You are on page 1of 9

Kemikaali ohutuskaart

vastavalt EC Direktiivile 2001/58/EC

DECIS EXTRA 100 EC

Koostamise kuupäev: 14.12.2003


Trükkimise kuupäev: 26.03.2006

1. TOIMEAINE/VALMISTISE JA TOOTJA IDENTIFITSEERIMINE


Toote nimi: DECIS EXTRA EC100 12X1L BOT EE/LT/LV
Toote kood (UVP): 05943388
Kasutusala: insektitsiid

Tootja: Bayer CropScience AG


Alfred-Nobel-Straße 50
40789 Monheim
Germany
Telefon: +49(0)69-305-5748
Faks: +49(0)69-305-80950
Vastutav osakond: Material and Transport Safety Management
+49(0)69-305-82369/12588
Kohalik hädaabi number: 112

Esindaja Eestis: Bayer CropScience


Esindus Baltimaades

Telefon: +372 51 66 215

2. KOOSTIS/INFORMATSIOON KOOSTISAINETE KOHTA


Kemikaal sisaldab:
Emulsioonikontsentraat (EC)
Deltametriin 100 g/l

Ohtlikud koostisained:
Kemikaali nimetus CAS-Nr. / Ohutunnused Riskilaused Kontsentratsioon [%]
EINECS-Nr.
Deltametriin 52918-63-5 T, N R50/53, 10.50
258-256-6 R23/25
Tetrapropüleenbenseen 11117-11-6 C R34, R21, > 1.00 - < 5.00
sulfonaat-Ca-sool 234-360-7 R52/53
Iso-butanool 78-83-1 Xi R10, R37/38, > 1.00 - < 5.00
201-148-0 R41, R67
Tsükloheksanoon 108-94-1 Xn R10, R20 > 25.00 - < 50.00
203-631-1
Nafta lahusti (petrooleum), Xn, N R10, R37, > 25.00 - < 50.00
kergelt aromaatne R51/53, R65,
R66, R67
3. OHTLIKKUS
Riskilaused inimesele ja keskkonnale:
Tuleohtlik.
Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.
Ärritab hingamiselundeid.
Silmade kahjustamise tõsine oht.
Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat
toimet.
Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.
Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

4. ESMAABI
Üldinformatsioon:
Eemaldada koheselt kelmikaaliga saastunud ja läbiimbunud rõivad ning kahjutustada
ohutult.

Sissehingamisel:
Viia kannatanu värske õhu kätte ning lasta tal puhata. Sümptomite püsimisel pöörduda
arsti poole.

Kokkupuutel nahaga:
Eemaldada koheselt saastunud rõivad. Pesta koheselt rohke vee ja seebiga. Kokkupuutel
nahaga: määrida E-vitamiini kreemiga või nahapiimaga. Nahaärrituse püsimisel või
kahjustuse kahtluse korral pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel:
Loputada koheselt rohke veega ja pöörduda silmaarsti poole.

Allaneelamisel:
Mitte esile kutsuda oksendamist. Loputada suud rohke veega. Puhata. Hoida
meditsiinilise järelvalve all.

Informatsioon arstile:

Sümptomid
Lokaalsed: Peale kokkupuudet nahaga: paresteesia (lokaalne). Võib põhjustada
naha ja silmade ärritust. Sissehingamine võib esile kutsuda järgmisi sümptoome:
ärritus, köha.

Sümptomid
Süsteemsed: erutus, ebamugavustunne soolestikus, värinad, uimasus, peavalu,
kuulmishäired, iiveldustunne ja oksendamine, kõhuvalu, jäsemelihaste töö häire,
teadvusetus, kooma (väga suure koguse korral).

Riskid
Kemikaal sisaldab püretroidi.
Mitte segi ajada fosfororgaaniliste ainetega !
Oksendamisel peale kemikaali allaneelamist on oht, et kemikaal satub kopsu.

