You are on page 1of 6

OHUTUSE ANDMESTIK Safety Data Sheet

(vastavalt EÜ seadustele) Koostamise kuupäev: 19.10.2001

SYNGENTA

Lk. 1/6

Syngenta kaubamärk

CHORUS 75 WG

1. Toote ja tootja andmed

Syngenta kaubamärk

CHORUS 75 WG

Kood

A8779A

AGI kood Tootja

125621

Tel Fax Info (tööajal) Hädaabi telefon (24 t) Info õnnetuse puhul transpordi

Syngenta Crop Protection AG P.O. Box CH-4002 Basel, ŠVEITS + 41 61 323 1111 + 41 61 323 1212 + 41 61 323 40 40 + 41 61 323 33 33

transpordi kohta

Vaata hädaabi tel.nr. dokumentidest Vaata kohaliku Syngenta esinduse tel. nr.

säilitamise kohta

2. Koostis / info toimeainete kohta

Keemilised omadused Formulatsioon Valdkond

Vees dispergeeruvad graanulid Fungitsiid

Toimeaine

75

% w/w

tsüprodiniil (ISO draft)

 

CGA219417

Ohtlik komponent

 

CAS

Nimi

% w/w

Ohu-

Riskilaused

 

sümbol

25417-20-3 naftaleen-sulfoonhape, dibutüül-, naatriumsool

2-10

Xn

20/22

121552-61-2

tsüprodiniil (ISO draft)

75

N, Xi

43-50/53

1332-58-7

kaoliin

2-10

Kokkupuutepiirangute andmed punkt 8.

3. Ohtlikkus

Oht tervisele

Vähene

Oht keskkonnale õnnetuse korral (maha pudenemine/lekkimine) Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.

4. Esmaabi

Üldine Viige kannatanu ohtlikust piirkonnast hästi ventileeritud ruumi või värske õhu kätte ja kaitske teda alajahtumise eest. MÜRGITUSE KAHTLUSE KORRAL: kutsuge viivitamatult arst.

Kontakt silmadega Loputada silmi mõne minuti jooksul puhta veega ja kutsuda viivitamatult arst.

Kontakt nahaga Võtta ära saastunud riided ja pesta kahjustatud keha piirkondi põhjalikult seebi ja veega, kaasaarvatud juuksed ja küünealused.

Allaneelamisel Kiiresti anda aktiivsütt suure hulga veega. MÄRKUS: Ärge kunagi andke teadvuseta inimesele midagi suu kaudu. Ärge kutsuge esile oksendamist.

Sissehingamisel Minna koheselt värske õhu kätte.

Vastumürk Spetsiifilist vastumürki ei ole teada! Rakendada sümptomaatilist ravi.

Kogemused inimestega Mürgistusjuhtumeid inimestel ei ole täheldatud.

5. Tuleohutusabinõud

Süttivus On süttiv kõrge temperatuuri juures.

Sobivad kustutusvahendid Kustutusained: pulber, vaht, süsinikdioksiid või veepihusti (mitte kasutada otsest veejuga).

Ohud tulekahju ajal Põlemisproduktid on mürgised ja/või ärritavad. Tuleb kasutada abinõusid, et vältida saastunud kustutusainete imbumist maasse või levikut.

Ohtlikud põlevad produktid Süsinikdioksiid, süsinikoksiid, lämmastikoksiid, vääveloksiid.

Kaitsevahendid tulekahju korral

Lk. 3/6

Kasuta hingamisaparaati. Kanna sobivat kaitseriietust.

Šveitsi tuleohutus klass

F4 S CO

6. Abinõud preparaadi juhusliku väljavalgumise korral

Keskkonnakaitse Pöörata tähelepanu kaitseriietusele ja ohutusnõuetele. Koguda preparaat ohutuks kahjutustamiseks mõeldud konteineritesse. Immutada hoolikalt tahket materjali, et vältida selle laiali kandumist. Materjal koguda spetsiaalselt markeeritud tihedalt suletavasse konteinerisse. Mahavalgunud preparaati enam mitte kasutada ja kahjutustada. Kui ohutu kahjutustamine on võimatu, siis pöörduda tootja, müüja või kohaliku esindaja poole.

