu1£.. Yukand'w tarz b.."tha..... p ~ab 8BAjl':ifliU'a Eyl gider'. 0111: Ye 110'1 itar.f duzce ~i ]'PI t~ oncliile., • uls;i1A k:4!IliIllI'Joda topl.tmDut bir 11.1~1e Ql Dri4t~Hir.

iki eQP..

nIka~~

h.. •

1kJ:al'Il8III ~

~E!dil'. ,AfaiIUki lIilme-MI!I! ~nb~i&_ ile kJill~~

~.,.oA

UmQ. baIlnde da·irtJ11DtfI, !csmea yiik fqlkalllfiP .Il;II"'kaIe ~lt T b.rafl4!'11!Ul tahmill cdj]mit~ir-. Bu t.IU·:Z
:!Iil!l:rqtnlllli'a pek 'J,iilln'fU'.
.. 11111

C
,1.,11

'!fl" ••

Th.tiJmuqt, b~T temiztik: [["de t;.'Il~ 7D 'ftJRI. 1I@JD1I'Il LM' gijAhalilJID. Yek·' .. her pee Hlbunla bHl. "Qltibl! • cud~i1 atqtm'1lllak "'eosilm~·. HIl!I:' '1thl d .... n !j~In,.'bb- mij,dliW: _zmme:k " teDliz haw,. almd. H&fa fa'k:at p::i..tm J'~trit" ':f'e~ IUf ppraJ&l'1l1l'lilm b8.fl yallhl1l' mek. H![!.l;!mm ko1,ay ohtui..! i~in ibildAD,. Ikudflfi iyi mull&f&U! rimeEui ha~ lazla ~ ,qi] HMe v.e lizla:!Jchl'. Key4uilllllLl!I: modeUer faze ter~"il ytm.,ek. Cok :IIuaaJW. " tiiylii bm,a.,lardan,. k&difele:rden 0]a..ft io;.m fad .. m if.9melf. Y!llmz; :&Ofdioj:lIna ;gore bu ee,a,1i.llIYpn old!!! .. nda u: m i~ek. Ci.i-n!k·ii. yemek an~ UIldll ~ :II'Q59liDex 1I~.zmi ~lOfti ~ h gibi .!!lyP.i zamlind!a ",imGliye' ka .. rir. mideyi 110241". dlB.1!' e:m]e~I!'llimizde m e~leri nadir ,,0KUu,fHl i9k~, hzl'a ka'hve VI! riilmu., nmamel_di:T. Y'II_h:n_kinin p.)' ~ekbm nJomnak. .ai cepbede 'hlilslllli 'Y.Bi.l"'!8:lnd:B.r.! qb ~l: :!ibi 1£11: elk Jc:.t:nd:ii] .dI~ !tar.'lib- k~.t.1'di I!:ek klBJ: bp. fiyanr;! ...eltblmllk. Eia't' r8.yaRlj'Ol'M hem.en me:k~edir. Altttlkt ,dB:!:hh· 1:11)1'8' gi • ~ktiWfl. mtir&ea.at etm.,ek. bi:dLr. Onlilll aurn ~mdi pek 9",k 'kurRiJiy.t! 14:,r.71 Lanl1&D kiij;1i;ik Iti-r vuva[ettir.
, ... ., •• n_

'nllllllli

'!PI II!! U!!I!~III!I! .'!I'I!' 1'1 II FI

I!h1!il!i!il!!ii

•• "".,

lili5'it!~i:!!i

!'!'''!lII.'

IlIill

i •• lill

1.1

II!"'III'

III

.'n III.

1.-.

Iii

•• 1 ... 111 11111 •••.••••

11111.n I 1"1 I

'''1

."' ... III 1 Ii 111 I II I

.'1..1 .......

II .,

•••

I I

Ev i§lt;_~
~i.i!Ii
1f8.ye1

)
Ii,

,Bl~aklar nastl1emizlenir?'i
b~lanm tem.i&le .. b~a1.t b.ir 1!iAw. ""U' ~I:I". BiI:,.u_k~t} 'b,ir pillutell Clnumll1Qi. bOhneU, l:n.rtJtz tutlUl d6dikloe:ri lUitIlAy.Ji un g:ilJ;i yaplp ikbrJp, :m., , '~amiil y'ii2:U tamami'le flemizlenip
::;;;..'!,,"_~toha
DlIIl\;,

Gee'e, tuvale,tleri
'.n

Frllrull tiyaifro!l~~"a ftri ~de:rt.:en m~thUl' Alqu1l'11 111'1,11 • L.~in yok,,_nYtl a.1d.~ .Ioz1l!riru ,4ii~Jiim, rumcl!l bjlmmn; VI!:' tiyal;roYII ,.I;ele yetifmek mell:bur.iyetin·d~ •• 1d1iJm )WO;ramD da ;tirmemi\i tiyq, ill'll: peJdeIel'd~ Ba.taiJfle'm. ~. bbo piyerini' 'oynlldddu1BII1 d!i!. fukmda. 01~Im. v'ak'aya..sahne diline v,1I!o & UII'bWIJiJ 'bii '!i!IJ~et ve:r1lnleden. y,all1ll12!, :inHnlilir M1i..BliIIIdaki 1:rU'1~ rp!Ihtmaknll'IJI. ve Iba.zan. inQe Mr mimilc 'haJind·e Rlir'en, !bean ,dil!J hir ih.ttlil dlerecesine vQ'ti',!I.k :1M ;;ajhyuduUe d:~ 'bO,a.'I;lU:i denmf b:t'kdiipl!l<.:mI .Joeylllletine d:.ldcat dtim. Vakta:'Jl'l ul"II:1i1,dili1m !uilde. rdlu IilI'a];IR~ g;;;«!"~I.!Il1n, i(:i:iprtiilerm, b :t'BnWi:: ~i.irtellll:t:'in,. b.~!!i VII' b<l~1iIJ mJ>lM'm~ &I.gdll~ V~ ka.pi21ifii.1Mt'H biitilllI Rfht1lll'1lill ,IlBk", me b:kip ed!tYor dum. Hir ~ dahall.n.kdlft'l ld. dilimden iIl~ .J'a:mlZ :&ett9 ibaret mii.eerret q51~rli1!'. keUmeaiiZ ve d!imie:!oiz, I~ba,kll. hb- nde ".ifltamlz dahl!! vard.U' v~ hD, tiyal:l'DftDn ,ede1liy,alll, ili!:\leet~:.: _,_~. f A-·JII ...., ply,pm 1- 1" _1' • ._:. ""~ .... r. . ~e tee l:m~le:rJn;t!

IJjrti~T !'!rif'.IJI ~yna,dllkl:1!1or! r ItM

_et;

i"m

~IIl!lU'i $ehmdAl'liI!l!"i!l:lillllhiimn ~ ki I:I.U~\iUi7e:tlerinimllha.faz~ ;ediyo:r~ d.. dHer. DUn ,u,am 1Mtb&adAll ~lIJkgn ,nmri!J ,.oyle bit- dofu:pbm. Doiru 10yt... miJle:r. K,!.iHbk. _. KJdabald!:.. K.... lll'bal:rk ... SlIlDki' bitin IdanbuJ oll',ad .. kadlDl, ihtiyan, tocujg, l:ot!!~J foi: .. rio ,om halllisi" anY, mmDllru,tii«.a,., n blip' D1.e'f'cut...Illit!!Jrafta Natit 01''' ng,yQ:lI'. R_k reok illinIDu. OLiirtllafta l!Ii~m:I_.1u .•• GCizlC'ri ...10 Zlfll'll ddg •• lmii.•• Deride "aryetl!, n~[.tJM':I gO:itelTe1I f'era.& vO'. 0 ,.L, '~ !!Iii' alena, Hepah!!n hPIM blD~. 0 lk.. c1II1" U. dilJllm va:r ,kj dll.... In! 9J1nyGit'bu:'. :i~ri • •rn! :rm,y.or ] 8J' I!. II" e Irnwy.o~. ~:- 1,.;.:.. ' De' ! IHr' ~lft. IlolrAlmI! ibOflq bql Id,r bill'de:ll Idkwn
0

,lIdily,or.

mYJi.

&_

ViI

~lerin.e,

1Iy1IIn,

par]aYUt.e.lya

bel1M' u;nnaluh". Ba qRl IDB.:!ITafalZ olduiu ,Kibi eli 'e •• mek lehlikui de lMRU.t, 4eiiliir. E er tDlililJl tuilMiDID 'kI:n, ic;:iae W.
Mil da kilTbonatbbhnll pulak'Sik fa.z:la.Ue temm edilin~ ol~.

wilt, iaibt diiedn& nU" bMle ddt .. 18fiI~llr. Bu mo" lteUDI ~1 oiij~:dit~ uk 11.:11:''" II1IIL 4ekolt:eUmiedir. Ii.am i:leII!!:II ;trU:ud18ribdUiii ye~" Mile ko.....j11!. 6ud.ea geI~ tnum.1an OUlIud,plilu. Ali
'IIa Ayrlla.r.fik bele ,dofru

Im..i daLa

tqe:kkiil

llyn 1m M8 plI. • et:mi,iIlr; 1il1lil!likide:

.o,yl ....ge~mek kIIml!it ol:madL kllp1m1da. e:d:i 1m' doB.~]1!I 'Ituru.:n bWUDii Itldik. l§mi Fri-' Y9tmllf, Giiriilmemi, TUYete n~(I!l'!. 'Il'ail'ml". tile l:iiflD. d~ gelmell imiflm. "Itt Mld~ 9Dk ejleCie.<:elImLilim. SMii!!ll kal!i~ :liI'lIbml kurta1'Ul'lum:l:, Ci.:rdill:. Oyuo fiJ;l!Jtk1lHtb. ~lIda bir pade k~.D1p .III~'OIl',. ye:ni bit mid b.i\in~ riqi ,HOI~ermek i!;iD Ido&y>e! .vnl'du. Rur ara bi..rdembire ",Wrm!!l geldi. Arka.d&flm& d:o!u'iim: -Yahu IIUift:d!c kann. lumi ~uk ..
F«!!Ih
Imelitl.lUlimI,

limn

,
.' J!ri!1,11~1!I1I!fi1;

tiiW
---

Db~

~

P"Q'ka: '!.'r.!ll' U""" b1lUJ'illi a:clifD.1WJ

...

Gell': In.!! yiiz~HI
.... iII;t, •••

ol'tU.a. DanIqbk.

bll':lmlllli bvp

]i1I'?

old'QtuJlrbiot!:raln:Hit. 'da--yllmT ~eiI' • " ....... Ce¥Ap. ~e,' It-",yh! )1".&11111 'bl. ,~et biT llI'IlI.'Illlli M~ lI't'I' Olll'~ ya.lr1i~:~ ~ ,Ina -.q.l<ak],~da. ~.en.e 'l'e'M:p [Ie., RSte.n· m..ret 'biT elm: '¥l!ird1lr~ t"sanll:;' dI' 1 ~ :~."''!I ~~.~
~ wel:iyOl' ro, piYHUt val!::'UJ~ ~i,. ,,_in dill \foe Usllllnl, utll bl.ll tiY:Ltro dili. iibi 'HI iklGibllll1m tHl'1IikllM 'll'3$ltl. (If- I miiktaD ihuettir ;mllsiki ,eserfe:rinin aiif~ It!lmiDa 1JeJ[Ze2' .. Metel!. 1lJ'km 'hilt f,,",1" ! Eiy,e i1e.,. 'tuavvur edt!1im lei Ahcne -.Ji1i.t- I lett hlfl1: iiiI' tliD'!; k.OR~.wr;rlfif, ~Imu:. i biJ' Iii"'; mmllilil.rla,. inil~i]erfe. fUllltJ.. 181']111.mc.e'IQI'\Ik ali:J9llllrb, ~uIi7lki1l;1"l(1:rllllJ AdulIIJIIIJIlMI hi" o:raJBdll dl!!gU]di. SOzlerimi d~1iIYol"DWf rib] d.vnmyoT~
he~ '" ,.l..k. ilO! il~.neyllO blli~y.or--

........ ".

dim RIma h~ L.l.r -ro&ttr im o]da.. ErkI:i. -JaDl yol4: MIra.mHI. bir JIQ~ l'~J!I!!II.g de~ bulwulmn. Til-" 'Wi n~ II>i:rFrs Dr!1isii, IIi!,· kmmm ijmi. 'billl- .

~ .. ,ec.e

iI-II!

!bel'llba' pIdIk. TI~

*'"

,I, ne
is

de 9O~lall'lD

~lD&I:eri lmld:l, lli:l
tt~~[' ~~

1'H.e

wn.. a.yrU haT

kanm ,qtJ ~ yumdu ra~Unij~:!lOylemed.ik 1i1kmb b~~:ach. 0 k&ilar
"10k iI;;Y~i de:n1)eri llr.i dmJenmek ~
IIU~Q:r.

,.&.~
It •

i

pmer '"

uamakta ...

1'_.in4~ ,"e·

du. Nede:R sOlIta ik~ ODmarlll .. 1l.1'III1mdll Clile 1',e1dh ~ BYnd.m IOB""m.a dikk~t et" b.kt
pl'(Ji~mll:!

,d~mu billnin. Rolf HiUilen,"in YlIIpbil 1ni ~ beD ,iile heh.emehlll~ yapaeaktIm.
AUI geoe i,btUi!lte hmlllll hay.1ll iijTe1l.CCepj
T';YllIlMdMl

Ne ina.91 bir .. ibm ol-

en kllvvetli

k!&m~ h!l~]IY·or.

K,aymagl sOften ay~rmak
Ka,.mag,
,1iii.U:_

miJfkiil bi:r 1D1B'6'cJ,~d'",. ,.ayh kU:~akbir
ile'!: yapllml,br

te 'bil~. biJ:. ten~ .uti 1:;0.. ,,,,UII:Jvkomh ~Ji Y.I!,JH!Lhilmek L~yU
I't-''''Qn 'i.;in.

a:~

,..

,;.1'

yafnu! h tiyab:o·y,1t nallsllS ](lII',~tilii ve :!Uamer:m~ kulllllln~ • ymlv; b.'!JI ~e diiH. ·lbe.lki hili tliy-e~"" ""ii!J~lm';;: ilu.rien ... 1' ....... )rol."&j1I'''' d & ~ fi.Syle iiiI' mUcen'et if!lu:'le i1e e(iebj ..
c'l'1Iqfl;M'lm",
8eI!Iilil,

YIIottll:l1J .ynJs!n tivalra,

miim'ld]

y,O

halm

"ir
In,

NLD'lIt

olahilir. IIIIbnenm mil!llzI!I:me3ini 'I1'Bk·1IdejR, iI'lYlI'ld}lr. Fllr:la

k.i mutfak levlIJ~iml!ih Ntan m.fl, i;IlZlllhlrda hllllDmD'. BiI! .,... .,.h
blu-it: t,m."tihatta.n

Evet. A1DU1n muhl!JTinn_in t1ediii IIi.
I'OIlIiiBlnmve

'NcMd~iI'i biliyol:'!W1. "'tin.? Usw$ie alb lI:el:edli!;'~ bun.d.IIIYlm. ~ '01'I1ilJle 1!!J,1h IEet' m.i l' yalr111Z mJ.?' N,!! diyol.'lilWl AJIJllJl!iIli..'i ~I!I~I:I "1 ..:... S\JII • .!IWi .". 800miil tlfihdmm. Me:raktan ops,tlly,aellkhm. F'•• ,it ar~adJB.~m'llJi'l NIIIh der, Pil:y"a:mhH die hlil:1 tllkn:q!llft;:'iarlo]duiun~ ~iWiiim .~il'!l f~lll 1_111 iii ilUlZ bll1dum. Ba,al!ll1 .....bneye dlirui'iiN!l'ek nil1m.r~ll!" seyre b.,1.dlm. Nwnai'llID bDkikllt~ !rom ~ lecl!k fel'l~rd:i.
fl!kat !ben. dodumu!"Ii bfina 'Vel'eC~g1, i2!Bbliti dlJkikadlll'l d.lI.lt:ikll},a ,!J,rtIlD bir nleli',':k'Ili bek:le:riiim ip lnmla.!:'~&JI h~ .. lril'le :z..'i!<V~ 1!J'ldnn C!(!'lJ'i!m yaEl!!JJI. ~y1De~,
'o~lInnn.

~

reldim

'I"Il'

ni.

!:ij'relldim.

niim Mldijim
HaThuki ml!k i~
(I

Osmalll

'!1!kJrord~1fi. .DllduliJi beBq'de IIdurntdU.

!Edimekapl ~lI',iIIm'v1iymli lhIin.~ ak3i iatikilmeU>t1 bir istIloIlY'On&

doin.m, yUrum>BKI! b~l!.,h. _ He 0, d~ evilll ilie:i'4til'din
di1

~
_

YOG.iiJo!
Ne-rl!l).T~ gidiyof11im i)yle 15111

yap.lIft pey ~

,giirdupni1z:

nanna

i.l:u,~iOttlr. R.emmd'ei 'Velitbil .. iI:-eweklr:i_D ke'"
Si,ij ,t~

e.1l11J'ak, diJilii hilmed iii~j\z
~1I!ir!l::!I!-'II
Vl!!

!lin- s~hil1~
Mr iillldll!i.

konql'-

dii~

-.ape

ml]ydd~mI.
zin

"lUll.! Ml.v.I'III'W' 11:1 bea.l!ri 'L!mao.rUl~mmi. IIpllyn

~ K.BJ'1nvlllki.llmn e~rne. SoD l~rii'beyi Mmfhi Yl!lpI.C3illi'!'I~ Bi~ hMum a;rtiOi i!llIfrillYlli. ihtii 1Ii00yJfIJuyor.
CEVAT FE.HMI

11M ~vv,.dit lilt ta~lJd&n dOkillmeill 'ba'f]lyacaj:l i!iLD ~.:i kayma.tlll v8!1iye'l:.ille ba.[el relmed~ ~~1\i:a io;iIfJde kalma:!i1 iU:mi1'l U[dD!1iU". Diger taraftl!J!l C1.bll. ml:e Ibir ,eki1d1t!1 ll'llZim I!jjula~ dh-etle p:,elem., emZ&le:tedtUn ~uJlm&R da tw • miD o]wu.... .. (1'111 ile,!: alumiuyUmdll!lft oru~'IJ;gu eb t:.edoe t'cl!Diz]~I!1l~ d~ rii~ IdeiadJ!:r.

ihtrnU]MHnIlrn

tm
I

..del[lIi'inde

Parke1eri cililamak
iI!IiP.arlnmUi'Dh~.t'.d..

PIL'f;kelii

I.Hdlll"il

liial'll!J.tmlllk i;;:m unolUQi[} mes~mm .ne kadar ...~IQl.h:rle ka",,111!l!f't!tll!U 1m ""kil p",rtlmll.tlIlBJ"dli '~hll:'udIiT .;ok i.ri !!IHir F.ht fU tarif dt: • cegimiz: vllll ",y~'3iJlld~ hIt mil...kii. l 1.t :b.erlar,.' edileGe ti g~b DJ1mrI " i Ii!!lin l!IllII.~al"l1Ulloll.D ~a kllil'"hlhlrl~"l;..

n..

Qi.aIfIiin ". lkie hJ .. kadif4!t 9310£ mola. PH: de Ilze o.nJ Hdau Diinnme ol.vak-ikj IrIiOIk'J kG,,,,,. . ~, SoldaJd 1110'1' kadlled!ID orijinal bir elm-. Bel 'ft1 _'ell. m:Rm dii.~ .,08 _,de, 1lya.1 .ArJU!!&' ,iii... bm1.en ..u.eude Y.Plt4hll'. ED zarii kLmB ornU:;t!i l~d&n ..,..I! polll:l'inte'~Iinde inl!l'D tid klHlw ii!ht'_ K~1a'l'1lMla ~ic}tWi tH yroat vardlfE'. SlII.gd4ki. bem reftl'inde bdifedlcn iIbir!l!lbi.iWl. 8WiUD dlA etek li:1I!R'I! diz

Bill~

n.un

l

'~J'I~khe:Ide kernel' ..'
I!I!!U:,

tal'Zlndi{l, •

kavg,I'~orek

olaH

kll'lDifi

iiJtlfidiafi

1t,lII.ilYCli .rkmaktacd)LT

i!,,;elumem Vol! 'il:iimil~ ~" mUCl!!i"il'et ae.a pe:rdelei'i1e dM.tI :nv!id,t! airur~ te.vld.l'll'dan VI!'; mimiidetd"lil tniiJ'ol!'kk~]:Itirle!". KODu,ma ve )'1!J:n dili ke D!enmi Layatlmmn i!iJl.e",lt; bir MUG miin.ii, !lkLIDlI. "11'''' ... uur1u: dDygula:rlmi .• :11111 ·b.iii] l!;~eJ~lI"i rbde edeb.iIi!'lel'. dil, ..~ piyeafli'l -11:""1, mNliJilIf:iiUi1 • •• •• ._, u;mn" 00..- ..... !.IiZ 'te. dCJrj1!lme, b OlrDllmLIII ;I!IIJlO !!JliI' . "'e u.'VrUIUJ hlillinde b!ihmi!ln. dll!rm VII BrIm bll'",fn\! anl:dIl'l'll ...1r i~n bi!: Vlilltll,lim IHuka bh- ~ d~1dir. Sahol! m.isti M!' Hyden -evv'!!l bU1l'I1 an[aDnt obnll1ldlf Ve luAotdli:ti kef! Ii1A!II!I'hidinde IIldl~ ihUrl"'! mfJ,flhfinm yi!!Jlmz. bii' ".e!il,," biy miilllebbih dlot...l'uHu
'vlIII'dll'; lmnlar.

Nihliyet Vhra"I!i,'dllD ,ruen maiIfUf ho'kkabu Rollf RllnleR'1!; !lUll II!'I!'Jou:c 1II.1'Iu!.d",lmm ~iI!'oe.leri 1!iI!OIfilH ~ Idtl rto;edir ii M:h te nedl!!'n b!,lll'!!JYIl :lI'ildiiim.t ogrenlOeik i'lltiyooll'"ll.lll1 d.lliil mi?
........ Evet.

, ·G-·" lli"k . UZe .!.
(B!:rtmli

.• k mUsa·b a· 8JI1.lZ
sali.tJed~n maba~t I

.u

irm

-

K"nml, Itcli!:uklain ,getlnrn.ililIlekliid,1I!I gllJ'lrbil:ll!l I(.idi)'otdUf nt\ft]tllk!

'I....

,I

I

oil'p Ik1i.,,.e bi).. i~ talc"!IItlante pILl' • lrel~i lyj~e uvituur. SoMA dill. tlipkil m1l'lil'l]1l lfYILdm'Ulla'l" ·~ib,i [pll:rl.amll.i&ra i;in U.&'tlindt:fi ~ I'ec}irinil!. hem bu ~h: Gllunl. pulat]1 inl' pMkele:l'dem~velllt k.yotdt leklike.u b-eriuaf edIlfr; JU!lJD de mu.m .. la p&rTlI.b[IIICDlllrdlll.n dla.ba. IIj;lI!l!k,d..
til'. En.gi1i!iAIi' A.p]~jj~ •. BIIJ[l1(lnft liinijr D.tl'.

l~~==~f-=~=E=v=v=e~'=E=eJ=-y=a=. ==~=='~=.~ ~
Her ama.n hU1t1' .:del' ftrQr"l!!'Z. ali hiT m l1':an.. ev'J.M'~1'I ~Im rk 11'0 ;ll!rif ..m-eUe d~al!.mi'. t"te h~ndaD 'hiE' lliiml.:l:De dllb.a •• 3u eQl'iliipmiJ! met.h,aHn.iD du''II'4l'11llt''i yel)i1 kiiiltl!l'fla kiliP~lI,~iml,tU'. Kelll.ard. miikem.mel bit- diYIIIL~ .... '1"& dill' ki ]cab]fidll. te:k Jif.iz mL,.Uq.[I!I:'C ,.~ v~:z;ifM.ini. de lI'ibiir. Onun .III..,.,. 'a~a. b."iol'l Ve' .,an~i:~ b'lltl!J&l!Lk Pek
;fer m}Ii:'!IICl.lJtitll:".

111.1

;,mmm.{fIma~ldlr.

~ Ev&-~.flwt. - Bdlii: rlnmlM;ili kle Ibeyeti:nde :gOl'dliliUm l:nz'hrord."'lI. y,UIIIJI: ti!l ~ambM 'kadm,la1<d!fdl birinm !IIebep ~1d~;unll!ll dill ,~Uj'"iDtUvo:nlln. ~ Yak ea.nlm ••• H ...m-.. ~ Biitiin Lunlano li~hep, bQlclkbbl!:1! Rolf H!!Ilim:l'di:r. - Nie miinasebet? - 511" lie 1l1II~llI'Or. SlllUill, I!n!a.Ub1m.
(iIlIClteleM'li' n'ler~k~ ~'r zailllta :remam tLldp' ill!dl!l=l kgj~n~ d&iml.l,lurn. DO;I~ tum: En Ila'n aL"}C!I!i'k no'ldBdll i'1:X1t: I!j:mu il!:I1IPl!m]t'lij. Sahnd,l'

"At, IfUzellue rey ve-rec:e!it:i.el:'ctir. Bu' M!~ meehl' eJ'I bih. ~)I IIIhm].r b.&;.1!ID liCIe'tj IllUZ,lili'un II. ~kil.eakllar.dll'. 4....... fb,ru,]i '!fay Sflbest ,ani da:miye:liiulii"~WiyI9l l,tir .. 'I'i: edebi1ir. .'5- Mi.iSllba],:3y& si're:n ihB.nlb:nlfllf ~il1i kJ)ulhlt. hWa.I.l!!ttir: fillklltfoehIT klyfj,· f,di'll: a:elentff de kl!.buJ edilillcl!'ktir. g___., Mii$I!Ib.akIl),a :riren JUUiJmi.r. ),&IlllJnlllia I!.ilelO!rinden bir lek zat i~tifC!bu~1:I'. 7 - MUimti&akay,1I. a:iren J,.MIlmilll'1!1.
,Ilmt: ,atiirlte M.IIIfnlim·e: gehneleri vt!!
Gil§'

iEY'Ve1ki ;~e Jeyn'Ht~im YWlI"'H. H I'i'~t,lcwin.in 'hell'ib!lfhllltl difoll'ltl, IlIIiiil'MlIiim b iii IlIrTllLlI c:rm,,, i"",n1I11rflil. Hf!o~e Ko!o· pouOi. Ibiru ru..l!t~1a~~1f VII!! kl~1Iml!i !iI!!liHin ili.iii!5tiitoi! I'A:i;.nCD }l!llw::f .. iliitOIl'lI!.'I.iIl!D~ vAJrta,i1e ~l'! MiUt facilUlnl deiil,
iliaD rIlhunds

kalmamlilan rica oIilI]UIliW". G.~en uneJiI!,J'. mllii ",btk haJIIlr:nlo!U'1ft hir ,kl.!iimJ, izdihamdao :i;lCrii ,imm.iyerek diCinmeje m~
h~r ;m]Jrlg!j,lardl.

B'II eibe'l:j hlllb!'~IIIII'1' ~ ..

]j:ammYBJI'ak

lu:r I!JniC>I!!l:IlIpn ~dl!D haiIeII~kI'JJr nud

m-

,&·
p

ltri

j~i]l~

!'1!ull lecjiriyotdu,
bile

He1i C"'eIA·

tl;ellerimizi

ya,..

tIYO'If·

h",kT;;:ab~:l Rolf Manllen mllTiifel1erifii lo.eteny.lN'du. ViYlI!Jna·h. ha. klkBte:n liltat bir hakkalJlI!IlI:dl. Bir ,,"ok 'IIumuaJli~lMl .."tua nibayet ,ul:.en 20~30 $U bIllTdIll!i"t'l1darl y.pllml, o::hrl!m ile kllpll' !boll:' m.UIII)i'1l yakla,tI,. budllk]lIr~b. lilUl$1!i ,iU1'iIlutdlLki ketel't or·
tii}'ii Inli'dlaklJU'11:1.l!Jn bir hrJ:lHiymimilen.

In f!rhBn ~lIIbahrqi:n litm~]eriini ke:ndlilell'indoen ~imdiden nu .eilertz. BS.1II'!1-'fIl1ldc: h811lmlalf. birnr 1i11iil.!! 'mUaa"

mi!!.!'. vctJecek 'Ve ;m ftum.arll! b.akaya gireu.lderdir. 9= HanlJ~dl!l"rIi leo;mede Tell'l'ec miklan' net:redilmiy_i.:,

aldlld""n
en f~l.

Fareter,e ka,rs.
De· ha:b.er. vwiyorm::.

PEY AMI SAl" A.

!br.,1 vth1t~" olune,(;lu, ted I!!ir!erden 'lIir 9Diu ,iImoiIoYII! 'kacI.M sii)' I~nmif v,~ :r1.Z~hr. Uhf bir f-r'm.iru
p,lJre'~

lUna muhteHtl1 izmEil"e ge:liylor
AliI'!" mqb;t.j!,liti 'll't; Y I.IRu.idUl'm eli, IIc:IIVYdli: IruLiipleri_nd._ Apo1l'on a-poDr ~L.:n ib:llym'l!'mdll DUlw;lr.r y"mak ll~e b:rrqir'e feleeekti!l'. Alin.a mlllhle.li~i. lzmir'dllli Altmo:rdu.
VIC

daha ogrddik,

Div~:ltlJ:l kuma,l yeti1 k~dilfc-deHdill". Unul'iclcki: 'yastJlda:nn cia. ,jj'Ai:~ iea~ ~m'. O"t mr,ilflll '9'1:'l"I!i,evesill iiki 3yqa, ~Alrn.i' ve aun.l.", ayah '!lab,. ta terl:!1!Jlldla ll.:!i'wru.lii'iIll,tlD'. Tayan "?IIZ 'HI k!U1&!:'1 yetil ~i·zR'ilMiy. y:.er~ de koyu Ye'fil y~ beyaz !:w&th hi ... ke.
1m1l!'1
'1}£

Fllreler n;flne kokllU.uU!lll!l1 ho,lamrn17o:i'Janm~+ OnUD i.c;in en::ak torbalarmlll'l il~ zerine, ydlid Dn'illllQldi,lMine lOre !taJ~al"l hel' ~m, yBDImI. Ibir ik1i liIal

yull&1"i 1IIL¥~i 'I'en_kt'e bmta'~!I'I.r,!l!l1!: o~·

J'abarJJ; o~'De koymaltdll'. Buhm.nul!dli'!l i:.akdirde brrikl: ',-m11!l fll!ilU! )filii"! 11'11 IJU~ h11 d I! bu yuiic:,i i8"iiir~hiIir.

Hi'i.1idir.

Tarifj.m,itde gij....uldijjli v~M~I!I_":I 'b,o- gll.yretve m.1I!L"TAflA IIJP!!i~'hllll!lrl1.. nUIn mC'1:ha.I~r.lli. bill ~u:n.det"llzim e~ debml';8])",i.z.

nlll!inp!W

K. S. K. m1ilbte.litm ile A[·

&tilayordu,. On'll ancak hokkl!Jbu Rolf .H.lIon8e11 lIahneci.!!TI 9~ildlkten $OftW'.. }'e--

oYl'tlmuln bi'r ~k~e fikMIp ,.,lc'h. 8u UlItlllJ.1lEt:. hU'l!!kl!t~ l!ep6(i!l!r'k!llR hi.. 111m rCldHim aio.dlllma klloyc'll. Aya,ia '~IIILilI· R1lth. G&!lerin:i III1lfmlf, 'II.'rklUi~daR (ukliIl'~e:n itir..ululI, II efendi. yeriJl\I!' oiur Il! ihta:rla:nfli!l! ku1a1c 1U~l\n.k ho'kkAb4~"

rt:.y alim.lMlfi y~dnlz lluhUiwan ~~ d:ilmeok n.rreti1e kendi[i!ri aDlmiillll.blllu.:va davet o[1iIIIiIlCuwdll:'.
10bm:Ll' on! Buna Gt.lileIOik I(r,a,.. [i!J;t'Ie.rii de i!e!;;med:1! hllZlr buhll1il1~. fakll!t .~tJ'1!: lUi] obnadtu:t, mij .. illlib.akay;ll ~eM'udir. 11 = Miiaa:b;aka,y. iiren h« ur\Ial'lft "d"l!l:Ilerine bayrlllmm ikincl giiRU i",in

"'~I~

ilri mll9 ,ap.ii.ealmr" Ap o!!loo:t taIomJ in' !:talk dad:m.da Am'tw. God:e:PI!I ve b~ ~kj k!Jlliibiitil m:ubte-. liti lJ!e Yii: rnA!;: Yilll;lIiC4lt!I:ii' .•
Ql'u:ii:k MbuJnda

Fme otul'~!l.bijdfik. - $umdi .or, nyliyeyirn. Alh lI:e&ediil" ~u, b .. rda.kILrrJl1 .1 ~11.. dlllk:j iir.tiifii' liU:itl!thb;lliZl'n lIIIIIn1 "",k ~

BlY1"l:1I:1I

dll/\letiyc londerilec:ektir.

1.'l'llIln~h HaW. im%.asil« meklup
e6nds1't!I!n ~tda lr~8dl.i"iI:u' *etekTrii'l' ederiz.
m,~ei1!! "pl[acak:tll~.
];1:1q) Men

,
; .'

.

--

.-

.
• •

.'
,._,. • I .,. I

_ ....

-

-. .
_ •• _ • -_. _ ' •

---

-

---

-

-

I

..

...

..

-

:'..

-_

_,:

-

.-

.•

I

- -_-

.

,
, .

.
'.
-"

.

,.

~ ----'

,

--...._
-

-

----.
--

-_._--_..
-

-

_ ..

_-

-.

/~--:-

~

.. -..

,

~~.~~~_~~~~~~==~~~~~=e~~~~~~-~~~~~~~~~~~

Kr'edi Bankasi ve Sanayi Ofisi Dew bqllyor
.k11 ed~·.
](redl ""~t~ 'BIi'il1cl "~fedil!:!1; ma"aU1 tilnudc: &it ku,mt S.~yi QfiJlir;in Itllireb'I: '"' fuliyet Ye!lIIilin..i, diller k.l.mI it! KNdi Bankalimifl mA!i,,"cudilituu 'h!f-

A 111'01' te,e1kkU r
K~rimt.llT!l Net,im~'rull lH,iamndll. yap' hi .. am.ei~l!Jttl! g~i!-terd~ii f.(l ...\Ii;ItIi.d~ Inl.zdi:.ul!1Idiofa.)'t do.ktar .hy.!!. !3s'llih Be-

--,t __

hiJ

Bey'oglu'nda

~

atrn811 t~,o:ekljdjrii berr; bi1i1rim. o\dliye IrIArnnh c~l'!flh'e iNa ve:!!l1cdti<'1 "alit

,BAYRAM
m[1nseb~flt!

Faydah hir ilan

I
:Me,vsim sonu

Bayramhk Elbiselerinizi
M,akastarl
landrs Terzillik
Akadamisindan

mn..e1H'
~11'"

iloe Ofi)i
iklll~

h,~

lunlml'u )'4111lfa.caIt;fIu', K.redi Han'lc-."IIIHI kl.MI1IIW ,!daTI! medial, Sana~ OS';oin hebG Tel t.,JIiUUu'll If .. id"lIf~ beyati "".
PIIlItlliI'dn-,

i~R1

te,@'kkill
")'1'1 1lI]IT1

Ironi...me:flbut olal'lllk i,Jl!lD!!lt:e ;gin Bey k..., H6N:ko, Fe-m,l:ni!i~ 'Bd:IfkHy 'ffll1)rl~ hlufle dihr mlle!l.ii~16t y!.'1ti 'lu'ln'1ltt. t.~1 &'IIlIIri oRaInlle' P9i!<:l!'Iktlr. '0in ~. ,I!ft&t.~ IIll1li11l"!11. La fahr.ik.E;']I!Inntl!lllkiilr.ti ._,.,idlllll! tanl Ili:a.kkmdlo If1'1._I1!d"i ..l~r lIIhn.aCliA 'V~ bta_1i"'1.f "eo

Simdiy.e

L;llo II.f !lBft:!,.j

Y'I!

MlI.ul'in B .. n-

mantolar
~Ilkili

KURK
xib~
sa.nl maldad1r.

B 'TAMSITTE

SAT I S I % 10
%

Me'zun

....M..rra."zanuzda

J.BE,YKO
Klirk-;tl H~D Tel. 2 1685 An,karo'dlllki ,ubemi:l;de
illtnabul bl1yUik fenzi lilt. fiatlaFd~

0/_ 30""'·
.0
.

20

Yerli

Her &i mlifi~ bdrolan ilfh" S ..nlftyi \1'·1l M!!:fiCliin ~.nkQll'lm ftletnUl' lan'llldiftll iltiflldc edi.Teeeltir. lllllnbnll"l
rner.nur'lan

h~taJ..

e

Tenzilat
I AM l'ILr_ A T'SIZ '-E- rv . .'__ .....

Mallar
Pazarl
Terzihanesine
dlktirlnlz
I
BS'fOllu lubell
UltDn~8

Dr. ~bsa.n S3.1DI t8bTm lNI·iliMoe!k ~ _ le:rd~, M!!'Il'I'"'l ....'n ~lkt. k .. lrTIIIII[lLft mn. ZIIllI..Aia. dl!f:ib:'liJ.. s.n.1II"t OAli LI.fIKrocdi: :l'l'dlet.M'MtIi Ie. 61!:I!Iirlr[ll! 'l"t liiell'otIt!:;hU'lli~. boimllcil .... kkill tH;Id;ert Hrl-ftl ..:Im.iliIH Sa'll."; .,. '11"., 1c--1'l!1U!I1it: okilluriiklieir; iI.nll 'l!Iek II! • M'I!i.din BIm..Wl Lil'luul.·dfl YM'l~lllI, "lrTi i1A~hi'. Hii!!' ec.I:Ulede 'l,l'e eeza fI~ hir U'IIIdl!l P)lfUaW ..nhr, l'i.... "I""'.. I-.•• ", ... , •• , I .. -El!l'evm ,slilUlyi 'ft MauHt.I BaniumtJi5it&!nbu! ,d'HTdlfilcli iic:1"a. memllriui;;'d .. fahri:kafum id., .. ~ nH!fpJ hulUi ~ daR: n .. n s.Mi&yi IgI,~Dirl tJma't: mMIIIisin • Tam..,rruna 52,000 min. iklym,e-t. takdir de... hn' i1c1i kJ,Dn ~ [aUfad. edneee1lltir. edi'le:n GiLllrtlhtl! SUtlt.n'beyull mM.aJ Evv~]cc .bJlllly;i __ Ma.din BUik.4U I'etind.;e Eb'ikApi Sirlrl!d i.d!:efe:r;i IObk Vo!i . 1I'I!!clili idal"elli, ~1& Mii-atM8:r $akir, HUuddMilti'l!e e.ki 5/7 yen; iI s/ 179 ,lI.i!Ivin CII'Mt. Afpn Tm"I'1It 'V-n ~",f .. IBn'I'e hllilen 179!UIl n H!S n~J'8. IM'dMi ib.aret 1!l1ank 'II... ki~1dftl mil-1ar]1I 1flIW'{I kkam .dtltl~EI ,HiklH\n il'eIt;he-pti, 'y,~ kr.edi mi.!~nim Moe.~ maf\U..JII~1!:1'1 rnUlllemil ~I!i cnii!'ll' meelitiilt;. I&.a~. Yni fdare ~ .. de HlIIl'ad'"n infilli ei:ti]lII'i~ 185/2 135ft .aWut U flih~ Cahif. A.m1 TUi"fDt Vl!I 1 iSS n!ll'1Lll.rfdl biru kigir iki'lli l!ih~ap V~ hf. B'Oy.1!Md;". H..,im 'VIe ~ 88y. k f« de San.ayl 00ti mundnbt olm~l:UdD'. II~ liM'alilllllill 1)1l11n1at'ir Mo~of bMU namn1e maruf 1.81'11II1IIftD1l11mmm t~v:r..ili 18 t e,.~ h~ rfIa,. San,,';' 'n!Mu.diD, .hiMe iliILiln1e 5 llaincsi olltlJ. Ahml!!t Mu:h· Bank •• mia ielimlt ederoelr m-a1aine d~." '~r B. J.i:s~i ~'!;Ik ~tlInmy~ vEI:tedilmi,. Y.lLm N·eeel-br.1I alup· 22 ~ilil,vn'USanj 933 hn.Lhind~ sa:rt''';cfB'et [JmmI.t .MlfJiiriiru'in IifimM! d'wanlumeye ta1ik ,tdil§~k 14&eyanlidl pb6.t 933 mn1,ine muWldif sall gUni; TD:'C8Ht Umum! mildihii N'alci Bey de MlB't 14 ~~ 17 y.e kadlU: 1.!t;ML~ tI!;r· muh.am.rin'liR IFIl JM.yalll(!tt~ bulmw • dUrtclil itll'lII111 ~.:karl:t.!mut i1e nlll;IjJ inqtUl'~ ca:khr'. Ai'I'tmma ikin.c.idu.. flirirll:i Brim-«tstll.nlll!l]la Sl.llBYi ft Mud in. l'W'!~mdllo 3000 liray wi." "1!em1.f ol~ bu 'B~nk"PDI!"I' Sl!onayi K'1'~di mtie~I!!Jl]e ket'rl itO tok IlI'I:wamn jj~li.il'l.de buhm SiI.llI.. yi' Ofim.e de-wi i.lert1e rMJPlI 110]' duru1a.aktll'. ArftJtinl~Il~~i:r~ j~ md: tlqt.e geld.'im. El4e ~velL'I: k8inunyUl2de 7l:eminflt !WD1i". Miiterl!Jdm vetgi. Iu mue;bInce ~lkr.~'; milMSHfti,. lsi..e.he.ledi)"l~ ,<t4iimlefi -kif i~ 'Hili~· ",ekR ofitm ~ddd!lili i.,.in Smiyl ve \~ dltir. 1424 firuntianllk nl.rnl.l.D v<!; MJl!loc.'I~ BlMlbnnrn bu ~ :m~~ itrIL iff~ mlinun:un ng- U.fIeu: mft,f"d-e.' ;.f~ ieap ,~i:r. De-vir ~e tat5i'.me tecVfiiililllR haWairi tapir !IIi!dl~il.e ~a" ~ tU!.,etlll m8!l"in;e '--. II. ~d f,:it obmy,r.o IpotEhli: wl!lldllarla rui'l!'!' rdedi~ :d~dat'ln_m 'I,I'\f! Miti'f.aL: haiJn wip"lHl· Jimdik'! .. "Ide 'biimb. H!lH'W!iilu: 'i'e nil'll b:u hMJoU'il1l _, :!n.l!lu:5ile fm ".~ :I'M.MAIiti 00 mti~ tiRfinc1!!i ~Almm eo .me dMi' ol8J!'l iddi:ale.M.lIlT1 ili'l'l ~ili'i dilee:ek, 1)un,d.... MHIi'JI. ORjin lCwedi lI!nden. i1ibarm :20pn fciFide evrakl mIl.ea~ tmlcilit V~ bdMIft:n y",. ~ii9Mteleril~ Iril'dinneteti lazlhulili". Akpd .. caIrur. 8111111cl. bti ij;lm~ ~ o...~ ·.,mhl!lld~ b.klan tapt! ricj]l~rile. .a&~t 01~ Bu .... imd'itD ftrMtbulaflrilir .. rmyanie;r ~llif Lede~iiWt y~pt!Jnalrndflli __ ,litH' mUH&eAft& M h:tlr.i·b,ttllJ hli'" , hari~ h,[m.lu', .1Urai'ltlflafUI i.Jbu miidd!!''Ii lunaeaitm. ill bl!llmiy,~ aldc;'mm.& ,,!:ire tevRki: Itf!.'l'e"';:l mn.ele:ri vc: ;dI~hll fll.i:I-li malt.mfl!t tiJ.[malk rlfl:.ahlnd ikiftel tfi1:&Nl' IDltbkem.elfi!! miy·KIIlerilllJ '·32-1 SoJ dOI"YIi :nwn!ll'lol!;"tie ilm= mlliffi~imi!ZC'~ur,aca~tJoe1'i il!in olu BlIJlyUI cm.J :Mell1cii n•• 3'9 Tlftil: Kiltl!lb .. 32 Mwfunm 30 KtiWlya 16 DBJD
Icl'eill:
mije"'lle~titl;1!

i,in

k.l!Jatml!i,

H~r-.e

f'FiI

fie

,Oksura.

I,{gll.nmu:. Klli.nt kM~r, lIIIII~mEllell'i k.Qr1lIfur. hi!." tccrii'be iab-ala kMidir. I·.tlirlbul ILdiye mtlhkem6! hmlllCi ti· dilllir~sil:lJd!r'n ~

I i

!;I1!'et

Mlld:uln oJup mahkt!:mect! "'!ilk aTlbr. rna ~1~ l!iI.i'llll"lt.lllJ 'rnukalTH A,E .. ·~l!.:I'kah ~yM." IreIL!i;B Y'IhJ!ij '111!i yUIJI1U I!;!"melllu Wt:,I( 'O!'l.bl, bUviik Y'i!! kii~ boy ""Oir'
C0b'liI'IIII"

'Om...

lin.

btyaz yijl'l, I!rkek JeLt!ldm, qarp '!fa yunlii hdm ","I! I!'l-k~ kDli'iltLm 18·1·9.3.3 tu-;l1imde' ier& kdl1um bfr.iPci .arllbrmfu:1• :klvm~tIll!:ri!Ai ~1.I1"nu.dltl1n;:b.n 'm:nlil'1l'1 indl'ld arttlrD1l8Jal it!!, I; s8.'R,d:& fiildelotos ~III' kpftian dill b.LlI"lnd IIi"ltIimUl o]",rak 2!ii· 1-933 lI!Irna.u.~ mlllladif ,;artamhti aiillliii su;t 10 ell!! SlihaeJuili'IIlIh'li\nila. 'fopalYIIJI'I h~mn.dal!i d!ll!pn4,II. i!l$.hla.ca~ihm tatip, o'lUlkm IIII'Ilt'YYeJl _"dU-4! nnl ••minde h.a,. .III' 1nih.mrnlll.an iti'll elunllli.
~!;tAnblil ikinei jnts, mem.~uiumlH:

bi.iyiil'<

'i7,~

kil~li: bey renld] ve

ucuz
ZARiF
Nafla Vckaletinden:
2000 ton kalli'Bnya,il paza:rhkla Vi: t..kas kB,odUemubaYlia otuna c.kbr. PBzarhk U/2/933 tarihiM dif c:uma.l1.e-ti liin:li ."at 15 !l:e: 'Nafla Vekile-ti Sabna1ma KomiayolilUinda h:l'8. ediIe-cekti:r.
til.

BeYDDlu
istlklll Caddesi

1;'.!lp~ NfIlIIemur]QjmJdaDl

,.,6

MGAii Mitravizall Dede a,iularmda", fb ..khim '1'''" RIU V~l~erm~i Mudaf~ A~ mi p't1:'kr.ti' lIalDil'la ls!!:M1il;yf'dairl ,,~rkl!lt • 1ertiar'afti'lil.1II a.la~hlll!f" k,g,dc:~i-o tNi:lif edi1l'111i,,·Ii;. Mij.zabt.Mi ~in aliI!, • ca.kldNm 9·~.9" p~1x gl:!nU MlIt liS 111 ikinci Ui:b. !fal..mn:dlii· !u..'lll' !ilou • Dtnm::iaJm illn ol.gn'il!'. t"m!'1!bul ikin.d i1I.IIli mm"i!.ll'1I1~:unc1Bn ~ Mu.lnldclc-ma. 'EJu,mbul' dll. Malrsi.Jdiye INlIUIIdra 40, 41 fUIl'll ... .adB mukim ike'!' [11.11 eden tDroIir' HICl P'irke o,iu11i1.nnd,a:n Rermi. IBeyi!n lIIla£liklll .._1UI!I!. brf.L ~1if ettigi konlru"dablDrUfi milzakell'l!:!i
i;im

mu....

. Ta.lipier cari .selley., IIit Ttcarol: Od,liI.1 Ye..ik.1Io1 'Ye 7463 v'ilklu,t lemi.~a,tla.:rne komh):y.oililliI!evdi edeee.klerdir.

Mrallfc

mU ..

U~apUlJi·fid .. H!Xah~ lIIahaJ .. l!erialn KD1!!h:mUn "'. Kupa~ ad .. !uindl., ~ IS. ] 7, 19 cedi! 25. 27,21 1'I11D18l"".ah bir- ada ·"e &i cia! m ed.il_ tel:liL:!ltmda. TBPIICiII: liar-dine tM&diif eo dll!HmedijiniD bitallefti!'!! hazio.cr mlli" nBlIIIW'I. :mllIilnI!lT~i [f.. edlileeoeiUtID bu. !lIf1"Uda itb" oemlIB1Ia idd~ rtalMnlf II:-

Bu. ]ni,tul'taki
MlldQrlugand
den (be,)

,arlnllmeJef

ist.a.nbuPdlll H.llydarpa,a.'dl",

en, .AnlklliJ'Bl' J a Na. fIA V elc:itll!!t i Levaz nn lirlL IliIll.dk:t!thi~inde lI:edllorik i!!debilirtl!!l".

Limfiln I,leri MUdiirla iUim. •

,d:en1.et' ...... r.~ ~J'e]H:i ire ~ir]ikte V.il.i.J'C't Cuete9niD. tan'hi £Iii md~ lbDllI'eD IS rilll ~da 218'7
nmam.el~

ft..mo

lI'11I1111:TQiiI:e: Ilt.e.n'llld TapUi KI ....

11l!ir.KaB~

ian

01UJ1I11Ir.

Tokat inhisarJar Ba,mtid.iirIiitunden:
Dera.nbatd.a nilin~ 'Mtirdiii
ZUIrFA

IS·t.'lS ~~~

,giimjj..aut 15 'te

• ..

..ltllCllklllarm ikil'ici iflls d,a;rtiim,d~ liIal!r bulliDlm8L.n illn o.lW!!II.i'.

ve llrJ1be.rd. Ic:a.]mlli. mrijddeti kRJiiU' hllll[de mUzlI.yedede taHhi z;ubur etmediihtden i.bFalke.
ta!',II.Elnd.BD

~ynlml' oOlan. ]cahm tezlllyiit
blr kllll:l:le ile ve 10/1/933 miizayedeya ~lkanImt"hr.

y,e

telllUuI

olmak

,artUe

Layden

1{200,OOO"'D yilz bin kUo mikta.rmdaki iki

Liitu~ tal"ihin.den itibaren

ao ..un

~~aremiz tJlrafu:ulan
miid,dl!:He aLenE

Bmkt.ltaa. merh.1lIR ,.-uIcuda m.ikt.Uhm muharrw tif,. tildi!!dn ... lIImIill ve MfItm 'bu ... m 25 m.y
Amedkaa ~

='"

11'-

d

~ba.

lIIniJ

Fuat ,Sat; Suyu .,asan ze,tinyalit. we Hasan k'olonyasile • BAS 0 IV .ram gliserinle istthl.,ar ed'ilmi"
de

ifd~

nant

IMt Hi tfII takdmile ~

'I',e

~e Zldme ~dI.

Eib'Ilep

ti!lip

Car:,l'da Zirlii:irUhan iilt kahnda 22 No. lu ada. BaJida muha!ITe.r elD~l:kin 9134 sene.si may,] .. :glli.ye&lne l:Ea.d"r pazatIlkl. kiraya verj]ecej-i.ndeJil l;iI,]ipler kAnUIiU:5aninin yilrmi bC'finci ~l",:amh. pnii Ioaat ott bete Ira,dar Eduif Mudir:iyetinde Alc:al"ll1.rkale· :mince mtiraeaatleri.

5/,u.&a't/933 tll.riltine mibadiif pB2li.r gi:inu Tokat lnhiaatlmf Bat • m'iidu!I"ltliiinde muteifekL:i] komi.yon. tarAfmd.n mUZ!lyelcae iku,al "0 ilha.lc icr& ~dile(:i!!kth·. M,D.J6imlit almAfc ~It:iyeil!lleri[l her gUn S .. ,m.-U • ,dp__r]it:iumih::i!!i .lnman a.t1el'i ..

I

K.mdml Rn. ,dlii'roetimien I K.uJdiO'oI. ,Orbl\D mah.dl.ethldm HIB',& BifIY oflu. IR~Bt D~i...l K!l E!.Jni .",'Ink ,uhe 1r.i!rtiLi HiQ'ri "ev biraden N'uri ~. .:illml!!il:irn.d:ekii rml<bkllmllriEl.ib 1201115 h"" a1~b dofA)!lI"Udll!i I1I'l "apilJiIfI iIin tbis.-in.~ rmii:IfiilI.il~ Nari Efend:i kt.....fmdlllll illln u ltiDyiEi MV(I[dllbu ~ lUlJU11IDJIiDl.8.31 dDlayw.a~ illm keot.bi IeArl. yet i!dl!l'ek i!;l'al'. lihma.enf ol'lUlnudc.-la Uftbi [Jindaii. i.b'hilll'ftl maddetii mOl • Diy,., _mnda bol\c:tmU! tediye etmedltl vcy& bit .Mll'"t'ti tetVtyr ,3lrennedigi tmkdir-de bflihnum all.ll.UiIl Vo!l emwa.ftI '!I'll!! eM!ikilllm ha.ciI!l!li!li[crei Hb1aeait ~1ii 'Oi.&>' k!!mIIIA Will olmal!!: ih.m'e' inn ~run'l:il'.

.k,Q1Ii~nrDJI

:m lu.m.m..l.,

b.ru:I mHkir gii.D Ttl ~ iI1D O)WIQT.

oI!Iiduglmdlll!D

krut oll1~· BoTMda hll~
tJillp,

Sa~lanlil, d15kllJmesini durdllrur. Kepek]er~ kaybe.der. Dokiilren sili~I:!IJ'm yeri:ne· yenisilli ve: .1l~laiJbnr. Ecz'81~er]e I:CZII. depll~iilnn.da arllyulitz fish 1001 kl.lnJ~a tem~il ediJ~till'. (U'mumi depo!'U ,uk Merkel eol'!!B depo!llill)

geHrir.

VI

mn!lI'Rn

istimal

edini:z. Diinyada

mOl5ltuza:rablll.daa,wr.

buedan mfih.eWn1e( vc' J'lldis bk i!iillib'litl. O]3!R1U. Hasan kol,ollYII.9Ltnn limoll ,~~eklli!r.ini; yasemia " ~-'lJcuk]ar ve nnik cl]d. I!t:admbr y.aJ:nu: Ha5i:iU\ :!ii8i.bunlan Lstimo1 ,e.debiHrler. CHd~ .fUm_Iibr Vi!: ;t'e:llge letafet
Cingoz :Recti! i. hi!j: Ile.foelo
''ole

Va
ik

(iii bah-;eleriul ihtiva
"Ie

eden
HWnllQ

,Sa u
eCilJI

II
iFtihar

bu i!la~ii..Inl .r 1'iirki ye'lIan Yf:glpe a
depo:!!1ll

,edee:eii
iiJ!lI'H"
!;loll prrr

la'EeHk baLi§leder.
II. _.

&1~IUI!lh Vol!!

]-mda kaui'llpe4m at'hya:lfak

pJ.ulod .. n !!I1t.rl. ~.! b.ir !=Ie-f·e, ",l..::hktao
4j(ag,fti1:

Mi!lkll.tl!1i".,d11l d_i.n

IOBIJ"Il ad'-!Iomill1'IDI

D· mgoz C· .. ' ~

.!j·

mn nilrl-

L.~.

kg'lide maceralaf.1
' .. .-nl 'sERVER S'BDl ~ hlr .!taLa .-I1lIYUp,di, F""'a( elill· dela aldi Irilahm ~d!Ml aMfiMt ya .. rna laatiptetre k.dlllT luo8{l kM"d,ell h~mlfl'1:i 'Ie .] • dllmJuh; fl!i~!llit biint~ohl1'i!! kda,. iliII: ~btdlilJ "lll"l'lm, kad&1" II.nm bir tUPh~ 01. ~ diet-hal C.itJ:glh, Re-c:a~ ifldUrme yiliri5,dil. Sel:"iMri h.~ • men. kit.b] tftVIUJ8. &tru hl"lr;tml,b. Ha"..,d., ke.tfl.nf!l 'ifefi i!lCtI'iI'lO& benz ... bil" patllayq ,diuyuldu _ aani-

- "1

- C...z, DJ.lII.keJ:e~in.i takl:n1.l, io;~i ,ff;i!rlni2 ve> ·Meh.me!t Rlza',.~ kwrl.!!J:ra~ "l'"ak .&,1111,.1012:. Y &IIJlla ciIlk "tlyLol;' m..IQ_ItI. Birin:iz pencereleri ve !k.apt[an. a~lII.T"al;:ak,. irin iz: kava)'. :m1lJz.!!J.d., b ihtillill.k» pfli]veTiye edleoeek, b·h·i:oiz d.e 0.11.11. milli,qj YIl:pIl_k. BC-II'daiCi:k& i.yjrniloll li-II. .lfIer YBpdltl.ijj]l u Mtlibmet HI.a, IilAi]a,rnflt1, olDLBhdlr"
Mia"",,l

R~zl!l Bey, d8di.lII.rtJ~ .....]c!i • l biJ- I&),ret cdJ.liliz ,lll) Biiiil~l'i!le bu·. i"adl!lin ".ka~l.m, Evitl bli.itl.iii liavIl51 bllizu]dq. Gu hila. hinz taairi.ni YDI.· P!}'Qi'. H!Emcn ~Ikaltm, K"IHd. Clio -. mobil "&eMiyor. liil%.

loili'lY.a.

vh~~at'IIl:Z

dalirla ~abilli,t e<der-

I<ini.z.

Mtlhmc-t

aln

,da,ii.nUyor. bfru

Ga,1il i1lJf:llak(I1(1.DI>!!Ih~li:t Idt!ilWl boba.~ri.", Memm- 1L~ III dil', •. Yem ieat
bi:\" .feY. ,. OatUnell!! Ibr Am.edk.u
'941"."

"Cq-mJ, al«.m. S~tti lIRI'illU
"efi.l'fiI
Wi!

Va M!ehmel R:IZ!!J'Dlft iIIofiliulU tulB.r-d IIya ga klBLlkmullUl ya .,d~m etltL B era.Iilf!'T', a:p·ft.'rtJ:mluI11iI ijni.linde dWlln

EJb- ,lii:olDobile bindn~. Mclim!!:'t Rlza. 'bit~ biD:" .h III de ken.dil!lJ~ bJIl"~kh ",e 8<'1'k.&ilifll l'&rI!ll1.l:lIi:Ji. :Kwlddll'I'iJ lII~illl],d:Uyor, i,,! 9CkUiyor" enY·{j.lDn & .. 1.e:r ona \I:!!:Aktl\n lIiO[iyor'd~. Sib .litiyleJrleK
[!:rin epoy zlIll:.mM I.'}1!I'kel"eff. IIOrd.U,:

kIL;I.ik hil!"tedidiiFe

P.i'\laM da tutUfDlu,ru, :till. i!t'V\'"eliJ ~g!ll bit

Meh.met RL kalE-aya 'V>I!lya.

W

Mchm.et ~~:I!a, bir fIIlnf!laly.,un ill;-. yakl"ll"J d.ibinde. yndc. bol'IIII LoyuDill yahyonl'll. B:ir ka;; kere aYlblf' Ribi .oRdu, lo:deri.ni iIi~h. etl:'.d.lftdill bir k~
:inllaD !!,OlgMi

gordo

va

!t.i!ikr",1' iii em,.

I

d inden ae;ti. BEl" del,~IIR,da iyi':;'l1 !i"l! ;g:6Z' [erini ~ml ..h. ,A..!!""hk r(ln;rl.e,ilti.e' :mj,.. m O~II.D LD ] 1I.I[iIlI' da.i,Dd1_ KiIln.D.pcye

&"Lm"

Ner'~y..,. ... Ne~y'e I:idlycirl.llz? ~ Alemur B4!y .a.i;;i d!@y[etha.nc _. iliZI1I lill'i.kma.rrl1 emrelti. t!lti"'illlhah~ mu'Malillln.!Z, Rlz!!J Bey [ Mchmc't Rl'u,"rll"I'IJ hd~2.a"T a.tl1!' Atl1' lIy.a.rnyg rdu. <I Memu-r ~ey • .II·l:Illii on!ll. bb-lIz e\l'ftll okl'! bitelll ~yl.oI!1i"i" b'ir k1tm1lr.1I. B'I1;lattl" Fak;.·tl ".ilil lit'· del'l. 1'.l'e :fl.!!'II,arl"lId!lgml ilyi":::rJ h'iI'la~
ITII)"lndu:

~

evveUc.i vak'a.Danrt ta'biii Illli.luillli b<ulm-.ll. :!1j-dial1llm-in mllLflibknp tl!.~ ordeL:ilmek: i!;lD z.i h.nini. yon. yO'l"d'll. Bir.a~ doirularail: lor-ell!: - N,",·.,d. cml.r l' ~ Kimler Rnla B·r:r·~ - Mormu". &ey~ C'inIOz, .. IB i~ :r·d i,ti:i"i:m~Z'l1'.d! it Cing;o'i' d'l!I, adamll!!!r! ods. 'kili~m'gfb.l"dl. Bll' ~-Im'm11'i on lllli'UI .• f! ~,i.Bden .iIl'~.tti~~; 'bu· kll!mnDIZ ,1111. ~~:!:il'il te.d,.V1Jn~ yal:Jln!zda kiildl. MC!lhrnet RuB, b~r l'ul"Ada :lill)'" Mar lI'ibi, derm., Ib"YilllIIo bir !lie.]'" m .\"!] eland.l: 011l1!.r, , Gi'uilmlila? h, I\:A~tllaJ' .••

'ii' Am!l!riiU
'if)'

pD.r •• ~iHliim. KGFiilt

~.,.Ilt

._ Am ...n diz' kapa.]dl!lnm.,. KI • nJmlf libi .. .il"lyoF! ~ TllbH .... Si7i b.!!JglaDlllj,1e.rd1. Biz ~'J:iliik. Ainrll.1: Dod.D. ,. Bir de Jer~ de yabyord'unl'lz, b.tim.!l1 ~ dii • ,CTke:n otelli~i ber:tl1liz:~ If!!! ~N'ptiJi..'Z. M.i!!hm·~t R~za. irrlih'iloe-r i"ln&e ell ~ ",'&P verdi:: ~ BelkL.. BdkL_ AU",,"h b.b, • rehi,d .• Fdllt 0, mel.'iiI.m. benim e-Hm" den ku hdamlll.z 1 Ot.m.o,bil Ni,ant~,\'ndf1. M,e:bmet Rl:i ...·nl~ evinill ODu!I'Id-e .dul'du..Po Tii ,ofii.l: i.!(Br"i ~klUi v·e u,a!kl.ann& hiS· lim eUi.
M,lilimet
'Rlza.

1'tiill"k ....

rimi tult,am.

olml)lli1'Jl '1f!r...Jc kltol!!oli halku'a pfdlQlI' pfl1;IQfJ1cu: r;.,. nefe oilfcuf(;lft ;lIfGm fUiiaJrm.

balk!! &il""

,a~

hmbum44"JII

Mai1JJlG'i"li'!'l I'..rs mall/lll:lerini talll!II:f"QA' i,,_i gl7dUf!r. plI!!iilcrrelrri lI!!r'hl!!ll' ll'iI!!i iC'rqJ ~;ef(YI: f.~JmJ;yi )'apf.! __ ,rcm lOm'iJ MIl i blfgll:l,lJ[.- •. B~n ....re-nrg(!l adam:a I'Id'CJI"Ck oFd",!uJI::aA! b1'r polw .lbi.ui t:iydim r1i!!1 ... bullm;lolmll .... J~ r"ldbn. HlJrd ~m~.JD. T.l£foJTg a~lm "'. -Wlli !Qlrlit merelt - bmr8lt:l iii bit.fiUl §'oll ;yi ,L~,..im - iTU!l"k~~ tl~J.im fti: Bi,.~ e&I~ LId crfrr4ikim Iirdl'eIJ yallll,fp-. Mfr m...l!lEr Kar,;tilul CQdd".in1i r d~jil. To~ i!rll I!' '.)I e i~m Clllu.lr,cumai'YD1I·1t1"intEr. ZilIhrn 1r.1"'".dd fl,enQJI )'Blil11 'i'g .iIiIrYOffiH/'. Moemur r, e,;y: Bafudl!iRIt R,Z'a BI!;T·p;ut·r. Boll),'e(!. ~~1tit /1'(1':mn-

nm

)'tItlnlm1"
!!JYllkttt

oLdt:liun'U IIIcl!lode, I:'~mt bit:'

,.e ___
.0..

8'~edof!.11;.

...ad .lJn:!qn

...

Ii(. lIP kll.p].......... olm ....

odPl1iJl.

h~

bU'lI.flOl

du:rdu (nail gij,rdiJ. Bi:ru doi'l"lIlblllok iat~i:,t.i, t.. at biillin YUCIlk ~ Hi!!J.~~t ::roll:: RIZIL Bill', -ted.!II.vllJoiz d.g, ~ned, boGie oyrn.k yo:r1cr-i .~z~m , yap~Id,; iyi.i.niz ... y""lnlz ietil:'hate .;!,;Im •• 1~yoJ'du.. m'llhtA~lImnz_ '" Evde rii.,;;udYlI1;YzQ 11;0lP'oIJli. ilII~a do irru ijUrill1

,on, memunlnll.1!,

.!!J!TI]acl! v-e

bat

~ E",._. t"tirll.b&t.,. diyt: mlii"11• dandl, !!Iovet. , Jyi ~ h"l". __ B ir de (10k. . tor! .•

- M~.'k: I!lI:mC!iyifl;~1 RIZIl Bey, bRUin "koJeIel' hrtul!dq, bel:" t&~",f.el tol!l~f\lJ,:n mI!irndi; m'll.l tl\lIka. Yl!.ka]aIJlI:i' I~r, __ Siz i':tlill"aJulll:intze bllklfl.l:l, " - Do i:i'UI. _. lie!' t ..r~f'u!,,,,,, 1101Z]I • }for ..• BIIII~oD, 114,11]] donti,!»'. G~er, I~~I', hot:!p S~Br'--. ~ M"P1I1I t Mel'Uli IE11mden ... ,kl!ll'i1t gene ha1 •• Ah ... Oil" kitap ..• EHnd., bp. kitap., , N.e Ibili.r monl _ Eve{ R:ru Bey. I'IhllP de;i:lm.i,

a dam I til 1'1

'1:011.1:'&(111.-

dan )'ll.kal"l II;;lklU-kl!:[I" poll. CI!I''!i.in .. d'-efI hi.,. -melc:tllp (tkl!lnr&1ic hizme-'I'~i:'y' (I
'If

rood:i: :

-

A;r; G1ab",

!.ihIH.i.l.)'"tIl'!ilillm.

bll. mdrtlllbu ilia RIZII

B~e venfih.

ltdi,

dlk.l'(!!'_ 1I01'li;i";;r ud'liIImldTlmif
1'J'I'.oIm.

UIBI

SiI'le)' ..

V I!I evil ~fI ,."kllt&k .m:omoMII~ 11.1 za1rmath. M'.rhm.et RJltet Y~'t"'tlJld" bog ml!.'ktubu lII.;;.tltl, ya.kit kU;r,li11li kalemile IIIcl.e yazil 11 _t,...{an oku.du;J'

J'«U~ml:ed';!!

,'U

tryo",,-1PIo,

'I!n

T Ilihir-'i J;li'(IlI'ltmcnd'an D'zlI!'lar fp'd·Pn., ll'luulil'l'l' 'flIJrm. $imdi II-en
b~
!Il111hrli'ill'"l! l'JI!li:efe )"'IZAF'

.en lton'!'"p. ii.iiindc 6,..... 1'" Y__

RlZ·OiClI1m.,

l'MAMJM~ZDAH HAREK,ET-~ EC~C.E~· VAP'UR~ ....... ........ ro.~

~

---~
".,,,., /I.

SEYRiSEFAiN
Galata I!I.l)prilltl'!j1 ft, Z:ll~~
~IW~tf"

TAvtL ZADE-V APURLARI

"'1I!r':ilell'~DhH

I"n"IT~"·r

iii""" "

II! tnr

iZMlR .. PiRI:. - iSKENDERiVr:

..
I

SA,ADET
I
ked'dieD

iZMiR POST ASI
Iler Pazartes; nat 17 de Sir"
I
I

"t"'zm·lr. .
. -' "

P,OSTASl

14 ikincikbe sal. 11 de POSTASI

- . unyet 2f!: ..' "C.um huri "ik~I

TRABZON

'Ta,~masl dal1a k,Q,lay v,e temizd ir.
Ihtl)llt,;;

Jet.

eik!nu ~ulam'ba 18 de Ganhhmmdlalll.

hare. .. ket]e Ge!ibfllu~ ~anakkllle", izmit'll uimo.t 1 ve €;_akkale'ye. ugnyarak JWdet ede.cektlr. [,"{olea 1bD~ ?>IIp-anl. cia ftIilir.

I

I
I

thalinoe flJni

paketlerchlon

iZMiR - MERSiN POSTAS1
101da idare

i5teylnllz! ,5iu yen! ambalBi] !lizi k~~m'!illti mil· majatln IbSi~l<a m,a.muIIM almaktli"

"Kony. a
..

:;~RIN Ee
!211i
'I'll

nbtitimmdalll

"

2S _ikin~jk.A" lI.~g ~"',QI1b

kal-

=========~
Ar!R:![I; Y·emiJ'h

'1'.. ril:-.cie. hlnuletJID'. Tel~.aj 12110

Mudafa

kula..

IzmirSD"a1postasl
Vapuru
giin,i

MIS taL. 0em. 1ullll1'larl n.·

2: fUI.t1!1I:

EN MUKEMMEL
BiltGn Avrup.!ll iatasyool_I'"

RADYO

C!HAZI

n iii"
-

VII.

ae

limlb<!liljl .. r
!:)!,1l!.Jn,u

r.

fOI!ld"
-

LASTER SiLBERMANIN VI 10.
r.l: 44647 • 6
:aRm.

B •.· U... R--·· .....A ..S.· .. ···~··

mutlaka

I:!~I!' iilinll vc menukiyeli ~IelIa'Z1rd I.rla;r,

-

_--

- ------ -

DOYCE LEVANT Linye
Hlmblug,
BlIlbrhlyflb UISI:nda. IlZIme~

AnV~6,.1Stu.l,bb!
'I'e

\I'm il~di!!1
1i'il;

22 klnunusanil
16-...30 doiR! d..i,
~II!J

RADYO MERAKLILARJ YALN!Z ~
Si:ipe:rinduJdal'lll • MikrometF~'~;

6,30 A
'\. ... "_.-

,staublul
"I!I
Ii

we

TI"akya

H3Imb~l't.

IlHlt'IoWltID paStilII'!

IBrem, Stletin. Mvem

dhB.zla.l:'u'U a:ra.r]ar.
~';!_-. . ------

Seker Fabrikalari
~--iiiliiil:lllafi'Iiiiii!iij;=='----

Rmll'rdlllm'd&o 1illtinnlmin 1]]lIVU:dMI hekfe-rum v~purlar Milo. .'Pillru 2:1 :lei. 5aJllJ'c d$U!.
Galilell vapl,lTII 23 k. >iI,mlye

Ci.~

p'lazar .
I

.'

. ....

.Rth'mwli.ltm lUI: harebdo, Pill~
ftI1JQAh.t
VI! JaIl

I

RfteU cb1i bmiu.
!l&iii
Tmilitt i~

dogru

a:Dnii tZD'IW'de:n b~~

pcpmblt Rdtttm

fstulbWt;s_ Iilvdet; !!id~.

Slrketi d T ur k A ~ ··nonlm ~Ir. ···etIDI· en:
fiats

TAYYARE PiYAN,G,QSU
),4..c'D.tertip ba,IIY." I. ci ke,lde II ,abat

Abl11RlI ~ebr
• tidlUi

Krist"l loz kilosu. 36,75
.IKorta. ifflb1"ill".

fll.brikutmft~nbg) bet' llliy'I!IM 1000

.epOl'M1n~.n, biaQl W!cdml!lh~ik ol.nu!r.u.k

,tv"
iiH.,..

AUiI!I"Iin ~a va:purn 9 ~ub~[;t. 'ojtru. d Del08 vlPIilJU 7 ~bi.ta dOltll. BlIirgu" V'fi'll" .KBste.I'Ice, Ihln '" Ibrail 1;J1n IimlmlilmlZW1n h.arebt: edll:at- v,purl-ir MUos '!I'llPlliru 23 • 26 IlL ,s!l!li1e ~IJ AU...~I. VJPUN g..'( I fDhllti. it•. YlI!bnu Hambprg. BrflID. ARvel'S \'t:
Rotc,l'd<!1lIII IJmdili~:an JI<ln barthr edC:Qfl'k irlpurlill'
'I'BrpUm

Gilab Ki1~

H!IIII." - tilWmU''''. ~t. loa. 40913

Tele-

SI.8. 1IZ.I. DE BlR.A. DERLER V.PORURI Karadeniz Pastasl

I

Tafll".II!dlln vul[11] 'bUl~acall. :!!lip !lJ.l'i~ [tor' yQ:z,ile y jnqill pil!fin "'" mi.tel!lla.k i,' hUlluD'. ~ m.~i!.ittdil i!ilenmck 'URPI!I duhaJ .wenlir. De~oda? .itibahn. bill&m1e....... ~.,.arif -.e mc~·l.'!l;,el mil:ttceri,e .ittir. I
Mtqf~ IlIIl~

s.m,o.l!,

9 - II

kI. SBtliye

Adr-.e,: !1tB.nhul Bah'!je!kapt: natdiiluc.u Vakil' hlln 4 UB'I;U kat Telplif adlR.li: l!itllinlbllll;Salcer: Telefoa24470.19

disliginden:
I ~ Samlun
kOl'l:UlmU,.tlllll'.

Samsun Naha Basmahen-

Stvaselektrik birligi Riyaset.inden: ,
, IV '-".. .

!I·3 ftl'h:at& doRro. Ab.na VADgru. t7.·2-8 kt. $dtQiye dotroo MUo. ".pUnl Ii - '1 pblbl dofro. Ya1cmdilB;trofti'a b:uelret 'Il:duel:: VII pud:ll 'L' Galli.. 13.!S ki. 1lll1Y'e F.11I ufdli.t irlill. a,ltll'd. Ovai:im.f6T1 biiiill~& Laster .. Sllb-e-l1DamI 'WI ~'I!I.k. I ~or, a~mll.l~~IIljlll!!li,lrJl!~ii't.
~Ipl.l'm

M'e ..

d~

in

13 K.nalnu •• nl Pazariesl
gfinu tk~m :&lilt 1& de Slrkeci nhammdao, bllcketle Zonguldak,

VAPURU

o.n ii

dotm-

~n,ebola. AyanClk;, Slmsun. Ord, Gill'~n~ l'n~~~rnler.e. Rize,

Tllilel0t1: -44641.G

- Terme ,ol!,e.si iizeriodeki ~r',llmb,a kazlI,ll kI.I!l.b",l i~fiDde mev-cut buyuk botonMme kopriiniin bet orill! ~yekll1n eitraftftlli D yoldaki ke,ifnalne.i mudib1oC-eve c~nDta1] 200 metre mik'." tqtalll ~ri tllflarla IUlro,mlliD icr'llI~ ve kopriinin Terme eihet robu m&lttut .. i'l.1'1111nhA1'~h ta, ilua .ame-liyatlaM be-deli kil!!:ffi01110 «2666» rir,Il«87. bru, w.zerinden"Ii!< rill-ml 'Kii'fl m,'i.i,dde~le .fe:rd ul\ll ~ICImuD&ka ....ya
,2
=

1 .,.. ivas ,ehrinin elektrik telisab 15 ikind .ki. .. S nun 933 ,piniinden i.tibaren iki Ily muddetle ve
kapah zarf Ululile miin,akasaya konuhn.u.tur. ZarfIar 18 mart 933:enmartesi giinu saat on dortte Birlik Enciimeninde a~da.ca.kbr,. 2 ...T,aliplel" g,onderecekleri yirmi, lira mukabi .. Unde pr,olje ve ,artname luretlerini alabilirler. 3 ~ TaUpIerin mu.vakkat teminatJarinl havi tek .. .liflerini 661 N'o..kanun ve birligin ~ ..tnamesi dairesinde ihale giinu~ekadar Beledivede biTBk enciimeninde bulundurmalarl ili.n ,olunur .. 4 ...Miiteahhit .artn,amedeki 'takas Ululiinii kahul ettiiini tek!ifnamesine kaydedecektir ..

c H.'·lUtiLiUlQ.umilijind,eftl
KUNtllll,
tlftA

leu.rile inf'lI!ih H:e-

uk hilik ~ vecibeJeri ,C. H. Pnka-

Til.lipl oli1!1!nlRrlrl.:mliill'lakurs ve lIiluzllyede :kanunu muc.ihillllC>ede!I.!U,' Olill

pl)zitferil'li miisla!ihibm duncii CUQ'llme5-~ gURU

)!'Ievmi jl.~le ola.n «933» '~:!\Ieli ~battnl!!ll dMbe~ 5anuun Vi1.lyelin!de Dliite,eklril

kOllliayODu mall.u,. mirliculll!'n. 3 - T ..Hpl~rin .iktidan feMilerlni

",eye. 1m i,tc i.tihdam edecek ~ Jeri: fen lD,eMUfUlI1lunf;hlif"ilt l'eliklll .. l'uU YflYfili ihalede!!! lliakal lIek~ giin ItV"leI Nail. B8..frnUh~d1:i:sUi:ine j:!u'!IiZ ile ks.ydettirmele:ri ill'll ohmur.

hltiklil eden Tlitk Oe(lkll'n' nmbir ta.klm bo~.an cia Flifka_I'M inttk,al 'dmi,th blllb~11lft a,delD,=k i~iD f~ruya ~D ba!ll lJiaall.l' Ylbl.maktadrr. $imdbe ft.. el. 1m ,.oMan elde edileD para ile bor,rl:atd.m ancak ,.u. Hrll.,." bdar ..,iiz lira hari.~ alan ••nm. iidtmmel'l: i-mkllllli hb.'l.1 'DhnU, ftI &una. karAl' vefilm;,tir.. Tediye
cetftJIcrl. huudmr·. ~u ha.lde mad-

I
I I

Hopr!',. admet "" .JIll lUt'le·Jere u!n'f!li'l'Il'k: avdct edl!'Ct!k& F.mIa tafsillt l~l'Q Sltked M~. mt.net
millrscBIlt.

hl,nl l.ltlnMl .!<CHllmlul!i Tel!, it J 34.

Hflllh'll!iiiade

Till""'.

VIlpurllll'l

Ayva.h:k postal1
'~
T-

.'

8y-yar
".puru

f4lt.ih oo.k)(ll'·dan 'Jill: liraya kad.
alullil olaDlann, A:nka~aJd. Cum .. huri}"et H.Jk Fuku\ metke:lind~
kila.Jtye ei!lll;'umeniine mi:L:r~

Ankara giimrUk muhafaza
Umum Kumandanbgl Sa'trnalma Komiayonunda:n:
1 - G.iimrUk lat' alan i'§~n ."tm III.hnau.k IS tmrn mub ..he;n 'lia .. ~!lntallln ve muhtlWi:Y,lSil pau.rllida ktnhrmaya 1ltoDulnw.-ttl!ll.'. i' ....... KI"hrma ta-rtlan k8.:ild.lbm tl!ldlikli: l!!lln-tleri Ankam~·da G6m~ riik Muhafs!:11 UhiII!lII'n KU'I'D!!md!IJ.iDhBl SlILtmalllila komiQ'a·D.undea1'l. letanbu P da GUm rllh M~h.f"zjlj B!l,m IJdiirlili-undeJil 111 UIIliC ~lkt~r. . :3 ~ X1rdmna Ank.[',mi'd. G~mriik Mublt.fa:a'la Umum Kum.ndll" "
\i'U1ji

elmt!)lcl'i rica ,olunur.

_,

kJI~ AUlDoJ~ EdNmlt. BIIr~ Apa.bt" .. azimet 'I'l!t .n'llt eder. Yolcu bU.U ... "vd. . Taflnlt 19in E~dnBllB Rlbt,.. MIlD No.' Tel.,..: 11917. -~--

bota." (: ... ~

Her pazar g,i-J:lti l'qatc .AM 11~ !itked nhhmmdu ~n. ee:D ..

venl ....

111hisarlar Umum 'Mudiirliigunden:
Bur •• a:m'ba:rlarlndalri takribcD «71X1,OOI:b Idlo .m.alD1U J'&pN til • limiia Mud~nya tal'ili::ilel.tan'buJl!a nakli ptrofl.rhkl. ihm oluDacaktlit. Bu :miktal' inip ~]ka"IIi'F. TaUpmertn ,a~8i1fleyi prd:tiktert aoan pazarlli. i,1irak dmtl!:: u.. Icre «:qr" 7t5» teminBHarnn. hlmilen. «4/2/933-.. cumuteli IiinG lUI
.. 15» Ite a.lli.ta'd,a Mube.yaBi Kom~ ..yon.unlli :tQu..acaallcri.

.Maaril' Ve'k,aleti,nden:
ko;eir Mu.l~im me.kb~ is:in mbb.7!IL1i edlilecek .,Ilild. dnl 'VII hi C-'VII!l.h yu'lfil!., malzeme 1"1/1/933 ~RriLindel1 h~bU'elJ 2: ~f mUddetla Ve k.pah zarE 1:IJi.. m.iina.kua:ya konmu~t1.W, T a'kR8 MUa meJitJi mij~ tc.l.bhide ..inir'. :lb81e. ayn 8J'r~ ve beheP m..bem.e i~hl, en. 11.2: fia.tl lieldif eden l... iicra edilecektir. Talipltor malzemeye ait ,lIlritnlliQ!!elibe ~e.t[ E..er 8ijn in,al.t dl.ire.ind~n tedaFmlk '0 deb iUl'ler, l!ha'le 1.8/3/933 'tarihin,1t lIIluladiE cum.rie.i ,ijnii aaat 15, tli! MaMll' V~ki.li!linde yaPlIBcII.:ill'lidan m!i.lil~ahhitl~riD mezkur slin Ye IlLaUe mUnyedc,. mu nak... " 'V'Ie' ihlllitkftl'lunUllill I~r'~ tlln%im edecekleTl ~t'k~Ume.ktup],!LnI\1
B6h

ml,i:~Satlnelma
45-

komllyolJlullId.

y,ap:iJ.ac.a.ktlf.
I"llIltYIIR

KI'rd.lrm&

25/1,/133 hnhiJlII

~l1amba IiiJlu ,aM 1.4

me

Her i:llekU bi~ilm:i, btdeUn % 1,B u Ir..la. 121ir& 37,S bN,tgk rtiuv!!k'kat gilvrenme lemin.atl.rne b~m patteD !CVVII:!I komii.yona l'eI ,.

tedlir.

ls~anbul4i.ineii icra Memorluiundan:
Emilii'M Slu:tdlfl :n&mU,nll. biri~i ,derec.ede Ipotelldi olup 'lamami 16S lin ktymeti mubammene'U TIAbY!l.~da BQi.~i~i'nde l'nhya m.~ haUellinde T-ralb,a liokait:lndR ~,lrl202 • 7mli 194 n'Umaral ....I. IIilq .. rakkam mukadldli!ma hir ha.ne hlilltt1 1615 II.rftn mum.hbamda Ilnll .,
IIItIInl t.aDilaTfU

m.d

-

6 .......OmCi.k

kd!:lI.rII"dll.

GGmtii1k

M'llhaf:tl.za

Umum

KUmllndahJtlil

S..tJnalmli. komilyoQ,undadin'.

~1k anhrmlYlI.konmu,

oEwjp ,1II.l1n(l:menln ./1/933
ta.N.f~lIIdl!ln

u. K. Satlnalm.a
I-

Ankara: 6iimriik IMuhafaza
Komisyonundan:

In,.at
Adet 1 I,
I

kOJnilYOIIIU

riYlll.eline te-yd-i edc!!ekJerdir. Nev'i

t·a.ribindem iriIPB:tt!lll1i dllilirem!z:de

b'l"kel

Otomalll 'deT.b:JIf"dlto'Vzita1blo"u M.I'beddUe (lllOenI matkall)
Ga.ojen (benoit
li1stami)
'kIlZ8Iftl

IE S I " B A mod'emi (plrfwe-)'

bi l!S/933 tarihin!!: ma..c1if ~~.I1am~apm:! aaat 14 teD 16· ,.. kadar' daiil'emizde a~tk artt.rrr.UI :i1e.abluutU". Atthtm. 'lMd,eli mahtU'IJ ..
rallln .. ahhOdli bMli hbn;ak i:iZO]le 16131'933 tllril.iD~· mudd;f pe .... Jembe giinii gene II,lIat 141m 16 ya kada" d!a.iremizde yaptl ..u'll: o,~ al'H1rm.a!llllildia ,ayrimenlmil en. ~okllrthr.Qe. ihale edUaciI!!ilnden til. ., Uplerin muhaRIIIl!1'B-D klYm,etin yU:z:de yedi bu.;u.gu ni.betlnde per a,k. '!re&ini.v,.:y." mmi bil:' lloank8.fllllli terminal melc:tulntlfilill hl:n1lU bulunmo. • lion li,zmldl:r. Mmeraki.m ve-I"giler ile Vlliklf iearea; '" Be]~<Uy"ye aIi teuvir.a,t ve: 'lI"~ibt m&umlat'l ~a,t@Ti'Yi!o IItlltlr. 2004 Dumuah iCir. ,"I mAl kanun\!ln~ulI (126) In(:1 m8lcld~.inin diirduncii fllgoaulJ,a tevli • Ikan 'bu gl.ytlmenkul ilz~rill.de ipD'tekU alllcalc~d ..1' 11 tliler all&k.d.s·, 11"1111110 V~ iTtif.k hakkt !l1!hi'plerlni:n bu hakhmn1 ve buwlIUe f!liz ve nn.5.!l.!:'ifc ,dait olan j,ddiale.tlnl, nih tariMnden itibaren ,-irmi gttrt i.;indle evrakl m,ii-lllbiteJer~]e b i~dirmelfti. ak.i heMe baklarl t.apu I-i .. ciilJu:iLe •• bn olnuu:hk~li. lat1~, hedellntn p'A:y18;fmlll.1ndal!l. h8ri~ ka!iI!i<:aklan c:ihe:tle a.llka::ht!unn ii,bu nuul.:lenln me:zlrih' ftknllurt3 gfu-e bar,eke'l: etmeleril ve da!38. fada. malilm .. t a~m"k lii1tlyml~l'i. 933/1876 d~ya numaruUe mu:rulliatleri niift o~

IHtiJJetdln:.11

.;..

me,1IIlnJm,etiu

yij:tde yeblil.i, ~ePni 1b.'madlll takdird .. en

10ft

.db •

Gtim.riik kl"nLan i~~D nl:tn 1I,bIillIlC.k 75 a.det I!U1'6 tefefoftu puarbkla Ikl'rdmllilya kODulmu,tur. 2 - KudLrm .. "art]arl kiiuhnlnl 1~ldlkli: luretleri Allllkan"da Gtimriik M\,h ...FII,ZIi. mum Kumanda.nhil U Sabna.ma Kotnilyoibundlln, 1,1tanbul'd.s G6mrii:..k Muh dan B !l,m.i;I~ilrlu ii:hu:ili!lDl alii'n,!lc:li:tmr, 3, - Klidlmtll Anklu'II.'·da Giimnlk Muhaful. U'mum Ku.m.·nr:llln· hi- S.!~nll]rmll Komil.yoililund.a yap'l te.c~11 r. 4 - K1:i'd~l"mllll.26/1./933 t.rib.in.1! ra.ltbyan pell',~mb.f' giJnili "8t 14 S - Her ialtflkli bi!!jilmi, bedel~n % 1,& (lJ 0]"0 388 lira 13 kull"u, m.uvlllirkal ffiivenme teminatlal'i.le belli ... atte.n tlYVtll !komi.yon ... mele-rio 6 - Ornek An~ua.·da MilU ·Miid.faa Vekl~ell;i Hi!lthiJ'~ d1aireaw

2

Bulbarb verne-It

(Senkin mllmullb

ideal modi!ili)

izmir' Mlntaka s,an'at
,Mekteb,i Miidtirliiggnden:
24787 [;,11 69 kUN" bedel; keyini rmlir MliI'lIik~ San' t Molklebi in. ,aat. bpah zarf u.ume 13 ~-;'!1llnuu.n;933 to'rihind,e-I'l itiba'ten yir .. m,ii Ian mUdd.etle m"nllk~!!!ty. kOll'lll]mu,tur. Talip o~al'lllil.l" e"i'Fna.R!·e k ilC!mil[ll,kQt.\ ,'il:'tna:mlClini '¥,e feraiti felfiiniye,i II:Dnnek uz-ere bel' I'tin n1i!ktep ro"diir.l'_clino ve mu,v .. klc~t tem.j.natmnl fatumlk iize.re lJll,ll.uli muh"aehe mild,Urilljtlioe ve teklif :metrtupl!lfu'ilm vermek uz~r-e de· iha.· Ie gijUQ alan I tubal 933 tarihine tel8:,diiftdeo. iar,amb. pni ... at ond. VU&ytlt Elu:u ... ~nina m1:lrAcaatlcri ilill olunur.
1

ledir •.

I.m.

JHi:rdUndi tubede

lliiriil"bHir.

,

'-',.',

-

--..

~

-

__

__.

.•

-

_
--

._

._
-

-,.

.. - - _-..

',4..

-- --;p.. - ._ ,

_

,-..

--

-

-

. -.
-

-,
---

.i ."

.!

ARTIK DU~UNMEYiNiZ!
CocnklarlnlZI daha ucuz ve daha giizel giydireceksiniz!
ipek, f;oeuk elbiseleri de yapmlY,8 ba!;ladl
Cocu'k elbise ve manto . larr, i~camasrrlari, sapkalarl, cocuk esarplart
vesmre ...

I

Ucuz

BayramlklarlDIZ,
GUzel
Paz.rlndan.

=Yerli
Zarif

BayramHediyelerinizi

allar
allB,lZ

=

== Krllvat, gCSrnlek,mendll. cOzdan, hazlr elblle,
ks,chn c;;antaslJ kadln ve' erkek .;oraplarll, eldlvenr ,apka, kundura, !trlyal iii.. illfl." ====,

Her ne isjersenlz

bul.rsunuz

istanbul: BBiL~ekapl iBeyoglllJ:· liltik Iil t:1!I.dd.ui

:--...-::-:.:~~-:~

-~ .. ~-_...... ..... , .....

~~.-.,...& .•.. --~.¥ ..• "

,~
...... t:

yalnlz bunlarl istimal edin

YERLi KOPY A KA . DI

Fiatlar evinizde yapacagimzdan
.... ~--

daha ucuzdur!
---

t'

-_--

..:"

--- ---

,.karamUrsel F abrikaSI4
i

~::'"J(l!l'1IlI<!.IIi II)

S. ABRAHAM

0 K li


[stanbul, Galatl'l, Persembe paza:r

E. SUlMAN

Tic.arert H_ N D, U~27. T eIefon: 43500
..

R~

.

BA TT ANIVELERt·
SafiyDDdendlp, ue•• dar, sliglam we zariOI•• Sat., .eposu:: SultaoltalDam. iklnci Vakil Bun alt •• ,II , a

Doiwn ve· Ikanllll hB"tahM8l'i
mrUtehii.nlll Bel' rb UO' 11m ,. 1l'e~ h3.-IllaJwt.. 1.'11 kab"ql 'n ~a.IfJ .ede.r Be:rollhl P'I!"I:IlP:J.lJ.~ ~iJ, ~h'l !l[!ll!I.rbina~1 .N!I' s 'J'de:lon 08.(11
iT~t(;z;.!!'~~~~J;:

IPa,rke, Bordur
t\'l,ano.s:

GRANiT TA SO CAKLARl
VB
GALATA RJHTJMDA. F.,U..IRO HAN No.2

BIDk ilin &alrl mahalli

Ad1e'mi' iktidar ve bel gsv,ekllig'ine
karfl en mi.ie5sir de"''' SERVO'!N
h'l h,

En h". gidecek BaY1ram h.diyesi ,
Pabrikasilin .aplan flahn.

Be,og~u'nd8

SlR

M,A,GAZALAAIN·DA

1& KAnuODlsaui

MEVSiM
aeVCK
I.

na

DE
15 ,ullat '1139

,",ndJ~. Depnsa, IStILllblll,'da AI! Hlz>! MIGTTl:Ij!~ 1!:C%ld!tesidlr_

"'~---""-'7--D!I!!!IIa-b.-a.ke~skl!lli!JIIIIID--" G IL lET T E ·
. I _ T]i'',1~

B;q'o,Wlil Tokaulj'aIi oedl y4filnda. Mel::t~p sokak 3$ r\o. h l1IIullyeneheiolfl:slIld" ltastalanm 5ib!l'hl':ll.Ti a,k$iIIm.:1.lr.a.dilr kill!ml ."e~da'l'i e:der. "fel~M 40843

1111,.:..:,

Tasray.l

t50" ku r"" pOSt" lie g.cJnd;:rlllr. f z,m.[r'de lrgat paZ:4l1indaki.\ T:r.atl~oJ!l·da YMI:I Fr;rah eli'Cmelerindli!: bolulflJ,r.

YENI BI~t\KLAR
IIa Utun uki ve Ylmi model Cillem! maktnelertne takb;"k edilebilir.

bl~lIk lll:ft

,.

·· '-I MUD~e . l~ ":1.1.e

SOINU

Ta, Delen
Su deposu
Ankara

slHlgl II~Dlata v.'
• ,1skU:IHardir

.SATD$
EMSALSiZ 'FiATLAR
FEVKAtAID:E TENliLA T

Aha1ii milh'~eremesine:
Tat Dele:!!f 1!:1I~,.dal; ve YIika.cJk:

,._-------" DiKKATHI
CoeuilmDm
Ve

Fabrikasi: Baheekapi'da, 'I'opkapi tra~vaylan dnrak yennde

IUIUIN

DAi RE LE.RO'E

220

K.

.Bayram sekerlerinizi

Alh Jg1QI~; binLikmer:

200,. 3,0

Ii!

~ 1K g:i.yindirmek 52,isterseniz. ~. Bah.~e.kap] ~:: ZERAFET ELBlSE FABRIKA· S···.·IN 'etmm ..···1-ny~ . ..
IifUmllir!l'"

·UC··· U·· Z gay~t ve keildin id ... . ..
I

Muinll:f"elIIl mu,tEdlmrt'lI:r..e blr hizmet olma.r.:: ilzere Ank"a.r:l KIZl[bey eaddeslnde afTIll9 QIdIl~l.Imuz T.a.~dlellen sa de • posunda yubru:l3.kl fiatl:sr 'iizerin:defl S:I1J:ji )"3pll~calo:[lr. Sip.a.ri~ bir (d.n evvel hbul olaaur, ~iI;l.Ileler1!1~mil1 ka.II!!.nmi z 'karml'Ol1 Jlc [cs[illC eoilir. Perakende sipt.Tr~ . dt:'JXJc:la:n veril [f, b,lltl'leJi~' c~{ m L4treri foe littir., YeJ]f~ebitr V"e II n'k.an del'lil"in e eutnsdan mi:la,(lll hergiin ~~~zi!lt.!f8j)l)n·,

.HACIMSEKiR
Tayy,ar'e 'Cemiyeti. Mubayaat
,

K,omisyonundan:
11.5 milytloll ~i", tallettirileceiinden tab'a ta.Hp olacaktiilrin 23/1/933 pa:zartel,i gGnu .."at 1.5, h m.ubay".t kom:i:&YOl1UiDi'i. miirac.aatleri.

Telelon. Ankara: 1425,

BA
~ayram geliyor
<;ocukl~rIDlza iyi bir istikbal yapmak icin ... · guze I bi vesi e•.. nr

UMBARALARI

l!IU

mc!Dfaatin~!

icablda.

A INilN
A N iN A N iN A N'iN A N iN
BaJUp "eI B;umul"wirrln Ill'mUmJ Mfl1lfBh fIf.I!!t~
'I5(UJflHl; J!r~
i!iUiJ'l.

Bir " Kumbarasl
Dediye ediniz
_ 1_ _ '. L -_,.

i'unm N,d41 Y'1lD ..

len

Salm.

...

tlilnhJl AI ftlqMll't"U TO!,,\: Ana,,'"

"'itCM .. /~

Hayar 'II1d ..lSI An 51. ope d"·
ISTANBUL ~lI]gra.f
CITe

Hayat

Dokuzu,ncu sene: No. 3132
:b'M!: ~~
:b.lwkcae

nte.fon:
8~hr,~

mattu"

adre.ll~ 'Cll.tr:I!b1l$et.
n3!J6, :nq:r~IIIII:8k

e:a~Ul:ie.rt1:;

bhth' m:lldllrll:

bLmtrul....
2mB.

CACALOtLU

f'08ta WtllSUt ~.bW. 1% til!! JdJ:J:'8tdiidililrirli 12iJ5S. Mat'bu.; 2.II~!il2

Pu'art"ls,i 23 Klnunusani
dllll.! murana~ o~~nabiHt.

aa.3

Am1klopetfm B'~ ·'k bir kUf~phane,i bir ara a IVlnue II un en ,."dafl Ise!dir. Her I"de bir

..

,

eumbut.iyi!l~

UlnUM

[o'iII dIlgrndiW

Il!'~a

ilifu1!h.ue:mL1:eo

tane .ul unmak Ii:um'~Ir~

Bankasi ve Ofis.i
.....-.~:Ii~iIi

!!iaqyi " Maa.diD Ban1io!l.lII~Rln Sa" nll:yj Kr.:li: Blinkl!!l&lll11 .:I em, Ye' SaD":vi Of:i15~ ka1!!WliImIPi tatbikllta. kOI:llI,I~~ IDUI i9m ikt.iZIl. eden ·mllamele!er<f. 'lev_am edi.ldijj iIlnJ"",?lh~T. 8u
mcs'e],enja-ilk tn:sm.1 bak!k:rndalld :mi,hll1;lll!Jn'lmn;t ~uodaD evvel bu sii tWalr,dal:lefl"ebn14f:ilI'. Y~i IrMlun -

Gazi .Hz.dun Bahkesir'de mektepleri ziyaret ettiler
SIDlflara girerek ders dinlediler, .. ...'t··l muallimlerle gorUf.u er

.

Reisicumhur

Hz.run seyahatle~.

t~nayiimiz ·i~in1J'/.1] Verilecek yeni

1

Giiriiltillu bir. Ietimadan semra .... ..
.

-

Gayrimiibadiller kongreyeeSasb~at'~r' si diin kararlanm verdi lid, at Vekllinm Bur,sada,
I - "_. ~~L· soy I......I:~·munU11 nutu.ck ~I

Yeni bonolar tern edileeek, Istanbul'",

Jan tanz.im edil!lrke-n ~iip~~h! i,i 1Dlalt:~1i1 'iJlJC~ e1eyip ~d£ dokllyalll I [)~ .~ii~ ~~ .t~l't ~~ at - ! 1n:iI1l12'.::ilrmch dikkat' 1i'1W'i..l!cU f4llY 1'1!!, r-o'i ta't~\fka.hn h"~ ormusll _1I:i 'fI.. , rat! fxlzmam.ll.aJJ O~lI!Gllil1U

B"'~'imu ::n (A.A.) lilt

Bqi:ift

.eki11

farket!;l1it buhm\ly;orduk. y~ ka .. M.un_1ar1 '_nki b....une klldar II)mdll tti.; bit' .til' yo,km.~ :;ihita.\bika ItalklfU-.w bunda.n h.yda y<l!Jrine bu sek 'I: l"ulu 'i abilirdL Ha~i'k,~fl:e 01' '';; ta.da bit" hauk& V&1"d.11".fabnkll. ... I\o'ar~hr vee llI!em]i!'1t:ette de d 'iOk D'" bay] ... dH". Bu ip_'B 3:1'!.eakhayatdiu ~ .iyad~ 11J!.1:!;·rka'l:e Y'M' 'I!'4!!TUlek1_~P Td lEn a:raeU w: en hakiki: y;1)rcla ,..urit IfDq ohm:1uk, I CI!<1I\e '~ek.kw. ebne.k IbID! P '" l"n' kI :l:kbut Veki,l,m yeni «!!'Ann .. ~aI'ln t ..bilnn.da. kllkiikJ v,!!lziydlt.1i lhUl.lli v.eylII. i1i Iii emmmege lltm.. e 1 ~en L,ir bl!!tb hareket tllfin1tvtur. Er Ic:i ],,,n,k urn yt:'lli ~ d'twnIIll!Plll<" ~il .nla~~tY<M'.Feka! &un:diID ,do .. bll.llLkll.llIlD m~ndiYE'tine h.,'!!'l il'13!m.iye«j'i r~bi fll&l:'ikalanubu' ~&1!Ikll.ile ~a'nti!!ilillfl'l d~ bi".Ib~ in .. I't-I't. etiniyeu;jmB hUkm.edilmek lmirim'kiDt oiuyclr. Biz~ Ilcemi: Ml' lat~ Lik Ue f!!'mll. IIIkj'hedere !l!iiriikliy~bHInlek ih "malinio. ko~1l11im:tilA[l[ kQr r&n bu pititm 'I1I~rlfsti 1D8II1RILD;' "'etl~ k.ydetme'k ~a~ltndllI'.FeDa blr ~tbik bankaYJ biT iIleyuli.lbaJme 1I",lbedebiE1'" ve fll:.brik.la.n iii!! hllIne1inden. Ii:IjI~~b.yJ:P lI'otiir.ebnirdi, 1rabH kauounl.1'1.llII mah&i!.dl bu diGI;iJ.;I,Ii.,. 'lie 'btl g,la.Jfn,.Wl. OnU"l ;~Ifidh· 111 liter tayd'e-n ~'Y"I'el IIiIlf!v;cuttaJ:I 1\l~ btl' 1j.ey k".yI'Oe-hm.emeA't utindllf' I!!Hill

,

Vdrili Celi;l IRe, ·C. 'H, F'~ik,ultjj-' l@!I1imdll IiiClllr~ VI!'! &III.nIl!;Y; lIR''bl,b, " <ift'!litHI •. h.a-sbihill1dl!!' 'lmillmmulllll'+ Villl }rem tkMM v,~ ikha.at 'mlntaklll-t'l'ld~ Nl'eIIiI n'ldtlUA.b :ge]_ 1he(Ye'ller ~Urll .•. cia HIID1tiak m1elr:ltlf"mL illliilabnl,' larh. Uz~ mudd:~ wre2t bu tophm'" mada viliie6n hmUn.· ikh~;;Ii ihUya ~ ~b Ye.~ uytm ve .:_fyon V~ kre,at itJ'; etriIfm:da ~ miid ..v~l~ai)'apilmYfM tok imfAdelli n.etic.eler ;rer .;

Ikti-

daki emlak mu~yedesi
_. i[.. ~in. Capt -1 mu.b.dlne:r Ce • _,ye'!:i 6, .yllk· tllOngrt!'&i.n~ III _,
z.l!omjliam~
I

durdurulacak

GB4emJ pa_l' IlUniil !f,:kle:riyel:-'

~"'Zg'

~i., ola!"lMld'i L

:mucj-

Lill!G1!i .. za
leriy,eti

mijm-.

..

bazan'

ok-

":J1

p{l_.z:il

1;z.nm '!.~a~n

:lI\ila,,,~t1em~Jeu Iilr 4n:m:;;':Rel~\l.ndI~-,"b.. thlJ'Uti'
meb,'uela1rnilD
is

llmru.

fJ:.~ dc:i:!iimiQl Irijr.e Velcilr.iBeye d!ILR &ktedi.lmA fendj B/.-. Ve Gem];]f;'t.e die ~ertmJ.eri· ti.;ere: ~ii ,paz'_r PII'IU!fl .mi:de me;p;1d 1l!I~ VI!' miitiillbtiMilan b,Uk ~t:m:i,t~ HyIiia ltand~'!'d~ i!jim en 1Io:m b. !!:.I;1M.n. SI.I kong-reo diin d.· hl_dbt ;ept.ma I:bIeI1U&' fi'lmiJtir. BallkePr 22 ,(A,A., - nl;if:t~1I1V,e-. IiiHUly.ei u.t: 14 ,pYiiki:i konl'e:r'i!oa,~ KulU'ha.nTa:r1!!iD "!aT IUsmi km M .....mut CediJ Beyefendi IEdre- , teo HAllkev[n t d~ aktedil..o~til!'. . iiyor>i:lll.. Bir kll!!#' Riin.denbell"i rAba.t _it v. Ayvahk·t ..n l'e1t!<R keyeU«ori Cl!!l~e a~II~dlln 6VHl m:~k~"~II bu.hl.n:a.n rayrOnub ..dill_. heyeti bul'D tekr",r' 'k~ul ed.. cnk lce1'!.da~Ii!J)'ln hal!'ji~b e,].. ca.tl. 1alunllt ed.t OItlbtl:til 2 i1id mlu,fedel tile bUikIMIi !ko1iQf ~ ~i!I~j •••• •

ilt1h8!".~ !l.hnma. -

I

R~"

~IYQ'f~"l"

""\I!,I,,l:du·.

YIII,pdanr.

fikir 11!tud~ve]e..

llliiilli. I,!,II!.'

••• 'I.!I

iI ..

IiIll.j~I.II!IIII!""

•••

liii ii... ii•• IIIII.

III.,

• !!II1.... ,.,.111i11

II 1.1

1.. 1 1.11I111Iiiil

III! ., •• !"!! 11111.,11111111'" 1111111 •••••

1ilU" R~tleft
'1"&

" kh&.ir

U (X.A..) ~

RelsiCUQl-'
:to!li....

IS-ileden

dii.uelmILden, !~.J'IIJc: kt. l1'e' m' ~. k~ ON m.t!Irt.eo;plerimmyanrt ..mi'ier.

... t· .•1'1 eSlm ne§rlmu-.dd e·1.·b·tt· R·
!I!I.Jllt I 'I!II!'!I 1",,!!i!!!iI.!tll !I.!t!.11i II'II!~ It'llI.II!II!II1 1:l1111'11~'II'Il!lI.ll!lII. 11'1111 I I •• 1.1 1+1111i ..... , _Iii 11'111. i i 114. _1111 I Ii iii illIlllIIl 1.1.

$oehr-in enafmda Llr olOD'iobLl :1J'I!!:ri~ tiJi yaptJktall Mara. mi.fir kalikklll.l!'l ~'!l'e !limdiij]~. Gazi Hdretle1'l: mekteplm-dl!! alE
-

ImR:tU"&I~n'l'.k :ilffll~m:rlJedj.Jet', 'tale~ d.... .ord:ule:r. Erlrt:k ·!)rtl. mekuibinde mt'ldiii1ik odiij,:Mntda mu...lLimleri k&' oil 'bI..I:fut'&l\a_k biIb30.Ja t..ar ih., yql1; hl1riai tedriuh ve muf 'udat p:rog ... mJarl uz!!!rillde D!ll!:!llmma le:oJe bir miiddot ko.n.upnll.t[a.l"chr.
!MablJlU 4 U1i:f:ii 3tm!t~~r:i

Uode Ioir zey'trn;ya,i'1 tufii:re fll.brikik,&p~lmun:uilla. membll.t al&c!II.j:l mtit&tea:tma VIli"I1mlttL1!", ·Ma,... .. t"& mlnt.e.kul. 'zi!fytmler-i libi Akd«[liz IIftI~t.k.,'1 lIl<eyUll ';ib·tab.iUe.ri 'd~ iktisal: V~kili vallt .. sil~ bilikilmeUen bi:r zeytla. fI~i3ti~l!;jj .vlleuh letirillDe ..inii 1'"(:11. MlIII],lerdlir.Boyle hir mi1-

';;1l!!.

Keriman H. In. seyahati
Diinya Giize6 sah giinU- Berlin'e

n.

r.

m.n.Iafilan h:tbikat

pek malkuLdliir,

VI!

b nieL.cue de tet~kki.i:re l.iylkt1l'. 1- Baklba malliDTti uiriayie bedi teI.!min I!!brtek i.,:in m@V<ll"utb&nk:lllUIl 1)q.
.15Cl'rm.aYlE'liini a.rtbr-m.1t: VI!! tll.raftallJ kendi3inC!: ye:lfIii Iba:z.": 1Vuift'lerh.hmil etIhek kifi e:elir ~ mill diyeeejii ,oelfr. Bu i,il1 1'Q~ll'l1nU:l) 'd~ IU!,l:Toll'fYerl.i11l al"i1lJ!"~bnilli 1101e~.il eot ~n". IEgl!.r kaRlmillr-rl "i.ed'igi :gibililalr ~ii.run .lermIll.YB:!!in.l .i!l1"thl'mak i't:ilt ib,il'l9eye t&h.a.iM'I: kOYfl'!.l!.k im'kanlml'Z var mel'elenin e-ll rnilihi.m k:rlnu ~a uroatJe h.illllI~l_ilI ola(;lIgl ,~ph'f) - ' ":!!iroir. Qr1adll lIenna.ye QlmJ~a O[lQO,
i:arll.Hal1

• Fakat giizeller I~Slm nesrettir;r;.e, , den de .'mi.isabakaya

I

eNeII~nm. kurulllllU,l zt!;ytin iltib".I'JIm~lI a"ilriiil.~tna mllh"ulUn lI,ef:alon ve.i.h; ell i.itn~.. lip hI '1"'1.:; ~ e. bu fl'iilli it'l'l ihttlc.t liIiliidldemjzi." ..iiJrUmilne ~li 'iII..Y>!l.. ll ol~lchr~ thm~] Tl!ir1n .. de:, :t="iiniim. i.1,.if.iif". Z'!lJvt:inyailanmiLI 11-

,gidecel" b;iI&hare Mlsir'a gesecek

:a'll

Uiond.rdillEiIl ehi!IId.: ~11iI ~1Ii.1IJ 'I'i,"e :toriilm~m~klediir. Bit"'"
.... 1t1

'hll!fa

BahkBWlli miistd,n

t,lI!.l"lIIf ..

'11'11

ti.i.e;:.ar..

.liiel:"

'ar I'I:~ hi!!'key if 'maddni 'buluJI,.,.n ~.a'-''Yeniil itbA~i :mulE. bnirute .i.hl',I1.-'!:: lDaddle]~illmi:il.e !lll, plYIII.Nlilarda aliriim·~l.n 1!:ieoek ,ol..n rnl:iklliV~ledcn vee- I'I!~k ilYJ1!i 1iIl.liIkilldalm IItlll ola rak .1Ii~n"t V ~~~e'tirL~ III liU,' el·iIII,ft h Ye ,m"drid~, ~k ,iyi Ju:tic"!!,I'i!!Iri!!Q.rli .. l let:! 'I:~'bfi"ler,d en dolaYI Mikumete i:i:afctn J·klb.ai!!;t VeldHlmizlI!i te,,<!!:k ,. krUli'ler-m i l! ildirmi,ie:l"dir.

IIlImjat Ve/dl'rnin Bur la 7' ieM'!1 OdQ,ln.Jaki nullfll
• B~J'tkeM'" 22' (A.A.), 19/1/933

~J'edi&e i!tim.lill~ liin bir' ,eki~ bulmak i~ft lDtl~lit ~e:kihnB:Z. H'liitla lekni:k ifbaf"lh: kndinlll illti:mu~] tar 1:lndi!l blll.nkol!:ya kafll.m5 me:clJuilFiyetl.er tllhmiJ ~tif'lellt;!, 1Mbet: )'o1thll' lroi ~e deJ!1ebi.liY. t~;:1!1 dojiru,~ ~~im1l: t6Vz:ii:ni lD.I!II!Lklll. idal"Minin :k ~n~i talk:csJir V~ kendi Ml'II.'uHydl1:\e terke\ '" , mel.. II'". Yoksli kr~di v.-m_~kte. takip edeceii lIlutl bill' kJ!.ftru'rl n~ ta.yil1 'f) "' dilmi, obu:ak (11&0 banka., Y!!ll"ll1 bu llsuKe ,-ore )'al:nlan ml.il!l.mele]el"illl hna netl~eler1-nden kl!li!un.lII :rn.e:!!·ullu't-

,.er~m1Jcli.Jnii lIilUlt 15,30' d", lktillat Vr.~li Mallmut C.l~1 Be~ef.~~i Bl!IlI"- , &Ii Tio.ret (td~8Inil ~I)I&1tet.eHlIl!f·. Od~
Rial n &'Pla:ri.lc mlf!lllll.ek:<Ilti.II.~.b. ~ d~r eden. bu~ijn ikhu:di 'M;eI:el~l<er _ijtekllbn ,em~:iyll. v.. :lB.1:'n j,mi.y·et h.... "lui i~indl! :giWij~mdij, Oila rei,J,j 01 •

J("rima[! f~~Lm

"Hcyll!!~tlra~ Ki!irloll!.n B;::1. PH1' ~neli: Ttirl:"iye v~ Diinya C!i~emk K:rt!~f~~ HaHiIl H"IlJITl1rl b\r bl.i~tullij ,YtI[pl"ili!lktadrr. H~¥kil:L )H"k'nda 'itmillm. ~LIorek. CUl!ill!lIik miill!lil.bakB.!!!In m~Mrnle:rr::~i e'mB.~md1t t~irl:'.tIH~;!kl:ir" Y'I.!ka'l'!!.ii

man '1"hui B'IIyoliamn iu.~l!!tb: t,~,hil 'lIt'ti: ..M~lI.mele vergi.ai
yet
VI! tll;};~"kl!.lc:

di~e"'l.er~[lL

"LI!

hl!!ylbd j\cDun},,,, Gu!Ze1i

IT'Iod~li
KIl:riI'Dtm

yanY{I;IUI H.IQI11!I1

:gii't~,.mek:l:'I!I(lh.

:m'hklllr~nl

bitirl!!bildiip

t~dirde

maga
t'E!.6l'ere

kE!.11n~llbili.r.

H1!tki.klloue k:r:-ooini1!l meb,zulen
veri Iml!:::!l dolli; 11,
Zi!l'an ll'I'lUf'llIv'

ve

maiu!. ]]lllilli

olarl!!.'l>r: j1",eril:mWi!.r ~i 'fay 1
o],ll.cak 'k!l'Il(~r1t!rill

45 'B1YSSI!J,Lillvarra.1(
Hali.lfilm'

r

• ch.hdl:r.

l;'£!'-

rl!in yaInaz "b.!'iJ1I ve '!'eren~ miin ~ J.a.al:r o!ma.z. ;memlekele ,,~mil ~hrr. :Ad .. bD-nk3. Glan bi:r:-rnli_s£~rtjn 'k:re-M ·nd e en bi1-jncl ealU h.~ teyden ~vv,el .I!!J11IlIOyeDin lI-iyana u.j{ramam{l.~mdi!ll1 ibarettir. ve me'mlekrl kre disinde en !5ag]&m tern!!;] de Dydur. Bun]u 0 kill dllt" b~dihi ~kika.t1!:T dill" ki QnlaM 11 ,,"~nulUlJ 1t::OYEnilli II h· ,1I&ee1. O'!IlmachgJ, gib,i ile:ftll'b~r kll:r:LI.ln ii~e menl8c ma'kll'l1elef klym'~t;ni" %

iB!.1,Jiin mii.alWlamlD p'el'I hmltn J~rr~ru: ~ju~D. ":Iuva.ffak HanlfiW.'l re I5Im1anlll
]V~III

i

. Fo.to Vaytnool'~
tJ~ ve boy

~

81:11,re:sl:m.; 1<C1l1uneUlhrr.!lun.d-lIn,80IU'&, ~esLrn RtlfI'etl!l1.il'ec.eiill:. . _
fMtJb::u!;! 4· ilncTt
.:;ahijtrl(p)

lIeJreClIYQrOZ. t.e'mlJl,

Im~lilli'IIlI'I'"iliUl~rlilllll~mlm!lIllIll'"1

li!ri!llllIlllii~lllllill1l'I'lllIllllm!lnll!l~!IIrrlllm!lILllllll'lillll11~IiILI'

illli!II~IIlII~IIlI~I.1 1rIIIIlIll'I'11

karlULn4 'kredii'(c:y~ rene 'II demek oraJlJ kefal,l!Jt yerUir d,em...,kIe ,de LUbet y(ldur. Ya ve.i1ir, fit 'Verilm.,.~. ya. d!!.h~ 3,ZI verll.ir. haUa ya dB-hill IX'KU, Bunn _Rlam 'biT i dannin kendi takdir ve me"t,.1i '. ~e iDe terkdmekte;n h~kll. ylll yolc:(ur. UaUilil. erred!!.. !lB.rlb. m~df1l~li .fiJI,. nlllil daM ·ot~1l bir &11;$.& rd~rC'Si g'~in<C ba.a tiirl.u, ya:pll:maz. t;Unhi.i llio; Ilnr ~!UUI'l.L1'i~,hlul. "'I!IYII. mil].et~ aDt hh' ,
~Il
g

mM][I1e:1"1 ]'Ie <lluraa. j(],l:null bU[I].~ ,"ew::u.tta.n 1I~ 1,11".",;yin ,I!,'Z qalr. :i!.iIII:rll.ra 1t.Vam IlUIJ!U ~Iti'h dd ehtift o]a.mlyaea,g-I ,u"bfl,iz oMui'U iOjI!1 Ilatbikii.fila llIu e-1!!iI !fo.z oniitide tutul~ It'iIllttur. ve oy[e }'oI![Il11Ll'1ICII, d" I!IHIUtl ~onU_nh.:!' tatMk m.e ...kUne konu[ m\Jt, hem de ko,r'ku]A.ft zlu'I!JLar ve t~bli_l,.,d·m- bertaJ!'lif edi1ml,tir. D,e ~ m'I:"'k ki va'lliY!!I,tlerin hllkik!l.derin'!' mllt1ilb,lk lIurstte lun"ek"et]e €If! bir <;ok miqkillu bil'd'en hlll1etmek

ohJlnlu,; Y8.~lyet'er"l I,t.. ve tltimrall"mdaki e;IH~m.1Diy·o:?tit~r. Ki!llIIUr.I i]e~emin ohma.n liu.k! nrdl& d c:Y!!o1n kllhiliyll!ti. olmllih !lot bi])!uUJla 11'1.1i c h~t ~ek bi.iyiik dil(ka~ v,e, i'~iRI!oIE!.1i"1 m]zl!. m!!lzna'l" blJh.lnm.ohdw.

,enZlne I'ts-p:irto kal"l~a,cak ~rar
, _

,/~,.~'."I!I.-."-",,,.--,,,,.-.--",~',Fabrik,alarlD B·.-. ,"_.
(M(ID""tU i\ 'il.r.l.-a ~rfhi ted.e ~

bu,!riinkii ei'ba P!'"'?I1 ... ltct s"n~yiinin in'lli,.'"lIo mamd.lr. On bin li'1"a"!!I: tc,.dlO{" lnUl!lm",le vi\~I'~la. I'tifi miiiafiYl!lti ~"bii :relldreti ~m:kimi% bi:r h.lll~ Hkfl'l.l!lktndlr. iF'1i1i.'liY'll'tle:r-i !lin h.!em; bu rn.iil,t&ltl ~~.vki zeden. ler iII.~~ .. :yrl m~hl!ll'krrile toijilli.!ld!flrr~1\1 takl!iii!n 1,,, mu",.fl:ii!'. 'I yapma:ktll..d!\'l'llu' •
'hirzlali'~lc:

·-·S1iri~·"yolda§·"·diin··"geidi·
hazirlaniyor, mUtebassisl~ ,ubatta gelecekle~
projeleri
mLid .
boll '. GIllin

lI'luiideki .a:ah giDnii mul!:l.rret' cla.n tl:!p. 'I!!:y,a'hllllmll! bilf1wII.c;tikh:r. Keriman Hanm. pederih;, bir.Hkte burad8l!l cIiogru Berlifi' e I'idrNektir. D ijn~

hI!; oniJ Av -

' ya ~ Almamy!!.·d~ OR bep ,~iilllluil.ed. ,uhs:bn dDku.'lm.c.1;! riiftii Abtvn .. ya,'dllki TiKk kllJU:bii t&rafmdllD Berlin' .. de verJlecek ol:aD 'Nl!11dill!. buU' b9lu:na. ,elik!br.

UZ!IIn

KanuD layihas~ Sion

,rihlUenb ... ;, m@ ~ Z:lJfll!!'R melt! •
IHet~,ndle

T"'~'I!i Id illiIIl'Illyi kll.[]l.I'11r!il i10e b~kra.bbi.in e'~ ti:G'am:i~ tllb~iidij l!u'Iutm&mll.g& ve

"
I
t

,eklini aldl

h.l nJrl",,!Y:fll.
"Sovye't

ba7r\'lA,maga nu."cbuHlz. Deon cek lei w!]' ka.lilund.II.

mua-

mmn -

ar;1"m ye~i(l ~~der .edi1me;!line 'I1erMegi kallul e"ml~ olaIlHI,z.

!:e"VII-Z

~'k hal "til
anutltl ile

on,

Y'l!lDl Kor,odi
k!UiUfiUnUD

Ba:n]),:nl

kan"hra<Caglnda[l
IkID

vUlyeti cid.de:n vt! blh,a.k ~

kol'lu.Jllabmn:1i. \\'e bu kaO'l.I1'1Janl!l uluorta tlltbikll'1!1i le"9ihe id.i blll kor kYinuneiddel'lJ. ",adt old.u.il1 cia R~:b'ii'lii'l'di1. T!ltbika.t biz:'j ))11 I:l:OI'J,.;:,,;~U 'kurtal:.ih:l;l is'in m~lWlli;, 1S.~·!\¥rI -

~din olu.yorm .. ". HB,ya1:t1l y\irii¥'I!cek ,ey yUriir vc hl!!li"millilde !m~E!.k, :\d.i ,~ii,y,el:iil<:.~gika.dill.l:' y1.lriir. C.er'i. hAhYor bank. il!eJtlmaY~:IIi[l,i.fi te~vi.k] 'ilal1JlI.yi 1.i:M'ililDIll m'LIdjyet Jeri iizninde ya.pnll!!.cak tMa'lTlIfla'l'la ai'ttu'dacak :kllllll, .. Ka.IlUIlUlli yapdd .1"' R'futdcn !biLl zamAn. kili'lill!li:r Ire!je-n mii:dld~t ;!:~u,,;hndli.. LvIIIl ve tUlliti~ bbn- m'i:i:tl.ait nI,uP.olm dTjil tet -: kike muhta~ bili' me.t'eledi.r. Bu v~ !lile i]1!! tri. Q(!ktll-YII. dllLba dikk:lli mek Flua.tlnl b"llluyoy-gJ, ki ,0 dll. ill: _. tJ~iai ~'!litH: bllh.II.1<l!;a kll.'mjUl'IllI,rlA

fiydlcT i.i!z!!,l'lnden k~l!im~f], hlni1 QIII.In&CAk par"" n .. tiet'ile ge:11I~onu. vn" mi" ohlRll'HiI mll.1 edi1eco!<!ktir. K&nw :nun bill !Ifl1l(ldE'le~1 bu IHIi1;tai nIl;Z&rdJi1.1:1 ~etkike m,lI.htl!.~ ;II'~llImoekle 'bill" r,B,oel1" i:iylc It'Ie 01111. biz:i ,!.Ii.I;;E!.,dl!o~La • II'UI hak'1:1 ~;J{iYil'nel'il'tdien r'~ITI,e tr~1" Hlram".'l, HugulI'I V<BFl!1Ue Yilirln iade o,lu.n.ac.!lT.r UI ch1'o I:iSyle y pdllol;.",[k d'iye herkelten :if~liilil !filz"l PIU"'" ISIll.ma)lIl:. Kftldl kl k.II.D'I.m'Un tall:z:i-

Afi~~lI'fi :2:2 'Tel~fludJa.) &no ~I' 'Zin.1! upirto 1c:~:rqhrm111!. n.yihl!!.:!ll ikma1 ~ ;cdibl'li~tIT. Suna ""ii.lU'an ,imdi~tk ~ , ·b"l!!milllf:. yij,~de f;m.nb3~~ti,,"d~ ,i~PIril:O ~ I ~ IIan"hnlll.clI.'khf. (:15:nklll l'1Plirtul,.il':nm2i ~ ~ilncl!.k btl ni~h~'U,t istihl.lt,e "Ui roe I,. ~~ ~ meiktelilr. . ~ ~ . ti~lbl!ki [Ii3-"'etj~. ,~~n;nen. yiid~ k ~ ...... 1~ kilo k'ildu '~~hammulu v!!l'l(hr. m~jilmCi ~~ I' jlotib"lIlj,tmil~il il'l!:rledik,iIl: bu I'l:~\i;;t ~

f

Soefi:ri Yold!!", , ,ilun Ci'!r!!r"in Va' pruii"ilt: Odoi!l!;l!Ii'Suri~

dllm ,ohrim:i;r:i! gelm.if~i~.

. S~D:'I'!r

YOol-

d!.,

"ebrimizde

\Oi.

ka~ "lin la1d,ktanilo01iI r.1!I. A.n'kllta'ys
Iji id!!cekt

y{i;!de kt.l'k..

luulilli' ~l'l!t:lIIl:'lli'1Cill!ctlD:'.

U..

~,
~ ~

i't".
Sefi~i.

)i'ihlJ mll.lildlelcri!:le :rIlllff3lll'.IIn illil il1 0 I\U!I 'benzil'l'~ kan"tll1l1mo11 ke16yefi ml!c'

RI:I~

liuri DI.~h'.
JaJtl.il

Bu, mM:bllnye~ ~1lC!lktJr.

blizi m:rnlakalar,1i

.1I'Iind~'Rhl!!riiktl~.di
tanl bu kinjbiz~e vt..ziyetin
zlI.rI!llrl

,ahV.JillL inkfMll
tBlllrar '~ctki -

lnlili.IIT !!tlIieyip Jnl!nde:ketiD k~iilhk

:m -

te.d.i...

kll!lIl, ra.riirnmek • . YUNUS NADI

ka~U"liI mcvi.d

eel.

~ar y~ii.1e . la.tl!ilkli~lItda
111,1

ftle:.lUlr.lem meml~e'ti:Dde b~l~nd.utll mii:d ~ di!l zvh",da
i:,lI!I'ek'

'RIIS

Sefid S\l.ri~ Yo! da~
RIJI!IImijif,eha..'1LIi
I:"lI.t:lIJ.ij,j,

kndi mu·el~i. ;erckll1:

hq

'tatblk

Ohilftll!.i:aktl[,~

!ned iye mi:l··eka 'oil 'lDeml eIc:'!!ti.m~zde kUfUhl.uk ii.", fa.bl:'ikaya ail huou!llI.t YI! l!' 1I.1'I1lu:1.1 fil>b rirm~1:e I'e ]e.;;,!!k olan.

heyetin11ll me.aai,i elhiik\ifi'l,etile lema,llar,iI! ... bu -

!Ull'lm·lII"tw. SIlr"LIj: YQ]da!l, Al'Ikar&';i1!l (MaMcI! 'I. Unci!!! 8Cl.hljsd:tll.

). I· .. .. J1.meriOk a ng~tere A:
.- 10-

Mata ..Hari'nin felik,etine sebebiyet veren Alman telaizierini Franllz'lar nasll yakaladdar ?
.. rInd....,
filII

Bu sene bir but;uk milyo.n ·tonu bulaeak
....... Yril~I~.1'I id«lilotl:Nl.rdil!liII ,,"1:III,lililjl'l'llil;
.Ii!!lfl.l!!

TutUn fabrikaSlndd

bir kaza oldu, iki
.rII.II'IQ an mi.ifl

ki,i muhtelif yerlerinden yaralandt
Dlh'l' TiiHil'l td'''.·r iiiJ"r'll,.ini~ elba. Ij1d!l!.ki f8~,.lkillmlllli LlltlriJh.e I!dU"l'le~!. 011111\1bir l:ruIkioocdcki di2l"il:l ate:!. aliTLillilt mijt'hi~ bi~ tnrm ... olmut vo" i"i Id,! YI.· rfll~l'Im."hr.
Kl!Ilf-B Ti.iHill
<rilLdc1I

b.lJI.MIJ:.

~'il r, ,ebr~ndl(!'ki

Ma.d;rld'l!l kad. I'I!f 1c:.t Killin'" Madrit'te, Oll!ler!iidor)!lllttrlllli"harul

".1I....

O'k),III,]UUI

uhDl •

TYnm~. v,'"

hilt ......

~Ilb;i·lle,l'illli

...,,~ mee'huf'i)''''ti~,dl\!l

k.lm,., dltl'1'l.!iu

idlll.lI'<! ~.!;-

Harp Ll!!'r'lOlal" 1 mu'de:t.i b~r !tIl[ man iirmi,ti., Amerik,,'ya h(lrt~l!i!: ...~.. ,. dil!!¥]IilIU~lI'd"'n bl1 't;:08;U !:I.till. Fl'IllI.5f1. oMliIi'll hald,1! 1S iIIAnunuey vel tlllktililini ijdem,;;mi~l-1I' Vii!! yelli lift il:ilif.n.lllme y.p~I.:nc~YIIi 1I.,da!!' Iii; 'kIil' il.lretl,. t .. diyede laiJtUll'1lfi'll,.uitlltl'll .. I'll ",.jldilrmi,l'''rd~, ~I'i;lrn'l.r<l'! daM Hao·
VOII m1!>fll!JUl1I"yamUI'lci:lknl

r:t.( I'I-din I it; IJ'l"braJ!l'll rarllk

dilf.

IIIov"elki hi -

:ile Avru,pl!;'o'

boir QOk lIebjrleTindJ~ki biiiyuil!;
Bd~ika'h b\JIun"h

ten"r;

~~etil:'n m~UJIl" MAyqu,et'in, .i'diarrc:!!;ll.de

M.
Pili."

~ vii'l!IuitlJ btl l''Gt'ruUlh.li·~ tft.h.fJ.MI"IIIUI ,e!!leWl!l',:m4t~. Ol'l~n i.. Uind~~ ...... ~iir.l liabiV,e-t i~tt.de i,di. M, Junoy, ae'7gilisinin 1iIt\l halimll gSr_ek. grilli, Bareello:na/y. B'oIUi"mIok. orAd!!. deni)!;

!torr!! Z"nllillld.lt;j'~111 kHml.ir iltfh ... l'tl 1I1r bi ItIllZ d.l ... ;lrLmlllktllldlr. -g'31 ~n'll'
ton 'komur

"II!! blvJlft'lIlfiVe

lIir:id'~ e'1d1~ediH'!l:ll 1, t15.,Q0(I

ii;~i.i )I';IolILtitli:'

hhte

vuc;uduroi.ll'i dij,'H" !lye; ball'll kurkrll ••

bilmi,tiJr.
dlnd'cn.

I.e.!!' - Hatellll

~Mi.

hiitiin ·ukit.illn& .e .""yLjlin,tDIlIl I"&~;;rl. \I'll d·efa kapo.ma II'trmirH. O. ~n.~m~'l_a'n tnteUigenu S~i!II 'Ietkiliilnu doli, fran&U:"J.IU·UI ikinci -lIlIIbelini de lI.lia'itlug·In.cI.1II !!min ""e bu _1D."Iaf:f.ldyetinci:er.l m.ernll.UIII l!re nlIlltrur. Ilf'bk: imilrall derecee:irl~ b>uhm -"lr 'l!!rI"kll! Alrn!lIt)t'8.

Mat II - H6"i,

kBn!lt.r'iLnd .... bir i<ij,kt'e, b!ll,~a, ... md'I,IJ Yoe tlakin 'bir hayd ~iHl"lek, M!itl! • H&If':i'yi yahilz ve 'tlim.a.mcf'l k-endiai[l!!,
hjli!l}"etme'k

i:~tiyol'd'IJL.

illtih8l!r18tlnJl muk .. bj] I.ellrhlliMni '32 nl.. nlLyetinll! Kadllll' 1,29'2,394 ton i.tihsll.Hit yap'dmlilllr, 932 -C'oBiilllC ~t tam [1~ati'l5tiJEJi!l' ikmlll iYiim.ck \l1';t,edir. C.:~!l:n !'l!I[I ~ki 'J 2 a)'lIk i:itillnali:hmrr:m'l i,~NlCII"mm tonul bul.,£aita tLnmin. redil-

,U BUTene O,lmllttur:
1nhi ftlllr
idBrui,.

kilTlyaxerlf'

Or.lilla, I!lh.hat:iniz ciLh,eHr, He,'cmi z i<el ir. d;iyo!!'diu. MlI!ta - H.ar.i, ni.ba)'Gt !:!rum\ "'II.:!:~ -

rnekt~dir'.
lundlJi

'salJl·i B!:)" nika,lulIiz tli Ii" yapll:iuqlll maimn ~;I" mllklne vlleudl!! I!leti~mokU: du. Bli TJiiilllk irt.edeki' ikazB.n.a konullin tiiti.irlliB:n nik Mini et",r ve _if · III&~t!i ...
ve I.uul]eli!·j!
It 1LiU"DI'lli:taGIr,

~.!'I.

C:c4i11!1sluk ed.il'ol."d". tllp.IW)".·QlJ1l mec1i1oi. iyacu a:la.,'I'I" i,t'kl M. Ju_y, 114!Vgiliainm 1.11I,,,nYII·ya Avd.di.ndcn:lO:i:l der f!~ mMn'IUIII'!lhl. Atkl 1m "~, deli. Y>e kiT etmi,ti. A.l!BtLi l.pan",1, Mat. .Hui·";' htr ~li.h Il\ellkik eilill'0r. biJ tilll. Ih...yatnu 01'1'1:11:1 lIyaklll.nln!lll1 dLtbin.de I~hl':m"!!ii IC!:J] bUyillt: uB.'dilt.WIL YGr~. F..k.. t OlI!UfGl bo f.N ... r&rhtl 1 danl8ri, Ma-dri1'te1:ti A.1m.(I .t.,.emilitmi bil'lblA'f' VilI!lII. Kane He ,*~I"~ inakU,iII ,..e hir ka'4![1n lO·nrlll ilI!lPIn dill metreh ·olmft,kt.n IIIU!.n.eilememi.,ti. M.·t •• II-I • ...i, bioba,1 Von 1(,.11111'd4!1l. IODJ'~, .A.lm •.n &ite!peItu.Ji korv..rt 'k.'Pt.r!~ (Aniil bi.",·b"''I'11II1) Von 1('1"-.001'1
tanlll:h, [1] Md. ~ H .. .i, f~Ii'ft"II·d.. I!!UcieeUiij:t bi.:itU,A 1IIl!1.Uiml.tl, 'b'o1 ~k~ Alman d'W-

lehino;bipC'rv",

oLdu. - Pekala, bcraber B&I"'&elGlu!I.·'YI< gidel"iz:, dredi, FlI.&at bUlna im1:!b buIAIII..dlJ. CUn1\;u AhnBH iltihbarat ve _,B'IIu!luk itof:,kilahn1lll mernuru idi V~
~lI'\ir[el"i m.ijllllt,ade, .etmedik~e bir

kikr!i.ilrle:ril'lli:;1:i h~)"11 t'dl!liI Q'iimrllk b..r+F.ll!:l'il'li!'l~lIk biiyiJ'k yudh • It'll (1Im.1.U~IlI'I:'.~slih."llit~uru.un alttmll.lt Zonguldlll,k! Ita .n.eiepill de mtk tl!:rlrll I;,OR hml.abr. 924 lIenil!!oiind.., I-hy... u.dIl6'700 .ml!!l" '~lIIh rkol!lnb~'t.lif..

~".Ii .

0

Dun Cfbali fllobl!"ri<ll!J!!lI'Ida bu nukHn<:: • nin t!!-c:rijbe~i .... a~11~~lIktu. Kimyqltr Sab· rri Bay Il.mi!]~ li;1il Mehmc-d'io yarcllmik hULrll8"lD.I. )/apiltrken. k iIJ!:,u,-d ~ bl.llullll'lil

y".

~i'ljp mflc·I'.II~' an bini Im'lmuthlr.

re RMNnllzd.i. A,[I1Iil.l1'l.ar 11Ii!: (m~n. en miihim i.lth.l.ata't '" e<r.l!:e:irii o~n Mitdi"i'~'trH'l bll~1c:1I. ,ir yor!!' i;tm~&~I1lll! b n1Julall.dc etlne IIi l<Dr. A,~lk.iil'lm riGR1a.rnu I:"ed!dedler~k ,@
y"pr-llittCl hliy&hnlli de:v~m
etnill!lk

ee

1n11~11"

meBsllra
b.H~4JI

_Kaolperatif el'bise dalll~yor
BeJ.!l1i:vt koo,er,l.tifi hI~.

birdcmb~fe ,iddetli. hill' rn£~l8k ~fI • I in d·e f,i.!!lifl EI ve r:nakiniDlllin hl.'~1ildla am I,U1UI18'1:1 SBOO Bey i1e ll'Q1le!e Mebmcl, 1IJtrdi~hil'l! bli'lUn odaflk ..pl.yUl .:lev ' Ler ~'9m-iliindtl k&lml,llII!rlirr. AII'IIIIIIC! 'Meh dB'

1(imYIl8'ICf" Sabri Bil'v is<: yii· lhll"inde~ Yc ay.. kllll.Y'lndlll"" nl'· fif~- )'ar~l •.IIm"'IIr. ~n.fiIik akahJIIIdI~ ,.;,hTl .YUftn f",b,1ik.. i!~l~"ii 'Itt vcuih mill'"ifi!'li1c s&ndi.iriil'miirtijl". y ...... 1:111 ~Ma'l' htldlaln~·~ !klild'lrJ..lDl:\l_,,_H!II'". A:m.ele L.r: Mil! Ilmed' rn 'hll"l"llh ~~hUk·edl!'. b-u1urunak~ad It, 1nfHik 'hidiu Ii f .. brilc !I,d!!. '!!UI ~ IIIl:In. 'birl h:r-ett IIIm~]1! .r .. lnd.. m!lIci, olmLl'!" IiIIme~I!' !t;;JJ[lm ye'i1oe~!PJtr lt~t,kl.1" kOpN~rlltk k-.dfle'rlJilj ~a ft.i:m •• lardD'. Ne.de'!i'l Jionrll miN'ele IIInlll~ ~ilm.~. ame]eler ,.erlerine II.vdd I!'bni" •

lifn, •.mlll mudhriTlClI!I MIn ta.k,it .'ITI'!lIIIk t81"me meo7.klil.,. tolll.luiti tediye elmat ti. Bin!lt!!.nlllleyh I'l!luek ltliltzi.r&nJn Olin Ibe,illle lellldiiE ed!ell ikiltci v.. r-'II'I .• 111FI!!:lil!t:h,k.i.tifl yadelli hyUI~ etHii ZIIJI"lIn, ~nKltere'nin d~hi tttdi)'edc bll h~nml:)':Ilcll8"' mill kilkkakt.ll'. Dii-u !:uIlFt.n 'h :rp holl'~[lln mn' i!!1eai hlliledil-mdi'k'lje cih.llln. ildl311Jdi u'I'If·el'"l!.l'I",nu'i l.!!Ipill.l!IIifiII.llmdi&DI i &)'dl!. rme lkll;l> d!ejUtnr. l!;-Itlnki1 b1.!lblI'J!.nlln

~~"~Ii ~

"h-

enlbtlyWc:

,icm!i1J

<m!]~n ~1II

'm1&I'-

tir. Hidilledel'l hi.. miiddd ~liIn"';II [lI'tillDhul ~tfaiye.li de yAk'. nuludlme PlMif iu-

I!]I! JDcntcut: ,oh:llIk",a ·tllill'le] d~recedl!:'k lmm~rii[ iZ{i]~&i ile blllhr&I'IIn O!i"t. ciF.... lUiiluoail!i'lll& :i:roJ,Irh Ylilktur. 'Oil lia.L:ik .. dN nih&Yl!!t Am_iklll tifk.1"1 !,Iml,lmiY<elloi ve ric:alil tA'l'IIimd." lin! -

~.et

lIuriae

ifuklrl-'!'ak;

]!IlI!rhyu

aI.ClVloer

,de )'lmlln !lo-ndtllriild1iip ~tlr.

",IhMle a.. th!t

iLe d.

'bild~~rdu. A]m.aIl'laT, kU:u~dan d~1w-l!t fula i:!ti'fl\de etJne:k i.o;i-n, MIldr-it'tdd F'r,IUI-'U! 1I't~til!illil""&]in;, t.1.M kadilm]le onllJ!Dilllllu itfaline dlqlh-mek ided1fu. M.III" " Ha:l'l. Fi'III'IUIZ kb~'yl!!i zl!lbilinlll k:lllbilli fetbe·m.,e'k ~lin tlll.lII.rl'U.ZII. I~li; ue 1i.ZLDIlI.a }'Ilpb. f.ku bu Fr&:q~~, <clijel" ", .. t&nd&'lI ]all"'lI'Ia na.ZIl'l!"all bir ]~t 1:'1]011. l"",kil .eodiiY01'tiu..Mlkti!i. - Ha}'i'ye 1\:a"..... II .g.]I"&'t Du1k:; Likl n. _,. diM''Hi! hi&Il'i.z dlII.O'T.llft'lYONhl. Kaiill,filn ~su. 0.1d.lIJtuF'ra.n~ :1!!bal'lriiyel!:l11biti:n.e ""abel:' 'terilitNl!!k aoziiniid!wt a~&&1 ib~a... ediilliilllitU. Onl.ll:l! i.." dAfIfl.)~UII bi.ltiill £ i,¥ebazhld4li1r'l tll.m~m.eJl Ilkim kald1. M.iIl",afib. bpany ..'d!a Alman". h.l!.. bl'lI.. -ri~tt]IirJKjer ,ml!1lai, hu de'p,_ ,1t~inI 'b1m.~'" C~ DtI.da , ~]lIDItd'U.t-u nUld d,:~e n:lii"~fik.illl. "'Il~
tIn'i!l

Mati Hari'yi Y'akala,tan tl'IStZIOlf
Sir mijdd)ct .;:e<;tllden wn}"tl, 'M~·ta - H ~:ri bef'keo[\i~ ~i,i-p h.e-l!i~'i ce[bctl~t.i
1:"11'1

mee'I'I.1ri.y,il!jtim:l~ kdd •. Her a.k~ii.nh bl!llkll hi)' k,..lUpte vey,1. o·tellde y~ m,ek yiyi.y<:u·, kencli.ili-ne fa"d.lI.l, b~'he'l"~e'!" verec:.i!'l'ini z,BnnI!U.iii ad.llm 1.·l"a aokulma'i& 'IIlira'lYQ~, b,er milliyeUen hiT 9011'kimlelerle d,u,i.ip k,!l.lk.ytll'filll:. Bi1haliA bahtiyc zabltl·~d, VllI:P'U!i' ii..iv~rilteri Vi! .ILI!]lTii!!d~in ILl}" btll~rt ~I":l-! allLi lfIl tlDfl'l8.l· edi:yo~du: Bu lia)'tCde FII.. lil<kell" ve- miihi.mm;lllt.t ·II. tal' bi.r' hay1 i VB.pu'r~ A11:fiII.D. deni·· :l.lllb gemile:tme hl!.tn"tm.tl.ta muvd • Fi!lk old'll. "!!rttll. baZllltft yanhtllliilll. tll.~ ~I.nyol liI!\11!Ii.lN'm'i VI! dlier bit&ltiif d1evl4!!dm-m v&pUr~&Yln.1 di. lilta.tll"ttlil QlGII.1.

Kdulfi 1\!!'!emurl",,. baYf>UR m~e1Mbi!jI; ~DbilC'V ..".kbII! verhlik icin Yfllli mil!}"" pUJ"'I!l1I ",~:nlll1P ii, ruri· k. ilc IIflilA,lImu ve Ii!1IWBr.n.t Mf!nl.re_
!-Clvli .. t npilml!lll!
I'.atilt.., ..

D,cttll"l!.a

csatlu mrr '7

soklk~anm)zm h,aU
Bf!I~edi,.emiz: h..alilun hlll'l.urll.lll.u. flfuah..:um, "hIN yq.aYJt\n. iemi[l t!'I.mek b.VlwLa'i"lll'ldlll e:idden VllilifE" Ie-ver zilini.,M11!! ~l.ll'lYord!ilrJ b-unu ink ... vey ... teville ftC imkim YH, :.-.e in· NJ mjgDitlt:i:r. T edlOli.lin I.t:eD-d:i !!dimU:1i .. ~Ii. "ibu· IYJi ill,"l, k8priiLI!ltin tamiri .. )Hli b'ir Id:ipril in.,1iIllI1IIi t&~bik "&UI'Mt. lulil''IIu[~

bll.,TllnmlilltJr.
YI!i

KODf,l'1I!

Ma.arif Islahatm Ve Mal, raporu
Musteta .., teheddiilit ha. berlerini tebip ediy~r
$&h.dm
UI,UI

memur'!lIr

ai'leleri

i:!lti(;a~e

:1&,,14•• Cihan ikll •• d. Vii! p.r. lll"lI"i 1!ronftJlI"lUQIl\<II bl!l.ll"p bon;hlTD 'VI!! .-&m' rtill!: t!llrlhtel'l fiUltV~PIJ b 1II1uelil:i[me ...... m 1!I'k , rHfl!i j,r-irr.U:e rai£1 1lI]"1[1 .Am.e r-ik .. 'n11'1 i1:IlI!!l.l'~ IIG_uiyMlClaki mli raJa 'bl!! tl lou jlt:; ~1!l.I"elentn kcml_.lIIlii~.. m.ib:IIt'kol''fI _U-'hil.eel:ille .:hir"D i..ut PIlti. Bill i.... 'iill:M'"jn. ih.llu'I n1: lI:emi.yo:Ji. bUr h.yli u..m .. ndf!.1I.'bllri dil!'\I'ju'~ ed4:n "MIII.alirne nih.ret 'We _III l'a,HI'rdlk bU]"·.lI'un ;~.lui ~;n
,t.etllilr v.

I!'I

hllt"p hor'~I&rlnll'l ,.l!!l'Iiden

dOlbillfi~k!edir.

lolurl
Sih.hi)·<!:

Y8IP'11an yerler Isl,ah

adileclk

~~,..1iIt

t:nliJl'\D'ttru,l.ari ~lIirl!fllJ,d:1iI'I ~l!Ijgll~ :nI!tIi&Oj:im1o:: 1cke ymfurllilUl ._ lIin. ,.pibnakte. otilllllu ~aid :!,lbhiyeyihail O!n·lMhi. gi:irii.tmii" In; hUlll..t" Bel~di)',,, d .. imi I:floomlltii W!I.fllild".n 1c-al'i hir ~1im.a~nII!.Jm! h.mlJ11m '. mq.bt.,!anrnI,tlr.
b,n.lcffi,illt

,_le-rm

uri
laiM

mm:.rJ.k

UZUI! OlmUlt k,l!!ltbnLBri "!!! ... irf!IJVI!!

~ii'eI!1.
til.
0:-

~n.mQ], .• r..u..imi:r:e

I.nh Z:~i. Bey k~ndi.;!e 10
hey_nat-

tzd.., blll.hlll'll"n. M .. r&rif Mit.I...-

b~.dwn.ml.lftl.JIl:':

,q

0

mi,lille-l' ~"'r,
Jl'l!vv.ffakiyet;

I.bet,

he:p.alrulede i-oldcup. rn'-l!liak--

VlnAyette

PoUs n6bethui
Pol~I!ICib ~1II'r'i .• Ib
UJIIH.C!f.I

artl\lc. [:!P!IJn:y.II"~a A]maR'ia' pek i:l!'~"~ l'a~l!.ma:il: ohnu"t1!l.

kh-.,

,di;;.. rlill

~'II'I'

d~ril mi.~Ir. M"~liQl po1idei'iillll tl.~oi!nrC:al .. ~

Halo kBkklOdllJ oku.!!l:lIgilm ba ~i Ff'lUlil'K e~ltlti. 01111 n M:be:bli felS,kel'i M!!Jdr:it.·tekj AlmAn at!!'!J'em.i.Iiter! i.I~ AlmlllD Ilt.,fJDllva]t oMuilll.n\l iddi.a c-diyo'tla1". Slhb&tini tabldk imkitll 1)1nuy ..", bl.l ~ddi .. y.1!, Il'iir-e, daJtt'rhiln. '5,e yarama.i! liIir h .. te- pt· dii:in~'l1e :b.'~ll1n. 11$, ...,14u~:n.u: . puriH~le hUlI.rAf ,iJ.l!plul".Mi.· A1"mao ~~. bu tk'~' .retnll.lI" A G~I.J re.}"b'e • • .... t.I1Lb, ,.mtUUl:nm tiIH';p il1erifte g'ilMermi.ler 'VIi!l 'kl!!iildiaMe Par-i:a' l~ 1c.uiban ili~er~1lI II.dledi. ';o .....dl. l p.l'& vet'iJmetllil'lli 'treb.ilil~ i,'ll<r ederek Bill mlild.dfJt H.dui.-d:II~ t.pan,1I .. Frll.llI:!liIZil~.1t'Ili. YII.kal.tmiltl.'I"ljbr. y«n .iI""IfIMt~JIt ~iHo Jun:.o" 1III!!9'.-HlE AJmal!!~lI:l'l'D, Mata - Hanly] k1!!!.cllil.tliIDlllItn.dlfltlll hi~ ltynbmYONh,l.. K.'~etli FI'&!:Ul!Il'fliHb t:1iu diitiimuiL: Ja.. .tnt, btr I;.r.ft.n bu atet!lii ve kll'k.~ t~i~ledlDt bit- f'ra'IlIIZ m",t .. l. >tcilk.·a~l~u, dijm- tahlff.1II. A1m.n a_lei edUB1rE LD i"i.n 111 .. ,,1 C!_~Y~J!I etti tJetemiliteri ile Il~'nii.vlllini, loat.s:t tini 'hi:kl)"!!! ,edel~m. ".e hiMis Fu'lu'.I" Ii.tetenliv.Uni, Idit,el' Bir jab-11th, bmlJa,1 Kalle, d .. n.!!ell:e 'bit- 'tH"lm JI'pClIlnYtl!il 'ft~Uni .tII!rdu, do. AIm.1II ka.r'.!l"fib~ Uml.llnt2lin rfl b ir iI.<II'lt'll ~1!tI YlU C"u:mhllriyet.'te teMka. .iz:iDi :goderdt B·u t:-e~.i.zi:le, kikl1i.'i1rftl I!ttC;:Im fll'r1l.1lI:1Il C~.u!iIlMa"t'B. RiIlt:LllniI."m hOlll'lett , ..ria' e I[i:tmelli. orad.. ~ 1nJIcC-EI'IIlLl'L'mi'l bu l5~tlM'm ftl.!k tie mev.. d.is!ru-rii~lil!le btl,'Jk lilzu.:m oldu- .
Mafll!C
;11,1\1

~un:Bll n mell~i1mi~til'·. ..
dan doJ.Ylali<l! kGflliJ;~ div .... tll .. vl!!nlmt.tir.

MliIh.t.tiif I!u!tlarmUi.vini polit,

tn,hisl!lar .,-.O,Org Ankara',.
. gittj,'
. ·1·6bis"~1,,;.t 'Mud';'ffi:" -pm.-nii' . Bey An :..
hilrlilt"';'!ri!i. ril:m1l,tiir. HG'mi Bey, ida!'e'ye atl 9:13 !lilu.~ 've ],ea,aP!umIU ~ •• hvin.d!! giiti)rrnii,diir. AnIat.JI.·da, tnm .sarIat Vll!frli.leohle biit'j;-e ;:~i U:zHin.d:e teo 1:fiii.llardB. L.ulmmcak, Veki.1ete~ tam.llmml iklIH!.l (lIHlen t~h.it ~U "'II! yen; kacfI"DLB!' hilikl{l~da i'r:II!Jh.a.tl'er~e"tir. fo-Himii B-:)· ADkltt'l/u.,; irMu.rllll!l'oIII ;etir-jl,M:tk O[,l.fi mi.itolj;·h4ii$l:nli-f irik de ""Cfli:ll 0111,CI,k, 'bir 'llclt!!; putt ·!lad.", ~iI~ .I'irni~1:' d.,ol1iccektrr.

M 0 t,effolrr'1 k

Ilul!lll!lnn In:ir; bM"i ,.:hrrin 1)mwni i,1~i'i :h~lIIIoi)lna i"., ,0000miyo . ,ill' 'hillikllti iiiylflmtt'Mizc miDi de .. tih:lir, bi;rdc- b-elediyi! veoifi d~in-I>e illi :hllll:l'I YI!i I'Q~ ,ol'liiBf!IJ gell!l'n -"Iu&. ~{l.'HI.r. H.1l1bukilol.:ak1111.".Ui1i'1:U1m l"I~ ,i;g. ltO~eIl: yi.i2]cn! li.tl y1hiIniUcce'k IS~ ~eri ol~imI elbirliiile tud:ik et • !'!!I~ Ilionmdu. ~ehrm bel kemikllm ulfO'i. J1'JtViilHY'otU "e BeY4l!i[u latikliil cadclcl!erini bjy ti..tlrllll/Lll'%. - H.ydi di:z: boyu .d,tmlIiyeiim. topuk Iboyu ·~..mUT']~I'!!d:e De :riirlimqei·Xle-olQl1lo5;.iUl!irln •. b-1z:im lit"'nbw'lIl ihllJl

lc-~dL. FBkat

MB.B.rift~ JIIiIeViEQU ba.ht .. hibed.~ dti.la.t ..... y]lllllr1llI!~ elMl yoi,tur. ~ tlm-l.eri l'~otC.n bGllun ~ rlu,d .. ,,11111' VI! b.fllrl y~r[j yerimb:deyiz. MlIllllrif m.1Ikiln i:!ma.11 ~O!:'1ll!lt b i_t. tekilt:1'11 i,,1i 5

),,""1'.

ko~el:i I:i~r .Ilet"pt'i:k[·eri si£"daNUi dei;m d.ii~1l dol.!fom-.ijl; i!ll'l'kiml 'yo"". . ill];'. ri.."

lin-

b.IW:JIIPl~.

~

!s.ki!l.t j.!llmlerl, 4tklJ:dll!: YMllml.$l.

k!i8tte:n
A.D.

iu

b-l'.Idh-i]~nlilil

•.

8em i h:urtarma il ~erl

Bi2i iI iyol"U]'; ki ~ Sokald.u, ~..eM~ 1Ii'flU,.U[lr, ollilar ~dlkp.. iB!ftil clulldell!r b.oyh!, pi~ hl-ralnldlkl;lI, hmti.J. V'III t.. n.zim Milmedik'Cil!!l, hftlAVl'lIpa'[1 seyya1ilan cleF1, halklltUZlI. bile. no; !h.1 'Ve k.bri.t!!lnl"I',!m!i~ 01. d~q'Q, ~pl!retLer rayilnYNI hir Jhh,. diV~ tiyablll1DilL& bultbllihlivD.'II. twd. katdi. ilIqyunlUiIU kelldimWn idilR ·tttii;imh:i .I'IIJatmak, arullitAk ttl iIrn .. ~e1r kabil otm~'J:.

Giiriiltii!iibir i~timadah
fBi;r£n.C'.!
.!lQ:hj~ tn-li-!ll!dt)

80~r~ ••-.-

Geli'l\i Kqr'l\II!~ft!.1I ,trk-etJ; ~i:s.i!iil!dl!,rIBl'1 don 'h;rfpfe.T.Idltril.k. y-ni v .. ~, • yet et'i:'a.flJuill l'ori.i.~1erd1t ... Tur'\:

Doiru degilmi ?
ILUmanCia Li mlan V8 vap ur UOfletleri
l".iman !1i'fketi, i.le Seyr-iliflai:l\. R.II., I~ t-ir-kell:i. ve $u,.kotihalf.1'i)l"1!I M.rtlili.
t .. rafLilIt'lal.l

i-dar-e Rtlli t.amll.il Mi:i~te.k Beyin )Ie riue Hii"eym. Bey koDIUe'!i'l! 1:'j,.uet etm ifti;. En'eiA l,d,,,!'oe heY·l!It[!!1m c~i.yetin Wl!I.r _ in] c]e- "ldd'l ;l'iiTl.denhil!: _ ri I~ albil!.yh'k mliddet z&ri1~d... I'II.')1'1I"imub.d:ill~ ~~limc lie li,bi Ie ,,~lel"de bulUilldlllB:lI Y-e Dill.tlllHhMi..la-den ,d~llI!lbtlem cdl,e.eler ;·uh edJUdi"kten M)nr.B. 'bonn- va.zlyetine f[1!~iI!M'ek .,Uudiye

!ml!l-b'lil:idi.WU.lkleri kr"III.f[l'Idl!l.r.I f'le- k.dar emlik Mtllmlit ..... bunl~rJ.II. nt: kacllli' bOl:m M~ ,e ~ oIUI:mli~ OI'idIli;urakamll.rJII!J I"ihtelf'j]· 1bi."tlT,
J

a..nk ...

k&d&i" rfl'~k

Zi'l"e.{I!!;

1"8r1ek

mev·cut. IDlozlilatllJ. ilre miiziliYI!!de~!I! iott.l.'l'\II.k edile"r.dl "illL. IBlL B-'u}"~ti e birr ,Q!:Ik Nli0]al'1 I!!Hl!.!I:"indebu.hnu'l.urra.1ii ~a.f]af'l.a ka:tlda,tlmJII.zve itM~"kitr 4. 1iI1:m1l,~. M.uz.fI.yode iI.'!lJlk D Im.m&.Iii 9ik1kili biD 1ira.lJk mal ow hin Hr.)'11. ~ :lklYO'f'·. Eit(llr' •. bpJHi.~et mlltllllkil. boD.(!; verecM.le Ylm! IDllIn~]a!l" h.i!.kqm~ Itara.h!1dlul kly,mel]e:D-4irUm~J; v~ bl.ll Iiono]&r ii.im.o.tn dl!!i te-t bol'~]"iI"~... mao k:",lnd c-dilmelidir. Hii.k;(uoctin te!IJlina !!IT'II' ll:io!!.ri" t.0!i dl.i,ii.i!l"meme~ Itiin bu I!M~k:i banool.!!.!" ...Ib-!!.'I"e hu't bit' :!;IJI Eld.eki ntLe
'bon0lUl
PII!i".D:!IlI.hlm,!I.:B-]!l,

Yeoi aDOIROo '~ifkete !Lit Ilslf ni:t:ll.mnameyi A,p_.k"4".!I!.' y,-, rot1i,-rmu, VI!! lli:b!!at Vek.Jl!!it~ne tal!l:!lim etmi,o11ln AmLrll1 ViI:"f Pq!l. l1·e tsbmbu[ mob'ltlU HamdJi !Bey :te!n'l"imi:z:e: cilon..miitl.erdir. ::;i:rk1,i· illl tliza."ml:lJllmei!il bUll aD leI" " de VekiJel ItBre.flnda'l'l Tk",reti 1IiA,h.l'i ye Ii'tI iidiirlnirile ~irket me·:rke·zi.llI:e te'l;ilit ohml!l.cak,. bll:nd,iIt.11 _nTa Ge~ m.i Kurl&nTl;l\ !!Ih-k~tifile>fi te.e.f:li.i.1 ~del'dc fall.lly·etil!! ba"hY"~l!f. ~itkct h·raEal!·dan eld,e llIeveu't t..h~i.!nYil! ve .....Hinin ~dll.bl ii;in .1m. ~ dilli!n ;Ill.!!"~l tedbrl'll!!!' ahn:makta,d.nrr.

8il!ddi.m. BAYI:"a.mer-·l-Hi ?zifl!!_~ dolIle&efi.m. M!Ii I!!T;ft,e tlC])huti!t it li~lab,itt komisYQllIl] V'e'I!II lIeyirlt l"i'y,ue-~lfide L~trllll"~lI.r'l1!l& dnil.m fltm~kt.ll!dli.r.MaIU"filDize ait butiin met!eldder fenri.dell t,dkik olunm.ll.k.ta ve h.azi yeni en.l .. r lb...zl'l.... J!lm&ktadw. Lila ve M'* I hr, lIIIekt.ep[erDn ·m.ilfr-edat Plfer-rann biIl1&u& tl!!ti::ik ,.dilDillekt-ettfir. Fllkat a6ytem:lii'i ,g i'hi lillmlC'r' 1m. bir ilU!llft "111 on ik~ a.tnl,r.. ",dc:'I!I:n]lIIoalk d.oiildl~r. Mi.ite:b.IUlusM. M ",lif'rDt !'II.pIl)TUiJ!lcila till. on iki I<lu]i1a ~likilll:'lllmli"'l ~1!I.li; knu!la bir Ic.,.,.t yok:tul'. Komi",..".\1111 T&ptn 1'1 Ire mii:l!i'1O ett.iii en mUhim m.e!lI!!·I,elel"lde~ lirlr-i. ilk t.ed.l'uat 1Ilullr.mml~irll te .. kitutJiiiil 1,idir. I,It,lmlill!l liaKi"'I"iIIJ1.a i'~ih1!Ii"1!!1:I t:lltL,ik edilecekUr. M. MiII:~'~ll ra.poi:U VM.:i]o!'l,~ ~etkMl ecJjlmit. 'VI!: Mlktl!ime'l:e vuiImi,tir. Olll~ii~dui ene- lb.... dl!ll. tatbik (I .. ]1!D"e«lH:n, HHW ..i lI1ekt..-pmer l'!iiin "'.·Pllmu-ta 0[1111 ~"iliU~tn.ame t&lim Yl!!'te:r'bi-yc d.i1'D.I~1tIdiljo ·t-ril£ik i!!di Ime1ctecJu-. allij~ib;deki den unMindl!!D itib.,.om bud. m.evkil t.tJ.3r .. tOllA." eaktll". Melktop kitaplamlll1ll fia.tlm tel:llik otm rJ& teD I.fI.D kOlllilYOIl h .. ij. muaitin,i hlti..-m ... ;;"ir,1
.... --·':'--7-~---

BUl"ay&

b. yram~

Iil",;;irm.e'k

.ltlftTl.

tlidi1i ltiilUimbJlu k.,detti. H... "~l&r~ m.. ·.111!.Ii:am L,.lIi top dMI!I. :illYIII e Jtllh i}" I Mi!emi'R.i~ Ammka': .. ,:n. YI!III.I Rci.ic'llmhunL •. ] lIJ) II.nw mart-1ft iliU:irdtind. ~,,~ b .... ] ".ell'll: oliI.D Millte'l' I\oow".lt fa". 'IUdall da.hi tnkdir ecllbnLttir. M' 1.lI1l'IA~leyh ~ ~I!I~ rUl1 8ft'e-!I V ..,illtrbmtta 1'f!l1~ muvlil.k •.tea ....:lIi;if. Lqlndl .. hQlu.n .. n ,tm,dik- Rei:.iCl~ :Jru1' illl ,Hrdtmiittiih·.BIiI miHlka.tt. harp ho~J&1M 'h'klul'ld.. 'lmdidi!!:R tn,-iU:e-re iJ.. temll.l& liritilm .. i ve JIIlIl1"U.. b'U i:ki d~¥].t .• :k@p, f_ .......tcdl]~mMl q'll,lk .. 'Iihik R .. k

".'!.pd.

"~f

.iill[el.ilm.'hu1:'bey"~ndt!)

AaIlter~
iJe t~

k"l'iIlr]&,1Inld,.

II.

H4riC:1 ye 'N &:Iillr'll,",_
1I.

...

i'in,m,;ek

i.;m ~.. 1imll.t

w,.urill....
ve .,

r:iitdi.
H@lT' "Ie kadlll.D'" mlilli&k.,e ~l ,..1111z iLLi di:'I!']~le mUnhulr' k.lau.lIE i...de 1'"'-. lnl fI~Tek.t I •.yet m6 e him.dil'. ~iblkUi h""ra. hol't;lan 1lIIe-6'r 1~1Li.,.,t.k tdu ..k I!ItII~L~i, ldY'iu ,Wi" ; o madlln Ifllr:Dll1 blllwu~yaD"'. Am.I'IW= kill k",ndhin baroylu 01.111 d<eYlet;l..-r il~ ayn &yn 1:1I-u!l,.k<ill.... Hmeei:i l) .. ted~eori II'iY"ILMi:ne r&.irdli"t'\lll" 'tti'h .. ~ 1I!!)"]edl.i.indl!n bi!i'lI.rk he_p bh·Ukt. V!I!!J b":f:J.I!&u iklillidil kenfHII.n.It.& p. • ml.l,m'i: bi" 11iIu{1e bill ma ..·.:1.'2 PlU .. n.kel'i!! e-demudi.. Bundlan b."ka. Ui kinuQ't:Ie" .... ~ t.k.itini .iidBmiy!ln

tIIevlet1f1rill!!m,un..kende

ibulu:nUDI

),IlCII.illll! dahi "h;~1!!:'llililll '" bey&1t e1n1i"ti. Bu-nun ttl;m yalnlz tlllgilteN 11!1111 miizuel'ekll.paa, AIi.hi:1tlh". 1M•• .h.II.!Il& 1.1.111 mii:lIl'ke-l"1III1I!i'Nle l:n!filtere bil.l
kulitl.&tf·hlll.l'lIfIhMtjll11tnl'lln

lIi.ri.f & komi.yonuftll lie:l'i]e:n. 'l'a]JO'r ·...00 b'lt.&.:p1~11I
t.ical:'et mudUrH'ii:fcllflJl'!-e

.1'0:11 ..

~ki di!llO\I'III.m.

kine

ed1[ni~ktedh-. 'retkill .. t bi:rkalf sUDI!! bchtr oih.yet IlruJacaktlil'. Tal'ife QJllJh )!G:nb. b&yra.m·tt:Hu,j t6 pl.nllr-a. va ~ '11'' ' ' ,irkettenne .it yelll;' ta ..i.fe-Id'i \eill!.:ife ba,l,yacaktlr. Komi.yo'.l1. merbut diie-r 'bir' hey,et tUllfmi!!Il1II d.
am .. ll! ve e
a;rf'lCl!I.

M,a Ih Ilce'men:e'!rde UIGtUlnal memuru .dli,I,. ¥eri~di
Evvelki Tiil!lddt'
iEf~d~",

A.dun'vede va

Hilkliimet;e

~t.df'ki

I!I.laD:".lIIk Yltirtne: .JI'lI.lI'lyarlYlil

Tahsi'n PI;8 vlfat aUi

ve:rmu;

lI"lc;a

e.d.il~il!l.)

i.. I d.m-pi, ehlilelc: U IDIII.ft. b~ a:eJml.tll'. Id.F'e ih,eyet-i b'L1. yeni h,.,,Zi&t11'i :ne "'U1'el:I. y~pdm&l[ m.lJi.""d~k (l11!!.c tJ halld.:1M" kO'n.I"f"I!!I:1 t!ifll dir.ekrlili .. i~temi,tir.
IKillo •hW2!
Ra,pDlI"lII

!Ha

RlIll£.aml .. ri!! i.&tilllll'llI.e:t'l 'l'C'l"ihm. :m.l!I.lrIim&t& Ii'IIIU)"ItIll ,l!.yrimUb.atiille1'e ItI!V" zi e-dllmi,otal:l b.ono.l!Ill'ln miktll.rl ye~ ~i milYOrJ linhtll yakm O]dlllilll baDde b,.. 1Di:i~)'eda'i"i[vlIZiy\i!lU.e IIn-eak bi ... kll!Y;yij~ bin liil"l!!hk hooo kll.hru~ hr. BlInl,U" '!!III) pel!: .~ ibir :z.. m.",nda edi.leoektir. lBir!I!I-Hl&~l!!yb 1kinci

Mrii:n.akafa!8iT ~k hill"al:'etli VII!! ri,i1tii,la o-Im.u,. boir ~.k llza i!tl'um.m::jIrki fi.kiY" k61'1 .... khi~ 0 de-receyi hili. I •
D]y,.tnr ki

8'"-

..un

hili" AI"&hk

VB.l!.lyete

'l!!8.I!H!M

lE!ilbalk Mllbcyin. bil.,k .. tibi Tahtijft f"iljll-Il. ;;luI'! Erel\!-!:.ijy'ulId:eki kijj~kijllldt ...e.f8,~ ~hni,tr" Cel'l&:zelli. bl.lziin Er_l!i.oyjiin.d'en kll.ldhrr.la~llk Vl! E)'tib·«I [Il1.kll!.mHf1!'ek aib ~AJ!;be.l'l:t5in.e lief l'l!i)friinli.cl!.ktllf.

kltmti.r

i.1~II!:ri

'ii_rind'!!!

rt:·e~j;klil

y.. ,.1:DillI.k:l:III!dI.r.

~eti b luakkmdda Icib~1II,deva:rr'l edibn~. Tun'" ""f-. rHindlllD hir- Idp~ ile memUYI ....d,,]II iIri .10 .. Ii 11"11Ul.!I. k dtl!l'll1)li'I lWffeI ver-Ihn~,•. d ~ir. 1Ke-lidill!!lini~ ulLdeJmn. :rn\i!111italltl - ..d!iIeeeldib-.
I-

.at

JUn ,-e.e;

Iio.ir 1t;8ft netilC.elmdi. NeD I:udlren .Ali Ehs.

vu...

-td.-:

_ ••. ... .. Mug ]a 'dairb- hayJr cemiyeti ... ..

but rllJmilr:&1!:,illi IOU biT 'bal'ctbl''CIt !IIi] • made fir 1'1! m,l.k1q .. e 1DUIIl)'Y,lmbi., m!!!"I"h "'-Glir-iilmui li.izmmIlnu :val.. 1IIZ ke-nd'lIil'lin ti!'di,.1!i k&.bUi,-.ti rutk" t&.m.dlln d~iil hii'ruo cih 1I1rt .. ':1" .. hl ... Avnlpa"onn 1-eI.i1ll'letillokt.i e inA! I!!II.Tllul! .. n miiddfta edlec<eii ,ilphe .. aiz·di.r. Hl!lir" hlll·d·e AmeTika'ril", Y(!IlI!f Re:ll!icum..bm"Y tll.ra'ltlli.1I!1II hull' 'IMU"O ~at'l me-I'elltl!lin~ h...... r;k:de- I~Hrth~!III!~ !I:Ii5tiiJ1 j!!-ffi.afl! p.rl&~i1!ftiti!lll'!!! dii.uneeik 811yet m illiil'il 8iYII.~ "'ill' iii:: ... ~"Iad:i bir tefebhii.&tl.i1'. !jiUIf&ll til. kayd ..... yl!rubr ki Ame.rik .. ·Y" In .., liU . ..-e il..h·I,.,-p J..o~I .. !I"I m'el·~INintlilll birli.kte (iililtlDfIlill. 1l81i'k-ed_ diittil!ltI;. yaJlI[Z ikhi.tdi '¥c iln.tl dll'liildil'. Son nma.lrIl..,.d .. .si:yue'l: i.lemin!llt: ,oldu'l«c;.a Ta]mz k.,.lmJt olao Ame:riklL ~i ban lii:iil)'leliJlll!l .H: mo.'ell!!~ertde 'l!'e b .. buI1I.a. flH'l!Ik ,aa..;jd,lild mu·ete]el".dlll ~nriJtte'l"~'drm fi'irij z·ill.bilri!!t bc~ IHIlH: til!' .e bunvII ~ii:'D ~ni'iDten')I"~ kart' Cffntileokil'd ~vr&'l'im.:k:tad 111'. MLJHAIlR'EM FEYZi

ll.. , u

,~.

miild81ha.le ctmi.~[t!!:rdi.1t'. Giirrii-ltii yen'i bono tevzla.tuu. k&-dill' mil.zayedil!lIIin ol!!rch"rulmllJlil m.1 y·oklia dcva.m eyllmLeli 1111] ro!'h'A~nl'da k,Q:pml!.!rhir. Nililll.)'e't yeni bono lev ziifte. mnLik !mib!II.),II!:IIeliil'lin itt&n •.
m_PlrUi"1

Bo,az'ar hllmisJ0'nu tDpraOl~or
Ydba,lII!du!;J,1!IIi
~ai!1ar kombyoDl]
!<;tlmll. ede1'IlI'k t·!)!;I!B .. mamlfi ol.n n

Alll!.k rll!.hm.1!!iI: eyleliill'

eo-

,ffi,elktep,Be

MlaSH7'Dfte ve SUz dar.lllms fa,ali,eff

:2 ~::::::::::::::: ~~

---

c:.

t;I!l'D!I!Illk

Ell!' ;;:.~r"u1b-ll gimii I r;!l!lot •.h:enndoc 1<11t. :

bow·llI.!!.;jI.uf'(hrl'lJmll:l'ak Amuiolu'da
VlI,m~DrIL_

I!!lIlI;i ililiir"CI beyet1lili:n

.de;.
flU!. -

It. i]!mUili

buhll'lf!l.';mlkbi'.
il;rEl&III.t

!r'onUIIIIII lil.'Ul"r~ut

Boilltzlillfr kQmi'~ • b.f::iro tUBE'illldillb ,33 :l'e~
l',iI!.pOrlll hazLrl.lnmaj.e.
I

lar

I"apor

n. Okllilnlftii.jl<tu!l1l.1J! IOlllir. !!J ZIIbtlll&:.ndalt:i luna.lI.t ve itt-

t-.JiI.r.nl mrer M~l" au-d:etm1l1erdir. Y,Mli bo'fio It:'-'l''zL.'t1 m.1!!,·elellocle bi:r ~ miibadilh:hrl k.r:liutll;!lt'i .yrl Ayt~ id~. Bwd ...... llin llJil' ~i'u e-1d elt:i: iIlo .. [!Q]a.r-lI'I t&m. .. mll!fI IIIi .... fe<lildikten -IO.P
r .. ~ibli:D. h'l"~il!t bonO~Br~1Ii 1'rtV-B;i~ni ~atjYGl"l,lIIr. An(:lIk In.I 1Il"!oi'cod.e ~hlletd Iiml'I1Il

I

ii:y<fttll!l"in-d.e bir ku~'Qi:" 0 1m8t dl gIDr!!I d&1r .. ~yill .ll.1!i!I.J.1 beyf1tln.de d'ileh: Vll' teJ'l'lcRoi hirl.iji ~uU.~n Dlahil1l1l"'t~r. Bund.lll,fi I!!,:nra reis. Hih.cyin BeyiR makllllila.tI iJiyeye tillzimAt tel,r;n.fla1'1 !rek:Um~1Ii t~k[iJi kabul. IldiLmi, kon.B'redekl lfiukl!!:rrel"llh Ill.i.kadarr 1fiil ~lI.lD1lt n.erdind'e lakip edecek heyeti IrtHhap he.kkl ~'OI'I!re l'iYI!lB.<etine ve-· .. i.lm[ ...:ii'. .u t
Rna

!ile~lHe a.it
baJI~i'IIml.tlr.