Ravi
Lokaalne ravi:
Esmane abi peab olema sümptomaatiline ja patsienti toetav.
Silma sattumisel: tuimestavad silmatilgad nt 1% ametokaiinhüdrokloriidi sisaldavad
silmatilgad. Vajadusel anda valuvaigisteid.
Ravi:
Süsteemne ravi:
Maoloputus ja kõhulahtistid, seejärel anda aktiivsütt.
Jälgida hingamist ja südame rütmi.
EKG (Elektrokardiogramm)
Sissehingamisel kontrollida võimalikku kopsuturset.
Abistada hingamisel. Vajadusel hingamisaparaat.
Krampide tekkimise vastu: anda diasepaami: täiskasvanutele vajadusel 5-10 mg
veeni kaudu, kuni täieliku rahunemiseni; lastele 2.5 mg.
Antidooti ei ole.
Vastunäidustused: atropiin
Vastunäidustused: adrenaliini derivaadid
Taastumine: Spontaanne.

5. TEGUTSEMINE TULEKAHJU KORRAL


Sobivad kustutusvahendid:
piserdatav veejuga
alkoholikindel vaht
kustutuspulber
CO2

Kustutusvahendid, mida ohutuskaalutustel ei ole lubatud kasutada


Kõrgsurvega veejuga

Spetsiifilised ohud kustutustööde ajal:


Tulekahju puhul võivad eralduda mürgised gaasid.

Tuletõrjujate kaitsevahendid:
Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu ja udu sissehingamist. Vajadusel kanda
hingamisteede kaitsevahendeid.

Lisainformatsioon:
Eemaldada preparaat tulekahjualalt või jahutada kemikaali konteinereid veega, et vältida
konteinerites rõhu tõusmist kuumuse tõttu
Koguda võimalusel mahavalgunud kustutusmaterjal, segades seda siduva materjali liiva
või mullaga.

6. ÕNNETUSE VÄLTIMISE ABINÕUD


Isikukaitsemeetmed:
Vältida kokkupuudet mahavalgunud kemikaaliga või kemikaaliga saastunud pindadega.
Mahavalgunud kemikaali käitlemisel mitte süüa, juua ega suitsetada.

Keskkonnakaitse meetmed:
Hoida inimesed ja loomad õnnetuspiirkonnast eemal.
Takistada preparaadi sattumist pinna- või põhjavette/kanalisatsiooni.
Mahavalgunud preparaadi sattumisel drenaaži, mis viivad puhastussüsteemidesse,
teavitada koheselt kohalikku vee-ettevõtet.
Mahavalgunud kemikaali sattumisel jõgedesse või tiikidesse/veehoidlatesse, teavitada
koheselt Keskkonnaametit.

Saastuse likvideerimise meetmed:


Koguda mahavalgunud kemikaal absorbeerivate materjalidega (nt liiv, muld vm sobiv
absorbent).
Kühveldada mahavalgunud materjal kindlalt suletud vastavalt märgistatud konteinerisse
ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
Kemikaaliga saastunud põrand ja esemed puhastada põhjalikult, järgides
keskkonnakaitse nõudeid.
Lisainformatsioon:
Informatsioon ohutu käitlemise kohta – vt punkt 7
Informatsioon isikukaitsevahendite kohta – vt punkt 8
Informatsioon jäätmekäitluse kohta - vt punkt 13
Järgige ka kohalikku regulatsiooni.

7. KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE
Käitlemine

Ohutu käitlemise nõuded:


Suletud pakendite/konteinerite käitlemisel ei rakendata erinõudeid, järgida kemikaali
käitlemise üldnõudeid.
Kasutada ainult nõuetekohaselt ventileeritavates ruumides (vajadusel ehitada
spetsiaalne gaaside eemaldamise süsteem).