7. Käitlemine ja hoiustamine

Käitlemine Üldine: Vältida kontakti naha, silmade ja riietega. Vältida tolmu sissehingamist. Töötamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Lisaks kasutada abinõusid, mis on ette nähtud keemilistel töödel nagu tolmukindel täitmise ja mõõtmise varustus (sealhulgas tolmu eraldamine) ning täita isikukaitse abinõusid, et vältida võimalikku kontakti preparaadiga. Hoiustamine Spetsiaalsed säilitamise eeskirjad Hoida preparaati suletud originaalpakendis. Kaitsta valguse ja niiskuse eest.

Sobivus teiste toodetega hoiustamisel Säilitada eraldi söödast, toiduainest ja stimulantidest.

Maximaalne säilitustemperatuur

35°C

Minimaalne säilitustemperatuur

- 10°C

8. Ohutus-järelvalve ja isikukaitse

Šveits (kaoliin) MAK (SUVA): 6 mg/m3 Tähis: F USA (kaoliin) TWA (ACGIH): 2 mg/m3 Tähis: A4

Isikukaitse varustus Üldine: Tööriideid vahetada iga päev. Hingamisteede kaitse: Kokkupuutel suure kogusega kanda tolmumaski. Silmade kaitse: Prillid Käte kaitse: Kemikaalidekindlad kindad

Keha kaitse: Tugevast puuvillasest või sünteetilisest materjalist tööriided (näit:

tööülikond). Ohutusnõuded pärast tööd Pesta põhjalikult (dušš, vann, juuste pesemine). Vahetada riided. Põhjalikult puhastada kaitsevahendid. Saastunud varustus puhastada põhjalikult seebi või soodalahusega.

9. Füüsikalised ja keemilised omadused

Formulatsioon

Värv Füüsikaline olek Sulamispunkt Leekpunkt Tuleohtlikkus

10

graanulid beež kuni helepruun tahke

umbes 70 °C ei ole tarvitatav ei ole väga tuleohtlik (1.7 %)

Oksüdeerivad omadused

Plahvatusohtlikud omadused Hindamine Hõõrdumistundlikkus Löögitundlikkus Löögitundlikkuse test Iseeneslik lagunemine

ei oksüdeeru

ei plahvata ei ole tundlik ei ole tundlik

ei plahvata võib välistada tänu loomulikule termilisele lagunemisele

EEC A

EEC A 17 EEC A 14

Kogutihedus pH väärtus Segunevus veega

0.4 - 0.7 g/cm3 7-11 (1%; deioniseeritud vees) segunev

CIPAC MT 159 CIPAC MT 75.2

10.

Stabiilsus ja reaktiivsus

Keemiline stabiilsus Standartsetes tingimustes stabiilne Tundlikkus Õhutundlikkus: ei ole tundlik õhu suhtes Soojustundlikkus: ei ole soojustundlik

 

11.

Toksikoloogiline informatsioon

Akuutne mürgisus suu kaudu

OECD 401

LD50

6 2000 mg/kg (rott)

Akuutne mürgisus naha kaudu

OECD 402

LD50

Akuutne mürgisus sissehingamisel

LC50

Akuutne naha ärritus

6 2000 mg/kg (rott)

OECD 403

6 2300 mg/m3 (rott; 4 tundi; LC50 ei saavutatud)

ei ole ärritav (jänes; hindamine vastavalt 83/467/EEC) ei ole ärritav (jänes; hindamine vastavalt 83/467/EEC) ei ole tundlik (merisiga; hindamine vastavalt 93/21/EEC; maksimum test)

OECD 404

OECD 405

OECD 406

Akuutne silmade ärritus

Naha tundlikkus

12.