Komi:!lyon

,\.Ib«~,'D hetine

Villi,.-m 5ji.,iI dtll-l~mc htYdi:ndl!'n ae ... ~ill!ll1l c1.mt lu'mitc borincl'en itibUni f.· ~i:)'!liul if~teelri:i'l'o -Siiiz dil!r'll!'1Yh~defter;.. If{!'imin ill., bIr ikt lilml!' k.dM ~'II"l'fin .. bI,IA_n.~{I.I.1mr.

lHi
1'1'"

d.ilIf

IIlIl rl!.p·a!JrUn

1M t.cll..ikl~ tlH!f!'U! I'.apor

h..'lOlr]loIlIan Icmm_]lll'1~ 1 (l1.", ..ld ..·. Bund", ... IOlll- j
vo!;

IE~I" eibl!",e,u;, ..!,~ f

tlllib~lc,"ck

mal"l

aymda

'I

JaplDn sefiri geldi
Jap-on sftin M. 1,1~1iI1Ir(l Yoahfct.: • ·duD ~ebril!lli!!l;1! ,elm;, ye ak.-ID t~nils Ankllrlii.·yll. hll.Nkel etmii....1-,.. t
,,1 .... ··'II!" .. • .. • ,. ~... 1111 •• " ••••• .~ n I'llill
~iI

MilJetier
)'OIllIl!lDEi

Cl!!Imiyottl

phil,

.L1e. BOgB:dl!ll" komi-ll· olal1 kijlo;lij,me'tEen ,R'Onde·

i'Lll!-CekIiD" •

iloIli.llilll1!!!!i"'1!j

ri~I!r'l::k .1l~'II.'t fliHu!'&

iq.timll!:ll
di.:irl

nihlllJY4!t ak~e •

~Bh .• f .. ~lll.d1.i~11)) iiIeo.' \"11"' ~nWI1 rllyr;mU~dilll!ll" die boDo .1",hm I:nl IIhDI'&]~.l:n ml1' SliIaU \1l1t',.u.l"Y'l!'cel[J.Il.I :10" 11'] tI}"O:rlard 1.

~~II"'II"l_~J~:'~~in

1·.yrimiiOll.diler

Vatanda,!

Bayramhklann

:

1],

cla:mDleredd:it ~Hri)1'dill
II e-hce "II
&1ft,

I'.JI'~YOf'd" ., Y ~ II; 1"II.1n'!I f ",izli 1'S111!.'V·.d ~li c I ,u

b~I'llnuyorl.l'ldl. mmfilleft.sm,dan

;;lka.D i ,",0no .. .hn0..

oldugllll'lJIli i~t:J"i :IIurer~k viltiyele mu' ra.. !!" t ~thii~leJ'djl', e Vil.iiyet IJ1!II rnuI'".e~t h.dtkl.ndil\ kit-kikatla buh.lll'llms'k.

d}Ic.n ..kongli'enln ilk It.itnlJll'lti itlj;tirna t.a.l'1.hln U'I til all a Sl!k izi.nc.i [ftm jj ilf indl i! ak.li dolI!l.YI~i.le i~timl!l.lR S'aylt'i n.ill!liIJt'!i

Verli maUar.m,zdan;
olsun!

ik,.am·

larm Yarli mahsuUer,lroizden'

Ev.kat cetveU 2B Ramalan Pazartasi
23 kllinunSlilni
19'33

1

dar.

~~~~j
-

1~~3~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~======_==~ ..i~t ~umlJil.l! . S,O'N·"·TEL.G,RAFiLA1:2 C.:-"'!I!iIIIiIII~tz~--.;_~r__'af~-.~""~"""-:IIIiI!III!II.) Bir
KBnun~~~

.

-- --- -

---

-

--------

,

-

iI!!!!,l2J@££!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!~~Z!!!!!Z:;!!!!"!!!!~~'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'-~===~!!!!!!!~~!!!II!!I:!!!I!I!I!I

---

--~

19lar komitesi f;in ile yl Japonya 'vi b..ansnramadrMiDetler Cen)iyeti fevkalade i~limaa da vet ediliy,or,
Cea.-Iva 21 ..... .;0.. ill!! JllpDg:!p'yi" ~ ~Iromm ,..m me-W&!Ibnm '"' • bll~ ~n lI~elrnillU' ~ ... mih .... £J.JlIlI~q kiA!m-!WVl'>e'MIB' bbul ' :tojillil 'QRDj,hlldoJi! mwdfd: 01~1" odRmI, OIlu ke.r ilV:e6 ~iI! ~elil edi1i;· mCII',m!.II!Iye C_yni ~Irr;oHnll ttr&d .. Q]~, ~i Dfl'liCHm. ~. TMfi &-0'" day~ dllrleie IkI!ll'Bi'~t&. CMtii :riD u::.;QItlnijn abm;e:t.· ujrllm1f old_p· yeti J.l;v~ .lm!Iti feVblid4de ~. d.nl ~cU 't'O J~ ile C;ill"i~ ~ b;1d'iJrm~ Mille&.. ~~ Inb· r&do 1I'IlIelil'~ Ko~te. ~ 01mali:1IDI ihlilih, ~ CliI~·, tir. Mumdihi~ tuihi belli dQil. ~II!TCQlliYl!li fnblld. IIMIilj.ine ..~ a~ ihurf 'biI' r.'POf tan.ma dir•

DglIIl Yunu& N&di Bey, halma ,kIll1;j!j.illlde. i:Ji~ pahahhiulA i'Uc: '?L"
l'\e

ill,. pa.h!~!

gorii, tarzi nasil iptizale.~..·.u_,g"'rar? ·
.3 -

!!!!!!!!!!!!!

~

Fakir istanbul" zengin

Beyoglu!
~ '

olarakhallt&1.a.nl:l.'lam.aYl

I.v

-

siiye ediY'OIi'd.u. KO!n.utma 'tedb ide ei her ",~kit yiJzde ;(d MIiViili'ffa. • kiyf:t "r,l!'eJ"eItl, "eyler olllla.,,!b, IMlki

AKaoglu Ahmet BeTe
M~ Mime'!: .',.J1IDdi.; liRlI b.J\Ri ~iii'lIIi.s f'Idr~ '9f!! '!aym.!!f 8]~erl ~iI"'I"!:(!eli1:!~ n.eldir ~ IIIGnha _ •• - .. _..... . ,,~ .... •• , .. eemlyegefl,.lUDi f&i'I~' Imm .. ~~dllH' dediiimh ZIlJIiIaD, Ii nidm)'Drl1lI1UlZ. F'q.,) Ii.nlrJPlmef,e ~ haClet 7' Do f'ikQift ~'~MH dil!fild[r ag? Siz onltii! _deel!! va Me: b.r ~. ~ ~ibi ~iIifI Iii. ndl~ pe""?" _ ......... •• .....

eevap

ftnIi~ ~Qmat

d:iu ~

~~lIl1iHT!

oria,da nc hlls.'&" ne ha!tane. ne dolltor. qe de CCZB,ne ](,ahrdl1 ! CUlm'huriyet 8Qmuharririni I,!IJI
IAtifeye :R'\',ked-el'li te:r~ hir IttlI'Hi

evn U (A..A.) - OrIdoluu'l. lrom.itNi J",,",",'!WI ltiubbD Itddifle·

e..

_t

1

f.Il~",.

dev,n.mh lo~lanatt:UYiull YO mel~ i:a.ini Iti]. '1!!~II;SIt L:lL'ilradai'a bag-II .. "(I;.~YAn th'~ki.rr komilyonunU:1l: ailT' kurn Ida'Jll,1 V~' Q.az:'h Ii. ¥1:'an),~ ol.iII, gerk. Hal1!l!dl!:>O;eti me ..'. Jelen" 'pt'lorramnlf:1~ Mr cI-e ~cza.
~hUkirl
'Y6:I'.

ti-de 'lrorfmllQ. Na)'.tw.z h=p hu d.Vii
~indlil l"-t¢. ,~imdw d. bu "'yn.en nJdde-d-ilm!f ~limuJi!!' ~~nd! .:I~mz:ll
i~z:ert-.le ]UZWI:1:IItm
Y~iI!

f lilcal b • .,a oyle g;eLiY\DIF ~i. Re
kill,d,l!IlI" 'hasn ve hakteri, y,lInilH ,kadal' m~krop V8_!'la bu kom;.yona Tnytk alttndan gGluyorlar ve

1

Harp bDr~1an i~in Yunan Mec'lisi h IVerilen karar F es·e ·d· IYor
lil" ,.

II.hihnyorlar.
nlll!,

.'r.I ..n:na :Yllfti Rire-ll ftZIi. ilt,tiki" mikrobqnun ku:m..rulll,s~ altm.da, flru:t k.9~mn":lrfllli:t· sn;h .i)~&
_

I

<l!tMlY_~1 dO]ililrl .. 1e fi1drl~in d-e ihtjynliIiQII,. 1«Ihlle'lesmi,. ~dN'li ,diU•. mU. ~ld. 'n.edeqme Ne tII~lni tMlpn? SI'zDt,u . .-eyllJ&1I' baJif,I.Ui bu iJ3rib m.J~, :ulI~n~ '!rI!YB iM&e&izljfine ~,IL' ,~lri :Mcin aim. tlft'l" Or!t.nn NkillJ-i, 1;q ifril.eri defgr.. rntJf mlar! ~iyel: :~11llflinJn _filiI: deii{l~ v« lb.e hili ~. ~n"," fJ& 'Ii'-e i!qymf!l '~t.rmm, 'Lo,J.1m!): "I'~ ~. r;uMal'1ln ka:!i'~. IlavImaJJ!i!' :!!iI"bT, :ril!.

ftli":m'ak ~~m:.

,,~f.

eJ~im, ben lditill'll bU _ aldl'!'!!, 'd:.-tIC~d':r'o mll'hurln lW!t'ed0ll ~,. DlyanmnJ!!. .,lmdi '1)'0 I-IW.e ~Q ~ hd:f. I..ten. "";dir: kil!ldro ~!lnm l~ Mlgil~ Ibir ktNmlll ililli'in I!!,'\i r.-plen .ahmJhr '" lI'oU'P'~en bd~ alml!.j:l .:iiriim ga,i II:Hi'n - 1!iI.... ~ in.Iutful. Li~m ....~II:d1 .. e:p~ INiI.IIDJ!DeMl..t ""vdrr. Fakat Kltd.- "nm~D. ~lm IIldt,b hit. d~ WillI. mUitel!iI:lilfWlrl]R " P\A.'er., Y~e'I".lP.. Cel1rirct 1Nmlftind. un] biII' teh.iJctlr ki, M:ro~1IJ'da Wzi -.mo, 01.. umniyetin h • .,rkefi"l Ve ~,..nM'1ni m!li..... ede efttiiif •. lIu ~f n~ em!' ~ Pdi: ~

lI'I1erlll1i

,!<oc.uklann ol:uz ,ece rilyatlUU "iird:ukleri Mr !fiindik'~ o sabah~ ",'Ii] elbi.elerilli, 7'fin~ ukarpiREI.!lJini, ye:ni tlllpklllllnl!1l' rri:yecel:der. A rkulM h,kacak
Bi:\)rtl!.m,

..

,~&1'ptb

bayr'llmhil I)]m~ran 9OCuit:!n yii .. :dl~llij!, hie hi,. b.yralll .. ketin;-n tad! .uldUcemez, H.tbuiki, IItali" It'LlI, yaJ!l:(1,nyerleril!ldelri bednnnlar. '.ilnrlU1, f ..lch-t'l!dlll'" lroc~.n!'
duU.r. hab ... lz ,etjmle:1'1e giz)jI

1

:riven hillfthn

Ya1niz ingiltere ile mi
miizak,er,e yapilacak?
,r A.A.) ~ A,yancfu M. 'IluQh M. R~",~ lqik.cre'aiI!I hvp bar,:lafIQ mi~ ~ crnamu
22
dliiJemeie miH\~y:i1
,~~I!r!-

v:~

,1iC'

IM-

,a i8z:!q-l ,ij.yI~;
«.~

mill!!' - ~ da-«e ,__' W!I"iGi LIT .., _olduiunu ~g ~. M Brnh, ~bM dOT"'"

ed.'"
I!I,~

m-"eleleria le4WIQ ,'-mad. C'~-d; ~ dd", ..

miikr.O'p~iIU'n ["be min hortumun. dOl 'b~n'k-e-re kc!"ed~. k~ldlll'llbi11; ' , k~n in<:le:.k1h~bln hlin ken k-e.. k~n herhmlIllllri]e vc :arka.larlfl'da ' mekkirefmfe karma.kal't,tk, fii. k.t piz Ylld l'1'~CJ Lif eeelDrduii!u. M. ~"'j:q d.ii_ bo~iU ct.....we. M. V_elM, LU-r~ ... MMb. ludiude e'trill'f. d!Ch~ D~.'I'.k j~ ta1.p).".i d.", ni._n itikt. all'rNk .:mea. iki mektv-p rorullererel!: ~ lerliyel1 veba rmik..opl.nL :Ba,l,,~ WIkik ~ ~II. mu~ derh.l ~ " ,._i iilrtiIIu.t iUUI UlInIII ~ I!IUI~ zaml.ldilmekt~ ., nnu ec.'Za ihtikin ik:81'a 1:rir bar :hakkm!hlcl filiirlerlmi Q...h Mmi,.t!r. n.1e: h.uduknz hi .. -ne.i"e t.. fa~ riieuwlllI!I ffltirI!.~

,.,. milJetl'wdn de btl ~ ..... hHiiI' Iml~~, m..-firi;L 11;1 •• ' yfde IDiI:IUn:! bir ~ a:m;amu, ol&caktll', HwJdp ~!M iki zatt. P4 It•. ' ~~m t"etliin Iw.I!JI ~'m :ibe5'el~, ~~e b.at'Lam.t,16.n!iw.:. ~, ile Amerib uuiindlldoiru1Ia ~ ~ 41 m.artt..n--veJllie,l.~. ~i ririifme., tI- !hArt ~~. M. HIiWlYjjj'I1.

ipa

aa ~

tuvip ~i .mediain f.hi tetkik 'iI:J'lmdJlir. M'""~ ~ .. imule IIl,1Z1aR 'kI,bill 'IDtd~ii bnut hbgJ QLa~!!r. M. V,ajeto., It,oo~UI'' jIf: Ftti· fillip .;CIIf! iIlCf~W.iiHb bUl'wiDinaf .. mrm'W'ed~:, ~ ifWm ,lID,," Ziltut N.... M. Bafib[k,..'iilIiII talt1ilmi nriIt.ukrp Reilkumh .. M. Zaimilfii "'u.t:: .~ '" Imt.~ mN1ldti f ~ h.:kkmdMi :n~ aUllma uJ.hmftn'.

~ ,engelf ~1b~ ayaklU1 inoe~ u.AUIa Z:Z:(HuiWU - M. V_dot .zuni yapl,!kill\ 'NI rovd.eleif; ka.pIlt-ir ~. ilrO... t hfWli ihaldnocb endu ~ ce".~ m.1fQ.., iNtIk kM'1l lifo m:ik:Tcpl ...n; \:rite blllR1!l:JiL;ahQ D1ludJinu'~ .-if"a.t ~ .... J.,,[ 1,IPIII,i."..i, weut].n' 18:z,18z~ cal: M.b"UAJI .~q., feabi 'Ii\'e yeni "dinlldik V~ qikrop~lIin;' ]frte in,~t i:~d1e en.eniir' edidJll~imi ' kurfuni L~rer z:~rh ~dnd!e, klsa l.ii~l'. ~rttn;'! kab1'if .siyah lIe-neklel' hdiodle j'~ .AliDa 22 (HlWUf) - rtu. iltlMl,m. Bl'MMlI!r~ dwyd., d~en, b:ir f8? twvt!! tuptamm lD&ine M. VniRro.·un ,.Iang pno'DllokvkIDar. -('la-tURe" ~~ 'dediiiRU HmDl Jim-Ie 1«In._ ~ ~iIiUiII nrdiii "",,,,In mikropl.'rl),' i~tc,fu.liyet:e mU.... milia • .&tit ~ lIUIPI, ~eJlim'l Ii-

Kabine yeni intihabat ic:rasma. karar v,erdi

Aml.nmndl! .. B!Mideh"-tH GI'<ig.. biitun nefel'leri. bire-r 1,1ref

rdiY .. AmI g kyun&
Yo1l:
eaDUiI!-

adta.:8m:If .... W~,d~'R
IJIII"iU'

MlIi~:
h!lllYal lime

pl;Umun

onune

seUvor:.

I,te br~

.e~

~ de~p8:nu _ tobll:'len Nt f..1iIa 'va,? H,,! I8ak 'hq -hilda ,qa iImt. ~ ~. ilclkaWli "'die; iIIylHlQ)'U!. (:BDkII 'hi:rlm 'Inltiin II~""&~ ~ bu de· it,i'l:liti J,ftkbflpjen\U: Iltin m~h~ ~ !mZ1:n hiA; wne.:zu lriou!leb1l:ra~ Ve &ja_NI hakrl:e.-~ni ~ald" ehn4 (I!1:ma~

it.,?

d~m HarpNlll1il devri!llm

.1\

~t Li .. artalmk (IQmeu)' IrAI'A )'1],8.11 ciM UlI!;an":n,
'VIe

_Ell

iku)'1'Uklll!l"l

Lulut'ica 1111.,1.11 bel~utz kof-er.a

Idr ~ mibt'hMlrUl bir i&alit ~ tip, ,de;iiJd'!I,F deruai~. ~~ .... ~u~ ,1itev.1I!! 1Hfe-r " .i~ bU~ ~II!!~ !IIl~ :II"lhlllld~lermi li~ 'hinr- Pi"~. 'rMii: .,-- a.~rl him lfiikill"~ h:J1d'i

Mbalb mtinb'l1'.n 0.11 _iIiMi nil" le1. .JetiMi • .;... t \I'~hlit lllbumia
FrUIN _lil"

~. 1:ftr1ltcre'11il ,..,~
~'*
V.,,mrton

oIu ,i:I:a'P'dLn·

~z ~en v,i!u 'G~hr. ail 1h.'IJiUIIItI!! biITi.1k blr ~-et hdau6d~Ir.

",_i'~QJ' mn
&1~
e!!lktir.

Iii;IN'Ii

mN11a~ felbj ~,

.9In~',

1

~ndeJ. e'Hl.aM- .e.rf[ar~
!l'ek

mg;.

idnl,t .. vip

n (A.A.)

~ "ekodo ..

lot Z.... ii, ~ HloilUl i'lDldai

y,_".

red~itr.

'6yt~yc-

ih!ima.1 M. Vad.dill-

onl.J"A yol (tOJfm:ro!l',

1(un:nti1-

lJQI1I1,~

dn veriy,or.

..-aky& IIIfi'ri l;eh.I~~ Amel'i~ b', .. o1an ~m y.td- Wkt"ki It,~ M 1'I"bi hir br... ta. 'kip ,~i o~ ibere HJIII!Iici.Y'!J Nnu~ H!i1l"B~m bllillllU'i'l.!lfl:ur. 'HHidy;e ,erkba In,pLteft',1I!! brtl. 10.,,t«lm muamdl!'.un d:ij"er dM'l~ de ~ ec!!ileeeii intib,-,~ 1m~ .i1.kmodiIdel!'iQ! Ml!Yfe~T-dir. HII.";~" ~ slcbt, tSm:dikii b~ Be· yu Sara,. t..nI.'fuw..d- ~ed~ Diu tobJi:iift tebir M.il~ filain.decllir.

uttJ:

H riai',I' tayinllri
elY'll,d~
1

dain ikind '~M it ~viai tft[Yire 'PIfttiwll" vt. ,.,.tr;i.1ik
,m,ii:d~ ~br,ab5:m. B ~k ~!ra~lllfliW.1814I1"hitl'llli. 'terfi edibw,;" -

·.\nkarw. 22 (Te!eIfO!!l'IIa.) -

MAti -

Az:.larin~n o)nm. (,eIki "eliiim de la.. rim ,dar, bu .eguk .,iI!! il:ekin:J'i~ h.vii.ar,da evden ;;'l'k.mam~ JdS~
yerinde
bijri:iliir
.. _-

thtil &1" korni.yonu

o.m.'D

e,

otlllll'Utum.

PEr AMI SA,FA
I

AHbr.- II ...... lBeylikikiiprii An ~ bra. .,u.md&ki hai!tm PoldL·,... kl.daf aLA 1iaftm t.ahIcim kliJmi..mr. P,o~~tb '" 4JI_ra kPmmd!1. ameli,. ... d_1IIm '01~1Id1U'.

An'k,ara~'B'lylikka,prO 'tahkim adUdl

tiro HatidYfl i'kQJ_cl a.ire )kinei n:J;8IJ!_urlannd .. n e~ilik lIirimri klh"bi Ilmm- RJ10 .Bey gOrile~ 'lU~ ~~ rin.e Vek .. le1i:eml'filie- ,dflnm.,hr.

"ll~

I!

a.llnku Idare
Lo'ulll Rolland
'ara Mukai!: bkUI'tei Imlmh ,,"mme

Va.an
hKUI

lrall

a.

22- Klhil ,j>ifaNtiu ta7hsIi "Nillrl!aflll'11l1U1 M_diIh ~et Be,. Ilroi 1M1t"a.lliktm ittifll .. er* 'EI.. ruirt ..II'. hDeket etfllllil.ktir. Adu.

'eni KlbU sef~rimil

E..bI u.m.m Midi,., tilllilli~ dair iltiJ~ ~. VlI'lIreUue Pm • deMOlJltir. ~ilhUIII tuilU ~~ 1..I.inm ~~ ,itl.n. ...... -1' tiDl imam 'Ttl h.tLjlner 't&yim 6l!lfi!leekhrdil!'.

CamU.rin tllnln
,J!;Iml

lillO Amileria

Anbni 21 -

Te..eDmee.e.

:Ibra:him Ali

CU8wir'dl f.,aZanlar
1

Ran I B. tatkikll ,ap. ah Almanya,'da grip salgnll
1=&8

AnIcian 2Z = Gitmriil:der •• [Mallar"'!l&1' VddH Ru. Be,. t\IIbat t;iJld.e RnV 'HIt~ ";d~k, 1;etk'5Ullttlll bll·

hno.Cu.v.
D~Mf
' ...

'22 (A. A. , """'" olff A~ W lOri, •• 1pl!U ,dol.,. ...Ue \iiitiiP: mdrteplCT k.pa.ti.lmJ1,tlr. CUMHuRlYEPi,.

Bone 221 (A..A.) ~ Mii .... !Ili!l-iyfti. .,. ... . mm1lrJal' 6;J.,.IIi:le hud .. Ian f~"TJ Cu.>.~de Bun.e It.,. ..... ili!ld. tniibim buvl.r« l .i!!Ib~'l:!1 yet~til'. Le,.haQae l'Ie1u-i, bl.~ ... , ....1.1' LW . 9Dk .kW"lnri" iI.'l:'&ziyi k&p)!Il:mJ,bl'. Dill. .... t 10 diC!!r1kafll bi:r ,ioWa f~t'nn&R ,ebir.!o mi1na:k.li;h m;iI"kW l.,tirmi!l. ffih-rin v"n:>'fl~1 .1!!- iitt.ijJi 1!:1m~ v-e ~ c;ok yerDecrde aul .. rlny:O.k. ,dlrHji hit:- m.8b'.den hzt ..y& ld1km,,bT.

MiA.i,o m4t,'bi "'., Ma.rpdpidfl. mill H~ idv. ibOU;l.l~ D.JUllpI VekiJeU 'V"fIlretleJ' i:dJQI_ .. bIll; a IZJUI!i'i mGdU:rli. Her irPlIIp;l!dii ibulUilQr. f'iab c3:e 1iJmbr.

I

MUHiiM
:BEYOll,LU

I LIN
$'[R~
I

HAV.A,GA.Z1

IotE11

mulnilt!IImJ1,

miitt~~

DG!-

Nf~
dqro:ll'- .•
me

te[.,f.t

rolctqr. gy.or,
..... ill ~J"lM"

.mababqe kokul1u en iyi R~"'i. ko&!· !Dile mll'Jca1" ,ed!.1m~M'i ~ fill_I Iilihayfltine k ..-d.,. lon'lll 201 Ih : ..,du ibir lIon link h~dim lilt,. .
I

Tipi Dindi!
-----.....-1- I
Y4~~':

.

:l'if'i'i"~~r

Sh

nUIIl. Dqand.

miJmini

19irn.e, iIJI

'rUqQ'ji

N ~ hie:
-ll!pt:di.

!bit IUnde

n'lj .Q·II[Jnllil~~i'&11

birr! ljtr:iJimmI...

F!I!kd

MAHMrJT

YESA.RJ

Bm. ))Im'll .~eII dii,un-.:eldim: :Artrls. !ODe ,.ok l IIUr ken: ole: y•.ydU) ~dm.,•• AkpmlllnrtC Irunq! Ij, __ ••• Va .. ma 1nraku,.1k. MIlum 'E!!II,&U::, ., 0 vRi • dab. H:..". AHNk ..• Kam,aDifa, IUJ'U ku~1II evvm, ~ kg IIrum , le;ien Hi~ 1I'tiiiim(-eR. nlll., lIi1tllB k .. ioU i1C1 doJdlunmp

ilo'kOk nb.:t DlI!f" a_1abil~! Ce&imlf-4i kid! kurufU 1i1.lc:a,..'!I'I!!IrB-MDi'I, ymm _'bah MEnblIer. dtQ!lDI i~ m$ i~ ttlter b\l!l.mJ"~ lei ... Niyp, ekmek UtC'llUt..l mi? .Iii',. YHde:n ~ilJ"Dp.u .. bu.tm1l11.,. Su·
II'Il

,gturen'P:rCll'um, ~iila [okiUUe.l:iicl". rini':' .. miyo:rwm, Dl;lk:ll n'U!yhllJn~IIiIIr."'Uil'l,Lmi,·· JOWClI balrl!llt] dlll1~ji'Oiiim1;: flli'aliiit'dl ,ihUDfi'I'fIiJ'O'Nm1 llkin Onlllntl Wriobl.1!no nlcakt.a, yay.n a:.zmiyol'. ~,. 'bin. 1111:1i.lta. bUT plI!rallJ. ,,,to I d~liklf:rdell .plca.mmil b:m1iNlim l Smll!r .. ii-; ;Un Dlig;mllihild.e-, dirt "bq jJiiin ltulMcIi!l, ~1I.Ih:ud~ .~lI', 1'1ii·. _ Ifli. ihilCllm ecfl!l .iulder :lllii" '-" lumllDil..zerilul IiIO:kiib~kl.l!lrin.d"'ll. dj. C.bimde.
I'lIydl', oni.an" aakLmdlddlin
Qliyor' 'm~1

HBifclii ibelJ!, bOo il'Iil:bvelfoe,

l[,umo,1I.

e",

,iE-

&nIy&eajttn.

Macit, 'kaplayl
lII~mm
'PtI~

h• .hrm...
~o:I,

~'IlIl

triP"
.poll-

oyna~ak

bl)"lklA1'lI

"-ndu., Q,Ju anllu 'b"'hll~Tm' Lil:' k5· lI1:!i ibuilyBD _pun,. balm .. I.. RU~ I airil. Mink 'bQo hlli.'Ii\',.,dlJ, pBL1~a~, !pD· m-rydn! ~ I1huldlU'lltu!lI!in~ 'IittI! 1J0',-n1:t1l!ltll 111111· dle..U.ib.. _etiniJn ,,-akutm kIiId~ ,dli.,lerl ~tu;dT)1'lIIrQ; tmiPJI 1bH- ,ai.a.ma.. ,Her pyden e-'\OTe!l, Itim'imiH IMe nb.n_k.18fi1'ldlln ntindfi! Ikcefili GU:uLtII[, :!Or ey pl'dirir, ~r !D. -iiCtlKa Ifb- 'IIY balm.lJyun, .. KuvllN, SokdlLa:rt1i11, b~ 011)11111", dllm1ir-orum. 1\',.,.11 yerid~r-t. d!eml!k Id ,ommil)'Orb,r. G~:h:1inmeyir .. mi~ oLen 1m rv ..• IetiBdm nllYol'I,Im. 1.:. QlllI.ir, h."![!D-i l0fti. Ltd madllJ,lll-rduLDinio ptideaii= yltrl' .. ,T .linij oJaw bir kil~ giDmijL; j,pdI me- NO-"d. benhn 1m... ¥U. Sefalel:, ,olmdtuk, wmUlll nil!! zli'.n· MIIII, •• iFakfll h.~,iftdl!fl ;.IeHm? HIm':$ayet m!I3I ak.-III I'dnc.. P .... 1lft1 Q.. pi emniyei eda? rinJiiiu alai •. - Ciilllkii ~rdik. rid .. ~ ..bnI de Me IJlIlwunUl1m;o .VVIR. fakir akla· IIUUtllIl c:lilpkGri. zun.mlnda diCl1lUar- ' nehiliyo-r. flllkat "bullgk, •• bah Idm~ :sO,)e •.• o-ri-s.dU\ k4ylxiluy,o:rliH' .. , 1kD.~ifi, hi!i'le iUiMlyor ••• -P-'d,~ ... B.r., plll1'i.pmbimwdan dWiflr.n1 Fre. , IIi\'i ilottwn, u.~ lmn. lIU'1cilllc:la:plll!l yoil. .. ~ ~. ~~p m!~f.(I-

,rm

,,1m

mtnb,mllltll VII "'''- dI~_;cd d~lIi.mim haJdm fikirJM'~ ,.,.. LDDI~ da &i'tik iOI'llm1lf1; ~ .. ,.ti ",ettaI IW...m. ,dfillmiD'fn, ,""HI kniJl'.· IIInt1llft ilMr-e'I; ddi1dif! Sit. IMrnim JjJn .. driyt; iII:.dM YNdlhrn yaziI.., ekqttqj;pD :hueIte6m~ ~ ~. NUl] W. d'mhN. '"' ftfdiiimn bak· tutld m4'lt!t7dbnin _p)lri o.lIa-n b-UtIin ~~y~! lRen.1m mdr1er ~e pu. 'RJi'A y&nMr. tllir:J!ni, frllm.l.:Z ih!iDllj., A_Ill! k· ~dkik asWle:ti dill ~d)ir. Biz5m h-II Nf'Il'i:li)lM!U yaphm. H.,.at.flk1ftM!. ti'&MIl ha'l'eketi Irrdike-1M!el~ ~ o· IlIIma.h.timh Tihk ~lillilmll. m~ilI£ '1.1'., lcO!!ItIi!~ e~~ p.!I'tfllll'1l:l.a IoiYPJI IwmlLllm· vel!:!u h=ddH],eri ympu]ar uh ma:t~ .'pJri '~ hir ,liliiii B. ,U, "'~y;8.hU' pl'U.tipler« leldimlllo biu.ftit iJmi 301IY .. rll..DImM.L~ 011111"1mllh.afamt:. i:~ 'ge etnII tarih.~i lddiNlII!iI« i.aeniz hlMr ftrilliz. ~Im tardll'. C;iimikn Il'JIU~ aneeJ.: 1m t.1I: t~ 1IHlt~ ,iJbjekti'fi albnda mii,.a,. &u h'lmod'ipm., lni tMUM!U!ir.i;u:rlbI n .. :n: "' m,ir teknil!lfl'. Oou 'bimi 1TYQI!.~ A".. hed'qf: tal~. M yap.:lrm; bi= :ni ~ .. etirniZ!l 1 ii~11IJI[tal_y& ker~a.i',.. ,NlnQI :roul mG~de1elwm:.i tfl't bu k.bahillimis, .~ 01111 diiS' -yqllibmk C:iin,kll Lii: .p;a hu ..d&d.B 'hAkj.. , ki'l'te 'tII~,ltik oede:rIc~n bi:!:fl'l'l !I,iI!' t.UIDW ile., '" ke:nd:iJeriH6 bot ..e1oen mull •• kInd. katen qdieg! Ibiio rtlfca1 p,i 'tlMUYOl'llZ. Ilyni twin m .. ter.,..ft.ti&~ tlillikkm UI~ ItetkikiM mlni def;ildir. Hem ~:t: de 'bi]h"ltm~ ld: y.ll!<!lmd'~, '~te'Ul Thk akmlilnftl teikike, Ai~ AIh~ lBe,-JlIftdI. - 8m ltiitim :MIl!DPten y,1I!, ".UII:II mi'n·11nrrtuI,. ~e-Um.l:'li miilllll· Bmm lirinIo b& Ma-'l'lrilmm IftIIijjjdii ,. !_",IL ~emh! ~~~ Vft ilmi '!hi.. MU;. -.aydtjH!l!lI1 .nnaftl'll mu\~Ie-rmdP-,JIUI, I:innemi.z ~hn ~ • .:IdlfD M1l[11. ol'lllHltl itflliir.Lde ~efl.d.li:mc ,k:M:tir. Bdim de y-.~hitmu: In!dur. Sol'l duro ~ Lbylr; bit lin Iiin~Hde 'mM& Bhll. O ..rilMnm:i mil ~ , 'h..!uJ l:i:g,udfil!" ,~diDil! beA~ giil5lt4 viii lmf_m, ~ derri&.le.i'indieJI, p~ Ipdriillit&ieri,De.m.ek Ie. kili ifclildilt. iBl!],hAkEk.akn d. n!IIIl'I .. 1IUI clur, ['I.] ~~J.~lIo!1 k..diu bq~ hatta ~endine !I.~.ka'lWl!li bir' b!il;h"Hnile ifSiI: hil!e Ok yal!b.rmm!. DilDtemad~rt -iZl flit koll:1L1'1- IIQk!ll.k 'co.::ek1m'Ullll kill· Je_Ji ve vermt;k IiZlmu.lJli". M".'tIm, ~h~. LmlB"den .. Sta hmiue lliIu:1ar l!uIIJ.. ".,n. hllllba KadTO'nlm Yoba ~Wri5-dea .itelYe, ,ailo;sdell .lleIn"de!!! Wmd'ud!; 'hu ~ t.arici carnmll, 'kalahlilib bn'lJ1 hi.. laf: IIltmql ,.. 'Vi! :llaiM !riM 'b~ ]iHleri~ Pnli. pn,ih1 marifeU NlyDl h~il!l m-n'U kahn ,Mt..y.J!J ~~. ~ h. ''II'asUelmni Mi'Cllm MII"1.vbal- al~ m.n iii•• ND .i-, Imaca 'bu ct"'..1n vrrVI! m.ah~e-m.e'.i !!Ibn iiI! Mllik!.:izm '"" lit!IJI_nd!ll n li).e iit.t'lll~lU'Iftdl!l dl!'lY ~ihi 1'I'I1I.1'1!i"VllilUfl li11ki",ellir!i!'l .. mI, bvdur. l!I'l~ Simt, bi1ml.:1. 1Rr- IMmmlWr! e-dilen ~ruHl'i m"lu,,,,,!!Jh QTl ~iTMihinin htt" d!~e ye U1t1jyilitin im.'IJ'bm ~~ hana cid~ cinllIJ 1UI] fikitleor .dJiyti ~ ",no(l"U Ih biz;· J;i:'r .~I.na hir ~elkik Wluli.ii lIjI.ll'J,ltait: bitleiit' 'l'1!I nmlKllZ "dir. fflb! r:nuhak IIIo11ft: lIik oll!T.1>1!ll'iJ~, r"ad hfl!' liltbill: <GIllin. ,. ~lIk Ina. me-nm ... ~ ~yoJI.'""'" But1il.lIII, lIiIeye ~II!V.!'I' ...1tT'.ruY.or~lI· dub uminliie" ped: {I! :l!!!DIinin ,~i:y'll\. laT,-..ptnak m. _p ~,)'GlA.Ice:n. lnUZ.? tettnifi if'lIJdMi ohlin hiikilroJel' ~_t di:ni_ l\6tHn hqk:a. iiii' ~uhatap Wi:i Diye ~ir ~fi miindcllPll W11~ nu.lt., )"l!.nVAIII b\l _ C:m"~,iU'lmli. .n' Mr nu_z. IlIbmbul',g ho 1Ilbad. III. d.1iIde'l JM~ II" __ ~dim. hll. kmuUfti' !!!dinnedll!1l&l!! ~18 R'oll!itihni, !bit tohl1llet ihtJ ya'Pacak ol:!tnl"lDI ebik almad ...... II.. ((intI. ,diyeJt hir iI.rUlfmllm f)rDle!Oriil ~ Yililn:nartil!'li p1H Yi!PiLflhnd Ve ~u Kad~ di lenin odm-. ~ 'bit m~ n. yaJr.,.m.-a.E. 1N,'ttlm' yallum. itle l)ir .c:iiriim fenmun Jim ~ bt,.,1i'ln.:rlBll ,...., ~ Sll Li:t:den h'l.:! 1M _zuIa'l' liftIIin.d.e. mi !fm.i VliP111tr.caihm di.y.ll! ~llDchmz ;lihal'· kwm icia pIk ~ • .,ea.tma _ fi}ftId iH_m ,3lilflrl ye kit-Blii ililMlei ilti.y{lra" • 1d.'nnJI, Bu. Ibir iJ,-i", 1J&1.IiIiiolin 'b1ll.-f1!H1I. I'ehm d~ ,~ F,d!;at hcnim.1M'I"Idm liM'! ~IIZ 'I F~fetmidlm~ 'b1ll 11I.lIIUt!l ]1l,~eU I ... len n.e kuin ~l(Ur. ,lIn bitki~ 1l~1)'li mUrJl.l!:l!IlIt !!d!l!btt.,..,n;k. kMii i:~~I!irm.el!: d&IM". CIII~· '1m p:tUIlII!:Vr.dl:ra JRI iMut? _ ~I''VKET SUR51r"YA CimIN ~u bidii$ Ihtilnd!e 1II!:.I~bi.y&t, ~Im. HaytiI' Iii: ilip, v-e lIizi \!!im..~mlllideli, -B1m g-mt1ik: d1evrinD:e 1UiDr'M\ ttt • ~:l.) :'in.k:dL~ 'il'1l K!\drn'da bu me.-y"l;Il1& 1\)'(11 htan'a-ul'dl\ ,,1iI::1U'I bJr m~.muaCI<1 .......In edami,~efini2: kull..,. _n,tln rl bIr bal:!!b ~ clunmll. \11': Mllli ku!l'"ir VII! 11'11 d....mte, iqitillln!l lliiTiihllen ImU]] ~~V tlya.YItU tulma: m!lri.lolIl!bfl - tulu,'l hdrekl!tlro'ln1:I e1ih:tllTU tellU:l:! tam. tne ~Cll~lmlt ta~ 'lta'llrD'i!l1L ~i!' _ ~miyah 'IIUIL ~ ... i. 'koClpcn.,.all BAllJfe 21 - G. .,ap v,ereooti'!':· n it bi:iJiinili, hakkm.da. laz~te .utu:nl!avi!! YIIp'lJ.i:!m fenB k. baI!l&IlIUlIIIIll eek h.a'lde = hak .. r k,grler ,. ..pe.bileculilri fen ..Mdm d.dill ~ yiiniyofW'fi.LlJfi" iosU.IU'IIJ, I!.bIl!!lp1!1!· Mu:zehher"'tt, liLtilmi :tf.!iHtim. Niyui ,dull. z.lIm-r:,,· •• N-;"'Ii" bw.unrt.qbla., nm, ...J'b.d .. ' aii-zii .~k: ri_lii,.Qt· ile karfI 1c.a:rtiY. !lIot'\iirdQk" p..tat.e-I nJa· II'IndiM tliphe ,ed.l1Imr. ,-ak.1 Hn.citlEli ,lip .hg i1e !Unmllnm.1iR hygnMI. Iilllr" • ~~ etmeti ..klmd.1IJ Wie ~e:d '"I8lan:en" Niy •• i":y" ~r Lmbih Dostlanlrn, .rkad&,birunl, IIIbb.ap~lliI'I. NirUi~Din <:walooi, .te,.ten bir ,.s.kI mil I:Drmmn-dc: iflet; b...,. FBnm~ i!d. ,dtiml: libi 1I..L1!Iil'l'!fI!i yapltb.: l.nUm,aeak i,.fe lelmi" onl!Lnrll :rQ • _ SUB,"" 1M' dliy-oce,jipi oiili.tfila! rii:nll!lmrllllriinfii h_eti ,de h: ... ~ UInQb:rwm, q!!!&q< l - O~ilOnIJI1, .,J.&ey! E"et" Do iG~ ,.-..,.mil .. ne'ler ..,onned: ._.. Sm, utIk bUyiidiin, lIuHluc.a er" •.,,- A:iabey. 1lI.!:Il, ilU l.tiFdi. Dedij:i. lI'Ie'~.I' ~enr.neli? Oliim, hIl1-1abk"p'_' kfik "ldllDi,,, Ev i.,leri:ni ~I[l~ ~ Bill .Iib:i ~yiIedilll' . IIIftJ. ,. ~i"ulichm 'i:ijTaI., • r..Q:dllk'. BY' .",... NImak. bo;redmek; ......NiI;yul ••~twn ... Yann uhl1h, !wII!'ilIe'lmek lP ~]er. kl1• .,on-. Iil· - Opcn.iyo:n.n'l'l, ai.a~'! 1U:1:U ,e1il'K!e; q-&Hyim, ~n! Ieee gil. I I\IIbUlk. ~akr:.y. ad&h:Mk .•• mIdi. ,d;pma. ai~ i d:t'"nm., a1ma.: nil '1 Odam!i9ln y .. taimm :iPriP llIYDymu,o· Z&valh :ravru.bu iPdIit!e Im:a bitir. Ni:rg; ~kllblerQIi.rn m~U·i.iIro hll"- ' ,rum. Niy,gi'" 'Iil'eHl·~iim oiilP.en qfBnl~ dYII, lIIe]eT g-.iire-k ... elm iiit'-e:t'let=ek .. Iqm.tiI. J(hlel'irtl:in i~ine ba1n;ror. = 'FQtIll!l1·: .in ., _ p,.;, qday! ~, Su, artilc b1iridilln. kotftoa e" Niyai. melctehe ~b:ne1i~ IJIIID I'CU! Ab, 'hu, llliejd. qiiheyl)t li!Ieyj"i:ndC!k~ ilu:k: !lIhh:m.... IE''II'~).uini ililln il'i:m!!ie m~h.intl,", Coruiu. bu kurteJlimi,-etT.. MU1:enur ,de-, Niyui de, IIllf· " ~imd.id!en f.l.11"I1IH I,. tlll'm.Jl_ . " ha11ltl!l'!'lRh iBtikb.IDlmlllli, iim:ullerlni, Dorcunu' vaklillde ,,<!!I'II!ft"1mai~, .1 •• ICalhim.dcki ~klnbjll aide-nnek ¥n klllpl'l'Irinin biltilii"i tetnil!iii ,,~ butufil lI.ev- I eakh)'l 1I1t1litml.Y" ydancdai\. :hileri .. di.i.': I)i .. pyle me,gUI olm.k imprvm. EIi.-itlt i[e benirn 'rlle-ri:mc tRIm. Hli:ro'f· I nfii ,imdidtm" hl.ll iina_eld ~ hi!" .illip lI1J7'oru:m. .. it b~ Il!br i!dru. IUt htdhv'ki bm, on~"',". iii, ~., l!ir !Pi:n Nil ,pHI ai_bell\' uil-tiL .. ,oeuis n duktan 101I1r,1IJ • .:rI~NDI~ Qlrud ..iam yeTi bile ~Maremi~." &iri foe,lahk ebnak, .:hWlJn:II homD.l • kaybediyotwD. " Su~1I kutr !dJairm ledllrirdfti de. te<llC, _b.i. Ibilll,kli UirJii mili :bliJ'eket e· [~ ~ ilh'irt'IYOJWII ... V.nnl.d. 'bir deTdi l' BUlim .""Iiloretim ,ife makbul

.o:n~"

IrlllJlbn. h1biatTe, dihr mrdtlUi d1lger eoDiI:y~1e o:ru. Bille •. _ QiDb4tlanruJ ~!I~ .r.. .b~Il,,"I!'_ A,t!!imi !iIAkL:i:IM.ZIMI~ b!;I,vle ~I!I ed'ff, _ Un..m LerncbmleJdir. BIlHbw hqeri;y.' tim maflidlr'. f'abt &l!Iun mti&.tdif zaman.WtI, IQuh,t:e1'Tf'cemhrel: bnilmte-!erinl!! bit~UI1:ndlllft ~. ~I.efimk, :ilQ=-1c: ht-bik ol!mchrh dew Vi!! C>entiret lII.delliI.e~ i~ln do~dur-. Biz !:M"!iit~lI letkik l!IIi\dimth!Q alwo • I'M. Flllrc!!,t ilu UI\I]OnI nl"!J --.mJ'~ btbilu~1MI ~ru ~-cderi 'Vi!! '114Z1Ji' ~iJkam1eori .;JmIYO~iII. C~ Ilfdkiill'l'I n ideGll!oJi CI.er.n. hIllll' I!~ c!le:nuik ,l~ giidir . ..,alholli .DiD ~ tetkic 1B1iIr.. rin:ir, &an d"l.lH!:ilnI1erBPa: AYIhIII .prp. 'te"JI ahmiu.bJo. Ve&a MIrii .. eri, a'hb JllDi her' T.l!l)ktut "1' bu:tim ~iyet ,earl. !1ll"iI i~1'I dehu .. myel ft 'Liz.e de ,3,. ]~ nardediy,o~gz;J IJDnii :I!ft'I1!l hi~ gf,l!H!mu.iI b.drthu! I deY'1l171 ed.'1lm~ BMm ~miyetl tetklli: UII~illI! da" ~ ma~-distp-, ~!iI' ~lllh:n "niliilliDil; ft .. ~ e:tu:ihljlimu_,. •• 1_. t'll!!nilen, "QIG;PU!t ve diiYBlelcd!: llIir !UU1'dBr. T_t ,ari;mfllfl ta on ildncii un. !I!:.. ~W«n 1)u ..w Mark.'1II eIm-de • " ]~, ... lrlll~ 'll'iC!i bilh--, muam' A\fIUJi"·JlIn :rnuf t~.dLDI i~ mtliik 1lli'1UlUlt~ .e bunAmlIll «iImi :I!OQ'&lizm."I i biikii:mJd" yan~. F.kat ,ent!! -yo iii 1I1UUi':;1!IHo:II!tH, RomIII ~hi!. 'bnti ..

I

MIDI. ta'b£atill MilIDue~1rimiI ydk~I •• ,. ani i'jfbiile Yll,.dl~ -miyetin 1,[.. t.,.

i~btde ~-e..II"1i Flk(IJl"I..plI!nI'e, Ccmiyeti. bu b •.yram ?,BI ~ l.at1nelta yeni :P:PQ" ukl.lul.I:l1ii yeni el.biH 'YI'i .,agU'ui.. ren; isnit

.lIli in.H~ 'lbir IIHIIiiI'. Cemi" yeHn 11'1':1.11la;ll 'b-u ~OC1Jk'lQ1 kiM o riydjree,..,lk? Onl(IJn~ "lIIhi:bi1: 11~ .. tlfM1aml, y1i:z:lMini kim giild~. w?!* Sevil!l\!lle ipend I:mL:ii. F,l.lib k ....

kal'Pu,le bll,,.m,
),an:I!IUI'

1ii.'ha.h'lns

~hIl'L"

Faki1" l,tan&ll,dt1!l1l1 .. i;. Nn,;n cSDIIertliilnI duyduium .lIMa'ft. 1M,... oilu'.nulli. Tall ..im'in, Sj,Ii'IIi:n.~
dim •

iu !l!e'f;Qd:irdlifjn~ oilleDIII~k
Kar"i.ind:a _kll.hhiim

Ni,anfa,I'IIIR

leas: bin

fakir ~

ilfe.,

Kocaman bir 0 ,dIl'lJ'faiZ1 o-ldu

n.k~mj
!II"

r

in h.JrFeth

===-=
-

l'lJS.rJF Zif A
bit del. '. _

da:n a~ Iii~ Jr.(l iBn eddiln,::[2] ~iJm.1

Bi~m le"tlUk ~

I

:mM ~ ~tin ~ bd~m~d>eti amn ka~em~. lcaUr ~ .__ fiIla.mJili, kE&ik ohm!! • bilh- " bu tatm'k bigat hQ II!Rl1li Wire .. "e;nh ~ Ill.~. Bu um'1 ~.ga> A'mI1U, ~ehm. IQIJif b~ ~ at.Bli..... OIld'an ifmt -ay.u.m ldlldlmJ~ -nltr. Fa .. hi ~ A~ ~ 11., ndkt.ml~ .,..~ Iktr.dg Mbi __ 1. hU.,. ~untdai teadan ~ l.!!t&iJr arm. ...... gdM! ..:MiUi Inll'hilop
.I111G,g' •.

lMI11t ma~ZIIIdW,F.uc.t 'hi'ikiitnm lerimil: 1Ii¥rimJ -. dlloo .'!II""'-. T. _ e.yJ - _

wm _~

~emn;

~.r.,...

mn

"iii

""!lid

.u.-i

.mmm,.

iI ,..Ii

I

~

"'"

"

!I -

'I

oil ..

I

••••

I

•••

I

~

-

~

~ ..

~ ,I

•.

"

.......

II •

"~.!dan

,..,t.

4

Cu.m1..u,iyet

~t2d2222±22~=~~~~~!!!!!!~~~!!!!!!!!'!!~~~~!'!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!~~!!!!!!~~~~~!!!!!

Milli sanayiimiz i<;in verilecek yeni ve esash kararlar
iktn:&t Vekili Celli BEyin mtihirn 111\1 ku g;lnnetni, l f-.kiyetri:zUk 'k.t;a • mch~1i! ha~e; iJedb'
~81 olml!i.. ~
-

Resim nesri miiddti bitti'
Fakat guzeller resim nesrettirme. den de mtisahakaya gir'ebilirler
.

..

.. ..
'23 ltinl.iniin.ni
~~ lIIE1.tI..iN =
-~ I' i)'~Ii<o lOW.

19'33--

Bu aktam~ program

Ie rcih etliniz:

_r-"r

I.
l.'

.....

1

rm1"j~~nM,,,wt

'!1Hj.ooUl

!Sun'; ipek mOll·ele.~ B\n"UI/'m1. i!riml

Mmi:t I.,.. bt'i bh' k~~t'l!l :!!a1ij~ de· iJ1mt., MevzutI fill~ ~-eiim,. YI!I'lmu.lj. b!rem Brbtbl,tm Mall!i'~'YrL~ B~ft:fi. d~ i.I!e iOrUp-~ An~ d!'ldD .1ODNi ~I!=]_ ClIV-llip ftn!~. Yil(iml ~. ~I"in im'\U}iltmlrr'.~ ~~ild~ mm.~d:eH. b)'U'lw ob.~ bRMt .;d:iriLenni .1IiOifi hir il'UU1etabi wttuk.n len. tadr~li.bn Updil()~I· if~de ~e-I!H tQlllI'a. alyond!a oldlliu lIib[ at"hk ,deI!;rrnL Me.ae1a k.. U!"l~ v~i ~anUnlll 'ij. i:itmez[ll;]]~"e Illi!iD;,uim'i:biT ·UI!"Il'i" 'R!efllld:1! M. M. ·Ml:(lli~ EJ.IB.~ en.etlmenm· 1"~1l!f.iz'. !i!a;oayi ltayidur.!lZIl. kat'~ h~~ d.O!!, ~Ii!nhn:a:ktl!.d .... D!'!]w:(ll Ml:.".: ~ir,.ekTe bailoUlBc;aj:J &:rikl.i1makta.du. ... p'lI hi:r iat~lIlnet Wif'ft'!;'" IndQ'IfII!ca· Sa.i;I.YiImizihim'l,e i.. 'hiikUmiiiMain i~ !l:..Z• K_aoi" tu.bJwii.r etttr~~e iltikr!l.'F~ iii' .J..O!.'Oi' tddtll·tedlbirkre, )1'lItdnnJlli:'a ~1:riIIfilIl'Zhim- deYllmlil'idainHna:yl !!!IiIII:Lt· na,yidleftmizden ,d~ u.:eiIIik1Mimi2: .. ar • .'n ~Ildite ett~ fAhit oIuy&J'U%. ,dw. 0 da miDii lIan&yn mamul1tm Mia .. K"~.lI"hll"1'ft .. blDmaal zalJllllft] tetine. N,ilamhgma, ,,,iihretin.e. haJ~ mlfhr. B~~I el!t&l'i ·Dokta,[an ..imslid~ tinni.Y~ diirfu.1t 'hir bat-h h&reiktt ~ .• turTh elkibUh·im. kip etmeI£tSr. Milli iktlN'4 ~YMu:l'IIZ ; MevlI.ddl. ~ptid.iyo :mlildi:vet'r.,rtl1~ dlJ rekabel ~&I.l'I~(l h!In.iz v"'!l .hlii'kh de ",e mevAdich i'ptida..iycl"e mWh:IiJ.J.~k h~ (!evllmgM ~YOI']IZ_ Mae'li .uir ..Ih~ i~I'I'" ol..c.aklm. bke Mc~edm ,.~. hll:lcilluit _. iJlek H'I!ol"liI~i i"Ml*yiiD 1iI~ ¥dcil4le 1:timll)j'e 1Imna,1a~._mrn ·1uricindoe _nil lir. edilec.eii Itmik.eK;O ma1um (I~r. ipti: k~r,sJc: Ali jp~k,ten mllrm;hl Kft:d[ ihJikin~ ~ mlleadelltfi ~u Q~.'I!" kal!llUII ha1ind,e deilflDR dflm!ll:"-'l.I"'~ if~_i .Illtmdl • .!Iiiriilml!!lti. bir ,aft'e1e kalWile efl!!iduak tetkik e- I p:r9!lsiplere; bailllm.&CAl£tu:". A~CAkte'di". Kumap.tl!l eoler:iiDden ,.Im:arak riI. IIIiJOJ'lD. K-di ~kinmfllil Lil' JD..rm mevadlcb iptid&iye.i ·mem]ek«imizd~ kipkriM ,rcB111lI'1Q'l'imeFu kiibr .arali· 'I'..w.d'.,ranmu:IDI JI!I.~_m:r o1duk.. I y,eti,en HomIyii huvveitle bi:ftlIlY'1i! eo maktadn. Bun~B.'I' akikat ie ~k ~ • h ramobili~ Mest!i ,..tdoJU!a_ll tam,. dl!!c:egjz. K_tenj"'!rI ~ttemiD~ v@ 'k ... kmdir. Bill. !laml i.d«da k~ ..;tIjd!l!In.'IIY • dabn bullDl!iW!:.J.rda 20 lir.Jdi: l',,:rAI'U1d halim, 1!a1'IIIrnt~~in ~Cilp I!tvel IIlIJ\&y~eiil,~l'im.iiin Jimj~;:; ihel Lilii~1•. 'bU. bina,. ~(I lIin !Hl"a -~et t&kdir e : limit] :rnu.vakk,.,t mud,.f,", ted&~r-]er.!. Yii~ Mn1dd h"'1!yetl~n.e itimat diliyo:r. BUD1:D1 dill IIInw :rii.cdle ellfli, olll.'rli.'k f.elakki ectrneliyiz, Sall.!l.Nimi:" edooEiIz. IiImu IIlI1mu:!'GlI'. O!;ln .Ioo.ntem;illllil lMu1ii fie !rmmByoni. h~Ih.zm ,ek1im!'Eelinee ~TBP.JlU1 llIJU,o rim i~in aNI! liJil:' te-drbir !llEamc. Biz ~rtl 'polek deiildir. Kal'j rUi!lidg. Ssrln 0Sbak Hi.Uley1n A'ill.1 p~ h~ridf,!;t bl.Jl!.iive ClievaD'lh yoHttl"1!an Y'iirij~ eli: .Bu aibi illikrh ~.elelerindelci 'a .. V! JliWp !'1.I.JiI!\ zadll E§r~t ¥l\lll k>edmlJi.lll iotlYOT;J%. Bu ili~rli. riililriik t~rifl!iiscIe yiDdl! flO Vc: RJIri yijrille ~ bid .. sa.bilk U Rey mlUla.h;a.tgi.i.z;a.r1 HU5eyin le;ri[~ 1I'lryne1Q:1~lel tiClU'l!ij m,lIIahede mdtadD'. B.o~ adenmee lutfen fmBg Hakln Bfi:;ln ll~~ll"esl Fatma Mevhlbll ve e.nla.fllUlilanh Vi!! '~e,'Viki n.n.yi e:~ k-.Jduliard: 'bin. JDltdyuna 'iMe oJbn .. Hl'Iillm.eft:ndl blr miiddeM.cnbtrl miipt.13Ii1. Mllarile .. ,u.yiimizin de'V'II.mh VII!! mdtub:r. F,dat bill kadar g-aw ~t o.ldlilllJ ~l'I.!I,tahll:ts.n)l:ul'tuI~lml'llrai': dlltl nriUtakaT hlr ,~k~M!e iRki,a:fmnlll. alkml .. ~ iidiyem "<Ill ihmuUQ atirdat Gaztepe'de!IU k6fldlnl'i:e Irtthal etm_t§t.lr, ~mn, .dl!ii 'POle: dctilll*. Bu elim n. h,BClI.it2;. Ci!!na1&l. bu.rlln kl\ld:Il'Jlaca;ktll'. Sittii'i rJill!!k mC!j~"i'lti Dntin madcU iI.det.i .fUdiD": 'su.n"l iipek :m~e1e5ini ·mem[«~ . ,K'urd'i ,eklin!l!' 'hlirim~ ya.pil_ itIl(lgiin ·mlze haUa ~1h&II:a f&I'11J _ mBH:~ Ierden. ~tli bin:a:f.Q"1 ,.,aihMiIr bir ka't t,eLakki e>derim. J:pek JDe'M'Uu"tJ'Ill!l. nouh~e\i'r1n e!nde hl!piam),OIi' d~. lkl s~t21t'i bi:iy [ill;: fiHrn bfrdm t,blnburdB, A1YIJdolu·yll. naZ8f'8D kredi ziT'lI.i H~t 1II191,klAI!"IDllrl ,lill"!;tn"'.t.e"k n Mi:$l'illr reli,Sor TOl.lrjlllnslq"111[l ~a.besctl "...M uam[u:r d..u.,tlm. Fgt!t furA5U1J, mlli.h,lIIqll_ dJ.Y!!Irun:a" b.i:!!:i~ r~in

'htiiyllk b h· r.t:ld ited11i'". Suoun ta.m:a • met" ttbl!LMi 1lD!C'fi.C!~k ·glWnJriin ol" iblU'fi ~ile Dlfmlll,e'keH:e ipe1t~li.ti il~ diirmiy~k ve l:nkf,dmolll. m.ni 01.... "1ac:ak bi,. ,ekle BIOk"dmu1 Zld'Ur1dir. Itredi meseh:.ine l'eliD~e kred~ blll e_uncia dill. mu,kiiU.ta dlii9&r' oolu}'O FI!IZ. BUfiinkii. ikl!;,.dii t'Cr-aite naZ .. • nn yiizde. 12, ifa.lz- nilbe'l:(m ltle1':imj· ze IlYIIUI ollll"Bk leli[kk~ edli!ro,l.""z.1I' 'I)!ger Old.. I!ZIIILan d~ "YD& mev • "jar UJle:!'imd.'e miitmmn:inl ~ZIlJ.Ii' -n:rdIiJur. Odll. lmWneu;iII,..mm'i-':!I mil • tal_Ianl'l biiryilk bll," a]aka iI!I!I t:akip etmi, old tktl~'!: Voekilimi'Z me", lIuub ... . rn._].,.bdklDd.ki b IIoilIkW liulI<lrla.nm. dlUi,iinlf!.ikl_~~ 1'e1':1 e anJalrn: • ~ BeD de ~ ilmDdi va .. dye'!: "tl ~I ~inde wmB 12 faiD ml.'lt~i~ LU[UNm. :6\,1 hadden ibN ,iki bHna d,,. m~un olm"l i_p, eder. $ural muhakkd: ki Avrnp'Io'daki 1m ni"l-'IIII:ri l,kn!l!ou1J'1I i!l1il!:~1',~ 'Ve ill, .. tanbul' "~ki faiz:' l!.dl~m AnMl'.,hI i '" 9indekl piyu!!llalTlli ~Iyuen dab IICW!l .. lih:rr. KRdi md'el]elIi_ ~. _!ludD D.olrtai lliu.rdPi d~r; ~unlii bed] pil.ilikul C>epb.MindeJl! t~ ebnel is. khm. Nol'IIDd 1cn.di:tii kodrutmanuk .,..mIe kre.di ihtikirile lDiicad~11ii ,eImek z.urum1Dll:' &~d.ili.g ,~rum, Bu mil· cadell!e 9Qk :n.:dIdil>. MlirdIil,Ul'am _brt 1!lIIi1"11!!k...:tlerle makt!.dJ 'I:.em.iD &ieibiJmek p;t'iir. Malu.dl t,BniD mlebilmel{ ~~ BYDi z:e:nnm.d .. kudlltlR.mWIl, y:iibleUm,w, bal~ m~~~ bbi.il ihtiy.I~,,"PI tmnm, M-ek m&ylldlt .. bol(g.dl~ limmhr.L!UII!D bu ~ tahakkuk '!" 4lini3e o.,rbda .uh ~·eTe bInuu:. Matela';;.ir ~~ wkili: *nell: te Ii•• tab .,b,bi11r. Kudi veren miies&tI_krin ma.ru: kAldtkl.l'J mii,kiilib cia ,&Z i5:niilule tot· I malnlU'. TOce:u ve iiJ. .. d~1IIIII iJterhr li;i Ikertdile:rirte ho~, II:ICUiE ve viUleri 'II • zu:tI kRJdi ... erihin. BlqimIW "erai'l: ~ d. bUlla L1!nkiR ~r. Emilio o]u. ... Idlu bn: kredi tel'mmc-mJeket i~. al.u! ,,~ ve~ru~ ifim r.ydaL olm.az:. ~eJerimizi .IIUlllI tJdmjjirideli aa,tJm. Kndi ~ptiz.w mUeaselen fie • ee cr,indlll". Boyle: hir b.a1 hti- hMiIi, bir ~ piJUl.d.fi ~ekilmuine bellR. mao InlIiria1tlTl mmn1~ i!;in olur. l;ind~ Endml!iI~1& ,fllr&it: bedi Vft'eft ve .:a.m {-ok dlldl.tli Willi .. dwmqa i~bat 1!kmdd:.edliI'. Taktu 'I, '. cfaim yihde 11 ~ DiIlbeioidum memo LtI'-lmrinrdz i~ IUIr'lD.lllrn lI,ddolYDIlbii ..

kN'fl ilBmJIlntl!L ~ir ·ttd'bi'l' aJmin .... 1 her memo (ft.et ri~1I! 'Tiir\~ m8_U'J"Imm bil'er

ibnv.n,uyOIlWIB. TiitkiY'rl"t!

Hihmeli .aJtm.da ukllr. Bu di.i,w.OI: ki z.am.an:la M'ZIll I!ltHgjmiz; neliceYEI YlI!.l!i!il IImLlilQ C'IY. kad!Br lri!,¥'rLd.:h iptWf!'mBin

Fahat reSfmS~Z mOsabalka,1

etmekidiYHI
litl

d.ikkath

,~1.m'Itd4hfi'll.

k&n11!I'"dl!]] a6,deki 'Aid· )"7(:1.'1~,,;.

:U,(I$ ifrIJII'!'"Sl'AJI.!jOVA; •. ZiI,lliii s.ti,liroll[~ idl' :.."e~: STOKH(ll',"'l : ':, - __ . .

girebmrsiniz

b.irer~'!illllp Ioormrol ~ t~ edllmi,tir. lUi teillifilll fi1i,.at .hanoa m~ tik.,] ,~ini bir!l'lll i~ f~.drm~ Iek~ b..m~OJ.ii himid. tii(~ ~,ihur~rruuo kellileeei1ni 1UI1!11m1f
olW'VI. . fyon j~io .dlnal 1''''~IIJb:nl,. ,IfA" A hili ;pll:iilM'I~lmlzd. kll~a'''~d~k Rlini'-

Afl"Olllla.;;:u.q.1bil, Ilfyontm b'!"IDe!: t1:an.tlnde TII!!I memhiket ,dIlLMiIl.. kifJ'ii.dii.ni, IlOrtenm.eJ;:;'I:-e<ii!r. TUrk kiiJk;lme"'
1\i.,ln huani:li"iI!ile kllllll'11 (j']"n

iI!~I!I.~uu oIlIlamllz,

I

~&mi!J.ll'IIeTi. d4JhHd~n t-lltu··iki M r-Hlle.lillil!e miiErlt det~~i . fI~r h]delr"~· m ,.emi~e doblll viiiriil'"kea 1~"'lIiyiimi_. ~fI de, .l!ihatimidfi de ha,yli iDue6yetJ~.rioi Wi£ f!bnek JiMlMI veo miimkiin 01d!.Jiuft!li kanf'llm. !\!I:liil; hay«hn biiW:n fuJi.)II~ ,ubelerhule olduiu :ribi A'JIllllrl • die de d:t.iprmli, IIbcnkl:i 't'ahiprul tar" mm.a -btrafbl,:rlz. Ilhlgiin kuru~mlL1!:b~ obun .dUm :lruruhn~.l.ul'alllll!~ her irI~ 'l'llfi,[ mQeue$1it1 her far:rdka miUi.I'e.li" • ¥etim. hili' wzu.dth'. MHii ll'I!Il:'Vetl_i~ t,.b,rlp eltm~&ift~ r.J;yip hoitirm.ai'lllfl bi.lI'in.e k:ll.[oIiTD.!I~z+ Cari1p ,anl'lll.It.I'iiIi.f ba.kibttll' ki l.ir it, mu • 'V.ff,.k o111lN1l h.el"k._ 8;}"ini :peyi yap .. m,mia -;:aJl'lYQI'y~dl,til!'l"'mi

',1l .U-

~

Lll iJu!:"d]e afyon :rU·lllliUnili tehdid'i aJyo!] jJJrBcBt ticarC!inin m\iIl!tB'k&~ "'tefdi IItdkmdlll MikOmetin a1dlA1 Led '.. birlerin lLa tfi)"fl'ti ·1:1:·.,,1.1,1"1. hEl!l"k~~ hatta bu m.el'lpdlll mUte.:!IIln'llI" ·Dllm fol!lrder d~i memlll'Qrl o1m1qlarchlf. CiilnW h,et'kei 11iM' ,lIai-leU! i&tikamel: .-e:r.ehilm.ek Imkimm: bvba""t:m. Sanllyide IDRqml Pi'efil· pIer hak kUld. ~I,lthtimizde ·muht"'llf fi-, leU-let" c~ylliL etmi,lt:ir. S&n&yi kmHunu t&d'~l ~imittit. Sanll:rici1re'M erHl« _dJnrit '01&11: muafjyetler kw. men~M~n]mltht". 'Mevrn 'bugiliJial'~ hk. O[~B bir Ib.ll]e ge.loti:ttir. Hiika m.etimi:zin t~1J:i6mlT etmif kat'i kill. .. 1l!lNl.t[eri MeMiL-eyi mill!: 'bi:1" teJllilard All. Iht:iut Mec:lft,inia. te~ kiki~":B.~tik. Sa.-y,i ve tie.ret od.,JlIlllll'lJn iJI"4 .ad~ biT ",arlitk if.de "'en biiffin mil>Ii te,el:ImHC'ffn tQ'iibl.feaama :mur. ~ ~.lIlt~i:'k. Yllptlilml'z a:nk.d. netice-

o]liine mulikku

bu olak1ll1~ 1n.~I:!Ui:I]lIora. mG-. [N;.h. et:mei'e ka"'iiy'_ mil-au deilldir. SJrf ilPa.1lJi.yet ffkrQ..dbem Qhu-ak_ ~ tedbi:rlede hu!II.UD -,,_. '1 ____"-' t

ta"I'TI hll. -

mm .

r~~ 'eIZ'&hl".'It!!! ,

Ia.a1iyellimhe j,lika.md fttirken ~mlek,etin lhti'fill~nl tAtmio Nebil'e;a i:rNe.,;e~er Yill~-eD Y't'!!Iisinfu yapibnUUiiI!. mU!;!lad,~ e:bnfilU!yi dii,iiaii')'0nn;" lUI' miiA.a.d.yi m:1'lH ibtiilyB~Bif' ~de ver~ mU'll".elIk buluyOTW;. G6riiliivO(' ki bu tan! 1Im~ tmrnJilell;etimi!ld!. ~g.a;. "eni lIir Zllli.uyetllfll.'lIl!! elmek • t:edir. hinE Il/tm ..k lizrmdlr L:i b" fikrin t~dhfl(abnd. ~ ...haIl1l'"lln yUkak lid. ~ Jel, r~M:I~r o.lmnlnllt. Biz df! i:eraaltmlvIff! liII:hd~ t~;l1 I!!debi1m.ck k~d ... di:ni
koe.. ..:!;miz.dll'l mioltD~iz.
lml.~vonil,1:r

M'.m

MDsabada re, vetm8~ istiyenlel'

E.k~ 'I"Mim R:pndiH~NB', mibaba1STANBUL: 18 sail:: (Vedht lilzQ. R[l.lIID'Il - 1I.t,So or • ~IIT. gir1ilmU, !!ddolUll1J!"lar. (euik kestrll k.Ol:l.!lerl- 19.35 fra'MIICII den (mup. .D WlM'1!Ic1an bet kUI'UI moka.hilinde idll ; tedll.ertD - :w I!!l.Z; 1Y~lld AJlllIl Bey, ._, rehlli'l'llenmdlm ImAlik tidebi1.nnuz. n 20,30 I!I!l.Z: l:Sa;nye Jlamm ve ar.l!:~u! ,~ J - Buna 'V'I! lm:.ir ~eT' ~i"i de ilia" ·ml!:n~z;1iu;und!II". rll - 2!.J.O Qrk.eBtra plM::Larl - !jQnr'3; A :ha QI,dlltli balde en beile"dl'~~ iJliz;i!'TIt .:I ans ve Bvrsl!. ho.bt'Tler1, I!a.a'~ .ay~l[~ -~2,lQ ~ 'fef\ebilirili.ru:, liB: (Darhttullm he1{t4i). 41 - GUMamii3:dc C;1bJ'l :re:aimJe:rden ~lmdiye iklld81' m~MMk!lV!!l riJ'le.n V~YANA :: :l!!D hl!lien.tigim.im. it:mil!!l Vie l1!L1!11l1U"II.BIlU htlnlJ1i'llD'1l1i 8lv~~,y:elerini bu.;ar.den itilllll· d rr.ss h9.m Dl.U..'dk[ • 19,10 konferimll .. (mHiia~. yo&.u :nlnu: wruni)bir k~il· reD pod"lI'tl ur~iz. A:rife gihlUne 2'Q InlrtJW:e aal"l!l, ~ ~1l,:25bavl!.d l5leI-:n,J)5 llldllr dIlWdinl!.-ini IILnuy8IJL1LV' arife I d~ .yaucaL:, ~ ve IIIdruifih:i de ili.... e Uki \'I! yeol ~li HUmlflrll!n .,a.~lM' • Buqij ic:l.rl!!<b~~ie miiral:lllatl.e dllveti. I eder!!k: r.esimleri !lBvi Rr'fI'n i~l!! 'IIoy • 21.35 bu:;-illt IaillMr &a.lDnund.a.n Da.id!!I1 ye affinbilir1m' • calmruz. (lrkBlitra. tCXI'IUr1: (Sc;71ubert, WfJlm~) _15 ~ RNirrL!IS", !PIuhabn yedimd gUnil ~,3lJ hilV::ulis1Br - ::t2,e t!al[lll mlDl1W!l fbi!!' ka.h'lBden n:akLn .• aJgJill'iU1UIi kiuil.u kabul !!di'~ektir. ~ mii~b._:mula 'lIdUlUNk YfJ J8E:RUN: oil Mliiub.iI!!lIIJYII Hl.mu ~~e,dI"dtllere fo~ v_e!k iati;ymler. b.ayrlllo' IS,15 l!1YiAlC krntMd ~ 19,.36 tlra.llt .. CleJJ ~e lil"fiJ hammJlU" (IlIhl.~ itin, Ka. rnm ikilnci rinii 1aIII.1f: dan E:i~uSrta, M~. 2iJ,Cl.'l hllyadWe:r ~ :lO.l!i milnliolln o:rke.sHI~e ~1IIi1'll :re:aimJl1Ni ilU'lUlJ:l.da en 10014:: lIil'l'l',d'dri dQl.:&1 ~1'1!I li.e~lIl!.!ilir*. 'Dii ... trQ~1 - 21-05 .It.! pe..;::Iellk: bEl:' (lpe:ra.: We; 'huli¥~ ve d!l!"'~i¥t'YQ:lttW'.E'Yftld~ yB rey !I'LIm h .. m_m. ki:mJI~" mi.ikiJll.l. YII Ii!':'ToJle KIl~rmeiri8'.r) - 23,3!1 l1a",adWf!r hrtm\lk i.. ijyc-niO!f", Mmini :Ji:"hidimyl!!ti.-w diye~:r Dna ref vuenltir·e trlkdirn 'I!!di· ¥{! dilflJ!i he.VRlul1,OIii a.1lip.rIl mW!~ miinea.a" eo;IehllDrls'. fGn iIi.hffe:!lm~ ]eilCiJdir • BUOAPE,$TE. r '1!,II:Ta hiLi.t Vill'dll'.) t.. 7 ~BulDuJdlfatrllt'. 200, 100 "'I!I' ~O 1&.0!'it!li!!:fi2l m~kll:l - HI,Il5 wnler:mKl[j~ gTllmofon pla'klB.l"l ~ 211,20 alman~1I. li,.bk UiI( lnIiits:a&t n. mw.lelif bed~J'e • £Sen: - 2U,50 kDru;er • '21,3& konl ra.nJJ-:22,D5 le\"dflo. .. KDriler .r~l!.~daki m'iiubakBya i.'linLk
hr.
a

Mlh.a~kllmwllll mWn. ~~ mUi.B.d!e. ti d~ &itmi ..tb-. Fakat J'Mimnl!llJ:"'OKirmedl!!n, mi.iuh!di:ay.Jl t;1l"tlimiRrruz. B\mu~ iqin, id.e mllidiiriimUn J3;uat, biIYII.' I ... tllo, ~eld'on1" ¥ec tl!'hrinin 1I1\Graeul 1I!d1!~ ~ili-nini1!:. ~alnm1:_ bliyra.mdllki -;1n~\1: i,tirak P.'d.,~~ill:ml!Diz i~'!I dllv4!tive do .. d_ilmek w:e:~ ~ilillLd'i'tiini'Zi tl'dir

1 - Rnim1eri bU3rihllfen itiJl.l!il'eIJi Ita"',_ bW o:-di¥('J'1U:. Elden ~ I!)liHb lie ~db-· . ]'\e~ilh:rl'lli:r.
!~m'le\tir;

""

~imdin ludar n~iW~"[~
I:3m
OlMlIi.k

itindi!!TiI1meo'Bi

r~ rut' •

1~.3~ A.nk:a['ll.!;J1IlLU'm Mzb!lnm (1~.M a
kadar) - HI roUlJ11d IDWl.Il:Lm mektebiDln
r

ANKARA;

1l000!oB£i ~ 19 koi:rfenmll

20 kl~r

oolD',

BO:z,o"erin' da.lletirellri

lIesimleri

gin die riniz Hz.

OJ.leTa orkM

1'1IBln11l 1::ollMrl

• '2;3,:3!'1 ~lfl!.n

Ballili diier, Ibir MI~

d~~ ~ih

et~

Gazi
Ullrlnil~

'iuri~ Y olda, geldi
rmrln.c1 llaMt\!!~f"ll
ma!l.ilm

m'll!lIJ:Jsl,

PARtS (Ra.llIio - PlI.ri:a):
2.0,3ll tng'lUzee
,!!I •

~'I!".

Bonlm

_ .i1!l1ki..~I·l!In iu'ioldC:l~

.:!ilIMIi!'IU(n m&~~)

b~liir

4!tmrJ

]'wHm:J'lnlm

S.l&w,22

b1il d:.-m

(AA.)' -

ReiI!'!>UJII'I

III-lilt

20 l~

I

M. !ill'"

".arum

y.k~.,-

H. FId!!Ul lilil'orwn.da 'I!'.!!~nerine veri. ., IedJ mU'Iim~d'-'l hUJi' LdlUlidular. BU· rile; ~~lD lo-l.mtda Iilrlioiltti ..,long d"ldull'lUl lRlkm 1.Ure1d:i alh,lan Yli: leVa at tR~ijr ... t1anle kBl'fdlUlI!h. U~ !PF .. ,d'elik bir pil"Mlen. Wm'II B"lket.ir"ir. iliamuk~.q kiiyilrudi:1l pima ~M' til • ~a&.ndllll mill1 o~r ~Jma:!'II:!h.· Kg,. .. llilmnhepllm prhi:ill '.... 5~1IIi1e ye,iillerIe! d~. 12 _"h~ bk·toe:k 11II1.m;ibi fevgfide bird.t:ok 'W bemberlikle kllYVlI!t 'VII IW'W' iflule oem "111m IbIlNk£e.,xe oynllld,t..:r. (:okheyet:anb bir havil ifinde ~.,hncWBr. SC-lINI .,ir op.aet I'M· ~au ,st:yredliL:li. Oui liu.. eURi bur.dan dotnau fre:nJe:rinc.tiMer '" ~e yamll!ldlll Kiita'by ...·yoll kll.rebt enil.rr. ICal.ahaLk: t,ir LIIG.; kiitLtti Gd: mileliti ,i:aDd.n ~e'len ,ulnf1..rt* l.Iijur'll!ldr.. '

c.

jo;irl!!.]8kaJdB.'r mBkam • loriitecekiir·. Verilen maliiimli!l,to!i.11.3Iar&[I fabrikat.nn ~.e8j8l1e ujTBta~1iik iI~'"!Ie yet. MolkO'n'da ill.,aat: Pl'"ojtietillll hazlf]~m.akra metR"lJildiir. Hcye1t, her ~ ,t"bTi!kaya .it projc 'Y'e p1.blaTI tamamen ihz.Bol"etlliktcn :KiMa, ...ilehi ihtim.I!Ii.I. ,·lIlht aYJII nihY:O!'im.e doglI'U lI:e!hrimiz'i! r4!l~a:kHi'. Heyet, bu· rll!liIa," A.nk1ll:r1ll.'''·!I!i ridec:.elil::, orAdaT:l cia Tiil:'l m:i.ihmdilh:ril'lm ilt~a~'rlt! fa:bri.k&iIlI'lll. lfi4A eodilec:eji maliaUel"r! h.H4Id edet:ektill:'. irab'l'ikall!J.I1n i'B ,.a.tuta Oniimiizdeltd !.ODbahardill. bar
1Bl:rl. .

II.

ayn~ i.tler

21,Oi;iIdtap ~h!lll

tl11m b&;~- 21.2.5 I'lloayo rut:utrtl. _ 2Ma blr opera kl;twk.
cieflll • 20,5~
.!Ia]Q1I.

STOKHOLM:
21,O!i ~erl
Ol"kil'StrUI

kDNer1' pl!klan.

-

~

Ifonlemru;

- l!~,3.5 "Iyana

Ue Bo{:I'I'm

b11:

O!S

- 2:3,05 gnunotmll

ROMA,:
21 ,0:'1 h~vl.I:lh;]'I!I "'Ii! I(l':.uT\Qt'en

Ill:llklan _

2l,:ii(j hldl!

mlliS'1il - :lit h!l'i'adl.!)]e:r.

le.,ekkDr
Anko!l!l'a Ril.dfCl<lll.1Jlllfl tertilloin~
IIY]lk

billliJhuru~ oldugunu

dan ibiB

f.l'1I'O.anmi

]..n~ct&br.

M. TrDQki'nin M. Sl,lin'e bi'r
aQtk mektubu
Bir aktam
gaz:I!!t_.iltJil!1l

IrGincllet,dij:i !In>p.lllrndan ilHlililddc:. B.6J WI! ciiinyll :-adyo&lI !fibi TliI'Ilt Radyo mer ke.z~ de ayhk liU,lligI'am te1'b1Nlec Ii]u OUUI:I UDlwni ~,dl~e 1iI)I'l'IIIllan py~ memnuniyef!lir. &. ~u1un InDDLul 'lib.d·

),omnea

A'Dku",
i.tihban kirii

dahi blthikrm tClnf!mU e!il:l!!Z'e:k Ra(lYMumiil'jriy~f t t biJ:irU;.

birvuile

is.met Patanin
y.C'![dJ:tl!;.

ley~hati

11111. ll"z·M"ara M,. T.FIl>;kij'l!I~n ,Prlillger T:n.lli'iibhd &:az'rd:_jnd~ M_ 5ta.l.in"e hit:n.be~ Dl!JplI!Hiii bi:r mekt .. pte. de -

AIilk.iill'l!l U (TeJeJoma) - lund P. ,. pelleme riind leyllh.atme ~.. h ..
Slh.hi~ Veldli ReJik ~)' dl! pt!!I:',4!b1he ,gUDii 'ht;.l'"Ii.da:n Ibarc:kd ~d~ -

n.jllililJe.lldeilir ki:

Kerwan H.•n seyahati
'[afFine!

(~ Huta hl!lh.lJ:l.IIIIJ1 d&'lHn ted.vi kiD ~
tAnlb,.l"dl!.

~IHiD

II:¥"

51n .. ykadlar t...

sart11eUn

~ktir.

lim

MeDII,s ·Reisimizin sey,ahali
Ada.l'ia 22 (A,A.) - Mei!1i.ll Itei.imib Ki:!!:mIi P.~!I. Hz. burlin ,iijleden evveln.a:t ]]0 da. Vall Miim:'l:u Bey]fl hll''1i:kt'e Zvr.aat mEokll.i!!bini t:l!!'f'rifle mektiihin hell' t"_nflll~ B:ezerek lalim hll!yeti ?e Itlirebe'l·erJel.1ZII'n mii;d. diL-t i:oriiter.ek l.i.zlm Bel'OJ!! iz~hah .. bllll,larrdlt'. Ka::z:1'I1!'1 Pete Hz. meldeb,in bBa:.gea~ncH:e 1.11' muddet i.llIliT.h,al eylemi,1n<dil:'. BUlid&!ii UIIMIl f.eibre
d,i).mel"1!!kDr. Memdub Be-yi'll evll!l.de

bulunma:l.luEl m.u3all.de ctm:~tiniz. !Ben b'llnu kn:lmlD bitr chi,hlt .!tRIlL vata·nll'la donmeml!sl i:;in Stili.

Bmrlm'dl!1:l tonra 115" Ice" deJ'iye'ye aid_fa: ve ~II" da d.a huKerima_n Ha-m ay k..uartol.: f.ehrimilc done:uktir.

--

mllMln

En

t.lU'arlruJan

ha.%utillftml,

bir

tuza'l.c

Kl:'riman Hanim, brd. gidco:::dtir.

Ammka

'ya

iIlIlba ~

o]aGagLlu
iU~~1I>

b1, 'ZB;Hb'rll1ncrn~t~fii.On ;a~ ~ir miJ i!I akl!:lit~d1ef1wn'rll. k I~I
a

tkhMt v.~t!'ti 'i:.sllraf'lnl!lllln 1h1'1IIPi[ o~ ''latne !lion'!!! ~riloen bfr erni~d(!c DUI'I,),!! Gij.,

film bi r liya

~In ye1:

Alme!H1!!/d{l

tedo!l,Y~i i,;;:iq Soy •

~;>p~oma.tl.r] AI.mll.n.ya'dBl'JI mil • .!!lad e ,.1ml tlll!l"dl,• Z'e;valh 'k!zlnI l.irll!Jz iyjleJeirek Rll!s~
ya'd!i blrlikhgl
~l.JgunUR kocalu ),iSnlliIR

~e1inin.
mahsul't

iju,

!!i'lllD

1e-)lltb6tin.d",
!!I'II~

memltk~

\fl!:Jmilli'iIiwStlm pu.pa,II',l!iI!da e---

ile 11) 1'1I.,m -

bildLrilmi~.

deIHl:rn.mi i~n hir

Ofia

hllw-ln1'l'lJlH t:arahail1e b\l P1"Di' •

d;akr

Ii.-

:Z'lrhUl1:1lltl h1r YlI.'ya nriYlZdiLtii.
klnm.
b'Or.I If~

dbnm~ie llia~r,adiJ. kocii.u Sibir ~
20 tUhal
zl!Iv·mmi SnVl'e'I

ram flHIi'JlIDmaktlldrr . Diin),.a Giiilleli, kl!ndi:tin~
olao, fmdak. kuru iiriim, Y~1n[~[l!rim:i:de Eskq.l!hir P:rJ01f I'nIIImulitl
1InB1Ianmm
'¥It

ve'Nlecelr~

'930 da

M i Ltl

SiNEMADA

teLariiz ettirmek iskrim ki, ~eke• liD IIZIIIa!IIli kredil y!Uiyeti ~ ibaZ1. Ifil!!iidekelI~den dahl. :ful.a ,dqiil. dlw. La ih"lmrile :m~"e-ie _Cit malGm • d1W". VI!! Iiz~:nnd~.
c;~_ •• ~)"Kr.r:ru: •

mi.m Dill' brat'dlrlt. II.r.zedeyim

Y.. lutz

llIIrrUml da

ki giiIJnriik dl:ly,polartnl ne. kc.dlLT rikeU!rH'.k yUbe~telim IIwn'i iJil'sk tehlik-i unl.lr v:.: ~rl:IIIca'khr.
Cii~.jj ~Qn'i lpMdl!fi JJ:I!ILml!d 1Pe~lI1I! t:'1I11l iLtiyllCll ohm Wm:reler me'\lcut ,. ria. UiClL1f1:[~, mebaflammiaJ" mllllV... kat Jeb.feti:.k " .. :rdu. T&bH iht:iYll'-;;"

aULNiHAL
,lyrjeB:

'HA,IUN'

hll::!!tI:IIl ib.ir "!!I"!tI!e aile "eml!!ogini yemi,,].el'd i!ll'.• Oi1eod!ell. :aom:U',1I! GlIJ.zi Pa". ilk mektebin:l 11Il:~'Y"CNkek ~i.ae~eri]re K~z MI.:lIdlim.me.kte,lerimi ;ezmq .. tel' VII!:B.1!I~.t 1.7· die< HaJJI Pl$alllt.l.u· flliLdan ,M'efl.e:rine verUon 1f-8;)'" zly-afectini i:qcif ~.eHk d"vl!lt1tlerl,e _mnni ih.!t.&hdll!llleFdeb!ll]ulnJI"Il;J 1.rdll'. Pa,1I. Hz. yilllnD oiJ,~d'en lI!VVel M,~r.m'~ ~deoeklel'dj... SaIl .. ii~u

mi1liyetirulen ;:'Ikal'llchk. Kuum hutll. idi. Siyui h~ lEIif' hi a]iye'He bl.lluTI m~ .ml'll! lrrtn_ki.n yoikhl, Biitii:n li'a kUBll" i~~ h,l!I-It& kl.:;um11l'1,olumiifle 3ebep ,0 IlIlf!lk I'l.elii en I,A-..JM yerimCllen iin .. dtm ~ti. Siu ydll bu nl!'en~ dll.ha. JlY.ll4l1,nd.!t tk~ oldii. On'!:l binat siz
iildiiriliiniilz.
kAIJl'Ilfi

ineir ". SoIIHIi: 1.,lJ'Ida.n ya •

'llil.d!iGle:verli blJllund-4u ZIII~ rTUln ~~dii,.e o]lII_rllik miiiltil:rrp mlieu~ ~ ~ere VI!: ]d:m<5!l1rtt: ilatJtllW, Tii_rk mlilob.dfger

Avnapill'da

lu1&JI. ve ma.nHlliihnm )"I.P8lcak br.
l

PI"j)PILIIl.'lndulI\;

BlIInu

k_iini..t

Fir

-

mnbi~ gillce masall;'lr!, ~:iirka. a'it fe-v'" a.I~de z.engin bi! ri,i]r JJllm,

tekr .. r Ad!LII!l·,.... :vodel liUYUJ"mllmllr'J
muhternc-ldir.

Celie
Nitika'nm

lakd:'r.im: LllI'Bklr~m. vel"ftt'l g,1an kQ"iili kl Zlm
me1d.ltbMil:liLIdll Snvyet
1tI'Il-

Ker:!man Hanlmtll fnhi!.llrlar i(I.aH\lif fa rllfrnd'an D:a bu fiYIIk!atla 1riilliYEtli :milt: tudl.'l Tiir'k likiirii Vel iiZ;lln",d,~Mil U. nn.en 1932» YlU!li «1932 Diiny .. C~elh YIi~ll Tih-k &igaTiihn v~nll1liJlir.

firm mgntm LIe

••

.l:l.f..

nail kararlM
'1IIi:rWmi" " ,eRIh bir Imw ittibu dmrk mned.urlyetin • d~. Ban.ayl bQeketi r'ti.1dmidaIU milli pnuip!erimm kal'j vli%h ve 1'iI.Iitik.lltioiJo :pekiId. ifadil ed~~, Size eatdlbir mial1e fildr~ t~barriiz ,lI!tfr:mek.m~ rim. AlJOII bakkmcla C. H. IP~ U'IIWitiae m'klw-n edm hUkumdifn pRll.lip ?'e kuvt ilan ~~, B1;Ik&W'd_ :nmtaKn'a olM f;1!rt1N hut_btl.. Fa~ Ile.t biiP TI~ milletfuin lmulltU men'U.t1l1l!1mJDa mudl_

.saa.ayii II ~lDUlB: ilia -)'i hddnm:lll.

SON NINNt
[lOUS
frtlil'lBIZ~ n!5

s,mermanir'l

Lai~. ffirlii ~.et

e-luaa.

r-TI kail'hd'~bH,n.ek e-~i!:nlqe deii!d!r. S1l-:n'~ ip.ejf her hanri bl7 ,.ekilde h:i!114ye dwell: f8wimdt! d_q.i1iz. RUBbo tam,{u!n.el!!! gAme olar'u mevll.dd,1 iptid!aiyeti memliLetJI:e yet "ten. MNlYl ihiJm,llye cdIecc;Rimizi tckc.u eduim. Buyiik bn- ek-riyeti tetkil ,eden zUT. ram m.eHfu.tii blmill i:miNf'r. f',~bt d,1lI:1Ii.y:iimi:ri PIilUn mCI! zeWcl~1I,1!i ~l:Ire mu!Y"affak e.m..ek mevad~ ~pH~ dab'e i1eo m,ijmldiiidliil'". Eier mHa UI if',tmai'yemiz ~lll1lb ed~lme:z V~ mmi bima)!leden mijQefit ~'lJ!I1! niPlen

DAVIS

JEAN AN'JE;LO'n'l!ll'l

klu'bDne verUecek arsa

murlll nOn. :g:iin .. hkoyduktllili Klnr8 -1>ana .goou:lerdiler ·ki bUi Imiidde'l: z.&r"
'Indlll. g )'Illvrurm Ii.... !!:Ia

Mfies91f bir irlih,al
Selmik I!!pafmdl!.n "e tiic:tan mlJl!!I!i-, bl!<T'lI!ld ';eb'h~ IiI:1I!! .Ruim Murt.ua. Sa~J'i __ yiD diin kktci ka!rfl~l!!Bfiicd~ vefat Itl-' Iliii c-fh:, haber almm.'~II'.M~idD hlNiIlYilYl hue(ij~ ve bir ~ok fu.ilt!\le:rli. ... yeai:nd~ kel'lI,lli5rn1 ,,0.1..: sevdirmif 111.· 1iik VI! b YlFPerver hit %I\t idi. C~az-esi burin Piit 14 Ie $illi'dt: 0.. malllbe.,.'d~ ~j\ir-Nl.fi:r _kaimd. Nil&!I.parb:mlll1lnlf:!!l1 ka1d!O"I1an.k Odriidar". <laki !lile ~l!i&ri~1I dcfoedile-cefm ~ dea k~lu:lf.llin:invm .'Ii!'i!i tMl"'MI~al'l!l"l [Di!'>" ra.~md!e buhmmtJumJ ~i1i!!!",i: ri'_ Mler.

may~t8.

ill'D2111'rini

yu:mm,utt

ijlmL

50zli.i"s:srl!lla

9!~k

'll!:

illti "

Illhrc~en : FOX JUR."{A,L. Mat[neler = 2,aO - a Gee!: 8.30 ,. JO,~O
~tlnl1lllmllllll!IMl!llln[lruml"II~IIIII!III!llill"I'IIIIIILllIII!1111Illlljlig

V IIIJ m1ll.vmi All RlH, Bey diiln Bcle. diye BqmUhttiJi Tev:i1k 8~e bidik~ Siileym,nniye·Yii ,iderdr Sii1l1!:Ymani.ye ~or.klllil'iml!l ftt'iI~ DIlriiUiin.1lII\1IDl arb"".11d"ki 1HJ 'binMUn 'ldkikab .ilt! IDtCJ'

Pi,rin~ felkikall
Piri'I19;;i1ik Bey JDUi&tile Tot. PI pitin~Him tet1o"k eftinni"fu. ~di MM.,. pui'Jl~lm hrl.ktk: m:iilmeLted 1r.
miilebaJULU

Amklll"a -

Zunt Ve-kileti
1iIl1

H..

!
~

Annemin
GijttiiiU Domuz
21.aO
I

~

~ 'lllll!"1I111Ifilllllllllfllllllllllfllllllllmlliill,j.!nlllllililUllllllltilJl!11111

Amfld:. 1,.nmdI.. T"tirkiye"nin &ey .•

Bu ak,am
s:lLlt

I1l1riilbedavi

'Bhir Ti,ltrosu
. IlU'll
,I

Istalfi~ul a'ele€i resi

! i E

gul olmlllftYJ".

MilTON
Sondereca nel'e'li
sizleri
ruciii
~illbrCBJsU'i'B

son filminde

ilRTiUAt

~F""''''-'

Rbeumo1tlsIB. 110 ,n uDi. B,erman
Rb...:mn.H.mt.d •.1I ik-n _den $lJl1o.aft'. denmlll tlii£id :mIll, adaJiti lbzd:nnr
]1tr\Il SI'lI'Iin.·KlllfI bqka
cdiii'.

SARI

IIII I~UU
1111

.tern ~dleriJ

I!jri

\fc: .l.tZ1·

lE,YBEK

I

fijld,ijrcc!k ve ayom .zaf,lluda gayel giildii·'COQUIN D'AMOUR" ~8J''kISlDI teranni edleeektir.

Cirit'li. Grandfi&dE liicc:tJ'dlJn OmlD Nmi Be}'in hll!:Iil:fiuj.j '\'1:: Da.riiIti:i;nIJlD, Hv-

Im.k fll.kiilt,w ffie21lDlaruula'lll Orhan 'Beyin t'!i:),U'!..i lPernbe Hallam cu.r:n. ile;::ed Haf. dokl.RlIll vefll.t smD1i:r. C-ZeQ c]"teBi pnii E"up'ttki nLlikbereUnB .fief.. D1lil!lmurlUftur • Me-vlj rahmd eyliye

'\

Oyniik Vol!' 1:11" VI! ~aJ'l Blduriill'. RO'ma.tiatu.. ku]urti! 1lci&IlI_i 1Hl at"';." ~ SJNID'. iMiD:ud edlmz~

do!ftllli"l'loyollitur.

Umuma

II

I

,"111m

II'

I

II

B,ereketini gonnek isfer mis·iniz?
eml t ....lIJ.l!c ygmwt",llIInnilll!lJl

. Ne"In 1 11-

AhlUlill'UJ: lIwlllli~nlbk

,..eti"~Tl'ei!!~gil'lib:piJi~leri:n, :2 ~

leZOClnl

ve

WiJ'I1JH:lolt

SillN!ii'l1fillllZ

,s:ibi b;rdb

Ii.I!IIIl

iH:enlte· IIM-

muhl!r:l~if

iLAN
Vii

SloRD'.

LiuiDl@lIt

lIasc-betile 'in!'l'IuA.ninio i:'!S rna ,t!lMlU"· uti WI 2!j U1'.'I.~ pan,;r p"'nl!!ri 'killp.b hitrlln.l.cD:tlt'.

~Iw Bnnk"'JIJuli G!d~u, Y~i~1l'IIi Be,.oilu~ de",Jri., $eker bqTlIIDl mil-

lftnUli mUillnr_ &,,1linJ!exind.et~ edit~~k k_iltoi, )'ilg]. VI!· lro~JI tavuJi ve "indikrill ve rinfiik fa2e ,umqrl:~. Bu ibt:iyz(:IamImn tem:ini ve eviDm ~ rekeUeJu:li'Htu~k i!j;in Mi'il'Dlchai [HI" • kOy-'iiDdt: K ..~ ea.nd.ikU'fl;limfh

"-;;~Y;'e;-I1I;-i-;<=;ilkb

Hiikiimdar
MakYa&le'l'in "{UI! kl.l'fup. me','mr unri

I.

Bereket TaVllk

Terciime H6yda:r Rii.!

Bey.

hi!!! klll!.p~uh

'iT

RekIamdan istifade
lik~
:!B~:rm8.YI!lIli

Vak'R.
~l!IIyh

l!!iVVt:!

zamern

rll.l'llaza:~daMI1iIIii

Ke1'lllmet Eft!ndihuret~e.ri.

birinde t!lJ!:-;er~ rnilriftierlne on, hir ".~rbT

vaded ~yc:lltdl1~
- fn,lI.ll11 i!i.h ramazUIl ut::uracai1m r

SaJlimO!D EfelWdi LIe l\'1i,o" Efend'i, Galata'd.a~ yanyana k... litgt l!I'Iag.B.ZaSl 8i~1i'I1 i,~llla:l'. m SaJ~mrOg\'n
c;~'lrtiiSa~llmon,. ku",uk Ti!l.kihini bij,biitli:n siUp atmak liII",ye-sin,d~n i,~in,

~uH leis[nJ dim hm:izi gOk yUzun,e

buyi.i.k,; Mi,on'l!ln

swmayet,i.

kili. •
Sil'l" •

Ve .arludlll.Ji11 emrediyordlll: - Der,iRO!I, bir ku:rb!lR! - Derg,iJlta bir kll.'3I"o!:vi ~ril!.~! p ~ Dl!!fg,iL.a bit" fiene'ke Jai! - Dergj.}Ql8i.bir ~uval ,eKed,

huyuk fblr nan

tB.I'l!~i~,ahaYIMl

ve hiitiin

s:ueti'!~

lerin lion &a"ifelerini

Mrer ay miiddetle
ha=l:tRm~,tl.

kira]ad1.

Artlk. t;,(i~

yiik. azaDlieU~ lJinlar
Birlhci3m~f der!l'i.he. 50'nra,kli!lltld:D Gazetelerin

Halis, tngU~z IcUtna~b,ri.. :gUzeUik, ucu:dukL.
biiyijk 'hi" dra

v. rama2:rai1l

k:um....i9D~t'".".Sa.glamhk,
magazH!lUlu'I

,ell'[fti~ l>ilke II!.u;;ma.k um.id,ae muritler

ui!itlin,di!1J. 'kar~'lya
!l-U~II;"~

enllk yagdmyo r-hu"d I."" Nihllyet :r-amuanl ,erif geldi. B'ir-inci gun &eJI yok. Ikinc.i gijn ~i!'1 yok" Oc;ijo,cu ,po. is'ea f\o.k ... Maritler, bi.l" a.k,am hoyun lnnp iliual eylediler:
~ Efend:imize va.;tl~:rlni ha.t!rla.bn",ill geldik,. "Pirimir ~Jnr,flt1~~'

I)ez; ,B'C'rd:il'm.i~ti. 02;,er]nde

~u

~inl;j!:f'drf:flberi

nall"D. e!l:l:iffi 'klll!lm~~ Mlitgaza.s11
Dlikkin, anke
ara-

Mu,t,el':ilu

j.

dutma.dan grP.li.p gidi.yodatdl.
sal!<l.htanberi

..

vam giM i,liyordu.

Ml~on Efi'!ndi ise, top lop kuma,lar
.sinek avhyor-du.

blzi U9LLI'aLcaklard1 ~

'I.nda pinek1iyor,
kederindel1.

Kabrlndii!i.Ir1., bu i¥e

!,iieyh Efen,dt fll'"Jat bu
-

l~t&atllX

diyip tekrar

k1Iiikaw;hgmda.n

o]ec..ek~i. A'll'Urdti aV1lrduna~ok"

Dergilh.. Y'~d~ kUTban, yedi~u'~vii vai, yedli ~&l tekell"" yedi k,esi! alun!

iPirrn-;:~yedi tenek.e

mu,ti,,, C~ce lIabahlara bir ~a.'re, 'Mr kume.zhk
Nithayet bir gece,

kada.r gczibile ilJ.y~u girmiyor.
Ilrly,omu.

Goke

IIl;mak

Lu.lye..5ile mt:iritler bun'~M'~ da. l~lLrdUer.

i!i8i.al: u'!;.i:i

~a lark~lD. Mi~on Eo fend.i karyo "

GlMle ses yok L

luindul:li ftrladl =
-_ Buidl!l!lll! '" Buldum!

ErlM; ak"am hk daha. hllZlIJ.ra.arlp lordu lar: ~ Ne ~allJilm lII!:acag,.z Efendimiz:? - Yedi giin SDw.L" Ve "rife ge;cell:i, ~erll.~den MI'I1'&,. ~i!ryh !Efen,'di murltterh:d ~ &ah~eDin yllktek: ,du'!I'lII.n Uzer~lIe' ~Jkanp b!ltt!tn ha,. d,[z;d; ~ ~ $imdi, ben il.;. ke:u: (y,1l fayyar) d:iy~ Rid a ~ctel;:eiimt '~iindl nldad!. kendinizi bQ.~luia atac.aJu;lDIZ!
~- Ya.lii.nar .. " YiiI tl.yy,ar ... 'Ya tayyal"! .•

Sam am on""" iii lbii:Wn Rllti~ter]ler1ni
~lu'l!i,yi1:I~lm'w.'N.

k&n'di diilk:1:dinina !ffel{ecek
:g~'U:I;:;

"g In"hayl lid] ~

Erte'ji :i~bah erkend,en lliik.killlA

ve kaplIS,tnm iialline

MagMay. btl kap~d!a:n 8'~rmf!
Caz.eteleiideli::i ilinlari okuyup ta. Gu1at&'ya kO'Q 'MLi.te • riler, evveli, Sa.lamon.'un. ililUD~ roriiyorlardl: GI!lZft:t~tmtl. .unlerd'enli.eri nin ettiiii kmna, m.aiue.1Ii

Dervi,lel"
SBpur ,.ere

Ilumdil-e-rini du
j

·lJ'Ift,

illtiindelli Inraklda1:'

"'e< sapir

dokiiIdiiIfl' ••• Ki:mini.n kotu kimiDm. bacaji Sorn.n1a;;, $~yh Efendi :tU

lO'r~mlllrli..ti.

HVl!h~ w:rdit

- Bon v~urmaema.'a~,.ml\ll" Fakal cmJIIl.1:" OIlDlluiDi k

.m .",
-I' ·.···IZ C eml_e .K 'd,"·&n:
(Cem,ilil! K:~. II:mu'Je ba.~,lmq' bit piir
(ilIad!]"

50nrl.r Mi,OID'u.n l~vhaltllia beJuyoil"lal'dJ!

'~~n

"c; ~

b.u liaPid.lll1" n~~.iFt~

''Ve ~ i'iaimla'~ iteri ,~:rOrll1.r-d;.:' "'''-

lritalmlir. Bu fIR fJ~ay£

l"E'ri.P

Qla".)
u<!l!,b.

Dii.r1~r 1lI~1!.~ibi ~mJll

k.1n old'!;ln. hal::. 01aC,BJ"" r beeft CiUk. kl!!~k kll~lI.ia CerniJem ,,<oztiliil", bran bi.i.lcri.iluriiml kimdi!i

o aUf,

C,1)ri liim.i.i ni.eed.ir. c"li}oI~ IIO~l'IlU'I -..,... IDiind1!!r1 da 'h8J bii~l:in, biLm>!:m yal:TIIlI
rna-Iii

ki

hJtup

~I!o.

Iboyn\;lnu.

'lII;n~

t)praceli:: hl!Hm yO:I!:

00 "OUIITI!"!:"

Ce-milem I!TI !zyn]. b!!!~. e-n us-an. C~mil!l!lll'l. gul clmu" be1) 'Qifllilii !!in,. o rural: dllJkd Ir, bell dii!i Q""h.l!.n.

1,te ld .. Yil!mi'l

In

NII,I'II'! veb-alai':z:.

GB'nHim bend<!H 6,1gi31'1, boll;!}
K;rtofaml

QJ'I.i'lLn

hahi:z,
gerih d'!!!'b:O,yle~kil;
O"DIlt

o e'~,ekhdM'

d!!. bl::1'i,r;l(ikiiH:iriiml CdllillrEr.n,i,l!r

_
EI':I(II!M"

HII!!Il'irl kl~yatl;l. ..maz

li:!anrl1!

Cellil

~....

.
Ahrla ~ Ku~ak N8I&t~"

Rella ..
~~-:;"?

::~·~~e:U==3;-""U

Sen

aYllllllf4

babr.ak ](;ndii
-:: .~

ftimllllr
_ ~~~

".,;,01'1...

hkralar..
He ,pirres1
I

~_:r-i

.

~

Den. )''Okk;en y.al1'amazhk, etli.n mi? HaYll""." Ya un?!

=m",.m

k~~iik=--;:;&T;;;::·==~
.. _

Iki laze
-

&T&:llnd,a~

Nedi.'clil1D •. n,aat] Jlii1altbu~t
Yell]

balol'L! i~in
mUIlu'11'

~Lbiae

)"Bpl)"OI:'

Iki R1uha.rriT &TAl$lnrda: ~"Yah~, liOn. yazcbinn :piye.~n ilk temlilinde ni~in, bulunm.dm?
N~ul1 bulu.nma.dn'l'll hili'llidfir ..
VIII"

An,ahtar delilgll
CaM Efendi. yeni. bit ev yaphf''' 1JiI1,b. Afkfid~1 Nab.. Efendlyi rezdlr:mU!lggeti,rdt KaplnlR 6n.u· ne va,rdlkWillirJ zlIimem. N,a.b~ Efell d i
hl!l:'yrl'!:tl~

Oyunl
dc"ini
-

Turkin ..

KU.ln'1

ntcin kn •

-

-

HaYllr, :se~n

!ll!ndd _BYO-

mu n "bi.~imini deg-i,tiil"ti.p giyece'"

01'll.dei idi1l'll.• Hani he.r pel'idmin, .
sO'Qund~ Yli!.]n~'zaUI:I~bYli.ii11iri b d! yR, i,!i@" 0 be:udimJ

$or,du ~

d.oviiyonlllD? Diivm~yoJ:'Um anll1l': •• Ya nedir 0 yapbi m'? ~ey". Kan ko®-ca k oyaUlyli!i • h

mz!

iim~

OeCI, gUnd:Ozl

CilJh tbrabim',!! aormu,1.ilr';
- Ge.:.eyil mi Iffwui.n, ~ndijz.q mii?

Postanede

'Ml!omQrlB mii,tell'~

,a'\i!,lin,d1~:

- Azizim bu ne? - Anahtllil' deligi... ~ Neden boyle ka.lda·undan bir
karl, yukar~ y,Ii\'phrdm?

_-

Bir put da!ha ye.pl,bra~ak-

iblfl!.him, bi'l' g-e'C(!:, ~am keyiL Ylkl~t!. YlkllR. HIIoI'fb~ye 1;:8id,,,, desindthl gt!!lYQrd.." Orfl.da,lii kll&
napdEti
1'11:

Can;

e:tr,af~

-

Cce~yij
Nedien,'?

,demr,.

i.uUZ ..

-- Neden:?
~
-_:;",.

_, Clind'iiz
rh[mUiYQrt /"

i:'~k.l i§ffi.e-ni~ tll;.i

" JJ:!bMWln !Im"ill: ebld'

-

MeJd... l.llliJji,)z II.gir"" h E birr pu~daha yapifti~k

-

AJ;izim.,

oii;ok fell~.,. _HIII,ri,tar da,

~, ~iIm·it!iOIJ

--

bUJ:'a!la~&b]
~.

Lk,e oidu,H:1!I. i,.rd
~ ~ Iind,go,

Cabi Efendi gijhlij: - !jiey•• Malum YIi •. ([lsan hali bUH Hilii'll bazi Feeler don. ay.k a:e~mek lcap ediyo'l' cl~.. k.~]~1].k

Vi' lj,tiilue, Y"ian~a'l' bel'i~' beyu. bir (irlil ~ekn_li~li C.lh bu~ ..
Ii~l'

pWmdi.Yo~

goriinc~ d.yall{lmadH - Ooh. dedi, ~'en\ tar, IIi m.ltler1

y. !h.e.men ii&tiine

l.IZ"lh.t'or'di~,

~.

~ ... to"!!

~~~~~~~~~~~~~~=-~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~~-===C~mhur~,~y:el~ If, :;s:;::; :BlI.tltlJle

<;APAMARKA
SA.BL,EP
......D.ba sana ~y \Ie IInve yeri:nc .lhhat ve kuwet II ynait ,etir~ dim. - V illJIf\O~ a:zi;!; YRyruml'

m1j~tlllltlk'[I~fL~n

e III!!!1 B~yLn hJLthlelfl.'l'I'c
e.1i.r.llY J !;Inlet
Hardar
hi}'II!BL
]I

':=~~::::==:~~--~--'~--~----~~~~~~~~~~~~~~:::::2==][:: Akit 11ft '
_
rnllt.t'kldl. li.l,ei!LH"(l~n fib! Billel}t H:Il.t101ml:a
til] 1t;1I1dil.'i

D'L A'll B1!y:I~l k;oT'lm!!Lllrl

minekalL
l)lr

"'I~

lye

ill'll'f~n [I'IOll(i,lImL8f"l "'~ OIlIiIL<l finmUcLuJ'u atitlil'rl "f I(lt IIByln dtrloctl

Eleklrik f,llfk~U LLn~yiln dar Her
:I,!liI~thl'r

rn

m!ll'tarLI'l!:Ltln Gin", Facurna

gl"ell:!L An l-Ia.y kil,1-:1 rlrllir
\'oI!

Giizellik Kralicesi
Bayranlda secilecek, Fakat

8cyLIi

Kr..dlk'dJ"'iltLd~II:I

lera ",dl1mijjtlr,
.I k:~ til ra h p ltr U~'Ii.lz h8.y~t dUel'l!:,
:;'11. -

Usan kUlrs:tan
t.tanblll H IklwL RoJhll~lfl~t'll: YiIJ.Pl:Hllnl'"~lilln ~ blr
J1e -

,Di, mac unlarm ID. K'rali~elj:
<;oktan se"iii'miftir, o da

1..~"IIn \l.l.Irall.l'll1l1lt:1i II; rmn P dllllll.l1l

h'illl:d~'kloiri V LIII

U"~I lI.'lJa~lldlll~Jldlln itJ.i;lIlIl It~Bllll"ll'llll1

rlpn I 'IIml'''n b~1 !'iiUI'~tlp, Il'BI!11f~'~JlI"I'~I' 1Ifl,~'iUarInIJl smfU'~l!il
r.u.tira~ll,l\t.

~.~ f41rll]orltle ~I!'nldiln
llA,l1 ulunur

r.dPQIF.!rLJl Ilhllllllll~1

I- .·. ,adY0'_D 'delr .
N ur ,gibi beyaz d"i$ler, tem'iz bir

V~"I

aSB[!"~el~ ~

Bo, S allord
'(,"!!:!IIn:

Mllhllll~t NII,,,nin

YIII~ en rQlIsl hltiir1er:i...

N"reUln ~cmb. 1illl!t~!kIIl!; tUrkli':! ijI f",.di,1 fovhl'd'IIi:' R,d(.i YIJI.1J i", -, Viii-

n,in

Mehmet

IU!n~1I! 1k:l,.O'r, ~lmdld4f! t.-vrly ~

.... d!l!rj,;.

ag~z aneak bir sabah, biT aksam good,e iki defa, d'~'eri .. I Hili Ilr~tamak]a kabn ,o~ur~

Haw Dlhh: VB 8polr
Ii~ 11'11 ~lllik v,~ iSpC'lt ffi,pl;lm ua..Im In .1 ~ intI
Q~lin

n I'i' h'1C)'1 ,sP,)"ll9:i

11 ~ ~

(111111,1\

kI;lI11'"J~r II,

Hid fi1~ ~~!lt.t!! ~u:'k ~LI'l 1-!111H11,,,kl!I, bl V'IiIHI01i

'Ihr·
I,

hlli~lrill"'!'I1, ILF(!]TII!k:

rz,el,'kll,

,l)liiHl

ftlll1cthII),

~l(l.IdLil 1.1i '},l\I'co:.Ul!r

.MeJn.ll!Ilu:~ 'ill dil.~JYs. l:1n~ hlllQllt! !I'll ,IPL I'llydll,J a me-... u),st'fI. t~1IJI z dllm ekt d ~r,
nil

lIilYldllkl

11'U1'1'i»'iuIl!Ilh'ldct'!l:rlkl~rs me ....

ISEVDiOdNiZ S,iB,ARALAR BilR ARID,AI
ara NEfJS BiR BAYRAM HEDiYESi

Jl1LI~ bO~Qk biN'r .!I11I1,rl.[l. !IIttiil~~rl!lm I, hlldlf~ !'Iht'l!llf~p;[Jlr. ~1l fIU!!f,tl k:El~I'fmll)"J-

!!III_".
Illd'll'lI

I'Ilil.

tOO I,nks

1)1", il1:ulJtJ !I.lidl

'TD.rkiye'.in eR JUtikemmel

lI!IaluzalarlD

en asris,j v,e bllltl"

C?e,itll

kok:'llIIl"rJ.. " ",l.It.'nllit: r .'r ,.'IIHk, !kIn t=lh""I, It lituk ,.mtl 1il1~.lIll! arp.clk I' 'btnUn 'h.... hkll:'liift kart' p~ll teilr~. r .,',. dl r, Dlvlu'lyq.l"" Sa. 1. 6

IS'l'AFtLOKOK

A~HU'

v.

nt

MAGAZA'LARlDIR

'15Kinuntlsani iii 1.5 5ubat. 1933

AIII!I b,I,,~b f:r.:~I.• lJdll:i1'j!1"rnl!l:!If'I!'~~~'m~,.
I1Irl"~

N U1lr~ dt !fk,.!e:

MEVSiM
;Oil

S,ONU
Ai 1 -,. enzuat

M ~t~bn hepilXli
I'IJI,

r!ll'I'i:~I~.~U"t edllli'liff ohllfl (N~ldl\rK. ,Za.t;;.kr"~ ~l!tkttUki,
d!evr., ~iI!l'l!ilelI:iII,d •
bll,I'lfnl,Iu-. 'B.io;ki VI! dikl"i 'bar.1

JI! "~!!I!"e6~
• :l:ntltlld.

.Y'. ~'fb[lJl1i,.-el'lIert!
tedria
![lin milrlli).lIt

'!ri. I •
" I

· milna8ebetile
BO'1011 dall'elerde

1'",,,], IllITeUi!

d,~u

'"111 !!J:P

,_ ~~, .... ,,{flIliT,~ "'pow. C~.da~ ! ... k "It ~

Bliyllk

i

b!!,!t:. I',,,d'li'

I 11iI;;'] ...=A1llnb e.a,ddle:!Li. No, ,63.

II.

hl!l!'

kaiJDl ol~'lIr. ..l4ikii ~c.d~y.'

Feok.a·aue . ev~. ···lAJ

Sirkeei GiJ.mriigii w,d'lnd!!R v,~ilefi 2375418 rnumarll ve 28"'~'932 tar.nhli 35 IrA ve i 0 kurut1uk .iimriik
nuk&UllJDUi _y.i etmi,

Z8)'i -

o,lduiumd.~ hiik-

EMSAl5,jZ FiATLAR

Yalnlz iyi imal ve hal'hs'zi rda ber verden ucuz satan

BAKER

,ist,Rnbul
'TiirkAn,onim

we

Tra:kya

PiVAN:ausu
Bayramda verilecek e,n rnunasip hediye bir T A YY ARE PlY ANGO BiLETIDiR.

Seker Fabrikalan
--C!I:III~i;;;I'~~'---

~irke'tind,en:
10:':

MA~AZ,ALARDIR

AI,ulh:. §e:I!'eT fabrik,uu:1l111 tMtlbuL, dflpullJ'lRdlilii kristlll f,j'lIt{l her iltiy<ene 1000 iIIilodllU'I ekstk olmamak

ii1:I!J:'e

Bu flrsattan istifade ediniz.
Bayram sekerlerlnfzi

Kristal loz kilosu 36,75
Lamule

Ta,r;!ul.a.n "o;1,I11U lbulaca.1t ,~pa.!"i~J,el" yiiz,(i,e yii:'ini~i. P!Etil:l ve- b'liit'eb.killi len.edi m.uk4bj]jDd.~ od,i!ll!Imek ijU!l'I~ d<M'htd iiOndtll'ilil'. D'epo<l&n i:tibat"efi b~lGumle masarif ·ve mll!ill'uiiy,et m,ii~ull'i)'1lo .inil' .
.My,l! Cl"i iater&e !Lilort .. cui'r]li r.

Urfa 6Umrilk muhafaza aiaYI satlnalma komisyonu riyasetinden:
1UrFlII G:gml"'ilk: Muhaf":Z8.A.IIII:]1'irlim Mardin mintaJu,.i i'iin J:ur(hr~a ,ar1Jarl, ki.ildtllldaki l!!'Vu.ft ha£:lO bo,ymal'l «'1» metra olmd:: {izere «7000» .,dd tdefon direit put!lrllk[a ve 15/1/933 u.rihind'e-n j,tibll'l"em 20 rUn miiddetle kH'dlll'm,~ya kQnulmuiftur_

Adre:s.: istanbul Bl!.h~eki\:pI, Di)rd(in.I!::i.iJ ak~f h ...l'!J 4 iincu 11:81,1 V Te'lg-raf ad!r~I,i: l,tanbul Sekl!'r~ Ti!lef'oll'l.244170' ~ 79
w _ _ __ _ __

HACfeSEKiR
r....
Istanbul Bele¥.esi ilinlan

istanbul Ha vagazi ve Elektrik ve Te,ebbusab S)..

nai,ye Tiirk Anonim $irketi (SA TGAZEL)

2' - KI.rd.:rmlk ,artlarl ile .fl!nni' 1i¥labl'il. ,Ank.r,,·da Gttmm Migh,af,B.:z:a Umum. Kumand'~!II.hi'~ i~c 'Uria GtiJmrik Muhah,Il!li Al.]'1 .1Ii tlnahnaJ. komillyoJ:!Uodli fd.e.nbul'da Ctimtiik Muhafaza Ba,mudurlil. iii ile Mard-in1dl! Gi.imt'uk r..bur Kum.lIJ.;Ji!danhimda L,teklilere Iii•.
;0

i LAN

iteri[ecektir.

3-

PlI.zarbia giri,ec:ek
ohm (dIS75» ~it.!l.l!1Jn1

::JI
I

W:dan'b1!.'l·da. Hava:r.azi V'I!: Etl!kt.rik VI!: l'e,ebhiiaatJ .suliaiye Turk Anonill'lfl ~i.. r:et:i (SATCAZEL) J kJ,Jl'I .!Il!iu,k umallb,rln~o. ai~olel!'~1i1l

Slrbcl,d.e H~a~~'tI,'da _E.b.~$l!l'iiiut,~ a~de&jinde 3 !till rna tah ~.ina dart ,ae:ned. 'lfe be, I:dantte M,d~h odenme:k 'lJIzere kap&b zarfla mu 2: i!}"I:deye konuTmu,tul". T,dip ola.nlar :f.. rlnaiDIe a~m ...k i~in her ,gun LevaZLm
Mljidiirltii'u.n.e miiraca8!t elmeli, mij:z:~yed,eye g'rmek i~in de 562,5 IiIk f •t "-b kbr '~1I' ..ektu !"~H ern,lna,. m AK_ u;z v,eya m. tu ,u_i, t. t~_li\; iii n1J plarlm .. ~i! 13./2. {933 __ ~~~.l ~nu s.~ton befe k~dar Dalml E~eu~ene v~~ehdlrie~
., i:Io "fo

IDlIlhtukllJ:t ted'arikil'l,i ko1o!1yla,tU"mllk III:'ZUI,g He kiili1unu.&:tUli Vie "ubal' ~yhl.l~l i.;:in Vill .:i],e r.!!li;1o£'I'1 hilv[!o''Iilt cijzd.nlBl'"lnm jbtil!.Zl u:J;(,rlne Si.Z!Uil'l~ hi .. ton tulim edHm.e'k ~arln.e Y~c[jklll!']~Vii!: ,Kurbiliahdere (K,RCl1'koy) 1 'ruhanel,erindc kale: komur-iilJlnili 'bU.nii.en tD!I'!.UnU 20 lira),,,. sal_R,gl'. i:c!!l." :ra.r v,ermi~lir.

,ll

~ug1Lll

bi~'blli" bedemin % 7,5 liu • Vt ,,,,hut Mr bi.\nka mektubu ile taYllIJ edi ..
ilttldilarin

len saatfen

I!:vye] kom~syonB mijr,acaa.ditrt.

S"hl,l'In

-e.ya.1In 'I::i-n:!d

I

I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ir~el: nr,ezk~1' ~6viyet dizdlan~.'rin~,veril~n komiir mikl~l'tnl i~BlRt edeGe~t;r. Ahem1n ltr:llliU 'uze'I'ine mnk.lr b,ir ton kok ayda 500 JclJo.:IB.n i~l, defada t;t:sIiWll e'diteb[]e~ktir ..

! -,. Deller ~«plll:.r] lallri!;, o,lmak tliZitl:'e elkllharflerle "111,.. zlh defter V'I!\! eVratkl m&tbga 2: - illtiJJiil,le a:.yrlllalih il;ah
tie ~IliIVIll,1

I
II

~

.ktan D'lululomllun::j 10 Un. J5 bin litHo

Milham
Kabat .., I-nld•• r Bill M,. d~p(lililhlilld(uhr.

usoo
75'0

a.de.

Behel:' lilei:rO' muit8.bibam.a rn,e, I~rll.klymd 'konub,n Kill.f.ldmi'de vapul:' i llkeJell Y&lllndll. tJ96, 10 me~lI'o.u·r-iIIIhba~ !!Ia,haYI hllJ,[:r Be~ediy~ m~h 05,'000) kj:~o Jaz y\!:~1 (2500) LHo 1j.·!1zitl {2:890) kilo vlLlkuw, aria .. tllmak ij!Z:e<relc:lllp.a,h za-til,a, muz,!lyed@)'tI koQmulmu~tu'l". T ...lip (30,1000) kilQ mO!.zol (20) fl~L gres (20) ~erH:kevalvaHn l'agl: k,i!i.pah ol.nJap tarin.mlt arm,ak :i~iI"! hlirr gun Le'l'a.i!:1m Mi:iI:H;irlijilin~ lIOu:ra .. zarf'lJlSuli:1e mubaya,a iGdil:ecek~:i:r. evmi ihale (S) ,uba.t !pant" !runli Y e .... t etmen~ mtiz!lited'eye lirme~ i<;tn de 523,5 lir,(I,hk lc:ndfia,l makbLl7 $a.at 14 h: HlI.ra lR~rkr-.zinde krn. luhn~c.aktn·. Sall"tnamey~ gOfrnek 115""ey. mektubu Ue teMir mek,tuplatml 2!2!fJ33 per.,em'be giilnu saat ~iYC!n to.lipmef :linltl1bl.lJ, Bur ..a aayt.li,r Mildlul"liikl~rHe< Hl\.fa Miidi,.iyC!i· !I)ft Llffe ftii:d'.1:" D~hF Endimen'e t'.crm~l~diTreJ' tiHe l1!I,oracaatJert

Karacabey H,ara:ll Miidiirlugiind,en,:

.J -

Kohne 1'P P,I.r~a.IRIrI

lc:a~

Kab!l.ta, II!JJii;i!ll!i.rTu MiiI:!!,ki r~t kJ:I,m1I\m b~Mirlldlllli. Azapk&l.pl tmun C!~ ..

Jlolund. Bali.d,a nev'; ve lDiktl!lirl~rl YAz:tb e,yanin pl,z~Thk luntile mllza Yi!'de:si14/2/933 larihin.e m,UI dif ,8th giinu SIU!.t 14 t~ kr,lI! kl.hnac:akhr. Ta~iplerjn '0 15 teminail: alCl;eleri!4! hi:l'~ikt~ Cib.~!i'tile lel'azIID un .. hal'lanndaki Ialii, komilyruluna, -un.9aQori iliJl ,oh.mu'l'

!!;Ill

r., .. ~

i"Ilrlo 1'1':1

WI'ij!'rnl'oill.:l'l'

.,'!-,,~ R

t, :2:'11 ...

I iZMiR .. Pin - iSKENDERiYE
Ii

izm ir " I

POSTAS[

24 ikiaeikhun sah II de

TRABZOIN paSTAS,I

"Cu,mhuriyet
vUlpqa ""lIm,ert ..cu I,ek:l!llpLII Yaz:~el,:u,cI~ C<!lddeik~bi
cilliUD

r itti.al~dc1lelki cami
:la.l~.

~
a_r..

lata rthhmmdIUL

"~i~ prpmDIi ] 8 de G.~

8alA.d8. ml!:vkHell"iEe eill.sJel"i yaJ:l]] ol&n Vainf emtik
mud,det~er1e

hi'za]afllld.lld

SlIba.bn

Ikb~YR 'Yel'iiJm.m uzere' miiza.yedeye kOlliliriuftur. Ihilmd~!"i I ine] (:~Ii"~~mba pniil !I!lRt 15 ~'Yli.pda~akh~. Ta.UpJerin

"Konva It. .J!
karlar.
10 da Idare

~ZMiR.. MERSiN POSTASI -:25 ikinei'ki nUb

~aJ"8Dlh
kal-

nhbllmtdall.

y,nm ve .uti

me:zkut.ll leadal:" C'l!'mhnrnitflll'ta

Evka.f

M.udi:riyetinde

AkAt'ett ka]CRllne. mUiI'ilcaa.tleri .•

A,nkara: 6timrUk Muha,faza
LT" K. Satmalma Komisyonundan:
1 - Giimriik k~,t·a.]ari i!i.in I"Im ,81nil.ak 75 a.d$\ • .bra tele.lonu Jl&zarhkl!. Jnrd!rml:ya kClDulmu,tuil'. 2 - Km:hnnlli. ~!lrt~.rJ klizdlHim t~:uHkli s:ur~tlHl Ankarll'dla Gti11l. :ruk Muhtl.fa,~11 Umum KlilrmandJ&tlhj1 :Sabtla.(lIIiUl Komj.5!1i~,nLlnd.1li1 I •. t8.nbuYd,a CiimiiikMuhafan. Ba,mudi:idijiiiindie" .lml!e.klU'. 3 ~,Kll:"dn'n1i& AnkAl"a"'d.a Giimrn:k Muihafua Umum Kumandal\l~g Sat1nillma KOlDuyonunda. yapl]ac-Aktrr. 4 - Klrduma. 2>6/1/933 hU'ihine n.sl:.hy~n pt!T.emb~ i"iinu, laB,t 14 ledir. 5 - He=-ist",kli h~ciElAi~be-di!lin, % 7,5 ;p.. olan lSS UrI. 13 kumt mu va.kk~t ,..vepl't'llil tli!'rQlnl!lllll.l!"ile: hem ~l!.aUe:Devvre] komi.yoRII. pl. I]tele.,t '6 - Onilrek A~~\.all';!J,'dlllMi11i" Miidll.f,i<II,lI. V:ek&h!.ti Har'biYl! .d.i.li"ui IJordihlcu ,ulbede rttriiJ~M1i:r. Her lU,t

Bankasi
2.,0'00,000
1

17 de Sir-, heci'den ha:re. .. kelte Gelibolu" ~Q:akka~e. n. imu'e uimct
we 'Canakkal~/fe u,jn,arak del edecektlr.
:ltV--

Pazartesi

T. A.. 5-

TUrk Li,rasl
ihrat;: ediyo'

Yo1mJ biJeti ,"pard. d. i'eriIir. AcLea: Ye"Mit'!MTafilDnll! Mo..taD hinderlel'.
TelefGD:

Kryrnetlnde Beherl 50, Liralrk
II

2221,0

B" 'tert~,~,~ hi.sse,senedi

110.000 adet
.,,_
~

8IBID'I. DE BiIlADE.Rl(R

Pendik Bakteriyolt...ji EnstitUsii Miidiirliigilnden:
Pendik aa:lc:\\enyolojihanei b&yta.ri mUe.lesc::"i dl1M1i ele~tri.k Ile .iill! h tadHi.u D]bapta ki k~.,if ve p:roje:ll muc.i.1J.i:n.ce .25 Id.:ftuliRUlani 9,33 tarihiuc ml1ladif Caf'"a.fnba IfUlldi I&III.~ on do:rtte a[enl mun.kllia :SQRti~e Lha]e edibneTc ii7:e:re miinduilYBkolilu.rnn.llflull'. MezkUli" te,i.llab ya;pma,a tanp alanlann ke,if ve proje- i~e ,art.'n.DI",.1ni ;R'omtek ii;in her iun D1i.ie5&e~ lIfIih:1;riyetine "Ie IQUna'k8.:!id',a i.. tir.'k elmek iatiyc:nlenn yeVDI ve I!ll.ti mezkiirda Fn:loI!hkh'da Gazel g'l.n'ader aklJdenill ainde Vliklek Mekt.epJer mdB&ehediiiime mOneaat I!ylemeleri.

,. KaY~l'n ba,ladltl tarih .. 1. ~UB,AT 1995~

Karadeni.z- Pastasl

·V.IPURURI'

K,aydln kapanaC'ag~tarih

2,8 .. SU8AT 1933

tlllse _ se·""!.tl!rln,in

In
gtinii aktam

~

.. n u .. 0

I
1

6de~e_ ,eki'll.ri, ~ .

VAPUltU

DEF,AT'EN ; Ka,.lt ,sasmda % 100 'Ie yat'AKSITLE : Kaymt esnesmda % ~o ,..,1f 5/1983 tarihmnde • '~/7/1933 tarihTn.de., % ao, ... 1/9/15'33 tairhinde . % 30

2S KlftunUMnl

Pagrtesi

_.,

'% SO

s.aat 18 de Sir ked t.J hn min dan hil1if'E kerle 7{i1figuld!l.k~ lnebolu, Aya.nc~k. Sams!ln, Ordu,

T,~!~i edllacek lemleUO hissele,r-i':

%

100 • "denlelk

l1b$a aenetferin.e Hlrma,en,ln

lam,I,ml

,Clzer-lndln

Urfa 6umruk muhafaza aiaYI satmalma komisyonu rlyasetinden:
Stria; Mijrtitpin.:r~tIIU!& dijeri ]{e",ent~~'ta K;m1on.tep" mev .. kiinde yapll"lI:ak iki muh~fQ,a boiip billiiUl bpah 7;i!I.'rf 'QHlem;u~ nalta •• ya k,onulmut i.e die tali)) z'QhlJJJr'e'tmediiin,den ,5/1/933 tui hinde.n itibal'l:In 'Ye bir ay miiddede ltY:rali" p'B.Za.rhkJa ku .. mn'~Ye!· kod lI!uIIDu,tur. :2 - KlrduQl.a ,artlaT"l U~ m,aat pu'n],an Vie projeUerin ta..,dikU aU' ~lle:ri A:iWkiitiitd~ C,imrliik Muhafilllza Umum Kumandll'llhil ile Vrfa'dB GriimriJl Muhaf"za,. a~8l)"i I!ahnalrma kom.i:n·onlslI"uilld.21IItaDbui'~
"I -da Giimriik ,Ml.lib.af.ufiI. BllifmudfuolUiun.de on Hr>~ mllJk"IbHl .. de -i..tel!:.

rJlo

6. (yiizde aln]
.gCi,!"e

. .~llae H~r

Mule.Slmfl

elned(.,e

.

ftdetl8Cek hisse 5'eneUerJne tedilye tarlhletlne tem,s"ttu teV:;!:l

'/0 6. (yiizde ediJdikte'n altl) ·senev', % "?,,hJsseJ.

I
.

Giresl1n, Trahzoll,. S,[irmeme., RIZ'et Hopa·ya. a21me[ v~ 'ynl iski:-lll!-

Jere I1jtuynak ~vdet edecektir, Fdla rdMlAt Lel" Srrkecl Meymenet ham ~ltlhd!l aCf:lfltlllltnll

rofiracaat

Tele

22: I Solo

lonPli

"~Iett~t baklyesi "rzamr;amen[ii 104 uncO maddesi ahk.t.nr'llna t,evfiik8ll ikinef h:(&le~ te~ettu clarak ylrUI: hi,ssedarana vermr . '
H••• lnd.
Ik.Ylt MLI.~.I •• I Y.Dlllacak ",O••• ,.'•• t:

Dr. A. KUTIEL
DAKTllO ARAIIYOR
kkeffiillll '",

mer tp,aflnda.n ahn..'bili:r. 3 ~ PUllrb'k Ve ih... le,:i Urf .. Giimriik Mukaf~'Z& alay~ndil kurula'fi
5iI.tmlllma k'omisyonutuh 5/2/933, 'tar:ihine rlUthyan p81zar :giinu ,alit OD Le,te yapllac:a.iktU'" ., - Pna-rbi;il'iteeek~erklJJdm~~ maliiyc ve fen:niyeierini go.Letel'l 'lI..d~kli ki.i1tluunn l'UTelleri Vi!: intilllh idare edc:c:~k fe_" mflD1llU nun kim oldui'l.:rttu hi.ldirereli: bllfe'l1 MClDur'[lI.runn r!!!IIImibiro daireden

Ba,nkast t'urkiye Z"raa't Ban1kast 'rQr(Qye i, Ban,l(as. Emniyat Sandia-

T. C. Merker:

Ettll_B11<,Ve

EYt_am, ea_ ..kas"
Sokall Bah9CTepe Cin.i Kire:il' diikk.in 8

Osma'nh Bankasl ' Banka Comerciale Itaflijana Do)"ce Orient Ban!k Fafemenk Bahrls,efl BanKesl

bilhuu. Abn..,.e.aii iYt MlIII '" d.:lrJlao i".. luia.dml IIDlar Li:r hmmu. ibliy,q I"IIJI'D_ Q..l•• ' •• V'IIP~1l eaddabul. App ...
FII',U$llca Vol!. ~!I jiM

Hlim IIlImd ..Jri

zw-. :ad., A. $ftkW
-

T. S~nayii lIar'biye R madell;.ye hbli hA ~illil1:' ,(5-6 1/2) ~ ~c:allt.

, ... dM; 'U'.ikalil!i.nrn ve,.,ficelderdir.

!Ii - Her ideLc]i btl' hin" i~il'l bi'i1riJm~,bedefinin 0/'0 '1,5 bUII;u'ilJ ulan «638Jt Wira. teminatli1.ri~e bwabell" tal'in ~dil<en ,1l!iIll1en fI"",ell komil ... 'Jona lelmc]erj.

~stanbul iraal ba, ·kaslndan: z
Tapu No,.

Se[[tti

M_hll.lle.'i

EmJi.k N,o. Hi .... i 44
29 .18 24 »
It
:8

M!!Ihammen klymed

lzmir Tayyare Cemiyeti ~UbeBinden:
bmir'de
lI~neDiUlliu:lll:

Ul 122

KadlKO)"
It

R... imp,au·

C~f~r8illt.

'Tanull'iu

3500 T.. k Uru~.
6000

Hane ve dlikkin
Hane

44, mGken"~1'

Bir~ncmordlot1'1,d. Mahk

!il,nemlllil

yaplla.c&k m!&l'an !fI'.lZ, tez?inat zl!I..f lHulil., 1.1 kal\UD!i.II:s.ani 933t ..rihinden . maddetl,e mijnakalliay,1I. kORUill'J.lJ'tdI'. lha:]er'lin 6, !fl,ibat P¥~t'tClli gU:Qu laat 17 de yep'Llacail '!I,et&i~plerin bUna aU: '8i.l'tnanl~ ve plinLI:~~ ,doi-

namih: maruf 'l"aYJa~ ve tefri .. t ["leii kap.a11 it~bU'en yirmilbir .un

123
1.24 126

GiUI
~
BIitYQ.i~u » Cel"l!elko:'i'

'125 121
28

H.cl,iikn"'i Pfl,temlllc~ KUl'tulut Kame'rh.atun 'Cenlelkijy
KUJ'UIa.r
F:['~'l!Cm

Kh,ir kane
H,P.Rte

:.

7000 2000

350G

1.5
27 32

1/2
Tamanu

1501
3000

nulan dogmY'1i ~'~i'r TI!I'JYa'", ~ubeailll~ mriir&cutle
linde tedarik ,ed,ebn.~ekiel"i i~i.n ol~nu",

bedeli muiu,bi ~

Ata.;1 H•• np"'.,ICld.Ji

~EKER,CiNAZIM

29' BII.].t Hall1,&mbQMiUin Ta:nbuflJc,l ~ 16,,. 2000 Pey IIk';eJ.i "lie bede-li ihaJe na.lden veJI! I'llyr·iIDUb .. dil bOl1o(lile ;; denmek tiUl'e ~lllU'i:dll. e'Yl.fl YUIh. laYlI"tdU!il'l'lmUerdeJl. 122 sit .. numa:rahlarl ,artn,,-n:le:sina levfiik .. rIi kllp.h 'zarfla diier]eri a.1i~k ~rtt1Tmll ife lah,a ~]lc:a"]rnl.tlr, ~utname ballkamll: 1op1l1_ ••. !m;,hr. th.1I.1Ci 26/1/933 per,embe rinii li!l.iit n, bettedil'.

n,'"

T ..Hp olallimann L."

kllllm~'I. mheiul,tleri.

K. K.
BIIYUK

s,

KARLMANMAilAZ
...._.,_·umMllIl.'li 111!lilt1lJllllllll~llll"'III""·.·'_

LARI

AL

MEKiK

Hammefendi,
Bagram miinasebetile zeoki selimi nize muv',af,k pek eloeristi /iatla te darik ede'blleceiin,iz g'Clget zengin bir manto oe elbise koleksiyonunu haztr> iatilglmlZ! arz. ile kes'bi ,ere' eqleriz. ~.
Yakil! ¥ 'kol kepaldart ... yaz plkadol"dan slyah
AF'GALEN
»
M

,KARLMAN
---

ROPLARI
-

~,--

--

I

J.

C;ocuklarlnlZID

BA,YRAM
i:

'F aydah hir ilan
mfil:l!~i!o!lbtne

Aldanmaynuz l
ilpekri kuma, al11rican

Yaln.z TOrkiye'de deli! batOn $arkta birlnciligi da'ima
muhafua eden

Bayramhk elbisesini nerde yapnracaksmiz?
I

mantolar
e.!Ikiai gibi
M agazam1:zda.

KURK

8 T,AHSiITf

K. X.

bulunur. TO,P'lan 'saIl, ,eri
IBahvakap. Carmanya lIan
No. 12
,

mar,kaSI.na muflaha dihkat iii .. diniz. Her bQyDk malaJada
,< ,'" _

I, AL IN MEKiK

K, K, ,. AL TIN

EK.I

ipehl'i ManlUca,t Fabrikalan
kuma~larlm her zaman t'lJroih ediniz.

tpeki, ~ama'lr dairesi sablmDlkta"du., J.B"EYKO ~ocuk elbiseleri de istuabul KGrk~ Hila. Tel. 2' 1685 yapmiya ba,ladl Anka,.,'d.lki ,~hemizde
Fiatlar hayret
edilecek kadar
bUyiik

,

,

I

..~ ' ... Belsoguklugu
t~~~at
fiallardla
.

. .oroi' ucuz d'

.,.e freDgiye ,akal.nmam,ak

kullil!l1'il,n~z.Her !'nanede _._ " ' ? _ ~ bUll_til'
_ _

PR01EJiN
...

i-;in

__

;i . ,~. ~
7

Daklot" .. __

~
--

'. eyz '.·Ah)ne· .
edt
ve ziU:wWVl h8..t&~[k]&~
Cwn.ad:1ll1t Il"'~~&

.

-

-I.

.

.

'-'"

••

-

--

iipeld~, yimm, ¥e

telIillllSlIJI ~

Bl!Jm.,li ea'llJdmi, kijfe~, kailu.

mill-

ipakmerindeD
h.er tUrlii

Nao, t4.3_" . lIat..bt.1lI

mll.ad. her I~n
I

'CCH!uk elbiseJeri

BDind .!!rltuma ilia) Fl!tih !lulh 3 'iinrii h.ukuk hi!dmliiin •
den:

'S A

Ipeki,,'teki m,ode.fleri' gormeden ·· son' k .·,ararlnIZI verm,eYIruz
-

. .I
-

Her nev] eocuk 'mantoIan, r;ocuk ,apkalar'l, cocuk iii camasrrlan, eocuk esarplan ve saire

ieNkoNin.e mill.em~~'!;e
nnvBlinin pDaya

VliiZil,)'M

'Vol!

'feYl',iJmm.rne

~illr

.'. lilt,
----

.

_

yer.ifen m~" terlik;;i AbdUlLLL E ,. fadiye ait F... ib·~ ~~bl!'da. t C_ hl!Cl1Mp mahail-incfe tamaiJlaiIlll cam.U ~.imda .liII: .21 rniiktDrt c.ecllt 67 R'Wi'ilM'lIIIr] mu.Ld:~ bit hap bb~m IW
lIE hinMj 30
~impbr+

N

IriJn mtldldctll!!

mUzayMle-ye

I

----

-

Misallrlerlolze
BademLi

Seker Ba,yramlnda
Ommla
Fnildakh Po.ria,li:aU. F.u.tdd.

M~ bamenn. lB.marm • Dill kI.ymeti m'llhHmm.enmi bm li:r8, o.lu:p I.IS metre terlMmddA Brllumm. 51, 5'7 ~ mlS",lbbu uzeriim 'b:in.a ~mi, l!u,. ]1JUjft kue ki bttan .ibud YJri nit 'kllf'hi ikli &la bir mudd 'li'1!l bir lUliiA VII! U;Ilt bhlMf, deN 1Ia. 8Ma eJ!'.riID.dc iki O<b lIir Imlay! mijpemiID vedabllen elM:tnlc • JMbn~ hll'Y'i"" I"uicen yqb; boYIl ~Ie Loya1u1w. O~de btpu-ea m.iHei:Ct!~ iII~i haklar yoidur. RUII'Il.mU teUiLiyc ve ~aL! p.du miitterl,.e ,aft olm.ak ve btde!li ,qinen (elv,iT!! CJhnutitak yo!!,I.demi 'l~s. riy.e balme tldn mf.iiEa:y<tdetrin mi.fJteri¥'e ,ait lhul lIII:nuIk JoIlMaril.e ~n'lrbia ~ liI:!mm, k1~ M\;I'liamme:n.e:!iDin ya~. d~ vetmit '&«tim 'b1:Jlc!hljou '~d~e 9·3· 933 tuih_i:ne ml,lAciJif ,~mIlic ,,\mil ,... act i 1 d" ve 1N klym~i b1i!ln'Ulid~ bA. dinll!' ,emden ilinat YBpd~I'IIZInJ 5 ;Un 101U'& ,.ani 26·3·933 hrrihint! mU • Adi:fplllZllr ,JiiDii IUit 11 d~ fLaIci k.t'yen yBp.li11C1!.jtnd.:n taHpJmm yevm ve vak6 mtDdlrda mahkflRemi.,d,e !h1Ul.l' bnlllDltii.8lan VII\! ~eok .... rlirmek irti. ~
L

1111
COCiJJgUJllIl~

I

, ~.'. I K.'.'
"'!l

ve. kendini:l;i.

UCUZ·· . " '. _.

_gay.et

v-e

8iy;i[umme:k llfeue,oii.
Bahcekapr 52 nillm rah

;~~mZERAF

,y.mlerin

i'fiM~~lIl1l1DD1lan

'ft"mn,srm::' miil"l -

~em:e'm~:Wt '9U-49

:!ini al:kmd!: u.1ii,md!t:rln 'h~ 1!1irI. ma,h.
n~l!.lIill!l

G.-lien: liD.um.I.J iRn ollJftw. 11t1i1ll!b;d uJiye mahkcme&i ij~wetii lIu· kI* daire.mdm; 'MGdldei Rami! EJcndi tuafLlI:ull!.ftH.~ iIile HNllml IIle,flirte ikame ollD1u '&0 ~ ,..n_1NI, dav,l.s:;anuiudi mihld.C;IlIIleyhin .ikametlibl I1I.eIjbul 'l!I~duju :muhllfir ta~.n 'II'ImLeo ,edl1_ ;m]stllrnup '11'1: • '11'l'H:'b,-"lI! --e.mi Rf1i!:@T kmdbifih 'Il!r· H. hdjp ~itmi., olih!il.l~_ bu aoclRplc boo
pnhii!i

;j'kolata I.'k,erlume V. lake rlen nden
mlK,[l!;AM

~

11,- Anha,a'da ~ankaya ka,kD ya,klnlnda dort dtinum bag V8 arsa,. lDoitemU ve kul~am'lli bir Ibap kti,k, 2 ,..._ Ankara'da muhteUf mahaUe'rde arsa., BozDyD'k'f'e I,DOD dHnllm Drflln aCIiI,le sah .. I.kllr. Jalip olallliar Bayoglu istiklal caddesl Papadopulo ap,artlmlan 4, No lu dB,irlre mDracaat ey~emeleri.
1

ACELE SA'TILI'K KliSK, ARSA ve OR HA N

f ABRiKASINI
etmeniz

ELBlsE

dyaret

m.emfaaulIliil. iClII'tndlr.

a-

Yel'li model Allegro
EI'lr ".~
[loj ) O.11lIbl~.~I.rI .. . J:"""""'1. ... 1... lll&tJiI",nx' t ... , h..ifr"u J.;w)'"~ iI1lf .. fI~dol"T"l £.~I""." ... 'r\I),I.I>.I.r.

Teo.,uon: 4,3855

lorAl <>1 (011..,.. .. Icl.a 'U:~~ L-U.lIBlbr. ...,g~l",toHmm"br.
"'-"TYI!!rd:P lIIihhl'..

£,..

'.

~

~
'.

ILD:~Nn2~

HEIDiYEILERi •
I

1Jf!l~",1 ."''''tl.,,,
I(IiLl:rldLUd

.

. .' .

GanUft!lo!!itl yt

&on

davlI.h ikame
"-_

el:JDi, ii;ld1iirQ(la II ..• •
1IE1 II g"W ....... -

C;arplnbya:
dan '20 daml.

Nevrol
ye2.ii:ne devadtr.

ir clava IHUb.alinin
..-L ••_.

p:o ... 1gIIle

_ftIr

-

',,"oIIHImiU,

bir Mlftjliinin i1•• __"I' 111-:':"'_.1 _

hi.

',de-

1l.,1·,,",,41.11'i1Hd

54JJHIiI I1CI BIi!tJ1lj!lhoAJ"Tfl1

Y!.LItW

!tad.

Umum'

n.oemllO

Idlir

elM l:' Ga St!I'UI,

'Il.ettI

riIU ilAnd.1Ji i~fIIiI,
Yap .umek
I'll

klfidil'. Her tiirJii lintr' nob08l]"rme

10.JiIn zarflnd., ces leldij ~ Itaim, otmak bere iirh ohin!.lJ".

m041!.'rl1.: ,K'~fli
IIa&~WI N N!II'.l'jlla~

,.Orre A~

....

.. ~11111

Hayat

Ansiklo,pedisi
ISTANBtn. CACAl.OCLU

Hayat

Buyu
arda
Dakumncu
:I1ki

Ansiklopedisi

bir ~iitii ha e,'i
svini!1 g lir

..

Ir

an

Uncii cUzU bugiin ~ikti

sene':

MD, 31,33
bUUSii

hlrl'd~

ya' a Va'sil ~:bE,f~j~5:~="'"'~'~"'--"ii'i;hy;'"""b'~y;;;;' "~'''y;p~y~;i'~'~''Miiii"';;;';'yi''''i~i';

ur

n'lrrat 118 m!tttl,lI adtni: C'umhlill"1nt. hla.J:lbUJ P~tDblm~ l5'!:e.ubbl, rio Te.l~a1l: B~ublln1r~ n151j, r&Il.rU mOd1ll'"'ll: %3231'1.d:._vemUdIlril: ! mg, Martbaa: 20412 IItJkhl'.CUm.bn:rl,.et'tt: De.p'l!tttrrrecl!k 11li.1'lla'r :I~ll1 ttfi!Tvt'lU d(lPuJ"1I Ldar'1I!1iI :JTlembe ,~b~ 1II11naat

2uS,ah

24 Klnunusani 933
OIWl4bi11.;r.

la,da~. eserdir. He Ivde bit

:;"~E?¥=Eh lk Hz. hatboyunda.. Gazi h
Hili. ......... u.orind_
ipabM'm1 !lrttmrJlIiIJ'

$m"ta

-vrt:' cl

~m'in Manlj'U.riJ k.du V!I:I belli d.&.h... fail • .miIduWil ... dig,u ~ ~I! it1"11edeeek. AJikl.du ,iii EVl~ :al.iti'
lIezi JapO'll

IiiriiJHenip !hm:n-L'm 'Uuk: ili..n; ~" bir harbiD filli)'&b denm rbinl!ld:l!dfr. Bu Bidi~e JapOIllJl'.

ve Kiitahya'da programa ihtiyac varl ,..0 II k I Ali ikbsat Medisi bu esasa ve tatbi~;?",~~~~?:...;;.a ··18 sonsuz teza iiratille arsi and) kabna dair bir r~por haznolam
_ A.r.&.ar,~ 2]] (H'Ul1ui)' - Hiikllmeti'n. 1)'1:1 _c ~in m.iiblliliibi:r fuljyet JX"l!Ib·.an l!uJ...,rl • .dftJ "'if: bu PTDI
I
,ol

lliiiridlii.,

yu:r. Bu ne d., hi,.le devam edol!bifu'1 Buoml iIi:aihlliJC 1m,.I!!! denm iI.!Id . miy~ _. e pp.be yo- 1iJ. FakB,t iJler yimdiiki i!!mri .. .JWu blindc )'iiriiJiip lideedt 01_ rini.in &iriad.e 01111 al:!cU haJrp il dwdwtl!lalc ~iankii:n It]&bil •• il:ehir. Uu.'lc ~U'l'ta hariboi(! m.iJd Q~ 'iin le.rttM hucket nl de'l'" leU I:' bir aiinJ- ~r.m tllndiki ba B"1!¥td' h.a.reketieliiii.ii'ii uetiosl o1l1l:i11.1!l. blanol!w m.k: ollijne o~

ra:mla. "tllth'illt J.!IIhlllllmlll kO!:!!l!:da.bil'lE!CF' ai ilfin 'le- ilUit't81 lilol!Irn'illduilll mil. lmndu:r. .Ba tetldka.t ,devl ell: nisi i1l
VII 0_ lllDlD

rlt'iii

nfakillt eel 1m LiikUmet el"ki..eyalbatleri mevzvunu tf:1k;iI
lJihi Ih'ir ~ mijtsh ... _ h.ey~bll lljurda 1IIJJT1.e& ph,_d: ..

Ier d

.-uJ"~

ta.d1r.1 ...1". Dile'!'

t.arid'tan

yapl[~

q;ler

bir hulle

liirii.klmelf.>l!iklBd_ir.

1:.

1I.,l.a.ll'lml!f 'Fe bat]li.Dm.iL.i1 ll;B1lnf'elea -.ijri,kmilli q~lIrm 1!Iir'e-'f ciiz'i 'O]dUl~

DiinJ"tiWI
AiYII'nml

fU'lrntdan ih8l'il!'t! d'eji1 - • Sii-

IxIEtik ol:a:a I!lamf. ,.dnu

t-d~n: bg!i,]ena ~h 'II''e ,d__ ~mll biJo ,:rog,.!IftLl!. i'lt_t ettir,i[m~ iht:i,.&C] hUfUn dimd~ rul.l!i kendi1.inli h~M1iTmi.t !iI:ll'llumutadl1'. 'Bill :iti ..Inullill J'.Jn.]~ bjl' :en.dlk Pf1D&I'IIlIliD
iI:&t,bik

Jo-iik d.e'!VIt'tI~l"d_ bir UN Ie: $uk mub;lU'eb£lmin batb ,.. ,.eui '" hi:.- II!!Hp '9C!1 v-Ur ara:makmDD koh!l3·W. )'"lIl'11 Ml" diFIya h,arh' e inblca.1 "oil! inklJip _~bil_K&!i iiJolllm.1I: i~iIII Ib.i" bir If~;t 'Ie kel'il.Di~t!!' i'hU,oII97okkl". M.o!yO Loil Cel'C"1m lIaklo 'lI"fd'dIr. ~imdJ dao;.vll :,te IMSylo!! "em " d:aha I.a,iii 'II' ,....~ teLl:Fksile br,. br· Ili b"t1o.mt]'OI'". Diiny.J'1!I,..eld bir IIMWIIl lmrp liDr.I m ., BIIDI. diiDl'lIDIII Jepcmya'du )In iii ,.erind'e III dar 'kotqhkblt Q,""ib'l' addJilt!'C'I!!Ir 81..... yokhu mmJJ.I\'1L Sir b' • h tta lalipl.er i~_D bile III biQ-iik hi.. hlike! (I • lImU )"lIlnlll: J. ,. ~;:pu, -mJ'o:.J'I"QIIL t1...... ~ 'wmDnl QII.un oL.r:.! if'fitak dill:;" tir,~fmi.i oum! lIu:aJ'lfidao !,iJ11i:n dijel'

u.\)iIDIII ~

m_'Id.:ine

kongirn&A

detil.

~

Hz. aiD t~

II!')'Ylhlltlo!1'irIe

Ahm'

ol~ tn:n

K.Ub.hp - B",r1k81.r

fiUI::mJ:

B"~;'

.ene nptlan

I!lpl.., mf!r~~l:ide

ilk:

hllil

bI,r.fInd", ...

aJl[I~IUlIrk~

,

l..tazi Hz. Bin 'bij'yiIk tezahun;t il~ ~I D!.undllkl .. rt Bald,"~ili' illlllli.qonl,t, __
)'1lII

23 (A. A.) -R.mi~!1Dnllll~ DeiinnilH Uhl.l;y.DIIJiUIll~ II q)[ SaipBI!!y[q :riyaeijndC'\:J KUti!.byIl.I:t~It'!ili tllloraIntdg ilollltfudL Dqirmi:s.u'd", d· Tar kCi}l'ier IWb .... ~ ~den:i ~ lcsi dayqll ~I:,s, ve ImrbILnllll' ksoe-H~~,

K~

kcmmr

Sui 14l'4!! T~a.nL·,-a 'I'~.nJ!d:J.llh.l • yonda. k ·elm ml!!k, :hiyilk bir blabBhk. i~lm I'ele-m birlfo,it:ll'l'\IuJd& Gazi HBJIII'II!.b, lerini kM1'11adldaJ". Hill, Gu.i»

lJ;n[ei'U! b.~

.na,lan,

:heyeclill.b

i',..~

hat-

leDhihh.ilol! H~

~l!Wm,.

$rhif ikJ;!:.m.

Rayiik R~ ildld'. Gari lfanetl'eri ~den inerek te'V;i n lIiI~ IO.l!I:'t!D hal' iI 'bull
Ii'

di,e ibllJitnYo·l'ch.l'. T~l!lldl!El m d:ik~eri v • k-ri, iki iI; ImrIJao k~ oidul • funu BHnlihler. EmJr 'l'r ~tlol!nlll! 1!IIm.a

'"on.~atda fstihbaJ hazuhll
KOJIya 23 (MiLIUm!) ReiJ,'lI:wnlhur

dOll.l.blmlfhr.

m!!l'e

.a.]'Pi :z:amand", lktr.lladi p,laadl!!l. takip edii[-d lIiy.. etin de h.yin.i meT"ZUU &iillloldll~d.1I mi]~i 11UIB.;ri politik"JqIZlfi dalill fllydah dah. milttakllT' bir +elde' bIolllllJlfml;.l'l 'I"-e Ym'.~tJ !la"'f'IlUer[1l1li. it1rii!mMr I~; es·" ],!.'I~k! eg,1l11 llii:uilrluolJ ~ail",~ul ilij:in tl!tklk:aJ. b""ra'lllodJf;I 'BiM m.emlekel'i1lI mu'hlelif ll11illulIll ~nleri -

"'II

I:flj ~

"~f.lile,.,
ollln

b&i JlJaiI!

"ll~~LL

JlJlbllaJttrmA

l,l:;tuw
Cd4l

Vd:iI'df.'W

If'a1I1ft.ut letbilt ettiW,en

B!'iI"

bu1lDl!d~_

u"iD~umi
dill k

K6ylwu. il.eybek ayunlarile lIlIIlabyGrlar. I!:iir Qy]ii nad.
iI

hir aFkad I ..:llill hayrU:'l jiimiinde
01nlJ'llCltkMlll

~n;r

, .. oJdulu. lstasyonda mw.nan BII' Jedi:u n C. iii. FII-koHl IU.<ilm:ile hiI"kUi met mmnll'l.vmm vc 1TIQaIlil'1dell'iD dIMiIti' k!j;I 11 brla.nnl -,.ilLda", TrenIn dUlldUip ",ij d t~'I!! Vtl101111B1nndli k 1ciuoiIM'I we Brekdj)1'e
]I!!!"i

Ha.r~l:Ierinfn ~hrimizi let"f ed~eri hen ~ I.: JlJoKorr!l!'t tevlit etmiJ . , Villi, Fwka ~ledi')"1I! reiIJeri1 meb'l1.I ;;; n.:n'Q,; 1.:, 1.1 V'I!! Ihrk. lrunuIn.d MIla
;0

rile ilai

u~C't* bllrin Ak,ehrr'l!

~lcJlj

,Zev;aot

.ken.dlle-ini

ia;IlkIil!!il

I:tarrk~

oyn.alinllJ'lJl

·n.e ~

biiyiik mITIetlerio kl!!llil!.ru, OIb lah.Uui iIdu.d hohranil,fl biiliiD Liitiia meflilc!bOo .t...Jde hUlmwyor.lilmcfu kendin bu LuhJWQD en pddetJi hir ~linl!! ~ oJdlIfu i.~in il_nat Ern fuMtm di:yuek
(:. ,. FJ"aJIA'd~ Liiyiik hir Im:mmil

diro,.clIc. Tl'"jlglyol'!m" devam etti. ~eike-~m

reiam.dM

Iwdn"dJl ""alilmd al'fl.w. 8ir
SOIU't

nrk

i

Hum:l~, Itr,mde< Kiitl!l.by.al.'t.n bJbQl ib'tlJ'\ll'lrniI:.k kl!n If ilefil ~ IU'I!I!II m'iidcllet Vi' liyeti !tlm iBmnde kDDlIJtuIu. '"I•• !I.' ~
UII 1 •• 11 •• "11. I'!I.II 1 1111 ,•• Ii. "., ." ••••••

te...-liit r,lemiJlliF. Z'uahit bill I'O~~ ~U: ¥e~k tdw1de li-el"q'lml ~I'. Dij;1!!r <If"] III" hu f,rvkJ.1id~ vHirrle' .... OU'fL JimdiY!i! bdlil:' ~ak:irm. adal'etin ..e ....Ihb ica;p etlUdii:i lbards:~ti Lbtiy.ur' !l!dol!.mediItl' ve ei!'emiy01"lM. JlapOD.J"li 1m .. ari.fltttn. I:_U'oI!I aLuak uk NiIImni!k'te dlab.. mub&ts...: yWUIRe1de beiia gir:mtnkjr- In,tWl- ff.le duuyaYi YBkam Diu ::remi mnmru harp 'tab. lI!IW Lu iki tara!:. d. !1IItIUl va"l!:n,.elten da III~U djV'O~: JI.J10DVA ~f,I~, ¢nkii h~ I}iier d!nrfl!tIM n~iI, ~ aeiZ" qII~ kIId~rbar ... !ihddATmL kabul", ~ VLI' Imdl!'? tillRllile It i1fuam ed~Cl~k I!!ir dn.· d.. mi aciz d evle 'I1'e~t .0 lur mu? J pOYI'nm .bablZ hulrkctim nih.yet .. e fIIkal anlil i;in bil~ . kat edi!:bl if.

· .... ra_l~eSI Bursa K-' II! · ge lyor
"'11.11.1.' .0111 IlI:iI .". II !I I '" I '-II ''''1 .P. illliI.llli1i~ Ii 1 .,if

K iib.hn',. ed i1dt Su.~ 115 te Gui HlUI:!I!'l:Icri KIita.h • ya_')'iIs:e1diler. f~m.yol1 ve !i:innm bph Ii,,-, .' •• ,. ."'iI•
Vl;Di1
M

~!l.n. if~y. dDitu :roLa de •

8DlcemaJ geldi
R~iGlrmhUf" Hurctlrrlm: MUld:a.'I:1 iBamhrma''1'& :riitunnriJ" o]8,rI Seyr~fnJllin Ci.ilcemlBll VIIlPU"-U dUll] tMabdd:t :2 11iC1 !11/tEtf:cUl '11'.

n'lq mUmi!'l'lmerindeo 'tl9'eldrii.p eden iii I h_t m.ec:1" inh. d,s 'buJ m_'eleler b Indaki .mu.t .... t.,.l _nll'mu, ~ On 1I1!!f evve1 top,IAnan i~iki blat D11!cH.i TU:I!:na.fnAMIin.deAi m~'ele-Iel'"i VI! bu. mcy.udll yUk"l'\d .. &a.hl~tti;titimi1! i miih'J'II rn.nn,1,I tetki ... e.derllk .~1mr.;i b rap ,

101I!PoI!,

d."i1ldl~ RlI.pttr-

,uDl

lar bOo :kilt p_Be k.da7 ebyi.Z' edil8l'" f'ek hiilntDlil!!te W'~iI~ekth-. 812, IiIlna,-i: erb.blmJZI "iddedil!l .rnu:! Ilr edelll aanayi Iiy let! akkind.. m-.JJJl.in nolria.i za III et • rafh bir .nU"efl,," h:.b iii! eli bn bll".11 •••• 1

I.h.

h • iii iii

ya

".e

Yeni blir teda vi usn ii
j

Ii

,iI. ~lIliliil'

~,,11-11.1"11111

iii iI.,.1 '~I

liFiI.1+1

I!III

'1" ••

11- •••

'..-

.. 'iI.rll

"

I •• , ~

, •••••

,._. ill ~

·irI

..

-!fI1 I ••••

_ • ~'!'!tll 111:1 11111. ~'! 111[1111

111'1 ••

11•••

11111

til I 1111 lill •

••••

1111

1111.

Brezilya

Le'man Sa dullah, H. bu, haftasonlarln
da gelecek ve miisabakaya
CWiI!DIk lnihlllbakamf-ml n:.im 'IIetri rniiddMi dfind ~ iti'bareo hIHi. Af1Ik f;m;im Depetmi.

... HarlCJye NazIrI
K:ihve iti1ifma ·tetek .. kiir I~nl d"k a ,am un

....

Elektrikle yapJ!an bl'"sur memeleri ameliy,atl, gayet b6&i.tLir ,ekil aldJ
<;ekirge hastan.esinde

girecek

T8Itbik edilen usul
1,el"in.in ClIlkiliill!i hlUllah.an_ini :Qy __ r>lftlcri lO'iUlill.d:iIi kendi]eI'iBe uper .. tiir N!!lki S~J' tua.fmd_ Mau:r mem.!I!! .. lezi VI! fi.tiilleri'D atnalz W'e kMUlZ' O]Ud 'ledia i ed i1d i.ji i2 sh edi:.l.mi,h.r_ SUI bdlavi LlIIU!,y bakk!ll:rda dQ~ tll!!f Nikki leyden ,alm"n. malilmala nJ!!I. ZIU'II n: Hi" bi:r b .... ta lllD'Ie]iiy!!!!t oI!I~' ,dU.tUI:IJYD r"'I'"lnnd4 de,tiJ.; Ib-ep_ Jt!lt]~ IUiiI Iti.. Irlektrik naldo_inm ;!f~edigini; ,j!lperati!r iN'dti Be-y.ia de Ibu m.~ kin.!!I L.lnda !}1II.1.,nil.ll.l 08-i;;iyIUJ"OI'Iu-. Amol!liy.tla.l"In maBUIl1l IIIl;llan, n:bJ ~ raplAn JUlJOIIiLIi. hi't kim..!!!1 1Iir- teJ' dh:lymU.YOnDUf. Hdla hio;bir hutat
b.uI.l.T

Bur,a

t HU&lU.i)

~

Ca.::!:iHaZ'nllt·

f!b~. Iki

tar.'"

)'tceiH.

,.em

I

Ankara'ya telefon ettj
A:nk-.a :2 J Cfelcfooh.) - 'Byt- ~ Mlkilmlroti Hlirici)'t! N~!!.IrIl'· knre iJ~ ar..:latmda YII'~'!!lI kAI.,,,.·r itIlifradau ftunryet

Bursa gOzen geU,or
.B1!JI'I'1!J

k"tI~. JApbnYI!I<llm AJ~ glan ha.tui:l!:" Lima W" diteT Imlli!:tlmn -.eil' 0.].

Muballilnml.z. ,de:n1- Bun!! G~ellik KnJi'§ll!:lli L.!,lDII.n SI!lldoillah Hmllm bu b.rta Hlfi.lm-mdll. btan T:uil' .i!I Kid~-c~.
(HfdlDj

n

Ifcl.¥1 hilllil-m!."t:imf! memo ~~'k{;iriinu iblii I!:tml!k

Dijl!lI' miIletle It:'lince JlI.ponf~ l(T"bii hlb - rp lu1TlJZ e'tmif bir dn-ll!tIJ d~duJ"Jl'll.k onl..nil ~falnlZ: biro'

G.iilrl!limfze annll!':liile IIJIII.!f:QI IIWlilui.l Asaf BS)' reFabt ed~. L!nq.n Stdalla.b Hanuna "m;'. dilll k.mU' bediye n~eri biJ· di~tim... B !jim de 'ken.di!ine

il~

IbQ ~.,. dii~~'dan

.:n

8,5 d

Ri)l'g-

Ankara'11I ilil'8mIf ore An1pn ~ 1mliarm bo:mk ahn.a!!llr; • ,dan dola,.. lI.11eak bir ka>«;kl!lime korm~bilmif~· NIUIJ'; dah .. l&da. mllba~l'I!!' Un • kim QbnadtjI ~lo Ah. .... 1IDl. kODtIji. mall ~H"l!! tt-bar .... ~G8.itruI ..oy1 ~ I

i,m

efLu.1I ,dikenlol!n )'l!.nyOnBD ; Gii:z:eliBIWD lDJmll;JlUIlu. ,~.bri.m.
~

",emu; bUh"...., fi.l:iil lib i

~Ht]I!:

Deml!']ui IdFldi'r. BoI!feriyet iIJ~min.in lll'Dumi ehKuna ka1'f' Iroyacu de- .. let :yoktuJ 'Ve olam&:. J:apOII,.a "nm IU!!'i,lii bak.t.g d...ViYIIIIB

-

Veto,!

bir terzih.m~i oJf $lIt'hllp T4!I"D'ltl!.u_i} ClilmIi,tir.
1iik,.

Z ...rif ilIi!:' hr'l'llletin:i de Bur· O"iWJ HTiuolacl: lenilefffli!l 0 FilltIna fi"fi:rd H.nrm dikme1ctei!ii-.

mi,tir.

kazaJ:ld'11u dmrllfOlIn buh,m.llbil~jr elm bahedili:yor. 0 larm 'f.IIII'IIM rhldan bir
&rEUyc kedsl' pdebili ..,
!I... _:r
,,"'II!

R'Bsimsjz mDsabakaya
Nlim lie r1 Miil bllkammD mu d IImnin bit 'lim yu:m.If' lu1t:. F&ul ",-0" n~tlirmMlen m thaiOlllkay.a IPI'~ blJi~. IIlImum, "I'm, idl.l'"e mi:idy,r-i.iJ'n,W;!:l bW.iit, bjlvwrtl., <l!ldQnla 'l'e u.hriren muruUit d'~bilin:iJ'l.ll;. Yahu:z ba:vr d ki 1I@,.ItH:Y4!ittirak ~del;. ~1!1""lli~ ;.. irll
d!agetiyo:'l londen1me;k u.ael" ,

I

'BH'ZIlYIII l!i~fII Al'tkaJl'l!.'d.a. I ki n.li'meQ.l1in@ kah_ mtifmdaki fiiY~ re( v~ mvvaH.dci,.dioden doltiYi IIY' I na ~ iE'd,j]dij-I la.ber ..1m - .

J,i:anL...meJiyal i.]e; blr 1111."dei .. tell I'iII1I' trdlilm.elt ~tiIl!1 'lipdan PIJII!I ]iy.UUIl. berner hl!:- 1Ii*1' ~mi ~

alD

Hbm::d~

rih::ut.1eindeo 'I~tii:ini bi~e hilt" m.kYl'I1!l1'lllo :ra.:ll!l ~iiI illedi (Ml!!barll "

·J'CI:I"laruu ... Bil .. ki:1i e].,e;ktrik
IJllITlllllIPlflWllmlllllllllltlillUII'I.llIml[lI1III"nlll'I'j

Cl!I'oI!,.&m-

·

an~

laAU.tftl
m II IlIm'lI

IlifJ1l1I1IlInlll!ln.,"IIIP'lllllllll1ll1l1mllllflll'llInlllllllltullllltlllllrlflIJl

m'"hl(l,et

Jeap ~
diiiD7mtm

kendilcrim
I!hl!ny~'

yakJ!bilir. Ei'eJ'

ginbilirsiniz

~.

