You are on page 1of 6
Kemikaali ohutuskaart vastavalt EC Direktiivile 2001/58/EC CALYPSO 480 SC Koostamise kuupäev: 05.04.2005 1.

Kemikaali ohutuskaart

vastavalt EC Direktiivile 2001/58/EC

CALYPSO 480 SC

Koostamise kuupäev: 05.04.2005

1. TOIMEAINE/VALMISTISE JA TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE

Toote nimi:

CALYPSO sc 480

Toote kood (UVP):

05302064

Kasutusala:

insektitsiid

Tootja:

Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-Straße 50 40789 Monheim Germany

Telefon:

+49(0)69-305-5748

Faks:

+49(0)69-305-80950

Vastutav osakond:

Material and Transport Safety Management

Kohalik hädaabi number:

Esindaja Eestis:

+49(0)69-305-82369/12588

112

Bayer CropScience Esindus Baltimaades

Telefon: +372 51 66 215

2. KOOSTIS/INFORMATSIOON KOOSTISAINETE KOHTA

Kemikaal sisaldab:

Suspensioonikontsentraat (SC) Tiaklopriid 480 g/l

Ohtlikud koostisained:

Kemikaali nimetus

CAS-Nr. /

Ohutunnused

Riskilaused

Kontsentratsioon [%]

EINECS-Nr.

Tiaklopriid

111988-49-9

Xn

R20/22, R40,

40,40

R52/53

3. OHTLIKKUS

Riskilaused inimesele ja keskkonnale:

Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel. Võimalik vähktõve põhjustaja. Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.

Üldinformatsioon:

Viia kannatanu ohutsoonist eemale. Teadvusekaotuse ohu korral transportida stabiilses külili asendis. Vältida abistajate ohtusattumist. Eemaldada koheselt kelmikaaliga saastunud ja läbiimbunud rõivad.

Sissehingamisel:

Viia kannatanu värske õhu kätte ning hoida soojas ja puhkeasendis. Pöörduda koheselt arsti poole.

Nahale sattumisel:

Pesta koheselt rohke vee ja seebiga. Vajadusel manustada ravimeid.

Silma sattumisel:

Loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel:

Mitte esile kutsuda oksendamist. Loputada suud rohke veega. Pöörduda koheselt arsti poole.

Informatsioon arstile:

Esmaabi, saastest puhastamine ja sümptomaatiline ravi. Soolestiku puhastamine, seejärel aktiivsüsi ja naatriumsulfaat.

5. TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL

Sobivad kustutusvahendid:

piserdatav veejuga kustutuspulber CO 2 vaht liiv

Spetsiifilised ohud kustutustööde ajal:

Tulekahju puhul võivad eralduda järgmised gaasid:

vesinikkloriid (HCl) vesiniktsüaniid (vesiniktsüaniidhape) süsinikmonooksiid (CO) vääveldioksiid (SO 2 ) lämmastikoksiidid (NOx)

Tuletõrjujate kaitsevahendid:

Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu ja udu sissehingamist. Kanda hingamisteede kaitsevahendeid.

Lisainformatsioon:

Koguda mahavalgunud kustutusmaterjal. Vältida tulekahju kustutusvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

6. ÕNNETUSE VÄLTIMISE ABINÕUD

Isikukaitsemeetmed:

Vältida kokkupuudet mahavalgunud kemikaaliga või kemikaaliga saastunud pindadega. Kanda isikukaitsevahendeid. Takistada kaitsevahenditeta isikute ligipääs kemikaalile.

Keskkonnakaitse meetmed:

Takistada preparaadi sattumist pinna- või põhjavette/kanalisatsiooni.

Saastuse likvideerimise meetmed:

Koguda mahavalgunud kemikaal absorbeerivate materjalidega (nt liiv, muld vm sobiv absorbent). Puhastada põrandad ja teised saastunud pinnad põhjalikult, järgides keskkonnakaitsenõudeid. Kühveldada mahavalgunud materjal kindlalt suletud vastavalt märgistatud konteinerisse ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta .

Lisainformatsioon:

Informatsioon isikukaitsevahendite kohta – vt punkt 8 Informatsioon jäätmekäitluse kohta - vt punkt 13

7. KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE

Käitlemine

Ohutu käitlemise nõuded:

Kasutada ainult nõuetekohaselt ventileeritavates ruumides.

Hoiustamine

Nõuded hoiuruumidele ja pakenditele:

Hoida pakend tihedalt suletuna kuivas, jahedas, hästiventileeritavas ruumis. Vältida kõrvaliste isikute ligipääsu kemikaalide hoiuruumile. Säilitada ainult originaalpakendis, temperatuuril mitte üle +50°C.

Üldised säilitusnõuded:

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Stabiilne säilitamine:

Mitte hoida temperatuuril alla –10°C.

Sobivad materjalid:

Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

8. MÕJU INIMESELE, ISIKUKAITSEVAHENDID

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse

Lahtises pakendis oleva kemikaali käitlemisel ning kui on nahale sattumise oht:

Näomask Mitmeotstarbeline filter ABEK/B2

Käte kaitse:

Kemikaalikindlad kaitsekindad

Silmade kaitse:

Kemikaalikindlad kaitseprillid

Naha ja keha kaitse:

Valguskindel kaitserõivastus, PVC Kummikud, PVC

Hügieenimeetmed:

Vältida kemikaali sattumist nahale, silma ja riietele. Hoida tööriided eraldi. Pesta käed kohe peale tööd, vajadusel käia duši all. Eemaldada kemikaaliga läbiimbunud ja määrdunud rõivad koheselt ning puhastada need hoolikalt enne järgmist kasutamiskorda. Rõivad, mida ei õnnestu puhastada, tuleb hävitada (põletada).

