You are on page 1of 5

Kemikaali ohutuskaart

Koostamise kuupäev: 10.apr. 1996 Kemikaali ohutuskaardi nr IN09216-1


CAS nr 3347-22-6
1. Toimeaine/valmistise ja tootja EFFECTOR Fungitsiid
identifitseerimine: Vees lahutuvad graanulid

Tootja: American Cyanamid CO


Wayne, NJ 07470
Hädaabi informatsioon:
Rue Chas. Leurette BP66
Ze La Colombier
Gravelines 59820 France
Tel. 33-28-23-52-50
Tel. (201)-835-3100 (USA)

Kohalik hädaabi: 112

2. Koostis/informatsioon Toimeaine: ditianoon


koostisainete kohta: Sünonüümid: 5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho (2,3-B) -1,4-
dithi-in-2,3-dicarbonitrile; 37,114
Toote monograaf: SF09321
Keemiline grupp: dikarbonitriil
Molekulvalem: C14 H4 N2 O2S2
Molekulkaal: 296.300
Kasutusala: fungitsiid

Koostis:
Ditianoon CAS nr 3347-22-6 700 g
Inertsed lisaained: CAS nr puudub kuni 1,0 kg-ni
Märgaja 150 g

3. Ohtlikkus Peened tolmupilved võivad moodustada plahvatusohtlikke


segusid õhuga.
Mürgine kaladele.
Mürgine sissehingamisel.

4. Esmaabi
Allaneelamisel: Mitte esile kutsuda oksendamist. Mitte midagi manustada suu
kaudu. Viivitamatult pöörduda arsti poole.

Nahale sattumisel: Võtta ära saastunud riided. Pesta nahka vee ja seebiga.

Silma sattumisel: Loputada rohke veega.

Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte. Kui ilmnevad haigustunnused,


pöörduda arsti poole.

Antitood: Spetsiifiline antitood puudub.

Ülekokkupuutest tingitud meditsiiniline Inimese mürgistuse juhte ei ole täheldatud.


seisund:
Informatsioon arstile: Mürgistuse esinemine ebatõenäoline. Ravi sümptomaatiline.
5. Tegutsemine tulekahju korral
Leekpunkt: Ei ole rakendatud.
Kustutusvahendid: Süsihappegaas; kuivkemikaal; vaht.
Tuletõrjujate kaitsevahendid: Kanda täielikku kaitseriietust ja hingamisaparaati.
Eriettevaatusabinõud: Piira vee kasutust tulest puutumata jäänud varude jahutamiseks,
et vältida saastatud vee äravoolu.
Erioht kokkupuutel: Võib tules moodustada mürgiseid gaase

6. Õnnetuse vältimise abinõud Kanda sobivat kaitseriietust ja isikukaitsevahendeid (vt. punkt


8).
Vältida sattumist kraavidesse, pinna- ja põhjavette ja mulda.

Hoida kõik süttimist põhjustavad allikad eemal lekke kohast.


Vältida tolmuse keskkonna tekkimist käitlemise alal.
Kui tugevat tolmu teket ei ole võimalik vältida, tuleb seadmed
(varustus) maandada.

Kühvelda või pühi lekkinud aine kinnisesse konteinerisse


kahjutustamiseks (vt. punkt 13). Kui võimalik, kasuta lekkinud
materjal ettenähtud otstarbel.

Loputa saastunud ala ja seadmed ning töövahendid mitu korda


seebiveega.
Seo ja absorbeeri loputusvesi inertse absorbendiga nagu terajas
savi või saepuru ning kogu samasse konteinerisse lekkinud
materjaliga.

Mulda sattunud leke kühveldatakse otse kinnisesse


konteinerisse kahjutustamiseks.
Kui leke satub keskkonda, tuleb sellest viivitamatult
informeerida ametivõime.
Kui leke satub vette, tuleb sellest viivitamatult informeerida
vastavaid ametivõime, kes otsustab edasise tegevuse.

Sõltuvalt kohalikest nõuetest ja keskkonna lekke ulatusest, võib


osutuda vajalikuks teavitada keskkonnaametnikke.

7. Käitlemine ja hoiustamine
Ettevaatusabinõud käitlemisel: Vältida kokkupuudet nahaga, silmadega, nina ja suuga.
Saastunud riietus tuleb võtta seljast viivitamatult ja pesta nahka
seebi ja veega. Pesta käsi enne söömist, joomist või
suitsetamist. Pärast tööd võtta seljast tööriided ja käia vannis
või duši all.
Hoiutingimused:
Hoida kaitstud, hästi ventileeritavas ehituses või laohoones.
Hoida lastele kättesaamatult.
Hoida eemal toiduainest ja loomasöödast.
8. Mõju inimesele,
isikukaitsevahendid
Kokkupuute reguleerimine: Ei ole kehtestatud.
Toote käitlemisel: Kanda kombinesooni, nitriilkummi või neopreenkindaid ja
tolmumaski (3M 8500 või samaväärseid).

Töötamisel põllul: Vältida kokkupuudet pritsega.