-~

vcine • ouu. tizam ed!oC kJ 'I!I-.I:.s oimak, IW;He ~ ,:p."PDII}"t d.trhaJ IUIi,i iiyij ind.i.ft,~1iI: V hEdo t9.udti!'. i:,;iil'llmbl,! dUll. 7a.d I!I r:ikul o::l'kanrun kn,.-v",lin.i Iu.rt1b!. ir..ti Imvv~~ ]i'lQ1cmr. JlBpony.'111D Cio'~ ~alliLtUi mu'eleti Lu;g;iio Millet] u C ei'I'Iiyil!!'~ininclinde hu· lunUYOT, "'. lIPub bir bnu- wereJlleme:1ic h.alimdfilll llot..jjI if. DII Cem:i,.~tm t!D .. f 'IIU lltJkll Il!drF<llll'. HaI'bg.· MidKllH CemiJ'dI bu YI:'a.ilede k!!!D.dkiiJ

Timurta, Han
Eski Saray NaZlrl mu .. 'hakeme ed~ec,~
I'oto: Ylld.!z ~ :ell..... BW'." Ciize!lik Krarit;rr' L-cmfJlt 5a.dgllgh
lIanlffllJl
)'~ni

'1m

b,,,

Tli.hI'Ui 23 • A.) - GI!-~o!'_'·r~r.

re.mi

""b .dretinm

llI.i1dhmeni%

l.mmm.

t.iD m bEiyiik kuvv~t

llI1e:rJ1",1m

Indllbi·

ODzellerln davetfyeleri
m~I.IIIIoIIII'IIIIII'jl"'''I''''lrII'IlIUI'ltlm'IIII'IOI''~1

ha.D1miarm daveti:ve1eri nUDI poK'lay yerl1mlf!ir. Arif i:llniinl!! kadudliVC'ti· ,..~~ hmFan..lrLr arif .. lunii idllllrrLI!Iocmi:fe miincu~lc iIlllveti!!'e u.bllirler,
11'1 IImlll'lflllI.IIIWII'1 11111! II "'I'1,,!,II;II'IIIUUI

nind~ .ind~
"Ia"
nAnli"l

gii.J:

hap.

lullilinalrta .lIhIk UTIIIT Tmnnl'tlll'

lir. JapO:o,..·l'lI ndeCl!: - .H1lb.wm, ~4il ~nlll[&Il1 De.meklol!. myk bi:r lIatima[e
faponya:

HlUI'm "10M. mu.1l1I eml! I!Idih: " K

iii.,..

II 11,1 IIII'IIIrHUmmnIIlIIJIIIIIIII'III'I'ILIl

,!'"!ciimi l1.beli
ml!"1:INir]l!r.

tr"1!r-

Millclier

Cmci:re1:t.m eodiyor. Du tehliidin I1!4Daq ,Yo.kbrr. J ... ponr!l'nm Jim~ . 'r'u n l.me Mil· ktlcr C i,diu(il! h]'wunu.I Ue uten
m lLUl~a, OnWi MIUdlr:r Ct!mi:retin-

Ccm.i)'l!urIi k~Ild:~inm If 'i1~ if. ~ teh d it

9C'kiJorlyeceibU dll,linmqe IIlzum bj1 fOl'Dlcbiml krndiaine Man fU."-'d'i!lII ~ilmtllini ihw reWlle'l W:Lm'
~p

do

Binller ... Japony.'mn melif;uu ben· dadrr. ~ balaU! hardlll11M-d'1!:II 9'beak hlflrbin J..VDD;ya'" I:h,h~ LiiyLik be.1Alar. JO'1{nai1 ta pill: ,.o'k ur, " ...

dll', Ei;er miD!I!U~.m bll .oWIlU hltmaa:a bi.itiin 1IlI1I0!!tierm k"'nfiilile hliin~be'f. lerini kaledeeddui iidlU'l J PI)I'I .... I·n1n Bk.h.m. b"'II"l!t Irdinnei~ kif.idir.

dWl,YliFl bir dI 1-11.1 y, lop y.k.t:ak. y~i hi!' bubm ~,kml!l:mul ihti:r:ml~ i MilIl.

H niT.! int ..

J,IPOflY!!

'bUidan

Iollrp' tohumunu ""ttL. ~mel"lli ~i71~n~ iII'lIID. binD .. Jal;m!llJtI~ l b,!ma-

$ark' ..

a.

;etu

~arIo 'til ed.iJm~;ZH! binI! -ti
Ak_YlI

,i.i

ildU'>. ~;mdiki
"'urlul&J.,;ti:r

.da.ld

rnuktuul"

r.' ]l!t'I~l' "l!!I dun"

Cr:miydi ulhi.i bj)'~

Iba,yl~
if..

':run Lopt/rd'.,rG miuJah i!ZtfU%aJ' g;"r;llftr~h T r*il '2.1 < A. A.:)_: l.ond~ Kfin ina All

bundu

bi.ili.in

~ -

~ltreri l' dllki'bl~ mi, yokn ,ii~' hurm.adll.fl ml YU'~(:el!ri!in? All!. pal mut bll.hi;md!ln".

".

...
--.
--

.........
.. -......

-

--....

--

- - --

"_

_...
-

-- - -

-

-.:---~

_-_

....... _,

...-

..

··Siyasi. icmal
Cern;yetiAkvam
-- 11 -

Maheuz!
Evkaf, Belediye varidab-;4 m iuaya verdi

Ve Japonya
:i i~A

Eyre] telsizinin aldlgl ,iFreier Mata .. Hari'llil1 Almanya'ya casus.uk eUijini is"bat etmn,ti
au 'te.1il:iH!II',.
;;tlial

B.eJrediYI!IFfI .-'ill: ~ilk:~n mukl tili'k , ."tor:iirUau,d-en dolla,.. E",k.' idl!l!"@!• J;Ue BcJediyc' !l.T&illtldll. ~lbnibtHi:f v!Ultuill!l iIIend' In~ I:.ompt{lW N.,tj;· ll:l!erEneo I':vkaf hla.te.r 'tl!lrafln.d41:1 Be.1141 dOElICQmpte- bl!lonkalill'ld&1I 16,000 le.iIly,e Uoa.tl."qd.!ln baZilannin kif-a p~eI:. ,,_i~Kl!ti. e ya:uh idi.. d ]arile meczbab.llo vliridft.tJ h:liClEe-~ il Dab 0 ,UIII. 1'p'!!I!lI.yoi a,lkl!"tn 11'031 mitt.;.... I"t.en;en [p.&r.. m.i.ktan . iekHIII :r.. ,[an IU'IIiIlDd •. Mat. • HIlI'i,BI'll" .. 11"" LiFA ka,dal' tu"tmlllktad'll", BUIb""u., «;IO'fta J',eriue P«'I"i.s'1!! lden I treneh.aC:li i Bole-di· hmi!li. Belb.:bl': klldUlj 'ken.dl.&tlij 'bek· klZI mulbalb.m. .aridahrnn yoi! i,lerini lfIekleye 11.1 g-I"B.t&Cl\k 11'L1I.'h.itiyen feeL lin hoe-le, l-rtifi lIyag:ik IiMalta - H.m.ri"niH t'llvldf ~djl4iii: yeUe Lulu.ndl!l gundillll1 81!!]cil:iyo lIu .:Ii )"O·rdtl. goUnekadal' Pui,,'te neler Y~'Phi~Dl Ituk :millb:kemie.]flie _iU"aCil.d edie-rek Puis'h yib:'b~" La d.1) UX, 'ber ¢im. ve nalll t~"kif edl1diiini h1k.m.:y.ee'i!:llli!tlr-.i [-en. klllll'\l!n hlk.mi.'l~. H'ul.;uk Eiffel ka'Le&UrUn .I.1I;pte!!:tii:t~ A lmlla lmede"Dl!ncl, BR1IodO'rfftW1 ki'l:ahln .. m.!!. h ke-mul'IIIl::4' bU,I{il!n btl ,d~"AY. ba.telaillwl.IUrI haJ[edi.]mq ,U:re!.erini dl!JrI, ~&n1 dikkat bit- pDTliaYi ru!,.k.klb.clllq icrAnm M!h,,;r.m 'l"l!iya tehiri okuyarak Mat. • Hari'deJII h.a.b-er' bn.k.. lctmek i.~tiyorum. Binz lrG1i"iye ~ rU haldn:nd.a bi:r kU':U" vl!!Ptiblukti.r. feTtiym"d1L Bi'r Rim Ml!.d.rWteki JIIla.n1& CUI edel im:. ray .. tli4!"vam karan verildii:l lakdr_fnetlma AInMUJ.k ..., a.rl'i.ll, Hmlil • Mlltll _ Had heniiz hpanYIII.'YB Kits lie n'I,ez1t...ha var!cJlI.lim E:vkaf idareo mililil. ~tii; lebizi. oklidu: lIlierni,til' ve Fra:n .• ·da I;uuunmak IIi al .. 'C&ktJir. 21 num.:m.U1 01;'00" ,M.;nlrid'f!j .,...,. n::iiooi!iooIi!! ~_ tll.d1ll'. 8111 1!!.IID.&da, pe""8.1 ~ bi!" .dam B,Ndi. H. 21, FII"aft.lfI.z i..,ril.IJm-iif.' '1lI,1an Merld de Mo,nte.llillc [Jot! bera.oor ~elhlllG"' 15Derrl l'tIet~tli. l'im:'lq.!I!t muv;JloA (llmltf • IUm.lS:nYiII hep,bma '~Ilh~tll, fjnlRl .111 da HoU • .nda ·lanJr.!'le Billt!i'i/ur'.YIII I to.iilbLm g-&di.iitu pylei' h.'kInMII git-ml!llt g'-I!'" iAIII-nd:l!li':Iiiz:de /ngilb! ~ ~l!.Gma.t ,topEII.1iiakt.aIifp'. :D!IID!IIC!Z bil, E.rernMQy·deld S .. hr!li..~ioeedltt miel&r"" ~'_ tor..alPld.m )'Blla1an(Jrak I~pa," .. ha."MI. Fl'"lI.lII.ilUI ta,YYlIl'eidlot<riniJl mu:&-' ~ihAln, .I:lltim ~ir ·bwltWli: Dd dlirtUm yd',a rader cJi'Imifto.. $.imJE )'Cn~fOltakliel m~Bi lle m.ell,1lI1 a:IUly.llr. ,1!!6nI,fliiim.de olein .... v-.!i.pek !Ook, t.~ l'immt rI'4!' pall'Q irliYor. Fl'a'ltall'lDLD dahi.n .ryu.etj]e de ltt~~Z"e I'~iitli i:9in han itba.. H. ZIII«IUI JrliJ~i ma~Dm:a:l1 1Jj!!rgl!ll !!derek bu meD'ilek-eU~ ..un. l~ • 1'<t'ldit1nd- ve ywd~ .OmUlen m~ldedir: Mndl~ki. ceJi"eyslilla1: b.lckll"c,a da. nuLIMti. -metfl!!'D e.!!:tlm pkllOP (Alman f'l!iwzi" ~plae .. IUDI.I!I.t vGriY<Jr-d'lll. yw ~ak BUftlltile dem~~lebU'" d,e", m{fl.l!Jlillddif FlIlil.MfZ. alo,.r.rrnm diiWen ,iklyel: edillomkkdilr, BI!i HUG leneRde Fr:anl1Z" t:8luhbal'M itBcd MtiAli!!n mCll'lIiim Ji." led iyenm bwPl ~ ~tka iJil" ml!! T~kili.tl:, PiIU':lII'tlll hil' bdlDlIl AI ~ ,..,~dll. BlI'itrarrn ftil!' kililmJ JafJ'a, 6[ .. ZMhk yen tayin ebnet.i i.lil+nHme-kmanya be~l!I.bm.ah&rikul ido bil' mu.rlmi ),G!fthth·) tedir. ",Jfa.k~ydle QlIAl,Mll!lllt ett:iih:u ha.beI' BIm"'.m '_'ha II. 21 ~ Fr;:znn:ll ri. ~ :mE>,bUl" rafli :dy..,iye.u.Je.n }( •.• nil ~iJo' kltob.;: I .a I r,n~'ItJ. B'll bdlnui. Uk ~t!i JIII'YJt.I:er8 .. ,rayd u'" Ui!I' ..a:m[m~ mDmr.- MI!I.tmliz:e] PomJc:tm- ok!'ugUi umtediJ!BeJe d.i,:te l~kOy ve Salwa,iC&' dol" de, 90k g~edl!!:n Q Oholl..cdliJ .bat de b~lJriTme:. r~ . di,t i1e Kl.chk~,. "T'8.III!IIdll! otobU ... tabakk.lk oUi. Franllz'lar {) tarihte iii... , retmelt «ZeN! .1AkadBf'DU,1!J mina.· ' M,.~Zl!!l DoktOi"'i.i.D B~[in"de o.ld1l!KITk .im IlUit 10m., yUzb"'flI ~de verm.ittb-. I !l'unu oiT'_m.i!1eNli. B_Iilldekli F&".!IinLadDWl~ oou.- A~ Ura:rga .. I .12: OiIi.lI!Usl4n. buftu hiMirmekle be ... lb.1 umnml.li!li.n ,'11 te1vafml l.oydu .. r: bel' Atman iatihbar:at:ma .iir b. .. la:r: B>eted.iyqe .. i.t ibRlurum AyalOf ~ dtD ·va,Bolt,a..n'e Pa!l"ta;t,ea. mijtem&diyen -tH. 21 II F.r<DfUrr>'rJ pilei ed_ell "a'ddd kim.ae.llider yurd'lilllLa iWDI 11'00mWlim haw!er plntekl-e oWlt;uazileilinc d!l!:VG'JQ e:~IIILn.i oII'li,l..,yi lerd,e m.'iincB..i!tt.'lM 'i\ogldlD.1fb.~· ~Ql'". I 1Ir.z. K,.lrl!n1.eI" lm.JutdillD C&-.mpt(l[r , pnlll dla lekFalr f!I~itlerd:i. Bun'gl!liidun m.evcudiil yUz- kirk lI.:itiye kadurjp zmrin~ ,ilpbeLer. tekll".r MatI!. ,. He. N'atiIlllRII,r d,E.kOmpte ,f,mdiiJ.G u:z-enI;lkml.br. 'B ill' tal'aftll'lil da. ~~eaa't.ri'nilil. ij~A:f~l'Id.e WpbD,ru 9e: Frlil1ul'l!" n .. f'fJIHlmlJ .!im:I'O f;r,!fJlfdd'l! ,"clii palR devametmek'tedh'. Bmaen.a.]:eYn t!l'kRIu b&ir"biY"-4 rt.u i.i. ka'l.·j .ul:"elte, rfitt! alGn.-a "imi3iJ'flk&d.ar .pa" blll~W'lan 'j,ir haUl! ka'l:'&I:" verdi:. Yij.zb!:llJ~ Lado'u.z. lUumer, Ma.tiI!I.- HArl·1!Iin dll.h... kaiQ odanm <laM ~&1"Ak ~"".aal b.dl",1 -;.II,iJ.rl:h, mIIl!JDla gitii¢U, ken.~ leYa~atfl t;t'klmadall evvel,.azlJaJill e~eo1ere leihsis edilm~ ,karaT YO"' dililnll, De]~ik.m.'nJ]'i Alman lfl'ali ~l· LIId.o,d, ito ~Ufurkeo. iaDlini ai:Zln.lli'ihni",tir. hMIl b!ili:tri4Ii '!lrJlnmJ "nda otUl"an d .. k..q~chil F~·Ii. p .. tateo ve Ar~ caaUi!IU 0[8.D! t.e, ltipye lli" m.iitulh.hidi., dahll doifru..u AI_o'taLco hq, mektup v~di. Mektupla:r !Iann Felemert'k"k.ki aI-WI miiteab· B·uod.em b!:i- mltd.cIet evvd KlIldt. _ if-apllh y.e iiZ"e:l"lerinde de hll ,Ilbm. • l.:di 1d.i...... t.ma.nJc~.!l .. Makay nhtmundll -r_i.e. elllHtnek ide L I ].1"11'1 ~diki ""dr..ulerii !,II.Z]I~i,di., t. - Han oIIdl,ltu~ Vi! yiiz.b.a:tl La. ~ DIm fidaul!k m~,',eledl'.lde yoT.I!IZ; klll,- I cl~qn kil:.diti ~me ve rq1nzj]~m: Yirill'ibB.JI, lkll!dlllllJ~ IInen.k FrtmMl: herU:~tlerj rll-ri'uduiihKIe:m d~h,p1 Vl'b..f, b.fi.;yaj Six B.!IziW Tompl!OlI!lI.'PIII. N.'bum. '~ii.~iJ. l!:a1c:dil-d:e Fl"a:n!It!,'d1a Li.yet Hliare hey~'titKe balklMm.lla. ·tah. I DaIlol"L&!leme, I'~imeililt A bmw.I:I;] a. i!'iIlI, b]&haec:e-~ifiii ~INi. 11'11. 1I:1II!·kbup, alan memurlar& I Ii-'l:.H'Ili. 'l!J.h,~ d_a·D!. e;tdiile b.J:'1 Y' .. 1'e-rime I!.ilz .fit te;.1 imt-lmek i.. kik.I!Jt y~p~]~tll. altkhkika.t b~tmitta. B\tuthLr.d~1I .w,h blmamilfb:. BilZI eHrler.de .;-in. Be-E",iika' daM A.bnanta.T ij~inde .1' Na.- I IftbLk Gadlk(;y Be ] eQ,~yeimoi!lJtiuu Mate. - Huim I"p.anyol - fr-&illM2: Pl.eveut ntlfuzlln.kn l"ll:if.ade etm.e • zl,. imubaibi m.el!!'l.Ill ·.$akir VII .iIoft'..' hud"clwnJ. a:~e:r gl!ii}lDS'2! yaka.l.an.dt~ sm.t te~Mb ",tH. Dantaz.e. Ibu hi2.me fi liikl,ye edi~ir. Htl1buki Fnuu1.z Ca- t"me muka.oil biiyiiTc hlJ. pa-ra vade roiih-ellldia Flllll Bey-I« hakklnda ve 'b<atkltip IK", • .uhdd Mijg,d~]~T¥ilitJ! hl!T~" Ii dildi ve "",]u.vb.e!o de miihiDic,:.e Mr ' DHmtl muhakeme ffitllj m\!lam S«du!la.h. t~gk me., 4m1M" kadlmn. FUmll&',..& G'I:r'hI~IUne nv.arm V1!]"i.Mi. M~tA _ "«ri, y\b:b~" mu:ru Bi.irh!I,JIJettio" lWl, ~m.u.niI K.l· mu.....do cHi Yfl 3 IIrln1Uluuni. 1917 Ladlll\l:"u'IiIJ odSlal:ndan C;:,lkm1fl1 IIri i mH vii mrut4lm.el B&dr-.eltin B-.,IIHh"lk~ ~ Ll.r Fratlllllz zab~lI:i iR'irdi. .' Milk - Nm P-.ri:le V'oU'dl. kl1Uil!a dl!. ]ij%'Ulm;l lit!!. _ (Mabtldt ~r) M... _ Hari ] 3 ~lH.l - n'lo!-.'·1HIIi T"lBrI v,Bl"il.mi,tLT. H.k]~rm.d.I!J. liillitl mu fHU,hllkll:ti1.i! karM'l ve.riJeThlet"e • it evra.k Adllyeye te-vd~ ed~.ecek -

P&ril.·e. ""&l!Il~ [lotiit' o1~ I;i:lu~f bir ti!evlet kan~lU'~~il

FlranSIZ casusu bir A~man

1,17 ellnU, :rani ikj e-li1.iJ,d,L 'C&:I!I\I~Iu.i!'1l kadim.'& 'hu, ~ki a,. milhl-etin :n.edl!!n VCI.' Hd itllll i IIonll!l'ITIllk: kallim deii:ldk. Bu. l1akikatelll e,a.:ta • T'l!lnlR'iz b,iIr."yd~r. ki rizb&Jol ~doYII: dahi Ikitll.mo.d!a. bu .Irnn t!.~lliht ...rmJI venmyor.
illY M1ItI'"& tevk.iI· tl!J..Bkku.k ed.~D

13 deJiru

mn -

.. . n

,11

"i~·

S ahrayicedit

mezarha

'rm:nf.~ 'IUI'~"..

'CibaG;'deki Yangm ve arbede
rini yaralacblar

,.1iI ~w

IOlrenkly'e

Q,tobDs

Itfaiye 'Ie amele birbirle ..
E,..,..elki .,uo. CilialPde tUWo fab " rlkannda "nIkua rellen infiJu hadl~ ,J~de yarl!llaT.l..a,n Liz .Z-eki'nln bl!. "' ,8. tI r.eMiIm'Ii b.ir hal;dledir.
Inl:iUik ltliiaQeh-eti[e Ci"baU'de 1&bir vak'a .1;11. tah.ddUa etmi!j:t.ir. tH,.iye He amoele IIIr.u-.n;d~bi!ll' :!U" bede olfln1JI!t. her lki kJ'lI.f yek,iI,i: -,

Mll1l1!!11i1894 enMf~e Cid' Kl.dlirg.'d. Kiblui",.n eadd~irll. dll!!lVleti'ni 1904 -Minde RID1B ~JllrIIii doe ,'1 IIwn;1U'111dll .tura_n S.me H.nU..ln1 if. ~Hidi l miJ,cm!uca r.naktul vd DIm 1mP1I.d~ b1r han.rmdl!n aId~ meuub uyiat "'~ '" '!:!ir ~lII. d~& ki~ ~ mural ..u:m.. firmitti.. EJg bllu "~11'11 cHIlYu' MhHri bi.r hemmin '11)1) fechk&rhk mukabilfndll ~~· ... m Lan'=! £,.'I<:h I;:Ol;lIiru b"ymm myn-llo ~ I Otedftl.b!ll"i. lImwn'f ,iklyd; mR " emv'!nmd. ~ La... Ihull::uk "'0 menMi !IIeblZtile Pli!!,vil'l irf! b~irLi gaz!!tl!!d'l!I 0" d dp O~!mI 'KQ Filltil!Ln h~i1nftml t.~l· a1'd!o obnifl:i. IIhmIud_ btlhlll!l" i~ bu .. I£lUll1ffi. heliljm de en bti:id.i.~ yedi kike tl!!l:ran 0111.1111 :rll!uek.l.!tm; m.u ,.enldM!! Lbo L:tJlj' -a,,1II' Kr1ft.!I:J'I n!'" ya~]",dlll olmillk (U;er(l eo;: '{lfLL~llm hdllJZollda devlun dm~ktedljr. Bllllm1.1}" brml:ttl- t"i:n'dl'k.l dab'U h.up Man~G~ VB..rllr. 11\1 minimini y,lIvlululfl wthllllmrimizm 22 h':l"ibli fitl~h"'1D"l:l:dilTIl wayd mII_k mtBl!j1 lI-lIIl1M' il'ti'l'. lerinde bll~b.iI"lnfb.. bfr ,ey yo.ktur. Iii miitmltUuadam ,il. MiL1aplaeaiJ. w.c: Mlirtea I!OImII Japiil:n'lum ..11-111.dew.: h \,;a.ziyctit:Ti pek le!ildill'. B ... memlehi le ili.o; I r b'U:gi.inkii hn,.,:lll []Iiabe .. Te' mftlIlil.tlmii hi:!" QOk teea.vtl_ air.. kctlc hr.yl'l' u.hipleri eok, DI,dugulld.lln ten pek FII.M,ti.r. Ecza.lillar ve dok1110, v.e Wr cok Jlllpon r~ ~Hl bu Y!W.i!..IIl'I'B dll YII~dlm II!Idccek. ""C mrla'tlm1:1 1l... mdB bu me.l·eiey~ ,d.· . &.. ojylllmqb. BuoiIHI ;~ Ma.n~·ddli JaIJcvindiiJi;eek bLr ZB.tlll'i nllZlln dikk ..• lr .,.. phl!nu.z t~tkik'l~ f1& n.~ticeJ'; pllln ~I!r'i La Q_nJideklJ ....u,iytii tilll "'I;::Hn:d;ii'liz:, l' vn-d:l= ~y.eII: ",MIiiLI!Ik here ~~en bl'lJl ~ .Mii.sllll.~rr~r .ila~ iEmd ede:n e-(l Ra.}'I"U1lIII .~ gUn IuiIlc!l1.; ~ veo lew hlllMkk Y&',Hftllt,II' m~~ bIm" .. ZIlC1l.1~HU:Z, 'VliJrki:y>e"dli!! eeziII. R • )'11. M.1t] valrltli !:fiIClIk1anlU .,. flul ~it .r1Jd.:~ ~""Il VI!! rliih.II,oI' tlannm dite:1:' memlekeUet>o lIaz&~ IPJrindinnl!!k,lI.ualem.ek ve aevmdir"eo!: H'!!!!!, mmt..l!!L:~ 01.lIInl $i\mIli "'"~" rar.l! ddwa (lDk UCUiz 0] 11.. iun 11, m.e . m.e-k :iciml :b~_yor]ltJ'. lUI,. WI .. ,..., I~' edildl! .... d~bi iJ... d V'8.dd1 lpUdaiyes[ hliTi9ten tedllrik llli.lld-llfl..mn I!!n nmkad.d. l:lIddndw. edi1dJ.k1em -onrtIJ hiIIIr.;!ofd.tt uker:ly~ MIm .. edillp bgn ala hllzll'll!lnan ilA~~anD Fakat mali va.z.iy~tii miimit olan..lm.~"'ri Iefki! edl!'l'l dart ~t'lteD dor AvrulPa SpKialketet'ini ara..hm,.a • nnz, bn falm m.eml.cketk &mJerce d~c:1i13 VI!! IO'II~I;DQ Yellol f!Y!!.letine c.nk dere<::ede mWt:eT!DD!!1 Qlrnu'llltl. yoktld, baklmttl"" kimeri" yavr"ll oJ,. t_~ edildi. ~mdi IhUl'1l.Md"hl Japoca-. I raGmen. d~ktr[~DUz1n lruoJan kaiJu,iwru 'llD.lIhlM.llitBih ve yard_1ar:ou 1ar l~hl It,lfa! ed'iImek lIbet\ll b~ .. Fi m"iIHarda ta'Vli)"4' e1ntec!lilderindm ~dWl~. Muhi6milu1!!ki. iIlllyo,.. iflbJIa.n iili.~ ~tinin iJCftli A'I'1"II .. mllhcllle~r.ni:zdleld tam lilO~m , plI. IDlUBkhzlILrolmll. mtinhlUoU' II.aMl .. M~'Ide' ~ MI'arJI~1I dlliJiiine1M1- ~ubuek lrayt;am cUlw: UiilB.niD aid,lIi!: .. yald blllu!IBllt Wr ~ R'JIe lIIna Cm rdl o:nlan~yn!:l 'I;adik 'bmdmu"a. • [1Ii'J: ;pole: riilne41: oldufu ~i:1Ii pahah hli'dlm~ c~ AbUl1ll mll",alltll Wtm, ~j 1iI.!1],diim1 .... iiytll~. ed:~!!Ic la.l!um"'bnD 1m 'Il&r~t':tin] bir,.anl Diler' MzaaIU' di& ezdlm~8 demitremrd harbe' Rbep oJ&C4iJ: WI' lec:nilz rudir iI oldQjgntlldld~ ~ on ba mlieuee'llm ~ Eeh.JU!ter b.ltdtt Mln.n. Btl" rniidl!Jh.:lMini ~$l'I. C~ A1rvIl:rn ec~ .. lHi! I1ZtDl plen r_i ml.iatn.el.e datu Uzak !~I fth-afin "llIllMyefinJ ~fa edilmedeu dl!!iittiremiyor. n timdiki ~ 1t~~lIin 18 H'ah!iM~ I HambYki bu yij:z:den diikkin •• &'ip AIled ~e ltUkmDnU iCI"III ede'bD'di~ fM'i kl.l'lll.l'llril'eykal~d"" ZIlmIl:go T.IIY1!! dI,~1!!!I' !I!~etleri:n II.Il.U':I'i itinde 'ft 1Mr pualk bh:i ZATUr"t 'Y&riyetto lm- ...'In ~iunm1 ~QmllnJill id.... .; 1IIIImd .. 'ba oJ . Jik]IU'. Y cr ,dll!!,tifti:r:m.B!I:'I1Pnl25 ';ll1 ruruJ~g M.1l'I. FtL"Mn ~ rna.. U-leniJ.e.m ",Wuo(Ik, kWoIIJ&n ~ 'i'IIlM;.JapOll

Doktorlar Avrupa

lercih ediyorlarPlE,i

rru."'.~

I'll,...

;0

'rmt

.d.er.

"una

1m'.

uo ~.

'N,'.

Onlar da bizimdir l'

,fII'

~1IlI'l-yeIJmle .bJ.1J'CPI"IIHI.

~l

.. her

dalllllllHie
1m

Ind'llltTn'_.

Kim'sesiz'ler yurdu doldu

ra&e:r biz mete1' t~"E'I!!'de "ruiz yi:r.. Dl;. ~ ~Plt«D bir n.;ehyI, 1m li'ada yiTIDi lR, ~fa Y&I:Uyol'U2'... Etibbfl. MuLa.d_t Cem.iyeti de dnkt,orlanmln 25 Itefr:imevvel 1'93:2 tarlhlnde YI!l-p'hil b;r tamimde mu· ~ektA']lLTJndan !fD,uJml't:ijn old'lltu k:a. d.e.T memLekc'tim:iz Dl:Illu-u'f[.m[IJ~ fer viii: ebn,e,]eri'ni. aynJ t~irrl. harz 0] -

b

d!8rillblli:U malde-d

Bid.,.-ett:e ~ia.ce

.my,.

c.

~
~ Faht

A.hmw

J'irelil

'8d

l:ara&

1ID~.!l""

a,.T,nl h d'Ovm;qllcril.ir. bm. yUzdeu yara!IUIiUi[1Ir d.a v.ardv. POliLB mQdi.ri,.eti. dUn .. ~ika RaUs

hnlli ad~

n~lM:D

'telul i.rd" d,l!Ilma 'DC'II.1: "N "er~1 klllll'lol!nmarllnm~ :r~et~ y... z.. rken ·tI.ut&m.u m...&Il<'lde. lI!IlIenfaaiI-qu

lir JolsuzlulIun tahkikat~biJli . hI'_

darhm celbederek ifa..delerini D~yu J'lysn amel'B diin Be1~d:;..

.hm,-

n. 2(·.n

yen ve MUdd' ,-mbmm,iemiiJ'8.e.~t etmi:tkrrdlir. A .renin kl~q,ADII. ~I!Lz.aran· f~~:tdkAAU\ ea.aa ktlp1S~'t;tk . oIdugu haldle [lflll]Y~ arka ka.pKlI!iD
I'e~m:if v-e k];£itli EnihmlDlll bu 'k~W"I .. }"J ~l-a 1n'l"{Lru iQeri.ye gi.rnt:if ¥fl. kll.-

Jl'lY1I!t!W.a.chii:MIi.D

oolaY'

lIIMel~yi

ciI.s"Ymr~ .... IHaiyen[q. id.rlI!lo,SUlBi RaZ-&l'aD i.e hR Ai hiP'l dll. llijRmlim,,, ve itfaiye'" ye- ~erl dlilmak iltenmemif, ol,dgIllDdlan

tiJe birL'lIto mem[e"ketio. 111.1'&'-'1:1 ,z:.. nwe1:iblb de' go'Z Oliimde tutulm.a 51111 rie& I!tmi,dl'. Ullll'IIWD&ro!all kimtenjan kllJ'8..• . nllm.5i. memJekete tic; .. ,. za1"',fl:nda I!:IIr.AIIc mlihdu't n:I!1k:b:r.d.m. -.z ... tl"'· yi biye-. m.alzmnl!l ve b:bM tnUl!t.dtz!!ll'I",r r'Uud~l'Ie mU!IIallile dtii~ ~ln !E!'tibbli. OId,1!Io !I1ij]Q:!I ~]ekl:.l!l41~ ,.-a.pbil ~u tli.1ll'timJn'l:-I!!IM gotii.1mm" b<i!ll' ~Dk dlllk.. torl.antmz ,.-erU mUlfi!lhziB.1'& bm ter dlll.e La..,t1U'JlTl4hu"dlill' • Sthhiye Mlidiirii. Alii Rtz-a. I!!iey & l:Iu. liU4u.s.ta, b~1:" MUbar:ir1.rimilBl!! de ..
mrttl'it' k·~
1"-

ti!l!tl"\bU$ile ikIifa etmek ~t&d. dahl. KmhI Ammk.,·nt1I, tam T4IIi oolU!f dH"~rdaaJ devll!!tlmo, .on iT. miMkm .om ~nd madde:ai IWLCibtDQIIi mudahalede 'huluad'lI. :Rg Im:add'enill! d3rlUndil ~.fllt1 C~ yeti AkvlmlmiihtilM lulinde bW'u1!I1I.DI :iId UnJm :ru:iII wm.unla'bQe dll'iftd kQmilf0'n11.lll b1:r ika:re' ~1rI!1 '!mba!! et", ~~e llmm:l, l&cft'ilr-. Eh:ma hll.d ,o!mad.1l takdirde mnfdir nmddema hfmc; flkms& lIma'\in.ce Cemiyetl A.kftt:mD d"imII kom:i.,oq;g o.lMIaIro:z:r. :h ,..&Un r:arJm,.. atiDi iI -

.,"!ili

no

mum
~

tihaal ~. Wle IJitiliift ~

rapDnIIHI: 'k:iiitt II
ntpmda

r.a:m!!a:i
!!!!IhliC-

tedb~ 11K! .ikti. ed'~'.
,.eI: iki ~hn
mil.'

'im.di:re k..dll:l" mn~
r1fiI .ft! lilIi:JvIo

.,.l~
he.
.,.

faJd.6 i3~ ~
~1(1 III!

kaRl' ~ .. me')l'd~

I~
J

h. F~ 'De. JII.1!ICln:J1Ii ft 1m' ,8.ze ptirancdi.

de-

Cjqf.~

I

~.~

lk.... pUiiln eeJ.r,en

barnl ,ollnutlu.r.

.II,~[1Da"'lrM!l

~hMye

VekSJe'tl ec.za satt,il!'r

1R'Iulud!:;::

B~im ·Y~'PbimilZ. n'l!:liceyi ~fu1
FIII.ft,.[ka

lald!::rkat ta fQ

Gazi Hz~nino seyahatleri
(l'l!":rtTWJ: l'im.IdllrUllZa

t~

p:~

ma~Q:1't)

MOsabakada reJ is"iyenrer
Sepne mUob~

Ba7iUe4,n ml!lflaltl

I

V8r1mB,k

:bullPltrNJl " ~trte mT '!I"e:rm.ek iI~ler:, bllY"QI. DIIIIIIilIinci PIau Sl!l!t diirl hujtUkta Mak.im",dJd. d!.... b pya r~~Mmr]~. :iXI • .ho:J:iye n dlaftti,... J"i!Iktvr. iE'll'Velde:u, yM' tatm;d .iJ.~w~I'.MmimDlil"dm"tii'lie milruaat dcbiUrlmo. nJii..n :l1!Ib:iteaiDde fuJa hd'u1it VWlE'.)o

CWeeJ1!Ia] MI' fra~ gliB b'iJ!rada.. keJ(hL:t~n ""BTIt hllS"hDire ReiejGumbu:r HIl%retl~ a.lm.a.k UZ.eTc Met'im'e gidcc-e.'ktll'.

avd!d etmlftir.

Cam~ kahvecU'erl dava 810hl'ar
BeJedi'feC'e AY>8.lOf,& '\"e ~fi.iH I"i· h.i.~iti.yUk CBJDi ~.vt!.dllrl:rtll:! temiz tu ~
tW'muma
Vie

tii'.

'D.l;z:,a;mnam.BI!![]':Le,lOre bOy]fl b~ yIi,'cgm :z;uhlUi" eUigl ZldDfl.D. yanl"l1l'l une!.e ~BndUri1rH fa.brw iduem ameleye naktE m,W,cih.t v~!'fi~,
gnu

:rr.z.1U"I iti~lllr4 ,aJ.-noP1!ik ~hdit edtn:.. mifth-. IBl!I [1Ite balkmn.z :mUtil'J'llkJnz .."lmM:[d~l'. YiIlp1h,n i11.~ll1lrm P1ir& ..

kanunlar1Da _ ..&hat 'L:oytil..~. [e· zUl.eI-er bilh""liIIll vm;bmf MenfB.,a.ni!t"

mula ihlJwll.

:mim

o]mdt::

6Z'et'1l

Ma.Il4!III"."'nIa J'IIIPon'Tar if.arafm:ilu ~ :JBL~il!ldl_ ~ 'b1ill'illld'a rMEID edm MMI~ ·pamtndaM ~ hiiMl ... meti_n tu&'k ,edi]ip ed.tl~ ~~ .iki 'lI!nlb ~. Lu.llea oI!Dg-eJ lepol lin, dm.t,tir. 'imdi. on.dafo..'sr ~"",~
:mllstaki'lm ~

ba,h ~... ma .3Ildtkmek, itfa; • ye:yi~!!r.i soi'nmPlllliki.ttenU'trlrTev'k-if

BlI. ebeb~ bimM;1l &I]I~[e' y~-

b.rAhm:llan kayded!lmA~Oo ,.ilT. Fa..z'ta. fll11.talmcb i.hl:ld~n piptte ediU:!' edibDM derhal SihMye Mij,di. riy~tine r~e'e 'il~ ber&l:iw miWllcaat
III ft?"fl.C'I

mekIe baiPlber iia ~ :JIIJplIaeaY kkliflMi k&ik ~ I.am:r ~~QIl!~ Bi:a~h Il'odI!lPDII no ,wlllfbrima h.. pm t._iD b&batU:n 'bpa.nJ'l'illlU1Df. ~
I ..

etm.mf. bmr

'll'1!iI' ..

Jmu,.,.~yet

pyollil nazik

hlU'a.1Mdllki

SOIl!YJI Operet!nin
mDsameres:nd's'
1B",,1L)[<Mi!!" 2.3 (UtlMI&i)·~ Giizoi Hauet:l.eri BmhIe,e, it' d<e: ,1!J'ef1_iEu; v-ori1mw.mii"l!li!unereyi t~r:rf vebJjl mel'amd~ SU¥~yY.I!. (l;pet'etinintem:ll~ eI;tiii Emir operetini a:e-YJ"elmi;JludiJ"_
Temsilden
8<lID'1I.

De:lmll! kaldl.l'1.frnall:mJll wsi\lI!Iti", ve bUi 11... &,. 'l:athik ed:ill!l'l.4.tir•fa.. kaf bllndl.n men.flll!!l!.derD. b,1!l1,eld&1I" i)l]1Pl

kal':"

kahveba"

Arb!!odecdQi !mleledeo ...e Itf..iy~ den. yedi •• ek.iz lki"i balil.;e- yaT'iIIlill'llE

ftQ,tani'll'.
Ya11!J"L1I;
.. --

edHwer yokfgr.
. __. -_

MiilliriyGt mijll!'tti'll[erl 'Le t.&hkika-l! J'.e.n-b.1"H' Ye hi d:ille-yiiIRvameJe lZI~vkiime koya:r.MI!.VIlillhtl!

edi:lme1i&.

JapoJq'll.·nllJl

Cemiloetl Abuncl8lll iII'yn!.o

"~1I7GI'.
iHl
if! ..

mPI ve hD Plij~

dbnlJ\lmal
himd.

.i~&pY.P1lJmakl.l!..d·rr.
..;;,._.~ ;,.~ __ ......

diriy,elillil mUrIlCl!l..a'l: telefonl'l!L

y~p.J

hmtm.~PIinim Ic~ ~ II:lIIdn:lD~t!4'.

-

kahveh,u.e

n.h.leri

1.e,,~tH

d-

Resimleri gUndurini,z
Kariler uumdllkl DriiHbdIl". r,tird: etrnft imyen karilel"d41!1:1 atid~k'i ta&i ~ lab dildc.ade ,okumUBI"DI. riell ederi.z. 1 - ResJ':m.'IP.'t'i hucWtd«llll it.'hiIiMnl kIa... ibu:'I e:liYorul'. EleTen n piNll'I lit! gmll:'le-

CBlI'etlmine mim IlhlllJdnaJu, iddii!i.i;~C' Be11'ediye aleyhl:ne Jll.ll.hhe.m~ DliU ra.cslllt elm4,le",dlr.

Kadllk6y mezarllgl

PllITJEI'li

fazl'a oalf,an Rluailliml~er,e yevmiya
Fad. mesai Ylipan i1k mektep mu_••• • aJ!Dm Ie.rl.l!l,e" .._ al!!her .... at: v;in J'anm ]" ~ r,a Vert']~i k,u ....I8.,iml .. hr.

:M lila! rn1fil:e V,te :mek:t:eaDe'lif"d e

fialUllI if'~etI.._t1li ",·e' .arlh adrw~nbi~ebi.ldmJ.m• .d
mam&bdw.Y&f[l~z Ijdfa,vd

MUHARIiI'!'M

PEYZI

.. o:ialr'YDfQMUn',da
Hukuk Tafebe' Cem,y.Unin bfr tanibi
'nm

ed!II:'II'.t1

KaJdmm masrafl
Belediye haDdan t~si~
lita devam ed'iyor
Be.lediy., tandmdm. yIipIbrda:a

opcretle'n

~

-.al1'

z

.t3lin k.'bu.l ode-l',ell: tllkdilrL,el"iDi LZh 1\1' lEJuytli!"mJq,1anhr. HI!!Y@'~an'ill •
]liu'ulnll

aU

1a,lI:d'i'f't: mazh,1!.]' 'Qlm.urn
..]'I.I".

z

KlldlkoyRmn me~&rh,irg,u!1 Be fedi- ~-J- a.lt oJ.d~·:"'"",,- lD&h.b:m,- eee ks.rillr veMldikten SQII\I'"4 Beled](yt!: bur·Elya 'l"a.z~y·et ,e-Qr.IJ~ ve pazAt'yef'; 00-

"'ti.......

r.h~i=.

1iI.&:n. MUlll.:!!811. Il1.mlrleth,:rd~

:2 ~ ~iMi~e ~adl\l" lIe~~'liiiMll ~ dl'l:rbk te:msiJ YC!l'llcel'drir. riml.JD tS1l!. ollmak riDden1mHi iW'I: b'. IIuSk rl!!lil!l'l rClfI.~Jer. mt1~ru~ by. 1rimw1!'ll11, !!Iddo1mrur1l!ii'. (Ektik I n~-. bef fcoro, mDkll&i1i1ide ida rehanen:Dzden I:ftl~ ed~,iJil'Iinil:.)
Q!I;I,,",e'l:i:

',Ill.

'siirey-

bu:rad!lD

Al:I'I!:a~D.'ya Ii' _

O~polis

komiseri

BI:IrQ ft ~ 1(ii:;r..eUeri de (1.Id] aM'u.h 'kaMe et'I hdendiiiniz gUzele

3-

T evkif' edi1di
rlIJ'ldalil biTind

M'aihlkeme~ep~e Hilr sahncak kazBsmln
muhak,srnesi
'B.lI.yram ,erJe:ri~de lIl!ilmed:!rLhk y..pain Hl!.aUl {sIDDul,!:, b.ir "dI.1!! hir b..yram rURi] ,u1mmkJaHDJD L~fl.Ddii..l:lllll~ M~ 9"lk 9,l!Imlldllr d,1l i!l!u[]!Itiiz iJrJmutll. liinuck
ImiD,

A,~n'lnve~e

~r"!1/k )W11aa:nlntlllB1DIl 'li:a:rar ",ermq,ltir. Ha.ft",,!1.~ muayy·el'l h<ii- giim.ii.nde "bu !o8Jha.da 11:IoIIZ- 'km-u'!'II! ~~1c;tfl".

SOZ derl' eml 'komneler~ ilk
:sal. del'le-me

hitIm,alannl

ya~p'fmlar

,Bjldlg,nm: mekt'lZJlkiP~ .20/1/933 ~UlDII, gUnij H~eviad~ dill!!ltmek it:te-di~imi:z fevWih!!~ kOnl" Fe',Yi fillilp Qrm.lI,dlimdu ,..prnlll>~
ZI

sa¥ri~

Huku.k Talehe. ~jyeti iltonpe Illve ilemiyd itlani 1l1!]"1!'ti :reislen Im-

G.1im
im-

'lP'eka.!lahruo IDIiIl[rJlal'Uldaa

,.ammm

,ut 711PLI'q ~ -tihugMnna ~ 11M u'lm ~Nhlphm..d9i .d~

V'I!!

....,. "el'e&ninin~. 4 - G.a:zdemizdt! ~'!c:BI!I ~m1erdn em b-eiteDdi@ii:ni:rin ftmini n n.mmar.,Uln'I 'hmraQ'il!l& ~ :ratmz itmini) b:u. ~iit. d. ~,. him 'Ol'"e .dmiDiri de i1A¥1!I ~Iftk l"eaim1eti Mv'i ~:n t9n1! 1cQTII"
ed:nnp:,

Dun !loti. ikm.;ei ,uhe rnMlluri", •
komlMT MuniffeF, ~ilfl~i komi&u IL;Ufi '!!"01!0 Ziihtili Bey.. 1"".. 11i'!'er rii"VII!t: 11Wi setKui!len. mlll!:['lUlleD Miid:dernrmlml.i:1I:iiin ~r'inetevkif edilmi::Jlerdil:'.

MiluhalkllYBi lIHim 1l1!2Irettirm,.e.. III!II de lIiren h.mmlu Q1d~ ~", PO, ~redll ~k,g rftrm1er B1"bIn.dll Irn '~ak

.1MblIl.
&l
=

~eI,

If&dll.r

ka'lMd ~dctir.

IflIbatt:n

y.edinci ;inti

"-

layrimlbadiller kong,s'sine
itiral
Cayrim.ijiJniillerdC:l!l dort kipcinin et'. velki g,Wdrij ~!ltlir.nam lI'&.yrikIlDDD.' O~dD~ h iddiuilrl ViIi.y,1!:'I:tI mura.cut IiUik!,ml'lii Yliztm~I~. 81.1 itir.u '!I"~rit I!:::iiriil .. mmml!i.klll!beJtllil~ ViJI!Yt:~ k.tyli:rdio bir

\10 Da vetite

-!Emniyct

Alla:nnu,lllr

''flI!I

i5Jl!l.inde 10 ),1I,,'I1Id. ~iI ~cu.k . lalmca.k In'fDla bu: slldmmin
.Hl.l!.an'm

i!;:1A!!I~delli '0"", ye ....

~likOtmliD

dii~ii"

~m.J'. ~esjri.le

ki1,..

in-

IDU"tiir. Sii'lmt.nir:!:I

~lIk,emell.ine
bll,llll"l1.

dUll) ikin-c:i
Jm,.'t!.T.

Ce'.Z1!

mohlrelll'ieii'Iit'll!

'ee1dir.
,. -

.1M li.amm 1Hmse, ndtldfli,l ..II ~ di,.eter ~ 1'"ej' V'flII~ Wnfim ed j.
I'IeJ'

R1.Imii'lcifatl.ar, 200, 1 00 'V~ 5£1 rPlIM'c Ii~ rnWdifilf il~ liituh'!elif Iil."iiyc' • _iflr.

Neslihan Baban H'amma

I«:t.,

de

~.m

MGidiriy,et1.Ji1i ~,dR ~ ri(:oIl !lI1l1.

bavife e-fIrIi,tir. o1mathi1ndan.
[l1tIl' d,ell.d[m.

Bayranun ikin£i giipilJ MaluiM'de
y pilaea.k

i[:L;: ~eY1!' .lfMmc-ni:z i... in )'"l:ll ..:n lihlivetive .di'csimr _alum

rehaoemiz;d_

gondcn-i!emedi.
.l!Jd.]"maluz

H.IAD u[mca1d1lftnJ bailay.tp glut. iioi ve ~Uln kuldiiloinilll onida" 'hIlI[uftmiJi) iii :illraru.. !j,fljilAn ~jge:rn'k b.i:n • d:ik!l!nn:i .iiylelni,,1:U. BwulaD ,101lJ1'B pille- !II y1IfDld. SiirpJk dmlt!1II.l1rni,l:ir. Sii~1i£ ~~Ii bimdiikIel'i zaman H_ en Ef. nin o:l'1lda.okn.11i:lm :w:rll!miftlr. Diler p.bi~~n dill diolcu~i i!(ill mlllh.a%en:Je 2'1 f\!!Ht" "alik ohmmltftar.

den rnlihahllilB !l-e.~1m!Pl;!lil!lie lliirum 've imkio d& Roriilleme-mlflir. Dar! ~floo :leri1'l bi.diaoyi efkiir!J umumlyeye yafill, :;!iiJliWyeHIQlIm.la PCl'"'"utt: Hamm m;mh .. biMirmek jlStd 1Ide-rie.i enlad..g.m.zif,_ til!BZ'iif ,edii,",i, bit' Ihftldebu do!'apl"rda muh.tdl!lz..a ediJece1roi:r. melrlubmn1lZ1l:lll I:lIl!lfri nntil!1! keriiYelin Ik"'m~ m.ii.nCIII.l!lt ederek bll tlll'ebin !%!lbll'll ve dU;r:cltiImmiIH n~ ~'edm ... eo lfayrik!Jluni oTd~lI id& fi1lni,lerdir. fendlim.'it F."kat '01IIriid!u m.ahk~DJceeteYq Cumhwiyd- Cumaril!;!i; ~iiabl!U1ll. ~~III lt~ muh~ilime Berediy,e le6me !lie.dll, 'bu konS1'e.n.l:n fill.:akib wpl.mlllma. lice]ellerek :fan m.a:srafm affiuamlllt 11~ dminu Y&JiDllf'bk. Erter;i gimi.i cHukuk :zrm lr'Eic«iili~ ikiifU vcrilmi,tir. Tl!Ill!!beJCemjy-eli kQnrr.e Ltoon:itai .. lim'.!I'. Ii_ IiJ.~ zMile ald]jmu!!l mt>'1riopl1l ie k(lin,rre~ : 1ii~a. V,fj Zidll m"llk&'l"l"ertot ittihu c:u.i.iii • .n selle I!!VV,;]b;t; ;eyhi.i"&i;l!l.~ yl!Zd,;:I'Jg.ncillJlJ1 bu im~.flll ~1ib].!I" Pd'"~. • mllltfl3.~ - Dii.ny ..d!l y~ml!kt!!'n .en '';:9).; fi,Il'V .. diii III !f~uik. .. ~11YIll..~ j:lri!!ml kimdi~ji ~ Nill'l~ YI!.IjJ.Y3.11 .Vii]'! d'e "tki!U':lki th'Z;b~ al~mk.~C.,.. 24 kAnunsanl 1933 In:!' Turk oCIh!;li!Il.• lord: ~n.hl'!In ~raYlml!1II ll"Uyet lIIu1l1.n '1Ii1\lHl1lld!!i ~IiD &rr i:htat- : I'm b1l yaat., hveketldiiili vmiile .,JdrrfunQ j' ~ Bu. lusa laktd n1(!J'tdll/r YD.z'l ~l'i.ini Im511k Tuli'lJ I .C!'le Ikrn(h \k'l1n~ lo!dii~EiI'1I~~. ~l!Iodemll Cemiy~tin ~ bir iki l'unC' kadar r:lCfTe ml ~KJt ve mul'lnle ta&d.lk 4!d.lml!m.I, I: ~:1.-B"1 T .21} !JJ 9,-15 7.11 12 _i r 9a,IIJlacaifz. telilii ve muk"kl!rBb qetr.em.emef~ ka- .I = VQlllti 5.:;IfI 7,18 1~.~6, n I ~.I:oi 1 II\... j .. Yltrd'iIi:. _...... j I~ JI..- ..... I.lltllll-'III! •• ill ••• "t- •• •

WII.yet&e.ye1indeD ay. nll!ln dart ltiDmJie dim, M,a,w id!Breain.dft ktio.wlc:nnl: tahaiJ IIdillm Im:limJII ilk i!:,l:imi.iIlrJD~ YIIpml,Jard.i'. ED i".!;-tilFliILI __ CIa.her- komite a.YfI,ayn kmdillle ti_ meI;Y fllIOparmiiJl telibit iitc..it'l.i:T. Sib iu'I!mt! d~Ft!l!f']erirl.Jn de bglrijl'ldie... ililn.ren te-v:nm.t! &..~&II;IU:akttn:r. Kom.it!3li1r.io i"gai. I!\Jrml~ii dlli-de h'l!!rk!ll!mi·te-I~m ~kM' ddiJ Ibi~erdo,]liIp )'1:I1I'ttdmak~.II.dlr_ KoI!IUm~]I!fJi'C £i~er ait

pnlrii ni'ilhllolU%da 'l.!Ollpen.in. tIIplandJit. es.ki divl!IoIU nyuH J"Cr-ine yenili.nin iIIe~dliAi n mnmname l!f1ciimmtlnu. iDa.lii1e y>erinl!! ba,kll. lIjir endmeoio in-

:razdlli'i!:ruz hidd!lt; 22/1/933

ppa!:"

tihap oJund:uiu y.mdil. Size ven1en bill haLer taommco jfftoll,br. Cimkii, koq-.-e tf}p,lanlURadl.jlrgibi; c!!ivaru nYB'
110m

,let we nal!lomname

enel.imt;Di

l~

l'em..

bJrar t.at'bIk ldi1mekt.. ~ a!1IIll kimlelere Hen hbligl!lt ,aplll!l'ild!: iJ~g._ M•• unafi]l ~ bUlhn bu briI.fB. ili'ru et .. meJdedir .. MOl t:iindt:den olank Kulkhdll.D A1fon'ii:i.zde'ye bdllU' Jilplmlm bQ; bllliU IdlDmetrolQil: J.Bimn mMnfmm y.mIiJ h'lil N!hamo ~ergi.bm d,akj emlik ta.hip1ermdleu 'tmhall edil'ml!L: it1.eadW ~clt.."'-_ _'w Ali Haydu PIIlJIl, Ibrahim 'EMdl, Hilla A:rit Be,. _, &.~red
",mY'lIn!!!

h..ddendaki:

~'1Ioft

Devletten 120 lira

Aybk alan ah~lba~i Yalan: Cevat f'ehmi ko~;'1l

lillillilll!ll!

1'. II • .!II."I.,.I!

.1 .... • •••

~IIIIII!~ i~. Ii ••

liiiiiii

••

Evkat cefveli

I

I

I:

~1 Ramazan Sah

i -~----

-

-

-- -~" •••• '1 •••

!I ..................

,

_

-_- ~

_"'Ii

.Ii......

.u.i..I.I ..

y,...""'~.... •. ,

J"'~':'

Japonya Cemiyeti Akva-I'Halk

-

.....

Yeni do'kumaclllk san' atlarl hak-I ~ kIn daki·d .. .... I·· ... . •US'UDce. enmlz d _en•••
2Y~: ... (11)
K41It4mD"0!

mcll'iU'U'
~

T AHS,'N
~1J. ~:; ..

nn terkederse ne olacak?
C'e1Ie'II'n' 23 (/(.A.) - 1 9 w. komi .. tlo&i, bugi'jtl M. Hymanl'm ~t.et.i altm· d. topfamoan.k'm:-. Ko~ '_kalS'-d'!!I ~, ''I'~!!l £Ikn roll-poorar ve i'iiH!G. JUe b1wi11! dm.c:si ~ &uhmUi hll.lQAJ: ilil: ~ obc.akbr. K,omik:, dolr!:alUadan miJrddi:ep hIP ko1'l'ii3yCln lo!Jca i!l:mif~. Bu, komisyofll. PPOnID !t~ moli.ere ,sre • .miM edl~ !tetkik Ml~.. Ba komiJyon, fn;ilf~ FrRI!IUl. Al.. maoyB, lta.lya, liPMlY'~ IIHI'I!!io 4;ckOI" hl'akya, Viii IM~ miimeuiIl!~ rioden m~~. C~ 23 (A.A.) _ Fevka1ldi!i mftfue yapill.Rik Vl!A.Fama a.na bat .. lamu bJrin e:lm4 u-re 19 lu 1mmi ~ ~nin 11111 Nhki j~d A ',Il.plhn Inlizoereler esn~f1 k.DmItede- bUl'li.. dan bir ka.; haftn !l:iVVd t~ijr ebnit, 'olaa IIIn:!Ltelif tenmyiillllr yenidlll1 mii ..

~I.b

hllJ"l'e't

pl!rohn, d,er1ft, 1&!.]f~~1! 1l1ilmalnldJ: oeMen ,.reImez. TirL.e I'.nml&ril.ibar-LIIY' dl5"i!!

UzIa,ma te,b:bii,sii akamete ugradlk .. tan sonra hasd OIa.D vaziyet
11m yen.Ii 8.hfr.~ tathikl' za.mr~i Ita.. hull ve ,~ ,~ 01duMSl'Hl;du. ~' yolda. ~ zin.de Ihtiy t~ ilS"1-ektit .0 mm"Ul'iyet'lMim 'DZUIIlI aiiad:IifBJ tm1 ..
maktadtrll!.'I'.

13 Vila'yette daha ·1 H,alkevleri a;~daeak

ad

lmyrl'l'WI tur • ••

y"j!!c1lCl

y,e

~af:i.d:

L:~Umdll mtamlD!~ TibJr: f"athit, rapbg.. ta.nhlad~ leJlde "aJWfIn
0

'ta:r~, T'Ulii'UD

Pmd.i

b'll ~~i,..
mii~ •

,If

81ds.t.t~.
HIIt']~

d~

AV'NII)Il

~l'eri.

TG~ii" bill meri kU'raiHDfI. ~ Ii' " gadir. T'~ilrI dokwna ImI"lIotmd.ll. 1:J.edii nvkt (I kadar m1l:e. (I kadM' yiik~.

tDr

fd Ollum k~mdii.ln!.~1It I()fmomutk, 'Fiirlt;·iin ukiSlrlrJ taki!lif'~ir, ill8YKly'iIl M. ~'I!:lI!!l(1en D\(i1i:!oI:lacIldc:la,

ge.n.ez.

BQI, ~ d1ev1et!I!i'J Iiu&~l!.nm lriiyijk bil:' klflo"1llede beyalli ~

\'Ie

rm~

",akayid_ .icap edSl lDetieeleri ittihn5" lai 1:tnddudflbpllma.maktadll'b._r. Diima liD, leufrDrlfll'rleq J1!iP.ra~k ve8D~ hir eneden'ber1 .-en:k Im~ bilyiill: medisin Vfi IH~ 19 ]u koMiw.mm ~erum1 bJ~p etnn,. ,cJdl.lk~an .e;III.J'<ArtllD ,dllM sfdeeeIf Jiktr.me ~ 1M'r Tmt.1M 'h,qJ ,01 -

:rm. ~

a6i

boy. ~ zevkiD i'mee 'lie &11 hftt;NI!II illicit:: .. bI_nIiIl tr.,la' ,~er. MIJbteliE Ii.onhdDl V&n'v.IUII!I I'f;lirililli ~ ~M'lkn Ledit mtl.nal'u ~,_. ogiinB.n i'"" ... L,e~~ I"if'l'ilrmlft en nU'hI':l ~eifl midir.l' Yirm,i puca ~ 'Tibik eJIIva &mID Aftl:III:UPYIl 111ii ~ MlfI'l!Itl!1orla cidd'fID ~&eIc: ~ mllQll biN minet ga:!O!te1~nin. I.. ."l<q'l bJ.ulirlet"'~ ~'HI, ~ yaznm olmUl Ltzhm r~ ~1JtUhmtZ btr

Lii_

~D:derm olcurl.tlnrnm" I'eleu amderin blR!ell]j« Mr~ dfilu dA! !!I'UI IIl!!1dik~tI-er~erilie: , J'eni lil),jl:t!l' konularak y:tIIm_ konu,ma dilimzdli!!Q ;pkU:ilmlil~.m doinl buluya", w. B:rr okmumm! ,;;vl~ Jo!I2.'IY~iI': IC ~ 1"mU 1&1111) 1m!a;"~letJ;: ~krmiI.U:I nee iii!; racrra dii.Pinee flJap b.c1irmrrn. (1) "o!IrkFiar. YQi muhtl!.lj: ",I~ ,Hi:z:!r.fi Arap .. Acem ~ iJlt!rLrIl!i!e'II "lma. it iIInymL~1 (2) Cup ..iler, nil! h f8zluj fr«tk~en ahn.nb a1-lDII~ ivi' bDlI!I~; (3) Anyclc;iler • .)'lUIi y,II'bam:t aaderi Tiirk di'lliuJem bUebiitiia .. tip ,.__ lerim, e!!ki ko'"'ldallen ..0= .lmak 7111!;m1,1l pdenffi'. •.Bu iii ~iiDl:e Iid.amWi, "il'birl~1'ile anll!I"lm.:ll"~lPlllrd!J. I!m Ii.. (Y Q.1I) ed.... Bibiik Ziy,. GZk Alp'm jJQ.,. 1iM',digi yo!u etIJ !lGfm li&ychWf ,~Di~ L:i'lderindm d~iiI',kO:OOMilu,unda.n h. MiIh-, Anlp~,,-~ lleen"l~ye JiIiz yemii. ~l iyi. ye:nl ... bn.arr rbrrrtu, .. "'P~ "I!eme~ rill iUSnmiY'I!!im. IiUl d. iyi. Ama dilimi_ ·;vnletmit. Oz Dil
,abanm diUcnhD

1.__ •• I To. k ~e~ml'.' IOZer - Uf' ~----.....-

1 iirkfemizu .. _j _

i,m~ ..tAka

*~

I!I1l1mun.J.Z o~

HI. FrmI~
Uoiv'I!J1"!Iih.t

1P'hi miiIletlll!l'

t3z1e'n I!Itm.... dog.,. dedl! yO)! vemUyt!llim; ama
!lPmlda

'010 keliml!!leri
,
dUrIm!Y:!l1Im.

I'll! blihmmiilk'ta~

bIr :Im

~d1~

l1~dlll'lIli!l o!I!i!:~.

Tijlfk'

1iD.. dim·

n'I.ktl!d.l!I".

-.

I!tkuade.

edi.\a4w. Devl'etlcr. ozht~
cjn,1Illf ___

1et'~bbH..an1n (Jld~lIl'!!Iu 'H mi:ta.

.IEbl'lin ZJl (A.A.) - ~ riyad m.e!bda£o miita~ ,fire MI!.D~ ihtii flfm • .aft 'DIiizale.reier dota.,..wi!! JspOlr ya" MiQet1ft. Cemi~ l'ffrke,-Iedip tak· dirife. lrii;iik mc,..amos't.a.ki ask. A1m!LD, mii~~t!ii Dserindekii ma:md.utm bybedecrl:&.

'" iokontMdIk li:1I~~ '.tlbek fte. :linin d.en11j"M .pI!!iid[ ·,ahlll! V"lVllln. Rr. ~ d~dir. MlJ=tt:e..n tam d~ htn kii· :11111' :!i_~ evYp-1, (:intden illelii. 'TIM5.iI ,. tan'ln Rotl!! Pren"Ii:Pie ~..ek ~. da ip~ 'WIti,.~ .ipeL: MII~l!tmi y~ Ieee \ia- Tttrk hem d~ 'T,!hlt: kadmliw., Orta AtfB~,da. Tlhk·DI:II. 311 "m'd''TIJ1!1j
~'f:f\li:e ~ e,Y8.
!!eM ~' ~, ·~O!lthit ol_ode ktllramd!1t ip~hI~, Roms,

..BosH
;I'\IU!!

lmce" ~~

~ok hk i".Q.6hyOl'l!l1.: hi, yerf.ctine In ItGI'k~!I!ri "hmdu rnu. IlI.m]1Iir d. o:rta&lI blkaeak. Naftl ~i (vcrim) I',~ce lI't-ndelMDt k8.l''boldd. An,..et¢]DI! 11'-

~II,",,Cli't<p~e-re :itl~. yo&;: ~ her I!!e k.a.da!r benk.fB ii;J..1l1e.'!"e

kendiJ1erini

hir zaman;trin.

mItIIlWW1lllllllll1lmllIl1llllll~llIil1!!J!1Ol'l~'''''''---=

Avrupa'da

~iddetli 10',. .
Fr~sa ilo IngiItere'de
grip saJgini var
PBri. 23 0( A".A..) lerine bir IIIOj1Ik ~.g Pads:ou. ~ d~
al!l 5 "'

Yunanlstan 'da · . Vaziyet kari,1k
M. Caldaris raca.guu
W' -

hillilmdail2Q'1, Tlirk alY.&~~ I"I!!II!.!]I ipeJdHf, u:ra.y] ..t'nnd. mUGIn'hen.t ~ib:i
~ bymedi m&ddll oTarak ,.akl~. ddllJ'.

Am
-

~urarim.

nrk';m

diiJrlu

ihtili.1 ~lka...
10'Y UYO'f
••

'1."

dokumai:11YI tuihindeld 5hi1ez 8:sel"J~ .. :rini h"m- birer y~cak '(i;}urq:m ,i:l!i kol'binm ki yonn_m. Mevzm:un, tilrk do~ ~:acthk MII'dm!!. dair Lit kimp :yaz. .•

B~_ NI!IDq. R~ q Rennn. D-.1.,,.;ni,Erl,, ... ,.... ,,J._flTIIIc.,,_~ -:}I'IIt h&~ ml II)lrtl,....

c1'ere.Cede rut.. lIlT J"lI'I~. JIII".I!.'Dard. h..~ d~ IIfIr &)fmda 21 .Dr. Pm. 23 ,(A.A.) - Fn.DA.·da "';p, ~e"de old. bdI!i:r tidddJii 01 ~.1!IIBkla beaher d~ drn.eJrtedi'r.

...ou

A~d,.,

~M:ri

1fO:rii'!memi?

Biitiia iF'lI"&DA I· ~ii"', nE.rm . .rtr.n.~ 13 tIr. MMeill..

z~
I

A~,

23 'f A..A.) -ReiJcllmb.Ui' lI!De'diNmfe~

DUfbi". bBn

w.s.nm ~

M.

..

~ ~d;h Cmnh~t· Tdr1ciiYe"Pr!~ TUikliin eIId VI!! Oz ~1!!1:t Okn b1l! qe
DMulll!'lI~"" vmilij:i:ni ·ve
ne J'1!i!ll' •

Hafc:lan ,ela TOil. l!!efil ~ 90k ~ri ~tb"ktfln i'!;.m :az1dc ]ndJ.1Mr1M-~ ;!Ioo:1erinl dWetemivQl"b,'I". ~~ ~abff.i!R ~lI!moe _, i]ii!li.Ziy,a Gak Alp-'ID r0~.h!!!rd~i yoldlwt. ~ OIrunmlU1lJ11 bakb 111'''1': Tii5rk;e1ermi, :IIiDlel', I!Irhk ~tiirk:,"edir. Bu:munl:a, h~ taberil.ericfe bun11iru1 ~ Eii:r~e.Tuini a;. r~!I1p 'bQ1II'I'h\p ~k, bulduktll.n ,IJQ1I" ra siz kiitiik (la~.t) me ko~ Ilamn. rut. BUye1li lazl~f, kQna'l'llt~ii.._k Qo1.. sa bile. hiz. gfi:D I,ir ifCI ),aran&ilirler. G~enki "IIumwla mll'l!ila" Se,yhUII!II ~ ,ondl!!rd.ij:i sil"Zleri, sl.ra1Yftq, kv~~ 1Itilm .. jb delU!melerini o k-mh .., rPI'IlJ:cflifi iIItemi,.~ik.Bit o.kmumu:z, ~undEDI ~rla giiriiYM'lar.. liD'dlUl (tpn_W)

AliM 23 (A.A.) ......M. Vern-Ie"" medWni hlilfiill ~ c1.~ ~ .. mittir. Sh;ut 'meh.dilde bu dav~ Ita .. IdnmitiD nMdiKin fes'hini !iitiJ~ lID ..
~e ,riyele

mak laI'ediiioi a.n:ta.Jbm.Dl:t:Ir. IOnnlcJ yuilN'lftli ~. CI'IIlm!Iao

I

te&ir edilmd!.t~.

V~eIOIlIJDd
M. ~~

.. ~H bGyii' -.bip W~. H~
riIIe!:!1i.8Te ~

Ciinkll M. Lir' eke I· Id; C~nnM 130 (A.A.) ....... ~. ~1lf K lliildimtltkri tnUI'I1M\IIii:]eti'. AftIIIlmlla ....~II! MI!;~'" ;:cmderlJ.ett :lilJh ve mUb.i':rn:md:lmi:I!It~ P4i~edM' 'Ce-Iretmeie

Lu, hQ:l1eit,a,demittir

HIIVa;, h:a.Ha Cmlhi

F.rama"d .. bile

~klO~.

CeK)'ir"deki

,~

p~~ d. m~ 'fedtMlDdt;, d'i4ll1neniD.~e iu. bU: ,~hur:iyet lu-1miH ob..n HlA.FIIlr'k~,

-

8m! (Cl!!Ayir) 23 (,AA.) - Futi. himm fiddl!ili iki m:IaG Feye " qmdllfifehriiifll!i*k mahaD~~ '" III.

1Irtmu._.

Imd81

1W1mfID'.

&1:18

halini a!mq.hr. :MhllM!l! Bo-oe lie PbiJ.iP'Pfie' ul!..Bllldaki In~~t minbti

mmmmmalcii

ovac baldlri'h&

1:P!Iflw. Yo1c.aW1'a do'l!! i'Id QIo'b:r rn' ota hk tapn VadiTkebirht ad.amIa. bpt! •
1DIfta'. Yak&!!: .~ u:yiat' olnw:mJ •

c' -

1"01

oGDmburi)'1!t -ueune1eriDi 'IHitiinJ 'i'Mt talUill. h:liira.caa.t ederek ik(lf'Uyillcakbr .:1 Ati;u 23 ,,_ DiIn bWue me'b~~D meelisini fM'b~ we y.mi inl:ih"batm. runa ktvu Yerd1kten 1001"11'8.M. V tmizelOJ, R~CWIiIhID" M. Za.im.Is·o ii~imdIi 1)11'

m_jy,Mj mee1i!ine

kvar ,....

~If:rdir.

T&hlill~

tiJ·k;~tii 'mUdI.irU

ft,

na.-

Kii~ itU:f M. Ben"" t.e Ibazv bDloodoh haMe Lir· metiq ~
""me .JllllflardD". 8um.el:io tdillMiar bUkWn~en; ,dhtu:ls1lmi~fliIt. C.m-..etdeki Kil9iik ·!ilaf lIIl~eriDiI!I 1m aJcp,m b1!lh!::llnt. kU;'1·~ jfebme&i~gi"

~en

ihmibul mel!:l'um. "amdi: Beria An ka:r.":f'!l!, sitiUji ,&~tmlJtt:. AlJDII:Q 1IlU!!lilimllta IIB.Zara:q .,irke'l:in lOifkiliooe mA. hi IHmi vu;iyeiler ba.d1a ol:muttm'.
EvveJi. dl!;l8.ret kanunu&u kabil 'tir llietJerin tq.kiH ~ 'belt, kitnill; biT Leyeti IIWLm .&tum~ -, ted~.

Is .,

m~

r5mf~

'H

~'

o%dl!iuDgr.Nt

'&:Pbil: ~l~
~.
HaIIl;

~edir.

.are,.e

br. De:abm. _" y'5'be:~. Dir tell s:emilH limaJIIII iltiea ,~.

t1t • !kau Sderl ha ~ beyanafmdll!! Iru!b'lU:!QI IIIMIUiniD fnW. bakkmd& M.
V~O;I I
ballD.12

Atn!" D (Ap!ll'J'e..)tmlfmdua.
'we

SiMilE .. 1 bruQ'1IJM lion '~nrr~Ji!'G
CellevN 23 (A.A.) ..... sruMlln .bJ,. Iconferanu. dnram ~ 11 t. tOol''"' ]lIIInml~hr •. BI.1 rc:ODferam, mmmn1 kom_~ )"ORo:n 31. kAnm",p,nii i~ &1t rus~

'J:dlIidy;e ,trketi kammu kof! fir ket hey·cti idal'elt.t.La tamamne tab ~i""Uvden mikekVe.p ,otll.Rl.R1Dl mu'EituykHl". HlII.lbWd yem l'aptltiD tirkd heyeti idare.lne tdlWye.:;i lerde:m. Avundukndeler .h'DDl~ ,.alou:: bw.~IU']i!:I, ~nrile!'l ,u-keto c1&E hn ~il~,til'. $im& AVillDidl!lkzAde ]m' h.ii:kimet.eimiiru~at edlerek. ken" dil,er'j de idlilll"e beyetlni!l' liI.hil edl:1-mezl!!!!"Q"iikde l'inmi:yec41 Dll"iDil bi1di:mtit~e;rdir. B1.!ltakd irde ,irke1:~n b~i: id~Ni dod kttrdn. ibii.l'fl k'&llDIIkta., biUJU!tice ,ir1!;,et: 'aafi~t>l!ll! :le<iCIII!Ilemektedir. Mdi:re Vok&lelli k,e.lo"" f~Tet.i letldk ,cd~ttr. _ Dit_ tuVt61l hiiiklimef.~k~ &ineaine yib:de Mbi.p oliIL -

I

vm'i!m

11_

ilkllle'ktep muallJim]erl Maaril VekiUne :ziyafet terdiler
:A.:mlt!UA .21 (Teldoii!dll.)

ddmit

Mblye ~Uf Ol'~iz by.. M. Veaiel<Hi'u (lhtiBlcl) di-

u:ame.mm

Ianzim. ede!:qtii-.

ye ta:v-a

e:v1em4tir.

iti.jf .... ,,",_'II;!'_"=" ~~~

V· _ • '1_..alIU

L_1)h..·· ~I!JI

Recep Bey geliyor
Arunn
FI~Ml

-

BUpn,

AnkU'&~daki. ilk me'!!: top muaUQm~eri Kp'p~ ~U!if&rI;~l:I," 'dill. l'filll&r'i.f Ve'im Ri!!fi:t Gs.Hp, Bey terefiDe' hir z:iyafet vermit~rii:r. Zi .. ,.af~ltl!ll Masrif V4ili, V.lIet. NkiJu. Anka.r. Vdw.. Beledi,.e RLsl haz'I1' wlunm",lDdJr. Vekll Bey mulillim!~l!'te ur:an hit" halbd" ..m Y!lJi'JD!" mU1l.Llimler bu YI'lt' .ile ;]a tebUt bl'i1.m1.1 hW!:iQmlMinim. kHH:i ilerine, t~iHnileD, dol.,., te ,Hkkiir etm.q\f!l:'ldir.
Md 17 dlo

pyribnmU ~ lrlr ibtilU iBn ed~ ditlerd~bubmm.UJ-tm.

Ik.vp m1ibhil ,Ui,.liyeuk' tdl.

23 CTelcfu:nI.a}
ISlri.iibul'l!J ~

-

Halk
ede-

Orn~rn~Kjtibi

Jli!:!IICIl!P Bey ~a,..

pm&~
~,

akfuriJ

Bo.r~

itila,fl

Ziraat mDlehassnn
Artker,iIi, 23 (T!!!Iefon1a) - Zi.n.llt miiteha&A16 pTof~or FaUc;!It ftUelini al&p danmek perc 1:nz 8lqam A1 mll.ny~!'y. buc-,b:f etmi,tir. i

Sm Ve Cevat

Beyler Paris'e gidiyorlar

Baka,a vergi'l'erin fahsHi
Miihim

cak Ib~

m1lkllbj)f

yetm"

3100.0000

~tL

Bu

lJ&r'a.fL'hI

In.& ve ... dill, Mlt~i!iOil& kaT'-

DDnkO Heyelii Vakil! iGUmal

Aflkl!8"a.23 (Telefonla' - Nakjf; i~lC'ri m.iidiirii S'Ir'r1i'Ie Hadcl1'i! Ve k"[~ti. dl!.Tre mUd iri lllmum.ilmMen Clhri!i.t Bql,er Dii)"Qnii UmUDl!iye i titi.fl if- ~nD Paria"i!I bareket: e .. deceklrirr. '!aracoilu 'iik:rU Bey deliir ka~ poe ka.du .:jdeooL:tir. H~ gorunde bllyilWyOiIMlll. M~ cit... Niy~ ,e,o.1I B1"bi ~r. ... kaY' M.VIlr,•• Krndimd_ ijnmjl)'l}:I'imL Niy.o;i;Dio i£lifmg bomlliuma 0 k.dlu eJIlLt:nim kh ~.rnk 0JiII. 'blBi] bri:l1ll'1Jl. rB11:llllit "lIIbhil.l ..
Yllnna!
........... ~~+~
i!4 '!lpofii 'iI " •• iI

Am:iI&n 23 ~
hrtaq'li'eT'lii

b,il!' '~QIt

d",n.l1y1[h~

Ank&n. 23 (T~ll!;fQma) - BUIUn A.eyeti Ve'ki]e top'l&muak hazl mu~ Lim yc :mii&tac:el q~ rilozeriUd-e mu. %ak,er.Ua lnllu'n.nJ4bu-.

yeti

'fipi .Qindi !
Ya.z:i!t,..~ ttfAlIMUr

CUMHIJR1YRTin Wrilcom

57

fill"

'RI'lilindilmdrir, 1nm_lM-. u:nm ... de '" H tuuJthw lIibi &0[..1"141... :irWte Til.tir.
-TC'cliJla

Bak& ,&timVekilO!!ye v_il~~iT·. kil.:il!i"'!rt~ima.n'" lnaml hup
&:J:1II.Im

~&b..yill.I,anN.l) ta.hl-'i]~u 'blllyr,i!m'I(hm E<ln:ra He ~

If! h jtJRI,evcM o]mac!II~i,1I anJIqllnn'9 .. tit'. BiD..ll!.rnaJeyb I.l!. 1l'u;i,edcl:' u[a'b edihne:ae ,ir:kiet' f,lIal i.,e'te- a:~e ... m il'e.c.ekt'ir.
I

Dlv8 j'rde bayram t8tilil
l

ve
~

R.Il)l1'aa:It,dolQ'OiIle diWiill' cuDiarl~i pUiIlli:' giDillth kapal'l buiuQI!.(*hr.
~~ ••• Bet1t inert b!llkutm..

I

AlIru:Iolu'.I1!lID bi]' ~.(Ik ''eri'erind,_ Kail!tll.mODIi. hlt!b'll!!fIJ olloUlDA!k da dHler. lOr be-deki III lmr. 7'AHS/N &Un, Q ya iIoim igJldiji g:orlililyo:r. U~. _., -~ --21!!1 l'4miilk, opl!:fGIiak .,"bi. Conlm giiz~l o1mMl da h(l.ylHlir. ,(Me .... hUIIIl verine, (beJini'lli) anQ,M .\4!k .u1iNIidur. (S~ MI'II1I)n lillll,I,,- (~kft:r; i bi, d", (p~l reriDd!e bdlamhYfil'. (Ka'i'iJ f i;;i~ ( !!I!!o'V 1 di:'J',!I'fI]e;r ~t (Malt""'.) Jl'mm.. ,(ke-, ..,ik} te: D.J1!Un.d.IID'. (M~} ,.~ {kB.,., flbtbr'llla) ,diyebUiriz. Ya~12 fmuntbll iJ:Itimiill) lIiD tiirk9l! l..arphiJ. 'h~ .. DUn Ieee mtib&t'ek Kadir ,II--i .ileeek mi?' idi. Du 'mulUIel;.et1e blqta Ayatof· BiI~Tmiiimiz Itelimehin lisk b...... YA,. SWecymamye. Su]~et, Belind!!! 'kaq.l.hidanlP belt::lerneJdl!,.w:. 0)'aZlt 'Ye F .. tih camileri oJdugu '-al • kurhummdlllil bfi. JeY d.hll ntiyof'IR:! de Latlbl! e4m11e:rde dint iidif.!lUe:r' KOL:r-m ~nlID!!I ~k yahtd: II!k eldl!lin tl!!YllplImJ2J .. ~2.td .ffli h!ll.f:Ilr:lu tara • kllm:tisilc nel~r ya:~n1a.b'j]ji"? Ek ,abut flnUn KWllD a1nmmI,l!l!" tevhit VII! eYe ~ .izler, ~lIinsi kOklerdl!1l ya'l:elMrler lIetiri1miltiF. Bq RI~kl'ek p~tJii'1 MCtiiiilli YB~, YIl'lmllktl_D ;oil. gKll!l ,e:refin-e _baba kadll.:r" lIe'llc 0 .. IJnldi1iu.'II1Il IDn!! kql~, d'ud!",k~ .,-~k~ J&n cam.]IM'i'm~:i!. blllik Ue 'tlkhm tLk~ pkak. bauk. ,I!IYBk, ibi[dI:, dndi: .... lun doUn,qhv'. ..oz~ri d~ 1:111 dc{Il!.Tle ~i J'l'!J!itlnufhl"'? ~8'hrJmtz.de whmali. OODlI!!bi k,o,lo" BOyle isl!c 'ku1. du.d} , tak. b.al1:. nilni: ve aanahla:r .da. dilo IKe e_ yahut aT ... biile. di:n,e' I'ibi !Co.lder kaT"" P'li3,~ize tl:iderek m..aliiDla"hlhn I sm.dlll bol~yoiuE. dJrm.cktir.. bUi kuui ,«eClniine- a.it t@zllhiil"lI!h - Rima d.;1~tin. Yllnnkjj tiitk~mWle. giirmii,leJ"lUr. b.e1'ey~nii "lI!f~ Y-'T.tma!rtllil;oll bijvilli: yeti Ekll:!n, k-lIlkodtkll!i'lI ~o:deii'· ,deki maJ!llIl.a.'I"!~ gij,Te in.e~ e.I~ aJk. dohl1l'iLDlli: lirI:lmdll". MatTi b..b.ktaki 18k y·u lfollie-.rIyor dl!l b,1II;.a1ctaki ak III'ilit $irndjyoe kadu mem.!~~m;:zd!e ill • 1I",1htm,.orl conr .. da .8i!I1alt aoCiiliim:1i1l1:Il,. 'Hh1.Dk cdi.l'mlllde olllD II!!nh)l1!llllr ll!!ln,~te:n f:a.t itiui e:iriiY'Dr. B1lRlBordan bafkll ma· LiTha.sM :Frllft~tI.· illlll :retirtilm.ek\le, idi. d l!Iallllll' d!l, jJl'lI.d ~ edip ~tmediiijli &i:l!A!l bI:l yoldaki ahI,bJomal.llll' oill'e'I.oaClekl:ir. Onun L1hlsar Idllreai :lri'myqerterindcli olgp il:il!!: okurlllrumzm hu ara,hrm:a1M1 yap· OI'V\"elki Pn Cibali fa.'bn'ka:!!Dda vulc'I:I bulan; Ir__ nm'Cetiindie ~1lD Sahrl mll..lanm dileriz. NA. &y t.c-afmdan gil dd'a bizimi liltiin· lerimlzdeD :Jt!m blr t:l;evien.'i,.. Yikudt, ,ptirilmqtir. Miit~.'II1 .. tal'JIII;dMl. 1nD1L1"QIl!l "Iahl~ .m yt:rli ye," _ l.f:rm, m.a:ruf FrllinlilJl; 1i!!!:d:~lwin4en;kin. ci kaJ.ite'rua l.]'1ni !llJld~hi uf.,dMlftJr:. Yl!r]i ",nfiyeler piJuaya ~ ~ I D dll'. !;iirndideo ,IOII!I"I!! hBri~ memrc1c:,eH~ MlTtt t~~lIg~ VI!' T48~rrul C'1!'!\'I:lyett lIliR «nebi enfi;y_1 G'lltirtibneainll' Itfi. n.m b1trmyaee:kbl'.

~

.

B~i'm ~

Lir Wt.m:mm

M tGrk~edl!;

br,1'

1:ik11!!nbghmduiunll' mObr.

hlIdiriyol'.

M!!!I!Iw!i

.;Riiniin. lam

lEal'JdajIJ nltl!.r •

Kadir gecesi
ibadetle ge~rildi

Dun ak,8IlIl camilerde

,.MI,

II,...

~nh DsalrUa~,Cfia YerU eofiye '~a,ddl

,,!IfiIJ'''.

"A.

Bayramhklann Yerli IIIUarlmlZdan; ikram· II'arln Yuli mlhsuUarlmizden -I sun,.. v_.
0i]~1!1 doinJ ride:ril\dl!!'.

Vatanda,1

.._ Ne "&'r"

U:rbda

dl)irullfY@n.Di! Nj,~ 1 Kapl ialm,yor. IIt~el"!
dl1;J,dI~

YfYI.

met:1i

kllli!'mh ,;an

Hayd'i. len de yat ..• ~. a:~dL •. Do ~ .. ,

ualermi
erkm

rniiiFo:rum .•• BUUI qmnd:tlJ:l ~Ikan du· ~ :s:,omm ~M'. lIigU. i91jlllrum 'Velnnme kapihyomm. Sihle;ten dmruJiiyo:m'll1f ,a,i dUiJ1a
~ ,aBm-unm
Ieli".

Od.un

1IDi:t.:: B~

YlilSARI

lllJI1Jl'Ofmlld,". f'lIJkat IkaPlDlI.II!I ~1IlI11mkiR!!?
imll!I.lIJ

n bdar

ra:~L'II

u,u •

lfie..ali.
)'0.1' •• ,

blu::dt

pmu

~of."..

Bir mliddet Ire-me mn 'Ve
p:ned'

t~.

Uptllim 'fInlllrdt~ ~iz:liji ~.a.d.

l~r bJytkh~ .iiLIaIi:.MinlI':l dtlibnlmm ,~~, •• ~pl)o J'1I Ni,1'uii !I-\,,~ •• ,. HI1i QUe" b1l bdD!' . 2Mbiilla lkaplp dill·YafliIDI ,tlJa,c~11:ra N"

Run? ODd", kol&j!' aavvla'CM !lib yOld
Su,yu ~mlqlr
kUlIImJ1&

ufeain:l

tdtADlyor

•••

Nod N.Vua·
b.oplttJ,

i;k
-

yan

!tJl!hyor,,~ rorhiBQi;v. I~

bldJil1mkenar

mil

Bu

r- •• Unmll £1&

;0

Iumdlili ~ blililillk olWdttrd- ~ ptlhB1 .. ""'Ill, kH NU"lIlmJtmRibi de:rim. YQiIfI:roo", ,dBlJllU!11lI'iiIm III • lamil.l'1J'Df, kmriklerimi lIb.byCllJ' ••• Ci:I:del'imU:! oldlndil' !he", b:t~diim villi yori e.nH)'C d!I'~k waUl. 1m- ~. k.nh ,1!z.1il.aO:1UW:I ibnyali ••• Evde bit ~ &i:r olJlI,d., ,iJndii Ib I~bt 9'kmezdI:m. Koktom ,.aj'lm ve bop akrp Pien .w.......wtmQI VD. Biz. 7111"01 .Iei te:ne • f

.w.arm

C'i¥IIIoMa illse,man.m k dol, yok ..• ~ Hl1uimu aih M'UI ~~" ... BI!JIIII, ht:i.ynim ~ipdd1g'OT ..• Kim bi1i.
tile kadulU~&1 .......Ail!l~ .•. AilllllQ' •••

B1I, Amk pc.I!k den,

!;iIJI1D' i:J,~ie ~ml!dt. b.nrkua hl!lbel' mGjdL'Cialol.mo.

~e'Qp vC'flmle:d Ceki:rim.iJ mD'li:n:Ls:nm.a aJdn:m, &fallY .. i:odim. S~I!, n d.o[u iki te:Rlllk~ Ira]!IlIIID.

iioimlBi kgymlllJo

1HIdi'yor.

-YJI!l1t.

lKulIqUDIrl
:lmi.~-Cl'""'!lrt

bidbu!li' NiYIIo'Ili*nm ik.o.rklllolr
O(l!lQlm

biz~, d.,.,abra b"&rr lett,· mijdeci: kalmadr. An~ lIfU mUj~ biz, dOllUa:nHliza. IIhbapia.nnuZB!, hilfulAlI I.l'n baJllI"UIUZli, koIDJuhu:mma &11' yeubi!iftz. N"1I(Jl_nm ~ ilBnb....pmm, .lbdim ;Iorim.eil ~ji1ak bl!l;uk1an .1I~m
~ ~odn!dUl l!ib"iyor ...

AIm,

l'IIAhII: •.•
oy~dill!l

U,.IL'QJ7!),Ylttn".

IIim

keto

~iD Pill'll p.rp~~

¥H~eiir

••• ~U'II

kulmD:

eKe a:41~~ teJ~lI.n. IbUbua:!II, I!IIJlnJ.. hJi:n hmi.i.z ,m. d"Oillt\I!!R UJl'lU'ul:ll'I\IIfMI
lliflvm~m.

lNi,.• .a'nia b.roi bO,[t! ,,~t:a~ il;im~ korku 'leliyO'l'".

i;ri.

11IIca.ka-

~iinkn hWJl.u., byu

a.l.iuinet-

R.!o de fup.:r.tl:im: - Mra.'11 Ilymdt 1ilJ., Niyuj '! Cin[eritd III~ bJifM1il a.n~)"o.r:: - Uy~ oIdur rnu, dablll,? B~!:!I ne b.d.ar yorguD, bIt;k bir halde ytltllp !t;e1Idimj abrufrm 10 bit:" fl!1"day·
m!ilm'" IliYmMMllifiliL,

Hem hidd~t, ~em U)'1lf.I etIim; ~ Riiywmd!1! ag i6rdDiD k &d!BDii:l Daba "bah olmad ... Iki len.eke II.) iPri bir ilIV lillno QjlllllLdll·:dlr, bllth IMhdCi' lIIIyaja b1dmbr [I'll? Sua, g.l!!oyet ~ Hiuk kMI!i = e!!l~ft, yerle:re de fUi rl:lttireceilm! Gtdl!>C!cgl,q Yllr]e:re: llridle:r~ i:lj.leYil lIiID'm ~iH gefudinl O. lc:mkimim.i hf.~ bozmUYOF: - :iilim. ~. ezoken .ell dedL BOD! d:lmIJW\d3.D. bUi )lilian um.Wu
mIl?

tflniMft' e1inlilil!, !lJlllD~. ih!lJrdo. b~ k iK_'I~rhtii devmrek balo,y,or;: - ,Diim, dirt lI.'I!II1!!kL') Iwk... IBIc!I 1111. 'ud~ hi. i.kj hULse, yinni,.. Altm:.t kurut \T~k.ln! aOl"le:ri,in.de. i~i:ru kabul , .tmiym !!iir IIt'iy vu. - Biliyo:rum... AI:,ama lf~lmiyeeek

h-oJ!

KIlIIlt

bi~.,et

plem.M. mbm?

.;:c~ti,

a,~

-r.",""da,

:miain?
~:'

keti.n:ln .ill¥iI'rini
.~ !ielll, I~dj

KulI, lrizJeffib.

Kii,z]~
101

eJiI~ Ma

dikti i km.fdU.y4i

- A1JmI, kun9) i9in def.. Irl.. dip ,dmn;ram.'1 E.i'6 bqa ei!en.em, Ififihl.lled~ uZ~lI!I't ~1I!i~.. .Bi:a tefe Icoyup ~II,'" 'mlllk ~:. efiemmiy.etliz bit vak'a, 'kiil .. ~dik Ibir itare1 b~kliyorlarl Febt h~ft, Lu. irczlllletlen By&iIr~ MlRehhu'iD kor'ki ~8'QIt" It"" l!o:guk\lIl, \11,1 nohah ne:mirul~ lied: ,.ahi-utu.n. klJi IifJrli blkmutm
u.temlymu]!)J,:

d.amJlllrm.

Il!!oyzlo 7amylllll't

,.,kRn,

Vel'

DitJe:rimi' .. boJUm
~ p~

I

~d.il&:,.

-

N'ivazi. IIbLana

..o,.a~ ,at.c1

...

'1, liIiJ'1a bo...,:lbrkea bJbim p,rpi '"

bll7d~ sU'. b~t"

be:n d:~ u;p:emn. \'ubJn l!IIo·bii!1iI mCl"diivrn Ibll,..nd. ~]1Ik ayak IhtllrblA" 'I1'l!Ir.Niyazi, Ylltqll!ll!; gill'o me1'lll" domek!' 1<8PI)'l, 1"111 !&~ll imi,t, ,g. Cocuk, LiiyTiik h!lblike pvgptu.:rptu, r•• - Ef'mdi, Qim 1J'&F~ ;iiJecejim •.• Ver allm\f' kuru,1iI ••• D· e.niYOI! Hill bir ,~'kilde idllr."t! mli. f~e!l: •• Ilinn, kul'lllWIIII aJ'madl.Jl sit· ,qU~! Cebimd! .. lair ~D:I!l Q1lilr:unl:r
kit: bWlm1IlIDll,

i!dbnllf ~

v...

-

Pe~. peki ..• ,imd:i plluam "Ii
yim ~
RICUi

.rim .. "

itlndllllt 'bl!kliyqr:

,.i·wQ
-

Merc1ivemer'i bi'l' hmhn;le

~'bi

~ktJm. N"!)o

o1mUf •• ~de:o
1nI1lI1

......Ai.bey,
yal. ..

,mruyor

Hii' feY yok. Niyui ••• Yat"ltlti\ p-me,"le .. yin;p, .i1kbir oldll!. NiYB%i, hili. IOflldill: .... Nereye lidiQtoJ'llll'l. ,lIill!bey?

HeD!eJI q~
1DfUn

WOO4tU ~,.

. -

'

.
.

-

,.
-_. -

~ .
...... _._
"

-.._

---

-

- -------

.

- --

,.

-

-

.--~

.._,_

..

SULTAN
73 ,-

'iilanbUlI ~ orsasl kapamf

-

liatllr~ 2 a.. 1 .. 933
I

~!Ik'll: 0 set:

NUKUT
lAIlidrl N~w .. Yort: Parts
[\.111.1110

L,OD,dra BorsaSID.da
lngiliz eshami da dahil olarak buliin tah VI-("t di -"~kve ,RgIr d ". a . u,u ',0OJ

Bu alqamId program
~NK.ARA.t
12.30 .lnk:al:'a P&!U"m. ,eu'lnmdl nUD kad.ar J - :UI uatu..rD m'llSltl - 20 ~
II.

~

S"\I,
71 Ii
214 j{Q :.llg

t'li

"11 H,?,.50
21fi1

tsT A Ninn .•z
(I All,

Tacii tah.t masl Cem'd,eki biltUn aeilarr unutturmu,slu!
.. 7

Brilbl!l!l
A~D.fl

! III :,:6
!II:'! ,<!'1.50 :!!;!l.5-0 117 ;}!I

111
27

~kbuh!
.. U).!I - :w K~ - ftI~D md~

C~1I11::1ITt

SDifylJ. 1I'r:DUt:ro;JII

orttli6i.iDii 4sliti• OdA,alln .... kh. yan:md.,.,II:i:n. "irdli.. en..... da bir iki dlaklkB kal"l'ak bqikteki mnl)] opUp Gktad1., mUt!ll!Pilien ~ nallnlll dllfrN-in.e .r~i. Nt!! Mara'd". III! ,de ~ti.k In:n.n odollJi801I1d. _[ann lLDfiill mil!! ali]!::lldilr olmIlLH1.1,tJ. H e:r iki.&i de III'Yl\h gi.b:~n~eIIi (I lal1l. bll. LI ""lIIre, iIl1IJ\lI!Ilm'.k-ahU:'ln~!=I! liiiiyllretini umm&dJlIlol!l!l"l ~ U;yk:I.IJY.· dalml,le.r-

.son.-.. bethtim

il olBRu ih&'a..ii1.c bit MJob.ebi. die anu1lP ldirenm en Li.iyii ka~I.1 mevkiine <lP-klLnnd ~in.d.l. 0 c!loI!i'!II":rde k:ra.li.9e"' 'Lorin, imp"'J'.tor~e]e:ri.n liLY ~k I'll. 'ki:befepvl!I.'I'diL. Hele. TUde: P.NI:,md .. bli:fl!'wmdllJr kad1n'1i11.l'1, kMlI1UllPlIiIl'aJI.o1lZ riiJ'"rI!J !110m y.Af 1tl'1 lI'Ni1. On[ II.fI,1II eI!.
tql1:i'iil. Pa.dftabh
al":JiU ehBB.im.in

t~tinden. iIol.Y1 dll

tm . milmettubk

I~r:t~ Slm:ldlOlfll
VI1'.lna M...lrlt Hudlllp'e.tle Berlln
\llr~flVB.

9~n ir. 85 .~:ll
JJ.;

Lend""
!!:l\!fl

23 € A.A.)~

Ea&r.m

'l.'i ts

!"fl;,~

IIdlit'ldlil:' !t-e .Dh" rnn,denl!!tr1_haDllJIln fl!lllliyt!tine niml:']'1 nnI!l!tm~I~J8'i' .m.m.h d!.:llto r. I~ dlevl'l!t e.shll.lllIIIoda Iil.Nie71 II·

.0'....
Yl!!m ve

la;Ill.!Jeri

:I'.l"im!1ZM cJl!I~
(JIazun ~

B'-J - nl,~ or~ !lD.«rlnlll
Bel' tua:RI.a. ILl -

;~
,g'!j

17 lit
~I iN, :l'~

iu'Jlga-n aebobi, "b-elcdiye i3ltikrlllZhDlD Iii'r&llllf oUlu;p lDUy,JIDkiyebi:tiik, emill}"on1.ar )liipdlnUI illtirmd.l:mi,
g.1JI
.I'l:lIiI!l'\in

lamdlt·. ,. emevvi.i~Mi p!l!'l raLa ,de .. :i-1-riLir. .I!MJ Fnuik eUafm.dl1l .d'inmMe • ilir. Yl!nl Zeliwnd... lir.aD,Avu'lIiIrtd}r1l ., •• .raiD mu.adil ol.cak d~~. loym.l!!tten diipna ..w.r. Yu.i US i 100 lmailb
elme1kll!!dir.

cl&nlan)

hnd.!mJ

'21 118Z: (SAn"e.lJ .H,,) .' £1.30 ~~ V:!!.hI"!; H. tlarafu'ide ~II!' ,. 22 1Ill'5mI1lm:l

~Akla1"l,

~
11:1 5~

Ci!oubi Afnka

lir~

k11~l'nln

!IOJlril.: AJ~ 'D Bona Jmbe.rlerl, uat a.Ynrl1 - lIll,&O e:w: (Ddt.tALlIIl he.Jl!tb vtYANA. l'i',!!1 ba.ru m'l2ltltl ~ IUOtonternm. -

ayni

devrellme.
giiriiJe:n

I!ill:rc.i

fI !I.Illlt Mos':r;lvil
Yol!obUil"

:1:; +II 5125
~iI

blllzille

Iab..i[iltmd.

npll.1"Iln teBJe'.lil:U'I-

yiikii~

riiy ..lari.a ByutUYUrol&nb. iter oullll", 'Cera'in oda]lI.l"Iim!. 8~leeetl.ni bUle~er, kiTp~lerin_j lurpmadaD 11 1clerl,erd; ve 00 8eeeyi bn.,if. lece-ai 1"~TIIIlI .. h. FUIII. glidet. [ kcndilenn.i nmksiz biz' rliya Ifllit zi'''~I'"et -etmi,ti! CI!!IIll. 1l'P'm_ '!lie k,en.di rIleves,]e:rinJn odl!llIanM. :nil]e-rpehul'leiiun IIJriver ~ mitlti. Zaten fII.II.MY AIl.'!IOlIe.ti tie ~yllli'l
~. hia~Jlla.rJl:n

kat a .-,.dete etrinCII!! kQN.l.lt]!nl 'kll, bed erlenli.. NIt~Jm 1I;i.;4 hatun da
anll

iNI'!.i!'!lle:ri

c"uv

II!IlmBkh~ fa -

.Altl M~cldt)'e
Bin~hl:lt

'9':l4l-

"
J<3

duro EnleM

II!!!IhB.m.JillilIyMmunlaz.mdll·. A1. : II1li8.l!I eahllJru, Alml'lJI:II bUildll!D.t!ltimn bL ~ Mp I!!l:mt, .ahl'uiu &j)"aMl: doll!lyuile· ~
~iII,~br.
FnmlJ,Z '"' BeJ",m-1II ~lIhilnlll:lIi1

9il:"F50

(j·ldl.lkt.l1I

80DJrA

k.ocal"lm

l"opkap!. uraYln!laki. od .... RIJ; hil.r; IW"'" 'k..ada b~ k mecb,wiyetme diii, mUtI
t{!! K..<D:nya'ya .lI.tibru,h..

deill.

.; E K'L E R
Lor!d".
New-Yorlk
P~r1' Mllilllfi

':'40 ~. K-IlP!nl§ 714 0.4708
I!,ml

l'i!mIi1yet'i

AClh~ ..........nfi
0,111'.,:1 11',06
Q, 19';16

peL: uclill'.

dkli.n inedliti. Z:!JJ!'!!QJg~FebUmeaii kin iI.&lj~a il\4j:1k bU]lIIridun!ilurdu. AYJai an·il.n.e va. i:de 1I.IIIH!!!.ni.ii 04314 bPllm11 ell! II.~JI( tul1U)"Ordu. ,~IU kadar Iti II' k.. · pdUl'I DnUnde ikiha.ntm _iaM u6ltet lhek!!iyol'du., Gonia!!" Cfl:nb birer kUit Ifibl kapl.,.. 'kBpab buhlp.liunJ.ryoJ''' hl.'r;:l1. Cem, kiilelerio. Y(I:IUfia gelli.noa dU'fd'1ll Vi!! Wrdul ~ VIlHd. IiWDfil!Il' mlii? BirU.i.yerleN! kC!!da'r fttldi Vie C'i!!"
vapvcn:!;:

Wi. ad,.

k,!!IPIlV'] 'klllp'IU'!'mAII'Zcb,aEldI."

'll'aJde m!t.IJ.nlar. gLU;a,!;ii.'k ~iillod,e hiiklbn lliit'HJ~di. Nt! ,g>Dzdl!![oH', n.e h.~1riler~ 'De; ma,!Il!i" 11&_1;". vlI.ld1;:: 1IU~t:&ti1;ft, Mllh.et Me .~z],eTdJ~. '0'111<11'1', iD.<ci:a.tne .lIIaUna koJ"" 'Ill.llnl 1I.~!in hili" Hdef JI'~. l'''tI.ki:P..iz k&hrkl'ilh. Cmn'~1'11 padj_"h OOCn1~iO ~ raber Ciqek b.abn.'l. d) VI!I]de .ult.ll!!l ~ hk mevki.rn.e ~K'I!"ii i:<;:into.bia.tile ~iiny8inUEI en ytltue-k k,II.d.iUl oJ.cakbl. Vern, aiUtolUl1l lth Ibulaaddi mij';" deliYKekii. F'ili.kat I"me hiP t.ereJ4o,l, biT ~ingenlfk ~el;m¥i. V~lecek. baLm', 1m. I'tb:el k.iillD.a C"dub luk a'cn"l~] atl bY:IlclI.ktI. Geln,~ pre;D1I,. tina"' IImm yiii'n!li["~ IIJSiIi ai:J1lndp,m!l'll ~T.in dikijlmelLni 9Q'k. liP &.\I~ ..

Lw infir.~t

Lakin

!hilbotl
)Lt~[lll

3.40
&!i,6'i!~5.

1J.11lt!4 3,3969
1I:i.!:!;iI·'§.5 ':;!,4;aM1

C!nlt1i1fm

2'.'HO\l
l;oIi,!!!O

S~~~'~
AmUudllolll l"Mt:

6!!1,':l;~
[.1:'2(1

Ar.r."li~ ,uhaml IlIIgJemdlf. Srui:Jya e..hamJI .utJmlik I'.(hr• c;ht !l!!s1.I!IDII .DlUn. VII ajudw. 5ebebi de vtlzi,.~leki Imrarl-..zllkh ... J.!!Ipmll _ hlllDWmil bil,uk 1Iif WIMI, l"e~(lI h dtll.. ki ~lI!tnu "leli..fi etmi"tir. Ge!le.n haflll mUblii)i\OLfuda 1rul'lik !bir f·D.!'!oliye~ lr.ilrilI'11l"LUfHUr., [nailiz li~"'4:,.I.!I.i.

I, tnt' IMnfO
<0;,57117
4-.l()Oi~

15.9141)

Sk!ci:holm
p"lln

Y.S'~;;
4.POLl

Vlyana 1t".d.rl.t
VII'f{OV~

islanbull'da ,'apllarn lann mahiyeli
Kay&erii Tica.ret

putuma=tdan-

ne-ilz;illil"l!l ihr""" !lldi1.ru". !.t!:l'nUIyelerin t.elmu' len I£llme:l:in.i te.ahil lim ~.tm.tle. 1I'II!I."k )'iIJii,rm_1f bir we-ckei: D!I!!lill'Mi iIIbhlitu ~~e:nme1rtell::lilr. Cbk'lil tlQjW1 'iUn;o pHt' mrd!&fl;]r. Km!!da dobflll.d. .. da&az: raokWl!l.1· d!al\> Cl!ilJrubE Afrika'Y' IILhii ~. tmke levk:etmi" 01&0 IM.rekete mil,... .. bib hit barekd 1:6riil.-kl:adir. BOJ'SIi D1ehafmnd I! ~yll!!l:Id'iiinli r~ dt.lllfiDlll bali I.d'trda pe'k yiibek olea piy ... u K.R,1IIBdlll.'nm Aroe:riLt.·", ohm I:Rl~l!Inj]1I lli.t ,IfIdiyftll .~iu"~b~_ UMIt. ~rlc; ll'" r"!I!r..n" 'O-Ok _-i1Ui1dlf. lB1p;mu~ Yl!lo.:!md!eii~ftir

tedennili FazlalA:tmIt VI!! II!I.JlI1iz lirumli yaku.- bir HViyI!}'e dliii,mii,trar. Bb lI!, '"

20 f'r~ ~rrtk&

Clen - !O.'25lq,v~ -2:11,:11 - 2.1.(')11 h&LIE. 'tMlAl!rl - 23,01 h.a:n ...

tlI~e:r - ~,zo ~ mlll~ BERUN r 1~,10 ,a."!:k:IJ.Ia'r .. U,,!5 kol1l~fDI!I - :w,O~ 1:\aVfi..dl.Jl1.l!ir - :W,n mllhtellJ • 3:t,D!I Wi!lliI
~,(k!i

Klitoh.!:n tII1lm B~fI'I!r.I'l.l muat:Ul1 ba.vfl4IB~1!!l' .. '2'3I.l'.5 kclUlH •

~

'"

8UDAPE~TI.

j

K.,.,,4.

19.05 Cl[Zknt - 19,05 !'rI.nRKa Ifen .. 111'.25 ~g8n musltLsI - ~o.o!s mnren.. :20,36 0"neT& b1na9:md.lm nl.kll: £.iJ &~ (G. P~ml ~ 24,20 cubant.

VA'R~OVA
lB,~

;
lid II.fmfon'hl!
t.eh-lta

B~th.oNn.'f1';

.. lIII.."" ~1:Il

CI!II.Tl.IIItLI.1..dklBl - ~'"

.. 2ill,!50b.a.va.-

M. Hooyer Ue M. RODse'velt
N~vyt"rk .23 ,(A.A.)- N'lf?7o& T.. mes g_etuilllm VII,.iqtU muhabi:ri, M. Hoover v-!! M. itoooevelf ilfl up 1b~.1an m.e.a.·I!I!!"I'inIi tetktlle m.lii'mllr milkbMm!l1li1' ar!!l~IJI:I.d1l 'l~ ed.3Hri: am] hall'kmdlll Mt :i.t,'liliH~, ii~d)ujuDU1 blldi.nma.e:.khn!lir.

d~le:r - UJl5 Vly:a.na'dllll .u.at 'li"1!! gnmotm pltl.tl&n

:aU!S

- H,O, Kalt! •

.},7:;S~
1,~ti)a

:;,i'liSl 1,90;93
4,'1~61i

arasmda ihlillf OlktJ

ImnMr. PAR.~Sl,(RAdilo _.P'.ri.);·
21J$' fJrlte5tra. bIlMri 22,03 eCleMnf;, Iftaott - 22J10 $&lon DlII!dkha: l,(il,O'ftWi, bit t..r1.Nu.
0;

Od!l.!llDlll

(,19M a.5t.~5
'i'~,i~

RDdrpe~tJe

B1J1:re~
Ekl~[,U YolullJamlll MI1O~kD1lB.

3-ll,'!1841

II,S;liS 7(J,!1:l 34,~~~1
'2:,,2~!!""

i,W):98
~ 11i!i,7~

Ilf B.'I'i5

_ Hayrr mltam:JD. uywnuyorlv. .Jzl Lekliyorlar. _ Bmi mi h!!!kl.~'I"llU".De mtLDlI.-

_ Sizin Lur!!!y. tqrifm.iz.i deli], dla.i:relilize gelmenizi 'heklil'oJ'l&'t'. Biz!!t em.l:r 'bu)'llt"llVJlaT, II vdol:in.izi kendile;t<ilJ!1ll!1Il'l'%ede-eet1z, <II Zll.111AEII irti!;. 'rdalte ,It Mi!:ec.eldcl'"dir. ___ Demek ~$md.i otuJ"UiYO!"" . Eve-t :u,tl~ltnml! Cem, etij:li 1lt1&(h,. 1.ialildun peM.e.m~ e]i~e- ~ai.lladl, &af:if;:e oJuii.nlti. .... ;ZiD ilt"I: ~ Validef Si.zi. 8'Qr~ilir miyim1 Ceva.p. bfio ~~h1,,"' .. "'e b:q. billull'" ""'. 61dl.1~ ~ AD.n, I.lUI kurban" ".~e;D1m. Hilt reldin, .. fa. P-iWm. Vtt perdeyi lc:~Mn'&rIeMit. ko~J. nm a;:.a.'I1.ML~i~e 1m.~:lJkkucal:-. ,pI" di. r.tl1:.' in niki.Lh ilUil bll,. ...t. y:qt... ,.11.0 I'lbel l:IIi!I"IM! miiceAe1D 11m td·~ 11.&1: VI!l mueeuem. bi!' mgh,a.J!,w. b. limu.!" otlUiDIID sao;UTIIDI klrnfhnyOl",. n_klsnlU olquym' V'eIbu.DiiY.~lei" il;l'lUle onu, ko,e-lIliPderine ,dojru
,1oHiriiyo.l"du ••

_bet?

OLIm .adam,. filh·llkika lI;e;ndinio d;:; be..bUil idi,. bu. .~b.!p:le en l1uya'k MI" YI. 11:1111 v~ matemi Billie kendi.Pnia dUyn:!!Ul l.&:mmdl. UkiD Blum. t.adi taht 8'Etiriyocrdill Ye lUI biiyiik mn.,

rcrl:'du·

ESHA.M
h
}lmkasl A. $Imendl:loeri
Tnm'l'IIY
1l0.1ll0D IJ· Nekt.1r

A~lh~ ~
4':,00 5D.I

'1U'I

L\.1lL.Jam~
-1

"ukl

bomn

(I

aC~[~H, Ih.. tt:", Ciiluye al;llillul."k

Tuko!

k,d!I'I~y.l!d1n5i .. &iiplilrllJ(WdQ.. 8allI'ItHeill~, dlllmyuiLl!! yii:kaels.e bUe Lit' tar.d~ JUAfaDl.yo1:'du. Sll.b-t~ tar.~yoJ"Idv, d~ b.h~u. O-vaz(jy~~ift ihde f;!ttiii nih faoo,,,luiu, ko·by 110 ... lAY doI~~II,ZIlo!IO.zd~, ".!de n!tan ILk bile 00 ruM ~urQmlfDililtUnde 11;hay@t J'lIilcl1zlt bir tii] ol~bilu.di. Cern, a.nun.., 'fa.Dyama olur'daklll1'i
ij~~de

m'P

B.aly:~

tSTI

KRAZLAR

l~!tIIl:TUI p:1I1m

Suk ~jmC'1l~:ll'lerl Ol1yunn Muy.
GfimrilJi: 5a}'1t1 tIIllllU

~

.,fo-idum ti¥k

llIatun lDtilu~ ~ A:I!~ili.b1m, ftl;;in Ilu vakte ".d~ otW'duji '2 Sa.na PI'!i'k c1q.;~IDI?
Cern, .rUL'iII~.t!!·ge 'iillh",b -- {iiJ:llil.I<Ulm yum.~ ,j!lllerim hfum.-lltlt!i

"Ill

mQllh&a:J'1

P"

BBifdat Astf'rl

!

••
TAHV:lLAT
I~

bll[.pll.&hTOft~hl.nndan tikAyeti vap dr. t"tanbull1enr.et OdBMILa bu )'01,iii II. mij:r.l!le~,(!,,'!: etmi .. tehrilll'liw<s ylli. I:u]an biimll pil.ilbrma ~Ilr.m Kaya.eri plllit:1rm4l'~ nefll.lI-el:inde olmad'lgJ Imlde, K.1~:¥"m-:i m"h diye' u.lddli::lm!I" b\Il ~.aUn ba.k]rl KaYlIeori p~:a I!!IT!lIlnt3hl'et-lul. L02-duiuDII:I Hert mli"" miift\i· t!l!tB",bl.d Ticnet OdaM bu p.. klyet..i B~tld~YlIy,e 'h",\ra1.e ·etmit. Be"" Evvtllki MOlkov&'dM ,lele"D RID lediye tei:kika.t YIIlPIU'II.k: ~ticesiol ~efbi YoldAf bl.yraDili maii AnTlicllrel Oda~1I'111. btldi:rm.if, Oda ,dll Aldi:tmuz malO ,"' fJ.u ceY'Ilbl KaY.IIeri TiC3Tet Od.1Ulll:a I kana,'YIIJ sidl~. mata .Ion. S.m~ Y'Dldlap Aokan'da. N." r(jnd~ii'. hI! 'R WIII.t VBki.OI~~ Moakovo',,& Billedi,,._l'll. yaptt tl tie~kikalt flU: 1!.etice-yj ve:r-mi,r ez.: KidHek 101M Tid!: miil!..l!.lIdialeri !bilk,. t:stliinbui ',[I"". L1DlII.1 dHtm JI'!UI.t!m1 ae kmda ~.l11Pl~d;!!! lbg]~, 1altlmeti h)~ 1:e fena d!ms d de: gild.h·. SI!l1Ryi MUdiTi UmQ!iiD~:i ~-e'f;l B. AJl&8.1!t;.bi:r kl.lnm. p.Mtn'ftl!!l!c::ll8.l:"J![I kut. riyuctim4e mi1hend:Qfl!'1'ill!lil!id~ miire!lli. l!lItichld.an g,I!!'Juerueri Ml!lt]Ut... HUll ~ np o1m bll heret ,abat: a,. i~dle MOlV"@.t,k buIm!l.m4tw. Imv.',a lidecektir. Miihendil.leri'mD. Jle]«Iiy.e 1b11 feD4 ~emenlll!!lr"i: p." tll-mahk etl __ir- iizerme ~yayamtll' Modro",a,'dll Ru m~tehillJ""lS]arile IIii' ~ haldunda t.al.ib,a'tft, &.qhUDIf 'ftt Iru. L~ ~k ..t..Md-o!U'd&.. kurulaeak c.i.h·eti iIe ~dlii ceva.ba il&'¥'lC lI!!!t -

ROMA

I

2J.20 rrnmdlOD p!1!.Dl!.n. - n,uo mlI!:ID ... Z2,:35 AI. Ik M'm8d'nfn WI' puCl=Wi: plred.~ (B.~·mf.!{!) - ~:!,05 mu:s!1dJ - :2:4 :t!.i'ljl'a(l1!!.le"r,

isU~111Madalyas~
tt*li..dar
madalyB.ll

Rus,a.'ya gidecek mDhendfsleF
sun;

ABkerWt lJIub!i!~flI:
~ 'lizere

.un

tt~

~ AdeL'lUt

~!.!lne

miiracast tt.lJi:i:l4l ole

eted1!ll!'I1l:l.

i:.sttlklAllilillidalywan.

Vi41.kalan rubeyl! pl

mlflilr. VM1klllanm mU&rca&tJerL
...._,· ••

a1m&t.
t·__

IBere plie:l"8'

Selim Slrn Bayiln konfe'FElnll
trkek Mula]11m
AI~blnde;g::

"11

tl"iitat

m

SeoHm.

J,J.rrJ. Be;l18:1'endi

1 ,-U.bM ~1I11~

gD:n1l ~t

I!!1n ~l!l.h:raru! Aionnnda
sababelerlruJm ~i

1111 "Erk~t Mn&Ulm m.ek:I:;~Jde mulat ~~ IllQ.. bU.g1shl1r. _i ••_ ~~. ~1:IiL'er&DI

~:

y~

8erbesttlr.

M,&ccani muayene
Halkev!
~ ~18.['l!Q ~

V
~

·redlyl
~.:~

mtfllE'~

E!;ektdk Str'l::et!

a...

pe~ GIiIV&Ji ~b """"" Reo ~etim. Oyle ;Sen
~"

yamnm •. 51z k ..-dmRl1!z.

i:z-" Len

men.

uYklll.6u:duia,dlll!.lIaz:&.hw.iz~ uyuJDuY01'!lung-z. Sitem 'CD-

~~5 I ~!~::~::~~
An,d.o1nJ (3) 11_ ~'ii,mmll
-

T:r.!lm\·sf T·UD01. Rahtlm.

• .Gay we ,e~er ithaU mQ'in

Y,l!cocak'l.t' V~ Ollda!ll

dL'I!LM'i i[e' b~t.,
dilr.
... I ........

RUJi miihftl. ... A.....J.:IllHi~Yll ,~]euk 1III1!I.ni1

l'ewlgb'ulin:

BAIb"lnd-en.

IllI m.tin.tll.lt

'fakir

"

II

II

::~;
48,'_O_
--

II

Ankara. 23 . tkhlWl.t V u:a~eti~!!i t&:I!.!IO. '~l!ll:la mG&tm~ o.Le.l'd ~y _ ,elt;.el' ithali i"im. yak!n.da biJ. ml£nll.~ ~1!IIi" a~Hl!l.c.akhJ',

.m......

lIlu~nt '1'8 kda'1ili51D.l ltIbul III1i..m ll'Iok!o:lI..rumm'J." m.Ul"'IiI1Il!! I"fh!, VI! M.a.tle:rL1:i.J *A1n]i'"tlJZlJ'OX'U. On.;t!!r,e gUn1el'de Idan! mEim\l.l"lllitUD.& .m!l:raeaa.t ed..jJpp;JI.

C%-'ek .hatrun Q ,pn.dll otu.z iek:b: 1',1I,,11l!'lDllil1ll idi, li]rin otu::;EljJ!lda. .~ nuyordu". 0< kMila.r tenli:, laze k!,.t. Do1nI:z }"]Idll.nberi nc&nD'l'll :yii:!!niid ~ ~li, bQWn yijrei~"DI ngluma "HJfmiJtti. ~ i~im y&ftyol"du, Cem'deni lI.yat ah:r~.u, (:ehn! itihui1e_ :zarlf ce~eklerdCn ~zeldj, endamca lii... $IIIydaca'k b~-r :Defude IDa • ika liIIti:. B.L:!"JiIuda dayandmaz ~'" Ie tafet, kibeuWmilerimle '_'yglohk y... r:at.n biro taU11.Jk vllnh, hakik.tm kUIUH'IJ:zdl.'l, tam bir npB!I'lI,torilltll' Mli. C-e;m. ~Dlft giizelliiine luiyrlln mi. R'ldullil:llabllyiik b~"l"itimat II:-. lerllH. gerll;;Uiinii kei:ldi. i~i:J f~ .et~

B-e:n] uyklDuz; L,ra:lLan :lieJUm.. uyurnALI11I ki. I-n de lI.f'l1Tllb~le-

yapm.abyBP.

r

fi!PQl~~YlJ
M.lraOlSlnll odun\a yarahyan ka.dm!
Y·ereob.tl!i.R'Ch!!
7!iU.lmanda..

~1&L_ __

Dr. NIIdI1re H. KacWI. b~fl!;
~, \1,,"IImQ!I

~

13 Ill. 11

=-. Doi:rll ,,;lei'll v-al,i!!:Il!, blot;doPu; ,d'eiil. Baua, 'IIY.I"-I«'1IUI9Il1:n.Il( IOla:r .. 11m '1', B\md«~ 1ICmlI:'&.' bayle YII.P!!nBym. Ham ke_Hm1Z ~z:iltm..eyirl, k"'m bem

Dr, JWd S&Ub :e.. clU ve IfIlhrevf !Mst.aaJ.k'll.I1; ~, t;ar,,,,ml}a l~ !IA. 18 Dr, SIU.~ Gfikrii D, rui'il1:u.rtal.itl.!.!Ii I;:p:m:Bi'~. ~tfte,d; ~iU':f!\mb:ll. UI 11!. 1'1,

kilts Y CT1fiinlzi. e!lvelden tedllTik: e<dJlliz.
a

iii:Hilol!l¥~.

luilllum pe'ki. BiJ' d,a.ha. beL:JeIJ!oebi, uyu:rum. Tek.'e!'l iizU1m.ei Ce.~ ,dalginlapllllt1. Matemli nriig.~ na.'5;'1~vcrecel:rlJ] dli:,llnGyordu. t;iij'ek Ml'llln;, fL1 'i'l!.kit.liz ·zi.ya...-. ;n:riih_lm. b.ir ae\i.ebe mii.NniIl: oMu'.tunu .:il:li.t<eIi, anlll:m1ttl.

-

Peki

to..

i'le OlWBn Hlf z.i Ef~di:ni:n evine. ev .. 1Mbl Mahmwte "",rum giderel:t: icar Ibedeli is.tmni.;. V'I! i1J.&rii. yolk ce v.a.bml iIIIJI1I~ oaJjn.e geo;:irdiii. bir· 0 dun. pat~,jiJ'!I HIfz1 EfeJldiyj ·cUivl!!rc:& ,uah"m1tl1:r. Mahnnl're HI. ~ mm y&k.~ll!1.nml:;.I.'J:l·. t Ir.~hl'iyetitesllii'teduemiy.m SO y.e..~'1:nd,1tbir Rum klllldt'llll d'iin, ~e-hi.tmuter BII!IY G.I!Idd~n.do kaT.t1
kaldH'lmlI. lre~Cl'k~ 3711 nUIII.a!"lIih kll.fi!'iyofillJn 8i~~ elliiftl!i ma.;r"l.!:Z kaf m.t ve 'Ii.br sllrette YD.'I'"-''''Jlml~tar, Ihtiya.r kackn b~ygul bir haJde F"III:n~l~ b"'-'St«nmlifle kll.[drrdml,hr. $0 :rib k&9JNll..n.

emasl M-Ad K S ·In·· '.'
. _!'·I

(M'I!I'It<!l'di 'UIl")

H !!"DUZ

Kamyon bir kadmt s'zdr

ICENNEl
Fi1min.in iki

IPERisi

saat I I d~

26·1·!a33 pers~mb(!

.'
Usk.iid'ar Hale sinemaslnda

AN Fual mahdlUlJiiu t, BillillkQli ~tIII'fQD1dM l1etit Fual B~in n.ipn 1fM'I'_mi' A~f Beyin RalarL:oyGndeid ko,'k]J!riJ:llde ift'a Clhlmiftr. T~e D"d!~t ~e'lUli Meriz.

·Kimtyq.ft' A.rlJ Seym ke~ Nf'rmeI Aril' HB.fl1mb. Milt!;a !a.dllm:t MihI:~

Nil"AM

_ ...-

a~

!lorsada kanll bir cinayet I Yeni bir tedavi UJ3u]ii
BIlrM (Hmui) - ihn-a..d. Mu radiye mahall.@1iilldia kad'lllD.yiizihL ... ,lien bir f ..cia ,o~hn'. Vak'a dllO'~ Mln'adiye'deki evlerin. ~il' 0 duNA £clU"~a Q\'W<.a:n IIHr hl!llUliU 1-11.-' blbJda.r-dIl.D ~eztli!il'Ccl Aibmet iaminde bPi taci!Z: ~ • .hPl'iitiirm.ek Wemq,lir •. 1F1lllka.tbdim litmem¥ir. NI:h.a~ Illqan1 ijzeri t-~ Abcme1l: tekriilY bu eve 'ifot']moi!k Ani! H .... mmo te-c.. viir: elDi.ete l»fu.DI.If, b1i! nra.da. k-adHiIfi "e'I"yaill ii.R;r.'~ aye' evIa b~ biT oda~llodI.q, kp.-lI. U~ 0tuJolIII. ~Q y.",I.mMloI!I Vey~ ia.mi-m4e birr .de1ikamh dl'fB'h. flrl~y.. ak l~eN!c:.i Mimed'i PVd~ dd~ete !tall" IDllftIr. Bu .lhII,dll ~lfi""d i!!d·ind!eld woatah bl~ ~lkl!l.fllJ'U V-ey_l'm ijz;e.rine MlIiID'mll Y8 het' 1Wi: &]tl.tst O]liD.lJll.&.niP'· Bg boiafl'llada tellereC! Ahmet: Veysel'i boYGJ'I.rI:uill!"l:I v-e Sd' {B,z;IR('I UlJU/ei:h:n

temBliliDllI!~ :milt En.lll.: (!Il;"kin1 Wl huu.iIoi dill "'t:t.:i,.e t brbJ blim.iU<e.rini davGtll!"ketbi f<!;ref Clyki"-;

A da.lar Sarkts.
Mi:imnsili :L-iJp-fl VelH. 1ikB:Z1l' Diinya 1:v.. "m:li1Ieri.
hj,v~ll!in:

S~Li> ~lId.

,ulnJ1

._ ....iRTiHAl.

HiBl-

mabafU

.11 -

;iini duytDUflardU" e,.Zl h-t... lllt' kiCDdi[~ I!lIJneliya.' mM"" jpJ'l'ds;n kalk.Dl..!l!U'iI iloylen.diti 2:IlM&II &me • l:iy&t1n herdiz: ·bql,a.maou, oldilitun.1!. bile za.hi:p olmu,:J&1J' v-e hll~l':l_ ~~ind.e R~mJflollL'nI,lr.
'.liniyet'il hlJt

SevimU

'KamOr ,oarpmaslndan iUdU

J E A NI M U R A 1'1
77 No.lu
S ozHi iFr,DM1.:!C-O.

Blll'~ 'run k:ifmeUli VI!! h ant do'tllor'la.I:.Imlan Mehmet All Be}1n va.ll(!ML himlm nveW gin ve1At etmI¢l.r. Cen..a.zul "khmet All B41yln dOOtlan tarahru:l'1OI !raldl-' olara!!: makbti't:.d.ne de!J:uHomn~t1li'. Me.fill1~' All Beye 'Ie kedergOreD IIlleSt efradill'l3. ~yuu ta:ziye-t ed:ettz,

Wt

],_ill.

1.I!.Zun!.liD ~

huU'i.

titl.Ihte~if J'eT'!erindel'll yaraJ.

mJlttJr.

itllte-~i Abm:ed"i buka'W ,_.mdl!:D yarahYaNk ijl.-diUnnQ,~ tiir. V.k'llyamiiddelutt]umiUk .1 ko,mUftli. .... K.t.il td.lI.vi. edilmeok ij.

tnu ~l!keRk

Ve:n.el

dolt

G&iiJ ,iImaile

blqa -

.zel'"e hllJlltll.l:leye 'k~ldJ:.rllmlthr.

Veklleile,rin yeni bDt~esi

Am:!k..r ... 23 (Te1ef:;m.;n.la) ~ 'VII!! L:i.[eil:l.eT hiit~01 ~iJl.i ~a.t ni"hii.~tine
h&~16Jl11f buJul'l.-9.Vek .. UC!ltmeve-recekVeki.1.eli de bUiliLlue ilbe ~cl:'ek hll!l:re BlLtv!!cUlete tli kdiim I!d~eldTr. B,.u<j!~ler Bll.,,,,eki.letin taldHm.,dan IlOm'1Il Millet Mocdi.8lneo In" !koJIIMP.N.'rlkh:r • ka.dut&m!l.meo eakl __• Ma.Uye le.rdir. MaJiye kcnd1 LOtte.i.ni ti: umumh·MiDj.

a.t1ik imr.ali.atil miiteaklp ifi~e. P. eiJl!! UKrIl',lIlriimi,W-.By ",mg )J,a III " ~]l.pom .. tplaik. eden. N·akl. Bey-Ie ,8~ bana ded~ 'ki: c- Y6pt1t1m i, '1M:- ketif degildir. Boyl., biiyiik Lir d&va.,da cieti]m.. MI.,ve~ umU~m. "ITle:mleketlmi;!,;1! giil"e ·u;lollJ.b'ftl; buUlin.d:en ib.:ret bit" pr d.ir. TedI.. virli:1'III e.. al~ elektrfk. :tedawi. .i it..:;· m.qp] olan cen"~hlarCII. 1D4 J(imdiir. Fakat _k~ lekn1i'i bi:;!: tli. ma.r.n.iDeo d!e-giftirdik. Tl1hibi 8j1l.Z:&I:.0le1""'o de 11'11. b~a-1iI~t~uz:un wudlYa. tahilit Ym'l!Iec!:iiZ". Uau.lilini.izde!l!l Mz: de, ha.s.1.]1'1 • d~ herkl!l te DlemmmdQ.T. BlIlllur me:mdct'i '118 fialiil]eJ"i Ina. u au.1 .$Ily.eloiflde d-i.. ~k~rlnektell dia.bill. IlCI:IIB. 1:.&U hmalls. .... kesi.l:me:ll1 kliw ko~lI.Y sUr'.llLde ameliyd I!'o ve d.il iy,i!JjIi".:t> Re:t~i. "andl!1'ldiim,. lnyr,neUi CI.o1itoz'; Cui Ha.:zre'l:ll!Tinin ha.iSt& MYi ;riyve.t!'erl,:IJe kad ..r keBd~ k@ Ileainode ~uk1!lt i.,in.de ~,J~:po 1»li" Z-I!IItli. Ikl!ua.di letfi.;i~t Yl!llpmak i~i"1I'1l!r~
1I.,,'yt fe-1"ef'lendi'I"IDi, oll!lJl BllyUk

dlY~ y.ll,.~kta_L..lmil.mllf' paDADl.a1il tdU-lI.p[Mma ma.roz kilma.dllu 24 SIl-'

BllkIrlk<:ly'Yne m~bli.t Omti!.ruye ].c:i;.yi!i:n1lileI.ka.m:et ed·1m ti:·a.n te-ballllm.d~lI.nHti~y.i;n of III T'al1ir ·tlllOeaiJIl'Id<lli M:imiiTmanga lrnh1'll b8.l... d.a otu n
'i't:

plr~lembe ak,aml

g(jiul

film

ART i S T i K.

i nde l1Iutl;aka

EV

Bill ak,am
.!:U[

gtiriir.djz.

21~O

ntrk_
ltih'.

komi.ir ~upmli

oll'i\ii~

Melruk bir e'IJClk bulundu
A1l:hl.vati ki1j.e-li

(liin ....al 10 dll. t~li.kli{ -.ddc

-

Y~R:IN AKIAM TURK 5,iNEMACI UOININ ZAFIER 6ECfSiDiR: eUINKU IMEPl.LEKEJiMiZ.DE YAPILalN EN ZEH 6iN, lEN 6Ulfl.
I

S,ARI ZEVBEK
UMU~1A

o~ bed 1!I'd ~ rill

8ehilr TiyafrOBU

Istanbul Bsladlnsl

!lim lill,um

iii tied.

.rn.,de Sml li'l\.de'm~k

metb..a-

biB:-bu;:;Q:h;.yl.lk bi..- 911c"Qk 1b"!1.:dwmn~:fYI: Vllmaz tll!",~iy.e ~.. drJ.ue'k Dan licezeye kal d.1 n hml'~' b~ ~~~~~~~=-

EN NIEI'ELi .. BUWUK IOPEREJ F.L.Mi

KID Dig reye
Hjmllly~j~tffIJ!

dave!
K<lcl!koy

Cerni.y~li

bl!l!ind~n; .subemizin l!enl!lil:: kOoI!lgl'e!li ki!..l'lIllnu,IIJJnin[!1 2 5 in~1 rinii ['ik~arm lIiIilt :lie • kS:::d~ C. H. Fitka~l. hY.fio mcrkc?;j.,..:i-e :i.::ra kl1macagmd2l.1!1 muht~l't!lm aZilIIIn '~P!:'~rifleri riel!l O!r.1I!I1U.

,ct.

KARl
takrlim

Rejis·(jru: ERTUGRUL MUHSiN
t'dilf'cekrir.

BENi AlDATIRSA

Bayram ~DnII'ri matilne' VI

suvare vardlr~

nmm

1111.1

I\!ld.!\;:o.y (H!IIle) iiilntma mdl Do i!lk~Qm Turk • YUJ:lI!.I~ lltIJ!itl~rin~JII ilk mU.jIJerf't g111& l'em:!lII~r.I

,OTHELLO
GAVRfLml£ Ull:.:lLO t.RTUGIUJL SADETTIN; Y,AGO (Olhl:J1o) lkrot1u'ndil
teL r.u11lIi iLC3kllI'.

E:ILIJ={)AM~'A \Te M.EI!...IEK sinema,larll'lda j Z M j R"de E H LAM R A sinemalaflmla lliynl zamand.a lDub!1ert'm h::tI1a1Iuza

Dr. Mehmet Ali
iDRAH VOllLARI
~astahklan
Ernino.nU ·rH.klctrni~rlr.
hR.Stllhrl"llll

Operator - O:rolog

--a

n

bt&llburdl

rn~n

gBZlJ11L:m

~ok nlldlr
biT h~dhe:

gOre

ctgi korkalAde kirgfil }lI.jtmlim

Ceo

toprak jjzednde

:d !bit' Him 1,i:nin de
kllln[m(l.SIDa ,11

tmeyd.IB.DII. "", :!l.Ir~t]e 'l"elile ver M.ali

c..~

mUtehaSSlsm

tel!; neb!!.l bn:rkmamalll1'l

rniJia' dem.ektir.

(S!l111k Karnh$) H2lt1TIa CU'll1ad3J1 rElaad.; heT~i.in kahol y~ tll:dJ!1"i ;ed~r.

~y. (·1'1
3!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!I!!!!~~~~~~~~~~-Cum

hvri)'!111

15 -

.5~--~R

~a~ayi program.!

932 _~~~ca.b.
thr .. ~al ,miai 193.2 aerle~i ~indeki mikta.r Vill klymet .itilila1'"~lc 'liII.DI.!l.m.~1 ·te:!lliit IHlen iaillHlI.tik Ie.. ha%.nll!!ilDttl:i>l:". Bu i B.ta tis,'!:i];]'ll'rdoe ib;ra~t1ml:Z; 'l91n ya 1'930 .sen~il.'ll ~
:ibr&e.&ilI:mIZl

Ali Ikbsat Meclisi hi)" j Ofi:s mukayeseb bll" istarapo.r ha.nr]adl tistik hazlrladl

Nazilli Ziraa t Bankasi 0 .. d ~ 11 kooperatif vucu·e

--

iJlI.!!I.Lmll.:nllll. ~ .f!ol~T 'I:Ili.Yl!!"tc ko:nmll.:!IlLlIli'b~!;"akal'ti,.k .imd~lik mel:]:i~ a~al!!·J ile ya.p,hiamtz tee ~ mull<b" neUcl!:!Ifn:de<~JI)]!I,l,,(h!l: .Jnl J: t;o.k.
raJHIl-UD ~yanL

i!.lstak1

--

D"·!. . k unyamn ~tervan ge~mez, 1m, u~maz .bir tepesi !ayyare ile kesfedilece·k ,! .,
.····11.
'

T ayyare ve Himalaya
1i.lH-~ eo

f'l1:mn u'1Iu..n.'l:1I ,.II'I'iltthjju. ~

dikkat

ml!lhlmat

v~ millJ';JIII.-

iZiiI]an 1!.c!lJ}"dl!deJ"~
'm.era.:ldlli"ifil

.Iikadarhl.nn

tli,tmine ~ahtaGBgl:Z. Anc:a_k "¥' g-I II II!.ki malum M: okqn.UiI'" ken h'II&llSt mutale-alar' II.ral!lmda bi zim bliz~ ino.ktahn·1 l,iYlkUe zll.pt~d_e~ ntemi', oh:namlil i.h.~imalinl VI! .ili ik~
tr...~t met:li~i'l1in
lnak Iizl.mdl:r.
I.

rey

VI! :l.!-I'tr.l'hUrRI!I.In
g.Q'l:

t.tBl.ti~l.ikte !rij~tlhliigune i!r,i:lre,it93Z a-eneei Z8.l"fln,d,nki tilHifi ~]u-Iileabmlz lnik.t411" itibuiL@, bil" ~v'" elk~ _n.,edMit

de:\i mlk.-tar]a,rjlie de mltkaye~e ~h.m.~ nu"klll~u·. Of is bl.! .IIi'rkijluim tablo •. I1'ltfIk._. llilnru Ili.i.mril:k 'i'1! tnlulu,rlu Vek,a -, . DiiinyaJUn ,-anml!l'ktar; wiYll,p b. k:a. leti!:ld1im aldII'J 'lI"aJ(arnJ.sr. :ta.tillladecll IilfttlJiI devmM'd:e:nbm, m.ainu' ~. te!:"tip dn'li"tir. M;,.._llf1rfJ_fidtm Ji1i~ hB- zihli.)'llbn S:1!9I!'Jru!!di ..

~en,erdJe-n ~iri vc l!elki ,d..(: ibirhwIJj o!lul ta_~ !f!eni ~ir weir' 1c1l2.!lnrMga hillilr' l"ruyoll'~ DiiBl)'l!.nm en yii'kseIc: dali!:rn "'"'

I

I

i,ti~&!'i: m!lbi)',el:i1Jl1 Birprog.mm
Oir>!ndi8'i'm~z<!

ORlhuio tut-

a1u buquk mHyan
ollll"ak:,
,ilIql". lit! ukll.bll

kilo 'ka.dar

h:l!'l~

28 mi~Y.Q:Il 844 bin 2Ei3 kil.c,-

laz~m
mecLL~,

~~r "leyden e'\l'1l'lI!!l.m~1Iii l!Iano!lyi !!oiyaR:~i • mLzm, iktTM,d? k'll"",,,!:!'tle-rllilillqin ai~fema!:ik bi:r tarzaA itlemmei:i ~\!Ia :I!Imda:q mul'hem 'VI! mibtakl!,l!' bir te:;.gore

rik siya:aetlne
b~tlllJ1l-muJ
lie

dayanan

b,~ pl'Dgyama

mlltalea",u,d!!:dJr. Mecli:l" .mllhteIH ibti ')"lIi<;ll!;nnnz v~ bu ibHYa"IIli'l ka:r,dr

gore 'bu prog-t'anu

~

:l:fDl:'nMlly!

lI:a.nyea

~n.'t1flDl

1tU1'l3.1l1l!.1
I

l:'fImlUiJ..;.. Z'mta.l Ba.Dkut lrqfllda b.alIa \I'I! koy[Gyij konmallt ve omara 90k ~YBde ",,,dab it]. ptda. r.ebilmek i,m be:di koopent6fleri kfoo kiIiM e1t1f~'miyet v-emnktedir.

NuiUi

NuUli

Zi:rBM; ~I.

mlinlllkam.-

IlIli kr,cdj kooper~eri 930 lehe" 110:0.hn:m. 'dojru 'leteMrlil:e bll~lIlIllfht. .. SUI mmtak .. da ~AllliY'r=!e "'ii' if liil!'me'lde huJ''ll1'¥Ii ..:7'~ imfl'Jliera.t.if vliIr"

bt k8.fUi~ kUlUlCl__IU kendi ce~,inl! do1dun.nk bo1 bol 'tnet ~i&i oIm.uv 'l'uhidar d" &a, gNtemllJWr_ B-wtda.n 'bat. Ir.O"IG de i!liolll le'l1en !parma" ~, AYil"'JI!:" ... riedl!l'oek kan giiio. ~ .Ali: u.s:e::6 na:mfle OD para mtbr-

ma:mJfw.
Krcdi

II~'

fikri~&g..-.rm.ai", lin.d~
viJij

ikc;opl!J"II'lltJ!uimin m-esDili b.1i! E:i1Bl,1mu,,'br. Nuilli'dodri Zir_~ Bl!I.llI.kaM, mJ[lWLk.·
.oimperdifle:r

dll. Aynea dart Il.IJitamin !Iii 1'¥1ik", 8:i;i.mdl!rilm.i.,nr.

d!e 1Dl!Ik5VeleBunmd..
DB.

maluwiilll 1:eQt!,v.

J-i~ baiii

olaeUm.

,- ilIiyd: halinde

LuIuna'D

)"tdi.

koo-

pualif lI:31JJOIl orlak VIC: ;J'GnKlC,_· lira lief:liIl.Bye iile qe bBflamIfhr. iBugiiQ ortak ...

dedt .9S0» 'ri bl!lmtif 'V~ .Jem'IIIyu.; de d H,DI1IIO~ ]jriB.'J'1!; ~damtbr- ..:8000. ltint ibli'yat Hrmllye ox:J2,OOQ}l lir,!!; Jliiz~ de' tndudM VI!! la.iiz[Ittr'dlm. m~tW p!mliP II II Dirv~r.
(:ift~er 1DI!IrallaUcltMd'_lII Im_lig!]nmt

Pk

gibi.dir.

MlL~baLlIocdum

h,lIliyw
1II!.lIpl!:mll!.

IW·
m.iin-

ea.-nat v,a mem.ur

bflm' kuml"m.
lKooltlera'fiflrl'

iift~ ~eriml~
0•
.11.

Iinlkfie.-.

'ri tedra.tun

I~temliftil".

'&lYel i.hI~,

§Ok 'brl~-I!IolNM:,"",ii;nImSlill!"

,-ul,=,f'!'I Itld

ov-e ilrd .l!d_ ~ft.r;i bu;giilll tiy.mna tbl'e 1Knv1~tli
Sderu\: irtlm fmul!i tnektedu.
KOGperI!JtifI!!!:tin.
IIwll.JM

tll-pragm
'ft,

lboTCmllil

~afi!~1!1

~iH-

modem zifalll vi";tfl!:l'inde' .. &.terilm.Mi iiilNrij 0lao toplul.u-" Imr-ckdine ,Ziraat Bankl.~ Bmm datek <llmaJl JB.YIUd lemenmdir-

BWIII

9Dk

mtiYII.!i '1'''''''lr.

P~ulukl"
(We;< koopMlltmn

Nl!WJl
fa~

I.;&y n:kiiy ..
;;Ok iyi 1m:"

lam:t~nlIU'. cm.k5 ~wlb

Mi"lIll u.rna.D.mM du'l'ld;i,:p 1!>_~!!IlIJ pi.y'~"1!1 mll.lm1 ~irt'rek. bD1:I&Iilll1i ~iIl kooperafite J:i,amt&lannl dqn. emn:kte 'Vfi Ii.tlarm y6he:lldii;i uml!.ll .. tilth ~ kartank horca ml!!:uDp elti.rmekted'ir. Indn:i, sehileei, zeytiollii IlI'IIfllI11 ba ll1:Ji faydab i:,ler g3nneldie:n mahnnn. 'Iud • makta ve ib.:rileal me.rked oll!ll lzml~d!l!l ~l ed,~ bir iII!I'Ilf ko~l!nItia'l1e .ab:uu:TllLa ilotiu:r elm.ekt:edirl.I!!l':.
mM1 ve

Tiriind- her ADI<Ul. f~]iYl!t .1_resi ieiad'e ImhmmaktadJir. A.mcak pe. m1.llr~uk &I!'ebile ,ttl ,;;okfa.Jiy!!l: ;mmam ~ta 'b-Afl,p-. Marl j~di! (<erne] am.. m~"'-8lIimi biI,hyuak ~ &~I!IIIiW: bir IfAyr'II!!UA!! ['11~" .,~ ikDlill] edilcc.ek IiIIL!_D«llo.kmmBl fab.rikll!Jll~ il!; hit i,I.c~ dah" ziy,l!lie bir iJdd"d ,~, oheaktll:O. "MW~ hiddkiiten cDokPml!; fabr:ik.a.u:t Immhn~1Il ]m.~ b]r mm~l!ldlr. 1".111-' bi\' I!IUID1I.bii ve $erveli iblUW Y'lIfaotmllia "e ,riDden giiIlIe terak.ki s.tWneie ~ em.cge mii.s.iUir. K3ylli. Llmld~ «;;.ettik tahrikalll.1I kW'" mab da d~e!!Iledir. IBUI iii pirm~ z'i:n!latirtin. ~ 'FlIt u-Iahma ~ etmi, Qlla~ nold:um.dl!lD :rnu:~ -.LA JUlea.k 1n!I'i'iblmJ bir iblilNlkdM. «Aiiu. • bah hi ki)ylijniiD kmml:k ittedijj htl .-;elt11"k· fll.hnKl!.u. i'~. Zjrad Bmkllllmil, u;sm,] Iml ..yhk ,S-stennet:i, hv b.uJW!;a halkm n koyltioG dilekl:eriru y;' pile 'BfltiEmiili: i9n Zira.t BIUlk:I!lM"ftJO " LiikUmdin eliiiILiuatmMl 'S-Ok bayrrll iDeti«:!er v~ekitir. Bil'haniy-e ~iPOp-en.tiF mlllhdl:lloBUU:'Iil _lan.!!..u ttiMMd.sn ,1Ii:litiUmbql1!!4 100. 700 o1di:. pama'Ur konu ildlnmg... IliMde IIbILd lulaludllb UI.1I'iT2bl o'kkaanak butll<t ~!!JIft8-'L:l!JadU'. S-wamakla ~1r mahtu.l! IilmdJim~ sOren bliilk 1o'1ll1a.mlli i,leri i!iD koopMB.t.ifleri'1t kendi1en:·,
D~

ya-ca.k SRl'Layi:in m,e!D'leke~im!zd e ~e',sUII' Mia kuru iiriil1l1 ve:rihnl_,tir. _au' VIe ink~B:Fkll.bmyo(!llI~l"i tdkiGl: B!.:Illilil:rd{'ijn lial!kl!ll I~h HIiIi0 Zo!!.!:" (J,lUnB.rak YI!!!J!lal.mah, kUrlliilr1 devn;'<ll,ifmda 2, m.ill"@'!!' 74 b!.n 17.2 ~iTli.hk no;;mM!oti h.i:ma.yelerin !'Izahht'1l ve P!!IlDuk,. 1 milyon 634 bin 480 Eira bG&biitgn ot"ta.dlu'I kll1kf:li I %~marn 11k tiftik, 3 m.ilyon. 458 Mn 328 i~.. tutooam:I}i'3.ea.k &l!Jnayi r,artu"eti oIma1I4hk' ar-pllt 1 milyon 284 'b'in tsa li dl~-;a.hl:ma1e ,ed:ihnem~lidir: II ra11.k:yUg, 1 milyon 161. bi.n. 506 I] A.li ikh:sat mecJjsi: pr-.ag-ramlil taprahk :dyo:o, 3 milyon 510 Lin 14~ Ii.:riml itinin bil' ~atbik&t m;e,,'el,e.si 01~abk k.wu in-eir:. 6 miJyon 549 bin I dugunl!L :l-oylemel!le bel"lI.ber- buhiu873- ~&llik [.; fnuflk, S ,mny,on 26 bin iI'lii5t.a ri .yet ed i]m.e-!ri Ib!lng-e~ em 93 1i:ra..hkyum,lill'"t.a. ] milYQtI 137 "him ~~;pl,ere d 8' hmuu etmilta. Mee4.38 UTIII.1Ik hAh. 469 !bin 2210 lirAbk ,Ii& bnay:ii: m.em]e.ket i$t~E.lii:I:rindolil JiIlilD'Ilk kozu~, 772,4 'M' '!in 11,k Z\i!¥m~iii, ham. n'llI.dde~in:!!!] morn.le·kd~· H'II\ya.i;l rtu-!!I!<;:. ~i1lmj_,t_:;_I!'_ BlJI IW4lfde',t~ yetitrnf;si ve yel::r,lh·iIm,e;sinI:R :miiilll- I 1m-in bep~~ kJ ym.-e.t iltib.Ari1e t 931 lle~ kUm. olu:p o-bi:lilli.m~&J, b.~ mlljdd_; ne&tnd;en az ..ok dii,kijnJdUJo1e7. B,l] .. DlelekeUe yeti:p:o I!melde b'eraililer :i hlSi.... ze,yti:n.,~ilnd_. bill. d\i;l'kUnl:ak: malitl kia-II Olmli.ai nokt&lIlfidaD don .. miihim b.ir' a-m"eUe .iirilrun_tedir. kUMa ayarn,a,k maQtulab 9O'k ku~ 193.1 de 6 1:n.I1YGn 111 ban 47'S Hr. ~ar(al!lln v,~ ham rnlld:d~&i_ daMT.d,e yekll)'ID@t!in.dc 1& mllyon 258 bin 757 ti~~ SUl!lyiilD protrll.fIlIda bi:rinc:i .slk:i[o iI!'I!lytinYofLll .iIlhlmJ~b. Bu ieflie FBl)' I if.fI.l Ii! tmeo~ ve 61 yi.ik.sek Il UnlllIlnC-II.·~ .2 hutlLk Q!lihl'on, ld~Gya ya.lnn yo-ye mll~har- o 1In 851 Liill!lmg,elifiii bytinyafl, ihl'~ olunm.Ul.hW. =t.~p.....,.!ii;'_-~:;::::: __ I11";;""';;"" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!-l ..... we hi'mIlYl!'rlin bu ta:rnims· R'ore deragtb~- bl!l.Zl ·e.nay$ -,ubel.et:'illi t:l!Jzyi_k ee dol"lB'CI!' ~ZII.lIP 9Oialms.;lu i.o:a.p ei;etM6L;t~ o1.dlui'1il &~]a'l~ma.l<tad]l;'_," htiii .m'IJ'l:lile~:!I!Ind'!ttd:rf'. Bu ba1&i!'teblJ.!:e i]i ,ikt..!!l!It me(;)i:si RiibU"iik ta:r.ilf'~i. ha~a ~n. lalilayi lIIev"in!', ,lI.ni bab ime t."vild ~na_yi hllllmll &ra:undmld. mi8.ddMi D1e:r.D]ekeUe Y~iyen liteb'ii &t1n miinuehete itaret: ede-rek vlJeri hilbaye ede>.rken ;;ok dO&.n.m tC'f'Viki. "l!JAI!Il"i kll.lDWlU bUk:iinderill.in I btllIUDQUlk, I.am madd~blin kiymJe"' el!~S itibaJ'il~ h,~ ken.unun mer'i 01B.~ ti~ mamu~ madilekIym~.t1ne RaZai'B'Q CIBtBi l'!M2 aenenne kadar 'mAhruz lu-, riZ.d'B eDH4en yUk,eok Glanlol!-lt"I hi ~ tllilm&ll1 liizlIDi;Ji!!'lecetl. ~jjia],~B&lndll ~ lilla-yeo e!!:memek Juz;u:mUI!]& -ehmn:mi·. b\!Jh.liMl\~l1llll", Maahoa:za.m.cij_& oHI;yetle ifa_r-et g[QrI&'I"d b!!!~vii!:l.11l~R·yi k"",l.I:rIIl.I !h&klundaki miit .. le~Ja!t]!I\1 • !kAiil'LIlI'lIlJU'n bn ihUIliIU·ti!i, birr -.ram g1;lOyladiii "IrMa, mBkioi!;]e.'i'den rE!~i_m ' r,j!!!tml!lk w'e lQ'Lemle!kete tctn.io etttti. ,lIIbmDBt;lifiillii. t:eeuw, dee'V'll:'eSindc huflll.y.m:ahl'l' dev[etin, ha~,[ad:t~meg, f-.tJe:n:Ieu da.b II az OJllf.l ~lUiyii b~- hmllin MuyiLm,-'iz' i",:in a.jjar c,l"'i:aall'l~ da. zlkf'-e:brn.e!ktedic-. 11'1&)1';: eod ici hiikihnl erJom ka~d[l:'1lBUl!ll!l!fll~ krabfl' me<:l~lin i"ti~ba[ mUl 1temanni edl.lmi,Hr, ~ili1 't_fl~r @!,ulii hem b.~h bim.~ A,rn JeiEl n't.alzul himtiJ'e' ye vasnflll gllinriik tar:iE~i~:r, T~~' Ali iktllAt m~di.sjDII:'iI 4themmi '¥ik~ "~Myi kaB1m.Unlmiili haZI hiikiimy~le IiIlllltllJe& eIf.HtJ., ~evzuJsrdan. Ictri tlll.riE~ k~n."'!.nd&n h~.rniiD. olonabiri !:I·e An.ayie :r&teJiiecek IMru bir 90k formaHtelerin k,,'ldllJ"ll mayencrn d!crM:e,ardir, Me;;:]q, a~IFJ 1D4!:11 !!!I'Iec~U'§:e m.'llinklin VI! b!ll.iUa, I~ibiUDayenil'i bir ,ok malbzur-]s.nl!ll ve ZiUD~1.'! B',Ori:i~fQ,e!ktediT. ,bu meYII,n:!:IfII Ml:1n>i!l.y~-iye faz:la kiir De",lef mnfiryii mu.rJlalrb, oll'l'hllJl', blnk&t'ak h~J'A1 f'!IIJ:llia.MIi"m~j bi!l.liii. Ali. liktl,pt Ple;;lilli, b1ll. I'lilre~~ h,oII mild-de 1t:1)l1me1.1BT."irulny1i'k-M~tlni ~ok: t&~:kll.t tDl!"IIl,el,e[eri bakk~n-da~i mucip II ls.eai'''Ilu !iRl'agak hm.lI,ye-l!l'iD

tibarj]e evvelki .5eDl!:n'ifi qa g1 Y'QI hT'1 ~Y1li ola.rak 10 mil,oh 544 bin J~'S lin. tqbl!.'lgJtW'. Ge9Eft. ,e,n'e bu p&ray", 30 mily-on IcUsut' kilo uzthn N.tl1ml::;ketl\ bl:! KIll! 49 mHyon kii ~

]ckeb:, 1931 .!!0Helline maUrlllD, Iki miL'yc.n lin_ Ik.adm nok5.ll11l Ors:rA~ ~8 miE]"(1m 939 biD 9-0'0 [i.r:a. lIinni,tilt. Kuru uziim ihl:".n..utlml.z klymet i-

Ancak li-u miktahlaki, f~z]&hga fi.a.'t: diitki:lllH.i.iiin_~~n,mem,..

~e'k_, •

yliksel.en tcpll:llClind'llii kaT • bile. a~l!t'IJ,dlit HilTialiYE1, m:iil'll!?ten, ay,d,lllJ, ya1d!:rIla'l:dal"i b;a,~kB, hi;; bir feye boyWli egmnn. 01 ~..MIm!I;:lli cllIg !!ill. f"nwl1!)"!Il yl'Il veI'I!I.'
ts~lanD vebulutI;!Iil'llfl. Ta:yyal"e,

ii,

galdttn

inlMl ~bhMm[1!I dig",!, .vhi,... dua di.rnkiil ~c<ul!:tl.ll.r 'If-ecda :r~ldal'1mI2;]_TI !ii08u YfYBl'-Uig Ii.. b~;I'l!!;dir. Doliall 40 Sene VI!Iir'. )1IDktor,;
1M'lluil ilfllA.r1Ul

f~k'at do.:gurll'D ve Liiyijtenleri'Ii himmelii !IlI~iHd~ o, ~imdiden b.ir de.". G~_m1lJ .. hB'. ~Ik doitdu~illi.m Lir L:II~metre yiik .. ,aekhm l!I~-Bl'",k: SI) metre ktiot~I:'JI '(;111 iIIf~iIloBEi mM~uk! ~tt'k JrUII! b11' Z&'!''!'l;(ll'ldia 'k.o14rl.llm; b:i:r fUWIi'.i!l: 'l.!aZ!!!!I~ acb:k miEml!!kH 8.1Ill'l'1 ,. 1c~1I. hmludil!!. dai'r. de. 1'11%; Oli)l'ili:lt.la~'lIol Ill!!!. hD~ ~ir ley c:lIil'lJ. . loe_mii~mmlq!tur. Onun. ge1ik k_a!Jl'aJ:'1 aL. tmda. Allh OkYiltflW:U kii~k bir 101dien, 51!Jljrnyi!ebir, bir k:wo ha1QeMn • del!!,iba.re-t kidJm;tlit, 0, yBJmz liUD'!: ~ tilbi~ 'manialan deliL, 1Dfl'_£e: \I'll 2laman.
mcfihum.laruu
:!?imdi16

Dii:I1tya:nm

en ,rutsel! Il3II:D.I
Ark~I1mFe1]owe.s,
cJ.ydekhle

ilII!I~

ulan

~:l"YlI-T>\!cll!llt';

Ondle Lol'tJ

da. (lltbdan
kUg;Ln

kfilldmn!ftw.

o!;olleri, kuh slplillJfmo IOlIiuS mlYiII.II:IU:ltla:n 'b"'!."lilq,J bJ. kqlliil"il iII!,.m tayye.n, )"lllbiI7l, ,;:iiinYII:nLn I!IiIj ~'b~ 'tqniDi, .uametli .Himdba IIIt,1I ,daill!l";!nll!l U50 motlR irrtiiTlIJli1tdalci Y!Jjl!<D'1 ['II'I!1"e~ tepe!l4ni. ~'El:mi,ti. BuPR, 'b1l hamleri de y&pm.aj'a., lnl: WII. li d~ immn:maga ~lllYOV. kada:t
4!1':¥

en yiikaeT!: Ilokhnma Y~ 01611. bUi lIItyyar.elarde !lDr!: kiWi hul1ll'l!:elllc!l:lr. Mlltkmeler. 1lIin. klldlWl irliFaa phac .. ta)')"aJi'ec:iI!er. g-itti~ tlirtll'm.iak nu-l!hle Mf 'Dksijeq fen~Hiis e.dec..ekfet,dir. YiikBek irlifalBra "tkam taYYlU'l!I!:i[l!r ilt:i 'ehlilr.eye miIl'UlI!i;:lurlaf: 1 - Yiik loelcllardol! h!!.v~i olr:aci.ienin IlIzlitl yil riI"nri!l!1'!J ~eneffli:!l imkiinamzb:g., 2: - HI!J· va ~by;ikiniil!lt ~hih iIDo-'ktYl3ii'1C(JiIUlUir'l"fll1i
dll·I!.1I ,,",'I·~-MIU!:Io:_I •• "

T IIYY• .remn ,.aulal Ie )",Ilpmasa .._ -.~. - nilUll'"b'l1dljp 'hill IOn miicadt!!e mUiOi&iif!betile db:&: tn!,jlir na~dann.dM1 ·Lord! Pe-!!I ... ,'~~'~ d -1 IE' I _._II.."lt_n.lJlilllU1!J)I'1i

h~kkmdil.
IIEw'roe$t
mtII,nlp

,U maclu-hv,;y-j)"lfl'
'

ag II.n ve "_ve~

t""',lI[&:IIl

'Yi!' fIIar.n.M'J!ulmd m:ilBlllit ,olmlll~mdenbat. k& 9M'e y'oktur.

.BIl: t~h1&eleri~ iki!lda'i ItIirim:.J!liind.c!Ii dUB biij'ijkti.ir. HI!.1oI'amzLja k~" ~g_ Imi b~]~ i.. in.de. ok:sijltll gOtiiriilm..!,k mrfiileo ~ bull)lJlmu#lII'.Damarl!lll'l~ ~.tlBDlMI tiE'hlike-!ine kaql isebll irti fllllar,a ,~Ika.n a.damJMm I'!!nf, saflam

~
by=

dq.mn

ce:rll.llfl!vGHMlltnl

n.a;rlp

ZII~'n\!I_k ~iil"I!' I!.;lBtdM'b"i~· lliml!lli!']"l!' iIItml\!lmrp. H~:IJa blJl '!l'l!rM:1!:.IIISDkul~r.dll.r ~il'e nadiir'dir. !8-ijyiik !lag. ge;:p.)ltl!l_n

milk i~ill
ThiliJet

t~ii!!lillrin ble

yiibi!!.lir" LIJI tBHIftan hfirl.Mlmak kIIt'iyyC'1Il itmtkinaiZdil'. EYet'~ ,dollP\ltrI

dq. ttd~

YBl~hr. GIIDu!'tla.nmUB_1mii 'bit

tara:hndan

h-epsi CiIi-nk'.i

:b.l!Iii1lt~~ Hlltva. N~zaroetinill m'UlJ)I'Ule g. ]~~~I!J kd:etilf hir muaye.neye tibii tg. tWmll:!lla ..~.br. BIi! AiDlida.ki hlWil, 37.00(" kadem ir1iia.dd1 ha"ayl n.es£mj dee ceai:ne unlirilmif Ye' tA.YJ'llreciler, okli-

S!!-ya:r:."ti

yapacali:

c1an

tayyll!l'etl:i~~:,

lib;,

:im til!-'!Ie~

~.

auret.1e. mP.IIJ"BI<!i!e:n

filuvilialril"eUc

~1e:rdU'.

~I~~e "lk;ljlMk 01,m ta:vr,~le~4
y.e,

rnm.

I

m~h.u1 bl:r ~~m wti.im!l~" g~ ;z:-eklmrdir. $imdiye WM' ~i~ lIir lI:oiIli1flo yahf:)'\cti: btrr,;wlD. Iwll!rilallun i;&a_rma~ gate,ebbtls mn.emif, 'lie .feo')fili:lar. lie die rulttb:!jl~er. IIUI Illi"IUide hi, te&; kat YIIIPnJllmlfI3..-.dv. tllu.nls, ilk delB oilJr-.ak 'bg t~'hllkeli yer1e1'in bii~m. lii' kl:lmlru I'~!!j,i!' kalE
kqlJ"O,,]ar •. 13,u mbn1'lM". 0 bll.vlilinm tabi .. tiflii '!fa ]'i!J!!ly",ill'e(i'fI~. ~lij'tiiin di.lnl'~Y~ tamlac"kll11rdiJr. KlM'IJdlii.erirdnler. bek ]edijini, ~I!k ~yi hlImeden hu '1q-e1bhii~1e 1:1:I1~!Ii!k I:(!Baret'ini gim~n:~klel'di~. 'hci i.lim IIIIra.smd,k; 'ybk!>c:lc:m bu m~az_m ~nillt, eeo:op tararl'r.dNll Mi!e~ tayyai:'ti:

PAtt,. .Y1!l1-\1 :o:Jllcak11!1ofl 'ukmfn ednmeklt!dl'r. ,akat lJu: Ilf~h ,d,.rni1!lo oiI,lIigru'!llu tar.manM:III e:!l4l:lumd'lll, lil!lu.lV'n!

t,~e·

bir l-.iu~

Muayenc oMnaam:da Imp ~l~r mUftllr. YUbekl:ma .-i~1It1' kij.tliM'. 'lio' q... ,1IPit \'ii6Ce.k )'Ietde: dilly fI(l ~ (Oak hil.VII blllamll,,,,ddlln; ~" lIIju hlir d,s.im giM hlrdenhl~'li!li!!- dii~Lt:r.dir. Su.tl(!nlll ·1;I.Ic:m&1 VI! bidmime p.rp:da-n nw:lelillf paraJIlIl"m II!!!'!!; i,MmeIZ o]011qhrr. C;Unkii :l;Uon.dfi lIeti rm.k1ed!eGd!: b ...
boII,V!li ~,tJ.r. Tayy6ftlflli', Evvril: dajml aptkem, h.&'V!l.Cfan Hill aD~1!1iii MeinE Jm._kine .. dill
1"

a.'-

l'eI"I1~ ddm yM'llM. vm.tmu nI_, vadile"riDim. ~annlll':l
~l!lI"lh'

b1!lllan .. haritl!llbitZl Y'"

'll'e reliinderiJ'li'

II!dM~k1e.rdn:r, Hey~t~ t:l!ljYY~II'f;(!i l!i~b.!I!f'l Fi!]lIl'We~,'in
ni: ~~e'l'Mko:p~k ilill'lr~i
,I!I

owner

.e.lacaklllf. t..:rube

Un'il.d l~n,11uTclllI!:-aktl'l'. il.o~I"rlR I!I. P
V'I!!!

zn!i.ku] YI!. m.lll!lld.H ,00)mQI ]izlmgeldi:R-i I!lII!W&hazaJlll'l.l ~de.limittil". Mm::-

rI'l!litaleMnll

yardon'iia" II~IDI II.,. lei pek nmhi'ktiM.
YQ'dlDl
VI!

ehPeL:te '" Bu huaUBl'll dll y.&>IU'ZII mUll

pJla.ed:

met

pek m,ii-

lmfuuJilmI miit~l1~ ol~ d.d.1I evvel para. eimai hue 'iI~mUrababl.f:du ko,l'illm -, b • ),Hludl! &Jilin ~1{ .. ~~mi, Ye faBtlInm.mtabda

.a

aBl:r Clla~. K'o~~NiIll bun1llll.e dill i!d.a.adu o.iomd 'iaJk ziy.l.de kmeMl;Y~ llIfyflbd'tr. BI1~ cid:dm teemmW ve dikhte a.hna ok m~..ldl!lll.dili'. Alibdulum b1!l ,cibeb!: d,l!l f~eUilltimi tlt!Vcih et~]m
IU'ZUI ilIlllllur'

.,eJ'ladie1l.d&.

',"aracasu 'l-ular·· guze I b- Jr hrK" '" ,an ~m
Ku-I.CU1l

dtlmDb
l{aAJMat

tl:da&!t't,

T~ Cem.i,.~i 'l!ai.ii&ir kua:rla ~lu.mum k.&h"\1'.". Ifllz-i!IID vo
:H fN,ir

malLall

~e

yabanca nul 'kUUl!mlbmy .. rak m.illli mab ..
J'l;ltiim:iizRm
,pr

Jillio Hknl'le gi:Jn himll,ye. mllihte1if U,fiilyiillll m.iIIi ikhuttak-i -roUcr.i. goz= iiniindc tutulars,k ya;pdaft alD.a tal!: .JILme Qyrun olmL!lkl", l!e'I'iIlbel" mim ilduol!l. dII lI.}'Di ,deucede mUfrt ,(II h, n. 'h'i\"I' dir:lii .:aam~J'] ~1" m.ii.u..vi d.'~r doe; o]il.mu. H!m81,.en_i.n. ,dUiel:-~i tat~ b:ik.!lt~ hilll" 1l.o.1'Ully:l tlllle:.ini:m -...li yeli: f~lIt'l iyice h,ella,p 1&1'Ia_l"~ !!ill mlllive'!: fia.;tl eN" tut~lm!iiJidllt'. YAI'rillz bu if Y!li.'pllll"~'en ~[I!I III h~",c:a.k mill iyd fiah 'eD ~iik hbrlL:&fI.tf.lmAliyet fiab .ml!',jiJdir. Mini .. nayii LU,lun 11.11,eaJk ~ukl uk ~a t"lmla o.lduiumJ.",,,, .jWeride .. " .. cal.:: olalil M..a,yi lInijol2~erBlerer-mm tu,one] Ibn. i.drullJ ,ar tlaTinA rire kut'1ll~in liZmldl.r. BuII,\UI, i9~1111 de r"':!Iynne! i.attbl!«],jll'l ma,Ji. Tel: :fiAtJ ~ ah'flll!lhdil'. Mal~yet. fiab yi.i1uek o]ao lriiA;ilk: ilIana),';' .blu I!IoMneleri bundan. Z&l"ll!-r jj:or~]e1'H de mecl:lill hI.:! m'ilcli.:!le.-Lerio blr .l;"~YA I,elerek. illtlh.IAI D11!i1l'!'.iifliintil a.za]t1na~,.r~ ~!!.rgn o:i-dl1gu kanaa.ti:ndedir-. TefrJiki .anQyi lurnunu VIll silmNA

mlltl!J1I'1Il1SlJlM~ '!>"GIij ab.r,lJk Tn\I.va'kki!!.t. 1m; z-.nm-e'lt diye ifade etmektocdk. 1111 it.ib&rJIi hl!i1km bu_ i1;!e:r>e if1!:~l"ILM bll!;,-] • .,t1nlmah VB llllihafet d'l!'Vl~t~e b.a,l&nd!ll.1'I tqebbUs kik1eJip te kir !nralkhta "11'1: balliln erfll.lt seviye'" .i )l'Iok_IJRekle bl!ll"Etb.err bu ,g1hj tl!l -

I~-q, Mn_&y~alllill.OO!.~e ~Hlle ait mli!iibllilaLa.nm I!Ci,I6DJ.~edir. MecHa.e gr !Nt devlet u.nayi.min ie-aU, VI! idBtl'l!I linde tic.rl f:efi5bbiD]e.rde gSz:elil,en et.il.du& Mayst ed.ilme&i lib:ulrmIlIn.1I. ifare't H~ d1e';[cUnrolM!I!Iu 5iEIl" ml!;.ye V·ii!I tgl!Jljj:'! Q!'Iay$h, ,telll ,devli'e..inde bil'l~!~i'rmck. bIJIWI~nd.:ak:i:

kayd.eil,ti:ktil!!l1l~\nra,iJ_..., MN!!yidiHk y.pmsa,1 ve d,ev1et

pfi La..d Clfd!~!dl!li.il!J'diY. TaYYl',e
bYlflll'1!!~l]IlIl'~ubiitt'" 1ngilltet'e'den

Hin ~

ile _'11Bhilir ViC bu !lefetin bii,.uk teN ikekri sneak bih·;ak hir Ihtimaml. YlifiUI~ hu:ltlddaT
&Vil!1'I!'Jt

dlis"'lII'. hllre1cel
Muibl'erl!'Dll

~'''l<~kl'''I"l:lj ...~
¥¥iJ.

:saylt6indc

!!!oZill1ttlabi]ir.

,e-bb'iiIlLete

.a.lik .. ! I lIir't:hf:l zamaR ~Lk
miit--ettlhbrhileri!!...-e

fn·\!I.!tU& hU:lI t:I IIi

h .. lln mal ed.iht:ilc]iidir, Me(liliu 'bl,:! lDokti!l1 1fIi&z.Arn, d:e'Vle~ .gn~}I'ijclli~ini d~mtii bill' devlet vuife~i olillrak kabul edre:n HII~Y~ afi31 kal:ll<!n!!mdiAn ziYI!..;{t! Ni. I«na;yi VOl:
milia d.in bRnka.ll1 kll nOOlilnllln ~~tinllt eUiiti ,1.111. JliTe1I3ibe muleniUlr. AB 'kh'B<lll ineclisi ,anaY;lll te£llw 6UdOve inkititl' ,&'ftl&rm1 telMk ~~ken kre.d.i, nakliye tl2'ifelar:i, kll.vve:i

diagu"1 taYYf!!R i~e ~.etln"k el mi!k fikri, Q(y.1ezl!J.lUltlil:un.dugu I'ilij 'b'I!I .giinki tay"'''·l'eciJe.rin dlllll.B;imdi[l~ dag .. nillJlf detildir. Btl film, O:rta A. ..y,II'&a '\fiE' H~mollti.'VIIJ'dalj Ry_atlmi. il= mllfhur ·~n.' s;il'iz mil"altitl1 [th,fflllm 'ile lilk Uliyy ...re p:ilotl"'i'lih.bll hm. n ll!iyni z:!omll.nda. Hin.~ tililtan da~IBn Mkkmda bihiik bir teeriibe aaLibi ol,,1'lI ",ira.lliliY SteWBl"t 81:&deB't! :r~Jl'll'lj,tU. lJ'u iki :D.'b'P :&i.i de Orla AIYft'ya (lit. ~hu1 l1'I~'~I~ ve II"!'IIIIUW'E!t"'Hm Iu~li h:J:1S!l.JBWiid~ \anti,. den. lBtj_f!td~ h"Jn:oinin 1m 'hijyijk; tM1!lln._y~lIirulrr, 811 te,ebbiitul'I h,I!!.,lckukundJa ,!)ru;arm r~te.1iI&1.] bl.i~ !Ii:rlm lie hotyeG:iim k .. ~41lf lad}' HQI!~hlfrl·1.DI vat.,n. '.
ptft'ltr"'''e de ~:csil'ij....-a.rdlJ". il;i.tnkli HI)'l'.hl!tm il:ap ,H'lfu-diki m.1I'1ir'IIIW· Illirl bu lUi! bdll~ deruhd~ elDliftir. Him .. iY:1I dBi:la:l'liki :llim l!LJ'"a.iiUli!a yuklle1en IIiI' lel'hattir. Ev_e8t flilhika:n. ]{IITii1denlz',d'eD Sllndeniz"1I k"d1I1T IRa _ lI:omef-tH~'11

firtllll!;iW.