Tulekahju ja plahvatuse vältimise nõuded:


Kemikaal on tuleohtlik.
Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada!
Aurud võivad õhuga kokkupuutel moodustada plahvatusohtlikke ühendeid.

Hoiustamine
Nõuded hoiuruumidele ja pakenditele:
Hoida pakend tihedalt suletuna kuivas, jahedas, hästiventileeritavas ruumis.
Vältida kõrvaliste isikute ligipääsu kemikaalide hoiuruumile.

Täiendavad nõuded säilitamisel:


Hoida otsese päikesekiirguse eest.
Hoida külmumise eest.

Üldised säilitusnõuded:
Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Stabiilne säilitamine:
Säilitustemperatuur: 0 – 30°C.

Sobivad materjalid:
Hoida originaalpakendis, tihedalt suletuna.

8. MÕJU INIMESELE, ISIKUKAITSEVAHENDID


Viide COSHH mõõtmissüsteemile (Keskkonnaohtlike ainete kontrolli direktiiv 1999).
Isikukaitsevahendeid on soovitav regulaarselt kontrollida.

Töökoha kontrolli parameetrid


Ained CAS-Nr. Kontrolliparameetrid Täiendused Alus
Iso-butanool 78-83-1 154 mg/m3 (TWA) 2001 EH40 OES
231 mg/m3 (STEL) 2001 EH40 OES

Tsükloheksanoon 108-94-1 102 mg/m3 (TWA) 2001 EH40 OES


408 mg/m3 (STEL) 2001 EH40 OES
40.8 mg/m3 (TWA) 05 2001 EU ELV
81.6 mg/m3 (STEL) 05 2001 EU ELV

Lisateenindus
Vaatlus: Õhus sisalduv maksimaalne hulk: Gp3 200mg/m³/50ppm. (aromaatsed
vesiniku-süsiniku rikkad segud > 25% aromaatseid ühendeid TRGS 901, No. 72)

Isikukaitsevahendid
Hingamisteede kaitse Lühiajaline käitlemine: respiraator, filter A.

Käte kaitse: Kemikaalikindlad kaitsekindad


PVC või nitriil-kummikindad

Silmade kaitse: Kemikaalikindlad kaitseprillid

Naha ja keha kaitse: Kerge kaitseriietus, PVC


Kummikud, PVC

Hügieenimeetmed:
Käitlemisel mitte süüa, juua ega suitsetada.
Eemaldada kemikaaliga määrdunud rõivad koheselt.
Eemaldada kemikaaliga läbiimbunud rõivad koheselt.
Pesta käed ja nägu töö vaheaegadel ja töö lõpetamisel.
Töötada nõuetekohaselt ventileeritud ruumides.

9. FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED


Välimus
Olek, vorm Vedelik
Värvus Helekollane, selge
Lõhn Iseloomulik
Ohutusandmed
pH 5,1 temperatuuril 10 g/l
Leekpunkt 40 °C
suletud korgiga
Süttimistemperatuur > 450 °C
Andmed puudutavad nafta lahustit (petrooleum).
Ülemine plahvatuspiir 7,00 %(V)
Andmed puudutavad nafta lahustit (petrooleum).
Alumine plahvatuspunkt 0,8 %(V)
Andmed puudutavad nafta lahustit (petrooleum).
Aururõhk 0,3 hPa temperatuuril 20 °C
Andmed puudutavad nafta lahustit (petrooleum).
Suhteline auru tihedus 1,00
Andmed puudutavad nafta lahustit (petrooleum).
Tihedus ca. 0,95 g/cm³ temperatuuril 20 °C
Lahustuvus vees Emulgeeruv
Osakesteks lagunemise log Pow: 4,6 temperatuuril 25 °C
koefitsient (n-oktanool/vesi) Väärtus kehtib toimeaine deltametriin kohta.
Viskoossus, kinemaatiline 1,77 mm2/s temperatuuril 40 °C
Pindpinevus 29,8 mN/m temperatuuril 40 °C
Muu informatsioon Kemikaal on tuleohtlik

10. STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME


Välditavad tingimused: Äärmuslik temperatuur ja otsene päikesevalgus

Välditavad materjalid: Puuduvad

Ohtlikud reaktsioonid: Kirjeldatud tingimustes säilitamisel ja käitlemisel ei esine ohtlikke


reaktsioone. Soovitatud hoiustamistingimustes säilitatuna stabiilne.