Kanda kombinesooni või pikkade varrukatega särki ja pikki
pükse, nitriilkummi või neopreenkindaid ja kummisaapaid.

9. Füüsikalised ja keemilised
omadused
Värvus ja lõhn: Pruunid silinderjad, vabalt voolavad graanulid kemikaali
lõhnaga.
Sulamispunkt: -
Auru rõhk: Tühine
Erikaal: 500 kg/m³ (küllastamata);
600 kg/m³ (küllastunud)
pH: 5 (1% lahus)
Lahutuvus vees: dispergeeruv (moodustub suspensioon)
Viskoossus: -
Plahvatusohtlikkuse näitajad: Tolmusus < 0,05% m/m (CIPAC MT 171)

10. Püsivus ja reaktsioonivõime


Stabiilsus: Keemiliselt ja termaalselt stabiilne
Välditavad tingimused: Ei ole teada
Polümerisatsioon: Ei esine
Mittekokkusobivad materjalid: Ei ole teada
Ohtlikud laguproduktid: Ei ole teada

11. Terviserisk
Akuutne toksilisus: Oraalne LD50 (rott): >374 mg/kg
Dermaalne LD50 (rott): >4000 mg/kg
Ärritavus: Nahk: Okludeeritud nahaga kokkupuude 4 tunni jooksul ei
põhjusta olulist ärritust jänestel.
Silmad: Kokkupuude silmadega põhjustab olulisi kahjustusi
laboriloomadel.
Tundlikkus: Nahk tundlik, andmed põhinevad toimeainel.

12. Keskkonnarisk
Mõju veeorganismidele: Mürgine kaladele ja vee selgrootutele.

Püsivus: Biodegradeeruv hüdrolüüsi teel.


Ei akumuleeru keskkonnas. Võib keemiliselt laguneda.

13. Jäätmekäitluse viis Kahjutustamise vältimiseks kasutada toode ära täielikult


vastavalt kasutusjuhendile. Kui see ei ole võimalik, tuleb
kahjutustada ohutult.

Tühjad mahutid või kotid võivad sisaldada toote jääke.


Pakendite taaskasutamine keelatud.
Mahutid või kotid loputada ettenähtud viisil kahjutustamiseks.
Muuda need kasutuskõlbmatuks purustades või augustades.
Kahjutusta mahutid ja loputusvesi ohutult.

Järgida kõiki kohalikke nõudeid jäätmete kahjutustamise kohta.


14. Veonõuded IMO regulatsioon
IMO kirjeldus: keskkonnaohtlik aine, tahke, N.O.S. (ditianoon
70%), mere reostaja.
IMO märgistus: ei ole nõutud; märge: mere reostaja
IMO klass/jaotus: 9
UN nr: UN 3077
Grupp: III
Pakendamise instruktsioon/ Max Net Qty Per Pkg
Reisi: -
Cargo: -

IATA regulatsioon
IATA kirjeldus: ei ole reguleeritud
IATA märgistus:
IATA klass/jaotus: -
UN nr: -
Pakendi grupp:-
Pakendamise instruktsioon/ Max Net Qty Per Pkg
Reisi: -
Cargo: -

ADR/RID regulatsioon:
Sobiv lähetamise määratlus: UN 3077 Keskkonnaohtlik aine
Tahke, N.O.S. (ditianoon 70%, segu)

Klass/jaotus: 9/12c)
Märgistus: 9
Pakendamise grupp/klauslid: (MARG. 2901a) kuni 6 kg sise
pakend, kuni 24 kg ühispakend.

15. Reguleerivad õigusaktid Sümbol: Xi - Ärritav


Xn - Kahjulik
Riskilaused: R-22 - Kahjulik allaneelamisel
R-41 - Silmade kahjustamise tõsine oht
R-43 - Nahale sattudes võib põhjustada
ülitundlikkust (allergiat)
Ohutuslaused:
S-2 - Hoida lastele kättesaamatult
S-13 - Hoida eemal toiduainest, joogist ja
loomasöödast
S-20/21 - Käitlemise ajal söömine, joomine ja
suitsetamine keelatud
S-24/25 - Vältida kemikaali sattumist nahale ja
silma
S-26 - Silma sattumisel loputada kohe rohke
veega ja pöörduda arsti poole
S- 36/37/39 - Kanda sobivat kaitseriietust,
-kindaid ja silmade või näokaitset
16.Muu teave Kasutamine ja piirangud:
Laia toimespektriga fungitsiid
Tehnilised kontaktid:
MSDS ajalugu, väljaanne nr. 03
Esimene väljaanne 26. Nov. 1991
Parandatud 26. Nov. 1993
Esitatud informatsioon ja väited on usaldusväärsed, kuid ei ole tagatiseks, millele on võetud seaduslik
vastutus. Kasutaja vastutab toote ja toodud informatsiooni kontrollimise ja testimise eest, mis ta on teinud
oma eesmärgil. Siinkohal ei anta garantiid toote sobivusele teistsugusel eesmärgil kasutamiseks.