'kiihlW", liii:tliik bi;r lc;l~, Ma.1in',!lt:m krelime 'l'e \'IlIIikl~1~i'it'imbu mii'bim tejlebbii,e ail: .11'1:1 )'UI:YI,. eSi!!T ~'K1 'lL'I'klldllffann iril!diklm1l rib-!i he.kIlI tlf!'lif _mlid!: IliLC'Gburiyeti ,ol!aay ~
lill, II-ize tille-Jim ~e.myeci!!lclli_ (:iio.kiiJ

I

,
.

b .. Ul;1I9J1, ~:it hijflin y8_'Zl1Bl""~ l.&.Idn ~1Itiflni tllgine:l'l!'de Tu.ne!> va F'tm,,'da. Malin lIbrn.JllUdar. TI!'.'I'GUmCl VC iktihlill! i~ i!1tiyer.eklmi ii£H:t, t.optlJl y~lI:iiD he~si 1i1l~alc SO,OOO niir-hlll bum bUUi~ '••tanbul .ilaz:etI!]l!lI'in~ mubbi1 'bY I!IB_~ 'e1erm milyoou &uB.m !!lII-'b¥.uile cn~lehili.,

A'S/DIN PAVeR

Dr.. SUleym,an SOkrO
BiriinGi
Mlllf

G'O'~

H~IK~Mn

...

I

II1iUte'_"u~:5mt'Cc&tlIen

'CBr,Amholl

gUDleri

BAbl",'tj .AJaklRr.a ~lI.dlilelii. No. 00

'11l1rak

tmile.~i
Btl mini: ~Il'l'lll!yiil:l n.lyoH'i!'1 bir sa-yi goi!a.ntk villru't buID.'ll .... 1. teml!!1'ILnil.ini b&iar eden rl1,ulia b-l.ma,ye· va-

mubat"l'lke

Ve &1!;'Ii!iyi

",il,e$!!Il!aelel'jn~

fcdilmelin1: 'Ih! • leUtlilc: ke ~ L;:im. oyna.. ~WMmID ~umll lUll .mrdl fl,11an oyunl~!I'"da ve-ril.m. mevubat 6b1:1i, 'hi D ~ten"eri bb-ve, ~'§ll' l"CI _i.rmwm behemeb ..l IlRi1Ji maL" ,er~ milli: -.JIII,uliimiiiiz M1"ferd..i1 Jl.ul ,pJmall.fU t~__m .e 1m LUilUI1DiL mekte., u 1m. ..untie yab~ alan hUlWli llill.balle-rle e-v1ef'8 die tetjg~ kallvl!I v", ~YHI ..ii;rijmu gijn.den gil Iii kabul edilmif,ti'r, Ka[k ~~JPiyeHIl !i.e edciame nl.llbetle .zalttlnu.kta overdiii: bUi k&n:1"I _V'4!! t-eVe 1I...'bul ,!in', Ji',g'hri

"*
....

iIIiI'l:al"rul.1 tetkik £!l1:i.lii !l!rradll, 1rWn. rii.k tar,iteamirl IAdm \!'e t~rife 1:l1!dil edl.lmdye kac1ail" d.. ~q'Viki 1I:aIll",yi kl!llJl"lln~n I!~Id mlUlflyd hilltil.mJ'cori..
nin 1nuha.fazaal
nil' v&rma·..h!l"'.

lrak"a'da kurakllk za~1Dlldu
!M.aI.Ilutn. (1I!oil. Mit.) Mlnbd..-emg:-

-

"!II!

'~ah,kan bir nahiye mOdOrU
Em.mill!.:~ '!Ir!i.'h.&1rul bllj]l B&ya,l :uhl~,8.i :rm.:i~fu-Hitul1'!11.biyedo h.!!.1'lnn
j:atiflld!_i
RlU

dl!i iki lII.ydmberi

:ya,imur ya~~, 1Bu:yii~,dltlll L.. leJle Id:ly.i«ieki 11.1, ,de .. (irrnenlil!-lI'i hi~ r,lemem",tfr. GI!ne ku -, ndrJ.k ,udirlli(!J!l iu,llk; ze.;yll.tm nrar ~5rm.eti ibtimll1i Ya!'"d .. FUIl..- hil- h.,f bultmberi yaillll kat kOylrmllii yijzUflii l'il1dJirdu. Kann mahs'lAta ~ f!lydA. i01d~n ..oy!enivor. Kull'm.tmI .§a:hin DlI!hiyMifll! Ubi bir ,9Ok kt:iyl'R!If~ ko~ IIrur.r:~a baf·

~l" }'orLi malu!l1I.Ilill .... ma.B lAtin 'Ze'1lgir1o!:tiYi; VI!' 1I.a'l1.l!I.yitni;z i in
i:oaleren,

tl!lrakkillol

bil" mU:z:c, y&p'bUIiIUR

~k!:I!Ila:.1". NabJ'ye m.i.i.dijr]iiigu

IPnlft".

.

l!;im tltlutbul Tieoret Od.a.llndl!!li.B 11_ Z1 n.Umllnew.r h.t~[fl:lr. Odla bu nilmunelul ;z-enll[in bii" kaleklliyon ba" lind-e M-n.r-l.!l.Dl.l' '",e liind·ennittil'_

alLn."'J i 'kal!lll.l:nu, mllkll!le v4 )'ed~ldel"i"i[l Yle .Lptid:aD: m"dd,~[erin giimrilk r~imler-j[id~fil 1l!"II.zi.. k!l.i'IlJ~ vee miilo!l.kkllfat yel,"'Bi~ I erind ell IInli.lif tlillil1l biD- kArllJndur. (j,i.imllii.L; hu; fni 'bg l.li:!l!nu1ililll"\I!!rdig~ m.l.Iidi,dle1!' :!!,ofl:olllul'lde b.lhl~!!IT'ak tllnl:im edilm4tir. H.'l.Uruki ~oe~'l'jki .SIIitll y i L;,aJlUnUnlllnverii iQ: u IT)1iutf~yetler-in en miibirnllCn oft. kall~lIime '11'8, mevaddl iptid~iye m1lll!.fiyet lidetlida,rtllt~I1'!l.U-lle ort~dl!;1t ka.lkh itndlll[l ,imd[ rUmnlk l.!l"'ifeli bir <t;Dk ~n,fj,Yli fazl ve Iii-tar hoir ]I1:!1~m U,ilil. yi.i dI&-~a IlZ Mma.ye- e4e1' htr mll hi ~ ;yet UMl'th... baUII. del"kil:ik .",1rI1II,:r1i

T

~.,'V1ki

ic"",, ettiii

natkel.jw

dl!',.a'Yil1!~1 !r!lihllmol!. 'Illul ore t'-l!tkUiih mil~nE:L_D;n1!l de '~e:mll.. 1I'~mi"tj_l'. Mi]li .!!fm.ayi i~in kin' birah"h ~U.f!hiil ~.hmnn-';Yl!!ti ~lIb Dl!tD, 1:.1LI me~'<!,lalel:" hakkl'l'l.dli. lti j'k,h:liat moc:~:i:!liill.in ne' ~-iM n,eticeJeTe 'WillI! ,Qldutl':II'I'Il hUl Biilih.ll1iiludl!!. }l'&.zn~!iiu .. AI. I S U ·REYY.AI.

'lIri.i'ren:DliD oi'I.Il:IlM.fi ,glt<Otn bu dag .libl1e~inin. i&tWide "Sin di!'. EVeJ:e.!It, Nepal ~a:zHiDe, b\itiin A", Y&')I""; hllU.1I bi.iUI~ IriiFei~_n;a hikimdir.
1iliIIIIII:Uam

....

..,

KARILERIM'ZE
Huroli!!< kar.ill!HJt:lLiI

K.OLAYLIK:
bit

B'Ii! .1{lM~lII iM ~b::m .l!il'1llmd:a. O;,'(iflI· ij,o'll: • y !l-elcbJI" 1I11lI1II' nak!;1I51dlr 1d i1Z'1!!r~nde~ ,,1.L: ·1- OL· ~iY'! ~lIdlltr hi.. bir iMrlill!. VI!! till!!inllh 'il tnl!!

Ayhk abone
vilil'c\ferdelri
gHeh!~l!rini
R'iWita

'Lir ,moh ma.bluk: I!..,~illillira 'bakm~.k ki.nulI bruBmllof'ii'llf!u'. Tayym.teci]e;r, dlljit ~m!llik i~;n. BihlU" oVllml.!l.,ki Purn~a L_. ~ Ib _.__ I~l"· D
_j

T~EKKOR K!cIn.ch!l1 Nl:lIt« Pa"" :u_dr e~b4!,'k fin· r:idye Ve1l:ili Bekir S~ BA!!)I'itil 'ti'efa_~! d,ol~YIJlllt clem ...e iI'I'!Illitemim.izei.,tirslc ~i!!~lc: !:!tii!ell'i I',el iJrllf' ve r:aK':1ld~[& t.· ~ye cdtln ~fil!le mu,llumi.w i,tird

z;a;fnam kendii ailt'l!'lIlerirui mei!: iillm bh;dltll billli koll'lylaklllll' ia l.em~.kt~dirtei'. Bu ,,~i'l ~Lrin :pem-Il'lrl;!cn - 111'etoo~ e-!;I~JS eI'",,-11'. uU "eIIIrzufenm yerin.e getirml!k li"r-e in.Lr, KaJcutl,a'nm ~51) mil ,im&lill1de 011.1p1 , Cmn:hwiyel ii!;in lIil'ltk .lbcnrt OI.tdii 'bW d~miryo]~ tuh_iIIe Windimn'm ,d_jirHir1u!lti bnep e 'hl'iU' II'Ierd:i'k. Ayler kll!millnnl!J merlnl'llw. We abone ibede'1i y,plml:
Nepi!l, Pi!'!:,; 'l: A vrwplI"hDm aY'lik be,l~ a

"m-

"ili'~~
~

,cOB

"I:

e(lell
ay;t'l

yi.lkt!lk i"y"llJl ~!!.h
Bvrl

ml.lbt~~meyt'

.qekkiire

V,I!!

C!I!!1IAI!I YMmal1il

nm

,,.Ukr,lI.nlarlmIZ]]l

tem.tUr yo elem'ilTlil mini. otd;~dlln mllwehm- "QetPnizde
ntfretmel(
0i]liL:
1i[1I'\1!~:t1!

ib:'~iml riC!!

edj",.iz.

$_'k)l!t, K-m~ Nime-t, GiIl.~ini:

biP bir ·mllm1~ke'I:IJr.,s,u.iplen t.Anif;rn .. dan llCi'il!.'bilell'ek;1IJf1 biiyiik bit 'klUk'aIn!ii: bld .. mw.arazlI edil!!1ll Nep,l!.l h.'I!lIiutl"ftII,·, dM) 'l:oIIyya.rel.erin '~lI!'Ie;,i, a.nC'lIIk mihl'ill" C01Ii" llitnf\i.t miiilllla.dpaill!i mw.o'lldii"i 0]m.d;tlllidil'. TaYYIH'~itmn 'Vud olm.:ata ijAbtae,;ldlllin Lcd~f en yiib@k tep eniD ,en yiikN'k nDktul om~l!.kbr. ~iinI(di Ne plll'in bu;:ih'I'IN hl!ld:utlarnuhm ,d~b.,iitltlen lritmege lUz\lm '" i:hliy.B!~ yooktlll'~
ILtiyar

150 kur~ ...
to iblli'ctm ft' tllbii p;e,.iD ol~k :gi:inderilmek ii~md 11". Bu' l.ir-lil idareR fad. lI'Ill!$II:llfl -cap edu kiiUI!'l:Ii bir 1.'Il~lrafli 01duiu l~ ahonelenmn inklto at· I'~PI'IIma:JI1!!l ii.,r,C!lDI kuil!el'imdin

par.Jaruu id"reye
P"SI P.:W!I"E! Fffiz;

"aktulI:le

yeti.
d&ft.m

Akile..

'k:UrcniD .~

~~

D~1I1.

ifeoeek 'ti'e"ihil.il!!ldondcrmeMI! etlI\4l~cri iii Ii'J!II! e,dI!!OI!IkHr'.
-e
;r- ~-

............_.- ....

.
---..,_

. .
._ ,,_

.

.

..~ -• ..r'.. _

~.... - ..."' ........ _"~5·;roh

_

_

_

_

_

_

__

'_:_r.

BllYn,AM
8 TIKSilTE
mllnn Sebllh~'

F aydah hir Han

Ne

mantolar
e!lkisi gibi

KURK
MOIgazauuzda isl:mabuL

rruca ar Seker Fa b ··k ·1
/Ii. lputllu $l~il'f fll~~hfln.m himLal depoll.1'tIi'Idll.lII kri ..~ fiB,tII 11ft ·RU~.CI 1000 krIlii tto ekflk G!wJW...!I

staoblll

we

T'rakya

Turk Anonirn ~irketinden:
toa Iiz.e:N

pkm
.a.. b.llll.

!lahlmakt9.d~i'.

J,.BEYKO
Kftrk~u
UtiF
li~i
g]!!'1"1

Han Tel" 2' 1685

sa-bit kallr
ve l'11!!rm,jn .. ~hr~ler,.n

T""'l"_dlln ·V'Un 'bl.da.cak lipllrillle:r yiizd'e p~in ...0 m.Btfibllki .... ihlUllulia HIIl!I!di mubh!illimde &deJnpMt: hen darhal .0000milir. De:pooa.1IJ ~'l.ibarDIlIbi.fciUD~e h'lll .. ad n mes'uliyet DliLt\er1ye a.ittir. Miitlel'i; hte~.eo .il'erla ettirilir.

Krist,at io'z kilosu 36,75 ,.inni.~

Ankalra'dSiki ,mlb~'lIii~de b,ilyUk tenzil it,

Adli'u ~ IIIIllDb1!.ll1 Bllh~kapi

tl!:,hir .. tMn'1lo

Dl:5l'diiilll.dl Vakrf hap 4· \meil kat. Telgrlllf IIld~.i~ l.ta.nbul ~ekei': Teltifon 24410. '19

uhkl!!:r k!ldml<llT

p>!k ,",Dkt"lr.. ilu

v!le:~f

HO,LiVUT
Njj:s h!ll!II

hol!lf v.lllkut Tnl!!m. kiipligil

il.!! kl!J~L~trrllml~ 1)'Iudra]l1
irimll ederl~l'. 'nllndlll

kulilanl1l;!lh bit i11!1" billilo ill!.lo.
-

KA,RIM DENi ALDATIRSA

Riizg&,'!'h ve YII.'irnUrill
Illuk

aloa,rdm v;::ya. p!!k

PiYANG'USU
Bayramda verilecek en miinasip hediye bir T AYY ARE, pjyANGO BiLETiDiR.
Nl.ratenJ.,

1114'~leree 1:18ki 1<11111'. Krem Idl
X!l.y~t

YARII"
ya.~tind!l!lI1 ~

GI.KIYOR

I
n. ·1

pn.!(ij. pudraYi rlmer'j

y~pl,kftll'L v.e g!ly];:IarlDk. YIIIi:lL 0::1&

Ikl!maklll beubt'!r

Ah]~1 daire Kab,ristan sokak NO'. 31 Pa'o.do:lo,plll apam.mamn(la ntuikjm iken half!:~ ikametgahli me~ hut buluna.n mu.tev,dfa. Teodol' Ef. ::r;~esi Mm. Benity~:

Muk.ddelD& Beyoilu Tepeba:,l

ista.nbul Z ina icr,a memurlugundan:

inl!!: ~c1'1!1r:, Tolclllon Jllli!llra!lmcllll. krem ,s.!!llllUun·da ruGcwdllill!Bcltin,aoille Sa:ll'n:i kopu8il kUlllu!it hir utlul da.ireliridc 11,,.Beyin ~\m 5"V!I.11 derniryo1!I umu:ru l'ElllllubI'P1m19 I!!'II lI1Iilk!!mm!!.l ·pud:rl!. 11,. ,c.en;.i),e idllll'eM .Ab1lk .fen. .meIiti.li:hr N 11.00f>I!J!,!nr hi....IIlq'reUe. k"r"!~~,.,dm1."t!lr" Toka" mettil.'l Ka.dri B-cy aI.~yOOto' :2GO llAnm tlhtillnt!rtd.iteclair SrunlJUD hukuk DlIII.1a len 'j:ltlcii'"tI't"l. Indmlllte. l!:£lbrikJeti.H Ili!.k~l!"lIil'l.deR iWhW e:Jl.ediii 3 )·lUl zm.rl ta.'_diri..ni ~elbC!d1en taze VI! IIl11oril'l '82:7 bu:ib vo 909 ~1 b:UkmiiH MIIIl:i1cemei Temyiz; 4 ~ii b"ukdl,,~ bir db '\Pre g~fli; bh yih; ternin I!Id!~n ye. Iiim:n 688-965 lIi.l!IDU'D. _ 24!~6.9.28tapl.l.dmdlT·. rihJL tem........ illimi.].e b.1!d.bJ. V-I!I ~ )l1z~ Qlg (837) ~JIID NecmeKin .' B!l.k!ol!::ri'.DI:i:, .Dr. ltad'ri ~ b.h"i1!i.d mut~ BAK"nRlYOOOJ1 LABOMnTV.Am ~y~ iIi.m .ureti N·ecmel!tin K:JIdri BeUrnumf ke.o hlhli.1BtJ., ltelllll 'Il-oktlli ym ikune'l:;dhtmm m~hm;yeti' hueb,i!e. ~OZl!l.1'l:l'lj.ian .( \Vaul!rml!n Ve Kab:1I ~Ci!l.· bmdiWne< t"Mig edilem.ediiinderl [Ii mml~IH k.an IUi,reyyllLtL Ir.a.yilina.,"-, 'l1~ .Db bI'bligat: ~1IIo'~!UI lirapi' verile1'ek 101ve I.$It,ma llutaLlklan te~ht~. me:zkid- ilim JUI'~ n'I~k~ ,di'li'~ltlra.r. I)alg!!.Dl" 'eeTahl't, IC.arumt t.an.e!lme talik edibnif olduiu ve mrihi: ve so. tabllllb, CItra mikr-oskopt, by.ro81 IUjUV Inlhmn. .KMula ftu! ifa!'lda.n ib'1N:n:n. on &e,,aD Arim.da. ,eker, Klorur. Kollestl!nn. m.l1!:tlirlD.ii1\eIn.,..g i1inu DleylUnre tuhibikMtUl' YI!.IIln t,,:~ni. ~ivafiyolli'llllll!J 81l1ltB.tl Mid.· ,1lmA-d1ii lII!k4llrd~ iililm &iikm:iiniin ice'l'" . _milt· tii!rheBil, No. 189 Tiiole!on.:.20981 iii kl!fi'yet a:1eceii aID ~1m"!D'.

SJUnI.!.m :uli.ye ~ukuk :m.II.hI!:emti~

_ kllbll. gO!li:l!!r","

burun, 1ciJ1"D'Zlh~lftl

aflyet "'.
Chlol'O.1

ran"

[zmir emrazi sarlye ve
tstilaiye Hastanes.i Ba,tababetinden:
Hutane ;s:io bi:t" IID1I.'IIllc:en cihari ve ba:ri 'tdi!"lTUl1h muna!kua tIn abnllcaktrr. Ahnacark ciha.Z:lllli ,attuame ve !.l!I.ir tcfermab
·badaneye
vel g!l!!lr~kle12mii' ve

mSAN SAMt3

1

-

mfuacaade oirenilehilir_ Tali~merin 20 '1U'&~t 9'33 lPuari.esi guna .aat 15 Ie fzm.ir Sa.MI S~Lhi.ye MerkeziDde miite,ek~il MtJlLiilyaa. Komilly,onlJlI'ta miJ:racaa:tle.ri.
Mukeddemii FinlZlIJgl!I AgB.hlllmaml Ta.b'!lDCa SOkll~·lGoidantin Papal ~~u ~:pad~man No,. 3 dairre,sm.de muld lin iken 11lien ikl.m.etJ!'i.lu mcolind huldmlllllrn b:zd Bey k~.'I'ilil'l .si H~t'£le Ho!tlill!lll1la.: ~

lat

De ,la.getek

'n'bu1 Sahif SihhiY'!e' mcrk~lerine

Emniyel S.!!I:mihilDIl rebin etmek (Il!,r~,ne 1!Dezkul'.~,dd{ ida'ftsinden 28 T. i!vvel 1930 tarih 402~4 'nliLmarah senel IDl,u~ibinc.e illt~1I"8Z eylediiiniz liita.mn tell,viy,e edilmcmesi hllsehile mebliil mezbur bOl'Cumiuul1. yiizd~ dak;u:;: f,aiz 'Ire yizde 6f kum.usyon ve f8i.iz lrumul" ·YOD 'VIe masal'lf f'ekUmmdan yiizde iki lm'!tuk DUliamele vergill~ v-e maItlir·fi iCfaiye He IRaAn tahsin hUllilsulllun te~ini 'ZlmrU1!I.d. merhuD hu1unii.D b,Lr-tht'ii ... at.
kaUIIIQl,ll'Ug 145 iu!!::i madclesine lievfiikan paraya 9.e~ '!'ihnesi m~ilill diaille'Yl! :mDl"acaa t~e blunan a!a.(:a-kb UJ!I;!zkO.l' andlk idaS re.li IBra.f"uu!.an talep ediilmeli 'u!eriDeI ombaptaki. madldei ka.nli1nlye
'V'_

Tica,ret Borsas] Umumi

Katip'liginden :
Kola.g .... ~zBde a gien ahiii'e:n al81:.fl'. katedilen Hall' Hamdi Berle .. ODIlI ml!.tll.mclitlndaD B dolaYi ilttil&fl ob.nlal'lD oil gilD zli.rJ~nda Bonara mii:raCl!l8tleri ruzumu iliin.oIQn~r.

Istanbul 2 inci icra memlL·!uiund~n:
IEmniyet Slmd~iln., rehin etmek luretile me;r;krir sandlk !d8.r.e.sl:li.. den 17 T. evvel 1929 tB.I'~l! 31548 lIumar,ah &en.~t muribinee iatit-rl'll.;f I eylediiiniz IiranlD teniye edUmeme.; haaebile lDeh~iil mezbul' boreunuzuD yUz:de dokuz f",iiz 'H yUzdc lit; knmuyoD ve. fab lrumu ... v., .m,a:sarif yekOnund~"D yit'Zde. iki b~lIk JlLU(lmtl l~ "lel"gisi n tn .. .alifi iCfiiliye ile _lUlU tfthsili 'hiUlQ!'lli.'J.'I.i:l'l b::mini. z1mnlDd,a, Dlel'JUIID 'EnJI1l!l.':l8.1'II .TfLD. Illat maako:ltek, b,~r incH; nazuhk bil" alhnL kra w kanlBQnua 145 il!.ci mad,des.ine t!evfikBIil pRI'li.y,a ~eVritrn,,,,,i i~in d~i1'eYt! mura.cftatte buluD&DI atae.kh mezkO:r 5apdi~ ida .. UBi ta1:'af L1l,d te:Iep edilm,ui uzerinc olh.llpta.ki :rnaddei bfiuIliiye lin daire.sinde lafllzi. ve 'bet"ayi teMig 'muha,irilile I\!vdian taraf:.nu::a

Bonamiz muli,ayaieltlll'ift"

JI;;"".

ifl;.

,.DO.

d.i".;nd~taMimve

~-----"---;';;";'

r

londe:rili!'tl iSdem.e rahl"lDB. miibatiri:n;n. BedeUeri «13502» numa.rafl ka·rarnoami!i .Mclml dai:reainde tediye halt-a m>f:zkur maha.lde [hemet ef:m.e,dmi;niiz "hii1dirilmi, olma:S1Da m;e'bolunma"k iize-r;r: ,ii.rlna.'rne' ve nu.muDe&lnl!' tevHkan «1,500,000 .... del ni tebHgatm mukt.ez[yeoLn bir aye lDud'~,etl-e ililnen t,ehli.gi t8tkarrurmllnta:r Bhll.B.e:;a.kttt. A.ncak blPany.ma~1 rnanta.'rl.!I" taka.iiL tlb.i de!!llmi" obnakla ta.l'tM ~lADdaD itiba:~D 1932/44{11. d.~ya PU!marasil'e ijildil'_ mUd.deli muayyenel m.ezkUra zarftndla. icramn durmaslDI. mu:ta2411D" YaUplmlll ll,ii11lu:n.e 'IIIrtnarne]~ri g61'di.iJlrlen liOlnTa pazal'hga V6 lEIla tif'~i veya bhrlri ol8il"8k hir ltil'azl kallUni len veya. bOl'aDli\U!:Q i,tir&k etmek iizere 707J!l teJ1Jllinatllil.rml h!miilcII 6/2/933 paz:arteli edit! e,lem.edigini:z takdirde m:iiddetii :m~zkQre.IliTII itamnn mtitealnp h be:rv~1M t.a]oep merhun ~ijre"herRh.nlzln plll'aya ~evrHme&i b.U,JU&UD.- ciinu ,a~t 15 te Galata'da Ahm S8ItLm. komiJ.!lSYUIill.ne. muraeal.tleri. d aId lf1ullmeIah i'ct'&jyenin !pyabInmzda. i:mfa.znl8i. ip.lidlll.c'l:' Inluilauib &t..nbull bitci:acl iflM mem_I~duu mahimunu;!!: QImali: Ve 1m hUlui&-la!ki adleme entrin~n tebU:ii maka Miiflia,ten.i Davit. BreniruM' ve- Dmt Kllimillilidii ,lrireti iI.I!! rirekiJ'JIJ r.it iab
lTlUU.

emn

b"'lI'a.yi Ic'b'lii

IIQubn,iriine

~"ifdi"n ta·fa~(alZ~ venni, oldu gil me ..m-

. Inhisarlar U,mum M··d" urIto. d e·n: U: ugun
OW.II

maS"

g,onderileu 6deme emri ~du-JD. mu1)a.ifinn.iu v~ii, oldniu me~tiJ.o han •• e:zklir mahaJde Ek"amet etmedijinir ~ildi.rilm~, olmuma lIill:h.. 'I1i t.eM.i.gat'l mUlkteziyeniiu bill' a., rmuddet!e iiJitl.en lebliii takarriir

kaim. hulu.nmak

rjjZI1:~~ keyfiyet

Uirum. be,bUg

ktb.till'.ImIUW'lI;8

istanbul Be,lediv esi ilinlan,
I_";'

-II

Kllyit 1 2 :I

A!aa~~,;m oI!: ~,~
n
Uikme.t Ziya B. AvU!.

ta.m:.m, QlUll!Ul. a.'Iar.Bl!ll.r In

deheridir.

elmi, olmakla taribl illndan il'rblllRlII 1932/4729 dos,a numaruilCi miildd'eti mll'a"Y~lI!Iei me:zk6ra ,z!Ilrfulda ;CTall~n. durmUlltt mutuflm~ min 111'Rhi vera tahrbi o~:al'ak itirBzm kanuni I~rt veyJ. lborcUlEtu-zu hir eda ~ylemediiiniz: tttkdinle miiddeti Q]e:zikOnnin hit&mml mUfeak,p
be.rv~hi

:So

dam

tAmelP ml:rL'I.Dl m.iicevher;(..ti..filZ~Q .pll.i'8.}'ii. .;evrUmes.i blUsu.!!u~ m'Uamelatll icra.iyellin r~yabuiUzda infe.4nna iptidar iklhnacail

~~~~

bym:!,a,li:a;mltiave be,le[i,i:ye ,uLe&ihududu dahilin.dtki bekd~ye kanufiuDUn dS» ind 1II,addeliuin ·«3» (iRcii fdC:H.lJna tee... filc:B.J1 Belediyeden mhla.lnl.me al.m.lI!k Dtechuriyelindebullll!llRJt ve I.IIII]CiJll ~\k buh.man.!lI:·:kab,veha.:ne, klr&tittane~ ,~yhaTlie, l.okan~lJ. &.irahl!lm!!!J.g'arino; meyhill'[Ut, .s.ble-mal liyah'<lt hall" dansing w eml-.IlU :rei'~ert.., l:.an, ot:eI. pansiyoil1 [bama.m. ber·ber, !p8sta.clt "ekerd, lIlabaUc> Ibk:;~ ailtgii. .\lC~ ,erbet!;,i, ayu.n ve em.s.a.li 8at.n~al'gibi» umumun yiyip i~me"ine eilenm~.lne, yal!lP k.ananaslna,llllra,nlp tt!M;zl~nnie..ide ma.hws yerle:r aaha-hlnL'o kan'llDlm tarif eyle-d·i.i I~bhi, 'lenni, idad ¥e Dlu..yeue 'Ie t.etL:ikah yaphnp icap eden nIImabil8.m.eyi almak i.tzel'e nil!!lm «93371> ayt BonURa kadar Beyoglu Kaymaka:mhk ve Beledhre .~ubesi lI1IIii iirli:iiQ:l~ ~ DMiyeJel'ine d rnUTllIcaat eylemeleri, liizuniC!hF. Bgj milddet b~"ilk~m IOllra nh&B.hllame a.lma. nUf olanliiilr kahr&lI.. La.lda.rwnda kanunt tak[batil;a buh.ll!1lulacakttr..

,Beyoglu

G.a.1Ma5Qe.,. M&li,-e
[.e;o,

3SlO.tO lSO.toe 130.26 130.265,
GS4.00

ma];UmUllU.Z

olmak ve bu hustlllt:aL:i

adieme

emrinin

tebliii
'\iii III

m~-

.ultnB. kaim hulunmak
., I '

b.luill,1IhMi D~t VdWi

"

Ya1i:::-~ ~~ S3IIir E..f.
2I46.S3

......Ii ~ T oka,t [nhlsarJar Ba,mudurJugun d-.en:'
• •

~

k~yfiyet ii'Men leblii k1b,ur.

_

$.32.A7
1696.,8.,3

1

1 250.00

'~vr:iiIn Ill,l!i¥,~

:en·
0(.

~limcl_
Be-Y!CIg1U1'nda btikli.l c.add,~de 4'3 nUlcllar,l\h dliiklwu;J1!II 'teniHkte iftipl ~f1erklm iflbJ. ru.n otlllUll.Jil Davit Brez:in1er DlIIovit Kaml'nhdd .fiikdi ito ,Iir~i mua,. sma miiracaa.t ed>l!lO4l .~l 2,946llra 410 kUJ'u, kaynt vo klljl':ndtalebiude buLmm~U'. Yapll!e te1kiJUl;tbi, ~ edill!!'! m.ebi!!liicl!en 1619~ Ii.l'Ji. 40 kw-uw her hirirun. hizaJA.rui:d" rfuti!!ril.en ~a k",boil edi~. Neticeyiii h.B.vi 'tuaim ohl. nan 4bu :lJI"{I ,defteri ~)"fIIi~e bnkIlm., "Q ~I!.-UO..kl.xw.& 'hirer ~ ir.W. e-dilinit G£d:"S"lJ Ye a,]1l.1l:iIW1IU1 'ka.bllll edilMilerf:n ,.l!IbB.t;In :Ii9 ~ pazu I'WltiJ MMIl 'b~ mu'kvrer :ikmd topJII:IlLmM:~ lIiHli1i" bUlmwmalM" lij.rnrn-g D:Iln ohmer.

inma.y

zUrm. t!!lraflDd-l'l:1l1 'ft IIm"ba.rda k~I~ .. nludd-etl kananil.i!!!l!i hi:Htdiigii h~lde munyeded.e ts,liibi 1ll[hur etmedmginden imll.ka: eI.yn]m1t olan kaL,;H tezl!.yUt 'VI! ten 1.1. ku!- o.Jtna'k: ,aline k,a.yden «200,IOOGb iki yUz: "bin kilo mwktartodaki tutulD idatemiz tArd"uulall bir ka"me ile Ve 10!1/933 tuihipdil!n iilibl.re-n 20 gUll! m6ddl!'lle al~fil Deranbe:rda
muz.ycdeye
Glkarl!m]'~lr.

mau

I

t-arihine m.ih;adi.r PUS,I' rinG Tokat Inhill!lll'la.J"8ft"' '"' mudiirEuiiinde lriIiU:I!,e~dd] l:om"syoD lu.rll.lmdS:11i P1ii-zayede kti.~lIi,t'VI!! ih~le irers edlilecektir. M8iIWnftt 1i1mak ]Itiyenlerin her gUp, Ba,mu • d6:r]iigumijze mU:I""ca..I:litll!1'l.
!!!blQellL
BUlV,QIi".

5/,ubat/,933

Cingoz Recai'nin hari ..
.ku1i.de maceralan
Y_zaru SERVER Bl!.VJ

-- 42l"..." Ii rM~ baj-I(.!I"I;IUsize-li".......a fl;irv.ili :ll';", IiID£:IQ;~aca,ilm .. ayJ.~kfijlj
iW.rI~ rJe

4IeI'Ji otom'O

l,rFa~,film~ S,akl" ffll~ d'm ... /Jg BQZ (llilllni£u "dild-if'. 1'0/IU.J!; iiIYolU ~Sl'ildir.nl'crll ,.~sirir~ (10 kaJHi". MQQI7lGlih ViliClllld,imij i(flJ'{lR,y.a ili!l u~ '1lIfhtrDr.-.:m h~;Ji o.lmaz:. I~te !1m bli! hb·eF.ed1!" btr _'~m~m. RrZGtColfrm, .lid •• NLeJt]~ Hr,ftmletmrn, f'~~n.Qh' Cingo;r: Rccai .. B~ Mtll'llU'l okur"ke.n M~bmet R.:t~ .. ·n1D di,Ieri 'iiy:h il.dy~ri bh .. irine b ~["Ol". kfteHell'liJ"l»'. I'mr:nund.8.I!I, -.hmetll lib- l-e-mcHi:uiin eofuJda.n bo-

6iJ~

I~m.dcn ~ ~Ab, bil'" e[lntib ' nu,b..r. Ha.yahnd6111 e'nd:a:,@... j!diiyo _ r~eylm dUq~ bak hWilfann lIlCJ!!,'Imi rwn. n.31] 'fids:arAcaitJD b diye mI:l'1B'gAnd. . _ Mehme\ RI.I:II. ~em mB.jnlY. b~ de muzta.rlp bit" tliVlrla lia·cohn.1 temin etti~ M'ellnnM:R!z:a hoi bir 1I.Iy1i;" uyu dqktan aonrlt, @rie,] I:Rn, lDQta.t ___ - Endiifeye' lijll!\lm ]'Ok. Keondil!l a.tlie uYII.1l!.dir, jimr.J.alltik ya.pt)~ hill.Dy!l)o; ... .yct :rabat hh- Y!1!II'Id!e. Ri[iyO't"Um bl!fI. DGI!I gece I"o~djjm OT!!U. a'iinbi .Jd~ kuvvetl.i hir :kahva.H·ulan K&dll!1 bhdubire 8ilikaIl1D.1~ bir II"" ~. ~dambnnl!!l ~aZ1 ·hl.l iQll.ztt VH'~ 'I,Im 1IiI'U'YllrlLl'lfl. da.':yIYBlI"ak bl!lji1rdh~ d~ ve M)k",g~ t;lkb. :F a.kst him-ka!li: a ~. Kimi ,ardi.iJr.lu:ro'1 eLm yilrildl~1',! IKI"IU'a :h I!I]l'l'rile dllil:f= Si.:iteyman Tahir 8eyi. n:U.llttll:~.H !:!lei Zihmi Ef.snd.in:fn ve Sij .. Nn:ab.e1: aV.liZ:l M;:rk¢1t- klldar ba • 1-eym1!.1'l Tlihill"jirl k&n!ll1 Nezll.het olla tJraT'ak: dotru g.eliyot'1ilu.. ](iII.~dU'11D11I.ii:llfii..n~ - SaM. 11Ii 30;y1iiyorllunuz l' dedi, de lun,tlll,h~a1". Ne~l!Ii.bet, MeLmct lI.er~d'e1' Nil! V.BJlrl..~ 'l' RmfUrY!] b,irdenbire tanlyAllJlAml.~, Mehm.et Ru:a. k&~]&l:"lrn~ ~aul = Om.a dliklk.atLe, b~h~ ,_,., BI.illl'maYHii.tZ, dedi, hUlY\lllt'U AEfederainiz .•. dedi. muz;, IMze I'id~i ~ rahllltllj& giirii.,e ~ M-ehmet RIZH, 1I,a,dnnm ke"f(rl!.~~i r.fnl. EllILlefJI be!'! die ,,:iz~ gel iy.cnd'Wrl. ~ilnl oII.rllanu,.b ~ Ih.d:1Jm Lu t<=kHfi memn.~iveUe, - .Evet, d!~di. ~1!11 .••• RUi I!J. ,. Y II -. il-awlI[ et,ti ve oi!I k8Jdli!r kOtt!J M .M.. h. ndnl.l'YOnam. "banI! reliYG:r.dWl'll z:. mel Rl'lIl'ruR flap 111m g~milj.ti" ~ _S';'I!"·el!Il'liyud'lD1!l. V.(!.!I.!'at!lia'D lUll.· berm[z: VIU" Inl? ,Eve .gW·irnel!' V"e ~:illanr odllll~llda. ~ Zcvcinizi killfl:U'dmllU', d!~:i[ m.i1 I o,wl:'di[ilAt". Ka.dLD d",.'h Dl_d iVeD _ len lj!!lkJ!l!!"ke.n i.i..ttU,I~ &01i'\!.'Yor.dlJl: Kadm IIJk .'IlI: nefe. a~aT&'k.. ciim. II!"1erini %ahmetlt:l tama.Ul.llJ'ar~ Ge -- N~N!d,e sOrd:"ainiiz. RIZ& Bey, V!!iP 'V'el'iyo!r'dlll: I'llud lrordil.l'lu:r1 tyl: mE ke.,di~i7 Ba"""""" Evet. BnHin ... s-ece ..• liylliy~ r,1!D!1!i !Iii- fe]iket rrebri.emi, y&7 Ki.Ia lIIIadtm. Bir.a.d~]'ln ev1n-d~ ... k~"i'F1!' k&~rml' ana? 0 Cin.bakJ"ml, Cinpn4l'Oil"liJ:l.I.

giz mi.i nedir.

G

mu kll.<;1m1.1f1 N~iu

1

-x-

kIlTU!!"m;[l,dU!Il%? KlIrtAr~k m~II"lll!' N,j!reile- ,imdi.? Ra.ha,t dad miz, de '"

til mi 'i' ~Ill dZllkik..ada d.a. nhat ml 11.'~Ilba'I !Emin 1ni~iniz:? Ben lIefidiliDi
rOl'emez· mi yi:m ?
Mebmel Rn:a. lIusllllUSTin

mE.

iliA; bi:-

'Verm.eml,tl Od!ada. (I hll!'dlu~II!JTI:z;ama.n ka.d'IUI., ibltillr Iet'l:l: Sii:k(:i:n,i!1; blilhn:l1Ilz, ded~. Zev·ci.i;yidi:r, :I'\!luttlr', bune. eolrlr.:. 1111.. DUll!, VI!; tBfe'l"rlit,t: IAtUDd,e fazl 1&1'11..'1:" etmeyini~. lClt'"a&'!: VI! M;JII.·vvur&bm ~ dan lkiimiGye bJ(hselmek ideti;o. d __ ii.ldir. NczZlhet'inyUziine, dMse ..tfti!. ~Ilel"iae '\1'0 Ilya.k~arm& d1i.kkath: b~~ ke):,,1l! ;.a,~hkti~J'! $C1lir& ilion eur: 1 - Ncd1!tn bu klldilr" telq e-diJl'O\l" ... &unuz:? Diin ilK!!!' 'uyuml!lilflg.DlZ bc:;]I[. !.till :y.tl!Jg~ ginn emi~iit'il~z. 1Il!,1biseu;:rjlli·i:d GZC1I'iniure'l'l "lkoll.'I"mam.l~.!Ifll'l~~" yii~i..mijhu b1le Ylkll.DllI.ga va.k~t 'I:mlll.mll.mJp~fI~z V'I,'; g~&'ey~ Zey-rt:k'te. ,if .. tU, baJkB evdG ,Ooijirmitlliln.iz. Sa,baMePn brrad<::rlnizil!l 5"a:raba..uealne mi 'Uil'admlz'1 Bl!!lki, d O'll'~]I' beTa.ber ;Rtiniz:. H!i!"m If'Ok £1"11. " .. it. iQi,lIiniz. H 1!J.1'I d. ni,.:in ailad 1~'IIi"-Jb.. 'fun .. T ki felU:etlePin birb.irill; t&kip
[!::Il'VII:P

rlame

n~:!:

de

daki kol~nilll otUfRlIl.lf "'f: qrAlmfll 1I Bu, cl!a ",uhakka.k. SoJU"1l bir y... Z"l yazm.ak i.I.emitG:iRi.i;, ill.kAt .. im.ir .. 1Gunl.,liniz ..• Nua'het. enri!li. 1m- ltIitllk kopll.1."" 1.1, ,MHfi:ra e~W a,i:ii:l1ll.1I.k!!lPly.rtlk" bil .. yijk biro ~ayrene lIII.pll;~ ll&.ptu, "' bab.
&OlI'd'g:

al"hk .i.zl --:ok yOnDU,. blllhll Evet, YlIozlhll.nel\D.. Ik.IU'll-SlD

-

me'k IIii' ,ey detiJ. Yatllt .. '!bile ,A:ir .. Ined ilioiz- '01bi.amiziD bal'1l,ulill"'r.":IJnOUI belli. Sol taraflo za. Ylltank biT 'k~"hin iilltUne I.I%aDUilll5hllZ. Hili IrQm kg]ai'ml;!,;l!l' o.llwnde bil'&Z la.h~ riii, e:te;rl '\I'M. rc.eadi e~ui~de oZ!!llr dl:n III: bl!i k.c!IIu l".Ilhatl'lz v .. ~iyette, oo:l'\!!I.hllt eilll1!lzdin.i.z:. Mecblmr QI.QIUf'" H,em evi'..niz:dl! O[Il.IIo.,.,d'I:nl%~ MI'YIln Iib1!I!f dli!!l!a__ khn1~. Ciyimli b.ic- hid' de I.!:z.Ill!l!Hilllc.lZ i~ilfi b.a·~k" bi.r evdl!!i bD~urun"'rllz ihti:ma.Ii: daba. fa:zl., Yii ZQllu:l:ii ]I'lka..D'i.lldli:lruz if.P aklllLrl.D.Jr' dlllD 'i'~ itiMlllrniz.difllll mae 11i. S..!iahle-yiD bira,dieT'jpize y&zlh ll.D.eye uir& iii Ilml""
z .. ge.1ill!cII!! •••

"unlillz:..

BUrml.an neuden bi1iYllr.t!IlIWiIl?' Bent tllMp mi ,ettirdini:l'Z -H.Ylrl "Bliltiio. btl[inl;l;. kl'y&fe .. tm1z ~Hl1'Il&n &0- br:r .IDytljY!lIr. - H ]im ·mi, !lnya.f~im Dl.? Ne v.llr iidi.im,de? Yaha IIIl YII.1)lthnm -

.!..

I

b.r? Cece),]

",iii

'l:rl.tl!l 1:'-1 e r il!'m4!~ i~ im,i', yiiziimii II ire ytk~,I!od.lil.ml,&II.~L;l!, Mr -de hil,!h,lPm~. uba.hleym. hl-:rllldierle bell'ab.w
)'l!lzl.ball'le-ye

U)~'kI.1~\i~

I"I!:~irdi:~tmi, y

,e

.-

M41:1t.Ol'lUZ'U1't (btiill.d~

R'it

H.gimi', tm1iIl,!I~"'~

'n

ka.l"~.

I!m'4illalki

"k.ohll~

orurufi

1!'I;;'-ll!Idl.~lml,

!btl" mektup
mrlellcliiimi

yuma'k illlt-e;::lik-ilhi vt: Ii1!,eTedie:n Ilnkt-dIfU-Z:

m-r

1

Mchmet RI2:11. ham bi:r :riiliimM .. yifl'B e_ap' verdi; - Ihmla.'I" size ftl.rClll~ l2:i'bi .R!cUr. dc:jflll mj? Ha1buki ne II'lI.dla:r ,,,,lIe ",i!!'Y~et'\d:d-; C I!ceyi uvkrr~"lI! "e{' ircn .. iffl.b:f e""9~f' .b :liiy'1cdi.li.Tz:, .!IUIU bn-

Lattll lli:TU ::,apk~... IlIlzda. t:,Ja.f t.od.n "",10.1'. Bailll baCl .. lal!'d,II, he1>1!11 ]i'lIIitmW'h:l hA'V81 :rdllli~ .... bAb1;ey:m ,nlt:~e:n koridor]a: ...., ·I:lull""" d-i'l'"en1.-e kllpu;:da"f e :h.am.al1ar ts. ~1LfI "l-o.ZI.!l dijke,,1 e~. tl!. fin (I .:un III 11&o.l.n me.'l"liivenlet"imi !;lle.n .. or'!:I!JB.1'1 't:tot or fi yuklln katTlUI"d.1I.1li h,b., zer rel;mn YI!..'iar. Zde!][ II. v&dll d! 1)11 %el' reler-dill" vuril'l'·. Olltiilluulll!'lid ~ozllH"" dan fi;tI IIllbllih ha.lI'i& .. ilrd!iglDi~ ."r." iiilDliIZ]Ulll.lzda"

dJm.

I!:I!:=="-."i:

BaypaDl Bediyeler ni'zi
EminijnO 41 Nec~IP El:e~Ma~azasl

...-...................>I .

....

._)

-

-

""""""""""'=======~"""""'=~~~:==~:!!!!!!::;:---::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"":::::!!~-~!!!!!!"Cilimhuriyet

2,stl' ,f,elerde

kolonya'.rr

esanslali",. IPudralar, 'kremier~ salbunlar

ey

!!!!~~!!!!!!!!!,'_!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~!!!"!!!!!!~~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~-=!!!!!~!!!!,!!!!!~'j

~

billciimle tuvatet tatem.atl sayel ehven

1 riyal Fabrikasl mamu Afl dan allnlz.

"SAH~BiNiN SESI"
ALLI YEMENt NE OLUR
ve FE. 8S, ve 69'

MUNi'R NURETTiN BEy':N
Plik'larluda okndu!lu

1933 Tiirkiye

GuZe

••

'is'iaFr. 'satlhr.

•• In)

LimInlm1ldan

ed ecekVRpu:r'~lr

hir""

secmek isterseniz
BayramlD ikincigiiniine mu.sadif 28 kanunusani enmartesi gUnD saat 4,30 dan 7,30 a kadar
izM~~R~'

SEYRiSEFAIN
~en:(!1I: ai;!elIho:

Olltllltl!

1i-GPi'tltIlI.P B. L16':

I !lo1).. A. 181:rcll:l!jl,t Mill-I",!! .....a<!'," III. I. 'l1'ti

DiZlERiNE KAPANSAM

-.. I!!Plllilll·R~e-lI!!!!i~S·KIII!!t:!!!!!N·O·JUti!iJl· .. 1II!! ylii.f.:." •• PQSTASI

'arkllannl dinleylniz
·-7.
!:-'!t
I •••.... :

'::i'._>.;·Pi'y·

~I.~

_ .. ~:____ILI

,ksimde ver" ece dans II .;aya i,lirak edin·z.
E vi

"Izm- r "llIgh)t de '14 ikiaclklnIUI ..
·1"

Doktor ibrab.im Osman --_

TESV:iKiYE
,NI$snta"m •

SAGL,.lK

Duhuliye yoklu'r.
'Verrrr:'nizi ,~mdrd'en f~tmak j'slerseniz Maksirn m~d'iriyetine (TerlefDn: 42633) we,a Tispebql bah "esi mDdiriptins' (Telefon: 41823) mDraoaa.t edinil.

Cinar

~robk No. 38 (13 inc! mektep yammda.)

[{.d,Tl hasuukll1fl mtite'b.JIJl!Il:!:I Dr. MAHMUT _ hwrr bast .I.annl hlstmanil.':lDizc.1(! hbul

ATA [i~y iller giin :!Ia,nt S ten 6 :fit ...-e wdl.1I1 ed er, Tel': 43S!53 _ ..

"Kenya "DUD Udtlc.:ik~ .. 25 . ~ambB
10 da. idar,e nbbl!Qmdaa kalkarla ...
-

ilMiR .. MER SiN POS TAS)

Mevsim sonu miinasebetile

0/0 20 tenzilat
PoneJen bibelo
() :run

24 'KlnlUnusanj ill 151Subs.t 1833

Cccuk oyuncaklan K riseal eu8.
talc!
rnJllTl

I

Ya7.,hane tak,mJan (; i:i~'il1 ke_PJ~ma. en'! h Album, cuzdiam. ,?nta

BAZAR DU LEVAN
KA ~ 80 ~ HA ., 80
'~Ikhk, s~gramllk Vi! Uicuzlull: demektir.

Beyoglu"Qda.

istikM1 cadde sinc!e 314 DIIl_arah

,CORAPLAR,I CORAPLARI
8ranmr.

TCR'KuIVE ZIDlr,sat ban,kaSD
er H··

a 'r I ·· ve duze I·k_I····. Kay-nail d

,H:8i:ahli]:z'ad,e

9aptU'hm.

Hafta.bk Muntazam

Izmh.

.stir"a.t poatU!

'~.-

'.' . . ....

" Seyyar'
tier ,~ar~ambl
Vllpuru

.

:;hi Ad 17' d@lS:C:rited MlJnlmdaa hareke't!6 G~]ibll·rn,~~j A~. v..ME. i:dceleJ ...rine .~ . elll!llll gil-. ntl tzmir."e: m'mfalab.~ ~!!.i d-

Rat 18 u
h.arel!:et!e

DB

![l~

DffiIu Mh.ru IsIiIu:Il!ur. reIir.
y~~ siJit. I~
_!_T~1!I1
-

IZDllr ·en ea.n... .Je·ye vinnrak pit.
'.....

'd - .

C~ns IUbarile ecneb'l mamullt.ndan blr v'erli rnahdrr.

KA • 80. K-A .' B 0

Bumn ,Ik 'Ie klbarlar

IH,er ye,rde

CORAPLARI ~ 0 RAP LA R I

taraflndal'll g~Vmr"

8 iRK U-MB A R A A LIN I. Z
• karam1iirs'el F_br~k,asl.'

1ilcU .. ' ,'~a.

Emin~iit ~
21177.,
-

~.

l:Lm No..

T•.

(.-1
.
ill
;0

gun bi nraz para bi ikti · · om IrIDlZ.

K'OCAELi
V APUR $lRKETINDEN % ,rllirii tJb.n flu....ag ft ikmei C'IllDIIrtesi gIimij L mit'ler '"pm' ~et ~ii i:lb (I~1III.gr •
1Ra}nIIUD lhir.inci ~ ldlillhtd ~ !d:ukd~N.! ~:a~ijy"nd",
h~ ~

daha iy.

BA TT ANivELERi
I
~

~

Ilwa,ljl.

25 'mel ilk ~
HIlD.III:IJm Gal&tI.'ii1~

~
1cqmdll

SaIl yDndendlr, ueuzdup, sailam we zariltir. Satl, deposu: SultanhaDlam ikiuci Vakil BI D
tlhnbw
~la
biriAcii ifIp ~1iIrl1li1mdl!ll1ll

ali,.,.

~

'Nfehmet EF~.IIIJi aleyhine ibme II,...

Semtd.lIaia.d~ Ca1fliiterif ItOSI tmlDbslw hutede nwIrim kod!IIwAIIa Mt ~e mah-

ledili

.nuIu.l MB'~"nin ~

'&ofuImanm t-=m
Y6 ~

[) r, B A ILl T TiN
Ih.t;,al! esdde, M~Srn:~t
oteli kll":f1$J l\ ...l n

C;llon zlihrevihutoJ,IA'I'

"'ft.,.e. h1ll8l.

~ EVKi

lSI -.

tI8'ik oW$

EfeItdinia d .'
mdl1m obnatdiJ1 do teblii· ed.ir~

Bey il:Jl. 1.2.5 Saa,t 9uI"I IJ yt kld:!IIJ:' _

'.... ---

I~-

&1Oflu T,ohclIY.m ,ote1i Y-Bllllnda Mektep sohk as No.. II mnayetlebJificslnde b.ll.St~rilIrrnl ~B.b!lhtilllf1 a'ki!llma hdslI' Ir,n:blll 'I'm t~d:lVj eder, T~lcfQn 4OS43

Dr.

ABA. Nlfi,ANYAN

<;arplntlya:
Hertiii_-rlm

~

N evrol
yegane

_

hai1!CJ. s. Hayim EflmdiJ'e ,M mail!:ZIIidll mwelJl: IlIw ft~!rMl1l\li ,II.!;Ik IlItI:Imul Dc _hjlD.a :ffi ki .• Dunmam 1933 P~ rinil uhi!h IJ&~ .at o~~ i'b.~ .,lamlaul't w :86h.p ii'\i gijq ~.yram bar.i~ ol~ Bere her
""afej &ntikl!.cl 'll'e ~ d~a!l'l\

Tep~

Pera.palu Otell:kar-

J'fim ~e oIduh hdle mD~e:aaley1w

NEO.KALM'ilWA
.1dI~nn.:!:d4 VUic.«d!1n!ln grIpe kar~. "Ii ImV'ieili slMJu ..-eOtd~oh:ar!l1l n iii:!:, MIm.:'YI v-e K·,\I)~I [\1\ rfYVI':N VOIFI>1;\Z - 6 ve I t ka~enk
kLL[l1lim

Her sabah blr kO'iile'

isrevlll-z_

edileG£ji

iIi.n

olu:nllr.

mu: .. nddak m~n!hI!.='.IldftlulIapi1mumlI bl... mUm ilBBl!lI ~bl~B'd icrum& brar ve • rilmif o1dllliunun o:n ~ Ul'fmd. eew,p y~ ihenJ ~in ikmHi' divulh •.nel!ine addlia balen ibme~iJn. ~ buhm.an Mebmet £f'eD< eli),!!! i1.i~ t~b!~ o"'mlD'.

Ii mulia,irill tebQ ",~d:i

~l'_am

ma·

dan 20 daJm1a kididir.

SiDUo nihetle:rioe

devadg-.

I
I

oksiir,enlere: KAlR,AN HAKKI EKREM

Aklil
Bllnknot

Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi
19 ~ 2,ind KAnun 193,3

i

vaziyeti'

Lin
'1 4...!!I71.16IlJlfi J6..3oo-4·.56.1

--'~ILjF:!I 5ermaye
!U'4(j,SQO,99
1

-----~~I-[.. m---'I
1S.000.~-

Pa,s,I'

Samsun Nafla Basumhen "i d·ISlg•.• d . I-""'" _Jnen:
1II

llfakhlc

5il.5840;..
I

Tedaviildekl' ban'knotlslr:
I Derubde
Kanunon

Dahlldekl Turk JhaSl.

A [on ufi kllOgl'arn

Muhab,frler

2-677-752

:3.766.479,7(:]

itdi'l(!rt evnkt
6
lie

nptl'yli.i b..\d~·c~'
lt4t'l'Ult:

t S8J'4S.Mi...\:4,'212.463, 1S4.:JJti,J.oo.Ifllii3di1en

I H~rIQt,eki
• I

Muhlbirle!'
(. S""ll99~,
iIll'

OO~,!I09.i' .EI 2. r 67.5413.97

4A:a':!!. 3:SI, 5 r.

.8 Iilllcl l:i!.'iil!ddcll1:ifh,!1!': ~¢vm:1II1 v!~1 tedf:yai
I!:vn~1 n:R.ktlye

Saml1l1n .. Tcrme

,oIl1!l&i

U:zerindekii !=u,l!lmbll. kllza.1:i 1[l~.8ali.I!l.1
etrdml.

Alnn:

~Ei.fi kilogram

Demhde

~dl1en

I

i~i:nde me'll'cut bii.yUk hetolRllt':mc kijpriini:Q be, ru1a aYilklarL

AlMa f21wfI kabil .aerbu~

IJ

I

do I I'.
.",,:0.

,&t:~d~A'1 hm4'~cn

altlI!l cluak

yo]d,akii ke,ifnfllD.elli lliudbiDi!e ve cem'ilg 200 metre miik'.•. tIllan p iri la,lall"la, anrDfI11Ililll icrlUl VIIl!'kOprunun Te.nnrll dhd ttlbll mal:.nlt _ anrun har~h tat ik!!a "J1'I!I~·'iyall!ln b-edeli kelfi: 'D~an «~OO6)l: tiiro. «61»

Hazlne tahvUlerl =
Derunde: edlle:n C:"'f,ak, Di1kdye bT'~I'fJ1 U;6.748 S6S..
Kltnun un he B im;i IIlnddl!lerinl! Jl!vfik n \'11rl recllylll -4.:1:1 '2'-4tiL~'- I Ha6.100,-

Mevduat~
TUrk II.r·aSI D6viz;
•,

kul'U..f iilzel'in den VI! yinni giin milddede' "len! 1111\11 He mlina.kBlI!ll.ya ko:nu~mbttur. 2 - TiliJip OI.D!ann m.iinmkull. 'Veo .U1:!II>Y'e,d,e,k.anuhu mil'£ibiru:e depozitlel'~n; nlil&l""hibeD yevm- iita1,e 01&:1'111:933.» aenclI!i tllbillltt_n dCl'!'. dWicii Cbiinll.rt.e.ii giiuO IU.t OD bCf1e S&mlloUtiVUayelt:i:pde lDiite,e'kkii komilYO'Du mahauilll mUr.c.aM~erj. ,3 - TalipleriD iktidan fen.D;h~!rini veya bq i,te iistibdam edecekleT'i fen QIleruuru:mun ehliyef \"uikallll'l'I]l yevmr ihde.de:n 1a.kal leMz gii.n evvel Nafla B~miihendlilliiilie ibl"U Ue ka.ydd'tirlIlelgri Uin olunu.

COzdan:
Stenedat

17.741.879,:';3
4.7~.~S7(j.57 5!2'.4!17

.2.~6.80

I!sham veo I{ Demlllde ,eclHeTl lI!'lfnkl nakrl'Fe rah vil~r lkan:!hg, ( hibm·r byrne-de)
E :!i'hern 'l'e ulwi l:!if

Muhtellf
I Ll'~!..sf

31.~8.U~U,{' J

I

Alit." we dtiVlz iJzeil'~neavena Sene·t Uzerlne av~ns. Hi~ssed8rlilr
Muntelif Y.klln

ti_OO5.6 '453.10~4.983.1 Y6,3ij

,-18.21'1':11)- 8_0 It

,

YekQ",

Itlkonto

haddi,:

%

7 .. Alt.n ozerill'le aYI,n,.

%

5

tfJ

I

I
~.l&'219~J

,

':,

-

... '

"

,~~'

..

~

En klymelli'
Bayram

Beyoglu'ad a

Hediueleri


Magaz:alan

IM,evsim sonu

SAT I $ I 0/e o
%

Bu isie

0/ 30
0

2

, ,·l~ ips kis' indirl

Tenzilat

Ya ln i z tlakik,i
yaWnlz

~u'pler

lieterodin
bir Sup'erdi,r
Ahiz.e Super

pe . 1 ki •
igin ha:'::~l:1\.tteen

Az.aml ha'ssasivet 'lie ay"'ma kuv .... etin1i temm eden. mustesn8 bir kudll'eUe muteaddit istasyolll'1lllal'll b~ri-

... I k game.··. ve kr'a vaar. .'... tlari .
popHn IObil~klerden d,!kha I:z~~li"dur.

bil,rine k,;U'I:~;brm,adan ayrl a,'fl dinlele'n ye§ane ha'kik~ SUj:UiH olabnir. Bu ~tibarla

-Upe:ki,) in. ba~i:&ipeklid.t'!n memul lomleJderi inan11mlyacak drete· eede u7.un muddiei: daya.nd~'i~ ve ymkaod:lk.;a daha. ziyad'e' giizeUe,tiii

hele. rodin lELEFU NKEN uzun zalmanlawdan beri tshayyiH

gCl!Iz

I
.:.

«Bir lecriibe bin nasihatten yektir»
'

III

eUigilFlli.z yenUlklerle mucehhez: en gu:zel ve en kuvyetlll " ~ai=lYo Ahizesidir._

TEL

FUNK

.

"

'

,,,,,.' - ','

,',

Bayram sekerlerinizi

HACM·'SEKiR

J\KITYO TU~

KOSUNUZ

TA.VVAR~
bun lanistimal edliniz.
YE'RU KDPYE fERmi. Ya'DIZ

E. ~ULMAN
I f;lInb'IJ1. GlIlllt<l, Per~embe 'Puu Ticaret h1n 1'\0, lllii • 2::'.

TFLEfON: 43500

.~. L AS <;iZME u .E :•
M!ilrte"ll : lSTANBUIL
Sulta n t-iamam
•TE:I.I!'OH
!

,: ~ En son_ lI1odays.l1uvaffk ,Ik va .Iag~am arakkap~arl IUBay_ ~
18.... 7$
,i.

_ F 0.1
4-

::

::

!llbee,( .
•_. ~'"
:. ::':.':' Yey!!.!., ~
.. ... "'t_
.

r!l

:an,s

NQ.

ram mUnasebet<l!e,,; bOyUk lenz:ll,!t,mlzdan fsti,fade ediniz.
EminiS:oD Selinik Bonm .. ~esi ka:r'~!lDda. T~h'lfon 23884 • HORUNI
Dr. HOR

Mapz~I'

Bah~1,l Kap'i

No" 39~4J.

=-

),

\I ..

ANKARA t
-Caddesindi
J

..' ',il!.

!'eya°tllu ,:
i.tikl••
eadd.esi

!: :.-_11,,:
~ I •• ~ ~

I "

-"I!

"11!":'

:fU~L

d~

. ~:"~ ...

~.,rt-:'i. ,~~,t;"'1...._
I!~' •
I ~~ .._,.. ~ .', ~:

~Qi-

<Hl ~ ·...;"1

~

;~ . ~)'ind~lI"Dle.k isterseb·z. IK.· Bi'iIh~ekapl52
ntnm.Brah

DIKKATlIl g:;et :,===.·I~·e~J.~2'~,4~1~9~]m ~::~~~ UCUZ
Emiuiou Valide
IktalDl!I

k.lraai:haDqi
fder.

fllmnd.ltl

dw!::.!!11l huralml1J de

Slib;a.h

[[lin

hdar

tl! dav:i

a~:~ ERA F E T Z
JELB,ISE
rlyard [Ca'l:udLr.
Lykoil auIh mahk,EDieW1dotlli ~
r

F'A B R.iKASI NI
etmenil!! menfaatiniz:

tubuldu.·da mat ed~ Akif Efen dirun kiii§illil:~laflJ EIlinr \1\11 Afi:t~t • Din ImuB' 'Ire !bUll;IiIf!;tm.aMm~m b lw;. '!l!I1!f.ib:al'.a1l!!n 5emine HPi.1l.lIfi 'ifIU. b.yilll
alduillli
ohrnt:a:'.

Fab(kasl _In 10

DES Eft
Ian fiallna
Vlf

En 'o,a gidee k Bayrs'm hediyesi'

saHli- "lI:olafa "iskiiiUerdir

cdilmi, ilia --------~~----------------------------~~~--~~-,-Topkapi

15 HAoDOD.aoi. ill. 15 ,ubat 93,3

AZALA'R'

l .............. _,
!ama.fy;II ile ~-eti an.JndI.a 'Lir ciizd_ irinde 1(1·16h pi!! .. roll v!' I!Hr ~8k1J!f1 )'ilrL Idi;dIv we MI."'" yeC dl.zda.num Zl!Iri ~1:'I::im. Bute" pbIIl 'kendimc ai!: 'oli~ m-ereawa.l'darmi.:i S:\IllA.di.a.mam'~ Emin Hr.::r b'l'lllliih. :I 7, ulmUiJ"a.da FotCl~ Abt:.l!Jitam ~n Efe:ndiYc; ~inUii lAkdird. "yneIi let lira halqlf' 'irerileoccklir.
Zillyi l1mfdflil

Fabrika61: Baheek apr'da, tramvay]an dnrak yerinde

MEVS,iM SONU
Miluaseb etiJe

[8,CYDK

5ATH$
lEHZiLAT
~ .. ,t'';A .... ! ii

BUTUN DAiRELER'DE FEVKALAo,E

EMSALS'iZ FiATLAR

~C.IL!'!.IY[
iI'II.J~L:;t

rra
~(!fl

~iIlI\ETi.
.. ,:i1~5 •

!\AilI..iFTA, !.,gl4llh..

"'P'

H,ARiKALAI~.
C.UI'I
"
1'\ U'
I NHIISAIR.lrt

"lL!;· .... •

427702

'.

ttAAIMASIDIA
MUIiUtlJ ,*I.T!NOA •

f(O~TROL.U

Itl

I LAADA

D~H"'''"DJ.aLMI.KTIDilJ"

.... F(E!oMi

&!ll4I;p PI Bq~1IJ'UIn1I1 rWllr .. NOiti J!:elt'1'Wah i'dGJ',1 ~ fu:ll q-J.nf madWl ... 11.1 s.IIIlI

.,t!lo{!.ac-th.t

f'8 Nef71ltd't

T~~

....

IURII"

M.~I~

,Hayat

Ansiklopedisi
'lI!b !II. uncu ~uzu .ugun
Ii.
,if; .••
IIE

Ansikl'.ope d"· lSI
Biiyiik hi' Idir haney I ir
ara a swinlze galiren a

Hayat

~I .u

'k~

DDkuzuncu sene: No. 3133

!STANHUL
'iUlI'mf W mcli;Dp adreli: 'l'elefoll: J3:iI~muh!l.rru~

-- CA.CALfiO:LU

m6e.

Cumrtur'l.yet. b'wlbllil f'oBt3 kutl:lsu: 1m..ub'lll, He!k~ l'S.hHil mOdUl'i~ 2S'23lI,M~~' m~d1:l.rfl; 223!S<,Matb~.: 264n

~at:,amba '25 K·anunusani 133

'Hldah IlSe:rdirll H.r awe bir
Iilne IJul'unmak Uizlmd'ir.

Ermeni
1I111111fllllrnlmllllll'li

om·leleri TUrk·yey, Gir
GaD Hz. Din seyahatleri
,~ .__,_

ek -';in Flrsat
__ ,-. ,

r

or
11IIIIIlI'1I

Spor hayabmlZlD

1[lIIIIIIIIIIIUIIIDIIIIIJlIN

11I1!I111rJIIIIl!l11l1i11IIJIlIIimillll!lIllFI!I!lIIlIIIIII[l!llIllI[l!!I'I!IFlmlJlllllll[lllltIl1I1IIl1UII!lI~I!I[]11ImlllllllllrllJllllllnilrulllllllll1l

11'I1I1I11JI1I1l!'llI[IIIIII£llIlllrIl111111l1i111IlJilr Inn III'" 1I1111!1II1111111111I1fllllllllllllllll!1I111111111111111!lImll ""11l11I11I1111II~ 1I1II1I1I11111l1ll I11J1I11II1I1111,IIIIIIIIfIPIl ~!illm1[J111 1I111!lrllllll,"llllrtllllltll 1

IlIIlllllllllillllllll!l!llllfllllllllllllllllllllllllll'"

___

---;p--_--4P~ . ...........__ ~....,- .._.., 2WL

=_l,.:.. GeJ•• guze.I u~a] f' '. 1,1 .•
SPM hapbm;~~~--i,~ YfliI'lYAnf.vm. Ibi!&iimil dabildiion I!re;.m,.e D~betLe ortada biy;ij_k farkb hir 'V1Id".Jdc: l)o1~. dD~g blbuJ etnJ:l!mek miimkihl deii1dlr. FIII~l!Iful\ Tii:rIrlye.'dld£i tMh~ei' ~ iBe:neye ya ~IU', l'1!i ~. 011 • din flVVel IlU!ktepJI!ri_~Ol 9DaddArJIn1q, cinmutik 1Dmai:J bedeJl' tabi)'eM i~ ki.Ii bir den !!Q'Af'lhlc. Bmtda, d", em bGyiii~ lJliarUmt '~ifl b~, 'badl)q ~erind~ di:inmek. ,!ilQ baed:

Gazi Hz. Kiitahya'dan Afyon' a hareket ettiler
Gazi Hz. trende Afyon Valisini, Kolol'du Kumandanini kabul bu,yurmu,lardlr
K:Ilt.ibya .24 , (A~A~) _, Retai-,
C'UlJ!II,hul' Hz.

K.iitahya, toprak Sanayii. icin Merkez oJacak
iktlSat Veki1inin
KUIAb,.... 23 (A.A.) -

fliP

"'~ 11:01
ji1di.

IroYVl!lini ~Hl!!"lI\BktII. :b:D:w. ,etmefi ki !!:ill !il!iiJ her IbBIhIl)'.'lKmn 1tI.., de-

Bi.iHm dGrnpdll ,g~duh ,g1DiMzd~ ell\' :rIl,VII!' J'l!I"afI! 'POl'Uliil, ,~!.ftiile- lealf,lik 1~, bel" yi,giOI\ kin Qbn5k Jinm !retell ~UmJ biir ttithi;ye PleI'eJeli D]doio ,II@" zilmei!l!i H.,ladli. Ha11:hl,la hmdimet-e

1'.

Pn ,i:liledftl
kd~7eyi,

hr
1mI,-

khta e~roet Hl!ilk Fuklliu bina. aDlda V8!i V'i!l Fttka Di'~i ve tic~ut; a... dUll tniidQrU ill!! m.em1e.btR!J i.kbudt

xs . Akil Muhtar, M. Kemal ve Nes' et Omer tahya'hlarla hasblhaU .. '. • · ..... ... ~ ~ld· B ".ere gore II'slyetIe IntikaI vant d eli"' If I lriIiM:[Iihm,\It Ce1M :Bey. b,'IlPn Ki.l J

Uc;maruf doktor, kanser • sari degildir diyorlar!
Ka.nsI!r. b~1JiI l!:ak1cmda mim'ilebtimi::clr! mamf dcddGl'l!Rr1 mld:Jlte • Iii kMNItfao i1Hi ..iirmiiJl~di. K,.n. min irsiy,eti, mikrobiye.t ve yahld:

Ikbi!.at VI!-

.

I

.

V'iri.yetii.) Be -

i,kri

c, H.

,."r:tla, Vek:ll

etr._f:IIl.da IlM~nba1 Ylipb. Kiitak. f,alwiWlfim . .Kiihl.k,!!!dll

FuklLlI.1!u ~iyaret

In;.rullDB:sI

bdlQ' hepimiz: 3]Hl1'll 0: qok "lib Jl»tC'Jmegi III!' ~fi. lIu uz:aktm ~ SONt icabl bildiL. G!9;~ biJl. lliUSl!I M'bcJ meydlll'l mala yb tut!Jg. Al:1etizmillll mohmJif 'f'I!lclI!el'ia~ .... raII: ~'eillll!!r Ir!:lirilldiil. ~ Mti~le:ri:m 'liIimki.i I't;;mit!! nia,heUe hilFlk IIldnj:gnu .pI!: .oylemek !amruhr_ lunuaJlIJ b!\'li"llLer lIJIor i!lahtdJllla da 1111' 6z Hlinti devrhadc hululmJqumumJ 1t1l hyatm 'birde hc..mz hiiliin .. !II "'.
V.UII1C1ya

,ct~. V:aH bel" den Til_i,.et
.. e; Mlh.all{l.l!!. :mah,.

~m

I

.td ve &Tpa ZD- ,.. a.tiDo K~y~·y~ hL oJlHI. :NIJliJt &t'~il.nll.

kpllkil'

"8:0¥eti !l:!d::kur ilIlII. ma1ilmat .d ..

IIhlld'. B~ediyey;i aIili.dar edmi

:I,..

.I'!~ill'I:vc"nm tmIt!l-!'Ilot ~IIT_

11 bllblllI.l91a,r,Il1I'.

Villi,

Bel~i:ye.

i9.n ~emp.nI!Lhl:1! 'lmhmdufu. Bey. Edc:ifl!lIir"dle.1d fiilbriklk • f!!,1III."gf;,g" ihtiY&elIilI &u mllInl tatmio sder..ejii i~ Kll.ta.b11l"IUD i!.tifllldiejwlII bii,Gk ol'aeajlOl, Ion ,'iiltern malriuLen,. IDMk adedi'lii.i azaJl1iI:Q, o.ldQan!.ll wllth. FikiJo nUi!l!li'li!ele.dnde TilrMY'!!'~it! :n.tfy~ ,~b.n tc.pnk mlUlllllllb ,apaGU:: &Anayie 1(!itll!lhy&'1U1l daba el?eri,Ji G.ld. tiflboii. efti.

.d:~

._.-"""""".....,..,------..:o--- .~~--;--___.,.____,~.___.....~~, ,,... ,1

mmen

m.,yett

l'OfItken
taI

v:ey. radyom!!a,

t,~ dmti: ilMftI ,dtin. de pl'CIfeliar

daviai! ~iDJ oTop olmail~ ,etrJm~1II e.fklri' ~'iI!Iri Muhlkl~ ve

~im

blum~ 1Hr k8.llW ol'aml!:lDJ, ofd~ ~aL.i: ltiraf ,l"tm1!lk' m~blD'iyetimdleyiL MHrif VeWeti: leIl9 D'I~;p~1erin f)K!If lruliip1erile, alikDUllll ~. Elhoel Veo kiJetin Lunl. mDl!(yyeft hir nokw II.U&.. ,SM hilda ,,,,k dcti'!dlito. MiDl Miidahll.ftllil! "
FmI

'uri

k&id~!t!r

;a..rme

Kl"lmit,

'D-

leIr ~~" lfiri"ttUer ve miLli miieadeleodt! Ic;iibiliya ~ piJ!1'o' ]iUl miicadeu"u~ dau. ., ~ml\lli tr hUde Dulwumlann hat1ll"1anm yok-

bdda:r,

Flda ni.ller4 Afyolfi lne'h·Y8]anl Gazi H.{!~tterini Kijtabya·daa. ku:-flI.dllv. 18 ,ds, A.fyon.karablM.r'll bareJi.et
edrl

(Mi\lb4lff .. fln.ai't M1i!J.tede)

Aid!

Opea.ta::r

lerini b'bul
mm

e. If. P'nb ... wl:&~
dtiktelil
gezlilikt8!=l
MI'IU""

di-

:k,nA. Jieyetve fft'ka binr

Er'klm.l lilllr\iy~

bii,uII !!ihiMillDiye'tliu! 1tii~k dI lIB! g&term:iyw vaiij,ene bulunu)'o:rh:r.
I~iil:a\met

Md. J)I'O.

lI,.ZiI\1arla.

U:il:lJii

'teuloiu elmd;rm.

JaI!IUllI

ZIlIDUI 1D_cql:, "DID.r--

gibI go.riiniiyor. Mmn. Ida hung bir' hnf .. &lraJoJ;!o OJI~,1litil -fda1Jhiw _uam ~_l~nTOr.11.11 !Vuiy 'i - if. ktitdi t.lfbinitl tliyW 1 -_
tutoyot

'~~~1'.mf

hizda de mJd,1.f ctm.iy'1iI11' dtojiJI mila III: 'lIIk ol"all lmca h<alil!ld~ Te h~ aJdCl !biro a:e!I.4t ~ i:o::diipf edlyor. ~. le:DiI!!I Ip.or h,,~lib~ mmbk. va fede.ru)'D~ VazlYetll!Jl.nJ .AIa.uk Tn niqma.ame!u.bb oWmUf "" qin ~d_ bilE' bileao iz..b I!tfumek lihwnllllQ MuMmI,b'k, 811 I.P bd8f hlll h~flClll:ib bizli haWD. 'VIIZ!Ilb "".. b e1i.gatile anIallml!Ji'lll pJ1,~i;J balde ~eti«de I"tiIb ~k IIii' ¥!Y ilmhyUOI!UDl! olduiumu.q n a.n1ama.drilmK bdiU'iiIU ~ !:U~ lnd'm:wl~UIU IU'NIIl 1~]Jnj'Jbn m,ta liW'8.da j~ WI ilb ,!!t!ieriL Aalqilinan q kllllu ~M IDl..m h1il 'lef1WBtm tllitLikElttlll ,,~ nwoel'er el&11 .~1d!lU"!:I&n kIatq.
!!IpAlI'

.,1_

:lam&I!I H·&I&evlrun kprdtgl ~1m' hal&mda k.on'l4tWia.r. Mendeketi. ~ m[:de H&lkev~lnin unitumiyelf:lo ~ eo&I!!,&b i1' iht~,... O& Coe1"ll.p alduk& lA.n Vi!< "imdidie.n -.rhnii: hifr YOI iil~ tiiudel 'lndundlai:lan kanal!o.ti:1J,i 1I'f.1jilllf VUlrdQia!l"_ KUt.Iiliya. ev1.fiill d~re.,Hi:i si:deri

Db-~ 'b1Jr;er 1I"ifZ'ittoft-r 'jl'~r~k "~-' I~ kanN-kI..umJ 'Ye kll.ullim,[anlll~ ~4r.ihh,,·.

~amuy-*

mer. ,q.yrlbrllen ml!t1'ftll\Ul.j'J"~Uei'inl .oy1edHlI!Ir'_Oradakilmin eUerilfli A1~ brak dotru b.iD,ililer ve AMI': ,.em'1Ii. I'flo~l,er nktim. ~ olma:5!.n& r.tmen m;.IYDlIicl. kelll,c[llel'Iiil.i btkli,ea ~ J;,g. halk Tt:aJd;a,h •

.AJq.am FllI"b u.lofi'ilnd'a 11.2 !I1&!t'la kra.ba Imn~ rr'OllUfA '~Ily i-;'ti -

b;_"

tahd4la,t ·hnI..JDIldlil ci.bdle Amc.tika')I'i!I ~ wnumi ~!f1I"l!iIene' e:!iMl tara.ftn:tmdEm 1i:l!lbul <&Iil. Ki:ibl:ary. 2.3, (A.A.} - R'!NII;icumnR, 'We A1IIlerika.·,1i v.1d W.GaIlmuz. ~ Lv HattetJeri KUtah:ll'~ ill!l;!I!IIYOrnl'll~'1!J mam ~ b!l.dI ohnd. \iz,ere A:mErika'k·lI.rf1mlvm hlltIru'U li!!irdillkt~ _nr. liimme:mle'ketirni:me m!,in edilMeli: hiY , 4taly.clln clvlI.nndaJd k~ml:t lB.brli~ llite daMmde;erb.ell4;:e ve kontenj"D kU!l"m z.iY,lI1'et riltilel". FsJ.lll"jk.n]![J her hMi>&l o1ar,15k mal iUt~l ebne:Ji Hariciye tarafl1l1 ,¥ezere1!i: nud i1]edliini ,ar \Ito :l:ktmat Vt&ID~l$Lifleri iizerine diiJer, fabrika maidiliii tarafln~an . H~ydi V~ldllBCie kabul ed~m.ittir. e:rilen i:z:ulII.b dmlcdi[~. f'abrika.

Myankarahi.... 241(A.A.) Eteit.:iewohur H:II;. nJ'akatle.l"ittde1l:i Z_l!lt b1il ill'elJ:~ !llIUIt 22130 ella Af .. A:,,",nkvahisar- 24 (A,A.) - R&l • :ncomhm HfI.ctllll.n trBId;e Afp:!R Y1II~ Ilis:l Fe'VZi 'Seyin riY88!&tmdek;i heycti ¥e ikoJO'l'du lu,mt.a.ndNll Mutit.J~ P.ap.fI kaIbu'l b!JyuraRk Yi!i,y,ei ~i!ri hakkmdl( h.nIQJmUllfanllJ'. Gm H~ Af ~ )'iI~'d. bi:r Nlill kadar ~ ..d yollilllrma dl:'Vl1Im ~i'~lft!Lr.

Amerika e,yasl Serbest~e gelecek
Y'eni mukavele Heye'li 'Vekilece kabul ,edildi
Aukar", 24 (l:ImU'd) - 1lirkiye 'i'I!! A.rn-&.. ~Nmdldri WDUnU miib.deIe
~
rb!

a.r.

BeyJIh mUraC3il1" Do)tl;a:r !tIl ~ ettik_ AJd] MlI,lIbtu bey diYQT kit iII"- KiI.DI84!I'meIi,·elesi hdtiio.:memJfI<o LetJel'de biiyi;k IMr eL~tle Iclitltkoa ,r,dtlmektec!lir_ Bllmiina~M:1J!!!bit ~~ k6~miie!!Iige'Jei YIlp1bmlnr, Bu:DElI. I',ag."en bu IJOrduillmlHf ilJlmUere fen :benu;r: k§l.t'i bir 1:'i!v&p ~~dE. t:I1e'II'kid!I!' d,j!lPldir.
~ KlI'liLH1'lfI mikerQbu
VI!l'.!.I!I.

M. KemiJ

a

Rlen
I

.u.untGyii mek ~

~ N~ Omill< Bey .s.:ede1"!l1.cog~dikteft c1iger'

M1D'&

ftllvukl.lll'lI fmq& eI •
hQi;(IJLil

1'&y.M

~, ~ toUt

t!'Iitir .. idt nmm.tdm oltt'lutmr. Blil t&'II'Il1c: "mO!:mm1lJl POMni. IIi1iI
~en Ibir Viriiiz bl:ratmd:u!

a)'lli

o:n1ara da Ii-

olBhiLeufilli

"al"

teTen bir 'Iediibe

ak~l

iqd!", ~I!ft.

Klrlmit

l'abrikasU"I'da,

.. . ....'.lm,a W

Tl,irldy.e 1eJUne liI]d!Jju VEl Atikll Miittshlt C\DlII]um,-etLerinde Tik-

1m hakb B"&fer~ le bil' IjOk tl!'CrD ~ bel- vardtr. 8u MlabdBr yahm: ta ~la.tm bit nevi ~okamll\lllll.r~ por.
• ~.,111" II.,,~ ~r·-II.I·'I'" II 1111 1111 .....

11•• •

i •• ili .1I'1i1111

.lil

••••

" " •• ,. I! II• 'I

~n1ebilReii:ai g.OJt~. I.ikil:! 1mI:Awk .aad:onwr h,..; hi'r ~ mid&! Bu n;ll)kt& ~II"! ~'Tilir. BiJhI!loHll ciTii!!l' hayvlU'llard& bullDlllD 1!;f.1Uerlllll"Je. ayai tkrii~er 'bill" ,ok dJaiBryB:!lO'hm,. h~ bir DDI&D mii:lbel &iF DetieeaiJDIlPIII .. ( Uq~ I!l mt"I Mhffede , 'rll,' .11..... .11. -'tII~."
••• U iii I •••• '!"'" ••••• liIIl IIII'~

1,..1111

eclls_i feshedildi .....
Muhalifler Reisicumihurun ma'hkemeye sevki i~.in bir tal;rir' ~ladll~!
AtinA 24 (HlImI:Ili) ~

IlIl.!!. I I

II!

I •••

I •••••••

1 '~I1 ...

!tf .....

IIIII.EII.

II ••

'.1.1.

I

iii

.1.

iI.1i

iII.... .

(M'lI.badl

<Ii ~

MJl:t'E!a~'),

1lfI1I~'

Balkan Kon,seyi
Hasanve [,ref Beyler Bbkre,'e gidiyorlar
Bi.i.yiik Mil· i!kinei rem ve Tfu-k: BaJksll BM;:i~ , re'.L.ii 1"l'dn;Dn~
~~t Me.cliili
m!!ib,'I,1I1!!l

AYtml

IIIn -

T"lit bayfl!! ~k k olUMli fivodi mmviimulle r~1irmek do1am~ ,.o!I',.ml.n yiiriirrl~ ClftVU '!"eND Lir kwfj. yet olD1.1i&. pe;klAbidi:r. SOnrtl i!. baJ bnUk !jilt t.l!Il1~it.kiili&tm BaLbi! b:l:l!!llir. andlrmUli'UTl biF neticc! ollD'&ll. nih .... :ret bunt! Ila I':abil' 'I!m~ lb:r",~. 0'· nm:! .i9htdir 10 IDzde kuIGpkD 1ru1ii.be ,
BIzata'~Q MMl'i'mrt
'lI''I!

o[qqk U,. ZlIJI "dim bi1-.i;i biz de bilmiJo,1'IJS bm .. Hi l!QJ!tnbk~hnn himm.~a~ iifinden ~mu Mt mUJall:iiltiIl baline koilulmUflu7. lamazdl. Piiuy,anID
I!D liiildll!l

.,. B-··I' ~n'deubIb" .er i·' . unan klr TlO'~ k. "anlml mu. ur -h sabakaya ginnek i~in Istanbul'a geliy,or

lIisi: Reiaicum.bW"Uii mecJiM mBW~'nm ffl.hi baldclIl,daki te~ini ~~ elmeI!: b:re diin i!!B.I!it ~re fll'YkaJide oll!U'aJc: 'M!:l'laml'l'll,,-Itr. j'~~11 tiIk t&ii ~ BlIlIIvelri1 M. VellinJo.a; ~d«liD H~ill fHhi[e yeru bitibabd iOCl'asvmt. bi:n-. Mti« denmt1 ..ekll'Vvetli hir hbKft ~ _1I!1ih. r.bqma 1ft!''Ii~in ~ old~ iunu. ..oyledHd_ KIlII'iIi. blll bmuata CJUIIIlhurreilim!! .. HlilideJIditi: Ql2ktubuill .!!Uretinl dK:umuflur. miista.o;:"T!!'J] miizakeresi'n;i iste~, :m~ ..

UII"an,

Boy din Ankll.!'&·d.ut .f~rimjn gl!li.mi~'tI1'.
H.I!I.:IIIUI

,

1,

Bcy~ RUfen

B irHk

'ka.'t ibi u-

iiillHnl'f~

Lalk. kadat ..i-yet

rlilvl l0riildlildi. 'II'Ci K'oe lilHHHlJ 1;1.... dir Jclj lwll.iplNin ivin,di!: 1bir t~ ,azu.m.

~tfiiit re1mLel........

Santilan

etrafmcb

yo:kd:ij;eriDl ~qma kal"pW! blfbjo ~1J'li"" npk p:yrdi.me llI.'Utfllkl.eril ber ,;m ip. tilip dW'Qyor. Urmoni "POII'

Pi:mmI m.!.ktrrmm ve btnbllill~ lu!!=.o;.!la. ~Il :ml!1l'lcli',em bir h~1e't olmlk ~ !le" leu Fed!I!J'IHYO!IJ le:IldItltnJ!. leliaee b1;l 1m. d ar giirii (ttl i,;;indti ''<'Ii'k bt!Ili OlIlL blo aIm. 'V,Ui! 1bu!'muu:nKAl ~ tB,muo
'1m:!!

rr..5'1IIbI!m

E~l:'ef 1B£<)i' ve dite'C' konl!.ey a' IIIIJ~ile bir]ikll! Iloilo t:I'd pUI!! kadl&1." DiikrBof~e C'lekiil'. M~h1:.Qrarlmlil! BVltret't:e ccls:, hi!l fill i.rjmdll!! fupls,l'I.I.cdc:
BaJk&1[I komfer!!mn
II.

!pel eo

l.elItP'

konl!lil!!'f'

o~a1!J ;'!i'l:imlil ..

~if:i:rak .. dece'k16rdir.

8u ii'!jtimlid.

BlID'eldJ.i1:lJ 111m beyUii.h hi.lk fulM:iJtla meil~p Byu dMlrnfi !iddetli m1id..ale.fei:il'l.l!!· mane kelnm,. l:dT.' ·miiidlde't m_ - . lme Dliime.re i.::rll:!ll iD4:all hIMiein~.qdrm~tn·. <;Illdlilris t,r;mflN"11!l1'il 'biJib(ll1'e :1M: dDra.T.i Cumh'll'l'l'l!i:!lin:fn ve M.. Ve-,oiu~O$'!.I.n bu hu&etlerini Immmu --.i,a lftDhillllif n~l!rak h!IVs.f eylrmi.fu VIe her i\i!;ini ,d.1!! kllJlUDU ~!liye '11'11l'hI!lUf "ar~, ketlt ithantB kallnfmlJlaHhr. T eki:M' IOZ' .alan. M. V eniJl~llll4 Cal duis wl:lfl&rl'uinin gl!reTi liriikiinilll6 ve pre:Qe CumhDli'Ri~im i~m i9m dI,Imln:deri lIazlerlll cid.'diy~ ilri ~u te!i'ler Ckldu1un,1lI !l'nbtmu, ken.dl:sl:mim

Y'Wklli

~m1turo
H.mU1filO M~:fti,!:

M. Zorlm.'It

Kral ti:05I!ulin

~te
,~~JIb'

eo

~l,dl¥

JJm:dtr s.mt~

m~:l:IZ~

vtren

!!t12'.me,,,~,,btr

i)In!1!

~bi'i.

b.unumo
lee'" d~

GBullik

SpOT'e'Q Plh&)'rt hayti mUew.f11~ £jl'Ul£di olduj'illuu[u ~tio. hir "aIlada t!Ltbik!!t~ dem.ektir. ';00'11: CI~k.t, 'tOo viklik \'. fedmkDLk ~tjyeD bu mil:-. d!!'~Wln"ab Iilzermdeki I:.!!lr:biY&~ team ... rMr •• tldal v'!!, v..Ju.rdu. Hay,aD big ~ Ie QJ'fJ1I~ IMydl.cak ibir FY ohnuJg.
~tin 00'-0 ptij'CII.dlelem.dD.8"~ mliir. Spon:u dilto k.:Ikl!!lj :l!'3Di l!I.emii ... IdUleri ye.nemk bm lIelA ali! ,galip ,eeldiii .zIlDQll, ne kadlLl"~k liiirletl!iii h.Jd'~
OlliUD ~

ikiBcl sum! Mabim'de ftri.fiIl7d. "lkt.r.1mdllD ,..~

ntItn~

ilk ~

mUra.eaat BCI'iImeIi)

Ilene Be[rli".I!t'ta lI'op'll):fIa~!I,k O~II.1l d3rfliillrii S .. lk&n 'koilie'l"lLfijifia .it' f"U'mlll1De baz.II·[lLna,c-.khr.
I'e[~k
•••• 1.1 .111 1.1 Iii Ii • ..-.Jil,ilii_ ~ !'ll j" ••• 1 1111. IIII'IIIII''II!I ~~II' I

!lrlUI'I'lmlIIllI1llIlllllrIrJI111I11I1IIUIIllllllllfIl1I!llllIUIIIIlllllllI~lllllllllrJII~mllmllm"I!1III1I!illllJlllllmll!l~lj"Ulll!ll!l1111I1~lIillill!l'IIJlJII

pLkakm., au dMth 'bmirn a-lih~ lui d.1I huu baJlIIlIUakbr_, L._--...._ Vi d' Dawlii ·tat w~nir. II am Av",by" ,.aL;tur. Ltiy~D1K :iJ.ti:.k edeohrlir11!:T. (F,ula l'ahiW ,i~ iIin aabriril!ll!1l'iim~tI

PI"""

Derlh!'den mDsabakaYB bir hamm geliyor
]j)iim ~ t1i!'.I.1!hm
cql~U!L
_.J:oI~l

Slv'as, - Erzurum Hatll insaatl
"

Berlin·dlen, idll1telulIl~rl:liH +.J. B -"'. . - Ii. f
~\i.u e.FllIh,·IiIl!l!l",!nDJam

bir hamm,

miii&aImli.!lYtII,i,llrd: etmek '(M"al;tad:t tI i:nd ~,\ifde:l

~ir,ket, Emlik 'B,arikasiJ,e
. bono ~ml goru,uyor
i.. •.......

I1111 1111II rllllll'lilifl iii I

fli'lIl IJIlltlllnll

III rIIllllllnl1lllllii

[111111 mllllllllll'

cene

:mmInL.

L~enmiyueL: rnll!it6p di:.ifl!Viii lolI, il!:en mq]up o1m.amM: ~ JIl"~Ulp yui,elindll!!'lt pf~,etll!! gt!~e • Lilmek i~ t~edelli IlnIaill dikkat ,.,«
HI!JII'et l-IetliIm,ek bii&'!buriyetiJri

:Llr mUJuli'N:r.
eDIi

Ii;Ij!:leif!!'JI

Ioilltm, ffiiu¢in zorl~ld

~endi '~akinili.iloI!!n., m~]e.'Ii:tatlllirm IIlIJfilyard II\!al'iJfill'iI br,! baTdkI!!i,tog Mj'gdJ o]m"'i:l ogretir. S~ol'itm'l:1'lI ded.~Ier:i l,le till at'!amdJr ki ,ahLikt.a lIePD.1 de:re;e:.in.i [l,ulmDf cmtilmen, demdrle m;iiaav.idii'_ Tilrk u'Meililllde dahl! evYelBiire, _pCilrg 'ilardi. ki Wllllz li4lli: gel!!!e 'V,ud". ~ Ipol'dll parm~a iitterilea bilf;J!i,b. diu

liv.udana 'ell aju bllfl~ in,.,nb.r olJdu iulDlll ,d:iId.;lIJl ediihni:,tir. Se'b...!bi ,IldlYf!m1. bi; 1i1lV] fi]i ve .uo'~ ha}"l!ot rnUe.de1e:.si dinnek of.a:o (lchiinllltkta k,uaodtil&hliiktrr. S~:HI!'1I!1lbllJ 1'rIruitve "abt nilS kaIde... lui' 13.1 alliin,de: hlfu1!1rak ba'Iflldli!!.;l ZIlmlt:t .I!IpoH'l]l!!irtmlz ar.'lnill& b':UlD II.." lilpll!ll kJuUib~ VI!. b",u .. bUllln d. kuH.ir-~!r j~dle K0riUm plIJm2:!lnIik miiica.d>l!!' Id,'lrinm do~1'ii.iI ,G.ldldl De yamlU!l ~'hirl!I.n:lllr oldq,un.o . e oLaeaiIul !liel am leliLim e'l1nmD~k: elde (l1111:11l.i, H'1!1l1i;ytib!ln idaresi kt!!!I:disini.o. liu bir ,.~" mi:lt,~dd't kallip[er 'II'1Ill"lr8
b,UnJlIl'D1

1111111111 III II I" 1111111 ",m 1It1l11,1(1I11111Ifl il'l!lrII111II111Il!! III 1111111111111 III n

TurkiYfl ku1:U111e-rinin li'i.iUi VIl! bil!'Y:O..d~ ,.,flel !fIeri iae kOfiCl'!!!Oi!! 'tayilllJ edil~ft !lit WIlUlTIl nylU;ct vera kit",bet he ,or:linin. ,Ar!lba Ti;ii'kiye'de .por hll}'Bh tl!,trlIil Il'JBTdi: f\I ImlEili' Vi:! t.bit ..tiIlileyo iroll ,oIUJUI'llru.z ~m7 Onil!I!.D. !lonradlT Ici TUlrki)1e'd~' 'POl:' b.a.yi!.lJlllaifiklllllf \"ennek i,!<il:l ~er tardtlll ber ~e,at lIilllhaliUitn en gii:l!ii!!llecritli viio:<!..l. de adinndi: kO~!l;r!{lfJr '\!\II hu. 81!1iyede i!!Iikadarlm.n.DU'I V.f! lil:id.l!lr'>l!k [but1!:n halkll:! y~lim: ,yi.i~ek tlhU ..k'h ~~9r hll)'lI!bru 'botlIli .... aiye.rek ,AibeJdiklen R.otl;ilebili.:r diye dL;i,unUyoruz, Her hllldl! i!lpllI:r yabm;lll bade dahl ,adam.afoOt taR2imi

24 (HU8'11110' ,_ SrvtU - EYha'ldrntda. Fob biraderlerill N. Ve14l'1!:1i ire; miiza~ ~~rl!.r diWIiID eb:Ju!IdediJ:.. VeL.IM 'Omara. kd't t~k]iflni "iJ'diirnt'i.ttir. AMBk tedh )"Bhn 193~ ~!l.1I !!la:nra Olmtilii llJ1tetile' ,irketjl'.l ka~:'i !Ce"'iI:t~nvl!::l'meJi EmI:iJk B:II.& 11:1!i!1' i!e olam mi.i(!Jlkere&me llllij:I.cd:ii'_ IBm .. h, R~ .!Iene rli{rer dl!lll1iry,oUIII" rll~'!:iri i~irli ,,~d'll!till a'la~ 1Iir: mflyon, dolar11k
Anli",ra

:nm,irn h..!irmuiJI ~I,

In".

hi:ikii'llfilct

bOflQI;!Il'lnl

krrrnilib. Bu

H!nII

dB

'Ile

mCOOiUUlIII

Iriliipl~

!r-ii~~

biri"'bir]er1~1! miinll'5ebetlerini'n Bit iJlerio, ~dare~i bu layi'n edi1m.it biJl'er Buda:n de1e,g"tyoD b.eyctinhb Biiti.i;n

ifile :hl!il~l' hliTrumete kclld.s,r bepilni -, zin c.i'clt:.Hyetle ml!J,gUl, 1l11!.£Qtll"ll:! III ~ m.m l'!lmi,tir lcaTl.... til'ld~ billIWIIII)'onl~

YDNU.s

NADt

ami mUllm.e.leyi Y811t1il blld.ird-e w;liiitlkHe"~ hilmi' I1,n.arile ba1s,'tabillif. iBal'!k.{l diier tlii'~fte.jj rnli~fcereyi mudiir HIILk:k1 SBff'!t B<!vte Fuat. B~ itlflre etmekLMll' _ ~mredt: b"nJu~ lIir~~!I'i..h,i,~
lq,l'I.to milttlml lu.n.iiz: haLledilmemi,tir.

Il' ~eh·r ve memleke haberleri
-- 72 -

Tunel faciaSlnm V d"'"· d I I er Igl . ers er
I

l Siyasi..icmal . ~~~~~~==~~~~~~~----~~
-

--

-

--

--

I

"Iii

I

Te~a>!l<kOIl'"

ecilelFft~

Balkin ,i~ayetin8 ~ari'~ Igosterjlen alilka
O.zetetnizm
nU:Jbumd
ZUI

Kachkoy"e T ramvay h8'tb
'Q
II! i!

Iktisadi terla tesllha.t

I"&Da

Casuslugun 'lehlikeleri'nde 0 da heyecan du,ydugu i~in yiizba"IYI tesvik ediyordu
U.... 19U1 1m_~.I!Ide atlP wretltl "arll.hl.nd'lldfm. 1OoIi:r1l" A~m.a:n·La:'rtl!.....flll:Jiidaa e.lbo IIdilen Kont Cbill, ($:lm) bl:ninc:le Ibilr yibil!llA~ hli. Ytlibll,mm., hir dllba hfll"P Eid.mi,ecek In.- Alm

AJikad,a.r memur]arm

da

1'1,/1/933

t.ribLl
'lUI-

I

IIIIP.

• M.J.IY'tI V,WletiJ1in

.. £I'lS1'1I bi dh-Hcl.itinl de Sill'en -

].I1'~ Ift\'lIpu. mlbneuiHeTi,. bUI!le Ie-... ",,, u~ du,mU. Man ~1~! b'ir Alfen itil&:f I!n,I{lll'lll.l n:'im'lIi1molll bit mall n1Jitil. m{ll:lIufe]e edijldi. tey~'drn1!! VI! l:Ukll;at!1! hllJ"~t ~i1m-i dirmit1et.dir. Bo alllJar bwllk, I!!diildlip Kmd Chill,.., AhnaliLY'a·,d. l,k,ftI k-ve emniYl!t Ip,1b1v?!l'1"rl1in ul.,; ihmal 4!!!.. la~di.rcl1ebir m\lb,vele hHrrUnacak " idUina bb- Lflytilnll kim ohm HallUillL d:iIJMmi!!a'i haftktn,d& TUnel ~elim.' y.... Inmd'IUII aorua )'1tD; 1II..t Uzenn,de m,a..liII Wtttir iun.indl!l rUz,e] 'b,iI- Al.ma.D bal!l',.!oft dm';' 0]&5\ r~J'I!'li:t~. H, 21 nlil,-P'~lrru'll fI~lIln t-ebli~lII~. bu hlldiae ~e:rlne bAt~IHlil.etl'k'b:I". bJNJa~ kll: b.~11l1'k.. Bu In., t11P PlP"all e&alU; 'bu m&l,umnh FrAlll.a.a·- I ~h,ernrniYe'nl! V,&~idd'lIt!!: l,..!<rar adilmip AldtiJnul! mA1limam ,ijre, .we!; pob,hli]imD Uk lu.:J.ml!aFUP .&~"'di! d ..", al .. rM AllIDlI.n'Jar-a bi.1.c1i.rmi,ti. tir. ' P LI H.ydarp:qllld4'ti tli'e'!I ko.pibllne 11:... lld Ietlljl, blrMl'miRVdI '. Bu H. :n nu.muah 'I;U'I.!I11m ikLm 01FII>cli!Ii fal:Jkh.b, illki,.._f i£,ltiik~t>!urZ& dllll' io't'D bomva.y 1'111 ltlm , Hfly,dl!ll"PlIf. II!I". ChlU,.. IJI,iihll.del. dilmek iize'ril!l du~1U YC nered., ~Bh*l1tJ!.1!l 'Qinllli~ !J'diJe.i:nde ba.p;lII memurllil'ln khmaJi._ nonu A:t"!:'rlik 9ubeai t~t"flrida!l Milli b,..tiadeki luIanlb ClMl!!itiiWniin 1111. UUNm.IIe (loun) Jebri_ne I,~d'llrij.. mmu pek -iihim bit' ,ey eld,·~~J'l" 1~i.lrayd.i:dnin d!~ 3mi! !!!IM:uj-a anIJ!ll'I~JI1d!MUdllf!!.1I!. Vd.diIetij T,~kI:lUt: tl!lbl!!!Iino DJJ!Idlilb lbrahimai'1!i q.lllrumlli mdiorecl!k idiiill£mlm H~n~ Wlui.r de onulll.. k«lI"&t '¥~dL Metre,&ilo bClI"l!.hp" tre,., tadLr. gondcrildi:fini ifadlll eyll!mittll'. Me~ oro<J8I'II Yeldqinneni':n.e bdlLr v_till .. Lc«dCrl' '0 ~n Lausamno ne binerek Ii"!lru,'e ,ii.ltti VI!! dotr1Zl, :Su :F.IICli..., h.uek.ttel1. evY~ iCllp, eel. dedI!: mCIlTJ1.u1yetimiri Blak",dl1f ~tlIi!n, ~_bl'. Tram"a.,.. y ~1deAirm.emi'l!idelll, FI'MliIIa ime AlmAny!!. -.r,.:nnd8i~ M~ iA~ :rib"",l 4_dlllllllli'u.::r;iyuM etti. B!.l'u li;onfr.OllH1l :yBinlmadifi " prdfri!'l'l ". biT hU&I.L!I olm!!.mmn dolB)1'Uilli kc<yH. kIIprllnijDl ul:i!il.dUl ie~(!k llwetil,.e. 'MI. tlkLa.n.t ft ;;aIQilJuII: lJ!I~di id;' evvel Mat. - H:!iU'l yib~ Ladoux'UIi ri:ndoe l!I!lma.d.tIu hiiJdCi' lm~q tah:rik .,dDJyetin luh:ih lbuy!'Ulmllllm~ ri!!~ .,de~ .lrLoi!u'lIIlii I~e:e~k n Sihl\itlucet:me Orada k jig ~"lotiD .ilyiik. i.. _. tih 711l1lnd!J1I! 'ilkm1l1!:I'. Udnc:iituibe r.ilili~ d:iiint tne,dUla ~~'Il!r, Alik.rlin:Je :rim. I" kriklle K~d.J.;iiydek'l Alh]o'a~ atlml. I~ IbDRli: :;U~III!]eri te-Pt ti[[Jmr.ti" Em mUCl.my'in 1:!:e,nIUIlm.a anl.tltlkL&ftlldlln me.ludllJde h.aIkm w"YlIt "' IlI.fIiUbw af.tih MiI!fmiiclllrlGiUnU:n IWIt:tn tftinloce.ldti'. Albyof -.izmd. iki]o'e .yn:.o triaL C&ludar. va:dfeye rl«P weHr~ mmnDWI oldu. H. 21 i.1l, pllliim~l@ar Nl~ hili jlllDN .Bnh L;:' dh-bm M,.cd.mnil kiilql I~temll; olclup ]m Ibfdhili bin Mo-da"YII. dii~ dil!l IUo k ... or~1II1!l ...,erlM"iU. M~JI\Hyet~ :FraJPlI: kltaltihnm. ilD.v1ti. detltti:l' olard: til!'likJd CidibnddedIr. boi lIWl!lu:hm dolnflll fil:ta,nr. gidll!lUkl:ir. ICeplil!d. &:iF va.if. .]mu'l~ m.bi i!!!:ikJeriRi ba-Il.er 'Vi!Nn euUI oWugu.. Dilin, 'bu butut'll te'!:kik ~m 1!Jir mu • H.."d.rp.llp!daW kop,riS,nlin 11l,IU!il:i 911111. ICCJN ChiJ1y, ~ vat«nperYM' DJ& tiiph!:l yoktlL f"rlU"ll,.hl.a fAaJiy~t Jumidl11:it. 'TIbt...t lIir{.:l!tl 1di1n'lmei1 ko, ;~ DlK'let Dumh:v,gDIIU'J i~e U.kiid&i' ..it ,eDI}It Franaa",a bu ... etl. ,B.terM bu 9I'B..TP,R'i.z Ci&J8I1l&U bulI!IIU!I!"rtNlam Boe.yle larapns, VI!' kl!JJl~ trM!IV.yJ.n tirlCetillm.ulId. 1,i:r itiIBf olnm bizmet ,e'tDtd!: mAlu..d_ile c& • milk luuutU!lld .. Mil" adrm at.Jntlf, diaiDdeD f\! izahllib Mm'1lu'~ loud D1u:akllrll :kopru de yaplldJfi kk;.. ~uk 11....... ~U. b~ ol:ma1!i'" 1JUIIIArUl ijtpenilmi,t;. iii ...... Gard~ vamfmi IUiIIINlIl· dllIl. iI'l'IIV llln'adllltl ,!I. nhhf:l1 b(iYU_mJ: Snori.lw Ob Alcna.n b'a, HIIl'l:m1L Bilil 1n'P-fllA'ramn IUzllllmu Ya. ofiU iStnn mttbut IIm.lundufu b'bloyu Ikonll'o] ttOO"b~ K!!.dtk8yC1'l!Ie Kihn~k iHre ay .. V~li VI!! Belediye- 'Rl!!iJi Mghhtl!!11, B. Williii' Layalpi!il"Mt, !I'IMD1Lntik nmDuu:um ehem.m;ye!oi vanb. HI lOr f!'!m.ektir. '8:11- k.8.d wkmmd& hemen OilI'1eI! !b'lJ. rub hat tn.1I edl!l~klir. ibaY3l'aM tatilindeR :i.ti.f,s,d.,. IlMitB"!'_ tli, aklma we-fa f'«lpatl bb- bdfli'lmuhuip mOltill.leketin ~atihbllt'"&t: d1. ~ 1eri:ndeki 'fr.eni rtU'l]BI'!MlIIk kabln durdlW'· Ylllov,.'daki lllf •• h tefti, ed~ek va d~., CU'III!!uifg:g tehlikele:rmda tlLttl ulerWe relen te1valnamele:rdl!' canWlinlblmdlll"'. Ilafb lai~ bir iflmoiyoli:. ~ ~ 'b'I!ly:ruD1 Yl!lllova'd. I~i!'e .. blr Myeea11 buJldQtu ~in. ill dll yUzmIIann,. laolmleri ilel:it. IWImU'IiI.IUl two C.1!IJ";:Hrealerin 4i Mnllt'l!lldll JmIYk'I. ffi k"tSJill' n cNdb-. L:qll1 mii'iemadiyetl t~'II'm ed!iYOI"" :riJaedilir. lerindOl!n ilL111n!1Mlsn katl[yyen 'VIlI5-IIL:0"· dog. K;J!I!Ilt Chill". ~1ftin.in tniinl • NlIDl&T,.J.ftl!'1, m4!!!lIfllA hi" '!:leant 1iI'~ :g:iM lIf~nJz bir 1U',l!.ba dill ha ,. Ildeaini .JlWldUi am.Uirr:& eaMll8]'11la ml!!hmD lP~kul bnlf lI'~bl..]e1U~ rek~ dtDri]NDNI, DII« ~'t.nm dll MUlllLi.m~!ilr BiJ'Uiinin aeneUk koti 'b&~JI'1:IId:fb. R!I!.l:In. bllJ kU;ltutlll. ilk tdlT~f1~ muum H~t ar-auna h"R' 'hllJ'.eket emasrn.d& ,~N'd'~1!1 yer:inpeai 'b a yrll.olDmi ell klplll.,..lI.cakbiF. ,.dum .. ~ "T~rr.dlikl hut. b.1. .. ku.tt~k k4bildi. T,e[pail a].,n dl! ,~1Qn.. lm;;".l'~n1 kpi[!ro1 I!~lmi ViI· !b rd,'7d hAdileIli dollllYlJllIe levklf B,u blljwt4_kJ Ilazrrhkl~ l"&li1]mafa ~ ~)hI.e.lm.lf1.kIlTdJ. hina Ue .Il. Yfl Il1ml&l'A1P!D ~ ma:rl&unt hil en:J!iI~lBl"id'ir. Ci.ill~ ydru.!!!; h.qill'lB mIlT • ediMik1i!riniI yum~mJ:l! polli ikil1a fU' b..~l.!lmllhll'. ~endi. Z.ten r6z..-1 Ibb- :k.d1lk11., Da" t,'tlbhra'l lm:it'l~ te1g1'aftlammiin al. 1d~de' olao bir il\d,._mmLlrdel'il.i're 81g. be Ikomis,erl!l!rimdl!in Mtu:affn, Rit.r ve Ut6 Be'ylli!r dlhl WilAl'fI!I ,i!>dlJ'mii.Jlei'di:t. b .uen~trL H"YfilpneItUti,. ken .. tmda bt'iyym kendi,i.ndtln t0pha ve:rmei] poekm k6bilJ;ilir. Btl b.kd:irde Diil!lkil mii:5~dd tevkif ed!llen 1m. di.m.e' bill' ear.bet,,, 'bEr 'b"'ka[ikta, ednmiyan bh" adlarn.n ¥til uUctebert ki~A.f f~,i!!!i h"l'eket fJbmi, ~ur. mial!tll'oIlrden Rifat: Beyiin bnd Ie!! 1i'oH1}"OTdg. Gecelm'ii L.U.filftclul·dek~ nam.ulubir tiearet evinin imMl~ ,ct. BII IHII'e.UfIDan m6nlll'Vl OI~ k t&nn Siiz. Derleme ko:miteme:ri t.r!LflllL&tfi dl]i"C r-''I.mu-!lttr. Ti;.YzlJi edI=rlz. tuU'l ..n "el!e.nee ym:-li1!1l";q[ geZlDeil'e Qlt~ der!!.'kap t,i IInl.d.. 1ca:Mimi kopan4 Mohr80;, yad:!IlI'fle d,an ddterl~n tevzjill,l!! 'I'I!I bu hob'I!:Iql.l!dl. Bit' 1'Mlf', t!'l'UIh. ft' te,,&dllft'in t!1Q'IQo 'b.mmN. "U1l'emlilHft ~&,. }a.aJ'lcnl ihayJdi11! aJruradu b~ Qllr.w lkinci "l!!be li'.omiIl'el'lo1!!tlnd-en Afi It.lU!I:a li-.e ve m1-a meki:epl'nlo .oil Beye '11m yoJ!.!tuloklllnndaJ' dlDlii1l'~LByUk Ilk' y.uodlm.Jiltl btl' 'P1oq'twI'\'YeFe yaf tU6!I. CUU.lU"JD 1(Ok1utu: :ri • bii .. tan.ft.~ prd:fren Ali RJZfi E • deJ.eme ocai1 0] .... ilk meklep~tl'J''' !tili! eJ ~ktirilmitlir. I~ d_lnledL Bii.yi:ik h!r ot~Un ImzUnden, li~nE ha'b~a. tui!:ma'k 1mfend~ h~]i'II, takaddQm Mfti, dUi· ulbH,A'I: !apl~ Ii. ~~ • il!L.:r k!U!tpmd,~ '!Iomuta.Ul iki kiltl olm"-,,1iIaH va. ber :rnm1&r&, '"" bJ"r !:!lll:iU~d. }'1!I'htdcn tiilJeliu ~ -I r.lil!l:ll.enMJ.koml~li!ler onu." '&ir llll":ld... Cl"kekten hiTt'tft. 2 :to nimuZ!IJ"'Il Mrl'\I;ml2:in kime all: okJui"unu g&leren Lirdiji MohiI: olmUJtm-. Dedbabt '~. b 1 _.,-] ~.:I fll.1 Lyete. a:ep!..., !II 1mBCILIII tilnrolr'. l .al!Qbirl!l Iltzmodlan ib.~I!!"Ir'I' ~t •• "" "-na hilr .. lal de#'l:mi tQtmaJl: D1iecb~:r'Eltt ~ 1t~ iktly.!: dQlti~ 1mrp..." daFt d".t v'e hl~ k_I1d1i:, M~~hltd I!. ~ idl. SoH Mt'He £,1:1:6kM~ Jbua bet ~iI!I aitmi, Iwt .webt Villyet ~~ }1~ isk6n ~Ii dlllmlar" eMe MtiUJN~ bll:u ratiftL.I!I. -. .aleD hu ri.bi malumatl, lIoir d.fte", ip.nti 'l"8iGn.c1!l pri d8ner'Ck ~tMI at· t1Q ay.ju:bell'"l M"rtf miifettqi i1e mazllUA o!u1~ istinbk ~ ,",.1::1 irna ed«ek A~m!lln·llll'ln "n ma .. k!l?d'etmek :il!l!!I, lu!,!' zaman. .BiIll1, de~ ~~fl'ltdi<td-. FAkat kM:a;miJ .hankdi Devlet $UrMtI'IIA liBum I~iii f'"" I woQlJli];erinden }hdri Be, tanflluilLD lihDllib 1l1ma:lrl!'rn:l,l!-kl ehemmiyett~ FeCe tel!! ]ikeli. &Er feYdi.. "' G1R"iU'm ,o""k'ddiii bun& :irnki.D. Jm.ak,. ~de ilmud 'Fe IlI!tkik ellniJlir. Hak. G.lstlll.. l'AY lBe.aindo!! aptbnakta 0bllh.aettilf:l". l"bhaft LadOUll, bu heLm o~~+, + O:mIeki VQOIIi 'iRI'Iio'llImtyt n hmJII(Ldi Jtbam puummtlar. khQ edj. laD teft4_, iluna_1 edilmtpir. Bu auatllki r.lllpoJ'7,akmda V,oldJ~te IfQ·DE Amatm- QIU, 'bemq o'l:ef,del'l''il~ ~~ h;maen B«1in'deki F"&II.&1Z CII.'metR, bdu ~~ ~ ~IICF luek Rliiddaabintru. hUD~ bil .. k'uak ,uzbc~.!YI buM"" r.fltlikler:inE I.uda.nnll. her 'JIll! lj)aLe.'IUIA Qlurg .01mI:,fir. d«H~ekt:l7. dm'lmi,\ir. 1111& e.nldh. Klint Chilly. le",,~lilm.11Il mn, Ii.. hi Idm (I]ddi':'-l1 ij~", 21 -... .. .... raaL!Pltiii mu hflven,'l Jikka t!e din"' meieru"i: ,imir

,dar mal'tlim l!I!]duju 4n~a,tld'fllII~~n l.viljillil!l'ye ,&rKierile1'4!lk, O'I"!ld;!!I" PlI"lln"

di. MUh'im mi 1111:"';11.Fral'lllLz II:l'lli Ihrun m~i deii,tiNi1c:lenn'., d.lr 0!!an've f'rIl.Ur;Iz:I!!IIt' tl!Hlfnuioiln iI'~n del" ,!!'l!Jct! rh::U hdtl'!!.D bu hllr'8'klhn, AI1DA1Ii']&r1II m:alilmlll olduj:lII, A]mll.l!I klllrargihunl'! me;rk~:i!i. oll1D Clhl!.rh::-kll, riUe'dekJ Fr.g~iz clliluda'i'l tar.fulI· dan haber viI!Iril'[!'lhti. Kont Chaly, tHl,\In,e dli'JQne bu ~;j1i.n IilrlflDl tnll milia ~.hflJ. Ah\'Il], ~g ,ekUde cere·

I

ihmali old~gu anla~~ldJ
Tlitltl
,fa~1i3'

il:rnf1ndaki

ti1~kili!!tllo

hi .. hlf'~_ .~~Ii;rifl' d~irmr.aHlftJm Jfr. l ket !kon;~PJ.«lj:ll ,.. ¥teP'lr."l'Yf'tle dn'"lIIm oMmt!kl~d_(l. 'Komi ... Nh, ... ~ .... l1j;d;te ha.kkul, r do hlllw,""d!fI:. mur I!llIar 1"IIPO"U NdHi Vrkliletill'lf' HHndf'.-:nJ!I~JI". BUlld"n b ... a""rte kamisl!rHh til.1rilftndolIDi evveTill!, 'ftlll"'~ Itrl!lbllllulnm tlLhf'lkinde fevk ... ild1l 1

dikk.til'J.~ .l'2'l!dil'l!n bir ,ik.iYl!t melrtubu "arch. BUfiiih" [yUp're ['" Iii:mbocy ma1:uIlU,"i'H:I~ MeJlmd Ali lo'k,atlilda ~7 n:LJIlllia.ra'l. ham:de oturttln H IIoIlLI1'!J.D. ,ehi.l UVl:eiilldoeR liatlanMaJk ml!llltm O:fI IcE"lIiz liB-

~irket bv'e~ gro,p"e' uka I m .

it b"

Il"

.!1m,.,

Melo"uit: Im&~e :li;!'I'~, U ..1clld.r HlIll\c tr,lU'IlViIIY!.runn K.d.ldSYli:ne ....
!bill 1w.mllHi &t i~1\ ,irket mllmll • :tineruoe ,.hri:mJ:zddu; lav!:'t; pup1lJ nil· IJm ~ll!lo Ion .~nJlI.Tdfl 1:-t!!I'I!!ifo!II'I eden miil ~ .zaLc-ro.t tJ.mlmll'l mi.!"ll.l!t !Jekildc Intiee1eIl1J1lli,llir.

--bi'll

ve

e yaplyo:r

dar

'IIllIInmUl

yO!! bll!.HL"lI

llet:JHlbenikmill

~dllmediifindl!n

ti·

in"_'!1n

yl.p:!1mJ:lQ

,.pmtfb.

ediliyordu. :DUIlJrata. MoIl1miidul'liiti:hldelli lJu [:nulIst~ hi< I;.tlVI!IP' Bli3lik. Bund!!o ,dl!"r!i· 1i},!:!1T hl: «MU"tl!ld Sllfir~ Hanlm drw'l!t edl[erek keyfiy~l l&tifur ~dllmi~, ,8 ~tlne ~d "I!!M'l ol.n b3f!OaVll, ze'llc.i 5lid'!'trin E.fendiden iki yctlml .. ken" d19inc b"r,:bIllRotl!J.l(_ m.Jl;J~m 18 IIHlC • dJ:tllboeri hen;ijz b .. iil"li'ImadlKI vc bu rlli'U!ltlioki ml~amr!l~1i IIIVra1!:n·l,n ~ 1/'1/ 9n 'I:.arih.inde 3390 numilllTa il~ tP'li-

kiyet

BU IGD dLmu 'hurriinJdi r~lJrt'tli hW1H?1iI:et:fm imLlIemen &j_'" .J!mh • ~'k rd:~~1:l '9111 dljeti Mik&rnet.le£" al'lUIDd. ,,'ild~~ rein-am ed .. ~di hi.tp! • M.¥M p,q Pl'iifin!i~ "' iIt:. f'lw.di .rLbn L;O!k~1!iII'I ~., Itt .. mU i~fllll' lid .... ~d1B MID lliIilM!Pi blno.kJn,aJe: 1!I!.1"'!II:,.;dir. HHp Brletlem!l ni ~~ F!i!!!' m.-olek.ti ~,,",..,. ";':d " toefi:lI!W'ti i1e lel'f edrre'hilet:t!I.! hlr d'flI'I'~e'II'l! md.'h7n~ ~in 1h~r.rrl"~1HII vi IIODI'lId"lI 'oJIl,e_e ~IID Ti!!'I'4idTblih ... flonf,er.nn A1mltDva'mn tArO' uti:n1il eft!o-ile rCII.1'I'.nm"''Ir fI_B 1vol"mur;M. Dill!!!!' 'l:a::r.rt3i1'1 t..ru..reJrd ....B1I ~rio-t
die topr~l1tUi ml!U n' hKdlf TdGt~!o •• llU1ll lWimTI l'iI:d~;fij VI! Lm.an til. '.. mi:r8t 'umfrmr-IIllIndlll d!I!VldT~ UUlnd filt'f .or~ 1r1ll'", .. 1~1,,1'11 reihl'lill'l ~ .. MIIdt kulel'l!p~ reilll wi~l.ilnd:, a'lln b ..
1II..

,.tti.

ZlI'Ilk',. P i!'eorledL Cenev.re'd!!!o hilloytl z .. m.oond'anbclrij of" .. 1rve'l't~ 1Il1' ..... m hu ~wn'ep.niml ihmrt k~rlill ahi1'eft val rlF""in'i ikmarn YI!! "~QroI1U tanz:im etti. Bu h .. "et ik'lDad~ c:iJ1im ik(l1lfrraMII ~ t~hl'i Itir lI'"UDIamehun1amr_. Ki)mi'~1m1Ul :raponJ bir ~ .. dd~_ i1e :ikballd~ IUJMrerr.JllOUTD U1!'IHDL'if nl'OlJ .. r!lr.Jm, MrTfl"hum& ih.tFva ed_ low h.oI ill! ~M bi1r 1'mili:I~~ ~rtJ!r!iir-. K~.YG1l "'ll'onD'I~.& lir ~ed!HIl!tHt ,~bUl' ikrua.tlIiy.....nm bit it'~ ,d_fetfMUt b&rMrinc. r.:,...,. ~l!II'mtrll ol •.'h:ddllft till • didlt ~, ibyuhm do'"," klU"lll.k..,,~

Tetekkiir ederiz VID£:ye~1t

Ltlhmiuitmu

VI!! 'Mm!!l,yi

ve tIeayc;t re.e'b.o

"~i.

t.w -

Vali Bey Valova'". g,ldiyor

le'vklf edfl'en komiserl,er

tahlire otundu

e.r'C::'e Muallimler Birl=ai ~Onlnsl

MaaIPD1Jiii:eve

e

B

.u.~

"a!

Stiz derleme

dena'rlari dagll,l.yor

bii-altlrini ,.'" Ferd; ~~ri Loimu, c;1,.. dui1.mu .... eJII!HlJ.'II wdt1:';: fa.:ir'c ftl mtni UlI.I!Ii" VI! lIuHiI: YO lIdi.. .:r1 klJl'UO md: mAkRuli11!1 aIlIUUI IlnJ tedlmfffinl ,dCi'll'LlJ!!tfer ..... ,.,..d • .Jmd~ b,illnlvve iImUldi hrup M'\:Hni &ldJltmt ;ah ett~ti!Jil ~ blll!b _ niha.,et ",~1c kfIII L&oo :8" hmm...t 1I(I.,..t~dlli ruUtiH~U' ilodD1liitmli '" Lolll,dra~dl. toplllDlicallr d'hQ I\~dl k01d"~1IIIID," -nf8:!!i daN iihrMl(li uh(ld. t"I!liri' h.dih"t mtd!Iedor:! .. a.;lIIi iakti o'IMC!I inn ~II evle'l'll;dlr. KOli)i'JlI"l!!oftlJ1l ,"PIt i bllU.~ e j[lil.nI 'bo ~ gUnkII id:HeJlilt ~ b.bil!tm rn'l1kaT~ m-.kiOlII r1"'l1'VMli a.fd1erind- h·ri o n'majl'fp ~i' milletleriu tJli-inO lI'Ii,~tl. irnlcte I;!Jqn.larile '1Mdard b .gl",o:dr bfr. hl~~. ' Dnl/l!tI!. ik'bta4t f~b"";],'!!.t Ircm-

"oO

"mD' .-.,

tihJ ",1111nMPITI!.ekl!llm

r_M'lilmda Ii}"lNftUdlldll:!"l h.kdirdl! bii· rrdinb~ lcienA

mme

islan

n.nye

suUstimali eVr'ahll tlstkik edUd !

.l&'lmr"'.

lJa'latasara,"~a -leflil,iR bilfi"

-:k~iliiUr:~,"n~~ i~:
illtir-.aMl: lIr[tild olaeakbr.

:YafJ'e bvrn1mak J'i>t.mu 'tU.~IIr., mec,. ibm' br.~" y n~ctdl'i ikb ... df inlUtll;· tm HlnQ'lllk~tlec.ek \i'1!IlM:yn",,!mr'l!Ilma.1Ii. 1·-"' __ k "_ ..... 1Jl!>l:IJ!1[]I 'f~ rlMl!.t!!'n _,.,..· ...CIII· "'II ~.,.. . tar d~ pill eli .

1_

"11-

In!ekhl:pl:;''""'~&zd::d:..
. Ufa;'rlMf
Wi1'l

.1man~1I konU"Ill' .l ad!an:nu afz II'ld a" bin.. ~;fIl duydaiu haftii!ir~hunui hir mabi,.et 'Pe ehemmiYflti htlldi. Y'liilih,I, ([e.n.e IM.Iidaf€l~ ,I!rdm mUe 'bu, ha.E:iil!irin
hdie~e

lenlJttL Haooll'n-n.

mqlJ1lll G,)du. MoI!I-J61 yi!:;d,&,1, ulMd.
f1IIla~l.Iduk
cli.

Sum!l,

Kont C&iUY'Wb
etmek

kll!lnd"~ltD Boaazi.r!j'nde elektrik cerelllni '!:iI Y J ~todJgln.~ .8y].e~ k,esUdi
~Iln

$e In IIr IS g err

KarakUl bastlrdJ!
tipi, halinde kar ballad.

.WIiptte bb.r. "iik6metl~

!ltIZIII'IIIU ~ Itile 121 muhalif ~ 1£...,. 1.24 MlH'aldi: nIT ~1lCII!i'nmD M1JJ _ lia:ad: olda}unllJ blmli J"iIfmM! 11!MdJ. h~ doiTu buI'madij;rm aO ry 'I__ =~r.•.• .~YI -....,-

mcdl:lml L~.

hi:9 1h '~

~

me;Uai
m~lQ

et _

1

,

B!fv~iII

· MecJis R elSI·
Ki.zUn Pata Hz. bugiin
Adana"ya donecekler

~
z.d:~
diliDA

11m ~tJnod!Uli MDI'a 0111. klli loHrWmii" ftYCI lIIUr&caat ~ 20 ~ ft.", LalJl '2rey]e
1I'Ie:h'~ h:trmm Ju.1m1
-.

difi ~l.Tmqbr.

~lid

ecru..

Atbu. 24 (lhaud) -Ay,1UI meclI. .:i'llee, meeRd -\'uaam:n fM:.'''dq huar 'll'erillllAi Uzmin.e CumLlII'ft!iH me·eli • .in fqMI", IIIItrim be,rnde rew InQl!ibllt len!!:JJ hilkkmdllLJ emiruJlle}'l :iJn7:dft • nu" emimamt! hiik6metin ~ 1[11~ t:l!:!lile ve diller I!'l.zeterliif)s !Un oJIJDdIUf ~
tar,

AtIna 24 {H __ !) - t;K1dada ta _ ...Jtarlm C-mnluQ''l'e:UWn hlikGme.~te ""Kjlilio f~ bddanda Yerile.n ilcara.n bInlI ~ini Siremioce mk~ dB. il'elmndll b.1Dna were&!: CIm1h'UlTm~. kanllDu Nasiya muhllllH h4l'ftreti dola-, nU" l"mu~ ffiIIIldi:i!IM'ye R"I"'ki IWdIwm. da 19 'inwtl! bit Iiak:r& bmzim ~Iet'dir. Fakl!.t ~Ji. 'e.b~ o1(1ujqn:.. dill'll bal. ffieb'Ui1lfi 'Verdiiti te:.kriril:l llllllmD hir mUUTeti y.nktmr. Bu ~ c;.Idaritl, KOndili. Y-e Me- "
ldlEU

dahu',

M~ 14 (A.A,) - Ml!!cH& RieKi'I:1m Pa,. Hz.. cillo atle trt!nti1~ Jl!brim.ize h!fr-lf' etmi,Ierdir. Mer-ain"den, Di!cb'u.slMlm~z ,HB:I1:id i VIII! Fikri Bey1me Vali, B~;(!dbfoe ve Fn·k. l'eisIl!lI"i_lay v= ja,M!iil"m8J ku' m&IDd~, KizlUl Pata, H.uet1enn[ Y iI!Int.;e'de ViUiY(lt liududundill kat"fl~ ht1illutlaM.ll_I!'. Pa1a H~,"!:'II'!nef'in.t: r.{·n~ kaJa.r'II ,H'UllTftefendi il~ In·kiIL kllfilllnBl~1l1 keramet:'kin p~!,. VI!: Ad!.naJ me!!i'ua;u: Z'aDlh:- B~y "",Ma't eimekhdir ..T~lffi.lTMIS'WI'la p'olj", jandllJ""" mil, mil:ktepliTu ve biiyiik Lu. halk kiiJle-s:i ,",rId MlUf ve 1P81B H&n.etleri, lata.yonda trend"", me2'lik balk fie temal et,ni~l,erdw. TI''eII, Mer .. .in·e l"eMl:iiindie 1I11'fc:er:i ipt'. 'll\1! b&:n~ do, dahl[ h,Uy«k bb-hJ ..La~lk Me.Glu,Rei&imliIiL ll~a," .. k~lli1o; iai

'elfdl[J,n Ilrjfs'si bug,D,n lesbit ediUror
Te[oBfali ila'et[uinln tnti tBrill!lJini tob.il .crt:mek iIi:z:ere !e,ekkii.l eden

BFII .te'Mi b' teh.u' nt'eyam. vamerk htdla ot. ~ fiR Wif ve ku· bi:lmi,th" 51:: l"'II'!teceglm t.a!L~ ed_Jer. du, .. bAh yatd;.. Bil' ermebi tar&flnd." Be]edqe)"o eLe!ldn1e trqvir' edUe<n "11:"pM.illa Dii- :I fll'IDdan kaH.tto.fIlIun~li teld~f edflmqti. Tllne&i ,,:irmi I ea phrll\ bt:m· 'beY.il m.a:m:UQI "]~I LirA)'. mll.l0tdtli'li.lndian biH:ii:n. 0:ka~ralJ!dI& kal. tomo'MI sahipl.:.ine &n,J 'piRli:&Lann 11m ,]a.WIlL~. l!ntllll.liIl Jm4<!~m ed'llll!ll"iycliain t "Amnii Eyv,e-Ud~ mu.'Vllilfllc: .orii,hll'lJ.J!!llil~fHr'. Ya1mz 1:I,u; SII,.t (ZI) dm hlUu,l:. l.er~i fC1'l:niYe<C£I f:etki.kat: YlII.puIntaktBl (ir]up p~iIk!!r1&'i'ln bir 8t"IoOnr. Lath, .. R,ekHiti riQ.ktl!lIIn,Clia.n bill' 'mo!!lJ:t!iLU" H'Q"id.dri:U b,r4ye! fu·tmuJ, Mil" riilmezlIoe rMiYlJir[ "ekUde In.Ualn] p.ndmb,eri, .£0. .. II"IIIU,UH'I mU.tlaadil!l ewl_lliktlr. diillrlunq, o,laa

lDir..t

EVl'eDU lI'oce I!'l~ kablotarlnil)irm~ &lnz o~&n nk.thk yU~I!I'I,~ d- RumeJihillJU'l"l!!dlllD. illi,1. • .rren 1",8"" 1lJim&h.J1,eJy~ ka.dar BolaZ'li'lI Rumeli. kH~lndaki oGM1~ya_n ke:ilib:ni~tU-. TII.ozura

:Evvelki geee kopanflltniadan

son_ra

.tlnntit

ve ~

Mllt

MilU'a

~

. ;un,~da ",'!I'BlI ~1I.sm.'BiI'iI 'M ft'-""'lI!!t 1'ffiimerm'"PftI tsn'fm.d.m ''I"An'Pi it'D W'J ft!Otkd eria 'biIyllk ve: kU~k DIl'IIIml d'iWtetl'm Yle bOo, tUn bl!1l~vetl cidl:U lIur~iilI dihDn-dil, .. :roe~.m::II Certevte"de ~ fop111!.n:8," ' ~ alan harp &letll!!'1'iDi ~ milk .. M!I!I kon-fedn:" itl1ii LQDdl'll'~. topJIIiM"! otu. iktu;adi ail.Man bJrakmlllb ma'll .. dI Inulfentn ~k L:iivi'k imil1!i!!I' 'llY'o!IlI'I" diJ'JPllfbl'. F~1It he1' lid sduodlll dl!l.hi mil.. Ii menf ... tll':l' ,,~dliii'l!'l'e Jidded~ ~ puacalmdu l!5iLun ~ ~. ha y.trh ,.!arid; mtkhd 1JI1!'Ii",~lerin 1IJrij1!~ IiIiII pknaA !:Ok rili"! n\l1,,-oeJIkftt..

lHmyanuli

en ~ad'e

MUHARREM

FRYZI

Vani bil

otomobll pllkafU

Bor~lar itilafl
Tiirk heyeli irma I~in Paris'e bareket ediyor
0mJ6111~ ho~lal'uufi yenl Imif eo :a&1.1!1r!1"1 Ih:e..me IIA1U r~iIJJ~' ml!lib ..
V"cle ]'1'Dj,er!l iI.!"~l!iklrlllna mUml!!l ..

k.,

MVa,'I

Lh-dmb;"

hh:rttc

ae

.

PIIL~ Hazretlul, kendUuini llm!aYll.9 .l!lJlIk~ Vii!! P1'ek~eplilerin
brlaMDf fllu. aormUf1!at" '"

II.e •

kOO'luyon lae41.!il.iElo devll..Dletlzlek~ tredjr. B'lIriin MID ~rima akledi!iI!!J_k. bu trll,lu~ 'l:Dki kat'i: 'kVflr' V!!il'llMek~ .. 1:.11'.HilI'l' bllMe kllD1biyoy. MZU&11 tic:r',etJe ,im.tiki~ n.ishet1o leazU ed~b,.~, OlolliNoktur.. y........ la:Q·m l1li Ltiyiik biiJedi III'tizU,et"indcn M. a!llvri]~d;.II·J,e' b1ltirul SadeUia '" T. A.. T. lU'at:kir1an 'til .. hnd.m h,,~,J~lIn ( O!eDo) tem!liJinq., porvBlan bibni:ttir. Tllik VII YIttiUi :IoJ'o

EII.-

~BMtlil!lrm-.1
jl'kIlTi.k

10reUo temsil edna'oek

ta Una ..1mifJ.rd'lr.
l"

dZJ -yn, &yn e.ller!ni
bu{umnutludlil". lunum lArd I'IdlAD Reb

Gj"tYJ Im

ty,----

k>-- -0 e~lIf'-al-e ..

tid mektl,!pli

nt~ ..

;0;

PIl9IlV"1IIb.U ~

22,5 mar~ tazm1nat isteniYDr
~y,.·d* bl.. f~ Ilt&nbl'dlll. 'Ii ~ mti,tetiline Id.i"Uk 5. paket ,en~ JrI~nde'rmI" bu ~ti'l:IN giimr-Ukloi!'ri' _ m.lzc;:e (:m.emJllldllll' ) dam:golllme- ia fi'yet! u-..ine tlla.nliom Tic&nt 0 _ ~auna ~i'f mekil.1p Fm~~ VI! dfr mlltr kif om.,... $md~ ipe.ktelll defil, pamukB~eJIIe.~eyb &iz~ eUmtiik ek:5per"'i,ni~ y.n,LUQ,l..rdw. On-l'l .. rID hab ...inJ LflI. l'Ie din ~keyim.
tan.&. B'UnTII," giSndennelf: iJJ;in .ilu·(ett.iiim de olImmUfhg.Firm; LiJ

kdlO' vt!lI'i1mi, ye: otomobiller1t!l 0" lI.uftlUl.lAn.- llynll!ln liiC:--=.I!I.rdoll.n :Sait Anf Beyin l'llhlllllll ttJIYff tu:lt;ru (I", Ie ¥em~tini O"I'"ad Ii YEfml~'erdlir. Palla HazrelleTi, Qiledcn _IL1'a lu.ked -.1.aYi!.VIJ~y,d !I!n!l.ka1l'lull Ye Be-le-diye V.J!!I c. H. Flrll::lIi1Irn~ ili~'I!Irr!!1; bUYiU'Dlll.fl.lll"dlr. Bill ~"11'1, Wee ••

beir ~
I

l'~rcll!llkil1 bil- syua, ~M'lfmfti:b-. lBiitiiJi. I'e-ee li:ttik!j:o "ldlde~leUm 'l1'flilA He d1evAm etm6te cd.lI,a!'InV nb.a'hi!l. L.I!I.~ k&1l'a r;ev~Ii.tjl!". ~mrtlM. dim d:e bUful1!.a d~v&m of.. m~~IJ'. RIlZ'!I.B:nn te'llrnil!l hail' &eTJi!n" I.i ba]iluleo miitomadii LDr .....l'elte' y.ak'. mi,br. 'Irtm;a 1!!ft"1I1ki !fece "ebi ... d.aihi -, linde ufak. 'tcfek hi!!"!<'Okzllrillrla.n Jnu~~poIm,u.fi'ur. Muhte[~f .emil:ler delci diikkilii. i:.evb&]IUi'iI., ~ dln'am" 1M"1Iopmu,. ibir qok "u~eI"d:" kir~ minn ~Ufl:W'. ,I!-M... l'Iiariei.,.,de d II
lI.it,a.,.~a ytkdml:Jlll'. ...

1

bh' i:JrWiS'd'~1

I

AJi:,dcmiiz·de fuiHl.a I'iO.flJPIII,dlenf,l:·deld bdu ,id,dem deiUdir. BUI bl'l.l iz.ertnde, ",.pur'lar .l1II,."unf'eo:re de'V~ eil'IIHlkb!Hdiii'l.w. tlkendllriYI! pallltUIUl 'm~~1111 itub ... Il. U iMZ(l.IU ve lPar'f yap.n K ..radenl.z n)KUY dUn "~lI;b ~llIde Biiyiik 'lil~t M~1ilijll die m a~ ];-!LIlU1lll,zdu JlJI'Ilr'. barell!f;t !IJI: .. z:ak<l!rev~ ta~ ik G]'UnJ:lJlBM m:uhte .... to i,tlr •. Iile],d.lr. MeumlmiYl!!ti!tl k.,.d'ed~]im k! rid., Om. 1111 Blllnlum ~lI'lIfiya.s mGdlr tI~t]i fU'bna 'W'" k~1I" t:i,i4Ii[l~ Tatml!rll II:lnin teaiuli·diJUI 1;I.. :lir .. llnker.el,u dfin a~m 8'8'4; v.Jd kadar hl~ bjl' n,~dce y,enneorai,t;T.
L:1II11111.

Giller~ae nriJmi~'l&'. y,_[ ili18fn. menm td~&.tmIl..Ii ill: Ill.!. l!u'hk]&11'1 ;mill etmek 'bUll I!ntiflilll Ankara'~ daft ,eLrimize jletec::l!!k DIllin Ml!!llyofl N&Iiclt Ip.TerI M~ClIbii SU'ft 'Iff! Marl • ciYIII Ve!UJeli ~vm mUdUrlerln" t:Jm Ce'V1lt BeyJu bit- &: i gilli'ie ka.dilQ' Pa~I"i:a"iIII .iClecekter-di.r. SM'duf1Q ~iikra Be" de bll.yraIDertui Plllrie'e huekct ede-oeklttt. Bilil·,ffil" idllma-

habl!'n

Bll1UBlILmI?tlJ'.

lisUermi:n h:g I:lk ,J;JIii,terek ImaWi ,Ph pmUI lilqamli Ka&lt3,. H.,l. atnemMmd.

D&. nlZ d e
ii

"erilrN:~. I!;I!i!fn',

B~kJ'Dd.

"' -

&lPdlbdl~

lade key...

1113 t~&!I''_'r11l1!l''cP ClI~ Oteno t.•m .. .me·' m,ilhm lI~1' .Ilka 1&y",ndlfT.ll.~k-

leeekHr.

IruUtblinde BI!Ie{liye h ..afmdll.lIo te. r t'eflrerl~ 40 ki"i]tk biJr. iliYBht uri· Mtlc][1i R.ei.l
P.s:.,I!I. 'b.u Ilrih~l.ij

de

MIl!:i"oo

22 IJ~

....

IIMJ'loJ

.-..:.;:..-

siinuiikten ala ....k

..reo.

ederbn ...

.in'de r~ilidikten 1IOi:lt'a '!linn Tar Dla'a l!IiJFIyar.k Adal'lla'ya dOIl«~kI'Nd"!!". ~hri~~zdek; b'M,tUn brnEl, \foe ditik.k.inLu-. 1~~faoll!yifle in!'~im 1J... Y" ~r.aJ'[a don.lllAuthl".

Vatanda,1 ,D,syramflklann Ylsrlj ma~lar.mlzdan; ihram· larlo Ylrii·l1Iahsunerlimizd'a n -I o sun.I
l

bndia al!!t:oe;rl~ bUD.lI.m_ inkdAlA \Ii .. li'.I!Ilftll1hr. ElT'Ifcolki; ill'iiq ]im,RT.I.mlzd~n K;Ilr.lld_%~,e bareket eden &rI!f 'VI!! PH fn'l!1liAnII:I dl:n.ml!:!Iinii b~klemflk 'lh:el'& BGyiifufere ,&nUII,de Ih::miytrli -

Fn"1111& V«zi:nden

KaJ:'AG,eniz

'fia.f~

mitleJ'd~i". Dlki K&r.. del"i~z·de;n M~ 'bir '1'&])19' re!m.edl;i:i gi.bi [im&rur.n.~I!,E dllD dill vapor har~et ebnemi,ti ....
~nrrll.]d(li,1I: '[j;manrud&DReleo b,,,ibl!'l:10 leu :lOre KlI.r;admLb:'de - fJriltiiW tiin d~b~etnl!!del'l!Im ebnrL:h:iliJ'. Mu.

odl!Cli!kt~r. S@Lb- haiicindle
I"Brii.[i:nii ~lib.

KI!iI" tJpM Illt1!llnntll.d a p""Jr 00 klldar ...dd'~~li olm-ad1IP i';:·111 ,h'ketlhIllYi J'bfll ve' S 1Iyl'1I efam .~nLd&t'J don mUlItuaMitn .derlerlne de\'"&m ret mi'~t:l"dir. ~a.;JiPdallol!l!Iin ye-UI~£,~ 1!'II~TU"lVli~tfi ,a.. re Yl1dlz i,dilc:a,me-tind.m. &a"hHn hrl:!lll!!:lnn !lur'llll -"iyedie (271 metnyc !tlkmutlr, Bu iur".I. dun lIk!lam ~z~hmJ (1'6" metr,eJII leadat' dii" ~ mllfflir'. FlrlJl:'laD~n h1llilriilit.Jimamen I're.ilec:ei"t iiEql!1 edi.lmektedJ:lr. !f".. k~t kill', biT kao; gii'll Y . mll! ta. de .... m .eo; i:rtifaml bulqu,tur. kBr On ,an timetI'll BlIlI.;n·ki~ ely." &1li"l~liI1ti. IluITtlcl"

~"ht peJIn DrWIfl weI-riinu °lilVP !I'dilt-«:l!L.tir.

'uba! maa,1 verifiyor
liBtip-&mba

IMuammer Bey Be!dl
UmPmi MtiJddr Verdli' Be" otlUn AnluU'iIII,'dllrll ,~hl'!~ mi.n Irl!l'mfJtir. MDIIftlDle B~ L.fl'".Im f~UTio5i t.furirniz>ole I~iril:nktw. l
Ml~.utmi!r

I, IbnkBd

f

.'1111111

II

._ ••

11••••

".

I".

i

1.111111

lin.

1111 ......

!l1 !IIIIIIIiF

•••

i

lI\t

28

t.u ..
eo-

25 klnun&lIIInl '1933

Ramalan ~ar,am b a

Evkaf celveli

~

nlld!!ll N Kit.RIII

I.
"'...... ""'- __ _'

donh:d1e

lIef'e:rc'lle bu[l.'IlI'Ian TUd'l;

'Vc.

neLl ~•.purlanftdg lmamump.

M; Lir 1I."u ...

aelmiflir.

Dal!l, fn1:llUi .e"H."M]~ "I!-h'l'e pclt;; U Lab~ .. ~ti'l'iLmlflir. J,aJiIk flal~~n ¥Uk·

--

-

- --.
j

Japonya Amerika ile harbe mi hazirlamyor?
B'uyilk Okyanos"ta gizli tahtelbahir u.. leri yapildIgJ haberi endi,e uyandwlyor
Ltmdr:l :24 (A.A.) ~ DaJ1y HeralcS'm ~1'J1romui mool&lTlti ~up baJihamda Ce:n1llVn! muQbirlilirri ytl-JI!l.D nta ,(ire,. Millett1M' Csmil'.j!ti lum!!l!yi, J&fIODYa"· mill bD)1ii:ik ~OJlrta W!.tel1rahMer i~ ';~i IWtilJd.dlel!' iftlill ~e oldu .. itu:u Clair Gram ,ayflllll!r:I b'l!l hlllh MI' • fmdl liIIamn dJild:di'i m.cakllJ". 811 rue{t;. I:Ce:rievr.~deki JIllPllIrli m.-'il. !:I'IenllJlel'in.e mandalu komiB;yORDnIlll eeltel!l!!l'irl.e lru hQiul hakkmda in • ~cd_ moeye Li.. hdom IlniD@1' sand .. muptar. Bittlhli Japi'Jtll'lM btl pyU.)"1. kal'j:v~l:!etemp ~fm!ir. Mu.maIili 1!iI!II~~ mil n~1n' ve
I

oynabyor!
-·~!liifil

tll~ pillha.1J1mlil •• '09 gOa M"NI. Ya,·
nUll; Naili !Bey

Ra.rn.az!I:n, mii:n.alebr:til~. iki "lIlbah rll:ili&tl!.!I]~ile K&F.80~ve Haci'lfat mMII'II'ere1mt ,.az Ih:ror. B1m["rdAQ bi:rimfl mlllba;l:Til'iOm.'lafl Cem .. l Bey .. d.ir~ &tekiniR It; miW~ ~"'p:iIl.U Hakk1 Be,.. 'Vdni E.ulinym,etH (lA''"
riUfGriI.lb
Iitioel!l:&l!liiil!l y,azdljJl

bir bll-flD.kale

kl.rndu.. 111I8iin

I'lhi..

bq m_Z1jl ii:z;erifl..t& yaznlil.h. Evvel1rl Peyolll'l'!i ';!!jIb. Aynib~lue o~
..:Ie

boo

llkrll,fim,

tr;{;20&

seseden

dogru bulmuyor

klL'I7OmGzll!IJ'tII,dlln ili,ltlal" filq

~d~:fl!lonllfi

!Eo;o\M. 1b""1!~ o~.ih!.
pabA.t .•

a:~bn;y.m';' -$ell mimi mini
.. l.tm.
imtl!:dildd

l

.mu

Bulgaristan' da Enneni komitel,eri ~~~. Y~!~D~i1~:cm~:t:~!:.t P:!7:
f __ Tr aky a I·h.l.:l~1,IF 'kas . . UJ.a
II

·1 , ur· lye· mer T"· k'·' ye g1rmege h .aZlrIanlyor Jar ~'..
Rulgqo
rall

50,"

23 ("'1I.1U!8; ;nW!a~hlmil'der!~= MbllMmm h~~tni.!II II'IlILZa·

I

~ kiomi~ele'rini'rl B~uI~l1"dalcl fuliy~eri Vl!I Tiirkr,.lI!!I hak'luDdakii 1aa:a'Vft!11l11il'il T~ hr~DI rizli w-rette T1'.ky .. ibb1&l t8Jkilii!lmm ToptrUl. d.diJ'yaf el!rl~bJ, i1e ~ ye ~ r.rutll .olduio ·B;D18f.llrnfbr-. Ce~ ~1!IIi ibl!il i1te:plcilifmdM!. ~3vlr n lIm· fo'IJtlann Ye TiII,mdr'~ ~eD f[fI Tre..ky., Ii~ de Mtiredo:oyli. 1~lnlib i111 lI,lilk.m !'Ok g'I'bi Irori;inmekt", "r ,emam Bulgarilblo_n'da. YU!g'oIllB"'YJI tfin ,"1!1~ me ktl!l,dv. R_i Tmm ~Mif'I~~ ~ jn~ AI!JI ollmB;ll Ibemen b'Btii:n1il_ dil!ll 1m una:ha. ml!&l!lp~. Tnkya ibtaPJ te.p.kiliitJ1e 'TiII.flI1IIk funD arumdaki mOlouebeti idUfi ftI Idlime edtMli z:at. &f~ TD'daki Tquk :mIr..a.t tnmk,~ idlll'~

Almanya'da

~~ ----."~ulnuIllIIUlllilll!llllllllflllllTll1ml .. l ,-"""'

·,.. IBor~lar ISlnde
safhalar

Slyasivazlyet
Parli.mentosuz idare

fikri kuvvetleniyol
B_liD 2-4 (A.A.) ReiCb:.tIl.R' filE'Cliaj iop "1Q.C~y.k.lldar p,ul. ,menitodil bilr biikfuoel ek~i,eti viiclildc Ictit"~lmDiii !imkAn \re ih,tim.nel':i pek .l'iy&d-ti flZAhm,tJ.r. fhm4lan dolacJ1 Hi .ceDab la.zetei e~lmid'eQ ba:lu[!Il'l llrldI:J .. tq medii!-l i,of<in ,.-e-n:l ~U~ 1I..lIat ,llpLimlU!lUlLn lilZWDlIlZ 'W; fa,. dAn&: a]ac.al'mt.. Cilnklil 1O'n. inlibab.t~ 1. e-Jde ediIe-a .netice~eria p.dAmenb:llI:IllII ,ortadan by;hold'UI'WIl'lll ~ ;II jJiOL ,aZ'llm.kllldlt'laJ'. BUI i!Lilii8te-JeJ', hUkilmeUa ~rnd,e Lglvndluiu. I&~~t.ll V'Aj!:iy~,tm bon ..[.tim-ai tedblt.~_ailDm.!llMDI huh "fI mll.-uJ' I ibeleI'ebil eCDii., d&vlel jf']C'l'lm parlimenbci-:t: idIa:u')'!I hUkU.me'tt i1:!ezt:m klllllObilik@ii finindedil'iru. M et'ke~~ de"lli"lOhat "Fe 101,..:Ii", f~l"llllll M'llU!l. miPiIMUp mdiJn 'ill!! bun~anft fikir!i!ln1!ii De,reCien I'llZetele'l'j \by 5'O!dakii drilfLinceleri t~bih
Itedil'.

~bn.-

B1Dl1fl1', yeA! Intihab.t ,..pmadilla R.eichltag·. ":rill l'epDeJl bir hale koy-mltk n bu .1Il'etle ori'.d.1t ,kal~ dU'DlId: nel;iI;elinille tmnh ediJ£l1ln "z bir DbtiW. '¥IMet~ mUt .. nllud .a..dlr'.

Yeni Adliye 'tayin ler1

A,dliye 'tao ,m lifl'ul 'bqiinJ~ile tatdiki Bnye ik· Iiru ede~. LiI'l~dl!J 200 hWm ve 'Adliy. D'l~munmllD lahvillai v.e '-Y;D~
I

:Auk1lQ. M (Humt.l) -

~~ Anlr-lII"a 22 'fHlt!flld) --- DGn Lu.di - I lkiD<I!!~:rd_, .alllnlB,Pk ~k ~l~fida ATi Um_t mee'liilinim mmt M.~ Sam,yi Kr.e(ii B!I!r&:1!1Im1!!. v!W"'Imek id·eej"a.lt: BINlI'lnda I[Mim.i"_:r: IIllyiilHhiD lel!;5l1-Qa Te inkitd fid1larll hllk. myo:ra.a Ilm:nu.n brn~eyIlIBh~_t SummY I.1Lve nki AW"Ll.ps. fj['D~flan t.aI'l!!I"'~ JII>P on mamdaa &ltma yuedi1'miJ o!u. Innda1:i 1ftp.llj'eAlanolri 'ilk kmmJ1!m1'i1 nJ'dile, de fflptlaLilec!ei:ini lI;ylemie'ir. da Ifikirlenni diyalog ,ekliMl~ IOk:u.~ ya~hIl:. Bugijllll ma1:u.idinm. d!WIifii k1i· Mardanne q ~t:1trw adabr.m.da 1i1!1i!f' San;avi KMcli BIlJikji""'lll!l ..tiiervar; • YOI' "'«I " .. Uiii, ~ ii.tlro b.q[.1'~na II:g,.' ~b.tumJ tetfc:ik edeo Media:, YOl'ta~ 'Drop LitmMUi ohfuilmU ~ir-«lolr.i~ uduiQ P I:! arilerine YO: fiki:den b>&kl~ Ik-bm mec·Tifj MlMyi kftdiM: niiM'i!!'l&dwTt"t fab...-"kalJ>l'1nl:g I;m,.:m~ l'II'Ievn 1l:d'_u]meMedll"•• demekttili:r. hl"~"" - benim[e Ilumd!iml:arr&alnda, ~"'ZIIQ ~lIh.obn&iIliil1i '"' ijltliIDe lit. ~j illi e.he:tilIWye'lletet1rik etmif w- ... D.bI!!,' He:raf-d!, lUl blBlJ!IIaJ Ail: IiIk hi'll • :l'an II... ~,ro.fB'llijr Maw']a, ilene kemll!ayiimi2.-iJJ kHdi iilrl:iy&cl1. 1m n.t;,...a .r..tmm i1ic: P[!l'l~IIlar-d1l .l!ia~:ri Or.emce d~II!' .:r&iIIl.n.dll.ba.y,a.1'i:muiua._I,1!IJ' 1IIe;-~c;d!ll, .Amtm'lmrl m.emHw>C!M ka:r:vlllYlleek yerincc- mll5:r:ftCMI olan s.... ,.em !~ ttal!tll" Q!lm~n::;[oIiim:1 m..tmve yaplll'Ol". Blil J'&z.lann K:1II.1'II.I'O,. ft oldQj:unq iIIive eiJ1y!lJI'. nA)'ii Kt'edi BB.nhJllmn y,.,_rivdi hakkm"... el dllI";T~ .. 1d eald lI'I'II""IriTl ...l..-nn mit" k HKlVlI.t kll.'vII'!!'I1aa bea:a-,eme;ltI!!Iril:pilll f"IIvaki AnIai'b bQl ~1Ui .eDdi~.· i&Yl'1!iIt m"rfr:ez[uiil,ito topllfmal'a1c: •• tlftD<I", mliWHlfmm l!Oy[emi~lir. hikmML, ,iIi1ru::r:; l"4ma:t:II.D IlYlnd ye dem. Bu IIda!ardl!l ~1 &1'« inpn Me<iliH I'Hj'~ ~i dii'ft Im_di d'g d. Lir kAr temin od&:ml~:ni, y,.,lrus muh.'v,erol t,lu·!undill. "iIL:nLml, ~ Millrlkr Cmtr,~ mukaveJtDBdlj!-.. hfebbiis ~bm!l mebeIH bed] '&W sil!l'Jrili Ibum.ki1l:le~ bedelimn. IIIII.n'lIflanolmaLaJ1'( deti.l,di1"1 'I;.-eyi, DOktliIliraiD 2<1 &neB maddle;aw doli! ayni: a.m&k hw~da '!OQ'k I'.a"nmlisait Ibir 'ftIn 'bile hl"ll'f1lmTYiIII~ IIIL!laW":'k 'baa. [1'11'1, batk~ hiraflIl.M.a.dl:r: Bil"m.;i,i, manda. V~~gtoD·dI!I .,],ci!edl1l111ip 4 de'dd ~ett~it ~ ziraat, m-Lebl Ziraa~ B .... kanm lInD Mm.IIlnlar "'118ri. kndfte. tpaail Hiil'kl Be:!", ,l!!-qu, bunu~ ItliIICIIIIQ, tlarat ft'baIn ~~Jif lIc:aret mwdiN~' 1I1'!l!I[;aF 1lIlac:aiw cihelle hu I Mufg'. .elf" h hi k&ll@iDLnin lKunll mm ~d!lIlJr ~ .malik olaiimendilli!!nm ,_Id,dcti utm.Iktadlf. I hili' H ..cint ,.tlli Ia.kiyut'.bllle Ij,lHIklllP'mdtm U !i'Ck kMdmbtdabildliknet i1 n.ol:iG:-eitiM ftJi'iWfbr. dnolk.dl!1' ~ ~Cili SI!M,yi ~in dig:! IiIhrlerii ..oiJot:i,or. wl.mt~ti c.~ ]~1 haf.dl~ p!~_yi er'b!l1n ~iye ~vP' ",a7~ mi;i!IIllil ...'Irm!r~1'I :\anll. ...",l'"'l!<l'j",,; .. llIIIh ..tnIek j~n. fi!hf:l.-Dllll;l ri 'I!'e ,MulibJ Bl!lllftuU!ldan ~"dJ lilt -.Irid 811:riIJI<D. jUll!lkebmll: " bndm.¥I y_dlDll B'1i~ik~ el"bj biinyehi A .. ¥bfUlriiyol', Ik:incu[ ,ds bill mt!.h.lI.Ve:ro-'" ,~.Y<I4in1n ~ye.ti d~e'bIi '"' mi1na~ ~lelHm ve nntabilite ~p,]iIUDII. iii moIieR~!er", II;' olll'lll!l!k i~ C!mII!bI!t-' jJ' Ila-r'l'l. ii.Jab\l l!!!er hll,g;:i hi!" ilim ..-d..Jr _ fl!'iLlI.!1I- k.lemmdlen :ztYlllte: K~!""'J,ij~'1J1:'I fel'Jri"kEo miiMit olnwy.IlD !lt~ mill: ba.n!'i?e:t Merkez ~ oi!i'duiD ribi, , piltavabiz ve iIO'i'imli lI,i~ll& ,.IIJII,.- k ..1"'fldan c!lJI ~TJil[ulRn 'N1I"I~ f..iz ve :m!lc!. I 1I!!1,," ~" 1's6p~ e;I...I.;l_';'i, 'bir mUeaod!!tl~ ve til!.d'VUlQU haric'm,de Mr .... b.IDle .eb"mtek riZlmdlr. '" cd; tlU'ft& ImfYiQ!!ud~. fill,zl.oL. .-.ak ta ltWiml; •• iafi""vi rn-I.D huJlllm maktad!lrlar. .. !I~I'Il'-vi :m-[l~erilU!l ~Jelice Media. lanayi ,rtba1mmzm Ja.ed~ i;Ih. I III., .11: JJ:I.!!lt "",,:JmdlO:"<Q.h'" i..t: bn.llan M&IIelA., doltt.r' Mllrk., tllllkevln. ti?~~_Amn fe8ij lH1!di8i 'Ie' i;Ji!t'Iii!e lin ~ - L:i In! ke.nalS:aDI!l'Ji KI'~ii Banlruu!n' • dev'Onll'i· k'Onll!l"IIIMta "lifi~a.t ve taunsmdaa da ayru sUNda Nn.lt!ri VM'bia.'tb;m. 'b,.lued et'-k~Q ,lPll.!!ll"! .ay!e" ~'i9! o.lJJ.H!k ooetlMllli:mmda mUlala dV~1:!]]P'I"1lt h:l1c1iil,l! ",T~ oflRl'!ll!l!1I!1I h !et lB'II'!I'Ijn vQlt.Mle nn&ya. ko-mtmi mil te~ em • .krediil:qum W'R _ 'II!BDQ ;o;;~'" klk t!d-llm=a u bl1':l\m~ mitli I d';8,fl,~abfll kOkler-i: t!!Lbi&ti:t!od,i:r. il!!JoJitnd:tl mlt" m.a. et'Ineirtol!!dfr. Ro,p __ " Ran;ak hi'dl!li Qil:rm<aJ!I; I~ Irol!!f,ditirlii 1"e'!U'I.~. Giin] p,!Ii'rk]a'!:"~ B+U;ii :Z:fm'lAIli tab,i,DV'ft'III 1);,.. M1l:n; ,itII'~ -n'.1!! ,.'lkl!lJ~ ,(liIl!1.. ~!lll: Traimlblar,i. nrlll!ilmAk makS&il.il~ a'!:tl~ mlilt,elezz~:t:. f.d:.t ..Il!l~l~n,~ zin. Ll.II kr.KIx¥!I!l idaJ'! ~'i:iyu"1t iLt:i!Vllc:mn ~ iiv1!.!!e ~!8.'1'1 ,.....JT mt~el'l!i' V!'III1'''~:'I.e Se,fn_'da IIii' Tr~ Emnmi k~~ ibh'1D_e kAll"l,mq mti:iilaIlUI:2: b:ir o.r 'bMUJ: MtiJo,diIdn SIiJI:d'a "' alb -Mmelik Ile mua .......... ~. -It ~iI!I gill? 1e;lIul etmi~'enIir, IBir b.B~ qd!diiril mancll.1iI zevkalnnYiIlD bi" iAun $MIayi hllyatmm:dilll .. Erm.c:w DU1"G:l tetWhnII y.qc1lm ,et:rru!k- noQl .thhaUc addoTlmll,lD~~•• m.~ lerin a&1Id&bn &CI, dJ:rI',1!'Iklr tet~h!biill e. m:rifit, .o!ahlle;eef'j mUm~MSl .. ofllll • alc:1'EHtt1He tetDlllll mll'!'l·lIF. t~dir. SOD ~a tHg edilenRamDizim profa;:;)' f:!<llUl.i~ H~I Bey, derek her .mtd kfdibimin Mlran!bit A~i Iktital 'Moer'~~. ~~ """,li ...~l'e>Lavir H{t_:p~ ~ CIlr.Ltp;ra'teur BI'UP" Viya.n& pro:f'eaOrU MIlil4Es"Jn fikir-leRl'iJU.yeye ilmya-a ofdugUllliUl 911i Lil: ~ Tl...i inIri.tII' ,el'l-tl"~e'k if~1lI' Jm\II'~ tet )JIo.:rmm, Trakya ihlilli11 1:e,m.:ru.tla1'li1e Jdq r-in~b!.JIi.'iII £derek I!QUh4'Ven!I, t&l:'ZlDma.ye De ife bult1~ (I'&nlarm tah k:tc: P.ffJ"t'i ITI'tldIl ftIlL:RY'~'.-riF~lI!!I!'iro... "i1! .. mimfJ~m vucLr. BUI lFIIP]ar Hot' dill ona "oy!eUili:telii. IIOQI"~ r.teJ c:eva.p -rift: hn., ~~ .!1f,,~. Meelit b:-eW!~ Ilftvilf: "' .. him"" edimpooh.nm tqunaktadl ...]ov. lhmJ. final v!l!!C',le !Jeiemi~? (ZBtJll~~nizi:n III!"'" memf!:;;i iimm ,seldii;ini s3y]em~edir. bel 1Jd.1I1'~ t..Mv-i1d PlII~ ktmPnnmnIJ manelhkta dll. ""tlhrl!!AMI:II olduiufiu~ 'MlIJ"IlIIldl!J PYlI TUrk:iy1!l Iludml"n da."it .1IJ."kl.-ntmd'aTi "'e t.:J~ ~_ Belina RID!!..)'i e· 'I1I~~1~ t!i'';f~'''!, zg: LHf.Iliyord!.Jk~'" lt~nnmd,1Ii. !IIOtM buhillnde- pJ.,mM m.D:MldiJe 'tqki!l ollm~ lIl'1\!&DI!I H~ 'Vl!\iL!o 'k,.. 'Ifii:t'fI1! tatl-tk ba~lmn ~: m~!Vllllildl iptid.r~ MIIZ ,,!!)'. Cimtle- Aynen b-!lyrl!! ,detll.lPakat: I ,l!'dllm.eJi i'CW!iJ .dellil kl'l',..fi!ith 'lol!l'ihTft.O'd.i!'ft mlQtur. 'Trdn ihWM k-omiteri &:meI!Iilduiu :J'I:»v~~ ~iII: i&l:iFlIIif;=1Mllll mtihBl1ih ettiiilll'Ji ZIUiLltetmeytmtz. ni'hrin ber iki flrWile- temllt etmc;kte iI1hud-ive kl!l." IilI'UIVJ7r, 11~'1'e ktlh tec1anlc ~ V;I!I piyasMlQ1 ~ b1epdMi teft'lm iI"it'"n~~imll; fJl;'Rf etbK-o v. ftlldi elMDerini bit&ik Te tDhkik [gim :Fik11" ve nii.k'l:e "Y11Ien [bu. SAn"atin '!i'1!Jt lerinj ~Nl!.:hyalnlmek ~~ de l~ bUh IU.H. mu,itkl:nJn L:m.;1l1!1'ini ,t&biat~ ten :tODftI biikilmetm Ito ~~ ~ eMl. OBludM. kr Wrhi it'lifade !f;Melerinj adaft f~~ ecr:IDbii mevllllJdl ;:Jdid~ te ;(I;ram.k, boyle Kal'llxozvlld b.ir alw !dr rnreHe meap o1m1!l.1l'l teml5ln.Mrd r'!l.mdtad'~, dQ1.;'Q "~ imalib'lll ~ 'gijre 1•.,.111 kBl-J:9LlMl~c&k ".dM' 'YlI.nllf vejd,1I,7' ~ TI!' u_ tarItrlil~DI iIiIi_yi lilli' hll2 mev~erd~ Mhf ~, IHk -, ,.a,aykJn !biroi~,di" mxdnr-'f rekd'im metnt ..~a6n, ~ilti.& ~ H,-et'4!k depQd.ki mamulI stoklanm ..... GeAf: 'b~zimprnf_ii'l' tm;!.lli1 Hah:1cJ ,va.~1'c V'e mi1lt MIl!&yie ~~!!IJ[ ~ Imnak ~~'Dl1I!R'&f yepmak mM BOJ!', Viyalil& profedrii M.rfc:I'n~ 'L.'DnlJlundalct mlllliln1 r-;ft' U~de):mI"~1 bw::iyftler:l ~C!h:!". B,gndllll mu.da ~;y•• Durkilbeim i'"tdna~yatl1lda1"l miJ~lIem dltl"l'mlJlhr. Medhe ~4re- ~d:ti'!l'lit !dll .. Mib. raiN lI'iI~ Ptmttlta ftI"tIrmtdI: I~ fikf::r[e;rjn,i eJe a[Iil' ...k ~b'i.z bWllla.n ; N1.erm~ iII!ImA';~f:ii.b_ velUm. fabl'ikuml. ;pn~r,i:fm. Mbi~,. ~. m Ziya., C,OIk Al:p'II:e'n., 'hu.a d,u.!II. 'C'II"I!'CI]'lIY!,ddl!'l~ nI 10ft nnl«mlar d~I)HilldeI • -. • .II h ililmli~1!) Ltl th~IiIM'11m iI3}'q. '" Ii!!• dq.~j hUkQz I. 1t1lf'Z1lli.da AVlI.,P ~ b"im okn ta:n:zilSh y.ii:pmaJ'.an p~"';: h". I ~ jJl;ebDe ~ v'iI!Ii'~~k &ir JQt .. t',iy;o:r ve tezin _Qlnl 'tenkidc. YiUIIllfenn~e t!dd,e-tle: llimm. I&dtftlt MIil'tiio ~k06mn hmm !I!'ttra_-cah clboUe- hi-zzall: II\ly:IW. IBir fikrin D~l"k1:i~i!lfi \"e)'a. !=.__ .1_ II Ii • lis, ~ilri Kndi B.mkumm bI:I mli:rq'f,g idilU'elerm de menhati: ica&mdtlDdll'. Zi.,.& GSL; ALp 't.nftllLdaf'l va.ktUe mUUl.Kereye gtr~lyor Med'~ kllil'ft'l ~I!!' m.e&·,!lftinI IIH btmiM mhUt 0~1iuu .B:r!. .. Miylenmilt olmlUll hu~t O[bI,e,Ill!la m.ekl~ir. de h'lkik .derek ~b ~ ala. I'U Roml: :24 (A.A..)- Amer1k1ll Hmo ned!l!n minidi'l'1 Eler biyle lUi, net~enle tin menolh.n hl!lm olan MediN 1'8ft Mkl Sana.yI ... Maadln den lunail }l1I+kk1 Bey. Dl:lrkbeim te~ dove NB%Q':II M. S1:i'mso:n, hBl,u IIriiyilk Inub.m"k ~erin. en !khNIdi ,o!du .. Balll'c:.. 1 diM4 m-aui't n-Z:~:e'oIdti'h . e.I!,\i8iini "'1Ilml etm:i,.tir. :dne ·stillJAt eder-~ ..-Tel'blye trmi"iIitmo', 'h.. ftibirl:111 ;lIfill1:lItlde' bll'Ylik PlllI-,i bs,lde m.;t)i u.m"Yi'i!!! mdi ,,~DU:k M. Stim.tDD,Im"IM' ml!!l,'c-!eti h.k • minde bir .,1Iet' yar:lr.![thr? kIIldD ~i!:iD m 'kirvvellerindeJ'l idifadl! hi idt B-"Lm!.l'rl tehehi 'barJi:!lDm. ljlet da lcmel., mih:akeRde buhm~mak auNt ,.,k Cori,iJiiyor ki: be d&"~1&iI' b ..y:al .cIiIm!!& 6zei'& Di.ilVtrut _hrrmu.l!ilaa I!n _! ft li!l1i1ill.JI kemllil.in!!j' M'd'l o]W\M\ pm<iI~dC'f kaTft.1I8z iiaJii'bile hllUeJ'a'kind& b!r tta1-n l'II(II'ahl:wi Ibe~ d.ie'l"let nih:n~mJammI iJ.line'IU'Duhtllll f:Q· 'l1du.&dlr u.kllde tie d!9hc~' 'kadu alid41 klllbbl !l!dee~Wr. dUeml!lZ" 'l'e iki ~1es6r cl.dd~ me;a'e'" (tide edlil~n~ u.a~h ~e hIt-, 1',\ )!.il' IIHftUIJ"I!fli nlll!lik olmai'n.U1 Ulr. We;I~~ l!.i)ylfi: hil~~malli. Blri: ~~i~lOt: V~Ion. 24 (A..A..} - tflKi1i:z:leFiri kuli: eltir11me.ti f~J1lhll ob_~ tarLt 'ir Lrnderm 'bor'lj!lu Clev!l'!ferin AI1IeHlI.llnId ,PIli SI!JUI:riK'I'ec!i 'B~ "" ed~k 1>11: 'ya:zdal'1 almllner..,Y\1l ~mdft·ediT. lei 'bank-a i~ 'bir hvTet '"' blI__ ~ irlkB. [J'e n\uttelll!l.:iI!II miluLiI!lIIbI Kl~ " Foil' n, Mil"TiiriI ariminai.'r!, tikirleridir m~[e.rli IlIBkIa.d])e tqeb'bii aUa !;uIlan. BUlriin i;in de n'l'l lIItI!lT{ItI:8: f"bnb1m olu fabrikalanlU! .... In. ,~ • diye Merk:l!'a ,Iondel'irl~, iOOrkanm tarl" YII'btmft m.~mle1c-eH~d!m lmv.. IInUJ o1dutu ..iylenJD>ektRu. larm !bir-iktnit amoJt!smWa.1'U1l11UII ki. O!lQ ~II, meml~etimiZfl gelmek y.ej l'YIuhUi"'l'~e I!IIe"O'BddJ ,"e~ y_J; _ niyelinde L,ul~8.n Ibu-It" m{:ltefiaNur n1D1i1lklB ben.ber eh.en'!mj~1'i 1m Rtm1I...,.~t Jc;-..l1.alllll!!Jl"'JlI tepil Zlmnmde ~ I~ dll iJl.kiltmiql. ttTuindiTftlitt o]u~ ,.. ,"Bl:'I"I'dtmJl~dll!!ft I:SW \ir t.,.~1drii~ den 'kiimiiMi n.a:ldi,-e t~iJe'~in indi MllZ. 1'l!Jbia.~ 'YfI l!IilllJ"aTi, :!uTlI 'f'e, T:I1ek of&mk do~ld.!dar_ BllJllcblr! zamu.n1m.s;'!, !It;at'! ze.:rtm'et ~'lijTmMl~QI! ~ma:zo1: niyet l!lii"aM1lI~M i miiDlIlI!ehe-HtI!I';"~tI I)lIIl· II. yilk!i('J,r bIJ. ~en 'IIII'l!!IliIL olmtil>ll Edirne M (}i..A.) ...... :$ad ,,umtlu!i, ~ v.fl b.G:rWnJ1 ,~aIltlJl: b1:n11!:",1,ar tPl!li.me Idki, b.ir Turk pr"QfelorUl'jijm, ka.]tI!" ~in ~:I'IIh!it edt1e-n ",mda.t mi!ftilmhrnHil-.n, ferl.e:ri1llJn Ytel:li "Jdd1Ql ~tibe:re1lJ llL'IIkliy.e 'rnG:!:IIw.dO edi!1m~'i. yerH ill,liIirtobl:'ll1J mn[lde h~ h.fLf ed~:rl IIldlk", .. hi. ~n mGliimmi ;m!lkine1erden ... J',ed'!!If: 'JII'" firl.'lretl~ind!., 'I'~OIII ~ 2S; lira Bit! 'h_:Ilf:ne ~1l..,.t1nlr;ralt; tnmlft: ben2m~ &O'Ytil!!~mJ]t!<I. iolim dQD!ll"!Urn-difl aj.ll:dn~.IIrc!bm !I~l!noeak :giimriik ~m:;idil',. ".'IIliiIBm Tnkyiri'd.. umum~· bir innsl ffidi,",,, ;gOtt~ f'B.'bn'kiill:l'd. ikL!lllllJU lrMa.l §eil!le d"ha ytllt'i" venn iViEee-klerdi:l". MalCi~d!mi rJ;i1li'lriik ~IILII'R ~ lIIY~ndnTJl_].. br. -.:DeC-'i:ll~ e:lll~mmlydi tlPiluuiY)'l tuuz PE}"A.M' SAFA lib dewesmiile miID P-'II:11irl kin aihi' (I. Bu hwu:n. Tmaret: Oifa~illldI!iI ilk Ilk :lKtkll'n~ olru'n t,ftMt f:'dihniftir. MeeH, l"c.aiuu: evvel~ il...... d .IMiIIt:n kanlmUi 1 toptanomLar JBpllmakta, U!I ' ~~i!!d 'bundtm 'bub elektrlk i$bn"lIil edi1ec1 m_imB1i!lictil~ 'Bvli~ MedM. hu, hlU~dlii'. Mmr1erde RlInn tarifetli yll,'L:sek of II" I hi~1.e avn'i lil!ii~leI!JVI hatlr1attiktli.Ii hub isletmefe:rin lMife1m.m maw1 'h"dde ;n' .",""""""""===""""======,,= I lW1~yiillli ihij:yiik 1!J,ir biR\&YtI!I)'tI!I muliar dirme'erlnin \'6 yenido vel'll1ecek elek· Ed;yn 34 (A.. A.,) ~ Ditodembm NUlhollll S KlIIru,tlJr' old'uit, ilk ~~]l!l'demiihiml:',e 1Hr )'It btl:'imtiM6nnda ~Myf~ verlIleCeL: lII:~·lI'iddeI:U -fuk hntim 1Illi'mm-im' hall'" l·bOIl1-'S • T~i14! L-· .. oo hIlIli':l<oli1idirnah:ine khallrtmm ,itlll>.. Hllri~ !'I;u..... II cct't>y.an1um t,irin,d ;jI:~y'e lamlftil:l". Buyfuidl_ 1'mam -hri don. t):i bill himay-alcfi!n miibhr!i, bir kum::I ,;en r..in i":... edliJ'mH.i ilJ.1AUIII.lI'IIm t.e.mimni hm.eImi et... Y"-"" aJmd-mit V'fI kU~ Hl:1:MreU IMI.al'i M' .. rnHJIbnr. miffL1'. 50itJlilnr doLLyui1. HUke-Yi ~tim"i 140.0 Kr. 270i(J kr. 11k Uml'l'!'llr Itd,-_]' in1dlllf ettiii 'bit IIrti,5Melil Jdj ~l)Mt meclhl Mi!i!ryi'dil: ilIl!1.a.,.1l 7JIIl"dIm fI!Ib.niIe diiel' ha,v C>l:miye~ 145U d!!.IbDyDk hir V1Midllt, edl!'bd,. ... Atl1llyilk 750 IlJ'ClUlatmll.llln elnll!!mmIyetiGII de temIUI Ye Pll'b uCiikla:n f-aki:r .e 'muJrta..:: kim800 I;ei; m«iilluamll 1IIII"d1!!1:mt-,.. ~ d~ O~ ay'hk '400 .ed~t&. memleketimi7d!e teTmI'k- T!:",biliOJl;:' • .JU1!I Umlif Ttl yiy«ek datmnak ;;iB Yo"'_ let lIet'HIIlyeai 11e Miyiik :lBnaviln t~ifl yo.; Bil.;'M, 150 Einil1 il'lld,llf eimemi, olma!! dnlll;,el III e.c,TItnII_ da d~vldi'n Iletmec-eiij mDIMliyt:t1.'J ~~mi~. ..,_ve1'Ie!I'er, I'QrUrlflu.,t>e, K6I"ai'iit']e H.O...D.t., :VI!'" t

mull.-

,i,e4tkl

I!IlLrI!

dawa.,

er:it:iD.mif

klytbelindeilil'.

,~lbeyu

ut

~t[",

Will. ate1hemden. muhAldc:ak .iYlI.b b .. .,.al' d!!ha II:CI1zdUl". $11 1£1,.1 p..kl!l1.m- ~!;':m.deld h~y,~:t tGzqn is~ __ i,i p~raJu-dUl ,dlih. pabah olctu tuna hit ,U"he y.okl ni.~pa'La]!b Ir.mdd teI,ita dU. ..
me1€te

!;~..,

~k

Ii!!,khY1!!:. Zir ..
11<Tll:1lm'!f,

blliBttahkt

$t;Mhi. ka.l,e~ifn-]i!I

~ih pen!:1Il!:r'!!lj .IlPJil!!rtml.azd1U'1Il gilc;, ,g~r'et'. Viicud\lkilhn ~ul.]to1an.., IIltr kQ!I:":Qdf!'l'e biiriinmiit ve m:ldeai en mb&,,&ddl
yemok!il;i':! 1vti_1:en

w4rdara:

.ti~ m-

e b· Ie"en-

Erm --e

,.1Im.

"'_hi.

K.lIho'_ Faki!l.'t, ·kap]am&.'lan ~I.uiln"'l_" 'kink l:;Ilimh. :ftIan.K!II]la IId,run!l hlil!! nll.eD teldifMZ' miuJiridir. ~Il kd f~ i~inde .iYllb bit' 1w.t lti '~I!IL.~ e~ts~ti~lft vaklll.l'I krilklk ilIil.fto.-.u yolegyJli I't:tmee, ormn .. ~Ur .. ZIl:no c~ekAm'tl&ki bi.l.tlh'i. b:etleyici i:lA~]arA ib'l:iy~ v,I!j.TI Blmdan if0,b.yulll' k:I, m-Ia,'l:eriJi,. z8ILlrin.Terd_ :ziTa&! faJdr1et' olen illc:. sudan u.euz I-tJitJ]m.a]u:!lIl" •• tl~ ni",11gpaha!!?. Ru:n.un bb.b-t, lrktu.adi mepleJ'iDi ·nabl arqtll"" .11:1. Fakat.. b.e~im R'o~;ii.miiln gOrdiiiitu, akbmln crdJ,gj Lbo ]Wkt. nr lti. hi~ klm.lil!:fi Zara1'A !J!Vatm.da1:J iJI~9 f:iaUal'tll1 ocUlzlata.biHl'. Anl.~!II.nm : ll~ dokt01' b.nD1!:, ilil..; .,a.!m'I.IfIk~ ta. 'oI.%]1!II climli!ili, f.'Zil .. lUkll_ak-h., ohllY01"ll;!.!'. 'Bir b~ am.ek: GeI}~iI!!T'de, 1MI~4~illd.uI l'ab.t-..z: ol.n ~tpm.a. Dtdh,t4!1i'1tI1B hekim ~ Ii!l'lmizden .alia Ami (Do .. ,",IIitI!l)1 alan bir 10z vermi"ti. 'Su toil -

&in.

clan

~'4!i"eok

ma.

0

gWc" Y-m"Yil.&i.iDIi1~i bi1~ tUn b<llaz~Y!!chU!l :rIJJud-l11: ~kl""'!l
la1'2'I1D!&

L:.l!lidM" ~k

"~P!~i,hn",,k

"f!tm'~
~ki ii.y IWY-e]. gmul ~1m iiiJhld-e (Pam.~tdc:) d~M1 'kiliiiiik b~a!1I: kah.ll!r.~1111.!u' b1!lirm~tlD-okMT E.g kIlNr'C-l'.lklull. PIi~r\l,l!;!.a ~.eyi,m:!!k ~ hl!l" ~ vmdt Aldl gllD'l jl~11 :ne bdM'ltil kuUilmdtm de1'.mlz?. An c;.ak yii::l;~e Lt.-WI \P'e leDe g~enlerde'. dij!kiOhm uqlanrm i1;iin taninDUf bir- m'iite:lMgj, Lbo I:'\~dil: pZidt .. iGuanl!ye goUlt' : dilllml. Ycdl 10-& 1.&1:9n01'. Sl!!bebtol urd:Uim.. t.;inde pi ~1 Va.'!!'JDlt la. ,I)ud!mll!.. &klora t'ele-t_ eUim; gijI. Mamm1 MymaLI!IJ111t" Glrm... 1m? .. 0hn- ea:nrifi, ded4 mQ'l'. O. g\beL kokIl:ID di~dir! Kftl!d:i 'e-vim. dt: misaUm IIByaam,. ~ijY]1!i iki. ... Utun dold\t1'Qi'um. f.k.l bIZ bal yalm~ "Da mab:lul !!leg ildnki.. H,~kboJI!Il!'hnl:z:i bo1 Ibol ',Udlk .. IIU"1 ~[Iil' H.y_inde evii ,ec.zaneye dilllmi,.~ If: im. v&\"7 ••

;0

Amerika italya ile de

I

I

j

.

YUSUF .z'YA

~

lark ,ime!ndiferlerinfn

nakliwat tarifssi

yani

Ii,. -

wm

r8.brik&lum ilai pi If ~ IanIu "fI, maliyd: fr,llldatmi beyhwil.e' ,",0 ~bl:rerini by,il!l'trikten to:nnt 'b!ma Ionnen bls--.m ~ olmU .i§Ia AM]'i _kederinde iIIIIM.";cile:rin ~da LI..li1dtr te5ki}j IIIITJ':tile 'miill~il!k4!O tICk .. mk noka.aDlan a.aII ehncte ~ma .. Ie,ruu, mniye ctmektedir.

Tunc,a dondu

Cu'm,hluriye!
.. 10._ -

_

..... -

Ali 11m1l',ld mceli~hWii!4 dtiiimiz EIIllllls:.i nllZ&i'(oj;"t doc d.!I!' lMr-..t tI!Y!HHfi. miz gibi Mlc!llIi:dt!ld'i b;li' mui)'CIti bA'" del",. $1;mmda M~"bu M~.in rf~ ~llhim Daku1~ !!Iyl~ " pJ"IlIlik .b,y. 1I!Ie'Il '0]_ bit- ~ok hdbirler b.ronlJI! emiii. Iriiriilmeklcdir. Niiklunetin Ibul mlililhlll"lud"m ill:'Di, 1Uikyula. istifra.de eaeoCedi ve brt.aat Vekilrli tflrafmdllift .,.. pJJmaktl!l 1l,lm t~HUk.bft 1'k:hllAt .medi!ti ta.l'afJDdilD tetkill eblc:n &u rM'nUlm ,.ydlD]lI~ttul aynea. ~dlfiU doku •
1Iac;at1 Iq'uhakkakm-.

."'.

ilraitl-

hima._.,.

temm

Dewlr muamelesine

..

AU .sOREYY A

edili~or

davam

CUMHU RIY Bl"in

Tipi_~ndi!
...-hlld~ ri~iJo· • jJ'UII!II. ,. Bet. em .m1l1cibya kadlll' ,gelirirm. But.mWla1 lkipI ikita pbylll'd ._. pily. iDlia-. lab, .v,lIplllll'lllU ·,.mit o~ &jr m'iD& ft1'~ ~beli ,upbalt bAforor .•. K.-L. Ilblm'ladcemn.i:yeqi2.lik nkodulDif bir !r-bdlit ''II'.u'. ~ ~mriulilUl,ar .. b!O~urup "~ .. lim ..• 5m, bir.u oM .•• Saka.,; l'iJ:!b!miiim i:tk~.:rll OM" • nm"tg, ,.lIn I.iflk dur&n ka]lUH,:n ~ k!!l1 bier Im'fllidiijt Fmtdi '~lmi YiJJk1L
~

iii""

f~'riid'i f58
-

. pdi!Jim

- "1iI;~'_'h~

1"a.zill'n: M AHMUT 1"ISA.RI

..,-.ed!e l!nRkiyorum.l Talib:i:mllll oynuyordUIDj Hyrini bill. ede«klerdL
Sab.l;iI. '~l!iuq ~,

"1m.

bill

kmfle, n.m "'_ U c..
Igdill!
~tII"~qJ d'. ..

dilo'e:rek plmI HkmiJ iti 1l,1&It'lm:t:m&._.b kimM. )"(I1i: ••• DU;Tdt:i:n· la:r kmliz: lIig'thyor ••• cSiIt&b IItmeien. lim ~nu',,,boJl'l: vmm.erle:r. Sftldl!l.iyell-eode.'lil'l(I yiiriirf'C:rum. ,. ~C!.. mura 'boIltbllll,. ,tlyak'lUUlli In ~~ind!o kill" di ... Teli,la iak .. rprnler;'i:ml liymriii 11lDutmu,lIIft, ,t.mifde ,101tai;. fllamfUlllil Gm dOru:ne_'k obnu, ,.unlYI!Il:cbin, Ma.ciU.,. CDcu'IdII!r~ eyde ~orkudlUli tit~ II'l!;fiYGrlu ••• Hmo an,.. lIihM'llJ'lia edip bl!l, &eni IIIS-Irlip "'~ ••• 1'.., o~na IidopN.'k terlikler. &,.,d:£unnd.g pklyor ••• Cllrm:url- b..• tuak, k!!ilc!IIVitlall.i11 iIdli'U'ak. ,.tlrl1yo • rum .• , Nel'lIye Bid'~CTUmr Bilm:'ly.il!:nm1~ RikIJI.rm !!Otuk 'nefeli, takaJkhu'tl"ll'fl Ji!'rimll!ll1)'I;Ii:, ~ide bir '1l]lrni al'ruma lii~ tiiriiyo:rum, .• BEI~m, ,eski.ibdar :fM>IDlyoj'; feraLll;JONIIlII. Y O'ka&, ip.nio 8'• 'eti, bu ~ll111k.oki"i:1D ort",ulda be:ni Ibill' .:lev .. !hii ylka_c;all I ArUlr ... Kbimddd teL: brol'l~ OTI Jcg.
'YO De

1 KIm.dcn

iltboBYim 1.•• SoIudd.I"d'a.

K!I!I J' etinim vGyeri eJlll!t)"~ doiinl m!f,ablu. yii:dli. tll!!l' \m'1kll ok_, Ilnihll libleriJn.i d!evirerek tilplndii t-iipheli ...e ko:rku!ll~ biJ'telidlitl'll NiyBnye b.di:IJ"Oi'... B~kZ Mi:l2:'liIb'her die YllibliKuiicliu k~. .• o blll]1 iliad"", MI.iDiItlim":i1l 1,,1l!;[.rm :so.. lIiJjC rSda-nru dil! tehdit fili:yol:'... tLli lrurnlfll t EUi ~". Gelen g'eij:eruel'l!! el !!i'i!Uqa, d:ilenmtl· ,e r,l!.Zlym:lj '@k, 0, ,g!hIi!I'" NiYI!I:zi'yi, heIe MiI:z:ebbtf"i, fill!i!! Mliz:ehher'; 'tehdit dme!ill! Fllkat Lu. o;r,id.:ittedile.nc:iler dl01a, • 1iIII&:i:~&l'? Bu 1",,,UtI, t:lllqlp dil.el"lim!!2il.,r I. Dilenc;l1er, em kllln:Ef idemell1l:ff .,me. ~mi U:"lIi~ ohun" Wm J'n&nll'1' :H._Jr1r, buu.-I.. 'beD bile m&nmlL}'Illmbl, LU.DMnIYOrmrl, ., U)'Brnoihtlll'l V!lIkLtt 'billll<
IJ,,, lrilrkLrrui rliyaYA, inunu,.C!~m I... bu IuarIlJ iLlibdd

r::;::;=- dmll'NiCk
--

e:ml'lfydsiz;

emniye'b;i~~ klll:r -

kun~ Lir tehdine bmby-ol'.

l.:il"ll dimde, d!ojm yURl,onHD! U.IIWnii v!", ! Giiderind~ki dif 1f,":!I;h-li'I!.D l!i:opflk ~_eh,.. didii, 1I!11;P1I y,nnl, ..-.-bi !rind!, Ab'l(lk ,~. :dI~ daRIlilr ,dirum... llmardti l11Iehle e:tp.
lermi
IIIiI)lni";

011.

Bozukl~

'YokJ

Lirlil)'llW'abDli tgp

~~.p lijriild.dbn . .A!rk;IUIDd.1ln

..Ibm, y.k .. ,lIuI.UI

tg..

-Mu%ehh9. y'd~ de b.al:aG.IIJI..-ba tumulIJ !;ehreDl .. doe 511r~ kad!iJ" 1Ii!)1I'_~ f lii,ll!riM bJ~irirll!; ~al'll~J'IIIf= AJtrm~, brut ;il~ID, Mlhehl'lB' •.• BliUlin !lUi dl:retU,. ktlfl! t~., dil'l!l:l'l< III ~ .rfiS! ;!iin .•. Altm", Irumt ~in~ IIWeu de.Ia. a:jdjp gel",meJtl! dirlti y~. QI:III b;, g-ilrmt!liY'din Mw..:ehh.!I!r) M.iiiil!l!'h.l:u:r, ell('rru~ yii:dlnil bt'liti ..
yo:r~
SUI qab!l!l)],' ... Hayali lfIile. i~irn!!' £eDiIIIW!: lI~tirivor, •• .&~I. bll'jjstil!'l'mluj[l .•• . Yunu-uklat"l1Jlll IIIkl:1II0, ba11D'll i],.:i 1'". !Ul .~" l;.FO:rtl%ll I

Fakat lI'I.1j'or, .. L:anm Id Hi.IA

Ihnkaumn 'luedi banklQfll r.neJ"but faD I!'lkll:bmn tlA 5JrnIll)'i iBm mll • amclemte U'¥1!m edilmektedir. DlJ'I'ir hcyeti, beT" Po Tb,. Umumi lIliidlirii Naki :Beyiq h;y:uctind'![l 19J1rM ~M'ek 1wmkay,lI, ait byiit "MSIIbNI ltetkik vel d!!"VI"edOJI!Gdi: evr~ ...... du,mm h!l'lbit et.
Smmyi .,~ :M"1I:1iD
Ttl miielH:I!~ine

orwJUI

t...

neke eri de tekrTle ih dlpJ1 fn'1.thQ:I: - Ci!, bozdllll' .•. UltiiDii'llitil'l N~ yuli:M'll kaUl!I, n.t 1!I"luilivllln bll'!-lllda ~t 'f~kl Fflk!l.t ben, Niyni m1e Mii7il!b· her'il1i !leH1i:r. ko~ak Illrukilll'li'l' (I11JY11.
)'liIfiIm., ,

DoI!ITi"W l'ieY~ M.!iYe VekJleti lUI .. dJ..i1 Qtalll Umll:m muh.tllsebe mu .. diiru F.IIik Reoy lliikiiml!te !tit !J;8:ZI hlh .. vilit i,l~1!e tne.,gW obmk Dure Puis'e ;iHigl':nden heyete MaTiye Vek;;leti 11&:"' mom. BG'I'U kmn.i$.m, hll.1I!! Rih,t Beyi'D ~ti:ri!lt: ed'~ti !jHin t,.,bJ;i rdilmiilim.
IIll'ItiIi

m'eld~i:r.

-

Hakklml iatitI"B:!'" •• Alnu_.UD

l'itnili-

Aldljunt--z: mIIl~b

8'lIrej heyet iIJb-

MH.,}i,..n1e ho~1li1ml yuka.., k~Ua Mil· iI!''l'iihilel', 'b,lllft • .Dlyeye bURinml!f, il)'&lkh!~ .'lilylllli iiI! Dill! 'ill:Il"Illml,. tilrtBtiyo.'l'lar •.• t;ok mll1l kork'Nnus. 'iow'ldIl!r1 ,MU~aIdt~D1 dud.klan ,I~PU". J(,i!!~
I.:fllil'Cr;

J'ecek •.• V'HiI.,.,..,n;'fIl, l!j~y~U'I luJr .. IC-ak., e-v:1 'baJlDUU ytk.at[!flk ••• t\rtJk, ~lImlZ
~elil." Stuun. bWiLu. d., ridip bir ~I!:,m~dh:n bedtl. ...a d(lldLT.rdlJilu don h:~ neke III;:! lJutuuk 6-uyH 'tAJiml!k.l!! h~k e~
Oll!:"-

iliyor ..•
Kllpmllll S:lngur-,ajJl~IIJI~(lIJ' Idlld'm:i: ••

~~=="""'----,
JlMc:airlll'.

Nl'lin.1 bSy>l'lIm er~i!!I!;n.e- 'l!:adar ikrmt1 eei':eJdir. De,"!!! Bit iel:Mked ba'I edi: • &e devil' heaa'lilliWlnuI d'Liir bfil t'l.p.or b'll-

Zeki.t ve Fitrenizi Tay-

~

bir bu;d: mtJ Jl&i yGzihlLll ~

lIiI!I,q

yo.kfu:ron.un~

u.n...,M

,jmdl

elf. ku_.

~

Kenilrm~

'tGplup~~

..

N~

~~"""

gin • yorum, .• Elimd~ bir Un VilI" IIUI,jlmlill l1!1:8'illdllitm dUY61D laka, ohu!'~uiu yer. d_ L... IU f'lTinh. HiJi, brrIl. ,oz'JerirIi

EnJil k .. plImdlllifi. bil'nicvBifJi

- AmIUl aialuay, korkulmlJ'l',cM tf"y IN? Merdivelll blllJ1Jlldlll!! Ill!IJktUlil~ yUr.iim (lhmui Icld.i. .. 0, ne otlml!tul ....

Merdiven b",II'tl:I, - C~'Jle I"rldi!

~

.
~
---

.
~
.

~ ~
.

... ~
-

-- .--~-.'

.

--

_..

-

-

--- ~

-

-

"-

....

istall but - o:r:sa,sl kapam,
1iatlarl 24 .. 1 - 933
NUKLJT ...:.!!1 ;013
~1'1
I r.r."!o ~I&