Ökoloogiline informatsioon

Lk. 5/6

Akuutne mürgisus kaladele

OECD 203

LC50

1.8 mg/l (Salmo gairdneri – vikerforell; 96 tundi)

LC50

3.5 mg/l (Cyprinus carpio – karpkala; 96 tundi)

Kasvu pidurdumine vetikatel

OECD 201

EbC50

1.6 mg/l (Scenedesmus subspicatus – rohevetikas;

Mürgisus vee selgrootutele

EC50

Mürgisus mullas elunevatele organismidele

LC50

72 tundi)

OECD 202

0.105 mg/l (Daphnia magna Straus – vesikirp;

48 tundi)

0.055 mg/l (Daphnia magna Straus – vesikirp;

48 tundi)

OECD 207 272 mg/kg (Eisenia foetida – vihmauss) 14 päeva

13. Kahjutustamise võimalused

Toote kahjutustamine Pöörake tähelepanu kaitseriietusele ja -abinõudele. Vältimaks laiali kandumist niisutada tahke materjal hoolikalt. Materjal koguda spetsiaalselt märgistatud, tihedalt suletavasse konteinerisse. Puhastada saastunud piirkonnad vee ja pesuainega. Pesuvesi valada konteinerisse, et vältida pinna- ja põhjavee, veevarustuse ja dreenide saastumist. Kasta voolikuga piirkonda pikema aja jooksul. Tugevasti saastunud mullakihid tuleb välja kaevata. Maha valgunud preparaati enam mitte kasutada ja tuleb kahjutustada. Kui ohutu kahjutustamine on võimatu, võtta ühendust tootja, müüja või kohaliku esindajaga ja kahjutustada kemikaalidele mõeldud tuhastusahjus.

Pakendi kahjutustamine Kahjustatud pakendid: Originaalpakendid panna ühte spetsiaalselt markeeritud suuremasse pakendisse. Hävita tühjad pakendid kemikaalidele mõeldud tuhastusahjus. Uurige suurte tühjade pakendite, tünnide ja vaatide ümbertöötlemise võimalusi.

14. Info transpordi kohta

Spetsiaalsed tingimused transportimiseks Kasutada purunemiskindlaid konteinereid. Tuleb olla kindel, et nad ei kukuks ja oleks varustatud kehtivate juhenditega.

Raudtee/maanteetransport RID/ADR Pakendi

Kemmleri

UN Nr

Klass

tüüp

indeks

CEFIC

3077

9

III

90

90G02

Kehtiv transpordi termin

Lisainformatsioon

KESKKONNAOHTLIK AINE, TAHKE, N.O.S. Lk. 6/6

TSÜPRODINIIL

Meretransport IMDG-Code

UN Nr

Klass

Pakendi tüüp

3077

9

III

Kehtiv transpordi termin Lisainformatsioon

Merereostusaine jah

KESKKONNAOHTLIK AINE, TAHKE, N.O.S. TSÜPRODINIIL 75%

Õhutransport ICAO/IATA

UN Nr

Klass

Pakendi tüüp

3077

9

III

Kehtiv transpordi termin

Lisainformatsioon TSÜPRODINIIL

KESKKONNAOHTLIK AINE, TAHKE, N.O.S.

Šveitsi POST: 3 (piiratud Šveitsis, spetsiaalne luba POST)

15. Täpsustav info

EÜ-klassifikatsioon

Ohusümbol

N

Keskkonnaohtlik

Riskilaused

50/53

Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet.

Ohutuslaused

60

Kemikaal ja/või selle pakend kõrvaldada kui

 

61

ohtlikud jäätmed. Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

Kohalikud ohutuslaused

2

Hoida lastele kättesaamatus kohas

13

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast

36/37/39 Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset tsüprodiniil III : tavalise kasutuse juures on tõsine oht ebatõenäoline 2000 kg

Ohuallikas WHO klassi klassifikatsioon

Kaalu limiit (Šveits) õnnetusjuhtumi regulatsioonid

16. Täiendav info

Siin sisalduv info põhineb meie praegustel teadmistel ja on mõeldud iseloomustama meie tooteid ohutuse eeskirjadest vaadatuna. Seepärast ei tohiks seda tõlgendada kui spetsiifiliste omaduste garanteerimist.