11. TOKSIKOLOOGILINE INFORMATSIOON


Akuutne oraalne toksilisus LD50 (rott) 633 mg/kg

Akuutne inhalatiivne toksilisus LC50 (rott) < 5.0 mg/l


Mõjutamisaeg: 4 h
Teave baseerub toimeainete infol ja sarnaste ainete toksikoloogial

Akuutne dermaalne toksilisus LD50 (rott) > 4,000 mg/kg

Nahaärritus Ei ole ärritav (küülik)

Silmade ärritus Silmade kahjustamise tõsine oht (küülik)

Ülitundlikkus Ei tekita ülitundlikkust (guinea siga)


OECD Test Buehler test

Täiendav informatsioon:
Võib tekkida nahaärritus, nt põletused või kõrvetused näol ja limaskestal. Sellised
ülitundlikkuse nähud ei põhjusta pikaajalisi kahjustusi ning on ajutise iseloomuga
(maksimaalselt 24 tundi).
Suurema hulga auru/udu sissehingamisel mõjuvad lahusti aurud narkootiliselt.

12. ÖKOLOOGILINE INFORMATSIOON


Kõrvaldamise/elimineerimise informatsioon (püsivus ja lagunemisvõime)
Bioloogiline Sinilõpuseline päikesekala (Bluegill sunfish)
ladestumine/akumuleerumine Bioloogilise kontsentratsiooni faktor (BCF): 1,400
Väärtus kehtib toimeaine deltametriin kohta.

Ökotoksikoloogiline mõju
Toksilisus kaladele LC50 (vikerforell (Oncorhynchus mykiss)) 0.0051 mg/l
Mõju kestus: 96 h

Toksilisus vesikirbule EC50 (vesikirp (Daphnia magna)) 0,00078 mg/l


Mõju kestus: 48 h.

Toksilisus vetikatele EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata) 29.5 mg/l


Mõju kestus: 72 h.

Toksilisus muudele LD50 (jaapani põldvutt) 2,500 mg/kg


organismidele Väärtus kehtib toimeaine deltametriin kohta.

13. JÄÄTMEKÄITLUSE VIIS


Kemikaal
Preparaat viia ohtlike jäätmete käitlejale vastavalt Eesti Vabariigis sätestatud
eeskirjadele.
Kui see on kooskõlastas kohalike eeskirjadega, võib matta mulla alla või tuhastada
Suuremate preparaadi ülejääkide kahjutustamiseks võtta ühendust tootja/valmistajaga.

Saastunud pakendid
Pakendid, mida pole võimalik puhastada, tuleb hävitada kui preparaadi jäägid.
Tühjad konteinerid tuleb viia ohtlike jäätmete käitlejale vastavalt Eesti Vabariigis
sätestatud eeskirjadele.

Kasutamata toote jäätmeklass:


020108 agrokemikaali jäätmed, mis sisaldavad ohtlikke aineid

14. VEONÕUDED

ADR/RID/ADNR
UN-No 1993
Märgistus 3
Pakendi grupp III
Ohuklass. 30
Toote kirjeldus UN 1993 TULEOHTLIK VEDELIK, N.O.S.
(DELTAMETRIIN/ NAFTA LAHUSTI (PETROOLEUM)
KERGELT AROMAATNE LAHUS)
Eritingimus 640E