~~~--~==~~~

1

~I];;{tu SSl~ =

laden erimizde tetkikatl
Mr., Knucky
merllll~ telki1k .. U.ll

Cem, tahta
Olhm.-lII'II

giden yolu gos,termesini

-

2'4 -

LODdrA rlc~ •• 1{orlC PHI!
fLlliuno

/'I,.tl~ n",
'l!19
;'1}

I

!II)

~riJ"Lt~c-1
C-~IIf'I,IHI

113
~fiI

nil
1320
!;!fi

Mutehassis .. '1,mu i bi tlr d-" ...h.Im·1t
IktI:s.t. -Y,ekioleti hili".I!·limilln
kelfmi-E madil!ln1eri
Uzmtl

mesalSIDI
III •

I.

program b'1.- _ ......... TefiGih ediniz: --il

Bu ak~1d

h raporazn"
d;U'llil IIlkarmB

IIyaca k..
i;i:n .~

annesinden
dYl',lun'I<e"Y'Cdllldlinl'l IClrUnlet! 0 lebl!b.illlkl!!ndi

istiy'Or!'
letinoek ]1Zlmd1. ~'u a kll.R ]!,ll\llllrj, JNldllI!lI.b k:JlIt"lhl;uull.. 1!I. ayz nlDlllk felikaliiui kartll,eomak i~in d(lkUl(j~dllii ve ka.kikl du.Uuk baY!I!!h Din ~em-elill-i kIllFUIyordil!l •. Bir.:!; IIm!'& ay.n.i ~,e-hf'mfe v.alde ...I1U.... hit~f1 tellun .Illrl,],e,r[ dO]'I!.,~cakU.
-IOl'PIIIIJ

8.~
2'1,!l1')
!I!l.~O

ilj:Ia11,m.i .. kl.fTo

81JDM'1I6T:R ~ 1!!2..!iiO Taobel"'f'l r'tIIatJ.. ROIII.i1 : 1'1,60 Opt!m ·V.\IR!)OVA ~ u n6, l'iI,o·g.II(1 'W' !l;1mi1l.1I klme-rm.

,II

:!jor),'1

hakllamdla

lIm~r'l:Hlnfl1
I>rat:

;_"'fn

Stoclsbolm
Vly3.ll.

tll.hmilll11'llrlll'JIi iI.1! LuyUk Jdu.glJinu ledl. mer"JeIl. kBPlldl, fel!az.ad~}'i lliiy].ctnlegB u,-

11;0 J!i2~
I.~

i9~ :i2'

so.so
I<

~!t

MaJr-l[
81ldapene
BeTII!!

3IJ
4"

v,_,h,
~
'VtLr1

::<2 .5. 'l4
;!~

DI.I!,ill:liUy·of'111.1!1 a slamm.

n-en

C&ii'II, 1)&~M kel-ebn:h, A'nn_i.illn. lht hrB.f'~21.m.lIYIlI!JY11dl :dal"1!. 'b<enzi:"Y~1'II p IIIr~lIk rl:iz:leri.ne bak4 ~ _ Bilmem IiIl!ihm. dedi, bll.t]nmll. karde"im MyBtd!!l. n]tBD i.,fn ~iiy leoem met:'ll<i"c a;e1di. (¥) yijnp. U.

(lew;

~i di.

1.111;;

,d.aldka. kll.l!la~ 'm,'IbIU!i,de ed,llibilDa'blll fa:!!ll-tll d1l1.yaulIi,madl. Awgp.!IJ
old.utll I[i.bl ode. k!i!!'ftdi
I

pil"_.

\'ilr~I"IV 'Biili: ~~ B~II!:r;tt

5~
4.;(,

IIIn IIISJInIik

Athl.~.~I!rI&

Mos.l; D'I'.'I
AILI

r ,,10 hsm a
Mec!h1lyc

il'1

!)~3
::J:;)

!III!>
:.'4

ziU6:L.
~in.
b
'll,t!I

,.._ AnaL ...
HDnII.

.0

y;a.thk.p

lana (l-mUr b.atzrla:rn.a

$-imdl~ le ,eyLer b
v,ar

k-

b...b-!!t~II1II11. !sll~!'TIii ko.beri 11'._;_1I'::.:311;.:;];~n;:;;(j"r:..~....... .....::.~<...;.I.:.:.. :,:.;.,.;;~O:-~~'J4'" karlll~a:lnd.a oIkral iiMiiI. ya,lum kl"l!.l !.. (_;_E K L E R 1< 1!.p.tL,!!!t diYl! &atlit"llmnUInI i-itiy-ord'ui. DIl! an.~ ~ .De:nm. nt.,;teJD[l!IJi g1I.n:l1P eden !!rUIn-l'l!l! ~ 1~ n~.Ml Lolldra 0,4716 yv-ll!lYliP tl:lD gl:izlii Yt!lrl1 dolan pne0,"'1226 New" 'l' O'r1:

mr&yla.r!l~da IlI.raYln.dia ve

I)h-d'en bire lI.y'"tl!. 'kalktl, aU-I.UU ill - aHeri.nDlen lutall"llk - bir likte kllldtnh: _ Dilll.'~ dedi, .din1c-. 0< meniye-yi

- Z:ilhIn Il!:n~1l. ,dldill mU Tat4l1Zi di.t"l.hu::e.I:_eY't¥l" verme. iyi ~1 .. dii ~ !

l' - Ben hatlrl&m~I:m, iiI,on zlbni.mo I~tdi!

IIftltdilitin,

,e Bu

bll.kmrWUI'DJ diliyo-MU. !lIUYI'D '1'8" liu diitiin_

I ~,06

1'4%

He

}fill

-

.[lHI:lI'"

1),'21.5 :l,."!i-'lO

'1),1<1.'; ':Ul~;'!1

,u" 'Ccm.

ili,,'II!! Ve ';i~

H,atU.D

h.yrsUi

baklp"

'II.r·1 AraBi-ndlil okll.dUl~

va,.;:B. __kul.d'll;, e llerini E'l!r!!;: dulun ~ll!zll11.li'llI1& b~u. _ AIIIn~. dle-di. b..... Jb.,utli (;ldlii. fa.kll.t, b,1l1:II Yllllyoro:m1 C~ek Hllhn ya, dolo I'Gzleriro k.,l~~.I. 8'\1'1'&1 doiil plldi,lIb Ifi,ibi b~koDUfII-lII GilnDIl. lIIZUllll1ZUn bllkh VIII SOD hlr;kmimJ dakereJI IllUrdduih: _ Allah hmim de iimrii1Ril IIIbuL, una _mm. I'iItllml! _. Pdci -Am.. il!,t1~YGAU", yii!ragi lUi ,dlli.tlLyo'r~U'D. Ra.lblrlti lileon. 1ll!l.!'llya

Ihuuel
Atlll&

.s""h-I

CeiU,VN:

Am~t~rr[hlm Pra~ 5tod;holm
VIV.8I1;l;

~!!i,i.t:-I:l 6!i.1JI. 1<'7;_l~
1.5,'H

85-,~,~,'i ~5,1!I

htgiJi .. mlldl!I1 m.ii1JclUI!.llI~]iflnndan MIT. R. R. Kdu~ky bu t!!tkikEihm ikm!d e~er;!!k dlilJ:! J\:nkll;tll"d.lliit ,ebdmi.ze plmi,till'. Mister R. R. K.m,u:k, mlldemlerimh: iiz~ri!"ldl!! leI';!!, lI!ylcdiii, Icllcikat hakkm~ da dii!l bir muIma.rriTImi:zc fU bC'ym~HIII 'b-uilun~uflur ; -!Ii~ t.orul.l'a·d1ti1id 'furkiye .~iU'eti VII~ ,ntui!~ lle-lI!-II't V!p!kiJeli tllrilfmdg dll 'ofiI!!1' IBd~tirn. Bw.i d'I!I'II'cttu maluilit 1'iirkiye'dlfl nri:V~l madem!p!Ji iJlete'Jek h.ariq pi),UIIIAmll utilmPl imkin.l Q[1lIP 01.m.tl!dlgll!lJl tctki"k ~'l:m-!!klel1 ib!lrMti. Su,.mUD i§:in An.klU'B'Y,1i. £ib-tiim. Lellp ed.en jfIi~'k;llmliftr'lll!l tt!rn.u e~lJil\;t.1!!1lJ liDnra "''1( • den mllntakalannda uzui1 uz!uhyll. kt ki'kBthl. bllilundum. :!iiiJmd~ tmmtleketimc gideoee;iim VI!! tetkikillttm.m Jl!!l:ice1erme Bit muflll~~fil !bir rapor blZ!Lr'llyul1t ~k~ h&at VelrAletiu :;:iSnd.eull:ciim. M1ii'l!I!hll!d~lerim.., If'I!'Iin.-se, Tiiikiye'de
1:llIhLl'lmak
y.t!ll'

dja'il'1!Il ediJlJlfl

ntli, erm.lliYIQ'f! VI! milkilmmel iotc_,kili· til ih1iyll,!; ,,-.rdu-. 8'1] mubim, ~, te 11i1:106k .bi;ik~~· Inntlliye,i1e YlilPih,biJJIr. IIIIi1I-DI nlu!b1 de. .... yet balintl:<: B~o dol ... •
)TuIDe
11:0111)'

12.3C1A.D.ka.:agalllS"1!a.u

)!!.NKARA.z

I:IIIt'tU tc:e:ttcB!ntl
qAyo cubtmdJ

-

III

Qf][BStra i:rmaerl! ..

IS'

!DugUa is:i.. batkl!J 1t!rm.a)'1! bulm.1I.k kola,y kabil QI~~-.z. EDerinde madieD oJanlarlill dB.• efm4yclt!d ,"oktul" • M d~n.ll!ri J,ilikUmel it1elm1!I.i, hll21rl'aYlP m\inai, zamM'larda piyan'lM;R iti.tHt·
mllLidir.

2(1 gramofon
11

plA.klm ~clylitL

!BPI TUrk t!llele.lerii~ bfr 11l;'11iz 1"1. PI!.I1l1;lll1TIil.,ki;r-c! deii m_ad,l!fllerii it!dmeili -i~ lbU1f:iimcte t~li~.a:lt&buIWlilrnlong ,~ld.&dlr] .... 51:! h.a.berll!il'. benito me~1!;nrllilicD ,alat u.~ b-l! doji'u dlejtildi:r.
BelJJ ee
edi7D~

!Bey) - UiU5 orlrestra kanllel1 - n,35 Rsrur: Ahmet Ee}1n mUM-hl\bea1 - z.o ~; itnd Hanrrn' - 2.0,30 I!&Z; (Mahmuri!! Hamm. - 1O,!SS,aM.; m:aJt.Z SIldetUn Bey, .. 21,30 or-lillilStn plUlIan 5::.11mL-; /H!l-n1II ve bOoI'A. h:r.bel'lert. U!l.t "'" :rm - 22,31:) U$; IDiU1lt.t.aJ1m beretll. U.t'1J tonier .. HI.3i!i kltI'LJI ha.hs'l .. 2:O,1I'!i 1nu.~alJ.i).'be .. 21,05 k.cIlUr: .. 11:2,35 f,nr!ll.Illr '" 23.{15 hil.vrullOOu - ~:UJi; ulU salon w.ua;t ..
tlsl.

ISTANB.uL~ !&Z: ~uzVr~~

BEruJN

~

ba .el'l:U.yl!d ...

iPUl!UII

leDi'diJ

De die hiiJ.:llmete Iller hangi L-ir ·lceklift1!l b-alWldnm. Tabar ed-e;r;m lid ltIadien ..erLmiz; ~k :z.en;il'id:ir. F ak.t bun~e.rtl&1l tam D'l1UUI-

BRISLAV
UU~

~
- ",10

1rMMl' _ 1(1,23 m1l!4hOl.be

alit.nd,1II I'h:li k~

!!lett IIi'Ok

ZeJlPn

:.!,.!UilJ3
+,1]65

t.Ii'24 15.tjl 'I!<.~.~1fi73 4'.oG~
;:i,.7;;!17!1 f ,9:91'1

'Ve ~akir .1!.iUVt!t[u vttJldl!l'". Memlekieti nil",d~ !II11!1'1'cu'I: ml!.d_leno Bevil.e" pek pmb.t1l1;rm ft hep.1lmifl Ii'" B)7t1 kI, • meUm ¥pdu. (l1DI~lI:n hirer bil'~ 1Il~

.ite hli'f ..d!e e'bIlek ~DJ morm..I vpi,.i!te iD~IU' etme.k. ZIlnnidir • .'jSbn.di pi.(l,mak vt! L.B~lldiU1'lu. IlQiIlIIra piym;aI",nla fwi· ychi ile;mek ifUl.br. hhmb"w",afB v.e .Am.·' kl.ra·d1", Ma.det!dl~ Cemiy~t9c ~mu ettim. Mernleketinizd.e bJllJ;:kl~d1.. gs.~ ttlril~ tevecciiMen dQL,,)'II pl:k mate • ,~ldrino'i ...

he.fU m~"Id • 21,05 B4rI.:ln'den - 22,111 komu .. 23.U tJ-,,",.-B.dlAlu ~ pn1&l"a1fLS - 29-,55 da..Nl mru!kl.d"

=.:.I~

MONIH~
::l2,115· ko.ro;er - :lS.4.!a h!L vlldl!l1er
UnseT, .. UI,Qfl ha1

• MoQS

.1. Ra3,l-ll:n·t1l'. ~rli1!J:'lnde.ll

VtVANA

Mlldrlt

lB~r"lI
V.ll.r~ol'll 1l1ld pe!ifl Iltikr~~
];i,el:;!J;'IJc

~,7:>2t' r.,9841.5 4,19!l

:\.5,:\5
?,9,~45 M,;l7'll'5 ~,jj7 1;"iQ4:ii!;;

Do f.!!,l~jJ ~ dOktllti;i uyli' fen.a ~ B ~g. .iEB:i"Mlle .d·cmolf@ll!l bi-ri Ge~1I. i'mIt. AI'll' ki!kn il!jll m.~,'1!I,b\ym 111 h~ = Cflmt lirui c&ml.II~ ~i1 ..ah imitj' 011 ,... kani 1-0 saye warn d-di ilet:m'. KtmDiituJu u:9!:u. b1med.ik olhGt LWiUl\ (:'e..-m:i Umidi ~1IIi Pd~ ehliniin; J1fl' 'Ahi hUI'UJU ,Okl!ere ~ r-mra imiJl .:sen. kel~eli1!1l"le bl!!il:"&ber athyor dii, bitiril' b[t1~:;E de &pnelini W-Il,ukl,e.dl" 'haykill"-Ib: _ B'UIlla.n klllrdel!l~Di. i'9~ ·y.lIo.z.chlar-. '~m-di La'ba.m i9~D iIl'kuY-Oil"llllt"~! Cil;leli: Hatullrun I'lil!![eri. il'H'I!Ifti, ]"en1[~ lIBJI'IArd1. du.dakhl1;'! Iti~. ii.... terinde 'lilir ioiihi 'llie:11rdi: -lib.tan i.liio mi, bab~~ ~JI. :nin' _ Evet", a.1iDet babND i~iD. t;v.nkii I:J .... rhk y. 1!I.D.UYO'r! ~a,d!n lki eUeTiJ-e 1III .. ;,;lllll'uDiI yaka Tadl. 0 lllek ytiunnl 'IroplI:np dat·t male: MM' g'l'bi IIiI'" blll'dce-t yaph. _nr-lli d[~ini_"'Et&tIndlll.lI:tI

imlf.

IMin~e ;g~mei'e ge1dim. V~[dli!!l luUanlanR va.::illSsi: alollde kll.din]n R'ibi ag1&:!!IlU: dei-il. OB-Una'ntls klilv Tet V"e,r;m~ktil'. Coziiintl, liil, hafI'D!' dos--n.lt. banB tahta rideo yolu ter! 94ek HllltUfi; me-za"'(l cl'Utfln I.~ !I~in d€&tiiiii. ro,. ya,'ifU Iklfi' rO'l'dii, -riyilecek tali. i~irl harckd:o ~ek lhlm. geldiiltini .·nl&tih. 'II'1i!l"ilenb&be~ rln mAtemli cep-lu:iQM. eroleri!k m~H.. de ta:rJtn1lJh C'mi.me B'lI!!ItiNii, Oi]IlIIIIU

4,[!l5 :3-.3:'~ "I),H~ M.~~'I!::;
2".'\!;" rf;941''i!:'O---1

Almanya'ya yollanalll Icevi'z hUIUkferi hall satllam&mll
Ber ]i.nhl ek i. TillC'!:£' Ticll.l's'!!: Od ".&1~ Alm !l1!lYI!Ii.~ila b Blzi f:irm"]~T-jn TlJrklye'!!Ien c~ ki.itakle;ll'"i ,ptirmsk bted~l~rill:l; bi1dirmitti. AlmallYll'4akii 'F'ii.l'ik T.i:CIlt'N Od.iIUI!. 10" n~p-encii.i f't!.'" ~nila bu lbri'eileye de temu edl!!I:"ek c.eviz ll~al1:1 ve c:-eviz; kiittijii hakkmd!!: IDB.[l!Imlii.l vKn:te~t.edlliT". Bu r.a~ !J;Jo:r-d&kihearplli'l"& bakdLnIl m-emle~ !ketimi:;r;ln. Alma.ny4'y-a ee'W':lz kiiHllii :VJuoaCL 19~8 d,e 91B1 I!iOndll'l!I 1929 dla. 561 !!:On& d~ti!l~ lIOtd'a. mUint,IIoZa,man yUbel~ek J!!30 q 1041 ve m931 de :26'7:2 tODa .;wkml,'hr·. 81:1 IJ1!u'e!:le Tiik-il'e '1931 ele Altn~nya"ya cev\Z kiitiiig~Dii ea. ,~'k, ithal e-lI'en meml.e.ket mevkiille ~Ik" m...1fW:. AlmaJl'br TiirL;~'d.1M bath ~. 'ma1'i Am el"ik a , FrlliDY I ya'chm da a;evi.z i:titllli·a ;~1 ehn'\!lkteoilDt-.l-er.Berlin Turk Tl,Clllret Odul A~a"lil.yI!l·[jn:1. kOUiyetH rmilkt.ar-da c'eviz kiitii:ialiiiB mubtac:;i ve .itlhale mectnn oldl.'igUiiU da. ·fMMinoekt-B!dI:i"r·. H&Ill;uki.! ,e-:h.r:im.i~z:d-M5 tacule-rd~1L hiri bill taniyelC!l" miiJLl!Hbet-i~fl t..I tan}.l,.I) Ti~1i'1Iill Odl!li.&ln&. miiol'"Mtl.aHe Ahntl,nya,'ya g'ollldm'ilhn:i, 0[&0. Tiirk i marl emriz kiitiikleti'in.in hBJa lliB,hla.:IJ mlllMI, oJduiu,nu, elyevm Hlllmb,urg'ta Ti.iYk mAil 3000 '~on oev-iz- klif.ui'ii bu[U!odllfu.nu bihfirmi.t11l".

Kruger'in hesaplarlOlI1I I.etkiki nil ",lticl verdi?
Kibrit. K:rill.h K~e:r'in ij]i:Ui::iiindem heupJ.lll1nm t<ctkiklDIl ba..tlanml!.b. jlltl~'te milil:te.hA:IliIIiL51!!1.1'" KY'iIJ.I~ln 191 g den 1932 :re ka.d.u- 14 liend ik beal!lpJUlIlJ gOz.iIIrc::D. 1~i.YIDlillel"" dir "IIi LlIInllll' IGhrit Kr.J.1D-III:II!!Imnn." deki 165 ti~kBt v·eya t1d:14!iil;illl.bHIIIl"
;fI(I'II11""'"

rn mUBIkI
dWer
rMel~r ~!Id~

18.25 trio - 1'1',15 konfo:rnM

ham-'" - '20,'35 4&!rt1!ar - ~,O!S 1nraa.t - 22.2~
- ]I'IUO ~Onfen.M .. 20,25 kil,.'1Ut blr piye.s Bek:~llln - 22,J..!1 mil ..

t.lY!Jt«l • :!a,Hi ha. .. :a,dI.!I.e<:r - Z3,aD da.u

YOluill.ilm~
M(I.li~Q:_vi!l

I

BUDA'[~TE

l

,at-

E,SHAM

r~ [illmko...q
A.

AC:llr~

Slmem

~
dlfc'rI
'28,(0

](1-

ItllJl1iil'lli

111,110 boro .~ 20,60 orlu-stra kcliMrl - lIUiliJ ha'l1'o.di!Jer - 2:i!.1l1iv:ly.olcn.rel solo _ 22,~m 1'cm~er'l", '!Ial'~l1l1r.l (gn,molo-n1&) ... :H,ell ~J1!o:rl m~Jld!!i.

i'lMQ

d'dterleridir.
EklliPerlell" &u 14 .lIiene z.uftndla. K-r...m-Jim. _ii~e . g~ para;y1 :z 'mi]yu 874 1ini1y.cm 743 hin t."eli" kwoiiliil olR'e.k 'tMb:iil: etmitl,M"d il'. Bg "y~llI]u:[atli 668 mi1ron 180 Mn klfODQ.

ROMA':
U!,3!5 kem:m, plyano ~OlMen 'fe ~r'Iti: .. ]&n • 2(J!.:lO Ilavadilliler - ~l,1)S jgT'lmofmi plWa,l'l " 1lI,150 op.,j"a lii.!nuwdAk'l. wn,sJlIn n.akl:l.

Trarm".iY

ll&montl~ Nor.li:tu
Te:rkOS l!I.il1:l111.

indt~·ds:

rtih-1et-

!lOrdi.

]!I,aT'ml!.k1.l!Jl'm1 li:l!'l!!oH:I'!iJll,.a-&Ik -

II. mimt.ee..kJb.lm.

lI!Iin.-dsi'e

.e.'I:Ildl.

elir -

"k!~...mi

ili2.1eJ'~~e d"Yll<dJ. Ba",uu II<v1.II9hll"lnlnic;,;TI-tJ a.ld~. "lIIeaizce ailaInliia hQyvldUJ. Ce!!ll-, kollarl :gl5i&tlitd.e, llnU1N Iba'kl yordn. hf:e m&te:mli mliijdeyi
l;') MIl:;'l;da Sult.al"l, p~ttMn l:iiiylik.cl]11 idl.
AhmBot

- Ha.klnD.va.r u]alurll'!, dle.d.i. be~ nimb-o"un1 b-ii.llJml delil, ogl\lma d~Unmektir. $ii!>he y(l!k hi ,imdi ~tI!kh Qijlb-.II;hll.'r da III Oy\e yap~YGr. aih:J ic;-m ~lIIlJtl~. ~ Fak.t bti-yUk adl, ,&ii'tiin Idi~yl ki'lp!aya:n. btl' koollnln tiHknii onumie bh'de-nb;re. kll)"I'bIZ k.l~.yl. oilu.IllUiD .!u·z1l.llL1e diE' oJ9, ho, 8',Qr6m.di.iin4en bremo vie-damnl .vut_ELk, 'em. ,Cmn'i hI.'! 'C;~... ~ in 'll"A:zil'l!!!'l:h~lof!ikesindl!-il ko.n:I""~1'IIk ~. _ki. hahraJ&r-d.an "y'af'dilm A~Am.II<~ '!Lztrrii.T1nd. 41d i. t-u: .jib:lerl
MlyiedH

yanl~

o'IDdtlil ~

15T1KR.AZLAR
Tstiln'ul n~lI111 ~"'rk ~lmcll dtlerl Duymtll. M.D'!', Gilmrtik

tB'lnet.tii
Grll-feT

ve llllzdi.yoCl
1 ll'iilyaT

774 mUyom 41·1"1 ~m

d,a,td[Lnn'~J]"

Say;,!! Ma.M
I'la11dllt A~k_'riv-r;

.... TAHVILAT

"'e Y~Q-.'.--

El,ertrlt ~lTb:tI
Tramv;!.)'

'bunu mubt-ellf q:I:e:te. yabm!1f' 4131 m.ilyon ;HI. bin "!InD,uUbU kendiai 111m::I~ltlr. He& pJa·1"11ILBI. lbaljulaa ,h·kl!!!-tier i m..i~'lLr 179;mil yon 957 LiD Ic.ron "all" et;tikle-:ril1t jl.n etlni"le-r.di •• H .. lt.uJd. hak'ki lc:.'l" n;tikt.&n 2~O m:ily .. !HIft 'in h-ond"!D. tbal'lel'i:i.r. M-aleh,,"LIIIIIIIT'~ kllllll~Rtmtl t 114htekiriLgl IULI~I!an Ki'brlt K.rlllln1n Illmi!l.plll1i1U 917 d'~1!:iiltibali"el'l b,il-e k.~ '

l'l [1m M1l8!ki ,_ 2"2,0-5 PIYillLQ ltImBe~ - 23Jo kllro tartJ1m l#I) • 14,05 dlillll muslTdd.

VA~OVA ~ 18,~ gtaJtL.[]fonla. lltuhum

YilI'J'!u - 11"l,(l.l 'Ij\'~ bmau

(gnmoto-ti-'

AlenT te"ekk'Dr
Rahim lliilU!Ucrillc miipteJi ofar ..1: .n.p 'In_ man. tehliketi ~. ".a'lD.n _ .. c:eme teb~i~[ij bi~ ame.1iyM Yl!'P!IItiJi
blifliOlU
LLJ"[ar~.

i5re

TIt' P&k.uh.cofnd

...... ""

KAram.e.n
Pf!~!'U!D

vallsl 11£en U4'M)

dii_ Ban taxlhll!]er,
-do

tie ill .. lim }6hz:ldB'n.tn OedJ.k
koym&slJl -

urmnEJ gro

Cirull.:fI F:9.tlh taraJ'mdtln V4l<l'Ueii e _. m.1r ibe.dn~ te81:TWn Mild1Mnl Yll-llia:rla~. Ow, ofiU'll nfatmdMl iSOI)iI'::!. 1'!:ara,ma,n"a nn ta.riTl. ~lunaull: 1f.Qnya'Ya gt'tm1l1t1. M,T.

Kmn"llme (mtaimu denwJt;) &Din· ~. amni.:lQun ~ft biiyUk &C1t1;l!11 b.a:hl:'"" Ja-dlm. () "ICJ, ,imdii diuydUlgum aCl .. Ga.n d-ll biiyiiklli:ir. (:iiDkii Leni H':i1I .. dlJl'l\ aytr&il:a.k bit" hi.d-imeden dopuf"" !fur. M",damki taht iC}in kal1'l"lII.Y& hlll:t:Irr].mYCll'lll%", 1.:1I011Le-i'lmizi de !iiIAh~a1!l~ d1l"1:D~J~YlZ. tth; '~en lana .,u .5!!1.Y'lh .siindll!!!'1!1'1!1 lIuyl;lk ki'llim~ .oy~ily.o'l"W1't. Ku1aiini .a-;~ ~ij alm&Yt kenedi-me _

n'l'll lil.lbitJJm Ail;1doll1 All aoohi

..

J!.

Auadola

(1) (1:) (~)

4D,::lO 1f3.'ii!O

I
~,7.~

J"il,ml+br.

4~,'1!-1; ~3,'.l.s

Arp·a VB buOda~larm

temizlanmlsi

~1IimC'~~.11

48,7;,.__

mlltanbul
80:1"1111.51

Tiearet Od.uil~. 'FicllLret

M Y''ibs'1iewIfD ~

.,etenJe-i'd." ~1r:tat.~l eWeti~ V

'Ri!'l'ill:i ~e-a4i ill! mtll!. .. vi'ni Dr. All .Rubi Be,..: ve Te.bim·delcl k1!:!l!lJ!!ll .utan.~in.do h hub/IlIUM wiilima 1_ .ihtimam .,.c. 11"{llIItBm.ak!l:U15J:UI D~Z. kctme '!!"1lJ iyii ~~I!I alel1eft tetek· 1M- HI!'rUn. Adap.anrr B~ Bah. !liikriil
fealj.T TevGk

isveQ 'meklep gemi,s;. kUlman ..

damnm bir 'te'grafl
lim.I!UIJiWI1Zl

ibn,cat OUsinin bj,r lebliJ.

Gre;;e1i It·dia

zig'Met

I!df!1l

~

h..iU

(Nabad-!

'!lar)

m

Gmbaha-r

va;:miMi.

En gu.ca.dlml

atmllb. $imdi

I!'I!I-ml.Erln~ehdh'.

Bti:y'amd'm

Ratlllfl di\ i!a tl.11'ln ha.. ~U:lI1r.

IIl"Vel}Pylgia m.ektep lauv'azSrii. kllmSlJiLdam NUJ1iI!I!IR. TGrk .u.tl!l!rmi fti'kedflli -

1H:n ht(l;flIL-'Dl Vali ve !Beledi:y~ Reial MilJmtin Beye !!tf-&.i1daki telgriill gO~d~r miJlir:

Irll!Rbu] 24, (A_A..) -thrI'lUlt. O~tt... de--n teb1ii ~1ii1mi,tirl "Atideki efytll"lll!l '-;e'ko~~o"akyE'l'ya it· }a"H r~i~ rIIlll; blllh.d1Ul dOvl~ misu. d Ii!:li.ii.sl:ihJ!!jJ;lllile 1J.!Ioc:ttt if;al-maJm,-br: Pillmuk, ( h~ tllBDJi'lJ.f.. bOJ'IlDm.1f ka.$&dlh yiin (Y~' taran m~!, boYMUlt1:J1t a&arh, hiilrillmu,). k Y'u", vMd.!l. ,apli:a. v-e p'!iIklli I.(enulari ~~io yURvidkll. -•
Vl!tya

T oprak sanayii merkezi (Gazi Hz.
(Bir-inc'
-IlaM]ei!-m'!' m4~t)

ni';

~eyahatleri

(Hlrlmrl

rM-l-Isd-im ma(lalt)

Vekil B~.y. ClI!riimiiizd(iki Hliliderdle fE!'dnQ~ k~bik 1HI.ii1~ekrnirn 1IIl1Hv1 pl:l"OgTarmrm:R! 'bu n,oktamm i"llil'!ili. i~ [bulriimd nezdi..octe 9Q;liliW!!I£Im bu IIIlhad.. ibmlll .ahibi wu,wrl!TU:I Jetit'
miJn:&ij!l!l IoIaCilik tedbirllmn Vekilet tanm-dlOJII ahna_it-n1 liyled.i. Ve laq,mui ~'Ilil."'miD de ptm· iii.. ~p.\;,Dk l!l'Iahdi ~ A~· m~im

i.wua

PII~Y. rrOn<Ie:rmtlk illi1 tav!-.l:y!l!i !IIlli.

~in

'PIf'!!

Ili'.ama -

Kt1I:DIlfm& mevZllllarmdUl b!-Jiq dill yuo:Jurlaclhktn. 'Swum KijtlJ.h~ idn obn ebemmi~d Uizmd:e dom.]dlu. Ve1J!LIiBey. bulpl!!ila. ,dMli ' 01;- Ym!nl1tol.l.'llhk memlek~TIz ;. tin ihma_~ edilmiye~k biT 1.il:i'Vet Du:m!!:lImJ.... 8u bliJlil~ta Iba hiildim.ent:obekleftlM diagru olmJIcz. HAlkIm_l2'!ll dB UJYlmm tqll:bbibleM:e lmiunmlltn la%lmJeUr. Dilie:r mftllan .. mmia oiJd\l8"111 giL"bi ymrwrl.iI·tiear.d.indill dill dlJldard.il!:uyo~"IQII h.ay.l!l.'I'i bi7 ebemn'll-ilfeti vardlF. V-ddJd 1UNU'l't1l u.hflm i;in hi~ bir hl'lllBib 'k:q:lIrfii!l ~ IInBkla 'In!I mubl\~m m.Crtlli!:Oketler1e an~ ~A'I' '''PaTak yumon. m..Jl.re~ ..

_I

..m

I

lIalk.vi

'beql' ~ e.vv.el uflllk V>e 'k ~i"teI1MI' !lairs il~ :i,iI!I' batlo:Dll" bUlI:il[l- bi.r k:i~ remit. :a.b.i"b,!o'lnln mu.htl!!~ oldus-~ l!ij,tii~ t_i-S.&t. bitiriilmi~ti.r. V~riJlt:n :i%-aludB. nD.Z8.n,1!I fllbrl~ll. n'ot:,tie 7 &:ytAm. \a&l'mliJe ~ahtmakt:!i 1"0 100. a.:mil!l~e'}II.hfhrm. ktachr. Mu,hleli-f tiip~ le-r-d'Il- kirem;.tYIlPII<~ fabrb!:8i. TiW kiye- iihHYMJlun ri~-e :55 ini temin ehnekitil!dir. Kittal'iya. top!l'".a~Jll.'[n k~ ~l!ItiDit i~m ~k dvc.-ri"U Gh:II\a.i!!I~hll n;ten .g.eti:ri1!.en 8'tremi:t~~1'l :reln.bet l'-e f,abrlkaya ,geni.!l, m.k~af imkanla'n ver"llillittii'. Cui Hazre·derj,. 8'a.rdiild·e~llI!den ' lI'I.emnun klil.dl]ar- tremh,l'~llf' ~gilldjj[u. Geceyi 'l-'aI0'-nIB1rut.(I. g~ii'ecellerdh'.

«T~ IlWann.d-!l..!l1 1II!y;!'11wL:1Ml l~hUlLb1. daki ika.mc'limiz e!lftl!smda rOrdi~iumiiz bii!-nil kabuhbl.'l'l diide.Yl Lerum. Jlylg'i.a 'krtwtilmrii 2i1lll&itamllq...... IIIIIi>GW'.:Uuim ye tn.iir-etteba'lmtuknn bh .. ]eFiltli ibl&f;I! z·ev"lt· UbiII' Vll!z,i1e lIilirimL. .'!iivil ve pk-t!l~i ~~m~
Jrld:am~lIlI'tna, ve- lIl'uhtere:rn tll,itaDbul bal. fqoa,yti bjlb~a H~beJiada Dahriye
1

~==~--~=-----------~~ Bu ,ak'li,am LHAMRA ve M.ELEK SiNEMALARlNDA
Viol

KeruHr

jijr,. Jl4-9i11ViH1i~r.

VI!- 'b'Uid .. yl.1!,n~~zl1l, t.emi:zihra~ ltd i"!m.e:,i ve 'bu BUl"e'Ill@, h-eflllelm~I'i!!~ p.~f'!l..al.ta<Ia. ivi evu..fl Mill' olal'ak l'ijriiUmLc.i iyin m.uhtenf ~b1!'ac;: iit:&.ly~~""':n& te:m~zl!ml~ HIll ~ It: ln~le~.i. konml!l!llllBl t-eklif dm.i~t i. Vekitet. Tieu'et Odum.& goode .... diti bir tezkfll'& ile hlll n-r~ki"ne]o!!rin I!l!U'lah hakkln!illl m.at~1t i.t.mni"tiJ'. Odll tnhkiJc.al yaptl'ktan -IOI'iIr&te';'iI:zIerne- makiioE'luinin .aatit:-e ne kBdl!U' it J'apacak lal'l:n.l v.., DC lim eVMfl baiz olm&hu'J Liz:._ Ie'ld-iiini. ofJ:"e ~ iI1.-tJT'Ok: [lin- ra.p00~ hilli-ndeV &kiJ.ete :lo[lc1:erl!!e'E'k'lJl' •

ne al'pa

ll!!neuk

EUm bilr zEya
Esbtlk S"d~t Mii~til!'f-U'l m!ll'h'llhll Zi~ Bevin ~ n $uk DiltmlryolJ'm ~lIikuk mi.l:pvm Z,E fhyiDi harem] Hilimide HUIm cliiD V&li'l h.ari-illI HIlUm!!!!. irfl1l.el' i!tmiMiF. _Ce11llL'Ze1Ir butiin 1>\.. 1 12 de B.afur1dliy"d!e lncirli ),of-unlf. Ziya Bt:ym k~dm kaJchnlU111kMevleviJl.IlDrdflki lJile bbrisb.nm.i. demedile • Rktir. Anah n;~ eyli,...

TDrkiye
~n' kinlBllm-n!

i, BanklSlDdaln:
~umartesf
miiD~e
VII pUI.J'

hllJ1'1LItiI.

:u.'29
cUDi'

9J:!i

ll!:ri Manbul,

BtI:!ioi]U'

pulllllJT...il! ka..pa.b bu.-

I~.ta.

Yenl

iClikh

Pleki'llbi i1e Mil1i m.ii.zeler id_t'Jerill'lC' s.~ mhm t'e,ekkiirJe.rimi~i!!ll! ibb.tmJ :ub ill·
leriDt'leo. rica ed@rim ••

II.lemh·ketimi7. siaerna ve lilimcilik biiyiik f'sf'rjnl goreceksiniz,

s:i11!lyHnill en gli.zd

MU50lini

[Bir t'eiekkdr
. Bo:zOyllk MIIlIlr-if mmnl.:n"lI M. H L,lusi Heyden old~llmlz meldupb BO':zIoyi:ikjt.1! kund'lJrl!.('tl Maln:n.G1 i';avu,'un F"i!kir 'l;t!Je'bil}'1i'l!I1D miinl!;!4!!b~ti1~ Varer ~ift kwdlun y-aptli'l b:ildirilm.ekte ve b1!l h:m.iyet1i, vtLbmdap t~ek!rliw IlJunmak· lb.il~

KAft'IM BENi ALDATIRSA
l'I,e~'e, ~rln. dens ve saade-t sa.... n ope-ret a

nih;:Jyete- bdu~l''i'~

Rejisorii: Tamamf'n lIilemlekc,timi:z.d.~h";O:;lrl":llam
sma !;J)tmen bu filmi
gOren]er

ERTUGRUL MUHSIN
TiiRK REd~SQRU - KIYlMfTLi ils' iFTllHAR EDfCEK1'iR.
aJdltlmz.

h~rtlz ikincl eserimiz olmrt.

t.du.

MaCmUllln1

I

Hrlelmi!ld:edlir

lennm m-uhabz,ulD.&
••

uami

.tI'lt1!t~e:r

MahmutCrlil Bey, IDpIli lIi!ibtf in haldl"lmd,a maJumal ilt-edi .. [)1D'iIQ!I 01duj-III ccvablni __ I..' Vckil B.... ...... j '1..-.. • ih· al:dl. _ .... ~ ...

B'I 1 iIIUIllwl'itrn t~iIl'" ~ :mayn:mtl liizum o!m:tlihtnu vr ·bu....... di!IJ ani "!mifl!Dw 'miis'llllh!iII'_ ~ijOl!:Br8i

...,..,:reml

1iI11,li!:itiilttii tehuii:z etlirdL KutlliY"I _ ba'Y&lia:mdl!l y·trt¥n at'paJM bi:r.lI, i:... Jl!lEilil'1l!'elve.ri,li olId:uRu .h."We ihTaQ~ 'bn.ID littikfe aKllmulfliAki lebep']cri
aM.Jbrdt. Ve ..,pal'IIil1D llirvkuuhl!li ev-. yeJ itiad'e1C-i eene&i Dlllldidelerilli bn- ~

~

Kii,l~ky{l2.3 (A ..~.) - 'c. H. FlrAnkBJ"R 24 - Ddilli Ii!!likrill:l': t-a'hk-. K1 tib.i Uml.1miIii't. A'N!:,!u'e,'d!a "HI e'ri bAfII~1ma·ia ba "ll!lnH:n~h'l". Ralkev'i tarabndall id[arlll!!1J~ak IREC'mIlIlY,!!! I!l'!: k'DYfilah.:rtli1 Reil!l~elP!ll\l,lr" Hut'\eUe-:ri-ft,,j1!:1!I rica. ehni~ti-r.. Cui Hl!I.zr'!I!!tln; .. HIIIJk e\i'Ieri.ni.mfikl;r~erin i Id"T'lillliJ] miBb'lII&u - i'bl'"l'I.him TaU 1I~l!decek -olAn. bllmHlnIlaya .iJt-kB,c),m iktlll,adi te-tlc:ikaUII, b,-,~unrnak ~!I!!lIiIizde MCII.I keli.m~h:ulll h!tn kl!lr-" g~¢nle1'de lII!htn .g~8,"l'l!,k: {Urku} ~Imjll.i ve:rm:,I iiz,en!! MI.!lr'.!Jj ,giUig-Lni ., :zml-llhk. E.!-hik ~kh.!lat Vekill: ve lcr ve ilk :iiaYI.3-mda bael!mak g~re me'b'uJiIJ Rahmi Ith·yl.e, .abtk lU'Ulilli.It.D ett.ikl,eri:rellmim altmll \lYi'lu. fzmil' Zirut Mi:ict:~al'1 th,a:n AIbId:in Beya:l'"",].HWJ yin doe Ilyni mak_tla M1JU"lI 8'id.iI!I~ cO.fkiliy.1l! ulkuJ.m ;;" ('Uk~imu;rim c-"kl-eri Eil!ober v-e"";hnekle~ir. YIJ~a yolltPdlllll IHfllu ~I!rimrll!l"b,f'IE· l-im.1' GAZI MUSTAFA. KBMA.l. i;,;in IillkGm..et tt::l!'pbl!'!5iJ!ld,;miber k'Dfa--illk "a; I ~e-t.i1 rnekted.ir.Amk elak:adarla.nn ~,. IIIlIOI iJ:a(l eiler. II' MeyvaCILhk bM5lndill •.UrlJis-u [d"n· lIin.i:n viflle 8Ilrut (lllmall m,l!mnon.ii .. yetJe .kar,.tll!lIdL V t!ki1 Bey KlJtat:ya.
'un gere1r Auar.I!?YiIl :gen:k m.etkci: .. hm vmmU
=---_----=.. -_

konu,lan at

Dahill

~- --istikraz tahvill[eri
..

SA.'AIRA.Rt A'RI- M'USiKr,iNAILARI
D i K K. A. T:
I jlet1erlnjzj

SARI

n"lill1bed'avl
I

'eh1r nyatrOIY mru WW~UUII

i.stan~~1 Raladl ui

n:tlHill~-ri

:FiATLARDA lAM YOKTUR.
erkenden

Rahmi we 'ihsan ~bidin] 8eyler MIII,r'a o,diyorlar

- MAfBUIT CEMI'iYETi MUHTE,REM tl~U'NTESi,8iNiNi DA~E.T
Me_m~e'keltmh;d1: ha:m!lITI;ln

l\
~ ~ I

ZfYBEK
l

'111111111111 11111;,,11111

BayrBm gBn-

KARIM BEN j ,ALDATIRS A
Fj~mim;zi bllgiin $<lill 2 1/2 FLJ-lJ\MRA SI'EMASU";'DA mllht~re!fi 11, 11t091'1 Ce-l1.ilye[[ !lZ!l5ma ukdim c(J!~c~~lz. A~'fjC1! M{jl:s~r~~mb~n se-tbest dullollye davet;yelerll'li haJz O'!I'l1 dO:5tlIlI'UIIlIZJ.a ~~brJ:OIiz :slnt"ffill \"'C fihm llIiD~s.$e-s.!l'[J mudUrle:rinin i~riflcfint rle1! edt'rh:. Ilpe'klj:. kaNe,. ~r

biiytik

tiJrk~e

opereli

ler. matine VI suvare
Se.di,. ..a.zlii!, prL:dt

~a,rdl'r.

i.kiidilr' IHals Srnemaslnda
,

At1aJar Sa,rklSI
:Mimnaiti: Liipe Velez.. ba",eten: .H&~

lih:l'!!l' Dihlya bavadit.IHi.

!tN1,mlUl

-

f,"tanbul

1l{lldymu

H.ANI MtAR IIEYETi

CENN'EJ -BI lMA, .. i.~Ci ve ELiZA F"AHRETTi~
!Ie a bd!!~r;!fl bu i!i.k~ilIlti S;IR't 9,:'10 da !l!V'I'eTt;'lcn i:eTTliIl 'I' (,T h·!; nlr.i

KDNSE,Ri

CEININET

H'ilu~kalar

1'81\D ER lORN
o'QP Y"ITI[J ~k5a[D

Hi~ bir filim -_

...

hillH. t&f Im-.Dblarmm teo.l~]nlmMI
liizummtu IIlDlath.
b'LlluJnhJ

h"mmlar

(Tilccar Hom) fraJlsl'fca SQdiii filmi He iny. ed'lemez. MevlIim,iEIIbuikul

CetM Bey
I
111-

moriil dedi k'I:
bll mmllll"

M.dl:&e.1'!I!I Kelinr..e, iNdElki n:Iad·m1mili. hilha_

bomim

}e:re lmtll bu'IIIfi'MM1 dolllJ"Uili!' numu:miyelli! _YVIl!o~daill I.ullll e]II~:m.m:i.. :fd verilmellini t&vu,e eUi.

M.4) •.JJ ~lK SiNEMASINDA.
1I:d"'1iz.

ASRi ..................

~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!--~ i k intiha]n halk yapacak!
Sild ma~larl
"Berlin'de buhman 'bir Turk hanmn mil.
I

Zonguldak Halkevinin f a kin k·· I·· yared mu koy uye .
K,oy ki:)y dolasan doktorlar hastalara , ila~ ve l'iyecek tevzi ediyorlar
-

~irin Tire'de.,
Yapdmakt'a olan hiikii.. met konagl bitm,ek Uzere
Tire lI:HIiI,s1L&bY8fil T~ o.d;~ I'B anda" tzm.il" viliyotinin ,inn LaZ&:I VG Kil~eDd'Tet hll;'i'ZiIlSlnlD

Cumaya ba.llyor
Ma~ar, Fenerbah~e'd.e Tabim'de ma~ yok!
CUqtJi.'Iui:y,et H~III: Fnl":k".....tB1"a.'fln~

sabakaya girmek i~in tstanbul'a geliyor
(Bjr:tnef mhif3l!ett i'l'U:l'lh!:!m

Zongu!fbk
"i!IIuM ) ~ N'eI'

(Bu011

.en eiki tat-iii il!l1!l ina]i'k o]an 'liTS "'Ellri 11!I1I!'iin (23 bin) niU'1lau g'DS :!lode beal.m', ·emeJi n.dh· h""JIt[1,II,n
8

dan ~brilmiizd~ki futbol 1'cu:1ijp!iI!ti e:ra81ln.C!e. be:!" le:ne ya,p'JlillclLk ola.lIJ! '1I'~1 bt1"1UI1',l!I!.IIl i;;,ili'i .!!lzedilen tilt
mac;[i!U'1-JIA ~

---

mUs.b~ III!! r\i.m Yl,pIlI'lCki'an~ Iml'd'u. 8n ib!l\lllllTla, mij;!l.hRkfl gimiimil bildirdilt ve i$kdiji hh_ilib ve:rdik. la-mimi ;IIOyIem.e1r illte miyCn hu. ,haruml ~ilkR~ y.eti,.u8!; ii7'1!1'e Berlifi'dlln ~lI!t edec~ni bi1dUdi. - ...
bted.igim
lIoy]i)l'lefell:

kM'lu riabm1 ediilmtll'tir, Mij~ b"bY!III realm 'I'lll!lt.-ettiJl'meden cle then bmllm"llll.J' olduiu :r~, gaHlade j;lkM ~mIeT 1II1',IIJ1lIl·da 811. ~k lIey _hilll bl!olllTM :li:ima~. mullirat VI!! hediy,!!!!!r i!l1m. l'1JiY ve:relller-e bdr,rum ~i~ ~I!mm!!i
6~k~jl'. •

ve ~I

hl!I!'taD

h'&tli. meyva.

bal1O;oOJf!rill!, yayla!'A~
I

atsdyomuDila. hl!~anacaktll'_ te. ~ik n:!a~;!U"'tI yo'kl;u;r

riiou

Fenm"blll.he~
~4!!1

Btl h&fTaklltm
b.u

Resimsi.l

girebUj'rsrni'z

In Dsabakaya

T ~ Bu miikil.atlu, 200, 100 Ye 50' li'filik &; _IDdlflit i1c M..mt.Iif hediy~ •
I!!'!rdir.

~Irlmdo

bir

ve lIi1~fia &l.Il(l.:rile, serin

Zon,g uld. k'tan, k...alJ,np ikoylii, til! dll'Vi$j Ii!j'in kOy~~ II'II! side:n htcyetii .&di" Liye-ye ben dl!! IIfbm. Aiu'Ilfmnz. fi~ IillDddc: i'1i4tbir lLB.I'\lihk: ~erdr. Zon

.ileo, A;.nn kOY]'ll'1'i! ... n~1fll ",l.f!.iIil Came· d'lll gl'l1l!i Jl"ll.-IITAl1!m II Ie: ~Ukmena:rre,.
n-e'Ellri:ne bakal'l cephl!ii!lli, ta..~1!1 Inyft!!eti ha.iz hiiyUk ~Jlm - Tiirk IIbi:~ del,e-l"ile lSudll:dili. Bu {\lUI. YU_Tdun hi; -;ok ;htiYli~_I.'I'~ kmneD ya.pdmlf; ve Y"PltmBMBdl:r. B'I!I "kin ~eldl!!nin fltly6:k ~htryM 1&J"lndllr.l bit'i d!e hiikurnet kODil,iP jdi. Bunu 11!U\ZsrL ehem.~dei31ll!lin hirlriimetimb: tehr.i:1!l },uyiiL1ii ~ii iJe miitl!J1>a sip Ld:r b.ukim~t ko-llI!!l.8'I i.np'" ,:lUili. k!ll.T""'· "'"l1DL, ve evveUd 3'8oe tmne.Ll eri ahimlfb. Brggn bll balla rill, ~.m.'l:h VI! bii.ti:in Elilikiilnd ,d1.in]@:rini a!a.bll ec~ te:t1dta:ta n'l41ik ~h.'111i1 ..
I

:a-tadyom.im.dll.da. ~&mi n:!~lar ha.hllll [eTa ed i1miytl'eekt:i'r.
. CIl:I,,"&

MWalbeiira:nllml Nhm lIe:'ri mr.li~detiMIl .l!i.ittiiililli yUmu~". r~l!It H!~im lie,.. I(lar,e! mi~~iiriimib:e biznt, b.ilv.l!Jllta. h!l.eron~1!I. Ye lII.hmen 'mUr.a.c:ai\t ~ebml':iioii:z. Yall'ilJiZ Layr~'Udaki Il-et Bwum
l~IDJ

.11~
-

!I1.1Idq·_

glinij :f!ll.p~a'II!e&k,ilt ma9 ~ I..rnun en e'hem.ntiYGdiai F eti_.erb.a.~~c - SiUeyma.miye 1Il1!1,!;ldu·. lLik m .. ~~ ]8. 1"md.a Fenel"'bli.h~!I! i1. L,r,!jol11.,all:i :S:i.i~oi!Ipn$jYt!l 4-1 ma.iliip olmlqitu. ,iRIJdi 'li1l ikil1.ei. kl'l.rldillfM~ cIIaJ1& entrea.a:1I. c;'~calthj'. Sii~ey:mll11Jiye ts. L:l!lfth C'Ii!1D.II., I'anti: b,ir Ir~ro Ile Si.:iJeym.a_niye _, ve ~ q,kI~" i:yi1etmif o.WIiI:tu ~io ~II r1l4i1 o'ytI,-' lila g;~'!6l"~i.r. BIIJDdal1. k~Jr.r"'" ~e:Jll !ine tllt:anbu.~ mnihteJit iad.e OJ'''
mylUl.
Wi

N:Ulrn:J.oedcfi , toiiM'-_·'- .....• • -• .~.._"..

_.. •BUil'I! b-"'. 1"PIlliI:. 1...

Seg,me mOsaba'kmu hlkkmda ..ma~ Omal '" 1af,snll

meyc irHrBk .edebilmelliiz
eandel"llmek iiHr~. dirmeni% IiZlElldllr.

iW'ih IIdl\~ini~ ~lI...
I

i.,m

~,n'.~tiye

,M&IILsJI1~Y1!l gi'l'l!n '11'",,8, ;1m'lek .i:!Iti:J"I'!A h-Anlmlarilu ve deler] Hn..d~Ddi1n ~u gtm mii:!!lsbaL:a hukuu:l .. teTefO'fl.'" la, "ib,.hen VI[! l!i!iri'ren Iil!llIlih:nat i.tllCrtili-

ohn:ki

I~, I'ne'.!afede 1l!!yr.vma·fB Bidi ..
YO:n:I:Il.

F'enGlfba~~e·ni:n ka:l:'\Il-l!!1H'U1. br. Son iki -ao;:.ftI. i<fliTa:.k

i,..

qlft;acaI.: -

6uze~fl'rin daveliyeleri
:tiimdiye leadar mWIlr;,~~" pa Ih.!tn!rnJ'~ dl!!~~l~ .Jii,n posta,.. venn,Ij,"W. Ant!!, ,!I'J_l!Iill\\'e ka.da:r ,da-vetiy@l)Griru al!m.I'J1'anhl' Brite ,gij'ltU i'dal'dulnemize miiraeal!!tle HV~tiYI!I .a1111M1il:"ler.

ed-emiyem.

Z~d.a.I;;-,

MGts"b.a.kD}'ia dail' 60rulIUI bhilib tekrv u.zcdiynruz: I ~ Ilk ;II~e mGubalMn bayrs mm ikinci ~Mi giinij Malc",im"de ver.ileUk btl> damat. ~l1ydl" Yi\plla~m-_ z.- Rmaim1eri I'uctede intitID' ed!!1I! Vl!!YiII rellmiru 11-~fi'etti.n:oedeJil miiubala.,. ~iI!'k o.la:n·h:lllll~l"r. 'in! iIllliDl]1 ~ ..
Y·IU·.

·tb

on kiW.gm~

,.... pl!l!!~klerdir.
I

c1J!:hiMe h:rh mmlab,. gird.ilc. 0 t~lnobrnerm tcil!:n& J6kleri Ii.imhlerle ~h
naj)

I

bm:'u:lan biT ay hda:r

~l

l'.,,"-i~!lY.I

t,q,S'atm.m:
edlI~

(I'o'ttorlBl1 t;anrmdnn kB~lmm;!en WI' RnIIP!

mun.ye.ne

m.,,~t.adw.

olduiu
,.pIYO~'lII.

ha.lde

lEJa'ya, plHJi;itik. G,en!< Mr lI~iye mii. dGm L len~ m~~ mlllll1i.ci b~ Jw-..

:llii

mlU-hlJ,
MBtlODrii.

BIe~'"

(Ii" ati..

j'

IIi! misiil

LBb~

geld ...

MI!lJ'U MI<IIJI"rms. ifoin!.
Y'ell'lli QIlUl.glI.

devait"

b,q

fJladlo

Iki imyliJ ohlrmUfw kllFU ekmek yiyoi'llllHlll" lHri dI,ierin.e 8orm", M-Ilb. :z-amamn cn en,;1nl.d!1lmI ,illlrli DD )?er'l
eii~uiii ill!! pekrnsm Lo!l>J"U-'!.Dg yer. D~ic:ri: SO:m:ll'tlf •. Biun.1Il biiliri.ru Irol:l.ft II~ yer'? Ob~ 'lIB-Mar 'Ill!!YBp "VftnlIi!l:
gUID

M,E!kt~bin lili~.dnml1
lIandJk'!ElJ'j.Jf1t

~iIII dli'ktGT
r'el',

'beyu aiI_Iek1iCrm; ,!li¥dil'er. ~ b~Q' lta_tlallln nnlawn~'" llu~,JI!dJ.

tek~1' 15~ CLB;lilll lII&,hk. Meft. bal1"e:ailwe hMta1i1U' clo1m_II~. 0i

a1rdik.

fla,

Oh-iirii ~'Va~ ve!l'mi't; Ne' y:i",-e(!ek

Ui-

1!Ir.!hr&.nra Ml't(!lu b~ dill hMf'I'IWann tt',hiale;ri .,-alliiLyar,venlen ila~· ifarl!!t olun~rdg. BU! sll'iIIida 1DU." ayl!DB o.JmIlk iizer;e ifjlCri gi~ bir ha. ,fa,. dDktor, lMiy_iDii yumd: ipg a~1l\lI u-l'du:.. HMta; am.m.ii d!~ .annmda bhr lmll.J'U "'IU. em :!I~e-dlr Iiljny'Oli"J IQU"
YBIDJ:!"'Oc:nm'l. Domrtiml!': ...... C!!.'11lgJ 1CmU!

(P~JlI ,.ok deiii yinni para &aha ibarea.r, ~I'!I.I!! !Dial'lIm ciic-ii;iili ile pekme:zin koyU$Iiliu :!'al'_)' I.~.1)g h&Yalidelci k.c;vliini'in i:htiya~

y.,

nakleilileceMe:rdw: B.u M"a.nln SMa msy~nl ceph~inde ii$ bu.s 1iiyiik hir ~i~ od!a..slyarduo. Bu o.-ila llIalka VO!!! c;emi:veflere mem.le;'kot J,Je:ri'Di ro~ek i~inb.h&is edl-!m4t ir. $ehrimci.zdeki idmao yuNliI gerli;l-i ~h:n II 'Y1!l])II.MID1ek ~jlll lb:tiyUk birla11m,a ihtiym.g1al"1 1lI~dllgundan hI) ,lillloliibn tefrri,m.e I!:a r,aT verdilar ve hu.nuD %in 'bU.yU'k. hi ..
l!'~YA p:iY_afij[MU

AIl~ara'da,n .R'-eU:on Siililymani,.~ 1IlI'iidafiile..-illld:en RIl~i Dey de C1DQa riSlbi! SU[ev:m-Q'li:?e I,aflann.da YeT 11.[_ c-llJkbr. On ltiha:rh. SlUeymaniye tllklJfil lyii Mr lII'I.e'VC1l.diy~ta,bll" ve Fe,nerh~ r..;i;n Ll!I"If"Vetli bir I!",e,k;p olIDQi!Jf
I

MUsabakad'a ray varmek

J-- fi_III. ~H bazrr Ln1l1DlIUI "" vat, dz:eUet'fl N!y Velr>ecl!!k1e:rdir. Du II!iIi"
Died!! en

istiyenler

da 0' i~in he]" iba.1de ~y,i:hiro Oyml ,gt;liI: !1"eCek] Md'Iir. B,1I; .i:tiiba~l'l!l. 1 b'll ~ iilld~ h,e,.ecsnl1 v.e rev1d~ Dle'I"kli
tu(ma'k:

un. Lik. ~['II!nTl1n f'eliLer"nlflT" "uH

en 'blllflnda. m&!;I&HIIl€la

gidell

Setrqe miilla'b.akumd. qhmmak YI!! i.5ye:olet. !::II"yr&!ruI!I ikmci atimi II&B.~ dijrl1m~tli Mak .. _deld d!UlililJ 'f8j1JI e:e1l!!bllir]er. Dd • huliye '" davetiye ylllldm. Evvilden :Vel' ~ ifli,!i'enJ!u, M.bi'm, 1I!fI.iidin",~n-e fni:h-ltcad ed,tbillr~. ,(Iran p.hifes.Uulle fail. taflilit VIIl'dJ.r.)
giizeli1lC!i'I!I rey vcrmel

bIm.mmIJ ;;tbJ:aklll!ordU". 4- = 1il~1t ~ayMfbest ,..mi dlletiyeolizdir. istiyrn i~!!deJmir. ~ Miigbaka.ya gU.HI Laa1.~ i<;in klqrM'tl,. b:r9a1ettir~ b,1.':.t f!!M kIya.-, fl!!tif~ !relell1ef de kabul l!diIacsIdir. 6--. MiiMbt{lilray.l!l :liun b.ammla" YMll\umd',fI, aileJe:ruu!'enllill' 'tell: at ~diRbWrl!'I!I':'

".ds

rey alanlU' l.is_\:i!1!II hl!!:p<eti

Resimferi ganderiniz
Kar;~H Illlllrnldd:i: miisliltab,. i,tirak
e!mek Utiy'1lD bnliNdll!-'q ",tiuki blfsi ~ ~t1 difdcllltrc o'kmntdMmJ ric.&!

c,.1a.!I': .. ~tu".

MUtabUuIi .gi~ bn.mmIamI dmttl!! Mabim'iI: plJneleti - If~ ke,11D ... ldan ri_ ohntur. G~ tene7Milt

te)akkisiboyle do!!l.1'dl1'. Kmutmu:e bti tdtkkiyi If-.it]etmek limn. Bmt'lll !tOk miimkiil1 lorurii:z. Bun1J ,da

,1!H~ler. Piy,angoml!lB iknm~ye]eri ~ zll!ngli"dit-. Oniimil.z:d1oki "liILlI.tin bil'ind'e- ru;rt_..er

teltlip

Futblol heyelinin tebli,~i

W, :m~blk butmlarm bir kmm,
Ellumd_ ~ gIrem.iYl!!mt: donmej:e

ilIm.
MK

hiz. mi-l
Ile'

ill!! Imt dmek iJtmm.

OD ~

huzu.nrmtda 90kiJ.coll:t~tiT.
Halklfl'e seve 111;1 &i:k!lIerdml, • .1mkk!te.dlT. B~I1!,:1l1ll1a ki:i}l'iliilerimh! :pel: fe..'i!:la &I&!kll. ve 1'.l&et 8:&t-e:mt-ektil -

101H'1tI:Ui,ylen-i'tt.

flmdl:

.. dIm I!Hy~e" dedi..

Z.'VitJIlruo hl!llt~j, ,dimBimda '" b. IiII!l' yl!T etmi, ki on.dB:n harb 'b.ir ,ey diilDmmDyo:rdu. Hub. b.iru: dur.e.:kIMh. lIir PII. du,iiniir I!'ibi ytlpft. (DmIr •• dIn) dedi. MQQkmu ID'Qdp oldlf •. I..ah kmrtJm~ (Duikadm) d ..dfot. ~~ .timd"'~ka.dai' Li~ b~ 1Ji~ mi? o ~hl,'Cii malBun IIMdi. (H!!kime Rimu,ilil!l. Deye ,..rar. ~ LEdav", 'i'erInN ki) dedi.. De:m.ek :!J~1Dm FaI11-l!: Mr kiymd Iq'kll ~~. KiyIIJ, heltirm! allP:~. Fal(lI!ot0bu, i1~G& da allfhlTllH lbun. Muayene clillm b.!lJl~ yU~ po;ti:. iki yijzij I~ti. DoktDt'lilftII. onijlldeki Iisteye bul:Jm. 5r..l'll nra y.1Wi1D tl!lfbu;~ ler; Frm.li, fr,j!ox1i t~,"&l!Ih. m'i fre:n~
~tma.,

I:n-e:l bill haY'aliide- 'll'l"(!.lljWeDl amele kiirru:lerii UUJnda lId:ihat: JDije:!l~esde:riDIin 011 ,U!n~ evvel bd:hjJI bElillIllll. dedi a .,.e 1"9'diiii U]~!< tmu1dlllli11il1 buliin b~ LMm. ad~:i ~ verdigi i1q: nutktan U!I!IImel.. het. alb Lllthll !!II] mjsli full: vardll". Ame.le miktan mIDI, degiJidlirki 1m teouJiit tabu gDriil8Un. YaI.mz. 1L1II1l he-. kimi IIInlliDllf, ilul tamml,. bUl :liflh.ada.ki ihtil1l11.Cl ~M"ir e'lmif" n bWl!t"Iftll!y!i

!st.8.nhul Fu;UliQlheye.t1nden: 2'l'IUil3B eqma r.-ImU Yllplla.ea.t fu.tbQl ~It m.qlan. xa.d!kQy - F~~';fI l!itadm~i!\ 'fuplm];lli ~ ~olll &\8,1: :tel hu,k';-allll. I;t.zet Bey.
Vera. Kumkll.Pl - K.:istmp;l!jlil

I-

Retinrlni bughden
ve PI)M

hW ~rQz.E1d~

itibl!l'"l!lft b:~ ile, rBnde-

edw~

.ebrliniDh. 2- $l'mdiye k!1du lIe!l'ettiiimtz Ii'f:.mn1eri:m tam o1arak gOnd~'nt~ ~rt .. hr.. Ebi'k resim ~iSndM'ellh~l", mu.M,~ ka~ s-nmu!vi, ",ddo~M'. < EkSk lDlmilIIrala_n "' ku:rQ!I mukll'bl'inde, ida II'clulol!m1!Zilfea ledl!il"l'lr eaeMJinini:e,) 3 - B'QJ'1a \Fe Mmm. pi!eHeri de dllMI o1duiu hllilde enbqeml!iginiz gim!ele Ire}' vemiillniniz, 4 ....;: q~zetemI:zCl!!: t(tan miimlrie-1lL en bt;itndigmizin ~mjllli vil ftm!'laTB.IIln:l (n~ ),-IlIk-IIII',lllllll.U: iunini)bu- kijn.. do. yu~eak, ilim '\I'e ~ri de i1h'e ec!IeRk reriJ!!'lleri ba,v-j ~ i~l],e :ko:ys,'~IDl~

hu, olnw,JardJ. Bu ca1l:eti habrd.aD ~ kanmJ1d'ak b~~e-re !Ia.'htahleJiD aitmde. ri.!!li k-endi'leri'nilmtimdideD rica eden.. B..... ~deba.mmt.ra biRr Imo
maJ.'iIj

.,.,uila:e'k: VI! 0 lI~r.

:II..,

mu....,..

dNr. Bu uyeda hem mmll.J.ekete- !liz" m8t ~I hem ,dle ta.Uifti denemi, oj'lI.caklsTdlll'". K~il

.s;u.t

11.45

[!

AsJk ..Memo' ~ _.

~hlljt '~eli:1d.;i30] ·gmiflernr,,1ir. Halke.n Illu :!!Iidem m~dli:]e blllw.dB.ki ildiYMa ~lI:. b.G,Jrii.k bizmet eciliyor ilIt"lDll'ktir.
,!fiji",

,&i!.'k'em Mebmet RqQ.~ Bey. ,Ga18.taml'ay - 4ltmordu. saa.t 13,010 hs.kern Bam. Bey. J\~~e ~ s'lll.l!Iym&ntye :!IliUI.t 15,15 ~ Nurt Bey. , ;1, - 10000q:ler ~ 1iJ.wr.!!im m~Ue ~hIr edlJmlfUr. :I - 'Ibbm 5tadfdjn1litliil'l. btl halta

'19.9'11Y« Pre-c:ek!enfir • '9- HIIDlDiIle.nD ,~ede aldlld •.11 rey-JeI' miktan DefHldilmi:7_k, t!D ~a
by aJIIJdl!l'lD ya1n_l:!!! D,UIIlUum
'De,1'e-

dflmek i1I1Jidfle bn.dile:ri F. c!bwet olwulc:akl.rdn'.
"fIIP."I:;'J.,l

ud tmibahab-

Oil tabi~Ji Ruhi ,amlt Bey I"
Be7ciJu'l!!ilIlIl,
ftul.d

btik1i], Cllddm.i:n:\1t
p~~
-:t.6.!Io.&

dit

iLa&r11.1j

VII'.!.I~

oU-ti.E..L

UlI)'\I!ti IIhhiye-deli. u'ksrlik etIln.lJi IflG.i! doJd:o.r Fd:. m.iDC diyo:r kiil h tl!~r. g-eti.rdi~ ,d;e:r de iti, :yerme p~i,.W'. Bill ~tala.fU'I eime..eQ.1!! mddep-b! O~UI ~ru'ld.ai'd&n yOz L" ilau; yerme teke:r veriycruL en WCH),'@ Il~ riD Ht;.Ilk yemek t~ IFnb reiai i1be .eW: ]{.i:iylilri teda.-W nliyor. Bu 90~ biuT ~k J!,]'lIldrabr etmek blat' yedinnil:'k Ie bmdu", I .,.. k·~ L~_nde.n bir ,siWHik y.PIDo 8u ItakikaW. _K~YliIl'iin !Mira; te .. ..,araIr: 'lev.D 1!1ti. likkilllD; l[emfliebDl!'k lizmu:1.. HarAda HIZIRQGl.U llEDRt

ZonpJdi!ikOtll!o .H aIJc;evil'l:d!e Mr tedm e:v! ,l'!.iI=l~d]. Me:mJt'ketl:n biitihl bekiodm ti(3.'bdlll Irnrad. vazife a1dtlllU'. H~ nevi hutaI'i'Marm miitehauuilan he ... riD. 'blll';!o:ram~at f1dcn f;&anyabeda.vlli. bu.ynl'. FI~ln ili~ruu bMl'av-., '"" . t1yor. MAcldi d~&el'erin. hAkim 01 '" ' duj:o Llr ,ehirde- &0 ha~ &~ fer II.Boo -ml'1et 'VIC k~ ,.o:r. Hi!dI!iffi, ZOqnl.dd;·tli ilk 'Ve ON.

ValeybDI m,aolan !pIIZar'! lehir
edUdi
Vola,ybOl h.1:ifidan:

:remnl

m!lfi

yolrnu".

K'Imi9MTni.!!l! diJl.IIr.mi ted"," ed~cl-ini 'V'.ruiIe:tmittiDIin. ~~Ilindl!t'riliii bl'r
mBkhlr'LI!I. miitllh!!ikJap grii.:renbiltiiil

IIJiIi-

I) ~.
IT''UICl'Mh~I' - 'Be-

RI!:illnl~, ,ulil!!hn ~inci_

~ij

ionu

le1ter:i.n CLT.,l.t!rini tedPi".
Ibildinmektmir.

haa .. o]ih •

,.ttat ~
peniClWQe

COmA

;tm6 yapli.aea.k
b_yu.m

iohi!JDd.i!

mtinilMbetl1e 26/11933 gijIflij g'!llt ] e1,OO118.,Chlilllota.!;:a'I'll.¥ fli.pil~fJr. lfa.l!:iH;tl. saml Be.Y-

Cibali in~ilakl

tstanbul nufusu

_1'1II1!IlU

dJr.

Eem fiatlan
I "'dd·-I Bir f~ ,annak. ~Og', I '. 18 a . • ra cevap verlyor
rtLif 20 (H~i)' -L 1h Im:mif,te ~ ta.ni.dljl 'V~ alt!n.du oldu,iu bir me~ ib~!I!I!I!:dtim. Remrlni RiindHdij'Wt: Lg meczu1um u.. ,mi (A,.* MeIiIIIO) _. Z~;nlli enJa~ .., M lion ayUdl!lnJ 'f8.J1).Iii: Vl!!! ~ tuaIa kIvrdmtphir. Ad1a1JcUaY.L. iken Izmit'e get.. .m,~~e 'lnQ"ada !kamrle ~Unitbr. A.. ".k ~o f1iet' g~ .. bu'toU'l ~ I£s.. dail' tayysro bjleli WJl,l" v-e but be:fitlao terenlliim ederek 1Nt!1". ZBValIliY& iMlm 1Iim_.~]eJ anr vel!llimJlut d. alll!o!, eder. ~k M~r.I'!CI 1I'l'IkLile' b1r ku:1!; &,!_l:: Q1'm1iq.,

YaDglndan yara.lanan (\- Sir senede 6000 kP,i BldG, mele Mehmet dun (ildii 9000 ~cuk dog-du
tlri ,fin .evvel tl'l:hhlll'l" i.dll.l'Mifi:i1li Ci.haJi',deki Ui.Wn f ... riJr;~&Jm,de_ til b w.'[I,iirn n~blt.inili~ ,8,hnllta milhsu$ bir maki-ne tea-libes- esna.!unda bir in~ filik V'l!iKUI!, gclerek p~rbYRJI eterlerle ldmya.lfnr Sl.b".i B,", Be Meb md iuni1'l,de bir DJYIelenm yaFl!i]awh~
b :fill, ]'ulli~if:sind:e W ~ C!!.u:lUnUI'l h,eme--n. III_eft ,"U:i:rR~ ~u fe:ll8. h~Me yana_" 8i:me:le Meb.met k-aldtnldliJ Cen.tthpa.,a klll.lIlllne.smde
baN

tltai!rl:Ju[' illi bu 8!di.ljoiii
'J'e

-I!!CJII£

6000

~ i;o:;inin
;0

9000 ~cuk

do ~ dutu t.u-

tnkdlbm tarihi
Trabzon MuDim melt tebnun b" esen .. ·ar
oO '"

Ipsala'da hayat
.. I

~'um-

1-,

B··_UL U1' u.n;

L!__ 11 lUHUllehe yapl Ian

iEC2iafidlanmn IN!.hllihhil bo.kkln.d&ki. I!'IBtnyat iiZeu-aUfl' am Celli.l EI'I'Ilm.B~y b~z~ yoUAdlii bir.. n'h;k~ t,.,ta Awu,;pa ~.ii:lt&hZlW'l!Itl Rh~~'ftCiA

Mil: mli!.m;tl'ir-. Maam&fih hAbelf' v-c rllmiYdlrel"le birlikte te"'e!looa.hn. .d",h.a. 'ff!,ozlolllo,hluin zanlllec1li[U1~kk dir. V Jiyalhn yii zde biT"ini d; z-ante'l"l,
yijz-d,e
O1IV'I!.l!I

fultl:lI.

:L:Unlu.&yaI!'lCmJI!!lI'1T1,

ver~l!ii~

g,m yazJD4hk. Ihl 1IIlileuif'

m:i~inj

liIumma,

yUzde.

1

aispamerde doktor yok 1
II'pNl1a (.HlIhIBl)= Jput.'ya 10 a.mlti'melre irtifldllda kid' ·~m. Bud.
IUt

~

dl!irM~YI!I t&:bi o[i!ligunu misnl tel:'diti b .... m\J!I-'l:ah'ZlII,rlllr"lD Zl
ne].eriml'Z',d]e -yU:;:d.!1!1 0m .i1.!1!1 .al1llihgUlil .oyHy~
~

,.0 ... 2;a .. 1(111' Ui~
~

\7 .. ini kUIIJ himnm"a., yiizd,~ a~h!!lTIIlInZ&fillk, yU'Z"
yUzd,e de, IMrm.i: kudvz, tifuill ve .a!liredir. }"'iUdis' iki.ioi: pa:rll." .

d~:ftO!(l'[,

d ;yoQr Ili. ~

diUt, 'lP'ef.... e-tmi!p'l:ir. 811 ik.a'Ea ku,," t ·:z,avaUl 8l"kad8i rD~ oktlt& 74vr1l

IPdlU'

~

hUlIl'hum,

Ilndlld.l'.m

:dirt .. baad~

fOk D1.I!IIJ!IIJI:gndar. TIlfla-

ltiID ~ti1:oe IIlIJbumufbr. ~ ~d~ bii,mli: :hi'mmet ftil'tlJ'"t1erJe yapw dUJN.Dmr d\o~. ifoHaduk yhUnden aywd!ldtberi k« pl!Lbl~bubl'-. H.nr Plu,tekidil'. Senelmen:heri IkIf IftcflirnJl!!rinde uwy'e ile k-J1 Ibirbirindem ,II.VlI'&D. Iht&t!!;pl!! ~inin bo.zvk. :falQ ve 24 da m.~1li ID1.iindl!! iki Irop:ri.l H)"ImII!ikarn N1D'I!i1f;q R!I!Iyim hImm..t

<~ AvH1PII. mibtU%I!Il"a.t1 urrm.ayuj hflki:ka.fen. pahaltdlr. M~e!li Tiiik ve Frao:Mz kodeaJderlme ttM.~ mlll,ddHini!lll kHCI<Iu 450 kUl'1It!!! O[!II.B bu illc1n biT Avru'F'1I f:i1'JllJ".lft
Cia yaplbol'!t
Te

~dDII·veal

,are
r r

hlTakm1ftJr. toLll!lar idLllrc-3i tar '111dan bJiC'l'1nlmu.n ~c1l1d",:r:m..8i tazmi ..

'MaS, kernleo,elrrdJe
Ha1czedilen Meztiaha varidah
iQin buuOn karar
BeJedli~ve

vte

t&lI1nlm:JI!

'Elk., lIIevgrliliw:fMB

~m.ca a1dlm kay. WnU!I ve ~r!erij,l'lnil! dDLa,n.l!!illl hafl!ll" lnqhr. 0 nm _lIdan'bRri dl!i 'l:H;T]~ 010 kakL.rdl!l d.(lBaJllil'lktadD'.

l"JIa~1!ikilo:ni 30 lilTdlt', I'll!l' kabll.lb .. i:m.'iz v .. r? d

muatllhza. bunda bi:l:i:m

~at vet''i[e<1d:tir. A.innd.an, ,eJle-.:indT!'ndan Y8;l.'Ia.., k~1IiIYII.!lt:I:"

Vol!!

ay..Bkle.~ S.e.lu·j_ Be ~

veriliror

yin

ye,r,l!Jul

ni."b.ct61

iyice'lilir.

M~ -

.ail I!:arlt.l:in mukata!l

""ei'-'

E~zll.l'ie ll"bol'll,h:rvIIoTLtl.nnd& y;ll.l:n~

,..ptmbmfbJ"-

KUI!I. m.m-k~iia yem ytl ~ .~kildc lrill' m~~1lWI yapiknUImi kuar y.e:ribmt-

Bur-ada A,Ik M~mc bndbina iy: ibir blllDi hulm~u . O~siilRhri ve miilltsh11!m IDe'Vki' kUIDandll'l'll Melunet Ali Pa~ f*l!IJm aiilMi bu 1c'i:m!Miz _vaI11pl her alef'UH yemdi vM'ffidd .. VI!! oiU! bakm ..1d_iI.dU'lar. A,lk
ye, m.l!lliIymuili

Ian ili;;ial" da ~e ee~l!.C~ nillllJlrot yiizde olu z k5_.r. BILl' ~e 11'11Cia L.i~ Mrr- XiIman fli:r:la detildir. (:iiftkii AVl"'1!IPlll1d Ii UR'aT~ luu:a.n.;;

'IDlIileyb;tn biT rniXIdell iWinrill. t~:m.a men iyile'!I!IC~gi llioy]enmekt.~iT. Hidiu hakktnda. MiIiddeillHllumi[jT~ taraflnd.ua

lile-T'i i;;::illl :E:vkaJ iil:!lore!Ue ,BI!'~l!d~,!' ,IIrll!liidili ;;likao ihlild CPe:riOI!l ,E.nd id.~ nlinin m~babs voidllitile beledi:re ii'Bt L(lj'1II dAn

Itdlldkata

dt:'V1lfD e-

ibllzllMInJII.

ki!l' .. IIIn:n1 'hac •

%75 tiro
Yunanlttan'd:. ll'lliistlllhz'!!.II"-a,ta % SC, Z80m Yli.p~l[r. Al.ml!iny,sl dlil !Ii ltktl~ melt % 75 fiah %64 ete'lllzil eni, far ma.'lt.m.lol]ai" ArII.I111;i!a kly,Mtle'I: 'IIOPil::u:, n~lI,yel e-aK[ 'miktalriilan yUz:d:e 9 :ind'i'reli;lac.!l~. tJ!a,T'lmkt TUrk fantiJlI.ka.I

dil'mekl~diJ".

Mj!-m~

biu im!.lU'liyMljl 8i1111!•

til'_ ViIlyet
TfL\&zon ~ ~'btIad,1!I £eUlrI1en o;OM:! ko~ ~udll' "'~hr.

en!fiim.ttliio.d'.e
TtliI'gut

m:iiiiUIlliIlIl-U1

Bursa'da bir h,rslz Qetesi
yaka1landl
Ml.llllahMmh:denl....Il.IiIiu·da hir m:il:ddetle[lberi muhl~ lif -[m .... e diikklnlan :aoj"5Ji b~r 1!i~"U ~e-keli zablt ...nln e:l.iJ:ie ge;; ml,tir. E!:W'lEo:rdlll.O ,.. UJoIII y ..k ....anI'Mn' l viii pl.d~k~an "'iyl!.dG.n lIir- ;klllllllU bu InnduB-w :r:ibi ci1ru:rnl'e-r1'ni d~ i:til'Ll.f .etmltte-fdl!r"_ Mu,ul
1BlQ'a(W1iIItlilli .

T1"'a1bwa (HullLJt-i) MaaUnn moktelli .reft~lel'i 'hqllll"lJl.~abrih

,u~lLl'Idll'. Her ~ ev IHin__i'n :;'"iin~i:,,=lHe.'k_ fil!ldc: .arkdm:1 le renniim eder ",,·It ,l!!1DEjinD: yiyen!l ta h.f tullilf w,tTe- tSrI_. A"It'D okudlll" iu. beyitlerc:1<':1!'1 'nPJZdMml YI-!:!IytlIInnu:
IBlhun dfinya h4!!nim.~Im ganum gitmez

LnmaHil1@Ja Marmara'da bir ingiliz V8pUrU istimdat ediyor'
lIiYI!!

'Iolu

fllllili.z- ba.mdU'al! Quebe~ City i~mil'!Jbllz! depoeu:lll.nn 'kanunIU'Z ih.B.lt'\l!<ke'l:de bir JIl'8'iliz II'Dpul:·'undlJ.lii imdl.llt 'telIe perakende iI.I!tI.,lBrl )"il~fid~1i ba~
:Z.aiii

y;iiiHl III.Ld~iu'llyUz onfl

I-.I,'I:!YOT,

[vVI!likl g~ llia.baMl, ilia:t-tl TabH .. td-.re,i M8.r.m.M!II. h.VZ;ll[M~ h_.

ettll'dijiru ve BI!!,ediYl!uin b.ukuk mah~ '1UIID~il1-e JDi,jracB.l!ltJe tt;JJiri ien ~.ale• binde bulWldugUfilli hllber _rmi,t.ik. Ara'la.fillld. mtil~ hill! nllk olml,;an bu iki rarn.i dlllire}"c ..it l!oyam dikk ..t 1I'I.8..... a diil:! b~'i'Jncih_u..1fu1a: mabkl!mOllinde r.iiy~t edlilmi'll 'Ve m.el' ok; itolll"l!I£"'''ekiill.,ri :nok.~liIIi iMDrlIa:nm i~ELh ~Ierdir. H&o yeti hilld!n~ k~1U ~fhimi p~inmuhakp. mlly:! bugiine t;!llik etmt,lir.

IlllIAUimi Z;,ya Bey OlldllRu
abiRa

h ..ldtl

n~dClildlif bq Dl!1rtli hillbiil
UI:II'I'

lIun'll dl!l..ya.pllwUY(IIl".

.Ji~j .II.kn.t,

"lie d'B.rl:ial Se:r;a.r h.hli~i'fe yai:"dutla.

bjr cG,,~
VI!!

K~e-.a;'

flnlll~,[er

Ii;~

vi.l;cu.dc 10" Te3Tr!] kiitl.ul'Il'

~de;:

hnadlnl
!!.o;ar

yapMI,lArdlT.

M"r-D'im bl..i3LftI" miidiir \lie 'hi!:' ,ok nIuaJI:hmm b!il~hd. 'PMlak VII!! Lre"ee:.a 'I'l1m hitabe1e-r1 fI YIII:pllm-,u!br. Bu It:g.fe. illu Hal&'unn ~ ~. l!11.rdan evvel v.e iK:llk-diphl:rd,g :tOor .. Gknd iizer'&, lMiy'iik Ibn- ~ tak~p ~dlm haya,iI'IlJ. h.k'kmd. Y#:EI~mlf biUtili e:ll,ttl~i ihtT"1L !I!Ilm~'t!l!ldiS'. A.yroo.~ Cq Hurdft'rin-m ,ukIe-k veeizelen VI! 8~Hie hi.talHf8i, 4~i'erl~ liJi1' K'tlJ' at 1!I1IiI-Ni C:1&rilk meJ""'

Ehti

'" BoI'Ka. ml.ipt-diYIln.

gbeIM

Ee;!,8<ftelerin tah.dM~ de h~ hIli"'va1..;;1; in..billlll.lI!" ,ekli:n.t a]m_ ml"ht'. E.:::za,c\lanrl'!1% "iok ar kiT, p,sk fazll!l me~ .a.k1t:alt:l.f!!l <iiDIi"mll.kta "II! hm" 2:lIiJman
hilkQmeHn tadll:"l8.l!".:.
~iflDl1'DJun-dtl li:uIIiilmlll1!!lk-

gBndem'li,tir. S~ ten dolll)'l mt:vkiini Ilt.JaAt:le ,tlliyin IedeD'l.iye-:n g.l!!IIDi. bn II!i.B.te k&d ill' MAl;"""
gelnlalJl;
DL!!.rl!L hayzilUl1itd .. YlI.plbm

Sahle iskambil hAg.d. amine. rinin muhaJl:emesl
SahlI!'

damg.dJ

iak!lmbUi lri.i1d'i

imat

billtiln ta-

,

HI" lb-ei1lim

Mal:u:n mi.ilkiim

}'ol;.hir 1iImmll kfln,lIJII.lim WILT bll'Dim.

Kurtlar ktiylere inivor
Kanmmn KOZyOriik "'i)'bdo HahozCI!'ffi.i] IErmwdill.;n. a,ilIJlnA r_elcyin &ir

Itomobil soygunculan
Tor'll.1 ("u .. lI;:" ~ \
lfIlobil

o.

Y.

Hahira ve Klbil ei~ilikler'i
An.kan
EI~i]jiil'le
nlilll

lhymdu 010 ..
jaDdll!innaJrult
;!Ilia

,241 U'I!UIIUII) m_a&IAhatglir:arllk~s

K .. bir.e
bulu-

.oYfrWl~lsn

lcmt
~

lirl!r~k
VI!

be,
:i:ki

kOYlDlu

1118lr

11.It'ette ya~

t..fcibi nl!tic~.8i

rakll.lf1 ell:! venni"

O'!"(lir.

koyqnq

ClI! par",ahYB-li'IIik

~lI,tlAret.idUa.~tit.

I~tl!.

Yedi i!:i,idicD munlik'l:p IiiII!I'IIbu bBli d~~r cilrilmi!:ltili1i iti'l"lllf dl'l'li'fl.erdir.

Melo!_et Ali ~evk[, KilblB Biiyiik El~i]igillie d~ M!I!Il'I'Id,ub ~evket: Bey lM'tril tllyinb"rii He)l,eti Vekitece kl'l f'.'l.rlqhT]1 ~1ftJr. RII!"UttC1.U"Jllhllr Haz" reotlmJl.ib 'l:udikifnc I.r:tedile-eekt:ir.

mulJ,~lcemey.i!i: !IiI! dl!! II!odliy!deki doblVIMlI'II«fih 'te.\si:i!J~ r.lJy'h!l,hNOI' d.c'f!l.m. I'I;JnOl~ ibitilu milllr"meti.rlll:lC' devun 'e,etmeoktedltr. duJmi,tili'. Vapll!r yii_kl!lib.di.ilt. B.u, V"Lizdel'l SuM.It~jUrnlllll'lill Ye.tciU!e"ri ml.irk1lcill~nndi 1.a1'111. k!lldn-cilii.i1. vo.purun. plIlrvlllorli lref.tt!'tl!! r!l'piten t.ahliyr, edi[me]erini ta,. c10llmektc 'Ve ve.pu:r dalgn!lIorl. I~p mimi,!, VI! :rei.. 'tllJe'bin r,eddil'1!'ukl!lm' mijclII!lIe]'e etmeM,odir. Sevk "e idall'e bi] kltfldl ima Ii i~in l.:u]]aDlla.n s.aMo lI1li1"kiHiiht1daclii d.ohl)'l hti.,,<h,t edidl!lmg .. miJ'biir1erinin ma.hlcem.y. amt· Tahan:'iYilta; d.~v!II.m ohmf1!'l~t.dlr. _ JUnl c.elbi.tlt kaRE' vennitlir.

bdrriyata

r.t;imt:tI1 buJtlMll:l.mlllh'r'-

,tlmek~,II!' mauum Mu:dtd., AJbdu~ Hii1lll!l)'io VII: Ariin ba1dnndaki

a. ~~

Lo,.
YO".

.
-~
.J.

',.-...
"'..
--

-- -~'-. --

.

--

...
-

"

--

- _._....

.

.. _.

Ni.;m
.:.

Abone Olmahyun?
r 8trh1C!
trl.Jtru. :r,tl-hJlelilm ma~al~)

A.nc:.dt m~u:fA bir flll.nmm kanl.'I!r-i:n iii el'lll fblr ,ar;.aYl dg~e:r:''bIll f!Jf\~ ci1di aI~!lJ cIIok«rl!.'k fill ikinci hllYVllDh d.a. km .... tevl ~t~ llrIlij-mlliiD olml.tfttW'. Ll'!JIilll utaJ'HirIJ .iiq'~tC1l Pl<u,wldn :11&10'11 ,ump edilJl'lRk nD'1I!tHllt Wr neliAi
a.lID&II!I .. if'

1~t&)'11

haYVAlilann k"1JqII":Il1~ inH.1I[ud. :l'o;rdiiliirntil h ...lltahim :her [[Iuktai 'n..• :urdl.n lIIyni iDle'l;,o!.UJlI' olm.adJiI d. mU· nab"" edi1ehtlir. iBtr iruand .. '11 (la;gll'l' htr r.UIIIILIl bJldbi. 'IIIIun mihllfo'l ,t.. m.a.lf11 bUt, II:I!.~ fenn.nI ~{>hl,ll ediiDm.t, II;:" mIJ .. hedJ!!l 'lI'1!' nillX. ddiidir. Cllt~l, '~I~lt: _,.. mtwtlJl. mll.l'U~en kun!I!Jnlnl!lfth~ 1iJII' II."'~ W a.it h.lip L;" kM:;jj de~i1 ,.oIttur. 8~ t... dlifi _, RI • der gOrilla ¥Ilk'alar ~ UHHifi· mit binllffc:e _u.&hed.,leri:n !I1ii1nniiu:lii ~td,~ Wr· mlllli,-eU. de8i1dlr.

..,.,br.

Z'Il1.t!a

E....

l.m 'feYIl

eli·

~mij hakktnde elbeplerd«ri 'biri ol;n-"'1 t~.I'I' lii1ll;ll_!Ii .!~ ~lbam edl'!..JrL-M!:M01 • duimw. YII['mz D'!lubteliI &I!-Hpl"Yf'.m~: lIu! oll!.bilaIIJ 1,1] t.ahl'JfICi rAn..It'I!" biH;r~. rtIn Blo • ChhnlQWI £iIIlI.llyet:irt'i COlllliplq b.ir nrretle 'lefv ~ iMl I'I1II'1 oldutunl!ll is!reniyiifilD,. KlJUerili II<II1eUy.t1. ted. ..,iii, mmil(\Ut .Il.maILtll.daki yui}'le1e til • bidit. Ame-H7aUa irBotikhlline bnki:Q 01Vaktll:1II plIR.i'm
tlWm15 01_

i~1I deriri telk.:ikot

)l'lIpdmakb.dlr.

~!I.

A._nlliklopedi.~!IiI' per,uf:n"de oll!lt'aiJC 1f!1' nl.'fill ~~'lifdi.b,DI'.bnuz:? 0 ha1do hal .. ediygnllillUZo Sbe abOllC! 0LmiUll~""1 lav.jye Itj.[lml. BlI.kmlZ :m.idn7
Hl!lfid

m,

~lkmllil1ia \'111 to lIII"IetI IIIill"lIdill bal.. dizleri ahnadll:lI 'bir mipi ~1~l1bmr. fl,w unum!', ikiJ IlIInuhll'llUlil!iZ, nihayet, bu gU.zel elerden :ma'b.rum r.r.lmaga :mahkilm O'.lu"ul1u. 1-

On be, gaulle 'hill" defa

IImIlBu.man

Illl)'Ul

_,Hi

,u;rc'lll ;

-

!jilL)" filU&m!:l!!lI. ;okifjr .."m~ '.bi,&" Bay. kari.InUI ,,,,_ m_ II I~: .. I!..ep ~ol:r I e-ni t'! hl!oP lIBy]enllPdt. ~~~ If ermm H I'" 1m ,da, btmlleJI her (fon IIoClllillmlft

~:2i:olm.

Pekl.., Pekl. .. NC'!!l1nin H .• IIII.Zeot~l

aldl, m:ulll;e.sllnii linl1Lne

e:1IM'iJe
li:oydu,

-

koocaalDI" :gaer'teli!l!"in~ dokLlmmlA milt a~e-deL"", li1:Z:UfIlIII.!IZ !ll:iJlt par "lIlan an]", fd.llt bu Ithr, d • ..:1U Z1("IlU1iI1: kAg:~t.pal'~lillill.l'\. dlYolli mil, ,aJa,l"l1nn !I!I1Z,l'I'lflhtlRl mckhl'pla'l", ~!ll'fLarI,a tecrtl.tJ8 cd'",n:I i. Bu TiJ.1II den f'ahi:r lJe.yin, hot.t . ~ mtlblm

m,!!ikt:up1AI'1. lti.z 1.:1 m] 11:1. Adrwi!ri ?,II El· l.. z.. 't'fI,lI.l' 1snar. rll'l:.hrdt. F eM]' Bey:ln, ht~d~ti he"!' zaMan fabuk ),lIJhtt1il hl!lld!!!l, lllied~e, 1111 ... &ah Mrllz fa d I!I. ..urm~tU; ipe lDHinde !fbi otm:'lly'Of', lillil'lmulik ..~ .ioil'~elnjy.o:l'dill. Bu bal, y1Ui8.N1&lIberri deov&ml eb:nekt'e idi. Bi.1' Iii!!!!, ~]e .bah keyfi Ue g.l!lze'te&'ini &kudrlotiPlii'll

Vi!!F8sel 1IIM'.!I~.Imi· .. ~1ince Iti&m..· .1fI1I", r.:ilJitft' loim. v.er.-elim 1!IiI1h1m ber "'uUi!! ~rmed_il:lrte k!m:lmiC:1'oeh,. B.ID ~~er IlJlellk ~~1i¥n ~b1,.,. I1.e hdavl erl1tMiil);... BiU111lonbk- bIr lUi .. rede If.d.llD ,.IIl!J dei:m1dir. Blr kI.mrI u.rkom ve bnatler iiOir.ll rOliltkm '!lieradi111)m tedavlilltl! .. .Jill!; ~lld i!i mllJhllr.:kafdll'. Bl!.n Id~ rID k.snMrJerindC! IIIim l'IIriI" liyiit. h.em 'l'6n.tlim ted......-IdniD mlh, .. tehl'lbMl V;fII:ulmuldlllU'ZUDl 'ftn!hi'. Bun. ]iU1 [vi hir tet1!ik: IM'i!l.Biode liirhlftnden. tJr"i]c v,e: bl1 IUl'etTi!' t.edli"i p;kUn:I "ayin >e'trn",t.c 'milmkUndUr. Bo b.rH.er '!lI'IeII',!!:Ifti ~U1Ii &e.hm1. duldillllil~""",11 lllJo klll~ lil,mm 1mr~Jli'ftk brma mma.eaat ,ettM~1 ~I:m. ~Dp.. l1.elliz diiu M_'k-.d~ eM lIDyle b..JIRr

Ir,nyer mei'ddi

nil

trudltelif - • hiy_ 'Fe- !.!iP"lanna dahIm:It ella" ... °. 0 'llIIO~d!1!I b~1 IUDlIIliYltl. teda" ,dfaei't! kitr imkin ;,-okl •. F!il!aI! b'U dtl'l'il'!!IYe 1"111m~BIih yanl uML: mtltllt:ut.rla ri~. d6J iatiJI.B 1ii!bi:itIrW. ,,1111'l1 Iclrnfoel' YlIli'.I'an ..NUb] w ,ckiW!. lIme1i:Y.l!lt1.kd"vI n b~~lk t.,mam.en ilI.ltt l!idil.bilir. Unm le1IeJerdl!l:d"l!ft niilucrtme-milf __ I'$pt oJm'ID vak'alann !!I.dedi ~1ctur. ~ llIMliy.M!_ i-le ~ i,.tm aJIR1111lli!: ·ola· bile_ b:l:r dl!VII'eyi I~mek: IbmndP.'. V'at:I.IHeld hiinl~t], 'kab~ ,ar· maida. Yeylli hi..- toll t:ah.rit !&dId ill d~ ~. l{1!ln:1l1alllla.k tehlikel.:iollibim-. liI!wlBil" :II. b.mer bUl lIadmlw{\ I{tljOlte "Jyrm: batlAduiJ, i~ ftlllZIIft dikbcti c.efMt InUl,g bir ,IJlik. halin,dl! hi~e.r. Dmuo hlr kanil~ Dl'al:rl'lnteai iblim.:lmi lillian ,dikkste ,all!U'll.kh~:meon hekirmne mun. 'I:aa.t ~:ci lOOk t;eod:blr-li Lir F.,1I!!'e~ oiIw. Do mtl!!t'le ~ pi,:l18m "'1!,..tHii lc:Qfkm iii'! ~1ii:Mm.. mW-a.aai eden 1.IIn:llml:v, camHIa. ka,meJ'ruere teMdiH' edilmi, .. tit. ~ V1IIktinde tfllriirurte, .me-JI. y.ttn!ll!i en JitGk IiRTlWdf'.Jc o]lmMIllil'I!T:id'e wtalddal der-ece.inde L:~]'Ir' Del!! IW1t: U1IJnnda. hu uymnkflit gti .. tUyurQ:m.. Bm"IWI Lidull:r Id, Im:giif'lki I €i!!ITi!.'I:d ~dik_kri dlllllA1lerden ~ek dalui i!ftIII!Yet ve GMI!:J\e,tbll.l:ub:r. Midl!!! kuu.:erll!r.i d~ 'i£ok IN! b.a,fad:rit ii;iIn 1m (fOol! di!l.i!J iiJeta,dIe mide boZl&lula UUl· Md[l~tedl!lT'i edirn...t ve rGnGn Ibirimlll!e
bllKl' ilI'Muh 1m~'I7Nl cla.. l, I,tm I~· 11•• mE, ft JAwm:lihIU amelJj'ie M 'hillegit.. !!IV:!! o1U'1'.B~ !l"ootL:en liZ ~ biil dot .. m bir f~liii k{J~1lJ mUVIIJffek cdeL;R. }'Or. lliw.um isIDdrr lei, efk1ri amumiYl!~ .n-aJleHcai zJ,ad1ll Lb ii1ahbli IIzer.ine tt!m~ 'I"ir ,mnek ~ &"d.i!h clur, RontU:m ve d;iiw H:EI tiMhvileru-. 'loymetillzlll'irulli! mn. TeMidUfcD tu"valet l!!ImaRlilda .1Wle

,...,mlik 1UlI~1:iL! vii~udU:n

~l

... dll

v~ya

bir 9!Jk intikaHer

2-

AbaRe

OIW'II,R1Z

evillli:l:e kadlU' ,eUr.

Ak,IJIII .,ylnb:e dondiiguDUz
IJUllilr.I\liltIllZ,

cii.zJer hlllll1!l11Z8Irfl.l' i'!jinde te)'lemiz
ZAmaJl

.iklopediruzii !hntr
II"!UlIliJ:
L ,_ L!I...'

Yemektctl

i••

rna

OK.1lI:r,!!I.DIl.i!1TI,lRIz.:,

kuru,1I

2S1J II!l(l.C!lI.iu:uz 1,0 dzl;J, !23 IU.ettJ.• 15 kuru, kaz~nDlU' 011U'luDUZ'. 4i, ...... Allol'lll!!l.eniz:, c:Qz1.rEnl.1 dhletirktm ync.a dh parari
3AbODe QhU'II.RIZJ

I.hr,ml:Z'.

B,u

kuru,.
bakk~

.,,~prahat

A.

Uzerinden

yUJ;de 25 bkonla

kUlUllr.1Dl'J..

Biit'do bu fUllllille.rdUl i.I;E.de iC;ip

_
.:

or

.

DOKTOR

etrtmTr-rdil. B1II inet .:nedi: llfI: Wad.,. :Ulman hl!.l:n."miD'e bblli ,ifa ofdl.l!hmdlUl

kOf1mJ~8

tumlnt.lJlt! luItta'Ja., mliPc ..

t

Osman ~erafettin
Ce ga Moglu NUfol'ma.niye adldeai No. t 9
T elefulIIIl ,S93

[s Ekram II.
Conk butahkTl!1'I mClebas.al31i Be)'o(lll Melr.tep s.ok!lik 'I'~r~ron 8 0 74;8
it'lllilt, b[)iQ.
lJUnIg

hli.t:l1iemfy.ordu.
Nennilt:l '~., Da:il:ik" tdh __ ile N mt"ll~

a~~il!CiHii fmdeden r.H «::lUcIri -e-dt-m.em. Lakin !J~'bt kinW!:Ierin hl-; ,oiJItanl kOl''kmaJ,,," ve UB!) i,(:il'lde:rinler p ~ten ~MN[ir. K.Bidilenne ymk o1l1,JX',~

Mu,a:yene zam.,u ;cutnada:n muda ijiJetlen 1I0Dlli
(Yeuiba.h9fi h.ulane,i:')

ml.ltebuaw

Dr. Ekrem Beh~et

1:11.11

d!lf, r,tilll"mleie.

ba:!<'li:a bi ... 1.~"lr.dn

M. Kem II 88,1n kan aati

daMn,
••

'.I!l.ri.,

h_IlII-."tllal!h!!!!lc!!!!l1.!I.r.m.lla.'I·.Ee.h._

QJmli~ :rm l' P,."~fr.. m. dieilpn.4, •. , Fi· 1$111 .9"Ok gi!iz.e[mi,l.. F&bl:r Bey, !C"VIlP ~iY'llrd". Klrndi kentfilr8"~u",iiyor, R'~en
~

ft~ll!nl,ga. lIirB'lYO"~~ ~ ., • ~. BI.I r,ece, .~IlIem.~YA Irldel1

rn•

..... (:ok rlca AIiiIr:lm.. bm~ Leklet kll.TJll d. ILtlyU'll!l,DUag.lll &ib.,[am~, m.e •.. Menil 115M Pd:at Nennin~bg., tUirHJ 11'1.1 F.hl:r ]i.,.y~ .0• .oylemeldep m&" Mka'l" lu.lYlIndian vaz!li~em~YOl'ldl.l. nedem.. hcr-BJ],l~ "ka!'Mni dW'dW"I!!I~ K~rl:a1l1l.il!ll:n h~~nj-"I£I, lid; lbw b"lrdenhire .. y1llitollD ,.,. J N~jjye ~ kl:rnlly.D"l'. i!lmrlenmi:ror H&nR:n:in t;anflll.l,llIdAl dll lriSFdiJiil ~~ d 1/1 j, .-a zete1er, III.e!lrtupDarj lElLrf~ :l"utliLk :ZlI.rfl"l:'~kii'tMan:b. 0 .til, ka lul., m.BfIIl!&i:'"U!1 kll~B1n.1!liiltlil tee fll.1 Net'mili ,g:ilb~, M~ ng,tlll.ilnl1ID rime: il'Ame:ain if'r1it Q.lb)'U:rdIl. Par l-lz8'l:nllillnhubllllr~a t~rijb-e edl ~ :mak plITTllak yaorn~, ytrtdm'l" hu 'foniu! ~~ IIlZ~eSerim, ftlektup]lI:nn, ,MA.HMUT l"BSA.Rl =oU'floilr'lllllJ Mllnzat'lU!i, CI.II1!I.rahllh.'Z
r

dUo on ened.i.r evb idUer::lrCeadf

Ifi:i"Ui'lK,Yild!eD._j!ecltiY--or

.re,-

-.~.

Milftif ~&M. Kem.d Be, be af.dh~kmd:~jd em-alli nokt.!lj naB) • d:au mGllbaza Te ka.ll8l1titirbd ,.atyle hitlisa dmia'lI:r! " ~ BD~ dGnwd-l!.k.anHria nrI '"'" )'til ,,~ 'G-lduiv b~a blr ~ ,...,.;.....L.....il'lu FAp.1m., 01mMiM, r~
YonIIliIJ·lIB,I

Ili.t.'I.~_

Ank~r&'nln en' hi.iytik Kitap, gazete. ve ,Klrtasi

--Dr..HafIZ
DivIliItlY~"'lIdB.

,II. 'Iii~ru Mlf'kUip 8fi!CSit I TceletoD B 0 24e~

Cemal
IlIm'lU ..rl

Da.ltilijl8 mP'ell .... 1i
..:mnadl!.D mqda 'bcr calli .at U~:m dlQl! I e) karlu Ltan.b~"d.

~-~.

:i<I.: M'I:I:<;.UK "'___-'~he. 'Vli!i -"",~ .-~!II. ~~, ... ~~

..

,...A-b:.
11~.

Ihir

ILoIrt~ nHAI'

tl!!ltdetrtndcW

.. mi:ru _

ye

Ina gazasl

f 118 )

ediyordlL.
_,

F'&hir Beo.r. e'¥d!en ifi!dr:iII;l'ken •mll dUndih

ka.n-

H., 'P.t.FonUIilUiIl m.aIIIIlI!II. ii • zeri!llel bir drem~ kal-lmpllh !ll:oynulJfu. Oduln.l!, rirll!t' Ir~rm.e;l! FlIhtr Bey. iklllliDpllt:innD.1 r~ bill" "»ey;_k rilbi Ie'rit'lllJ i.
N'-.m~ H'II 9~~ler~, I:&yd: itin!!l Ile dl!!met Y"pm~ V~ ii'iizil! ~.. rpll,c: .. k

Necmiiye

U.:DiHtli, ha,M b.k,.. Sen, hu "e1'Ia bU'fUnc!i&Il, ....Ilzge; I diliidif 1I"e fliddet]~ bpl,.l .;eki.p ~ .. 0> giIn, F'a.Mr Beyi~ ,"~ktilo"'11

13ahriye NazJI"l -Eabakl Hasan
Husnii

Pa,a vakf.1
Miitevelllliginden!
I

~,rl!li kdrul ~.k ~ iiJetfi.. dh-'. $iou:'liJ'll! k&dI. ~1i 'b:ir t.~BtadBfi ,d:lgm:"bi; ~ baH_ ufo ~ 'btiIUitd~u' aJl~ madm. ~ ~jm l'iJrmedim. 1li:n.flIBJ~1 Iui!iNrin lira .. yet 1i:albiD.iyetiniibind l!ttiJ;flbu:ec:~ hlt hir 1oktw. YaI:ruz ~.ir hattar'll:n Idl' 1lOJctann.d1Dl fiku:dGn diier ttoba .. latlnil kaDMrirn intikal eltiiirli g'orUyo mt'. FUllit 1ra Drolr.y.d!em ~e !bit Mfik:l!.l&!:', Yani ~a:mer h~n m'lm:te-!If 'I".~RIi,J~'b. d~ IrAk" ~ mIllJ:oRlIl:Ie in:1i,bilioden iliM'd'tir. Hi; ,up• 'hem: bu vuiyat bit'" tir~ if."~ '11'-" ,.. ~~ edeme'll. Ail_i 0'1'mui. i~!!l~ reliDo::e bUt IIK-ayet lLtlma1i!1I11I!!II oak kmvfltlidir. Bd- aile i&fr..adtitmi:ml.de mulrtelif :na. hiy.ele1'de o1ma.ifI. ~ kamoerli wk'.·

II:I'!I~

",en:I~,iJl ~IIJUJIIJ~

Iba:M. k&n$erm

nRiL

Ben k«nMrili!i i'Vn.tlhm ,!lIlif. ttld ...

'1'klne t.rJi:l!.r

Ne,et ,Imelr beyin fikri

.01~

hi:r eerrallllDi •••

"AK.BA
I
l

bo.d
ft

bLin~lil'iltlll hld.1 t~d!!li" eder. Tt'.lefon

b. '~Jg8.,

m

hbul

",I!.~'.

Ku.... .an deiZidUr. V M'iII~ Fikri'nin de ham '.,ideJ d!eJu"UDde ~ t.arLm ",udlr. !Bu hu1ahIm IIl8m I. • kev9'ian e\\iilni anlamak ClI!I ~!i! ...
,dftIl,eri

Omell' «-

:Sa

Krtap elfj u 'kH1:a!)iye:c~Hk .
AiI~i ",dlO 1.." •.•.do;l",,!j TE!"r" .. : .;);),77

.hlml!lbi MUdenil DoIr:tmrN"!flIlet; &oy dl!l ptllmiihdRda bultmmu,.tm-

&ilm.ek II~. HI!Iid&htm 'febnQ • rriPLde Mil hki ~1L1!.riye- haa. ~.

NIf"ilen mesainin. maMyM;~

.i.

Dr. SiHeyman SukrO
Bi:rin;:i luufmiit
~1l1"iimLb&

G:CZ

H IE:KiMI
ebilliltl

, Her Hsafid.a' goa-Ide
, mc~rnua.,'e kilap

1.1"1Irell3dl~

etIlm.

Jdilr. "PulMif:. lin in!Iikropb _iJl,e de m£kro!!lnazlllllifeai ID!iydlilma ~Iptir. B:un_ tJ:iEerine kUlA.rini mIk. Ii'Opllltdan .mGhrvelltit "'I) bll mblilpl~ II~.. ray.6t:li mel.bw: olabileceli ern .._rRl ... beri il~ .-GrilI':miilltiir. KftIlHJ' ha&tah .. him ifllltyvanlu ~4i!llI'lI,chi faNde kst • 'I'M, puJinJ IIIIIiilln V,I!! II.I"ICnik !libl Jdm,.

.~t...
hl -

,~nJer~ mecc.I!lIlQ !B;ol. .... Ii ;\\,,1.- ........ ..1'.:1 ... 1 Nn. 60

Her nevi k~rhtsi)'ee-~ya 81

,..\'e mek~ep lev~m •
[evazmrlil -

. Her tUrH.i Fo:~tlg['af ,

I

niakinel'c@"r .
l;:leri

veama.tQr

Etem Perh~:v ~triyah
Kiit~hya ~j"ile:ri

,....

'.

I:mmbld D~.fthf.rltm 1I.:nI.fmd.Hi !Dill lnh.i;a,. iiI...... Fet!l1Ir d.l!lpCilliU i memlll'JlII"Ind'g ceW s", al.eybiQ.e tek .. lnhQ idfll'HiDiiIi p~ d'i!lp~daj RIiI!"!;Qt re';era.del! 4&3 "",,&1 peked m8ldde.uleyh Laripc kendil IIoVD YI! heulmu IlrUtrard bedeli olu19075 ira 83 J£mu,1[] !Jirbl .... iht:i1 .. ile Iw-i"'ye 1Il firu .roar, VII tllmlq] iIdnci Calli mdI-.

...."rI:.

liimc1.mll

itttuLbu.ll !UiIlp ,4 bdli b~!Jir; ~
f.

,.

Cal!l!'l:80'd.a YO]ellifzai!l.e-mMaUelliDdll!l lskender' lPkaj(m.d1l. 3 No.

bu- ,i!&:iMe k.oym~. Ku • [bu. Ji!lloklii klMlmpat DIlI:9I,FIl· hir B0'J.'ill yiizllne- .. U1U.YQ1'd•• B,u Ile~ .aketillden.bUi .~i he-diYMdnden
dolAn

I

N~iye KUnDa. t.e~kkUr • tmek i..ted I. OdiUtl1d1 .. n 9*11. N tll~ml:re Ra..,umll1 ~h,uiIo-da:".a .ril·di,

,...,11 hJknulh.
Td

Neeml'!l!

Hal!:nm" onllil riiriimce

_erel:

F.a~:ir Bey,

e.m.,

i,a-

a-

I Mo. ~u da.ire~cn hirer Ie-lie miiddret[e '1£ ira.YIl nnJ:me-k ibeh 2511ll!i3·J Ii:~rihmdea itfbllt'eD IS fubu 933 tamiMne kailar :yinn~ gii.1\ mtMdet1e mGzayedlt)"e< "1!Il!:edilrniJ'tir. Ta~ip O[lltilmanD. yi5.zd';e y'edl IIU!;:uk ku.1'Uf tf!DI:irtall ~U'Yftkkat\e~ ]ehle hi:rlikte hM' Kiln Ev1It;atf' Mii.d1i:~ riveUndl! Miilh,l!,k "ak~flt\r k&lmnlne ve y-evm~ llia.ll!l olel.1I 15 ~Mat "33 fal"'" f4m'blll rUnG saat Cln ~I! kad&1Ii" EnPIl'l'iI:DD1tLThlA :Ii! Yeo

mil

!I!.-

6,le a!le111S'ta.n1!l'lm ki, hnKJn efrad~1lI!i.:1I1'!!!« ameliyab YAJlhn'I. :Ed.e\iyab t hb.hlyedJ!' bun'IiHI s:i&i ~ek ~ 'IlNi'td8ll"
m~ilJyye,11lir.
l':I!I.ill

.!i..i.!I!!IIWlI 'kB~' dii~ orm.al!!Jil a:i1ev-f .il':liYl!iil!l ~ t~elliJ[-IID.de o,-nadifJ 1N)1ii t~t ~!D\4lIk 1'IIWHadiltl mi1la1.,I.I!Irllk .llSslerilmt'kledir. MIl.. bu misa.lller' ,d,1e' in.i,eti kntI~etle teyit edemM'.". Db- aiI'~ il!ha_d! J~de. zu:hur eden k.uiRr' vak'lIannd& a.I!I.wt~iI iilidllt • 1.nn hv.a:rtHIJi ~ 1bahSo1!11httbo. Bu &u litoma:kmda1e

Haliflllj NII;pol:f'!l~'Un 'W'e ef ..

l'I'I:B.Sd'

G'lurttl.l=

eii.m,e:n.i MIli:Niye mikacao!lll.]~.

ve· kUrIeUIt' []dly.Qi1e ~iJ"i!tL \1'.e mtllillk MeU'i!:D ~lIk
t.t!os@'Jdc:Uf miIladrlmm
Illill,MI:

It:~.,.; 't-afmdu h.wm.da ven1en 'lC'V'Kuiftk; Boitl2!!, i!!iunm mrulMII.HIIl m.ill!de l~bi kuiIH kha~]i'."b 1m ,1Pf ~],ce~ ,ella infu ollmmll .. ~"-It'll~ltm R!M-pleNiin pek 'mijt~ddit D1II.IIIU. bim.ea iII.......... amn 1il'ln'1'Iidutm o.Jduilm'll m.e,.d.ma lko~tlD'. ~CllplDjlrU HllmlUIli IITQI No. 24 t&l!J1i il:utlrP eLm:., ~ ~ ~ .. m~ IUmler ~d. lum~ ~ ... _ CWmidAn batlM bH CibI MI'" U tn, fi~ d1dd_rdeylii mUlDiailBj'f:!:lftlJ WI!"et DUariyl!:llin.i ~"lbuil f!d1!D Elii' Jrimte .i1iitalebile ikame G,11D'111JJ d1llv~ tall k.lln8DUf l'ib.itGr. "ienH'tftiJ •• '.lJIe ' ihD8R%1 bllistalllrlllU: habl!ll1 redo". u.:..1 ......... ikInaI edileRII: mahkft1l4ll]'e lel~ee IJq da. tm'i RlaeJerd hal'G t~Qrik .. --.lj ri:mfilmip YiI ,enm m1lll-"endle s~. ~d'ilmittir. ~ La.ta.himd .. -dojrnd"'DJ I d!~ 'Voft!liJef Wikite mtikal J'~. rneditmb: i~ 'It~ muuneMi II"" lC~ ~lr 9~ kh'l!!-lfe tMh t-iriq.. RlyIl~1!l1 t C~en ~...ma.da ilf:hir edi. YtIIp kaR.n. ltlihiu iilllDIIDUIp ve muhuem ,d~ hOliurGrin nl;iv;eferue· Prlll'OQ1MmB _ ~1!lII 1!'l!'Yetii td'-IL're :intihllbL f1'P1I'maIr: iben 2M~a3 ~ irUnll .I.IIId 14 1'1 tmhlirUldan 1I1d!a, Ora/il Plilytl,eo • Chlm;lIU hir he".tl 'UIIIumiye :3 P.Wl!!.t933 lSuma siI., liIC:kdlllmlJl DTmak] .. tanlU :medc:GIIiI!II .,d !lel'cli~ iflldell gi&i IcI:\hUl '1!,~Hle. nil pat !4,!JO dill te.kr» ~de if,ll· lmedliSiDiz takdlir,d. b.d:idh ilr:rdul1' etm.if LilIl.r. It ~ d,,,,et olW!lUf. MldQignl!,Clllima i'II.n olUDIII'.

bm:i

yeod~ I'omtken tUM ~e I"JIcdl'oOl'It lI1"bj v. ~ hayvUltilI: 11'100 hll:f'l1!BT

1-

Doktor ihya Salih

-------.I!!!!!!!!!II! .... Sip·ahi Ocag~ ..
_, H.JV.

mm. iBu ldliyi kapalDak

i~ln ~riJJ

-

Cingo:! Recai'nih. hari ..

kuJide maeeralan
Ytll~t Bir de dQultonVZU!III. &d dinef'mde ".~I "' klltranll lIi'i'" meke go
rilyorurn. H'llft1aT'ih. bUllIa ibe;n2:el' [e-

iiriem em [,Ih.."'. y",,-,hZlllliemin kui JJI1HI!l Ohlnlllal::nZA. lleUrt-ce.,. Mil ]iIl:m,d:WF ki ::1'&::111 ma •• lUl, Ti'CIlOOf'ie ,1;Oh! lell1!-R!.k mr:z;4IlL:-oru;u', Abi: t:~~ dirde'" yanl ~rlii: ,J.!l.tihP.l .1~,le j'oIlz'l
ya:tall ~

nli!!!. rr.me pOOi:"1i. "ul'D'l.~!Il.1iblb~ H!lIlIuki ,enl:'et"e Ninluii~ se.ldigi. ;';[0, e] &YOBlllndia sol yantlttmizi Iyiu memlp:lI:dz. JiUdH pm!II'P.Q:ftllnuzd.a pu:dl'& ka]mlln11" 0 yaftlllgm!Z"1 i:yi(lrl!!
~w

,~k pfllll b-tT. brzmetbll ,,&nl'!et. N' ell.IJb at MI"ditlz iy~ 'b~JT~t f~Dld'e~ ~ ~&fda.ca.k '~Y, ~l. l!!Ikll.t h,ejij[1\i LUdini3l. :Noldill*~ Mkta'!~na. elol"-1. AdelA Ibenimll!! her . II.I,iI!'rIIIi,.!uiz ,Illbi. Hem. .[.e liar .. ". P[i70I' IHlla bu kllioiiDk 'eJ']~ dii;kk.t elmeir LmN,I!II:&ib,lt e:n~ INhibrne!l: R1~.·'liI. doi'r14 ~Z'a:'tl(l:r«k J'&lViUl'l" iltbi 1J·:ir It•• , "FIr .1dil 'Wi!! d.""m ~tti:; -- K!<trum beYl!Jfmull[, d~ilUj idetlnil: dei'ilmi, PDia., ]UJI:IlHbJ, 11.. ,eo ~ ferlik bend 1m '~lIlemiyilli., mt:r.'k ~
tan Hli1yo'"-lm, koco.m n.erl!!dtl7 'Kim
I
ke:l~1II

"arC'! ,deID.

-.. Peki. .. Ne~~iled'ir kendillol? 0 Ci:ng;S,~ dmJikli!lr'i1 adam 1:& ber&iL4!J' mi? Y.lntz 'bWlllll .(iyleyilll~, !¥ti'lillkU. tI;ger Wi~e ~Ie, ~Im dellizt!! lliiyl'i • yeculerim v,u. Meknot RI~" N'ez.hl!t'tn .!zl 1'in.o b..kfu'alr cevap 'YiftiI iI ....., E... t, Cml'l:IzlJe ~.fIbH'! & ,NI!!ZMet bli.:pm inUne jid'i. ~n,Cil!l lIcl!i'll' I ill"Ib'! .;a. t hv c U ZIIn'I ~~I«II. dilfij!l<~

-43-

S,ERVER ~

BED'

kij klo!lli1f~lf,e
kll,lk
Mid ...

Y&I1J!IlJFIII.

Silr
01 -

diikt.en

lIOW"a I

'

bu

m!L5I11lil!1'!L:.1U'f1I1UJA

ohlmnll IIPIlRhlda

mo.lUUI!E

D11I, (lImn. Yaz~ - :Elinize ii.~ k.JelP

10] Y&Oaj1rlllli

da.h

lreliUi~ i~

koliJ-

YIIlZII'lII.nIZl!!.

B'lI!!!le]im.

h",Jeri Iibl'lllk p elk mfintkl1md]ur.. Bi raderimiz111J bq. kum'IIJ;&)IIlI:ncll 01111U1 f1m1l .t. Ibndl~tiIQ I'fin HAthl ,tin"' ,habetlmi n JiJl.fllrl L!IInd Q~d'l:li1!.lJlIq de!; hin~. A]t kfltJ:1l bir kOriwGr Cli!l poJ1.1 "'e:rdlr. B ~'lnIl'lIZJ iU:ziinUzde h.Jjf bil' k~ 'k6m1iF ,tGzu ilC:l'rtlillii ilrO~ l'IlLuO}'lJl". Ya.niJlllnedl!! D1J""tLDJn kat' -

a.lmlf ve beieoDitr b1&,.in,il:. SUI .Inil'li olduiuIIlIzu !flit hnir. Sol. en1!ll:ln bat !p.8.iIflDagmm hrn&iE il.dri!lde ofu; ren!l!: mlJrekkep ]'1). ki'!l![li VIII". l("lJ:ml1EtWl IItlhlh::e ,,,,hr!(:., Mt'H MI:'I!T lI!i",]ann. ~lrJI"'il"£ZIr. b!llli ~
Gor-UYOl'a'lllJlur: It:i be:p:!l]

ka~n'''1 0'"'\17 Et.l'a.fnui:fl dolaf{iol1 fe libeler nedir'l ·E.'VVel,a ilk koc-em oJdtirii1 dli. J.Onr.a uvay !In Z1ftIo I'Onra da nikiih]1Ii1l 1iI:.I!I.!rrr.I[l.ch, limdmi aIme d~. iU"hk mell'o.kt&T1. kof'kudIl.1:I, UII!"UllH:iden I',!:i:ziirne 'UyhriYl!l'l:i:v~e-.k. No-

B il~,..oil" mQIUIiU dedi, bu Cin,'a:l rdecil:ikJ1!'.t1 ad'am ,ol"I;~,I"r. b6n~ ller8"ulI!i, her ID.W!i'c _tiz: hap.ioe IdIdJnh~ ev~milll io;:iiitl CIlSl.lf!llAI" eokhl:: Ic-IYlfll.b~lIiLmI o;rendi. OndaD !FOil:
korkuyoTUDl, ib4na ella bh- fen",I'lk edec:~.k cITye du,ii.ifl-cHi:ks:tt tiiy10erim ~rpl!l"iyo-r, &un IlUI i~11II liize- galdim,

J!"

5011:& bunu h ber kOflll,mak ic;:rr. .-e:fdira. Bc~ki de bO{lulI . bill"ku.ru:nlu. Fak.1 ~lm t' hd '~I:m;yor. - SO,l eyiniz r - YCml~ liin kad.ar e~uyot ra.lib •• o bo'EIItACil .-itt Dk'~iI:'llJ, ,aM :kll!l'"bCl~ .. dull:ttm HlIlrlll idL.. IBI:l'pq ~m b .. prcIIJ Ii.lmn". biz;met~i "",~. Krlr'~ 1rI"n,tlla. e.lki. Y1J'l:lk plrhk: e]L~p!U, Til2:li I&p,um ve nkah ~Z.II.rnl' Il:~ h:it"
eld,iYOl:"Um, verm

,l.iJphe

:rok. P.bt

0 rUl!I hll&lfi5n III1'&.chiIJ ,imdJ de hath hMn4en

1:. ~tlLde oaa. IMr dill ".hcak B'ode-rdik.
M~bl'l!let Rail. teJaBr .,.afa. In

,!!!II'

v.

bl1£-

k&llu:¥Dr'f

......$Imd~ b" adam li'sde 1:111 yah.,

~ He7 I:.am&:! dd1lL Y"I"&J.iI: 'tie elm!1!'Indz kl!CbO!~1l b:l~c- leU70II". lib ona H .. ,&J"non Nk i ."II.'PL!Il'1.1U 'll'eJ' -

",-,likeI':

MI:Lme,t
,!"ar<a.k

IRlza !ekrlill'"
B ,1iIIIJi"dlJil:

yerlne

oiti:u.-

- Am",n ba.na biro ba1'da.k lu,I c-De:r•• 1I:lmet~j bir Yllknd&n JUYU Imil\ill i'!d~rken bil' )'iIlnt'l .. n cda bll.~ na i~oII.rJi!'tlebabl!r v'l!l'ir. ;Biliy@1'Hi "', oUZo Id bi:z:im l.izmet!r:ini:t:IJ 11<&11 J"~k • l.e'. Len L;l!itllye, if:of4J!!'lm. Bl:r ,dleone rKnyhnli' 0 r:m~' ukGi". ki!IJpm'D efifir:lo! boytu boy~a
IIziIlnDlII,

brml~m!:!:.

,uuw.lli
qla"lDlt
It

kob ..,.
U'Ull.

CUn1rii

oturm .. ,.unu.z ve
e1'Tej'i
!!O]

,fA. .

1

timMA

~ \10'.

kW'UMUt t..~e

~iit II'OZ y .. ,.

Goz! -illliil elt!

bill

kg; -

I

li'Ylf ~l_. Bi'TBZ Vftkil ve nI1uh""keml!!l Hemalltnhtiy1etahm~bllH.i d~.. rm. fapabil:~. f'.k.t btl" ~k umanllll:!:' die. bu tallmin'el" YlI.nltf ~Ikl!!l". Bun ... lara. gijYenerek h&'teket e~mek dci1"Q·d'efldn-. Am::a.k b;II.ZI hAdi&eleri tekh kin hI,!' rlof!Vl jllftiu:ta~llI'r bi.-.,.. kn -

di" bu ha1lil!t' , .a,.]~yifiiI, ~U:~m b-eyFe.ndl! M£lb.tnet. RlziI. .l!lJY«illl klllk'ltl .... Ne0 za.het"e dotr.-u yii:riiiyel!"fl'k I e-mniye't 'Vel'ici Iii!' allkfinet Ve hikrmiret·ll!! ddi 1£1: - Size _0 d~fa ,olara'k lIoy{ijyo. rum: Mero.k et:me,..mi.z; niki.bh1ii1 :mil lIayah t'llhlikedti deliT-dl'f'"

Si:iklUii;C'!:1

hlr.

I,Blul"clillayU,emez

ZII'II'a.17t..,

Ne

-

N~ lI'ibi

C:UltsJ'II."

l'
Mhniyeli"

B-oh"i!I,EI rnei'ele.'lill1i

ml.!!I.ulilJUlz1

y!!.h

"

= [YoetI !liz !i.libh- n:'tm~lIi~lz. hi. Eim memurb,r bir bObltiaGI kAdJ!Il tllkip, ~'!nritlJi!.1' Vl!I (:.III.'IflId.1i ~1:in i "I!ylidm.iflenli. 0 mu?
-

-

()y]1!I ya_ :Sb:~ hi~i • ."Uyal'

'I')1U

01"

yor. .Hh:md~~ de I"e]ir, .IfIlD'ulait .. Z;I~ yijriine fU lI~rp~iz:. La!me aCi .. nz. ~e:riye .hnr. M~ter~imtU u bil'Bg-imi Ib:itlnn·" i, lm]aDl!!li'mI, h[r f,Bkirmi . A~m!,. 0 IJ.i:Z'I!J derdinl I!II _ ~.u-. iki: lod ild ~et-.go -il,lIir. btl: ailaru!. '" Ni.ha.:r,~t ka'l"runl do;rurd,d.

el i:ne h~ pillral~ 'I"e bi1"a I: fA ~hrd:nn. CSnenJ •..• H~m Kjj:uJ dlell'k_l, dd ' Mehmet R1l1lll, HI!!ZIIhoet'illi 1m AD1l lor..l!erinii d'li Ilhlytlnea on. biraz d ... b .. 711lklafb VTC! doat.me blr iIoeIl. tordu: ~ N!l!izaflet Hanm'l. MHufniz kl ~ 'Uir]~ me.]ell: erblllJilndan b[9 11. fey ,~Iz]<!rune!l! ~ D'OktorlAI" h,ill'. 1!IV\1,-' kl!tUap i'II:~ paHa]!Ir' UIj. :B i.:Ii .111hi til :t.~,..hnda pel!: g.oli: fey 1'8:r'drur~ 0nun ~.;i.n ~yl.1!!ko]ay kolllJ h~ Jefe byrd etlDeyJz :Ve her ,ey; bid ... Ina)'lil. Dila.,. ban fm; beT ,.,. Dill"' rand'lII'. dehr. Tan" lI;r. fnozofliL N~l:lLbet Oniiae b.II1)'OrdL'l. 80m I uk fil!lyi &oJ.fin,. K"ibi c11JU',q~ ..

d~"

ba~h.k

t_.

!RI.IUYGrI&

1933 Tiirkiye

Giizelini

limanlmlzdln h"r".1
adlcsk vllpurlaf

secmek isterseniz
Bayran11n ikinci giiniine musadif 28 kanunusani tesi giioU saat 4,30 dan 7,30 a kadar

1-..----...... --....... bte:~el!t I Uillalla JiOprUII'JqI El iU!i~
IIIllil!l!I~

SEYRISEF AIM
POSTAS] 18 de kalkar.

$1111>, 11._ Shkl!'li!~' MI'lihl'l'~d ad ... H. 2. 2111.[ ....

akshn a vari aca dlansll •• edin·,z. Ir;aya Ir
DUlh'ulliye YOlktur.

I',

l

'"C··_mh unye t-"ikin... 2S ..-u ..
c:ikbun ~f8mha ida nhhmllld.!l1J!

TRABZON

a.... ·

KOCAELi
Wrinci cuma .,wrl1 Ma:a LIIIf'dlllli ¥6 &had ~PtO.ttiII'i IiiDli r:.: m.ir.'b!Io .-e;,pltll' IiD~M eltir~
:B:!IJ)'TMi'lJD

V APUR ~IRKETtNDEN I

• ..

YerlerinFzi ,~md~den tulmak i,steraaniz Maksim m Ddiriye1'ina (T'erefon: 42&33) veya Tepaball bahrles:i mOdiri"etlne (181'efon: 41823) mlrallat ed'niz'. ~a, Ikomplle: 15G ku.rul
l

n"ll

OhUlur.

Dr. A. KUT1EL

KA.RTA 1.1, k·n~lar'.d

RADYOLAR1N KRALIDIR.

630 A

krall.,

16iimriik muhafaza Umum
Kumandanlta-I Satmalma
;&",omiSYOiDundan :

Maoril Vek,aletinden:
SlVg~ta Ernk 1i.!5Ii!Sineila.veheJ!! yaptll'1la,cak paTJ'OD binUl 23/1 /933 ta~1hinden hibaren 23/2/933 taTihine kad~ IJir ay mliddetle 'I"1ii k ....
pah zarf
UJUme

......................... __
her utalioyon &ut gib:i a.yal" e'dmr.

C'iinkU: SUP'ERENDUKTANS"

MIKROMEl'RJ.JCl.E

YUksek Muh,endis Mektebi Mubaya.at
Komis'yonu Riyasetinden:'
Muhayaa o]\\InlllClIJk m,bu 'lne"',,! ecnebi: DlIifth olup mem~ekete ithdi i'!;iu (1194(!iJ' :QumaifBll lral'.arlillii.me- y.e buna mijlde"i mevz:u.ta tevf[kal!lJ Ia.Ika.J!l libidir.$"rhllames1Ddeki altlrlinlJ d.d,!!&inde miliDlI.kMIII~ 14 ,uhat 933 tar-min,e IDllIsadl' s!lh gUDii !l.l.at (14) tl! ic.l"a. edH~ektir. T,aliplor~1D bu huswte.ki "Bll'ma:rneyi gorntek ve ma]umal 'haul eyIemek iize:re mll!k~b!l!! m(Jyaee>R~]eri Uan g]_ur.

.......

miin!)iiuuqa

kOIl:n1luttur.

Mekteb~n 932 .. 933 tedril' Hnell i~iD lilDmu o1rup"artn.mesiad!!! .mhanel" (16) kalelQ le'¥'ullIP~ 'edr~'iJe (tit) giin miiddetle ~tideki ,erait dfilire.linde muu·akuI'lLYa. kOln.ImUl,tQl'~

fenni ve m.Uslm!ii i.Lat eden lalipler i,til'l.k 0deMl¢eektir. Binallilin proje ve tartnamelcui bel' gUn 5glede:m. .lGIlr. 'II - GiinuUk lu.ttllJari iliil1llatin alinltiCllk tezga nlenlenesi, kll te sMurif Vek&leti inll;'!ld da.iresinde:n led Ii.~ik ed~~lIlh,mr.A.n.cak 'bu e.tere, tenekec.i makasl, 1JHey !a.J, paufi.n, fU:lih:llf VI!!9Illiir unl .. 'l"II b~. b rak ehliyetiifenn;yeyi he&i!' 01~D mU(IiBlJ.hit]en 'VeriUr. zer yirmi kalem 1'Dililh~eUf abeme pli.:Ji8rhldli. klll'chrmay.!I. kOlllu'lm,'Ut" m Muna.:ka,B1!l 3/2/"13 2 tar~hine muslldif pe:r,.em·li.Cl pno ,.. t 15 tie tul'. Maal"if' V I!k&le'lilld'e luil. e(mec~i[ilden tBilpter rne:ddi.r rin ve .ulle 2 - Km:hnnl!. '1.ii'f'IU'~ ki.il,dmln ta.uHMi :;urotl!!'.ri Ankull·d1. Gam. mi'iza.Y6detmunakall", "c" ih.liU Ic:lIIhuhuna I'ore ·t&nzitD edecekleri I~ Mile: Muhafan. Utnlun. Kumanda:a hil :'i.hlli.1m. Komby.onund,8n,h, Iii' mektuplarlllli ln~a.at ikomi",ollb ri:YN~t~nc tevdi edecekleitdir. tanbul~4o!'l Giimriik Mu.hafda B"mud\itlapnden ahnacalc:tt:t. 3 = KlI'du"Dla Amkll.ra'd. Giimri:ik Muhdaza UmulIII. Kumandam.hi1 Saln:ullma Komlisyonund.a ,..pllac~'khr. 4- Ku·d.~rma. 3.1/1/933 Ia.ri:hill.e J'ii:.lhya.u uh. gOnu IBat 14 ttdir. 5 - b!ekliler Lj~lilmi, bede~in % 7,5 U Oillill 13 lira 84 kuru,luJc: mU" va'kke:t p;vclllme teQIJ~nl!lltb;rLle bam iSlLlli.tteQe,vve,l komit':J,oDai .Ielm~MitnakB.!Ji.1& ikti,dan
I

~el'i.

6: -

Ornek Ankara ~dB nrhnrUk Muihafll.ZIIiUmvrn
Komi!:lfYo!lnundadlr.

Urla 6HmrJk muhafaza aiaYI satmalma komisyonu rlyaseUnden:
nulmuftui'·

Kum'ilftdaflhii

5ahnalnta

Nafia Vekaletinden:
Bayramda vel'iJe~ek en miinasip hediye bir
2000
tie
ton

1 - Biri8i MOll'itpmu'.nda diim Ke1"8e'Df.at"ta Kim],onleF mevkiinde ·ya.ptlllicBlk Uri lQuhdu:a Lamga bin •• 1 kapall zarf umHle mU. lIlIakal5aya kODUImUf: ite de bl,Up zuh'llr etmediiiinden 5/1/'933 lB.ri binden it.ibaTeri Ve bir ILY mud. delle Renar puarhlda lI1.rdll'maya ik~
ft pmfehria t•• d;kli &u lhuu1'1ll KJlm~ndll.nt,iLn~_u1"fa·dll. GiiMrUls: MDh"f ..zft. lI!i.ta..Y1lI.hn~lmi!l.komi"yonlcl!lnIul. . Ildillnbul' .. da Cijm.rUk Muhd!ll2.-II BII.."miid6rlli iULEu;le ~. lira mllllka'bilinde iltek~ mer tlL!I'lIflll1dan a.htl.. hilil'. 3 - P.~z;a:rhk vel ih!lIeti Urfa GGmriik Muhaf~ila .1I1.ytIil,da.kuruliln '

k!llranyag~

:pa.:zatM['~.'V·c tak .... kaydile

muh!tyu.

'OI!!Ul1l.

2rellen

Klr,dmna

,iutlDl Ue m,aat plinIan
II

OJ'

AokBrll."da G'Umriik Mu'",da

~ilktur. Pazar-hk

1:1/2/938 ta'fihine

!Du:s:il.dif~nHl.rl~sj

BUnil. .aal

1.5

TAYV ARE PiYANGO BlLETiOiR. 'Nafl8

Vekaleti Satmalma
Komisyonundan :

N.afl·'l, VeL:ah:ti S:atIJl!lbna, Koltlili:rollund. ie-ra. rililli1~ccktil·. TaHIP~cr·uri .!ieney~ait Ticl:1it'eI: Oda •• 'YetfkAIoI "., 7463 lirahk mu .. vak'kat temina.tla:ri.le kdtDisyona tevdi edeceklerdir. Bu ·hlll11nlll.ki ~arhlameleT tsmnhql'dill. Hayd!srpa,a'dR Lim.lln 1,leri i M.iidurlugunde:n, Ankara-die Nafl& Vekaldi LeVULm Mad6rliii\in • I d~n (be,) lita mul.tB'bilirnde tcdarik edebili:rler.

75 mitkuhk Z9r25 ftd&f' me,e ba'V'eu lupah uri ·w1l.!IIile mnU]]8Ti::!i.I.Rfa ktO:nru lml.1!tur. Miirm.a.'k,!tu'14/'21m t!l.mine mllflall,d:i£ ,alII rinQ M;1Ii~ 15 'le NaJul. .Veki.leti Mub.a:yall Komilyonunda ren. ~dae('.ekti:r. TaUplerilll lDul.yy",n goGb'h lia..atte 'I:arile:r.u~ye ,Blt TmcaTel Od~.li 'll"eaika!an vo lemmoll.h l111Uvakkate He Mdikte komi,yona lIIIliracaat etmemeri. li.:nlD£hr. TaUpler bu hu.,ntaki: tll.rlnameleri Anka:ra',da. Nalill. VeL:ileti l..eft..zJm MiidurliiiliDden I!!tanbultd!!l. He.ydarpllfllJ.'d3 limft" l,lerii MiidUrlU'jj;undea iki Eira muk8!biUnd~ t:eda.rik edebiHl"ler.

Urfa Gumruk muhalaza aiaYI sa .. Imalma kom:syonu riyasetinden:
1 = Uri. Gi1mriik Mqha.faza AJal"ImD Mardin Dl.lntakll,1l i9in klfdmoa ,arila" ki.i'l.c:hndaki "wah haiz boy.an .7~ 'metro (ll-gllk i:lzere 1''1000z adct feteton dil'eii paa:arllkla V\c 15/1/933 tRribinrllflD itibaren 20 giin mij,ddelle .Udlm1JIY'i! konu.lmu~tul'. 2; Krrd.nna .,arlJ.n ill! fe'lln!i: ",a,f!11!I1 Anka'l'a'da Gllmriik Muhah,za OmgI:Q KUDIIl'I.f:ld,an!Jgl ile Urfa Giilllii'iik Mu'h••fl!lcza A!ayt ,. '" t~n"~mR komiByOt!.unda .IBmnb\il'liIa 'Giimnik MlIhJLf,il.za. Ba.,fiiuodiiriu ..
'" gti.iHe Mardio'de Gil.mriik T.!lbur Kum.e.ndanhihndai.ateldUe:re 1& • teriLec.ekt~ir. _ 3, ~ Pa.:z:. r~lia giri,ecek . ilteklile.rin bis:i1ml~ bedelin % 7t5 bill .. ~ui:l1, 0,1111111 575» liTlinlUi ve y.•hut hir b.nk .. mektu blli ilelayil" d edilen ,utten r:vvol komi:syona mUTllclliatlC1ri.
-•

stLtmaJmll. komi.yo.nund"" 5/2/933 tall';bi:n(! n.athytm p~Z.1' gunil BlllII.t o:n b;e,fe yapl1acakllr. 4 ~ P'aza.rilga giri,ecekler kudNti malil's '" lellDiyelerini gO.'tel'eD tasdildi 'kigadat1lun I!UI'etlui ,,~ l'llllul.b idue eduek f~n mennn1t nun kim. oidugunu Lild.iretek .u fen memurll11nnm l'flIDi hir d.iredeD b.5d~kH v1l!!I,ikRl8I'1nl ve~eklerd.ir, S - Her jl!;~~ldihir bina i~~n 'bi'Yi1m~,'be:delinin o/t) 7,5 bUII;;I!II!gllil O'filiiD «638» Hta temjn ..tllUile b e-rabel'la.yin odiiten saahen en.1 komi ••
yo:mlli :gehm.elmi •

Maarif Vekaletinden:
BBhkelir Mu.mm mekrebi i~;R .ubay •• I!:d:ileoek a,atlda cinl!l VI! 'r!'Vsafl. YII,zJlml, ·1IIu!i~zem.e 17/1/933 Ia.ribinden itibal'en :2 II.:VJnijddeflCl

tsta'nbul Gihllriik 'Muhafaza
Ba,mi.idiirliigi:-nden:
Dart muhafaza mevkiinin tamlridir
1 ~ Kaba.ta.:t, ArDavutkoy, '{e1\~m.be.lle, YenEkoyiliamram me'V!kilc. rinm. l:amitm pa:z:arlllL:l!!i. 1c:u·durmaya L::onul~UfIw'. :2 = K1TIdilrma ,art~i1irl ~li:tdlnlm. tll.sd~kH ~u:retlerih,unbul Giil.lI\rok Muhafuli. &,miiJdiirli:i iun d·eki :fahnalma kOID i,yo:ndbd.n II.bn.a.uk11r.

ve k8l.pahzlIorr '!Huti]", r.niirnll.ka!!l4ya kOn.JIUI,wr. '[\1111[1,11 uamel'b m mQ. t·~aahh;do aittir. fnale.} .!tyn ay" V" bltl:ut.rm~beme' i-ria en Ii!: fiatl lekUf eden t.l1.1ibe icra edUeeektir. 'Ta.lipter malzemeye ait ,lIirhuun-eleri hel' .Un in,ut d!~;r-e.indeD teduil: edebiHrler. lha~~ 18 f3/933
tarihine n"kasa mU.II.,dif i.'ruD1:1lrtesl gUn Jall.t 15 til: MBuif Veld.Eelinde
ya-

pllacai'tndan

miHcahbitlerin mezkUr gUn ve :l81atte R\uzayetle. mii ..

-

------

'"

_._

-

--

I.

--

3 - Pa~llrhk: istlln1:.1U1 Cumrilk Muho.fl'lLza Batmiidul'l,iiiijpdeki komia)'on InxBfmd!eiD Yl'\pllacaktli'. 4, - Pazarllk~ 4/2/933 tarihlne 1'•• 11.,.&11. cum.rteli -uni! IIlIat t4 Iedir. Ii - Her i.. tekU Liiilrni, bedd~1IIo/(j 7,5 U 'ulalu 54 I~rl. 40 kuru.fluk
mU1l'a~~lIit fIIliQDm~ e:tell1lililll!l.~1Ii laJ'i~reheUi Sp"attll"

Istanbul we Trakya Seker Fabrikalarl
T'ul'k Anonim ~,irketin.den:
---C~~jlilil'~=;:---

ve ihal&t kll.nol!.1luna gore IM'lim .,decekleri leklif melm.pll.nllili In,Nt komi,yoJliu ri,ll.Ietin!fl tevdi ede-ceklenHr. Adel Ne.,;li 1. Oliomalih det'!!Ih'J,ne tevii tltbio:lu E S I .. B A mode!; (PbYWeJI

I

:z

1

Miileddlile· (~~me'TI' mlllirke.h) Ga:zojen (heno)'I:: iii,temn Buluu-I. Yiim.1ek k,BZl.ftl (Se~lklin miilmullh

idell.l modem

.

N af"a \I ekaleti Ankara
,~e,hri t~me Suyu Komisyonundan:
Ank"r .. ~y \1 u,6leioil '" ,ehi'!:' d ..... UrlJlleki ,ebekelll~n teVlH i.9i:m fuat ... d 'born Vti .ltlll.ml buau.liye!!!i1l11wna 'Rhg~1II mwluiu, '~o:n'l:~eflDeler 'hi .liIoini ] kinunu 51UI:' 933 I lIII".ibiiuden itibaren iki miidde'tle kap,h 'latE 'U&l!oo lill!!: ve t.a.ka.iI LcD yd.;]~ mUrnakala,a lEoDulmu,tur. Mo:nakllli& 1/3/9iJ3 t:aribind,e .:!to,al: 5 te komi!llyonun 'I~hfllDllldll. dorduDcii kahnda'ki d~il\il D

~1

komi.Yin!: ..

geh'l!le]er~.

AJpllnlIl ~e\C'f' faI.,..ikfll!.utIl1'! ..tidlr:ki fii:a~a h.:.r i!~

~islanbu~ £vkRf
KI,.m;e-tij

M··d-·· ~.. u. u."~!~ed

Kristal to.%kilosu 3)6,75

1!Nl_llbuli dilipoJurndao kritllli 1000 kllDlliLaIll eks- otm..mak

tGs
~liI!Il'ii

l'4,

Lir •.
350 F.tlh'lt Klidl~ClfD1elli'nde muhtorik YDlrltilslI.1:' eamillllb, a:idinet du "ad.rile mell"d~vmlleri ve ami temelleri hal'i!r Q~m.k ib:ea» enkul 'hulUJlIllfi tui;].11 yirmt PI'!I miidd'eUe milnyedeye kon_u~iluT. Ihml",.1 9 "lIIb!l:t 933 pelt',,,m,1Je gilnii Iud 15 ted~lI'. TlI:Up]erin pey ..k~ "e]eti!e herab~.r htamb'lll! EvL::afMUdiriyclw Mnlil..~ndl. Mahh1dit ka " leJ1'lilllle rn,ijraea.atler;.

1'.a,rl!ldall vu'kli 'bllll~c;:ak ~ipG.riifJer yilzd'e yirmL.a.j lI'!~i" ve mUteLakl.,i hamuI. l6nedl mub.bilin~iII ,ij{le~ mek glll!J'!B 4.:rh.l ROruill!lrillr. Depodan ~tibll:rcn bilciimlc m.,.arLf va :m!l!:II.·l.dly.t miittal',e II.lttjll'. Mu.,teri ittt:he lIigmia. ettit'iliil". Adrc:s: r..l'!lAhul BBIls-mpl .D&rdij~ii Vakd LaD 4 uncii L:at

ta, "'Ie

Te]g:ra.f llidre~i~ Ilt.anbul ~keT': Teldou 24470,. 19
-I.

ntahsw.IUIludB. icra klllRllclI.ktlr. T.Uplori;n ;tlcnill:li ve.!!iaik ve temin ..• 11 ",!I1""kk~l:& h.u h:ulIl!IIl!takii fartnamede Lildirihlliji ft~hUe o]ac:utu'. T IIUplel' i:tbu trtU'blla.mderi 2 li!ll",B. 'be-d.el mw.kaLmnd" komi;sY'Dn.dll.

-- -,"

-• __ '"

-•

alnbilirer.

i In

h· Jar U·mum M""d·" '11......... d e'n: . II,ar ..... .. . . 'U .urJlugun

Karacabey Hara~l Miidiirli.igtinden:
(1.5,000) kilo gal! Y'll:ll (2S00) U]n 'b·~nz;1lIi (28MJl kilo y&ku~ (30,000) 'kilo IIj~zol {2m En;l ;(f'eS (2{1) ten"k~ valvlIUnyai, ka'r.'-~' zarf U!l1me n1Iuh!l.yall ,edilecekti!!'. Yevmi ihde (5) ,uhat paz ... ~ ii se.a.t 14 l~ Hara Jnerkez~nde i'l:'rll.Inj'n"'~~ittll'. 5c."t'l1al!l'leyl gorme-k .• tij'en taliiP~er !stan buJ. Bur~1l Baytl .... Mijdiill"tiikle,ile Harll Mijdiiriye;tiDCI' .nurac.aatleri.