Lahtises pakendis oleva kemikaali käitlemisel ning kui on nahale sattumise oht:

Täiskomplekt kemikaalikindlaid kaitserõivaid.

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

Välimus

Olek, vorm

Vedelik, suspensioon

Värvus

Valge kuni helebeež

Lõhn

Kerge spetsiifiline lõhn

Ohutusandmed

Leekpunkt

>100 °C

Tihedus

ca. 1.19 g/cm³ at 20 °C

Lahustuvus vees

Segunev

10. STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME

Välditavad tingimused:

Äärmuslik temperatuur ja otsene päikesevalgus

Välditavad materjalid:

Ohtlikud reaktsioonid:

Puuduvad

Kirjeldatud tingimustes säilitamisel ja käitlemisel ei esine ohtlikke reaktsioone. Soovitatud hoiustamistingimustes säilitatuna stabiilne.

11. TOKSIKOLOOGILINE INFORMATSIOON

Akuutne oraalne toksilisus

LD50 (rott) > 300 - < 500 mg/kg

Akuutne inhalatiivne toksilisus

LC50 (rott) > 0.9 - < 2.2 mg/l

Akuutne dermaalne toksilisus

Mõjutamisaeg: 4 h (aerosoolina) LD50 (rott) > 4,000 mg/kg

Nahaärritus

(küülik)

Silmade ärritus

(küülik)

Ülitundlikkus

Tekitab ülitundlikkust (ginea siga) OECD Test Guideline 406, Magnusson & Kligman test

12. ÖKOLOOGILINE INFORMATSIOON

Ökotoksikoloogiline mõju

Toksilisus kaladele

LC50 (Lepomis macrochirus (Bluegill sunfish)) 80.7 mg/l Mõju kestus: 96 h

Toksilisus vesikirbule

Toksilisus vetikatele

EC50 (vesikirp (Daphnia magna)) >= 85.1 mg/l Mõju kestus: 48 h. Väärtus kehtib toimeaine kohta.

EC50 (Desmodesmus subspicatus) 96.7 mg/l Mõju kestus: 72 h. Väärtus kehtib toimeaine kohta.

13. JÄÄTMEKÄITLUSE VIIS

Kemikaal Preparaat viia ohtlike jäätmete käitlejale vastavalt Eesti Vabariigis sätestatud eeskirjadele. Suuremate preparaadi ülejääkide kahjutustamiseks võtta ühendust tootja/valmistajaga.

Contaminated packaging Pakendid, mida pole võimalik puhastada, tuleb hävitada kui preparaadi jäägid. Tühjad konteinerid tuleb viia ohtlike jäätmete käitlejale vastavalt Eesti Vabariigis sätestatud eeskirjadele.

Kasutamata toote jäätmeklass:

020108 agrokemikaali jäätmed, mis sisaldavad ohtlikke aineid

14. VEONÕUDED

ADR/RID/ADNR

UN-No

2902

Märgistus

6.1

Pakendi grupp

III

Ohuklass.

90

Toote kirjeldus

UN 2902 PESTITSIID, VEDELIK, MÜRGINE, N.O.S. TIACLOPRIIDI LAHUS

IMDG

UN-No

2902

klass

6.1

Pakendi grupp

III

EmS

F-A , S-A

Toote kirjeldus

PESTITSIID, VEDELIK, MÜRGINE, N.O.S.

IATA

TIACLOPRIIDI LAHUS

UN-No

2902

klass

6.1

Pakedi grupp

III

Toote kirjeldus

PESTITSIID, VEDELIK, MÜRGINE, N.O.S. TIACLOPRIIDI LAHUS

15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

Kemikaal on klassifitseeritakse ja märgistatakse vastavalt EC Ohtlike Valmististe Direktiivile

1999/45/EC.

Klassifikatsioon:

Märgistus vastavalt EEC Direktiivile

Etiketile märgitavad ohtlikud komponendid/toimeained:

Tiaklopriid

Sümbolid

Xn

Kahjulik

R-laused

R20/22

Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.

R40

Võimalik vähktõve põhjustaja.

R43

Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

R52/53

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda

S-laused

kahjustavat toimet.

S24

Vältida kokkupuudet nahaga.

S36/37

Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid

Teatud valmististe märgistus erandkorras:

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid. Täiendav informatsioon WHO-klassifikatsioon: II (Mõõdukalt kahjulik)

Kohalikud õigusaktid

16. MUU INFORMATSIOON

Muu teave:

Punktis 2 toodud R-lausete sisu:

R20/22

Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.

R40

Võimalik vähktõve põhjustaja.

R52/53

Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.

Punktis 15 toodud klassifikatsiooni aluseks on Euroopa Valmististe Direktiiv (1999/45/EC ja hilisemad muudatused). Käesolevas Kemikaali Ohutuskaardis sisalduv informatsioon on kooskõlas EC Direktiiviga 1991/155/EC. Käesolev Ohutuskaart täiendab preparaadi kasutusjuhendit, kuid ei asenda seda. Kemikaali ohutuskaardis esitatud informatsioon põhineb selle koostamise hetkel olemasolevatel teadmistel. Kemikaali ohutuskaart ei anna toote kvaliteedile garantiid ega luba seda kasutada muul eesmärgil kui sätestatud kasutusjuhendis. Esitatud informatsioon kehtib kemikaali kohta ainult juhul, kui seda kasutatakse ettenähtud kasutusjuhendi põhjal.

Täiendav informatsioon toimeaine kohta: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA, Industrieverb. Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH, 2000 ISBN 3-405-15809-5