IMDG
UN-No 1993
Klass 3
Pakendi grupp III
Merevee saastaja Merevee saastaja
Toote kirjeldus TULEOHTLIK VEDELIK, N.O.S.
(DELTAMETRIIN/ NAFTA LAHUSTI (PETROOLEUM)
KERGELT AROMAATNE LAHUS)

IATA
UN-No 1993
Klass 3
Pakedi grupp III
Toote kirjeldus TULEOHTLIK VEDELIK, N.O.S.
(DELTAMETRIIN/ NAFTA LAHUSTI (PETROOLEUM)
KERGELT AROMAATNE LAHUS)

CDG CPL
UN-No 1993
Klass 3
Pakendi grupp III
Ohuklass 30
Ohutegevuse kood 3Y
Korrektne transpordi nimetus DELTAMETRIIN/ NAFTA LAHUSTI (PETROOLEUM)
KERGELT AROMAATNE LAHUS)

15. REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID


Kemikaal klassifitseeritakse ja märgistatakse vastavalt Kemikaalide (Ohuteave ja Müügiks
Pakendamine) Regulatsioonile 2002: CHIP 3 (The Chemicals (Hazard Information and
Packaging for Supply) Regulations 2002: CHIP 3).

Etiketile märgitavad ohtlikud komponendid/toimeained:


• Deltametriin
• Nafta lahusti (petrooleum), kergelt aromaatne

Sümbolid
Xn Kahjulik
N Keskkonnaohtlik

R-laused
R10 Tuleohtlik.
R20/22 Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.
R37 Ärritab hingamiselundeid
R41 Silmade kahjustamise tõsine oht
R50/53 Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda
kahjustavat toimet.
R65 Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi
R66 Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist

S-laused
S26 Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole
S35 Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult
S39 Kanda silmade/näokaitset
S57 Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit
S62 Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda kohe
arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti

Teatud valmististe märgistus erandkorras:


Võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.
Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, järgi kasutusjuhendi nõudeid.

Täiendav informatsioon
WHO-klassifikatsioon: II (Mõõdukalt kahjulik)

Kohalikud õigusaktid

16. MUU INFORMATSIOON


Muu teave:
Punktis 2 toodud R-lausete sisu:
R10 Tuleohtlik
R20 Kahjulik sissehingamisel
R21 Kahjulik kokkupuutel nahaga
R23/25 Mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel
R34 Põhjustab söövitust
R37 Ärritab hingamiselundeid
R37/38 Ärritab hingamiselundeid ja nahka
R41 Silmade kahjustamise tõsine oht
R50/53 Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda
kahjustavat toimet
R51/53 Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda
kahjustavat toimet
R52/53 Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda
kahjustavat toimet
R65 Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi
R66 Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist
R67 Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust

Punktis 15 toodud klassifikatsiooni aluseks on Euroopa Valmististe Direktiiv (1999/45/EC ja


hilisemad muudatused). Käesolevas Kemikaali Ohutuskaardis sisalduv informatsioon on
kooskõlas EC Direktiiviga 1991/155/EC.
Käesolev Ohutuskaart täiendab preparaadi kasutusjuhendit, kuid ei asenda seda. Kemikaali
ohutuskaardis esitatud informatsioon põhineb selle koostamise hetkel olemasolevatel
teadmistel. Kemikaali ohutuskaart ei anna toote kvaliteedile garantiid ega luba seda kasutada
muul eesmärgil kui sätestatud kasutusjuhendis. Esitatud informatsioon kehtib kemikaali kohta
ainult juhul, kui seda kasutatakse ettenähtud kasutusjuhendi põhjal.

Täiendav informatsioon toimeaine kohta: Wirkstoffe in Pflanzenschutz- und


Schädlingsbekämpfungsmitteln: physikalisch-chemische und toxikologische Daten IVA,
Industrieverb. Agrar e.V. - 3., neubearb. Aufl. - München; Wien; Zürich; BLV Verl.-Ges.mbH,
2000 ISBN 3-405-15809-5