GRANiT TASOCAKLARI
Parke; BDrdur
l'J,nos: GALA fA

V'I

Brok i~in sahl

mahafli

R1HTlMOA. r.AURO HAN No. 'il

FabrHs:alll.fwmnnn :;htiyul i9in ~artna:mli!llllli Ve «135{l'b nrumilti'l'al~ ~III.' l"amiltma hukuliIIIleri daire ..inde IAkad ... Vee pazarlJkl1l d40. wn rna • torin Il.hn "hrtllu,khr. Tamiplerin ,ar'tnIlU:leyi gorEliikten 1001"'81. 7,5 temint.lttll.r~n~ hi.mi % len 13/2/,933 pu~rte!l!i gijrJu ••• t 14 te Ga.l.t,,·da ahnuahm komi,yonun tniU.rac.alitJeri.

1.,.,MUHiM flRSAT
--

4

~

,Turk 'Ter,zilh,anesi I
I

B!,yram miiDB$ebetile

iBRAHUI HAKKI

1

tenzllit

s
1

Kadm mantola .. I' 1"1, erkek ve ~o- I· lblsel euk err Ise err'. I ,
f ahqek:apl. rramva"
~,

V

I

~;~r~1
a IA'K~Si'TTE
mr(j'n IIscbrll'~

caddesi No... 50"

'
~

hir Han

II

TCRKnVIE ~nllraalt IlbankaSD'
Her gun biraz para biriktiriniz.

ay ag
'W

I .1. I_ uzen
AllNIZ

Bey.gl,u
isilklAI eadde,si

[KURK
mantolar
eskisi gibi Maga'Za.nuzda sstdmaktadlwll'.

BiR KUMBARA

-

SAMSUN'da-

1.

..:

~

~---:,

.

",

.....

.'

'.

I

I

I

I

_

Oiinya havadislerini, memleket saz ve ~rkllarini duymak ve hu suretle tatll geceler g~irmek i~ 3 limbab h.opailOriiyle birliJde, son sistemde veni

y@ 1£l.0 J{@~!lp DiKKATUI ueuz·
~
-

kma kma ~
,!IlIIIInnmrllllTnOJll1Iiii

hulasasl ::

Fatih Iclb Lirmd I:nIlE" ~ den; MIIItsf~ Ef. DB Ahm.el Ef. ve

0;

~llllJl1mTl1ll!lmmlV1l1!11lTl111l111!m1dllillllQ

;

I

~K I ~-

Cocugunuzu ve kelldinizi

.. ,..

. -' gayet

'VII!

piyasaya ~dmnlan

A. Necip. RaOJo'
A. Neclp.

maklnel18fl,

Her keseye eh eri§lidir.
7
lI9Id., 219&3,
--I • •

~7~ ZEIRAFET
ELBlsE
S. ABRAH,AM
.mtiteho.lau~

giy;nld[rm~'k is.te:rslen.iz, Bah i;;..ekapl 52 lIlum a rah

ADAPAZARI
ankas)
Merkezi: Adapazarl
istanbul subesi : YeniDostan'e karSls1 T el22042 ~e!f'm ye5m '1,2'00,,000

pum-;dlt Hikid..ayreftin maIudIeRDd!1!!i Yw C~mt ve Se:pt:4~ mhtm,da 5 ~fi lllfuap ve h.... fi bb datdcl~ ve ~WDdliI!I 'bin kticii1c icid lrii~ !if odlt n ~B:rilIp bir b<ld:allotu muhtm Vl!I! ukuamtd. miktut. kiifii W~ 'han dUl&inm~emi!'~ temybdil!ll hI.dill' ed'ibnia ilinda izafli :fUJroD ittIllI!!l1n.da :zg marl 93.3 ",h dnO saat '14 ite AblillCl.k. tor. Mu.-:ce1 Vfl ~illeecd liak 1& '" hiplerini:n 211 R'Ii:a unuM'. vdaLuiloj mihmea!Jlt !!!dip bd~UU1II ~M1rit ~ dikkn mkdWe ~i:Hece!d hlllk A '" Mpleri PI!iVl"i!ltmul'~1I! bI'Jli" ~ed: .. menet.i 0[11'11 520'Iinmm:ril~del "edi b. ;;uk Mbeljnde pcy d:r;er~ Iitihtu .. hillen yevmi med&irda mab!koemi!d!t]In:; ba'lUl11l:iol.lann ihll)eyi mmn'lop ... .. ay,edc ~mm pe,in.m !et.1im edtl • mediii p,kdirdf!!miirlllyeele felhfl1i!~eIil ft '-fn flll.tl!l Z8raJ' D-n.u bilif"lHrlIm miiltBitfea &Tma-.Ucbr.. ArftJrma ~ed!e1ii muhiU:nmmi kl~ ,.,azde ,etmit beoo ~ LcllDlik l:i.mndn'. ,Anni b.'1nii:rde Ir't"' 1M [I,"a !hlilili!:!t b!~n a IFOk .no tmlmn tMhhiidiiil bald bBlnt.1(- tl:uroe 1 &: rUn 101U',1. yMii U aiaa:n 933 aah l!PiniJ Rat 14 te icn kUlmnmm:tl '129 unc:u mad! deli ~!UliM ~ e'!tiii hlkdlvde eD 01;0 . BJ1:m3i"ii! .iliale edileceii i1'lmI ",ftmur.
l

run

.an, ..

payiu

mulue,lT'If

ordluk1ii1"1~L:.

'lard .. ,

'jllli"p !)1111l11U1Ii1~tl

DlIlF;1I1D-

F ABRiKASINI "
!i:ttlJl!~i!Jl3

ziyaret

Radyo ima,lltbanes~: Istanbul liirkiJB HaR,
--

dmeniz m'enfa.aUniz; icabtdtr. D 0 K TOil
.(!'bJa.jI1j1TigJI:ttl

-~ '

,

SAT
..
....
"

,BAYRAM

HEOiYELER'i

.

Sube)eri :
BANDIRMA SARTIN ~ !B,IGA EULECIK ~ BOLU
BOZOYOK-- BUR:SA-DOZCIE-ESK1$EH1R~ GEMLtK GEREDE - GEYVE - HENDEK _ IZMIT - KARA . MURSAL _ KUTAHYA -_ MUDURNU - M. KEMAL • PA$A - SAFRANBOLU - TEKIRDAC _ YENl$EHIR

Do,illIm. ve ke.dlilm!hai!ltaJwkllll:'l
Be:r rOn 2,ll!} dMi ., ye kaaruo b.lI.Iilala'l'l.
iii ka.l!rm.l v,e

. SDN SI~,TIEM IAlANLAR
.
"

VERES1YE
...

i 'de
--

tcd:s. '111~tblf
~I!i1IId~

B!Eyo,,tl'Uo P'ctapalali &p3.rtmUIJI

Kl.\mbi, 43101

No.

15Tl!i,efon

•-

Dr. ~,HSAN SAMlf

GO'hokok
. '_

A,ISI

--

-

.

iLE iMAL EDiL"", OL'~

lIel!,:Qiuklugu 'Ie ih~:i1itlllr1nl8i kBI"fJ' ~f:I: 'h!l!irli VI! b~ 'a:jIld!l'. Di-'I!'lIliIr}'oll.il _ C!gha'l MIi "mm rurbel!i No. t 809<• '

I
I

Miisait leraitle.mevdua.t, havale kabul eder Tahsi1e senet ahr ve ikraz muame1ih yapar
M~vdullt

-- ... -1-

HI lira ikramiye
il'oe ~~ U"MIDda hi! ;::ii1:du i~m.dl!!lO·U lirl!f pBra~e Ib" tUu.1D ,.1B.'ZIb 'ki:itl1f1.'1' "'e lInt,. ~ I!, l'Iifltll ~~" ~ B'Ill1~n il8l"a 'kftldi1lin. S.arntlty,a

fll.izleri mjjdiriye~~e gorjj.~ijjrell"ek 'l:el!lbitedilir.

D',AKTiLD ARANIYOR
,Fre..JItliliCa 1I\'e ibilllllUili A1mIllRCI.YI iyi lekoeiJiim Vie t~ldlme oeder ve daktllo lerinden, ludu b:i:r hOllDll ih6y&~ VIOrd'IF. (ld"ta'da V."yvodIlUiddainde Ago.jl'" ym;n,Haln a.hmdaki Ziimn ~'_d~, A. !;illo!ill' I T, &t'll.yll b.ubiye ve madefii}re fabri • ka." yudilllJl"lmpoe (5"S 1/2) .iIiI"l8I!JI!'I<I,1!. 'm'iir.m,!3i at.

KftmiUlIon, ve Tir.aret kl8m,1 sotifa deld.let ed€r.
Siro1'IoO. ya"_. 'Telrl!!'on 2'3623
I

i,.

ol!m'IIJ.k iizm; ~u:m"I'iI blll,.mi~Emm Ile'.f hanmch, 17 lImn.ar.t.dlll1 potOiVl\r;;a Altnltam ~oyan UItDdiytll

rJ.t

s~

..

Bas r lara:

edensa

gelrrdiii ~de 'I!'tTiE~.

.~

10 lin ~

ttbll'!hcl 2 rna m.. m~n:tn'tujundllillllt Miif'lill, Si:rlieei'de Nor hO'illda 1.1 D1J;o

Listik ve Potinleriniz
Ue Habig. Borsallno ve yerU Ftirt ,alpkalarlnlZII
Yell! JlOBiabl!ln.e kaf1l~1T1d!1!I [-Iamldive roka.flndi! No. ~

YERLi

MAMULATI

T" - t ,,~erl• U,mum M'''d'' l·~"·· e'n~ lcare I" II U·ur ugun d
310 lkiindteljlrin 330 t.e.rihlii Ikenun hUki.:iPllerilll: :rore tesell ediilltli, olan eenehi V8.pIIIU tiirkelhn-indell (Kompaft,i, Maneyye,z do Naviga". yon a vapor kompan~ F'reBi:n~.. Compagnie MUI'eiUaie de IIIlVI ,. ptio'n A ,.a~r ,(Cie Fr.aumd) ,irketi bu kell",j!jm;'urftC8l!ltme Tir'ki .. ye'deki faaliyetine n~hayel verdig:ini b.,iMirmi:~,liT.. Mezkiir' ,ill"ketle
alika.s!
iline

1

Muhasebeci

TICr
:miiirl!l~&t..

'oe

bHyenlere

Pia.umi HamID hakm.~I,esmm lJibn~dD. &i:ue111 filiI! hk_e irravti 1fli1l 1mmt" nuiiYfi ,254 imcii madd.eti H'lUOC'l"'LiliCfl ifli:diik,apBinm..amm. klU'll.l' vet:ilmi! ,nll.J IIIill i)'JiIi G ll1ft\D'.
f'il'Uil'adllo hall
tikfBJ"ll

kmdl!.kJ

tlB;diye

VI frBnsl,lCa.

Bal't.fll H BiJf;m~ Umr.!nI' 11~41l
f!If.lI''I: ~

rl":n~

t.'!idI

lAsTIKel

tlUSfYiN

IHUSNU

VI

IERUfi

TJclilrelhiilneslnden

her rerden U'cuza.hrsu'U2:.

LiamwlAnmla tlc.tl!f'etbane vel' fB.br.~a ml.lhl!ln:be~i. deruhde eder. Su]tanh.maD! ~ermi1iLJtlfl1'1lZ8;1!I1TI1!I.

l'GZl :fllcrI

buWulliRulanq ~lrkete \fe i~a~ni1li:lI,a.Iltan'bul M. T. Miildii.rlti • mUrBCIIl!;\ eyleme!e,i Han olunu r.

mlldtlrli:

!ireIruU BaWl

.~rhU~

.p:

ftI lV~r11/'CI17':Ii!J'~

.. ltM:3

....

'"

J

_

_

__
, .

__

,

_

_

_
...-'
"

',--

- --

--

-

---

-

.

-

J' ...,....
.~
~,

r. '

Ha,.at ·AnsiJdopedisi
ISTANBUL _ CACALoCLU
Po.1t.arl:utl.lau:

"a'ya'i Ansiklopedisi

IUyuk bir kiil,:pha'neyi biT arlda .yinlIe g fir,an In
uneu
•• ... ''II "ill f"'. :'1'-1 .. -;: ,' 'CUZQ ~lliU

DoluzuncD sene: Ho. 3134

'!'elB'm:l' !l:I.e:M;up a.df-Mil OumblH1.1>et. t~~ul T!lldl;lQ: B!J,!llIUlhlrn'1r: 2'i!!:.'ltII, T....m:tr m:!M'.fIrhll: 2n!!" lII'IIt1l:hil'.-. CllID.bm']j't:i"ti! 1'l.~I!B'OI!I1!: lIllo i&1'1l;m.

';II

bta.rlibnL Nm. :M.e Id~ mIltl~: ~3efi, MlBtbaa: :mn::l !Jo~dtm d IJtruJ'a IwcfMhtmJi!;1! dahi mii_me!!.il~ Ohlt.'l3l:hUIr.

Perlembe 26 Kl.nunusani -933

flld.h 111"dl,. Har Yd, blr lana bu1unma,k li:ZI~tI'r
OJ

Gazi Hz. Konya ve Adana'dan
mllflJlmIl1lllmlI'lTllnlllllllt1lllll'II1I1II!llllml!Tl!'IlJ!llfTllJIgmfllrrtiITIlmI1r.mtffiIlJlllml1l1mn1111111111l!lm

Japonya'run A~b!t me&'ele
Itt.:
nyet biitiio
'I!"e

Uzak

$a.-

rt

rk'ta

.........__.- hofiQmiUeI:1e:riJ! mim

' , tile'r I' G'" ..... '. H-..... .... - .. - t .'. . G.··".aZlan ep··,·, . ... Ismet Pasa Hz. I Biirhanettin B. kanserio .'d.... .. aZlZ. .e '.... -. B,a,vekil bugiin Antalya.' sirayetine k..tni deg il! i Reisicumhur Hz. dun sabah Kony~. a'... ya hareket ediyor
IlJIlrJIlI[lllmll1[]JlIIIIlJlI[]JlIIIIl!IIII!l!1lill1flllllllrnIlJlI'IUlllunlll1II'IIIIIIfllllmlRltllJll1!II!llIrlllIllnlll'llUlIlllll!nl"'ltrlll!111nlllll!!llIIl'IIlUI'IIIIII.IIIIlI[IIJIII,I.I!"'lil ••I.1111I111i1lllllllllllllllllllllllllnnlll[llllllJllllllJlllllllTml nJlllflllIlllllll1ll1ll1 1IIIIIImlII1I1111Imnlllllllllll1lflllnmlllllllllln.mllllJlllml"llllllfill1'1111

6ecerek 6azlanl
A:nkan H$. burb 25 (1'e'le(611kr,)-

---

j!I

W

'

'10

Vdti~'e
LuriD

istiklii.LIeri t&N1tarlytz.. lllitdi ;e.!!aretiJl il';l!#! 1ili:Jiik

lib edtlmitll,. t.A1i. .:,. ilLD!II. i'l:e ri:l!lytt edilDlege ~lr'lhJ"iOl'. CnDlhqrjy ".,.~.~ 1_!1:! Tiirlki'Yeal m.m~tlerin. esard~erW UilZI' ..• hill aar· ..... eKUi e '..an _ .emiyeti Lertaraf ebnck plI'er.lil<a.i~i bal ve lm~e hik- .. InImd: iatST. i!Siz bu. dlavanJl\ l'Iendiliji:..,.den kun-~]i 01 _ dutU!IUll. :Ii.aD:ii·:i!'l. il!' za,nUlltadlll A'Ij"Il"U~ A Kany .. 25 (A.A.) ~ iih..1$icwnhlr.li' GII~i: Hz., 18,45 I~A,d~a irlN .. 'Pa_ EIIed'MLjyu,l'IIc ~fit]haic; etm:l, '@l{!J;:J."",_ .• ,w;·_"-." ~-Ie-,_·, L_ ... ,L -h -_ ~.'.'~ t-.. ,~_ •• 1~-'" .... uk 'n·~ .~ 'I<'~. .,. Ii!'!;t "gDl! , Q"'.. ylll'll.m.a 'li'lcuo '."'I"''';'rQl1''. ""0(i: . ve HaranJ&~Dy!S> Aaya 1frIH1 t:t]£!i'ii a1 eyhh".de I Kpjjya',U,n g~j~r,. hi& I:'l!!.itnlll'.D Trili!loaJ'oOOll: kadm ve IC.i' _ o~arak b'u. .a.:a~~ aVIt.,.a z]:!: bil' hath d Cui H:I., c,uij Anlte'b'j l~f.rif oed!£koek, gl!n.~ .,e il-tmn.l' bi1~iik b:1r 1.,,14: 'huue(i binurdU! i1ieudit.i i1tLzlI.m. e(e@kloerm. 1tGt1e1i KIlUtHlCI Reii!i l!Ievlli Ve I!Jl!oye~ mete hI!ll..t1a.m.I,hl'. BQn(j.fl_'II iManl& .. , :l can's l(i!I'l"!ulamatrr. l ra anca.k: felilret .;;rklllb:i[i", v-e e,ie-r '8 MI!l"~i ....dl! bplunan B. M. ~li$i 'Re'hmIQ' edene hiDDeN Jap_ya'om B~'ZlIUi.b5 (A.A.) - Rei.ieumhur 2 lsi Kbtm Pua He-~eUHi bugiin Ga.ri Lll fe]iikeUm bambini a[lI.catIn.. Hz. II_I illS til! ~~~I.·d :p ~~ 1 6, d!a Hz, me mmild oll'llJlok l.i~1E" Adltm.a."ya ' ,oph .. ""khllI'. BoZ\lU1b'd!lil!l Ir~ell', Rev 00. imlfij'on' d8~a. e:vve1 gehnit: VI! AdaM iHUyGG~eD gUo M!J.~I,U'·i mM'eJem miF dil b.l~" iZ~""J'~ VI!:M!kiime1:IIHlmllrrial1 ,i:l.'unda Reisi~tIJDlbur Ha:z:retl~rini kar • IIII!..l1e.llIetile ,.a%d~it,I~U: m.1!k~]~1!lI ibiiyijl; !rii!l.Bfiri si!illmlamtlk :i~:n be!di. .ahml!~]illlrdlf'. RII!'is.icmnllll!' Hii., i~ ... -lI:~like'Ye dii,milt "nlll~ J~"ine rn.e,.an y.orl:!ll',r:h. t.hl'u),oll. binail!.·r:J. V'I!! kuli. ]iom:I.II. I:recl'llil'e:n lnMe'i( ...NE!I:!.J&UlL'I! !.1'ikE!J. 1 'etmi<t olduiumQ:Z: 'Pilrtitaluli1l1l'1. mfJ ~ lhalB.~ bE!Jl"'ak.lm111 ridll!n,ru~lli. d:ullll". iyimisini::r:?" di.)r.Il llPi.lkm Ib", • let1erio mim biirriyet vr: ist&[i.llr ItirDn :lo-~i!tD.n.la:D.' ve K"mn :POi,.,. Hz. ile 'r1.n1!i Mirmoi!t li.l::rnl'D1J oi!!.tr~..ill. dul!l. Ul1tIn,r~.",Ii", Ahi!ornJ.1rm_ Nafiz PJ.-........ . ile V.alioin hy.ue! e'Hiii Ni;ide hey-eli Ioonn,m~Ia.rdIl'. G.:ri Hz:., k<md.1i Ii .. . i. I'eni, hi" ,,~~-',-_"'~ bdl'O fl. D.. il1nihaye 'le'v.1lL -~.,td-. -l'--'I_n halka iI·I..:~ "_ ..- b.'''. _ -l_ 1 Gazi Hz. ni: kMllladl ve heyet Ad'll'lfll 'I""" ='[11= ... IH!" ,,~'[["""'" .. etmh···;::b~~J· ;,Ylr. :1!m~MI -:: &fJ~ 111,:r.r;l;qdun.'II k.ad{l.1I" Ik~ndil!erint! !'sa!k3Jl lUnlU'"sklekrar Vligonlarma avdiet ct. _ r &:~ .IZIJD apunl'.!l ya l!:a1'11 QaO~ ~1eHlir. Tli"en ya.m:n. saal ~ yo'''"' ~'i bir hU:lumef: h.iuimiz yoktur. Bi.z:eHL • L ,I M d'Gnobl etmi,tir. T -mn. d_d!uqg Uz.a.k· ~.I"OO:'11li iD:!5aruSl"'ll yeai b'lilhntn~ ]a" h :zU'"lI,.an bi'r yananl.ll.i maon.!!!II"' ...... _"n "'_~''. '''',~,." -R'''; •.~.''-~~''''' ' miiddct~e CiiiZllV·I!z..: "q"(Imh Rem.RP~: Mill '" U'iI.·'" , ... ,,'~UDlfi... 'ta 'l"f,' AclIuA IIJ..1I13 ve BeledrYti r:L.li1 nmrz:ctmego bili]j\m,l, oMui:UIIiWI Hz. Yeai~ is~'!I'01I~d8, Va1i MimL_ Iiiu: ~ ~..I: ~.l..L'I. 'goruyor'!l.l~. Ma:I'I~lJn'DiD, J&pon,... IJJ~ gDrlllfm~Ullr. ta:r"flQd'e;1'I balt:&i m"'-hiyeH PIl.l'~l!.iIC. I ,Be. K~ Pap, Ad'mll WI' t!.rh$l!l,t 'V,eki3.1ct:imdlm Avni bey. 'b.u. ozllWlI.rurle :aa.klem,im;~ 1\Irr tddhllo itMer-tin. rneD!I'wBm 'ft! Hall: Fut:tm """ Rda. :kalAcak 'l"e Cui Hz.. Din An!>epJ_ •• _1 __ _ .. diitm' t- .. Cl tl"'"""e ,_..III..... A·.JI1; _ M-. ElIDa pH e-vvel. ~elllfill.atl_.i1!. te:r:ad!' :loCI .. IlQ y,e; U.._. '" 1"i~~""" O·'d··· ,.,.. . 'II'IU~ ~.... II'>lII;lhu OJ .... iruani bir
0 PNlU~i!

it rl'&i

dan, ak$.·am da Adana'dan
Hz · M' "HV-tarafmdan

gecliler

daire1eme

t~met P" r~Il!:rck Ml'mud.

«( _-._anse·re

iI T "h C

del 'p(l,td.a.r. PIIlfJI HZ'.. yarm ~liaat. 1.2 de h.mwr bit trenle vc A.fYOD larildle kJ,. taly.a.~,a fla.reketbuYllli'8Calldardll:,. bmet !h:. nin Rfuatlct"indt! SIb1aiYI!I Veo

b'u 'Ia,m,a mevzuu b·a h 10Ia.. . v.e'..ha stal ..I-...;"'s.en·· 'Intik I etm ez!_,i . ') mazllK _ ._.a
p.

K

d

~.

~ekilen telgraflara verdilderi cevaplar

kili [)1:".Rl!fik Bey, K1rkI8~1i me,"u';'l:1 FIr.at Bey ve AntalYEli m.'ilb'usLtn buJ~ IUiiCIi.k1",rdu-. 5!blboi,-e V,ekili.'li'iin A.fy.olil' di!ln IIImIM':!!Jk dovm:1i!Io M'.IIIniia"ya &;it ., meli mnlrlemetdir.
"

Muilf
$~

Opl!:i"il.lim

B~

Bey ba,.,

~~!,-ln]'idl!:kendtie.'i'irn

"o.yI. buliI:a.

I

'Ii

I

>I!Itml"ti.'I' :

" ••

urukr,

"d a v,e Bozan~l'

Eski Bulgar Krah
Mls'lr'dan RDmany,a. veya Bulgaristma gidecek
KIl.ilir"e 24 -K'I"II.hFcl'\!Jinat. t5k£ll:ld_iye'den , 'bur.),&' gclm.i" _ tir. itonlt Mapani miiatallr iPai~ !e I""ahat.
&1: ~
1

«- Kl'llruerin .anyel!i o!ib--loJ:iOO_a.eiik:'!- _. de.n.bl!ll: bir c;ok fikirlet- ,~n't&y.. ~udrmf' t,r,. Bmdar ,n e!.l:Jet"iy-elloeS~ji mllp_hedltle:h.'! minat etmi;rtir .Hatl!l. (!In ye dIinc:i ve rOD u,kizhtc:i B'IIll\dll. Lib kftttMrin Te' JI!!M !libi !Iii- lbaa'bdlk old~ kikmli To!!!rili:yardp.. Y.huz ~ zira~ kalro'l Olunllj'ordlL HB:tU.1891 tulLintle 'Fr,I!.1I.· .sE2: IJI!!kimiG1iH!illot,ovl~ diyordu:

Pin

.Une

S..~uk

Bu1l!ral'yom.i:

lIi. t~~
,iI.

eM

$Dm4_m1nee L-'l

mais.m.

01r CaD"IIeremr::

el

d(>it .etH ibinf~

a

NCCO~I

..

~U

~I:r
..!I

yeT qI,lI I.Jm!J i~ ecler. 0' ~ indiir<::;cil: m.-ayet1" ka!iid ~I!nler de ~I. Me.Mli .yni pq,oyu kulI:IlI\II_Ij muh1elH' ,alns]DlD d'Do i[Ml:!bqdl

~Q:.CiID ·veiat eftj. ·1....:... '_'. 1·",e.me,,<:D'. hlmI~

::I fncl ~fl1t.fl&dS)
,

MlNF
n

opmtOrletlm&iIlI!n

'Rfutlliirletltilll
n _

'9.
, •••

Ad ana 'd'a

~~H~3:::
1'11;

~~:I:. J~ ~~l8~
.;asi!le ~'tllJI:..

M limY ~ ~ll!l ..

8

Nbi

De m

,m-eMlir 'hir 'mea'eJe od'l1lu.lWiI. .u;p:fle ?Dktu]'_ Japony,a ~Q n.&kt.ll.da. b'Q ite .Uks IO$tr'l'ebil'KeK miUmlmin .rrada Iii.,. h.l"bi P%~ aJU"Ilyacalr .d !:r.M.t:iud kellU:JLd!2l"\!mdla..._m _ 1_ -olilu y • olabijD-r Fakat _ I i:i ilJIB dbano uJlhi'i lrIe1io'lllc..i ciddi",ene' d~, edJld:iii 1!:1i1l!lal:l Japc.:a c!l'ii,ulI¢esi inrvvetil1i 90k kaybe~ .. bm bmtuta,nq;z. MilU hul'l"'iye'!: '11"8

iUe-t1.m

·bitlbi:t'le.rille

dii

-

.~ ..KBm

~rli!!r

tIlirI!.flnG.Q -.._..,

~e:ri

t..__ .1 . L_.L.._,,...IUImIf- ....

mat'buat

er -

I

d.e ,tflkikat'l!a li'1!llumiWdir.

Waba4f "" iln~i!l .!ah:lfedel

' It

hiikli]. "IiIUrI!Ilao da.r&elil!rin &erill1'af ediLI:mesi m.cnl.lfU b&ibao[duiu :u.m!ln5l1. Jl!Il:pi:Plya tM'Damftn h.i!.vada

Kazun Pa~ Hz" Adana'da, biIhassa .,". ,SI m Id mus, tab -I" . v8.ZIye ti") .e a lA.kad a, "ar O_L q.
ii'

ve a~:!k'!:. kal.accakbr. . J.polIJ4 &d[ ulltiind!e U:i!'lak ~,a.r4£'1 hu:gimll!l!"' ;;;i.o. difer millet1are Jli. belle Irakiltllll.ten l!:z&k 1Hr saba limym~'II]8o ud!t"Ce bll.t{l Ho!'I". Me,d miyt' tiEu vh1lo1i!1!!If\! lerecey6. ~n lin .. J"el Ilom uZlIlc: veya y.,kul Y!l:lI'i kaJ:~ mll.Jl".iq.til-. MM'leu1nt kiirll!i l!.1'Zl kit,!;iilttii. Mool!!?D. Japanya p~ .iJi biii:r !Iii 'ken.di$i ,iJ1)di. 'ldi.rm:rin. her tumflnd'a lliitUlI'\ in_ni~le kucl!lk
l!m~ateJdD'. Ei~r kUb veri.r&e in :IIan.hk J a:pon,.II,'YI: kUr;ei 11I:r'J!1l\ Ut%'1IiI'" :rimlle. aami ha.u:I.& bu YeNi! yi!i.k.]L"Yabj]ji:'~ .t\l1: Iii.hiHi" 'V'e ,r-g'S" isl@'l'se h.a.ttl!l b.;iiabiJir. JIlPonya h.~IIIZ h:i:r

Kizim PafJ&.Gazi Hz ..ne
MUlam olacak
Adanll. 24. (A.A.) A~II"i!Io·dUl Me'l'1IJq'e w.ilefi 1!3i.i...,:JkMillet Mec~i!li lite;. ,Ui KizIm :p•• Hz. Turk SQiiU ml:ih.rru-. termin. IOTrIiIUVuml,fltelif silalle" >[levllli!!' 'll'el'l!lrek 8.!aiadakl &ey.IUI'~ bl.l!'Uinfi'iot'
l!limill':
1:-

l(

1

I

I

IbJr. '!I"actlUtdq- riM otuc'm&.Sl I.~m h1&'"umet-in ~ijoa,.den.am_1 iii ~Dll:ra.ll Co'¥f getirip kendisine' 'WMIl.if,tir'. K!"~m ktI~lik oir!:! Ue ha~". KraJmm lrii9iik 11:12:101111 jul!iV'a~g r. <I.. todilmeikteocJir. FI.. dt_~tll.~lo\~ ibthn.J t:!l'tI!,.l1 'bill I t~kile Bu1c·M'iMan' A gid.-Kek yebil"' n:t.i<id.deMt te It.tanlu:d'da ofIP"ltcl!,ht:!~. hta.Tt'bu..l.'JlII.kiB'Qlll&T k\U"I_[o5.h E!I.' nn1ne:n. Of;:renditimize .gOre Kul J'erdiDa:nt MI:B.w'd.a. ~i lily ka]a.cak til'. Ond""JI jS!l)1iIl"a. tanliuEtlll gtt11[) b lelmiyec.egi ID{\[ill'll deiUdir. $ayet ld:anlhura I[l!ilMi, bne b~ll't!.dal'i ofy.llS Y. dll!ifil. ROTIIADya.·y,a gidecektir.
(I. a~elid.e

~:~:~ :::::::"1n~a:~;:~t:n: Bursa ve
meti

Ern! I'ad:I:'l'!.4nt .

izmir Krali«;esi geliyor, Cumartesiyapllacak ilk 18!;:mede izrrPr'
__ .

!:iiz.eIle'ri .de ham hldunaeak.

Gm:ellOk mOail '&~.llk .~~
LIIJI'amm

i":-~'"

~u~""

iIri..:nc'i etinu MM" Mm" de ~u:t ,diitl; bii~klan J'l!'m bu ~'1dllil' v-eme-

ei& aJlIIOn'h51'"

1lI"'~'h

'!j!eyda. YI!.1I111llIlllkhr,.

A"I;~ildllki t&faiJMl dik'lillllolle Qlwm:Rl. -'
)'1m miis8.baLl!II)'lI ;gi1l'1!!:n ve 'rirmek ~tlvm.lerd!!!n nell

i!deri'z_

.1."

1'111 ""11111111

""""1111

.111

11111•• i lil''"

~ • .", •• ', •• ' •• !I

D I"Dn dHrde

Rana ve Recep Beyler Bugiin istanbul'. geHyor
A!i&lIfa 2:5 (TBleFclllll1) - Gflmf;Uk ve tnhiNl.TIaT ekil~ iR~fI;a Ly ill1 C. !Ii. F. Um1llmi kib'bi Rete!) Bot, blllYl'oIUD liati1ini ~:irm.c:k men 'bu. t~tanbul'. Jrittiler.

tadar mOrailia! kabur

adm,

HUiDtl!'D

!!OJllrll hir

"':lliC ;fef,

A~

v

dll.lllB.":va l"Il'Tme gh:dim. Iii! deJII MI!~lisin. In! tlltiliJ1den [,t;fad e ederek r.e~ menlilillJ!lIm'ii.

Mliu~sk!!.l'lIre,!l.lmuiz o!l'a.rak Itll'ilMik isJt[l"~1erift
mi.ir«eutl!Rii 0 gU~ ilIe~me bq1:a.ytIl. CI;VII km.d!liJ"L;ab1iJl

da.va ile ad .. !.."t1Ll. o!;~i[ei:"ds; ken.di l ~~"lU JlIl}!Y&l:bn.!!C'eli. 'biT rmill6t ~

dim. Adam,":yI,gOrdu.iiimden, dol~rm ~k (>qu tiUa'll'VlJY' ~ tall m'nil'i f'~.de h.~ I:ii'hetten il'l bi.idd'fJD. CDk

iHdrrr.

IY].tikemm~] hi .. haV1H1 'Vardrr, Ru m~" liiimd.iI! I!s;Il d!eI"\eC~ '~!I!] bfrr y~r fOnder
hah:mliif.

BOCAZiC;i
M1!!mUSc:iI!'lIIJe 1r.J¥m1!ti' tnurlN"Yel:' 'to'e~)lali bir b.baka mili!vC:'!.l~fur.Au rni'inl!WVer ttiblilb mini v~ v.II.tani i\lTerle billiWl mevardiyrtferil.e lIJir.bdut!I!I'. Bu,,"dan dol'aYli AdM .. i;ok blll.btjyndlIl'.

edi11!e1l!"1til:' .•
S.fiYnllmm ibi.n si.inil idar~ane. mil ka.pabd:lI'. Bf'

R1UJ'a.'nlr:l eYvdil h~kllhm 'l:arlllfll'll:lIallii tacb.ml1 0 ]Un..Ml, bilih8.nl l!:end~~inin llHz:am ri:liii infir&d'i: vazil"et; anca.k hlkkB. latinat ettiti i~iD ntii.e-u.ir gJdll. ~U"hl'ln 'boyu.u ,,. dlQl'Uhndan lilkinip !iiH:l!i1Cl Rw m~l1.l!tinin e]jn1il eo iJatil 1] b.ayrA8:1 ".nh" 'TIe niba,.ri 'kcn.dhine. ye.ni bj'l" Ti!jim l'a'pll11l bu ihtiliJl bijrun di~er m:illd~e1'e hiiniy,et ¥I!! _tikl&l temellD.i e<I iY'O'rdiu. tEllllall him y!!.ndll.'[I ~k b,zl!!. Ml' a.ia'beti RlUya'}'1I. k!ll/l'll: - Boyle bir I!IIUletm itino! 11 11 ..... milk ve j, 1enn'i km.'l",*tlrin~ ne-den c.U= oI..wn? Miit .. ]e... llld.. l!iI..II[1!I.1I.41.t. Fadll Q[IlTU: kureni-n a1bda lIiri seDt.li .. tmClcki Ru.5)'11 kend'i i:iilihsi!l1 'I1'e iatibllkile l.af]1:' ve: Delir ollllbil'cc~ "I711:1I.1.[lIr* 'Ftl rn.embal .. f'o, liI!Ialik b,ic9

Ye.ni

B'up1J.,1W 'tiItdlIe bile !kIt n'I~~i:mim;'I1!i iyi vakil B'~ek ve mir~!Iot etme!c killl muli:oi!!lI'Lmd hi .. ble:mlekeUir. t.tim. bat 'VoI! iyi valdt Ifeo::'nneik i.drvoI!'uI!!1' A. da.1i1I1't!fI,n ~ !rolllyldd. i.. tifade- edeJ,i· f:ilrl:R. I>e;lIIir ,.eo kt.f& veg,jti Vi!.rdl.'l", BlI l'ioktlli JlIIILZ.!8i'Z'dlllll kuahadll IU'_2-1 t'eliD!!ot 'l"iie'll:d'~ !fdirllu. 'l'1!l ledbMrlr allDlina I.... · h.a. muirG'lllmel 011,11'.
lI[1l1llllltlllllllll

Adlftml!'da

b~r '!Ii!o'k

r:.m

I~".adl!.

jfi:iriitt:l:im..

Dl!ena1eyll Gijzellili i':, d ii.llyada etlli~, bh yer tulan'

bU'l"illlI

C1.!m~ PDf]

~hrtmlZ!

mure.ctlat N'IIfiIi hwnrlYuI~ yenler, .bayratn.m ikirrei gilnii m!bD&ak. hB.JhmadQl. e:YY~] MaSnim'delri mii.ba-,
1l,,"'·J.I~!I.!.pi!'iili~III!III1I1"llllllllll1lllfln"'llflllll.lI1I1111J1l1"I'III,lI.

O]1i.\A imn.!:r

lillfiCllk: WI 11'"' ~e

:m~lni.ka.slhd3

J

b~"
"mill

01lzillIl N,~cr1ma Ill. ,Nl1!nan Ha!ll.l!lll! miiraea&t ~ler. l.'OJ/1m MA'~ Ofllll.rt~

I liIlIIUIIIIIIIlQlllllilIIUI!II!'i!'!I! 'lJ'I!lIIII!IIJMIJIIII.

M!!!tnll!!b'imizde Ii!! kai!la'l' ~k

g.]1I.IlI

yt!f'li m.UIIJ.1!!vvef lim.:m 'l!!:~udl!EIil" ,okl1!ar.
4 i/1'lCIl JhllhjJ~a:I!!'

iMr.tbarU I!l}e~~~. deitildiir

!I'!'lIlu!

liil.iI!III.liU~IIII"lnllllllillllllll[lIJlllnlll.illillmlrll~!~111I

ill 1111 II1I1111flilimil 1111111111IlIlIlIillllJ!.!llfI!

!lllll!lillllmlflL1

bUyiik: 10... :rnI.illllevr .. y.a i(Lr1tmi.,tL-r. J ..pOlilya tare.flindl1iTl met'orl.e bqka lIure!t:le v~l.ZoIuma:bllir. A..'il'nIpa lIled.rni.:y,etil[l~ inlibak i!:d@D J.n.ponYI!II I~nlllyi :itib rile kl\.lul'l S.lga.fn.IYIIlC!!.k 'Il"~hil~ te-'I"l!Lklfi etmiftir. J!!.ponyll. ke-.ndi 1D1IIm.ulmtmlcmin ml!!.'hT~Iel'le j[o1\.mef~e.z:se kell'ldi aclill IIln1il.dill. Ildet!!l ~u.hktl!in iHecektir, BUl\ulI i~ir.ll :m.u,t]&ka komiOt1k!al]~tini "111"1;&111 ~ :lUlIIJg~ te:febbii:!I ~:mlli!''k l~gtml s:e~ -' m.ez. JapGuya diYellliILf' Ikb B~~Uq diiny& .Q:<:irdl&.. Cin, Ja~y; !lii:mll ilJ'IIlI'bill

A1:l101l,IBIII.1II

ba.ki~i

re'H!oep bu
ed'r

ki

Ja,p'l'n.y,1Io oua. ~l:imllt:

memi,tD-~ 'V-e I}iinkii nih.yet C;in'm .J a.p.:mya 'YB k!i.1"'f1 h.l!.hu v~ 'Ie!bep ~ ajl!: lriw boykot j niif';t;koti viU:'za onu bobem~hll.l b'l'rt&:l"d e-u]l:"IDeik in'Ik1'Il1.

Boill.zioJ;J .!l.!Ilf!"• till fd&li1beri )' c:i""" Ii ve ei:lIt:bi. bir 'iO!I: mii~11 i:n~ riA dilF'fU1u ..~ dii:f,jll(:~1i ~ I,erill e '1liI'rl"n1l ,el!1"1!Y:fhl.l'. Boi&~
J!i

1

ilYi'f1d ek:i

py!ODIIl

nnJ",rill!
yalml2!dft

trdoM-

bu]u;nult'diu.

dan-

eft

a\izel ...Jail,!!:"

~Irel

8~

ftIIemJuetti. B~li!IJ&t'lil:llll tl!!'(:lI.WZ .mrnediikljJe: v,~ t~C.il rilz etrmle.d rii 111:0. •
riU~p gitb:"'k iC R.1IiI"y·."n~lI. bl!!'yf!;eimi ~ .. leI 'll'A~iyDf;1 JI~ ha.kh 01&l'ilk :noel' gUn daha nOr"mal o[makta dev,1Mnet· ti. JApon,.. i'tLn. bi.i.yiik ikuvvelll!T 1fieJIUb 1 bill ild 4tina.tl[.1hm ik:l3i 4a ~'tUI': )lie hacet, Ja.ponya e:1i1'Veli balflll;zdu-. ~nkii yah:uz k~b!l! 1s1lVTete Dtin",-d.en mliteaTl"lz.dhu".
Mijt:takll.llIu,n. h1ll. .wllt&ilj,f:lda JII.;pob'l~.!I· h,lfdu.da.D~ - CIUtJm. \liiz M&D9t!ri'),j

:i,!;ifi.,.

:'llIai'J.rl.. m:lH~

:$i:mdi nc ola"'~llh?. BT!!!(:CJ&ponUnit $1!!i1i"k'tll. lIiutln~ tehdi,t ed_ harek'e'ti lI.Yfll~ z,BlJlJIII.rn.da'&!oil:" :tuilOC~n bU_r;rri),lCl. lo!Jl!' j,dikllli.lIe 1It~1k ~r cadz 'I1'IuiyeHn.i dI~ ll!l.l:l: Cllduiu i~iJl hilhllll:!!a. bu, ma,klat ~~ PLa.hiyeti i.le '!"e .imdi]'~~ ,eI.r;il ve !uyal'lltl1e iJinihay,e yurliyeobitil' &i.r b .. ~okri 011lys'ml'll .ntamIlGI!l. mahkum~wr. Japo'n},A A,,~ !fa kllre.s:inde k'l!nd.lame bil" m'"Li. teml.eke deiil" hir be[i lIatulJ I!i]m",~ g-I!!I. gitm:iittir. Balk d'evletiell"m mud"ti 11ttl e~ ol'Ma:rla l1~Jru:r: <:1", hllitt.l!l Y8Jm.1: a~llIlct In.lvv,eti[1!I bile bul'ltlllfr II ket.i gilni.in birimde ~kill:i.p P'IIj.ii:'I'II."" ~ r'al"'" ljievirbl.eie ~f'icl.i:r .• Biitlti'III
!SJnllidn.
UL~"I iR ktu:.8.~1

sahife11!!l':i yaztnl, l!IdiDlmL!Z 0181\ RiJ~ ,en E,ref Bey 'bu deh ~el"]~ini tetLilt eUigi hili ~i mun.a.!rl"Ir]el"l~· bif'liktoe bir. da.ha ,BoiuLl9i. l!Ie)'ab'lltine
nj,n

~]'

ol!;!Y'lIlI".

ed&~ kl.ymoe'l:l

al;l
~

yeni

el<eM -

I!T

p".~!Ull!i..m1l

KOZ~ ~'D'I&ktadlil'.

B4Z1~I1!'1

E.'I"li-

pon !I'RIln1uJAt va H'h~liltula ¥Ie ha.Ua. bi;&zl!lt J&IUllll"Lfl.rll klllr,1 boyko'!.sj i1i.o etti.

y:a. Cdl:!bj gihii h!.1fyB. y~ edebiyat.n. blllJplAn. 'Ci!!li;;.ef .gi!bi &lyll.!!iyatill ye ilme goliiTen liu !mUih·lI:rril'lci"in 1&11JAI:""!Illdli. rnlllz.i l<;:iDde atulI! anI."' li'ui·
lIine,

~h:e

gOO-Un-ebileo;:..mgl
j'l!.pg[l1ii'~'mn

t,te

JapoDYI!II.·IJjID

'ltokta..

y>egi.'Ie ha.kh A.fiGIlI'k tal1l.'"

Boit.a.z~;'·n;:llIJ ~n ~i lIoznUln-' lll.nna", tuihin mUIIl1!J mI.a.n,hgl :l:a'lDlI.nI.r.
"!t)I"a.n,

I'

it.al

,eemBd.lk, 1II"'l.d",. 1i:I'G.tlilkiT bil:" devle't tor-eklJHU fili, haA'lllll. b:i%et1 bGyiik II!]"; giindl!!rd.i, 'bi~ .pc Qllili lr!ind~rd&. D~e':Z'. Bu IDil.]g"Jita haA:tll hir ~ ka.iila.r btl'lI 1Ia2';~T~ alrR1!!'IanI: Iki.ymetim hll.:iz il!eti4.dil'. J.l!.ponYIl, tiD'in bilyUk]!)iJo ,'al1'Q1!1.1 dev]el luYlI.fll!t1i hil:' "i1ayil!t hlilinde kendi liMo ba.i~II""~ i:'l1b-o IUker' '!!IefiYIl.;
a

...ebebi:yet veTftl~ oll!.p ,o]mAd:iil tahki"ka mUlb~1II4 bir me-~'oJ!~ Le ifi,lttlaldll. bera.ber bfl!j!kQtl!ljilll'll ~:LI;t~

bill lI'_i11l,ti~el"i ~cnud

tll],,"''I''d MMI~'W:"i'yii Et,er

kMU£lrde: iU!!ile a[tmriin d'il hi.~ hi.... mrJ]l&H-bl!'~ Ve ml!lkuliye't:i yoldul"'.

maJum

j9hvl

,e=-

bu, i~te

~m

m. -

1tll1'I!!i.f,nda

'01 ~
<;1-

Japonya'y,1!j

jlY'l.mfI~n.::!lOr

l'i..k~M bFr :!e' ~b..'ak f 'yiIlhlf~bu ,eh~eo [atia.' Ue yiiiriit mele- k.dk,l,.bilir 'll"e .,iipbe,lz- Ij'ok ~ b?;a.bet edl,erdii. NiE1.II,nt 1:cullI.ohk .eli~pllii[l! biT 'bo:yhQitajl alii. 'bll!otrip ;el'hoykot.ll.jl

tin

\I'1l'ple

JI!-~JlY&

d,,·Q,IID.l a~lk

IUrpni2l1er hjl,nr]am.~ta:n f'!;i.H ka.La.caf;r' ;iej'ildil'. . _ Bi~ -mi11'i 'hwmyil!!t n i-lti!diUII!1"e V'!iikilbu[aC:elk tllllT'J'UZ]II.I:'IH h.HII. 6:kir baliooll! lI,i~ek~falB.rdl!!l.'11. ailmline·· lliini iB.liyoriilZ. lfUNUS N.AOI

edie1Ll H1iij'elei;"lfi &'u.elt bi~er :;iir 'Ie MIU.YI!l lrll,.d,[!Jr II!2:'Zet II!', blll.Zlll'lliliia. wilt .e cogr-&fYIl labiftle leri kada~ i5tifa.de Ue: o!l\ru1l.acajJlrlda:l'l, Vl!; her Mri AYI'" bior kill t~il 'edien bi.!. tllt~l_e kar.i!erimizLn hoer Cl'efa !':n.i I bir II.lik. dUYk~lsl'andB.n I!liI.'ilftlZ,

8,a,yramertesl ne§re

ba,hyorUl.

.....

__.. ............ __

"

II

kiD'! gorecek?.

·-hi ki

__"B~r n!OMobil LuJamBldlk. buJam.l!idd~, bOf yen: ma.S'rlifet

.
,
i

.

_

_

f'

.
_ ~_ • __ •

'

-

-

.~
;"WWII _ .. _ • ....,.. _ •• __ ....

__

_

_

_

M_

__.

_

_

_

Burhanettin B. de kanse-1C rin sira yetine kani degil!
dCanserde bula,ma mevzuu bahsolamaz ve hastahk irsen intikal etmea!n

~~e4

n!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~==~~~~~~~~ _~

-

ehir ve mem eket haberleri
llogaZfQi postalarma birll itina Ilzlm...
def! _babilln
PO!ltp,.1

~C~a=m~~_un~'~~-_l_~

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= ~=---~~~--~~---=~--~ ,
~i

1~~3~

)

-::Ba~- - .•

k;-==a:...._y-a,~v--e--rgil-:- r r/~D-O~-f=IbII-' ,·;-e....... G1~e-®~DI ~ilViI~~?~I--:-y;:-e--n:-i :-bIr:--' -:t--es-" e~kk;-:ii1
'Oroloji

Almanya.'da. dahili
vaziyel
d.a.hiU ""uiyel t,..ln-u 'Ii'a.. G~ iIttiiIIiI:lin _mmda Batv!!kil J!!Ditl1' -1 !JI.i.mer yeni R<!IVibi,'IlqU y&nI devll!'t ~tol'Uilld hiildimde'_~ W }"!l'lm! mG.M:d'e-kM Lir 1C!~lm)1'D"I bo,. leb'il..ru. 'R; met:::li .. 1 ttil: 8 1!Ie ".hates QII.lIpn&~a fu.utl .~I ki:rr.at Almm,..·d_a
r!!fb.

Tasfiye ili-in~ka't'ibir u usu~ b~I unac ak II rwu,a,," '"
Ma,li:ye 'Vckiilelt"jninhklly:1tI ,*,erll'[· [eri bln,-", ~tmek i'~iD 'hilF lil'ib .. 1:1.Zlrl-lldlltl 'f18.lulD11.11'h. Tab'ki1!rlihmEzlII I[oll'le ~'lJ1I!'I!rB'j],e1' I!-.mi.i.k, !l-r!lll,zi,t~met· HI, bAt';l'! k!l!!un~IiJYI 1ri.bi ",e'lrei1_~n m.iikeJll!flell"de:1rI tah3il Oh.lIla.:nH y 1'1 n Im~ltml~tu:l:~l'. Miihim hiT" kllft1i e-tlh • rimizde tab.!!kk-uIc: eUll'ihm Bt11l \I", 111.8,.& c ~rlil~rln Yl!k~nu mily~nlarll bililii olma.kllldu". Ar8.J:{, h.BTP 11I!.~IUII.~I,6rl

CemiYdi kmuldu

II! et ve f a.auy' e ~ ti~

~~k.elr"&yr:.iyenln Cenk elkiS:;-' ill'ldo~uz"j'!!I kalklp d.~k'!J'l!, bu._.u-tll U'd::UdIlY'", Vkal1 o'I!!i'll

MlC-mtl!"~eHmiztn. 'biTr.:mu:m (ibiibrQ,
'rI'l~tl.l"Le I[fe !drar
11'1

yol1bn)

l1!!.iltllhk!.·

!rG'k ka[ablilhlc ••lur. E'i'Ye]- I:n.l pO.&tll.Dl[I y::Ii 11:-11.1.,11'1 ftl Mri (:eDgl!!lkoy'i.illdlln, di.~m Be1'-

miiteh!!.ullI];IlFi Ttl"

BeJ'o;ttu'ndl.l!ll !l,ak.

e;lkm.Il~ljidll

I::cbI.iyeti merke
I\ktl!llrilll,


~

~iude m.Uh;m bill' i..ima t

lerl;eyi'nd:en
IPW' I(ipl'il'ye

bareke-t

i!!dleD ik~ va"

3,1',...,

,i.

;1[~tiTi.y()n!I.l. Ilr k"i; Iriin I!!vvd ~jJ'kct Ibu iki vopurun Y'l!!rin.a bayUk !!iiI' vapur kO)'lDIllif. hLk.at ber n~d:t!lzu.e dill'! bu, vapQI:'"

ill!~il!tiriletek

yer-m,e

1j.4 Hllma!!'",lIh

11)1mlll:''U.1''ILIl:llomal'.la

t&h! olmlyaillJ ~ ,g:ii~t'diofi Mu.Mrenr 'manU. dQlaYI .&ilc- !'lemen" nemell sUi ~'Ilne-di... lab.s-ili m\i,mkiil"l ;a;1.m'ltll~ml' "-eI'E'~lel:'- de
YiIlNlr.

~&t&nll.,.d "iil8.puru t,1iC!'tilmege bqlammlthr. !;ok 1:!U.~Uk 1J,I... n b-u VIiIpWT"

~e:nlelkoy.

Be,,! I!!:rbyi e

ve

kel,eri bire- kot!!l1 ill i I!'c;".termittiT. d "Qs:lel'Ue-eei'i t~ln"i'l'll oJ,,", vnr. HU~1I ola!'ak eadi ..-eye dil!f.en. hllLk bun!!fll i.-.:in "ik.yeoHe 'bLIILllfllmu,hlr. SeJh.I~,rr Boiaz:i'Yi -:ki:nlu.llti~1lI ,fir-ltd &e • It[I~,8nt8:SI ferlCTjlilden :i,tikida Ij-@k hakhm 'Flu·du·. \!"II.PI£rUIll d,a.im.i: i Zid ih!lllilii B e~e-diye tat'af ~l]jd&II I!!li14: i MlI.u!:f teLl-ike:,iliLdlm bB"ka baz~ peH.cer.lI_i'i:n::!'ti biDMJ! iI.~l1Dd.. A~ll!l,rcak o[a11. t'lCIel'il'lln tna;tbut oh.'Ilill'lfl, k ...~irllo'k-l.htamn. biJ.tiiin. nevilLkllfl ikmlll eferleril!lii:m Y"'II..J1'1lm'1 ~ 81 ve ettIlIIa~j di.lmi:,tir. $l!Ibaun hiri'l!'l(le rl!!uni Idi. de lbiUJiIa jli. ve .e.diJ irll!! vllzjy~ti pdll )'.m!u]acakm. II: 5V1l"A.."Il'!IIB.k a.y1l114lii'. kol Boii!lz-i~ e.tki Tqbetin.i 'kay-bet" ti. BundA u:z:akhgm. na.'kU v.anta elk Illnnln ilie-r;,..e b{l.2:l'ln ,aY.'DI i:timli'l BlllMliyeyo ilit h.az~ b,iutanD It:~• Qhnaml!"nnn!li 'hiiyiak te"h·lenink.l' r.,hi.rile me:zbaba vllnllaill:na ~Yk• .f ,edUeJI!Iez. !?i:rlu:t.i~B.ytd1en;nlKl'n tdfl.'I"M-i ta.nf-1M,lIIo'D hll!~il! kO:lUElAl"1 flenelel"de rl!-td.r:rc1iitl: nitbi k01ay uz.erine belediyecc- fI'IIkuk mah.keme~ , hklar. h!Dlttll ~erall'lI.tlel' bu: c:e:nn.el .~ne mtJr.ea.t ed.i,llI!!1'~k tebiri -i~,!11'ka~ lIIalHlI en :R'illmu-rIa,b lm'Iaia. tLir rM1, :i.tcmmitti. Bu hU"l!.li.ll b ~'ln~J yo1 hltuldutlli ml.flI8.lttu velriYOlI'du. hukuk mat.kem:c;tlince yapllma_ktl!_ fakat maale,er In yu~and4 l'a%~ ,ulan te-tkikat hl!fl,Uz ikmaJ edileme • , ih~lml'Z ,Ilrbi bad'seler, .eyriill!e di,tindi!'1:! ie:r8:y~ devam. ""eya Itebir 'fet"in inrizam:.l.dlk ve emniyebizhaklnndakj kaRt' anul&: h,l"iln foeb'1i'i:i Bot,IlZ'& 'bos,byan raibeti QI. d:~ek ve '0 ",~'tleri l'uU'llb!l!:ye nt edLlebilecektir. gevkece.ktir. Sirketihayr1,.e, -I:I! • fedeT! U:z:uri[ld~ MrPl:t d ZI.I'Ia ~li",dl

"ekiletim 'i:ut.%lrliyii.o::-.{Ijtl IA,dhllda. 'bouL:kayl\d(ul IIi...kummll11 aUI. d] • tee:r 1n&1IIiI1sr io'[I bano IUJ,lI1l1il T~ tllk~h UluUi lIilti haa kolayllkla.r

K"IJ~.r:wn~lIIt1i:'oI!. :Iil'oeli!i,~i"i zaman h&d-di i.-HiIlbu~nl bUllmu,," lIih1lyet U~kUclIar\4Jla ilijinde-1r.ileFin blrmidi da" ba balk bin-ioee aYlII.ktll bits ,dlllrae!'Ik yet" ki!ihtlilldli I't'ibi ad,ehl ve..pliD'1lft devr:iiml' ve I:! atma t,ehH ~

b6) ,M!-i' bdl~ Li.kin ihu h"minifi~ il.1lhete'fmedl. Jl"not!!ral ~la:rhe-?m d...JiIU ~ .... fnblan Villi tepls:ilih -1D!Itnmm e'mn, 1_ ,dl! d;~m 1I011!M 8ih:lRm!rtt AIJ. DmI'li71!'!b llir~!llar radebi mubteUl I~' num bill1{1.l-M ~"m.I!l3"Vl!ll'l: ic.p II!dm mat mJlflltl"l tmtoi1' etb'fii:nde:n menfllilHt kUlmlllrmt daba, dakik ve keJldi.ir;.e ""e pftferi J4!\dlllIeriMmHD-. Onon'vi bl'lt icrll.llltilc' tedavi:.&ini ya.PII,l'it 111''000 'dif ..~ ft ";:1,. ~rmd.: !:nk: R'C.\;. loillLr kurcJuT,d8.l'l el::miyed~ &a)"l!IIindll1 lilT. Btl'n:IlI1n.indlr . • A.l Don'd. ka I'lIt

lm" VI!! Tltr iye Unli1uj'i eem.iydinl) ll!'~ki' tHfak~lIk.ra.1' verm"lIud; ... MiHeaklben ce,",eiCI:l b,.-Zlrl,.r:l1IA n' .z.m.l'tAm It m i1zuere 'lie kabul cdilmi"Ur. f!;bamnl'lmelll1n .;:emiyetin g&Yi!!VI!! mcaai.tini b!ldinll ml!Jddelert uz;eri.llJde "t¥ hllU'llroBtJ, miltnakuO!i]er ,apllm1f'l:lr. Me-mlell,et"imhde "25 BI!!'o m:1:l-enberl ;,dt'u Y'o1llln 'l:1!!lblll\.!la -

n.ulIan.Inm ~-eii htlftM'lillll lrdllJ' etm'!h bit dmUtl. Me.ct.. ~ld1jJ
mBl'I

eeii

ihuldhn-ete lhnat beTll~ edI.. ve v-i Miteevi &ekLemek i,.in ~ •

t.....

i.

lu:II
%""

".r

ii'!mi

lIl.I!UiIenm

'HI

i~tiJ"'Telermi

talnoi,...

Beledfy'e

n$~erl 3QI11yor

T'ehfri itora kararl bugDn tebUa edills

cdec-eklerdU-. C~iym:ill men.i.,in.[ Iletredecek biJ' mel!11111 Ii ¢dl"l!. n1mlfL d. ka.rarlp\~tlTllm~bl'. t!l;'liIIJ!!U!iI. iii".. ee hey'e'U intill-llibl y,I!I'PllmL,. Bhilld Te~i!llI:i~ T]p r... kiihNi ~nulfrni :!fillip ve ur-olGi' ktHniii mDm-i rdoUEt:or Deh!1f:1!:Sa.bh, ikinc:i re'i~lih Giilhane hllltlllnesi I1roToty ",,"ul!lllUn..i F'v t Kimil. 1c:irlbi umum.l.Ilie dokto:r 11::rr,ef,vunedArh!a BI!.,h1!l Lfitfi. kil.ip,1ite Fnt Himl~ He:vler lI~iLmi~
lel'ldi.r.

~int:l@'1'devtim edil!rru,.,or Ye dl!'Vt~ PIU'" 'P,~h'Gsnnda ve hl'lllb_ nmhlol!!!If All'llQl!
",ijk,-'II'Ia1_iniTI

a

~,d nye,de

va

Ma~kemeDelF"d,e K8~ak~,hk davalen
O".!;,;i.i.t:!at"'d,,\l evincile c!iOkIAD i.kl defterde oD]!I, iki biD. yapr-ak liigll"t'& kitldl musadim-e ~d.neEli Senre!: II 11UIli.n m.ubaka1lDell!ibf: dim ihtlH.il maE.kemet:iDde meykllfeD dlevlim f:~ dilmi ve~MI:t.e,. dinl,e.nm.~l1r. Mildd e-I:um.u:mi maz-nun,- t~zi"elitn;: 1.st:l!!m~dr. ~nbi.a:t']iM' l!II.vukatt dla Milid. d.ciuml.JDlllLin mii1.aleuLD. i"t.ire. II" derek aync:a. on iki -bin kUI:'"U.tI,lD itabtI hiikme .1l]IDI~m tillep eylomit 5

I

nllft,. m'bit_ mii..ta'kti dut:nyd: bfl tiiiliilr lemm ifdi]~,o:r. iB'm,,]iI!il"ll ~~ua rd_]d I:!:ahil"lil!!!llini J"iI!'" ni' M .. Va:!:! PU,eoij II ~ .unari 1J11~ IlIinm lllouil eodenm:nilr,t1p~lM'le f.1l!:I lann n.iifmrn IIhllllCll bu]Lmlll'l (C,.,L'k Mig. f~?ilM') ."M ul(et'r te,ktl"t totuy<lll'du.. Pn..,.,.'nm LaviiTr ar•• M.'hl'"TMinin niif1n:n .. llmd ... 'bull'ftmli ('ZIhT ift,"hl! !!Ill daM af:nfc: hll....,ekiHn ~ii~"ftd himBye ~ .. -abet 'li'Wiiyl'lll'll'o. Jl!!!n'l!!rd ~'!.!.yh.er iI.e Almuy.,'d.l!ll I!J'I ~II: ..." ... 'Iu1H nn.t'f buhm.." II1'M'1e'il'f eUr. alo:ru.W iqfn huonl.anu dfl'ekleri:Df S~ Yl!1 'lniimkUn ~ lllttmin ~e ph ~ot'd\'l.Re,-vektl .ltI1IIettdm 1m hU'ekeU lIJitrolil.Armt liinheferin, U\OiI.ftd'IFmI_. :o-tt~"w..Fbn J~I"IieI'a! ~ :et' hiiy6k !mil zi aal!a~lnl!. ",011"'111 m wftAltferi • ul..
tr11!n ve lI!l'lIemt;::kc1~ f.llidl!! lJetirert

""",""rn

PlIlTl;mentol

....

-:ifl -

Hal

inlaat1 ba,hyor

Jlkl_ hall:retlil'~k btmlann haume tin~ hmdi ii-riDe &e~tir.
Bidll!l'eitl!i

JenH'a1 Sl&vhft·e karai mu,.

BafH~ye ,tMa'.fl1ulllln

biUiJ.11Iii .i.t prc,je[er irnn:al oIll:Ulmek Uuredir. Bh ta:'~ ~,al ymln.(le IIOl'Id",j ame1iyeai Yllplholl.ia blilJlllin" nu.,h'l'. iAta:abn a~iizda~i y 'Ilc;:.in. de ikmal~lIIe oI(ah"l'lacllktu·.

ile Y.liltmt.i~

K;(:1'aleci,le~'· Gla:n, linUJvl\k1c;al:bal

OTbU!,hdw"

,

!'oiru degil mi~ Elabli tenia" bi1i,or
tiH mlilladele

18nZUlih lefefon larifesi hallrlandl
Telefon iIIcretle:rmin

IMulb'B1de~e veDskBln
"~lLT-iDilb:;d;e bCliU" Y' .... 'ka.,,~_,--alm~un.'~ 1700 e'l:llhli Rum ,..ardlr. iEt.Llij v~ik~'i 'tJ~~8:tii[e metra. oJlin
i!j,IhtirC:1

tir. S~nct HIl\JUl!b. iflld~~, iciz: 01. dll.ililDdll.1!l l'ekil l1ItaUlim.l !IiO,le diiindCH du- .. talik O]WilHli.lt'lIf.
Geyvl!! Mtuyonundm ,troMl,den iner-

I

ken iki bavul tutiia k~[I'm.lI.kLIl nun HlB":iyeHamml. Ahme4 im
J

mll.•mIL"

h~d~b:a

.. ~I,,~Hn:" HW'iYI!!

,..-eN rl-Il:r~f08 ~ ahrl twbk, et"mlillkte olan kll!mla]'Olll II1i!!N$'llli !km..al etmi,Ur, '1'M'"i.Fe hltPin 'kal!~i fE&lhli al.a.c.ak v~ hu hu .. .wtalki 1:"&,POI"Bel~diYfi riYluetine ~kti1'. Yeni h.riled" !h laaedlj· )ec:ek nifbeHe feD!i!Ua'l: yapIJnnotn·.

k@mN,yanll.'fLllt

rUnde a.nc:ali: bl:r' "'1l'Y!l iJiii mwrac&ill.l vak$ .otmaktAd]r. Ta.li bml:lSYGIWD E,t bitmek i5izer~di.r. Yakmda, ahmcl tili mUh.,dle-Je komuJO«IQ Jlivedilecektir.

VD14vel:1t Sabhga QlkafilsliI eml'Skin

"arum htl.&~ oMupnll. daJr ml!ihk~Jtle:yCl ,.it" DimU.h:abel"'ibr.u. etmi,'I!ir. Ge}R'e'de i:fadeloe:rine mi.ira ~ CUli.t eclil.q f4hltluriu i:fiidielCl"indo miJ;!J.aYMIel g!bii.k'lilliindeo. ifade 11lIret].edDin c:el&i:n.e kttrll-r veril'erck ova taltl!c l!I]unD:liIl,ttlr_ Jilevam edi1:n.it>
Ilil,WUiJ ubahtnd'.!!D

hlrmeti
Cyrimiibe.,diJ1v Imntrresi:nd.1!l n .. II-ta "lj1b,r[l,an emt.a.'k~ 'bq 1!J!I;1JU faila Inymet takdh- eodt1d,iii :Ilii<y]cmmi,ti. Deftel'diuhk bu lAd_,., B.yr~varit telAkk.i etmektedir. Sa,h,l!l ¢ibnl.H lIlIti1lile bili' heyet: villlma ..il. Inymet t... kdiy Olunmlitkt'MIU'.

Sevindirilen yavrular!
Muhtelif miiesseselerd~ yiizlerce fakir ~ocuta bayramlIk dagltJldl'

lIIudelri.r d!!l""!In !!.n 1M. ,Hit'll!r"im F,5filltLen ise- LTp!!" biikirmeti ~tib"bal:mda ka:qrufIkTUi Iinllll'raHakiy!'ti:n 1!Ii!k !pllrl..k oll1l'1l'1U.8IDIII ~ Linti1u.1!I1llD 1ilIil:ll. n. dt!'VleI kaLiaeJl1e kIIm mblet'ed,dit bit ~ef a1mllWwchr. Jimdi 'a,btl ... mmiJW~i!I'lede Ink h~a ku,. miittehit !hi!' ~ 'aJ h ptIm _YOtlar=.!.ILIl..h~ ... 'M. Hitler. ile ~. VDJI P.Pil9I .rr Ilk r&r-a.orl r. f'1I1rit IDIIiki IFrrlr,1!l tlln'l!_ ebn':I.cti helz o1mflldik1lU"r11." 111I11II:I h~ dmn.bilmek [fiR mer .. ka kutolik fuluwle ~ ~I!IIl • rirdint:fll'lIi.llunuyQ-&:r. Mek_ frrku. r. hmlli:: l!3yI~ 1l1r iuihadlll gii'm~ lar!!.~ tar ,&iilimiiiyor. All har!iketlen: b~ J!'1lHaJ !?ill,hn' dahi filflHl!!'rln lstiod1 &nlumd. ~Iii' ed_ lehikad'1!.D ldi ~ fade edc'rHE bll Ifrrkad_ B.~ Iidm-i M. j]~ .iik iik Ib!tnili!lta IN .. fIlIH"'- •• IIUlIII 1csl'fI M. Hitle;r kmd1W .. deDi .yr:d"Alm t.ekrar C!'b"lIfttn. t>o-~~Ji.maN'kunu aJ.. mufttm, .. d'an nidi: ~amk btl,or. BIm,un, i~ia dll'.tel- parliment&SUlnm biitlte mbake~ bdU' UZ1III m6dlcfef bl.tiI ~iI mninl!l fllu'afbrdtr_ Fakat Jener,d ~lay.. h~ m~j!f'ine ~dileri:ni lo;p'l.lI'\a" ia ...a.kit Te f:rrM.r b~1!: ~iD RIIT" hi~11 l:rn Ilyo:l KIll tiiniindll! 'tllll'llllD <# l!:IlHmd.. lUlU' ~1Dr. DiDl.flll!"~)I'1'i lla:rllJ ,big 6 riD hIjplaJlill eakta'. M. Hi"tler k~i m~ ve- fq-iaq:., li~lJTJI Intllm.dugg 'Jlil" DnIIda yen.i mtilu'hat ,....,. ,Ibnaon.ll lpdtu DImadIimdaa Ra,. • i.!8J topla:qdajl vakit: m~lchtte PP' meie csarFI: I!!'dl!!miy~. MUHARREM FE:YZI

d.,~
h
idrlihil
ft

"btii:r

"~'!I'C"I'.

M. Hit1er Fc:md:i &i'kq diielr frrkalart. IJ'irltmlJ 0.1 -

Ucre'UiI'erin maa,lan verniyar
Bayr&ln[ mUIIL!ueliu!'l:i.l'iI!ti_crillt'i

"~la&akaYI gr'~hanlml'afl'n'~ fet ~. Istl:rn, ° ;giin Mahim·d~ki davetFwleri dmtl! ,~_,.d;a, har bWUIIIWrak HfiIi@i1en: - ,~ re,. lI"e:reb:l1ir. (D'dUII,fudlil ~milit kin,
k.~PiI' dnvetiye 1II.my~,bud1! !:lao, Maktim doTdoh R'l"bz k!l]l~I'a, ]mpll. vm-,-ll!:rfm .l•• ~.nlllDizdn 1I)d!JrIIi-l..~tmdM mU:o!iaLllikada hoIr Lulu" • fU'lm •• edfiM. ISu hbnnJardMII dill .. mill: ~IiJlenl'll!rinI'.i'bn Ilt!bneleri "lie yi!\Y'vl!tiyelfTini budn d~ tddJnun1yan,i"" leriDi fullm.al1IlJ1j mll,.ahk olut. ~yramm iJdnei KhO. lUI: Ui hn~~ DII.Dd:l i:.a,.d. Y'Il!rtutmdr ~~illl B7.ge. g MabDn"dl!lld m'lhllbab IMImIrtm'il:uI!. He deiI'. Maksim'e miin.c:.IAit edil _ mDnaurt M!''bil.lr1er. Mu:maGl. ""o.k. m~Ud1r. .c;1.Ink'u Mds:im'deki !rIMa.hl,r'VI!! dm"11 rimldr _rLeJt ohf~ 'M dlllllV.m,. ;I-ru. iJe pzl!!"@miz: deii1, 'Ma\:~lm mU,,..,-e IU.Dmll!lIIrmad. i~ ,efb~Derffi iI.... dti'riWlti m~HD1dlb. ...tf-,.$z p~e1m. tie hlrMr mhd

m.a.'ki-

tll-i.

ile tl.hta.nludllfi

iiiI'

kUrmnl"D,

maa~I8l"Lmn

ted~y-e.;ril'l.e Ibl!lcll!~amnlfbr.

Mii~~

rU<!I!l!I

h-!lnmdardllfi

bwrUn.,

[Jan ~-gtunl~"",Iz&

milnll'::illllIIt edil'mu~)'.

M iJItef(RU'Ir~ lk

8 ayram 'ioin inoir IDzOm alanrar_

oolallyor

Bu Mme
_ire

giM

bll.yral!l'l!lll i,d,lim. 1'u!~ mahluLllhmlzm

iucir we

lzI'1:Lb-

f'Or.tm-.

6:Dlellerrn ba, tuva~et'eri
1EI1!1U1!1J't!. .meli!'lul_kartlllJl'ld~ bGyUk

LAki.nil! dointl bU-yiik bi:t cereyan val'~ du". Bu maknUa. Bded:iYiI! koop era titf~ de, I:zmtr kooperatlfimuil.e-m. ~Jl.Ct. .

-~ ba~ 1b1Iiiu .. Itmtife b.JU' oWNlftal;ari • mizd;e biirii~ 'bir fuliyet

be,111.1:D.1fbl'. yetim

vtI

feikir

let~den-k
niiz

!RI.tmili:'n ba.,hl.m1,tIT.

k_oo'JH!Il',l!IItUm

MDslbata,1

nBZan Idi~ka'ina

gi1lllen gOzelleri,. mn
E!'D~

medifbaEz takdill'dp, M.im~e ... Jm.mJZi: rie. edem-.
Be,,I.e:rd.101.
,~ M4'1aruu:..l

HatIIIII~djll!9', ~.JTM1fH &:bm' ... BII, ltall11'balddlLll dq.utdlll 1ra111Hi'k.ute-

Imyat IlDq4UR. IIqII'twe' f8.'Zla ~ .!Illp tlII lIakeJiD IUilyellnm, h1Hnma. .;UllIcak _ I. I!.ILtibI rGtlflll'tlrm ",\Is.bak. pm; Lu ,~~tI~rinl )"BDIII!II! if denllule 'M .. mi,tir. (t5'tikl&J ctlii:1dei:i .aUI JI~).

rill!m ii;im tkll!s:at m[dil'j_yd~ bima.m~D alt.nd. Ml.bl[J]1l,kt", 1![o~lU!! hu l'llciTiIl!l' l.,ti,mdeHJ okkid1 :2:2 klllnqt&iil vil! -

IUI,h,eri y

He-

1!Lilj:I,lmllll-

rllnu4d:eclill'.

110tOn i,~neri ICemiYltindeki

ftktUe

v.,

Necip Bay Itriyal fabrikasr
EminOnn-n.dll!! N«ip.

8uiistim III

bp.ediLd~

I-

'Bey Itnyat lab-

Y1ll!lllm1q.

I'iilllllll

1933 GlizenL1c:Knli\l_i

i~in ken-

~ Mae ru..JetIir.

Mliaa1ulQ.,.. ,hl!lI!!II .sufiPI' itin .tr.lu.mdih

p, 'hi

""OIIltedi,.'II ~_.

df nefi& mamullbindu

ltiiz.e! Mil' kgTdc'fe,ekkGT Hleriz.

iKileri t_vfiu cllmiye'tinde Iwbt.i:mlllle a_i~ t!'llhk'ili:.I!.1!: ill""'" rl!Lki II.ll!l.k(lll1,da~o!I.ynil~ htol!lllliul 1'iAm Mad I1,.U.li aM rill deribn,i"ttl".
YIlPl~lii.1II

Tiitiin

,elu'imJrirt &iiyi:ik &an:tIlImll~-ui 'I'ii fa'lm"kuillfDUll b!:diye eH'i'Idcri q-ptJllloJl"' 1Lnu,itlrdilf.

bll hQltDtakii 'lI.Jiydierme 'COk evw:Idrm ktl.urP.~.

,.."Il'RI1aA hyr3m1dr eftJiao vel ~u' _ ,~'Iu~1I' ,dI.... I tdarak minimiml.er •.em .. lIirilm.i,.ti:r. Hima,.eiethlia LII.J'llI"" pervO'l' uaJlU'I LIIl!IiIIIllI.u

'S··t f-a b-rl ·k --u_ ·-asl
Kars'taki fabrika ,4 ay
sonla faa.liyete ge~cek
Kal'S'lil

lI!uf kGI'III!IJ"\'~!I; ve sUt I;6ZI,f

Do F'WIrJl.,-.
lu!di)'esi

lIa.~ YJ!,mnd;!li

:enllrun

C. H.

!'I!m!: ocafl ~

YUkIlnt!EI. 'TcpnPl !,,~Ir.q'ape:r7ET m8e~ei!:eBlnCle s:I'vlntlli'"~hl!n 9Ocuk'lEl.•• ~IIJldEl. Slit d.a.Jfi)jaim& HimIllYl!l et.hlln s'lydjro!~i y&.vrul..!ir

te~i5 edilIoece-ti 'fi'lnJDiI~h. Hu fabrilraYl AJim :la.de H.lPn. HAil:1 Recep zade Vakil BeyJe:I/'!e ~JC'ri Jru:n:nakl!ldl:rO .... 60,000 lira ~aj'oe He tl!!ll!. 'ed il .. m.d.;te
0[11.11,

y,l!IIpmq GUTe Lir fllb'l'ikn

fallllil. .. mD
Uiml!!!"]&DDu,,"

'lQakItwllen
m.aktna ..

tebiJo

~'e

llavafet Jl~

aiiremk te rnIimIrimd~r.Fahl I6ztd'~ hhiD_eolu.

Hasan ve Ru~,en Eire' Oerler
bugOln BOklre,'e gidi'yorfar
!Bahe,'le fopllDacU
.,]11l1li

Avrupa"da ya,lya.n

mm'bf!:II,'l

Hallum. ,UI:YiC;r ~m.lI.lna itt:w 'k etmek u· z~ BfbiI.k MiHet Mediai ikiDd re· ~ .rIioil npdacak mlblll'ba .. b~ H!Uan SiI!yle Afyon M~b''LIiI'U Ru1md. ,lmtrr ve Bunll ~Q)et'il de lI:nda,@JI£""efBey bu akpmkt tl:'"-enl'iI! D'IIC'-mtu. Pak ..t 'k.Nd'il~ dGirado dllll~ Bi1kr-~'1!I bll.l'eki!!i; Mletlelde'l'd~. }leyeti mut!'a"hllllollmIZ-doll.D Mllsdll! I'IIp 100 ;l1IIMjDI1I,Je ~.l'i J!In bitt. YlIDaDj Sulg.!!]', YllgolTavya _ AJ hi MUlI1m'.!le ytlpdll~ intJ:ha.ba p .. DiIl1l'"tlthll'yeti lIIJu"I'ah); ... "rjl.l"! .ei. V,I!! mlyecerderdir.

bmlr va Bursa gDzelreri

Bolu'Ju ah~
Arkad&flm~z Cevat Fehml Bey bi:r k~ giine ka.dd «Cum.b'll:riyeb fe ely,e'¥m deYle~ b,ut. 9C'ilindl!n ]20 Hra fIIybk a.lan ~1'C!i bit QUIk H1lele-r Avn:!PIll:'dll Y!l.tAml" KrIlt.Ue.r8i, Pa.di~.Ilh[;[!jr~-,

cbLmrtdc&i f~I»iL:&to.rl'lII'in oll1[n ~,i:Jelot!!rle ''=ar'!1 esDaiI:nm venlill ayakk&bllBn, dlj-I!l!" ~U _ l8.1'dHl da gOl1.defllen eenum 800 mek -

geliyorlar

fepJi VII! lIIW1to,,> ,~Iarla yimli ,!lyam mu ..vellet y,B.pfIiIf,aim Vi!: erftc.jto r~

mm~r.

kfltaj t.l)",,1!n ,a]ilild 1b!:'l!Ibfm. F~vziBe. Stili' k.rndunt fClbn"kumll'l, Kjf'mmLin~J kui:lIIl'..... fBb. "~II:lm l£iilTiyel.1li miktardlaki lIIlyakk:ab.dillh 'l'lIrdO'. B'U:.I'jI'JllI'dllll b!l~a H.IlBot!!IIe "ihl'lll Aa.
yin yiUden. ftllr1l!kazafJ, mmelnldinin :rlllrrull!lra oHll'i-yil!t VIllI!. bt~;le 'IlediYIIi euij;i ~]billelo!lr, Clii'l'l" ailll!i"'

Almany&tya.

~er.ill iwnlll i'ile b-!tttla.MII1I'l1r.

Ali- :ndtl H.Jim, llaa R~ V&hit B_ Iei' b.ayra.!I1I '1!Jl'traj .sut f.brihlll.l'll1 h.akkln.cJa teUdk t pp ~ EI14k tirll!!re AIma.nJ'Ii.Y-_ 1rTdeW1eP'1
nd!! OJradaR HoIUlI!llll., ve

II i"tre'ye

FlkflrapHVel' eem.q,.~ dOl: ~n;rialt ~1II~mllll,~oph,dlgu ~lbi~e Te- ~hLII:tJIrll1irlli!i dVM fIIkir. ye-ttm r;MtI'ltli'ifirlIEI'l!lI bil' ~olt:lilIl'1ru: ,,~dlr SlIlIt ilfi hu~!dll Himllvl'-i ..ffal' ell!! • miYl!-tj iSiit Damlu1.nd .. 700 dl:1J ia2:1n iU( m~tep ~tw;uilm.ll ,~ile, !!I)l1IIkt.:aln, t!;OhlO. ~a,lI'. 1'l!br. paTt.o dlag.hhn"If" tJr. Bg' 1D~llnda B~lot!!r c:itro1"ta, Alfm· IDillkik mlO1lloHliltlit rfiJ,I11r .. I ....,~,-n "A.J:~e-

SM~ Li~de

TOl1hpl

,eye-

lem.
e.t}'\1!1

"olnilerdiklltri
I'J.

•• mll"'r];o.- ~_
~ .... 1Ij !!"'-I 'r!U

.m;'
-.&..II

eeklrerdir. K&t'llo !liH fl\h'fik_l dod .., za nlill-da (.!Ii II' Iiv,,",'~ 1i!'f'C'N!~'ktir'.
oIi!liirH.III.It-.II ..

!!i ••••

illi.IiIl!IiI.J.1i1·111 ......

1IIili!iilirli.ir~!iIl!ililiII.

I

Prens.

miB-ti:r.

~ mU.aba:kuanl Ifol"1[l'i ek ve Iii· uIImf i'ntibllP efnlek idi!l'enli:r iir;:m. d:a,~ 1I'\aI!ip .brak 'q llaire .... ~ :bill' Wt1·M

MDsabakBda rey v,Brmak i tiyen!e're

1I.&1!:illilIIm,uft'lileri

d~

11:;1..1

~'tHm&A

i"ti-

Jere, i!iul~an]ara bizlDeI: etmif a.-

ve orad. Ilu ,lIenlEl tq.rllltlaaoi aJ'll1d'a B<!"IKtllt'la hn~Ia:n.a .. call: ol.a.n d&di1ndi Balkal1 ko,nJeral!l&1_ art ru~na.mey; ihzlUlll. g~lm i~~ tim;ll!'I!I of! evi!l;" lI'e teael1lm1 m.u;amele.:i~ A'i ya~du-.

nlI edecdrlet

lan Bolutlu bir

II.h~UIlD hBl'atlDl

;Ie [llj1jm1l:8I :rih:I'1l1'1:1!!I,cllio :lI"IIY'I"lUI :Ie..mdinlmi~ti.r. HimayeietfaJ (_"emiy~ uli1M'1 h1ll Iii'IUniiitebrtll! '.briIf8tcn- _ tijuBrhll'lmJ.. II!J!II L.Y1rperverl'ikl!lEnne., ':UCftlapl.lclll"·
n:n~ tueteR1iz vMda.fi~e fe:tekkiil' mr:kteclirll!lr.
111111 k

:._.~

Evka.t. cetvel1 29 Ramazon Perfembe
2 6 ka n

~

y" S 8 n I

1933-

Anm~tmil.ie b.,hYllcaklir.

_Ru In.

~..

LHe ok'llyac:a.gnnu

5ta yazl iII~delni me-I'M ve alika

emin;..

)1

hfi', _ibhlnlnbJ'dOlI!l

FetIU,l!I'Ili Ml»ud. 'BeyIq 78 metrolc.k clOln.:fDluJl, tri-

Bua'in !1II18t ~ide Vem~i1eYdi! 81 InC! lceple :)0 h:irm"'!l'li:unuy.1NydIIIlI. hk ~ m ed.ileuk1ir_ • ..

~ ~=~- i',U 1,I,4IlI I, 2.,.8 -'iI~"""""'1I.......... ~_r:--..._-,.~"--'!' II-- ....... ! \1l1nEi 5,.<t~ f. T8 1.1l •• ., I!i,1•••• '17.J6~ 1!_'2'6 ..-.!tI t!'I''''''''

:---~~I~~~I--T"" Irnll~~ Tl!ilil

...... ~-~"T"'"O~le fklndi

'\hlllrT~

:: ElIlllnl, r ,20
• ••• 11 ~ ••••

1

'.I<lililill

~,S N T E LG'·g"A"F'C:AQ:·j; 0'
'.M

!!I

---

--

--

-

-- -

- -- - - - -

.

•••.

.

i~

_

i."

Amerika biitiin barr; u devletlerle gorii§ecek
Ingiliz Maliye
J(.)(.)~

..I'

Neden Eib'eyi tayyareye vermek Ih~m reldiiiiniipek lyi bilili"linU:. nk mekteplerd eoyud bil g1li yaze.1'" I

Fikirsizlik ve kararsizhk bahsl
MU'rIakllii.am:JI:Hn ill evz:IJ"Q, IlIiliJ'lli'r&im.UZi ki, dn.l:nlib! m,Zlo id eo~c.jililo
I

8eVlyeSI

IIiI

gibi
teket

,l!Ii1o:(!

hll.va kuvv!!!llerillin memo

NazIrl

harp borelan
!rRrre dllrn~

bUsbilti.in ortadan kallanalldU"' diyor ymni to~ Vlrft.Ptm.1li ,! 1 'n.... 'f.me'_ !tll.l .. 115 hirincll£anlDl tahi1ini ;;..
lili'mli'l ft1'8.~ lI 1f1O"I)J

n1.iidafaall~nd8iki b-Uyiik :fa[ii.ou atla;lim.aia ~hif.Dllak be:ace Ye bu lub:mda flli.Zl~ ibl'l' ,eydiir.

1i:!1!'V'kiinlI ~l'!!'n Ingillz hMnil!lerin~!;I h~:!Ii' emi IU!lkta:l n..unl. 1Du!llt1.mu~f1r-o dlY. Do l!iokhlj 1l111ZiU' blD'fi __ hlmint Lofi;:'lllrm- loiisJi.:nU. of'ladli'ii Iodl.nl. tiiilIJUJ ..i'". Batnft diin,. ida Imn;fQ dab hir- ,oJ' obi~. BID1'1D1JII ~~ "(Jlvrl~lt 'I!'bl~gd 11nI aoTrt.i' 1I11d!' Amen"k.1'l1 eMn 1mI.qV&~~ 2:5 (A.A.) -- n.,.. ~.. ~rn hbwe lir'aiiirle IbdQ m"lil. .1'I"llI!!Idml 'i!I'i",.,g oMuiu lII..ddi II!IM'J' m:d.1'vt!'ih !PI.IHa"II"icmJ. N __ reS rt.'h.B ~I{riftim ,,!llli~. Amctl"'1SD dot>dl_.-mmdli - mii .. ~lkr'ld' l~.m ~tb! 'brol~ Ii .. meum.mimi. killlind. ha:m ol.ru:uJ.1iI rDe-rrb'mn ".~ oldn&um.' Ita],... b_ii'ldl~ i!an1tt.@ • 'L1r ;tilDhl:lfa.'Um; mlimIriID kt... IM~. Io~d;nui:l"tir. H~ Nezue'~1, I.. HlI:: aJU. ha.1b:r 11!~Mmnd.mBDnuaiyd .. Ital_'J1 tntillte'l'l!'J"I! J'apltu dnrHlI miIIe miir~ 1Pri':lim.. Al\cd 'k m'iiI'b!aDiIc p.rd.fj'rlft .pi ---it .. Ilimd. dB .. nw"'en .ciHfDlek j~ bizee ell lieU; yd ~MII 1HliI1m.'~r:I'erin tn..1. LB.fL lki ,d~ 1IlltmJmzdu ",tJuu.. ~e,.!I. fmI edfl~ ~end..m i IS. ~! LJ~O't!"W'Vl!;l tahitini ih .tmit d"z.. 1 ,_ Y.lnJuak iI:iW ra.f1i ve tlJ'hi fer mm.oJ'!! "1)~I!I_k IIdIdk4R'et' oIm~iL;d'lif. I:~ :nl'inrone t!lIddlM kPifi iR~\c: d. :2 ,.... Ito iti'Iiif l.d.nn mublnfetm.ce ~J!III ileriedildoftll KIUa ~. Mb__ ~ UtmiIm la!mirliU: teo:lilrii iIlq etmiftir. di'VtI'tm"ll kkIv ba.,huuH.UI r.po ~Uirtgiltere Moli-.,;-e~"" r;iTn.ifliu Jtltdldli IliTbhrdJatbi bcJumaat neU~ Lnndl.... 2; (A.A.1I - M.l~ NIII""l'Ii hiI:n1 r!in!!l fId:ir_ M. N'eT1l1e Cb"ml:.mhm. L-cL"d" 115,." Lolllm~d'& blnll edlln 't~ ~ l.dill natuktA bilhiW. dll!l!llliF 10I AVI"!JIm,tll"Ql ~ n pcl'ipan ~in..[fD H tOB Hn.til~l" .ufmd. hiuo] iUIi' iltft- -Lomm·(I'., lmiraIe rd- itIif lin~ mu..lfbl Lir 'III~ IUlb OJI~fli· ~de ~~ eda yqine t~kl' "'~ lird ... (linJriJ flam 'ft! ~. bctme-!a.yj dumm: tesliil'I mn;pir. h.ftlY4!l 1I"m'n.. &tibatt hlikJoDd'.Jd W;'kfdIep lie RkJ'de nili flmlll bnlill1m.aD Mid :l1'!!I""'M\II d~ IDTms.olsmt Alm.li.mYill.td.1]! .J.eakh ole bi1i.r ve yahu;z A."I'1mIa'nm ~~1, If'~kd It. ilkUml!1:1erinlIendl tadl!.ild-u,j· b!liWnn.Nitin ct~mDI gad!et Te !'!hbnn efi... dll, 8.J"IIf ImI'iI!H4 ~frt edll!!cldine htlBf .. ~ir eden mel' delft kmdil !hu tOflii iltIli11Tn1ll 8mit1-iqi ..". Immivet bisil efmedikfe mit.Je~ '.b.n va I'fiC'Ccelcleli b4l1ml~Mdi.:Ii 1m ohmyMBk Id.. mIIddlIt I~ -..h,nilf!o> hilit_ .. M. Nevin. Clul.mhel'laio h.. fjOlh"kww taJebin.d. "'uhman },c(tl'lll:(iq JDilJetf-'e "" 111m Ikanfenns11" lerI'Ip I!ImMI Icfn mamlJfIt~-

fI~ oIM C_ .. ~lrp, FioJbdiva, Lete~ "l' Lltfttnw"nm. nkmda harp ho~m"I m.~'(!l~ mGnoh_ ."to meh dlJY'8I: .... mtlzu o11.l!11I:IIlIIkkdIr_ , WII!"'I'In~!! l' A".Iti_ "f -=- M. RaDJeve.lt. M. Sdmm&ra ia.af,'hiit~rm.i y-ert ..

1m~_.
i.

n

sW - Amerik.lda.k; Mr ~k me"afi'I~e d ..flli Jhnifidle:B 4.l!lTI!I!J1I'bl1 "~i!i - bt~ at Amerilm m.iilitaJiu,.iI1e"!"inid 'lll'e i1'!",CoIJI~

In."

Fitreyi nilihl 'l8J"Y&reye vennelidir7 'Tanulda hir &ua.t, C-e",.ap .. hm ,ok be·dihii o~dlUiui.~n i:Z;&1tp~le,eD

t..drJIe";"';n. men"I!Ii!.tl 1!:Ii!n 'i'.Ird1llitmu j", Mh etb1c'ltil i!I&nr.& lI.utIiTmna fU llI~e de'Wam e'1mi1J1tir1
'I!-= B;zim

badl mew'elelerdentit)' _ ,u IQall«den fll:rkl1'l!:dlJ'~ Pamuk 'Veya ka.l'Dl!;in. Ibeyaz'dlr? Dal1YI. n~'rin yuvarl.akt~r1' Ni~tD

"' ~~doolo.ii't ,o)'le 1k:i ki,. 114£YlIoli:,.,mot, uoabldy yet, ,.lUIl hidi.a.~ll!!r .DD l!I'e'Y"It.i ili;!itllidlll' ak" ve tili['ill.l:Qi;nn bill i.&Ej :meflln.l'Dt1.l.1lIi if.a-d.e lM-ti.g-i fl!yll!!t'in ~bit Viii ZIl:I'Uil'l vMil drr, Ciiinkij inklLi.p, IMr eemiJ'~tin !bir talUn:! fe'bep'lel' ve :mIieuiJ-ler albad. kc,-fi,.et 'iet,i,t.irmclI:i y~ i.mkI.hip id~m~jili ia.e, ~1!1 deii.tmcnin illi:yet ~e k:anHyetlerfu.i:n. izs..lu .,1d.1."Ime-J]Uilrilhim-

dir., clnkllA]u

l'I~l

~
flPlftl~

bli'l)Ui11'1e
.~lIq

IQI!.11'i'flldur. 'CllnlPi

~tidla.r:

h

1Il~&mr1i 0111111'" yenM!!I'I1 ltetkikl

Pnidi botol;tnmm

m

4'tmr,..

!C!,~

I

"'!II

a.

!bilk-I

va:nz'1 Ni~i:1Ii topl"ailml.il:l I!evem 'H m.iidd"a etmek: litem? ill, .• Burad. fih'ey; te.yyanye "e'f'oo melt ]UzlIILmu iIlitnfmda 'bir ya~ y.azmak vuifelini wtfuno abaeB ben de 'b u j ,in baiiitliiindellJ do galt ri~tUiiliDUan.ltyorum~ tunkG ort4dll bbat edHecelf Liir cIava J'0k. Sir ftrdi'l'l nofu alm.a"l iQ-l11'11 ba"'lIoya De kadar' ihtiYII1:1 "lirN hir mem.leket 'le !'B~IinBJc i:~il'il 118.WI. kuvvetllHdni!" 00 ka,du muhtlll.9tn'. T a"are~ oC; hrleTlmi.z,e giren LaVaD.1D m;u d.i.USl i~i!l!ldil' ve fitren'n Q.'l'IoIl v'Crimnuai. Mife. .,. mak baklnm.lz k ... lar miinaka4ia c edilmi.Yei:ek bir~ydi!l'. TaYf'arto ical edildiklen .adA yurt m,efbwnu ft.,.a flmn:l'l1. albndaM topmktan" ilbal'c'I:. :l!h:DZld~ 'Ve k ell gin fez-alal" h;a.liD,(~e~ bqlmlZJ.1Il iQtiinde rer aldl. B;;r; h.er m:iUet~ ten ziyade giiL:: mCiidafe.bllllun :n'l~ nulD~ Ilnlanz~ ~,iinki.i bayra.il" Dllzm (Utiiodeki remiizler, tayya.:renin ieadUldaD ~ok ~rv'Vel,bizim yculi kat s,okleri de m.emJek.et ca... mialo.Lmn is:in.d,e pj,rdiliiimii2e deJildir ",e, 81Y Jl1J.dlZa b'!l.k;ar gi,Li ;~l., !II1iz lII1i-i~1II.TBk, )iiJ.kHk 'b~r ha'114
fittem~zi tac:nareyc Y6riri:z.

ii.]~lj]erinin dil'llsmik 'le Itti. ~iimI~e)I"inl1hb~ .olmul biT ,MW vii, ~
k.lymet Mfhl'. B U mM'lHi c:blkl1ip ve Ka,d:roIJ da m.ii.ttakillbi~ bahia ha1imle (!.} ba-

tlUl..il

goo-e, b.i:r imkdi.p

1deolo,jl~i:n.di!l

e!Uie~eleri d'ill bu .&evb' 'Ife lstilhrJe i~mde bt'! tekiUerkli \!!.gLu.aklu dO" wzoiimilziii IILZ bi:r f~k:ili',B.i_z;li.8:tDl'lfe karllrlnz-1Jpl!I mUati om a:rll.k al.iJ'14.1I1'Z. Dt!! Y!lpahm., lfun& kartl' biz IAdeellt ~ fdrakimzle bo-f!ijoI!I. k.alm! de? a:l!!1Feri:z. CidJi oln'U]iI'm1 ltiT lI-tf;71Uk: .....C4wa ~lI.P "~Z;W;ZIIll d.il" dlinci.iMi. eku1U;;u:lu-e. hoI Mr- 'li'lII.kit; !IIl!!!II\;h.-tm~ie k1ui" ol!.ll!lJDl.llf~T'. Va.kri. Ibu da bi::r Iflir. FlIlklllt lllL!l i"i, ,~-

&yn~ Avnlp'lIi. .miiidI!l'l11cke.d.ligIH!IJ kil.rfi ll;i;r re~~,.o",dur. tlllktlAblmJ.li 1m- -.eylr- ve t~k&.RIllll ;qi;liI,d&d:ir. Ooll!lll'l lIi:y.a~i 'V~ ~~timai m;;"

Yii.zleril!tii gtinnedigim, etbi. • nl.'u hi1m"tl di.g im, uzak 'Ve ,aku'!.

okuYUC-QIIII]"uDdan her rfu!! bir ka.~ mel:i:mp i!i.hn.m~ BIIJD]ann ]9e>o

h

rihllinde. ihhlp giizeUi.'jii.ne 31.'1!1e.k ,olRcak kadal" krvTlIJd~n ·vardtr. Sahl'b:r liJ'a:lu"llda.~ et' ,el" ~lIn y %ekll "im,ek!erile p"llerimin Il1l.I' Era4,'l:til o1ur. RenkU cumlelerle, fikrm nadide bir b-.h~1e deudilKQnU ,tiririim. Ba.:z:J:la'l'uui. i..e Bul b,il' ma.Mtjtn tok ,ell gUt1er ..

I

til' ki: 'ITIirk !mk11&1K .. i,...S Ye 1~il'l'la1 bllilil Mr alnf. 'bi:r intibl u:f'hUI ;;illl.d~. B" intiLcl.aih.!lu!l.c:b,. I!;v d.imi keyfiye-t :j.tJ'haleaind.e cemiyetiD!. .. Clze ;;:a.;paJl!l harekmi,. ° c:~yetlt!il mi!"V~' birbirinlli :I~t kaidelBi':in mU~el.er:ll!l. if'~du!z ~Arp~... ~e. :nn.1!1. ~flllde-&i'oldu,illnuJ!ln., b~ 1'D.tlkl!i.l d evrin.tlll Iil.lUltbi'l elil I:., tabifit tile, tellalt.-

h.

y&l1i:dm1tbr.

Me.HiIAdenn-it

-

If:: Ibn- mi:i.n.!&afl!.C1a. deiil de bh- 'b""f' kill. -..ilo :;I. '''',N.J'dml:it d..h .. isa·-

bet ol1wd.

au

!JW!iUll~

ya'ZlDlztfa irOY8 (2)

b&1MI.

IOruyor-

"e

- SO,.le iaakaf,Jg Ka-dww .fendi! f~IA.n ~0I0'. lMilkm.dll. fikrio;. "011~ir1 JIg Nale cQ,iII. h.n ~tl.p .m.,oftIDII=

]&n 'InIlntlit!

ro1mD.k leap e1Il!!t.~

......V ..m~.dp e.feadim,bu ma"ulI! ~4kkl1w1:1L h~ hi':;r filrnm :roktli!l"! !;iqlyM+!iUlUli ve t"l' ...:IntYGna-, - Pelt iyi, Y'& min mU'C]<I!I bak.Ionlil.. ID(I clenini. '1 . ~ Vallahi. cic'1dim, Inli hUlUt .. CIa matwn .. tuu rikbrP-! Dab. !:~k tatl]l'CII'SlI..mlU: "' 1'_
1i01"UyoraWlg:. ~

Z~riin bil' kaf.BlD kODU"tuiU bem olul'V lei ,·flft.e blllzi mecMu~l .. rd .... ·ba.z gezele liitu.nlal1nda, ,!,U~CtILkl. allkul olu:nYil.n, 'ba,ka ba ... ka m.e.ldt ~d.JUDIllnIl1tRI bir mea"e: Ie';; i.zaL i~iu, bir diiiiimii ~2: .. melt l~~ hiir .CI veya bir H~I 'Ye'II.~le~lIedu,·planl1ll. !loylem.eli i.. Yll2!1:hk.lan .atJ.rlan Q1mrn.m. ;.1:1 Dcmin (t~ni'lllt") H1 .on ... ,umi
Kill.n.ttmtk-enbunlard.. bD:.ri10.

"BIl manhta Iijre. m«ddlenilo !h.1!i. rekdln.de o[dgfu gi'bi, bit' tenll: ha.litac O~Il:D Oiimi,etin lIarckll'tiD.de de, lJiitUD utili, iitimai 'l"e laY'ad D01:"M'1..1" 1ileJ" feyden evve1 miitemadi. hii" ~iifolQe L.ali!1d.edir_ BiftaeolUlleyh
btlDl&'l'J1fi ma.hi.yet
VI!

Du:IU

zii_e iU,U = Gall: doktoru Hurl Fehmi Beyin A.hduDah C!v;c1et i~in 'JudIe' bu mft.kB]e... Hi5
kimlleyi indhnek ;..te.-uem. !.im .tOylemi.,~ceiim~ Fakat Un' ede ,;ro. ki gaute ,ijtgnJ;an.n1 d.old"1iIj

kiyml!tJ.ml:l~rI!

de. 0 a"~ c!biektlf ,anlara lire-. yaa.! ta..::d.&milfloe.M otmau Ih~m d~r..110 "~1II hal'l!i gOt-O!! io1I::ilip c:em~yeti:lI.do Statm. ylLDi 6mm1Uf,. YiLfaltilakt&.IiL ludm.l' iift-lmtl'i ",Y4 ..,[yui bit' hlkim Ifi..OItm yoktld'. Inktlap cen:Uy-eti1l4cn beT D01'l1l.UD makuliyeti. inlnllbtn 0 andaki oLjektip ,.arlil,lll'JDa n mlUetil'll 0> &Oddi menfa.atlermin zanni ve Qp!..tt"!'"il~ K~ mll.ta,le ... i!!lIlit!r,)' Bu De.:I!iII.rl :muhakemoJl. .iiill., ICe vap]4l1i1mdlll. d. ,o-,loce iadlO)1'"lll ~hf'bin~

- Ya.! o,.le i.e. ha,.di b.ab,~ f~&n ,e,d6n Q~llun blll'il!'II~a,!i.er verm! Bm. t.a:b:.1 ",!!De ~p ~~yo ..
nlm~

h.tta

,.an nicfI niee DlII!!J.,huri.mz8l.w, , .... ztblllnemin goz:leiini doldtlU..ta:lii. bill ftli!!(:hul oku:vueu mrktupJan ....

iI(i1il1l.bumcllll.i!i JtJml

ri_

'w.re-

PEYAMISAFA:

Her tat._· ;lffa _ ... [Sur. _ iye'nin -atm. varr-- - - tstiklali- I

Tiitiin mes' elesi
f;enevre'deki komisyon • dJl b-I de -bul .... _'IZ . ·_.unacap
CfilIInn 25 (A..A.)~ MiUet'!1!.Tee. lIIliyeti kome:ri, A'lmaoy",._ kklifi ii"rint! .S'!;reM. ~'1111UD tem~tri
1D.000'billUilil!! tii:tiin mM,~e:1I!!:!11~ 1.II~e

cAhme-t Bl':ydl!i bIit-im lfiikirle:r 'ft, lUYJQet .o:l~erL a.a:"hk kat'iJ ,.'kUQL a~ lam :m .. 1iII.. &1nl1 '_·a.l:mu,. adC'ta D.ll.'l.qml, 'l'e a,.·eU~ birlft' mahiyet ..~chtmIldde. Kadro'd .. biitliD fikl~Jel' .-e kI.ymet ln~U[~l"'i., i9~nde "f8Jd1pgn: JniIU ve beynelrnilel hj.dl-seleri-lll ~Tel!: _ kanum~l]er;no tI1I'l'Ufi bir tekif-de eyy.l " ..lotti Fakat. atil b1.II mrL'D.a.JII b3,1ii!1 anb,1I11Y'OT"MiIIIUIi "!'~ di)"'M'&wru:lz ld= - lEy 'kllri1err ClnUyo.r:filillfililZ YcaJ K.dIrocl,du bimw fikl'1'[erimi:n b~. If.rriir et;:mi, ve f,!ll'Ah",t peydl:a. .y" ]eml. olduiunn. fakat keDd"jI.ei'j~iu. hcmiil. Iii;'; .~r fikideri otmed.lilJQ iti-c .. rAJ ~iyvrm.r1 Madem ld bu bHyle~ dar madam k~ bUDllIZ'm bi~ biT fikir len Y'G,ktu;r, nei di,.ip te 1,11'd(! 'Ii.Un}), tDlnmiLl"D W6Dla.jilinl ~nba pi.l", 'JtI:r"lal" f Ah1lll~l B t7ef~ DiI.~ Uimdlmt, b",k;'kla.tt~lI blii.hill~ deninU. O.Tan1z iii im... ilmiD '11'1:1 'h.kik.tig ihlU.q e.lim;zde .Ic.,;bol",p B'~liLdiJo. Fakat beu zaxl:Beii!lI~nnn ki. tdekklirde Dinami.zm. ve Niitbi Hllldkat. mlll:alllJ' i1m~.ya.d'ldn". B~naet'iial eyl'i i:nlu lip aibi., biz .. t;bi cHI111.Di ik hlr ce.1lll[y.et hlcli.e:pni mll ~. t.aJ_ ederk~, ma·m:ti'llB tan tLt' ve

.lmdat istiyeu lngiJiz ge ... Milletler Cehliyeti mes'e ..
IIUSI
• • I.!--

~~'I~~

kldw.:.

Bungm U.erino 00 kAiiH ''',In),,<<. 0 kada.r ""p~UD.U., ki. Yfl.ii1]I. l"JIJIR 10M erd.irCliiin;~ . l:amAiIl ibiD e, ii zenl:ll~ziIq bu .. ,Jim .. Iliwn rTi1iti:n. dan- halja~d.. biT &li.met frSrUlmii~! F"lI.kat Abm.et. Beyef~d1. ll!i bii,yle hafie ve ciddi,-ett_ arl. 'bir ylu.nliie dOklUkteo $liUd'iII, ben die ,i.ii klP',~m •. allr 'Ill!!< ce'n:P~UUU:id. bp'ktJ ",hi in Ifilli pN'&lHnlc ~i'ode DtJJded~Tek l.i:i!e lIelil!r airlatebilirho.. MM8ll .dni.m ki~ ~ sayle Ibdc.ymt Aluoet le.,.l $u iWn deml-te bi"z~ de lntfctmll!"ktosD eJiTgCJne:dii:iuiz yh-m~ YIIUtk ilim'fle h:ll.kllc~t tedl'ltabnrn i!'~ette 1I:i,. hiA; olD'lllz_ bello (iJ(D. dldiik Mt' eu:1t halind e toplJlTII~p1,nl zeIT., dqi1 lUi "1
eiliYlIIl"UDL

ldilvakit

mecMua.!:mtde. ~abll. bn

"'-iitim

yaha.nCll isiwler ii.stUnt1eki ma'kil .. lellOr ikaql&tndll ne hadar UIlUI:z. lie kada:r paytak. tie kad.1' dicekahyor.

Belli, Lh~deki ouma nhilnia ba., $~bcple:riQde:n hin. olllr.k bu ..
DO

go:diyonim ~ V Ul1I::1. !lieviyez,inil'l olmyucq tevi'yeslnden qap (II..
ioU •••

O'lmmaliUD hi!' zevk. IMr i"htl .. ,.a~ haline plebiL:oeli i~fn,yan ..
Din.

NOam.

ibUUlTU:ma

'i~kaD tCDil

het 'EI,iI' lalc:he.)!azifoeli diqkUma • iUnden kurtulm&:s1 laztmdrr. YUSUF ZfYA.

TllbU ..~z uvalji'
-

vmyan'llnUZI

wn.ana Ie tir~ Ud-I

'I" t"lUre "a:rar ver d"I eyt
'-.!__ - ,_,_

V .I!;~~ahi «endim. m.l!.i1eae~ 1 Hil ~u.ataki yan.la.nm tilmi.b: Illu:a.k on .1h Kltifeye b.a1ii oLabilmi .... ·tjT!
Been. ~l"orum :
bill

Hariciye Vekili
Cenevre'ye g9tmek i~ bugiin hal'eket ediyor
Ankll.J'"" 25 (T,~Ie-lon!lI) - S;'lh .. lan. .III ultma lIoDfilH'lIJI.!nma i~I.r.!lk. .eCiecl!:k heyeH 'mu]"",hlou\IBmtll Y:(IJn.n.. ak~m oehrimi • .(IeDJ 'h..sreket .de;e-ekUT, H II.ridyeo Ve~m T e..rilis. RIl.!lti.i Beyln I"i~ ettiti hef'e"t~ h .. :ridye mnum mtid-Grlel'm.den AMillah",t. Askeri m.iiMli.,,>tT erkAm 1I"..rbhre Dli • rllla,. $iikru Ali Beyler)e Romll Ie f .... reti IItell!D..IIIVllll VI! B.t.till iM!filf'eUi Ilta._m.terirul eI:'I miireltke"pt ir_ H i!!yet~ Brcu :!!e~tti C'eml!.~Hl.i:mill
'Ii'!!!

Iki ElfncJetniberi' denm edg br fi'JI!w
Ii:nUl lliin o,tledi!!D IOIU'iIl h6Dtmq. fJ,.,lamJ, 'N ~1IIi d~ 1:1.,... ,u.l'a bn ....aim .. ~~. , KllII.dilt'i RualuBtnin ftfditi mpmata IoN IIll1Ilmr IIJ:qiIn de d~ edee.dctir. P!Ia IN u RAkfik f3---0) "hrie!li.l· mi&_ Riiqlr .,ddatl..'It _!!Ided[r.

CimiWh 2S
miyetlIkOlil

DEJIIr,

Dim, lbuId. ~
MI!I1mM"da

W bA

0....

·mtlltileJI» edeJII pmlelMl'ir edilewlt t.hlIt.e.ll

rht dl!! ~rti

"I'IUi,.ederi

ball!!

ed.ilm4tU.

Imda' t.till,m IRgiIi. 1.fG'Jmm' Elman Unr%a getiriU,
h,1TIS lbanalali!' Quel~ City _'m-q;.. Ila ,.&rdnm tPn .,and~, tdililiye Mo mM"kGriI. 'npqr.g ~. "ahUs~ btilumteotbtl ~5'in IblllADtlJld:tdd ~
... Ir-.be ~
1"11

m&.okiiIilt.t.m:. ~. V'aplrlr ... romoorliW, b _bah limmnm!!'llll le1mitI.~u.. V -lllpl.lnl _lit taIeMode Lur1J1lio --i.. .l!V1c:edm ZUU1"et" tJol!!'l"V--min

~

"Plio

. dun .. Ih.h 10' ittcl iclima devr.aine .rt JIk ,ubey; aldmm,til', Komer. b.iThPdS!!iIrftIIlllde'l\r m\".3·t<I~i r!1I!! m~ G1m.1qI _ M. 'Ien~'i~ 1=Hr Jil'Ok ml!i!l"efeTel' 1i1'blD,J!I1I VTt!! l.;l'b., IIhll mJe1e~NII IIIe bihb ola.n n. PDnntIJ 1blnd1 ~tir. MIim~1lem. ·ebll"rid. 1m 'ftM!II"II'f-eo .. nIn y~idll'Q ~ ,~il1IIIIesl h1lmll'll!llda IIHJl:ahlk bl'M'l.!K.f.'l'dD'. 7, .... 5uriyellmfn h. tikl~IDi I1~'ele'lHtdo:mUPt1 !tin.IIm~:iii 1 Iil'IiIWI'I'ZIIlD hahNnde hlmilh Ibn- iitilif bud aJmllilDl""'_ Ki)]lM'Jf. m'iited-._ k~ m_'el~i me ~I lO'lrtlIfllD". M, Avn~!'Qo. Wc:1m ilerin.e kOOi.Hoy" M. BPllea·t 1m h~alm hili' 'rapol' venneie mmmr oetmi,trr. HnIl.Idzdeki ~ pel'1em1!i.e ifinii Mdedi1K'~I'.

r A.A.l-,

",:nl!llM

e.e..

memm bir 'komis,o.n ,~.,Idline klU'lU'"epmi,tir. Komiu'olldtl. 1I~.rnttm, YIm!lnMan
VI!!

'TiiE'kl'yemiime&lliUen"'.le

tU'IUn

~,....nre

'btIIlmMil "'!Ii hili' tal'nm. bmne ~ I!:UI1!ID 'N ru.lImIl.rile- Tiirlr~ Bw"l1imM tiitiiDlmi itllld!tma k"'TfI IllADiislar ~ilhifi dfi]elJer miimMlilll'l!n hzu 'halun~ll!.n:hJ'.
inbhIU'lan

IrM.

r.um. ..

I LOU~a:::la.d
Bakuku idare
:hOCUl

l3e Z&ran yolr! Bu oa. alb NIi'hifeHk eH.rUQ% ol51.b!1i hi~ o]mail:llil Nijina1 M'I' tl!itkik eseridir deAl] mi? ~ Ha.yn" eillndim" m~.a]e'!ef I!!& rim h.enlll: Mot halind edir Vel lrudli:l p-p'~~m'lI!11.top,Iln<1A i"o~.a1 e-rin lI'iiy.J1k • '1M] e1lJJ:t,;I!:~re1!"le·,pullm.!I!ot1Jto ks Jl'IundaM b.ademelerin a.d!l.1n rr.LUII.,er,d. hllllm:KlaJ R" I Arttk bu me fn1~ c.evap a.e1'ille bill a,efer de bonJim iri.i.libij'tiin ~a.,makbinn. hatt .. b\!l ~nht, h.YILt1mua
Mon.qna Ra.cla... tlLfhDllkbll'llill rniZUR 1~]ilfllJrdeiil mi l' f&kld haY'll:"! H ~ ntill __ L;~ t@ jiyJe olm~'Oil" \1'0 bI)ll. 1111. OOl!!vap1ar'& ..r:zin i.l;:in 14yd: till.1OO.1Inll]lIIym-v~ re",lyo-rllJml

-

YUH .ter, fu.s.l

Faria .Hukuk fi!!k,j]]t.q· htdrufru. bone

Te1'eD1D1! eden

CII~

ibrahhnAIi
MtUkiy6 titddebi
'\It!!

,eu.rttr. 6,imaen~le,.b ..[:rio bSyle bir tIlfl!lkkir u1i'l;il_v;ii:, b1:r 1t:al!"M"lIIlzhk, bill" fi:kiraiz]:ik (I"ibi ilenlo(') ili-rla !jiIlllfDiLll-

~de--

hofta

b1arak

hlllJUIIIM.:I1.

LI.

illedigi

t.~

701 a-

yollara RMIii1 2!S (A.~) 't.nfmdltlii llidddil IQ

TriJ'ull!'d·~

iplf!J'

genEJi

M~ 25 (A,A.) ..... A~ .. 'ir " t!llli&, Ta.\yu..m,JlII mmndt'ki YUII&n. l1'&o pm:'IIDUDi (vu:iye'lii ~ 38 der~ 18 dd:ikaI ell ,imIIJ],. 26 dencii is dllkik. tuUl fUM.) "bir fela.etemanm YO Imd.t illt~mr'kt. oldohml 'biIdirmlld-e&r.
E

Bir Yunan I'Uprmz imd'df im:y..n

I:!ncda.n frlikBm ~edir. ,loud kmmmdlllld 1J:BI1lJ

It.:fy.a·mn bl!l" 1_ 'hi< b:r fD'e It&lya,''o.m HI det'6ilil!!Ye I'D •

!I'Imrt kaJudlL tel"-'

miai: HukDkr. idliJ".!Ii b~1 Da.h:i1i~ V~ Vilayel1er fdMeK lII;h* II "In... mDdu:r.ii~ Her kital';W1ii Lu.lUD1D"_ YUllbd" lira!! ....

mif!&.

momelq.

~

~

T'u:yesb.·d.t'I ~lifiye
teihr .• JP'Ikm

bd'u

rSriI1'm'!"mr.

d~Qede

liildelli :h~ ~l

y1iriirLen

riiq'~ ye!l'CI dlllf!be

~'I

I

Zekat ve Fitrenizi Tay]'

..

~lII"min~ tob.klllr:. ,pler l'e.riID'lr-m. l\1lDd_ tutaD, MiDrhhei'!. •• YerimdRl Imm1d_billi:- miyiln ? - Kir fey J'apm1rac:aiun. MIl2e1ih~. Z.leD bp:. d. lIi~ ••• Bliln.dUl • .edm.i-

1Mk:~

Ce • &.:_ yaremiyeLll,e

•~ VerlDlZ

m:z:a. 1\6 DilIlD.a. 'v'e:re ~£In l' ElbeH.e ILl bLillr\inkU bir ;mtlclli-"~I dUnUn ~emjye'l: YoI!!I .Mi.k kii.Me~.c'f'ne lzab ~ern~yh. EJbd~.dd. Pnml""a inb1l. 1M.'"' OD. dlllklmlDCU .. or ,I.\'t'lan t9n !:Ok ileri VI!! 1"o'IIi o]an J. J. ROIlUt:IiIU 'li'e Monte~ui:eQ! DII.II, .. ariyeleJ'i. Tfiirk in· k~]B.bml hahlll. ta'l:bik 1II1ulII!JJDaz]a..r. t:;iffikUi AWJ.q)fl m.llil!!!em1aIcJBIia:ilii;i dil:l. ibi~« ml!lDle:t ,1I.J)lII.bUmc-k [Iii iill, bunlal'il!, dinE!Jmik ve.tlF1lnncbn ~,ee= ...at I!.tmi,tir. Ve liJilnkli TW-k 'inkllMn,

nn

'Ban.1l [l.tfolllMn

]:ItLfllllt«!: !\:mdl!l

l'1ibklltun

u'l'Iltnlarrn l1em de !l!.yne.1l. 11!a.ret

miyoe-t'i A'kV~JH mW"lIhbaSll'n!2 N~ moUrn. S~;I'~ Bevier -de orIJ!lldldir, HI,., rielf'=' K",]ami. Mah&u.1 Mudi.h"i:i C'llI""l3l1 CIa Vekll Bey!!: ~b,looat I!'_d]~;e:ktir.

,,,y

ede,r:lm rn1'

Yeni Kahil

-

..

Vel

Cumhuriyet
Nibhiiilol S KUlnI,tur

Kahire el~ilerbniz
Anka1",~ 241 (A.A.) K8. bil Ml~ yUle eldlitine ubd!:. Tiilhr&1lI lI.uviile e1di!i~ EI~:z:[,: 1m~11.la.u: S~v.J!et, Ka.'Ili:ra ~'i'ililine de ma~li11.bal'lrih;-Il'rhillldia h'llll1[!n~Jl Me-hIDet Ali Seovki Bey[erin t&yin'lm1 Icra. ¥eld1]e.ri 'n~i'etillclC karll.rl,a&brdml:J vt: ReIi!tcumhu.r HAZ~.jI;n~;",iq ta.ilollll'\ a.."....VT~:..'I':r·. . DSlII{jyO-1"'Irm; in l'avd'HiDi ... b lo,ln dCil'ldii~ di;ndiire «no fan. !Ilg,:. 0.11 '-reo vil'~'k kn!:ruJltlII, esk'i "rlr.fltilB,fbimIlD Ab1lllct Vl!i"i"~ iPI1-f1riBkI'JlIlnyllJi:': - Suo In) VIIJdt. IIIi1.1li'111111rd~ !lI~ ol'I'l'I y~'i'~'WIt1; ?

'mI-

Abone.
Sel'lil!dilr

,.raili •
lIyM:~

ntrktJe Icsi'D
14{]{I

1',.1'49
1c[1I
.270(1

Kr,

Kr.

Altll!lvhk

rLl illkd!p zarru. bilbiIl.
bUJrvol'!iD.iii •••

ve Kl'LdrD'nun inklll.p

m..

Vi:

150
,400

14M
81)[)

Bit 1!~.I,1c

1::'ill')
'VfI.I:'!

Ya'idur

Tipi _Qindi!
YIlIZI!BI,:

CUMHURJ"YE'Prn

~'ri..vnr

59

MAIIMfJT

~e:r~ ladn

"keitt..,

~~~r= •.

YES4RI

rur..l

Ma~"p

fnrdnm:

.~.d_

~ Co:k kDlrktWn--;-qli.be,.-•.-.Elilll NiYfiJ:j·" g&ltllriy.or: Melt. Niyazi, ByI'j! tiM",QMUl lEi••
Kendim'll!l!lllll ziyadec <lOll a.adlm,
C:.J!In!m ...

de hillbnim
(.ii¥p~by(jol'~

--

CIl1i.l}'ll!lJlI'IImt__ E~imdell he"""
ft!y ![l!IlmjYlfJr ki.,.
Odilll'JUi

boir Bioi, allleo'
_

K{)!]I!Ir'l1U ii~t

"ite:nde

Doy"Dnl1

ii.ilil!!n!lk

bllF

""""" p,!U''IIIYIIt6fLi1l

- 1Pan.uiD •• 11 iiItedikti, iIII'I:'I:ml mu?._ All.a.Il. qkm& q.bq, ribne._. Iknk •• , lPaHifiIii iUtiioii de ilt.eme._. Hep hiz mi lNkkunudan v.u· .~ ~1 Daim.. b...klQa_ fcnPt ct mek. fedddir1dc. ibiD mJ d~'k 1: Bill fel'q;llti~ foda.U:rL~ takdir edliI· medJktm 1M,.. deyhi'miH .g~JJI "'Iii" l'iyllllr. •• :En kD;Bk lm'ldDlU1.U. .-u Iiii5W1-. UHden, bl;ll ;!.Iir'eD iD.lanlMifu
0;

~.

d·HoU

l:ilrak •. ,

KaPll"ll

CiilKi'yofn.UD : - !liz doi! peT.!; 9DOOIltil!.1m.IU, Kor'&III"r,alk ae ·va.r? l,te ~i"

~i""rkel!li IoI\TIel.-OI"lllD'l.
iiz!!!re
II~I!JII

'h"JljIfl :!Inllmek

Mr

mum

...

vinin.

Bliio ijlu

titl'lilmeei'l'll!l ya~I:rTlcell,

bl!"nzi,.lI-lI'"

,o,h'D

edilil"Dr r Zayd gClrdiUderi '!"e :u.y.rf Inilduk'!llin S~ bUCIIID ediJo:rl.u J'~ I BiiltiID ba hiicmnllUld.~ I"ep' kArb PUi oruar; d.aima

Dye. zuar eden bizH.,. DNDarl...nm ya:nn'lllill ba.,llI.cI1. A,.. i1VD imp, abWt yDz,lii, lllillll .ozHi behI!! !!o.~ lJ{I'I'~m,alo: i5liyu1WI!. Ko-

Klllpl. "te:km.iIJ ni lIItl'llan 'bir rdhtilW De kI.panch. MiDehb.er'ig klj)lmrm Ilut.m eli, D Imdar hlriJOF ki g~e.rdi'm... ~ halhniyll! de omu.zlm:mcJeJ'} b1JinJ ..• ~ UJftyecebin Miizehh!'l'! HIIVc!i. lI'l.tqma I"ir .•• N'iy~,ba",qg: ~ir' ~n.I'IOHkaplll. .. tllfiu, bir 1m" k.a.dil!.ll' 0IUlSu: I, ._ - S_ ·de Niy'Uii .•• \"atduu, 1',&t ••• U~!U, dahl!. ~k erur:I .. , '[ki$j de birbirleriu korlliik Ioorkak bii.lpy;;;rJar_ - iNeye btl bd.., korlrtu'll"Z? BiiTo !e ,ey!er or_. Mii~el>liej"'io dudll.TcLb'ulln l'e1IBi ~. Vl!iJ '!!'lI.OVIqI ye.riDe geJjyon

Mi:iZlr:b.hJrii', iJozlllrini kIlPIY_ ~ - AM! yUreiim '~illrprvor,.. Diz:l. rim ,timyol', •• Mi:iz:.eb.her'i IOWNP YBlagll'l!Il YoJlu<o male i~ kueakl.adlDlll. :B!.Ii bcaklllYLJ" bt!n.] batap eUi r. Milzebh~" koUarundli bir kucat.: m, ,,,!hi d!.lT'~".or •• N ~ Ulnf]IIID',., AJ).d.lI'm., 'ne Z!llJy1f1IUIIl"I... O"'".Il p1IIlIItonilil "_bnr' 1l:en. \11:1 !lJir bca1k my, 'IIIi;a~ .1111!'U!III'![ .BI!'I1•. ~11 Iu.dJII.l'm1 tlilimLn .mniy,gl:'.dum.. t~imde IlCII IhI" IIItl!lJ YIliDda ••• CilIii)'orum

Odllimdilll,

Soyunuo y.. bnll.'k 1I!I.m.a. g.3t'"dr.i!iiim. ~11l1'ld,g, .~~",k.un YQk. Efleriml m:kl!'tfm.m c:enlennll 8oktum.

ri1emi.,. .... ram! islftlim.. Elimi 'bl!.* bJl!(jruyorum!

Hlln.r:I

.IIe.mHeVl'II"II?

EvCleq

lie

kftdld'

~ B'ir~. IIiI' 1!'et"~iIc: chUl!l e"lIlm. 'bile d.· ,"""Iler v!!'.ID1'!1Ti. kif:~ b,~ d~,.. _l ~.k ",;..k mill? KoOrkrinll'1fl!l. f~a
yiilc; ,"lme"2~ Teknti' 1n:d1lloi\hmll

f.>&mllllilli detHll.m I Dllrd1JOI-um i:he bullii1, tn.t!wdbtum MRm,Ij;TITI'i!

IL'Uokl

HiI;'

i~l'ivo:r:

~aalrm

!Ji{l.TaI]

..,u"fun

k.lll&' ";1: tlllllmH11!1'nJ1!'II! Em klm'MJ Luii'll k .. , Beynimi
·ten valnl2 ~"'rk~ filml'!!

f~!1! -

!';",k.. ~bi m1 fl'ii~ii"diim liCIt .. _1 H.~YII'! Sti§kll.lfi, lta.welri ~olhi iul'! ki!lnllllnllc:lia dumyor!
5110"'\8011

bu!'

!Nanl iyi ~lfln-diniz mi? VaZliydtrn ~tifllde etmt:1i T Cmii,.~ rum:
MU1II:mmntlli
k.i~"I~tuIl'"ln'Mtilm ~

-

ElTi 1iut'P d1'enmeT!; ;~il"ll !Bl!ln:!I." lltirni ilgderind. bilq~ paf11tIT!I.J' noM~n_er~ ~efliJde
.!I... 1r",;f1!.

r

sokaili!a Ijill",ku'z 1<l1mn~"i]ft,., Ceket:miiill !!IIII' eebil!uJ!I!, eHml! Iru:~k, .Hlii bill' ki:i-J;t r:ll!or'lC'all dj ...i!<,'i'idu. CdcBI"l! b"'krvi'llmm~ hn- k"J"rtn:JllitT Biro tonfuyla is-rn~ A."'I'I"1~ V!lbj~. a'b'Il:.- tl!1"IIfiIzull(l iii!!,

D~k

K olhl.r"1!M1

rn1or~
..

tlMnt,·

H~!. d!", aevMD eodiyor •...

NNirie

i"3>hl!rtI~ .. ~1t

f,lIh:5e

":'rli!1:1ll'1:

G.i:z:leri haiJ.tle iPuliY"O"f. bllu ,dd •.'
ful,fi; .ilIlJ,:ld'lU'III~; - An.llil lII~knl'lll1~ lI..,edili ba ev' !Bu. d.a giitltlt'}1oP.ne I - Simdi alm.z.,. He~e bUgilll, kll001 de-ihl." Ti!I'i~lIm l!'J!Jrmiiyor' lii'iut1.l.l!l? Birden
~ym':

..ilf. Itu I!:eee, 'bumdilll hj~ e-vd,!!! hiT il,1emdoU

id'inizl
Bevllimil'l T.l;i, Mr"'iI!" hllll"[~!VI!:rdi. 0, kumail. "II'·IUII: gii.Tiiyol': C3'!'timd'J!'1'1 1r1'li;lIr m'I lhic;:7 Sim, J!'o",ir lormcz:. hilllinizd·e~ !lethal ke.t-

Miizdd:.~, -

titnye tilftye b-!!Ihni,.-eM"
I

Bdru yu.fJ .. ,
s.r..~enm B.'llil"ah~1IJ :I!.Hli'!Jm lii'&}fI ~;

lie It!!l.nnml". hdlyor

Ai_bey, danlD111 111m",. I~I!!I de bazan ~6k tUhlllfm"l! - N.eden Munhhl!l't - Giilenin ..• Bayle I-ty]ere dll I:UI.e-

bl!l"l'l""~nmI. H a.lI,n, lIok['.9mD tcO!l-@&';1'1""" ; it;. hilmiso Il-n'm , h~r An dUl'mustum. OmZUllUli bi .. el dQlrundlil:

d!ikkftt k~i1iyor,
1r.Q

If~hll'e-rini

IF

fenim_
KI.lTf!ibMI!i i9:11erek m.ve ediydTIli'~ -. ~ndlll b~Htr;nlru ilil'antiniz.deflll

- VuIwM

~kb '1

-

:Mlllcit Bey!

lMa:001!U

B.llliJ1dIlUI V$'")

iiii:iJ'

SULTAN
Cernm, her biri b,irer kale, batta Ulke · ,. ,'.. 'I d eger muavm Ien kim Ie'r_d·?..
'BTl'''' durd.. o. ga.z. le:rhU intlk ..:m - Evet ul_nIl., 'Rti _ erknt. tI.y akile pBl'ill.tanik anlath ~ drn:ralUp tilhb .te' .:et;:i:rm;pk Iblm. - S~ru dotunlujum a:Un ben ail"" : Bu.nb O,bilrieri,.apll1'M. belli h,lir da,ib.1II. lii-yQrdl.Ull, Cidhahli.'F' H.tu:n 1!;ln i~ ydc:l~ D[ila.j1m. IMki d!~ ~cI@(ft. .. t~l'?"ordu. CUnkiti. aeni. kndi DIh:I~. ayrlllil.CIli1m. l'aJIi: ill giirth-on!llil. ,0 .India ftS.]b;IL'D. ..... Taht it;: bah!! i,illUr lima HHlin s\l!1dL Bil' hArp k&yfie'b;rIit ~ k .... L-enden ...ynlm~ imkin yok. Btl. ;PDd'l, t'.a.htmd".n ii.t~lmJt s:rbL &:lB1_1l. C:&Il ten.de ikltlt b- b~cr.a!lilll!lkCtr" Me RI~ilm venllt, n~ hllb-F lO"l"'I!1ul. H.t" muyum"l ita yUdlml!i de bdm IIId1, d.oFu be,i.....,. ,.1", dem6 1I..~IUU" oyle de:me_ 6 If!! y~.... t1. eni ..ldl, liIududar;rMD TaM JU~1I1,..allU:' I;IlIldqab .,...,tm 0,;. lliUJIlna k ..d .. 1I' k.a1d.ird~, Ben lien] SpM', bath .. ayakla:r .. d ea. if"",. N e lPMeli'Di. halrina ban.eatL'Ill,bana ana. ~ .. alb.. De karde, 01 dik~I~rda hir ,ulan doJm"do,tum _in tet*tim! kendUeriDi Ik\lTb.rama.~Lur. kii:r rl!idautllli Hn1yonJU'ID~ GnUB 1Ii'Cem, t.D.,J,li VlilIJ'Jd • .k uterken C'i ~nd'&n .eniD yiizm d8kUl·ecel£ bu ..

Lstanbul ~ DrSII. lkapanll liatlarll 25 -, ~ 933
NUKUT
~ SH~
TN
'I;:, IT']
'll'" 'l'1?

I

Bug-day nasll sahlmah?
~ b.bmlru..l -ri£ll.ret 'llKmIallli"u!l'" ahmp
_h 1111:1blliiday111l1'ha.k:klft,dll.,
'bliA

~k{C~s,a1l::

..

· . ,.

25 -

Londr.l New - 'Yor Pnlt Ilflli. nO IlTfl'~~el
AlID'"
C~lI~C

:.'12

IfJr,~u
211;1

ml
2,;,50
!:I1:l

rH
Z~50

TIBroih I~inil: --, istanbul ve Eski,ehir Borsalari arasm ' ~~ m.ur~ da karar mes'elesinden ihtillf ~lktJ
t
ZO,lo..- CanJIUb. RIlIi:IAIl11Ii ~) 'I' ·t',~WMl (LIoN!cawUa'l.

Bu aktamki program

_ BE".D:ttN

:

~
2>1,
Ils,

!!ioly. Am~tllfdaTl'l
Prq

H

!I"'.:W
I ~or J6

hnlll!::ll

It..'

~!!'!

""U!I. dlI

Slo['l::b0Im
\l'1)'IUI.II

'5

:.!'J.~

~'"
~4 2';>'

ilu

ko.f'li,".. }ar Od".

oIILh.ki.m ve ,1!!J'lI.it tubh mecEloine~

MiIlmi,. de ka1lu11

olumm.J,'hu'.

1

Madrlt Ilud i\'IH~tl'

BcrilD
V~{)"I!

15 00 41150 :?f~ 21,~1j) 3i,~(l

~7 :11 .5UO

!3.Ulfli!'
I'Id,r",t
MO~k{lVil.

lAm"

415

~~ ~
41'1

Yl.lli:o'b,rlui A.l~1 ,
M~!C~d:I'i1

~'i!:\I

9211i
~ '1-

as
?JlII<

I I
1

B.allhot

?40

Elki,~hh- T~et bona _ Ik-o:mli Hgl, 'bu kar rlar ni~i1lte bliZI ffitir.llLi:Jar aerileum. ",e ;mutI!l1e:l!lll J'lm tktnat VG"kB.latinl!l ,o,fldl!1"1T1j"tw. 1khlllllt Ve'kMelLi die hlill ubt'ii!lzl&1.'" mi'nII.,l1!~betile fll'!:anbuI TI.CtI.'I'et Odal!i!e TJicn;rc't kro U.lli11n HOok'ta.t IU!I z:ar~f'll iIC'l'II1Iu"tur·. &:na, hu itb·.IIIzlarl!, brt:u c_ab!:m1 .baZlt'"]&mJ1thl:'. B iii cevlll.plll e.Dl karat"" n~1Il 1.II'I"a'l'"edHm.c~, bUIlcflllki WI!, -

"u-

~l'!I.in d..,.'h.a. u.f If\!: d",h5 hn:l!:iI'l lIual ae,.k·nL 'ttlmi.u. cl;ih~tu &r!'Atl~mo~,dfll', [.kirMr Born. komiu,;riJIin, Ui....'JI ettifj hra.r1llT 'whumL,,1" m.1!.',~le.iJe a~iz imlktllJi'lM"1 hlllkklndll V>erill!iii .. lerL.c libre ,erifill!!' !b~1rlolitrl!l lIIulll!lllll-

21.0.11 .... 1M. lIb,.dIl (pmJl"!l.ma kkhIJI)1:U!j, Dwl'"d: (pnilln- ~g. lA.. nztG t II,Q!I - IphiJenl. ~ A:nIl'de. BlJDA:PEijTl: I

:0..3.5 - 81"" ODeH..
l'ARtS (E"yhI) : Zl,M ~. % loci IImfo:nI I1ledhll1fiDT. STtlnOAIlT ; .ft" - KlUll.!'tet t8Fablll.ll.

CEKLER
Lo:odri!
NC'iN'Yl>rl<

illlIlenn !I'I~feaUd mnmek

~ ...

1'1I1h:II1IlU

~

HIII"tuft

CI~UD

!l.t.nrul

kap lII!,d1 :

~J'fQrdum. HII.llin6i l:!,duQ:I.ili ~ -nl;ye ".aJl!l.8:r.HfI", ll,ii1 ytidD~ yam'" ~:zl.rine, pem.lIIl!i litgdakLalN1Q!. 13ak .. mtllLD b.ana. dind~ JDIIlU.,.kl. .,uDBh qHyip ~. ku:IlmIiD pm b~1' 'a~II,..I' azuiar lIY'bl a:bn:h. h

":M"

iulUan

Icn:~ynn.[hml!ln Q~ ,_N.yrndASlrp 'kachnl&nn'm u.jI'unu:r; hir tBri~i '9',..,.. Bi;iyiliik dHI!l1

...,del-iyPm. lbaJ

-

D~

kit dedi. liIen Strp he,.-

1P.uls 1I'l 11 a r..o 1'lr1ikud .AtI:Dla
C!I!I1I!171'I!I

"IH 0,.4.711 U1Jl!fl 'iI,',!~y.!! ;lV,lIS
!I:'I.~l

-1\';:111.,
ill

Kilpan'l~

1-M
O,4'11!li

VUflJo[l'aan !DtOnD inhl'&ar altma almlyacak
boa

---.~~-~-.-~-~--~-----------~--------~ ~ BeynelmU'el ta¥uk

Eakioehil' ha-Y'aMl. bll kant]111'1 -ItT him kt ii.fill.d!alu t.ad,,~ltJ"i tUlI.fnHb.n talbi.k.illlin mthklU u btl • ta imk:i.ID1Z oldutuou Meri ..iirmek • t6di.F. ~~hll!lh'U!l iCM"iI!lDdan, T t.t&'IIbul .Ho:rua:n1.'lo c.e"!'&b'linl, ~kt~ l Vek,Ue.. ... tine ar.z:ed ilmek iI.:H::i"ii, du.n T[u,ret mmtak .. miiiiliiJ;ll14'Un,e lo8indeJ'm i"liro

m.putll'.

:Manbul Ba.dyMc.n1lD ~rru
l"Ml1')dBkl
Ira.] 15lillQ'Ol'LunUD

1ST IlNBUl-1

~ bBiJO..k: a.n ..

1!,1J6

~,:lIrl' M~OO
iII:l,i! 2,":'1
" • .j,JJI 1,1 :,"2(11 I

't,400F!

-

I'unu (lit.; dofgr..-.

mtYdm,

Iil;\i.TteU bh- ot[anm bllihl. ne hlrumu

nnb!
Ben Mnp iiangq- t.itfi"yord~

lij,m BiIllI.eJman t;A:iJVrd~ t~~e J'a" ,...1. kodn.. bll.banm hl!iy,ki.l'1,Jndiau. (!etilcH. pon1:m i.;;ind'i. CGokll "II" ];Ida:

a-

Yd,dmm'm ",cddu"a&ly& uvtliti Oli. 'HA. Iii. bi:r SLl'P'ti. k4c:a!ll"1 'kllylud'lIkt.mI 1D1Il"& Mr.Y1D .,.. ~e-ll~ • ~Im, kopldll. Ded..m Mun.d'lD 'bat',,&n ".PID "- .Uzellilill6 talillladlgi M.n',.. lii..at lIabUl aaJ'1l;!i'illI.lI1 ~1.kaNt, kf,lm.eohi:!!O l.ir kedli,ib,lm ..

~rtEl
Am!~e~~lm

4."'' I, 1'i'

1'')

Png·
,slf)clfbolill

1!'i,9U

1!I}lI!'l
'1,~':; 17

"'!!iS~1I
4,D~j5!

VIY'II111 li1&drt.t
Bc~Un
VfI"OIII'llI

:5,7-'5
1,9!! ...tfi:J~

-1.([IStlS 1,711:5 1,9i'93 'I,toJS

il. hL- !wP p'FeIIIH:'Ii idlo
J:iio,'HIiW

kd:l.!!i11"a eft!.

B&1bIlUJni. &hAM

.Mm~Ij!ll..
-

ViiCCDvtc

Ihld"j:! e1t" .Bllt!'ll!~

M;:l~
Ii!'l,ili>
Bi<l,1!i7

M~~i!i
7!1,i)5 ;!1M;?'
I

Y'lDtan;lltillo'd4, Wt:i1"mii illllMar aJ.. aLm&k ii.~ Lilt c:.e.t'oya.i'i .... rch. SUI ~aM. bllw~1IL, 'M., P paDla .. ta!DUI :iAe Zirfl:.lll.t N,I!J.ZU1,M. Baka~tl tuiift.aFdar'Ta:l". Hatta l''I!ID~ Zir.all.t Nazm 1I'~m-dc ~l'~rm~zd.& Inll • hmd'lltu ZiUlllI1\ lI~rek inbia. .. rllllrd-, 1_* TlClll'ltt Oclumd .... bu yold. tetklka'lt& bu.111!1IIm1q, OdllJQIII Iii~F~" yat ve iGtiihbM'at kma.tm~ miidu'i'li Hak.kt Nezib"i Bsyden: de lnbat aJmlfh, Alll:IBT.I hab8l"m imhia.!ljr fi~n "L0;

I

kongreai

'ten1er1 IJIdtld41 W iI'l:rt"l!ll.lllo81Jdm te81t11e k.opwttmillu !JIill 1i'1! oal'~ &qL'iii Ian I.tl1yemeU-lrjtl:r. RanDlD ~ r&lmeIl tam-Utlf! u,tra4llmalttl4ar. PaIu lonuiLdm, iD.a.k'!I!ti.~ ~CMb~1l.t.1_ 16 !lat'1.U"ka mU!W. • 11 'PiJO1.Miae) krJnRrl tEdlJ) BeJ'~ .. :Hi KramMMi: l:Ilft.klilln.. "'
12 ,'3;0Ankp.m

ANKARAl

Oll.iimlbdeki en" ~intl8Roma·da 1:teyoe1milel tAvulu}u!1IIk ve JUfilurt.a .. e1'l]k kfll1Jl\gyea\ .~~a ... klP". K.on.,." mUnue&eUle muhteUf "\ileD.'llekl!l'l:ll!it' ~yi eiJIII IIlVlIlkLII.n.1e 'l,[ il:aVli!'k mab i!lUUHinii t.il:" edeeek le-rdir-. Sehdmin l"e1en m~~lim.II.t;.., rll-r;e 8uLIII'I!. • ~tatl: 1m bnlffl ile timdidHl al" 'IlA.du o!ar.w. konl1'~e tl!ifb1r edii· I~ iyi Gill. ~~al'll .. ~ U:zero hir l13'1nm,tIT.

p]U:l:u'He Jmtnr II!1l1. I8"lld -HI,» tsl.rlll.!Jo 1lt'k:MtTUl - to,3fi ~~ :ri!. hlD'II:SUJ.oI1a.1d I:.elmmn l1II.ItlT .. perde. """

BUD AP'~1'E J ~,3~ ImI.m~m

1:

ingili'z liras. yDkseliyor

he,.

ralannda.= H:a.YlUIlm'ler nunda: Dam m~ VA_R$OVA,

.. I1follrnmm

KI '"

I

bik

mb&l!!ln&

~1~n!

.. c:aiTDii

~

..

~lI:e· ~1!in" ~z;g:tlil lloflFpl!ldi,.hm. "'ll!Can.da bubllllQl'!MiI,llI11.. 0 &ftIiD • "dmuiMe ber.bn d~im. Iu....

ol.CliIrtm. 'fle IN ~I.lml' .. ku}"Drdum" titriyomQtn. Y.l"',.l1i'IlIlI
bUI:

(,;til 4w1aklanmd. kodilfM yok'tu, di· lim d ........ giLl;)'iIiU. al:llmm ;~46

dOmniiy-onlm. Can, bentlz ~'\e-r a1dil1 h ~ .uki TdDadan hl!l,yecamabptlml4'tI,

lnZ'l! Uli 0' doll:tJr' iilup f;iiUil. 'bai~rg;h ~cutvn, F.MinI. :!lh..lt.tI 'M'ehmM1~riII adl diimyll.lUn &i Zinda re...nm. _'!'~ l!.mIip":nm jrm'iPJ ~ a.nmad1" $mUyor~ (_.) n~ek o.-all iiipl!UJ N.:r1!,';!i'UIda SI:rp ,Fen'" ",leriniD IM'bbn' k.l"al'tB.a liil' utur· w~lukY~Nr.a &IO'a'... .evihllrek

I!h::l~rat
y.o):~ltllml!.

2.'2IW H:J!I ~O!

'.2 I g-Q

MmkDv.a.

Uft>.:m

r

r-----......
I~ l308ll&:ai
Ii.. Shllen(llr~rl
1"rOlm'l'IlY BQ~flll tJ.- Nett.,

ESHAM

"'i""'""""'"CAF~~I-ll~ """"7---lI ...............
if..IW:inl~

,_
lU·-

td':ili(lktcdir. M. V~n;zcJo., Y"IJn.I!lD.lsu.ntda til.ti.i;n'U i.nhiN1I' ahu,,~ .1ma.ft~B
&~e.Y'b.ind!llb'[.llun.m-l!l.'ktadu' .

l.oadl'llll 215 (A.A..}- VllfiDllm'dll,Jl IIlikbiILane EiI.h.teIi, diD InlliHI: 1iI'MIDID yl.i.laebll!.eAin.I!!o lI'ebotbi"' Ve1" .. mi,,61r. '811 :IIu,r«1il1 :tn1P1i:;r: Linui,. t.qmn'o ve"Ld.enbe:ri en ,.ukH.:II. ,d)~eril!!!!dJD1lf'" tur = 87 frank _ 1,397,5 dlolllr.
rll~e'n

19,0' batU 1Il~ - 'to," t"di!lbtyat De ... all - U Jl!!, liB!l.f U1W111d - %3,11;1 ~lfmJll mllAill.1.d - 24,Q 4a.nKI.ng. 18,15 nnll musltl!l .. U,ru. tcm.T~r~ .. ll,H ~(lnterlm! .. ZCI,30 (C,ulJ!lih;m R!.I!'tfMM) M~1.Ij""fB 1 ~rdlllit:; (Pa:'lr~.8I UO$C~tlCillo'nun ~ perdellk ope.r&lM\ ..
21,~Dd~~

VtTANA;

G-H' ~Zl
ReislCofEmhu.r H~.

. Z.

G"azIantep "te _

---

BERLIN

I

l'I,3!1 nlCiI!: 1D1.1~1dm - lUll

"':vane

.111;15 k:lmll,-t - 20,3' '(B~rJ~ sll!MtMi!:n m.Q:ba:!tl

h!ttI~ muldld.
f}OI.

11>0100.. 22,OS
l1.li

ep-MLI!-. ImfUilual:
Cem, lene

!rlltlYO~&!I'.

.azl~i"ftt
.....

~a

~

HnlYON'IIo
~l.1"'l'e

5.0"1'11"81,1

_ Ba'ban

tel'!:

'Ir.ere 'vt! bJ.'lr ke:re dab n.ni de ta ~IlUl i.ia-WIlO yUlUeLHi, 6H.dtm yel"e Il'th.E •• a.. 'bUi. k.· :.tar ~'lU kli, .left 'Mt gill kon.n.1 "'adar na.ziktin. 0, ..hlttla dU'lJI~cJ.-

lJ:i.efti J,-IP :~l ..d_

Ma'i:'A, olmlY J'liDMI:I. ;ifiinet~ ikll.l ~kJLlI
...... Y>eJ'~

- s~

aDIUIIDJ_ll

d6d1. hilt;
U_

lin-

eUM'i'lli 3pW. ~
UIIUl.fi

'Dli-

Terkoo

ile MatiTil Vel •
o.l'UJ!ltmi

,c;IIIJulia,

!!i!U',eI.-

bmn'I.ID Iflfim

,"T,'.a:r

(:~ Ha.hm,. Umibiztitin.i tfa,.de Nen bir h~,et ,1I.pmd;1a 'b,et'a ber mtinakl!.p.da:n ~lnd~ t_Umi,et

tun.

ve &~1:1 I'll... ,1I!II!i.d~m .aLllica"
$"'~k ~lmndlrcTI
[) Iky'!ln'll
1

.kili aral~illlda t«lli "el.gra.fl_

In",.

de collum! .. Cliye h.ykl ...... VII bayt1d.tm. F,.at h .. .,.,ETf'keJI. fI.t"'i~\TIlii. l'uY. beD.l. kllt]1J.~&m.ak L","Ln d,afi'lllLlr o tiP ~, b.dial'llm &u ha.L:p;I!itMl!o .....hit e!Mn GUl&ab.. 'hlll.;tunun 11111 dti,Jiii.ni ;i.r-dilim. A"ddli1m Zil!("1nUl 'h-tLlllm litmllti. Seftt A!~a.:b4 ,uhlir, ,..8.JIYGlI'oll'lID, ve GiUbaba. ...._ D ~kin, .0 m'Unliar, ... Lain pJU.1U d'l!! ,8z bebelderimde du.. I"U¥ONU. Ar.dart ,...11."'1" ve Yililar .r,~ti, Q a:illiitiiD gfuUmde , ..tathl- II.m I~edi. ~imdl;. lI-et1m pditttihf,·tl'lU lImthtlar:ketil h:i]e; 00 I'!lZlJYl ~h~~~ S~en de Ociimli .lm...n~ id.~.,. _.
rQDl. (.)

1m ol"ca.kttn..

~5dni~
Vo

GlLmrlUI: 5ayr:h M1\'III1
Bafdllllt

Ankllr.!!. 25 (A.A.) - Ret.i>t'Um.bl!llr HIlz,J]"l!idillTi]1!II M&ii.l:'if Ve,k$1 i. Re"" :tit GIlHp Bay Il·t'a&ln." fIl te<l graf1ar i!:8111H -tid t1mit\:il:n So-yiil!: Reiltcvmlu:rr MU6h"tiI K~l

i!IY'lemi,lem1. BlII mbl!c&ti6etle' Re· isic:umhW' Hllzretl"ri.llil T. T. T. '1:111"" miyet[ I!".eLal YUlIof ~r .. 8E" 11.1'&'" mtdIa fa tellTa,.flar tellti 8d iJliDi,1i.: ~ fEd:i,ehlr mil!lkh!'pleri'm .. yiiil!"l!riEl . l,'Il'IU,lm' m6lta.lebetil. c:em[y.d~m i~ mC'R:I'ld ;'crltkJlJl"lla ,l!.lI'Oimtfti'.wt A.f,fll

Sym,hoiiR !71. "i mtlll"" 2U~, S'rlm,hmdl! tn mJ
(b1.(lrwlZk)

RaiN!"} -

M~MU" Ill'.

.. !S,U bll'f1!..dlsl.e1' "8 '''',M mllaHWl - Ml! IOrk&tl.'8. k:al:1£ieJ'1! (J'loIi!'bd. St.ra.1UI!, KlIl!miln).

ILAYP.zto

l'

HI.

!&IO\Hfarili! mutfal:i (lldlll'llP9'IQ 1tDyaf 4.., ... il.a}t,iir (iii i.kilatlG11~ '"'

'bll'lml - !D,:ao mnt': - n,O!li {llI1!.f!1ln.te n A tdtc!c: ~ lirill::
fael.9.;· QpeM

l'I",1J!'.i kMilliBr • HI,!i!!i Idte.p

mmram

ve k.Oroll\l.

Bell '&11 mlUlnl'~

OIllU'"

..... tu,.n:-.h
*D1II' •.

Htl.uetlerine
""I!T
L

t
it

;,.l~ 01 ••
Y.aJI .. eak.m,

c.lddB~ti;

"'="""' ~~111~

har'm. m;:iilriit. o.f111DU DUll

c;:Uti&

"_~A~sl:::...r!!r1~o!:!:.. ...... IF
§

~...J_

__

......

TAHV

I L A "f

~~"";'__;--'1

j

(J~ Gq::d q~rilln'~nr.1fi

1 meRt~""'e1"1!

"- _..

I'idet:'\ll ..

6e)uln'l E!lettrlk Slrkcll 'Cem,; .181 dbini' wi d1~zmm !iiat~ruI Tr.a.!ll"'.a,y 'mod ..,..ird~ elerim~ de ~ bhif!k dii21e'l' Rlhrlm herind", ].:i!'itl~l: .}.lIadotn (0 -Yapdfl:.ed: dedi, ..... lone dolll (2) 1M" ,ollD' eknai!!:tellil 91lc:llr~gllfm, Ac.dflln (a) l&1t.tma:hn btDIII. BiM,;ti,tlJii.l KOfiJ' ...'1t .. A. M!lmesll.! fat'll. mGjdeliyeceB1m, bulk,.;. na.:ml" mA akuthD··aeaJan, aynl n'D!lIl.1!!da. I he!' hrua bey •.nname]~ g:i:m.die.)'l!(:l!,.' ~1'

.

,ey.

a. s-

.
;0

lim; .~Iuld 1!I1!)''IIIh.oldmrmdoll' ct. ~ ICltldo:ri.JC gl'aJr,q p.!Q"lthJal'll d41ayi m£U~ fel!~ :p,.. !MEl1!l'iIIfitar It~~·tin:muaElhn ill. tal"l,(!I Ii'IlMdm!n:nu: "anun« HmLlZ ,iibrm[OT ~I.te.n ;,'art daima i.iII.'"
bil!lf algjii

~a!"

:ydr,Sric:iri 1'1 , .. ,a;tlfg I'fu't

dmt dolfll,Y1 T. '1'. T. eemi)"C!fi ,Q.2i"dlln 6u mG'zhfU'Jy.eti daimi hiI!l'lQ)'C! !;I,e i,.... .cd{GrnlG' ~"rla' QlJ~l!:l(D'l bliyiil, ~mi' :lfei .. l~rme II!'lrI'ulan. i!l'frllM d'mil f!l_~ni lD' wI!: IIi~CTl'M4m fJp-p,J'Em', T, T. T. ~ Rei,. AK.t;ORA YUSUf drg,« )r.e'rler.Je ,dp! feyizli mlll'IZ~~ nlzi1I par/erA> ~;m(!",.~Im'il'ili .ii'l'm.,.kfflyim., Cltmi~linl:d" bill ),01da mille-I.,. if;;. o!!:frRe:I.,!'jI! oldllp ". ed~1i hizmrii'lriilel'QiJ.'lI!!l:!l!Ih Icr:ult:rr &il.Yiilttir •. A~[n BDz:lmndt!!" ipe-

PARis

(Ril.IiIill' -

PII..'I"I,.}:

:n~rl~

I

~~~O 4!.IO "~fiO

I
-

4"2,M 4'.90

llffiJitHZ UoIIl

in,ftiI'k fl:iCdr 'iN'.lr:iol,er.imlz, it;r.n lliitdT Pc!

I~

.yaiiuz EIr,r"e/.i""'d~ "fflil p.tIi-

20,35 ;n,mc.'I'on pltklm. ... 205'0 muA-< lu..bl!i _ :in,Olio La.1]lQlls"'den - !lS;21l mullilhabe - 23.50 namofcm ptll!:lU1 m.e,r1ya.tt. .:p.A'R'qJi1,.O~ n...,U ....-~ '!aJ_:.on. _ liJ.ll111 ])lat1M" • 22.1:111 moht,.eU1 - 22,"~ . rtlidyo 0l'~1'!Q - 2S,Ob hava.dl&er - lS)9 (!Jrlr~ - 24,11!0 I:!otr'll Mal 'IIIe kIuiIm iHIIl., !.e oQu1n!i8lt - 'M.JJi mdyo arkest.na

'"

BELCIlAT:
"U,OS hal~ lta vlll:an .. n,!l5 plWliL.' 20,O!!i mlilitellf' - '22,05 biu:. muslkllSl

~
.

iTftrt1!.1n.IH;I;1 ~ir"6"" edf:f'. eft d,e";,. .iJYR'llaT(iJ el~8rimrzcfCft Hnerim. Maarif Veldli

.~!Um.r!~

Ith·.ril Ziyard'
,l!Il!.i loll!!

RE~tT CALip Vo!!hili Dr. Repit G'a:lip
B~:y.s'aUIi:ye :

tim,

Cem" &mIniln.i:n e11erini 8pW, hi rniDat veri! I~ - Hi~ ram ,..e~e.1 bu ~ abllill'cakhr. Zat_ taht1 e!. 8'~'!;innek. can••'bar Hat:unu da YJkmak dem9tir. El ~ v.erir lIE; Mz I!!rd&vramp bll. biiyik ·itl heeen1im. Ci~4 l'fa'un:, I'pll.h :If.Plh Lll1lti.i
fll PI'at!.h'1n (:!I!m'l dr:ti:3..\' l1Iofma.I! ~]~Or'~ md;:I!;AdIIW W 0. ftkb'le Y'I!""' ~BrptJitm J~ yalruz ..t:Jmi KeDUibdlb", :au bIYI11l: hll~ ~14 Q-1du~ t;mMe II w.ba>:rt 'IJ.;;; ~ Udlfll ilwalli'_ Hllttacmn'ln g~lIekl IooJU :,eh1l1J.llh ~ dMbenln fldrlltttn • ('len tLert R:OU!l:l.tl DIB.rii.k. ~~m,

Ali1m-

.Inn, lJ,ia- tuaflal!! cia lefker mpby. ..

hiil!lla b~t

oJ.u.nmalllllU iSU'illC~

'~~

__

_ .'

".: .-.... .

_ ~.•

enr,tim

:mil!lml'ek~at!lI'"Ja

CAZI' MU'STAF A K.EMAt
dollll: I!II~n ruln:ryak_iii: lltif;rdlliliriln~z>r,c:r ear tv. Blliyik .RTlLlrilliizdm 11ft' .1Iangl· h;l'rine mrfi.z "QYJ'etrol!'ri~iII iptir.aill eil.· bilm.it olmaYl hayat~n I!Ift m.I!!HIl m4%1.a:ri.)"«fi .G)'molrfll o!.m T. r:r. emnyct; aH!ft 6iiyii' t..tmi Rffillffrine ebedi ,lIhll 'It r1~~.d1ft diJff)lf!re-fc ~ll<l!lriP1iM'l!!r:I jperlmo. T. 1". T. Cemiydi R~!i
ii!i'!f.I;!!;

C;ankaya talaml geliyor 'I
AniL:ara 25 '(TelefonJl!I.) ~!II.n-

m,lUI'flimcler.Rf'!, h:riebJe"IIII~)'ldt
yiiko!!l!k "~!jlj~ yim. G,ii.d!l!Tini~1t1'ill

mi!l-

cZilIfen: .,alu"oO'Jds
p,nre

[:I] P'atlli'in mllSl M~·e1M1 ka~kt.lr 1"nmt mll.vBrfihIBI'11ld8n blr 'kI.sm.l OIllm C MJ1lp.> 1Blml1 Mr ISU'p fI~den rJei"'" tlfdlmnlOl yaza.rIIl1', Hamm.el". ZlllklldlJ.' {]o .. fuUa.nml!!l1l. blr be)1n hr1mesl iJlto.n Au.. me 1!S;Jj,1m.dan ct~u. dly01'. Z.ll!kMlI' 9~ullhm ~Ml mmanfi bJl.l'le~hml lk1 lm !l.lm1.JI\Ir lEi ~drl Clei!elll Me.bm~d~lln, pl~ !1 'Ii'l~ ~.t F:i!,W:!'!in zsv~l lililm.qL~ ::lkiDcl Mill'ld'm 0 alledm tu: :lI1dnln ,sabit detUd1r, P:oJ.Ita.t MUl'e.d'm blr bq; Strp 'Pl'e~ Ilil: evleJ'ldlli ma.uuru;tu[', M, l'

ki!ll.Y'a. limn;:] h:tthol II:ll.kltD.l b&yra:lD~ dill PC'I'a ve KDl'tlllhlt talnml .... l!"itekutila,:mak UI!1re yAt'lm akta.n la~ul· .. mtit~_i.ben ha.:reket edecektl.-r.

S'QI'mi'llilf." ipeil""dtt. Reiiii~Un'ibUl'"

Tarihl Cerniyslti Izal'anna, utilat
ARka!l"et.25 (A.A.) -Rei ..i(:1iImflu Hz" E:!lH1tehtT"de te-tkmatta bu= lWI'I:I!·I.rkcllI ]n,.q; III", ziyam etmit~ I'M "a- 1J.1O'adl!!. m'DaUiml.l!ide tanh VII! d.i1 rllD.e!!· el:e&i ilzef'mde ,roriitm.ii+'I.6r di. Cui !liz. In.. goriitme eanl!l.&ln.di!l. Tii~ to&t'ih ~elkik eemiy.e.l:-i 'l:.!l.l'llf~ndan YlIJ.pdll.fi H!l!lfnyat Yill top1&nml" OraD. hiiyiik ikoih.gre m_a.iainin mll!!ID=

GAZI MUSTAFA KEMAL

Kuid ... ·eH m~lItBT1nuitm(lIlEi mD~;r,1ij.. hYally& Mrahnd.n MQteveUi _de V .. .. Bey ML ~hU aJq.im.J ""tel blptm ",r;j!lIt "brd,tir.. Cenu:es.i hgUn CihlUll Rir'de 1ta.1ya:n !h,1I.;II'LtfteU cE'I1'lmIId. Saadl!' IIIpartrm~nUHlalli lk1l1dml&C~ IWIJI"UIlH. Ulerin AillCB.ml.md. kdmdllldl..tI. 1'CMII'1li "fo])ka,'P 'ila de :m;akbe,_in.e defned.il. ,teklir.

Voleybo,l 'I,iki ball.yor
he-yeUnden; Vole-yto\ llli:; ~b,:nn!i.

o. 200 de unululan

~

....... ~

canla

V"oteytGl

1Mkt;U".

i'll2;gsS

(l1l~

Ak~ORA. YUSUF

ma, .gii.n'11 OJ:l.lfL.t.·um,fII.}' lo1l:;~lnde

B:Ial!Q,n-o,..

Ven. e5el'rn~lF:

2_
Ilip.lenD,

Mili;l!.bl&li:s.larfi. ~ fl!drtli1." U,~lfifl

edeoet

it'll·

• ,~,J .. .-~ 5Ihb''lyefie yenl.. taymu;r
ADk .. l'II 21, (Te'JdoO:lll) - BIJI"N. Helediye doldonl Etat Bey lill.ri.W' InhLiye mijdiirm~ Nijltd,e 'B1!~"i,-e -clokto:ra If..it B. KIlY:!I_i :B<lhh~yemiiJ· l dijr!llf\lIU~'1 tErrzl.iln.tm ha~me'l: dok~ loro SoUm B., E:rll!;W'1I.m IIJ!iJhivtl mU ~ dtlTlU~un'i!t "Ve dlo'ldO\'" FlI,r'l.Ik B. 5111. ruyO Veki.te'lt Idooll1 MIU.'vlI!nel g .. mum mUdiicrlii,tune ayin o~uo.mu ..Jar' d! r.
0;

!.4;lln SiiS/gU m~~'ke:iInQe

Ha1kln Sasi

No ..~'. Ueqi!!:Ma.Ua,. [II 1!I.2:llhnli4 ~mde ·b.J1i pilllra Lq]una:a. bli" kll.dU'i ;palJ1tallllDDll!lt~lm1l!'tuf'. Ml.ll!!'ne.tti' ~ fiJI.< laYl lad,. ~in sabibin'i.'III mUru&l.lI:i.at bek];emekted ~. Baldr (lIliUIIl1n ~$rlml'l& DLlraZ nttIet bir tb be~;I lie blr 1!tS!1I'III1TI m Lithr., mU adel~~lnc '$tiT.a1l !5lm.lI:k, y.mCl bl,' I{,mllf ~S:l!lId.ltkl hnll bog"$wlillrmt Sl!yr;::mil::k, hllkild blr dr!!tnln btttdn k:ferr1I:!llIrn ta.'In" ~tm~t IS~nnlslnii? Btl
1I1qlllmdirl

sail g'lUlUo U1) de mmtalm ya.Pl]~ f'lUZhln

1~tlrn.i;a biEer murn.l1J:l.as
ehe.'ll"tIDlyetll!! dahll rica tllunur. Ml!I1'lJ.hhlLlil gijmlermlyan BdllQ"!l.ye41~k]~rd'I.

goo -

lekettekj

lrenler,de bayram tlrifesi ba,lad.

AMaD 23 (T.eWoollI)" ......BlII!yr&1IlI miin.uebl!itill!i trell t8riJe'leTiriil!l 18ft teftlliUl~ tu.bilbl'!lJb~~;~ bdllllli' c'!eyam

".ip~..

BQ ~if. <hhilii ,oliHl'!:.a. 90'11: mU.""be,l, Ji,ir £'a,l!l.li_f :!I"ti~"'1", B~t1a 1h..1~ Dm1l:l'i'li ...~le lIlir",alll'm B·a..u.WvIl:rlv. Yeo Pnofl ,~y-eniflFi 'hir kaI; te:nede-n'b!l!lr'j d",~ "'11m ed~ kul'~1dIi1n leblllii)'\i!t 'll'eFil1~ yobulTu'ldm-. ~Gk 9 'I[,!'IDVol! ifOk i.stib • ebin~oe aL~", (1111[1 flu ah,.;r kellidi IIUl!lind~ olm,'ftlm! tali 1I!!6h.1J'P d;;;liJ.yui1e n:ob.u i.lb"b.~aIiH8. 'Luf'll1luva,yfa" ~ 'h'lil" n.UI'! i~ ~ffll1t .. lllidlt'Jlil:'. M"ilmilfilll. hl!l' lni'B.IIl\jm, IUllrtaraf o·~mM:;'Ii!: l':Iu miil IIlIJ1I'Rin, ,d!e Ai] !'Il!1eag..D.1t imao Vi!' ka.-

Ur.a~m~alf'do!!'l'1:

~enneter1
3flJmtilnl

k.lll~plel'

~·····'··'·"'~iATBOAT'!E·RK:~N"·VE··~10NT'ESiB'INrNi'·DAV'~T~"·"·"·"·"·'l··· ...
~ ~ CEN~ET Rt'jlsij.r: PIiRI:s! King Vidoi'un fih1llmlzt b!lgUlil
el1 /;!I.at m(llIlZZ;;!'I]'1

mekten ileon ge[en takd~r]erj"ni izhu

m~bb~t

nedeelerini

ICW"

Hu temlz ¥CI do11fDD hafl8.11'k !fazl!!feBin Sind lIly"n f(krmJhr', Ali'" ''1,5 kII· ruptur. karilefimize ta"Ji"ye ede:ri%.

~Qarkl Kar,8aa_a~ta bU,uk yangln
'I

eseri ~ I [ doe. Mu"I<l:"tt::1'I'I M.atbmu erUnnJe
~inel!lil!f;[Um

1~ Sflrbc:,U

d1ihulille

I!:Irtf!lTJ'nl

Y

11

~ rine irs!:: ~de:ct'fimizd~11

JII'

(A.A,) :!;!e.rk[ 'Kllr,biiri,ilc: bir J'~n:l'lll olmllf-fu"r+ tlk mektep ~illl&nli!: b.ikum~ kOD.lI.iJ. te.tpBf.. b&ne v-e :as ,dijkkim JlI.mmtbJ'. YBn,gln ilk m~ktc!p hmlllllndlUl 'lilk ~ ml"hl:'. NI.ifw:~ zliyii&t yoklu1:'. Hilidi • m..l!1 di9iretliBdl!i bliltUrl.IliR 'kufldtllri JlI!..nII.

ai~~k

Kony,," 24

i
-.1

h§mll dostl.s.t'lDUI!: ~ tl:*riflc-rlni rit:i'I ~yler,z.
•• ii •• ,••

mfies.suau

mfi,r:!i1rlc-

j iI
~,
~I
J

A '9 R

r

ItLbiU'lt'li

SinemadBl

M,o\.IlK
~. 111111'.1Ii1 lUll i _II! i!!l"1

S1NRMAm
1"11 I II ." •••• 1"1 iii .iil ;'111." II iil.if ....

!III I.!''''!·

f!I ~......

iI~. Ii iii!! illljl i"'ii i •• Ii .ill

·n I 'PI

.'1".11"'1

1111 11111I'~ _ .....

TRADER
mlikemmd
-P-1I[1£lZCIL

HUR
6:tHi filml
gtir{J"I'IIiZ".

gidi1)

n:.iiIlltJeri· 'l'iI!MLI"; H!.I.n.lltl~

m'""Uit ve

DC'll.

Jar Intrta.t1Imli!'~" d~ wre.k1n !;omiu YE!on ~
.1'C"!~.tJ:r.

Saracoglu ,OkrD Bey Paris'e
grdiyor
Ankan!l 25 (T~MQq]~)
~ Bcy LI!iYJ'amJII um.t.j

!i!>deee'ktb. TI!iIL'I!ilitlll tuH'1I huaUn La, '" laaua'b1". T,mzilit rir'at bkrlumd& ,u:zd'e otuz. ITIq!),lelit ka'!:u'lud!!! ri!Ellle Ia.l'Ichr. T.mtifminMwrUI! EJUIriin flImlni] t__ Ieri htneall1D!; ",olD bir V,Iziy.efte hDdut i!!hni,Jedir.

mit 'bh' m.!llrlr.-ar,,," ydld1l'f'. Om.itli' inffitb..aldlell ,~i'm 'nlhn'luyor1 .... MI!I.i'I!Iilll~dil! Mil' iki All< 1r,1l1;:1hkt"n '!OIH'l1ll A,Ii("lI"'"Y. dSn.r1.::I!jfm. On,d!!11 116n1'll . .A~ d!Blne.',dll ,~'k hhruun :miimkUn QllnJ •
yfti:"t!ktrr •

'irtihal
$irkl!lti miidi.itii HeoKO T:abm-. .BI!Y llSll biJr hut l.ktfJ,1l 100m· rfl, dUn lIikfOim irtilal etmi,Ur. C~a::I!ie:ai Lua-UIlI H, t 2 de $i,li'd"" Ha.laikir.1' GII.Ii
Mall.liaym Sigorla 4:.adde'l!linde 305 n.umll;ra'b evmdl!llJJ lcu.!J· dllrd.ar.ak mi!:Ueni mM1"UlI!I1na d~&.cdi'e-

SU AK,~AM AIR1i~~irn IJ E A N MU 11'
iltv!::l!!ll;
Gll ~ZI:'!

Bu ak,am
l!It!lillt

21.00

RA
ilk;

T'm

'UMARAl,l
tsTI1.i"mdan

te-msili

III nbtt>ie-mi

E' V
frl!lcal,.
lVe feferrullf) Yiml!l't!I!1

Jitm;3ciil!tmdiul'

Hz.

!FIe KonYBI'da miiJiki

ol"~im:rI

nll.l1led'eri'm. Anhra".,.. avtti!!t Itmt!tllIl!I' ,il!'VVi!:rKolIi~" nt. Kii1!-afJy'll ve BalIlksir"d!a d!'l 'IUIII
l(iBJlmlllf.c:
lUiII.VVUTI'Ifnd8"'ll11lJ.

FO'

glizel frHnSIZCII. soz1i'i fllminin JURNI\[.. Atllmtik V.IIPI!I11HIUP
tCt'i:l,ll

SAIRI ZEYB~K
U:"I.1UMA

D:uulb ~d.a 'I"Il:t:m;llnl ~ri

~eh~r TiyatrolU
IUW 11111111111 1.111111

~,unbul ~al8m i '1R1~

ile

[")EL [!lO

!"dll!Di~ (FANTAISII':

DI:.: IWI~Ii:)

Barram gOn..

m;ijdrletler S&.N!<XIi~u

Meclis,

poll Lug;. ~Kf:kti:r. "ijkrillEl. PUlI·tll! lmpllr)lOf i.tilih imnJaocIJldlim • o;nra. mflmrekl!timi~e dOI!~ektir.

111_ ".B,p'e huelet

br~m:i Iifij",'il .~lIl!.Citllkllr. 8_ hu·l.arihll"en to, 1!!i ,un I!IV'¥~ A.1t. ktill'y.jj yi!inm5 LuTUIlIlCBgJl'n. M"iI!c:T;.m
l:i1.amn

ee.ktir .e,ira,d ~1tleri d~ktot Merl!k Bc), 'V,e (Iliie. 8Iil~i elrHd~iiu ta:DlI'et beyan ~ deri"z.

lert Imatine ve suvare viIlrdl' ..

!Uum

Veni askerr Un~fDrma~ar'

~ I'iII 2-4 Atkofiri ij,n;form.. .. l"'nn deiittlriDWli kakkmda lelJd.k.tll dl!!'Vam ed~Jmek[edlir·. Y'eni lin~(o1"Jfla[ar tlllwiliz ~m k IYII feline btm I:tmI~kUdlrr.

Bcdmni'le 'b.er...h6 hUkl1m<':tlmJ vrnO.e-&;ek 1933 SII!Delli hii~91!\~i~l'Ieij.1'I"lf:rIJli!i!: t.!:t • Irik"e 1h.l!ll.Il~~1c: 1ft ha~i'tam,dal1 c:vvcl Mto:'I''11 ·hl!!yo!ti omumi'll'eI!<nden ~kBeakhr~ 'Riit~ kgUllunlflllJl1i b",,,1t;,, Ikl'il".~~ 'll!'c''';,,1 1<IUiUDD, hu~uli Il!u!lU'Il!l"r Vi!: vilaydle!' 1uu!tl.Jl"l"annl"!"I d'a y,l'I~ hiUjI;,.,.)en I!I'FVl!il ~ ,m;~ufiaoil!ok1llmu omit I!!de "

Valanda~~1 IBayramhklarm YerU maUarlmlzdan; ikram·
tann Yerli mahsuUerimizdlllD

en net
Dolores del Rio
---------

er
Bu

lSI

barika1ar
Ilmidir ..

MCmtsslll'fsl

olsun!

rim.1I

--

-

-

-_

-

-

-

-

-

.

.
..

_',
_

._.

.#
~

~

"

U<t;AN
plDa
Limta. artJik 'biiyiL'nii,.

~~.$
on ya-

lbDRAILDK
1ordu.

MuhaJcbk k~ bir-az

:!IOnl",B

1

bft!Smltb. ilk me.ktep,le .dm(fUTlii::U mu'a lmd! IIIr' IS-l.kt1.glii~in

lcaybolup Side~e.kti:. tyi: 'bir tre:,~uJiif klztagtZl hu mu,kGl va.riy-cUen kiU.tta.r-d~. Lamia'n1n, mektep arkada,lannda:tt Rag1p, tati.lden i$tif~de cderek haV&DUiL soiukJuiu ILuDurundie. bile olmll.dan biro kiiwede Q'k itali.mi Y.B~~yiOIrduo L8r.n:ia·n~n !btl,,.!eu~a:n Ml' ki-iJt arka.smd~n ko.ttugullil.I Kiron'"

muteleyii ikiilivradll. KAi:lt tam kendihh,a.5nta: g,el. d iii Zi!Utl&n okunu .pzelee ni,.aD.' laY'lP seMi. Be~ Jira]~k ta 0 an da aia.chnd8i.Il,bidne YB'PfSI:D k.lJ.Ml.
tOe

mYkemmel h~apla.n. akb e.riygr.
a.'kllh biT' lnz old.ui;a [~ti annet.ii O(DU 9~LY. her ti:t.. !ii.h, :Yeri, l-;in g-Onderiyorrd:u. ~iD:lidffiye kadar 1::iiDbir tecrii'he iIe abit oldugu v~i11!" elM' Gnlll ka:hil d'egi1ltldeJl&1JUYor. a~~lkp~-' IUk cdip hath. ba.ZIJ ,cyleri ~k Cle.fa deieriaden d&ha bI;J'Uz;a ah. I
Z'~kif

~a ,emn.iyet vermnek ~c:~n ipi a.taili
YlUkll.r·J
'Q"yn:El.bll'!!ln~J;.

m

Bu a.dslann ·n.a.~i~i YUAl'"lda .ay1edi.gimiz aiM daiMc v-e yol .. ka.n.iktir. Yallli ,ane::rdaiman ~DkI hfr •• Fakat e1t:leri!lt s3nmilf ded:ir. SBhmeri de: 'III;e,.ktiJe 1m
,
I'

f.ekn..

~

Bir, ik1, ij~!
sonra ,IIYlli

Gq:eJl pn gen.e !?'lnJIiY'l 'ridet'ken aUlefwin ven1igi bi:r iki ki.. lira i[e btl a~ ufak pl.'l'BiDln

ror~

~-

kii.,g~dl :!Iapa- I sag-lam clarak k.endi1er;ni!: goij:s:t .. rirail'li!:. Bu, H8J:9:11 oluyor l' $Oyl~: Keskin btl!' !takl ile; far.aza rnimde gordiigilinii.z ve~Ue kar&lftB .. ~an1n he~lisinilfil orlaS'i.ndaki m,a,.
Bir8iz

:llillk Vfi gotPil~l' i~m ~okteMikelidir. MABDlBfiih yaimmian hoi ve
loplanmm, la,"'Vlar dolayuile
muntUIIIDI

gardail.rdall. akuak ilion.1ardei

,1.-

o'ldu.iu~~in top1'Bl:1ari m.iimhit ve makwldudtr.Onnan-

~II lilj!af·etl~' Wi,e' aret e O"¥a.r·~ 1.

,.

h-

1

,.

B

Li:znia~Dm. ",vindne p~yi'l.n yok·
til.

kam.bH kaibdmln
gl

e.rkat1na

bay,1!!.

Hem-cn, ukada:tlmn

'lIiIiIiDA

Iko§tut

._ Rag1.p, dedi, e"e~ii

n:i,:I!I:J1 •

cUmkf.aki mdaretind!ca do-lay, Ieni tebrik ederim., 5aniyen de balllii.biilyijk bil' iyitik 'ettijiiiil i~i[i, tee tekkir ederi.m.. RagLbtlD ko~hIlkf~ lc:all.amLltb.:

biT M.f&Z Iki.gld~ ,tiort kOte~inden yapl,~tlrlr,smLZ. BUJl.UD ar,allgma i~tedliin12 'di:gelr bil"ki. '"It glre billir. 0 rap aiyah zeminli bil' ki.i~t yerle,tiri. •
tJiz.

Jan .oldur. Herl!l!Ine ora.lilrdap La.yli ketene -';&ii.nlll·. Bir QOk. kii~ ~'ann1e'i'Cut olmakl'a • , krabeor. Po"linezy.. adata.f'I·n de olduiu 11"; tie hikmeHh: kt kat$lmaTlrutbumm liudari ,ii:rU'iQa'Jl ,.aiira .. ESkimi'1u DU' s:ocujun i:vY_~ sabah kabvaltmll. '" "-1
~i

2I""'·E~::~>=dj~~~i:;:i

Ell vaziyeHe

RII~lia

bc,lili

h'ClQ

deHk. hem de ortadmlki ma.c:1. i~ .. ret:i gene ,.erindegibi ,Oriinu.
Oinmcer'i8meyh
ma.lI.

Bilmeceyi halledenler

.. ~=:::·=::;:::oe::;:·

>:1:'

~===.='~="=~='..b-_=

_

.:ex..

5!&'!1~

. ~~

:r~

F"I~'[atlnlarmda

'bathca Hil'Ld'.... .

tancev.iZi, kahve,
llin 'ye fCkcrbmlfi
¥aD

p~hl

yetmtu--

..ga9'"

Hay-

betlcmekle m'e,guE Dlanlal' ·dlt "tok:tw- En miibim ih'l'1l.c&t1
Hktdilta~zii ~erka.m1,,", dlr-. 'MIIoI rer1i1e:r Du IIat1tl.al'daD

-

BazI [1IIr.!, diyc cevap verdi.

benim btl: ok talim!eri:mi ho~ "ft manuU: hir if olara.k buluyorla.!I"d!."~buld bu dUIW'l!.da f,ayda$l1.: yoJda heJabu1!JI ,apn:nyll. kalkrttl. Faka~ m..al"iJDya zaman kl,•. Ha .. va $i)ju.k ... L&mia.'uliI!\ ~Um pe~ iri tulmuyo.rd.u. Sir tA.rafta11 da
~u_

naT've.bu hile uzaldan f i!lrko·hl.
Ondan loom-a kli~dh
'\iJikar1l'.

ip'

a.,ai'~ yuk:an

OJ"

n

yukal'tdtl
ileyh'-c;Ue -

hi~ Ibir (aide gOrmem.elde hu 1:......
tnCI1iz'ler, lmswiltl ki.r eltmekle • clir.ler'. YMme-t, beyu~ar1:m. i.til... .11 kar'fUm& giinti1m :rUne f1Ji .. hJ'OrliI[llF. BunnlD ahB"min ,de diier hom~ ada1annb Sibil deniz-cilik
IfjJiO

tu'if

ettiiimh

ve~Lnoi! a.latll.,grue •
balta

t"ailliiz

d"!J', ip]

Avw:nba'Mar

hriithit MI.' ,imaE riU:!fm Miyor" BUD~ahid MIUJuda lliBvi bir 'Let lirrahim riizgir. Limi.'I11D e.. ~i:ndeD aMlgl gibi uqu:rdu.

I
m~guliye:t ve oyun ,olmllld.gl bn j.uretle .anlat1hyor, g:iiSriyotl!lun

t~n deUSe: bU~lmmadlgma tanra;a .. mUe ~a.na!.d get~tme le,ri igin onu !imbanln i5nind!e dahi tutabiUl"w<
Iini:E. Y H.intZ muayen~ etme1eri i~iln @Uel!'ine ve:rmezl5ini:Z. Ciinkii (I zaman hmIe meydi!Ula Illkar•

z. ~
bir
s'it •

'" dalgI..ttk itlerln,de Ee.. "kaIAd:1! mehuoet uhibidideF. Lakin .oktf.. m.illl yazmaia ~ he.... -e.kir 01I

van. Lhn:ia birde:n neye iUSr.adl"

:iuu ..a.lwrd~. .1in.frli be, Hra ~
pa.ra deiUdi.
.UU:lB.D

a_z

( Meraklt ,eYlerJ'
Portatif konak
"at
.Bilm.eee,1 doiTu haITedig
fotoird
I

ti:L:&e e;~dldetJe-n.mili~i ve M.I Hra)]jl bo'~ bir HLMIaya"doiru .1;h.i;iJdii-

(

.~
\)1 ~
w

Bir miiddet Irofh. F.a\katriizr&-

ark. -

mad1.1dan idl1 ytillui!:k me¥ki~~re I~JMEIIi!"" Her ~,in h8fmda "",azl.r!bwYDup oDl:.n hoiaz:

,_~~!I!E!!!!!!!!!'II"'f!!!!!!!!!!!!!!!~

tokluiuna

~l],brtyo:tla~.

,2incikinun bul
te Mr,e
'II -

IcaSI

Hanlm klzla,a eli,leri

muJl~
tJ;a,I:i~1!:

'KimIII!l~

CilI!.ddeal 1~1 CeVfl.t,
ill;: m!!lktcp

!ananhlT'JIiiI. r§im1.ormi

rSnd:ermek nllmetm,e kdderce devMD ed,iyol'iQ1'>. IFaIi:&t bun1u hediye k~ ~1Ii~!" dei~~h!lrdir. iti J'aD.h, .Bola.'l! _ Adn.V~'Za.rl.
tlo'l'm

No. Iu
Of _

.Ne.rInul.n :Hi;l,d!l,

OWlll~pma.r

m.ekl\ebl ,,~

:8. I) _

AmI> (5) kinunUSll.m

GIn fla.cLde,

mAllI11a.:I'.

U.s.kildM

Gnmdo~u

~II!.d<'le!l1 rl'l'

mektel)

HO &"idde mcll:~bl

N~Im.,
10 (}o.l:a,t,:;l.sa;ra.y U)"li~ No. Adno..n

vlli:r~ 'abt

'PortalH

kiliir,.ola. "ar. ev kon.s.k DC gi:irM""Uf,
Hafbuk~

de
De

Xtmll, ! _ Ad.apl\'l3.t'l

~p.

Ka.ra.Mmti.n

nla -

Ada:ruJ.inon'lillllt

mektetJl ~5 irlAri.

:2:fIiIJ Sftreyya 1':;'011.. Iatanbul $Ile Its.hJ~~

113 iQc1 ITIl m.Gkwll

s-

mil.diiri.'L kru 1!}!!vtl

13 - Bey~lu
R4!lm!i1,

1'J9' :Mebmet. ilI~u.m::l1 me:kte;ri 1'1'1fI"fIM~

,de i,i-trnhtik.

~slPin;

gordugunuz
Karutdl,,'da.

v-e~hHe Ame:rika',di!l

m.e& CemLl~ ilI'ehwl. .t; - nlrl'l\ la.noa;rma
Bey ke'l.'~ Necla,

k~m:;Llld~l.

14 _
15 _

9cn!id.ldly
KilI!8lD\~1a.

HI!.V1!1Z~f.ltda
P'a.ruk; 21.

117mel M'!.1a1IA

1\ \ )~

~\{ W ..... '~
1

\~(,
ycrdco ~liikml' oUar

i~W

Monlreal ,ehrindc .koliko!i:1Ii: konak bi~ I:!ir' tBraflna l..B.lel gelmeden t~ennden k8il~ dmt.", yuv'81I"Ia:k kazikls.'r u:Eenn,d,e ba.~k", birr :rer-e na,kled:ilmil)1lir. HaU:8> bu yiizden Mont~al bdt, diyelli He ha.~k arl!J.l1Dd. 'bir daJva ~lkml,hr. Ahi'lU b.eledjye:nin bu

il~ meJd.e-p Ahm.et

r. .tb;rahLoo

~e

/oaItl!rllk dalTelIlnde t>1n.bMI
Dey G!~lu NeJa.t..
'11I11"111~llli Il1lil,nlllll",Pir1UW··'I

nmoua.lla.

1IIIPlrIIll-!IlII,.lrll "llmn!!

IIII Itllll·IIIII'UI I~II'I .111IIIII!I!IIII

III" Illi 111IUtI!1111.I.ii

U1,_lr!! IIIlIlII1I1iIlFllllllIPlf~lll W

nakle mu&a.ad,~ e!l:mcsi dolaYlsiLekendi ~vler1!i1l·ID t~m(lUoi!:ri &al:'nl '" d1gm1 id&i.a etlB;~lel"d~lJ'. 'Eger bu llloul kolaylll.!\IBcBk a,fUTc.H! bir ~!Ok-

Yukld1da IOrdw.gunuz b,a:rf .. lerdei!ii man .... ha!li 'hUII'B ~k uY8:cak bil' c;ijmle tetkil .,dina. DojTu ·ha.l1ed-enlerden birineiye be, Uf,,", ildndye Follll E· t~nt.',a~l1 6 k,1I.ri: "'"'e bir IIgraodi ... man :rel!im oIt1k&nmak Ita'kk. takdim oluD8ica.kr diier :rib: 1rl,rye h,ydah "e mmlelif hedi •

164~riyol:'. :E~ 'Ve d!iki.! t:Ol!'ba.1al'"l igin 'l1o<k gUzei '" tlk le,.y~n~tt]r. Oil' v~y.a D1iuhte~if r.enklerd!e kotofl bri:YI!i'fit~n i,lenir. M'ei!ieli Itll.]· ite VitI' 1Ie ~epkftli. ,emliye k~rmlz11

,~ ~~~--~~,~~~
bi.fece!klerdi'f' •

lar~ y,-zmp ayneR ,u.yfi.y~ tlU~ma • ga haci!1: gormiyeeel.der. l!ivl,e:r1n1. laklmile istedilrleri yere gotUre-

,el~f"~eri]ecektir. Her hangi m6_ks,fB'I: kazanan]lI.T'lD "eob£bu-Rcyi ha.Uemnl-erin 1'CIIimJ.ei'i &: .. Mze fotog~flal"n:lllillderdikleri
11I!.'Ze'eye

18ikdirde ..

'blUilhr.

Yarln bayram!

4,;OCIl

~'l!

$..

I!IWiiiiiniirz

~iitijk

~irMIlii ~IZUll

mod.el Fele '..

iUlm bOot ve ilenerek gelfirmeyel delerini dilR. iirmft1i krem g,l,ar.ak yapdn·." Ii\. §ok hOote.cider. BayraDl tatilin; ..ado eglen(;eler ite ge,;:Lr-ec.ek d-e~ d~ boyle: fayd&h i,rnerle u.gra"r &ilotDiz ~... Muhakkak!fi bil;~z

ye,.~~

C}uk brUerinLi!Il $eker bayram-

k .sa.hife:sw mu.hall'l'l-r i. k ijBaba.~ loreyi01J
-

OiJum. i.t~c bayramhk
lei

-

hedi:;v-eleriniz.

Haydi ba.k8.Y~Lmt .izi

-

-

';lkarma.dan, g\iriiLtU ebneden giizel.;:c OpllBYUI! (Bu kari.katilr kArllerhnizden AdDan Bey II:lu'afmdan YilLPlhp g,on-

C~ap1!lr fUbatm hirwoci piIlune ka,d.ii.f ~Cumhuriyet Co. eU u.Mfe;li muharriiri. acbe :sine gO:ndieri[m-!l!Udh. H~ .!!u!l'et.. leri daiimi!i. 1;et'Z"eltedeu ke ... itd'li, !warfler aln, j~ 7l11pl,bnlarak ,..."dmahdlft. Bu. ,anl.1'1Il ria .. ~, etmiyeDler hedtye UZtliftii..·ma.'zlar •

derilmi.{ tit.'"

.
.
--.._

-

...
-

~~-..

.

-

--

-,~.---. ---

.

_..

'.

-

.

-

-

--

.

...-

. r-.~ .-

-- - -_...
-.

-~

,~

-.

!!!!!!!"!!"!~~"""~~'="'~!!!!!"""""'!!!!!!!~~_!!!!!!!!!~="""!~!!!!!!!!!!!!::"~!!!!!!!~~~~~!!!!!!!~:!"'!'!!!!!!!!~~~~~CIfI'1'lm,,n)'fl

~!!!!!!!I!!!fi!!!

L_

SJNEMA

«Kanm beni aJdatlrsa!..»

disUgin ten:
1-

Nalia B h Samsun 'a~iim .end
__

_

""!!!!'~_~~_"!!!!!!!:""''='''''"''!!!!~~~~~!!!!!:::::===~~~~~~~~

='=-== ....,. ..... ,

i1lIIlIIuoaJ..

.£ _ '" oiI-·

-

10
IB;... palio, bir ki1rk kll~'Jlln'IIa.k isber mi-

Sam.un .' Term

t01eli

iJurln&ekl

!;,flIl,!!Iri'lbri k zas!

ka:s.O\b-:\r;t

i'[i;n~e mncut bUylik Letonar-me 10 ),u'd kl r,lfnltn!l!:li mudbhu;.e
1aMm'Il~ln har!i;ll la,

:Jc.opIII"LlnUn, (', b

Qrta Byakhm' ellr!ft.hl!lll ye c.em"l8in 200' 1Uifltre: mik' ..p 'lu'tll.n

lel tll.l~rllili anra,mll.n i~"','1 Ife IdSp!l'uniill1 Tfirme dh!lt f1Jbl!ll Iftllhrut. • ik:5!i\ am!e1ivatla.t'1 bedle1i. ke~f'i ohm «26'66",. UII'II. fl:67~ kuru, lIzerinde:n ve yi.rmi gull. tni.ld~etle aleni ul!lu] He mUo!\kala.y.a konu1.mUltuf. 2 - T8iI~p olllnla.l"'1fi mUnilk~-I& ve mUzlII.y~de k8l'1oUl1~ muci~~rn!e ~.e. lPozitlerini mU5tt!5hib~n Y~"'1i1i ihal~ 0 llin 11'9-33'11- aefie'l ,ubahnJ[l dotdunc:u c:umarteaj gunij nd on be~~ S~m.un Vil8.yeti[J.de Olijte"ekkU kom11yonu m"hl&ullL milrac:&alleri. :3 - Taliplel:'in iktidlltrJ f~n:nnll!rini YflYIl. bu :i,te 1!stibdam i!'decek 1"1'1 fill'D me,.rnOl'unu.n eh1~y~~ ve~pklliarnli~ yevm.i: ihaleden la.a.k .. 1 lek~z: IUn e!;lveJ N!I!.1111!1. BIl,mihend.JIHillle ibraz i]e kaydel1i.rmelerm Han ol~:null'.

~APAMARKA
Sahlebi
kuBallUllIlz..

flilll:t

?..

Ip fdlm .omdi)'V,I&i'ln~.. ~iIIi¥d10 cK.n:m ~nt al,ddlrAI fill!in IlIlLD ak,.mdllinlum E.lh~!" ",!II ,M I, .illleIPalaraud.. &Ot1enh:ra:r. E"'l'lft
pet d.,l1l IJ-ibr. hul"
Mtlli
O~"-'D lIlIO'VZu'IUI'1i '"

lIoe.telem:If.. Z&len ken.dlktnL. ,.pt.ll'1 m".ik;n pl,._lerd,efll hi D1d Itlmn: Mtth.la. Sab.h.uin em.aU a'r&llltd. 'BI!I· ~e] op~l bet'okill'l old.uh.'DLI
bo ""';h
EIIIIILIi

Basurlu ara :

edensa

ede1:d1it1'l1.1

,1!It"

il6 hilr dab& b,bl.t e!ilii-yor. ft~me l'eUI!:ICCI Dlin m .. l!b"l.lI!.t
hllllm!lJn&CI 'luII'LllI·f !1!1l1!!lI<natll.R

~kAn-m.ll

H,IIlI',(l Elllal"!u,(l"nll1'1 lI1o~lI.1i1'1d l'II& 2Oim. D, R.eIJIl (RUlM BitYl ~Qh~, b"~t' Hibmel!.Jle N'Lzill'!,U!lltin N'uif cK.artm. l[(Iri4ailrlz'JJ ~nbu1';:I!iblr "D£<1i1:II "ldatlr'Ju y:I ,Hoyl., methi:iU:i1 ~ L!p<rI'~'ln donhanuh ~ml#- B\l.r-ada 1:J.QC!3" , Hlili lorl Jar blr t.aJl:l.m hevell!l\ g-e1iiCl~r1i&W!t.l]"l.fOr~ 4l ...... ,,!!!Ill" tUlJIlli bir Awupa tmII{itll!!W, SUlll. Reki BelMri. H.ll.~amlil. m:~l9. B. ~ h""Hn. 1'4!lI.e bu filhnde klnur' bul .. flvl:lr:IJk. I'H .... D!IIlma. H&nUflID d~. hocal&.rllfld;an OrlLAD ue IE, BBh:at .!Bey) DIIa'Z." H&71.'1;·. Oyl!!!l de!U~ bem ku&1U' !!lilll::lI5I. 'IT.It.'i', on·", !!r!'I'lJ'!Jr. 1'I'I:dmak i'\;iti mut.lak& Avrupa mUteBu l'lH.d .. denhllneye )!'I!n.l b<1r taJ.ebo' h .... ~L1l. Ui~bM yo'll:. Btz, yahw:!!! til!! taydi:l!u.nuyor :rs.tm.a H. I1'niIlil RJ

Z~raat Vekaletl oden:,
Au, Ii!ln~llIiihim i.l~h.D.L merk~zle1'i'nd,~ nIIllhleiH bLl,.tilk~Ukt. hubu~ b.~ IUolal'i y,apbrlla~Bktn·- A.liibdar fBbri~1! vckmel'~D1D iptidilll pm.. jelerin] Vcki.!ete yellebibndc: is-iinba:ul'l8i.n.aa e"allan ojfdnmek uzere Zir&at VIlIe.tetiae mijraeaatJeri.

TUrk Baytarlan Cemiyetinden:
CcmiJe~lmizin "ent1il~k konB1'u; 30/1/933 p:eza.rl:e,i 14130 til iltanbu] Halkevinde IIkt£lolunRCB.'ilndIl.D Dluhtere-m mn h=,rHlllri :ricll. 'oluDllJlr.

~~--------------~~--------~ t

-

., ....
'_

:""I~"'.1,.'!6":iI;""
....

'r"'" ..

.. 'r).'fi.

.'Ii: ~ .. r"'·~·~1
"
J ~:_.

. , .. , " ~"'.
J,~

.,'.'

',
I

.1..

I

,,'..

.....

'. _

'\

J~

"'l~

1 __'_.

.: _

Illianll!iw i.aN' ibirin.ei. if.lia mem hlitmda:n ~ MuA.i1 Me1'lmet RuW D. mu&mlII lilt tl!ac:A'" Kayit AI&a.kll1!",n IMm 'Vii! Ta1e-~'elu Ka,bg1
nan L.

"II'B dl!:fitf!rid.il'.
S. K.• l.

Ret: ola1.'111.11

N.mA B., AVPl .. yin (~
kw

Be-hsa1,

n .1:1J.ri1

..

~tI

B.}
lit'I:I1r

illith!oIl!'I.n ~.

(VMfI
IIi.VNJDIlt

·aa

&1) ~Dll.lI!ilL!'.

F::l~ !.Ie ~ IIll ~ KL~ hooea. ob.crnJ: Ch'h.ui'L~. O:rlu.n ,g1lze1 bir pru;. Datta (JJI,i1&D (Ie" a1a~~e~,

melt ~.
1l1f

\~m h1~ lilmImll

nzel

109 ku me~ tm91i! MyI.e hll4i'H
itI~ Qlnc:3I~

o1m.wbl~ bli&l Mr ~ Myl1
'blr In'I b1r

·Utl PI l!;t'lirM

tab1J till"unUI
]ulflyc;si

e;!Iars1n1l:: ~v.l.J1Y'W1:IP'. 1Ie~ 1l&yR IbIr pcll.1!

(to

~Ip, Be11 p1gyM, 1!!.1JI Pot Id.m.1m k!l'l"lA !t1mI. Illd:atu'B& mlilydM!I; ~"l'mII$I. ~ I MD.tl'ttf. kLIli'l ReIR t.a.~ glzll ka pUll. If]Iu·1nt me-~Rna. ~rm.a.yl tekl ~r eOI~li'. Qiink1ll n--ka.nda ~~m.l4Itlk, Bel· inS O1'hsrn1a 5'e"li'!4mektedb. :Blt de Hurl Be-1 (Rt.f1k ~ \'m', Orb • .il'lD lULrd~~l. 0fNII ~~'ya: tululi.1uk· ttul !CJofm!, blr bllllMle fie BellM 'J3. lob~ ........ Iu.n.l;" ~ .. " .. :uul'd n.. hl.\.bu pndm'1:ro:, NlIIl'i ·t-am ieelll'll&'mn ywunda. ! IIilJl.1Jb; m!I.I ~m'. "Ina. ftl'1mll Km'I.de~'llJilil hlr ~b1I vat: :E:e.ns:I klm...le ~1'I yabllM8a del'hiiJ. (i,nun.1& mendllreeBlL Binun!8i!i.e)'h Hurl :De 11,-lilii.1l.

..,.dec" 'bit' le'YI-r;::i go:&Ue, hlr ;ok Itu1!'.1ir1U' rlk1dU:k. Mel-ell Ilt>Ileriu 1m,ziuliiluA"llII, mOil.,], p_hnel,edn, bi.iib·ill!'" le:rile m"'n.u,e~hJldlderi, m~dli {otGi'raflnm ,'", .. bll, Cand.'tdl!l .mH.mU.41nd •• merna hli.:in&1dt:i~l;ti Y.-' pall FJ'II1Ut1I mgh"I"I'M Jea.n Fayll.rd (Jan Fayu) bi" Y&I:L~lnda u[nMnIi. p~l',duiPde iIi.~.t:J.ria :h:kik.tt@ 01· d u.kr..1"JJ'IiIa Ii, ;;ok da .... gi.iz~l rlirUIlt'!m d.liJd~1tj~ yaznu, ·ve ..-ainema kblll·nruD :tlll,ri;;, memleket1!IWde:n bn· aiirili md!;lup ..i.d.ktI.H1I1, ~Ilro.kii dil!l. ~ hilde h_i£;e!!,m, hndileuini. rOh.l,~I!-1lz alar8&: gOf'[liik]IIil'i"in.d~ 1m r:ahmeiti Uht;l'~'I'i'l t Ml.t::I!ZuL ,etmed'lkll!ll'inil i.llve elim4oli. Bu hal bhcde Ilk.me ."lu)'Or. Bi~fl\i'-%F't!I!'iJia Ihn:n"l .,.hol!Jdt!i d1&Iha. gij]:el gt;rii:NlWc: ~kr'!l.J'l-Ila ezdkonu ,.h-kin bl,jIIiYOnl~
BUtUn
bun].III!i'-da.n

Pin?
luh

Inl~.'l
Il1lI1i -

ohmllfll

K.

L"

K..

1 tpt&1
2

~irketi Hayriyeden:
Bayra.nnn
ilin ,glunul'.

H:&m..t Ziya

HumIrfi CoIlp.:ren ve-kili
~y.'

812 372:,96 1154,37

84-4

&

1800

1'.... farkl

3 K.odak ,il'keti veklli Ebna .. Bey

Ibi'rinci c1,UDft1'6nu ,eyya.ml Ildiye tar-ifes; Itatbik edil'e.cei-i

4 C. f'lI:"1.Iblih,,"'I!!klli

Ii4kJkI B.

Ismail

In.'5
1'4,37 907,50'
1I OfJl/18
1

66
is 18

I""D'~!-

··'"d-·· ·· I··... -. F'a tih M a1mu urugun d en:
Atiik: M·ud~fapa.,t. m.IhIliUe~'Djn Perza~~ sok~.it1'l.de. emvaU l'IIletrllJlkeye ait 4/6· VI!! 8numal:'ah 'boahtD ~inJa '¥en~eGeO:Inde~ mUz,ayedio trIiidddii 2S ikiDcilc:i.ntill. 933 I(l.J'ibindellJ 11 .~~bat 933 tar!", hine kadar yir'1lli .undUr. T.]ip!erin 16 ,ubat 933 Ie.rihl.ne mUI;,.d~f per,.embe gUn;U .~.tondll Fat~h M.mmudurliiiiinde mu.tetekldl m.UZHI· yeda~ ve malat komisl!'on,t.-r-mR IB'urae •• neri..
.AY'l1'ansl;I.tRy"da

Ei A. Ma.:ndel yeldli Snm lInhami Bey
6 So;ns),ek

Be,.
7 H,er.man. g Mal]j,.e

vein'li Orne'
Hilk

907.50
H(JiZ,8t1

FlilI'lilki

~t-c'luli Vi!:.a.li

11139',2 £'n:olrl &iihuti :fUi ,ohnalilimdll.'D

Oju'I',e lU. 9 Orwt Matti ukili CCW 5e<fu Bey
,"ekil' Meklc:i KigKKlt.yiKtliy~n Mi JlCt han.mda

H8.63 617.62
]8J,99

1!!I8,Sa. I!U7,S2

6: !Ii
III 6 6 6 2!i::'l,l5 1,4'1.(1,3,7

to
11

Jell

Hikm~t B. 352,63
Ef, k;ii~k
iEO'l,76

352,63

un ,99

let-iIo oldl!i!p lI't1ti immelIS' de en kQ'9Utl1~d~1'II 'm 'bRl:¥Uii6:n I!I 'k.ada'P bUtlln I n:n;'{I!il:lt.i:rb.!I"1!Il ,nkt .a3y]etmek: ~ If Cal:!!s*u .. oluyol'. B~r de ~rkd!l!.nnl , y-erli Y!M"Siz r~itirlbltd aijy41lmJY.ii& - I

'1:16.....

Gpuet

-

'Nafla VekaJeti SatlDalma
Komisyonundan :

1507,7.
5.6'7,63 6258,'9'7

12 M. Eleni ve1.t:ili ~efik BeY" 13 Ma:Ida vekili Fait D~'nIl 8 .

567,63
253,31

Ml.lf1i&n.
rioiLe

flf{e-

'7669,34

~ul!.lnma
n eUl!llllii

'MIfo
mllu

1erI~ MIE

b'U]'Qr.

••.Fllkall lfu.rl poUIlIl~

tthi:'llt e4era.paru, Imkl.kat:lill

Be.lJ:Ju.

h",,~ruhJd

~e o1arli.'k, tert1p e.tttrlyctr. BuntLD. 01!ul!!l.lll SalIh Irnn.s:lle bar;LfiYQf'. mh:lI,rI'll\ Fat1iillllt.evtelllyO:!' .. Ir!!! M1~ ...

Der[nee ah.fap Ira .,mol fa'brl'kalitld.,. bdl.UJlll11 iki. lid~t enj ekte Ye ~ Ma~dlh makudIJlUlEa8]a. fi].det le.hin Ie.zan larniln te4:ridi i~jD lDuktazi c.am 1m I.ka .. kaydlle mi kUiltll'lu ,ktm-mea d etildlr. ckanm hen.i al4 .. hnlu· .imdiyfi kaWe pazarhkl. IDlII'bayu edilecektll'. deY!IlP,illill ],ijtiin .ark fif'm.leriniD 'P,azarhk 15/2/,933 lllirihine mUladif !tar,amba. clinii 5 ... t 15 I.e NB~ ~p,:h., J.o,k k;' ea. lIil:!lIelidi:1'1 Mi. DlI!lVilif" ~ fl.1i Vek&.1eU Satllllfll'm!l. Komilyobund. icra ed.ilecekti.t. iak ohm mll.tedlilt', Bundan lfotlll.Yl I Ta.\ipler CMi leneye .it Tit:a.ret. Oda •• 'Y'el!lL!:!i!.l1 ve 450 nl"6hk muI:.IhIln Inl. ttt~ ome,i: I~MI!.m t-dr
rik edm:z. Fak,!I!t Ni.r.q
li'lI.'plI. mQtl!'l!i&N-1U'_

~eri ~&I'.

I

11

o]Up

~T.ilclMleyl!

in
ell

1 ,e-I.lijin~

rK.u'ilm beni .1d~hTUl.:to ~m en muvaffak tlin;f,' mu.il'dllidil!'_ Bi.z: Iblil. :ioU-

ile

Nb: I!.mettin'b,
A'V~
1I111.1M1!1ii&

[ddialili.l"I.~nizdb-.
Yl!l~tJ

cl--IBD' haqi
I!IRIi!l.'U"llR'

v,akkat t,~h\-fl.tlarile c:ek:le:rdir,

tatfnEi.mede ya.'Zlb V4f1.aik~k:o.I'Disytma tevdi ede1l1'Jli~a.~

tQJ:!hI.Td.

m.Ute'lIldd~t

def .. ti\f'

ruu:a.r.I

Ta.lipllN' bill hUilualaki ,iit.b'lllime~eri .:da'll.bul~da Hayd

da

d!kklli; UZeMn6 eelbetiti.l;.H;!tll besteklF Mu~li. SlI.b..hlflttin. Bey ,im.dlye kac1&r ,ap~lD.i11 Ji,UtU'I'I TUrk fildnlfiln4fe, imdiye k .. ,dal' Daril1 .. LedayZdc o-yaanan hiiitiiD o:pnorlli:rlIiIe d;II~Y&mediim:..r. ,uael ,,,rq.aT~r

filiml61' vtlcud'., rriirmH!'liH d&l1A v~ikit: ...... O.tat]ar hgJIlI! !!-I!-eilk r. 15 ioci fllimde 10 hlel Hlimde HYlllbmrle. o !I&mlIiD be]!' berah.-w .Untllllnz .• CAN-DO.

"r

inall! t,leri Miidi:i.:tliiii;unden. An.kara'da N:dla Ve]d.leti dth'lil:pn4eu ij~ lira m!!l.k&bili-nde tedarik ediebUirlcJ"_

Le""flZlm

Mii..

l.atiillJ.bul'da $1m-i\lhtnd& Y.ldrz hllinrm-1a !otDP.'rllt leVI!:J!lmat"l nu.Aual& Brubi: Mebmet Ruhi Eilmdinlo n-Y@!ea iflan iP~ ol'!lDll1.U$w. Miiddeti btnmiyHi: url-md • miiracaat ed,en on ij; alacakh 76&9 Hr.:3 k1lrUf kayil 't'e kMh'UilIta il!hInd!!!lbalun :muJlu 'VI ledelle-tkik bmud..n btr t.ml.mn ..e &i Irip_ kUD."MD Dlmak Gz~ 1410' lira J7 1ILD'IJ.~ Mbal~lI, kEl.nltmiy>edell' d(llllloYl ret "'!I'll: bn-i b"!1il1ci ,o1'm!Jc i:i'l~ N diie:rleri aih:n1l3. UQ. G.~[n.e ceman 6258 Ika '9" kuru:!; lrayit "'tI k.hl!ll f.-cHI :mit Vti qbll deftl!l'l 'ta.nzlln Vo& ,(jiIl me r:liun-iyetirrroiz.e ~,",d]c ~UIllm.lJftg, Milfl i6 lJIrMmd!!..fI. lIIb.titl.kl darm.ll, kaYl'1 k·o1lkwd..f t,o ldo!i,iF ~tir, AlaooMiU'l In.o.mn 'Fey'!! talnI,nu::o lrabll] ofllfi3ui'MIii i:k.i!lci la,ln,m n.n m'l.J1.i:!lu', I'~ o1duio ",,1I.tlll 16 mel lriinll 1-I'tAt: ~5 te d!air.ed~ h&nlr Lu1mmi11lU1 .iJim oluoui'.

Id,mm

'jI'"II

Posta

T. Til Lev:azlm
,I.rlnamed(dld

Miidurliigunden:
tarirat dah~Jitl.de ih:2:iII'lI' ede. i~lD

Tokat inhisarlar Ba,miidiirliigunden:
Den.nba.E'd. :i;iirTa bJiFafmd.an ve ambuda ·k.1ma Riud,deti k",nynbini L~t_jrdliii !ba.lde miizillyededoe {alibi 'Zubur etmedijinden ibraka ayntmlf Ol&fl kaMH il:l!Z"D.yUtVI!! tenakui!! olm ..k tarti!le 'kayrlen «20D.OOOll- fki. yiiz ibin kimo mikta:rmrlaki tutV'Ili :idll.ll'e'miZ tl.'J:1"lll'flnd9.111 Mr :ka,ime ~]e ve 11)/1/9'33 b,rlhinden itibil.ll'ep 20 giln muddelle a[l!!ni mi.i.z9.y~d,efe ~tkn.n["u~tlr. 5/,uDat/933 tar:ihine mi:gll,tilif pazaJ' giinu Tolea!!: fnhiMrr ... Ba, . ntli-dii:rl'iigi~d!e miite,ekkiJ korais)7ol11 laraflndliiO. mi.ll'!IIJrde ku,at ve ihl!l.!e iere edilec:ektir. Maluma! .lmak idiye:nr~rin !ber gUn Ba"mii •

Ha111 kamisYORU
m1,yOI'I!A
__
m"Itir. VHQ,..et Zif\ll .. t rnOdill!'!iiifutde bi.l!' 111>"", I«!mlIY0!i1!l lsfki.l trd~l.lilii,. ko-

Tayin

vie

na~nrer

'l"i-t;arat Od.i!ol1uirnn lI'.. bi" ~ti.tlk.a1:n 1.arm gellJl.i~i;, Odll, bu
Hu1ki 18eyi ~Dt;hap
!!It -

tsu.nbul "!iir:ina "_ukuk IIIII.!Lh;lt:~ nweli ~nl!.mdll..fl .Zeki Heyin i!~i.hndi C!e:ll.eJ. m.aM'I:lrnile!i~ Fe~liitilile= tz;mlt' uliy-e cez~ Jmab~em~-3~ I:"B-Ll)i. RlIlm.t.zan Bey.in fstanbul hld-armdUl birLne , .aa hikimi . mabkeliUis:!Ii IIZa ve Antalya '

1 - Posta. Il!!vkiyatrnda ku][antlmfil.k ii~e~ mubte1if eL'BHIIi «9575» I!.det bez pOlla !i'ftnll.lI] kllpah zan IU~Umemtinakanya va.:zedilmi~til'. :2 - Me:rkBr t;lltltalanlll «15, ,ubat 933 tarihi"n.d!l.i!·ih..le.sl kr-a. e:cMe ..

clIl,g;od'eD taHp olRlllann.

kamiI:rona

lIayra.'mla~ma
Utnlr IIlINlIlden 1atl4enl&r
dMl.~ Io.r'k:a.de,.vlanli Il:Im:lyetin" ·blt.l'1'MDm I,kLflcl r;1i-

A.hf Beyin

ihti .. d~ !.tiJ!lnih'Ell
IIlYln

-------. "I

clekleri t-eklif.name ve temin!!ll:tllll.:nn1 ihtiva ed«ek z;ufla'l'l levd~ mezktlr blribe- RlQ'lIid~1 tiar,amba gtinti .. at 14, t.e· Yenipolte.netde bB.y.aal komilloyclltlna rniiracalltleri.

my..

.tl.lm"G.i~ ib'full:~ hikimHglne
edi[dilderi ha&er veI"Ume'ktedir.

Ankar~ 'IUnen.:
. . ·L·. ."

hiiyuk
,....• :'..

denl
i i

durluglirnuze mUr8!cEI:a.llGri.

~

,rintll.:!.IW\ 1'~ te m.erk.i!!! Balt!!!1i'Lnde 'tdpblnm!lJlru"l !J.:hI oIunur,
!II.

8o.r1yer

Gen~ler
:Bli.yl'IIfiUh

lIkLndetlo

Dli!.ld'U.I U,tlbl um.uml1ili1nci fIln1i Bt!.&t Ui
011,,, baYT3m-

beo lDiJ,.btl.1J,m1zde yatWfi.Il!M

I~ m.eraal.mJrie a'm-mmn r-ll'1m.

l~tt~n

1All-

~eyoilJ1,1i'",d.1! 'Ji'akaim.'d:!I!o FNi:diya 'CarnfJll,~ 'lJ~ak ]0 mmmrah b&n~. mukim ik~ !!iIyevm IkBRIetw1ht ~bu'l b1:l1u.mBn B!I;ymdar oill!. KrurokEn Efemdli, Il.b1l!l1ru1 I!~T:IdiJ faa. m.emurhTifundu; Kirlror oiEu M-d~! va biradm Hi. goi"Ol Eft!Ddiliirm 9-4-1339' W:i'h VI:' 663,1-<68 D~ IKIt~1.' senl:'dine mU" "
kn:id:en m!lllupbn 01&11 iki hiT! li'rl!.1I.I."II :r\l!zde 5 I'm ,a'lflll'katJn.1I: iicreti :yiilMile 10 v,~ ImIlIIIm.II~lrilif h<1IC.U: Y9'I ile ~"h~Ti tal!:lJiI·~ ita ~uilk[l1ii'i 14-~-933 'iannli tMiJl; ~iIiIle~i

... Kitap, ·gazete:

",e..

··':Ku:tasiye··mag-azasa·"
· ·)j!.lIp
.......
.'."

.:.A:k B:A·~:,,;. _'u,
-v'e· k"1I1asiyecillL,.::,!
.~ .••.• ~.i"

(:I
•• :'.

Ai:;d"i"~ ..I~r· ..:·.dd·,i,.i: ': ..... ' .. ' "J.. .f;;'ji.; ;13~'1'· ,. _,_
.'

tata!llbul luliyflo lI!Ul'hk.emeli .ltmC:1 hukuk dalruindeg:
Bddr ~f, Kall'lII,l Si:rkeL<i;de 1-115 ..

DUD

KmmLa.kkl. maRaUelilnde h.... Icn ilaunetpbl met_:;hul olaD H~£e1' H. alQ'hin.e iklUDe O!UlUl.ft 'bOfillnma dava.ll hi!!,ldnnda IIIY"hen cereyan eden i1Duhakeme.i. netic-Itlin,de muma.ilerhi.mauuIII
hO,AtlRlIli-l.nllB. clair :liii.d1r

tla'9~ncliS'b t" .. ddelin,d'~ e.b~~OWI!lIl' Ef. iM':ldin.de muk;rm.e C-eliibol.

~

oma.n 14 klnunulul.ni 933 ta,r~.Ibv,e· 32/ 821 No. b lra:rann bi.. D.ib!tasl m!l.ltlreD!llD d~v.EIlhane.jDe ib~'k e'djJm~, olmakIa h'l'ihi i1&nde.n iti:baren bil' a.y zuflDda i.tiraz edilDiediii bLkdirde hakk-tnlzd. mu· meld. k.nuniye if~ ;edileceiil!l Cleo tltliUg ma.kaur:lI1na k.Rill] ,o.male:

.-~lE'I lI::Ir~$~e !limlI)"dl~lInI I'fi i'ul!!!.m i1~l:'eJ, teb],t!ltl i!l'a. turli.l . Fotograf snlllPt:arar veltilm..i .. ir. : ..., ..levazuin • Tarihi ilAndQl ililbl!l.rell yukal'da mik.i~.leri·';'. bien Rijst~I!D IDt!bliiJ hi!:' ay zmhnd~ .. ' . ,.- . '.'. . ... ",',: ,ilderneg ft lx;r-~1IiI1 tlIImanw:l1l v.ey .• bir Etem Pe..rtev driyah' :'_ , hmmB q yab.lIt alac:ak31.1Ul.'IlJkibat t i~ ~:t:'l .::.... ' rim h;akklIl.a it!"!'i!lZl"III2 'varn Il~ 1:.0 in.neri . ,_.~'-:" .... mUcrd:cl i,!:ilid~ )'UI ilill y,!I!y.a ,,;JaJlllm de· · .J .. ~~ . :!!i~ _". nremi:ile bi.ldirm.enri~ 'lil"iiI bildinmed.iAinu bkd!ird~ 'b1Il miidil~ ~i_1! 74 iintti3J nuI~. I ~--------~ de 1fi1lc~bjnil'lD m:(l[ bevllnlndll ""ruflmi\ ~t.:IlOill_ DQkt,o,r.1IIlC::2!::~, ml!~l.lhB.lla h,·ji1idl.

m.a1i11l1111!! ml.lhtB.l'. v.e mub.i!"i:ri tarlltmdll!lII ,,~illrtIi
8d"emli'!
ark>BI'iI"ll8.

kerinc

eMtl

·. '.

_.',i: Her Ibanda galete/
.·mccm~a ~

kitap :...!.
'.

Mii:lfdea.ilcyh: Adflpal",dilllD A""-y~%!. llI~kiyeMnia A.u~llli kSyiill'ul'el'l O~n:\UI oil'· llu MuaWa ~ar'!l,I1Dlu K!U1.n1ZAlYUI .... ki",e!inin A&UBI!. '!.Ia. YWUI'!!lD HIU')1f1 i) jlul SiHeyr.nan. DlG:n:li"lfIde OBlTllll:'l kl'I!J Zeynep Huum waI.nd:i!.!I alcyhilliiz.e ikamn.e ~~ oldufu r.e~hl ni. kr..h d_a.smdBD dolavl ilifien flki febI(rat iiz:~nl! CI!VII.p l..iyihil:ll vennedi Ii1Iiz .fibl 'lB.hkikatll. da le~;liin.ilde~ hBkklnudo. H. U. mulla.ltc1'D!!l'~rl kMu. riWll.!.m 4-01 i:IJ(~i Dladd,CS'1 ve~jJ I'IYliIp kJU'tll1 iUih'i::r; e-dilm.i.'II li'"e bu blophl~i til"J.dkB.t II!! 13·2-93 11tirih-il'!.d~ pDI;l\r~eM

F erek'etini gormek ister misiniz?
ku~'uo;k::!llk L<:fl:~:rn VI! WiYllndat atibi hl.l1ill In.n m~'I1I.. f J'eti~lin!-c:ejin l:i!l il.i~erin,:2 ~ Sipui,.iDll; iUumll~ .. p ha.f tlllmn mU<lIYYIm gUrllel"illd'e 'Ie~ Tim adill:cek ke,ilmi, ,aj-h ve lilnili tlvuk '\'Ie hhldi. Jeri'n Vtl gilnJiik IIIII!~ yumw1a.IIIJ'lD. HI,! ihtiya.~llll'lI1Il~1!J lUlliini ve I!viPlzi bcm~~~nendirmelt rltin bl!hem~h.al £rOll .. ko,' Uri de Klll:&ake!l'" t:ami!li k JU1'1!;! nda.
A]natrn~:z
(liM tliv!iik. !fmDurtta.l!BJnnd~

Nc:yiu,? 1 ~

.

Bereket

Ta.vuk ~ilfligine

Mijl'~C!l{l'~ edIia.iz. A.Pi _ 'f!!nni fe,k:i1!;1 ml7] ~lan dl!! :Jlyarfflltk"bl;tl ~mr. TI£'I!:!fon 52.2101

.o.ebilininir.

T..,..flil

n

,12ll~

R"iS1t'

, ~..·::~:v,e.nektep r

~:He.neVi .
'.

'.

~.

L'

~

.

uiD:

!.alit

10
l;m

fI

taTik if'd1i1mi~ ""Tdq-ul'ld!l.'I\

Jult"tas.iye eHTa&["

tevalJmJ,

:nu.z~r

.... 1l.ll1i"'~e' I!

tah.1l:ik:!lu

Ir.ehn~

tzmir Tayyare. Cemiyeti Subesinden:
Izm~r"de Birilldko:rdon'd!81
a.~nemu,lnd,p! Ylll,,!ilCilk

.H~I>

dig'ifti:t: takd~dil!l mlMlm.l!ITl!nin I'IYlllbe.n ii's klIm!lleqJ ;limil!nteM.ii olmmr'. bukuk hillcimliAindem: Trabzon"dl. 'Enuromlunde Ali RI'I& Efill!mrun.m u:nlinun'da manifatw~ «10>CI!.n H.1.im Jhdi-i B-ilye i'onderm.ek ij er.e f:!>tlDlbu:'l'dlUl Seyri·~dllin Klue:!l:niD Cum.lnll"".iy~ ""purunun 21 Clylul 9'32 11!rikl1u:le yeilnl'lci ,Ij(!fewi1e t~!-imil Ve it ~ NJ edilen as! PIiIV'I qY'ilYi 1Il'l2lt'i.yf!nH!. Tl'all!.lIoliI,·d!ll. ,Cakm.ak:illideli!l" e~ui'.I!I1lmu.hD1lI!r 3908 'nmnarall lionllme:nlll> _yi oldi!ium:llut .ipWi AJi Rt.m Efendii ta.riill~
TrJI,b:J!i)i'i.

Majik

mara.tlifOz.

..":''., ve. ~mata~··'
'10 • I .' .: '.

mak·iinder

In..,

, -..'.,"'_'. Kij~a.hy~·~
_.-1 ~ ...

Zilrf u9u1ile ] '1 kinunusani 933 miiclldetle miinakalitlya konuJmu,tuJ'. tbBlenin 6 lubal paza:rtea.i g;inu jllH.t 17 die yapdilloclI:gl ve lali.plerinllun.a ait ,airlna,me Ve pl&nItU'l ciI,oirudB[] doiru:va 1zmiJ' Ta.yya.re $ube-aine miliac.aade: bed;eli rnukabi .. linde tc:darik e:dl1:baec.iiikleri D~unu:r.

tez;yinat v-e tefr',af ~~,IeT'ikl!.p&r~ tarih·nden itibaren yirrni Mr gUo

&ineJ1Jl!!lllu natni1~ Rlaruf 'fayy-a.re·

nan

MI:

!1.l!!.l',iJl!!!1 hI:rylk

llnrn.l'w.

BeY.!Inda

hullJf!ma2:~:Ji"nz
'5'!!

olWlllLcaiuu:z

hil.ifm bace·
VB-

kilhat bf'YMlda IIoll.tun.W'UDIZ h8p'Ile IB1ond ....f-l!l!:ltimlz ""~ borcu iid.emn

F ey ZI A·h me t.. .. • /.....
No.
her

Posta ve Telgraf T" Levazlm Miidiirliigiinden :
1 ~. Afe'~i AUl'etle miir.:l'kR!~ll ieil's luhnan 21 ~iFt In.rretln lOD pf'lyi hft.ddi miYlk gijf'-ulmemi~ o[du,gundi!l!ll munak!ll-l8: 301 ki.h'llmU.IIlllm 933 ti!.tih;:n~ t!l.Uk edHmi;tir. :2 - Bina:'ebareyh h.lip oY~nrArin !II1ezLulI" ltllr3.e rnol5!lil;' panl1e!Jt ~nu .a.llt I~ ~ XODip-cutag_e'~~. MJAl..ElJ.!a& Komjl'9IDlIta m_~~U~~

ilAQ oll.1glD'.

Ylli ilixaz e'!m.t!zu·niz bll1ducnlzda ee.bri i,..r:flYll d'eYl!I'IIIlj 01W18iiC:Jl:l!'l 1I1ekur Xd!em~ t!l'Iir'l'miD b!hHli 'm-!!·'Ul.fIllIUI ~i!.im nhmdc: ~c. il&ri olu.n_.

Cilt ve rziim.cvi bill.!!l!:ahklBr IOUt~hM;!11L1: Balmili _!Ides';: Stebapi
<143" cumadatl maad.8 _Ila bia-II Ilk"Ulla. k-lIJdnr'. gtin

il~tl.lep edilm~kle meDribkarLJIimmn.t.anun tl!.rihi illn.tllI.lI i6!JilNml 45 gfu.. :rnrfmdll mahkelll!lDpi!Ii
ih"f.!l~ lifa .ib:r_ edilmedi.ii takdirde bu miiddo!l!;i{'l hitlll'l\NU!lil ipbiJ1ine lulF,u va .. n"e~ maLk~ec:e Dl.tiuehQ W!IIJ' U!o

h....d"'rlJ l"erill!l!!ft i~tid .

zc:nD.l!l ilin olUI1ur.

_-

B ayram Dediyeleriniz
l

'" \,l

AI!I[YI.lI'i:JO!Il_u~

... -_

~

-'-=~!!!!!!!!~==!!!!!!~=:!!!!!!!!!!!!!!"""~--:!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!'!!!"

Emln5nil 47 Nee p Be, Mag,8z8sl Zedf !Jf,elerd

c

__ ==:!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!=:!!!"

bri

a

I 101Z.
,.,

a

Bayramda verile(ek: en munasip hediye bU-

.' crye Giizel·ni
secmek
Bayramm ikinci ,g(iniine musadif 28 kin,unusani cnmartesi giinil saat 4,30 dan 7,30 a kadar
1

LlmammDtdan hareTlit ,.de'cek "pur'ar

TAYYARE pjYANGO BILETiDiR.

istanbul

we

Seker Fabrikalan
Kristal ioz kilosu 36,75
.iiOt't1l ettiri1ir. kri:st~l olm",__'
fG1!i

Trak,ya,

I·.. ---.... --~
M CrlIl!.K aten&a:

Tiirk Anonim -Sirketinden:
'Ilzue'

Alplll'lU ~eker hbflKuUllD, t'IAn'"~] d~~uu:IlIMi atideki mta her istifC!D.tllOOO 1nlmodBJll ~"ik

ecexna s t;aya -,tirak ediniz ..
Duhul,iye yok,tur,.
~ay komple: 150 kuru,
=

sever

-

SEYRi5EF AlN
u.. IA,q,
&op..ub

- ...
B,.

",,'J
-

OS'll loeA, FI~ritfl('" M'flhllll'dlll' P

w;Ii(l .. fII, ,!, 11,,·

26/1/933

ma pO ..' ... 1

Banciuyapdmlyacakhr. Sami _

p~be

Dr. IbSlI1

OksUriik 'urubll
Gl..lriirUk h ~f-eI darlllt, 'IIiII kwumdr 3kmriikferi iqaD .:bf:' flitta'- fld' eczIlIIedC ft .. __ JJolannda 'balU1lur.

Tlooir-naP
p!!k __
t~ ..

cc:u de-

TIl."lld~n n'ka bulalf.k sipll!'i'l!l~r yiill!d'~ yl:.... iI~ Pett" we !!ftUt~baki.l IiBIIDu1e RIledi _uk.Lill:ade 6dl!1iUllek iBUI!! d~h'" giinderu. DepNlll!. itiibar6a hUciJtdll! mua:rif 'Viii me.·uU,.,.,t '",iiri«i.ye aittit'.
Mutter]

Adres:

I&tanbul B&h9l'lm1:'l Dirdundi, Valaf han 4 lind} kat Telsraf adresi: I.tanlnd ~elker: Telef'ou 24470·79

gte,.oIe

Yerile;ri,nlzf §;md~den tutmak ists'rS8l1fz Makslm ml,diri',8thI8 (T,e'l!o'l~ 2333) ve,a Tepeball bahQesi mbdiri,atine (Jelefon: 41823)1 mD'ra.,G3.al, eatmi'z.

,Muhuebecl istiyenlere
1Dlrk'll ve frans.zca
UHuI.umda r:ka:retu1Ie ftya fa.b:r3l:1!l Dl'llh,fllebe&mi: deruhfle edez>. S1iIU.&mh&maDI. $enll1D maia.zllft~ mHrac.ut.,
Beyai]q hirincl; &ulb hukuk

LAstik ve Potinleriniz
Ue Habrg, Bor,aallno
Yenl. po!itlhlln!i

YERLl

MAMULATI

c. H. f· Ki.l~b~Qmun1lili iinden
K~ltay' om bir tatmn hor~lan

'Ie ,erll Fad $a,pkahuIIi'IIZII bq!t1ndl Hamldlye iOh~I1dl!l, No; 1

k,IU'arile inlisBm. ede"Ii haL: ve voc;~beleri C. H. "uk ... IlDa iotik"l eden Turk OcakJa.n .. 1
de. IF'lrka..
ID'lZ.II

llSliK~1

HUSEYiH HUS,N:U VB

§ERiKi
I

TlcareUlanesinden

her yerd'en ucuz ahrS'"lz.

_ayram sek 'IerlDIZI• ·,er • • B

HACfsEKiR
I

intikill elmi,ti; 'bu b~IBJ" (idemek iSin f':trbya 'g~n ba.:n bin:a.]ar sllhlmaktad!rr. $in1diye kIlL" dat b\l! Joldan eldeA Cldi~en pl!l.l'!I. Ua b0I11an),8.D lln.£a.L: yUz; liraya kadal' ..yf:i-z Ura hal"i~- olanlAl'1D1R iidenme.i imklml ihi...d a,lmru, we buna. k.u-al' nrilmi.,tir. T ediye , c~tv,eUeri hUlrdll'. ~'U kaMe munfw.iL Dcaldardan yiz !irAya kadBr Btl.call ollin_ann AnkaJ"Il'ds CumhW'i:yet Hallr IFJrke.JI merkezindcki tBdiye encumcenine moracaue'lmeleri rielL- oluDl!!f.
b~Dbu1

K'u- ' d I.x. Satm I 11 ' ..... man .·a.nu51 ,.•.... -a rna A.omisyonundan :
1. ~ GumrUk 1i~t·8bri;~~ni!(ahn ...1.11meu h!ZgUt menre'lif:I!I~E!Ic:~l teatefer te.neked ma'kaIJ, bn~y t&,l, pal"afi~ kl5,k.~ VI!!8e:1't' Imn.lara, bm;-,
zer yil'mi ka.lem lDluhteiiE ma.lzeme paz,RJ:'\tlida ku"dumaya ImnubD\lt' tuClilldi 1IUt'ellcri Ankara~d. GiJm. riik Muhafa.z. Ununn Kurm.and!ant~il Satlm!llma Kombyonl!l:lIldaa. I. lanbul'~11 CilimrU" Muh.fillzl. Batlnudijrliiiu'1!den ahnacakhl". 3 - KJl'dll·ma Ankara'da. Ciinniik Muhafa."., UmumKumandanbSt Satnul.bna. KOmnlsYODQnda ya:,pdacakbr. 4 klrcl!Jrmiil: 1/1/133 tarihin., rall1:yan .all giihU Mat 1,4 tHir. 3 S ~ Islekliler b~!;Und, 'bedelill. '% 7',5, U OmlJlD 131m. 84 kurut1uk nLU"Vakk_al IGwtllme tebllilllll.tl:al'iJe b.elli &IllI.tlen I!vvel komi.lo,oPI!I; I'elmc2:",_ KLl'du·llri.!S G ~ Om_ Ankllm'dil Giimriik Sllbna.bu ... Komi ..YODundac'l.lir.

Oiimr'uk muhafaza llmum

m.d:t ..

kl9l1lHiruil!lll~

"1'11

'9. d.oi.I'ft' Marko Efendil ... m""t.l!,p,n-d .,MQ)(lan Kdlildillilo'ta Fatmflhatun mUBUBII!n.de tz:zetpB;f& IIOkllimd~ miiker:rer 28 DJnDa,ah Ebeh:iyor ~ft Ilpa.rf ..... IIUD tl!yu,1;i"" nun i~.. lni ZlImnU'lI:I" &~'lk ~

Marko

I!e Iat,lbil'a 9IklU'L1m~llI.a kaur Tr' ribni.ttlr. 1 ~ Me:dt~ gaJlt'imeml!rulia
tlllttl:amU!IIB

tvr.

em biJo bin, aU~ yilz kll'\; bill' H'Mlent kurut~u .... 2 - Miltec:ce~ n lliyrimw.keel U~n ~ hu Illhip,led
led", li'llnilne

m:ubllIDmellli klym-eoli

yd-

p.rt1e.n kliultlMn

~rihi nIDd&. .kadal" ~
_hll
menltl-

mUi:s'm:teiel'i],fl, btl'abllt'

tlG.m
iDeriM

m6d:iiillifijnd.mJ

Wi.

MldcmdaM ~e»11!1

RehlD

ELMAS C;iZME
En son madaya muvafJk IJk va Hallam ayahkapl,arl "Ba,r8m mDnasebetUe", bllyDk tenzilltlmlzdan
ImiDO-Dll

oN

Fotl

istif,ada edini,z.

Selbiik Boomlilleal kaqli!lLoda.
• 1II••••• ill

Dr. AHA N ~ANY AN
Beyogtll Tokl1rll1"n
b.uulmfll SImhan

o.l~H pMiU'I.dii

Mektep :!!ohk :as No. 1.1 Il'II!I'YHlllhll'leStnd~ "kpm& hou 1.:;:abul Y1e u:davf tdu" Tt:1dan 40M3

Doktor Ibrabim Osman ---

_1

Telefon ~3834.

TESViKiYE
Nl1!lanta I· 4;'ln8'
Kiehn b&sulttllfl

SAGLIK

E Vi
,Il'j :1"1

sotak No" 3B (1.5 ind mektep yanmda)' IDUkbu~,Jj D.r. MAH:vIU1" ATA K~y her din UlLl .a ~ kll,dlIr bi!l~ Imlll bllStah!lllet:ll rrol!- t:abcCL] Ye lea .... r-ilr::f, T,.I; 49s.S.9 1

:ukl',milt e,y .. iiSIImtl!! I ... IIUn~ p!ft ¥tnne.'k Ilmltlle i:cnIIyj :I.IiJfi·.. t etmek Ibue keu.ill.Ine IIM:nnbrlt ",.iImit OlM Veznecller"de 163 munarak ;rammed., J\kyuz Tunin VI! HUBl;lylD HIiMII~ kGDe.fctij ,irketi hOI L:e:re mm-""caat. le nnlllnhini. 'kapBlhglillL b~MI LIe twdii eyred.iii. t~" lB;diClini islep .t.. tiiindl!l!I yukardll rumll mu..meledm dGla" keudi;ti1& her 1II11mel:l!l!i olU1'M olnG .lilc;ul vt!I r.Ii"J'\leri o,lanJ:a:rm, :haklMJi1: ti'iillilll!J\ ih:ere hinr !bart. flllll1 .. ile y~ • piIlmi,ktlli oll111iUiij ilhdllU!!l ilibarmt ili!i IIJ' IlIrflll.ih ~ mJbbitc!lll:l1leo mem'llr ,irlleN ft la.p I!HI~ ~n:ti!~ mUn ci!.lIl1eri .".. bill l'iiiidi!etm, lIillmJruilan :lion· fa mevcu( tmftlil ~inm ~ad~JI;ci\eI'hti[-iindell mdt h'll LIIIPta1ci tao repr'ti'iD tneII[JIU o~Qmli.lm o~ • 'm6k i,i;tesreniQlllmI9l'l.mn 1s: md nwi·· d9l'JIfi hvfikQl ke:yfiye't i1an olonlU'.

,clhdlUU

v.

ijdlm~

tiiiril

Y8'Ilnler

Muhli.fa:u Umum

Kummda.!Qbjl

bnfik,I:ln rna -

mur;aclla:t e'tm.eJeri lI,"i tiikiliJ'"' dil ra:rrlm8~l![ b.k Mhip~.rii ,1&" lit Ledoel iDm P.l'~a.tJIlIlUlndl.D b~riv kallrlu. 3 ~ hftlnllt,a qtiJ'U: ed ... bilmek ~i:'i Inymel1 1n'D'ltl!ljmlDenMli .... ',u!K1e:' .,eili '~tu ni.b ~t1nde t aat .ed "YS millS' bir blmksDJI!II t~in:at mekilub\mllIdina. prtttr. 4 • Ca,,.1mIl~1 28/2/1],3 II:Hlhi:u IfiqJ.fl.d~ Mh rilnil .aat Ui tom 16

emr

Istanbul 4,iineii iera Memurlugundan,:
Emniyet Sand]
S8JiO~irll

k...du di. flUl~,1l hedll!ll V1l1!1ren[n libt;lr d. ~'nrakdacaktw.lble, INtand", brI'skl]~

,iii

klymeti

iI 'ftamln8L

'biritl,ci dereced.e ip~kU olup tamllDli muhlimlneneli: Kuzguncuk'lll Kuzguncuk m.halJeo-

.om. .arfmd&

... t HdeH

'I'tI1l1&,ed~~ bef

•lade Car,l ilo;k"imda el5ki 94, 94, 94 yeni 46., 48, 50 uwnualarla. DIu-. rakkam ~.lldilkkau bil' Lap allbilh~e iltihn lubnan bir bep' menzil .... ~:f1_bne havulmn tamaml ~Jk a:rt'l:~nnaYII oknmu, oluJ! ,artna .. menin 'I 1/2}933 ta.rih~ndeD iti'bil.r.eu da.iremizde h'erket tarwfmdao ,goriilebilecoI!!'ii ,gihi 6/3/933 ta;rihine mUl!o8dlif~l<.ru!i<.igidu ... 1
14 len 116YII, kadlit' dairemz:;de fl~lk
IirttttmR

He sa.tdllcakbr., Arthtma

Ibedeli !ll.ubam:men loymetinill yib:de yebBi, be,ioi IImlmadlF takdlil'do en 100 arttl'rlJu:n t.a,dthijdiil bdd kalmak ijz~c 21/3/933 wilhine mumdif ,ab !fiiaG rene rna.t 14 teD 16 ¥a. klldar dai.nmizde yap~]aca.k

mahkemlll 9flsn:eam. depu edecekth-. Alni takdlnl. ;bal. ('Hm 'Q buDd.1Il mOt. ...... mt Al'U ... ~"'ifi -.ul.n ta%1Qin rettirll~l!ktill'-wJ I - Ml!te'l'uhD ".r'ld ve~1 lella.'" lil'_' '" muarif mUttmye ,sittlirlo I. - iF.. l. maMmat alm_ l&tittelLla 931/53g !:lI~m ..n1~ ~pllld:llld ~ DUDcU herkeile a;;.kth_ Tallp o)aBlann tarihi DUlilkG,.da Beya,I::Iu &1 .. t1nci .~Ih hu'lbikm"hkan,l!I!IIme milI'acaad...l U_ o]U!I1Q'I",

Krr

ue

istanbul Liman ,irke,tinden:
$lirketimiziq i'htiyac\ DiuI' a~iul. ciDl ve miktiliflan ya'Z1h _1Ii.]z:eme i,s:i. bizalftflUda godedlcD tuihlerde m:u8~killa yap.~8lcaimd an tH~ipte'ritl tllrt:nlf'o,meleri Blmak ij~e'M ,irketin Strkoe d'de Uman hamndlaki Telmilt:; bLilC"unll. miiraclll!lltlerl Ui'ZW!fiu ilia OIUBlD'. Urnuml MiidGrlUk Mlin rlk:i sa t1rihl Kilo. TOT'll ~y.a"'Jn ~nsJ Mo01' m!lk!l"It Suhar.
Elen~n
Ii

MUNAKASA
yl1~ ..
12 8

t;MliII .-II" H. li:LIdIk:em9im:!-.~ Miidd~ I ~mu![lW!I M~laiudu kl)yUn.deD

Demir AU] !no Haflu, Hlllrmt'I1IiI m'jjc!ldel!,~eyb ayni kiiyden Muat.ah ot10: Ahmel A-b iIk"h;ru:: ibnrIII!I e1kdl~ boaa~ dIllVt\ISIIliIn, cvi muhakemeaine mDlddMAleylt DIlJDm& iRt1& VI!! L-&yi teL ..

l1i rOmd~leo dhlltlye
ibliym:D)I'~iJojq
ta ~cyh A~t IIlv'I",,!,1 kilylmllldm mcpul 'bUi~ufu

y,U'.M:UDIdlll

kiiy

o1J!lnartbnullillnda l!l.JTimenlru1l!u s.ok: !ll'U1m.na ,hate edi.1ecegjnden taliplerin JID;llh.. mmen k1ymetht yii2:ile! yedi bu~iu nisbetinde pey .. kIte,in; v~ya milU bir l.ankatun temin!ll:t mektuburm him ii, Lutlill'lml!.lan IhLtndtl'. Miilerakim "'eI'giler Ue vakd' icare ..i ",e BdediJe,e .. ~t ten vir-at "9 eollaDzHa.t ri:l.ru.mIan mli!,.teriye ainir. 20M numarab lera '\I'e ifIii keJ1UDlLnUn (12tn .ne~ m~uldeAlnm dorduncti fdu.una tollvflEan b. gayrimem:lrul wrindo ipotekli daukblar He d ieel" al3,k_liIdanntn 'VB irt:if.k IUl.kkl ldiiplerinin lIu haMIU'Inl ve husug]ie' f",i1 'foe tDuaTife d "iF' oJa.n id dialannll, ;Jin to.riMnden itib ar,@t'i.yirmi gun, t~indc enakl mti..bitelerilet Mldirmeleri. alui halde haklan ta.pu jidllerile .hit 01· In dlkrr;a .atl, bedelin;n pa.yl"',II'UI.,.ndan hari,'i kalaco.Man c:ihet]e ali .. ka.dal'lIn~n i:,bu maddenio mfik6r fdU'l\s1f.iollore t11:r~ket etmefm ve l daha flL'Z]'''' ma!Omflt ..lm,d illtiyenme:r;,. 932/13t7 doaya numeRdlile

,SlIIltaoabml!it 3i iiDcU :nlllh huklllm mA~e~e.tndeli ~ f~'n'bul tUtUn Inboiaan bqm.iidli'l"" IrUitU Ile Cal~l.'d. gOp~~rD~. :n N'a.d'a Vi.n« Bal"lfl Ilra.nnd .. ndt ... l:ek.niJiJ, lI.(aeak d,a.... ~II~lnll ~lfimq ..

b!dternet!itn.i9!e lE...meti'lhlm.llI m~
bul ~1dlli!i:und.lII tebliea~ y.al!'ll]ama. ~ dl1.... eihl!ltll! mah'kememhGI!!I Vilr .1"; miiddeU. ilinelll leb,liial iCl'Ulna\ kar'a~ ~ildi.limuJ ell !IOooakmD!I lii.mij,olIn 20/1/933 PIiZIllI:lb~3. rllnti laat 14 'le ml!l.bkemedeo m.Zg" bulu.lI" IDlIIl'filll illlllim teblii DLuf.IJU1'.

~

~i :lDl!rmb-ab AjJi!.]I.m d&1: U!I'l.B g:idip ibmet;:ahmm hfiyamile ;m~

lIII,ilrtlca.atleri ala alunull'.

iubat

f'983

tM'afmd'lUll bMleldti lade ollll:l:iD.UmB. P mihldel l1in.~ h:MiR&t HUlin 'b!1e;p ct IiitftiQ ",eMU maJl~er.::tI tebllpt li'UllV'I br.M' v.mtU'llif 'Il'e ye:vnU _

n'm~

4


II

Gall Renkl i ij:sttlbiJ
Manti! balilllD

~5 Ui
20

.. ..
..
,.
."

"',
'~

"

Kllrfi'W
nOll ya~
Kurr~1l l-oru
K:ur[fAfi

4-

,
4-'00

'2

.. ..
It

ha'kem.c 2~ ,ubd 933, t;;aIlllift'lb!l. Bnt 14 e faiHr i!'dillni~ ,olm.akll11y,ltVmi mn kfin:loIt miidd_aleJh Abmet A:I!Il.lm!

I,'I!Juliy,e m&'hkil!lIRe-.i,"d(l

bilEQ<): buH' btl"
kdim'lf

eo...

NdMUNEUKLER .SERGiSi
12 -17 nisan 933
Tllrklye, lie I.olya araslDdaki II1ftnasellan, tieoriye,oin In.kl,afl l~iD.

14 OncU Mit

AND

]0 fir,a ,ikramiye
Samatvli itJ. :$tbrcmu."ti IIrIlUld. 'bill dlrdM ~6 10-HI lira. DMilii '" hir t.!drun y!!.~ilihlltllll!: '" hU",iyet cllzd. !nnnu: ~nt ettim. BulaT'! pVII. 'keruli!m.e

art

'I!I[m,,1t ijurl!l

1!!~!!imTU

SIlTtanh.a

'"

rl!mmUl
dermeJi
11111i1!!1~e

Yt:

,.&but \iii' nld1i
h'lill; ~

Mil Ilakdir.(l,e l1yaben

:gainmua -

mai!ii,t1 £~
FoklJfii!lJO

ley lummda If A'br1'~m $ira"l'Q
,amp

i:liJl'l'i!!.!i'j!dti

Ef~di,.

...

Ege

Sa1m lliS~1H tal'

rd :b1l1!8lt'

Rodl

'200 'l

..
'il

~

..
it
ji

".'P~aOllit.l

kaim
I

,t'ti',.dii-i lllikdil'd.
VKill!1:iektl:r •

10 lin. ~

olmak iilTm'oI! ili,. oi-1DlW' • lMyui1:u .lima: noterlit!;ne

ELmdim,
.Daif'ft a'liyel''IIft ft~1I! I8lli' 1933 tum n 70·2'
~i.letiI1ldML llZ~e'l'le!!liRimi

eo mDhim Ijalyan sergisi.
..
Y,&-

:r.tIlDbu1 6, lit.:. imI. m~m:urI~.JIduu
Bir b(jl'il~
dl}ll!oYl,

m8b.c:m,

Byn!Lh btJ.

:z ~n.'m!\1
nUJnl!itWi

LlI!

t!!obtii d.ii' -

ditim avukat ~kip A,dlll B~n 'keyS. yeti nli maHim olmik WlH'O i"bl:l talepI!l!JJ1'tC'Tecimdc.o ~ir ~l.itlmtmm Ilta.JI~1I1'da Cumhorivet ve diift' IIIIgmllllJlIl'l dill AnkUIl'dlli ReBmi glliZ4!ltelerle aynen lIMinl ,d1emmiYlltiD !rica II!Iderim NHldim. b~gm",t.tiklil c!tddelli Papilu!iolPu1o "'pubmanmu, 4 IIoWDanlb dairum!il) mtiteveff'a Enrm.Jldh ztldf" A1; Bey zev-

Tafs.lilat m~ln: Dlrez:iI;)ne delhI FterB, Milano. Via DomodosBo~a adrea"n. veya istanbul·dEli BeYQ,~"ind • Tepeba,."·,,da Italyan l1eatet oclumna mltn!lcaat

BafJ",aEnm 1b;l'lnc.i glinu .!!.1ic~llnnTokal:by,~n .a.lonllltlItda ",enlltled ntukan!r oJan GaJlI;tB,S"!!"Y balQilunun m.dln 2 [Hci ,ginu akfll.mLl1!!L te-

Galatasara,J Balo komitesillden: .'

:rUk biJ' k01l!lol,. iki kanap!!'" iki bUrik limb II. 'biJr Mba ilk "!ilk: ... t 111'1'1111 ,DJ'III "" tile V:~·.3ltari~ine n'IIwadif hili ~ii 1. 2di!'!'l 13. e kada .. hltiiuyed4! ulemu!I'Idlll .. tlr...~ tl.lipl~ .,_. mI mezkarda. ~~ .... m!lldl!J luilUBlleald

~"iD .
/lie
f]

-oSa,!;i.11li N lim

mMlilma miil'sclPlt ehm!te:ri 1151'1 ohmur.

o'!I!l:.,trnIll~
YI,IN.,"

~t

ft.1!!'fi!"1va!1

Mare Bd!!'11 Yan If!

I!IlIJd1L>'8' III'"mal ;sal'tA

II'.aU,aGCIIltk

flo?

11:;;;;;£

eed H~Ii@ Muaffft.

hir ohmdllp Uin ol.mur"

.b'.t41lI

'If'fl'l',, £TIOJlW • lnGll~
&-

844.

Nlu:mlar

,20,000,000

II kan,unla

mD,tesekkl1

LI'lra Se1rmavell

Emlak ve Eytam Banka
Til A. $.

FabrikaSlnlD Taplan fiah"a sathe. glkolata VI

2.000,00'0

T'Qrk Lirasl

Klymetinde Beheri 5'0 Lira,l'Ik
lOB" te,rtibi hisse senedi ihra~ ediyor

,

Reyogl'q, istiklAI

l......-------- ..
Topk.api tramvavlari

Fahril

,

biskU'"llerdir
Bahcekaprna,

110,000 adet
,

381:

durak yerlnde

istaolJn:

eaddesi

Ba"~ekapi

O I UATIII ... CUZ
IlK···
CO(;UpnU2'l1J
VI!!

Ka,yliln ba~1adltl tarih : 1. eUBAT' 1'Q'9S Kaydrn kapanacagi tarih ~ 2,81 SUBAT 1933

AlOe

se",'eUerJn~n 'odeme ~ekmeri : .

kendinizi.

..

..

.. gayei

'lie

DEFATEN : Kayat esaslnda % 1'00 ve ya T A KSITLE : KaYlt esnafanda % 10 - 1/5 !l9aS tarihinde . '/1/1983 'tarihinde . % 30 .. f/g/J~33 t_airtl~ndB. ~ 30

%

.so

l~

~ 1 K····

ziyaret etmeni.r: menfaa:flQiz j,cab.d.r'.

ELBlsE F.A B R iKAS I N f

a~~: Z,ERAFET
Satlhk.
Kl, meUar,
¥I!I

giYlmdinnek isters~Diz. Bah~(l!kapl 52 ItlLlmarah

Tevzr edUecek l'emetU.i hisseleri:
~~100 • 5denecek hlsse sel1e~ferinl'! serrff2!itenrn Ilm7;1'11 QrIAnd',"

o

6. (yiizde ults]

,.:taT'

/0 hlEise' serredine senevr %
bakilyesi
Mezdln'de
kiilV'I'

Mu,kassaran 6den'ecak hlsse sen.GerinG ted lye' tarihlerllne gi5re

~"'hissei temettu

6. (yiizde atu]
tevzi ed]ldikten

son,.

lemettuat
t <:':1-: ta.,

I!'n:I

Pll'l

,lk,incl

htss,e~

t'lizamnamenln J04 uncu maddest temett.1:'u ofarak y~ne hissed,arana. verinr.
ft1~e •• al Y.'III'lac;.k

ah!<imma

~vfiIH"

i

P1RLANTAvar. Ge.yert bijyti!k zOMRttr, ~ffa.f INC! L.olye.
ler
Balre •••

T.

Ze';gin tie y:iUlleh biT ,aileYfI!
mffir

Merkez Bankasl tUrkl;e Ziraat Bankasl

c!!

ma.IiI! •• S~1: IJ

GUNE~l~'te
lIat11m,akbl!.dJf.

tiir)Qye i, Ba~,l(aSJ
Emfity'ef

Jerde .8 di,p,lom 48 madalya

En bayllk

'_~~~~_lIP' Faydah bir ili'n
1.ti!ln:l!1IJ1~ Bgl·[k~. Ma1znfld,i.
20760 ye HeiR NQ. 16 Tele'on:

IEml_AI(.va EVt~amB_ilo,kas'

SarU~lln~

Osm'anh Bank-asl Banka CDmerci,ale' Italijini Ooyce Or lent BSlnk , Felemenk Bahris,efit Ban£a_s

BAYRAM

aramii'rse Fabr·kasl

kazao".ljt.P

Boyle guzel d i,I'e,' yalniz

Radyol n
Kullananlarm di§leri.dir
c.Dijtm'll l.Ie ai%1'11 ~ah D~ 4.m .pnd~iii J,ela rli,leri temizleme'llle ltu,biiJil'. ~
------

mantolar
'l!ski~i giM Ma.gnamlzdla
satdJjJlul.kfildll' •

KURK

,8,IAKSHTE

m LIn8Sl:bn1~·

BA TTA.-

YELERi
. Beyollu'nda

Sat., deposu:: SulfoD.·bamam ikinel Vakil Han altlDdA.

Sali yUnd.endi.r, Benzdar, saglam .ve zariltlr..

J.BEYKO
~stDa,bu~KUrk~

Di~,ta',ipI1eri diyorki _"ali

Han Tel. :2 1685 Ankara'daki ,ubemizde
hiiyiik fen.zi)at.


fi,llt'lard~

I
Ma§al.a'afl

Mevsim sonu
~

IP

Mevsim soon miinasebelile
24 Kanunu8an~ i,la 15 IUlba't 1'933

84TI$1
1

GIG
,Po.' .

20 tenzilit
_ .. . .' ,
lI~UUI e

Ya11m:: Cocnk Oyi:l-flcakhm
Kristal ('0'.

BAZAR DU LEVAN

YI~h31ie takrmlan Giimi.i~ kap].aIDIJI e~ya . rselen hib~]o AIbum. c::(j_z:di!lll~ ,?I'lUl OYUIl lak~m1,an ._ • Be~oglu·D.da istildAm eadde5illlJde 3],4 flomaJl'.!lIJ

I

--------Belsoguklugu
1Iiefr,enciye yakamanmamak

r:~~:)\!@~ 4p
Diiny,a havadislerini, memleket saz ve -tark-darini duymak ve bu suretle lath geceler ge~rmek i~in 3 IAmbab hoparloriiyle birlikte son sistemde veni piyasaya ~kardan .
I

~\Q)

1 ·IAt enzi a
1

20 0/o 30
%

°/0

10

PR01EjiN

i~in'

HUKOMET ,BORCUNU
mahSllJ) yapu.
,"1,1.

Bl'IllkpB.ZM MilIk$udj'y~

11II 1li1D1Z .H@-I' eel: Ruedle hulunul'
Zay,l r Nii~ t:oemeotellllill:l aaL:m'L:1t: t.e,.. hilie:racam! _yi ettim. Yelihi:ni ~s.:r8~ cajImc'l~n ~ hi:ikml1 ,oktur. 'U:s.kiidar ~bau <CiIIdde$j'No. 11 saleym.am Qgh;1 Saba. 320 doll mlli Z.y;i: Niifut biii'riyet ciiq.amm!.& AB· keri Vl:lIiif!.:BDlI .arl cltim. Za.yiiDdell ye.nmru ~1l'1L~g. ~.kH:. inio. hiikmii yoktur. r Hendel!: Dikm.emalh klBrD¥I!B·h:'IC'Ien Pa'14VQ' ~~~_l1fid&1l HIL8II<D Di]l!!: BI!ki ..

Hln No, JS

A. Necip, Ra~yo maklnalerl.
.i',)>":._:" .. __ ,'. '.'" '. ... :

Her keseye elferi,~Udir. ~::':t~~:!"d::':=:!'~
le'IR1. 21'953
'

Ugurlu ZldCl DIlJtVJ$

Ail Nec"'p. Rad~o imalathanesi : IslilAb~1 TtirklJll Ka~,
--

tdmaB1Dllj brH -n1.m, olaa Iki yuaEta:o~8" V1! bir Roy. m.vbh

k&m. ya.n

DiZLERiNE KAPANSAM

we

I
-

I

I

i~'

.

,

__ ,~.

321 d lIIillln:h.~.

iit;;

."tilt ''!~~~~~~~~!I!~!II~=~~=~
-

--

SAHiBINiN SESi
plaklarlln' •• okumuIltllr.

Sa'rkdanOI

I

lNkiDesi, ve .oba I:nmi!l)Or1illft .Iiair ~y. bir fUbal 933, ~CJbba Irunij .... t 14 kIi 16 J'& ikll.di!l!l' G.a]II.~·dfl.Cini] nhhm hafiI kM-fllllHlll KIrto b&lmd!I, 10.'11 DIli .. m4fah YP1h.aot-ll!rde I!I.~~-'"1Krtb:ri:nia. ile I&tiI"'C~lI.lI., taLip Q~ mMJUir,
~lI!.DalHdI!l h~cUr hul:un.lleak ruM mUrauatleri i1in. olonllli".
IDMiII ~

Hakiki

Celdl Adil

Ta

II
"Emeku ecq depGS,lLldlur.

Umumi satl, w'er' Bah,.,ekapi

Hayat Ansiklopedist
1ST AN1}UL C'Al::ALOC1 .. U

Hayat

Ta~IUAf' 1\!lJ me'ttu1) iir;Ireirt: CUmbl.lmet.. tmnl:!l.ll -p'OSt~ 1!:'Gt1.u;u, btanbuL No !Wi T·e1e.rQif1~ a'ln:"lh~mr: B ~I'!, 'f'1l!Ulr m.(lI1Dr~: ::!::l~6,te1<lre Il1Udflr1L ~2!llr3!i.Mat!:}'!;:!! :2(11'n i'iI!lllltl.l'.COllllhm,l(fetlte 1!"l.",~m:rUeoc;Bk tAnla-r .'~ID doitc"otl~ UQ~I'1[!"1!I l!!!at'l!~u"l!mlZi!! d3.l:Ji miira0C3M

U
-lllDl~m![lrlnlllljIIlH IfI,ll.IUllimlUlIIl1IUUlllllnrmllllllllllillllll mI1lII11HIlIJIFIIIIII[IIIIII!lUlillHllllflilIll.it]!llriIIl11l11Iiiill

••

-.-

Cuma 21 Kanullusani 933
!!I l.t1:D!l<bUtt.

Ansiklopedili BiiyOt blr "'Iiipha 1,1 1I"r ar .dB' .vin lz1 gefiran' lalydall eserdir. Her Iyda hi'

.,

I

..

tane bdlunma. liizlmdlr.

k Set;m'e
izmir

I

il'lllil~l!li"llillllll'''Jlml!llmlil[llIlJ''1I111111111111Imll'"'II''"'l,hIUIIllItIIlIlII1l11IJlII1l11l1ll111111111111111l11l1l1ImnmlllllmllJl'1r!IJ!I!tllt!f!11!I1[l111111l1l111IllllUI1II11IJI1mIIl1llIllHIIIIIIII[IIIlFlIII!llIIIlIlI'1III

Devlete yalafIf

Ktyme'Ui kararlar
!I.1:!1 'Pmsya'TJ {bli1Jd' deFrmi!1nll!b

kanatlar!
.Bugtin'blyyare ,ehitleri
r

ve Bursa .... Giizelleri geliyorlar

- 1!Uiygk 17reih:;:Jr kuvve'di bir MI ~ Wimdat c~.aMUr. fakat 'benim ~i!lde ProsntfllJl a"'al'.eUi mftJ.k@!lft5i _I!'drrt Dilllnf5. Hrlci,.~ blHnhl~1: detill lid?
Bilviik f"redftk IIIIIiIIIlikinl!!!llHUn ken_amt. diqClil fl8rap .... iIJ~;mordB b1r- dqir • Dlelu!ierl rn:.rtulJM,t!:· lci'r!a.,rm 'bir 'U'l"et1i!1

'mtifali var
CLrTi:rp~lI!in

-(Jet. it tayy ... l'&'"
~'ID~

Neriman veLeman H.lar merasimle karsilanacak
MusabakanlD ilk 8e~me$i yann Mak.' ~e ~nm'd halk tarahndan . ya;Pllacak

efde I!'tme'k Imemi!!. Sabihi' ohm ihl:i,..r h~ bir S'IIrcil!<r:iiE ohnadti'Pldm mh.,.
yl!! mel"e~e deiirm~i:JQ ~limtlkine aak.

11er sene old!:! tu rib i burOn d~ bir iM hi] )'4llil],I!,Cl!llkhl.",. M~I!I..!im NU,t, IS '1.1l Fa.tib
Ta "'Yare
]l B.'I"3uo-

1.. rm.1 Leben i~iD

m;moe d~en.tn .n.~ hihi' yuhnki !l!hTerii I'iyli ...~'k malhkeo me:!,1!1 ~hni," Binu""k Fr~J'l1: m!l"',kEft'lflYo!! s:~1in1nm. hir p6~1 d. 1Il..!y:hin~ fl'tj.. kiirn venUnm. Biz II'linnedik .!IJDa Pimsya 1ld'"lr:t· e limn.! o!ar.ll.k bg d~~_m]l!IIItn jJ''' ~ .Pobillim·""1 LiJi. muflld\'Il~1II edil· diiini lIoyl'erler. DiI' d@vl~ d_lt1t ,. • ~" en IlIliflUD t8ne1l!ezd!en bili emil • .II..t"'etinbu 1£1!!od!1U' m.ft~TlltJ!om"'f'8, liD ~.lIlJr b"hr "' ~ ..!'il blnTm.UI :rur~f ~~1<ffn: oll11"'·~,fI1'. 11l~;"'~ Cmn"'~ d i!'Vletin.d.. ProsYIIJ RIi!!Jhif:t:emumm b •• n ..111!1n:nl • .,.dTnm '~tlll!7'e phil: oJ,. d~.k"5 ;~"lcc"a1i....i";" ;!"I'I'InWrtille aft ka· p t1erinhin al",Mr~-e ~"IiIa!! d lBVI n .. rirAde ment-nm ve iii n'l.d,eRa \ .de m;:.Fle'hir oluvoruz:. BIl mabre:dl! btto 111m Mr ~"'r INtii';ni zilrn.ed'~_%l t: Dahilde imaJ ven I:s;tm-l! oJ.:mall ~'1"'""m muam~]e ~l!m.i!!!eH1t 1;ntqJi,. ", ...,,< lilZlll!ll Rl!'left ~_,e-thrll'i~ ol'ahilil'1 lid!' .II.I"III!I'1'IId.a pi9"akl!1llde'IIi·1'nup M1iIl.u11 Jn~et mi. yu,TooI!I lu.f.i1d ml!.1 Vey:I!! mh. r~;-rm'i:t!.
~U1'I

da iera, edi'ileQei:r, I!..uk ii.met, a&klll'f ,mil'! lie Tayyv
re cemi.yrli men..

tll.bini

h1P<~u ],1.1

1unl!lJI!:.II..kv'a nu

tuldll.T l!iaylenec~bil:"

•.

Anlmr,a"d'aii mer,a_m
,&!I,.III.'I:
II.... I""M nl 1111llililIlEQI.I ...! !III ."rll!rllli III,. llllil. ij"JI~.' II!.' 1!Ili .....

teb' e muvasa at huyurdu]
'Hari'ciye Vekili tstanbul'a geJiyor

· .. azranB ..- ..k R eis d un G· '~uyui
_Ba,vekil P" Antalya'ya hareket etti ...

Gazi

Hz. ile bet

P,. run

ii,. "to ••

",.

L:I 11111.,.11 I.

'II .'lil 1.1 .".

'''"1''''''

!'I".

"I!'

•••

.,.lii"

Ii

n III'

seyahatIeri

hfil" zaMt·, TaYYlllre ,e;er.oiye'l:i. .Ank4fL'& meb'llau Aka GUiI3dU:B ve .HUimiyeti Maliye"de-n Na.tit Haldu Beyler hirer nutuk :Wyli.ye m.eDl!liJp
n&MIDa

Anka:r.!lj. 25, (Telefomla) ~ YIlF:m ,u~te bLilradllJ Ta')1'Ylll"e fc.hitI,Ci'l ihUhIi ·Y.rIp'LI.!Iial.k. hol\'1;',81. o~IJJ!liUL'lIl.

""~~~~'~~~~+"''''''''''''''''''''''''''.i''''''''''''''

EJektrik saatleri
kiralarun indirmege
'kar,ar verdi
Antata
26 (T~,.1

Nafla Vekileti saat

mll\l mnnUf'oo ran elmmvA ihanr.e menr...afii le'hill'l!!" h.~ l'€-ket mn~ii VI!II~'eleri ikfullA hilel'!!!. Po aiu tanF-1'III i!Uiam efl'etler. Bu'nl'" .f.i.. orman mueue..-mioq ~h'm.lr.h' idll lFtili<Md ml!rI.;-md~ki _ ..lmiillilriil h I!·,..."...tl ;~ DUlhtlm bel~e!iiDiD ,.@z;, , pij:i_..kt 'e, 'imn1 ob~'k k~,,",· • d"n birr 'hl!lo .. -f~ iIft"OIlnc ftfmt Wnlr.. lill"'iIJr hil"" ,,·ehrin 'be1edi,.;n-d_ !lNe!lte fiab ;a;r>nntJf+ Om.:jan 1Ir'!!!~~ ee"I'!!<nt&k,..,.ttlitil! lfial!1 il!< ,~M'n!l1fI % IJD kll dA'!" faih.J'fIe .ca
II,

",.1 k1"'11]11Mi

JI'I' '1 'M!!lllm

Wobhi) -

twm,..

Ilu.....llnJ dni'llD'i.t f!;ldlliThmdll.lllmalmill di1rij muameo.!e viM'lrilini bu: C!M'tMl. i3ll!lo' , rrm. ve .tm1fttl'.. Mlll!i!Isee hekHz d:r • (Bitt\! btl "tu'~ket" l1am de~ der"eCle' Ma'i ... Veki'el:me kaafiir mmaCl!ll!!llt edeo e ftok "mlini ,d"mlet_-ediktPII IIQDR DfI!II'·' le'1' ~"itrtllllJtl. Q"limi" VI!l ha1i'rui ora.,.. ,arI:~, Tl'lhkik, htkiA, m,.. l,lIT!;mtIll •• , ,., ~ke mdm kI'nI'I.~ mdl.f!'IIm"elci [![IS· Ilyortl k.vmeti QbnlL\ .~ m.ulI.m~e. 'I1Ie.T:[fi's;
anCM: 'Inmon Uize:rl'1'1.!J'Il'1IIdllUll~k i '1'1'1 t,iMenme.l'h ya'1ro;ck biY kIv.meUe 'IilIii!f.

lbuJ ~ektrik p.if • kiri wl IlcntJe:n.. Di4 1~cl'f>11f! hak. kmd.. 14IInhIQ meb'UIl Ali.enlD Cem1~ ESe',. :r-ell1c:11 yu N.dm.Veki "

HMIim' Gili2eUik mlls.b~ lIk ~, bJ,yr~. iki:n.d gfurii~ yr.el ,arm Ma,k. sim'd.a AlBl li:iri L~ktm y~~ lm.9oilll kadar 'ftrilecek oIM cilQ;:IIIJ ~,..d& ya)l1'b.~akhr. YBrP1 .~ ha,tlilJ'l!lR'ilYiil. kadu mtI. IIBLilkaya girmdi ii.tiyenB:erin n'liirtl~_l· leri kllbul oedi&. BinB.Ol!DlIleyh m.i.laa&.. iklll1:ra raiimlChl)i veo iJ.imlerini nefI~
NumI!lJl.
.. I 10110. Ii... ililliil"lliil 1 .. 1 ioilil U ioililil I lilil II' .,. ...... '11I1 ••

l:z.ml' Ciiu:1i Nerlm.:m

. B~rM Gilufj Ci!,mlln ~d!.ilit",1'i Ha.nii'ni medea I'irm~k ant! ed~M'·yarm Malf· ",im"tlm milJ!lbUa. InI:DnII1IJ'tiiUiIl milI'iIi.CiUt edibilill]er. M.ablm·'e ~e~ ip ,dl.vet:iyel"~e !mum 'll'e ihq.qyo'kl1lt'. Gi:mden1liiimiz d!_etiye'le:roen.. ra" m.i: ~de 6 iU.l.maf. ile .gIUlD ViII
lIdret

o1l1i1'i1lk

caddam'h
••

Mthmit B"yio ka~ldmii._.
lmjen mMlevt. fe'Wiir1iIU
• ..-1 .. 1111 ••

ErmkGyiil!lde, Blljdd

rm,

Iefl:ne :miraeaM d0-

6,0 _0 par«;a mektnm emlak meydana «;lkarlldJ
lVIaliyeye ,devritle ba,Ianan bu emlakin

§I."".-I ••

!IIII ... !! ._._

_"".liI

iIIi ••

i 11111111111

'1I'1."'III,.,,,!,,~.,.

d

••

IIUI

n

Vek.BJet;e
t,etkike,t

)"IIllIdan

Ilu,ti~e &v i:'iereM ril'JDi be. kIInI,~t-n yll"lDli !(Q. ').Lj'!l:.!I·~lell! ~lk dsfa or- f1IP iut:~lImeMne t<I:va at'an J$~r.nb-·~l karM ~mi"fu. md,'tmt ArAAlttll't Fdat Fket Ve. Cemll Bey
·kilelil.

klymeti 12,000,00'0 lir'aYl ge~mektedir

~~--q-----

1:.u L:iIf-&ru1L

~.b'llllli!l'l:mtmi"olcil.!l"

!It'DI!.1'I 1)1!1"Il~II.T illde ollllJlmak Mmm diJi L... Jmntl. ittiflL'MlIJ vrt.ilmill 1u&;Jm. " ten iidil brr kliil'M'. Z&ldrclo illWla a]t!j'!hine .-ertlmi, O,fll" ibl!! kamn..n hft~ika'te leftll ~arU'mii!l bit 'l'Brzrifeye "eLir mlllt' miidiiriil'lul'I bum blUlmutms kll,.. verilm:,. bir bnr o~\lhna. &oyJemtie ~oet 'Mle yokmr. 2: 181mB. enUf' M:r r.. ndu b da'h. i!Tvd bizzllilt !':limn ·b~liMla.D re!jlmiJli. T~e'!aJi .~d ,._itte It.!t'l!:IIIn;~ vemd kOlnddakbn I'IlInM 'hlr gUn Ibi:i:d!n. fi)iD iIert~n, 'kaz.mu:'I iive ye'klma old1"ln!a ',ukHk hlr meblii' ohPIdu. Hal" 'bPlri 0' Jmi.e ll}iD biz tm.eHij vergial veI'P mi, bu!ImUlfo,rduk. Bir t_!!!! zaH1nd'. aomi menu' ii!J:mn.deo I!_~ iki den, III d!!!! IIvM I'IlMiy.f'tt~ iId tiMo verqj ,alu:I"· much". 1i6,.u dtIlr obn!i.dJ, datUIi 'VI1ka. .. 1'Dl'lUIl BJI.'ltik alm!!.dJ.. Nih.yet ~lIft1li1i empl fllllIIUhO m'l: ;:ib'fflca llliftl.cirilerm'if. tBCII4t ede.c:ekII'lIlm:ir.i m.lt11ymea Mnil'm paJ'8JJ"I 'Rlrm1!'kte mm:t.:r Ital':hk ami

Re·'.

brnO! - PII.ffi.

I-h.

itmdlllil 'bnkeme- m\J.'I'Be:aa.t eodmdiit~ 'Zso," rllI!IJmmaktadlll', ,~lmt IIomiseri de Vii~ kile.ti!i Milt G!:I'etlel'inio fu1a oMroiul'lu lbiD:dirni,!ir. bill uCIII3tilllt1m heT jj~ s')"d8J bir i!:Mdiri mulm"t!le ic.llibmdladill'. V,e~ k 1d r.uBIIlIJII :k.ahuf eHiTd'gi tllkd:irde t!lltan:baJ~1IIIi 98,000 tllilIon.l!!!lI!i s.yda '" • II
run hir

ega.h~l~:rmd!ri

J\Ilk:IQB',dBin l!I)'T1rJlt'k!!l!l1 IIIhnmi9 :r.etl_n,J@_!i

ibiD lillll

ti!lun1.l'f
iI

oWn~ aTlI!caklil'.
!!!.iiliiil.II ••• ll.IlIfI '1 .. '"". nil i 11

Fev~i~S(,.. 2526 (A.A.)~. R treni, ,g_e
ya:naom.d ~n
.!fil!<D"'

.,tI"IIi •••

illI."II •• ","'!.lIii i

Bayram

hazlFhgl

te.'~

ra f' evzi:pa, fl.' y II. .ddt Y I!I,!I'l!1N,1U'1m Htuyommda .. otGmobLll.ule Ga~ !Ziante-b' Ii! eidi18cektb- .. F~lP~ 26

Din g~ vakte kadar
ail, veri[ devam etti ~

(AA), -

Rehl ..

rm.

d'~

~ Devle'l: ~iih.mm
nUl

dID. nu.iiin&mlt e1 ..

elevi~ a.!ir: d ... rnvaQ bflo nruh •.1 'le1D8 IlKicsm ce Dmet ~r.rllM 1!I.ll.nlllm lkimcl tl,eI,a h&1CS1~ olUii1lc allndllms ve &'delli limn vet.J1i&-e hUl:!;iim l'e'I'di, ld tireD D~eft
boll i.1L Blil ,d;o;hgyu yerl'l!! lIe$~,a.tllmn !:i:11;1'III1"!1!'IoI'!lM lPy. ~Me hll1r:l\lIIlc U,1n ,.,ll!k'hI:r 1lI~ek: IP~ biJ' .;,n olllJ'•. 3~ !B~ I!,.unru IOn mit;I!ITdotlJ In"hll DevM $!imnm ~II~Z IlfilII dll!Y'leb:! btJ.. ,.cl( &ir ,~ G'mllk mum i:nili''lItl· tivi Lirml'fis hiikiriI'~Ue'D • 1mbti,. Or. DlI.!Lrtltu' lie IMIkal'Dt!Ue l!IIuf.::svele Yllftva'k gerek miinFl!!!ride:n, pile" d-iket L" 1;- de e-l'!,m~ u1iut ~andll.l.r iiiny.s lmlulnlnlm, 1!.1d11!Ihkla lIe!l<i1'IrY' dO!I.YI""'it .!toft' riD (b.bl!! h~11'1 ofrrl,,1k '0· Eere mfilemlldiun "lo.rl.\gMIIlT kimde vii· 'Z:lIrdi eid!rII~n 'bm!i!I'iflli'I nfbjll""l". liimk-, ]emmi"tt"n'lt. 811 hlllli' g3reD "Uikadil:lr 'Mldo~'IU

lik ••

, oumlbv HUiJ'el~ ]min!.B bunu~ &'eDlui de Nat"h i.&t&lyonU::na ~uu'eJ-t 1!1!: • 1Ji:i,,"1tda;i:~UmhuT ~h.. nin te..,ri6ni !I!:n"I!IB.l"i!'; 1~1!""!lhi.iTll! il.. 'm~,tir. VaH A,kif Beylfl Eel.&b!:B'it eden GDzia:ate:p dty. Reist ve C. H. F. Reisinden mii1~1,1. miDi oyu;ni",'r~a h~lk1n ~vin'i te-mhuil"1!1tI de'vllm, ~dillor. C. H. ,', 'l'e'kkep Cazlantep h,eyeti R~;lIicl![mUI:fall"d$ :2 ~ncl $.a.hllt!de r bUr" H,lu::li"etl.et'11il,i Fevzj,~&'da lift,,·_

n

[l!6r11 VemecrnH"de mrltl 00. 1IiI.-ek'l:eplil! 30 kimKlU 'f!livru, r 'bayramTlk elbise ,cJlI.6

SIr ,ekem d:iikUrllndll .IIll'fVcri~ 811 U!Ilt! bll)'l'lIHDU .,II')'I'IUI:I1111 ,gdmpi e.Dm:q ViI! diikklal:!IJl:'1l1, kiJim& bir bayl~
I.;au:t 'Il:l'di. Fakat
I .!If.abtidJ

g.lIJ.m.1!fbll'.
IBlIyYsm miinlUc • hil!till! .e'hrimizd~ sr! f~Trir QDcuk ve IIl'ln,,?, elLis!!', lcunduM Y" :;lIIfNIIJl,T drtilt1}n:u, • til',

,~n"'i!!

,LI~l,,'II!;ll'~lT.

Anteptte tEJ2'Bh'Urat

mere

lizm

,Ga.il i;lll[I~'l!1p 21 (A.,A.) ,._ Bu ,lI!'<= i::~ Mltlill':l Gllzilltuep h-a:llu SIll ill\;: l.sll'da k biiyiik Ga'd/'irlin leti'~lIi kuthda;;h. C. H. F. bi1U!l~1 oouln'l .. dA.vul ",,,YI'l8j1IIIIIitlllllll1l1lnlllllllllllmnlJ!II[IIlIIIIIWlI'l

'"'\ Oevlet aaarnJQFlnOl en hil· ' yiiila Vif:? en denwkrah ,"Caz~'
(JoY'

bUn:eJ ragmen
'13~1'lCl !lllhHM~

IOD

biro Mftl!l iq'i:nde Mllbmllltpe.J:!IJ. Ii<lIIpBill.
I

Mi.mi)'

Monde"wt jtI>,an.L d,i'kot
.M"ifede

Recep, Rana. B..Ier
Flrka U. ,Kitibi ve Gum
HJ1!Jlk Flrbjl Kiliotibi Umumi!li RlK:ep

I[In 1111 111 1 1I!111r!1'lilnmllllJlIl,'[HIII""

---bil'

\10%'61 ~ .ille;

:B1m~I'I~d.1lI SO) f il_lflr anne '¥II!; 20 YI!O",11 k",~bR I1I[Up ,dihr'lmn.i de fe.kir
m.t!ktc;pl~ ';Qcukllir 'te~il etme:'ktedir. ~YaNhm Hima.· yeil!!tflli \Fe, h.II.YII'

l'

IIlI 11111111"'"1I11111114lllfllllllJllii ]!'I'I"""I"';!

111111111111

k~r,d

iff: ~ive:li tetln"k edc.te daill~ ri:nin pd:erdiii lU:ruJ!IlIDI .. dale~rne kmi o~dll '7llI OJi. !fare """diii ,tesvil:) k~r~J'iI!!'IJ ,iil)lil!l yok k.i btl mi~jlen taufd i.it eltirrnek mih!!'1_kiind~r. BUld"r y!i!Jlr:lIz Mzim (th~llnrLn:!I dl~hrn: ,cT!!Lllr.rdli'. ~iiipbt. yo1i: ki Devle:t ~IR l.I'iiTlri)"e Cllmhun,e~ndl!l me,b.1II' PN:l1B md.luJru::ili ii!~
.dalet titmillJllrtini temlil oiJ'f1I ~.ral'lal'J dll~ ~ak 'Yt: p8k <:;o!lrtur" Y.lm~ &net. titiml'Z lDiu!ler ~iJ., p~termei<! kilfidir

l!Jilkiht'lel~gooul!1!rdi.

lerde:n bi:rloi ya'Pml, '!II'eYIlPI::IUIkta !bu.h~lIUYDruz, ijylelik]rdir ki !lI'evlel ~!lIYB ri,..h:ai bir bak \l'e ada.'le\, mUl!:uelHi 01:· m__"kyolund'n ke'i'ldli"m~ mular.ddeT olan
i!c:em hHiAillll!l gi!dl!Cl!!ktir. &] De'll1et nedir tU.aJliliCl v.-!!ril.ebilecek ~rnb.ir eeVlllp. ic;mde -IlbiHUn h!\r.eku .... 0 IiC'~-eIHI!i It",'kkl yiiriitmdi Ye ad.ll.leti yijklleltmektl! iJt'<:l!'ll~ ed.III'I mY~rre't n ttl1.1l!uam bir idll.l'lI m .. IcinCllfdirJl ifa.des;i ~elki eD dORm VI! em ma~r. llJiFierden bin ,,1m. Bu tanH JU'kanki misalerdcn dMIl iyi lUI lI.... mu. H!!.kike.tet1 !lI!:I1BJ ve em,,11 i e yiikle'k di!ivlet Men'lumUn.1Ii , YBralllr 'kilr,ulu \'t: ~ reokeH'erwr. YUNUS NA 01

riikler Vekili dUn geJdiler
Bey bayrai:n '~lIlilini .I!'~irlll'lek i.i;r,e;re dum A'I'I'kllJ'I"I!I'dll.n Ich:rmiz:., SGllmi,tnr. Btl' kll~ ,tin .ev ....e~ ADkl!lra'YD :8:Iid.en FlI·ki!IJ ",iliyel ld,1!I1'Il heYllti I:ds~ CEivdlC"~«!i'rim Bey d~ diin &,vdet Jrt.

..,...".,;'vrl!eri ill!' C. H. Fuk,OI i(?trmlLl 181'!lhm ,,1.IlllilicTi t;n;!'!'Ifnil ,Ji!lIli"! Y.P.I,'jl'Ilfll1J ,-

'lriUne't ,c1'aei ~

o !La, irON

Y.11J1I"m:If

zil.ml!jll~!lihn .Arifllfl !In*.weler~rigde mU·

'IiI'I',

tt.Ii"i~e1' lehi'!'le u-land;; ~.a..1nit yapl~ mini ef,oom~~~ .,1(1'1:1, ""0 ....Ri·, ,.eti te'!'klik e.dem'k 01111 I!Me tadllBt y:tI" 1II'11'ma.1 1'im~tDlun'lJ'keqdi vek~leti ,..,..)i:I!i! Iei'll Vek;'fleri Hllutil!l.'e IIInldtL

~.m

0;

ten.
bir
....

V,,""""eri bUl1u, f)_1et $G""'~'''I Q:~"'e di. v-ht ~ teJddmre ~,.

ki Devlet ~!I'amfi ~Dk yiibr'k olduh k.lldM' e1:z:em hir mUt!MClIiI:'mizdir dl!!. Gnu ibYIII etrn~k ve onQ1Tl LI!VI!i ,,~ t.ekmiliru!. 9IilI,.u.akJl!Img__lufdcek eo ~yj '1uueket •.

Cilmriik '"'" Il\bill.ll1l'llIir V Jtlk:i[i R.al'U:I BI:', diu'll Al'llkaur.o.'dam ,ebd:mh:e g,~lml:,. oilede-n SO!!'l!l"I!. 11!1bi:5B1'lul' i.ddresindJl! ml.lhtelif ',,!erlc me,goul 01'm,U, 3iled~ WIlr~ dl, J:l"ii'rnrukl~t'i
:ziYII.r.ei I!Ibni,tir.

:tn~lir.

.

BUJ.,Ukre1tme • eeJae Hifllayeidf.u Ce:miy;ct\i njjyi.ik~k:· meCc !lahh'Hi !Io • Yukaru):ii Vm'!necller'(I.e J! WCI mel-:tep~. il.JBltc!1. B\ly!ik.9ft, beai de Btiviik. mooe'd,e glyd.lrllm.n YllvrU W ~ellroe-ee'de koylerdl! J1UI' kada.:r f ..kir ~OCIIilll b.aynrn miimutlbetilC ,,,,ILiH~ ~flk"
veo lI)'ilkr..Db ..

d I'Iikwhnr~lr.

.

.
-,_
-

.
---

.
, -'.
-

r~ .--.

,
-

r:

-

-

. - ' -...

- ....

Ie,~--~------~~~----~----~------~--~~--~~~~ hab, ..ller. 1
Yo;z;an; AlJ'OJ ry lJ.il1,.'ER

-- 73-

«Kanser s ,esselarnln

""lefon ..cretler~ \FlFtm ve ,. diriliyor n Kar tipisi durdu
Itibaren ~ tenzilat yapdacak

Tiirkistan ve eihan
liyasetl
l1'l'i

Frans z
til

caRUSU

Alman kw"
• YII

ata-

Hari'yi nasil
I'kl ,..bana rli'ttli niuhlloyeorelini di.nleDu~k JoUJTetUe H. 2'1 me"" laini iiiud:miw. III a.n. ae;v ;1] U.1iD~ t
ba,lui~tti. Yilozha,l LlIldiOld tl'lAlO.I zabi~l!!. erle.a.i 13nii ,,",E"ilil.i.11!I 'lRrabsl' :ie11llle:llni. .ayledli.
teirrllr

Cemil P,. ilk iddialari Israr edivor
K
ni!oar iifll:!ti-

nil".

dlllidl •• otlIrr;duktali

I-Qnu,

.en~

In.

~LAr

ru ok,

dt ya l&.. tll'''!! SUA-

den

le-rini oDun, mll",i I[oz:lerin. dikti: ~ Slkdm }'iIlVJ"\fm, lo,.,le. dlln3i. n i-at.i;yGrllll:D ba.lca y 1m. 1

o1dll 'b it' honf." "rI nsile IM.n e" den Cem[l Pa· ,lI.ya m,."ht~li:f
~ lIari ..
iU1il1l

~k

Wi..nir" nkinc; "'1!lbc r-ei:l!I.il.ln .. ;itd. Gerw; kl1l!. ,&i.1 "00 ,emaRlini d""i~U:rml'i~ bUem ~11!iltitiHk I.t.te-mil"e-n. bu m~li]O!!kl. ml,.lvllfb.· kl,ellit ~Ilh mat .. 'mj,[I~ kluW'l p!.rd,aDl ari. me-Lanni birkadlndl. GCI!f "ubi! "adar be!"ab~. O!Iitl.lrti.p IHID !l.11ll!",·. IUr- pok Dlell.·cJelerd~ bllh.eu.ile1!'. H!!Iuna
~"",n!:l Nibll'yet .11' bnT' ve:r-diler. Dah ... G IfKe bltr pD$'tCl. "Jeri. Mr f'lmri ",ami· 1m Mala - RaTi"nin evine ko,tu. Du em!:rde, d6.n$'M Bel~ik~·.ii. ,itma ~ _CII! VIo!Illoe,.all1.ati . alh n b1!lfta !lGnyaYIli

In:z, re

Hili

a.l!I.mimi mU!!Imeh, gi.izel ,dll.l\.llonl.e,II

U:!!t!r11l!l Ii~n.r;: ~.tl)djti ,tJIyi

marlJlf dok-tor • ~ar cev p VeT'"

,lI.JliLlI,ttJ •

0140

sail!" "iio)llerkl!l1"l ihde kellmoler blllh.!lY'G1r, B,le tol!ltlt TcOftu,uyoNlq ki bell' 11.11 hiT":': l:l!.t!Lha Mata - "<lori/min TU • huna nilfu2. t-diyor, lI.deta on'lll buyij· tiiyaY'du.
M!!Idam, m6,It ..kbel zevcirm. do!!!ChilIYI pl!ok kiba:r 'l'0J mum bz biT Ildl'lmdll', ';ilk roft'llil, r~il"r mi:t. ~k Y!ll~~m!~'tlf". H!!Iyo.tmda. t~I:!.ialjto bir !l'll>k I'UZE"1 'f.cl!!dlllh!l~Ia. .tEll m:rntllur• H.albukr be-n., f(U",uk bir ::'" kU:IYlTrI. Nitanhm, ..Ik I~k bllno. nz:den balh~edliyor. Vfl.kti1e, b~'mDm nil ~anum, ..izi.ole tJ,IUtMt, ... 1kide birde dlUny..d. li.in kadal' :ruzc1, .;..r.ln k!!ldla.rudbelj bit' ka·dlJlr f:onnedi timi aO'V1u. hl~ Mr had n Oonlll[lla kly ... ~Ilom~z. der. Sonrl!.. mB.dll,'D!I, ben de ek.ll~!YIl il!bdell, bJllll'Lledlldi gmL ,duymu,tum, SlziBle tJII..n.1I1IDl!.k. ,Melill'lt!l olin olup ta I'idzellii:il"liizi, ~al'af .. tl[l~!I!i., bol!ll1 I!:o!iiVlMhiltl m,e-let ~ ve mlVflI erk.cl!: gonned:i1'J!l. MAd IIIn,' ...i.mI:H, h&D(I;. YiIIowGlm etbumi!l~ rlcara ~~ I"eldim. Z evdntin 111 ebedi1'~D I~BaI, ~ "'[:liD 1[rb! dabna ca.lbeli !!'ulm......
m

~ NII,!1'1at ;etl:f1llnun m.~.mI, bo.!)ladl V'I!! ,devam eltL

di·

"k",er; " btl h.1!..dah*ln ~I.rl!.y U"., ill t Ika.li'l:l; kA 'bu 1
ve

'fd1~

Cemil Pa.... bt.I me!l'.le hl!llcklnd'1l
ririmiz ..~

~lmt'"'MI,.le'II'd"~

olw·d.e~ asma JlIo~J(I don blr mu.ll,

~ KQnt

tehir ecUldltL 1I1l.dlri1iyu.-rdli. B'I& lill!o/ta .• arf M" Hanna Witt ill. u.U"· Jw:: i~ibari1e ,;ok Dililh~i:nb ir .., .l:iroa· ~j!!ldl, Parb,"'e buhIJIULD Mo!Itll • 1-18.,.[ _,a.'ih.ti.D.iII teb,jrindcn lI'IIIull:iP'b .. ,..,.tl' old'uIY !l. m~lII'-eD .1'Ih,1 emJ'1! italilt et i. 'B'r lk1 I'iln IIOOr.l!. ,.atmur1a hlr r\hwIej ak,am iUtl.i B'et; v.kjt~ k • di.tW hi!' flen; 'IIadmm :ziy~r~l et • ,melt: 1dHi.i:1 MILta • H.ri',e ha.beT ._rtl.dt. D&~ihUn ,imoili II.rt1k IblltU,i bi'l' e..n ',O'ktll. Bir ot:Eoldio, hir kll9 q" d ..b 1b~1' Ii.lrede, IlItur"llyordu.. 0 ... ·,an dill can aduntliiil:ulliD bl.l.lllil!:n1, • • • iL d.n.Mill· 1;11,:1 tan!'lDadli1 rIll!1ai1irl 1,,"111 LuI ettt • Ce:~eII kiidl1l. kom.dlaill1 'H n,· iIiiIIr Witti, iaminda tlw t.yj~re·n I~ kl:z:. diye takd im etlt 'Pit_fir • .ad. 'It::ntiim tllyViiml!lUn ir§:imde c;ok u:dhllH ve gunl hilI' ka· iIIu.,.::h. 'Kendi ha.kklndll!o verdlfi ma.

Il,~"

.. tp.krar tU b:lllhati VenDi, II': C~"",f'rdl! Radyo V.l!.llJt~lIil.., ver(l,jlrim kO[lfl!rB.n:8l UJIe!5T~ktafla· run IIlru,nd.f!l bbhi bir m\lTl.l!l.'licI!llJl..a kilo~l!Il a~mnk lie fiTdr ·ihtill\flnnn~ mo}'d I'..a 9Ika-r:m..ak. io;in YI!.p«U!.l:hltl· Ml l!'VVe1cI(!'lIIir :Il.m.'lI!:eb.d .. wyle:mj~ti:m.

Bilm bu !o:orlfera!rl'll],a .. Rl'ilcak 'k",n ",IIlHH k:ims!:."!""i.n. ~'i~dahkllln. IJ.I Ilecihttrme,ip It;!i!&ta tl~1:I b.i-d!!. o. y ti1'ld~ lIIerhal ted""vl ~lllnm ...k ihere
IU!icJe

do!do ..rar 'DItlTAt:ft,a.t etmd~ri:n.l bflct Ittlft ir,i D]JD.IlYIP lJI,ri uLnak

.e

iLti.rnaH"e

(I'.

i.r;in De y.apaf'lm'l'

let_Ilia mUiill"f'&II"I.loi!ylt 'b'n- mekk!ptm y-eua ;;:tckll:Ulh. ,."d "I"C II:llllrm:u~ • izeit YoJnnt'la IUInt c!wm,. ~mrn.de-

Cok
w

1c:ib-u 'Vel .nJi:zit'le bit- ",daml" I!v1.el'le"' cektL Mat.t!l H !IIJ'l,. bu liMU;!. jg., -wkle Ieyt"ed$yur '" dln.liyonh..II .. Hniklkate.n ~k pvi.m1l~ ° l'!Jubette de mk.l1:rao o].n b.u ,.bel klZUi ken· dillunilen,Jl.1!I ~.ted;tlni. birr-UJdii ketfedlem:i:f'!J:I'du. C~;; In_, ~iirt,mnadi..- ""iI"I"';"~'IIdo(."'I'IJ. hll:YMnulan, ni,an-.
11'l"I~dan., iHl"l''''~.n kIIi~tmektl!l' Mi. F&lr:a.t n IIG:i:l<eTHI MJDU gelm;yol". ~:lnlli msb.adl 1I,J!j1.!lJt11a.ID.1;JOlI"d.UJ. Nibayet: Ml!ita • Uawi d!:II.YlUilam.l.,aTIIk -onlu: - Benden rile bUyonaD~'T

Mat« ~ Har!, Il'illlli'Do.lllyet VI!- bay· I'm::l'ern~kls. bllkh. Hall'DB. Wi.t'l.ig a Maflml!..ln14t'1i. Bu .ijz]er, atk h .....liI· lunddL maYAifAki,.,etll!!h 'It.dar hi~ b,ir IuruntAl.!I oktam~YillJn d.a.i:Ilso· M~1l!D1I. ritm.lt. o:n:un bd.I'U· Ilk Nhunu okfB m1.ftl- Ga~ 11.17.1 kll· CAkla,ytp optil. Dttand .. ,MdelH biF yl!!lJ.gm.U!I' pim~ere ell.larln. mutem .. ~ d lyen y:lkarken D-eilar, i~elr'ide

• p.
,q.

'killn Berden lc:ol"1lll.ma..l.I!LfTlU ve bun'illn i~i:i1. de mern] eke lim iz~b 11et' tnafll1l.-<ia. kanl!<er·le mrtioCa.dclre cll!lm iyt!tl Ji!:r'lltin t-l":"kn ohmlTl!U<lml ~e ~N1MyE!o ',·c:ld.letmill daM bl.l ba.:I!Ihl.hk[a fl.lik!!.dl.'lll' ohnal!llml t~i"R Mn'Iek 1l1tedim. H&l'b'I.Lld 1JI'IuMe'rem Ill:ktldill,,,hlinm bl1 meVZ'1llU11t muh!nti 1118.mlftl IlLl'ilr.kaI'tlk Y~,"l1z kanllerin. .i-rayp.1':il1.i. ele al,ddal' .. Uzun u2!alhya. mi.i.ta,l@.III.larda. bt.lulltI:'1ull!.;r. K1.IIhn !!IZIIlUU b~nimle 'he!'B he!' it'at ohuad:titm k81buJ dtilel'. ltd n'I e~l,~1rta.'lmd an maard",," do. kllln:lie1<'il1 ~I!,yetini "fl,,!!ii:l!d eUi. ·iEllll,lriin
"Il"4! Am.en'k,I!I,oda d'sM :l.;arl.!le. vaYI!!Il. ~.Ilyr-ll!!lll:ri Dldui'IIJ.. h!lik • lc:ln-dl!. '1!I1~L'ba bendikil' buhl.1unuyor-

-mehrd h.alklmlZ'1n

l'hr se,,;',,;'m m~k_i ",klet;m AI'i'""'·mn R'(;!Hflin" 1"I..'k. Bu aydan ]0 le(livor. Bfferi~'ln 'bo-,Itl ... tan,,'ill !!"II hiho'llk II'i!IJ)I!iM'oortl.l'k' ...... nl '1rnn11I Tiir'k"" lerln .t.1I1l.....,.,d II tl11lril TUl'1Ilitlin btr 1;:11111 IIIm1"...biltill'l' ,;::jJ., 1I!I.1IIII h iik-miirntl nl.. lmi, T!:IeJoD t!crl!t]crinu .it~ y~nl 'l:lI.riTI! 11.11:1,.. ....... "" di" n 1G..., ,!'hfl i!.M Orta Saia :1lunil 'ba,hy.'11 k"'r .. ye~ fnfn'" h)'i otM'bit erm,~k tI:r.ere t.e'l:~kkiil '" ~ An'Ii"nm TUrk iJ 'ITI n lcirl 1Il.t.1'I .JJ~.ru. IUII"J d lin tamlltnot!'l'l !Ju,l"JJ1u ..tur. F~td III Immle.yon me.a.llini 111'11'1!l"I~ti:r. tlll,a lie ber .. ber k& .. 'lIpla.1 de kMI.] • ,.~I:lII;: lu"lr itd~,..1!c Kililu hloh1mi V.,. Bu!'un tatbi.h: .dilmekh. ol&D hnlf. kup Bl!!vi LimBFMi IIllf1,~ .'m-. n ~I .. milltir. Ml!lth~duo ak,ama. dOVIII ba.· rit'~e-"II a~Dcnil"lo kft,l:Iunu"'JlLni .. inde h.n~~nbIl1·"an orll.,... 8ond ....rlIi.i TIIret l deY'ece bil-de"ll dl..l.,mil..tU:r. :zitn edilmiIJ ve t1:'lJmla)'OIIIIIJfI '1em1DUZ;~ Hir ak~.t!lm R'llzetl!llli tara.flru,:ll1.ri "etle .. iilf' D'l'"dlltllmU t~:'Ie "r1'~'k TiIr • d.oIl rr-ekrll-r :l!:titn!lll I 1 Kelirk!:D toOp· Ma .... ...lta·dllI. hBIY&n bandlt'lIlt bi.r m kid .. r;,,' flso til!""II~"'" iR~'J- ""111'1 .. ",,--111 J",nam.llm~ttl. Bu yu n d. mnlrili~ \'dp,..rl" bi.E' )'cl"~"D.1i. arll.llul.d" mUi .. emoh:l 'In:rl!vl!'f''!"~ 'k........tni:i" ..f~"n aa... lil'!!a.ln.m ,urku un. r8. mel'l t.rlf.de u.::lemrl!l cldui'l.I ve :IJ111.. ",deme- ne r8f'll"UI'Il'Ii" fi!.k t Y.1mp i'etil:! irfi. bl!T'I'Eilit yapLlml, nit ...1tJI 'l.rU. tic:elli[1OI1'fi! !lei k!H11 inifl baU, jl Ta~l! • "'ali werinoJ!!! DiS-ulla" l!I,rulnilllllfllt:rm t ..h.t Dhlo 'l:atbilnna .... rn ollln.lil'LI,r • BUI r.r11~'ll, Bu habe:rin hrrlll'!,Mm ]'61l1111' d.. ",.. II'i' ' 1II.EII dolaJr,! Kit ... a. ~ .efer t9~1!'J."""rI1 0111018".0[1 bu dl!o'tll!"1'l uldl!ll1'u anl&flIPllfl:U-. V..k·a ~u.lldllo~ r,;•• nUh"il;. de nl'\:z:ari .:lrkkll.ie .aldl I i~il'l &u' •• -· ib !!Il'l!Uur = lite 0 1C:'.pr l:>~l'I. (In.,,,,, liV1!~"';"';n da..D 1I.1LI:III.b m blc:h£ llloribl.,fj.1t ml!!rlic,..,.j u. f#'li oT~. Jliiffin eJ.1u~I'I'PD Alc:c1.nt.·dm I elm ilk I. O~(ln !3entI( m "hjyo (:e-tv .. llm-I tet'k· 01 ,UDU, mukll.dder.h TUr1iiiltlllrl'dlll 'f"e dnm ..lr11 jlji WIi.(JUf"U. BIIIDdu-m.. A":Ik!lumda VI!! tll!lmmuzd.an kilo UI" , .. ni,.. I...d.r ett'\O\"FU1 lJI"I:ii'jt",lde II' 11 klnll ...,. ... I.• f1III flt'lI.' tutulmg" vo!!!hdmak. tehli'ke' olAn muddH i .in tarifeonm fllL-.de rli ... e mann: ball" .. ekt~nnc:ye teladill v'. myall tll&iyel"';n DeticMII'I!II "th ibQo bet ni&h~tinde tenxili lea. edl!iCE:ii etmi, yeo 'bu oJ;:~L:tlrm.n~n (9) 'kiti. 11mI!!Yl"'P. U' Il[l'e~ M"II~II'!ftb-r C,.mj. fU!!l~eHlnl! vllrllmtth!r. GoEDe oII'Vl!'li deD i.bllT'et tllJ'fa.'I.n1 kgrhl.r~ "eh~ "ti .A.k."'I!IIl ._ b6~iI dlhi",I1"" i pI et;" ce",eU _ iiZlllrinde tetk11l:1!.t iIenietil rimtSle 'l'etlnni"ti'r. ])iimeni. kGpim.u:, ... .Irt'" C1111in ",",'.np ",,".·~lJ}b. .....-.II .. m i, 'IfB klinllfiU.u.n id en o.tlbar-flD de VIC l!:lameD p&l"lii!ll!!ln.m.t Ohlili iIl:"ld!.l'rmt.t1..mD ""II iii ~1'JI.'VIJJ'i:1elI:ifI!Um'1 bil&Rnifilll.lIflMII yU%,de ~n indiri'~melin.e ka.me in cu"",d. 'bll'ak[[m.'I,il:ll". ''''~!mi· ~!II!!!~l:';ii"1'l'lrd- 61 ...... lar1loh. lI.:a" .. 1'1 ttl'r .-.e..il:m I.,tir. .h,tHlH 1!!!....!11111!!olTl'll ... rnll, ,"'e ~.,...m ~ K!ill" tip~rci vii zii n.del!l. vo!lIlD.'U.,all[l'· Bu flu l!lilJ.llta tarlll! im ed'i l,en,rap611' JA1YGJ;; .. tJ t.....&;,1 eden Idj Lik hlr ba:re • l'"lIin Slllebcl!I Cit? IlI"mindddi In.Hil hiliyo!Jl Vcldleti!it.in !l.eily:ibtl"lle II.t'"Iiil!ikwH" lnl.rGII Mr p ~mh,.. 1 V.Jl.l!lU'~ ds blbUili,.."ICi"irni~ tll.Mfln· dLluf!1t. WI tudiluil1 mute .. lllliP tBnl~· Clllilm Inkl1llnl'l1 .... "ml!.1c "*",,,lni rQ,. ~a ... d'ii.D1 rirna.rul.1DlUI. Ifetirllm;~tf'l'. batian&I!.l!Lkhr. Temmuzdan kjirmden ~M"IiJ!I' Cin'l ,,'111 1I"~'l"Htok hu .. rutrn&. yUzl1inden !lItanbul RadnUa.l!lniY4!! ad.a.!I" olan ttlrl1dde:t %~rft'na k r.IIId.~1 dl'lrf;...ol nr mTli" " 1l.. ne: kiibo YOIIUll"llrn Keme:tbul"FfI!lZ CiVI!II'I'"lndll.k; d.ld 1a.k&iU~ tal!i.~i1 -e-d,ilmi.::! bulun Je.al'ml l.ruJk .tmek y 1I ..... 'Ior.I! k ';n ....ru 'bUy-iik arntenlerI lrnlltugu i-;m ncrdui{lnc:1ll,1l f.z 13, .. hlll"n yii z..de b~iI'i uJcll'l'8IIrM .d~I ...f'cd1 hlWllk b1r ap yo iki ,R'Kedel\beri l;ah:faM&mllkta.· ;adel!loi lizHRI'",bnekt'i!'dir. BUllen dft du vQcad" nUrrn~", ~1I'lfJYo:r1.11l'. !I~__ dllr. yeni falu:rl5.lar Uze-ri.nden t~zn edi1_t't~" MII!J~ ~oIIIri1c.ill!J C:n'l! ... ..1n.,,0I1!i mek :uriretite 'ha'lt::a,iII Yllpl~m!!l,1I1 eih&" Dun Iimllrll,.,n ~~.(I yani bb- rdenh: btendllrl!!!rdi. JlI!opDTlI'I. r llu",ad!1!IJ ~1l~tllnDI . 'ttllle 1'; Iii I eel! it i :i!!iIlJrl'iltl[uli!irnl!.k~!!I dll'". ·kll.,. ...,1 olm~'"\tt1r.

Parr;a!ana

~ektirmenin tayEalar' kurtarddt

"l

.,!1'.:~'""'.,.

.,&

a

n ..

m

Mezbaha varidatl
icra muame.lesinin t:e -

K~" y gna"i".a~·da
AtilllJl 2.6
(HUllilllBn

1.lfJ'mf yap1)'~n'
.~

'fdn.1\IJIl!t. ]!!ol~'iI:l1.Ikmtill!l'.
fq

MI:'.ol!,.,J;.flln

'11'0-

YUD!l,]!Ii~tan"m

dd.i

'lIIpm,,')ilrm

hirine karar verildi
dlllllo:l'~ :E.v B,ele-d i yen. in 1111.1:1 ilImAikiLi!! M~lIIbe.h.1II. ....41",d,l! ..h1ilii haodz: kOflllll,u,tu.. Blil "i.izden Bi!:ll!!diyc de Evk&f idarre .. i al.yhi"R'I!!I mabi1 kemeye rnOr(l.Cut emi, ve iCf"an~ tehirillli i"te.m~ti. Betinci: hukuk m.u&:eme.a.i tarafillldl!lol1r1,lIrpllaolli. t~ • 'kikaif: neti~I!"Si.lidc ),'1& hy"gJotaki m.lI· I:lIlklldlillDitt Hnl.1na k.,du leJ"autD 'tehir!me k&l"a.r ve:riln:ii, VB 11", k.,ur dill:! ki t!l.l.r~d'1J. te'bl~i ohh:unuJh..:r.
L:!lf M'I.Ik,a1:u, ver"Jll:iI1nden id EiJrl!<!l] t l!i.raflndlll:l

A.".",.p&

rrn

1'11:"';

he! tara.flntlla ~ bq~. Om ~ok ye-lerd!e yaian k.ar blr 1d!!!!1:l"II]':i bulmUfbIr. Viliyederden R"lJ!lenha.lJ.erlete 1'0. I'll! h~1D .iddietin.den iwrno ft pli 9011: hs.lI'Vaft teleflllh • .aird .... Izmlr po.llaftnda Pr:ral. Inn", 26 (A.A.) - IOO:nkii ll11:ftnblJl !!IOII:a.ml YIliPIlI'll t 2m 8- .....n:nrlll hrim ..dli"DI d'~11!Y'13 SJ'I.lI t~ik hi!:' ~t.. ~11:DMiII m.l%~ I'eimi,tir.

dl!fiJ':Ut'. lR.....",.,. t~fft Kifpi'" _ Cm". "l'Ihtde I..uI.. DHrln.d_ em' in .1'Il1l dllll'lJlMlII !'~ !PIpp.A ".Im le,klJ ~~I!I :: ~1I';::e ftI dime ~n[.. yor]al'. :tIllrkf 'I'ihW.Jbm'd. So.,.-e.fld mIiOllft"'1'1
'l11"'71!lt~_

_I"

pefc liI ..Id. o~m.. '

"'In

,rm':HrI'!!'T'I J'f!Irft~T ..I~.
Mil! t=1't p!!!l!Jtl!'lllnfl'll

..11 1TI,,'Illrn .. fll nl!ll:!'PIIl"I!I.n ~",...-M"lH ~ (!lim bW1I1I!'1 ~d. ll;i'n Tn'll"ki!~ ..
Ru. !!!m1t"11111'111 '!fi1""' ....!\r ..U:ll ,.Inr!e '" m.u!I,nlll!! 'lll'f"I"'I!'I'II l' rl&U bif' tMll'I lit-II! nJI'o!!ti huldukl~rmdllm Lim" £diflat 1!Jd'1!I' .... 1."[1 memleLetin FVV"T;' ti.. ell 6"fll. w:tde d~lnIan. bftW !!Ohl',,, ~
I'l.II

nl!""'''''~I ""mill, ..

.lne

g-.-

uzun Ilu:mu,ftqlll,r. Kan.nhk 'haAmlth; la'kst 11mba.lan yaJcm.t!lil batn·latti:a.~ d.lu. 111;1 t.:.dm. arbk: d',g",~ llI,bnu ..lar dl. Hada Wi.H.I:g, ertClil gUn fI.!!I.nll.Q~

hx. lien IIllrl DMl!I~nll tll.mamUe kaoi:i.rn. E"f' g~ hil' rt.lll! 'b~lk[ yinni fI~% .e-n-e IKIn'l"ll 1f.a!luerln llirri brr h.:nl.'ahk olduiu moydMNI. wlmea • lindll ,U'phe. dmiyor'll.l&
BB.K1 al."kad~!l1.l!Irtm kallA-ern. ItIlr~

Anklf!!',a"d'a Aar 1~IEYO"
AnkllJ'i!Ij 218 ,(A.A.) Eu reel!' ftll. rmt[sr kar dlismill!l. elrJII.ftll.ld yiI1urJt I pl!lf!!:l', rrc ... lll1 ol·,mlmD,aiir. KJilf bd u1Jl.h ~B :vJIIinuJu. !lEI devam etm!llm.i"tir • Hlln lUIP""h ItnmekwJil'. 1Ka.rm de .. ft'M cmu'!ei ihHmaH 'nlrdd'.

Pi'~ ....

.lin .otcUtie Di!lkletti.Bill:' :gtin. Kant difl·ChiU,. dJe Mate. - Harj'yi .;!.lYIl<l"cil: el'tt "8~y{J!k it"JjJ,i:fO!li:rmI!,~ln! HiYMi~tij
.l!!I!yet vlikur. gllyet

kibar,

biTIilz da

- ~e,..".

c'sn'9li:Jll', ~U,-t(iq IIJIlulml"" To .. ~arm."tl' tilth hi .. hi:ellp ~inde lie
.&yHyeceR'ifl"
=

~~H'at"a'k

kek-el edi:

~ekim'ren bir hall Val!"llil Nif(l.Jl.h~l1. mqrUil. Qldutu i9m kadJlJ,a left!!'k kiir et.ti:. Al'ID' ak4am. maUl yUz'ba.ll. R&D."'
na'YA

o1mayl'p b~"idll.dl (ll{l.n k~_lerda tahl\n-Ue llettce'I!i flU.!;uie -R'~1 iltnE d Ibll!y.M1I{"" "' IlIb~tn.iy.er,e_\c: 11rl!.ved mllP"a~ ka:bu~ erd:llY"(Ilr'la.T". CiilL~i.i fjk~ rimce bll.!!taht. lfiti.dll.l::ktJIlIlI,W" milL1'Op vay!! l'ar~l:i:t ve yah~'!: liicre -

C! h ty,e . Ir
ilo

.--. MeCJISI ,_.'

M ,aSlIr~1r"e, a v
melKts 'sDnderUdi

le-rinilil. l1,e:r nrUlha
in58utan:n

.,il""&yet
ididadl 'kan~

tan'1l:Ue kIm"
~

,.,.ijcutle-nftd~
kll'l.rlll!'F<e'

hul'llllDlll,l!Iile IAU

tim.

Affm:lenmiil..
istediti.r,..,.

aix:[ rl!,h~!~z d"

,ey, ..

~ .aO"'~;:Yl!'med:L. luhl. Mitt!! - Hari. ·,.ednden lrilLka:c.etk 8'~ knlt"R yanlnl!l rtti, Gnu 'tek IJf'&I'zco kohmdan tu.tgp' ka.I.d!n,ch. Gen;~ blF diva ..nn ihtu_ ohIrttu, kendi.t de nnm ohtychl. hd&i, omlllz om'llGiiLli. Hftmrnnl dlll'IVstfyMi lll!l AIrv'chl So·Fuiar'.d!!l 91 nll!l1.H1Irli hlmede kemftl Bto/ill Infimesi Hrrmnmn d.t!l. 'lll'et~lJ"O.i PO!ta iid',,1'I!!J 'tamftndllr.tl !llI!ohi",Larun.ll.ll'l.!adli1 t~in. lade DdDlrr.ti..U,.. BII hlin.D.n'dlY'c1i!ll:J daVlJlrtI'I mat!! kkl!l'n :g:~'imrd8"irlr ..1',11:111 oI!'dl!m, II!hmlaJrdal'l. bll.k!!l d&"etiyc1~l'iru alDlBttlll ulan. hOlmIlIir W"1Io1'il1lo an.ll1ml d& !I'lIrm Iil'I.~t, il~ &0~IIJ Mahim'l! rel.erek mU!lJll.bda_
AD la ...

lated~ti

- Bn 'ka.l()-Inm -aaIP!lluk ett'itini lE&ml.Ctmiy·onmt.. 0 kad I!Ir gUzel, Q ka.d&r IItt1:if ~ ill kad,E!.r ,Irio ki. o::t!.3UI'luk J'a1l'f!i)ii!l.iaDj!!, b~iJ"l\Cl var. H&ya:r'~ h""Y1r. M.ahl - Ra.rl.'nin 'c!U1U old'!!lo ium:& hi!; ihtim..alve:rmivonliln.
(.n.fabadf
'Ill'U'~

'U

i!!iz]eri s;;,.Hiyordl.l.~

b!IIJ"la."r ve

0'_.

$ubat i~tima devresinde neler gorii,ecek?
~OIl'I.n..~ k. .. u~n.cli kJplmmul H1Iellmn, f'IJba.1 lr;tiJl"lll, dl!'vrl!'.l!l~ mih:Utt:l'atm~ ~,:tI'Va£rs.'kItn>. !lJg 1

EB,CODSiz dlrlame tili

Dnelr'de

mMcl'dLr'. !oll"edn b""" ....I1J1"11 !'I'~I~IIq;j l .... ml~l~f.lJtr. $irndi de S~j ......' '" 111 Hl.,.dt"l11'1 In:..t .... ~ v"'" (:r!I,.Irt.fQ. 8ibhal. .hot.tlt ~hil··d -Ckt nd.: "·TI~·""" Ii,. 1,-",1 ,.!J~t~,,1g; 1'.."tm1~'.rdTr• . RIH'hmn :,arlt~T1hki~bn GHnmiJm ·011 Ci·n'hr tiom or'tl'·~'nl!lllII&rknui,lot!l. (;l'mJljran
i11"1.

loT!'1I'l!IIdll P ~mdidom ....iaS: m;'kvI'1"-'rII ~_ t m;l1i.!f 1*1t:,'1:h ric.',.]!!! letjt'll"l.eteri J~ '!'I1lI1'ly..·~ eMden d'Ii!Ii.,eyt< illi,arm~htih"'.'
lI'I!

n",,~
[(' n<nt
til

.,rehlJr mc<:tt.i
"omftl:\dlC

,1IIt-na

lIIe!er fIIemek

y",r:1:fie.

t~nhGirat

ile t-ll,yi olv"ulr.akhr.
geo""

miz I!VVlBlki

;e.u.,c)"

Gih:el;-

IIIrkad.~t!i\rma

bi .. 1'.ed... 'J!iyJe'6 venoiflir.

'H'i

MlJSA

MCsabakada bulunmak va ray vermek istiyenle,re
rnD:lllob!,T.raSlR1 gORtU!k "I".fl ~ jl'1tihftl:!l I!tme\ i!;ti .... arn]~ i",im d Il" vetiye p.Tlndr v1!I :lilllir.e aoibi "i~ hir lriillet yoktor. iatiyen 1'1111'111 Mlloklim."deld dlmSh r;'~ytla b!l:nr burun.a1'1llk ~Zf::lfl!J:re

~e

lie]Jlliri

mllrlllmQ,!"B

miiral:'.!I!I.~ etm.~erilli

rica ..

df!rU.

MI1sabakaV8
Yilirm,
~D

qtren hamm'ar 'OUen di katie D~UYUnUz
temele.rde "MUD EbniYIII Ki\f. ~a'ml.'lg~ir. berbenl41

r.ey ven!hlIir. (Dahl!ll (ada tilhint ida iU..1II ~U~'WIhll'Irnl:r:1l. mUracll!!lt ednme!i).

iIi~I],eriD~ta~1Y'lIin kUnl!leJel" demek daba mi.ina,~p oolmal' :m~l' Va :nJi I!f. hua. kan!!ler pa.t'.a.zit· veya !lIael.r! .. kanserli 1b!1'k~m .... dllt.l inHkaJ I7e aj· r..vet. ,e.d~z mn' K~ym.etH ml.iiderr~g lerlmi zdeT H IImd~ S,Ul\t Bey hHoercfsoi.a. t[l~ndi ken dUeri1l)EI 'il;:Qh)~H.k kil:c:lik \llyUk denHcHiini ve %.'!"ATS1:l'! Ql(l11M.1"In1 'Villi bil:iE1I.R .man Yl!liP'!!iJI !hikl'f!ll!1' talM dW'bu fJJla.Y1P i!I'lt'af1!1.F1ni1& LulUlHl'n tabii h~eleli'. bil:lcum e-derek onlaTl hihrio fidi)"O"l~1'" 'll"1!! ka7l.li N'" hUS!1me "jte<1'iyor. diyo!', Ifte 1Iii.c'r~1'iW[ ra .. bat dlU'duflDl)'!!I.1JiJ lmll nodi,.,? F'i.k. rimciI!I 'bun]ar hmi:'oz ke,folunmlya.n kant-or" PAll'll zit1eddill". Ne'~ie. karl.a8" irlii bIT Iirula.fik olma.Y1P •• 'l'i:d'lr .fl hl!ltlklmu\ 110. hrllSil:ahktlln knn;lnmah,fhr V1!"e!'m.1

dB\lTli!ldI!: :rrdiZilllllen
]I!'l!
I

Iil!l!ilnlllcak met'e1e

SBz derleme fll.lII.![:Y1II1':1 ["in M.urU Vehiledndea. Iltanb'U.l·a dUm elli aelciZ' bin f~, lriRderUm_t-wtir. Bo.mla:r &.yn.merleli .Iik ... nh ..... te:vzi d edi]e:rek do ldurul·m.ab lDa,naN.U':fI:r.

'1ul'r'Niml"Jlltnn 1111 "91fm ft.d milnll,chtj'j"'ll. fnol!' eyl"..l';t] mubim nutWd

u~~ if"

i...... ; Jflpo"fiV"

"tn-id,. NII'ZlI"l

IiIdtllln plJillol":tmil u :C;",",r,...t'lwrl • ., tfe.mJ r~ ...l!' mi~1nn11lll .lkti Hombrl ,.,.ll1'lri!l .. ~ cH21I'l:i lIiYVIed:OI.rle"1II '"""""II ~i'i_tr~rT cr,.

en tiv",d.

Iht:l!)1!lJ "e .,1,,"

!inUn..rllrM

~

193;3, hUt~i. 1931 h!!::!llbl ul·i.:i hak· Inndll tdkr1ri MlIlIIP endimeni ml\.lbllllh,,·

kll!lipI!o1~Lm.., Ji!:lI!'le-d.iya tanrfmd"n umumt h1nllr!ltmln. :La'1I.mU!I dlllir vaId lddif iiz6r'i'ne Daim! elldlrnen marll1!!. • t.!ln. d~i1pf: bbn'ka'iIt11itll!l I!llal:n it;in ]Uf%lUlhbll 'IitI"illelu.l!himr!:3 t,anzim b· bOM ~eftllilfi nbhiye 1t1l1iInl!.Uulftil.e8. \) ziiDl, FUlI:Jlk _ ~eh- lI!!ihl me"l".dlfim ta'lla ln1nd(!l1lL !!iLftl!.l!.8i1: ablil iier~i hl!.'kkl.lll.ddri r t!!k1i.1 Uftrm;e Da;.....! eli.cUrmen I1!i.II.Il'brli • tUII, Dlfll:nuliil 'II'l!!I mB.I:ulIIli.h d'I!!.I11i'1iye,.e '!lMil!!.n. prim mikbuU'ldan. tenozi.lil.t -lUI! !I cab g(lrllhm eIIY. 'Vel mikt ..n hlilli1.t h!!lklnnda. vUc:ude a:etin1en mdlil..ho dair
~r

le.re hir
~,en

Dar,lll ftinan Em.net.!: d'e ' .. ktlf'totunim .ile lIc:nbl!lt' .110. d
Ye'

14;!"m.e fit, defter

t .. !;mll.m...me]erilll.

a

b-irw

no&h. lI'ood.llrmi.tir.

B1IJD~

lar flllkiiltdeTde

h~tck1rii1 eden. iii •

mi It'hilib

'M [b!] ht,(] t n 1: m alMaIke Cli'll ~ U air cd lOrk .. Yunan mahkemesinde

I!:rr.

komisyonla.!I']DlB. venlecClk.-

29 diva

Dan MlJhte-lil" Turk. YUil-UI m..bkemesind· :yitmi dokw dBvUWI mural.· .,,-apduii.k bunls.rdll:n DB d3rdi.i rod· dedI1mirti:r. ReddMlilllD davtPild. muL· teI;, klttueler tar.Jmdllli'l liiikQmetTmtJ:. den ilt~1l'd tumirurt m~ ,az. IdE • iIIeiI u'ki bin ]iu,dll'. Dtter I!l!:! betl de r"lllt "difmJnir. Btl d!Jva'!'irda !III m.ud· ;IMler M!rlrurnl!'timilden iki m.l1'~JI Ild y'iiE kun:cr MI\ !ir. b;%Ulin.!lt i:ltllmektedir.
all

tI'ln daMlmde ~;amimid hm.r""'etin'i " D'" d'M""m rl!!H.!"kII!r8 takflill"r1.. \l1m~ JII!I.JHI1I1'II~Tf11 ka.~ dclldl~ Mr M.dH II d'~ dl::ld.C#li~n; ..oyTl!m~'tir. BII wb: .i~r .. 1i 1i'llIlda fl..... p olacaf"mi IhlulII 1111:111 .. dild1r. Ki~ar'lI haw. i muLII ir rondoI'@ftJr "'~ dl!lkl nah..re<U t.tkik ;ettil". L" Jm11'n.I.... ~'" .!mdlnrp, mId •• 1"1 iryplin-rn muklll..r dll'I'fltI Irii ~oi JI.r. tdc:1II .. ikilJlllin I kfn II 111 ,r .. ~ un B"nri'muJ.r~· m.._te-drD' !tIllVHBmln .nllflit~' '11'1 1IIo'' ~ i!(iN'V'da A'W'll1.I" mne:nI,.ti.."ilJ 1!I1r1 ti t,..~ ..... eo-'N'*r.... "UITOP- Ve1'1'1 c"'h.I!'IJ har'bi Tii..k;~h·~'" ""''IFl.I''I'''~ "."UA ""191':"", FFyzl
remde

..... :..;... ""'I!!i

DIli'm,T ~~

m.lll7.blltul.

Gazi Hz.
wt~
all ''''lIund.

~ Ie 11"'l(e I~ II IP"Ii"T' Co

he 1:' Ii 1I~"&il

run seyahati
:fJ1i#t~

Mak:aim lIalonJlI!on do,lun~1I
IIM,"Cllirtnoil:ll.1'I

T!utl=)lt:<ll'

T.r~

hlahllilalc:hlll odl~~nd'.., k.a1mak iII'.emua.-eo1z &lUll G{ b~ukt& M!l.kllhm·de hu'lun1,D1I11J.Z

ftiil!let bek1em.k ,fi-ziln:d'm ~O k"'md,g. 11lt;;I.ilJ'ml'Z1 4!l'kllnd,e,1I Yl!lIIfuomll!olln:1

~m.
nltllJ

duiu

,ederi'2!. Kll,ptdll ful. ildlibam 01· 'lakdlrde dlll.etiJl~feTdieki b:"h",1 dlll.ireai'ncle huekd If!tmmlzr liBkMl' ba·

l1Ii:r:o dfl~i1. mli,.,.re-ft;ftf ~il. m.!!!Hdir. I;-unfrii Mllk~im'deki m!"~8Tl!Jr va .e!"Via. ilD paetemiz deiil. MBiksim. mii. diriy~ mqp'MiiJo. PJ;l!i1«imre

lamml!k ~BHY·I!I"lerin ~nwn Q"ItTmeleri !;'"e ye.r!"l'![inf tl.tlm.lilllln. murvartL: ,olur. D~D.~r1~lIIpllI'ir-of tum i!I~ l~in «II.!I!ete-

mi:l:!lllllbak.e.d

I!J

hl!.:Zl'l' 1m •

vm~aVBtte Muhnl~n B. Yalovl,",a gidiyor
V.fIIJi,MuMtti.n B~ b!!l.J'l"lIIm laUri'll[ 1l!~~I"TI'I .. 1r ;:h:~"'" r1UlI'I ,,1r"larn y",. lGva·y. litmitLir_ Y."II!I!'\l'"8·dI.In.,al.t ". INtii' i,Iet'[da tetkik edecekth", HaYTii.m dolB."uil~ yllril1l:l VI! pB.Ear eiinii de<'II'"lI.ir tJ'!1il-Jill".
fill

Yani RUB 1icaret mDmlls'iII:~i
gerdi
tieard mUIIIl,sJl.l!lliJi M. twan Va'r'!:llio~ diUII (le!.9.'dl!.n -\lehrimi:ze gehlli, 'VI! yaz:[fe-ll ine b".,~lai:Dl'tlr. Sovy~l !loirl'BLJ"etl mihtll",an t~t,.k6f YDld~ di.i.D 1lk:'~Jnki tre-nle Anka ra'ya h re'ke't. dmr;~lil:'.

:IM!t4ftl
1

.. 200 Ik.ltiUk II Ir &1,lI.fet .... IfU.I:Lllerlnd..,

ri.I di.
Cl!zillnt!l!1!I'. en t!'rrl'bl bhl"illli J!u..m!ilrt .. 0!1~...

Sovyet

RU.'!I1a"rllh

?eni

M C_teVelrr~J:(.

&illi C. It F. 8enGrer Birfl-

f.'met PI. Ihll Tawfik 'Ralto ve Refjk lIeyllrfn slJ~ahaUan
AnkU'1ll 28 (T~l!fonb)
,ADI .. ly.'711

tufatlJu.

Oir noktl

Dinin Qay.

Hz;.. buaw.

- '.mPG mlkeY~esp

Pf.
__

zmir nt Bursa gUzeUerl bugDn

Tarin
~lIIlIi

geliyorlBr

ifll.

Her.ild ill d de. f",hl'lwl·d' ... i h.em.• k ,ml!!r:i YI! mIl1oBn-irillnmi"Z" blrlloh.,dUl i,.. tik'b-aI! IIdLlCTt'k ~lI!!1Idileri'l1!l1 biilu!ltl .. " hi.
!lim 01 unuIIIkht. oQ,ftzell'l!' VlI!I fr!c-~IItt:lI!ot ~ li1!''';Eld~1 l!!:!!.tl"r. t!lltllll'l.\ul'd. tc"IIJkhlcbnl'l III'IUddr.t~ p.t:l2temizi.ll mi~ [IIifi-n orlll'llk

IUD.!.I' g(iiEiflU tf~ritn ..'!1 Humlln 'Il'e eilnl L-n !ladruillaf. Hlllr.nnlliar hu. gUn ,eLrim~e R'diYlIlflu. fn..m I'\lzdi Sevmeflllin·in q,r "'.,.l.Inle I~.at bird., limlln."IIIlll!:1II1Il~'e.cddlr. Buns pulE if. V.IOo'" tlllri'l,ile _ Seyri~efMn. ~apl.[l"ile lut 7,'!!I lco]llIrU,.. .vII OrM:Il1m".

"ur-

~n
by E'"C'!i'r1i

rnUJ;III&l.ka.Yi! llircc(:Li: ..-ii"",f:'I'I~';fi, ta.'r1IIl1l'1i1an .~laellT.!r!!n 'IIeylol!!Fin mill\!. n-e,l'edil'mi vCiI: .. k. yalnu I!!ID, IB11111 ,..]lIInJ.r lI'I1IiJ~rah"kl!d'!'!i t.3~, ",.ukla.n
t:illzl:!!hllmi~cle 1\oJ!!:lJredrl:m~ :11,11",ij~,abdftYili
III..Illt

bdend

iijil'lillin
yolln

i.!ooniflri

'11'"'&

II'IlIm:::;--::

blr k,I,lb· el .. yu!. eafl. Mm v.e aoil,....i'l'li"i dJ!; ~'Il'e !!doJOrtekresiJrdmi hl!.-W Yrfm l!j:irLll k!lya'
(ID.UmM"U5I o£IIkBl1IIlll!:.

Y'!'!Ih~l:J!smi'ni) i

Matbuat balosu
!M a t:huoli:1: ba]o~u heT .sene .old IIIgl.1 l'ibi "bu: .l! e.1II0 die- ~'k mi.lk8mH'l~lo ~ larali ba'Zlrhmmlrhr. 8i1ll0 yali"lllll I\kfa:m JlIlI.t d'ukyz; "'IIJ.~ukt.n i.tilil!lnn Mak!l.im ~J!,lOI'll!lI,rmdl!l. ba,hyac:akbl'. Davetiye]_ tamll.lII'I~1t ,.al.. M ,,"~h!IU!!fu:t'. Bolo e-l",;.~i il~ g~]miyen her hs.nQ'i bj,r 'It::im.a.enm j~e.t gi.rmelline- kllt';!'YCIII mUsluu!lc, ediJmiyecek~ir. ~eh!l"i:rni%d,!! bul'll ....t!lD HcyetJ Vekile crH.RL!le D, M. M=c~ Ihi A~!lmll'l, "efir ve kOl"l.ylos]arla ~~hrin ~i.\all' 'lil1I!o111'1t1 ve; beyef~d[· l~nde1ll !10k oJ;:ojtQrlun d",¥etH 'b'l:l ,.
lUIIICliyh

curn,,"rlcl!~.linuo. ta:!lladiiF HGD. b&}'r.ll.mUI ikinc:i ,liJl!lg H. Farb.&1 .,itli Ceft!<iClr :p.irH,ii tir.· II"dlmld!!ln !Pa..-k O't-i!·]i yloo.l.llflld" ~I"il:"
kallulIlllllI,l:I;

2B

Ank;Ilf1I' ~ I'll- lIynld.llllll'. Bqv!!ki'fimiz- YM U ),1,! ~.1d

c.

nmnlim!!.l'

d .. m.11

dl!.vet

01""-

cdltll'.I'll'.

Resirnleri ~'Hnderrniz

5 ~ litl"wi'rn"flilt',IrtJJ.llihn yedi~Ci ~nii aL:Bammllo klll'llfll' k~~u.'I l!idil-ktir,
.:I -

30 Hurs:a izc:si ,ehrrm'lde
,~.b1inl' l'Il~rm_ ,Iben: BliI'> i21c::iI'Mi"den DtttIi Irltilik bir P'UP mualJ;mleri ",f"k.lind!! ~lmmi1:e glllecek 'PI! hap rn eneaa dDIl.I!IeI!Morrdir.
I.

~iIl"

val".i~cc:ektb-.

,.onll lII'~ldiier. lit-non 10k kalll!obl!.ll~ri. Sir hiHDk :!!llkl!!" 'I'~ 1HI' 'IlOliI ~I'luui I!I<I!!fiJI:II ~inl' iFII dilu. I

IIrmmd!alri mU,.bllTi:.ya i,firnk kft~JJ''''fden .lidelrl 1"f:.1 • IJrb D:[khtlo!! okum.lllum~ Mello r.deri"z. 1 ~ R~drnf ..ri buglin(l ..n itffilll"l!l'I "kll"
K"ffit'l"
etmefc; jrtj'Vof!l!I

d~ r.etede

MtI,IIJ,II!k&V1I de gU-1!-JI hfl,m1ar

nmn

Bayram

I"II!~irm~ ~D!.
@II

M U"~, MiIU Mud.' ., n",Ftifj·U V. kilter.i, 'bir f9k mllb·l.I.l .... 'hilyWl IIDen1'lgJ'll II v. bii'l'lifr I!fr haIk kli ...; BatukW
~I!!p"';e..~lmi.~~,.di. TUb film, 112 I!III Ita Ii'....·lret .tlL A'VI'Ii trell.'oI! !!h'kh'ive Vekili Do.klO!'

.,

old'l!liu ,~d(M.Fl!!irn.11!1'"I"Uy'llIB
Icim!e. mlilrAfPlt
'l!'N~ OIUt

p. .. k ~d.i.

,,·r

rey ifl~'an hllntm

Vol!!~~

diiv~'el'
Jecelrlir. "1 -

:rey

hIk,dlm

Trunlerde tenzJHUh tarifa

buT, ,d;i"'llIrQir, EIdc:n ve podJi iL! gOnda.

To!..:a.diyam oti!'Hndf'i r!)tll"ali:ak1ardfl'. tzmir ,ib,.f'na ql!llhll,t.i, Bllf'JIilI Irl;i.
.IleUme .de 'II1'mJd~i melded'ir. i1e
&1'1"1;:;1.11

InI!bmNi~;i!". :2 - ~imdi~e klldv 1:l9l'eW~imi7. '~ ..imlcrm tl!.lll'l oillrl!!k :j{ondl!ri~ ~' .. t.... F.lnlk I"j!tim r.i5T1I"lCTen't:Pt _liM..
Iatiya glrInlN1li·\I II!oddolUllm"ln Aumlu·al~ .... be, kill'll!!, ref,IIDemT'!:den !'II'!-clill.n1r M~~~_~.) l - B 1!Il'811 VI! Izmir gii""

SII mil~lffoUJU", 200, taO

~'I!!IIiiiI;!Ii.l~lI· ·mii.kilal

~,'.

......-4iii

ll.e

mu.htelif
10
'r; : .......

,
-

V,j!

b.~1!1
III!

SI} ..
.,

Blii 1'''11'1mOn&Jl!!bdile De'Vlet demll"yo]lanlld. dun t .. tbi.k]n ... beJ"la. ~

"'

-.j

-

rcf.a.kBt

et·

BUB!

gOze!i gellyor
BUl':lfI Kl.lzt-Ti

roLl"''

"e miikcmmel

Ml\tbuII.t

b.,.rc&1.I !j:vk nnib

ol.l!llc.aktll' .
ve
IIII!!! -

Oil EncOmeninde yeni' bir

teuiU,lh tllrif& JUhlin ~.. in. ka d Ill' d"vl!llm ed>e1::~k tn-,
1'1&::1

Bla

A~mc:. H"l'"id"'l! V~iH TevfDc: Hi! to fti Tl'!bdid~ Te!-Tih"t 'konfNarullIa a-l"'roc,* heye'li:n 1!IUnd" bllhmaa n:a!an d!. hA· rr1r .. t .ui1I:'.t. !:h'hhiJ'e V,.T.,ili 'M I'Ilg')"Ii aitm>f'.k1~ dir. Hf!ddn Ve-fl:i]j .e ri'.Ii!le~ ",uiil M)"ft m .. lAnhu]·dfIJlI'Idoimu Cifllln'l:1!fl"'".
],;JIl' ..

CC1'llliyatimiz, Plf:frube.t

Bursa 26 (HUllJlIIi)euml!ll ubab.1 Y{I'!J-\'a tlln"ki

iI.!!ldanbllll'a ~deaktrl'. Knrl.i~ ~Iedi" ei. uvula

hif o!duita hald!'!cli be~('nd~-~~"~'".~,~ .• rt:y ...omRMLi:r5inD.

ImM,bn C'hv!:'fI 01mAr!lltlliIl LiUuUSA ilikkllol etm.i,tir. T.a.Taflml;uhn ta • bctt iT ~Ij!ft lil5 r... lfl, eo.a.rlOn 11'1d an. il n r
enHr!lu!lIi '\Ie blJnds.:n (",:rll\ pare F'lll1'I"'1I'Ie-al nell ohlll'Ulr, yea

Ank&ra. A Mr.l llitikl!!ll mii:.:en nriidi.irU .RagllJ Hl.!lu.i Bn<iG ibtll'.ll!ll cih.lI!till!' Dil !l!ftc!;men.inc1c· ((allf'lH iii V'll AIU'I tika mUEeli mu"m~lihnll. iJivete1l elnolll'dya r.niiuli miIdiiru O!ma~ F~rit Ha,

k.-t r"-iIeeeklir.

Hayramlalma
Bayramm. !kind rti~ni.i. H. Flrfi.!n Vil.i,..e.t merkezinde 'Irka m.eD.U:p" ~!Iln lIIUI[n.d .. barramJAtJM y... l... ulihil'. '

4-

G&.zct~.m.i.z;dll

g.&111:1....

bl~b.

fmdillii!l bun!lIlllm ku,.,llLftInlm.at br.

Marii VcUn.r:'Iin~

far.-

Mikrop sacan ve yangm ~lkaran harp aletleri rahdidi teslihat konferansi divam bUil-l
lara kar,) mUessir tedbir bulamadr
t:ellen'e :28 (A.A.' ......M. 'tfBiliilU'-' kin'ulII T;:y.,eti Altiud .. toplll1l11iul .[~ lAh.1M'l lm,.,akma konfer'!UiU d;'al'lI. ~ttn Fe1em,enk mU'I'lLhtiliiU:I M., RlI1dai!lM"o-'ti!Kt ~'j1l:!iJ'~ l!i'I'lb1..n!i ya .. ~p ~ual!l V<IiI miltrop .IUi.b~lI;rm ~mtIfIlLI'J'efl1le ~,floflLl'ilk ".Q~de 5'eliri~c:cek dMtlmIl mtiteB.1Hk l"AP(ilI!"\llbtm Irrilbnker_l:nll «lriflll~.Ur. y I!I.~ ptlaa mlb:~-er6JeT.·lyo ha,u,t ..kl IrOllim 'Ilt( p~1I; m(ll!ftllJ olllllciliinn 'Fe memnb.~yete m'Llh~ hPlTek· ~ yuhlif !arid.. mulr.bela &ilmi,ir tM'Lirlm'.iJ IIln mGe-".il:" u]aMJyaca InUl 'kli.'!illJlU ... l"l.rft't-!'nJ mm1U:11!j 'fIfil!inn.,~h;·.'11" .,rt1tel7e '" Ammilm ~1~J liiJ,u;k.. I:I'I,~e'MlmillJ hd!~lli"~~i lEDe:aI.= ~unr,eb:l~li1dll 'ku,,11um,1 iflJ'Pdml'_ _zUl-'l!md. oldllliull'IJ 'bn.:nfmi~th-.

~eker Bayraml
Havdllr Ritll~, Be." brmll 'r,1IUIII"erl'i"et~ drll!lerrnek lUi!lid'u. Elh~ 1d "~I ...cJer fleil)r~l~ kitEIIg.br~ Hol!!le1m

I-

''Rn b;r Dnzllllanm

'II'II.m~I'W'.

en se'go:m:ier:ml"ll~ .. e "0111!)~
'!i1'(j

HitFtmdll ai'umd'a (lkoml!lll

dim hi!' ba'Y" bu5; Z[fi MKYi8.Lbt muha.rlrlet."lnd
e1J

isnat ve tahrif bahsi
met: Bey,
DEI

Hugon eUnize a,],dlgnuz her p .. zetellilln fJkra kB,e&i.ude !bu talb
ba,h

b:iz.de:rJ bu JDemlekel

-

gJ

g,!$rece ~ini.z.e ,iiphe
Okka.ll

yok:ULa

...

u!lt;JrllfeEmTl

Ludvil'

"",iilid' RI'a!

!t'lI1t1!lII ••,.

ahnm!, diye gOltm-d'ig:iniz ,ciim1cll!<ri bi::!!!lil'll bi~ .. 6oey«~ Ruuldtal:!!ng!a:R ilkUba.l Il'lulUJbu" Jl!l~al!U'a benz!Il!t -

Me.,hut Alnllllll_1. II.mfi''I'Iin MwoHru i:Je Yi'Ph;' ~;Hillr~t "l'Iudlllr Rtf!!.t Bey h.1I'afun.dlli'lo t.rdlme .d'lmi, "I"e •• el1;

T;rlI;

IdIW:pa'l'lIll!Bi~,ni:n

u'ijucll

.lIovm

0-

1:"1"..,.1(~lran'lml'.

Un

tenUm~

heniD

Japon'lann "1, tekdbi
Cl!!n-re :26 (A.A.) ......JlI.p01\ heIL;;]yDk ()k,_","t. liMti bal.:rile-I"''riieude '1i'l!JtiJTIH~kt .. old1L~1II. dlfi.tYifOll.,,;alu,_ .. itt~:!I'ibi qlkc. lI:&yit cd~tir,

olrnmlidlm, fakllJt l~liife1erino ;oz ita"
dicri'l'k~fI miiter'clm tanflliiflM krr:rnm L:alc-mltl i~.ft,.et edilellJ !,>!!,MaT gonJUm. !1lIi'1 mU!L1koi tmunlllkll.Sa.'IlIIlUI"Iro:la aUi'll,aM (liJ._ij:niilc:r-e1!-~12il'I!'I'I l>u~.Il!I:nh"l'dl'h 1'I:aJ.

J'eti ., JapMi,."ilHi

.,.'111

28 (J;..A.) -- Kii.!fiik Iti.lif Ji.'nUtI:P:"J' ....<IiI.!II meydllB& ~~'k: n] .. ~1' oJ ... li1a ka'i8ktlhi~ ,dDlaJ1, ..

SillJh h'fQ!1ft~lrl. meYe!,.-Ji

C'~

k~1Pl'l VIe hl!ils'!;"j ibtll:c:l~b dikt .... tom dtvi'!l'l" 'In: «~B~JJi, idndt! mtl8l'1o;:iI1'~ 'er·nntTm edilCii'il bir odl~ YMl\1Idll liliranltk hi.
ya'l'l1'n

'!i1".... klllpahl'l·ll. Alman mMsi1lri5i,
'M]

~11

13,.101lI!I.radlii bf'onen FI'M'!nI, fU! Itah,l'llIn,

,ll

rnemii:t:i. iiiI:'" ~r.lId, 8' ubi, a 1'1tyortlUl1.ltz. IF'IIkIIt. Ahmct B~y. hund_ 0 kadlar d.a d.5.VO-Y. a.IAkIll,da.1" eden bir ltIy )!'Ok., C"lIinkli bill plll~aJIllt"1!Iil bit" Bey8;z R.u kitabI1l.da.tI. deio de. ibi!' Klrml21 By. kitilblndan almDllt Ohnao!l1 da blz-im 1:~!iEimi~i tagyir ebne:t:. CUnk" efer okUmU':!I4fi~;I..iz d" l!IiHninb: ki. Ibizim ~[nkiliip 1,1<111 K&d1'lO~ liIiIc (MiHi kl1l"tu]u, Ii~roke1;leTiU!illi, aDa preIl:lipler.i) V.I!!! 12 muEl!al'alr KII,cl,ro'd. (Ri,~ifflI te.-zimiz) ,eklindemadd'c: linadde hu:l&say& ~al."hlllml:;! hiikumlBrde, ne Bl:)yaz R]U..- PI!' de' Ku'm1zt Rlt:li'un ,ahtodcUerine ve- teyiUe!l"hl-l!!' urrece yer vl!!'f'lbni, dClij[<ltr_

ld"1:' dll.ir hllk ve IIIda Iet. rnitlalLed is'l:eyin., ne de 'lnl mcmJ.~kl!l~],I!Ti.n mH!.IIt ni:l!&1'I'1I'111 TiiTk iye'y~ ~ir id eal :ribi _gi;st £rr in I TYirkiye b.i~bi .. ysrdeD !:Ii'i b~ m i_] ,s,TllJDlyo1!". B i:j!: liz" TUr Ie mill etri e~s[z VI!I\ o.J"neh:ll~Z bir illkmlip yaplyaJ' dediii~i_l: nmi!l'l1. ab,y ediy<:!1"'!I'llIliUZ, F&k.at aizin miiksmme[ lbi_lIeFill]~z~ riiircrukten .IOnn da. biz gene- 1I'll fikrin ii;r:erindll!l' _bitkade:miz: _ Evet, T'~kt1'1!i at""~Z Ve !lmduiz 'biT inkdip i!::indedir 'll'e T~rk d!YV~e'i!:~ ke-ndl oizam In~, b~ ~;;1' nil:liml e, VEl !lim.e'k diye l!I)millJ~n kend:i ken.!line yapacaktJrl

:;ieker bayrMnJ'1 Irll.k .. t" akideT.lln

yUz y~rmiye o]u,undanMJ

d11't

Re-

d lrt ydlar val" k~, bin ,e~,e:r sibi l-ath. ooorii ba.yraDl gibi [:Ie,' eli alan hu ,~]fI kelimeden kalemiirn hir liirlu lczzel]i c.ii."Dle1er ~1Ika _"
Irllm,yort

Galiba bunda. mev:almiu de Ie1m Vi!.r: &Yram u.balu pcIru:e~

deiio'l:,ake.:n gCiIZLer.jDk.dl:~e.:rda .ihyan &iyah ,em:siyeler degil,p 1m b.,.ya.z ybJeJ'girmek i"lier v.e

SilQ/Jar, lnrakma 'u;.n'm-ann
I.lel

.AlmtmJ,i.:t

,

t'enevre 28 f A.A.) - Al~"1l"" "\,j"I!'D t~dit e-dllm.i, elalll I::Hlilhat imiH4ukcllil'li ka&ul ef::tDit ""0 li1ah~ Ian lur-a,lJ;,a" kofifma.ni5IJ1.11. bUiu!:! 'I:{'Mrk komitelerde y.eniden mum"'l!mllZ' bW.lDtdurmlll'k - ''I!Ir'etile ;:~tn-III 'k

.ile t:n,a:liUen 'vii Fra1l511<'lIILD Viraina., Budapl!!lte "Roma'!!Ia diplorr!.&li t¥iI!l]e lcr.I!JMD!i kaJ'~ verJ;nrlji BhiT!lk11m 'h~ilI;a':b[;;,l3'.1hInriic .. ledn~ .uakle ., .el.t~""". Ktlo:-l!k hilSl'P hf;\i~m'i!!'derj }'dledilde.d br.bflf: k:mdlhnini. at "' min etm~d!li;, tddiN,e me~',~ledlen M~!I el'1er Cemlye-!:l kon.aeyl:ni h.8J 'bmdaJ' efmel,mqretmde eT'Il!l]ce adhn e1:mi:!!otduklan k8i~an yeril'll!! !l'e~lr Melt: h&kkJm .uhafua. etmekt~h... leer. E1!I :Iliy&ile '!ll'dlntetir m6lale.a, 'konle'!l"in ,r~ik' ~Uma ,i!fI!!YTe.i[ld" I.lttl:li'_ e']leod illII 'Itill'beTdar edi.1~I!i:[ merb .Inddl:r,

R'18'tur dHim. MD~ild beyfie~ilel itl"b~_l"Il~'fa~ ..l denmi ta.billt1 Ililhllrlle f;,1imllmen Im'm~ir. BmiM Mr 1r1m. en c:1e~ ;hde ,,~Mi mu&Qlrnidir; lu& tOfefl'llliimurue "'l!n!l:lCIVIII kada'l' 'her hD~'a boYfeJIir. 'E'.i;m" '''"ill: V~i"'yi .]8,11. M 1;Rh-..ro1'S!!ok hUl!,'Q ruM .~tIri Ve:tdi"'n;n

dlr. li;1l1l,

Turif

b~ime

gofilllee;

lbbl'-!Eda

bi,.;m kanIl"l'lll:.d1!o ·r:ullulllmIl!ldnt .... IJk hir Mil: lei !;tede:nt. ... lhiZlJ e bern r en IIIUt!UIIIU:P S"'I"~ 'II"!U~Th;i'§l 'f'i!I ker.n en.

ileri ram lin $m:lJOiitar",f'l:tlI"1I11r.'10.CII ltJDi lWvvelle neri 3-iir·{'llo1".q hi.. UJdje. tlll~\J'II!oI'. SI\I'k tlkl'l!f1, btl iddllilf\l !!ilar,,,k cli:YM.'k «~'R,,'lnnjz! M'I~Iin~ de "r,iPnle ".. rab-er dili,iirtliyor. 'H'I!I' 1l1l!!lIikinr~ Bd, .!...r. m"lIrtev1ll"! milllidi:!' ~ c. ~",dllr 'ki hIt, A1msIII u'lferil'll YII)!ywt'II!r1"1k 'V~ l!.n~'CI'I, b,,","dftD. InrlT.lllSl ~'I'I~e&"mflen, 1nJIB 1ri:f~Ikli _ .;if mllYi rrii.zll!niDd~"'J 'kaba,. faht d.YI\lI~1d1 lfiiv~miDdlen 1Ji1lJrMtc: Dil!li' lid Iftijmldiwe Almlmi nmlodlil .. rm.cle de &u Cil!frrni!lnre-n~.,i ve krum:1I buJ'jiIi ..k 0 dl!!nl~ k;abil,rli,r.0 ... "Me Ded.,m rnIlli II&~!':inil;indeki "r"lirk 'bmm Lurmm.aJ!!lI k!!ollcryoJuJ: ...

ki:

I

Almanya'da Siyasi human
I

-

.. .... M u·thj'"

"" kl s,ogu··· ,ar

VI!I..dyMillli:z daha entllt'e-.rmdn-. Ben ,!'i;;r:iliL tU i;lbnlenizi ald!I'D' ...5 uk:i 'ldiiaik dl!ftJokI:"\Bdlc1l' cihlln i~inde miUEI'tl) hak ven'l':liiyw l.,rml,,"l 5.ankii bl!riltl9'e, FrllJI.I.B, Amerika, 11I.~re;, f_.andhl.IILVY~ ve BAiT' clll\lt1!l1kr-a.t d'e?lel[er, c:ibillfi t~iDdQ milleUo!ll~ r!n.~ ~~tan DIIab-rum e-diYa;lorlaroJl:fh Ben bu climleye lIakh o[a'l'a.k _iiat~lek_i ha.Zl miJJeUeZ'in !sendi lti:bHyet:lerinde YlILf1yaa: milletlwi. null h~]armdan. mahnl~ e'l.tik1edllliL cIIonla.tarak ceva.p voerm e§e ':tall.,t1m. Fakat ... i I>CID. ypantzda~ U - Hb.nr:i Bell'lm, Dlill.kM,c!Jm lumdii:miHe't~el!"in~ cl:b8Jn i",iime hnkt!'ll!l Dlahrtn::n I!)l!m.ediklerini "oY]~liIIIeTd:ib
dll:yor.a.uIIILlIz;.

f.'l.Tc'!i ..t Ah,m.et Be.y.M.ndi. Met·file ibu!rrJ.da d,eilld,ir. Siz de bilininiz ki~ oltl.hyif, anAt 'J'e .!loire libi IK~ kelimell!!'le MLi.hl anliTak VB tllDiiilmH!I! mUlUlkqa hMlcl ibu111l1l&1rI kallrllnila' T'I1!I ,.,ipe-rLeTl ~.rk.,dDJ!l u.Jklanlluk, tlllkdap Ve Kad:ro'fiuD tl!:z;i !ji&rli:Ul .. [emez. Eh:r ~Wt~'k!c:ak onu d'8,~eI e;rn,ek i&t:iyor .. an1'Z, h~ ohit-!!l ZSIll. b'll u!ltiinde ~hflln].r !kadlar ~I.bli.tliTlIlm8.1l fe-dakirrhk Y8pm.l!k, bl]" ts.t.I!A

bi!' bayram havas~na. kelebekl~l' gibi U~BIiI kl!.r~atdegil, kllrla.r ribl u~an kelebekler yakll,u! F akal halimize gene "Ukredenm: BeYBz kaT tlpbi i!rine beyu ,Db. dumAub.nnm k,lln ~hi~nl da gi:irilyoruz ve ~koi!!rin yib: yirn!li .. ,den &fill gl inmeme.ine ra,'imeD
thas ekmegim
Okklli:l1l1

.eki.z,

'bU!F~

tan. yukan
ayn

~lkl1uYM'!

raftltn memleketio, diiN tll.l"'s.f;!:an eilutuTn ..spini "'. is~ih.aI9ini lldTm lld,ll'I1 t.akip ..trnek 'Az)'DI.oi!n·. Yok.511J i9 tabrH ve li5ll&t ~lirlLltUle~ Tillie k...hru" ben Ii zc b\!!1l1arm biz ]lali: I'i.or;in yazll.!!.i!'ID1:!: arlUlOO&I1,

Bu yd ~ekl!J' bayr.!lIDllltn
LU:IIOusiyeti da.havsr: Hk musa.bakUll, MatbuBt

Ciiz.el.

ikt

Cumaneli "ke:r

baml)sll! rinG mUlabakada. don-=cek ~ Bet'S'I!I.,..

"jzi

Haydi.

t{!>'V3-ibinh:1 die' IcaLlll ed.e -

Jlitler, Dr. ~aht'm B~ve·
kil olmasi'ni istemecU
BHfiD. 2'1 (A.A.) IiBI kn!lemli u.1an,

3 Leh tehrinde 300 Idti donarak aldii
V'bfOV,1I !!I!i (A.A.) - Han.~ d~ VlU'JO'II'tt"cllII :riInrdMII DFii24.. P'omm,· t 27,.e. Viln,oI'dA f .1t< II; dii,mii,tik. Bu:ftbirlerde 200.300 bdar tnm.RniD -lukl&n dllllilduklan bildlri1 •

UI!D.Fded gene Mzam Idc:1illmu: deil.tmN:. ~iinkilli biz bUUin bu .."yd'lKumz miUetleriu, ihem d'ha:m: i~nde d.irer mille-den. hmn de kendl ~ll:i!rinde mHietin k1i!rn.1 kUmlin-i 'baktan
m.il.bnm eUild;!(l"i:ne 'k;fl.n,l1z. AllI!Ia

de lHIYTlIn buralu,~ k~d8,r miikemmellennl 'll\@]"h-im. 'Meseli Iii; d~ ~'l"l!If el~i'lil1! 'k:' fnkdq .'fUI Kllodro!'rlmJ mihver :filni, ,..iy&.eteQ, 'll'e· i'ktlM-d en mi;i:!otddl ve ~iizUt~ bi.r lbel!Bld!:ltt olmak cn.dl~shiir. Bu endtte b'U kita.b'ln bUUin
b.ahis, lahif'a
en,

cumll.rlesi gece!i balodll.. lIliIuh.k .. Ikak k~Mi!.k:sim &4~OnUzen g~n lbir
kutu,sU_(UI

mat ribi heyaz tenlwt akidc a:iM krnn~:Zl ~ud:A.kIRr, b~dem ,ele.. 1

ve .lIIhr]anmla

eo

~k

gibi ~lttr 1£=1hr. lU!.Iokum lJibi t,(J!olJlol bul tom t.~ :gib:ct!erle d,olu biro telrer kuhuu!
Rama2and~ &ijtfja kaplllnD kalaylanmMI ve bayramda iRIanlann tepe,den hrnaill donanma.!l ,da ,idletti-r. Oikkal cttim, iikbsadr

Mu~lk;:
diy~ 1d:

davlHmID

~

~!U'M1 d.

lIz.

~ R!!'V'h.i1tq

Wi'1I'!~·

«_ tvi Va.. 'B"''l'I/I!JI'mil~l ·ml~~ilri fI1I~~ ,

'bi:z~ hep fngiltol!lTe'deD, Ameatii. ...• " d'an liili-Jlld ahbi'IM!Zm va. b.. ri'lf]"e He
lakIllDid~Dlavya."1'1

mecliaWn d1~b.m Dyl.lt MZiy-et haklomdliil },eni m.itzdr.e ..

roeler ya"msLm j;iD hr!l;:"ll!nlp!C1I!OD Hma gil.,!) ",.dill miiMet yann .oil.dna IIOm"IIi Wifecetlndm ru-eteJ'er. ~kaIJfIk 'b~ bale ,.1en lind ..,an,.-!I!tIn irvi bir Retieeve vaul:ma.ll malcud:ile liin'hdilem ~b~~~~e&r_ ClLle'1!el.erin -.erdikferi !h":R(a ~ b-u hDl'IlIta lI'!,"Iktllrl .. ~a ,lid 'E'I!IiI!J&I:I vel tmu.~ 'b!~: I t - RI!I~~!IIIR' mediJn~, ,.I'di yd. 'aun umumi i'l;f:im umn oh~ yen~ trii~eoyl PlU'1Smemotliill"a ~ileceii I:~' ma1l11 btlu- t.liki ~kmdJl ml!!cl;.~ b;r ek-nyef ~!:UI'Ie ~~ t'e,ebbi31iii. :2 _

k!l,b~1 ei:me-ft;, mJ:1Ii' olmll.a 1Dl.nr dt:JiI· mi, demek. Mmol~i de &:..im i!1i!'V&nwl till'~hll '" gt'!cm1" Q~IliV!lJr, B~i;1I',101'P md!IIikM:!IIf It;",bu.' etmek1ii mm; lUnumnzu fe-ria. etmi, olmlY!i.~. CDnktli 'l:u..fII8.eo> dil~ Almlll.tl; Fr""lfll. ttlltTvan. Ku! inDio 1P"ln1eA BftU;1t'ldla M.hnlri dill "reI' lII'I!,Cak ~
F"'~flt

lhim .. l

edB~k

tM"i.-

ttthrif e1tjjimizi i.d.dlia ed~yor IUDU.Z.. HA1di e-fendim, wn.lMJ d~ a16hrn. 0 frn~i"Ii'yi ii~abJII kil, orad/a dlabli. bi:r 13.1 .m,re], Te1'kl t~slihat konlftafilJ, CoeoIIIIiyeti Akvllln .sIlTa Tlnl
';!irli.11

nb;l

lDl.trl!l.lyoz].erilli

a1etle.ri.

Eskitehir ~eker f~brikasl
Sonbah~da _- ecnebi seke.. ,riDe ihtiya~ kalmlyacak

l1ri' tuaI

,I.YIIf mu~n<.j (lm ve 'till

In..-aft!tile.:-

i!Wd1l:hrlJU'.

,..w.12I •.•

Ankara 26 fT~le'onJ!li' ~ iEi&i,l!!bir Sabtk Ba,vekiJ VOi'l Papm, ~kl!! tabrilull1 SnlbntiJdelri J,(IlIlhabMda Reie.hs.lJ!utk'll1 u:b* umlRDl ntiidilrii d oklo.. Sd:u.cht me Ali1'1!lBlI millI,-d~l1erinm ,fulIY«h~'PIIM~ktir. P.b-J1u. ¥n dim N1iIm M. H..,..enbef'R b.iqkli 'bil' hal ~ ,t~dide1l Ealdtebir VI!! h ....aJa,Jlnde ",Ii " him mlktm.rdl! I=Illn~ ~'keceldHdir. Fah. n~ ar~dJr. Bu pr~ &afVddlilll n'ka.digei:' fllllhr.ika~1. bM'I"Ifte II;I!J • makZllnIN iMetmu!·.Td.sliI HitlU;, ..... ~irh!mafa &q'[~ !I:l.!l!n1e-fcetla LoFmmete iim.A mnekti. Hi.tlH', bOylehir Ia.~"'elli 9lU1 p~i hlrdiz.da M Sc:h .... I kfj, "I"azi~e ..or. fIlL:m' i:h.JV!lI~ bnl!L· chl'jlll riyDll1ind. yeni Ibir kabinll$i. my dleJI~efc iletael"de dlJlrl!de~ teml!o linin fhioAl~'ID' Von. Hinc!Hlb ..... ,. tek:lif edUle'b11eeeii ,limit etLtlirm'du:.
L-_ D\I

-

PEYAMI ~.i\,F'A ""==~"'~~""""==""""'!!!!!!!!~""""""'l=--

Ha:l1D'.B~fH:m d"U '1m ·miinlBib1l1-ft bn,,,;II«'hm. tlti~ LO' b:t:i1 tUn'leri'ni di!ed:iji InUJi!kiyi dinli:mek'lilJ .~reibil'ir. Grllontu:.fQlIU!:n!I7.U klmum;lil w bll!!itadii;l .. "'1: nlAIb u.fl'l1.''I!. HOI!IILtit'ill:l';Ii, dil,j,-w ~. [0 biiyiilkb.J(ik"t orlllol.. , Wl!ll"l1l!l'rahld; IMnbu"; Cemil. Sill hllinIniz. Bl!lyrammlZ 1!mIl'b.rek ol~um.

Hus.- Japon mDnl!!gebati 'ger~:ntlil'$iYlr

'HitJer'i:n ret
.~_...JL.'L •• _1

__ .: ...,.. ......IIJI.Ie.r~CI!!:II:I.I

CIIV,Il\JiI 'lfm"ID~ • 1..,1_. __

illlMine

li~i:;tMl;;;:;-tU. MDdOr1D,ID Per~~poUs'te bir sarav_ ~ulundu
9
A.rdu~r.. ~'I ~ Du'ldol' Fanlk Bey 5!bltiyl!!l Vl!lkartti: ~ima'i mu."VIl!l'Iet Vnt'ml1 miJ,d,lh-lii.t\lnf!< In.yl,, !!!dUm'i, tiro _

MolkMll! 2S ('Hu~n~n - Jlipotl'mano MiHiiJt'aJiQ'r! m'L!8.llGd~an.i tMldd: me]erim!len &01tI'1!II vazi}rd Deaket pey'" dilJ etrni.,nr. RU8)"D."mn ~ar1i hl,ld~und!1!I ~d di t....iLat a1lt1;B$] ih~1i kuv"l"etli * dir. $JJ'U 2-6(A..A.)- IProfullt H.nIfe!dI'm ~darm.i altllldalci Aihnm heyeti ik:ii Ilimel.ik lIit U'lIfhnruula:p I'LiOllirollllPel"" stlp'llm iblllr,,,,bm!d'i[lI.J:fI 'hi:l' .lLi'lIIy [II! bh ta.Tom mabetl!e:ri ve evleri m~i:9!MHI, (I' 1I11lm1t1ta. muvMf4!J. IIILar.Lll~tqr.

."""""''''f-.

S:was - Erzurum hatb
~ 26 (T~!Io) - SInJ .. f1rnm:um I'illttmJDo 1npa it;ln boDo aliI! ul!tilnidl!.I1bir _10M rnm1• nilbtl.kere Ylllpl]!.chf1 mallimdar. Ml!zl«lr ~t"l11 ihqkl. Em!I.k Ba.nkU'll ile d;ier elmeln :In'uplilf' 6I"Ulndll !II. mfuillurat ~ft'n"D etm*tediT. HenliI In1 puplMiln bl~ hM-

Me~1up~u~ar ,arasrnda

10 mr netteeye vanI~

deitl.4Ir_

Anklll'li 2G (Telefmd." - Z01IBUl· d~ Mektu:pqwvltma Dcnirli MeM.u:, " ~Il FILik, D",n&1i M!!ikbrp;w1I1NmI eski El&ru mtlb·iUQ ~ki Baylor lIlyin ohmll'Wflar,il1I".

Ml8lr'daki
Wire.

ingiliz harBr'glhmda
-_

I ,wlc IlkI,fU·I~~.
yail

MmaY~Hule ll~l1m hrl Bu B:t6fl!f.'rli &~~J'lb,r da. 'I1st]er:ine atef 1I.;L1anlar d .. t~"nljll bUr 'll'lllaDa"lan de til JrI~ i-d:~? O,lz ib'llmemJ eked!!" 'liirkiye·y-e mlsaJl &!mli.1D!!..kl_ hat. ot ~ m.~iiiliDiz:fi kan3i~z. Ha..tla taka.!II.:Ji n.avYlltdiaD dill. bah~ebi~;Tiiz. 0 t&kandin3vya'dallL ki. 1D~la d.ah& Mr· k~ .,.. evvel bil' KreuA:B!" I'&-ztl],ed, biltin t~v~ va tllil1ld .. ,lar:llDlu ki.killi ta~ll!ll"Li\'n. lIulI C'li.ynablild kainaUa.'rd'l!In., n~d ki ...U Ipe&:iUAs .. yonlal'& 'y!tl.b.1"![thitnl Jii...nr>9 :slhi qI'k_h iklld,l. Ei'e~ I""QI;, sl'il!:ln mu .. kaild'1!IiII1COltirdiAhdz Eer-.,rli'l UktJ~ kah ~delerlne i!I{l!;hk kah,opta m 11!:114Mii K~ UIc:;r'I:(!II bD~UUl1tf(·nltl~er kIU!iA't' &:llMk.a1Z 01&11. luu·jc.i al!lt!::tJ.1CMullt ~!lmncIB kllll'k!la. yiHIII d,ort Mat iljindle. tlllV~, fWlisii .. hmere m.Uihtaij kaJw. E-htl&M Ahmet Bey. Ill:! saha.d", ,~y]en.eeuk !li)zlet"in. IOIiIU relimBZ. M~1Id.j_~tan·daki mwtemleke 'lI'~za.letlerindlMl b,1!I h._tmeyin deli"aI!lD~Z" In B'Htl!re',dq blLbtNeTi.I: ve 8]1,iju).uzOi Lol"I.-dra ~tik!", yiirUyon ve iLo:ndT.

haJfl"!iEMr fakilBe izah ohmJnlll' v,e mU.da.fa& edilmi~~r. lMiHederi m.i11etlere et.ir eden mij;!l'!:einl,di:ed .. 1:Iik e-b:a.dmllil t!!l'sfi.yb~ dbannn M1I"hml'lle kD.l1l Clepbe aim" t.ab; ·709 mat'b,'lt miUetlw dUr.tya!.1 ye:r<inl:!oe!' bLri h a-yH 1!L)'ir'l hiiJr Ve mi.istnkil ~met1er den rnI.Ut',e&.>kil l"eni MI!' diinv!!l P'lU"Men.e~inhl!ls.tii!lililer a~!md~ DIY" bir .-Jddm:le mfLdafu, Mi1m~UT. Tam ve ka.ydll ,a.rn,z i:ttildi.l davallTfilnj TiiTk -mkl[iibmd1a o]dl}gl:l kalAl', ii,e: bUI"J\lVIl I'll!! de IIOaYIlLiat h,i;; biT to [a.klCl ntemillde tl!lEQ: V6 kimil jZlI.h ol'llum.adlt~ il!.II.:I'M ob.tnmii!!tltmr, V fl!I iDnu.,et $a:I''kb 'ft ,8o!Lyt imiitecanil hitccmal1lit:l. mill et. ~:g. IQiUet mifuc!!ldl!"" I~ininn.:tu.adi 'VO siYIIJII'i bi:r aldom L.alme i&tiLlll.m dmntik IOI. D. Tun.: . inklJal, Ylilnuil zalntl,qpD'lZ "I'e ,.aL 111'1: m,emlekettml;r: ;~i:n drj'il. bli.tb
b~er!yetin ati!!l ve ml.l'ka.d.dleT h he"' ,sablba dLk'kllUe m.~ked-e"6 diegep bllyel

E:!uh.tIl.D y\iziirnden midjr~ Ded~r.. ~u liOD~uaD],II;roda '1M hayram. la.rdfl.~Dl.a.tbuat lleiDinde blem ..
fell" b[ribirini

met Beyle $evket Slireyya Bey, ·bayr8lmhk leh~eleriDi talmnp

yor ••

"'t~

kaJay1aYJ:p dODl'\b· bu l'll d • .Aiaoill,1 AJt..

yeTi:diierini ar!!c ci~iine ~
diler!
re.da

.,

-

",#". '.

Anla"l!lll:, reUeriB'li.zin, ill ml'"
lopw.mtn

gii~el

'ii'e

l:a.klMe
!:Ui.~lrl

,deger 'hruY~M'1Ide. diegi,mi,:
Suna b.umm 'gtln,Ii
dilT~lIr

Un wnls

~kef"in hep~' pe.hah oM!!Ilgu ltu devirde, hfl.ri lath. dil bira:c
ueuz o[s.aydlf

,U

ed.illDltt:irr. Ni!iiI' d~nde, Ml:1n oyLe boil' iIKIktU!nda -Y'e bli..di I!ah:g .iJyle lblr .em 19inde y,B"lyQ • hoir dava. ol.arl!.k tanir

da.riLin oyle
'mlhitakn

YUSUP ZIYA

'r;II!JIIi

k[,

rnll'let

p:rel'llliibini,

A~manYI'da kornDnrsUeri,n bir

,alnl;;t biznn. iqin !!lega, btHan ethan th:erinile hUrim ve :11:II.-.tebtr kl]mafa. mecburu.z.lo d IIl'Iihni¢.i.r. Fakat: blll Dian .i~in tel .. Ttki:IiiI:zd~ 9Ie kl!.lemhJi:zde .Wo !n:u'mrllH!" 'ft eblldn1l17.~ UygUD bl:r fekil ahyor. Ve B'etlrlp ,getit'ip te K.dl'Q·YI4:, millellin i:sttkHi.n.iml b..-kllllulfiA IlJatmait lc;iD ~arl~.fln ve halta 'EII!;:ol'iya·!I'un., l.it -

nlhnayi~~

ilRftt 26 (}..A.'~ K'~I!'.rhim:·"6 'Irommmtleri:D yapm't o I'du klan. Lb· n\l. mayj, ea:III!I!mdili polillll!lrl!lI k('lmiioiatiu {lrMlDda bir IIrhedc g:Jmu~br. Po lidr:r 1IiliL. jjtimalme me<:h1lT k..lJn4b:r. Nilmayt,~t-j'dm 9 ijl:ij V4I JUilllI Y'afdJr.

u:

altll'lld.

bIll" 'takum I!.lld",nllll a "iitntllltiio h..ijl' tn.nil!!
lI"elill'".

hUrriy&tai~li~l PJiida ba mig dir ~I:IFa. ~et ,o:!'MiDe koyutemJoe!k:e]:iiO,
yo RunUI!UsOiU:

l&tbcn. m.ul,u.!l :&hJn !.tik~'lcilii:l!'i;:Z'" we 'II'~~ ~lIPen'ell.iini" I«~I liSI!,"cl;i, rna" ..
vllnya'1I.1ft h:kr,lI1'

Ma.r"e'tl:n;

TUrkiye·lfoHar.da ticaret mushedesi
n:rl~

La

:28 (A.lit.)- M4Ib'usQI

bulunaQ bomb.
36 (A.A. J'- llilliliz 'Ilmund Inu'iU"jfilbllll:li1ll 110. IIlIIb!!h hill' ~mha bu·
hmmUftul'.

v~tanda.::[II!T11

ntmeyin

d~lIenl%.

Alm. .. n.ylll.·.dUl. IIa},s-M:oin i't ,da.ha g&l'ip bir ,ekil I\h~t

tm,g IJtel',eI'deeJl, bnh=

me<:lil.!.i TiiFk - Hollllnd"",tlWJFfit II"I!I • .,.. riaefain rnUJAhedO;liru 'tI;Jdilr t!lml1l'ir.

Ahm-et B~,.. ta deme:der,
bll{lka

hUr.I!1l1r:I

bu ka.dlanna

Mo~k>DVIll 2S CHUBUAt)' ..... (;;,111.'111 .. tc~e;r- KiGl.m]ie:rler Heye'l.i Rl!ls[ :Mc,lotool Yll!lda,LD n,viktm'U tdllr MM,ekte enD lEil ,"ub:at:bm i.b"buen f,~ Ie'V!I!!I 'b i]~a. 1:mlet Pap.nul z;iya.re11ll.fe.Cektir. I dlea &e~ TUrk: .. Rill. mi.inanb~tt Ikin.a.t V .kiletiofn l!I'IliWGU~ kanWIUII diU. i~ ,-.ptuiI t~1kikJi de'li'lllm~. II :1'1]11 dab :t:iYiide kuvver. bwdu.glUl.led,r. I dan. elufi1'l1!i'l'livetltl h ..... f!t-n:lektedirler.

S:B'oa,i DUsl

M. Molo,to'·un nulku

,,'Jd(ara 16 (TetdonLa) ...... !!Ii"'~

'*",

I

~
In"

MYe,n,i

U5JOml

91~kt!

II
I

!j(lnkU QII'"II,.J!!I bLT BIi!1'I.in, bit' Miil'lih il::lriirlh: ki b!l!ct evi btl' blll~ka devLe~

~er •• , Sir
II: !l.b irc-&tti

te&l"I"h Ie I!'dl!ttU!1; • ,ey del'l_ ki, onllR.

G"lbidir, a~~ bayrak ta~tE" VI!! IIJ'1'l i,,1er iii; m :II t1&,bla.1n1l""_ AJneTi. ka'd'a hUr YlI.tll.ndll~'l\ 'h.lI.'k.kl ei'Ol" u,:!.;. I!:l!Ih1!"~, :di.nd.e bir ~tiriik .lWLlI."

tin ks.lMlI

bllnda !lOyl~m.Ly~yim. fMllt liil 'I1'icdianJlllZdlll dUYlIDuz: ve RI'I:Ia.:t: zep ohulIl.z! U} $EVKEl' SV.REY¥ A

ben

Nii:!;,h-au 5 Kuru,tur

AbD,ne.
Sel!lol!!lik

Me',11

mliElCI'T;'" E~~f Luderil'in: .on CJl!:!!,,1 T.m.iJlll. Hl!lydu Rlf.a:l BeJriu Her Idtmp';'ldla, yiiz kl.lf1l~"

dl'r nlt-riz

k.lIm h~1:'vftbnd~1

~fln

-~~-~ :;,~a.nl:l
[1] Bu
oil

,Brani •

T"1ir'l.:iye ;~io
14lJ(J Kr.

U.."iQ 1
f~

SO:rL

llklnclBl ci!us.k
YII:!lBl

2100~.
'145.0
800

nfll'll1 :falT:HIIi L'IlI memlii!!!kGtte on bi.r m~l)'olH!. ni"ml",hr. f:!i-Y~iil:"e'<le 11111.r .. 1YC!:I!! llarb,i, takll.nii!:ififtYya'da ~r.elt1Zer iaokan.CIBJ~••.••• 'V. II., .,ulalla Alto..man RI!'kmu ciirc!liim.. Nwui'yi DI!riiMliafakll'Y-' yl.zdBl'lIIbile-c'l'iini i,lmit e -

olkan ya:o:l yUI.
]fLn~IU

Kl1fi:r

'l;re Bol~h

lkIncl !lk

A!nl!vl&
O'l:'ayhk Bil'ln,Mo::

7SG
4()O

olacaldi:~n

11k; Ql!l.rijl.~ o:Ltml~lr,

jkj,nCl OJt!ln 4I9lr mllna~1IIo\I3-1U1I
Y3ZLSidl1'.

In-

150
ya.!akt.

VoId
yatlleak

I~

,Tipi
!lDnlmI!fOM,IIJD,1

CUMHUB}YfIri,. rl!!'li'"lhsn~ 60

Dindi!
...-.iI

~ H&ylr'. IlImr ... C&lHinl'..,. llee .al-, tllk,1Mli.~Il!IDmdllfu. ~ full i;in, &j~ U,. hall"f" dire tutmrdWar.
-E IoODnIi.'? BiI' II~ t.lililimle DJ'Il.-mJ.P ,.dmm, Io~ 1lw~1I bdlll' oynlllDll1ll"J.m I _ 'Ofak lIarall!.rm hep.1 lia.~1Ii!l1.~. mlllimhk "I"IIr ... V~ 9Qk edc~fl" 'boz-

,t'v.

Fal~ 'bunu Iliiiylnken rililvona"Jiil. _, Ne-yll! gl.i1~Oon'WI 7 H-meri IIllllttin an? yomm! -

~ H.. viT efendim... On] 1111"ko111F , IllI'MIAr 1m? Sir !Iir. buJuu*fIfdiUI pIii-

Derb" ,m'llni '(:.I!!bini! oAttI" dzd.... nilldlifi ....1 tek lit'll i)", Lir Ikm etktu'dll~ ;

Aft!

kard~>

bu

'W'l!!l!'tyim,.,

Sa-

'km iiR'flCI]!mI

p.dW:I

EnndUfhnl!ifa kafkI,ma..

..t.ua.u..1D}

prWlil~. licf~

_ .., !!W1m.

Uzatbir un." IIIlnk,;m asDamyonun. 0. kol,,~du! tutPym:n _ DliII' yi!hu, IIlllhiiill'iUl •• ,KPd'tvWti dl!ll venYoIl: - :fIani pIIIrll,i~in dQJ1, belli I:. ~'l:rrk" di:J'~sdl'>l!liimi vr-rl'f(lI'UJD. IIl:gC!ir. bir gil!:! 'IIKt~M "I1'ai111ihl eiicenirim, u1mm rntlu'. Glniiyomml - SCD!.ltiJl IIImrnamipm! Beyza ..• e"'nlfll, kllk"'n_ fr1ln. dB Vllr DUyd.'1 GW(iyoi"LfmllKokaibll!., elen!. ~rlille a.e lQtQeU B~Dim 1Wleriml, 'hIllYllt derwild, ehir gyu~l'Uforl - Goii1ine£'I!!k de\ij], Mad'!: IhJ' I 1'111 doinJ .a .. liivGr! HmillJllI!.en I'J -' lDtlleil:e._'k Plyll!'J d!l!iJ1 ••• - l."m.II da" tftI:ht :~ I 1d1ucld' D. mi,lei'di. EgH 1P-le.nnup 1R:D ~e, Ul'hu'll, .. lIlamuuu ~mk ,dil,.ul'l••• CiilGvmuml ......Oiilme monfa', .....nahii :lPiIlinec~k bl!l~el'I pkml' f GiltiiyonJm t Ahme'l: V08.bit, A'Mzlenm-'e1l 811illdi. E!Iln~uJ!1IItdi llnI, tekl',l1 IIlklildHill &TUlll.

GGlUYlIIl:'Um I - Cillme 1n011f1!r. vallDIii:l p1iil'iecek h"ldllll:l r;;d!:l:ru.Jf D.otru. ben de bUiy~rum alina, bu Ib;;1lL'l'l1'la. q'IMllI'IJI:r. g-i.ilifblli1r1
od,l!IDda )'!!ILYI"itel1 lriitl!mi, .. Giilme<T.cten VZ!i!lo .j!i:~]ellr:.lll:1erIlDI 1ruruch.l, ~~Dell!li &;1' ~I :<Olloll'DII" •• (,;'lIIRIurlll, ubI!: fOIfDphmmla. ~mlolrtu, I!Ila.k pl!ontolon~mo ",kBrml!dl!ln yalai" Inllondrm. lEjer bell, onB; B:andl!ll 8ellMIeni aIyi!l;r'i!U~nnin I'!; yllr!ltnUi so.... reseydirn ,"'" de k!i.iifl K80zlotrim deviruelc b~k]iv"liI .ea'koIi'l'1 .ftlratn.ydll"l1, I!,M'Il". !l' [l.Plmimi~et; '~B'!I!~r mi,.d~"l BIDII, IbUik .. d.r k~!ay· a,m'k ve g811!T'yll:tle Ill' 11!'IIYJ'll'l!!rir II1II 1)1' , d; :Ii;:.,JlIm, bu IQlIIlJllrki etNl.'bml .... Noi:dt ytlrumi

:$Imdi,

di)lOr,: _ Ul!n!er bM1am!ldfdIJ i!V'\1'IC~ 1I'Iiii • IJ!Ib_~ Imtihtml'fl'1!I IIRCl"ktl... ~imdii !;Ok :110"11,11'.". HM'I'Iet'I hl!!lmtT! mil tI1k1ln. d~iif rit!i:dlr.,. tiinkll m~!ab ..kll im.li ... tihll.l'Il". I!irlo te n"uvaHak olanlann
h.et)ll ll'IekhtLe
Allnml!l.z.

bir i, Lu!ac.k olwMm. Miheh)1'llP'yam!~ k!!ol1lleal, •• Na i!lenmlCllt di1,iijnuYQtlIm r }I:~, i" blllJIIVlft'l, lI.fi,.,. H&),ahm1.-Z: Ml:'u., ;;;Ok fletil, bjl'~l!! dlill!~'si:n. ri!'fl!bll y611 tlll • ,,1m, I) Z.ImUl do"Ul!lnJD.Iz. db.. l.hp milli, hel. ",lrqb.JanmIl. 'hif:a:i y.llrilz bJ' B~
lil!ll'. t"Vde

Mfueh"'~ c.'~i-m?

ij:riiJec:ek .. ORU

IiliULn llvut..,

'Ve".l'C'Qe'lcD.er, •• SII;Mc
!;VI;,l'l;

-••.•

kiJiir ••• $&yet. I5cnc il?tndB !birr y!l!r Il!jt .. 1,,~ak o,lgnll.. mU&.blllulv& i,.ti'l'd: ~ Old!""'I' ~i~baMeY... 'Moekt",IJi" .1!!1bi.
8"lIl'ek

/lralal:"lmd ' .. eo-

tumadlllr!',

.

,eJ'

.umlcin ,..pm.llh .~1I11f1ilC:1!~... Sen~
rtlk dY~ii"'nw.

]ece~i t..lllhll iM:kt.n ml'hdlllttur." f'ailli!ot m~~tep idl{ll'e!limllIi, 8'!I!]'e'l,,; Cemiyeti 1"lil:dri.!!y.eile tM'llu:'hkl'_hM <f.lktul', •• VlIzu",eti IU'l1"hiC;llifuio .• , G'IIY1imI.i.Wll.-iinli

Sinirlenm. Il<!!rilil'cu', ,gBnlhriGl,r.,. C. I'\emi ~Il.n !!it, !lMa l«wvet!e 1:ia.'Ihnyo:i', di.lerim "irhirme ge ..iy-oT•.• Kl!llium c::eo kmya:r. •• D:amvlllr'lllD UyU-JI.fYI!I2'... va. oC'Udii ... ..:Je &ni Mr ~lek~ ..;'" !l;el,1'1l'"II!:5! "f"b-!lb... 'Eluame clOg-N, b!!l&~mijirn don ~ du, .• Kendimden .eIOtim..-

haM'. deIFI. •.

Brm, b,.. if I UlI-mlne 1II1!~ )'e>rom-.: NI!iI'ElVtl L(I~ '9l.1ItI''111ak i_~ ede .... HI ba,1I1l! ell'ayA vuracllilm••• h.ayeli

BlI ilynfllr, Nivul'yi de i!cleliidlrmi yec;~k mi? Hd]llidir b!!ort! dalll.!lll'P'Cir ••• Sib m,.'1de~ h IlYlIob, (lnUIl I.b"a.~i h~ rin{l1'!! 'M, tc::;it YIIIr»m.l},l!Il:llk rna ~ ,FfI:d1 i'llee delil. m~m~m: VIC Ibn'll ,,_11:11' dtil'iinU"Onlm, al.l, NiYP'I'Ynm 1ll1irug i~;"Linr.D, .. Soma Mhh II ti I!;i:r.l de.", NiY.fIm'nin i",ke~iTII1er!1'I1!o bll!.lIm~21
IUl'l'lrnvoruM.
y.njilndlalll ~!l Zlloraln,k",n,.:mi e~vab1

vii;;:liIt hamretile U!tnml, iU'Cllllri p't.l['IIt. d<l!!{Pl;.1ca11!: IMr'! takban.edeki . uuk. t,em:it bir J'lktdtl. ••• S,1lnra., .lIl.ellk yot:mek ,.h'.eeTc .. , $im.di b:u. In,." 'I;ll!llllll .. uk ]Ioc:me.'II: !Iulahi1iylll'o 1'WIi. IYd..t iler$dtl 'b1P\1iI bulmu i'-'Ilki .. nml, 11I~lIltinli IBrebll~ek JPbri1?' BfIIFvIlJlll b.:\I bUIle!107I:m, Niyui.i'~ DlllrlindBka·y .. ve-rec~~m r t~tcm;ye l*,iierni~pliiyOlQl!Jl .•• 8ft'"'" ki: mektoD. kll1.'!11111'1I1U .~l,art giizf~ d b.1!:k:liyorl B.kahm hlml ~d~~ mi? K.!lb~l .:t[l!lO!leri DEI It, ~uU Orih:lfl1\ Ra1utfi, peT.!;Trundle vad~ni. B,lme:m, 1'Io~~e, fll1iIa \imidill klJlIll • I
J'c."rumt

B!.I.1:luN;,.ui'ye.
h mrvl11l1? H.

Milebhl!t"1!

ft-..,.,

Hu i:ik'i!~lert I;lIrp:tk, d'art
ava"'kLlvo 11\'l'1r.t1lJl DllllnPBI'<',llvor .•• 4;D~D

hIlM!!', {~i.maidll l"VVe!den
.IIOlL",

.~11!:.

hllMlII, mu",,,ffu ob.lnu:r
Yiill'~im

harn-T8mB'II, .• GEe!! yemi!ldtlill

M1dl!'hhet'in

- r1'l"",n .. bl
D~im. cek.
N.ilo'lliUden anIII.

"IIIIII! yard J

iiy,1'11mak blu'!!11 gil< lIel~

9O'k ,1!1IJtmI, ., fiilult

en zi:rade

e:ski" i. paltDIIIll ~!,.II.'dI... BoeR ;,. 11'18. i,porbldan bir ..ift ~ot'.p oIIJ.IDJYOnno· Dillrd~afak ..'den o-:nll, ~VIIP vueo::ek. le:l", p.lt iII, ksl&coat. klll:t'ldur.ll, iii;' 'i'QIIBfl-rl

odu.rn(lllvrz. NivII:zi'yl! lowV"arum~ ~ SeJ1in :ml!k~ i,ini balletmefi ubk iN'iyIlZi! Hay]:h'~k 'kf,fi. dl!fil mi?

Niym,

ycqL. dolu.k

"iII~r;
(JIa!:Ia4'i
fl,fI.1"')

.
-_
4
:es
-

._
----------

----KJinmul 1m1 ]

-

---

.

-'

. ------

.

_

.

~

CUmhu.ri)lf:t

~~",!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!~~~=:!!!!!!~~~~~==~l7

'33-----

I

il-:-ta-l!J....... b~ul"""~"""o"""rs"""a"""sl"""'l """ka"""p"""an"""II""",-:

!~,~Isat=

liatlan 26 ..1 - 933

26 -

Ali Iktisat Mec isi raporlanDl hazrrlad
Meehs sanayi, madenler ve miUi gelir me.'eleleri·, run hdkikinde ,ayani ,dikkat neticelere vardl
(A, A..) Ali 11JIcturll't MedI.i dokunmC1l i~.tl devl"e~m.i lm· n.Wii'll mlihl-W!.!nIda d~rpi, edDen 15 A'IIi(ar.a M

Bu akpmki program

r-~ ............... Terc,lh ediniz: ,~-""""
'mANA:

u,o" 19,05 -

Cern, yeni tahta ~Ikan bir padisah in,irahile gogsiinii ,i,iriyordu ,!
Giilba.h.lll"'lft otlu 1I.'!<lI!denbii yUh;. HUlla ne diy_win'l _ B.b.mIlD Lor Q~II tI!!rcih d~i,il1ii y,,.Jiyocl!lim- Zatco eli!mde ._.. .iklL d.a y"r: llab,am GDUn,i.':IlIllolflhktllfti ,~kiI!Dl' blr &fyollo hud.]&:1~ 0:1dil:!iW1U _
.,.,&Zl;)'Or!

l"AJqOVA

M~ r

su1t: .... mlllDJdll'
~tIfi Rl'. I

A~~t

BEHJ.iN ~
!!,(Jo5 -

S.om'l'otI.I:k

_

Fe IIi.iVI!:D~lll

K]tDJ~rnlll 41tn.lta;::&klfln~ kimlo-y1mJ1D& km.mJe:Fi 81]&"

'a.bid~, maM!bjp .... d.i. U..yilar. k.plC:11L&,~ !!iinan:, i1D1L1D N.~ .l.4!i. defterd&1' A.hm.,-t. aofll Hilleyin, eel ..) Bey. $i:r Mert Ai&! Bofu ~iIldi Bey. ~,niirirbIlJl A:r ..... ~alllm "ill. •
Fl:'\epk 5ii1i!1ymlllil. BU!ollll'1D her .lri ba klLle. hath .... iF iil'kl!i dele1"~ t;ilj:ek Iiahul', birll.il dli"Ilf,.4iH.i ~
]"l..ljJlI. ~I;!

eakt~fli! $!IItl'

I"e b.']ly-a~mL I!)g .. , ni':r1(femoe• Ccm'uu Imrutrnal _ Sen de iieiimU unutma. Ha.ydli AII!!Ih 1'1IF-d111il1CH1 ol.ulIIl A.n:a Gtu[, k'Ul!Cakl ii+b1!Ar. 5pil.ttti1m- yeo Ilyt'lllldlhu" (i~ PJ'BnI. yeni: taht& i;1~U. 'btr plld~,afI, inti.Tabile KlI'i!ollinU ,,,i,iu ~i.in d erre,.I'IIofJ 111'8...... keD 'li.oroii'laT, !I"~cenil!l. IGn h: le:l'i~ nhk ~aJ.l)!''Q'l''la:r-ill~1

..mil'"

ti':1kiD ~(lIICe\ 'rll.:ndll idil.:rHIJi Mr 1iD!I!Ih.iret Brletml!!lli ve fllk.,t _ftill 1IP8Irnlbyolll.a'l'lIIo ml.hal hli'.nktmy..'C-illlk htI •
lriimeler:l

m;,.1!'t

VIYANA

1!l,0t! k!JnRr - 18,.fI tcr.ro :De pr'tllar U.4!'i1ii.i1bt.eUt' k.1J1deranalu, U1'aciI.Il.l!l" 'i.
ealnl. .. :Ill,WI Sal.!'tmrg'OIl n&klen -..

rrlle- mudd'""

~.II'fn,'-'1I i\mii'_-' etmi,tir. At; hrb~~t Meelilli bu dle'l"lJ'1ldle: 11 Ti.lrki .....-1~ lIJu.&yi ",,-,,1. hlMiliU I y~ itoki\"lI!i.f edeb.lir. :2 Ma..1l1!nllltimi2.d'm e'IrI iyi i.ti1I!1de 1II1!T.t1:i nedir.

d JPiiI-

;&biDeti
1ift'1DII.~

~'II:

faydah

t.eUr
~.a;"

el1JJ'.
"1 _

Mo~(n·t"tn e-.RTlu1 • :n,u k.cmferana. ba:lI'adltIler - 23,2f) dan.I mu."kj"

A.mcTe

l]I~

mlhu..

3 ........ 931 1
:nm-i m~I'Mi

1I-I!In'lll5i

,,,,di'lle

mhllR!

'.

elm s ah ne de!!..
0

mJU,aVeRi _]~.; m
dll1.

Gen;;:

1i!'reati~

.8!abah kW"dui:iJiI. pek rUrliltjilU 001-

I'I ...... --..-..o1l.-.;;;;;.,F-'7--;-I

Mft~iidl!!l 1I111uD!an11lP"lD heplII, .ehlI&d.ey~ Paditah nin I!tmekte if:lifak

e~i~th. lfll.llat c[lI,vlUlyn deIiUe-ri: Uzermde birle-tent1yol']airdi, fllt::i:r s.y- [

~hH,
10k

lllayd.ii'!n. &d,l!imr .. t'la. $Btu 1I·8z MZ eIh H.e:iI'Il~~B'illlli& diiycc(!k
omlll yWiit1l'leh 8'I.:h;]erl

nhj111411. d~ii)'Ui"I-l!.t''(h. BII"ta M,It.. YII.kll!llP Bill" oic!lq,tu, l3"",lde bir fiOkllllFil

[I

MmI.

y~toeJ' D1~ ...ii.pheli. GiilblShu']o lIIil illl t!IVllfB ,I!'irjnce la].. y(!,Jt"QJiI'tIlD bllfk~ t1 1:IU!'ydllJl diB. at O'Y'ftI!lI:IlIDIIlZ. Fa kat dunyll. haLi b"" O"l[I! hi!l" za.roAT erilltlr84!l lI.~k~riiR; km.m eliDe veI'Ill'CeHain'l $imdide-n d~PII. ,de i'ktnd 1b1r b.,.-but ~gl, YIIDllilda y~dek diunlO!>! _, Ced,k Nililub \Tar. ~ FellJa -deti]. Qo clll, YII.¥iUZ d6vij,un-de, tam 111."''''' s'id'ir. l,iki1lll ]';'[a'llII bdll.'l' 11"l:It Rldl'k mI, ·~li~m;;Jlll'rum... ~ S.d .. k.&'I: k-01&y tMcin Ohll'lII,U·, _dJ(k o]mlyanl ..,. dtl. geD!!' kolayhk1& ri d e.ri1ir. .......Sen b~d~ ''" 'bili.nin ama Gedik "&luh". ,ek bel bll.llMlu!. laD "(,,"qb'l!: d. lbo, t1I.tm.aktan leT'l lEe"lm •. - SI:l~l1nij tmutm.am, ili3uu die idolU'e ederi!ml. ,_ Frw. SmeJ1l!lll.n·.!!. e-aJnn iDa-a11'111. 0 kendm~ 'be:ten~r, bIllTk(",!I,tI!D hqka HirrUi ,JIQlFiir, H~ki!!. Wrtll dij. tOniii'. Mlmk'U.n !Id a,l!1!Ii yaHl~, ,o.t. lotiir~ti"ft, _ BUI ...oriinu de 'kulllfl.lDlI. 'k1I'1)e oi!dJ!!celbti., Fl'enk SUI-eY!n1!'!!n'QIJ i.iti.it~ni IIlh!il~iml!jJ ... - A 11 Beyi l;urutl1JlD. Q :I!.li1ul.,he Dim It;,,,d.¥ yakmdU"" hll~iitl!.virlU o1.mahchr. ' _ D&:ytm ml? Ben OIl'lI!.1 It:e.lld~11!I., dell a WI h!'tma.d~f:i,m~ ~In I&.lI1lh'll:ill'm. Ale: g-lihuile de, klLrlL g:~d" de ylrt.m, vinl'&nm odim". _,. y,. Di1ni:triyol SQfyan. l'... - Dotl t!lof;'iJilkte 'kurl.a:RllleaiJ.lu. ......tyi e<I,e."in. Dimitiriyo. Nlnlll andll.U hallJldor, bndia"fti &~J'~'!:1e b:U~'II'" bil il'.r1lJ.

u~

b~hr~, !.;uvvei, '" cur'et i:t.lar-Ue bill: oldllbo.u MYlIJnDmlJleyol! kaydetmek i!liliyol'l~Jl'"dL vol! bU"B1.IIjp!Ildit&hhlt. 'ilJtihkak 1"in kifi lrih"u,._lliT':h. Bi.r lnlKlll Cem'in henib wC1,llk ikeD hll-b... ta!l'ahndll.lIIi. padri.lI.h vekiUitlnfl liJ'lk $loriildii iUlrIU V«j 1H.1HIi.mll1. .a..~~irlDdll {ilJliti Y4likl!et ed,en 'I!!.zad.emin tablli.tHe taht<l!i rev-lIriilII etnile-k 1,filZ1m fl'eldl~gil'l[ llillltka, .I.I.:nlt!,.I:HLeik fikd'llJ. giidiiym' laFdJ. F'Bit]fI'~n BeYllzlf i;m yazdllfl Imliiht m·ektublJ b&':h'ba..,!na Ilir :huce~t II In.1lk iD)f;treUneit; iat1yettliel' de VII.rd.a. On mevZll 0 lI!eTinde lbelki ild !lul :millL!Jka.ta ~i1mokll! ber.bel:" 'B.~ .. tll.fl.8.t bl!ly.nnllm~stDillJ Jrlet~l. blr tii:l'''' 11:1tl!l'l!lhit edUeme.dt Walk, kaoowa cak ku.'ndl.i delm~:r iizlH'.11il fik'irde leI!' lop lsnamly.o:rdlu. Y lI..z-Ila.c;.ak ,e " y10 hem In~~ "he:m il1l!ndiLl'fi,iU Ci 1m"l. 1inmM, buftUJI i:'I;;tn d. IIlO Ia.;ltam, btirban]a",l.. dl!ve.YI Itblenwl!!1lc: iOl!o.p ediyurdu. Likiq mee:lu.. i'bta.'lAflall.
BeYlI.zLd·lI.

Ce:rD'i.m

u-zennde ~",lll11mak111 " .. oller I>I!kim.~ i.-timll di!lT1'elbtde f'!'mJ!I~ B'!III YIIJ~'.f:I milll 1t.. 1i RlI'!!Yro:III ih:erbo.:lCi .... v.~~::":'-n d~ ~oP.tIa1e,b..n~ d'_lIm mni~'ti'l'. Bg tn~a.fiI~1I'i 'h~r biri ida. tr.h,ic ~i '" Iet'll iU~~Hi lm ...... ilCVon'hll'l'll halllh."'h rapD"l_ "~"oI!ti' Umum~ee.e de I~'(';ik VI! bil:li:l r...Hl:::1 ill!! k",lrUl "'l .... .mnillm'. Du rllJ~JiiI"111J,!,, BlOIVI!kii.lete t ..1.'~im ~di!!.. midir. !RIIJPQirbrPm lIIolli tu:l:1l11n,lID • 1~.D"I;h!r'= 1 - Bu ntlllQrd. bilh ..~..1'!1 MI'Ui.mn
il!l~;iI"Fr 1!""~~Il" " t~17fkii i~i'11P.l ~ 1eri, Z • hlmllYI! mee'eleei ve tt\.m~ri:,

....,bll.tIm vlb;ih bir I~ teJabil: etml!ilO l'idir. 8, MIIJdl!J"1ll11!11'de iblJnl IlWiDiyMmia VI! lelrniiTn a:.m"lztiJtD ~~i U:rZida l;1li.'" IlpnayJ t~n maadi:n zabllllJ ~i ~ ~rn.nl!Dlel.e:rint: likum 'Tardo-. An. ludlll!.mD bu.l.iuahu:Ii yukanda de'f. cetti.li.~ bu mii.~ea:IBJ"dlQl "rmtra~ por ",Ilea lltIIJdndl!:rimWn e1.~y~ dB"l!ftIled ltib;uile rsleti1meai mevzulmll 1II!!:~.tir. Bu mevwdl! bllll.H1i1 mllJden, k&lJlliir~Etimi:z,p~lrol,. hab, gUmii~]iI, kDTIIUD.,IJl:irr};o.laom, ~ioyit! IdlkJart.llel:lik ve c:.lVIll .lIib .._ Kl1Ji' m~"f:IIi'enmj1!l b~-vak ve},J1J kUicUk illlI"IIII . ale ka~j'IIi)l'!I!!t1I1r4 nllllktl'i:iDutmildu illJI1 ..yn td:ltilc- eJll,.

BUDAPE.$TE

,

.em

lUll upe~ orke..trut.., 1III.D"l!:onl~,J'i'" 19,35 "I:rkI - "2C1.i:l!li ~~ rt\.nI • :ii a.1'D rn,d YIi! 111.. ·~.._ 2:1l,M 1l.a1'~Z' • mlk.i!!llb.bHn ~ Tz1!f&H m'l.l.S1lW:l .. 2'PS ellZbLD.t.

BERLIN
'22,1J.li ~1'ctJ.1k

l

!iU I'i korO ~s.rkllocn - 20,3S ba'n.dla1~f""

l:onlU •
Ba1lf
I VI!!

2!I.11 IiI!.VlLdlftk:r

..

liIiIil~IJnben:

m·U5LtI.'PU~IIon.

ROM A.
21.50 mUhI;eW

IP'mofolii p1UlM'l. ",' • Zi,!'!! b1r llQI111!1U 2:a,lJrl lro"MM ffnlml eddYGJ: • Ii h.. . ~ koMer

20,15 bl.nl1i!I!!1'

VARl:!OVA

I

I

mq.!if'.

devI-eb"u bu .". Daviin ,Ui'i"I'i jdlare!lli. !I, • kroedi rn-'l!!le-o ili. & •. fi... lI~i"'>I' blriF<,,'~n. T - nnnilllrril!; ku"Vetler. 18 - lI~n~:ri teArBlllh. 9 • lIall.-ll.· v1del'8.ll"""'lll!il~1I!"tYOII. 'lin. dwld m.'Il • I!JOYMhli.;r~ ti!=llen ven"lecl!!L: e-f,1!IInln"l ~ ~ 1I11l~'I!!"o!!!!:i 1n~1JI 1)/!.1nlo ImllJld:~dll'. MflJadm mf'!vnt'!:! 11,,'l..loJllillltkl ",. ptlrda :rnemlelu!tim~~ile1Q mllJden. ,!;~Jik tcte\oMil v. Inu:,eketJ"''';lIm .... f.k bir t.lmlll;:e"j Vi'; emu. MAdlen islib • aalitmm. Ie-II. bi, hi; lI,m .. f;;Jc ;uwrl b .. ea ~8l!dei!ll R'~irilm .."t«fu., Ririm mal" d'_fmm:zdell i!!n!vi ~u!'"I!IH:e i:l;ti~d-e
lIana'l"i
ICIl"ft'DIlU, " •

.1 " ~

1I:llillil!lwkiTik

'1'.""111 yllr>I"'I"UQ"I~'

yc

Milli Ie-liT mel'"elMi ~ ra.. ,on An tMtat medin ,nPD ictilWlI If-· I"Minde ,~UUJj tantlm ~ll!ldlili ml1U' reI;" ii:!:erindl! teiliA!!Jt:lDIl. b1!i ~~i",.Il d"",· ft,.in.l'1! thhi dievam eCi"!lrek HlI'IUItln· rimiz-l'1] ne<len ibLJ'Ct oldaJim'!u .,en'lllJ dA" hIlimtf-ll! te~rte lie lil.i!!f"~eye bdll1' im .. Uri huTundup'D an."brnudlr. Mru: I'I!"" ~m'!---hit icin o@""'1! ebUh, .Mb VI! eo IMl. Dl!DJ1G:m!llm he:r.1h: m.eVCllt o!lnm •
d.1hlll
~(i ...f!'ft

n,(I,:t OE~ - 19.05 l..mA'l'Ut'full hatIIllldR blr D111!ah.t\be '" Arni.'l'Ul mTJ..3ilr.U1!2JD,2l!I mv"adOOer ~ 'i.eh·ika • 1l1,O!! xnWl!!;~ h&bJill - ~1,2i) R'llt~ to!:'l.8er _ mll!.@a~," ben: TiJ'il,t:ru mU8&ha.beal Ve b&~ .. H,OSdm!m~

PARIs 'Radio - Pui.'

I

lU!!i JngWzoo !'Il!:t.II - 2: ,ul musahll.b! .. 21 ,25 til"~tn. k.oDMd - 12,1'15 iIeIl.Ionlt muslkl.

Yarm ak,amki program

Tercih edfniz
vtrAN.I HI.$Gi i.

Bra.bm5"hi

metlit

tIl'hmmr

'Y>e-

lb;nlle1i-

tSTJKR.AZLAR
Ts~Il;:r~ Dabm
3arls: ~j-m r:ndl:terl

1ii.'!liumnilliilvM'1)

o~",h';'l.......k

muhte1if

mu.

ku.rlu.la:rmyot',ilu.

DUY'I!'lJlI Mil''!'".
Gi1mrill Sf-ydl MaJl.I
I

1

-

n
~I l1li

h,..''''..;

II.VI"J''''''"'
"-

m.uddlBt.nce al:l'I" dill.'W"an:m19. Lalli'S kl!irl pna. mI\II. keQdini ka.l'de,ine li:e;r.clh eUiRcek ",e&epler-iln t,uliflndialll ",11,hmm~uml b'(!'kl pi-l:ll Fik~i:"l e-rip dlai'fDlkhftH1 .,ariLJ'tce Caml!;l kl.lc:b, bah" Ie b~ kD:r~~ma:nn, oLa_n Di'mit-i.t'i:y.o,l! Sofy(l~'1l!,l!!oMih = &n aij"Zu, dd;f, ban Ml'D sSy]e. BD:zim hl!ylev a.1l.d,e keli:miB 1revi1Jl~ • yorlar. a'tl alJllmo Ot:kUdar'1 g'~me ,. :a.:imi b ekliy-orlu. Zeki 1lgDL, ii$: ken yeT ijptiikten, MlJllIll orlaya bs.mb..,1t:a Mr Hit;;""aU!l~

Cem, bUWn IQllnaka,a

tJ~a.'Ial' o1lit l>etl~ik 'I!Idllt!liktl!i.ll. rMiRI JI'YlI. hlvlIiI'"'!Lt ~ili" h .. ~ "~II)JrI' .. T.rfa Vt! 1I'I1I-1'I.ij-Jdali I!iD!li 1'I",tl;"F dollJ iZIIJ"h ~r1i1m""l(lerli!:,: 1Si" !11'1"",, _in 'lniifft olrnJ11..11 i!:, • ~eti~mJl!!lila kabildir. 2'B{iyijk "",i'kyIl1lfa ;8ti'b~l!.lAt ,,",II. p,,('Ihn~1!J 1'IIu1IBif c:ev"er yatatdllrllll
I

aJ~yh Ithbllfi tllDillDUll!I !remit. ~e '" wk VI! IlItftlilenflllydllYJ dill .-erm.;"",; el! l!Jyklll hir yolii.a .mbnektw iM bill k"Mha il'er.l'IcmR'nelNile &.11' 1HlI1amtll~ kllJtuu.I'ma.lmll ~11J!!111n1!i1da 1xr ~ ~. IfiI _m"'~!11 m1IkteTiF m~mJ ~~!krd.e mnTt j:j:eliri !'e!\bit kim k-8.b.m II-dilen me .. itoU"''''ID 8"';mWideJld ilt'li'1'l." deV'l"e!tl-nr: Iklll. dM htlrn-~I!ttll'ml:n i",m A:ni brt-t me-c:1isi mn--u kA6p.iKi il.., t~b!tl!Jtik mnvm 1PiI~
iI;-ir-Ti.i~nihl t.e;rn,,"i
[lIzyom..1

19.55 = R111:'I'dn'iII, !:l.05 = Faust...
JlER.l.tN ~

ell!llfl"l'l e.::rWi!.

ViJ5

ft

.zU.5

=

O~
__

kim*rtJ rleiL

"A~<OVA : 2:l:,!O CllrtplD"In

V~YANA •
Ul,~~ ko.ro tit'> BP'@m.nB e&er1JtrlndfD
H4yc!nlroru;e~ - 1130 tnrIJl!'.ee de:tt! - 18 konfi:..

rs.m IFdWtl

111,30

ko:nJer!!.ns • lIUJ!i Jo..

mesd

etml!llmine

Iii M61erin4en orke.$a:kOn!~ri Go!.t'l--t;td'n.Un. 'biiyllk - 23.20
I

• 2! ,OS

lliijdil~
A~It"Ti

,lbitermIltir.
I~e!lt

®emSi -

%H15

mecn.

e

TAHVJLAT
[~e~l'"lk
TtllilI'J"~

S 1r'11I~ tl
• _

Tilllll1 R,html ~n3.d0l11 (I) AD.sdoi'iJ (I) AIlftdolu (3) A. tiol"iimes~U

BVW"elell!lirde Madl InD'l!!HI!: fl!!t~d VI!! faJ.am_ia Tlkum 1I'"&rn,1]'. M!!IlIIhllll:lII. hI] te-tT.;i1IlIt n ~lJ.bam-11rl!Jt i .;-in r... p I!!IiII!Il! 'J,ijviik ifruI.1Ii:'l'Ihrl dil!lillfli.i& r;l!<ke mllrn~ In.niluDI.-II ..'::'um'b. tilaim.a. r52i &-!ii:ode brn1Ifii(l{jf-m'i Mlii:IF; :3 iBir nlf.ldenm d'H'a"ml, ve iBtimd.e-'i hil' ~ a1'!.Mlme!ll lemllhnm tl!lnLB ~ Meml tebik '&ir tuzdliIIJ kurWm.atlftl!. 'I'-e
j~

"fl!tm.-el

19~1 IIq

ted"'e lDiivazene.-i halt_

M'1"~lIliJJle-r

1Ian111 mu.ttk1al
_ 19 M ~ .....4i1ril'" ...

kll:,.:IUj Np-ll!r: r'IIIl;In,n,m vam]

BUDAPE~n:;
li'I 1M e.:!,-pn mumJc;~

oldugu 1t~~II!:"enit·

z':'l'"l'In 1931 tedl".III'ttriivl!...-..:enesi Tlir1cjvl! M-.iol!l hip 1J'IilVOIlII GlObin l'iral.'lr. bi:r ~f fm.1a ,gadp- ektedil'. 19t361 '" JlMl

- ~.~~ 'l:il.r p:l,y.es - ~,3!! h.a.v-adt.sl" - !UO ~"' 'b1n.MmlJ"l Ih:iIl4"!fl - 23,llO' b&v~ .. 4CiIU'&: C'a.zk.nt,

'!9.::ll piy&no FJIO - 20,10 ha.\';.d.~lfr

tl!l'k b.i:r

~'mn!mde
s.oz;H.i
li'I

't~bi'k

lIir

tN'mI

yer

lliIt -

1TIik"1I_1IIe!1 d~M II!Ti.imi:i:", Ilonar nklLlD i1e 14 m.iI¥<>u lirl!ll,1tc bir a_T.-t:f '!!Irk. j!'fu;tcn;r.;:;IHe idi. 1931 d.e goriil'J!fi '"t'lbn hir sene e-vvelL:in.e
n:i!l.l!Bl:'_

BERLtN:
20,3'1)

lI:onreT: - 11,f$

fW4§lf1.ff,

.It:

«t'I'4ru8 ]{OIlM:r

l'I.

m-!rn •.!

"am. ed:[YOr.

1'11''''',!''I:h-m.

IMaMfij

00,.)

_

Fn:1!lzc:.o.

i1hrnmel

B gece M'AJ' ~'K' 't e
.'

CENNET
.

.•..

..

mU87-ZlIm

King Vidor'uD.

t'-se·rl

nOLOR,E,S·· DIELRI·O 'blf
..

PIERiSi

bITlh~rc~ !!evird tard'l!ndiin i'iiJkl~bn,!n Tatdi!" edjlel'l

ve

fi~mi~d~.Ab9~r I~fr~.~
rtlo t'l'l"afll'ill, ]11rt1Cl

t'a"rilb~dafl temsJt edilen
iSlrl'emn

~ahesetidir.

1'1 dUIi~:~:~~:~:n ....
I

dhd;j ~anh bog\l~m.ahl'l"!]j\1 g{'.ln:cdr vI!: iIl.!:um hlbini tirp'i"rt.en miUll!!:ryl~ ve canhirq blliltl~rnll.ll!inm dinliyee:et;;s:illil'.

Il{lrvanlar

Ot~w!-~.~

8.nSlr1-

h~.1
.

~~~:r~~ QrSn nu. filim

~-F-E-IR-,
IU·.

Hay.yen daosla.nJe dolu alan lJu hal:ikalar liJmind,e: Yana]' dailardan n"klraa ate.qlel'in dereler I'ibi aktJfln~~ ze-tzeEcden topra.klann ·p.nldll,gUll, dcniZlde gird8i.plllll' hUlule geldiiinii deh1!'et

!I'

A S R' ,

S i" E M A U A
!l:lSs;rcriim;::lnedlr,.

~vAeh-aH,Yf_-··et_leSftyr·_I~dNe_<""_'&in_Jz·______:===::::::=:=-=1 .._.•.·

-n' 3 G'·· . 3 Gece
.

E MAD A

ARTiSTiK'te
JEAN MURAl . ...:
E. ,..1. ,evll.n
g<ll< actis!

mtl\'Brrllkr~ede

I
1

8'ind. muhle!if' ~~pJe£lC! ber,al>er 1I1lJ." lIomImilel Ihillllm;>olM dlIIJr" lnq, 4 ~ Ml!I.liIe~leri ~ll!itettek ve kur:I!._k ol'man dlllru JI'Iil~ir o1m~b:rr. Filbll mUh:£fllJmrnli!nn g'l!r~k kIIO'nUi. vc I'erek k&a 1'!'1)1: l~n,.,M:nil'll ihr!!u:2'.J~ kvymet1 tal!e~"I!.,in, blitiln. i!:.!Ifha~I!I.l"l1ldlltam :leT-; 2''14 '1'1<I'm 1'U",k- lil'll..1Il VI! illia1i!U L::.¥m'III bel!.ti ;Ie.~rekd etrn.e..-i mabl!idm hi '" ti dlllM 12IUiISO"OOO li:!'11 fuJttuiu hll.1dt: mnullde bilyiik yet futar. il9-30 lIenelmin ih.mc.ai: y-eMno 1 51 filI1· So 'M!l.iSenIDerdm aa'uuu::u. rliRlll'l; yan 4.&4 hill _ itLolit ye.kGn.'I:I dahi 141 tl!'kilif dahll za,.Bde ~emo!!lh.! .. inti_,eta mi1yoo S53 Ibin liray:a b"lii Glmalrt. meli V'1i! bog i,1e en mtIIrlm in'tJl 01.1'1 IeP dIr. 1 '931 lene"in.i1t li!!=,II.Ti 1IIlijylllZ'4!n!!&.i ma.ye dil:!Pkt "'e mOiulitall'et g~lid:ir. lehimi'le 6H1 "bin IIl"8ilk bir Fllli'k go. 6 - Mad!enfet'imi2:e .mUleall..ik ka t-d!igi hi!ilde 1]930 .eoea,.inde 1m fuk JdWnde olMH 'Ii m.i]yoDi ~ir. id'i. . ~Ul'IUH vii m-m:l'a!nDmiit~hililere em,_ •. ~ -------------

mums t.i!i.ih'!11'. EhmUD ·'<!lo de 5"l!l'ml!ly-elere iiltiy~ .... did'.

1b1..¥1Iik

m.uhfmLir

tenl'ilruill ;lMtemlLl!I -

.ft""~!1i.

au Irumnd1L: (Verdl'nt-n, Mru. ~oDinf'nln. IItzBt"nin ve IJvordk'm He'derH • 23,0l! 1I1!l;vadlslar - m1i~IIJ£men: ~ mulkl8L
1l0MA. :
'n IITIlMofon ~l.!m b-Ir tiY-Dltro ,lye;sl -. ~II: ve haw d:i&er ,
20,115 .hS.Vil.d.ISl!!'I'

Inra.a..t - 22,01

de-

"'i\fdarl. ~

VAR$UVA,
1~.O~ Wll!)::~f :11,05 hafIt ]l!tmiJen
I!IiIU!l1kl!

• ~,M
_.

MV&m.!ll.I!T"

::3,10 Chopln'bi

M

Mutl".-kd, m_., Ss-Dut', Eco3el v-e H. MeH, S'h~w) .,. 23',45 tetrlb .. i4,05 d&IUI mlWkJ4l..
hart&l.Jik ko-n.l!I!!r:

rw

e.srr-

PARU

,Bayram

I

'TESEKKOR KM~m:re;i~·~~~t~~ui~'iI;';;~
.,.
-

glinlerini

e-n eg]eQceli

geiii:rmek

b.tlYD1e'r

"

:Ii I,O~ lwnIemru yell1.

(Radio _ Pllrlll) r - 'n,O!i W tlfILtMipi

.

..

I
I

I

.iiyiik Gperd film;n;

go...... lidirl...

Reji.6rli:ERTUliRUL MUHSfN Mu-,iki: MUHL!S SABAHA TTIN Q""Y·Dl.r, BEDIA- FERIHA- HALIDE H"".ml •• I. BEHZAT

Ramazanda ~DrDk muvaffakiv:etler kazanaAi bDyiik 'varJ' yeta program. ilavelerla dlevam edecektir. 60ndilzferi
fiallarda bDylOk tenzHat
B

Bayramda

77 No.lu EV
j!uzel filminde lU.)'eten: fOX
rnaal blitiin

en sonfrulS[Zea

S!Jz]il

HAKt .. H~AM'1M ~ VASf'I- l. GAM· - E. BEHZAT· Lip
Mu .MER .. R.. KE ·At Seyler.

riA TLARDA
£ L HAM
Bayram

ZAM YOKTUR
MEL E K sinemalarmda
matineler vard.!".

tema~l.iz cdiyor. JURt\AL AT "
yanV'c Gra ~ ...

RAve
J1

gijnleri .l.bahEein ELHAMRAJd,iI. 10,45 ~ MEiLiEK'la
de tem:i1ith

i.l

Mill L I ~gi-~ EM A 01 A
B.o!rram
o:niimnebl::~JI:: :2 hll'ttitr :!it5;.;Ii.i

,1-!!!!!!!!I!!!I! 110 IZ L I T_E_$'KILAT
. .

LANTIK 'FrilD5lz vapunmlln
zla del
teferriiarile

ve bil1 .. netice kfIIl, hutallgmd_ mU7illlrip Enr;o Ianm. ojlgma 13 V,~md'rtlri. Rl!!w'yO tl.thik ~en. 11'Il!_1!!,~lif. DsuUl!t'dll!ki ll!"d'il' vi Ieft'~ wrmemiJlir. HllIlbuid I!!III ~II ol'an:k ~dirlni iMimamJlI teU'IlfJli IIJlbftI!I 11.1_ mii'l-elW't do'ldo:r Mahmut HI. .. ri!l Beyin 10000e:ro.i,ii haukal: MYetitn ire ~ lmy;atu Inrtulmull"ful'. RIDii· dim darl ..H'iH -uI de 1lof1l.i m~baJTt 1'<8 hllJ!lI\k~t1a kii~l! IQUmtl Cum~,i KUfo'" PIfII'AZmdaR o-blJ.. D:iulufium dl!l'N:hmullllQ idene:n ~ilrii Mr Lwc: bJGr~ ; Peden: fA'nel: V,.ldH1: Utife .~ml!l
1'IEYm1!.tUm.a

U,. _dl!lIJberi

~I'

Rio

ti'lfi'lnnd!!.f1

Bu Bktam

,isfan~U 1 l,e,adl'_B"

III,.__

B_FB_F,K_~ ~_i\R_RIS._J _

p

i NE:MASINDA
-

~.It 21,60

'ehlr Tlyarosu

_

Miw 'binde-Il rlL~dim Gdilecckr~l". 44 No_ Tlllblel'bahir fiI'Il'!inll] kalil'll·
Frl'IJI11
I

I

~';.:::::::::::::::~:

JEAK HOLT, ve RALFS VI£S'in tem!IH mUII7.:Uillll'ln

Cn[

E T U. A L
SINEMASI
w.

I

SiNEMADA

KART ALLA RINI AVDETi
iN T iK AMP

$AN6AY EKSPRES
MARLENE DiETRiCH CliVE BROOK
2511/133
~~&

fI'Jevsimin en bLiyiik kl.lvvetli fllmi

ve

I F R i K AIN I HI

i~YUZU

SA RI . . ,ZfYBEK
urdUMA

IlI··.. :~;

I~:miiih~"'" I'
mllm
UII

I.

I

~im dA ye k-3idal' v[h:ud.1! ~-etlrlllll!ll~n en bu ~'f11c blr 1!!i>e1' 'bu ru I i:J!I!::Ie [O:rl~r l.irJl!U11:'i '!:Iir hakilb":tl men:mtllfr". Ayrli2

DI.I~D .!iiI-Il.~ TT dieT'! itibArc:n HIIIYf,llfII p,ngRllll 01 ;tHk Frs.n Sa I!JKi!ioerni:!., ildel'l Pi.e.rrc I:l£n 01 fin rom run" C. V~rp5t'1 n I!~!?ri

Heyeti

tem~jljye!'.i b"~md,'1

fHminde korkel'1O; a!'Jain i!lVl, asfanlan 61duren f:L MORAN'l~n UBAG 1\11'5 n!lmmdald t.. hla. d!udakll bdlfl!ar kaoJleosi velhasll ormllnhi.rd!L meJ;hu.l k.al m'l~ hir ~'k garltn'le dni gorn·t' kslTllz.
JI:lvetel!l Gf1iJzh crl Rio to.raf,ndi'iJ REBI' K

leri' matilll ve suvare ¥8rdu.

Bayram gOn-

'Ie

SAR

!\IS[

Op1era SinemaSUlda
TORK • \'UN \N
:!IIrtl'sdt'rillln 'lDiIl~r~rc tft'lls!H: k KL SlIn! 11.1i (,sah) S!llt 2l de

E , iN 0 E
1

Matinoller:' 12 - 2,3'D .. 5·J 30 geca 8,30 fa

Miiml"ssll[ ADeN JONES'in ilk so;r,lii, ~arl,";1lt roerguz£ir n ml.

ATLANTiD
BRiGIITE
Fbyram 1itj(JC!asebEd'e

SUreyya sinemasmda
pn.i':indl!nI itib8J'811

HAREM
sutler!: ~1,,4!i re:c1ir.

g&terilmel.."le

ESRARI
tli.vrlC[JI

ii

HELM
oyun
~UVBlU:

Don JO!!I! Mo;'''kli hp'afmdan KJ.1!i'{IIlin.iI'w Cin.ayeL

e9;le-ncc!; vr !'lUbell Bon filminde k&ZoaIllvor ye SJoo.YIRL:!U:lU &C-\111\i\Hj\U\RLI\ I?fi!;::r }'~Idlzll!ir : Ti\NIA FEDLIR vt: JI!AN~f.
NlImlpdski F'OX IURN" L

P

ohiO

1'1·1 A-!.'i-rr-I~.

u il1i,~r

m:tnzna.l!!.flll

"ir rI'I[JvafIakiyet GCLUORfYUk. H~LBING bi.i.·li'" A!1anlik fn"'!-Iz II"lIplJJOnd.ki ,.an';l m07ll.fft'J'!lnf

B

E

IN

()AVRIUi )IS: un IELLO

OTHELLO

l'RTVCRU£... SADETTIN; YAGU

Almt,

1dlpekT.er lrum:pan,.1IJI1

'iaf"afi,lulMil

YerlerN.Lllm:!lk:wd'l'1", (Olnelln) U (AilklrkDy M i.lt! Jl!dli) p ~o pP,g r [c:!i l\adtU¥ (HI1 e) .(.l11 c:m,lll.t np.da lIeI"Jlec~l.dr.

"!i~

Biiyiik R·eisilnizi ·nud g6riiyorlar'l

Sinemalarda yeni fil imler
.Bu haftaki program operet ve

Ermenistan
E.nnenilbin Cbhlhuriye 'tinde12senede neler oldu
K'om~ EI'I'tI_l C1lffiIhud"'etin",in!llm

seyabat filimlerile doludur

ilrPnd
01l1li11

.,,1d~IiU!n\ii E'r1mHlil\tI'I'I'I'd-ll fevka.

Iflde mMiimn if", Ip'~·it lXiilr:n;"tir. SQ-vy.!!t t:mn .. ..-dy-et'Ji'l1'l tUillIilldrnln ·~m.i: iIIIi~n~1
"rna 1m menl"'dn
011

-'irOW U M'onde meemuasinda Gazi Hz. hakklnda .uyani dikkat b,ir Yazi ~Jkti .. ~ r-

M' , d

Devlet adamlarmm en biiyiigii ve en demokrab: Gazi

l'IIIlIl'I0\8~l,et!le

IEHI'I<'Jiii~tlllln'rn

110

'e'I1Mi

hakktfll'

d. 'MitU", duu:v'B." uzun Mr teliil]rafna. me ..sn.d~,fil'. B'!I fel~ftfl deftJlwa,. M~ «Erm(m~ ..hlJ!l S~"IIt Cumr..uri"ll'etTlIri'i till ilrnid "ldal[mnUi.u! te'!lllldiilf e-flm IERi1H1,T_"IUli rem bn'hi hili" "'~"Iim nATe. hla.td'rr. Bmiin Mav.el'iIIft ReA8!;-VII! a-iI!!i Brrnen"iabjJII iii·" villi'lcb1e R'Il!'l-V& krill"-lI' dlln hH~fl" 1I!.:m":o;.l'n"~ ~r1d'e iif:r.rmlf. br. mmde'llll1#l'lii. 1. 91 ., inial;' "1I'U~MfIJ lIon~ ,. E·mth.~lI!."".:I .. ·M_i~tr.ntOt T.""nlfi'k'1Il1i'm elme. ~itti. TIii""'IIk'lsll~' idaft-!i .~. , IItlllllftdlil yani 1918 ill!! 19"-ta"stnda Fi"IMni·tII;""11I
JJii4uB.tl

r

..

~_!::_!?_I _" .~_l_1~U.t.."I).AL
I

.nm-

1,207.000

dp.n

"5,000

d'3:tmi!i1!l. ,.-.l'Ii viizde 35 ten.ezzUl etmlrtt A.rM!". but",T,~ Ye ted. hifhD ehn!J!'. meml·~i!!'I1I!!'re iiTflIii:i11. eofIen]II!IT WzUOOHl_ ftl~]er.cetln l!lIiU\Mlai flzdki~
mIflth
5mi.-ye't d~vl'eU ~1!ftI!!niJ;bin'~1I iIIl~" hiy. 'II'II1«i m:~!1.ql!l f!'bn1~6. ~"'~d! Mifieai",illll iU!' R'l\edeki -1"1 on bi1:"'~"1l!1I!! Enttcni'yi lIt!hkt~" Ye' 51M~ 1.::ur't.aTm:r.k, IIna

Afrika nm
,. I ~ • ,

Dpera'da

d· 19ruzu 1 hlrinin enL..... el b.
....

!I.

I

.... IrmiUl·
Odll.k-in ~ ,dan l'b.'\arm
L1uma i1e heJDl'"

Ihtll.~·"~1'1 m:~

8QP1d.n yirmi. yirmi bet loe evTe1 a\in,deUk gazetelenlm 'biri -iJ!ive <t!Iwa.k hnna fo~ J,ir J:'0JIRIlIil JI8f~den'lh ffiErikl!l',d-ll, ~_h .• 0 v.lcit~uk o~ .. ,oiil aiwn i~ bmdan_!:I~ bii;yiiik b:a rewk'!e Qlrurdmo, b:"~, H-u kwneD bakibt,bime:n- hap.[ MlyBhabJame.m. IIdda kah:r-&ma.rdwo 'bu-I'&te Y"foW. oolada ber!!.ber Ir'liler. ,.flardlm:-. ,Onlum ~ clllderi ti!hh"keler beDim .Ie kalhimi dw· dmul'. LaU'm (Ie mylntmi f:i11;ertirdi. 0 zil.mtla ell &ijyUk eme1im ~]e bir~· bat ya.pmakl:l!. Andan ..e.neIe:r ~ 0 emeTJm th ,\~ :ran :fU'JYIi bi!lr&l!It o!du. Van iF.an:.n diY«lII!I'I. Clirurn ~'-at r;tdip Mrih-'d. MY.d ~Un ~ ~rg-.
lumda.

~~

o'm~._
~

'"

lobmn1nk

8'el:id - ..

idll..-illl-d'm

~

[i'ir!.enis-

'"

U'MUida

b.:retsil; bit pvgi \3f.~e-.
h~iJ!I'. DlIIll-

delikl!lllllJi :oJ: -

bmtdlll qu\ll .-.o1( ~"br"di. Zll't1t i-,.;h'h~ I1Il:lif;t:n ~ dRJ.i 1!.1II~~' vi·~mi11'""YI ""Me hdovun!lCl. H."'~ E-rml!ni"l ....·"'~ T»I~I!;",TeI y{!cu:dl!! iII'~"III" IIll!lll;lliori 1931 de ~ m~," 19~2 df! 144 mil"nn rubM=k bn'8.lat vIl;:n,f'. arHirmi~r .• ell! U'II;l!iv,j 8IlI~1ndoii 6'0,000 .mete ,.nri",n~

«IiI~ ko:rkunc; yerleri. vahti byviUI .. 4m fili:mItII'"dt! ~ ~ 1tte «Vahp Afrib'P1Il l~iIJt IU!lf' de1u. beade lnll ~b!nd.an. ..,.andad ... 7in. Afrikli'lWI Atlu Okyanmu. ...m • lindeki t!!l!fO'-l bati,~_ huekel e-' de~h~,etii HIM,. ill!i &eriber bm.r.I .PIta ~ Abapeb.rinden Nt.1:" l1ebft tm8ci1e lmri or:maDi~leldik_ Bur ... -Ja dimyanm. en ef.ak m~ O]1iIl Pi." me: 1mbile...me uMa&. Oolum ... " de boy'la:n,. ~ d., ~",1ri TO da~ m.ehue'lferi de MJ'l"etia.i mud, aida. RqD daflmm I~ek iPs epej'Q! innplriiJar ~en J01D'tI. g~ lJ!!ia.oda ya~ iU&. Buradll ZIP

o1rudn8;um

hI!

romtlndll

tQm

kanb he-mh ~-"'e mn ~ h:ablide Ioj DIeD bil'be 6~. l.muu!.1. B-II!~a b1r1ne1: Joe Mill ·Crea ..Cennd llstJah. ~" 1l:fnGl: "ftmilel\e Jean Mont t'M' ll,tIJl'UU'B.ll En mmlm1e. ~1I~da.: Ed. mmJJ5D5 !hg ~ BoOth ,,'l'I!eeu EI!"o:m:odB... a>e.d-j. hILum m~le t1lltln~~J1b=kHe. hlbat ed __ ~~ nle., Diy~ ki t:pelki1i bii-lepmle;r 1IPr. 'Vl!I -reMin!edillFskat ~eTe 1;1.1 kll' HQIlilimJe ~llerleu Mma.t, dar· bsm deJD_. Cltll!l~ iInJ: «Tabu,. y&IJ.i EJ P!I!nI;IIIo Leon. Buy '!i!u'afW:wdaa 0,,-. m'llfmdc1e'11 WkiI'.e .iII'iD ohmmU!Jf\:.... 1UUiUDlJhr'. b.birl!Dm lIeri I"dem1~del:l b~le ev1 , - ,'----_...... I ... tical" ~ om
~ u_reg~.

E~.
.9"~~

'1Ii!l1i~

Le:nml!lra," mmezleri
_n;lli~am VII!!

'Vi!

KlIIIlI"Ill.mBt!'~!fe

·Btmtdall t.aab
'"" ~

fmm1nn~lur.
I'!,RI'I1.uk-.

tam _

li!I",l.;""e

ohmmvfbD-. "'~,"'-I'~~t:n flhllh dll"afIe i1~tlr.
l'i__-intl~tiII .~t'1Ifi.da.

fillbl'1"h:filT~!:1 te~is

Email ve L.
bvv~i
Mudd:!; :Lm!!dll'mh!lY!oti,

l£t1eldrik ~~.

1"I!ITl;lli%li!!iRII !OJ

s-

riiCl!l'd~ ~;h'RI~titi. DIIlO~'-dii. ~'I!ii o-Jmnui!1 ..\;tIl"'1r h.1h1r!1..:lIII"'! '-iii' iII'I' I!VTel I!rfll'ITllt'hr. !Fh:l fa'bn1t~ ,." .!iOO ldl.". ... t d~~ iah'l.'!"l.eb:ne'ldoedir. 1919 rnI'~
lI:etIl!W'lt1l

lia,hm ••

n

T"

H

~or

I!II'.

"'-o:rDJII

SI!Ill'det

adafu-dlu birmde
'~tIJ

mi_

Lifdn Inzm I'lzim k-eped~ yertilm- he. .. :fI!__II de1&a~ boil' gij::D np!III'D'lMIi.i!i. i!.vUi. if! ikeo. lllBft,,'Y1I .!nihp ptiirilym-IM, Sev-. giJi~ hknu- b.~ UiZeft pC=IIifidn .riden d-t:libnll. d. klibile, JradPm!i d·

Lir b,

!!01mU"

&'1 ~~.

balJtiyarlmk

YO-

Asrl'ds·
~e:n

I

InP"iJ'ldi bWliil' ~ pLu ~J :riir~
ZIp

l'anlIB1. MrIIimli

bv,eku, de ~I!i rudded'~. LtUlQ" ~. Ian, Jeopdan. .~Man, ~U but.: ke:nd~ P!!"Ol:" I.mI. d·II!!IJ"kaNl'!IID mada~an ,.i:irdi:'i:f4 'baita.lnil·uruyo:r. Af~ ~e ,Iii!: ,d\I!.mB,.So:nn. ()eba'EaIO .~ii:n-e :re!!~ik. Bu .. II klivrullrD detiI.:&nL ,g ~j]"O-r. Luan. nda m51yonfl!!l'C4 pembB RlIkliii IUma I'L1 -&Wmmyw. Bit pDrbliblJ dilr~yip mIIUf[an1ll ~ik. Ripon .,elllerini II:f" JlInli -tmiy-or ve !l!.lmna akthk. Fralll'lE& Afr.kii.·mid_a Uba1llf1'. bym-. Falat M'r ~ da gemi]llll r:t. meml~etme vii5rli Q!duk. Bur.W1I :gil ~ OMS ~ IDpla_rum,br. Tl!lbu'll!1nIIU ~]letlmeIr i~ dudiddBl'ilDl bun hp,d. II!Ml ~rTv. Delibnh dil:nV1ldan hIlL " lJIoi. r~l!deil kl.d1,"lar IIUiII"II dikka:1ibtirab: bat. n.3b.mtlA!!!frijerimdedir. Ta:r .. ~ kJb.etti. J(.ar.ahulll'l: Iibi 80 !alo &liir da Tci%! v.ErIDiyece~ kal';: oll11~ milltrl!! mbu:l~ ve 1&0< kilome~8 Ibo,.un .. rak J!iildmYM[aI:'. da.iixe:rim~HI g!!'i~ ~e c!i!l,lI[UI Fdud. LIIIIII1ifti ~~e Y.!IIVM 3'i!l.Vi11Ipi Yll1hma: te:lII(lmKeo biiHiD. yet~rl!1I!o , ire-r1JYM. HAlS ~e, pii~ih-II!'II woe homm-· birlikb! II.Z kaMl bizi de kInp g~.Ilc. danll.lI 1'.n~r.dJ!!~1II lai"ddtttini ~:edlin ~etj. tek hemclnt51'1i biiviik hi!' felikelfl_ klJ'!'o Ell nibt.y~tEI Mol'Nl'~ ,..d. 11mm~ fgio kenilini yerlile-re ~lim edi-. mmtaka.1ud. t.a,..abrP~ en lIII.lIlullD.llZ Yf6. gWdmini Y!!ipd'l1c, el1 bli.yii\ h.~ruDl Kine WTd_ b.'IlI kordel&vi". Jimdive dgyd1dl:. EJ Mor.lU!'h1_ 'bizim ~ h\1 .. d .... ge1'irdlil mlm1erin fe.dinde b:iJeoU!!nui hir ....tall .aVl t~ ~. EJlerin .. Itarcl:le id'~ e.hDiplir, H!I."";· adal!m11lD d& ya]nll! hirer kaDmn _ biRr ZlpI!lP ~afetl. bafnltf ~1!!!Mrdairfi deb.eI; • _ olduiu hslde a.drllm1: iln_GU; QlQI _MrI ~~ ~ll111n, D!)lorn Dd lUo'n!-!D fmhMlTI"ml!ll' yapJkn l;im ~n~~ rta· 'V~I .~I!mii' de ~ in~ edin .ZUilJ]] pi!k kIM c1eiil~ bfr mD"L!II!:I OIl'" ee ~tlifi>Ti hI,rb1idell!11;Y.ar. fmdl'!l koUi 'bir _'alii yent terdil>4!r. BiI"hillJAIi D-oTorea -D~' Rio·'lmn dan • Hir.Lt d.eniz:1 -ruJ]uim; 'View oldUi ~ 1l!i1lll~B,lm!! bey .. di!!l[k,ql!!:')'1 'I.f!!m. fwpuz ZBJnaIn 1m ~Ii.de. ~~lim.ilt, :Iii eden Joel Me Cree !l!l'iDlndaki ftvgi de WDJima adi. aam.;eleri 1m mwaffak Inmrdu-dar. 811 RYahllti belli, de 1'1I."PMlftlIi

.Mrib·da VIIII~ -hayvlmlar' Q'IInnda. filin:fli!-r bu. ~ pod: !:il'y.rl.demoda. o1mllf't\ll'. !Yo al!:pmdtm ~ Alt"t ~~a.da ~i Vhlum ohre.k ri.. tWen Trade Horn :fiImii de 4fr-lIEli·cla. ItI!I dii:JiiYG'• .lkiaini de ~ ed)~ ii'ardafm h_iddP!im dl!B'durmal'l: idm fkw.. ~"lmif 'bir IMlllti':ammid'It. Bu trnr.n, ·bua II!l:n1eie hrar veriyMlu. Tam si,bdin' kadu AtnKa'da yap.JQI mJm. dtil!Klcen yolda nr,llarma «emiuln ,d.. lui6 en mmr.tlaky~l:Wdir. Hft Ji..a.np radli ~D!'. hkiahana PlltJlI.ytneIII yt!I!I'o. hir IiMma 1u1Hm;e- miira~lIt edilme .. f-alerin l1@Dai r.&mu 1Wdm" ka;;worl8l'. den Afr-i1I.'nlJ!l ~ ct'fiiIl!iida1J'lll1d!. ""e, Delik.mh il!e Lwma'J111UII l!;a'-'11D1 hili' l.'I!:~~ v-aha4i b.Mtd.er ~!!O vikOO:4I· reG ..

IIqln'Va.t I!foddnilc: i.... .. 1 i"divOMIl. Sfmil.-i '1,., iiil! 1.'1:1 mil'.-tar ~!;.OOI) kil'ovAta ~l{ll~u!l;hr. Erm~bi,..·da :zil"ll.!.t dSh~ .'",ta.vi ~_ 1;1 ~k ee-r!'T.tii etm~..tir. ~"et f.,i'!I.YlY.ii":n. d~lI_ 'MVeJ ETni_l~tB!'I'dft -e-1(I1.en ;>ttll;a IiIN'!j;,k 82.000 hekt ... d-t. ~iRl.J. iI'~_MO r

F~i~h'l

~' ..ktro'1r

tfl;lI"b

ifU'iCBk 4110

'I:Ikmtlltlli. Buntin :m-M'I .....r.l hrin.a;pilll1ll'itik p.;llYIIekll~_,JiT. 1 ?~.nnn'IJ...1I hI' U'l!id kllJ!li'lfl"',",1IIi tlill!ln.mal(h.lilr.

h.dct,,1'ii.

"a-

~m1mi,-(:all!l~~lri

nnlillit slIibaJll1l1lfl vii5P;.
VIlf;ctile

cT" Inll:"lmtl ko~leJrti·f Vlmi m :"M,,1'i!!1. rTf1:.
tiklrr
.. id,,-tt

t-1fl1

elmOl'lde~Ur.

I'l:rroe-

hri ..-e

~midll!! 'k"I:1mr1l Mr Z;TftBI m.ernl!!! .• iken Jim"'i mr~ ... a'=ki bir slUUlyi
vuMu
ormflJlttJr.

l'inllld

~li.ri.

rilmiflir"

u-

J'iI.tmn ~k mMieV!'l'lO ~~1d ve !!IlL. neleri -_...!III'. Vahrile:rin eclino !MI:t dij ~ fHII Woear Hom :ilre rem..; arbdBof1D1D iI· Ill_ ve yaJrunm Iliibne1eri. !nsu .aYBiI ddme.ru. 'l!IrtI'tll_m'.u .... lIJIrmd~~8tt 'bet asJ.um hirLirler'l1e ~Tal;1J gog: hir alll.t:in.In ibffine Uild'lraii Imdllmmf uIam demir Lir kaf!"EI ill! h:afl!JllJDdan 'II"q' I'U:P O1d~lmll!lli ve H~ lIe Ad&:: hi:m'let. ~mu-. Y;z1et'l:e ~!:[:m:~alnll~Ci1inmuliifJ !bir .;;lim rii:!:l!!II'inden II!! ~lII:!;= dliJ]~. Hn1la-. raJ.: ",alR~I!:m._ .~liDdi~ kmtuTlIu1M'IU llllmr e-t1cn p~ ,c& ~~l!~ IiIme IIollnmuV. Bu tilimde, ,imdiye kadld' r-imle. '"

m"",rif ~ua!-mdllll claM iI~flem; •. iir. ell r~a.I' u.m lUIIJ:uf.1!J Ey. ! meonil!.ta" I-'*MleoIiT'li·1IIJyiI~ile- "e~~<:l1'l1 i!I!' kwap "1Imr:liII~ b:lmivol'lu. ShT...1i io:e .o~

to""
~

Ei'lf'j;~.n!b".

?'iIiZI'i'I,,\: ibi'tmive1l v-nk liIibidi'r',

1919 ·192:1 tan1l1eh1'uJe E'mIt--n;~!!In lI!'Ie~e.,lem.rlr.Id 'tl!!.l""kl'"I1:n ,-'Il;k l\.. tI ,47,0(1) idL Sir:ndi 217.00-0 ~.iye< h ..lig oImu:IItvl'. E.rmenl.!ltJlntr111 9 &~i 1fi@'kt@p ",niI'r ki lb\mTJ!_!:1n ·fllif-e'bHi 8000 .-I;r.

uimkb 'b~ _Yy ~~1lhr. C_ 1eri i~ v8.kte bda:r ~,.I:r. tabMibn Pl'k'l!!\den kiIb.r, yq.-nadug.mtll :ridi!P me-~ ~ bo?la_nchl1 71!tfine dIeM" lorlard .. "e3:me!dir. Cui, !hiM' .nhM, t;M. Tu-rkiye'rU~ :yl!ftil.etm;eli, bi~ tUPbe ' bya.'da VI! An1r;!li 'cfo __ Mr ru.~ 101e;. -,-ok k] dlt.ab wihil!ilit ~ m~rakh hi. .• ml!lnlI f~fedil lrulUlU!lD C:1I~ !,!iltH;i:i kO· d&t:leriJ:IIl!~D~iatiklllil!de !:Ok kuvv.tLt .yi:i .cj"".nfld'lllki NiimDJU! dfJ1iiinde ImdI. kider hus-ul" lIlelil'lnI:,b liiltllii:etb_idlbtr ft~_ g.e2.1Y1ti~ 1l'PId'. l):iirflrzam"'nb.TIlIli ierim.d.en b-iridir. O:nllrilo ~il\ 1m ~-eeeddii. 1m B.l!!yyam., -QlI.tan Kentll.]'; M de (!:!iD. VcrGIJI 'i!Jhaiyetin bir k:r@kim.i YI!.JII· lief h-ai l.,.nf'atlli hi!:; !!h~w~ ~laizin llii mail ~aych.h ~lJhjyorWl'. UrjitiiliDJ I.wD.. !Ul1!i jjBnLm~ !!!lorn!!&.: h~ HiI,allll ~etin m~ebiiidtl y~mit rettek.ahr.Fi~"'~'d bu rei1em elt'I", f~ gli111l Mwtara Kem.ar. lIep:iinin Ibqilderi kalade )'l!il'ill.b~ IMr zeki: ohm 1m utm I6I'k olan, miU.et miil'ebbi!!i b,flyijk "d;I:JtI. en: ~iY.llde bo~ ridem ,eylwir. lar Iillilcmrde:ndir. AvruplI!.l·J ..,d.uDI. MU3td.. 1Kem.al:'il:l C"'lii'niri liJooti 'kliylii!l!nn m\11u'"tia~ !bir dikt",tdr OItlw;gUnIll .!ioylemekle ber de p.l!k 1!-nddlir. f'!r!lillit b.'I1Id~ k~ ~eyi :sii.ylediEin-i U.lified.f:il'. Diyelim 'lei ~I'f: gider _ ko",lDm!e-rle Il~ urud1l"1Ii MlloIItafl!l K~mBlI.dikt"Uh-d:iitl fllkJ.t deibllllwha! I!der, 0ld1l1Jr'l1l!l'm!I!mleketl:n ;dll' ~Z" klia>elll go:derirni:i'_.o -Ihilllitde ,da· 'felii h ..1!:!rtn-tlliki m'lmhakMneleri. Dlin~· NUlJdiiktator tip._i rilllllm~krlM:m tarni!io' all!ln fikirlll!'l'i- 'l"e ~'Il1al'll· ile illllkA,d;lliIl: 0" !'1I1!eD ayn bit 2:iliiniyel YIl "-I,h.blo bir d~ikla~ flllr, ~on1l!1n Dg..~me'lrl: f..del'. M!!"'!IIlc.d ~3],,-, Haldk~H]] ~]IUZ kal-dil!omde 01 • IMi.,yii vlll I'il;ayvu b~l!.mi!ldl!i d)1! ;alidu.gUlIolll id d La, -eh'niy.flll:l. miyeye mi.ill!alJilc; mettl'aati IImu -

~

ft'Iei"e!oe't:rde ~a.i

keilardtr.

B.. m~·e.leleT 1M.1dc:mda hi1.

B2'-

:rlni ;giirdiitGmih hiF !;!Ok :fe-'h:am Y1IialB1'l: .. SZ'll!i Riirmek miimktin-dGr. lim, bU~.D' m'bllly~t~hdaT', in~Mn .i .. nil"·lflrini ha ... p eden. km;rlmhlJ bir m.a-ce~ Hi fr1anidlir.

........--......... !II"" ...
r-etin'mi'~UI'-. IBIii mmi e~i'lI1i...-etler
mektep ,eb.l!kl!lni 'll'ard:II'.. illin
BynQ

T.ehik- m.ektl!!-f"'rerl ve .meole dllllriilfG. !Illmll1n if.· "~ill\teyWn.l!~ t~[ebii ntul! i1Ii Mfte ,"l!.lil ..l·UlYM'. :Erm~lI]Ji!"aln'da :Er;m~i Vfii eT.rfim"'et n"ubllrmi'1nkl manlltJI'I,t '&<r'lt",Gdll tier11!h11..&. lETmettl:lt"-'ll!daki Til..'!.: V(! i!(1,'f!: ek81J!1~vetJl!nnhll'li!f'i"l!I !;'("Ok ;-.rt'1' -vucu.'I'ilI·

k!&daalarmm reyinx al'ma,d1lti h.i~ bu- k.· reU vetmi:vl!ll!, bllflhil;"dek-ilen ti!-nl-dd.a.tta buhuUlUljta te'JVik 'Il'e ~aIrnk lu!r:Sll&unda hi~ hjr flT10tIti kIiI;;n'l'llyan bil.- diirta'IQl' •••
GIiIJ1~t r:nii~tefit.
-1101'1

,d~e.

~a:i!ik

V~

b:tr Z"af ol!!On T'lirldt<!! Rl!isi~tmI, d'!loi~i h.1~IlMv['t..... !-[tmimivl!)tindekilm~ 8 ~Iil mnf '1'8 II'Ikteclian, I!lOI L~ ·Y"I!! .~4!,,·~1 uli:t'1 d!l!.p1 olur. i_e
0I'l:a boylu.

med;~i hit; bi-.. ,ev ~. 0!'nIn irin kiivl6lt:rle lloriiriiFk~1l O'nl.!!'~1Ii bUllrnl iiifarlal'cI. bulUlltl!!" ~ f"yd.l. lIuf.b.Uer vent. F..s1lo1HI 1'1, mimi II!ddettiii be' ~, d8rika~ I.i'hn-mde }fer edeT. Gui icin i~j'l:l ~Uyii~ ~,.uiu y-ok'mr. DfIoUlll i~ h~J ~v let~ik ""~ :m:~t.. ·I"'lli"'l!J eiteF ve ~ .' d
b,l'lldwk",ulj faydall

,ayel

u."'P

Zl!l'l!Ir'l!tle

rivrnit 'bff·

~

~!ii.v.d"h,

te!i"l~,

!lUi mii bem.ell.,
1I!I1Irlil"lI'Iru
'lNrlliJ'.

!Im]duju b;r PlY !ir@I'denlkap I.unun ..mel!

mt

0111111 azi, G

Fi:-

Bu korrif;.U'9'iYl'l~I!Io!'ll m'Ql'lll!a:nY1l, 'bu Filim ~;n Afr& .. ·:f'Bi lmvU~ h1l'f,.~ti J~ :Fui~ !!!'irtdemti~ V.fI FiUm 25 hil, 1010.

muncui!bli'itile' .b.u,g.iin inti,w- elml,tir.
ba-Y"'lIfiTt
(1& b.~

:rilrk-ll-po:r

Tiirkspor lengin m:Onderecatla bugDn Qlkll

bt.'-yUk Ilir ehe1ftmi~ Omm. b1il bllIli. h... • kO!:ale aVl'l~mikJn."t d~r9iDdc. lIi~1Dimt miiouebal ~n~B I!tml!<!.ml! l'I'Ilni oll!l!llli~ SJ.delikttll1 90k ho.lso:nlllr, Eli09lIBl'Jft] I!.ir ak,arn ye:mdi: ~ififfiek Vf!!ya. bir aper5_1lf ..lrn'lif f<;!in. her hang; bir 'VatlJlLdll:l! ~j1j,i, Jilikilmet -mf!,,.-ke~lIil'll 'b'Ml!DJl'TItiJlm bil'in.'!" dl!iVllt ~~1':~.ohbll!t ,glm,amrll\ QI~ Y
V'D liIiIe::rI!l.li.me

yst vermek~1' bet.a~r,

gl1Ji y.znm-

'1:1.
i)

za~iKim

Iflm

fllF'IlYIlllZ.

ikJ

Yukard"

11.&

h!!i_tnu .ayn._

~

cew:r ·OIlJtf'all:irlln. d'e yapil~

77 Numarab Ev

im"I!IInttrc "".1iii' ·!ifio afti.j;j dd.i1mde Te mU~ '~d !lit profetl'5'Ofii':! iIiY~ TIe ~ .. MOE hiMdl~UeriD yardu:man Ulyesm.. fI~ mevcudiv~ ubaJlJI-f!I 'i!~.

GaJlltiiaar.ay !Reden le:IJild-i uamll makaWe. Slivya g{lLfbine a.it lhllB.rn.
BeY;n e~tel;'eNLD tefFi.kllllll. 9aya.m d·jk-

1 13 BOW JIlYl'tru ·""et'en bLII !jill-htlf"Ok yan[a.r aral1ndlll. bilbllli!l!l;(l

1r1il}"~~

Fillmde tceMiri:i c£Th~~di; ~'d6 ,strava dizileJI ~aL;' IIJilIlt bdar "'hnql t.. mdir. tnunm merakm! VI! heyeUll1ml tahr~ I!'l:itiii d~eccdle m.1..I:tlm!l.trnl da .... ~dlr.

Arlislik'ta
,,'('1 OJ Numu.:Jl~v" 1'N1 hint k-ome,Ii-; f1in -:lloll:l!i ~ti ob.lI bir filirrI· di,.. MeVl:1R! 'b,gih filit lC!liziT,llir r B~TO:n. 1110 K'.eY ~ "e ~ bir IfIi!n~. iE:[.!I!YlIlIfbli'm b.iiyiik me:rakl ~k, ...
yiILml etm~. IOtrv uuk m!"ll'"lleketlerv.1JlblJU

SOreyya Sinemasl musabaka
IQIYDr
KIIj(lllkiii'lIndeki S~
smellllbl

mlidiir1iiitill ,ubtd. ilj'ilnit mII!~!III IDilmak IIK1'!!! mii~mi l!_Tamtdli. hlv filim mil. iIilIbakur ~" nbU& miidUti

Cennet Perisi
,MaJ:.k'J ta
«Cea.l1et Patijji'l bem hir ~lI!ibBt,. kJ!ID l!:Iir II.fk, hem de- bir ,iii' filmidiZ. }._m.e; " rika'h mw,anirlerden !R. W. Tlllly'rum PWHi II'I!EiIl'Teorc-e N~.1otk'b., Dtvd_yd~ ve Amenkll.'" IIIIlJ moott!'Hf -,.elW'l~ililtJe' oyn:amlm.., ~ij," tim Amm-ik&·llTan. ;GlIJ W hlZUfll getir ~ mitli:r-. f'alc:llt £i1mhta ,:tI!.:I:"~ [piyai yiJlt:l:de hi:r bile kJym_et'H g_ydil.mu. Zira marlllF teij:s(lr- King ·WtdOl.' btl m~a.aIl1_ )i'i':ripde .-H.awal.lO iid!!!IlarmdB ~e!mUlifu. M.evrma hu1!f11.vi lib> c:ElrmCilk'. " ... wai. .dllllU"ll:llo lidell ~,.ahat lu~yeti:nil!l it..mci'tiki Y~Ddl 1m. doliklUlh kazaen Mmq d~ .~ OJWI y~U ~"bl1ele:rden
bUi namdalii ro:mu ha, ~m4m.l!lIII\m VI! p'iy~_nd.,u ikLi·

d. dg;ld~en
bD'e.kniiatu.

nanu'daki
Mrgib:e.-t

'bo:,.
kop!l!l

pMhade

hnBi "hii\' f!l:fii V1l1iYfl y~lesmi" k!!ill .. flilW h!!ffleH BuOlI do KleT olAnil. tanl'-m!lhr.

Bun~~J1 mMdl!l g!'rl~ Cliffi' bTr t}ok dlol~~hllillg', ",1t1:l!llrir11~lar dill ""~ m~dll". J.L.tb. P'i,·u· hmillld. bmnil'!
ml!~o.ll1l!!Jml Rb,,=bi~t VH'mi,tir-. PIye'l"!fIo ~~ ~uzka:rd~i variD'. Gii2'.fIl, terhil'.eiL:i, ,l.ri:n bir ~Hr. BO' rime ko:, kMdetimi MlJ!lhit ya:nftIJ ,.o!d.J1I di:illdUI'mfl\p !tllh!lll1l1kt.l5.d1ll'. TIUD hu Rl'l!dll
klmi'lo!i!tdlll!i

'kar:D nrm:if~W. Mil •. nan~arl :a:aritnda !p~IP'~la_l'& Bt-yoilu ImHbalannA!I hu -.e iB"Ei:d~ Kadtkay D!I!.iresif.lden: BQat.nel'dB. bo" lU'uiye dokij]mi., ve ha~en riIm~1olan en Jrlizl!l fmml~ koll.ll.c..a" • mevcu.t lakribeD 600 ar,aba £op ile ma.yu '933 gll.yes.ine ka.dar dokij .. 1If. Sinemll ",UdUrliifij m6g.~ka.da lie;. , !ec-ek 300 a.rabBl ~6p Il~.k artbnn. i1e sRblacaglnd aJil ta.1ip o.~e.Dlattn liMliMII m.Ilfte1i1mliic' 500 lir:akwme1inde 20/2:/933 l&rihi.nde pa%arh~:.i g-jjnu !I!i.(i.t 14 !ttl Daifi!! EncOmelll~ne myhedlye1eT v~·.

I~

,---------li!l;iiltet'c

b.tfir. Buolarde.n JTlaada Avru.P4 ve AlIl&dol.lI!' dakii 60fi b.aJta.111D {11 !!r.liy~[i,

~r!l.n,

-

AVUl-blr)'1I.

tllklmIlI.nnm
POl'

:ka;r~kll.lii:rIer...pol'lI:-u b"eai. noel ill bile apclJ' hil!i" Y'!.8-j

~

VB lI!Ia:ir'l!.

Carl Mu~taf.". K.e_m.td. iIIJ'fii nmuon.1h i'kn.a edid lOir lbif!:liptir. ;liCilj.,ln .d.engi Iii:l!e1djr. So-d<:m.iD ve ~aYllln. hllY.-eI: b:r n'!1l."1i1i~Ie omolillgiizlerinin :moiifw:ur.ufll.lI herkl!'lIi c~:zbedll!n lIwu~i b'rf kudret il'btj· foft1' edu. Cecil birr kiihii1" -ru"bi olam R~licumhW" ede·biJ'llit ve ~l!"l ~_n'''''t· t-llll!"la 1I[ik",da1" e<llQ", milf!,]Jifl~i, l'I!&um. atl, heyke!'l:rI!.,.w.1 le<llvik ed_. Nfl>llkw, T~rJl;i~e ClImh-miVllltlnln, kl!lDdi kllVVt:'1ro

'YJ lI!1u.

Pft'ml Wfnia Nhuo lit""t_ek 01_ hi!"uk Qarhm.nlarla dolu: leni, Amkllll"8 _dde]e-rin.d~~ b!n_ riM- ~bnli! .1e&dle 1m 1rlm!I8gihi dohli~. €!Dnf!!ki:nla:nl'l, mdazlIlIlal'!r!I B..,iiTt. die ,durw'. ~ kalllIbahi. "1I~It, 'Iii. k ..h_1I" r...iinUne om-.iilWhJ zaman :rllllli· . L..Mftdall'ii mij,teriv,; ~e'r,,4" I'I!MM1n. dft~ 'll'\e-t t:'Irnei50i tmu!lI!:riil e,dd~-~m~. Ee.UiM'l G.u:i'de hBrkJ anla~lIk lr""bilivel ~ kudlI'etii pe.'li: bUyiiktiIi'. An1attokla.nna iliore Rmicrni'IIhul', f,~ ilifll$l DMUlinrda. Pile fi,..den biy b.awl dob!!!.] '.Il!,:Ik-!l, !tl!tirte. I"iIlk kalabahll: Mr mA!yd.ncl., du-rrno," i~ilere, amdOJl)'1!i ve kiy1Ulert> bitiolhl!1ii hlr I!Illtlll~ i'1'11/tebnit Vtemove etti-rdili;. trim :Ilcml'll., b!ll tBpk.lloJan O'nlMlii dlll!j1t.
Maa""afih 1f'I'i:lte4d(h) l'uifl!
VI!

MI.!"~t K~. ..Fa

ml!f"

Ltanbul

I

raCRe. tlJl~ri -i.lin olunur.

1810n zeriYllt ImEntakalalrlDln tesbiU
Zir_t Vekllel-i Ntiin. zil'a.t-il:le I!l'1'ed,U nu~takal_. h3kk1nd ba,tl!dbt ,aph1'DU!.kt.adu·. $ilndiki b.1 de btl' kl>mill'(lllli iy'i tUtlirlJi bumil~ m
nelttn uzerind e DI~'Jro.l QIl11>l!Jk~dl!!,. Komillyc!ftu-n.kAt.".o!.t""1ridlllfilO:n!l'a Veo

bMiDir.Vi1&yetinilil. '~0611S4:0 Hva num.ar.u,i[e kRyden mRIi1 a1m.nk. ta buluua:n Fatih .Be!ediye- dlli:r~l!i beyeti fennlye h.t:hik.at k.a[emi
muhendis; muteveffa HayTi Bey lU2l Mtizeyyell yB bi l vana Slc.U ka.1errnine ii"II ii:rac:alit I!:y lented.
"" Wi
¥

Ha.mm]fl bizzal v,e·

V111imn hllkikilYlhWi 1&1'00 d,ij K[er ~tI;il>'ir. P_iycr'iD ~dl~inft iJlak: alur. Kendi [,mini berb~t eden ~tt-km Abdll,BJ h~bfl' vuir. Dolw:ldmahl:i:hrln ve p.h lI!kirlddan :rapl!l!lll k.en.di ol~dllAml

Beyko'!: De~~diy~ 'l,Ibe5~ MijdiriY~hden; tuluiup Beykoz'da Kavakder;e: cftdduinde

Sok~r.ldfl h!i~l bot ,alar.k bakkl!l Hu'itO:"fiiUl'I ah~ ..
•• hibi

kllet Iletya.t ' ed ~!:ektiT.

Mintnkal!ll1'1ni.

t-!I;b.dit.

rnul, lIovked~len iki DlrQrkep ve bir bUlOaglmn ij~ giin Z[lrfmd.!l :Z;llh~1I" etmediii t.akdirde a[e'neJl.f~uLt .ed-iLeeeji illn olunur.

Gazi"vl! .ijlol! a1J il'ltira_lU.t u... blllIft'I Il:lIromr. Zilu'e<iI.e(!:lIIldiiim tm kij. ~1r hU!-I!I:!Ir ~1Io:hiirleT. buniardl!n !hi.. ~k DiilbU.f ~Brao VI! den .8.111011GRi~ lIinl it~ediiri k"dJn 11k Ilk vaki obru..'Z. ,Bir impllrll.tor)u~ ~1!:all. bit dlin~ ,,,ilm kudlli!t " s.Uanllllm hn.. 'l"e dfi ...,.. ikllJd'",1' 1!<l5k-i idetlm )"Ilc:I!,Tlllk yerine yeni: l;iI' bin", lruJrBlli lII<i1amlr.lo mqpJ'iyelll!ri h.2:la ghn-amliJlilllrll. illnll:Si1'! '110' mldl.? M1iPtaho KenuJ, u''1IUIlr:nrlC A'Il!I"UP'a '" byl!l lr.!rue-m):l~ iltllll':I-~"or,kii[ffitii, '.lI.li· ' YI&tD.'bOyle -tli:m-lQlna IJ)T!U:!I!!IiUir. 'ldrall: F ..",.4c:IU:lktiul Il!;m~nlr.lo 'll'i!I h!l1rll'ke!tn bakik~ man'Yln] lI\"Qh"faq edl!bilml.,h. So bal, ORB, bByb: batik b~ i:ctimaJ ta.hllovviim6n ortalmld. 'Ie hu !te.ttM d ... 'VImJ, ve ~ed_it \Ii'll ~(ljh~"'lInlfi, hi.lmmM1 i.. imd.1!I lIne_,_ tl!bt'~:silm ~mt'k Viii! aao. d:l!rrlN!!-2d~ Jlel!!Mt-t 131~ imWIu.., .-ermekiledi:r ••

£lIiIiylttltlrl

. -

-

-

---

~ • •

'.

-,

-. .

.

-

• _

_. I

-.
r _.

~
__:

-

.

.: -

-

. - ...
..:

:

-

_

,.'

_

_

• .:_

r

Emlak ve Evtam t:;ankas] ilanJan

I
Te.... n.t i

~ilt maclarr
Havalafln fenabgmdan

Kirahk tarla ve arsa
Mevldi ~
IlI!V'

Bayramuul Kullu olBun

gerlye blraklldl
'Sild mSA;lulTl!1ft bu.g"UfI. ya Pl ra eallm1, ,"~nnttlk. Y"I,1\1Io k .. rdnn
MMa .Il~a ha%.U'I'l'IU~ 'V!I!I

87/3 81/27

C.rplc,'dlli 5 dQn,ym ~lI.r]8 C;lrpli:~'da ::m donUm totllrla. Til.. ~:skeZeJindc,! 27, 29, 31 nUl1lara.h lu"n. Betikla:f't~

T. L. 525,-

-

2H1

10.BBhl;feksp.

futbQl

(!I:l'~

ftllblall mki.nl\zl.'il kar'f\ utda FlJt~ IIollhe,,,.ti mllf;~lI.niII teb,jrilile klllrll.~ v~ittlr. 5i1t1 mlloe1a.nnln dah. Uk '1111.11 Mhir f!'dililiet! ileri.de 'b'U k .. .. -11 f 1'1 ml!o~]M" bo, "aftlllllrdll yapil. ealltlr. NII......I..,. Iy[ old .. tuJ 1.lnn-rde b!\y· T8.lInm tll.liQciJ Iriin.i.i In''f!~u]IPor ~ F'!I!IoHbah"i;!iIi blrlnel, oooci, U~1ineU 'V'a ,dii.:rdttl'll c11 ta,lnnd IIr~ m~n b ...T~ .. ,.,B.'PlI.'caklllri1r. 3 ,ub..thl yaipll\lnk IIi:uhhp'O't' - F~er 11k m&~ll'lid!l.n ewa'l 'bu Qyvg hUriik b,ir 1111 b illl!
'be~t_meld'!I!Id'~Il".
I

Kirabk kosld •
138 Bi:lyilk.da'da
BaJAda: lII'uL.rrer

r

Niz~m'dl1 Sefe!rogLu 1~6,kJ.e'l"ii. SO.tl!orh~ar 3 ,'ilene Vel di~liit]e;r;: bi:rer aenc mfi~d~tle 'hilmuzayede 9 ,ubat 933 per.embe: JJiinij ican. verilcceginden talipJeri yevmi me:dcurdll. gnt on I.Ilhda. ,ull:iflhl'll":o mar cutJerm.

Zuk

emlftkten

DENiZ A.IZI

ve m'lllliki erhabmm

bjr mUddeUenberi

KEMANi
musikivenln

EFTALYA
SADi
yevmj

mo.tehallnr

ka1dl.fJ

8,~a~cli, 5J

eey

hammla

"'I-~~"""""""~.-

if

... .,

istanbul D'ordiincu icra Memurlugundan:
Emliik Vel Eyta.:m Bu;nlul.lllna. ipotekH O~1JIP tl\m~mmlL 22.000 Jir .. klY~ met takdir ~dileD Te~Yikiyet,dc Te{lvUdyra rn mlil~Ue.inde teAk] Ki.t.n~ ;reni Bosl:al1 ve Atiye 30kakhmno!t. ka:in~.Jri 29 yeni S halen 8 Duma. rab k.yden &~1IIrlarabahk ve baih~~yi ban halen etrafl duvada. muhat ~i~ekllik lez:yinath ve 88rajl ha.vi va.; bah.;;eli munla,zam hanenin Illm~] 9.~1.k llrttu'mlya konmuIjl

glblllnden

icra eyled]l!tJeri BeyabB.~le .. inden e\lldet edrrek bnyrllrIlIlI bll'inc1 itibalrtn mt:i.llamere!erine devam edecekler we he.yeti

Fofo Sureyy:-~
MubtHlam mUt'I'rn1'Bril'lll'l b;a,uawu
ilebn.1: .de._

TAM SAA T 5 ten iT iBARE,N
I

mt%ld'ln:la

icrayl shenk ayUye1celj,nl mu'hlaram
"_IIII __

edarasvon izmrr'dski malglan

menatii
'biF

~"

.I

tep,ir ay~8riz.
"

mUllElrUarimizl
1Ii

I"ekalbet ),111" lam~~hr. Biir' 't.&t"lBIrt.I1, Aha1l' kllilUlllJ :Atm.'om en yiiBul!lk blklmil!ll'mti&D AJli'Dl1on"u I :r.m.ir'e ce'I'b ed ulul'R, d iler tA.nlftan iiilf kulUhiifi hUlrl"l!hkllln l.:ir kmtliliilR90n Atina blu.hleUtln;

:g'lJ.1'1 Ifl'd

Ilnnt ....d. kulijpqiilll!!" aF8S1llul.-.o"
IIlI t;ok frnll

d"m

etmqtir.

h,ind,et'I. itibare<1I' dairend:zde hnh5 tan.hod .." goruLebHe.c::ei· gtb; 15, Jlljart 933 tarihinll muu,dif ,!;Rrllamba. gunu •• at 14 ten 17 7111 kadar dll~remizde 8<;lk IBIrttJrma "utetl1~ !iahlac.akhr. Arthrma. hanlkanul 844 nu:rnllJrA.h kAnUrlilllnUtii IS illl.d tnRdde~~ne tevfoikan bh, defa. ehrp en .;.ok a.l1t1:l'lInm ihti&nde Ibtrak.lncrdchr. T,aUpEer~n rnuha.mmen k,y .. lI1ettA 0/'0 "1 i nisbetinde pey Bkt-e.a:ini. vera milU bir h~nk .. nrn ~elll~ .. Ii.t mektlubuliu "imjl bulunm;li.lal'l M,zlmdlr. Miitel"4'1rim VlM'giler ill!
vak1f ica:reai ve beJediye-y~ Boit hmvirat 'Vetanzifat :ril.6um!an mi •• teriy'e ait.tir, 1424 DultJarah kn ve mis kam,mllPun 11.9 uneD :madd'e$ine tevfi.kllO bu gu.yrimenul ~zetinde "potek[i a.~acakh1ar Ue

Qltlp 'i':!iTtname.t;jni~ 23 tuba.! 933

t"'I"i-

<;avu§ ve Zarakosta Rakllarl

Fu'bol feduliayoDIlil. hu i"in 'Ift~'hZlJ!I"lu tara FlII.I"m:i Itirll!1"ek hB:r ik[ Y1m&n t.kmnriID till fz:miT'dl! '''mila
:fBpml!oll1'i..ti

ntU~l!illdill I!Ihnt:m;~r •

Bayram ha:ZU"IJit
(!U!'i:r.iCl :ttIh.I!~om. mabaltl

""" 'Reyoi-Iu'ud.ki bUiyUk lIIIag.p;idBNa direr rUnleft 'ftBUII'DIlI fe ... l.lidelik vWm. BilhllJJ.B k Idhtiik arife

~rri. :Su!t~tLrm

do'l!o"wl. dijlllJJe«o
tOn maiuflfu

Pl1iunm. p~b~

n'J

bneli

direll' llJ[ilkadarl!HIrm ve ir~if8.k he.kk~ l!Iah;p,lltrin;n bu hntdar.nl ve hl!Jloo lIua,Je fail: ve ma!l,QMfe di!!.lr alan iddialarm. ilnfl 1"l'ihindelH itib.u'D 20 gao i~iWilde ev-rBik~ miilibitl'lle'l"ile bHdirrneleJ'i Ib1mdu·. Ak.si haJc!e "',,,Jd." taplil ..[ciUeri~1!I .a.MI: I)bll.dlk~El A'ah~ lJed,elinin pe.y]afma. • ,un,dan har1~ kalft.clIklan dhel:'e lllal(lI.dafan~n i!!lbu maddci kanuni .. Y(I hiikmijne gOre harekei tltmeleri ve d"ha. fulB rna~QlUat almlllk is'iren1erin 932/29 dosya nurn.al':IlSil@Jmurac;a.t~eriilin ol"..ur.

M'uhterem Mii~te rilerinin Bayr,amlarlDI
Saygl ile

Kutlular

Radyol
DE,
mClDI'ftil

nl~
muhlc .. . bt1l),fl'mnlll

Yfll'l1111"1nl!.k«dn

hil-

lIliiltem..liliyn dolufli ID.,.. , &!!.YNl.m.dl!< i~lI!Ik1I kUl'Il'ull"llIl"II fulu,r.t\tb.llt a:iiI!terii]m~ 'blnlll" m~ • L:abit ~H'PI .'II'ak'ludu v<ll llub""fi'!l'e 81"'b; c" ... 'bPi ald"lifo. hr.rueUi olmu,'kIr. SoIiillldl3da. iJ'I:Iorta!Ill~s. IP ek 'Fo(! 1I'\e1"le· rillll "1'' ' mntdil1r.r de ,~'k IUlhlnu$tlr. DiikkAn .pipll!!ri LI!I senelr· .,ahyord'a. Bu HDe
gee

Maarif Veka etindem
payyon bil''''Ui~23/1/933 tJl,~·ib.indli!ln iti.lbaren 23/.2/953 'taf'ihinc kad"!:r bir illY Oluddetle ve ka .. pa.h 'zarf '1J.l!nIile miinakasaYllkonmtll~tu:r. MWRkas8Iya ~L;;lidal1l fenni v~ malisinii isba! e.den tafip,ler' ;,tirak eodebil~ktir. B;nan~n pl'oje Ve ,artnamelel'i her gUn oimeden ,!lonra MiIII.6rHVekileti ~n~aat dail·e.!iinden tedlldk edilebiUr. Ancu bu e'¥"' rak eh~ifeti fenniyeyi hal:z olan miHeaLhitlere vel"ilij" • MiinMasil 23/2/933 tar-ihina rnuse:~if perl.emhe :rUnG lIaal 15 tf.! Maa.r~f Vekfl.]eth!lde iull. .eodi1e<:ei~nden taUpler m~kUr ~Un 'VoiC!!lLatte l11iijz,;tyedf,!~miina.kas8. '\Ie ihalAt liJ:unmuna [gore tll.lI:zimed~e]derL tek.' Hf mektupluu!11 ll11faal komhYlJhu riya.l!-etine tevtli ed'N:e'klerdiT. SI'I1l.s'ta iillvetCin ya:ptlmac-ak

labrilul"

fll!'m rnii,'erill!,inin h:&,rik etler•

lE.tke1c: Ii.nine

Fabrik,B811 Galata
M'umllaue eaddesi

SOKOFE
~

r-,
~

.u.

iii

,enlQlm

,,,h,m
••

No. '67,.,TeJelon: 40051 '

ITRly AT FABRiKASI

,.a.nllftd~D

9Qk

~Bblt

oidqfun.u .__<1 sa~.e~h·llU', _ _ ",kM-d du1ckinlllorm'lH hIJ- haJli do ~ lUll bD .... 1.."..m!!'Ii n~MI ,e\BNa.. 18.b!ltl!.ll lJaktl ..lme'kted.irlep" MJIl't ~I't .I!I T&'!~ CI!IIl;Yetin!n verB 11:!.8ll 01_ ;lidlr, fizWn, fun!lIIl:, e~ ve dlloM" mal!t!llIlIerlmhml de 'b1l'l'l"8lI"l~1!I

~1l'~""
yterine

Necip Bey Ifriyaf /ahrikasr
Muitff9"r8m mii"erilsnnin

tdc;e'I"

!n.Ulq'lnimLql

b"klundaid

h,,1k ii~e ~1r ~ leUlI']l!!rIliIr.~I' olBeaT.: 1m so:n Mr bafta I!!l.mmdifi Ilknbul'dll LBntl;m LI!JOm te .. lien ICl!ldQ YClIIi m!'ili81Jiruimi. Imblml," tg.. HIlIlon rai'betini iiwde-n k~rm.l\1'lIIn J'BDi,,!!i'ffl' k.1.alJlIIMI y>e.l • .Fd'. ,e.rril., wiinile le!li't'1r'Li;rH'-d~t"
pli'Ol)alftrullllan

istanbul Ha vagazi ve Elektrik ve Te('ehbusa tI 51naiye Tiirk Anonim ~irketi (SA'TGAZEL) ! .....
!staDbll.~da Hav-.gazi ve [1ektrik ve Te,ebbii ..a.h ~n.~ye Tiil!'k Anonil'tl~~rkl:!t.i (SA TC AZEL} k1.,n ~u !5oiuk :zaman~at"rnda, a~]~h!rir!l, mabUllkat tedariMni. kO~lI:ym,.tnT(lak I!.r:ru!!I'I!I He k,B:nunUi!Ani \'Ie "lUIbat .,]aI"1 ;:~in ve aUe Nideri nu.viyel diz-dll.nlaru'iln ib~a2;1 Li~erine a'Zami :bit- l,on 'le:slim edilmek :IjIlutile Yedikl.lle Vel Kurbo,i"ahdere (Ka,d1koy) :razhaneleri'l1de kok komurUnfi istisliiaen tonunu 20 liray. sahll,.ih~.1:... 1
I'llf

Miid i.irij

Ba)'I'ilI1Jtin~ __ "_U...
----

'M_.....__

I
I .

K ... 1r6" "rt ... T'aiLIII<lltn"hdn mj[l~ ae'liU'1 o~dutu muM ef'tlolrII mi1ttoq-i,. hllil.'J"i'&mn'i 1nIti

I 'A L

RAKI FabrikaSl
muhterem mD~.e(rllelrlne ba,ramlar m tebrik edar

EM

iLAN

I

E: NEVROL aarif Vekalelinden:
Babkeair MUGnim mektebi i~iB. nlubaY,Il& edileeek a,ailda dnll "'8 endl y... Jl~~u, z IDQ.Jzemo 11/1/933 larihtnd6D it~ba.ren 2 &)1 mi.iddetWe Ve k."I1.]l :lll"f luu1Ue mtinakullY'III kcmmu::j'lUT. Ta.killl.ll Q'lDl!lmemh mli'-

Bayrlmla,m
Muht.mml
~

TQrai 11!la:ra.:

£Zanl IIlIl!.tle VuaH uatlilli

Barram namall
2 T

34

52

llo;tmell. 8il;fI~ I311tt 'OJIda. ,~mdtlJ<i:i..ll'lIlI1l1.tl 'I"oroI Tl.l.ebe '!l'1ll't1tamUl Birll~uni.rln 'bacyrllm!a.flM merM'lmJ nVl~ JQ.tJell t-e!fl"lfl:!lt'Z1 '!:'lea ct1eT.

TotOI'! OeJ'l;;Ler BkJ!.!,:

Orma iular kongresi
riirkiye
)"tI!!ldirule": Omui,nC1l!lilir Cemi:Y'l!!ti

Ri-

Cl!'m;)'-etin ""iIlIlA kotlveri NY"' J"'G'1I'i1[J! iiliincl ~marle'n Rima mGf Io(J dGl' ",,"iyet ml!:r'I!I'Z'iltdc fo<ptl:i':i'kF"
~ndan llI1"iadtlf.fl!l'n"

venPi~tif'. "~ri:et 1['i,'lI!!2kilr- UvEyet dl:zdanla.rma, h verilen komumo milc:tann! ii,llret ede-(!~ktit'. A1H::mllll~ arzustl izerin,e m"kir bir Ion kOok ayda 500 kiloURn iki de'fad'a teslim ed:ileb~]ecektiT_

T erbiyevi yazdar
MM'IIlekeflm.i:lOjl1lIII 11 kl'b;v~a'wln den Kimm Nl!llti'Iie m bu bimde ~k kI, metli bUr Mt!r:i ~bn.I.hll.Mru!hllBlllll:dll Il!I.11iimakbdn. PIDt1 so Iruru, he de 'be,tn Fa:ll!ll1l h~"k ollln mUillflirall!f\e a 0/'0 30 tl!:rJ2.rtit YDp.mr, KII:r,a~kJniu, lav,.zye 0dmi!. tahil!l'bul ikinel

, tMahhide

lI.~ttir.lllalej

.1" lI.yrm ve beher

ma'lzemle i:-;.i:n en n

fiatt

lerrincrl. 2000 to.., ikatrara.yaih plI.;l:l).I'lJdave l!lhu kaydile mubaYIII Q~llnll caiktJI'. PazBiI'hk 11/2/933 tliirihlRe musad.il c.nm8.ftesi gij;pij .sa8.1: 15 te Nafut VekS.leti Satme.lmll Komi!\yonunda i.era edilt:!leefdi .., Ta.lipler ,earilellll!-Y- all Ticaret OdaS] vl!5;lul!n vo 748,3 U.. ,bk mu vakk8t lemin .. t~al"~le lc:oml!5yonti tev"n ede<lekrerdir. Bu hUluataki flloJ'"blll.me]er ~ltlli1:lblll'~a Hayd!arpD.~'da !tima.n t.~e .. [ MUdur-lUgijnden, An~afA'dlll NKJa Vekii]eti Levanm MudijrUigtln .. den (be~) lira mnkab:i1inde tedari'k e-dobi1irler.
- ['vet. HelU. 0 ~artI :J1,er 1c;iw",e :li.:in za.y4 taraFmlZl 'b1ll.Imu~.

Dr. Menmet Ali
iDRAR YOLLARI
basla.l,klan miiiteha.s:Sls~
[milllonll tSl!:b~k f{:lrj.k.p~) (]amna I'1l1khnmi~li.. Cumll,d~Ti, mud. herKlin hlll.IitI'lIIIl'1'IH hl:IIJI~ ve k:dit'l'i ,r:der.

OperatOr·

Oro1og --.

T&liiP]~r mal:zemeye Bit 'fliliA.me-meri !he:r gUn ill,aa. t da.iroealn de'l'i tedlll"ilc: ed eb Uir Jet'. 'I:ha[e 18 /3/933 tllfi.hillll! mUillllllidwf cummed ,rDoG 5o"llt 1& ~e Maarif Veki.leti.nde pda¢ti.gmdal'l mij!:;e"hbiilerin me:zk1}r gUn ve •• aUe 'lQib:iD.l'ed I:, IIlU .. nakas8. "Ie iha!i.t kal1unun.o, gore tanlim edeeeklel"i teklif mektup]otl";LD1 Jll,aat ikorni!5l'onu riyalletine teV'di edec.~klerdil:'. Adel Nil""; 1 Otomdh d'l!rsh'Jor.:e te'VZi tillb]nlU E S I 4 B A modll!lll (P:hywe)

teldH e-dem.h]ib.e icra edilecekti,..

,.a.-

rei'll m.murl1u""l1l11ll1."~

BIr bot'o;tIQ doJ.y1 mahl!'UZ VI! p...... ,.. .;:ewilm~~ rnukll1'TV haM IifIlI'UI :n.l. !Ill ihffte muNdif J tUnD ..... t 115 h

m

MijbeddiJe

(:![mel\l

m!lrkah)

I

G,m:zojen
Buharh

(htnaj'l;

Ii:~bmli)
kQ8tU

,2

yem,ek

(Sen!kin mllmuri'll
Ne:n.het bUi
V;!!.1Jl

idoril!i.] mo:eJe1i)
lI!.la~~

B J'&ilu .llN Mlkak 41 umar.-b bUI. o~lIll:d~ dI~ll.~d ",~ip ola:nlum yo!!vm.i 932·2'160 do .. ", in.... D'i~lI.lml J.amll'l!! malta.m:nde bll:lW' bw~unlloi!!U: mnnllnl mUr:llcJliJl'~T..n illn oh,n\t!',

~"I!o

tfli1,

_II
BEDI

mitt
~ -

-

SomlaytnlZ. Vakl.ilG mUl,lnUl" 'bb- ,eymi., ... Faka.t oytor zekil

oyJe akdh lI'i:bl
F-'

bir Iilcm~ kL ..

lHil."lI.z tadf edler II'Ij lini~ 7 S.e.n11D. S~n "ill k IIIJ.!FI vc:' ~pel!:
y-IUJlilUfak.

CingOz Recai'nin bari .. kulide maceralarl
Y!!I%An:

~

S&i'lfm on"l 0 d~iPl! N e oded ini:2!., Hiq. ,c.szleri !:lei rllDiI; l' I£.liaya ~dl!,n bit Mdviai va.",. Zil.Ylf m~? KuMlo '[nceo, ((ZUllI

Ru; .. Bey. 'CJJnkiil fel&ke~ ucidikhs,l'I I5Onr~ Ilrb.k U:"ran ku,t,_,1"1 tUpheJo:n melllt: ba,ludntil. Dogrql5u, Q ;Eavaclh fl!1I. pBk boyle hafiyelik ede('dk ftnll bit' ylir-ek var diYeD1Mn, Mehmet R.~a bD:;;m~ ~aUndn - Bem olmaz, fI~edi.b",lIi ~Imalj" Biz 9o.k IOr.::W.k, dilidim y~, ola • i'ltl'1dn. heD:" ~ey CI~l!IIhndlr·... Bira,z cI"hll. dlii,Undii.k ~~I] ilOnl!'~
tuy.!!.
ba,lm .. bu k,q,da:r
&

dihUyon.uu,

,,=~

$Ord'll~

SERVER

~ 44 .....
¥Ie dedi ki t N~dCn ,upJ1.e dtiiin.~.l!i .l!,lIh y.o:rum. Fakal IIIlfiIl. bun,"" .IOt'1Dilll' ~I· Size, 'i!lilnlz bll ,lena, iI'eYiQwli l:n,ddlUlliDnu lijy'JiJ~bj][rim.r,tl!l 0 kadar. Bundi!.ll ha:Jk&&iz i:deditifllzi

re b4,.n, katdu"dl

RIZ'a (Ifill. dofnl )'1l'l'lm a.. d1m dab ..... tm1llh, Nelliabet !iJi'rdenb,i· MehDlt1:

dil,llnUnU:r. Pakll.l: ban.

,loQInnaYl'nlZ'.

.Ne~a'liil'tHaD''',
Dill

.......... !Benet! bu
tam

CL"Vagu'tlZ

kafIflI~; B~:reket '!Venin ba ~

Zam.a.n.rnda. ih~'ber YCl'dinizl

~ Siz~ "lJdi!oli!l~ Lit" f~Y I!,oyliyoyim dB g-illllnGb. BI!<II dune ~!I&r bu
ad"'I'lIId~;D hL;: ,Op,",e I!ItmiYQTduQI.

f.akat dUn Ieee. akluo 'b~u •• I'I!JJ.ilt

-- Takriben ",j:r::e han.da ka,!>~ijlll boy-In mut utrar? . Mehmct Rlz& CinS'oz'Un 1rf!lldi~in· - Belli alm4'Z". dCD ,iillh.e ~tti,~i i.,in, blip hu lufeyli. I - MCilielil bi!' haft" hi!; u,it'l"MI'1I ~ nin I!l;lyG.bl to.rifinde ona ait Vfl.!l!l8Xl .illsi ~;dh'1 Mlyordu:. :fr;,te.n bon kI!!Tld,,,ini t"'l"I~y"h N eZI\ 11 et ,~e"a.:p ,,-erd~: Gn be~ yirm.i giill ol'i.l1Qr. Bioi zamall Hayu". U'ZUT'I bovhl! .!I11'I1Io 01;11. J:J'I."frndn, on ... Dllnmu:ll ... Di.ipir"~ YJf .:!etj,l~ K I.D"U M>; d ~~m y1'm hT.t!t!l'lm .. , E'!1~... .fl'er~em'b.e: Mehm.el: R12:-a, Ciflso;z'ijn luyafet do.1't... T.r:n 116, doffl!l. gijrnulJ!(I, degitllnlll,e4t; hLl.u~undllki mu\,arb. - Sari defll n~ giin I'Qrdul!'liid lriYl:tinin derec.£ll!Tmi bilil"di~ h\(l!;l - Diill,., H yU', dun QoIItil N"l'el~ bo mel'un" ilrYAh .&.;1 iken &;arl~ln. 'ki gUn . ~BYlfken bahk ct]~, eLi gozlii iklMl - Pekala .. , :08.11.11. 0 b"h~a~l k:a Ib.svimli gozlere II'I'hip 0111'1111"l'n da tlll"l III 1.1:1!lm, Bi~!W1'J lI.i!l.amlar'Onu c;lIlr!llm"1 biliyoJ' mu:yd!lII ? . .. i.. I i'ne ka.dlll" tlllkiTo ~t~i,JC1.". Mall • Nllznbet Mehmet RI~I'I'ntJ'l liii,i.iT'l· budneu",'dan ret;:Oli" B",lh:i IJh!1I: I':Il: • ~eye d'alch~rnl 1t0000nc~: tirdi!i ,yay! oJ'a.dl!l]n ...llyon)u. Si~~ Hel_ IrIlUltld i 7 - F.lu.t, dedJ, be~ki ben k.1Il'\iiD -

v_,,·

lEn 90k ~ ....ukll.. bkAZ %etBIlI, r A'JUIdolu i,.le'J:JII!,led gib,i ,e'yl~--. f:<!k"t :'ep, klltc;-a.k mal DlduJUDU 159).·1(1". ~k. ucuZ&, Adela ;rOok !JIJ.hllJ"ll!I& vorirdi. - Tllb~ii... Si;i:Ci 101ndmak i-;io oyle lblm ... Kil~9k mAt f~lii.D d:~ gild;:!!'. Pa'b,a,hy& .. briar, \I~'J.t:I!I, ~111 = toll.lI"llIo". Anillfll ..n m!llll!ln MAb~ul' .. pqa,'d. bh y-et'le~d.1I t· duik edl.i• yordu. - OI.a.bilir. Fevk~ladr ,eyler deiildi. Her )'iETde bl,l!unqr. falcat fiatIan '9D'k ehreri,Ji),di; dedim )'I!., 1I,d)ctfl Yilk PIllh.D..fiIUl .•• - P!l!Iki... Mubitinll:dll!! 'Loy'e da.,ilc bezi. FIlII.,Upl'lo f)ttijiillllzimlfl,lM' .,ok mill?

bit" II'1liddel cchuBpll ill!l oynuYoOr ve Ie-lif'i~ ~lkil.r:n'!Ill'O:rdu. Me'hmc1: Rlza .,. .. 1illli lekrllr,1!. IHCC-

'1"ermedL

CI!.Dtlllmm

e-trll{lmda ,iipheli mlWlnlllr dola,plyor. ._... lk 'benlm g-iizl.limegylf-u gJnneJr: ki.. i
SlI.btd" olunu .... Giloyet fyi iill!! let' [Iatiindeyhl •.• BiJlift1j ml!!l;ll~kl..kE adillmla.l'II. klJ'il"Vl!lt vl!lrll(!ek ~el' fell Ju,h!edrlBf'llI _tll.n.'II.rhlll'. N~ •• bet tevekklml!l i-;:l.Dilj!~ktL Moh.mat !lIZ!!!! 6nu IoOkak kaplIIIWI. klld..:r t~":l"i ctmi"ti I - En. milhim mN'eTeyj kono"ftlll .. dlk, d~di, Q adsfI'I lin Iilitlirae miimo kii.n o]dui:1I kadl!.r (a~l .. )'a.ul1uzda al kaJ'llWLg.1I, b«klr.tll!, '""" Som- .. ?. Size h hIlT 1II!Ii g5t1l1le.

'b'UT QII!hI. Ne~her lozlll!!ril[l:i [oJd,,,,lIlllodan munIda ndll ; BJ'lmem". Dedi, 1Jlr lfFipe mi yakaJarn'l'!lI,tl, lIlIe Gbnl.l.ttlll, lI:ndlll1 I('n" II'I!< 1!~li ku'boldlu [Ul,valhl1:lul ... D'OIfkll'~aT
~lU'eJ~l'!I.i

"'l.IJllIlDJII.dl~iIlJ'.

b.elhi

dedltcr. Me.h.l1Iel RI~. ~I[el'jni cebine k", • ya. udaMn i;;ind. enilll!l bo"'011I~ dol.,b. "",di kel:lldll'l<e'l - Ali.... Ali... DiYI!I IIUrddAIl'.
yorr-dll.

k!lm.ililitlllld,en l~

'~[Q?
..... Haul

Mneli hizmet~iniz ...
- Kat'~yyetl ... Ken.dimdcn ~iipll~ e4Mlm .!Iii!' aool'lllo elmem. Ben ,bha. in..i1;il"l.I~ilmd!l (mU!D k'ulTjc ae$-indlln :;;ilphe IIl'tmi~tim. Fa kat b.. ,k.1II 11L1!!Ikt,dl!l~dlln.,., 7-il'&, il!!.y h It.llih1i:.II,dolderl.r «:lIfllni, dll!'rler

NiI!:zn.hot .. ,.lIi- L:",1ktu

- Si:Zl dati .. Fu1 ... 1:".b..W1: I!Ihni :reyi~. de d i. - E .t.ifu:rI.]J11arc. .•. ~ lI!lIilt ,'!II:) dahl! aoI'lICam iIIh..~ mil?
BIAYln'uftu.1

_ Oni!J I:lIlilili .it. ':U:I' JDln,lI: CII'H e'l'in rijin.de iIf .II:ll]"" Gl'&Jllmr. bilk! '"

Hb.h (I 1 IIIC!!1.g,iU. ~ N~ .illi?

,.13"".

Ben

icap

!!dell lf1,"o

ta.

flud

Ne2i&lH~t Jrij 111..1''' iymckl - pe1d.,. D~t

VB ~kseriy~ bu)'i.l.k hi heJ'ecftn telilI"iT~ plnl'. 18111 hi,zmd<:i .iztl .elditi ¥ ... kit .idi kl~lTk on idi 7 Hll, hi7:metd bin ICnl'lldaJ1l z~lmild\'. Ben Hac' ilc e"Ie-1l1llia;n Yllkh Cl1!IDlI Ylllnmd. Mi. !e.lli kUilk deltiJdi. - Soan ned!!>11J iiyle CI~mUlt?

Tabi" Bey ne vakil I.erb!:!cltk. 'V kit iI:r.i.intikiDII lrut1:uhm:lIlil, h~ biT liiyliYCJ11e'll ",,1.10 i1l. ? - Dedilh u.IWn.t!,.ilfii~. ,lmdl.; lik lJu klldll,r. ~ tlzillmmnek Bld'lIi!! i It!:!!" .. Perf m len r&lntl!J.ir k~dlnuD, n",.I.md{ll1l I'lu kadar £eEll£et I~H, tim.di dill b{!Jkiw::I
hl". D

-

,~y

:II".

~HC'n E'ut

Rilla iki II;daQllnl d. ntlrd& diim'inili lftlimat Yl!rd· !oft,." mijd'triYfitf!ve ild
u.luli

o e....den 91ktlk~&1!1IIOrJn

M""ml!!~
ye lEe...
e fc •

E1JttI';I1J Qlquq.

YoP.

ad~.'" ,].

----

-

--

-

--

..

.

-

.,~

~#
"'"

~

~-'

.

-~

.. '27

QingnuRIIl'Il

]9~l,'I!!!!!!=i!!!!I!!!!!!!!!!!ii!~==~_==~, .. ..~~~=~=-~~~!!!!,!",~~~_",,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!,,~=~

'Zlliyeti umumirt, iltlihastzhk
ve kuv¥e1sblik haralmda bO..

yOk laide v. tssirl glrDian
HASAN MUSTAHZARATf M..mtere. mtlf!erilerUc

.

KuUsmnJz. IIer eeza'nB.. de Batllu.

NASAN

VE HASAN ECZA DEPOSU SAHISJ

AHMET

BEY
BanIlJllla.vJ'u

il!:hibbilll~liitn

l~rik edc ..

1933 Tiir 'lye G·· uZe

UmanllliilZjjlan hlre'ket' I.deuk 'f!f.puflar .
.

secmek isterseniz
A1USTAHZARATI 1931 fiat List.si:
!fll.un JruV'let ,urnbu Jdi._lik
» II .. .. Ha.sill.~ kO'[OT.lYIliSI
~

~. I K.. 1/24 Ut[',6'

b!:lyiJE

00 "~n,n F lIydllll/2 6..lJ I 10C» ... 1 lOC) 100 Hasan F a.y,da Ii litH 1li1il1'!!i!,'frcai1e 4:0~
20:lt
11

Pompa
liWYU
I)

7~

., »
:10 :I

• ..
.. :.

1/115.B!
1/8..

30 Hlillaq
&0
II

'~is:ek

»

11./4 k.
1/2",

30

SO

I

I

Bavraruin ikinci giinune musadif 28 kanunusanl cnmar .. tesi ~unii saat 4,30 dan 7,30 a kadar

--.

e-

I

. ........~~-.....
SEYRiSEF AtN
~
M erul:C ~"l!'lna ~ HII!.iI1oI!! KijlJrilll;il~

~1]1"~ . Rtrk .. ....r MLl"flrti,u A

iii 2:l:~~

....

....,,' . 1'1. :!. U .... .

1/4:. 1/2

~
litre

100 H&.Ian GUl,uytJ It2 kilo tlO Halan M.ai mukaullr (o.dlstile)

50, 20

si..... eve
ay,a

N~srip ko].ony.ul

..
:It


..

1/4..
1/2.
Ii

1/8

HOl..SalD.fll.l.vilI,]etIIi:liil.lul!!.tl kU~ilk
'iI'Ji

3'0

31"1Halan Garan:to (prezervatif) 40 50}j;, ~ • ipeJdi 75 SO' Huan d~ hr~ahu:'1 mtlhteUf fiaU .. 1
tIuan .Bahkyai~
J)

I./,4 k.
]

40

20.. ~ ]. um :I) • ~ Uma:n, lUI ~5 HI.~atl diyabotik -;ikolaliU~ 20 HUB.a lira, slI.bunru 40.. 1) ~ k. 300 ~ell'in griserin lalU1l1ltrr JO Huan Iflute:n eklllegi 3.0 ltwan ~ocuk pudrall 21).. ~ gevreiii 50 Ha.laD sunned (!;,i}rmrfi!l.lJ>hg,'c-)2L" » Bademlii glut.~ ckmeiji 50 I l!O • L,ii]... bilyiik 3n 1) G[utellll makMRlulJ 12 K. fiB, H .... fian (Dantod di~ lII!IaGunu 2P. iI » :;iehriyeleri 1/2 It. 50 m(D .. ntolo)o di, suyu. 30 Ha!i.!II.!npirin!;) S<zi Itnp 3501 ,WE'. 25 H.a:SQIBiriY.litllli 40 'B Bugda.y o~a ni.utu~:It 25 i-Ia.san ZeytinYBii'1 114 K. 26, a, bmik .ozil :. 25 Hasan

fn:set~" I!abunu

.,

b6)'iiik 1O!l'

/2

it

60

I

uh liye y ·ktur.
'e rll rfn ili ,~md~de n luf mate is~er&e Illiz Maks im mUd iriye Una (T ale ~'Oll~,~2S33 ) Tepebalm bah~esi mUdlri,I'fine ,(Ts'!efDn: 41823) miiracaal adlml.

.,

ee

l

iZMiR ·PiR~ - iSKENDERiYf fOS1A5l

I

"Eg'e " .'
I
Ga1a hi!

31 ikin>Ciklmm
sah ~I de

"A' nk aran , '.
"A' na f ar.t·a" -

TRABZON POSTASI ,ubat ~lIroamba 18 da
nhhnl.l:lld,ao d B,nup;e

Tirebol.u·y,a: clIa ugra.mhr.

l
I

jZMiR - MER SiN POSTASI

Cay komple: 15,0 kurus

Blikbrri),o!'DG'

Dr.

iMSA,N
t.AooRA

B~ K'I'EA1YIO'LOJi Unlllrn'i
IUIZI! f1i'lIdnl:l

SAM.;I
TUVAlU

1 lubat ~a:r,amba 10 dla idare. nbhmmdau kat.. ' karlar.

hn

'UiMiliq,

:frelll:gr 'I'Ioktflli

"
!D,


..

1/2.
1.

to

70

,. Arpa
J)

Patates ojln unu
...
»It

..
:a.

25

2S

(WiIolNIl!lfmlllil'l ..... Kahil '~&" i!! mUlll!rll $i:1l(i liln~tI ~lm"':!JI. l'1ro VII I!l~nta n altaJIl!:Jll.rl t.e~l'ds!. Jdlllr, balli!iillll. ,~~.alI.!l.t. ta.Zll:!'~t

»

»

,.

., "

90 :2 .111 n I~r~' 215 ll"

1 Ok.

YnlllF

35

...~
••

•. 5 .. ",,,, A'SO. li:u'r.... [Ii'!! .

£laRD Bade:my.ih ~li.fe ijuan KUIiII.llnnaHliTbe..1'1

8~un Fa.ydal/4

k.

» ~: B!8zelye ~:t ", M ., h··"'O ii ~ • unasb nezJe pl.n:ze ~n ill ' IJI U TrdllofJl 5.~ SUJ11I 125 3Q Siiheyl Romatizmll. ilicL 125 30 Siiheyl i,t..h HiC1 125 40 Nanr Hict 4Q
JIi

» Metc.intek OZU unu

I

nu suS!

Vl!I'

U

itahlllo.U,
a,liu

th'U'a

.~[l\l1 KO PYA KA lDI

izm ir
:giilJ.ii

M'uslafa Gamal vspurlan
siI,'at

tnIlU.IIH.

m!ll::rrn;~QPI, K:!I.ntma, Un SuBtl.n

,!l,ker.
ft1n.

KloTil.,.

KiQUGlltenn mikhulun·

tayi1'li.

Di'i'lIfi~gll]'[1da

Milb·

III mut tiirbeild No. ]13,9 T dd()D: 2 Q981

ya BIZ bunbLfl istimal edi.niz
~1,

BU'RSA V,aou ru p'!I rtar 2'9 kinunusani .
(ltIJ
G.III.llbi Rd':!tImmd'llI

P ostasl
IU.t

Bey_Qlu'oda

CorIo Ius. 1I1.1!n1l1rl~<m; . A!(Il arlbnrtl!, ile p•.l'tIIya ~i~e.eek gay;rimenkl!l1ii1!l !!Ie o1dngq; !!il,llllnt!.q .. temi1il bi:r hap· 8~ b~.
O.yrim(:kli11.lio

GayrimemJrul tn,._Uann. 811l'ttnma Him

Il~llr

E.5ULMAN
Tel,efo.lu 43500

... i""IIr.IIm1"'In::-lll'IItLlJllil--~"_"'_

lstsnbul,

Galnta. feJl€m'be Pazar

licaret Han No. 26-27 ..

~u1Q11.d~iu

mevld,

ma·,

h.a.1I~i•• okait,. IJjum~"lU5l:CorIo. Mu:hitlin 1II'1-".. nw. CB1~ wka,iJ. No.7. T~T<diroltman klymc:h 85'0 lir:t!!o.
Aribr.m",nrn y~plllll;C1llj;llycr, gOn" u'lat.:

pa· .l!lIlma:i ,giiDlU ~zmi"i!'m.lA'lUIiIIllIt Hi .taL :rtiIlLGJ kmir,d'!l1El harek!!lle ~~ 81mif l.ditilllbu]'a .Ydet edeeektir. Tafsllit ;~ GB1!!.ta KEi!;:iik Rdrhm Him 4! • 5 DWDafIlylll mililiI£bL Tel.. rOD: 40'913

'Ui,..30 ,oilll do.lru hmir'e hank~1;h

_..

.....

{:o1"111 i1!!rl:lo(I,JIDeJl !ll!S ,u:l; .. t 933

~

Eski rna yazal ... IB ,e. asl"isi we bfitftu

:mGt 1"-16,
1-

istanbul

we

'1'tirkiye'nio eo mDkelllmel .;e,itli

Mni

tra"'!l'im~~lr'illil

arthtni:il

MAGAZALARJDIR

15 K,Anunus,ani Ha 15 Su'bat 933

,lIIrtnarneM 26·1·933 ban"hii"d.en itiblllroEn 932·842 nmnl!lTII :ile 'Corhl iertll dairedIIi" ,"UlIIwem I\UII1:!1.l'a"l\di!i. hd'k~m ,go reliilml!'st i...;:illJ B~!lIm. ft!i.lIda. yum ol~D' 1l'ri!laD fufa m IUmml .. Im"k j'.!IItiyenl~r. f,ll'll F'fmamcye v& B4.2 do~y", nu
w

Seker Fabrikalarr
Ii;litili

Trakya
,'

_--.29 kinunlI'l.1d

Limc.nunna
ABBAZtA diJ!l)

,"ull,1,pa~lIllt b.ekleBi!p

Turk Anonim ~irketinden:
Kr isttll toz kilasu 36,75
her
l!ti),lItiQ

va~J'Ia.r
V.I!<JI1IPU

P,lll7,"" (b!!!lya. Ym1iIndtalll,

lzmir

9'>11

MI-

M,EVSiM SONU
.. ..k nyu '. Sat
BiltGn dalrelerde Blanasebeti'le

mll1:';o..::We m~muriyp.l:ift'lizc: 'miirm,l:.alilte!:~ fI1elidirler. 2 = M'hl'l'r!l""a istiMk j~

A~ul1l:u .,ek.er f,lbtilm.iI:UDI

Fevkalade

1 ziltit en
EMS,Al SiZ fiATLAR

%7.5 msbeUn· d>l!!lpay akce!li ve,... m'm hir blll..nkanu tefil;nld mek:hlllo t!fl,,~:Ji: edileeektir. :3 tuote'fi a.allilhi' IIlriil!8kllrllJt'1 i\ (liilll' aUka. ,d!~Jl1lU1 'Ie irlitllk 'hl!ikb u.ruplefinilll l8_u1 iizermdeki baklar1.1u hUAI.l.lile f3iz VI! JnIip'l!Ira doUr Q'JJ.1Ii iddia1irn;· rt) I,bll ilMli hIFl"J,jl1e'1en. itib"'~l'Ivit'n'li Ilun ieind., 1m'.1I~: ii.lbit.lm11!' MrJilc;le m rn... mnrj ......... imize, lbi1l'dirm.ef<!!n ;~"" ederAlu;i hlde Illlkl~!I'I b;pu .&icilh'11!!1 ~bit ~
~M'd!1II JazJ[l klyrn.etilfll

athleki

.l!lli:JIb-uJdl!po1armda:Q 'hiiMl 10(1) kIIod!m.nekBlk: IILnami!l:

~m:'
MtlIiIl

~m...GAR!A

dllm.

VrlflqnJi

.291111nlllllnm
\I'e

pUllU'

(R~a bfi) d!t1ll.

R<lm"nya

BWII:~

LinuUJlmlitaian hanAd elle.cck
mpu:rlm
GA:'jiT A YN v8ptU'g 30 lIr:alllll!lUHD:( !p.Pi"~t (Mid·l1i. f...wr. PiN, .tru. AJ'8!\8.~., BreJildizi, AnLiOD:&. VenedlJl, Tric~t~. FiImU!l "'II' T tie~te 1 yeo RULGARtA VIl'PiID'U '0 irAnllDln,mil

.,.,,,..j

'l'.I!i.,.rl!,d;!l.~ VIIiI"Q liyl"C!Ak. sipAri,II!'f yUzd,e y~l'1Dl:,i Pl!!l!llilll Te ~l'o!!!p~~a.i hM'Du1o !eDc!1i: mulcdilin.dll id_mQ; ilzero derhM 1[>1'1 [I d n-llir. PepQd8D itibareo b.ilci,im.le: mnilll"Jf v,.;- mes'u1iyC'l mi,i.~te!l"iy'C Bitdr. MHttelrj i~te:r~~ sirOri8 @UtrmIL1'. _ . , Adrell: ISlanbul BlI.h~ek.Apl Di.rdundi Valnf han 4 Uncu kat

Tctgraf .dro.Ji* htan'bu1 ~-eket~ Tlefon

24410 - 19

li. M~IIy&

I!!.h~ lIedelil'lLn Hl!:vLasHIllIl.ln ' dill'! hlltrig 'kBhr]..". 4 ~ Ca,5lel'i1n giin; mlldD'I!.:~lII

de m..rHum.IV& i1Itirak ~lmlm' Brthrmlll. ,n!1111r1Ile:JIini okn,umtqE Vii 1ib:Undl!l m9Jlilm.l!lil 1l1:nnJ VI) b~"~'11 t"lQulEmtm, k1Jbul elm's Bd
VI!!

Bayram ~ekerler"nizi

i'!:i\ar olunurlar,

5-

Ta.yin ..

Yalnlz ;yllma' ve h,al:hazJrda har yerden ucuz satan

ra.m.andn JfI.J'l'im~JlTn!l ii~ def bajrlldl1(tllin '''' .... Ill en ;:ok 111'ttulIn.a. ilia. , edir~. Ancak ~~ htd.el.i IMU ~ 1!~mmUl IDrGJl!!ltln yii2!"d.e ~~ ~;'ni huJmq V~'l"" isti~eDi'rl. a'll!eatEnl!. rli~l!.lU ol'aD di.iu wCE!.1r1dar Elldlllnrp l,E!. bed",l buolBnn. I:) :sa~menkul i1!et~. min td~lmi~ .. c~ '!ni!!C11'11IIID'1Idl811,

di'eo

g~,
en

AC
T A YY ARE

Me,hur

R.oIIiIOli. Linu;!I!m. I...wrnaka, Hap •• Ya'., Berrut. l!'lI:~llden'1'''' Sinkui. N'.PQIIl ...
DeIl.OVB)

p!l'l,.rt.~i {Pirn, P~h'A!J. Kl!Iln, ... Nap .. WI CBflO'VlII,l J"ILo ViENNA np1I{nJ Il IIln\UlII ... ni·_" (L1I!1)"~ Lut.il!o n,pre.!l) ot.!U'!!.k ,( "11'6.

1iL

$o;IDIIU. ("f:~~M ;e ftlet''kul AmtrilR. ilCl A.V1I~1Ao Yelli Zel8nd vii Ale",,. "Mil:: i"in dobD biJllit "'l!1'ir. At.1A. .. 'no ~ IQ> \\Df'ifil'"'Y"'MQIII. ]1i.kJ; VII' urlNile mU'ohlll'lit II!!rvi" H~ l'I!!vi t""r!lilit i1Ji:iD GJlll!!,f!I.'d8 Mu. L:ez Rlh:III!DlI HlIIlrtUIda )d.iD (L.Ioyd 1'n.l!;lltimll Ut<li:dtUlna. Te1l!lfuo Be~o~hII

«.rr

T7l "

487,S, wya G~.taUl.5"tmdili

..

.&z1!!''II''1III

Clkmtll~N

C'nk .J!.1'ffDnlinm

bI

-

MhiidG b.ki blmak b.ef gUll') t:ll!ll'l .. trmdi1

lure
Vt!)!lol'l

llrihrma

on

MAGAZALARDIR

Bu firsaltan ,ist,~fade edin~z.,
,IJII!!!IIIIII--ban~li!nfi'

Dr. AKA NI~ANY AN
Rlua)' m:hllnl:l>lndl!

II!I

BI!)'uglu Tob'hylD urall ,ilr.nnd. Mclcu:p sahli' 8.5 No.. h
5~ha,l'El:I!n all"sml ksd:ar kabul

YC ted!!"" I:!:du.T ..lef,nn 40843

,,"pimoirii· rnli lIIi)!Ttl 8Ue Y,l!.lIlhli~ A Afl.ftJTII1!1 da, be. tllllli .",,1111 r.th..!!"';"!1 BT.Il1!:!!.!lOD!l'I1Ii t rl:h:""""" alaT! di,ill!l:' IIIIrl!l.Cakllr~ D p~~nl:ru~ Ill' t~in edllmU; lI11i~ldanm~m:rnd IQ'I U%II11'1I elTun",k J8!111~ en, eok I!!ir'l:'l:!n!l'llll i'hBle ~iHI', e8vli!1 hIr bNl~ eMc edi1~e (hllle y,aPI1mIlL V., i!IIlm tll.1eb~dij. fi - GllyrimerlTt;u:'! kl!rKli",i~ ibllT.e QhDla~ kiml4!l ,d'l!!'ha~ '!oleyl. ","uil,= mull· Id i~lIIde IP:lliNlYI venne:ee ih.l!I.le k1l.1I':IIi" fMlu:IIU'lIlIndc kendijlrubm evvel mI yiik • •"Ie t.kliFf. hufDl'l"!ii klm!e 1!In;1!~ DJ· d'uB1[J bedleoU>I!!I a1mB~a "'~ O~UT C! 111111, _ !Olmar, "II'I!!'F"III 'IRlIonrml!.D.IIi hem.m IOn LI!!ItI, gUo m~ddetl"'l til1:turm,y.... 'lI,k!!"fJTII::I i!iI ,Ilk erttlf'anBr i'H1l11illll itdi~ir. Ihd i'hllllll'

Bayramda verilecek en miinasip hediye bir

.lIk Sclinik bcmnm'SIlfl bIn8IJDdBki ,... X1,hD_~l!rin~. Tclefon. 4;2490

ply ANGO BiLETiDiR,

Dr. Aft KUTIEL

"ItT.

.~ ARKAM ~ ••

BIR ALKOII

YAKII:I

utI~md{ll.ki hJ'k

'Q

.1I,.~iDnler iVn"! .,u:z.
dijlj:er
Si:d

Ist,anbul ViI.yeti Deft er,darhilndan:

die !le1'I!e1\ h!I!!U.p D'ulI:3,ell.k fal. "
I!arl!l'[al:'
jQJI

aY'1~

hUkQle

hl'llcet k!!llrnak1ll·

Gal!ll>wllfayda Yaz~C1 IRlllhanl!linii~ Top~~lkma.z] 1'0Iul,§1ndll, kiln nin l.m!!ml yuhl:'ld~ ,3ttenT,n ~8 ,a Uri katta ,11.111 ad. [lei IO:f.~ 'h.la Vel s"il'eyi D1u,tem U 4 nUDlol'al. ey .lIIt 933 tvi"il\~~ f;o,.ll1l iCll'81D1I'!'IlI Iia.bJo.cQ ve iba.le bed4!'!!t. def,aten v-e pe ,in a l'lnac:akhr. d 500". UIi"II , lulu ot'ial"ndll. it1nll 'iliIr.lI n: gUltM'i1en muhatDml!l::n Jflymer! uzcvimJon. a-;Ik IIr1tJfma 8 ,ubat '933 <=Dr'lII.lttbtt Qr~htPIIII .vtlWIJili&i dlLilflin.d. I!I.n1lI.~ ... ilU. olu'IIl'. ~O .B~ ."'! keJl! I!s:!fwrdubkt& Y.Nac ..kl:n~

mollll:'lHrivetrmi:J'I.'!1I lI.ih!:uilaln tft'h.i1 (:!Ju· Rmi'. Mpk\lJ' ~ hap !lane-

QOI.!:L'ki "-I ~"I! Allt,,1i ,;lII.n, &~JJ 'I~D ",rnUl ... mil""" .. blr ~bLn ",ljdl.r S.lICI 1.". .... ~dc:B Ii m.... \:011 "' .... f! ~ ...y.. 1! .. a~U" jlltbJ. ~A,vd.l."" O" '..iI;lh to)

dell TIl I leo"tlll.tII.

In.nI...,b~1III

II>~ "~Id~

1

"'..-....1,

.l~

un"".,. ,,~

,.,.,,,'~cJ"""lII>"'"

'1Ir-IUre Umllml AcC:~"II!!I!illr~ ~

G...

In,lj,,,,,H III,,~ .111~ .......... 1._!I:!1I1

A. BAKER LCd

rJ .-MIII'I' -!(-: ..im.'C>:.~"':.1"~"'{"31{.="IIglm.1II:'."'ITldn(~3rr~illJ .. f ..

SANelY.

[i,ALI!

EDER

-.
I.

,.

-

------

.
-~

.-

.

'.

.
-------

---_.
~-

~
I"·_""

.

4

-

-

.

~-...

..

-

_-_ ..

_ ..

-

~

-

~

K lyn1 etta)'. tektq P ero an PlRl.A NTAlar. G "yet b-ji u k; y ZOMRO r• .!!etf.;d iNCi kolyeler ,",j; la.irre... ., .

SATILIK
!'.:Il,!'m aK{.6 cjl r,

la,

elen Su deposu
A.nkaraa 120
K,

I I

Gil] f.ritslevY~e
Ma,nllld~'I"e

, AhaTii muhteremesin e :
Ta., D~lenT
KII.Y1td~

Tetefunken,

ve Y,JliklBJ~tt;: bii'ilikler:3

200.

Rad)'o Me'lsiminin en yeni ee eln Mukemmel bir modlelini Takf m 'ediyolr:
TELEFUNKEN
R dOVO

Alb ki~ohlk

ban No. HI TeJ'tlfofil

0"

SO N S.STEM "AZANLAr

ilE liP/JAL ED'ILlMi$ Ol~M
I

P,'luhterem mU~h:Tiknltihl~ blll' hiZltll1l (JIIRl.Jl.·, uzere An.~lIrJ KI;I"lbc'l' clllddl:'·~n· de lI'tml4 oldu~umuz Ta'$dekn su de posund» \'llk:md:di' lilltl~r uz!:rind('" SalLf ;fapililC,ilkw. SiDafJ~ blr Io(u:n e vvel bhl!ll nlunur, Irla..·.derln zcrrun kl!lthlfln~ Io;l1mVOTl he tC~~lm edilrr, 1't'rakel1ocic SlPllrii denodm 'i'frUlf,
I hflmRli';l!si mij~teTi'fe 'IIWT".

650

WK
kudreflnll!l' Iblr f'adyo sedakildle

GRAMOI=

O,f',;!

I-III,il5sasly,et; maHk temayilz supelF ahi.zesile.

kUllv@t MIISlk'1y11

ve

.az."IIInI, tefrtk

lhetQIi'Ddl1!J'lsl!itemlnde iIIynen ladedekl

,eden elektrlkli

Gr,pmofcln'. $Ik ve zaJrif wazedllmlf,lltirr.,

RAIKISIN~ HE'R YE'R· DIE An~'tIHIZ

Ye-o;'5eh!ir VI: Ank.ors d~hilino!! t:lIIDiII· u!ln rn I!IB da h Il"fgi i n fC'lZI9[ :fll!) II Ar TBlefDn~ Ankara = 142ri .

blr Ml5bllJIII I~erlsl.,e 'f:N, MOSKOLfESENU'ER.t

~akln

buou

yapma!

f~TMlN

lEDECIK

B~U: TAM MANAStU: YEGANE 'MUSIKl A.lll~DjR.

Sik

sik pudralanrnak CUt i"tin fenadn.

Seker 8ayram.nda
Bademli

Misalirlerinize
Oziim:!u
FIIIJ.dlkh
Porlakalh F1Stlkli

Bir liok b,d'mliu; bl,lru.nl!!tlnllf'l psr • l:l!khgl v",ya y\iderinln ku·mt:nlIBllll izale lnll!Jk!!.llrl:!HleInk !Ilk pll,ciratiBTlmalic: lilzun gl!!Idligini z;anr:I.i~cl~lr!'l'. F!lk.at, lb-unun, dlt iizermde ms d1an::e~ic.'rl!yi. 1icl!ri" edebi1e~ ...c:gini bi". bir vak~t dytiiflmu]er. -. Y eniw dltMY1!.ftm bir fikix ~Yel'li,.ul.e ~!Ioli MZltQ.!lo Ii~r k*dl"tilJ 'bilitUn Q:un !",in. YlI.ll'1.lZ ibil' ded'a p"Uo:nlhmmMl kHayet e·t· ·moJ!lktcdir. K!.lItPl.nlb.m l?Ud[8y~ hlT kl!lhve kn.fi,i!(1 mikta.:nn.fil!l lh'em kopiigi:i ilivc~l hali~tle II) dere.:;:. 1mvvl!tli yo!; Ylllpl>Jkaifi "a1.(' :ki giin~ta. yajmmda V<::YPl. IiizgAl'da
VI!!

1

T
844.
Numarall kanunta mQte$ekkll
1

haUl! en

81C.sk:

'balD lIatonln;rm-

da bi~!! ka.t·jYYHl

_bit

hlu,

~ikD'ata

TokalOD

pudllMind!:l;

k:r<!;m k,6piji~.

,eherl erinden

'e~erlem. va
tIIKJFi~M E,ndJ ~IINIij ~I

II'IJ:I.v8tPl.l'ldlr11T'tn~ II!'nmiikemmel pudll'iilJilc f<!TI!!Ii bir surette kl!.nl1:tlTllml~~n·, B·r.Jlilun i~in.dir ki To"kaIoli pUdT1ln!i Iwkik~ k:reom:

kOJliil::lii. y~g8.ne Imdflldl!!", a.lde S:SYI!!1I1 b.lI.]'Te-tbir mukl!lvvl gibi l",",yl t~r! 11~"!I~i ih::_ ed!T. :s.Jr. :!Ilk pudn.landlkym, Q~d...iu :gilbi mesamatr kat'iyyen. k!ip'lItn,a:r;, Y.B.rio Imb-IIh yiizijn\i~U T oka.lol!! pudn.l!.ill!l: -pudT8Iaynm:. Vt:< Detioe,gini ~dill'J_ij::.

Emlak ve Eytarn Bankasi
1'. A. S,

20,.000,000

Lira Se'rmayeli

2.000,000 Turk Lir
1

51

Yerl.i Mallar Pazarl
Muhterem mufle'rilertnln Bayramlarlnl

-,

1\ P e B d i~ .
Muham.mi!:ueleri

K.lymetindeBehe·ri ••BO.

BeledlyeslDdcn:
I

ter1tHli hisse senedi lh rae ediyor

40,000 adet

50 Llrahk

kutlular.

Pendiktte Iskele Caddes.inc'le 59/1 Ve 59/3 V~ 59/4 ve 69/5, ve 59/6 No. II dlukkilnlar bir Mviyede ve bi.- buyiikliikteolduSundan. behe:rinin biro senelik bedel~ $car

Ra,YCll ba~ladltl tarlh .. '1. ~ UBAT 1~rg-~ n Kaydln kapanacagi tarih : 28., SUB,AT 1933 -.....

fffiSl!

sen·etferinin

--6deme· !ekmer